Al nda Nedbeye Bağl Kaş Asimetrisi ve Al n Flebi ile Onar m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Al nda Nedbeye Bağl Kaş Asimetrisi ve Al n Flebi ile Onar m"

Transkript

1 Yeni T p Dergisi 2012;29(3): Orijinal makale Al nda Nedbeye Bağl Kaş Asimetrisi ve Al n Flebi ile Onar m Mehmet Oğuz YENİDÜNYA, Onur SERİN Mustafa Kemal Üniversitesi T p Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dal, HATAY ÖZET Amaç: Baş boyun bölgesindeki hareketli bir çift doku olan kaşlar m z n hiç değilse istirahat durumunda simetrik durmas beklenir. Bu çal şmada, al nda ortaya ç kan nedbe dokular n takiben gelişen asimetrik kaş duruşuna sahip 3 hasta sunuldu. Materyal ve Metot: Asimetrinin düzeltilmesi amac ile kaş tek tarafl olarak yükseltmeye zorlayan kontraktür serbestleştirildikten sonra ortaya ç kan defekt, 2 hastada ayn taraf tabanl, 1 hastada ise karş taraf tabanl olarak kald r lan orta hat al n flebi ile kapat ld. Donör alanlar n primer onar ld ğ hastalar m z n birinde 1, ikincisinde 2 ilave küçük düzeltme işlemi gerekli oldu. Bir hastaya tek ameliyatla yard mc olduk. Hastalar m z n 3 ü de erkek ve 20 li yaşlarda idiler. Üçünde de al ndaki nedbe dokusunun nedeni geçirilmiş t rafik kazalar yd. Bulgular: Ameliyat sonras bir hastan n kaş hareket etme yeteneğine sahip iken 2 hastada sadece statik bir düzelme sağlanm ş oldu. Sonuç: Orta hat al n flebi özellikle genç erkek hastalarda, al nda meydana gelen nedbe dokular na bağl asimetrik kaş n düzeltilmesinde etkin bir yöntem olabilir. Anahtar Kelimeler: Al nda nedbe; kaş yükselmesi; orta hat al n flebi ABSTRACT Eyebrow assymetry due to forehead scarring and its reconstruction with midline forehead flap Background and aim: One of the paired and mobile structures of the head and neck, the eyebrows should be located symmetrically at least in resting position. Materials and Methods: Three patients with asymmetric eyebrow with forehead scarring received the release and midline forehead flap transposition. The flap was ipsilateral in two cases and contralateral in one. One and two more corrective operations were needed in two patients respectively, while the donor area was closed primarily. The patients were male and in their twenties. The reason for the scarring was the same for all: traffic accident. Results: Only one patient was able to make some movements to his reconstructed eyebrow following operation. We obtained symmetry only in resting situation and no movements in left two patients. Conclusions: The midline forehead flap transposition following release insicion above the eyebrow can be an effective technique for fixed eyebrow elevation in young male patients. Key Words: forehead scarring; eyebrow elevation; midline forehead flap GİRİŞ Göz kapağ ile al n aras nda bulunan kaş dokusu, içerdiği saç folikülleri sayesinde ad geçen her iki dokudan net bir şekilde ayr l r. Saç folikülleri kapsamas d ş nda deri kal nl ğ ve yap s itibar ile de ne göz kapağ na ne de al n derisine benzer. Kaş dokusu aynen göz kapaklar derisi gibi baş ve işaret parmaklar m z n pulpalar aras nda s k şt r labilir (çimdiklenebilir), ancak göz kapaklar ndan çok daha kal nd r; buna karş l k al n derisi baş ve işaret parmaklar m z n pulpalar aras nda s k şt r lamaz (çimdiklenemez), ama kal nl k olarak al n derisi ile kaş derisi birbirlerine daha yak nd r. Her ne kadar baz insan yüz ifadelerine uygun düşen farkl kaş duruşlar mümkün ve güzel olabilse de simetrik olmayan kaş varl ğ, insan yüzünde hemen dikkati çeker. Yaz şma adresi: Dr. Mehmet Oğuz YENİDÜNYA Mustafa Kemal Üniversitesi T p Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniği, Hatay Yaz n n geldiği tarih : Yay na Kabul tarihi : Kaşlar n asimetrik olmas, baz yüz mimiklerine bağl olarak dinamik bir şekilde olabileceği gibi, skar dokular nedeni ile ya da fasiyal sinirin frontal dal yaralanmalar na bağl olarak statik formda da olabilir. Al n dokusu s kl kla trafik kazalar nda yaralanmalara hedef olmaktad r. Ortaya ç kan yara alanlar basit laserasyonlar şeklinde de olsa, küçük doku kayb n n eşlik ettiği yaralanmalar şeklinde de olsa genellikle acil servislerde primer onar larak tedavi edilmektedir ve bunlar n akibeti kimi zaman bir skar kontraktürü ile beraber olabilmektedir. Al ndaki skar kontraktürünün kaşa yans mas genel olarak kaşta elevasyon ile son bulmaktad r. MATERYAL VE METOT Yirmi y l boyunca benzer yak nmalar ile bize 3 erkek hasta başvurdu. Üçü de 20 li yaşlardayd ve al n bölgesi trafik kazas nda yaralanm şt. İki hastan n sağ kaş, bir hastam z n ise sol kaş nda kaş hareketlerine izin vermeyen yükselme meydana gelmişti. Üç hastam za da ilk ameliyat genel 150

2 Yeni T p Dergisi M.O. Yenidünya 2012;29(3): ve O. Serin anestezi alt nda yap ld. Genel anestezi alt nda yap lan birinci ameliyatta, lokal anestezik yard m ile supratroklear arter tabanl orta hat al n flebi transpoze edildi. Orta hat al n flebi bir olguda kontralateral supratroklear arter tabanl, iki hastada ise ipsilateral tabanl olarak seçildi. Donör alan primer kapat ld. Ameliyat bitiminde Penrose diren yerleştirildi. Bir hastam zda bu ameliyat ilk ve son ameliyat oldu. Ancak diğer iki hastam zdan birinde 1, diğerinde 2 düzeltme ameliyat yapmak gerekli oldu. Bu revizyon ameliyatlar lokal anestezi alt nda yap ld. Sadece 1 revizyon ameliyat yapmak zorunda kal nan hastada, düzeltme işlemi flebin dönme noktas nda meydana gelen köpek kulağ deformitesini yok etmek amac ile yap lan 10x5 mm lik deri rezeksiyon oldu (Resim 1,2,3). Bu sayede bir miktar deprese görünümü olan kaş mediali tam simetrik hale gelmiş oldu. İki adet revizyon işlemine ihtiyaç hissedildiğinden ve şaş l k problemi eşlik eden hastam z n revizyon ameliyatlar ndan ikincisinde kaş medialindeki depresif görünümü yok etmek eksizyon ve primer sütürle mümkün olmayacağ için Z plasti yap ld. Ancak bu kez 3. müdahale, Z plasti fleplerinden birinin göz kapağ komşuluğunda meydana gelen al n dokusu ile kapak dokular n n kal nl k farklar dolay s ile ortaya ç kan seviye fark n gidermek için gerekli oldu (Resim 4,5,6). Resim 4. İkinci olgunun gözleri aç k fotoğraf Resim 5. İkinci olguda eş zamanl olarak al nda vasküler malformasyon da vard Resim 1. Trafik kazas sonras sol kaşta, göz kapağ n n kapanarak kaş aşağ ya çekmeye zorlamas na rağmen varolan elevasyon Resim 5 a. İpsilateral taraftan supratroklear arteri pedikül sayan flep planland Resim 2. Resim 1 deki hasta için karş taraf supratroklear arterini pedikül sayan bir orta hat al n flebi transfer edildi Resim 3. Resim 1 ve 2 deki hastan n 2 y l sonraki fotoğraf Resim 5 b. Flep kald r ld ktan sonra kaş n serbestleşmesi sonras ortaya ç kan defekt alana transpoze edildi 151

3 M.O. Yenidünya ve O. Serin Yeni T p Dergisi 2012;29(3): Resim 6. Erken postoperatif kontrolde kaş medialinde depresyon dikkati çekti BULGULAR Hastalar bize kaşlar n n simetrik durmamakta olmas yak nmas ile başvurdular. Eş zamanl olarak iki hastada göz kapağ kapanma sorunlar vard ve bir hastam z n bu nedenle görmesi bulan kt. Göz kapağ sorunlar olan ikinci hastam z n eşlik eden bir diğer sorunu eksternal göz kaslar harabiyetine bağl şaş l k idi. Bir hastam z n kaş asimetrisi sorununa eşlik eden doğumsal vasküler malformasyonu, hemen onar m yöntemi olarak planland ğ m z al n flebinin lateralinde bulunmaktayd. Ancak bu hastam z n vasküler malformasyonuna dair bir şikayeti olmad. Hastalar ve biz sonuçtan memnun olduk. Ancak gerek flep donör alan na ait gerekse flebin transpoze edildiği alandaki sütür hatlar na ait yara izleri fark edilir oldu. Yara izlerine ait hastalar bir yak nma dile getirmedikleri gibi biz de skar revizyonu ameliyat n düşünmedik. Resim 8. Üçüncü olgu. Al nda depresif alan ve sağ gözde şaş l k da mevcuttu Resim 9. Kaş medialinde, flebin dönme noktas nedeni ile ortaya ç kan ve revizyonu gerektiren erken postoperatif görünüm Resim 10. Kaş medialini yükseltmek için Z plasti den yararlan ld Resim 7. Flebin dönme noktas ndan bir miktar deri rezeksiyonu yap ld ktan sonra, 1 y ll k geç kontrolde ikinci hastan n görünümü Hastalarda elde ettiğimiz sonuçlar kaş bölgesine sadece statik anlamda bir seviye simetrisi sundular. Başka bir değişle, yüksekte duruşunu düzelttiğimiz kaşlarda hareket geriye dönmedi ve hastalar m z bu kaşlar ile değişik duygulan mlar n göstergesi olabilecek bir hareket yapamad lar (Resim 7,8,9,10,11). Resim 11. İki revizyon ameliyat sonras geç kontrolde 3. Olgunun görünümü 152

4 Yeni T p Dergisi M.O. Yenidünya 2012;29(3): ve O. Serin TARTIŞMA Kaşlar, saçl deri yani skalp alan s n rlar d ş nda kalan ve kendine özgü saç içeren özel bir çift bölgedir. Baş boyun bölgesinde saçl alan d ş nda kalan k l guruplaşmalar aras nda b y k ve sakal bölgeleri de vard r. Ancak kaşlar onlardan farkl olarak cinsiyet ay r m gözetmeksizin hem erkek hem de dişi cinste bulunurlar. Kaşlar, b y k ve sakaldan farkl olarak ilerleyen yaşla ortaya ç kmaz. Doğumdan itibaren vard r. Bir diğer özelliği de kaşlar n iki simetrik k l yoğunlaşmas şeklinde var olmas d r. B y k ve sakal bölgesindeki k l gruplaşmalar devaml l k arz eder, kesintiye uğramaz. Çok nadiren insanlar n kaş bölgelerinin de orta hatta uzant lar olabilse de bu normal karş lanmaz. Embriyoloji kaynaklar nda kaşlar hakk nda çok az bilgiye rastlanabilir. Kaşlar n nas l geliştiği ve anomalilerine dair makale ve kitap bölümlerine biz yapt ğ m z tarama sonunda rastlamad k. Bazen genel anlamda perioküler saç olarak da adland r ld ğ olmaktad r 1. Anatomik anlamda, kaşlara Latince süpersiliyum da denir ve kaşlar, al n ile göz kapaklar derisinin birleşme noktas olarak tan mlan r, 5 tabakadan oluşur: 1. Deri 2. Ciltalt yağ dokusu 3. Orbikularis okuli lifleri ile oksipitofrontalis kaslar n n birbirine kar şt ğ alan 4. Kasalt ndaki gevşek bağ dokusu 5. Perikraniyum Kimi zaman sadece bu bölgedeki k llara kaş dendiği de olur. Örneğin, kaşlar dökülmüş bir insana kaş bölgesinde saç yok demekten ziyade kaşlar yok denir. Çeşitli sendromlar n bir komponenti olarak kaş deformitelerine rastlanabilir. Örneğin De Lange sendromu, orta hatta birleşen çok güçlü kaş yap lanmas kapsar. Vogt-Koyanagi sendromunda ise beyazlaşm ş kaşlara rastlan r ki bu kirpiklerin beyazlaşmas na eşlik eder. EEC sendromunda da kaşlar çok seyrekleşmiştir 2. Daha ileriye giderek hatta, genomik hastal klar n tan s için kaş anomalilerinin belirleyici olabileceği bile iddia edilmiştir 3. Genetik dergilerde bu sebepten dolay olsa gerek, kaş anomalisi içeren sendrom sunumlar na seyrek olmayarak rastlanmaktad r. Bunlardan birinde ülkemizden bir gurup çal şmac Marie Unha herediter hipotirikozisine eşlik eden kaş yokluğu bildirilmiştir 4. Kimi zaman kaşlarda genel olarak gelişmemiş olma problemi d ş nda, lateral kenarlarda meydana gelen simetrik incelmelere dikkat çekilerek bunun hipotiroidizmin habercisi olabileceği de iddia edilmektedir 5. Kaşlar trafik kazalar nda ve yan klarda özellikle yaralanmaya yatk nd rlar. Doku kayb şeklinde yaralanmalar olduğunda süperfisiyal temporal arter tabanl ada flepler ile defektler giderilmeye çal ş l rken, bazen saçl deriden saç ekimi şeklinde greft uygulamalar na da rastlanabilir. Özellikle yan k sonras ortaya ç kan kaş kayb rekonstrüksiyonunun, daha önceden al n bölgesinin deri grefti ile onar lm ş olduğu vakalarda tarif edilen yöntemlere rağmen asl nda s k nt l bir iş olduğu ve çoğu hastan n makyaj kalemleri ile sorunu gidermeye çal şt klar klasik kitaplarda yaz lmaktad r 6. Kaşlar n özellikle trafik kazalar nda ön koltukta ve cama yak n oturan insanlarda daha kolay yaraland ğ dile getirilmektedir. Tedavide saçl deriden flep veya greft taş nmas önerilirken, özellikle greftlerde daha çok say da k l folikülünün sağlam kalmas için greftin taban ndaki temas yüzeyini art rmak gayesi ile alt yüzeyinde bir kesi yap p iki kar nl hale getirilmesini takiben defekt yatağ nda da W harfi şeklinde bir zemin haz rlaman n yararl olabileceği iddia edilmiştir 7. Kimi zaman baz konjenital dev nevüsler veya doğumsal vasküler oluşumlar kaş bölgesini kapsayabilir. Seyrek de olsa ultraviyole zararlanmas ile ilişkili olduğunu bildiğimiz tümörler kaş bölgesinde oturabilir. Hangi etyolojik nedenle ortaya ç karsa ç ks n, kaş bölgesi defektlerinin onar m nda amaç, göz kapaklar ile al n derisi aras nda bir kavşak ödevi üstlenmiş olan nispeten hareketli bir deri, deri alt dokusunu, saç da içeren bir halde buraya taş mak amaçlan r. Bu yaz da biz bu tür doğrudan kaş bölgesini ilgilendiren defektlere dair değil, dolayl olarak kaş bölgesinde sorunlara yol açan kaş sorunlar ndan söz ettik. Burada as l doku noksan al n bölgesindedir ve bu defekt muhtemelen periostu da içeren bir defekttir. Böylece al nda transvers planda ve hemen kaş üzerinde ortaya ç kan bu doku kayb na bağl olarak kaş bölgesinde, kontralateral taraftaki kaş ile asimetrik görünüme yol açan, hareketsiz bir şekilde yukar da duran kaş deformitesi ortaya ç kmaktad r. Bunun tedavi edilmesi her şeyden önce kaş n serbestleştirilip diğer kaş ile simetrik hale getirilmesini gerektirir. Bu serbestleştirme işlemi sadece insizyon ile sağlan r ve serbestleştirmeye simetri sağlan ncaya kadar devam edilmelidir. Daha sonra ortaya ç kan al ndaki doku defektinin kapat lmas amac ile biz bir hastam zda kontralateral iki hastam zda ise ipsilateral supratroklear arteri pedikül sayan orta-hat al n flebi transfer edildi. Flep donör alanlar n primer onar ld. Al nda meydana gelen bir yaralanmaya bağl skar teşekkülü dolay s ile kaşta bir yükselmenin meydana gelmesi ancak yaralanma s ras nda 153

5 M.O. Yenidünya ve O. Serin Yeni T p Dergisi 2012;29(3): periostu da içeren doku kayb n n var olmas ile mümkün olabilir. Sadece kesi veya kesileri takiben kaşta yükselmenin meydana gelebileceği düşünülmedi. Genellikle acil servislerde yard mc olunan bu tür yaralanmalar onaran doktorlar n primer sütür tekniği ile yara dudaklar n n bir araya gelmesi ile mutlu olduklar tahmin edilebilir. Sadece hastas n bir y l kadar takip edenler sonucu görüp doku kayb na yönelik bir işlem yap lmas n geriye dönük olarak takdir edebilirler. Ancak kabul etmek gerekir ki hastalar uzun süre takip etmek acil servis çal şanlar için, diğer klinik çal şanlar na k yasla daha zor bir iştir. Diğer yandan bu tür ilk tedavilerini acil servislerde alan hastalar n sonraki bak mlar için plastik cerrahi polikliniklerine yönlendirildikleri de olmaktad r. Böylece yaralanma günü ve an nda kanamal bir skalp yaralanmas n, geç sonuçlar n düşünmeden, kanamay durduracak ve hastan n konforunu şimdilik bile olsa sağlayacak yaklaş m o an için en iyi yöntem say labilse de geç deformitelere yard mc olmak da bizi ilgilendirmektedir. Küçük miktarlarda doku kayb n n eşlik etmiş olmas nedeni ile, primer onar m yolu seçilmiş hastalarda, daha sonra ortaya ç kmas muhtemel sorunlar, yaralanma kaş etraf n kapsad ğ nda, kaş asimetrisi şeklinde kendini ortaya koyabilir ve bu durum bizim literatür taramalar m zdan anlad ğ m z kadar ile s k rastlanan bir durum değildir. Kaşta yükselme olduğunda yap lmas gereken öncelikle yüksekte duran kaş aşağ düşürmek için serbestleştirici insizyon yapmakt r. Serbestleştirici insizyon ile beraber ortaya ç kan defekti kapatmak için ya tam kal nl kta deri grefti ya da lokal flepler seçilebilir. Tam kal nl kta deri grefti, periost kayb n n da eşlik ettiği durumlarda greft tutmayacağ için uygun olmaz. Yaln zca periost kayb n n olmad ğ durumlarda deri grefti yap labilir. Periost kayb olmayan durumlarda kozmetik sonuçlar n, deri grefti ile başka baz yerlerde yap lacak onar mlara k yasla daha iyi olacağ da söylenebilir. Bunda en önemli etkenlerden biri altta var olan düzgün yüzeyli kemik alan n yara kontraksiyonuna izin vermemesidir. Bunun böyle olacağ burun rekonstrüksiyonunda kullan lan al n fleplerine ait ikincil iyileşmeye b rak lm ş flep donör alan n n çok güzel iyileşmesinden bilinmektedir. Burun rekonstrüksiyonu amac ile al n derisi kullan ld ğ nda primer kapanmaya izin verecek flep genişliğinin 2-5 cm aras nda değişebileceği klasik kitaplarda yaz lmaktad r 8. Bizim kald rd ğ m z fleplerin genişliklerinin 2 cm den daha büyük olmas gerekli olmad. Bu sebeple donör alan kapatmas nda bir sorun yaşamad k. Hastalar m z 20 li yaşlarda olmalar na rağmen 2 cm genişlikteki orta hat al n fleplerine ait donör alan primer kapanabildi. Daha ileri yaştaki insanlarda daha kolay kapanma olacağ muhakkakt r. Kaşlar insan yüz ifadesi oluşumunda etkilidirler. Çeşitli mimiklerin oluşmas na katk da bulunurlar. Örneğin yukar kalkan bir kaş şaşk nl k ifadesi olabileceği gibi aşağ ya inmiş bir kaş da k zg nl k anlam na gelebilir. Nedbe dokular na bağl devaml olarak yukar da duran kaş ise devaml bir şaşk nl k ifadesine gelmese de bu duruş anormal bir yüz görünümüne yol açar. Bunun d ş nda kaşlar ter sular n n doğrudan göze akmas n da önledikleri gibi ultraviyole ş nlar n n göze ulaşmas n daha sağl kl k lmak için şemsiye ödevi de görürler. Yüksekte duran bir kaşta bu işlevler de kesintiye uğrar. Yüksekte duran bir kaş, çok s k yap lan estetik ameliyatlardan biri olan pitotik kaş deformitesinin tam tersi olarak da değerlendirilebilir. Pitotik kaş, lateral yerleşimli, medial yerleşimli ya da tüm kaş boyunca yerleşmiş tarzda olabilir ve tedavisi için al n germe işlemi veya tek baş na kaş kald rma işlemi yap labilmektedir 9. Elde ettiğimiz sonuçlar sadece kaş simetrisini elde etmeye yönelik oldu. Değilse eş zamanl olarak var olan bilefaropitoz, vasküler malformasyon ve şaş l k sorunlar na bir şey yap lmad. Hastalar m z n bu konuda bir yak nmalar da olmad. Fakat seyrek görülen bir sorun gibi gözükse de eşlik eden patolojilerin varl ğ da dikkate değerdir. REFERENSLAR 1. Modjtahedi BS, Alikhan A, Maibach HI, Schwab IR. Diseases periocular hair. Surv Opthhalmol 2011;56(5): Taylor EJ, Editor, Dorland s Illustrated Medical Dictionary, WB Saunders International edition, 27th edition, Silengo M, Belligni E, Molinatto C, Baldassare G, Biamino E, Chiesa N, et al. Eyebrow anomalies as a diagnostic sign of genomic disorders. Clin Genet 2010;77(1): Mansur AT, Elcioglu NH, Redler S, Serdar ZA, Cetinel S, Betz RC. Marie Unha hereditary hypotrichosis: a Turkish family with loss of eyebrows and a U2HR mutation. Am J Med Gen A 2010;152A(10): Berk L, Verghese A. General appearanca, In: Walker HK, Haqll WD, Hurst JW. (eds). Clinical Methods, 3rd ed, Boston, Butterworths, 1990, chapter: Engrav LH, Donelan MB. Acute care and reconstruction of facial burns. In: Plastic Surgery, Mathes SJ (editor), Second edition, Saunders Elsevier, 2006, volume-3, pp Wang MKH, Macomber WB, Eliot RA. Deformities of the eyebrow. In: ConverseJM (ed), Reconstructive Plastic Surgery, Second Edition, Philadelphia, WB Saunders Company, 1977, pp: Millard DR Jr. Principlization of Plastic Surgery, Little Brown and Company, Boston Aston SJ, Pober JM. Aesthetic surgery of the face, neck and brow area. In:Textbook of plastic, maxillofacial and reconstructive surgery, Georgiade GS, Georgiade NG, Riefkohl R, Barwick WJ. (eds), Williams and Wilkins, second edition, Baltimore 1992; pp

Guillauma Dupuytren den 178 Y l Sonra Dupuytren Hastal ğ : 18 Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi

Guillauma Dupuytren den 178 Y l Sonra Dupuytren Hastal ğ : 18 Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi Orijinal makale Guillauma Dupuytren den 178 Y l Sonra Dupuytren Hastal ğ : 18 Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi Mehmet Oğuz YENİDÜNYA, Songül BAVLİ, Ali Özgür KARAKAŞ Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin Kullan m

Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin Kullan m Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi TKBBV 2001 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Temmuz / July 27, 2001 Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin

Detaylı

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi 5 Septorinoplastiler Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi KBB Anabilim Dal Manisa Türk Kulak Burun

Detaylı

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

TKBBV E itsel Kurs Özetleri

TKBBV E itsel Kurs Özetleri Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Bafl Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 May s 2005, Antalya TKBBV E itsel Kurs Özetleri Abstracts of the

Detaylı

(Geriatrics and Plastic Surgery)

(Geriatrics and Plastic Surgery) Yeni T p Dergisi 2013;30:214-219 (Geriatrics and Plastic Surgery) Serdar YÜCE, Ahmet I IKDEM R, Bülent TEKEREKO LU Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana

Detaylı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz Mübin Hoşnuter, Ahmet Işıkdemir, Eksal Kargı, Cem Payaslı, Bülent Tekerekoğlu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR Derlemeler/Reviews Uyku Bozukluklar Başaran DEMİR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA GİRİŞ Amerikan Uyku Bozukluklar Birliği (ASDA) nin resmi tan ve s n fland rma kitapç

Detaylı

Son y llarda teknoloji üç boyutlu ultrasonografi (3B US) cihaz n

Son y llarda teknoloji üç boyutlu ultrasonografi (3B US) cihaz n Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:19-25 GENEL RADYOLOJ DE ERLEND RME: GENEL BAKIfi Üç boyutlu ultrasonografi Suna Özhan Oktar, Hakan Özdemir S. Ö. Oktar (E), H. Özdemir Gazi Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp 2 KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp bebek ve jinekolojik endoskopi

Detaylı

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Türk Psikiyatri Dergisi ; ():- Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Dr. Afş n SAĞDUYU, Dr. Tamer AKER, Dr. Erol ÖZMEN, Dr. Şükrü UĞUZ, Dr. Kültegin ÖGEL, Dr. Defne TAMAR

Detaylı

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(3):239-244 Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Dr. Mustafa YILDIZ 1, Dr. Fuat TORUN 2 ÖZET Yapay bozukluk uzun zamand r bilinmesine ra men tan s ve tedavisi sorun

Detaylı

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 224-233 [2003] HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI EVERY CHILD HAS A CHANCE TO BE SUCCESSFUL

Detaylı

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(1):17-25 Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Dr. Doğan EKER *, Dr. Haluk ARKAR **, Dr. Hülya

Detaylı

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:436-442 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Çölyak gangliyon blokaj na al nan cevap ile çölyak pleksus invazyon derecesi aras ndaki iliflki: uzun dönem takip

Detaylı

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları 2012 / Sayı: 31 ED TÖRDEN Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları Sa l kta Nab z Aktüel ve Sosyal T p Dergisi 2012 / Say : 31 ISSN 1308 6006 stanbul Sa l k Mensuplar Derne i Ad na SAH B ; Opt. Dr.

Detaylı

Biliflsel Psikoloji Kapsam nda Yer Alan Dikkat Teorileri

Biliflsel Psikoloji Kapsam nda Yer Alan Dikkat Teorileri Biliflsel Psikoloji Kapsam nda Yer Alan Dikkat Teorileri A. fiebnem SOYSAL*, K zbes YALÇIN**, Handan CAN*** * Uzm. Psikolog., Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim

Detaylı