ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE TÜRK YE DE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ GEL fi M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE TÜRK YE DE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ GEL fi M"

Transkript

1 Prof.Dr.Yüksel KOÇ YALKIN Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Defne DEM R ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE TÜRK YE DE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ GEL fi M Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN Ankara Üniversitesi, SBF Emekli Ö retim Üyesi, TMUDESK Eski Baflkan Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Ö retim Üyesi Defne DEM R Serbest Muhasebeci Mali Müflavir, MBA Öz Avrupa Birli i, borsada ifllem gören flirketlerden bafllamak üzere tarihinden itibaren UMS/UFRS lerin uygulanmas na karar vermifltir. Ayn flekilde IMF, Dünya Bankas, IOSCO vb. kurulufllar da politikalar n UFRS nin benimsenmesi do rultusunda belirlemifltir. Türkiye nin de gerek Avrupa Birli i ne girifl sürecinde bir ülke olmas, gerekse SPK ve BDDK n n IOSCO nun üyeleri olmalar nedeniyle; ülkemizde 2005 y l n n bafl ndan itibaren, bankalar ve borsada ifllem gören firmalar finansal tablolar n UFRS ye uyumlu olarak düzenlemektedir. Ayr ca, ülkemizde muhasebe standartlar n n belirlenmesi ve uygulamalar n n yönlendirilmesiyle yetkili kurulufl olan TMSK da, Türkiye Muhasebe Standartlar n n (TMS/TFRS) uluslararas alanda geçerlilik kazanmas için UFRS ye tam uyumu benimsemifltir. Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu, ülkemizde muhasebe standartlar n n gelifltirilmesi ve uygulamas yönünden yetkili tek kurulufltur. Bu nedenle önümüzdeki süreçte di er kurulufllar n da TMSK n n haz rlad muhasebe standartlar n benimsemesi ve katk da bulunmas kaç n lmaz olacakt r. Anahtar Sözcük: Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar, Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 291

2 G R fi Dünya da uzun y llard r muhasebe alan nda çal flmalar yürütülerek; muhasebe uygulamalar nda ve raporlamalarda gerçe e uygun ve anlaml bilgi sunulmaya çal fl lmaktad r. Özellikle geliflmifl ülkelerin oluflturduklar ulusal muhasebe standartlar kurul veya komiteleri gelifltirdikleri ulusal muhasebe standartlar kapsam nda, bu amaca büyük ölçüde hizmet etmifllerdir. Bu ülkelerin önderli inde baz geliflmekte olan ülkelerin temsilcilerinin de kat l m yla 1973 te Uluslararas Muhasebe Standartlar Komitesi (IASC) oluflturulmufl ve Uluslararas Muhasebe Standartlar (International Accounting Standards - IAS) gelifltirilip yay nlanm flt r. Ayr ca, bu uluslararas standartlar n ülkeler baz nda gelifltirilecek ulusal muhasebe standartlar na temel al nmas öngörülmüfltür. Son y llarda, Uluslararas Muhasebe Standartlar ile ilgili yap lan ve halen devam etmekte olan çal flmalarla Uluslararas Muhasebe Standartlar kavram ; Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na (International Financial Reporting Standards IFRS) dönüfltürülmektedir. Türkiye de de 90 l y llardan bu yana, tüm iflletmeler için uygulanabilir ve dünya standartlar na uygun muhasebe ilke ve politikalar oluflturulmaya çal fl lmaktad r. Avrupa Birli- i ne girifl sürecinde olunmas ve küreselleflme gözönünde bulunduruldu- unda, ülkemiz için UMS-UFRS ye uyum sa lanmas ve bu standartlar n tüm iflletmeler taraf ndan uygulanmas kaç n lmaz olmaktad r. Bu do rultuda, Türkiye de çeflitli kurullar oluflturularak, UMS-UFRS ye uyumlu, ulusal muhasebe standartlar gelifltirmek için birçok çal flma yürütülmüfltür. Bu kurullardan ilki, 1994 te kurulan ve TMSK kurulana kadar faaliyetlerini sürdüren Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurulu dur (TMUDESK). TMUDESK ten sonra çeflitli resmi kurumlar kendi faaliyet alanlar kapsam nda yasal düzenlemeler oluflturmufllard r. Bu düzenlemeler, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) Muhasebe Uygulama Yönetmeli i Tebli lerini yay nlay p uygulamaya koymas, Sermaye Piyasas Kurulu nun (SPK) Seri:XI, No:25 Tebli ini yay nlamas ve uygulamaya koymas, Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu nun (TMSK) Uluslararas Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar n (UMS=TMS, UFRS=TFRS) yay mlamas fleklinde s ralanabilir. Türkiye Muhasebe Standartlar uygulanmaya baflland nda; SPK ve BDDK uygulamalar gibi belli bir kesimle s n rl kalmay p, ülkemizdeki tüm iflletmeleri kapsayacakt r. Muhasebe standartlar konusunda son yap lanma olan TMSK, 1999 y - l nda Sermaye Piyasas Kanunu na eklenen geçici bir madde ile kurulmufltur. Türkiye deki muhasebe standartlar n belirleme yetkisi bu kurula verilmifltir. Bu kurulun kurulmas yla TMUDESK in faaliyetleri sona ermifltir. Tek yetkili kurulufl olan TMSK, UMS-UFRS nin çevirilerini yaparak, bu standartlarla tam uyumlu Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartlar n (TMS-TFRS) yay mlam flt r.

3 Bu çal flman n amac Türkiye de muhasebe standartlar n n haz rlanmas konusunda yaflanan geliflmeleri ve Türkiye Muhasebe Standartlar na iliflkin son durumu incelemektir. 2. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ GEL fi M Son dönemlerde dünyada s n rlar n ortadan kalmas ve uluslararas sermaye hareketlerinin yo unlaflmas, uluslararas sistemlerin gelifltirilmesine ve uygulama alan bulmas na neden olmaktad r. Bu do rultuda en çarp c geliflmelerden bir tanesi de muhasebe standartlar alan nda gerçekleflmifltir. Uluslararas sermaye hareketlerinin oluflabilmesi için, iflletmelerin tüm dünyada geçerli olacak veya menkul k ymetlerini sat fla sunmak istedikleri ülke borsalar nda geçerli olacak finansal tablolar düzenlemeleri gerekmektedir. flletmelerin bunu gerçeklefltirebilmesi için, finansal tablolar n tüm dünyada anlaml k lacak, uluslararas kabul görmüfl muhasebe standartlar na göre düzenlemeleri zorunludur. Burada sorulmas gereken soru, tüm ülkeler taraf ndan kabul görmüfl ve uygulanmakta olan uluslararas muhasebe standartlar - n n bulunup bulunmad d r. Çünkü bir ülke içinde muhasebe uygulamalar nda birlik sa lanmas bile oldukça zorken, tüm dünyada milyonlarca iflletmenin ayn standartlara göre finansal tablolar n oluflturmas veya söz konusu standartlar n tüm iflletmeler için uygulanabilir olmas olanakl görülmemektedir. Nitekim, dünyada NAFTA (North American Free Trade Agreement-Kuzey Amerika Gümrük Birli i Anlaflmas ) ülkelerinin benimsedi i muhasebe standartlar ile Avrupa Birli i nin benimsedi i muhasebe standartlar farkl d r. NAF- TA ülkeleri ABD Genel Kabul Görmüfl Muhasebe lkeleri ni (United States Generally Accepted Accounting Principles USGAAP) benimsemektedir. Bu ilkeler Security Exchange Commission (SEC) na ba l bir kurul olan Financial Accounting Standards Board (FASB) taraf ndan oluflturulmufltur. En önemli özelli i kural bazl olmas - d r. Avrupa Birli i ise öncelikle ba ms z bir kurulufl olan Uluslararas Muhasebe Standartlar Komitesi (International Accounting Standards Committee-IASC) taraf ndan oluflturulan Uluslararas Muhasebe Standartlar n (International Accounting Standards-IAS) benimsemifltir. Bu kurulufl 41 tane standart yay nlam fl, bunlardan baz lar di er standartlar taraf ndan yürürlükten kald r lm flt r. IASC yeniden yap land rma amac yla Nisan 2001 de, Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu olmufl (IASB), bu kapsamda IAS isminden International Financial Reporting Standards a (IFRS) geçilmifltir. Eski standartlar n, baflka bir standart taraf ndan kald r - lana kadar IAS olarak kalmas ve ç kacak yeni standartlar n IFRS ad yla yay mlanmas karar al nm flt r. Bu do rultuda 31 adet IAS ve 6 adet IFRS yürürlükte bulunmaktad r ( 29 Eylül 2006). Uluslararas Menkul K ymetler Komisyonlar Örgütü nün 293

4 294 (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) IASB (eski ad IASC) ye sa lad destek ve Avrupa Birli i nin geliflim süreci, IASB nin muhasebe standartlar n n globalleflmesi ve uyumlaflt r lmas konusunda öncü kurum olmas n sa lam flt r ( 29 Eylül 2006). Amerikan Muhasebe Standartlar Kurulu (Financial Accounting Standards-FASB) ve Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu (International Accounting Standards Board-IASB) 18 Eylül 2002 tarihinde ABD Connecticut Norwalk da uluslararas finansal raporlamada kullan lacak yüksek kaliteli ve birbirleriyle uyumlu muhasebe standartlar n n gelifltirilmesi taahhütlerini bir anlaflma ile karfl l kl kabul ettiler (KAYA, 2004, s.13-14). Norwalk anlaflmas diye de adland r lan bu anlaflma ile FASB ve IASB aras nda günümüzde de süren muhasebe standartlar nda yak nsama (convergence) süreci bafllam fl olmufltur. Merkezi Avrupa Birli i s n rlar içinde bulunan ve borsada kay tl bulunan bütün iflletmeler için, 2005 y l bafl ndan itibaren bu standartlar uygulamak zorunlu hale getirilmifltir. Bugün dünyada, Avrupa Birli i ülkeleri dahil birçok ülkede bu standartlar kullan lmaktad r. Türkiye de bu ülkelerden biridir ve Türkiye de muhasebe alan nda önemli kurulufllar olan Türkiye Muhasebe Uzmanlar Derne i (TMUD) ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Birli i (TÜRMOB) de IASB nin üyesidir. 3. TÜRK YE DE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMALARI Daha önce de belirtildi i gibi, Avrupa Birli i borsada ifllem gören flirketlerden bafllamak üzere tarihinden itibaren UMS/UFRS lerin uygulanmas na karar vermifltir. Ayn flekilde IMF, Dünya Bankas, IOSCO vb. kurulufllar da politikalar n UFRS nin benimsenmesi do rultusunda belirlemifltir. Türkiye nin de gerek Avrupa Birli i ne girifl sürecinde bir ülke olmas, gerekse SPK ve BDDK n n IOSCO nun üyeleri olmalar nedeniyle; ülkemizde 2005 y l n n bafl ndan itibaren, bankalar ve borsada ifllem gören firmalar finansal tablolar n UFRS ye uyumlu olarak düzenlemektedir. Ayr ca, ülkemizde muhasebe standartlar n n belirlenmesi ve uygulamalar n n yönlendirilmesiyle yetkili kurulufl olan TMSK da, Türkiye Muhasebe Standartlar n n (TMS/TFRS) uluslararas alanda geçerlilik kazanmas için UFRS ye tam uyumu benimsemifltir. Bu do rultuda TMS/TFRS, bir telif karfl l nda UFRS setinin çevirisi yap larak oluflturulmufltur y l nda yürürlü e girmesi öngörülen yeni Türk Ticaret Kanunu Tasar s yla; halka aç k olsun olmas n ülkedeki tüm iflletmelere muhasebe ve finansal raporlama konular nda TMSK taraf ndan yay mlanan UFRS ye uyumlu TMS/TFRS ye uyma zorunlulu u getirilmektedir (TMS, 2006, s.3). Bu durum, geliflmifl ülkelerde oldu u gibi Türkiye de de art k vergi amaçl muhasebe yerine bilgi amaçl

5 muhasebenin ön plana al nd n göstermektedir. Ayr ca TMSK taraf ndan küçük ve orta ölçekli iflletmeler için de sadelefltirilmifl bir muhasebe standard seti oluflturulmak üzere IASB nin yay nlad KOB standartlar tasla na paralel çal flmalara bafllanm flt r. Haz rlanmakta olan KOB standartlar n n amac ; özel bilgi ihtiyac olmayan genifl çapta kullan c lar taraf ndan ekonomik kararlarda faydal olacak flekilde, bir iflletmenin finansal durumu, performans ve nakit ak fllar hakk nda bilgi sa lamakt r ( Current+Projects, 20 Ekim 2006) TÜRK YE DE MUHASEBE STANDARTLARI GEL fit RME SÜREC NDE ÖNEML DÜZENLEMELER Türkiye de TMSK n n haz rlad Resmi Gazete de yay nlayarak yürürlü e koydu u Uluslararas Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar na uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar (TFRS) n n oluflmas, y llar önce bafllat lan bir uyum sürecinin sonucudur. Mevcut standartlar n oluflumu her ne kadar Uluslararas Muhasebe Standartlar n n çevrilmesiyle bafllam flsa da pekçok yasal düzenlemeden ve geliflmelerden etkilenerek yasal zemine oturmas sa lanm flt r. Bu geliflmelerden en önemli iki tanesi; 3568 Say l meslek yasas n n yay nlanmas ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine geçifltir Türkiye de Meslek Yasas n n (3568 Say l Yasa) Yay nlanmas Türkiye de muhasebe mesle i tarihinde say l Resmi Gazete de yay nlanan 3568 say l SERBEST MUHASEBEC L K, SER- BEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV R- L K VE YEM NL MAL MÜfiAV RL K KANUNU yasal dayana a kavuflmufltur. Bu kanunun amac 3568 say l kanunun 1. maddesinde flöyle aç klanm flt r. flletmelerde faaliyetlerin ve ifllemlerin sa l kl ve güvenilir bir flekilde iflleyiflini sa lamak, faaliyet sonuçlar n ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, de erlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafs z bir flekilde sunmak ve yüksek mesleki standartlar gerçeklefltirmek üzere, SERBEST MUHASEBEC L K, SER- BEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV R- L K VE YEM NL MAL MÜfiAV RL K meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odalar, Yeminli Mali Müflavirler Odalar ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar Birli inin kurulmas na, teflkilat faaliyet ve denetimlerine, organlar n n seçimlerine dair esaslar düzenlemektir. Türkiye de muhasebe mesle inin yasal zemine oturmas ile birlikte kurulan meslek odalar ve odalar birli i (TÜRMOB), mesle in ulusal ve uluslararas düzeyde temsilini üstlenmifl ve ulusal bir çok çal flmada öncülük etmiflken uluslararas mesleki çal flmalarda da katk sa lam flt r. Böylece 295

6 296 Türkiye deki meslek mensuplar önemli olanaklara ve haklara kavuflmufltur. Ayr ca muhasebe mesle i toplumda itibarl bir hale gelmifl ve mesle e yo un bir ilgi bafllam flt r. stanbul Mali Müflavirler Odas taraf ndan 2005 y l nda, ö retim üyeleri, meslek mensuplar, TMSK, SPK, BDDK temsilcilerinde oluflan bir grup taraf ndan Uluslararas Muhasebe Standartlar n n KOB lerde uygulanmas ve karfl laflabilecek sorunlar konulu yuvarlak masa toplant s yap lm flt r. Bu çal flman n sonuç bildirgesinde özetle flu görüfller yer alm flt r ( SMMMO, 2005,s.10-11). KOB tan m n n yap lmas gerekmektedir. KOB ler için finansal raporlama standartlar TMSK taraf ndan ayr bir set olarak haz rlanmal - d r. KOB ler için finansal raporlama standartlar n n amac ; finansal bilgi kullan c lar na, do ru ve güvenilir finansal yapmak olmal d r. KOB ler için finansal raporlama standartlar - n n hedefi tüm KOB ler olmal d r. q Söz konusu olas finansal raporlama standartlar n n uygulanaca iflletmeler için kriterler belirlenmelidir. TÜRMOB, uluslararas düzeyde baz iflbirli i projelerine de imza atm flt r Ekim 2004 tarihinde gerçeklefltirilen TÜRMOB genel kurulunda, meslek mensuplar n n, ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants- ngiltere Tescilli Ruhsatl Muhasebeciler Birli i) s navlar na belirli derslerden muaf olarak kat lmalar na imkan veren bir sözleflme imzalanm flt r (ARIKAN, 2005, s.374) Tekdüzen Muhasebe Uygulamalar Türkiye de muhasebe uygulamalar nda, Maliye Bakanl n n tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanan 1 say l Muhasebe Uygulamalar Genel Tebli i ile zorunlu hale getirilen Tekdüzen Muhasebe uygulamasana 01 Ocak 1994 tarihinden itibaren bafllanarak yeni bir aflamaya geçilmifltir. Bugüne kadar 14 adet Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i yay nlanarak Tekdüzen Muhasebe Sistemi güncel flartlara uyumlu hale getirilmeye çal fl lm flt r. Bu düzenlemelerin amac bilanço usulüne göre defter tutan iflletmelerin faaliyetlerinin ve faaliyet sonuçlar n n sa l kl ve güvenilir bir biçimde muhasebelefltirilmesi, mali tablolar arac l ile bilgi kullan c lar na sunulan bilgilerin tutarl l k ve karfl laflt r labilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yans tmas n n sa lanmas ve iflletmelerde denetimin kolaylaflt r lmas amac yla yap lm flt r. Türkiye de Tekdüzen Muhasebe Sistemi nin uygulamaya girmesi, muhasebe uygulamalar n n standartlaflt - r lmas yönünde at lan çok önemli bir ad md r. Çünkü Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Avrupa Toplulu u nda yer alan ülkelerin ortak bir biçimde yaflama geçirdikleri muhasebe uygulamalar na yön veren 4. yönergeye 1 de uyumlu olarak haz rlanm flt r. Avrupa Toplulu u nda standartlaflma süreci içerisinde 4., 7., ve 8. yönergeler kaynak niteli i tafl maktad r (YALKIN, AKDO AN, 1994, s.5). Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile birlikte 4. yönergeye paralel olarak,

7 a) Muhasebenin Temel Kavramlar b) Muhasebe Politikalar n n Aç klanmas c) Mali Tablolar lkeleri d) Mali Tablolar n Düzenlenmesi ve Sunulmas e) Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Plan ve flleyifli konular nda yasal düzenlemeler yap lm fl ve bu düzenlemeler Tebli in ekini oluflturmufltur TÜRK YE MUHASEBE VE DENET M STANDARTLARI KURULU (TMUDESK) TMUDESK, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar Birli i (TÜR- MOB) taraf ndan, birlik yönetim kurulunun kabul etti i bir yönergeye dayanarak tarihinde kurulmufltur. TMUDESK, ülkemizde faaliyette bulunan iflletmelerin ve di er kurulufllar n finansal tablolar n n düzenlenmesindeki ilkeleri belirlemek ve finansal tablolar n ba ms z denetiminde esas al nacak denetim standartlar n saptamak amac yla TMSK kurulana kadar çal flmalar n sürdürmüfl ve bu süre içerisinde Türkiye Muhasebe Standartlar n (TMS) gelifltirmek için çal flmalar yapm flt r. Bu do rultuda ayr nt l çal flmalar gerçeklefltirebilmek ve standartlar saptamak için bünyesinde otuz komisyon oluflturmufltur (YALKIN, 2002, s.4). TMUDESK in muhasebe standartlar ile ilgili amaçlar n, IASC nin amaçlar ndan farkl görmek mümkün de ildir. IASC amaçlar do rultusunda, TMUDESK in muhasebe standartlar n saptama ile ilgili amaçlar flu flekilde ifade edilebilir (YALKIN, 2001, s.3): 1. Finansal tablolar n düzenlenmesi ve sunulmas na temel al nacak muhasebe standartlar gelifltirmek ve yay mlamak. Bu standartlar n ülke genelinde kabulünü ve uygulanmas n sa lamak. 2. Türkiye Muhasebe Standartlar n n, Uluslararas Muhasebe Standartlar ile uyumlu olmas n sa lamak. 3. Türk ekonomisinin yap s ile gereksinimlerini göz önünde bulundurmak. 4. Finansal tablolar n düzenlenmesi ve sunulmas na iliflkin mevzuat ile muhasebe standartlar ve yöntemlerinin harmonizasyonuna iliflkin çal flmalar yapmak. 5. Ülke muhasebe uygulamalar nda genel kabul görmüfl muhasebe kavram ve terimlerinden, muhasebe standartlar n n gelifltirilmesinde yararlanmak. TMUDESK, bu amaçlar ve esaslar do rultusunda çal flmalar n sürdürmüfl ve ilk olarak tarihinde 11 adet standart tasla n Türkiye Muhasebe Standard olarak kabul ederek, tarihinden itibaren yürürlü e girmek üzere ya Temmuz 1978 tarihli bu yönerge, ortakl klara iliflkin mali tablolar n yap s ve düzenlenmesine iliflkin esaslar ve ilkeleri kapsar. 297

8 298 y mlam flt r. Bu 11 adet standart TMUDESK in ilk yay nlad standartlard r; kurul faaliyet süresi boyunca toplam 19 standart yay nlam flt r (EK- 1). Ancak, TMUDESK taraf ndan kabul edilen standartlar, uygulamaya yans t lmam flt r. Bunun nedeni, TMUDESK in yay mlad standartlar iflletmelere uygulatabilmesi için herhangi bir yapt r m gücüne sahip olmamas d r TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (TMSK) Türkiye de muhasebe standartlar n belirleme yetkisi, tarih ve 4487 say l Kanun un 27. maddesi ile Sermaye Piyasas Kanunu na eklenen Ek Madde 1 ile kurulan Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu na (TMSK) devredilmifltir. Söz konusu maddeye göre TMSK; muhasebe ilkelerinin geliflmesi ve benimsenmesini sa layacak ulusal muhasebe standartlar n saptamak ve yay mlamak üzere görevlendirilmifl olan kurulufltur. TMSK n n amac gelifltirdi i muhasebe standartlar ile, denetlenmifl finansal tablolar n ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karfl laflt r - labilir ve anlafl labilir nitelikte olmalar n sa lamakt r. Kurul; Maliye Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Yüksek Ö retim Kurulu, Hazine Müsteflarl, Sermaye Piyasas Kurulu, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nden birer; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar Birli- i nden bir Yeminli Mali Müflavir (YMM) ve bir Serbest Muhasebeci Mali Müflavir (SMMM) olmak üzere dokuz üyeden oluflmaktad r ( 5 Ekim 2006). TMSK, tarihinde yapt ilk toplant s ile TMUDESK in görevlerini devralm fl ve muhasebe standartlar n n belirlenmesinde tek yetkili kurulufl olarak faaliyetlerine bafllam flt r. Kurul, Türkiye Muhasebe Standartlar n n (TMS/TFRS) uluslararas alanda geçerlilik kazanmas için Uluslararas Muhasebe Standartlar na tam uyumu benimsemifltir. Bu do rultuda, Uluslararas Muhasebe Standartlar Komitesi Vakf (International Accounting Standards Committee Foundation-IASCF) ile bir telif anlaflmas yap larak, TMSK taraf ndan resmi bir Türkçe çevirinin yap lmas ve bunun Türk mevzuat içinde yer almas öngörülmüfltür. TMSK, UMS konusunda çal flmalar olan akademisyenler, ba ms z denetçiler ve çeflitli uzmanlardan oluflan çal flma komisyonlar oluflturmufl ve çeviri çal flmalar n gerçeklefltirmifltir. Çal flmalarda IASB taraf ndan kabul edilen ortak muhasebe terimlerine öncelik verilmifl ve bunlar esas al - narak standartlar n çevirileri yap lm flt r. Çeviriler, ilgili kurum ve kurulufllar ile kamu oyunun görüfllerine sunulmufl ve gerekli düzenlemeler yap larak son flekline getirilmifltir. Tüm bu çal flmalar sonucunda TMSK bugüne kadar, UMS/UFRS ye tam uyumlu otuzbir (31) adet Türkiye Muhasebe Standard (TMS), alt (6) adet Türkiye Finansal Raporlama Standard (TFRS) ile standartlar n kav-

9 ramsal çerçevesini yay mlam flt r (EK- 2). TMSK n n yay mlad standartlar 2006 y l n n bafl ndan itibaren yürürlü e girmifltir. TMSK taraf ndan yay nlanan Türkiye Muhasebe Standartlar (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar n (TFRS) flu flekilde gruplamak mümkündür (Greuning, 2006, s.5-6). F NANSAL TABLOLARIN SUNULMASINA L fik N MUHASEBE STANDARTLARI Kavramsal Çerçeve TFRS 1: TFRS nin lk Uygulamas TMS 1: Finansal Tablolar n Sunuluflu TMS 7: Nakit Ak fl Tablolar TMS 8: Muhasebe Politikalar, Muhasbee Tahminlerinde De ifliklikler ve Hatalar GRUP F NANSAL TABLOLARINA L fik N STANDARTLAR TFRS 3: flletme Birleflmeleri TMS 27:Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar TMS 28: fltiraklerdeki Yat r mlar TMS 31: fl Ortakl klar ndaki Paylar B LANÇO VE GEL R TABLOSUNA L fik N STANDARTLAR TFRS 2: Hisse Bazl Ödemeler TFRS 4: Sigorta Sözleflmeleri TMS 2: Stoklar TMS 11: nflaat Sözleflmeleri TMS 12: Gelir Vergisi TMS 16: Maddi Duran Varl klar TMS 17: Kiralama fllemleri TMS 18: Has lat TMS 19: Çal flanlara Sa lanan Faydalar TMS 20: Devlet Teflviklerinin Muhasebelefltirilmesi ve Devlet Yard mlar - n n Aç klanmas TMS 21: Kur De ifliminin Etkileri TMS 23: Borçlanma Maliyetleri TMS 32: Finansal Araçlar: Aç klamalar ve Sunum TMS 36: Varl klarda De er Düflüklü ü TMS 37: Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varl klar TMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçümleme TMS 40: Yat r m Amaçl Gayrimenkuller TMS 41: Tar msal Faaliyetleri F NANSAL TABLOLARIN AÇIKLANMASINA L fik N STANDARTLAR TFRS 5: Sat fl Amaçl Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler TFRS 6: Maden Kaynaklar n n Araflt r lmas ve De erlendirilmesi TMS 10: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar TMS 14: Bölümlere Göre Raporlama TMS 24: liflkili Taraf Aç klamalar TMS 26: Emeklilik Fayda Planlar nda Muhasebelefltirme ve Raporlama TMS 29: Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama TMS 30: Bankalar ve Benzeri Kurulufllar n Finansal Tablolar nda Yap lacak Aç klamalar TMS 33: Hisse Bafl na Kazanç TMS 34: Ara Dönem Finansal Raporlama 299

10 300 TMS/TFRS lerin ülkemizde genifl çapl uygulama alan bulmas ve uygulamada birlik sa lanmas aç s ndan önemli bir geliflme de, yak n zamanda yasalaflmas beklenen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nde komisyonlarda görüflülmekte olan Türk Ticaret Kanunu tasla d r. Tasla a göre tüm iflletmeler, ticari defterlerini tutarken ve finansal tablolar n haz rlarken, TMSK taraf ndan yay mlanan TMS lere ve kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine aynen uymak ve bunlar uygulamak zorundad rlar. Bu düzenleme ile uygulamadaki çok bafll l k tamamen ortadan kalkm fl olacak ve uluslararas sermaye piyasalar nda Türk iflletmelerinin finansal tablolar geçerlilik kazanacakt r. Yukar da da belirtildi i üzere, TMSK n n ayr ca küçük ve orta ölçekli iflletmeler (KOB ) için de, IASB nin yay nlad KOB standartlar tasla - na (International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities-IFRS for SMEs) uygun olarak çal flmalar bafllam flt r (EK-3). Bu çal flma, bankac l k sektöründe 2008 y l ndan itibaren uygulanmaya bafllanacak olan Basel-II kurallar gözönünde bulunduruldu unda büyük önem kazanmaktad r. Çünkü, Basel-II ile birlikte, KOB lerin bankalarla çal - flabilmesi için uluslararas muhasebe standartlar n uygulamalar koflulu getirilmektedir. Bu koflula uymayan iflletmelerin kredi maliyetleri artacak ve bu iflletmeler kredi sa lamakta zorlanacakt r MUHASEBE STAN- DARTLARINA L fik N TÜRK YE DEK D ER UYGULAMALAR Bilindi i üzere, Türkiye de UMS ye uyumlu, ulusal muhasebe standartlar gelifltirme çal flmalar ilk olarak TMUDESK taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. TMUDESK in çal flmalar ndan sonra çeflitli resmi kurulufllar da kendi faaliyet alanlar kapsam nda yasal düzenlemeler oluflturmufllard r. Bu düzenlemeler, bankac l k sektörü ile ilgili olarak BDDK taraf ndan ve sermaye piyasas nda ifllem gören iflletmeler için de SPK taraf ndan yap lm flt r. Bu kurulufllar n çal flmalar sonucunda, ülkemizde 2005 y l bafl ndan itibaren bankalar ve halka aç k iflletmeler finansal tablolar n Uluslararas Muhasebe-Finansal Raporlama Standartlar na (UMS/UFRS) uyumlu olarak düzenlenmektedirler. Bankac l k sektöründe, BDDK Muhasebe Uygulama Yönetmeli ine liflkin Tebli leri yay nlay p uygulamaya koymufltur (EK-4). Bu tebli lerde, bankalar n düzenleyecekleri ve kamuya aç klayacaklar finansal tablolar n düzenlenme esaslar n belirleyen, UMS/UFRS ile uyumlu muhasebe standartlar yer almaktad r. Bu standartlar n bankac l k sektöründe 2005 y l ndan itibaren uygulanmas yla, bankalar n faaliyetlerinin sa l kl ve güvenilir bir flekilde kay tlara al nmas ve finansal tablolara yans t lmas sa lanm flt r. Uluslararas faaliyetlerin yo- un oldu u bankac l k sektöründe UMS lerin uygulanmas Türkiye için önemli bir geliflme olmufltur. Ayr ca

11 daha önce de belirtildi i üzere, bankac l k sektöründe 2008 y l ndan itibaren uygulanmaya bafllanacak olan Basel-II kurallar çerçevesinde, tüm iflletmelerin bankalarla çal flabilmesi için UMS/UFRS leri uygulamalar zorunlu olacakt r. Bu geliflme de dikkate al nd nda, BDDK n n UFRS ile tam uyumlu muhasebe standartlar n uygulamaya koymufl olmas, yerinde bir düzenleme olmufltur ( org.tr/bas n, 5 Ekim 2006). SPK ise sermaye piyasalar n fleffaflaflt rmak ve MKB de ifllem gören flirketlerin hisse senetlerine yerli/yabanc bireysel/kurumsal yat r mc ilgisini art rmak amac yla UFRS ile tam uyumlu muhasebe standartlar gelifltirmifltir. Bu do rultuda SPK, halka aç k iflletmeler için tarihinde Seri:XI, No:25 Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli i ni yay mlam flt r. Bu standartlar ile halka aç k iflletmeler, 2005 y l ndan itibaren, finansal tablolar n ve raporlar n UFRS ile tam uyumlu olarak haz rlamakta ve ilgililere sunmaktad rlar (EK-5). BDDK ve SPK n n oluflturdu u standartlar n, sadece kendi mevzuatlar na tabi iflletmeler taraf ndan uygulanma zorunlulu unun bulunmas, bu standartlar n uygulanma alan n s n rland rm flt r. Ayr ca bu standartlar, ülkemizdeki muhasebe uygulamalar nda farkl laflmaya neden olmufltur. 4. SONUÇ Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu, ülkemizde muhasebe standartlar n n gelifltirilmesi ve uygulamas yönünden yetkili tek kurulufltur. Bu nedenle önümüzdeki süreçte di er kurulufllar n da TMSK n n haz rlad muhasebe standartlar n benimsemesi ve katk da bulunmas kaç n lmaz olacakt r. Türkiye de, küresel geliflmelerle birlikte birçok de iflim yaflamakta ve bununla beraber bir çok yasal düzenleme yap lmaktad r. Bunlardan en önemlisi Türk Ticaret Kanunu nun de ifltirilmesidir. Yeni Türk Ticaret Kanunu tasar s Türkiye Büyük Millet Meclisi nde komisyonlarda görüflülmeye devam edilmektedir ve yak n zamanda kanunlaflmas ve yürürlü e girmesi beklenmektedir. Yeni Türk Ticaret Yasas Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu nun yay nlad Türkiye Muhasebe Standartlar ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar n n uygulamas n ülke çap nda yayg nlaflt racakt r. Ayr ca bankalar ve iflletmeler için önemli bir konu olan Basel-II geliflmelerinin de standartlar n uygulamas n yayg nlaflt rmas beklenmektedir. Ayr ca TMSK n n, IASB taraf ndan haz rlanan KOB ler için UFRS tasla - n esas al p KOB ler için TFRS haz rlama çal flmalar na bafllamas olumlu bir geliflmedir. KOB ler içim TFRS standartlar üniversiteler ve meslek mensuplar taraf ndan genifl kat l ml tart flmalarla uygulamaya sokulmal d r. Türkiye Muhasebe Standartlar n n gelifltirilmesi ve uygulamaya konulmas, muhasebeden elde edilen raporlar n içerdi i bilgilerin, özellikle finansal tablolar n içeriklerinin kalitesinin yükseltilmesine olanak sa lam fl- 301

12 t r. Ayr ca, uluslararas sermaye hareketleri aç s ndan da iflletmelerimizin finansal tablolar n tüm dünyada anlaml k lacak, uluslararas kabul görmüfl muhasebe standartlar na göre düzenleme olana na kavuflmufllard r. Türkiye de muhasebe mesle i ve muhasebe ile ilgili geçmiflte yap lan düzenlemeler, muhasebe meslek mensuplar, üniversiteler ve meslek örgütlerinin birlikte katk s ile hayata geçirilmifl ve baflar kazanm flt r. Geçmifl düzenlemelerin sonuçlar ndan yola ç karak Türkiye Muhasebe Standartlar n n uygulanmas aflamas nda baflar sa lanaca görüflündeyiz. YARARLANILAN KAYNAKLAR ARIKAN, Yahya: Meslek Mevzuat, SMMMO Yay nlar, 2005 BDDK Muhasebe Uygulama Yönetmeli i Tebli leri, FASB: The IASC US Comparison Project: A Report on the Similarities and Differences Between IASC Standards and USGAAP, GREUNING, Hennie Van: International Financial Reporting Standards- A Practical Guide, The World Bank, Washington D.C., KAYA, dil: FASB-IASB Anlaflmas ve Global Finansal Muhasebe Standartlar na Do ru, SMMMO Denetim Sempozyumu, SPK Seri:XI, No:25 Say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli, 15/11/2003 tarihli ve say l mükerrer Resmi Gazete. TÜRK T CARET KANUNU TASARISI TÜRK YE MUHASEBE / F NANSAL RA- PORLAMA STANDARTLARI: Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (IFRS/IAS) ile Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar (TMS / TFRS), Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu Yay nlar No:1, YALKIN, Yüksel Koç: Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurulu nun (TMUDESK) Çal flmalar ve Türkiye Muhasebe Standartlar, Muhasebe ve Denetime Bak fl, Ekim YALKIN, Yüksel Koç: Muhasebe Standartlar ve Türkiye Uygulamas, MÖDAV, Cilt: 4, Say : 2, Haziran 2002 YALKIN, Yüksel Koç, AKDO AN, Nalan: Avrupa Toplulu u Dördüncü Yönerge, Yedinci Yönerge, Sekizinci Yönerge Çevirisi, TÜRMOB Yay nlar -9, Ankara, Say l Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu, 13/06/1989 tarihli ve say l Resmi Gazete

13 EK-1 TMUDESK TARAFINDAN YAYINLANAN TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) TMS-1 Finansal Tablolar n Sunuluflu TMS-2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama TMS-3 Nakit Ak fl Tablolar TMS-4 Sat fllar ve Di er Ola an Gelirler TMS-5 Konsolide Finansal Tablolar TMS-6 fltiraklerdeki Yat r mlar n Muhasebelefltirilmesi TMS-7 Yat r mlar n Muhasebelefltirilmesi TMS-8 Maddi, Maddi Olmayan Duran Varl klar ile Özel Tükenmeye Tabi Varl klar TMS-9 Amortisman Muhasebesi TMS-10 Dönem Net Kar ve Zarar, Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalar nda De ifliklikler TMS-11 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas TMS-12 Kur De iflim Etkilerinin Muhasebelefltirilmesi TMS-13 Stoklar TMS-14 Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebelefltirilmesi TMS-15 Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri TMS-16 Banka ve Benzeri Kurulufllar n Finansal Tablolar n n Kamuya Aç klanmas TMS-17 Kiralama fllemlerinin Muhasebelefltirilmesi TMS-18 Y llara Yayg n nflaat ve Onar m Sözleflmeleri TMS-19 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Aktifler 303

14 304 EK-2 TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (TMSK) TARAFINDAN YAYINLANAN TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) VE TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS) TMS-1 Finansal Tablolar n Sunuluflu TMS-2 Stoklar TMS-7 Nakit Ak fl Tablolar TMS-8 Muhasebe Politikalar, Muhasebe Tahminlerinde De ifliklikler ve Hatalar TMS-10 Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç kan Olaylar TMS-11 nflaat Sözleflmeleri TMS-12 Gelir Vergileri TMS-14 Bölümlere Göre Raporlama TMS-16 Maddi Duran Varl klar TMS-17 Kiralama fllemleri TMS-18 Has lat TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar TMS-20 Devlet Teflviklerinin Muhasebelefltirilmesi ve Devlet Yard mlar n n Aç klanmas TMS-21 Kur De ifliminin Etkileri TMS-23 Borçlanma Maliyetleri TMS-24 liflkili Taraflar TMS-26 Emeklilik Fayda Planlar nda Muhasebelefltirme ve Raporlama TMS-27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar TMS-28 fltiraklerdeki Yat r mlar TMS-29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama TMS-30 Bankalar ve Benzeri Finansal Kurulufllar n Finansal Tablolar nda Yap lacak Aç klamalar TMS-31 fl Ortakl klar ndaki Paylar TMS-32 Finansal Araçlar: Aç klamalar ve Sunumlar TMS-33 Hisse Bafl na Kazanç TMS-34 Ara Dönem Finansal Raporlama TMS-36 Varl klarda De er Düflüklü ü TMS-37 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varl klar TMS-39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçümleme TMS-40 Yat r m Amaçl Gayrimenkuller TMS-41 Tar msal Faaliyetler TFRS-1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlar n n lk Uygulamas TFRS-2 Hisse Bazl Ödemeler TFRS-3 flletme Birleflmeleri TFRS-4 Sigorta Sözleflmeleri TFRS-5 Sat fl Amaçl Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler TFRS-6 Maden Kaynaklar n n Araflt r lmas ve De erlendirilmesi

15 EK-3 TMSK TARAFINDAN HAZIRLANMAKTA OLAN KOB LER Ç N TFRS N N ÇER (IASB N N YAYINLADI I KOB LER Ç N UFRS STANDARDI TASLA INA UYUMLU) 1 Kapsam 2 Kavramlar ve Genel lkeler 3 Finansal Tablolar n Sunumuna liflkin Genel Standartlar 4 Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 5 Gelir Tablosu 6 Özkaynak De iflim Tablosu 7 Gelir ve Da t lmam fl Karlar Tablosu 8 Nakit Ak fl Tablosu 9 Finansal Tablo Dipnotlar 10 Konsolide Finansal Tablolar 11 Muhasebe Politikalar, Tahminler ve Hatalar 12 Finansal Varl klar ve Finansal Borçlar 13 Stoklar 14 fltiraklerdeki Yat r mlar 15 fl Ortakl klar ndaki Paylar 16 Yat r m Amaçl Gayrimenkuller 17 Maddi Duran Varl klar 18 fierefiye D fl ndaki Maddi Olmayan Duran Varl klar 19 flletme Birleflmeleri ve fierefiye 20 Kiralama fllemlerine liflkin Hak ve Yükümlülükler 21 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar 22 Özkaynaklar 23 Has lat 24 Devlet Teflvikleri 25 Borçlanma Maliyetleri 26 Hisse Bazl Ödemeler 27 Varl klarda De er Düflüklü ü 28 Çal flanlara Sa lanan Faydalar 29 Gelir Vergileri 30 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama 31 Yabanc Para fllemlerinin Çevrilmesi 32 Bölümlere Göre Raporlama 33 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 34 liflkili Taraf Aç klamalar 35 Hisse Bafl na Kazanç 36 Özellikli Sektörler 37 Durdurulan Faaliyetler 38 Ara Dönem Finansal Raporlama 39 KOB ler için TFRS nin lk Uygulamas 305

16 EK-4 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) TARAFINDAN YAYINLANAN MUHASEBE STANDARTLARI 1 Say l Tebli Finansal Araçlar n Muhasebelefltirilmesi Standard 2 Say l Tebli Maddi Duran Varl klar n Muhasebelefltirilmesi Standard 3 Say l Tebli Maddi Olmayan Duran Varl klar n Muhasebelefltirilmesi Standard 4 Say l Tebli Kiralama fllemlerine liflkin Muhasebe Standard 5 Say l Tebli Bankalar n Dahil Oldu u Risk Grubuyla Yapt fllemlerin Muhasebelefltirilmesi Standard 6 Say l Tebli Banka Birleflme ve Devirleri ile Bankalarca ktisap Edilen Ortakl klar n Muhasebelefltirilmesi Standard 7 Say l Tebli Varl klardaki De er Azal fl n n Muhasebelefltirilmesi Standard 8 Say l Tebli Karfl l klar, fiarta Ba l Yükümlülükler ve Varl klar n Muhasebelefltirilmesi Standard 9 Say l Tebli Devlet Teflviklerinin Muhasebelefltirilmesi ve Devlet Yard mlar n n Dipnotlarda Aç klanmas Standard 10 Say l Tebli Banka Çal flanlar n n Haklar n n Muhasebelefltirilmesi Standard 11 Say l Tebli Kur De iflim Etkilerinin Muhasebelefltirilmesi Standard 12 Say l Tebli Dönem Net Kâr/Zarar, Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalar nda Yap lan De iflikliklerin Muhasebelefltirilmesi Standard 13 Say l Tebli Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç kan Hususlar n Muhasebelefltirilmesi Standard 14 Say l Tebli Mali Tablolar n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine liflkin Muhasebe Standard 15 Say l Tebli Konsolide Mali Tablolar n Düzenlenmesi, Ba l Ortakl k, Birlikte Kontrol Edilen Ortakl k ve fltiraklerin Muhasebelefltirilmesi Standard 16 Say l Tebli Nakit Ak m Tablosunun Düzenlenmesine liflkin Muhasebe Standard 17 Say l Tebli Kamuya Aç klanacak Mali Tablolar le Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Standard ve Eki Tablolar 18 Say l Tebli Vergilerin Muhasebelefltirilmesi Standard 19 Say l Tebli Özel Finans Kurumlar nca Kamuya Aç klanacak Mali Tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Standard 306

17 EK-5 SERMAYE P YASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN YAYINLANAN MUHASEBE STANDARTLARI K s m 1 Mali Tablolara liflkin Genel lkeler K s m 2 Mali Tablolar n Sunumu K s m 3 Ara Mali Tablolar K s m 4 Nakit Ak m Tablosu K s m 5 Has lat K s m 6 Stoklar K s m 7 Maddi Varl klar K s m 8 Maddi Olmayan Varl klar K s m 9 Varl klarda De er Düflüklü ü K s m 10 Borçlanma Maliyetleri K s m 11 Finansal Araçlar K s m 12 flletme Birleflmeleri K s m 13 Konsolide Mali Tablolar, Ba l Ortakl klar, Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüsler ve fltiraklerin Muhasebelefltirilmesi K s m 14 Kur De ifliminin Etkileri K s m 15 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzeltilmesi K s m 16 Hisse Bafl na Kazanç K s m 17 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar K s m 18 Karfl l klar, fiarta Ba l Yükümlülükler ve fiarta Ba l Varl klar K s m 19 Muhasebe Politikalar, Muhasebe Tahminlerinde De ifliklik ve Hatalar K s m 20 Kiralama fllemleri K s m 21 liflkili Taraflar K s m 22 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas K s m 23 Banka ve Benzeri Finansal Kurulufllar n Mali Tablolar n n Kamuya Aç klanmas K s m 24 nflaat Sözleflmeleri K s m 25 Durdurulan Faaliyetler K s m 26 Devlet Teflvik ve Yard mlar K s m 27 Yat r m Amaçl Gayrimenkuller K s m 28 Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler K s m 29 Çal flanlara Sa lanan Faydalar K s m 30 Emeklilik Planlar K s m 31 Tar msal Faaliyetler K s m 32 Mali Tablo ve Raporlar n Aç klanmas, Kurula ve Borsaya Gönderilmesi K s m 33 lk Dönem Mali Tablolar K s m 34 Muhtelif Hükümler 307

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler mali ÇÖZÜM 17 TURMOB 19.OLA AN GENEL KURULUNA G DERKEN TÜRK MUHASEBE MESLE N N DÜNYADAK VE ÜLKEM ZDEK YER I. G R fi Yahya ARIKAN* T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

A rac kurumlar, sermaye piyasas araçlar n arac l k amac yla, kendi nam

A rac kurumlar, sermaye piyasas araçlar n arac l k amac yla, kendi nam SERMAYE P YASASI KURULU NUN BEL RLED F NANSAL TABLO FORMATLARININ ARACI KURUMLAR AÇISINDAN NCELENMES Yrd. Doç. Dr. Rafet AKTAfi Dumlup nar Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam fit RAKLER N MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASINDA ÖRNEKLERLE ÖZ KAYNAK YÖNTEM Arfl. Gör. Asl TÜREL stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Arfl. Gör. Yi it Bora fieny T stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ULUSLARARASI F NANSAL

ULUSLARARASI F NANSAL 25 ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) NA GENEL BAKIfi Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü Doç. Dr. Serdar ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

G eçen hafta Fakültemiz son s n f ö rencilerinden oluflan bir grup ile

G eçen hafta Fakültemiz son s n f ö rencilerinden oluflan bir grup ile mali ÇÖZÜM 107 UFRS FURYASI MI? RANT YE KAPISI MI? Prof. Dr. Recep PEKDEM R * I - G R fi G eçen hafta Fakültemiz son s n f ö rencilerinden oluflan bir grup ile Uluslararas Finansal Raporlama Dersini gerçeklefltiriyordum.

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

TÜRK YE DE CUMHUR YET DÖNEM NDE MUHASEBE E T M

TÜRK YE DE CUMHUR YET DÖNEM NDE MUHASEBE E T M Prof.Dr. Ümit GÜCENME Arfl. Gör. Dr. Aylin POROY ARSOY TÜRK YE DE CUMHUR YET DÖNEM NDE MUHASEBE E T M Öz Prof. Dr. Ümit GÜCENME Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Arfl. Gör. Dr. Aylin

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS

TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY * Yrd. Doç. Dr. Ali DERAN

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES Serdar AYTEK N * Girifl Mali tablo, muhasebe sisteminde, bilgilerin toparlanmas ve sunumu aflamas nda kullan lan önemli bir araçt r. Mali tablonun tan m n yapmak

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 İçindekiler ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM: TFRS/UFRS VE FİNANSAL RAPORLAMA... 5 I. FİNANSAL RAPORLAMA İHTİYACI... 5 II. FİNANSAL RAPORLAMA ARACI OLARAK FİNANSAL TABLOLAR...10 III. TFRS/UFRS YE UYUMLU

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ

SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ ( ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen,

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

TÜRK YE DE MUHASEBE MESLE N N GEL fi M

TÜRK YE DE MUHASEBE MESLE N N GEL fi M Öz TÜRK YE DE MUHASEBE MESLE N N GEL fi M Prof. Dr. Mustafa A. AYSAN stanbul Üniversitesi E. Ö retim Üyesi Türkiye de muhasebe mesle i, Cumhuriyet in kuruluflundan (1923) bu yana iktisadi geliflmelerin

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) dünyan n en büyük profesyonel hizmet organizasyonudur. Kalite ve dürüstlük ilkeleriyle sundu umuz hizmetlerimiz

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

G elir tablosu, bir iflletmenin performans n raporlayan önemli bir finansal

G elir tablosu, bir iflletmenin performans n raporlayan önemli bir finansal mali ÇÖZÜM 23 filetmelerde F NANSAL PERFORMANS RAPORLAMASI THE FINANCIAL PERFORMANCE REPORTING IN BUSINESS ENTERPRISES Doç. Dr. smail Ufuk M s rl o lu stanbul Bilgi Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu 41 1 Ocak 31 Aral k Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Ortaklar 'na: Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

MÜKELLEFLER N YASAL DEFTERLER NDE BANKALAR HESABINI KULLANMAMALARI DURUMUNDA VUK UN 353/6 NCI MADDES UYARINCA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KES LEB L RM?

MÜKELLEFLER N YASAL DEFTERLER NDE BANKALAR HESABINI KULLANMAMALARI DURUMUNDA VUK UN 353/6 NCI MADDES UYARINCA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KES LEB L RM? mali ÇÖZÜM 167 KRED KARTLARI LE SATIfi YAPAN MÜKELLEFLER N YASAL DEFTERLER NDE BANKALAR HESABINI KULLANMAMALARI DURUMUNDA VUK UN 353/6 NCI MADDES UYARINCA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KES LEB L RM? Türksal HANEDAN*

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Dünyada ve Türkiye de Enerji Piyasas Enerji ve ekonomik geliflme aras nda kuvvetli bir iliflki oldu u bilinmektedir. Endüstrileflmifl ülkeler ekonomilerinin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

B LG SAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

B LG SAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES B LG SAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan G R fi Bilgi ça nda sermaye hareketlerinin yo un olmas nedeniyle, iflletmelerin ayn standartlara göre haz rlanm

Detaylı

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar 8. B Ö L Ü M F NANSAL ARAÇLAR TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMEL K MESLEK MENSUPLARININ ORTAKLIK BÜROSU VEYA fi RKET HAL NDE ÇALIfiMALARINA L fik N USUL VE ESASLARI HAKKINDAK YÖNETMEL K

YÖNETMEL K MESLEK MENSUPLARININ ORTAKLIK BÜROSU VEYA fi RKET HAL NDE ÇALIfiMALARINA L fik N USUL VE ESASLARI HAKKINDAK YÖNETMEL K Meslek Mensuplar n n Ortakl k Bürosu veya fiirket Halinde Çal flmalar na liflkin Usul ve Esaslar Hakk ndaki Yönetmelik MESLEK MENSUPLARININ ORTAKLIK BÜROSU VEYA fi RKET HAL NDE ÇALIfiMALARINA L fik N USUL

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

UMS-21, TMS-21 KUR DE fi M ETK LER STANDARDINA GÖRE F NANSAL TABLOLARIN ÇEVR M VE KUR FARKLARININ MUHASEBELEfiT R LMES

UMS-21, TMS-21 KUR DE fi M ETK LER STANDARDINA GÖRE F NANSAL TABLOLARIN ÇEVR M VE KUR FARKLARININ MUHASEBELEfiT R LMES mali ÇÖZÜM 29 UMS-21, TMS-21 KUR DE fi M ETK LER STANDARDINA GÖRE F NANSAL TABLOLARIN ÇEVR M VE KUR FARKLARININ MUHASEBELEfiT R LMES CONVERSION OF FINANCIAL STATEMENTS AND ACCOUNTING OF EXCHANGE RATE D

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 7. B Ö L Ü M TMS 18 HASILAT Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 111 7. Bölüm, TMS-18 Has lat 7.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı