T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 V Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 19 ARALIK 1975 CUMA Sayı: ) KARARNAMELER R Karar Sayısı: 7/ /10/1973 tarihli ve 7/7297 sayılı Kararnameye ektir. Devlet Personel Heyeti Üyeliğindeki görev süresi 15/11/1975 tarihinde sona erecek Personel Albay İbrahim Ertübey (944-Top. 76)'in görev süresinin 30/8/1976 tarihine kadar uzatılması; 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 2 nci, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 10/11/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Baıkaııı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES S. ÖZTÜRK H. AKSAY Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA İ. MÜFTÜOĞLU Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı F. MELEN O. ASlLTÜRK İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F- ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı H. BASOL Dr. K. DEMİR O. ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hav. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE A. T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakanı Em. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köyişleri Bakanı Orman Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve SPOrBakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. S. EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 9/10/1975 tarihli ve PRT/106 İzmir Kalker 1/ sayılı yazısı üzerine, 6309 sayılı Maden Kanununun 11/7/1963 tarih ve 271 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 10/11/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakanı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMİREL Prof. Dr. JV. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES S. ÖZTÜRK H. AKSAY Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA 1. MÜFTÜOĞLU Millî Savunma Bakanı İrisleri Bakanı Dtsistari Bakanı F. MELEN O. ASlLTÜRK /. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakamı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakam Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakam II. BASOL Dr. K- DEMİR 0. ÖZTRAK Gıda - Taır. ve Haıy. Bakanı Ulaştırma Bakamı Çalışma Bakanı Prol. K. ÖZAL N. MENTEŞE A. T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakaınr En. ve Tab. Kay. Bakanı Turazm ve Tara. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köy işleri Bakanı Onman Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakamı A. S. EREK R. DANIŞMAN A. M- ABLUM Karar Sayısı: t/. 7/10819 Karar Sayısı : 7/10780 İzmir İli Bornova İlçesi, Naldöken Köyü civarında Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi uhdesinde bulunan 1/11 ruhsat sayılı Taşocağı sahasındaki Kalker maddesinin (Bu ruhsat sahasına münhasır olmak kaydiyle) Maden Kanununun kapsamına alınması; Enerji Bakanlar Kurulunun 25/4/1972 tarih ve 7/4349 sayılı Kararı ile onaylanmış olan «Gelişme Yolundaki Ülkelerarası Ticaret Müzakerelerine Dair Protokol ve eklerinin, anılan Protokolün 20 inci maddesine göre Ülkemizle Tunus arasmda 10 Eylül 1975 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 11/9/1975 tarihli ve ESGM/ ESBD /75/2-966 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sar

2 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 12 ARALIK 1975 yılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S. DEMlREL Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES M. K. ERKOVAN Millî Savunma Baıkanı F. MELEN Maliye Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Ticaret Bakamı H- BASOL Gmla-Tarım ve Hay. Baıkanı V. A. T- PAKSU Sanayi ve Tek. Balkanı A. DOĞRU İmar ve İskân Bakanı N. OK Genç. ve Spor Bakanı A. S. EREK Karar Sayısı: 7/10872 Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N- ERBAKAN S- ÖZTÜRK Devlet Bakam G. KARACA İçişleri Baıkanı O. ASİLTÜRK Millî E i i ti m Bakanı A- N- ERDEM Sac. ve Sos- Y. Bakanı Dr. K. DEMİR Ulaştırma Bakanı N. MENTEŞE Enerji ve Talb. Kay. Bak. V. N. MENTEŞE Kövişleri Bakanı V. POYRAZ Kültü? Bakam R. DANİŞMAN CUMHURBAŞKANI 18/9/1975 FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Yardımcısı Prof- Dr. T- FEYZİOĞLU Devlet B*kamı H. AKSAY Adalet Baıkanı /. MÜFTÜOĞLU Dışişleri Bakamı V. S. ÖZTÜRK Bayındırlık Bakanı F- ADAK Güm. ve Tekel Baıkanı 0. ÖZTRAK Çalışma Bakam A. T. PAKSU Turizm ve Tan. Bakanı L- TOKOĞLU Orman Bakam T- KAPANLİ Sosyal Güvenlik Bakanı A. M ABLUM Afyon İli İşçehisar Bucağı civarında Turan Bekişoğlu uhdesinde bulunan 9/23 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki mermer maddesinin (Bu ruhsat sahasına münhasır olmak kaydiyle) Maden Kanununun kapsamına alınması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 22/10/1975 tarihli ve PRT. 124 Afyon Mermer 9/ /46054 sayılı yazısı üzerine, 6309 sayılı Maden Kanununun 11/7/1963 tarihli ve 271 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 13/11/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbalkaın Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLL Başbakan Yardımcısı Devlet Bakam A. TÜRKES S. ÖZTÜRK H- AKSAY Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜOĞLU Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı F. MELEN O. ASİLTÜRK i. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Balkanı Mil EğıMm Baıkanr Baıyındiıriık Bakaıjı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Tdoaret Bakanı Sağ- ve Sos. Y. Bakanı Güm- ve Tekel Bakanı H. BASOL Dr. K DEMİR O. ÖZTRAK Gmia - Tar- ve Hay- Bakanı V- Ulaştırma Bakamı Çalışma Bakanı A. T- PAKSU N. MENTEŞE A- T. PAKSU Sanaıyi ve Tek. Bakanı En- ve Tab- Kay. Bakanı Turfam ve Tam. Bakanı A. DOĞRU S. KİLİÇ L. TOKOĞLU îanfiır ve İskân Bakanı Köyişleri Bakanı Onman Bakanı N. OK V- POYRAZ T. KAPANLİ 'Gene- ve Spor Bakanı Kü'ltür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. Ş. EREK R. DANİŞMAN A. M. ABLUM Karar Sayısı: 7/ /7/1975 tarihli ve 1924 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik, Demiryolu Ue Yolcu ve Bagaj Taşmmasma İlişkin Uluslararası Antlaşma (CTV) ve Ekleri ile Demiryolu ile Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma (CİM), Ekleri ve bu konudaki Ek Protokolün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 31/10/1975 tarihli ve ESGM-ESBD /75/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 13/11/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. Basbalkan S. DEMİREL Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES Devlet Baıkanı M. K- ERKOVAN Millî Savunma Balkanı F. MELEN Maliye Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Tioaıret Balkanı H. BASOL Gıda - Taır. ve Haıy- Bakamı V- A. T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakanı A. DOĞRU İmar ve tâkân Balkanı N. OK Genç- ve Spor Bakanı A. Ş. EREK Karar Sayısı: 7/10932 Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Yardımcını Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Bakam Devlet Ba'kam S. ÖZTÜRK H. AKSAY ( Adalet Bakanı G. KARACA l MÜFTÜOĞLU. İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı O. ASİLTÜRK 1. S ÇAĞLAYANGİL Millî EğıMım Bakanı Bayındırlık Bakamı A. N. ERDEM F. ADAK Sağ- ve Sos. Y. Bakanı Dr. K- DEMİR Güım. ve Tekel Bakanı O- ÖZTRAK UlaşUrma Bakanı Çalışma Bakam N. MENTEŞE A- T. PAKSU En- ve Tab- Kay. Bakam Turfam ve Tan. Bakanı S. KILIÇ L. TOKOĞLU Köyişleri Bakanı Onman Bakanı V- POYRAZ T- KAPANLİ Kültür Bakanı Sosyal Güven Kk Bakanı R. DANİŞMAN A. M. ABLUM' Bazı İl özel İdare Müdürlüklerinin 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelere girecek görev unvanlarının ilişik cetvelde belirtildiği şeküde tesbiti; Devlet Personel Dairesinin görüşü, Maliye Bakanlığının 15/10/1975 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 34 üncü maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 13/11/1975 tarihinde kararlaştırümıştır. Başbalkaın S. DEMlREL Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES 'Devlet Baıkanı M. K. ERKOVAN Millî Savunma Bakanı F. MELEN Maliye Bakanı Doç. Dr. Y- ERGENEKON Ticaret Baıkanı H.BASOL Gıda - T ar. ve Hav. Bak. V. A. T. PAKSU Sanaıyd ve Tek. Bakanı A. DOĞRU Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN S. ÖZTÜRK G- KARACA İçişleri Balkanı O. ASİLTÜRK Mülî Egtom Baıkanı A. N. ERDEM Sağ- ve Sos. Y. Baıkanı Dr. K- DEMİR Ulaştırma Bakamı N. MENTEŞE Ba- ye Tab- Kay. Bakanı S. KILIÇ CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Yardımcısı Prof. Dr- T. FEYZİOĞLU H. AKSAY Adalet Bakanı /. MÜFTÜOĞLU Dtg&eri Baıkanı t. S- ÇAĞLAYANGİL Bkıymdıdıfe Bakanı F. ADAK Güm. ve Tekel Bakanı O. ÖZTRAK Çalışma Bakam A- T. PAKSU Turfan ve Tan. Bakanı L. TOKOĞLU

3 17 ARALIK 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 3 İmaır ve îâkân Balkanı N. OK Genç- ve Spor Bakanı A. Ş. EREK Sınıfı Köyişleri Bakanı V- POYRAZ Kültür Bakanı R. DANİŞMAN CETVEL 01-4 Derece Görevler) İSTANBUL İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ Kadro Unvanı Orman Bakanı T. KAP ANLI Sosyal Güvenlik Bakanı A. M- ABLÜM Derecesi Adedi Barbakan Yardımcısı Devlet Bakani Devtet Bakamı A. TÜRKES S. ÖZTÜRK H- AKSAY ' Oevlıet Bakanı Adalet Bakan! M- K- ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜOĞLU MıiıLlî Savunma Balkanı İçişleri Bakanı (DiîişleırLBaıkanı F. MELEN 0. ASlLTÜRK İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı Mil'K Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK G. İ. H. 8 Sınıfı G. İ. H. Sınıfı Özel İdare Müdürü 2 Bina ve Arazi İtiraz Komisyonu Başkanı 2 Üye 3 Başraportör 4 ANKARA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ Kadro Unvanı Derecesi özel İdare Müdürü Biııa ve Arazi İtiraz Komisyonu Başkanı Üye Başraportör A DİĞER İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ Kadro Unvanı Derecesi Adedi Adedi Tioamest Baıkanı Sağ. ve Sos. Y- Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı H- BAŞOL Dr. K. DEMİR 0- ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hay- Bakamı V- Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı A. T- PAKSU N- MENTEŞE A- T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turfam ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S- KILIÇ L. TOKOĞLU İmaır ve iskân Bakanı Köyişleri Bakanı Onman Bakanı N. OK V- POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakam A. Ş. EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM G. 1. H. izmir İl özel İdare Müdürü Adana, Antalya, Ay dm, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İçel, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, "Trabzon, Zonguldak İlleri Özel İdare Müdürleri Afyon, Amasya, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, İsparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Tekirdağ, Tokat, Urfa, Uşak, Van, Yozgat, İlleri özel İdare Müdürleri Millî Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı: İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesinde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Alibaşoğlu'nun, 1750 sayılı Kanunun 43. ve 24. maddeleri gereğince naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Millî Eğitim Bakam yürütür. 1/12/1975 CUMHURBAŞKANI Başbakan S. DEI DEMİREL Müll Eğitim Bakanı A. N.. Ei ERDEM FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: 7/10941 Görev süresi 1/9/1975 tarihinde sona eren Çay Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcisi Sait Tahsin Tekeli'- nin yerine Cemalettin Silaîıcıoğlu'nun atanması; adı geçen Bakanlığın 26/8/1975 tar'hli ve K /22005 sayılı yazısı üzerine, 6/12/1971 tarihli ve 1497 sayılı Kanunun 10 uncu, 12/3/1964 tarihli ve 440 sayılı Kanunun 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 14/11/1975 tarihinde kar rarlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI Başbakan S. DEMİREL Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Yardımcısı Prof Dr. T. FEYZlOĞLU Karar Sayısı: Bursa Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsünde açık bulunan 1.750, lira aylıklı Profesör kadrosuna, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen, Diyarbakır Üniversitesi. Tıp Fakültesi Anatomi Histoloji Kürsüsü Profesörü Dr. Turgut Vardar, «Üniversiteler Öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükselt;imeleri Hakkmda Tüzük ün 21 inci maddesi ile, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 24 üncü maddesi gereğince alabileceği aylıkla Profesör olarak naklen atanmıştır. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. 1/12/1975 CUMHURBAŞKANI Başbakan S.. DEA DEMİREL YÖNETMELIKLER R Millî Eğitim Bakanı A, N.. ERDEM FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakanlıktan: Devlet Arşiv Yönetmeliği Amaç : Madde 1 Bu Yönetmelik, ülkede mevcut tüm arşiv malzemeleri ile arşivlik malzemelerin derlenmesi, tasnif edilmesi, değerlendirilmesi, kataloglara bağlanarak herkesin yararlanabileceği belgeler halinde muhafaza edilmesini sağlamak amaciyle hazırlanmıştır. Kapsam: Madde 2 Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler (köy idareleri dışmda) ile bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kuruluşlar ve iktisadî devlet teşekküllerinde bulunajı arşiv malzemeleri ile arşivlik malzemeler hakkında uygulanır. Tarifler: Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; a) Arşiv malzemeleri deyiminden; Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren v en son işlem tarihi üzerinden 50 yıl geçmiş veya en az 33 yıl geçtiği halde kesin sonuca bağlanmış ve bu Yönetmeliğin c bendinde sayılan daire, kuruluş ve kurumların gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme veya işlemler ile ilgili ve bunların sonucunda teşekkül etmiş olup saklanması dav-

4 Sahife : 4 f Resmî Gazete) 12 ARALIK 1975 rinin normal bürokratik usulerine göre bu daire, kuruluş ve kurumlara ait bulunan gerçek ve tüzel kişüerin ve Devletin haklariyle milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya ve bunlarla ilgili işlem ve ilişkiler bakımından tarihi, hukukî, idari, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye ve tespite yarayan, yahut yiııe bu bakımdan ait olduğu çağm ahlâk, görenek ve geleneklerini veya çeşitli r,osyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, film, fotokopi, plak, ses bandı, baskı veya benzeri belgeler, to) Arşivlik malzeme deyiminden; (a) bendinde sayılan her türlü belgelerden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi niteliğini kazanmayanlarla üzerinden 66 yıl geçmemiş her türlü memuriyet sicil dosyalan, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlarla yaptığı hükmü yürürlükte bulunan andlaşmalar (her cins sözleşme ve anlaşmalar), yine yürürlük niteliği bulunan tapu ve nüfus kayıtları, aynı nitelikteki vakfiyelerden ait oldukları daire ve müesseselerce saklananlar ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kâğıtlan, c) ödevliler deyiminden; Genel ve Katma Bütçeli Dairelerle (köy hariç) mahalli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kuruluşlar ve İktisadı Devlet Teşekkülleri, anlaşılır. Millî Arşiv Kurulu : Madde 4 Arşiv Genel Müdürünün Başkanlığmda. Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Müdürleriyle bunların toplam sayısı kadar ve en az üçü Türk Tarih Kurumu üyesi olan üniversiteler tarih profesörlerinden oloışan bir «Millî Arşiv Kurulu teşkil olunur. Tarih profesörü üyeler Ankara, istanbul ve Hacettepe Üniversitelerinin ilgili fakülte kurullarınca 3 yıl süre için Başbakanlığın istemi üzerine seçilirler. 3. yılın sonunda süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Millî Arşiv Kurulu 2/3 çoğunlukla toplanır ve katılanların 2/3 çoğunluğu ile karar almır. Kurulda alınan kararlan Arşiv Genel Müdürlüğü uygular. Millî Arşiv Kurulu; a) Arşiv malzemelerinden hangilerinin Arşiv Genel Müdürlüğünce teslim alınacağını, hangilerinin ödevli kuruluşların arşivlerinde geçici veya sürekli olarak kalacağım, b) Arşiv Genel Müdürlüğünde bulunmasında yarar görülebilecek arşiv malzemelerinin veya bunlann mikro - film, fotokopi veya örnekleri karşılığında veya gerekli görüldüğü takdirde karşılıksız olarak uluslararası arşiv ve bilim kuruluşlarına elindeki arşiv malzemelerinin mikro - film, fotokopi veya örneklerinin gönderilmesini, c) Arşiv malzemelerinden, Arşiv uzmanlarınca üçüncü maddenin (a) bendinde belirtilen hususlar bakımından değer ve önem taşımadığı saptananlarının, gerekli görüldüğü hallerde örnekleri ayrılıp saklanmak veya mikro - filmleri alınmak şartiyle yokedilmesini, d) Arşiv malzemelerinin yokedilme şekil ve esasi arının tespit edilmesini, Kararlaştırmakla görevlidir. (a) bendinde yazılı hususlann görüşülmesi sırasmda ilgili ödevlilerin temsilcileri de oy sahibi olarak kurulun toplantısına katüırlar. Arşiv malzemelerinin derlenmesi: Madde 5 ödevliler kendilerine ne suretle geçmiş olursa olsun, Milli Arşiv Kurulunca Arşiv Genel Müdürlüğüne teslim edümesi kararlaştınlan arşiv malzemelerini teslim etmekle yükümlüdürler. Gizli belgeler: Madde 6 Ödevliler elinde bulunan gizli arşiv malzemelerinin, Devlet Arşivine geçtikten sonra da gizliliği muhafaza edilir. Böyle gizliliklerin kaldırılması. Millî Arşiv Kurulunun olumlu görüşü ve Başbakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. Açıklığı mevzuat gereğince kabul edilmiş olan arşivlik malzemelerin, arşiv malzemesi haline geldikten ve Devlet Arşivine geçtikten sonra da açıklığı devam eder. Arşiv malzemelerinde mülkiyet: Madde 7 Ödevliler tarafından Arşiv Genel Müdürlüğüne teslimi gereken her türlü arşiv malzemesi Devlete aittir ve her ne suretle olursa olsun özel mülkiyete geçirilemez. Özel Arşivler: Madde 8 Özel arşivler her ne sebeple olursa olsun toplu veya ayn parçalar halinde yurt dışına izinsiz çıkanlamaz. Arşiv malzemelerinden yararlanma: Madde 9 Arşiv Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğuna geçmiş veya geçmemiş olan arşiv malzemeleri hiçbir sebep ve suretle arşivlerden veya bulunduklan yerlerden dışanya verilmez. Gerçek veya tüzel kişilere veya Devlete ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve isbatı gerektiğinde; mikro - film, fotokopi veya usulüne göre çıkarılmış örnekleri verilir. Yahut mahkemelerce atanacak naipler veya ilgili dairelerce görevlendirilecek yetkili memurlar tarafmdan yerinde incelenir. Arşiv malzemeleri hiçbir suretle yurt dışına çıkanlamaz. Genel Arşivlere ait malzemelerin mikro - film, fotokopi veya örneklerinin yurt dışma çıkarılması Arşiv Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır. Arşiv malzemelerinin aranması: Madde 10 Arşiv malzemelerini arayıp bulmak amacıyla yapılacak araştırmalar nedeniyle ortaya çıkacak zararlar Devletçe karşılanır. Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler: Madde 11 Arşiv Genel Müdürlüğü, Millî Arşiv Kurulunun olumlu karan Ue arşivlerimizde bulunmasında yarar görülen arşiv malzemeleri veya bunlann mikro - fum, fotokopi veya örnekleri karşılığında veya gerekli görürse karşılıksız olarak uluslararası arşiv kuruluşlanna ve yüksek bilim kurumlanna elindeki arşiv malzemelerinin mikrofilm, fotokopi veya örneklerini gönderebilirler. Arşiv malzemelerinin yokedilmesi : Madde 12 Arşiv malzemelerinden, Arşiv Genel Müdürlüğü veya bağlı kurumlarında ve bu işle görevlendirilmiş uzmanlarca değer ve önem taşımadığı kanısına varılanlar, gerekli görüldüğü halerde örnekleri ayrılıp saklanmak veya mikro - filmleri alınmak şartiyle ve Arşiv Genel Müdürlüğü emriyle yokedilebilir. Tanzimatın ilânından Cumhuriyetin ilânına kadar olan süreye ait arşiv malzemeleri için Mülî Arşiv Kurulunun karariyle ve mutlaka örnekleri ayrılmak ve gerekli görülenlerin mikro - filmleri alınmak şartiyle böyle bir işleme başvurulabilir. Tanzimatın ilânından önceye ait belgelerin tamamı saklanır ve hiçbir suretle yokedilem. z. Dosyalama sistemi ve standartları: Madde 13 ÖdevlUer, arşiv malzemeleri ile ügili bütün haberleşme ve işlemlere ait kâğıt ve defterlerin bir arada bulunmasını sağlayan ve birbirinin aynı olan, standardı Arşiv Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Uzmanlarınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe konacak esaslar çerçevesinde bir dosyalama sistemi kurmak veya dosya elemanlan kullanmak, belirtilen standartlar dışında kırtasiye, yazı ve dosya malzemesi kullanmamak, dosyalan ait olduklan yıllara ve devrelere göre saklamak ve zamanı gelince Arşiv Genel Müdürlüğüne bu şekilde devretmekle yükümlüdürler. Teslim yükümlülüğü : Madde 14 ödevliler arşiv malzemelerini Arşiv Genel Müdürlüğünün en yakın kuruluşuna ulaştırmak ve teslim etmekle yükümlüdürler. Arşiv Genel Müdürlüğü gerektiği hallerde ulaştırma İşini üzerine alabilir veya bu konuda ödevlilerle işbirliği yapabilir. Özel Arşivlerin saklanması: Madde 15 Gerçek veya tüzel kişiler, ellerinde bulunan özel arşiv malzemelerini belirlenecek bir ücret karşılığında Devlet Arşivinde saklatabilirler. Arşiv malzemelerinin korunması: Madde 16 ödevlilerle gerçek veya tüzel kişiler Devlet Arşivine teslim etmedikleri arşiv malzemelerini ve saklamakla görevli bulunduklan arşivlik malzemeleri her türlü zararlı etkilerden korumakla, asu düzenleri içinde saklamakla, arşiv malzemelerini Arşiv Genel Müdürlüğünce saptanacak belli usuller çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin, Devletin ve bilim kurumlarının faydalanmasına sunmakla yükümlüdürler. ödevliler ellerindeki arşiv malzemelerini ve arşivlik malzemeleri saklamak üzere, standardı Arşiv Genel Müdürlüğünce belirlenecek ara depolan kurarlar. Madde 17 Arşiv malzemeleri ile arşivlik malzemeler Devlet malı gibi korunur ve bunlan her türlü zarara uğratanlar hakkmda Devlet malına zarar verenler gibi cezai kovuşturma yapılır. Bildirme yükümlülüğü: Geçici Madde 1 ÖdevlUer dışında her ne suretle olursa olsun arşiv malzemelerini veya arşivlik malzemeleri ellerinde bulunduranlar, bunlan bu Yönetmeliğin yayım tarihini izleyen üç yıl içinde Arşiv Genel Müdürlüğüne bildirmeye ve belirlenerek esaslar çerçevesinde devretmeye mecburdurlar. Yürürlük: Madde 18 Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 19 Bu yönetmeliği Başbakanlık yürütür.

5 17 ARALIK 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 5 Kızılca Belediye Başkanlığından: Kızılca Belediyesine Ait Zabıta Yönetmeliği Madde 1 Yenilecek ve içilecek gıda maddelerinin sağlığa zarar verecek hallerde olanların satmak ve satış için muvafaza, imal ve istihsal etmek ve karıştırmak yasaktır. Madde 2 Yenecek ve içilecek her şeye fiyat pusulası konulacaktır. Madde 3 Umum esnafın sıhhat muayene defteri olacak ve her yıl muayenesi yaptırılacaktır. Sağlık muayenesini yaptırmayanlar çalışmaktan men edilecektir. Madde 4 Açıkta bulunmasından, pis surette istihsalinden, bilâhare pislenmesinden veya herhangi bir surette neticede az veya çok sağlığa fenalığa Belediye Hekimleri, kimyagerleri veya sağlık memurlariyle ebe raporundan anlaşılan gıda maddeleri ve içilecek şeyler imha edilir. Madde 5 Vatandaşların içme suyu ihtiyaçlarını temin maksadı ile Şehrin muhtelif semt ve mahallelerine, Belediyemizce konulan halk çeşmelerinde, çamaşır, halı, kilim, sebze, meyve vesair şeyler ile motorlu ve motorsuz araç yıkamak, hayvan sulamak veya yıkamak, hortum vesair takarak veya hark açarak bahçelere, evlere veya müesseselere su almak, inşaat ve yapı işlerine bu çeşmelerden su almak, bu çeşmeleri tahrip etmek, fazla su sarf edecek hallere sebebiyet vermek ve harekette bulunmak yasaktır. Madde 6 Balkonlardan, pencerelerden, kapılardan, sokaklara (veyahut sokak ve meydanlara) su serpmek süprıintü atmak, kilim, çuval, masa örtüleri, yatak çarşafları vesaire silkmek yasaktır. Madde 7 Dükkân önlerinde ve har'çte ateş yakmak ve ocakla kebap vesaire pişirip satmak yasaktır. seyyar Madde 8 Havai hat mevcut mahallerde uçurtma uçurmak, sokaklarda çember çevirmek, çelik çomak, top oynamak, sapan atmak yasaktır. (Küçüklerin velileri mes'uldür.) Madde 9 Hayvanların ağızlıksız olarak dolaştırılması, olarak salınması yasaktır. Madde 10 Ölmüş hayvanları vesaiti umumiye ile nakletmek bunları rasgele yere atmak yasaktır. başıboş Madde 11 Kirli ve yırtık Bayrak ve Bayrak Nizamnamesine mualiif bayrak asmak ve perde kullanmak yasaktır. Madde 12 Beledlye'ce tespit edilmiş olan yerlerden başka yerlerde kasaplık ve sürü halinde hayvan geçirmek yasaktır. Madde 13 Fiyat listesi bulundurmayan, listesini Belediyeye tasdik ettirmeyen, listeden fazla ücret ve listesini müşterinin görebileceği yere asmayan, listelerde tahribat yapan, kahve, gazino, otel, sinema ve emsali yerler ile her sınıf lokantaların yemek porsiyonlarım tespit edilen gramdan noksan verenlerden, fazla ücret alanlardan para cezası alınır. Madde 14 Saat den sabah saat 8.00 e kadar bağırıp çağırmak veya herhangi bir vasıta ile gürültü ve şamata yaparak halkın huzurunu ihlâl etmek yasaktır. Madde 15 Dükkânlardaki sinek ve haşaratı itlaf için lâzım gelen tedbiri almamak müktazi maddeleri kullanmayıp sinek ve haşarattan çoğalmasına sebebiyet vermek yasaktır. (Aşçı, fırıncı, bakkal, gazino, kahve, meyhane, otel, kasap, hamam, sinema ve emsali yerler). Madde 16 Belediye hudutları dahilinde bulunan ve Belediye Kar nununun 15 inci maddesinin 3 üncü bendi hükmüne giren yerlerin kapanma saatleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilm'ştir. Hilâfmda hareket edenlerden para cezası alınır. Açılış: 06,00, Kapanış: Madde 17 Şehir dahilinde külliyetli miktarda patlayıcı madde ve yakıcı madde bulundurulamaz. Buna rağmen riayet etmeyenlerden para cezası alınır. Madde 18 Belediyece azarnl satış fiyatları belli edilen gıda ve yakıt maddelerini tespit edilen fiyattan ve faturasına göre % 15 den fazla bir bedelle satan esnaftan para cezası almır. Madde 19 Şehir dahilinde yapılan haşere mücadelesine manî olanlarla ve dükkân, mağaza ve lüzumlu görülen mahalleri ekiplere ilâçlatmak istemeyenlerden para cezası almır. B. Eşhasa ait olup, garaj, santraldan mülhakata yolcu taşıyan otobüslerden muayyen zamanda dezenfekte sini yaptırmayan müddetini geçiren veya dezenfekteyi müteakip tarife gereğince ödenmesi gereken ücreti ödemiyen nakil vasıtaları sahipleri ve şoförlerden para cezası almır. ve Madde 20 Belediye hudutları dahilinde 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci ve 3 üncü fıkrasında yazılı yerler dışında kalan fırm, bakkaliye, terzi, manifaturacı, kunduracı, demirci, tenekeci, elektrikçi, tar mirci ve mümasili iş yerlerinde çalışma saatleri dahilinde içki içilmesi veya içenlere müsamaha gösterilmesi yasaktır. Madde 21 Kokmuş, çürümüş ve bozulmuş meyve ve sebzelerin satışı yasaktır. Bu türlü sebze ve meyveler derhal mahallinde tabip veya sağlık ebesi raporu ile imha edilir. Madde 22 Belediye hudutları dahilinde her dükkân, mağaza, ticarethane veya satılmak üzere mal teşhir edilen yerlerde perakende satışa arz edilen mallara veya aynı cinsten gruplarına satış fiyatını gösterir etiket konulması mecburidir. Madde 23 Azamî satış fiyatları ve kâr hatları tespit edilen maddelerin satışa arz edilmesi veya satışından imtina edilmesi kaçınılması veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi yasaktır. Belediyece fiyatları ve kâr hadleri tespit edilen maddelerle sair maddelerin müşteri talep etmeden vermeye teşebbüs şartlı olarak satılması veya satışa arz edilmesi yasaktır. Madde 24 Şehir halkının sağlığım ve nez ah etini korumak için herkes her işte ve her yerde temizliğe ve muaşeret adabına riayete mecbur ve hilâfına hareket memnudur. Madde 25 Sokaklarda sahipsiz, ağızlıksız veya markasız gezen köpekler, Belediye memurları tarafından öldürülür. Bunlardan cins olup, hizmete elverişli olanlar Belediye'ye teslim edilir. Madde 26 Dükkân ve ev sahipleri veya kiracıları dükkân veya evlerin önündeki yaya kaldırımını temiz tutacaklardır. Madde 27 Belediye elektrik lambalarını kıranlar tazmin ile mükelleftirler bu hatlar veya lambalara çocuklar tarafından yapılacak hasardan velileri mesuldürler. Madde 28 Caddelerde uçurtma uçurmak, mantar atmak ve futbol topu oyunları köşekapmaca, saklanbaç gibi oyunları oynamak ve otomobli ve araba arkaların asılmak memnudur. Madde 29 Çocukları yukarıdaki madde ahkâmına riayet etmeyenden bunlara nezaret edenler ve velileri mesuldür. Madde 30 Ticarethanelerinin önlerine duvara yapışık muntazam ve çerçeveli olarak adlarını ve soyadlarını belirtir levha a.gmalan mecburidir. Madde 31 Radyo, gramofon ve diğer ses cihazlarının reklâm mahiyetinde seslerini yükseltmek veya sokağa aksettirmek halkı izaç etmek yasaktır. Madde 32 Gerek yapı ve gerekse yapıcılıktan gayri herhangi bir meslek veya sanat erbabından olursa olsun bilumum eşhasın ve bu gibi inşaat ve tahm.rat ruhsatsız olarak bizzat yapması ve yaptırması memnudur. İşbu memnuiyet hilâfma hareket edenlerden para cezası alınmakla beraber ayrıca haklarında kanunî muamele yapılır. Kara çul ha Belediye Başkanlığından : Karaçulha Belediye Zabıta Yönetmeliği UMUMİ HÜKÜMLER: Madde 1 Bu Yönetmelik 1580 sayılı Belediye Kanunu ile diğer kanunlarla Belediyelere verilen görevleri ifa etmek, halkın sağlığını korumak huzur ve rahatını temin için yapılmıştır. Karaçulha Belediyesi sınırları içerisinde bulunan herkes bu Yönetmelikte yazılı hükümlere uyma mecburiyetindedir. Bu Yönetmelik hükümlerine riayet etmiyen veya aykırı davrananlara Umumi Belediye müteallik akkami cezaiye hakkmdaki 486 sayılı kanun ile ek ve tadil eden diğer kanunların hükümleri uygulanır. HALKIN HUZUR, SÜKUN VE RAHATININ TEMİNİ : Madde 2 Halkın huzur sükun ve rahatını bozacak aşağıda yazılı fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 1 Umumi ve hususi yerlerde çevrenin huzur ve sükununu bozacak sesle bağırma, gürültü etmek ve hoşnutsuzluğa sebebiyet verecek eylemlerde bulunmak, 2 Sokak, cadde, mahalle ve diğer umumi yerlerde maaşeret kaidelerine uymayan işleri yapmak ve söz söylemek. 3 Geceleri saat den e kadar sessizliği bozacak ve halkın uykusuna mani olacak hareketleri yapmak. 4 Kasabanın içindeki caddelerde ve mahalle aralarındaki sokaklarda motorlu araçları park edip motorlarının çalışıtnlması, bakımının yapılması ve yıkanması yasaktır.

6 Sahife : 6 (Resim Gazete) 19 ARALIK 1975 UMUMA MAHSUS YERLERİN TEMİZLİĞİ. NİZAM VE İNTİ ZAMI : Madde 3 Kasabada işletmeye açılacak dükkan, müessese ve benzeri bilumum iş yerlerinin açılması, işletilmesi ruhsata tabidir bunlann açılması işletilmesi halkın huzur ve sukutunun ve beldenin nizam sağhk ve güzelliğini bozacak nitelik ve mahiyete olamaz. Madde 4 Cadde ve sokaklara, binalara arsalara, kapalı çarşı ve umuma ait meydanlara süprüntü çöplerini atmak pis sulannı dökmek veya halkın gelip geçmesini zorlaştıracak şekilde öteberi koymak yasaktır. Herkes süprüntüsünü sızıntı ve koku yapmıyacak madeni bir kap 'çerisinde biriktirip kapsı önünden geçecek Belediye Temizlik ara. basına boşaltacaktır. Herkes hayvan ahin gübrelerini kazılmış bir çukur içerisinde halkın huzurunu bozmayacak şekilde biriktirmek mecburiyetindedir. Herkes evlerinde dükkânlannda kahvehanelerinde lokantalarda ve buna benzer her türlü işyerlerinde birer ağzı kapaklı çöp tenekesi bulundurmak ve çöplerini tenekede biriktirmek mecburiyetindedir. Madde 5 Her bina sahibi yağmur sulannı ve sobu borulanndan iiicek damlaları ve buna benzer kirli sulan kanalizasyonlara verme mecburiyetindedir. Madde 6 Ağıl ve ahır hayvanlannı kasaba içerisindeki cadde sokak ve maydanlara başıboş bırakılması yasaktır. Başıboş ve sahibinin yedeğinde olmayan köpekler sahipsiz ahdedilerek belediyece itfal edilir. Madde 7 Cadde ve sokaklarda kanalizasyonlara ait ızgaralara tıkayacak maddeleri dökmek yasaktır. Madde 8 Dükkân ve binalann sokak yüzlerine konulan tente \e siper eski ve yırtık olamaz dükkân ve binalara cadde ve sokaklann manzarasını bozacak şeyler asmak, binalann cadde ve sokaklara bakan kapı, pencere ve balkonlannda halı, kilim ve diğer ev eşyası silkmek yasaktır. Madde 9 Belediyenin izin vermediği yerlerden başka yerlerde her ne vasıta ile olursa olsun seyyar satıcılık yapmak yenilecek ve içilecek maddelerin sağlığa zarar verecek hallerde satmak ve satış için zararlı olanlan muhafaza etmek istihsal ve imal etmek ve kanştırmak yasaktır. UMUMA MAHSUS MAHALLE ÇEŞMELERİ VE AKAR SULAR : Madde 10 Mahalle aralannda bulunan içme suyu çeşmelerinin su havuzlarında hah, kilim ve buna benzer her türlü eşya ıslatmak ve yıkamak yasaktır. Madde 11 Çeşmelerin anaisale hatlarının bozulması kınlması ve çeşmelere su hortumu takarak bahçe sulamak inşaatlarda kullanmak yasaktır. İçme suyu çeşmelerinin bakımı Belediyeye aittir. Madde 12 Belediye hudutları içerisinde bulunan akar sular çeşmeler, su safhıçlannda çamaşır yıkamak yasaktır. Ancak Belediye ce yaptırılmış umuma ait kapalı bulunan çamaşırhanelerde yıkanmalı dır bunun aksine hareket edenler kanun gereğince cezalandmlır. Madde 13 Herkes kendi arasası içerisinde kullanmak mecburiyelmde olduğu halalarım depolu olarak Belediye Fen işlerinin göstereceği plân ve proje gereğince yapmak mecburiyetindedir aksine hareket edenler kanun gerekince cezalandırılır. NAKİL VASITALARI: Madde 14 Vasıta sahipleri nakil vasıtaianm kasabanın çarşı kesininde umuma ait caddeler üzerinde park etmesi yasaktıır. Ancak, yük alma verme mecburiyetinden dolayı geçici bir zaman için bir kenara park edebilir. Motorunu çalıştıramaz yükleme taşıma ve boşaltma halkı rahatsız edecek işleri yapamaz. Yolları ve kaldırımları bozacak şekilde yüklerin yukarıdan atılması yasaktır. Madde 15 Nakil vasıtaları Belediye garajından başka bir yere park edilmesi yasaktır. Yol sokak ve meydanlarda halkın geçmesini zorlaştıracak şekilde işler yapmak yasaktır. Madde 16 Belediyece konulmuş olan cadde ve sokak ve mecburi istikamet levhaları ile bina numaralarını her ne surette olursa olsun kirletmek, düşürmek, kırmak yerini değiştirmek yasaktır. Madde 17 Pis koku çıkaran veya yanan şeylerin yollarda taşınması yasaktır. Madde 18 Cadde ve meydanlarda büyükbaş ve küçükbaş baş hayvan şaüşlan yapılamaz aksine hareket edenler Belediyece cezalandmlır. UMUMİ PARKLAR VE BAHÇELER: Madde 19 Umumi park ve bahçelerde aşağıdaki şeyleri yapmak yasaktır. 1 Çimenlere ve çiçek taraslanna basmak, 2 Ağaçları, fidanlan çiçekleri koparmak, kesmek, çıkarmak, 3 Bu yerlerde bulunan malzemeyi, bozmak, kirletmek yerinden oynatmak üzerine çizmek ve yazı yazmak. 4 Havuzlara girmek veya hayvan sokmak veya bir şey atmak İLANLAR VE YAZILAR SÖZLER : Madde 20 Belediye damgasını havi olmıyan ilânları dağıtmak, Belediyece tayin edilmiş yerlerden başka yerlere ilân yapıştırmak izin almadan ve kanunen verilmesi lazım gelen resmi yerlere Belediye arçları ile ilân ve reklam yapmak yasaktır. Madde 21 Her türlü duvar ilânları ile ışıklı reklamlar caddelerin güzelliğini bozacak nitelik ve görünüşte olamaz. Cadde, Bulvar ve maydanlarda hopöriör ile satış ve reklam yapmak yasaktır. YAPI VE İMAR İŞLERİ: Madde 22 Belediyenin imar sahası içinde inşaa edilecek bilumum resmi ve hususi binalar ruhsata tabidir. Ruhsatsız inşa edilen binalar Belediye Zabıtasınca derhal durdurulur. Yapı ruhsatı alıpta Belediye İmar Plânına aykın olarak inşaa edilen ve tadilat, tamirat dolayısıyîe şehrin imar şeklini bozan inşaatlarda keza Belediye Zabıtasınca derhal durdurulur inşaat sahipleri Belediye Zabıtasının ve Fen Memurlarının talimatlanna uymak mecburiyetindedirler. Madde 23 Yapılarda kullanılacak iskelelerin, harfiyatın inşaat malzemesinin yollara gelip geçenlere mecralara su şebekesine ve elektrik enerji nakil hatlarına zarar vermiyecek şekilde istimal ve inşaasına bina sahibi veya sorumlusu mecburdur. Bu maddede sayılan hususlardan dolayı Belediyenin zarar ve ziyanını temine mecburdur. İnşaat sitesine girilmesinin mahsurlu olduğu takdirde kazalara karşı tetbir bakımından bir levha konulmasıda mecburdur. ELEKTRİK TESİSLERİ: Madde 24 Belediye hudutları içerisinde bulunan elektrik enerji tesislerinde dikili bulunan elektrik direklerine insan ve mal emniyeti bakımından büyük ve küçük baş hayvan bağlanması ve büyük ve küçük insanlar tarafından dokunulması yasaktır. Madde 25 Her hane sahibi kendi arsası içerisine isabet eden elektrik direklerinden kendilerine mesuldür ve imkanı olduksa elektrik direklerinin bahçe duvar lan dışarısında bırakılması mecburdur. Aksine hareket edenler kanunen cezalandırılırlar ve aynı zamanda her hangi bir hadiseden Belediye sorumlu olmayacaktır. KANALİZASYON VE MECRALAR : Madde 26 Gerek evvelden ve gerekse yeniden yapılmış ve yaptırılacak olan mecra ve kanalizasyonlann istimaline başlandıktan sonra bunlann geçtikleri semtlerde bulunan her türlü yapılann bundan sonra ki maddede yazılı sulan ile fenni ve sıhhi zararlar yapacak surette arsalarda biriken sular buradaki hükümlere Belediyenin bu husustaki şartnamesine uygun olan iş bu kanalizasyonlara verilecektir Madde 27 Umumi kanalizasyonlara verilecek sular : 1 Ev işlerinde kullanılarak pislenen sular, 2 idrar ve mevaddi gaita ile bunların şevklerine lazım olan sular, Yağmur ve kar sulan, 4 Müesseseler umumi işyerleri çamaşırhaneler banyolar ve hamamlardan çıkan her türlü sular kanalizasyon mecrama verilir. Madde 28 Mecrası olmayan yerlerdeki her binanın kendisine mahsus sabit ve buna müteallik Yönetmeliğe uygun bir lâğım (pis su çukuru olacaktır.) YANGINA KARŞI ALINACAK TETBİRLER VE YAPILACAK İŞ LER : Madde 29 Dükkan, imalathane, ve umuma açık yerler yangına karşı ihtiyat tetbiri olarak bulundurulması işbu Yönetmelikte veya Özel talimat ile lüzum gösterilen araç, gereç ve malzemeyi bulundurmaya mecburdurlar. Dükkan, mağaza imalathane otel ve apartaman bacalarının yangına mani olmak üzere her zaman temiz tutulması ve en az yılda bir defa temizlenmesi mecburidir. Bu temizleme ameliyesi bina sahibi veya kiracı tarafından yapılır. ÜCRET TARÎFESÎ : Madde 30 Umumun giyip içmesine yatıp kalkmasına taranıp temizlenmesine ve eğlenmesine mahsus olup Belediye Kanununun 15. maddesi 3. fıkrası sayılan yerlerin sahipleri veya müstecirleri buralarda yenilecek içilecek maddelerin fiyatları ile yapılacak işlerin

7 17 ARALIK 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 7 ücretlerini ve mümkün olduğu takdirde hizmet duhuliye ve bilet mukabili alman meblağı gösterir tarifeler tanzim edeceklerdir. Bu tarifeler Belediyece tetkik ve tasdik edildikten sonra müesseselerde saklanacak ve her istenildiğinde ilgililere gösterilmesi mecburi olacak ve suretleri bu yerlerin kapı ve dahillerine halkın kolayca görüp okuyabileceği yerlere iri harflerle ve büyük levhalar halinde masalar üzerinde bulundurulacaktır. Münasip yerlere asılacak bu tarifeler en az cm. ebadında olacaktır. Belediyece tasdik edilmemiş tarife yasaktır. ETİKETLER : Madde 31 Dükkanlarda satılmak üzere veya numune olarak bulundurulan her nevi gıda maddelerinin üzerine malın cinsini nevini alış ve şatış fiyatını gösterir bir etiketin konulması mecburidir. Malın etiketinde yazılı fiyatından fazla ücretle satılması yasaktır. HAL VE PAZAR VERİ : Madde 32 Borsaya tabi maddeler müstesna olmak üzere her nev'i et, yağ, balık sebze meyva ve bu nevi maddelerin satılması muhafazası sıhhi ve payteri şartalara bğlı olup yenilecek maddelerin müzayadeli, müzayadesiz toptan alım ve satımların bu işlere mahsuz hal ve pazar yerinden başka yerde yapılamaz. MEZBAHA VE HAVVAN KESİM İŞLERİ : Madde 33 Kasaplık hayvanlar yalnız Belediye Mezbahasında kesilir ve damgalanır. Kasaba içinde açık kapalı her nerede olursa olsun kasaplık hayvan kesmek ve mezbahada damgalanmamış etleri baş. ciğer gibi parçalan satmak ne surette olursa olsun başkalarına yedirmek ve biryerden bir yere götürmek veya dışarıdan Belediye sınırları içine getirmek yasaktır. Et ithali ve ihracı gerektiğinde mutlaka o yer Belediyesinin damga ve sevkiyaltı ile mümkün olacaktır. Madde 34 Mezbahada kesilen hayvan etleri satış yerlerine sıhhi şartlara uygun ve sade bu maksatla yapılmış olan araç ve vasıtalarla nakledilir. Bundan başka suretle et nakli yasaktır. KASAPLAR: Madde 35 Kasap dükkanları aşağıda yazılı fenni ve sıhhi şartlara uygun olacaktır. 1 Kasap dükkanları sağlık şartlarına uygun mevkii ve yerde olacaktır. 2 Zeminlerden iki metre yüksekliğe kadar olan su geçirmez bir madde ile döşeli ve diğer kısımlarda badanalı veya yağlı boyalı olacaktır 3 Kafi derecede güneş ışığı alabilecek ve yıkanmak suretiyle mümkün olacaktır. 4 Dükkanlarda şebeke suyu da bulunacaktır. Su musluğu ile zeminin münasip bir yerine dorudan doğruya mecraya bağlı sifonlu ve demir ızgaralı bir laoba taşı konmuş olacaktır. 5 Tezgahlara çinko veya mermer döşenmiş olacaktır. Ağaç kütüljeri ile kıyma ile kıyma makinaları bir tel kafesle daima örtülü bulundurulacaktır. 6 Et artıkları ile her türlü süprüntüler ağzı kapalı madeni kaplara konulacaktır. 7 Satışa arz edilen etler madeni ve çinko döşeli tahta tel kafesler içinde bütün veya büyük parçalar halinde bir birinden ayrı olarak asılı bulundurulacaktır. 8 Etlerin üzerinde hangi nevi hayvana ait olduğunu gösterir etiketler konulacaktır etlerin fiyatlarını gösterir bir levha herkesin görebileceği bir yere asılacaktır. 9 Satılan etler perşumen kâğıtlarına sarılarak paketlenmek suretiyle müşterilere verilir. 10 Kıyma müşterinin gözönünde yapılacak, hazır kıyma bulundurmak yasaktır. 11 Kasap dükkânlarında çalışanlar beyaz uzun ve temiz gömlek giyeceklerdir. 12 Bu dükkânlrda çalışan bilumum personel sağlık karnesi alması mecburdur. Sağlık karnesi almayan personelin kasap dükkânlarında çalışması yasaktır. FIRINLAR: Madde 36 Fırınların açılıp işletilmesi ve halen işletilmekte olan fırınlar aşağıda yazılı hükümlere uyma mecburiyetindedir. 1 Fırınların her tarafının zemini kolayca yıkanabilecek şekilde su geçirmez bir maddeden ağır olarak yapılacaktır. Yıkama sulan mecraya taşıyan ızgara ve sifonlu bağlama kanalı bulunacaktır. 2 Fırınların bilumum çalışan yerlerini güneş ışığı almak suretiyle aydınlatılacaktır. 3 Sinek, hamam böceği, fare v.s. şeylerin bulunmamasına dikkat edilecek gerektiğinde un ve ekmeklere zararlı olmamak üzere ilaçla mücadele edilecektir. 4 Fırın içinde kasabanın şebeke suyu bulundurulacaktır. 5 Süprüntüler Kapalı ve madeni kaplar içerisine konacaktır. 6 Ekmek konulan raflar ve satışı yapılan yerlerin dış tarafları camekanla örtülü olacaktır. 7 Dolu un çuvalları rutubetsiz yerlere ve bol hava alabilecek yerlere istif edilecektir. Kirli ve rutubetli yerlere unların istif edilmesi yasaktır. 8 Hamur yuğurulan yer zemin kattan yarım metre yükseklikte olacaktır. 9 Ekmek küreği, gelberi, çatal ateş küreği ve bu gibi alet ve adavat temiz ve hususi bir yerde bulundurulacaktır. 10 Fırınlarda çalışan bilumum personelin sıhhat cüzdanları bulunacak her üç ayda bir Belediyenin tayin edeceği bir günde sıhhî muayeneleri tabiblikçe yapılacaktır. ıl İşçiler iş başında hususî iş elbisesi ve takkesi giyeceklerdir. Mamurkârlar ayrıca beyaz bir önlük takınacaklardır. 12 Ayakla hamur yuğurmak yasaktır. EKMEKLERİN İMALİ VE SATIŞI: Madde 37 Ekmekler Belediyece tespit edilmiş numunelere uygun olacaktır. 1 Ekmeklerin gramaj ve fiatları Belediyece kararlaştırılır lespit edilen fiat ve gramaja uymuyan ekmeklerin yapılması ve satılması yasaktır. 2 Ekmeklerin satış yeri olarak fırınlar, bakkallar, kebabçı ve lokantalar olarak tespit edilmiştir. Bu yerler haricinde ekmek satışı yasaktır. 3 Ekmeklerin hangi fırına ait olduğunu belirten isim ve numarasını gösterir bir kâğıt etiket yapıştırmaları mecburidir. Kahvehane çayhane ve lokantalar: Madde 38 Bu iş yerlerinin haiz olacağı nitelik ve vasıflar aşağıda yazılı olduğu gibi olacaktır. 1 Binalar kargir ve zeminleri mozayik veya yıkanmak suretiyle temizlenmeye elverişli ve zeminin münasip bir yerinden sifonlu ve ızgaralı bir kanal ile mecraya bağlı olacaktır. 2 Her tarafı bol gündüz ışığı ile aydınlanan ve havasının tahliye ve temizlenmesine mahsus tertibat veya yapıya sahip olacaktır. 3 Bu işleri levazımatından olan bilumum malzemeler her zaman temizlenmeye elverişli maddelerden yapılmış olması ve çok temiz bulundurulması şarttır. 4 Kullanılmakta bulunan fincan, bardak, tabak, kaşık ve bilumum kaplar her tarafı kapalı cemakanlara konulacak veya temiz raflarda hususî mesnetlere konulması. 5 Çatlak fincan, bardak, tabak ve bu gibi şeylerin kullanılması yasaktır. 6 Çay ve kahvelerin karbonatlı su ile pişirilmesi yasaktır. 7 Kahvehanelerde masalar ve sandalyalar eski olmıyacak iyi cins doğrama, formika, mermer ve emsali malzemeden olacaktır. 8 Belediyece verilmiş rayiç listesi müşterinin görebileceği yere asılacaktır. Belediyece verilen fiyat tarifesi dışında fiyat uygulayanlar hakkında kanunî takibat yapılır. 9 Buralarda çalıştırılan personel Belediyenin talimatı gereğince ayrı renk ve biçimde elbise giyecektir. Sıhhi kontrola girmiş olacaktır. OTELLER: Madde 39 Otellerin labi olacağı şartlar: 1 Bina otel maksadiyle yapılmış olacak veya aynı şartlan haiz olacaktır. 2 Yatak odalan tek, çift veya daha fazla olacağı gibi her odada masa, sandalya ve komidin bulunacaktır. 3 Kadın ve erkeklere ait yan ayn umumi helâ bulunacaktır. 4 Karyolalar madeni tercihen beyaz veya somyalı olacak ve pencerelere muntazam temiz perde takılmış olacaktır. 5 Odalar soba ve benzeri ile ısıtılacaktır. 6 Her katta lüzumu kadar helâ ve banyo bulunacaktır. Madde 40 Hanlar, pansiyonlar umumi hıfzıssıhha Kanununa ve onunla ilgili Belediye Sıhhi Zabıta Yönetmeliğine uymaya mecburdurlar. Madde 41 Bilumum otel, han ve pansiyonlann yatak odalannda bulunduracakları yatak adetleri Belediye Sıhhi Zabıta Yönetmeliği hükümlerine uymaya mecburdurlar.

8 Sahife : 8 f Resmî Gazete) 12 ARALIK 1975 Madde 42 Otel ve emsali yerlerde merdiven başlarında yangın söndürme vasıtaları bulundurulması mecburidir. HAMAMLAR : Madde 43 Hamamların işletilmesinde aşağıdaki yazılı şartlar uygulanır. 1 Soyunup giyinme yerleri cemakânla ayrılmış olarak mahfuz bir şekilde yapılacaktır. Her hücrede kâfi miktarda elbise asma vasıtası olacaktır. 2 Hamamı çalıştıran personel temizliği ile maruf ve tabip raporu ile bu işi yapmağa mezuniyet verilmiş olacaktır. 3 Soyunup giyinme yerlerine ve koridorlara muşamba döşenecektir. 4 Hamam takımları ve örtüleri her müşteri için değiştirilecektir. Kirli, yıpranmış, yırtılmış takımları kullanmak yasaktır. 5 Hamamda ustura emsali ve Sağlık Sosyal Bakanlığınca imaline ruhsatı olmayan sabunların kullanılması yasaktır. BERBERLER: Madde 44 Berber dükkânları aşağıdaki yazılı şartlara tabidir. 1 Dükkânların zemini su geçmez bir madde ile döşeli veya ahşap ise muşamba sarılı olacaktır. Çevre duvarlar bir metre yükseğe kadar plastik veya yağlı boya ile yapılmış olacaktır. Bu dükkânların sokağa bakan tarafı cemakânlı pencere olacaktır. 2 Dükkânlarda şehir suyu bulundurulacaktır. Saç sakal kırpıntıları ile her türlü süprüntüler ağzı kapalı bir kapta tutulacaktır. 3 Berberler çalışırlarken uzun ve beyaz bir gömlek giyecek ve her şahsın tıraşından evvel ve sonra ellerini yıkayacaktır. 4 Havlular ve önlükler gayet temiz olacak ve bir defadan faz- 1? kullanılmayacaktır. Yıkanıp temizlendikten sonra kull?.nılır. 5 Bütün tıraş ve tuvalet malzemeleri ve aletleri kapalı kutular veya dolaplar içinde bulundurulacaktır. Tezgâh üstlerinde açıkça saklanamazlar. 6 Ustura ve makas makinalar ve aletler temizleyici bir antiseptike batırılacak ve temizlenecektir. 7 Berberler muayene cüzdanlarım bulunduracaklar ve muayenelerini muayyen zamanlarda yaptırmağa mecburdurlar. 8 Tıraş ücret tarifeleri dükkânda herkesin görebileceği yere asılır. 9 Ehliyeti olmayanlarııf berberlik yapması yasaktır. Dükkânı bulunmayan berberler açıkta tıraş yapması katiyetle yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında kanuni takibat yapılır. Madde 45 Kadın berberleri ve güzelleştirme müesseseleri de yukarıdaki şartlara tabidir. SEYYAR SATICILAR: Madde 46 Seyyar olarak her türlü gıda maddesi satabilmek için Belediyeden izin almak mecburidir. Seyyar satıcılar aşağıdaki şartlara haiz olacaklardır. 1 Seyyar olarak kasaplık, ciğer ve işkembe gibi sakatatçılık, tavukçuluk yapılması ve kullanılmış elbise ve eşya alım satımı yasaktır. 2 Yıkanmdan, pişirilmeden, soyulmadan yenebilecek şeylerde sinek toplantısına etrafı kirlenmeye sulan akmaya müsait her türlü maddeler cemakânlarda veya toz, çöp, sinek girmiyecek şekilde 1emiz örtülü vasıtalar içinde satılacaktır. 3 Limonata, şerbet, su gibi içilecek şeyler camdan veya bunlavasıflarını hiç bozmıyan bir maddeden yapılmış mazbut ağızlan kapalı musluklu kaplar içinde satılması mecburidir. 4 Yenilecek, içilecek şeyleri satan esnaf gerek şahsi temizlik ve sıhhi muayene ve gerekse kullandıklan malzeme, vasıta, alet v.s. bakımından aynı şeyleri satan dükkânlara ve satıcılar hakkındaki hükümlere tabidir. 5 Bir kaç şeyi birden satanlar bunların birbirine zarar vermiyeceik neviden olmalan için önceden Belediyenin ruhsatını alacaklardır. 6 Ayakkabı boyacıları da ancak bulunduklan mıntıkanın Belediyesince kendi yerine gösterilecek olan yerde çalışabileceklerdir. 7 Seyyar sütçüler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yapılmış olan husus yönetmeliğine tabidir. Bu hususlara aykın hareket eden esnaf ve sanatkârlar hakkında Belediyece kanuni takibat yapılır. BAKKALLAR : Madde 47 Bakkal dükkânları aşağıda yazılı şartlara tabidir. 1 Dükkânlann zeminleri yıkanarak temizlenebilen su geçirmez münasip bir madde ile döşenmiş olacak ve yıkanan sulann sifonla mecraya gönderilecektir. 2 Soyulmadan, pişirilmeden, yıkanmadan yenebilecek maddeler toz, sinek girmesine mani olacak surette hususi cemakânlı yerlerde saklanacak buralara lüzum görülürse ince tel ile örülmüş havalandırma deliği yapılacaktır. 3 Bakkalların daima temiz tutulan bir iş gömleği giymesi ve kollarına temiz bezden yapılmış kolluk takması ve şahsi temizlikleri ve gerekse dükkânın her tarafının tam bir temizlik içinde olmasını temin etmeleri mecburidir. EĞLENCE YERLERİ, KAPALI SİNEMA VE TİYATROLAR: Madde 48 Sinemalann işletilebilmesi için aşağıda yazılı şartlar uygulanır. 1 Sinema binalan tamamen kârgir yapı olmalıdır. 2 Sinema binaları şekil yapılan itibariyle teneffüs salonlan, bilet satış gişesi, makina dairesi, flim gösterilen salon ayn ayn bölümlerden ibaret olması şarttır. Giriş çıkış kapılannm ayn ayn olması şarttır. 3 Flim gösterisi yapılan salonda sandalya konmak suretiyle hatti istiabından fazla müşteri alması, sigara içilmesi, halkın huzur ve sükûnunu bozucu hareket ve eylemlerde bulunulması yasaktır. Bu ilimleri işleyen bir kere ihtar edilir. Hareketinde israr ve devam ederse salondan çıkartılır. 4 Gerek sinamayı işleten ve gerekse müşteriler (seyirci halk) gerek sinamacılık kuralı kaidelerine harfiyen uyma mecburiyetindedirler. 5 Belediye memurları sinama sitesi içinde sinama biletlerini kontrol ve tetkike yetkilidirler. 6 Sinamaların temizlik ve sıhhi şartlan hakkmda Belediye Sıhhi Zabıta Talimatnamesi hükümleri caridir. 7 Gerek sinemacı, gerek halk Belediye memurlannca talep vukuunda biletlerini göstermeye mecburdurlar. LÎKÎT (L. P. G.) GAZLARININ NAKLÎ, DEPOLANMASI VE PE- RAKENDE SATIŞ YERLERİ: Madde 49 Likit, petrol gazı ve diğer tazyikli ve sıvı gaz tüplerinin nakli, depolanması ve perakende satış yerleri hakkmda aşağıda yazılı hükümler uygulanır. 1 Likit ve diğer tazyikli sıvı petrol gaz depolan meskûn yerlerden uzak ve Belediyece uygun görülen yerlerde olur. 2 Tüplerin depo edildiği yerlerde ısıtma ve sair maksatlar için alev yapan ateş yakılamaz ve bu yerler fazla ısıya maruz bırakılamaz. 3 Likit petrol gaz tüplerinin perakende satış yerleri tamamen ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır. 4 Perakende satış yerlerinde bulundurulacak tüplerin ihtiva edeceği L. P. G. nm toplamı 200 (îkiyüz) kiloyu geçemez. Bu yerlerde bulundurulacak boş tüplerde dolu gibi sayılır. 5 L. P. G. taşıyan araç ile L. P. G. gazınm depo edildiği yerlerin 20 Mt. civannda açık ateş yakmak veya sigara içmek yasaktır. 6 L. P. G. kullanan her yere satıcı tarafmdan kullanma talimatnamesinin verilmesi mecburidir. 7 L. P. G. taşıyan araçlara dolu veya boş L. P. G. tüpleri yüklü olduğu taktirde umumi yerlere park yapmaları ve garajlara girmeleri yasaktır. 8 ikametgâhlarda ve mutfaklarda ancak bir adet yedek tüp bulundurulabilir. Iş yerlerinde birden fazla yedek tüp bulundurmak için özel ve fenni surette yapılmış ufak bir depo mecburidir. 9 L. P. G. gaz tüpleri perakende satış yerinin ve bulunduklan binaların, bitişikteki binalara kapı ve pencere vasıtasiyle irtibatı olması yasaktır. PATLAYICI, PARLAYICI VE YANICI MADDELERİN DEPO EDİLMESİ GEREKEN YERLER: Madde 50 Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler hakkmda aşağıda yazılı hükümler uygulanır. 1 Patlyıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelere mahsus depolar iskân mıntıkaları dışında ve Belediyece gösterilecek yerlerde kurulur. 2 Patlayıcı madde depoları yalnız elektrikle aydınlatılır. Bu depoların ne suretle olursa olsun ısıtılması yasaktır. 3 Patlayıcı madde depolannda diğer herhangi bir madde bulundurulamaz. 4 Yukanda zikredilen maddeler motorlu araçlara yüklenirken veya boşaltılırken motorlannın çalıştırılması yasaktır. SU ŞEBEKE VE KANALLARI : Madde 51 Kasabadaki içme ve kullanma ve sulama sulan hakkında aşağıda yazılı hükümler uygulanır. 1 Membaından beldenin merkez ve mahallerine su taşıyan yer altına döşeli isale hatlan ve buna bağlı şebeke tesisleri Belediyeye aittir. Bu tesislerin bakım, tamir ve işletilmesi Belediye tarafmdan yapılır.

9 17 ARALIK 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 9 2 Kasabanın içme ve kullanma suyunun tevzi ve satışları mahsus kanunları ile su satış nizamnamesinin hükümleri gereğince Belediyece yapılır. 3 Kasabada isale hatları ile gelen ve Belediyenin inhisaruıdaki (Yukarıdaki 2. ve 3. fıkralarda zikredilen) içme ve kullanma suları ile bağ bahçe ve bostan sulanması yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında kanunî takibat yapılır. ELEKTRİK İŞLERİNE AİT HÜKÜMLER : Madde 52 Kasabadaki elektrik işlerine ait aşağıda yazılı hükümler uygulanır. 1 Her türlü binalarda elektrik tesisatım kurcalamak gayri fenni ilâveler yapmak ve yanan sigorta bişonlanna tel sarmak yasaktır. 2 Binaların elektrik tesisatlarındaki cihaz ve sayaçların iyi bir şekilde bulundurulması, mühürlerin koparılması veya kopartılması karıştırılması yasaktır. Elektrik tesisatındaki istenen değişikliklerin yapılmasından evvel elektrik işletmesine bildirilmesi mecburidir. 3 Kasaba içindeki cadde ve sokaklarda bulunan elektrik işletmesine ait direkleri her hangi bir vasıta ile çarparak yamıltmak, üzerindeki telleri koparmak, sokak lambalarını kırmak, bozmak ve elektrik direklerini bahçe duvarı içine almak yasaktır. (Küçük çoculklann velileri mesuldür) Aksine hareket edenler ve Belediye tembih ve yasaklarına uymıyanlar hakkında 1608 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Madde 53 Bu Yönetmelik Karaçulha Belediye Meclisinin 14/10/1975 günlü normal toplantısında kabul edilmiştir. Madde 54 Bu Yönetmelik milki amirin onayından sonra Resmî Gazete'de yayımından itibaren yürürlüğe girer. Madde 55 Bu Yönetmelik hükümlerin Karaçulha Belediye Başkam yürütür. Muğla İline Bağlı Karaçulha Belediyesi İmar Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde: sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik Karaçulha Belediyesi sınırları içinde ve bu Belediyenin mücavir sahalarında uygulanır. Madde: 1.02 Bu Yönetmelik, Resmî Gazete ile yayımı takip eden günden itibaren yürürlüğe girer. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bundan önce yürürlükte bulunan yönetmelik ve ekleri hükümsüz sayılır. Madde: 1.03 Bu Yönetmelikte yazılı hükümler, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. Ancak, imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu maksatla etüd edilerek, ölçüleri verümediği takdirde sadece ayrık veya bitişik bina yapılacağını, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını, binaların tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tespit maksadiyle şematik olarak gösterildiğinden, bunlara ait ifadeler imar planlarının kayıtlarından sayılmazlar. Madde: 1.04 İmar planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte de yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdirde, Belediye yetkilidir. Şu kadar ki, tereddüt veya ihtilâf doğurması yüzünden İmar ve İskân Bakanlığma intikal eden konularda ve müteakip benzer işlerde adı geçen Bakanlığın mütalâasına uyulur. Bunun dışında, Belediyenin hiçbir organı tarafından, bu Yönetmelik esaslarına aykırı olarak, prensip kararları ve benzeri kararlar alınıp uygulanamaz. Madde: 1.05 Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapılar, fen ve sağlık şartlarına ve ilgili diğer tüzük ve yönetmelik hükümlerine de uymak zorundadır. Madde: 1.06 Bu Yönetmeliğin, (âfet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkmdaki Yönetmelik) hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Madde : 1.07 İmar ve İskân Bakanlığınca uygun görülen yerlerde, Halk Konutları Standardlarının bütün hükümlerine uyulmak suretiyle yapılacak binalarda, bu Yönetmeliğin adı geçen standardlara aykırı hükümleri uygulanmaz. Halk konutlarının yerlerinin uygunluğunun takdiri ve projelerinin onaylanması yetkilere, İmar ve İskân Bakanlığına aittir. Bu yetkilerden tamamı veya bir kısmı Belediyeye bırakıldığı sürece, bunlar Belediye tarafından kullanılır. Madde: 1.08 Projeleri imar ve İskân, Bayındırlık ve Millî Savunma Bakanlıklarınca hazırlanarak veya onaylanacak yapılara ait projelerin Belediyece incelenmesi sırasında, bu Yönetmeliğin 3 üncü bölümünde belirtilen ölçü ve hükümlere bağlı kalınması mecburiyeti yoktur. Ayrıca, umumî binalardan yalnız ayrık nizamda olanları ile sanayi bölgelerindeki tesisler, bu Yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıtlarına ve yönetmelikte bu gibi binalar için yer verilenler dışında kalan iş ölçülere tabi değildir. Ancak, bu maddenin tatbikinde Belediyece tereddüde düşülmesi halinde 1.04 üncü maddenin ikinci fıkrası uygulanır. Badde: 1.09 Ruhsat alınması gerektiği halde, ruhsat alınmadan yapılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar, imar planı ile Kanun, Tüzük ve Yönetmelik esaslarına uygun hale getirilmedikçe, bunların tamir ve ilâvelerine izin verilmez. Ancak, bu gibi yapıların bulunduğu parsel, içinde plân ve mevzuata uygun olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tâdil ve ilâvele. rinde veya yeniden yapılması mümkün olan yapılarda bu hüküm uygulanmaz. Madde: 1.10 Bu Yönetmelikte Belediyeye bırakılmış olan takdir yetkileri Belediyenin imar işlerini yürütmekle görevli dairesince kullanılır. Madde : 1.11 Belediyeye ait yerler üzerinde (otobüs durağı, büfe, W.C., trafo ve benzerleri gibi) Belediye hizmetlerinin görülebilmesi için lüzumlu tesislerin inşasına, ancak Belediyece mahzur görülmeyen hal şekillerde ve o yerin karakterini muhafaza etmek şartiyle izin verilebilir. Madde : 1.12 (Geçici Madde) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsatı alınıp, yapılmasına başlanmış olan yapılara, ruhsatnamesindeki esaslara uygun olarak devam edilebilir. Ruhsat süresi geçmiş olan yapılarda bu fıkra hükmü uygulanmaz. Yine bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, ruhsatname ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar gerek yapıldığı tarihte yürürlükte olan esaslara, gerekse bu Yönetmelik esaslarına göre incelenerek, hakkında lehte olan hüküm uygulanabilir. İKİNCİ BÖLÜM Tarifler Madde: 2.01 Bu Yönetmelikte sözü geçen ve açıklanması faydalı görülen bazı tâbirler aşağıda tarif olunmuştur: a) Ticaret Bölgesi, Küçük San'atlar Bölgesi, Sanayi Bölgesi, Protokol Bölgesi, Yüksek İnşaat Bölgesi, gibi ifadelerle, imar plânlarında bu maksatlara ayrıldıkları açıkça belirtilmiş olan bölgeler kastedilmektedir. b) Azami bina sahası: Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan sahadır. e) Bina derinliği: Bina arka cephesinin, ön cephe istikametine nm arsa zemininde işgal ettiği sahadır. d) inşaat sahası: Bodrum ve çatı katlan dahil, iskânı mümkün olan bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki sahaları toplamıdır. Açık çıkmalar bu sahaya dahil değildir. e) Bina derinliği: Bina arka cephesinin, ön cephe istikametine olan en uzak mesafesidir. f) Son kat: Çatı veya çatı katlan altında bulunan normal katlann en üstte olanıdır. g) Saçak seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur. h) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. ( /o 33) meyilli çatı gabarisi dahilinde kalan; çatılar yüksekliği 1 metreyi geçmeyen korkuluklar, bacalar, merdiven fenerleri, asansör kuleleri, lüzumlu su depoları gibi elemanlar bina yüksekliğine dahil değildir. i) Zemin kat: Binaların normal giriş katıdır. j) Resmî bina: Devlet teşkilâtı nizamında yer alan ve Devletin yapmakla vazifeli olduğu hizmet ve faaliyetleri ifa eden müesseselere ait veya bu müesseselerce sermayesinin yarısından fazlasına iştirak olunan teşekküllere ait olup, bir kamu hizmeti için kullanılan binadır. k) Umumî bina: Resmî binalarla, köy, özel idare veya belediyelere ait olan ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalar, ibadet yerleri, eğitim, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro ve benzeri binalardır.

10 Sahife : 10 f Resmî Gazete) 12 ARALIK 1975 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Arsa ve Yapılarla îlgili Hükümler Parsel büyüklükleri: Madde : 3.01 imar plânında gösterilen çeşitli bölgelerde yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgarî ölçüleri; arazi meyli, yol durumu, mevcut yapılar vesaire gbi mevkiin özellikleri ile bu parselleride yapılması mümkün olan yapıların ölçü ve ihtiyaçları da gözönünde tutularak tesbit olunur. Şu kadar ki, bu tesbit sırasında aşağıdaki şartlar ihlâl edilemez. Parsel genişlikleri : I ikamet ve ticaret bölgelerinde: A) 1, 2, 3 veya 4 katlı inşaata müsait yerlerde: a) Bitişik nizamda: (6) metreden, b) Blok başlarında : Yan bahçe mesafesi + (6) metreden, c) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6) metreden, B) 5-6 katlı inşaata müsait yerlerde : a) Bitişik nizamda: (6) metreden, b) Blok başlarında : Yan bahçe mesafesi + (6) metreden, c) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9) metreden. C) 7, 8, 9, 10 katlı inşaata müsait yerlerde : a) Bitişik nizamda : (9) metreden, b) Blok başlarında : Yan bahçe mesafesi + (9) metreden, c) Ayrık nizamda : Yan bahçe mesafeleri toplamı + (12) met. reden. D) Yüksek inşaat bölgelerinde : (30) metreden. II Yanlız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde: (4) metreden: III) Küçük san'atlar bölgesinde : a) Bitişik nizamda: (4) metreden, b) Blok başlarında : Yan bahçe mesafesi + (4) metreden, c) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (4) metreden. IV) Sanayi bölgelerinde : (30) metreden az olamaz. Bu ölçülerin tespitinde, köşebaşına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır. Parsel derinlikleri: I ikamet ve ticaret bölgelerinde: a) Ön bahçesiz nizamda: (10) metreden, b) ön bahçeli nizamda : Ön bahçe mesafesi + (10) metreden, II Yanlız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde: a) ön bahçesiz nizamda : (4) metreden, b) Ön bahçeli nizamda : Ön bahçe mesafesi + (4) metreden, III Küçük san'atlar bölgelerinde: (4) metreden, IV Sanayi bölgelerinde : (30) metreden, az olamaz. Parsel sahaları: I ikamet ve ticaret bölgelerinde : Yüksek inşaat bölgesi olarak tesbit edilen yerlerde (2000) m 2 den, II Sanayi bölgelerinde : (2000) m 2 den az olamaz. BAHÇE MESAFELERİ Madde: 3.02 İskân sahalarında yapılacak binaların : Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeleri genel olarak (5) metredir. Bu binaların bitişik olmayan her cephesinde, komşu sınırlarından itibaren: Çelik kârgir ve benzeri yapılarda en az (3) metre, Diğerlerinde ise en az (5) metre mesafe bırakılması şarttır. Teşekkül etmiş durumu bu madde hükmüne uymayan yerlerde, ön ve yan bahçe mesafelerini, mevcut istikametler esas alınarak tayin ve tesbite, Belediye yetkilidir. TEVHİT VE İFRAZLARDA İSTİSNALAR Madde 3.03 a) Çeşitli kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi maksadıyle yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden, bu hizmet ve tesisler için lüzumlu parçaların ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifrazlar, bu Yönetmelikteki ifraz şartlarına tabi değildir. b) Yeni parsel ihdas etmemek kayıt ve şartiyle, mevcut parsellerde daha müsait şartlar vücuda getirmek ve tatbikatı kolaylaştıracak durumlar hâsıl etmek maksadiyle yapılacak hudut tashihi mahiyetindeki ifraz ve tevhit muamelelerinde de bu Yönetmelikte sözü geçen asgarî ifraz şartları aranmayabilir. c) Birden fazla sokağa yüzü bulunup da, diğer bütün şartlar tahakkuk ettiği halde, sadece sokak yüzleri bu Yönetmelikteki asgarî cephe genişliği şartlarına uymadığından parçalara bölünemeyen parsellerden köşe başına tesadüf etmeyenlerinin, Belediye ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanılarak başka bir hal tarzı bulunmadığı takdirde, bina yapılması mümkün olan parçaların ayrılmasına sağlamak üzere cephe genişlikleri azaltılmamak kaydiyle ifrazına izin verilebilir. YENİ İHDAS EDİLECEK PARSELLERİN YOLA CEPHESİ BULUNMASI MECBURİYETİ Madde 3.04 İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel ihdas edilemez. UMUMİ HİZMETE AYRILAN YERLER Madde 3.05 İmar plânlarında, iskân hudutları içinde bulunup da, umumî hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı ayrıldıktan sonra, geriye kalan parçaları imar plânı ve bu Yönetmelik esaslarına göre müsait olduğu takdirde, bunlar üzerinde yapı izin verilebilir. Tamamı umumî hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plân ve yönetmelik hükümlerine göre yapr yapılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştırılıncaya kadar sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılmağa devam olunur. Bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil bulunmayanlarında; yükseklikleri tabiî zeminden (3,75) metreyi, inşaat sahaları toplamı (100) metrekareyi geçmemek, mümkün mertebe sökülerek başka yere nakli kabil malzemeden ve buna müsait bir sistemde inşa edilmek şartiyle ve yine imkân nispetinde mevcut ve müstakbel yol güzergâhlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle, İmar Kanununun 11 inci maddesindeki şekil ve esaslar dairesinde muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. Bu yapının, imar plânına göre bulunduğu bölgenin özellikleri ve Belediyenin imar işlerini yürütmekle görevli dairesinin teklifi de gözönüne alınarak, hangi maksat için yapılıp kullanılabileceği Belediye Encümenince tayin ve tesbit olunur. Mal sahibi bu maksadın dışına çıkamaz. Ayrıca, bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil olanlarında program müddeti sonunda, progama dahil olmayanlarında ise, kanunen muteber müracaat tarihinden itibaren 5 yıllık müddetin geçmesi halinde, bu yer Belediyece kamulaştırılamadığı veya imar planında gerekli değişiklik yapılarak başka bir imkân sağlanamadığı takdirde, yine bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki bu hallerde verilecek ruhsatın daimî olması gerekir. KAPANAN YOL VE ÇIKMAZ SOKAKLAR Madde 3.06 imar planınan göre kapanan yol veya çıkmaz sokaklar üzerinde veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan parseller ifraz edilemezler. Bu gibi yerler, İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanamadığı ve yapı yapılmasına müsait bir durum elde edilemediği takdirde, bu hükümler uygulanıncaya veya kamulaştırılıncaya kadar sahiplerince olduğu gibi kullanılmağa devam olunur. Bu gibi arsalardan 4 yıllık programa dahil olmayan ve bu Yönetmelik hüküm ve ölçülerine göre bina yapılmasına müsait bulunanlarında, yükseklikleri tabiî zeminden (3,5) metreyi, inşaat sahaları toplamı (100) metrekareyi geçmemek üzere yapı izni verilebilir. TEHLİKELİ SAHALAR Madde 3.07 Seylâp bölgesinde, bulunması, sıhhî veya jeolojik mahzurları olması veya bunlar gibi rtehlikeli durumlar arzetmesi yüzünden, imar planlarına veya yetkili mercilerce hazırlanmış veya onanmış raporlara göre yapı yapılması yasak edilen sahalar ifraz edilemez ve bu gibi yerlerde arazinin takviyesin matuf tesislerden başka yapı yapılamaz. İSKAN HUDUTLARI DIŞINDAKİ YERLER Madde 3.08 İskân hudutları dışında :kalan yerlerde bulunan arsalarda sıhhî ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde, arsa sathının (% 5) inden fazla yer işgal etmemek, inşaat sahaları toplamı (250) metrekareyi ve saçak seviyelerinin tabiî zeminden yüksekliği (4,5) metreyi aşmamak, yola ve arsa sınırlarına (11) metreden fazla yaklaşmamak şartiyle, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri veya ziraat, eğlence veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müştemilât binaları yapılmasına izin verilebilir. Ancak, bu izin keyfiyeti, arsa sahibine iskân hudutları içerisindeki arsa sahiplerinin diğer haklarını veya başka bir hak bahşetmeyeceği gibi, Belediyeyi de herhangi bir mükellefiyete zorlamaz. Bu maddede sözü geçen sıhhî ve estetik mahzurların takdiri yetkisi Belediyeye aittir.

11 18 ARALIK 1975 i Resmî Gazete) Sahife : 11 BİNA İNŞA, ŞARTLARI Madde 3.09 Genel olarak parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda, yeni inşaat ve ilâveler yapılmasına veya mevcut yapıların esaslı tadiline izin verilmez. au gibi arsalar, imar plan ve Kanunu hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait hale getirilinceye veya bu mümkün olamadığı takdiıde kamulaştırılmcay.a kadar, sahiplerince eskiden olduğu gibi kullanılmağa devam oıunur. Ancak, iki tarafında imar plan ve mevzuatına aykırı omamak şartiyle yapılmış bina veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında plana göre tespit edilmiş bir yol bulunan arsalarda, plan ve yö. netmeliğin diğer şartlarına aykırı olmamak kaydiyle, bu Yönetmelikteki parsel büyüklükleriyle ilgili hükümlere uyulmaksızın yapı yapümasına izin verilebilir. Ayrıca, durumu yukarıdaki fıkra hükmüne uymadığı halde, ölçüleri bu yönetmelikte belirtilen miktarlardan az olmakla beraber, üzerinde civarın karakterine ve bölgenin şartlarına göre yapılacak binanın gerektirdiği ölçüler sağlanabilen arsalarda, parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere bağlı kalınmaksızın yapı yapılmasına da izin verilebilir. Madde 3.10 Genel olarak, herhangi bir arsa, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre parsellere ayrılmadıkça, üzerine lüzumlu müştemilât binaları dışında, birden fazla bina inşa edilemez. Şu kadar ki, umumî binalar, sınaî tesisler,-küçük san'at ve ticaret grupları, kamu tüzel kişileri veya kamu teşebbüsleri tarafından inşa ettirilecek lojmanlar ile sahası (2000) metre kareden az olmayan parseller üzerine, konut kredisi veren kuruluşlarca veya kooperatiflerce, tasdikli mevziî imar planlarına uygun olarak yaptırılacak toplu konutlar, bu madde hükmüne tabi değildir. Madde 3.11 Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde, yönetmelik hükümlerine dayanılarak tayin edilen azamî bina sahasını aşmamak ve asgarî bahçe mesafelerini muhafaza etmek şartiyle yapı yerini tesbite Belediye yetkilidir. Madde 3.12 Ayrık yapı nizamına tabi olan veya ikili blok yapılması gereken yerlerde, daha uygun çözüm yollar^ bulmak maksadiyle, birkaç dar parseli birlikte mütalâa ederek o yer için tesbit edilen vapı karakterine uyacak bir tertipten uzaklaşmamak üzere, bina cepheleri toplamı (24) metreyi geçmeyen ikili veya üçlü bloklar teşkil etmeğe Belediye.yetkilidir. BİNA DERİNLİKLERİ Mdde 3.13 Bina derinlikleri (20) metreyi geçmemek ve hiçbir yerde arka bahçe sınırına (3) metreden fazla yaklaşmamak şartivle: H ı = L (k + ) formülü ile hesaplanır. 2 Burada: ı = bina derinliğini, L = parsel derinliğini, k = ön - bahçe mesafesini, H = bina yüksekliğini gösterir.) Ancak, v- Yukarıdaki formüle göre bulteıacak bina derinliği (7) metreden az alan hallerde arka bahçe sınırıpa (1.50) metreden fazla yaklaşmamak şartiyle, bu derinliği (7) metreye çıkarmağa, Derinliği (7) metreden az pl h arsalarda da, komşu parsellerle ahenk teşkil etmek ve cjiılara herhangi bir zarar vermemek şartiyle, parsel derinliğince yapı izni vermeğe Belediye yetkilidir. Ayrıca: a) İki tarafında imar planına göre olduğu gibi muhafazası mümkün bina bulunan parsellerde yapılacak binaların derinliği, komşu binaların derinlikleriyle âhinik teşkil edecek şekilde tesbit olunur. b) Köşe başına rastlayan parsellerde bina derinliğinin tesbiti, parselin üzerinde bulunduğu yolların imar nizamı gözönüne alınarak yapılır. c) Köşe başından başka iki yola cephesi bulunan ve varsa ön bahçe mesafeleri çıktıktan sonraki ortalama derinliği (20) metreden az olan parsellerde, bu derinliğe kadar yapı yapılabilir. d) İmar planında, ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki yapı adalarında yapılacak binaların, gece ve gündüz ikamete ayrılma, yıp sadece işyeri olarak kullanılan zemin katları ile aynı maksatla kullanılan birinci katları müşterek mütalâa edilerek, bunların yüksekliği (3.5) metreyi aşmayan kısımları, varsa bodrumlarıyle birlikte arsa derinliğince yapılabilir. Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabiî zeminden itibaren (6,5) metreyi geçmesi halinde, bu miktarı aşan kısmın,arka komşu sınırından en az (3) metre geriden başlatılması lâzımdır. BİNA YÜKSEKLİKLERİ Madde 3.14 a) İmar planı ve raporlarında kat adetleri veya bina yükseklikleri belirtilmemiş veya bölge kat nizamı tâyin edilmemiş yerlerde, bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri, aşağıda gösterilen miktarları aşmamak üzere tesbit olunur. İMAR PLANINA GORE; GENİŞLİĞİ (6.00) m.'ye kadar olan yollarda: Bina yükskliği (3,5) m.'den, kat adedi bodrum hariç (1) den fazla, C6.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (6,5) m.'den, kat adedi bodrum hariç (2) den fazla, (9.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (9.5) m.'den, kat adedi bodrum hariç (3) den fazla, (12.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (12,5) m.'den, kat adedi bodrum hariç (4) den fazla, (14.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (12,5) m.'den fazla, (19.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (12,5) m.'den fazla olamaz. vimar planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin biribirlerine tahvillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tesbitinde de bu esaslar gözönünde bulundurulur.) b) İmar planına göre iskân hudutları dışında kalan veya iskân hudutları içinde bulunup da yapı yapılması men edilen veya başka maksada tahsis olunan yerlerde bu madde uygulanmaz. c) Yeni yapılacak binaların, tâyin edilmiş ise imar planı veya raporunda veya bölge kat nizamı planında, aksi halde bu Yönetmelikte gösterilen yüksekliği veya kat adedini haiz olmaları lâzımdır. Ancak, temel ve statik hesapları ile, bahçe mesafeleri, merdiven, ışıklık vesaire gibi kat adedi ve bine yüksekliği ile ilgili elemanları, plan veya yönetmelikte gösterilen azamî yüksekliğe göre hesaplanmak, lüzumu halinde asansör yeri bırakılmak ve proje mes'uliyeti ile fennî mesuliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak şartiyle, noksan katlı inşaat yapılabilir. Belediye uygun görülen hallerde, 3 ve daha az katlı bina yapılması gereken yerlerde inşa olunacak noksan katlı binalarda ise bu şartlar da aranmayabilir. Ayrıca, bina yapılması mümkün olan ve 6785 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin uygulanması bahis konusu olmayan parsellerde sahibinin isteği ve Belediye Encümeni karariyle, uygun görülecek muvakkat bir zaman için, yüksekliği (6,5) metreyi geçmeyen bina veya tesislere de izin verilebilir. d) Bu maddenin uygulanmasında, yollardaki arızî genişleme ve daralmalarda ön bahçe, yeşil saha, röfüj, meydan, demiryolu, su kenarı gibi unsurlar yol genişliğine dahil edilmez. e) Bu Yönetmelikte gösterilen yükseklikler, herhangi bir âbideyi veya muhafazası gereken tarihi ve mimarî bir eserin görünüşünü bozması halinde, Belediyece lüzumu kadar azaltılabilir. BİNALARA KOT VERİLMESİ Madde 3.15 Genel olarak binalara arsanın cephe aldığı yolun kırmızı kotuna göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hizasındaki tretuvar üst seviyesinden kot verilir. Henüz tretuvarı ikmâl olunmıyan veya kırmızı kotu tesbit edilmemiş olan yollarda, bu tesbit işinin kısa bir zamanda yapılmasının mümkün bulunmaması halinde. Belediyece yakın bir takibiyetle kot verilmesi de mümkündür. Yola olan mesafesi (6) metreyi aşan ön bahçeli binalar, genellikle bina ön cephesi ortasındaki tabiî zeminden kot alırlar. Ancak, fazla meyilli olan veya yol kenarında set teşkil eden arsalarda yapılacak binalara civarın karakterine göre kot verilir. İkili blok teşkil eden binaların her ikisinede aynı kot verilebilir. Köşebaşına rastlayan parsellerde yapılacak binalar, daha fazla yükseklik alabileceği sokağın şartlarına tabidir. Ancak, bu yükseklik, diğer sokakta (20) metreden fazla devam edemez. Keza 3.13 üncü maddenin c fıkrası uyarınca yapılacak binalar da, daha fazla yükseklik alabileceği sokağın şartlarına tabi olmakla beraber, en az (3) metre evvel diğer sokak şartlarına uydurulacaktır. Şu kadar ki, bina derinliğinin (20) metreden fazla olmaması halinde bu fıkradaki (3) metrelik mesafe şartı da aranmayabilir. İki tarafındaki parsellerde, imar planına göre muhafaza edilen ve fakat yükseklikleri bu yönetmelikte belirtilenden daha fazla olarak teşekkül etmiş binalar bulunan bir parselde, yapılacak binanın yüksekliği, komşu binalarla ahenk teşkil edecek şekilde arttırılabilir. An-

12 Sahife : 12 f Resmî Gazete) 12 ARALIK 1975 cak, bu artış iki taraftaki komşu bina yükseklikleri ortalamasını geçemez. Cephe genişliği (12) metreyi geçmeyen bir parselde yapılacak bina yüksekliğinin, iki taraftaki komşu parseller için tesbit edilmiş olan yüksekliklerden farklı olması halinde, bunlarla ahenk teşkil edecek şekilde arttırılması veya azaltılması mümkündür. Ancak, bu ayarlama iki taraftaki komşu bina yükseklikleri ortalamasını tecavüz edemez. Madde 3.16 Genel olarak, zemin kat döşeme seviyeleri; binaların kot aldığı yol cephesince bu kota esas olan tretuvar üst seviyesinden aşağı düşürülemez ve (+1) metreden de fazla olamaz. Fazla meyilli sokaklar üzerinde yapılacak binalarda uygulanacak şekli takdire, gereken yerlerde kademeler yaptırmağa Belediye yetkilidir. Arazi meylinde faydalanmak maksadiyle veya mimarî icaplar sebebiyle, bir binalar blokunun, bir binanın veya müstakil bir dairenin, tesbit edilen bina yüksekliğini aşmamak, belirli piyesler için tâyin olunan asgarî kat yüksekliklerine ve bu yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı olmamak şartiyle, çeşitli katlardan ve farklı taban veya tavan seviyelerinden müteşekkil olarak tertiplenmesi mümkün olduğu gibi, zemin katların binanm kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan piyesleri de zemin kat kotu ile bağlı kalınmaksızın tertip edilebilir. BAZI YAPILARDA ARANAN ŞARTLAR Madde 3.17 a) Kat adedi ve yükseklikler : Kerpiç binalarda : Bir bodrum ve bir normal kat, yani (3,5) metreyi, Hımış, ahşap, yarım ahşap, yarım kârgir binalarda: Bir bodrum ve iki normal kat, yani (6,5) metreyi aşamaz. Kerpiç yapıların üzerine ayrıca çatı katı yapılamaz. b) Ahşap ve yarım ahşap binalar bitişik olarak yapılamazlar. Hımış ve yarım kâgir binaların komşu hudutlarında zeminden itibaren çatının her yerinden (0,50) metre yüksekliğe kadar ve en az bir tuğla kalınlığında yangın duvarı yapılması şartiyle bitişik olarak inşa edilmeleri mümkündür. c) Umumî binalar çelik, betonarme, kâgir veya benzeri olabilir. Ancak, mimarî karakteri veya kullanma şart ve şekilleri itibariyle özellik arzeden yapılar bu hükme tabi değildir. d) Her türlü binalann temel ve bodrum kat duvarlan kâgir olacaktır. SAÇAKLAR Madde 3.18 Binalarda saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak saçakların (1,20) metreyi geçmemek üzere genişliği Belediye tayin edilir. ÇATILAR VE ÇATI KATLARI Madde 3.19 Çatı yapılması mümkün olan yerlerde, çatılann (% 33) meyilli gabari dahilinde kalması ve civann karakterine, yapılacak binanm durum ve ihtiyacına uygun olması şarttır. Çatı katı yapılması men edilmemiş yerlerdeki binalarda, komşu parsele bakan yan cephe hariç bitişik olmayan diğer cephe hatlarından itibaren en az (3) metre geri çekilmek ve taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan iç yüksekliği (2,50) metreden fazla olmamak, çatı meyli (% 25) i, saçak genişliği (0,060) metreyi aşmamak ve ayrıca hiçbir çıkma veya çıkıntısı bulunmamak şartiyle çatı katı yapılabilir. Ayrık yapı nizamına tabi binalarda yapılacak çatı katlarının, proje tertibi bakımından, bu maddede yer alan ölçülere göre her cepheden geri çekilmesi mümkün olamıyanlarında, ön cephe hattından en az (3) metre geri çekmek kaydı ihlâl edilmemek şartiyle, diğer geri çekme mesafelerini projenin tertibine, civarın karakterine, lüzum ve ihtiyaca göre azaltmağa veya gerekirse kaldırmağa Belediye yetkilidir. Ancak, bir fıkra uyannca yapılacak çatı katlannın sahası, bina sahasının ( /o 30) unu geçemez. (3) metrelik geri çekme mesafesinin tespitinde, bina çıkmalan veşair çıkıntılar hesaba katılmaz. ÇIKMALAR Madde 3.20 Binalarda, azamî bina sahası dışında: Kendi bahçe hudutlan dışına taşmamak. Yol cephelerinde kot aldığı nokta hizasından, diğer cephelerde tabiî zeminden çıkma altına kadar olan en yakın şakulî mesafe (2) metreden aşağı düşmemek, Arka komşu hududuna açık çıkmalarda (2) metreden, kapalılarda (3) metreden fazla yaklaşmamak şartiyle cephe uzunluğunca devam edebilir. Bitişik yapı nizamına tabi binalann ön ve arka cephelerinde ya pılacak çıkmalar yan komşu hududuna, açık çıkmalarda (1,50) metreye, kapalılarda (2) metreye kadar yaklaştınlabilir. Aynca, yine bitişik nizama tabi yerlerde, iki taraftaki ilgililerin muvafakati halinde ve Belediyece mahzur görülmediği takdirde, çıkmalann yan komşu hududuna kadar yaklaştınlmalanna da izin verilebileceği gibi, Komşu parselde imar planına göre aynen muhafazası gereken ve arka cephe hattı, çıkma yapılacak binanınkinden ileriden olan bir bina bulunması halinde, çıkmanın bu hattı aşmamak üzere bu tarafta komşu hududuna kadar devam ettirilmesi de mümkündür. ön bahçesi bulunmadığı veya kâfi gelmediği halde, yol boyunca kısmen veya tamamen çıkma yapılmak suretiyle teşekkül tarzı bu madde hükmüne uymayan veya tamamen çıkma yapılmak suretiyle teşekkül tarzı bu madde hükmüne uymayan veya civann karakteri bakımından çıkma yapılması men edilmemiş olan ve fakat genişliği (9.50) metreden az olmayan yollar üzerinde yapılacak binalara, aynı karakteri muhafaza etmek ve farklı uygulamaları kısmen de olsa gidermek üzere, bu maddedeki ölçüleri tecavüz etmemek, yola çıkıntısı (1) metreyi aşmamak ve kot aldığı nokta hizasından çıkma altına kadar olan en yakın şakulî mesafe (3) metreden az olmamak şartiyle çıkma yaptırmağa Belediye yetkilidir. Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa yapılsın (0.20) metreyi geçmeyen motifler ile bahçe içerisinde yapılacak üstü açık teras ve zemin kat giriş merdivenleri, bina cephesinden itibaren genişliği (1.50) metreyi geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar üst seviyesinden en az (2.90) metre yükseklikte bulunmak şartiyle, yol durumuna, civann ve binanın karakterine göre, Belediyece tespit edilecek giriş saçaklan çıkma addedilmez. IŞIKLIKLAR Madde 321 Her müstakil ev veya dairede, en az bir oturma odası ile yatak odalarımn doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almalan gereklidir. Bu şekilde ışık ve hava almalanna lüzum olmayan diğer odalarla mutfaklann ışıklıktan, yıkanma yeri ve VV.C.'lerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmalan da mümkündür. Genel olarak ışıklıklar, yükseklikleri (6,5) metreyi geçmeyen binalarda dar kenan (1) metreden ve sahası (3) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenan (1,50) metreden ve sahası (4,50) metrekareden az olamaz. Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacakları ışıklıklar, yükseklikleri (6,5) metreyi geçmeyenlerde dar kenan (1,50) metreden ve sahası (4,50) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenan (2) metreden, sahası (6) metrekareden az olamaz. Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü 0,45 x 0,45 metrekaredir. Asgarî ölçüdeki bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok dört piyes faydalanabilir. Bu piyeslerin adetlerinin artması halinde, dörtten fazla her bir piyes için ışıklık veya hava bacası ölçüsü, aynı nisbette arttırılır. Ancak, yukanda belirtilen şekillerde ışık ve hava alması gerekmeyen veya lüzumlu ışık ve havayı bu yönetmelikte tarif edilen şekilde esasen alması mümkün olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava bacasına pencere alçımasına, bu ışıklık veya hava bacası ölçülerinin arttınlmasını gerektirmez. Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde bulunacaktır. Komşu bina veya parsellerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmak suretiyle, bu elemanlann yapılmaması veya ölçülerinin azaltılması caiz değildir. Işıklık ve hava bacalan, bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren başlatılabilir. Binalann bitişik olması gereken komşu tarafında boydan boya ışıklık yapılması halinde, civann inşaat nizamına aykın bir görünüş meydana getirmemek üzere, sokak cephesinde bina yüksekliğince en az bir piyese yer verilmesi veya Belediyece mahzur görülmeyen hallerde bu kısmın aynı şeküde duvarla kapatılması mecburidir. EVLERDE BULUNMASI GEREKEN PİYESLER VE ÖLÇÜLERİ Madde 322 a) Her müstakil evde veya dairede; en az: 1 oda 1 yatak odası veya nişi 1 mutfak veya yemek pişirme yeri 1 banyo veya yıkanma yeri 1 W.C. bulunacaktır.

13 17 ARALIK 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 13 3 veya daha az odalı ev veya dairelerde yıkanma yeri ile W.C. bir arada olabilir. b) Bunlardan; En az 1 oda (2,80 x 4,00) m. Yatak ve çalışma odaları (230 x 2,90) m. Mutfak veya yemek pişirme yerleri (1,00 x 2,20) m. Banyo veya yıkanma yerleri (1,30x2,00) m. W.C. (0,90 x 1,20) m. Antre, ofis, koridor, yatak holü ve sair iç geçitler (1.00 x 1,20) m. Birden fazla daire ile ilgili genel geçitler (1,10 x 1,20) m. ölçüsünden daha küçük yapılamaz. Bu 3'erleıin, normal şekillerde yapılamaması halinde, içerisine en az bu ölçülerde bir dikdörtgen sığdırılabilecek mesahayı haiz bulunmaları lâzımdır. İÇ YÜKSEKLİKLER Maddq 3.23 Genel olarak, iskân edilen katların, taban döşeme kaplaması üzerinden tavan altına kadar olan yüksekliği (2,50) metreden az olamaz. Yıkanma yeri, banyo, duş, lâvabo yeri, W.C., kiler, ofis, antre, koridor, yatak holü, merdiven altı, her türlü iç ve duş geçitler, asma katlar, iskân edilmeyen çatı ve bodrum katlan ile müştemilât binalannda bu yükseklik (2,20) metreden aşağı düşmemek üzere indirilebilir. Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük gibi özellik arzeden yerlerin yükseklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği şekilde tesbit ve tayin olunur. Otel, pansiyon, işhanı, büro, mağaza, dükkân ve benzeri işyerlerinin ve içerisinde insan oturan, yatan veya çalışan diğer binalann iç yüksekklileri de (2,60) metreden az olamaz. Düğün ve oyun salonlan, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan temiz açıklığı (3,50) metreden az olamaz. PENCERELER Madde 3.24 Binalarda pencere boşlukları toplamı, faydalanacak piyes alanının : Salon, oda ve mutfaklarda sekizde birinden ve birinden ve herhalde (1,25) metrekareden, diğer piyeslerde onda birinden ve her halde (0,42) metrekareden az olamaz. Camlı balkon kapılarının (0,80) metreden yukandaki kısımları pencere boşluğu sayılır. KAPILAR Madde 325 Genel olarak kapı yükseklikleri (2,00) metreden, kapı genişlikleri ise; ıbu Yönetmelikte sözü geçen umumî binalann otel, pansiyon, işhanı, çarşı ve benzerleriyle, daire adedi 4 den fazla olan apartmanlann ana giriş kapılannın (1,30) metreden, mutfak, kiler, yıkanma yeri, W.C. ve benzeri yerlerin 'kapalannda (0,80) metreden az olamaz. Asansör, garaj, odunduk, kömürlük, depo ve benzeri özellik arzeden yerlerin kapılannda bu madde hükümleri aranmaz. Madde 3.26 Binalann bitişik komşu tarafına, ilgili komşu parsel sahibinin muvafakati alınıp tapuya tescil ettirilmedikçe ve ait olduğu piyes kapı veya pencere açılmasa dahi esasen gerekli direkt ışık ve havayı alacak elemanlara sahip bulunmadıkça, pencere ve kapı açılamaz. MERDİVENLER Madde 3.27 Bu Yönetmelikte sözü geçen umumî binalarla, otel, işhanı, büro, pasaj, çarşı ve benzerlerinin, birden fazla dairesi olan ev ve apartmanlann merdivenleri ahşap olamaz. Merdiven ve sahanlık genişlikleri: Yukarıda belirtilen binalarda ve varsa çatı katındaki daireler dahil dörtten fazla dairesi bulunan apartmanlarda, (1,20) metreden, aiğer binalarda (1) metreden az olamaz. Bu genişliklerin : Tek aileye mahsus evlerde (1,5) metreye, çatı ve bodrum meroivenleride, servis merdivenlerinde (0,70) metreye kadar indirilmesi mümkündür. Merdiven basamaklarının ölçüleri: a) basamak yüksekliğini göstermek ve (0,19) metreden fazla olmamak, b) basamak genişliğini göstermek üzere: 2 a+b = 60 ilâ 63 formülüne göre hesaplanır. Basamaklı merdivenlerde, merkezden (0,15) metre mesafede asgarî basamak genişliği (0,10) metre olacak, bu genişlik basamak ortasında nizamî ölçüden aşağıya düşmiyecektir. imar planı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazası mümkün olan binalar kat ilâvesi halinde, mevcut yapılacak işlemi tayine, Belediye yetkilidir. ASANSÖRLER Madde 3.28 Yüksekliği (15,5) metreyi geçen veya beşten fazla katı bulunan binalarda, zemin kattan itibaren (çatı kat hariç) son kata kadar, dar kenarı (1) metreden ve sahası (1,50) metrekarelere göre asansör tesisi mecburidir. Bu binalardan sadece apartmanlarda bu fıkra hükmüne göre yer aynlmakla beraber, asansör tesisi mecburiyeti bir kat daha fazlası halinde uygulanır. Binanın kat_ve daire adedinin fazlalığı veya kullanma şeklinin gerektirdiği lüzuma göre, asansör ve yerinin ölçü veya adedini arttırmağa, başlangıç katı olarak zemin kat yerine, bodrum veya birinci katı kabul veya tayine, Belediye yetkilidir. İmar planı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre, muhafazası mümkün olan binalara kat ilâvesi halinde, ilâve kat ile birlikte kat adedi altıyı ve bina yüksekliği (1,85) metreyi geçmediği takdirde, asansör aranmayabilir veya asansör yeri ölçüleri mevcuda uydurulabilir. Kat adedi dörtten az olan mevcut binalara bu fıkra hükmü uygulanmaz. Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, nizamî şekil ve ölçülerde merdiven yapılması şartını ortadan kaldırmaz. Asansör yapılması gereken binalardan Belediyece lüzumlu görülenlerinde içte veya dışta, yangına mukavim bir malzemeden, en az (0,75) metre genişliğinde yangın merdiveni yapılması şarttır. KORKULUKLAR Madde 3.29 Her türlü binada: Balkon ve teras etrafında, 5 ten fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde, kotu (0,90) metreden az olan pencere boşluklarında, döşeme kotundan itibaren en az (0,80) metre yüksekliğe kadar, fennî icaplara uygun olarak korkuluk yapılması mecburidir. BACALAR Madde 3.30 < Kaloriferli dahi olsa, mesken olarak kullanılan binalann her bir dairesinde, mutfak ve banyo dışında kalan en az (1) piyeste, otel, işhanı ve benzeri binaların ise her katmda en az (1) baca yapılması mecburidir. Norma] bacalann iç genişlikleri en az (0,13 x 0,13) metre olmak üzere, her katın bacası müstakil olacak, iki, ve daha fazla baca birbirinden bağlı olmıyacaktır. Her ateş mikrakına ayrı bir baca yapılıcaktır. Şönt baca yapılması halinde bu kayıt aranmaz. PORTİKLER Madde 3.31 Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, portik yüksekliği (3,50) metre, derinliği ise 4,00) metredir. Ancak, civarın teşekkül tarzı ve mevkiin özellikleri dolayısiyle bu miktarlar Belediyece değiştirilebilir. PASAJLAR Madde 3.32 Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajlann: a) Taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan temiz açıklığının (3,50) metreden, Genişliğinin (30) metreden kısa pasajlarda (3) daha uzunlannda (4,00) metreden az olmaması, b) Her biri (1,30) metreden dar olmayan en az 2 giriş çıkış kapısı ile yeteri kadar havalandırma bacası veya tertibatını haiz bulunması, c) Birden fazla katlı olmaları halinde, her bir kat arasmda 3.37 nici maddedeki şartlara uygun merdiveni olması, d) Bir kısmı veya diğer katlan başka maksatlar için kullanılan binalar içerisinde bulunmaları halinde, diğer esas giriş, merdiven, asansör ve geçit gibi tesislerle, bu tesislere aynlan yerlerin pasaj dışında ve müstakil olarak tertiplenmesi gereklidir. SU DEPOLARI VE SIHHİ TESİSLER Madde 3.33 Bu Yönetmelikte sözü geçen umumî binalarla, otel ve benzerlerinde ihtiyaca göre en az (15) tonluk su deposu bulunacaktır. Aynca işhanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarla otel ve benzerlerinde en cok (25) kişiye, sinema tiyatro gibi umumî binalarda ise en çok (50)kişiye, en az (1) kadın ve (1) erkek için olmak üzere lüzumu kadar W.C. pisuvar ve lâvabo yapılması gereklidir. BODRUMLARLA İLGİLİ BAZI HUSUSLAR Madde 3.34 Bu Yönetmelikte sözü geçen umumî binalann bodrum kısımları, esas bloka tabi değildir. Tabiî zeminin veya bahçe seviyesinin altmda kalmak şartiyle lüzumlu görülen hallerde bahçenin tamamında bodrum yapılmasına, Belediyece izin verilebilir.

14 Sahife : 14 f Resmî Gazete) 12 ARALIK 1975 Madde 3.35 Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyilli yollar dışında yapılacak ön bahçesiz binalarda yol cephesinden bodrum girişi yapılamaz. KAPICI DAİRESİ Madde 3.36 (8) den fazla dairesi bulunan apartmanlarda ayrı bir W.C. ile yemek pişirme yerini de ihtiva eden, gerekli ışık ve havayı alabilen en az (6) metre karelik bir odadan ibaret kapıcı dairesi yapılması mecburidir. MÜŞTEMİLATLAR Madde 3.37 Binaların mütemilât kısımları, mümkün ise esas binanm bodrumunda veya çatı arasında, aksi halde bahçede ayrıca yapılacak müştemilât binalarında tertiplenebilir. Dört tarafı yol ile evrili istisnaî parseller dışında, esas binalann yol tarafındaki cephe hatlarını tecavüz eden müştemilât binası yapılamaz. Bu gibi istisnaî parsellerde müştemilât binalarının yapılacağı yeri tayine Belediye yetkilidir. Müştemilât binalann : a) Dar kenarı (4) metreden, en yüksek noktasının tabiî zeminden yüksekliği (2,50) metreden fazla olamaz. b) Esas binaya bitişik olduktan takdirde, komşu hudutlanna, aksi halde esas binaya mesafeleri 3.02 nci maddede belirtilen miktarlardan az olamaz. c) Yapı cinsleri ahşap veya yanm ahşap olamaz. d) Parsel durumu müsait olduğu takdirde, esas binanm inşasından önce de yapılması mümkündür. e) Kapıcı dairesi, garaj, odunluk kömürlük, depo, mutfak, çamaşırhane, ve benzeri hizmetler için kullanılması gerekir. PARATONERLER Madde 3.38 içinde patlayıcı madde bulundurulan yerlere sivri ve yüksek bina ve tesislere paratoner konması mecburidir. BAHÇE DUVARLARI Madde 3.39 Bahçe duvarlarının yüksekliği binaların yol, tarafındaki cephe hatlarının önünde (1.00) metreyi, gerisinde ise (1,50) metreye geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri (1) metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir. Fazla meyilli yerlerde uygulanacak şekli takdirde Belediye yetkilidir. Okul, hastane, cezaevi, ibadet yeri, elçilik, sefarethane, açık hava sineması ve benzerleri gibi özellik arzeden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi bölgelerinde yapılacak bahçe veya çevre duvarları bu madde hükmüne tabi değildir. ŞANTİYE BİNALARI Madde 3.40 Lüzum ve ihtiyaca göre belirli bir süre için yapılıp yıkılması gereken şantiye binalan, bu Yönetmelikte belirtilen ölçülere tabi değildir. Şantiye binalarının, bulunduğu parsel içinde yapılması gereken esas bina veya müştemilât binası şartlarına tamamen uyması halinde, yıktırılması gerekmez, yüsulyu formalitelerin tamamlanması suretiyle muhafaza edilmeleri mümkündür. Aksi halde, esas binaya kullanma izin verilebilmesi için şantiye binasının yıktırılmış olması şarttır. DlGER BASlT TESİSLER Madde 3.41 Bahçelerde yapılması istenen pergole ve basit ser gibi oazı tesislerin inşaasma ve parsel hudutlarını aşmayan genişliği (1) metreyi geçmeyen kuranglez yapılmasına, Belediyece izin verilebilir. KUYULAR Madde 3.42 Genel olarak, temiz ve pis su kuyulan ile fosseptikler komşı hudutlarına (3) metreden fazla yaklıştırılamaz. Ancak, bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde, özellikle bitişik yapı nizamına tabi yerlerde, fenni ve sıhhi mahzur bulunmadığı takdirde bu mesafeleri azaltmağa veya birkaç komşuya ait fossepitikler komşu hudutlarına (3) metreden fazla yaklaştırılamaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YAPI RUHSATI İŞLERİ Madde 4.01 Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadil işlerinde, yapı ruhsadiyesi almak için Belediyeye müracaat sırasında, dilekçeke eklenmesi gereken plân, proje, ve resimler aşağıda gösterilmiştir. a) Mimarî proje: 1 1/500 ölçekli umumî vaziyet plânı, 2 1/50 ölçekli temel, bodrum ve kat plânlan, 3 1/50 ölçekli en az iki tam kesit, 4 1/50 ölçekli cephe resimleri, b) Statik proje, Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda betonarme hesap ve resimleri, Diğer binalarda, durum ve ihtiyaca göre, gerekirse çatı hesabı diğer statik hesap ve resimleri, c) Gereken hallerde, tesisat plânı, proje ve resimleri. Madde inci maddede sözü geçen belgelerin: a) imar ve Iskan Bakanlığınca Kabul veya tesbit «dilen çizim ve tanzim standartlarına uygun olması. b) Ehliyetli elemanlara tanzim ettirilmiş bulunması, c) Projenin başında: Arsanın : Yeri, Tapu kaydı, Pafta ada, parsel numaralan, Miktarı İhtiva ettiği yapılar, Yayılacak yapının, Cinsi, Kat adedi, Bina ve inşaat sahalan, Hangi maksatla kullanılacağı, Tahmini metrekare bedeli, Tahmini bedeli, Yapı sahibi ile, Projeleri tanzim eden, Yapmın fenni mes'uliyetini alacak olan, Sürveyans hizmetini görecek olan Elemanlar hakkında lüzumlu bilgileri açıkça belirten bir bilgi tablosunu ihtiva etmesi, d) Bunlardan : Gerek mimaî porejelerini, gerekse diğerlerini (3) takım halinde düzenlenip, usulüne göre dosyalanması lâzımdır. Madde 4.03 Resmî bina inşaat, ilâve ve esaslı tadillerinde, 4.01 inci maddede sözü geçen belgelerden: a) Mimari proje yerine 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje ibraz edilebilir. b) Millî Savunma Bayındırlık veya imar ve İskân Bakanlığının, bu konudaki bütün sorumluluğu kendileri yüklendiklerine dair resmî yazısı ibraz edildiği takdirde, projelerin adı geçen Bakanlıklarca düzenlenen veya onaylanan binaların, statik' ve tesisat plân, proje resim ve hesaplarının ve 4.02 nci maddede belirtilen bilgi tablosunun Belediyeye ibrazına lüzum yoktur. Madde 4.04 Belediyece, 4.03 üncü maddede sözü geçenler dışından kalan yapılardan, büyüklüğü veya bazı özellikleri dolayısile uygun görülenlerinin mimami projeleri de 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje olarak istenilebilir. Madde 4.05 Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadillerde, sonradan değişiklik yapılması istenildiğinde: a) Yapılacak değişiklik binanın bütününde ise, yukanda 4.01 ve 4.03 üncü maddelerde sözü geçen mimari projenin yeniden tan. zim edilmesi gereklidir. Bu değişiklik, yapının statik hesaplarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde, 4.01 inci maddenin b fıkrasıyle, 4.03 üncü maddenin b fıkrası gereğince istenen belgelerin gerekenlerinin de değiştirilmesi lâzımdır. b) Yapılacak değişiklik, belirli bir veya birkaç kata inhisar ediyorsa, Belediyeye sadece değiştirilmesi istenen katlann plânlan ibraz olunur. Gerekirse yukarıdaki a fıkrasında belirtildiği şekilde statik hesapların değişik şekli de istenebilir. c) Bir katın belirli bir kısmında değişiklik yapılması gerektiği takdirde, sadece bu kısmın tadil plânının Belediyeye ibrazı ile iktifa olunabilir. ; d) Proje üzerinde basit tashihler yapılması mümkün olan hallerde, aynca tadilat projesi istenmez ve bu düzeltmeler bütün nüshalarda aynı şekilde yapılarak, Belediyece mühürlenip imzalanır. e) Bu maddede sözü geçen tadilât projelerinin (3) takım olması lâzımdır. Madde 4.06 Ruhsata tabi olan basit tadil ve tamirlerde plân, projee, resim ve hesap istemez. Madde sayılı kanunun 3 üntü maddesinde sözü geçenler dışında: Bu Yönetmelikteki hükümlere aykın olmamak ve taşıyıcı unsurları değiştirmek şartıyla: Pencerelerinin tabanlarının indirilmesi veya kapıya tahvili, pencere ve kapı yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi, bahçe tanzimleri, korkuluk, paratoner, pergole ve benzerleriyle küçük ve basit kümesler yapılması, Gerek bunların, gerekse bölme duvan, bahçe duvan, duvar kaplaması baca saçak ve benzeri elemanların tamirleri, ruhsata tabi değildir. Madde 4.08 Bu Yönetmelik Karaçulha Belediye Meclisinin 14/10/1975 günlü normal toplantısında kabul edilmiştir. Madde 4.09 Bu Yönetmelik Mülki amirin onayından sonra Resmî Gazete'de yayımından itibaren yürürlüğe girer. Madde 4.10 Bu Yönetmelik hükümlerini Karaçulha Belediye Başkanı yürütür. 14/10/

15 17 ARALIK 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 15 ILÂNLAR istanbul Telefon Başmüdürlüğünden : Başmüdürlüğümüz ihtiyacı Hürriyet Cad. Abideî Hürriyet İstiklâl Caddesi kanal kazısı kapalı teklif alma suretiyle ihale edilecektir. Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlük Malzeme Servisinden temin edilebilir. Geçici teminat ihale bedeli üzerinden şartnamede yazılı nispetlere göre almır. İstekli olduğunuz takdirde kapalı teklif mektubunuzu en geç 8 Ocak 1975 Perşembe günü saat e kadar Malzeme Servisine vermenizi rica ederiz. Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihalede serbesttir /1-1 Çanakkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/218 Davacılar Mustafa özyayla ve Müşerref Özyayla vekili Avukat İşık İşgüden tarafından davalı Şükrü Sarıgül aleyhine ikame edilen Çanakkale Merkez İsmetpaşa Mahallesi Asafpaşa mevkiinde tapunun 20/5/1960 tarih yevmiye 445, cilt 155, sahife 148 sıra 10 da kayıtlı gayrimenkulün davalı kaydının iptali ile davacılar adına tescili davasında: Davalının adresi tespit edilemediğinden dava arzuhali ve duruşma günü ilânen tebliğ edilmiş davalı 24/11/1975 tarihli duruşmaya gelmediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Verilen karar gereğinçe duruşmanın yapılacağı 30/12/1975 günü saat 9.00 davalı Şükrü Sarıgül duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde bundan böyle duruşmanın gıyabında yapılıp karar verileceği, gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Seydişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1975/116 Davacı İsmet Kavak vekili Avukat Yılmaz ve Yalçın Levendoğlu tarafından davalılar Recep Dalgıç ve arkadaşları aleyhlerine açılan lespitin iptali ile tescil davasının yapılan muhakemesinde verilen kaıar gereğince : Davalılardan Müyesser Belgen'in adresi meçhul bulunduğun tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiş olup davalının 23/12/1975 günü saat 8.20 de Seydişehir Kadastro Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi gelmediği takdirde hakkında gıyab kararı çıkartılacağı hususu davetiye ve dava arzuhali yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur /116 Davacı İsmet Kavak vekili Avukat Yılmaz ve Yalçın Levendoğlu tarafından davalılar Recep Dalgıç ve arkadaşları aleyhlerine açılan tespitin iptali ve tescil davasının yapılan muhakemesinde verilen karar gereğince : Davalılardan Recep ve Tevfik Dalgıç'm adresi meçhul bulunduğundan gıyab kararının ilânen yapılmasına karar verilmiş olup davalıların 23/12/1975 günü saat 8.20 de Seydişehir Kadastro Mahkemesinde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gelmedikleri takdirde davanın gıyablarında ceryan edeceği hususu gıyab karaı yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur Afyon İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1974/1136 Duruşma günü: 5/2/1976 saat 9.00 da Davacı Mustafa Lüle vekili Avukat Selahattin Çay tarafından davalılar Muharrem Ongan, Hamide Sezintürk At ; ke Ongan, Metin Ongan, Şerefe, Alime, Nurdan, Abdullah ve Ahmet Ongan, Maliye Hazinesi ve siz davalı Çetin Sezgintürk aleyhine açmış olduğu tapu iptali tescil davasının yapılan açık duruşmasında-: Afyon İli Bedrik Mahallesinde kâin 240 ada 20 parsel (geldi kaydı (Nisan 1926 tarih 149) No. lu taşınmazı davacı kendi adına tapunun iptali ve tescilini talep etmekte olup adınıza çıkarılan davetiyeler bilâ tebliğ iade olunmuş Almanya adresinize tebligat çıkarılmış ise de adresinizde olmadığınız nedeni ile keza bilâ tebliğ iade olunmuş, zabıtaca yaptırılan tahkikata rağmende adresiniz tespit edilememiş olduğundan adımza ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş bulunmakla duruşma gününde bizzat duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelmediğiniz veya'bir vekilde göndermediğiniz takdirde adınıza ilânen gıyap kararı tebliğine karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Tirebolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/140 Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Doğankentte taşorun Mehmet Akdağ ve ayni yerde şoför Mustafa Takır aleyhine açılan fazlaya dair talep hakları mahfuz olmak şartıyle 464, 44 liralık alacak davasının dava dilekçesi ve ilk duruşma günü adresinde bulunmayan davalılardan Mustafa Takır'a tebliğ edilememiştir. Dava Abdullah Bayram isimli işçinin 11/9/1968 tarihinde geçirdiği iş kazasından mütevellittir. Adresi bilinmeyen davalılardan Mustafa Takır'ın 20/1/1976 günü saat 9.00 daki duruşmasına bizzat gelmesi veya kendisini vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde gıyap kararınında ilânen tebliğ edileceğinin dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesinden: E. No: 1975/906 K. No: 1975/815 Sarhoşluk suçundan mahkememizin 25/8/1975 tarihli ilâmı ile ck. 572/ k. 4/1 maddeleri gereğince 600 lira hafif para cezası ile hükümlü Mehmet oğlu 1937 doğumlu Bahri Özyürek hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Vezirköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Ahmet Yüksel ve Mehmet Faik Erdoğan Vekilleri Avukat Naci Çilingir tarafından Davalılar Vezirköprünün Bakla Köyünden Bekir Hami Değerli, Kevser Değerli, Zahide Değerli, Zümrüt Değerli, Hayal Berköz, Türkân Büker, Zekiye Uğur, Tayyar Değerli ve Tufan Değerli aleyhine açılan istirdat davasının Vezirköprü Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan yargılama sırasmda: Yukarıda adı geçen Davalılardan Zümrüt Değerli, Hayal Berköz ve Zekiye Uğur'un belirtilen adreste olmadıklarından ve ikametgâhlannında meçhul bulunduğundan tebligatın ilânen yapılmasına ve duruşmanın 31/12/1975 Çarşamba 'günü saat 9 za bırakılmasına karar verilmiştir. Davetiye Makamına kâim olmak üzere tebliğ olunur Turhal Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/546 Davacı Hüseyin Aydın tarafından davalılar Hasan ve Ali Aydın aleyhlerine ikame eylediği tapu kaydı iptali davasının Mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda : Davalının Hasan Aydın'ın adresinin meçhul bulunması sebebiyle ilâneıı gıyap icrasına mahkemece karar verildiğinden, davalının duruşma günü olan 6/2/1976 günü saat 9.00 daki duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gıyap ve dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

16 Sahife : 16 Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığından: 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan 36 kalem iş makinası ve yangın aracı için, ithal yoluyla yedek parça satm alınacaktır. 2 Satınalma muamelesi; 6246 sayılı Kanım ve 7/4284 sayılı Kararname uyannca yapılacak ve verilecek teklifler herhangi bir taahhüdü tazammun etmiyecektir. 3 Yapılacak teklifler, sadece dış memleketlerdeki imalâtçılar tarafından olacak veya bu firmaların Türkiye'deki temsilcileri aracılığı ile yapılacaktır kalem iş makinası ve yangın aracına ait yedek parça listeleri, Tedarik Daire Başkanlığından, mümessillik belgesi ibraz eden isteklilere verilebileceği gibi, hariç memleketlerden vaki olacak yazılı isteklere de posta Ue gönderilir. 5 Aynca, idarî şartname esaslarım ihtiva eden kontrat örneği isteklilere veriur. 6 FOB esasa göre yapılacak teklifler en geç 20 Ocak 1976 tarihine kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tedarik Daire Başkanlığmda bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gelecek teklifler işleme konulmayacaktır /1-1 Maliye Bakanlığından: I 26 Ekim 1975 nüfus sayımı sonucuna göre aşağıda yazılı 11 ve ilçelerin belediye içi nüfusu in üzerine çıktığından, üçe belediye hudutlan ve mücavir saha içinde faaliyette bulunan işletmelere kanunen tanınan İşletme Vergisi muafiyeti sona ermiş bulunmaktadır Sayılı Finansman Kanununun İşletme Vergisi ile ilgili I ve n numaralı tablolarda yer alan işletmeleri adı geçen ü ve üçelerde İşletenlerin vergilendirilmesine 1/1/1976 tarihinden itibaren başlanacaktır. İlgililerin, bu tarihe kadar İşletme Vergisi bakımından bağlı bulunduklan Vergi Dairesine başvurarak mükellefiyetlerini tesis ettirmeleri ve gerekli kanuni belgeleri almalan icap eder. II 1/1/1976 tarihinden itibaren İşletme Vergisi kapsamına giren il ve ilçe merkezleri şunlardır. 1 Kadirli (Adana) 2 Kozan (Adana) 3 Merzifon (Amasya) 4 Bolu (Merkez) 5 Düzce (Bolu) 6 Çanakkale (Merkez) 7 Tire (İzmir) 8 Kırklareli (Merisez) 9 Lüleburgaz (Kırklareli) 10 Gebze (Kocaeli) 11 Gölcük (Kocaeli) 12 Nevşehir (Merkez) 13 Niğde (Merkez) 14 Bafra (Samsun) 15 Sürt (Merkez) 16. Turhal (Tokat) 17 Zile (Tokat) 18 Yozgat (Merkez) 19 Ereğli (Zonguldak) Durum ilgililere tebliğ olunur. * / 2-2 Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel MUdUrltlğU Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğünden : KÜTAHYA ,14 TL. keşif bedelu Eskişehir Köy Ebe Okulu inşaatı geçici kabul noksanlan işi müteahhit namı hesabına 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme Kütahya Belediye Meydanı Çizmecioğlu Apt. Kat -. 2 de Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 24/12/1975 Çarşamba günü saat de yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek içüı İsteklilerin: a) 6990, TL. lık gecid teminatım, b) 1975 yılma alt ticaret ve sanayi odası belgesini, c) Şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçlan bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum (Resmî Gazete) 19 ARALIK 1975 w bildirisi, teknik personel büdirisi, taahhüt budirisl, bu miktar ve bu kar bu iş yapmış olduklarına dair iş bitirme belgesi ibraz suretiyle Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklik mektuplariyle birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 5 İstekliler teklif mektuplarım 24/12/1975 Çarşamba günü saat e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığma vereceklerdir. 6 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/12/1975 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 7 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur '4-4 Ankara Levazım Amirliği 4 No. )u Satın Alma Komisyonc Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (îki) kalem (Cam şırınga) kapalı zarfla eksiltmeler hizalanndaki gün ve saatlerden komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplanm ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Turnamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamı da ayn ayn müteahhitlere ihale edilebilir. Miktan M. Bed. G. Tem. ihale Cinsi adet Lira Lira Günü Saati Cam şınnga pravaz adele /12/ derialtı Perşembe / 4-4 Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (11) kalem (ipek iplik) kapalı zarfla eksiltmeler hizalarındaki gün ve saatlerden komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir müteahhide ihale edilebüeceği gibi her kalemin tamamı da ayn ayn müteahhitlere ihale edilebilir. Geçici teminat listesi şartnamesinde eklidir, Sinsi: Saç örgülü ipek iplik, Miktan: 11 kalem, Muhammen bedeli: TL., Geçici teminatı: TL., ihale günü: 25/12/1975 Perşembe, Saati: / 4-4 Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem (10x5 Flaster) kapalı zarfla eksiltmeler hizalanndaki gün ve saatlerden komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartr.amesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi :' 10x5 Flaster, Miktan: , Muhammen bedeli: TL., Geçici teminatı: TL., ihale günü: 25/12/1975 Perşembe, Saati: / 4-4 Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (Bir) kalem (Vazelin likit) kapalı zarfla eksiltmeler hizalanndaki gün ve saatlerden komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamemi çalışma saatlerinde komisyonda ve Istanbu) Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakan teklif mektuparını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi: Lavelık likit, Miktan: KUo, Muhammen bedeli: TL., Geçici teminatı: TL., ihale giinü: 25/12/1975 Perşembe, saati: / 4-4

17 17 ARALIK 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 17 Bayındırlık Bakanlığından : Muhammen bedeli , lira ve geçici teminatı , lira olan 1 adet 1000 mm. lik, 2 adet 1500 mm. lik ve 1 adet 2000 mm. lik torna tezgâhları 2/1/1976 Cuma günü saat de 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle ihaleye konulmuştur. İhale Bakanlık binası içindeki Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu işe ait şartnameler aynı yerden temin edilebilir. İsteklilerin ticaret veya sanayi odası ya da esnaf belgelerini dıs zarfa koymak suretiyle ve şartnamede belirtilen esaslar dahilinde hazır hyacakları teklif mektuplarmı, ihale saatinden bir saat öncesine kadar ihalenin yapılacağı yerdeki Komisyon Başkanlığma makbuz mukabili teslim etmeleri ve postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği ilân olunur / 4-2 Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satm Alma Komisyonu Başkanlığından Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına adet 50 ml. lik yassı renkli rondeleli ile cam şişe alınacaktır. Tahmini bedeli lira olup geçici teminatı liradır. İhalesi 29/12/1975 Pazartesi günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Evsaf, şartname ve numunesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir / 4 Eksiltmelere girebilmek için isteklilerin; A- Yukarıda bildirilen geçici teminatlan, B 1975 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, C Yeterlik belgesi (Yeterlik belgesini alabilmek için isteklilerin müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne uygun) a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini ve bunu belirten banka referansım, b) Teknik personel beyannamesini, c) Yapı araçları bildirisini, d) İşin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları her iş için keşif bedeli kadar yukarıda grubu belirtilen müteahhitlik karnelerinin aslını vermeleri gerekmektedir. 5 İstekliler teklif mektuplarım her iş için yukanda yazılı gün ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Merkez İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır. 6 Telgrafla müracatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 7 İhaleler 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İdare ihaleleri yapıp yapmamakta veya uygun gördüğüne vermekte sayılı Kanuna göre hazırlanan Fon Harcama Usulleri Yönetmeliği çerçevesinde serbesttir. Uân olunur /2-2 İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden: 1 8*8 kalem çeşitli miktarda marangoz tazgahları malzemeleri satın alınması ihalesi 25/12/1975 günü saat te açık eksiltme usulü ile Mithatpaşa Caddesindeki 17 No.lu Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. 2 Muhammen bedeli: , TL. 3 Geçici teminatı: , TL. 4 İsteklilerin geçici teminatı fon veznesine yatırarak karşılığında alacağı makbuz veya limit içi teminat mektubu ile diğer belgelerini ihale gün ve saatine kadar Komisyon Raportörlüğüne vermeleri gerekmektedir. 5 İhale dosyaları mesai saatleri dahilinde Genel Müdürlük Binasının 3. katında görülebilir. 6 Postada vaki gecikmeler ve telgarfla yapılan müracatlar kabul edilmez. 7 İhale 2490 sayılı kanuna tabi olmadığmda. idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermemekte serbesttir /2-2 İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden: 1 Aşağıda yer, keşif bedii, geçici teminatı, ihale gün ve saati Ue karne grubu belirtilen âfet konut inşaatları sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif Bed. G. Tem. Son İhale İhale Kar. İşin yeri ve adı Lira Kr. Lira müracaat tarihi saati Gru. 1 Kayseri Sanz Fetlahdere 47 konut inşaatı , /12/ /12/ (C) (17.30 kadar) 2 Gümüşhane - Merkez Tekke köyü 57 konut inşaatı , /12/ /12/ (C) (17.30 kadar) 2 Eksiltmeler Ankara'da Tuna Caddesi No. 17 deki Afet İşleri Genel Müdürlüğü Merkez İhale Komisyonunda yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar Âfet İşleri Genel Müdürlüğü Merkez İhale.Komisyonunda mesai saatleri içinde görülebilir. Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden Demeğimizin Etimecgut Merkez Depoları alanında, biri soğukhava tertibatlı olmak üzere şimdilik 3600 m 2 alanında , lira keşif bedelli üç adet depo binası öngerilmeli prefabrik çatı makası, kiriş ve kolonları, bu işi yapan firmalardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. Eksiltmeye iştirak edebilmek için: 1 Bu konuda toplam ve en az m 2 lik iş yapmış bulunmak, 2 inşaat Mühendistleri Odasının kalite belgesini haiz olmak, 3 Elinde bu işe yeterli çelik stoku bulunmak, 4 En az 30 milyon liralık (B) grubu müteahhitük karnesi bu- ' lunmak, 5 Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmak, 6 Fabrikanın kapasitesi ve elindeki iş durumunun elverişli olduğunu göstermek, 7 Teknik persolen ve teçhizat beyannamesi vermek, 8 Bu iş için , liralık veya geçici banka teminat mektubu getirmek. Şarttır. Teklif sahipleri avan projeyi vesair şatlan Derneğimizde görülebilir. Yukarıda açıklanan koşullar ve belgeleri haiz olan firmaların teklif mektuplarının en geç 25/12/1975 Perşembe günü saat ye kadar Derneğimiz Fen Müşavirliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Demeğimiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte şerbettir. Keyfiyet ilân olunur / 2-2 Altındağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: E. No : 1974/212 K. No: 1974/323 Hırsızlık suçundan «anık Yozgat İli Taşköprü Mahallesi 75 hanede nüfusa kayıtlı Ankara'da Dikmen Keklik Pınarı Çalıbağları altı 528 numarada oturur Şahismail oğlu 1957 D.lu Aihmet Tanır hakkında icra kılınan muhakeme sonunda : Sanık Ahmet Tanır'ın 3/7/1974 tarihinde Hırsızlık suçunu işlediği sabit görüldüğünden T. C. K. nun 491/İLK-Son, 532, 55/3 maddeleri uyarmca Sekiz ay süre ile hapsine dair 20/12/1974 ıgüiılü Esas: 1974/212, Karar : 1974/323 sayılı esbabı mucibeli kararın sanığa tebliğ edilemediği gibi sanığın adresinin tespitide mümkün olamamış ve böylece meskeni meçîıul kalmış bulunmakla 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince hüküm hülâsasının Resmî Gazete ile ilânına ve ayrıca Altmdağ Adliyesi Divanhanesine asılmasına, son ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet ilân olunur

18 Sahife : 18 f Resmî Gazete) 12 ARALIK 1975 Karasu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1974/361 Davacı Orman İşletme Müdürlüğü vekili Av. Erkal Kızılay tarafmdan davalı Karasu Dere Köyünden Osman oğlu Mustafa Çulhaoğlu aleyhine açılmış olan tazminat davasının Mahkememizde yapılmakta olan duruşması sırasında: Posta ile davalı adresine tebligat yapılmamış ve zabıta ile de yapılan tahkikatta nerede olduğu bilinmediğinden Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden 2/2/1976 günü saat 9.00 da davalının duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ve delillerinin ibrazı, aksi halde H. U. M. K. nun 508, 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyap karan çıkarılmaksızın gıyabında karar verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /199 Davacı Orman İşletme Müdürlüğü vekili Av. Erkal Kızılay tarafından davalı Karasu İlçesi Kirazlı Köyünde ikamet eden Halil oğlu Hasan Alemdar aleyhine açılmış olan tazminat davasının Mahkememizde yapılmakta olan duruşması sırasında : Posta ile davalı adresine tebligat yapılmamış ve zabıta ile de yapılan tahkikatta nerede olduğu bilinmediğinden Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden 9/2/1976 günü saat 9.00 da davalının duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ve delillerinin ibrazı, aksi halde H.U.M.K. nun 508, 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyap karan çıkanlmaksızın gıyabında karar verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /466 Davacı Orman İşletme Müdürlüğü vekili Av. Erkal Kızılay tarafından davalı Karasu Kestanepınar Köyünden Bilal oğlu Hüseyin Arslan aleyhine açılmış olan tazminat davasının Mahkememizde yapılmakta olan duruşması sırasmda: Posta ile davalı adresine tebligat yapılmamış ve zabıta ile de yapılan tahkikatta nerede olduğu bilinmediğinden Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden 2/2/1976 günü saat 9.00 da davalının duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ve delillerinin ibrazı, aksi halde H.U.M.K. nun 508, 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyap karan çıkarılmaksızın gıyabında karar verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /184 Davacı Orman İşletme Müdürlüğü vekili Av. Erkal Kızılay tarafından davalı Söğütlü İlçesi Ceylandere Köyünden Mustafa oğlu Üzeyir Öz aleyhine açılmış olan tazminat davasının Mahkememizde yapılmakta olan duruşması sırasında: Posta ile davalı adresine tebligat yapılmamış ve zabıta ile de yapılan tahkikatta nerede olduğu bilinmediğinden Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden 2/2/1976 günü saat 9.00 da davalının duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ve delillerinin ibrazı, aksi halde H.U.M.K. nun 508, 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyap kararı çıkanlmaksızın gıyabında karar verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /440 Davacı Orman İşletme Müdürlüğü vekili Av. Erkal Kızılay tarafmdan davalı Karasu Darıçayırı Köyünden Veysel oğlu Nihat Yılmaz aleyhine açılmış olan tazminat davasının Mahkememizde yapılmakta olan duruşması sırasında : Posta ile davalı adresine tebligat yapılmamış ve zabıta ile de yapılan tahkikatta nerede olduğu bilinmediğinden Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden 2/2/1976 günü saat 9.00 da davalının duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ve delillerinin ibrazı, aksi halde H.U.M.K. nun 508, 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyap kararı çıkarılmaksızın gıyabında karar verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /572 Davacı Orman İşletme Müdürlüğü vekili Av. Erkal Kızılay tarafmdan davalı Karasu Kazası Çobansayvant Köyünde ikamet eden Mehmet oğlu, Ali Güneş aleyhine açılmış olan tazminat davasının Mahkememizde yapılmakta olan duruşması sırasında: Posta ile davalı adresine tebligat yapılmamış ve zabıta ile de yapılan tahkikatta nerede olduğu bilinmediğinden Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden 16/2/1976 günü saat 9.00 da davalının duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ve delillerinin ibrazı, aksi halde H.U.M.K. nun 508, 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyap kararı çıkanlmaksızın gıyabında karar verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /235 Davacı Orman İşletme Müdürlüğü vekili Av. Erkal Kızılay tarafından Davalı Karasu Kızılcık Köyünden İbrahim oğlu Şefik Demirci aleyhine açılmış olan tazminat davasının Mahkememizde yapılmakta olan duruşması sırasında: Posta ile davalı adresine tebligat yapılmamış ve zabıta ile de yapılan tahkikatta nerede olduğu bilinmediğinden Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden 2/2/1976 günü saat 9.00 da davalının duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ve delillerinin ibrazı, aksi halde H.U.M.K. nun 508, 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyap kararı çıkarılmaksızın gıyabında karar verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Karasu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : /198 Davacı Orman İşletme Müdürlüğü vekili Av. Erkal Kızılay tarafından davalı Karasu Kızılcık Köyünden Hüseyin oğlu Hasan Altıntaş aleyhine açılmış olan tazminat davasının Mahkememizde yapılmakta olan duruşması sırasında: Posta ile davalı adresine tebligat yapılmamış ve zabıta ile de yapılan tahkikatta nerede olduğu bilinmediğinden Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden 4/2/1976 günü saat 9.00 da davalının duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ve delillerinin ibrazı, aksi halde H.U.M.K. nun 508, 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyap kararı çıkarılmaksızın gıyabında karar verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Manisa Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 1975/512 Davacı Manisa'nın Tevfikiye Mahallesi 1. nci Fabrika Sokak No. 1/9 da oturan Hasan Elibol (Adil Özengil) vekili Av. Taluh Uyar tarafından Davalılar Manisa Nüfus Müdürlüğü, Ayşe Leman Yur ve Manisa'nın Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi 1. Çıkmaz Sokak No. 1 de oturan Salih Özengil aleyhine açılan nüfus tashihi davasının yapılan duruşmasında : Davalılardan Salih Özengil gösterilen adresinden bu güne kadar aranmışsada bulunamadığı gibi tebliğe sarih açık adresininde başkaca bulunamadığından davetiyenin kendisine ilânen tebliğine, ve bu nedenle duruşmanın 22/1/1976 günü saat a bırakılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet davetiye makamına kaim olmak üzere ilân olunur Azdavay Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Mahkememizin 1974/519 Esas numarasında kayıtlı Azdavay Orman İşletmesi Müdürlüğü, davalısı Azdavay İlçesi Şirinler Köyünden Osman oğlu 1950 doğumlu İsmail Aslan aleyhine açılan 1189 lira 45 kuruşluk tazminat olay tarihinden itibaren kanuni faiz mahkeme masrafı ve ücreti vekaletle birlikte tahsiline karar verilmesi davasmın yapılan duruşması gereğince: Davacı idarenin davalının aleyhine açtığı tazminat davasının duruşması sırasında, davalıya yukarıdaki adresinde tebligat yapılamadığı, vapılan yazışmalarda davalının adresinin tesbit edilemediği yukarıdaki hususlara havi dava dilekçesinin davalıya ilânen tebliğine 28/1/1976 günü saat a kadar Sulh Hukuk Hâkimliğinden vaki duruşmada şahit vesair delillerinizle birlikte hazır bulunmasına ve kendisini vekille temsil ettirmesine, davalı gelmediği takdirde H. U. M. K. nun 509 ve 511. maddelerine göre duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği ilânen tebliğ olunur

19 17 ARALIK 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 19 Bolu Asliye Hukuk Mahkemesinden : E. No: 1975/521 Davacı Yakup Günlü tarafından açılan gaiplik davasmın yapılan duruşması sırasında: Bolu Çıkınlar Köyü Mahallesi hane 40 da nüfusa kayıtlı kardeşi Duriye Günlü'nün hastalığı nedeniyle annesi Emine ile Ankara'ya tedavi için 1952 yılında gittiklerini, Garajlarda bilet alıp otobüse binecekleri sırada kayıp olduğundan bugüne kadar hayat ve mematmdan haber alınamamış ve bu arada kendisini gören dahi olmadığından kanunî mirasçısı olduğundan Duriye Günlü'nün gaipliğine karar verilmesini istemiştir. Duriye Günlü duruşmanm bırakıldığı 27 Ocak 1976 günü saat 9.00 da Bolu Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız hususu ilânen tebliğ olunur Akyazı Hukuk Hâkimiliğinden: 1973/217 Davacı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Necati Furuncuoğlu vesaire aleyhlerine açılan tazminat davasmın yapılmakta olan açık duruşması sırasında: Davalı Necati Furuncuoğlu'nun tebligata yarar sarih adresi tesbit edilemediğindne adına davetiyenin Resmî Gazete ile ilânen tebliğ edildiği, ve yine duruşmaya gelmemiş olduğundan davalı adına ilânen gıyap kararının tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşmanın bırakıldığı 29/1/1976 günü saat 9.00 da Akyazı Asliye Hukuk Hâkimliğinden bizzat kendisi veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam edileceği hususu gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Acıpayam Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Acıpayan Orman işletme Müdürlüğünün Ayaz Köyünden İbrahim Özen ve Ali Caner aleyhine açılan Orman tahdidine itiraz davasının duruşmasında : Davalılardan Ali Canerin bulunamadı adına çıkanlan tebligat ve zabıta tahkikatından anlaşıldığından Mahkememizin 1974/131 esas 29/12/1975 tarihine muallak dava dosyasının duruşmasında bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi gıyap kararının tebliğine kaim olmak üzere ilân olunur Acıpayam Orman işletmesinin Acıpayam Akşar Köyünden Hasan Sepet ve 8 arkadaşı aleyhine açılan orman tahdidine itiraz davası sebebiyle, Davalılardan Gülizar Sepetin adresinin meçhul olduğu tebliğat ve zabıta tahkikatı ile anlaşıldığından davalının 29/12/1975 tarihine muallak Mahkememizin 1970/804 esas sayılı davanm duruşmasmda bizzat bulunması veya bir vekille temsil ettirmesi, gıyap kararının tebliğine kaim olmak üzere ilân olunur Emirdağ Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/67 Davacı Köy İşleri Bakanlığı adına temsilcisi Afyon Toprak İskan Müdürü tarafından davalı Eskişehir'in Satılmışoğlu Köyünden Mehmet oğlu Sadık Menği ve arkadaşlan aleyhine ikame edilen tapu iptali davasmm muhakemesinde: 1/12/1975 tarihli oturum için davetiye ve dava dilekçesi özeti ilânen tebliğ edilen davalı Sadık Menği'nin 10/3/1976 günü Mahkememizde hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi, gelmediği takdirde usulün 401 nci maddesi gereğinoe gıyabmda duruşmaya devam olunacağı gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Kırkağaç Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1973/105 izmir 804 Sokak No. 9 da mukim Şadiye Sönmez tarafından Şükriye Yaşıt v. s. aleyhlerine açılan tescil davasında: Davada hissedar bulunan Güler Yasıt'a adresinin belli olmadığından tebliğat yapılamamış, ve ilânen tebliğat lcrasma karar verilmiş olduğundan 7/3/1973 tarihli dava dilekçesi ile Kırkağaç Boduroğlu Mahallesi Eski Bahçıvan Pazan 12 Sokakta kain doğusu Osman Çıkaran arsası, batısı Arif Yağmur evi, Güneyi Fatma Yaran ve Mehmet Ali Çıkaran, Kuzeyi 29 no. lu sokak ile çevrili Osman ve Akiiten intikal eden evin tes- cili talep edildiğinden davalı hissedar Güler Yasıt'ın işbu davaya karşı (10) giin zarfında cevap verme hakkının bulunduğu, duruşmanın atılı bulunduğu 26/12/1975 günü saat da duruşmada hazır bulunmadığı takdirde hakkmda gıyap karan çıkarılmasına karar verileceği, tebliğat yerine kaim olmak üzere ilân olunur Çorum 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1970/113 Orman işletmesi vekili Avukat Zarif Erkoç tarafından Bektaş Kurt aleyhine açılan tazminat davasının yapılan muhakemesinde : Davalının adresi tespit edilemediğinden davetiye ilânen tebliğ edilmiş olup duruşmaya gelmediğinden, bu defa ilânen gıyap karan tebliğine karar verilmiş olmakla, duruşmanm bıraküdığı 26/12/1975 tarihinde saat 9 da davalının mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın gıyabmda devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur /371 Sabri Aydın vekili Avukat Tamer Kurtoğlu tarafından Emine Aydın ve diğerleri aleyhine açılan tenkis davasının yapılan muhakemesinde : Davalılardan İsmail Aydın'm adresi meçhul olduğundan davetiyenin ilânen yapılmasına karar verilmiş olmakla, davalı İsmail Aydın'm duruşmanın bırakıldığı 25/12/1975 Perşembe günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /181 Fatma Altınkeser tarafından Duran Altınkeser aleyhine açılan alacak davasmm yapılan muhakemesinde : Davalı Duran Altınkeser'in adresinin tespit edilememiş olduğundan ilânen davetiye tebliği yapılmış olup, bu defa duruşmaya gelmediğinden yine ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla, davalının duruşmanın bırakıldığı 27/1/1976 Sah günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /867 Orman İşletmesi vekili Avukat Zarif Erkoç tarafından Bektaş Kurt aleyhine açılan tazminat davasmın yapılan muhakemesinde : Davalının adresi tespit edilemediğinden, davetiye ilânen tebliğ edilmiş olup duruşmaya gelmediğinden bu defa ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla, duruşmanm bırakıldığı 26/12/1975 tarihinde saat 9 da davalının mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir veküle temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur Buldan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1972/352 Buldan'm Yeni Mahallesinden Süleyman kızı Meryem Güler'in Kanunî hasım Hazine ve belediye hükmü şahsi adına Başkanı ile dahili dava edilen Buldan'm Düzalan Mahallesinden olup halen adresi meçhul Musa oğlu İbrahim Yasan Vs. aleyhlerine açtığı gayrimenkul tescil davasında : Dahili dava edilen İbrahim Yasan gösterilen adresinde bulunmadığı ve tebliğ yapılamadığı anlaşılmakla Resmi Gazete ile dahili dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan adı geçen dahili dava edilen İbrahim Yasan'm duruşmanm bırakıldığı 20/1/1976 günü saat 9.05 te Mahkememizde hazır bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi hususu dahili dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Bursa - Yenişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/255 D. S. İ. Vekili Av. Seza Göksel tarafından Cevdet Oğuz ve müşterekleri aleyhine açılmış bulunan İstimlâk bedelinin tezyidi davasında davalılardan Şemsettin Oğuz'un adresi tespit edilememiş olduğundan İstimlak Kanunu ve Usul Kanunu gereğince duruşmanm bırakıldığı 30/12/1975 günü saat 9.30 da Mahkememizde hazır bulunmadığı takdirde duruşmanın gıyabında bitirileceği gıyap davetiyesi yerine kaim olmak üzere Dere Köyünden Şemsettin Oğuz'a tebliğ olunur

20 Sahife : 20 f Resmî Gazete) 12 ARALIK 1975 Ankara Levazım Amirliği 2 No. in Satm Alma Komisyonu Bfl «kanlı ünndfl n Aşağıda cinsi, miktarı, muhamen bedel ve geciçi teminatları yazılı (İki) kalem (Lv. İkmal maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çar lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşüığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada gecikmen mektuplar kabul edilmez. M. Bedeli G. Tem. İhale Cinsi Miktan Lira Lira günü saati Terlik plastik açık (Tokyo) Çift Ocak 1976 Salı Spektroğraf makinasının Onarım, bakım ve tamir işi 1 Ad Ocak 1976 Sah a / 4-1 Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satm Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda yazılı (Bir) kalem Şeffaf oluklu levha 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve istanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Teklif mektuplarının İhale saıtinden bir saat evevline kadar makbuz karşılığı komisyon Başkanlığma verilmesini, postada gecikmeler kabul edilmez. Cinsi: Şefaf oluklu levha, Miktan: 500, Adet Muhammen Bedeli , lira, G. Teminatı Lira, İhale tarih gün ve saati: 8 Ocak 1976 Perşembe saat de / 4-1 Millet Meclisi Satm Alma Komisyonu Başkanlığından: Millet Meclisi Marangozhanesinde kullanılmak üzere 1 adet kalınlık makinesi ile 1 adet yatar testere makinesi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işe ait teknik ve idari şartnameler mesai saatleri dahilinde Meclisimiz Levazım Müdürlüğü, Teknik İşler Müdürlüğü Ue istanbul'da MU11 Saraylar Müdürlüğünde görületoüir. M. Bedeli G. Teminatı Cinsi Lira Kr. Lira Kr. Kalınlık makinesi , 1.695, Yatar testere , 1.028, İhalesi 7 Ocak 1976 Çarşamba günü saat de MecUsimiz Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklüerin 2490 sayılı Arttırma, Eksütme ve İhale Kanununa göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale günü saat e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 1975 yüı ticaret odası belgesini İbraz etmeleri ilân olunur. Postadaki gecikmeler kabul edilmez / 4-1 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 1 Eksiltmeye konular işler: Keşif bedeli Geç. Tem. Lira Kr. Lira Kr. Eksiltme Tarih, gün ve saati Müracaat Son günü 1) Aksaray-Ulukışla yolunun I. kısmı; takriben Km kesiminde bitümlü malzeme İdareden verilmek üzere, diğer lüzumlu malzeme, makine, teçhizat ve işçilik müteahhide ait olmak şartiyle, sıcak bitümlü temel, asfalt betonu kaplama (binder + aşınma) v. s. işleri yapımı 2) Bursa-Yalova (Bursa çıkışları) yolunun muhtelif kesimlerinde, bitümlü malzeme İdareden verilmek üzere, diğer lüzumlu malzeme, makine, teçhizat ve işçilik müteahhide ait olmak şartiyle, ton bitümlü sıcak kanşım kaplama (bitümlü sıcak temel + - binder + aşınma) I. kısım inşaatı , , 9/2/1976 P. tesi /2/1976 P. tesi , , 11/2/1976 Çarş /2/1976 Salı 2 Yukarıda yazılı işlerin eksiltmeleri, Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Sitesindeki Yapım Dairesi Başkanlığı odasında hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksütme dosyaları; Vezneye yatırılacak 50, şer lira bedele ait makbuz mukabilinde Genel Müdürlüğümüz Keşif ve Şartname Fen Heyeti Müdürlüğünden alınacaktır. (İştirak belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası almak şarttır.) 4 a) İştirak belgesi alabilmek için : İsteklilerin en geç yukarıda yazılı işler için ayrı ayrı tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe,1e Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müracaatta Genel Evrak kaydı tarihi muteberdir.) dilekçelerine; (B) grubundan en az bu işlerin keşif bedelleri kadar müteahhitlik karnesinin aslını veya Genel Müdürlüğümüz iştirak belgesi Komisyonu Başkanınca tasdik edilmiş örneğini, eksiltme dosyasındaki şartname ve örneklere uygun (1 Yapı araçları bildirisini (BUdiride gösterilen makine parkında bir adet en az 60 ton/saat kapasiteli asfalt plenti, bir adet en az 60 ton/saat kapasiteli (Primer ve sekonder birlikte veya ayrı ayrı) konkasör, 2 adet 8-12 ton kapasiteli kendinden yürür demir bandajlı silindir, bir adet en az 20 ton kapasiteli kendinden yürür lâstik tekerlekli silindir bulunması, bu araçların müteahhidin bu işe ayıracağı araçlar olması ve aynca, araçların kendisine ait olduğunu tevsik eden belgelerin, kiralayacak ise kiralayan şahıs veya firmadan alınmış noter tasdikli taahhütname ile araçlann kiralayana ait olduğunu tevsik eden belgelerin, kiralayanın da elinde mevcut işleri gösterir taahhüt bildirisinin, ithal edecekse tahsis belgelerinin, yerli imâl ettireeekse bunu tevsik eden belgelerin bildiriye eklenmesi zorunludur.), 2 Malî durum bildirisini, 3 Banka mektubunu, 4 Teknik personel bildirisini, 5 Taahhüt bildirisini (Müteahhidin son beş yıl içinde yaptığı işleri gösterir bir liste bildiriye eklenecektir.), 6 İsteklilerin, gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini. Şirket olması halinde Şirket sirkülerini, 7 Iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Karayolları Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belgeyi, 8 Vekâletnameyi (gerekiyorsa) eksiksiz olarak ekleyip bu işler için iştirak belgesi almaları, (Her iş için dilekçelerine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır. 1, 2, 4 ve 5 de yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.) b) Eksiltmeye girebilmek için : İsteklilerin 1975 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile Şirketlerin; sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi, Genel Müdürlüğümüzden alınacak iştirak belgesi ve usulü dairesinde, yukanda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarda geçici teminat vermeleri, (Teminat mektup olarak verildiği takdirde bu mektuplann müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve /1723 sayılı temimine uygun olmalan.) 5 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplanm eksiltme günleri saat ondörde kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-1

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 9.7.1984, No : 18453 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi ARALIK 2014 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426) Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Yol kenarı otopark hizmeti veren

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI 02.01.2017/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2017 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan had ve tutarlar

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur oto klima gazı fiyatları federal klima klima gaz dolum cihazı fiyatları klima gazı oto klima gaz dolum cihazı fiyatları

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir;

Detaylı

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 5571 UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU Kanun Numarası : 2699 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17781 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 391 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA Kurum Adı Amasya İl Özel Kısa Bilgi Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi. İl Özel Ruhsat ve Denetim

Detaylı

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

KİMLİK BİLDİRME KANUNU 5115 KİMLİK BİLDİRME KANUNU Kanun Numarası : 1774 Kabul Tarihi : 26/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973 Sayı : 14591 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547 Madde 1 Bu Kanunda

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Plân Komisyonu rapora. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

Plân Komisyonu rapora. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Dönem : 1 Toplantı : 2 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 306 Y a e ^ Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 29 arkadaşının Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen (c)

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2013-19

A K A D E M İ SİRKÜLER 2013-19 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) KULLANIMI HAKKINDA AÇIKLAMA Bilindiği üzene 69 ve 70 seri no'lu Katma Değer Vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları(yazar kasa) kullanmaları mecburiyeti

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kullanım Alanları. Doğrama sistemlerinin camsız bölümleri İzotermal taşıma sistemleri. Depolama Koşulları

Kullanım Alanları. Doğrama sistemlerinin camsız bölümleri İzotermal taşıma sistemleri. Depolama Koşulları Bonus Pan XPS, iç ve dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde ve yüksek basma dayanımı gerektiren alanlarda (uçak hangarları, otoparklar, demiryolları gibi) kullanılan yalıtım malzemesidir. Kullanım Alanları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı