T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 V Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 19 ARALIK 1975 CUMA Sayı: ) KARARNAMELER R Karar Sayısı: 7/ /10/1973 tarihli ve 7/7297 sayılı Kararnameye ektir. Devlet Personel Heyeti Üyeliğindeki görev süresi 15/11/1975 tarihinde sona erecek Personel Albay İbrahim Ertübey (944-Top. 76)'in görev süresinin 30/8/1976 tarihine kadar uzatılması; 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 2 nci, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 10/11/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Baıkaııı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES S. ÖZTÜRK H. AKSAY Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA İ. MÜFTÜOĞLU Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı F. MELEN O. ASlLTÜRK İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F- ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı H. BASOL Dr. K. DEMİR O. ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hav. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE A. T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakanı Em. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köyişleri Bakanı Orman Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve SPOrBakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. S. EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 9/10/1975 tarihli ve PRT/106 İzmir Kalker 1/ sayılı yazısı üzerine, 6309 sayılı Maden Kanununun 11/7/1963 tarih ve 271 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 10/11/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakanı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMİREL Prof. Dr. JV. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES S. ÖZTÜRK H. AKSAY Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA 1. MÜFTÜOĞLU Millî Savunma Bakanı İrisleri Bakanı Dtsistari Bakanı F. MELEN O. ASlLTÜRK /. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakamı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakam Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakam II. BASOL Dr. K- DEMİR 0. ÖZTRAK Gıda - Taır. ve Haıy. Bakanı Ulaştırma Bakamı Çalışma Bakanı Prol. K. ÖZAL N. MENTEŞE A. T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakaınr En. ve Tab. Kay. Bakanı Turazm ve Tara. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köy işleri Bakanı Onman Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakamı A. S. EREK R. DANIŞMAN A. M- ABLUM Karar Sayısı: t/. 7/10819 Karar Sayısı : 7/10780 İzmir İli Bornova İlçesi, Naldöken Köyü civarında Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi uhdesinde bulunan 1/11 ruhsat sayılı Taşocağı sahasındaki Kalker maddesinin (Bu ruhsat sahasına münhasır olmak kaydiyle) Maden Kanununun kapsamına alınması; Enerji Bakanlar Kurulunun 25/4/1972 tarih ve 7/4349 sayılı Kararı ile onaylanmış olan «Gelişme Yolundaki Ülkelerarası Ticaret Müzakerelerine Dair Protokol ve eklerinin, anılan Protokolün 20 inci maddesine göre Ülkemizle Tunus arasmda 10 Eylül 1975 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 11/9/1975 tarihli ve ESGM/ ESBD /75/2-966 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sar

2 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 12 ARALIK 1975 yılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S. DEMlREL Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES M. K. ERKOVAN Millî Savunma Baıkanı F. MELEN Maliye Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Ticaret Bakamı H- BASOL Gmla-Tarım ve Hay. Baıkanı V. A. T- PAKSU Sanayi ve Tek. Balkanı A. DOĞRU İmar ve İskân Bakanı N. OK Genç. ve Spor Bakanı A. S. EREK Karar Sayısı: 7/10872 Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N- ERBAKAN S- ÖZTÜRK Devlet Bakam G. KARACA İçişleri Baıkanı O. ASİLTÜRK Millî E i i ti m Bakanı A- N- ERDEM Sac. ve Sos- Y. Bakanı Dr. K. DEMİR Ulaştırma Bakanı N. MENTEŞE Enerji ve Talb. Kay. Bak. V. N. MENTEŞE Kövişleri Bakanı V. POYRAZ Kültü? Bakam R. DANİŞMAN CUMHURBAŞKANI 18/9/1975 FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Yardımcısı Prof- Dr. T- FEYZİOĞLU Devlet B*kamı H. AKSAY Adalet Baıkanı /. MÜFTÜOĞLU Dışişleri Bakamı V. S. ÖZTÜRK Bayındırlık Bakanı F- ADAK Güm. ve Tekel Baıkanı 0. ÖZTRAK Çalışma Bakam A. T. PAKSU Turizm ve Tan. Bakanı L- TOKOĞLU Orman Bakam T- KAPANLİ Sosyal Güvenlik Bakanı A. M ABLUM Afyon İli İşçehisar Bucağı civarında Turan Bekişoğlu uhdesinde bulunan 9/23 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki mermer maddesinin (Bu ruhsat sahasına münhasır olmak kaydiyle) Maden Kanununun kapsamına alınması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 22/10/1975 tarihli ve PRT. 124 Afyon Mermer 9/ /46054 sayılı yazısı üzerine, 6309 sayılı Maden Kanununun 11/7/1963 tarihli ve 271 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 13/11/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbalkaın Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLL Başbakan Yardımcısı Devlet Bakam A. TÜRKES S. ÖZTÜRK H- AKSAY Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜOĞLU Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı F. MELEN O. ASİLTÜRK i. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Balkanı Mil EğıMm Baıkanr Baıyındiıriık Bakaıjı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Tdoaret Bakanı Sağ- ve Sos. Y. Bakanı Güm- ve Tekel Bakanı H. BASOL Dr. K DEMİR O. ÖZTRAK Gmia - Tar- ve Hay- Bakanı V- Ulaştırma Bakamı Çalışma Bakanı A. T- PAKSU N. MENTEŞE A- T. PAKSU Sanaıyi ve Tek. Bakanı En- ve Tab- Kay. Bakanı Turfam ve Tam. Bakanı A. DOĞRU S. KİLİÇ L. TOKOĞLU îanfiır ve İskân Bakanı Köyişleri Bakanı Onman Bakanı N. OK V- POYRAZ T. KAPANLİ 'Gene- ve Spor Bakanı Kü'ltür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. Ş. EREK R. DANİŞMAN A. M. ABLUM Karar Sayısı: 7/ /7/1975 tarihli ve 1924 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik, Demiryolu Ue Yolcu ve Bagaj Taşmmasma İlişkin Uluslararası Antlaşma (CTV) ve Ekleri ile Demiryolu ile Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma (CİM), Ekleri ve bu konudaki Ek Protokolün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 31/10/1975 tarihli ve ESGM-ESBD /75/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 13/11/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. Basbalkan S. DEMİREL Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES Devlet Baıkanı M. K- ERKOVAN Millî Savunma Balkanı F. MELEN Maliye Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Tioaıret Balkanı H. BASOL Gıda - Taır. ve Haıy- Bakamı V- A. T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakanı A. DOĞRU İmar ve tâkân Balkanı N. OK Genç- ve Spor Bakanı A. Ş. EREK Karar Sayısı: 7/10932 Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Yardımcını Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Bakam Devlet Ba'kam S. ÖZTÜRK H. AKSAY ( Adalet Bakanı G. KARACA l MÜFTÜOĞLU. İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı O. ASİLTÜRK 1. S ÇAĞLAYANGİL Millî EğıMım Bakanı Bayındırlık Bakamı A. N. ERDEM F. ADAK Sağ- ve Sos. Y. Bakanı Dr. K- DEMİR Güım. ve Tekel Bakanı O- ÖZTRAK UlaşUrma Bakanı Çalışma Bakam N. MENTEŞE A- T. PAKSU En- ve Tab- Kay. Bakam Turfam ve Tan. Bakanı S. KILIÇ L. TOKOĞLU Köyişleri Bakanı Onman Bakanı V- POYRAZ T- KAPANLİ Kültür Bakanı Sosyal Güven Kk Bakanı R. DANİŞMAN A. M. ABLUM' Bazı İl özel İdare Müdürlüklerinin 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelere girecek görev unvanlarının ilişik cetvelde belirtildiği şeküde tesbiti; Devlet Personel Dairesinin görüşü, Maliye Bakanlığının 15/10/1975 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 34 üncü maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 13/11/1975 tarihinde kararlaştırümıştır. Başbalkaın S. DEMlREL Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES 'Devlet Baıkanı M. K. ERKOVAN Millî Savunma Bakanı F. MELEN Maliye Bakanı Doç. Dr. Y- ERGENEKON Ticaret Baıkanı H.BASOL Gıda - T ar. ve Hav. Bak. V. A. T. PAKSU Sanaıyd ve Tek. Bakanı A. DOĞRU Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN S. ÖZTÜRK G- KARACA İçişleri Balkanı O. ASİLTÜRK Mülî Egtom Baıkanı A. N. ERDEM Sağ- ve Sos. Y. Baıkanı Dr. K- DEMİR Ulaştırma Bakamı N. MENTEŞE Ba- ye Tab- Kay. Bakanı S. KILIÇ CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Yardımcısı Prof. Dr- T. FEYZİOĞLU H. AKSAY Adalet Bakanı /. MÜFTÜOĞLU Dtg&eri Baıkanı t. S- ÇAĞLAYANGİL Bkıymdıdıfe Bakanı F. ADAK Güm. ve Tekel Bakanı O. ÖZTRAK Çalışma Bakam A- T. PAKSU Turfan ve Tan. Bakanı L. TOKOĞLU

3 17 ARALIK 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 3 İmaır ve îâkân Balkanı N. OK Genç- ve Spor Bakanı A. Ş. EREK Sınıfı Köyişleri Bakanı V- POYRAZ Kültür Bakanı R. DANİŞMAN CETVEL 01-4 Derece Görevler) İSTANBUL İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ Kadro Unvanı Orman Bakanı T. KAP ANLI Sosyal Güvenlik Bakanı A. M- ABLÜM Derecesi Adedi Barbakan Yardımcısı Devlet Bakani Devtet Bakamı A. TÜRKES S. ÖZTÜRK H- AKSAY ' Oevlıet Bakanı Adalet Bakan! M- K- ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜOĞLU MıiıLlî Savunma Balkanı İçişleri Bakanı (DiîişleırLBaıkanı F. MELEN 0. ASlLTÜRK İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı Mil'K Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK G. İ. H. 8 Sınıfı G. İ. H. Sınıfı Özel İdare Müdürü 2 Bina ve Arazi İtiraz Komisyonu Başkanı 2 Üye 3 Başraportör 4 ANKARA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ Kadro Unvanı Derecesi özel İdare Müdürü Biııa ve Arazi İtiraz Komisyonu Başkanı Üye Başraportör A DİĞER İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ Kadro Unvanı Derecesi Adedi Adedi Tioamest Baıkanı Sağ. ve Sos. Y- Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı H- BAŞOL Dr. K. DEMİR 0- ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hay- Bakamı V- Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı A. T- PAKSU N- MENTEŞE A- T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turfam ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S- KILIÇ L. TOKOĞLU İmaır ve iskân Bakanı Köyişleri Bakanı Onman Bakanı N. OK V- POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakam A. Ş. EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM G. 1. H. izmir İl özel İdare Müdürü Adana, Antalya, Ay dm, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İçel, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, "Trabzon, Zonguldak İlleri Özel İdare Müdürleri Afyon, Amasya, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, İsparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Tekirdağ, Tokat, Urfa, Uşak, Van, Yozgat, İlleri özel İdare Müdürleri Millî Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı: İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesinde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Alibaşoğlu'nun, 1750 sayılı Kanunun 43. ve 24. maddeleri gereğince naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Millî Eğitim Bakam yürütür. 1/12/1975 CUMHURBAŞKANI Başbakan S. DEI DEMİREL Müll Eğitim Bakanı A. N.. Ei ERDEM FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: 7/10941 Görev süresi 1/9/1975 tarihinde sona eren Çay Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcisi Sait Tahsin Tekeli'- nin yerine Cemalettin Silaîıcıoğlu'nun atanması; adı geçen Bakanlığın 26/8/1975 tar'hli ve K /22005 sayılı yazısı üzerine, 6/12/1971 tarihli ve 1497 sayılı Kanunun 10 uncu, 12/3/1964 tarihli ve 440 sayılı Kanunun 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 14/11/1975 tarihinde kar rarlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI Başbakan S. DEMİREL Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Yardımcısı Prof Dr. T. FEYZlOĞLU Karar Sayısı: Bursa Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsünde açık bulunan 1.750, lira aylıklı Profesör kadrosuna, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen, Diyarbakır Üniversitesi. Tıp Fakültesi Anatomi Histoloji Kürsüsü Profesörü Dr. Turgut Vardar, «Üniversiteler Öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükselt;imeleri Hakkmda Tüzük ün 21 inci maddesi ile, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 24 üncü maddesi gereğince alabileceği aylıkla Profesör olarak naklen atanmıştır. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. 1/12/1975 CUMHURBAŞKANI Başbakan S.. DEA DEMİREL YÖNETMELIKLER R Millî Eğitim Bakanı A, N.. ERDEM FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakanlıktan: Devlet Arşiv Yönetmeliği Amaç : Madde 1 Bu Yönetmelik, ülkede mevcut tüm arşiv malzemeleri ile arşivlik malzemelerin derlenmesi, tasnif edilmesi, değerlendirilmesi, kataloglara bağlanarak herkesin yararlanabileceği belgeler halinde muhafaza edilmesini sağlamak amaciyle hazırlanmıştır. Kapsam: Madde 2 Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler (köy idareleri dışmda) ile bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kuruluşlar ve iktisadî devlet teşekküllerinde bulunajı arşiv malzemeleri ile arşivlik malzemeler hakkında uygulanır. Tarifler: Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; a) Arşiv malzemeleri deyiminden; Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren v en son işlem tarihi üzerinden 50 yıl geçmiş veya en az 33 yıl geçtiği halde kesin sonuca bağlanmış ve bu Yönetmeliğin c bendinde sayılan daire, kuruluş ve kurumların gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme veya işlemler ile ilgili ve bunların sonucunda teşekkül etmiş olup saklanması dav-

4 Sahife : 4 f Resmî Gazete) 12 ARALIK 1975 rinin normal bürokratik usulerine göre bu daire, kuruluş ve kurumlara ait bulunan gerçek ve tüzel kişüerin ve Devletin haklariyle milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya ve bunlarla ilgili işlem ve ilişkiler bakımından tarihi, hukukî, idari, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye ve tespite yarayan, yahut yiııe bu bakımdan ait olduğu çağm ahlâk, görenek ve geleneklerini veya çeşitli r,osyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, film, fotokopi, plak, ses bandı, baskı veya benzeri belgeler, to) Arşivlik malzeme deyiminden; (a) bendinde sayılan her türlü belgelerden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi niteliğini kazanmayanlarla üzerinden 66 yıl geçmemiş her türlü memuriyet sicil dosyalan, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlarla yaptığı hükmü yürürlükte bulunan andlaşmalar (her cins sözleşme ve anlaşmalar), yine yürürlük niteliği bulunan tapu ve nüfus kayıtları, aynı nitelikteki vakfiyelerden ait oldukları daire ve müesseselerce saklananlar ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kâğıtlan, c) ödevliler deyiminden; Genel ve Katma Bütçeli Dairelerle (köy hariç) mahalli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kuruluşlar ve İktisadı Devlet Teşekkülleri, anlaşılır. Millî Arşiv Kurulu : Madde 4 Arşiv Genel Müdürünün Başkanlığmda. Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Müdürleriyle bunların toplam sayısı kadar ve en az üçü Türk Tarih Kurumu üyesi olan üniversiteler tarih profesörlerinden oloışan bir «Millî Arşiv Kurulu teşkil olunur. Tarih profesörü üyeler Ankara, istanbul ve Hacettepe Üniversitelerinin ilgili fakülte kurullarınca 3 yıl süre için Başbakanlığın istemi üzerine seçilirler. 3. yılın sonunda süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Millî Arşiv Kurulu 2/3 çoğunlukla toplanır ve katılanların 2/3 çoğunluğu ile karar almır. Kurulda alınan kararlan Arşiv Genel Müdürlüğü uygular. Millî Arşiv Kurulu; a) Arşiv malzemelerinden hangilerinin Arşiv Genel Müdürlüğünce teslim alınacağını, hangilerinin ödevli kuruluşların arşivlerinde geçici veya sürekli olarak kalacağım, b) Arşiv Genel Müdürlüğünde bulunmasında yarar görülebilecek arşiv malzemelerinin veya bunlann mikro - film, fotokopi veya örnekleri karşılığında veya gerekli görüldüğü takdirde karşılıksız olarak uluslararası arşiv ve bilim kuruluşlarına elindeki arşiv malzemelerinin mikro - film, fotokopi veya örneklerinin gönderilmesini, c) Arşiv malzemelerinden, Arşiv uzmanlarınca üçüncü maddenin (a) bendinde belirtilen hususlar bakımından değer ve önem taşımadığı saptananlarının, gerekli görüldüğü hallerde örnekleri ayrılıp saklanmak veya mikro - filmleri alınmak şartiyle yokedilmesini, d) Arşiv malzemelerinin yokedilme şekil ve esasi arının tespit edilmesini, Kararlaştırmakla görevlidir. (a) bendinde yazılı hususlann görüşülmesi sırasmda ilgili ödevlilerin temsilcileri de oy sahibi olarak kurulun toplantısına katüırlar. Arşiv malzemelerinin derlenmesi: Madde 5 ödevliler kendilerine ne suretle geçmiş olursa olsun, Milli Arşiv Kurulunca Arşiv Genel Müdürlüğüne teslim edümesi kararlaştınlan arşiv malzemelerini teslim etmekle yükümlüdürler. Gizli belgeler: Madde 6 Ödevliler elinde bulunan gizli arşiv malzemelerinin, Devlet Arşivine geçtikten sonra da gizliliği muhafaza edilir. Böyle gizliliklerin kaldırılması. Millî Arşiv Kurulunun olumlu görüşü ve Başbakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. Açıklığı mevzuat gereğince kabul edilmiş olan arşivlik malzemelerin, arşiv malzemesi haline geldikten ve Devlet Arşivine geçtikten sonra da açıklığı devam eder. Arşiv malzemelerinde mülkiyet: Madde 7 Ödevliler tarafından Arşiv Genel Müdürlüğüne teslimi gereken her türlü arşiv malzemesi Devlete aittir ve her ne suretle olursa olsun özel mülkiyete geçirilemez. Özel Arşivler: Madde 8 Özel arşivler her ne sebeple olursa olsun toplu veya ayn parçalar halinde yurt dışına izinsiz çıkanlamaz. Arşiv malzemelerinden yararlanma: Madde 9 Arşiv Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğuna geçmiş veya geçmemiş olan arşiv malzemeleri hiçbir sebep ve suretle arşivlerden veya bulunduklan yerlerden dışanya verilmez. Gerçek veya tüzel kişilere veya Devlete ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve isbatı gerektiğinde; mikro - film, fotokopi veya usulüne göre çıkarılmış örnekleri verilir. Yahut mahkemelerce atanacak naipler veya ilgili dairelerce görevlendirilecek yetkili memurlar tarafmdan yerinde incelenir. Arşiv malzemeleri hiçbir suretle yurt dışına çıkanlamaz. Genel Arşivlere ait malzemelerin mikro - film, fotokopi veya örneklerinin yurt dışma çıkarılması Arşiv Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır. Arşiv malzemelerinin aranması: Madde 10 Arşiv malzemelerini arayıp bulmak amacıyla yapılacak araştırmalar nedeniyle ortaya çıkacak zararlar Devletçe karşılanır. Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler: Madde 11 Arşiv Genel Müdürlüğü, Millî Arşiv Kurulunun olumlu karan Ue arşivlerimizde bulunmasında yarar görülen arşiv malzemeleri veya bunlann mikro - fum, fotokopi veya örnekleri karşılığında veya gerekli görürse karşılıksız olarak uluslararası arşiv kuruluşlanna ve yüksek bilim kurumlanna elindeki arşiv malzemelerinin mikrofilm, fotokopi veya örneklerini gönderebilirler. Arşiv malzemelerinin yokedilmesi : Madde 12 Arşiv malzemelerinden, Arşiv Genel Müdürlüğü veya bağlı kurumlarında ve bu işle görevlendirilmiş uzmanlarca değer ve önem taşımadığı kanısına varılanlar, gerekli görüldüğü halerde örnekleri ayrılıp saklanmak veya mikro - filmleri alınmak şartiyle ve Arşiv Genel Müdürlüğü emriyle yokedilebilir. Tanzimatın ilânından Cumhuriyetin ilânına kadar olan süreye ait arşiv malzemeleri için Mülî Arşiv Kurulunun karariyle ve mutlaka örnekleri ayrılmak ve gerekli görülenlerin mikro - filmleri alınmak şartiyle böyle bir işleme başvurulabilir. Tanzimatın ilânından önceye ait belgelerin tamamı saklanır ve hiçbir suretle yokedilem. z. Dosyalama sistemi ve standartları: Madde 13 ÖdevlUer, arşiv malzemeleri ile ügili bütün haberleşme ve işlemlere ait kâğıt ve defterlerin bir arada bulunmasını sağlayan ve birbirinin aynı olan, standardı Arşiv Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Uzmanlarınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe konacak esaslar çerçevesinde bir dosyalama sistemi kurmak veya dosya elemanlan kullanmak, belirtilen standartlar dışında kırtasiye, yazı ve dosya malzemesi kullanmamak, dosyalan ait olduklan yıllara ve devrelere göre saklamak ve zamanı gelince Arşiv Genel Müdürlüğüne bu şekilde devretmekle yükümlüdürler. Teslim yükümlülüğü : Madde 14 ödevliler arşiv malzemelerini Arşiv Genel Müdürlüğünün en yakın kuruluşuna ulaştırmak ve teslim etmekle yükümlüdürler. Arşiv Genel Müdürlüğü gerektiği hallerde ulaştırma İşini üzerine alabilir veya bu konuda ödevlilerle işbirliği yapabilir. Özel Arşivlerin saklanması: Madde 15 Gerçek veya tüzel kişiler, ellerinde bulunan özel arşiv malzemelerini belirlenecek bir ücret karşılığında Devlet Arşivinde saklatabilirler. Arşiv malzemelerinin korunması: Madde 16 ödevlilerle gerçek veya tüzel kişiler Devlet Arşivine teslim etmedikleri arşiv malzemelerini ve saklamakla görevli bulunduklan arşivlik malzemeleri her türlü zararlı etkilerden korumakla, asu düzenleri içinde saklamakla, arşiv malzemelerini Arşiv Genel Müdürlüğünce saptanacak belli usuller çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin, Devletin ve bilim kurumlarının faydalanmasına sunmakla yükümlüdürler. ödevliler ellerindeki arşiv malzemelerini ve arşivlik malzemeleri saklamak üzere, standardı Arşiv Genel Müdürlüğünce belirlenecek ara depolan kurarlar. Madde 17 Arşiv malzemeleri ile arşivlik malzemeler Devlet malı gibi korunur ve bunlan her türlü zarara uğratanlar hakkmda Devlet malına zarar verenler gibi cezai kovuşturma yapılır. Bildirme yükümlülüğü: Geçici Madde 1 ÖdevlUer dışında her ne suretle olursa olsun arşiv malzemelerini veya arşivlik malzemeleri ellerinde bulunduranlar, bunlan bu Yönetmeliğin yayım tarihini izleyen üç yıl içinde Arşiv Genel Müdürlüğüne bildirmeye ve belirlenerek esaslar çerçevesinde devretmeye mecburdurlar. Yürürlük: Madde 18 Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 19 Bu yönetmeliği Başbakanlık yürütür.

5 17 ARALIK 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 5 Kızılca Belediye Başkanlığından: Kızılca Belediyesine Ait Zabıta Yönetmeliği Madde 1 Yenilecek ve içilecek gıda maddelerinin sağlığa zarar verecek hallerde olanların satmak ve satış için muvafaza, imal ve istihsal etmek ve karıştırmak yasaktır. Madde 2 Yenecek ve içilecek her şeye fiyat pusulası konulacaktır. Madde 3 Umum esnafın sıhhat muayene defteri olacak ve her yıl muayenesi yaptırılacaktır. Sağlık muayenesini yaptırmayanlar çalışmaktan men edilecektir. Madde 4 Açıkta bulunmasından, pis surette istihsalinden, bilâhare pislenmesinden veya herhangi bir surette neticede az veya çok sağlığa fenalığa Belediye Hekimleri, kimyagerleri veya sağlık memurlariyle ebe raporundan anlaşılan gıda maddeleri ve içilecek şeyler imha edilir. Madde 5 Vatandaşların içme suyu ihtiyaçlarını temin maksadı ile Şehrin muhtelif semt ve mahallelerine, Belediyemizce konulan halk çeşmelerinde, çamaşır, halı, kilim, sebze, meyve vesair şeyler ile motorlu ve motorsuz araç yıkamak, hayvan sulamak veya yıkamak, hortum vesair takarak veya hark açarak bahçelere, evlere veya müesseselere su almak, inşaat ve yapı işlerine bu çeşmelerden su almak, bu çeşmeleri tahrip etmek, fazla su sarf edecek hallere sebebiyet vermek ve harekette bulunmak yasaktır. Madde 6 Balkonlardan, pencerelerden, kapılardan, sokaklara (veyahut sokak ve meydanlara) su serpmek süprıintü atmak, kilim, çuval, masa örtüleri, yatak çarşafları vesaire silkmek yasaktır. Madde 7 Dükkân önlerinde ve har'çte ateş yakmak ve ocakla kebap vesaire pişirip satmak yasaktır. seyyar Madde 8 Havai hat mevcut mahallerde uçurtma uçurmak, sokaklarda çember çevirmek, çelik çomak, top oynamak, sapan atmak yasaktır. (Küçüklerin velileri mes'uldür.) Madde 9 Hayvanların ağızlıksız olarak dolaştırılması, olarak salınması yasaktır. Madde 10 Ölmüş hayvanları vesaiti umumiye ile nakletmek bunları rasgele yere atmak yasaktır. başıboş Madde 11 Kirli ve yırtık Bayrak ve Bayrak Nizamnamesine mualiif bayrak asmak ve perde kullanmak yasaktır. Madde 12 Beledlye'ce tespit edilmiş olan yerlerden başka yerlerde kasaplık ve sürü halinde hayvan geçirmek yasaktır. Madde 13 Fiyat listesi bulundurmayan, listesini Belediyeye tasdik ettirmeyen, listeden fazla ücret ve listesini müşterinin görebileceği yere asmayan, listelerde tahribat yapan, kahve, gazino, otel, sinema ve emsali yerler ile her sınıf lokantaların yemek porsiyonlarım tespit edilen gramdan noksan verenlerden, fazla ücret alanlardan para cezası alınır. Madde 14 Saat den sabah saat 8.00 e kadar bağırıp çağırmak veya herhangi bir vasıta ile gürültü ve şamata yaparak halkın huzurunu ihlâl etmek yasaktır. Madde 15 Dükkânlardaki sinek ve haşaratı itlaf için lâzım gelen tedbiri almamak müktazi maddeleri kullanmayıp sinek ve haşarattan çoğalmasına sebebiyet vermek yasaktır. (Aşçı, fırıncı, bakkal, gazino, kahve, meyhane, otel, kasap, hamam, sinema ve emsali yerler). Madde 16 Belediye hudutları dahilinde bulunan ve Belediye Kar nununun 15 inci maddesinin 3 üncü bendi hükmüne giren yerlerin kapanma saatleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilm'ştir. Hilâfmda hareket edenlerden para cezası alınır. Açılış: 06,00, Kapanış: Madde 17 Şehir dahilinde külliyetli miktarda patlayıcı madde ve yakıcı madde bulundurulamaz. Buna rağmen riayet etmeyenlerden para cezası alınır. Madde 18 Belediyece azarnl satış fiyatları belli edilen gıda ve yakıt maddelerini tespit edilen fiyattan ve faturasına göre % 15 den fazla bir bedelle satan esnaftan para cezası almır. Madde 19 Şehir dahilinde yapılan haşere mücadelesine manî olanlarla ve dükkân, mağaza ve lüzumlu görülen mahalleri ekiplere ilâçlatmak istemeyenlerden para cezası almır. B. Eşhasa ait olup, garaj, santraldan mülhakata yolcu taşıyan otobüslerden muayyen zamanda dezenfekte sini yaptırmayan müddetini geçiren veya dezenfekteyi müteakip tarife gereğince ödenmesi gereken ücreti ödemiyen nakil vasıtaları sahipleri ve şoförlerden para cezası almır. ve Madde 20 Belediye hudutları dahilinde 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci ve 3 üncü fıkrasında yazılı yerler dışında kalan fırm, bakkaliye, terzi, manifaturacı, kunduracı, demirci, tenekeci, elektrikçi, tar mirci ve mümasili iş yerlerinde çalışma saatleri dahilinde içki içilmesi veya içenlere müsamaha gösterilmesi yasaktır. Madde 21 Kokmuş, çürümüş ve bozulmuş meyve ve sebzelerin satışı yasaktır. Bu türlü sebze ve meyveler derhal mahallinde tabip veya sağlık ebesi raporu ile imha edilir. Madde 22 Belediye hudutları dahilinde her dükkân, mağaza, ticarethane veya satılmak üzere mal teşhir edilen yerlerde perakende satışa arz edilen mallara veya aynı cinsten gruplarına satış fiyatını gösterir etiket konulması mecburidir. Madde 23 Azamî satış fiyatları ve kâr hatları tespit edilen maddelerin satışa arz edilmesi veya satışından imtina edilmesi kaçınılması veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi yasaktır. Belediyece fiyatları ve kâr hadleri tespit edilen maddelerle sair maddelerin müşteri talep etmeden vermeye teşebbüs şartlı olarak satılması veya satışa arz edilmesi yasaktır. Madde 24 Şehir halkının sağlığım ve nez ah etini korumak için herkes her işte ve her yerde temizliğe ve muaşeret adabına riayete mecbur ve hilâfına hareket memnudur. Madde 25 Sokaklarda sahipsiz, ağızlıksız veya markasız gezen köpekler, Belediye memurları tarafından öldürülür. Bunlardan cins olup, hizmete elverişli olanlar Belediye'ye teslim edilir. Madde 26 Dükkân ve ev sahipleri veya kiracıları dükkân veya evlerin önündeki yaya kaldırımını temiz tutacaklardır. Madde 27 Belediye elektrik lambalarını kıranlar tazmin ile mükelleftirler bu hatlar veya lambalara çocuklar tarafından yapılacak hasardan velileri mesuldürler. Madde 28 Caddelerde uçurtma uçurmak, mantar atmak ve futbol topu oyunları köşekapmaca, saklanbaç gibi oyunları oynamak ve otomobli ve araba arkaların asılmak memnudur. Madde 29 Çocukları yukarıdaki madde ahkâmına riayet etmeyenden bunlara nezaret edenler ve velileri mesuldür. Madde 30 Ticarethanelerinin önlerine duvara yapışık muntazam ve çerçeveli olarak adlarını ve soyadlarını belirtir levha a.gmalan mecburidir. Madde 31 Radyo, gramofon ve diğer ses cihazlarının reklâm mahiyetinde seslerini yükseltmek veya sokağa aksettirmek halkı izaç etmek yasaktır. Madde 32 Gerek yapı ve gerekse yapıcılıktan gayri herhangi bir meslek veya sanat erbabından olursa olsun bilumum eşhasın ve bu gibi inşaat ve tahm.rat ruhsatsız olarak bizzat yapması ve yaptırması memnudur. İşbu memnuiyet hilâfma hareket edenlerden para cezası alınmakla beraber ayrıca haklarında kanunî muamele yapılır. Kara çul ha Belediye Başkanlığından : Karaçulha Belediye Zabıta Yönetmeliği UMUMİ HÜKÜMLER: Madde 1 Bu Yönetmelik 1580 sayılı Belediye Kanunu ile diğer kanunlarla Belediyelere verilen görevleri ifa etmek, halkın sağlığını korumak huzur ve rahatını temin için yapılmıştır. Karaçulha Belediyesi sınırları içerisinde bulunan herkes bu Yönetmelikte yazılı hükümlere uyma mecburiyetindedir. Bu Yönetmelik hükümlerine riayet etmiyen veya aykırı davrananlara Umumi Belediye müteallik akkami cezaiye hakkmdaki 486 sayılı kanun ile ek ve tadil eden diğer kanunların hükümleri uygulanır. HALKIN HUZUR, SÜKUN VE RAHATININ TEMİNİ : Madde 2 Halkın huzur sükun ve rahatını bozacak aşağıda yazılı fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 1 Umumi ve hususi yerlerde çevrenin huzur ve sükununu bozacak sesle bağırma, gürültü etmek ve hoşnutsuzluğa sebebiyet verecek eylemlerde bulunmak, 2 Sokak, cadde, mahalle ve diğer umumi yerlerde maaşeret kaidelerine uymayan işleri yapmak ve söz söylemek. 3 Geceleri saat den e kadar sessizliği bozacak ve halkın uykusuna mani olacak hareketleri yapmak. 4 Kasabanın içindeki caddelerde ve mahalle aralarındaki sokaklarda motorlu araçları park edip motorlarının çalışıtnlması, bakımının yapılması ve yıkanması yasaktır.

6 Sahife : 6 (Resim Gazete) 19 ARALIK 1975 UMUMA MAHSUS YERLERİN TEMİZLİĞİ. NİZAM VE İNTİ ZAMI : Madde 3 Kasabada işletmeye açılacak dükkan, müessese ve benzeri bilumum iş yerlerinin açılması, işletilmesi ruhsata tabidir bunlann açılması işletilmesi halkın huzur ve sukutunun ve beldenin nizam sağhk ve güzelliğini bozacak nitelik ve mahiyete olamaz. Madde 4 Cadde ve sokaklara, binalara arsalara, kapalı çarşı ve umuma ait meydanlara süprüntü çöplerini atmak pis sulannı dökmek veya halkın gelip geçmesini zorlaştıracak şekilde öteberi koymak yasaktır. Herkes süprüntüsünü sızıntı ve koku yapmıyacak madeni bir kap 'çerisinde biriktirip kapsı önünden geçecek Belediye Temizlik ara. basına boşaltacaktır. Herkes hayvan ahin gübrelerini kazılmış bir çukur içerisinde halkın huzurunu bozmayacak şekilde biriktirmek mecburiyetindedir. Herkes evlerinde dükkânlannda kahvehanelerinde lokantalarda ve buna benzer her türlü işyerlerinde birer ağzı kapaklı çöp tenekesi bulundurmak ve çöplerini tenekede biriktirmek mecburiyetindedir. Madde 5 Her bina sahibi yağmur sulannı ve sobu borulanndan iiicek damlaları ve buna benzer kirli sulan kanalizasyonlara verme mecburiyetindedir. Madde 6 Ağıl ve ahır hayvanlannı kasaba içerisindeki cadde sokak ve maydanlara başıboş bırakılması yasaktır. Başıboş ve sahibinin yedeğinde olmayan köpekler sahipsiz ahdedilerek belediyece itfal edilir. Madde 7 Cadde ve sokaklarda kanalizasyonlara ait ızgaralara tıkayacak maddeleri dökmek yasaktır. Madde 8 Dükkân ve binalann sokak yüzlerine konulan tente \e siper eski ve yırtık olamaz dükkân ve binalara cadde ve sokaklann manzarasını bozacak şeyler asmak, binalann cadde ve sokaklara bakan kapı, pencere ve balkonlannda halı, kilim ve diğer ev eşyası silkmek yasaktır. Madde 9 Belediyenin izin vermediği yerlerden başka yerlerde her ne vasıta ile olursa olsun seyyar satıcılık yapmak yenilecek ve içilecek maddelerin sağlığa zarar verecek hallerde satmak ve satış için zararlı olanlan muhafaza etmek istihsal ve imal etmek ve kanştırmak yasaktır. UMUMA MAHSUS MAHALLE ÇEŞMELERİ VE AKAR SULAR : Madde 10 Mahalle aralannda bulunan içme suyu çeşmelerinin su havuzlarında hah, kilim ve buna benzer her türlü eşya ıslatmak ve yıkamak yasaktır. Madde 11 Çeşmelerin anaisale hatlarının bozulması kınlması ve çeşmelere su hortumu takarak bahçe sulamak inşaatlarda kullanmak yasaktır. İçme suyu çeşmelerinin bakımı Belediyeye aittir. Madde 12 Belediye hudutları içerisinde bulunan akar sular çeşmeler, su safhıçlannda çamaşır yıkamak yasaktır. Ancak Belediye ce yaptırılmış umuma ait kapalı bulunan çamaşırhanelerde yıkanmalı dır bunun aksine hareket edenler kanun gereğince cezalandmlır. Madde 13 Herkes kendi arasası içerisinde kullanmak mecburiyelmde olduğu halalarım depolu olarak Belediye Fen işlerinin göstereceği plân ve proje gereğince yapmak mecburiyetindedir aksine hareket edenler kanun gerekince cezalandırılır. NAKİL VASITALARI: Madde 14 Vasıta sahipleri nakil vasıtaianm kasabanın çarşı kesininde umuma ait caddeler üzerinde park etmesi yasaktıır. Ancak, yük alma verme mecburiyetinden dolayı geçici bir zaman için bir kenara park edebilir. Motorunu çalıştıramaz yükleme taşıma ve boşaltma halkı rahatsız edecek işleri yapamaz. Yolları ve kaldırımları bozacak şekilde yüklerin yukarıdan atılması yasaktır. Madde 15 Nakil vasıtaları Belediye garajından başka bir yere park edilmesi yasaktır. Yol sokak ve meydanlarda halkın geçmesini zorlaştıracak şekilde işler yapmak yasaktır. Madde 16 Belediyece konulmuş olan cadde ve sokak ve mecburi istikamet levhaları ile bina numaralarını her ne surette olursa olsun kirletmek, düşürmek, kırmak yerini değiştirmek yasaktır. Madde 17 Pis koku çıkaran veya yanan şeylerin yollarda taşınması yasaktır. Madde 18 Cadde ve meydanlarda büyükbaş ve küçükbaş baş hayvan şaüşlan yapılamaz aksine hareket edenler Belediyece cezalandmlır. UMUMİ PARKLAR VE BAHÇELER: Madde 19 Umumi park ve bahçelerde aşağıdaki şeyleri yapmak yasaktır. 1 Çimenlere ve çiçek taraslanna basmak, 2 Ağaçları, fidanlan çiçekleri koparmak, kesmek, çıkarmak, 3 Bu yerlerde bulunan malzemeyi, bozmak, kirletmek yerinden oynatmak üzerine çizmek ve yazı yazmak. 4 Havuzlara girmek veya hayvan sokmak veya bir şey atmak İLANLAR VE YAZILAR SÖZLER : Madde 20 Belediye damgasını havi olmıyan ilânları dağıtmak, Belediyece tayin edilmiş yerlerden başka yerlere ilân yapıştırmak izin almadan ve kanunen verilmesi lazım gelen resmi yerlere Belediye arçları ile ilân ve reklam yapmak yasaktır. Madde 21 Her türlü duvar ilânları ile ışıklı reklamlar caddelerin güzelliğini bozacak nitelik ve görünüşte olamaz. Cadde, Bulvar ve maydanlarda hopöriör ile satış ve reklam yapmak yasaktır. YAPI VE İMAR İŞLERİ: Madde 22 Belediyenin imar sahası içinde inşaa edilecek bilumum resmi ve hususi binalar ruhsata tabidir. Ruhsatsız inşa edilen binalar Belediye Zabıtasınca derhal durdurulur. Yapı ruhsatı alıpta Belediye İmar Plânına aykın olarak inşaa edilen ve tadilat, tamirat dolayısıyîe şehrin imar şeklini bozan inşaatlarda keza Belediye Zabıtasınca derhal durdurulur inşaat sahipleri Belediye Zabıtasının ve Fen Memurlarının talimatlanna uymak mecburiyetindedirler. Madde 23 Yapılarda kullanılacak iskelelerin, harfiyatın inşaat malzemesinin yollara gelip geçenlere mecralara su şebekesine ve elektrik enerji nakil hatlarına zarar vermiyecek şekilde istimal ve inşaasına bina sahibi veya sorumlusu mecburdur. Bu maddede sayılan hususlardan dolayı Belediyenin zarar ve ziyanını temine mecburdur. İnşaat sitesine girilmesinin mahsurlu olduğu takdirde kazalara karşı tetbir bakımından bir levha konulmasıda mecburdur. ELEKTRİK TESİSLERİ: Madde 24 Belediye hudutları içerisinde bulunan elektrik enerji tesislerinde dikili bulunan elektrik direklerine insan ve mal emniyeti bakımından büyük ve küçük baş hayvan bağlanması ve büyük ve küçük insanlar tarafından dokunulması yasaktır. Madde 25 Her hane sahibi kendi arsası içerisine isabet eden elektrik direklerinden kendilerine mesuldür ve imkanı olduksa elektrik direklerinin bahçe duvar lan dışarısında bırakılması mecburdur. Aksine hareket edenler kanunen cezalandırılırlar ve aynı zamanda her hangi bir hadiseden Belediye sorumlu olmayacaktır. KANALİZASYON VE MECRALAR : Madde 26 Gerek evvelden ve gerekse yeniden yapılmış ve yaptırılacak olan mecra ve kanalizasyonlann istimaline başlandıktan sonra bunlann geçtikleri semtlerde bulunan her türlü yapılann bundan sonra ki maddede yazılı sulan ile fenni ve sıhhi zararlar yapacak surette arsalarda biriken sular buradaki hükümlere Belediyenin bu husustaki şartnamesine uygun olan iş bu kanalizasyonlara verilecektir Madde 27 Umumi kanalizasyonlara verilecek sular : 1 Ev işlerinde kullanılarak pislenen sular, 2 idrar ve mevaddi gaita ile bunların şevklerine lazım olan sular, Yağmur ve kar sulan, 4 Müesseseler umumi işyerleri çamaşırhaneler banyolar ve hamamlardan çıkan her türlü sular kanalizasyon mecrama verilir. Madde 28 Mecrası olmayan yerlerdeki her binanın kendisine mahsus sabit ve buna müteallik Yönetmeliğe uygun bir lâğım (pis su çukuru olacaktır.) YANGINA KARŞI ALINACAK TETBİRLER VE YAPILACAK İŞ LER : Madde 29 Dükkan, imalathane, ve umuma açık yerler yangına karşı ihtiyat tetbiri olarak bulundurulması işbu Yönetmelikte veya Özel talimat ile lüzum gösterilen araç, gereç ve malzemeyi bulundurmaya mecburdurlar. Dükkan, mağaza imalathane otel ve apartaman bacalarının yangına mani olmak üzere her zaman temiz tutulması ve en az yılda bir defa temizlenmesi mecburidir. Bu temizleme ameliyesi bina sahibi veya kiracı tarafından yapılır. ÜCRET TARÎFESÎ : Madde 30 Umumun giyip içmesine yatıp kalkmasına taranıp temizlenmesine ve eğlenmesine mahsus olup Belediye Kanununun 15. maddesi 3. fıkrası sayılan yerlerin sahipleri veya müstecirleri buralarda yenilecek içilecek maddelerin fiyatları ile yapılacak işlerin

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 27/02/1976 Tarihli Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 20/11/1976 Tarihli Türkiye de Yarın Gazetesi Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- GEREKÇE VE AMAÇ Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun da verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki

Detaylı

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA Büyükşehir Belediye Meclisirnizin 12/06/2014 tarihli 2014 Yılı Haziran Ayı Toplantısı nda 23. KOMİSYON İNCELEMESİ: [ OTURUM: 1 KONUSU : Belediye Kuralları Yönetmeliği [ DÖNEMİ / TOPLANTI AYI: 2014/TEMMUZ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ (TALĠMATNAMESĠ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma Belediye Meclisimizin 29 Haziran 2001 tarih Cuma Günü Saat: 14.00 de Belediye Meclis

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK 30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmayan tüzük, 23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıdaki tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı: 23.07.2014

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, esenlik, sağlık

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

TÜZÜK B. ARINÇ A. BABACAN B. BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M.

TÜZÜK B. ARINÇ A. BABACAN B. BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. 23 Temmuz 2014 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 29069 TÜZÜK Karar Sayısı : 2014/6506 Ekli ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ün yürürlüğe konulması; ÇalıĢma ve Sosyal

Detaylı

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkân vermeyecek darlıktaki yerler

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkân vermeyecek darlıktaki yerler B/1475D.023 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Kararname No. 7/7583 R. Gazete No. 14765 Tarihi: 4.12.1973 R.G. Tarihi: 11.1.1974 Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanmış

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ Meclis Karar No : 683 Kabul Tarihi : 15/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 28/03/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ Tarihi ve doğal dokuya özen göstererek, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak; yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde; tüm kaynakları

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı