ORT ALA MA KAR HADLERi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORT ALA MA KAR HADLERi"

Transkript

1

2 İSTANBUL TiCARET ODASI Yayınları ORT ALA MA KAR HADLERi 1. izahname ll. 73 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği lll Yıllarına Ait Nisbetler Çeltüt Matbaacılık istanbul Koli. Şti.

3 ÖN SÖZ Üyelerimize ziyadesiyle yararlı olacağını ümid ettiğimiz bu yeni yayınımız, bütün ayrıntıları ile, vergi mes'eleleri içinde önemli bir yeri işgal eden ORTALAMA KAR HADLERİ'ne taaiiok etmektedir. Tetkikinden de anlaşılacağı üzere, işbu yayınımız, üç ayrı kısımdan teşekkül etmektedir. izahname adını verdiğimiz birinci kısımda, ortalama kar hadleri müessesesinin manası, şümulü ve işleyiş tarzı son derece basitleştirilmiş bir dille izah edilmiştir. ikinci kısımda, Maliye Bakanlığının sözü geçen mesele ile ilgili 73 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği yer almıştır. Bu Teb liğin, bilhassa düşüklük sebeplerine taaliok eden kısmını, ica. bında savunmalarında kullanmak üzere üyelerimizin büyük bir dikkatle okumalarını tavsiye' ederiz. Nihayet, son kısımda, istanbul İli dahilindeki taeiriere ait olmak üzere Mart 1974 tarihli Resmi Gazetede yayınja. nan yıllarına ait nisbetleri ihtiva eden cedveller yer almıştır yılına ait beyannamelerin verildiği 1975 yılı Mart ayına kadar geçecek süre içinde aktüalitesini kaybetmiye cek olan bu cetvellerin, üyelerimiz tarafından bir döküman olarak muhafaza edilmesinde de, faide mülahaza etmekteyiz. istanbul TİCARET ODASI

4 ORTALAMA KAR HADLERİ HAKKINDA izahname GİRİŞ: Perakende satış yapan ticaret erbabı ile otel, gazino, bar, lokanta, birahane, pastahane v.s. gibi istirahat ve eğlence yerleri işletenierin her türlü taşıma işleri ile uğraşanların bilmeleri ve önemle üzerinde durmaları gereken bir vergi konusu vardır. Bu konu, ORTALAMA KAR HADLERİ MÜESSESESİ'dir. Aşağıdaki satırlarda, sözü geçen müessesenin mahiyeti, tatbik şekli ve,()damız mensubu olsun veya olmasın, mükelleflerin bilmeleri ve dikkat etmeleri gereken hususlar açıklanmıştır. I - ORTALAMA KAR HADLERİ NE DEMEKTİR? Malüm olduğu üzere, memleketimizde 1950 den bu yana Gelir Vergisi sistemi uygulanmaktadır. Gelir Vergisi ise, beyaha müstenittir. Yani, bir mükellef, sene so nunda Maliyeye (ben şu kadar sa:ei kar elde ettim) diye beyanda bulunur ve Maliye de mükellefin beyan ettiği bu miktar üzerinden vergi tarh ve tahsil eder. Zarar beyan edenlerin ta'biatiyle vergi vermesi bahis konusu olmaz. Maliye, vergiyi, mükellefin beyanına istinaden tarh ve tahsil ederken haklı olarak bu beyanın doğruluk derecesini de kontrol etmek ister. Sözü geçen kontrol muhtelif şekillerde olur. Bunlardan bir tanesi de «oto-kontrol» dur. Oto kontrol Gelir Vergisinin bünyesi icabı kendiliğinden işiiyen bir kontrol şeklini ifar de eder. Şöyle ki; Mesela bir taptancı ithalatçıdan (TL.) mal alsa, bunu mutlaka defterine kaydeder. Çünkü taptancı için bir ödeme yani bir harcama babis konusudur. Bu durumda, bir gelir elde eden ithalatçı, aldığı 1.000,- lirayı kaydetmese dahi, toptaneının kayıtlarını tetkik suretiyle kendisini kontrol ve durumu tesbit etmek kabil olur. İşte buna Maliye dilinde oto-kontrol denir. Ancak, bu oto-kontrol perakende ticarette ve bar, gazino, pastahane, lokanta v.s. gibi ticaret r.evilerinde tatbik edilemez. Çünkü, bir lokantada yemek yiyen ve bir tuhafiyecideiı bir gömlek satın alan müstehlik ekseriya tacir olmadığından bunu muhasebesine intikal ettirmesi düşünülemez. Bu suretle de, masraf yapanın durumunu tahkik ederek, gelir elde edeni kontrol etmek imkanı ortadan kalkmış olur. İşte bu alandaki boşluğu doldurmak için Gelir Vergisi Kanunu'nun tatbike başlanıldığı 1950 yılından bu yana tatbik edilen bir sistem vardır. Bu sistemin adına ORTALAMA KAR HADLERİ denilmektedir. Sözü geçen sistem, malıdut bir mükellef zümresini ilgilendirdiği için son yıllara kadar pek ö.ikkati çekmemiştir. Ancak, 8 Temmuz 1964 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 484 ve 485 sayılı kanunların getirdiği yeni hükümler ile meseie bir- -3-

5 denbire büyük bir önem kazanmış ve geniş bir mükellef zümresini ilgilendirir hale gelmis tir. H - ORTALAMA KAR HADLERİ KİMLERİ ii,gilendirmektedir? Ortalama kar hadleri He ilgili bulunan mükellefler şunlardır : 1 ) Kısmen veya tamamen perakende satış yapan ticaret erbabı ile imalatçı: Bu kategoriye giren mükellefleri şöylece açıklayabiliriz : a - Doğrudan doğruya perakende ticaret yapanlar. b - Taptancı olduğu halde, (miktarı ne olursa olsun) aynı zamanda perakende olarak da mal satanlar, c - ithal ettiği mallarm bir kısmını (miktarı ne olursa olsun) veya tamamen perakende olarak satanlar, 4 - imal ettiği malların bir kısmını (miktarı ne olursa olsun) veya tamamını perakende satanlar, Burada dikkat -edilmesi gereken nokta, ortalama kar hadlerinin şümulüne sadece perakende satışların girmekte oluşudur. Yani bir ithalatçı ithal ettiği bir imalittçı da imal ettiği malın tamamını toptancıya satarsa bu ithalatçı veya imalatçının ortalama ka-r hadleri ile hiç bir alakası olmıyacaktır. Fakat ayni ithalatçı veya imalatçı bilfarz bir yılda ithal veya imal ettiği 1000 adet radyo'nun 970 tanesini toptan, 30 tanesini de pera~ende olarak satarsa, sadece perakende olarak sattığı 30 radyo için ortalama kar haddine tabi olacaktır. Bu konuda netice olarak denilebilir ki, münhasıran ithalat veya imalat ile uğ. raşanlar ortalam8 kar hadleri ile ilgili değillerdir. Ancak, ithal veya imıu ettikleri emtianın tamamını veya bir kısmını (miktar mevzuubahis değil) perakende olarak satarıarsa bu takdirde ortalama kar haddine ta]:ıi olacaklardır. Bu şekilde hem toptan ve hem de perakende satış yapan ticaret erbabının, ortalama kar nisbetlerinin kolayca uygulanabilmesi için perakende satışların hesabını ayrı tutmaları şayanı tavsiyedir. PERAKENDE SATIŞ NE DEMEKTİR? Bu kategoride bahsi geçen perakende satıştan maksat nedir Kanun ( 484 sayılı Kanun, Madde: lll) perakende satışı şöyle tarif etmektedir: «Perakende satıştan maksat, satışı yapılan madde ve malzemenin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır.» Kanun koyucunun bu tarifteki maksadını, «tekrar satmak üzere satın alanlar dışındakilere» veya kısaca «müstehlike» yapılan satışlar şeklinde de ifade edebiliriz. Şöyl-e ki : Satışı yapılan madde aynen veya işlendikten sonra tekrar satılıyorsa bu bir perakende satış değildir. Fakat aynı mal bir gerçek veya tüzel kişi tarafından tek. rar satılınamak üzere ve kendi ihtiyacı için alınmışsa bu bir perak-ende satıştır, 2) İstirahat ve eğlence yerleri işletenler: Ortlama kar hadlerinin şumulüneo yukarıda açıklanan perakende satışları ta. kiben -ki bunlar emtia nevileri itibariyle sınıflandırılmıştır- istirahat ve eğlence yerleri işletenler de girmektedir. Bu gurupta yer alan iş nevileri arasında otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta, kebapçı, aşçı, kır bahçesi plaj, sinema tiyatro ve bunlara benzer yerleri zikredebiliriz. Bu yerlerin tamamı, Maliye Bakanlığın'ca hazırlanan cetvelde gösterilmiştir. -4-

6 3) Her.nevi taşıma işleriyl~ iştigal edenler : Buradaki «her nevi taşıma işleriyle iştigal edenler» tabiri Maliye Bakanlığının görüşüne göre, en geniş anlamda kullanılmış olup, her nevi kara, hava ve deniıı vasıtasını sahibi veya işleticisi sıfatiyle işletenlerle, taşıma işlerine tavassut edenleri istihdaf etmektedir. Bu durumda, şehir içi ve şehir dışı her türlü (en küçüğünden en büyüğüne kadar) kara ve deniz vasıtası işletenler bu sistemin şumulü ne girmektedirler. HI - ORTALAMA KAR HADLERi, KİMLER TARAFINDAN VE NASIL TESBİT EJDİJt,MEKTEDİR? Ortlama kar hadleri, şehrimiz Defterdarının veya tevkil edeceği bir Maliye Memuru'nun başkanlığında TicaPet Odası'ndan seçilen 4 üyenin iştirakiyle kurulan 5 kişilik bir Özel Komisyon tarafından tesbit edilmektedir. Bu Komisyon sadece merkez ilçelerinde bulunan taeiriere ait nisbetleri tesbit etmektedir yılından itibaren esnafa ait nisbetler, aynı şekilde esnaf temsilcilerinden müteşekkil bir Komisyon marifetiyle tesbit edilmektedir. Keza, 1964 yılından itibaren mülhak ilçeler için de o ilçelerin ikişer temsilcisinden ve Odamızda kurulan Özel Komisyon içinden seçilmiş iki kişiden müteşekkil ayrı bir Komisyon nisbetleri tesbit etmektedir. Özel Komisyon tarafından tesbit edilen nisbetler evvelce Maliye Bakanlığının tasdiki ile yürürlüğe girmekte idi. Ancak, 1964 yılından itibaren, Özel Komis yonların tesbit ettiği nisbetler, Maliye Bakanlığındaki 5 kişilik bir Merkez Komisyonu tarafından tetkik ve tasdik edilmektedir. Ticaret Odasında faaliyette bulunan Özel Komisyon, gerek emtia, gerekse iş nevilerine ait nisbetlerin tesbiti esnasında icabında, ilgili meslek mensupların. dan veya Odamız Meslek Komitelerinden istişari mahiyette sözlü veya yazılı bilgi. ler almaktadır. Özel Komisyonlar tarafından tesbit olunan nisbetler gayri safi nisbetlerdir. Bu gayri safi nisbetler, perakende satışlarda satılan malın maliyet bedeline, istirahat ve eğlence yerleri işletenlerle taşıma işleriyle iştigal edenlerde işletme giderlerine tatbik edilmek suretiyle bulunmaktadır. Bu suretle bulunan gayri safi kardan ge nel giderler, yani umumi masraflar, indirildikten sonra kalan miktar, vergi matrahı safi karı veya safi zararı göstermektedir. Mes'eleyi bir misalde izah edelim : Bilfarz, perakende satış yapan bir tuhafiyecinin bir yıl zarfında sattığı mal ların maliyetinin tutarı TL'sıdır. Tuhafiye için tesbit olunan ortalama kar nisbetini de mesela % olarak kabul edersek, bahse konu tuhafiyecinin yıllık gayri safi kazancının : X % =.000,- olması gerekecektir. Genel masraflar bu gayri safi karın dışındadır. Yani, elde ettiği bu.000 liralık gayri safi kara mukabil o tuhafiyecinin şayet, liralık bir genel gideri varsa bu takdirde misalimizdeki tacirin hesap vaziyeti şu şekilde görünecek : Gayri safi kar Genel gider.000,-.000,- Yani o tacir 5.000,- lira zarar etmiş olacaktır. Acaba burada bahsi geçen maliyet bedeli, hangi unsurları ihtiva etmektedir ,- -5-

7 Maliye Bakanlığınca hazırlanan Ortalama Kar Hadleri Yönetmeliğine nazaran, maliyet bedeli tabirinin şumulüne giren unsurlar şunlardır : 1) Doğrudan doğruya perakende satış yapanlarıda maliyet bedeli : İthalatçı, imalatçı veya taptancıdan aldığı mallan satan, bildiğimiz tipik perakendecide maliyet bedeli; satılan malın faturada yazılı alış bedeli ile iş yerine veya mağazaya nakil dolayısiyle yapılan nakliye masrafları, alış komisyonları, sigorta ve ambalaj masraflan gibi emtianın tedarikiyle ilgili giderlerden terekküp etmektedir. 2) ithal ettiği malı perakende satanlarda maliyet bedeli: Yukarıda (1) numaralı bentte yazılanlara gümrük resmi, gider vergisi gibi ithalat dolayısiyle yapılan giderlerin de ilave edilmesiyle bulunan bedeldir. 3) İmal ettiği malı perakende satanılarda maliyet bedeli : İmale sarfedilen iptidai ve ham maddelerin bedeli (1) işçi ücretleri, amortismanlar vesaire gibi genel im:ll giderleriyle piyasaya mutaden ambalajlı olarak sevkedilen maddelerde ambalaj giderlerinden terekküp eder. 4) İstirahat ve eğlence yerleri işletenlerde işletme masrafları : Daha önce, ortalama kar hadleri nisbetinin perakendecilerde malın maliye tine tatbik edilmesine mukabil istirahat ve eğlenoe yerleri işletenlerde işletme giderlerine uygulandığını belirtmiştik. Bu kategoriye girenierin işletme giderleri nelerden müteşekkildir? Yönetmelik hükümlerine göre : Otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta, kahvehane, kır bahçesi, phlj ve emsali eğlence ve istirahat yerlerinin eğlence ve istirahat maksatlan için açık bulunduğu müddetçe yapılmış ve hasılatın elde edilmesine matuf bulunan giderler olup, aşağıda gösterilmiştir : a) Müşterilerce istihlak edilmek üzere satın alınan her türlü yiyecek ve içecek maddelerinin maliyet bedelleri; b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, pişirme, soğutma ve benzeri işler için işletmede sarfedilen Odun, kömür, havagazı, elektrik, su gibi muhtelif maddelerin bedelleri; c) Hizmet erbabına verilen ücretler; (Müdür, müdür muavini, sekreter, mütercim, muhasebeci ve muhasebe servisinde çalışan memurlara verilen ücretler hariç); d) Ücretli durumuna girmeksizin, mukaveleli veya mukavelesiz olarak çalıştırılan sanatkarlara ve diğer şahıslara verilen paralar; Cmüşavir ve avukatlara verilenler hariç); e) İşverene terettüp eden işçi sigorta primi hisseleri; f) İş yeri kirası; g) Ayrılan amortismanlar; h) Bina, buhran, müdafaa ve arazi vergileri; i) Amortismana tabi tutulmayarak işletmede doğrudan doğruya gider yazılan malzeme ve maddelerin bedelleri; j) PTT masraflarından otel ve emsali işlerinde ücret mukabilinde müşterilerinin istifadesine sunulanların maliyetleri. Kırtasiye, matbua, PTT, (Yukarıda «Jıı bendinde gösterilenler hariç), sigorta, -6-

8 tamir, bakım, büı;o ve büro demirbaş amortismanları, ilan, reklam masrafları, her nevi vergi, resim, harç (Bina buhran, müdafaa, arazi vergileri hariç) müdür, müdür muavini; sekreter, mütercim, muhasebeci, muhasebe servisinde çalışan me. murların ücretleri, müşavir ve avukatlara verilen paralar gibi hasılatın elde edilmesiyle doğrudan doğruya ilgili bulunmayan, genel giderlerle idare giderleri gayrisafi kar haddinin tayininde nazara alınmaz. Burada da durumu bir misaile izah edelim : Bilfarz, bir lokanta veya pastahanenin yukarıdaki unsurlardan müteşekkil iş!etme masrafları yekünu (TL.) ,- sıdır. Yine o iş nevi için tesbit olunan nisbet % ise, gayri safi kar; x % =.000,- olacaktır. Şayet o işletmenin genel giderleri.000 den az ise neticede kar, fazla ise, tabiatiyle zarar edil miş olacaktır. 5) Taşıma işleriyle iştigal edenlerde işletme giderleri : Taşıma işleriyle iştigal edenlerde de ortalama kar hadleri nisbeti işletme gi derlerine tatbik edilmektedir. Bu kategorideki. işletme giderleri de 28. Ekim tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikte, kara, deniz ve hava taşıma işleri için ayrı ayrı olmak üzere şu şekilde tadat edilmiştir : KARA TAŞIMA İŞLERİNDE İŞLETME GİDERLERİ : a) Nakil vasıtalarının yakıt, yağ giderleri; b) Nakil vasıtalarının tamir giderleri; c) Nakil vasıtalarının bakım giderleri; d) Nakil vasıtalarının amortismanlan; e) Şoför, şoför muavini, hastes ve bilet satış işlerinde çalışanların ücretleri ve bunlara verilen gider karşılıkları; f) Motorlu kara taşıt vasıtaları vergisi; g) Trafik sigortası ve nakil vasıtalarına ait diğer sigorta primleri; h) Yük ve yolcu temi.ni için ödenen komisyonlar; D Yazıhane, servis istasyonu, garaj, terminal gibi binalara ait kira, amortisman, sigorta ve saire gibi masraflar. Kırtasiye, matbua, posta, ilan, reklam giderleri, idarehanelere ait kira, amortisman, sigorta, tenvir, teshin, temizlik, bakım, tamir, vergi; resim; harçlar; şoför; şoför muavini, hostes, bilet satış memurları dışında kalan hizmet erbabına verilen paralar, avukat, müşavir ücretleri işletme giderlerinden madut olmadığından, bunlar gayri safi kar nispetinin t~yininde nazara alınmaz. DENİZ TAŞIMA İŞLERİNDE., İŞLETME GİDERLERİ : a) Gemilerin akaryakıt, kömür ve su giderleri; b) Gemilerin tamir, bakım ve malzeme giderleri; c) Gemilerin amortismanları; d) Yükleme, boşaltma, istif ve aktarma giderleri; e) Tekne, maldna ve kulüp sigortaları ile navlun sigortaları; f) Deniz adamlarına ait maaş ve ücretler; g) Koroanya ve -elbise giderleri; h) Navlun ve acenta komisyon ve masrafları; i) SUrvey Lloyd ve avarya masrafları, dispeçler; -7-

9 j) Liman, kılavuz, romorkör masrafları; k) Gümrük, liman, fener ve rıhtım ve resim harçları; D Gemiyle ilgili telefon, telsiz ve kırtasiye giderleri; m) Gemiyle ilgili sair giderler. Yukarıda sayılanlar dışında kalan hizmetler ücretleri, avukat müşavir ücretle ri gibi giderler işletme giderlerinden olmadığı için gayri safi ortalama kar hadlerinin tayininde nazara alınmaz. HAVA TAŞIMA İŞLERİNDE, İŞLETME GİDERLERİ : Uçak için yakıt, yağ, tamir ve bakım giderleri, uçak amortismanları, pilot, telsizci, hastes ücretleri, uçuş zam veya tazminatları ve gider karşılıkları, uçak sigorta ücreti, yolcu ve eşya sigortaları, yük ve yolcu temini için ödenen komis, yonlar, uçak terminali, hangarı, yazıhane gibi binalara ait kira, amortisman ve sair giderler. Yukarıda sayılanlar dışında kalan hizmetiher ücretleri, avukat, müşavir ücret leri gibi giderler, işletme giderlerinden olmadığı için gayri safi ortalama kar hadlerinin tayininde nazara alınmaz. Yukarıda 4 numaralı bentteki misali, taşıma işleriyle uğraşanlar için aynen burada da tatbik etmek kabildir. IV - ODAMIZ MENSUPLARININ DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR : Yukarıdaki esaslar dairesinde tesbit edilen ve kesinleşen nisbetler önceden hem Resmi Gazete ile yayınlanmakta, hem de Vergi Dairelerinde ilan edilmektedir. Bu durumda mükellef, Mart ayında beyannamesini verirken, kendisi için tayin olunan ortalama kar nisbetini önceden biliyor demektir. Bu izahat muvacehesinde, şayet mükellefin gösterdiği gayri safi kar, işbu yazımızın başından itibaren izah ettiğimiz esaslara nazaran bulunacak gayri safi kardan düşük ise, bu takdirde, mükellefin, düşüklük sebeplerini (haklı sebepler) izah eden bir yazıyı da beyarinamesine ekli olarak vermesi lazımdır. Yani, bir mükellefin beyan ettiği gayri safi kar ,- TL. sı ise, buna mukabil Özel Komisyon tarafından tesbit edilen nisbete göre, bunun ,- TL. olması gerekiyorsa, mükellefin aradaki farkın ne gibi haklı sebeplerden doğduğunu yazılı olarak be yannamesiyle birlikte ifade etmek hakkı vardır. Şayet mükellef bu yazılı izahatı vermemişse, durum ne olacaktır? Bu takdirde, misalimizdeki mükellef 6 ay içinde Vergi Dairesi tarafından iza, hat verrneğe davet edilecektir. Mükelleflerin verecekleri izahat ve sunacakları vesikalar Vergi Dairesi Müdü, rü, Müdür Muavini ve Ticaret Odası temsilcisinden müteşekkil üç kişilik bir Ko, misyon tarafından incelenecektir. Mükellefin izahatı kabul edilirse, vergi, kendisinin beyan ettiği miktar üzerinden tarhedilecektir. Şayet, izahatı kabul edilmezse, (kısmen veya tamamen) liraya kadar olan matrah farkları için hiçbir işlem yapılmıyacak, liradan yukarı matrah farkları için ise, cezasız olarak ikrnalen vergi tarh edilecektir. -8-

10 yıllarına ait nisbetlerin tesbitinde bir özellik vardır.. Şöyle ki: İstirahat ve eğlence yerleri.işletenlere ait nisbetler «mal sahibi» ve «kiracııı için ayrı ayrı tesbit olunmuştur. Bunun sebebi, kiranın, işletme gideri addedilmesi ve dolayısiyle gayri safi karın matrahım -kiracı olanlarda- yükseltilmesidir. Bu durumda, 2 ayrı nisbetin kabulü, kiracı ile mal sahibine ayni nisbetin uygulanması halinde ortaya çıkacak haksızlığı gidermiş olacaktır. Sözü geçen durum, taşıma işleri ile iştigal edenler için bir başka açıdan ele alınmış ve «amortismanlııı, «amortismansız» olarak iki ayrı nisbet tespit olunmuştur. Odamız, yukarıda belirtildiği üzere oto- kontrol zaruretiyle vergi mevzuatımıza girmiş olan ortalama kar hadleri müessesesinin perakende ticaret erbabı ile eğlence istirahat yeri işletenler ve taşıma işleriyle iştigal edenler hakkında Mil ve gerçek esaslar dairesinde uygulanması için gerekli bütün gavreti sarfetmektedir. Bu maksatla, gerek meslek mensuplarımn fikirlerinden ve gerekse mali konularda yetki ve ihtisas sahibi elemanların bilgilerinden imkanlar nisbetinde faydalaml~ makta ve neticede mükellef ile Maliye'ye ait hakların aynı titizlikle korunmasına gayret edilmektedir. -9-

11 Kanun 193, 484 Madde 11, geçici 4 üncü madde 484 sayılı kanun GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİGİ SERİ No.: 73 Ortalama Kar Haddi esasının 1963 yılı uygulaması ile ilgili tamamlayıcı açıklamalar : Çeşitli genel tebliğlerde açıklandığı gibi, ortalama kar haddi esasına tabi mükelleflerin 1963 takvim yılından mütevellit kazançlarına 1963 yılı için takdir edil miş bulunan ortalama kar hadleri uygulanacaktır. Bu haddin tatbiki suretiyle bulunan gayri smi kazanç, müke1lef1erin beyannamelerinde gösterilmiş oldukları gayri safi kazançla karşılaştırılacak; arada 1000 liradan fazla bir fark görüldüğü takdirde bunun neden ileri geldiği mükelleflerden sorularak; verilen izahat yeterli ve tatmin edici görülmezse mezkfır fark ü:aerinden ikmalen ve cezasız vergi tarhedilecek; aradaki fark 1000 liradan aşağı olur veya 1000 liradan fazla olmakla beraber, mükelleflerin izahları kabule şayan bulunursa vergi tarhı cihetine gidilmiyecektir. Bakanlığa vaki müracaatlardan, ortalama kar haddi esasının uygulanmasında, özellikle, mülı::elleflerden izahat talebi ve bu talebi müteakip yapılması gerekli işlemlerde tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından, bu hususların daha etraflı şekilde açıklanmasına lüzum hasıl olmuştur. 1 - Mükelleflerden izahat istenmesi : Haklarında crtalama kar haddi esası uygulanacak olan mükelleflerden, şekli Bakaniıkça tesbit edilmiş bulunan formül dahilinde lüzumlu bilgiler istenilir. Bu bilgiler arasında, mükelleflerin beyannamelerinde gösterdikleri gayri safi kazanlarıyla ortalama kar haddi esasına göre bulunan gayri safi kazançların tutarları, bunlar arasındaki fark, bu fazlalığın uygun olup olmadığı, uygun değilse, beyandaki düşüklüğün neden ileri geldiği hususları mevcuttur. Cevap süresi : Mükellefler, kendilerinden istenilen hususları en az 1 gün içinde izah edeceklerdir. Alınan haberlerden, vergi dairelerince mehlin genellili:le gün olarak tayin edildiği öğrenildiğinden, bunun 2 aya çıkarılması 19/10/1964 gün ve 27-/3656 sayılı yazı ile tamim olunmuştur. Bu süre zarfında ce'vap verenler kendilerinden -10-

12 istenilen izahlan zamanında yapmış sayılacaklar; süreyi geçirenler hakkında ise ortalama kar haddi esasının uygulanmasına geçilecektir. İzahm şekli.~ Mükellefler, kazançlarındaki düşüklüğün nedenlerini yazılı olarak verdiği dairelerine bildirecekler ve dilerlerse, lüzumlu gördükleri belgeleri yazılanna ekliyeceklerdir. izahatm ineelemnesi : Vergi dairelerine gelmiş olan izahlar ve belgeler, mükelleflerin dosyalarına konulacak ve bu dosyalar, onları incelemeye yetkili komisyonlara tevdi olunacaktır. Komisyon, ilerde, vergi dairesi, müdürü, yoksa gelir müdürü ilçelerde varsa müstakil vergi dairesi müdürü, vergi dairesi olmayan yerlerde mal müdürü, bunların mazeretleri halinde tevkil edecekleri zatın başkanlığı altında vergi dairesinin ilgili memuru ile mahalli ticaret odalarınca, olmayan yerlerde beiediyelerce üç yıl için seçilmiş bir üyeden terekküp eder. Komisyonlar, mükelleflerin izahlannı ve bu izahları sağlamak maksadiyle ib raz ednen belgeleri inceledikten sonra, bunları tamamen ve kısmen kabul veya red edebilirler. Her iki halde inceleme sonuçları komisyonca karara bağlanır ve bu karar üyeler tarafından imzalanarak bir nüshası mükellef dosyasına konulur. izahların özel komisyonlarca. kabule şayan görülmesi : Mükelleflerin gösterdikleri gayri safi kazanç ile ortalama kar haddi esasının uygulanması suretiyle bulunan gayri safi kazanç arasındaki fazlalığın neden ileri geldiği hakkında verilmiş olan izahlar bunları inceleme ile görevli özel komisyonca yeterli ve tatmin edici görülürse, mükelleflerin beyana dayanan vergileri üzerinde bir düzeltme ve değişiklik yapılmaz; sadece izahın aynen kabul edildiği mükelleflere duyurulmakla yetinilir. Komisyonlarca kabulü şayan göriilebilecek düşüklük sebepleri : Mükelleflerce beyanlarındaki düşüklüğün izahı maksadiyle verilen cevapların ve ibraz olunan belgelerin hangi halde kabul edilip, hangi halde reddedi1eceği hususunun kesin olarak, önceden tayini güçtür. Red veya kabulün, düşüklüğü doğudoğuran hadisenin mahiyetine, faaliyetin yapılış tarzına ve mükelleflerin düşüklüğü doğuran hadisenin mahiyetine, faaliyetin yapılış tarzına ve mükelleflerin iş ve çalışma imkan ve durumlarına göre incelenip değerlendirilmesi lazımdır. Bununla beraber, düşüklük sebeplerinin açık ve seçik olarak bilindiği hallerde mükelleflerden tamamlayıcı izahat istenilmesine Iüzum görülmeyeceği gibi izahın muteber belgelere dayandınldığı hallerde de başkaca tetkik ve tahkika ihtiyaç gösterilmeden beyanın olduğu gibi kabul edilmesi gerekir. Konunun iyice anlaşılabilmesi için aşağıda bazı misaller verilmiştir: - Tekele tabi maddeler (ispirto, ispirtolu içkiler, tütün, çay) ile damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt (motorin, gazyağı, benzin) şeker, kibrit, kahve gibi maddelerin kar hadleri ilgili resmi makam ve mercilerce; beldenin bir kısım za. ruri ihtiyaçlarına (ekmek, et gibi) ait azami satış fiatları da belediyelerce tayin ve tahdit olunmaktadır. Bu türlü malların satışı ile uğraşanlar için ortalama kar haddi cetvellerinde daha üstün kar nisbeti tanınmış olsa dahi, özel komisyonun kar ve fiat sınıflandırılmalarını gözönünde bulundurarak, sözü edilen maddelerin satış hasılatma ortalama kar hadlerini değil, kendilerine mahsus kar hadlerini uygulamaları; şayet -ll-

13 bu kar hadleri ortalama kar haddinden daha yüksek ise bu takdirde de ortalama kar haddinin tatbiki yoluna gitmeleri gerekir. - Kamu idare ve müesseselerine ve bunlara bağlı teşekküllere karşı mal teslimini taahhüt etmiş olan mükelleflerin bu işlerden sağladıkları kazanç, ortalama kar hadlerine göre tesbit edilen gayri safi kazancın altında ise düsüklük sebebi izah edilmiş sayılınalıdır. Rekabetin etkisi ile ticari emtiada 'veya taşıma işlerinde mal ve hizmetin benzerlerinden daha düşük fiatla satıldığı veya ifa edildiği iddia olunduğu hallerde bu iddialar, fatura ve diğer belgelerle, tevsik olunduğu takdirde, kabul edilmelidir. - Ticari faaliyetlerin çeşitli sebeplerle bir takvim yılından az bir süreye inhisar ettiği ve bu yüzden kazançta düşüklük husule geldiğinin iddia olunması halinde, bu iddia, tevsik edilmek kaydiyle, nazara alınmak lazım gelir. - Taşıma işlerinde faaliyetin bir takvim yılından daha az bir müddetle de. vam etmesi halinde işletme giderleri arasında yer alan amortismanın çalışılan süreye göre hesaplanarak, giderler arasına sadece bu suretle bulunan miktarın ka tılması icabeder. - Emtia üzerine iş yapanlar da kazanç tesbit edilirken fire ve malın miattan düşmesi gibi hususlara müteveccih olarak mükelleflerce yapılan izahların gözden uzak tuturmaması lazımdır. - Öz sermayesinden ziyade milli bankaların kendisine açtığı ı~rediler ile iş gören ve bu sebeple faiz ödeyen ve borçlarını zamanında tediye maksadiyle mal. larını benzerlerine nazaran daha düşük fiatla satan ve bu halleri özel komisyonca bilinen veya izahat sırasında dermeyan ve tevsik olunaı;ı mükelleflerin bu durumları nazarı alınmalıdır. - İstirahat ve eğlence yerleri işletenlerde «Ortalama kar hadlerinin tesbiti hakkındaki yönetmelik» hükümlerine göre işletme giderlerinden sayılan işyeri kirası, hizmet erbabı ücretleri, amortismanlar ve sai,re gibi işin hacmi ile doğrudan doğruya ilgili bulunmayan sabit masraflar vardır. Böyle bir işletmenin mütehavvil masraflarım teşkil eden işletme giderlerine (lokantalarda emtia ve malzeme bedeli gibi) işin iyi gitmemesi sebebiyle düşüklük husule geldiğinde, sabit masraf. lar aynen kalacağından, ortalama kar hadlerine göre hesaplanacak gayri safi kazanç mükellefin gerçek durumuna, uymayan sonuçlar verebilir. Bu gibi hallerde mükellefin cari yıldaki mütehavvil masrafları evvelki yıllara ait aynı mahiyetteki masrafiariyle muka,yese edilmeli ve masraflardaki azalışın işletme durumunun iyi ye gitmemesinden ileri geldiğine kanaat getirilmesi halinde, beyan olunan kazançtaki düşüklük kısmen veya tamamen izah edilmiş sayılmalıdır. - Taşıtlarını tamir, bozulma ve sair sebeplerle çalıştıramıyarak garajlarında muhafaza etmiş olan mükellefler bu durumu usulü dairesinde tevsik eyledikleri takdirde, hasılatıarındaki düşüklük işin icabına göre kısmen veya tamamen izah edilmiş sayılabilir. Mükellef izahlarmm kabille şayan görülmemesi : Mükelleflerin kazançlarındaki düşüklüğün nedenleri hakkında verdikleri izahlar, yetkili özel komisyonca kabule şayan görülmiyerek reddolunmuş ise, orta Iama kar haddt esasının tatbiki suretiyle bulunmuş olan farkın tamamı; izahat kısmen veya reddedilmiş ise, bu kısma ait fark vergi tarhına esas tutulur. özel komisyonun inceleme sonuçlarına göre mükelle.fleırin ortalama kar haddi açısından durumlarını ve adiarına vergi tarhı gerekip gerekmeyeceğini belirtmek üzere bir kaç misal aşağıda gösterilmiştir. -12-

14 Ortalama kar haddi esasmın. uygulanmasma ait misaller : A) Emtia üzerine perakende satış yapılması: Misal - 1) A adındaki bir mü~ellefin perakende olarak manilatura ticareti ' yaptığını,. işletme defteri tuttuğunu, manifaturacılık için bu yerde tesbit olunan ortalama kar nisbetinin %lo olduğunu farzedelim. Bu şahsın 27/1 numaralı beyanname yaprağında gösterdiğ i bilgilere göre ticari durumu şöyledir : Lira Lira Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun maliyet değeri el Hesap dönemi zarfında de edilen hasılat Hesap dönemi zarfında satın alınan emtianın maliyet değeri Hesap dönemi zarfında yapılan billimum giderler Toplam Fark (Kar) Genel Toplam Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun maliyet değeri Toplam Fark (zarar) Genel Toplam Maliyet bedelinin hesabı : Lira Senebaşı mevcudu Sene içindeki alışlar Toplam Sene sonu mevcudu Satılan malın maliyet bedeli Ortalama kar haddinin uygıilarnnası suretiyle gayri safi kazanem tesbiti : X lira (gayri safi kazanç) Mükellefin gösterdiği gayri safi kazanç : Kar Genel Giderler lira (gayri safi kazanç) Ortalama kar haddine göre hesaplanan gayri safi kazanç mükellefin beyanına göre hesaplanan gayri safi kazanç arasındaki fark: = 800 liradır. 800 lira, 1000 liradan aşağı olduğundan mükellef hakkında ortalama kar haddi yoluyla bir vergi tarh olunmayacaktır. -13-

15 Misal - 2) B adındaki bir şahsın bakkallık yaptığını, bu iş için o yerde %10 ortalama kar haddi tesbit edildiğini düşünelim. Bu mükellef beyannamesinde, sene içinde satın aldığı mal bedeli olarak lira, genel gider olarak lira, safi kar olarak da lira göstermiştir. Misalde, sene başı ve sene sonu mal mevcudu olmadığından maliyet bedeli yıl içinde satın alınan emtia bedeli olan liradır lira maliyet bedeline %10 ortalama kar haddi uygulanarak gayri safi kazanç bulunur : X lira. Mükellefin gösterdiği gayri s1ifi kazanç : Kar Genel Giderler = liradır. Gayri safi kazançlar arasındaki fark : = liradır. Bu fark 1000 liradan fazla olduğundan mükellef izaha davet olunur. Mükellef, yukarıdaki kısımlarda izah edilen şekilde düşüklük sebeplerini izah edemediği takdirde fark üzerinden adına ikmihen ve cezasız vergi tarh olunur. Mükellef adına yapılacak ikmal tarhiyatı, ödeviinin beyannamesinde bildirdiği lira karın ortalama kar haddi yoliyle tesbit olunan lira ile toplanmasını ve toplam (8.000) lira üzerinden vergi tarholunmasım, tarholunan vergiden evvelce mükellefin beyanına dayarnlarak hesaplanan verginin indirilmesini ve kalanının kendisinde aramasını ifade eder. B) Emtia iizerine kısmen perakende ve kısmen toptan satış yapılması : Misal - Halıcılık yapan bir şahsın ; Lira , takvim yılı başındaki emtia mevcudu , takvim yılı içindeki alışları.000, genel giderleri , yıl içindeki satışı , yıl sonu emtia mevcudu liradır. olsun. Bu mükellefin yıl içindeki liralık satışlarının lirasının perakende, liralık kısmının toptan satış olduğunu ve halıcılıkta perakende satışlar için bu yerde tesbit olunan ortalama Idr haddinin % 10 olduğunu farzedelim. Mükellefin özel komisyondaki izahatı sırasında perakende sattığını bildirdiği halıların maliyet bedelinin lira olarak açıklandığını ve bunun komisyonca kabul edildiğini farzedelim. Bu durumda, misaldeki şahsın perakende suretiyle sattığı halılardan elde ettiği gayri safi kazanç :

16 Ortalama kar haddine göre hesaplanacak gayri safi kazanç : X = liradır. Aradaki = lira fark mükellef adına ikmalen tarh edilecek kazanç kısmını ifade eder. Düşüklük sebebi izah edildiği takdirde böyle bir verginin aranmayacağı tabiidir. Misal 3 : imalat işi ile uğraşan bir mükellefin durumu şöyledir : Bu zümreye giren mükelleflerde satılan malın maliyet bedeli Vergi Usul Ka nununun 275 inci maddesine göre tesbit olunur. Aşağıdaki misal bu madde hükmü de gözönünde bulundurulmak suretiyle tertip edilmiştir. MamUl devri... İptidai madde devri İptidai madde alışı Ücretler... İşletme giderleri... Genel giderler..., Safi kar Toplam Perakende satış MamUl devri Satılan malların maliyet bedelinin hesaplanması : MamUl' devri İptidi:ıi madde devri.... İptidai madde alışı.... Ücretler.... İşletme giderleri Ertesi yıla mamul devri Toplamı Satılan malın maliyeti Bu maddeye ait imalatçı ortalama kar haddi nisbetinin %13 olduğu kabu1 edi lirse, bu nisbetir. satılan malın uygulanması halinde, ortalama gayri safi kazanç ( x 0, ) olarak belir.mektedir. Mükellefin bildirdiği gayri safi kazanç miktarı ise liradan ibaret bu lunmaktadır. Safi Kar Genel gider Toplamı Bu duruma göre, mükellefin bildirdiği gayri safi kazanç, ortalama kar had dinin perakende satışlarına uygulanması sonunda bulunan gayri safi. kazanca nazaran, ( = 4.560) lira düşüklük göstermektedir. --

17 Tabiatiyle Vergi Dairesi, mükellefi, bu düşüklüğün sebebini izaha davet edecektir. Farzedelim ki; mükellef, defterlerinde ücret olarak gösterdiği liradan ayda 300 lira, yılda lira genel giderler arasında yer alması gereken muhasip lik ücretini yanlışlıkla ücretiere dahil ettiğini bildirir ve isbat ederse, gayri safi kazancındaki düşüklüğü isbat etmiş sayılır ve hakkında herhangi bir tarhiyat yapılmaz. Bu durumda sözü edilen lira genel gider olup, dolayısiyle beyan olunan gayri safi kazanca gireceğinden satılan malın maliyeti ve buna ortalama kar nisbeti uygulanmasiyle bulunan gayri safi kazanç lira, mükellefin, beyan ettiği gayri safi kazanç ise lira olacaktır. Ortalama kar haddi uyguıi:ınmasiyle bulunan lira gayri safi kazançla, mükellefin bildirdiği gayri safi kazanç lira arasındaki fark bin liranın al yılındaki işietme ve diğer genel giderleri toplamı lira; hasılat toplamı lira ve müessesenin safi karı = liradır. Bu iş nev'i için tesbit olunan ortalama kar haddi % 30 farzedilmiştir. Mükellefin beyannamesinde işletme giderlerini tefrik etmemiş olduğunu düşü nelim. Bu gibi hallerde toplam giderin %10 unun işletme giderleri dışında kalan giderler, kalanının işletme gideri olarak nazara alınması 66 sayılı Gelir Vergisi Ge. nel Tebliği ile uygun görülmüş olduğundan, misaldeki işletme ve genel giderlerin bu esasa göre ayrılması lazımdır. Genel giderler : X X liradır. İşletme giderleri : liradır. 100 Mükellefh-ı gösterdiği gayri safi kazanç : Kar Genel glderler Gayri safi kazanç liradır. Ortalama kar haddine göre gayri safi Jı:azan : 7.3 X 30 = liradır. 100 tında bulunduğundan, mükellefe bu esasa göre herhangi bir muamele yapılınıyacağı tabiidir. Misal: N. adındaki bir şahıs içl{ili gazina işletmektedir. Beyanına göre 1963 İki kazanç arasında, =.066 lira fark 1000 liradan fazla ol duğu için mükellefin izaha davet edilmesi lazım gelir. Fazlalık izah edilmediği takdirde.066 lira üzerinden il~malen ve cezasız vergi tarh olunur. D) Taşıma işleriyle uğraşılınası : Misal : Şehirlerarası taşıma işleriyle uğraşan bir şahsın, yıl içindeki genel giderleri (kırtasiye, matbua, posta, ilan, reklam giderleri ile vergi, resim, harçlar ve -16-

18 saire gibi) lira, işletme giderleri, vasıtanın yakıt, yağ, tamir, bakım giderle riyle amortismanları, şoför, şoför muavini, hostes... ücretleri, motorlu kara taşıt lar vergisi, trafik sigortası ve nakil vasıtalarına ait diğer sigorta primleri, yazıha: ne, servis istasyonu, garaj terminal binalarma ait kira, amortisman, sigorta ve saire gibi masraflar) lira olarak tesbit olunmuştur. Yıl içinde elde olunan hasılat lira, safi karı lira; o yer için takdir olunan ortalama kar haddi nis'beti % farzedilmiştir. Mükellefin beyannarnede gösterdiği gayri safi kazanç : Kar Genel giderler Gayri safi kazanç ilarıdır. Ortalama kar haddine göre hesaplanan gayri safi kazanç : X 100 == liradır. Mükellefin gösterdiği gayri safi kazanç ile ortalama kar haddi esasına göre bulunan gayri safi kazanç arasındaki fark: ~ == liradır lira üzerinden mükellef adına ikmalen ve ce~asız vergi tarhı g erekir. Şu kadar ki mükellef, hasılatındaki düşüklüğü izah etmiş olursa kendisinden 'böyle bir verginin aranmasına lüzum yoktur. Ortalama kar haddi esasının ve buna ait olarak bundan evvelki tebliğlere bu tebliğde yapılmış olan açıklamalarm müessesenin tatbikatiyle doğrudan doğruya ilgili memur ve. mükelleflere ve mükelleflerin bağlı oldukları teşekküllere her türlü imkan ve vasıtalardan faydalanılarak, izah edilmesi, bilgisizlikleri veya ka. nunlara vukuflarının yetersizliği sebepleriyle ist enilen bilgileri gerektiği şekilde vermeyen mükelleflere ne yolda izahta bulunabilceklerinin anlatılması, haklarmda ikmalen tarhiyat yapılmış olanlarm bu vergilere karşı İtiraz Komisyonundan önce uzlaşma komisyonlarına başvurabileceklerinin ve bu komisyonlarm gerekti ğinde vergi miktarını indirmeye yetkili bulunduklarının hatırlatılması, uzlaşmanın mümkün olmaması halinde İtiraz Komisyonuna müracaat edilebileceğinin ve bu komisyondan karar çıkıncaya kadar tahsilat yapılmıyacağmın, İtiraz Komisyonu kararlaru1a karşı Temyiz ve Danıştay yollarının açık olduğunun duyulması icap eder. Gereğinin bu esaslara göre ifasını rica ederim. -17-

19 MALiYE BAKANLIGlNDAN :., takvim yıllarında istanbul ili ve bağlı 5 ilçesindeki (Yalova, Karta!, Silivri, Şile ve Çatalca) Tüccarlar için uygulanmak üzere Özel Komisyonlarca takdir olunan ve «Ortalama Kar Hadleri Merkez Komisyonu» tarafından incelenerek kesin miktarları tayin edilen ortalama kar hadleri emtia ve iş nev'ileri itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Keyfiyet, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 26/6/1964 gün ve 485 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişik 43 üncü maddesi uyarınca ilan olunur. Grup Bölüm 00 Ol o ll O. SINIF : Yiyecek, içecek, Keyif v.b. ihtiyaç Maddeleri Poz. BAKKALLAR ( Bakkaliye ve kantariye emtiası ile tekel maddeleri, şeker, gaz, ekmek, alkollü ve alkolsüz içkiler ve benzeri ihtiyaç maddelerini memzucen satanlar.) Bakkaliye ve kantariye emtiası Tekel maddeleri Tekel dışı alkollü içkiler Toz ve kesme şeker Memba suyu, gazoz, kola v.b. içilecek maddeler Margarin (Amillerince tespit edilen kar haddi uygulanacaktır.) NOT: Bakkallarda satılan gaz, ekmek, züccaciye, tuhafiye hırdavatı v.s. ilgili grublarında gösterilmiştir. ET, SAKADAT, KÜMES VE AV HAY VANLARI GRUBU Kasaplar Tavukçular (Canlı ve kesilmiş kümes ve av hayvanları, yumurta satanlar.) Yumurta Sakatçılar Pastırma, Salam, Sucuk, Sosis v.b. SU ÜRÜNLERi GRUBU Balıkçılar Su ürünleri mamoileri (Tuzlama, kurutma, tüto-süleme, konserve v.s. yollarla imal edilen su ürünleri.) Alım imalat ithalat satım * Bağlı ilçeler için %

20 Alım Grııp Bölüm Poz. imalat ithalat satım 03 Meyve ve Sebzeciler Meyve Kavun/ Karpuz Sebze HUBUBAT, BAKLiYAT VE HER NEVi UN VE UN MAMULLERi GRUBU 040 Zahireciler Uncular ( Çuvalla veya açık uıı satanlar). Değ,irmen ve un fabrikalarının perakende satışları için imalat sütunu kullanılır.) ll Hayvan yemi (Ot, saman dahil) ll Sun'! ve vitarfıinli yemler 0403 Bulgur EKMEK (imalat sütunu fırın ve ekmek fabrikaları için, alım satım sütunu ise bakkallar ve diğer ekmek satanlar için kullanılır.) Simitçi ve börekçi fırınları Makarna/ bisküi (Paketli un dahil Nişasta (Gl i koz dahil) ŞEKER/ PASTA VE MEŞRUBAT GRUBU 050 Şekerciler (Şeker, şekerleme/ çikolata 1 helva/ reçel, kuru pasta v.b. maddeler.) Tahin ve tahin helvası Pastacılar (Salon lu pastaneler için (610) pozisyona bak.) Şerbet, dondurma/ boza 1 şıra v.b. (Sa-!onu olanlar için 614 pozisyona bak.) Tatlı ve börek v.b. (Salonu olanlar için 61 inci gruba bak.) Yufka, kadayıf 1 güllaç MEZECiLER ve BÜFELER (Meze, hazır yemek, turşu, sandviç v.b. memzucen satanlar/ salonu olan ve içki içilen yerler ile sinema, tiyatro, vapur 1 hava alanı, plaj, stadyum ve kapalı salonlardaki büfeler hariç.)

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31)

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31) GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2017) (G.V.K. Md.103) ORAN 13.000 Türk Lirasına kadar %15 30.000 Türk Lirasının 13.000 TL'si için 1.950,00

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[1-2015/25]-65729 25.05.2016 Konu : Kamu personeline verilen konaklama

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2016 373.710.524 1.700.146.727 127.426.906 582.798.285 2017 494.686.922 2.365.734.606 138.576.184 646.668.021 132

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2016 YILI OCAK- KASIM DÖNEMİ ) TL U.S.$. KASIM OCAK - KASIM KASIM OCAK - KASIM 2015 335.440.622 3.399.379.114 116.608.459 1.256.497.744

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 İlgili Birim Konu : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler / Muhasebe, Hukuk : 2016 Yılında Uygulanacak Harç ve Vergi Miktarları Sayın Üyemiz, 2016

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 04.01.2011 SiRKÜLER 2011/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 08.01.2010 SiRKÜLER 2010/02 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-09/ Lefkoşa, 2 Haziran 2009 BASIN AÇIKLAMASI 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2009 MAYIS AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 1 İstanbul, 02/01/2014 KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bazı tebliğler (*) ile 01/01/2014 tarihinden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017/17 ÖZET : Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Vergi

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler.

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 25953680-002-5 01/03/2016 Konu : Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Mali Müşavirlik faaliyetiniz

Detaylı

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.02.2013/68-1 122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tevkifat uygulamasına ilişkin 117 seri No lu KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 25/10/1984 tarihli ve 3065

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2008 SiRKÜLER 2008/14 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- EMLAK VERGİSİ 6- MOTORLU TAŞITLAR

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER SAYI: 2013/22 KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 1.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra No.lu

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2007 SiRKÜLER 2007/13 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- REESKONT ORANI 6- EMLAK VERGİSİ

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır.

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır. SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-16 16 KONU : 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde Vergi Usul Kanununa göre 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 30.12.2014 SİRKÜLER (2014 64) Konu: V.U.K na göre, 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

KDV Tevkifat Oranları

KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları 1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları -122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI 02.01.2017/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2017 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan had ve tutarlar

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/50 İstanbul, 30 Mayıs 2007 KONU : Bazı Mallara Uygulanacak

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2013/69 31/12/2013 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2014 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 Konu: VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 01.01.2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR HAKKINDA 442 SIRA NUMARALI VERGİ

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir;

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 29.12.2011 SİRKÜLER NO: 2011/49 Konu: 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih :25.12.2015 Sayı : İST.YMM.2015/3574 Sirküler No :İST.YMM.2015/82 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ Genelge : 2012/03 27.12.2011 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI

TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma İlan-reklam, eğlence vergisi ödeme Çevre temizlik vergisi ödeme Hafta sonu çalışma ruhsatı alma Emlak vergisi ödeme Ö Ğ R E T

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Asgari ücretli, 2005 yılı için 365 YTL vergi iadesi alacak

Asgari ücretli, 2005 yılı için 365 YTL vergi iadesi alacak İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL BASIN BÜLTENİ BASIN BÜLTENİ...BASIN BÜLTENİ... Yahya Arıkan İSMMMO Yıllık İadesi Raporu nu Açıkladı:

Detaylı

Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk.

Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk. Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-3101 Tarih: 27/11/2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH 01.07.2015 KONU Çalışanlara ramazan paketi verilmesi hk. ÖZET ÇALIŞANLARA RAMAZAN PAKETİ VERİLMESİNİN VERGİSEL BOYUTU

SİRKÜLER. TARİH 01.07.2015 KONU Çalışanlara ramazan paketi verilmesi hk. ÖZET ÇALIŞANLARA RAMAZAN PAKETİ VERİLMESİNİN VERGİSEL BOYUTU SİRKÜLER TARİH 01.07.2015 KONU Çalışanlara ramazan paketi verilmesi hk. ÖZET ÇALIŞANLARA RAMAZAN PAKETİ VERİLMESİNİN VERGİSEL BOYUTU - Çalışanlara Verilen Ramazan Paketlerinin Gelir Vergisi Kanunu Açısından

Detaylı

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih : 30.12.2016 Sayı : İST.YMM.2016/2678 Sirküler No : İST.YMM.2016/130 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı