,"., f g, I KIs rl"$# k.1 x,*l:",,.,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ","., f g, I KIs rl"$# k.1 x,*l:",,.,"

Transkript

1 ,"., f g, I KIs rl"$# k.1 x,*l:",,., UQ AYLIK KULTU R oergisj tssn r3oo-749i cilt: 13 SAYI: Sarirlj IJEM tuluslafafasi EglT m-dgfotlm, Bash-Yayrn Ltd. $ti.)adrna S 1d K. Tulgn Gen6lYavn Ydnetneni : Malnfvgdl Sorumlu Yazisleri Mtdllr r DoFDr. Fduk G0d0 Odzalti Kglly Ynahg Kapak Fotograh: Ay.In Dw<t) (Folklor Araslimacrlan Vaki argivi) A d mlk Dtnrms v6 H.kdn Kurulu Plr Dr. Ahn r Gorli \CurlJ.yel Urtv 3n.sJ eror D. A o8ta. Ondi\rcara(ral On${z Mgn Univordit sr. Prot. 0r. &ker Kejw (AnklB 0n vo6[ st) Prl.0 Ab AtLl tyak'r 0o0u Jntv rn6s ) Pol 0r. Coll Gadb{lu Naolv.v {Balc Asva tlnv.rcr d'r Ptt 0. EopcriE/ f.tr" T k1'k untv 6n.sJ Prct. Dr, EmBn Anun (Qukubva Uilv.rer.sl) P6, Dr. Esra S tr.r lf r Ul ve6h Bt) orcl Dr. Eu.r EoaLn (ako6n z urr'.6'r.sd P.ol 0.. Gubon Padaf (Gazl Un ve6ll$l) Pbl Dl Has.n O.d mtf (Ank3Bunvercl$l) Prci Dr Has m KaDJz lsolcuk Unv.6hssl, Prl. D' ilhei Betliz l:oo.'yrl Unlv Blre6,j P6' D. lh.n -otra.b.y (qace op Unv.6ll 30 Prct, Dr, lsmalozl0a {ookuz EylulUnlv Bil 61) Pfol. Dr. Kunuu Kayal (AnkaG Untv ts1r4 ) PDl. Dr, Sekir Onur (AnkaB Unlv Eli.sl) Pbl, Df M.hm.rolm z (YrErzT kntk untvo6[!t) Prl, D. Muh.n Bali (Kollur UnLv.6li.sl) P.ol. Dr, M$. Y.9ef Se! En(Hecotep Unte6t*t) PDt.0r, N8mrk Aokooz lmldl. Unlv.ah$l Prc.. D' Null Enicr rbce 0nv6utr et) Pr{..0, Ohray E lt/ llst.nbut Un v rch$t PDt, Dr, OrkulCoba.o! L Unlv ult..) Dro, Dr, TEi '_nlr {A*eB Jrlv. r6.lt Pbl. Df. Tuna En.m (AnkaG Un vodt4 ) Pro' 0' -Ulay UiuzFan E'(Carrkk8.Ols.klz M.d U.v.rB'teel, oro' Dr Z.l r On d (C.n.ktel. O.3.1z Mar U1v r le.n ooq.0. Alr t A99'F (Dlct U.leBh dl) Doc D AylLr Kocak (<od. L lnlv.r tsb/r Doc Dr B B.n KaBcs (Anl a Lh v.eh 51, Doc. Dr. E Bok. KJTb rooj {Maha.. Ln'v.rsh.stl ooc Dr Dl ( Salblar (U krbr Jriv rf4 J ooc. 0r. FE.de BI 6 el rye't.p. th'v Bh4 ) Dot Dr. VJtla'K.lL iarl.ra!nlv \.s ) T.m.lldllldr:, rrar. ALI Atsiir /st!,b!r Vur.l Yr drm - Ayhan Ayd n,/&re: SElt Ki'ttjk k ys.d B.yEn Dulbrm! Koeori;Esat Hamanc Y6n.dm Y.i v. YszEm. Adre.l Konuf Sokak 36/13, Krzrlay-Ankafa T6lr (312) Bslgeg (312) www. lolldor d Uyat.oE E-posia: Abon.lG ulhrl TJaiy q. Sly'sr 20 YTL.YLn'glY li( {Dosr.ara E6tldshilJ. OO YTL EsriAbon6l6r v Oirlcllo Sayrs' 15YTL. Y I r( (P6talanr iic h.a1ll, 60 Y-L Av[pa lcln S9y'.':20 EUFO ' Y. rk abon. B.d l(poglel6na ls r delll) 30 EUCO An61ka lqin Says': 25$. Yllk Abor B6d ll (Posraatra rcetl.ah, J. 00 l Abor6&ddrln M6r. Tuil adna rumahl o.sla o { l^sseb n v da -raiv 6 Bank6 M enmr Sub6rlno6.iU,.slai6rE0r'F-00 rmliosthln42r rtraerhasab ydrlae\da<onl.ab6d lflz.oord6 r6s g66kldl. (Abor 6rlFlz y l lchdo{ l yat a1$ld n&1 *'161Toz16', lolklofhd blysflay.ynanan yazrla MU Foktote Btdiogtaplry iend6 kaydodlhokr.d r a,ak: on6p6 Kazrm Kahbokh Cad. y r.lsir llyayrn Baskrya v6rilit rar h: 20.22oo7

2 folklo edebirat,citt: I3, Sayr 5A KLASIK TURK gllrinde MATEMIN RENGI M. Esat Harmanci ij,letler, kendilerine tjzgii sdrevlerden bir kl6mlin renkler arac rf il ^ *X &,* getuirter. Bunun sonucunda r nruer; kaynaf, olueumu. rabiaua \4aih*i"i, ain""l ve mitolojik yiinii ile bir toplum irin milli bir larakter tag,maya baglar, Bir kiilriir tatryrclsr olan dil arac {r ile ren}l rin Tiirk kiiltiiriinde iistlendikleri giir vl ri ortaya C*armak genit Caph bir aralhrmaf gerektirecek diizeydedir. Bu Calqma kap66mmda, klasik Tiirk Siiri iirnekle nden yola Fkarak Tiirk milletinin matem durumunu karf amak iizere baivurdugu renkled ortaya Crkarmaya, abrrhkh olarak da siyah dqrndaki renklerin kullanm gerekselerini el almaya gal4acagu. Tiirk tarihinin fegidi devirlerinde renllerin yijnleri ifade tmek icin de kullaruldrbn; siyah renk ile kuzayin karrrlandrf ifade edilirken (Kafa! ) insanotlunun renkleri tabiatta tecriibe ederek dgiendigi, atgarn oldugu zaman gi.inegin batrnasryla, mavililten sonra karanltga geciiin insanlarda siikun, rahatlama ve uyku hali ile itliimi.i fa&$tud'h, bunun sonuc{ olarak siyahh ijliim ve matem rensi olarak kabul dildigi diigiiniilmektedir (Hey'et 19%r 55). Eski almler, yeryiiziinii yedi itlime ayumd, her iklimin birer hiikrimdan bulundubunu ve bu yedi hnkiimdarm gijkteki yedi y dlz oldubsu belirtmiqlerdir. Birinci iklimir, siyah rmgin de sembolii olan Hind diyan olugunu, o diyann hakrn y dlzl olan Zuhal'in renginin siyah, mad.ninin de kurgun olnasma batlam$lardr. $eiefettir Ytd. Dt\. Dr. Kocaeli Univ#itgt Fpn-Edcbiyat Fa^tiltd Tnrk D i ve Edebiyah Ulnmn. Un ut re pe K a n p6 u Izn i t / KO CA E U, stalhaslejjaigtah4g,lpt], 129

3 folklo edcbrat Yaltkaya'run lant& Renl ba9hkh mkalesinde farkh toplumlarm renklerden birini kendine giar edinmelennin bu inanda baglanh$ sorgulanarak milletlerin renk tercihlerinde kozmobrafya ve asbonomi dahil olmak iizere pek Cok unsurun vartrk gdsterebilecegine dikk t eekilmektedi.' Dede Korkut Hikayelei'nde karg afhernlz matem durumu abrhkl olarak liyah renkle karyrlanmaktadr. Yash Cadrlann iizerine "kara ba"ak" dikilmekre (cdkyay 1973: CCCXCI), yas tdrenine eglik ed n {adln temsil eden,aaralu-giiklii orab,, rabiri ile karfllafllmaktadu. "Karalu"gitkh" delminin "yasa biiriinniit,' anlamnda kullanidrgr belirtilmekte ve Cin kalnaklanndan VL yiizy a ait yas r6renlerinde boy beylerinin ak flka p kara giydiklerin ifret de edilm ktedir (C6kyay 1973t CCCXCID. Otlu hzr olmayan knra otaeda obrtulup alhna kara ke9e, iiniine kara koyun yahnisi geririterek yasna uygun bii zemin hazrrlanmaktadr. Dede Korkut'ta renklerin kullan lil iizerinde yapr)an bir araghrmada is, karanm ktttii haber, kitliiltik ya da y*lm demek oldugu ileii siiriilmiit, hikayelerde on dokuz kez kullan an krrmrzr v ak renkren sonra altmq yedi kere karanm kullan dreina igaret edilmigtir (Karabal 19962a-29), Mat m siiz konusu olunca Tiirk kiiltiiriinde ve bu kiiltiire uzunca bir siire ran*lrk eden klasik Tiirk Eiirinde manzrra agrl*h olank siyah zeninde s ryilenmektedir. gairler matemli durumlarda siyah rengi ka$ ayan bir kelime kullanmasalar dahi bu siyahhgr eagn9ffi yoluyla anlatmak ist mitlerdir. Siyahla bi.ittnlegen bu hiiziin v lem ilirkisi zaman z.man b yitlerin biitiiniine d hakim klmrnaya gald ndhr. SeetiBirniz ijrn klerde, siyah rengin dit r kelimel rl olan iliskisi bize yeterince fikir verecek renkt dir: Riizgann tte bahhn Lle nutkm hl idiip Mabm-i gtil biilbnli dl ile yek-san eylemit Fuzoll Dtuam, C. 130/6 (Gtiliin matemi, bi.ilbijliin giinl rini karanl*, bahhn kara, nutkunu lal edip onu kar" gayla bir klm$.) matem zemininde renk- beynrdq "ttrc" (ka!anhk),"karc" ve "2At" kal'dkelimele len bakmhdan bir arada yer almaktadr. qarso-yr lpkda bir kargahufl tlndur Oldr gho-yl.tyeh I Ie ya Kayr'a klra gl NAml Dlvam, c beytinde "iplik, tel" anlam da olan "frl' kelimesi "karanl*" manasrna da gelditi igin Arso, siyeh, LeyE ve kalakelimeleri ile kapkara bir kompozisyonda b,ir araya gelmittir. Aqadda aktanlan b yiderde de gitrnldiibii iizere matem sijz konusu oldutunda cobuntukla siyah renk hakim k tluak istenmektedirl r uviyel lize.inde mii*ii olnalan ile bu yrl.telardan bninci il{ihe ha}i6 olan Zuhal'in liyah ren8inh tfiliile. bu *hmdeki ssendrp, qin in ftnup waflan, Hhd, Habrtistd vey.men ahali.inin ve zen(ilsin renklni eser ve kae oldugu 8ibi, bu trldyd m.hbur ntan hcyket d bunun rthaniyeti istinzal edilirken, siyah 6ifliyo! ve bu eski dinin zaror tilder dolarl, bunlarn.enklqi siyah oldubu gibi, bayraklan ve diber alametleri d. siyah oluyordu, d nilnez mi?,, (Yaltlaya 1942: 4147). 130

4 folklor/edehirat Taze grilden virdi am ufdl biilbiil aradan Krria ton gey agla ey ebr-i bahad abla ya Amrl Dvam, G 101/4 MeEer bir gece kim bu zel-, alm Krra BiyEdtdi vii h-rtmuidu matem Yansun yahlsun ate*i hecriinle afitab D rdiinle l.ta f{dlrra d$iin sehaman sahm cemme Selmedi ol s rv-i dilara B6$n t r. batlrdr btar benelte 9ahid-i hiisni ya matemzededft cenenun &rnu dest-i rnelanetle.ty h ttt d ttr Usor Dlve, Has. Hal/1 BaK Dlvam, Mus.3/3 Faslhl Dvaru, G Gelibolulu All DlvA K,18/4 Matemifl tutmrg gib iildiirdiigi'at iarufi Bir rtyeh da-b6d.rtn4 b.flna ol nev-civan Azfizede Haletl Divam, G, Ger metem icun misal-i hame Srrnrqd b.ta.lyeh hdlre Klm*.b0d dll l rh asman lvih Gewiin lbas-r metem-i sahl biitiin cihan Fuz0f, l,eyla vii Mecnon, b. 861 Bakl Dtuam, Mus.3/3 Birer kiiltiir tagr)4osr olan deyimlerimizd n geriye dobru iz sihdiigiimiizde de matemin ana rengini yalalayabrliit Ka' hab\ yiiztne kaft yakmak, yiiziinii kara I'kar nak, kata yaz, tuhh ka'a, ka., giinlerc ktlnak ifadeled bize kara rengin acr ve hiiznn fafnfhrd{llll,.&aralat bagl'nak, katalar Biymeh kale yas hrtr':.ak kata kata diitiin'l:.ek ka,a 9u aft gl'rnek, kata pus gibi olmak deyimleri ile bu acl ve hiizniin renkte beurginleltibini gitrmekteyiz (Eyiibotlur 1973). Siyah rengin matemle kadirn ve ae rl*h ili kisi hlinmekle birlikt siyah dryndaki r nkledn de kullanrldrtm gijrmekteyiz, Bu konudaki kafa kanqrklbr, karg ag an her bir ren- 8in ayn ayn matem rengi sayrlmasndan ve onlara genel geter matem fonkiyonu yiiklenmek istenmesinden kaynaklanmaktadrr. Klasik Tiirk tiiri metinlerind natemle ilitkilendi len renklere bakhtlmlz zaman henen hefinin ana renkte birlefti$ni ve bu ortakl*lan seb biyle ele almd*lanm Sirriiriiz. "Menek9e","siimbtil", "giiz", " maa", "deniz" v?ijkyiizii" kelirneleti ile temsil edilen bu renkl rin kesin olarak a,'nthr masr giic Sitri.inmektedir. Bu r nkleri bir araya getiren Fy, siyaha yalh tonlan igaret etmeleddir. Siyahrn matemle olan tarhimase ilifkisi, bu rengin Khevlerini de mateme uygun k rn$hr. Menekte ve siimbiiliin morurnsu siyahlte, g6ziin siyahr, dumanrn siyahhf ve bulutlu g6kyiizii ile bulutlu havadaki denizin siyaha yakn tonlan sairlerce natem icin tercih edilmigtir. Ddiim ey 8 kl vefa hitmd b6le6e gnbeniin Hrem ile bakdr atltdr itliimiin gelmiq senun Zeti.Diee^rc.796/7 beytinde r nk aynibrmasha girilmeksizin "men lqe" renginin matem kargrlter kullanldren gitriiyoruz. l3l

5 folklorledebiyat Bigildi gahr Biil esnine Ciin nev-rozi hil,ader qlkarsm Otl kaftarun b6l & turmasun metem Kitahyal Rahtrnt Divam, K. 5/s 'Anznda Za6'ya hat 'anz olrmg dil-beriifl Lldr/ d ile b oc* baf tezyin eylemig Za6 Dlvam c. 508/5 beyiderjnde ise menekteye "Sint, (Civit rengi) ve lacivert renk izafe edilnig; Gdk foti.arub basm oldr kara vaslu Toprak ddfemip yasdanur ahcan b!la& Ca fer Celebi Dlvenr, k.17l14 beytinde de men kte?ijk" renk ite bir arada ele ahnmri, Tutdl etlafin b!u* miilk-i Mtsra dttndi bas Sand ar seyr eyleyenler N! tugyan eytedi - Bakt Dvam, K.7/15 beytinde ise menekge 'hll" rengi ile ijade edilmiror, Diyar-r R0ma Siililtanm eyl diim tetbth Batdtezaruu Hlndtui6na befl zetdnm Bah Dlvam, C Zamane hll{ Hndoar b ncrte rnetin sitrsijn Ni5ar iteon Si nb0l'a S merkand ri Bu[erA,yr Bekt Dlvan,, G. t5l4 beiderihde menek{e "b n" yordam il siyah renkle kary anmqtu. Bana iifltri ci.ilzar-r hund Olur pftehen-i-nfr-i matem HamidLzade Cel t, Hiisrev ri Sftt, b b ytinde ise matem, nilifer Cigegi yoluyla,,n f renkle karg anmdhr. B nzer bir durum siimbtl icin de gecertidir, Srmbiil, aragda $ralayacagmu beyitlerde "96k", 4aciverdl",,d0d-r kebod,,,,,hind0,, telim teri ite mateme kahlmrstr. Bu kelimelerle belirtilen ddrt renk, tek batlanna farktr renkleri kargrlarken siyah ve siyaha yalon tonlan siimbttld n alarak mat n zemininde butufmu$tardr. KBacasr da Sijriildiitii gibi matem ren8indeki fefitliliti veya niian$ braz da yasa e9lik eden ',ukard; nesnelerdeki renklere bortluyuz. Var ise bencileyin 'aak'?ar ohqdur Gdk 861tEdt d68h0p ciemini yir yir riinuit Bakl Divaru, K Gam-r ziilfiink d0d{ tlfr l bdd I^tcitvEdl latlt rontiil olur Bakl Dvam, c.156/3 Bagban-r gulgen-i agkun ohn agrklara DaF giil dod.r k btdl rilnbol ii reyhan gelft Bakl trlvanl, K. 5/3 Geldi bir Hlndo-r bkare-s at iligiifle Garaa bu ki kapufrda ola ee*er sthbtil Ba-kl Dtuafl, K Yukafldaki beyitlerden yola Crkarak siinbnliin;,,rnavi,,,,,lacivert,,,,duman mavisi,, ve 'tiyah" renlte bir qieek oldu8unu s6ylememiz elbette yar ry olacab gibi agtrl*l olarak 132

6 folklo etubilat siyahla temsil edilen matem renkleri arasma mavi, yetil, lacivert ve duman renginin de kahlnar aym olsnde dobru olmayacaktr. Bijyle bir durumda burada sialanan nesneldden ba$ka pek Cok t yin rengi nateme itzgii rentlerden sa}1hca toplumun iizerinde uzlashb fonksiyonel ren8in dryna g*'lmry ola.akhr. qiinkii millet, yasn hangi nesne eliyle debil hangi renkle kartdandf ile ilgilenmittn. Bizim zorlamamrzla bir renl yeni bir fontsiyon kazanmayacakhr. Dikkatimizi "gitk" renge yijnelttieimizde durum daha karmag* gddinmektedir: Gttkleri gtjke boyarsa n'ola lhum dttlini Urdr gam miilk-i dile nar beniim begcegiizrim Zeti Dlvam C. 934/5 beytind "giik" renk, menekte ve snmbrille de itzdeglefn "duman" rergini (duheni) karflamaktadr. 'ukanda Boya$p $H 6 Ahrm dullru Ederdi krlrnu r0y{ cihent Us0li DivAn,, $eh./51 ijrneginde ise g6k-durnan berzetmesi siyaha yakm bir r n8i kar lamaktadr. Gdte.de teniiff seng ile ger sen gile itm 9ey d iriden di, bu dtuan ye gdm g6k Ha$eder il desn lere diigdi afi b Urdr tabanca vii ylizint BtiL Stik itdt mah Zitl Dlva G. 684/3 ca'f r qelebi DlvAm, K,31/lll-7 beyitle nde tenin gdgerm$i Fklinde ortaya Crkan ve pek fok dmekle temsil edil n bu matem durumunu ne yefil ne mavi n d siyahla kanrlayabiliriz. Bu renk, bugiin de kullandrgmp "gttgermek" fiili ile karsrlanan, ten giiriibti rengi yani yefil-siyah arasr morarm$ ten rengidir. "GiJk" kelimesi icin "mavi,","yeei,l")"bitgermek" fiili igin "moramak, yeeermek, bitki yapraklanmak" anlarnlan verilmekt (DilCin )i Fahadet veya zuliim alhnda 6l nlerin Allah kahnda masum sayrlacabt dri$iincesile bu tiir iiliimlerde ak ve gijk rengin t rcih edildifi belirtilmektedir (Kalafat ). Bu k lim, matem durumlannda kullan drbr zaman, k limenin anlam zensinlibi sebebiyle "mavi", //yedl/// //mor// ve "ten ciiriigii" gagn9mlafl ile kafa kangklrgrna seb p olmaktadrr. K6acasr, "gijk" rengin kullan drel mat m durumlannda 'a4avi, matem rengidir." demek, kelimenin dit r anlamlanm ve "mavi"yi hangi ddnemde kart adrbm gitrmenezljklen gelmektii. "G.,I/' rengin "dobu"ru temsit ettitini, "Kcjl ldrk' ifad$inin devletin dotu kanadnr ka$rlamak igin kuuan drbn iddia eden Mstafa Kafah, Sdk rensir yaban ar tarafndan sijylendigi nzere "Tnrk MaviEi", turkuaz Feklinde tammlanmasr yanrnda bu rengin 'reti!' r ngi de karfrladren ve kitabelerde "Yaq -O8iiz" olarak gegen "Giik{rmak" ifadesinde kdr rdm buldubrnu belirtmektedir (Kafalr ). Yazar, ya6 anlamma gelen "kara" rengin yanmda "ar ve "gdlc' rengin de kulladlrnasm lijyle izah etmektedir: "Bu nokta iizerinde bir araghrma yapmaya ihtiyae olmakla bffaber, bu ili rengin kullan dlel yerlerdeti itliim hadiselerinde $hade( hali vardu. Oyle zannediyoruz li, bu ren er herhdnsi bir ttliim ifin deeil, ztnijmle ve qahadet halindeki durumlar iqin deeerlendirilmelidir" 133

7 folklorledzbiyat (Kafal 1996: 52). Bu arada "Bmglik ve hayatiyet" sembolii olm '?eririn (Hey'et 196: 59) de maten e iligkilendirilmesi s6z konusu olunca diiqiinulmesi gereli vardu sannz. Reqat Geng de "grik' rengin 11. yiizyrldan sonra sijylenmeye batlanmf olan ye$il renk oldugunu ve yalmzca mavil ifade ed n bir renk olnladbmr, yetilin ise "yat olan, yani yereren, biten, topraktan e*af, geylerin ad1'oldugunu belirtmektedir (cenc 1996: 41). "cijbemek,,ve "yetermek"le de ilgili olan gitk rengin "sonsuzlubr, tiireyigi, emniyet v huzuru telkin ettiei, dostluk, sadakat, vefa, aydmlk, t mizlik ve ruhan iti de biinyesinde banndudrtr b liriilnektedr fiey'et ). r.aradr Styditi ya gdk henlr zahidiifr ya Rab N matem diitmiif ana kim tiikenmez hif anufr yafl Nesld Dtuam, c drneginde siyahla birlikte ve ona yakn olarak anrlan bu rengin; Aglayup tr Lrla ddtlr &den kar.rnrt dr d EnverI dirler ki b nzq at*-r dldare ru Mnrekkepfi Enved Dtuam, c beytinde, "tanrnaft" fiili ile dijvtlen b d nin aldrb siyah-mor renki Degiil bu dodr plc-a-plc ijliibdiir g$sadan dili Anufr yash tutar..rub ba$u $[< kq.] Ateg Ca'f r C lebi Dtueru, K beytinde de duman-giik kufk benzetm$i s bebiyle duman rengini karyrlamaktadr. Bu konudaki karmaga, bugtin igin "mavi veya yegile ealan rnavi" anlam uygun giirdlen "gdk" k lime8indm ibaret detildir. Bu tutum, r ngin iizel bh fonkliyonu bulunnadrbr durumlada sorun olugturmayabilir ama matem gibi durumlarda farkl bir dikkat gerektirmektedir. Aslen lran'a mahsus olup Firdewl'den itibaren h men biitiin Fars d* biyah mesnevilerlnde s* s* rastlanan mor ve mavi maten lbisebi giyme edetinin, gems'in iiliimii iiz rine MevlanA'nm bir miiddet duhefi (nor) destar sarmasryla da Tiirkler arasmda g selli oldugu belirtilm ktedir ($entiirk t. D eni, sijk, keb1d, n t, n - 8dn, 9n'I gibi kelimelerle karq anan bu renkle n busiin isin tam olarak hansi renklerl kartrlanrnasr gerektigi iinemli bir sorun olarak kar$muda durmaktadr. Yaltkaya da, Fkaflda bahsi gecen makalesinde "fivi1' ve "ner Iqd' rengi geklinde Tiirkrey fevirditi beyitt ki "nty kelimesinden yola $karak maten renginin "rnavl' oldugunu ileri siirmektedir, Yattkaya'nur Urff'den Sevirdigi belt, ilan kiiltiili.in ait natem rengini ifade eenekt dir. Zalen, Burhan-r Katt'd.a "ceme der nll zeden" fiili icin "Aza ve matem etmekten kinayedir." denitmesi, Fars$a sijzliibiin delaleti ile bunun ispat edilmesidir. YaphBn"z araghnnada mavinin inatem idn kulan drb, Giiriince r0y-r akm-ab-r rsbaruff t l*de meh Icbod-r atlr!-r fedrl giyip yasa rida eylg Hafid Divam, c. 101/3 134

8 folklorledebiyat beytinde aya yas tuhnas itin "mavi atlas" giydirildibi yas durumu s6z konusudur. Bu 6rnekteki "kebtd" (mavi) r nlr beltte gee parlayan ayln varlgn qaerryhran ibareden dolayr "gece mavisi" yani gece vaktindeki giikyiizii rensidir. Cece vakti girkyiizii rengi itin verilen "kebod" kelim si iein "siyah" renk kullan sa sanue itiraz eden olmaz. Falar aftda BaKden aldftruz ihnek matem sijz konusu oldubunda ijzrllille mavinin rrkar rp siyahm gilldieini tarh nasrz tarif etmekt dir Knsun kebod ameledn asman liyltr Cer iin fibes{ metem-i glhr bttiin cihan Bakl Diveru, Mus.3/3 Beltteki maviligi,ukandaki mavilikleiden afran 9e, kanaatimizce burada yer alan 'rsrnrr" kelimeidir kj giindriziin "gdl rersil'ni. mavil ka$ amaktad'r. furnaff rengi anlamaya cal$eken karr arhgumz bir calrynada Muhammd Nur Do6an, osmanh ilmiye smrfr mensuplannm Sirkynzii Iengi olan mavi fizme giymelerini, onlann riitbelerinin giikynzrinden daha ristiin olugu ile ili$kil ndirir (Dolan 2003: 41). Yazda gec n iig ttrnekte tumaninin "rnrvl' yannda, "yepil' ve "laciver( renu ri de kargdandrgr Sitri.iriiz ki sanurz bu renlg yefile Calan mavi yani turkuaz olmaldu, Yine mavi renk C rcevesinde, IIL Mehmed'in, babasftn cenaze titreninde yas kryafeti olarak siyaha yakn kolulukta mavi oldugu bilinen "snr'nrt'kadife giydibi belirtilniftir (ErtuB '4) ki bu durum yine matemin koyu renkle, "stume rengi, laciv rt" ile d yerine getirildigini gijstermektedir. "Gtjk" kelimesinden yola gkrak izlediginiz "mavi" seriiveni, bugiin anladrbrmr anlamda bir mavilik yerine geceyi, siirme rengini, morlutu icine alan kolu renkleri kars amakradr. "Kebod" ve "asmanfl' renklerin sefildigi iki itrnekte ise durum matemsidigi iiaret ebnekte v mavinin Ttrk mitolojisindeki yiic ligi, sonsuzlugu ve tbtiinliigii sabnetuan esas fonksiyonunda kullan drhnr gitstermektedir. Bu durum, 6liimlii bir yokluk isin s rgilenen matern icin uygun bt renk imal olmasa gerektt. Bahaeddin O8el, Gdkttirk Yaatlar/nda yer alan "Ktjk Tengri" ifadesinin "mavi 8itk" anlanma Seleceti Sibi "Tengri" sijziiniin gitk kubbeyi ve 8t k maviliginin sonsuzlueunu ifad ettieini, hatta bu m tinl rde t k ba$ n"a kullan an "k6k" kelimesi ile Tanrlnm kargrland{m belirhnektedh (Ogel2001: 16nD. Kutadgu Bilig'den itibaren de "Yafll kijk" tamlama$ ile sonsuz uzay mavilibi biraz da islamiyet'in e*isi ile karl anr olmuttur. Anlafrlan odur ki batlanfcta, Tiirk mitolojisinde "rnavi"nin olumsuz durumlar iizellikle de matem durumlan i{in kullan Ina konusunda bir uygulama sitz konusu debildir. A-ksine mavi, sonsuz uluhiyyeti/ rnutlak varlgr karg ayan bir kawarn olan "gdl" kelimesinden anlam kazanmdhr. Siyah dqmdaki matem renkle, kullaml$ sebepleri bakmmdan biiyiik tilgnde b nzerlik giieternektedir. Menekge, siinb0l, su, duman ve gdkyiiznniin bugnn de bilinen renr<leri ile $mrlandrrtlmadrb r zaman zaman birbirlerinin yerine ge(ecek Fkilde bile kullan drtm gdrmekteyiz. Bu araqhrma sonucunda, "navj" renk ddmda dnemli bir kamasann olmadrdft diiginmektelz. iran edebiyahnda matem karqrlg kullamlan bu 135

9 folklorledcbbat rengin ilk ditnem mesnevileri ile Tiirk edebiyahna geetibini ve abtrlfir Tnrk k firii ya6 renginin siyah ve tonlan ydniinde seyretmbi ile de 15. yiizyldan sonia hemen hemen tamamen mavinir terk edildieini g6rmektefz. Bundan batka nenekte, nil, futa, gijk, duman ve Biimbril gibi isimlerle keg anan rmkler, siyaha yakn tonlan barmdrdrg i{in kullamlrnaktadr. Bu konuda arattrma yapan Z Fep Tanm E ut, hpkr Dede Korkut Hikayele 'nde "karal!-gdklii" Alymekle;fade edilen matem durumunun buglin de kullan an anlamda siyah ve ona yakn renkleri kart adrbml, hatta en son dgiiniilebilen safl ve klrmlzlya kadar biitiin r nklerin en koyu tonlanrun kullanld6m b Iirtrnektedir (Ertud r999t12+127' ). S rpil Bagcr, ishn toplumlarhda matemi simseleyen renkl rin mavi, mor ve siyah oldugunu aktardlf makalesinde, minyadirl rdeki matem rmkleri ile Osmanl ddnemi debl ve ta hl metinlerde gecen kelimelerin tam bir uyugma ifind olmadrbru belirtmekte ve bunu renklerin nakkallar [arafindan tam olarak aynqhnlmad*na, siiz l olarak ifade edilen mor ve siyalun kimi zaman resimlerde mavi ya da lacivert boyalarla ifade edilmig olabil Ggine bablan'aktad'r Gagcl 1996: 166), Yazda, agd*h olarak renkleiin tam olarak aldghfllmamrg olmasr vurgulanmaldadu. Mavi ve tor an icin secilen minyatijrlerin biifik bijliimiiniin iran tarih ve debiyahna ait metinlerd n almrna$, bu rengin iran kiilhir hayahna itzgii matem rengi oldutunu siiyl meye b lki yetmeyebilir ama bu minyatiirle n bulundugu edebl ve tarihl metinlerinin, yas duumunu bu renkleri karg ayan kelimelerle anlatmalan diigiincemizi dogrulamaktadrr, Tiirk larih ve ed byahna ait ilk diinem metirilerinde yas yerine kullan mak nzere mavi karylrh renklerin tok fazla ratbet bulmadrtr ve gelitme d6neminde neredeys tamam n terk edilditi Siiriilmektedir. Tiirk minyattrlerinde gitriilen mavi tonlar be 6zel olarak mavinin matem rengi olarak kullan masr Feklind yorumlanmamal, siyah abrl*h biitiin koyu renlerden biri olarak anlatrlmahdr. AkEi takdirde, minyatiirlerde gorilen renkler dobru kabul edilirken o ninyanirti baflndrnn metinde gefm mor ve siyah kan ayan kelimelere itibar edilm m$i diigiiniilernez. Bu tiirenlerde yer alan kryafeder arasmda "lahverens?" ve "8ri" renklerin y r aldrtru da gitrrnemize radm n bunlafln matem r nklerinden sayrlmasr icin bir gaba sarf edilmeditini gitrmekleyiz. O halde, dzellikle mor ve mavinin de naten rengi oldugunu belirtmek yerine koyu renklilerden giyney iiz n gijsterilditini sitylemek hem dogru hem de manhkl olacakhi. Dijnemin gartlarllnt da gijz itniinde bulundurdubumuzda btitiin insanlann navi, mor ya da,iyah renklerden bninden ijzel matem elbiseleri bulundumalannr beklemek sannz biraz da liiks olacakhr. Hatta zarnan zaman yas durumunda, normal olarak giyilen iist giysiler r*anlmadan sar <lara yeqil/ siyah sibi koyu renkli geritler bablamak bile yet rli gijriilmtigtiir. KAYNAKqA Amri, D,Vrr. Haz. Mehmed Cavupglu {lq7er. istanbd: iu Edebiyat Fakult6i Yayrnlan. Azmizade Habtl, Dlv.,n. Balram Ali Kaya (2003). CambridSq Harvard Universitesi. BaEcr, seryil (1996)."islarn Toplumlannda Matemi Simgeley n R nkler, Mavi, Mor ve 136

10 folklo edcbitat Siyah," Ishm Dijnyasnda Meafiklar re Defin Gelene*led Ankara: TTK Ya}anlar, s. 16&168. Baki Dv n. Haz. Sabahattin Kiisiik (1994). AnkanrTDK Yaynlar'. Ca'fer Celebi, fte aife and Wotk of Tecizede Caler Celebi With a Citial Edition ol His Dvan. Ha/. ismdil E. Ernnsal{1q83). istanbul: istanbul UniversiteqiEdebiy.t Fakiltesi Dl{in, Cem (1983). Yeni Tarana Stj2IW Ankaia: TDK Yaymlan. DoBan, Muhammed Nur (2003). "$ yhtilislamln Mavi qizmesi." Tarii re Driprin.. Say: 3, s ErtuE, ze''nep Tanm (199). wl Yiiztd Osnanh Devleti'nde Cijlus ve CenaE Titrcnted. Ankarar Kiildir Ba-kadrF Yaynlafl. Eynbotlu, E. K mal (1973). On Ugiincii Yiizyldan Giiniiniize Kadar iide ve Ilalk Ditinde Atas'zleti ve Deyimlet.istanbutr DoEan Kardet Matbaac rk. Faslhl, Dtern. Haz. Hal0k Citkalp (2001). Adanar qukurova Univ rsitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii Yiiksek Lisans T zi. F.Jzon, Dtven. Haz. Kenan Akyiiz ve diterleri (1990). Ankara: AksaB Yallnlair. Fuzn:n, LeyIS ve Mecn1n, Haz. Mulamned Nur Dogan (1996). lstanbul qantay Kitabevi. c libolulu Mustafa All Dtuen ffe datii'l-enlk,haz,kudret Altun, (1999). NiBder Ozl m Kitabevi. CenS, Retat (1996)."Tiirk Digiincesi, Davran$! ve Hayahnda Renkler ve San, Klrmlzr, YeFil." ftjr,tler'n larlund e Renklerin veri, Tihk Dnnyae'nda Neertz ikinci Bilgi Btdhted Haz. Sad* Tural, Elmas K r9. Ne6uz ve Renkler, Ankarar AKM Yaym, 'ijleni s Cdlyay, Orhan gaik {1973). Dedem Ko*tJdun Kitab. istanbul: Baebakanl:k Kiiltiir Miistelarhb Ktiltiir Yaymlan. Hafid, XWII. yy. DIvAn 5ai lkfid: Hayatt, Esed, Edebt KFiliEi ve mve nn Tenkitli Mehil Haz. Hac r Unal (2iJ03). Ankara: Gazi Unive$itesi Sosyal Bilimler Enstitrisii Yiiks k Lisans Tezi. HamldLad c hlt Harntdf-zede Cehlf: Hayai, Ese eir, Edebi Kipili,i ve Hiistev ii grnn Mesnevhi, kceleme-te*idii Mefnj, Haz, 9evtiye Kazan (199D, Ispartar Siileyman Demirel Univ rsit si Sosyal Bilimler Enstitiist Yiiksek Usans Tezi. Hey' t, cevad (19%). "Ti.irklerin Tarildnde Renklerin Yeri." Tiirk Nnyasnda Nevruz ikinci Bit,i 96leni Bildbileli. Haz, Sad* Tural, Elmas KLf. Nevruz ve Renkler. Ankara: AKM Yaym, s Kafafr, Mustata (1e96). -Tnrk K{ltiirtinde Renkler." Tutk Diinyas'ndd Newuz ikinc! Bilgi 5ijleni Bildhile. Haz. Sad* Tural, Elmas KhC. Newuz ve Renkler. Antara: AKM Yavml.s Kalafat, Ya$ar (199). 'Tiirk Halk inantlannda Kara." Tiirk Diinya Taih Dergisi Sayr 152, s Karabaq, Seyfi (19%). Dede Korlui'ta Ren-k/er. istanbul Yapr Kredi Yaymlan. Kijlahyal Ranftnl, DrVJr. Netr. Ahm.t Mermer (2004). istanbul: Sahhaflar Kitap Sardy. Mrjr kkepqi Enverr Ummi mven ve E veri Div6r Haz. C mal Kurnaz, Mustafa Tatq (2001). Ankara: MEB Yalanldr 'airlen Nami, Ahmel N.tmt Dtvanr ve Inele'nesrl Haz. Alm t Yenikale (2002). istanbul Istanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstittisti Doktora Tezi. 137

11 folklo cdeb+at Neslrnl, Dlven. Haz. Hns yin Ayan (190). Anlara:AkCag Yaylld'. Ogel, Bahaeddin (2001). Iiir,( Mjtololsi. istanbutr MEB Yaynlan. c. Ir $entiirk, Ahmet Atilla (2002). XW A$a Kadar Anadolu Sahasi Mesnevilennde Edebl Tasqrler. ietanbul Kjtabevi Yaynlan. Ustll, Die6n. Haz, Mustafa isen (1990). Ankara: AkqaE Yaynlarl Yaltkaya, 9erefeddin (1942), "Iarihte Renk." rur*i/al Mecmuasr. VII"VIIL Cilt, s Zafi, Dtvrn. Haz. AliNi-hat Tarlan ( lc70). istanbul: irlanbul Universitesi Edebivat FakUlteli Yaymlan. OZET Milletle!, kendileine dzgii s6yal gdrcvleden bb ktsmlr" rcnktet anc'tt4t ile ye ne Eetitulen Bunun sonudrnda rcnuer kaynab, olulu'jtl tabiatla ilitkki, dinsel ve mibloik yatnii ile bir ktplujir iiin ni l bit kataktu tagnaya baflar Matem sdz kotlusu olunca Tiitk kiiltiifinde ve b! knkiire uzunca bit e rc tan*.]!k eden Hasik Tiirk sibkde nannn atdlkh olank Eiyh zeninde seryilennektedil Fahler matunli durumlada siyah rcngi karytlayan btu keline ku annasalat dahi bu siyahl4 catnfln yotuyta anlatnak kte)'jiilerdb, Kksik Tiirk ii nennleinde /x'ate'n'le iliikilendbilen rcnklerc bakhg'n'z zanan henen hepsinin ana rcnkte birle?tigini ve bu otakhklan sebeule ete athdlktat'nt gnii iz. Maten tdftnlerde yer alan kyafetler anglnda "kahvercngi" ve "Eri" renkleiin yel ald$1n da gitnemize ntnen bunlann matem rcnklerinden saytlma igin bft Caba sa edilneditini gijnnekteyiz O halde, ijzelikle mot ve navinin de maif,m rcngi oldueunu bthtmek ye ne kop rcnkliletden giymer t:zen gij,bdditini sitytenek helx. doen hel'. de man kh olacak l!. Atuhb, *dlmclr':milli kiiltii!, klasik Tiirk Fihi, rcnk" slyah 'lj,a.ts-m, AErnAC'f AI natjons fuuil sone of theft eocial duties that aft pecultu dt them by ol colours, As a ftsl-'jt of this attitude, the9e colours gain nalonal chanctet with thejj ':.eans sources, fonnations, theh relations with the natwe a6 well ae thek rcngiou' and nythologi.al aepecte. In Tutkish culture and in classical Tutkkh WEy which had joined witl-, this.ulturc for yean, when "mouming" b to be discussed, the scene has been displayed on a black grcund. In nouetul circumstances, poets even do not use a word co etponding to the colour ol bhck, but they ty to exq$s this blackness through cornoation. When we analyse the colows assockted with the mouming in the ifxe ol ckssical Tukish poetty, it is seen tiat ti re rs unr ication on thk co ov. On the clothes wom in mouminz cercnonie{. bown and gey colouts could be seen but it should be clatijied that th e;asno eftox made lor the puryose of attibuting a moumlul meaning to Aese colours. Therefore, instead of Eknng that patticula y, the coloun ol puryle and blue arc also deemed as the colouts ol mouninq, it would be bue and logical to cite that it was taken pain to be dresse<) KEy rtotdt: National, culture, ckssical Tu.rkish liteftturc, moqminq, colopt, bla.k 138

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuyla (DEHB) Nasıl Başa Çıkabilirim?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuyla (DEHB) Nasıl Başa Çıkabilirim? Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuyla (DEHB) Nasıl Başa Çıkabilirim? Uzm. Dr. Yusuf Yasin GÜMÜŞ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı NOBEL TIP KİTABEVLERİ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

Doğa nın Siże Özel Tasarımları

Doğa nın Siże Özel Tasarımları Doğa nın Siże Özel Tasarımları O heybetli ağaçların tohumları yüzyıllar önce atılmıştı... Hayat, kendi meyvesinden tekrar doğan bir ağaçla anlatılacaktı tabi ki. Güçlü dallarına salıncak kurduğumuz, meyvesini

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir?

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? Murat Lostar 1 B ilgi G Э ven liпi ve A n a ж Пeleri Teknoloji Anti-virЭs, gэvenlik duvarщ, biyom etrik sistem ler, akщllщ kartlar, elektron ik im

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Ya y n c l k ta ilk le re im za at ma y bir ge le nek hâ li ne ge tir mifl olan Mor pa, bir yıl önce okul ön ce si ya y n c l n da gel mifl ol du u son nok ta olan Morpa

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

beslenmenin biyokimyasi

beslenmenin biyokimyasi Bilimin MUM IŞIĞINDA YEMEK beslenmenin biyokimyasi Prof. Dr. FİGEN GÜRDÖL İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2014 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti. BİLİMİN

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı

Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı TÜRKİYE'DE HENK TERCİHLERİ COLOUR PREFERENCES IN TURKEY AZİZ KIRAN Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı ÖZET Renk tercihleri üzerine yapılan araştırmalar değişik ülkelerde

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

TG 12 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 12 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

İ Ş İ İ ş ş ğ ç ğ ş ç ç ğ ç ğ Ç ö ç şi İ ç ç ş ğ ç ğ ç ç Ç ğ ö ğ İ ç ğ İ İ ğ ş ğ ğ ş öş ç ç ç ğ İ ş ğ İ ğ ç ç Ğ ş öş Ğ ç ç ç İ ğ ş ğ İ Ş ğ İ ğ ç ç İ Ğ

İ Ş İ İ ş ş ğ ç ğ ş ç ç ğ ç ğ Ç ö ç şi İ ç ç ş ğ ç ğ ç ç Ç ğ ö ğ İ ç ğ İ İ ğ ş ğ ğ ş öş ç ç ç ğ İ ş ğ İ ğ ç ç Ğ ş öş Ğ ç ç ç İ ğ ş ğ İ Ş ğ İ ğ ç ç İ Ğ İ Ş İ İ ş ş ğ ç ş ş ğ ğ ğ İ ğ İ İ ğ ş ğ ö ğ İ «ş ğ ş İ Ş ş ğ ş ş ğ İ ş ğ Ş İ Ş ş İ Ş ş Ş İİ Ş ş İ ğ Ş ö ş ö İ Ü Ü İ ö İ ş ç ğ ş çi ö ğ ç ş ç ö ğ ş ö ğ ç ş ğ ş ğ ş İ ö İ İ ö İ İ ç ş ş ö İ Ö ğ ş ğ İ ğ ş

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

İ İ ö ç Ö ç ç ç ç İ ç ç ç İç ö ç ç İ ö ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç ö ö İ ö ç ç İ İ ö ö ö ö ö İ ö ö ö ç İ çi ö ç İ Ş ö ö ö ö ö İ ç ç ö ö ö ö ç ç İ ö ö ö ç ç ç çi ö ç ç ç ö ö İ İ ö İ ö ö Ş ö çö ö İ ç ç ç ç ö

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

--=- ~ '-"-- -"" ~ --=-

--=- ~ '--- - ~ --=- TABLO: l HESAP O Ö NEM İ 0 1.01.2 017-31. 1 2. 2017 OLAN Ş İR K ETLER VE BYF'LE Rİ N FİNAN SAL TABLOLARININ SON YAYI NLANMA TARİHLERİ Ş i rk e t Tip i Konsolide Konsolide Ol m a ya n ( l) Borsa Şirketle

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 N Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve endüstri alanlar nda, alev alabilen malzemeler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*) Eğitim sistemimizde, yabancı dil bilen orta düzeyde teknik elem anları okullarda yetiştirilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının 2.2.1983 gün

Detaylı

KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m

KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m BAŞBAKAN YARDI MCI SI BEŞİ R ATALAY: -TÜRKİ YE SON YI LLARDA SAĞLI K ALANI NDA BÜYÜK REF ORMLAR YAPARAK Bİ RÇOK UYGULAMA BAŞLATTI

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

Yusuf DO 0 5AN * Tahirhan AYDIN *

Yusuf DO 0 5AN * Tahirhan AYDIN * 1 3C. 0 5. 0 2lahiyat Fak ltesi Dergisi 2013, Cilt: XVII, Say 0 3: 1 Sayfa: 33-51 1 9 1 8 1 9 1 2 1 7 1 8 1 9 1 2 1 9 1 8 1 2 1 4 1 2 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 7 1 8 1 4 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Çin Merkez Bankası kasım ayından bu yana gerçekleştirdiği beşinci faiz indirimine karşın global piyasalardaki çalkantılar sürmeye devam ediyor. Şanghay Bileşik Endeksi nin son dört gündeki

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Rus iş ga li yü zün den uzun bir göç s ür ec i s onu

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEL5BEH3M* Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Sayı :70677404/105.04/E.80966 13/09/2017 Konu :2017-2018 Güz Dönemi

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı