YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS"

Transkript

1 YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

2 Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/ Toruń

3 BQ

4 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki Avrupa Birliði yönetmeliklerine uygundur: Gaz Yönetmeliði 90/362/CEE Verim Yönetmeliði 92/42/CEE Elektromanyetik Uygunluk Yönetmeliði 89/336/CEE Düþük Akým Yönetmeliði 2006/95/CEE Yoðunlaþmalý kombiler için 677 yönetmeliðine ayrýca bunlarla birlikte, ISO 9001 ve TSE CE markasýna sahiptir. 1 GENEL GÜVENLÝK ARAÇLARI 5 2 KOMBÝ TARÝFÝ TANIMI KOMBÝNÝN ÝÞLEVSEL ELEMANLARI Ön Panel TEKNÝK DEÐERLER HÝDROLÝK GRUP ELEKTRÝK ÞEMASI ODA TERMOSTATI/ ZAMAN SAYACI TAKILMASI KONFOR DÜGMESÝ HAFIZA DÜGMESI H.T.C. (Isýtma Sýcaklýk Kontrolü) sistemi Dokun & Git Fonksiyonu Akilli sistem dolumu Bilgi INF KOMBÝ MONTAJI Montaj Kurallarý Kombi Montajý Elektrik baðlantýlarý HARÝCÝ SENSÖR MONTAJI -Optional YOGUNLAÞICININ TOPLANMASI GAZ BAÐLANTISI DUMAN BOÞALTIMI VE YANICI HAVA EMÝLÝMÝ TESÝSATIN DOLDURULMASI BOÞALTILMASI 22 4 KOMBÝ MONTAJI Ýlk çalýþtýrma iþlemi öncesi iþlemler Ilk atesleme Ilk atesleme sirasindaki ve sonrasindaki kontrol Parametreleri programlama ISI REGÜLASYON AYARLARI Gösterge ve ariza kodlari Kýsa süreli durdurma Uzun süreli durdurma 32 5 BAKÝM 32 KULLANICI KILAVUZU Genel Uyarýlar Emniyetiniz Ýçin Kombinin Tanýtýmý Baþlatma Özel Fonksiyonlar Gösterge ve Arýza kodlarý 40 4

5 1 GENEL GÜVENLÝK ARAÇLARI Kombilerimiz kullanýcýlarý ve montajý gerçekleþtirecek yetkili elemanlarý her türlü olasý kazaya karþý koruyabilmek için en küçük detay bile hesaplanýp kontrol edilerek üretilmiþtir. Cihaz monte edildikten ve de çalýþtýrýldýktan sonra, teknik eleman elektrik baðlantýlarýnýn doðruluðunu ve insanlarý elektrik çarpmasýna karsý korumak için herhangi bir çýplak kablo olmadýðýný tekrar kontrol etmelidir. Bu kurulum ve kullanýcý kýlavuzu cihazýn ayrýlmaz parçalarýdýr. Her zaman cihazla birlikte muhafaza edilmesi gerekmektedir. Hatta cihaz baþka bir kullanýcýya devredildiðinde veya baþka bir yere monte edildiðinde bile, bu kýlavuz cihazla birlikte gitmelidir. Kýlavuzun kaybolmasý veya zarar görmesi halinde bölgenizdeki yetkili teknik servise baþvurarak yenisini isteyiniz. Kombinin montajý, teknik servisi ve bakýmý gibi tüm müdahaleler yalnýzca yetkili teknik personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Yetkili personelin çalýþmasý yöresel kanun ve nizamlara uygun ve güncel olmalýdýr. Montajý yapan teknik servis elemanlarý, kombinin kullanýþý ile ilgili bilgileri kullanýcýya anlatmalýdýr. Bu cihaz üretiliþ amaçlarýna uygun olarak kullanýlmalýdýr. Hatalý montaj, ayar, bakým ve amaç dýþý kullanýmdan dolayý kiþilere, hayvanlara ve/ veya eþyalara gelebilecek zararlardan Airfel herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Cihaz sýcak su üretmek için yapýlmýþtýr bu yüzden performans ve gücüne baðlý olarak ýsýtma ve/veya kullaným suyu tesisatýna baðlanmalýdýr. Ambalaj açýldýktan sonra cihazýn bütünlüðü, hasarsýzlýðý ve parçalarýnýn tam olduðu kontrol edilmelidir. Eksik malzeme tespit edilmesi halinde cihazý satýn aldýðýnýz merkeze baþvurunuz (cihazýn seri numarasý ile baþvurulmalýdýr). Cihazýn emniyet ventili tahliyesi uygun bir toplama ve tahliye kanalýna baðlanmalýdýr. Airfel emniyet ventilinin devreye girmesinden dolayý doðan zararlardan sorumluluk kabul etmez. Montaj sýrasýnda kullanýcýyý aþaðýdaki konularda bilgilendirmek gerekir: - Tesisattan su kaçaðý olmasý halinde, tesisat vanalarýný kapatarak taahhütçü tesisat firmasý çaðýrmalýdýr - Düzenli olarak, kombinin paneli kontrol edilmeli ve panelde sembolünün yanmadýðý gözlenmelidir. Bu sembol su basýncýnýn uygun olmadýðý hallerde gözlenir. Gerekiyorsa Isýtma Sistemi Tesisatýnýn doldurulmasý paragrafýnda belirtildiði gibi sisteme su doldurulur. - Cihazýn uzun süre kullanýlmayacaðý durumlarda Teknik Servis aranmalý ve aþaðýdaki iþlemlerin yapýlmasý saðlanmalýdýr: cihazýn ana þalterini ve tesisatýn genel þalterini kapalý konumuna getirmeli gaz, su ve kalorifer vanalarýný kapatmalý donma riski varsa, kalorifer ve sýcak kullaným suyu tesisatlarýndaki suyu boþaltmalý - cihazýn bakýmý en az senede bir kere yapýlmalýdýr (bunun için Airfel yetkili teknik servisine haber verilmelidir) Cihaz uygun bir tahliye sistemine baðlanmalýdýr. Yoðuþma suyu Ph ý düþük olduðundan kullanýlmasý, içilmesi tehlikeli ve yasaktýr. Güvenlik için: kombinin küçük çocuklar veya ehliyetsiz kiþiler tarafýndan kullanýlmamasý gerekmektedir gaz veya yakýt kokusu duyulduðunda, elektrik anahtarlarý ve elektrikli cihazlarýn düðmelerinin kullanýlmasý son derece tehlikelidir. Gaz kaçaðý durumunda, mekanýn kapý ve pencereleri açýlarak havalandýrýlmasý gerekir. Bu durumda, gaz vanasý kapatýlmalýdýr ve derhal bölgenizdeki yetkili teknik servise ve yerel gaz kuruluþuna haber verilmelidir çýplak ayakla, nemli veya ýslak vücutla kombiye dokunulmamalýdýr kombiyi temizleyecekseniz, temizliði yapmadan önce kumanda paneli üzerindeki düðmeye görününceye kadar basýlmalý ve elektrik þalteri kapatýlarak sistemin elektriði kesilmelidir emniyet veya ayarlar ile ilgili kýsýmlar üzerinde üretici þirketin talimatlarý dýþýnda veya onay almadan herhangi bir tadilat yapýlamaz montaj mahallinin havalandýrma açýklýklarý týkanmamalý veya boyutlarý küçültülmemelidir cihazýn bulunduðu mahalde yanýcý malzeme ve kutular býrakýlmamalýdýr cihazýn ambalaj malzemeleri çocuklardan uzak tutulmalýdýr cihaz sadece üretiliþ amacýna uygun olarak kullanýlmalýdýr kombiye herhangi bir eþya ve cisim dayamayýnýz elektrik þebekesine baðlý olmasa bile cihazdan dýþarý kablolarý çekmemeli, kopartýlmamalý veya bükülmemelidir mühürlü elemanlara dokunmayýnýz drenaj çikisini kapatmak, engellemek yasaktir. 5

6 2 KOMBÝ TARÝFÝ 2.1 TANIMI FAMILY COND. C Sýnýfý duvar tipi bir kombidir. C sýnýfý cihazlar, yanmýþ gazlarýn, cihazýn bulunduðu mekandan, dýþ atmosfere atýlabileceði ve taze hava giriþininde dýþ atmosferden giriþ imkaný saðlanmýþ olacaðý herhangibir odaya monte edilebilir. Aþaðýda isimleri verilen kombiler duman çýkýþlý tipte kombilerdir. B23P, B53P, C13, C23, C43, C53, C63, C83. Cihazýn montajý yetkili teknik personel tarafýndan yerel gaz daðýtým idaresi ve Belediye talimatlarýna uygun olarak yapýlmalýdýr. Kombinin ana teknik özellikleri sunlardir: - Sicak su sicakligini daima sabit tutan dügme (40 C) - Sicak su bekleme süresini kisaltan hafiza dügmesi - Bir sicak su muslugundan etkin hale getirilebilen Dokun & Git fonksiyonu. - Oda sicaklik dengelemeli iklim kontrol fonksiyonunu etkin hale getiren bir harici prob baglama olanagi. - Otomatik ariza tespit gösterimli mikro-islemci ile kombi kontrolü - Sicak su ve isitma çalisma konumunda sürekli elektronik alev modülasyonu. - Alev iyonlastirma kontrollü elektronik atesleme. - Yavas otomatik atesleme. - Gaz basinç dengeleyici. - Primer devrenin sicakligini kontrol etmek için NTC probu. - Sicak su devresinin sicakligini kontrol etmek için NTC probu. 2.2 KOMBÝNÝN ÝÞLEVSEL ELEMANLARI - Otomatik hava alma devreli devir-daim pompasi. - Isitma devresi için otomatik by-pass - Elektronik kumandali ve akis anahtarli 3-yollu vana. - Sicak su üretimi için paslanmaz çelik sari lehimli isi degistirici. - Genlesme kabi - Isitma sistemini doldurmak için yari-otomatik cihaz. - Basinç düþürücü - Bir oda termostatini veya bir zamanlayici termostatini ya da bölge vanalarini baglama olanagi. - Son islemden 24 saat sonra otomatik olarak aktif hale gelen devir-daim pompasý blokaj önleme devresi - Sizdirmaz yanma odasi. - Brülörü kontrol eden çift tikanma devreli elektrikli vana. - Alev sönmesi durumunda gaz akisini durduran alev iyonlastirma kontrol devresi. - Cihazin asiri isinmasini önleyerek bütün sistemin güvenligini saglayan sinirlama termostati. Kombiyi tekrar çalistirmak için, sinirlama termostatinin aktif hale gelmesinden sonra yanip sönen dügmeye basin. - Fanin, duman çikisinin ve hava girisinin dogru çalismasini kontrol eden basinç farki anahtari. - Isitma sistemindeki 3 bar emniyet vanasi seviye donmayi önleme fonksiyonu. Kombilerin FAMILY uzaktan kumandaya (aksesuar) baglanma özelliði vardýr. 6 1 Doldurma vanasý 2 Gaz valfi 3 Boþaltma valfi 4 Basýnç anahtarý 5 Kullaným suyu NTC sensörü 6 Güvenlik valfi 7 Hidrometre 8 Gaz memesi 9 Fan transformatörü brülör 10 Sifon 11 NTC sensör giriþi 12 Duman analiz örnek týpasý 13 Baca çýkýþý 14 Tahliye borusu 15 Uzaktan ateþleme tranformatörü 16 Üst hava ventili valfi 17 NTC sensör çýkýþý 18 Yüksek limit termostatý 19 Brülör termostatý 20 Ateþleme/kontrol elektrodu 21 Brülör 22 Yoðunlaþýcý seviye sensörü 23 Ana eþanjör 24 Fan 25 Mixer 26 Genleþme tanký 27 Alt hava ventili valfi 28 Sirkülasyon pompasý 29 Akýþ anahtarý 30 Üç yollu solenoit valfi 31 Kullaným suyu eþanjörü 32 Atýk gaz kolektörü Sekil 2,1

7 2.3 Ön Panel ÖNEMLÝ BÝLGÝLER DÜÐMELER C Bilgi dügmesi Kombinin çalismasi ile ilgili bazi bilgilere erismeyi saglayan fonksiyonu etkin hale getirir. 2 Akýllý tesisat dolum dügmesi Basinci dogru degere ayarlamak gerektiginde, tesisat dolum fonksiyonunu aktif hale getirir. Tesisati doldurmak gerektiginde, simgesi yanip söner. 3 Hafiza dügmesi Hafiza fonksiyonunu aktif hale getirir. 4 Isitma sicakligi ayarlama dügmesi Seçme dügmesini kullanarak isitma suyu sicakligi ayarlamasina erismenizi saglar. 5 AÇMA/KAPATMA/SIFIRLAMA dügmesi Asagidaki islemleri yapmanizi saglar: Kombiyi açmanizi. Kombiyi kapatmanizi. Bir arizdan sonra kombiyi tekrar çalistirmanizi. 6 Isitma AÇMA/KAPATMA dügmesi Isitma fonksiyonunu aktif hale getirir/iptal eder. 7 Teknik Destek ve Servis düðmesi Kombinin otomatik servis islemini/family Uzaktan Kumandasini etkinlestirir/iptal eder. 8 Ayarlama dügmesi Mevcut degerleri arttirmanizi veya düsürmenizi saglar. 9 Konfor dügmesi Konfor fonksiyonunu aktif hale getirir. 10 Sicak su sicakligi ayarlama dügmesi Seçme dügmesini kullanarak su sicakligi ayarlamasina erismenizi saglar. Sekil 2,2 7

8 DÝÐER BÝLGÝLER GÖSTERGE C Sifirlama simgesi Kombiyi ne zaman sifirlamaniz gerektigini belirtir (detaylar için sayfa 40 ý okuyun). 2 Anahtar simgesi Bir arizanin varligini belirtir. (detaylar için sayfa 41 i okuyun). 3 Sistem doldurma simgesi Yari otomatik dolumu belirtir (detaylar için sayfa 22 yi okuyun). 4 Çalisma sicakligini (sicak su veya isitma) gösterir. 5 Hafiza simgesi Hafiza fonksiyonu aktif iken görünür. 6 Isitma simgesi Yanip söndügünde, odada bir isitma istegi oldugunu belirtir. 7 Isitma ayar çubugu Ayarli isitma sicakliginin konumunu gösterir (maksimum ve minimum seviyeye göre konum). 8 Isitma simgesinin görünmesi kombinin odadaki bir isitma isteginden dolayi çalistigini gösterir. 9 Donmayi önleme simgesi Donmayi önleme fonksiyonu aktif iken görünür. 10 Harici prob simgesi Harici prob baglandiginda görünür. 11 Uzaktan kumanda paneli Bir uzaktan kumanda paneli baglandiginda görünür. 12 Servis simgesi Kombinin otomatik servis islemi yaptigini belirtir. 13 Isitma tesisatinin basinç degeri. 14 Konfor simgesi Konfor fonksiyonu aktif iken görünür. 15 Sicak su simgesi Yanip söndügünde, bir sicak su istegi oldugunu belirtir. 16 Sicak su simgesi Su sicaklik ayarlamasinin konumunu gösterir (maksimum ve minimum seviyeye göre konum). 17 Sicak su simgesinin görünmesi kombinin bir sicak su isteginden dolayi çalistigini gösterir. Sekil 2,3 8

9 2.4 TEKNÝK DEÐERLER Family 30 COND KIS Family 35 COND KIS Isýtma devresi: nominal ýsýl debi kw 30,00 34,60 kcal/h Isýtma devresi nominal ýsýl gücü (80 o /60 o ) kw 29,01 33,74 kcal/h Isýtma devresi nominal ýsýl gücü (50 o /30 o ) kw 31,41 36,75 kcal/h Isýtma devresi düþürülmüþ ýsýl debi kw 6,00 7,00 kcal/h Isýtma devresi düþürülmüþ ýsýl gücü (80 o /60 o ) kw 5,73 6,88 kcal/h Isýtma devresi düþürülmüþ ýsýl gücü (50 o /30 o ) kw 6,31 7,55 kcal/h Kullaným suyu devresi: nominal ýsýl debi kw 30,00 34,60 kcal/h Maksimum ýsýl güç kw 30,00 34,60 kcal/h Düþürülmüþ ýsýl debi kw 6,00 7,00 kcal/h Minimum ýsýl güç kw 6,00 7,00 kcal/h Çalýþma verimi Pn max Pn min (80-60 ) % 96,7-95,5 97,5-98,3 Çalýþma verimi % 30 (47 dönüs) % 102,0 102,1 Yanma verimliliði % 96,9 97,8 Çalýþma verimi Pn max Pn min (50-30 ) % 104,7-105,2 106,2-107,8 Çalýþma verimi % 30 (30 dönüs) % 108,1 108,6 Elektrik gücü W Kategori II2H3P II2H3P Gönderilen ülke TR TR Besleme gerilimi V - Hz Koruma sýnýfý IP X5D X5D Brülör sönükken bacada ve kaportadaki kayýplar % 0,10-0,80 0,10-0,80 Isýnma Devresi Maksimum basýnç ve sýcaklýk bar Standart çalýþma için minimum basýnç bar 0,25-0,45 0,25-0,45 Isýnma devresi su sýcaklýk seçim ayarý C Pompa: tesisata gerekli maksimum basma kapasitesi mbar debi deðeri l/h Membranlý genleþme tanký l Ön þarjlý genleþme kazaný bar 1 1 Kullaným suyu devresi* Maksimum basýnç bar 6 6 Minimum basýnç bar 0,15 0,15 25 o C de sýcak su miktarý l/min 17,2 19,8 30 o C de sýcak su miktarý l/min 14,3 16,5 35 o C de sýcak su miktarý l/min 12,3 14,2 Kullaným suyu devresi asgari su debisi l/min 2 2 Kullaným suyu devresi su sýcaklýk seçim aralýðý C Akýþ regülatörü l/min Gaz basýncý Doðalgaz basýncý (G20) mbar LPG gazý basýncý (G31) mbar Tesisat baðlantýlarý Isýnma devresi giriþ-çýkýþ Ø 3/4 3/4 Kullaným suyu devresi giriþ-çýkýþ Ø 1/2 1/2 Gaz giriþi Ø 3/4 3/4 Kombi boyutlarý Boy mm En mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Fan performansý Kalýntý basma yeteneði, borular 0,5+ dirsek 90 (giriþ+tahliye) Pa Akýþ oraný (G20) Hava kapasitesi Nm 3 /h 36,234 43,231 Duman kapasitesi Nm 3 /h 39,143 46,701 Dumanýn akýþ kütlesi (max-min) gr/s 13,13-2,72 15,67-3,17 Duman tahliye ve hava emilimi eþmerkezli borular Çap mm Maksimum uzunluk m 7,80 7, dirsek takýlmasý halinde kayýp m 0,5/0,85 0,5/0,85 Duvar geçiþ deliði (çap) mm Duman tahliye ve hava emilimi eþmerkezli borular Çap mm Maksimum uzunluk m Duman tahliye ve hava emilimi ayrýk borular Çap mm Maksimum uzunluk m dirsek takýlmasý halinde kayýp m 0,5/0,85 0,5/0,85 Nox klasa 5 klasa 5 G20*** gazýyla maksimum ve minimum debide emisyon deðerleri Maksimum Aktif madde CO.. altýnda p.p.m CO 2 % 9 9 Aktif madde NOx.. altýnda p.p.m t duman C Minimum Aktif madde CO.. altýnda p.p.m CO 2 % 9 9 Aktif madde NOx.. altýnda p.p.m t duman C * Belirtilen deðerler ile: Ø baca çýkýþý, uzunluk 0,85m, su sýcaklýðý C 9

10 PARAMETRELER Dogal Gaz (G20) Likit gaz Propan (G31) Alt Wobbe endeksi (15 C-1013 mbar da) MJ/m 3 S 45,67 70,69 Alt ýsý deðeri MJ/m 3 S 34,02 88 MJ/kgs - 46,34 Nominal besleme basýncý mbar (mm H 2 O) (203,9) (377,3) Minimum besleme basýncý mbar 10 (mm H 2 O) (102,0) - Family 30 COND KIS Ana brülör meme sayýsý n 1 1 Brülör çapý Ø mm Gaz diyaframý mm 6,7 4,7 Brülör uzunluðu mm Isýtmadaki maksimum gaz debisi Sm 3 /h 3,17 - kg/h - 2,33 Kullaným suyu devresi maksimum gaz debisi Sm 3 /h 3,17 - kg/h - 2,33 Isýtmadaki minimum gaz debisi Sm 3 /h 0,63 - kg/h - 0,47 Kullaným suyu devresi minimum gaz debisi Sm 3 /h 0,63 - kg/h - 0,47 Yavaþ baþlangýçtaki fan devir sayýsý revs/min Maksimum fan devir sayýsý revs/min Minimum fan devir sayýsý revs/min Family 35 COND KIS Ana brülör meme sayýsý n 1 1 Brülör çapý Ø mm Gaz diyaframý mm 7 5 Brülör uzunluðu mm Isýtmadaki maksimum gaz debisi Sm 3 /h 3,66 - kg/h - 2,69 Kullaným suyu devresi maksimum gaz debisi Sm 3 /h 3,66 - kg/h - 2,69 Isýtmadaki minimum gaz debisi Sm 3 /h 0,74 - kg/h - 0,54 Kullaným suyu devresi minimum gaz debisi Sm 3 /h 0,74 - kg/h - 0,54 Yavaþ baþlangýçtaki fan devir sayýsý revs/min Maksimum fan devir sayýsý revs/min Minimum fan devir sayýsý revs/min Sistem temizlenmesi ve Isýtma devresi suyunun karakteristiði Yeni sistem ya da kombinin montajýndan sonra ýsýtma devresini temizleyiniz. Temizlemeden sonra ürünün doðru çalýþtýðýna emin olun. Suyun karakteristik deðerlerinin tabloda verilen deðerleri saðladýðýndan emin olunuz. Parametre Birim Su kullaným Isýtma sistemi PH 7 8 Sertlik F Görünüm - temiz 10

11 2.5 HÝDROLÝK GRUP AF Sýcak kullaným suyu giriþi R Sýcak kullaným suyu çýkýþý AC Merkezi ýsýtma suyu gidiþ M Merkezi ýsýtma suyu dönüþü 1 Güvenlik valfi 2 Boþaltma valfi 3 Otomatik by-pass 4 Basýnç anahtarý 5 Doldurma elektrovalfi 6 Hidrometre 7 Dönüþsüz valf 8 Doldurma vanasý 9 Kullaným suyu NTC sensörü 10 Kullaným suyu eþanjörü 11 NTC sensör giriþi 12 Ana eþanjör 13 NTC sensör çýkýþý 14 Üst hava ventili valfi 15 Manual air discharge 16 Genleþme tanký 17 Alt hava ventil valfi 18 Pompa 19 3 yollu valf 20 Akýþ debisi düzenleyici 21 Akýþ kontrol anahtarý 22 Sýcak kullaným suyu filtresi M AC R AF Sekil 2,4 NTC sensör giriþi NTC sensör çýkýþý Kullaným suyu NTC sensörü Sekil 2,5 POMPA ÇALIÞMA EÐRÝLERÝ Ýsýtma sistemindeki pompa çalýþma eðrileri pompa basýncýna, kapasiteye baðlýdýr. Isýtma sistemindeki boru boyutlarý atýk buhar basýncýna baðlýdýr. Isý deðiþtiricideki su sirkülasyonunun yeterli olduðu durumlarda kombinin uygun çalýþtýðýný unutmayýnýz. Bu amaçla, kombi otomatik by-pass sistemiyle donatýlmýþtýr. Bu sistem her þartta kombi için gerekli olan su sirkülasyonunu saðlar. Eðer daha fazla pompa basýncýna ihtiyaç var ise, daha yüksek verimli bir pompa kullanýlmalýdýr. 1 = ilk hýz 2 = ikinci hýz 3 = üçüncü hýz Atýk buhar basýncý (x 100 mbar) Kapasite (debi) (litre/saat) Sekil 2,6

12 2.6 ELEKTRÝK ÞEMASI FAZ- NÖTR BAÐLANTÝSÝNA UYULMASÝ GEREKIR TRX uzaktan ateþleyici transformatör V Fan P Pompa P2 Harici eklenen pompa F1-F2 Sigorta 4 AF F Dýþ sigorta 2 A F OPE Gaz valfi operatörü E.A.R. Ateþleme/ kontrol elektrodu MOD Modülatör F.L Akýþ anahtarý S.C. Yoðunlaþýcý sensörü 3V 3-yollu servomotor valfi TR1 Ana transformatör TSC2 Ateþleme transformatörü S.E. Harici sensör S.S. Sýcak kullaným suyu sýcaklýðý devresi sensörü (NTC) T.P Basýnç anahtarý S.M. Ana devre çýkýþ sýcaklýðý sensörü S.R. Birincil ýsý devresi sensörü (NTC) AE01X Kontrol paneli M0T2B Motor kontrol paneli AF0X Scheda display C.S.A. Yarý otomatik ýsýtma devresi doldurucu T.L.A. Limit termostat fazla sýcak su T.F. baca termostatý G Joint M3-M6 Yüksek voltajda harici baðlantý için kontrol panosu M10 Düþük voltajda harici baðlantý için kontrol panosu M2 Pompa baðlantýsý için kontrol panosu J1-J24 baðlayýcýlar CN1-CN12 baðlayýcýlar BLU - Mavi MARRONE - Kahverengi BIANCO - Beyaz NERO - Siyah ROSSO - Kýrmýzý ARANCIONE - Turuncu GRIGIO - Gri VIOLA - Mor ROSA - Pembe RISC. - Isýtma devresi SAN. - Kullaným suyu devresi ELETTRODO - Elektrod FUSIBILE - Sigorta VALVOLA GAS - Gaz valfi 12 Sekil 2,7

13 2.7 ODA TERMOSTATI/ ZAMAN SAYACI TAKILMASI Sekil 2, a b c P2 d e 10 YÜKSEK VOLTAJ BAGLANTILARI (sekil a, b, c) Zaman sayacý ve oda termostatý 230 volt ile çalýþýr. Kontrol panosu içindeki 6 lý klemens üzerine diyagramda gösterildiði gibi zaman sayacý ve oda termostatý takýlýr. 1= 2AF sigorta 2= oda termostatý DÜÞÜK VOLTAJ BAÐLANTILARI (þekil d) Düþük voltaj baðlantýlarýný diyagramda gösterildiði gibi (M10) kontrol panosuna baðlayýn. 4= düþük sýcaklýk termostatý 5= harici sensör ÖZEL SÝSTEMLER(þekil e) Pompayý kontrol panoya baðlayýn. Kombi takýlan pompayý tanýyýp idare edecek kapasitededir. Hidrolik baðlantýlar diyagramdaki gibi yapýlýr. Bu yolla, ekstra 1300l/h akýþ oranýyla sistem çalýþýr. Yedek pompa standart bir aksesuar deðildir, sistemin boyutlarý göz önüne alýnarak en uygun olan seçilmelidir. Pompayý aktif hale getirmek için, parametre 20 ayarlanýr, ýsýtma modu, pozisyon 03 te, yedek pompa.(detaylar için parametre ayarlamalarý konusuna bakýnýz.). 7= kombi 8= kombi pompasý 9= yedek pompa 10= hidrolik seperatör - Terminal panonun koruyucusunu kapatin, daha önce çikarmis oldugunuz tüm vidalari yerine takin - Paneli kapatiniz, kombinin kaportasini yerine takiniz. 13

14 2.8 KONFOR DÜGMESI dügmesine basildiginda konfor fonksiyonu aktif hale gelir ve ilgili simge görünür. dügmesine basildiginda, su ideal sicaklikta dusakabin için verilir; standart sicaklik ayari 40 C dir. Konfor sicakligini 0,5 C lik artis ile 35 C ile 45 C arasinda degistirmek mümkündür. Bu sicakligi degistirmek için, fonksiyonu seçtikten sonra, tusuna basin ve A dügmesini çevirin. Ayarli sicaklik görünür. Konfor fonksiyonu, dusakabin için dogru sicakligi elde etmek üzere sicak ve soguk su arasinda dogru karisimi aramaktan kaçinir. Not Ayarlanan deger kombinin hafizasina alinir ve daha sonra Konfor dügmesini seçtiginizde, kombi istenilen sicaklikta su beslemeye hazir olacaktir. A Sekil 2,9 2.9 HAFIZA DÜGMESI dügmesine basildiginda Hafiza fonksiyonu aktif hale gelir ve ilgili simge görünür. Hafiza fonksiyonu ayni anda bir çift elektronik beyni aktif hale getirir: Sicak su beyni Isitma beyni. Sicak Su Hafizasi Hafiza dügmesini aktif hale getirerek, cihazýn beyni kullanicinin kullanim aliskanliklarini hafizaya almaya baslar. Sadece bir hafta sonra hafiza fonksiyonu, kullanicinin sicak su aliskanliklarini ögrenmis olacak ve böylece, her istege göre suyu ön isitabilecektir. Ön isitma, gün içinde istek yapilmadan yarim saat önce ve önceki hafta hafizaya alinan saatte gerçeklesecektir. Örnek Ayin 15 inde Persembe günü saat sabah 7 de bir sicak su istegi yapildi. Sonraki Persembe, ayin 22 sinde saat sabah 6.30 da kombi sicak su için ön isitma yapacaktir. Kullanici saat 7 de sicak su isteginde bulundugunda, suyu istedigi sicaklikta bulabilecektir. Normal aliskanliklarin yaninda, ön isitilmis suyun hazir olmasi gerekiyorsa, Dokun & Git fonksiyonunu kullanin. Kombinin elektrigi yoksa, bu fonksiyon ile hafizaya alinan veriler kaybolacaktir. Kombiye tekrar elektrik geldiginde, hafiza fonksiyonu yeniden aliskanliklari hafizaya almaya baslar. Hafiza fonksiyonunun avantajlarindan yararlanabilmek için, bir haftanin geçmesi gerekir. 14 Sekil 2,10 Isitma Hafizasi Hafiza dügmesini etkin hale getirerek kombi, ateslemeden sonra geçen zamani dikkate alir ve 10 dakika sonra, hafizadaki besleme sicakligini 5 C arttirir. Hafiza fonksiyonu, oda termostatinda ayarlanan oda sicakligina ulasilincaya veya izin verilen maksimum sicakliga erisilinceye kadar bu islemi tekrarlar. Bu otomatik islemden dolayi, düsük besleme sicakliklarini seçmek ve ayni anda ayarli oda sicakligina erisme süresini kisaltmak mümkündür.

15 2.10 H.T.C. (Isýtma Sýcaklýk Kontrolü) sistemi Isitma sicakligini 40 C minimum degerden 80 C maksimum degere ayarlarken, H.T.C. sisteminin etkin hale geldigi alan tespit edilir: Isýtma Sýcaklýk Kontrolü (55 C den 65 C ye kadar). H.T.C. sistemi otomatik olarak besleme sicakligini yöneterek kombinin çalismasini gerçek ihtiyaçlara göre ayarlar. Isinin arttirilmasi gerektiginde, besleme sicakligi artarak ortamin hizli bir sekilde isitilmasi saglanir. Istenilen ortam elde edildiginde sistem, besleme sicakligini baslangiçta ayarlanan degere döndürür. Bütün bu islemler elektrik tüketimini, kombide kireç olusumunu ve peteklerdeki isi araliklarini azaltir. Sekil 2, Dokun & Git Fonksiyonu Daima Hafiza fonksiyonunu aktif halde tutmak istemediginizde veya hafizaya alinan normal aliskanliklarin yaninda, sicak suyun hazir olmasini istediginizde, istekten sadece birkaç dakika önce sicak su ön isitma islemi yapabilirsiniz. Dokun & Git fonksiyonundan dolayi, muslugu açip kapattiginizda hizli ön isitma islemi aktif hale gelerek sadece yapilan istek için sicak su hazirlar Akilli sistem dolumu Kombi tarafindan kaydedilen basinç ariza seviyesinin altina düstügünde, simgesi göstergede yanar ve sistem dolum dügmesi etkin hale gelebilir. dügmesine basildiginda akilli sistem dolum fonksiyonu aktif hale gelir. Dügmeye bastiktan sonra göstergede, dolumu adim adim gösteren bir damla simgesi görünür. Dolum islemi tamamlandiginda, damla simgesi kaybolur. Not Giris basinç degeri minimum emniyet degerinin altina düserse, 40 ariza kodu görünür (Bkz. Gösterge ve ariza kodlari bölümü). Kombiyi sifirlamak için dügmesine, ardindan sistem dolum islemini baslatmak için dügmesine basin. Sekil 2,12 Sekil 2,13 15

16 2.13 Bilgi dügmesine basildiginda, göstergede InFO yazisi görünür. Seçme dügmesini (A) çevirdiginizde, göstergede asagida açiklanan bilgiler tek tek görünür. A Bilgi listesi Info 1 bir harici prob baglanmissa, prob tarafindan kaydedilen dis sicakligi gösterir. Info 2 sistem basincini gösterir ve dolum simgesi ile birlikte görünür. Info 3 ayarli isitma sicakligini gösterir. Info 4 ayarli su sicakligini gösterir.. Info 5 ikinci ýsýtma devresi sýcaklýk ayarýný gösterir. 10 saniye içinde seçim yapmazsaniz, kombi otomatik olarak bu fonksiyondan çikar; hemen çikmak isterseniz, dügmesine basin INF2 Teknik servisin iþine yarayacak bilgilere ulaþmak için 10 saniye süreyle düðmesine basýlýr INF2 görünür. Açýklama Gösterge Gösterge 2li 4lü 1 Sonda ýsý giriþi xx 01 C 2 Sonda ýsý çýkýþý xx 02 C 3 Birinci sýhhi sonda ýsýsý (*) xx 03 C 4 Bu modelde kullanýlmýyor xx Cond C 5 Bu modelde kullanýlmýyor xx 05 6 Ýkinci ýsýtma sistemi sonda ýsýsý xx 06 C 7 Bu modelde kullanýlmýyor xx 07 8 Havalandýrma hýzý/100 xx FAN 9 Bu modelde kullanýlmýyor xx Bu modelde kullanýlmýyor xx Geçmiþteki arýza kodlarý xx HIS0-HIS7 Not (*): eðer SAN sondasý hatalý yada takýlý deðil ise - - görünür. 16

17 3. KOMBÝ MONTAJI 3.1 Montaj Kurallarý Montaj iþlemi sadece yetkili (nitelikli) personel tarafýndan montaj kurallarý dikkate alýnarak yapýlmalýdýr. Bunun yaný sýra montaj iþlemi yerel yönetimlerin (Ýtfaye Servisinin, Sular Ýdaresinin ve Gaz Daðýtým Þirketinin.. vb) belirlediði kurallar çerçevesinde yapýlmalýdýr. Yerleþim Kombinin yerleþtirildiði bölge uygun havalandýrma koþullarýna ve C13, C23, C33, C43, C53, C63, C83 tipi baca uygulamalarýna müsait olmalýdýr. Minimum Uzaklýk Kombi; - Bir fýrýn veya herhangibir piþirme cihazýnýn üzerine monte edilmemelidir. - Normal bakým iþlemlerini yapabilmek amacýyla, kombiye rahatlýkla eriþebilmek için Þekil 3.1 de verilen asgari mesafelere uymak gereklidir. - Kombinin bulunduðu ortamda yanýcý maddelerin olmasý yasaktýr. 3.2 Kombi Montajý Bir destek levhasý kombi ile birlikte standart olarak verilir. Montaj aþaðýdaki gibidir. - Destek levhasýný (F) bir terazi ile duvara sabitleyiniz. - Destek levhasýný (F) duvara tutturmak için 4 delik (Ø 6 mm) iþaretleyiniz. - Bütün ölçülerin doðru olduðundan emin olunmalý sonra matkapla önceden verilen çaplarda delikler duvara açýlmalýdýr. - Destek levhasý (Aský hareketi) duvara vidalarla sabitlenir. - Tesisat baðlantýlarý yapýlýr. Tesisat baðlantýlarýnýn pozisyonlarý ve ölçüleri aþaðýdaki gibidir. A Isýtma tesisatýna gidiþ 3/4 B Kullaným suyu çýkýþý 1/2 C Gaz baðlantýsý 3/4 D Isýtma tesisatýndan dönüþ 3/4 E Kullaným suyu giriþi 1/2 Hidrolik baðlantýlarýnýn tamamlanmasýndan sonra Þekil 3.3a daki alt kapaðý takýnýz. C de gösterilen vidayla sýkýþtýrýnýz. Önemli Montaj iþlemine baþlamadan önce, tesisat ve montaj borularýnýn temiz olduðundan emin olunuz. Kombi ýsýtma devresine fazla su ilavesi veya sistem basýncýnýn yükseldiði durumlarda devreye girecek emniyet ventili çýkýþýný uygun bir gidere baðlayýnýz. Kombinin kullaným suyu tarafýnda emniyet ventili bulunmamaktadýr bu sebeple soðuk su giriþinin 6bar ý geçmemesine dikkat ediniz. Kullaným suyu basýncýndan emin olmadýðýnýz durumlarda, soðuk su giriþine basýnç düþürücü monte ediniz. Ýlk çalýþma iþlemine baþlamadan önce kombinin uygun gaz tipinde çalýþtýðýný kombi kolisindeki etiketten kontrol ediniz. Ýlk çalýþtýrma iþlemi sadece yetkili AIRFEL Servisleri tarafýndan yapýlmalýdýr, aksi halde cihaz garanti kapsamýndan çýkar. F B A Sekil 3,3a E D 200 C B A Ölçümler mm cisindendir Sekil 3,1 Sekil 3,2 17 C Sekil 3,3b

18 EÞ MERKEZLÝ BACA ÇIKIÞI ÇÝFT ÇIKIÞLI BACA ÇIKIÞI ADAPTOR ø ,5 Sekil 3,4 3.3 Elektrik baðlantýlarý Bu iþlem AIRFEL Yetkili Servisi Teknisyenleri tarafýndan yapýlmalýdýr. Aksi taktirde cihazýnýz garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr. - Harici elektrik þalterini OFF konumuna alýnýz. - Þekil 3.3b de C ile gösterilen vidalarý sökünüz. - Þekil 3.5 de ki gibi alt kapaðý çýkartýnýz. - Þekil 3.5 de ki D vidalarýný sökünüz. - Kombi dýþ kapaðýný çýkarýnýz. - Ön paneli hafifçe yukarý kaldýrýp yatay konuma alýnýz. - Düþük ve yüksek voltaj klemens kapaklarýný çýkartýnýz. - Eðer varsa oda termostad ý baðlantýsýný Sayfa 11 de ki diyagramda gösterildiði gibi yapýnýz. - Cihazýn elektrik beslemesini yapýnýz. - Cihazýn ana beslemesini baðlayýnýz. - Klemens kutusunu kapatýnýz, vidalarýný sýkýnýz. - Paneli kapatýnýz ve vidalarý geri sýkýnýz. Faz dan faz a güç besleme durumunda topraða göre hangisinin daha yüksek elektriksel potansiyele sahip olduðunu kontrol etmek için bir test cihazý kullanýn ve onu L ye baðlayýn kalan kabloyu da N ye baðlayýn. Topraklama hattý diðerlerinden birkaç santim daha uzun olmalýdýr. Zorunludur: - Tek kutuplu magnetotermik anahtarýn kullanýmýnda CEI - EN normlara uygun olan ayýrýcý cihazýn kontaklarý açýklýðý en az 3,5 mm olacak, kategori III) - Topraklamayý iyi yapýn - Montajdan sonra kombinin güç prizlerine ulaþýlabilir olmasýný saðlayýn. Elektrikli cihazlarýn topraklanmasý için cihazda gaz ve su borularý kullanýlmamalýdýr. Kombinin topraklanmasýndaki hatalar veya elektrik diagram larýnda verilmiþ olan iþaretlere uyulmasý nedeni ile meydana gelebilecek hasarlardan üretici firma sorumlu deðildir. D Düþük Voltaj baðlantýlarý ME2 Yüksek Voltaj baðlantýlarý 230 V ME1 B A D 18 Sekil 3,5

19 Ýklimsel kontrol fonksiyonlarýnýn düzgün çalýþmasý için harici sensörün düzgün pozisyonda olmasý gerekir. Sensör binanýn dýþýna, kuzey yada kuzey batýya dönük, akýþkan borularýndan, kapýlardan, pencerelerden ve güneþ alan tüm yüzeylerden uzak monte edilmelidir. Harici sensörün duvara tutturulmasý - Terminal panoya ve aský deliklerine ulaþabilmek için, ters saat yönünde çevirerek plastik sensör kabýný yuvasýndan çýkartýn - Sensör yuvasýný þablon gibi kullanarak deliklerin açýlacaðý yerleri iþaretleyin - Kutuyu ayýrýn ve delikleri açýn - Yuvayý duvara sabitleyin - Kablolarý kutusunu tutan somunu açýn, sensörle kombi arasýna bipolar kablo ekleyin - Sensörle kombi arasýndaki elektrik baðlantýsý için, elektrik baðlantýlarý konusuna bakýn - Kablo kutusunu tekrar sýkýlaþtýrýn ve koruyucu kutunun kapaðýný kapatýn. Sensör düzgün bir yüzeye takýlmalýdýr. Düzgün olmayan yüzeyler yada tuðla duvarlar düzeltilmeden sensör takýlmamalýdýr Kombi ile sensör arasýnda maksimum 30 m olmalýdýr. Sensörle kombi arasýndaki baðlantý kablolarý sugeçirmez olmalý ve uygun þekilde korunmalý. Baðlantý kablosu için herhangi bir kanal onu diðer güç hatlarýndan (230 V.A.C.) ayýrýr. 3.4 HARÝCÝ SENSÖR MONTAJI -Optionalþekil YOGUNLAÞICININ TOPLANMASI Güvenlik valfinden ve sistemden çýkan her türlü suyu toplayan bir kolektör vardýr. Yasalar ve yönetmelikler gereði plastik bir boruyla kolektör takýlmalýdýr. Kolektörün (A) dýþ çapý 20mm olmalýdýr. Bu yüzden Ø18-19 mm lik borular kullanýlmalý ve uygun bir kelepçe takýlmalýdýr. Airfel Riello yoðunlaþýcý sistem kaçaklarýndan doðabilecek zararlardan sorumlu deðildir. Cihazýn emniyet ventili tahliyesi uygun bir toplama ve tahliye kanalýna baðlanmalýdýr. Airfel Riello emniyet ventilinin devreye girmesinden dolayý doðan zararlardan sorumluluk kabul etmez. þekil 3.7 A 3.6 GAZ BAÐLANTISI Cihazý doðalgaz tesisatýna baðlamadan önce aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz: geçerli mevzuatlara uyulmuþ olunmalý gaz tipi cihazýn çalýþmasýna uygun olmalý borular temiz olmalý. Gaz borularý sýva üstü olarak öngörülmüþtür. Gaz hattý üzerine uygun boyutlarda gaz filtresi takýlmasý zorunludur. Montaj bitiminde, yapýlan baðlantýlarýn ilgili normlarda belirlenmiþ kesin sýzdýrmazlýða sahip olduðunu kontrol ediniz. 19

20 3.7 DUMAN BOÞALTIMI VE YANICI HAVA EMÝLÝMÝ TÝP B23P/B53P BACA MONTAJI Baca çýkýþ borusu 80mm dir. Montaj gerekliliklerine göre en uygun yere yerleºtirilebilir. Montaj yapmak için montaj kiti ile birlikte verilen talimatlara uyun. Bu kurulumda 80mm baca baðlamak için 60 / 80 redüksiyon kullanýlmalýdýr. Kullanýlan bacanýn uzunluðuna baðlý olarak tabloda gösterilen atýk gaz flanþlarýndan birini kullanýn. Redüksiyon kullanýlan kombinin monte edildiði baca sistemine göre taze hava odadan saðlandýðý durumlarda odaya uygun havalandýrma býrakýlmalýdýr. 0 C nin altýndaki hava sýcaklýklarýnda kombi çalýþýrken yoðuþma sifonu kullanmak zorunludur. Ýzolasyonsuz baca baðlantýlarý potansiyel tehlike kaynaðýdýr. Baca uzunluðu (m) 30 KIS KIS 28 Her kývrým için kapasite kaybý (m) ,5 0,85 EÞMERKEZLÝ KANALLAR (Ø ) Eþmerkezli çýkýþlar oda koþullarýna en uygun yöne yerleþtirilebilir, tabloda verilen maksimum uzunluk deðerlerine uyulmalý ve dýþ hava sýcaklýðý göz önünde bulundurulmalýdýr. Yoðunlaþýcý sývý kolektörüne gerek varsa, grafikten yararlanabilirsiniz. Duman boþaltým kanalýna yoðunlaþýcý sývý deposuna doðru % 1 oranýnda eðim verilmelidir. Yoðunlaþýcý sývý kolektörü sadece duman kanalýna, kazandan maksimum 0,85 m uzaklýkta uygulanmalýdýr; su deposunu þehir suyu boþaltýmýna baðlayýn. Yalýtýlmamýþ boþaltým kanallarý tehlikeli olabilir. Kombi, kurulum tipine ve kanal uzunluðuna baðlý olarak havalandýrmayý otomatik olarak ayarlar. Yanýcý hava kanalýndaki borularýn önünü kapatmayýn yada boyutunu daraltmayýn. Yatay Eþmerkezli Bacanýn maksimum doðrusal uzunluðu Ø (m) 30 KIS 35 KIS Dikey 7,80 7,80 Eþmerkezli Bacanýn maksimum doðrusal uzunluðu Ø (m) 30 KIS 35 KIS 8,80 8,80 Her kývrým için kapasite kaybý (m) ,5 0,85 Her kývrým için kapasite kaybý (m) ,5 0,85 Dogrusal uzunluk, baglantisiz, dirseksiz ve çikis agzi hariç demektir. 20

21 AYRIK KANALLAR (Ø 80) Ayrýk kanallar montaj yeri sýcaklýðýna ve kanal uzunluðuna dikkat edilerek en uygun montaj yönünde yerleþtirilir. Montaj için takýmla birlikte verilen talimatlarý takip ediniz. Duman boþaltým kanalýna yoðunlaþýcý sýva deposuna doðru %1 oranýnda eðim verilmelidir. Kombi, kurulum tipine ve kanal uzunluðuna göre havalandýrmayý otomatik olarak ayarlar. Yanýcý hava emme kanalýndaki boyutlarý engellemeyin veya küçültmeyin Her bir boru için maksimum uzunluk grafiktekine uygun olmalýdýr Uzun borularýn kullanýlmasý kombide güç kaybýna neden olur. Ayrýk kanallý bacanýn (Ø 80) maksimum uzunluðu (m) 30 KIS 35 KIS Her kývrým için kapasite kaybý (m) ,5 0,85 Dogrusal uzunluk, baðlantýsýz, dirseksiz ve çýkýþ aðzý hariç demektir. 30 KIS 90 BOSALTMA UZUNLUGU (m) GIRIS BORUSU UZUNLUGU (m) 35 KIS 90 BOSALTMA UZUNLUGU (m) GIRIS BORUSU UZUNLUGU (m) BOÞALTIM KONFÝGÜRASYONU Sekil 3,9 C13 Duvardan eþmerkezli boþaltým. Borular ayrýkta olabilir, ancak çýkýþlar eþ merkezli veya benzer rüzgar koþullarýna tabi olacak kadar yakýn olmalýdýr (50 cm) C23 Ortak baca için eþmerkezli boþaltým (emme ve boþaltma ayný bacadan) C33 Çatý eþmerkezli boþaltýmý. C13 ile ayný çýkýþlar C43 Emme boþaltma ayrý bacalardan, ama benzer rüzgar koþullarýna tabi C53 Duvardan veya çatýdan ayrý emme ve boþaltma, farklý basýnç alanlarýnda. Boþaltma ve emme asla karþýlýklý duvarlara konmamalý C63 Emme ve boþaltma ayrý ayrý belgelendirilmiþ ve satýlan borulardan (1856/1) C83 Boþaltým tek veya ortak bacadan ve duvardan emme. C53 C83 C13 C33 C23 C33 C23 C43 arka çikis C43 C53 C13 B23 maksimum 50 cm 21

22 3.8 TESÝSATIN DOLDURULMASI BOÞALTILMASI Tesisat baðlantýlarý yapýldýktan sonra ýsýtma sistemini doldurunuz. Isýtma sistemine su doldurulmasý aþaðýdaki gibi yapýlmalýdýr: otomatik hava ventilini (A) 2-3 kez döndürerek açýnýz; soðuk su giriþinin açýk olduðuna emin olunuz (B) doldurma vanasýný (C) hidrometre üzerindeki basýnç deðeri bar (mavi bölge) oluncaya kadar açýnýz. Sonra vanayý kapayýnýz. Kombi otomatik hava pürjörüne sahiptir, bu yüzden el ile hava alma gereksinimi yoktur. Hava alma iþlemi bittikten sonra cihaz ON konumuna getirilir. NOT: kombiden hava çýkýþý iki akýþ vanasý (A ve E) arasýndan otomatiktir. NOT: kombi yarý otomatik doldurma sistemine uygun olsa bile, ilk seferinde devreyi doldurmak için vanayý C açýnýz. Sistemin boþaltýlma iþlemine baþlamadan önce seçim düðmesi OFF konumuna getirilir. Isý sistemi için durdurma araçlarý kapatýlýr Çýkýþ vanalarý (D) el ile gevþetilir Sistemin en alt noktasýna kadar su tahliye (F) edilir. Sýcak su sisteminin boþaltýlmasý Donma tehlikesine karþý, sýcak su kullaným suyu aþaðýdaki gibi boþaltýlýr: ana su giriþi kapatýlýr tüm sýcak su ve soðuk su musluklarý açýlýr en alt noktaya kadar su boþaltýlýr. DÝKKAT Emniyet valfi uygun bir gidere plastik bir boruyla baðlanmýþ olmalýdýr. Emniyet ventilinin devreye girmesinden dolayý oluþabilecek su taþmalarýndan Airfel herhangi bir sorumluluk kabul etmez. D C F UYARI Kollektör plastik bir boru ile (tarafýmýzdan verilmemektedir) uygun bir gidere baðlanmalýdýr. Bu baðlantý mevcut yasalara uymalýdýr. Kollektörün dýþ çapý 20mm dir. Bu yüzden mm çapýnda bir boru kullanýlmasýný öneriyoruz. Bu boru uygun bir kelepçe ile sabitlenmelidir. (kelepçe tarafýmýzdan verilmemektedir.) Su toplama sistemindeki baðlantýlardan dolayý kaynaklanan sýzýntýlardan AIRFEL sorumlu deðildir. B E A Kombi ve isitma sisteminizden havanin düzgünce bertaraf edilebilmesi için öneriler. Ilk kurulum ve bakim esnasinda asagidaki islemlerin sirasiyla uygulanmasini tavsiye ederiz: 1. CH11 somun anahtari kullanarak hava purjörünün üstündeki hava ventil valfini el ile açiniz. Disardaki bir konteynirin içine suyu bosaltmak için cihazdaki vana valfe bagli olmalidir. 2. Su vanasi ile manual doldurma sistemini açiniz, valfin disina su gelinceye kadar bekleyiniz. 3. Gaz vanasini kapali birakarak cihazinizi on konumuna getirin. 4. Isitmayi aktif hale getirmek için oda termostatini veya uzaktan kumandayi kullanin böylece üç-yollu vana isitma yapmaya hazir konuma gelecektir. 5. Sicak su muslugu açin 30 boyunca,isitmadan sicak suya üç yollu vananin devreye girmesi için bekleyin ya da tam tersi sicak sudan isitmaya geçme durumunda yaklasik 10 defa bu islemi tekrarlayin (bu durumda cihaz gaz almadigindan dolayi alarm konumuna geçecektir, bu gerçeklestiginde cihaz her defasinda resetlenecektir) 6. Hava ventil valfinden sadece su gelene kadar bu isleme devam edin; bu noktada hava ventil valfini kapatin. 7. Sistemdeki basinç degerininin dogrulugunu kontrol edin (ideali 1 bar). 8. Su vanasini kapatarak manual doldurma sitemini kapatiniz. 9. Gaz vanasini açarak cihazinizin çalismasini saglayin. þekil 12 22

23 4 KOMBÝ MONTAJI 4.1 Ýlk çalýþtýrma iþlemi öncesi iþlemler Ýlk ateþlemeye hazýrlama Ýlk çalýþtýrma iþlemi AIRFEL Yetkili Servis Teknisyeni tarafýndan yapýlmalýdýr. Aksi halde cihazýnýz garanti kapsamýndan çýkacaktýr. Kombiyi çalýþtýrmadan önce yapýlacak kontroller aþaðýdaki gibidir. - Gaz vanasýnýn, kalorifer ve kullaným suyu vanalarýnýn açýk olduðundan emin olunuz. - Kullanýlacak gaz tipinin kombiye uygun olduðunu kontrol ediniz. - Purjörün açýk olduðundan emin olunuz. - Kalorifer devresi basýncýnýn 1 ila 1,5 bar arasýnda olduðunu kontrol ediniz. Sistem içindeki havanýn tahliye edildiðinden emin olunuz. - Genleþme tankýnýn sistem için yeterli olduðunu kontrol ediniz. - Elektrik baðlantýlarýnýn doðru olarak yapýldýðýndan emin olunuz. - Baca baðlantýlarýný ve sýzdýrmazlýðýný kontrol ediniz. - Pompa milinin doðru þekilde döndüðünden emin olunuz. Sekil 4,1 Sekil 4,2 Pompa milini kontrol etmek için pompa vidasýný açtýðýnýzda suyun, elektrik paneline (kart a) sýçramamasýna dikkat ediniz. 4.2 Ilk atesleme - Oda termostati üzerinde istediginiz sicakligi ayarlayin (~ 20 C) veya tesisatin bir zamanlayici termostati ya da programlanabilir bir oda termostati varsa, bu termostatin açik ve ayarli (~ 20 C) oldugunu kontrol edin. - Kombiye elektrik verildiginde, bir test islemi gerçeklestirilecek ve göstergede bir dizi rakam ve harf görünecek, ardindan kombi bekleme moduna girecektir. Kombi, kapatilmadan önceki çalisma modunda baslar. Kombi kapatildiginda isitma konumunda ise, ayni isitma konumunda çalismaya baslayacaktir. KAPALI konumunda ise, göstergede ENERGY FOR LIFE mesaji görünecektir. - Islemi baslatmak için dügmesine basin. - Istediginiz isitma suyu sicakligini seçmek için dügmesine basin ve ayar dügmesini A çevirin. Göstergede büyük rakamlar görünerek seçilen sicaklik degerini belirtecektir. Sekil 4,3 A Sekil 4,4 Bir harici prob bagli iken isitma sicakligini ayarlama Bir harici prob baglandiginda besleme sicakligi degeri, oda sicakligini dis sicakliktaki degisimlere göre hizli bir sekilde ayarlayan sistem tarafindan otomatik olarak seçilir. Harici prob simgesi göstergede görünür ve isitma ayar çubugunun orta kismi yanar. Elektronik kart tarafindan otomatik olarak hesaplanan sicaklik degerini arttirmak veya azaltmak istiyorsaniz, asagidaki islemleri takip edin: - Isitma sicakligi ayarlama dügmesine basin ve ayarli seviyeye karsilik gelen deger iki rakam ile B gösterilecektir (standart ayarlama). - Sicaklik seviyesini arttirmak veya düsürmek için ayar dügmesini A çevirin (seçilen seviyeye karsilik gelen deger iki rakam ile gösterilecektir; +1, +2 vs. veya -1, -2 vs.) Isitma ayar çubugunun yanan kismi artacak veya azalacaktir. 23 B A Sekil 4,5

24 Düzeltme toleransi 5 ile +5 arasindadir. Bu düzeltme degerleri, egri tarafindan hesaplanan degerin çok düsük oldugu ve bu yüzden, ayarli oda sicakligina ulasmanin çok uzun sürdügü mevsimler arasinda çok önemlidir. Son ayarlamadan 3 saniye sonra, deger otomatik olarak hafizaya alinir ve gösterge tekrar prob tarafindan kaydedilen degeri gösterir. Su sicakligini ayarlama - Istediginiz su sicakligini seçmek için dügmesine basin ve ayar dügmesini A çevirin. Göstergede büyük rakamlar görünerek seçilen sicaklik degerini belirtecektir. Birkaç saniye sonra göstergede tekrar kombi probu tarafindan kaydedilen besleme sicakligi görünecektir. Kullanim - Çalisma modunu seçmek için dügmesine basin. Seçilen çalisma moduna göre, göstergede sadece sicak su ayar çubugu (isitma fonksiyonu iptal) veya her iki ayar çubugu (isitma fonksiyonu aktif) görünecektir. Asagidaki durumlari kontrol edebilirsiniz: - Isi istegi yoksa, kombi stand-by moduna girecektir, - Bir isi istegi varsa, kombi çalismaya baslayacak ve istenilen isleme göre, göstergede bir islem simgesi görünecektir. Kombi bir sicak su isteginden dolayi çalismaya baslarsa, göstergede kombinin sicakligi veya su sicakligi görünür. Kombi seçilen sicakliga ulasincaya kadar çalismaya devam eder ve ardindan, stand-by moduna girer. Baslama veya çalisma sirasinda ariza meydana gelirse, kombi güvenli bir sekilde duracaktir; göstergede yanip sönen bir ariza kodu görünecek ve RESET ve simgeleri ayni anda veya farkli zamanlarda belirecektir. Ariza açiklamasi veya kombinin sifirlanmasi için, sayfa 31 deki Gösterge ve ariza kodlari paragrafina ve sayfa 41 deki tabloya bakin. A Sekil 4,6 Sekil 4,7 4.3 Ilk atesleme sirasindaki ve sonrasindaki kontrol Ilk ateslemeden sonra, kombinin asagida gösterildigi gibi düzgün çalisip ardindan kapandigini kontrol edin. 1-1 dügmesine basin, (AÇMA/KAPATMA) - isitma suyu sicakligini seçmek için B dügmesine basin ve ayar dügmesini A çevirerek istediginiz degeri ayarlayin. - Sicak su sicakligini seçmek için C dügmesine basin ve ayar dügmesini A çevirerek istediginiz degeri ayarlayin. A - Oda termostati veya zamanlayici termostati (harici) üzerinde bir isitma isteginde bulunun. - Bir sicak su muslugunu açarak sicak su sisteminin çalismasini kontrol edin. - Sistemin genel açma/kapatma dügmesini kapattiginizda, kombinin tamamen kapandigindan emin olun. Birkaç dakikalik sürekli çalismadan sonra, kalan sular buharlasir ve asagidaki islemleri yapmak mümkün hale gelir: - gaz basinci kontrolü - yanma kontrolü. B C Sekil 4,8 24

25 D B A C Sekil 4,9a Sekil 4,9b D Sekil 4,9c GAZ GÝRÝÞ BASINCININ KONTROLÜ - Kombiyi kapatmak için 1 tuþuna basýnýz. - Þekil 4.9a da gösterilen vidalarý sýkýnýz. - Þekil 4.9b de gösterildiði gibi alt kapaðý çýkartýnýz. - Þekil 4.9c de dik gösterilen vidalarý gösteriniz. - Kombi dýþ kapaðýný çýkarýnýz. - Ön paneli hafifçe kaldýrýp yatay konuma alýnýz. - Gaz valfi ölçüm noktasýndaki vidayý iki tur gevþetiniz ve manometreyi baðlayýnýz. - Kombiyi ýsýtma sisteminde çalýþtýrýnýz. - butonuna basýnýz. - Þekil 4.11 de ki sýcaklýk ayar düðmesini maksimuma çýkartýnýz. - Sýcak su musluðunu tamamen açýnýz. - Cihaz maksimum kapasitede çalýþýyorken gaz basýncýný sayfa 8-9 da gösterilen tablodan nominal deðer ile minimum deðer arasýnda olduðunu kontrol ediniz. - Sýcak su musluðunu kapatýnýz. - Manamotreyi çekerek vidalarý geri sýkýnýz. Gaz valfi giriþ basýncý ölçüm noktasý Sekil 4,10 Bu iþlemin Yetkili Servis Teknisyenleri haricindeki kiþiler tarafýndan yapýlmasý tehlikeli ve yasaktýr. YANMA PARAMETRELERÝNÝN KONTROLÜ Cihazýn performansýnýn devamlýlýðý için, yanma ürünlerini düzenli aralarla kontrol edin. Yanma analizi aþaðýdaki gibi yapýlýr: - ayarlar konusunda gösterildiði gibi þifre girerek KALÝBRASYON & SERVÝS fazýna girin - hava kazanýna uygun bir pozisyona analiz sondasýný yerleþtirin - HH ve LL parametrelerindeki CO 2 deðerinin tablodakilerle ayný olduðundan emin olun. Eðer farklý bir deðer var ise, HH ve LL parametreleri için ayar yapýn - yanma iþlemleri analizini baþlatýn. A C B Sonradan: - analiz sondasýný çýkarýn ve yanma analiz soketlerini kapatýn - kontrol panelini kapatýn, kaportayý tekrar toplayýn. Baca gazý analiz sensörü yerleþtirilmelidir. ÖNEMLÝ: Yanma analizi sýrasýnda, su sýcaklýðý maksimum 90 C ye ulaþtýðýnda, fonksiyon kombiyi kapatýr. Sekil 4,11 Sekil 4,12 Dogal Gaz (G20) Likit gaz Propan (G31) CO 2 maks 9,0 10,0 % CO 2 min 9,0 10,0 % 25

26 4.4 Parametreleri programlama Bu kombinin, tesisat ve/veya kullanim ihtiyaçlarina cevap verebilmek için cihazin çalisma parametrelerini ayarlayarak daha iyi kullanim saglayan yeni jenerasyon elektronik kartlari vardir. Programlanabilir parametreler sayfa 27 de ki tabloda belirtilmistir. Sekil 4,13 Parametre programlamasi, kombi KAPALI iken yapilmalidir. Göstergede ENERGY FOR LIFE görününceye kadar dügmesine basin. Parametre programlamasi sirasinda, dügmesi GIRIS (onaylama) islevi ve dügmesi ise ESC (çikis) islevi görür. 10 saniye içinde ayarlamayi onaylamazsaniz, deger hafizaya alinmaz ve kombi önceki ayarli degere döner. Sekil 4,14 Sifreyi ayarlama dügmesini basili tutarken dügmesine 3 saniye kadar basarak, parametre programlamasina erisebilirsiniz. Göstergede PROG ve hemen sonra CODE yazilari görünecektir. Onaylamak için ENTER dügmesine basin. Gerekli degeri elde etmek için ayar dügmesini çevirerek parametrelere erismek için sifreyi girin. ENTER dügmesine basarak sifreyi onaylayin. Parametre programlama fonksiyonuna erisim sifresi, kontrol panelinin arka tarafindadir. ESCAPE ENTER Parametreleri degistirme - Tabloda belirtilen parametrelerin iki numarasini görmek için ayar dügmesini (A) çevirin. Degistirmek istediginiz parametreyi belirledikten sonra, asagidaki islemleri yapin: - Parametre degeri ayarlama fonksiyonuna erismek için ENTER dügmesine basin. ENTER dügmesine bastiginizda, önceki ayarli deger yanip söner. - Istediginiz degeri seçmek için ayar dügmesini (A) çevirin. - ENTER dügmesine basarak yeni degeri onaylayin. Rakamlar yanip sönmeyi durduracaktir. - ESCAPE dügmesine basarak bu fonksiyondan çikin. Kombi kapanma moduna girecektir; islemi yeniden baslatmak için dügmesine basin. A Sekil 4,15 26

27 Programlanabilir parametreler N PARAMETRELERÝN TANIMI ÖLÇÜ MIN MAX FABRÝKA PARAMETRELER PAR. BÝRÝMÝ AYARLARI (TEKNÝK SERV.) 1 GAZ TÝPÝ 1 Metan 1 2 LPG 3 Metan FR 2 KOMBÝ GÜCÜ 10*-16-20* *-70* BÝNANIN ÝZOLASYON DERECESÝ min KULLANIM SUYU MODU 0 (OFF) 1 1 (kendiliðinden) 2 (mini-tank) 3 (harici termostatlý su tanký) 4 (harici sensörlü su tanký) 11 KULLANIM SUYU DEVRESÝ MAKSÝMUM AYAR NOKTASI C BU PARAMETRE BU MODELDE KULLANILMIYOR-AYARLANAMAZ BU PARAMETRE BU MODELDE KULLANILMIYOR-AYARLANAMAZ BU PARAMETRE BU MODELDE KULLANILMIYOR-AYARLANAMAZ 5 20 ISITMA MODU 0 (OFF) 1 1 (ON) 2 (kullanýlmýyor) 3 (BAG 2 ) 4 (kullanýlmýyor) 5 (kullanýlmýyor) 6 (BAG 2 MIX) 21 ISITMA DEVRESÝ MAKSÝMUM AYAR NOKTASI C MÝNÝMUM AYAR NOKTASI C MAKSÝMUM ISITMA HAVALANDIRMA HIZI revs/min 36 (3.600**) G20 G31 MAX 25kW kW G20 G31 24 MÝNÝMUM ISITMA HAVALANDIRMA HIZI revs/min 36 (3.600**) MIN 25kW kW DIFRANSÝYEL POZÝTÝF ISI C DIFRANSÝYEL NEGATÝF ISI C BU PARAMETRE BU MODELDE KULLANILMIYOR-AYARLANAMAZ BU PARAMETRE BU MODELDE KULLANILMIYOR-AYARLANAMAZ 5 30 BU PARAMETRE BU MODELDE KULLANILMIYOR-AYARLANAMAZ 0 31 MAKSÝMUM ISI AYAR NOKTASI 2 ISITMA DEVRELÝ C MÝNÝMUM ISI AYAR NOKTASI 2 ISITMA DEVRELÝ C KULLANIM SUYU TERMOSTAT ÇALIÞMA MODU 0 (OFF) 1 1 (OTOMATÝK) 2 (ON) 41 KULLANIM SUYU ÖN ISITMA FONKSÝYONU 0 (OFF) 1 1 (OTOMATÝK) 2 (ON) 42 CTR FONKSÝYONU 0 (OFF) 1 1 (OTOMATÝK) 43 CTR BOOSTER FONKSÝYONU 0 (OFF) 1 1 (OTOMATÝK) 44 ISI REGÜLATÖRÜ FONKSÝYONU 0 (OFF) 1 1 (OTOMATÝK) 45 ISI-REGÜLATÖRÜ EÐRÝSÝNÝN EÐÝMÝ (OTC) - 2, ISITMA DEVRELÝ ISI-REGÜLASYON FONKSÝYONU 0 (OFF) 1 1 (OTOMATÝK) 47 2 ISITMA DEVRELÝ ISI-REGÜLASYON EÐÝMÝ - 2, BU PARAMETRE BU MODELDE KULLANILMIYOR-AYARLANAMAZ 0 50 BU PARAMETRE BU MODELDE KULLANILMIYOR-AYARLANAMAZ 1 51 TEK DEVRELÝ ISITMA ÇÝFT DEVRELÝ ISITMA KULLANIM SUYU DONMAYA KARÞI FONKSÝYON SICAKLIÐI (ON) C ISITMA SUYU DONMAYA KARÞI FONK. ÇIKIÞ SICAKLIÐI (ON) C BU PARAMETRE BU MODELDE KULLANILMIYOR-AYARLANAMAZ 6 65 HARÝCÝ SENSÖR REAKTÝFLÝÐÝ 0 (çok yavaþ) 255 (çok hýzlý) YARI OTOMATÝK DOLDURMA 0 (aktif deðil) 1 1 (aktif) 86 OTOMATÝK DOLDURMA BASINCI (ON) bar * Bu anda güç uygun degil. ** Göstergedeki deger revs/min/100 cinsindedir (örnek 3.600=36). 27

28 4.5 ISI REGÜLASYON AYARLARI Harici sensör baðlantý kontrolü Harici sensör baðlandýktan sonra, INFO fonksiyonunu kullanarak sensörün sýcaklýk kontrol kartý tarafýndan tanýndýðýný kontrol edin. Montaj sonunda sensördeki deðeri okuyun, referans sensör deðerinden daha yüksek olacaktýr. Aþaðýdaki parametreleri takip ederek ýsý regülasyon fonksiyonunu aktif hale getirin: PARAMETRELER PROGRAMLAMA MODUNDA MÜMKÜN BÝNA TÝPÝ 3 MONTAJ VE KALÝBRASYON &SERVÝS MAKSÝMUM ISI AYAR NOKTASI 21 MONTAJ MÝNÝMUM ISI AYAR NOKTASI 22 MONTAJ ISI AYAR FONKSÝYONU AKTÝF 44 MONTAJ DÝRSEK SICAKLIÐI EÐÝMÝ 45 MONTAJ VE KALÝBRASYON &SERVÝS ISI ÝSTEK TÝPÝ 51 MONTAJ Programlama moduna giriþ için, Programlama parametrelerine danýþýn. PARAMETRE 03. Bina tipi Su çýkýþ sýcaklýðýný hesaplamak için, ýsý kontrol sistemi direk dýþ hava sýcaklýðýný kullanmaz, binanýn izolasyonunu hesaba katar. Ýyi izolasyonlu binalarda, dýþ ahava sýcaklýðýndaki deðiþimler daha aza etkilidir. Aþaðýdaki þemaya bakarak binanýn ýsý izolasyon seviyesini parametre 3 e ayarlayýn. Yeni evler Eski binalar Delikli tuðla Tuðla Taþ a b c d a b c d bina tipi PARAMETRE 21 ve 22. Maksimum ve minimum çýkýþ sýcaklýðý Isý kontrol fonksiyonuyla bu iki parametre çýkýþ suyu sýcaklýðýný limitler. Parametre 21 maksimum ýsý ayar noktasýný, ise minimum ýsý ayar noktasýný tanýmlar. PARAMETRE 44. Isý ayar fonsiyonu aktif Harici sensörle birlikte parametre 44 aþaðýdaki çalýþma modlarýný saðlar. Harici sensör baðlý ve parametre 44=0 (OFF) ise harici sensör baðlý olsa bile ýsý kontrol fonksiyonu çalýþmaz. Harici sensörden okunan deðer Info düðmesine basarak çalýþýr. Isý kontrol sembolü görünmez. Harici sensör baðlý ve parametre 44=1 (ON) ise ýsý kontrol çalýþýr, harici sensörden ýsý okunabilir ve info düðmesine basýldýðýnda ýsý kontrol sembolü görünür. Harici sensör baðlýyken ýsý kontrol fonksiyonu çalýþmazsa, parametre 44 yok sayýlýr ve kombinin çalýþmasýna hiçbir etkisi yoktur. PARAMETRE 45. Dirsek sýcaklýðý eðimi seçimi (grafik1) Dýþ hava sýcaklýðý -20 C ile +20 C iken dirsek eðimlerinin varlýðýyla teorik oda sýcaklýðý 20 C dir. Eðim seçimi minimum dýþ hava sýcaklýðý oranýna (sistem tipine göre) baðlýdýr. Bu yüzden teknisyen aþaðýdaki formüle göre hesap yapmalýdýr. P. 45 = 10 x çýkýþ sýcaklýk oraný min.çýkýþ sýcaklýðý Eðer hesaplama sonucunda, iki eðim arasýnda ortalama bir deðer elde ederseniz, kompanse eðrisine en yakýn deðeri seçmenizi tavsiye ederiz. Örneðin: elde ettiðiniz deðer 8 ise, bu deðer 7.5 ve 10 eðrileri arasýndadýr ama 7.5 a daha yakýndýr. PARAMETRE 51. ISI TÝPÝ EÐER ODA TERMOSTATI BAÐLIYSA, PARAMETRE 51=0 OLARAK AYARLAYIN (grafik 2). Çýkýþ sýcaklýðý kombi tarafýndan otomatik olarak hesaplanýr. ISITMA nýn ayarlanmasýyla, ISI AYAR NOKTASI gerektiðinde +5 ile -5 arasý deðiþimlere duyarlý hale gelecektir. Bu deðerin ayarlanmasý çýkýþ sýcaklýðýný direk olarak etkilemez ama sistemin referans sýcaklýðýnýn ayarlanmasýyla (0 = 20 C), hesaplamaya etki eder. S.A.R.A. BOOSTER fonksiyonlu kombiler için, oda termostatý uzun süre kapatýlmýþsa, kombi sýcaklýk kontrol fonksiyonuna etki edebilmek için çýkýþ sýcaklýðýný otomatik olarak yükseltir. ODA TERMOSTATI açýksa, kombi otomatikman SICAKLIK KONTROL fonksiyonunda tanýmlana deðere döner. EÐER KOMBÝYE PROGRAMLANABÝLEN ZAMANLAYICI TAKILIYSA, PARAMETRE 51=1 OLARAK AYARLAYIN (grafik3). Eðer temas kapalýysa, GÜNDÜZ seviyesindeki (20 C) oda sýcaklýðý yerine, dýþ hava sýcaklýðýný baz alan çýkýþ sondasý ýsýtma seviyesini belirler. Eðer temas açýksa, ýsýtma durdurulmaz ama sýcaklýk açýsý GECE (16 C) seviyesine doðru düþer. Kombi çýkýþ sýcaklýðýný otomatik olarak hesaplar. ISITMAnýn ayarlanmasýyla, ISI AYAR NOKTASI gerektiðinde +5 ile - 5 arasý deðiþimlere duyarlý hale gelecektir. Bu deðerin ayarlanmasý çýkýþ sýcaklýðýný direk olarak etkilemez ama sistemin referans sýcaklýðýnýn ayarlanmasýyla (0=20 C GÜNDÜZ için, 16 C GECE için), hesaplamaya etki eder. 28

29 GRAFIK 1 GRAFIK ISI REGÜLASYON EGRILERI 40 37, , ,5 22, SICAKLIK KONTROL EGRISI TESLIM SICAKLIGI ( o C ) DIS SICAKLIK ( o C) ,5 15 P ,5 10 7,5 5 2,5 P TESLIM SICAKLIGI ( o C ) C 20 0 C - 5 C DIS SICAKLIK ( o C) P21 = MAKSIMUM ISI AYAR NOKTASI P22 = MINIMUM ISI AYAR NOKTASI GRAFIK 3 BAÐLANTI AT/BT BAÐLANTI AT/BT (istek üzerine verilen aksesuar), kombi 2 ýsý regülasyon eðimi arasýnda seçim imkaný saðlar: - OTC 1 CH (parametre 45) direk sistem için - OTC 2 CH (parametre 47) mix sistem için. Ýkinci deveran durumunda bile, eðim grafiksel alandaki gibi minimum dýþ hava sýcaklýðýna ve dýþ hava sýcaklýðýna (sistem tipine göre) baðlýdýr bu yüzden, montajý yapan kiþi aþaðýdaki formülle hesaplamalarýný yapmalýdýr. P. 47 = 10 x çýkýþ sýcaklýk oraný min.çýkýþ sýcaklýðý Devreye göre maksimum ve minimum ayar noktalarý parametre 31 ve 32 de verilmiþtir. TESLIM SICAKLIGI ( o C ) Temperatura di Riduzione notturna PARALLELA PARALEL GECE AZALMASI Curva GÜNDÜZ climatica GIORNO sicaklik egrisi GECE Curva climatica NOTTE sicaklik egrisi Temperatura Esterna DIS SICAKLIK ( o C) Bu konfigürasyonda doðru eðim için, aksesuarla birlikte verilen bilgilere bakýnýz. 29

30 4.6 Gösterge ve ariza kodlari Arizalar Çalisma sirasinda ariza meydana gelirse, göstergede yanip sönen bir ariza kodu görünecek ve RESET ve simgeleri ayni anda veya farkli zamanlarda görünecektir. Ariza açiklamalari için, sonraki sayfada bulunan tabloya bakin. Arizalari sifirlama Kombiyi sifirlamadan önce 10 saniye kadar bekleyin. Sonra, asagidaki islemleri yapin: 1) Sadece simgesi göründügünde Görünen simgesi kombinin bir çalisma hatasi kaydettigini ve sorunu gidermeye çalistigini belirtir (geçici durma). Kombi normal çalismaya dönmezse, göstergede asagidaki iki durum görünebilir: Durum A simgesi kaybolur, RESET simgesi ve farkli bir ariza kodu görünür. Bu durumda, 2 numarali maddedeki islemleri yapin. Geçici ariza DURUM A Önemli ariza Sekil 4,16 Sekil 4,17 Durum B simgesi ile birlikte RESET simgesi ve farkli bir ariza kodu görünür. Bu durumda, 3 numarali maddedeki islemleri yapin. DURUM B Geçici ariza Önemli ariza Sekil 4,18 2) Sadece RESET simgesi göründügünde Kombiyi sifirlamak için dügmesine basin. Kombi açilir ve çalismaya baslarsa durma, geçici bir nedenden kaynaklanmistir. Sorun devam ederse, Teknik Servisi arayin. 3) RESET ve simgeleri göründügünde Teknik Servisi aramaniz gerekir. Sicak su probu arizasi 60: bu ariza kodu sadece stand- by modunda görünür. Arýza J0 AIRFEL Yetkili Servisini arayýnýz Ariza J1 (elektronik kart/uzaktan kumanda paneli baglantisiz): Kombiyi tekrar çalistirmak için, kombi normal çalismaya dönünceye kadar önce dügmesine, ardindan da dügmesine basin. 30

31 ARIZANIN TANIMI Ariza kodu SIFIRLAMA simge simgesi ALEV HATA ENGELÝ (D) 10 EVET HAYIR PARAZÝT ALEV (T) 11 HAYIR EVET GELÝÞMEDE YENÝDEN TEÞEBBÜS (T) 12 HAYIR HAYIR MÝNÝMUM GAZ GÝRÝÞ BASINCI (T) 13 HAYIR EVET MÝNÝMUM GAZ GÝRÝÞ BASINCI (D) 14 EVET HAYIR SEBEPSÝZ STAND-BY DA ALEV (D) 15 EVET EVET LÝMÝT TERMOSTAT/BRÜLÖR TERMOSTAT (D) 20 EVET HAYIR DUMAN SONDASINDA KISA DEVRE (D) 21 EVET EVET DUMAN SONDASINDA MAKSÝMUM SICAKLIK (D) 22 EVET HAYIR GÝRÝÞ SONDASINDA MAKSÝMUM SICAKLIK (D) 24 EVET HAYIR GÝRÝÞ SONDASINDA MAKSÝMUM SICAKLIK (T) 25 HAYIR EVET DÖNÜÞ SONDASINDA MAKSÝMUM SICAKLIK (D) 26 EVET HAYIR DÖNÜÞ SONDASINDA MAKSÝMUM SICAKLIK (T) 27 HAYIR EVET GÝRÝÞ-ÇIKIÞ SONDASI DÝFRANSÝYELÝ (D) 28 EVET EVET BACA SONDASI AÇIK (D) 29 EVET EVET DUMAN ÇIKIÞI YADA HAVA BASINÇ ANAHTARI (devir baþýnda) (D) 3 0 EVET HAYIR DUMAN ÇIKIÞI YADA HAVA BASINÇ ANAHTARI (devir baþýnda) (T) 3 1 HAYIR EVET SÝSTEMDEKÝ FAN (düþük devir) (D) 33 EVET EVET FAN (devir baþýnda) (D) 34 EVET HAYIR FAN (devirsonunda) (T) 35 HAYIR EVET DUMAN ÇIKIÞ YADA HAVA BASINÇ ANAHTARI (devrede) (T) 36 HAYIR EVET SÝSTEMDEKÝ FAN (yüksek devir) (D) 37 EVET EVET DUMAN ÇIKIÞ YADA HAVA BASINÇ ANAHTARI (devrede) (D) 38 EVET EVET SÝSTEM BASINCI LÝMÝTTE (D**) 40 EVET HAYIR YETERSÝZ SÝSTEM BASINCI (T**) 41 HAYIR EVET SU BASINÇ ANAHTARI (D) 42 EVET EVET ELEKTRONÝK PANO (D) EVET EVET KULLANIM SUYU SENSÖRÜ ARIZA (T ) 60 HAYIR EVET KISA DEVRE/AÇIK ANA SONDA (D) 70 EVET EVET MAKSÝMUM GÝRÝÞ SONDA SICAKLIÐI (T) 71 HAYIR HAYIR KISA DEVRE/AÇIK ANA SONDA (D) 72 EVET EVET DÜÞÜK SICAKLIK TERMOSTATI (T) 77 HAYIR EVET GÝRÝÞ-ÇIKIÞ DÝFRANSÝYAL (T) 78 HAYIR EVET GÝRÝÞ-ÇIKIÞ DÝFRANSÝYALÝ (D) 79 EVET HAYIR SÝSTEM ANORMALLÝÐÝ (D) 80 EVET EVET SÝSTEM ANORMALLÝÐÝ (T) 81 HAYIR EVET SÝSTEM ANORMALLÝÐÝ (D) 82 EVET EVET SÝSTEM ANORMALLÝÐÝ (T) 83 HAYIR EVET YOÐUÞMA SUYU SENSÖRÜ (D) 92 EVET HAYIR YOÐUÞMA SUYU SENSÖRÜ (T) 93 HAYIR EVET YOÐUÞMA SUYU SENSÖRÜ VEYA AÇIK DEVRE (D) 94 EVET EVET YOÐUÞMA SUYU SENSÖRÜ VEYA AÇIK DEVRE (T) 95 HAYIR EVET KART ELEKTRÝK BAÐLANTISI YANLIÞ PCB/INTERFACE J0 - - KABLOLU UZAKTAN KUMANDA BAÐLANTISI J1 - - (D) kalýcý (T) geçici: bu durumda cihaz kendi baþýna hatalarý yok etmeye çalýþýr ( ) ileriki sayfadaki notlara bakýn (**) bu iki hata olusursa, basinç göstergesinden basinci kontrol edin. Basinç yetersizse (<0,4 bar, kirmizi alan), TESISATIN DOLDURULMASI BOSALTILMASI konusunda anlatildigi gibi sistemi doldurun. Sistemdeki basinç yeterli görünüyorsa (>0,6 bar, mavi alan), su sirkülasyonunda bir ariza olmus demektir. Yetkili teknik servisi arayin. 31

32 4.7 Kýsa süreli durdurma Evinizden kýsa süreli ayrýlmanýz gerektiðinde butonuna basýnýz Bu durumda ýsýtma tesisat devresi donma korumasý ve pompa anti blokaj korumasý devrede kalacaktýr. 4.8 Uzun süreli durdurma Uzun süre ev dýþýnda kalmanýz gerektiðinde butonuna basýnýz. Harici elektrik þalterini kapatýnýz. Kombi altýndaki gaz vanasýný kapatýnýz. Donma tehlikesine karþý tesisattaki tüm suyu boþaltýnýz. Sekil 4,19 Sekil 4,20 5 BAKÝM FAMILY KIS Kombinin bakým ve kontrolleri her yýl düzenli olarak AIRFEL Yetkili Servislerine yaptýrýlmalýdýr. Bu iþlem servis ücretine tabidir. Doðru bakým her zaman sistemin iþletim giderlerinde tasarruf saðlar. Bakým ve kontrol iþlemlerine baþlamadan önce cihazýn elektriðini kesiniz, gaz vanasýný kapatýnýz. Cihazýnýzý alkol petrol, benzin ve benzeri yanýcý maddelerle temizlemeyiniz. Kombinin montajý yetkili bayiler ve ilk çalýþtýrma iþlemi AIRFEL Yettkili Servisleri tarafýndan yapýlmalýdýr. Montaj ve ilk çalýþtýrma iþlemi ilgili geçerli milli yönetmelikler ile yerel yönetimlerin ve halk saðlýðý organizasyonlarýnýn belirlediði gereksinimlere uygun þekilde yapýlmalýdýr. Kombinin gerektiði gibi çalýþmakta olduðu saptandýktan sonra AIRFEL Yetkili Servisleri doðru kullaným için gerekli tüm bilgileri saðlayacak ve AIRFEL Garantisini baþlatýp AIRFEL RIELLO kullanýcýsýna verecektir. 32

33 KULLANICI KILAVUZU 1. GENEL UYARILAR Bu kurulum ve kullanýcý kýlavuzu cihazýn ayrýlmaz parçalarýdýr. Her zaman cihazla birlikte muhafaza edilmesi gerekmektedir. Hatta cihaz baþka bir kullanýcýya devredildiðinde veya baþka bir yere monte edildiðinde bile, bu kýlavuz cihazla birlikte gitmelidir. Kýlavuzun kaybolmasý veya zarar görmesi halinde bölgenizdeki yetkili teknik servise baþvurarak yenisini isteyiniz. Kombinin montajý, teknik servisi ve bakýmý gibi tüm müdahaleler yalnýzca yetkili teknik personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Yetkili personelin çalýþmasý yöresel kanun ve nizamlara uygun ve güncel olmalýdýr. - Bu cihaz üretiliþ amaçlarýna uygun olarak kullanýlmalýdýr. Hatalý montaj, ayar, bakým ve amaç dýþý kullanýmdan dolayý kiþilere, hayvanlara ve/veya eþyalara gelebilecek zararlardan Airfel herhangi bir sorumluluk kabul etmez. - Cihazlarýn emniyet devreleri veya otomatik ayar birimleri üzerinde, tesisatýn tüm ömrü boyunca Airfel yetkili teknik servisi dýþýnda hiç kimse tarafýndan kesinlikle deðiþiklik yapýlmamalýdýr. - Bu cihaz sýcak su üretmeye yaramaktadýr. Bu nedenle performansý ve gücü ile uyumlu olarak bir kalorifer tesisatýna ve sýcak kullaným suyu tesisatýna baðlanmalýdýr. - Herhangi bir su kaçaðý halinde, derhal su vanasýný kapatýnýz ve en kýsa zamanda yetkili teknik servise baþvurunuz. - Cihazýn uzun süre kullanýlmayacaðý durumlarda, gaz vanasýný kapatýnýz ve cihaza elektrik temin eden þalteri indiriniz. - Donma tehlikesi olduðunda, kombinin suyunu boþaltýnýz. - Herhangi bir arýza ve/veya kötü çalýþmasý halinde, cihazý kapatýnýz ve herhangi bir iþlem yapmayýnýz. Yýlda bir kez cihazýn bakýmý yapýlmalýdýr. Bunun için yetkili teknik servise zamanýnda haber veriniz. Cihazýn bakým döneminin önceden programlanmasý zaman ve para israfýný önleyecektir. - Atýk gaz tahliyesi için olan sistem asla devre dýþý býrakýlmamalýdýr. Deðiþtirilmesi gereken yedek parçalar orijinal olmalýdýr. 2. EMNÝYETÝNÝZ ÝÇÝN - Cihazý tasarlanýþ amacýndan farklý bir þekilde kullanmayýnýz. - Islak veya nemli vücut ve/veya ýslak ayaklarla cihaza dokunmak tehlikelidir. - Emiþ ýzgaralarýný, hava kanallarýný ve cihazýn takýldýðý mekanýn havalandýrma açýklýklarýný bez kaðýt veya benzeri malzemelerle týkamayýnýz. - Gaz kokusu aldýðýnýzda,kesinlikle elektrik düðmelerine basmayýnýz,telefon veya kývýlcým üretebilecek herhangi baþka bir aleti çalýþtýrmayýnýz ve pencere ve kapýlarý açarak odayý havalandýrýnýz ve gaz vanasýný kapatýnýz. - Kombiye herhangi bir þey dayamayýnýz. - Cihazýn elektriðini kesmeden herhangi bir temizlik çalýþmasý yapmayýnýz. - Cihazýn yakýnlarýnda yanýcý ve patlayýcý maddeler bulundurmayýnýz. - Herhangi bir arýza ve/veya kötü çalýþma halinde herhangi bir tamir iþlemi yapmayýnýz. Çocuklar ve tecrübesiz kiþilerce kullanýlmamasýný saðlayýnýz. - Elektrik kablolarýný çekmeyiniz veya bükmeyiniz. 33

34 3 KOMBININ TANITIMI Bu Family kombi serisi, isitma ve sicak su saglar. Asagidaki sekilde sunulan kontrol paneli, kombiyi kontrol etmek ve yönetmek için kullanilan ana fonksiyonlari içerir. ÖNEMLI BILGILER DÜGMELER 1 Bilgi dügmesi Kombinin çalismasi ile ilgili bazi bilgilere erismeyi saglayan fonksiyonu etkin hale getirir. 2 Akilli sistem doldurma dügmesi Basinci dogru degere ayarlamak gerektiginde, tesisat dolum fonksiyonunu aktif hale getirir. Tesisati doldurmak gerektiginde, simgesi yanip söner. 3 Hafiza dügmesi Hafiza fonksiyonunu aktif hale getirir. 4 Isitma sicakligi ayarlama dügmesi Seçme dügmesini kullanarak isitma suyu sicakligi ayarlamasina erismenizi saglar. 5 AÇMA/KAPATMA/SIFIRLAMA dügmesi Asagidaki islemleri yapmanizi saglar: Kombiyi açmanizi. Kombiyi kapatmanizi. Bir arizdan sonra kombiyi tekrar çalistirmanizi. 6 Isitma AÇMA/KAPATMA dügmesi Isitma fonksiyonunu aktif hale getirir/iptal eder. 7 Teknik Destek Servis Uyumlulugu Kombinin otomatik servis islemini/family Uzaktan Kumandasini etkinlestirir/iptal eder. 8 Seçme (ayarlama) dügmesi Mevcut degerleri arttirmanizi veya düsürmenizi saglar. 9 Konfor dügmesi Konfor fonksiyonunu aktif hale getirir. 10 Su sicakligi ayarlama dügmesi Seçme dügmesini kullanarak su sicakligi ayarlamasina erismenizi saglar DIGER BILGILER GÖSTERGE 1 Sifirlama simgesi Kombiyi ne zaman sifirlamaniz gerektigini belirtir (detaylar için sayfa 31 i okuyun). 2 Anahtar simgesi Bir ariza durumunu belirtir (detaylar için sayfa 41 i okuyun). 3 Sistem doldurma simgesi Yari otomatik dolumu belirtir (detaylar için sayfa 15 i okuyun). 4 Çalisma sicakligini gösterir. (Sicak su veya isitma). 5 Hafiza simgesi Hafiza fonksiyonu aktif iken görünür. 6 Isitma simgesi Yanip söndügünde, odada bir isitma istegi oldugunu belirtir. 7 Isitma ayar çubugu Ayarli isitma sicakliginin konumunu gösterir (maksimum ve minimum seviyeye göre konum). 8 Isitma simgesinin görünmesi kombinin odadaki bir isitma isteginden dolayi çalistigini gösterir. 9 Donmayi önleme simgesi Donmayi önleme fonksiyonu aktif iken görünür. 10 Harici prob simgesi Harici prob baglandiginda görünür. 11 Uzaktan kumanda paneli Bir uzaktan kumanda paneli baglandiginda görünür. 12 Servis simgesi Kombinin otomatik servis islemi yaptigini belirtir. 13 Isitma tesisatinin basinç degeri. 14 Konfor simgesi Konfor fonksiyonu aktif iken görünür. 15 Sicak su simgesi Yanip söndügünde, bir sicak su istegi oldugunu belirtir. 16 Sicak su ayar çubugu Su sicaklik ayarinin konumunu belirtir. (maksimum ve minimum degere göre konum). 17 Sicak su simgesinin görünmesi kombinin bir sicak su isteginden dolayi çalistigini gösterir C 13 C

35 4 BASLATMA Ilk çalistirma Teknik Servis Merkezi tarafindan yapilmalidir. Daha sonra, kombiyi her çalistirmaniz gerektiginde, asagidaki islemleri takip edin. - Gaz vanasinin ve isitma ve sicak su sistemi muslugunun açik oldugundan emin olun. - Musluk suyu filtreleme ve/veya temizleme cihazlarinin çalisma durumunu kontrol edin. Kombiye elektrik verildiginde, bir test islemi gerçeklestirilecek ve göstergede bir dizi rakam ve harf görünecek, ardindan kombi bekleme moduna girecektir. Kombi, kapatilmadan önceki çalisma modunda baslar. Kombi kapatildiginda isitma konumunda ise, ayni isitma konumunda çalismaya baslayacaktir. KAPALI konumunda ise, göstergede ENERGY FOR LIFE mesaji görünecektir. Çalistirmak için dügmesine basin. - Daima sistem sogukken dijital göstergede hidrolik devre basincinin 1 bar ile 1,5 bar arasinda oldugunu kontrol edin. - Oda termostati üzerinde istediginiz sicakligi ayarlayin (~ 20 C) veya tesisatin bir zamanlayici termostati varsa, bu termostatin açik ve ayarli (~ 20 C) oldugunu kontrol edin. - Istediginiz sicakligi seçmek için dügmesine basin ve ayar dügmesini çevirin. Göstergede büyük rakamlar görünerek seçilen sicaklik degerini belirtecektir. - Istediginiz sicakligi seçmek için dügmesine basin ve ayar dügmesini (A) çevirin. Göstergede büyük rakamlar görünerek seçilen sicaklik degerini belirtecektir. Birkaç saniye sonra göstergede tekrar kombi probu tarafindan kaydedilen besleme sicakligi görünecektir. A - Çalisma modunu seçmek için dügmesine basin. Seçilen çalisma moduna göre, göstergede sadece sicak su ayar çubugu (isitma fonksiyonu iptal) veya her iki ayar çubugu (isitma fonksiyonu aktif) görünecektir. Asagidaki durumlari kontrol edebilirsiniz: - Isi istegi yoksa, kombi stand-by moduna girecektir, - Bir isi istegi varsa, kombi çalismaya baslayacak ve istenilen isleme göre, göstergede bir islem simgesi görünecektir. Kombi bir sicak su isteginden dolayi çalismaya baslarsa, göstergede kombinin sicakligi veya su sicakligi görünür. A Kombi seçilen sicakliga ulasincaya kadar çalismaya devam eder ve ardindan, stand-by moduna girer. Baslama veya çalisma sirasinda ariza meydana gelirse, kombi güvenli bir sekilde duracaktir; göstergede yanip sönen bir ariza kodu görünecek ve RESET ve simgeleri ayni anda veya farkli zamanlarda görünecektir. Ariza açiklamasi veya kombinin sifirlanmasi için, sayfa 31 de ki Gösterge ve ariza kodlari paragrafina ve sayfa 41 deki tabloya bakin. Güvenli bir durmadan sonra, kombiyi sifirlamadan önce 10 saniye kadar bekleyin. 35

36 ISITMA SICAKLIGINI AYARLAMA Besleme sicakligini ayarlamak için, isitma sicakligi ayarlama dügmesine basmaniz gerekir. Göstergede, prob tarafindan kaydedilen sicaklik kaybolacak ve önceden ayarlanan sicaklik yanip sönecektir. Ayar dügmesini (A) çevirerek sicakligi arttirabilir veya düsürebilirsiniz. Son ayarlamadan 3 saniye sonra, deger otomatik olarak hafizaya alinir ve gösterge tekrar prob tarafindan kaydedilen degeri gösterir. Ayarli sicaklik sayisal olarak (örn; 55 C) veya yanan ayar çubugu ile belirtilir. Isitma sicakligini minimum degerden maksimum degere ayarlarken, H.T.C. sisteminin etkin hale geldigi alan tespit edilir: Isitma Sicaklik Kontrolü (55 C den 65 C ye kadar). H.T.C. sistemi otomatik olarak besleme sicakligini yöneterek kombinin çalismasini gerçek ihtiyaçlara göre ayarlar. Isinin arttirilmasi gerektiginde, besleme sicakligi artarak ortamin hizli bir sekilde isitilmasi saglanir. Istenilen ortam elde edildiginde sistem, besleme sicakligini baslangiçta ayarlanan degere döndürür. Bütün bu islemler elektrik tüketimini, kombide kireç olusumunu ve peteklerdeki isi araliklarini azaltir. A BIR HARICI PROB BAGLI IKEN ISITMA SICAKLIGINI AYARLAMA Bir harici prob baglandiginda besleme sicakligi degeri, oda sicakligini dis sicakliktaki degisimlere göre hizli bir sekilde ayarlayan sistem tarafindan otomatik olarak seçilir. Harici prob simgesi göstergede görünür ve isitma ayar çubugunun orta kismi yanar. Elektronik kart tarafindan otomatik olarak hesaplanan sicaklik degerini arttirmak veya azaltmak istiyorsaniz, asagidaki islemleri takip edin: - Isitma sicakligi ayarlama dügmesine basin ve ayarli seviyeye karsilik gelen deger iki rakam ile B gösterilecektir (standart ayarlama). - Sicaklik seviyesini arttirmak veya düsürmek için ayar dügmesini (A) çevirin (seçilen seviyeye karsilik gelen deger iki rakam ile gösterilecektir; +1, +2 vs. veya -1, -2 vs.) Isitma ayar çubugunun yanan kismi artacak veya azalacaktir. Düzeltme toleransi 5 ile +5 arasindadir. Bu düzeltme degerleri, egri tarafindan hesaplanan degerin çok düsük oldugu ve bu yüzden, ayarli oda sicakligina ulasmanin çok uzun sürdügü mevsimler arasinda çok önemlidir. Son ayarlamadan 3 saniye sonra, deger otomatik olarak hafizaya alinir ve gösterge tekrar prob tarafindan kaydedilen degeri gösterir. A B SU SICAKLIGINI AYARLAMA Suyun sicakligini ayarlamak için dügmesine basin. Göstergede, prob tarafindan kaydedilen sicaklik kaybolacak ve önceden ayarlanan sicaklik yanip sönecektir. Ayar dügmesini (A) çevirerek sicakligi arttirabilir veya düsürebilirsiniz. Son ayarlamadan 3 saniye sonra, deger otomatik olarak hafizaya alinir ve gösterge tekrar prob tarafindan kaydedilen degeri gösterir. Ayarli sicaklik sayisal olarak (örn; 40 C) veya yanan ayar çubugu ile belirtilir. A 36

37 KOMBIYI KISA SÜRELI KAPATMA Evde kisa bir süre olmayacaginiz durumlarda; hafta sonlari, kisa seyahatler vs.: dügmesine basin. Göstergede ENERGY FOR LIFE ve donmayi önleme simgesi görünecektir. Elektrik beslemesini ve gazi açik birakarak kombinin asagidaki sistemler tarafindan korunmasini saglayabilirsiniz: Donmayi önleme: kombideki suyun sicakligi 7 C ye düstügünde, suyun sicakligini emniyetli degerlere (35 C) çikarmak için devridaim pompasi aktif hale gelir ve gerekirse, brülör minimum güç seviyesinde çalismaya baslar. simgesi yanip sönerek donmayi önleme fonksiyonunun aktif hale geldigini belirtir. Devri-daim pompasinin tikanmasini önleme: Her 24 saatte bir 1 dakikalik çalisma yapilir. KOMBIYI UZUN SÜRELI KAPATMA Kombiyi uzun süre kullanmayi düsünmediginiz zaman, asagidaki islemleri yapin: dügmesine basin. Göstergede ENERGY FOR LIFE ve donmayi önleme simgesi görünecektir; Sistemin açma/kapatma dügmesini kapatin; Gaz vanasini ve isitma ve sicak su sistemi muslugunun kapatin. Bu durumda, donmayi önleme ve tikanmayi önleme sistemleri iptal olur. Donma tehlikesi varsa, isitma ve sicak su sistemlerini bosaltin. Yukaridaki islemleri yapmada zorluk çekerseniz, Teknik Destek Servisini arayabilirsiniz. 5 ÖZEL FONKSIYONLAR KONFOR DÜGMESI dügmesine basildiginda Konfor fonksiyonu aktif hale gelir ve ilgili simge görünür. dügmesine basildiginda, su ideal sicaklikta dusakabin için verilir; standart sicaklik ayari 40 C dir. Bu fonksiyonun sicakligini 0,5 C lik artis ile 35 C ile 45 C arasinda degistirmek mümkündür. Bu sicakligi degistirmek için, fonksiyonu seçtikten sonra, tusuna basin ve A dügmesini çevirin. Ayarli sicaklik görünür. Bu fonksiyon, dusakabin için dogru sicakligi elde etmek üzere sicak ve soguk su arasinda dogru karisimi aramaktan kaçinir. A Not Ayarlanan deger kombinin hafizasina alinir ve daha sonra konfor dügmesini seçtiginizde, kombi istenilen sicaklikta su beslemeye hazir olacaktir. 37

38 HAFIZA DÜGMESI dügmesine basildiginda Hafiza fonksiyonu aktif hale gelir ve ilgili simge görünür. Hafiza fonksiyonu ayni anda bir çift elektronik beyni aktif hale getirir: Sicak su beyni Isitma beyni. Sicak Su Hafizasi Hafiza dügmesini aktif hale getirerek, makinenin beyni kullanicinin kullanim aliskanliklarini hafizaya almaya baslar. Sadece bir hafta sonra hafiza fonksiyonu, kullanicinin sicak su aliskanliklarini ögrenmis olacak ve böylece, her istege göre suyu ön isitabilecektir. Ön isitma, gün içinde istek yapilmadan yarim saat önce ve önceki hafta hafizaya alinan saatte gerçeklesecektir. Örnek Ayin 15 inde Persembe günü saat sabah 7 de bir sicak su istegi yapildi. Sonraki Persembe, ayin 22 sinde saat sabah 6.30 da kombi sicak su için ön isitma yapacaktir. Kullanici saat 7 de sicak su isteginde bulundugunda, suyu istedigi sicaklikta bulabilecektir. Normal aliskanliklarin yaninda, ön isitilmis suyun hazir olmasi gerekiyorsa, Dokun & Git fonksiyonunu kullanin. Kombinin elektrigi yoksa, bu fonksiyon ile hafizaya alinan veriler kaybolacaktir. Kombiye tekrar elektrik geldiginde, hafiza fonksiyonu yeniden aliskanliklari hafizaya almaya baslar. Hafiza fonksiyonunun avantajlarindan yararlanabilmek için, bir haftanin geçmesi gerekir. Isitma Hafizasi Hafiza dügmesini etkin hale getirerek kombi, ateslemeden sonra geçen zamani dikkate alir ve 10 dakika sonra, hafizadaki besleme sicakligini 5 C arttirir. Hafiza fonksiyonu, oda termostatinda ayarlanan oda sicakligina ulasilincaya veya izin verilen maksimum sicakliga erisilinceye kadar bu islemi tekrarlar. Bu otomatik islemden dolayi, düsük besleme sicakliklarini seçmek ve ayni anda ayarli oda sicakligina erisme süresini kisaltmak mümkündür. DOKUN &GIT (TOUCH & GO) Daima Hafiza fonksiyonunu aktif halde tutmak istemediginizde veya hafizaya alinan normal aliskanliklarin yaninda, sicak suyun hazir olmasini istediginizde, istekten sadece birkaç dakika önce sicak su ön isitma islemi yapabilirsiniz. Dokun & Git fonksiyonundan dolayi, muslugu açip kapattiginizda hizli ön isitma islemi aktif hale gelerek sadece yapilan istek için sicak su hazirlar. AKILLI SISTEM DOLUMU Kombi tarafindan kaydedilen basinç ariza seviyesinin altina düstügünde, göstergede simgesi yanar ve sistem dolum dügmesi etkin hale gelebilir. dügmesine basildiginda akilli sistem dolum fonksiyonu aktif hale gelir. Dügmeye bastiktan sonra göstergede, dolumu adim adim gösteren bir damla simgesi görünür. Dolum islemi tamamlandiginda, damla simgesi kaybolur. Not Giris basinç degeri minimum emniyet degerinin altina düserse, 40 ariza kodu görünür (Bkz. Gösterge ve ariza kodlari bölümü). Kombiyi sifirlamak için dügmesine, ardindan sistem dolum islemini baslatmak için dügmesine basin. Dolum isleminin sonunda, damla simgesi bir süre belirgin bir sekilde görünür ve daha sonra yavas yavas kaybolur. 38

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

Proteus Premix

Proteus Premix www.eca.com.tr PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw-special 4 kw - 8 kw Bacalý ve Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw-special Ýmmergas Mini kw-s modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus 24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus 1 PriwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Gaz adaptif sistemi ve ileri teknoloji donanımı ile Priwa ve PriwaPlus kombiler; evinizin

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz beslemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme vanasını veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol Gaz

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw 24 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw Ýmmergas Mini kw modeli kombiler, kompakt boyutlar ve modern görünüm, yüksek sýcak su konforu, alev

Detaylı

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus özünde sıcaklık var 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 Yoğuşmalı Boylerli Solar Kombi* 6,1-20,5 3.225 3.306 3.346 3.467 10.01.004.3011

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Confeo Premix CP 24 HST Confeo Premix CP 30 HST ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

Harmony-D Hermetik Kombi

Harmony-D Hermetik Kombi Harmony-D Hermetik Kombi Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Yeni Harmony-D Kombi ALARKO NUN KOMBIDE YENI TASARIM VIZYONUNUN SON ÖRNEĞI... Kontrol paneli çevresinde modern LED ışıklandırma

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler 2040 60 80 100 0 120 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) FGB-K YOĞUŞMALI KOMBİLER 10.01.004.3012 FGB-K 28 Yoğuşmalı Kombi 27,3 938 961 973 1.008 10.01.004.3013 FGB-K 35 Yoğuşmalı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler TR BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler microgenus PLUS MI microgenus PLUS 8 MI microgenus PLUS MFFI microgenus PLUS 8 MFFI microgenus PLUS MFFI E I Sevgili Dostumuz, En isabetli

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN SERVİS EĞİTİM NOTLARI SERVİS EĞİTİM NOTLARI HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN 2013 GAZ YAKAN CİHAZLAR EĞİTİM NOTLARI ( ŞOFBEN ) HERMETİK ŞOFBEN TEKNİK ÖZELLİKLER AKIŞ TÜRBİNİ AKIŞ TÜRBİNİ

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

YÜKSEK VERÝMLÝ YOÐUÞMALI KAZAN Confeo Premix CP 24 HCH Confeo Premix CP 30 HCH ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler

Detaylı

INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115

INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115 INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115 Duvar tipi yoğuşmalı kombiler TR 08/01/07 Montaj ve Servis Kılavuzu İçindekiler Kullanılan semboller...3 Önemli tavsiyeler...3 1 Havalandırma...4 2 Bakım...4

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

SCOT. Gaz Adaptif Sistem. 1:5 Modülasyon Oranı. 3 Yıl Garanti. %107,5 Verim. Erp Uyumlu. 17 Farklı Emniyet Sistemi

SCOT. Gaz Adaptif Sistem. 1:5 Modülasyon Oranı. 3 Yıl Garanti. %107,5 Verim. Erp Uyumlu. 17 Farklı Emniyet Sistemi www.eca.com.tr Scot SCOT Safety COmbustion Technology kelimelerinin kısaltılmasıdır. Güvenli Yanma teknolojisi anlamına gelmektedir. SCOT, yoğuşmalı kombiler için geliştirilmiş hava/gaz bağlantısını birbirinden

Detaylı

Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi

Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi 1998 den beri İtalya Kombi Pazar Lideri Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE! Genel Özellikler Açıklamalar 1 - Reset düğmesi 2 - Stand-by / Yaz / Kış

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Hermetik Kombi. Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA...

Hermetik Kombi. Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA... Hermetik Kombi Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA... Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Serena Kombi 25,8 kw ISITMA KAPASİTESİ 13,5 lt/dk KULLANIM SUYU

Detaylı

İçindekiler. Kombiler

İçindekiler. Kombiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Elektronik Kombiler Konvansiyonel Kombiler Şofben 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör.

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör. D ş sensörü GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR kaskad kontrol paneli Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı VFAS kolektör sensörü Isıtma devre pompası Denge kabı AFS Dış hava sensörü Isıtma pompası Kazan

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No: 1 TİPİ NOMİNAL KAPASİTE ( KW - 50/30 C ) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR TİPİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR TİPİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmali duvar tipi kazan Logamax plus GB112-11/19

Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmali duvar tipi kazan Logamax plus GB112-11/19 720 8600-02/00 TR (TR) Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmali duvar tipi kazan Logamax plus GB2-/9 Buderus Brülör kullanýma hazýrdýr GZ50 tipi doðalgaza göre Lütfen saklayýn Servis için Ýçindekiler Yönetmelikler,

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollüdür Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları Fan Hızı Ayarı Sensörler : 200-240V

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

C??? - 01. Vela compact. Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan

C??? - 01. Vela compact. Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan TR C??? - 01 Vela compact Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan 400 700 250 Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan Vela compact KÜÇÜK boyutları sayesinde her mekana kurulabilir PRATİK

Detaylı

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ 1-ÇİFT TERMOSTATLI KAZAN PANELİ Brülör 1. ve 2. kademeye kumanda eder. Kazan suyu sıcaklığını gösterir. Kazan basıncını gösterir. Ayarlanan limit sıcaklıkta sistemi kitler.

Detaylı

Protherm Leopard Kombi Arızaları

Protherm Leopard Kombi Arızaları PROTHERM ARIZA KODLARI Protherm F1 arıza kodu nedir! Cihazınızda Alev oluşmaması halinde F1 arıza kodu verir! Örneğin gaz girişinin olmamasından dolayı cihaz arızaya geçecektir ve F1 arıza kodu görüntülenecektir.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 BU KUMANDAYI ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. KURULUMU KULLANMAYA GEÇMEDEN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. KILAVUZU OKUDUKTAN SONRA,

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

ön kapak içi İÇİNDEKİLER Kombiler 4-7 Şofben 8-9 Termosifonlar 10-17 Ani su ısıtıcıları 18-19 Teknik bilgiler 20-24

ön kapak içi İÇİNDEKİLER Kombiler 4-7 Şofben 8-9 Termosifonlar 10-17 Ani su ısıtıcıları 18-19 Teknik bilgiler 20-24 ISITICILAR 1 ön kapak içi İÇİNDEKİLER Kombiler 4-7 Şofben 8-9 Termosifonlar 10-17 Ani su ısıtıcıları 18-19 Teknik bilgiler 20-24 Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayı sevmeyenlere, kış insanı değilim, ben

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı