ANADOLU TOPLUMUNDA ÇNKO ZINC IN ANATOLIAN POPULATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU TOPLUMUNDA ÇNKO ZINC IN ANATOLIAN POPULATION"

Transkript

1 Derleme Makale Ege Tıp Dergisi 44 (1) : 1-10, 2005 ANADOLU TOPLUMUNDA ÇNKO ZINC IN ANATOLIAN POPULATION Baha TANEL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Emekli Öretim Üyesi Anahtar Sözcükler : çinko, anadolu toplumu, serum çinko düzeyi Key Words : zinc, anatolian population, serum zinc levels ÖZET Çinkonun bitkisel ve hayvansal yaam için önemi, bunlarla beslenen insan için çinko kaynaı olması, insan metabolizmasındaki yeri her geçen gün daha iyi anlaılmaktadır. Çinkonun normal serum düzeyinin altında oluunun yarattıı patolojiler de aydınlanmaktadır. Ülkemizde kendi çalımalarımız dahil bu duruma önem vererek yapılmı 69 adet ayrı çalımada normal kabul edilen kontrol gruplarının deerleri ve populasyondaki durumu aratıranların verdii deerler birletirilerek; 17 çalımanın toplam 336 adet ilk üç aylık bebeinde 92.1±23.8 mcg/dl; çocuk yalarındaki 23 çalımanın toplam 3129 adet örneinde 90.5±18.1 mcg/dl ; 28 adet çalımanın 4292 adet yetikindeki örneinde 95.2±19.0 mcg/dl ve bir huzur evindeki 43 adet yalıda yapılan çalımada serum çinko deerleri 87.0±9.1 mcg/dl olduu hesaplanmıtır. Türk toplumunda bu deerlerin yabancı toplum için bildirilen deerlerden düük, en düük ve en yüksek deerlerin daha geni bir daılım gösterdii görülmütür. Bu sonuçlara göre toplumumuzda her hastanın rutin tetkikleri yapılırken serum çinko düzeyinin de aratırılması ve kendi toplumumuza göre 80 mcg/dl altındaki deerler bulunduunda hastalıına özgü tedavisi yanında çinko takviyesinin de yapılmasının uygun olacaı kanaatine varılmıtır. 1 - CANLI ORGANZMALAR VE ÇNKO Çinko bütün canlıların büyümesi için ana öelerden biridir. Eser element olarak biyolojik deeri ilk defa 1869 da belirtilmitir(1). Çinko iki deerli bir katyondur, fizyolojik artlarda bir veya üç deerli ekli yoktur. nsanda çinko yetmezliinin olumasında; yetersiz çinko alımı, özellikle protein alımında yetersizlik, steatore ve enterit gibi barsaktan anormal kayıplar, diüretiklerle zorlanan fazla idrar çıkarılması ve sıcak ortamda fazla terleme ile; olan kayıplar sebepler arasındadır. Normal idrarla(0.5mg/gün) ve terle(0.5mg/gün), barsak yoluyla (2-3 mg/gün) olan rutin kayıpları karılamak için günlük gıda ile mg çinko alınması gereklidir. Barsakta bakır ile çinko yarımaya girer, birinin azlıı dierinin emilimini arttırır veya tersi de geçerlidir. Vücuttan barsak yoluyla atılır, ter ve idrarla da kaybedilir. Aız yoluyla alınan bu çinkonun takriben %30 u emilir. Hayvansal proteinlerden gelen çinko daha iyi emilir. Çinko duodenum ve proksimal jejunumdan daha hızlı emilir. Diyette fosfat, fitat ve karbonat, tannat, oksalat ve polifenollerin bulunması emilimi zorlatırıcı, karboksilik asit, glikoz, amino asitler özellikle sistein ve histidin ve ya asitleri emilimi kolaylatırıcıdır ve diyetteki çinko miktarı emilime etki yapar. Çinkonun çou (%80) plazmada albumine, ve (%15) makroglobuline balı olarak bulunur. Transferrin, seruloplasmin, haptoglobulin ve gamma globuline de balanır. Plasmadaki bütün çinkonun %2-3ü ültrafiltrabldır, bunların çou amino asitlere balıdır, iyon halinde bulunmaz. Amino asitlerden histidin, glutamin, threonin, sistein ve lisin en çok çinko balayanlardır. Sisteine baımlı çinkonun proteine balanması yoluyla sisteinli her proteinin yapı ve ilevinde rol oynar. Çinko, lipid peroksidasyonunun kontrolünde etkilidir, hücre içi sitozolik çinkoya baımlı superoksit dismutazın kofaktörüdür(2,3). Makroglobulin ve seruloplasmine balı olan çinkonun bu baından ayrılması zordur, fakat dierleri kolay ayrılır. 70 kiloluk bir yetikinde takriben 2-3 gram çinko olduu hesaplanmıtır. Dokulardan retina, prostat, saç ve deride en yüksek konsantrasyonda bulunur ve vücut çinkosunun %8ini tekil eder. Plazma ve karacier labil havuzdur, vücut çinkosunun %60ı adalede, %5karacierde %20-30u kemikte %1.6ı beyinde bulunur. Deri ve saçtaki çinko(%6ı) metabolizmaya katılamaz. htiyaç arttıında adale ve kemikteki çinko sistemik metabolizmaya katılabilir(3,4). Bir hücredeki çinkonun %40ı hücre çekirdeinde, %50 si sitoplazma ve organellerde, 1

2 %10 u da hücre zarındadır. Çinko iyonları hidrofiliktir ve hücre membranından pasif diffüzyon ile geçmez (4). Hücre içi çinko dolaımının dengelenmesinde NO sintazdan (inos) NO çıkarılarak tetiklendii gösterilmitir(5). Annenin alkol ve sigara içmesi barsakta mukozal yapı ve ilev deiiklii yaptıından annenin barsaından çinko emilimini etkiler; ceninde ve yenidoanda zararlı düzeyde çinko azalmasına yol açtıı gösterilmitir. Çinkonun insan için olan bu etkileri hayvanlar için de geçerlidir. Besin olarak kullandıımız hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesini etkiler. Sularına çinko ilave edilmi olarak beslenen civcivlerin but etlerindeki çinkonun eklenmeyenlere göre daha fazla olduu gösterilmitir(6). Bunlarda; normal artlarda bitkilerle veya dier hayvansal kaynaklarla beslendii için sonuçta tabiatta bulunan bitki ve hayvan populasyonunun çinko içerii, sonuçta insanları etkiler. Kuru aırlık olarak çayır otlarında 17-60mg/kg çinko bulunur. Soya, yer fıstıı, keten tohumu küspeleri ile balık unu ve et-kemik unlarında mg/kg çinko bulunur. Çiftlik hayvanları ve kanatlıların içme suyunda güvenli sınır 5-25mg/kg çinko olmasıdır(7). Çinkonun bitkilerde de membran bütünlüünün sürdürülmesi için gerekli olduu gibi bitkilerin lipid ve proteinlerini, oksidatif bozulmaya karı koruduu bilinmektedir. Bu nedenle bitkilerin verim ve kalitesini etkiler. Eksiklii bitkide de bodurluk, dar ve küçük yapraklılık, yapraklarda nekrotik görünümlere sebep olur. Bitkiler de bu çinkoyu topraktan katyon formunda alırlar. Kültür bitkilerinden mısır, fasulye ve pamuk çinko eksikliine hassastır. Arpa, soya fasulyesi ve patates az hassastır. Buday, bezelye ve havuç hassas deildir. Tabiatta tarım topraklarında kilo baına mg olduu, (ortalama 50 mg) kabul edilir. FAO tarafından dünyada tarım yapılan toprakların %30unda çinko noksanlıı olduu rapor edilmitir (3). Türkiye genelinde yapılan çalımalarda tarım topraklarının yaklaık yarısı çinko noksanlıı göstermektedir. Fosfor içerii fazla olan veya fosforlu gübre kullanılan topraklarda çinko noksanlıı daha sık görülmektedir. Bu sebeple ülkemizde çinko içeren gübrelerin kullanılması toplumumuzun gelecei için de zorunlu gibi görülmektedir (7). Aras NK. Türkiye yi temsil eden toprak mahsulleri ofisinin 800 silosundan örnekler alınarak 1986 ve 1994 yılları arasında üretilen 6 deiik yılın mahsullerindeki budayların kilosunda sırasıyla19.2±3.3 ile 20.5±7.2 mg çinko olduu bulunmutur. Türk toplumu daha çok ekmek tüketen bir toplum olduu dikkate alınarak Ankara da 6 ekmek fırınından alınan ekmek numuneleri incelenerek günde ortalama 350 gram ekmein kii baına tüketimi düünülerek, ekmekten alınan çinko miktarının günde 3.5 mg olduu saptanmıtır (8). Bu da günlük ihtiyacın yaklaık 1/3ü kadardır. Kalan kısmı dier kaynaklardan alınmalıdır. 2-NSANDA ÇNKO EKSKL 1960 lı yıllarda insan için çinkonun bir esansiyel element olduu kabul edilmitir. nsanda çinko eksiklii ilk defa Ortadou ülkelerinde ve ülkemizde hipogonadizm, karaci- er ve dalak büyüklüü, demir eksiklii anemisi ve gelime geriliini birlikte gösteren hastalarda bir sendrom olarak 2 Çavdar A.(9) ve Prasad AS(10) tarafından tarif edilmitir. Daha sonra tekrarlayan enfeksiyon geçirenlerde, nöro sensoriyel ilevlerde, yara iyilemesinde, hormonal ve immün fonksiyonlardaki rolü gösterilmitir. nsan organizmasının 300 enziminin yapısında bulunduu için eksiklii bu enzimlerin ilevini aksatır. Bunların balıcaları ve en önemlileri unlardır: DNA ve RNA nın replikasyon ve transkripsiyonunda rol oynayan polimeraz enzimleri, terminal deoksiribonükleitidil transferaz, thimidin kinaz, süperoksit dismutaz, Eritrositlerde karbondioksit alıveriini salayan karbonik anhidraz enzimi; barsaklarda protein hidrolizi için gerekli olan barsaın karboksi peptidaz enzimi; karacierin dehidrogenaz enzimidir. Bunların dıında takriben 300 katalitik olarak aktif çinko içeren enzim ve 2000den fazla çinkoya baımlı transkripsiyon faktörü gen ekspresyonunda rol alır. Çinko eksiklii, çinkonun potent antioksidan olması ve peroksizom proliferatör reseptörünün(nf-kb) kritik bir komponenti olması sebebiyle endotelyal hücre aktivasyonuna zarar verir(11). Aldolazlar ve phosphatazlar ile dei- ik proteinlerin oluumundaki 500 peptidin yapısında çinko olduu (özel çinko halkası yaparak) bilinmektedir. Literatürde zinc finger diye isimlendirilen bu hali ile DNA nın çift heliksine girerek çinko nükleik asitlerini yapar. Genetik materyelin kotlanmasında ve iletilmesinde bu çinko proteinleri rol alır. Çinko oksidatif stresi azaltır ve immün fonksiyonları gelitirerek kanserden koruyucu bir aktivite de gösterir(11). Çinko eksiklii bu nedenle, canlı organizmanın oluumunda, geliiminde ve ilevlerini sürdürmede, Kognitif yetersizliklere ve aksaklıklara, otoimmün hastalıkların oluumunda rol oynar. Timus hormonlarının ilevlerinin, çinkonun azalması ile azaldıı, T hücrelerinin antikor cevabının azaldıı (12,13), kemik iliinde yeterli sayıda lenfosit üretilemedii, T4/T8 oranının dütüü (12), Mononükleer hücrelerden IL-1 ve IL-2 üretiminin azaldıı, DNA sentezinde ve hücre bölünmesinde, HL-60(monosit-makrofaj) hücre dizisinde gen ekspresyonu ve sitokinlerin üretilmesinde çinkonun etkili olduu artık bilinmektedir(13). Görme, koku ve tat alma yeteneinin etkinliinde belirli bir serum çinko düzeyinin gerektii bilinmektedir(14). Burnet (15) yalılık demansında nöronların DNA sında çinko enzimlerinin yetersizliinin rolü ve nöronların gelimesi ve ilevleri için(16) gereklilii, yaa balı maküler dejeneresansın olumasında etkinlii üzerinde durulmutur. Transplantas yon hastalarında serum çinko düzeyinin normal seviyede sürdürülmesinin önemi vurgulanmıtır(17). iman erkeklerde antioksidan defekti ve çinko eksikliinin tabloya elik ettii gösterilmitir(18). Çocukların serum çinko miktarı ile demir miktarları arasında pozitif korelasyon, çocukların boylarıyla da negatif korelasyon gösterilmitir(19,20), Anne serum çinkosu ile bebein kordon kanı çinkosu ve bebein doum kilosu arasında anlamlı korelasyon(r=0.616 ve r=0.865) olduu gösterilmitir(21) Selen- Ege Tıp Dergisi

3 yum gibi çinkonun da eksikliinde kendine özgü bir klinik belirtisi olmadıı için bu elementlerin eksikliinin erken olarak tanınması ve bildirilmesi güç olmaktadır. 3- ÜLKEMZDE ÇNKO EKSKL Ülkemiz artlarında da yeme alıkanlıklarımız, ortamın sıcaklıı ve nemi, ana gıda olarak tahılların kullanılması, besinlerimizdeki çinko miktarı, toplumun çinko düzeyine etkili olmaktadır. Ülkemizde direkt serum çinko düzeyini meydana çıkarmak için yapılan çalımalar veya deiik hastalık gruplarındaki serum çinko düzeyini saptamak için yapılan çalımalarda kontrol grubu olarak alınan normal çocuk ve yetikinlerde saptanan çinko düzeylerini dikkate alarak ülkemizdeki normal görülen kiilerde serum çinko düzeyi hakkında fikir verebilmek amacıyla ülkemizde yapılan çinko çalımalarından Atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile elde edilen sonuçları toplayabildiim kadar sizlere sunacaım. Adana da Kayrın L ve ark.7-15 ya arasındaki 258 okul çocuunda yapılan bir aratırmada serum Çinko düzeyi 78.14±17.04mikrogram/dl bulunmutur(22). Yine Çukurova'da 40 normal yetikinde serum çinko düzeyi 79.1±24mikrogram/dl bulunmutur(23). zmir de normal çocuklarda serum çinko düzeyi 0.60mg/l bulunurken, (p<0.02) ileri rahitisi olan 16 çocukta serum çinko düzeyi0.488±0.036mg/l bulunmu ve D vitamini verildikten sonra serum düzeyi anlamlı artma göstermitir(0.636±0.036) Ayni dönemde idrarda atılan çinko miktarı da 0.654mg/ L den 0.359mg/l e inmitir (p<0.05). D vitamini barsaktan çinko emilimini arttırırken idrarla zn atılımını anlamlı olarak azaltmıtır. Normal 16 çocukta ise anlamlı deiiklik olmamıtır(24). zmir de rasgele seçilmi ya arasında 1-3 aylık bebeini emziren 100 kadının serum ve süt çinko deerleri aratırılmı ve serumlarında 100.4± 36.7, sütlerinde 257.6±143.4 mikrogram/dl bulunmutur. Serum Zn düzeyi ile süt çinko düzeyi arasında anlamlı korelasyon gösterilmitir (r=0.302, p<0.002)(25). Tat almayı salayan gustin aktivitesinde çinkonun eksiklii bilindiinden itahsızlık yakınması ile gelen Manisalı 23 çocukta tadı acı olan %00.1 lik çinko sülfat solüsyonu su yerine verilmi, acı tadı duyanlar ile duymayıp içenlerin serum çinko düzeyleri karılatırılmı ve 86.4±17.8 ile 143.0±17.2 bulunarak, acı tadı duymayanlara bu su acı tadı duyuncaya kadar en çok 1 ay su yerine içirilmesi söylenmitir. Bir ay sonra yapılan kontrolde serum çinko düzeyi 138.4±39.6 ya yükseldii ve artmanın çok anlamlı olduu(p<0.0001) gösterilmitir(26). zmir de sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren ve kırmızı et tüketimi az olan 78 çocuktan serum çinko tayini yapılmı ve çocuklar serum çinko düzeyi 71.0mikrogram/dl üzerinde olanlar, arasında olanlar ve 40mikrogram /dl altında olanlar diye üç gruba ayrılmıtır. Her bir çocua 25mg elementel çinko, çinko sülfat solüsyonu halinde aızdan verilmi ve 2-4 saat sonra serumda çinko düzeyleri tekrar kontrol edilmitir. Bunlardan balangıç düzeyi 71 üstünde olanlarda ikinci saatten itibaren artma 50mikrogram/dl iken 42 üzerinde olanlarda önce 80 mikrogram artıp sonra 35e indii, 40ın altında olanlarda ise önce 45 artıp sonra dördüncü saatte12mikrogram/dl olmutur. Bu da dokulardaki Zn eksikliinden kaynaklanan açıın, ikinci saatten itibaren olan serumdaki artmayı bu çinkoyu kullanarak düürdüünü göstermektedir(27). zmir Bornova ilçesinde 6 ay ile 15 ya arasındaki sosyo ekonomik düzeyi iyi ailelerden 40 çocuk ya gruplarına göre incelenmi ve 6 ay ile 10 ya arasında serum çinkosunun 124.2±14.0 mikrogram/dl arasında deitii11-15 ya arasında 141.5±17.6 olduu görülmütür. 6 ay ile 2 ya arasındaki çocuklarda serum çinkosu ile çocuun aırlıı arasında negatif bir korelasyon(r=0.906), 6 ile 10 ya arasındakilerde serum çinkosu ile boyları arasında pozitif bir korelasyon(r=0.912) ve ya arasındakilerde de(r=0.927) bulunmutur(28). Çolakolu ve arkadaları Adana da 30 salıklı yetikinde serum çinko düzeyini 105.7±25.7 mikrogram /dl bulmu kadın erkek farkı olmadıını bildirmitir(29). Erken E ve ark. yine Adana da 45 normal yetikinde serum çinko düzeyini 101.8±29.1 mikrogram /dl olarak bildirmitir(30). Güner G. ve ark zmir'de 46 salıklı bireyde serum çinko düzeyini 81.5±12.2mikrogram/dl olarak bulmulardır(31). Sharda B. Hindistan da normal çocuklarda plazma çinko düzeyini 123±23.0 mikrogram/dl. Bulurken kwashiorkorlularda 54.6±13.3 bulmulardır(32). Anal Ö. ve ark.(33) zmir de 27 birinci derecede malnütrisyonlu bebekte ve 14 ayni yalardaki normal bebekte serum çinko düzeyini aratırmılardır. Normallerde ±21.47; malnütrisyonlularda 69.00±16.23mikrogram/dl bulmulardır. Torun ve arkadaları Ankara da 15 salıklı kiilerde serum çinko miktarını 1.04±0.15ppm bulmulardır(34). Doangün ve Akçıl Diyarbakır da 20 normal salıklı yetikinde serum çinko düzeyini 116.1±14.1mikrogram/dl; tükürükte 11.1±1.3mikrogram/dl olduunu bildirmilerdir(35). Atlıhan F. ve arkadaları Diyarbakır da 3ay ile 10 ya arasındaki 11 normal çocukta serum çinko düzeyini 107.5±15.7mikrogram/dl olarak bildirmilerdir(36). Erken U. ve arkadaları Adana da ya ortalaması 31 olan 30 erkek hastada serum çinko düzeyini 73.0±15.0 mikrogram/dl olarak bulmulardır(37). Kocaba A ve ark. Adana da ya arasındaki 12 salıklı yetikinde serum çinko düzeyini ±20.41mikrogram/dl bulmulardır(38). Tanyeli A. Adana da 3-14 ya arasındaki 17 normal çocukta serum çinko düzeyini 03.5±21.1mikrogram/dl olarak bildirmilerdir(39). Akkız H ve ark. Adana da ya arasındaki 20 salıklı yetikinde serum çinko düzeyini 106.4±42.0 mikrogram/dl olarak bildirmilerdir(40). Acartürk ve Yüregir Adana da ya arasındaki 30 normal yetikinde serum çinko düzeyini 103±22mikrogram/dl olarak bildirmilerdir(41). Payda S ve ark(42 Adana da ya arasındaki 32 salıklı bireyde serum çinko düzeyini 100.6±11.5 mikrogram/dl olarak bildirmilerdir. Yüregir ve ark. Adana, çel, Hatay bölgelerindeki populasyonu temsil edecek ekilde3415 Cilt 44, Sayı 1, Ocak Nisan,

4 yetikinde serum çinko deerini 91.34±17.17 mikrogram/dl bulmulardır(43). Özyürek R ve ark(44). zmir de 1-12 ya arasındaki salıklı 21 çocukta serum Çinko düzeyini ±12.36mikrogram/dl bulmulardır. Anal Ö ve ark. (45) zmir'de 10 normal bebekte serum çinko düzeyini 78.3±15.1 mikrogram/dl bulmulardır. Çavdar ve arkadaları(46) Ankara da 16 normal kadında serum çinko düzeyini 78.75±9.72 bulmu, buna karılık iyi beslenmi 48 hamile kadında 68.7±12.9; kötü beslenmi 41 kadında 56.5±9.4mikrogram/dl bulmulardır. Saçlarında ise zn düzeyini mikrogram/gr saç olduunu ancak uzun süreli kötü beslenme içinde olanlarda mikrogram/gr saç olduunu bildirmilerdir. Yenigün, Taneli ve Oksel (47) Ege bölgesinde 18 inek sütü ile 15 kadın sütlerinde yaptıkları çinko düzeyi aratırmasında mg/L ile mg/L arasında bulmular, literatürde bu deerler ile mg/L verilmektedir. nek sütlerindeki bu düüklük aldıkları yöresel bitkilerdeki düüklüe balıdır, kadın sütlerindeki düüklük de dikkat çekicidir. Çinko eksikliinden dolayı dilde bozulan tat alma hissi nedeniyle 1 litre suya 100mg elementel çinko konarak(440mg ZnS047H20) tadı acı-kekremsi olan suyun bu tadını duymadıklarından, bu çinko ilave edilmi suyu normal su gibi içmiler suyun deiik tadını duyduklarında serum çinko düzeylerinin ortalaması 75.33±7.0 olmutur. Dildeki bu özellikle doz fazlası olacaı riski alınmadan çinko takviyesi yapılabilmektedir. Ona ve Taneli(19) zmir de yalnız anne sütü verilen10 bebek ile yalnız formüla ile büyütülen 10 bebein 6. ve 12. haftalarda çinko düzeyini karılatırmılar; anne sütü alanlarda 6. haftada 78.0± haftada 117.2±23.6 mikrogram/dl bulunurken, formüla ile beslenenlerde 64.9±20.5 ve 80.9±17.0 mikrogram/dl bulmulardır. Anne sütü alanların serum çinko düzeyinin çocuk büyüdükçe anlamlı artma gösterdii fakat formüla ile beslenenlerde bu artmanın istatistiksel olarak anlamlı olmadıını göstermilerdir. Ona A. ve Taneli B.(20) zmir de sosyo-ekonomik düzeyi iyi bir okul ile iyi olmayan bir okulun çocuklarından 25er rasgele seçilmi örneklerde serum çinko düzeylerini 67.40±14.10 ve48.87±20.85 mikrogram/dl bulmu ve aralarında anlamlı fark olduunu(p<0.001), sosyoekonomik düzeyin serum çinko düzeyine etkisini göstermilerdir. Manisa da yapılan baka bir çalımada 2-14 ya arasındaki salıklı 10 çocukta serum çinko düzeyi 59.60±23.0 mikrogram/dl bulunmutur(48). 4 zmir de 2-12 ya arasındaki 153 salıklı çocuun serum çinko analizinde 69.9±34.8 bulunmutur. Serum zn düzeyi arttıkça serum Cu ve Fe düzeyinin de anlamlı arttıı ve aralarındaki korelasyon gösterilmitir(49). Açkurt F. ve Löker M.(50) stanbul ve Kocaeli illerinde 67 anne sütünde çinko düzeyini ortalama 0.36±0.17mg/100ml. ve daılımını da arasında bulmulardır. Hamilelikte annelerin kan çinko düzeyi mg/litre doumdan sonraki haftalar arasında ortalama 0.74mg/litre bulmulardır. Çavdar AO. ve ark. Ankara da 12 normal yenidoanda serum çinkosunu 68.7±10.9mcgr/dl ve saç çinkosunu 193.3±39.2mcgr/gr. bulmulardır(51). Kılınç Y. ve ark.(52) 6-14 ya arasındaki ilk okul çocuklarının serumunda Kahramanmara ta 931 çocukta10.70±2.36mikromol/litre veya 70.0±15.4 mikrogram/dl.( alt üst sınırı); saçlarında 92.65±54.92 mikrogram/gr. (daılımı 6-400) anlıurfa'da 1038 çocukta serumda 8.69±5.11 mikromol/lt. veya 57.0±33.4mikrogram/dl ve( alt üst sınır), saçta ±37.44 mikrogram/gr. ( alt üst sınır) bulmulardır. Oksel ve Taneli zmir de 20 salıklı çocukta serum çinko düzeyini 1.008±0.169mg/L bulmulardır(12). Arcasoy A. ve ark.(53) Ankara da 65 ya üzerinde olan 43 huzurevi sakininde serum çinko düzeyini 87.06±9.11 ayni yataki 1o kontrolde ise ±5.79mikrogram/dl olduunu bildirmilerdir. Yücebilgin G. ve ark Çukurova'da 2-11 ya arasındaki 22 normal çocukta serum çinko düzeyini ±18.28 mikrogram/dl bulmulardır(54). Soylak M ve ark.(55). Kayserinin sosyo ekonomik durumu iyi olmayan Bel-Sin bölgesinde 7-55 ya arasındaki salıklı 28i erkek, 54ü kadın 82 kiide yaptıkları serum çinko düzeyi tayininde 0.70±0.27 bulmulardır. Çinko suplemantasyonu ile büyütülen civcivlerin ölüm oranlarının(6,56) azaldıı ve göüs etlerinde deimeyen çinko miktarı but etlerinde anlamlı olarak fazla bulunmutur(1.24mg/100g et- 1.53mg/100gr et). Ankara da Çulha ve ark ya arasındaki 25 normal çocuun serum çinko düzeyini 94.52±27.72mikrogram/dl olarak bildirmilerdir(57). Urfa'dan Koçyiit A. ve ark 7-38 yaları arasındaki 60 salıklı kiilerde serum çinko düzeyini 84.73±11.14 mikrogram/dl olarak bildirmitir(58). Özdemir S ve ark(59). stanbul da 30 yetikinde serum çinko düzeyini ±16.92 mikrogram /dl olarak bildirmilerdir. Isparta dan Akdoan M ve ark. ya ortalaması 28 olan 36 salıklı kiide serum çinko düzeyini 111±10mikrogram/dl olarak bildirmilerdir(60). Koçyiit ve ark.(61) anlıurfa'da 8-15 ya arasındaki ilkokul çocuklarından diyetlerinde hayvansal gıda az olan 183 tanesinde serum çinko düzeyini 64.22±13.52 bulurken; diyetinde daha fazla hayvansal gıda bulunan 164 tanesinde serum çinkosunu 72.13±14.65mıkrogram/dl bulmulardır. zmir de Dirik E. ve ark 20 adet normal doan bebein kordon kanından çinko tayini yapmı ve 1.01±0.39mg/L olarak bildirmilerdir(62). Kırk Yenidoan göbek kordonunda zmir'de serum çinko deeri ±28.8mikrogram/dl olarak bildirilmitir(21). Çukurova dan Altınta ve ark.(63) 1-13 ya arasındaki 25 salıklı çocukta serum çinko düzeyini105.8±29.3 mikrogram/dl olarak bildirmilerdir.zmir de emzikli 22kadının serum ve sütlerinde yaptıımız üç ayrı çalımada (31,47,69) serumlarında, 72.7±9.5mcgr/dl,100.4±36.7; sütlerinde 4. haftada 16.1±12.7, on ikinci haftada 25.7±14.3 ve 10.5±6.2mcgr/dl bulurken, Kocaeli de Açkurt ve ark.(50) sütte 36.0±17mcgr/dl. bulmulardır. zmir den Tütüncüolu S. ve ark.(64) 4-14 ya arasındaki 16 salıklı çocukta serum çinko düzeyini 64±11mikrogram/dl(en az45-en çok82) olarak bildirmilerdir. Yetikinlerde Düzovalı H ve ark(65) Malatya dan 21 kiide 68.67±5.84; Ulutürk S. ve ark.(66) Ankara dan 20 kiiden 143.2±40.5; Perim K. ve ark.(67) zmir den 25 kiide 132.3±15.2; Marangoz C. ve ark.(68) Samsundan 20 kiiden 86.95±18.6; Anık H. ve ark.(70) Diyarbakır dan 35 kiide 63.07±24.81 serum çinko düzeyini mikrogram/dl olarak bildirmilerdir. Ankara dan Akçıl ve ark(71) 15 yetikin salıklı bireyde serum çinko düzeyini ±35.0 Ege Tıp Dergisi

5 mikrogram /dl olduunu bildirmilerdir. zmir den Taneli N, Anal Ö, Erdem N. ve ark.(72) 10 salıklı çocukta serum çinko düzeyini 78.5±15.2 mikrogram/dl. bulurlarken giardialılarda ise 57.8±11.0 bularak serbest radikal toplayıcılarından olan çinkonun Giardia enfestasyonlarında normallere göre dütüünü (t=2.872,p<.02) göstermilerdir. Sadece giardia tedavisi ile kan demir seviyesi gibi çinko düzeyinin de düzeldiini göstermilerdir(72). Türkiye de Atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile tayinleri yapılıp son on yılda yayınlanan ve benim bulabildiim bu normal görülen kiilerdeki deerleri toplu olarak çocuk yaları için tablo 1a,b ve yetikinler için Tablo 2 de özetlemeye çalıtım. Çocuk yaları için yenidoan ve bebeklik döneminin sonuçlarını ve yetikinler için 65 ya üzerindeki bir çalımanın sonuçlarını ayırarak, ayrı olarak vermeyi tercih.ettim. Tablo 1a: lk üç aydaki bebeklerde serum çinko düzeyi Örnek Adedi Ya Serum Zn(ort±SDmcgr/dl) Bölge Kayıt No 16 bebek 60.0± 18.8 zmir bebek 78.3±14.8 zmir bebek 105.7±21.5 zmir haftalık 78.0±14.8 zmir haftalık 64.9±20.4 zmir haftalık 117.2±23.6 zmir haftalık 80.9±16.9 zmir haftalık 97.6±12.5 Adana Prematüre 92.0±40.3 Adana Prematüre 99.3±17.4 Adana Prematüre 100.0±47.0 zmir Haftalık 86.0±15.0 Adana Prematüre 97.5±50.1 Adana Yenidoan 98.7±35.8 Adana Yenidoan 101.0±39.0 zmir Yenidoan 131.4±28.8 zmir Yenidoan 68.7±10.9 Ankara ay 92.1±23.8 zmir Ankara Adana Tablo 1b- Çocuklarda serum çinko düzeyi Örnek Adedi Ya Serum Zn(ort±SDmcgr/dl) Bölge Kayıt No ±15.2 zmir ±17.2 Manisa ±16.9 zmir ±14.0 zmir ±15.7 Diyarbakır ±12.4 zmir ±29.3 Çukurova ±18.3 Çukurova ±34.8 zmir ± 8.4 Manisa ±21.1 Adana ±11.2 zmir ±27.7 Ankara ±15.4 Mara ±33.4 Urfa ±14.1 Bor-zm ±20.8 Bor-zm ±17.0 Adana ±13.5 Urfa ±14.6 Urfa ±17.4 zmir ±21.4 zmir ± 7.0 zmir ±18.1 Anadolu Çocukları Cilt 44, Sayı 1, Ocak Nisan,

6 Tablo 2. Yetikinlerde serum çinko düzeyi Örnek Adedi Serum Zn(ort±SDmcgr/dl) Bölge Kayıt No ±24.81 Diyarbakır ±18.6 Samsun ±10.0 Isparta ±16.9 stanbul ±17.17 Ada-Mer-Hat-ç ±24.0 Adana ±16.0 zmir ±24.7 Adana ±29.1 Adana ±12.2 zmir ±15.0 Ankara ±14.1 Diyarbakır ±15.0 Adana ±40.5 Ankara ±20.4 Adana ±42.0 Adana ±22.0 Adana ±11.5 Adana ± 9.7 Ankara ± 8.54 Malatya ±36.7 zmir ±17.4 Ankara ±27.0 Kayseri ±11.1 anlıurfa ±10.3 zmir ±35.0 Ankara ±23.3 Çukurova ±20.7 Çukurova ±19.0 Yetikin toplumu 43 (65ya>) 87.06±9.11 Huzurevi. 53 Bu sonuçlara göre çocukların %25 i 72.4mcgr/dl. altında serum çinkosu gösteriyor. Çocukların %50 de 72,4-108,5 arasında %25 ide 108,5 üstünde serum çinkosu gösteriyor. Amerikan(76) toplumunda normal deerler arasındadır(91±9). Bizde ise yukarıdaki sonuçlara göre arasında çıkmaktadır. Baka bir ifade ile toplumumuzdaki çocukların ortalama deerleri Amerikadakilere çok yakın olmasına ramen bizde gauss erisinin daılımı tabanda daha genitir. Bu karakter yenidoan ve bebeklik dönemi için mcgr/dl olarak biraz daha genitir. 6 Bu sonuçlara göre yetikin toplumun %25i;76.2mcgr/dl altında serum çinkosu, ve %50i mcgr/dl arasında, %25i de 114.2mcgr/dl üstünde serum çinkosuna sahip bulunuyor. Ankara huzurevinde yaayan 65 ya üstündeki 43 yalıda(53) serum çinko düzeyi 87.06±9.11mcgr/dl olduu bildirilmitir. Bunların da yakla- ık %75inin ülkemizdeki yetikin toplumun ortalama düzeyinin altında yer almakta olduunu göstermektedir. Dünya genelinde(79) normal yetikin serum çinko deerlerinin mikrogram/dl arasında olduu ve ortalama deerin bizdeki 95.2 ±19 a karılık yaklaık 110.0±13.3 olduu dikkate alınırsa çocuk populasyonunda olduu gibi gauss erisinin yetikinlerde de toplumumuzda hem ortalama deerin 15mcgr/dl düük, hem de tabanın daha geni olduu görülmektedir. Yukarıda tablo 2 de verdiimiz çalımaların sonuçlarına göre bizde hesaplanan en düük 38mikrogram/dl-en büyük 152 mikrogram/dl deerler arasında olacaı söylenebilir. Ülkemizdeki bu düük çinko düzeyine çare olarak çinko ilave edilmi ekmek(80), pastörize sütlere C vitamini ve demir ile birlikte çinko ilave edilmesinin(81) uygulanabilecei konusunda yayınlar vardır. Filizlenmi patates yendi- inde patatesin yenilebilen kısmındaki çinko düzeyinin azaldıı gösterilmitir(82). Ayrıca Orbak R. ve ark(83) tekrarlayan aftöz stomatit geçirenlere, Koçyiit A. ve ark (84) deri laymanyozu gösterenlerde immünoregülasyon sitokinlerini düzenleyerek ve kronik üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda(12,85) T4/T8 oranlarını düzenleyerek çinko verilmesinin faydalarını göstermilerdir. Kocatürk PA, ıklar Z, Kavas GÖ, ve ark.(86) büyüme gerilii gösteren çocuklarda artmı olan Cu/Zn-SOD aktivitesinin çinko tedavisinden sonra kontrollere yaklatı- ını göstermilerdir. Bizim çalımalarımızın dıında çinko eksikliinin sebep olduu itahsızlıın, yeme alıkanlıında rolü olan nöropeptid Y (NPY) nin salgılanmasını çinko eksikliinin inhibe ederek etkili olduu gösterilmitir(87). Aızdan sıvı tedavisi ile birlikte Zn yapılmasının diyareyi azalttıı gösterilmitir. (88) Ege Tıp Dergisi

7 4 - SONUÇ VE ÖNERLER Ülkemiz çocuk ve yetikin toplumunda serum çinko deerlerimizin her iki kiiden birinde dünyaca kabul edilen normal sınırın altında olabilecei gerçei ile karı karıya olduumuz ortaya çıkmaktadır. Çinkonun ilevleri göz önüne alındıında, karımıza bazı ikayetlerini ön plana çıkararak gelen bir kiide bu ikayet ve belirtilerin, tekrarlayan enfeksiyon geçirmek, nöro sensoriyel ilevlerde, yara iyilemesinde, hormonal ve immün fonksiyonlarda, büyüme ve gelimede izah edilemeyen deiiklikler, barsaktan çinko emilimini azaltan ve atılmasını arttıran, sebepleri çok deiik olabilen diyareler, kronik paraziter enfestasyonlar, immün dengesizlikler ve yetersizlikler, duyusal ve kognitif yetersizlikler, hücre zarında ve sitoplazmadaki normal ilevlerin aksadıını telkin eden bulgulardan biri veya birkaçı olması halinde, önce bu organizmanın çinko düzeyinin yeterli olup olmadıının bilinmesinin gerekli olduu düünülmelidir. Son senelerde teknik donanımdaki gelimeler, her aratırma ve eitim hastanesinde ve Bölge Hıfzısıhha enstitülerinde bu olanaın var olduunu fakat yeterince kullanılmadıı görülmektedir. Çok pahalı ve zor tanı ve tedavi yöntemlerini uygulamadan önce bu uygulamaya cevap vermesini beklediimiz organizmanın bu yetenee sahip olması için olmazsa olmaz esas ihtiyaçlarının yeterli düzeyde olup olmadıını bilmek ve ondan sonra bu organizmadan yanıt beklemek doru olur. Bu nedenle aratırma ve eitim hastanelerinde atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile serum da çinko tayini rutin testler arasına alınmalıdır. Kanımca serumda çinko düzeyi yetikinlerde ve çocuklarda 80mcgr/dl altında, deerler bulunduunda aızdan çinko takviyesi yapılması organizmada yukarıda saydıım bu gün bilinen çinkoya baımlı birçok düzenin iyi ilemesini salayacaı için ülkemizde insanımızın salıı için göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir. KAYNAKLAR 1. Rady AY, and Rady MYA. Islamic World Medical Journal 1986;2(3): Taneli NN, Metabolic Disturbances in Children with Chronic Giardiasis. M.Ali Özcel and M.Ziya Alkan ed.parasitology for the 21st Century. CAB International Wallingford Oxon 0X10 8DE UK. Printed in the UK by Biddles Ltd, Guildford 1996p Aggett PJ. Zinc. Annales Nestle 1994; 52: Tapiero H, Tew KD. Trace elements in human physiology and pathology: zinc and metallothioneins. Biomed. Pharmacother Nov; 57(9): Spahl DU, Berendji-Grun D, Suschek CV, et al. Regulation of zinc homeostasis by inducible NO syntase-derived NO: nuclear metallothionein translocation and intranuclear Zn2± release. Proc. Natl. Acad. Sci. USA Nov25;100(24): Oksel F, Sergen A, Saatçi N, Taneli B. Çinko suplemantasyonu ile yetitirilen civcivlerin et çinko deerleri. Birinci ulusal çinko kongresi bildiri kitabı. Kemal matbaası Adana 1998s Kacar B. Toprakta çinkonunu bulunuu, yarayılılıı ve tepkimeleri. Birinci ulusal çinko kongresi bildiri kitabı Kemal matbaası Adana 1998s Aras NK. Buday ve ürünlerinde çinko ve aralarındaki iliki. Birinci ulusal çinko kongresi bildiri kitabı Kemal matbaası Adana 1998s Çavdar OA, Arcasoy A, Cin, Babacan E. Gözdaolu S. Geophagia in Turkey: Iron and zinc deficiency, iron and zinc absorbtion studies and response to treatment with zinc in geophagia cases. Alan L ed. Zinc Deficiency in human subjects, Rins Inc, 1998.pp71-97, 10. Prasad AS, Halsted JA, Nadimi M. Syndrome of iron deficiency anemia, hepatosplenomegaly, hypogonadism, dwarfism and geophagia. Am J Med 1961; 31: Meerarani P, Reiterer G, Toborek M, Hennig B. Zinc modulates PPARgamma signaling and activation of porcine endothelial cells. J Nutr Oct;133(10): Oksel F. and Taneli B. The relationship of plazma zinc to lymphocyte subsets in children with chronic upper respiratory tract infections. J Tr Elem Exp Med 1996;9: , 13. Bao B, Prasad AS, Beck FW, Godmere M. Zinc modulates mrna levels of cytokines.am. J. Physiol. Endocrinol. Metab Nov; 285(5):E Russel RM, Cox ME, Solomons NW. Zinc and the special senses. Ann nt Med 1983; 99: Burnet FM, A possible role of zinc in the pathogenesis of dementia. Lancet 1981;1: Sandstead HW. Zinc essantiality for brain development and function Nut.Review 1985;43:343-4, 17. Uçkan D, Çetin M, Dincer N, et al. Serum Zinc and alkaline phosphatase values in pediatric bone marrow transplantation patients. Pediatr. Hemotol. Oncol. 2003Jun; 20(4): Özata M, Mergen M, Öktenli C, et al. Increased oxidative stress and hypozincemia in male obesity. Clin. Biochem. 2002Nov; 35(8): Ona A. Taneli B. Trace Elements in infants fed human milk or formula. Abdulla M, Vohora SB, Athar M. Trace and Toxic elements in nutrition and health N.K.Muraleedharah for Wiley Eastern Limited New Delhi- INDIA 1995p Ona A.and Taneli B. Toxicity of lead at low dose relation to environmental factors, trace element concentrations and Blood pressure. Med. J. Ege University 1993;3(1-2): Cilt 44, Sayı 1, Ocak Nisan,

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜ"MANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu "!"

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜMANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu ! Bölüm:3 Sevgili Dümanım Alkol BÖLÜM 3 SEVGL DÜ"MANIM ALKOL PLASTK DÜLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu " " GR" Alkol; (Al-Kuhl) Arapça kökenli bir kelimedir. Kuhl ka boyamasında kullanılan antumuandan yapılan

Detaylı

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI T.C. Salık Bakanlıı Haseki Eitim ve Aratırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinii ef Uzm. Dr. Özcan Nazlıcan HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI

Detaylı

İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* Özet. Trace Elements and its Reproductive Importance in Cows.

İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* Özet. Trace Elements and its Reproductive Importance in Cows. DERLEME Elektronik:ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/bolum/muh/veteriner/dergi/ İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* *Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü 1 Önsöz Dünyada tüm ölüm nedenleri arasnda ikinci srada bulunan kanserlerin, 2030 ylna kadar hzla artarak birinci sraya yükselecei öngörülmektedir. Morbidite ve mortalitesinin yüksek olmas nedeniyle kanserler

Detaylı

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi 1 BÖLÜM 1 GR z analizlerin yapılabilmesi için analiz yöntemlerinin belirtme ve saptama alt sınırlarının iyiletirilmesine yönelik çabalar günümüzde de büyük bir hızla sürmektedir. Bu amaçla yeni yöntemler

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg 1 CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg ISSN: 2148-5313 EDİTÖRLER KURULU Prof. Dr. Sedef Gidener Yrd.Doç. Dr. Burak Cem Soner Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir Archives of CLINICAL TOXICOLOGY Editörden

Detaylı

Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri

Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri Effects of vitamins B12, folic asid, A, D, E and C on maternal

Detaylı

0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ UYGULAMALARININ BÜYÜME-GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. AYTEN TOPRAK ŞAHİNASLAN

0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ UYGULAMALARININ BÜYÜME-GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. AYTEN TOPRAK ŞAHİNASLAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ 0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ UYGULAMALARININ BÜYÜME-GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TIPTA

Detaylı

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):276-281 Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Dr. Özgür YORBIK 1, Dr. Abdullah OLGUN 2, P nar KIRMIZIGÜL 3, Dr. Şerif AKMAN 4 ÖZET Amaç:

Detaylı

Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi

Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:205-218 Türkiye de zay flama amac yla kullan lan toz kar fl mlar n ve likit preparatlar n toksikolojik aç dan de erlendirilmesi P nar Erkeko lu 1, Belma Giray

Detaylı

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP ALKOL TÜKETİMİ VE TIP (Alcohol Consumption and Medicine) Mustafa Yenigün * Özet Toplumda alkol tüketimi ve alkole bağlı problemler hızla artmıştır. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde hızlı, düzensiz

Detaylı

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ANKARA ÖRNENDE

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

Bu derlemede alüminyumun genel özellikleri ile insan organizması üzerine olan etkileri irdelenerek elde edilen bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır.

Bu derlemede alüminyumun genel özellikleri ile insan organizması üzerine olan etkileri irdelenerek elde edilen bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır. ALÜMİNYUM ve İNSAN Özgür Akman, Sema Atasever, Ecem Güçlü, Gözde Gümüş Danışman: Öğr. Gör. Dr. Tuba Çandar ÖZET 2010 yılında Macaristan daki büyük sanayi birimlerinden biri olan alüminyum üretim tesisinin,

Detaylı

MİNERALLERDEN ARINDIRILMIŞ SU İÇMENİN GETİRDİĞİ

MİNERALLERDEN ARINDIRILMIŞ SU İÇMENİN GETİRDİĞİ MİNERALLERDEN ARINDIRILMIŞ SU İÇMENİN GETİRDİĞİ SAĞLIK RİSKLERİ HAZIRLAYAN: F.KOZISEK 1. GİRİŞ Suyun bileşimi yerel jeolojik koşullara göre geniş bir çeşitlilik gösterir. Ne yeraltı suları ne de yüzey

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Kurban bayramınız kutlu olsun...

Kurban bayramınız kutlu olsun... ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ www.duzen.com.tr LABORATUVARLAR GRUBU GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 3 5 Y I L Bülten YIL: 15 SAYI: 47 KASIM 2010 Kurban bayramınız kutlu olsun... Editörden Dr. Yahya Laleli En büyük

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler

Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler güncel gastroenteroloji 15/1 Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler Fulya G. DEMİRÇEKEN Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ The Medical Journal of Mustafa Kemal University Cilt 2 Sayı 5 Mart 2011

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ The Medical Journal of Mustafa Kemal University Cilt 2 Sayı 5 Mart 2011 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ The Medical Journal of Mustafa Kemal University Cilt 2 Sayı 5 Mart 2011 Mustafa Kemal Üniversitesi adına Sahibi Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder Baş Editör:

Detaylı