EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü"

Transkript

1 EL F KORKMAZEL den Yuva Mayal Kaymakl Po aça LEZZET DURAKLARI stanbul un orta yeri Eminönü D YET AMA NASIL? Sa l ks z zay flama diyetlerinden kaç n n BAHARATLAR Bin derde deva

2 içindekiler Elif Korkmazel: Hamur ifli yiyenler daha mutlu oluyorlar Yuva Maya dan haberler Bahar; mis kokulu nazl gelin... Lezzetli tarifler Eminönü: stanbul un orta yeri Ça la: Bahar n müjdecisi S nav döneminde iletiflim Baharatlar: Do al flifa kayna, bin derde deva Sevgili Yuva Club Okurlar, Uzun bir k fl geride b rakt k ve bahar tüm renkleriyle kap m zda. Güneflin yavafl yavafl bizi s tmaya bafllad flu günlerde, pencerelerimizi aç p do an n uyan fl na merhaba deme vaktimiz geldi. Ünlü köflemizin bu ayki konu u ekranlar n sevilen yüzü Elif Korkmazel. Yine her ay oldu u gibi röportaj m z Yuva Maya dan haberler takip ediyor. Ard ndan sizi Eminönü nde, M s r Çarfl s nda küçük bir geziye ç kart yoruz. M s r Çarfl s demiflken baharatlardan bahsetmemek olmaz diyerek mutfakta flenlik köflemizde size mutfa n vazgeçilmezleri baharatlardan birkaç n tan t yoruz. Diyetisyenimiz de bize, yaza girerken sa l kl diyetin nas l olmas gerekti ini anlat yor. Bu ay bir de sürprizimiz var. Tariflerimiz art k dört sayfa. Sa l kl yaflam köflesinde bahar n habercisi meyvelerden ça lay anlatt k. Ça lan n faydalar na inanamayacaks n z. Do a her y lki mutlu telafl n yaflarken s nava haz rlanan ö rencilerin aileleri de bambaflka bir telafl içerisindeler. Büyük s navlara 5 kala ö renciler baharla birlikte gevflerken, aileleri de gelecek endiflesi sar yor. Ancak iletiflimin her sorunu çözece ini düflündü ümüzden size s nav döneminde iletiflim konulu bir yaz haz rlad k. Siz gönderin, biz yay nlayal m 19 Antik ça larda ekmek çeflitleri Biz bu say y haz rlarken çok keyif ald k, sizin de okurken ayn keyfi alman z diliyoruz. Aç k pencerelerden içeriye bahar n tatl esintilerinin girmesi dile iyle Yaza görüflmek üzere, hoflça kal n. mtiyaz Sahibi: 2000 G da Maddeleri Da t m, Pazarlama ve Tic. Ltd. fiti. Ad na Jose Juan BERRUGA Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cem D K Reklam ve çerik Koordinatörü: Emra KARAASLAN Yönetim Yeri: Organize San. Böl. S.S. Baflakflehir San. Sitesi E Blok No: 17 kitelli STANBUL Tel: G da, Özmaya Sanayi A.fi ye ba l bir kurulufltur. Yap m: TETRA letiflim Hizmetleri Ltd. fiti. Halaskargazi Cad. Sait Kuran fl Merkezi No: 145 Kat: 5 fiiflli - STANBUL Tel: Faks: Editör: pek fien Katk da Bulunanlar: Önder KIZILKAYA, Türkflan KARATEK N, Orçun PEKÖZ, Cihan ALDIK Grafik Tasar m: Didem NCESA IR Foto raf: Cihan ALDIK Bask : TETRA letiflim Hizmetleri Ltd. fiti. Tel: Bas m yeri ve tarihi: stanbul - Nisan Ayl k süreli yay n.

3 Yenilenen kimlik çalıflması çerçevesinde ekonomik ürünümüz Yuva Maya 500 gramın ambalajını yeniledik. Özellikle yo un hamur ifli yapılan mutfaklarda tercih edilen 500 gram ürünümüzle sizlere lezzet sırlarınızı daha çok kifliyle paylaflma ve onları mutlu etme fırsatı sunuyoruz. Daha çok kabartmaya devam... Sevimli ustamız Kabarık Usta nın yer aldı yeni ambalajımızı raflarda kolaylıkla fark edebilirsiniz. Yuva Club 01

4 söylesi Elif Korkmazel: Bir yar flma sonras nda keflfedilen ve ekranlara ç kt ilk günden itibaren sad k bir hayran kitlesi olan Elif Korkmazel in on parma nda on marifet var. Hamur ifli yiyenler daha mutlu oluyorlar Elif Korkmazel aslen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda Tasar m bölümü mezunu, ancak sekiz yafl ndan beri yemek yap yor. Komflular misafirleri gelece i zaman onlara sofra kuray m diye beni ça r rlard diyen Korkmazel, bir yemek yar flmas yla bafllad bu yolda emin ad mlarla yürüyor. Nerelisiniz? Yemekle olan iliflkinizin do du unuz yerle bir alakas var m? Arnavutköy do umluyum ama stanbul un neredeyse bütün semtlerini gezdim. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Yemekle olan iliflkim san yorum ki ailemin farkl kültürlere sahip olmas na dayan yor. Baba taraf m Çerkez. Çerkezler zaten çok hamarat olurlarm fl. Çerkezlere k z verilmez, Çerkezlerden k z al n r derler. Annemler ise Gürcü. Elbette böyle farkl kültürlerle beraber büyüdü üm için bunun benim yeme e olan ilgim üzerinde bir etkisi olmufltur ama ben her ne kadar yöresel yemekleri çok sevsem de kendim pratik yemekler yapmay tercih ediyorum. Program mda da kolay uygulanan yemek ve hamur ifli tarifleri veriyorum. Yeme e olan ilginizi ne zaman fark ettiniz? Yaklafl k sekiz yafl mdan beri yemek yap yorum. O zamanlar hamur ifli yapmay, bir de sofra düzenini çok severdim. Hâlâ da çok seviyorum. Komflular m z misafirleri gelece i zaman annemden izin isteyip beni ça r rd. Peçetesi, süsü, örtüsüyle onlara tam teflekküllü sofralar haz rlard m. Benim as l mesle im moda tasar m. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ni bitirdim. Uzun y llar mesle imi yapt m. Sonra kat ld m sofra düzeni ve yemek yar flmas nda derece ald m, yar flmadan sonra Sofra Dergisi nden teklif geldi. On üç seneden beri de o derginin yemek dan flman y m. Asl nda bence bu insan n içinde olan bir fley. Bambaflka bir mesle iniz de olsa, içinizdeki eninde sonunda ortaya ç k yor. Onu uzun süre gizli tutam yorsunuz. 02 Yuva Club

5 Sofra Dergisi ve Sabah Gazetesi Günayd n ekindeki yaz lar n z derken flimdi de Kanaltürk te bir program sunuyorsunuz. Televizyon maceran z nas l bafllad? Televizyon hikayem de Sofra Dergisi nden sonra bafllad. Eskiden Mimoza diye haftal k bir dergi ç k yordu. Orada çeflitli yemek yaz lar yaz yordum. O esnada Esra Ceyhan n program ndan teklif geldi. 300 kifli aras ndan beni seçmifl ve program nda bana yer vermek istemifl. Onunla beraber atv de ilk tv program m yapm fl oldum. lk demo çekimini evde yapt k. Çekimde bana bu ifli daha önce yap p yapmad m sordular çünkü o gün de bugünkü kadar rahatt m. Galiba seviyorum ekranlar. Bunca senedir yemek ve yemek kültürüyle iç içesiniz. Sizce insanlar n yeme-içme al flkanl klar karakterleri hakk nda ipuçlar verir mi bize? Bence insanlar n yeme içme al flkanl klar karakterini de ele veriyor. Hamur ifli ile beslenenler daha mutlu oluyorlar sanki. Hayat n çok zorlanacak bir fley olmad n n fark nda gibiler. Ama s rf sebze ile beslenen insanlar daha tedirgin oluyorlar. Kendilerine çok kat kurallar koyduklar ndan m d r bilinmez, hayata da öyle bak yorlar. Hep zay f, hep formda olmaya çal fl yorlar. Elbette sa l k için hepimiz kilomuza dikkat etmeliyiz ama o kifliler belki de hep mükemmeli arad klar ndan mutsuz oluyorlar. Bu tabii genel geçer bir kan ya da bir kural de il ama bana öyle geliyor. Siz bir yiyecek olsayd n z hangisi olurdunuz? Kesinlikle çikolata, makarna ve kaflar peyniri olurdum. Ben hangi yeme i yersem yiyeyim üzerine mutlaka kaflar peyniri ve ekmek yiyorum. Asl nda enginar da olabilirdim, onu da çok severim. Pratik yemekleriniz d fl nda, kad nlara mutfakta uygulayabilecekleri pratik önerilerde de bulunuyorsunuz. Bize bir iki tüyo verseniz? Sirkenin ne kadar faydal oldu unu hepimiz biliriz. Sirke ayn zamanda son derece etkili bir dezenfektand r. Geniflçe bir kab n içine biraz sirke damlat p yeflillikleri ve sebzeleri o suda 10 dakika kadar bekletseler sonras nda akan suyun alt nda bir defa durulamalar yeterli olacak. Böylece hem sudan tasarruf edecekler hem de sebzeleri daha iyi temizlenmifl olacak. Hatta sebzeleri içinde y kad klar o kaptaki suyu da israf etmeyip yeniden kullanabilirler. Böylece do aya az da olsa bir katk lar olur. Mutfakta sizin için vazgeçilmez olan malzemeler nelerdir? Zeytinya ve tereya benim vazgeçilmezlerim. Ayr ca çörekotu, sar msak ve so an da olmazsa olmaz dediklerim. Bir de baharatlar. Her çeflit baharat bulundurmaya çal fl r m mutfa mda. Hatta karabiberi her fleye katar m, çaya bile. söylesi Kaymakl Po aça 200 g kaymak 1 adet yumurta (sar s beyaz ayr lacak) 40 graml k mayan n tamam 1 çorba kafl fleker 3 5 çorba kafl s v ya Yar m çay barda süt Yeteri kadar un Önce s v malzemeleri kar flt r yorsunuz. Ard ndan içine un eklemeye bafll yorsunuz. Bu arada sar s ndan ay rd n z yumurtan n ak n da hamura kat yorsunuz, kulak memesi k vam na gelinceye kadar yo uruyorsunuz. Hamuru dinlendirmeden küçük parçalara ay r p, içine iste inize göre peynir ya da patates koyup kapat yorsunuz. Birlefltirdi iniz taraf tepsiye gelecek flekilde po açalar tepsiye diziyorsunuz. Üstüne ya veya sütle kar flt r lm fl yumurta sar s sürüyorsunuz.190 derecede dakika pifliriyorsunuz. F r ndan ç kt nda po açalar n z servise haz r. Çikolata, ceviz, f nd k, f st k ve badem de eksik olmaz benim mutfa mdan. Benim için her fleyin yeri baflka galiba. Evinize özel bir misafir geldi inde nas l bir menü haz rlars n z? Spesiyalleriniz var m? Bana çok s k misafir gelir ve geldiklerinde de ilk yapt klar fley, yeme e bafllamadan önce sofran n foto raf n çekmek olur. Bu nedenle ben hep menünün görkeminden çok masan n görselli inin yeme i gösterdi ini düflünürüm. En basitinden karn yar k pilav bile sunumdaki farkl l kla bambaflka bir yemek haline gelebilir. Di er bir favorim zmir köftedir. Bir de çorba. Tarhana çorbas bence yaz k fl iyi bir aç l fl yeme idir. Ama yan nda mutlaka k zarm fl ekmek olmal. Bir de tekrarlar n olmamas na dikkat ederim. Pirinç çorbas yap yorsan z pilav ya da sütlaç olmas n menünüzde. Ama zaten bizim kad n m z mutfakta büyür, böyle fleyleri atlamaz. Tatl olarak ise geçenlerde yapt m çikolatal kaday f önerebilirim. Görüntüsü insan biraz flafl rtsa da çok lezzetli bir tatl. Yuva Club 03

6 haberler HA T DEPREM FELAKET Yuvamaya Haiti de depremzede çocuklara yard m eli uzatt. Dünyadaki en yoksul ülkeler aras nda yer alan Haiti, Ocak ay nda meydana gelen 7 büyüklü ündeki depremle sars ld. Binlerce insan n evsiz kald bu y k m sonras nda en büyük ac y anne ve babas n kaybeden çocuklar yaflad. Tüm dünyan n yard m eli uzatt bu çocuklara bir yard m da Özmaya firmas ndan geldi. Özmaya yönetimi ve çal flanlar depremde ailesiz kalan çocuklara ulaflt r lmak üzere UNICEF Türkiye Milli Komitesi arac l yla maddi yard mda bulundu. Altunbilekler Marketler Zinciri lkeli ma azac l k, kaliteli hizmet Ankara n n yerel market zincirlerinden olan Altunbilekler, perakende sektörüne 1984 y l nda girdi ve ilk ma azas n Keçiören de açt y l nda Ankara da barkod sistemini uygulamaya sokan ilk market ünvan olan Altunbilekler in flube say s 47 ye ulaflt. Bir aile flirketi olan Altunbilekler in Yönetim Kurulu Baflkanl n, ayn zamanda PERDER Ankara fiubesi Baflkan da olan Mustafa Altunbilek yürütüyor. Ankara n n her yerinde hizmetinizdeyiz slogan yla yol alan Altunbilekler Marketler Zinciri, lojistik destek sa layan deposu ve entegre et tesisiyle iflini en iyi flekilde yapmaya ve müflterilerin beklentilerini en üst düzeyde karfl lamaya çal fl yor. Yuva 42 g Yafl Maya, Yuva 250 g Yafl Maya, Yuva 11 g Instant Kuru Maya ve Yuva 100 g Aktif Kuru Maya ürünlerinin sat ld Altunbilekler Memnun müflteriler ve A kalite al flverifl ilkesiyle kaliteli hizmetine devam ediyor. Yuva Maya MARKET AKT V TELER Yuva Maya n n 2010 market aktiviteleri bafllad. Yuva Maya market aktiviteleri 2010 y l nda da tüm h z yla devam ediyor. Bu aktiviteler sayesinde müflteriler ürünleri daha yak ndan tan y p, ürün kullan m na dair bilgiler al yor. Ayr ca içinde lezzetli tariflerin bulundu u tarif kitapç klar na da sahip oluyorlar. Ocak ve fiubat aylar nda Antakya, Antalya, Konya, Mersin, Malatya, Eskiflehir, Ankara, stanbul, zmir illerinde gerçekleflen aktiviteler, önümüzdeki dönemde farkl illerde devam edecek. Takipte kal n! KABARIK USTA VE EK B TELEV ZYON EKRANLARINDA Kabar k Usta reklamlar büyük ilgi görüyor. Mutfaklar n lezzet ustas Kabar k Usta, sakar ve unutkan ç ra yla birlikte fiubat ay boyunca ekranlar n za misafir oldu. Kabar k Usta ile Abar k Saatler reklâm filmi, özellikle çocuklar n büyük be enisini toplad. Kanal D, Star, Fox ve Kanal 7 kanallar nda gündüz saatlerinde yay nlanan reklâm filmi ile Yuva Maya hamur ifli sevenlerin gözde markas haline geliyor. Mutfaklar n vazgeçilmezi Yuva Maya ile lezzetli hamur iflleri yapmaya devam! 04 Yuva Club

7 haberler Yuva Maya n n y ld zlar Sektöre getirdi i farkl bak fl aç s ile sadece tüketicileri de il, ifl birli i içerisinde oldu u tüm paydafllar düflünen, onlara özel projeler gelifltiren Özmaya firmas perakende alan ndaki sat fl kadrosuna yönelik düzenledi i, sadece internet üzerinden yürütülen kampanyas ile sektörde çok konufluldu. Yuva Maya markas n n sorunsuz bir flekilde tüketiciye ulaflmas n sa layan sat fl personeli bu kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Bayilerin sat fl personellerini ödüllendirerek motive etmek ad na ilk 2008 y l nda gerçeklefltirilen Yuva Maya Y ld zlar Karmas sat fl kampanyas 2009 y l nda da tekrarland. 01 Ekim Aral k 2009 tarihleri aras nda gerçekleflen kampanyada, Y ld zlar Karmas Kadrosuna girmeyi baflaran çal flanlar n ödülleri fiubat 2010 tarihinde da t ld. Dereceye girenlerin d fl nda kampanyaya kat lan tüm sat fl personeline de çeflitli hediyeler verildi. Kampanya süresince kat l mc lar ile sa lanan yo un ve etkili iletiflim, bayilerle daha sa lam birliktelikler kurulmas n sa lad. Kampanya sonras nda kat l mc lar n dile getirdi i memnuniyet, Yuva Maya ya hakl bir gurur yaflatt. Yuva Maya önümüzdeki dönemlerde de bayilerine yönelik kampanyalar yla daha çok evde hamur kabartmaya devam edecek. flte 1 Ekim- 31 Aral k 2009 tarihlerinde Türkiye çap nda gerçekleflen ve büyük rekabetin yafland yar flma sonucunda dereceye giren Yuva Maya Y ld zlar ve hediyeleri: S rr Kahraman Sat fl Kampanyas 1.si Ürünün kalitesi başarımın sırrı Ben Özmaya da ikinci y l m doldurdum. Daha önceden de baflka bir g da firmas nda plasiyerlik yap yordum. Bu sene müflterilerimi ve bölgemi daha iyi tan yarak, geçen seneye göre sat fllar m yükselttim. Bence bu bölgenin potansiyeli büyük. Günlük belli bir plan m var. Sürekli olarak bu plan do rultusunda hareket ediyorum. Piyasa flartlar bizi etkilememeli. fiartlar ne olursa olsun moral bozmadan iflime bakar m. Sahneye ç kar gibi biniyorum arabaya her sabah. Tüm dertleri araban n d fl nda b rak yorum ve düflüyorum yollara. 32 yafl nday m ve sekiz y ldan beri bu ifli yap yorum. Yuva Maya marka olarak her fleyiyle kurumsal bir firma. Ürünün kalitesi de çok iyi. Bizim baflar m z n s rr da ürünün kalitesi asl nda. Marka bizi bu tip ödüllendirmelerle çok flafl rt yor. Ödüller bizi çok olumlu etkiliyor. Baflar sadece bize ait de il anlayaca n z, Yuva Maya bizi baflar ya teflvik ediyor. ❶ ➋ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ➓ S rr Kahraman Yamaha Motorsiklet 2000 G da - stanbul Hanife Durmufl Sony Dizüstü Bilgisayar Matador Yoldafl - Antakya Mesut Ercan Sony Dizüstü Bilgisayar 2000 G da - zmir Ata Özgür Tülü Nokia Cep Telefonu Tülü Yaflar - Adana Sinan A ca Nokia Cep Telefonu 2000 G da - stanbul Tayfun Çidan Nokia Cep Telefonu Adatepeler - stanbul Hüseyin Kiflio lu Philips LCD TV Bereket Ticaret - Kütahya Hakan Akbafl Philips LCD TV Aybala G da - Konya Fatih Sar gül Philips LCD TV Tunay Çiftli i - Erzincan Süleyman Öncül Philips LCD TV Paflao lu Ticaret - Nevflehir Mustafa Alptekin Philips LCD TV Etpa G da - stanbul Yuva Club 05

8 Balkonda çiçek bak m Balkonda çiçek yetifltirmek için çok fazla emek harcaman za gerek yok. Çünkü bu bitkilerin ihtiyac olan çok az fley var. yi havaland r lm fl toprak, düzenli su ve elbette sizin ilgi ve sevginiz. Balkonda ya da pencere önünde bitki yetifltirmeye karar verdiyseniz öncelikle daha iyi hava alan toprak saks lar tercih edin. Bu saks lar ayn zamanda daha sevimli bir görüntü de yaratacaklard r. Pencere önünü tercih edenlerdenseniz kazaya, buzçiçe i, begonya, aslana z, Meryemana kandili, gardenya, hazineçiçe i, çuhaçiçe i, camgüzeli, sak z sardunyas, süsen, petunya, ipekçiçe i, ateflçiçe i, kadife çiçe i, hercai menekfle sizin için hayat kurtar c olacakt r. Birçok farkl rengi bulunan bu çiçekler güzel göründükleri kadar dayan kl d r da. Balkonunu flenlendirmek isteyenlerdenseniz yetifltirebilece iniz güzel kokulu çiçekleri olan çal türlerinden baz lar ise a aç hatmi, ortanca, açelya, kamelya, lavanta, yasemin, kanarya gülü, a aç minesi, filbahri, zakkum, leylak, kartopu, morsalk m, yasemin, tatar han meli (sar l c olan türü güzel bak l rsa balkon demirlerini ve duvarlar sarar) ve yediveren gülleridir. Çiçeklerinizi sularken suyu yapraklar na de il topra na dökmeye özen gösterin. Ayr ca afl r güneflli günlerde yanmamalar için gereken önlemi al n. Unutmay n suyun da güneflin de az karar, fazlas zarar. Vazo çiçeklerinin ömrünü uzatmak için Vazolar m zdaki çiçekler hem evimize taze bir görüntü kazand r r hem de mis gibi kokar. Ancak hepimiz vazo çiçeklerinin çok çabuk solmas ndan flikâyet ederiz. Ama çiçeklerimizin ömrünü uzatmak elimizde. Öncelikle cam vazodan kesinlikle vazgeçmeyin ve vazonuzun içini temiz tutun. Vazonuza uygun oranda su koyun. Normal buketler için yar m litre su (2 bardak) yeterli. Daha büyük buketler için biraz daha su koyabilirsiniz. Vazonuzu a z na kadar su ile doldurmay n, 4-5 parmak su yeterli. Çok su dallar yumuflat r ve çiçe in su çekmesini engeller. Kesme çiçek besinini suda eritin. Bu besin çiçeklerin vazo ömürlerini uzat r. Son olarak üç günde bir tüm dallar n alt n 3-4 cm kadar, keskin bir b çakla çapraz kesin. 06 Yuva Club

9 Bal n saf olup olmad nas l anlafl l r? Günümüzde marketlerde ve pazarlarda saf ve do al ürünler bulmak giderek zorlafl yor. Ne yaz k ki bin derde deva bal da bu ürünlerden bir tanesi. Baldan tam anlam yla yararlanabilmek için s l ifllemden geçirilmemifl, di er bir deyiflle homojenize olmam fl ballar tercih etmeliyiz. Peki, fark nas l anlayaca z? Alaca n z bal petekli ise pete i a z n zda erimeli ve dilinize yap flmamal ; donmufl ise krem rengi görünümünde ve sertleflmifl olmal d r. Süzme bal al yorsan z tahta bir kafl bala dald rmal s n z. E er kopmadan ip gibi akarsa bal n z saf demektir. fiayet kesik kesik ak yorsa dikkat edin. Bal n z n içinde fleker olabilir. E er bu denemelerin hiç birini yapam - yorsan z mutlaka bal n z n sertifikal olup olmad na bak n. Tasarruf zaman Çocuklar m za bir gelecek b rakabilmek istiyorsak kulland m z su miktar na art k eskisinden daha çok dikkat etmek zorunday z. Özellikle sudan tasarruf etmeyi baflarabilirsek dünyan n tükenmekte olan su rezervlerine bir damla olsun katk da bulunabiliriz. Bunun için banyoda iyi püskürten dufl bafll kullanmak, banyo yerine dufl yapmak, difl f rçalarken suyu kapatmak, gereksiz yere sifonu çekmemek, çift hazneli rezervuar takt rmak, bulafl k makineniz dolana kadar beklemek, bulafl klar muslu un alt nda de il, genifl bir kab n içinde durulamak, sebze ve meyveleri önce su dolu kaba koyup temizleyip sonras nda akan suda y kamak alabilece iniz küçük önlemler aras nda. Son olarak da yatmadan önce sayac n z kontrol edip ertesi sabah gösterdi i rakamla karfl laflt rarak borunuzda s z nt var m yok mu kontrol edebilirsiniz. Çelik tencerelerdeki lekeler nas l ç kar? Bir tatl kafl karbonat ile bir fincan sirke çelik tencerenin içinde kaynat l rsa, tenceredeki lekeler ç kt gibi ayr ca tencereniz de p r l p r l parlayacakt r. Etek giymenin en e lenceli hali: Desenli çoraplar Koltuklar n z çiçek açs n Bahar gelince evdeki eflyalar bize eski görünmeye bafllar. Ama her fleyi at p bafltan almak da ço umuzun karfl layamayaca bir masraft r. Bu nedenle de iflime evimizin büyük bölümünü kaplayan koltuklar m zla bafllarsak hem evin genel havas n de ifltirmifl hem de koltuklar m z n eskiyen yüzlerini gizlemifl oluruz. Bunun için yapman z gereken fley koltuklar n za duvar ve hal lar n z n renklerini göz önünde bulundurarak farkl renk ve desenlerde koltuk örtüleri almak. sterseniz bu örtülerin kenar na lastik de dikebilirsiniz. Böylece hem koltuklar n z yepyeni olur hem de temizli i kolaylafl r. Son y llarda yeni bir furya var: Desenli çoraplar. Hepimizin Art k bu siyah opak çoraplardan s k ld k dedi i anda ortaya ç kan, neredeyse her markada bulabilece imiz bu desenli çoraplar, tek renk çoraplara kuvvetli bir alternatif oluflturuyor. Kendi vücut tipinize göre renk ve desen seçebilirsiniz. nce bir yap n z varsa tüm desenli çoraplar çekinmeden giyebilirsiniz. Hafif bal k etliyseniz enine ve kar fl k desenlere dikkat. Yuva Club 07

10 ne pisirelim? Patatesli Cörek HAMUR: 2 tatl kafl Yuva Aktif Kuru Maya 4.5 su barda un (500 gram) 3-4 adet patates (500 gram) 5 yemek kafl tereya (100 gram) 1 tatl kafl tuz 1 çorba kafl fleker 2 adet yumurta 1 tatl kafl zencefil tozu 4 çorba kafl su 2 çorba kafl süt ÜZER Ç N: 1 çay barda pudra flekeri (50 gram) YAPILIfiI: Yuva Aktif Kuru Maya su ve süt ile eritilir. ki çorba kafl un eklenir ve 30 dk bekletilir. Patatesler hafllan p soyulur ve ezerek püre haline getirilir. Bu pürenin içine yumurtalar ve tereya eklenerek h zl ca ç rp l r. Ayr bir kapta kalan un ve zencefil tozu kar flt r l r. Patates püresi, zencefilli un ve bekletilmifl maya kar flt r larak homojen, yüzeyi parlak ve yap flkan olmayan bir hamur olana kadar yo urulur. Tek bir büyük veya iki küçük ya lanm fl ve unlanm fl kal ba hamur yerlefltirilir. Kal b n yüksekli ine kadar (yaklafl k 1 saat) kabarmas için nemli bir bezle üstü örtülüp s cak bir yerde bekletilir. Bekledikten sonra yüksek s l f r nda 40 dk piflirilir. Kal ptan ç kart l p, zgara üzerinde so utulur ve üzerine pudra flekeri serpilir. 08 Yuva Club

11 ne pisirelim? Tavuklu Börek HAMUR: 1/2 paket Yuva Yafl Maya 2 su barda un 2 adet yumurta 2 çorba kafl margarin 1/2 çay barda badem (50 gram) GARN TÜR: 1 adet tavuk gö sü 2 adet so an 1 tutam yenibahar 1 tutam kufl üzümü 1 tutam karabiber 1 tutam tuz 1 tutam dolmal k f st k YAPILIfiI: Un, yumurta, tuz, maya ve yo urt kar flt r l p homojen olana dek yo urulur. Üzeri örtülüp oda s cakl nda 10 dk dinlendirilir. Bademler s cak suda bekletilip kabuklar soyulur ve ikiye ayr l r. Pasta kal b ya lan p bademler kal ba dizilir. Hamur merdane ile aç larak kenarlardan taflacak flekilde kal ba yerlefltirilir. Tavuk gö sü hafllan p didiklenir. Didilmifl tavuk, so an, üzüm ve f st kla margarinde sote yap l r, yeni bahar ve karabiberle, tuzla tatland r l r. So umaya b rak l r. Haz rlanan harç so uduktan sonra kal ba yerlefltirilen hamurun içine doldurulur. Hamurun kenarlar üzerine kapat l r (harç görülmeyecek) ve 220 derecede 30 dk piflirilir. Kal p ters çevrilerek servis taba na al n r, s cak veya so uk servis yap l r. Yuva Club 09

12 ne pisirelim? HAMUR: 1 paket 11 gram Yuva Instant Kuru Maya 1 su barda su 2 çorba kafl toz fleker 1 adet yumurta 4.5 su barda un (500 gram) 1/2 çay barda s v ya GARN TÜR: 200 gram kay s marmelat 3 çorba kafl pudra flekeri YAPILIfiI: Maya, yumurta, un, s v ya, fleker ve su kar flt r l p ele yap flmayacak flekilde yo urulur. Hamur ikiye bölünüp daire fleklinde aç l r ve üçgen fleklinde 8 eflit parçaya bölünür. Üzerine marmelat sürülüp sar l r ve ya lanm fl tepsiye dizilip dk 200 derecede s t lm fl f r nda piflirilir. Üzerine pudra flekeri serpilerek servis yap l r. 10 Yuva Club

13 ne pisirelim? HAMUR: 1/2 paket Yuva Yafl Maya 4 su barda un 1 adet yumurta 2 çay barda süt 1 çay barda tuz 2.5 yemek kafl margarin (50 gram) 2.5 çorba kafl toz fleker Ç MALZEME: 1 çay barda un 1 su barda f nd k 1/2 su barda marmelat 1 su barda kuru üzüm 2 tatl kafl tarç n YAPILIfiI: Un, yumurta, süt, tuz, maya ve toz fleker kar flt r l p en son tereya eklenerek kulak memesi k vam nda hamur elde edilir. Üzüm, f nd k, tarç n ve marmelat kar flt r l r. Hamur dikdörtgen fleklinde aç l r; içine iç konur ve rulo flekline getirilir. Ya lanm fl kal ba yerlefltirilir. 35 dk kadar dinlendirilir ve piflirilir. Yuva Club 11

14 stanbul un orta yeri: Eminönü Anadolu yakas ndan Avrupa yakas na geçerken daha vapurdan bafllar Eminönü asl nda. Vapurda tüm gözler Galata ya, bal k ekmekçilere, Yeni Camii ve Rüstem Pafla Camii ne çevrilir. Bu yolculukta size bir parça simidin hasretiyle mart lar efllik eder. Denizin ve bal n kokusu Eminönü nde bir baflkad r. Hele baz lokantalar nda yemek yemek için dünyan n öteki ucundan gelen müdavimler vard r. Tabii M s r Çarfl s n da unutmamak laz m. stanbul dendi inde akla gelen birkaç yerden biri olan M s r Çarfl s her derde deva bitkilerin, çeflit çeflit otlar n ve yüzlerce baharat n bulufltu u dev bir pazard r. Kuflçular ve Çiçekçiler Pazar, sepetçiler, keçeciler ve bak rc lar da Eminönü nün farkl renklerindendir. PANDEL RESTORAN M s r Çarfl s n n hemen giriflinde bulunan Pandeli 1901 y l ndan beri Türk mutfa n n seçkin örneklerini sunuyor. Pandeli Çobano lu taraf ndan kurulmufl tarihi mekân, kuruluflundan bu yana yerli yabanc birçok ünlü siman n u rak yeri haline gelmifl. Pandeli nin en önemli konu u ise Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Ulu Önder, Kola as oldu u zamanlarda gelmeye bafllad Pandeli yi Cumhurbaflkanl döneminde de s k s k ziyaret etmifl. Celal Bayar, Kraliçe II. Elizabeth, Robert De Niro, Daniel Day Lewis, Tony Curtis de restoran n di er ünlü konuklar ndan baz lar. Duvardaki znik çinileriyle dünya çap nda meflhur olan restoran n spesiyali Kuzu ncik Sebzeli. Hünkârbe endi ve kâ tta levrek de Pandeli nin di er gözde yemekleri. MISIR ÇARfiISI M s r Çarfl s, 1660 y l nda Turhan Sultan taraf ndan yapt r ld. Aktarlar yla meflhur çarfl da halen tabiî ilaçlar, baharat, çiçek tohumlar, nadir bitki kök ve kabuklar gibi ürünlerin yan s ra kuruyemifl, flarküteri ürünleri, de iflik g da maddeleri de sat l yor. Dünya do al ürünlere yönelmeyi daha yeni yeni keflfederken, Lokman Hekimler yetifltiren Anadolu, bitkilerin flifal gücünü M s r Çarfl s üzerinden yüzlerce y ld r da t yor. Peynirlerin, past rma türlerinin, sucuk ve bakliyat n da sergilendi i M s r Çarfl s, bu geleneksel özelli ini kolay kolay yitirmeye pek de niyetli görünmüyor. Gelinlik ça na gelen k zlar n da u rak yeri olan M s r Çarfl s kültürümüzde oldukça yayg n bir yeri olan k nac lar n da merkezi. 12 Yuva Club

15 KONYALI LOKANTASI Eminönü nden Sirkeci ye do ru yol ald n zda Sirkeci Tramvay Dura n n hemen karfl s nda Konyal Pastanesi ni görürsünüz. Arka sokaktan da girifli bulunan pastanenin hemen yan bafl nda 1897 y l ndan bu yana eflsiz lezzetleriyle dünyaca ünlü birçok simay a rlayan Konyal Lokantas yer al r. Lokantan n konuklar aras nda Turgut Özal, Süleyman Demirel, Rauf Denktafl, Aziz Nesin, Yaflar Kemal, Muhammed Ali ve George Hagi gibi birçok popüler isim yer al yor. Öne ç kan yemekleri, incik hafllama, flehriyeli incik, kuzu f r n, elbasan tava, istim kebab ve ka t kebab lerde faaliyete geçen Konyal Pastanesi ise tad na doyulmaz talafl börekleri ç kar yor. Eminönü ne kadar gelip talafl böre ini denemeden giderseniz üzülürsünüz. KURUKAHVEC MEHMET EFEND Pandeli de nefis bir sebzeli kuzu incik yedikten sonra M s r Çarfl s n n Has rc lar Kap s ndan d flar ç karsan z herkes gibi sizin de burnunuza flahane bir kahve kokusu gelecektir. Kurukahveci Mehmet Efendi nin dükkân n n önünden ne zaman geçseniz kahve almak isteyen insanlar n oluflturdu u uzunca bir kuyrukla karfl lafl rs n z. Buraya sadece kahve almak için binlerce kilometre uzaktan gelenlerin oldu u söylenir. Günümüzde üçüncü kuflak taraf ndan yönetilmekte olan Kurukahveci Mehmet Efendi nin kap s ndan girdi inizde sizi 63 y ll k usta Murat Çeker in tatl tebessümü karfl lar. O zaman anlars n z ki gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül tatl bir tebessüm ister kahve bahane... BALIK EKMEK Hiçbir zaman vazgeçemeyece imiz bir lezzettir bal k ekmek. Eminönü nde yemenin tad daha da baflka. Bir yandan Galata Köprüsü nden bal k tutanlar seyrederken bir yandan da denizin mavi esintisi eflli inde gözünüzün önünde piflirilip servis edilen bal k ekmek, yiyende ba ml l k yap yor. Ünü yurt d fl na kadar uzanan bal k ekmek, eskiden oldu u gibi sa l ks z koflullarda de il, tamamen denetim alt nda ve son derece hijyenik flekilde sunuluyor. Geleneksel Osmanl k yafetleriyle çal flan bal k ekmekçilerin tekneleri de yine Osmanl zamanlar n and ran motiflerle süslü. Yuva Club 13

16 Baharın müjdecisi: ÇAĞLA Maya ile gelen Mayan n çeflitli formlar n n birçok cilt sorununa çözüm oldu unu biliyor muydunuz? flte ünlü güzellik uzman Suna Dumankaya n n mayal tarifleri: Afl r saç dökülmesi ve cans z, uzamayan saçlar için: 1 su barda zeytinya, 1 tutam dereotu, 1 sap tarç n çubu u ve biberiye ya n benmari usulü 5 dakika kaynat n. 15 dakika demlenmeye b rak n. Demlendikten sonra kar fl m süzerek içine 1 tatl kafl kuru maya kar flt r n. Kar fl m saç n za sürerek iki saat bekletin. 1 tatl kafl kekik ya, 1 tatl kafl zeytinya eflit miktarda, Hint ya ve kuru mayay kar flt r n ve saçlar n za sürün. Daha sonra streç filme sar n ve iki saat bekletin ve saç tipinize uygun do al bir flampuanla y kay n. Bu maskeyi haftada bir gün uygulay n. Y pranan ve çabuk k r lan saçlar için: Her birinden birer tatl kafl olmak üzere Hint ya, lavanta, defne, menekfle, zeytinya, kekik ya, susam ya, çörek otu ya ve kuru mayay kar flt r n. Saçlar n z n parlamas için bu kar fl ma elma sirkesi de ekleyin. Saçlar n z streç film ile sar p iki saat bekleyin. Ard ndan saçlar n z y kay n. Haftada bir kere bu ifllemi tekrarlay n. Ergenlik sivilceleri için: Bir çay kafl kuru maya, bir adet toz haline getirilmifl Aspirin ve bir çay kafl oksijenli suyu kar flt r n. Bunu sivilceli bölgeye uygulay p 20 dakika bekletin ve durulay n. Sivilceler için: Bir tatl kafl kuru maya, ayn ölçüde toz fleker ve alabildi i kadar limon suyunu kar flt r p 20 dakika cildinizde bekletip durulay n. Bu kar fl m dört gün uygulay n. Göz çevrenizin k r flmamas için: 1 çay kafl yafl maya, bir çay kafl süt, bir çay kafl bal kar flt r n. Bu kar fl m haftada üç gün tüm yüze ve göz çevresine maske olarak uygulay n. 20 dakika bekletin ve durulay n. Bahar aylar n n ilk meyvelerinden olan ça la lezzetinin yan s ra sa l m z için de son derece faydal. flte karfl n zda efsanelere konu olan meyve! Bahar n geliflini haber veren birkaç meyve vard r. Erik ve badem bunlar n bafl nda gelir. Pembe beyaz çiçekleri ile bize Merhaba! dedikleri andan itibaren art k yaza geri sayabiliriz demektir. Ça la hafif buruk ekflimsi tad ile bahar meyvelerinin vazgeçilmezlerindendir. Mevsiminden baflka hiçbir zaman bulamayaca n z bu nadide meyve bademin olgunlaflmadan önceki halidir. Grimsi, puslu bir yeflil renge sahiptir. Hatta bu renk halk aras nda ça la yeflili olarak adland r l r. Ça la, ço u zaman çekirde i ile beraber tuza bat r larak taze olarak yenir. Baz yörelerde ça ladan ça la afl denen yemek de yap l r. Kansere karfl bir avuç ça la Sadece ilkbaharda ve k sa bir süre için bulunabilen ça ladan olabildi ince çok yararlanmak gerekiyor. Yüksek dozda C ve E vitamini ve selenyum ihtiva eden ça la, hem ba fl kl k sistemini güçlendiriyor hem de kansere karfl koruma sa l yor. Tanr lar birbirine düflüren meyve Ça la mitolojide de ad geçen meyvelerden. Efsaneye göre Irmak Tanr s n n k z ilkbahar n ilk ça las n yemifl ve ça ladan hamile kalm fl. Bu birleflmeden Attis dünyaya gelmifl. Attis in güzelli ine bereket tanr s Kibele karfl koyamam fl. Kibele Attis e tap naklar ndan birinin bekçili ini vermifl ve aflk n n karfl l nda ondan sadakatini istemifl. Ancak Attis Kibele ye sad k kalmam fl. Kibele de ceza olarak Attis i delirtmifl. Deliren Attis, kendini had m etmek suretiyle öldürmüfl. Kibele Attis e yapt klar ndan son derece piflman olmufl ve onun vücudunun asla çürümemesi için Zeus tan söz alm fl. Bir badem a ac ndan dünyaya gelmifl oldu undan dolay da Attis in her baharda yeniden dirildi i varsay l r. 14 Yuva Club

17 Sağlıksız zayıflama diyetlerinden kaçının Diyet ama nasıl? Fatofl Özcan Uzman Diyetisyen - Diyabet Diyetisyeni Konusunda uzman diyetisyenlere dan flmaks z n oluflturulan, bilimsellik ve pratiklikten uzak diyetler, kiflinin sa l n bozabilir. Bahar aylar gelip de yaz yaklafl rken herkesi bir kilo telafl al r. K fll k kal n k yafetlerin yerini alacak ince ve bedeni gösteren giysiler özellikle beden imaj na önem veren genç bayanlar hakl bir kayg ya sokar. Bölgesel ya lanmadan veya bafl edilemeyen artan kilolardan flikâyet edenler, ayaküstü zay flama reçeteleri soranlar, sanki sa l kl beslenmeye ihtiyac m z yokmufl gibi mucize veya flok diyet beklentisi içinde olanlar n say s bir hayli kabar kt r. Üstelik gazete ve televizyonlardaki magazin programlar bu kayg y art racak flekilde hatal, eksik ve ak l kar flt ran bilgilerle doludur. Oysa konusunda uzman diyetisyenlere dan flmaks z n oluflturulan, bilimsellik ve pratiklikten uzak diyetler (çok düflük kalorili veya tek besin diyeti, sadece su içme, tek ö ün yeme, ya s z yeme, özel ürünlerle diyet vb.) kiflinin sa l n bozabilir. Bu diyetlerin hayata ve kifliye uymas ve uygulanmas zordur. Çabuk terk edilirler, hepsi her hafta tekrarlanan pazartesi diyete bafllama sendromu ile sonuçlan r. Büyük umutlarla zay flatan veya incelten kremlerin, tozlar n, otlar n, haplar n, terleten eflofman veya aletlerin peflinde koflarken umutlar söner ve hem keseye hem bedene onulmaz zararlar verilir. Sa l kl zay flamak için Kilo problemi ile bize baflvuran dan flanlar m z n pek ço u, birlikte oluflturdu umuz alternatifli listelerden ve kendilerine verilen 6-7 seansl k beslenme davran fl n de ifltirmeye yönelik e itimlerden sonra diyeti yanl fl bildiklerini, hatta önceden bu kadar fazla yemediklerini mutlaka vurguluyorlar. Özellikle diyetisyen olmayan kiflilerden ald klar sa l ks z ve akla zarar listelerle karfl laflt r ld nda vücutlar na ve kendilerine yapt klar haks zl fark ediyorlar. Peki, bu kadar ak l d fl davranmak neden? Toplumdaki beslenme bilincinin ve e itiminin erken yafllarda bafllamamas ve okullardaki beslenme e itiminin zaman nda ve konusunda uzman kiflilerce verilmemesi nedenlerden yaln zca biri. Bizim gibi geliflmekte olan ülkelerde, bedensel imaj n sa l sollad bir gerçek ve bu gerçe in oluflturdu u koca bir sektör ile bu sektörde diyetisyen olmayan ama diyetisyen unvan n kullan p insan sa l ile oynayan pek çok kifli hep oldu. Oysa sa l n en temel ö esi ve koruyucusu sa l kl beslenme dir. Zay flamak veya incelmek söz konusu olsa bile vücuda gerekli olan günlük enerji miktar ve besin ö eleri yeterince al nmal d r. Vücuda uygun, düzenli yap lan bir aktivite ile desteklenmifl sa l kl beslenme modelini yaflam tarz haline getirmek formda olmay ve kalmay kolaylaflt r r. Anneler bilinçlenmeli Toplumdaki sa l kl beslenme bilinci ni artt rmak, kad nlar n bilinçlenmesi ile mümkün olabilir. Özellikle her anne aday n n ve her emzikli annenin önce kendisini sonra da bebe ini ve aile fertlerini do ru besleyecek bilgiyi ö renmesi çok yararl olacakt r. Annelerin veya ebeveynlerin mutlaka sa l kl, pratik alternatifli bilimsel diyet listeleri sunan, konusunda uzman ve daima do al, yeterli ve dengeli beslenmeyi ö retecek bir diyetisyenle buluflmas gerekir. Unutmayal m ki diyet asla aç kalmak, ya s z, tats z-tuzsuz yemek de ildir, hatta beslenmemek ve toplumdan soyutlanmak asla de ildir. Sa l cakla ve sa l kl beslenerek kal n! Yuva Club 15

18 Hayat m z n her alan nda do ru iletiflim kurabilmek son derece önemli. Ama özellikle s nava haz rlanan bir çocu unuz varsa a z m zdan ç kan ve ç kmayan her fleye daha da fazla dikkat etmek zorunday z. Sınav döneminde iletişim SA LIKLI LET fi M N KURALLARI Çocu unuz konuflmas n bitirene kadar sab rla dinleyin. S ra size geldi inde yarg lamak veya elefltirmek yerine tavsiyelerde bulunun. letiflimi ertelemeyin. Suçlay c ifadeler kullanmay n. Devam etmesi için cesaretlendirin. Fikirlerine sayg gösterin. E er hatal ysan z bunu hemen kabul edin. Empati kurun. Do rudan emir vermek yerine sorular sorun. Gerekti inde gururunu kurtarmas na izin verin. Her zaman onu sevdi inizi ve de er verdi inizi hissettirin. 16 Yuva Club Sadece kelimelerle anlafl yormufluz gibi görünsek de, iletiflim kurmam za yard mc olan üç temel bileflen vard r: Kelimeler, ses tonu ve beden dili. Özellikle çocu umuzla konuflurken kelimelerimizin yan s ra beden dilimiz dikkat etmemiz gereken unsurlar n bafl nda gelir. Yüzdeki sevecenlik, ses tonundaki nefle ve güven ifadesi çocu a ulafl yorsa, ifller yolundad r. Ancak mesajlar m zda dalgalanma varsa "engelli iletiflim" ortaya ç kar. S nav döneminde bir çocu umuz varsa en çok dikkat etmemiz gereken, onunla olan iletiflim kanallar n kapatmamak ve ondan bize gelecek en küçük veriye aç k olmakt r. Sak ncal dinleme anlaflmay zorlaflt r r Çocu unuzu dinlerken akl n z baflka yerde olmas n, aksi takdirde çocu unuz bir süre sonra dinlenmedi i hissine kap l p sizinle konuflmaktan vazgeçebilir. Çocu unuz size bir fley anlat rken sadece ilginizi çeken bölümü seçip konunun tamam n es geçerseniz bu onun hevesini k racak, zamanla size bir fleyler anlatmaktan vazgeçecektir. Çocu unuzun yan nda baflkalar yla kurdu unuz iletiflime de dikkat etmelisiniz. E er konuflmalar n zda sürekli savunmaya geçip bahaneler buluyorsan z unutmay n ki çocu unuz sizin her davran fl n z taklit etmek için bekliyor olacak. Çocu unuzla konuflurken anne-baba yerine polis, ö retmen, avukat rolüne bürünmeyin. Onun anlatt klar n birer ipucu olarak kabul etmeyin. Çocu unuza sorular sorman z kendi kendinize ç kar m yapman zdan daha sa l kl sonuçlar verecektir. Ayr ca s nav dönemindeki çocu unuzun bu dönemi olabildi ince az zorluk yaflayarak atlatmas için yandaki önerilerimize de kulak verebilirsiniz. Ders çal flma al flkanl n gelifltirin Anne babalar çocuklar yla en çok ders çal flma konusunda s k nt yaflarlar. Ders çal flmak çocu unuza ait bir sorumluluktur, sorumlulu u ona b rak n. Art k ders çal flmaya bafllasan yerine Bugün neler yapmay düflünüyorsun, hangi dersleri çal flmay planl yorsun? gibi cevab ona kalm fl, sorumluluklar n dolayl hat rlatan sorularla onun savunmaya geçmesini veya size öfkelenmesini engelleyebilirsiniz. Sorumluluk almay ö retin Çocu unuzun sorumluluk duygusunun geliflmesini istiyorsan z öncelikle siz sorumluluk sahibi oldu unuzu ona göstermeli, sonra da ona, kendine yetmeyi ö retmelisiniz. Bunun için ona güvenin, seçim yapmas na izin verin. Arkadafl seçiminden, ders çal flaca vakitleri belirlemesine kadar tercih yapabilece i pek çok konu vard r. Onun ad na karar verirseniz, onun yerine düflünmüfl olursunuz. Bu da çocu unuz bir problemle karfl karfl ya kald nda çözüm üretememesine ve sorumluluk almaktan kaç nmas na neden olabilir.

19 Sofralarımızın vazgeçilmezi, doğal şifa kaynağı, bin derde deva BAHARATLAR Türk yemek kültürünün vazgeçilmez unsurlar ndan olan baharatlar günümüzde ayn zamanda bitkisel tedavi yöntemlerinin de önemli ö eleri haline geldi. Memleketin ac kokusu: B R TUTAM BAHARAT Bazen bir çiçe in, bazen dev bir a aç kabu- unun, bazen de bir orkide so an n n ad olan baharatlar, insano lunun çok eskilerden beri de iflik amaçlarla kulland bitkilerdir. Baharat n ilk kullan ld yer olarak, Uzak Do u kabul edilir. Avrupa'da ilk tan nan baharat ise, Hint Karabiberidir. O y llarda, bir fleyin pahal oldu unu ifade etmek için "Karabiber gibi pahal " denildi i de kay tlarda yer al r. Sa l k deposu befl baharat: En flifal baharatlar olarak ön plana ç kan beflli tarç n, kekik, kimyon, mercanköflk ve zerdeçaldan olufluyor. Yap lan araflt rmalar verdikleri lezzetin yan s ra bu baharatlar n birer flifa kayna oldu unu ortaya koyuyor. Tarç n n do al bir mikrop düflman unvan bulunuyor. Her gün çay kafl n n 1/3 ü kadar al nd nda kan flekerini ve kolesterolü düflürüyor. Kekik kanserden koruyucu özelli iyle ön plana ç k yor. Ayn zamanda antiseptik olarak kullan lan keki in ya ise a z temizli i için birebir. Dünyaca ün yapm fl kimyon egzotik lezzetler elde etmek için kullan l yor. Kalp sa l n koruyucu özelli i bulunan kimyon et yemeklerinin marine edilmesinde kullan l yor. Bir elmadan 42 kat daha fazla antioksidan içeren mucize bitki mercan köflk salatalara lezzet kat yor. Hint mutfa n n kraliçesi say lan zerdeçal, kist, kanser, kireçlenme hatta alzheimere karfl koruma sa l yor. Yay nland dönemde 7 den 70 e herkesin be enisini kazanan Türk- Yunan ortak yap m Bir Tutam Baharat filmi ülkemizdeki bir dönemin siyasi ac lar n da konu ediyor. Ne var ki ac bir durum tatl l kla ancak bu kadar anlat labilir. Çocuklu u stanbul da geçmifl Yunan astrofizikçi Fannis in, yemeklerden yola ç karak kendisine hayat dersleri veren dedesi için y llar sonra bu flehre dönüflü anlat l yor. Harika bir aflç aday olarak yetifltirilen Yannis, bu meziyetini y llar boyunca etraf ndakilerin yaflamlar n tatland rmak için kullanm flt r. 35 y l aradan sonra dedesi ve ilk aflk n tekrar görmek için Atina dan yola ç k p do du u flehre geri döndü ünde, bunca y l boyunca kendi yaflam n n tuzunu biberini biraz ihmal etti inin fark na var yor. Yuva Club 17

20 DERG M Z ARTIK MARKETLERDE Dergimizi uzunca bir süredir, belirli aral klarla sizlere eksiksiz ulaflt rmaya çal fl yoruz. Bizim için çok özverili bir çal flma gerektiren bu süreç, postalamada yaflanan sorunlar nedeniyle çok zaman ve emek kayb na neden oluyor. Bu durum karfl s nda hem dergimizi size daha h zl ve güvenilir ulaflt rabilmek hem de daha çok insan n bu ayr cal ktan yararlanabilmesini sa lamak amac yla farkl bir da t m stratejisine gidiyoruz. Bundan böyle 3 ayda bir merakla bekledi iniz Yuva Club Dergisi ni, sat fl noktalar nda yapaca m z aktivitelerde temin edebilirsiniz. Aktivitelerimizin duyurusu bir hafta öncesinden web sitemizde yap lacakt r. Dergimizi online olarak web sitemizden de okuyabilirsiniz. Dergimizi bulabilece iniz, aktivite yapaca m z noktalar: ADANA EKOROMA G ZERLER TURKUAZ AKSARAY FAT H MARKET SALIPAZARI MARKET TOPLU KONUTLAR AMASYA DEM RKAYALAR MARKET ANKARA AKYURT ALTUNB LEKLER ALNIAÇIKLAR B LD R C CANBES G MSA HALC LER H LAL EKMEK Ö ÜTLER fiekerc LER SOYKAN YUNUS ANTAKYA ANTAKYA HASMAR HATMAR S MGE ANTALYA KOMAfi AYPO B REB R GENPA T VAK BOLU BEYP -MARKET ERMAR YILMAR MARKET BURSA AKU UR ÇALIfiKAN SRA U UR MOPAfi fiaypa ÇORUM H T T GIDA METROPOL MARKET DEN ZL BORSA PEKDEM R D YARBAKIR ÇARMAR MARKET fiahmar FARUK MARKET ELAZI NOKTA MARKET ERZ NCAN ERGAN ERMAR ERMERKEZ TUNAY Ç FTL ER MPAfi ESK fieh R B RL K ET EKOMAR ESMAR SMAR NEfiEL GAZ ANTEP GERG BOZANLAR OL MARKET G RESUN AFTA MARKET APAYDIN MARKET ISPARTA YAfi STANBUL ALPARK ALTUNLAR BESA B ÇEN B RMAR BURDA ÇET NKAYA DEM RCANLAR D NÇMAR EFOR MARKET EKOMAR GÖKKUfiA I GRENSS HAKMAR HAT PO LU IRMAKLAR KARADA LAR K M MAV YILMAZLAR METROSTAR MEVLANA ONUR H P. ONUR GRUP ORUÇ ÖRNEK ÖZLEM REYON SELAM SNOW SORAL MARKET fiahmar UYUM ZM R ACEM B MAR BARIfi GROSS BESAfi B MTAfi DENMAR PROMOSYON ÖZLER KARABÜK SMET MARKET KASTAMONU MURAT GIDA KAYSER AKMAR MARKET ALMER MARKET BELMAR MEGA M MARS NAN POLBAY PORTAKAL MARKET TEKDEN KIRIKKALE SARIO LU MARKET YEN KANDEM R MARKET KIRfiEH R ÖRNEK MARKET TURKA MARKET KONYA ÇEL KKAYA OVA MARKET S NCAP MARKET KÜTAHYA MANOLYA NES L SAYAR SULTAN TANSA TATARO LU MALATYA AKRANLAR ESENL K ÇARfiI MARKET MAG M K. MARAfi NOKTA MARKET MERS N EYÜB GED KLER MER Ç NEVfiEH R EKONOM K PAZAR MARKET MET NLER MARKET ORDU ÇINAR MARKET KALAFATLAR MARKET ÖZGÖK MARKET OSMAN YE OSMAN YE YALÇIN TURKAZ SAFRANBOLU ULUSOYLAR MERKEZ S VAS ÖNCÜ MARKET fi.koçh SAR CEMRE AVM MARKET GÜZELLER MARKET TOKAT ERENLER MARKET N KTAfi MARKET UfiAK ANBERA Ç ÇEKO LU DEREO LU GÖZDE KIYAKO LU SAFA TOKfiAK TÜMTÜRK fiok VAN V P MARKET ZIRLIO LU MARKET BAHAR MARKET ZONGULDAK SEVAL MARKET BAYRAMPEHL VAN MARKET DEM RC LER MARKET Web sitemize üye olarak düzenledi imiz kampanya ve yar flmalardan öncelikle siz haberdar olun. Üyelik avantajlar ndan yararlan n. Evde Ekmek yapal m Ekmeklerinizi evde yapmaya ne dersiniz? Daha hijyenik bir ortamda, istedi iniz malzemeleri kullanarak sa l kl ekmekler yapmak art k çok kolay. Evde ekmek yapımıyla ilgili her türlü bilgiye ve video tariflerine ulaflmak için sitemize u rayın. Farklı ekmek çeflitleri için web sitemizde Paneo-Club linkini tıklamayı unutmayın. ÜYEL K Hamur iflinde özgün ve farkl lezzetler mi ar yorsunuz? Yoksa Ben de hamur ifli ustas y m diyor ve tariflerinizi mi paylaflmak istiyorsunuz? Tüm bunlar için web sitemize üye olman z yeterli. Yuvamaya'n n sitesine üye olarak hem tarifler bölümünde yer alan, her biri F r nc l k Araflt rma Merkezi (FAM) taraf ndan denenmifl tariflerimize ulaflabilir ve sofralar n z zenginlefltirebilirsiniz hem de yaflad n z bölgeye ait farkl yöresel lezzetleri veya kendinize ait ilginç tarifleri tüm Türkiye ile paylaflabilirsiniz. 18 Yuva Club

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ve Müsteşarlığımızdan 375 personel (253 erkek, 122 kadın) ve Ekonomi Bakanlığından 276 personel

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

UZAKDO U BASININDA ÇIKAN B R SÜT fi F GÜRÜ

UZAKDO U BASININDA ÇIKAN B R SÜT fi F GÜRÜ SÜT fi in tarihi 1922 yılında fiükrü Efendi tarafından açılan Taksim Muhallebicisi ne dayanmaktadır. Bugün Akbank Sanat Merkezi nin bulundu u yerde hizmet vermifl olan muhallebici, 1953 yılında Niflantaflı

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

HER TENCEREYE B R BALIK!

HER TENCEREYE B R BALIK! Dünya Döndükçe Sabriye Afl r HER TENCEREYE B R BALIK! Kamboçya gezisinde karfl karfl ya kald ve bir toplumsal sa l k sorununa dönüflen kans zl k konusunda, uzun bir süre araflt rma yapan Kanadal doktor

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

DERS 1. Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek. DÜZEY: 3. Sınıf

DERS 1. Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek. DÜZEY: 3. Sınıf DERS 1 Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek DÜZEY: 3. Sınıf Kazanımlar: 1. İnsanların benzer ve farklı fiziksel özellikleri ve buna bağlı olarak farklı ihtiyaçları olduğunu fark eder. 2. Engellilerin toplumsal

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı