EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü"

Transkript

1 EL F KORKMAZEL den Yuva Mayal Kaymakl Po aça LEZZET DURAKLARI stanbul un orta yeri Eminönü D YET AMA NASIL? Sa l ks z zay flama diyetlerinden kaç n n BAHARATLAR Bin derde deva

2 içindekiler Elif Korkmazel: Hamur ifli yiyenler daha mutlu oluyorlar Yuva Maya dan haberler Bahar; mis kokulu nazl gelin... Lezzetli tarifler Eminönü: stanbul un orta yeri Ça la: Bahar n müjdecisi S nav döneminde iletiflim Baharatlar: Do al flifa kayna, bin derde deva Sevgili Yuva Club Okurlar, Uzun bir k fl geride b rakt k ve bahar tüm renkleriyle kap m zda. Güneflin yavafl yavafl bizi s tmaya bafllad flu günlerde, pencerelerimizi aç p do an n uyan fl na merhaba deme vaktimiz geldi. Ünlü köflemizin bu ayki konu u ekranlar n sevilen yüzü Elif Korkmazel. Yine her ay oldu u gibi röportaj m z Yuva Maya dan haberler takip ediyor. Ard ndan sizi Eminönü nde, M s r Çarfl s nda küçük bir geziye ç kart yoruz. M s r Çarfl s demiflken baharatlardan bahsetmemek olmaz diyerek mutfakta flenlik köflemizde size mutfa n vazgeçilmezleri baharatlardan birkaç n tan t yoruz. Diyetisyenimiz de bize, yaza girerken sa l kl diyetin nas l olmas gerekti ini anlat yor. Bu ay bir de sürprizimiz var. Tariflerimiz art k dört sayfa. Sa l kl yaflam köflesinde bahar n habercisi meyvelerden ça lay anlatt k. Ça lan n faydalar na inanamayacaks n z. Do a her y lki mutlu telafl n yaflarken s nava haz rlanan ö rencilerin aileleri de bambaflka bir telafl içerisindeler. Büyük s navlara 5 kala ö renciler baharla birlikte gevflerken, aileleri de gelecek endiflesi sar yor. Ancak iletiflimin her sorunu çözece ini düflündü ümüzden size s nav döneminde iletiflim konulu bir yaz haz rlad k. Siz gönderin, biz yay nlayal m 19 Antik ça larda ekmek çeflitleri Biz bu say y haz rlarken çok keyif ald k, sizin de okurken ayn keyfi alman z diliyoruz. Aç k pencerelerden içeriye bahar n tatl esintilerinin girmesi dile iyle Yaza görüflmek üzere, hoflça kal n. mtiyaz Sahibi: 2000 G da Maddeleri Da t m, Pazarlama ve Tic. Ltd. fiti. Ad na Jose Juan BERRUGA Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cem D K Reklam ve çerik Koordinatörü: Emra KARAASLAN Yönetim Yeri: Organize San. Böl. S.S. Baflakflehir San. Sitesi E Blok No: 17 kitelli STANBUL Tel: G da, Özmaya Sanayi A.fi ye ba l bir kurulufltur. Yap m: TETRA letiflim Hizmetleri Ltd. fiti. Halaskargazi Cad. Sait Kuran fl Merkezi No: 145 Kat: 5 fiiflli - STANBUL Tel: Faks: Editör: pek fien Katk da Bulunanlar: Önder KIZILKAYA, Türkflan KARATEK N, Orçun PEKÖZ, Cihan ALDIK Grafik Tasar m: Didem NCESA IR Foto raf: Cihan ALDIK Bask : TETRA letiflim Hizmetleri Ltd. fiti. Tel: Bas m yeri ve tarihi: stanbul - Nisan Ayl k süreli yay n.

3 Yenilenen kimlik çalıflması çerçevesinde ekonomik ürünümüz Yuva Maya 500 gramın ambalajını yeniledik. Özellikle yo un hamur ifli yapılan mutfaklarda tercih edilen 500 gram ürünümüzle sizlere lezzet sırlarınızı daha çok kifliyle paylaflma ve onları mutlu etme fırsatı sunuyoruz. Daha çok kabartmaya devam... Sevimli ustamız Kabarık Usta nın yer aldı yeni ambalajımızı raflarda kolaylıkla fark edebilirsiniz. Yuva Club 01

4 söylesi Elif Korkmazel: Bir yar flma sonras nda keflfedilen ve ekranlara ç kt ilk günden itibaren sad k bir hayran kitlesi olan Elif Korkmazel in on parma nda on marifet var. Hamur ifli yiyenler daha mutlu oluyorlar Elif Korkmazel aslen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda Tasar m bölümü mezunu, ancak sekiz yafl ndan beri yemek yap yor. Komflular misafirleri gelece i zaman onlara sofra kuray m diye beni ça r rlard diyen Korkmazel, bir yemek yar flmas yla bafllad bu yolda emin ad mlarla yürüyor. Nerelisiniz? Yemekle olan iliflkinizin do du unuz yerle bir alakas var m? Arnavutköy do umluyum ama stanbul un neredeyse bütün semtlerini gezdim. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Yemekle olan iliflkim san yorum ki ailemin farkl kültürlere sahip olmas na dayan yor. Baba taraf m Çerkez. Çerkezler zaten çok hamarat olurlarm fl. Çerkezlere k z verilmez, Çerkezlerden k z al n r derler. Annemler ise Gürcü. Elbette böyle farkl kültürlerle beraber büyüdü üm için bunun benim yeme e olan ilgim üzerinde bir etkisi olmufltur ama ben her ne kadar yöresel yemekleri çok sevsem de kendim pratik yemekler yapmay tercih ediyorum. Program mda da kolay uygulanan yemek ve hamur ifli tarifleri veriyorum. Yeme e olan ilginizi ne zaman fark ettiniz? Yaklafl k sekiz yafl mdan beri yemek yap yorum. O zamanlar hamur ifli yapmay, bir de sofra düzenini çok severdim. Hâlâ da çok seviyorum. Komflular m z misafirleri gelece i zaman annemden izin isteyip beni ça r rd. Peçetesi, süsü, örtüsüyle onlara tam teflekküllü sofralar haz rlard m. Benim as l mesle im moda tasar m. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ni bitirdim. Uzun y llar mesle imi yapt m. Sonra kat ld m sofra düzeni ve yemek yar flmas nda derece ald m, yar flmadan sonra Sofra Dergisi nden teklif geldi. On üç seneden beri de o derginin yemek dan flman y m. Asl nda bence bu insan n içinde olan bir fley. Bambaflka bir mesle iniz de olsa, içinizdeki eninde sonunda ortaya ç k yor. Onu uzun süre gizli tutam yorsunuz. 02 Yuva Club

5 Sofra Dergisi ve Sabah Gazetesi Günayd n ekindeki yaz lar n z derken flimdi de Kanaltürk te bir program sunuyorsunuz. Televizyon maceran z nas l bafllad? Televizyon hikayem de Sofra Dergisi nden sonra bafllad. Eskiden Mimoza diye haftal k bir dergi ç k yordu. Orada çeflitli yemek yaz lar yaz yordum. O esnada Esra Ceyhan n program ndan teklif geldi. 300 kifli aras ndan beni seçmifl ve program nda bana yer vermek istemifl. Onunla beraber atv de ilk tv program m yapm fl oldum. lk demo çekimini evde yapt k. Çekimde bana bu ifli daha önce yap p yapmad m sordular çünkü o gün de bugünkü kadar rahatt m. Galiba seviyorum ekranlar. Bunca senedir yemek ve yemek kültürüyle iç içesiniz. Sizce insanlar n yeme-içme al flkanl klar karakterleri hakk nda ipuçlar verir mi bize? Bence insanlar n yeme içme al flkanl klar karakterini de ele veriyor. Hamur ifli ile beslenenler daha mutlu oluyorlar sanki. Hayat n çok zorlanacak bir fley olmad n n fark nda gibiler. Ama s rf sebze ile beslenen insanlar daha tedirgin oluyorlar. Kendilerine çok kat kurallar koyduklar ndan m d r bilinmez, hayata da öyle bak yorlar. Hep zay f, hep formda olmaya çal fl yorlar. Elbette sa l k için hepimiz kilomuza dikkat etmeliyiz ama o kifliler belki de hep mükemmeli arad klar ndan mutsuz oluyorlar. Bu tabii genel geçer bir kan ya da bir kural de il ama bana öyle geliyor. Siz bir yiyecek olsayd n z hangisi olurdunuz? Kesinlikle çikolata, makarna ve kaflar peyniri olurdum. Ben hangi yeme i yersem yiyeyim üzerine mutlaka kaflar peyniri ve ekmek yiyorum. Asl nda enginar da olabilirdim, onu da çok severim. Pratik yemekleriniz d fl nda, kad nlara mutfakta uygulayabilecekleri pratik önerilerde de bulunuyorsunuz. Bize bir iki tüyo verseniz? Sirkenin ne kadar faydal oldu unu hepimiz biliriz. Sirke ayn zamanda son derece etkili bir dezenfektand r. Geniflçe bir kab n içine biraz sirke damlat p yeflillikleri ve sebzeleri o suda 10 dakika kadar bekletseler sonras nda akan suyun alt nda bir defa durulamalar yeterli olacak. Böylece hem sudan tasarruf edecekler hem de sebzeleri daha iyi temizlenmifl olacak. Hatta sebzeleri içinde y kad klar o kaptaki suyu da israf etmeyip yeniden kullanabilirler. Böylece do aya az da olsa bir katk lar olur. Mutfakta sizin için vazgeçilmez olan malzemeler nelerdir? Zeytinya ve tereya benim vazgeçilmezlerim. Ayr ca çörekotu, sar msak ve so an da olmazsa olmaz dediklerim. Bir de baharatlar. Her çeflit baharat bulundurmaya çal fl r m mutfa mda. Hatta karabiberi her fleye katar m, çaya bile. söylesi Kaymakl Po aça 200 g kaymak 1 adet yumurta (sar s beyaz ayr lacak) 40 graml k mayan n tamam 1 çorba kafl fleker 3 5 çorba kafl s v ya Yar m çay barda süt Yeteri kadar un Önce s v malzemeleri kar flt r yorsunuz. Ard ndan içine un eklemeye bafll yorsunuz. Bu arada sar s ndan ay rd n z yumurtan n ak n da hamura kat yorsunuz, kulak memesi k vam na gelinceye kadar yo uruyorsunuz. Hamuru dinlendirmeden küçük parçalara ay r p, içine iste inize göre peynir ya da patates koyup kapat yorsunuz. Birlefltirdi iniz taraf tepsiye gelecek flekilde po açalar tepsiye diziyorsunuz. Üstüne ya veya sütle kar flt r lm fl yumurta sar s sürüyorsunuz.190 derecede dakika pifliriyorsunuz. F r ndan ç kt nda po açalar n z servise haz r. Çikolata, ceviz, f nd k, f st k ve badem de eksik olmaz benim mutfa mdan. Benim için her fleyin yeri baflka galiba. Evinize özel bir misafir geldi inde nas l bir menü haz rlars n z? Spesiyalleriniz var m? Bana çok s k misafir gelir ve geldiklerinde de ilk yapt klar fley, yeme e bafllamadan önce sofran n foto raf n çekmek olur. Bu nedenle ben hep menünün görkeminden çok masan n görselli inin yeme i gösterdi ini düflünürüm. En basitinden karn yar k pilav bile sunumdaki farkl l kla bambaflka bir yemek haline gelebilir. Di er bir favorim zmir köftedir. Bir de çorba. Tarhana çorbas bence yaz k fl iyi bir aç l fl yeme idir. Ama yan nda mutlaka k zarm fl ekmek olmal. Bir de tekrarlar n olmamas na dikkat ederim. Pirinç çorbas yap yorsan z pilav ya da sütlaç olmas n menünüzde. Ama zaten bizim kad n m z mutfakta büyür, böyle fleyleri atlamaz. Tatl olarak ise geçenlerde yapt m çikolatal kaday f önerebilirim. Görüntüsü insan biraz flafl rtsa da çok lezzetli bir tatl. Yuva Club 03

6 haberler HA T DEPREM FELAKET Yuvamaya Haiti de depremzede çocuklara yard m eli uzatt. Dünyadaki en yoksul ülkeler aras nda yer alan Haiti, Ocak ay nda meydana gelen 7 büyüklü ündeki depremle sars ld. Binlerce insan n evsiz kald bu y k m sonras nda en büyük ac y anne ve babas n kaybeden çocuklar yaflad. Tüm dünyan n yard m eli uzatt bu çocuklara bir yard m da Özmaya firmas ndan geldi. Özmaya yönetimi ve çal flanlar depremde ailesiz kalan çocuklara ulaflt r lmak üzere UNICEF Türkiye Milli Komitesi arac l yla maddi yard mda bulundu. Altunbilekler Marketler Zinciri lkeli ma azac l k, kaliteli hizmet Ankara n n yerel market zincirlerinden olan Altunbilekler, perakende sektörüne 1984 y l nda girdi ve ilk ma azas n Keçiören de açt y l nda Ankara da barkod sistemini uygulamaya sokan ilk market ünvan olan Altunbilekler in flube say s 47 ye ulaflt. Bir aile flirketi olan Altunbilekler in Yönetim Kurulu Baflkanl n, ayn zamanda PERDER Ankara fiubesi Baflkan da olan Mustafa Altunbilek yürütüyor. Ankara n n her yerinde hizmetinizdeyiz slogan yla yol alan Altunbilekler Marketler Zinciri, lojistik destek sa layan deposu ve entegre et tesisiyle iflini en iyi flekilde yapmaya ve müflterilerin beklentilerini en üst düzeyde karfl lamaya çal fl yor. Yuva 42 g Yafl Maya, Yuva 250 g Yafl Maya, Yuva 11 g Instant Kuru Maya ve Yuva 100 g Aktif Kuru Maya ürünlerinin sat ld Altunbilekler Memnun müflteriler ve A kalite al flverifl ilkesiyle kaliteli hizmetine devam ediyor. Yuva Maya MARKET AKT V TELER Yuva Maya n n 2010 market aktiviteleri bafllad. Yuva Maya market aktiviteleri 2010 y l nda da tüm h z yla devam ediyor. Bu aktiviteler sayesinde müflteriler ürünleri daha yak ndan tan y p, ürün kullan m na dair bilgiler al yor. Ayr ca içinde lezzetli tariflerin bulundu u tarif kitapç klar na da sahip oluyorlar. Ocak ve fiubat aylar nda Antakya, Antalya, Konya, Mersin, Malatya, Eskiflehir, Ankara, stanbul, zmir illerinde gerçekleflen aktiviteler, önümüzdeki dönemde farkl illerde devam edecek. Takipte kal n! KABARIK USTA VE EK B TELEV ZYON EKRANLARINDA Kabar k Usta reklamlar büyük ilgi görüyor. Mutfaklar n lezzet ustas Kabar k Usta, sakar ve unutkan ç ra yla birlikte fiubat ay boyunca ekranlar n za misafir oldu. Kabar k Usta ile Abar k Saatler reklâm filmi, özellikle çocuklar n büyük be enisini toplad. Kanal D, Star, Fox ve Kanal 7 kanallar nda gündüz saatlerinde yay nlanan reklâm filmi ile Yuva Maya hamur ifli sevenlerin gözde markas haline geliyor. Mutfaklar n vazgeçilmezi Yuva Maya ile lezzetli hamur iflleri yapmaya devam! 04 Yuva Club

7 haberler Yuva Maya n n y ld zlar Sektöre getirdi i farkl bak fl aç s ile sadece tüketicileri de il, ifl birli i içerisinde oldu u tüm paydafllar düflünen, onlara özel projeler gelifltiren Özmaya firmas perakende alan ndaki sat fl kadrosuna yönelik düzenledi i, sadece internet üzerinden yürütülen kampanyas ile sektörde çok konufluldu. Yuva Maya markas n n sorunsuz bir flekilde tüketiciye ulaflmas n sa layan sat fl personeli bu kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Bayilerin sat fl personellerini ödüllendirerek motive etmek ad na ilk 2008 y l nda gerçeklefltirilen Yuva Maya Y ld zlar Karmas sat fl kampanyas 2009 y l nda da tekrarland. 01 Ekim Aral k 2009 tarihleri aras nda gerçekleflen kampanyada, Y ld zlar Karmas Kadrosuna girmeyi baflaran çal flanlar n ödülleri fiubat 2010 tarihinde da t ld. Dereceye girenlerin d fl nda kampanyaya kat lan tüm sat fl personeline de çeflitli hediyeler verildi. Kampanya süresince kat l mc lar ile sa lanan yo un ve etkili iletiflim, bayilerle daha sa lam birliktelikler kurulmas n sa lad. Kampanya sonras nda kat l mc lar n dile getirdi i memnuniyet, Yuva Maya ya hakl bir gurur yaflatt. Yuva Maya önümüzdeki dönemlerde de bayilerine yönelik kampanyalar yla daha çok evde hamur kabartmaya devam edecek. flte 1 Ekim- 31 Aral k 2009 tarihlerinde Türkiye çap nda gerçekleflen ve büyük rekabetin yafland yar flma sonucunda dereceye giren Yuva Maya Y ld zlar ve hediyeleri: S rr Kahraman Sat fl Kampanyas 1.si Ürünün kalitesi başarımın sırrı Ben Özmaya da ikinci y l m doldurdum. Daha önceden de baflka bir g da firmas nda plasiyerlik yap yordum. Bu sene müflterilerimi ve bölgemi daha iyi tan yarak, geçen seneye göre sat fllar m yükselttim. Bence bu bölgenin potansiyeli büyük. Günlük belli bir plan m var. Sürekli olarak bu plan do rultusunda hareket ediyorum. Piyasa flartlar bizi etkilememeli. fiartlar ne olursa olsun moral bozmadan iflime bakar m. Sahneye ç kar gibi biniyorum arabaya her sabah. Tüm dertleri araban n d fl nda b rak yorum ve düflüyorum yollara. 32 yafl nday m ve sekiz y ldan beri bu ifli yap yorum. Yuva Maya marka olarak her fleyiyle kurumsal bir firma. Ürünün kalitesi de çok iyi. Bizim baflar m z n s rr da ürünün kalitesi asl nda. Marka bizi bu tip ödüllendirmelerle çok flafl rt yor. Ödüller bizi çok olumlu etkiliyor. Baflar sadece bize ait de il anlayaca n z, Yuva Maya bizi baflar ya teflvik ediyor. ❶ ➋ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ➓ S rr Kahraman Yamaha Motorsiklet 2000 G da - stanbul Hanife Durmufl Sony Dizüstü Bilgisayar Matador Yoldafl - Antakya Mesut Ercan Sony Dizüstü Bilgisayar 2000 G da - zmir Ata Özgür Tülü Nokia Cep Telefonu Tülü Yaflar - Adana Sinan A ca Nokia Cep Telefonu 2000 G da - stanbul Tayfun Çidan Nokia Cep Telefonu Adatepeler - stanbul Hüseyin Kiflio lu Philips LCD TV Bereket Ticaret - Kütahya Hakan Akbafl Philips LCD TV Aybala G da - Konya Fatih Sar gül Philips LCD TV Tunay Çiftli i - Erzincan Süleyman Öncül Philips LCD TV Paflao lu Ticaret - Nevflehir Mustafa Alptekin Philips LCD TV Etpa G da - stanbul Yuva Club 05

8 Balkonda çiçek bak m Balkonda çiçek yetifltirmek için çok fazla emek harcaman za gerek yok. Çünkü bu bitkilerin ihtiyac olan çok az fley var. yi havaland r lm fl toprak, düzenli su ve elbette sizin ilgi ve sevginiz. Balkonda ya da pencere önünde bitki yetifltirmeye karar verdiyseniz öncelikle daha iyi hava alan toprak saks lar tercih edin. Bu saks lar ayn zamanda daha sevimli bir görüntü de yaratacaklard r. Pencere önünü tercih edenlerdenseniz kazaya, buzçiçe i, begonya, aslana z, Meryemana kandili, gardenya, hazineçiçe i, çuhaçiçe i, camgüzeli, sak z sardunyas, süsen, petunya, ipekçiçe i, ateflçiçe i, kadife çiçe i, hercai menekfle sizin için hayat kurtar c olacakt r. Birçok farkl rengi bulunan bu çiçekler güzel göründükleri kadar dayan kl d r da. Balkonunu flenlendirmek isteyenlerdenseniz yetifltirebilece iniz güzel kokulu çiçekleri olan çal türlerinden baz lar ise a aç hatmi, ortanca, açelya, kamelya, lavanta, yasemin, kanarya gülü, a aç minesi, filbahri, zakkum, leylak, kartopu, morsalk m, yasemin, tatar han meli (sar l c olan türü güzel bak l rsa balkon demirlerini ve duvarlar sarar) ve yediveren gülleridir. Çiçeklerinizi sularken suyu yapraklar na de il topra na dökmeye özen gösterin. Ayr ca afl r güneflli günlerde yanmamalar için gereken önlemi al n. Unutmay n suyun da güneflin de az karar, fazlas zarar. Vazo çiçeklerinin ömrünü uzatmak için Vazolar m zdaki çiçekler hem evimize taze bir görüntü kazand r r hem de mis gibi kokar. Ancak hepimiz vazo çiçeklerinin çok çabuk solmas ndan flikâyet ederiz. Ama çiçeklerimizin ömrünü uzatmak elimizde. Öncelikle cam vazodan kesinlikle vazgeçmeyin ve vazonuzun içini temiz tutun. Vazonuza uygun oranda su koyun. Normal buketler için yar m litre su (2 bardak) yeterli. Daha büyük buketler için biraz daha su koyabilirsiniz. Vazonuzu a z na kadar su ile doldurmay n, 4-5 parmak su yeterli. Çok su dallar yumuflat r ve çiçe in su çekmesini engeller. Kesme çiçek besinini suda eritin. Bu besin çiçeklerin vazo ömürlerini uzat r. Son olarak üç günde bir tüm dallar n alt n 3-4 cm kadar, keskin bir b çakla çapraz kesin. 06 Yuva Club

9 Bal n saf olup olmad nas l anlafl l r? Günümüzde marketlerde ve pazarlarda saf ve do al ürünler bulmak giderek zorlafl yor. Ne yaz k ki bin derde deva bal da bu ürünlerden bir tanesi. Baldan tam anlam yla yararlanabilmek için s l ifllemden geçirilmemifl, di er bir deyiflle homojenize olmam fl ballar tercih etmeliyiz. Peki, fark nas l anlayaca z? Alaca n z bal petekli ise pete i a z n zda erimeli ve dilinize yap flmamal ; donmufl ise krem rengi görünümünde ve sertleflmifl olmal d r. Süzme bal al yorsan z tahta bir kafl bala dald rmal s n z. E er kopmadan ip gibi akarsa bal n z saf demektir. fiayet kesik kesik ak yorsa dikkat edin. Bal n z n içinde fleker olabilir. E er bu denemelerin hiç birini yapam - yorsan z mutlaka bal n z n sertifikal olup olmad na bak n. Tasarruf zaman Çocuklar m za bir gelecek b rakabilmek istiyorsak kulland m z su miktar na art k eskisinden daha çok dikkat etmek zorunday z. Özellikle sudan tasarruf etmeyi baflarabilirsek dünyan n tükenmekte olan su rezervlerine bir damla olsun katk da bulunabiliriz. Bunun için banyoda iyi püskürten dufl bafll kullanmak, banyo yerine dufl yapmak, difl f rçalarken suyu kapatmak, gereksiz yere sifonu çekmemek, çift hazneli rezervuar takt rmak, bulafl k makineniz dolana kadar beklemek, bulafl klar muslu un alt nda de il, genifl bir kab n içinde durulamak, sebze ve meyveleri önce su dolu kaba koyup temizleyip sonras nda akan suda y kamak alabilece iniz küçük önlemler aras nda. Son olarak da yatmadan önce sayac n z kontrol edip ertesi sabah gösterdi i rakamla karfl laflt rarak borunuzda s z nt var m yok mu kontrol edebilirsiniz. Çelik tencerelerdeki lekeler nas l ç kar? Bir tatl kafl karbonat ile bir fincan sirke çelik tencerenin içinde kaynat l rsa, tenceredeki lekeler ç kt gibi ayr ca tencereniz de p r l p r l parlayacakt r. Etek giymenin en e lenceli hali: Desenli çoraplar Koltuklar n z çiçek açs n Bahar gelince evdeki eflyalar bize eski görünmeye bafllar. Ama her fleyi at p bafltan almak da ço umuzun karfl layamayaca bir masraft r. Bu nedenle de iflime evimizin büyük bölümünü kaplayan koltuklar m zla bafllarsak hem evin genel havas n de ifltirmifl hem de koltuklar m z n eskiyen yüzlerini gizlemifl oluruz. Bunun için yapman z gereken fley koltuklar n za duvar ve hal lar n z n renklerini göz önünde bulundurarak farkl renk ve desenlerde koltuk örtüleri almak. sterseniz bu örtülerin kenar na lastik de dikebilirsiniz. Böylece hem koltuklar n z yepyeni olur hem de temizli i kolaylafl r. Son y llarda yeni bir furya var: Desenli çoraplar. Hepimizin Art k bu siyah opak çoraplardan s k ld k dedi i anda ortaya ç kan, neredeyse her markada bulabilece imiz bu desenli çoraplar, tek renk çoraplara kuvvetli bir alternatif oluflturuyor. Kendi vücut tipinize göre renk ve desen seçebilirsiniz. nce bir yap n z varsa tüm desenli çoraplar çekinmeden giyebilirsiniz. Hafif bal k etliyseniz enine ve kar fl k desenlere dikkat. Yuva Club 07

10 ne pisirelim? Patatesli Cörek HAMUR: 2 tatl kafl Yuva Aktif Kuru Maya 4.5 su barda un (500 gram) 3-4 adet patates (500 gram) 5 yemek kafl tereya (100 gram) 1 tatl kafl tuz 1 çorba kafl fleker 2 adet yumurta 1 tatl kafl zencefil tozu 4 çorba kafl su 2 çorba kafl süt ÜZER Ç N: 1 çay barda pudra flekeri (50 gram) YAPILIfiI: Yuva Aktif Kuru Maya su ve süt ile eritilir. ki çorba kafl un eklenir ve 30 dk bekletilir. Patatesler hafllan p soyulur ve ezerek püre haline getirilir. Bu pürenin içine yumurtalar ve tereya eklenerek h zl ca ç rp l r. Ayr bir kapta kalan un ve zencefil tozu kar flt r l r. Patates püresi, zencefilli un ve bekletilmifl maya kar flt r larak homojen, yüzeyi parlak ve yap flkan olmayan bir hamur olana kadar yo urulur. Tek bir büyük veya iki küçük ya lanm fl ve unlanm fl kal ba hamur yerlefltirilir. Kal b n yüksekli ine kadar (yaklafl k 1 saat) kabarmas için nemli bir bezle üstü örtülüp s cak bir yerde bekletilir. Bekledikten sonra yüksek s l f r nda 40 dk piflirilir. Kal ptan ç kart l p, zgara üzerinde so utulur ve üzerine pudra flekeri serpilir. 08 Yuva Club

11 ne pisirelim? Tavuklu Börek HAMUR: 1/2 paket Yuva Yafl Maya 2 su barda un 2 adet yumurta 2 çorba kafl margarin 1/2 çay barda badem (50 gram) GARN TÜR: 1 adet tavuk gö sü 2 adet so an 1 tutam yenibahar 1 tutam kufl üzümü 1 tutam karabiber 1 tutam tuz 1 tutam dolmal k f st k YAPILIfiI: Un, yumurta, tuz, maya ve yo urt kar flt r l p homojen olana dek yo urulur. Üzeri örtülüp oda s cakl nda 10 dk dinlendirilir. Bademler s cak suda bekletilip kabuklar soyulur ve ikiye ayr l r. Pasta kal b ya lan p bademler kal ba dizilir. Hamur merdane ile aç larak kenarlardan taflacak flekilde kal ba yerlefltirilir. Tavuk gö sü hafllan p didiklenir. Didilmifl tavuk, so an, üzüm ve f st kla margarinde sote yap l r, yeni bahar ve karabiberle, tuzla tatland r l r. So umaya b rak l r. Haz rlanan harç so uduktan sonra kal ba yerlefltirilen hamurun içine doldurulur. Hamurun kenarlar üzerine kapat l r (harç görülmeyecek) ve 220 derecede 30 dk piflirilir. Kal p ters çevrilerek servis taba na al n r, s cak veya so uk servis yap l r. Yuva Club 09

12 ne pisirelim? HAMUR: 1 paket 11 gram Yuva Instant Kuru Maya 1 su barda su 2 çorba kafl toz fleker 1 adet yumurta 4.5 su barda un (500 gram) 1/2 çay barda s v ya GARN TÜR: 200 gram kay s marmelat 3 çorba kafl pudra flekeri YAPILIfiI: Maya, yumurta, un, s v ya, fleker ve su kar flt r l p ele yap flmayacak flekilde yo urulur. Hamur ikiye bölünüp daire fleklinde aç l r ve üçgen fleklinde 8 eflit parçaya bölünür. Üzerine marmelat sürülüp sar l r ve ya lanm fl tepsiye dizilip dk 200 derecede s t lm fl f r nda piflirilir. Üzerine pudra flekeri serpilerek servis yap l r. 10 Yuva Club

13 ne pisirelim? HAMUR: 1/2 paket Yuva Yafl Maya 4 su barda un 1 adet yumurta 2 çay barda süt 1 çay barda tuz 2.5 yemek kafl margarin (50 gram) 2.5 çorba kafl toz fleker Ç MALZEME: 1 çay barda un 1 su barda f nd k 1/2 su barda marmelat 1 su barda kuru üzüm 2 tatl kafl tarç n YAPILIfiI: Un, yumurta, süt, tuz, maya ve toz fleker kar flt r l p en son tereya eklenerek kulak memesi k vam nda hamur elde edilir. Üzüm, f nd k, tarç n ve marmelat kar flt r l r. Hamur dikdörtgen fleklinde aç l r; içine iç konur ve rulo flekline getirilir. Ya lanm fl kal ba yerlefltirilir. 35 dk kadar dinlendirilir ve piflirilir. Yuva Club 11

14 stanbul un orta yeri: Eminönü Anadolu yakas ndan Avrupa yakas na geçerken daha vapurdan bafllar Eminönü asl nda. Vapurda tüm gözler Galata ya, bal k ekmekçilere, Yeni Camii ve Rüstem Pafla Camii ne çevrilir. Bu yolculukta size bir parça simidin hasretiyle mart lar efllik eder. Denizin ve bal n kokusu Eminönü nde bir baflkad r. Hele baz lokantalar nda yemek yemek için dünyan n öteki ucundan gelen müdavimler vard r. Tabii M s r Çarfl s n da unutmamak laz m. stanbul dendi inde akla gelen birkaç yerden biri olan M s r Çarfl s her derde deva bitkilerin, çeflit çeflit otlar n ve yüzlerce baharat n bulufltu u dev bir pazard r. Kuflçular ve Çiçekçiler Pazar, sepetçiler, keçeciler ve bak rc lar da Eminönü nün farkl renklerindendir. PANDEL RESTORAN M s r Çarfl s n n hemen giriflinde bulunan Pandeli 1901 y l ndan beri Türk mutfa n n seçkin örneklerini sunuyor. Pandeli Çobano lu taraf ndan kurulmufl tarihi mekân, kuruluflundan bu yana yerli yabanc birçok ünlü siman n u rak yeri haline gelmifl. Pandeli nin en önemli konu u ise Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Ulu Önder, Kola as oldu u zamanlarda gelmeye bafllad Pandeli yi Cumhurbaflkanl döneminde de s k s k ziyaret etmifl. Celal Bayar, Kraliçe II. Elizabeth, Robert De Niro, Daniel Day Lewis, Tony Curtis de restoran n di er ünlü konuklar ndan baz lar. Duvardaki znik çinileriyle dünya çap nda meflhur olan restoran n spesiyali Kuzu ncik Sebzeli. Hünkârbe endi ve kâ tta levrek de Pandeli nin di er gözde yemekleri. MISIR ÇARfiISI M s r Çarfl s, 1660 y l nda Turhan Sultan taraf ndan yapt r ld. Aktarlar yla meflhur çarfl da halen tabiî ilaçlar, baharat, çiçek tohumlar, nadir bitki kök ve kabuklar gibi ürünlerin yan s ra kuruyemifl, flarküteri ürünleri, de iflik g da maddeleri de sat l yor. Dünya do al ürünlere yönelmeyi daha yeni yeni keflfederken, Lokman Hekimler yetifltiren Anadolu, bitkilerin flifal gücünü M s r Çarfl s üzerinden yüzlerce y ld r da t yor. Peynirlerin, past rma türlerinin, sucuk ve bakliyat n da sergilendi i M s r Çarfl s, bu geleneksel özelli ini kolay kolay yitirmeye pek de niyetli görünmüyor. Gelinlik ça na gelen k zlar n da u rak yeri olan M s r Çarfl s kültürümüzde oldukça yayg n bir yeri olan k nac lar n da merkezi. 12 Yuva Club

15 KONYALI LOKANTASI Eminönü nden Sirkeci ye do ru yol ald n zda Sirkeci Tramvay Dura n n hemen karfl s nda Konyal Pastanesi ni görürsünüz. Arka sokaktan da girifli bulunan pastanenin hemen yan bafl nda 1897 y l ndan bu yana eflsiz lezzetleriyle dünyaca ünlü birçok simay a rlayan Konyal Lokantas yer al r. Lokantan n konuklar aras nda Turgut Özal, Süleyman Demirel, Rauf Denktafl, Aziz Nesin, Yaflar Kemal, Muhammed Ali ve George Hagi gibi birçok popüler isim yer al yor. Öne ç kan yemekleri, incik hafllama, flehriyeli incik, kuzu f r n, elbasan tava, istim kebab ve ka t kebab lerde faaliyete geçen Konyal Pastanesi ise tad na doyulmaz talafl börekleri ç kar yor. Eminönü ne kadar gelip talafl böre ini denemeden giderseniz üzülürsünüz. KURUKAHVEC MEHMET EFEND Pandeli de nefis bir sebzeli kuzu incik yedikten sonra M s r Çarfl s n n Has rc lar Kap s ndan d flar ç karsan z herkes gibi sizin de burnunuza flahane bir kahve kokusu gelecektir. Kurukahveci Mehmet Efendi nin dükkân n n önünden ne zaman geçseniz kahve almak isteyen insanlar n oluflturdu u uzunca bir kuyrukla karfl lafl rs n z. Buraya sadece kahve almak için binlerce kilometre uzaktan gelenlerin oldu u söylenir. Günümüzde üçüncü kuflak taraf ndan yönetilmekte olan Kurukahveci Mehmet Efendi nin kap s ndan girdi inizde sizi 63 y ll k usta Murat Çeker in tatl tebessümü karfl lar. O zaman anlars n z ki gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül tatl bir tebessüm ister kahve bahane... BALIK EKMEK Hiçbir zaman vazgeçemeyece imiz bir lezzettir bal k ekmek. Eminönü nde yemenin tad daha da baflka. Bir yandan Galata Köprüsü nden bal k tutanlar seyrederken bir yandan da denizin mavi esintisi eflli inde gözünüzün önünde piflirilip servis edilen bal k ekmek, yiyende ba ml l k yap yor. Ünü yurt d fl na kadar uzanan bal k ekmek, eskiden oldu u gibi sa l ks z koflullarda de il, tamamen denetim alt nda ve son derece hijyenik flekilde sunuluyor. Geleneksel Osmanl k yafetleriyle çal flan bal k ekmekçilerin tekneleri de yine Osmanl zamanlar n and ran motiflerle süslü. Yuva Club 13

16 Baharın müjdecisi: ÇAĞLA Maya ile gelen Mayan n çeflitli formlar n n birçok cilt sorununa çözüm oldu unu biliyor muydunuz? flte ünlü güzellik uzman Suna Dumankaya n n mayal tarifleri: Afl r saç dökülmesi ve cans z, uzamayan saçlar için: 1 su barda zeytinya, 1 tutam dereotu, 1 sap tarç n çubu u ve biberiye ya n benmari usulü 5 dakika kaynat n. 15 dakika demlenmeye b rak n. Demlendikten sonra kar fl m süzerek içine 1 tatl kafl kuru maya kar flt r n. Kar fl m saç n za sürerek iki saat bekletin. 1 tatl kafl kekik ya, 1 tatl kafl zeytinya eflit miktarda, Hint ya ve kuru mayay kar flt r n ve saçlar n za sürün. Daha sonra streç filme sar n ve iki saat bekletin ve saç tipinize uygun do al bir flampuanla y kay n. Bu maskeyi haftada bir gün uygulay n. Y pranan ve çabuk k r lan saçlar için: Her birinden birer tatl kafl olmak üzere Hint ya, lavanta, defne, menekfle, zeytinya, kekik ya, susam ya, çörek otu ya ve kuru mayay kar flt r n. Saçlar n z n parlamas için bu kar fl ma elma sirkesi de ekleyin. Saçlar n z streç film ile sar p iki saat bekleyin. Ard ndan saçlar n z y kay n. Haftada bir kere bu ifllemi tekrarlay n. Ergenlik sivilceleri için: Bir çay kafl kuru maya, bir adet toz haline getirilmifl Aspirin ve bir çay kafl oksijenli suyu kar flt r n. Bunu sivilceli bölgeye uygulay p 20 dakika bekletin ve durulay n. Sivilceler için: Bir tatl kafl kuru maya, ayn ölçüde toz fleker ve alabildi i kadar limon suyunu kar flt r p 20 dakika cildinizde bekletip durulay n. Bu kar fl m dört gün uygulay n. Göz çevrenizin k r flmamas için: 1 çay kafl yafl maya, bir çay kafl süt, bir çay kafl bal kar flt r n. Bu kar fl m haftada üç gün tüm yüze ve göz çevresine maske olarak uygulay n. 20 dakika bekletin ve durulay n. Bahar aylar n n ilk meyvelerinden olan ça la lezzetinin yan s ra sa l m z için de son derece faydal. flte karfl n zda efsanelere konu olan meyve! Bahar n geliflini haber veren birkaç meyve vard r. Erik ve badem bunlar n bafl nda gelir. Pembe beyaz çiçekleri ile bize Merhaba! dedikleri andan itibaren art k yaza geri sayabiliriz demektir. Ça la hafif buruk ekflimsi tad ile bahar meyvelerinin vazgeçilmezlerindendir. Mevsiminden baflka hiçbir zaman bulamayaca n z bu nadide meyve bademin olgunlaflmadan önceki halidir. Grimsi, puslu bir yeflil renge sahiptir. Hatta bu renk halk aras nda ça la yeflili olarak adland r l r. Ça la, ço u zaman çekirde i ile beraber tuza bat r larak taze olarak yenir. Baz yörelerde ça ladan ça la afl denen yemek de yap l r. Kansere karfl bir avuç ça la Sadece ilkbaharda ve k sa bir süre için bulunabilen ça ladan olabildi ince çok yararlanmak gerekiyor. Yüksek dozda C ve E vitamini ve selenyum ihtiva eden ça la, hem ba fl kl k sistemini güçlendiriyor hem de kansere karfl koruma sa l yor. Tanr lar birbirine düflüren meyve Ça la mitolojide de ad geçen meyvelerden. Efsaneye göre Irmak Tanr s n n k z ilkbahar n ilk ça las n yemifl ve ça ladan hamile kalm fl. Bu birleflmeden Attis dünyaya gelmifl. Attis in güzelli ine bereket tanr s Kibele karfl koyamam fl. Kibele Attis e tap naklar ndan birinin bekçili ini vermifl ve aflk n n karfl l nda ondan sadakatini istemifl. Ancak Attis Kibele ye sad k kalmam fl. Kibele de ceza olarak Attis i delirtmifl. Deliren Attis, kendini had m etmek suretiyle öldürmüfl. Kibele Attis e yapt klar ndan son derece piflman olmufl ve onun vücudunun asla çürümemesi için Zeus tan söz alm fl. Bir badem a ac ndan dünyaya gelmifl oldu undan dolay da Attis in her baharda yeniden dirildi i varsay l r. 14 Yuva Club

17 Sağlıksız zayıflama diyetlerinden kaçının Diyet ama nasıl? Fatofl Özcan Uzman Diyetisyen - Diyabet Diyetisyeni Konusunda uzman diyetisyenlere dan flmaks z n oluflturulan, bilimsellik ve pratiklikten uzak diyetler, kiflinin sa l n bozabilir. Bahar aylar gelip de yaz yaklafl rken herkesi bir kilo telafl al r. K fll k kal n k yafetlerin yerini alacak ince ve bedeni gösteren giysiler özellikle beden imaj na önem veren genç bayanlar hakl bir kayg ya sokar. Bölgesel ya lanmadan veya bafl edilemeyen artan kilolardan flikâyet edenler, ayaküstü zay flama reçeteleri soranlar, sanki sa l kl beslenmeye ihtiyac m z yokmufl gibi mucize veya flok diyet beklentisi içinde olanlar n say s bir hayli kabar kt r. Üstelik gazete ve televizyonlardaki magazin programlar bu kayg y art racak flekilde hatal, eksik ve ak l kar flt ran bilgilerle doludur. Oysa konusunda uzman diyetisyenlere dan flmaks z n oluflturulan, bilimsellik ve pratiklikten uzak diyetler (çok düflük kalorili veya tek besin diyeti, sadece su içme, tek ö ün yeme, ya s z yeme, özel ürünlerle diyet vb.) kiflinin sa l n bozabilir. Bu diyetlerin hayata ve kifliye uymas ve uygulanmas zordur. Çabuk terk edilirler, hepsi her hafta tekrarlanan pazartesi diyete bafllama sendromu ile sonuçlan r. Büyük umutlarla zay flatan veya incelten kremlerin, tozlar n, otlar n, haplar n, terleten eflofman veya aletlerin peflinde koflarken umutlar söner ve hem keseye hem bedene onulmaz zararlar verilir. Sa l kl zay flamak için Kilo problemi ile bize baflvuran dan flanlar m z n pek ço u, birlikte oluflturdu umuz alternatifli listelerden ve kendilerine verilen 6-7 seansl k beslenme davran fl n de ifltirmeye yönelik e itimlerden sonra diyeti yanl fl bildiklerini, hatta önceden bu kadar fazla yemediklerini mutlaka vurguluyorlar. Özellikle diyetisyen olmayan kiflilerden ald klar sa l ks z ve akla zarar listelerle karfl laflt r ld nda vücutlar na ve kendilerine yapt klar haks zl fark ediyorlar. Peki, bu kadar ak l d fl davranmak neden? Toplumdaki beslenme bilincinin ve e itiminin erken yafllarda bafllamamas ve okullardaki beslenme e itiminin zaman nda ve konusunda uzman kiflilerce verilmemesi nedenlerden yaln zca biri. Bizim gibi geliflmekte olan ülkelerde, bedensel imaj n sa l sollad bir gerçek ve bu gerçe in oluflturdu u koca bir sektör ile bu sektörde diyetisyen olmayan ama diyetisyen unvan n kullan p insan sa l ile oynayan pek çok kifli hep oldu. Oysa sa l n en temel ö esi ve koruyucusu sa l kl beslenme dir. Zay flamak veya incelmek söz konusu olsa bile vücuda gerekli olan günlük enerji miktar ve besin ö eleri yeterince al nmal d r. Vücuda uygun, düzenli yap lan bir aktivite ile desteklenmifl sa l kl beslenme modelini yaflam tarz haline getirmek formda olmay ve kalmay kolaylaflt r r. Anneler bilinçlenmeli Toplumdaki sa l kl beslenme bilinci ni artt rmak, kad nlar n bilinçlenmesi ile mümkün olabilir. Özellikle her anne aday n n ve her emzikli annenin önce kendisini sonra da bebe ini ve aile fertlerini do ru besleyecek bilgiyi ö renmesi çok yararl olacakt r. Annelerin veya ebeveynlerin mutlaka sa l kl, pratik alternatifli bilimsel diyet listeleri sunan, konusunda uzman ve daima do al, yeterli ve dengeli beslenmeyi ö retecek bir diyetisyenle buluflmas gerekir. Unutmayal m ki diyet asla aç kalmak, ya s z, tats z-tuzsuz yemek de ildir, hatta beslenmemek ve toplumdan soyutlanmak asla de ildir. Sa l cakla ve sa l kl beslenerek kal n! Yuva Club 15

18 Hayat m z n her alan nda do ru iletiflim kurabilmek son derece önemli. Ama özellikle s nava haz rlanan bir çocu unuz varsa a z m zdan ç kan ve ç kmayan her fleye daha da fazla dikkat etmek zorunday z. Sınav döneminde iletişim SA LIKLI LET fi M N KURALLARI Çocu unuz konuflmas n bitirene kadar sab rla dinleyin. S ra size geldi inde yarg lamak veya elefltirmek yerine tavsiyelerde bulunun. letiflimi ertelemeyin. Suçlay c ifadeler kullanmay n. Devam etmesi için cesaretlendirin. Fikirlerine sayg gösterin. E er hatal ysan z bunu hemen kabul edin. Empati kurun. Do rudan emir vermek yerine sorular sorun. Gerekti inde gururunu kurtarmas na izin verin. Her zaman onu sevdi inizi ve de er verdi inizi hissettirin. 16 Yuva Club Sadece kelimelerle anlafl yormufluz gibi görünsek de, iletiflim kurmam za yard mc olan üç temel bileflen vard r: Kelimeler, ses tonu ve beden dili. Özellikle çocu umuzla konuflurken kelimelerimizin yan s ra beden dilimiz dikkat etmemiz gereken unsurlar n bafl nda gelir. Yüzdeki sevecenlik, ses tonundaki nefle ve güven ifadesi çocu a ulafl yorsa, ifller yolundad r. Ancak mesajlar m zda dalgalanma varsa "engelli iletiflim" ortaya ç kar. S nav döneminde bir çocu umuz varsa en çok dikkat etmemiz gereken, onunla olan iletiflim kanallar n kapatmamak ve ondan bize gelecek en küçük veriye aç k olmakt r. Sak ncal dinleme anlaflmay zorlaflt r r Çocu unuzu dinlerken akl n z baflka yerde olmas n, aksi takdirde çocu unuz bir süre sonra dinlenmedi i hissine kap l p sizinle konuflmaktan vazgeçebilir. Çocu unuz size bir fley anlat rken sadece ilginizi çeken bölümü seçip konunun tamam n es geçerseniz bu onun hevesini k racak, zamanla size bir fleyler anlatmaktan vazgeçecektir. Çocu unuzun yan nda baflkalar yla kurdu unuz iletiflime de dikkat etmelisiniz. E er konuflmalar n zda sürekli savunmaya geçip bahaneler buluyorsan z unutmay n ki çocu unuz sizin her davran fl n z taklit etmek için bekliyor olacak. Çocu unuzla konuflurken anne-baba yerine polis, ö retmen, avukat rolüne bürünmeyin. Onun anlatt klar n birer ipucu olarak kabul etmeyin. Çocu unuza sorular sorman z kendi kendinize ç kar m yapman zdan daha sa l kl sonuçlar verecektir. Ayr ca s nav dönemindeki çocu unuzun bu dönemi olabildi ince az zorluk yaflayarak atlatmas için yandaki önerilerimize de kulak verebilirsiniz. Ders çal flma al flkanl n gelifltirin Anne babalar çocuklar yla en çok ders çal flma konusunda s k nt yaflarlar. Ders çal flmak çocu unuza ait bir sorumluluktur, sorumlulu u ona b rak n. Art k ders çal flmaya bafllasan yerine Bugün neler yapmay düflünüyorsun, hangi dersleri çal flmay planl yorsun? gibi cevab ona kalm fl, sorumluluklar n dolayl hat rlatan sorularla onun savunmaya geçmesini veya size öfkelenmesini engelleyebilirsiniz. Sorumluluk almay ö retin Çocu unuzun sorumluluk duygusunun geliflmesini istiyorsan z öncelikle siz sorumluluk sahibi oldu unuzu ona göstermeli, sonra da ona, kendine yetmeyi ö retmelisiniz. Bunun için ona güvenin, seçim yapmas na izin verin. Arkadafl seçiminden, ders çal flaca vakitleri belirlemesine kadar tercih yapabilece i pek çok konu vard r. Onun ad na karar verirseniz, onun yerine düflünmüfl olursunuz. Bu da çocu unuz bir problemle karfl karfl ya kald nda çözüm üretememesine ve sorumluluk almaktan kaç nmas na neden olabilir.

19 Sofralarımızın vazgeçilmezi, doğal şifa kaynağı, bin derde deva BAHARATLAR Türk yemek kültürünün vazgeçilmez unsurlar ndan olan baharatlar günümüzde ayn zamanda bitkisel tedavi yöntemlerinin de önemli ö eleri haline geldi. Memleketin ac kokusu: B R TUTAM BAHARAT Bazen bir çiçe in, bazen dev bir a aç kabu- unun, bazen de bir orkide so an n n ad olan baharatlar, insano lunun çok eskilerden beri de iflik amaçlarla kulland bitkilerdir. Baharat n ilk kullan ld yer olarak, Uzak Do u kabul edilir. Avrupa'da ilk tan nan baharat ise, Hint Karabiberidir. O y llarda, bir fleyin pahal oldu unu ifade etmek için "Karabiber gibi pahal " denildi i de kay tlarda yer al r. Sa l k deposu befl baharat: En flifal baharatlar olarak ön plana ç kan beflli tarç n, kekik, kimyon, mercanköflk ve zerdeçaldan olufluyor. Yap lan araflt rmalar verdikleri lezzetin yan s ra bu baharatlar n birer flifa kayna oldu unu ortaya koyuyor. Tarç n n do al bir mikrop düflman unvan bulunuyor. Her gün çay kafl n n 1/3 ü kadar al nd nda kan flekerini ve kolesterolü düflürüyor. Kekik kanserden koruyucu özelli iyle ön plana ç k yor. Ayn zamanda antiseptik olarak kullan lan keki in ya ise a z temizli i için birebir. Dünyaca ün yapm fl kimyon egzotik lezzetler elde etmek için kullan l yor. Kalp sa l n koruyucu özelli i bulunan kimyon et yemeklerinin marine edilmesinde kullan l yor. Bir elmadan 42 kat daha fazla antioksidan içeren mucize bitki mercan köflk salatalara lezzet kat yor. Hint mutfa n n kraliçesi say lan zerdeçal, kist, kanser, kireçlenme hatta alzheimere karfl koruma sa l yor. Yay nland dönemde 7 den 70 e herkesin be enisini kazanan Türk- Yunan ortak yap m Bir Tutam Baharat filmi ülkemizdeki bir dönemin siyasi ac lar n da konu ediyor. Ne var ki ac bir durum tatl l kla ancak bu kadar anlat labilir. Çocuklu u stanbul da geçmifl Yunan astrofizikçi Fannis in, yemeklerden yola ç karak kendisine hayat dersleri veren dedesi için y llar sonra bu flehre dönüflü anlat l yor. Harika bir aflç aday olarak yetifltirilen Yannis, bu meziyetini y llar boyunca etraf ndakilerin yaflamlar n tatland rmak için kullanm flt r. 35 y l aradan sonra dedesi ve ilk aflk n tekrar görmek için Atina dan yola ç k p do du u flehre geri döndü ünde, bunca y l boyunca kendi yaflam n n tuzunu biberini biraz ihmal etti inin fark na var yor. Yuva Club 17

20 DERG M Z ARTIK MARKETLERDE Dergimizi uzunca bir süredir, belirli aral klarla sizlere eksiksiz ulaflt rmaya çal fl yoruz. Bizim için çok özverili bir çal flma gerektiren bu süreç, postalamada yaflanan sorunlar nedeniyle çok zaman ve emek kayb na neden oluyor. Bu durum karfl s nda hem dergimizi size daha h zl ve güvenilir ulaflt rabilmek hem de daha çok insan n bu ayr cal ktan yararlanabilmesini sa lamak amac yla farkl bir da t m stratejisine gidiyoruz. Bundan böyle 3 ayda bir merakla bekledi iniz Yuva Club Dergisi ni, sat fl noktalar nda yapaca m z aktivitelerde temin edebilirsiniz. Aktivitelerimizin duyurusu bir hafta öncesinden web sitemizde yap lacakt r. Dergimizi online olarak web sitemizden de okuyabilirsiniz. Dergimizi bulabilece iniz, aktivite yapaca m z noktalar: ADANA EKOROMA G ZERLER TURKUAZ AKSARAY FAT H MARKET SALIPAZARI MARKET TOPLU KONUTLAR AMASYA DEM RKAYALAR MARKET ANKARA AKYURT ALTUNB LEKLER ALNIAÇIKLAR B LD R C CANBES G MSA HALC LER H LAL EKMEK Ö ÜTLER fiekerc LER SOYKAN YUNUS ANTAKYA ANTAKYA HASMAR HATMAR S MGE ANTALYA KOMAfi AYPO B REB R GENPA T VAK BOLU BEYP -MARKET ERMAR YILMAR MARKET BURSA AKU UR ÇALIfiKAN SRA U UR MOPAfi fiaypa ÇORUM H T T GIDA METROPOL MARKET DEN ZL BORSA PEKDEM R D YARBAKIR ÇARMAR MARKET fiahmar FARUK MARKET ELAZI NOKTA MARKET ERZ NCAN ERGAN ERMAR ERMERKEZ TUNAY Ç FTL ER MPAfi ESK fieh R B RL K ET EKOMAR ESMAR SMAR NEfiEL GAZ ANTEP GERG BOZANLAR OL MARKET G RESUN AFTA MARKET APAYDIN MARKET ISPARTA YAfi STANBUL ALPARK ALTUNLAR BESA B ÇEN B RMAR BURDA ÇET NKAYA DEM RCANLAR D NÇMAR EFOR MARKET EKOMAR GÖKKUfiA I GRENSS HAKMAR HAT PO LU IRMAKLAR KARADA LAR K M MAV YILMAZLAR METROSTAR MEVLANA ONUR H P. ONUR GRUP ORUÇ ÖRNEK ÖZLEM REYON SELAM SNOW SORAL MARKET fiahmar UYUM ZM R ACEM B MAR BARIfi GROSS BESAfi B MTAfi DENMAR PROMOSYON ÖZLER KARABÜK SMET MARKET KASTAMONU MURAT GIDA KAYSER AKMAR MARKET ALMER MARKET BELMAR MEGA M MARS NAN POLBAY PORTAKAL MARKET TEKDEN KIRIKKALE SARIO LU MARKET YEN KANDEM R MARKET KIRfiEH R ÖRNEK MARKET TURKA MARKET KONYA ÇEL KKAYA OVA MARKET S NCAP MARKET KÜTAHYA MANOLYA NES L SAYAR SULTAN TANSA TATARO LU MALATYA AKRANLAR ESENL K ÇARfiI MARKET MAG M K. MARAfi NOKTA MARKET MERS N EYÜB GED KLER MER Ç NEVfiEH R EKONOM K PAZAR MARKET MET NLER MARKET ORDU ÇINAR MARKET KALAFATLAR MARKET ÖZGÖK MARKET OSMAN YE OSMAN YE YALÇIN TURKAZ SAFRANBOLU ULUSOYLAR MERKEZ S VAS ÖNCÜ MARKET fi.koçh SAR CEMRE AVM MARKET GÜZELLER MARKET TOKAT ERENLER MARKET N KTAfi MARKET UfiAK ANBERA Ç ÇEKO LU DEREO LU GÖZDE KIYAKO LU SAFA TOKfiAK TÜMTÜRK fiok VAN V P MARKET ZIRLIO LU MARKET BAHAR MARKET ZONGULDAK SEVAL MARKET BAYRAMPEHL VAN MARKET DEM RC LER MARKET Web sitemize üye olarak düzenledi imiz kampanya ve yar flmalardan öncelikle siz haberdar olun. Üyelik avantajlar ndan yararlan n. Evde Ekmek yapal m Ekmeklerinizi evde yapmaya ne dersiniz? Daha hijyenik bir ortamda, istedi iniz malzemeleri kullanarak sa l kl ekmekler yapmak art k çok kolay. Evde ekmek yapımıyla ilgili her türlü bilgiye ve video tariflerine ulaflmak için sitemize u rayın. Farklı ekmek çeflitleri için web sitemizde Paneo-Club linkini tıklamayı unutmayın. ÜYEL K Hamur iflinde özgün ve farkl lezzetler mi ar yorsunuz? Yoksa Ben de hamur ifli ustas y m diyor ve tariflerinizi mi paylaflmak istiyorsunuz? Tüm bunlar için web sitemize üye olman z yeterli. Yuvamaya'n n sitesine üye olarak hem tarifler bölümünde yer alan, her biri F r nc l k Araflt rma Merkezi (FAM) taraf ndan denenmifl tariflerimize ulaflabilir ve sofralar n z zenginlefltirebilirsiniz hem de yaflad n z bölgeye ait farkl yöresel lezzetleri veya kendinize ait ilginç tarifleri tüm Türkiye ile paylaflabilirsiniz. 18 Yuva Club

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

Ak ll tahtada ak ll e itim

Ak ll tahtada ak ll e itim Ak ll tahtada ak ll e itim Do a Koleji ndeki her s n fta art k ak ll tahtalar var. Gerçeklefltirilen bu devrimden dolay Do a Koleji, Promethean firmas taraf ndan Dünya Mükemmellik Ödülü ne lay k görüldü.

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı