'20. Yüzyýlýn Emperyalizme Karþý Direniþ Sembollerinden Filistin Halkýnýn Unutulmaz Önderi Yaser Arafat'ý Saygýyla Selamlýyoruz'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'20. Yüzyýlýn Emperyalizme Karþý Direniþ Sembollerinden Filistin Halkýnýn Unutulmaz Önderi Yaser Arafat'ý Saygýyla Selamlýyoruz'"

Transkript

1 '20. Yüzyýlýn Emperyalizme Karþý Direniþ Sembollerinden Filistin Halkýnýn Unutulmaz Önderi Yaser Arafat'ý Saygýyla Selamlýyoruz' Oda Yönetim Kurulu, Yaser Arafat'ýn ölümü dolayýsýyla bir basýn açýklamasýnda bulundu. Emperyalizm ve siyonizme karþý Orta Doðu'daki en önemli direnç noktalarýndan Yaser Arafat'ý kaybettik. Acýlý Filistin halkýnýn içindeki adýyla Abu Ammar, kendi halký yaný sýra Orta Doðu halklarýnýn ve daha ötesinde emperyalist politikalara karþý direncin de bir ifadesiydi. Abu Ammar, Filistin halkýnýn yaþadýðý bütün trajedi ve direncin her zaman içinde ve önünde yer aldý. Halkýnýn sevgilisi, acýlarýný paylaþan bir yoldaþ ve yaþanan sýkýþmalara karþý uzun vadeli direnç politikalarýyla diplomasinin sýnýrlarýný zorlayan bir önderdi o. Filistin sorunu bölge coðrafyasýný aþarak dünyadaki güncelliðini korurken o her zaman bölge halklarýnýn bir direniþ sembolü oldu. Yaser Arafat, emperyalizme karþý direniþin meþruiyeti içinde 20. yüzyýlýn onurlu isimleri içindeki haklý yerini çoktan almýþ siyasi bir kiþilikti. Ülkesinin ve halkýnýn kurtuluþunu direniþ ve barýþý birleþtirerek saðlamayý ilke edinmiþ usta bir siyasetçiydi. Ancak ne yazýk ki uluslararasý koþullarýn dezavantajlarý, hep olduðu gibi Filistin sorununu direniþ ve trajedi ile birlikte anýlýr kýldý. O, böylesi bir durumda aramýzdan ayrýldý ancak býraktýðý bayrak, direniþin dalgalanýþý idi. Yaser Arafat, simgesi olan birçok niteliðinin yaný sýra bizler için özel anlamlar da taþýyan bir kiþilikti. Bizler için o, kültürel ve siyasal yakýnlýklar yaný sýra bir mühendis olarak, TMMOB Onur Üyesi olarak özel bir anlam da taþýyordu ve taþýyacaktýr. Mühendis kardeþimiz Yaser Arafat'ý, emperyalizme ve siyonizme karþý haklý mücadelenin sembolü, tükenen neslin önderlerinden Abu Ammar'ý hep sevgi ve saygýyla anacaðýz. Filistin halkýnýn ve Orta Doðu halklarýnýn baþý saðolsun. Yönetim Kurulu 33

2 MADEN TETKÝK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜÐÜNE PERSONEL ALIMINDA CÝNSÝYET AYRIMCILIÐI YAPILIYOR!! Mühendislikte cinsiyet ayrýmcýlýðýna iliþkin olarak Makina Mühendisleri Odasý, Elektrik Mühendisleri Odasý, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý, Jeofizik Mühendisleri Odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý ve Maden Mühendisleri Odasý'nýn yaptýðý ortak basýn açýklamasý aþaðýdadýr. 13 Kasým Kamu Personeli Seçme Sýnavý sonuçlarýna göre Kamu Kurumlarýna ilk defa atanacaklar için ek yerleþtirme kýlavuzu hazýrlanarak, buna göre tercihlerin yapýlmasý gerektiði ilan edilmiþtir. Bilindiði gibi, Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ihtiyaç duyduklarý kadrolar ile bu kadrolar için aranýlacak koþullarý Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirmekte, bu kadrolar Devlet Personel Baþkanlýðý adýna yerleþtirmeyi yapacak olan ÖSYM tarafýndan kamuoyuna duyurulmakta ve sýnav puanýna göre yerleþtirmeler yapýlmaktadýr tarihinde daðýtýmýna baþlanan Tercih kýlavuzunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü'nün Merkez teþkilatýna yerleþtirilmesi yapýlacak mühendis kadrolarý için koþullar belirtilmiþtir. Tercih kýlavuzunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü'ne alýnacak Elektrik, Harita, Jeofizik, Maden, Makina, Petrol Mühendisliði için toplam 13, Jeoloji mühendisliði için de 75 kadroya erkek olmak þartý getirilmiþtir. Sadece 5 jeoloji mühendisliði kadrosu için, kadýn olma koþulu aranmaktadýr. Ýþsizlik olgusunun yaygýn olduðu meslek alanlarýmýzda yapýlan personel alýmlarý olumlu bir geliþme olsa da, mühendislik alanlarýnda yapýlacak baþvurularda gündeme getirilen cinsiyet ayrýmcýlýðý, tüm olumluluklarý örtmüþtür. Aranan diðer þartlar arasýnda kadýn ve erkek jeoloji mühendisleri için de "seyahate ve arazide çalýþmaya elveriþli olmak" koþulunun getirilmiþ olmasý, yapýlan bu ayrýmcýlýðýn nedeninin, masum olmayan düþüncelerde aranmasýný gerektirmektedir. Geçen yýl, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðüne yapýlan personel alýmýnda da benzeri cinsiyet ayrýmcý politikalarla karþýlaþýlmýþtýr. Üniversitelerimiz bünyesindeki bölümlere öðrenciler, kadýn erkek ayýrýmý yapýlmadan alýnmakta, mesleðinin gerektirdiði zor arazi koþullarýnda bile çalýþabileceði bilinciyle mezun olmaktadýrlar. Ayný iþ koþullarýnda erkeklerle eþit çalýþma gücüne sahip kadýn meslektaþlarýmýz aleyhine çalýþma hayatýna giriþte ayýrýmcýlýk yapan bu zihniyet, kadýnlarýn üniversitelerin mühendislik bölümlerine alýnmamalarýný savunan bir anlayýþ ile özdeþtir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü'nün alacaðý mühendislik kadrolarýndan sadece 5 tanesini kadýnlara ayýrmasý, Anayasa'nýn eþitlik ilkesine aykýrýlýk oluþturmakta ve Anayasa'da herkese tanýnmýþ çalýþma hakkýnýn kýsýtlanmasý anlamýna gelmektedir. Politik ve yönetsel tercihlere baðlý olarak cinsiyet ayrýmcýlýðý yapan bu uygulama, Anayasa'nýn 10. Maddesi, Ýþ Kanunu'nun 5. ve "BM kadýnlara yönelik her türlü ayrýmcýlýðýn kaldýrýlmasý sözleþmesi" 11. Maddelerine, Uluslararasý Çalýþma Örgütü mevzuatýna aykýrýdýr. Ýþ yaþamýnda kadýn meslektaþlarýmýza karþý yapýlmýþ hiçbir hukuki zemini olmayan bu çaðdýþý ayrýmcýlýðý, sessiz kalarak kabul etmek mümkün deðildir. Kamu kurum ve kuruluþlarýnca yapýlmasý gereken, alýnacak personelin sadece kadro ve pozisyonlarýnýn ayrýntýlý olarak belirtilmesi ve takdir yetkisinin baþvuru sahiplerine býrakýlmasýdýr. Emeðini ve mesleki birikimini ülkesinin geliþimi toplumun çýkarý için harcamýþ kadýn meslektaþlarýmýz, mesleklerinde en az erkek meslektaþlarý kadar baþarýlý olduklarýný ispatlamýþlardýr. Hayatýn her alanýnda önemli roller üstlenmiþ kadýn meslektaþlarýmýza karþý iþ hayatýnda uygulanan bu ayrýmcýlýðý kýnýyor, konuyla ilgili gerekli giriþimleri sürdüreceðimizi belirtiyoruz. Kamuoyuna saygýyla duyurulur. TMMOB ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOFÝZÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MADEN MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 34

3 Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ, "Karayollarý Araç Muayene Ýstasyonlarýnýn Özelleþtirilmesi" ile ilgili bir basýn açýklamasý yaptý. Basýn Açýklamasý aþaðýda sunulmuþtur. Araç Muayenesinin Özelleþtirilmesi Kamu ve Toplum Güvenliðini Tehdit Ediyor! 26 Kasým 2004 Basýnýmýzýn sýklýkla deðindiði bir konu olan Araç Muayene Ýstasyonlarý/Hizmetinin Özelleþtirme Ýdaresi nce ihaleye açýlmýþ olmasý, Anayasal bir hüküm olan kamu hizmetlerinin kamu tarafýndan verilmesi gerekliliðini dýþlamaktadýr. Bu itibarla özelleþtirmeye iliþkin kanun kapsamý dýþýna çýkýlmaktadýr. Bunun yanýnda bir kamu hizmetinin ticarileþtirilerek özel ellerde tekele dönüþtürülmesi ile toplumun can ve mal güvenliði tehdit edilmektedir dolar gelir getirebilen araç muayene istasyonlarýnýn alt yapýsýnýn tamamlanmasý için gereken dolar kaynak ayrýlmamakta, bu gelir yerli ve yabancý sermayeye aktarýlarak kamu zarara uðratýlmaktadýr. Ýhale üzerlerinde kaldýðý takdirde araç imal eden ve servis hizmeti veren firmalarýn kendi imalatlarýna onay vermelerine imkan tanýnarak otomotiv sektöründe tekel yaratýlmakta, tüketiciler otomobillerinin bakýmýný bu firmalara yaptýrmak zorunda býrakýlmaktadýr. Türkiye iki bölgeye ayrýlarak muayene olanaklarý kýsýtlanmakta, denetimsiz/muayenesiz araçlarýn neden olacaðý yeni trafik kazalarýna davetiye çýkarýlmaktadýr. Ayrýlmaz bir bütün olan araç, yol bakým ve trafik denetim süreçleri parçalanarak ulaþým güvenliði ortadan kaldýrýlmaktadýr. Devletin görevlendirme ve yedekleme planlarýnda yer alan araçlar ile tüm araçlara iliþkin adli tatbikat bilgileri özel muayene kuruluþlarýna iletilerek ülke ve toplum güvenliði tehdit altýna sokulmaktadýr. Bu nedenlerle ve aþaðýdaki gerekçelerle Odamýz özelleþtirme ihalesinin ve ilgili yönetmeliðin iptali için Ýdari Yargý yoluna baþvurmuþtur. Araç muayenesi Özelleþtirme Kanunu kapsamý dýþýndadýr Araç muayene hizmeti, ülkemizdeki trafik sorunsalý da düþünüldüðünde, kamu/toplum yararý niteliðindeki hizmetler arasýndadýr. Bu niteliðiyle söz konusu hizmet, özelleþtirmelerin yasal dayanaðý olan, 4046 sayýlý Özelleþtirme Uygulamalarýnýn Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamýna girmemektedir. Buna karþýn özelleþtirme kapsam ve programýna alýnan araç muayene hizmetinin özelleþtirme sürecinde Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý (ÖÝB) yasal çerçeveye uygun davranmamýþ ve ayrýca Özelleþtirme Yüksek Kurulu sürecin 12 ayda tamamlanmasý koþulunda öngörülen sýnýrlayýcý süreye uymayarak, tarihinde sona eren bu süreyi aþmýþtýr. Dolayýsýyla bu tarihten sonra ÖÝB in yaptýðý her türlü iþlem yok hükmünde sayýlmalýdýr. Araç muayenesinin özelleþtirilmesi kamu alanýnda yeni tekel yaratacaktýr. ÖÝB in ihale ilanýnda ve yapýlan yasal düzenlemelerde; ihaleye katýlacaklara iliþkin herhangi bir kriter ya da ihaleye katýlacaklarýn yalnýzca araç muayene iþiyle iþtigal edebileceklerine iliþkin bir koþul öngörülmemektedir. Bu belirsizlik nedeniyle araç imal eden firmalar da ihaleye katýlabilecektir. Böylece araç imal eden firmalarýn kendi imalatlarýna onay vermelerine imkan tanýnacaktýr. Bu durum; AB standartlarýnda bir muayene kuruluþunda olmasý gereken ve TS-EN standartlarýnda öngörülen tarafsýzlýk ve baðýmsýzlýk kriterine aykýrý bulunmaktadýr. Piyasaya girecek yeni tekel haksýz rekabetin yanýsýra mutlak piyasa egemenliði kuracaktýr. Özelleþtirme, araç imal eden bir firmanýn ihaleyi kazanmasý halinde; araç muayenelerinde sorun yaþamak istemeyen araç sahiplerini, firmanýn imal ettiði araçlarý almaya, araçlarýnýn bakýmýný bu firmalara yaptýrmaya yöneltecek; bu firmalara otomotiv sanayiine iliþkin araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarýný yerinde ve birebir yürütme ayrýcalýðý tanýnarak, gerekli veriler sunulacak, dolayýsýyla ihaleyi alan firma diðer araç imal eden firmalardan üstün 35

4 konuma gelerek, üretim piyasasýnda mutlak tekel oluþturacaktýr. bu gelirin dolarýn üstüne çýkacaðý da aþikardýr. Kamu alanýnýn sermayeye devredilmesi ülke güvenliði ile ilgili sakýncalý sonuçlar doðuracaktýr Araç Muayene Hizmetinin özelleþtirilmesi ile devletin görevlendirme ve yedekleme planlarýnda yer alan araçlara ait bilgiler ile tüm araçlara iliþkin adli takibat bilgileri de özel muayene kuruluþlarýna iletilecektir. Bu durum ülke/toplum güvenliðine iliþkin verilerin yerli-yabancý sermayenin bilgisine sunulmasý ve yurt dýþýna çýkarýlmasý gibi sakýncalarý da beraberinde getirecektir. Türkiye iki bölgeye ayrýlarak, araç muayenesi daha da etkisiz kýlýnacaktýr Ayrýca yapýlacak özelleþtirmeyle, araç muayene istasyonlarý iki bölgeye ayrýlacak, araç sahipleri yalnýzca tescilli olduklarý bölgede muayene yaptýrmak zorunda býrakýlarak zaten mevcut araç sayýsýnýn üçte bir oranýnda seyreden araç muayenesinin daha da azalmasý sonucunu doðuracaktýr. Özelleþtirmelere iliþkin ekonomik verimlilik artýþý ve kamu giderlerinde azalma demagojisi sürüyor Araç Muayene Ýstasyonlarý/Hizmetinin özelleþtirilmesi, özelleþtirmelere iliþkin yaygýn bir demagojiyi yineliyor. Söz konusu özelleþtirme: Ekonomide verimlilik artýþý ve kamu giderlerinde azalma saðlamak gerekçeleri eþliðinde duyurulmuþtur. Bu gerekçelerde sözü edilen 100 milyon dolarlýk yatýrýmýn devlet eliyle yapýlmasý halinde, ülkedeki motorlu taþýtlarýn yarýsýnýn muayeneye geldiði varsayýlsa bile, belirlenen ücretler üzerinden söz konusu yatýrýmýn 2 yýl 20 günde amorti edileceði tespit edilmiþ durumdadýr. Dolayýsýyla bu demagoji, ekonomik verim açýsýndan olsun kamu giderlerini azaltma açýsýndan olsun kendi kendini deþifre edici bir düzeydedir. Þöyle ki: Bugüne kadar araç muayene istasyonlarýndan elde edilen gelir, hizmete iliþkin yatýrým ile hizmetin yaygýnlaþtýrýlmasý ve iyileþtirilmesinde kullanýlmamýþ; bu suretle hizmetin özelleþtirilmesine gerekçe yaratýlmaya çalýþýlmýþtýr. Yalnýzca 2003 yýlýnda araç muayene hizmetinden elde edilen gelirin bugün itibariyle özelleþtirme gerekçelerinde belirtilen dolara tekabül ettiði bilinmektedir. Ayrýca mevcut araç muayenesindeki kaçak oranýnýn üzerine gidilmesiyle 36 Araç muayenesi ile yol üzeri denetim ve tesciller bir bütün oluþturur Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan araç muayenesi ile Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan yol üzeri denetim ve tescil iþlemleri, karayollarý ve araçlara iliþkin bir bütünlük oluþturmaktadýr. Bu bütünlüðün bir kýsmýnýn kamu elinden çýkarýlmasý, kamu hizmetlerinin yara almasý yanýsýra bizzat kamu organizasyonunu da tek ayaklý ve malul duruma düþürecektir. Kamu hizmetlerinin denetimi, bu hizmetlerin bütünlüðü; kamu, ülke ve toplum çýkarlarý, ulaþým ve trafik politikalarýnýn bütünlüklü olmasý gerekliliði halkýn can ve mal güvenliði açýsýndan mevcut özelleþtirme sürecinin durdurulmamasý acý sonuçlar yaratacaktýr. Gerek Odamýz gerekse kamu kurumlarýnca organize edilen Ulaþým ve Trafik Kongrelerinde araç muayenesinin kamu hizmeti olduðu bir çok kez tescillenmiþtir. Bu hizmete iliþkin aksaklýk ve kaçaklar, ilgili kuruluþlarýn ve yöneticilerin yasalarla kendilerine verilmiþ görevleri tam anlamýyla yerine getirmemeleri ve araç muayenesinden elde edilen gelirlerin siyasal iktidarlarca bu alanda yatýrýma dönüþtürülmeyip baþka alanlara kaydýrýlmasý ile büyümektedir. Bu politikanýn terk edilmesi ve ciddi bir kamu politikasý oluþturulmasýyla sorunun toplum lehine çözümü gerçekleþebilecektir. Özelleþtirme Ýdaresi bir kez daha yargýda Kamu Kurumu niteliðinde bir Meslek Kuruluþu olan Odamýz yasalarca belirlenen görevleri çerçevesinde, kamunun ve ülkenin çýkarlarý ile toplumun can ve mal güvenliðini ilgilendiren her konuda olduðu gibi bu konuda da toplumsal sorumluluðunun bilincinde davranmýþ, Anayasaya ve kamu yararýna aykýrý bulunan ihale ilanýnýn iptali istemiyle Ýdare Mahkemesi nde, Araç Muayene Ýstasyonlarýnýn Açýlmasý, Ýþletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkýnda Yönetmeliðin iptali istemiyle de Danýþtay da idari yargý yoluna baþvurmuþtur. Baðýmsýz yargýnýn bu konuda doðru karar vereceðine inanýyor ve kamuoyunun dikkatini iþaret ettiðimiz can alýcý sorunlara çekmek istiyoruz. Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ

5 Oda-Sektör Dernekleri Buluþmasý Gerçekleþti Konu ile ilgili olarak Oda Sekreteri Ali Ekber Çakar'ýn yaptýðý basýn açýklamasý aþaðýdadýr.. 29 Kasým 2004 Makina Mühendisleri Odasý'nýn faaliyet gösterdiði alanlardaki Sektör Dernek ve Kuruluþlarý ile iliþki ve iþbirliðinin geliþtirilerek kurumsallaþmasýný hedefleyen buluþma 27 Kasým 2004 tarihinde Ankara Dedeman Otelinde gerçekleþti. "Oda-Sektör Dernek ve Kuruluþlarý Buluþmasý"na þu kuruluþlar temsilcileriyle katýldýlar: Akdeniz Asansör Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði, Akýþkan Gücü Derneði, Bursa Asansörcüler Derneði, Demir Çelik Üreticileri Derneði, Doðal Gaz Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði, Isý Ses ve Su Ýzolasyoncularý Derneði, Isýtma Soðutma Klima Araþtýrmacýlarý Vakfý, Ýklimlendirme Soðutma Klima Ýmalatçýlarý Derneði, Ýþ Makinalarý Distribütörleri ve Ýmalatçýlarý Birliði, Ýþ Makinalarý Mühendisleri Birliði, Makina Ýmalatçýlarý Birliði, Otomotiv Yetkili Satýcýlarý Derneði, Polistren Üreticileri Derneði, Sektörel Yayýncýlar Derneði, Takým Tezgahlarý Ýþ Adamlarý Dayanýþma Derneði, Türk Kojenerasyon Derneði, Türk Loydu Vakfý, Türk Pompa Sanayicileri Derneði, Türk Tesisat Mühendisleri Derneði, Türkiye Jeotermal Derneði, Uygulamalý Havuz Enstitüsü. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin KORAMAZ konuþmasýnda küreselleþme süreçlerine deðindikten sonra bu süreçlerin Türkiye'ye etkilerini þöyle dile getirdi: "Geliþmiþ ülkeler katma deðeri yüksek, ileri teknoloji isteyen yatýrýmlara, teknik eðitime, AR-GE çalýþmalarýna dolayýsýyla ulusal sanayilerine ve ihracata verdikleri desteði sürekli artýrmaktadýrlar. Buna karþýn dýþ borç ve krizler sarmalý altýnda kuþatýlan bizim gibi ülkelere ise yeni borçlar vermek için tüm kamu desteklerinin kaldýrýlmasý ön koþul olarak konulmaktadýr. Uluslararasý para ve finans kuruluþlarýnýn denetiminde hazýrlanan yapýsal uyum programlarý ile bu ülke devletleri kendi kaynaklarýný kullanma, geleceklerini planlama ve ekonomilerini yönlendirme iþlevlerinden arýndýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Bu ülkelerin ulusal bilim, teknoloji, yenilenme ve sanayileþme politikalarýný kendi çýkarlarý doðrultusunda oluþturup, uygulamaya geçirmelerine engel olunmaktadýr. Ülkemizde de yýllardýr bu uygulamalar yaþama geçirilmektedir. Ülke kaynaklarý üretken, verimli ve istihdam yaratan reel sektörler yerine, hizmet ve rant alanlarýna aktarýlmaktadýr. Sanayileþme sürecinden ve üretimden uzaklaþýlmýþtýr. Bunun sonucunda ithalat, ihracat açýðý her yýl artarak büyümekte, ülkemiz birbiri ardýna krizler yaþamakta, iç ve dýþ borç stoku, iþsizlik, gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik her geçen gün artmaktadýr. Oysa ki, ülkemizin kalkýnmasý ve geliþmesi, kalkýnmada sürekliliðin saðlanmasý ve istikrarý için sanayi alt yapýsýnýn güçlendirilmesi, üretim yeteneðimizin artýrýlmasý þarttýr." Oda Baþkaný konuþmasýnýn devamýnda, "Bu plansýzlýk ve politikasýzlýktan en fazla maðdur olan kesimlerden birisi de mühendisler ve sanayi sektörlerimizdir" dedikten sonra þu bilgileri verdi: "Sektörlerimizin teknolojik düzeyi düþüktür. Yüksek katma deðerli mallarýn ihracat içindeki oraný %5'i bulmaktadýr. AR-GE harcamalarý þirket cirolarýnýn % 0,5'ini aþmamaktadýr. Sanayi girdilerinin ortalama % 60'ý yurtdýþýndan gelmektedir. Sektörlerde ihracatýn ithalatý karþýlama oraný ise ortalama %30'lar civarýndadýr. Ýhracatýn dünya içindeki payý oldukça düþüktür. Bunun da önemli bir kýsmýný fason üretim oluþturmaktadýr.ülkemiz sanayi iþletmelerinin % 99'unu oluþturan KOBÝ'lerin verimli olanlarý tek tek çok uluslu þirketlerin eline geçmektedir. Satýn alýnan bu iþletmelerin çoðunluðunda teknik alt yapý yenilenmemekte, AR-GE çalýþmalarýna yeterli kaynak aktarýlmamakta, çoðu zaman üretim tesisleri kapatýlarak ithalatçý konumuna getirilmektedir." Emin KORAMAZ'ýn konuþmasýnýn ardýndan yapýlan konuþmalarda sektör dernek ve kuruluþlarý Makina Mühendisleri Odasý ile iþbirliðini geliþtirme arzularýný ve Oda'nýn kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþu olmasý niteliðinden hareketle sektörel dernek/kuruluþlar arasý iliþkide olsun kamu kesimi ile iliþkilenme ve yasa taslaklarýna iliþkin aðýrlýk oluþturma açýsýndan olsun öncü olma gerekliliðini ve bu buluþmanýn süreklileþmesinin yararlarýný vurguladýlar. Toplantýnýn sonunda Emin KORAMAZ yapýlan görüþmeleri toparlayarak ortaklaþa yapýlmasý gereken çalýþmalarýn baþlýklarýný dile getirdi ve bu konularda çalýþma gruplarý oluþturulacaðýný belirtti. Oda Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR 37

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

mmo bülteni aralýk 2005/sayý 91

mmo bülteni aralýk 2005/sayý 91 MMO NUN ARAÇ MUAYENE ÝSTASYONLARI/HÝZMETÝNÝN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝNE ÝLÝÞKÝN HUKUK MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Odamýz tarafýndan Danýþtaya açýlan davada, Oda talebi ile araç muayene istasyonlarý hizmetinin özelleþtirilmelerine

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE

DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE V. ENDÜSTRÝ - ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ KURULTAYI DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE ÝZMÝR ÞUBESÝNDE GERÇEKLEÞTÝ Bu dönem Zonguldak ta gerçekleþtirilecek V. Endüstri- Ýþletme Mühendisliði Kurultayý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI

YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI 02-03 Kasým 2000 tarihlerinde Ýstanbul'- da Destek Reasürasans Konferans salonunda Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

mmo bülteni TMMOB den haziran 2005/sayý 85 TMMOB tarafýndan sekreteryalýðý yürütülen ve

mmo bülteni TMMOB den haziran 2005/sayý 85 TMMOB tarafýndan sekreteryalýðý yürütülen ve 20. YILINDA TÜRKÝYE'DE ÖZELLEÞTÝRME GERÇEÐÝ SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ TMMOB tarafýndan sekreteryalýðý yürütülen ve TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, DÝSK, KESK, TTB, KÝGEM tarafýndan düzenlenen "20. Yýlýnda Türkiye'de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ELEKTRÝK PÝYASASI ÝÇÝN ÖZELLEÞTÝRME ÖNERÝLERÝ TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 3 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı