TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3419 Nisan 2002 ICS Baskı HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSLERİ - PROJELENDİRME KURALLARI Ventilation and Air Conditioning Installation - Requirements of projecting TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

2 Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız. Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir. Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. TSEK Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. DİKKAT! TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

3 ÖNSÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Makina Hazõrlõk Grubu na bağlõ Tesisat ve Basõnçlõ Kaplar Özel Daimi Komitesi nce TS 3419 (1979) un revizyonu olarak hazõrlanmõş ve sonra, TSE Teknik Kurulu nun 24 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn daha önce yayõmlanmõş bulunan baskõlarõ geçersizdir. Bu standardõn hazõrlanmasõnda, milli ihtiyaç ve imkanlarõmõz ön planda olmak üzere, milletlerarasõ standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancõ ülkelerin standardlarõndaki esaslar da gözönünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakõnlõk ve benzerliklerin sağlanmasõna ve bu esaslarõn, ülkemiz şartlarõ ile bağdaştõrõlmasõna çalõşõlmõştõr. Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici/ imalatçõ ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapõlmõş ve alõnan görüşlere göre olgunlaştõrõlmõştõr.

4 İÇİNDEKİLER 0 Konu, tarif, kapsam Konu Tarifler Kapsam Sõnõflandõrma ve tipler Havalandõrma tesislerinin sõnõflandõrõlmasõ İklimlendirmenin sõnõflandõrõlmasõ Havalandõrma ve iklimlendirme tesislerinin ve/veya cihazlarõnõn sõnõflandõrõlmasõ Hava filtresi Projelendirme genel kurallarõ Genel Teknik ve hijyenik ana şartlar Yapõ ve güvenlikle ilgili şartlar Projelendirme özel kurallarõ (özel amaçlar için) Yolcu taşõyan araçlarõn havalandõrõlmasõ ve iklimlendirilmesi Hastane tesislerinin havalandõrõlmasõ ve iklimlendirilmesi Okullarõn havalandõrõlmasõ Akümülatör odalarõnõn havalandõrõlmasõ Laboratuvarlarõn havalandõrõlmasõ Garajlarõn havalandõrõlmasõ Tünellerin havalandõrõlmasõ Mutfaklarõn havalandõrõlmasõ Elektronik bilgi işlem merkezlerinin havalandõrõlmasõ (EBI) Yüzme havuzlarõnõn havalandõrõlmasõ Konferans salonlarõ Soğutma makinalarõ bölümlerinin havalandõrõlmasõ Dizel - elektrojen grup bölümlerinin havalandõrõlmasõ Projelerin düzenlenmesi kurallarõ Genel Bina yapõsõnõn incelenmesi ve yüklerin hesaplanmasõ Projelerin düzenlenmesi Muayene ve teknik kabul İşletme sõrasõnda muayene Güç muayenesi Ölçmelerin uygulanmasõ Atõf yapõlan standardlar References... 78

5 HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSLERİ - PROJELENDİRME KURALLARI 0 Konu, tarif, kapsam 0.1 Konu Bu standard, binalarda havalandõrma ve iklimlendirme tesislerinin projelendirilmesi kurallarõnõ kapsar. 0.2 Tarifler Bu standardõn amacõ bakõmõndan aşağõdaki tarifler geçerlidir Kuru termometre sõcaklõğõ (KT) Hava içindeki su buharõ ve õsõ õşõnõmõnõn etkisinde kalmadan, herhangi bir termometre vb. bir araçla ölçülen sõcaklõk (Birimi Celsius olup ve C simgesiyle gösterilir) Yaş termometre sõcaklõğõ (YT) Suyun buharlaştõrõlmasõyla, havanõn aynõ sõcaklõkta adyabatik (d q = 0) doyma durumuna eriştiği sõcaklõk. Birimi C dir Hava nemi (ϕ) Belirli bir kuru termometre sõcaklõğõnda havanõn bünyesinde bulunan su buharõ miktarõ Doyma noktasõndaki su buharõ miktarõ Belirli bir kuru termometre sõcaklõğõnda havanõn bünyesinde tutabileceği en çok su buharõ miktarõ Doyma derecesi (ψ) Mutlak nem miktarõnõn doyma miktarõna oranõ. Not - Doyma derecesi Ψ = x x' bağõntõsõyla hesaplanõr. Burada; x : belirli sõcaklõktaki havanõn mutlak nemliliği (g/m 3 ), x : aynõ sõcaklõktaki en fazla nem miktarõ (g/m 3 ), dõr Çiy noktasõ Hava içindeki su buharõnõn yoğunlaşmasõ için, havanõn soğutularak indirilmesi gereken sõcaklõk derecesi (Birimi C dur) Havalandõrma Kapalõ bir ortamdaki kirlenmiş havayõ değiştirmek için õsõtõlmadan veya õsõtõlarak, doğal akõm etkin basõnç ya da mekanik bir etki (vantilatör) yardõmõyla, ilgili ortamdan hava emilerek dõşarõya atõlmasõ veya bu ortama taze hava verilmesi Doğal havalandõrma Isõtma, soğutma, filtreleme vb. hiçbir ön hazõrlama işlemi yapõlmaksõzõn, yalnõz rüzgar veya sõcaklõk farkõ etkisiyle kendiliğinden oluşan havalandõrma. Genel olarak bu tür havalandõrma, aşağõdaki dört yolla gerçekleştirilebilir. 1

6 Aralõk havalandõrmasõ Sõzdõrmazlõğõ tam sağlanmayan kapõ ve pencere aralõklarõnda, sõzõntõ havasõ biçiminde oluşan havalandõrma (TS ) ) Pencere havalandõrmasõ Pencerelerin açõlmasõ suretiyle yapõlan havalandõrma Baca havalandõrmasõ Bir bacanõn oluşturduğu baca etkisi ile yapõlan havalandõrma Çatõ havalandõrmasõ Uygun açõklõk verecek biçimde tasarõmlanmõş ve gerçekleştirilmiş, çatõlarõn uygun yerlerine yerleştirilmiş panjur ya da davlumbazlõ klapelerden oluşan özel sistemlerin rüzgar ya da özel bir düzenin ayarlanmasõyla oluşturulan havalandõrma Cebri havalandõrma Kapalõ bir ortamdaki kirlenmiş havanõn mekanik bir etki (örneğin, bir vantilatör) yardõmõyla değiştirilmesi suretiyle yapõlan havalandõrma. Cebri havalandõrma, aşağõdaki metotlardan biriyle gerçekleştirilebilir: Vakumlu (alt basõnçlõ) havalandõrma Bir aspiratörle, bir hacimdeki kirli havanõn emilerek dõşarõ atõlmasõ suretiyle yapõlan havalandõrma Basõnçlõ havalandõrma Bir vantilatör yardõmõyla dõş havanõn (besleme havasõnõn) havalandõrõlacak ortama verilmesi suretiyle yapõlan havalandõrma. Not - Dõş hava, kõşõn õsõtõldõktan sonra ortama verilmelidir Birleşik havalandõrma Havalandõrõlmasõ gereken ortamdaki kirli havanõn bir aspiratörle emilerek dõşarõya atõlmasõ (vakumlu havalandõrma) ve buna karşõn dõş havanõn bir vantilatör yardõmõyla ayni hacme verilmesi (basõnçlõ havalandõrma) suretiyle yapõlan havalandõrma Pozitif basõnçlõ havalandõrma Havalandõrõlmasõ gereken ortam içindeki basõnç, sõcaklõk etkisiyle belirli bir sõnõr değerine eriştiğinde, kirli havanõn hacimden atõlmasõ yoluyle yapõlan havalandõrma (TS 2878 ISO 3258) Geçiş akõmlõ havalandõrma Havalandõrõlmasõ gereken ortam içindeki basõnç, sõcaklõk etkisiyle belirli bir sõnõr değerine eriştiğinde, kirli havanõn ortamdan atõlmasõ metoduyla yapõlan havalandõrma (TS 2878 ISO 3258) (Örneğin aseptik bir ameliyat salonunun iklimlendirilmiş havasõnõn diğer hasta koğuşlarõna verilmesi gibi) Havalandõrma tesisleri Madde deki havalandõrma türlerinden bir veya bir kaçõnõ sağlayan tesisler Çevrim havalõ tesisler Dõştan hava almadan bir aspiratör/vantilatörle bir yerden emilen hacmin havasõnõ gerekli sõcaklõğa kadar õsõtõldõktan sonra yeniden aynõ ortama veren tesisler Karõşõm havalõ tesisler Çõkõş havasõ (TS 2878 ISO 3258) ile dõş havanõn belirli oranlarda karõştõrõlmasõyla oluşturulan besleme havasõnõ hazõrlayan tesisler (Şekil 1) Sadece dõş hava beslemeli tesisler Hiçbir şekilde çõkõş havasõ almaksõzõn, ortam için gerekli besleme havasõnõ, yalnõz dõş havadan sağlayan ve ilgili ortama veren tesisler. 1) Bu standard metninde atõf yapõlan standardlarõn numaralarõ, yayõm tarihleri, Türkçe ve İngilizce isimleri metnin başõnda verilmiştir. 2

7 Alçak basõnçlõ (normal hava hõzõ) tesisler Normal olarak hava kanalõ içindeki veya kanal sonundaki havanõn ortalama basõncõ en çok 1,5 kpa (15 mbar 1,53 mm SS) veya havanõn ortalama hõzõ en çok 12 m/s olan tesisler Yüksek basõnçlõ (yüksek hava hõzlõ) tesisler Normal olarak hava kanalõ içindeki veya kanal sonundaki hava basõncõ, 1,5 kpa (15 mbar) dan ya da kanal içindeki veya kanal sonundaki hava hõzõ 12 m/s den daha büyük olan tesisler (TS 2878 ISO 3258) Santrallõ havalandõrma tesisleri Besleme havasõnõn hazõrlanmasõ için gerekli filtre, karõştõrma odasõ, õsõtõcõ, nemlendirici, kurutucu, vantilatör vb. elemanlarõ bir mahfaza içine yerleştirilmiş bir santralõ içeren tesisler (Şekil 1) Tekli cihazlar (ortama) Besleme havasõnõ ortama veren veya çõkõş havasõnõ ortamdan emerek dõşarõ atan, tek bir vantilatör ya da aspiratörden oluşan birimler Salon tipi cihazlar Çoğunlukla pencerelere, pencere altlarõna, duvarlara yerleştirilebilecek biçim ve boyutta yapõlmõş, gerektiğinde dõş hava emme ağõzlõ, yeterli güçte õsõtõcõlõ, filtreli, değişmez veya değişken devir sayõlõ vantilatör vb. elemanlarõ içeren birimler. Not - Cihaz, yerleştirildiği yere göre Salon Tipi, Pencere Tipi veya Duvar tipi adlar da alabilir Dolap tipi cihazlar İçerisinde soğutma ve besleme havasõnõn hazõrlanmasõ için, gerekli tüm elemanlarõ içeren, dolap biçimindeki õsõtma birimleri Duvar veya tavan tipi cihazlar Tümden çevrim havasõ veya belirli oranlarda çevrim havasõ ve dõş havayõ karõştõrarak gerekli besleme havasõnõ hazõrlayan ve bunun için gerekli elemanlarõ içeren, duvara veya tavana yerleştirilebilecek biçim ve ölçüde yapõlmõş, õsõtma ve havalandõrma birimleri Özel biçimli cihazlar Havalandõrõlmasõ gereken ortamõn ihtiyacõna göre; örneğin, yapõ elemanlarõna uygun olarak, besleme havasõnõn hazõrlanmasõnõ sağlayan özel biçim ve yapõdaki õsõtma ve havalandõrma birimleri Üstten dağõtmalõ alttan toplamalõ havalandõrma tesisleri Tavan veya duvarlara yerleştirilen havalandõrma ağõzlarõndan, besleme havasõnõ, tüm ortamõ tarayacak biçimde yüksek bir hõzla kullanma bölgelerine üfleyerek, döşemeye veya döşemeye yakõn duvar yüzeylerine yerleştirilen boşaltma (emme) ağõzlarõ ile kirli havayõ emerek bulunduğu ortamõ havalandõran tesisler Alttan dağõtmalõ üstten toplamalõ havalandõrma tesisleri Döşeme veya döşemeye yakõn genellikle düşey yapõ elemanlarõ üzerine yerleştirilen besleme (üfleme) ağõzlarõndan (TS 2878 ISO 3258), tüm hacmi tarayacak biçimde besleme havasõnõ ortama veren ve tavan veya tavana yakõn duvar yüzeylerine yerleştirilen boşaltma (emme) ağõzlarõyla (TS 2878 ISO 3258) kirli havayõ emerek ortamõn havalandõrõlmasõnõ sağlayan tesisler Dolaysõz hava õsõtmalõ tesisler Bir sõvõ veya gaz yakõt yakõcõsõnõn (brülörünün) oluşturduğu yanma gazlarõ tarafõndan õsõtõlan, õsõtõcõnõn konstrüksiyonuna göre õsõtõcõ elemanõn (boru veya boru demeti) içinden veya dõşõndan soğuk havanõn geçirilmesi suretiyle besleme havasõnõ hazõrlayan ve ilgili ortama veren tesisler Dolaylõ hava õsõtmalõ tesisler Sõcak su, kõzgõn su 2), su buharõ kullanarak õsõ eşanjörleri yardõmõyla besleme havasõnõn hazõrlanmasõnõ sağlayan tesisler. 2) Kõzgõn su sõcaklõğõ 110 ºC den daha sõcak olan sudur (TS 2736). 3

8 0.2.7 Tam õsõtmalõ havalandõrma tesisleri Havalandõrõlmasõ gereken ortamõn õsõ ihtiyacõnõ başka bir tip õsõtõcõ; örneğin radyatör, konvektör vb. kullanmaksõzõn, karşõlamak üzere besleme havasõnõ hazõrlayan tesisler. Not - Besleme havasõ çevrim havasõndan hazõrlanabildiği gibi, belirli oranlarda çevrim havasõyla dõş havanõn karõştõrõlmasõ suretiyle de hazõrlanabilir. Besleme havasõnõn sõcaklõğõ 40 ºC - 50 ºC olarak belirlenir Kõsmi õsõtmalõ havalandõrma tesisleri Havalandõrõlmasõ gereken ortamõn õsõ ihtiyacõnõ kõsmen besleme havasõyla, kõsmen başka tip õsõtõcõlarla; örneğin, radyatör, konvektör vb. ile sağlayan tesisler Hava soğutmalõ tesisler Ortamda dolaştõrõlan veya ortama verilen besleme havasõnõn soğutulmasõnõ sağlayan tesisler. Not - Ek olarak dõş hava emildiğinde tesis, dõş havalõ ve hava soğutmalõ olarak adlandõrõlõr Hava õsõtmalõ ve hava soğutmalõ tesisler İhtiyaçlara veya mevsimlere göre besleme havasõnõn õsõtõlmasõnõ veya soğutulmasõnõ sağlayan tesisler (bu tesisler, kõsmi iklimlendirme tesisleri olarak da adlandõrõlõr) Hava nemlendirmeli tesisler Besleme havasõnõn, uygun bir düzenle nemlendirilmesini sağlayan tesisler. Not - Havalandõrma ve nemlendirmeli tesisler, çevrim havasõ - dõş hava karõştõrmalõ tesislerdir Hava kurutmalõ tesisler Besleme havasõndan belirli miktar su buharõnõ alarak, ortam havasõnõn uygun şekilde kurutulmasõnõ sağlayan tesisler. Not - Havalandõrmalõ ve kurutmalõ tesisler, çevrim havasõ - dõş hava karõştõrmalõ tesislerdir Hava nemlendirmeli ve hava kurutmalõ tesisler İhtiyaçlara göre ortam havasõnõ nemlendiren veya kurutan tesisler (Bu tip tesislere, kõsmi iklimlendirme tesisleri de denir) İklimlendirme Besleme havasõnõn, gereken kuru termometre sõcaklõğõna kadar õsõtõlarak; gerekli yaş termometre sõcaklõğõnõ verecek şekilde nemlendirerek ya da kurutarak; içinde toz, sağlõğa veya üretime zararlõ gaz, bakteri vb. maddeler kalmayacak şekilde filtre ederek; insanõ rahatsõz etmeyecek veya üretimle ilgili işlemleri bozmayacak bir hõzda hazõrlanmasõ işlemi (TS 2878 ISO 3258) İklimlendirme tesis ve cihazlarõ Madde de tanõmlanan iklimlendirme koşullarõnõn tamamõnõ veya bir kaçõnõ gerçekleştiren bunun için otomatik sõcaklõk ve nem ayar ve kontrol düzenleri içeren cihaz ve tesisler. Not - Madde deki cihaz sözcüğü, sõcaklõk, nem vb. gibi iklimle ilgili büyüklükleri; ihtiyaçlara göre hazõrlayan ve sürdüren; ancak, doğrudan şartlandõrõlmõş ortama (TS 2878 ISO 3258) veren birimleri ifade etmektedir Merkezi santrallõ tesisler Bir veya birkaç ortam (TS 2878 ISO 3258) veya birden çok yapõlar için gerekli şartlandõrõlmõş besleme havasõnõ (TS 2878 ISO 3258), (filtre, õsõtõcõ, nemlendirici, kurutucu, hava ağõzlarõ vb. gibi elemanlarõ içeren) bir merkezi santralda hazõrlayarak ilgili ortam veya yapõlara dağõtan tesisler Bir santrallõ tesis Yalnõz bir ortam için şartlandõrõlmõş besleme havasõ üreten ve ortama veren bir tesis. 4

9 Bir birimli tesis Bir hacmi besleyen ve şartlandõrõlmõş besleme havasõnõn ortama dağõtõlmasõ için önemli ölçüde dağõtma elemanlarõ içermeyen tesis Kõsmi iklimlendirme tesisi Besleme havasõnõ iki aşamada hazõrlayan tesis İki aşamalõ iklimlendirme tesisleri Besleme havasõnõ, filtreleme ve õsõtma işlemlerinden geçirerek hazõrlayan ve ilgili ortamlara dağõtan tesisler (kõş iklimlendirmesi) Dört aşamalõ iklimlendirme tesisleri Yerine ve gereğine uygun olarak besleme havasõnõ, filtreleme, soğutma, nemlendirme, kurutma gibi işlemlerden geçirerek, ilgili ortamlara dağõtan tesisler (yaz iklimlendirmesi) Besleme havasõ Ortama veya ortamlara verilmek (üflenmek) üzere hazõrlanmõş hava (TS 2878 ISO 3258 Şekil 1) Egzoz havasõ (kirli hava) Havalandõrõlan veya iklimlendirilen ortam veya ortamlardan, uygun metot ve düzenlerle uzaklaştõrõlan kullanõlmõş kirli hava (TS 2878 ISO 3258) (Şekil 1) Çevrim havasõ Besleme havasõnõn hazõrlanmasõnda kullanõlmak üzere egzoz havasõndan alõnan belirli miktardaki kullanõlmõş hava (Şekil 1) Atõk hava Atmosfere atõlan egzoz havasõ (Şekil 1) Karõşõm havasõ Besleme havasõnõn hazõrlanmasõna esas olan belirli miktarda dõş hava ile belirli miktar çevrim havasõnõn karõşõmõndan oluşan hava Hava debisi Bir borudan, bir kanaldan veya bir ağõzdan vb. den birim zamanda (bir saatte), m 3 olarak geçen hava miktarõ Öneri projesi Bir amacõ gerçekleştirmek için; örneğin, bir ortamõn õsõtõlmasõ, havalandõrõlmasõ veya iklimlendirilmesi vb., projelendirmeye esas öneriler değerlendirilerek, yerine göre 1/200 ölçekli plan, şema vb. ile açõklamalarõ içeren rapor ve plandan oluşan proje Ön (avam) proje Öneri projesindeki veriler ile mal sahibi veya yetkili kurumlarõn önerileri de göz önüne alõnarak, tesisat ve elemanlarõnõn ortamlardaki yerleştirme konumlarõnõ belirleyen ve genellikle 1/100 ölçekli planlarla, projelendirmeye esas, ana esaslarõ belirleyen rapor ve plandan oluşan proje Uygulama projesi Ön projede kabul edilen esaslara göre hazõrlanan ve amaçlanan tesisin gerçekleştirilmesinde gerekli tesis elemanlarõnõn büyüklük ve boyutlarõyla özelliklerini saptayan, tesisat elemanlarõnõn hacimlerdeki yerleştirilme konumlarõnõ belirleyen, diğer yapõ elemanlarõyla olan bağlantõlarõnõ gösteren 1/50 ölçekli planlarla (kat planlarõ, kolon şemalarõ, akõm şemalarõ vb.), uygulama için gerekli ana verileri ve açõklamalarõ içeren rapor ve planlardan oluşan proje Detay projesi Uygulama projesinde gösterilen tesisat elemanlarõnõn yapõmõ, yerleştirilmesi ile diğer tesisat ve yapõ elemanlarõyla ilişkilerinin kurulmasõ için tesisat elemanõnõ, büyüklüğüyle orantõlõ olarak en az iki izdüşüm düzleminde 1/20, 1/10, 1/5, ½, 1/1, 2/1 vb. ölçekli, ölçülü, toleranslõ, yüzey pürüzlülüğü işleme işaretli ve malzeme listesi (TS 88) olarak gösteren teknik resimlerden oluşan projeler. 5

10 Not - Detay projesine ait her pafta, ilgili detayõn özelliğini tam olarak belirleyen ve TS 88 e uygun bir parça veya malzeme listesi içermeli Endüstriyel iklimlendirme tesisi Üretimin gerektirdiği sõcaklõk, nem, hava hõzõ ve hava temizliği vb. iklimlendirme büyüklüklerini, belirli sõnõrlar içinde gerçekleştiren ve tutan tesisler Konfor iklimlendirme tesisi Çalõşma ortamlarda; örneğin oturma odasõ, toplantõ salonu, tiyatro, büro hacimleri, satõş mağazasõ, uçak, gemi ve otobüs yolcu bölümleri vb., insan ihtiyaçlarõyla ilgili iklimlendirme şartlarõnõ gerçekleştiren tesis Özel iklimlendirme tesisi Çok özel şartlarõ (örneğin hastanelerde ameliyat salonlarõ, seralarõ, bilgi işlem merkezleri, işletme tekniği vb.) gerçekleştiren ve sürdüren tesis Besleme havasõnõn hazõrlanma biçimine göre iklimlendirme tesisleri Sõnõf I iklimlendirme tesisi Besleme havasõnõn õsõtõlmasõ, soğutulmasõ, nemlendirilmesi ve kurutulmasõ için uyum sağlayan, en çok õsõtma, nemlendirme ve kurutma ihtiyacõna göre ortam havasõ sõcaklõğõnõ ve ortam havasõ nemini belirli sõnõrlarda tutan düzenlerle donatõlan tesis Sõnõf II iklimlendirme tesisi Besleme havasõnõn soğutulmasõ, õsõtõlmasõ ve kurutulmasõ için uyum sağlayan, en çok õsõ ve nem ihtiyacõna göre, ortam hava sõcaklõğõnõ ve ortam havasõ nem değerinin, belirlenen en alt sõnõr değerleri altõna düşmesine engel olan düzenlerle donatõlmõş tesis Sõnõf III iklimlendirme tesisi Besleme havasõnõn soğutulmasõ ve kurutulmasõ için, uyum sağlayan en çok soğutma ihtiyacõnda, ortam havasõ sõcaklõğõnõ, belirlenen üst sõnõr değerini aşmasõnõ engelleyen ve aynõ zamanda ortam havasõnõn belirli bir bağõl nem değerini verecek şekilde kurutulmasõnõ sağlayan düzenlerle donatõlmõş tesisi Sõnõf IV iklimlendirme tesisi (cihazõ) Besleme havasõnõn õsõtõlmasõ ve nemlendirilmesi için uyum sağlayan, en çok õsõ ve nem ihtiyacõna göre, ortam havasõ sõcaklõğõ ile bağõl nemin belirlenen en alt sõnõr değerleri altõna düşmesini engelleyen düzenlerle donatõlmõş tesis Tek üniteli iklimlendirme cihazlarõ (yerleştirildiği yere göre) Pencere iklimlendirme cihazõ Soğutma makinesi, vantilatörü, termostat, hava verme ağzõ, klape, gerekli boru bağlantõlarõyla donatõlarõnõ içeren, tek bir blok durumunda, en büyük gücü 6000 kcal/h olan, duvar boşluklarõna pencerelere vb. yerlere yerleştirilebilen cihazlar. Not - Cihaz yerleştirildiği yere göre; pencere tipi, duvar tipi, tavan tipi vb. adlarõ alõr. Kõsmen dõş hava ile çalõşan tipleri olduğu gibi iç hava ile çalõşan tipleri de vardõr Çok üniteli (split) iklimlendirme cihazõ Bir ortamda pencere altlarõna, duvar önlerine yerleştirilmek üzere sandõk biçiminde soğutucu, õsõtõcõ, filtre, ayar ve kontrol elemanlarõ, vb. gibi elemanlarõ yapõsõnda toplayacak ve kõsmen dõş hava ile çalõşacak şekilde tasarõmlanmõş ve yapõlmõş 3000 kcal/h den kcal/h (750 m 3 /h) a kadar güçlü cihazlar Filtre Hava içinde bulunan toz ve başka kirletici maddeleri, yaklaşõk 10 mg/m 3 e kadar bir derişime ayõrmaya yarayan tesisat elemanõ. 6

11 Not - İyi bir filtreden, gerçekleştirilmesi istenen şartlar aşağõdadõr: 1) Şartlara bağlõ olarak yeterli ve olabildiği kadar düzgün bir filtreleme, 2) Toza doyma durumunda direnci artmakla birlikte ekonomik sõnõr içinde kalan hava direnci altõnda uzunca bir süre yeterli bir toz tutma yeteneği Kaba filtre (filtre A) Ortalama parçacõk büyüklüğü 10 µm dan daha büyük olan tozlarõn tutulmasõnda kullanõlmak üzere, cam lifi, suni malzemeden oluşan keçe (kuru), metal petekler, metal tel kafes, doğal liflerden ve tekstil liflerinden oluşan elemanlar İnce filtre (Filtre B) Ortalama parçacõk büyüklüğü 1 µm dan daha büyük tozlarõn tutulmasõnda kullanõlmak üzere, cam lifi (kuru), suni elyaf (kuru), tek tekstil elyafõ (kuru) malzemeden elektrostatik etkilerden yararlanõlarak tasarõmlanmõş ve yapõlmõş mekanik veya mekanik elektro statik yöntemle çalõşan elemanlar Çok ince filtre (Filtre C) Ortalama parçacõk büyüklüğü 1 µm dan daha küçük tozlarõn havadan ayrõlmasõnda kullanõlmak üzere, cam lifi, suni lif, tekstil lif (kuru) den en ince lif tabakalarõndan oluşturulan veya elektro statik etkilerden yararlanarak tasarõmlanmõş ve yapõlmõş olan mekanik elektro statik olarak çalõşan elemanlar Metal filtreler Metalden oluşan peteklerden, ince tel kafeslerden vb. malzemeden tasarõmlanarak yapõlmõş ve parçacõk büyüklüğü 10 µm den daha büyük tozlarõn tutulmasõnda kullanõlan elemanlar Lifli maddelerden yapõlan filtreler Cam yünü, suni lif, tekstil lifi, doğal lif kullanõlarak yapõlmõş elemanlar Gaz emmeli filtre Özellikle mutfak, WC vb. ortamlarda, oluşan koku ve gaz şeklindeki kirletici başka maddelerin oluşturduğu kokularõ emerek havadan ayõrmak için kimyasal maddeler kullanõlarak oluşturulan elemanlar Elektrostatik filtre (Atomik filtre) Tekli bölümlerden oluşan ayõrma plakalõ, dönerek çalõşan, lifli maddelerden oluşan ve nemlendirilmeli, çapõ 0,5 µm kadar tozlarõ % 86 ± 5 oranõnda tutulabilen bir filtre Elektrostatik filtre V gerilim altõnda çalõşan 0,1 µm dan daha küçük çaplõ toz ve kokulu maddeleri % 90 ± 5 oranõnda tutan filtre Diğer tarifler Bu standardda verilmeyen diğer tarifler TS CR 1752 de verilmiştir. 0.3 Kapsam Bu standard, insanõn uygun bir iklim ortamõnda yaşamasõ ve üretim, depolama ve taşõma faaliyetlerinin gerektirdiği uygun şartlarõn sağlanmasõ için havalandõrma ve iklimlendirme tesislerinin; Tanõmlanmasõnõ, Sõnõflandõrõlmasõnõ, Hijyenik, teknik ve yapõsal bakõmdan projelendirilmesinde uyulmasõ gereken kurallarõ kapsar. Özel ortam türlerine ilişkin geçerli esaslarõ veya özel verilere dayanan özel kurallarla, havalandõrma ve iklimlendirme tesislerinin hesaplanmasõ kurallarõnõ kapsamaz. 1 Sõnõflandõrma ve tipler 1.1 Havalandõrma tesislerinin sõnõflandõrõlmasõ 7

12 1.1.1 Havalandõrõlmasõ gereken hacimdeki basõnç ilişkilerine göre: Vakumlu (Negatif basõnçlõ), Basõnçlõ, Birleşik, Pozitif basõnçlõ, Geçişli havalõ havalandõrma olmak üzere beş sõnõfa ayrõlõr Havanõn, havalandõrõlacak ortama veriliş şekline göre: Üstten dağõtmalõ, alttan toplamalõ, Alttan dağõtmalõ, üstten toplamalõ havalandõrma olmak üzere iki sõnõfa ayrõlõr Besleme havasõnõn taşõnmasõnda etkin enerji türüne göre: Zorlamalõ (cebri), Doğal çekimli havalandõrma olmak üzere iki sõnõfa ayrõlõr. Doğal çekimli havalandõrma da, Aralõk, Pencere, Baca, Çatõ panjurlarõ (çatõ fenerleri) ile havalandõrma olmak üzere dört sõnõfa ayrõlõr. 1.2 İklimlendirmenin sõnõflandõrõlmasõ İklimlendirme, besleme havasõnõn hazõrlanmasõna göre: Sõnõf I, Sõnõf II, Sõnõf III, Sõnõf IV olmak üzere dört sõnõfa ayrõlõr İklimlendirme, besleme havasõnõn dağõtõmõna göre: Merkezi, Bir santrallõ, Bir birimli olmak üzere üç sõnõfa ayrõlõr İklimlendirme, besleme havasõnõn basõncõna göre: Alçak basõnçlõ, Yüksek basõnçlõ olmak üzere iki sõnõfa ayrõlõr. 1.3 Havalandõrma ve iklimlendirme tesislerinin ve/veya cihazlarõnõn sõnõflandõrõlmasõ Besleme havasõnõn hazõrlanmasõ ve dağõtma şekline göre: Çevrim havalõ, Karõşõm havalõ, Dõş havalõ olmak üzere üç sõnõfa ayrõlõr Havalandõrma tesisindeki (sistemde) basõnç değerine göre: Alçak basõnçlõ, Yüksek basõnçlõ olmak üzere iki sõnõfa ayrõlõr. 8

13 1.3.3 Havalandõrma cihazõnõn yapõsõna göre: Santrallõ, Tekli cihaz olmak üzere iki sõnõfa ayrõlõr Havalandõrma ve iklimlendirme cihazlarõnõn kullanõldõğõ yere göre: Salon, Duvar veya tavan, Özel, cihazlar olmak üzere üç tipe ayrõlõr Kullanma amacõna göre: Çeşitli amaçlarla kullanõlan bina bölümlerinde uygun iklimsel bir ortamõn sağlanmasõna dönük tesisler (Örneğin, konut, okul, hastane, büro vb.), Üretim, depolama ve taşõmacõlõğa ilişkin tesisler (Örneğin, sebze sera binalarõ, fabrika, depo, antrepo, taşõma araçlarõ vb.), Özel amaçlõ havalandõrma tesisleri; Toz emme, Kurutma, Taşõt araçlarõ için havalandõrma ve iklimlendirme tesisleri, Genişletilmiş havalandõrma ve iklimlendirme tesisleri, Pnömatik hava tesisleri ya da, Konfor iklimlendirme tesisleri, Endüstriyel iklimlendirme tesisleri olmak üzere on sõnõfa ayrõlõr Besleme havasõnõn şartlandõrõlmasõna göre (TS 2878 ISO 3258): Hava õsõtmalõ, Hava soğutmalõ, Hava õsõtmalõ ve hava soğutmalõ (Kõsmi iklimlendirme), Hava nemlendirmeli, Hava kurutmalõ, Hava nemlendirmeli ve hava kurutmalõ (kõsmi iklimlendirme), olmak üzere altõ sõnõfa ayrõlõr. 1.4 Hava filtresi Filtrenin tuttuğu tozlarõn ortalama tane büyüklüğüne göre: Kaba toz filtresi veya ön filtre ya da Filtre A İnce toz filtresi veya Filtre B Çok ince toz filtresi veya Filtre C olmak üzere üç sõnõfa ayrõlõr Yapõldõğõ malzemeye göre: Metal, Lifli malzeme, Gaz emdirilmiş Elektroliz kaplõ malzeme olmak üzere dört sõnõfa ayrõlõr Yararlanma süresine göre hava filtreleri: Kirlenince atõlan, Temizlenerek uzun süre kullanõlan olmak üzere iki sõnõfa ayrõlõr Yerleştirme konumuna göre: Düşey konumlu, 9

14 Eğik (çapraz) konumlu olmak üzere iki sõnõfa ayrõlõr Biçimlerine göre: Prizmatik, Silindirik olmak üzere iki sõnõfa ayrõlõr Kullanma yerlerine göre: Duvar, Tavan, Kanal olmak üzere üç sõnõfa ayrõlõr İşletme yöntemine göre: Sabit (stasyoner), Dönel, Makaralõ olmak üzere üç sõnõfa ayrõlõr Islaklõk durumuna göre: Kuru, Yaş (yağlõ) olmak üzere iki sõnõfa ayrõlõr Basõnç farkõna göre: Alçak basõnçlõ (30-50 Pa), Orta basõnçlõ ( Pa), Yüksek basõnçlõ ( Pa) olmak üzere üç sõnõfa ayrõlõr. 2 Projelendirme genel kurallarõ 2.1 Genel Kurallarõn geçerliliği Kurallar, ortamlarda; özellikle insanlar için iklimsel şartlarõn (konforun) oluşturulmasõnõ sağlama ve bu nedenle bu ortamlarõn havalandõrõlmasõna ve iklimlendirilmesine yarayan, havalandõrma ve iklimlendirme tesisleri için geçerlidir. Havalandõrma ve iklimlendirme tesislerinin muayene ve deneyleri yanõnda, teknik, hijyenik ve yapõsal bakõmdan alõnmasõ gereken önlemler, ana kurallar arasõndadõr. Bu kurallar, hava kanallõ merkezi havalandõrma ve iklimlendirme tesisleri yanõnda, tekli cihazlarõn ve birimlerin projelendirilmesinde de göz önünde bulundurulmalõdõr Havalandõrma ve iklimlendirmenin amacõ Ortam havasõnõn sürekli yenilenmesini, Gerektiğinde besleme havasõnõn uygun şartlarda hazõrlanmasõnõ, Ortamlarda istenmeyen hava akõmlarõnõn oluşmasõnõ engellemek üzere (Örneğin, pis kokularõn yayõlmasõ), birçok durumda ortamlara veya dõş havaya karşõ ortamõn negatif basõnç (vakumlu havalandõrma) veya pozitif basõnç (basõnçlõ havalandõrma) altõnda tutulmasõnõ sağlamaktõr. Bu nedenle projelendirmede bu ilkeler göz önüne alõnmalõdõr Soğutulmasõ gereken ortamlarda yapõsal şartlar Havalandõrma ve iklimlendirme tesislerinin, ilk tesis, işletme ve bakõm giderleri toplamõnõn en düşük düzeyde tutulabilmesi için, projelendirmede aşağõdaki esaslar göz önünde bulundurulmalõdõr. 10

15 Yazõn soğutulmasõ gereken ortamlar, uygun planlama ve yapõ konstrüksiyonuyla aşõrõ õsõ akõmõna karşõ korunmalõdõr. Güneş õşõnlarõnõn ortam içerisine girmesini azaltmak için, büyük pencerelerden, camlõ dõş yüzeylerden, aydõnlõklardan olabildiği kadar kaçõnõlmalõdõr. Bu amaçla kuzey pencereler dõşõnda kalan pencereler, güneş kõrõcõlarõ ve dõşa yerleştirilen panjurlarla ayrõca korunmalõdõr. Bu gibi ortamlardaki pencerelerin õsõ geçirme katsayõsõ en çok 3,6 W/m 2 K olmalõdõr. Ortamõn döşeme, duvar ve tavanlarõnõn õsõ geçirgenlik dirençleri, en az TS 825 e uygun olmalõdõr. Yetkili kuruluşlarca yakõt ekonomisi, hava kirliliğinin azaltõlmasõ vb. amaçlarla daha yüksek yalõtõm değerleri öngörüldüğünde bunlara uyulmalõdõr Projelendirmede göz önüne alõnmasõ gereken ilkeler Havalandõrma tesisi Besleme havasõnõn gerekli temizlikte ve miktarda sağlanmasõ ile ortamlarda esintisiz bir havalandõrmanõn oluşturulmasõ için projelendirilmelidir Hava hazõrlamalõ tesis Ortamlarda esintisiz bir havalandõrmanõn yanõnda, ortamlarõn õsõ ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ istendiğinde, havanõn filtrelenmesi, istenen dereceye kadar õsõtõlmasõ vb. koşullarõn sağlanmasõ için projelendirilmelidir Nemlendirmeli havalandõrma tesisi Havalandõrõlmasõ gereken ortamlarda hava neminin istenen bir sõnõr değerin altõna düşmemesi istendiğinde, havanõn yeterli ölçüde nemlendirilmesini sağlayan değişmez konumlu, verilen şartlara uygun sürekli çalõşan ayar ve kontrol tertibatlarõnõ içermelidir Kurutmalõ havalandõrma tesisi Havalandõrõlmasõ gereken ortamlarda hava neminin istenen bir sõnõr değerin altõnda kalmasõ istendiğinde, havanõn kurutulmasõnõ sağlayan, değişmez konumlu, sürekli çalõşan ayar ve kontrol tertibatlarõnõ içermelidir Nemlendirmeli ve kurutmalõ havalandõrma tesisi Havalandõrõlmasõ gereken ortamlarda hava neminin belirli sõnõrlar arasõnda kalmasõ veya belirli bir değerde tutulmasõ istendiğinde, duruma göre havanõn nemlendirilmesini veya kurutulmasõnõ sağlayan (sabit) değişmez konumlu düzenlerle, verilen şartlarõ kontrol eden ayar tertibatlarõnõ içermelidir Hava õsõtmalõ havalandõrma tesisi Ortam havasõnõn değiştirilmesi yanõnda ortamõn hava ile õsõtõlmasõ istendiğinde, havalandõrma tesisi, gerekli õsõtma yükünü karşõlayabilecek ve istenen ortam sõcaklõğõnõ da belirli değerde tutabilecek şekilde uygun tertibatlarla donatmalõdõr Hava soğutmalõ tesis Ortam havasõ sõcaklõğõnõn öngörülen belirli bir değerin altõnda kalmasõ istendiğinde, besleme havasõnõn istenen derecede soğutulmasõnõ sağlayan tertibatlarla, sürekli çalõşan otomatik ayar ve kontrol tertibatlarõnõ içermelidir Hava õsõtmalõ ve hava soğutmalõ havalandõrma tesisi Ortam havasõ sõcaklõğõ, bir sene gibi uzunca süre belirli alt ve üst sõnõr değerleri arasõnda tutulmak istendiğinde, havalandõrma tesisi, besleme havasõnõn õsõtõlmasõnõ ve soğutulmasõnõ sağlayan uygun ek tertibatlarla donatõlmalõdõr İklimlendirme tesisi Ortamdaki hava sõcaklõğõnõn ve hava neminin istenen belirli değerlerde veya belirli sõnõrlar arasõnda tutulmasõ ve hacimlerde esintisiz ve etkin bir hava akõmõnõn sağlanmasõ için, besleme havasõnõn temizlenmesini (örneğin, toz, vb. maddelerin filtre edilerek besleme havasõndan ayrõlmasõ) ve duruma göre soğutulmasõnõ veya õsõtõlmasõnõ, nemlendirilmesini veya kurutulmasõnõ sağlayan, sõcaklõk ve nem ayarõnõ otomatik olarak ayar ve kontrol tertibatlarõnõ içermelidir. 2.2 Teknik ve hijyenik ana şartlar 11

16 2.2.1 Genel kurallar Havalandõrma ve iklimlendirme tesisi, insan yaşamõ için gerekli uygun sağlõk şartlarõnõ sağlayacak ve/veya üretimin zorunlu kõldõğõ termik ve psikometrik şartlarõ gerçekleştirecek şekilde projelendirilmelidir. Projelendirmede, tesisin kolaylõkla yapõmõ, işletme sõrasõnda bakõmõ, onarõmõ, ayar ve parça değiştirme kolaylõğõ vb. işlemlerin kolaylõkla yapõlmasõnõ sağlayacak temel ilkeler göz önünde tutulmalõdõr. Projelendirme sõrasõnda tesisat projelerini hazõrlayanlarla, mimari ve statik projeleri hazõrlayanlar arasõnda sürekli ilişki bulunmalõ ve projelerde bu standardõn gerektirdiği uyum tam olarak sağlanmalõdõr. Projelendirmede, havanõn yeterli derecede temiz olmasõ, en az hava hõzõ, esintisiz, ancak; etkin ve gürültüsüz bir hava dolaşõmõ, tesisin temiz tutulmasõnõn sağlanmasõ için gerekli önlemler tam olarak alõnmalõdõr Hava debisi Etkin bir havalandõrma ve iklimlendirmenin oluşturulabilmesi için, projelendirmede, yerine göre besleme havasõ, çõkõş havasõ ve dõş hava debileri uygun değerlerde seçilmelidir Besleme havasõ ve çõkõş havasõ debileri Projelendirmede, havalandõrõlmasõ gereken ortamlarõn õsõ ve nem bilançolarõndan besleme havasõ ve kirli hava debileri belirlenerek tesis için gerekli vantilatör seçimi buna göre yapõlmalõdõr. Ortam havasõnõn etkin şekilde yenilenmesine esas dõş hava miktarõ, sağlõk şartlarõna uygun olarak belirlenmelidir. Havalandõrõlmasõ veya iklimlendirilmesi gereken ortamlarda, sürekli olarak vakumlu veya basõnçlõ havalandõrma ve iklimlendirme istendiğinde, besleme havasõ ve çõkõş havasõ debileri, duruma göre uygun değerlerde seçilmelidir Sisteme alõnmasõ istenen dõş hava miktarõ Havalandõrma ve iklimlendirme tesislerinin projelendirilmesinde, dõş hava miktarõ (ortam veya ortamlara saatte verilmesi gereken dõş hava), ortam havasõnõn bozulmasõna neden olan insanlarõn sayõsõna ya da diğer yöntemlere göre belirlenmelidir. Ortamlarda verilecek dõş hava miktarõ, kişi başõna en az: Sigara içilmesi yasak ortamlarda 20 m 3 /h, Sigara içilen ortamlarda 30 m 3 /h, alõnmalõdõr. Sağlõk nedenlerinden dolayõ bu değerlerin kişi başõna 10 m 3 /h arttõrõlmasõ amaçlanmalõdõr. Bu değerler, 0 C ile 26 C arasõndaki dõş hava/hava sõcaklõklarõ için geçerlidir. Daha düşük ve daha yüksek dõş hava sõcaklõklarõnda, ekonomik olmayacak derecede büyük õsõtõcõ veya soğutucularõn seçiminden kurtulmak için kişi başõna düşen dõş hava miktarõ, kara yapõlarõ için Çizelge 1 deki, deniz taşõtlarõ için; örneğin; gemi vb., Çizelge 1a daki değerlere uygun olarak seçilmelidir 3). 3) Yüksek yapõlarda (TS 2164), dõş hava miktarõnõ arttõran (yaklaşõk iki katõna) pencere ve dõş yüzeylerin tam sõzdõrmaz bir duruma getirilmesi için projelendirmede gerekli tedbirler tavsiye edilmelidir. 12

17 Çizelge 1 - Sõcaklõğa bağlõ olarak sisteme alõnmasõ tavsiye edilen hava miktarlarõ (karadaki yapõlar için) Dõş hava sõcaklõğõ ( C) Hacimlerde kişi başõna alõnmasõ gereken dõş hava debisi (m 3 /h) Sigara içilmesi yasak yer Sigara içilebilir yer ile Çizelge 1a - Gemilerde hava değişme sayõlarõ Hacmin adõ Saatte alõnmasõ istenen hava değişim sayõsõ Mürettebat kõsmõ 12 Yemek salonu 15 Yolcu salonu Banyo ve tuvalet Makina daireleri: Buhar türbinli 30 Dizel motorlu 40 Kuzineli mutfaklar Ambar (genel yükler için) 3-5 Soğutma hacimleri: Yumurta deposu 15 Meyve deposu Büfe 30 Antrepo Havanõn temizlenmesi Projelendirmede, şartlandõrma (TS 2878 ISO 3258) durumuna göre dõşarõdan ortama alõnmasõ istenen dõş havanõn ve kirli havanõn filtrelenmesi göz önüne alõnmalõdõr. Seçilecek filtrenin türü havalandõrma ve iklimlendirme amaçlarõna uygun olmalõdõr. Uzun olan dõş hava kanallarõnõn kirlenmesinin önlenmesi için filtrenin olabildiği kadar dõş hava emme ağzõnõn yakõnõna yerleştirilmesi sağlanmalõdõr (TS 3420). Kirlenmiş hacim havasõnõn kokulandõrõlmasõ (parfüm vb. sõkõlmasõ) sağlõk yönünden yarar sağlamadõğõ ve çalõşma (veya oturma) bölgelerinde ozon derişiminin m 3 te 0,2 mg õ aşmasõna izin verilmediği için, ortam havasõnõn, kokulandõrõlmasõ, ozonlandõrõlmasõ vb. önlemler yerine, projelendirilmede, filtre edilmiş, gerektiğinde õsõtõlmõş ve nemlendirilmiş (kurutulmuş) dõş hava katõlmõş besleme havasõnõn sağlanmasõ yoluna gidilmelidir Tesisin temizlenmesi ve temiz tutulmasõ Havalandõrma ve iklimlendirme santrallarõ Tesisin kolayca temizlenebilmesi ve temiz tutulabilmesi için projelendirmede, havalandõrma ve iklimlendirme santrallarõnõn kolayca temizlenebilecek ve dõşarõdan kirletilmesine engel olacak tedbirler alõnmalõdõr. 13

18 Kanallar Kanallarõn kolayca temizlenebilmesini sağlamak için projelendirmede, gereken yerlerde yeterli sayõ ve kolayca el atõlabilen bakõm tertibatlarõ (TS 2878 ISO 3258) öngörülmelidir Hava ağõzlarõ Şartlandõrõlmõş havanõn (TS 2878 ISO 3258) ortamlara istenen şekilde dağõtõlmasõnõ sağlamak için, besleme ağõzlarõ, olabildiği kadar tavana veya tavana yakõn duvar yüzeylerine yerleştirilmeli, döşemelerin kullanõlabilen yerlerine konulmamalõdõr Ortamda hava dağõtõmõ ve esintisizlik Ortamda hava dağõtõmõ Bir havalandõrma ve iklimlendirme tesisinin ana amacõ, ister üstten dağõtmalõ alttan toplamalõ, ister alttan dağõtmalõ üstten toplamalõ havalandõrma sisteminde olsun, besleme havasõnõn ortamlara dağõtõmõ, kullanma bölgesine (TS 2878 ISO 3258) veya ortam havasõnõ bozan diğer kaynaklara ulaşacak ve besleme ağõzlarõ (TS 2878 ISO 3258) ile emme ağõzlarõ arasõnda hiçbir şekilde kõsa devre oluşturmayacak ve ölü bölge bõrakmadan tüm hacmi tarayacak şekilde olmalõdõr. Havanõn dağõtõmõnda, yoğun bir şekilde kullanõlan bölgelerdeki hava sõcaklõğõ esas alõnmalõdõr. Bu nedenle belirli ortam türleri için, izin verilen sõcaklõk farkõ sõnõr değerleri, özel kurallarla belirlenmelidir (Madde 3). Cam yüzeylerden doğrudan doğruya güneş õşõnõmõ alan veya duvarlarõna yeterli derecede õsõ yalõtõmõ uygulanmayan ya da kapõ ve pencerelerden içeriye sõzõntõ havasõ (TS 2164) giren ortamlarda, düzgün ve kararlõ bir hava sõcaklõğõ sağlanamayacağõndan, bu mahzurlarõn oluşmamasõ için projelendirmede, gerekli tedbirler alõnmalõdõr Esintisizlik Projelendirmede, besleme havasõnõn sağlõklõ bir insanõ rahatsõz etmeyecek şekilde kullanma bölgelerine verilmesi sağlanmalõdõr (Madde ). Esintisizlikle ilgili şartlar, ortamõn kullanma amacõna bağlõ olduğundan, bu şartlar özel kurallarla belirlenmelidir (Madde ) Gürültü Gürültü seviyeleri TS CR 1752 Madde A.4.3, Madde A.4.4 ve Madde A.4.5 de verilmiştir Ortam havasõnõn durumu İnsan yaşamõnda, bir ortam içinde oluşturulan işlem veya üretim ve depolamada gerekli iklim şartlarõnõn oluşturulmasõ için, projelendirmede ortam hava sõcaklõğõ ve bağõl nem değeri, Çizelge 2 ve Çizelge 3 de verilen değerlere uygun olmalõdõr. Havalandõrma ve iklimlendirme tesisinin projelendirilmesinde insan sağlõğõna uygun hava hõzõ, ortam havasõ sõcaklõğõna bağlõ olarak Şekil 2 ve Şekil 3 den seçilmelidir. İklimlendirilen ortamlarda hava akõş hõzõ, 0,15-0,20 m/s olmalõdõr. Çizelge 2 - Mal ve hizmet üreten kuruluşlarda uygun sõcaklõk ve nem değerleri Sõra No Endüstri dalõ İşletmenin türü Sõcaklõk C Bağõl nem % 1 Bira sanayii Mayalama Maya depolama Bürolar Elektronik bilgi işlem makineleri 3 Deri sanayii Kurutma Depolama Ekmek sanayii Un depolama Mayalama Hamur üretimi Şeker depolama

19 5 Elektro teknik endüstrisi Fabrikada genel üretim Sõcaklõk ve nem kontrolü Üretim Dar toleranslõ üretim Yalõtõm malzemelerinin üretimi 6 Fotoğraf endüstrisi Normal film üretimi Film banyo hacimleri Film depolarõ 7 İlaç endüstrisi Yarõ mamullerin depolanmasõ Tablet üretimi Kağõt endüstrisi Kitap depolarõ Kağõt depolarõ Kibrit sanayii Üretim Depolama Kürk sanayii Depolama Çizelge 2 nin devamõ Sõra No Endüstri dalõ İşletmenin türü Sõcaklõk C 11 Kütüphaneler Kitap depolarõ Okuma salonlarõ Lastik sanayii Depolama Üretim ortamlarõ Kükürtleme Ameliyathane eşyasõ üretimi Mantar ocaklarõ Üretim periyotlarõ (pilzplantage) Depolama 14 Matbaa sanayii Kağõt depolarõ Baskõ hacimleri Çok renkli baskõ ortamlarõ Fotoğrafla baskõ yapõmõ Geri kalan tüm ortamlarõ 15 Mekanik endüstri Büro ve montaj ortamlarõ Duyarlõ (Hassas) montaj işleri Bağõl nem % Müzeler Resim galerisi Plastik sanayii Bezir yağõnõn oksidasyonu Presleme ortamlarõ Üretim ortamlarõ Seramik endüstrisi Depolama Üretim ortamlarõ Süsleme (Tezyinat) ortamlarõ

20 19 Şeker sanayii Kuru meyvelerin depolanmasõ Yumuşak akide şekeri üretimi Sert akide şekeri üretimi Sert akide şekerinin ambalajlanmasõ Çikolata üretimi Çikolata kaplamasõ Çikolata paketlenmesi Çikolata depolanmasõ Kek ve kağõt helva üretimi Çizelge 2 nin devamõ Sõra No Endüstri dalõ İşletmenin türü Sõcaklõk C 20 Tekstil endüstrisi PAMUK Hallaçlama Taraklama Yün yapağõ vb. taranmasõ İplik çekme Halkalõ eğirme makinesi Makaslama ve çözgü açma Dokuma bölümleri İplik ve dokumalarõ İyileştirilmesi KETEN Ön İşlem Tarama İplik Eğirme Dokuma Bağõl nem % YÜN Ön işleme Tarama İplik bükme Dokuma Depolama İPEK (DOĞAL) Ön işleme İplik bükme Dokuma SUNİ İPEK Tarama ve iplik bükme Dokuma 21 Tütün Ham tütünlerin depolanmasõ Ön işleme Sigara ve puro üretimi paketleme

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12255 Nisan 2000 ICS 03.080.30;91.140.90 1. Baskı YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER, YÜRÜYEN YOLCU BANTLARI İÇİN - KURALLAR The authorized services

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 933-2 Nisan 1996 1.Baskı ICS 73.080; 91.100.15 AGREGALARIN GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER KISIM 2: TANE BOYUTU DAĞILIM TAYİNİ-DENEY ELEKLERİ, ELEK GÖZ AÇIKLIKLARINI

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12361 Mart 2002 ICS 03.080.30 YETKİLİ SERVİSLER - GENEL KURALLAR Competent services - General rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlõklar/ANKARA

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-3 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 3: OTOMAT ÇELİKLERİ Bright steel products - Technical delivery conditions -

Detaylı

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10204 Haziran 2007 ICS 01.110; 77.150.01; 77.140.01 METALİK MAMULLER MUAYENE DOKÜMANLARININ TİPLERİ Metallic products Types of inspection documents TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7774 Page 1 of 1 05.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3351 Nisan 1979 ICS 91.100.30 ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 77.140.01 TÜRK STANDARDI STANDARDI tst EN 10277-5 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-5 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 5: SU VERME VE TEMPLERLEME

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD 238239 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 50181 Nisan 2004 ICS 29.080.20 GEÇİŞ İZOLÂTÖRLERİ-FİŞ TİPİ-SIVI İLE DOLDURULMUŞ TRANSFORMATÖRLER DIŞINDAKİ DONANIM İÇİN KULLANILAN, GERİLİMİ 1 kv UN ÜSTÜNDE

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7620 Page 1 of 1 19.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3323 Mart 1979 ICS 91.100.30 BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997 ÖN SÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 1991 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996 ve 30 Aralõk 1997 tarihli

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-4 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998 ÖNSÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca revizyonu yapõlmõş ve sonra, TSE Teknik Kurulu nun 25 Nisan 1995 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996, 30 Aralõk

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TASARISI tst 25 004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13536 Aralık 2012 ICS 11.180.01; 11.180.15 TS ISO 23599 UN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD Complementary Turkish

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI TS EN 1443 09.03.2006 Bacalar-Genel kurallar Kapsamı:Yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı boruları ve bağlantı

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-6 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002 Ön söz Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 22 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ENISo0 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 2025 Ekim 1983 ICS 27.060.30 Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları General Rules for Operation Inspection and Maintenance of Steam Boilers

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000 ÖNSÖZ Bu standard, ISO tarafõndan kabul edilen ISO 2171 standardõ esas alõnarak, TSE Ziraat Hazõrlõk Grubu nca TS 1511 in revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 24 Ekim 2000 tarihli toplantõsõnda

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 77.140.01 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 10277-4 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-4 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 4: SEMANTASYON ÇELİKLERİ

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 7568 EN ISO 4172 Mart 2003 ICS 01.100.30 TEKNİK ÇİZİMLER YAPI UYGULAMA ÇİZİMLERİ ÖNYAPIMLI YAPILARIN MONTAJ ÇİZİMLERİ Technical drawings - Construction drawings - Drawings

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 10465 Kasım 1992 ICS 91.100.30 1. Baskı BETON DENEY METOTLARI- YAPI VE YAPI BİLEŞENLERİNDE SERTLEŞMİŞ BETONDAN NUMUNE ALINMASI VE BASINÇ MUKAVEMETİNİN TAYİNİ (TAHRİBATLI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8237 ISO 4190-1 Nisan 2004 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BOYUTLAR - BÖLÜM 1: SINIF I, SINIF II, SINIF III ve SINIF VI ASANSÖRLERİ Lift (US: Elavator)

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ VE UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0. 2 - TANIMLAR... 1 0.2.1 - Kerpiç Bloklar... 1 0.2.2 - Kerpiç Yapõ... 1 0.2.3 - Toprak Dam... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10278 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - BOYUTLAR VE TOLERANSLAR Dimensions and tolerances of bright steel products TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER... 1 1.1 - SINIFLANDIRMA... 1 1.1.1

Detaylı

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu 630 4995 05/003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Çelik Konstrüksiyon Taşõyõcõ Sistemi... 1 0.2.2 - Genel Konstrüksiyon veya Montaj Resimleri...

Detaylı

HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR?

HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR? SERAMİK NEDİR? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek sõcaklõkta pişirilmiş toprak demektir. Seramiğin tarihi, uygarlõk tarihi kadar eskidir. ilk seramiğin Milattan Önce 6000 yõlõnda Anadolu da üretildiği

Detaylı

BASINÇLI HAVALI KESİCİLER

BASINÇLI HAVALI KESİCİLER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ DOÇ. DR. ÖZCAN KALENDERLİ PROJE MURAT CEBECİ 040990401 METİN BİROL 040990371 MEHMET İPEK 040990415

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3357 Nisan 1979 ICS 91.080.10 1. Baskı ÇELİK YAPILARDA KAYNAKLI BİRLEŞİMLERİN HESAP VE YAPIM KURALLARI Building Code for the Design and execution of Welded Connections

Detaylı

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Prefabrike Betonarme Elemanlar... 1 0.2.2 - Prefabrike Öngerilmeli Beton Elemanlar... 1 0.2.3 - Prefabrike Bina... 1

Detaylı

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 Kârgir Duvar... 1 0.2.2 - Harç... 1 0.2.3 - Yõğma Kârgir Yapõ... 1 0.2.4 - Yarõm Kârgir Yapõ... 1 0.2.5 - Duvar Taşlan...

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE 15-27 kw (13.000-23.000 kcal/saat) kapasite aralõğõ Kompakt boyutlar: (Genişlik/Y lik/yükseklik/derinlik) kseklik/derinlik) 490/900/450 mm Ağõrlõğõ: : Bacalõ 60 kg, Hermetik 65

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

AP Hücreli Aspiratörler

AP Hücreli Aspiratörler AP Hücreli Aspiratörler AP-EKO Ekonomik Tip Hücreli Aspiratör AP-EKO serisi hücreli aspiratörleri, ısıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için veya tahliye etmek için, düşük veya

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü

Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ NİTELİKLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangõç Hükümleri 2000/760 Turizm Tesisleri Yönetmeliği Karar Sayõsõ: 2000/760 Ekli "Turizm Tesisleri Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasõ;

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

AKIM ŞEMALARI Dr.Hasip Yeniova

AKIM ŞEMALARI Dr.Hasip Yeniova AKIM ŞEMALARI Dr.Hasip Yeniova 1. Giriş. Akõm Şemalarõnõn Gösterilişi..1 Blok diagramlar. Resim şeklinde gösterilen akõm şemalarõ.3 Akõş hõzlarõnõn gösterilişi.4 Akõm şemasõ üzerinde yer alan diğer veriler.5

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

AMAÇ. Katılımcıların, işyerlerinde havalandırma ve iklimlendirme konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

AMAÇ. Katılımcıların, işyerlerinde havalandırma ve iklimlendirme konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır. AMAÇ Katılımcıların, işyerlerinde havalandırma ve iklimlendirme konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Havalandırma Tanımı; Kapalı bir hacme, tabii veya mekanik bir yolla temiz hava akımı sağlamaktır.

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Haberler e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Brown Üniversitesi tarafõndan gerçekleştirilen ve 198 ülkedeki kamu sitelerinin değerlendirildiği araştõrma raporuna göre Türkiye, bu yõl 27.

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Kasõm 2001

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Kasõm 2001 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 10027-2 (1992) standardõ esas alõnarak, TSE Metalurji Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 27 Kasõm 2001 tarihli toplantõsõnda Türk

Detaylı

Doğalgaz. Doğalgaz ve Petrol Gazlarõ

Doğalgaz. Doğalgaz ve Petrol Gazlarõ Doğalgaz ve Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazlarõ 1 Gaz Yakõtlar Gaz Halinde! Doğalgaz (doğal)! Havagazõ (fabrika)! Kokgazõ (fabrika) Sõvõlaştõrõlmõş Halde! Doğalgaz (doğal)! Propan (rafineri)! Bütan (rafineri)

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1500 Aralık 2000 ICS 93.020 1. Baskı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ZEMİNLERİN- SINIFLANDIRILMASI Classificaiton of so in for civil engineering purposes TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Bilgileri; Havuz boyutları=6x9m Havuz Alanı=44m2 Derinliği=.2m Projede TS 899 standartları ele alınmıştır. (TS 899; Yüzme havuzları, suyun hazırlanması, teknik yapım,

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü STANDARTLAR NO STANDART NO AÇIKLAMA 1 TS EN 297 2 TS EN 483 3 TS EN 625 4 TS EN 677 5 TS 12514 Gaz yakan merkezi Isıtma kazanları -Anma ısı yükü 70 kw'ı Aşmayan atmosferik brülörlü B11 ve B11BS Tipi Kazanlar

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : 2012 YILI A.K.Ü MERKEZ KAMPÜSLERĠ VE ĠLÇELER BÜYÜK ONARIM ĠġĠ Sayfa: 1 Poz 1 071-112 2 071-112/D 3 072-601 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk + - + - - - + - - -

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

ICS ; ; TÜRK STANDARDI TS EN 10087/Nisan 2002

ICS ; ; TÜRK STANDARDI TS EN 10087/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 10087 (1998) standardõ esas alõnarak, TSE Metalurji Hazõrlõk Grubu nca TS 3050 (1978) nin revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 15 Nisan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Aralõk 2007 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Danimarka Krallõğõ Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

TAŞITLARDA ÖN ISITICILAR ISIL KONFORA ETKİLERİ VE ÖN ISITMA SÜRESİ OPTİMİZASYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. S.Seçkin ŞEKEROĞLU 503991109

TAŞITLARDA ÖN ISITICILAR ISIL KONFORA ETKİLERİ VE ÖN ISITMA SÜRESİ OPTİMİZASYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. S.Seçkin ŞEKEROĞLU 503991109 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ! FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAŞITLARDA ÖN ISITICILAR ISIL KONFORA ETKİLERİ VE ÖN ISITMA SÜRESİ OPTİMİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. S.Seçkin ŞEKEROĞLU 503991109 Tezin Enstitüye

Detaylı

Güvenlik uyarõlarõ Çamaņõr makinesi oldukça ađõrdõr Kaldõrõrken dikkatli olunmalõdõr. Dikkat: Donmuņ hortumlar çatlayabilir/patlayabilir. Çamaņõr makinesi donma riski olan yerlere ve/veya açõk alanlara

Detaylı

BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ SÜKRÜKTÜR BAKIMINDAN İKİ YAPININ İNCELENMESİ HAZIRLAYAN ARDA HAKAN ÖZGÜL 1 BÖLÜM 1 1.1. SİSTEM Sistem, konuşma dilimizde değişik anlamlarda kullanõlmaktadõr. Fakat

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-3 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

BULANIK MANTIK SINIFLANDIRMADAN YARARLANARAK KABLO MALZEMESİ SEÇİMİ

BULANIK MANTIK SINIFLANDIRMADAN YARARLANARAK KABLO MALZEMESİ SEÇİMİ BULANIK MANTIK SINIFLANDIRMADAN YARARLANARAK KABLO MALZEMESİ SEÇİMİ Taner AYDIN Özcan KALENDERLİ 2 2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, 34469 Maslak,

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA alçı levha ile Mevcut duvar yüzeyine, COREX in ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY ANA ÖZELLİKLER Mevcut yapı duvarlarının, son

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız ürünler CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahiptir.

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız ürünler CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahiptir. Masvent, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, uzmanlaşmış kadrosu ve modern makina parkuruyla yürüttüğü imalatlarıyla havalandırma sektöründe başarıyla hizmet vermektedir. Firmamız; Klima Santralleri,

Detaylı