(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97)"

Transkript

1 TÜRKIYE DIYANET VAKFI YAYlNLARI /287 (TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: ) I ANKARA 1998

2 Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ TASAVVUF* Ayşe SUCU (TDV Kadın Kolları Başkanı) - Sayın Hocam, değerli misafirler, TDV Kadın Kolları adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Tarihin çeşitli devirlerinde, muhtelif isimler altında, kulun Rabbi ile olan derin alakasını gönüllerde yaşattığı yoldur Tasavvuf yolu... Son din olan, yüce dinimiz İslam'ın indirilişinden bu tarafa, sofiler, tarikat adlı fikri ve manevi bir müessesenin dünyayı kaplayan geniş gölgesinde toplanmışlardır. Türklerin İslam'ı kabulünden bu yana Müslüman-Türk ve diğer İslam devletlerinde de, hemen her şehirde cami ile beraber bir tekkenin, bir zaviyenin kuruluşuna şahit oluyoruz. Neden? Bu düşünce, bu yol, bu tasavvuf nedir? Biraz sonra hocamız bu konuda bizi teferruatlı olarak bilgilendirecekler. Sözü hocama bırakmadan öz geçmişini kısaca sizlere arzetmek istiyorum. Prof. Dr. Mehmet Demirci Konya doğumlu. İstanbul ilahiyat Fakültesi mezunu. 1970'ten beri, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi'nde Tasavvuf dersleri öğretim üyesidir. 1991'de, Yunus Emre eser yarışmasında, ''Yunus Emre'de İlahi Aşk ve İnsan Sevgisi" isimli eseri ile ikincilik ödülü aldı. "Yahya Kemal ve Mehmet Akif'te Tasavvuf, İbn-i Arabi'den tercüme, 101 Kudsi Hadis'ten oluşan "Nurlar Hazinesi" isimli kitapları yayınlanmıştır. Geçtiğimiz yıl, 1995'te Kazakistan'ın Türkistan (Yesi) şehrindeki, Ahmet Yesevi Üniversitesinde altı ay bulundular. Bu süreç içerisindeki izlenimleri "Türkistan Notları" adıyla, -Kubbe Altı yayınları arasında- yayınlandı. Sevgili misafir ler, programıınız iki bölümden oluşuyor. Hocamız bir saat -zihinlerimizi doyurmak için- konuşacaklar. Daha sonra rulılarımızın biraz gıdalanması için, İsmail Coşar Hocamızdan bir küçük ilahi demeti dinleyeceğiz. İkinci bölümde de konu ile ilgili sorulannız cevaplandınlacaktır. Tekrar hoşgeldiniz diyor sözü değerli hocama bırakıyorum. Dr. Mehmet DEMİRCİ- Muhterem hanımefendiler, hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. (*) 09 Kasım 1996 tarihinde TDV Kadın Kolları Genel Merkezi'nde verilen konferans. Evet, nedir bu tasavvuf denen mesele?.. Bu alanın genel adı, "mistisizm" olup, bütün dünyada, bütün dinlerde, bütün felsefelerde bunun benzeri olan an- -63-

3 layışlar, yaşayışlar bulunmaktadır. İslam dünyasına, İslam Dinine ait mistisizmin adına ise, "tasavvuf' diyoruz. Her mistik görüş, ait olduğu dinin veya felsefenin genel karakterini, genel çizgisini yansıtır. Bir Hint mistisizmi, Hint düşüncesini, Avrupa'da Bergson'un mistik görüşleri, Bergson'un genel felsefesini yansıtır, onun özelliklerini taşır. İslam tasavvufu da, İslamiyetin özelliklerini yansıtmak durumundadır. Onun için, İslam'ın genel çerçevesinden soyutlanmış, ondan ayrı, ona zıt düşecek bir İslam tasavvufu düşünmek söz konusu değildir. İnsanın, bir içi bir dışı var. İnsan dediğimiz zaman, görünen bir bedenimiz var, bir de manevi tarafımız var. Eski tabirle, bir zahirimiz, bir da batınımız -iç dünyamız- bulunmaktadır ve insan ikisiyle bir bütündür. Sadece ruh veya mana, bir şey ifade etmiyor; sadece beden de, maddi varlık olarak, bir canlı olarak varlığını devam ettirebilir; ama, faraza, bitkisel hayat yaşayan -zaman zaman örneklerini görüyoruz- onun manevi güçlerinin büyük bir kısmı atıl kaldığından, işe yaramaz hale geldiğinden dolayı, insanda, insanlık özelliklerini, insanlık fonksiyonunu olduğu gibi yansıtamamaktadır. Yani, insan dediğimiz varlık, içiyle, dışıyla, manasıyla, maddesiyle, zahiriyle batımyla bir bütün oluşturmaktadır. Aynı şekilde, tasavvufi açıdan baktığımız vakit, dinin de bir zahiri, bir batını vardır; İslam Dininin, bir dış yüzü, bir de iç yüzü bulunmaktadır. Dinin dış yüzüne, dış yönüne umümiyetle "şeriat" adı verilmektedir. Günümüzde, çeşitli spekülasyonlara sebep olan anlamda kullanmıyorum buradaki kelimeyi. Şeriat, kelime manasıyla zaten yol demek. Özellikle şu bağlamda, üzerinde durduğumuz konu açısından baktığımız vakit, şeriat deyince, dinin ibadet, iman gibi dış. yönüne verilen bir isim hatıra gelir. İç yönüne ise, "hakikat" diye bir isim verilmektedir tasavvufi açıdan. Aynı şekilde, din de bir bütündür; zahiri ve batınıyla. Örneklendirecek olursak, mesela, İslam Dininin temel ibadetlerinden olan namazın bir dış yönü var, bir de iç yüzü var. Tabii, namaz kılarken, namazın şartları, içindeki şartlar, dışındaki şartlar, eğilmek, kalkmak, dua okumak falan, bunlar işin dış yönüdür. Acaba, sadece bunlarla namaz olabilir mi; namazın gayesi gerçekleşir mi? Gerçekleşmiyar ve sadece hareket olsun diye, cimnastik olsun diye namaz kılmak, beklenen amacı gerçekleştirmiyor. Peygamberimize atfedilen bir söz var: "Namaz müıninin Miracıdır." N e demek Miraç; Miraç, Peygamberimiz aleyhisselamın hayatında, Cenab-ı Hak'la baş başa olduğu, en yakın olduğu bir an, anın timsalidir. O, Peygamberdir, büyük insandır, gelip geçmiştir; ama, onun yolundan giden, onun ümmetinden olan insanlar için de, bu kapı kapanmamış. Denmiş ki "Namaz müıninin Miracıdır." Yani, namaz kılarkende insan, kendisini Allah'ın huzurunda hissedecek bir haleti ruhiye içerisinde olması lazım. -64-

4 N arnazın şekliyle alakah bazı yorumlar yapılıyor. Mesela, iftitah tek biri, "Allahü Ekber" derken, işte bu bir hareket. Peygamberimiz "benden nasıl görüyorsanız, öyle namaz kılın" demiş. Ama, şöyle bir küçük yorum getirmişler: Allahü Ekber derken, insan, Allah'tan gayri, Tanrı'dan gayri her türlü düşünceyi -ki, tasavvuf dilinde buna masiva denir- geriye atıyorum, onlarla ilgimi mümkün olduğu kadar kesiyorum gibi bir düşünce içerisinde olmalıdır deniyor. Peki; ama, hepimiz, pek çoğumuz namaz kılmaya gayret ediyoruz -Allah kabul etsinbir türlü onu yakalayamıyoruz düşüncesi, bize engelleyici bir şey olmamalı. Hani, karıncaya sormuşlar "nereye gidiyorsun" diye, "Hacca gidiyorum" demiş. "Bu tempoyla mı?" demişler. "Hiç olmazsa yolunda olurum" diye cevap vermiş. Yolunda olmak da önemli bir şeydir. Tasavvufbüyüklerinden birisi diyor ki "ömrümde, gerçek anlamda iki rekat namaz kılabilseydim, başka bir şey istemezdim." Onu yakalamak belki çok çok zor olabilir; ama, hedef bu olduğu takdirde, o yolda gösterilen gayretin de, elbette büyük faydası vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımiz vakit-namazın zahiri, batıni yönünü açıklamaya çalışıyorum- namazın... anlamı üzerinde çokça durulduğunu görüyoruz. Kendi lafzıyla "Beni anmak için namaz kıl" buyuruluyor. Demek ki, namazdan amaç, Cenab-ı Hakkı anmak, hatırlamak, yani onun huzurunda olduğunu hissetmektir. Konu geniş tabii. İnsanı insan yapan, asıl ruhi tarafıdır. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, ruh, nefha-i ilahi, yani Allah'ın nefesi, Allah'ın insandaki en büyük emanetidir. İnsan, bununla diğer canlılardan ayrılıyor. Hal böyle olunca, aslıyla irtibat kurabilmek; yani, kulun, kendisini, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hissedebilmesi, insan olmanın en önemli göstergelerinden birisidir ve anmak, hatırlamak anlamına gelen zikir bunu sağlar. Zikrin ayrıca uzun şekilleri var; ama, genel manada zikir demek, Allah'ı anmak, hatırlamak, yani, kişinin kendisini her zaman Allah'ın huzurunda hissedecek bir tavır sergilernesi demektir. Başka bir ayet var: "Şüphesiz namaz, insanı, kötülüklerden alıkor." Ama, görüyoruz, nice insanlar var; hem namaz kılıyor, hem de yalan söylemekten, başkalarını aldatmaktan bir türlü geri kalmıyor. Demek ki, o, gerçek manada namaz kılamıyor. Bu misalleri vermemin sebebi şu: Dinin sadece şeklini uygulamak, sadece zahiri yönüyle yetinmek, dinden beklenen amacı gerçekleştirmiyor. Dinin, bir de batıni tarafı, iç yüzü bulunmaktadır. Oruçla alakah uzun bir ayet-i kerime var. "Sizden evvelkilere olduğu gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki, takva üzere olursunuz." Takva, Allah'tan korkmak gibi ifade edilirse de, sadece korku değil, aynı zamanda saygı; yani, kişinin kendisini her zaman Allah'ın huzurunda hissetmesi keyfiyetidir. Namazla alakah bir şey daha ilave edeyim. Peygamberimiz, Allah'ın sevgili kulu, Peygamber olduğu halde, bazen, uzun süre namaz kılmak için ayakta -65-

5 dururlarmış. Eşi Hazret-i Aişe soruyor: "Sen Allah'ın sevgili kulusun, gelmiş geçmiş günahların affedilmiş, buna rağmen niçin bu kadar çok zahmet çekiyorsun?" İlgi çekici bir cevabı var Peygamberimizin "Şükredici bir kul olmayayım mı?" Demek ki, o namaz sırasında öyle bir ruh haline yükseliyor, öyle bir duygu zenginliği yaşıyor ki, kendisini hep Allah'ın huzurunda hissetmenin verdiği bir büyük haz, bir büyük manevi tad söz konusu. O bakımdan, ibadetlerimizi, dinimizin bütün gereklerini yerine getirirken, bu iç yönün ihmal edilmemesi önem taşıyor. Kaynak var mı? İslam büyüklerinden dördüncü halife Hazret-i Ali'nin, namaz vakti yaklaştığı vakit yüzü sararırmış, öyle bir değişik haleti ruhiyeye bürünürmüş. Sorarlarmış, niye bu tavrı takınıyorsun diye. "Allah'a karşı olan emaneti eda etme vakti geldi, yerine getirme zamanı geldi. Acaba, o emaneti layıkı veçhile eda edebilecek miyim, yoksa yapamayacak mıyım; onun endişesinden dolayı yüzüm saranyor" demektedir. Yani, namaz sıradan, mekanik bir hareket değil, eğilrnek kalkmak, belli dualarm okunınası değil, demin ifade ettiğim gibi, kişinin, maddesiyle manasıyla, bütün benliğiyle kendisini Allah'ın huzurunda hissedecek bir duygu yoğunlaşmasına girmesi demektir. Yine, Kaynak var mı? Hazret-i Ali'nin menkibelerinden -duymuşsunuzdur sanıyorum; ama, yeri geldiği için tekrarlayacağım- bir muharebe sırasında, Hazret-i Ali'nin sırtına bir ok saplanıyor. Ucunun, temrenin girmesi kolay, çıkması daha zor, dokuları tahrip ederek çıkacak bir yapıya sahip. O acıya dayanabilmek için -o zaman anestezi imkanlan gelişmiş değil- "bir dakika, ben namaz kılmaya başlayayım, namaz kılarken onu çıkarırsamz acısını his s etmem." Bu, fizyolojik olarak da izahı mümkün bir şey. O oku çıkarırken, sinir uçları görevini yapmadı mı; yaptı; ama, sinir uçlarının beyne götürdüğü o iletileri hissedecek kısımlar daha önemli bir şeyle meşgul olduğu için, Hakk'ın huzurunda olduğundan dolayı, o acıyı hissetmiyor, hissetmemesine yol açıyor. N eti ce olarak to parlayacak olursak, demek ki, dinin bir dış yüzü, bir de iç yüzü-ruhlardahasıl olması gereken bir yönü- vardır. İşte, İslam düşüncesi içerisinde, tasavvuf dediğimiz akım, özellikle bu iç yapıyı yakalamaya yönelik faaliyetin adıdır. Bir hadis var, imanın tadından bahsediyor. "Şu üç şey kendisinde bulunan kimse, imanın tadını alır." Tad da fizyolojik bir şeydir; dokuların harekete geçmesiyle algılanır. Ama, manevi tadlar da vardır, manevi hazlar da vardır. Burada kastedilen tabii ki manevi tadlardır. Hatta, manevi tadlar, maddi tadlarla kıyaslanmayacak kadar üstündür, değerlidir. Çünkü, maddi tadlarm bir sınırı vardır, bir müddet sonra doyum haline gelir, artık sıkıntı vermeye başlar. Çok susamış bir kimseye, iki bardak, üç bardak soğuk su verirsiniz; beşinci, altıncı bardaktan sonra içemez, sıkıntı verir. En sevilen, en lezzetli yemekler dahi bir müddet sonra sıkıntı doğuracaktır. Ama, nice manevi tadlar vardır ki, içtikçe insanı susatan bir iksir gibidir, bir kıymetli içecek gibidir; yani, onun doyum nok- -66-

6 tası olmadığı ifade ediliyor. İşte, imanın tadı ile alakalı, kendisinde üç şey bulunan kimse imanın tadını bulur hadisi şöyle: Birincisi, Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. İkincisi, bir kimseyi severse, Allah için sevmek. Üçüncüsü de, küfre döndürülmeyi, ateşe atılmak kadar tehlikeli saymak. Bunlardan ilk ikisi, Allah muhabbetiyle, Allah sevgisiyle alakahdır. İşte, bu sevgi, muhabbet, Allah sevgisi gibi konular da, tasavvufun temel konularındandır ve tasavvuf da bir bakıma, imanın tadını tatmaya, imanın manevi lezzetini hissetmeye yarayan faaliyetleri içerisinde bulundurmaktadır. Baştaki sözlerimi bir kere daha vurgulamak istiyorum. Tasavvuf İslamiyet'ten ayrı bir şey değildir. Yeni bir din getirmek değildir. Olsa olsa, İslamiyet'in bir yaşanış biçimi, İslamiyet'in bir algılamş biçimi, İslamiyet'i, İslam esaslarını daha içten, daha derinden, daha özel olarak kişinin kendisine mal etme gayretidir diyebiliriz. Bir de şu hadis var, Cibril Hadis'i diye geçer. Bu hadiste, İslam Dini içerisindeki tasavvufun yerini, çok veciz bir şekilde bulabiliyoruz. Bilindiği gibi, İslamiyet'in iman, ibadet, muamelat, ahlak gibi dört temel esası var. Hatta, üçe de indirgeyebiliriz; iman, ibadet muamelat, bir de ahlak cephesi. İman cephesiyle, kelam diye bir bilim meşgul olmuş. İbadetlerle, fıkıh diye bir İslam ilmi meşgul olmuş. Ahlak cephesiyle ise, daha çok tasavvuf meşgul olmuştur. Bu üç esası içerisinde bulunduran bir hadis, Cibril Hadisi. Cebrail, biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimize getiren, İslam'ı öğreten büyük meleklerden birisi. Zaman zaman insan şeklinde gelip Peygamberimize sorular sorarmış. Karşılıklı konuşmaları sırasında, dinin birtakım özellikleri böylece insanlarm zihinlerine yerleşiyor. Yine, böyle, bir gün geliyor ve soruyor "iman nedir?" İmanı, 6 şartıyla izah ediyor Peygamberimiz; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere inannıak. "İslam nedir?" İslam'ı da 5 şartıyla, Kelime-i Şehadet, namaz, oruç, hac, zekat şeklinde izah eder. Üçüncü soru "ihsan nedir?" Tasavvufta önemli bir kavram ihsan. Aslında, geniş anlamlı bir kelime. Türkçemizde, yardım etmek, vermek gibi algılanır. o mana da var; ama, buradaki manası, biraz daha farklı. Çok ilgi çekicidir anlamı: İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da, O seni görüyor. İbadet, hem, bildiğimiz formal ibadettir; namazı, orucu yerine getirmek gibi, hem de kulluk demektir. Onun için, geniş manasıyla ele almamız lazım; kulluk etmek. Bir insan sadece namaz kılarken kul değil; insan, sabah kalkıştan, akşam yatışa kadar, doğumundan ölümüne kadar her zaman kuldur. Onun için geniş anlamıyla ele alıyoruz. Bir kere daha ifade ediyorum; demek ki, "ihsan, Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmendir, her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni görüyor." İşte muhterem hanımlar, İslam tasavvufunun özü, bu İhsan Hadisinde gizlidir. Bizim tasavvuf literatürünü incelediğimiz takdirde, dayanak olarak bir -67-

7 şeyler ararken, en önce göz önünde tutulan hususlardan birisi, bu hadis. Yani, Allah'ı görüyormuş gibi davranmak. N asıl mümkün olur bu? Tasavvuf der ki, "İnsanın Allah'ı görmesi için, kendisini görmemesi lazım." Ben kendim varım; yürüyen, konuşan, yiyen, içen, bir yer işgal eden bir varlığım, nasıl görmemem mümkün? Kendini görmemek demek, nefsini, enaniyyetini, kibirlerini, gururlarını, benliklerini görmemek, onların etkisinden kurtulmak demektir. Aslında, konunun biraz daha derinliğine inecek olursak, ta işin başında, insan Allah'ın en mükemmel eseridir. insanda, maddeyle mana, ruhla beden bir araya gelmiş. Başka varlıklarda bu yok. Ezelde insan emaneti kabul etmiş. Sormuş Allah "emaneti, yere, göğe, dağa, taşa teklif ediyor", hiç birisi kabul etmiyor, çekiniyorlar. "Ama, insan yüklendi" diyor. Nedir o emanet? Bunun yorumu uzunca sürer. Yine "Elestü bi rabbiküm" diye sorulmuş "evet" demişiz "rabbimsin" demişiz. insanın yaradılışındaki bu ikili durum, maddeyle mana, devamlı bir mücadele halinde. Benim bedenim var, bedenimin güçleri var. Karmını doyurmam, çabalayıp gay yaşamam, toplumda bir yer edinmem lazım; bunun için çalışıp, ret etmem lazım. Tabii bir şey. Ama, tabir caiz se, bu maddi unsurları, Allah, mayamıza biraz fazla koymuş. Sadece onların etkisinde kalırsak, hayvandan farkımız kalmaz. :Bu dengeyi sağlayabilmek için, ruh dediğimiz, mana dediğimiz, bir unsurumuz da var. İkisi hep mücadele halinde. Bu mücadele sırasında, olgun insan olmak için, ezelde verdiğimiz sözü "evet Rabbimizsin" sözünü hatırlayabilmemiz için, ona uygun bir yaşayış takip edebilmemiz için, ruhumuzun, manamızın biraz kollanması lazım. işte, görmemek derken, kişinin kendisini görmemesi derken, bu beşeri, tabiri caizse hayvanı, nefsani duyguların kontrol altında tutulması lazım. Onlar kontrol altında tutulduğu vakit, kişi, her zaman kendisini Allah'ın huzurunda hissedecek bir hayat seviyesi yakalaya bilir. Tasavvufta buna nefıs terbiyesi deniyor, tasavvufta buna riyazet deniyor, mücahede deniyor; yani, kendi içimizdeki aşırılıkları, fazlalıkları yok etmeye çalışmak deniyor ve her türlü faaliyet sırasında, Hak ile bir olmak -tasavvufta bir güzel tabir de var- "El işte gönül Hak'ta olmak". Dünyevi manada da bir SÖZ var "El işte, gönül oynaşta olmak." O da bir tezahürdür tabii. Orada da buna ışık tutabilecek bir unsur vardır; ama, biz kendi konumuza çekelim, El işte gönül Hak'ta; yani, insan, dünya planında görevi neyse, her zaman, en güzel biçimde onları yapmaktan asla geri kalmayacak; ama, bütün bu faaliyetler sırasında dahi, içinde Hak'la beraber olma duygusunu yaşatması, her zaman mümkündür. Tasavvufta buna, zikr-i daim, her an Allah'ı zikretmek denir. Salat-ı Daime ise devamlı namaz... Öyle bir olgunluk seviyesine çıkan insanlardan bahsediliyor ki, onlar sanki her zaman namazdaymış gibi kendilerini Allah'ın huzurunda hissedecek seviyeye çıkıyorlar. Tarihten bir örnekle bunu canlandırmaya çalışalım. Bu bize biraz zor gelecektir; yani, ben atölyemde çalışacağım, mağazamda çalışacağım, hekimsem -68-

8 hastarola meşgul olacağım, öğretmensem sınıfta ders vereceğim, ev kadınıysam evimde işlerimi yapacağım; ama, bütün bu faaliyetler sırasında nasıl gönlüm Hak'la beraber olacak?.. imkansız bir şey değil bu. Zor; ama, imkansız bir şey değil. Genellikle, tasavvuf deyince de, sadece ahireti düşünmek, sadece Allah'ı düşünmek, dünyevi konularda biraz yaya kalmak, pasif kalmak, bir köşeye çekilmek gibi düşünceler zihnimize dolar. Bunun sebebi, bazı kimseler bunu tercih ettiğinden dolayıdır; yoksa, İslamiyet'in ve tasavvufun telkin ettiği hayat görüşü değildir bu. Bu tarihi misal çok enteresan. Tarihimizde, Yavuz Sultan Selim'in adını hepimiz biliriz. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü, en büyük cihangirlerinden birisidir. Çok kısa zamanda, o günün şartlarıyla, ordularını, İstanbul'dan alıp Mısır'a nasıl götürdüğü, bugünün stratejistleri tarafından bile hayranlıkla karşılamyor. Büyük bir orduyu, her türlü ikmalini sağlayarak götürme ve zaferle dönebilme. Anlatıldığına göre, dünya haritasını önüne koymuş, bakmış Yavuz Sultan Selim "dünya bir hükümdar için neyse; ama, iki hükümdara az gelir" demiş. Bu kadar büyük hayalleri olan birisi. İşte bu Yavuz Sultan Selim"in ölümüne yakın çok ibret verici bir sözü var. Onun hekimi ve nedimi Hasan Can var, hem doktoru, hem sohbet arkadaşı, en son kendisini muayene ediyor ve diyor ki "Sul tanım, artık Hak ile beraber olmak zamanıdır." O her zamanki celadetiyle doğruluyor "Hasan Can "ya sen bizi şimdiye kadar kiminle bilirdin?" diyor. Hanımefendiler, ölümüne yakın gösteriş lafı edilmez. Bu lafın yüzde yüz doğru olduğuna inanınak için çok sebep vardır. Sanat olsun diye, beğensinler diye hilafı hakikat sözler söylenmez. İtiraflar, biliyorsunuz, ölüme yakın anlarda söylenir. Onun için, bu sözü gerçek olarak kabul etmemek için herhangi bir sebebimiz yoktur. Ne anlıyoruz bu sözden: Demek ki, Yavuz Sultan Selim, o büyük mücadelesi sırasında dahi, her zaman Hak'la beraber olabilmenin sırrını yakalamış bir insan. O sırada sözünün devamı var, Yasin-i Şerif okunmasını istiyor ve Yasin-i Şerif okunurken, belli bir yere gelindiği vakit, ruhunu teslim ediyor. İşte, bizim geçmiş büyük medeniyetimizde, tarihimizde, tasavvufun rolü çok büyüktür. Bizim İslamiyeti benimseyişimiz, tasavvufi üslup içerisinde olmuştur, daha çok tasavvuf ağırlıklı bir İslamiyettir bizimki. Anadolu'nun pek çok yerinde, bugün, o insanlara ait hatıralar var. Alperenler, Derviş Gaziler, türbeler vesaire yoluyla onların varlıklarını bugün de devam ettirdiklerini görmekteyiz. Demek ki, tasavvuf, Allah'ı görüyormuş gibi hareket etmek, Allah'ı görüyormuş gibi davranmak, onun gereklerini yerine getirmek. Konuşmamın başında, bir parça insanın yapısından söz ettim. Önemine binaen bir kere daha tekrarlamak istiyorum. insanın, bir maddesi bir de manası, insanın bir bedeni bir de ruhu bulunmakta ve ikisi arasında bir mücadele var. Detaylandırayım biraz. İnsanın yapısında, hırs var, tamalı var, daha çok kazanma, daha çok şeye sahip olmak var. Bu lazım, bu olmasa kimse çalışıp çabala- -69-

9 maz, çeşitli kazançların peşinde koşmaz. Medeniyetler, biraz da bu dürtülerin neticesi oluşabilmektedir; ama, bu duygu, eğitilmezse, belli bir seviyede tutulmazsa, insan hayvandan daha beter bir seviyeye düşer. Bakın, ne zaman fark ederiz? Hırsın, tamahın küçük örnekleri var. Faraza, sokağa çıkma yasağı oldu ve yarın fırınlar açılmayacak dendi. Bir evin, iki veya üç ekmek, her günkü kontenjaın belli. Ne hikmetse, o gün beş alırız, altı alırız, ertesi gün de çöp bidonlarına bütün bütün ekmekler atılır. Pikniğe gideriz, kıra gideriz, toplulukla iştahlar biraz daha açıktır; fakat, daymayacak gibi, daha fazla alırız, daha fazla yemek isteriz; o gün akşam da mide fesadından sıkıntıya düşeriz. Yani, bu hırslarımız, bu tamahlarımız kontrol altında tutulmadığı takdirde, hep böyle azmanlaşmak, daha öteye gitmek, daha çok sahip olmak temayülündedir. Bu da kavgaya, korkunç bir mücadeleye, tabiri caizse insanı, hayvandan daha aşağı bir seviyeye düşürmeye yönelik bir çizgiye insanı getirebilmektedir. İşte, onun için, din; bu ruh - beden, madde - mana mücadelesinde, manevi tarafı, ruhi tarafı biraz daha kollamak için gelmiştir. Din içerisinde tasavvuf da, bunu, tarih boyunca, bir takım tarikatlar adı altında sistemleştirmiş; şöyle yaparsan daha iyi sonuç alabilirsin demiş. Kendi tabirleriyle söylersek, kıllet-i taam, kıllet-i kelam, kıllet-i menam; az yemek, az uyumak, az konuşmak. Hiç yememek değil. Hani klasik lafımız var, yaşamak için yemek, yoksa yemek için yaşamak değil. Az konuşmak. Peygamberimizin hadisi var; "Kişinin Müslümanlığının güzelliğinin bir belirtisi, boş şeyleri terk etmesidir, gereksiz şeyleri terk etmesidir." Lafın açtığı yaraları hep görüp durmaktayız. Dedikodu, laf taşıma, vesaire... Bu bir küçük zevk veriyor insana; ama, ufak bir eğitimden geçtiği vakit bir insan, bunların faydasızhğını, lüzumsuzluğunu aniayacak ve lazım olduğu kadar konuşacaktır. Az uyumale Hiç uyumamak değil tabii; ancak, bedenin ihtiyaç duyduğu kadar uyumak. Bunlar, işin belki alfabesidir. Biraz daha geliştirmek suretiyle, ruh eğitiminin nasıl olacağını, tarih boyunca bize, tasavvuf kurumları anlatagelmiş tir. Bu genel manadaki giriş mahiyetindeki bilgilerden sonra, size bir- iki tasavvuf tarifi vermek istiyorum. Tasavvuf mensupları, ta, Hicri II. 1 Miladi VIII. Yüzyıldan beri, çeşitli eserler ortaya koymuşlar ve kendileri, kendi alanlarını tarif etmişlerdir. Bir tarif şöyle: Tasavvufun başlangıcı ilim, ortası amel -yani uygulama- sonu da mevhibe, Allah'ın bağışı. Kendi tabiriyle "evveli ilim, ortası am el, ahiri mevhibe." Başlangıcı ilim, orta kısmı bildiğiyle am el etmek, onu uygulamaya geçirmek, ondan sonra Cenab-ı Hak'tan beklenen birtakım lütüflara, bağışiara ermek. Bir - iki cümleyle açayım. İlim deyince, din ilmi, önce din ilmini öğrenilecek. Çünkü; başta, İslam tasavvufu, İslami dairede, çerçevede faaliyet gösteren bir alandır. Onun dışında birtakım neticelere ulaştığını iddia eden kimseler varsa, onlar çok şahsi şeylerdir, geneli ilgilendirmez. Demek ki, önce, ilmihal diyoruz; iman esasları, ibadet esasları, Müslümanlığın asgari bilgilerini, asgari temellerini öğrenmekle bu işin başlaması lazım. Ondan sonra bir -70-

10 adım daha atarak, tasavvufun nazari, kitaplardan öğrenilebilecek yönleri varsa, onları elde etmeye çalışmak. Bilgi güzel bir şey; ama, tek başına fazla değer taşımaz. Bilginin hayata geçirilmesi, uygulanması lazımdır. Din terimi olarak bunun adına "amel" diyoruz. Kur'an'da sıkça geçen arnel-i salih, iyi amel, hayırlı amel... Arneli salihin sınırları son derece geniş. Kişinin, kişisel olarak, ferdi olarak yaptığı ibadet, vesairenin yanında, topluma yönelik her türlü güzel iş de, arnel-i salihtir. Demek ki, ikinci kademe, bildiklerini uygulamaktır; yani, mesela, ibadetlerilli eksiksiz yapmaya gayret etmektir. En başta ifade ettiğim, zahir - batm, şeriat - tarikat dengesine dikkat etmektir. Amelsiz, ibadetsiz, sadece gönül temizliğiyle acaba tasavvuf mümkün mü? Ben, yirmi - yirmibeş senedir, önce kitaplardan okuyarak, ilim yaparak bu işi öğrendim. Bizim literatürümüzde, bizim İslam Dini çerçevesinden, o gözle baktığımız vakit, buna pek imkan yok, bunun pek yolu yok. Onun için, bir kimse, herhangi bir tarikata, herhangi bir tasavvuf ekolüne mensup olduğu zaman, o aynı zamanda dini görevlerini de, dini veeibelerini de mümkün olduğu kadar eksiksiz yapmaya gayret ediyor demektir, gayret etmek durumundadır. İşte, şu benzetmeler yapılır: Tasavvufun insanı ulaştıracağı şeye hakikat denir. Bunun bir sıralaması da vardır. Dört kapı: Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. En son ulaşılan nokta hakikat. Kısaca, şeriat ve hakikat terimiyle ifade etmek de mümkün. Şeriat bedense, hakikat ruhtur. Tek başına biri bir şey yapamaz. Şeriat bir kap, hakikat onun içerisindeki su, muhteva. Şu bardak, faraza şeriattır, dindir, diııin dış yüzüdür. Bardak bir işe yarar; ama, boşsa, yan yarıya değer taşır. Bardağın yapılma amacı, imal edilme amacı, içinde su bulundurmasıdır. Su yoksa, o boş bardaktır. Ama, amaç suyınuş; bardaksız ben suyu elde edebilir miyim? Hayır, bu bardak olmasa, bu su dökülür kaybolur gider. Dolayısıyla, kullanışlı hale gelmez. Ortası amel, iş derken, dinin zahiri yönünün ihmal edilmesi ile gerçekleşebilecek bir tasavvufi amaç, bir iç zenginliği, bir ruh zenginliğini, İslami çerçevede kaldığımız sürece mümkün görmemek lazım. Sonu mevhibe, bağış, Allah'ın bağışı. Az evvel bahsettiğimiz işte imanın tadı, lezzeti. Dinden, dindarlıktan duyulması gereken ruh huzuru, ruh güzelliği. O da işte, bağış olarak, mevhibe olarak değerlendirilebilecek şeylerdir. Topadayacak olursak, demek ki, bu tarife göre, önce tasavvufi alana bir merakımız, nasıl oluyor bu acaba diye bir sualimiz varsa, önce işin bilgi tarafı, dini şartların asgari bilinmesi geliyor. İkinci merhale, onların uygulanmaya çalışılması. Ondan sonra da, Cenab-ı Hak'tan, ruhumuza, içimize, kalbirnize birtakım bağışların gelmesini beklemek lazım. Bir tarif daha verip geçeceğim. Cüneyd El Bağdadi, Hicri III. asır, Miladi IX. asırlarda yaşamış bir kimse. Bütün tarikatların silsilesinde yer alan bir şahıstır ve Seyyidü Taife, yani, tasavvufmensuplarınm efendisi, büyüğü diye anılan zat. Diyor ki "Tasavvuf, Hakk'ın seni sende öldürmesi, kendisiyle diriltme- -71-

11 sidir. Biraz açayım, Cenab-ı Hakk'm, seni senlikten, sen olmaktan, yani ham, kaba, işlenmemiş, olguıılaşmamış bir insan olmaktan çıkarması ve yeniden kendisiyle diriltmesi demektir. Tasavvuf metinleri içerisinde çokça geçer "Ölmeden evvel ölünüz." Buradaki öl~ek, mecazi anlamda bir ölme. Nefsi öldürmek deriz, nefs ölmez. Nefs, bildiğimiz, bizim canlılığımızı devam ettiren tarafımız. O ölse, insan da ölür. Şu halde, nefsin ölmesi demek, nefsin olgunlaşması, yani kontrol altında tutulması; demin ifade etmeye çalıştığım aşırılıklardan temizlenmesi demektir. Tabiri caizse, ormandan ağaçlar kesilir, tomruklar halinde durur. İnsan, hiç eğitilmediği vakit, o tomruklar gibi telakki edilebilir. Tabii o da bir değer taşır; ama, ondan mobilya yapılması, ondan masa sandalye yapılıp kullanışlı hale gelmesi için, hızardan, çeşitli aletlerden geçmesi, pırıl pınl hale gelmesi, kullanışlı hale gelmesi lazım. Tabiatta, doğada, mermer, büyük kitleler halinde duruyor. Kocaman taş; ama, mermer atölyelerinden geçtiği vakit ne kadar güzel, kullanışlı hale geliyor, lavabo haline geliyor. İşte, onların kullanışlı hale gelmesi için geçirdiği safhaları, insanın da olgunlaşması için geçirdiği safhalara benzetebiliriz. Bunun sonucu olarak tasavvuf tariflerinden birisi de "İlahi ahlakla ahlaklanmak. N e demek ilahi ahlak? Allah, kilinatın yaratıcısı. Allah'ın isimleri var; El Esmaül Hüsna, 99 isim diyoruz. Onları benimsemek, insanın kendi varlığında onların izlerini yaşatmaya çalışması, ilahi ahiakla ahiaklanmanın bir tezahürü. Allah, herkese veriyor; mürnin demiyor, kilfir demiyor, kötü demiyor, iyi demiyor, yarattığı her insanın -iyi kötü ayırımı yapmaksızın- her insanın nzkı- -1~- 111 vernıekledir. Bu1ıu1ı blr LctLll V.i.i.lLi..O..- sı, insanlan sevmesi ve insanlara inancına, mezhebine, insan olarak değer vermesi gerekir. Tasavvuf tarihinde, örnek bir menkibe var; Seri El Sakati, diye geçer. Cüneydi Bağdildi'nin de hocası, şeyhi. Diyor ki: "Bir kere elhamdülillah dediğim için, otuz senedir tövbe istiğfar ediyorum." Çarpıcı bir şey. Elhamdülillah güzel bir şey, Allah'a şükretmek demektir. "Nasıl oluyor?.. Bu bir dua sözü, bu yüzden tövbe mi edilir?" diyorlar. Cüneydi Bağdadi, ve Seri El Sakati, taeirlik yapan, tüccardan kimseler, kumaş ticareti yaparlar. Bu arada ifade edelim, tasavvufa yönelmek, dünya ile alakayı kesmek, işi gücü bırakmak, devamlı namaz kılmak, zikretmek değil. Maişetini temin edecek bir işe sahip olması, başta gelen özelliktir. Hiç kimseye yük olmamak, elinin emeğiyle yaşamak, yine bu yolun icaplarından birisi. Konuya dönelim. Bu zat Bağdat'ta yaşamış ve ticaretle meşgul. Bir gece, o çarşıda yangın çıkıyor; hani, mal canın yongasıdır. Herkes yollara düşmüş koşuyorlar, acaba bir parça bir şey kurtarabilir miyiz diye. Seri El Sakati de aynı yola girmiş, dükkanına doğru hızla ilerliyor. Yolda birisi diyor ki "Müjde, senin dükkan kurtuldu, yangın yön değiştirdi. "Elhamdülillah Ya Rabbi" diyor. Hemen arkasından da "ben, konu komşu, eş dost, bunca insanın zararını bir an olsun unutup, sadece şahsım için, sadece kendi dükkanım kurtuldu- -72-

12 ğu için Elhamdülillah dediğimden dolayı pişmanlık duyuyorum ya Rabbi, beni affet, bağışla diye dua ediyor." İşte, böyle bir özgecilik, böyle bir digerkamlık duygusunun ruhlara yerleşmesi lazım tasavvufun sonucu olarak. Yoksa, tasavvufta tuzaklar da çoktur. Belli bir işlemden sonra, öyle farkına varmadığı kibire, gurura kapılır ki insan, Allah katında en değerli benim diye düşünür. Bunu lisanen söylemese bile, böyle bir duygu içerisindedir. Başkalarım küçük görmeye başlar. Bu duygucia demir atıp kalacak bir insan, o yola hiç girmese, sanki daha iyi olurdu diyebiliriz. Tasavvufun yetiştirdiği insan tipine, tarihimizde süfi denir, derviş denir. Derviş, süfi, ideal anlamıyla olgun insan, mükemmel insan demektir. Demin bir tarif aldığımız Cüneydi Bağdildi'den bir de size sufı: tarifi vereceğim. Soru - Sufi mi, sofi mi? Dr. Mehmet -Efendim, "Sofinin Mektupları" çıktı şimdi, bir felsefi kitap. Sofi bir isim. Batı dillerinde, sofı ve sofi... Mesela biz Davut diyoruz, Batı dillerinde David deniliyor. Etimolojisini çok iyi bilmiyorum. Arapça olarak sufi, sofu denmiş. Onun için biz, derviş deyip geçelim. Bakınız, sufı: nasıl olmalı Cüneydi Bağdadi'ye göre; diyor ki: "Sufi, yani derviş, yani olgun insan yeryl'ızüne benzer, ona her kötü şey atılır; ama, ondan ancak iyi şeyler biter." Tevazu, alçakgönüllülük bakımından, olgun insanla yeryüzü arasındaki benzetme sıkça yapılır. Öyle değil mi; toprak, ne verirsek kabul ediyor. Son senelerde, sentetik mamüller, çoğaldı, toprak plastiği bir türlü eritemiyor, bilmem kaç sene geçmesi lazımmış. Onun için çevrecilik yaygınlaşmaya başladı. Onun dışında, organik maddelerin hepsini, altı ay, bir sene, iki sene sonra birtakım güzelliklere dönüştürüyor. Ektiğimiz tohuma göre bize mahsuller vermektedir. Her pisliği, çürümüş, vesaire ne varsa atarız toprağa, toprak bize güzel şeyler verir. İşte, olgun insan böyle olmalı diyor. Herkes çiğner onu, ona her kötü şey atılır; ama, ondan ancak iyi şeyler bitmeli. "O yağmur gibidir, her yeri sular. Bulut gibidir, her yeri gölgelendirir. Güneş gibidir, her yeri, herkesi aydmlatır." Burada, işte şu bizde ndi, şu bize yakındı gibi subjektif aynmlara, indi tercihlere yer olmadığı, insan olarak herkesin Allah katında bir değeri olduğunu düşünmek gerek. Hanımefendinin, az evvel bahsettiği, piyasada kalmadı o kitabım. "Yunus Emre'nin İlahi Aşk ve İnsan Sevgisi." İnsan nedir, tasavvufun, dinininsana bakışı nedir; orada, Yunus'tan aldığım mısralarla açıklamaya çalıştım. Birkaç aya kadar yeni baskısı yapılırsa, takip ederseniz, inşallah orada biraz daha teferruatlı bilgi bulunmaktadır. Kısa bir beyitle, bir tasavvuf tarifi daha vereceğim. "Tasavvuf, yar olup bar olmamaktır, Gül-i gülzar olup, har olmamaktır." Tabii, Dede Ömer Ruşeni. İstanbul'da yaşamış, Tebriz'e gitmiş, Mısır'a gitmiş. "Yar olup bar olmamaktır; gül-i gülzar olup, har olmamaktır." Açıklayayım. -73-

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu Yazar: Emre Dorman İletişim: www.emredorman.com Kapak Tasarım: Gökhan Koç Sayfa

Detaylı

BAŞLARKEN. Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Ağulu ekmeği aşı Bal ile yağ ede bir söz

BAŞLARKEN. Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Ağulu ekmeği aşı Bal ile yağ ede bir söz BAŞLARKEN Gemiler limanlara sığınır, kuşlar yuvalarına, herkes bir yere, ben kelimelere sığınırım çoğu zaman. Dillerin sustuğu yerde kalemler ve kâğıtlar değil midir nice dertlinin derdini hiç itirazsız

Detaylı

GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ. Dost Kazanmak 8.5.1998

GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ. Dost Kazanmak 8.5.1998 GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ Dost Kazanmak 8.5.1998 Dost kazanmanın yolu, insanlara değer vermekten geçer. Değer vermek için de insanların hep iyi taraflarını görmeli ve bu hâllerini takdir etmeliyiz.

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

İNSANLAR UYURLAR ÖLÜNCE UYANIRLAR EMRE DORMAN

İNSANLAR UYURLAR ÖLÜNCE UYANIRLAR EMRE DORMAN İNSANLAR UYURLAR ÖLÜNCE UYANIRLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: İnsanlar Uyurlar, Ölünce Uyanırlar Yazar: Emre Dorman İletişim: www.emredorman.com

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

TATİL KÜLTÜRÜ. düğünümüz var ama nasıl? eleştirme - eleştirilme aynaların sırrı ayşe hümeyra ökten ile söyleşi

TATİL KÜLTÜRÜ. düğünümüz var ama nasıl? eleştirme - eleştirilme aynaların sırrı ayşe hümeyra ökten ile söyleşi DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR TEMMUZ 2015 TATİL KÜLTÜRÜ düğünümüz var ama nasıl? eleştirme - eleştirilme aynaların sırrı ayşe hümeyra ökten ile söyleşi O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına

Detaylı

Alevilik Aşkı. Remzi Kaptan

Alevilik Aşkı. Remzi Kaptan 1 Alevilik Aşkı 2 , kişilik bilincine ulaştıktan sonra tercihini Alevilik yoluna hizmetten yana yaptı. Bu tercihin gereği olarak Alevilik yoluna hizmetini sürdürmeye devam ediyor. İletişim için: remzi.kaptan@yahoo.com

Detaylı

- Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar -

- Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar - SÖZÜN ÖZÜ ATASÖZÜ - Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar - RIFKI KAYMAZ Atasözlerimizin penceresinden 40 Söz Kırk Yazı 1 Sunuş İnsan yaratılmışların en şereflisi. Canlı, cansız her varlık ona hizmet

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi. Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri

TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi. Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri Yayın No: 486 Sempozyum ve Paneller Serisi : 46 ISBN 978-975-389-650-1 10.06.Y.0005.486 Yayıncı Sertifi ka No : 15402 Bütün

Detaylı

Ulu lar, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., Ankara trz, 121. 5

Ulu lar, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., Ankara trz, 121. 5 VÎRANÎ BABA NIN FAKR-NÂMESİNDE TASAVVUFÎ UNSURLAR Mehmet ATALAN * Vîrânî hakkında şimdiye kadar herhangi bir kaynakta fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bundan dolayıdır ki, oldukça önemli görülen bu ozanın

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ HAZIRLAYAN: Seda BİLGİÇLİ 121820023008 DANIŞMAN: PROF.

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI / 1043 İLMİ ESERLER: 166

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI / 1043 İLMİ ESERLER: 166 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI / 1043 İLMİ ESERLER: 166 Tashih: Sedat MEMİŞ Hacı Duran NAMLI Grafik & Tasarım: Abdullah PAÇACI Baskı: Kalkan Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. (0312) 341 92 34 1. Baskı

Detaylı

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden.

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Manevi buhrandan Hakk ın Burhan ına Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Dinî anlamda, Allah rızası için, O nun

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI - 840 CEP KİTAPLARI - 99. Tashih İsmail Derin. Grafik & Tasarım Emre YILDIZ. Kapak Hat Mehmet Arif VURAL.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI - 840 CEP KİTAPLARI - 99. Tashih İsmail Derin. Grafik & Tasarım Emre YILDIZ. Kapak Hat Mehmet Arif VURAL. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI - 840 CEP KİTAPLARI - 99 Tashih İsmail Derin Grafik & Tasarım Emre YILDIZ Kapak Hat Mehmet Arif VURAL Baskı 1.Baskı, Ankara - 2011 Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı: 0

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Akademi Mecmuası'nın ücretsiz ekidir Yayına Hazırlayanlar: Dr. Nevnihal BAYAR Kübra YETİŞ ŞAMLI Kapak Tasarım: Tûba ŞAMLI Basım: ÖZAL Matbaası Dağıtım: Ertuğrul

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden RUHUMUZU ARARKE N KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden KEND İ RUHUIV_UZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9).911. Tethulfah Gülen NIL Kendi Ruhumuzu Ararken (Prizma - 9) Copyright C) Nil Yayınları,

Detaylı

Değerli Kubbealtı Dostları

Değerli Kubbealtı Dostları Değerli Kubbealtı Dostları Y eni bir sayıda yine beraberiz. Öncelikle mübârek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, hayırlara vesîle olmasını diliyoruz. Mecmuamızın bu sayısını, doğumunun 800. yılı dolayısıyla,

Detaylı

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AŞK METAFİZİĞİ (İBN SÎNÂ VE MEVLÂNA DA AŞK FELSEFELERI)

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AŞK METAFİZİĞİ (İBN SÎNÂ VE MEVLÂNA DA AŞK FELSEFELERI) ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 4 Article Number: C0022 SOCIAL SCIENCES THEOLOGY-ISLAMIC PHYLOSOPHY Received: February 2007 Accepted: October 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

Tutumlu olmak için 10 neden

Tutumlu olmak için 10 neden TUTUMLU OLMA İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi koruma ve kullanmasına tutumlu olmak denir. Tutumluluk hiçbir zaman cimrilik demek değildir. Tutumlu insan

Detaylı

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar!

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar! MİLLİYETÇİ SİYASİ HAFTALIK GAZETE SAYI 429 Y I L : 9 EY TÜRK KENDİNE DÖN... 23 OCAK 1978 PAZARTESİ FİYATI 5 TL. a Ecevit Hükümet Olmak için «Devlet enkazdır», «Hazine iflâs etmiştir.» diyerek Devleti tahrip

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

YENİDEN MERHABA. Genel Yayın Yönetmeni Doç. Dr. Oğuz Öcal

YENİDEN MERHABA. Genel Yayın Yönetmeni Doç. Dr. Oğuz Öcal 1 94 YENİDEN MERHABA Öğrencilik yıllarımda, bir grup sanat ve edebiyatsever arkadaşımız tarafından heyecanla çıkarılan, ancak özellikle haricî nedenlerle yayın hayatı sona eren Kırıkkalem dergisi, son

Detaylı

AYLIK AYLIK TASAVVUF KÜLTÜRÜ DERGİSİ DERGİSİ

AYLIK AYLIK TASAVVUF KÜLTÜRÜ DERGİSİ DERGİSİ KASIM MART 2014 2015 62.sayı 66.sayı AYLIK AYLIK TASAVVUF KÜLTÜRÜ DERGİSİ DERGİSİ Sâmiha HZ. Harakâni Ayverdi EDÝTÖRDEN Merhaba dostlar, Yeni bir yılda üçüncü sayımıza ulaş k. Zaman çok çabuk geçiyor.

Detaylı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı DiYANET işleri BAŞKANLIGI Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ANKARA2008 GÜNCEL DiNi MESELELER istişare TOPLANTISI - ll (16-18 Kasım 2007) Yayına Hazırlayan Dr. Mehmet BULUT Türfr..ive Diyanet Vakfı İslaı-n

Detaylı