Biz bu yazýmýzda tarih,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz bu yazýmýzda tarih,"

Transkript

1 citation Özet Bu çalýþmada Zafer Ahmed el-usmânî et- Tehânevî nin (ö. 1974) kýsaca hayatý ve eserleri hakkýnda bilgi verilmiþ, ardýndan Ý lâü s-sünen adlý eseri tanýtýlmýþtýr. Anahtar Kelimeler: et-tehânevî, Ý lâü s-sünen, Ahkâm Hadislerin Þerhi. Biz bu yazýmýzda tarih, tasavvuf, tefsir, fýkýh ve hadis usulü gibi birçok alanda kendini yetiþtirmiþ, Hint asýllý bir âlim olan Zafer Ahmed b. Latîf el-usmânî et-tehânevî nin (h /m )ý lâü ssünen a dlý eserini tanýtmaya çalýþtýk. Söz konusu bu eserin tanýtýmýný yaparken konuyla ilgili araþtýrmalardan 01, yazýlý ansiklopedik malumattan 02 ve kitabý tahkik edenlerin vermiþ olduðu bilgilerden 03 yararlandýk. Çalýþmanýn asýl hedefi eser tanýtýmý olduðundan, burada, müellifin hayatý ve eserlerine geniþ yer verilmeyecek; sadece yazar ve eserleri hakkýnda genel bir kanaat edinebilecek ölçüde bilgi sunulmuþtur. Ayrýca tanýtýmýný yaptýðýmýz bu eserin, içeriði hakkýnda bilgi sahibi olunmasý için fihrist bölümünün tercümesi verilmiþtir. I. Zafer Ahmed in hayatý ve eserleri Ý lâü s-sünen in müellifi Zafer Ahmed, hicrî 1310(m.1892) yýlýnda Hindistan ýn büyük ilim merkezlerinden biri olan Deoband (Diyobend) þehrinde doðmuþ, küçük yaþta annesini yitirmiþ, onu takva sahibi ninesi büyütmüþtür. Ýlk tahsiline doðduðu þehrin meþhur hafýzlarýndan Kur an eðitimi alarak baþlamýþtýr. Ayný zamanda Karaçi deki Daru l-ulumi Ýslamiyye nin kurucusu olan Mevlana Muhammed Þefi Diyobendî nin babasý Mevlana Muhammed Yasin den Farsça ve- Urduca dinî ilimler ve Matematik tahsil etmiþtir. Daha sonradiyobend þehrindenthana Bhawan a (Tanabon) giderek dayýsý Mevlana Muhammed Eþref Ali 01. Mehmet Özþekel, Pakistan da Hadis Çalýþmalarý, (Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 1992), ss ; Daudi, Halid Zaferullah Pakistan ve Hindistan da Þah Veliyullah ed-dehlevî den (ö.1176/1762) Günümüze Kadar Hadis Çalýþmalarý (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, 1994), ss ; Yasir Ýsmail Mustafa el-ubeydi, Kavâid mustalahi l-hadis nde imam et-tehânevî fî kitabihi i lâüs s-sünen (Yüksek Lisans Tezi, Câmiatu l-ýslamiyye Baðdat, 2006), ss Ebu Bekir Sifil, lâü s-sünen mad., Ý.A.T.D.V.Y.,( ), XXII, s Zafer Ahmed et-tehânevî, Kavâid fî Ulûmi l-hadis, Thk. Abdu l-fettah Ebu Gudde, (Beyrut: 2007) s et-tehânevî, Zafer Ahmed lâü s-sünen Thk. Muhammed Taki Usmânî,(Karaçi:1418) I, s kaynakça

2 Yusuf Akgül 108 et-tehânevî nin (ö.1362/1943) meclisine katýlmýþtýr. Burada Mevlana Muhammed Abdullah el-gengûhî nin yanýnda Arapça sarf, nahiv ve edebiyat okumuþ, dayýsýndan da tecvid ilmini tahsil etmiþtir. 01 Hakîmu l-ümme diye de anýlan dayýsý Mevlana Muhammed Eþref Ali et- Tehânevî o sýrada Beyânu l-kur an adlý eserin telifi ile uðraþtýðýndan onu Kânpûr daki Câmiu l-ulûm medresesine götürmüþtür. Orada dayýsýnýn talebelerinden Mevlana Muhammed Ýshak Berdevânî ve Mevlana Reþid Kânpûrî nin yanýnda baþta Kütübi sitte olmak üzere Miþkâtu l-mesabîh gibi hadis kitaplarýný ve hadis usul eserlerini okumuþtur. Bunlarýn yaný sýra Fýkýh, Tefsir, Edebiyat ve Mantýk sahasýyla ilgilenmiþtir senesinde Sehâranpur daki Mezâhiru l-ulûm medresesine girmiþ, orada Bezlu lmechûd adlý eserin müellifi Mevlana Halil Ahmed Seharenpûrî nin hadis derslerine katýlmýþ, bu medreseden 18 yaþýnda mezun olmuþtur. Yüksek tahsilini tamamladýðý medresede ertesi yýl ders vermeye baþlamýþ, yedi yýl boyunca Fýkýh, Usul, Mantýk ve Felsefe dersleri okutmuþtur. Buradan da Tanabon a geçerek Ýmdadu l-ulûm medresesinde hadis dersleri vermiþtir. 02 Bu arada hem hocasý ve hem de dayýsý olan Muhammed Eþref Ali, Hanefîm mezhebinin içtihat anlayýþýnýn sadece kýyasa deðil hadise de dayandýðýný or- 01. Zafer Ahmed et-tehânevî, Kavâid fî Ulûmi l- Hadis, Thk. Abdu l-fettah Ebu Gudde, (Beyrut: 2007) s Zafer Ahmed et-tehânevî, Kavâid fî Ulûmi l- Hadis, Thk. Abdu l-fettah Ebu Gudde, (Beyrut: 2007) s. 8. taya koymaya ve aleyhte ileri sürülen iddialara karþý cevap vermeye çalýþýyordu. Bunun için yazdýðý Ýhyâüs-sünen in müsveddelerinin kaybolmasý üzerine benzer bir çalýþma yapmasý için Ahmed Hasan es-senbehlî yi görevlendirmiþti. Senbehlî nin hazýrladýðý Ýhyâüssünen in ilk cildini beðenmeyen Muhammed Eþref Ali, Zafer Ahmed den onun hatalarýyla ilgili bir istidrâk yazmasýný istemiþ, Zafer Ahmed de Ýstidrâkül-hasen ala ihyâ i s-sünen i kaleme almýþtýr. Muhammed Eþref Ali çok beðendiði bu çalýþmadan sonra Senbehlî nin eserinin neþrini durdurmuþ ve eseri yazmakla Zafer Ahmed i görevlendirmiþtir. Zafer Ahmed de yirmi yýl çalýþarak meydana getirdiði iki mukaddimesiyle beraber 20 ciltlik kitabýn metin kýsmýna Ý lâü s-sünen, þerh kýsmýna Ýsdârül-minen adýný vermiþ, ikinci baskýdan itibaren eserin tamamý Ý lâü s-sünen adýyla yayýmlanmýþtýr da Burma nýn Rengun þehrindeki Medrese-i Randiyye ye yönetici olarak gitmiþ, iki sene sonra Tanabon a dönmüþ, Delâilu l-kur an adlý eserin telifiyle meþgul olmuþtur da Dakka Üniversitesi ne ders vermeye gittiði -bugün ki- Bengladeþ te Medrese-i Eþrefu l-ulûm u kurmuþtur yýllarý arasýnda Dakka daki Medrese-i Aliyye de çalýþmýþtýr. Ardýndan hacca gitmiþ, döndükten sonra Pakistan ýn Sind eyaletine baðlý Tando Allahyar daki Dâru l-ulûm da Þeyhul-hadis unvanýyla ömrünün sonuna kadar hadis okutmaya devam etmiþtir. Hicri 1394/1974 yýlý Zi l-kâde ayýnýn 8.günü 03. Ebu Bekir Sifil, lâü s-sünen, TDVÝA, XXII, s.78.

3 vefat etmiþtir. 01 Zafer Ahmed in Ý lâü s-sünen adlý kitabýnýn yaný sýra tefsir, tasavvuf, hadis gibi çeþitli alanlarda Arapça ve Urduca birçok eseri vardýr. Bunlardan bazýlarý þunlardýr: 1. Ahkâmu l-kur an (Tefsir) 2. Ýnkiþâfu l-hakikat an istihlafi t-tarikat (Tasavvuf) 3. El-Kavlu l-mâdî fî nasbi l-kâdî (Fýkýh) 4. Keþfu d-deca an vechi r-ribâ (Fýkýh) 5. Tahziru l-muslimin an muvâlâti lmüþrikîn 6. Ýncâü l-vatan an izdirâi bi imami zzaman 7. El-Kavlu l-metîn fi l-ihfâi bi âmîn 8. Þakku l-ðayn an hakký ref i l-yedeyn 9. Fâtihatu l-kelâm fi l-kýraati halfe limâm 10. El-Envâru l-muhammediyye 11. Rahmetu l-kuddûs fî tercemeti behceti n-nufûs 12. El-Itru l-verdî fî zikri l-mesihi l-mehdî 13. Terdîdi Perviziyyet Urduca ya çeviri yaptýðý eserler ise þunlardýr: 1. Þa rânî nin Adâbu l-ubudiyyet i 2. Þa rânî nin el-bahru l-mevrud u 3. Seyid Ahmed Rufâî nin el-burhânu lmüeyyed i 4. Seyid Ahmed Rufâî nin el-nizâmu lhâlis i 5. Ýbn Hacer el-askalânî nin «Behcetu nnufûs u 6. Münzirî nin et-terðîb ve t-terhîb i 7. Allame el-yafiî nin Ravdur-reyyâhîn i 01. Halid Zaferullah Daudi Pakistan ve Hindistan da Þâh Velîyullah ed-dehlevî den Günümüze Kadar Hadis Çalýþmalarý, ( ), ss Eþref Ali Tehanevî nin Arapça bir risalesidir. 02 III. Ý lâü s-sünen Zafer Ahmed in yirmi yýllýk çalýþmasýnýn ürünü olan bu eseri, Hanefî fýkhýnýn dayandýðý ahkâm hadisleri incelemek ve bu hadislerin sýhhati hakkýnda bilgi edinmek isteyenler için deðerli bir kaynaktýr. Yine bu eser, muhtelif birçok kaynaktan yararlanýlarak hazýrlandýðýndan sahasýnda mevcut en kapsamlý bilgileri içeren baþvuru kitabýdýr. Kitabýn yazýmý h yýllarý arasýnda tamamlanmýþtýr. 03 Her biri bir cilt hacmindeki yirmi iki cüzden oluþan yaklaþýk beþ bin sayfalýk eserin ilk on bir cildi Tanabon da, cüzler Karaçi de ( ) taþbaský yöntemiyle yayýmlanmýþ, daha sonra Ýdâretü l-kur ân ve l-ulûmi l-ýslâmiyye tarafýndan yine Karaçi de neþredilmiþtir. Hadisleri numaralanýp tashihler yapýlmak ve her sayfaya konu baþlýklarý yazýlmak suretiyle yeniden yayýmlanan kitapta (Karaçi 1415/1994) mukaddimeler 19, 20 ve 21. cüz olarak yer almýþ, 22. cüz eserin tamamýnýn konu baþlýklarýnýn fihristine ayrýlmýþtýr. 04 Karaçi deki baskýda Ý lâü s-sünen in ilk iki cildinde Muhammed Takî Usmânî nin tahkik ve talikleri de yer almaktadýr. Ý lâ ü s-sünenbugün mukaddimeleri, metin ve þerhiyle birlikte bir isim altýnda oniki cilt (yirmi bir 02. Yunus Ýbrahim es-semerrâî, Ulemâu l-arab fî þibhi l-kârrati l-hindiyye, (Baðdat:1986), s Mehmet Pakistan da Hadis Çalýþmalarý, (Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 1992), ss Ebu Bekir Sifil, lâü s-sünen, TDVÝA, s

4 Yusuf Akgül 110 mücellet) halinde Karaçi de 1397/1977 yýlýnda yayýnlanmýþ bulunmaktadýr. Ayrýca Beyrut ta Daru l-fikr tarafýndan Muhammed Eþref Ali nin kaleme aldýðý eser esas alýnarak Zafer Ahmed in telif ettiði Ý lâü s-sünen 20 cüz halinde yayýmlanmýþtýr. Son cilt fihrist olarak ayrýlmýþtýr. Bu eserin, Ebû Bekir Sifil tarafýndan tercümesi yapýlmakta olduðu ifade edilmiþ 01, diðer taraftan Misvak Neþriyat tarafýndan da Hadislerle Hanefi Fýkhý adýyla Türkçeye tercümesi devam etmektedir. 02 A. Kaleme alýnýþ nedeni 20. asrýn ortalarýnda Hindistan da ortaya çýkan ve kendilerine Ehl-i hadis adý verilen bir grubun, Hanefî mezhebinin hadislere istinat etmediði ve Hanefîlerin kýyasý hadise tercih ettikleri yolundaki iddialarýna cevap vermek gayesi ile yazýlan kitaplardan biri de Zafer Ahmed in Ý lâü s-sünen adlý kitabýdýr. Zafer Ahmed in bu eserini kaleme alýþ nedeninde dayýsý ve hocasý olan Muhammed Eþref Ali nin özel talebi etkili olmuþtur. Zira daha önce sözünü ettiðimiz gibi Hanefî mezhebine destek veren hadislerin toplanmasý için Muhammed Eþref Ali Ýhyâü s-sünen isim- 01. Ebu Bekir Sifil, lâü s-sünen, TDVÝA, s Henüz 15 cilde ulaþan eserin tercümesi Mehmet Erdoðan kontrolünde yapýlmakta olup sýrasýyla ciltlerin tercümesini yapanlar þunlardýr. 1.Ahmet Yücel, 2-3. Ýbrahim Tüfekçi, 4.Hakan Çavuþoðlu, Rahmi Yaran, 5. A. Yücel, Ý. Tüfekçi, Ferhat Koca, 6. Nedim Yýlmaz, Ý.Tüfekçi, 7. Ý.Tüfekçi, Yýlmaz Özdemir, Hüseyin Kayapýnar, 8. H. Kayapýnar, Ý.Tüfekçi, Ý.Tüfekçi, 11. H. Kayapýnar, Ý.Tüfekçi, 12. Ý.Tüfekçi, 13. Tahir Tural, Mehmet Canbulat, Ý.Tüfekçi, 14. Ý.Tüfekçi, Abdülhalik Duman, 15. A. Duman, Macit Bilge. li bir hadis kitabýný yazmaya baþlamýþ, müsveddelerinin kaybolmasý üzerine talebesi Ahmed Hasan Senbehlî ye kitabý tamamlama görevi vermiþtir. Fakat onun yaptýðýýhyâü s-sünen isimli çalýþmasýndan memnun olmamýþ, bundan dolayý bu görevi Zafer Ahmed e vermiþtir. Zafer Ahmed, Ýhyâü s-sünen e bir istidrak olan Ýstidrâkü l-hasen i yazmýþ, Ýhyâü s-sünen ve l-istidrâku l-hasen i tekrar gözden geçirerek birleþtirmiþ ve ismini Ý lâü s-sünen koymuþtur. 03 Zafer Ahmed kitabýnýn birinci cildini Muhammed Eþref Ali ye götürmüþ, o görünce çok beðenerek ikinci cildini yazmasýný ondan istemiþtir. Bunun üzerine Zafer Ahmed ikinci cildini yazmýþ ve bunu da ona sunmuþtur. Muhammed Eþref Ali bunu çok beðenerek üzerindeki þalý onun üzerine örtüp þöyle dediði nakledilir: Hanefi âlimleri üzerinde bin iki yüz seneden beri Ebû Hanife nin alacaðý vardý. Hamdolsun bugün bu ödendi. 04 Yine eserin yazýmýna neden olan hususlardan biri de Hanefî mezhebi ve imamý hakkýnda ileri sürülen þu üç iddiaya cevap vermektir: 1. Ebû Hanife, pek hadis bilmez ve görüþleri kýyas ve re y e dayanýr. 2. Hadise muhalefet eder, kýyas ve re yi tercih eder. 3. Mezhep imamlarý zayýf hadisleri rivayet eder. 03. Zafer et-tehânevî Ahmed, Ýlâü s-sünen Thk. Muhammed Taki Usmânî, (Karaçi:1418) I, ss Halid Zaferullah Daudi, Pakistan ve Hindistan da Þah Veliyullah ed-dehlevî den (ö.1176/1762) Günümüze Kadar Hadis Çalýþmalarý (Doktora Tezi, AÜSBE, 1994), s.161.

5 B. Yazýlýþ metodu ve bölümlenmesi Ý lâ ü s-sünen, muhaddislerin takip ettiði geleneksel usul yerine Hanefi mezhebi anlayýþýna uygun hadis usulüçerçevesinde kaleme alýnarak oluþturulmuþtur. Hadisler için mümkün olan her kaynaktan yararlanýlmýþtýr. Öte yandan eser, metin ve þerh olarak iki kýsým halinde kaleme alýnmýþtýr. Metin kýsmýnda Hanefilerin görüþlerinin delili olan sahih hadis ve sahabe kavilleri, sayfanýn üst kýsmýnda kaynaklarý ile birlikte zikredilmiþtir. Rivayetlerin sened ve metinleri hakkýnda muhaddislerin deðerlendirmelerine kýsaca temas edilmiþ, sahih rivayetlerin ardýndan bunlarý desteklemek amacýyla varsa zayýf rivayetlere de yer verilmiþtir. Þerh kýsmý olan sayfanýn alt kýsmýnda, zikredilen rivayetler sened ve metin açýsýndan tenkide tâbi tutulmuþ, fýkhî yönleri üzerinde durulmuþ, bu konularda mezhebin muteber kitaplarýndan iktibaslar yapýlmýþ, görüþ farklýlýðý olan yerlerde tercih edilen görüþ belirtilmiþtir. Sayfanýn en sonunda ise diðer mezheplerin delil olarak kullandýðý hadislerle Hanefî mezhebinin delilleri karþýlaþtýrýlmýþ, Hanefilerin delillerinin tercih sebepleri açýklanmýþtýr. 01 Ý lâ ü s-sünen in bölümlenmesi temelde fýkhî konulara göre olduðu görülmektedir. Kitabu t-tahâre den baþlayarak Kitabu l-hiyel e kadar tamamý fýkhî bölümlerdir. Sadece son kýsým olan Kitabu l-edeb ve t-tasavvuf ahlakla ilgili bir bölümdür. Her bölümün içinde geçen fýkhî konular bab baþlýðý konularak ilgili hadislerle iþlenmiþtir. 01. Ebu Bekir Sifil, lâü s-sünen, TDVÝA, s. 78. Müellifin þerhteki üslûbuna gelince, eserinde Hidâye nin tertibi esas alýnmýþ ve fýkýh bablarý altýnda konuyla ilgili hadisler bir araya getirilmiþtir. Þerh kýsmýnda her hadisle ilgili hadis usûlü kaideleri çerçevesinde izah ve incelemelerde bulunulmuþ, hadisler hakkýnda muhtelif imamlarýn görüþleri nakledilmiþ ve Hanefîlerin bakýþ açýsý ortaya konmuþtur. Bunun yanýsýra siyasi açýdan iki millet teorisini yani Pakistan ýn ayrýlmasýný destekleyen Zafer Ahmed in bu görüþünün eserine de yansýdýðý görülmektedir. 02 C. Mukaddimesi Ý lâ ü s-sünen in mukaddimesi her biri bir cilt olan üç cüzden oluþur: Birinci cüzü, Kavâid fî ulûmi lhadîs adýyladýr ki hadis usulü ile ilgilidir. Bu cüzü Zafer Ahmed yazmýþtýr. Bunun ilk baskýsý Ýnhaus-seken ila men yutaliu i lâ ü s-sünen ismiyle h te Hindistan da, ikinci baskýsý da h te Karaçi de yapýlmýþtýr. Yine bu cüzün birkaç baskýsý Abdu l-fettâh Ebû Ðudde nin tahkik ve ta likiyle yapýlmýþ ve Halep te neþredilmiþtir. Kavâid fî ulûmi l-hadîs adýyla meþhurdur. Türkçe tercümesi Ýbrahim Canan tarafýndan yapýlmýþ, Yeni Usul-i Hadis adýyla Ýzmir de 1982 yýlýnda yayýmlanmýþtýr. Hanefî düþüncesine göre hadis usulünün ilk kapsamlý çalýþmasýdýr. Kitap on bölüm(fasýl) halinde baþlýca þu hususlar üzerinde durmaktadýr: Hadis ilminde kullanýlan lafýz ve lakaplar, zayýf hadisle amel, merfu, mev- 02. Mehmet, Pakistan da Hadis Çalýþmalarý, (Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 1992), ss

6 Yusuf Akgül 112 kuf, maktu, mürsel hadis çeþitleri ve hükmü, hadisin sahih ve zayýf olarak deðerlendirilmesine dair meseleler, cerh ve ta dil esaslarý, mezhep imamlarý hakkýnda cerh ve ta dil ulemasýnýn deðerlendirmeleri, hadisler arasýndaki tearuz, Ý lâü ssünen de kullanýlan bazý terimlerin anlamlarý gibi muhtelif meselelerdir. Ýkinci cüz, Kavâid fî ulûmi l-fýkh adýyla anýlan ictihad, taklid, telfik ve kýyasla amelin vücubiyetinin isbatý gibi fýkha veusule dair önemli kurallarýn açýklandýðý bir çalýþmadýr. Bu çalýþmayý Mevlânâ Habîb Ahmed el-girânevî yapmýþtýr te Karaçi de neþredilmiþtir. Bu iki mukaddimeden her biri Ýnhaus-seken ila men yutaliu Ý lâü ssünen diye adlandýrýlmýþtýr. Üçüncü cüz ise Ebû Hanife ve Eshâbuhu l-muhaddisûn ismiyledir. Bunun diðer adý Ýncâu l-vatan ani lizdirâ i bi imâmý z-zaman dýr. Zafer Ahmed tarafýndan kaleme alýnmýþ olup Ýmam Ebû Hanife nin hadis ilmindeki yeri, hadis âlimlerinin onun hakkýndaki övgüleri, önde gelen hadis âlimlerinden hoca ve talebeleri zikredilmekte, onun hadis ilmine hizmetleri incelenmektedir. Bu üç cüz birlikte ciltli halde Mukaddimetü i lâ ü s-sünen ismiyle Karaçi de basýlmýþtýr. Diðer taraftan bu üç mukaddime sýrasýyla tanýtmaya çalýþtýðýmýz eserin 19, 20 ve 21. cüzünü oluþturmaktadýr. D. Muhtevasý ve sistematiði Yirmi iki cüz ve yaklaþýk dokuz bin sayfalýk 01 bir eserin her cildindeki konular hakkýnda ayrýntýlý bilgi vermek 01. Ýncelediðimiz kitabýn baskýsýna ait sayfa numaralarýna göre bu sayý tespit edilmiþtir. Oysa kitap hakkýnda bilgi veren çalýþmalarda bu sayý beþ bin olarak ifade edilmiþtir. Bu farklýlýðýn kitabýn baskýsýndan kaynaklandýðýný düþünmekteyiz. bir makalede mümkün deðildir. Bu sebeple eseri tanýtýcý ve dikkat çeken özelliklerinden bahsedip ardýndan eserin fihristinin tercümesini vereceðiz. Þu halde eserin özelliklerinden bazýlarýný þöyle sýralayabiliriz: 1- Eser Arapça olarak kaleme alýnmýþtýr. 2- Müellif daha önce de ifade ettiðimiz gibi Hanefî mezhebinin görüþlerini destekleyen bilhassa merfu hadisleri fýkhî konularýna göre bir araya getirmiþtir. Bunun yaný sýra hadis ve fýkhu l-hadisten tutun, hadis ve usulünden, rical ilmine kadar birçok konuya kitabýnda deðinmiþtir. 3- Konular hadislerle müdellel olarak iþlenmiþtir. Eserde numaralandýrýlmýþ hâlde 6123 hadis mevcuttur. Nakledilen hadislerin kaynaðý belirtildiði gibi senedi de zikredilmiþ, yeri geldikçe ravi kritiði yapýlmýþ, þahýslarýn biyografisi verilmiþtir. Bu yönüyle Ý lâ ü s-sünen hadisin sened ve metin kritiði üzerinde çalýþma yapanlar için kýymetli bir kaynaktýr. 5- Ý lâ ü s-sünen her ne kadar Hanefî mezhebinin fýkhî görüþlerinin dayandýðý hadisleri rivayet ve dirayet yönüyle irdeleyen bir eser ise de diðer mezhep imam ve müçtehitlerinin görüþlerine delilleriyle beraber yer verdiði için Ýslâm Hukukunun konularýný ele alan mukayeseli bir Ýslâm Hukuku kaynaðý olarak da deðerlendirilebilir. 6- Muhteva ve sistematiði yönüyle esere bakacak olursak, kitabýn fihristi incelendiðinde de görüleceði gibi 1. ciltten son cilde kadar (yaklaþýk 9000 sayfada) Ýslâm hukuku konularýna yer verilmiþtir. Hadis ve fýkýh usulü kaidelerine dair bilgilerin verildiði kýsým son üç cüzdedir. Fýkýh bölümlerinin tama-

7 mýnda temel konularý önce Kitap veya bazen Ebvab diye bölümlere ayýrmýþ, her bir konuya bir kitap (bölüm) tahsis etmiþ ve konunun ismini de -Kitâbü t- Tahâre, Ebvâbu l-buyu gibi- kitap ismi olarak kullanmýþtýr. Temel konular 54 bölüm halinde ele alýnmýþtýr. Bölümlerin alt baþlýklarý ise genelde Bâb þeklinde bazan, Ebvâb, Fasl, Fâide, Tenbih, Tetimme veya herhangi bir baþlýk ifadesi verilmeden gösterilmiþ olduðundan sistematik açýdan pek kullanýþlý olmayan bir düzende ele alýnmýþtýr. Bunun sebebini de müellifin Hanefî mezhebinin görüþlerini eleþtiren Ýbn Hazm gibi âlimlere cevap verme düþüncesine baðlayabiliriz. Nitekim kitaptaki bölümlerin birçok alt baþlýðýnda eleþtirilen bu görüþlerin deðerlendirilmesinin yapýldýðýný görmek mümkündür. Kitapta geçen temel konularýn tasnifi ise fýkýh kitaplarýndaki gibi klasikleþmiþ sýrasýyla ibâdât, muâmelât ve ukûbât bölümlerinden meydana gelmektedir. 7.Eser metin ve açýklama þeklinde iki kýsýmdan oluþmaktadýr. Metin kýsmýnda hadis, sahabe ve tabiîn görüþlerine yer verilmiþ, açýklama kýsmýnda ise hadislerin sened ve metinleri hakkýnda detaylý açýklamalarda bulunulmuþtur. 8. Eserde hadisin nakledilmesinde hadis kitaplarýnýn derecelerine dikkat edilmemiþtir. Hadis kaydedildikten sonra ricâl hakkýnda bilgi verilmiþ, 01 hükmü belirtilmiþtir. Fýkhî kaidelerin ve Hanefî içtihatlarýn açýklandýðý yerde tefsir, hadis, fýkýh ve lügatten yarar- 01. Zafer Ahmed et-tehânevî, Ý lâü s-sünen Thk. Hazim el-kâd(beyrut:2001), I,s. 65,66. lanýlmýþtýr. Muhtelif deliller zikredildikten sonra Hanefî mezhebinin görüþ veya fetvasýnýn da hadise daha yakýn olduðu ispata çalýþýlmýþtýr. Bazen diðer görüþlerin reddedildiði görülür. Özellikle Ýmâm Þafiî, Ýbn Hazm ve Avnu l- Ma bûd un müellifi bunlar arasýndadýr Ayrýca eserde nakledilen hadislerin diðer tariklerine sened ve metniyle uzunca yer verildiði gibi sadece sahabi ravisiyle zikredildiði de görülmektedir. Hadis tahricinde esas aldýðý kaynaklarý þöyle sýralayabiliriz: Ebû Yusuf un el-âsâr ý, Ýbn Hacer in Buluðu lmeram, Telhîsu l-habîr ve Fethu l-bârî adlý kitaplarý, Münzirî nin et-terðîb ve t-terhîb i, Beyhakî nin Delâilu nnubuvve, Ali el-muttakî nin Kenzu lummâl i, Heysemî nin Mecmeu zzevâid i, Zeylâî nin, Nasbu r-râye si, Þevkânî nin Neylu l-evtâr ý ve el- Ðumârî nin el-hidâye sidir. 03 Tanýtmaya çalýþtýðýmýz kitabýn muhtevasýnýn daha iyi kavranmasý için fihristin tercümesini yapmaya çalýþtýk. Bunun için çalýþmamýzda on iki cilt (yirmi ikicüz) halinde Beyrut ta 1421/2001 yýlýnda yayýnlanmýþ eserin son cildindeki fihristi kullandýk. Fihristte yer alan konu baþlýklarýný ciltlere göre aþaðýda tercüme ettik Daudi, Halid Zaferullah, Pakistan ve Hindistan da Þah Veliyullah ed-dehlevî den (ö.1176/1762) Günümüze Kadar Hadis Çalýþmalarý (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, 1994), s el-ubeydi, Yasir Ýsmail Mustafa Kavâid mustalahi l-hadis inde imam et-tehânevî fî kitabihi i lâüs s-sünen (Yüksek Lisans Tezi, Câmiatu l-ýslamiyye Baðdat, 2006), s Fihristin tercümesini yaparken bazý uzun cümleleri içeriðe uygun halde kýsaltarak vermeye çalýþtýk. Ayrýca fihristin tercümesinde, eserin hadis usulüyle ilgili mukaddimesini Yeni 113

8 Yusuf Akgül 114 Ý LAÜ S-SÜNEN ÝN KONU FÝHRÝSTÝ 1. TEMÝZLÝK BÖLÜMÜ ABDEST ABDESTÝ BOZAN DURUMLAR GUSÜL SULARIN HÜKMÜ ARTIKLAR TEYEMMÜM MEST ÜZERÝNE MESH HAYIZ VE NÝFAS (KADINLARA MAHSUS HALLER) NECÝS SAYILAN MADDELER ve HÜKÜMLER TAHARETLENME (ÝSTÝNCA) 2. NAMAZ BÖLÜMÜ NAMAZ VAKÝTLERÝ NAMAZIN KILINIÞ ÞEKLÝ NAMAZDA KIRAAT ÝMAMET NAMAZDA ABDESTÝN BOZUL- MASIYLA ÝLGÝLÝ HÜKÜMLER NAMAZIN MEKRUHLARI (YA- SAKLARI) MESCÝTLERE AÝT HÜKÜMLER VÝTÝR NAMAZI NAFÝLE VE SÜNNET NAMAZLAR GEÇMÝÞ NAMAZLARIN KAZÂ EDÝLMESÝ HASTALARIN NAMAZI YOLCULARIN NAMAZI CUMA NAMAZI Hadis Usulü adýyla tercüme eden Ýbrahim Canan ýn çevirisinden yararlandýk. Yine Hadislerle Hanefi Fýkhý adýyla Ahmet Yücel, Ýbrahim Tüfekçi vd. heyet tarafýndan tercümesi devam eden eserin basýlý bulunan çevirisinden istifade ettik. Kitab ve Ebvâb diye verilen konu baþlýklarýný numaralandýrdýk. Eserin mukaddime adýyla 19, 20 ve 21. cüzlerinde yer alan kýsmýn tercümesini ise baþta verdik. BAYRAM NAMAZLARI KORKU NAMAZI CENAZE ÝLE ÝLGÝLÝ KONULAR CENAZE NAMAZI ÞEHÝTLÝK 3. ZEKÂT BÖLÜMÜ SAÝME HAYVANLARIN ZEKÂTI (ALTIN VE GÜMÜÞÜN), TÝCA- RET MALLARININ ZEKÂTI TARIM ÜRÜNLERÝNÝN VE MEY- VELERÝN ZEKÂTI FÝTRE (SADAKA-Ý FITR) 4. ORUÇ BÖLÜMÜ KEFFARETÝ VEYA KAZAYI GE- REKTÝREN DURUMLAR ÝTÝKÂF 5. HAC BÖLÜMÜ MÝKAT VE ÝHRAM OLMADAN MEKKE YE GÝRÝLMEYECEÐÝ ÞEYTAN TAÞLAMA VE ADABI ÝHRAMIN TÜRLERÝ (HAC DA) CÝNAYETLER AV CEZALARI HACC DAN MENEDÝLMEK VEYA GERÝ KALMAK (ÝHSAR) BAÞKASININ YERÝNE HAC YAPMAK HEDY HZ PEYGAMBER Ý (S.A.V.) ZÝYÂRET 6. NÝKÂH BÖLÜMÜ NÝKÂHTA VELÝ VE DENKLÝÐÝN BULUNMASI ÞARTI MEHÝR KÂFÝRLERÝN NÝKÂHI KASM 7. SÜT EMZÝRME BÖLÜMÜ 8. BOÞANMA(TALÂK) BÖLÜMÜ TALÂK ÜZERÝNE YAPILAN YE- MÝNLER

9 BOÞAMADAN VAZGEÇME (RÝC AT) Ý LÂ HUL ZÝHAR LÝÂN CÝNSEL KUSURLAR: ÝNNÎNVE DÝÐERLERÝ ÝDDET ÝHDAD: YAS TUTMA AZÝL, ÐÎLE, EÞÝNE ARKADAN YAKLAÞMA, ÝSTÝMNA ÇOCUK BAKIMI (HADANE)VE BUNA ÖNCELÝK HAKKI OLANLAR NAFAKA 9. KÖLE AZADI (ITAK) BÖLÜMÜ 10. YEMÝNLER BÖLÜMÜ 11. CEZALAR(HADLER) BÖLÜMÜ 12. HIRSIZLIK BÖLÜMÜ 13. SÝYER BÖLÜMÜ DÜÞMANLA SULH YAPMAK(MUVÂDE A), EMÂN VERMESÝ CAÝZ OLAN KÝÞÝLER GANÝMETLER VE TAKSÝMLERÝ EMAN ALMA (ÝSTÝ MAN) ÖÞÜR ve HARAÇ CÝZYE DÝNDEN DÖNME VE AHKÂMI ÝSYANCILARA(BÂÐÎLERE) DAÝR HÜKÜMLER 14. BULUNTU ÇOCUK (LAKÎT) BÖLÜMÜ 15. KAYIPLAR(LUKATA) BÖLÜMÜ 16. KAÇAK KÖLE (ÝBAK) BÖLÜMÜ 17. KENDÝSÝNDEN HABER ALINA- MAYAN KÝMSE (MEFKUD) BÖLÜMÜ 18. ORTAKLIK (ÞÝRKET) BÖLÜMÜ MUDAREBE VE HÜKÜMLERÝ 19. VAKIFLAR BÖLÜMÜ VAKFIN ÝDARESÝ (VELAYETÝ) BÖLÜMÜ ARAZÝNÝN VAKFI VE MESCÝD ÝNÞA ETME BÖLÜMÜ 20. ALIÞ-VERÝÞ BÖLÜMÜ KUSURLU MAL(AYB) SATIÞI FASÝT SATIÞLAR FAÝZÝN (RÝBA) SATIÞI SELEM AKDÝ 21. KEFALET BÖLÜMÜ 22. HAVALE BÖLÜMÜ BUYU BÖLÜMÜNÜN SONU KEÞFU D-DÜCÂ AN VECHÝ R- RÝBÂ ADLI RÝSALE 23. KAZÂ BÖLÜMÜ 24.ÞAHÝTLÝKLER (ÞEHÂDÂT) BÖLÜMÜ 25. VEKÂLET BÖLÜMÜ 26. DAVA BÖLÜMÜ 27. ÝKRAR BÖLÜMÜ 28. SULH BÖLÜMÜ 29. KÂR ORTAKLIÐI (MUDAREBE) BÖLÜMÜ 30. ARÝYET BÖLÜMÜ 31. EMANET(VEDÝA) BÖLÜMÜ 32. HÝBE BÖLÜMÜ 33. KÝRALAMA (ÝCÂRE) BÖLÜMÜ 34. MUKÂTEBE BÖLÜMÜ 35. VELÂ BÖLÜMÜ 36. ÝKRAH BÖLÜMÜ 37. TASARRUFTAN MEN (HACR) BÖLÜMÜ 38. GASP BÖLÜMÜ 39. ÞUF A BÖLÜMÜ 40. KISMET(TAKSÝM) BÖLÜMÜ 41. MUZARAA BÖLÜMÜ 42. MUSÂKÂT BÖLÜMÜ 43. ZEBÂÝH BÖLÜMÜ AKÝKA NIN HÜKÜMLERÝ 44. KURBAN BÖLÜMÜ 115

10 Yusuf Akgül YASAKLAR VE MÜBAHLAR(HAZR ve ÝBAHA)BÖLÜMÜ 46. ÖLÜ ARAZÝLERÝ ÝHYA ETME BÖ- LÜMÜ 47. ÝÇECEKLER (EÞRÝBE)BÖLÜMÜ 48. AVLANMA BÖLÜMÜ 49. REHÝN BÖLÜMÜ 50. CÝNAYETLER BÖLÜMÜ 51. VASÝYETLER BÖLÜMÜ 52. MÝRAS(FERAÝZ) BÖLÜMÜ 53. HÝYEL BÖLÜMÜ 54. EDEB, TASAVVUF VE ÝHSAN BÖLÜMÜ MUKADDÝMEDEKÝ KONULARIN FÝHRÝSTÝ (19. CÜZ) MUKADDÝME FÎ ULÛMÝ L-HADÎS -Eseri Tahkik edenin Önsözü, (Burada Hint ve Pakistan Ulemasýnýn Zamanýmýzda, Sünnet-i Seniyyeye Olan Hizmetlerine ve Hadîs Ýlimleri Üzerine Yaptýklarý Orijinal Çalýþmalara Dikkat Çekilmektedir.) -Ýmam Ýbni Mâlik en-nahvî nin: Cenâb-ý Hakk Müteahhirîn Ulemasýna Ýlimden Bir Nasip Saklamýþtýr Sözü -Bu Kitabýn Önemi, Özellikleri, Müellifin Eseri Hazýrlamakta Harcadýðý Gayret -Kitabýn Telif Sebebi ve Tarihçesi -Kitabýn Çeþitli Baskýlarý, Eserle Karþýlaþmam Üzerinde YaptýðýmÇalýþma ve Bu Baskýnýn Hususiyetleri -Eserde Geçen Bazý Terimler ve Müellifini Ziyaretim Hakkýnda Not -Müellifin Biyografisi, Ýlmî Hayatý, Eserleri -Hakîmu l-ümmet Eþref Ali nin Ý lâü ssünen e Yazdýðý Takriz -Bu Kitap ve Ý lâ ü s-sünen Ýçin Ýmam Kevserî nin Takrizi KAVAÝD FÎULÛMÝ L-HADÝS KÝTABININ BAÞI -Hindistan da Bazý Kimselerin Ebû Hanîfe yi ve Onun Mezhebini Tenkid Ettiðine ve Bu Durumun Ý lâu s-sünen ve Elinizdeki Kitâbýn Telifine Sebep Olduðuna Dair -Bu Gaye ile Hakîmu l-ümmet in Ýki Kitap Yazmaya Baþladýðýna Sonra Bunun Tamamlanmasýný Yeðeni Olan Eserimizin Müellifine Emrettiðine, Müellifin Böylece Bu Kitabý ve Baþkalarýný Telif Ettiðine Dâir -Ricalin Tashîh ve Taz îfinde Ýstinâd Edilen Esaslarýn Zannî Olduðuna, Böylece Ýmamlarýn Hükümlerinde Farklýlýklar Bulunduðuna Dâir, Bu Mevzu ile Ýlgili Olarak Buharî, Müslim, Ýbn Hibbân ve Ebû Hanife nin Uygulamalarýndan Misâller MUKADDÝME (Prensipler ve Tarifler Hakkýnda) -Dirayet ve Rivayet Yönünden Hadis Ýlminin Tarifi, Faidesi, Dayanaðý, Konusu, Meseleleri, Prensipleri -Hadis Kelimesinin Tanýmý -Eser Kelimesinin Muhaddis ve Fakihlerce Tarifi, Leknevî nin Ýzahý -Metin, Sened, Ýsnâd ve Müsned Kelimelerinin Ýzahý -Müsnid, Muhaddis Kime Denir, Tâlibin Ne Zaman Muhaddis Olduðu -Hafýz Kime Denir, Bu Hususta Sübkî, Müellif ve Kevserî nin Görüþleri -Hâkim ve Hüccet in Hýfza Delâlet Eden Lakaplar Olmadýðý -Ehl-i Hadis in Mertebeleri, Ýbnu l- Matrî ve El-Cezerî nin Tanýmlamalarý

11 HADÝSÝN ÇEÞÝTLERÝ -Hadisin Sahih, Hasen, Zayýf, Mütevâtir, Meþhur, Âhad Diye Taksimi -Mütevâtirin Tarifi ve Hükmü -Meþhûr, Müstefîz, Aziz, Garîb Hadisler, Bunlarýn Kýsýmlarý ve Hükümleri -Sahih li-zatihi, Hasen li-zâtihi, Sahih li-gayrihi, Hasen li-gayrihi Tarifleri, Hükümleri -Zayýfýn Turuku Çoðalýrsa, Hasen li-gayrihi Olduðu, Bazan Sahih li- Gayrihi Mertebesine de Yükseldiði -Sahih li-zâtihi ve Hasen li-zâtihi nin Mertebeleri, Birbirlerine Takdimleri -Zayýf ýn Tarifi, Kýsýmlarý, Hükmü ve Mevzû Hadisin Hükmü -Ebû Dâvud un Bir Konuda Baþka Bir Rivayet Bulamadýðýnda Zayýf Hadisi Tahriç Edip Bu Hadisi Ricâlin Re yine Tercih Etmesi -Müsned, Muttasýl, Merfû, Mu an an ýntarifi, Buhârî ve Müslim e Güre Hükümleri -Muallâk, Munkatý, Mürsel ve Müdrec in Tarifleri ve Hükümleri -Müselselin Tarifi, Musahhaf ve Bazý Örnekler -Muharref, Mevkuf, Maktu, Mu dal, Müdelles Hadisler ve Kýsýmlarý -Mürselü l-hafî, Þâz, Mahfuz, Münker, Ma ruf ve Mevzu Hadis ve Alâmetleri -Metruk, Muallel, Muzdarib ve Maklub Hadislerin Tarifi -Mezîd, Mühmel, Þâhid, Mütâbaat, Ý tibâr, Muhkem, Muhtelîfu l-hadîs, Nâsih ve Mensûhun Tanýmlarý -Manaile Rivâyeti Câiz Olmayan Hadislerin Açýklamasý, Muhaddislere Göre Tabakanýn Ne Demek Olduðu -Sahâbî, Tâbi ve Muhadramýn Kime Dendiði BÝRÝNCÝ FASIL -Hadis Ricalinin Taz îf ve Tevsîki, Hadislerin Tashîh ve Tahsîninin Ýçtihadi Bir Keyfiyet Olduðunun Ýzahý ve Bu Meselenin Ýbn Teymiyye, Suyutî, Ýbn Hacer, Buhârî, Tirmizî, Zehebî ve Nevevî den Verilecek Örneklerle Ýzahý ÝKÝNCÝ FASIL -Tashîh ve Tahsîne Dair Bir Kýsým Mühim Kaide ve Prensiplerin Ýzahý -Hadîsun Sahîhun (Bu Sahih Bir Hadistir) veya Hadîsun Zaîfun (Bu Zayýf Bir Hadistir), Sözlerinin Manasý, Bir KarîneninSahih Olan Hadisle Çeliþtiðindeki Durum, Bir Karînenin Zayýf Olan Hadisi Teyîd Ettiðindeki Durum -Ýbnu l-hümâm ýn Taz îf ve Tashîhin Ýçtihadî Bir Keyfiyyet Olduðunu Söylemesi ve Bu Ýfadeyle AlakalýBazý Bilgiler, Karîne ile Sahih Hadisin Taz îf, Hasen Hadisin de Tashîh Edileceðine (Sahih Mertebesine Yükseltilebileceðine) Dâir -Müctehidin Sahih Olan Hadisle Ýçtihâd Etmesi, Bunu Teyîd Eden Bir Kýsým Metinlerin Ýbnu l-hümam, Ýbnu l-hassâr, Ýbn Hacer, Ýbnu l-cevzi, Ýbn Hazm, Muhammed b. Hasan ve Tahavî den Nakli -Merfu Olmayan Hadisle, Merfu Fakat Mercûh Olan Hadislerin Sýhhatlarýna Delâlet Eden, Karînelerin Yardýmýyla Bazen Râcih Muâdillerine Takdîm Edildikleri Hakkýnda -Bâzen Bir Hadise, Ulemânýn Hüsnü Kabulüne Dayanarak-Senedindeki Za fýna Raðmen Sýhhat Hükmü Verilmiþ Olduðu, Bu Konuda Ýbn Abdilberr, 117

12 Yusuf Akgül 118 Ýbn Hümâm, Tirmizî, Kasým, Salim, Ýmâm Mâlik, Suyûtî, Beyhakî nin Sözleri -Ümmetin Kabul Etmiþ Olduðu Ahâd Bir Hadisin Hanefîler Nezdinde Onu Manevî Mütevâtir Derecesine Yükselttiði Hakkýnda -Sahih Hadislerin Sahihayn e Münhasýr Olmadýðý, Bu Hususu Bizzat Buhârî ve Müslim in de Ýfade Etttiði -Ýki Sahih Hadis Tearûz Ettiði Takdirde Bunlardan Biri Buhârî veya Müslim de Geçtiði Gerekçesiyle Üstün Tutulamayacaðý, Takdîme Etki Edecek Baþka Bir Hârici Sebep Aranacaðý -Buhârî ve Müslim de Yer Alan Bir Hadisin Bunlar Dýþýnda Kalan Bir Hadisle Teâruz Edebileceði ve Bu Meselenin Ýbnu l-hümâm ý ve Onun Talebesi Olan Ýbn Emîri l-hâcc dan Rivayetle Tahkiki -Ýbn Emîri l-hâcc ýn: Sahihayn in En Sahih (Esahh) Olduklarýna Dair Hükmün Kendilerinden Sonra Gelenlere Nisbetle Verildiðine, Kendilerine Tekaddüm Eden Müctehidlere Nisbetle Verilmediðine Dâir Tembihi ve Bunu Kevserî nin Te yîd Etmesi -Sahîhayn ýn En Sahih Olmasýnýn (Esahhiyyet) Muaraza Esnâsýnda Geçerli Olmadýðý, Onlarýn En Güvenilir Olmasýnýn Ýcmâlî(Genel Anlamda) Olduðu, Tafsîli (Yânî Her Hadisin Teker Teker Ele Alýnmasýyla) Olmadýðý ve Bu Hususun Suyutî Tarafýndan Ýzahý -Zann-ý Gâlible, Sahih Hadis Ýhtiva Ettikleri Kabul Edilen Kitaplar Hakkýnda ve Bir Hadisin Bunlara Nisbet Edilmesiyle Sýhhatine Alâmet Olduðuna Dâir -Ýçerisinde Sahih, Zayýf, Mevkûf Hadisler Tahrîc Edilen Kitaplar, Bu Hususun Ýbn Hacer Tarafýndan Tafsili -Ahmed b. Hanbel in Müsned inde Sahih ve Zayýf Hadislerin Varlýðý ve Mevzu Olduðu Söylenen Hadisler Hakkýnda -Sahîhayn Üzerine Tahrîc Edilen Müstahrecât ve Bunlarýn Ýki Faydasý -Hâkim in El-Müstedrek Ale s- Sahîhayn ý ve Buna Zehebî Tarafýndan Telhisu l-müstedrek Adý ile Yapýlan Tenkidi Hakkýnda -Suyutî nin: Hâkim in Tashih Edip Zehebî nin de Hakkýnda Sükût Etmiþ Olduðu Hadisler, Muteber Bir Ýllet Sâbit Olmadýkça Hasendir Sözü -Nesaî nin, Sünen-i Suðra sýnýn Zann-ý Gâlible Sahih Kabul Edildiði ve Ona Mutlak Olarak Sahih Diyenlerin Zikri, Sindî nin: Bu Hüküm, Hasenin Sahih Olarak da Ýsimlendirilmesine Dayanýr Mealindeki Sözü -Hadisin Ne Zaman Hasen Olduðu, Hasenin Mertebeleri ve Örneklerle Ýzahý -Zehebî nin: Hasen Hadisin En Yüksek Mertebesini Megâzi Sahibi Muhammed b. Ýshâk ýn et-teymî den Yaptýðý Rivâyetler Teþkîl Eder Dediðine, Ýmamlardan Bir Cemâatin Ýbn Ýshâk ý Tevsîk Ettiðine Dâir -Hâfýz Zehebî nin Rical Hakkýnda Tam Söz Sahibi Olduðuna Dâir Ulemânýn Þehâdeti -Nesâî nin: Bir Kimse Hakkýnda Bütün Âlimler Terki Ýçin Ýttifak Etmedikçe Hadisleri Terkedilmez Prensibine Dair -Ulemadan Münzirî, Ýbnu l-kattân, Ýbn Dakîki l-îd, Âlâî, Ýbnu l-hümam, Suyutî ve Ýbn Hacer in: Tevsîk ve Taz îfinde Ýhtilâf Edilen Ravilerin Hadisleri Hasendir Dediklerine Dair -Hasen, Kuvvetçe Sahihden Aþaðý Mertebede de Olsa Delil Olma Yönünden

13 (Ýhticac)Sahih Gibi Olduðu -Hasen li-zâtihi, Bir Tek Vecih de Olsa Bir Baþka Vecihten Rivayet Edildiði Takdirde Sahihin Mertebesine Yükseldiði -Râvileri, Su-i Hýfz ve Benzeri Bir Vasýfla Nitelendirilen Zayýf Hadis Bir Tek Tarîkle de Olsa Tariki Taaddüd Ettiði Takdirde Hasen Derecesine Yükseldiði, Hâfýz Ýbn Hacer in Bu Zaaf Sebebiyle Câbîr Hakkýndaki Ýtirazî Kaydýnýn Zikri -Ýbn Hacer, Suyutî, Irakî, Ýbnu l- Hümâm ve Þa rânî den Hadisin Turukunun Taaddüdüyle Zayýflýktan Hasen li-gayrihi Mertebesine Yükseleceðine Dâir Ýfadeleri -Ýbn Salâh ve Sübkî nin: «Ravisinin Hýfzý Sebebiyle Zayýf Kabul Edilen Bir Hadis, Turukun Taaddüdüyle Hasen veya Sahih Derecesine Yükselir Sözü -Ebû Dâvud un, Hakkýnda Sükût Ettiði Hadislerin Delil Olabileceði Hükmü, Muhakkik Kevserî ve Hafýz Ýbn Hacer in Þu Kitaptan Baþka Yerde Bulamayacaðýna Dair Nakillerle Bu Mutlak Hükmün Tenkidi ve EbûDâvud un Sözünün ve Bu Sözün Muhtemel Manasýnýn Tahkiki -Hafýz Münzirî nin Ebû Dâvud un Bir Kýsým Zayýf Hadisler Hakkýndaki Sükûtu Üzerine Yaptýðý Tenkit -Ulemânýn Kendisiyle Ýhticâc Ettiði Bir Hadis Hakkýnda Ebû Dâvud un Sükûtunu Kâfi Bulmayýp Münzirî nin de Ayný Hadis Hakkýndaki Sükûtunu Aradýðýyla Ýlgili Misâller, Ýkisinin Sükûtu Ýttifak Edince O Hadisin, Hasen Derecesinden Aþaðý Düþmediði -Sünen-i Ebî Dâvud un Hasen Hadisleri Ýhtivâ Ettiði Zanný -Ýbn Hacer in Fethu l-bârî de Naklettiði ve Deðeri Hususunda Sükût Ettiði Hadislerin, Ona Göre Sahih veya Hasen Olduðu -Ýbn Hacer in Telhîsu l-habîr de Nakledip Hakkýnda Sükût Ettiði Hadislerin de Sahih veya Hasen Olduðu - Bu Bâbda Bundan Esahhý(Daha Sahihi) Yoktur Sözünün Manasý -Ebû Dâvud un: Bu Hadis Þundan Daha Sahihtir Sözünden Hadisin Sahih Olduðu Hakkýnda Kesin Bir Hüküm Verilemiyeceði ÜÇÜNCÜ FASIL -Amellerin Faziletiyle Ýlgili Zayýf Hadislerle Amel Etmenin Hükmü -Hâfýz Ýbn Hacer e Göre Zayýf Hadisle Amel Etmenin Þartlarý -Ýsnadý Zayýf Olan Hadisin Sadece Zayýftýr Þeklinde Deðil, Bu Ýsnâdla Zayýftýr Þeklinde Ýfâde Edilmesi -Ýbn Hâzm ýn: «Hanefîler, Ebû Hanîfe Mezhebinde, Zayýf Hadisin Reyden Evla Olduðunda Ýcmâ Etmiþlerdir Sözü -Hanefî Muhakkiklerin Sahâbî Sözünü Kýyâsa Takdîm Ettiði -Nesâi, Ebû Dâvud Ve Ahmed in Bir Konuda Baþka Hadis Bulamamýþlarsa Zayýf Ýsnâdý Tahrîc Ettiði -Ahmed ve Baþkalarýnýn Re ye Takdîm Ettikleri Zayýf Hadislerin Beyaný -Ýbnu l-kayyim in Ý lamu l-muvakkiîn Kitabýnýn Harekesi Hususunda Ýhtilaflar Ve Ýbnu l-kayyim in: Hanefiler in, Ebû Hanife Mezhebinde Zayýf Hadisin Re yden Evla Olduðunda Ýcma Ettiklerine Dair Sözü ve Buna Þahit Olarak Bir Kýsým Hadislerin Zikri -Zayýf Hadisle Zayýflatýlmýþ (Muza af) Hadis Arasýndaki Fark -Hâkim in, SahihHadisi On Kýsma 119

14 Yusuf Akgül 120 Ayýrmasý ve Ýbn Hacer in Bunu Tekîdi -Ýbnu l-hümam ve Suyutî nin, Zayýf Hadisle Ýstihbâba Hükmedileceðine, Mevzu Hadisle Bu Hükmün Caiz Olamayacaðýna Dâir Sözleri -Zayýf ýn, Kuvvetlendirme ve Takviye Bir de Ýki Nassdan Birini Tercîhe Uygunluðu -Beyhakî nin Eserlerinde Mevzû Olduðunu Bildiði Hadisi Tahrîc Etmeme Hususundaki Prensibi Ve Bunun Ýhlâli -Münzirî nin Mevzû Olduðu Tahakkuk Eden Bir Hadisi Terðib de Tahrîç Etmeme Hususundaki Prensibi -Ýbnu l-cevzî nin Hadisleri Altý Kýsma Taksîmi, Bu Durumdan Anlaþýlacaðý Üzere el-ýlelü l-mütenâhiyenin Ýhtiva Ettiði Bütün Hadislerin Zayýf Olduðunda Ýcmâ Edilmeyiþi -Makbul Hadis: Ceyyîd, Kavî, Sâlih, Ma ruf, Mahfuz, Mücevved, Sâbit, Müþebbeh Ýsimlerini Alýr, Bunlarýn Ýþaret Ettiði Anlamlarýn Ýzâhý -Müellif, Ý lau s-sünen Adlý Kitabýnda Bir Kýsým Zayýf Hadisleri Ý tizâd veya Mevzû Edilen Meselenin Hadisde Bir Asla Sahip Olduðunu Göstermek Kasdýyla Zikreder DÖRDÜNCÜ FASIL -Ref, Vakf, Vasi ve Kat ýn Hükmü Sahabe ve Tabiin Akvâlinin Hüccetlik Durumu, Sika Râvilerin Ziyâdeleri -Sika ve Zâbýt Râvilerden Gelen Bir Hadiste Ýrsâl ve Ýttisal veya Vakf ve Ref Tearuz Ederse Vasl ve Ref Esâs Alýnýr, Bu Husustaki Metinlerin Zikri -Sikâ nýn Ziyâdesi, Kendisinden Evsâk Olana Münâfaat Etmedikçe Makbuldür -Rivayetlerde Vaki Olan Ziyadeyi Ýbn Hibban ýn Kabulü Hususundaki Tafsilat ve Onun Bunu Reddi -Hasen Ravinin ve Tevsik ile Taz ifte Ýhtilaf Edilen Ravinin Ziyadesinin Kabulü -Adl Sahibi Ravinin Ýnfirad Ettiði Ziyadenin Hükmü Hususunda Hanefilerin Görüþlerinin Ýzahý -Þaz Rivayete Mütabi veya Þahit Bulunduðu Takdirde Ondan Þazlýk (Þüzûz) Kalkar, Onunla Ýhticac Edilebilir -Haber-i Vâhid, Mütevâtir veya Meþhur Sünnete Muhalefet Ederse Reddedilir -Haber-i Vâhid, Meþhûr Bir Mesele ile Ýlgili Olur ve Cemaatin Rivayetine Muhalif Düþerse Reddedilir -Birinci Asýrda Ýmamlarýn Hadisi Terk Ederek Re ye Müracaat Etmiþ Olmalarý, O Hadisin Munkatý Olduðuna Delil Teþkil Eder -Sahabelerin Bir Fiile Önem Vermemeleri Onun Mekruh Olduðuna Delildir -Bir Hadisle Ameli, Sahabe ve Tâbi în Terk Etmiþse Bu Onun Neshine veya Zayýflýðýna Delâlet Eder -Hanefîler Hadisin SahihOlmasý Ýçin Neleri Þart Koþarlar? -Sahabe ve Tabiin in Lisânýnda Sünnet Kelimesi Hangi Anlamda Kullanýlmýþtýr? -Tâbi în in Þöyle Yaparlardý veya Þöyle Derlerdi Þeklindeki Sözleri Neyi Ýfâde Eder? -Hakkýnda Nas Olmayan Hususta Müctehîd Sahabînin Sözü Hüccettir ve O Varken Kýyasa Gidilmez, DörtÝmam ve Diðerlerine Göre Sahabi Kavlinin Hüccet Olduðunun Tahkiki -Sahabe Zamanýnda Fetva Vermiþ Olan Büyük Tabiin in Kavli de Hanefî ve Diðerleri Nezdinde Hüccet Olduðuna Dâir -Ýbrahim Nehâî nin Sözleri Sahabeye Muhalif Düþmezse Hanefilerce Hüccettir

15 -Medineli Yedi Fakih ve Hakkýnda Ýhtilaf Edilenlere Dair -Abdullah b. Mes ûd, Sahabeler Arasýnda Kendi Fetvâ ve Görüþleri Talebelerince Yazýlmýþ Olmakla Temayüz Etmiþtir,Ýbranîm Nehâî Onun Fetvalarýný En Ýyi Bilen Kimsedir -Abdullah b. Mes ud un Etbâý, Hadis- Rivayetinde Çok Titizdi, Ýbrahim Nehaî Onun Sözlerini En Ýyi Bilen Kimse Ýdi,BuSebeple Ebû Hanife Ýbrahim i Hüccet Kabul Etmiþtir BEÞÝNCÝ FASIL: -Hadisve Ahbardan Mürsel, Müdelles, Muallâk, Munkatý ve Mu dal Olanlarýn Hükümleri Hakkýnda -Sahabe, Tabiîn ve Etbau t-tabiin in de Bunlarýn Arkasýndan Gelenlerin Mürsellerini Kabul Hususunda Ulemânýn Görüþleri -Ýbn Abbâs Hz. Peygamber i (s.a.v.) Dinlemiþtir ve Bizzat Dinlemiþ Olduðu Rivayetleri Kýrký Aþmaktadýr -Makbul, Merdud ve Mevkuf Olan Mürseller Hususunda Ýbn Teymiyye nin Ýzahý -Hâfýz Ýbn Recebi l-hanbelî nin Mürselle Amelin Þartlarý Hususundaki Görüþü- Muhakkik Kevserîde Mürselle Amel Hususunda Güzel Bir Ýstidlalde Bulunur -Ýbn Cerîr in: Ýkinci Asrýn Baþýnda Mürselle Amel Husûsunda Ulemâ Ýttifak Etmiþtir Sözü, Bununla Ýlgili Talik -Müsned-i Muttasýl, Mürselden Akvâdýr, ÝkisiTearuz Edince Hükümden Önce Bazý Müteferrik Þartlar Aranýr -Ýmâm ÞâfiîNezdinde Mürselin Müsnedle Takviyesi -Muhaddisler Bazý Tâbi în Ýmamlarýnýn Mürsellerini Sahih Addetmiþtir: Þâbî nin Mürselleri -Ýbrâhim Nehaî nin Mürselleri ve Bu Hususta Ýmamlarýn Sözleri -Saîd b.müseyyeb in Mürselleri ve Bu Hususta Ýmâmlarýn Sözleri -Ýmam Þâfiî Dört Meselede Ýbn Müseyyeb in Mürsellerini Reddeder -Kadý Þüreyh in Mürselleri, Müellifin Ýstiþhâdý -Hasan-ýBasrî nin Mürselleri, Bu Hususta Ulemanýn Müteâriz Görüþlerinin Te lîfi -Muhammed b.sîrîn în, Muhammed b. Münkedîr in Mürselleri -Tabiîn ve Etbâýn dan Sikâ Olanlardan Bazýlarýnýn Mürselleri -Mürselin Mertebeleri, Kasten Ýrsalin Hükmü -Tabiin den Bir Grubun ve Etbâýn ýn Mürsellerine Muhaddisler Zayýf Hükmünü Vermiþler Bunlardan: Ata, Zühri, Katade, Ebû Ýshak El-Hemedâni, A meþ ve Diðerleri -Hanefî Mezhebi, Ýlk Üç Asýr Ashabýnýn Mürsellerini Kabul Eder -Adl Olanýn Tedlisinin Hanefîler ve Baþkalarý Nezdindeki Hükmü Nedir? -Süfyan b.uyeyne nin Tedlisi Makbuldür ve Bu Ona Has Bir Ýmtiyazdýr -Ýrsal ve Tedlis, Cerh Vesilesi Olamaz, Bunun Yasak Olmadýðýna Dair Delil -Þu be nin A meþve Sebî den Rivayeti Tedlisten Salimdir -Leysb. Sa d ýn Ebu z-zübeyr El- Mekkî den Rivayeti Tedlisten Salimdir -Þu be, Hadisleri Sahih Olan Þeyhlerinden Tahammül Etmiþtir, Þu be Tevsîkte Titizdir -Yahya el-kattân, Züheyr den Rivayetinde Tevsîkte Titizdir -Muallâk, Mu dal, Munkatý ve Mürsel in Tarifleri -Mâlik, Ebû Hanîfe, Þâfi, Muhammed b. Hasan, Ebû Yusuf Gibi Ýlk Üç Asýrdaki Sika Olanlarýn Belaðatý Makbuldür, Buhârîve Ahmed Gibi Olanlarýn Belaða- 121

16 Yusuf Akgül 122 tý da Cezm Siðasýyla Olursa Makbuldür -Müslim ve Buhârî deki Muallâk Rivayetlerin Hükmü ALTINCI FASIL: -Muzdarîb Hadis Hakkýnda -Hadisin Senedindeki Ýhtilâf Ýki Þarta Baðlý Olarak Muzdarib Sayýlýr, Ýsnaddakiler Sikâ ise Senetteki Izdýrap Hadise Zarar Vermez -Izdýrap, Kalb ve Þüzûz, Sahih ve Hasen Hadisleri Birleþtirir, Sahihayn de Bu Çeþitten Çok Hadis Mevcuttur YEDÝNCÝ FASIL: -Cerh ve Tâdil Esâslarý, Kullanýlan Lafýzlar ve Cerh Sebepleri Hakkýnda -Mübhem Cerhin Kabul Edilmemesi, Ancak Hiç Kimsenin Tevsîk Etmediði Kimse Hakkýnda Makbul Olmasý -Ýmamlarýn Cumhuru, Mübhem Cerhi Ehlinden Vâki Olunca Kabûl Ederler -Sahîhayn de Müfesser Olmayan Cerhle Mecruh Muhaddislerin Hadislerinden Bir Miktar Mevcuttur, BuÇeþit Hadislerden Sahihayn e Girenleri Cem eden Müelliflerin Bahsi -Âlimler Bir Ravi Hakkýnda; Kezzâb Demiþlerse Bu Kizb Ýfadesiyle Galatý Kasdetmiþ Olmalarý Mümkündür -Ubâdeb. Sâbit in: Ebû Muhammed Yalan Söyledi Sözündeki Ebû Muhammed in Kim Olduðu -Ýbn Salâh a Göre Mübhem Cerh Kabul Edilmez, Tevakkuf Gerekir -Bir Râvi Hakkýnda Sarfedilen Leyse Bi Þey in Olurken Ýbn Maîn Nezdinde Cerh Olmamasý, ÇünküOnun, Bu Sözle Çoðu Kere Rivayetinin Azlýðýný Kasdetmesi -Hâfýz Ýbn Hacer inhiç Kimsenin Tevsîk Etmediði Biri Hakkýnda Vâki Olan Mübhem Cerhi Kabule Meyletmesi -Bir Ravi Hakkýnda Cerh ve Ta dîl Ýttifak Ederse Hangisi Takdim Edilir? -Ýbn Abdilberr in, Ýkrime Hakkýndaki Cerhi, Cârihin Hücceti Yoktur Diyerek Reddetmesi -Bu Hususta Ýmam Ahmed in Prensibi: Bir Ravinin Terki Husûsunda Ulemâ Ýcmâ Etmedikçe Onun Hadisi Reddedilmez -Ýbn Cerîr in Sözü: Hakkýnda Sapýk Mezhep Ýthamý Yapýlan Her Kimsenin Adaleti Düþse ve Þehadeti Bâtýl Olsa Belde Âlimlerinin Ekserîsine Göre (Hadisin) Terki Gerekir -Buhârî Hakkýnda Ýbn Ebî Hâtim, Babasý, Zühlî ve Ebû Zür a nýn Cerhleri -Âlim Bile Olsa Her Cârihin Sözü ile Amel Edilmez,Onun Cerhini Kabul Etmemeyi Gerektiren Çeþitli Sebepler Vardýr,Bu Hususla Ýlgili Misâller -Cerh Sebeplerden Biri: Cârihin Kendisi Mecrûhtur, Bu Durumda Cerhi Kabûl Edilmez, Ezdî Gibi -Bir Baþka Sebep: Cârih Cerhte Çok Aþýrý Gider, Ebû Hâtim, Nesâî, Ýbn Maîn, Ebûl-Hasani 1-Kattân, Yahyâ el-kattân, Ýbn Hibbân Gibi,Bunlarýn Ýfratlarýna Misâl -Zehebî nin, Nesâîve Yahyâ el-kattân ýn Aþýrýlýðýna Dikkat Çekmesi -Ýbn Hibbân, Cerhte Aþýrý (Müteannit), Tevsîkde ise Gevþek (Mütesâhil) Olduðuna Dair, BuHusustaki Onun Þartlarý, Ulemânýn Onlarý Tenkidi -Ýbn Hibbân ýn Cerhte Aþýrý Þiddet Sâhibi Olduðunun Delillerle Ýspatý -Ýbn Hibbân ýn Teracümdeki Tasarrufunun Kevserî Tarafýndan Tenkidi ve Kevserî nin Onu Cerh ve Ta dîl Ehli-

17 nin Filozofu Diye Nitelemesi -Ebû Hatim, Nesâi ve Ýbnu l-kattân ýn Cerhteki Aþýrýlýðýna Misaller -Sehavî nin, Rical Hususunda Söz Edenleri Aþýrýlýk ve Gevþeklik Açýsýndan Üç Kýsma Ayýrmasý -Tirmizîve Hâkim in Müsamahasý ve Bunun Neticeleri -Ýbn Adiyy in Hanefîlere ve Diðerlerine Karþý Cerhte Aþýrý Davranmasý(Teannüt) -Ýbn Hacer in: Her Bir Nakkad Tabakasýnda Müteþeddit ve Mutavassýt Kimseler Mevcuttur Sözü -Müteahhirun dan Olan Bazý Müteþedditler: Ýbnu l-cevzî, Ýbnu l- Mevsýlî, Es-Sâðânî, El-Cuzekâni, Ýbn Teymiyye ve Firuzabadi -Müteahhirun dan Sâdece Bazý Kimselere Karþý Taannüt Gösterenler: Cuzecânî, Zehebî, Dârakutnî, Hatib, Ýbnu l-cevzîgibi -Tâcu s-sübkî nin: Cerh, Ta dile Mukaddemdir Kaidesini Mutlak Manada Alarak Hataya Düþmemesi Ýçin Yaptýðý Uyarý, Bunun Kabul ve Reddini Mucib Þartlarýn Ýzahý -Akranýn Birbirini Tenkîdi Hüccete Dayanmazsa Nazara Alýnmaz -Ravinin Rivayetinin Makbul Olmasý Ýçin Þart Koþulan Vasýflar, Rivayete Zararý Olmayan Kusurlar -Muhaddis Ýbn Dîzîl in Zabtýnýn Kuvvetine Ýþaretle Söylenmiþ Olan: «Onun Rivayet Ettiði Hadiste Ekmek Yenmemelidir Denmiþ Olsa Ekmeðin Terki Gerekirdi Sözü -Bir Ravinin Hatalý Diye Ýthâmýnýn, O Ravi Hatada Çok Ýleri Gitmedikçe Onu Taz if Edemeyeceði -Ravi Hakkýnda Cerh Olmayan Þeylerin Bazý Misâllerle Ýzahý -Ravinin Rivâyetini Ýnkâr Etme Durumu -Ravinin Rivâyetine Muhalif Amelde Bulunma Durumu -Sahabenin Hadise Muhalif Olan Amelinin Hükmü -Râviye Zarar Veren ve Vermeyen Cehalet (Mechûl Olma) -Mechûlü l-hâl Üç Kýsýmdýr, Bunlarýn Ýzahý, Hükmü -Mestûrun Rivâyetini Kabul Eden Ýmamlar -Sahîhayn Ricalinden Birçoðu Hakkýnda Hiç Kimsenin Tevsiki Mevcut Deðildir -Hakkýnda Cerh ve Ta dîl Bulunmayan Mechûlü l-ayn Ravi Sikadýr -Muhaddisler ve HanefîlerNezdinde Raviden Cehâletü l-aynýkaldýran Þeyin Îzâhý -Mechûlü l-ayn Ravinin Rivayetinin Muhaddisler Nezdindeki Hükmü ve Bu Husustaki Görüþler -Mechûlü l-ayn Ravinin Rivayetinin Hanefiler Nezdindeki Hükmü ve Ýzahý -Mestur Ravinin Rivayetinin Hanefilere GöreDurumu ve Bu Husustaki Ayrýntýlar -Zâtýve Adaleti Bilinen Fakat Ýsmi ve Nesebi Bilinmeyenin Rivayetiyle Ýhticac Edilir -Ün ve Þöhretle Adalet Sübut Bulur, Ýmamlardan Adaleti Ýþtihar Edenler: Ebû Hanife, Malik, Þafi, Ahmed, Evzai Gibi -Ebû Hanife nin Mizanu l-ý tidaldeki Biyografisinin Gizlice Sonradan Sokulmasý -Ýbn Abdilberr in: Elde Ettiði Ýlme 123

18 Yusuf Akgül 124 Karþý Ýtina Göstermekle Tanýnan Herkes, Cerhi Tebeyyün Edinceye Kadar Adil Kabul Edilir Sözü -Raviden Cehâletü l-ayný Kaldýran Husus -Adil Ravinin, Ýsmini Zikrederek Kendisinden Rivayette Bulunduðu Kimse Böylece Ta dil Edilmiþ Olur Mu? -Sadece Sikadan Rivayet Ettiði Söylenen Muhaddisler FAÝDE: Sadece Sikadan Rivayette Bulunan HadisÝmamlarýnýn Sayýsý, Bu Durumun Bütünüyle Deðil Ekseriyete Göre Olduðunun ve Sikanýn da Herkese Göre Deðil Kendisine Göre Sika Bulunduðunun Ýzahý -Ýmam Mâlik ve Þu be nin Bir Kýsým Sika Olmayan Kimselerden Rivayeti -Ýbn Abdilberr in: Sâdece Sikadan Rivayet Ettiði Bilinen Kimsenin Müdelles ve Mürsel Rivayetleri de Kabul Edilir Sözü -Ýmam Ahmed in BazýSika Olmayan Raviden Rivayeti -Ýmam Ebû Hanife nin Câbir el- Cu fî den Rivayeti ve Ravinin Hakkýndaki Kezzâb Hükmü -Ýmam Þafi nin Ýbrahim El-Eslemî den Rivayeti ve Onun Tevsiki -Buharî veya Nesâî nin Cerh Etmeksizin Rivayette Bulunduðu Kimselerin Sika Olmasý -Her Biri Ýçin: Sadece Sikadan Rivayet Eder Denen Bir Kýsým Âlimler -Müessir ve Gayr-ý Müessir Bid alarýn Ýzahý -Bid atile Ýtham Edilen Birçok KimsedenÞeyhayninHadis Almasý -MürciegibiÞiîliðinde Ýki Çeþit Olduðu ve Bunlarýn Ýzahý -Þia ya Râfýza Denmesinin Sebebi, Rafz Kelimesinin Açýklamasý -Ýmam Ebû Hanife ye Mürcie Ýthamýný Kabul Etmeme -Ýmanýn Artýp Eksileceðini Ýleri Sürenlerle Muhalifleri Arasýndaki Görüþ Ayrýlýðýnýn Lafzî Olduðu -Ebû Hanife nin Kitâplarý, Mürcie Mezhebinin Batýl Olduðuna Þâhidlik Eder -Ýbn Cerîr in: Hakkýnda Sapýk Mezhep Ýddiasý Yapýlan Herkesin Böyle Olduðuna Hükmedilseydi Birçok Belde Âliminin Terki Gerekirdi Sözü, Buhârî nin de Eleþtiriden (Ta ndan) Kurtulamadýðý -Buhârî nin Halku l-kur ân Meselesine Bulaþtýrýlmasý ve Bu Sebeple Cerh Edilmesi -Cerh ve Ta dîl Tabirleri, Mertebeleri, Îzâhý -Sahabe nin Hz. Peygamberle Sohbetinin, Onlarýn Adaletini Gerekli Kýldýðý, Fakat Bu Hususun Hýfz ve Zabt Meselesiyle Ýlgili Olmadýðý TEVSÎKDE KULLANILAN LAFIZLAR -Birinci, Ýkinci ve Üçüncü Mertebe Lafýzlarý, Bu Ýfadelerle Tevsik Edilenlerin Delil Alýnmasý -Hâfýz MertebesininMüfîdden, Hüccetin de Sikadan Üstün Olduðu -Dördüncü Mertebede-Saduk Mertebesinde-Olanýn Hadisi Hasendir, Bu Hususun Ulemânýn Sözleriyle Ýzâhý - Saduk ÝfadesininTarifive Bu Mertebenin Çoðu Kere Sika Lafzýyla da Ýfade Edildiði -Tevsîk Mertebelerinden Dördüncü, Beþinci ve Altýncý Mertebelerin Lafýzlarýnýn Ýzâhý ve Bunlarla Tevsîk Edilenlerin Durumu - Teðayyara bi âhirihi / âhiratin / âharatin = Ömrünün Sonunda Tagayyür Etti Tâbirinin Ýzâhý -Ýbn Maînin, Bir Ravi Hakkýnda Kullandýðý Lâ Be se bih Sözü ile Onun

19 Sika Olduðunu Kasdettiði - Lâ Be se bih Sözünün, Sika Manasýna O Asýrda Yaygýn Olarak Kullanýldýðý CERHDE KULLANILAN ÝFADELER -Cerh Lafýzlarýyla Nitelendirilenlerin Durumu -Bir Ravi Hem Cerh ve Hem de Ta dîl Edilmiþse Cerh Müfesser Olmadýðý Müddetçe Ta dîlinöne Alýnmasý 1.TENBÝH: Buhârî nin: Fîhi Nazar ve Seketû anh Sözleri ile Ne Kasdettiði -Muhaddis Habiburrahman el-a zami ye göre, Buhârî nin Onda Ýhtilaf Vardýr Dediði Kimsenin Metruk Olmadýðý Þeklindeki Deðerlendirmesi -Buhârî nin: Kimin Hakkýnda Münkerü l- Hadîs Dediysem Ondan Rivâyet Alýnmaz Sözü -RaviHakkýndaKullanýlan: FîhiNazar, Seketû anh Sözlerini BuhârîDýþýndakilerinHangi Anlamda Kullandýðý 2.TENBÝH: Hadîsun Münkerun ve Münkerü l-hadîs ile Rava l-menâkîr Sözleri Arasýndaki Fark -Cumhur Ulemanýn Münkerü l-hadîs Tâbirini Benzeri Olmayan Ferd Hadis Ýçin Kullandýðý Ýmam Ahmed ve Diðerlerinin Münkerü l- Hadîs Ýfadesini Güvenilir Ravilere(Sikât) Muhâlefet Eden Zayýf Râviler için Bazan da Münker Rivâyet Eden Ravi Hakkýnda Kullandýðý -Münker Ýfadesini Bazan Tek Hadis Rivâyet Eden veya Zayýf Ravilerde Münkerler Rivâyet Eden Kimse Ýçin Kullanmalarý SebebiyleOnun Zayýf Olmayacaðý - Rava l-menâkîr Sözünün, Sadece Bu Vasýftan Dolayý Rivâyetlerinin Terkini Gerektirmeyeceði,Münker Rivâyetleri Çok Olduðunda Ona Münkerü l-hadîs Dendiðive Hadisinin Terki Gerektiði -Ýbn Dakîku l-îd Tarafýndan Rava l- Menâkîrve Münkerü l-hadîs Sözleri Arasýndaki Farkýn Geniþçe Ýzahý 3. TENBÎH: Ýbn Mâin in Bir Ravi Hakkýnda Kullandýðý Leyse bi þey inýfadesinden Kasdý Nedir? Ýbn Main in Sözünü Mutlak Manada Anlayanlarýn Hatasý ve Doðru Olanýn Ýzahý 4. TENBÎH: Bir Ravinin Bazan Kendinden DahaGüvenilir Olana Nisbetle ZayýfGörülmesi ve Örnekleri -Bir Münekkidin,Ravi Hakkýndaki Sözü Farklý Þekilde Gelir, Bir Seferinde Tevsîk Ederken Bir Baþka Seferinde de Taz îf Ederse, Bilindiði Takdirde Son Söylenenle Amel Olunur, Bilinmezse Ta dîl Tercîh Edilir 5. TENBÝH: Burada Birkaç Mesele Vardýr: Ebû Hatim in Bir Raviyi Mechul Saymasýndaki Genel Yönelimi; Zatýnýn Deðil Vasfýnýn Cehaletinden Olduðu ve Bunun Misallerle Ýzahý -Ebû Hatim in Meçhul Dediði Bir Kýsým Ravileri Baþkalarýnýn Tanýyarak Tevsik Etmesi -Ebû Hatim in Meçhul Dediði (Ravilerin), Baþkalarýnca Tevsik Edildiðine Dair Dokuz Örnek -Ýbn Hazm ýn Meçhullük Ýthamýna Baþkasý Muvafakat Etmedikçe Ýtibar Edilmez, Hükmünde Aceleci Olduðunun Ýzahý -Ýbn Hazm ýn, Ebû Ýsa Et-Tirmizî yi Mechul Sayarak Kendini Düþürmesi -Ýbn Hazm in, Müsnidu l-âlimolan Ebû l-kasým El-Begavî yi de Mechul Kabul Etmesi -Ýbn Hazm in, Ýlimde Ýki DaðBüyüklüðünde Olan Ýmam es-saffar ve el- 125

20 Yusuf Akgül 126 Asamm ý Mechul Görmesi -Ýbn Hazm, Sünen Sahibi Ýbn Mâce yi de Mechul Kabul Etmesi 6. TENBÝH: Bir Ravi Hakkýnda: Leyse Misle Fulan Sözünden Maksad Nedir? 7. TENBÝH: Âlimlerin: «Falanýn En Münker Rivayeti Þudur Sözü Hadisin veya Ravisinin Zayýf Olmasýný Gerektirmediði, Buna Dair Bazý Misaller -Ýbn Adiyy ve Zehebî nin: Men enkera mâ ravâhu fulanun Sözünden Ne Kasdettiði 8.TENBÝH: Bir Ravi Hakkýndaki: Lehû evhâm veya Yehimu fî hadîsihi ya da Yuhtiu fîhi Sözlerinden Onun Sika Mertebesinden Düþtüðünün Kastedilmediði ve Bunun Açýklamasý -Ukaylî nin, Ali b. Medinî yi ed-du afâ ya Dâhil Ettiði Ýçin Zehebî ninonu Ayýplamasý -Zehebî nin, Bazý Sebeplerle Bir Kýsým Sikayý da el-mizan da Zikretmesi 9.TENBÝH: Ukaylîve Ýbnu l- Kattan nýn Aslýnda Cerh Sayýlmayan Bir Kýsým Nitelemelerle Râviyi Cerhetmeleri ve Buna Dair Bazý Misaller 10.TENBÝH: Bir Ravi Hakkýndaki Teðayyara bi âhirihi veya Ýhtilata Ýthamýnýn Ne Zaman Cerh Sayýlýp Sayýlmayacaðý vecerh Edici Olunca Ne Yapýlacaðý 1.FAÝDE: Ýhtilat Etmiþ Olduðu Halde Buhârîve Müslim de Rivâyeti Olan Ravilerin Durumu 2.FAÝDE: Ravi Hakkýnda Yapýlan Tevsik ve Taz ifden Her Ýkisinin de Açýklanmasýnýn ÞartOlduðu,Sadece Birini Belirtmenin Doðru Olmadýðý,Bunun ÝhlalininBüyük Bir Hata Olduðu 3.FAÝDE: Duafa veya Mevzuat Kitaplarýnda: Bu Hadis Sahih Deðildir veya Sabit Deðildir Denecek Olsa Bu Ýfadenin O Hadisin Mevzu Olduðunu Gösterdiði,Eðer Ayný Ýfade Ahkâm Kitaplarýnda Geçiyorsa Hadisin Usul Bakýmýndan Sahih Olmadýðýný Ýfade Ettiði,Bu Durumun Geniþçe Ýzahý, Bu Hususta Aldanan Müteahhir ve Muasýr Âlimler 4.FAÝDE: Ravinin Sehiv ve Telkîni, Rivayeti Sahih Bir Kaynakta Olmadýðý Takdirde Sýhhatine Zarar Verdiði SEKÝZÝNCÝ FASIL: Deliller Arasýnda Tearuz ve Birini Diðerine Tercih Usulleri Hakkýnda -GerçekteÞer îdelillerde Tearuz Olmadýðý, Tearuzun Herhangi Bir Sebeple Âlimde Meydana Geldiði,Düþüncesine Göre Tearuz Ortaya Çýkan Âlimin Naslarý Nasýl Kullanacaðý -Nâsih Zannedildiði Halde Nâsih Olmayan Rivayet ve NâsihinNasýl Bilineceði -Birbiriyle Çeliþen Ýki Nassýn Cem i Ýçin Çeþitli Yollar -Tearuz Halinde Ýsbatýn, Nefyin Önüne Alýnmasý vebu Hususta Çeþitli Görüþler -Fiil Tekrar Etmedikçe Tearuzun Söz Konusu Olmadýðý,Aksi Durumda Tearuzun Nasýl Giderileceði -Fiilin Sözle Tearuzunun Dört Kýsma Ayrýldýðý, Bu Durumdaki Çözüm Yolu -Hanefîlere Göre Delil veya Ravi Çokluðuna Göre Tercih Yapýlamayacaðý -Tercîhin Manasý, Tercîhin, Sened ve Rivayete veya Metne ya da Medlul ve Hükme veya Hârici Bir Duruma Göre

Hadis Istılahları. ADL: Râvînin hadîsi bozmadan rivâyet eden dürüst bir müslüman olması. AHZ: Bir şeyhden hadîs almak.

Hadis Istılahları. ADL: Râvînin hadîsi bozmadan rivâyet eden dürüst bir müslüman olması. AHZ: Bir şeyhden hadîs almak. Hadis Istılahları Her ilim dalının bir terminolojisi olduğu gibi hadîs ilimlerinin de ıstılahları vardır. Hadîs ıstılahları anlaşılmadıkça hadîs usûlü de anlaşılamaz. Hadîs ıstılahları çok sayıda olduğu

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

HADİS TARİHİ VE USULÜ

HADİS TARİHİ VE USULÜ HDİS TRİHİ VE USULÜ DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hadis Tarihi ve Usulü testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi Esbabu Vürûdi l- Hadîs

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

İLK DÖNEM HADİS- REY TARTIŞMALARI ŞEYBÂNÎ ÖRNEĞİ Mehmet ÖZŞENEL, İstanbul: İFAV, 2015 Ali SEVER

İLK DÖNEM HADİS- REY TARTIŞMALARI ŞEYBÂNÎ ÖRNEĞİ Mehmet ÖZŞENEL, İstanbul: İFAV, 2015 Ali SEVER İLK DÖNEM HADİS- REY TARTIŞMALARI ŞEYBÂNÎ ÖRNEĞİ Mehmet ÖZŞENEL, İstanbul: İFAV, 2015 Ali SEVER İslâmî ilimlerin teşekkülünde Hicrî ilk asırlar farklı yönleriyle değerlendirmeye açık alan olması nedeniyle

Detaylı

HADİS ARAŞTIRMA METODU

HADİS ARAŞTIRMA METODU 1 1. Hadisi Konusuna Göre Arama HADİS ARAŞTIRMA METODU Aradığımız hadisin hangi konuya ait olduğunu bildiğimizde konularına göre tertip edilmiş hadis kitaplarında rahatlıkla bulabiliriz. Ancak aradığımız

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Ders Kodu Kredi AKTS Ders Adı Sınıf Dönem Grup Ders Tipi DERS DÖNEMİ - 1.YARIYIL (GÜZ YARIYILI)

Ders Kodu Kredi AKTS Ders Adı Sınıf Dönem Grup Ders Tipi DERS DÖNEMİ - 1.YARIYIL (GÜZ YARIYILI) 201-2017 Eğitim/Öğretim Yılı Müfredat Düzenleme İşlemleri Ders Kodu Kredi AKTS Ders Adı Sınıf Dönem Grup Ders Tipi DERS DÖNEMİ - 1.YARIYIL (GÜZ YARIYILI) 501 3 Temel İslam Bilimleri Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

İslam'ın Korunmuşluğu Bağlamında Cerh-Ta'dîl Usûlüne Umumî Bir Bakış Cumartesi, 12 Eylül 2009 12:52

İslam'ın Korunmuşluğu Bağlamında Cerh-Ta'dîl Usûlüne Umumî Bir Bakış Cumartesi, 12 Eylül 2009 12:52 Hadis ilimleri İslamî ilimler içindeki seçkin mevkiinin yanında İslam ın diğer dinlere karşı medar-ı iftiharı olması bakımından da hayli mühimdir. İslam öncesi semavî dinlerin esasını oluşturan rivayetlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı

Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı İshak Emin AKTEPE İnsan Yayınları, İstanbul 2010, 343 sayfa. Tanıtan: Mehmet Sait UZUNDAĞ* İslâm ın Kur an dan sonra ikinci kaynağı olan sünnetin mâhiyeti,

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BİR İMAM-HATİP HOCASININ HADİS BİLGİSİ: HADİS USÛLÜ DERSLERİ

BİR İMAM-HATİP HOCASININ HADİS BİLGİSİ: HADİS USÛLÜ DERSLERİ BİR İMAM-HATİP HOCASININ HADİS BİLGİSİ: HADİS USÛLÜ DERSLERİ Arş. Gör. Mahmut SABUNCU Vücuda getirildikleri dönemin ilim anlayışlarına ayna tutan en önemli belgelerden olan kitaplar kimi zaman ve maalesef

Detaylı

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM (Rihâb Muhammed Müfid Şakakî, çev. F. Yasemin Mısırlı, Guraba Yayıncılık, 2012, 326 s.) Yaşar AKASLAN * Günümüz kırâat otoriteleri

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

HADİS VE SÜNNET. Sened Metin Sözlü Fiili Takriri. Senedlerdeki Bazı Kısaltmalar

HADİS VE SÜNNET. Sened Metin Sözlü Fiili Takriri. Senedlerdeki Bazı Kısaltmalar BÖLÜM 1 HADİS VE SÜNNET KAVRAMLARI HADİS VE SÜNNET Kavram Olarak Yapı olarak Konum Olarak Hadis Sünnet Hadis Sünnet Dindeki Yeri Sened Metin Sözlü Fiili Takriri n Çözümü n Okunuşu Senedlerdeki Bazı Kısaltmalar

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss. 333-348. Mehmet Dinçoğlu, Ebû Dâvud un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Ankara, Diyanet Vakfı Yayınları, 2012, 472 s. Son

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

İMAM ŞAFİİ NİN KULLANDIĞI HADİS KAVRAMLARI (er-risâle ÖRNEĞİ)* Fuat İSTEMİ *

İMAM ŞAFİİ NİN KULLANDIĞI HADİS KAVRAMLARI (er-risâle ÖRNEĞİ)* Fuat İSTEMİ * İMAM ŞAFİİ NİN KULLANDIĞI HADİS KAVRAMLARI (er-risâle ÖRNEĞİ)* Fuat İSTEMİ * Öz Bu çalışmada, İmam Şafii nin er-risâle adlı eserinde kullandığı hadis kavramları ele alınmıştır. İmam Şafii nin er-risâle

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

Tutanaklarda Düzeltme Rýza Yurddaþ* 1. Tutanaklarda Düzeltme Kavramý Tutanaklarda düzeltme kavramý, milletvekillerinin Genel Kurulda veya komisyonlarda yaptýklarý konuþmalarda, yanlýþ ifade ettikleri,

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Rivayetin ravilerinden Ravh b. Salah ın zayıf olduğunu belirten İbn-i Adiyy, hadislerinin bazılarında nekaret/münkerlik olduğunu ifade etmiştir.

Rivayetin ravilerinden Ravh b. Salah ın zayıf olduğunu belirten İbn-i Adiyy, hadislerinin bazılarında nekaret/münkerlik olduğunu ifade etmiştir. Fatıma binti Esed radıyallahu anha nın defni ile ilgili rivayet Fatıma binti Esed radıyallahu anha vefat edince defnedilirken Nebi aleyhisselam ın kabre girip yatarak dua ettiği, duasında Peygamberinin

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

HADİS TARİHİ VE USULÜ (İLH1007)

HADİS TARİHİ VE USULÜ (İLH1007) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HADİS TARİHİ VE USULÜ (İLH1007) KISA

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerin fakirleri ile (Allah dan) zafer isterdi.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerin fakirleri ile (Allah dan) zafer isterdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerin fakirleri ile (Allah dan) zafer isterdi. Cevap: Birincisi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in fiilini aktaran Ümeyye, sahabî değil, tabiîdir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - IV

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - IV II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - IV 6-8 Mayıs 2013, Bursa ilmi etüdler derneği Uludağ Üniversitesi Bursa Büyükşehir Belediyesi İstanbul 2013 II. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Buhârî nin Eserleri ve Kitabu d-duafâi s-sağîr in Tanıtımı

Buhârî nin Eserleri ve Kitabu d-duafâi s-sağîr in Tanıtımı Buhârî nin Eserleri ve Kitabu d-duafâi s-sağîr in Tanıtımı Hüseynî Abdülmecîd Hâşim Çev: Mustafa Taş Arş. Gör. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Araştırma Görevlisi

Detaylı

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Mustafa IŞIK Laçin Yayınları, Kayseri, 2014, 346 sayfa. Tanıtan: Nurullah AGİTOĞLU* İslâm ın temel kaynaklarından olan hadislerin rivayeti

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Modern Dönemde Dinî Ýlimlerin Temel Meseleleri - Ýlmî Toplantý -

Modern Dönemde Dinî Ýlimlerin Temel Meseleleri - Ýlmî Toplantý - Modern Dönemde Dinî Ýlimlerin Temel Meseleleri - Ýlmî Toplantý - Düzenleme Kurulu: Tahsin Görgün Adnan Aslan Seyfi Kenan E. Said Kaya Yayýn No: 379 Sempozyumlar/ Paneller 4 Modern Dönemde Dinî Ýlimlerin

Detaylı

Ali Ayten. Kur an ve Oryantalistler Selahattin Sönmezsoy Ankara: Fecr Yayýnevi, 1998. 335 sayfa.

Ali Ayten. Kur an ve Oryantalistler Selahattin Sönmezsoy Ankara: Fecr Yayýnevi, 1998. 335 sayfa. Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi þeyh okyanusla baðlantýlý bir nehre benzetilir (s. 191). Yazar eserini kalp, nefs ve ruhun karþýlýklý iliþkilerinin anlatýldýðý Sekizinci Bölüm le bitirmektedir ki, kanaatimizce

Detaylı

Bir kesim kadın erkeğe imamlık yapabileceğini iddia ediyorlar ve buna da delil olarak:

Bir kesim kadın erkeğe imamlık yapabileceğini iddia ediyorlar ve buna da delil olarak: Soru: Bir kesim kadın erkeğe imamlık yapabileceğini iddia ediyorlar ve buna da delil olarak: 1. Ümmü Varaka(r.a) adlı sahabiyenin Peygamber Efendimiz tarafından namazda erkeklere imamlık yapmasına izin

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences)

Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences) Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences) Alaaddin GÜNEŞ Seyda Yayınları, Diyarbakır, 2014, 740s. Tanıtan: Fatih KARATAŞ* Dinî görevler denince başta iman etmek, sonra imanın gereği

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar

Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar Ebu l-feth el-beyânûnî Tercüme ve Notlar: Ebubekir SİFİL Rıhle Kitap, İstanbul 2013 (2. Baskı), 197 sayfa. Tanıtan: Fatih KARATAŞ* Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Giriş. İslamiyyetü l-marife 39, (2005): 103-146.

Giriş. İslamiyyetü l-marife 39, (2005): 103-146. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 Sayfa: 1186-1223 Nisan Özel Metin Tenkidi ve Cerh-Ta dil Âlimlerine Göre Hadis Ravileri Hakkında Verilen Hükümle İlişkisi Hâlid b.

Detaylı

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ REGÂİB NAMAZI BİD'ATI بدعة صلا لرذلي ب ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 009-40 بدعة صلا لرذلي ب» باللغة لرت ية «حممد صالح ملنجد ترمجة: حممد

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

1 - Sahih hadis. Sahih Hadislerin Kısımları

1 - Sahih hadis. Sahih Hadislerin Kısımları HADİSİN KISIMLARI Bu sayfa Hikmet Yayınları Arasında çıkan A. Muhtar BÜYÜKÇINAR - Ahmed ARPA - Durak PUSMAZ ve Abdullah YÜCEL' in Tercümesini yaptığı İMAM HAFIZ EL-MÜNZİRÎ 'nin TERGİB ve TERHİB ( Hadislerle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı