Biz bu yazýmýzda tarih,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz bu yazýmýzda tarih,"

Transkript

1 citation Özet Bu çalýþmada Zafer Ahmed el-usmânî et- Tehânevî nin (ö. 1974) kýsaca hayatý ve eserleri hakkýnda bilgi verilmiþ, ardýndan Ý lâü s-sünen adlý eseri tanýtýlmýþtýr. Anahtar Kelimeler: et-tehânevî, Ý lâü s-sünen, Ahkâm Hadislerin Þerhi. Biz bu yazýmýzda tarih, tasavvuf, tefsir, fýkýh ve hadis usulü gibi birçok alanda kendini yetiþtirmiþ, Hint asýllý bir âlim olan Zafer Ahmed b. Latîf el-usmânî et-tehânevî nin (h /m )ý lâü ssünen a dlý eserini tanýtmaya çalýþtýk. Söz konusu bu eserin tanýtýmýný yaparken konuyla ilgili araþtýrmalardan 01, yazýlý ansiklopedik malumattan 02 ve kitabý tahkik edenlerin vermiþ olduðu bilgilerden 03 yararlandýk. Çalýþmanýn asýl hedefi eser tanýtýmý olduðundan, burada, müellifin hayatý ve eserlerine geniþ yer verilmeyecek; sadece yazar ve eserleri hakkýnda genel bir kanaat edinebilecek ölçüde bilgi sunulmuþtur. Ayrýca tanýtýmýný yaptýðýmýz bu eserin, içeriði hakkýnda bilgi sahibi olunmasý için fihrist bölümünün tercümesi verilmiþtir. I. Zafer Ahmed in hayatý ve eserleri Ý lâü s-sünen in müellifi Zafer Ahmed, hicrî 1310(m.1892) yýlýnda Hindistan ýn büyük ilim merkezlerinden biri olan Deoband (Diyobend) þehrinde doðmuþ, küçük yaþta annesini yitirmiþ, onu takva sahibi ninesi büyütmüþtür. Ýlk tahsiline doðduðu þehrin meþhur hafýzlarýndan Kur an eðitimi alarak baþlamýþtýr. Ayný zamanda Karaçi deki Daru l-ulumi Ýslamiyye nin kurucusu olan Mevlana Muhammed Þefi Diyobendî nin babasý Mevlana Muhammed Yasin den Farsça ve- Urduca dinî ilimler ve Matematik tahsil etmiþtir. Daha sonradiyobend þehrindenthana Bhawan a (Tanabon) giderek dayýsý Mevlana Muhammed Eþref Ali 01. Mehmet Özþekel, Pakistan da Hadis Çalýþmalarý, (Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 1992), ss ; Daudi, Halid Zaferullah Pakistan ve Hindistan da Þah Veliyullah ed-dehlevî den (ö.1176/1762) Günümüze Kadar Hadis Çalýþmalarý (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, 1994), ss ; Yasir Ýsmail Mustafa el-ubeydi, Kavâid mustalahi l-hadis nde imam et-tehânevî fî kitabihi i lâüs s-sünen (Yüksek Lisans Tezi, Câmiatu l-ýslamiyye Baðdat, 2006), ss Ebu Bekir Sifil, lâü s-sünen mad., Ý.A.T.D.V.Y.,( ), XXII, s Zafer Ahmed et-tehânevî, Kavâid fî Ulûmi l-hadis, Thk. Abdu l-fettah Ebu Gudde, (Beyrut: 2007) s et-tehânevî, Zafer Ahmed lâü s-sünen Thk. Muhammed Taki Usmânî,(Karaçi:1418) I, s kaynakça

2 Yusuf Akgül 108 et-tehânevî nin (ö.1362/1943) meclisine katýlmýþtýr. Burada Mevlana Muhammed Abdullah el-gengûhî nin yanýnda Arapça sarf, nahiv ve edebiyat okumuþ, dayýsýndan da tecvid ilmini tahsil etmiþtir. 01 Hakîmu l-ümme diye de anýlan dayýsý Mevlana Muhammed Eþref Ali et- Tehânevî o sýrada Beyânu l-kur an adlý eserin telifi ile uðraþtýðýndan onu Kânpûr daki Câmiu l-ulûm medresesine götürmüþtür. Orada dayýsýnýn talebelerinden Mevlana Muhammed Ýshak Berdevânî ve Mevlana Reþid Kânpûrî nin yanýnda baþta Kütübi sitte olmak üzere Miþkâtu l-mesabîh gibi hadis kitaplarýný ve hadis usul eserlerini okumuþtur. Bunlarýn yaný sýra Fýkýh, Tefsir, Edebiyat ve Mantýk sahasýyla ilgilenmiþtir senesinde Sehâranpur daki Mezâhiru l-ulûm medresesine girmiþ, orada Bezlu lmechûd adlý eserin müellifi Mevlana Halil Ahmed Seharenpûrî nin hadis derslerine katýlmýþ, bu medreseden 18 yaþýnda mezun olmuþtur. Yüksek tahsilini tamamladýðý medresede ertesi yýl ders vermeye baþlamýþ, yedi yýl boyunca Fýkýh, Usul, Mantýk ve Felsefe dersleri okutmuþtur. Buradan da Tanabon a geçerek Ýmdadu l-ulûm medresesinde hadis dersleri vermiþtir. 02 Bu arada hem hocasý ve hem de dayýsý olan Muhammed Eþref Ali, Hanefîm mezhebinin içtihat anlayýþýnýn sadece kýyasa deðil hadise de dayandýðýný or- 01. Zafer Ahmed et-tehânevî, Kavâid fî Ulûmi l- Hadis, Thk. Abdu l-fettah Ebu Gudde, (Beyrut: 2007) s Zafer Ahmed et-tehânevî, Kavâid fî Ulûmi l- Hadis, Thk. Abdu l-fettah Ebu Gudde, (Beyrut: 2007) s. 8. taya koymaya ve aleyhte ileri sürülen iddialara karþý cevap vermeye çalýþýyordu. Bunun için yazdýðý Ýhyâüs-sünen in müsveddelerinin kaybolmasý üzerine benzer bir çalýþma yapmasý için Ahmed Hasan es-senbehlî yi görevlendirmiþti. Senbehlî nin hazýrladýðý Ýhyâüssünen in ilk cildini beðenmeyen Muhammed Eþref Ali, Zafer Ahmed den onun hatalarýyla ilgili bir istidrâk yazmasýný istemiþ, Zafer Ahmed de Ýstidrâkül-hasen ala ihyâ i s-sünen i kaleme almýþtýr. Muhammed Eþref Ali çok beðendiði bu çalýþmadan sonra Senbehlî nin eserinin neþrini durdurmuþ ve eseri yazmakla Zafer Ahmed i görevlendirmiþtir. Zafer Ahmed de yirmi yýl çalýþarak meydana getirdiði iki mukaddimesiyle beraber 20 ciltlik kitabýn metin kýsmýna Ý lâü s-sünen, þerh kýsmýna Ýsdârül-minen adýný vermiþ, ikinci baskýdan itibaren eserin tamamý Ý lâü s-sünen adýyla yayýmlanmýþtýr da Burma nýn Rengun þehrindeki Medrese-i Randiyye ye yönetici olarak gitmiþ, iki sene sonra Tanabon a dönmüþ, Delâilu l-kur an adlý eserin telifiyle meþgul olmuþtur da Dakka Üniversitesi ne ders vermeye gittiði -bugün ki- Bengladeþ te Medrese-i Eþrefu l-ulûm u kurmuþtur yýllarý arasýnda Dakka daki Medrese-i Aliyye de çalýþmýþtýr. Ardýndan hacca gitmiþ, döndükten sonra Pakistan ýn Sind eyaletine baðlý Tando Allahyar daki Dâru l-ulûm da Þeyhul-hadis unvanýyla ömrünün sonuna kadar hadis okutmaya devam etmiþtir. Hicri 1394/1974 yýlý Zi l-kâde ayýnýn 8.günü 03. Ebu Bekir Sifil, lâü s-sünen, TDVÝA, XXII, s.78.

3 vefat etmiþtir. 01 Zafer Ahmed in Ý lâü s-sünen adlý kitabýnýn yaný sýra tefsir, tasavvuf, hadis gibi çeþitli alanlarda Arapça ve Urduca birçok eseri vardýr. Bunlardan bazýlarý þunlardýr: 1. Ahkâmu l-kur an (Tefsir) 2. Ýnkiþâfu l-hakikat an istihlafi t-tarikat (Tasavvuf) 3. El-Kavlu l-mâdî fî nasbi l-kâdî (Fýkýh) 4. Keþfu d-deca an vechi r-ribâ (Fýkýh) 5. Tahziru l-muslimin an muvâlâti lmüþrikîn 6. Ýncâü l-vatan an izdirâi bi imami zzaman 7. El-Kavlu l-metîn fi l-ihfâi bi âmîn 8. Þakku l-ðayn an hakký ref i l-yedeyn 9. Fâtihatu l-kelâm fi l-kýraati halfe limâm 10. El-Envâru l-muhammediyye 11. Rahmetu l-kuddûs fî tercemeti behceti n-nufûs 12. El-Itru l-verdî fî zikri l-mesihi l-mehdî 13. Terdîdi Perviziyyet Urduca ya çeviri yaptýðý eserler ise þunlardýr: 1. Þa rânî nin Adâbu l-ubudiyyet i 2. Þa rânî nin el-bahru l-mevrud u 3. Seyid Ahmed Rufâî nin el-burhânu lmüeyyed i 4. Seyid Ahmed Rufâî nin el-nizâmu lhâlis i 5. Ýbn Hacer el-askalânî nin «Behcetu nnufûs u 6. Münzirî nin et-terðîb ve t-terhîb i 7. Allame el-yafiî nin Ravdur-reyyâhîn i 01. Halid Zaferullah Daudi Pakistan ve Hindistan da Þâh Velîyullah ed-dehlevî den Günümüze Kadar Hadis Çalýþmalarý, ( ), ss Eþref Ali Tehanevî nin Arapça bir risalesidir. 02 III. Ý lâü s-sünen Zafer Ahmed in yirmi yýllýk çalýþmasýnýn ürünü olan bu eseri, Hanefî fýkhýnýn dayandýðý ahkâm hadisleri incelemek ve bu hadislerin sýhhati hakkýnda bilgi edinmek isteyenler için deðerli bir kaynaktýr. Yine bu eser, muhtelif birçok kaynaktan yararlanýlarak hazýrlandýðýndan sahasýnda mevcut en kapsamlý bilgileri içeren baþvuru kitabýdýr. Kitabýn yazýmý h yýllarý arasýnda tamamlanmýþtýr. 03 Her biri bir cilt hacmindeki yirmi iki cüzden oluþan yaklaþýk beþ bin sayfalýk eserin ilk on bir cildi Tanabon da, cüzler Karaçi de ( ) taþbaský yöntemiyle yayýmlanmýþ, daha sonra Ýdâretü l-kur ân ve l-ulûmi l-ýslâmiyye tarafýndan yine Karaçi de neþredilmiþtir. Hadisleri numaralanýp tashihler yapýlmak ve her sayfaya konu baþlýklarý yazýlmak suretiyle yeniden yayýmlanan kitapta (Karaçi 1415/1994) mukaddimeler 19, 20 ve 21. cüz olarak yer almýþ, 22. cüz eserin tamamýnýn konu baþlýklarýnýn fihristine ayrýlmýþtýr. 04 Karaçi deki baskýda Ý lâü s-sünen in ilk iki cildinde Muhammed Takî Usmânî nin tahkik ve talikleri de yer almaktadýr. Ý lâ ü s-sünenbugün mukaddimeleri, metin ve þerhiyle birlikte bir isim altýnda oniki cilt (yirmi bir 02. Yunus Ýbrahim es-semerrâî, Ulemâu l-arab fî þibhi l-kârrati l-hindiyye, (Baðdat:1986), s Mehmet Pakistan da Hadis Çalýþmalarý, (Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 1992), ss Ebu Bekir Sifil, lâü s-sünen, TDVÝA, s

4 Yusuf Akgül 110 mücellet) halinde Karaçi de 1397/1977 yýlýnda yayýnlanmýþ bulunmaktadýr. Ayrýca Beyrut ta Daru l-fikr tarafýndan Muhammed Eþref Ali nin kaleme aldýðý eser esas alýnarak Zafer Ahmed in telif ettiði Ý lâü s-sünen 20 cüz halinde yayýmlanmýþtýr. Son cilt fihrist olarak ayrýlmýþtýr. Bu eserin, Ebû Bekir Sifil tarafýndan tercümesi yapýlmakta olduðu ifade edilmiþ 01, diðer taraftan Misvak Neþriyat tarafýndan da Hadislerle Hanefi Fýkhý adýyla Türkçeye tercümesi devam etmektedir. 02 A. Kaleme alýnýþ nedeni 20. asrýn ortalarýnda Hindistan da ortaya çýkan ve kendilerine Ehl-i hadis adý verilen bir grubun, Hanefî mezhebinin hadislere istinat etmediði ve Hanefîlerin kýyasý hadise tercih ettikleri yolundaki iddialarýna cevap vermek gayesi ile yazýlan kitaplardan biri de Zafer Ahmed in Ý lâü s-sünen adlý kitabýdýr. Zafer Ahmed in bu eserini kaleme alýþ nedeninde dayýsý ve hocasý olan Muhammed Eþref Ali nin özel talebi etkili olmuþtur. Zira daha önce sözünü ettiðimiz gibi Hanefî mezhebine destek veren hadislerin toplanmasý için Muhammed Eþref Ali Ýhyâü s-sünen isim- 01. Ebu Bekir Sifil, lâü s-sünen, TDVÝA, s Henüz 15 cilde ulaþan eserin tercümesi Mehmet Erdoðan kontrolünde yapýlmakta olup sýrasýyla ciltlerin tercümesini yapanlar þunlardýr. 1.Ahmet Yücel, 2-3. Ýbrahim Tüfekçi, 4.Hakan Çavuþoðlu, Rahmi Yaran, 5. A. Yücel, Ý. Tüfekçi, Ferhat Koca, 6. Nedim Yýlmaz, Ý.Tüfekçi, 7. Ý.Tüfekçi, Yýlmaz Özdemir, Hüseyin Kayapýnar, 8. H. Kayapýnar, Ý.Tüfekçi, Ý.Tüfekçi, 11. H. Kayapýnar, Ý.Tüfekçi, 12. Ý.Tüfekçi, 13. Tahir Tural, Mehmet Canbulat, Ý.Tüfekçi, 14. Ý.Tüfekçi, Abdülhalik Duman, 15. A. Duman, Macit Bilge. li bir hadis kitabýný yazmaya baþlamýþ, müsveddelerinin kaybolmasý üzerine talebesi Ahmed Hasan Senbehlî ye kitabý tamamlama görevi vermiþtir. Fakat onun yaptýðýýhyâü s-sünen isimli çalýþmasýndan memnun olmamýþ, bundan dolayý bu görevi Zafer Ahmed e vermiþtir. Zafer Ahmed, Ýhyâü s-sünen e bir istidrak olan Ýstidrâkü l-hasen i yazmýþ, Ýhyâü s-sünen ve l-istidrâku l-hasen i tekrar gözden geçirerek birleþtirmiþ ve ismini Ý lâü s-sünen koymuþtur. 03 Zafer Ahmed kitabýnýn birinci cildini Muhammed Eþref Ali ye götürmüþ, o görünce çok beðenerek ikinci cildini yazmasýný ondan istemiþtir. Bunun üzerine Zafer Ahmed ikinci cildini yazmýþ ve bunu da ona sunmuþtur. Muhammed Eþref Ali bunu çok beðenerek üzerindeki þalý onun üzerine örtüp þöyle dediði nakledilir: Hanefi âlimleri üzerinde bin iki yüz seneden beri Ebû Hanife nin alacaðý vardý. Hamdolsun bugün bu ödendi. 04 Yine eserin yazýmýna neden olan hususlardan biri de Hanefî mezhebi ve imamý hakkýnda ileri sürülen þu üç iddiaya cevap vermektir: 1. Ebû Hanife, pek hadis bilmez ve görüþleri kýyas ve re y e dayanýr. 2. Hadise muhalefet eder, kýyas ve re yi tercih eder. 3. Mezhep imamlarý zayýf hadisleri rivayet eder. 03. Zafer et-tehânevî Ahmed, Ýlâü s-sünen Thk. Muhammed Taki Usmânî, (Karaçi:1418) I, ss Halid Zaferullah Daudi, Pakistan ve Hindistan da Þah Veliyullah ed-dehlevî den (ö.1176/1762) Günümüze Kadar Hadis Çalýþmalarý (Doktora Tezi, AÜSBE, 1994), s.161.

5 B. Yazýlýþ metodu ve bölümlenmesi Ý lâ ü s-sünen, muhaddislerin takip ettiði geleneksel usul yerine Hanefi mezhebi anlayýþýna uygun hadis usulüçerçevesinde kaleme alýnarak oluþturulmuþtur. Hadisler için mümkün olan her kaynaktan yararlanýlmýþtýr. Öte yandan eser, metin ve þerh olarak iki kýsým halinde kaleme alýnmýþtýr. Metin kýsmýnda Hanefilerin görüþlerinin delili olan sahih hadis ve sahabe kavilleri, sayfanýn üst kýsmýnda kaynaklarý ile birlikte zikredilmiþtir. Rivayetlerin sened ve metinleri hakkýnda muhaddislerin deðerlendirmelerine kýsaca temas edilmiþ, sahih rivayetlerin ardýndan bunlarý desteklemek amacýyla varsa zayýf rivayetlere de yer verilmiþtir. Þerh kýsmý olan sayfanýn alt kýsmýnda, zikredilen rivayetler sened ve metin açýsýndan tenkide tâbi tutulmuþ, fýkhî yönleri üzerinde durulmuþ, bu konularda mezhebin muteber kitaplarýndan iktibaslar yapýlmýþ, görüþ farklýlýðý olan yerlerde tercih edilen görüþ belirtilmiþtir. Sayfanýn en sonunda ise diðer mezheplerin delil olarak kullandýðý hadislerle Hanefî mezhebinin delilleri karþýlaþtýrýlmýþ, Hanefilerin delillerinin tercih sebepleri açýklanmýþtýr. 01 Ý lâ ü s-sünen in bölümlenmesi temelde fýkhî konulara göre olduðu görülmektedir. Kitabu t-tahâre den baþlayarak Kitabu l-hiyel e kadar tamamý fýkhî bölümlerdir. Sadece son kýsým olan Kitabu l-edeb ve t-tasavvuf ahlakla ilgili bir bölümdür. Her bölümün içinde geçen fýkhî konular bab baþlýðý konularak ilgili hadislerle iþlenmiþtir. 01. Ebu Bekir Sifil, lâü s-sünen, TDVÝA, s. 78. Müellifin þerhteki üslûbuna gelince, eserinde Hidâye nin tertibi esas alýnmýþ ve fýkýh bablarý altýnda konuyla ilgili hadisler bir araya getirilmiþtir. Þerh kýsmýnda her hadisle ilgili hadis usûlü kaideleri çerçevesinde izah ve incelemelerde bulunulmuþ, hadisler hakkýnda muhtelif imamlarýn görüþleri nakledilmiþ ve Hanefîlerin bakýþ açýsý ortaya konmuþtur. Bunun yanýsýra siyasi açýdan iki millet teorisini yani Pakistan ýn ayrýlmasýný destekleyen Zafer Ahmed in bu görüþünün eserine de yansýdýðý görülmektedir. 02 C. Mukaddimesi Ý lâ ü s-sünen in mukaddimesi her biri bir cilt olan üç cüzden oluþur: Birinci cüzü, Kavâid fî ulûmi lhadîs adýyladýr ki hadis usulü ile ilgilidir. Bu cüzü Zafer Ahmed yazmýþtýr. Bunun ilk baskýsý Ýnhaus-seken ila men yutaliu i lâ ü s-sünen ismiyle h te Hindistan da, ikinci baskýsý da h te Karaçi de yapýlmýþtýr. Yine bu cüzün birkaç baskýsý Abdu l-fettâh Ebû Ðudde nin tahkik ve ta likiyle yapýlmýþ ve Halep te neþredilmiþtir. Kavâid fî ulûmi l-hadîs adýyla meþhurdur. Türkçe tercümesi Ýbrahim Canan tarafýndan yapýlmýþ, Yeni Usul-i Hadis adýyla Ýzmir de 1982 yýlýnda yayýmlanmýþtýr. Hanefî düþüncesine göre hadis usulünün ilk kapsamlý çalýþmasýdýr. Kitap on bölüm(fasýl) halinde baþlýca þu hususlar üzerinde durmaktadýr: Hadis ilminde kullanýlan lafýz ve lakaplar, zayýf hadisle amel, merfu, mev- 02. Mehmet, Pakistan da Hadis Çalýþmalarý, (Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 1992), ss

6 Yusuf Akgül 112 kuf, maktu, mürsel hadis çeþitleri ve hükmü, hadisin sahih ve zayýf olarak deðerlendirilmesine dair meseleler, cerh ve ta dil esaslarý, mezhep imamlarý hakkýnda cerh ve ta dil ulemasýnýn deðerlendirmeleri, hadisler arasýndaki tearuz, Ý lâü ssünen de kullanýlan bazý terimlerin anlamlarý gibi muhtelif meselelerdir. Ýkinci cüz, Kavâid fî ulûmi l-fýkh adýyla anýlan ictihad, taklid, telfik ve kýyasla amelin vücubiyetinin isbatý gibi fýkha veusule dair önemli kurallarýn açýklandýðý bir çalýþmadýr. Bu çalýþmayý Mevlânâ Habîb Ahmed el-girânevî yapmýþtýr te Karaçi de neþredilmiþtir. Bu iki mukaddimeden her biri Ýnhaus-seken ila men yutaliu Ý lâü ssünen diye adlandýrýlmýþtýr. Üçüncü cüz ise Ebû Hanife ve Eshâbuhu l-muhaddisûn ismiyledir. Bunun diðer adý Ýncâu l-vatan ani lizdirâ i bi imâmý z-zaman dýr. Zafer Ahmed tarafýndan kaleme alýnmýþ olup Ýmam Ebû Hanife nin hadis ilmindeki yeri, hadis âlimlerinin onun hakkýndaki övgüleri, önde gelen hadis âlimlerinden hoca ve talebeleri zikredilmekte, onun hadis ilmine hizmetleri incelenmektedir. Bu üç cüz birlikte ciltli halde Mukaddimetü i lâ ü s-sünen ismiyle Karaçi de basýlmýþtýr. Diðer taraftan bu üç mukaddime sýrasýyla tanýtmaya çalýþtýðýmýz eserin 19, 20 ve 21. cüzünü oluþturmaktadýr. D. Muhtevasý ve sistematiði Yirmi iki cüz ve yaklaþýk dokuz bin sayfalýk 01 bir eserin her cildindeki konular hakkýnda ayrýntýlý bilgi vermek 01. Ýncelediðimiz kitabýn baskýsýna ait sayfa numaralarýna göre bu sayý tespit edilmiþtir. Oysa kitap hakkýnda bilgi veren çalýþmalarda bu sayý beþ bin olarak ifade edilmiþtir. Bu farklýlýðýn kitabýn baskýsýndan kaynaklandýðýný düþünmekteyiz. bir makalede mümkün deðildir. Bu sebeple eseri tanýtýcý ve dikkat çeken özelliklerinden bahsedip ardýndan eserin fihristinin tercümesini vereceðiz. Þu halde eserin özelliklerinden bazýlarýný þöyle sýralayabiliriz: 1- Eser Arapça olarak kaleme alýnmýþtýr. 2- Müellif daha önce de ifade ettiðimiz gibi Hanefî mezhebinin görüþlerini destekleyen bilhassa merfu hadisleri fýkhî konularýna göre bir araya getirmiþtir. Bunun yaný sýra hadis ve fýkhu l-hadisten tutun, hadis ve usulünden, rical ilmine kadar birçok konuya kitabýnda deðinmiþtir. 3- Konular hadislerle müdellel olarak iþlenmiþtir. Eserde numaralandýrýlmýþ hâlde 6123 hadis mevcuttur. Nakledilen hadislerin kaynaðý belirtildiði gibi senedi de zikredilmiþ, yeri geldikçe ravi kritiði yapýlmýþ, þahýslarýn biyografisi verilmiþtir. Bu yönüyle Ý lâ ü s-sünen hadisin sened ve metin kritiði üzerinde çalýþma yapanlar için kýymetli bir kaynaktýr. 5- Ý lâ ü s-sünen her ne kadar Hanefî mezhebinin fýkhî görüþlerinin dayandýðý hadisleri rivayet ve dirayet yönüyle irdeleyen bir eser ise de diðer mezhep imam ve müçtehitlerinin görüþlerine delilleriyle beraber yer verdiði için Ýslâm Hukukunun konularýný ele alan mukayeseli bir Ýslâm Hukuku kaynaðý olarak da deðerlendirilebilir. 6- Muhteva ve sistematiði yönüyle esere bakacak olursak, kitabýn fihristi incelendiðinde de görüleceði gibi 1. ciltten son cilde kadar (yaklaþýk 9000 sayfada) Ýslâm hukuku konularýna yer verilmiþtir. Hadis ve fýkýh usulü kaidelerine dair bilgilerin verildiði kýsým son üç cüzdedir. Fýkýh bölümlerinin tama-

7 mýnda temel konularý önce Kitap veya bazen Ebvab diye bölümlere ayýrmýþ, her bir konuya bir kitap (bölüm) tahsis etmiþ ve konunun ismini de -Kitâbü t- Tahâre, Ebvâbu l-buyu gibi- kitap ismi olarak kullanmýþtýr. Temel konular 54 bölüm halinde ele alýnmýþtýr. Bölümlerin alt baþlýklarý ise genelde Bâb þeklinde bazan, Ebvâb, Fasl, Fâide, Tenbih, Tetimme veya herhangi bir baþlýk ifadesi verilmeden gösterilmiþ olduðundan sistematik açýdan pek kullanýþlý olmayan bir düzende ele alýnmýþtýr. Bunun sebebini de müellifin Hanefî mezhebinin görüþlerini eleþtiren Ýbn Hazm gibi âlimlere cevap verme düþüncesine baðlayabiliriz. Nitekim kitaptaki bölümlerin birçok alt baþlýðýnda eleþtirilen bu görüþlerin deðerlendirilmesinin yapýldýðýný görmek mümkündür. Kitapta geçen temel konularýn tasnifi ise fýkýh kitaplarýndaki gibi klasikleþmiþ sýrasýyla ibâdât, muâmelât ve ukûbât bölümlerinden meydana gelmektedir. 7.Eser metin ve açýklama þeklinde iki kýsýmdan oluþmaktadýr. Metin kýsmýnda hadis, sahabe ve tabiîn görüþlerine yer verilmiþ, açýklama kýsmýnda ise hadislerin sened ve metinleri hakkýnda detaylý açýklamalarda bulunulmuþtur. 8. Eserde hadisin nakledilmesinde hadis kitaplarýnýn derecelerine dikkat edilmemiþtir. Hadis kaydedildikten sonra ricâl hakkýnda bilgi verilmiþ, 01 hükmü belirtilmiþtir. Fýkhî kaidelerin ve Hanefî içtihatlarýn açýklandýðý yerde tefsir, hadis, fýkýh ve lügatten yarar- 01. Zafer Ahmed et-tehânevî, Ý lâü s-sünen Thk. Hazim el-kâd(beyrut:2001), I,s. 65,66. lanýlmýþtýr. Muhtelif deliller zikredildikten sonra Hanefî mezhebinin görüþ veya fetvasýnýn da hadise daha yakýn olduðu ispata çalýþýlmýþtýr. Bazen diðer görüþlerin reddedildiði görülür. Özellikle Ýmâm Þafiî, Ýbn Hazm ve Avnu l- Ma bûd un müellifi bunlar arasýndadýr Ayrýca eserde nakledilen hadislerin diðer tariklerine sened ve metniyle uzunca yer verildiði gibi sadece sahabi ravisiyle zikredildiði de görülmektedir. Hadis tahricinde esas aldýðý kaynaklarý þöyle sýralayabiliriz: Ebû Yusuf un el-âsâr ý, Ýbn Hacer in Buluðu lmeram, Telhîsu l-habîr ve Fethu l-bârî adlý kitaplarý, Münzirî nin et-terðîb ve t-terhîb i, Beyhakî nin Delâilu nnubuvve, Ali el-muttakî nin Kenzu lummâl i, Heysemî nin Mecmeu zzevâid i, Zeylâî nin, Nasbu r-râye si, Þevkânî nin Neylu l-evtâr ý ve el- Ðumârî nin el-hidâye sidir. 03 Tanýtmaya çalýþtýðýmýz kitabýn muhtevasýnýn daha iyi kavranmasý için fihristin tercümesini yapmaya çalýþtýk. Bunun için çalýþmamýzda on iki cilt (yirmi ikicüz) halinde Beyrut ta 1421/2001 yýlýnda yayýnlanmýþ eserin son cildindeki fihristi kullandýk. Fihristte yer alan konu baþlýklarýný ciltlere göre aþaðýda tercüme ettik Daudi, Halid Zaferullah, Pakistan ve Hindistan da Þah Veliyullah ed-dehlevî den (ö.1176/1762) Günümüze Kadar Hadis Çalýþmalarý (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, 1994), s el-ubeydi, Yasir Ýsmail Mustafa Kavâid mustalahi l-hadis inde imam et-tehânevî fî kitabihi i lâüs s-sünen (Yüksek Lisans Tezi, Câmiatu l-ýslamiyye Baðdat, 2006), s Fihristin tercümesini yaparken bazý uzun cümleleri içeriðe uygun halde kýsaltarak vermeye çalýþtýk. Ayrýca fihristin tercümesinde, eserin hadis usulüyle ilgili mukaddimesini Yeni 113

8 Yusuf Akgül 114 Ý LAÜ S-SÜNEN ÝN KONU FÝHRÝSTÝ 1. TEMÝZLÝK BÖLÜMÜ ABDEST ABDESTÝ BOZAN DURUMLAR GUSÜL SULARIN HÜKMÜ ARTIKLAR TEYEMMÜM MEST ÜZERÝNE MESH HAYIZ VE NÝFAS (KADINLARA MAHSUS HALLER) NECÝS SAYILAN MADDELER ve HÜKÜMLER TAHARETLENME (ÝSTÝNCA) 2. NAMAZ BÖLÜMÜ NAMAZ VAKÝTLERÝ NAMAZIN KILINIÞ ÞEKLÝ NAMAZDA KIRAAT ÝMAMET NAMAZDA ABDESTÝN BOZUL- MASIYLA ÝLGÝLÝ HÜKÜMLER NAMAZIN MEKRUHLARI (YA- SAKLARI) MESCÝTLERE AÝT HÜKÜMLER VÝTÝR NAMAZI NAFÝLE VE SÜNNET NAMAZLAR GEÇMÝÞ NAMAZLARIN KAZÂ EDÝLMESÝ HASTALARIN NAMAZI YOLCULARIN NAMAZI CUMA NAMAZI Hadis Usulü adýyla tercüme eden Ýbrahim Canan ýn çevirisinden yararlandýk. Yine Hadislerle Hanefi Fýkhý adýyla Ahmet Yücel, Ýbrahim Tüfekçi vd. heyet tarafýndan tercümesi devam eden eserin basýlý bulunan çevirisinden istifade ettik. Kitab ve Ebvâb diye verilen konu baþlýklarýný numaralandýrdýk. Eserin mukaddime adýyla 19, 20 ve 21. cüzlerinde yer alan kýsmýn tercümesini ise baþta verdik. BAYRAM NAMAZLARI KORKU NAMAZI CENAZE ÝLE ÝLGÝLÝ KONULAR CENAZE NAMAZI ÞEHÝTLÝK 3. ZEKÂT BÖLÜMÜ SAÝME HAYVANLARIN ZEKÂTI (ALTIN VE GÜMÜÞÜN), TÝCA- RET MALLARININ ZEKÂTI TARIM ÜRÜNLERÝNÝN VE MEY- VELERÝN ZEKÂTI FÝTRE (SADAKA-Ý FITR) 4. ORUÇ BÖLÜMÜ KEFFARETÝ VEYA KAZAYI GE- REKTÝREN DURUMLAR ÝTÝKÂF 5. HAC BÖLÜMÜ MÝKAT VE ÝHRAM OLMADAN MEKKE YE GÝRÝLMEYECEÐÝ ÞEYTAN TAÞLAMA VE ADABI ÝHRAMIN TÜRLERÝ (HAC DA) CÝNAYETLER AV CEZALARI HACC DAN MENEDÝLMEK VEYA GERÝ KALMAK (ÝHSAR) BAÞKASININ YERÝNE HAC YAPMAK HEDY HZ PEYGAMBER Ý (S.A.V.) ZÝYÂRET 6. NÝKÂH BÖLÜMÜ NÝKÂHTA VELÝ VE DENKLÝÐÝN BULUNMASI ÞARTI MEHÝR KÂFÝRLERÝN NÝKÂHI KASM 7. SÜT EMZÝRME BÖLÜMÜ 8. BOÞANMA(TALÂK) BÖLÜMÜ TALÂK ÜZERÝNE YAPILAN YE- MÝNLER

9 BOÞAMADAN VAZGEÇME (RÝC AT) Ý LÂ HUL ZÝHAR LÝÂN CÝNSEL KUSURLAR: ÝNNÎNVE DÝÐERLERÝ ÝDDET ÝHDAD: YAS TUTMA AZÝL, ÐÎLE, EÞÝNE ARKADAN YAKLAÞMA, ÝSTÝMNA ÇOCUK BAKIMI (HADANE)VE BUNA ÖNCELÝK HAKKI OLANLAR NAFAKA 9. KÖLE AZADI (ITAK) BÖLÜMÜ 10. YEMÝNLER BÖLÜMÜ 11. CEZALAR(HADLER) BÖLÜMÜ 12. HIRSIZLIK BÖLÜMÜ 13. SÝYER BÖLÜMÜ DÜÞMANLA SULH YAPMAK(MUVÂDE A), EMÂN VERMESÝ CAÝZ OLAN KÝÞÝLER GANÝMETLER VE TAKSÝMLERÝ EMAN ALMA (ÝSTÝ MAN) ÖÞÜR ve HARAÇ CÝZYE DÝNDEN DÖNME VE AHKÂMI ÝSYANCILARA(BÂÐÎLERE) DAÝR HÜKÜMLER 14. BULUNTU ÇOCUK (LAKÎT) BÖLÜMÜ 15. KAYIPLAR(LUKATA) BÖLÜMÜ 16. KAÇAK KÖLE (ÝBAK) BÖLÜMÜ 17. KENDÝSÝNDEN HABER ALINA- MAYAN KÝMSE (MEFKUD) BÖLÜMÜ 18. ORTAKLIK (ÞÝRKET) BÖLÜMÜ MUDAREBE VE HÜKÜMLERÝ 19. VAKIFLAR BÖLÜMÜ VAKFIN ÝDARESÝ (VELAYETÝ) BÖLÜMÜ ARAZÝNÝN VAKFI VE MESCÝD ÝNÞA ETME BÖLÜMÜ 20. ALIÞ-VERÝÞ BÖLÜMÜ KUSURLU MAL(AYB) SATIÞI FASÝT SATIÞLAR FAÝZÝN (RÝBA) SATIÞI SELEM AKDÝ 21. KEFALET BÖLÜMÜ 22. HAVALE BÖLÜMÜ BUYU BÖLÜMÜNÜN SONU KEÞFU D-DÜCÂ AN VECHÝ R- RÝBÂ ADLI RÝSALE 23. KAZÂ BÖLÜMÜ 24.ÞAHÝTLÝKLER (ÞEHÂDÂT) BÖLÜMÜ 25. VEKÂLET BÖLÜMÜ 26. DAVA BÖLÜMÜ 27. ÝKRAR BÖLÜMÜ 28. SULH BÖLÜMÜ 29. KÂR ORTAKLIÐI (MUDAREBE) BÖLÜMÜ 30. ARÝYET BÖLÜMÜ 31. EMANET(VEDÝA) BÖLÜMÜ 32. HÝBE BÖLÜMÜ 33. KÝRALAMA (ÝCÂRE) BÖLÜMÜ 34. MUKÂTEBE BÖLÜMÜ 35. VELÂ BÖLÜMÜ 36. ÝKRAH BÖLÜMÜ 37. TASARRUFTAN MEN (HACR) BÖLÜMÜ 38. GASP BÖLÜMÜ 39. ÞUF A BÖLÜMÜ 40. KISMET(TAKSÝM) BÖLÜMÜ 41. MUZARAA BÖLÜMÜ 42. MUSÂKÂT BÖLÜMÜ 43. ZEBÂÝH BÖLÜMÜ AKÝKA NIN HÜKÜMLERÝ 44. KURBAN BÖLÜMÜ 115

10 Yusuf Akgül YASAKLAR VE MÜBAHLAR(HAZR ve ÝBAHA)BÖLÜMÜ 46. ÖLÜ ARAZÝLERÝ ÝHYA ETME BÖ- LÜMÜ 47. ÝÇECEKLER (EÞRÝBE)BÖLÜMÜ 48. AVLANMA BÖLÜMÜ 49. REHÝN BÖLÜMÜ 50. CÝNAYETLER BÖLÜMÜ 51. VASÝYETLER BÖLÜMÜ 52. MÝRAS(FERAÝZ) BÖLÜMÜ 53. HÝYEL BÖLÜMÜ 54. EDEB, TASAVVUF VE ÝHSAN BÖLÜMÜ MUKADDÝMEDEKÝ KONULARIN FÝHRÝSTÝ (19. CÜZ) MUKADDÝME FÎ ULÛMÝ L-HADÎS -Eseri Tahkik edenin Önsözü, (Burada Hint ve Pakistan Ulemasýnýn Zamanýmýzda, Sünnet-i Seniyyeye Olan Hizmetlerine ve Hadîs Ýlimleri Üzerine Yaptýklarý Orijinal Çalýþmalara Dikkat Çekilmektedir.) -Ýmam Ýbni Mâlik en-nahvî nin: Cenâb-ý Hakk Müteahhirîn Ulemasýna Ýlimden Bir Nasip Saklamýþtýr Sözü -Bu Kitabýn Önemi, Özellikleri, Müellifin Eseri Hazýrlamakta Harcadýðý Gayret -Kitabýn Telif Sebebi ve Tarihçesi -Kitabýn Çeþitli Baskýlarý, Eserle Karþýlaþmam Üzerinde YaptýðýmÇalýþma ve Bu Baskýnýn Hususiyetleri -Eserde Geçen Bazý Terimler ve Müellifini Ziyaretim Hakkýnda Not -Müellifin Biyografisi, Ýlmî Hayatý, Eserleri -Hakîmu l-ümmet Eþref Ali nin Ý lâü ssünen e Yazdýðý Takriz -Bu Kitap ve Ý lâ ü s-sünen Ýçin Ýmam Kevserî nin Takrizi KAVAÝD FÎULÛMÝ L-HADÝS KÝTABININ BAÞI -Hindistan da Bazý Kimselerin Ebû Hanîfe yi ve Onun Mezhebini Tenkid Ettiðine ve Bu Durumun Ý lâu s-sünen ve Elinizdeki Kitâbýn Telifine Sebep Olduðuna Dair -Bu Gaye ile Hakîmu l-ümmet in Ýki Kitap Yazmaya Baþladýðýna Sonra Bunun Tamamlanmasýný Yeðeni Olan Eserimizin Müellifine Emrettiðine, Müellifin Böylece Bu Kitabý ve Baþkalarýný Telif Ettiðine Dâir -Ricalin Tashîh ve Taz îfinde Ýstinâd Edilen Esaslarýn Zannî Olduðuna, Böylece Ýmamlarýn Hükümlerinde Farklýlýklar Bulunduðuna Dâir, Bu Mevzu ile Ýlgili Olarak Buharî, Müslim, Ýbn Hibbân ve Ebû Hanife nin Uygulamalarýndan Misâller MUKADDÝME (Prensipler ve Tarifler Hakkýnda) -Dirayet ve Rivayet Yönünden Hadis Ýlminin Tarifi, Faidesi, Dayanaðý, Konusu, Meseleleri, Prensipleri -Hadis Kelimesinin Tanýmý -Eser Kelimesinin Muhaddis ve Fakihlerce Tarifi, Leknevî nin Ýzahý -Metin, Sened, Ýsnâd ve Müsned Kelimelerinin Ýzahý -Müsnid, Muhaddis Kime Denir, Tâlibin Ne Zaman Muhaddis Olduðu -Hafýz Kime Denir, Bu Hususta Sübkî, Müellif ve Kevserî nin Görüþleri -Hâkim ve Hüccet in Hýfza Delâlet Eden Lakaplar Olmadýðý -Ehl-i Hadis in Mertebeleri, Ýbnu l- Matrî ve El-Cezerî nin Tanýmlamalarý

11 HADÝSÝN ÇEÞÝTLERÝ -Hadisin Sahih, Hasen, Zayýf, Mütevâtir, Meþhur, Âhad Diye Taksimi -Mütevâtirin Tarifi ve Hükmü -Meþhûr, Müstefîz, Aziz, Garîb Hadisler, Bunlarýn Kýsýmlarý ve Hükümleri -Sahih li-zatihi, Hasen li-zâtihi, Sahih li-gayrihi, Hasen li-gayrihi Tarifleri, Hükümleri -Zayýfýn Turuku Çoðalýrsa, Hasen li-gayrihi Olduðu, Bazan Sahih li- Gayrihi Mertebesine de Yükseldiði -Sahih li-zâtihi ve Hasen li-zâtihi nin Mertebeleri, Birbirlerine Takdimleri -Zayýf ýn Tarifi, Kýsýmlarý, Hükmü ve Mevzû Hadisin Hükmü -Ebû Dâvud un Bir Konuda Baþka Bir Rivayet Bulamadýðýnda Zayýf Hadisi Tahriç Edip Bu Hadisi Ricâlin Re yine Tercih Etmesi -Müsned, Muttasýl, Merfû, Mu an an ýntarifi, Buhârî ve Müslim e Güre Hükümleri -Muallâk, Munkatý, Mürsel ve Müdrec in Tarifleri ve Hükümleri -Müselselin Tarifi, Musahhaf ve Bazý Örnekler -Muharref, Mevkuf, Maktu, Mu dal, Müdelles Hadisler ve Kýsýmlarý -Mürselü l-hafî, Þâz, Mahfuz, Münker, Ma ruf ve Mevzu Hadis ve Alâmetleri -Metruk, Muallel, Muzdarib ve Maklub Hadislerin Tarifi -Mezîd, Mühmel, Þâhid, Mütâbaat, Ý tibâr, Muhkem, Muhtelîfu l-hadîs, Nâsih ve Mensûhun Tanýmlarý -Manaile Rivâyeti Câiz Olmayan Hadislerin Açýklamasý, Muhaddislere Göre Tabakanýn Ne Demek Olduðu -Sahâbî, Tâbi ve Muhadramýn Kime Dendiði BÝRÝNCÝ FASIL -Hadis Ricalinin Taz îf ve Tevsîki, Hadislerin Tashîh ve Tahsîninin Ýçtihadi Bir Keyfiyet Olduðunun Ýzahý ve Bu Meselenin Ýbn Teymiyye, Suyutî, Ýbn Hacer, Buhârî, Tirmizî, Zehebî ve Nevevî den Verilecek Örneklerle Ýzahý ÝKÝNCÝ FASIL -Tashîh ve Tahsîne Dair Bir Kýsým Mühim Kaide ve Prensiplerin Ýzahý -Hadîsun Sahîhun (Bu Sahih Bir Hadistir) veya Hadîsun Zaîfun (Bu Zayýf Bir Hadistir), Sözlerinin Manasý, Bir KarîneninSahih Olan Hadisle Çeliþtiðindeki Durum, Bir Karînenin Zayýf Olan Hadisi Teyîd Ettiðindeki Durum -Ýbnu l-hümâm ýn Taz îf ve Tashîhin Ýçtihadî Bir Keyfiyyet Olduðunu Söylemesi ve Bu Ýfadeyle AlakalýBazý Bilgiler, Karîne ile Sahih Hadisin Taz îf, Hasen Hadisin de Tashîh Edileceðine (Sahih Mertebesine Yükseltilebileceðine) Dâir -Müctehidin Sahih Olan Hadisle Ýçtihâd Etmesi, Bunu Teyîd Eden Bir Kýsým Metinlerin Ýbnu l-hümam, Ýbnu l-hassâr, Ýbn Hacer, Ýbnu l-cevzi, Ýbn Hazm, Muhammed b. Hasan ve Tahavî den Nakli -Merfu Olmayan Hadisle, Merfu Fakat Mercûh Olan Hadislerin Sýhhatlarýna Delâlet Eden, Karînelerin Yardýmýyla Bazen Râcih Muâdillerine Takdîm Edildikleri Hakkýnda -Bâzen Bir Hadise, Ulemânýn Hüsnü Kabulüne Dayanarak-Senedindeki Za fýna Raðmen Sýhhat Hükmü Verilmiþ Olduðu, Bu Konuda Ýbn Abdilberr, 117

12 Yusuf Akgül 118 Ýbn Hümâm, Tirmizî, Kasým, Salim, Ýmâm Mâlik, Suyûtî, Beyhakî nin Sözleri -Ümmetin Kabul Etmiþ Olduðu Ahâd Bir Hadisin Hanefîler Nezdinde Onu Manevî Mütevâtir Derecesine Yükselttiði Hakkýnda -Sahih Hadislerin Sahihayn e Münhasýr Olmadýðý, Bu Hususu Bizzat Buhârî ve Müslim in de Ýfade Etttiði -Ýki Sahih Hadis Tearûz Ettiði Takdirde Bunlardan Biri Buhârî veya Müslim de Geçtiði Gerekçesiyle Üstün Tutulamayacaðý, Takdîme Etki Edecek Baþka Bir Hârici Sebep Aranacaðý -Buhârî ve Müslim de Yer Alan Bir Hadisin Bunlar Dýþýnda Kalan Bir Hadisle Teâruz Edebileceði ve Bu Meselenin Ýbnu l-hümâm ý ve Onun Talebesi Olan Ýbn Emîri l-hâcc dan Rivayetle Tahkiki -Ýbn Emîri l-hâcc ýn: Sahihayn in En Sahih (Esahh) Olduklarýna Dair Hükmün Kendilerinden Sonra Gelenlere Nisbetle Verildiðine, Kendilerine Tekaddüm Eden Müctehidlere Nisbetle Verilmediðine Dâir Tembihi ve Bunu Kevserî nin Te yîd Etmesi -Sahîhayn ýn En Sahih Olmasýnýn (Esahhiyyet) Muaraza Esnâsýnda Geçerli Olmadýðý, Onlarýn En Güvenilir Olmasýnýn Ýcmâlî(Genel Anlamda) Olduðu, Tafsîli (Yânî Her Hadisin Teker Teker Ele Alýnmasýyla) Olmadýðý ve Bu Hususun Suyutî Tarafýndan Ýzahý -Zann-ý Gâlible, Sahih Hadis Ýhtiva Ettikleri Kabul Edilen Kitaplar Hakkýnda ve Bir Hadisin Bunlara Nisbet Edilmesiyle Sýhhatine Alâmet Olduðuna Dâir -Ýçerisinde Sahih, Zayýf, Mevkûf Hadisler Tahrîc Edilen Kitaplar, Bu Hususun Ýbn Hacer Tarafýndan Tafsili -Ahmed b. Hanbel in Müsned inde Sahih ve Zayýf Hadislerin Varlýðý ve Mevzu Olduðu Söylenen Hadisler Hakkýnda -Sahîhayn Üzerine Tahrîc Edilen Müstahrecât ve Bunlarýn Ýki Faydasý -Hâkim in El-Müstedrek Ale s- Sahîhayn ý ve Buna Zehebî Tarafýndan Telhisu l-müstedrek Adý ile Yapýlan Tenkidi Hakkýnda -Suyutî nin: Hâkim in Tashih Edip Zehebî nin de Hakkýnda Sükût Etmiþ Olduðu Hadisler, Muteber Bir Ýllet Sâbit Olmadýkça Hasendir Sözü -Nesaî nin, Sünen-i Suðra sýnýn Zann-ý Gâlible Sahih Kabul Edildiði ve Ona Mutlak Olarak Sahih Diyenlerin Zikri, Sindî nin: Bu Hüküm, Hasenin Sahih Olarak da Ýsimlendirilmesine Dayanýr Mealindeki Sözü -Hadisin Ne Zaman Hasen Olduðu, Hasenin Mertebeleri ve Örneklerle Ýzahý -Zehebî nin: Hasen Hadisin En Yüksek Mertebesini Megâzi Sahibi Muhammed b. Ýshâk ýn et-teymî den Yaptýðý Rivâyetler Teþkîl Eder Dediðine, Ýmamlardan Bir Cemâatin Ýbn Ýshâk ý Tevsîk Ettiðine Dâir -Hâfýz Zehebî nin Rical Hakkýnda Tam Söz Sahibi Olduðuna Dâir Ulemânýn Þehâdeti -Nesâî nin: Bir Kimse Hakkýnda Bütün Âlimler Terki Ýçin Ýttifak Etmedikçe Hadisleri Terkedilmez Prensibine Dair -Ulemadan Münzirî, Ýbnu l-kattân, Ýbn Dakîki l-îd, Âlâî, Ýbnu l-hümam, Suyutî ve Ýbn Hacer in: Tevsîk ve Taz îfinde Ýhtilâf Edilen Ravilerin Hadisleri Hasendir Dediklerine Dair -Hasen, Kuvvetçe Sahihden Aþaðý Mertebede de Olsa Delil Olma Yönünden

Kur an Anlaþýlsýn Diye

Kur an Anlaþýlsýn Diye Kur an Anlaþýlsýn Diye Yaygýn Eðitim ve Kültür Derneði Yayýnlarý: 1 Temel Ýslâm Kültürü: 1 Proje Hüseyin Akkuþ Editör Alpaslan Durmuþ Metin Ýlyas Aslan Soru Üretim Ahmet Kalkan Alpaslan Durmuþ Ayþe Uçkan

Detaylı

G iriþ01 : Tarihte antikçað

G iriþ01 : Tarihte antikçað citation - Özet Ýslam hukukunda Allah ýn emrettiðinin hasen, yasakladýðýnýn kabih olduðu konusunda ihtilaf yoktur. Ýmam Pezdevi ye göre fiillerde hüsün-kubuh zati olarak vardýr ve bu akýlla bilinebilir.

Detaylı

Siyasi tarihte vatandaþlýk;

Siyasi tarihte vatandaþlýk; citation Citizenship: an Islamic Perspective, Journal of Islamic Law and Culture. Vol.11, No.2, May 2009. Modern/Çaðdaþ baðlamda vatandaþlýk, milli devletin fonksiyonlarýyla ve etkisiyle paralel olarak

Detaylı

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014, ss. 53-78 Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit University, Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 53-78 TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH

HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLEN Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ÖZET Müslümanlar, Hz. Peyhamber'in sünnetinin/hadislerinin

Detaylı

Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm

Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm Burhan Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Burhan Yay nc l k Turizm Burhan San. ve İlmi Tic. Araştırmalar Ltd. fiti. Merkezi

Detaylı

EHL-İ BEYT VE SAHÂBE TARİHİNİ NASIL OKUMALIYIZ?

EHL-İ BEYT VE SAHÂBE TARİHİNİ NASIL OKUMALIYIZ? EHL-İ BEYT VE SAHÂBE TARİHİNİ NASIL OKUMALIYIZ? Burhan Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Burhan İlmî Araştırmalar Merkezi كيف نقرأ تاريخ اآلل واألصحاب تأليف عبدالكريم بن خالد احلريب Ehl-i Beyt ve

Detaylı

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî Özet * M. Sait UZUNDAĞ* Memlükler dönemi, oldukça parlak kültürel ve ilmi bir harekete sahne olmuş, Îslâmi ilimler ve İslam kültür tarihi için emsalsiz bir miras bırakmışlardır. Bu dönemde yetişen âlimler

Detaylı

Medeniyetler Sosyolojisi: Neden Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni Ýçin Yeniden Ýbn Haldûn?

Medeniyetler Sosyolojisi: Neden Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni Ýçin Yeniden Ýbn Haldûn? Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, Sayý 16, 2006, 89-121 Medeniyetler Sosyolojisi: Neden Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni Ýçin Yeniden Ýbn Haldûn? Recep Þentürk Sociology of Civilizations: Why Ibn Khaldun Again

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2011/1, Sayı: 26 Review of the Faculty of Divinity, University of Süleyman Demirel ÖZET

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2011/1, Sayı: 26 Review of the Faculty of Divinity, University of Süleyman Demirel ÖZET Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2011/1, Sayı: 26 Review of the Faculty of Divinity, University of Süleyman Demirel Year:2011/1, Number:26 A RÂF EHLİ İLE İLGİLİ HADİSLER ÜZERİNE

Detaylı

Kim demiþ Türkler uyumsuz diye?

Kim demiþ Türkler uyumsuz diye? Türklerin artýk sopalarla dövüldüðü Avusturya da Irkçýlýk artýyor n Haberin devamý Sayfa 4-6 Kim demiþ Türkler uyumsuz diye? office@yenivatan.at Aralýk / Dez. 2006 / 73 / Kostenlos Verlagspostamt 1010

Detaylı

ISSN 1300-8498. Yayın Türü Üç Aylık, Yerel, Süreli Yayın. Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr.

ISSN 1300-8498. Yayın Türü Üç Aylık, Yerel, Süreli Yayın. Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Cilt: 50 Sayı: 4 Ekim - Kasım - Aralık 2014 ISSN 1300-8498 Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali İşler ve Dağıtım

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

Yaratan Bilmezse Kim Bilir? Ýbn Sînâ ya Göre Allah ýn Cüz îleri Bilmesi

Yaratan Bilmezse Kim Bilir? Ýbn Sînâ ya Göre Allah ýn Cüz îleri Bilmesi Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, Sayý 13, 2005, 1-23 Yaratan Bilmezse Kim Bilir? Ýbn Sînâ ya Göre Allah ýn Cüz îleri Bilmesi Rahim Acar Who Else Knows the Particulars, If Not the Creator? Avicenna on God s

Detaylı

KARL MARKS KAPÝTAL ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks Kapital II

KARL MARKS KAPÝTAL ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks Kapital II KARL MARKS KAPÝTAL ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks 1 ÝKÝNCÝ BASKI K A P Ý T A L EKONOMÝ POLÝTÝÐÝN ELEÞTÝRÝSÝ ÝKÝNCÝ CÝLT SERMAYENÝN DOLAÞIM SÜRECÝ YAYINA HAZIRLAYAN RÝEDRÝCÝH ENGELS ÇEVÝREN ALAATTÝN

Detaylı

İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi

İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi Ahmet İNANIR * Özet Risâle alâ risâle Ali Çelebi fi d-deverân ve r-raks adlı

Detaylı

MÂVERDÎ VE "el-hâvi'l-kebîr" ADLI ESERİ

MÂVERDÎ VE el-hâvi'l-kebîr ADLI ESERİ MÂVERDÎ VE "el-hâvi'l-kebîr" ADLI ESERİ Sabri ERTURHAN * I- MAVERDÎ'NİN HAYATI A-İsmi, Lakap ve Künyesi: Müellifin tam adı Ali b. Muhammed b. Habîb Ebû'l-Hasen el-basrî el-mâverdî'dir. 1 Lakabı ise kaynaklarda

Detaylı

Şerîat ta Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatmak Yok mudur, Varsa Hükmü Nedir?

Şerîat ta Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatmak Yok mudur, Varsa Hükmü Nedir? 50 Ebû Muâz Şerîat ta Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatmak Yok mudur, Varsa Hükmü Nedir? ا ع وذ ب الل م ن ا لش ي ط ان ا لر ج يم ب سم الل الر ح م ن الر حي م ا ل ح م د لل ر ب ال عا ل

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ

EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ Müellif Şeyhu'l-İslâm İbn-i Teymiyye Şerh Muhammed Halil Herrâs Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı