"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler""

Transkript

1 Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201 Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimlerden de yüz akýyla çýkacaklarýný belirterek, seçime kadar Çorum'da çok sayýda bölge toplantýlarý, danýþma ve istiþare toplantýlarý yapacaklarýný, çok yoðun bir çalýþma dönemine gireceklerini söyledi. SAYFA DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ 0 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:1 Tel : 20 2 ( Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han /1 Ýstanbul Tel : 0 (212) 2 2 "2 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler" AK Parti seçim stratejisini belirledi AK Parti Merkez Ýlçe Danýþma Meclisi Tplantýsý geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz cumartesi günü saat 1.0'da Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlan toplantýda parti çalýþmalarý ve hükümetin Çorum'a yaptýðý yatýrýmlar deðerlendirilerek, seçim stratejisi belirlendi ve geleceðe yönelik yapýlacak çalýþmalar ele alýndý. Toplantýya, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erkan Akar, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve il ve merkez ilçe teþkilat yöneticileri katýldý. SAYFA DE Elif Erbakan Saadet Partisi'nin düzenlemiþ olduðu Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ý anma etkinlikleri kapsamýnda Erbakan'ýn kýzý Elif Erbakan Altýnörs Çorum'da düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýldý. Geçtiðimiz hafta sonu cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonun da gerçekleþen anma programýnda konuþan Elif Erbakan Altýnörs babasýnýn 2 Þubat sürecinde yaþadýklarýndan bahsetti. SAYFA TE "Çorum'da provokasyon bekleyenlere demokratik olgunluk dersi verildi" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, BDP'li heyetin Çorum ziyaretinde Milletvekili Ertuðrul Kürkçü'nün "Devleti test ettik" þeklinde ki sözlerine tepki gösterdi. SAYFA DA ANALÝZ EMNÝYETÝN BAÞARILI SINAVI BAÞEFENDÝNÝN ÇORUMSPOR ÝZLERÝ.. Nadir YÜCEL Ýsmi ve samimiyetleri ters orantý gibi çalýþan BDP'lilerin Çorum'dan baþlayýp Sinop ve ardýndan Samsun'da son bulan turlarý adýna Çorum baþarýlý ve çok önemli bir sýnav verdi. Turlar baþlamadan önce bir olay çýkacak ve neresi olabilir adýna tahmin yapýn deseler bir Çok 'Ulusal Kalemþör' belki de ilk sýraya Çorum yazacaklardý! BDP'lilerin belki de Çorum'dan baþlama nedenleri ve farklý beklentileri vardý! Ancak gerek Çorum emniyet güçleri, gerekse Çorum halký, siyasileri ve basýný BDP'lileri ve beklentileri ters köþe yaptý. Sinop Samsun vs. kritik illerin emniyet birimleri benzer konular için Çorum'a gelip seminer alsalar yeridir... 'Ýçiþleri Bakanlýðýna duyurulur!' Çünkü BDP'lilerin geldikleri ve açýklama yaptýklarý günün önemi kadar çok öncesinden baþlayan ve titizlikle istihbarat ve önleyici çalýþmalarda Çorum Emniyeti baþarýlý bir sýnav vermiþtir. Önemli olan provokatörlere zemin olacak kalabalýðý kontrol etmek den daha ziyade o kalabalýðýn oluþumuna engel olabilmek ve öncesinden yakýn markaj yapmak iþin sýrrýný teþkil etmektedir! Bu sýnava destek olan diðer argümanlardan Çorum basýný, baþta MHP olmak üzere AK Parti ve CHP Ýl Baþkanlarý ve sivil "Kamu çalýþanlarýnýnyalnýzca ekonomik haklarý deðil iþ güvenceleri de alýnmaya çalýþýlýyor" Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan bugün kamu çalýþanlarýnýn yalnýzca ekonomik haklarýnýn deðil onurlarý, þerefleri ve iþ güvencelerinin ellerinden alýnmaya çalýþýldýðýný söyledi. SAYFA DA "Ceviz Eylem Planý" tam gaz Dodurga'da uygulanan "Ceviz Eylem Planý" çerçevesinde ceviz aðaçlarý düzenlenen törenle toprakla buluþtu. SAYFA TE toplum örgütleri de 'Sað Duyu Þirketinin' kar ortaklarý olmuþlardýr. Baþbakan R.Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda devam eden bölgesel toplantýlarda 'Anket Sonuçlarý' deðerlendirmeleri büyük yanký uyandýrmaya devam ediyor. Baþbakan Erdoðan geçen hafta sonu Kýrýkkale heyetini sert bir dille uyardý. Konu ulusal medya da ' Baþbakan Kýrýkkale Belediye Baþkaný ve Teþkilatýný azarladý' þeklinde yer buldu. Belediye Baþkanlarý ve teþkilatlar bulunduklarý yerel yerlerden sorumlu iken...genel Baþkan ve Baþbakan Erdoðan tüm Türkiye ve Türkiye'nin tüm sorunlarýndan ve çözüm yollarýndan sorumlu olmasý kolay deðil. yýl önceki Baþbakan Erdoðan'ýn fotoðraflarýna bir bakýnýz bir de bugünün fotoðraflarýna bakýnýz! Ne kadar yorulduðu ve çöktüðünü açýkça görürsünüz. Terör, ekonomi, Ergenekon iþsizlik, enflasyon... ve inanýn muhalefet parti liderleri Erdoðan'ý kendi partisinin iç çekiþmeleri kadar yormuyor! Belediyenin Baþefendisiyken duruþ, oturuþ, hal ve hareketlerini Bakan olsalar Baþbakan olsalar birde öyle hayalleyin, hayalleyebilirseniz! Geçmiþte çok kaliteli bir valimiz baþefendinin oturuþunu ( bir adam ne olursa olsun böyle de oturmamalý diyerek ) ibretle taklit etmiþti! ( dönemin Emniyet Müdürü de þahitti) 'Bazý belediyelerin anketlerde baþarýlý çýkmasý ile bazý belediye baþkanlarýnýn güvenirsiz çýkmasý' vatandaþlarýn duyarlýlýðýný gösteriyor. Diðer yandan ankette oy kullanan vatandaþlarýn Aziz Nesin'in bir zamanlar söylediði gibi aptal olmadýðýný da gösteriyor. Belediyenin baþarýlý çalýþmalarýný göz ardý ve nankörlük etmeyen vatandaþlar ayný zamanda belediyelerin Baþefendilerinin yanlýþlýklarýný da yutmuyor ve göz ardý etmiyorlar. Belediyeleri baþarýlý kýlan da sadece belediye baþkanlarý deðildir. Kendilerinden önceki belediyelerin projeleri ve yarým kalan iþlerinin yaný sýra mevcut temizlik iþçisinden, memuruna müdürüne, baþkan yardýmcýlarýna kadar konumunun ve iþinin hakkýný verenler var. Hatta içlerinde bir çok konuda vicdanen rahatsýzlýk duyanlarýn olduðunu da biliyoruz. Ve çaresizliklerini ancak SESSÝZCE HAYKIRABÝ- LÝYORLAR. 'Ýþaretli dosyalarý elbette müfettiþler anlamayabilirler! ' Bir kaç samimi yönetici ve genç futbolcularý ile onur mücadelesi veren Çorumspor'un düþtüðü konum ve sahip çýkýlmamasý adýna Belediyenin Baþefendisi yanlýþ yapmýþtýr. Baþefendi o gün bizim de telkinlerimizin tesiri ile Halis Durkaya'ya fýrsat vermiþti. Halis Durkaya ve Baþefendi konusunda haklý olan taraf Belediye Baþkaný Külcüdür. Ancak o fýrsat verilmemiþ olsa Halis Durkaya hala sahne kenarýnda rol bekleyen assolist konumunda olacaktý! Halis Durkaya olmadý mý kardeþim. Baþka hesaplar içerisine girmeden dürüst ve samimi insanlar ile yola devam edecektin. Çünkü '1. Lig sözün vardý!' Belediyespor'a harcanan paralar Çorumspor için harcanmýþ olsa borçsuz ve en azýndan 2. Lig de devam eden bir Çorumspor olurdu. Hatta bu sezon 1. Lig hedefi olan Çorumspor olurdu. Belediyespor sevdasý nereden çýktý! Hani Zeki Gül Belediyespor profesyonel lige çýkýnca asla baþkan olmayacaktý! Çorum halkýnýn futbol sevenlerinin Sivas halkýndan neyi eksik! Sanayisi mi, fabrikalarý mý yoksa dürüst insanlarý mý! Ya da Sivas'ýn Belediye Ýmar Ýþleri, beton tüketimi Çorum'dan daha mý çok fazla! Baþefendinin 1. Lig lig sözün nerde kaldý. Olimpiyat Stadý yapsan ne olacak ki. Fenerbahçe Galatasaray'ý Çorum'a davet edip yeni stadyumda gazozuna maç mý yaptýracaksýnýz! Acaba öncelikli derdiniz, ' Yeni Stadyum mu yapmak mý yoksa.. BETON ÜRETÝMÝNE KATKI SAÐLAMAK MI!' AK Parti merkezde bin 00 üyeye ulaþtý AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, 201 Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimlerin favorisinin AK Parti olduðunu, galibinin de AK Parti olacaðýný söyledi. Geçtiðimiz cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlan Merkez Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsýnda bir konuþma yapan Mustafa Köse, teþkilat olarak sadece sandýk kurullarýnda deðil, mahallelerde, köylerde, ilçe ve beldelerde geniþ çaplý çalýþmalar yaptýklarýný... SAYFA DE HAMDOLSUN ÇORUM SINAVI BAÞARIYLA GEÇTÝ AHMET ÖLÇER SAYFA TE Cansuyu Gülsün Mert Asrýn Hastalýðý Stres Stresin Ýlacý Dostluktur SAYFA TE

2 SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRE Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda Cumhuriyet Apt. 2. Katta bulunan +1 kaloriferli banyo ve mutfakta kombisi olan daire satýlýktýr. Müracaat Tel: 02 0 Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Tel: ÞUBAT 201 PAZARTESÝ HABER Eðitim Bir Sen istiþare yaptý Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Ýl Divan Toplantýsý yapýldý. Sendika binasýnda Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda Kamuda serbest kýyafet için Memur Sen tarafýndan Türkiye genelinde baþlatýlan ve bir ay devam eden "Özgürlük Ýçin Milyon Ýmza" kampanasý deðerlendirildi. Kampanyaya büyük ilgi olduðunu ve hedefin üzerine çýkýldýðýný belirten Eþkil, Çorum'dan da bin imza toplandýðýný hatýrlattý. Kampanyaya katkýsý olan herkese teþekkür eden Eþkil, kýlýk kýyafet sorununun 1 Mart'a kadar çözülmesini beklediklerini, bu tarihe kadar herhangi bir çözüm olmamasý durumunda ise iþ yerlerine serbest kýyafetle gideceklerini söyledi. Re'sen atamalarla ilgili de bilgi veren Eþkil, re'sen atamalara komisyonda þerh koyduklarýný, atamalarýn iptali için Bölge Ýdare Mahkemesinde dava açtýklarýný, bu davalarýn dönem sona ermeden sonuçlanmasýný beklediklerini kaydetti. Toplantýda yönetim kurulu üyeleri görev alanlarý ve sendika çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiler. Ýlçe Baþkanlarý da ilçelerinde yaptýklarý faaliyetleri dile getirdiler. Toplantýda yapýlacak çalýþmalarda planlandý. Ýmsâk :: Güneþ ::12 Ýþrak ::02 Öðle :12:0 Ýkindi :1:0 Akþam :1: Yatsý :1:0 Çevreye batkýmda ne güzel uymuþ Önünde denizde arkada Toros Turistler gelmiþ de buraya dolmuþ Çok hoþuma gitti böyle Alanya Gezmeye gittim bende kaleyi Satýn aldým karpuz iðde kavunu Toplanmýþlar baktým insan yýðýný Çok hoþuma gitti böyle Alanya Köylü kentli gelmiþ dolmuþ oraya Evlerine baksan benzer saraya Almýþ evi satan olmaz paraya Çok hoþuma gitti böyle Alanya 2 AJANDA Ay, 2 Gün,. Hafta Hatýrlatma: Vergi Sosyal Sigorta, Aylýk Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve Gelir vergisi (Basit Usûl) beyannameleri verilecek. Günün Þiiri ALANYA ÜLKESÝ ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: 00 0 Toros daðlarýna öylece baktým Dabanda Akdeniz aklýmý taktým Gayet temiz gördüm girdim yýkandým Çok hoþuma gitti böyle Alanya Tozu çamuru yok bütün caddeler Hurma dallarý da yolu gölgeler Bey gibi yaþýyor orada insanlar Çok hoþuma gitti böyle Alanya Koçak Derki bende gezmeye gittim Gezdim oralarý hem seyir ettim Kaygý kesafeti ben orada attým Çok hoþuma gitti böyle Alanya Rýza Koçak Sahibinden 00 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr +1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: 'Kurban' tiyatroseverlerle buluþacak Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Kurban' isimli oyunlu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Mario Fratti'nin yazdýðý, Özcan Özer'in çevirdiði ve Saydam Yeniay'ýn yönettiði iki perdelik oyun 1 Mart Cuma saat 20.00'da 2 Mart Cumartesi günü ise 1.00 ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. Mario Fratti'nin yazdýðý Kurban þiddet ve cinsler savaþý üzerine bir kedi fare oyunu. Karý-koca ve eve gelen adam sac ayaðýndan ortaya çýkan nefes kesen bir gerilim öyküsü. Katil kim, peki ya kurban? Gerçek nereden baktýðýmýza göre deðiþebilir mi? O halde bir cinayet öyküsü nasýl çözülebilir? Oyunda rol alan isimler ise þöyle: Þebnem Dokurel Topçuoðlu, Aydýn Þentürk, Yýl: Sayý: 20 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Erdoðan Aydemir,Nurullah Kalkan Oyunun biletleri tam lira öðrenci ise liradan Devlet Tiyatrosu giþesinden satýþa sulundu. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ (21 ) elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1, 1,0 EUR 2, 2,1 STERLiN 2,2 2, JPY YENi 0,011 0,01 SAAT: 1.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÇAÐLI ECZANESÝ TEL: 1 EÞREF HOCA CD. NO:2/A DOÐA ECZANESÝ TEL: BAHABEY CD. NO:1 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye... 0 Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast... - Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis...1 Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...1 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma... Özel Elitpark Hastanesi...1

3 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ HABER Cansuyu Gülsün Mert "Ceviz Eylem Planý" tam gaz Dodurga'da uygulanan "Ceviz Eylem Planý" çerçevesinde ceviz aðaçlarý düzenlenen törenle toprakla buluþtu. Fidan dikim törenin de konuþan Milletvekili Salim Uslu, "Bütün dünyanýn takdir ettiði baþarýlara imza atýyoruz. Son yýlda Çorum Kýzýlýrmak havzasýna milyon TL yatýrým yaptýk. Çorum'da tahsil edilen vergi 2, milyar vergi toplamaya karþýn milyar yatýrým yapýldý. Tabii ki bu hizmetler sabahlara kadar darphanede kâðýtlara para basýlýp yapýlmýyor. Ýhracatý, vergi gelirlerini ve kayýtlý ekonomiyi artýrarak bu hizmetleri yapýyoruz. Çalmýyorsunuz, çaldýrmýyorsunuz. Bir taraftan her namuslu borçlu gibi borcunuzu zamanýnda ödemeye çalýþýyorsunuz. Diðer taraftan namerde muhtaç olmadan ayakta kalmaya çalýþýyorsunuz. Yine bir taraftan da siyasetin haysiyetine sahip çýkarak hizmetlerinizi gerçekleþtiriyorsunuz. Bütün bunlarý kendi imkânlarýmýzla yaptýk. Ýzahýný yaptýðýmýz bütün bu hizmetlere belediye hizmetleri, çalýþan prim ve maaþlarý gibi ödemeler dâhil deðildir. Türkiye bu problemlerini geçmiþte çözebilmiþ olsaydý biz bu gün daha güzel hizmetler verme imkânýmýz olurdu. Bir taraftan geçmiþin eksiklerini ve hatalarýný telafi ediyoruz. Bir taraftan da geleceði kuruyoruz. Sadece ekonomik olarak deðil bir taraftan da toplumun deðerlerine ve siyasetin haysiyetine de sahip çýkýyoruz" dedi. -"AMACIMIZ BÝRÝLERÝ ÝLE HESAPLAÞMAK DEÐÝL"- "Bu milletin seçtiklerini beðenmeyenler ve bu milletin seçtiklerinin üzerinde kendisini görenler, bu milleti küçük görenler, hor görenler, bu milletin dini ile diyaneti ile inancý ile kýyafeti ile kavgalý olanlarýn hepsini bu millet nasýl bertaraf ettiyse, biz de bunlar içerisinde suç iþlemiþ ya da suç iþlemeye aklýndan geçirmiþ olanlar varsa bunlarý adaletin önüne çýkartýp yüce adalete ve yargýya hesap vermesini saðlýyoruz" diyerek sözlerine devam eden Uslu, "Amacýmýz birileri hesaplaþmak deðil. Amaç devri sabýk yaratmak deðil. Kimse üniformasýna ve belindekine güvenerek kendisini bu milletin üzerinde görmesin. Kimse bu milleti küçümseyip bu milletin deðerleri ile alay etmesin diye uðraþýyoruz. Ýçimizde birçok insan bu güne kadar hep horlanmýþtýr. Elhamdülillah bugün hep baþý dik geziyoruz. Aziz milletin iradesi, dualarý ve Cenab-ý Hakk'ýn takdiri ve bizlerin de gayreti vardýr. Baþta baþbakanýmýz Tayyip Bey olmak üzere siyasete bizden önce giren arkadaþlarýmýz olmak üzere herkesin çabasý vardýr. Allah bu emeðimizi zayi eylemesin. Ülkemizi dünya ülkeleri ile kýyasladýðýmýz zaman ekonomik göstergeler itibarý ile siyasal istikrar itibarý ile iyi durumdayýz. Avrupa da Euro bölgesi hep bizim için imrendiðimiz ve neredeyse bizim için bir Kýzýlelma gibi imrenilecek bir bölgeydi. Euro bölgesinde iþsizlik oranlarý yüzde 11 civarýnda iken bu gün bizim ülkemizde yüzde.1'lere gerilemiþtir. -"BÝZÝM TARÝHÝMÝZN HÝÇBÝR DÖNEMÝNDE SÖMÜRGEMÝZ OLMADI"- Üstelik Avrupa ülkelerinin zenginliði bir tarafa, sanayisi bir tarafa ve ayrýca onlarýn sömürgelerinin de imkânlarýný ve zenginliklerini de ülkelerine taþýyorlardý. Oysa bizim tarihimizin hiçbir döneminde sömürgemiz olmadýðý gibi tam tersine bizim himayemize sýðýnan ve bizimle hareket eden ülkeleri de imar etmek, mamur etmek üzere elimizdeki imkânlarý paylaþtýk. Yeter ki adaleti barýþ ve refah saðlansýn diye. Yeniden bu bölgede barýþý saðlamak için uðraþýyoruz. -"GEÇMÝÞTEN KUYRUK ACISI OLANLAR TÜRKÝYE' NÝN GÜÇLENMESÝNÝ ÝSTEMÝYORLAR"- Geçmiþten kuyruk acýsý olanlar da Türkiye bu bölgede güçlenmesin, bu coðrafya da barýþ huzur olmasýn istiyorlar. Þu anda mücadele ettiðimiz ve muhatap olduðumuz durumda tam bu þekildedir. Bütün mesele Türkiye'yi huzur ve istikrar içerisinde geleceðe taþýmaktýr. Ben sizlerin verdiði desteðin ve yaptýðýnýz dualarýn bize önemli bir güç kazandýrdýðýný düþünüyorum. Amacýmýz bu coðrafyadaki insanlarýn makûs talihini yenmek ve memleketini milletini seven ve her fýrsatta vatandaþlýk görevlerini yerine getiren bu topraklarýn insanlarýna faydalý olmak için elimizden geleni yapýyoruz" ifadelerini kullandý. Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ise yatýrýmlar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Türkiye'nin çok önemli kritik bir süreçten geçtiðini ve Anayasa yapým sürecinin ve terörün bitirilmesi ile ilgili hükümetin çalýþmalarýnýn sonuç vermesi konusunda dua ettiklerini belirten Milletvekili Baðcý, "Çabalarýmýz bu doðrultudadýr. Su ile ilgili geçmiþte projelerin tamamlanma süreleri 20 yýlýn üzerindeydi. Özellikle sulama projeleri 20 yýlýn üzerinde sürüyordu. Kýzýlýrmak'tan su getirilmesi ile ilgili istekleri 200' de ilettik. 200'da arazi ölçüm çalýþmalarý baþladý. Proje bitti. Þu anda DSÝ'de onayda. Devlet Su Ýþleri herhangi bir eksiklik görmezse onaylandýktan sonra inþallah bu sene ek programa aldýrmaya çalýþacaðýz ama olmazsa gelecek seneki yatýrým programýna dâhil edilecek. Bu projenin hayata geçmesiyle yaklaþýk 00 dönüm arazi sulanacak. 2002'de Çorum'da ceviz üretimi 0 tondu. Bu gün ceviz üretimi 0 ton olmuþtur. Bu ceviz bu havzada üretiliyor. Sulama projesi verimin yükselmesinin yanýnda ürün çeþitliliðinin de artýrýlmasýný saðlayacak. Ayrýca cevizcilik Dodurga'da önemli bir gelir kaynaðýna dönüþecek. Orman Bakanlýðýnýn ceviz eylem planý çerçevesinde Dodurga'ya yapmýþ olduðu destekler neticesinde ceviz aðacý dikme töreni için bugün bu bölgeye geldik. Alanlar hazýr oldukça ceviz dikmeye devam edeceðiz. Bir diðer husus Saðlýk Bakanlýðýný Ýlimize gönderdiði ambulanslardan 1 tanesi de Dodurga'ya verildi. Hayýrlý uðurlu olsun. Bir diðer konuda yurt talebi konusuydu. Eski Ýmam Hatip binasýný ne yapabiliriz, sizin hayýrseverlerin baþlattýðý, ama 2 Þubat'ta kesintiye uðrayan yurt meselesinde bina çürük çýktý. Milli Eðitim Müdürlüðü incelemelerini tamamladýlar. Biz hastanenin yanýndaki arsaya bir yurt yapacaðýz 0 erkek 0 kýz öðrencinin barýnacaðý bir yurt yapýmý için iþlemleri baþlattýk. Hepinize teþekkür ediyorum" dedi. Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç ise yaptýðý konuþmada þu ifadeleri kullandý: "Belediyemizin tapulu 0 dönümlük arazisine 00 aðaç ceviz dikiyoruz. Ýki ay önce de Orman Müdürlüðümüzün destekleri ile 200 ceviz fidaný diktik. Böylece 00 ceviz fidanýný toprakla buluþturduk. Ayrýca arazilerine ceviz fidaný dikmek isteyenler varsa belediye olarak iþçilik dâhil destek vereceðiz. Bu tören vatanýmýza, milletimize ve vatandaþlarýmýza hayýrlý uðurlu olsun diyor, bizlere desteklerinden dolayý, Milletvekillerimize ve müsteþarýmýza ve kaymakamýmýza teþekkür ediyorum." Konuþmalarýn ardýndan çok sayýda ceviz aðacý toprakla buluþturuldu. Törene Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý, Dodurga Kaymakamý Bülent Güven, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ, Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Ýl Genel Meclisi üyeleri Pehrül Soysal, Ali Erdoðan, Recep Öztürk, AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile vatandaþlar katýldý. Asrýn Hastalýðý Stres Stresin Ýlacý Dostluktur Aslýnda bir çok hastalýðýn baþý sýkýntý üzüntü gam keder strestir. Osmanlý Sultanlarýnýn onuncusu, Ýslam Halifelerinin yetmiþbeþincisi Kanuni Sultan Süleyman Zigatvar Kalesi alýnýrken hasta yataðýnda þu sözleri söyler: "Halk Ýçinde Muteber bir nesne yok Devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sýhhat gibi" Saðlýklý olmanýn önemi hiç kuþku yok ki tartýþýlmaz. Saðlýðýmýzý bozan etmenlere baktýðýmýzda bozuk Beslenme ve Stres baþta geliyor. Bozuk beslenme diyoruz. Organik gýdalar maalesef her geçen gün artýyor. Aslýnda Kanseri önlemede en iyi yiyecek olabilen 'Organik Domateslerin' genetiði ile oynanarak adeta Kansere yol açan bitki haline getirilen bir dünyada yaþýyoruz. Kotalar ile Budanan Þeker Pancarýnýn aslýnda Çam aðaçlarýndan daha fazla oksijen verebilen ve yaðmur bulutlarýný adeta mýknatýs gibi çeken bitki olduðunu biliyor muydunuz? Kýþýn Karpuz, Yazýn Portakal tüketebilen toplum olduk. Büyüklerimiz bizleri ÖLLÜK ile büyüttüklerini anlatýrlar. Çok eski ayaklý kütüphanelerden bir büyüðümüz hastalandýklarýnda Çok Temiz topraðý süzgeçten geçirerek Toprak Suyu içtiklerini ve þifa bulduklarýný aktarmýþtý.. E topraktan gelmedik mi biz. Onca sebze meyve bitki nerden yetiþiyor topraktan elbette. Temiz toprak suyunun da kendince faydasý ve hikmeti olabileceðini kim inkar edebilir. Asrýn hastalýðý stres stresin ana sebepleri de maddi geçimsizlik ve maalesef bir çok ailede yaþanan iletiþim ve diyalog geçimsizliði baþ sýralarda yer alýyor. Her odada bir Televizyon! Dün 1 evimiz 1 arabamýz olsun yeter derken fert baþýna araba peþine düþtük. Lüks materyaller toplumumuzun kimyasýný bozdu. Çocuklarýmýz marka yarýþýnda adeta cep telefonu yarýþtýrýyorlar. Oysa cep telefonlarý yokken de yaþam devam ediyordu. Kapýda birden fazla araba yokken de yaþam devam ediyordu. Üstelik daha saðlýklý. Talepler Ýhtiyaçlardan fazla olup da karþýlanmalarý da sýnýrlý olunca baþlasýn stres! Stres için de kaliteli, çýkarsýz ve riyasýz bir dostunuz var ise zenginsiniz. En büyük dost ise hiç kuþkusuz karþýlýk beklemeden Rahmeti ile ihsanýyla nimetlerini bizlere veren Allah'ýn varlýðýný sözde deðil, özde bilmek te çok önemlidir. O nokta da Allah en büyük dost dur. O'na yönelip ellerin açýlarak dua edilmesi ve O dosta sarýlarak huzur bulunmasý stresin en iyi ilacýdýr. "Uzman ve Büro Görevlisi yönergesi yayýnlandý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Kamu Hastane Birliklerinde Çalýþtýrýlacak Sözleþmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin Ýþe Alýnma ve Birliklere Daðýlýmýna Ýliþkin Usul ve Esaslarý içeren yönerge ile uzman ve büro görevlilerinin birliklere daðýlýmýný gösterir tablonun yürürlüðe konulduðunu belirtti. Buna göre birliklerin çalýþtýracaklarý uzman ve büro görevlilerinin planlamasýný bu yönergeye göre yapacaklarýný dile getiren Saatçi, "Bunun yaný sýra ilgili yönergede, deðiþtirilen hükümler kapsamýnda yer alan 1. ve 1. Maddelerde bizim de eleþtirerek dava konusu yaptýðýmýz yanlýþ uygulamalar deðiþen maddelerle birlikte ortadan kaldýrýlmýþtýr. Bundan böyle sözleþmeli personel doðum yapmasý halinde doðumdan önce, doðumdan sonra hafta ücretsiz izin kullanabilecektir. Sözleþmeli personelde sözleþme feshinde ceza-i þart ve tazminat hükümleri ortadan kaldýrýlarak yýl yeniden sözleþme imzalayamama þartý da hükmünü kaybetmiþtir" dedi. Maðduriyete sebep olan bazý konularda düzelme yapýldýðýna da deðinen Saatçi, "Çalýþanlarýn maðduriyetine neden olan maddelerin iptali ve yeniden düzenlenmesi konusunda sendika olarak daha önce dava açmýþtýk. Dava süreci devam ederken davaya konu ettiðimiz maddeler üzerinde deðiþiklik ve düzenleme yapýlmasýný bir hakkýn teslimi olarak görmekteyiz. Çalýþanlar lehine önemli bir yanlýþtan dönülmüþtür. Saðlýk çalýþanlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyoruz" þeklinde kaydetti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç: "Kadýn Ýstihdamý Teþvik Paketi'nde kadýn esnaf ve sanatkar neden yok?" Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun organizasyonu ile düzenlenen 'Ebeveyn Ýzni ve Ýþ Yaþam Dengesi Yaklaþýmý Çerçevesinde Esneklik' konulu seminerde Bakan Faruk Çelik'in açýkladýðý kadýn istihdamýnýn teþvikine yönelik olarak yapýlacak düzenlemeleri memnuniyetle karþýladýklarýný ifade eden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ancak düzenlemede kadýn esnaf ve sanatkarlarýn unutulduðunu söyledi. Yapýlan düzenleme ile ilgili olarak bir açýklama yapan ÇESOB Baþkaný Kýlýç, "Kadýnlarýmýzýn istihdamýna yönelik düzenlemeyi olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna primini ödeyen /b'li esnaf ve sanatkar kadýn sigortalýlarýmýz halen /a'lý kadýn sigortalýlara verilen doðum borçlanmasý hakkýna bile sahip bulunmamaktadýrlar" dedi. -"KADINLARA BORÇLANMA HAKKI VERÝLMELÝ"- Birlik olarak öncelikli taleplerinin kadýn esnaf ve sanatkarlara doðum borçlanmasý hakkýnýn verilmesi gerektiðinin altýný çizen Yalçýn Kýlýç þunlarý söyledi: " sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel saðlýk Sigortasý Kanunu'nun 1. maddesinin birinci fýkrasýnýn (a ) bendi ve sayýlý Kanunun. maddesinde yapýlan deðiþiklik ile; /a kapsamýnda sigortalý kadýnýn, iki defaya mahsus olmak üzere doðum tarihinden sonra 2 yýllýk süreyi geçmemek kaydýyla hizmet akdine istinaden iþyerinde çalýþmamasý ve çocuðunun yaþamasý þartýyla talepte bulunulan sürelerin borçlanýlmasý imkanýnýn /b'li esnaf ve sanatkar kadýn sigortalýlarýmýza da verilmesidir." -"AYRIM YAPILMAMALI"- Yapýlan düzenlemelerde ayrým yapýlmamasý gerektiðine dikkat çeken ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Açýklanan teþvik paketindeki; çocuk yardýmlarýnýn artýrýlmasý, çocuk sayýsýna göre emeklilik yaþýnýn kademeli hale getirilmesi ve doðumdan sonra iþçiler için öngörülen doðum izni süresinde devlet desteði saðlanmasýna iliþkin düzenlemelerden yararlanmak için iþçi-memur-esnaf kadýn sigortalý ayrýmý yapýlmamalýdýr. Esnaf ve sanatkar kadýn sigortalýlarýn da yararlandýrýlmasý, norm ve standart birliði saðlanmasýna yardýmcý olacak ve daha tutarlý adil bir düzenleme ortaya çýkacaktýr" diye konuþtu.

4 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ HABER Mahir ODABAÞI OKULDA YANGIN VAR, FAKAT PANÝK YOK Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ýlimizin kenar mahallesinde x Ýlköðretim Okulu'nun zemin katýnda bulunan kazan dairesinde öðrencilerin daðýlacaðý akþam saatlerinde yangýn çýktý.yanýk kokusunu hisseden nöbetçi öðrenci derhal müdüre haber verdi. Müdür, nöbetçi öðrencinin yangýn alarm düðmesine basmasýný tembih ederek, kendisi de yangýn söndürme cihazýný alýp, hemen kokunun geldiði zemin kata koþtu. Bu arada alevler koridora doðru hýzla yayýlýyordu. Alarmý duyan müdür yardýmcýsý acilen itfaiyeyi arayarak yangýný haber verdi. 1 itfaiye meþgul çalmadý. Müdür yardýmcýsýnýn bir an aklýndan '' Çünkü bu noktada Çorum' da yýldýr, Milli Eðitim Müdürlüðü rehberliðinde, okul müdürleri ve öðretmenlerin samimi desteðiyle, sivil savunma kulüpleri tarafýndan tüm okullarda ''ACÝL NUMARALARIN BOÞA MEÞGUL EDÝLMEMESÝ'' için bilinçlendirme çalýþmalarý yapýlmýþtý. Artýk öðrenciler Acil Yardým Merkezlerinin önemini kavramýþ ve birer sivil savunma gönüllüsü olarak ailelerinden baþlayarak ulaþabildikleri herkese anlatmaya çalýþýyorlardý. Bu baðlamda; Acil Yardým Merkezlerini boþa arayarak meþgul edenlerin sayýsý yok denecek kadar azalmýþtý. '' diye geçti ve iyi ki bende samimi olarak destek olmuþum, bak þimdi çok iþe yaradý. Destek olmasaydým þimdi vicdan azabý çekerdim diye mýrýldandý. Okul Müdürü yangýna ilk müdahaleyi yaparken, söndürme ekibinde görevli personel, diðer yangýn söndürme cihazlarýyla yardýma geldiler ve ayný zamanda dahili yangýn hortumlarý açýlarak kullanýma hazýr hale getirildi. Olumsuzluk yaþanmamasý için hizmetli personel hemen elektriði ve doðalgazý kapattý. Alternatif ýþýklandýrma devreye girdi. Bu arada kurtarma ekibi derhal toparlanarak tatbikatlarda kullandýklarý tahliye kapýsýný açýk konuma getirdiler. Dumandan etkilenmemek için öðrenciler ýsladýklarý mendillerle aðýzlarýný, burunlarýný kapatarak tahliye vaziyeti aldýlar. Tahliye komutuyla beraber önde sýnýf baþkaný, arkada öðretmen olmak üzere dýþarý çýkýp, önceden tespit edilen güvenli alanda sessizce daire þeklinde toplandýlar. Bu arada yangýný duyan öðrenci velileri de okulun ayrý bir köþesinde toplanmýþlar, öðrencilerin teslim edilmesini bekliyorlardý. Sýnýf öðretmenleri, dairenin ortasýnda yoklama alýyordu. Üçüncü sýnýftan özürlü bir öðrencinin tuvalete gidip gelmediði öðrenildi. Kurtarma ekibi derhal içeri girerek o öðrenciyi çýkardý. Bir ana sýnýfý öðrencisinin de korkudan bayýldýðýný gören ilk yardým ekibi hemen müdahale etti. Bu arada itfaiye sirenleri duyuldu, yangýn mahalline kolayca ulaþtý, çünkü okul yolu koruma ekibi tarafýndan, itfaiye gelmeden açýlmýþtý. Okuldaki ekip yangýný söndürmeyi baþarmýþ, itfaiyeye sadece soðutma iþi kalmýþtý. Bu arada basýn mensuplarý gelmiþ, velilerin panik yapmadan, çocuklarýn arasýna katýlmadan ayrý bir köþede sessizce beklediklerini görünce yangýn çekimini unutup, onlarla röportaj yapmaya baþlamýþlardý. Bu arada ikinci sýnýf öðrencisi Elif koþarak annesinin yanýna geldi, annesi Elif'i derhal, sýnýfýnýn toplandýðý yere gönderdi. Bu röportaj yapan basýn mensubunun dikkatini çekmiþti, nasýl olur anne çocuðunu alýp gitmiyor, geri sýnýfýnýn toplandýðý yere gönderiyordu. Bunun sebebini anneye sorduðunda, anne okulda daha önceden tatbikat yapýldýðýný ve bu tatbikata öðrenci velilerinin de katýldýðýný, deprem, yangýn gibi durumlarda güvenlik açýsýndan olumsuzluk yaþanmamasý için, ÖÐRENCÝLERÝN AÝLELERÝNE TUTANAKLA TESLÝM EDÝLECEÐÝNÝN SÖY- LENDÝÐÝNÝ ve uygulamasýnda yapýldýðýný, çocuðunun güvenliði için Elif'i geri sýnýfýna gönderdiðini söyledi. Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan okullara daðýtýlan megafon þimdi çok iþe yarayacaktý. Çünkü güvenlik gereði elektrikler kesildiði için mikrofonla konuþma imkâný yoktu. Okul müdür yardýmcýsý megafonun alarmýna basarak önce dikkat çekti, bahçede toplanan öðrenci ve velileri bilgilendirme konuþmasý yapmasý için megafonu müdür beye verdi. Okul Müdürü; ''Deðerli velilerimiz, ekip personelimizin olaðanüstü gayretleriyle, yangýn tamamen söndürülmüþ olup; itfaiye tarafýndan soðutma çalýþmalarý devam etmektedir. Tüm sýnýflarýn yoklamalarý tamamlanmýþ, üzücü herhangi bir duruma rastlanmamýþtýr. Öðrencilerimiz sýnýf öðretmenleri tarafýndan tutanakla sizlere teslim edilecektir. Sizlerin nezrinde Milli Eðitim Müdürlüðümüze teþekkür ediyorum. ''Ýlgisiz bilgi iþe yaramaz'' felsefesinden yola çýkarak, bizleri bu noktada sadece bilgilendirmedi ve ayný zamanda ilgilendirdi. Türkiye'de ilk defa ilimizdeki okullara sedye-megafon- merdiven- el feneri- YSC vb. daðýttý. YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERÝNÝ DAÝMA FA- AL OLARAK TUTMAMIZIN BÝR GÜN MUT- LAKA ÝÞE YARAYACAÐINI ISRARLA TAV- SÝYE ETTÝ. Görevli refakatinde, sizlerle beraber yangýn tatbikatý yapmamýzý saðladý.''söylersen unuturum, gösterirsen yarýsýný hatýrlarým ama yaptýrýrsan hiç unutmam ve ihtiyaç olduðun dada bilinçli olarak uygularým'' sözünden hareketle, bakýnýz bugün faydasýný gördük. Öðretmenlerimizde, öðrencilerimizde ve sizlerde panik yaþanmadý. Herkes önceden belirlenen görevini yaptý. Olmasý gerekende budur. Hepimize geçmiþ olsun.'' Öðrenci ve veliler tarafýndan okul yönetimi uzun süre alkýþlandý. Basýn mensubunun aklý hala annesinin Elif'i geri göndermesinde kalmýþ, okul aile birliklerinin-velilerin eðitilmesi ve tatbikatlara katýlmasýnýn önemini gözleriyle görmüþ, bunu özel haber yapmaya karar vermiþti. Okullarýný ve çocuklarýný yangýn felaketinden zararsýz kurtaran okul personeline teþekkür için, bir grup okul aile birliði temsilcisi, bir hafta sonra kendi hazýrladýklarý yiyeceklerle öðle yemeði ikram ettiler. Ayrýca, yangýnda kullanýlan söndürme cihazlarýný da Okul Aile Birliði olarak tekrar doldurmak istediklerini okul müdürüne bildirdiler. (Not: Afetlere hazýrlýðýn önemine dikkat çekmek için yazýlan olumlu bir senaryodur ama her senaryoda bir gerçek yatar) Kýzýlay hem genel kurul hemde açýlýþ yapacak Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þubesi'nin Olaðan Genel Kurulu bugün yapýlacak. Turgut Özal Konferans Salonunda saat.0'da yapýlacak olan genel kurula Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar ve Genel Merkez yöneticileri de katýlacak. Yine bugün saat 1.00'te ise Kýzýlay Kan Merkezi'nin açýlýþý yapýlacak. Ardýndan saat 1.0'da ise ihtiyaç sahibi insanlara yardým yapýlan ve yeniden düzenlenen Kýzýlay Giyimevi'de hizmete girecek. Çorum Bal Üreticileri Birliði'nin olaðan genel kurulu yapýldý. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlan genel kurulda yýllýk faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunduktan sonra 2012 yýlý bütçesi deðerlendirildi. 201 yýlý bütçesinin karara baðlanmasýnýn ardýndan yönetim ve denetim kurulu üye seçimleri yapýldý. Mehmet Kahraman, Ali Ersoy ve Erdal Odabaþ tarafýndan önerilen yönetim ve kurulu denetim listesi oy birliðiyle kabul edildi. Çorum Bal Üreticileri Birliði yönetim kurulunda þu isimler yer aldý: "Erdal Odabaþ, Mehmet Kahraman, Mehmet Ökmen, Duran Yaprak, Sami Erdal Odabaþ Bal Üreticileri Birliði'nde yeni yönetim göreve baþladý Koçak." Seçimin ardýndan yönetim kurulu adýna bir teþekkür konuþmasý yapan Erdal Odabaþý, kendilerine gösterilen teveccühe ve güvene layýk olmak için var güçleriyle çalýþacaklarýný söyledi. Sahte bal üretimi ile mücadelelerinin birinci gündem maddesi olduðunu kaydeden Odabaþ, üyelerin ballarýnýn pazarlanmasý noktasýnda ciddi projelerinin olduðunu belirterek Çorum halkýna þaibesiz bal sunarak asli misyonlarýna uygun hizmet edeceklerini ifade etti. Birlik üyelerine sözleþmeli bal ürettireceklerini, üretilen ballarýn analizlerden geçirileceðini ardýndan da birlik satýþ maðazasýnda satýþa sunulacaðýný sözlerine ekleyen Odabaþ, Birliðe üye olan hiçbir üreticinin bal pazarlama sýkýntýsýnýn olmayacaðýný, her üyenin balýna sahip çýkarak, layýk olduðu deðerle müþterisine ulaþtýracaklarýný belirtti. Bir çok sürpriz projelerinin olduðunu sýrasý geldiðinde bunlarýn tek tek açýklanarak uygulamaya konulacaðýný belirten Odabaþ,kuruluþ sürecini tamamladýklarýný, hizmet üretme sütrecinde olduklarýný, dört yýl sonra Çorum'dan dünyaya bal ihracýný konuþabilecek seviye gelebileceklerini dile getirdi. Mahmut Atalay gençleri tiyatro izlediler Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi üyesi gençler 'Biz Size Hayranýz' adlý tiyatro oyununu izlediler. Gençlik Merkezi yetkilileri verdileri bilgi de Merkez olarak gençlerin kaynaþmasý, sosyalleþmesi için sadece tiyatro alanýnda deðil bütün alanlarda buluþturmayý amaç edindiklerini söylediler. Yetkililer ayrýca Gençlik Merkezinde açýlan kurslara, gezi ve kamp faaliyetlerine bütün gençleri davet ettiler ve yapýlan tüm faaliyetlerin ücretsiz olduðunu vurguladýlar.

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı