"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler""

Transkript

1 Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201 Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimlerden de yüz akýyla çýkacaklarýný belirterek, seçime kadar Çorum'da çok sayýda bölge toplantýlarý, danýþma ve istiþare toplantýlarý yapacaklarýný, çok yoðun bir çalýþma dönemine gireceklerini söyledi. SAYFA DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ 0 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:1 Tel : 20 2 ( Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han /1 Ýstanbul Tel : 0 (212) 2 2 "2 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler" AK Parti seçim stratejisini belirledi AK Parti Merkez Ýlçe Danýþma Meclisi Tplantýsý geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz cumartesi günü saat 1.0'da Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlan toplantýda parti çalýþmalarý ve hükümetin Çorum'a yaptýðý yatýrýmlar deðerlendirilerek, seçim stratejisi belirlendi ve geleceðe yönelik yapýlacak çalýþmalar ele alýndý. Toplantýya, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erkan Akar, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve il ve merkez ilçe teþkilat yöneticileri katýldý. SAYFA DE Elif Erbakan Saadet Partisi'nin düzenlemiþ olduðu Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ý anma etkinlikleri kapsamýnda Erbakan'ýn kýzý Elif Erbakan Altýnörs Çorum'da düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýldý. Geçtiðimiz hafta sonu cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonun da gerçekleþen anma programýnda konuþan Elif Erbakan Altýnörs babasýnýn 2 Þubat sürecinde yaþadýklarýndan bahsetti. SAYFA TE "Çorum'da provokasyon bekleyenlere demokratik olgunluk dersi verildi" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, BDP'li heyetin Çorum ziyaretinde Milletvekili Ertuðrul Kürkçü'nün "Devleti test ettik" þeklinde ki sözlerine tepki gösterdi. SAYFA DA ANALÝZ EMNÝYETÝN BAÞARILI SINAVI BAÞEFENDÝNÝN ÇORUMSPOR ÝZLERÝ.. Nadir YÜCEL Ýsmi ve samimiyetleri ters orantý gibi çalýþan BDP'lilerin Çorum'dan baþlayýp Sinop ve ardýndan Samsun'da son bulan turlarý adýna Çorum baþarýlý ve çok önemli bir sýnav verdi. Turlar baþlamadan önce bir olay çýkacak ve neresi olabilir adýna tahmin yapýn deseler bir Çok 'Ulusal Kalemþör' belki de ilk sýraya Çorum yazacaklardý! BDP'lilerin belki de Çorum'dan baþlama nedenleri ve farklý beklentileri vardý! Ancak gerek Çorum emniyet güçleri, gerekse Çorum halký, siyasileri ve basýný BDP'lileri ve beklentileri ters köþe yaptý. Sinop Samsun vs. kritik illerin emniyet birimleri benzer konular için Çorum'a gelip seminer alsalar yeridir... 'Ýçiþleri Bakanlýðýna duyurulur!' Çünkü BDP'lilerin geldikleri ve açýklama yaptýklarý günün önemi kadar çok öncesinden baþlayan ve titizlikle istihbarat ve önleyici çalýþmalarda Çorum Emniyeti baþarýlý bir sýnav vermiþtir. Önemli olan provokatörlere zemin olacak kalabalýðý kontrol etmek den daha ziyade o kalabalýðýn oluþumuna engel olabilmek ve öncesinden yakýn markaj yapmak iþin sýrrýný teþkil etmektedir! Bu sýnava destek olan diðer argümanlardan Çorum basýný, baþta MHP olmak üzere AK Parti ve CHP Ýl Baþkanlarý ve sivil "Kamu çalýþanlarýnýnyalnýzca ekonomik haklarý deðil iþ güvenceleri de alýnmaya çalýþýlýyor" Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan bugün kamu çalýþanlarýnýn yalnýzca ekonomik haklarýnýn deðil onurlarý, þerefleri ve iþ güvencelerinin ellerinden alýnmaya çalýþýldýðýný söyledi. SAYFA DA "Ceviz Eylem Planý" tam gaz Dodurga'da uygulanan "Ceviz Eylem Planý" çerçevesinde ceviz aðaçlarý düzenlenen törenle toprakla buluþtu. SAYFA TE toplum örgütleri de 'Sað Duyu Þirketinin' kar ortaklarý olmuþlardýr. Baþbakan R.Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda devam eden bölgesel toplantýlarda 'Anket Sonuçlarý' deðerlendirmeleri büyük yanký uyandýrmaya devam ediyor. Baþbakan Erdoðan geçen hafta sonu Kýrýkkale heyetini sert bir dille uyardý. Konu ulusal medya da ' Baþbakan Kýrýkkale Belediye Baþkaný ve Teþkilatýný azarladý' þeklinde yer buldu. Belediye Baþkanlarý ve teþkilatlar bulunduklarý yerel yerlerden sorumlu iken...genel Baþkan ve Baþbakan Erdoðan tüm Türkiye ve Türkiye'nin tüm sorunlarýndan ve çözüm yollarýndan sorumlu olmasý kolay deðil. yýl önceki Baþbakan Erdoðan'ýn fotoðraflarýna bir bakýnýz bir de bugünün fotoðraflarýna bakýnýz! Ne kadar yorulduðu ve çöktüðünü açýkça görürsünüz. Terör, ekonomi, Ergenekon iþsizlik, enflasyon... ve inanýn muhalefet parti liderleri Erdoðan'ý kendi partisinin iç çekiþmeleri kadar yormuyor! Belediyenin Baþefendisiyken duruþ, oturuþ, hal ve hareketlerini Bakan olsalar Baþbakan olsalar birde öyle hayalleyin, hayalleyebilirseniz! Geçmiþte çok kaliteli bir valimiz baþefendinin oturuþunu ( bir adam ne olursa olsun böyle de oturmamalý diyerek ) ibretle taklit etmiþti! ( dönemin Emniyet Müdürü de þahitti) 'Bazý belediyelerin anketlerde baþarýlý çýkmasý ile bazý belediye baþkanlarýnýn güvenirsiz çýkmasý' vatandaþlarýn duyarlýlýðýný gösteriyor. Diðer yandan ankette oy kullanan vatandaþlarýn Aziz Nesin'in bir zamanlar söylediði gibi aptal olmadýðýný da gösteriyor. Belediyenin baþarýlý çalýþmalarýný göz ardý ve nankörlük etmeyen vatandaþlar ayný zamanda belediyelerin Baþefendilerinin yanlýþlýklarýný da yutmuyor ve göz ardý etmiyorlar. Belediyeleri baþarýlý kýlan da sadece belediye baþkanlarý deðildir. Kendilerinden önceki belediyelerin projeleri ve yarým kalan iþlerinin yaný sýra mevcut temizlik iþçisinden, memuruna müdürüne, baþkan yardýmcýlarýna kadar konumunun ve iþinin hakkýný verenler var. Hatta içlerinde bir çok konuda vicdanen rahatsýzlýk duyanlarýn olduðunu da biliyoruz. Ve çaresizliklerini ancak SESSÝZCE HAYKIRABÝ- LÝYORLAR. 'Ýþaretli dosyalarý elbette müfettiþler anlamayabilirler! ' Bir kaç samimi yönetici ve genç futbolcularý ile onur mücadelesi veren Çorumspor'un düþtüðü konum ve sahip çýkýlmamasý adýna Belediyenin Baþefendisi yanlýþ yapmýþtýr. Baþefendi o gün bizim de telkinlerimizin tesiri ile Halis Durkaya'ya fýrsat vermiþti. Halis Durkaya ve Baþefendi konusunda haklý olan taraf Belediye Baþkaný Külcüdür. Ancak o fýrsat verilmemiþ olsa Halis Durkaya hala sahne kenarýnda rol bekleyen assolist konumunda olacaktý! Halis Durkaya olmadý mý kardeþim. Baþka hesaplar içerisine girmeden dürüst ve samimi insanlar ile yola devam edecektin. Çünkü '1. Lig sözün vardý!' Belediyespor'a harcanan paralar Çorumspor için harcanmýþ olsa borçsuz ve en azýndan 2. Lig de devam eden bir Çorumspor olurdu. Hatta bu sezon 1. Lig hedefi olan Çorumspor olurdu. Belediyespor sevdasý nereden çýktý! Hani Zeki Gül Belediyespor profesyonel lige çýkýnca asla baþkan olmayacaktý! Çorum halkýnýn futbol sevenlerinin Sivas halkýndan neyi eksik! Sanayisi mi, fabrikalarý mý yoksa dürüst insanlarý mý! Ya da Sivas'ýn Belediye Ýmar Ýþleri, beton tüketimi Çorum'dan daha mý çok fazla! Baþefendinin 1. Lig lig sözün nerde kaldý. Olimpiyat Stadý yapsan ne olacak ki. Fenerbahçe Galatasaray'ý Çorum'a davet edip yeni stadyumda gazozuna maç mý yaptýracaksýnýz! Acaba öncelikli derdiniz, ' Yeni Stadyum mu yapmak mý yoksa.. BETON ÜRETÝMÝNE KATKI SAÐLAMAK MI!' AK Parti merkezde bin 00 üyeye ulaþtý AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, 201 Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimlerin favorisinin AK Parti olduðunu, galibinin de AK Parti olacaðýný söyledi. Geçtiðimiz cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlan Merkez Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsýnda bir konuþma yapan Mustafa Köse, teþkilat olarak sadece sandýk kurullarýnda deðil, mahallelerde, köylerde, ilçe ve beldelerde geniþ çaplý çalýþmalar yaptýklarýný... SAYFA DE HAMDOLSUN ÇORUM SINAVI BAÞARIYLA GEÇTÝ AHMET ÖLÇER SAYFA TE Cansuyu Gülsün Mert Asrýn Hastalýðý Stres Stresin Ýlacý Dostluktur SAYFA TE

2 SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRE Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda Cumhuriyet Apt. 2. Katta bulunan +1 kaloriferli banyo ve mutfakta kombisi olan daire satýlýktýr. Müracaat Tel: 02 0 Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Tel: ÞUBAT 201 PAZARTESÝ HABER Eðitim Bir Sen istiþare yaptý Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Ýl Divan Toplantýsý yapýldý. Sendika binasýnda Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda Kamuda serbest kýyafet için Memur Sen tarafýndan Türkiye genelinde baþlatýlan ve bir ay devam eden "Özgürlük Ýçin Milyon Ýmza" kampanasý deðerlendirildi. Kampanyaya büyük ilgi olduðunu ve hedefin üzerine çýkýldýðýný belirten Eþkil, Çorum'dan da bin imza toplandýðýný hatýrlattý. Kampanyaya katkýsý olan herkese teþekkür eden Eþkil, kýlýk kýyafet sorununun 1 Mart'a kadar çözülmesini beklediklerini, bu tarihe kadar herhangi bir çözüm olmamasý durumunda ise iþ yerlerine serbest kýyafetle gideceklerini söyledi. Re'sen atamalarla ilgili de bilgi veren Eþkil, re'sen atamalara komisyonda þerh koyduklarýný, atamalarýn iptali için Bölge Ýdare Mahkemesinde dava açtýklarýný, bu davalarýn dönem sona ermeden sonuçlanmasýný beklediklerini kaydetti. Toplantýda yönetim kurulu üyeleri görev alanlarý ve sendika çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiler. Ýlçe Baþkanlarý da ilçelerinde yaptýklarý faaliyetleri dile getirdiler. Toplantýda yapýlacak çalýþmalarda planlandý. Ýmsâk :: Güneþ ::12 Ýþrak ::02 Öðle :12:0 Ýkindi :1:0 Akþam :1: Yatsý :1:0 Çevreye batkýmda ne güzel uymuþ Önünde denizde arkada Toros Turistler gelmiþ de buraya dolmuþ Çok hoþuma gitti böyle Alanya Gezmeye gittim bende kaleyi Satýn aldým karpuz iðde kavunu Toplanmýþlar baktým insan yýðýný Çok hoþuma gitti böyle Alanya Köylü kentli gelmiþ dolmuþ oraya Evlerine baksan benzer saraya Almýþ evi satan olmaz paraya Çok hoþuma gitti böyle Alanya 2 AJANDA Ay, 2 Gün,. Hafta Hatýrlatma: Vergi Sosyal Sigorta, Aylýk Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve Gelir vergisi (Basit Usûl) beyannameleri verilecek. Günün Þiiri ALANYA ÜLKESÝ ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: 00 0 Toros daðlarýna öylece baktým Dabanda Akdeniz aklýmý taktým Gayet temiz gördüm girdim yýkandým Çok hoþuma gitti böyle Alanya Tozu çamuru yok bütün caddeler Hurma dallarý da yolu gölgeler Bey gibi yaþýyor orada insanlar Çok hoþuma gitti böyle Alanya Koçak Derki bende gezmeye gittim Gezdim oralarý hem seyir ettim Kaygý kesafeti ben orada attým Çok hoþuma gitti böyle Alanya Rýza Koçak Sahibinden 00 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr +1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: 'Kurban' tiyatroseverlerle buluþacak Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Kurban' isimli oyunlu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Mario Fratti'nin yazdýðý, Özcan Özer'in çevirdiði ve Saydam Yeniay'ýn yönettiði iki perdelik oyun 1 Mart Cuma saat 20.00'da 2 Mart Cumartesi günü ise 1.00 ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. Mario Fratti'nin yazdýðý Kurban þiddet ve cinsler savaþý üzerine bir kedi fare oyunu. Karý-koca ve eve gelen adam sac ayaðýndan ortaya çýkan nefes kesen bir gerilim öyküsü. Katil kim, peki ya kurban? Gerçek nereden baktýðýmýza göre deðiþebilir mi? O halde bir cinayet öyküsü nasýl çözülebilir? Oyunda rol alan isimler ise þöyle: Þebnem Dokurel Topçuoðlu, Aydýn Þentürk, Yýl: Sayý: 20 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Erdoðan Aydemir,Nurullah Kalkan Oyunun biletleri tam lira öðrenci ise liradan Devlet Tiyatrosu giþesinden satýþa sulundu. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ (21 ) elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1, 1,0 EUR 2, 2,1 STERLiN 2,2 2, JPY YENi 0,011 0,01 SAAT: 1.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÇAÐLI ECZANESÝ TEL: 1 EÞREF HOCA CD. NO:2/A DOÐA ECZANESÝ TEL: BAHABEY CD. NO:1 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye... 0 Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast... - Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis...1 Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...1 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma... Özel Elitpark Hastanesi...1

3 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ HABER Cansuyu Gülsün Mert "Ceviz Eylem Planý" tam gaz Dodurga'da uygulanan "Ceviz Eylem Planý" çerçevesinde ceviz aðaçlarý düzenlenen törenle toprakla buluþtu. Fidan dikim törenin de konuþan Milletvekili Salim Uslu, "Bütün dünyanýn takdir ettiði baþarýlara imza atýyoruz. Son yýlda Çorum Kýzýlýrmak havzasýna milyon TL yatýrým yaptýk. Çorum'da tahsil edilen vergi 2, milyar vergi toplamaya karþýn milyar yatýrým yapýldý. Tabii ki bu hizmetler sabahlara kadar darphanede kâðýtlara para basýlýp yapýlmýyor. Ýhracatý, vergi gelirlerini ve kayýtlý ekonomiyi artýrarak bu hizmetleri yapýyoruz. Çalmýyorsunuz, çaldýrmýyorsunuz. Bir taraftan her namuslu borçlu gibi borcunuzu zamanýnda ödemeye çalýþýyorsunuz. Diðer taraftan namerde muhtaç olmadan ayakta kalmaya çalýþýyorsunuz. Yine bir taraftan da siyasetin haysiyetine sahip çýkarak hizmetlerinizi gerçekleþtiriyorsunuz. Bütün bunlarý kendi imkânlarýmýzla yaptýk. Ýzahýný yaptýðýmýz bütün bu hizmetlere belediye hizmetleri, çalýþan prim ve maaþlarý gibi ödemeler dâhil deðildir. Türkiye bu problemlerini geçmiþte çözebilmiþ olsaydý biz bu gün daha güzel hizmetler verme imkânýmýz olurdu. Bir taraftan geçmiþin eksiklerini ve hatalarýný telafi ediyoruz. Bir taraftan da geleceði kuruyoruz. Sadece ekonomik olarak deðil bir taraftan da toplumun deðerlerine ve siyasetin haysiyetine de sahip çýkýyoruz" dedi. -"AMACIMIZ BÝRÝLERÝ ÝLE HESAPLAÞMAK DEÐÝL"- "Bu milletin seçtiklerini beðenmeyenler ve bu milletin seçtiklerinin üzerinde kendisini görenler, bu milleti küçük görenler, hor görenler, bu milletin dini ile diyaneti ile inancý ile kýyafeti ile kavgalý olanlarýn hepsini bu millet nasýl bertaraf ettiyse, biz de bunlar içerisinde suç iþlemiþ ya da suç iþlemeye aklýndan geçirmiþ olanlar varsa bunlarý adaletin önüne çýkartýp yüce adalete ve yargýya hesap vermesini saðlýyoruz" diyerek sözlerine devam eden Uslu, "Amacýmýz birileri hesaplaþmak deðil. Amaç devri sabýk yaratmak deðil. Kimse üniformasýna ve belindekine güvenerek kendisini bu milletin üzerinde görmesin. Kimse bu milleti küçümseyip bu milletin deðerleri ile alay etmesin diye uðraþýyoruz. Ýçimizde birçok insan bu güne kadar hep horlanmýþtýr. Elhamdülillah bugün hep baþý dik geziyoruz. Aziz milletin iradesi, dualarý ve Cenab-ý Hakk'ýn takdiri ve bizlerin de gayreti vardýr. Baþta baþbakanýmýz Tayyip Bey olmak üzere siyasete bizden önce giren arkadaþlarýmýz olmak üzere herkesin çabasý vardýr. Allah bu emeðimizi zayi eylemesin. Ülkemizi dünya ülkeleri ile kýyasladýðýmýz zaman ekonomik göstergeler itibarý ile siyasal istikrar itibarý ile iyi durumdayýz. Avrupa da Euro bölgesi hep bizim için imrendiðimiz ve neredeyse bizim için bir Kýzýlelma gibi imrenilecek bir bölgeydi. Euro bölgesinde iþsizlik oranlarý yüzde 11 civarýnda iken bu gün bizim ülkemizde yüzde.1'lere gerilemiþtir. -"BÝZÝM TARÝHÝMÝZN HÝÇBÝR DÖNEMÝNDE SÖMÜRGEMÝZ OLMADI"- Üstelik Avrupa ülkelerinin zenginliði bir tarafa, sanayisi bir tarafa ve ayrýca onlarýn sömürgelerinin de imkânlarýný ve zenginliklerini de ülkelerine taþýyorlardý. Oysa bizim tarihimizin hiçbir döneminde sömürgemiz olmadýðý gibi tam tersine bizim himayemize sýðýnan ve bizimle hareket eden ülkeleri de imar etmek, mamur etmek üzere elimizdeki imkânlarý paylaþtýk. Yeter ki adaleti barýþ ve refah saðlansýn diye. Yeniden bu bölgede barýþý saðlamak için uðraþýyoruz. -"GEÇMÝÞTEN KUYRUK ACISI OLANLAR TÜRKÝYE' NÝN GÜÇLENMESÝNÝ ÝSTEMÝYORLAR"- Geçmiþten kuyruk acýsý olanlar da Türkiye bu bölgede güçlenmesin, bu coðrafya da barýþ huzur olmasýn istiyorlar. Þu anda mücadele ettiðimiz ve muhatap olduðumuz durumda tam bu þekildedir. Bütün mesele Türkiye'yi huzur ve istikrar içerisinde geleceðe taþýmaktýr. Ben sizlerin verdiði desteðin ve yaptýðýnýz dualarýn bize önemli bir güç kazandýrdýðýný düþünüyorum. Amacýmýz bu coðrafyadaki insanlarýn makûs talihini yenmek ve memleketini milletini seven ve her fýrsatta vatandaþlýk görevlerini yerine getiren bu topraklarýn insanlarýna faydalý olmak için elimizden geleni yapýyoruz" ifadelerini kullandý. Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ise yatýrýmlar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Türkiye'nin çok önemli kritik bir süreçten geçtiðini ve Anayasa yapým sürecinin ve terörün bitirilmesi ile ilgili hükümetin çalýþmalarýnýn sonuç vermesi konusunda dua ettiklerini belirten Milletvekili Baðcý, "Çabalarýmýz bu doðrultudadýr. Su ile ilgili geçmiþte projelerin tamamlanma süreleri 20 yýlýn üzerindeydi. Özellikle sulama projeleri 20 yýlýn üzerinde sürüyordu. Kýzýlýrmak'tan su getirilmesi ile ilgili istekleri 200' de ilettik. 200'da arazi ölçüm çalýþmalarý baþladý. Proje bitti. Þu anda DSÝ'de onayda. Devlet Su Ýþleri herhangi bir eksiklik görmezse onaylandýktan sonra inþallah bu sene ek programa aldýrmaya çalýþacaðýz ama olmazsa gelecek seneki yatýrým programýna dâhil edilecek. Bu projenin hayata geçmesiyle yaklaþýk 00 dönüm arazi sulanacak. 2002'de Çorum'da ceviz üretimi 0 tondu. Bu gün ceviz üretimi 0 ton olmuþtur. Bu ceviz bu havzada üretiliyor. Sulama projesi verimin yükselmesinin yanýnda ürün çeþitliliðinin de artýrýlmasýný saðlayacak. Ayrýca cevizcilik Dodurga'da önemli bir gelir kaynaðýna dönüþecek. Orman Bakanlýðýnýn ceviz eylem planý çerçevesinde Dodurga'ya yapmýþ olduðu destekler neticesinde ceviz aðacý dikme töreni için bugün bu bölgeye geldik. Alanlar hazýr oldukça ceviz dikmeye devam edeceðiz. Bir diðer husus Saðlýk Bakanlýðýný Ýlimize gönderdiði ambulanslardan 1 tanesi de Dodurga'ya verildi. Hayýrlý uðurlu olsun. Bir diðer konuda yurt talebi konusuydu. Eski Ýmam Hatip binasýný ne yapabiliriz, sizin hayýrseverlerin baþlattýðý, ama 2 Þubat'ta kesintiye uðrayan yurt meselesinde bina çürük çýktý. Milli Eðitim Müdürlüðü incelemelerini tamamladýlar. Biz hastanenin yanýndaki arsaya bir yurt yapacaðýz 0 erkek 0 kýz öðrencinin barýnacaðý bir yurt yapýmý için iþlemleri baþlattýk. Hepinize teþekkür ediyorum" dedi. Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç ise yaptýðý konuþmada þu ifadeleri kullandý: "Belediyemizin tapulu 0 dönümlük arazisine 00 aðaç ceviz dikiyoruz. Ýki ay önce de Orman Müdürlüðümüzün destekleri ile 200 ceviz fidaný diktik. Böylece 00 ceviz fidanýný toprakla buluþturduk. Ayrýca arazilerine ceviz fidaný dikmek isteyenler varsa belediye olarak iþçilik dâhil destek vereceðiz. Bu tören vatanýmýza, milletimize ve vatandaþlarýmýza hayýrlý uðurlu olsun diyor, bizlere desteklerinden dolayý, Milletvekillerimize ve müsteþarýmýza ve kaymakamýmýza teþekkür ediyorum." Konuþmalarýn ardýndan çok sayýda ceviz aðacý toprakla buluþturuldu. Törene Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý, Dodurga Kaymakamý Bülent Güven, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ, Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Ýl Genel Meclisi üyeleri Pehrül Soysal, Ali Erdoðan, Recep Öztürk, AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile vatandaþlar katýldý. Asrýn Hastalýðý Stres Stresin Ýlacý Dostluktur Aslýnda bir çok hastalýðýn baþý sýkýntý üzüntü gam keder strestir. Osmanlý Sultanlarýnýn onuncusu, Ýslam Halifelerinin yetmiþbeþincisi Kanuni Sultan Süleyman Zigatvar Kalesi alýnýrken hasta yataðýnda þu sözleri söyler: "Halk Ýçinde Muteber bir nesne yok Devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sýhhat gibi" Saðlýklý olmanýn önemi hiç kuþku yok ki tartýþýlmaz. Saðlýðýmýzý bozan etmenlere baktýðýmýzda bozuk Beslenme ve Stres baþta geliyor. Bozuk beslenme diyoruz. Organik gýdalar maalesef her geçen gün artýyor. Aslýnda Kanseri önlemede en iyi yiyecek olabilen 'Organik Domateslerin' genetiði ile oynanarak adeta Kansere yol açan bitki haline getirilen bir dünyada yaþýyoruz. Kotalar ile Budanan Þeker Pancarýnýn aslýnda Çam aðaçlarýndan daha fazla oksijen verebilen ve yaðmur bulutlarýný adeta mýknatýs gibi çeken bitki olduðunu biliyor muydunuz? Kýþýn Karpuz, Yazýn Portakal tüketebilen toplum olduk. Büyüklerimiz bizleri ÖLLÜK ile büyüttüklerini anlatýrlar. Çok eski ayaklý kütüphanelerden bir büyüðümüz hastalandýklarýnda Çok Temiz topraðý süzgeçten geçirerek Toprak Suyu içtiklerini ve þifa bulduklarýný aktarmýþtý.. E topraktan gelmedik mi biz. Onca sebze meyve bitki nerden yetiþiyor topraktan elbette. Temiz toprak suyunun da kendince faydasý ve hikmeti olabileceðini kim inkar edebilir. Asrýn hastalýðý stres stresin ana sebepleri de maddi geçimsizlik ve maalesef bir çok ailede yaþanan iletiþim ve diyalog geçimsizliði baþ sýralarda yer alýyor. Her odada bir Televizyon! Dün 1 evimiz 1 arabamýz olsun yeter derken fert baþýna araba peþine düþtük. Lüks materyaller toplumumuzun kimyasýný bozdu. Çocuklarýmýz marka yarýþýnda adeta cep telefonu yarýþtýrýyorlar. Oysa cep telefonlarý yokken de yaþam devam ediyordu. Kapýda birden fazla araba yokken de yaþam devam ediyordu. Üstelik daha saðlýklý. Talepler Ýhtiyaçlardan fazla olup da karþýlanmalarý da sýnýrlý olunca baþlasýn stres! Stres için de kaliteli, çýkarsýz ve riyasýz bir dostunuz var ise zenginsiniz. En büyük dost ise hiç kuþkusuz karþýlýk beklemeden Rahmeti ile ihsanýyla nimetlerini bizlere veren Allah'ýn varlýðýný sözde deðil, özde bilmek te çok önemlidir. O nokta da Allah en büyük dost dur. O'na yönelip ellerin açýlarak dua edilmesi ve O dosta sarýlarak huzur bulunmasý stresin en iyi ilacýdýr. "Uzman ve Büro Görevlisi yönergesi yayýnlandý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Kamu Hastane Birliklerinde Çalýþtýrýlacak Sözleþmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin Ýþe Alýnma ve Birliklere Daðýlýmýna Ýliþkin Usul ve Esaslarý içeren yönerge ile uzman ve büro görevlilerinin birliklere daðýlýmýný gösterir tablonun yürürlüðe konulduðunu belirtti. Buna göre birliklerin çalýþtýracaklarý uzman ve büro görevlilerinin planlamasýný bu yönergeye göre yapacaklarýný dile getiren Saatçi, "Bunun yaný sýra ilgili yönergede, deðiþtirilen hükümler kapsamýnda yer alan 1. ve 1. Maddelerde bizim de eleþtirerek dava konusu yaptýðýmýz yanlýþ uygulamalar deðiþen maddelerle birlikte ortadan kaldýrýlmýþtýr. Bundan böyle sözleþmeli personel doðum yapmasý halinde doðumdan önce, doðumdan sonra hafta ücretsiz izin kullanabilecektir. Sözleþmeli personelde sözleþme feshinde ceza-i þart ve tazminat hükümleri ortadan kaldýrýlarak yýl yeniden sözleþme imzalayamama þartý da hükmünü kaybetmiþtir" dedi. Maðduriyete sebep olan bazý konularda düzelme yapýldýðýna da deðinen Saatçi, "Çalýþanlarýn maðduriyetine neden olan maddelerin iptali ve yeniden düzenlenmesi konusunda sendika olarak daha önce dava açmýþtýk. Dava süreci devam ederken davaya konu ettiðimiz maddeler üzerinde deðiþiklik ve düzenleme yapýlmasýný bir hakkýn teslimi olarak görmekteyiz. Çalýþanlar lehine önemli bir yanlýþtan dönülmüþtür. Saðlýk çalýþanlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyoruz" þeklinde kaydetti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç: "Kadýn Ýstihdamý Teþvik Paketi'nde kadýn esnaf ve sanatkar neden yok?" Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun organizasyonu ile düzenlenen 'Ebeveyn Ýzni ve Ýþ Yaþam Dengesi Yaklaþýmý Çerçevesinde Esneklik' konulu seminerde Bakan Faruk Çelik'in açýkladýðý kadýn istihdamýnýn teþvikine yönelik olarak yapýlacak düzenlemeleri memnuniyetle karþýladýklarýný ifade eden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ancak düzenlemede kadýn esnaf ve sanatkarlarýn unutulduðunu söyledi. Yapýlan düzenleme ile ilgili olarak bir açýklama yapan ÇESOB Baþkaný Kýlýç, "Kadýnlarýmýzýn istihdamýna yönelik düzenlemeyi olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna primini ödeyen /b'li esnaf ve sanatkar kadýn sigortalýlarýmýz halen /a'lý kadýn sigortalýlara verilen doðum borçlanmasý hakkýna bile sahip bulunmamaktadýrlar" dedi. -"KADINLARA BORÇLANMA HAKKI VERÝLMELÝ"- Birlik olarak öncelikli taleplerinin kadýn esnaf ve sanatkarlara doðum borçlanmasý hakkýnýn verilmesi gerektiðinin altýný çizen Yalçýn Kýlýç þunlarý söyledi: " sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel saðlýk Sigortasý Kanunu'nun 1. maddesinin birinci fýkrasýnýn (a ) bendi ve sayýlý Kanunun. maddesinde yapýlan deðiþiklik ile; /a kapsamýnda sigortalý kadýnýn, iki defaya mahsus olmak üzere doðum tarihinden sonra 2 yýllýk süreyi geçmemek kaydýyla hizmet akdine istinaden iþyerinde çalýþmamasý ve çocuðunun yaþamasý þartýyla talepte bulunulan sürelerin borçlanýlmasý imkanýnýn /b'li esnaf ve sanatkar kadýn sigortalýlarýmýza da verilmesidir." -"AYRIM YAPILMAMALI"- Yapýlan düzenlemelerde ayrým yapýlmamasý gerektiðine dikkat çeken ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Açýklanan teþvik paketindeki; çocuk yardýmlarýnýn artýrýlmasý, çocuk sayýsýna göre emeklilik yaþýnýn kademeli hale getirilmesi ve doðumdan sonra iþçiler için öngörülen doðum izni süresinde devlet desteði saðlanmasýna iliþkin düzenlemelerden yararlanmak için iþçi-memur-esnaf kadýn sigortalý ayrýmý yapýlmamalýdýr. Esnaf ve sanatkar kadýn sigortalýlarýn da yararlandýrýlmasý, norm ve standart birliði saðlanmasýna yardýmcý olacak ve daha tutarlý adil bir düzenleme ortaya çýkacaktýr" diye konuþtu.

4 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ HABER Mahir ODABAÞI OKULDA YANGIN VAR, FAKAT PANÝK YOK Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ýlimizin kenar mahallesinde x Ýlköðretim Okulu'nun zemin katýnda bulunan kazan dairesinde öðrencilerin daðýlacaðý akþam saatlerinde yangýn çýktý.yanýk kokusunu hisseden nöbetçi öðrenci derhal müdüre haber verdi. Müdür, nöbetçi öðrencinin yangýn alarm düðmesine basmasýný tembih ederek, kendisi de yangýn söndürme cihazýný alýp, hemen kokunun geldiði zemin kata koþtu. Bu arada alevler koridora doðru hýzla yayýlýyordu. Alarmý duyan müdür yardýmcýsý acilen itfaiyeyi arayarak yangýný haber verdi. 1 itfaiye meþgul çalmadý. Müdür yardýmcýsýnýn bir an aklýndan '' Çünkü bu noktada Çorum' da yýldýr, Milli Eðitim Müdürlüðü rehberliðinde, okul müdürleri ve öðretmenlerin samimi desteðiyle, sivil savunma kulüpleri tarafýndan tüm okullarda ''ACÝL NUMARALARIN BOÞA MEÞGUL EDÝLMEMESÝ'' için bilinçlendirme çalýþmalarý yapýlmýþtý. Artýk öðrenciler Acil Yardým Merkezlerinin önemini kavramýþ ve birer sivil savunma gönüllüsü olarak ailelerinden baþlayarak ulaþabildikleri herkese anlatmaya çalýþýyorlardý. Bu baðlamda; Acil Yardým Merkezlerini boþa arayarak meþgul edenlerin sayýsý yok denecek kadar azalmýþtý. '' diye geçti ve iyi ki bende samimi olarak destek olmuþum, bak þimdi çok iþe yaradý. Destek olmasaydým þimdi vicdan azabý çekerdim diye mýrýldandý. Okul Müdürü yangýna ilk müdahaleyi yaparken, söndürme ekibinde görevli personel, diðer yangýn söndürme cihazlarýyla yardýma geldiler ve ayný zamanda dahili yangýn hortumlarý açýlarak kullanýma hazýr hale getirildi. Olumsuzluk yaþanmamasý için hizmetli personel hemen elektriði ve doðalgazý kapattý. Alternatif ýþýklandýrma devreye girdi. Bu arada kurtarma ekibi derhal toparlanarak tatbikatlarda kullandýklarý tahliye kapýsýný açýk konuma getirdiler. Dumandan etkilenmemek için öðrenciler ýsladýklarý mendillerle aðýzlarýný, burunlarýný kapatarak tahliye vaziyeti aldýlar. Tahliye komutuyla beraber önde sýnýf baþkaný, arkada öðretmen olmak üzere dýþarý çýkýp, önceden tespit edilen güvenli alanda sessizce daire þeklinde toplandýlar. Bu arada yangýný duyan öðrenci velileri de okulun ayrý bir köþesinde toplanmýþlar, öðrencilerin teslim edilmesini bekliyorlardý. Sýnýf öðretmenleri, dairenin ortasýnda yoklama alýyordu. Üçüncü sýnýftan özürlü bir öðrencinin tuvalete gidip gelmediði öðrenildi. Kurtarma ekibi derhal içeri girerek o öðrenciyi çýkardý. Bir ana sýnýfý öðrencisinin de korkudan bayýldýðýný gören ilk yardým ekibi hemen müdahale etti. Bu arada itfaiye sirenleri duyuldu, yangýn mahalline kolayca ulaþtý, çünkü okul yolu koruma ekibi tarafýndan, itfaiye gelmeden açýlmýþtý. Okuldaki ekip yangýný söndürmeyi baþarmýþ, itfaiyeye sadece soðutma iþi kalmýþtý. Bu arada basýn mensuplarý gelmiþ, velilerin panik yapmadan, çocuklarýn arasýna katýlmadan ayrý bir köþede sessizce beklediklerini görünce yangýn çekimini unutup, onlarla röportaj yapmaya baþlamýþlardý. Bu arada ikinci sýnýf öðrencisi Elif koþarak annesinin yanýna geldi, annesi Elif'i derhal, sýnýfýnýn toplandýðý yere gönderdi. Bu röportaj yapan basýn mensubunun dikkatini çekmiþti, nasýl olur anne çocuðunu alýp gitmiyor, geri sýnýfýnýn toplandýðý yere gönderiyordu. Bunun sebebini anneye sorduðunda, anne okulda daha önceden tatbikat yapýldýðýný ve bu tatbikata öðrenci velilerinin de katýldýðýný, deprem, yangýn gibi durumlarda güvenlik açýsýndan olumsuzluk yaþanmamasý için, ÖÐRENCÝLERÝN AÝLELERÝNE TUTANAKLA TESLÝM EDÝLECEÐÝNÝN SÖY- LENDÝÐÝNÝ ve uygulamasýnda yapýldýðýný, çocuðunun güvenliði için Elif'i geri sýnýfýna gönderdiðini söyledi. Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan okullara daðýtýlan megafon þimdi çok iþe yarayacaktý. Çünkü güvenlik gereði elektrikler kesildiði için mikrofonla konuþma imkâný yoktu. Okul müdür yardýmcýsý megafonun alarmýna basarak önce dikkat çekti, bahçede toplanan öðrenci ve velileri bilgilendirme konuþmasý yapmasý için megafonu müdür beye verdi. Okul Müdürü; ''Deðerli velilerimiz, ekip personelimizin olaðanüstü gayretleriyle, yangýn tamamen söndürülmüþ olup; itfaiye tarafýndan soðutma çalýþmalarý devam etmektedir. Tüm sýnýflarýn yoklamalarý tamamlanmýþ, üzücü herhangi bir duruma rastlanmamýþtýr. Öðrencilerimiz sýnýf öðretmenleri tarafýndan tutanakla sizlere teslim edilecektir. Sizlerin nezrinde Milli Eðitim Müdürlüðümüze teþekkür ediyorum. ''Ýlgisiz bilgi iþe yaramaz'' felsefesinden yola çýkarak, bizleri bu noktada sadece bilgilendirmedi ve ayný zamanda ilgilendirdi. Türkiye'de ilk defa ilimizdeki okullara sedye-megafon- merdiven- el feneri- YSC vb. daðýttý. YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERÝNÝ DAÝMA FA- AL OLARAK TUTMAMIZIN BÝR GÜN MUT- LAKA ÝÞE YARAYACAÐINI ISRARLA TAV- SÝYE ETTÝ. Görevli refakatinde, sizlerle beraber yangýn tatbikatý yapmamýzý saðladý.''söylersen unuturum, gösterirsen yarýsýný hatýrlarým ama yaptýrýrsan hiç unutmam ve ihtiyaç olduðun dada bilinçli olarak uygularým'' sözünden hareketle, bakýnýz bugün faydasýný gördük. Öðretmenlerimizde, öðrencilerimizde ve sizlerde panik yaþanmadý. Herkes önceden belirlenen görevini yaptý. Olmasý gerekende budur. Hepimize geçmiþ olsun.'' Öðrenci ve veliler tarafýndan okul yönetimi uzun süre alkýþlandý. Basýn mensubunun aklý hala annesinin Elif'i geri göndermesinde kalmýþ, okul aile birliklerinin-velilerin eðitilmesi ve tatbikatlara katýlmasýnýn önemini gözleriyle görmüþ, bunu özel haber yapmaya karar vermiþti. Okullarýný ve çocuklarýný yangýn felaketinden zararsýz kurtaran okul personeline teþekkür için, bir grup okul aile birliði temsilcisi, bir hafta sonra kendi hazýrladýklarý yiyeceklerle öðle yemeði ikram ettiler. Ayrýca, yangýnda kullanýlan söndürme cihazlarýný da Okul Aile Birliði olarak tekrar doldurmak istediklerini okul müdürüne bildirdiler. (Not: Afetlere hazýrlýðýn önemine dikkat çekmek için yazýlan olumlu bir senaryodur ama her senaryoda bir gerçek yatar) Kýzýlay hem genel kurul hemde açýlýþ yapacak Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þubesi'nin Olaðan Genel Kurulu bugün yapýlacak. Turgut Özal Konferans Salonunda saat.0'da yapýlacak olan genel kurula Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar ve Genel Merkez yöneticileri de katýlacak. Yine bugün saat 1.00'te ise Kýzýlay Kan Merkezi'nin açýlýþý yapýlacak. Ardýndan saat 1.0'da ise ihtiyaç sahibi insanlara yardým yapýlan ve yeniden düzenlenen Kýzýlay Giyimevi'de hizmete girecek. Çorum Bal Üreticileri Birliði'nin olaðan genel kurulu yapýldý. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlan genel kurulda yýllýk faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunduktan sonra 2012 yýlý bütçesi deðerlendirildi. 201 yýlý bütçesinin karara baðlanmasýnýn ardýndan yönetim ve denetim kurulu üye seçimleri yapýldý. Mehmet Kahraman, Ali Ersoy ve Erdal Odabaþ tarafýndan önerilen yönetim ve kurulu denetim listesi oy birliðiyle kabul edildi. Çorum Bal Üreticileri Birliði yönetim kurulunda þu isimler yer aldý: "Erdal Odabaþ, Mehmet Kahraman, Mehmet Ökmen, Duran Yaprak, Sami Erdal Odabaþ Bal Üreticileri Birliði'nde yeni yönetim göreve baþladý Koçak." Seçimin ardýndan yönetim kurulu adýna bir teþekkür konuþmasý yapan Erdal Odabaþý, kendilerine gösterilen teveccühe ve güvene layýk olmak için var güçleriyle çalýþacaklarýný söyledi. Sahte bal üretimi ile mücadelelerinin birinci gündem maddesi olduðunu kaydeden Odabaþ, üyelerin ballarýnýn pazarlanmasý noktasýnda ciddi projelerinin olduðunu belirterek Çorum halkýna þaibesiz bal sunarak asli misyonlarýna uygun hizmet edeceklerini ifade etti. Birlik üyelerine sözleþmeli bal ürettireceklerini, üretilen ballarýn analizlerden geçirileceðini ardýndan da birlik satýþ maðazasýnda satýþa sunulacaðýný sözlerine ekleyen Odabaþ, Birliðe üye olan hiçbir üreticinin bal pazarlama sýkýntýsýnýn olmayacaðýný, her üyenin balýna sahip çýkarak, layýk olduðu deðerle müþterisine ulaþtýracaklarýný belirtti. Bir çok sürpriz projelerinin olduðunu sýrasý geldiðinde bunlarýn tek tek açýklanarak uygulamaya konulacaðýný belirten Odabaþ,kuruluþ sürecini tamamladýklarýný, hizmet üretme sütrecinde olduklarýný, dört yýl sonra Çorum'dan dünyaya bal ihracýný konuþabilecek seviye gelebileceklerini dile getirdi. Mahmut Atalay gençleri tiyatro izlediler Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi üyesi gençler 'Biz Size Hayranýz' adlý tiyatro oyununu izlediler. Gençlik Merkezi yetkilileri verdileri bilgi de Merkez olarak gençlerin kaynaþmasý, sosyalleþmesi için sadece tiyatro alanýnda deðil bütün alanlarda buluþturmayý amaç edindiklerini söylediler. Yetkililer ayrýca Gençlik Merkezinde açýlan kurslara, gezi ve kamp faaliyetlerine bütün gençleri davet ettiler ve yapýlan tüm faaliyetlerin ücretsiz olduðunu vurguladýlar.

5 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ HABER HAMDOLSUN ÇORUM SINAVI BAÞARIYLA GEÇTÝ AHMET ÖLÇER "2 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler" Saadet Partisi'nin düzenlemiþ olduðu Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ý anma etkinlikleri kapsamýnda Erbakan'ýn kýzý Elif Erbakan Altýnörs Çorum'da düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýldý. Geçtiðimiz hafta sonu cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonun da gerçekleþen anma programýnda konuþan Elif Erbakan Altýnörs babasýnýn 2 Þubat sürecinde yaþadýklarýndan bahsetti. Erbakan'ýn çok büyük bir davada çýðýr açtýðýný vurgulayan Elif Erbakan, "Ýki yýldýr bu tarihlerde bir aya serpilen toplantýlar yapýyoruz. Rabbim bize O'nu anmayý nasip etti. Biz Allah'ýn O'nu anmanýn ötesinde 'anlamayý'da nasip etmesin istiyoruz. Erbakan Hoca'nýn anlaþýlmasý normal þartlar altýnda Elif Erbakan "Necmettin Erbakan'ýn ömrü davasýný savunmakla geçti" zordur. O'nun hayatýný anlatabilirsiniz nerede okuduðunu neler yaptýðýný anlatabilirsiniz ancak O'nu anlamak zordur. Biyolojik babamýz olmanýn yanýnda davamýn liderini anlatýyorum.hayatý boyunca üzerine düþeni yaptý mý bunun muhasebesinde olan bir insandý. Erbakan bir dava adamýydý ve davasý uðruna her þeye göðüs gerdi. Ýnandýðýndan ve davasýndan asla taviz vermedi. Bir dava insanýydý. Onlar çok büyük bir davada çýðýr açtýlar. Her dönemde Allah'ýn rýzasý için bir þeyler yapmýþ bir adamdý. Onlarýn peþinden konuþmak, aðlamak ne büyük bir adamdý demekle üzerimize düþen sorumluluðu yerine getiremeyiz. Davalarýna sahip çýkmalýyýz" dedi. Darbelerin Türkiye'ye verdiði zararlardan bahseden Erbakan, "Babam her þeyden önce yani babalýktan önce bir dava adamýdýr. Ve bizim önderimizdir. Ýhtilallerle partileri kapatýldý. Baþbakanlýðý elinden alýndý" þeklinde kaydetti. 10 darbesinin Türkiye'ye büyük kayýplar verdiðini dile getiren Erbakan, bir kiþinin ölmüþ babasý ardýndan övgü ile bahsetmesinin çok doðru bulmadýðýný belirterek, ölümü döneminde üzüldüðü þeyin babasýný kaybetmek deðil de, liderini kaybetmek olduðunu aktardý. Konuþmasýnda 2 Þubat sürecine de deðinen Erbakan, "11 ay boyunca bir Baþbakan kötülendi. Gazeteler her gün hakkýnda kötü þeyler yazdý. Ya bir insan 11 ay boyunca býrakýn iyi birþey yapmayý kötülük yapmadýðý bir gündemi olmadý. Her gün babamý kötülediler ve 11 ayýn sonunda 2 Þubat geldi. Bu süreç bize 1 sene kaybettirdi" diyerek sözlerini tamamladý. Haftanýn bu ilk gününde yeniden herkese merhabalar kýymetli okurlar. Çorum olarak stresli bir haftayý sorunsuz bir þekilde atlatmýþ olmanýn huzuru içerisinde sizlerle yeniden bir arada olmanýn mutluluðunu yaþadýðýmý belirtmek isterim. Geçtiðimiz hafta baþlangýç ayaðý Çorum olan Karadeniz ile ilgili bir gezi yalnýzca Çorum'un deðil tüm Türkiye'nin gündemi oldu. Gezi ile ilgili haberleri okumaya baþladýðýmda, ilk baþta bir hayli tedirgin olmuþtum. Toplumun bu geziye göstereceði refleksleri tam olarak kestiremiyordum. Açýkçasý olasý provokasyonlar en büyük tedirginliðimdi. Fakat diðer taraftan, 10'li yýllarda yaþanan olaylar ve sonrasýndaki Çorum'u düþündüðümde aklým bana; "Çorumlular olarak bizler geçmiþten yeterince dersler aldýk ve bu konuda herhangi bir provokasyona gelmeyeceðiz, tedirginliðe gerek yok rahat ol diyordu." AL- LAH'a þükür de öyle oldu. Aslýnda bana göre, geçen hafta biz Çorum çok önemli bir toplumsal sýnavdan baþarýyla geçtik. Bizden sonra diðer illerde gösterilen tepkileri düþünürsek, Çorum'da ciddi anlamda toplumsal huzuru bozacak bir olayýn yaþanmamasý, bu sýnavý ne kadar baþarýlý bir þekilde verdiðimizin göstergesidir. Dýþarýdan birileri tepki göstermediler diyerek Çorum'u ve Çorumluyu farklý platformlara çekmeye veya suçlayýcý atýflarla provoke etmeye çalýþmasýn. Burada oturup Çorum' un devletine olan saygýsýný ve sevgisini, vatanperverliðini tartýþacak deðilim. Güncel verilere ulaþamadým bu sebeple baðýþlayýn lütfen ama 200 yýlý Milli Savunma Bakanlýðý verilerine göre Çorum 11 þehit vermiþtir. Nüfusa oranlarsak belki de en çok þehit veren illerden birisiyizdir. Hepimizin canýnýn yandýðý, yüreðinin sýzladýðý tartýþýlmaz bir gerçek ancak Çorum'da oluþabilecek toplumsal refleksleri baþka yerlerle kýyaslayarak deðerlendirmek son derece yanlýþ olur. Bu sebeple deðerlendirmeler yapýlýrken Çorum'un taþýdýðý hassasiyetler göz önünde tutularak yapýlmalýdýr. Gezinin Çorum'dan baþlamasý hususu ise çok manidar ama bu konuya girmek istemiyorum. Fakat þu hususu göz ardý etmemek lazýmdýr. ALLAH muhafaza eðer o ziyaretler esnasýnda Çorum' da istenmeyen olaylar çýkmýþ olsaydý sonrasýnda yaþanabilecekleri tahmin dahi edemezdik. Bizleri tepki göstermedi diyerek suçlayanlar o zaman ne diyeceklerdi? Mazaallah olumsuz bir olay yaþansaydý ertesi gün muhtemelen gazetelerden kocaman puntolarla "Çorum'da Ýkinci Sivas Vakasý" vb. gibi manþetli haberleri okurduk. Sonuç olarak Çorum'un konuya ilgili görüþlerini demokratik olarak gerektiði þekilde ifade ettiði ve bu þekilde bu hassas gündemi kapattýðý kanaatindeyim. Bu noktada Baþta Sayýn Valimiz olmak üzere tüm emniyet güçlerimizi özel olarak kutlamak gerekir. Yaþanan süreç son derece güzel yönetilmiþ ve toplumun huzurunu bozacak hiçbir olumsuzluða izin verilmemiþtir. Ayrýca medyasý, STK'larý, halký ve diðer paydaþlarý olmak üzere gösterilen saðduyudan ötürü tüm Çorumlulara da teþekkür etmek gerekir. ALLAH (C.C.) Birliðimizi ve dirliðimizi birliðimizi hiçbir zaman bozmasýn. Geçmiþte babalarýmýzýn ve dedelerimizin yaþadýðý acýlarý tekrar yaþatmasýn. Bu dileklerle hepinize saygýlar sunar, birlik ve beraberlik içerisinde, saðlýklý ve mutlu bir hafta dilerim Saadet Partisi'nin merhum genel baþkaný Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn ölümünün ikinci yýlýnda çeþitli etkinliklerle anýlýyor. Etkinlikle kapsamýnda Çorum'da bir program düzenledi. Turgut Özal Konferans Salonun da gerçekleþen anma programýna konuþmacý olarak Erbakan'ýn kýzý Elif Erbakan Altýnörs katýldý. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Saadet Partisi Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Rüveyda Doðan, merhum Necmettin Erbakan'ýn ömrünü davasýný savunmakla geçtiðini belirtti. Ýnsanlýk tarihinin gidiþatýna yön veren ve büyük deðiþimlere ortam hazýrlayanlarýn önderler, Peygamberler, Âlimler ve düþünürler olduðunu kaydeden Doðan, "Bu büyük deðiþmelere yön veren önderlerden birisinin de inancýyla, zekâsýyla, çalýþkanlýðýyla, bilgisiyle inandýðý þeyi yapma kararlýlýðýyla mazlum halka kulak verecek, problemlerine çözüm üretecek, ben varým diyecek, gönülleri fethedecek, kitleleri harekete geçirecek bilge Mücahid Prof. Dr. Necmettin Erbakan'dý" dedi. Doðan sözlerine þöyle devam etti "Her türlü maddi imkânlara ve kariyere sahip olmuþken bir parçasý olarak kabul ettiði milletin kurtuluþuna adadý kendisini. Bu ezilmiþliðe, ötekileþtirilmeye, yok sayýlmaya baþ kaldýrdý. Daha ilk cümleleri 'Önce Allah ve Maneviyat'tý ki tüm oyunlar bin yýllýk geleneði olan bu milletin manevi duygularý üzerineydi. Yaþanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye diyordu ki 00 yýl dünyaya hükmetmiþ bir sözüyle Fransa'daki dansý kaldýran bu milletin ülkesi, kurtlar sofrasýnda büyük sömürgelere mezar oluyordu. Adil düzen diyor ki Hz. Ömer'in adaletini yaþatan ecdadýn torunlarýna Batýnýn empoze ettiði Fransýzlarýn kanunlarý hüküm sürüyordu. Aðýr sanayi diyordu ki tarihte ilk defa topu kullanan dünyanýn en önemli düþünürlerini, ilim adamlarýný yetiþtiren bu milletin toplu iðneyi bile satýn alýr hale gelmiþti." Doðan konuþmasýný þu ifadelerle tamamladý: "Ülke genelinde buhranlar olurken bu bilge adam her alana mücadele etme yetkisi olan siyaset sahnesinde yerini aldý. Partiler kurdu, partileri kapatýldý. Siyasetten uzaklaþtýrýldý darbeler yaþadý. Ömrü davasýný savunmakla geçti. Kolay deðildi ve yolunda aþýlmasý zor olan engeller vardý ama bu engellerle durduramazsýnýz dercesine vakarlý bir yürüyüþle ömrünün en son zamanlarýna kadar mücadelesinden vazgeçmedi. Ve mukadderat. Hakk'a doðru kutlu bir yürüyüþ. Ölüm deðil Erbakan fotoðraf sergisi 2 Mart'a kadar açýk Saadet Partisi'nin merhum Genel Baþkaný Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn ölümünün 2'inci yýlý nedeniyle Çorum'da fotoðraf sergisi açýldý. Geçtiðimiz haftasonu cumartesi günü PTT önünde Necmettin Erbakan'ýn fotoðraflarýnýn bulunduðu serginin açýlýþý yapýldý. Sergi açýlýþý öncesinde Erbakan'ýn kýzý Elif Erbakan Altýnörs, kýsa bir konuþma yaptý. Açýlýþa Erbakan'ýn kýzý Elif Erbakan Altýnörs'ün yaný sýra Saadet Partisi Ýl Baþkaný Yakup Taþ, Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Rüveyda Doðan ile çok sayýda partili katýldý. Serginin açýlýþ kurdelesi Erbakan'ýn kýzý Elif Erbakan Altýnörs, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Yakup Taþ ve Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk tarafýndan kesildi. Konuklarýn fotoðraf sergisini gezmelerinin ardýndan ise Erbakan'ýn kýzý Elif Erbakan Altýnörs, Necmettin Erbakan için açýlan hatýra defterine duygu ve düþüncelerini yazdý. Sergi 2 Mart 201 Cumartesi gününe kadar açýk kalacak.

6 HABER TEK 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ "Kamu çalýþanlarýnýn yalnýzca ekonomik haklarý deðil iþ güvenceleri de alýnmaya çalýþýlýyor" T.C. SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü MENKUL MAL SATIÞ ÝLANI 1 sayýlý A.A.T.U.H. Kanuna istinaden Kurumumuza olan borçlardan hacizli olan aþaðýda cins, miktar ve muhammen deðeri yazýlý menkul mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci açýk arttýrma Salý günü saat.0 da ÇORUM SOSYAL GÜVENLÝK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ SATIÞ SALONU. kat adresinde yapýlacak ve muhammen bedelinin % 'ini geçmesi þartý ile en çok artýrana satýlacak, istekli bulunmadýðý takdirde Salý günü ayný yer ve saatte ikinci arttýrma yapýlarak ve bu kez hacizli menkul mal muhammen bedelin %0 ýný geçmesi þartýyla en çok artýrana satýlacaktýr. a) Satýþa iþtirak edeceklerden muhammen bedelin %. oranýnda teminat alýnacaktýr. b) Satýþ giderleri, tellaliye resmi, KDV, ve Damga Vergisi alýcýya aittir. c) Satýþa iþtirak edecekler; yanlarýnda resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katýlýmýn tüzel kiþilik adýna olmasý halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. d) Satýþa çýkarýlan araç Kültür Yedieminlik Hizmetleri Otoparký (Karakeçili Mah. Karakeçili Sok.No:) adresinde görülebilir. Ayrýntýlý bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masraflarýn ödenmesi þartý ile þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderileceði ilan olunur. SIRA NEVÝ VE MARKASI ÖZELLÝKLERÝ ADETÝ MUHAMMEN BEDELÝ 1 1 model Lada Kaportada hafif tl Marka Samara çizikler var. Tipinde Füme Renkli Hususi Otomobil. Basýn: 12 Resmi ilanlar de Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan bugün kamu çalýþanlarýnýn yalnýzca ekonomik haklarýnýn deðil onurlarý, þerefleri ve iþ güvencelerinin ellerinden alýnmaya çalýþýldýðýný söyledi. Türk Eðitim Sen Ýlçe Baþkanlarýnýn katýldýðý istiþare toplantýsýnda konuþan Mahmut Alparslan, "Kamu Sen olarak 'bizim ilkemiz önce ülkemiz' dedik. Bu düsturda ise asla taviz vermedik, ülkemizin bölünmez bütünlüðünü, devletimizin bayraðýný, milletimizin deðerlerini her þeyin önünde tuttuk. Ancak demokrasi adýna deðerlerimizin siyaset adýna onurumuzun, ekmeðimizin ve emeðimizin sömürülmesine izin vermedik. Türkiye Kamu Sen olarak "haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr" hadisi þerifini kendimize þiar edindik. Hiçbir gücün yanýnda durup, hiçbir zümreye boyun eðmedik" dedi. Her zaman Türk kamu çalýþanlarýnýn sesi ve hak mücadelesinin öncüsü olduklarýný ifade eden Alparslan, "Bu mücadelede gücümüzü yalnýzca haktan ve kamu çalýþanlarýndan aldýk. Hormonlu sendikalar gibi on yýlda yüzde 100 büyümedik ama Allaha þükür siyasi iktidarýn tüm baskýlarýna, bazý bürokratlarýn tüm ikiyüzlülüðü, adam kayýrmacýlýðý ve tehditlerine raðmen küçülmedik aksine her yýl büyüdük. Makamlarýný siyasetin ve malum sendikalarýn kucaðýna oturarak koruyacaðýný sanýp kanunlardan deðil siyasetten, alanlardan, haktan yana deðil liyakat deðil sadakata pirim verenlerden olmadýk. Ayakta durmak için mevcut iktidarýn gücünü kendi gücü gibi gösterip kimseye makam, mevki ve unvan pazarlamadýk. Devletin makamlarýný partililerimizin yakýnlarýna, aile fertlerimize peþkeþ çekmedik. Siyasi partilerin propaganda aracý olmadýk. Ne Baþbakanýn talimatýyla evet eylemlerine ne de yýldýr "baþörtüsü zulmüne" seyirci kalanlara, sonrada bunu istismar etmek için imza kampanyasý düzenleyenlere alkýþ tutmadýk" þeklinde kaydetti. "Bugün kamu çalýþanlarýnýn yalnýzca ekonomik haklarý deðil onuru, þerefi ve iþ güvencesi de elinden alýnmaya çalýþýlmaktadýr" diyerek sözlerine devam eden Alparslan, "Bir gecede 1 dakika da kendilerine yüzde 0 zam yapanlar emekliye, dul ve yetime, kamu çalýþanlarýna yüzde zam verdik diye neredeyse çýkýp oynayacaklardýr. Birde tüm olumsuzluklarý ve bütçe açýklarýnýn faturasýný kamu çalýþanlarýna kesecekler. Bu siyasi iktidar kamu çalýþanlarýna düþman memura karþý hasmane tavrýný sürdürdüðü sürece bu mücadele asla bitmeyecektir. Bu hükümet döneminde ilk defa öðretmen çocuklarýnýn burslarý kesilmiþ, çalýþanlarýn mesailerine son verilmiþ ek ödeme aldatmasý ile Milletvekillerini ve kendi memurunu kollamýþ, bize yüzde verirken kendi þoförüne, sekreterine yüzde 0 zam yapmýþtýr. Bu siyasi iktidar döneminde ilk defa yapýlan sýnavlarda görevlendirilen öðretmen sýnavda görev alan personelden, polisten daha az ücret verilmiþtir. Polis 0 lira öðretmen 0 lira almýþtýr. Tüm uyarýlarýmýza raðmen 0 bin öðretmen ++ saplantý ve saçmalýðý sonucu norm fazlasý olmuþtur. Devletin kadrolarý yandaþlara bir gecede çýkan yönetmeliklerle peþkeþ çekilmiþ MEB kadrolarý yandaþlara daðýtýlmýþtýr. 0 yýldýr Milli Eðitimde bu kadroyla yürüyen iþler yürümez olmuþ sayý ve koltuk az gelmiþ olacak ki ilimizde de bir gecede tane yeni Eðitim Bir Senli nur topu gibi yeni þube müdürlerimiz olmuþtur. Vekalet asaletin yerine geçmiþ vekalette aranan þart liyakat deðil, AKP'ye sadakat Eðitim Bir Sen'e mensubiyet haline gelmiþ" ifadelerini kullandý. Alparslan sözlerini þöyle tamamladý: "Son dönemde Türküm demenin horlandýðý Türk Milliyetçisi olmanýn aþaðýlandýðý, Türk Silahlý Kuvvetlerinin hýrpalandýðý, hainlerin ve PKK'nýn, bebek katillerinin alkýþlandýðý bir dönem yaþýyoruz. Ne hikmetse Diyarbakýr Belediye Baþkanýnýn "meþenin dallarý nerenize batýyor" sözünden rahatsýz olmayanlara þimdi biz soruyoruz Türk kelimesi, Türk Bayraðý, Türk Vatandaþý, Milli Devlet, Milliyetçilik sizin nerenize batýyor. Ýstiklal Marþý nerenizi acýtýyor. Türkiye Kamu Sen bir yandan kamu çalýþanlarýnýn haklarýný korurken bir yandan da milletimize yönelik oynanan oyunu bozmaya devam edecektir." "Direnç merkezi olmaya çalýþýyoruz" Basit usul vergi mükelleflerinin beyan süresi bugün sona eriyor Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi tarafýndan istiþare toplantýsý düzenlendi.geçtiðimiz haftasonu Cevher Sofra'da gerçekleþtirilen toplantýya Türk Eðitim Sen Çorum Þubesine baðlý ilçe baþkanlarý Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan ve il yönetim kurulu üyeleri katýldý. Son dönemde kamu çalýþanlarýný ile ilgili sýkýntýlarýn giderilmesi noktasýnda gerçekleþen toplantýda açýlýþ konuþmasý gerçekleþtiren Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn, ayný hedefe koþan ve ayný duygularý paylaþan bu teþkilatýn milli birlik ve deðerlerden asla vazgeçmeyen, ilkeli, mücadeleci sendikacýlýðýn tek adresi olduklarýný dile getirdi. Ortak akýlla büyük emekler sarfederek bir mücadele yürüttüklerini ve tüm teþkilat üyelerinin üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmeye çalýþtýðýný anlatan Aydýn, "Ýþimiz zor, sýkýntýlý günler yaþýyoruz. Eðitim çalýþanlarý için ne söylenmesi gerekiyor ise söylüyor kime ne zaman ne tepki verilecekse gereðini cesurca yapmaya çalýþýyoruz. Direnç merkezi olmaya çalýþýyoruz. Birileri gibi sahne arkalarýnda saf tutup, þartlar olgunlaþýnca ortaya çýkmadýk, aksine hep mücadeleyi tercih ettik. Biz inanýyoruz ki mücadele ettikçe cesaretleneceðiz, doðrularý söyledikçe hayata daha çok tutunacaðýz. Ýþte bu ilkeli ve kararlý duruþla uç beylerimizin sayesinde her geçen gün yýldýzýmýz parlamaktadýr" dedi. Bu mücadeleyi mutabakat metinlerine yansýtmanýn, yetkiyi gerçek sahibine vermenin zamanýnýn geldiðini ve 201 yýlýnda Türk Eðitim Sen mührünü bir kez daha hak ettiði yere vurmak için toplandýklarýný açýklayan Aydýn, yetki sürecinde sözde sendikal anlayýþlara tokat vuracaklarýný, ülkenin geleceðini teminat altýna almak için burada olduklarýný, gerçek sendikacýlýðýn nasýl olmasý gerektiðini herkese göstereceklerini ve hak bildikleri yolda yýlmayacaklarýný sözlerine ekledi. Selim Aydýn'ýn ardýndan Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan gerek kamu çalýþanlarýnýn sorunlarý gerekse ülke gündemine iliþkin konularla ilgili bir deðerlendirmede bulunurken toplantý görüþ alýþ veriþinin ardýndan sona erdi. Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, basit usul vergi mükelleflerinin beyan süresinin 2 Þubat Pazartesi günü sona erdiðini belirtti. Gelir Vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabýnýn kazancý, iþletme büyüklüðüne göre, basit usul ve gerçek usul olmak üzere iki usulden birine tabi olarak tespit edildiðini belirten Muzaffer Yýldýrým, "Basit Usulde kazançlarýn hesap edilmesi ve beyanýnda yýllýk hâsýlat, iþ hacmi ve yýllýk kira ödemeleri itibariyle Gelir Vergisi Kanunu'ndaki hadlerini aþmayan, faaliyeti daha ziyade kiþisel emeðe dayananlarýn tabi olduðu mükellefiyeti ifade etmektedir" dedi. -BASÝT USULDE TÝCARÝ KAZANCIN TESPÝTÝ- Basit usulde ticari kazancýn, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasýlat ile giderler ve satýlan mallarýn alýþ bedelleri arasýndaki müspet fark olduðunu ifade eden Yýldýrým, "Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alýnmasý ve verilmesi mecburi olan alýþ ve giderler ve hasýlatlara iliþkin belgelerde yazýlý tutarlara göre hesaplanacaktýr. Kazancýn bu þekilde tespiti sýrasýnda emtia ticareti ile uðraþanlarca; Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun deðeri hasýlata,hesap dönemi baþýndaki emtia mevcudunun deðeri giderlere ilave edilecektir. Ancak, kullanýlan sabit kýymetler gider yazýlmayacak ve üzerlerinden amortisman hesaplanmayacaktýr. Kazancý basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadýr. Basit usulde vergilendirilen mükellefler, kazancýn tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç; bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diðer ödevler, ceza hükümleri ile bu Kanun ve diðer kanunlarda yer alan ikinci sýnýf tüccarlar hakkýndaki hükümlere tabidirler" þeklinde belirtti. Yýldýrým konu hakkýnda þu bilgileri verdi: -BASÝT USULDE TÝCARÝ KAZANCIN BEYANI- Basit Usule Tabi Mükellefler için Yýllýk Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Zamaný ve Yeri Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olmasý halinde, 2012 yýlý kazançlarýna iliþkin yýllýk beyanname 201 yýlý Þubat ayýnýn baþýndan yirmibeþinci günü akþamýna kadar verilecektir. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanýnda beyana tabi baþka bir gelir unsurunun bulunmasý halinde, 2012 yýlý kazançlarýna iliþkin yýllýk beyanname 201 yýlý Mart ayýnýn baþýndan yirmibeþinci günü akþamýna kadar verilecektir. Beyanname, kayýtlý bulunulan vergi dairesine verilecektir. Beyanname elden verilebileceði gibi posta ile de gönderilebilecektir. Beyanname taahhütlü olarak posta ile gönderildiðinde, postaya veriliþ tarihi beyannamenin verildiði tarih olarak kabul edilecektir. Beyanname normal (adi) posta ile veya özel daðýtým þirketleri aracýlýðýyla gönderilirse, vergi dairesine ulaþtýðý tarih beyannamenin verildiði tarih olarak kabul edilecektir. Mükellefler beyannamelerini, elektronik beyanname gönderme aracýlýk yetkisi almýþ olan, basit usul mükelleflerinin baðlý olduðu meslek odalarý veya sayýlý Kanun uyarýnca yetki almýþ olup baðýmsýz çalýþan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirler aracýlýðý ile elektronik ortamda gönderebilirler. -BEYAN EDÝLECEK GELÝR ÜZERÝNDEN YAPILACAK ÝNDÝRÝMLER- Ticari kazancý basit usulde vergilendirilen mükellefler, yýllýk beyanname ile bildirilecek gelirlerine iliþkin olarak Gelir Vergisi Kanununun uncu maddesinde belirtilen hususlarý (þahýs sigorta primleri ve bireysel emeklilik katký paylarý, eðitim ve saðlýk harcamalarý, baðýþ ve yardýmlar, sakatlýk indirimi vb.) indirim konusu yapabileceklerdir. Söz konusu indirimlerin yapýlabilmesi için, yýllýk beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunmasý ve yapýlacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen þartlarý taþýmasý gerekmektedir. -VERGÝNÝN NE ZAMAN ÖDENECEK Þubat 201 tarihleri arasýnda verilecek yýllýk beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti 2 Þubat 201 tarihine kadar, ikinci taksiti ise, 0 Haziran 201 tarihine (0 Haziran Pazar günü resmi tatil olmasý nedeniyle 1 Temmuz 201 Pazartesi günü) kadar ödenmesi gerekmektedir. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanýnda beyana tabi baþka bir gelir unsurunun bulunmasý halinde Mart ayý içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi mart ve temmuz aylarýnda olmak üzere, iki eþit taksitte ödenecektir. -VERGÝ LEVHALARININ ALINMASI VE BULUNDURULMASI- Basit usulde vergilendirilen mükelleflerce, her yýl mayýs ayýnýn son gününe kadar vergi tarhýna esas olan kazanç tutarlarý ile bunlara isabet eden vergi miktarlarýný gösteren levhayý almak ve yetkililerce istenildiðinde de ibraz etmek üzere bulundurmak zorundadýrlar. -BASÝT USULDE KATMA DEÐER VERGÝSÝ UYGULAMASI- Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma deðer vergisinden istisna tutulmuþ olup, bu mükelleflerin KDV beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadýr. -GEÇMÝÞ YIL ZARARLARI- Gelirin toplanmasýnda gelir unsurlarýndan bazýlarýndan doðan zararlar (Gelir Vergisi Kanununun 0 inci maddesinde yazýlý diðer kazanç ve iratlardan doðanlar hariç) diðer kaynaklarýn kazanç ve iratlarýna mahsup edilir. -BASÝT USULDE VERGÝ TEVKÝFATI VE GEÇÝCÝ VERGÝ- Gelir Vergisi Kanununun uncu maddesinde, yaptýklarý ödemelerden vergi tevkif edecekler arasýnda basit usulde vergilendirilen mükellefler sayýlmamýþtýr. Bu nedenle, bu mükellefler yaptýklarý ödemeler üzerinden gelir vergisi Tevkifatý yapmayacaklar ve muhtasar beyanname vermeyeceklerdir. Diðer taraftan basit usulde vergilendirilen mükellefler geçici vergi ödemeyeceðinden buna iliþkin beyanname de vermeyecekler ve bildirimde bulunmayacaklardýr."

7 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ HABER AK Parti merkezde bin 00 üyeye ulaþtý AK Parti seçim stratejisini belirledi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201 Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimlerden de yüz akýyla çýkacaklarýný belirterek, seçime kadar Çorum'da çok sayýda bölge toplantýlarý, danýþma ve istiþare toplantýlarý yapacaklarýný, çok yoðun bir çalýþma dönemine gireceklerini söyledi. Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'nda yapýlan Merkez Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý'nda bir konuþma yapan Ýl Baþkaný Ceylan, parti çalýþmalarýný deðerlendirdi.tüm ilçelerde danýþma meclisi toplantýlarý yaptýklarýný, milletvekillerinin de, il-ilçe yöneticilerinin de sürekli halkýn içinde olduðunu anlatan Ceylan, 2000'li yýllarda milletvekilleri parti rozetini takýp çarþýya çýkamazdý. AK Parti'yle birlikte dönem deðiþti. Artýk milletvekilleri çarþýda, pazarda, ilçede, köyde, her yerde. Devlet artýk tarlada, daðda, ovada. Devlet artýk her yerde gülen yüzünü, sýcak yüzünü gösteriyor" dedi. Tüm partililerin daha önceki seçimlerde olduðu gibi 201 Mart seçimlerinde de kapý kapý dolaþarak halka ulaþmalarýný isteyen Ceylan, Çorum'un siyasetin cazibe merkezi haline geldiðini, AK Parti'nin de cazibe merkezi olduðunu, geçtiðimiz günlerde 1 ilin katýlýmý ile Çorum'da gençlik bölge toplantýsý yapýldýðýný, benzer bir toplantýnýn da kadýnlar için Mart ayýnda yapýlacaðýný açýkladý. Siyaset Akademisi'nin de AK Parti Merkez Ýlçe Danýþma Meclisi Tplantýsý geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz cumartesi günü saat 1.0'da Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlan toplantýda parti çalýþmalarý ve hükümetin Çorum'a yaptýðý yatýrýmlar deðerlendirilerek, seçim stratejisi belirlendi ve geleceðe yönelik yapýlacak çalýþmalar ele alýndý. Toplantýya, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erkan Akar, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve il ve merkez ilçe teþkilat yöneticileri katýldý. Toplantýnýn bir bölümü basýna açýk, bir bölümü de basýna kapalý olarak düzenlendi. Toplantý da ilk olarak toplantýyý yürütecek divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýna Ýl Baþkan Yardýmcýsý Rumi Bekiroðlu katip üyeliklere ise Melek Pehlivan, Yasin Özübek ve Bahadýr Þimþek seçildi. AK Parti Merkez Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýnda Bahçelievler Mahallesi Temsilcisi Ahmet Öz'e de plaket verildi. Parti yöneticileri, Bahçelievler Mahallesi Temsilcisi Ahmet Öz'e baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý plaket vererek onurlandýrdý. Öz'e plaketini Milletvekili Salim Uslu ve AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan takdim etti. "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" 2 Mart Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu'nda baþlayacaðýný hatýrlatan Ceylan, ilk dersin Ar-Ge'den sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu tarafýndan verileceðini, Soylu'nun 2 Mart'ta Çorum'da olacaðýný söyledi. Mart Cumartesi günü de Seçim Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Þentop ile AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ'ýn Çorum'a geleceðini dile ifade eden Ceylan, Çorum'da 00 kiþinin katýlýmý ile bölge eðitim toplantýsý düzenleneceðini duyurdu. AK Partililerin artýk salonlara sýðmadýðýný dile getiren Ceylan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'den yeni ve geniþ salonlar istedi. Tüm bu yükün altýndan kolaylýkla kalkacaklarýna inandýðýný anlatan Ceylan, "bunlar bize výz gelir týrýs gider" diye konuþtu. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, 201 Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimlerin favorisinin AK Parti olduðunu, galibinin de AK Parti olacaðýný söyledi. Geçtiðimiz cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlan Merkez Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsýnda bir konuþma yapan Mustafa Köse, teþkilat olarak sadece sandýk kurullarýnda deðil, mahallelerde, köylerde, ilçe ve beldelerde geniþ çaplý çalýþmalar yaptýklarýný, son iki aylýk süre içerisinde tüm köylerde bölge toplantýlarý yaptýklarýný, 1 köyün sorunlarýný, isteklerini, beklentilerini tespit ettiklerini belirtti. Çorum'daki tüm kitleleri kucaklayacak þekilde çalýþmalar yaptýklarýný dile getiren Köse, "Çorum'u hep birlikte geleceðe hazýrlýyoruz. Gittiðimiz her yerde AK Parti hükümetinin olumlu icraatlarýna þahit olduk. Halkýmýz, yýldýr görevde olan iktidardan son derece memnun. Bu da bize gurur veriyor. Ancak rehavete kapýlmýyoruz. Oy alamadýðýmýz kiþilerden de oy almanýn, AK Parti'nin baþarý çýtasýný daha da yükseðe çýkarmanýn gayreti içerisindeyiz" dedi. Yatýrýmlarýn sadece köye, kýrsala deðil, þehir merkezine, ilçe ve beldelere de yapýldýðýný, halký memnun edecek, çok büyük çalýþmalara imza atýldýðýný anlatan Köse, tüm Ýl Genel Meclis üyelerine ve muhtarlara teþekkür etti. Çalýþmalarda kendilerine her zaman destek olan milletvekillerine de teþekkürlerini sunan Köse, þehirle, halkla, esnafla, toplumun tüm kesimleriyle iç içe yaþadýklarýný kaydetti. -AK PARTÝ MERKEZDE bin 00 ÜYEYE ULAÞTI- Mustafa Köse, üye sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný dile getirerek, Çorum Merkezde bin 00 üyeye ulaþtýklarýný söyledi. Bu baþarýyý ekip çalýþmasýna baðlayan Köse, el ele, birlik beraberlik içerisinde çalýþmalara devam etmek istediklerini ifade etti. 1 Mart'ta Gülabibey Mahallesi'nde 00 kiþilik bir katýlýmla mahalle toplantýsý yapacaklarýný bildiren Köse, AK Partililerin artýk salonlara sýðmadýðýný vurguladý. AK Parti'nin milletin duygu ve düþüncelerine tercüman olduðunu, milletin yolunda yürüdüðünü ifade eden Köse, bunun da parti nazarýnda karþýlýk bulduðunu, partinin baþarýsýnýn her seçimde daha da artarak devam ettiðini kaydetti. Köse, "AK Parti olarak 0 yýllýk dönemde yapýlan çalýþmalarýn - katýný yýlda yaptýk. Bunlarý halkýmýza gururla anlatacaðýz. Yaptýðýmýz hizmetleri unutacaðýz ve yenisine bakacaðýz ancak yapýlan hizmetleri milletimizin unutmamasýný saðlayacaðýz. Daha aydýnlýk, daha geliþmiþ bir ülke için hep birlikte çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Bu milletin AK Parti iktidarýna ihtiyacý var. AK Parti'nin de teþkilatlarýn çalýþmalarýna, desteðine ihtiyacý var. Performansýmýzý daha da artýracaðýz. 201 Mart seçimlerinin favorisi AK Parti, seçimlerin galibi de AK Parti olacak" diyerek sözlerini tamamladý. Eðridere baþtan aþaðýya yenilenecek Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti'nin yýllýk iktidarý süresince milletin yolunda yürüdüðünü, rotasýndan þaþmadýðýný, giderek güçlenmesinin ve halký kendine çekmesinin sebebinin burada yattýðýný söyledi. Külcü, Çorum'da yapacaklarý yeni çalýþmalar hakkýnda da bilgi vererek, Eðridere Çarþýsý'nýn tüm kaplama ve aydýnlatma sisteminin yenileneceðini, Saat Kulesi yanýna yapýlan havuzlarýn da þehrin 11 ayrý noktasýna yapýlacaðýný açýkladý. Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlan AK Parti Merkez Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý'nda bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Külcü, yýldýr iktidarda bulunan AK Parti'nin halka olan baðýný hiç koparmadýðýný, sevgisini hiç azaltmadýðýný belirterek, "AK Parti millete ne söz vermiþse onu yerine getirdi. Bu millet AK Parti'nin boyuna poþuna deðil, yaptýðý icraatlara, milletle ayný yolda yürümesine oy veriyor. Kuruluþumuzdan beri milletin yolunda yürüdük. Ýstikametimizi hiç bozmadýk, rotamýzdan þaþmadýk. Millet de bizim yolumuzdan yürüdü. Dünya ülkeleri bu durumumuzu gýpta ile takip etti. AK Parti'nin sürekli güçlenmesinin ve oylarýný artýrmasýnýn sebebi burada yatýyor" dedi. Asýl önemli ve zor olanýn milletin gönlünde yer almak olduðunu dile getiren Külcü, AK Parti'nin de bunu baþardýðýný ifade etti. Külcü, hayýrlý hizmetlerle ülkeyi büyütmeye, aydýnlýk bir gelecek kurmaya devam edeceklerini söyledi. Geçmiþ dönemde kapýlar yüzüne kapanan, itibar görmeyen Türkiye'nin bugün, tüm kapýlar kendine açýlan bir ülke haline geldiðini ve Dünya'nýn lider ülkesi olduðumuzu anlatan Külcü, Türkiye'nin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan sayesinde onurlu bir ülke durumuna geldiðini kaydetti. Dur durak bilmeden çalýþmaya devam edeceklerini dile getiren Külcü, AK Parti'nin millete yük olan deðil, milletin yükünü alan bir parti olduðunu belirtti. Çorum Belediyesi'nin yapacaðý çalýþmalar hakkýnda da bilgiler veren Baþkan Külcü, Eðridere Çarþýsý ve Eski Ankara Caddesi'nde kaplamalarý ve aydýnlatma sistemini komple deðiþtirip yenileyeceklerini, havalarýn ýsýnmasý ile bu çalýþmalara baþlayacaklarýný ve 2- ayda bitireceklerini kaydetti. Saat Kulesi etrafýna yaptýklarý havuzlarýn büyük ilgi odaðý olduðunu, herkesin bu mekanda fotoðraf çektirmeye baþladýðýný, internette ve sanal alemde Saat Kulesi çevresindeki havuz fotoðraflarýnýn yoðun olarak bulunduðunu anlatan Külcü, "Bu havuzlarýn aynýsýndan þehrin 11 ayrý noktasýna daha yapacaðýz. Çorum'da 2 tane daha havuz yapmayý planlýyoruz. Yaz aylarýnýn sonunda Çorum havuzlarla donatýlmýþ olacak" dedi. Göreve geldiklerinden bugüne kadar 20 milyon TL'lik gayrimenkul alýmý ve kamulaþtýrma yaptýklarýný, dönem sonuna kadar 11 milyon liralýk daha alým yapacaklarýný dile getiren Külcü, eski dokunun hakim olduðu bölgelerde çalýþmalar yaptýklarýný, bu bölgelerde otopark alanlarý, parklar ve bulvarlara ihtiyaç olduðundan kamulaþtýrma yapma gereði duyduklarýný, çalýþmalar tamamlandýðýnda þehrin çehresinin deðiþeceðini, tüm bunlarý gelecek nesilleri düþünerek yaptýklarýný kaydetti. "Hangi iþe el attýysak milletimizin yardýmlarý ve duasý hep yanýmýzda oldu. Bu da bizim çalýþma arzumuzu daha da artýrýyor" diyen Külcü, tüm bu hizmetlere paralel olarak partinin oylarýnda da artýþ görüldüðünü bildirdi. AK Parti'nin belediyeyi yüzde. oyla aldýðýný, bu oy oranýnýn þu anda yapýlan anketlere göre kararsýzlar daðýtýlmadan yüzde 0., kararsýzlar daðýtýldýðýnda yüzde olduðunu sözlerine ekleyen Külcü, oy oranýnda düþüþ deðil, artýþ yaþandýðýný iddia etti. Külcü, "20 Çorum'unu 20 Türkiye'sine yakýþýr þekilde hazýrlayacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý.

8 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ YAÞAM 'Anne sütü bankasý' Trenin kompartýmanýnda beyefendi ve alýmlý bir bayan yolculuk yaparlar. Bayan okadar çok sýkýþýr ki tünelden geçiþ sýrasýnda hafiften yelleniyim der. Keskin bir koku yayýlmaz mý... Çok piþman bir yüz ifadesiyle -Beyefendi ne olur aramýzda kalsýn. -Aramýzda niye kalsýn be kadýn. Aç þu pencereyi de koku uçup gitsin. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü kuruluyor ama... Bebek ölümlerini azaltmak için harekete geçen Saðlýk Bakanlýðý, Anne Sütü Bankalarý açmaya hazýrlanýyor. Baðýþlanacak sütler saklanýp ihtiyaç duyan bebeðe verilecek. Ancak ilahiyatçýlar sütkardeþler arasýndaki evliliðin haram olduðunu belirterek, Hangi annenin hangi çocuða süt verdiði kayýt altýna alýnmalý. Çocuk, sütanne ve sütkardeþlerini tanýmalý. diyor.anne sütünün bebek için birçok faydasý bulunuyor. Hem bebeði astým, obezite, diyabet gibi hastalýklardan koruyor hem de emzirmek annede doðum sonrasý rahim kanama, meme ve yumurtalýk kanseri risklerini azaltýyor. Bebek ölümlerini de yüzde 21 azaltýyor. Bu gerçeklerden yola çýkan Saðlýk Bakanlýðý, yýllýk stratejik planýnda Anne Sütü Bankalarý açmayý planlýyor. Öncelikli hedef, prematüre bebekler. Annelerin gönüllü baðýþlayacaðý sütler pastörize edilip saklanacak, sonra dondurularak isteyen hastanelere iletilecek. Bebekler mama yerine bu sütle beslenebilecek. Sütü alan aile, hangi donörün sütünü kullandýðýný bilecek, gerekirse irtibat kurabilecek. Ancak ilahiyatçýlar projeye endiþeli yaklaþýyor. Zira Nisa Suresi. ayette sütanne ve sütkardeþlerle evliliðin haram olduðu açýkça belirtiliyor. Ýslam hukukçusu Prof. Saffet Köse, Hangi annenin hangi çocuða süt verdiði kayýt altýna alýnmalý. Süt emen çocuk, sütannesini ve nikâh düþmeyen sütkardeþlerini mutlaka tanýmalý. diyor. Ýslam hukuku Profesörü Hayrettin Karaman da þu deðerlendirmeyi yapýyor: Eðer kadýn sütü alýnýp bir yerde bekletilecekse kime ait olduðu kaydedilmelidir. Sütün verildiði bebeðin de kimlik kayýtlarý sütanneninkinin yanýna kaydedilmeli, ailesine bilgi verilmelidir. Ýslam Fýkýh Akademisi nin anne sütü bankasý konusuyla ilgili bir fetvasýnýn bulunduðunu belirten Ýslam hukukçusu Prof. Saffet Köse, ittifakla bu konuda karmaþa çýkaracak eylemlerin haram olduðuna dair bir karar alýndýðýný aktarýyor. Peygamber Efendimiz in (sas) de sütanneye verildiðini ve Ýslam dininde bunun önemli bir yeri olduðunu hatýrlatan Köse, sütannenin bir çocuk için gerçek anne gibi olduðunu söylüyor. Hazreti Peygamber in sütannesi Hazreti Halime ye çok hürmet ettiðini dile getiren Ýslam hukukçusu, anne sütü bankasýndan süt alan çocuklarýn da kimin sütünü içtiklerini bilmeleri gerektiðini ifade ediyor.sütün dinen temiz kabul edildiðine dikkat çeken Saffet Köse, sütannenin Müslüman olmasýnýn da þart olmadýðýný söylüyor. Prof. Köse þöyle devam ediyor: Ayný anneden süt emen çocuklar, ayný anne-babadan dünyaya gelmiþ gibi kardeþtirler. Evlenmeleri de Kur an ve hadislerde yer alan kesin hükümlerle haramdýr. Bu nedenle süt bankasý gibi bir çalýþmada kimin kimden süt emdiði net bir þekilde belli olmalýdýr. Buna bir zorunluluk varsa kim kimden ne emdi net olmasý lazým. Yani bu þartlar saðlanýrsa caiz olur. Yoksa caiz olmaz. Buradaki bir diðer konu da süt, temiz kabul edilen bir þeydir. Bu maksatla süt veren kadýnýn Müslüman olmasý þartý yoktur. Yine de çocuðun annesi gibi olur ve nikâh düþmez. Eðer, bunun kaydý tutulmazsa bebek için çok önemli olan anne sütü hizmeti verilir ama bir harama kapý açýlmýþ olur. O nedenle kaþ yapayým derken göz çýkarýlmýþ olur. Sütannelik durumunda süt emen çocuk sütanneden olan bütün çocuklarla evlilik durumu haramdýr. Bu sebeple çocuk, sütannesinden olan bütün çocuklarýný tanýmalýdýr. Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Prof. Dr. Mustafa Bakýr ise anne sütünün bebek için birçok faydasý bulunduðunu belirterek, dikkatli bir çalýþmayla süt bankasýnýn yararlý olabileceðini söylüyor. Gerekli kayýtlarýn yapýlmasý ve tedbirlerin alýnmasýyla birçok prematüre bebeðin de hayata kazandýrýlabileceðini kaydeden Prof. Bakýr, Anne sütü hem bebeði birçok hastalýktan koruyor hem de emzirmek annede doðum sonrasý rahim kanama, meme ve yumurtalýk kanseri risklerini azaltýyor. ifadelerini kullanýyor. Bakýr a göre anne sütünün astým gibi alerjik hastalýklar, obezite, kolesterol yüksekliði, tip1 ve tip2 diyabet, lösemi ve lenfoma gibi hastalýklarýn riskini azalttýðýný kaydediyor. Amerika da yapýlan çalýþmalarda ise anne sütünün bebek ölümlerini yüzde 21 azalttýðýný belirtiyor. Hayrettin Karaman: Müslümanlar bu konuda çok dikkatli davranmalý Ýslam hukuku Profesörü Hayrettin Karaman, eskiden emzikli kadýnlarýn fazla sütünü alýp uygun bir ortamda koruyup, gerektiðinde ihtiyacý olan bebeklere vermesinin mümkün olmadýðýný belirtiyor ve bu yüzden geçmiþ fýkýhçýlarýn bu konu üzerinde durmadýðýný aktarýyor. Süt bankalarýyla ilgili verilen bilgiye göre bu sütler ayrý ayrý verildiði gibi birbirine karýþtýrýlarak da verilmekte, hangi kadýnýn sütünün hangi çocuða verildiði bilinmemektedir. diyen Karaman a göre baþka dinlerde ve topluluklarda sütanneliði ve bundan doðan evlenme engeli (sütanne ve bazý yakýnlarý ile onu emenin evlenmesinin haram olmasý hükmü) bulunmadýðý için böyle bir uygulamada sakýnca görülmemiþ, bebekler için en uygun gýda olan kadýn sütünden yararlanmak tercih edilmiþtir. Ýslâm da ise sütanneliði ve bundan doðan evlenme engeli olduðunu hatýrlatan Karaman þu ifadeleri kullanýyor: Bu sebeple bebek, ilk iki yaþý içinde emdiði kadýnýn süt çocuðu olur, o kadýnla, onun usulü, fürûu ve bazý yan akrabasý ile evlenemez. Günümüzde süt bankasý uygulamasý baþlayýnca bazý fýkýhçýlar, Sütler birbirine karýþtýðý ve kimin sütünü kimin emdiði bilinmediði, ayrýca süt kadýnýn memesinden deðil, biberon vb. bir þeyden verildiði için bu uygulama sonunda sütanneliði iliþkisi doðmaz. diyor. Bize göre kimin olduðu bilinmeyen bir kadýn sütünü bebeðe vermek için zaruret bulunmasý; yani verilmediði takdirde çocuk için hayatî tehlikenin bulunmasý gerekir. 1:0 Ömer'in ödül töreninde yaptýðý evlilik teklifi herkesi çok þaþýrtmýþtýr. Bu duruma þahit olan Ömer'in anne ve babasý Nadide ile Reha olayýn þokunu yaþarken ve Ayþem'in babasý Nail, adeta yýkýlmýþtýr. Aileler Ayþem ve Ömer'in evlenmesine þiddetle karþý çýkarken, Ömer'in attýðý adýmdan geriye dönmeye niyeti yoktur. Oðlunun evlenmek konusundaki ýsrarý üzerine Reha, Ayþem'i araþtýrýp açýðýný bulmak için kollarý sývar. Ömer'in varlýklý olduðunu öðrenen Ayþem'in yengesi Safiye ise Nail'i kýzýnýn evliliði konusunda ikna çabalarýna giriþir. Deniz lerin seyirciye farklý deneyimler yaþatan tiyatro gösterisi, aile içinde büyük karýþýklýða neden olur. Bavullarýný toplayan Nurhayat, Kocabaþlar ýn evinden ayrýlýr. Bu duruma en çok Gülistan üzülür. Servet ise Deniz e çok bozuktur. Eðer onun suratýna bakmasýný istiyor ise, elini öpüp özür dilemesini þart koþar. Annesinin barýþ þartlarýný Deniz e ileten Rýza ise arada kalýr. Çünkü Deniz annesinin elini öpmeye bir türlü yanaþmaz. Beni Böyle Sev 20:00 Yalan Dünya 20:00 Karadayý Serra nýn Turgut la ilgili söyledikleri Feride yi þoke eder. Serra nýn açýklamalarýyla Mahir, cinayet günündeki saklý detaylarý araþtýrmaya baþlar. Ýyice köþeye sýkýþan Turgut ise çok önemli bir tanýðýn peþine düþer. Turgut, Mehmet Saim i Mahir le ilgili dolduruþa getirir. Mehmet Saim, Feride ve Mahir in gizli iliþkilerini öðrenmek için harekete geçer. Feride, sorularýna cevap bulabilmek için Kara ailesini yakýndan tanýmaya karar verir. Nazif in evine giden Feride ye kapýyý Mahir açar. Ömer Bedrettin Uþaklý Ömer Bedrettin Uþaklý, (d. 10, Uþak, Türkiye) - (ö. Þubat 1, Ýstanbul, Türkiye), þair, bürokrat ve siyasetçidir. Ýlk öðrenimini Uþak'ta, orta öðrenimini Sivas'ta tamamlayýp, 12'de Mülkiye Mektebi'ni bitirip idari hayata atýlmýþ, Bursa'da maliyet memuru olarak staj yapmýþtýr. Mudanya kaymakam muavinliðine atandý. Daha sonra Ünye ve diðer çeþitli ilçelerin kaymakamlýklarýnda ve bir süre de Artvin vali vekilliðinde bulunmuþtur. 1-1 yýllarý arasýnda mülkiye müfettiþliði yapmýþtýr. 1 yýlýnda. dönem Kütahya milletvekili seçilerek meclise girmiþtir. Genç yaþta (2) verem hastalýðýndan vefat etmiþtir.ýlk þiirleri yüksek öðrenimi sýrasýnda Milli Mecmua'da yayýmlandý. Anadolu'da görev yaptýðý yýllarda tanýdýðý yöreler, kiþisel izlenim ve gözlemleri þiirinin duygu ve düþünce kaynaðýný oluþturmuþtur. Doðayý izlenimci bir gözle, ülke gerçeklerini ve bireysel duygulanýþlarý içli bir duyarlýlýðýn sezgileriyle ve öznel bir bakýþla, þiirinde yansýtmýþtýr.döneminde "Anadolu Þairi" olarak ünlenmiþtir.eþini ve kýzýný kaybetmesi þiirine hüznü ve iç duyarlýlýðý getirmiþtir.sarý Kýz Mermerleri adlý þiir kitabýný kýzýna adamýþtýr.anadolu'dan deðiþik, canlý görünümler çizmiþtir. Kullandýðý simgeler ve yaptýðý betimlemelerde "hayal"i ön planda tutmuþtur. Doða, gurbet, deniz, ölüm ve özlem, þiirlerinin baþlýca temalarýdýr. Hece ölçüsü geleneðine baðlý kalmýþtýr. Giderek öz bakýmdan, bu geleneðin öncüleri olan Faruk Nafiz Çamlýbel ve Orhan Seyfi Orhon'un etkilerinden arýnmýþ, çaðdaþ Fransýz þiirinin yapý özelliklerinden yararlanmýþtýr.son Þehir adlý þiiri onun þiirindeki bu deðiþim ve geliþime iþaret eder.öz ve sade bir söyleyiþi vardý. Þiirlerinin önemli bir bölümü Türk Müziði bestekarlarý tarafýndan bestelenmiþtir. Özellikle Kaptanzade Ali Rýza Bey ve Cevdet Çaðla'nýn yaptýðý besteler halk tarafýndan çok sevilmiþ ve beðenilmiþtir. Bu gün bile bu þarkýlar dillerdedir ve yeni kuþaklar tarafýndan benimsenmektedir.yýldýzlarýn Altýnda, Eðilmez Baþýn Gibi, Kapýldým Gidiyorum adlý besteler buna örnek verilebilir. ISPANAKLI KÖFTE Malzemeler 00 gr köftelik kýyma 1 adet yumurta 1 baþ soðan Çeyrek bayat ekmek içi 1 tatlý kaþýðý kekik Yeteri kadar tuz, karabiber lspanaklý iç için : 00 gr ýspanak 1 baþ soðan 2 yemek kaþýðý kullandýðýnýz yað 0 gr kaþar peyniri Çok keyifli anýnýzda kimseye bir þey vaad etmeyin Çok öfkeli anýnýzda kimseye yanýt vermeyin. Çin Atasözü Yemeðin Tarifi lspanaklarý yýkayýp ayýklayýn ve doðrayýn. Tencereye ince doðranmýþ soðaný ve yaðý koyup ateþte pembeleþene kadar kavurun. Üzerine ýspanaklarý ekleyin. Bir iki kere karýþtýrýp ateþi kýsýn. lspanaklar yumuþayýncaya kadar yavaþ ateþte dakika piþirin. Tuzunu ve karabiberini ilave edin. Fazla suyunu süzdürerek içine kaþar peynirini ilave edin. Diðer tarafta köftelik kýyma, ufalanmýþ ekmek içi, ince doðranmýþ soðan, yumurta, tuz, karabiber ve kekik karýþtýrýp çok iyi yoðurun. 2 ceviz büyüklügünde parçalar alýn. Bu parçalarý inceltin. Ýçine ýspanaklý iç koyarak rulo þeklinde sarýn. Yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizin. 200 derecedeki fýrýnda iyice kýzarana kadar piþirin. d11.20 Ýstanbul un Altýnlarý 1.00 Çocuklar Duymasýn 1.00 Yahþi Cazibe 1.20 Aþaðý Yukarý Yemiþlililer 1.00 ATV Ana Haber 20:00 Taþýyýcý 2 Yabancý Film 21: New York ta Beþ Minare 0. Zeynep.00 Kýz Taþý 11.0 Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli 1.00 Nil in Dünyasý Gezi 1. Ankara da Yedim Taze Meyveyi 1.00 Kader Baðlayýnca 1:00 Mevlid Kandil Özel Yaþam Program 0.00 Hayata Gülümse 0.0 Show Kulüp 11.0 Doktorlar (Tekrar) 1.0 Adýný Feriha Koydum 1.0 Eve Düþen Yýldýrým 1.0 Ana Haber 1.20 Spor Sayfasý 20:00 Yaparým Bilirsin : Pis Yedili 0:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý 12. Bana Her Þey Yakýþýr 1.0 Evim Þahane 1.0 Arka Sokaklar 1:0 Koca Kafalar 1.00 Ana Haber Bülteni 20:00 Yalan Dünya 21:0 Kayýp Þehir 0.20 Yedi Numara Leyla ile Mecnun 1.00 Haber 1.1 Spor 1.0 Tacir Yerli Film 1.1 Banker Bilo Yerli Film 1.0 Dizi Klip 1:0 Beni Böyle Sev :0 Leyla Ýle Mecnun 0.0 Hayatýn Nabzý Program. Türk Sinemasý Kendimize Doðru 1.00 Ýki Dünya Arasýnda 1.0 Sýrlar Dünyasý 1.00 Yeþil Elma 1.1 Ana Haber 1: Ýki Dünya Arasýnda 1:0 Þefkat Tepe :00 Ayna

9 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ HABER "Çorum'da provokasyon bekleyenlere demokratik olgunluk dersi verildi" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, BDP'li heyetin Çorum ziyaretinde Milletvekili Ertuðrul Kürkçü'nün "Devleti test ettik" þeklinde ki sözlerine tepki gösterdi. AK Parti Merkez Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýnda konuþan Milletvekili Salim Uslu, Çorum'un geçtiðimiz hafta Türkiye'ye örnek olabilecek demokratik bir olgunluk gösterdiðini söyledi. BDP'li heyetin Çorum'da boylarýný aþan laflar ettiðini belirten Uslu, "Devleti test ediyorlarmýþ, yok milleti test ediyorlarmýþ. Siz kimsiniz toplumu yada devleti test edebilirsiniz. Sapla samaný, yada samanlýðý, samanlýkla Çorum'u birbirine karýþtýrmasýn. Çorum halký duyarlý davranmýþtýr" dedi. Çorum'un tercihinin belli olduðunu, halk "gül verdi, çiçek verdi" diye kimsenin rant saðlamaya kalkmamasý gerektiðini kaydeden Uslu, "Çiçek verenlerinde kimler olduðunu biliyoruz. Birkaç tane indirilmiþ kýtada rol verilmiþ yandaþlarýnýzýn verdiðini, Çorum halkýnýn çiçek vermediðini herkes biliyor. Çorum'da her türlü provokasyon bekleyenler de dahil herkese demokratik olgunluk dersi verildi" þeklinde konuþtu. "Türkiye düþük yoðunluklu olsa da bir çatýþma ortamýndadýr ve bu ortamda 0 yýlý geçkin bir süredir devam etmektedir" diyerek sözlerine devam eden Uslu, "Böyle bir ortamda yapýlmasý gereken þey bir an önce toplumsal barýþý saðlamaktýr. Toplumsal barýþý saðlamanýn yolu masaya oturmak, müzakere etmek ve muhatap almaktan geçmiyor. Sayýn Baþbakan her fýrsatta söylüyor. Masaya oturan, taviz veren namerttir, ispat etmeyen namerttir diyor. 'Masaya mý? oturdunuz karþýsýna mý oturdunuz?, Efendim neresindesiniz masanýn?" Bu tür polemiklere bizim vaktimiz yok. Türkiye'de akan kanýn durmasý lazým. Akan kanýn durmasý için daða taþa attýðýmýz bombalar, sýký yönetimler, olaðanüstü haller hepsi sonuç getirmedi. Hepside denendi. Oysa þiddete çözümü de deðersizleþtiriyor. Terörü bitirmek için þiddetsiz ortamda terörü konuþmak lazým. Devletimizin kurumlarýnýn attýðý adým budur. Devletin temsil ettiði kesimler kimler muhatapsa onlarý alýp karþýlarýna terörün bitmesi için görüþmüþler karþýlýðýnda ne vermiþlerdir hiçbir þey. Ýnsanlarýn deðerleriyle barýþýk yaþamaya çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý. Devletin ekonomik göstergeleri ve sosyal harcamalarýný artýrmanýn yolunun Anayasa'dan geçtiðinin altýný çizen Uslu, Anayasa'nýn. maddesinde Türkiye Cumhuriyetini tanýmlarken laik, sosyal, demokratik ve hukuk gibi temel ilkenin yer aldýðýný hatýrlatarak, sabah-akþam laiklik sopasý yedikleri için laik devleti iyi bildiklerini söyledi. Bugün laik devlet kadar sosyal devletinde ne kadar önemli olduðunun gündelik hayatta da görülmeye ve yaþanmaya baþladýðýný ifade eden Uslu sözlerini þöyle tamamladý: "Hukuk devletinin, demokratik devletin ne kadar önemli olduðunu görmeye baþladýk. Ýnsanlarý yýldýrýp kafalarýna yerleþtirmiþlerdi bunlarý iktidar yapmazlar diye. Çünkü iktidar dediðiniz sadece siyasi iktidar alaný deðil, devletin iktidar alaný olarak anlaþýlýyordu. Devletin iktidar alaný da halka teslim edilemezdi. Orasý seçkinlere, imtiyazlýlara ait bir yer olarak görülüyordu.sýk sýk darbelerle, muhtýralarla gerektiðinde elektronik gerektiðinde post modern darbelerle millet hizaya sokuluyordu. Milletin seçtiklerini beðenip beðenememe hakkýný birileri kendi imtiyazlarýnda görüyordu. Þimdi hukuk devleti sayesinde kimisi omzundaki, yada belindekine güvenerek kendisini hukuk karþýsýnda dokunulmaz görmüyor. Herkes gidiyor yargýnýn önüne yaptýklarýnýn hesabýný veriyor" diye konuþtu. Türkiye'nin IMF ile olan iliþkilerini de deðinen Uslu, "Emeklilerden vergi alacaksýnýz, iþçi ve memurlara zam yapmayacaksýnýz ayný zamanda esnafý yok sayacaksýnýz dayatmasýydý. Baþbakanýmýz IMF müfettiþlerine ve yada Türkiye'ye valilik taslayan memurlarýna elinin tersiyle kapýyý gösterdi ve bir daha açmadý. Baþta TÜSÝAD gibi Þiþman Kediler Kulübü olmak üzere bir çok kulüp bas bas baðýrdýlar. IMF ile anlaþma yapýlsýn diye. IMF'den Türkiye'ye gönderilecek 0 milyar dolar para vardý, 0 milyar dolarlýk paranýn önemli bir bölümü bunlara gidecekti. Bunlarda seçilmiþler, hani sektörler olduðu belli, kalan kýsmýný da borcunuzu borçla kapatmak suretiyle IMF'ye gelecek elde birþey kalmayacaktý. Biz IMF'ye daha fazla borçlanýp, devletin üzerinden devlet garantisiyle basý iþadamlarý ve sektörler malk mülk sahibi olacaktý. Faturayý bu mazlum millet ödeyecek. Mayýs ayýnda 00 milyon TL'lik borcumuz bitecek IMF bize el açacak. IMF'ye bor vereceðiz. Bugünleri de gördük. O dönemlerde KÝT'lerde zarar ediyordu. Görev zararý büyük meblaðdan oluþuyordu. Ama þimdi o dönemde zarar eden KÝT'lerin þimdi görev zarar bulunmuyor. Görev zararý olmayan Türk Hava Yollarý (THY) dünyanýn en büyük Havayolu þirketi haline geldi. Baþbakanýmýz ve ekibinin çalýþmalarý ile Türkiye alan el deðil, veren el haline geldi." "112 çalýþanlarýnýn beklentileri dikkate alýnmalý" Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, 112 saðlýk çalýþanlarýnýn taleplerini iletmek ve sorunlarýna çözüm arayýþý bulmak için Saðlýk Bakanlýðý Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Coþkun'u makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Genel Sekreter Yüksel Kýlýç ve Genel Mali Sekreter Fevziye Cansever'de katýldý. Ziyarette Erözgün, Coþkun'a 112 saðlýk çalýþanlarýnýn yemek sorunlarý, mesai saatleri, araç kaskolarý ve çalýþtýklarý yerlerin fiziki þartlarý gibi sorunlarý ileterek, bu konudaki maðduriyetlerin bir an önce çözüme kavuþturulmasý gerektiðine dikkat çekti. Erözgün, saðlýk hizmetlerinin kesintisiz yapýldýðý 112 istasyonlarýnýn bulunduðu bazý illerde halen yemek sorununun devam ettiðini ve saðlýk çalýþanlarýnýn böyle bir sorunla karþýlaþmamasý gerektiðini söyledi. Çalýþanlarýn mesai saatlerinin deðiþtirilmesi konusunda bakanlýðýn çalýþma yaptýðýný, bu hazýrlýk sürecinde personele mutlaka kulak verilmesi gerektiðini hatýrlatan Erözgün, "En iyi çalýþma modeli, çalýþanlarýn çoðunluðunun kabul ettiði modeldir." dedi. Erözgün, ambulanslarýn kaskolarýnýn her yýl düzenli olarak yapýldýðýný, fakat bu yýl bazý illerde yapýlmadýðýný, bu gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiðini aktardý. Saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþtýklarý mekânýn fiziki þartlarýnýn verimlilik açýsýndan önemli olduðunu belirten Erözgün, "2 saat esaslý olarak çalýþýlabilmesi için rahat bir ortam saðlanmalý, mekân kullanýma uygun þekilde dizayn edilmelidir" ifadelerini kullandý. 112 saðlýk çalýþanlarýnýn görev sýrasýnda hasta veya hasta yakýnlarý tarafýndan þiddete maruz kaldýklarýna da deðinen Erözgün, buna karþý hala çözüm bulunamamasý ve gerekli tedbirin alýnamamasýný eleþtirdi. COÞKUN: "ÇALIÞANLAR MAÐDUR EDÝLMEYECEK" Saðlýk Bakanlýðý Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Coþkun konuþmasýnda, 112 saðlýk çalýþanlarýnýn özverili bir þekilde görevlerini sürdürdüklerini ve sorunlarýnýn çözümü noktasýnda ivedililikle çalýþacaklarýný dile getirdi. Yemek sorununun kaðýt üzerinde çözüldüðünü, fakat uygulamada sorunlar yaþandýðýný belirten Coþkun, herkese ulaþýlabilir bir yemek sistemi ile böyle bir sorunun kalmayacaðýný söyledi. Coþkun, 112 saðlýk çalýþanlarýnýn 2 saat içerisinde uzun vakalar ve zor geçen nöbetlerin performanslarýný etkilediklerini, bu sebeple çalýþma saatleri konusunda çalýþma yaptýklarýný ve çalýþanlarýn görüþlerini alarak en uygun þekilde mesai saati uygulamasýný düzenleyeceklerini belirtti.araç kaskolarý için merkezden bir çalýþma yaptýklarýný hatýrlatan Coþkun, en kýsa zamanda bu sorunun çözüleceðini ve kimsenin maðdur edilmeyeceðini ifade etti. Coþkun son olarak, 112 istasyonlarýnýn yeniden yapýlanmasý için çalýþmalarda sona gelindiðini, daha modern ve ulaþýmý kolay istasyonlarýn yapýlacaðýný sözlerine ekledi. Coþkun, 112 saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn çözümleri konusunda hassasiyetlerinden dolayý Erözgün'e teþekkür etti ve ziyaretlerinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. MÜSÝAD Çorum Temsilcisi Rumi Bekiroðlu, þube için yer arayýþý içerisinde olduklarýný, kýsa zamanda temin ettikten sonra tefriþatýný yapýp açýlýþý "Saðlýkta, 'Yap-Ýþlet-Devret' modeli geriye gidiþe neden olur" Kamu-özel ortaklýðý ile þehir hastaneleri kampüsü kurulmasýný içeren yasa tasarýsý Meclis'ten geçti. Konuyla ilgili açýklama yapan Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, saðlýkta özelleþtirmenin tamamlanmasý anlamýna gelen yasa ile birlikte parasý olmayan vatandaþýn saðlýk hizmeti alamayacaðýný, saðlýk hizmeti veren personelin iþ güvencelerinin ortadan kaldýrýlacaðýný ve devlet gelirlerinin þirketlerin kasasýna akacaðýný iddia etti. Kamu hastanelerinin "Yap-Ýþlet-Devret" modeli ile yapýlmasýný düzenleyen yasa da saðlýk çalýþanlarýnýn mali ve özlük haklarýnýn ellerinden alýnmak istendiðini öne süren Erözgün, kamu-özel ortaklýðýnýn hem saðlýk çalýþanlarýna hem de vatandaþa zarar vereceðini vurguladý. Erözgün, kamu-özel ortaklýðý ile ilgili ihalelerin kamu ihale denetiminden ayrýlarak denetim dýþý tutulacaðýný ve bu uygulamanýn þeffaflýk ilkesi ile örtüþmeyeceðini dile getirdi. Hekimlerin, hemþirelerin, saðlýk çalýþanlarýnýn verdiði saðlýk hizmetlerinin þirketlere devredilecek olmasý ile kampüs içine taþýnan hastane çalýþanlarýnýn statülerinin deðiþtirileceðinin ve iþ güvencelerinin ortadan kaldýrýlacaðýnýn altýný çizen Erözgün, bu durumun saðlýk çalýþanlarýnýn gelecek kaygýlarýnýn artmasýna ve verimliliðin azalmasýna neden olacaðýný ifade etti. Yatýlan odadan, kullanýlan hizmete kadar her þeyin bedelinin olacaðýný ve vatandaþýn saðlýk hizmetinden faydalanmak için cebinden para ödemek zorunda kalacaðýný belirten Erözgün, kamuyu saðlýk hizmeti veremez hale getiren ve bütün yükümlülüðü "Özel"in ellerine býrakan bu sistemle, sadece parasýný ödeyen vatandaþýn saðlýk hizmetinden yararlanabilecek olmasýnýn büyük bir adaletsizliðe yol açacaðýný vurguladý. Erözgün, saðlýk çalýþanlarýnýn belirsizlikler içinde verimlilik kapasitelerinin düþürüleceði, vatandaþlar arasýnda zengin-fakir uçurumunun derinleþeceði ve bu durumdan en büyük rantý þirketlerin saðlayacaðý bir ortamda toplumsal huzur ve refahtan söz edilemeyeceðini hatýrlatan Erözgün, "Saðlýk alanýnda daha ileri düzeyde reformlar beklenirken, 'Yap-Ýþlet-Devret' modeli ile özelleþtirme yoluna gidilmesi, sistemin altüst olmasýna neden olmuþtur. Fayda saðlanmasý beklenen bu özelleþtirme yenilik deðil, ancak geriye gidiþ olarak tanýmlanabilir. Tüm Saðlýk-Sen olarak meclisten geçen yasayý saðlýk alanýnda büyük bir karmaþaya neden olacaðýndan Türkiye'nin hayrýna görmüyoruz. Saðlýk çalýþanlarýnýn mevcut mali ve özlük haklarýný riske atacak her türlü uygulamanýn karþýsýnda olarak, yasayý yargýya taþýmak için çalýþma baþlatacaðýz" diye konuþtu. Seher Yufka Kadayýf Gülabibey Mahallesi Baðcýlar Cadde No//E adresine açýldý. Ýþyeri sahibi Gökhan Sunan, günlük taze böreklik yufka, yufka ekmek ve kadayýf ürettiklerini söyledi. Sunan, ürünlerinin günlük olduðunu ifade ederek "Kalite bizim iþimizdir müþterilerimizin memnuniyeti bizim için önemlidir bütün herkesi bekleriz" dedi. MÜSÝAD Çorum Þubesi açýlýþ için gün sayýyor gerçekleþtireceklerini ifade etti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Çorum'da neden MÜSÝAD Þubesi yok?" sorusunun ardýndan baþlatýlan giriþimler son aþamaya geldi. Çorum'da MÜSÝAD'ýn temsilciliðini alan Rumi Bekiroðlu, davet yoluyla bir araya getirdikleri iþadamlarýnýn heyecanla açýlýþ için hazýrlandýklarýný, Genel Merkez yöneticileri Teþkilatlanmadan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýlarý Soner Meþe ve Bilal Kanter'in Çorum'a gelerek çalýþmalarý yerinde incelediklerini söyledi. Bekiroðlu, toplantýya 0'un üzerinde iþadamýnýn katýldýðýný belirterek, yer konusundaki alternatiflerin deðerlendirildiðini ve kýsa zamanda üst düzey siyasilerin de katýlýmýyla bir açýlýþ gerçekleþtireceklerini ifade etti. "Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý" Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a geldi. Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz'u kente geliþinde Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik ve yönetimi karþýladý. Olcay Kýlavuz, Ülkü Ocaklarý Baþkaný Mesut Çelik ile istiþarede bulunarak yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý ve baþarýlar diledi. Çorum Ülkü Ocaklarý mensuplarý ile toplantý yapan Kýlavuz burada yaptýðý konuþmada Türkiye'nin içinde bulunduðu durumun göz önüne alýndýðýnda Ülkü Ocaklarý mensuplarýna büyük sorumluluk düþtüðünü belirterek, yapýlan bütün çalýþmalarda bilginin temel alýnmasý gerektiðini vurguladý. Genç bireylerin yetiþmesi anlamýnda özellikle ortaöðretim teþkilatlarýnýn önemli olduðunu belirten Kýlavuz, "Ülkücü kardeþlerimizin asli vazifeleri eðitimlerini baþarýlý þekilde tamamlamak, 20 Lider Ülke Türkiye misyonuna uygun þekilde yetiþmek ve her ülkücünün kendi eðitim sahasýnda baþarýlý olmasýdýr" dedi. Provakatif eylemlere karþý uyanýk olunmasý gerektiðinin de altýný çizen Kýlavuz, hiçbir Ülkücünün dýþ odaklý bu oyunlara kanmamasý gerektiðini vurguladý.kýlavuz daha sonra MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý makamýnda ziyaret etti. Kýlavuz Çorum ziyaretlerini tamamladýktan sonra Tokat'a geçti. Seher Yufka hizmete girdi

10 HABER 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ Cihan Olur Akdaðmadeni'nde genel kurulu yönetti 1-1 yaþ güreþ il birinciliði yapýldý Akdaðmadeni Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Mazhar Alýmlý, kooperatif bünyesinde 2 üyelerinin olduðunu belirterek, her zaman esnafýn yanýnda olduklarýný söyledi. Yozgat'ýn Akdaðmadeni Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 2012 Yýlý Mali Kurulu Belediye Düðün Salonu'nda yapýldý. Mali kurul toplantýsýnda kooperatifin 2012 yýlý Mali bütçesi ile 201 yýlý tahmini bütçeleri görüþülerek oy birliði ile kabul edildi. Kooperatif Baþkaný Mazhar Alýmlý, yaptýðý konuþmada, kooperatifin her zaman esnafa destek olduðunu belirtti. Alýmlý, "Ýlçemizde kooperatifimiz bünyesinde 2 üyemiz bulunmaktadýr. Üyelerimize kullandýrdýðýmýz kredi 2 bin liraya kadar yüzde,2 bin liradan sonrasý için yýllýk ise. faiz oraný uygulanmaktadýr. Kooperatif olarak her zaman esnafýmýzýn yanýndayýz. Bu yýl da yine esnafýmýza ihtiyaçlarý doðrultusunda kredi kullandýracaðýz." diye konuþtu. Mali Kurul Toplantýsýna, Akdaðmadeni Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Mazhar Alýmlý, Çorum Bölge Müdürü Cihan Olur, Akdaðmadeni Halk Bankasý Þube Müdürü Abdi Çakýr, ilçe esnaf sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi baþkanlarý ve esnaflar katýldý. Okul Sporlarý Ýl Temsilciliði Faaliyet Programýnda yer alan 1-1 Yaþ Serbest ve Grekoromen Güreþ Ýl Birinciliði Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi'nde 2 gün süren müsabakalarla yapýldý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Güreþ Ýl Temsilciliði'nin birlikte organizasyonuyla yapýlan müsabakalar sonrasýnda dereceye girenler için ödül töreni düzenlenirken, müsabakalar esnasýnda minik güreþçilerin iyi müsabakalar çýkarmalarý takdir topladý. Müsabakalar sonrasý dereceye giren sporcular þu þekilde; Serbest Stil: 2-2 kg.: 1. Uður Doðan (Dumlupýnar Ort.), 2. Mustafa Atak (Ortaköy Cum.) kg.: 1. Hamdi Eroðlu (Sungurlu Fatih), 2. Ümit Ýpek (Sungurlu Cum.),. Mustafa Örsçelik (Arife Gazili Ýlk.),. Ö. Faruk Ergün (Ortaköy Cum.) kg.: 1. Engin Çetin (Dumlupýnar Ort.), 2. Tunahan Kömürcü (Merkez YÝBO),. Fevzi Özender (Ortaköy Cum.),. Bilal Akbýyýk (Baþöðretmen Atatürk) 2 kg.: 1. Hasan Ali Kanderun (ÝHL), 2. M. Ali Eryücel (0. Yýl Cum.),. Ramazan Bolat (Merkez YÝBO),. Oðuz Kaya (Sungurlu Fatih Ort.) kg.: 1. Serhat Öztemel (Dumlupýnar Ort.), 2. Tarýk Bolat (Dr. Sadýk Ahmet Ort.),. Seyfi Öncü (Ortaköy Cum.),. Zafer Özyol (Arifegazili Ort.) kg.: 1. Ahmet Kývrak (Sungurlu Cum.), 2. Hamza Yýlmaz (Türkiyem Ýlk.),. Yasin Bolat (Osmancýk Osmangazi),. M. Selim Uslu (Osmancýk Osmangazi) kg.: 1. Hüseyin Eren (Osmancýk ÝHL), 2. Hamza Selçok (Daniþmend Gazi Ort.),. Rüstem Þakrak (Sungurlu Ýsmetpaþa ),. Þevket Þahiner (Osmancýk Damatoðlu) kg.: 1. Samet Can Ergani (Hürriyet Ýlk.), 2. M. Batuhan Arabacý (Ortaköy Cum.),. Kürþat Uysaler (. Yýl Cumhuriyet),. Mustafa Baykuþ (Osmancýk Damatoðlu) kg.: 1. Eren Mavi (Arifegazili Ort.), 2. Kadir Çebiþçi (Sungurlu Ýsmetpaþa ),. Osman Atsýz (Osmancýk Damatoðlu),. Bedri Bolat (Sungurlu Ýsmetpaþa Ort.) - kg.: 1. Ömer Ozan (Arifegazili Ort.), 2. Ümit Keleþ (Osmancýk Damatoðlu Ort.),. Samet Þenol (. M. Kemal Ort.),. Sina Fevzi Göz (M. Sinan Ý.) Grekoromen Stil: 2-2 kg.: 1. Mustafa Atak (Ortaköy Cum.), 2. Batuhan Ýmeci (Sungurlu Fatih) kg.: 1. Ümit Ýpek (Sungurlu Cumhuriyet Ort.), 1. Muhammed Çaðlan (Sungurlu Fatih),. Ö. Faruk Ergün (Ortaköy Cum.),. Mustafa Örsçelik (Arifegazili Ort.) kg.: 1. Bilal Akbýyýk (Baþöðretmen Ort.), 2. Y. Emre Odabaþý (Sungurlu Fatih),. Fevzi Özener (Ortaköy Cumhuriyet Ort.),. Erkan Kazaman (Sungurlu Fatih Ort.) 2 kg.: 1. Yahya Akkaya (Dumlupýnar ), 2. Ramazan Bolat (Merkez YÝBO),. Oðuz Kayar (Sungurlu Fatih),. Tarýk Bolat (Dr. Sadýk Ahmet ) kg.: 1. Hamza Yýlmaz (ÝHL), 2. Seyfi Öncü (Ortaköy Cumhuriyet),. Zafer Özyol (Arifegazili Ort.) kg.: 1. Berkay Yaldýran (Sungurlu Fatih ), 2. Elvan Okan (Arifegazili Ort.) kg.: 1. A. Þamil Kurutoprak (Sungurlu Fatih), 2. Ahmet Özsoy (Ortaköy Cumhuriyet),. Hamza Selçok (Daniþmend Ort.) kg.: 1. Batuhan Arabacý (Ortaköy Cumhuriyet) kg.: 1. Onur Çodçu (Albayrak Ýlk.), 2. Yasin Özdoðan (Ortaköy Cumhuriyet ) - kg.: 1. Sina Fevzi Göz (Mimar Sinan) Kulüplerarasý Yýldýz(k-e) il birinciliði maçlarý "Yuvakur Gayrimenkul arsa deðer tespitini ücretsiz yapacak" Yuvakur Gayrimenkul Emlak arsa sahiplerine ücretsiz deðer tespit uygulamasýnýn hayata geçirdi. Geçtiðimiz cumartesi günü basýn toplantýsý yapan firma yetkilileri konut maliyetlerinin yükseldiðini bundan yapý denetim uygulamasý ve arsa fiyatlarýnýn artmasýnýn büyük rolü olduðunu söylediler. Yuvakur Gayrimenkul Emlak yetkilileri Ömer Avþar ve Selim Atýca yaptýklarý açýklamada, yapý denetimiyle inþaatlarýn masraflarýnýn yüzde 0 civarlarýnda arttýðýný ve bu da yetmezmiþ gibi arsa sahiplerinin de arsalarýnýn çok pahalý fiyatlardan satýþa çýkarmalarýnýn Çorum halkýný olumsuz yönde etkilediðini ifade ederek, Yuvakur Gayrimenkul Emlak olarak inþaat sektörünün tekrar düzene girmesi için arsa sahiplerine yönelik ücretsiz olarak arsa fiyat ölçüm yapacaklarýný belirttiler. Maliyetlerin yükselmesi nedeniyle müteahhitlerin inþaat yapmaktan vazgeçtiklerini ifade eden firma yetkilileri, "Artýk Çorum'un önde gelen müteahhitleri bu iþi yapmayý askýya aldý. Bazýlarý ise Merzifon, Yozgat, Çankýrý, Ankara'ya giderek müteahhitlik yapýyor" dedi. Avþar ve Atýca basýn toplantýsýnda þu ifadeleri kullandýlar: "Yuvakur Gayrimenkul olarak, Çorum'da Gayrimenkul sektörüne farklý bir vizyon kazandýrmak için yenilikleriyle sizlerin hizmetindedir. Çorumlu hemþerilerimizin arsa, konut, tarla ve bað konumundaki yerlerini, isabetli ve mülkün tam deðerinde satýcýya ulaþmasý için, doðru fiyat analizleri yaparak, düþük veya fahiþ bedelleri ortadan kaldýrarak, ücretsiz deðer tespit araþtýrmasý yapýlmaktadýr. Bilindiði gibi Çorum'da gayrimenkul ve inþaat sektörü sürekli yükselerek devam etmektedir, bu sektörün bütün lokomotiflerinin ayakta kalmasý için hem satýcý hem de yüklenici firma veya þahýslarýn üstüne düþen fedakarlýklarý yapmalarý gerekiyor. Çorum'da daire ve arsa satýþlarý diðer yýllara oranla düþüþ göstermektedir. Müteahhitler artan inþaat maliyetlerini yaný sýra birde arsa payýnda ciddi bir artýþla karþý karþýya kalýnca iþin içinden çýkamaz bir hale gelmiþtir. Arsa sahiplerinin kat karþýlýðý verdikleri yerlerin yüksek oranlara deðil, güvenilir müteahhit ve güzel iþçiliðe önem vermeleri gerekmektedir. Bizlerde gayrimenkul sektörü olarak insanlarýn bilinçli bir þekilde alým-satým yapmalarý için mülklerin gerçek bedellerini ücretsiz bir þekilde analizini yaparak insanlarý olumlu yönde bilgilendiriyoruz. Alým satýmda fahiþ ve düþük bedellerle kat karþýlýðý verilen arsalarýn, daha sonra geri dönüþümünde çorum ekonomisine ve insanlara zararý büyüktür. Hiç kimsenin maðdur olmadan kat karþýlýðý verilen arsalarýn en uygun, en güzel þekilde tam bedelinde verilmesi ya da satýlmasý için böyle bir hizmet vermeyi düþündük. Vereceðimiz hizmetin geri dönüþümünün güzel olacaðýný tahmin ediyoruz çünkü yapacaðýmýz fiyat tespiti hem alýcý hem satýcýnýn karýna olacak bir belirleme olacaktýr." Arsa sahiplerinin eskiden %20-%0 oranýnda kat karþýlýðý arsa verdiðini belirten Avþar ve Atýca, bu oranlarýn bugünlerde %0-% oranýný bulduðunu da açýkladýlar sezonu Basketbol il temsilciliði faaliyet programýnda yer alan Yýldýz kýz-erkek basketbol il birinciliði maçlarý geçtiðimiz gün oynanan maçlarla baþladý. Ýl birinciliðinde erkeklerde kýzlarda takým mücadele ediyor. Erkekler de tek grupta çift devreli oynanan müsabakalara Gençlikspor, Basketbol Ýhtisas, H.E.Kültürspor, Ýl Özel Ýdare, D.S.Ý spor katýlýyor. ÝLK KARÞILAÞMALARDA ÞU SONUÇLAR ALINDI: H.E KÜLTÜRSPOR: GENÇLÝKSPOR: 2 Periyodlar: -, 1-, 2-, 1- Hakemler: Haluk Yakýn-Furkan Alagöz H.E Kültürspor: Süleyman-Onur-Ömer-Mehmet-Yiðitcan- Serkan-Oðuzcan-Erdem-Yasin-Ufuk-Serhat-Ege Gençlikspor: Emir-Eren-Burak-Furkan-Abdülsamet-Taha- Oktay-Buðra-Necati-Veysel-Erinç-Ýlkay BASKETBOL ÝHTÝSAS: D.S.Ý SPOR: Periyodlar: -20, -1, 1-1, - Hakemler: Haluk Yakýn-Dursun Uðral Basketbol Ýhtisas: Harun-Can-Alpgiray-Ümit-Barýþ-Mücahit-Umut-Melih Çaycý -Melih-Fikret-Güvenç-Satýlmýþ D.S.Ý spor: Yusuf-Ali-Burak-Alperen-Ertuðrul-Kemal-Gökalp-Oðuzhan-Batuhan Pir Sultan Abdal'dan Hacý Bektaþ yönetimine destek Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Çorum Temsilciliði, Halklarýn Demokratik Kongresi ve Barýþ ve Demokrasi Partisi heyetine Çorum'da ev sahipliði yaptýðý için eleþtirilen Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý yönetimine destek verdi.pir Sultan Abdal Kültür Derneði Çorum Temsilciliði üyeleri, geçtiðimiz haftasonu cumartesi günü Bahabey Caddesi Özdoðanlar Kavþaðý'nda basýn açýklamasý yaparak, Hacý Bektaþ Veli Vakfý yönetimini desteklediðini açýkladý.dernek adýna bir açýklama yapan Yaþar Zengin, "Aldýklarý oylarýn büyük bir çoðunluðunu Alevilerden aldýklarý halde, Maraþ ve Sivas katliamlarýnda hükümet veya hükümet ortaðý olmalarýna raðmen, katliamlara seyirci kalanlarýn, hükümette olduklarý dönemlerde, alevi inancýnýn tanýnmasý, cemevlerine yasal statü verilmesi gibi konularda hiç bir adým atmayanlarýn, kendi belediyelerince Ankara Batýkent Pir Sultan Abdal Cemevi'ni yýkmaya kalkýþanlarýn, bugün Hacý Bektaþ Veli Vakfý yönetimine dil uzatmaya haklarý yoktur. Alevi kurumlarý hiçbir partinin yan kuruluþu ve arka bahçesi deðildir" dedi. Hacý Bektaþi Veli Vakfý'na yönelecek her türlü saldýrý, tehdit ve karalamaya karþý vakýf yönetiminin yanýnda olduklarýný vurgulayan Zengin, "Acýlarýmýz ortaktýr, dolayýsýyla mücadelemiz de ortak olmak durumundadýr" ifadesini kullandý.

11 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ SPOR BELEDÝYESPOR SON DAKÝKADA ÇÖKTÜ Yimpaþ Yozgatspor karþýsýnda kader maçýna çýkan Çorum Belediyespor. Dakikada Murathan ile 1-0 öne geçmesine raðmen puaný son dakikada yediði 2 golle rakibine verdi. Karþýlaþmanýn hemen bitiminde teknik direktör Hayrettin Gümüþdað istifasýný sunarken mavi beyazlý yönetim Gümüþdað'ýn istifasýný kabul ettiði öðrenildi. YÝMPAÞ YOZGATSPOR: 2 ÇORUM BELEDÝYESPOR: 1 SAHA: Yozgat Bozok Stadyumu HAKEMLER: Cihan Burgan, Nihat Kaya, Murat Ergin Gözütok YÝMPAÞ YOZGATSPOR: Ýbrahim, Bora, Abdullah, Cem (Dk. Muhammet), Salih, Ferhat, Burak, Azem (Dk. Osman), Burak, Ýlhan, Mert (Dk. Serkan) ÇORUM BELEDÝYESPOR: Emrah, Mehmet Keleþ,H.Ýbrahim, Volkan, Oðuzhan Yalçýn(Dk. Ender), Yiðitcan, Ethem, Kaan (Dk. 0 Macit), Eray (Dk. 2 Murathan), Ýmam, Okan Avcý SARI KARTLAR: Ýbrahim, Osman (Yimpaþ Yozgatspor), Mehmet, Oðuzhan, Ender, Yiðitcan (Çorum Belediyespor) GOLLER: DK. Murathan (Çorum Belediyespor), DK. ve 0 Ýlhan (Yozgatspor) MAÇTAN DAKÝKALAR: DK. : sað kanattan geliþen Yimpaþ Yozgatspor ataðýnda ceza alaný içerisine yapýlan ortaya Abdullah kafayý vurdu. Top kaleci Emrah'ta kaldý. DK. 1: Ani geliþen Yimpaþ Yozgatspor ataðýnda ceza alaný içerisine gönderilen topa Belediyespor savunmasý ofsayt diye durakladý, Ýbrahim Ethem Abdullah'tan önce araya girerek mutlak bir golü engelledi. DK. : Sol kanattan geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda topu taþýyan Volkan ceza alaný dýþýndan gelen Eray'a pasýný aktardý, Eray'ýn sert vuruþu üstten auta çýktý. DK. 0: Sol kanattan kazanýlan köþe vuruþunda Oðuzhan Yalçýn'ýn arka direðe gönderdiði topa Ýmam kafayý vurdu, top kalecide kaldý. DK. : Ceza alaný içerisine yapýlan ortaya Yimpaþ Yozgatspor'dan Cem vurdu, Ethem'den dönen topu Burak Azem'e býraktý, bu futbolcunun sert vuruþunda top üst direðe çarparak oyun alanýna geri döndü. DK. : Kaan'ýn savunma arkasýna gönderdiði topa Murathan ve Yimpaþ Yozgatspor kalecisi ayný anda hareketlendi, kaleci bir anda kendini yere býrakýnca karþýlaþmanýn hakemi faulü verdi. DK. : Yozgatspor ataðýnda sol kanatta topla buluþan Mert çaprazdan vurdu, top az farkla auta çýktý. Dk. : Çorum Belediyespor, mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadý. Bu dakikada sol kanattan topu taþýyan Murathan'ýn ceza alaný içerisine yaptýðý ortaya müsait durumda Kaan kafayý vurdu, top üstten az farkla auta çýktý. Dk. +1: Çorum Belediyespor'da savunma arkasýna atýlan topa Mehmet Keleþ yöneldi, kaleci ile karþý karþýya kaldýðý anda yerde kalýnca karþýlaþmanýn hakemi Çorum Belediyespor lehine serbest vuruþ verdi, kaleciye ise sarý kart gösterdi. Dk. 2: Sol çaprazda topla buluþan Cem Çetin topu düzeltir düzeltmez vurdu, top üstten auta çýktý. DK. 1: Sað kanattan Salih ceza alaný içerisine ortasýný yaptý, arka direkte Ýbrahim Ethem, Muhammet'ten önce kafayý vurarak kalesinde mutlak bir golü engelledi. DK. : (GOL) Çorum Belediyespor aradýðý golü buldu. Bu dakikada sað kanattan topla son çizgiye inen Mehmet Keleþ ortasýný yaptý, Murathan'ýn kafa vuruþu üst direkten döndü, dönen top Ender'in önünde kaldý, Ender'in vuruþunda bu kez kaleci topu ayaklarýyla çeldi, dönen topu Murathan tekrar tamamladý ve aðlara gönderdi: 0-1. DK. 1: Yimpaþ Yozgatspor beraberliði buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayýlmadý. DK. : sað kanattan Mehmet Keleþ ile geliþen atakta bu futbolcu çalýmlarla ceza alaný içerisine kadar girdi, son çizgide yerden altýpas içerisine çýkardýðý top kalecide kaldý. DK. : (GOL) Yimpaþ Yozgatspor oyunda eþitliði saðladý. Bu dakikada sað kanattan geliþen atakta ceza alaný içerisine yapýlan ortaya Belediyespor savunmasý Ýlhan'ý arka direkte unuttu, bu futbolcu rahat bir kafa vuruþuyla topu aðlara gönderdi: 1-1 DK. 0: (GOL) Yozgatspor oyunda üstünlüðü saðladý. Bu dakikada yine sað kanattan geliþen atakta ceza alaný içerisine yerden gönderilen topu Çorum Belediyespor savunmasý uzaklaþtýramadý. Arka direkte yine unutulan Ýlhan sert ve düzgün bir vuruþla topu bir kez daha Belediyespor aðlarýna gönderdi: 2-1. Toplu Sonuçlar ERZURUM BB - 0 DÝYARBAKIR ALTINORDU - 0 MARDÝNSPOR GÜMÜÞHANE 0-2 KOCAELÝ KEÇÝÖRENGÜCÜ 2-2 SANCAKTEPE BLD MALTEPESPOR 1-0 ARSÝNSPOR OYAK RENAULT 2-0 BEYLERBEYÝ YÝMPAÞ YOZGAT 2-1 ÇORUM BLD ISPARTA EMRE 1-1 K.MARAÞ BLD DARICA G. 2-1 ELAZIÐ BLD Takýmlar 1.DARICA G. 2.ALTINORDU.KEÇÝÖRENGÜCÜ.K.MARAÞ BLD.GÜMÜÞHANE.ERZURUM BB.SANCAKTEPE BLD.MALTEPESPOR.OYAK RENAULT.ISPARTA EMRE 11.BEYLERBEYÝ 12.ARSÝNSPOR 1.YÝMPAÞ YOZGAT 1.KOCAELÝ 1.ÇORUM BLD 1.ELAZIÐ BLD 1.DÝYARBAKIR 1.MARDÝNSPOR Puan Durumu O G B M A Y AV P K.MARAÞ BLD - ALTINORDU ARSÝNSPOR - GÜMÜÞHANE KEÇÝÖRENGÜCÜ - YÝMPAÞ YOZGATS SANCAKTEPE BLD - OYAK RENAULT ELAZIÐ BLD - ERZURUM BB DÝYARBAKIR - MALTEPESPOR KOCAELÝSPOR - ÇORUM BLD MARDÝNSPOR - DARICA G. BEYLERBEYÝ - ISPARTA EMRE GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI Gümüþdað: Her þeyin hayýrlýsý olsun, görevimden istifa ediyorum Çorum Belediyespor Teknik Direktörü hayrettin Gümüþdað, Yimpaþ Yozgatspor'a 2-1'lik yenilginin ardýndan istifa etti. Gümüþdað verdiði demecinde þunlarý söyledi "Çorum Belediyespor'da görevimi en iyi þekilde yapmaya çalýþtým, ancak þansýzlýklar nedeniyle baþarý saðlayamadýk. Her þeyde bir hayýr vardýr. Takýmýn önünü açmak adýna görevimden istifa ediyorum. Son haftalarda iyi oynamamýza raðmen puan alamadýk. Bu hafta da iyi oynadýk ama kötü goller yedik. Sonuçtan üzüntü duydum. Bu sonuçtan sonra daha fazla takýmýn baþýnda kalmam doðru olmaz ve bize yakýþanda görevi býrakmaktýr. Ýstifamý yönetime sundum. Belediyespor Yönetimi kararý verecek. Her þeyin hayýrlýsý olsun. Ben daha öncede Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül beye görevi heran býrakabileceðimi söylemiþtim. Kimseye kýrgýn yada küskün deðilim. Biz bu kulübe hizmet etmek için geldik. Ve görev süremiz içinde zevk duyarak çalýþtýk. Geçen yýl koordinatör olarak bu takýmýn baþýnda güzel iþler yaptýk ve Amatör ligden. Lige çýkardýk. Bu senede iyi oyunculardan oluþan genç bir takým kurduk. Ancak bir türlü þansýzlýk peþimizi býrakmadý. Belediyespor takýmý kötü bir takým deðil. Ben iddia ediyorum bu takým asla kümeden düþmez. Futbolcularýmýn hepsi kaliteli futbolcular, biz bir türlü bize puan getirecek oyunu tutturamadýk. Böylesi belki daha hayýrlýdýr. Ben bundan sonra Belediyespor'un her zaman emrindeyim. Takýmýn baþarýsý için benden istenilen destekte her zaman yanýndayým. Biz Çorum'da görev yapýyoruz. Çorumlu sayýlýrýz bana düzen bir görevden kaçmam istenilen yardým ve desteðe her zaman hazýrým. Futbolcularýn beni göndermek için oynamadýlar gibi basit düþüncelere katýlmýyorum. Bu takýmda bulunan her futbolcu alýnlarýnýn teri için mücadele eder. Hiçbir futbolcum kendisini aþaðýya düþürecek davranýþ içerisine girmezler. Ben her futbolcuya kefilim. Futbolcularýmýn hepsi þerefli, hasiyetli ve kaliteli futbolculardýr. Çýktýklarý her maçta aslanlar gibi mücadele etmiþler ve kazanmak için terlerinin son damlasýna kadar mücadele etmiþlerdir. Görevim süresi içerisinde bizlere rahat çalýþma ortamý saðlayan baþta Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül beye, Yönetim Kurulu üyelerine, tüm futbolcularýma, teknik heyetine, bu takým için çalýþan masöründen, malzemecisine, doktorundan þoförüne ve bizi hiç yalnýz býrakmayan taraftarlarýmýza teþekkür ediyorum" dedi. Ýskilip Belediye farklý galip -0 Bölgesel Amatör ligin 1. Haftasýnda evinde lig sonuncusu Eskipazar Belediyespor'u aðýrlayan Ýskilip Belediyespor rakibi karþýsýnda sahadan -0 galip ayrýlarak puanýn sahibi oldu. Ligin alt sýralarýndan kurtulmak isteyen temsilcimiz Ýskilip Belediye maça mutlak puan parolasý ile çýktý. Maça kontrollü baþlayan her iki takýmda rakibi karþýsýnda gol pozisyonlarý üretmeye çalýþtý. Maçýn 2.dakikasýnda rakip ceza sahasý içerisinde topla buluþan Ýskilip Belediyespor'un oyuncusu Osman Gýdýk düzgün bir vuruþla rakip fileleri havalandýrmayý baþardý ve takýmýný 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ýlk yarýnýn bitimine dakika kala topla buluþan Cengiz Ýskilip Belediyepor'un 2. Golünü kaydederek farký 2'ye çýkardý. Ýlk yarý Osman ve Cengiz'in kaydettiði goller ile son buldu ve temsilcimiz Ýskilip Belediye soyunma odasýna 2-0 galip gitti. Ýkinci yarýnýn.dakikasýnda ceza sahasý içerisinde þýk bir vuruþla rakip defans oyuncularý ve kaleciyi yanýltmayý baþaran Cengiz kendisinin 2 takýmýnýn. Golünü kaydederek skoru -0'a taþýdý. Bu dakikalardan sonra rakip kalede sürekli gol arayan temsilcimiz Ýskilip Belediye yine ikinci yarýnýn bitimine dakika kala. Dakikada Orhan'ýn ayaðýndan bulduðu golle maçýnda sonucunu tayin eden golü buldu ve karþýlaþma -0 temsilcimiz Ýskilip Belediye'nin lehine sonuçlandý. Temsilcimiz Ýskilip Belediye kazandýðý bu maçla ligdeki galibiyet sayýsýný 'ya çýkarýrken puanýný da 'ye yükseltti vesýralamadaki yerini de koruyarak bu haftayý da. Sýrada kapattý. Maçla ilgili daha fazla resimleri sitemizin yeni grubu Ýskilipliyiz com'dan takip edebilirsiniz. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: ESKÝPAZAR BELEDÝYESPOR: 0 STAT: Ýskilip Ýlçe sahasý Ýskilip Belediyespor: Utku ( Ahmet), Osman Boran, Hüseyin, Osman, Salih, Turgay, Orhan, Ali (Ümit), Cengiz, Engin, Ýlker(Hakan) Eskipazar Belediyespor: Mert, Sait, Ferhat (Bekir), Sercan, Çaðrý, Fatih, Ali, Aykut (Moidji), Danold, Mevlüy, Hüseyin GOLLER: Dk 2 Osman Gýdýk, Dk 2 ve Cengiz, Dk Orhan(Ýskilip Belediyespor) AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý. Büyükler Ligi: Ýl Özel Ýdarespor-Hitit Gençlikspor -0 Çimentospor-Mecitözüspor -0 Osmancýk Belediyespor-Eti Lisesi 0- Sungurluspor-Ulukavakspor - U1 Ligi: Gençlerbirliði-Çorum Belediyespor 1-0 Çorumspor-H.E Kültürspor -1 U1 Ligi: Çorum Beeldiyespor-Ýskilip Belediyespor -1 Gençlik Çepnispor-Ulukavakspor 0-10 Gençlikspor-Çorumspor 0-1 Gençlerbirliði-Osmancýk Belediyespor 1-0

12 2 ÞUBAT 201 PAZARTESÝ Çorum Belediyespor haberi sayfa 11'de Spor Toto. Lig. Grup'ta Yimpaþ Yozgatspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Çorum Belediyespor'un maç haberi ve maç fotoðrafý, Belediyespor teknik direktör Hayrettin Gümüþdað'ýn istifa haberi, Amatör Küme maç sonuçlarý, okullar arasý güreþ birinciliði haberi ve diðer spor haberleri sayfa 11'de. VANSPOR SERKAN'I GEÇEMEDÝ Çorumspor, BelediyeVanspor karþýsýnda beklenen futbolunu ortaya koyamazken, mücadelede olarak yine tam not aldý. Konuk Belediye Vanspor kalemizde birçok kez tehlikeli pozisyon yaratýrken kaleci Serkan yaptýðý muhteþem kurtarýþlarla Vanspor'a gol izni vermedi 0-0 ÇORUMSPOR: 0 BELEDÝYE VANSPOR: 0 STAT: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu HAKEMLER: Evren Atýþ *, Murat Kurt *, Ahmet Alemdar * ÇORUMSPOR: Serkan ****, Metehan ***, Erol ***, Yasin Tüzün ***, YasinÖzkarslý ***, Gökhan ***(Avne?), Abdussamed **(Bilal ***), Osman Bodur ***, Fatih ***, Osman Seçgin ***, Onur *** BELEDÝYE VANSPOR: Muammer **, Umut ***, Ali **(Medeni *) Arýn **, Ýhsan **, Seyfettin *(Kývanç *), Cengiz *, Aziz *( Baran *), Deniz *, Raif *, Resul * GOL: YOK SARI KARTLAR: Gökhan,(Çorumspor), Muammer, Umut, Cengiz, Baran(B. Vanspor) KIRMIZI KART: Dk. Cengiz(Belediye Vanspor) Taraftardan anlamlý mesajlar! Çorumspor taraftarý Belediye Vanspor maçýnda tribünde son dakikaya kadar desteklerken tezahüratlarý ile bazý kesimlere mesajlar vererek, sahipsiz býrakýlan kýrmýzý siyahlý takýmýna tribünden sahip çýktý. Karþýlaþma sonunda ise kýrmýzý siyahlý taraftarýn 'Belediyespor kümeye' tezahüratlarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye beklenilen tepki olarak tribünlerden yorum bulurken, Halit Kýlýç ve Yetgin Özbey'i tribünlere çaðýran taraftarlar her iki teknik adama 'Ýmparator' þeklinde tezahürat ettiler. Taraftar 'Gümüþdað istifa' tezahüratý ile stadý terk etti. BÝZ DUYURMUÞTUK Spor Toto. Lig. Grup'ta dün oynanan. Hafta karþýlaþmasýnda Çorum Belediyespordeplasmanda karþýlaþtýðý Yimpaþ Yozgatspor'a 2-1 maðlup oldu. Karþýlaþma sonunda Çorum Belediyespor Teknik Direktörü hayrettin Gümüþdað mavi beyazlý yönetime istifasýný sunarken, mavi beyazlý yönetim Gümüþdað'ýn istifasýný kabul ettiði öðrenildi. TEK Gazetesi olarak geçtiðimiz çarþamba günü ve cumartesi maç yazýsýndayimpaþ Yozgatspor karþýlaþmasýnýn hem Belediyespor, hem de teknik direktör Hayrettin Gümüþdað yönünden kader maçý niteliði taþýdýðýný duyurmuþtuk. Dün Yimpaþ Yozgatspor maçý ardýndan istifasý kabul edilen Hayrettin Güðmüþdað'ýn yerinebelediyespor teknik direktörlüðü için Halit Kýlýç ve Ýhsan Ýdikut taraftar ve spor camiasýnýn beklediði önde gelen isimler arasýnda yer alýyor. Spor Toto. Lig 1. Grup'ta ligdeki onur mücadelesini sürdüren Çorumspor evinde oynadýðý Belediye Vanspor ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrýldý. Karþýlaþmada diðer maçlara oranla daha fazla taraftar desteðini yanýna alan kýrmýzý siyahlýlar beklenilen oyununu sahaya yansýtamazsa da oyundaki mücadeleleri ile göz doldurdular. Aðýr zeminin lehine olmasýný deðerlendiren Belediye Vanspor karþýlaþma boyunca Çorumspor kalesinde etkili olurken 2 þutu direkten döndü. Karþýlaþma baþladýðý gibi 0-0 sona ererken Çorumspor son haftayý da puanla kapattý. MAÇTAN DAKÝKALAR Dakika: Ýlk atak konuk takýmdan geldi. Ali çaprazdan ceza alanýna girdi þutunu çektiði anda Metehan ayak koydu korner. 12. Dakika: Çorumspor'un ilk ataðýnda Onur orta sahanýn ilerisinde yakaladýðý topa sert vurdu üstten aut. 1. Dakika: Sol taraftan Erol'un ön direðe kullandýðý korner vuruþunda Fatih sert vurdu top yan filelerde 1. Dakika: Vanspor'un kullandýðý serbest vuruþta saðdan ceza alanýna giren Arýn'ýn orta þut karýþýmý vuruþu üst direkten oyun alnýna döndü savunma tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 0. Dakika: Vansporkornerinde ceza alaný dýþýna düþen topa Umut yerden vurdu. Serkan mükemmel uzandý kornere attý.. Dakika: Sol kanattan konuk takýmýn hýzlý geliþen ataðýnda Aziz çaprazdan sert vurdu. Günün baþarýlý adamý Serkan yine mükemmel uzanarak topu kornere gönderdi. Ýlk yarý 0-0 sona erdi. ÝKÝNCÝ YARI Dakika: Vanspor ataðýnda saðdan yapýlan cýlýz ortayý arka direkte Osman Seçgin ayaðýndan çýkarmakta geç kalýnda topa sahip olan Aziz vuruþunu yaptý üstten aut.. Dakika: Savunamaya yaslanan kýrmýzý siyahlý takýma bu kez Belediye Vanspor orta alandan geldi. Ceza alanýmýz üzerinde topla buluþan Baran sert vurdu top üst direkten geri geldi.. Dakika: Yine konuk takým ataðýnda Deniz bu kez sert bir þut çýkardý. Kalesinde adeta devleþen Serkan yine topu kornere çeldi. 2. Dakika: Konuk takým yine tekili geldi. Saðdan yapýlan ortayý Çorumspor savunmasý bir türlü uzaklaþtýramazken ceza yayý üzerinde topu kapan Deniz çok sert vurdu top aðlarla buluþacakken yine Serkan uzandý topu kornere gönderdi. Belediye Vanspor'dan Cengiz. dakikada kýrmýzý kart görürken oyunun geri kalan dakikalarýnda her iki takýmda golü bulamayýnca karþýlaþma baþladýðý gibi 0-0 berabere bitti. Toplu Sonuçlar F. KARAGÜMRÜK 0-1 ORHANGAZÝ ÝSTANBULSPOR 2-1 TEKÝROVA BLD PAZARSPOR 0-0 KAYSERÝ ÞEKER ÇORUMSPOR 0-0 BELEDÝYE VAN BERGAMA BLD 2-0 GÖLCÜKSPOR DÝYARBAKIR BB 0-0 KASTAMONU SANDIKLISPOR 1-1 ANKARA DEMÝR KIRIKHANSPOR - 0 SÝÝRTSPOR BEÞÝKDÜZÜ 0-0 A. ÜSKÜDAR Takýmlar 1.DÝYARBAKIR BB 2.ÝSTANBULSPOR.F. KARAGÜMRÜK.ORHANGAZÝ.PAZARSPOR.KAYSERÝ ÞEKER.TEKÝROVA BLD.ANKARA DEMÝR.KIRIKHANSPOR.A. ÜSKÜDAR 11.GÖLCÜKSPOR 12.BELEDÝYE VAN 1.KASTAMONU 1.BEÞÝKDÜZÜ 1.SANDIKLISPOR 1.BERGAMA BLD 1.SÝÝRTSPOR 1.ÇORUMSPOR Puan Durumu O G B M A Y AV P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI GÖLCÜKSPOR - KAYSERÝ ÞEKER BELEDÝYE VAN - SANDIKLISPOR SÝÝRTSPOR - BERGAMA BLD ANKARA DEMÝR - BEÞÝKDÜZÜSPOR ORHANGAZÝ - KIRIKHANSPOR KASTAMONU - ÝSTANBULSPOR ÇORUMSPOR - PAZARSPOR TEKÝROVA BLD - F. KARAGÜMRÜK A. ÜSKÜDAR - DÝYARBAKIR BB

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı