Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti."

Transkript

1 tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin Derinsu Day Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Aktemur Sait Küçük Dr. Yaflar Kalafat hsan Özköseli Sezai Yaz c Nevzat Erda Ziya Zakir Acar Hukuk Dan flmanlar : Av. fiengül KARSLI Av. Özgür K P Dizgi- Sayfa Tasar m: Ömer Güzel Bask Ege Bas m Sanatlar Ltd. fiti. Esatpafla Mah. Ziyapafla Cad. No: Çaml ca/üsküdar/ STANBUL Tel: (0216) dare ve Yaz flma Adresi: fiirinevler Mh. Maraflal Çakmak Cd. Meriç Sk. Halis Ahmet fl Mrk. No: 6 Kat: 8-34 Bahçelievler- stanbul Tlf Gsm Faxs web Yerel Süreli Yay n Yay nlanmayan yaz lar iade edilmez. Yaz lar n hukuki sorumlulu u yazar na aittir. Dergiden yaz l izin al nmadan iktibas yap lamaz. Reklamlar n sorumlulu u firmalara aittir Serhat Kültür Ç NDEK LER Türk ün Büyük Zaferi, Ziya Zakir ACAR A ustos Ay n n Canland rd Ruh; Nevzat ERDA Azerbaycan'da Osmanl Torunlar ; Seyfullah TÜRKSOY Gülçehre Askeran ( ); Sizleri Unutmak Mümkün mü Acaba?; hsan ÖZKÖSEL zini ve Gölgesini B rakt ; Nefle DOSTER çimizden Biri... Gülçehre Askeran... Dr. Beflir DOSTER Esintiler; Av. Halis ÖZDEM R Pompei ve Kars; Erkan KARAGÖZ Türk Hava Yollar (THY), Airbus 230 Yolcu Uça na Sar kam fl ad n Verdi; Kalp hastalar yaz mevsiminde dikkatli olmal ; Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ Benim Bir Kar ncaya Ulu Nazar m Vard r; Av. fiengül KARSLI Kafkasyan n Büyük Harp ve htilal Kahraman ; Nesrin NAZ KARADUMAN Üsküdar da Bir Gün; Av. Akay BEfiMART Kalp Dostu Besinler; Uz. Dr. Deniz fiener Hayat Her Zaman Tercih Yapmak M d r?; Oya DEM R Ka zman da Kilisenin Tarihi; Sait KÜÇÜK Eylül Dünya Bar fl Günü; Cafer AKYOL Cafer AKYOL dan fiiirler Azerbaycan da Alfabe De iflikliklerinin Tarihi-Kültürel Temelleri ve Harf nk lab ; Doç. Dr. Mübariz SÜLEYMANLI Göleli Avflar Türkiye nin gururu Karfl laflt rmal Nogay-Türk Halk nançlar ; Dr. Yaflar KALAFAT Garip Ama Gerçek; lhan POLAT Soyad KÜÇÜK Ama Yüre i Büyük Ka zmanl Ozan ve Yazar SA T KÜÇÜK; Nurettin ÖZTÜRK Sanayinin Önemi; Olcay KARSLIO LU Azerbaycan Kaynaklar ndan Sürmeli Mahal n n Son ki Yüz Y ll k Tarihi; Cumhur TURAN Mürsel ADIGÜZEL le Röportaj; EKMEK (Yüce Nimet); Tamer VARLI Bir V ctor a Ça Yazar : W ll am Makepeace Thackeray; Ülfet DO AN fiairler Seçme fiiirler Sa l kl Beslenme; Hakan ADIGÜZEL Genel Sa l k Sigortas ile Hayat m zda Neler De iflecek? (1); Erbay YA IfiAN Sorun Söyleyelim; Nevzat ERDA Özlü Sözler - K ssadan Hisseler; K ssadan Hisse Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

2 Türk ün Büyük Zaferi Ziya Zakir ACAR - ziyazakiracar.com 26 A ustos Gün fl klar al nlara de medi.. fiafak alabildi ine al.. Kocatepe de Mustafa Kemal... Bafllad zorlu savafl.. Çatlad gök.. Çöktü da.. Koptu k z lca k yamet.. Vatan yolunda bir dövüfl bu.. Ölen, sa A ustos Baflkumandanl k savafl... En küçük birliklere dek, Mustafa Kemal emredecek... Son koz.. Düflman s k ca çemberlenecek... Yorgunluk ötelere.. Çemberden kurtulana, aras z izleme... Amaç aç k.. Emir; kesin.. Sular Mustafa Kemal bekliyor Akdeniz in.. ORDULAR! HEDEF N Z AKDEN Z- D R!. LER!. Duyuldu dört bir yanda bu sesin akisleri.. USTOS ay flanl tarihimize zaferler A ay olarak geçmifltir. Bu zaferlerin en önemlilerinden biri de 30 A ustos Baflkumandanl k Meydan Muharebesidir. Türk Milleti nin, daha do rusu siyasal ve toplumsal birlik durumunda yaflayan Türk soylar n n çok eski bir tarihi vard r. En yerinde bir söyleyiflle, Türkler tarihle birlikte var olmufllard r. Yaklafl k olarak üçüncü yüzy lda Hunlar bilinmekte, beflinci yüzy lda Atilla n n kurdu u Hun Devleti tarihteki rolünü oynamaya bafllamaktad r. Atalar m z n dünya uygarl k ve askerlik tarihindeki yeri büyük oldu u kadar, bu gerçek, insanl k tarihinde bir ödevin-misyonun da ifadesidir. Tarihin oluflu ve ak - fl nda Türk ün bu ödev içinde görülmedi i zamanlar ve dönemler pek azd r. Onun baflar lar kadar, yenilgileri de Dünya statükosunda önemli rol oynam fl, bir Türk sorunu ile milletleri her zaman u raflt rm fl, flu kadar ki, olumlu izlenimlerle sonuçlar etkilemifltir. Birçok ülkeler, Türklü ü yok etme özlemini duymuflsa da, yok saymak imkân elde edememifltir ve edemeyecektir. Dünya milletleri, özellikle uzak görüflten ve tarih bilgisinden yoksun dünya politikac lar, Birinci Dünya Savafl nda özlemlerinin gerçekleflece i ümidiyle, Osmanl mparatorlu u na sald rm fl, Balkan Savafl yenilgisinden de cesaret alarak onu, bu arada Türklü ü yok etmenin zaman geldi- i günlerin say l oldu u inanc na varm fllard. Belki de böyle bir sonuç hayal etmekte hakl yd lar, onlara göre Dünya savafl, Türklerin müttefikleri ile birlikte yenilgisi de il miydi? Mondros Ateflkes (Mütareke) anlaflmas ve Sevr Anlaflmas sonucu belgelemiyor muydu? Bunlar bilmiyorlard ki, genel tarihten habersiz ve milletlerin özelliklerini de erlendirmifl bulunmaktan yoksun devlet adamlar ve uluslar, savafl hedeflerine ulaflamazlard, Onlar Çanakkale de de bu bilgisizli in içindeydiler. 18 Mart Bo az yenilgisi müttefikleri uyarmaya yetmemifl, Gelibolu yar madas - na bir solukta ç k p stanbul u düflüreceklerine, bo azlar kuflatarak açacaklar na ve Anadolu yu iflgal edeceklerine inanm fl ve güvenmifllerdi. Do rulay c veya karfl düflünceler ne olursa olsun, savafl gemileri Türk bo azlar n kolay kolay geçemezler. Bo azlar ve Türklü ün flerefi ile kutsal hat ralar n ba r nda tafl yan topraklar savunmaya kararl Mehmetçikler yurt u runa ölümü göze alm flsa. As l bilmedikleri büyük gerçek, Mustafa Kemal di. Bu kahramandan haberleri yoktu. Ö rencilik y llar ndan beri mparatorlu u de il, Türklü ü kurtarmak amaç ve ülküsünü tafl d n, maddi ve manevi büyük haz rl klarla Çanakkale yi korumaya geldi ini ö renmemifllerdi. Nihayet Gelibolu yar madas nda tan d lar. Yi it Mehmetçikleri s nad lar. Ne var ki yeterince ders almam fllar. Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 A ustos 1922 de zaferle sonuçlanan Dumlup nar savafl, Türk Milletinin yeniden diriliflidir. 30 A ustos 1022 tarihi, Türk Milletini esir etmek isteyen emperyalist güçlere karfl ; kad n yla, çocu uyla, ordusuyla topyekûn verdi i bir savafl n ve milli benli ini kurtard Zafer Destan n n yaz ld gündür. Dünya askerlik tarihinde Baflkumandan Meydan Muharebesi kadar kesin sonuçlar do uran bir meydan muharebesine ender rastlan r. Baflkumandan Meydan Muharebesine bu özelli i kazand ran fley, onun sadece düflman ordusunun imha edilmesi ve kesin bir askeri zaferle sonuçlanmas ndan de il, fakat köklü ve ulu Türk Milletinin tarihinde yeni bir dönem açmas ndan, tarihte yeni bir Türk Devletinin kurulmas na imkân sa lamas ndan ileri gelmektedir. Büyük zafer in sa lad sonuçlarda; 1- mparatorlu un çöküntü dönemi ve son savafllar n yenilgisi yüzünden maneviyat bozulan, bunlara ek olarak açl k, yoksulluk ve bitkinlik etkisi ile y pranan milletin maneviyat yükseldi i gibi, kendine güven ve yücelik duygusu yeniden do mufltur. 2- Bu zafer Yeni Türk Devletinin temeli, uygarl k yolunun en büyük köprüsü olmufltur. Öldü ü san lan ve miras paylafl lmaya kalk fl lan milletimizin yaflamaya lay k ve muktedir oldu u, dünya uygarl içinde önemli bir yeri bulundu u bütün milletlerce kabul edilmifltir. 3- Bu sayede milli misak gerçekleflmifl, Türk ün yeni durum ve kuvveti karfl - s nda eski düflmanlar, dostluk eli uzatmak ihtiyac n duymufllard r. 4- Bu büyük zafer sayesinde, Atatürk ün ve milletimizin özledi i ink lâplar gerçekleflerek; Türkiye nin her gün daha uygar, daha zengin ve mutlu olmas yolunda ilerlenmesi sa lanm flt r. Mustafa Kemal Atatürk zafer için, zafer bir gaye de ildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük olan bir amac elde etmek için gerekir. En belli-bafll vas tad r. Amaç fikirdir. Zafer, bir fikrin elde edilmesine hizmeti oran nda de er ifade eder. Bu fikrin elde edilmesine dayanmayan bir zafer yaflayamaz. O, bofl bir gayrettir. Her büyük meydan muharebesinde, en büyük zaferin kazan lmas ndan sonra yeni bir dünya do mal d r, do ar. Yoksa bafll bafl na zafer, bofla gitmifl bir gayret olur. Demifltir. Ve Atatürk, zaferden daha büyük gayeyi Dumlup nar askeri zaferiyle elde etti: Türkiye yi ba ms zl a kavuflturdu, Bat uygarl düzeyine ulaflacak yolu açt. Bu zafer, bir daha dünyalara anlatt ki Türk; Sinesinden yarat r koskocaman bir Atatürk 2 Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

3 A ustos Ay n n Canland rd Ruh Özgürlük ve ba ms zl k benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdad m n en de erli miras olan ba ms zl k aflk ile dolu bir adam m. Çocuklu umdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayat m n her safhas n yak ndan bilenlere bu aflk m malumdur. Bence bir millete flerefin, haysiyetin, namusun ve insanl n vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve ba ms zl na sahip olmas yla kaimdir. Ben flahsen bu sayd m vas flara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vas flar n kendimde mevcut oldu unu iddia edebilmek için milletimin de ayn vas flar tafl mas n esas flart bilirim. Ben yaflabilmek için mutlaka ba ms z bir milletin evlad kalmal y m. Bu sebeple milli ba ms zl k bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanl teflkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icab olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amans z düflman y m Mustafa Kemal ATATÜRK EVET sevgili dostlar bu yaz m za Büyük önder Atatürk ün o güzel dizeleri ile bafllad m, düflündüm ki zafer bayram n anlatabilmem için önce o komutan n bak fl n da sözleriyle keflfedeliyiz hangi ruh hali ve düflünüfl tarz yd bize bugün zafer bayramlar n hediye eden. Bu büyük zafer, milletimiz için, tarihi boyunca kazan lan pek çok zaferden farkl bir anlam ifade etmektedir. Çünkü bir mille tarihe gömülüyor denildi i anda Türk Milleti bütün bu olumsuz koflullara ra men, varl, birli i ve devletini yeniden kurdu u bu büyük zaferi kazanm flt r. Türk ulusunun tarihinde bir dönüm noktas olan bu zaferin, tüm yaflam sahalar ve hepsinden önemlisi ba ms zl yok edilmek istenen Türk ulusunun, erkek, kad n, genç, yafll tüm fertleriyle birlikte verdi i var olufl mücadelesinin en büyük destan d r. Bu zafer ile Hamuru vatan aflk ve ba ms zl k tutkusuyla mayalanm fl Türk ulusunun, hiçbir güç karfl s nda boyun e meyece ini bilen Atatürk ün, ulusun ba r ndan ç kan Kahraman Türk Nevzat ERDA Mali Müflavir - E itimci/yazar - Ordusu ile birlikte, harp tarihine alt n harflerle yaz lacak eflsiz bir zafer elde etti ini, Türk Milletinin tüm dünyaya hiçbir gücün esareti alt nda yaflayamayaca n bir kez daha göstermifltir. Türk ulusu bu zaferle sars lmaz azmi, yüksek iradesi ve vatanseverli i ile neleri baflarabilece ini tüm dünyaya gösterdi ini gibi yeni ve sa lam esaslar üzerinde yükselecek Türkiye Cumhuriyeti nin temeline de ilk harc koymufltur. Büyük zaferin, Türk ulusunun dünya uluslar aras nda hak etti i yeri almas bak m ndan bir bafllang ç noktas oldu u düflüncesinden hareket eden Ulu Önder, ça dafl uygarl k düzeyinin üzerine ç kma hedefinin ancak, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti çat s alt nda gerçekleflebilece ine inanm flt r. Türkiye Cumhuriyeti nin yürümekte oldu u ça dafl uygarl k yolunu, ilkeleri ve müspet ilimin rehberli iyle ayd nlatm fl ve onu her türlü tehdide karfl büyük bir kararl l kla koruyacak Türk halk ve onun y lmaz bekcisitürk Silahl Kuvvetleri ne emanet etmifltir. A ustos ay n n canland rd bu ruh, Türk Milletinin çok k sa zamanda büyük ifller yapmas n sa lam flt r. Ancak 86 y l önce bu güzel vatan m za göz diken iç ve d fl mihraklar bugünde amaçlar na ulaflabilmek için her türlü yolu denemektedir. Milletimiz psikolojik olarak yönlendirilmek, bast r lmak ve tepkisiz hale getirilmek istenmektedir. En zor döneminde bile milli ve manevi de erlerden taviz vermeyen ve bu amaç u runda t pk 30 A ustos zaferinde oldu u gibi kendini feda eden birlik, beraberlik ve s n rs z vatan sevgisiyle dolu, Büyük Türk Milleti; en kötü emellerin tufan yla dahi y k lmaz bir kale ve afl lmaz bir da olarak kalacakt r. Onlar; ne olursa olsun topra n göz göre göre çi netmeyen. milletinin ebedî bekâs na inanan Ölmek hele hak vatan için, namus için, bayrak için, Allah için ölmeyi kutsal sayan bazen Ya stiklal Ya Ölüm deyip bizlere kutlanacak zafer bayramlar arma an etmek için ölüme koflan Fakat bu güzel özlenen ölüm, her cengaverin gözünü k rpmaks z n râz olaca bir kahramanl k ifâdesinin göstergesi isimsiz kahramanlar - m z. Onlar bildiler ki, Bayraklar bayrak yapan üstündeki kand r, Toprak e er u runda ölen varsa vatand r. Rengini flehitlerimizin kan ndan alan bayra m z n nazl nazl dalgalanmas, topraklar m z n ebedî vatan olarak kalmas, milletimizin dâima bir ve hür olmas için can n vermek gerekiyorsa vereceksin bu anlamda bizlere canl örnekler oldular. Bizler onlar unutmad k bu ülke için küçük hesap peflinde olmadan özgürlü- ü ve ba ms zl fliar edinen flehitlik flerbetini içen kahraman askerlerimiz, polislerimizi, rahmetle, minnetle ve flükranla an yoruz onlar ve u runda öldükleri de erleri unutmad k diktikleri bayraklar kazand rd klar zafer bayramlar - na bizler sahip ç k p kutsal emanetlerini çocuklar m za bizlere emanet edildi i gibi emanet edecek Türk gençleri her zaman bu topraklarda var olacakt r Kâmil mânâs yla bir ideal insan olma özelli ini bizlere gösteren tertemiz ve örnek olacak biçimde yaflay p güzel ömürlerini, ayn güzellikte ve flehitlik mertebesine ulaflarak noktalayan. fian ve flerefle dolu tarihimizin alt n sayfalar nda mümtaz yerlerini alm fl geride b rakt klar gözü yafll yüz binlerin gönlünde ebediyet kazanm fllard r Kabirleri nur, ruhlar flâd, mekânlar cennet olsun Bu vesile ile serhat kültür dergisi ailesi olarak Türk Milletine 30 A ustos Zaferinin büyük mutluluk ve gururunu yaflatan baflta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadafllar n Anadolu yu bize vatan olarak kazand - ran bütün kahramanlar m z, flehitlerimizi ve gazilerimizi flükran, minnet ve rahmet ile an yoruz. Bu dergi ç kt ktan k sa bir süre sonra yaflayaca m z Ramazan bayram nda hepimize huzur, mutluluk ve sevgi getirmesini dileriz. Eylül - Ekim 2008 Serhat Kültür 3

4 Azerbaycan'da Osmanl Torunlar Türkiye'ye en yak n Türk Cumhuriyeti Azerbaycan'd r D L YLE, kültürüyle, gelenekleriyle, yaflam biçimiyle.. Azerbaycan n flehirlerini bizim Anadolu muzun flehirlerinden ayr tutamay z... Büyük flair Yavuz Bülent Bakiler üstad m z n ifadesiyle, Azerbaycan yüre imdeki bir flahdamard r... Nitekim Osmanl da Azerbaycan böyle gördü ü için tarihin her döneminde Azerbaycan a ilgisini ve deste ini esirgememifltir. Hem Rus hem de Fars siyaseti tarihin her döneminde, Anadolu Türkleri yle Azerbaycan Türklü ü aras na set çekmeye çal flm fl ama pek de baflar l olamam flt r. Kardeflli in en güzel örneklerinden biri ise 1918 y l nda yaflanm flt r. O tarihte Ermeni çeteler ngilizler in ve Ruslar n da deste ini alarak Azerbaycan ele geçirmifl ve kad n-çocuk demeden büyük bir katliama giriflmifllerdi. Pekçok flehirde masum insanlar baltalarla do ruyor, süngülerle delik deflik ediyorlard. Osmanl Devleti ise 7 ayr cephede savafl yordu. Güçsüzdü, yorgundu... Seyfullah TÜRKSOY Araflt rmac Gazeteci Fakat Osmanl, sars lmaz iman ve Türklük fluuruyla Azerbaycan Türklü ü nün imdad na kofltu de yaz lan destan Enver Pafla n n kardefli Nuri Pafla binlerce kahramandan oluflan Kafkas Türk slam Ordular yla Azerbaycan düflman iflgalinden ve büyük bir soyk r mdan kurtard. flte o zor savafl y llar nda, Azerbaycan n her bölgesinde flehitler verdik. Tesbit edilen 1130 flehit ad - na Bakü de, fiehitler H yaban nda, Karaba ve Azadl k flehitlerinin yan bafl nda bir an t bulunuyor. Azerbaycan daki Türk sevginin temelinde iflte bu kahraman askerlerimiz ve büyük komutan Nuri (Killigil) Pafla vard r y l ndan sonra Azeri Türkleri çocuklar na en çok Nuri (Nuru) ad n vermifltir. Ancak, son y llarda popülist kültürün azg nlaflmas ve yayg nlaflmas sonucunda, Türkiye de oldu u gibi Azerbaycan da da büyük bir yozlaflma göze çarp yor. Azerbaycan daki Türk sevginin temelinde iflte bu kahraman askerlerimiz ve büyük komutan Nuri (Killigil) Pafla vard r y l ndan sonra Azeri Türkleri çocuklar na en çok Nuri (Nuru) ad n vermifltir. Ancak, son y llarda popülist kültürün azg nlaflmas ve yayg nlaflmas sonucunda, Türkiye de oldu u gibi Azerbaycan da da büyük bir yozlaflma göze çarp yor. Türksoy la pekyolu nun tarihi misyonu Dolay s yla, Nuri Pafla, Kafkas Türk Ordular, 1918 iflgali gibi hayati önem tafl yan konular son y llarda unutulma sürecine girmiflti. Üç y l önce, Bakü de Son Osmanl Nevruz Dede program n Türksoy la pekyolu nda gündeme getirerek müsbet geliflmelerin perdesini aralad k. Nevruz dede, daha 9 yafl nda anadan yetim bir çocukken, babas Nimetullah Pafla yla birlikte, Nuri Pafla komutas ndaki askerlerin aras na kar flm fl ve 98 yafl na kadar bir daha Türkiye ye dönememiflti. Baba o ul birbirlerini kaybetmifllerdi. Nevruz dede, daha sonra Lejyon ordular na komutan olmufl ve Sovyetlere karfl savaflm fl, sonra yakalanarak 25 y l hapis cezas alm fl, diflleri ve t rnaklar sökülerek 10 y l hücrede kalm flt. Bu as rl k ç nar, nur yüzlü kahraman Türk evlad n bulup Türkiye ye getirmek bize nasip olmufltu. Nevruz Dede programlar m zla birlikte tarihin bir dönemi aralanm fl oldu. Nuri Pafla ve Kafkas Türk Ordular yeniden hat rland. Ard ndan 4 Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

5 Bakü de Nuri Pafla An t kampanyas n bafllatt k. Bu düflüncemi dönemin Bakü Büyükelçisi, flimdi Cumhurbaflkan Özel Kalem Müdürü olan Hüseyin Avni Karsl o lu na da anlatt m. Çok memnun oldu ve bu kampanyay destekleyece ini belirtti. fiimdi sevinerek ifade ediyorum ki, Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev bu konuyla yak ndan ilgileniyor ve nasipse önümüzdeki aylarda Nuri Pafla An t n n aç l fl gerçekleflecek. Ben inan yorum ki, iki kardefl ülke aras ndaki iliflkileri canland racak en önemli faktör, bu kahraman ve abide flahsiyetlerimizdir. Saatli de bir Türk istihbarat subay.. Azerbaycan n muhtelif yerlerinde yatan aziz flehitlerimizi, kahraman askerlerimizi zaman zaman gündeme getiriyorum. Geçti imiz günlerde Saatli bölgesindeydim. fiimdiye kadar kimsenin pek haberdar olmad Çanakkale gazisi bir Türk istihbarat subay olan binbafl Vehbi brahimo lu nun mezar n bulduk. Bu kahraman komutan, Çanakkale de savaflt ktan sonra, 1944 y l nda, Stalin in sürgüne gönderdi i Ah ska Türkleri nin akibetini araflt rmak üzere, Sovyet s n r na girer. Fakat Ruslara esir düfler. On y l hapis cezas al r. Cezas n Da stan da bir hapishanede çeker. Sonra Saatli ye ba l Kazanbatan köyünde Ah ska Türkleri ni bulur. Ömrünün sonuna kadar o köylerde imaml k ve ö retmenlik yapar. Pekçok insana Kur an dersi verir. Binbafl Vehbi, Türkiye hasretiyle 1972 y l nda son nefesini verir.nasipse, yak nda bu kahraman askere yak fl r bir mezar yapt raca z. Bu konuda de erli genç ifladam kardeflim Hüseyin Büyükf rat söz verdi. Zaten bu komutan n mezar n bulmam zda da Hüseyin Bey in çok büyük katk s oldu. Kendisine teflekkür ediyorum. Saatli deki çekimlerimizin ard ndan fiamah ya gittik. Yan mda çok de erli dostlar m Ziya fiahin, Abdülkadir Büyükf rat ve Hüseyin Büyükf rat vard. fiamah yolunda, flehit zzet Pafla n n mezar n ziyaret ettik. Ermeniler taraf ndan Ac dere de vurulan ve Nuri Pafla n n dizlerinin dibinde son nefesini veren bu kahraman askerin kabri bugün bir ziyaretgah. Yoldan geçen hemen herkes arabas n durdurup zzet Pafla ya ve di er kahraman askerlerimize dua ediyor. Daha önce Bakü nün Merdakan bölgesinde bir okul bahçesinde yatan iki flehidimizin kabrini de ziyaret edip Türksoy la pekyolu nda gündeme getirmifltim. Azerbaycan dan döndükten sonra Hüseyin Büyükf rat tan bir telefon ald m. Gencecik yafl - na ra men ömrünü bu büyük davaya adayan sevgili kardeflim Hüseyin Büyükf rat, Lenkeran bölgesinde de bir Osmanl Türk paflas n n kabrinin oldu unu tesbit etmiflti. Nasipse yak nda yolumuz Lenkeran a düflecek ve Cemal Pafla n n kabrini ziyaret edece iz. Azerbaycan dan döndükten sonra Hüseyin Büyükf rat tan bir telefon ald m. Gencecik yafl na ra men ömrünü bu büyük davaya adayan sevgili kardeflim Hüseyin Büyükf rat, Lenkeran bölgesinde de bir Osmanl Türk paflas n n kabrinin oldu unu tesbit etmiflti. Nasipse yak nda yolumuz Lenkeran a düflecek ve Cemal Pafla n n kabrini ziyaret edece iz. Hani istiklal flairimiz Mehmed Akif, fiüheda f flk racak topra s ksan flüheda demiflti ya, Azerbaycan n her kar fl topra Osmanl - Türk flehitleriyle dolu... O flehitlerimiz oldukça, Türkiye-Azerbaycan kardeflli i hep yaflayacak... Hiçbir güç Türklü ün bu iki bayraktar ülkesini engelleyemeyecek. Ve ne mutlu ki, 1918 y l nda Azerbaycan topra n Ermeni iflgalinden kurtarmaya koflan Anadolu Türkleri nin torunlar, bugün ayn flevk ve ayn ruhla Azerbaycan da bulunuyor. Azerbaycan daki çok de erli komutanlar m z, t pk geçmiflte Nuri Pafla n n yapt gibi, Azerbaycan da modern bir ordunun kurulmas na öncülük ediyor. Ve bir de yapt klar yla ve yaflant lar yla Osmanl torunu oldu unu ispatlayan yi it, samimi ve mert kerdefllerimiz var. Bir gönül ve maneviyat adam Ziya fiahin, yard msever ifladam Hüseyin Büyükf rat, Gençli e Yard m Fondu Baflkan Ahmet Tecim, Tüsiab Baflkan Yavuz Kelefl baflta olmak üzere, fikir ve icraatlar yla Osmanl n n torunu oldu unu ispatlayan samimi Anadolu insanlar n n Azerbaycan daki varl en büyük zenginli imizdir. Eylül - Ekim 2008 Serhat Kültür 5

6 Gülçehre Askeran ( ) SERHAT KÜLTÜR HABER YILINDA Kars ta 1927do du. Azerbaycan dan Türkiye ye göç eden Gülperi Güldür ve Settar Güldür ün on çocu unun en büyü üdür. lk ve orta e itimini Kars ta tamamlam flt r. Çocuklu u anne - babas n n tiyatro ve musikiye olan ilgisi ile sanat ortam nda geçti y llar nda Halkevi bünyesinde halk danslar ö retmenli i, y llar aras nda Ziraat Bankas Kars flubesinde memuriyet yapt y l nda Dr. Cengiz Askeran ile evlenerek, üç çocuk sahibi olmufltur y l na kadar efliyle birlikte yapt klar çal flmalarla Kars n sosyal hayat nda önemli ve öncü bir rol üstlendi. Görev Yapt Kurum ve Kurulufllar: * Türk Kad nlar Birli i Kars fiubesi Baflkanl * Halkevi ve Halk E itim Merkezi Folklor, Sanat ve Kültür Kolu Baflkanl * E itim Kurumlar nda Okul Aile Birli i ve Yard mlaflma Derne i Baflkanl * Çocuk Esirgeme Kurumu Baflkanl * Donanmaya Yard m Cemiyeti Baflkanl * Yard msevenler Derne i Yönetim Kurulu Üyeli i * Anadolu Ajans 2.Cumhurbaflkan m z merhum smet NÖNÜ- Settar GÜLDÜR- Gülçehre ASKERAN Kars Muhabirli i * 5 Y ll k Kalk nma Plan çerçevesinde uygulanan çal flmalarda Kars n Halk Temsilcisi * Milliyetçi Demokrasi Partisi Kars l Baflkanl ( Türkiye nin ilk siyasi parti il baflkan ) * Kars Spor Kulübü Baflkanl (Türkiye nin ilk kad n spor kulübü baflkan ) 1987 y l nda Kars tan ayr - larak Bursa ya yerleflen Gülçehre Askeran çal flmalar na Bursa da da faal bir flekilde devam etmifltir Azerbaycan Kültür Derne i Bursa fiubesi Kurucu Baflkan, Azerbaycan Kültür Derne- i Genel Merkez Dan flma Meclisi üyesi. Ayn dönem Bursa Do ru Yol Partisi Kad n Kollar üyesi ve Genel Merkez delegesi. Görev Yapt Kurum ve Kurulufllar içerisinde Yapt Çal flmalar: Kad n Haklar - Kad nlar n E itimi - stihdama Kat l m - fiiddete Karfl Mücadele - Kad nlar n Sosyalleflmesi - Anne ve Çocuk Sa l - Kimsesiz Çocuklara ve Yoksul Ailelere Destek Kampanyalar - Kad n ve Gençlere yönelik Bilgi ve Beceri Kazand rma Kurslar - n n düzenlenmesi - Kardefl Köy Projeleri ile tar m, çevre, e itim alanlar nda köylerde yap lan etkinlikler - sanat ve kültür alan nda Azerbaycan Halk Danslar n n geliflmesi ve 6 Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

7 Türkiye nin birçok ilinde düzenlenen festivallere haz rlad ekipler ile bu milli kültürün temsil edilmesi - e itim kurumlar nda ihtiyac olan ö rencilere burs sa lanmas - Kars ta sporun geliflimi için Kars içi ve d fl nda yaflayan Karsl lardan destek temini - Kars Radyoevinde konuk programc olarak kültür-sanat ve sosyal hayat üzerine söylefliler, mahalli bas n, Halkevi ve Halk E itim Merkezi bünyesinde ç kar lan yay nlarda köfle yazarl - yirmi befl y l süre ile Kars Devlet Hastanesi ve Do umevi Sa l k Ünitelerinde kad n ve çocuklara yönelik fahri hemflirelik hizmeti, oda teflrifi ile hastane için araç gereç temini. Ald Ödüller: * Türk Kad nlar Birli i Genel Merkezi Hizmet Ödülü * Donanmaya Yard m Cemiyeti Onur Üyeli i * Sa l k Bakanl nca Fahri Hemflirelik Diplomas * Kars Valili i Üstün Hizmet Ödülü Gülçehre ASKERAN * Kars Halkevi Hizmet Ödülü * Türk Kad nlar Konseyi Kad n Haklar Hizmet Ödülü * Halk Danslar nda çeflitli madalyalar * Who s Who in Turkey (In The World Yay nc lar taraf ndan Kars Halk üzerinde yap - lan anket sonucu iz b rakan kad n kimli i olarak biyografisine yer verilmifltir.) -Günümüz Türkiyesi nde Kim Kimdir Ansiklopedisi nin y llar na iliflkin cildinde yer alm flt r. Eylül - Ekim 2008 Serhat Kültür 7

8 Sizleri Unutmak Mümkün mü Acaba? GÜLÇEHRE abla Dr. Cengiz Askeran, biz Kars l lar ne yaz k ki sizlere olan vefâ borcumuzu ödeyemeden yaflama veda ettiniz. Ancak gönlümüzdeki yeriniz, sizleri bize ve tüm sevenlerinize unutturamayacakt r. Sizler Kars toplumuna y llarca; özel yaflant n zdan fedakarl k ederek, onurlu bir hizmet sundunuz. Bu hizmetin boyutlar çok yönlü idi. Bilhassa insan sa l ile ilgili hizmetleriniz çok az faniye nasip olmufltur. Sizler akl selimin gönlünde ve de vicdan nda mutlaka yaflat lacaks n z. Bu görüfl ve ifadelerim; akl - selimin takdiri aç s ndan önemlidir. Zira sizlerin hizmetini takdir, ancak vefa borcuyla ödenebilir. Geliflen dünyada uygar insan n, en adil meziyeti insana hizmettir. Sizler yaflad n z süreçte bunu çok iyi baflard - n z. Zira sevilmek, say lmak, bir çok güçlükleri yenmek, insan kazanmak istiyorsak, insanlara hizmeti, kaç n lmaz en ulvi en yüce bir görev oldu una mutlaka inanmam zd r. hsan ÖZKÖSEL Emekli Bankac Kars da sizler y llarca, sa l k sorunlar ile ilgili bilhassa çaresizlik içerisinde bunalan ve bocalayan insan m za adeta kucak açt n z. Sabah n 8 inden akflam n 8 ine kadar, hizmet verdi iniz; fiifa Eczanesi nin önü hastane kap lar ndaki izdiham aratmayacak boyutlarda idi. Çünkü o eczanede, bedava muayene ve de maddi imkandan yoksun insan m za bedava ilaç veriliyordu. Hizmetleriniz bununla kalmad. Gülçehre ablam z Kars ta örnek ve laik bir Türk kad n na yak fl r tarzda, y lmadan yorulmadan Kars l kad nlar n ufkunu ayd nlatmada; önderlik ve rehberlik yapt. Kars Kad nlar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan görevini 50 y l önce baflar yla sürdürdü. Gülçehre ablam z ayr ca sporun bir ahlak ve fazilet güzel oldu unun bilinci içerisinde ve sporun birlik, beraberlik ve toplumda tesanüt sa lad na inanm fl olmal ki 25 y l önce Karsspor un yönetim kurulu baflkanl görevini üstlendi. Bir han m için profesyonel bir spor kulübünün yönetimini ancak spora gönül verenlerin takdirlerine sunuyorum. Zira bu ifl ciddi bir sorumluluk ister. Ayr ca her türlü külfetine karfl n; önemli bir parasal imkan ister, Kars gibi bir ilimizde bu görev hele bir han m için, görüldü ü kadar kolay de- il. Ancak Gülçehre ablam z baflaraca na inanm fl olmal ki öncelikle Karspor a gönül verenleri ve kamu kurulufllar n hizmete davet eder. Bu süreçte yapabileceklerinin en iyisini yapar. Bir tak m parasal destek aç s ndan; stanbul da ikametlerini sürdüren ifl adamlar - m zdan maddi destek talebi için stanbul a gelir. Ben o sü- 8 Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

9 reçte Kartal fiubesi nde görevli idim. Lütuf etmifller beni ziyarete gelmifllerdi. fl adamlar - m z makamlar nda ziyaret için bir komite haz rlam fllard. Sözkonusu komitede Naci Yenigün, Mirza Akbo a, Seyfettin Kalay, hsan Özköseli vard. Gülçehre ablam z n elçiye zeval yok kiflili inden ilham alarak isim ve adreslerini ald - m z ifl adamlar m z n ziyaretlerine koyulduk. Bu konularla ilgili fazlaca detaylara girmek istemiyorum. Kap s na gitti imiz hiçbir ifl adam m z bizi bofl çevirmedi. En son Say n smail Aytemiz in randevulu olarak ziyaretlerine gittik. Bizleri insana yarafl r bir davran flla karfl lad lar. Konuyu kendilerine açt m zda çok memnun oldu unu ifade ettiler. Ve Gülçehre ablay insanc l hizmetinden ve cesaretinden dolay içtenlikle kutlad lar. Biz komitedeki arkadafllar mla smail Bey den bir milyon TL teberru alabilirsek amaca ulaflm fl olacakt k, smail Bey in ifl yerinde muhabbetimiz devam ederken; bir ara Çek i ç kard lar ve kula ma e ilerek; hsan a abey, emredin Çek e mebla olarak ne yazay m. Cidden o anda duyguland m. Takdir sizindir dedim. Üç milyon yeter mi deyince, beklentimizin 3 misli bu davran fl Gülçehre ablam z, arkadafllar ve beni çok mutlu etti. Bu insanc l davran fltan çok etkilendim. Bu görüfllerimi ka t üzerine döktü üm flu anda bile o günleri an ms yarak, diyorum ki; insanlar, servet sahibi, flöhret sahibi, mevki sahibi olabilir. lla da bu fani dünyada bu amaçlar yakalayanlar, yaln z kendileri için yafl yorlarsa bu ciddi bir duyars zl k, hatta zavall l kt r. Zira yaflad m z toplumda; insanlar her türlü hainli e karfl koruyacak olan silah, eli, gönlü ve ufku aç k olmakt r. Bu anlay fltan yoksun olanlar. Ne yaz k ki; ot gibi yaflamaya mahkum olanlard r. Unutmayal m ki bafl bofl gayesiz ve insanlara faydas z olarak gelmedik bu dünyaya. Yaflad m z süreçte, her davran fl m z karakterimizin aynas d r. O halde toplum içerisinde tüm insanlara karfl sayg y, nezaketi ve do rulu u elden b rakmamal. Sonuç olarak yaflad süreçte Kars kültürüne unutulmas mümkün olmayan katk s olan; bu sayg n Türk kad n n, de erli ablam z rahmetle yadediyorum. Sevgili yavrular ; Handan, Nesrin ve lhami ye ve tüm ile fertlerine baflsa l dileklerimi sunuyorum. Ne mutlu sizlere ki Kars l - n n gururu ve sevgilisi böyle bir annenin ve baban n çocuklar - s n z. O muhterem anne babaya lay k evlatlar olaca n za gönülden inan yorum. Ve diyorum ki insanlar sevgi oluflturabildi ine göre, sevgisiz kalmak için hiç bir neden bulunmamaktad r. Eylül - Ekim 2008 Serhat Kültür 9

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 242 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 243 TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 Mutlu Öztürk 2 lk Ders Kitaplar nda nsan Haklar (DK H-I) projesinin bafll ca ifllevlerinden biri,

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı