Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti."

Transkript

1 tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin Derinsu Day Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Aktemur Sait Küçük Dr. Yaflar Kalafat hsan Özköseli Sezai Yaz c Nevzat Erda Ziya Zakir Acar Hukuk Dan flmanlar : Av. fiengül KARSLI Av. Özgür K P Dizgi- Sayfa Tasar m: Ömer Güzel Bask Ege Bas m Sanatlar Ltd. fiti. Esatpafla Mah. Ziyapafla Cad. No: Çaml ca/üsküdar/ STANBUL Tel: (0216) dare ve Yaz flma Adresi: fiirinevler Mh. Maraflal Çakmak Cd. Meriç Sk. Halis Ahmet fl Mrk. No: 6 Kat: 8-34 Bahçelievler- stanbul Tlf Gsm Faxs web Yerel Süreli Yay n Yay nlanmayan yaz lar iade edilmez. Yaz lar n hukuki sorumlulu u yazar na aittir. Dergiden yaz l izin al nmadan iktibas yap lamaz. Reklamlar n sorumlulu u firmalara aittir Serhat Kültür Ç NDEK LER Türk ün Büyük Zaferi, Ziya Zakir ACAR A ustos Ay n n Canland rd Ruh; Nevzat ERDA Azerbaycan'da Osmanl Torunlar ; Seyfullah TÜRKSOY Gülçehre Askeran ( ); Sizleri Unutmak Mümkün mü Acaba?; hsan ÖZKÖSEL zini ve Gölgesini B rakt ; Nefle DOSTER çimizden Biri... Gülçehre Askeran... Dr. Beflir DOSTER Esintiler; Av. Halis ÖZDEM R Pompei ve Kars; Erkan KARAGÖZ Türk Hava Yollar (THY), Airbus 230 Yolcu Uça na Sar kam fl ad n Verdi; Kalp hastalar yaz mevsiminde dikkatli olmal ; Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ Benim Bir Kar ncaya Ulu Nazar m Vard r; Av. fiengül KARSLI Kafkasyan n Büyük Harp ve htilal Kahraman ; Nesrin NAZ KARADUMAN Üsküdar da Bir Gün; Av. Akay BEfiMART Kalp Dostu Besinler; Uz. Dr. Deniz fiener Hayat Her Zaman Tercih Yapmak M d r?; Oya DEM R Ka zman da Kilisenin Tarihi; Sait KÜÇÜK Eylül Dünya Bar fl Günü; Cafer AKYOL Cafer AKYOL dan fiiirler Azerbaycan da Alfabe De iflikliklerinin Tarihi-Kültürel Temelleri ve Harf nk lab ; Doç. Dr. Mübariz SÜLEYMANLI Göleli Avflar Türkiye nin gururu Karfl laflt rmal Nogay-Türk Halk nançlar ; Dr. Yaflar KALAFAT Garip Ama Gerçek; lhan POLAT Soyad KÜÇÜK Ama Yüre i Büyük Ka zmanl Ozan ve Yazar SA T KÜÇÜK; Nurettin ÖZTÜRK Sanayinin Önemi; Olcay KARSLIO LU Azerbaycan Kaynaklar ndan Sürmeli Mahal n n Son ki Yüz Y ll k Tarihi; Cumhur TURAN Mürsel ADIGÜZEL le Röportaj; EKMEK (Yüce Nimet); Tamer VARLI Bir V ctor a Ça Yazar : W ll am Makepeace Thackeray; Ülfet DO AN fiairler Seçme fiiirler Sa l kl Beslenme; Hakan ADIGÜZEL Genel Sa l k Sigortas ile Hayat m zda Neler De iflecek? (1); Erbay YA IfiAN Sorun Söyleyelim; Nevzat ERDA Özlü Sözler - K ssadan Hisseler; K ssadan Hisse Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

2 Türk ün Büyük Zaferi Ziya Zakir ACAR - ziyazakiracar.com 26 A ustos Gün fl klar al nlara de medi.. fiafak alabildi ine al.. Kocatepe de Mustafa Kemal... Bafllad zorlu savafl.. Çatlad gök.. Çöktü da.. Koptu k z lca k yamet.. Vatan yolunda bir dövüfl bu.. Ölen, sa A ustos Baflkumandanl k savafl... En küçük birliklere dek, Mustafa Kemal emredecek... Son koz.. Düflman s k ca çemberlenecek... Yorgunluk ötelere.. Çemberden kurtulana, aras z izleme... Amaç aç k.. Emir; kesin.. Sular Mustafa Kemal bekliyor Akdeniz in.. ORDULAR! HEDEF N Z AKDEN Z- D R!. LER!. Duyuldu dört bir yanda bu sesin akisleri.. USTOS ay flanl tarihimize zaferler A ay olarak geçmifltir. Bu zaferlerin en önemlilerinden biri de 30 A ustos Baflkumandanl k Meydan Muharebesidir. Türk Milleti nin, daha do rusu siyasal ve toplumsal birlik durumunda yaflayan Türk soylar n n çok eski bir tarihi vard r. En yerinde bir söyleyiflle, Türkler tarihle birlikte var olmufllard r. Yaklafl k olarak üçüncü yüzy lda Hunlar bilinmekte, beflinci yüzy lda Atilla n n kurdu u Hun Devleti tarihteki rolünü oynamaya bafllamaktad r. Atalar m z n dünya uygarl k ve askerlik tarihindeki yeri büyük oldu u kadar, bu gerçek, insanl k tarihinde bir ödevin-misyonun da ifadesidir. Tarihin oluflu ve ak - fl nda Türk ün bu ödev içinde görülmedi i zamanlar ve dönemler pek azd r. Onun baflar lar kadar, yenilgileri de Dünya statükosunda önemli rol oynam fl, bir Türk sorunu ile milletleri her zaman u raflt rm fl, flu kadar ki, olumlu izlenimlerle sonuçlar etkilemifltir. Birçok ülkeler, Türklü ü yok etme özlemini duymuflsa da, yok saymak imkân elde edememifltir ve edemeyecektir. Dünya milletleri, özellikle uzak görüflten ve tarih bilgisinden yoksun dünya politikac lar, Birinci Dünya Savafl nda özlemlerinin gerçekleflece i ümidiyle, Osmanl mparatorlu u na sald rm fl, Balkan Savafl yenilgisinden de cesaret alarak onu, bu arada Türklü ü yok etmenin zaman geldi- i günlerin say l oldu u inanc na varm fllard. Belki de böyle bir sonuç hayal etmekte hakl yd lar, onlara göre Dünya savafl, Türklerin müttefikleri ile birlikte yenilgisi de il miydi? Mondros Ateflkes (Mütareke) anlaflmas ve Sevr Anlaflmas sonucu belgelemiyor muydu? Bunlar bilmiyorlard ki, genel tarihten habersiz ve milletlerin özelliklerini de erlendirmifl bulunmaktan yoksun devlet adamlar ve uluslar, savafl hedeflerine ulaflamazlard, Onlar Çanakkale de de bu bilgisizli in içindeydiler. 18 Mart Bo az yenilgisi müttefikleri uyarmaya yetmemifl, Gelibolu yar madas - na bir solukta ç k p stanbul u düflüreceklerine, bo azlar kuflatarak açacaklar na ve Anadolu yu iflgal edeceklerine inanm fl ve güvenmifllerdi. Do rulay c veya karfl düflünceler ne olursa olsun, savafl gemileri Türk bo azlar n kolay kolay geçemezler. Bo azlar ve Türklü ün flerefi ile kutsal hat ralar n ba r nda tafl yan topraklar savunmaya kararl Mehmetçikler yurt u runa ölümü göze alm flsa. As l bilmedikleri büyük gerçek, Mustafa Kemal di. Bu kahramandan haberleri yoktu. Ö rencilik y llar ndan beri mparatorlu u de il, Türklü ü kurtarmak amaç ve ülküsünü tafl d n, maddi ve manevi büyük haz rl klarla Çanakkale yi korumaya geldi ini ö renmemifllerdi. Nihayet Gelibolu yar madas nda tan d lar. Yi it Mehmetçikleri s nad lar. Ne var ki yeterince ders almam fllar. Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 A ustos 1922 de zaferle sonuçlanan Dumlup nar savafl, Türk Milletinin yeniden diriliflidir. 30 A ustos 1022 tarihi, Türk Milletini esir etmek isteyen emperyalist güçlere karfl ; kad n yla, çocu uyla, ordusuyla topyekûn verdi i bir savafl n ve milli benli ini kurtard Zafer Destan n n yaz ld gündür. Dünya askerlik tarihinde Baflkumandan Meydan Muharebesi kadar kesin sonuçlar do uran bir meydan muharebesine ender rastlan r. Baflkumandan Meydan Muharebesine bu özelli i kazand ran fley, onun sadece düflman ordusunun imha edilmesi ve kesin bir askeri zaferle sonuçlanmas ndan de il, fakat köklü ve ulu Türk Milletinin tarihinde yeni bir dönem açmas ndan, tarihte yeni bir Türk Devletinin kurulmas na imkân sa lamas ndan ileri gelmektedir. Büyük zafer in sa lad sonuçlarda; 1- mparatorlu un çöküntü dönemi ve son savafllar n yenilgisi yüzünden maneviyat bozulan, bunlara ek olarak açl k, yoksulluk ve bitkinlik etkisi ile y pranan milletin maneviyat yükseldi i gibi, kendine güven ve yücelik duygusu yeniden do mufltur. 2- Bu zafer Yeni Türk Devletinin temeli, uygarl k yolunun en büyük köprüsü olmufltur. Öldü ü san lan ve miras paylafl lmaya kalk fl lan milletimizin yaflamaya lay k ve muktedir oldu u, dünya uygarl içinde önemli bir yeri bulundu u bütün milletlerce kabul edilmifltir. 3- Bu sayede milli misak gerçekleflmifl, Türk ün yeni durum ve kuvveti karfl - s nda eski düflmanlar, dostluk eli uzatmak ihtiyac n duymufllard r. 4- Bu büyük zafer sayesinde, Atatürk ün ve milletimizin özledi i ink lâplar gerçekleflerek; Türkiye nin her gün daha uygar, daha zengin ve mutlu olmas yolunda ilerlenmesi sa lanm flt r. Mustafa Kemal Atatürk zafer için, zafer bir gaye de ildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük olan bir amac elde etmek için gerekir. En belli-bafll vas tad r. Amaç fikirdir. Zafer, bir fikrin elde edilmesine hizmeti oran nda de er ifade eder. Bu fikrin elde edilmesine dayanmayan bir zafer yaflayamaz. O, bofl bir gayrettir. Her büyük meydan muharebesinde, en büyük zaferin kazan lmas ndan sonra yeni bir dünya do mal d r, do ar. Yoksa bafll bafl na zafer, bofla gitmifl bir gayret olur. Demifltir. Ve Atatürk, zaferden daha büyük gayeyi Dumlup nar askeri zaferiyle elde etti: Türkiye yi ba ms zl a kavuflturdu, Bat uygarl düzeyine ulaflacak yolu açt. Bu zafer, bir daha dünyalara anlatt ki Türk; Sinesinden yarat r koskocaman bir Atatürk 2 Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

3 A ustos Ay n n Canland rd Ruh Özgürlük ve ba ms zl k benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdad m n en de erli miras olan ba ms zl k aflk ile dolu bir adam m. Çocuklu umdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayat m n her safhas n yak ndan bilenlere bu aflk m malumdur. Bence bir millete flerefin, haysiyetin, namusun ve insanl n vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve ba ms zl na sahip olmas yla kaimdir. Ben flahsen bu sayd m vas flara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vas flar n kendimde mevcut oldu unu iddia edebilmek için milletimin de ayn vas flar tafl mas n esas flart bilirim. Ben yaflabilmek için mutlaka ba ms z bir milletin evlad kalmal y m. Bu sebeple milli ba ms zl k bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanl teflkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icab olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amans z düflman y m Mustafa Kemal ATATÜRK EVET sevgili dostlar bu yaz m za Büyük önder Atatürk ün o güzel dizeleri ile bafllad m, düflündüm ki zafer bayram n anlatabilmem için önce o komutan n bak fl n da sözleriyle keflfedeliyiz hangi ruh hali ve düflünüfl tarz yd bize bugün zafer bayramlar n hediye eden. Bu büyük zafer, milletimiz için, tarihi boyunca kazan lan pek çok zaferden farkl bir anlam ifade etmektedir. Çünkü bir mille tarihe gömülüyor denildi i anda Türk Milleti bütün bu olumsuz koflullara ra men, varl, birli i ve devletini yeniden kurdu u bu büyük zaferi kazanm flt r. Türk ulusunun tarihinde bir dönüm noktas olan bu zaferin, tüm yaflam sahalar ve hepsinden önemlisi ba ms zl yok edilmek istenen Türk ulusunun, erkek, kad n, genç, yafll tüm fertleriyle birlikte verdi i var olufl mücadelesinin en büyük destan d r. Bu zafer ile Hamuru vatan aflk ve ba ms zl k tutkusuyla mayalanm fl Türk ulusunun, hiçbir güç karfl s nda boyun e meyece ini bilen Atatürk ün, ulusun ba r ndan ç kan Kahraman Türk Nevzat ERDA Mali Müflavir - E itimci/yazar - Ordusu ile birlikte, harp tarihine alt n harflerle yaz lacak eflsiz bir zafer elde etti ini, Türk Milletinin tüm dünyaya hiçbir gücün esareti alt nda yaflayamayaca n bir kez daha göstermifltir. Türk ulusu bu zaferle sars lmaz azmi, yüksek iradesi ve vatanseverli i ile neleri baflarabilece ini tüm dünyaya gösterdi ini gibi yeni ve sa lam esaslar üzerinde yükselecek Türkiye Cumhuriyeti nin temeline de ilk harc koymufltur. Büyük zaferin, Türk ulusunun dünya uluslar aras nda hak etti i yeri almas bak m ndan bir bafllang ç noktas oldu u düflüncesinden hareket eden Ulu Önder, ça dafl uygarl k düzeyinin üzerine ç kma hedefinin ancak, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti çat s alt nda gerçekleflebilece ine inanm flt r. Türkiye Cumhuriyeti nin yürümekte oldu u ça dafl uygarl k yolunu, ilkeleri ve müspet ilimin rehberli iyle ayd nlatm fl ve onu her türlü tehdide karfl büyük bir kararl l kla koruyacak Türk halk ve onun y lmaz bekcisitürk Silahl Kuvvetleri ne emanet etmifltir. A ustos ay n n canland rd bu ruh, Türk Milletinin çok k sa zamanda büyük ifller yapmas n sa lam flt r. Ancak 86 y l önce bu güzel vatan m za göz diken iç ve d fl mihraklar bugünde amaçlar na ulaflabilmek için her türlü yolu denemektedir. Milletimiz psikolojik olarak yönlendirilmek, bast r lmak ve tepkisiz hale getirilmek istenmektedir. En zor döneminde bile milli ve manevi de erlerden taviz vermeyen ve bu amaç u runda t pk 30 A ustos zaferinde oldu u gibi kendini feda eden birlik, beraberlik ve s n rs z vatan sevgisiyle dolu, Büyük Türk Milleti; en kötü emellerin tufan yla dahi y k lmaz bir kale ve afl lmaz bir da olarak kalacakt r. Onlar; ne olursa olsun topra n göz göre göre çi netmeyen. milletinin ebedî bekâs na inanan Ölmek hele hak vatan için, namus için, bayrak için, Allah için ölmeyi kutsal sayan bazen Ya stiklal Ya Ölüm deyip bizlere kutlanacak zafer bayramlar arma an etmek için ölüme koflan Fakat bu güzel özlenen ölüm, her cengaverin gözünü k rpmaks z n râz olaca bir kahramanl k ifâdesinin göstergesi isimsiz kahramanlar - m z. Onlar bildiler ki, Bayraklar bayrak yapan üstündeki kand r, Toprak e er u runda ölen varsa vatand r. Rengini flehitlerimizin kan ndan alan bayra m z n nazl nazl dalgalanmas, topraklar m z n ebedî vatan olarak kalmas, milletimizin dâima bir ve hür olmas için can n vermek gerekiyorsa vereceksin bu anlamda bizlere canl örnekler oldular. Bizler onlar unutmad k bu ülke için küçük hesap peflinde olmadan özgürlü- ü ve ba ms zl fliar edinen flehitlik flerbetini içen kahraman askerlerimiz, polislerimizi, rahmetle, minnetle ve flükranla an yoruz onlar ve u runda öldükleri de erleri unutmad k diktikleri bayraklar kazand rd klar zafer bayramlar - na bizler sahip ç k p kutsal emanetlerini çocuklar m za bizlere emanet edildi i gibi emanet edecek Türk gençleri her zaman bu topraklarda var olacakt r Kâmil mânâs yla bir ideal insan olma özelli ini bizlere gösteren tertemiz ve örnek olacak biçimde yaflay p güzel ömürlerini, ayn güzellikte ve flehitlik mertebesine ulaflarak noktalayan. fian ve flerefle dolu tarihimizin alt n sayfalar nda mümtaz yerlerini alm fl geride b rakt klar gözü yafll yüz binlerin gönlünde ebediyet kazanm fllard r Kabirleri nur, ruhlar flâd, mekânlar cennet olsun Bu vesile ile serhat kültür dergisi ailesi olarak Türk Milletine 30 A ustos Zaferinin büyük mutluluk ve gururunu yaflatan baflta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadafllar n Anadolu yu bize vatan olarak kazand - ran bütün kahramanlar m z, flehitlerimizi ve gazilerimizi flükran, minnet ve rahmet ile an yoruz. Bu dergi ç kt ktan k sa bir süre sonra yaflayaca m z Ramazan bayram nda hepimize huzur, mutluluk ve sevgi getirmesini dileriz. Eylül - Ekim 2008 Serhat Kültür 3

4 Azerbaycan'da Osmanl Torunlar Türkiye'ye en yak n Türk Cumhuriyeti Azerbaycan'd r D L YLE, kültürüyle, gelenekleriyle, yaflam biçimiyle.. Azerbaycan n flehirlerini bizim Anadolu muzun flehirlerinden ayr tutamay z... Büyük flair Yavuz Bülent Bakiler üstad m z n ifadesiyle, Azerbaycan yüre imdeki bir flahdamard r... Nitekim Osmanl da Azerbaycan böyle gördü ü için tarihin her döneminde Azerbaycan a ilgisini ve deste ini esirgememifltir. Hem Rus hem de Fars siyaseti tarihin her döneminde, Anadolu Türkleri yle Azerbaycan Türklü ü aras na set çekmeye çal flm fl ama pek de baflar l olamam flt r. Kardeflli in en güzel örneklerinden biri ise 1918 y l nda yaflanm flt r. O tarihte Ermeni çeteler ngilizler in ve Ruslar n da deste ini alarak Azerbaycan ele geçirmifl ve kad n-çocuk demeden büyük bir katliama giriflmifllerdi. Pekçok flehirde masum insanlar baltalarla do ruyor, süngülerle delik deflik ediyorlard. Osmanl Devleti ise 7 ayr cephede savafl yordu. Güçsüzdü, yorgundu... Seyfullah TÜRKSOY Araflt rmac Gazeteci Fakat Osmanl, sars lmaz iman ve Türklük fluuruyla Azerbaycan Türklü ü nün imdad na kofltu de yaz lan destan Enver Pafla n n kardefli Nuri Pafla binlerce kahramandan oluflan Kafkas Türk slam Ordular yla Azerbaycan düflman iflgalinden ve büyük bir soyk r mdan kurtard. flte o zor savafl y llar nda, Azerbaycan n her bölgesinde flehitler verdik. Tesbit edilen 1130 flehit ad - na Bakü de, fiehitler H yaban nda, Karaba ve Azadl k flehitlerinin yan bafl nda bir an t bulunuyor. Azerbaycan daki Türk sevginin temelinde iflte bu kahraman askerlerimiz ve büyük komutan Nuri (Killigil) Pafla vard r y l ndan sonra Azeri Türkleri çocuklar na en çok Nuri (Nuru) ad n vermifltir. Ancak, son y llarda popülist kültürün azg nlaflmas ve yayg nlaflmas sonucunda, Türkiye de oldu u gibi Azerbaycan da da büyük bir yozlaflma göze çarp yor. Azerbaycan daki Türk sevginin temelinde iflte bu kahraman askerlerimiz ve büyük komutan Nuri (Killigil) Pafla vard r y l ndan sonra Azeri Türkleri çocuklar na en çok Nuri (Nuru) ad n vermifltir. Ancak, son y llarda popülist kültürün azg nlaflmas ve yayg nlaflmas sonucunda, Türkiye de oldu u gibi Azerbaycan da da büyük bir yozlaflma göze çarp yor. Türksoy la pekyolu nun tarihi misyonu Dolay s yla, Nuri Pafla, Kafkas Türk Ordular, 1918 iflgali gibi hayati önem tafl yan konular son y llarda unutulma sürecine girmiflti. Üç y l önce, Bakü de Son Osmanl Nevruz Dede program n Türksoy la pekyolu nda gündeme getirerek müsbet geliflmelerin perdesini aralad k. Nevruz dede, daha 9 yafl nda anadan yetim bir çocukken, babas Nimetullah Pafla yla birlikte, Nuri Pafla komutas ndaki askerlerin aras na kar flm fl ve 98 yafl na kadar bir daha Türkiye ye dönememiflti. Baba o ul birbirlerini kaybetmifllerdi. Nevruz dede, daha sonra Lejyon ordular na komutan olmufl ve Sovyetlere karfl savaflm fl, sonra yakalanarak 25 y l hapis cezas alm fl, diflleri ve t rnaklar sökülerek 10 y l hücrede kalm flt. Bu as rl k ç nar, nur yüzlü kahraman Türk evlad n bulup Türkiye ye getirmek bize nasip olmufltu. Nevruz Dede programlar m zla birlikte tarihin bir dönemi aralanm fl oldu. Nuri Pafla ve Kafkas Türk Ordular yeniden hat rland. Ard ndan 4 Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

5 Bakü de Nuri Pafla An t kampanyas n bafllatt k. Bu düflüncemi dönemin Bakü Büyükelçisi, flimdi Cumhurbaflkan Özel Kalem Müdürü olan Hüseyin Avni Karsl o lu na da anlatt m. Çok memnun oldu ve bu kampanyay destekleyece ini belirtti. fiimdi sevinerek ifade ediyorum ki, Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev bu konuyla yak ndan ilgileniyor ve nasipse önümüzdeki aylarda Nuri Pafla An t n n aç l fl gerçekleflecek. Ben inan yorum ki, iki kardefl ülke aras ndaki iliflkileri canland racak en önemli faktör, bu kahraman ve abide flahsiyetlerimizdir. Saatli de bir Türk istihbarat subay.. Azerbaycan n muhtelif yerlerinde yatan aziz flehitlerimizi, kahraman askerlerimizi zaman zaman gündeme getiriyorum. Geçti imiz günlerde Saatli bölgesindeydim. fiimdiye kadar kimsenin pek haberdar olmad Çanakkale gazisi bir Türk istihbarat subay olan binbafl Vehbi brahimo lu nun mezar n bulduk. Bu kahraman komutan, Çanakkale de savaflt ktan sonra, 1944 y l nda, Stalin in sürgüne gönderdi i Ah ska Türkleri nin akibetini araflt rmak üzere, Sovyet s n r na girer. Fakat Ruslara esir düfler. On y l hapis cezas al r. Cezas n Da stan da bir hapishanede çeker. Sonra Saatli ye ba l Kazanbatan köyünde Ah ska Türkleri ni bulur. Ömrünün sonuna kadar o köylerde imaml k ve ö retmenlik yapar. Pekçok insana Kur an dersi verir. Binbafl Vehbi, Türkiye hasretiyle 1972 y l nda son nefesini verir.nasipse, yak nda bu kahraman askere yak fl r bir mezar yapt raca z. Bu konuda de erli genç ifladam kardeflim Hüseyin Büyükf rat söz verdi. Zaten bu komutan n mezar n bulmam zda da Hüseyin Bey in çok büyük katk s oldu. Kendisine teflekkür ediyorum. Saatli deki çekimlerimizin ard ndan fiamah ya gittik. Yan mda çok de erli dostlar m Ziya fiahin, Abdülkadir Büyükf rat ve Hüseyin Büyükf rat vard. fiamah yolunda, flehit zzet Pafla n n mezar n ziyaret ettik. Ermeniler taraf ndan Ac dere de vurulan ve Nuri Pafla n n dizlerinin dibinde son nefesini veren bu kahraman askerin kabri bugün bir ziyaretgah. Yoldan geçen hemen herkes arabas n durdurup zzet Pafla ya ve di er kahraman askerlerimize dua ediyor. Daha önce Bakü nün Merdakan bölgesinde bir okul bahçesinde yatan iki flehidimizin kabrini de ziyaret edip Türksoy la pekyolu nda gündeme getirmifltim. Azerbaycan dan döndükten sonra Hüseyin Büyükf rat tan bir telefon ald m. Gencecik yafl - na ra men ömrünü bu büyük davaya adayan sevgili kardeflim Hüseyin Büyükf rat, Lenkeran bölgesinde de bir Osmanl Türk paflas n n kabrinin oldu unu tesbit etmiflti. Nasipse yak nda yolumuz Lenkeran a düflecek ve Cemal Pafla n n kabrini ziyaret edece iz. Azerbaycan dan döndükten sonra Hüseyin Büyükf rat tan bir telefon ald m. Gencecik yafl na ra men ömrünü bu büyük davaya adayan sevgili kardeflim Hüseyin Büyükf rat, Lenkeran bölgesinde de bir Osmanl Türk paflas n n kabrinin oldu unu tesbit etmiflti. Nasipse yak nda yolumuz Lenkeran a düflecek ve Cemal Pafla n n kabrini ziyaret edece iz. Hani istiklal flairimiz Mehmed Akif, fiüheda f flk racak topra s ksan flüheda demiflti ya, Azerbaycan n her kar fl topra Osmanl - Türk flehitleriyle dolu... O flehitlerimiz oldukça, Türkiye-Azerbaycan kardeflli i hep yaflayacak... Hiçbir güç Türklü ün bu iki bayraktar ülkesini engelleyemeyecek. Ve ne mutlu ki, 1918 y l nda Azerbaycan topra n Ermeni iflgalinden kurtarmaya koflan Anadolu Türkleri nin torunlar, bugün ayn flevk ve ayn ruhla Azerbaycan da bulunuyor. Azerbaycan daki çok de erli komutanlar m z, t pk geçmiflte Nuri Pafla n n yapt gibi, Azerbaycan da modern bir ordunun kurulmas na öncülük ediyor. Ve bir de yapt klar yla ve yaflant lar yla Osmanl torunu oldu unu ispatlayan yi it, samimi ve mert kerdefllerimiz var. Bir gönül ve maneviyat adam Ziya fiahin, yard msever ifladam Hüseyin Büyükf rat, Gençli e Yard m Fondu Baflkan Ahmet Tecim, Tüsiab Baflkan Yavuz Kelefl baflta olmak üzere, fikir ve icraatlar yla Osmanl n n torunu oldu unu ispatlayan samimi Anadolu insanlar n n Azerbaycan daki varl en büyük zenginli imizdir. Eylül - Ekim 2008 Serhat Kültür 5

6 Gülçehre Askeran ( ) SERHAT KÜLTÜR HABER YILINDA Kars ta 1927do du. Azerbaycan dan Türkiye ye göç eden Gülperi Güldür ve Settar Güldür ün on çocu unun en büyü üdür. lk ve orta e itimini Kars ta tamamlam flt r. Çocuklu u anne - babas n n tiyatro ve musikiye olan ilgisi ile sanat ortam nda geçti y llar nda Halkevi bünyesinde halk danslar ö retmenli i, y llar aras nda Ziraat Bankas Kars flubesinde memuriyet yapt y l nda Dr. Cengiz Askeran ile evlenerek, üç çocuk sahibi olmufltur y l na kadar efliyle birlikte yapt klar çal flmalarla Kars n sosyal hayat nda önemli ve öncü bir rol üstlendi. Görev Yapt Kurum ve Kurulufllar: * Türk Kad nlar Birli i Kars fiubesi Baflkanl * Halkevi ve Halk E itim Merkezi Folklor, Sanat ve Kültür Kolu Baflkanl * E itim Kurumlar nda Okul Aile Birli i ve Yard mlaflma Derne i Baflkanl * Çocuk Esirgeme Kurumu Baflkanl * Donanmaya Yard m Cemiyeti Baflkanl * Yard msevenler Derne i Yönetim Kurulu Üyeli i * Anadolu Ajans 2.Cumhurbaflkan m z merhum smet NÖNÜ- Settar GÜLDÜR- Gülçehre ASKERAN Kars Muhabirli i * 5 Y ll k Kalk nma Plan çerçevesinde uygulanan çal flmalarda Kars n Halk Temsilcisi * Milliyetçi Demokrasi Partisi Kars l Baflkanl ( Türkiye nin ilk siyasi parti il baflkan ) * Kars Spor Kulübü Baflkanl (Türkiye nin ilk kad n spor kulübü baflkan ) 1987 y l nda Kars tan ayr - larak Bursa ya yerleflen Gülçehre Askeran çal flmalar na Bursa da da faal bir flekilde devam etmifltir Azerbaycan Kültür Derne i Bursa fiubesi Kurucu Baflkan, Azerbaycan Kültür Derne- i Genel Merkez Dan flma Meclisi üyesi. Ayn dönem Bursa Do ru Yol Partisi Kad n Kollar üyesi ve Genel Merkez delegesi. Görev Yapt Kurum ve Kurulufllar içerisinde Yapt Çal flmalar: Kad n Haklar - Kad nlar n E itimi - stihdama Kat l m - fiiddete Karfl Mücadele - Kad nlar n Sosyalleflmesi - Anne ve Çocuk Sa l - Kimsesiz Çocuklara ve Yoksul Ailelere Destek Kampanyalar - Kad n ve Gençlere yönelik Bilgi ve Beceri Kazand rma Kurslar - n n düzenlenmesi - Kardefl Köy Projeleri ile tar m, çevre, e itim alanlar nda köylerde yap lan etkinlikler - sanat ve kültür alan nda Azerbaycan Halk Danslar n n geliflmesi ve 6 Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

7 Türkiye nin birçok ilinde düzenlenen festivallere haz rlad ekipler ile bu milli kültürün temsil edilmesi - e itim kurumlar nda ihtiyac olan ö rencilere burs sa lanmas - Kars ta sporun geliflimi için Kars içi ve d fl nda yaflayan Karsl lardan destek temini - Kars Radyoevinde konuk programc olarak kültür-sanat ve sosyal hayat üzerine söylefliler, mahalli bas n, Halkevi ve Halk E itim Merkezi bünyesinde ç kar lan yay nlarda köfle yazarl - yirmi befl y l süre ile Kars Devlet Hastanesi ve Do umevi Sa l k Ünitelerinde kad n ve çocuklara yönelik fahri hemflirelik hizmeti, oda teflrifi ile hastane için araç gereç temini. Ald Ödüller: * Türk Kad nlar Birli i Genel Merkezi Hizmet Ödülü * Donanmaya Yard m Cemiyeti Onur Üyeli i * Sa l k Bakanl nca Fahri Hemflirelik Diplomas * Kars Valili i Üstün Hizmet Ödülü Gülçehre ASKERAN * Kars Halkevi Hizmet Ödülü * Türk Kad nlar Konseyi Kad n Haklar Hizmet Ödülü * Halk Danslar nda çeflitli madalyalar * Who s Who in Turkey (In The World Yay nc lar taraf ndan Kars Halk üzerinde yap - lan anket sonucu iz b rakan kad n kimli i olarak biyografisine yer verilmifltir.) -Günümüz Türkiyesi nde Kim Kimdir Ansiklopedisi nin y llar na iliflkin cildinde yer alm flt r. Eylül - Ekim 2008 Serhat Kültür 7

8 Sizleri Unutmak Mümkün mü Acaba? GÜLÇEHRE abla Dr. Cengiz Askeran, biz Kars l lar ne yaz k ki sizlere olan vefâ borcumuzu ödeyemeden yaflama veda ettiniz. Ancak gönlümüzdeki yeriniz, sizleri bize ve tüm sevenlerinize unutturamayacakt r. Sizler Kars toplumuna y llarca; özel yaflant n zdan fedakarl k ederek, onurlu bir hizmet sundunuz. Bu hizmetin boyutlar çok yönlü idi. Bilhassa insan sa l ile ilgili hizmetleriniz çok az faniye nasip olmufltur. Sizler akl selimin gönlünde ve de vicdan nda mutlaka yaflat lacaks n z. Bu görüfl ve ifadelerim; akl - selimin takdiri aç s ndan önemlidir. Zira sizlerin hizmetini takdir, ancak vefa borcuyla ödenebilir. Geliflen dünyada uygar insan n, en adil meziyeti insana hizmettir. Sizler yaflad n z süreçte bunu çok iyi baflard - n z. Zira sevilmek, say lmak, bir çok güçlükleri yenmek, insan kazanmak istiyorsak, insanlara hizmeti, kaç n lmaz en ulvi en yüce bir görev oldu una mutlaka inanmam zd r. hsan ÖZKÖSEL Emekli Bankac Kars da sizler y llarca, sa l k sorunlar ile ilgili bilhassa çaresizlik içerisinde bunalan ve bocalayan insan m za adeta kucak açt n z. Sabah n 8 inden akflam n 8 ine kadar, hizmet verdi iniz; fiifa Eczanesi nin önü hastane kap lar ndaki izdiham aratmayacak boyutlarda idi. Çünkü o eczanede, bedava muayene ve de maddi imkandan yoksun insan m za bedava ilaç veriliyordu. Hizmetleriniz bununla kalmad. Gülçehre ablam z Kars ta örnek ve laik bir Türk kad n na yak fl r tarzda, y lmadan yorulmadan Kars l kad nlar n ufkunu ayd nlatmada; önderlik ve rehberlik yapt. Kars Kad nlar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan görevini 50 y l önce baflar yla sürdürdü. Gülçehre ablam z ayr ca sporun bir ahlak ve fazilet güzel oldu unun bilinci içerisinde ve sporun birlik, beraberlik ve toplumda tesanüt sa lad na inanm fl olmal ki 25 y l önce Karsspor un yönetim kurulu baflkanl görevini üstlendi. Bir han m için profesyonel bir spor kulübünün yönetimini ancak spora gönül verenlerin takdirlerine sunuyorum. Zira bu ifl ciddi bir sorumluluk ister. Ayr ca her türlü külfetine karfl n; önemli bir parasal imkan ister, Kars gibi bir ilimizde bu görev hele bir han m için, görüldü ü kadar kolay de- il. Ancak Gülçehre ablam z baflaraca na inanm fl olmal ki öncelikle Karspor a gönül verenleri ve kamu kurulufllar n hizmete davet eder. Bu süreçte yapabileceklerinin en iyisini yapar. Bir tak m parasal destek aç s ndan; stanbul da ikametlerini sürdüren ifl adamlar - m zdan maddi destek talebi için stanbul a gelir. Ben o sü- 8 Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

9 reçte Kartal fiubesi nde görevli idim. Lütuf etmifller beni ziyarete gelmifllerdi. fl adamlar - m z makamlar nda ziyaret için bir komite haz rlam fllard. Sözkonusu komitede Naci Yenigün, Mirza Akbo a, Seyfettin Kalay, hsan Özköseli vard. Gülçehre ablam z n elçiye zeval yok kiflili inden ilham alarak isim ve adreslerini ald - m z ifl adamlar m z n ziyaretlerine koyulduk. Bu konularla ilgili fazlaca detaylara girmek istemiyorum. Kap s na gitti imiz hiçbir ifl adam m z bizi bofl çevirmedi. En son Say n smail Aytemiz in randevulu olarak ziyaretlerine gittik. Bizleri insana yarafl r bir davran flla karfl lad lar. Konuyu kendilerine açt m zda çok memnun oldu unu ifade ettiler. Ve Gülçehre ablay insanc l hizmetinden ve cesaretinden dolay içtenlikle kutlad lar. Biz komitedeki arkadafllar mla smail Bey den bir milyon TL teberru alabilirsek amaca ulaflm fl olacakt k, smail Bey in ifl yerinde muhabbetimiz devam ederken; bir ara Çek i ç kard lar ve kula ma e ilerek; hsan a abey, emredin Çek e mebla olarak ne yazay m. Cidden o anda duyguland m. Takdir sizindir dedim. Üç milyon yeter mi deyince, beklentimizin 3 misli bu davran fl Gülçehre ablam z, arkadafllar ve beni çok mutlu etti. Bu insanc l davran fltan çok etkilendim. Bu görüfllerimi ka t üzerine döktü üm flu anda bile o günleri an ms yarak, diyorum ki; insanlar, servet sahibi, flöhret sahibi, mevki sahibi olabilir. lla da bu fani dünyada bu amaçlar yakalayanlar, yaln z kendileri için yafl yorlarsa bu ciddi bir duyars zl k, hatta zavall l kt r. Zira yaflad m z toplumda; insanlar her türlü hainli e karfl koruyacak olan silah, eli, gönlü ve ufku aç k olmakt r. Bu anlay fltan yoksun olanlar. Ne yaz k ki; ot gibi yaflamaya mahkum olanlard r. Unutmayal m ki bafl bofl gayesiz ve insanlara faydas z olarak gelmedik bu dünyaya. Yaflad m z süreçte, her davran fl m z karakterimizin aynas d r. O halde toplum içerisinde tüm insanlara karfl sayg y, nezaketi ve do rulu u elden b rakmamal. Sonuç olarak yaflad süreçte Kars kültürüne unutulmas mümkün olmayan katk s olan; bu sayg n Türk kad n n, de erli ablam z rahmetle yadediyorum. Sevgili yavrular ; Handan, Nesrin ve lhami ye ve tüm ile fertlerine baflsa l dileklerimi sunuyorum. Ne mutlu sizlere ki Kars l - n n gururu ve sevgilisi böyle bir annenin ve baban n çocuklar - s n z. O muhterem anne babaya lay k evlatlar olaca n za gönülden inan yorum. Ve diyorum ki insanlar sevgi oluflturabildi ine göre, sevgisiz kalmak için hiç bir neden bulunmamaktad r. Eylül - Ekim 2008 Serhat Kültür 9

10 zini ve Gölgesini B rakt (Gülçehre Askeran n an s na sayg yla...) O arkadafllar m Handan ve Nesrin in, ö rencim lofl un annesiydi. Okul arkadafl m fiivekâr n ablas yd. Rahmetle and m annemin ve teyzemin dostu, ahbab yd. Day m n arkadafl yd. Ama benim, bizim, hepimizin, herkesin ablam zd. O Kars n ve büyük küçük tüm hemflerilerimizin Gülçehre ablas yd... Gülçehre ablay 17.Temmuz da u urlad k. Evlilik y ldönümlerinin 60. y l nda efli Dr. Cengiz Askeran la buluflmaya gitti. Bir evlilik y ldönümü için ne anlaml ve ne özel bir arma an de il mi? Ne denir? Sevdan n, aflk n ve vefan n böylesine ne denir, ne denebilir ki? Nefle DOSTER O bize memleketimizin son emanetlerindendi. O bize Kars n kad n kimli inin oluflmas ndaki en büyük mirast. O Kars taki kad n oluflumuna tebessüm katan, elini tafl n alt na da, sorunlar n üstüne de cömertçe ve yüreklice koyand. Yap c, yarat c, uzlaflt r c kiflili- iyle memleketime, hemcinslerime, kendi kufla na ve benim yafl tlar - ma kad n olman n, giriflimci ve öncü olman n, ben de var m demenin yolunu açand, yordam n belletendi. Ve Kars a bir fley söylense derhal savunmaya geçen, memleketine de hemflerilerine de söz söyletmeyendi. Bat l dostlar m za, memleketimize görevli gelenlere adet ve geleneklerimizi, yöresel mutfa m z, folklorumuzu en iyi anlatand, kan tlayand. Memleket sevgisini, Kars sevdas n ve bu hasret öyküsünü bazen gözlerine, bazen sözlerine, ço- u kez ellerine yükleyendi. Özetle Kars tan ayr ld ktan sonra bile ülkenin her yerinde, her köflesinde eliyle, yüre iyle, eme iyle Kars rüzgâr estirendi. Bizden önce kap lar zorlayarak bize yol açan Gülçehre ablan n varl, yapt klar, duruflu, bafllatt klar memleketimizin da na tafl na, gününe gelece ine mührünü vuracak ölçüde, büyüklükte idi. Nas l m? Anlatal m... Öncelikle derneklerin vazgeçilmez kurucusu, baflkan, kermeslerin en büyük destekçisiydi. Türk Kad nlar Birli i mi? Yard m sevenler derne i mi? Okul Koruma dernekleri mi? Folklor dernekleri mi? Tiyatro faaliyetleri mi? Spor kulübü baflkanl m? Milletvekilli i, Belediye Baflkanl adayl m? Tümünde ilkti, tekti, öncüydü. Bu nedenle Kars ta kad n hareketinin oluflmas nda, yerleflmesinde, yay lmas nda onun eme i, yeri, öncülü ü ve yapt klar yads namaz, görmezden gelinemez. Akl mda ve dama mda kalanlara gelince... Sabah n erken bir saatinde Handan n telefonuyla onu yitirdi imizi ö renince bir sayfan n daha kapand n düflündüm. Gerilere, an lara dal p gittim, yaflam n süzgecinden geçirdiklerime bakt m. Yüre ime beynime as l kalanlara, dama mda iz b rakanlara tak l p kald m... Öncelikle dostlu un, hemflerili- in, vefan n bu uzun yol koflucusunu düflündüm. Do uda do up, do ulu olup, bat l gibi yaflaman n bu güzel ustas n ve yol göstericisini düflündüm. Bizim dü ünümüzde, Bar fl n sünnetinde barbafl çeken o güzel yüzünü, inan lmaz zarafetteki oyun gücünü düflündüm. Özel günlerimizin, özel gecelerimizin de iflmeyen düzenleyicisinin yöresel deyimle salonlar yarafl - n n o müthifl özgüvenini düflündüm Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

11 Özellikle Handan ve Nesrin evlendikten, annem de stanbul a yerlefltikten sonra onunla daha s k buluflmaya bafllam fl, birimiz anne özlemini, di erimiz evlat hasretini birbirimiz de bulmaya bafllam flt k. Cengiz a abeyinin tuttu u enfes bal klar özel piflirme tekni i ve ola anüstü sunumuyla yer, ertesi gün yemek içinde evimize getirirdik. Bar fl a ördü ü h rkay aradan geçen bunca y la ra men k y p kimselere veremedim desem. Piflirdi i yemeklerin tad na da görüntüsüne de baflka hiçbir yerde varamad m desem. Ve tüm bunlar düflünürken kendimi derin ah lar çekerken buldu umu söylesem... Kendi gitti ad kald yadigâr... Gülçehre abla ve kufla genç Cumhuriyetimize kol kanat geren devrim mühendisleri gibiydi. Kimi hakim, kimi hekim, kimi ö retmen, kimi de sade yurttafl olarak ça dafl kimlikleri ve sorumluluk anlay fllar yla bu ülkenin öyküsünü yazan ve kurulufl destan na harç katanlard. O kuflak çok fley üreten ve ülkesini kucaklayan bir kuflakt. O kuflak kay plar s rtlar na vurarak, yokluklar yoksulluklar aflarak, ac - lar kendileri çekip, coflkular paylaflarak, ayd nl klar avuçlar yla kucaklay p avucumuza b rakan kuflakt. Kad n olarak mücadele eden, sahneye ç kan, oyun oynayan, folklor yapan, ödüller alan, memleketlerinin unutulmufl yüzünü güldürüp derecelerle dönen kuflakt. Memleketimizin görsel tarihinde izi ve yeri olan Gülçehre abla da, efli Dr. Cengiz abi de bu vazife kufla- ndand. Her ikisi de bizim topra m za fl k olmufl, ayd nl k olmufl kiflilerdi. Cömertlik, konukseverlik neymifl, dayan flma nas l olurmufl, insan iliflkileri nas l güçlenirmifl bunu en güzel örneklerini vermifl bir çiftti. Onu, onlar anmak ve anlatmak boynumun borcudur... Gülçehre ablayla aram zda kan ba yoktu. Ama dostlu umuz ve iliflkilerimiz kan ba m z olanlardan daha köklü, daha güçlüydü. Düflünüyorum da Kars ta gece hayat n n, cemiyet hayat n n, balolar n, çaylar n, gecelerin bafl konu uydu. Yerini dolduran, hakk n veren bir bafl konuk. Kars uygar bir kentse o bu uygarl n öncülerindendi. Kars bir kültürse o bu kültürün önderlerindendi. Ondan geriye memleket sevdas, Kars sevgisi, hemfleri duyarl - l ve insan s cakl kald. Ondan geriye memleketimize katt renk, ses, ritm, t n ve güzellik kald. Ondan geriye gülüp söylemenin, çal p oynaman n, gezip tozman n, yiyip içmenin ö reten ustal kald. Gülçehre ASKERAN-Dr.Cengiz ASKERAN Art k dü ünlerimizin, gecelerimizin, kurtulufl balolar m z n onun görüntüsünden ve katk lar ndan yoksun olmas n n ne büyük bir boflluk oldu unu düflünüyor, baflta Askeran ailesi olmak özere tüm hemflerilerime baflsa l diliyorum... Ifl klar içinde yats n.. Eylül - Ekim 2008 Serhat Kültür 11

12 çimizden Biri... Gülçehre Askeran... Dr. Beflir DOSTER B R gözü a lar, bir gözü gülerdi. Bafl m z a r sa baflucumuzda olur, toy flenli imizde bar bafl çekerdi. K saca sevincimizde de aram zdayd, yas m zda da... Azeri kültürünün, Azeri sahnesinin, Azeri dans n n, Kars taki en önemli temsilcisi olan Settar Emi nin ilk çocu uydu. O nedenle Settar Emi bu ilk k z na Azerbaycan musikili komedyas Arfl n Mal Alan daki bafl aktristin ad n verecekti: GÜLÇEHRE... Gülçehre han m bu genetik özelli i baflar yla temsil etti, sürdürdü, yüceltti. Güzel insand. Güzel giyinirdi. Güzel konuflurdu. Yönetimsel alanda, kültürel etkinliklerde, hatta ve hatta sportif giriflimlerimizde yan m zdayd, aram zdayd, önümüzdeydi. Gülçehre ASKERAN Toplumsal etkinliklerde bulunan herkes dernek kurarken, geceler, toplant lar düzenlerken onun yard mlar ndan, onun deneyimlerinden yararlan rd. Dr. Cengiz Askeran la evlendi inde bu özellikleri iki kat, üç kat, dört kat artt. yi bir evlat, iyi bir abla, olma kiflili ini bu kez iyi bir efl, iyi bir anne olarak sürdürdü. Kad n olarak Kars ta pek çok oluflumun, pek çok giriflimin öncüsü ve öncülerindendir. Türk Kad nlar Birli i Baflkanl, Yard m Sevenler Derne i Baflkanl, Milletvekili adayl, Belediye baflkanl adayl flu anda hat rlad klar mdand r. Daha pek çoklar n n var oldu unu san yorum. Bu giriflimlerinin baz lar nda baflar ya ulaflmad ysa da hepsinde amac na ulaflm flt r. Çünkü Gülçehre han m Türk toplumunda kad n kimli inin var olmas, etkin olmas gerekti ine inan yordu. Bütün bu çabalar bu gerçe i kan tl yordu. Onun bu giriflimlerinin gerek Kars özelinde, gerek yurt genelinde çok önemli ve çok anlaml ad mlar oldu u bugün daha iyi anlafl l yor kan s nday m. Çünkü bu gayretler bir yandan onun, bir yandan hepimizin, k saca Uygar Kars n yüzünü a artm flt r. Gülçehre han m n elini uzatmad aile yoktur san r m. Pek çok kiflinin sofras nda ekme i, sobas nda atefli vard r. Dr. Cengiz abiyle birlikte uzun y llar Kars ta her yönden bir yard m kuruluflu gibi çal flt lar. Biri yoksul hemflerinin muayenesini yap p ilac n verirken, öbürü kap s na ekmek ulaflt rm flt r. Do unun Uygar Kenti Kars deyimi var ya! Gülçehre han m bu tan mlaman n içini dolduran özelliklerin, ayr cal klar n temsilcisiydi. Yeri doldurulmaz deyimi var ya toplumumuzda. Gülçehre han m bu deyimi hak eden bir kimlik, bir kiflilikti. O nedenle bir büyük boflluk b rakm flt r yoklu uyla... Gülçehre han m ve Dr.Cengiz birbirini tamamlayan, birlikte güçlenen, birlikte ço alan iki güzel insand. Her ikisi de bir büyük ve anlaml hat ra y n b rakarak yöremizden, dünyam zdan ayr ld lar. nan yorum ki bu iki güzel insan efsaneleflerek yaflayacaklard r. O güzel insanlar insan kaderinin meçhulleri ve çeliflkileri içinde h çk r klar n da, kahkahalar n da, umutlar n da, hayallerini de KARS ta b rakarak, yâd elde, BURSA da bulufltular. Ifl klar içinde yats nlar. Onlar çok anaca z. Onlar çok arayaca z... Benim y llard r onlarcas n yazd m hemfleri portrelerime ilk kez bir kad n ad giriyor. DE MEZ M? 12 Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

13 Esintiler YIL 1942 Sonbahar, Ekim ay n n bafllar. Söke nin Davutlar buca- nda 3.Tabur da Yedek Subay m. 2.Dünya Harbinin bafllamas ndan sonra tam üç sene geçmifl. TBMM nin aç l fl günü; rahmetli nönü nün Cumhurbaflkan s fat ile yapt konuflmay o zaman n radyosundan dikkatle dinliyoruz. Dünya yan - yor. Harbe kat lmayan tek memleket Türkiye. nönü acaba ne söyleyecek diye hepimiz kulak kesilmifliz. Aradan altm fl sene geçmifl. nönü yara da, a yara da dokunmuyor. HANG TA- RAFIN KAZANMASI HAYIR GET - R RSE O KAZANSIN istiyoruz diyor n n May s nda terhis oldum. Dünya da elli milyonun üzerinde insan savafllarda öldü. Yüz milyon kadar da a r yaraland lar. Tabiri caizse tafl tafl n üzerinde kalmad. Türkiye de kimselerin burnu kanamad. Harbe girece iz diye korkanlar da olmad. Gözler Çankaya da, nönü de idi. Tam ba ms z devlettik. Dünya n n her taraf ndan nönü nün aya na Ruzvelt ler, Stalin ler, Çörçil er geldiler harbe girmesi için ikna edemediler. Birinci dünya harbinde donanmas n n önünden kaçarak Marmara ya giren, oradan da Osmanl bayra n çeken, Amiralinden, erlerine kadar Osmanl fesi takan Göben (Yavuz ve Brestlav Midilli) z rhl lar birkaç gün sonra Karadeniz e aç larak Çarl k Rusya n n Karadeniz deki S VASTO- POL flehrini bombalad lar Ertesinde de Çarl k ordular do udan Osmanl topraklar na sald r ya geçtiler. Sonras belli, itilaf devletleri ngiltere, Fransa ve Rusya ile dört sene Av. Halis ÖZDEM R stanbul Barosu Kafkaslarda, Galiçya da Balkanlar da Filistin de ve Yemen de dahil olmak üzere çarp flan Osmanl ordusu bulundu u koflullar içerisinde yenildiler. Mekke de, Medine de peygamberlerin mezarlar n ngilizlerden, onlarla birlik olan Arap çapulculardan, Fahrettin Pafla n n kumandas ndaki Osmanl ordusu korudu. Aç kald lar, Çekirge sürülerini toplayarak tavalarda, tencerelerde kavurup yediler. Gidiniz, Arap çöllerinden bir avuç kum alarak s k p koklay n z, Peygamberimizin mezarlar n koruyan, Türk gençlerinin kan kokular n alacaks n z. SORUMLULARI K M? K rk üç sene Çarl k Rusya n n esareti alt nda kalan ELV YE SELA- SE DE (üç il KARS; ARDAHAN; BA- TUM esaret süresince Ruslar, okullar kapatm fllar, Camileri açm fllar, Askere almam fllar, vergi almam fllar, Ardahan ve köylerinden Kaz m Karabekir taraf ndan toplanarak e itim kurumlar na gönderilen birinci kuflaklardan çok de erli ö retmenler yetiflmifllerdir. kinci kuflak bizleriz. Kars ortaokul ve lisesinden baflka do uda Erzurum ve Trabzon da güçlü liseler vard. Rize den pek az, Artvin, Ardahan, Sar kam fl ve I d r dan gelen ö renciler parmakla gösterilen ö rencilerdi. suçlular da mahkemelerde yarg lamam fllar. Esir uluslar için CAZ P yönetim. Ardahan Ruslardan geri al nd - nda kaymakaml k kaleminde çal - flacak okuryazar kimseleri bulamam fllar. Ardahan ve köylerinden Kaz m Karabekir taraf ndan toplanarak e itim kurumlar na gönderilen birinci kuflaklardan çok de erli ö retmenler yetiflmifllerdir. kinci kuflak bizleriz. Kars ortaokul ve lisesinden baflka do uda Erzurum ve Trabzon da güçlü liseler vard. Rize den pek az, Artvin, Ardahan, Sar kam fl ve I d r dan gelen ö renciler parmakla gösterilen ö rencilerdi. Birkaç sene önce stanbul da teknik Üniversite dahil birkaç Üniversite de rektörler Ardahanl on kadar fakültenin dekanlar da keza Ardahan n çocuklar ndand. Çocuklar m z zekidirler; kimseler okutmazlarsa üzerlerine durulmazsa onlar ne yaps nlar. May s ay nda bir davada bilirkifli olarak Ardahan a gitmifltim. Ö retmen evinde kald m. Befl y ld zl otel gibi, befl gün süre ile lise ö retmenleri ve milli e itim müdürü ile görüfltüm. Hepsinin niyeti Ardahan dan biran önce kaçmak, yararl olmad klar meydandayd. Ardahanl ö renciler üç senedir üst üste üniversite s navlar nda Türkiye sonuncusu geliyorlar. stanbul daki büromdan Ardahan valisi ile telefonda görüflüp, Ardahan için yüz karas durumun nedenlerini ö renmek istedim. Önce küçümsedi, kimsiniz, nesiniz, niçin soruyormuflum fleklinde tav rlara girdi. Kim oldu umu anlatt m. Lütfen diyalo a girdik. Yine bir haziran ay idi, Ardahanl ö renciler üniversite s navlar nda sonuncu olmufllard, yine valiyi arad m, bu konudaki hassasiyetimi kendisine ilettim. Vali bey bana cevaben Önümüzdeki ö renim y l nda, Tugay la ifl birli ine girece iz, ö retmen kadromuzu geniflletece iz... Vs dedi. Bu konuflmam z n üzerinden iki ö renim y l geçti; durumda bir de- ifliklik yok. Bu durum beni çok fazla üzmektedir. Bu durumun sorumlular - n k n yor ve tüm Ardahanl hemflerilerimizde takipçi olmalar n diliyorum. Eylül - Ekim 2008 Serhat Kültür 13

14 Pompei ve Kars Erkan KARAGÖZ Av. Tarihçi-Yazar-Heykelt rafl 79 YILINDA, yani bundan 1928 y l önce y l nda Vezüv yanarda püskürür ve o devrin en görkemli kentlerinden olan Pompei kenti k zg n küller ve lavlar alt nda kal r. Bu olay tarihçiler taraf ndan not edilir, Pompei de yaflananlara tan kl k edenlerin ve orada yak nlar olanlar n ac lar y llar geçtikçe unutulurken tarihçilerin tan kl klar her yeni yaz - lan tarihin önüne bir not olarak düflmeye devam eder. Ve Pompei nin küllerinin so umas n n üzerinden iki bin y la yak n bir zaman geçtikten sonra insanlar o dehflet an n n izlerini bulmak umuduyla, sab rl, yavafl bir çal flmayla ve geçmifl zaman a tlar n duyarak kulaklar nda; ikibin y l önce günefle, ayd nl a, havaya ve suya veda etmifl bir kentin, Pompei nin sokaklar - n gün fl na ç kar rlar. Küllerin alt nda ac yla k vranmaya bile vakit bulamayan hayvanlar, nefessiz kalan, belki de son nefesinde çocuklar na, sevgilisine, seni seviyorum, diye hayk ran bir adam n, bir kad n n tafllaflm fl bedenlerini ç - kart rlar. Gün fl na ç kan sadece u ursuz bir olay n dilsiz tan olan canl lar de ildir. Kentin o bin bir emekle, al n teriyle, ac n n ve gözyafl n n birbirine kar flt emekle yap lm fl evleri, yollar, sokaklar, hanlar, hamamlar da ç kar. Her fleyi yakan, kavuran küllerden artakalan her fleyi yani. Sözü Kars a getirece im. Art k Kars kenti de Pompei nin üzerinden kald r lan küller gibi kadim geçmiflinin üzerine serpilen umutsuzluktan, yok say lmadan, görmezden gelinmeden, bir kenara at lmadan oluflan küllerinden s yr l yor. Evet, t pk Pompei gibi. Kars la Pompei nin aras ndaki benzerlik tam da burada. Kars küllerinden silkiniyor; tarihiyle, kültürüyle, görene i gelene i, do as yla yeniden ortaya ç kart l - yor. Bunu ne devlet yap yor, ne de resmi görevliler. Bu Kars ayd n n içinin bir yerinde sakl tuttu u kararl - n n bir ürünü. Son on y la yaklaflan bir dönemde Kars ayd n ucundan tutuyor bu unutulmufllu u, görmezden gelmeyi süpürme eyleminin. Kimi yak n tarihinde sakl olanlar ; üretim araçlar yla, yeme- içme kültürüyle, kimi siyasal belgeleri, bildirgeleriyle silinmifl, y rt lm fl, çöpe at lm fl foto raflar yla, kitaplar yla, mektuplar yla yok edilmifl geçmiflini bulup ç kart rken; kimi de bu co rafyan n sa dan da, Musa dan da öncesine vurup kazmay, neflteri; un ufak ediyor yok sayman n tortular n ; tarih öncesini ç kart yor gün fl na. Kafkasya, kültürlerin, dillerin harman oldu u bir yerse; Kars o harmanc n n yaflad ülkedir, diye düflünüyorum. Karsl l Kars l olmay k s r bir hemflericilik olarak alg lay p; bana ne Kars tan, Kars ta do muflum; ama insan n karn n n do du u yerdir memleketi, diye s rlara özgü bir felsefeyi kendilerine k lavuz edinen; ya da; paras olan ve bunu benimle paylaflan benim hemflerimdir, diyenlere; bir yoksul kentlisinin çaresizli ine çare olmaktan korkan, sak nan; bu nedenle de kökünü saklayanlarla sözüm yok. Beni sözüm bir Emantal* ustas n n sabr yla saatler, geceler ve günler boyu çal flan ve usul usul hedefine ulaflan kentimin ayd nlar nad r. Ellerinize, eme inize sa l k ve de ha gayret! At lacak daha çok külümüz, yap lacak daha çok iflimiz var. Çünkü bu co rafyan n gün fl - na ç kar lmay bekleyen daha pek çok de eri, aymazl n, vurdumduymazl n molozlar alt ndad r. * Emantal(emmantel): Genellikle sviçre Peyniri olarak bilinen Emantal kar fl k, delikler oluflturan fermantasyon süreci nedeniyle baflar yla üretilmesi en zor olan peynirlerden biri olarak düflünülür. 14 Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

15 Türk Hava Yollar (THY), Airbus 230 Yolcu Uça na Sar kam fl ad n Verdi SERHAT KÜLTÜR HABER DE ERL Hemflerimiz Sar kam fl Dayan flma Grubu Baflkan Prof.Dr. Bingür SÖNMEZ hocam z Türk Hava Yollar (THY) filosuna katt (Airbus 230) Yolcu uça na SARIKAMIfi isminin verilmesini çok önemli ve anlaml oldu unu söyledi. fiehitlerimizin ruhlar o göklerde zaten dolafl - yordu ama flimdi art k SARIKA- MIfi flehitlerinin isimleri de göklerde dolaflacak dedi. Bu konuda De erli hocam z Prof.Dr.Bingür SÖNMEZ duygular n ve bu anlaml uça n hikâyesini flöyle anlatt : Atatürk Hava Liman Anadolu Ajans müdürlerimizden, hemflerimiz Ömer Baflt mar kardeflimiz beni arayarak THY yeni gelecek uçaklar na art k ilçe isimleri koymay düflündüklerini bildirdi. Bunun üzerine Sar kam fl Dayan flma Gurubunun 2. Baflkan Sevgili Ahmet Günay ile birlikte THY Genel Müdürü Say n Temel Kotil i ziyarete gittik. Kendilerine Atefle Dönen Dünya: Sar kam fl kitab m zdan ve baflka Sar - kam fl kitaplar ndan arma an ettik. Kendilerine Sar kam fl flehitlerini anlat rken kendisinin dedelerinin de 10 Kolordu içinde Allahuekber da lar nda flehit olduklar hat rlatt k. Kendileri bize 4 dedesini o da larda yitirdi ini anlatt. Kendilerine flehitlerimizin an s na yeni gelen bir uça a SARIKAMIfi ad n n konulmas isteklerimizi belirttik. Bunun çok zor bir ifl oldu unu, görülen bask lar üzerine ilçe isimlerinin konulmas ndan vazgeçildi ini, bu iflin art k bakanl k taraf ndan takip edilece ini bildirdiler. Yan ndan ayr ld m z zaman bu iflin olabilece inden pek umutlu de ildik. Daha sonra gerek genel müdürümüz gerekse Bakanl k düzeyinde yapt m z çal flmalarda bu ismin bir ilçenin ismi olarak yorumlanmamas n, bu ismin flehitlerin sembolü olarak alg lanmas n müteaddit defalar hat rlatt k. Say n Genel müdürümüz üstün katk lar ile bu dev uça a (Airbus 230) Sar kam fl isminin konulmas ile art k flehitlerimizin ruhlar gibi isimleri de semalarda dolaflacak. Aral k ay nda Atatürk Hava Liman nda açaca m z Sar kam fl 1914 Sergisinde bu uça m z n ünlü uçak foto rafç s Say n rfan Çal flkan n çekece i di er foto raflar da sergileyece iz. Bu kutsal uça a hay rl, kazas z, belas z uçufllar diliyoruz, Sn Genel Müdürümüze sonsuz teflekkürlerimizi sunuyoruz. Foto raf: rfan Çal flkan Eylül - Ekim 2008 Serhat Kültür 15

16 Kalp hastalar yaz mevsiminde dikkatli olmal SERHAT KÜLTÜR HABER Yaz aylar ndan etkilendikleri için, koroner kalp hastalar n n afl r s caklardan kaç nmalar gerekiyor. Uzmanlar hastalar n günde en az 2 litre su içmeleri, a r ve ya l yemekler yerine günü sebze ve meyveyle geçirmeleri gerekti ini kaydediyor... Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Baflkan STANBUL - Memorial Hastanesi Kalp Cerrahisi Bölüm Baflkan Prof. Dr. Bingür Sönmez yapt yaz l aç klamada, kalp kapak hastalar n n yazdan etkilenmelerinin, yüzde 90 oran nda idrar söktürücü kullanmalar ndan kaynakland n söyledi. Prof. Dr. Sönmez, Çünkü bu hastalar, vücutlar ndaki fazla su ve tuzu idrarla atarlar. Ancak yaz n çok terledikleri için terlemeyle de tuz ve su atacaklar ndan özellikle tuz kay plar afl r miktarda olmaktad r. Bu da halsizlik, bitkinlik ve ritm bozuklu- una yol açabilir. O nedenle yaz n bir otomobilin nas l karbüratör ve klima ayarlar yapt r l yorsa, kalp kapak hastalar n n da doktorlar na dan flarak, idrar söktürücü ilaç dozunu gerekli miktara gelecek flekilde azaltmalar gerekiyor diye de erlendirdi. TER KAYBI KAN AKIfiKANLI INI AZALTIYOR Koroner kalp hastalar nda ise kan ak flkanl n n çok önemli oldu- Koroner kalp hastalar na kan suland r c ilaçlar veriliyor ki, kanlar n n ak flkanl arts n. Ancak koroner kalp hastalar yaz aylar nda çok fazla terledikleri için 1-2 litrelik su kay plar nda kanlar koyulafl yor ve ak flkanl da buna ba l olarak azal yor. Bu da çok kritik olmayan bir darl kta oluflabilecek bir p ht n n hiç beklenmeyen ve sonu ölümle sonuçlanabilen bir enfarktüse neden olabilme ihtimalini art r yor. Bu nedenle koroner kalp hastalar afl r s caklardan kesinlikle kaç nmal lar. unu ifade eden Sönmez, flunlar kaydetti: Bu hastalara kan suland r c ilaçlar veriliyor ki, kanlar n n ak flkanl arts n. Ancak koroner kalp hastalar yaz aylar nda çok fazla terledikleri için 1-2 litrelik su kay plar nda kanlar koyulafl yor ve ak flkanl da buna ba l olarak azal yor. Bu da çok kritik olmayan bir darl kta oluflabilecek bir p ht n n hiç beklenmeyen ve sonu ölümle sonuçlanabilen bir enfarktüse neden olabilme ihtimalini art r yor. Bu nedenle koroner kalp hastalar afl r s caklardan kesinlikle kaç nmal lar. Güneflin dik konumda olmad sabah erken ve akflam üstü saatlerinde denize girmeliler ve bol bol su içmeliler. Su, onlar n terlediklerinde kaybettikleri su miktar n geri kazand r yor. Her iki grup kalp hastas için de önemli olan birkaç noktadan birinin günefl önünde kesinlikle alkol al nmamas oldu unu vurgulayan Sönmez, özellikle yüksek tansiyonu olan hastalar n az az s k s k yemesi, a r ve ya l beslenmekten kaç nmas gerekti ini aktard. GÜNDE EN AZ 2 L TRE SU TÜKET LMEL Sönmez, koroner hastalar n n günde en az 2 litre su içmeleri, a r ve ya l yemekler yerine günü sebze ve meyveyle geçirmeleri gerekti- ini kaydetti. Kalp kapak hastalar ve koroner kalp hastalar n n günün en s cak oldu u saatleri aras nda d flar da dolaflmamalar uyar s nda bulunan Sönmez, Kesinlikle spor yapmamal, yürüyüfl için de sabah erken ya da güneflin batmak üzere oldu u saatleri tercih etmeliler. Denizden faydalanma konusunda ise bu kadar hassas olmalar na gerek yok. K sa süreli denize girip tekrar gölgelik alanlar tercih edebilirler dedi. 16 Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

17 Benim Bir Kar ncaya Ulu Nazar m Vard r (Yunus) Av. fiengül KARSLI HEP derler ya hayattayken de- erini bilemedik. Bu söz sadece toplumun önde gelenleri için söylenmemeli. Tüm sevdiklerimiz, tüm sevenlerimiz içinde söylenmeli. Okuyanlar an msayacakt r geçen y l sonbahar nda sevgili babamla uzun bir ayr l a düfltük. Asl nda O na olan sevgimi her f rsatta dile getirmifltim ama... Keflke daha da fazla söyleseymiflim, daha da fazla tonton yanaklar ndan öpseymiflim... Daha da fazla kol kola uzun yürüyüfller yapsaym fl m... Birlikte daha da fazla memleket kurtaran sohbetler etseymiflim... Keflke hiç of baba dahi demeseymiflim... Bu liste daha çok uzar eminim. Ama listenin uzunlu undan kimseye hiçbir fayda olmayacakt r. Asl nda hayat m za bize sunulmufl olan tüm sevgilerin k ymet bilmemezli i hakim de ilmidir hepimizde. Sadece anne baba ya da sanatç, bilim adam de ildir ki yaflarken de erini hakk yla veremedi- imiz. Bir daha göremem duygusunu hissetmemekten ya da bu duygudan uzaklaflma hissinden midir bu. Asl nda baflkalaflma olarak alg lamak gerekirken Yokluk yok olufl olarak de erlendirdi imizden, ya da öyle düflünmekten midir hep bu k ymetsizlik. Aksi halde sadece saatlerle ölçülecek bir ömrü olan kelebe e baflka bakard k e er ne büyük bir flaheser oldu unu ve asl nda yok olmayaca n düflünsek. Ya da dal ndan kopunca solacak bir gülün as l görevinin bize sunulmak oldu unu düflünsek. Kâinat n ve içinde bulunan her fleyin insano lunun rahat ve mutlulu u için oldu unu s k hat rlasak nas l da k ymetli olurdu bizlere. Keflke daha küçükken bunlar n fark na varsayd k ne çimenlere basard k ne çiçekleri kopar rd k, ne kufllar sapanla vurmaya çal fl r ne denizlere çöp atard k, ne anne babam z bize k zd nda ya da baz engeller koydu unda bizi sevmedikleri hissine kap l rd k. Asl nda bu kadir bilmezlik sadece sunulanlara de il içtimai hayat n düzeni ve huzuru ad na yap p ettiklerimizde de eksik de il. Cennet vatan n, hür yaflaman n, kimliklere, adlara, flekillere bakmaks z n birlikte yaflaman n k ymetinin gere ince fark nda m y z? Farkl l klar n bizler için farkl güzellikler oldu unu bizlerin zenginli i oldu unun fark nda m y z? flte bu fark nda olamaman n ve bunun getirdi i k ymet bilmezlik nedeni ile geçmifle ait piflmanl klar n ve gelece e ait kayg ve endiflelerin tesirinde kald m zdan, içinde bulundu umuz an verimli yaflay p de erlendiremez oluruz. Ancak flu an için var oldu unu fark edenler ise an, anlaml bir yat r ma dönüfltürebilmekteler. Dolay s yla içinde bulundu umuz andaki f rsatlar n fark nda olabilirsek ancak bu f rsat de erlendirebilme imkân m z olur. Ayn camdan bakan iki kifliden biri, cam n üzerindeki kirleri görürken, di eri de cam n ilerisindeki tepeleri ve ufku görebilir. Dünyay kara gören insan, herkesi kendisi kadar kötü san r ve bunun için herkesten nefret eder. (Bernard Shaw). J.Harris,: Kötümser yaln z tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki fl görür, gerçekçi ise tünelle birlikte hem fl hem de gelecek treni görür.aslinda NASIL BA- KARSAK ÖYLE GÖRÜRÜZ. Simyac isimli romanda anlat - lan bir hikâye de, fark fark etmek hadisesini, çok güzel ortaya konmaktad r. Genç bir adam yafll ama bilge kral n saray na gider. Bilgeli i arayan gence, kral; içinde s v ya bulunan bir kafl k verir ve gençten, ya dökmeden saray dolaflmas n ister. Genç kafl kta bulunan ya dökmeden saray dolafl p kral n huzuruna gelir. Kral gence sorar: Salondaki acem hal lar n gördün mü? Genç görmedi ini belirtir. Kral gence kütüphanesini, tablolar - n, saray n güzel bahçelerini görüp görmedi ini sorar ve gençten hep hay r! cevab al r. Bunun üzerine kral gence saray bir kez daha dolaflmas n ve saray n güzelliklerini görmesini ister. Genç saray tekrar dolafl r ve bütün güzellikleri görür. Ancak bu arada, elindeki kafl kta bulunan ya da dökülmüfltür. Kral gence flöyle der: bilgelik; ya dökmeden, dünyaya bakabilmek ve ondan faydalanmakt r. Kafl ktaki ya, insanlar n görevlerini ve çevresine karfl olan sorumluluklar n temsil etmektedir. Saraydaki güzellikler ise, dünyay ve hayat yaflamay ve yaflamaktan keyf almay sembolize eder. Bu hikâyeden ç kar lacak derslerden biri de; kifli hem sorumluluklar n n bilincinde olup çevresine ve dünyaya karfl sayg l, hem de dünyadan yaflamdan keyf al rken çevresinin ve sevdiklerinin fark nda olup de erini bilmesi gerekti i olsa gerek. Asl nda sen gittin ya art k her fley ben gidiciyim diyor...(ölümünün 1. y l nda ve her an nda sayg ve minnetle) Eylül - Ekim 2008 Serhat Kültür 17

18 Kafkasyan n Büyük Harp ve htilal Kahraman KAFKAS-RUS mücadelesinin unutulmaz simas, Rus ordular n dize getiren büyük mücahit, Kafkas Kahraman, âlim ve Veli yi anlatabilmeye hangi flahsiyetin tasviri ve hangi kalemin gücü yetebilir acaba? fiahsen ben bile bu sat rlar yazarken son derece gergin ve heyecanl - y m. Sanki hemen kalemimin ucundan, 2 metreyi aflk n boyu-posu, kartal bak fllar ve Rus Çar n n dahi almaya cesaret edemedi i muhteflem k l c ile karfl ma dikilip hesap soracakm fl hissine kap larak tir tir titremekteyim. Tarihteki en büyük gerilla lideri olarak kabul edilen bu muhteflem zat, ne kâ tlara s abilir nede destanlara. Bu fliir yazmaya benzemiyor ve ben koskoca Kuzey Kafkasya n n efsanevi lideri devletleflme çabalar n n en görkemli flahsiyeti için herkesin bildi i ansiklopedik bilgiler yazmak istemiyorum. O lider ki tam 25 y l boyunca küçücük ordusuyla Rus ordular na kan kusturmufl Kafkas kartal ünvan n kan - n n son damlas na kadar hak ederek alm flt r. O muhteflem bir askeri deha idi. nan lmaz mücadeleci, gözü kara ve Da stanl Kumuk Türklerindendi. Onunla birlikte 25 y l süren mücadele sonucunda Kuzey Kafkasya n n her kar fl topra flehit kan yla sulanm fl ve her k y s bir savafl n siperi olmufltur. Kafkasya da günefle bak p ta fiamil i hat rlamamak mümkün de- ildir. O Kafkasya n n kara günlerini ayd nlatan bir günefltir sözleri bu günkü Kafkasya için de geçerlidir. Bu Nesrin NAZ KARADUMAN gün de verilen ba ms zl k mücadelelerinin yolunu fiamil Günefli ayd nlatmaktad r. fieyh fiamil; bugünkü ve yar n ki Kafkasyal lara yol gösteren bu büyük insana selam durarak ruhu flad olsun diyorum. Yazm fl oldu um fieyh fiamil in Torunlar fliirimi siz okuyucular n be- enisine sunuyorum. Sa l k ve mutluluk dileklerimle. fieyh fiam L N TORUNLARI Yedi veren gülleri açm fl... Katmer... Katmer Gökkufla nda ki... Yedi rengin için de, Bakire bir k z gelin olmufl... Yüksek... Yüksek Bozk rlarda Ba lam fllar gökkufla n beline... Nergisler, zambaklar safa durmufllar... Ural -Altaylardan seyre bakmaktalar... Afla larda... Bozk rlarda Ya z atlar kofluyorlar dörtnala... Uçarcas na Bozk rlarda... Da larda Bedenlerinin... Ruhlar n n Özgürlü ünü yafl yorlar... Doya... Doya Dü ün dernek kabul eylemifl... Thamato emirler vermifl... Keçe çad rlar n içine... Serilmifl sofralar... At lm fl boy boy siniler... Oturmufl bafllar na güveyi... Hatiyako koflar bir ileri,bir geri... Kamilepsler çal n r... Lezginkalar oynan r... Bozk rlardan arfla do ru yükselir... Gümbür gümbür davul sesleri... leri de menzile durmufllar... Cavgan için,at cambazlar... Çal n r cirit havalar... T r sa kalkarlar... At cambazlar n n evcimen atlar... Breh... Breh Breh Hep ileri... leri Muhteflem bir manzara... Serilmekte gözler önüne... Sanki tarih öncesi film kareleri... flte... flte Onlar... Savaflç fieyh fiamil in torunlar Kartal gibi açm fllar kanatlar n... Dikmifller flahin bak fllar n... E memifller... E memifller Hiç kimseye boyunlar n... Tarihe vurmufllar damgalar n... Dünyan n... En savaflç milleti unvan - n alm fllar... fieyh fiamil in torunlar... ONLAR TAR H N YEN LMEZ SA- VAfiÇILARI Bornova/ ZM R Aç klamalar: Cavgan: Cirit oyununun farkl yörelerde kullan lan bir baflka ismi Thomate: Çerkezlerde e elenceyi toplant y yöneten kifli. At cambaz : Cirit ustalar na verilen at Kamileps: Çerkezlerde dü ünlerin bafl çalg s Hatiyako: Dü ünü idare eden kifli Lezginka: Kakaslarda genç k z ve erkekelerin oynad çok ünlü bir halk dans. 18 Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

19 Üsküdar da Bir Gün Av. Akay BEfiMART BAZI akflamlar stanbul, Üsküdar akflamlar na tafl ç kart rcas na vurdum duymaz oluyor. Gözlerim sözcüklerini yitirdi im ufka m hlanm fl minarelerin görüntülerine tak l - yor. Binlerce kez yürüdü üm bu sokaklar yorgunlu umu bile bo az ma diziyorlar. Her akflam bir fleylerden h zla kaç yorum sanki. Üsküdar da Befliktafl motorlar - n n kalkt iskeleye do ru a r a r yürüyorum. Etrafta çiçek satan çingeneler var. Ve çiçekler isimlerini bildi im ama hangileri oldu unu kestiremedi im çiçekler. çimden flunlardan flu sar ve morlardanalsam diyorum. Sonra bu iste imi yaran bir soluklanma ile savuflturuyorum. Bir banka iliflip gelen geçeni seyrediyorum. Son yapt m fleylerden geriye do ru gidiyorum. Bafl m iki elimin aras na al yorum. Bir elimi yavaflca surat m n miskinli inden s y r p dizimin üstünden afla ya do ru b rak yorum. O zaman kafam hafifçe bir yöne do ru sallan yor. Gözlerim uzaklara dolan yor. Denizin akflam lofllu una kanan mavili i bo az n o hovarda ak nt lar ile güneflin köfle bucak k r nt lar na direniyor. Donuk günefl oradan yine bir sevgi yakamozu aldatmadan batmak istemiyor. Bir bal kç sandal uzak bir fl a dolanm fl. Ç rp nan dalgalar okflamaya çal fl yor. Sessizce uçan mart lar sadece günefle ulafl yor. Gerilere do ru düflünmeye devam ediyorum. Yaflam n içinden yaflam m z en c lk ayr nt lara s y - ran titrek belli belirsiz umut yolculuklar bunlar... Z rva sevgi tutanaklar ile yaflam savunma çabas yetmiyor. Eli mahkum içkileri ile kafalar buland rmacas na laf ebeli i taslaman n boyutlar, dupduru gözlerime s m yor. Yaln zl ma bulanm fl sözlerin gitar ç l klar aras ndan ayaklar ma dolan yor. Tutars z m r ldanmalar mla sevgi sözcüklerinin alaboras na kap lmamak için kendimi zor tutuyorum. Gün yorgunlu una karfl kesin bir çizgi ile karanl n rengini vermek çok u raflt r yor beni... Gecelerin kuytulu u da ürpertiyor içimi. Bir zaman sonra yine al p bafl m gidiyorum. Gün yorgunlu una karfl kesin bir çizgi ile karanl n rengini vermek çok u raflt r yor beni... Gecelerin kuytulu u da ürpertiyor içimi. Bir zaman sonra yine al p bafl m gidiyorum. Buralara kadar her fley yolunda gidiyor. Zaten as l bundan sonra akflam zor geliyor bana. Neki art k üflüyorum. Aradan zaman geçiyor orada böylece kalmak bu buruk hüzne anlams z bir sevinç kat yor nedense. Fazlaca büyük olmayan bir motora biniyorum. Tan mad m bu insanlarla içiçe olmak bile sevindiriyor beni. Il k bir rüzgar okfluyor yüzümü. NEDEN GELMED N Denizde dalga var Havada rüzgar.. Kar ile sel ile seni bekledim. Ne mektubun geldi, Ne de bir haber, Atefl su ile birleflti ama, Sen bana yine de neden gelmedin. Kabrime bir çiçek inan az gelir Karak fl geçer bahar olur yaz gelir Her yan mdan seda ile saz gelir Sen bana yine de neden gelmedin. Gelme olsun ben sana dar lmam Yine de senin yolundan ayr lmam Ama hasretine dayanamam Sen bana yine de neden gelmedin. A. Beflmart 2000/ st. DEN ZDEN GELEN SESLER Denizden gelen dalga sesleri Hayata sunulan bir beste midir? Yapan kim? Yazan kim? Kime sunuldu bu beste bu sözler? nsan o luna bu lütuf, nsan o luna bir flifa Dertliye derman Dertsize ferman Cofl bu sesle Kofl bu sesle Bu ses kesilmez as rlarca. Bu süreye iyi uy Bu ahenge ilgi duy Duyki yaflad m z Var oldu umuzu anlayas n Bu yolda mutlu olas n. A. Beflmart 2000/fiarköy Eylül - Ekim 2008 Serhat Kültür 19

20 Kalp Dostu Besinler A LIKLI kalbe giden yol, sa l kl besin- geçiyor. Çünkü bu besinler, da- Slerden marlar temizleyerek ve kan bas nc n düflürerek kalp sa l na önemli katk lar sa l yor. Kalp dostu besinlerin, kalp sa l üzerinde ne gibi olumlu etkileri var? Doymam fl ya oran yüksek olan bal k ve kabuklu deniz ürünleri ise, hem kan n p ht laflmas n azalt yor hem de kalbin ritmini düzenliyor. Bal n yan s ra tah l ürünleri, kabuklu kuru yemifller, ayçiçe i, soya ve m - s r ya lar nda bulunan Omega 6 ya asitleri, doymufl ya lar n aksine kötü kolesterolün düflürülmesine yard mc oluyor. Hangi besinler kalp dostu? Zeytinya, so an, sar msak, spanak, fasulye, pirinç, f nd k, domates, elma ve greyfurt gibi besinler...doymufl ya lar yerine, zeytinya kullan m, kandaki kolesterol miktar n azaltarak kan bas nc n düzene sokuyor. Zeytinya özellikle kalp ve damar sa l - aç s ndan son derece yararl bir besin. Kalbe sa l k veren besinler Bal k: Protein, vitamin (B6, B12), selenyum ve demir kayna. Yüksek derecede Omega 3 ya asidi içeren somon, uskumru, ton bal gibi bal klar kalp sa l na son derece yararl. Bal k, kan p ht laflmas n azaltarak ritim bozukluklar n engelliyor. Süt ve süt ürünleri: Süt ve yo urt gibi mand ra ürünleri yüksek kaliteli protein, kalsiyum, B vitamini, mineral ve düflük miktarda ya içeriyor. Fasulye: Protein ve karbohidrat içeri i sayesinde besleyici bir g dad r. Ayr ca potasyum, magnezyum, selenyum gibi mineraller içerir. Ba rsaklar düzenler ve yaratt - tokluk hissi nedeniyle diyet yapanlar için faydal d r. Kuflkonmaz: Düflük kalorili bir g dad r ve B6 vitamini, folik asit, C vitamini, keratin ve çeflitli lifler içerir. 1 kase hafllanm fl kuflkonmaz vücudun günlük B vitamini ihtiyac - n n yüzde 66 s n karfl lar. Elma: Çözülebilen ve çözülemeyen 2 tür lif içerir. Çözülebilen pektin lifleri sayesinde kolesterolün düflmesine yard mc olur. Uz. Dr. Deniz fiener Memorial Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Arpa: Karbonhidrat deposu arpa, B6 vitamini, demir, çinko içerir. Kötü kolesterolün düflmesine yard mc olur. Muz: Potasyum içeri i nedeniyle bir mineral deposudur. Yüksek tansiyonu ve kötü kolesterolü düflürür. Pancar: Zengin bir potasyum ve folik asit kayna d r. Çok düflük kalorilidir. Sebzeler aras nda en fazla do al fleker içerenidir. Sar msak: çinde bulunan besin ö elerinden dolay damar içinde p ht laflmay engelleyerek kroner kalp hastal klar n n oluflma riskini azalt r. Her gün 1 difl sar msak yenilebilir. Bal k ya : Kanama zaman n uzat r, damar içi t kan klar n n azalmas nda etkindir. çeri indeki omega-3 ya asitleri yüksek antioksidan özelli indedir. Ceviz, f nd k: Yüksek antioksidan özelli i olan omega-3 ve E vitamininin yan s ra magnezyum ve posa da içerir. Haftada 2-3 kez 6-7 f nd k, 2-3 ceviz tüketilmelidir. Yulaf, çavdar, tam bu day un: B ve E vitamini içeriklerinden dolay kalp hastal klar n önleyici özellikleri vard r. Yulaf gevre i, kepekli ekmek, kepekli makarna ve pirinç, bulgur tüketimi art r lmal d r. Yeflil çay: Çayda bulunan polifenoller, antioksidan özelli i nedeniyle kalp hastal klar n n engellenmesinde etkili oluyor. Siyah çay ve kahve tüketimi yerine yeflil çay, adaçay, papatya, rezene gibi bitki çaylar n n tüketimi art r lmal. Domates-karpuz: Antioksidan özelli i olan laykopeni yüksek oranda içeri i için yap lan araflt rmalarda kalp hastal klar oluflum riskini azaltt bilinen bir gerçektir. Soya: Yüksek protein içeri inin yan s - ra içerdi i B1, demir, çinko, fosfor, magnezyum sayesinde kalp hastal klar n n engellenmesinde etkili oluyor. Yap lan çal flmalarda düzenli olarak günde 25 gram soya tüketiminin kalp hastal klar n n oluflum riskini azaltt saptanm flt r. Keten tohumu: Doymam fl ya asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve omega-3 içeriyor. Bu sayede kalp hastal klar na karfl koruyucu etkisi bulunuyor. Her gün 1 çorba kafl keten tohumunu yo urt, çorba gibi besinlerin içine kat larak tüketilebilir. Beslenme program nas l planlanmal? * Günlük al nan kalori miktar azaltmal * Kat ya lar yerine bitkisel s v ya lar (zeytinya, f nd k ya, ayçiçe i ya, soya ve m s rözü ya lar ) düzenli ve belirli düzeylerde tüketilmelidir. * Bal k tüketimi art r lmal d r. K rm z et tüketimi haftada bir olarak s n rland r lmal d r. Tavuk ve hindi gibi beyaz et tüketimine a rl k verilmelidir. * Ya içeri i yüksek po aça, cips, kek, pasta gibi g dalar tüketilmemelidir. * Besinler piflirilirken zgara, bu ulama, hafllama gibi yöntemler tercih edilmelidir. * Tuz tüketimi azalt lmal d r. * Günlük ö ün say s art r lmal d r. * Alkol al m azalt lmal, sigara tüketilmemelidir. * Haftada 3 kez egzersiz yap lmal d r. * Basit fleker içeren tatl lar ve rafine edilmifl g dalar yerine posa içeri i yüksek, saflaflt r lm fl tah l ürünleri, kuru baklagiller, sebze ve meyve al m art r lmal d r. Tuzdan uzak durun Ya oran yüksek olan yiyecekler, mevcut koroner kalp hastal klar n tetikledi i gibi, kötü kolesterol düzeyini art rarak bu hastal n ortaya ç kmas na neden olabiliyor. Uzak durulmas gereken en önemli besin maddesi, tuz. En tehlikeli üç beyaz dan biri olan tuz, fazla tüketilmesi durumunda tansiyonu yükseltmektedir. Yüksek tansiyon ise kalp hastal klar na yol açabildi i gibi böbrek yetmezli i ve felce neden olabiliyor. Ancak yemeklerde tuzu (sodyumu) azaltmak, yüksek tansiyon hastalar nda kan bas nc n n düflürülmesine yard mc olur. Memorial Hastanesi Sa l k Grubu Dergisi 20 Serhat Kültür Eylül - Ekim 2008

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı