1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r."

Transkript

1 1.1.Ayd nlatma Linyesi Tan 1. C AYDINLATMA Dagit m tablosundan son ayd nlatma armatiirüniin baglandigi buata kadar olan hatlard r. Ayd nlatma linyelerinde en az 6 amperlik sigorta kullamhr ve linye sigortas olarak adlandinhr Standart Kablo Kesitleri Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r. 1.2.Ayd nlatma Sortisi Tan Linye hatt ile ayd nlatma ayg (armatiirü) aras ndaki ba lant hatt r. Elektrik? Tesisleri Yönetmeli i ne göre bir ayd nlatma linyesine en fazla 9 ayd nlatma sortisi ba lanabilir Standart Kablo Kesitleri Ayd nlatma sortisi kablosunun kesiti en az 1,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r.

2 Dagitiml ekil 1.1: Ayd nlatma linyesi ve ayd nlatma sortisi 1.3. Armatiirlerin Çe itleri ve Yap lan Ic ayd nlatma tesislerinde kullan lan armatiirlerin standard Tiirk Standartlan Enstitiisii taraf ndan (TS-593, TS-3430, TS ve TS-8698) yap lmi t r ve armatiir imalat nda kullan lan malzemelerde TS uygunluk belgesi aranmaktad r. Armatiirler isminin öniindeki harflerle belirtilir Akkor Flamanh ve Gazh De arj Ampul Armatürleri Çe itli tipleri vard r, bunlan s rayla inceleyelim Tip A Tijli (Sark th) Armatür cm çap nda opal cam globlu, 150 cm uzunlu unda, tijli (sark th) aliiminyumdan yap lmi armatiirdiir Tip B 1 Tavan Armatürü Resim 1.1: Tijli armatür cm çap nda opal cam globlu armatürdür.

3 Tip B 2 Tavan Armatürü Resim 1.2: Tavan armatürü cm çap nda opal cam globlu, aliiminyumdan yap lmis, siirgiilii tutuculu, 0,50 mm kal nhgmda DKP sac gövdeli armatiirdiir Tip C Porselen Kaideli Armatür 16-21,5 cm çap nda, lastik contal, vidal opal cam globlu duvar veya tavan armatiiriidiir Tip E Çdik Teni Kafesli Etan Armatür Üzerinde? elik tel kafes bulunan, camh, lastik contal, özel aliiminyum althkh, kolayca afilmayacak ekilde iiretilen armatiirdiir. Tavan ve duvar için iki ayn tipte iiretilir. Resim 1.3: Çelik telli etan armatür Tip G Çift Duylu Tijli (Sark tl ) Armatür Tip A tijli armatürün iki duylu olarak üretilen bir çe ididir.

4 Tip H Atelye Armatürü Tavan yiiksekli i fazla olan atelye, spor salonu fabrika gibi yerlerde kullan lan yap nda yakla k 40 cm çap nda 1mm sacdan emaye f rm boyah, kontak iticili ve soket ki t rma yay, porselen duyu bulunan armatiirdür. Yap na ek olarak gerekti inde kondansatör, balast, tij ve cam tak labilir Tip J 1 Asma Tavan Armatürü Resim 1.4: Atölye armatürü Yap nda yuvarlak kordon, duy ve rozans bulunan armatürdür. Tavan armatürüdür Tip L Etan Armatür Resim 1.5: Asma tavan armatürü Dökme demir veya alüminyum gövdeli, opal cam veya effaf globlu, lastik contal armatürdür. Gövdesi nemli ve tozlu yerler için özel üretilir.

5 Tip N Avize Armatürü Tij uzunlu u 60 ile 80 cm aras nda de en, madeni kollan ve porselen duyu bulunan armatiirdiir. N 1 tipi bir kollu, N2 iki ve tic kollu, N3 tipi 4 ve 5 kolludur Tip O Aplik Armatürü Resim 1.6: Avize armatürü Yap nda madeni kol, opal cam glob ve porselen duy olan armatürdür. Resim 1.7: Aplik armatür Tip SSI Spor Salonu Akkor Flamanh veya Gazh De arj Ampul Armatürü cm çap nda emaye kaplamah, aliiminyum reflektörlii, havaland rma diizene i bulunan, armatiiriin ön k sm top çarpmalanna kar dayamkh acilrp kapanabilen tel kafesli armatiirdiir. E27 veya E40 porselen duylu armatiirdiir. Tip SS 2 armatürü ise Tip SS/in balastl olan tipidir. Resim 1.8: Spor salonu armatürü

6 Projektör Armatürler Kullamm yerleri cephe ayd nlatmalan, tarihi binalar, limanlar, antiyeler, otoparklar, spor salonlan, depolar, miizeler vb. yerlerdir Acil Ayd nlatma Armatürleri Resim 1.9: Projektör armatür Bu armatürler kacis yollan iizerinde, yiiriime diizeyinde (tabanda) en az 1 lux, acil ayd nlatma siiresinin sonunda en az 0,5 lux olacak ekilde yerle im yap r. Bu armatürler elektrik kesintisinden sonra en az 1 saat siireyle ayd nlatma yapabilir. Bu süre binamn büyüklügii ve insan yiikiine göre 1,5 saat, 2 saat ya da 3 saat olabilir. Resim 1.10: Acil ayd nlatma armatürii Acil ayd nlatma armatürleri, aym zamanda yönlendirme amac yla da kullamlacaksa, aretin harf yiiksekli inin 200 kat, göriilebilirli in list s nin olarak de erlendirilir ve armatür say buna göre tespit edilir Bu armatürler cikis kap lannin iizerine; yang n ihbar butonlan civanna, yönlendirme levhalan yak nma, merdivenlere, döniis noktalanna, yang n söndüriiciiler yak nma, seviye de im yerlerine, kesi me noktalanna, fikis kap lannin dis na, yiiksek riskli alanlara, koridorlara, yiiriiyen merdivenlere vb. montaj yap r.

7 1.4. Ampuller Elektrik enerjisini lsiga çevirmek için kullamlan ayd nlatma gereçlerini temel olarak iicgrupta toplayabiliriz. > Akkor flamanh ampuller > Floresan ampuller Normal akkor flamanh ampuller Haloj en akkor flamanh ampuller Normal floresan ampuller Enerj i tasarruflu(kompakt) floresan ampuller > Gazh de arjh ampuller Akkor Flamanh Ampuller Civa buharh de arjh ampuller Sodyum buharh de arjh ampuller Neon ampuller Metal hâlide ampuller Akkor Flamanh ampuller iki çe ittir Normal Akkor Flamanh Ampuller Ic mekânlarda en çok kullamlan akkor flamanh ampulde elektrik ak, ls ya dayamkh ve direnci yiiksek bir metal tel iizerinden, havas ahnmis bir ortamda geçirildi inde metal tel akkor hâle gelerek S iiretirken aym zamanda ls k yayarak çevresini ayd nlat r. Cam tüp içerisindeki hava bo altihp yerine kripton, argon veya azot gaz kullamhrsa uzun süre çahsan ayd nlatma tesisatlannda kullamlan ampuller elde edilmi olur. Akkor flamanh ampullerin yap nda kullamlan metal ise wolfram (tungsten ) ad verilen maddedir. Resim 1.11: Akkor flamanl ampul

8 > Üstünlükleri: > Sak ncalan: ekil 1.2: Akkor flamanh ampulün if yap Ba lant kolayd r. Az yer kaplar. An nda i k verir. Montaj maliyeti ucuzdur. Do ru ak mda ve altematif ak mda kullan labilir. Ampulün çah ma gerilimi de i tirilerek (dimmer anahtarla) ampulün i k ak ayarlanabilir. Kullamm alam geni tir. Ortam s cakhgindan etkilenmez. Az kullamlan (y lda 500 saatten az) tesisler için uygundur. Ampul s k s k yakihp söndiiriilmeye uygundur. Verimi du üktiir, lsimr. Ömrii k sad r (yakla k 1000 saat). Armatürsiiz kullamldiginda göz kama mas na neden olur Halojen Akkor Flamanh Ampuller Akkor ampullere oranla yakla k % 20 daha fazla k veren ampullere halojen akkor flamanl ampul ad verilmektedir. Halojen akkor flamanl ampullerin yap nda flaman olarak wolfram (tungsten) maddesi, cam tüpteki gaz n içinde de iyot ya da brom gibi bir halojen bulunur. 10

9 Resim 1.12: Halojen ampuller > Özelliklen: Floresan Ampuller Halojen akkor flaman ampullerin cam tiiplerinde kararma olu maz. Kararma olu madigi için ls k iddeti zamanla sabit kal r. Bu ampuller vitrin ayd nlatmas nda, fotokopi makinelerinde, taray larda, ta tlarda, projektörlerde kullan hr. Floresan ampuller iki çe ittir Normal Floresan Ampuller Bu ampullerin cam tüpüniin içi floresan maddeyle s vanmist r. Bu madde ampul ifinde olu an ultraviyole ls nlan göriilebilir lsiga çevirir. Floresan madde olarak silikatlar, fosfatlar ve wolfram bile ikleri kullan hr. Floresan ampullerin iki ucunda elektrotlar ta yan metal ba klar bulunur. Ba klar n iç k sm nda üzeri baryum oksitle kaplanm wolfram elektrotlar yer al r. Ampulün içinde ise civa buhar ve argon gaz mevcuttur. Resim 1.13: Uzun floresan ampul Resim 1.14:Yuvarlak floresan ampul Uzun ve yuvarlak floresan ampuller devreye direkt olarak ba lanamazlar. Floresan lamba devresi floresan ampul, starter, soket, balast ve armatürden olu ur.

10 > Üstünliiklen > Sak ncalan Kullamhs ekonomiktir. Fazla ls nmaz. Yiiksek ayd nhklar elde edilir. Armatiirsiiz kullamldiginda göz kama rmaz. Ömrii uzundur(yakla k saat). Yard mc araçlara ihtiyaç gösterir (balast,starter). Hemen ls k vermezler. Tesis maliyeti pahahd r. Verdi i lsiga göre boyu büyiiktiir. Dogru ve iyi ba lant yap lmadigi zaman lsigm titremesi ve stroboskopik (lsiksal göriintii yan lmalanni) etki göriiliir Enerji Tasarruflu Ampuller Normal ve soket duylu olarak iiretilirler. Kompakt floresan ampullerin fonksiyonlan floresan ampuller gibidir, ama daha az yer kaplarlar. C va buhan, elektrotlar aras ndaki elektrik alan taraf ndan göriinmeyen mor ötesi i nlann göndermesiyle uyanhrlar. Cam n i? taraf nda bulunan floresan bir madde bu lsigi göriiniir hâle getirir. Bu arada farkl renklerdeki floresan maddeler, farkl ls k renkleri olu tururlar. Bu ampullerin içyap nda aynca balast görevini yapan bir elektronik devre bulunur. Bu devre duy (veya soket) ile cam tüp aras ndad r. Bu ampullerdeki elektronik devre, ate lemeyi sa ladigi ifin starter bulunmaz. Bu ampuller lsigin uzun siireli kullamldigi ve 50k say da ls k kaynagina ihtiyaç duyulan yerlerde kullaml r. Bu konu Ogrenme Faaliyeti 4'te geni olarak ele almacakt r. > Özelliklen Standart effaf ampullere göre %80 daha az enerji harcarlar. Ömiirleri uzundur (yakla k 5000 saat). Gerilim ve S de iminden etkilenmezler.

11 Resim 1.15: Soket duylu enerji tasarruflu (kompakt) floresan ampul Resim 1.16: Normal duylu enerji tasarruflu (kompakt) floresan ampul Gazh De arj Ampulleri Gazh de arj ampulleri genellikle dis ayd nlatmada kullan hr. Ama özel durumlarda endiistriyel i letmelerde ve reklamc hk gibi if ayd nlatma tesislerinde de kullanihr. > Çe itleri Civa buharh ampul Sodyum buharh ampul, Metal hâlide ampul Neon ampul, eklindedir Civa Buharh Ampuller Civa buharh ampuller balast ile çahstinhr. Giicleri Watt aras nda de ir. Ampuliin içinde çift elektrotlu de arj tiipii mevcuttur. Tiipiin içinde ise civa buhan vard r. Ampul çah rken elektrotlann bulundu u hazne mavi ve ultraviyole i k yayar. Bu nedenle ampuliin camimn i? yiizeyi ultraviyole i nlan göriiliir i na çeviren floresan maddeyle kaplanmist r. Özellikle beyaz giysilerin bu ampuliin alt nda parlak bir görünümiinün olmas ultraviyole ls nlardan kaynaklanmaktad r.

12 Resim 1.17: Civa buharl ampul ekil 1.3: Civa buharl ampul > Üstünliiklen > Sak ncalan I k etkinli i fazlad r. Ömrii uzundur ( saat). Kullamm ucuzdur. Verimi yiiksektir. Sars nt ve darbelere kar dayan khd r. I k verme siiresi uzundur (ls nmas gerekir). Armatiir ba lant zordur. Özellikle rm ya bakan renkleri göstermez. ilk tesisi pahahd r.

13 Sodyum Buharh Ampuller Sodyum buharh ampuller s cak katotlu, aleak bas nch ve aleak gerilimle çahsan de arj ampuliidiir. Bu ampul balast iizerinden devreye ba landiginda, bulundugu ortam s cakhginda ls k yayamaz. Ciinkii so uk sodyum kat hâldedir. Ampuliin iç s cakhgi flamanlardan geçen ak n etkisiyle C'ye yiikseldi inde sodyum buharla r. Bu esnada tüp bas nc diiser. De arj i lemi önce yard mc bir gaz içinde (argon ya da neon) olu ur. Bu sayede tiipiin içi asal gazla dolar. Ampul elektrotlan, baryum oksitle kapl wolframdan olu an spiral eklindedir. Ampuliin i? indeki elektrotlar kiifiik bir transformatörle ls hr. Tiipiin her iki ucunda da aym tip elektrot bulunur. 220 Volt'luk ebeke gerilimi sodyum buharh ampuliin ls k yaymasim sa layamaz. Bu nedenle tüp içine, elektrotlan birbirine yakla ran madeni bir tutu turma teli konmu tur. Gerilim uygulandiginda kiifiik ls lt h bo alma yollan olu ur ve ön bo alma sa lamr. Ön bo alma ana bo almay ba lat r ve ampuliin tiipii lsimr. Sodyum buharla r ve ls kh plazma dolgu gaz ndan sodyum buhanna geçer. Bu lambalann? ahsma gerilimi 220 Volt tur. Fakat bu lambalar 220 Volt a kadar olan gerilimlerde de çahsabilir. Resim 1.18: Sodyum buharl ampul ekil 1.4: Sodyum buharl ampul yap > Üstiinliiklen > Sak ncalan ls k etkinli i en fazla olan ampuldiir. Uzun ömiirliidiir ( saat). Kullamm ucuzdur. Verimi yiiksektir. Sisli havalarda göriise yard m eder. lk tesisi pahahd r. Renklerin ay rt edilmesine olanak vermez.

14 Metal Hâlide Ampuller Metal hâlide ampullerin yap nda kuvars tüp ve bu tiipiin içinde sodyum ve talyum ile birlikte kalay iyodiir halojenleri bulunmaktad r. Kuvars de arj tiipii tek veya çift uçludur. Bu ampuller çift zarfl r ( Bak z ekil 1.5). Cift uçlu olan ampuller saydam ve silindirik bir kuvars tiipiin içine yerle tirilmi tir ve dis zarfin n havas al nmist r. ekil 1.5: Metal hâlide ampul iç yap Resim 1.19: Metal hâlide ampuller Ampulün yanmas için bir ate leyici ve bir balasta ihtiyaç duyarlar.

15 Resiml.20: Metal hâlide ampul balastlan Metal hâlide tip ampullerin giiçleri watt aras nda de i ir. Metal hâlide ampuller dekoratif if ayd nlatma, ma aza, vitrin ve miize ayd nlatmas nda kullan hr. Aynca effaf camh olan bu ampuller çok guclii i k verebilir. Bu özellikleri sayesinde biiyiik alanlann, spor sahalannin ayd nlat lmas nda kullanihrlar Neon Ampuller Neon ampuller dagit m tablo ve panolannda sinyal lambas olarak kullanihr. Flamanlan bulunmaz. Sadece iki elektrot birbirine yak n yerle tirilmi tir. Bu lambalann havas ahnmi ve içerisine neon, helyum ve azot gaz doldurulmu tur. Resim 1.21: Neon ampuller Bu lambalar n çal ma gerilimi 220 Volt ve 380 Volt tur. 4-5 ma gibi küçük ak m çekerler. Güçleri ise 1W civar ndad r.

16 1.5. Anahtarlar Elektrik tesislerinde istenildi inde el ile kumanda ederek al ya giden enerjiyi açma ve kapama görevi yapan kontrol eleman r. Bir anahtar bashca iki parçadan meydana gelir: > Yahtkan anahtar gövdesi ve gövde iizerindeki ba lant klemensi > Anahtar tu u ve tutucu vidalar Tesisat n Yap m ekline Göre Çe itleri Tesisat n yap m ekline göre tic gruba aynhr: S va Alt Anahtar Bu anahtarlar s va alt tesisatlarda kullanihr. S va alt anahtann anahtar kapagin n ön sm nda bulunan tespit vidalan vard r. Bu vidalara tutturulmu kancalar ile anahtar kasaya tutturulur. va alt anahtann kapagin n arka k sm nda bulunan anahtar gövdesi ve ba lant klemensleri aciktad r. Anahtar, tespit vidas yla tutturulunca bu k m kasa içinde kahr. Resiml.22: S va alt anahtann önden göriinu^u Resim 1.23: S va alt anahtann arkadan göriinu^u

17 S va Üstü Anahtar va üstü anahtar duvar üstüne monte edilen anahtard r. Anahtar n gövdesi ve ba lant klemensleri anahtar kapa n içindedir. Anahtar n ön yüzünde bulunan vidalar aç larak anahtar gövdesi üzerinde bulunan ba lant klemenslerine iletken ba lan r. Anahtar gövdesi dübel ve vidalarla duvara tutturulur. Resiml.24: S va iistii anahtann önden göriiniisii Resim 1.25: S va iistii anahtann iç yap Nemli Yer (Etan, Antigron ) Anahtar Kullamm yeri s va iistii nemli yer tesisleridir. Bu anahtarlar içerisine nem, toz ve patlay gazlann girmesini önleyecek ekilde yap hrlar. Kablo giri inde rekor kullanihr. U e k mdan olu ur; Ø va üstü kasa Ø Anahtar gövdesi Ø Üst kapak Resim 1.26: Nemli yer anahtan

18 Ayd nlatma Tesisat Tiiriine Göre Çe itleri Anahtarlan ayd nlatma tesisat tiiriine göre alt grupta inceleyebiliriz Adi Anahtar Bir lamba veya lamba grubunu bir yerden ayn anda yak p söndiirmeye yarayan anahtard r. Özelliklen: > Tek kutupludur. > Anahtar gövdesi iizerinde iki adet ba lant klemensi vard r. Resim 1.27: Adi anahtann önden göriinu^u Resim 1.28: Adi anahtann arkadan göriinu^u Komütatör Anahtar ekil 1.6: Adi anahtar if yap ba lant $ekli ki ayn lambay veya lamba grubunu bir yerden, tek tek veya ayn anda yakip söndiirmeye yarayan anahtard r. Örne in bir simftaki lambalan iki ayn grup hâlinde yakip söndiirmek için kullamhr. > Özelliklen: ki kutupludur. Anahtar gövdesi iizerinde dört veya köpriilii tiç adet ba lant klemensi vard r.

19 Resiml.30:Komiitat6r anahtann arkadan göriiniisii Resim 1.29: Komütatör anahtann önden göriinü^u Vaviyen Anahtar ekil 1.7: Komütatör if yap ba lant $ekli Bir lambay veya lamba grubunu iki ayn yerden yak p söndiirmeye yarayan anahtard r. Örne in, iki kap salonlann, mutfaklann vb. yerlerin lambalann iki ayn yerden yak p söndiirmek için kullan r. > Özellikleri: Konum de i tiren tic kutupludur. Anahtar gövdesi iizerinde lie adet ba lant klemensi vard r. Tesisatta faz ucu anahtann ortak (sabit) ucuna ba lan r. Di er anahtann sabit ucu lambaya ba lan r.

20 Resim 1.31: Vaviyen anahtann önden göriinu^u Ml:, 1lf -." I : f t Resiml.32: Vaviyen anahtann arkadan göriinü^iü Ara Vaviyen Anahtar ekil 1.8: Vaviyen anahtann iç yap $ekli Bir lamba veya lamba grubunu ikiden fazla yerden yak p söndiirmeye yarayan anahtard r. Örnegin, koridorlann, apartmanlann merdiven bo luklannin lambalanni ikiden fazla yerden yakip söndiirmek için kullamhr. > Özellikleri: Konum de i tiren tek kutupludur. Anahtar gövdesi iizerinde dört adet ba lant klemensi vard r.

21 Resim 1.33: Ara vaviyen anahtann önden göriiniisii.jj kini kfernimwien Resim 1.34: Ara vaviyen anahtann arkadan göriinii ii Dimmer Anahtar ekil 1.9 : Ara vaviyen anahtar iç yap ba lant ekli Ic ayd nlatma tesislerinde bir ampulii i k iddetini ayarlayarak yak p söndiiren anahtard r. Dimmer anahtar ampuliin çah ma gücunii ayarlayarak i k iddetini de i tirir.

22 Resim 1.35: Dimmer anahtar Resim 1.36: Dimmer anahtann iç yap Bu anahtann ba lant uçlarimn yan nda ( j ve ) i aretleri vard r. Anahtar tesisata ba lamrken bu i aretlere dikkat edilerek ba lanacaktir. Bakimz ekil 1.13 ve ekil 1.16 Dimmer anahtar tesisat. Örne in, abajur ampulii gibi akkor flamanh ampullerin lg klanm arttinp azaltmak için kullamhr. > Akkor flamanh ve haloj en lamba devrelerinde kullamhr. > Anahtar gövdesi iizerinde iki adet ba lant klemensi vard r Energy Saver Anahtar Elektrik enerjisinden tasarruf edebilmek için iiretilmi elektronik anahtard r. Anahtar iizerinde ifre kartimn girmesi için bir yuva bulunur. ifre kartimn anahtarda bulunan yuvas na tak lmas sonucunda anahtar elektrik devresini kapat r. Örne in, Bir otel odas nda sadece mu terinin odada oldu u siirece elektrik enerjisinin devrede olmasim ve ampullerin yanmasim sa lar.

23 > Özelliklen: için Anahtan çalist rmak kullan lan kart ayn zamanda oda anahtan olarak kullan labilir. Anahtar iizerine yerle tirilen kiiciik bir lamba ile aç k veya kapal durumu göriilebilir. Resim 1.37: Energy saver anahtar 1.6. Ayd nlatma Tesisat Kablosunu Çekme Kablo çekme i lem s ras ve dikkat edilecek hususlar unlard r: islem S ras > Borulara k lavuz (susta) çekmek: agidaki bilgiyi dikkatle okuyunuz. aat n s vas kuruduktan sonra ayd nlatma tesisat n yap için iletkenler, boru içerisinden oynar ba h? elik k lavuz teli (susta) yard ile çekilir. > Uygun kesit ve renkte kablo seçmek: Kablo kesiti, ayd nlatma linyesi için 2,5 mm 2, sorti ifin 1,5 mm 2 kablolar seçilir. Kablo rengi, Elektrik I? Tesisleri Yönetmeli i madde 57 ye göre nötr hatt ifin a?ik mavi renkte kablo, faz iletkenleri i? in anahtardan geçen renk k rm, vaviyen anahtarm ba lant klemensleri aras ndaki iletkenlerin ise pembe renkli kablo kullamhr. > Kabloyu k lavuza tutturmak: Kablolann uçlann yan keski veya kablo soyma pensi ile açarak k lavuz telinin kablo ba lanacak k sm na diigiimlenir. Resiml.38: Kablonun yan keski ile soyulmas ve klavuza tutturulmas

24 > lavuzla kablo? ekmek: Sigortadan gelen kablo, faz (koyu renk, örne in kahverengi) ve notr (acik renk, örne in mavi) buata kadar çekilir. Buattan armatiir montaj yerine borudan k lavuzla kablo çekilir. Buattan aynca anahtar kasas na renklere dikkat edilerek kablolar çekilir Dikkat Edilecek Hususlar > lavuzla kablo çekilmesi iki ki i taraf ndan yap hr. Bir ki i hatt n cikis ucuna iletken bagh k lavuz teli çekerken, di er ki i ise hatt n giri taraf ndaki iletkenlerini diizelterek borunun içerisine iter. Ayn hattan geçirilecek iletkenler ayn anda k lavuz teline ba lanarak boru içinden çekilir. > Boru çap na uygun say da kablolar çekilmelidir. > Kabloyu k lavuza dügiimlemek için pense veya kargaburnu kullanihr. > lavuz telini ancak bo borudan çekiniz. > Boru iferisinde kesinlikle önceden iletken bulundurmayimz, iletkenin izolesi zedelenebilir. > lavuz telin kancas na ba layacagin z iletkenleri,? ekimi zorla t racak ekilde dügumlemeyiniz. Fakat k lavuzdan kopacak ekilde basit de ba lamay z. Resim 1.39: Kablonun k lavuza dugiimlenmesi 1.7. Ayd nlatma Tesisat Ba lant larm Yapma Buat, anahtar, duy, armatiir ba lant lannin nas l yap lacagi a agida a5iklanmi r Buat Ba lant larm Yapma > Buat ba lant lannda mutlaka uygun klemensler kullan lmahd r. Buatta sigortadan gelen faz kablosu klemens ile anahtara giden kabloya ba lan r. Anahtardan gelen di er kablo klemens yard yla armatüre giden kabloya baglan r. Buata gelen nötr kablosu ise klemens yard yla armatiirden gelen diger kabloya ba lan r. Buat ba lant lan yap hrken kablo renklerine dikkat edilmelidir.

25 > Uygun duyu ve anahtan seçmek: Uygun duy seçimi: Ayd nlatma armatiiriiniin monte edilece i yere göre duy seçilir. Armatiir tavana vidalarla monte edilecekse tavan duy kullan hr. Armatiir duvara monte edilecekse duvar duy kullamhr. Armatiir tavana rozans ve tij arac ligiyla ba lanacaksa asma duy kullamhr. 220 Volt gerilimde 15 ile 150 Watt giiciindeki El4, El7 bashkh ampuller için normal duy, 220Volt gerilimde 200 Watt giiciinden biiyiik ve E40 bashkh ampuller için, golyat duy kullamhr. Uygun anahtar seçimi: Yap lacak tesisat s va alt tesisat oldu undan s va alt anahtar kullamhr Anahtar, Duy Kablo Ba lant lann Yapma > Duylara baglant yapmak: Tesisat n nötr ucundan (buattan) gelen iletken, duyun iletken k simlan ile temash olan dip kontagin vidah klemensine ba lamr. Anahtann ç kis ucundan geçerek duya gelen faz iletkeni ise duyun iç ( orta) kontagina ba lamr. Resiml.40: Duyun ba lant vidalan > E er tesisatta vaviyen anahtar kullamlacaksa, vaviyen anahtann iic ba lant ucu vard r. Sigortadan gelen faz ucu anahtann ortak (sabit) ucuna ba lamr. Vaviyen anahtarlarm di er iki er uflar birbirine ba lamr. Kablo renklerine dikkat edilmelidir. Resim 1.41: Kablolann vaviyen anahtara tutturulmas

26 > Anahtarlan kasaya tutturmak için anahtann tespit vidalanni gev eterek yerle tirilir. Daha sonra tespit vidalan s kihp anahtarlan kasaya tutturulur Armatür Montaj Resim 1.42: Anahtann kasaya tutturulmas > Duy veya armatür tespit yerleri duvara veya tavana i aretlenir. Bu i aretlenen yerler matkapla delinir. Deldi iniz yerlere diibel yerle tirilir. Daha sonra duy veya armatür diibel yerle tirilen bu deliklere vidalamr. > Seçilen armatiiriin cinsine göre akkor flamanh ampul ya da floresan ampulii duyuna veya soketine tak hr Dikkat Edilecek Hususlar > Armatiiriin klemensi tesisattan gelen kablo uçlan acikta kalmayacak ekilde ba lamr. > Armatüre, duya ve anahtarlann kontaklanna ba lanacak iletkenler yan keski veya kablo soyma pensi ile soyulur. Kablonun iletken k smim, klemensin dis na ta mlmaz. Ta an fazlahk iletken k sm kesilir. Resim 1.43: Kablonun kablo soyma pensi ile soyulmas > Duy orta kontagina mutlaka faz verilmelidir.

27 > Duylara ba lant yapihrken ters ba lama tespit ederseniz tesisata enerji verilmez. > Anahtarlan kasaya tuttururken kasa içindeki kablolann zedelenmemesine dikkat edilir. > Duyu veya armatiirii tavana vidalarken uygun agizh tomavida kullan r. > Ampulii takarken devrede enerj i olmamahd r Ayd nlatma Tesisat Uygulama Devreleri Uygulama devrelerinden darbe ak mh role ve dimmer devreleri incelenmi tir mpuls Röleli (Darbe Ak mh)devre Bir lamba veya birbirine paralel bagh lamba grubunu iki veya daha fazla yerden ayn anda yak p söndiirmek için darbe ak mh role tesisat kullan r. Tesisatta kullan lan ayd nlatma malzemeleri: > Bir adet darbe ak mh röle > Gerekli say da liht (ls k butonu) > Ahc olarak ampul veya ampul grubu Bu tesisat n uygulama alanlan, iki veya daha fazla cikis olan koridorlar, holler vb. yerlerdir. Bu tesisat yap mimn kolayhgi ve daha az kablo kullamlmas nedeniyle ara vaviyen anahtar tesisatimn yerini almist r. mpuls röle (darbe ak mh) rölenin iç yap nda bir röle bobini ve bu rölenin normalde (enerji yokken) bir acik kontagi vard r. mpuls rölenin bobin uçlarma Al ve A2 eklinde isimlendirilir. Normalde aç k kontagimn faza ba lanan ucuna 1, ahc ya ba lanan 2 olarak isimlendirilir. mpuls rölenin Al bobin ucu nötre ve ahc dan (ahc lardan) gelen uca ba lamr. A2 bobin ucu ise lihtin (lihtlerin) bir ucuna, 1 olarak adlandinlan acik kontak ucu faza ve lihtin (lihtlerin) di er ucuna baglamr. 2 olarak adlandinlan acik kontak ucu ise al n(al lann) di er ucuna ba lamr (Bakimz ekil 1.10 ve ekil 1.12). impuls röle (darbe ak mh) liht aracihgi ile kendisine ula an ak n her darbesinde bulundu u konumu de tirme özelli ine sahiptir. Normalde acik olan rölenin kontagi iizerinden enerji alan ampuller söniiktiir. Lihte basihp enerji verildi inde, rölenin kontagi kapamr ve ampuller yanarlar. Lihte tekrar bas ldiginda kapanan kontak acilarak önceki konumuna dönecek ve yanmakta olan ampulleri söndiirecektir.

28 Notr Aliciya Lilit'e ekil 1.10: impuls röle (darbe ak ml ) klemens ba lant

29 ekil 1.11: impuls röleli (darbe ak ml ) tesisat kapal emas

30 Dimmer Anahtar Tesisat ekil 1.12: impuls röleli (darbe ak ml ) tesisat acik $emas Dimmer anahtar tesisat ile ampuliin ls k diizeyini enerji kayb olmadan istedi imiz diizeyde de tirebiliriz. Dimmer anahtar tesisat nda kullamlan malzemeler; > Bir adet dimmer anahtar > Bir adet ampul agidaki bilgileri dikkatle okuyunuz ve dimmer anahtan inceleyiniz. Dimmer anahtarda j ba lant ucu faz (R ) hatt na, t ba lant ucu ise ahc ya (lambaya) ba lamr. ekil 1.13: Dimmer anahtar uç ba lant lan

31 ekil 1.14: Dimmer anahtar iç yap (elektronik devre) ekli ekil 1.15: Dimmer anahtar tesisat kapal emas ekil 1.16: Dimmer anahtar tesisat acik emas

32 1.9. Elektrik? Tesisleri Yönetmeli i Yönetmeli in faaliyetimizle ilgili maddeleri unlard r: Tesislere ve ebekelere Dair Tarifler Madde 3 > Linye hath: Dagit m tablosundan son ayd nlanma ayg ( armatiirii) ya da prizin ba landigi kutuya ( buat) kadar olan hatlard r. > Sorti hath: Linye hath ile ayd nlatma ya da priz aras ndaki ba lanh hatt r. Madde 52 > Ayd nlatma sortileri için en az 1,5 mm 2 ve ayd nlatma linyeleri için en az 2,5 mm 2 bak r iletkenler kullamlacakt r. Ayd nlatma linye hatlan ev tipi devre kesiciler ile korunacakt r. Bu kesicilerin k sa devre ak an az 3kA olacakt r. > Bir ayd nlatma linyesine ba lanacak sorti say, linyenin yiikii (gücii) ve gerilim dusümiine bagh olarak belirlenir. Konutlarda en az iki adet ayd nlatma linyesi bulunacakt r. floresan lambalann göriinen giiçlerinin belirlenmesinde ilgili Türk standart esas ahnacakt r. > Ayd nlatma devrelerine baglanacak sorti say, bir fazh devrelerce ayd nlatma için 9 dan fazla olmayacaktir Ba lama Ayg tlan Madde 52 Anahtarlar > Elektrik tesislerinde Türk standartlanna uygun anahtarlar kullan lmahd r. > Anahtarlar anma ak mimn ve geriliminin iistiindeki de erlerde kullamlamaz. Anahtarlar kullamlma amac na uygun giicte seçilmelidir. > Anahtarlann normal olarak topra a göre gerilim alhnda bulunan bütün kutuplan aym zamanda acilrp kapanmahd r. > Anma gerilimi 250 V a kadar olan elektrik devrelerinde kullamlacak anahtarlann anma ak 10 A den a agi olmamahd r. > Nötr hatlan topraklanmis olan sabit tesislerde, anahtarlar faz iletkenleri iizerine konulmahd r. > Nötr hatlan topraklanmamis olan sabit tesislerde, faz ve nötr hatlanm ayn ayn acrp kapayan anahtarlar kullan lmahd r. > Anahtarlar, i letmede meydana gelen titre imlerde ya da kendi agirhklan ile kendili inden acilrp kapanmayacak nitelikte olmahd r. > Anahtarlann hareket eden kollan,? ahshrma zincirleri vb. gibi el ile dokunulan metal parçalan, yahtkan ana parçalarla (örne in porselen izolatörlerle ) anahtar gövdesinden aynlmis olmahd r.

33 > cakhklan 60 C nin iistiinde olan yerlerde, s cak yerler için elveri li anahtarlar (örne in porselen yahtkanl anahtarlar) kullan lmal r. > Anahtarlann bir ucuna birden fazla iletken ba lanamaz. Yani anahtar, dagit m kutusu olarak kullan lamaz. > Topraklanm tesiste s r iletkenleri hiçbir ekilde kesilemez ve bunu iizerine anahtar konulamaz. > kincil (tali ) dagit m tablolannda kullamlan anahtarlar tercihen pako alter ya da ev tipi devre kesici olmahd r. > Ayd nlatma devrelerinde ve termik manyetik koruyuculu anahtar kullamldiginda bunun aynca sigorta ile korunmas gerekmez. > Anahtardan, anahtara alt prize geçi yap lamaz. Bu priz bulundu u konum bak ndan bu ad almist r. Anahtara ve anahtar alt prize gelen besleme iletkenleri normal olarak ayn borular içinde çekilir. > Anahtarlann zeminden yiiksekli i 110 cm olacakt r Ayd nlatma Ayg tlan ve Bunlara Ait Donam mlar Madde 53 Genel > Ayd nlatma tesislerinde yürürliikteki standartlara uygun ayd nlatma ayg tlan (armatiirleri) ve donammlar kullamlacakt r. > Ayd nlatma tesislerinde 250 V tan yiiksek ebeke gerilimi kullamlamayacakt r. > Anahtardan geçerek duya gelen faz iletkeni her zaman duyun iç (orta) kontagina ba lanacakt r. Ters baglama tespit edilirse tesise elektrik verilmez. > Ayd nlatma ayg tlannda faz nötr iletkenleri olarak yaht lmis iletkenler kullamlacakt r. Ayg tlarm metal parçalan nötr iletkeni olarak kullan lamaz. > Duylar, ayd nlatma ayg tlarma ampuller cikanlrp takihrken dönmeyecek biçimde tutturulacakt r. > Ayd nlatma ayg tlan hareket ettiklerinde iletkenleri zedelemeyecek biçimde tak lacakt r. > letkenlerin geçirilmesi için b rak lan bo luklar, tellerin kolayca ve yal tkanlann zedelenmeden geçmesini sa layacak biçimde olmahd r. Bu bo luklardan birka? ampuliin ak m devresi iletkenleri birlikte gegirilebilir. > Yap dis nda kullamlacak ayd nlatma aygitlan, içlerinde su toplanmayacak bifimde yap lmis olmahd r. > Ayd nlatma ayg tlarimn ask diizenleri, örnegin tavan kancalan en az 10 kg olmak iizere as lacak ayg t agirligimn 5 katim her hangi bir biçim de ikli ine ugramadan ta yabilmelidir. > Siva alt tesislerde apliklere gelen iletkenler duvar kutulannda (buatlar) sona ermelidir. Tamamlanm dosemeden 230 cm yiiksekli e kadar tesis edilen aplik sortileri koruma iletkenli olmah, yap da koruma topraklamas yoksa rlanmahd r. > Ayd nlatma ayg tlarimn içine fekilen iletkenler ls ya dayamkh olmahd r. > lie fazh ayd nlatma ayg tlannda iletkenler çok damarh bir iletken olarak diizenlemeli, boru iferisinde çekilmeli ya da iletkenlerin gefirilmesi için aynlan bo luklara yerle tirilmelidir.

34 > Makineler ile bunlann hareket eden parçalarimn ayd nlat lmas nda ls ksal göriintii yan lmalanni (stroboskopik etkileri) önlemek için uygun ampul seçme, faz kaydinc kondansatörlii dekalörlii balast kullanma ya da tic fazh besleme gibi tedbirler al nmahd r. > Armatiirlerin seçilmesinde, kullanma alan na uygunlu u, suya ya da toza kar korunma diizeni bulunmas ve ortam s cakhgina dayan khhgi göz öniinde bulundurulmahd r. > Sabit ayd nlatma ayg tlan besleme ayg tlanna, bu ayg tlara ait klemensler ile fi priz diizenleri iizerinde ba lanabilir. Ta nabilen ayd nlatma ayg tlan, ebekeye sabit baglant diizenleri ya da fi diizenleri iizerinden ba lanabilir. > Ayd nlatma aygitlan, ç kard klan S kendi içlerindeki ve yak nlarmdaki cisimlere zarar vermeyecek biçimde tesis edilmelidir letkenler ve Kablolar Madde 57 > Elektrik iç tesislerinde ilgili Tiirk standartlarma uygun bak r tellerden yap lan yaht lmis iletkenler ve kablolar kullamhr. > Elektrik iç tesislerinde iletkenler için a agidaki renk kodlan kullamlacakt r. Koruma iletkenleri için... ye il-san Orta iletkenler ve nötr iletkenler i? in...acik mavi Faz iletkenler i? in...yiiriirliikteki kablo standartlarma uygun olmak iizere her faz i? in farkl renkler Ayd nlatma tesisat nda anahtardan geçen iletkenin k rm, vaviyen anahtann bacaklan aras ndaki iletkenlerin pembe renkli olmas tavsiye edilir iletkenlerin ve Kablolann Dö enmesi Madde 58 Genel Hiikiimler > Hatlar mekanik yrpranmalara kar uygun yerlere dosenerek ya da elveri li örtii ve kihflar kullamlarak korunmal r. El ile ula labilen uzakhklar i? inde dosenen iletkenler mekanik darbelere kar her zaman koruyucu k hfl olarak ya da boru ifinde? ekilmelidir. > iletkenlerin korunma biçimi, ba lant yerlerinde de siirdiiriilmelidir. > Doseme gefi lerinde oldu u gibi, fazla tehlike söz konusu olan yerlerde iletkenler saglam bir ekilde tutturulmu olan termoplastik s va içinde ve alt nda?ekilen hatlar, el ula ma alanlan dis nda ve mekanik bak mdan korunmu say hrlar. Tavan ve duvar bo luklarmdan gefirilen hatlar mekanik etkilere kar aynca korunmal r. S va içinde alt nda çekilen hatlar, olabildi ince yatay ya da diisey olarak dosenmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. İÇ AYDINLATMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. İÇ AYDINLATMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu faaliyetle, gerekli ortam sağlandığında TS, Elektrik İç Tesisleri ve Kuvvetli Akım Yönetmeliği ne uygun olarak iç aydınlatma kablolarını çekebilecek, eleman

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ĠÇ AYDINLATMA TESĠSATLARI 522EE0086

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ĠÇ AYDINLATMA TESĠSATLARI 522EE0086 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ĠÇ AYDINLATMA TESĠSATLARI 522EE0086 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

3. ÜNİTE AYDINLATMA TESİSATI ŞEMALARI ÇİZİMİ

3. ÜNİTE AYDINLATMA TESİSATI ŞEMALARI ÇİZİMİ 3. ÜNİTE AYDINLATMA TESİSATI ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Adi Anahtar Tesisatı 2. Komitatör Anahtar Tesisatı 3. Vaviyen Anahtar Tesisatı 4. Ara Vaviyen Anahtar Tesisatı 5. Elektronik Anahtar Tesisatı 6.

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İÇ AYDINLATMA TESİSATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

IŞIK KAYNAKLARI VE AYDINLATMA

IŞIK KAYNAKLARI VE AYDINLATMA IŞIK KAYNAKLARI VE AYDINLATMA TEMEL AYDINLATMA TERİMLERİ IŞIK AKISI (φ) Bir ışık kaynağından çıkan gözün görme sınırları içindeki frekanslarda birim zamanda yayılan ışık enerjisidir. Birimi "Lümen" dir.

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

10. ÜNİTE BİNA İÇİNE SIVA ALTI (ANKASTRE) TESİSAT YAPIMI

10. ÜNİTE BİNA İÇİNE SIVA ALTI (ANKASTRE) TESİSAT YAPIMI 10. ÜNİTE BİNA İÇİNE SIVA ALTI (ANKASTRE) TESİSAT YAPIMI KONULAR 1. BORULARIN YERLEŞTİRİLMESİ 2. BUAT VE KASALARIN YERLERİNİN TESPİTİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 3. KABLOLARIN ÇEKİLMESİ 4. BUAT BAĞLANTILARI 5.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KUVVETLĠ AKIM DEVRELERĠ 522EE0252 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇ TESİSATTA KULLANILAN ELEMANLAR... 3 Prizler... 3 Elektrik Güvenliği Açısından Prizler... 3 İç Tesisatta Kullanılan Diğer Prizler...

İÇİNDEKİLER İÇ TESİSATTA KULLANILAN ELEMANLAR... 3 Prizler... 3 Elektrik Güvenliği Açısından Prizler... 3 İç Tesisatta Kullanılan Diğer Prizler... İÇİNDEKİLER İÇ TESİSATTA KULLANILAN ELEMANLAR... 3 Prizler... 3 Elektrik Güvenliği Açısından Prizler... 3 İç Tesisatta Kullanılan Diğer Prizler... 3 Fişler... 3 1- Erkek fiş... 4 2- Dişi fiş... 4 Sıva

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 5. AYDINLATMA VE PRİZ DEVRE ELEMANLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 5. AYDINLATMA VE PRİZ DEVRE ELEMANLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-5 Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, aydınlatma ve priz

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA Tanım Kil, killi toprak ile tuğla ve

Detaylı

E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: İzmir Konak Belediyesi Barbaros Hayrettin İlköğretim Okulu Yapılması İşi A) YAPILACAK İŞİN TARİFİ E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ a) İzmir Konak Belediyesi Barbaros

Detaylı

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( )

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) ZİL GRUBU U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.50 3001 Tek Ses Kanarya Zil 100 5.60 3002 Üç Ses Kanarya Zil 50 6.20 3007 Ding Dong Zil 50 8.80 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 16.50 3004 Ayarlı Telefon

Detaylı

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 1. Transformatör Bağlantıları 2. Redresör Bağlantıları KONULAR 6.1. Transformatör Bağlantıları 6.1.1. Güç Trafoları sargı Bağlantı Şekilleri 6.1.1.1. Bağlantı

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, kablo döşeme malzemelerini

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi Ortam sırrı, incelikli detaylarda... 2017-1 Fiyat Listesi GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE 2017 de SİZİNLEYİZ... www.tasbasielektrik.com ZİL GRUBU ZİL GRUBU 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 9.00 3002 Üç Ses Kanarya

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Yapı Elektrik ve Kuvvet Tesisleri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü

DERS BİLGİ FORMU Yapı Elektrik ve Kuvvet Tesisleri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler DERS BİLGİ FORMU

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ

12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ 12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ KONULAR 1. ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI (ANA KOLON, LİNYE, SORTİ) 2. DAĞITIM TABLOSU (AYDINLATMA) VE BAĞLANTISI 3. DAĞITIM

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

Fiyat Listesi

Fiyat Listesi 2016-1 Fiyat Listesi ZİL GRUBU 1453 FSM Tek Ses Kanarya Zil 50 5.20 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 6.30 3002 Üç Ses Kanarya Zil 110 6.90 3007 Ding Dong Zil 50 9.50 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 18.00

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller.

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller. Sayfa -2 Sayfa -3 IŞIKLI KOLONLAR Işıklı kolonlar Ø70mm Kalıcılı, çakarlı veya flaşörlü modüller Darbeli veya sürekli ses veren buzzerlar Akkor ve LED ampuller. İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER 9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER KONULAR 1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler 2. Ölçü Transformatörleri 9.1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler Transformatörler elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DAĞITIM TABLOLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ YRD. DOÇ. DR. YAKUP EMÜL CUMHURIYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Elektrik Elektronik Bilgisi, Ders Notları (B02. Ohm

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 7.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEMİZ SUYUN DEPOLANMASI VE BASINÇLANDIRILMASI Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatında en az 24

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4. ZİL GRUBU U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.80 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 6.00 3002 Üç Ses Kanarya Zil 110 6.60 3007 Ding Dong Zil 50 9.00 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 17.00 3004 Ayarlı Telefon

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : antrenman salonu 2012 Sayfa: 1 İş Grubu: Elektrik Tesisat ı 1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak elektrot ve gömülmesi 2 32.16.5-003 1kV, 3x35sc/16 mm2 Alvinal-D Kablo (aynı 3 32.16.5-004 1kV,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARINDA, EVLERDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLANLAR)

Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARINDA, EVLERDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLANLAR) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik Kapsamında Riskli Görülen Ürünler Listesi SIRA NO G.T.İ.P. MADDE İSMİ İLGİLİ YÖNETMELİK 1 6301.10.00.00.00

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI BİRİM FİYAT LİSTESİ. Malzeme B. Fiyat $

ELEKTRİK TESİSATI BİRİM FİYAT LİSTESİ. Malzeme B. Fiyat $ 1 ANAHTARLAR / METESAN KÖŞK 1,1 S.A. TOPRAKLI PRİZ Ad 3,85 1,86 5,71 1,60 7,30 1,2 S.A. TOPRAKLI KAPAKLI PRİZ Ad 4,20 1,77 5,97 1,67 7,64 1,3 S.A. KOMÜTATÖR Ad 3,92 1,86 5,775 1,62 7,39 1,4 S.A. ANAHTAR

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45. www.goldenergy.com.

İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45. www.goldenergy.com. İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45 2 ÖN YAZI Hızla gelişen teknoloji beraberinde birçok doğal kaynağın tükenmesine,

Detaylı

GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL ÜNİTESİ Atmosferik brülörler Özel yakma sistemi uygulamaları ve fanlı brülörler için ( Kesintili çalışma ) 01G... Serisi Uygulama : 01G Serisi Kontrol üniteleri, tek veya çift

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

ARMATÜRLER KUMRU MİNİ GLOB ARMATÜR AR 02 LED ARMATÜR AR 01. Ø 215 mm KOLİ - 40 Adet 6,40 KRİSTAL MİNİ GLOB ARMATÜR AR 13. Ø 215 mm.

ARMATÜRLER KUMRU MİNİ GLOB ARMATÜR AR 02 LED ARMATÜR AR 01. Ø 215 mm KOLİ - 40 Adet 6,40 KRİSTAL MİNİ GLOB ARMATÜR AR 13. Ø 215 mm. ARMATÜRLER KUMRU MİNİ GLOB ARMATÜR AR 02 KUMRU GLOB ARMATÜR PUSULA LED ARMATÜR AR 0 Ø 25 mm KOLİ 40 Adet 6,40 AR 3L Ø 235 mm KOLİ 32 Adet 8,50 Ø 25 mm KOLİ 40 Adet 2,00 KRİSTAL GLOB ARMATÜR AR 4 PUSULA

Detaylı

9. ÜNİTE AYDINLATMA TESİSATLARI

9. ÜNİTE AYDINLATMA TESİSATLARI 9. ÜNİTE AYDINLATMA TESİSATLARI KONULAR 1. Aydınlatma Tesisatına Ait Semboller 2. Çeşitli Lamba ve Priz Tesisatı Bağlantı Şemaları Adi Anahtar Tesisatı Bağlantı şeması Komütatör Anahtar Tesisatı Bağlantı

Detaylı