Copyr i ght Zafer Yay1nl a11. He r hakk1 ma hf u zrj ur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Copyr i ght 200 9 Zafer Yay1nl a11. He r hakk1 ma hf u zrj ur."

Transkript

1

2 m1&p YAYINLARI

3 YAYIN NO: 249 genel yaym yonetmeni: Ergiin Or yaymevi P.ditorO: Ozkan Oze i9 dozen/kapak: Zafer Yaymlan tashih: Emine Aydin bask1, cilt: Vesta Ofset tel: O [3irinci bask1 :!?ubat, 2009 ~ YAYINLARI Zafer Yayinlan, Zafer Yaym Grubu'nun bir kurulu~udur. Mahmutbey mh. Deve kaldmm ed. Gelincik sk. no:6 Bagc1lar- istanbul, TOrkiye Tel: (O 212) , Fax: (O 212) m Copyr i ght Zafer Yay1nl a11. He r hakk1 ma hf u zrj ur.

4 SORULARLA RISAl-1E--I NUR DERSLERI Risale-i Nur Ki.illiyati Hakkmda Genel Sorular Birinci Soz -14. Lem'a'mn 2. Makam1 ikinci Soz -U<;iincii Soz 1 Alaaddin Ba~ar

5 sorular Risale i Nur Kulliyat1 Hakktnda Genel Sorular 'Sozler' tabirinin isim olarak kulliyata verilmesinin hikmeti nedir? Bediuzzaman Li<;: ayhk bir tahsilden sonra boyle bir eseri telif etmesi zahiren normal gorunmuyor. Kulliyatm telifini 'Yazdmld1 ve ihtar edildi' gibi ifadelerle birlikte degerlendirebilir misiniz? Risale-i Nur, bildigimiz normal tefsirlere benzemiyor. Nas1I bir tefsir oldugunu a<;:1klar m1s1rnz? Muellifinin kendi telif ettigi eserlerini muteaddit defa okudugunu soylemesini nas1i anlayacag1z? Bu as1rda islami eserler i9erisinde Risale-i Nurlar'm en fazla okunan kitaplar oldugu bilinmektedir. Bu hususta kanaatlerinizi alabilir miyiz?... 36

6 Risale-i Nur Kulliyat1rn okuyup istifade edenlerin, degi ik tarzlarda hizmet ifa etmeleri nedendir? Bu bir ihtilaf degil midir? 'Risale-i Nur'u bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyan, zamarnn hakikatli bir alimi olur' cumlesinden ne anlamal1y1z? Nur cemaati ahs-1 manevi merkezli, lider ihtiyac1 olmayan bir cemaattir. Bediuzzaman Hazretleri de kendisinden sonra kimseyi halife yahut vekil b1rakmam1 t1r. Bu tarz ise mazinin geleneksel hizmet bic;:imine uymuy()r. Bunun sebeplerini izah edebilir misiniz? Risaleler nas1i okunmah? Ostad1n "... Gazete gibi okumaym1z." tavsiyesini nas1i anlamahy1z? "Eski ve Yeni Said Donemleri" denilince ne anla ilmah? 'Nur talebeleri in aallah imans1z kabre girmezler ve ehl-i saadet olurlar' mujdesini ac;:1klar m1s1rnz? Baz1lannca biraz iddiah bir ifade olarak degerlendiriliyor Risale-i Nur'un olmad1g1 zamanlarda ve asirlarda o zamarnn insanlan bu hakikatlerden mahrum mu kalmi lardir?... 64

7 Nur talebeleri ni9in cemiyet ve siyasl te ekkullerden uzak duruyorlar? K1yamete kadar nur talebelerinin hizmeti boyle mi devam edecek? Duruma gore tarz degi ikligi olmayacak m1d1r? Nur talebeleri; cesaretin ve ecaatin, menba1 ve kaynag1 olan iman hakikatlerini okuyup ogrendikleri halde, pasif gibi gorunuyorlar. Bunu nas1i yorumlars1rnz? Birinci Soz Bediuzzaman okuyucusuna "Ey karde!" diye hitap ediyor. Eskiden mlir itlerin hitaplannda daha ikaz edici ve muhatab1 sars1c1 ifadelerin kullan1ld1gm1 biliyoruz. Bediuzzaman'm yumu ak ve onure edici hitaplan se9mesinin hikmeti nedir? Ostad, ilk Soz'de bir askeri muhatap allyor. Bunun meslekle mi, yoksa ahsm kendisiyle mi alakas1 vard1r? Nefsini herkesten ziyade one almasm1n hikmeti nedir?... 89

8 ilk sekiz Soz'deki hakikatlerin ozellikle "k1saca ve avam lisaniyla" nazara verilmesinin hikmeti nedir? Birinci Soz'e "Bismillah her haynn ba 1d1r. Biz dahi ba ta ona ba lanz" denilerek ba lan1yor ve bu konuda yap1lan guzel ve doyurucu a91klamalara Lem'alar'dan da on sayfa kadar a91klama ekleniyor. Besmele uzerinde bu kadar durulmas1rnn hikmeti nedir? Besmeleye "islam ni ani" deniliyor. Acaba diger dinlerde besmele yok muydu? Sahib-i Kainat1n ismini alan kimselerin, "her hadisat1n kar isinda titremeden kurtulmas1 " her zaman olmuyor. Yani besmeleyle ba lad1g1m1z i ler ve faaliyetler, bazen s1kint1 ve me akkat verebiliyor. 0 halde kainat sahibinin ismini almay1 nas1i anlayacag1z? Aczin ve fakrin en makbul bir efaat9i olmas1 nas1i oluyor? Her varhgin "bismillah" deyip, 9ok buyuk i ler yapt1g1ni mli ahede edilmekle beraber, bazen de mahlukatin peri aniyet ve aczi de dikkat 9ekmektedir. Bu iki meseleyi nas1i bagda t1racag1z? Mubarek hayvanlar olarak bahsedilenlerin di indakiler mubarek degiller mi? Veya mubarek kelimesini nas1i anlamal1y1z?

9 Aga9lann ipek gibi yumu ak k6k ve damarlannin sert olan toprag1 ve ta lan delmesini, biyoloji uzmanlan enzimlerle izah ediyorlar. Dolay1s1yla besmeleyle irtibat1 nedir? Acaba burada butun sertliklere ve salabetlere kar 1, yumu akhgin tavsiye edilmesi s6z konusu mudur? Aga9lann; dallannin havada inti anyla, k6klerinin yerde inti an ayrn suhulet ve kolayhkla oluyor. Burada ba ka hakikatlere bir i aret var m1d1r? Mucizelerin, peygamberlerden sad1r oldugunu biliyoruz. Yapraklann s1cakhga, k6klerin sert ta lara mukavemeti de bir mucize midir? Peygamberlerdeki mucizelerle mahlukattaki mucizeler arasmda farklar var m1d1r? insanlann 9ogu gaflet veya dalalettedir, Allah'1 tarnmaz ve O'nun namina vermezler. 0 halde biz bunlarla ah veri yapmayacak m1y1z? Birinci Soz'de ge9en zikir, fikir, likur meselesini, sadece yiyecek gibi nimetler i9in mi anlamak gerekir? "Tabiiyyunun agzina iddetle tokat vuruyor, k6r olas1 gozune parmag1rn sokuyor ve diyor ki : "En guvendigin salabet ve hararet dahi emir tahtmda hareket ediyorlar ki... " Tabiiyyunlar neden en 9ok salabet ve hararete guvenirler?... 1 O 6

10 14. Lem'a'mn 2. Makam1 BIRINCI SIR Besmelenin nurlan sadece rahmet a91sindan m1 gorulebilir? "Sonuk akl1ma uzaktan gorundi.i" ifadesini nas1i anlamahy1z? 'Sir'lann yirmi otuzdan, be alt1ya inmesini nas1i anlamahy1z? Kainat simasindaki sikkenin, besmeledeki Allah lafza-i celali ile, ki.ire-i arz simasindaki sikkenin Rahman ismi ile ve insanin manevi simasindaki sikkenin de Rahim ismi ile nas1i bir mi.inasebeti vard1r? insanin manevi simas1ndaki "sikke-i ulya-i rahimiyet" nas1i anla 1lmahd1r? Bu s1rda ge9en "i.i9 sikke-i ehadiyet" nas1i anla ll mahd1r? insanl ar 'tan, ne anlamahy1z? IKINCI SIR Vahidiyette ukuli.in bogulmas1ni nas1i anlamahy1z? Vahid iyet i9erisinde ehadiyet tecellisine ornekler verebilir miyiz?

11 Kainatta oldugu gibi Kur-an'1 Kerimde de vahidiyet ve ehadiyetle ilgili ornekler var m1d1r? Samediyet-i ilahiye ne demektir? Bir iki misalle izah edebilir misiniz? uc;uncu SIR Kainat1 enlendiren, karanhkh mevcudat1 1 1kland1ran rahmettir, ne demektir? "Muhabbet U kainatin bir sebeb-i vocududur" ifadesi ile, bu sirda ge<;en "rahmetin tezahorat1 " arasinda nas1i bir ilgi vard1r? BOtOn mahlgkatin insanin etrafina inayetle toplanmas1 ve hacetlerimize lebbeyk demeleri, her bir makam sahibine gore ayn ayn m1d1r? Rahmetin; hikmet, inayet ve ilmi tazammun etmesini nas1i anlamahy1z? Boyle bir rahmetin, insanlardan kolll ve halis bir OkOr, ciddl ve safl bir hormet istemesi ne demektir? Bu mukabeleyi herkes yapabilir mi? Yoksa burada ozel makam sahipleri mi kastedilmektedir? "Rahmetin viicudu gone kadar a ikar" oldugu 'halde, ekser insanlann bundan gafil olmalan nedendir?

12 Hatem, sikke, imza, muhur, turra arasmda ne gibi farklar vard1r? "Nak -1 azam olan insan" ifadesini nas1i anlamahy1z? Her insan bu anlamda nak -1 azam tabiri icterisine girer mi? "Ey insan, eger insan isen bismillahirrahmanirrahim de! " cumlesinde neden sadece Muslumanlara degil de butun insanlara hitap edilmi? Zira besmeleyi Muslumanlar soylerler Bugun tlirlerin say1s1 milyonu ge9mi bulunuyor. Ostad'1m1z ise 400 bin muhtelif taifeden soz ediyor. Bu meseleyi nas1i anlamam1z laz1m? insarnn sima-i manevisinden maksat nedir, biraz actar m1s1n1z? Rahmetin ar ma 91kmak ictin, besmelenin bir mira9 hukmunde olmasm1 nas1i anlamahy1z? DORDUNCU SIR "iyyake na'budu ve iyyake nestain"de; "biz yalrnz sana ibadet ederiz ve ancak send en yard1m dileriz. " ifadesinde neden 9ogul kipi kullarnlm1 tir? Hitab-1 iyyakena'budu demekle, herkese kafi gelmeyen; kesret-i mahlukattaki vahidiyet tecellisini nas1i anlamal1y1z?

13 Hatem-i Rahmaniyetin i9erisinde gosterilen sikke-i ehadiyete birka9 ornek verilebilir mi? Herkes her mertebede "iyyakena'budu ve iyyakenestain" diyebilir mi? Kur-an'1 Kerim'in; en dakik bir cuziden bahsetmesinin sebebi, zahir bir surette hatem-i ehadiyetin herkes tarafmdan gorulmesidir. Hakikaten herkes her cuzide bu hatemi okuyabilme ozelligine sahip midir? Sikke-i ehadiyete nazarlari 9evirmek ve kalpleri celp etmek i9in o sikke-i ehadiyet i9erisinde rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymu tur. Cumlesinden neler anlamahy1z? iyyakena'budu ve iyyakenestain' deki hakiki hitaptan maksat nedir? Bu hitabm hakikisi oldugu gibi, surisi de olabilir mi? Besmelenin, Fatiha'rnn fihristesi ve Kur'an'1n mucmel bir hulasas1 olmas1, ne demektir? Bu hulasahgm; kesret i9inde tecelli eden ehadiyet hakikati ile munasebeti var m1d1r? Var ise nas1ldir? BE~INCI SIR Bir k1s1m ehli tarikatm "Muhakkak ki, Allah insarn rahman suretinde yaratm1 t1r" hadis-i erifini, akaid-i imaniyeye munasip dg meyen tarzdaki tefsirleri nas1ld1r?

14 insan simasinda, kure-i arz simas1nda ve kainat simas1nda; ni9in diger isimler degil de hep ism-i Rahmanin tezahuru nazara veriliyor. Ni9in diger mahlukata gore insan, ismi Rahmani tamam1yla gosterir bir mahiyettedir? Vahdetul vucudun, mutedil k1smin1n, "la mevcude ilia hu" demesiyle, insanin sima-i manevisinin munasebetini nas1i anlamaliy1z? Zat, Uunat, s1fat, esma ve efal-i ilahiye hakk1nda biraz bilgi verir misiniz? Ehli tarikatin ekserisinde sekr, ehli a kln 9ogunda ise istigrak ve iltibas oluyor. Sekr ile istigrak1n fark1 nedir? Ehli tarikat ve ehli a k birbirinden farkli m1d1r? Cenab-1 Hakk'in misli, eriki, naziri ve ebihi olmad1gm1 ve olamayacag1ni anliyoruz. Ancak z1dd1nin olmamasm1 nas1i anlamal1y1z? Z1ddan kastedilen nedir? ALTINCI SIR Cenab-1 Hakk'in istigna-i zatisinin, hadsiz acz ve nihayetsiz fakr iginde yuvarlanan bi9are insan ile alakas1 nedir? ButUn mahlukat ve mevcudat1n vucudu, Cenab-1 Hakk'in vucuduna nispeten zay1f bir golge olduguna ve Cenab-1 Hakk1n hi9bir cihetle kainata ve mevcudata ihtiyac1 olmad1g1na gore, mahlukat ve alem ni9in yarat1lm1 t1r?

15 Ostad'1m1z "salavat1 "; rahmet noktasinda Resul-Q Kibriya'ya vesile, Resul-Q Kibriya'y1 da rahmet noktas1nda Allah 'a vesile yapmay1 tavsiye ediyor. Vesilelik var m1d1r? Hakikat noktasinda vesileyi nas1i anlamal1? Hazine"i rahmetin p1rlantas1 ve kap1c1s1 zat-1 Ahmediye (a.s.v.) 'dir. Birinci anahtan ise besmele ve en kolay anahtan salavatt1r" ifadelerini nas1l anlamahy1z? Aralarindaki munasebeti izah eder misiniz? ikinci Soz ikincisozun ba indakiayettecenab-1 Hak: "O takvasahipleri oyle kimselerdir ki, gayb'a iman ederler" buyuruyor. Burada, a-takva sahiplerinin, gayb'a iman etmeleri bir ozellik olarak nazara veriliyor. Nic;:in? b-iman ile gayb aras1ndaki munasebeti nas1l anlamahy1z? Gayb'tan maksat nedir? Temsilde hodbin ve hudabin adamlann kar 1la t1klan hadiseler anlat1lirken her iki adamin "nazannda" ifadesine vurgu yap1l1yor. Acaba her iki ahsin farkl1 nazarlan m1 hadiseleri degi tiriyor? "Zira, nihayet derecede adil, merhametkar, raiyet-perver, muktedir, intizam-perver, mq fik bir melikin memleketi, hem bu derece goz onunde asar-1 terakkiyat ve kemalat

16 gosteren bir memleket, senin vehminin gosterdigi surette olamaz" cumlesini biraz ac;:ar m1s1rnz? "Ey nefsim bil ki ewelki adam kafirdir." ifadesinden sonra kafirin nazanna gorunen hadiselerin deh etine ve zulmetine bak1ld1g1nda; bu ozellikte olanlann ya ayamamas1 ve hayata tahammul edememesi icap eder. Fakat c;:ok keyifli gibi gorunuyorlar. Bunu nas1i izah edersiniz? imarnn manevi tuba-i cennet c;:ekirdegi ta 1masin1, kufrun ise yine manevi bir zakkum-u cehennem tohumu saklamas1rn nas1i anlamahy1z? TUba agac1 ile, zakkum hakkinda bizleri bilgilendirir misiniz? Bir onceki soruya konu clan vecizede, tubarnn men ei ic;:in "c;:ekirdek", zakkum ic;:in "tohum" ifadesinin kullarnlmas1nin bir hikmeti var m1d1r? "Demek selamet ve emniyet, yalrnz islamiyette ve imandadir." cumlesinde; selamet ile islamiyet ve emniyet ile iman aras1nda nasll bir munasebet vard1r? Oc;uncu Soz Ayette "Ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz" buyruluyor. Halbuki, ibadet iman edenlere teklif edilen bir vazifedir. Burada nic;:in insanlar muhatap ahnm1 tir?

17 Sag yolda gidenlerin onda dokuzu kurtuluyor. Onda bir zarar ihtimali var. Sol yolun yolcusunda ise onda bir kurtulma ihtimali var. Bu ihtimalleri nas1i anlamahy1z? Her iki yol k1sa ve uzunlukta nas1i bir oluyorlar? "Sag yolun yolcusu kimseden minnet almayarak huzur ve rahat-1 kalp ile gider" deniliyor. Ancak uygulamada pek de oyle goronmeyebiliyor. Bunu nas1i izah edebilirsiniz? Ayrn ey, sol yolun yolcusu i9in de ge9erlidir "iman emniyet-i tamme verir." ve "Evet her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi memba1; imand1r, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi memba1; dalalettir." comlelerini a<;ar m1s1rnz? Zira iman sahibi olup da cesur ve emniyet-i tamme i9inde olamayan 9ok insanlar var "insan nihayetsiz eylere muhta9 oldugu halde sermayesi hi9 hokmondedir." comlesini a<;ar m1s1rnz? COnkO ba ka yerlerde Ostad, insarn "e ref-i mahlukat, halife-i ruy-i zemin" olarak tarif ediyor. Arada, nas1i bir ilgi vard1r? bte yandan "sermayesinin hi9 hokmonde" olmas1, insanin irade bazinda zavall1 ve aciz oldugunu ifade ediyor. Bir yandan da "insan gonahlanndan ve isyanlanndan hesaba 9ekilecektir," deniliyor "Adeta sermaye ve iktidannin dairesi eli nereye yeti irse o kadard1r." "Fakat emelleri, arzulan ve elemleri ve belalan

18 ise, dairesi, gbzu, hayali nereye yeti irse ve gidinceye kadar geni tir." ifadelerini nas1i anlamahy1z? "ibadet, tevekkul, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar bir saadet, bir nimet oldugunu butun butun kbr olmayan gbrur, derk eder" cumlesi bazen yanh yorumlarnyor ve tembelligi, ataleti ve sefaleti netice veriyormu gibi gbsteriliyor. Bu konuda ne dersiniz? "Ubudiyet yolu, zarars1z olmakla beraber, ondan dokuz ihtimalle bir saadet-i ebediye hazinesi vard1r." cumlesini Kastamonu Lahikas1ndaki "kirk vefiyattan bir ki inin kurtuldugu" cumlesi ile nas1i bagda tirabiliriz? Ayrn konuda bir ba ka soru: "Ehl-i ekavetin onda bir kurtulma, ehl-i hidayetin ise onda bir zarar ve kaybetme ihtimalinin s1rn ne olabilir?" Kastamonu Lahikas1'ndaki "kirk vefiyattan yalrnz birkac;: tanesinin kazanmas1rn" nas1i yorumlars1n1z? "Dunya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktad1r." kaidesi Muslumanlarda ve islam aleminde gorulmuyor. Acaba Muslumanlar bu gbrevlerini eksik mi yap1yorlar?

19 takdim RiSALE-i NUR'UN daha iyi anla~tlmas1 yolunda, ozellikle genc;lere yard1mc1 olacak yepyeni bir c;al1~manm bu ilk kitabm1, siz degerli okurlanm1za sunmaktan biiylik bir mutluluk duymaktay1z. Okuyuculanm1zm, Nur Risaleleri'ndeki anahtar niteligindeki kelime ve ciimleleri izah etme gayesiyle kaleme ald1g1 Nur'dan Kelimeler-Cumleler kitaplanyla tamd1g1 Alaaddin Ba~ar; bu yeni dizide, Risale-i Nur derslerine, soru-cevap ~eklinde devam ediyor. "Sorularla Risale-i Nur Dersleri", (www.sorularlarisaleinur.com) sitesinin 19

20 editorleri tarafmdan, ba~lattlan ve uzun soluklu olmas1 limit edilen bir s:ah~ma. Sitede goriintiilii olarak yaymlanmas1 i<_;:in video kayd1 yaptlan "Sorularla Risale-i Nur Dersleri" bir yandan, internet kullamctlannm hizmetine sunulurken; bu kiymetli sohbetlerin metinleri, yazanm1z tarafmdan,-daha kahc1 olmas1 ve kitab1 internete tercih eden okurlann da istifade edebilmeleri i<_;:inyeniden diizenlendi. Dizimizin bu ilk kitabmda, soru-cevap fash Birinci Soz'den ba~hyor. Ancak ondan once, genel olarak Risale-i Nurve Nur hizmeti hakkinda s:ok onemli sorulann cevapland1g1 bir giri~ boliimii de var. Sorularla Risale-i Nur Dersleri Dizisi'nin, <_;:ok uzun soluklu ve <_;:ok bereketli bir seyir i<_;:inde siirmesini diler; ba~ta yazanm1z Alaaddin Ba~ar olmak iizere, bu biiyiik ve hay1rh projenin tiim a~amalarmda emegi ge<_;:en herkese te~ekkiir ederiz... -Zafer Yaymlan 20

21 "Kat'! ve c;:ok tecrubelerle anla 1lm1 ki, imam kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkik1 yapmamn en kisa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadtr. " - Kastamonu Lahikasz

22 SORULARLA.. RISALE-I NUR. DERSLERI Risale-i Nur Kiilliyat1 Hakkmda Gene! Sorular Birinci Soz 14. Lem'a'nm 2. Makam1 ikinci Soz U~iincii Soz

23 Risale-i Nur Kiilliyatt Hakktnda Genel Sorular ~--

24 SORU: 'Sozler'tabirinin isim olarakkiilliyata verilmesinin hikmeti nedir? BEDiUZZAMAN Hazretleri, Risale-i Nur Kulliyat1'nm tamamm1 Sozler olarak adlandmyor. Diger eserlerinin degil de Sozlerin kiilliyatm tiimiine isim olarak verilmesi konusunda farkh ~eyler soylenebilir. Benim hatmma ~oyle bir mana geliyor: Risaleler'de temel gaye, iman hakikatlerinin asnn idrakine uygun olarak izah ve ispatlandu. Allah' a iman birc;ok Soz'de i~lenmi~tir. Meleklere iman Yirmi dokuzuncu Soz'de, kitaplara iman Yirmi be1inci Soz olan Kur'an bahsinde, peygamberlere iman On dokuzuncu Soz'de, ahirete iman Onuncu Soz'de, kader Yirmi altincz Soz'de en miikemmel ~ekilde i~lenmi~tir. Diger Sozler de dolayh olarak hep iman hakikatleriyle ilgilidir. Mesela, On ikinci Soz'de felsefe hikmetiyle Kur'an hikmetinin mukayesesi i~lenir. Bu Soz de kitaplara imanla ilgilidir. Keza On yedinci Soz dunyadan aynlmanm hakikatinden bahsetmekle ahirete imanla ilgili bir konuyu i~ler. Nur Kulliyati'nm diger eserlerinde de bu konular yer yer i~lenmi~se bina edilmi~lerdir. de sanki onlar Sozler'deki temel iizerine 27

25 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi Aynca, bu ismin verilmesinde Lem'alar, $ualar, Katre, Zerre de oldugu gibi bir tevazu da s6z konusudur. Dikkat edildiginde Siizlerde iki konu d1~mda kalanlarm hepsinde iman hakikatlerinden bahsedildigi goriiliir. Bu iki konu ise sahabeler ve is:tihat konuland1r. Burada ~oyle ince bir mana da olabilir. Sahabelere kaq1 s:1kmakla ve is:tihad1 yanh~ mecralara dokmekle, birs:ok insan ehl-i siinnet cemaatine ters bir istikamete gitmi~ler ve dalalet firkalanna dahil olmu~lardir. Bu iki konu da netice itibariyle yine imanla ilgili oldugundan Sozler'de yer alm1~lard1r. Kiilliyatm tiimiine Sozler denilmesinin bir sebebi de Ustad'm ~u tespiti olabilir: ''Elbette nev'-i bejer, ahir vakitte ulum ve fanuna dokulecektir. Butun kuvvetini ilimden alacaktir. Hukum ve kuvvet ise, ilmin eline gerecektir. Hem o Kur'an-i Mu'ciz-ul Beyan, cezalet ve belagat-i Kur'aniyeyi mukerreren ileri surdugunden remzen anlattmyor ki: Ulum ve fanunun en parlagi olan belagat ve cezalet, butun enva'iyla ahirzamanda en mergub bir sure! alacaktir. Hatta insanlar, kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hukumlerini birbirine icra ettirmek irin, en keskin silahim cezalet-i beyandan ve en mukavemetsuz kuvvetini belagat-i edadan alacaktir. "-Yirminci Soz 28

26 SORULARLA RiSALE- i NUR DERSLERi Nur Kiilliyati da s:ok belig ve ilrna edici konu~an bir hatip gibidir ve Sozler'iyle biitiin insanlan imana, islam'a, ahlak ve fazilete davet etmektedir. SORU: Bediiizzaman iis: ayhk bir tahsilden sonra boyle bir eseri telif etmesi zahiren normal goriinmiiyor. Kiilliyatm telifini 'Yazd1- nld1 ve ihtar edildi' gibi ifadelerle birlikte degerlendirebilir misiniz? BEDiUZZAMAN "alet ilimleri" denilen gramer bilgileri i<;in bu kisa siire ile yetinmi~tir. Zaten, Araps:as1 miikemmeldir. Bu sahada fazla vakit kaybetmeyip dogrudan yiiksek ilimler (ulum-u aliye) sahasma ges:mi~ ve bu sahada kimseden ders almamakla birlikte s:ok kitap okumu~tur. Fevkalade haf1zas1yla biitiin okuduklanm rahathkla zaptetmi~tir. Aynca, Felsefe konusunda da birc;ok eser okudugunu bizzat kendi ifadelerinden anhyoruz. ~u var ki, biitiin bu ilimler ancak bir hazirhkt1r. Risaleler'deki hakikatler ne medrese tahsilinde okutulan kitaplardan, ne de felsefi eserlerden almm1~t1r. Onun kaynag1 ancak Kur'and1r ve ilahi ilhamd1r. Risalelerin ekseriyetinin sii- 29

27 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi nuhat kabilinden oldugunu kendileri de ifade ederler. Dstad'm ifadelerinden benim anlad1g1m mana ~u ki, Risaleler bir 1ztlraptan, bir ihtiya<;tan, bir kivranma ve s1zlanmadan dogmu~lard1r. ~efkat ve hamiyetten kaynaklanan bu 1zt1raplar 1zt1rar derecesine gelmi~ ve ab-1 hayat gibi marifet dersleri onun ruhuna ihsan edilmi~tir. Bu kanaatimin kaynag1 Ustad'm ~u iki dersidir: ''Kar;imda muthi; bir yangm var. Alevleri goklere yukseliyor. jrinde evlddtm yamyor, imamm tutu;mu; yamyor. 0 yangim sondurmege, imammi kurtarmaga ko;uyorum. Yolda biri beni kijsteklemek istemi; de ayagim ona rarpmi;. Ne ehemmiyeti var? 0 muthi; yangm kar;mnda bu kuruk hadise bir kiymet ifade eder mi? Dar du;unceler! Dar goru;ler!" -Tarihs:e-i Hayat "Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikatlt milyonlarla fedakarlan bulunan me;rebler, meslekler, tarikatlar, bu deh ;etli dalalet hucumuna kar;i zahiren maglubiyete du;tukleri ha/de benim gibi yanm ummi ve kimsesiz ve mutemadiyen tarassud altmda, karakol kar;mnda ve mudhi;, muteaddid cihetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi benden tenfir etmek vaziyetinde bulunan bir adam, o mesleklerden daha ileri, daha kuvvetli dayanan Risale-i Nur'a sahib degildir ve o eser onun huneri olamaz, onunla iftihar edemez. Belki 30

28 SO RULARLA RiSALE -i NU R D E RSLERi dogrudan dogruya Kur'an-z Hakim 'in bu zamanda bir nevi mu'cize-i maneviyesi olarak rahmet-i ilahiye tarafindan ihsan edilmijtir. 0 adam, bin/er arkada1zyla beraber o hediye-i Kur'aniyeye el atmz1lar. Her naszlsa birinci tercuman!tk vazifesi ona dujmuj. "-$ualar Osmanh'nm c;okii~ doneminde medreselerin gorev yapamaz hale geldigi bir devrede, bu hazinenin son cevherleri manasmda, c;ok harika eserler viicuda gelmi~, c;ok biiyiik insanlar yeti~mi~tir. Sanki bir y1kil1~ ve c;okii~ii biitiin ruhlar hissetmi~ler ve istikbale bir ~eyler b1rakma gayretine kaptlm1~lardir. Elmaltl1 Hamdi Yaz1r tefsir sahasmda, Ahmet Nairn Bey hadis sahasmda, Ahmet Avni Bey tasavvuf sahasmda c;ok giizel eserler vererek Osmanh'nm son killtiir hazinelerini gelecek nesillere hediye etmi~lerdir. ~u var ki, istikbali Allah'm inayetiyle en berrak ~ekilde ke~feden Bediiizzaman Hazretleri, Kur'andan ve hadisten uzak kalacak, tasavvufa ise hie; ilgi duymayacak sefih ve dinsiz bir neslin ayak seslerini duymu~ ve onlan imana, ibadete ve ahlaka davet edecek bir kiilliyatm geregini ruhunun derinlilerinde hissetmi~, ahirzaman fitnesinin bu miithi~ yangmmda imam ve ahlaki alevler ic;inde kalanlarm kurtulu~u ic;in Rabbine yalvarm1~, bir c;1ki~ yolu aram1~ ve "her hayir elinde olan Allah", kendisine iman 31

29 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi hakikatlerini akli ve nakli delillerle asrm idrakine sunacak bir kiilliyat nasip etmi~tir. Bunun en as;1k bir delili de ~u ifadelerdir: "Eski Harb-i Umumi'den evvel ve evailinde, bir vakta-i sadtkada goruyorum ki: Ararat Dagi denilen me1hur Agri Dagi'mn altmdayim. Birden o dag, mudhif infilak etti. Daglar gibi parralari, dunyanm her tarafina dagittt. 0 dehfet ifinde bakttm ki, merhum va!idem yammdadtr. Dedim: "Ana korkma! Cenab-t Hakk'm emridir; o Rahim'dir ve Hakim'dir. 11 Birden o halette iken, bakttm ki muhim bir zat, bana amirane diyor ki: 'i'caz-t Kur'am beyan et. 11 Uyandtm, anladim ki: Bir buyuk infilak olacak. 0 infilak ve inkt!abdan sonra, Kur'an etrafindaki surlar kirtlacak. Dogrudan dogruya Kur'an kendi kendine mudafaa edecek. Ve Kur'ana hucum edilecek, i'cazi onun relik bir zirhi olacak. Ve fu i'cazm bir nev'ini fu zamanda izharma, haddimin Jevkmde olarak, benim gibi bir adam namzed olacak ve namzed oldugumu anladtm." -Mektubat SORU: Risale-i Nur, bildigimiz normal tefsirlere benzemiyor. Nastl bir tefsir oldugunu apklar m1s1mz? 32

30 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi RiSALE-i NUR, Kur'anm manevi bir tefsiridir. Ustad, bu asm dertlerine deva olacak, ~iiphe ve tereddiitlerini giderecek, bu fitne asmm zavalh insanlanmn imanlanm tahkiki yap1p onlan sefahatten ibadete yonlendirecek bir eser telif etme ihtiyacm1 ruhunun derinliklerinde hissetmi~ ve Hizbul Kur'an'da cem ettigi imana dair ayetlerin manalanm asnn idrakine uygun olarak, delillerle, misallerle, temsili hikayelerle izah etmi~, o ayetlerin mana ve maksadm1 ruhlara hakim kilacak boyle bir kiilliyatm telifine, ihsan-1 ilahi olarak, muvaffak olmu~tur. Bildiginiz gibi Ustad, j;atu'l-haz tefsirini I.Cihan Harbi'nde, harp esnasmda yazmaya ba~lam1~tl. Bu tefsir bildigimiz tefsirler kabilinden olmakla birlikte Ustad'm ozledigi bir tefsire kaynakhk yapmak iizere kaleme almffil~tl. Dstad bu ozlemini ~oyle dile getirir: "Kur'amn ince manalartntn ve tefsirlerde dagimk bir surette bulunan mehasininin ve zamamn tecrubesiyle fennin keifi sayesinde tecelli eden hakikatlarimn tesbitiyle, her biri birkar fende mutehassts olmak uzere muhakkikin-i ulemadan yuksek bir heyetin tedkikatiyla, tahkikatiyla bir tefsirin yapt!mast lazimdtr. Nitekim kanuni hukumlerin tanzim ve ittiradt, bir ferdin fikrinden degil, yuksek bir heyetin nazar-i 33

31 SO RU LARLA RiS ALE- i NU R DERS LERi dikkat ve tedkikatzndan germesi lazimdir ki, umumi bir emniyeti ve cumhur-u naszn itimadim kazanmak uzere millete kar;i bir kefalet-i zimniye husule gelsin ve icma-i millet hucceti elde edebilsin. "- i. i'caz Fakat, zaman her ~eyi degi~tirmi~, Kur'andan olabildigine uzak bir nesil yeti~tirilmeye s:ah~tlm1~ ve Ustad'1m1z da bir onceki sorunun cevabmda ifade edildigi gibi, bu nesle yeni bir tarz ile yakla~manm geregini s:ok iyi tespit etmi~ ve Rabbine iltica ederek kendisine bir yol ihsan edilmesini dilemi~tir. "... Bizim ugrumuzda miicahede edenlere elbette yollanm1z1 gosteririz. Ve his: ~iiphe yok ki, Allah muhsinlerle beraberdir."(ankebut Suresi, 69) ayetinin haber verdigi gibi, Allah'm kendilerine yol gosterdigi bahtiyar insanlar kafilesinin bu asirdaki biiylik ferdi olarak boyle bir ihsana mazhar olmu~tur. Boyle yapmay1p ta bildigimiz tiirden bir tefsir yazsayd1, asnn hasta insanlar1 0 tefsiri okumanm ve anlamanm s:ok otelerinde bulunduklanndan o kiymetli eser, sadece iman ve ibadet ehli bir ziimrenin ilmini artirmakla kalacak, asnn manevi cihadm1 o eserle yapmas1 miimkiin olmayacakti. ''Fakat ;u zamanda dalalet-i fenniye, elini esasata ve erkana uzatmi; oldugundan, her derde layik devayi ihsan eden 34

32 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi Hakim-i Rahim olan Zat-i Zulcelal, Kur'an-i Kerim'in en parlak mazhar-i i'cazmdan olan temsilatmdan bir fu'lesini; acz u zajtma, fakr u ihtiyacima merhameten hizmet-i Kur'ana ait yazilanma ihsan etti. Felillahilhamd sirr-i temsil durbiniyle, en uzak hakikatlar gayet yakm gosterildi. Hem sirr-i temsil cihet-ul vahdetiyle, en dagimk mes'eleler toplattmldi. Hem sirr-i temsil merdiveniyle, eri yuksek hakaike kolaylikla yetiftirildi. Hem sirr-i temsil penceresiyle; hakaik-i gaybiyeye, esasat-i islamiyeye fuhuda yakm bir yakin-i imaniye hasil oldu. Aki! ile beraber vehim ve hayal, hatta nefs ve heva teslime mecbur oldugu gibi, feytan dahi teslim-i silaha mecbur oldu. "-Mektubat SORU: Miiellifinin kendi telif ettigi eserlerini miiteaddit defa okudugunu soylemesini nastl anlayacag1z? BU ESERLER iman hakikatlerinin izah1 ve delillerle ispat1 mahiyetindedir. Imanda t.e:rakkinin, tefekkiirde derinle~menin ise sonu yoktur. Bu eserleri kendi miiellifi de her okuyu~unda kalbine ve ruhuna yeni ufuklann ac;1lmas1, ayn dogmas1 miimkiindiir. Sadece akla hitap eden 35

33 SORULARLA RiSALE- i NUR D E RSLERi eserlerin bir kere okunas1 kafi gelebilir. Unutulduklannda onlara yine miiracaat edilir. imani, tefekkiiri ve kalbi eserler boyle degildir. bte yandan, Ustad'm kendi ifadesiyle eserlerin biiyiik c;:ogunlugu sunuhat kabilindedir; yani bir ilahi ilham ile kalbe dogmu~lardu. ilham edilen bir manay1 0 ilhama mazhar olan zatm da defalarca okumas1 garip kaq1lanmama11du. Nur Kiilliyat1 Kur'an'm manevi bir tefsiridir. Kuran ayetlerinin tekrarla okunmasmdaki hikmet, onun bir tefsiri olan Nur Risaleleri'nde de kendini gostermi~tir. Aynca, Nur'lar hem biiyiik bir tefekkiir hazinesi hem de onun okunmas1, Ustad'm kendi ifadesiyle, bir sadaka hiikmiindedir. Ustad'm kendi eserlerini okumas1 ve ondaki hakikatleri tefekkiir etmesi bu manada da degerlendirilebilir. SORU: Bu asirda islami eserler is:erisinde Risale-i Nurlarm en fazla okunan kitaplar oldugu bilinmektedir. Bu hususta kanaatlerinizi alabilir miyiz? BU BiR arz-talep meselesidir. insanlann biiyiik c;:ogunlugunun imana susad1g1, inane;: konusunda problemlerinin 36

34 SORULA RL A RiSALE-i NU R D E RSLERi oldugu, iiphe ye tereddiitler ic;inde bocalad1g1 bir asirda, biitiin bu yaralan en giizel ekilde tedavi eden ve biitiin bu ihtiyac;lara kemaliyle cevap veren bir eserin fazlaca okunmas1 c;ok normaldir. Ote yandan, dinsizligin, ahlaks1zhgm ve her tiirlii menfi cereyanm hirer ahs-1 manevi halinde orgiitlenerek biitiin insanhk alemine hiicum ettigi bu ahirzaman fitnesinde, insanlann bu tehlikelere kaq1 korunmalan iki arta baghdir: Birisi imanlarm1 tahkiki yapmak. Bunu Nur Kiilliyau'nm en giizel ekilde temin ettigi ortadadir. Digeri ise cemaat halinde c;al1 mak, birbirinden kuvvet almak, o menfi cereyanlara kar 1 iman cephesinde bir ahs-1 manevi te kil etmektir. Bu mana da Nur Kiilliyau etrafmda kemaliyle gerc;ekle mi tir. Bu birliktelik, Risale'lerin bir dava eseri olarak c;okc;a okunmasm1 aynca netice verrhi tir. Onceki as1rlarda yazilan eserlerden giiniimiizde de ha.ia onemini koruyanlar ve insanlann faydaland1g1 harikalar mevcuttur. Mevlana'mn Mesnevi'si, imam-1 Gazalinin jhya-i Ulum'u bunlann ba mda gelir. ~u var ki, bunlann okuyucular1 iman ve ibadet ehli kimselerdir. Bu eserlerle ilimlerini, feyizlerini ve ibadet hassasiyetlerini artirmaya c;al1 maktad1rlar. Bunun onemi tart1 1lmaz. 37

35 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi Ancak, as1l ir~ada muhtac; kesim bu eserleri okumamakta, bu biiyiik zatlan tammamaktadir. Onun ic;indir ki Allah Resuliiniin (asm.) miijde ve haber verdigi gibi her asuda bir miiceddid gelir ve dini o asnn idrakine, ic;timai ~artlarma, manevi hastahklanna, problemlerine g6re insanlara yeni bir metotla, taze bir kan verircesine anlatu. Her asrm hastalan farkl1 oldugu gibi ilac;lanmn da farkh olmas1 gayet tabiidir. Nur Kiilliyat1, "Kur'an-1 Hakimin bu asnn idrakine bir dersi" oldugu ic;indir ki en c;ok okunmakta ve yay1lmasma en fazla c;al1~1lmaktadu. SORU: Risale-i Nur Kiilliyatm1 okuyup istifade edenlerin, degi~ik tarzlarda hizmet ifa etmeleri nedendir? Bu bir ihtilaf degil midir? BU VE BENZERi farkl1hklann "ihtilaf" tarifine girmeleri ic;in taraflann birbirlerini inkar etmeleri, birbirlerine dii~man olmalan, aleyhte konu~malan, g1ybet etmeleri gerekir. Bunlarm hic;biri olmuyorsa, ki~iler kendi zevklerine ve anlay1~lanna en uygun bulduklan bir yolda giderken digerlerine kar~1 c;1km1yorlarsa buna, menfi manada, "ihtilaf" denilmez. Bu gibi farkhhklar, Peygamber Efendimizin "Ummetimin ihtilafinda rahmet vardu" hadis-i 38

YAYINLARI later Yayinlan, Zafer Yay1n Grubu'nun bir kurulu~udur.

YAYINLARI later Yayinlan, Zafer Yay1n Grubu'nun bir kurulu~udur. OOfup YAYINLARI YAYIN NO: 265 Genel yayin yonetmeni: Ergun Or yayinevi editoru: Ozkan bze iy duzen/kapak: lafer Yayinlan Bask1, cil t: Vesta Ofset tel : O 212 445 72 52 Birinci bask1: Agustos, 2010 ~ YAYINLARI

Detaylı

HASTALAR VE ihtiyarlar RiSALELERi OZERiNE. Ac;:1klamalar: Abdullah AYMAZ

HASTALAR VE ihtiyarlar RiSALELERi OZERiNE. Ac;:1klamalar: Abdullah AYMAZ HASTALAR VE ihtiyarlar RiSALELERi OZERiNE Ac;:1klamalar: Abdullah AYMAZ .. HASTALAR VE IHTIYARLAR RiSALELERi DZERiNE ABDULLAH AYMAZ HA S'/Al.AR,,, ihtiyarl.ar RiSALELERi UZE RiNE (Me1i11 ve A11kla111a)

Detaylı

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ ...... KUÇUK SOZLER... UZERINE Abdullah AYMAZ KÜÇÜK SÖZLER ÜZERİNE Copyright Şahdamar Yayınları, 2011 Bu eseı in tiim yayın haklan ljık Yayıncılık Ticaret A.Ş. 'ne aittir. Eserde yer alan metin ve resimleı

Detaylı

RISALELERI UZERINE CDÃİZCmĞ/cıma/aw:

RISALELERI UZERINE CDÃİZCmĞ/cıma/aw: @eca/lâ//zýxaman @yâr/jq/wwédî RAMAZAN-İKTİSAT-ŞÜKÜR RISALELERI UZERINE CDÃİZCmĞ/cıma/aw: ABDULLAH AYMAZ RAMAZAN-İKTİSAT-ŞÜKÜRRİSALELERİ ÜZERİNE (Metin 1/2 Açık/avm) CÜ/'Jlfig/.ıı.Şa/Klanlar X2& 2012 Bit

Detaylı

yayın no: 279 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-II / Mesnevî-i Nuriye den, Katre Risalesi

yayın no: 279 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-II / Mesnevî-i Nuriye den, Katre Risalesi yayın no: 279 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-II / Mesnevî-i Nuriye den, Katre Risalesi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları isbn: 978 975 261 194 8 Sertifika

Detaylı

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN TOPLUMSAL BARIŞI TESİS ETME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN TOPLUMSAL BARIŞI TESİS ETME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Zübeyir AKÇE * AKÇE, Zübeyir (2014). Bediüzzaman Said Nursi nin Toplumsal Barışı Tesis Etme İle İlgili Görüşleri. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir

Detaylı

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895

Dünya Saadeti. Abidin Paşa 1895 Dünya Saadeti Abidin Paşa 1895 SAADET-İ DÜNYA {Ahlak-ı Hamide ve Mebahis-i Hikemiyeyi Camidir} Müellifi: Cezair Bahr-ı Sefid Valisi Abidin Paşa Maarif Nezaret-i Celilesinin 103 numaralı ruhsatname-i resmiyesi

Detaylı

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ Prof. Dr. Ahmed Akgündüz İstanbul - 2013 OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI Zeynep Sultan Camii Sok. No: 29 34410 Fâtih/İstanbul Tel: (0212) 513 40

Detaylı

&%129 HANIMLAR REHBERİ HANIMLARREHBERİ. UZERINE QQİgmĞ/ama/aw: UZERINE. Abdullah AYMAZ. Açıklamalar: (Marin D? Açıklama)

&%129 HANIMLAR REHBERİ HANIMLARREHBERİ. UZERINE QQİgmĞ/ama/aw: UZERINE. Abdullah AYMAZ. Açıklamalar: (Marin D? Açıklama) HANIMLARREHBERİ UZERINE Açıklamalar: Abdullah AYMAZ %ea/&ıimıamcın &MdWW4Z` HANIMLARREHBERİ UZERINE QQİgmĞ/ama/aw: ABDULLAH &%129 AYMAZ HANIMLAR REHBERİ (Marin D? Açıklama) ÜZERİNE COM'1'ig/Jt Şzz/Jdamar

Detaylı

İsmail Ankaravî Dede

İsmail Ankaravî Dede İsmail Ankaravî Dede Minhacü'l Fukara adlı eserden Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri) ve Yüz Mertebe Bu kısım on bâb üzere meydana getirilmiştir. Ve her bâb onar dereceye şâmildir. 1. DERECE: YAKAZA

Detaylı

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden RUHUMUZU ARARKE N KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden KEND İ RUHUIV_UZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9).911. Tethulfah Gülen NIL Kendi Ruhumuzu Ararken (Prizma - 9) Copyright C) Nil Yayınları,

Detaylı

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum EYLÜL 2010 YIL 32 SAYI 380 ISSN 1300-1566 Yansan da yang n söndürmek sana dü üyor, Vicdan n sana kendini ate e at diyor; Ate sürekli harl yor, alevler co uyor, Tulumban al yeti ki, herkes seni dü lüyor.

Detaylı

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006 EK M 2006 YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 steyen Ramazan da dahi kinle-nefretle oturup kalksın, isteyen iman ve slâm gerçe i kar ısında bulantılar ya asın, isteyen ı ı a lânetler ya dırsın, isteyen sevgiye,

Detaylı

Mâidet-ül Kur an ve Hazinet-ül Bürhan

Mâidet-ül Kur an ve Hazinet-ül Bürhan M A İ D E T - Ü L K U R A N 3 Tılsımlar Mecmuasının Zeyli Mâidet-ül Kur an ve Hazinet-ül Bürhan Ahmed Feyzi Kul Neşreden Mesud Zeybek İstanbul 2006 4 T I L S I M L A R M E C M U A S I N I N Z E Y L İ Mâidet-ül

Detaylı

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay AĞUSTOS 2011 YIL 33 SAYI 391 ISSN 1300-1566 Mesajı Kur ân O, ufku irfan O, beyanı burhan O ve iki cihanın vesile-i saadeti de O dur. Hakk ın harika bin nişanla taltif ettiği zât O, nâmı, Kur ân ın referansına

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ 13 0 GÖNÜLDEN ESİNTİLER: 13 ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET

Detaylı

Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine

Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız herbir mes'eleyi tam anlamasa da, ruh,

Detaylı

TAKDİM. Biri i Baskı: 2010. Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek.

TAKDİM. Biri i Baskı: 2010. Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek. 2 3 ZÜBEYİR GÜNDÜZALP 4 Biri i Baskı: 2010 Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek Kapak Tasarı ı: Bası Tarihi: Kası Matbaa:.. Mat aa ılık - İsta TAKDİM

Detaylı

Ne zaman? Ne zaman ona doğrulursak! [1]

Ne zaman? Ne zaman ona doğrulursak! [1] KURTULUŞ ÖNSÖZ Muztarip bir insan cemiyeti var. Bu cemiyet; yaşayabilmek ve aklı selîmini kaybetmememek için, bir kurtuluş ümidine muhtaçtır. Ve ümit bağı ne derece sağlam bir hakikate bağlanır, ve ne

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir?

Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir? 1 İçindekiler Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir?... 3 Anne karnındaki ikizlerden birinin, sakat kalma ve diğer çocuğun da sağlığını tehlikeye atma ihtimali olduğunda, kürtaj yapılabilir

Detaylı

Genç yaşlarda Risale-i Nur hizmetine başlayan Abdulkadir Badıllı 1936'da Urfa merkeze bağlı Akziyaret nahiyesi Şeyh Zeliha Köyünde doğdu.

Genç yaşlarda Risale-i Nur hizmetine başlayan Abdulkadir Badıllı 1936'da Urfa merkeze bağlı Akziyaret nahiyesi Şeyh Zeliha Köyünde doğdu. Genç yaşlarda Risale-i Nur hizmetine başlayan Abdulkadir Badıllı 1936'da Urfa merkeze bağlı Akziyaret nahiyesi Şeyh Zeliha Köyünde doğdu. Üstadın sağlığında olduğu gibi vefatından sonrada hizmetleri sürdüren

Detaylı

İ SLAM TASAVVIJR1 YAR İ N İ ANA HATLAR İ YLE. Prof. Dr. Cavit SUNAR

İ SLAM TASAVVIJR1 YAR İ N İ ANA HATLAR İ YLE. Prof. Dr. Cavit SUNAR ANKARA ÜNIVERSITESI İ LIIIIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI: 143 Prof. Dr. Cavit SUNAR ANA HATLAR İ YLE İ SLAM TASAVVIJR1 YAR İ N İ Tasavvuf, (Yokluk)ta yok olmamakt ır. Tasavvuf, (Varl ık)ta var olmamakt ır. Ne

Detaylı

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2 AHMEDİ VE AHMEDİYET İSİMLERİ Müslüman Ahmediye Cemaati yeni bir din demek değildir. Ahmediler Müslüman dır ve dinleri İslâmiyet tir. Bize göre bir zerre kadar dahi olsa İslâmiyet ten yüz çevirmek haramdır.

Detaylı

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX 1 İçindekiler Kasden ve bilerek namazı zamanında kılmayan, neden kaza etmesi gerekir?... 3 Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız, anlamında bir hadis var mıdır?... 5 Maide 67. ayeti "tedbir almana gerek yok"

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

Eski Türk Edebiyatı'nda Felsefi Açıdan İnsan Tipleri

Eski Türk Edebiyatı'nda Felsefi Açıdan İnsan Tipleri ilmt ARAŞTIRMALAR, Soyı 20, 2005, 121-138 Eski Türk Edebiyatı'nda Felsefi Açıdan İnsan Tipleri Eski Türk Edebiyatı'nda Felsefi Açıdan İnsan Tipleri Saadet Karaköse * Edebıyat ve felsefe ınsanı, birçok

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 72 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Ban, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı