Copyr i ght Zafer Yay1nl a11. He r hakk1 ma hf u zrj ur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Copyr i ght 200 9 Zafer Yay1nl a11. He r hakk1 ma hf u zrj ur."

Transkript

1

2 m1&p YAYINLARI

3 YAYIN NO: 249 genel yaym yonetmeni: Ergiin Or yaymevi P.ditorO: Ozkan Oze i9 dozen/kapak: Zafer Yaymlan tashih: Emine Aydin bask1, cilt: Vesta Ofset tel: O [3irinci bask1 :!?ubat, 2009 ~ YAYINLARI Zafer Yayinlan, Zafer Yaym Grubu'nun bir kurulu~udur. Mahmutbey mh. Deve kaldmm ed. Gelincik sk. no:6 Bagc1lar- istanbul, TOrkiye Tel: (O 212) , Fax: (O 212) m Copyr i ght Zafer Yay1nl a11. He r hakk1 ma hf u zrj ur.

4 SORULARLA RISAl-1E--I NUR DERSLERI Risale-i Nur Ki.illiyati Hakkmda Genel Sorular Birinci Soz -14. Lem'a'mn 2. Makam1 ikinci Soz -U<;iincii Soz 1 Alaaddin Ba~ar

5 sorular Risale i Nur Kulliyat1 Hakktnda Genel Sorular 'Sozler' tabirinin isim olarak kulliyata verilmesinin hikmeti nedir? Bediuzzaman Li<;: ayhk bir tahsilden sonra boyle bir eseri telif etmesi zahiren normal gorunmuyor. Kulliyatm telifini 'Yazdmld1 ve ihtar edildi' gibi ifadelerle birlikte degerlendirebilir misiniz? Risale-i Nur, bildigimiz normal tefsirlere benzemiyor. Nas1I bir tefsir oldugunu a<;:1klar m1s1rnz? Muellifinin kendi telif ettigi eserlerini muteaddit defa okudugunu soylemesini nas1i anlayacag1z? Bu as1rda islami eserler i9erisinde Risale-i Nurlar'm en fazla okunan kitaplar oldugu bilinmektedir. Bu hususta kanaatlerinizi alabilir miyiz?... 36

6 Risale-i Nur Kulliyat1rn okuyup istifade edenlerin, degi ik tarzlarda hizmet ifa etmeleri nedendir? Bu bir ihtilaf degil midir? 'Risale-i Nur'u bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyan, zamarnn hakikatli bir alimi olur' cumlesinden ne anlamal1y1z? Nur cemaati ahs-1 manevi merkezli, lider ihtiyac1 olmayan bir cemaattir. Bediuzzaman Hazretleri de kendisinden sonra kimseyi halife yahut vekil b1rakmam1 t1r. Bu tarz ise mazinin geleneksel hizmet bic;:imine uymuy()r. Bunun sebeplerini izah edebilir misiniz? Risaleler nas1i okunmah? Ostad1n "... Gazete gibi okumaym1z." tavsiyesini nas1i anlamahy1z? "Eski ve Yeni Said Donemleri" denilince ne anla ilmah? 'Nur talebeleri in aallah imans1z kabre girmezler ve ehl-i saadet olurlar' mujdesini ac;:1klar m1s1rnz? Baz1lannca biraz iddiah bir ifade olarak degerlendiriliyor Risale-i Nur'un olmad1g1 zamanlarda ve asirlarda o zamarnn insanlan bu hakikatlerden mahrum mu kalmi lardir?... 64

7 Nur talebeleri ni9in cemiyet ve siyasl te ekkullerden uzak duruyorlar? K1yamete kadar nur talebelerinin hizmeti boyle mi devam edecek? Duruma gore tarz degi ikligi olmayacak m1d1r? Nur talebeleri; cesaretin ve ecaatin, menba1 ve kaynag1 olan iman hakikatlerini okuyup ogrendikleri halde, pasif gibi gorunuyorlar. Bunu nas1i yorumlars1rnz? Birinci Soz Bediuzzaman okuyucusuna "Ey karde!" diye hitap ediyor. Eskiden mlir itlerin hitaplannda daha ikaz edici ve muhatab1 sars1c1 ifadelerin kullan1ld1gm1 biliyoruz. Bediuzzaman'm yumu ak ve onure edici hitaplan se9mesinin hikmeti nedir? Ostad, ilk Soz'de bir askeri muhatap allyor. Bunun meslekle mi, yoksa ahsm kendisiyle mi alakas1 vard1r? Nefsini herkesten ziyade one almasm1n hikmeti nedir?... 89

8 ilk sekiz Soz'deki hakikatlerin ozellikle "k1saca ve avam lisaniyla" nazara verilmesinin hikmeti nedir? Birinci Soz'e "Bismillah her haynn ba 1d1r. Biz dahi ba ta ona ba lanz" denilerek ba lan1yor ve bu konuda yap1lan guzel ve doyurucu a91klamalara Lem'alar'dan da on sayfa kadar a91klama ekleniyor. Besmele uzerinde bu kadar durulmas1rnn hikmeti nedir? Besmeleye "islam ni ani" deniliyor. Acaba diger dinlerde besmele yok muydu? Sahib-i Kainat1n ismini alan kimselerin, "her hadisat1n kar isinda titremeden kurtulmas1 " her zaman olmuyor. Yani besmeleyle ba lad1g1m1z i ler ve faaliyetler, bazen s1kint1 ve me akkat verebiliyor. 0 halde kainat sahibinin ismini almay1 nas1i anlayacag1z? Aczin ve fakrin en makbul bir efaat9i olmas1 nas1i oluyor? Her varhgin "bismillah" deyip, 9ok buyuk i ler yapt1g1ni mli ahede edilmekle beraber, bazen de mahlukatin peri aniyet ve aczi de dikkat 9ekmektedir. Bu iki meseleyi nas1i bagda t1racag1z? Mubarek hayvanlar olarak bahsedilenlerin di indakiler mubarek degiller mi? Veya mubarek kelimesini nas1i anlamal1y1z?

9 Aga9lann ipek gibi yumu ak k6k ve damarlannin sert olan toprag1 ve ta lan delmesini, biyoloji uzmanlan enzimlerle izah ediyorlar. Dolay1s1yla besmeleyle irtibat1 nedir? Acaba burada butun sertliklere ve salabetlere kar 1, yumu akhgin tavsiye edilmesi s6z konusu mudur? Aga9lann; dallannin havada inti anyla, k6klerinin yerde inti an ayrn suhulet ve kolayhkla oluyor. Burada ba ka hakikatlere bir i aret var m1d1r? Mucizelerin, peygamberlerden sad1r oldugunu biliyoruz. Yapraklann s1cakhga, k6klerin sert ta lara mukavemeti de bir mucize midir? Peygamberlerdeki mucizelerle mahlukattaki mucizeler arasmda farklar var m1d1r? insanlann 9ogu gaflet veya dalalettedir, Allah'1 tarnmaz ve O'nun namina vermezler. 0 halde biz bunlarla ah veri yapmayacak m1y1z? Birinci Soz'de ge9en zikir, fikir, likur meselesini, sadece yiyecek gibi nimetler i9in mi anlamak gerekir? "Tabiiyyunun agzina iddetle tokat vuruyor, k6r olas1 gozune parmag1rn sokuyor ve diyor ki : "En guvendigin salabet ve hararet dahi emir tahtmda hareket ediyorlar ki... " Tabiiyyunlar neden en 9ok salabet ve hararete guvenirler?... 1 O 6

10 14. Lem'a'mn 2. Makam1 BIRINCI SIR Besmelenin nurlan sadece rahmet a91sindan m1 gorulebilir? "Sonuk akl1ma uzaktan gorundi.i" ifadesini nas1i anlamahy1z? 'Sir'lann yirmi otuzdan, be alt1ya inmesini nas1i anlamahy1z? Kainat simasindaki sikkenin, besmeledeki Allah lafza-i celali ile, ki.ire-i arz simasindaki sikkenin Rahman ismi ile ve insanin manevi simasindaki sikkenin de Rahim ismi ile nas1i bir mi.inasebeti vard1r? insanin manevi simas1ndaki "sikke-i ulya-i rahimiyet" nas1i anla 1lmahd1r? Bu s1rda ge9en "i.i9 sikke-i ehadiyet" nas1i anla ll mahd1r? insanl ar 'tan, ne anlamahy1z? IKINCI SIR Vahidiyette ukuli.in bogulmas1ni nas1i anlamahy1z? Vahid iyet i9erisinde ehadiyet tecellisine ornekler verebilir miyiz?

11 Kainatta oldugu gibi Kur-an'1 Kerimde de vahidiyet ve ehadiyetle ilgili ornekler var m1d1r? Samediyet-i ilahiye ne demektir? Bir iki misalle izah edebilir misiniz? uc;uncu SIR Kainat1 enlendiren, karanhkh mevcudat1 1 1kland1ran rahmettir, ne demektir? "Muhabbet U kainatin bir sebeb-i vocududur" ifadesi ile, bu sirda ge<;en "rahmetin tezahorat1 " arasinda nas1i bir ilgi vard1r? BOtOn mahlgkatin insanin etrafina inayetle toplanmas1 ve hacetlerimize lebbeyk demeleri, her bir makam sahibine gore ayn ayn m1d1r? Rahmetin; hikmet, inayet ve ilmi tazammun etmesini nas1i anlamahy1z? Boyle bir rahmetin, insanlardan kolll ve halis bir OkOr, ciddl ve safl bir hormet istemesi ne demektir? Bu mukabeleyi herkes yapabilir mi? Yoksa burada ozel makam sahipleri mi kastedilmektedir? "Rahmetin viicudu gone kadar a ikar" oldugu 'halde, ekser insanlann bundan gafil olmalan nedendir?

12 Hatem, sikke, imza, muhur, turra arasmda ne gibi farklar vard1r? "Nak -1 azam olan insan" ifadesini nas1i anlamahy1z? Her insan bu anlamda nak -1 azam tabiri icterisine girer mi? "Ey insan, eger insan isen bismillahirrahmanirrahim de! " cumlesinde neden sadece Muslumanlara degil de butun insanlara hitap edilmi? Zira besmeleyi Muslumanlar soylerler Bugun tlirlerin say1s1 milyonu ge9mi bulunuyor. Ostad'1m1z ise 400 bin muhtelif taifeden soz ediyor. Bu meseleyi nas1i anlamam1z laz1m? insarnn sima-i manevisinden maksat nedir, biraz actar m1s1n1z? Rahmetin ar ma 91kmak ictin, besmelenin bir mira9 hukmunde olmasm1 nas1i anlamahy1z? DORDUNCU SIR "iyyake na'budu ve iyyake nestain"de; "biz yalrnz sana ibadet ederiz ve ancak send en yard1m dileriz. " ifadesinde neden 9ogul kipi kullarnlm1 tir? Hitab-1 iyyakena'budu demekle, herkese kafi gelmeyen; kesret-i mahlukattaki vahidiyet tecellisini nas1i anlamal1y1z?

13 Hatem-i Rahmaniyetin i9erisinde gosterilen sikke-i ehadiyete birka9 ornek verilebilir mi? Herkes her mertebede "iyyakena'budu ve iyyakenestain" diyebilir mi? Kur-an'1 Kerim'in; en dakik bir cuziden bahsetmesinin sebebi, zahir bir surette hatem-i ehadiyetin herkes tarafmdan gorulmesidir. Hakikaten herkes her cuzide bu hatemi okuyabilme ozelligine sahip midir? Sikke-i ehadiyete nazarlari 9evirmek ve kalpleri celp etmek i9in o sikke-i ehadiyet i9erisinde rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymu tur. Cumlesinden neler anlamahy1z? iyyakena'budu ve iyyakenestain' deki hakiki hitaptan maksat nedir? Bu hitabm hakikisi oldugu gibi, surisi de olabilir mi? Besmelenin, Fatiha'rnn fihristesi ve Kur'an'1n mucmel bir hulasas1 olmas1, ne demektir? Bu hulasahgm; kesret i9inde tecelli eden ehadiyet hakikati ile munasebeti var m1d1r? Var ise nas1ldir? BE~INCI SIR Bir k1s1m ehli tarikatm "Muhakkak ki, Allah insarn rahman suretinde yaratm1 t1r" hadis-i erifini, akaid-i imaniyeye munasip dg meyen tarzdaki tefsirleri nas1ld1r?

14 insan simasinda, kure-i arz simas1nda ve kainat simas1nda; ni9in diger isimler degil de hep ism-i Rahmanin tezahuru nazara veriliyor. Ni9in diger mahlukata gore insan, ismi Rahmani tamam1yla gosterir bir mahiyettedir? Vahdetul vucudun, mutedil k1smin1n, "la mevcude ilia hu" demesiyle, insanin sima-i manevisinin munasebetini nas1i anlamaliy1z? Zat, Uunat, s1fat, esma ve efal-i ilahiye hakk1nda biraz bilgi verir misiniz? Ehli tarikatin ekserisinde sekr, ehli a kln 9ogunda ise istigrak ve iltibas oluyor. Sekr ile istigrak1n fark1 nedir? Ehli tarikat ve ehli a k birbirinden farkli m1d1r? Cenab-1 Hakk'in misli, eriki, naziri ve ebihi olmad1gm1 ve olamayacag1ni anliyoruz. Ancak z1dd1nin olmamasm1 nas1i anlamal1y1z? Z1ddan kastedilen nedir? ALTINCI SIR Cenab-1 Hakk'in istigna-i zatisinin, hadsiz acz ve nihayetsiz fakr iginde yuvarlanan bi9are insan ile alakas1 nedir? ButUn mahlukat ve mevcudat1n vucudu, Cenab-1 Hakk'in vucuduna nispeten zay1f bir golge olduguna ve Cenab-1 Hakk1n hi9bir cihetle kainata ve mevcudata ihtiyac1 olmad1g1na gore, mahlukat ve alem ni9in yarat1lm1 t1r?

15 Ostad'1m1z "salavat1 "; rahmet noktasinda Resul-Q Kibriya'ya vesile, Resul-Q Kibriya'y1 da rahmet noktas1nda Allah 'a vesile yapmay1 tavsiye ediyor. Vesilelik var m1d1r? Hakikat noktasinda vesileyi nas1i anlamal1? Hazine"i rahmetin p1rlantas1 ve kap1c1s1 zat-1 Ahmediye (a.s.v.) 'dir. Birinci anahtan ise besmele ve en kolay anahtan salavatt1r" ifadelerini nas1l anlamahy1z? Aralarindaki munasebeti izah eder misiniz? ikinci Soz ikincisozun ba indakiayettecenab-1 Hak: "O takvasahipleri oyle kimselerdir ki, gayb'a iman ederler" buyuruyor. Burada, a-takva sahiplerinin, gayb'a iman etmeleri bir ozellik olarak nazara veriliyor. Nic;:in? b-iman ile gayb aras1ndaki munasebeti nas1l anlamahy1z? Gayb'tan maksat nedir? Temsilde hodbin ve hudabin adamlann kar 1la t1klan hadiseler anlat1lirken her iki adamin "nazannda" ifadesine vurgu yap1l1yor. Acaba her iki ahsin farkl1 nazarlan m1 hadiseleri degi tiriyor? "Zira, nihayet derecede adil, merhametkar, raiyet-perver, muktedir, intizam-perver, mq fik bir melikin memleketi, hem bu derece goz onunde asar-1 terakkiyat ve kemalat

16 gosteren bir memleket, senin vehminin gosterdigi surette olamaz" cumlesini biraz ac;:ar m1s1rnz? "Ey nefsim bil ki ewelki adam kafirdir." ifadesinden sonra kafirin nazanna gorunen hadiselerin deh etine ve zulmetine bak1ld1g1nda; bu ozellikte olanlann ya ayamamas1 ve hayata tahammul edememesi icap eder. Fakat c;:ok keyifli gibi gorunuyorlar. Bunu nas1i izah edersiniz? imarnn manevi tuba-i cennet c;:ekirdegi ta 1masin1, kufrun ise yine manevi bir zakkum-u cehennem tohumu saklamas1rn nas1i anlamahy1z? TUba agac1 ile, zakkum hakkinda bizleri bilgilendirir misiniz? Bir onceki soruya konu clan vecizede, tubarnn men ei ic;:in "c;:ekirdek", zakkum ic;:in "tohum" ifadesinin kullarnlmas1nin bir hikmeti var m1d1r? "Demek selamet ve emniyet, yalrnz islamiyette ve imandadir." cumlesinde; selamet ile islamiyet ve emniyet ile iman aras1nda nasll bir munasebet vard1r? Oc;uncu Soz Ayette "Ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz" buyruluyor. Halbuki, ibadet iman edenlere teklif edilen bir vazifedir. Burada nic;:in insanlar muhatap ahnm1 tir?

17 Sag yolda gidenlerin onda dokuzu kurtuluyor. Onda bir zarar ihtimali var. Sol yolun yolcusunda ise onda bir kurtulma ihtimali var. Bu ihtimalleri nas1i anlamahy1z? Her iki yol k1sa ve uzunlukta nas1i bir oluyorlar? "Sag yolun yolcusu kimseden minnet almayarak huzur ve rahat-1 kalp ile gider" deniliyor. Ancak uygulamada pek de oyle goronmeyebiliyor. Bunu nas1i izah edebilirsiniz? Ayrn ey, sol yolun yolcusu i9in de ge9erlidir "iman emniyet-i tamme verir." ve "Evet her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi memba1; imand1r, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi memba1; dalalettir." comlelerini a<;ar m1s1rnz? Zira iman sahibi olup da cesur ve emniyet-i tamme i9inde olamayan 9ok insanlar var "insan nihayetsiz eylere muhta9 oldugu halde sermayesi hi9 hokmondedir." comlesini a<;ar m1s1rnz? COnkO ba ka yerlerde Ostad, insarn "e ref-i mahlukat, halife-i ruy-i zemin" olarak tarif ediyor. Arada, nas1i bir ilgi vard1r? bte yandan "sermayesinin hi9 hokmonde" olmas1, insanin irade bazinda zavall1 ve aciz oldugunu ifade ediyor. Bir yandan da "insan gonahlanndan ve isyanlanndan hesaba 9ekilecektir," deniliyor "Adeta sermaye ve iktidannin dairesi eli nereye yeti irse o kadard1r." "Fakat emelleri, arzulan ve elemleri ve belalan

18 ise, dairesi, gbzu, hayali nereye yeti irse ve gidinceye kadar geni tir." ifadelerini nas1i anlamahy1z? "ibadet, tevekkul, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar bir saadet, bir nimet oldugunu butun butun kbr olmayan gbrur, derk eder" cumlesi bazen yanh yorumlarnyor ve tembelligi, ataleti ve sefaleti netice veriyormu gibi gbsteriliyor. Bu konuda ne dersiniz? "Ubudiyet yolu, zarars1z olmakla beraber, ondan dokuz ihtimalle bir saadet-i ebediye hazinesi vard1r." cumlesini Kastamonu Lahikas1ndaki "kirk vefiyattan bir ki inin kurtuldugu" cumlesi ile nas1i bagda tirabiliriz? Ayrn konuda bir ba ka soru: "Ehl-i ekavetin onda bir kurtulma, ehl-i hidayetin ise onda bir zarar ve kaybetme ihtimalinin s1rn ne olabilir?" Kastamonu Lahikas1'ndaki "kirk vefiyattan yalrnz birkac;: tanesinin kazanmas1rn" nas1i yorumlars1n1z? "Dunya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktad1r." kaidesi Muslumanlarda ve islam aleminde gorulmuyor. Acaba Muslumanlar bu gbrevlerini eksik mi yap1yorlar?

19 takdim RiSALE-i NUR'UN daha iyi anla~tlmas1 yolunda, ozellikle genc;lere yard1mc1 olacak yepyeni bir c;al1~manm bu ilk kitabm1, siz degerli okurlanm1za sunmaktan biiylik bir mutluluk duymaktay1z. Okuyuculanm1zm, Nur Risaleleri'ndeki anahtar niteligindeki kelime ve ciimleleri izah etme gayesiyle kaleme ald1g1 Nur'dan Kelimeler-Cumleler kitaplanyla tamd1g1 Alaaddin Ba~ar; bu yeni dizide, Risale-i Nur derslerine, soru-cevap ~eklinde devam ediyor. "Sorularla Risale-i Nur Dersleri", ( sitesinin 19

20 editorleri tarafmdan, ba~lattlan ve uzun soluklu olmas1 limit edilen bir s:ah~ma. Sitede goriintiilii olarak yaymlanmas1 i<_;:in video kayd1 yaptlan "Sorularla Risale-i Nur Dersleri" bir yandan, internet kullamctlannm hizmetine sunulurken; bu kiymetli sohbetlerin metinleri, yazanm1z tarafmdan,-daha kahc1 olmas1 ve kitab1 internete tercih eden okurlann da istifade edebilmeleri i<_;:inyeniden diizenlendi. Dizimizin bu ilk kitabmda, soru-cevap fash Birinci Soz'den ba~hyor. Ancak ondan once, genel olarak Risale-i Nurve Nur hizmeti hakkinda s:ok onemli sorulann cevapland1g1 bir giri~ boliimii de var. Sorularla Risale-i Nur Dersleri Dizisi'nin, <_;:ok uzun soluklu ve <_;:ok bereketli bir seyir i<_;:inde siirmesini diler; ba~ta yazanm1z Alaaddin Ba~ar olmak iizere, bu biiyiik ve hay1rh projenin tiim a~amalarmda emegi ge<_;:en herkese te~ekkiir ederiz... -Zafer Yaymlan 20

21 "Kat'! ve c;:ok tecrubelerle anla 1lm1 ki, imam kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkik1 yapmamn en kisa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadtr. " - Kastamonu Lahikasz

22 SORULARLA.. RISALE-I NUR. DERSLERI Risale-i Nur Kiilliyat1 Hakkmda Gene! Sorular Birinci Soz 14. Lem'a'nm 2. Makam1 ikinci Soz U~iincii Soz

23 Risale-i Nur Kiilliyatt Hakktnda Genel Sorular ~--

24 SORU: 'Sozler'tabirinin isim olarakkiilliyata verilmesinin hikmeti nedir? BEDiUZZAMAN Hazretleri, Risale-i Nur Kulliyat1'nm tamamm1 Sozler olarak adlandmyor. Diger eserlerinin degil de Sozlerin kiilliyatm tiimiine isim olarak verilmesi konusunda farkh ~eyler soylenebilir. Benim hatmma ~oyle bir mana geliyor: Risaleler'de temel gaye, iman hakikatlerinin asnn idrakine uygun olarak izah ve ispatlandu. Allah' a iman birc;ok Soz'de i~lenmi~tir. Meleklere iman Yirmi dokuzuncu Soz'de, kitaplara iman Yirmi be1inci Soz olan Kur'an bahsinde, peygamberlere iman On dokuzuncu Soz'de, ahirete iman Onuncu Soz'de, kader Yirmi altincz Soz'de en miikemmel ~ekilde i~lenmi~tir. Diger Sozler de dolayh olarak hep iman hakikatleriyle ilgilidir. Mesela, On ikinci Soz'de felsefe hikmetiyle Kur'an hikmetinin mukayesesi i~lenir. Bu Soz de kitaplara imanla ilgilidir. Keza On yedinci Soz dunyadan aynlmanm hakikatinden bahsetmekle ahirete imanla ilgili bir konuyu i~ler. Nur Kulliyati'nm diger eserlerinde de bu konular yer yer i~lenmi~se bina edilmi~lerdir. de sanki onlar Sozler'deki temel iizerine 27

25 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi Aynca, bu ismin verilmesinde Lem'alar, $ualar, Katre, Zerre de oldugu gibi bir tevazu da s6z konusudur. Dikkat edildiginde Siizlerde iki konu d1~mda kalanlarm hepsinde iman hakikatlerinden bahsedildigi goriiliir. Bu iki konu ise sahabeler ve is:tihat konuland1r. Burada ~oyle ince bir mana da olabilir. Sahabelere kaq1 s:1kmakla ve is:tihad1 yanh~ mecralara dokmekle, birs:ok insan ehl-i siinnet cemaatine ters bir istikamete gitmi~ler ve dalalet firkalanna dahil olmu~lardir. Bu iki konu da netice itibariyle yine imanla ilgili oldugundan Sozler'de yer alm1~lard1r. Kiilliyatm tiimiine Sozler denilmesinin bir sebebi de Ustad'm ~u tespiti olabilir: ''Elbette nev'-i bejer, ahir vakitte ulum ve fanuna dokulecektir. Butun kuvvetini ilimden alacaktir. Hukum ve kuvvet ise, ilmin eline gerecektir. Hem o Kur'an-i Mu'ciz-ul Beyan, cezalet ve belagat-i Kur'aniyeyi mukerreren ileri surdugunden remzen anlattmyor ki: Ulum ve fanunun en parlagi olan belagat ve cezalet, butun enva'iyla ahirzamanda en mergub bir sure! alacaktir. Hatta insanlar, kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hukumlerini birbirine icra ettirmek irin, en keskin silahim cezalet-i beyandan ve en mukavemetsuz kuvvetini belagat-i edadan alacaktir. "-Yirminci Soz 28

26 SORULARLA RiSALE- i NUR DERSLERi Nur Kiilliyati da s:ok belig ve ilrna edici konu~an bir hatip gibidir ve Sozler'iyle biitiin insanlan imana, islam'a, ahlak ve fazilete davet etmektedir. SORU: Bediiizzaman iis: ayhk bir tahsilden sonra boyle bir eseri telif etmesi zahiren normal goriinmiiyor. Kiilliyatm telifini 'Yazd1- nld1 ve ihtar edildi' gibi ifadelerle birlikte degerlendirebilir misiniz? BEDiUZZAMAN "alet ilimleri" denilen gramer bilgileri i<;in bu kisa siire ile yetinmi~tir. Zaten, Araps:as1 miikemmeldir. Bu sahada fazla vakit kaybetmeyip dogrudan yiiksek ilimler (ulum-u aliye) sahasma ges:mi~ ve bu sahada kimseden ders almamakla birlikte s:ok kitap okumu~tur. Fevkalade haf1zas1yla biitiin okuduklanm rahathkla zaptetmi~tir. Aynca, Felsefe konusunda da birc;ok eser okudugunu bizzat kendi ifadelerinden anhyoruz. ~u var ki, biitiin bu ilimler ancak bir hazirhkt1r. Risaleler'deki hakikatler ne medrese tahsilinde okutulan kitaplardan, ne de felsefi eserlerden almm1~t1r. Onun kaynag1 ancak Kur'and1r ve ilahi ilhamd1r. Risalelerin ekseriyetinin sii- 29

27 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi nuhat kabilinden oldugunu kendileri de ifade ederler. Dstad'm ifadelerinden benim anlad1g1m mana ~u ki, Risaleler bir 1ztlraptan, bir ihtiya<;tan, bir kivranma ve s1zlanmadan dogmu~lard1r. ~efkat ve hamiyetten kaynaklanan bu 1zt1raplar 1zt1rar derecesine gelmi~ ve ab-1 hayat gibi marifet dersleri onun ruhuna ihsan edilmi~tir. Bu kanaatimin kaynag1 Ustad'm ~u iki dersidir: ''Kar;imda muthi; bir yangm var. Alevleri goklere yukseliyor. jrinde evlddtm yamyor, imamm tutu;mu; yamyor. 0 yangim sondurmege, imammi kurtarmaga ko;uyorum. Yolda biri beni kijsteklemek istemi; de ayagim ona rarpmi;. Ne ehemmiyeti var? 0 muthi; yangm kar;mnda bu kuruk hadise bir kiymet ifade eder mi? Dar du;unceler! Dar goru;ler!" -Tarihs:e-i Hayat "Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikatlt milyonlarla fedakarlan bulunan me;rebler, meslekler, tarikatlar, bu deh ;etli dalalet hucumuna kar;i zahiren maglubiyete du;tukleri ha/de benim gibi yanm ummi ve kimsesiz ve mutemadiyen tarassud altmda, karakol kar;mnda ve mudhi;, muteaddid cihetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi benden tenfir etmek vaziyetinde bulunan bir adam, o mesleklerden daha ileri, daha kuvvetli dayanan Risale-i Nur'a sahib degildir ve o eser onun huneri olamaz, onunla iftihar edemez. Belki 30

28 SO RULARLA RiSALE -i NU R D E RSLERi dogrudan dogruya Kur'an-z Hakim 'in bu zamanda bir nevi mu'cize-i maneviyesi olarak rahmet-i ilahiye tarafindan ihsan edilmijtir. 0 adam, bin/er arkada1zyla beraber o hediye-i Kur'aniyeye el atmz1lar. Her naszlsa birinci tercuman!tk vazifesi ona dujmuj. "-$ualar Osmanh'nm c;okii~ doneminde medreselerin gorev yapamaz hale geldigi bir devrede, bu hazinenin son cevherleri manasmda, c;ok harika eserler viicuda gelmi~, c;ok biiyiik insanlar yeti~mi~tir. Sanki bir y1kil1~ ve c;okii~ii biitiin ruhlar hissetmi~ler ve istikbale bir ~eyler b1rakma gayretine kaptlm1~lardir. Elmaltl1 Hamdi Yaz1r tefsir sahasmda, Ahmet Nairn Bey hadis sahasmda, Ahmet Avni Bey tasavvuf sahasmda c;ok giizel eserler vererek Osmanh'nm son killtiir hazinelerini gelecek nesillere hediye etmi~lerdir. ~u var ki, istikbali Allah'm inayetiyle en berrak ~ekilde ke~feden Bediiizzaman Hazretleri, Kur'andan ve hadisten uzak kalacak, tasavvufa ise hie; ilgi duymayacak sefih ve dinsiz bir neslin ayak seslerini duymu~ ve onlan imana, ibadete ve ahlaka davet edecek bir kiilliyatm geregini ruhunun derinlilerinde hissetmi~, ahirzaman fitnesinin bu miithi~ yangmmda imam ve ahlaki alevler ic;inde kalanlarm kurtulu~u ic;in Rabbine yalvarm1~, bir c;1ki~ yolu aram1~ ve "her hayir elinde olan Allah", kendisine iman 31

29 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi hakikatlerini akli ve nakli delillerle asrm idrakine sunacak bir kiilliyat nasip etmi~tir. Bunun en as;1k bir delili de ~u ifadelerdir: "Eski Harb-i Umumi'den evvel ve evailinde, bir vakta-i sadtkada goruyorum ki: Ararat Dagi denilen me1hur Agri Dagi'mn altmdayim. Birden o dag, mudhif infilak etti. Daglar gibi parralari, dunyanm her tarafina dagittt. 0 dehfet ifinde bakttm ki, merhum va!idem yammdadtr. Dedim: "Ana korkma! Cenab-t Hakk'm emridir; o Rahim'dir ve Hakim'dir. 11 Birden o halette iken, bakttm ki muhim bir zat, bana amirane diyor ki: 'i'caz-t Kur'am beyan et. 11 Uyandtm, anladim ki: Bir buyuk infilak olacak. 0 infilak ve inkt!abdan sonra, Kur'an etrafindaki surlar kirtlacak. Dogrudan dogruya Kur'an kendi kendine mudafaa edecek. Ve Kur'ana hucum edilecek, i'cazi onun relik bir zirhi olacak. Ve fu i'cazm bir nev'ini fu zamanda izharma, haddimin Jevkmde olarak, benim gibi bir adam namzed olacak ve namzed oldugumu anladtm." -Mektubat SORU: Risale-i Nur, bildigimiz normal tefsirlere benzemiyor. Nastl bir tefsir oldugunu apklar m1s1mz? 32

30 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi RiSALE-i NUR, Kur'anm manevi bir tefsiridir. Ustad, bu asm dertlerine deva olacak, ~iiphe ve tereddiitlerini giderecek, bu fitne asmm zavalh insanlanmn imanlanm tahkiki yap1p onlan sefahatten ibadete yonlendirecek bir eser telif etme ihtiyacm1 ruhunun derinliklerinde hissetmi~ ve Hizbul Kur'an'da cem ettigi imana dair ayetlerin manalanm asnn idrakine uygun olarak, delillerle, misallerle, temsili hikayelerle izah etmi~, o ayetlerin mana ve maksadm1 ruhlara hakim kilacak boyle bir kiilliyatm telifine, ihsan-1 ilahi olarak, muvaffak olmu~tur. Bildiginiz gibi Ustad, j;atu'l-haz tefsirini I.Cihan Harbi'nde, harp esnasmda yazmaya ba~lam1~tl. Bu tefsir bildigimiz tefsirler kabilinden olmakla birlikte Ustad'm ozledigi bir tefsire kaynakhk yapmak iizere kaleme almffil~tl. Dstad bu ozlemini ~oyle dile getirir: "Kur'amn ince manalartntn ve tefsirlerde dagimk bir surette bulunan mehasininin ve zamamn tecrubesiyle fennin keifi sayesinde tecelli eden hakikatlarimn tesbitiyle, her biri birkar fende mutehassts olmak uzere muhakkikin-i ulemadan yuksek bir heyetin tedkikatiyla, tahkikatiyla bir tefsirin yapt!mast lazimdtr. Nitekim kanuni hukumlerin tanzim ve ittiradt, bir ferdin fikrinden degil, yuksek bir heyetin nazar-i 33

31 SO RU LARLA RiS ALE- i NU R DERS LERi dikkat ve tedkikatzndan germesi lazimdir ki, umumi bir emniyeti ve cumhur-u naszn itimadim kazanmak uzere millete kar;i bir kefalet-i zimniye husule gelsin ve icma-i millet hucceti elde edebilsin. "- i. i'caz Fakat, zaman her ~eyi degi~tirmi~, Kur'andan olabildigine uzak bir nesil yeti~tirilmeye s:ah~tlm1~ ve Ustad'1m1z da bir onceki sorunun cevabmda ifade edildigi gibi, bu nesle yeni bir tarz ile yakla~manm geregini s:ok iyi tespit etmi~ ve Rabbine iltica ederek kendisine bir yol ihsan edilmesini dilemi~tir. "... Bizim ugrumuzda miicahede edenlere elbette yollanm1z1 gosteririz. Ve his: ~iiphe yok ki, Allah muhsinlerle beraberdir."(ankebut Suresi, 69) ayetinin haber verdigi gibi, Allah'm kendilerine yol gosterdigi bahtiyar insanlar kafilesinin bu asirdaki biiylik ferdi olarak boyle bir ihsana mazhar olmu~tur. Boyle yapmay1p ta bildigimiz tiirden bir tefsir yazsayd1, asnn hasta insanlar1 0 tefsiri okumanm ve anlamanm s:ok otelerinde bulunduklanndan o kiymetli eser, sadece iman ve ibadet ehli bir ziimrenin ilmini artirmakla kalacak, asnn manevi cihadm1 o eserle yapmas1 miimkiin olmayacakti. ''Fakat ;u zamanda dalalet-i fenniye, elini esasata ve erkana uzatmi; oldugundan, her derde layik devayi ihsan eden 34

32 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi Hakim-i Rahim olan Zat-i Zulcelal, Kur'an-i Kerim'in en parlak mazhar-i i'cazmdan olan temsilatmdan bir fu'lesini; acz u zajtma, fakr u ihtiyacima merhameten hizmet-i Kur'ana ait yazilanma ihsan etti. Felillahilhamd sirr-i temsil durbiniyle, en uzak hakikatlar gayet yakm gosterildi. Hem sirr-i temsil cihet-ul vahdetiyle, en dagimk mes'eleler toplattmldi. Hem sirr-i temsil merdiveniyle, eri yuksek hakaike kolaylikla yetiftirildi. Hem sirr-i temsil penceresiyle; hakaik-i gaybiyeye, esasat-i islamiyeye fuhuda yakm bir yakin-i imaniye hasil oldu. Aki! ile beraber vehim ve hayal, hatta nefs ve heva teslime mecbur oldugu gibi, feytan dahi teslim-i silaha mecbur oldu. "-Mektubat SORU: Miiellifinin kendi telif ettigi eserlerini miiteaddit defa okudugunu soylemesini nastl anlayacag1z? BU ESERLER iman hakikatlerinin izah1 ve delillerle ispat1 mahiyetindedir. Imanda t.e:rakkinin, tefekkiirde derinle~menin ise sonu yoktur. Bu eserleri kendi miiellifi de her okuyu~unda kalbine ve ruhuna yeni ufuklann ac;1lmas1, ayn dogmas1 miimkiindiir. Sadece akla hitap eden 35

33 SORULARLA RiSALE- i NUR D E RSLERi eserlerin bir kere okunas1 kafi gelebilir. Unutulduklannda onlara yine miiracaat edilir. imani, tefekkiiri ve kalbi eserler boyle degildir. bte yandan, Ustad'm kendi ifadesiyle eserlerin biiyiik c;:ogunlugu sunuhat kabilindedir; yani bir ilahi ilham ile kalbe dogmu~lardu. ilham edilen bir manay1 0 ilhama mazhar olan zatm da defalarca okumas1 garip kaq1lanmama11du. Nur Kiilliyat1 Kur'an'm manevi bir tefsiridir. Kuran ayetlerinin tekrarla okunmasmdaki hikmet, onun bir tefsiri olan Nur Risaleleri'nde de kendini gostermi~tir. Aynca, Nur'lar hem biiyiik bir tefekkiir hazinesi hem de onun okunmas1, Ustad'm kendi ifadesiyle, bir sadaka hiikmiindedir. Ustad'm kendi eserlerini okumas1 ve ondaki hakikatleri tefekkiir etmesi bu manada da degerlendirilebilir. SORU: Bu asirda islami eserler is:erisinde Risale-i Nurlarm en fazla okunan kitaplar oldugu bilinmektedir. Bu hususta kanaatlerinizi alabilir miyiz? BU BiR arz-talep meselesidir. insanlann biiyiik c;:ogunlugunun imana susad1g1, inane;: konusunda problemlerinin 36

34 SORULA RL A RiSALE-i NU R D E RSLERi oldugu, iiphe ye tereddiitler ic;inde bocalad1g1 bir asirda, biitiin bu yaralan en giizel ekilde tedavi eden ve biitiin bu ihtiyac;lara kemaliyle cevap veren bir eserin fazlaca okunmas1 c;ok normaldir. Ote yandan, dinsizligin, ahlaks1zhgm ve her tiirlii menfi cereyanm hirer ahs-1 manevi halinde orgiitlenerek biitiin insanhk alemine hiicum ettigi bu ahirzaman fitnesinde, insanlann bu tehlikelere kaq1 korunmalan iki arta baghdir: Birisi imanlarm1 tahkiki yapmak. Bunu Nur Kiilliyau'nm en giizel ekilde temin ettigi ortadadir. Digeri ise cemaat halinde c;al1 mak, birbirinden kuvvet almak, o menfi cereyanlara kar 1 iman cephesinde bir ahs-1 manevi te kil etmektir. Bu mana da Nur Kiilliyau etrafmda kemaliyle gerc;ekle mi tir. Bu birliktelik, Risale'lerin bir dava eseri olarak c;okc;a okunmasm1 aynca netice verrhi tir. Onceki as1rlarda yazilan eserlerden giiniimiizde de ha.ia onemini koruyanlar ve insanlann faydaland1g1 harikalar mevcuttur. Mevlana'mn Mesnevi'si, imam-1 Gazalinin jhya-i Ulum'u bunlann ba mda gelir. ~u var ki, bunlann okuyucular1 iman ve ibadet ehli kimselerdir. Bu eserlerle ilimlerini, feyizlerini ve ibadet hassasiyetlerini artirmaya c;al1 maktad1rlar. Bunun onemi tart1 1lmaz. 37

35 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi Ancak, as1l ir~ada muhtac; kesim bu eserleri okumamakta, bu biiyiik zatlan tammamaktadir. Onun ic;indir ki Allah Resuliiniin (asm.) miijde ve haber verdigi gibi her asuda bir miiceddid gelir ve dini o asnn idrakine, ic;timai ~artlarma, manevi hastahklanna, problemlerine g6re insanlara yeni bir metotla, taze bir kan verircesine anlatu. Her asrm hastalan farkl1 oldugu gibi ilac;lanmn da farkh olmas1 gayet tabiidir. Nur Kiilliyat1, "Kur'an-1 Hakimin bu asnn idrakine bir dersi" oldugu ic;indir ki en c;ok okunmakta ve yay1lmasma en fazla c;al1~1lmaktadu. SORU: Risale-i Nur Kiilliyatm1 okuyup istifade edenlerin, degi~ik tarzlarda hizmet ifa etmeleri nedendir? Bu bir ihtilaf degil midir? BU VE BENZERi farkl1hklann "ihtilaf" tarifine girmeleri ic;in taraflann birbirlerini inkar etmeleri, birbirlerine dii~man olmalan, aleyhte konu~malan, g1ybet etmeleri gerekir. Bunlarm hic;biri olmuyorsa, ki~iler kendi zevklerine ve anlay1~lanna en uygun bulduklan bir yolda giderken digerlerine kar~1 c;1km1yorlarsa buna, menfi manada, "ihtilaf" denilmez. Bu gibi farkhhklar, Peygamber Efendimizin "Ummetimin ihtilafinda rahmet vardu" hadis-i 38

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Risale-i Nurun kerametini gördüm.inayet altında olduğumuzu anladım.

Risale-i Nurun kerametini gördüm.inayet altında olduğumuzu anladım. MEHMET GÜNEŞ Risale-i Nurun kerametini gördüm.inayet altında olduğumuzu anladım. *Kendinizi tanıtır mısınız? 1956 doğumlu,kuyulu köyündenim. Kur an Kurslarına giderek Kur an-ı öğrendim.çok şükür daha sonra

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Nefsini Bilen Rabbini Bilir

Nefsini Bilen Rabbini Bilir Mehmedkirkinci.com Nefsini Bilen Rabbini Bilir Nefis, zat manasına gelir. Yani cisim ve ruhun ikisine birlikte nefis denilir. Nefis, insanın daire-i hayatı içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

*GALIBIYET VE MAGLUBIYET

*GALIBIYET VE MAGLUBIYET Sorularlarisale.com G *GALIBIYET VE MAGLUBIYET (Hamiyet) (Ihtilaf) (Ittihad) (Isa A.S. ) kelimelerine ve 921ve 1207. sira numarasina da bakiniz. 274- Ehl-i dalaletin galibiyetindeki sebebler: * 13. Lem

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI 1-Bedîüzzaman 2-Allâme-i Asır 3-Allâme-i Zîfünun 4-Nüsha-i Nâdire-i Zaman 5-Allâme-i Bedîüzzaman 6-Define-i Ulûm 7-Define-i Fünun 8-Bedîülbeyan 9-Lisan-ül Hak

Detaylı

Cenab-ı Hakk neden insanları yarattı, imtihan olmadan cennete gönderseydi olmaz mıydı, insanın Yaratılış Gayesi Nedir?

Cenab-ı Hakk neden insanları yarattı, imtihan olmadan cennete gönderseydi olmaz mıydı, insanın Yaratılış Gayesi Nedir? Sorularlarisale.com Cenab-ı Hakk neden insanları yarattı, imtihan olmadan cennete gönderseydi olmaz mıydı, insanın Yaratılış Gayesi Nedir? Çevremize baktığımızda her varlığın belli bir amaca yönelik yaratıldığını

Detaylı

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız.

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız. Sual: Kur'an harflerini yazmanın maddi sırları var mıdır? Bazı rivayetlerde, Kur'an harfi ile yazılmış olan dua, ayet gibi kıymetli şeyleri yazmak, üzerinde taşımak veya okumaktan bahs ediliyor Bunları

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

Risale-i Nur Külliyat'ının telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?

Risale-i Nur Külliyat'ının telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz? Sorularlarisale.com Risale-i Nur Külliyat'ının telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz? Eski Said Dönemi Eserleri Eserin Adı - Telif Tarihi / İlk Baskı Tarihi Divan-ı Harb-i Örfî (1909

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ

BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ 2. ULUSLARARASI BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ SEMPOZYUMU İslâm Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursî 27-29 Eylül, 1992, İstanbul BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

Adıyaman merkez köylerinden Kışla köyüne bağlı Meşetli köyünde doğdum.sonra köyümüz baraj altında kalınca Adıyaman a göç ettik.

Adıyaman merkez köylerinden Kışla köyüne bağlı Meşetli köyünde doğdum.sonra köyümüz baraj altında kalınca Adıyaman a göç ettik. BEDİR BİLGİÇ Hastalar risalesi ruhumda büyük bir değişiklik yaşattı. *Kendinizi tanıtır mısınız? Adıyaman merkez köylerinden Kışla köyüne bağlı Meşetli köyünde doğdum.sonra köyümüz baraj altında kalınca

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır. 16.MEKTUP MEVZUU : Uruc, (yükselme) nüzul (iniş) ve diğer hallerin beyanı.. NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır. Taleb babında en az duranlardan birinin arzuhalidir.

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz? Sorularlarisale.com Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz? Üstadımız bu Yedinci Hakikat'te, ism-i Hafîz in tecellisiyle ahirete bir pencere açmıştır. Bizler yine meseleyi özetleyerek

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Avukat Bekir Berk abinin mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış

Avukat Bekir Berk abinin mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış MEHMET KUBAT Avukat Bekir Berk abinin mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış *Kendinizi tanıtır mısınız? 1954-de Adıyaman-ın Kamışlı köyünde dünyaya geldim. *Risale-i Nuru nasıl,nerede

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Risale-i Nur Kur anın ruhunu, gayesini, hedefini izah eden çok mükemmel bir tefsirdir.

Risale-i Nur Kur anın ruhunu, gayesini, hedefini izah eden çok mükemmel bir tefsirdir. ABUZER DEMİR Risale-i Nur Kur anın ruhunu, gayesini, hedefini izah eden çok mükemmel bir tefsirdir. Risale-i Nur Kur anın ruhunu, gayesini, hedefini izah eden çok mükemmel bir tefsirdir. -Kısaca kendinizden

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Hak Teala (cc) itiraz edenlere Hud Suresinde şu kelimelerle cevap vermiştir:

Hak Teala (cc) itiraz edenlere Hud Suresinde şu kelimelerle cevap vermiştir: Yüce Allah (cc) seçip görevlendirdiği resullerine, diğer insanlara nasip olmayan bir bilgi ihsan eder. Hiçbir bilgin o resullerle baş edemez. Allah vergisi bilgiye sahip olan Allah ın resulleri, düşmanlarına

Detaylı

"Şimdi senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki,.." İnsanın hayatının sureti ve tarzı vazifesi ne demektir, izah eder misiniz?

Şimdi senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki,.. İnsanın hayatının sureti ve tarzı vazifesi ne demektir, izah eder misiniz? Sorularlarisale.com "Şimdi senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki,.." İnsanın hayatının sureti ve tarzı vazifesi ne demektir, izah eder misiniz? Hayat, bütün kainat fabrikasının çarklarının

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEFSİR II Ders No : 0070040090 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

"İşte, Rabbimizi bize târif eden Kur ân-ı Hakîm; şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi..."

İşte, Rabbimizi bize târif eden Kur ân-ı Hakîm; şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi... Sorularlarisale.com "Rabbimizi bize târif eden Kur ân-ı Hakîm; şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi... şu sahâif-i arz ve semâda müstetir Künûz-u Esmâ-i İlâhiyenin keşşafı... şu sutûr-u

Detaylı

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Adres: İ.O.S.B. Turgut Özal Cad. B-Blok No: 126 K: 3 Başakşehir/İSTANBUL Tel: +9 0212 696 13 70 - Fax: +9 0212 696 13 71 www.altinbasaknesriyat.com R İ S Â

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Âlimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar.[1] Müceddıd: Yenileyici,

Âlimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar.[1] Müceddıd: Yenileyici, Âlimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar.[1] Müceddıd: Yenileyici, kuvvetlendirici. İslam dinini kuvvetlendiren, bid'atleri, yani

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Toplum olarak biraz fazla mı televizyon seyrediyoruz? Bunun sebepleri nelerdir?

Toplum olarak biraz fazla mı televizyon seyrediyoruz? Bunun sebepleri nelerdir? Televizyon kültürü hayatımıza girdi gireli, toplumuzun genetik kodlarında ciddi hasarlar meydana geldi. Bugün, televizyon, değerlerimize ait hiçbir şey bırakmamacasına büyük bir yıkım gerçekleştiriyor.

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Adeta Rabbimiz Efendimizi taltif ve teskin etmek,şevk ve gayretini arttırmak amacıyla huzuruna almıştır.

Adeta Rabbimiz Efendimizi taltif ve teskin etmek,şevk ve gayretini arttırmak amacıyla huzuruna almıştır. Mİ RAÇ 622 yılından 1,5 yıl kadar önceki yıl Efendimizin hüzün yılıdır.maddi ve manevi en büyük destekçisi olan Hz.Hatice ve Ebu Talib-i kaybetmiştir.müşrikler fırsattan istifade baskı ve zulmü daha da

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Serdar BİLGİN KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Anahtar Kelimeler: heyet-i içtimaiye, hayat-i içtimaiye, şahs-ı manevi, iştirâk-i amâli uhrevî, ekser-ahkâm 1-BİREY NEDİR? Birey, sınırlı bir bedende

Detaylı

peygamberin (aleyhissalâtu vesselam) bir günü METİN KARABAŞOĞLU

peygamberin (aleyhissalâtu vesselam) bir günü METİN KARABAŞOĞLU peygamberin (aleyhissalâtu vesselam) bir günü METİN KARABAŞOĞLU peygamberin (aleyhissalâtu vesselam) bir günü METİN KARABAŞOĞLU Yayın Yönetmeni: Yayın Danışmanı: Editör: İç Tasarım: Kapak Tasarımı: ISBN:

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

YAYIN NO: 251 YAYINLARI

YAYIN NO: 251 YAYINLARI ~ YAYINLARI YAYIN NO: 251 genel yaym yonetmeni: Ergiin Or yaymevi editoro: Ozkan Oze ir;: duzen/kapak: Zafer Yayrnlart tashih: Emine Aydin bask1, cilt: Vesta Ofset tel: O 212 445 72 52 Birinci bask1 :

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

1988 yılında Hac ziyareti için Arabistan da bulunuyordum. Hac vazifemi yaptıktan sonra Medine-i Münevvere ye geçmiştim.

1988 yılında Hac ziyareti için Arabistan da bulunuyordum. Hac vazifemi yaptıktan sonra Medine-i Münevvere ye geçmiştim. Mehmedkirkinci.com 1988 Hac Ziyareti 1988 yılında Hac ziyareti için Arabistan da bulunuyordum. Hac vazifemi yaptıktan sonra Medine-i Münevvere ye geçmiştim. Mescid-i Saâdet te öğle namazını kıldıktan sonra

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

SELİM GÜNDÜZALP ALLAH AŞK

SELİM GÜNDÜZALP ALLAH AŞK SELİM GÜNDÜZALP ALLAH AŞK ve YAYIN NO: 266 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar tashih: Suat Ünsal bask, cilt: Vesta Ofset tel: 0 212 445 72 52 Mahmutbey

Detaylı

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin Mucizeleri YAYIN NO: 85 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar bask, cilt: Vesta Ofset tel:0 212 445 72 52 Birinci bask

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

Sohbetimizin temel konusu tasavvufun mahiyeti ve tasavvufun

Sohbetimizin temel konusu tasavvufun mahiyeti ve tasavvufun GİRİŞ Sohbetimizin temel konusu tasavvufun mahiyeti ve tasavvufun Kur an ve sünnetteki temelleri dir. Bu çerçevede, okuyucularımız hem tasavvufî kavramların Kur an ve sünnetteki kökenlerini öğrenmiş olacak

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Sorularlarisale.com ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Cenab-ı Hakk ı bize anlatan, tarif eden üç büyük tarif edici vardır. Bunlardan birisi, kâinat kitabı, diğeri Kur an-ı Kerim ve üçüncüsü

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

Kur an'daki selaset, selamet, tesanüd, tenasüb, teavün ve tecavüb mucizevî boyutlarındandır; bunları izah edebilir misiniz?

Kur an'daki selaset, selamet, tesanüd, tenasüb, teavün ve tecavüb mucizevî boyutlarındandır; bunları izah edebilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an'daki selaset, selamet, tesanüd, tenasüb, teavün ve tecavüb mucizevî boyutlarındandır; bunları izah edebilir misiniz? Kur'an'ın Bütünlüğü Kur'an'ın tamamı birbiriyle bütünlük

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

7/1974. ( 11/1975, 25/1984, 70/1989, 33/2002 ve 24/2013 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle )

7/1974. ( 11/1975, 25/1984, 70/1989, 33/2002 ve 24/2013 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle ) Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 15 Şubat, 1974 tarihli oturumunda geçirilen "1974 Şehit ve Hadise Kurbanı Aileleri ve Malûllere Yardım Yasası" Anayasa'nın 52'ıci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Muavini

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI Bu bahse geçmeden önce, buraya kadar gördüklerimizin ışığı altında bir kaynağın tarifini yeni baştan ele alalım: bir kaynak, birleşmenin unsurları arasında malzemenin

Detaylı

"Vesvese" ile "korku" aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?..

Vesvese ile korku aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?.. Sorularlarisale.com "Vesvese" ile "korku" aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?.. İnsan olarak imtihanda olduğumuz için; bize verilen

Detaylı

Bediüzzaman Said Nursi

Bediüzzaman Said Nursi Benim için Van çok kıymettardır. Lillâhilhamd, sizler o kıymettarlığı gösterdiniz. Ve Van a karşı şedid hissiyâtıma tam mukabele ediyorsunuz. Bediüzzaman Said Nursi Mukaddime Bediüzzaman ın medrese kurma

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

EUZU - BESMELE. Kovulmuş Şeytan dan Allah a Sığınırım. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla KUR AN EUZÜ - BESMELE İNSAN

EUZU - BESMELE. Kovulmuş Şeytan dan Allah a Sığınırım. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla KUR AN EUZÜ - BESMELE İNSAN EUZU - BESMEE Kovulmuş Şeytan dan llah a Sığınırım Tüm bu kirlenmeler Kur an da Şeytan a nispet edilir. Bu kirlilikler, Kur an ı anlamanın önündeki engellerdir. Kur an, karşısında böyle bir muhatap istemiyor.

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Batıda yayılan milliyetçilik akımı bizde olduğu gibi İslâm dünyasını da etkisi altına almıştır.

Batıda yayılan milliyetçilik akımı bizde olduğu gibi İslâm dünyasını da etkisi altına almıştır. ASRIN ÜÇ HASTALIĞI *1789 Fransız ihtilali kebiri batıdaki Katolikliğin katılığını kırmak ve özgürlüklere kapı açarak dünyayı değiştirmekle beraber,geriye ırkçılık gibi eskilerin seretan dediği bir kanser

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı