GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri h zl, k vrak ve görselli i zengin hareketlerle aflan parkour sporcular, baflkent caddelerinde adeta yer çekimine meydan okuyor. HABER 16 DA Yerli otoda Babayi it elektrikliden ç k yor HABER 16 DA Elektronik kelepçe yayg nlafl yor HABER 16 DA Ehliyet alanlar sertifikal ilk yard mc olacak... Her y l binlerce cana mal olan trafik kazalar n n önlenmesi için yeni stratejiler uygulamaya konulacak. Strateji plan nda sürücü kurslar nda sertifikal ilk yard mc yetifltirilmesi, karayollar ile otoyollarda helikopter ambulanslar için pistler oluflturulmas, e itici kampanyalar düzenlenmesi gibi bafll klar yer al yor. HABER 18 DE ATAPARK FTAR SOFRASIYLA fienlend Haberi 15 de KEÇ ÖREN DE KARADEN Z RÜZGARI Haberi 17 de OKULLARDA SERBEST KIYAFETTE YÜZDE 50+1 UYGULAMASI Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin ANTALYA - Manavgat lçe Jandarma Komutanl ekipleri, ilçede çiftli i bulunan manken ve flark c Tu ba Özay a, Komflu Kollama Projesini ve sahte para kalemini tan tt. Tatilini Manavgat taki çiftçilikte geçiren Özay ziyaret eden Manavgat lçe Jandarma Komutan Binbafl Murat Koçanl ve Manavgat Jandarma Merkez Karakol Komutan Üste men Tolga Seçkin, çal flmalar n anlatt. Koçanl, Özay a sahte para kalemi hediye etti. l Jandarma Komutanl n n hayata geçirdi i Komflu Kollama Projesi hakk nda bilgi veren Binbafl Koçanl, projenin vatandafl n fark ndal n artt rmak amac yla yap ld n söyledi. Proje ile vatandafllar n birbirinin evini kollamas ve birbirinden haberdar olmas n na öncülük ettiklerini dile getiren Koçanl, Komflulu un önemine dikkat çekmeyi ve muhtemel h rs zl klar n önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Tu ba Özay da ziyaret ederek, projemiz hakk nda bilgilendirme yapt k. Projeyi bütün köylerimizde anlat yoruz, tan t yoruz. Baflta Side olmak üzere piyasaya sahte para sürülmesine karfl sahte para tan ma kalemiyle ilgili bilgi de veriyoruz dedi. Ziyaret ve bilgilendirme için teflekkür eden Tu ba Özay, proejenin turistik bir bölge olan Manavgat için önemli oldu unu söyledi. Kendisinin, Gülben Ergen ve Selami fiahin ile birkaç y l önce jandarman n reklam filminde görev ald n bildiren Özay, Ben de o zaman bir günlük askerlik yapt ma dair terhis belgemi alm flt m diye konufltu. Komflu kollama projesinin h rs zl k olaylar nda önemli oldu unu dile getiren Özay, flöyle konufltu: Projeyi anlaml ve güzel buldum. Geçti imiz günlerde yak n komflular m z n evinin önüne bir araba geldi ve araçtan inen kifli demirlerin üzerinden atlad. Hemen komflumuzu arad k, o da akrabalar n n oldu unu söyledi. Biz görevimizi yapt k. Komflular birbirini korumal ve kollamal. Ben de projeye gönülden destek veriyorum. Sahte paraya karfl hep birlikte mücadele etmeliyiz. (AA) 31 Temmuz 2013 Jandarma, Tu ba Özay a Komflu Kollama Projesi ni anlatt Russel Crowe Edirne yi gezdi ED RNE - Oscar ödüllü aktör Russell Crowe, Edirne ye geldi. Gladyatör, Ak l Oyunlar ve Robin Hood gibi filmlerle tan nan 49 yafl ndaki Crowe, Çanakkale Savafl nda kaybolan iki o lunu arayan Avustralyal baban n 1919 da Türkiye ye geliflini anlatan filminin baz sahnelerinin çekilece i belirtilen kentte, tarihi mekanlar gezdi. Selimiye Camisi, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tarihi konaklar ile Ekmekçizade Ahmet Pafla Kervansaray n gezen Crowe a, Edirne Valisi Hasan Duruer ve Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu nun dan flman Tuna Bekleviç efllik etti. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 B TL S - fiener TOKTAfi - Bitlis teki din alimleri, bölgede uzun y llar yaflanan çat flma ortam n n sona ermesi, akan kan n durmas ve huzurun sa lanmas için bafllat lan çözüm sürecine destek veriyor. Mutki ilçesine ba l Koyunlu (Oxin) beldesindeki medresesinde bugüne kadar yüzlerce ö renci yetifltiren kanaat önderlerinden fieyh Fethullah Ayte, AA muhabirine yapt aç klamada, bölgede yaflanan terör olaylar ndan dolay zor zaman geçiren do u insan n n, çözüm sürecini dört gözle bekledi ini söyledi. Özelikle bu süreçte herkesin sa duyulu davranmas gerekti ini, her zaman Baflbakana bu sorunu çözmesi için dua ettiklerini ifade eden Ayte, flöyle konufltu: Bu çok önemli ve herkesin bekledi i bir süreçti. Zor zaman geçiren do u insan süreci dört gözle bekliyordu. Bunun sonucunun iyi olaca na inan yorum. Bunun için dua ediyoruz. Herkes bu sorunun çözülmesi için dua ediyor. Allah n iziniyle güzel bir sonuç ç kaca na ve sürecin tamamlanaca na inan yorum. Bar fl istemeyenler var. Cenab- Allah onlar muvaffak etmesin. Özellikle d fl güçler bunu istemiyor. Bunlar Türkiye nin ilerlemesini istemiyor. nflallah bu süreçte bizler ve devletimiz galip olur. Baflbakan m z muvaffak olur. Terör sorununun çözülmesiyle Türkiye nin büyük bir s çrama yaparak, slam ülkeleri aras nda lider olaca n belirten Ayte, Türkiye nin bu davayla ilgili büyük masraflara girdi ini ve bu nedenle hizmetlerin aksad n ifade etti. Ayte, Umre ve hacca gitti imizde oradaki insanlar, bize H CR RUM msak : kindi : Yaflam 23 Ramazan 18 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Do u daki din alimlerinden çözüm sürecine destek Osmanl itibar n n tekrardan Türkiye ye geldi ini söylüyor. Bize o gözle bak yorlar. Bu sorun biterse, bunlar gerçekleflir. Türkiye bu davayla ilgili büyük masraflara girdi. Bunun çözülmesiyle Türkiye nin maddi ve manevi gücü daha da artacak. Çünkü teröre milyarlarca dolar harcand dedi. Kardefllik ruhuyla Türkiye süper güç olur Güroymak taki kanaat önderlerinden fieyh Abdulkerim Çevik ise Türkiye de terör sorunu çözüldü ünde ve halk aras nda kardefllik ruhu yeniden yerleflti inde, ülkenin süper güç olaca na inand n bildirdi. Sorunun çözümüyle Türkiye nin, bütün slam aleminin birleflmesine vesile olaca n dile getiren Çevik, konuflmas n flöyle sürdürdü: Bu sürecin sonuna kadar gidece ine inan yorum. Çünkü Türkiye de kamuoyunun yüzde 50 den fazlas bunu istiyor. Bu büyük bir oran. Do u da yaflayanlar n ise yüzde 100 ü çözümü istiyor. Bu umut verici. Do uda yaflayan herkes, her aile terörden zarar gördü. Hepsi art k yeter diyor. Sorun bir an önce bitsin istiyor. Bu süreçte hükümetin ciddiyetin sona kadar devam edece ine inan yorum. 30 y l süren çat flman n ard ndan sürecin kolay ifllemeyece ini belirten Çevik, fitne ve fesat n araya girdi i bir savafl n çözümün kolay olmayaca n, ancak toplumun herkesiminin bu ifl için çaba göstermesi gerekti ini dile getirdi. Sürecin sonunda Türk ve Kürt halk n n zarar görmeyece ini, herkesin eflit haklarla kardeflçe yaflayaca n anlatan Çevik, Araps z, Kürtsüz ve Türksüz bir toplum olamayaca n, bu kardeflli in yerleflmesiyle slam aleminin baflar l olaca n ifade etti. Çevik, Süreç için do u ve bat daki ulemadan oluflan, mütefekkir bir heyetin de olmas gerekiyor. Çünkü do u ulemas bu konunun bilincinde. Bat daki alimlerin baz lar bu konunun fark nda de il. Din adamlar n n çözüm süreci için çok önemli rol oynayaca na inan yorum dedi. (AA) Adana da uyuflturucu ve kaçakç l k çetelerine darbe ADANA - Y l n ilk 6 ay ndaki operasyonlarda, geçen y l n ayn dönemine göre yakalanan esrarda yüzde 100, eroinde yüzde 53, uyuflturucu hapta yüzde 297, kaçak sigarada yüzde 64, akaryak tta yüzde 331, cep telefonunda yüzde bin 253, sahte parada yüzde 212 bir art fl oldu u bildirildi. Adana Valisi Hüseyin Avni Cofl, yaz l aç klamada, kentte huzur ve güvenli inin sa lanmas için güvenlik kuvvetlerinin vatandafllar n da deste i ile etkili ve baflar l çal flma yürüttü ünü vurgulad. Polis ve jandarman n sorumluluk bölgelerinde geçen y l n ilk 6 ay nda uyuflturucu ve kaçakç l k olaylar na yönelik 2 bin 546 operasyon düzenlendi ini, 4 bin 45 flüpheli yakaland n, 287 flüphelinin arand n belirten Cofl, 642 flüphelinin tutukland n, 3 bin 166 kiflinin tutuksuz yarg land n kaydetti. Bu y l n ilk 6 ay nda gerçeklefltirilen 4 bin 469 operasyonda 6 bin 282 flüpheli yakaland n, 333 flüphelinin firari olarak arand n, 735 kiflinin tutukland n, 5 bin 214 kiflinin tutuksuz yarg land n ifade eden Cofl, flu bilgileri verdi: Bu dönemlerde narkotik suçlarla ilgili 8 ton 744 kilogram esrar, 197 kilogram eroin, 185 gram kokain, 49 bin 748 sentetik hap ele geçirildi. Bu çal flma sonucu 6 milyon 400 bin vatandafl m z n zehirlenmesi engellendi. Mali suçlarla ilgili de gümrak kaça 6 milyon 465 bin paket sigara, 12 ton 294 kilogram çay, 278 bin 216 litre akaryak t, 8 bin 903 flifle alkollü içecek, 7 bin 471 cep telefonu, 786 banknot sahte para ve 2 bin 208 tarihi eser yakalanm fl, bu çal flmalar sonucu 30 milyon lira kamu zarar engellenmifltir. Organize suçlarla ilgili olarak da 29 ruhsats z tabanca, bir uzun namlulu tüfek, 17 av tüfe i, 42 flarjör ve bin 250 fiflek ele geçirilmifltir. Y l n ilk 6 ay ndaki operasyonlarda, geçen y l n ayn dönemine göre yakalanan esrarda yüzde 100, eroinde yüzde 53, uyuflturucu hapta yüzde 297, kaçak sigarada yüzde 64, akaryak tta yüzde 331, cep telefonunda yüzde bin 253, sahte parada yüzde 212 bir art fl oldu. (AA)

4 4 YARIN Rize de 300 kifli ücretsiz rafting yapt R ZE - Rize de bu y l 7 ncisi düzenlenen Uluslararas F rt na Rafting fienli i, ninelerin rafting yapmas yla sona erdi. Ardeflen ilçesindeki F rt na Deresi nde, Do u Karadeniz Do a Sporlar Kulübü (DOKADAK) taraf ndan düzenlenen flenli in son gününde bölgeye gelen ziyaretçiler, tulum eflli inde ücretsiz rafting yapt. DOKADAK Baflkan Dursun Ali Demiro lu, flenliklere iliflkin AA muhabirine yapt aç klamada, flenlik kapsam nda yaklafl k 300 kifliye ücretsiz rafting yapt rd klar n söyledi. Demiro lu, raftingi insanlara sevdirmek için flenlikler düzenlediklerini belirterek, Kat l m çok iyi oldu. Burada her yaflta vatandafl m z rafting yapma imkan buldu. Önümüzdeki sene yine temmuz ay nda sekizinci flenli imizi düzenleyece iz. Hedefimiz daha çok kifliye rafting yapt rmak dedi. - Nineler rafting yapt fienlik kapsam nda rafting yapan yafll kad nlardan 60 yafl ndaki Asl Yüksek, Dedeler rafting yapar da babanneler rafting yapamaz m? Biz Osmanl kad nlar y z. Karadeniz kad n her fleyi yapabilir, hiçbir fleyden gözümüz korkmaz ifadelerini kulland. Hanife Olcay (66) ise dereyi çok sevdi ini belirterek, Çocuklar m z ve dedeler rafting yapt, biz de yap yoruz diye konufltu. Gölcük ten rafting yapmak için geldi ini söyleyen 65 yafl ndaki Meryem Kantarc da birkaç kez daha inifl yapabilece ini anlatt. fienlik, ninelerin F rt na Deresi nde rafting yapmas yla tamamland. (AA) STANBUL - Sultanahmet ve Ayasofya Meydanlar, M s r Çarfl s, Gülhane Park, Yerebatan Sarn c, Divanyolu ve çevresi, Beyaz t ve Kapal çarfl, Atatürk Havaalan ile Kabatafl tan Beyaz t a kadar olan tramvay duraklar nda turistlere yard mc olacak 300 gönüllü turizm elçisi, törenle görevlerine bafllad. Gençler, Tarihi Yar mada ya gelen turistlere yol gösterip, yard mc olacak. Sultanahmet Meydan nda düzenlenen törende konuflma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yard mc s Dr. Abdurrahman Ar c, geçti imiz y llara göre Türkiye ye gelen turist say s n n artt n anlatt. Türkiye nin son 10 y lda turizm gelirlerini katlad n belirten Ar c, flöyle konufltu: Türkiye ye 2012 y l nda 31 milyon 700 bin turist geldi. Bunun ekonomik olarak karfl tl, 29 milyar 400 milyon dolard r. Turizm elçileri, turizme gönül vermifl turizmciler ve yat r mc lara müteflekkiriz. stanbul özel bir yer. stanbul bugün dünyada, var fl noktas olarak en fazla turist gelen 6. büyük flehir. Bundan sonraki süreçte inflallah stanbul u birincili e tafl yaca z. Avrupa da da stanbul var fl noktas olarak 3. büyük flehir. Ar c gönüllü turizm elçilerine hitaben yapt konuflmada da, Sizler, turistlere kendi dilleriyle Turizm stanbul un güzelliklerini, Tarihi Yar mada y, Ayasofya, Sultanahmet ve Bo az, Topkap Saray n anlatacaks n z. Buralar stanbul un en önemli bölgelerinden. Sizin yapt n z önemsiyoruz. stanbul a gelen turistler, misafirperverli imizi gördüklerinde, kendi ülkelerinde kendi komflu ve tan d klar n n Türkiye ye gelmesini sa layabiliriz. AA muhabirine konuflan Fatih Belediye Baflkan Mustafa Demir de, gönüllü turizm elçilerinin ifl bafl nda olacaklar n belirterek, bu konuda baflvuruda bulunanlar n fazla oldu unu söyledi. Seçilen 300 gönüllü turizm elçisinin de belli bir e itimden geçti ini ifade ederek, flu aç klamalarda bulundu: Gönüllü turizm elçileri, halkla iliflkiler, kültür, Fatih ve Tarihi Yar madan n önemli tarihi eserleriyle ilgili bilgilerle donat ld lar. Dil bilen arkadafllar m z ve ikinci dillerini gelifltirmek isteyen arkadafllar m z. Dünyan n her taraf ndan gelen turistler, ayn zamanda misafirlerimiz. Gönüllü turizm elçileirmiz de turistlerin ihtiyaçlar n karfl layacak ve sorulacak sorulara gerçek cevaplar n verebilecek. Elçiler, bizi, ülkemizi, flehrimizin bütün de erlerini temsil eden nitelikte gençler. Hedefimiz, bu çal flmalar neticesinde buraya gelen turistlerin, ülkelerine döndüklerinde Türkiye nin gönüllü turizm elçileri olmalar için u rafl yoruz.. 31 Temmuz 2013 Gönüllü turizm elçileri görev bafl nda Aya m za kadar gelen turistler, medeniyetimizi, de erlerimizi ve bizleri yak ndan tan ma imkan elde etmifl insanlar n, Türkiye nin gönüllü turizm elçileri olmas n istiyoruz. Bu da yaz projesi ve ö rencilerin kendilerini gelifltirebilecekleri bir sosyal proje. Gençlerin bu projeyle hem çevreye hem de topluma katk da bulunaca n düflünüyoruz. -Gönüllü turizm elçileri ifl bafl nda Fatih Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen ve dört y ld r devam eden Gönüllü Turizm Elçileri projesine bu y l 890 ö renci baflvuru yapt. Yafllar 15 ila 23 aras nda de iflen lise ve üniversite ö rencilerinden oluflan gönüllü turizm elçisi adaylar, önce yaz l s nava tabii tutuldu. Yaz l s navda baflar l olanlar mülakata girdi. Her iki s nav da baflar yla geçen 300 ö renci,gönüllü turizm elçisi olmaya hak kazand. Gönüllü turizm elçileri, Sultanahmet Meydan, Ayasofya Meydan, Eminönü M s r Çarfl s, Gülhane Park, Yerebatan Sarn c, Divanyolu ve çevresi, Beyaz t ve Kapal çarfl, Atatürk Havaalan ve Kabatafl tan Beyaz t a kadar olan tramvay duraklar nda turistlere yard mc olacak. Elçiler, ngilizce, Frans zca, Almanca, ve Arapça dillerinde hizmet verecek. Gönüllü turizm elçileri 6 Eylül e kadar görev yapacak. (AA)

5 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Genellikle davran fllar ndan kuflku duyulan, kötü olarak bilinen. Ham z. 2. Yüksek, yüce. Fas n plaka iflareti. Bir göz rengi. 3. Besin de eri olan kat bitki ya. 4. lenme, beddua. Eskiden baz gezgin dervifllere verilen ad. 5. Döfleme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havs z, kal n k l veya yün dokuma. T rpana bal. 6. Rapor. 7. Yük. Eski bir devlet. 8. Tanr tan maz, dinsiz. Yapma, etme. Bir fleyin esas tutulan yüzü. 9. Ölümsüz, ölmez. 10. Kal n sicim. Dayan flma. 11. stek, dilek. Radyumun simgesi. 12. Bir davan n mahkemece nas l bir hükme ba land n gösteren resmi belge. Hastal k yap c, yaflamak için baflka bir hücrenin içine girmek zorunda olan ve ancak elektron mikroskobunda görülebilen parazit. 13. Dalkavuk. Fakat, lakin. 14. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan. Soy, baba soyu. 15. Evin en genifl bölümü. 16. Önder, lider. Taraça. 17. Hareket. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 18. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. De erli madenlerin safl k derecesi. 19. Bir say. Yumuflak çelikten yap lm fl üzeri kalay kapl ince sac. 20. Güven, güvenç. Ekmek, nimet. Yukar dan afla ya: 1. Ankara ilinin bir ilçesi. Egemenlik. Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi. 2. Tanr bilimi. Çelik. Dar, uzun k y parças. 3. Bafl, kumandan. Mikroskop cam. Akci erleri dinlerken hekimin duydu u patolojik ses. rmikle yap lan bir tatl. 4. Toprak alt nda bulunan patlay c gaz. Rus Kazaklarda baflkan. Ödeflme, raz olma. 5. Dolayl anlatma. Üretimde bir mal elde edilinceye kadar harcanan de erlerin toplam. Jimnastik ayakkab s. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan iflaret. 6. Mesafe. Eli s k, cimri. Ortalama. M s r n plaka iflareti. 7. Aklama. Safranbolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Ö e, unsur. 8. flçilerin veya iflverenlerin ifl, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bak m ndan ç karlar n korumak ve daha da gelifltirmek için aralar nda kurduklar birlik. Ö ütülmüfl tah l tozu. Araflt rma yaz s. Japonya n n para birimi. 9. Vilayet. Lahza. Yafll l k veya sakatl k sebebiyle yürüyemeyen kimse. Geçinme paras. 10. Baz giyeceklere sertlik vermek için kullan - lan bir tür kumafl. Plan. Canavar düdü ü. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - 19 milyar liral k israf n içini ac tt n ifade eden Bakan Yaz c, ekmek israf için gösterilen hassasiyetin meyve ve sebze için de gösterilmesi gerekti- ini söyledi. Gümrük ve Ticaret bakan Hayati Yaz c, AA muhabirine, sebze ve meyve ticareti ile hal kay t sistemine iliflkin son verileri de- erlendirdi. Son verilere göre, Türkiye de 191 toptanc hali bulundu unu ifade eden Yaz c, bu hallerdeki toplam ifl yeri say s n n 11 bin 306, komisyoncu say s n n 7 bin 522, tüccar say s n n oldu- unu söyledi. Yaz c, Türkiye nin dünya sebze üretimindeki pay n n yüzde 5, dünya meyve üretimindeki pay - n n ise yüzde 3 olarak hesapland n kaydetti. Türkiye de y lda 75 milyar lira de erinde 28 milyon ton sebze ve 18 milyon ton meyve üretiminin gerçeklefltirildi ini anlatan Yaz c, Üretilen 46 milyon ton meyve ve sebzenin 3,75 milyar liral k k sm yani yüzde yüzde 5 ini ihraç ediyoruz, kalan k sm ise iç piyasaya arz ediliyor. ç piyasaya verilen sebze ve meyvenin yüzde 25 i yani milyar liral k k sm ise paketleme, ambalajlama ve depolama gibi ifllemlerde zayi oluyor dedi. Meyve ve sebze ticaretinin yüzde 70 inin yani 30 milyar liral k k sm n n kay t d fl oldu unu belirten Yaz c, bu sektörü düzenlemek, tüketici ve üreticiyi korumak, kay t d fl l önlemek için Hal Kanunu nu ç kard klar n anlatt. Bugün itibariyle 9 bin 226 pazarc, 5 bin 396 komisyoncu, 5 bin 5 üretici, 6 bin 353 tüccar n Hal Kay t Sistemi ne kaydoldu unu belirten Yaz c, flu bilgileri verdi: Ayr ca 2 bin 392 manav, 866 market, 556 üretici örgütü, 194 sanayici, 174 lokanta, 58 otel, 315 depo olmak üzere toplamda Hal Kay t Sistemine 31 bin 444 kullan c kay t oldu. Art k sebze ve meyve ticaretine konu olan ve toptanc halinde ve d - fl nda ifllem gören mallar n cinsine, miktar na, fiyat na, al c ve sat c s na iliflkin bilgileri elektronik ortamda tutuyoruz. Hal Kay t Sistemi ile kamu kesimi, meslek mensuplar ve tüketiciler taraf ndan al m ve sat ma konu sebze ve meyvelerin miktar ve fiyatlar na ulafl labiliyor. Böylece üreticiler mallar n satacaklar tacirlerin irtibat bilgilerine eriflebiliyor, ürünlerini daha çok kar edebilece i pazarlara yönlendirebiliyor. Sebze ve meyve israf n n önlenmesi, kay t alt na al nmas ve sektörün daha düzenli hale getirilmesi için çal flt klar n anlatan Yaz c, Bugün ekmek israf n önlemek ve bu konuda duyarl l art rmak için kampanyalar düzenliyoruz. Ayn duyarl l meyve ve sebze için de göstermeliyiz. Hal Kay t Sistemi ve bu sektörde yapt m z düzenlemelerle meyve ve sebze sektöründe y ll k milyar liral k israf n önüne geçebilece iz. Bu da cari aç k sorunuyla bo uflan Türkiye için çok büyük bir tasarruf olacak dedi. Hal Yasas n n içinde pazar yerlerine iliflkin düzenlemelerin bulundu unu, bu konuda son günlerde yanl fl yorumlar n yap ld n vurgulayan Yaz c, flöyle devam etti: Cadde ve sokaklardaki pazar yerlerinin 2017 y l na kadar kald r laca na iliflkin yorumlar yap ld. Pazar yerleri, imar plan nda belirlenmifl alanlar n yan s ra, as l tahsis amac n engellememek kayd yla ayr lm fl di er alanlarda da kurulabilecek. Bu kapsamda, as l tahsis amac n engellememek kayd yla pazar yerleri, cadde ve sokaklarda kurulmaya devam edecek. Yer bulma konusunda s - k nt yaflayan belediyelerce otopark gibi alanlarda da pazar kurulabilecektir. Bu nedenle, cadde ve sokaklardaki pazar yerlerinin, kurulduklar yer itibar yla kapanmalar söz konusu de ildir. Bakan Yaz c, belediyelerin, pazar yeri kurmak veya iflletmek amac yla kurduklar flirketlere, yar dan fazlas kendilerine ait olmak kayd yla meslek kurulufllar n da ortak edebilece ini, ancak, meslek örgütlerine üye olan kiflilere pazar yerlerinin devredilmesi gibi bir durumun söz konusu olmad - n bildirdi. (AA) 31 Temmuz 2013 Cari aç a meyve-sebze dopingi Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, Hal Kay t Sistemi ve mevzuatta yapt klar düzenlemelerle meyve ve sebze sektöründe y ll k milyar liral k israf n önüne geçebileceklerini ifade ederek, Bu da cari aç k sorunuyla bo uflan Türkiye için çok büyük bir tasarruf olacak dedi. stavrit ve palamut yüz gösterdi G RESUN - Denizlerde devam eden av yasa na karfl n küçük bal kç lar çapariyle az da olsa istavrit ve palamut yakalamaya bafllad. stavrit ve palamut yakalanmas bal kç lar ile vatandafllar sevindirirken, herkesin umudu deniz ürünlerinin vazgeçilmezi aras nda yer alan bu iki türün yeni sezonda bol olmas. Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Baflkan Hamdi Arslan, AA muhabirine yapt aç klamada, istavriti bir süre önce yakalamaya bafllad klar n ancak henüz istedikleri miktarda avlayamad klar n söyledi. stavrit bal n n boyutlar n n beklediklerinden daha küçük oldu unu dile getiren Arslan, stavrit bal bu y l geç kald, geçen y l günlük ortalama kilogram civar nda istavrit avl yorduk. Bu y l da umutluyduk ama flu ana kadar istedi imizi elde edemedik. Palamut ve istavrit k y lar m za birlikte bolca gelecek düflüncesindeyiz dedi. Arslan, istavritin geçen y la göre küçük ve az olmas n n nedeninin hamsi oldu unu iddia ederek, Geçen y l hamsi olmad, büyük tekneler de istavrite yöneldi, boyu 5-6 santimetre olan kraça bal na katliam yap ld. Bu da istavritin flu zaman itibar yla bol olmamas n n bir etkeni diye düflünüyorum ifadelerini kulland. Bal kç lar olarak bu y l palamut bal n n bol olmas n ümit ettiklerini belirten Arslan, flunlar kaydetti: K sa süre önce de Giresun da çaparilere palamut vurdu. Biz bu umutla denize ç k yoruz. çimizde bir umut do du. Bu da demektir ki en az bir hafta içerisinde palamut kendisini Do u Karadeniz de gösterecek. Yakalananlar küçük, santimetre aras nda, tahminimiz gün içerisinde de 20 santimetreyi bulur. Geçen y l palamut boldu, gün içerisinde de bu y lki palamudun bol mu az m olaca n n tahmini yap labilir. fiu anda bal k az yakaland için bir fley söyleyemiyoruz. stavriti de palamudu da kendi tüketece imiz kadar avlayabiliyoruz ancak a ustos ay nda bal n bollaflaca n n umudu içerisindeyiz. (AA)

7 Ekonomi YARIN Üniversite seras nda birer kilograml k so an üretildi Dumlup nar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulunda bir grup akademisyen ve ö renci, yerleflkede kurulan serada do al yöntemlerle en az birer kilogram a rl - nda so anlar üretti. KÜTAHYA - Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Rüfltü Güntürkün, AA muhabirine yapt aç klamada, ö rencilerin, e itimlerini prati e dökebilmesi amac yla sera kurduklar n söyledi. Seran n bir bölümüne so an tohumu ekildi ini ve beslenmesinde sadece su kullan ld n belirten Güntürkün, Yaz Okulundaki ö rencilerimizle so anlar söktü ümüzde flafl rd k. Hiç bu kadar büyük so an beklemiyorduk. Çünkü topraktan ç kan so anlar n biri en az normal kuru so an büyüklü ündeydi dedi. So an n, A, B ve C vitaminleri ile potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum, iyot, fosfor ve kükürt mineralleri bak m ndan zengin oldu u bilgisini veren Güntürkün, elde ettikleri ürünlerin a rl n n birer kilogramdan fazla oldu unu anlatt. Tam organik olarak nitelendirdi- i so anlar n, vücudun direncini art rmas yan nda insan sa l na yararl birçok etkisi bulundu unu vurgulayan Güntürkün, flöyle konufltu: So an, zihin ve beden yorgunlu unu giderir. Ba fl kl k sistemini güçlendirir. Yüksek tansiyonu düflürür. So uk alg nl, grip, ast m ve 7 bronflit rahats zl klar na iyi gelir. Nefes yollar n açar ve öksürü ü keser. Damar t kan kl n önler. Kalp ve damar hastal klar ile kansere karfl koruyucudur. Kandaki fleker seviyesini ayarlayan so an, fleker hastalar na faydal d r. Böbrek a r lar n hafifletir. Böbrek kumu ve tafllar n n dökülmesine yard mc olur ve tekrar oluflmalar n önler. Mikrop öldürücü etkisi vard r. Vücuttaki ve kandaki zararl maddeleri uzaklaflt r r. Yaralar n daha h zl kapanmas na yard mc olur. Egzama, dolama gibi cilt hastal klar na karfl faydal d r. Karaci erin çal flmas n düzenler. Hazm kolaylaflt r r. Kan temizler. Sinirleri rahatlat r, s k nt ve bunal ma iyi gelir. Uyku problemi çekenlere faydal d r. Haf zay güçlendirir. Kemik erimesine karfl etkilidir. Güntürkün, yerleflkedeki serada so an üretimini art rmay hedeflediklerini sözlerine ekledi. (AA) ENR nin listesinde 4 Türk firmas yer ald ANKARA - Yurt d fl müteahhitlik ve teknik müflavirlik hizmetleri sektörünün en prestijli yay mlar aras nda yer alan Engineering News Record (ENR) dergisinin bu y lki listesinde 4 Türk firmas yer ald. Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, yapt yaz l aç klamada, derginin Uluslararas Dizayn fiirketleri listesini aç klad n bildirdi. Listede bu y l 4 Türk firmas n n yer ald n kaydeden Ça layan, teknik müflavirlik hizmetlerinin her geçen gün baflar s na baflar katt n belirtti. Sektörün önümüzdeki dönemde daha büyük baflar lara imza ataca - na inand n belirten Ça layan, Listede 4 Türk firmas n n yer almas önemlidir. 225 firma s ralamas nda 4 firmam z n yer almas müteahhitlik firmalar m z gibi teknik müflavirlik alan nda da baflar lara imza at - laca n n önemli bir göstergesidir ifadesini kulland y l nda sektörün uluslararas proje gelirlerinin geçen y la göre yüzde 9,5 artt n kaydeden Ça layan, 225 firman n toplam gelirinin 72 milyar dolara ulaflt n, s ralamada Avustralya, ABD, Hollanda ve ngiliz firmalar n n ön s ralarda yer ald n bildirdi. Geçen y l listede 185 inci s rada bulunan Atlas Grup firmas n n bu sene 108 inci, 181 inci s radaki Temelsu firmas n n da 182 inci oldu unu kaydeden Ça layan, bu y l Structoris firmas n n 136 nc ve Tekfen firmas n n da 220 nci s radan listeye girdi ini aç klad. Teknik müflavirlik hizmetlerinin, müteahhitlik sektörünün yükte hafif pahada a r bir ifli oldu una ve Ekonomi Bakanl olarak sektörün önemini bildiklerinin alt n çizen Ça layan, flu de erlendirmelerde bulundu: 2012 y l Haziran ay nda yay mlad m z 2012/3 say l tebli ile teknik müflavirlik firmalar m za sa lanan teflviklere eriflimi kolaylaflt rd k. Firmalar m za yurt d fl ofis (kira-istihdam-dan flmanl k), reklam-tan t mpazarlama, pazar araflt rmas, fuar kat l m, seminer-konferans kat l m, yurtd fl e itim ve teknoloji alanlar nda yüzde destek sa l yoruz. Ayr ca, sözleflme destekleri ve fizibilite etüdü-naz m plan destekleri ile firmalar m za yurtd fl nda kat ld ihalelerde 300 bin dolara kadar teflvik verebiliyoruz. ENR listesinde yer alan Temelsu firmam z sözleflme deste- inden faydalanan firmalar m zdan birisi konumunda y l haziran ay nda tebli in yay mlanmas ndan bugüne sektöre yaklafl k 2,5 milyon lira destek sa lad k. Teknik müflavirlik firmalar na destek için ayr lan bütçe, bu rakam artt rmak için bize imkan sa l yor. Firmalar m z n bu desteklerden daha fazla yararlanmas ile uluslararas pazarlarda gücünü artt - raca na ve ENR listesinde daha fazla yer alaca na inan yorum. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi OSD üyesi firmalar SO 500 listesinde Denizlili sanayici, tecrübesini tar m ve turizmde kullan nca ekonomi çeflitlenerek güçlenmeye bafllad. Ekonomik ve sosyal geliflmifllik seviyesiyle Kayseri ve Gaziantep gibi Anadolu kaplanlar n n aras nda yer alan Denizli ekonomisi art k sadece tekstilde de- il, sa l k turizmi, serac l k, mermer ve kablo sektöründe de öne ç k yor. STANBUL - stanbul Sanayi Odas n n ( SO), Türkiye nin en büyük 500 sanayi kuruluflunu belirledi i SO 500 çal flmas n n genel s - ramalas nda Otomotiv Sanayii Derne i (OSD) üyesi tüm firmalar yer ald. OSD üyesi Ford Otosan ve Oyak-Renault bir önceki seneye göre s ralamadaki yerlerini korurken, Türk Traktör, Honda Türkiye, Otokar ve Anadolu Isuzu firmalar listedeki yerlerini yükseltti. OSD den yap lan aç klamaya göre, SO taraf ndan haz rlanan Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu-2012 çal flmas nda OSD üyesi tüm firmalar genel s ralamada yer almay sürdürdü. OSD üyesi Ford Otosan ve Oyak-Renault bir önceki seneye göre s ralamadaki yerlerini korurken, Türk Traktör, Honda Türkiye, Otokar ve Anadolu Isuzu firmalar listedeki yerlerini yükseltti. OSD üyeleri, SO 500 firmalar aras nda y llar aras ndaki 30 y ll k de erlendirmelerde tüm parametrelerde sürekli art fl ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, firmalar n çal flanlar na verdi i yemek kartlar ndan yüksek komisyon al nmas na tepki gösterdi. Palandöken, yapt yaz l aç klamada, yemek kartlar ndan al nan komisyon oranlar belirlenirken Avrupa Birli i ülkelerindeki uygulamalar n dikkate al nmas gerekti ini ifade etti. Yemek kart piyasas n n 1 milyonu aflan kullan c ile yaklafl k 3 milyar liral k büyüklü e sahip oldu- unu, birkaç yerli ve yabanc firman n rekabete girmeden komisyon oranlar n belirlediklerini iddia eden Palandöken, flöyle devam etti: göstererek paylar n art rd. Buna göre, y llar aras nda otomotiv sanayii firmalar n n üretimden sat fl toplam ndaki paylar yüzde 5 ile yüzde 16 aras nda gerçekleflti. Küresel kriz nedeniyle 2008 y l nda yüzde 5 e kadar gerileyen bu de er, 2012 y l nda yüzde 12 oldu. SO 500 toplam nda en fazla ihracat yapanlar aras nda yer otomotiv firmalar n n pay y llar aras nda yüzde 3 ile yüzde 10 aras nda seyrederken, bu pay 2003 y l itibariyle artmaya bafllad. Küresel kriz nedeniyle 2008 y l nda 500 büyük sanayi kuruluflu aras nda ihracat pay yüzde 7 seviyesine kadar gerileyen otomotiv sanayi, 2012 y l nda bu pay yüzde 22 ye ç kard. Listede 1983 te yüzde 3 seviyesinde olan otomotiv sanayinde çal - flanlar n pay, y llar aras nda yüzde 16 ya kadar ulafl rken, 2012 y l nda istihdam pay yüzde 11 olarak gerçekleflti. Geçen y l En Çok hracat Yapan lk 50 Kurulufl aras nda 4 ü ilk 10 aras nda ve ilk s ralarda olmak üzere OSD üyesi 6 firma yer ald. Bu s ralamada, Ford Otomotiv Sanayi 2 nci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikalar 3 üncü, Tofafl Türk Otomobil Fabrikas 5 inci, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 10 uncu, Mercedes Benz 19 uncu, Türk Traktör ve Ziraat Makinalar ise 36 nc oldu. OSD üyesi 5 üretici firma ise En Çok Kifli Çal flt ran lk 50 Kurulufl listesinde yer ald. Bu s ralamada, Ford Otomotiv Sanayi 5 inci, Tofafl Türk Otomobil Fabrikas 7 nci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikalar 12 nci, Mercedes-Benz 17 nci, Türk Traktör ve Ziraat Makinalar da 44 üncü oldu. OSD Yönetim Kurulu Baflkan Kudret Önen, SO 500 listesindeki otomotiv sanayicilerinin performans na iliflkin de erlendirmesinde flunlar kaydetti: Bu y l da geçmifl y llara benzer olarak SO 500 listesi s ralamas nda 3 firmam z n ilk 10 içinde yer almas gurur verici. Derne imiz üyesi firmalar listede, üretimden sat fllar, sat fl has lat, üretici fiyatlar ile yarat lan brüt katma de er, öz kaynak, net aktifler, vergi öncesi dönem kar/zarar, ihracat ve çal flan say s aç s ndan büyüklük s ralamas nda üst s ralarda yer al yor. Bafll - ca pazar m z konumunda bulunan Avrupa Birli i ndeki (AB) daralman n devam etmesine ra men, Türk otomotiv sanayi y lmam fl ve yeni pazar aray fllar na girmifltir. Türkiye ihracat n n büyük bölümünü gerçeklefltiren sanayimiz bu yeni pazarlar sayesinde ihracat n belirli bir seviyede tutmay baflararak yine Türkiye nin lokomotif sektörlerinden biri olmay sürdürmektedir. Önen, yavafllayan dünya ekonomisi ve daralan dünya ticaret hacmine ra men otomotiv sanayini baflar s ndan duydu u memnuniyeti dile getirerek, ekonomik ve siyasi istikrar n devam etmesine paralel, OSD üyelerinin gelecek y llarda da baflar s n art rarak devam ettirece- ine inand n ifade etti. (AA) TESK Genel Baflkan Palandöken: Yemek kart piyasas nda esnaf n hakk yeniyor Bu pazarda h zla büyüyen birkaç flirket, tekelleflmeye giderek yüzde 7 den yüzde 11 lere kadar yüksek komisyon ücreti al yor. Yemek kart piyasas nda esnaf n hakk yeniyor. Bu kadar yüksek komisyonlarla eme imize ortak olunuyor. Esnaf yüzde 11 kazanamazken, yemek kart firmalar na yüzde 11 komisyon ödüyor. Bu esnaf nas l geçinsin, faturalar n nas l ödesin? diye soran Palandöken, yemek kart firmalar n n ödemelerini de vadesinde yapmayarak esnafa ikinci bir darbe vurdu unu öne sürdü. Kullan c say s artt kça, komisyonlar n düflmesi beklenirken, Türkiye de bunun tersinin yafland n ifade eden Palandöken, söz konusu kartlar n üye iflyeri d fl nda kullan lmas na müsaade edildi ini savundu. Palandöken, flunlar kaydetti: Giyim kuflam hatta kontör al - m nda bile kullan lan yemek çekleri sistemde kaça a yol aç yor. Yemek kartlar n da tan firmalar da çal - flanlar n n yemek yemeyerek veriminin düflmesine neden oldu u için kartlar n baflka al flverifllerde kullan lmas na karfl ç k yor. Ayr ca kart firmalar n n alt yap eksikliklerine birde habersiz yap lan sigorta ve ekstra kesintiler eklenince esnaf n kazanc daha da düflüyor. Mutlaka al nan komisyonlara bir s n rlama getirilmeli, kullan m na yönelik yasal düzenleme yap lmal. (AA)

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı