GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri h zl, k vrak ve görselli i zengin hareketlerle aflan parkour sporcular, baflkent caddelerinde adeta yer çekimine meydan okuyor. HABER 16 DA Yerli otoda Babayi it elektrikliden ç k yor HABER 16 DA Elektronik kelepçe yayg nlafl yor HABER 16 DA Ehliyet alanlar sertifikal ilk yard mc olacak... Her y l binlerce cana mal olan trafik kazalar n n önlenmesi için yeni stratejiler uygulamaya konulacak. Strateji plan nda sürücü kurslar nda sertifikal ilk yard mc yetifltirilmesi, karayollar ile otoyollarda helikopter ambulanslar için pistler oluflturulmas, e itici kampanyalar düzenlenmesi gibi bafll klar yer al yor. HABER 18 DE ATAPARK FTAR SOFRASIYLA fienlend Haberi 15 de KEÇ ÖREN DE KARADEN Z RÜZGARI Haberi 17 de OKULLARDA SERBEST KIYAFETTE YÜZDE 50+1 UYGULAMASI Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin ANTALYA - Manavgat lçe Jandarma Komutanl ekipleri, ilçede çiftli i bulunan manken ve flark c Tu ba Özay a, Komflu Kollama Projesini ve sahte para kalemini tan tt. Tatilini Manavgat taki çiftçilikte geçiren Özay ziyaret eden Manavgat lçe Jandarma Komutan Binbafl Murat Koçanl ve Manavgat Jandarma Merkez Karakol Komutan Üste men Tolga Seçkin, çal flmalar n anlatt. Koçanl, Özay a sahte para kalemi hediye etti. l Jandarma Komutanl n n hayata geçirdi i Komflu Kollama Projesi hakk nda bilgi veren Binbafl Koçanl, projenin vatandafl n fark ndal n artt rmak amac yla yap ld n söyledi. Proje ile vatandafllar n birbirinin evini kollamas ve birbirinden haberdar olmas n na öncülük ettiklerini dile getiren Koçanl, Komflulu un önemine dikkat çekmeyi ve muhtemel h rs zl klar n önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Tu ba Özay da ziyaret ederek, projemiz hakk nda bilgilendirme yapt k. Projeyi bütün köylerimizde anlat yoruz, tan t yoruz. Baflta Side olmak üzere piyasaya sahte para sürülmesine karfl sahte para tan ma kalemiyle ilgili bilgi de veriyoruz dedi. Ziyaret ve bilgilendirme için teflekkür eden Tu ba Özay, proejenin turistik bir bölge olan Manavgat için önemli oldu unu söyledi. Kendisinin, Gülben Ergen ve Selami fiahin ile birkaç y l önce jandarman n reklam filminde görev ald n bildiren Özay, Ben de o zaman bir günlük askerlik yapt ma dair terhis belgemi alm flt m diye konufltu. Komflu kollama projesinin h rs zl k olaylar nda önemli oldu unu dile getiren Özay, flöyle konufltu: Projeyi anlaml ve güzel buldum. Geçti imiz günlerde yak n komflular m z n evinin önüne bir araba geldi ve araçtan inen kifli demirlerin üzerinden atlad. Hemen komflumuzu arad k, o da akrabalar n n oldu unu söyledi. Biz görevimizi yapt k. Komflular birbirini korumal ve kollamal. Ben de projeye gönülden destek veriyorum. Sahte paraya karfl hep birlikte mücadele etmeliyiz. (AA) 31 Temmuz 2013 Jandarma, Tu ba Özay a Komflu Kollama Projesi ni anlatt Russel Crowe Edirne yi gezdi ED RNE - Oscar ödüllü aktör Russell Crowe, Edirne ye geldi. Gladyatör, Ak l Oyunlar ve Robin Hood gibi filmlerle tan nan 49 yafl ndaki Crowe, Çanakkale Savafl nda kaybolan iki o lunu arayan Avustralyal baban n 1919 da Türkiye ye geliflini anlatan filminin baz sahnelerinin çekilece i belirtilen kentte, tarihi mekanlar gezdi. Selimiye Camisi, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tarihi konaklar ile Ekmekçizade Ahmet Pafla Kervansaray n gezen Crowe a, Edirne Valisi Hasan Duruer ve Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu nun dan flman Tuna Bekleviç efllik etti. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 B TL S - fiener TOKTAfi - Bitlis teki din alimleri, bölgede uzun y llar yaflanan çat flma ortam n n sona ermesi, akan kan n durmas ve huzurun sa lanmas için bafllat lan çözüm sürecine destek veriyor. Mutki ilçesine ba l Koyunlu (Oxin) beldesindeki medresesinde bugüne kadar yüzlerce ö renci yetifltiren kanaat önderlerinden fieyh Fethullah Ayte, AA muhabirine yapt aç klamada, bölgede yaflanan terör olaylar ndan dolay zor zaman geçiren do u insan n n, çözüm sürecini dört gözle bekledi ini söyledi. Özelikle bu süreçte herkesin sa duyulu davranmas gerekti ini, her zaman Baflbakana bu sorunu çözmesi için dua ettiklerini ifade eden Ayte, flöyle konufltu: Bu çok önemli ve herkesin bekledi i bir süreçti. Zor zaman geçiren do u insan süreci dört gözle bekliyordu. Bunun sonucunun iyi olaca na inan yorum. Bunun için dua ediyoruz. Herkes bu sorunun çözülmesi için dua ediyor. Allah n iziniyle güzel bir sonuç ç kaca na ve sürecin tamamlanaca na inan yorum. Bar fl istemeyenler var. Cenab- Allah onlar muvaffak etmesin. Özellikle d fl güçler bunu istemiyor. Bunlar Türkiye nin ilerlemesini istemiyor. nflallah bu süreçte bizler ve devletimiz galip olur. Baflbakan m z muvaffak olur. Terör sorununun çözülmesiyle Türkiye nin büyük bir s çrama yaparak, slam ülkeleri aras nda lider olaca n belirten Ayte, Türkiye nin bu davayla ilgili büyük masraflara girdi ini ve bu nedenle hizmetlerin aksad n ifade etti. Ayte, Umre ve hacca gitti imizde oradaki insanlar, bize H CR RUM msak : kindi : Yaflam 23 Ramazan 18 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Do u daki din alimlerinden çözüm sürecine destek Osmanl itibar n n tekrardan Türkiye ye geldi ini söylüyor. Bize o gözle bak yorlar. Bu sorun biterse, bunlar gerçekleflir. Türkiye bu davayla ilgili büyük masraflara girdi. Bunun çözülmesiyle Türkiye nin maddi ve manevi gücü daha da artacak. Çünkü teröre milyarlarca dolar harcand dedi. Kardefllik ruhuyla Türkiye süper güç olur Güroymak taki kanaat önderlerinden fieyh Abdulkerim Çevik ise Türkiye de terör sorunu çözüldü ünde ve halk aras nda kardefllik ruhu yeniden yerleflti inde, ülkenin süper güç olaca na inand n bildirdi. Sorunun çözümüyle Türkiye nin, bütün slam aleminin birleflmesine vesile olaca n dile getiren Çevik, konuflmas n flöyle sürdürdü: Bu sürecin sonuna kadar gidece ine inan yorum. Çünkü Türkiye de kamuoyunun yüzde 50 den fazlas bunu istiyor. Bu büyük bir oran. Do u da yaflayanlar n ise yüzde 100 ü çözümü istiyor. Bu umut verici. Do uda yaflayan herkes, her aile terörden zarar gördü. Hepsi art k yeter diyor. Sorun bir an önce bitsin istiyor. Bu süreçte hükümetin ciddiyetin sona kadar devam edece ine inan yorum. 30 y l süren çat flman n ard ndan sürecin kolay ifllemeyece ini belirten Çevik, fitne ve fesat n araya girdi i bir savafl n çözümün kolay olmayaca n, ancak toplumun herkesiminin bu ifl için çaba göstermesi gerekti ini dile getirdi. Sürecin sonunda Türk ve Kürt halk n n zarar görmeyece ini, herkesin eflit haklarla kardeflçe yaflayaca n anlatan Çevik, Araps z, Kürtsüz ve Türksüz bir toplum olamayaca n, bu kardeflli in yerleflmesiyle slam aleminin baflar l olaca n ifade etti. Çevik, Süreç için do u ve bat daki ulemadan oluflan, mütefekkir bir heyetin de olmas gerekiyor. Çünkü do u ulemas bu konunun bilincinde. Bat daki alimlerin baz lar bu konunun fark nda de il. Din adamlar n n çözüm süreci için çok önemli rol oynayaca na inan yorum dedi. (AA) Adana da uyuflturucu ve kaçakç l k çetelerine darbe ADANA - Y l n ilk 6 ay ndaki operasyonlarda, geçen y l n ayn dönemine göre yakalanan esrarda yüzde 100, eroinde yüzde 53, uyuflturucu hapta yüzde 297, kaçak sigarada yüzde 64, akaryak tta yüzde 331, cep telefonunda yüzde bin 253, sahte parada yüzde 212 bir art fl oldu u bildirildi. Adana Valisi Hüseyin Avni Cofl, yaz l aç klamada, kentte huzur ve güvenli inin sa lanmas için güvenlik kuvvetlerinin vatandafllar n da deste i ile etkili ve baflar l çal flma yürüttü ünü vurgulad. Polis ve jandarman n sorumluluk bölgelerinde geçen y l n ilk 6 ay nda uyuflturucu ve kaçakç l k olaylar na yönelik 2 bin 546 operasyon düzenlendi ini, 4 bin 45 flüpheli yakaland n, 287 flüphelinin arand n belirten Cofl, 642 flüphelinin tutukland n, 3 bin 166 kiflinin tutuksuz yarg land n kaydetti. Bu y l n ilk 6 ay nda gerçeklefltirilen 4 bin 469 operasyonda 6 bin 282 flüpheli yakaland n, 333 flüphelinin firari olarak arand n, 735 kiflinin tutukland n, 5 bin 214 kiflinin tutuksuz yarg land n ifade eden Cofl, flu bilgileri verdi: Bu dönemlerde narkotik suçlarla ilgili 8 ton 744 kilogram esrar, 197 kilogram eroin, 185 gram kokain, 49 bin 748 sentetik hap ele geçirildi. Bu çal flma sonucu 6 milyon 400 bin vatandafl m z n zehirlenmesi engellendi. Mali suçlarla ilgili de gümrak kaça 6 milyon 465 bin paket sigara, 12 ton 294 kilogram çay, 278 bin 216 litre akaryak t, 8 bin 903 flifle alkollü içecek, 7 bin 471 cep telefonu, 786 banknot sahte para ve 2 bin 208 tarihi eser yakalanm fl, bu çal flmalar sonucu 30 milyon lira kamu zarar engellenmifltir. Organize suçlarla ilgili olarak da 29 ruhsats z tabanca, bir uzun namlulu tüfek, 17 av tüfe i, 42 flarjör ve bin 250 fiflek ele geçirilmifltir. Y l n ilk 6 ay ndaki operasyonlarda, geçen y l n ayn dönemine göre yakalanan esrarda yüzde 100, eroinde yüzde 53, uyuflturucu hapta yüzde 297, kaçak sigarada yüzde 64, akaryak tta yüzde 331, cep telefonunda yüzde bin 253, sahte parada yüzde 212 bir art fl oldu. (AA)

4 4 YARIN Rize de 300 kifli ücretsiz rafting yapt R ZE - Rize de bu y l 7 ncisi düzenlenen Uluslararas F rt na Rafting fienli i, ninelerin rafting yapmas yla sona erdi. Ardeflen ilçesindeki F rt na Deresi nde, Do u Karadeniz Do a Sporlar Kulübü (DOKADAK) taraf ndan düzenlenen flenli in son gününde bölgeye gelen ziyaretçiler, tulum eflli inde ücretsiz rafting yapt. DOKADAK Baflkan Dursun Ali Demiro lu, flenliklere iliflkin AA muhabirine yapt aç klamada, flenlik kapsam nda yaklafl k 300 kifliye ücretsiz rafting yapt rd klar n söyledi. Demiro lu, raftingi insanlara sevdirmek için flenlikler düzenlediklerini belirterek, Kat l m çok iyi oldu. Burada her yaflta vatandafl m z rafting yapma imkan buldu. Önümüzdeki sene yine temmuz ay nda sekizinci flenli imizi düzenleyece iz. Hedefimiz daha çok kifliye rafting yapt rmak dedi. - Nineler rafting yapt fienlik kapsam nda rafting yapan yafll kad nlardan 60 yafl ndaki Asl Yüksek, Dedeler rafting yapar da babanneler rafting yapamaz m? Biz Osmanl kad nlar y z. Karadeniz kad n her fleyi yapabilir, hiçbir fleyden gözümüz korkmaz ifadelerini kulland. Hanife Olcay (66) ise dereyi çok sevdi ini belirterek, Çocuklar m z ve dedeler rafting yapt, biz de yap yoruz diye konufltu. Gölcük ten rafting yapmak için geldi ini söyleyen 65 yafl ndaki Meryem Kantarc da birkaç kez daha inifl yapabilece ini anlatt. fienlik, ninelerin F rt na Deresi nde rafting yapmas yla tamamland. (AA) STANBUL - Sultanahmet ve Ayasofya Meydanlar, M s r Çarfl s, Gülhane Park, Yerebatan Sarn c, Divanyolu ve çevresi, Beyaz t ve Kapal çarfl, Atatürk Havaalan ile Kabatafl tan Beyaz t a kadar olan tramvay duraklar nda turistlere yard mc olacak 300 gönüllü turizm elçisi, törenle görevlerine bafllad. Gençler, Tarihi Yar mada ya gelen turistlere yol gösterip, yard mc olacak. Sultanahmet Meydan nda düzenlenen törende konuflma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yard mc s Dr. Abdurrahman Ar c, geçti imiz y llara göre Türkiye ye gelen turist say s n n artt n anlatt. Türkiye nin son 10 y lda turizm gelirlerini katlad n belirten Ar c, flöyle konufltu: Türkiye ye 2012 y l nda 31 milyon 700 bin turist geldi. Bunun ekonomik olarak karfl tl, 29 milyar 400 milyon dolard r. Turizm elçileri, turizme gönül vermifl turizmciler ve yat r mc lara müteflekkiriz. stanbul özel bir yer. stanbul bugün dünyada, var fl noktas olarak en fazla turist gelen 6. büyük flehir. Bundan sonraki süreçte inflallah stanbul u birincili e tafl yaca z. Avrupa da da stanbul var fl noktas olarak 3. büyük flehir. Ar c gönüllü turizm elçilerine hitaben yapt konuflmada da, Sizler, turistlere kendi dilleriyle Turizm stanbul un güzelliklerini, Tarihi Yar mada y, Ayasofya, Sultanahmet ve Bo az, Topkap Saray n anlatacaks n z. Buralar stanbul un en önemli bölgelerinden. Sizin yapt n z önemsiyoruz. stanbul a gelen turistler, misafirperverli imizi gördüklerinde, kendi ülkelerinde kendi komflu ve tan d klar n n Türkiye ye gelmesini sa layabiliriz. AA muhabirine konuflan Fatih Belediye Baflkan Mustafa Demir de, gönüllü turizm elçilerinin ifl bafl nda olacaklar n belirterek, bu konuda baflvuruda bulunanlar n fazla oldu unu söyledi. Seçilen 300 gönüllü turizm elçisinin de belli bir e itimden geçti ini ifade ederek, flu aç klamalarda bulundu: Gönüllü turizm elçileri, halkla iliflkiler, kültür, Fatih ve Tarihi Yar madan n önemli tarihi eserleriyle ilgili bilgilerle donat ld lar. Dil bilen arkadafllar m z ve ikinci dillerini gelifltirmek isteyen arkadafllar m z. Dünyan n her taraf ndan gelen turistler, ayn zamanda misafirlerimiz. Gönüllü turizm elçileirmiz de turistlerin ihtiyaçlar n karfl layacak ve sorulacak sorulara gerçek cevaplar n verebilecek. Elçiler, bizi, ülkemizi, flehrimizin bütün de erlerini temsil eden nitelikte gençler. Hedefimiz, bu çal flmalar neticesinde buraya gelen turistlerin, ülkelerine döndüklerinde Türkiye nin gönüllü turizm elçileri olmalar için u rafl yoruz.. 31 Temmuz 2013 Gönüllü turizm elçileri görev bafl nda Aya m za kadar gelen turistler, medeniyetimizi, de erlerimizi ve bizleri yak ndan tan ma imkan elde etmifl insanlar n, Türkiye nin gönüllü turizm elçileri olmas n istiyoruz. Bu da yaz projesi ve ö rencilerin kendilerini gelifltirebilecekleri bir sosyal proje. Gençlerin bu projeyle hem çevreye hem de topluma katk da bulunaca n düflünüyoruz. -Gönüllü turizm elçileri ifl bafl nda Fatih Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen ve dört y ld r devam eden Gönüllü Turizm Elçileri projesine bu y l 890 ö renci baflvuru yapt. Yafllar 15 ila 23 aras nda de iflen lise ve üniversite ö rencilerinden oluflan gönüllü turizm elçisi adaylar, önce yaz l s nava tabii tutuldu. Yaz l s navda baflar l olanlar mülakata girdi. Her iki s nav da baflar yla geçen 300 ö renci,gönüllü turizm elçisi olmaya hak kazand. Gönüllü turizm elçileri, Sultanahmet Meydan, Ayasofya Meydan, Eminönü M s r Çarfl s, Gülhane Park, Yerebatan Sarn c, Divanyolu ve çevresi, Beyaz t ve Kapal çarfl, Atatürk Havaalan ve Kabatafl tan Beyaz t a kadar olan tramvay duraklar nda turistlere yard mc olacak. Elçiler, ngilizce, Frans zca, Almanca, ve Arapça dillerinde hizmet verecek. Gönüllü turizm elçileri 6 Eylül e kadar görev yapacak. (AA)

5 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Genellikle davran fllar ndan kuflku duyulan, kötü olarak bilinen. Ham z. 2. Yüksek, yüce. Fas n plaka iflareti. Bir göz rengi. 3. Besin de eri olan kat bitki ya. 4. lenme, beddua. Eskiden baz gezgin dervifllere verilen ad. 5. Döfleme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havs z, kal n k l veya yün dokuma. T rpana bal. 6. Rapor. 7. Yük. Eski bir devlet. 8. Tanr tan maz, dinsiz. Yapma, etme. Bir fleyin esas tutulan yüzü. 9. Ölümsüz, ölmez. 10. Kal n sicim. Dayan flma. 11. stek, dilek. Radyumun simgesi. 12. Bir davan n mahkemece nas l bir hükme ba land n gösteren resmi belge. Hastal k yap c, yaflamak için baflka bir hücrenin içine girmek zorunda olan ve ancak elektron mikroskobunda görülebilen parazit. 13. Dalkavuk. Fakat, lakin. 14. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan. Soy, baba soyu. 15. Evin en genifl bölümü. 16. Önder, lider. Taraça. 17. Hareket. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 18. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. De erli madenlerin safl k derecesi. 19. Bir say. Yumuflak çelikten yap lm fl üzeri kalay kapl ince sac. 20. Güven, güvenç. Ekmek, nimet. Yukar dan afla ya: 1. Ankara ilinin bir ilçesi. Egemenlik. Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi. 2. Tanr bilimi. Çelik. Dar, uzun k y parças. 3. Bafl, kumandan. Mikroskop cam. Akci erleri dinlerken hekimin duydu u patolojik ses. rmikle yap lan bir tatl. 4. Toprak alt nda bulunan patlay c gaz. Rus Kazaklarda baflkan. Ödeflme, raz olma. 5. Dolayl anlatma. Üretimde bir mal elde edilinceye kadar harcanan de erlerin toplam. Jimnastik ayakkab s. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan iflaret. 6. Mesafe. Eli s k, cimri. Ortalama. M s r n plaka iflareti. 7. Aklama. Safranbolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Ö e, unsur. 8. flçilerin veya iflverenlerin ifl, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bak m ndan ç karlar n korumak ve daha da gelifltirmek için aralar nda kurduklar birlik. Ö ütülmüfl tah l tozu. Araflt rma yaz s. Japonya n n para birimi. 9. Vilayet. Lahza. Yafll l k veya sakatl k sebebiyle yürüyemeyen kimse. Geçinme paras. 10. Baz giyeceklere sertlik vermek için kullan - lan bir tür kumafl. Plan. Canavar düdü ü. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - 19 milyar liral k israf n içini ac tt n ifade eden Bakan Yaz c, ekmek israf için gösterilen hassasiyetin meyve ve sebze için de gösterilmesi gerekti- ini söyledi. Gümrük ve Ticaret bakan Hayati Yaz c, AA muhabirine, sebze ve meyve ticareti ile hal kay t sistemine iliflkin son verileri de- erlendirdi. Son verilere göre, Türkiye de 191 toptanc hali bulundu unu ifade eden Yaz c, bu hallerdeki toplam ifl yeri say s n n 11 bin 306, komisyoncu say s n n 7 bin 522, tüccar say s n n oldu- unu söyledi. Yaz c, Türkiye nin dünya sebze üretimindeki pay n n yüzde 5, dünya meyve üretimindeki pay - n n ise yüzde 3 olarak hesapland n kaydetti. Türkiye de y lda 75 milyar lira de erinde 28 milyon ton sebze ve 18 milyon ton meyve üretiminin gerçeklefltirildi ini anlatan Yaz c, Üretilen 46 milyon ton meyve ve sebzenin 3,75 milyar liral k k sm yani yüzde yüzde 5 ini ihraç ediyoruz, kalan k sm ise iç piyasaya arz ediliyor. ç piyasaya verilen sebze ve meyvenin yüzde 25 i yani milyar liral k k sm ise paketleme, ambalajlama ve depolama gibi ifllemlerde zayi oluyor dedi. Meyve ve sebze ticaretinin yüzde 70 inin yani 30 milyar liral k k sm n n kay t d fl oldu unu belirten Yaz c, bu sektörü düzenlemek, tüketici ve üreticiyi korumak, kay t d fl l önlemek için Hal Kanunu nu ç kard klar n anlatt. Bugün itibariyle 9 bin 226 pazarc, 5 bin 396 komisyoncu, 5 bin 5 üretici, 6 bin 353 tüccar n Hal Kay t Sistemi ne kaydoldu unu belirten Yaz c, flu bilgileri verdi: Ayr ca 2 bin 392 manav, 866 market, 556 üretici örgütü, 194 sanayici, 174 lokanta, 58 otel, 315 depo olmak üzere toplamda Hal Kay t Sistemine 31 bin 444 kullan c kay t oldu. Art k sebze ve meyve ticaretine konu olan ve toptanc halinde ve d - fl nda ifllem gören mallar n cinsine, miktar na, fiyat na, al c ve sat c s na iliflkin bilgileri elektronik ortamda tutuyoruz. Hal Kay t Sistemi ile kamu kesimi, meslek mensuplar ve tüketiciler taraf ndan al m ve sat ma konu sebze ve meyvelerin miktar ve fiyatlar na ulafl labiliyor. Böylece üreticiler mallar n satacaklar tacirlerin irtibat bilgilerine eriflebiliyor, ürünlerini daha çok kar edebilece i pazarlara yönlendirebiliyor. Sebze ve meyve israf n n önlenmesi, kay t alt na al nmas ve sektörün daha düzenli hale getirilmesi için çal flt klar n anlatan Yaz c, Bugün ekmek israf n önlemek ve bu konuda duyarl l art rmak için kampanyalar düzenliyoruz. Ayn duyarl l meyve ve sebze için de göstermeliyiz. Hal Kay t Sistemi ve bu sektörde yapt m z düzenlemelerle meyve ve sebze sektöründe y ll k milyar liral k israf n önüne geçebilece iz. Bu da cari aç k sorunuyla bo uflan Türkiye için çok büyük bir tasarruf olacak dedi. Hal Yasas n n içinde pazar yerlerine iliflkin düzenlemelerin bulundu unu, bu konuda son günlerde yanl fl yorumlar n yap ld n vurgulayan Yaz c, flöyle devam etti: Cadde ve sokaklardaki pazar yerlerinin 2017 y l na kadar kald r laca na iliflkin yorumlar yap ld. Pazar yerleri, imar plan nda belirlenmifl alanlar n yan s ra, as l tahsis amac n engellememek kayd yla ayr lm fl di er alanlarda da kurulabilecek. Bu kapsamda, as l tahsis amac n engellememek kayd yla pazar yerleri, cadde ve sokaklarda kurulmaya devam edecek. Yer bulma konusunda s - k nt yaflayan belediyelerce otopark gibi alanlarda da pazar kurulabilecektir. Bu nedenle, cadde ve sokaklardaki pazar yerlerinin, kurulduklar yer itibar yla kapanmalar söz konusu de ildir. Bakan Yaz c, belediyelerin, pazar yeri kurmak veya iflletmek amac yla kurduklar flirketlere, yar dan fazlas kendilerine ait olmak kayd yla meslek kurulufllar n da ortak edebilece ini, ancak, meslek örgütlerine üye olan kiflilere pazar yerlerinin devredilmesi gibi bir durumun söz konusu olmad - n bildirdi. (AA) 31 Temmuz 2013 Cari aç a meyve-sebze dopingi Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, Hal Kay t Sistemi ve mevzuatta yapt klar düzenlemelerle meyve ve sebze sektöründe y ll k milyar liral k israf n önüne geçebileceklerini ifade ederek, Bu da cari aç k sorunuyla bo uflan Türkiye için çok büyük bir tasarruf olacak dedi. stavrit ve palamut yüz gösterdi G RESUN - Denizlerde devam eden av yasa na karfl n küçük bal kç lar çapariyle az da olsa istavrit ve palamut yakalamaya bafllad. stavrit ve palamut yakalanmas bal kç lar ile vatandafllar sevindirirken, herkesin umudu deniz ürünlerinin vazgeçilmezi aras nda yer alan bu iki türün yeni sezonda bol olmas. Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Baflkan Hamdi Arslan, AA muhabirine yapt aç klamada, istavriti bir süre önce yakalamaya bafllad klar n ancak henüz istedikleri miktarda avlayamad klar n söyledi. stavrit bal n n boyutlar n n beklediklerinden daha küçük oldu unu dile getiren Arslan, stavrit bal bu y l geç kald, geçen y l günlük ortalama kilogram civar nda istavrit avl yorduk. Bu y l da umutluyduk ama flu ana kadar istedi imizi elde edemedik. Palamut ve istavrit k y lar m za birlikte bolca gelecek düflüncesindeyiz dedi. Arslan, istavritin geçen y la göre küçük ve az olmas n n nedeninin hamsi oldu unu iddia ederek, Geçen y l hamsi olmad, büyük tekneler de istavrite yöneldi, boyu 5-6 santimetre olan kraça bal na katliam yap ld. Bu da istavritin flu zaman itibar yla bol olmamas n n bir etkeni diye düflünüyorum ifadelerini kulland. Bal kç lar olarak bu y l palamut bal n n bol olmas n ümit ettiklerini belirten Arslan, flunlar kaydetti: K sa süre önce de Giresun da çaparilere palamut vurdu. Biz bu umutla denize ç k yoruz. çimizde bir umut do du. Bu da demektir ki en az bir hafta içerisinde palamut kendisini Do u Karadeniz de gösterecek. Yakalananlar küçük, santimetre aras nda, tahminimiz gün içerisinde de 20 santimetreyi bulur. Geçen y l palamut boldu, gün içerisinde de bu y lki palamudun bol mu az m olaca n n tahmini yap labilir. fiu anda bal k az yakaland için bir fley söyleyemiyoruz. stavriti de palamudu da kendi tüketece imiz kadar avlayabiliyoruz ancak a ustos ay nda bal n bollaflaca n n umudu içerisindeyiz. (AA)

7 Ekonomi YARIN Üniversite seras nda birer kilograml k so an üretildi Dumlup nar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulunda bir grup akademisyen ve ö renci, yerleflkede kurulan serada do al yöntemlerle en az birer kilogram a rl - nda so anlar üretti. KÜTAHYA - Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Rüfltü Güntürkün, AA muhabirine yapt aç klamada, ö rencilerin, e itimlerini prati e dökebilmesi amac yla sera kurduklar n söyledi. Seran n bir bölümüne so an tohumu ekildi ini ve beslenmesinde sadece su kullan ld n belirten Güntürkün, Yaz Okulundaki ö rencilerimizle so anlar söktü ümüzde flafl rd k. Hiç bu kadar büyük so an beklemiyorduk. Çünkü topraktan ç kan so anlar n biri en az normal kuru so an büyüklü ündeydi dedi. So an n, A, B ve C vitaminleri ile potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum, iyot, fosfor ve kükürt mineralleri bak m ndan zengin oldu u bilgisini veren Güntürkün, elde ettikleri ürünlerin a rl n n birer kilogramdan fazla oldu unu anlatt. Tam organik olarak nitelendirdi- i so anlar n, vücudun direncini art rmas yan nda insan sa l na yararl birçok etkisi bulundu unu vurgulayan Güntürkün, flöyle konufltu: So an, zihin ve beden yorgunlu unu giderir. Ba fl kl k sistemini güçlendirir. Yüksek tansiyonu düflürür. So uk alg nl, grip, ast m ve 7 bronflit rahats zl klar na iyi gelir. Nefes yollar n açar ve öksürü ü keser. Damar t kan kl n önler. Kalp ve damar hastal klar ile kansere karfl koruyucudur. Kandaki fleker seviyesini ayarlayan so an, fleker hastalar na faydal d r. Böbrek a r lar n hafifletir. Böbrek kumu ve tafllar n n dökülmesine yard mc olur ve tekrar oluflmalar n önler. Mikrop öldürücü etkisi vard r. Vücuttaki ve kandaki zararl maddeleri uzaklaflt r r. Yaralar n daha h zl kapanmas na yard mc olur. Egzama, dolama gibi cilt hastal klar na karfl faydal d r. Karaci erin çal flmas n düzenler. Hazm kolaylaflt r r. Kan temizler. Sinirleri rahatlat r, s k nt ve bunal ma iyi gelir. Uyku problemi çekenlere faydal d r. Haf zay güçlendirir. Kemik erimesine karfl etkilidir. Güntürkün, yerleflkedeki serada so an üretimini art rmay hedeflediklerini sözlerine ekledi. (AA) ENR nin listesinde 4 Türk firmas yer ald ANKARA - Yurt d fl müteahhitlik ve teknik müflavirlik hizmetleri sektörünün en prestijli yay mlar aras nda yer alan Engineering News Record (ENR) dergisinin bu y lki listesinde 4 Türk firmas yer ald. Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, yapt yaz l aç klamada, derginin Uluslararas Dizayn fiirketleri listesini aç klad n bildirdi. Listede bu y l 4 Türk firmas n n yer ald n kaydeden Ça layan, teknik müflavirlik hizmetlerinin her geçen gün baflar s na baflar katt n belirtti. Sektörün önümüzdeki dönemde daha büyük baflar lara imza ataca - na inand n belirten Ça layan, Listede 4 Türk firmas n n yer almas önemlidir. 225 firma s ralamas nda 4 firmam z n yer almas müteahhitlik firmalar m z gibi teknik müflavirlik alan nda da baflar lara imza at - laca n n önemli bir göstergesidir ifadesini kulland y l nda sektörün uluslararas proje gelirlerinin geçen y la göre yüzde 9,5 artt n kaydeden Ça layan, 225 firman n toplam gelirinin 72 milyar dolara ulaflt n, s ralamada Avustralya, ABD, Hollanda ve ngiliz firmalar n n ön s ralarda yer ald n bildirdi. Geçen y l listede 185 inci s rada bulunan Atlas Grup firmas n n bu sene 108 inci, 181 inci s radaki Temelsu firmas n n da 182 inci oldu unu kaydeden Ça layan, bu y l Structoris firmas n n 136 nc ve Tekfen firmas n n da 220 nci s radan listeye girdi ini aç klad. Teknik müflavirlik hizmetlerinin, müteahhitlik sektörünün yükte hafif pahada a r bir ifli oldu una ve Ekonomi Bakanl olarak sektörün önemini bildiklerinin alt n çizen Ça layan, flu de erlendirmelerde bulundu: 2012 y l Haziran ay nda yay mlad m z 2012/3 say l tebli ile teknik müflavirlik firmalar m za sa lanan teflviklere eriflimi kolaylaflt rd k. Firmalar m za yurt d fl ofis (kira-istihdam-dan flmanl k), reklam-tan t mpazarlama, pazar araflt rmas, fuar kat l m, seminer-konferans kat l m, yurtd fl e itim ve teknoloji alanlar nda yüzde destek sa l yoruz. Ayr ca, sözleflme destekleri ve fizibilite etüdü-naz m plan destekleri ile firmalar m za yurtd fl nda kat ld ihalelerde 300 bin dolara kadar teflvik verebiliyoruz. ENR listesinde yer alan Temelsu firmam z sözleflme deste- inden faydalanan firmalar m zdan birisi konumunda y l haziran ay nda tebli in yay mlanmas ndan bugüne sektöre yaklafl k 2,5 milyon lira destek sa lad k. Teknik müflavirlik firmalar na destek için ayr lan bütçe, bu rakam artt rmak için bize imkan sa l yor. Firmalar m z n bu desteklerden daha fazla yararlanmas ile uluslararas pazarlarda gücünü artt - raca na ve ENR listesinde daha fazla yer alaca na inan yorum. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi OSD üyesi firmalar SO 500 listesinde Denizlili sanayici, tecrübesini tar m ve turizmde kullan nca ekonomi çeflitlenerek güçlenmeye bafllad. Ekonomik ve sosyal geliflmifllik seviyesiyle Kayseri ve Gaziantep gibi Anadolu kaplanlar n n aras nda yer alan Denizli ekonomisi art k sadece tekstilde de- il, sa l k turizmi, serac l k, mermer ve kablo sektöründe de öne ç k yor. STANBUL - stanbul Sanayi Odas n n ( SO), Türkiye nin en büyük 500 sanayi kuruluflunu belirledi i SO 500 çal flmas n n genel s - ramalas nda Otomotiv Sanayii Derne i (OSD) üyesi tüm firmalar yer ald. OSD üyesi Ford Otosan ve Oyak-Renault bir önceki seneye göre s ralamadaki yerlerini korurken, Türk Traktör, Honda Türkiye, Otokar ve Anadolu Isuzu firmalar listedeki yerlerini yükseltti. OSD den yap lan aç klamaya göre, SO taraf ndan haz rlanan Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu-2012 çal flmas nda OSD üyesi tüm firmalar genel s ralamada yer almay sürdürdü. OSD üyesi Ford Otosan ve Oyak-Renault bir önceki seneye göre s ralamadaki yerlerini korurken, Türk Traktör, Honda Türkiye, Otokar ve Anadolu Isuzu firmalar listedeki yerlerini yükseltti. OSD üyeleri, SO 500 firmalar aras nda y llar aras ndaki 30 y ll k de erlendirmelerde tüm parametrelerde sürekli art fl ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, firmalar n çal flanlar na verdi i yemek kartlar ndan yüksek komisyon al nmas na tepki gösterdi. Palandöken, yapt yaz l aç klamada, yemek kartlar ndan al nan komisyon oranlar belirlenirken Avrupa Birli i ülkelerindeki uygulamalar n dikkate al nmas gerekti ini ifade etti. Yemek kart piyasas n n 1 milyonu aflan kullan c ile yaklafl k 3 milyar liral k büyüklü e sahip oldu- unu, birkaç yerli ve yabanc firman n rekabete girmeden komisyon oranlar n belirlediklerini iddia eden Palandöken, flöyle devam etti: göstererek paylar n art rd. Buna göre, y llar aras nda otomotiv sanayii firmalar n n üretimden sat fl toplam ndaki paylar yüzde 5 ile yüzde 16 aras nda gerçekleflti. Küresel kriz nedeniyle 2008 y l nda yüzde 5 e kadar gerileyen bu de er, 2012 y l nda yüzde 12 oldu. SO 500 toplam nda en fazla ihracat yapanlar aras nda yer otomotiv firmalar n n pay y llar aras nda yüzde 3 ile yüzde 10 aras nda seyrederken, bu pay 2003 y l itibariyle artmaya bafllad. Küresel kriz nedeniyle 2008 y l nda 500 büyük sanayi kuruluflu aras nda ihracat pay yüzde 7 seviyesine kadar gerileyen otomotiv sanayi, 2012 y l nda bu pay yüzde 22 ye ç kard. Listede 1983 te yüzde 3 seviyesinde olan otomotiv sanayinde çal - flanlar n pay, y llar aras nda yüzde 16 ya kadar ulafl rken, 2012 y l nda istihdam pay yüzde 11 olarak gerçekleflti. Geçen y l En Çok hracat Yapan lk 50 Kurulufl aras nda 4 ü ilk 10 aras nda ve ilk s ralarda olmak üzere OSD üyesi 6 firma yer ald. Bu s ralamada, Ford Otomotiv Sanayi 2 nci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikalar 3 üncü, Tofafl Türk Otomobil Fabrikas 5 inci, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 10 uncu, Mercedes Benz 19 uncu, Türk Traktör ve Ziraat Makinalar ise 36 nc oldu. OSD üyesi 5 üretici firma ise En Çok Kifli Çal flt ran lk 50 Kurulufl listesinde yer ald. Bu s ralamada, Ford Otomotiv Sanayi 5 inci, Tofafl Türk Otomobil Fabrikas 7 nci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikalar 12 nci, Mercedes-Benz 17 nci, Türk Traktör ve Ziraat Makinalar da 44 üncü oldu. OSD Yönetim Kurulu Baflkan Kudret Önen, SO 500 listesindeki otomotiv sanayicilerinin performans na iliflkin de erlendirmesinde flunlar kaydetti: Bu y l da geçmifl y llara benzer olarak SO 500 listesi s ralamas nda 3 firmam z n ilk 10 içinde yer almas gurur verici. Derne imiz üyesi firmalar listede, üretimden sat fllar, sat fl has lat, üretici fiyatlar ile yarat lan brüt katma de er, öz kaynak, net aktifler, vergi öncesi dönem kar/zarar, ihracat ve çal flan say s aç s ndan büyüklük s ralamas nda üst s ralarda yer al yor. Bafll - ca pazar m z konumunda bulunan Avrupa Birli i ndeki (AB) daralman n devam etmesine ra men, Türk otomotiv sanayi y lmam fl ve yeni pazar aray fllar na girmifltir. Türkiye ihracat n n büyük bölümünü gerçeklefltiren sanayimiz bu yeni pazarlar sayesinde ihracat n belirli bir seviyede tutmay baflararak yine Türkiye nin lokomotif sektörlerinden biri olmay sürdürmektedir. Önen, yavafllayan dünya ekonomisi ve daralan dünya ticaret hacmine ra men otomotiv sanayini baflar s ndan duydu u memnuniyeti dile getirerek, ekonomik ve siyasi istikrar n devam etmesine paralel, OSD üyelerinin gelecek y llarda da baflar s n art rarak devam ettirece- ine inand n ifade etti. (AA) TESK Genel Baflkan Palandöken: Yemek kart piyasas nda esnaf n hakk yeniyor Bu pazarda h zla büyüyen birkaç flirket, tekelleflmeye giderek yüzde 7 den yüzde 11 lere kadar yüksek komisyon ücreti al yor. Yemek kart piyasas nda esnaf n hakk yeniyor. Bu kadar yüksek komisyonlarla eme imize ortak olunuyor. Esnaf yüzde 11 kazanamazken, yemek kart firmalar na yüzde 11 komisyon ödüyor. Bu esnaf nas l geçinsin, faturalar n nas l ödesin? diye soran Palandöken, yemek kart firmalar n n ödemelerini de vadesinde yapmayarak esnafa ikinci bir darbe vurdu unu öne sürdü. Kullan c say s artt kça, komisyonlar n düflmesi beklenirken, Türkiye de bunun tersinin yafland n ifade eden Palandöken, söz konusu kartlar n üye iflyeri d fl nda kullan lmas na müsaade edildi ini savundu. Palandöken, flunlar kaydetti: Giyim kuflam hatta kontör al - m nda bile kullan lan yemek çekleri sistemde kaça a yol aç yor. Yemek kartlar n da tan firmalar da çal - flanlar n n yemek yemeyerek veriminin düflmesine neden oldu u için kartlar n baflka al flverifllerde kullan lmas na karfl ç k yor. Ayr ca kart firmalar n n alt yap eksikliklerine birde habersiz yap lan sigorta ve ekstra kesintiler eklenince esnaf n kazanc daha da düflüyor. Mutlaka al nan komisyonlara bir s n rlama getirilmeli, kullan m na yönelik yasal düzenleme yap lmal. (AA)

9 Ekonomi YARIN hracatta mermer, ithalatta tafl kömürü liste bafl Türkiye, geçen y l 1 milyar 683 milyon 666 bin 950 dolarl k mermer ihracat yaparken, 4 milyar 795 milyon 314 bin 210 dolarl k tafl kömürü ithal etti y l maden ihracat 4 milyar 30 milyon 968 bin dolar, ithalat 6 milyar 816 milyon 841 bin dolar oldu. ANKARA - AA muhabirinin Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlü ü verilerinden yapt derlemeye göre, Türkiye de ihraç edilen maden türlerinde ilk üç s ray ham blok ve plakalar halinde mermer, ifllenmifl mermer ile bak r oluflturuyor. thal edilen madenlerde ise tafl kömürü, demir ve ifllenmifl granit liste bafl nda yer al yor. Geçen y l maden ihracat nda ilk s rada yer alan Çin, 7 milyar 701 milyon 62 bin 399 kilogram madeni 1 milyar 805 milyon 309 bin 69 dolar ödeyerek sat n al rken, bu ülkeyi 285 milyon 972 bin 592 dolarl k madenle ABD izledi. hracatta üçüncü s rada ise 131 milyon 974 bin 388 dolarla Hindistan geldi y l nda Fransa, Kanada ve srail in de aralar nda bulundu u birçok ülkeye ihracat gerçeklefltirildi. Geçen y l maden ithalat nda ise KARABÜK - Karabük ün Safranbolu ilçesinde yetiflen yerli domates Maniye nin nesli, Bat Karadeniz Kalk nma Ajans n n deste i ile yok olmaktan kurtuldu. Safranbolu köylerinde yetiflen ve geçmifli 150 y la dayanan Maniye domatesi, de iflik sebeplerle di er domates cinslerine yenilince, nesli tükenmekle yüz yüze gelmiflti. Sadece 2-3 çiftçi taraf ndan üretilen Maniye domatesinin tekrar tar ma kazand r lmas için Bat Karadeniz Kalk nma Ajans n n deste i ile lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü taraf ndan 'Damak Tad Dinmeyen Lezzet Maniye' projesi kapsam nda, 9 köyde 45 çiftçi e itilerek yeniden üretilmesi sa land. lçe G da, Tar m ve Hayvanc - l k Müdürü Çetin Ayval k, Safranbolu nun 3 güzelinden biri olan Maniye domatesinin tekrar sofralarda yer bulmas n hedeflediklerini belirterek, Uzun y llar üretilen bu domatesimizin son y llarda üretimi azalmakta idi. lçe Tar m Müdürlü ü olarak yerli üretimi ayakta tutabilmek için 2012 y l nda bir proje bafllatt k. Projenin ismini de 'Damak Tad Dinmeyen Lezzet Maniye' koyduk. 9 köyde 45 üreticimizi e iterek üretimini sa lad k. Böylelikle Maniye domatesinin de üretiminin devam n sa lam fl olduk. Tad çok güzel bir domatestir. Sofral k olarak tüketilir. Uzun yola dayanmaz. dedi. Maniye domatesi üretimi yapan fiehriye Yeflilova ise "Hormonsuz, organiktir. Tad çok güzeldir. Sofralar m z n vazgeçilmezidir. diye konufltu (CHA) 9 ilk s ray ABD ald. Türkiye, 2012 y l nda ABD den 4 milyar 345 milyon 679 bin 153 kilogram madeni 1 milyar 673 milyon 540 bin 601 dolar ödeyerek ithal etti. thalatta bu ülkeyi 1 milyar 499 milyon 653 bin 720 dolarla Rusya, 675 milyon 351 bin 8 dolarla da Brezilya izledi y l nda madencili in Türkiye nin toplam ihracat içerisindeki pay yüzde 1,69 iken, bu rakam geçen y l 2,64 olarak gerçekleflti. Maden d fl ticaretinde ihracat n ithalat karfl lama oran 2012 y l nda yüzde 59,1 oldu. Bu oran, 2002 y l nda yüzde 57 ydi. Türkiye nin geçen y l ihraç etti i maden miktar 21 milyar 919 milyon 521 bin 639 kilogram olurken, bunun mali getirisi 4 milyar 30 milyon 968 bin 411 dolar olarak gerçekleflti. Ayn y l 40 milyar 224 milyon 292 bin 963 kilogram maden ithalat yapan Türkiye nin kasas ndan bunun için 6 milyar 816 milyon 841 bin 888 dolar ç kt. (AA) Yerli domates 'Maniye' sofralar yeniden süsleyecek

10 10 YARIN Ekonomi TMO dan çiftçiye kolayl k Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hizmette kaliteyi art rmak ve üreticilerin ofis önlerinde uzun süre beklemelerini önlemek amac yla tüm ürün al mlar nda randevulu sisteme geçmesiyle, ofis ve ba l depolar n önlerinde günlerce bekleyen çiftçilerin oluflturdu- u kuyruklar da son buldu. S VAS - TMO Sivas fiube Müdür Vekili Hasan Bolat, AA muhabirine yapt aç klamada, kaliteyi art rmak, üreticilerin ofis önlerinde uzun süre beklemelerini engellemek için bu y l hububat al mlar na randevulu olarak bafllad klar n söyledi. Sivas ta bu sene yaklafl k 104 bin ton hububat al m beklediklerini, al mlar n 15 Temmuz dan itibaren bafllad n ifade eden Bolat, Üreticilerimiz ve internet adreslerine girerek randevu alabilirler. Randevu alan üreticilerimiz, ürünlerini satmak üzere ofisimize getirmektedir. Üreticimizi fazla bekletmeden ürünleri almaktay z dedi. nternet imkan bulunmayan veya ANKARA - AA muhabirinin stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç lar Birlikleri verilerinden derledi i bilgilere göre, Japonya ya gerçeklefltirilen el hal s ihracat bu y l n ilk 6 ay nda geçen y l n ayn dönemine k yasla yüzde 38 artarak 13,9 milyon dolara ç kt. Bu ülkeye yap lan ihracat n toplam el hal s ihracat içindeki pay da yüzde 15 ten yüzde 22 ye yükseldi. Japonya y 11,4 milyon dolar ile ABD, 9,3 milyon dolar ile Çek Cumhuriyeti izlerken, bu y l n ilk 6 ay nda en fazla el hal s ihraç edilen ülkeler aras nda 4 ncü s rada yer alan Macaristan a ihracat ise 11 bin dolardan 6,4 milyon dolara yükselmesi dikkati çekti. Böylece daha önce el hal s ihracat nda hiç yeri olmayan Macaristan n pay yüzde 10,1 e ç kt. Yurt genelinde hal ihracat n n ön plana ç kt illere bak ld nda ilk s rada Gaziantep yer al yor. fiehrin makine hal s dahil toplam hal ihracat, y l n 6 ay nda geçen y l n ilk 6 ay na göre yüzde 4,8 artarak 723,2 milyon dolara ç kt. Hal n n flehrin toplam ihracat içindeki pay da yüzde 23 olarak hesapland. Öte yandan hal n n geçim kayna olmas aç s ndan oldukça önemli oldu u iller aras nda yer alan bilgisayar kullanamayan çiftçilerin il merkezinde flubelere, ilçelerde ise ba l birimlere giderek görevliler eflli inde randevu alabileceklerini belirten Bolat, üreticilerin randevudan önce G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlüklerine baflvurarak, Çiftçi Kay t Sistemi ndeki bilgilerini güncellemeleri gerekti ini söyledi. Randevulu sistem hakk nda çiftçileri bilgilendirdiklerini aktaran Bolat, Görevli arkadafllar m z köylere giderek sistem hakk nda üreticilerimize afifl ve broflürler da tarak bilgi verdi. Randevusuz gelen çiftçinin ürünü kesinlikle sat n al nmayacak dedi. Bolat, önceki y llarda üreticilerin ofis önlerinde 3-4 gün s ra beklemek zorunda kald n, traktörlerin Nevflehir in hal ihracat yüzde 28 art fl göstererek 9,2 milyon dolara ulaflt. Haziran sonu itibar yla ilin Japonya ya ihracat da 8,7 milyon dolar olarak gerçekleflti. Türkiye nin toplam hal ihracat n n yüzde 94 ünü oluflturan makine hal s ihracat da bu y l n ocak-haziran döneminde geçen y l n ayn dönemine k - yasla yüzde 14,5 artarak 1 milyar dolar aflt. Suudi Arabistan 208,9 milyon dolar ile en fazla makine hal s ihraç edilen ülke olurken, bu ülkeyi Libya (117,5 milyon dolar) ve ABD (91,9 milyon dolar) izledi. stanbul Hal hracatç lar Birli i Baflkan ( H B) brahim Y lmaz, el hal s ihracat ndaki art flla Japonya n n bu y l en büyük pazar konumuna yükseldi ini belirterek, ülkenin el dokuma hal larda her zaman büyük ve potansiyel bir pazar oldu unu ifade etti. Özellikle el dokuma ipek hal lar n Japon tüketicinin büyük ilgisini çekti ini kaydeden Y lmaz, Ancak özellikle 2011 y l nda bu ülkede meydana gelen tsunami felaketi sonras nda talepte bir daralma meydana gelmiflti ve bu daralma sonucunda 2012 y l nda bu ülkeye el dokuma hal ihracat yüzde 18 azalm flt. Bu y l ise ekonomide de meydana gelen genifllemeye ba l olarak talepte yeniden bir canlanma yafland dedi. Japon tüketicinin el dokuma hal lara ilgisinin hem kültürel yak nl k hem de al m gücü yüksek bir tüketici kitlesinin varl ndan kaynakland na iflaret eden Y lmaz, Japonya n n el dokuma hal larda sahip oldu u pazar potansiyelini dikkate alarak bu pazara her zaman özenle yaklaflt klar n söyledi. Y lmaz, Bundan sonraki dönemlerde de bu pazarda etkinli imizi art rmak üzere ticaret heyetleri baflta olmak üzere faaliyetlerimiz yo unlaflt rmay planl yoruz diye konufltu. Macaristan a yönelik yüksek oranl ihracat art fl n da de erlendiren Y lmaz, AB ülkelerinin eskiden beri Türkiye nin önemli el hal s ihracat pazarlar aras nda yer ald n dile getirdi. AB üyesi ülkeler aras nda zaman zaman kimi ülkelere yönelik olarak çok yüksek oranl ihracat art fllar n n kaydedildi ini anlatan Y lmaz, AB üyesi ülkelere yap lan ihracat topluca de erlendirmek ve yüksek art fllar n sadece ilgili ülke pazar na dair bir talepten de il, genel anlamda AB pazar na iliflkin bir talepten kaynakland n dikkate almak 31 Temmuz 2013 ve kamyonlar n üzerinde battaniyeyle, yorganla yatt klar n ve fazladan nakliye paras ödemek durumunda kald klar n söyledi. Randevu sistemiyle bu sorunun ortadan kalkt n dile getiren Bolat, Randevu sistemi öncesinde üreticilerimiz ofis önlerinde 3-4 gün s ra beklemekteydi. Randevu sistemi sayesinde üreticilerimiz ayn gün ürünlerini ofise satabilmektedir. Üreticilerimiz bu sayede fazla nakliye ücreti ödemekten, fazla bir masraf yapmaktan kurtuldu diye konufltu. Günlük 500 ton ürün al m yapt klar n belirten Bolat, Sivas ta hasad n yeni bafllamas nedeniyle randevularda henüz yo unluk yaflanmad - n ifade etti. Çiftçi Hac Y ld z ise önceki y llarda TMO önündeki kuyruklarda büyük zorluklar çektiklerini anlatarak, nsanlar arabalar n içinde yat - yordu, kavgalar oluyordu dedi. Y ld z, randevuyu flubeden ald n ve herhangi bir sorun yaflamad n belirtti. Üretici Fatih Temel de sistem öncesinde TMO önündeki kuyruklarda kavgalar yafland na dikkati çekerek, bu s k nt lar n ortadan kalkmas na sevindi ini söyledi. (AA) Japonlar n Türk el hal s sevgisi art yor gerekti ini belirtti. El hal s ihracat nda y l sonu hedefleriyle ilgili de bilgi veren Y lmaz, 2023 hracat Stratejisi kapsam nda el hal s ihracat için belirlenen hedefin 750 milyon dolar olarak belirlendi ini söyledi. Bu y l için 175 milyon dolar ihracat hedeflediklerini ifade eden Y lmaz, sözlerini flöyle tamamlad : Y l n ilk yar s na iliflkin veriler fl - nda bak ld nda söz konusu hedefi yakalama olas l n n maalesef düflük oldu u anlafl lmaktad r y l n n ilk yar s nda el hal s ihracat m z bir önceki y l n ayn dönemine k yasla yüzde 5,5 oran nda azalm fl ve 63,5 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir. Haziran ay sonu itibariyle 2013 y l için belirlenmifl olan hedefin ancak yüzde 36,3 ü yakalanabilmifl durumdad r. Bu düflük performans n sebeplerine bak lacak olursa geliflmifl ülkelerde, özellikle Avro Bölgesi nde hüküm süren ekonomik s k nt lar n al m taleplerini ciddi flekilde düflürmesi öne ç kmaktad r. Ülkemizin en büyük el hal s ihracat pazarlar aras nda yer alan AB ülkeleri ve ABD de özellikle dikkat çeken talep düflüklü ü el hal s ihracat performans m z üzerinde olumsuz sonuçlar do urmaktad r. (AA)

11 11 Ekonomi YARIN Türkiye makarna ihracat nda talya ya rakip ZM R - Makarna üretiminde 1 milyon tonu geçen Türkiye, ihracat yla talya n n taht n sallamaya bafllad. Geçen y l 146 ülkeye ihracat yapan Türk makarna sektörü, üretim ve ihracat yla talya ve ABD nin ard ndan 3. s ray zorluyor. Türkiye Makarna Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Murat Bozkurt, AA muhabirine yapt aç klamada, sektörün son y llarda ciddi ivme kazand n belirtti. 22 üretici firman n geçen y l 1 milyon tonun üzerinde üretim, 509 bin ton da ihracat yapt n kaydeden Bozkurt, üretimin 492 bin 977 tonunun iç piyasada tüketildi ini ifade etti. D fl pazarda talya n n en büyük rakipleri aras nda olduklar n vurgulayan Bozkurt, d fl pazarlarda stabil ihracat olan talya ya ciddi bir rakip olduklar n dile getirdi. Türkiye nin dünyada önemli üretici ülkelerden biri oldu unu kaydeden Bozkurt, 2011 y l verilerine göre üretimde ilk s rada yer alan talya y, ABD nin izledi ini, Türkiye nin Brezilya ve Rusya n n ard ndan 5. s rada bulundu unu hat rlatt. Türkiye ile Brezilya ve Rusya aras ndaki üretim fark n n kapanmaya bafllad n dile getiren Bozkurt, Türkiye nin 1 milyon 700 bin ton olan üretim kapasitesiyle sektörde önemli bir konumda bulundu unu söyledi. Türkiye de makarna ihracat n n 1970 y l nda 13 ton ile bafllad n, sonraki y llarda sürekli artt n belirten Bozkurt, 1997 de 136 bin ton olan ihracat n, 2008 y l nda 175 bin, 2009 da 215 bin, 2010 da 295 bin, 2011 de 405 bin, 2012 de ise 509 bin tona ç kt n hat rlatt. ABD nin Türk makarnas na yönelik antidamping uygulamas ve AB nin 20 bin tonluk kota s n rlamas n n firmalar alternatif pazarlara yönlendirdi ini dile getiren Bozkurt, sektörün en fazla ihracat Afrika ülkelerine yapt n dile getirdi. hracat n 2012 y l nda bir önceki y la göre 38 oran nda artarak 509 bin tona ç kt n belirten Murat Bozkurt, 146 olan ihracat yapt klar ülke say s n n her geçen gün artt na iflaret ederek, Uzakdo u ve Güneydo- u Asya ülkeleri pazar üzerinde çal - fl yoruz verilerine göre dünya üretiminde 5. olan s ralamam zda ilk üçü zorluyoruz. ABD nin artidampig uygulamas n ve AB in 20 bin tonluk kotas n n kalkmas için çal - fl yoruz KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ diye konufltu. hracattaki art fl n devam etti ini ifade eden Bozkurt, geçen y l n ilk alt ay nda 245 bin 143 ton olan ihracat n, bu y l n ayn döneminde 348 bin 957 tona yükseldi ine de- indi. Bozkurt, 2013 y l nda ihracat n 650 bin tonu bulaca n n öngörüldü ünü dile getirdi. Türkiye nin 5 k taya da ihracat yapt n söyleyen Bozkurt, Sektörümüz, Avrupa dan Asya ya, Amerika dan Afrika ya kadar genifl bir co rafyaya ihracat yap yor. En fazla ihracat Afrika ülkelerine yap yoruz. Irak en büyük al c ülkeler aras nda bulunuyor. Uzak Do u pazar da ihracatta önemli yer tutuyor. Üretimde dünyada 5. s raday z ama ihracatta talya n n hemen ard ndan ikinci s raday z. hracatta talya y yaklaflabilecek tek ülke konumunday z fleklinde konufltu. (AA) M M L A S T 2 A L M A E L A 3 M A R G A R N R 4 A H R A B D A L 5 K L M R N A 6 Y A Z A N A K T 7 H A M U L E A K A 8 A T E K A Ö N 9 K L A Y E M U T 10 P T E S A N Ü T 11 M U R A T R R A 12 L A M V R Ü S 13 Y A L A K A A M A 14 E T N E S E P R 15 T R S A L O N 16 E F T E R A S 17 D E V N M F 18 E R A T O A Y A R 19 B N T E N E K E 20 T M A T N A N

12 12 YARIN Ekonomi 31 Temmuz 2013 Varl k Bar fl nda son baflvuru bugün Gerçek ve tüzel kiflilere ait olup yurt d fl nda bulunan para, döviz, alt n, menkul k ymet ve di er sermaye piyasas araçlar n n ekonomiye kazand r lmas n amaçlayan Varl k Bar fl uygulamas nda son günlere gelindi. Vergi mükellefi olsun olmas n tüm gerçek ve tüzel kiflilerin, uygulaman n imkanlar ndan yararlanmak için en geç 31 Temmuz a kadar vergi dairelerine, bankalara ve arac kurulufllara beyan ve bildirimde bulunmas gerekiyor. ANKARA - Konuya iliflkin AA muhabirinin sorular n yan tlayan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Orta- Serdar Aksoy, Varl k Bar fl ndan yararlanmak isteyen herkesin, beyan ve bildirim ifllemlerini tamamlamas gerekti ini söyledi. gününden sonra yap - lacak ifllemlerin kabul edilmeyece ine dikkati çeken Aksoy, bildirim ve beyan de erinin, varl klar n rayiç bedelinin Türk Liras karfl l olaca n, döviz ve döviz cinsi varl klarda ise Merkez Bankas döviz al fl kurunun uygulanaca n ifade etti. Aksoy, varl klar n Türkiye ye getirilmesi ve kay tlara intikali süreçlerine iliflkin de flu bilgileri verdi: Gerçek veya tüzel kiflilerce sahip olundu unun tevsik edilmesi kayd yla, tafl nmazlar d fl ndaki varl klar n, beyan veya bildirim tarihini takip eden ay sonuna kadar Türkiye ye getirilmesi ya da Türkiye deki banka veya arac kurumlarda aç lacak bir hesaba transfer edilmesi gerekiyor. Bildirilen veya beyan edilen varl klar, Vergi Usul Kanunu (VUK) uyar nca defter tutan mükelleflerce bildirim veya beyan tarihini izleyen ay n sonuna kadar yasal defterlere kaydedilecek. Defter tutma yükümlülü ü bulunmayan mükelleflerde ise kay t flart aranmayacak. Varl k Bar fl kapsam na; 15 Nisan 2013 tarihi itibar yla gerçek veya tüzel kiflilerin sahip oldu u yurt d fl nda bulunan para, alt n, döviz, menkul k ymet ve di er sermaye piyasas araçlar n n girdi ine dikkati çeken Aksoy, Hisse senetleri, kat lma intifa senetleri, tahviller, finansman bonosu, banka bonolar, k ymetli maden bonolar, kar ve zarar ortakl belgesi, gayrimenkul sertifikas, varl a dayal menkul k ymetler, varl k teminatl menkul k ymetler, yat r m fonu kat lma belgeleri, ipotekli sermaye piyasas araçlar, ortakl k ve arac kurulufl varantlar, kira sertifikas, vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri de yasa kapsam nda diye konufltu. Çek, senet ve kooperatif hisselerinin ise kanun kapsam nda olmad n n alt - n çizen Aksoy, tafl nmazlara yönelik yap lacak ifllemleri de flöyle anlatt : Arazi, tapu siciline ayr sayfaya kaydedilen ba ms z ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütü üne kay tl ba ms z bölümler ile kara, deniz ve hava araçlar kapsam dahilinde de il. 15 Nisan 2013 tarihi itibar yla söz konusu varl klar n yine kapsama giren baflka tür varl klara dönüflmesi halinde en son varl klar, 29 May s 2013 ten 31 Temmuz 2013 tarihine kadar, bildirim veya beyana konu edilerek Türkiye ye transfer edilebilecek. Varl k Bar fl uygulamas na göre, gerçek veya tüzel kiflilerce 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt d fl nda bulunan; para, alt n, döviz, menkul k ymet ve di er sermaye piyasas araçlar ile varl kanaat verici bir belgeyle ispat edilen tafl nmazlar, 31 Temmuz 2013 e kadar Türk Liras cinsinden rayiç bedelle, bankalara veya arac kurumlara bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecek. Bu k ymetler, VUK uyar nca defter tutan mükellefler taraf ndan beyan tarihini takip eden ay sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varl klar de eri üzerinden yüzde 2 oran nda vergilendirilecek ve bu vergilendirmenin yap ld ay izleyen ay n sonuna kadar ödenecek. Banka ve arac kurumlar, bildirimi izleyen ay n 15. günü akflam na kadar vergi sorumlusu s fat yla bir beyanname ile ba l bulundu u vergi dairesine beyan edecek ve ayn sürede ödeyecek. Bu vergiler hiçbir suretle gider yaz lamayacak ve baflka bir vergiden mahsup edilemeyecek. (AA) Gülde Türkiye nin liderli i tehlikeye girebilir ISPARTA - Dünya gül ya üretiminin yüzde 65 inin karfl land Isparta da verimlili in, teknolojik geliflmelerin artt r lmamas ve üretimin kontrol alt na tutulmamas halinde güldeki Türkiye liderli inin tehlikeye girebilece i bildirildi. Gül ve Gülya Sat fl Kooperatifi (GÜLB RL K) Genel Müdürü Hasan Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, gülün bugüne kadar sadece Bulgaristan ve Türkiye de üretilen bir ürün olarak görüldü ünü, rekabetin sadece bu iki ülke aras nda gerçekleflti inin san ld n söyledi. Bulgaristan da son y llarda çok daha iyi organize olmufl bir gül üretimi oldu unu ifade eden Çelik, bunun yan nda son dönemlerde Bulgaristan ve Türkiye d fl nda da gül üretiminin yap ld n vurgulad. Son y llarda gül üreten ülke say - s n n artt na iflaret eden Çelik, s - n rlar d fl nda gerçekleflen bu olaylar n çok iyi takip edilmesi ve de erlendirilmesi gerekti ini kaydetti. Sektörün menfaatine olacak radikal kararlar n al nmas gerekti ini dile getiren Çelik, Sadece üretici firmalar n yapaca çal flmalar yeterli olmayacakt r. Bunun bir devlet politikas haline getirilmesi büyük önem tafl yor. E er Türkiye bu sektörde liderli ini elinde bulundurmak, bundan sonra da sektöre yön vermek istiyorsa d fl m zdaki olaylar da çok yak ndan takip etmeliyiz dedi. Gülün Türkiye nin milli ürünü oldu unu, Türkiye nin liderli ini sürdürmesi için baz çal flmalar yap lmas gerekti ini vurgulayan Çelik, flöyle konufltu: Ortada bir tehlike var ancak bunu bertaraf etmek mümkün. Üretim alanlar n n, teknolojilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Verimlili in artt r lmas konusunda yap lmas gereken çal flmalar var. Burada devletin devreye girerek önümüzü açmas na, vizyon kazand rmas na, bu konuda bilgi sahibi olan bilim adamlar na ihtiyaç duymaktay z. Bunu tek bafl na buradaki dar ve k t imkanlarla bizlerin yapmas mümkün gözükmüyor. Çelik, verimin artt r lmas, üretimin kontrol alt nda tutulmas, d fl pazara aç lma noktas nda deste e ihtiyaç bulundu una dikkati çekti. (AA)

13 D fl Haberler YARIN 13 Snowden e avukat ndan anlaml hediye: Suç ve Ceza kitab MOSKOVA - Haftalard r Moskova daki fieremetyova Havaliman ndaki transit bölgede kalan CIA eski çal flan Edward Snowden e özgürlü üne kavufltu u gün anlaml bir hediye verildi. Edward Snowden in avukat Anatoli Kuçerena, müvekkiline dünyaca ünlü Rus klasik yazar Fyodr Dostoyevski nin ( ) meflhur Suç ve Ceza eserini hediye etti. Rus resmi televizyonu Rossiya-24 kanal na konuflan Kuçerena, Snowden in düfltü ü durum ile eserin kahraman Raskolnikov un iç çeliflkileri aras nda bir benzerli in olup olmad na iflaret etmek gibi niyetinin olmad n ifade etti. Rus avukat, Bu dünya klasi i onun ilgisini çekecek. Rus mentalitesi ve bizim gerçekliklerle tan flmas aç s ndan. dedi. Kuçerena, CIA eski çal flan na bir baflka ünlü Rus yazar Anton Çehov un ( ) eserlerini de hediye etti ini sözlerine ekledi. Kuçerena, Bu benim sevdi im yazar, dolay s yla bu eser de onun ilgisini çekecek. Çehov un bir zamanlar o dönemde yaflayan insanlar m z ve bizim gerçekli imizi nas l kaleme ald, tasvir etti i ilgisini çekecek. fleklinde konufltu. nterfaks haber ajans na göre, Kuçerena Snowden in fieremtyova havaliman transit bölgesinden ç kmas için Rusya Federal Göçmen Servisi nin (FMS) haz rlad belgeyi teslim etti. Snowden in bugün bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Ajansa konuflan bir havaliman kayna, Snowden in flahsi eflyalar n alarak odas n terk etti ini öne sürdü. CIA hakk nda ilginç iddialar ortaya atan Snowden, 2009'da Londra'da düzenlenen G20 zirvesinde ABD ve ngiliz istihbarat n n konuk ülke üyelerinin telefonunu dinlemeye ve yaz flmalar n ele geçirmeye çal flt n öne sürmüfltü. Snowden, Amerikan istihbarat n n Google, Microsoft, Apple ve baflka IT flirketlerinin kullan c lar n n flahsi bilgilerine ulaflabildi ini belirtmiflti. (CHA) Ünlü Alman oryantalistten itiraf: Do u ya Do ulunun gözlü ünden bakam yoruz Oryantalist Prof. Thomas Bauer ve Prof. Dr. Reinhard Emmerich, Almanya'daki slam alg s n n gerçeklere uymad n söyledi. Bauer, slam n 'hoflgörüsüz', Afrika n n 'tarihsiz' ve Çin in 'kötü niyetli' oldu u önyarg s - n n yayg nlaflt n söylerken, Prof. Emmerich ça m zda Do u ya Friedrich Rückert gibi bakabilen entelektüellerin eksikli inden yak nd. sveç D fliflleri Bakan ile M s r Büyükelçisi aras nda Twitter tart flmas STOCKHOLM - sveç D fliflleri Bakan Carl Bildt ile M s r n Stockholm Büyükelçisi Osama Elmagdoub, sosyal paylafl m sitesi Twitter da birbirine girdi. M s r daki olaylar s ras nda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu onlarca göstericinin ölmesine sveç D fliflleri Bakan Bilt, Twitter üzerinden sert tepki gösterdi. Bildt, M s r da masum göstericilere yönelik yap lan korkunç katliam, güvenlik güçlerinin görmemesi kabul edilemez. dedi. M s r n Stockholm Büyükelçisi Elmagdoub da Bakan Bildt e yine Twitter den Hofl olaylar de- il ama ölenler de bar flç siviller de il. Silahl gruplar. sveçlilerin bunlar anlamas biraz zor. diye cevap verdi. BERL N - Prof. Dr. Thomas Bauer ile birlikte wissen.leben isimli üniversite gazetesine konuflan Prof. Dr. Reinhard Emmerich, E er Avrupa; Çin, Japonya, Hindistan veya Arap ülkeleri ile siyasi ve ekonomik anlamda iyi geçinmek istiyorsa, bunlar n kültürleri karfl - s nda gerçek bir sayg da göstermek durumundad r." dedi. Eylül ay nda Münster'de düzenlenecek olan 32. Alman Oryantalistler Günü münasebetiyle konuyla ilgili aç klamalarda bulunan Prof. Bauer, Almanya'daki Do u alg s n n da stereotipler taraf ndan flekillendirildi ini kaydetti. Prof. Bauer, slam hoflgörüsüz, Afrika tarihsiz, Çin kötü niyetli olarak görülüyor. Bu alg lar gerçekleri yans tm yor." fleklinde konufltu. ki y l önce 'Belirsizlik Kültürü. slam n Farkl Bir Tarihi' bafll kl kitab ile dikkatleri üzerine çeken Prof. Bauer, Alman Oryantalistler Günü'nün, bu alg n n düzeltilmesine katk da bulanabilece ini de sözlerine ekledi. Prof. Bauer 2011 y - l nda yay nlanan söz konusu kitab nda slam dünyas n n tarihine psikolojiden ald, bir konu ve olayla ilgili birbirine z t yorumlar kabul etme ve onlarla yaflayabilmeyi ifade eden Ambiguität kavram ile yaklafl yor. Kitab nda slam dünyas n n 18'inci yüzy la kadar farkl yorumlar yan yana kabul edebilme ve hoflgörü gösterebilme yetene inin Bat ya göre daha yüksek oldu unu, ancak co rafi keflifler ve baflka birtak m nedenlerle öne geçen Bat 'n n slam dünyas na emperyalist yüzünü göstermesi ile slam dünyas n n Bat 'ya cevap verebilmek ad na Bat 'dan etkilendi ini ve farkl yorumlara karfl eski tolerans yetene ini kaybetti i tespitinde bulunuyor. (CHA) Bu cevaba Bildt de Ölen insanlar kendi kendilerini mi vurdu? diye tepki gösterdi. Bu yaz flmalar n üzerine di er sveçlilerden de büyük tepki alan Büyükelçisi Osama Elmagdoub da, 2 ay önce gözalt - na al nmak isterken sveç polisi taraf ndan vurularak öldürülen ve elinde b çak bulunan 69 yafl ndaki yafll adam örne ini hat rlatt. (CHA)

14 14 YARIN D fl Haberler 31 Temmuz 2013 ngiltere hükümeti Müslümanlara çifte standart uygulamakla suçlan yor ngiltere hükümeti, May s ay nda Londra da öldürülen ngiliz asker ile son zamanlarda Müslümanlara yönelik sald r lara karfl göstermifl oldu u tepkide çifte standart uygulamakla suçland. Suçlama ngiltere ana muhalefet partisi, flçi Partisi taraf ndan yap ld. GROUPAMA S GORTA ANON M fi RKET GENEL MÜDÜRLÜ ÜNDEN fiirketimizin halen meflgul oldu u sigorta muamelelerinin tedvirinde; ANKARA 9.Noterli ince tasdikli 29/07/2013 tarih, say l Umumi Vekaletnamedeki yetkileri haiz olmak üzere YANGIN ( Ekili ve dikili tüm tar m ürünlerinde yang n ve yang na ek verilebilecek tüm teminatlar hariç), NAKL YAT ( Tekne Dahil ), KAZA, MÜHEND SL K sigortalar branfllar nda alaca tekliflerin poliçelerini tanzim ve imzaya DOLU, HAYVAN, HASTALI Sigorta branfllar nda alaca teklifleri fiirkete intikale, fiirketçe tanzim edilecek poliçeleri sigorta ettirenlere vermeye, Yang n, Nakliyat, Kaza.Mühendislik, Dolu ve Hayvan sigortalar branfl nda ücret tutarlar n tahsile, Hastal k branfl nda ise ilk primleri veya primin tamam n tahsile, vukua gelecek bilcümle hasarlar fiirkete duyurmaya mezun olmak suretiyle YÜKSELEN DEN Z S GORTA S GORTA ARACILIK H ZMETLER LTD.fiT. 'n n ANKARA acenteli ine tayin olundu u ilan olunur. (BASIN-11225)(591(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ANKARA 1. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2012/63 TLMT. Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c - ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 13/07/ hale Tarihi : 26/08/2013 günü, saat 10:50-10:55 aras. 2. hale Tarihi : 16/09/2013 günü, saat 10:50-10:55 aras. hale Yeri : OZAN YED EM N OTOPARKI -ERGAZ MAH. l CADDE ADA 8 PARSEL YEN MAHALLE ANKARA No Takdir Edilen De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 BT 2326 Plakal, 1999 Model, DODGE Marka, AS26235 Tipli, J080TL Motor No'lu, NLCRGEDDDX fiasi No'lu damperli kamyon, Ön cam k r k, ön sa taraftan vuruk, istetme yok, akü yok, arka stepler yok, teyip yok, muhtelif ezikler ve çürükler mevcut (BASIN-11172)(592(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar LONDRA - flçi Partisi'nden yap lan aç klamada, hükümetin iki sald rgan taraf ndan öldürülen ngiliz askeri Drummer Lee Rigby ye karfl gösterdi i tepkiyi, yafll bir Müslüman n öldürülmesi ve Bat ngiltere bölgesindeki üç camide yaflanan patlamalarda göstermedi i elefltirisi getirildi. Birmingham flehirinde 82 yafl ndaki Mohammed Saleem, 25 yafl ndaki bir Ukraynal taraf ndan b çaklanarak öldürülmüfltü. Patlamalar ise Walsall, Tipton ve Wolverhampton flehirlerindeki camilerde gerçekleflmiflti. flçi Partisi yetkilileri, Baflbakan David Cameron taraf ndan afl r l kla mücadele için kurulan özel kuvvetin bu olaylar gündemlerine almamalar ndan dolay endiflelerini dile getirildi. Partinin gölge çiflleri Bakan Yvette Cooper, bu sald r lar n toplumu bölmeye yönelik oldu unu belirterek, Hükümetin bu tehditlere aç k olan kesimlerle ciddi bir ba lant içinde olmas gerekiyor." dedi. ngiltere çiflleri Bakanl taraf ndan konuyla ilgili yap lan aç klamada ise hükümetin Bat ngiltere de yaflanan sald r lar ciddiye ald savunuldu. ngiltere Müslüman Konseyi ise son zamanlarda camilere yap lan sald r larda k rm - z çizginin afl ld n vurgulad. (CHA)

15 Ankara YARIN Alt nda da küçük mahalle camileri dönemi Gerçeklefltirdi i de iflim ve dönüflümle ilçenin çehresini de ifltiren Alt nda Belediyesi, Alt nda da infla edilen camilerde de yepyeni bir dönem bafllatt. Çok katl, çok büyük, alt katlar dükkân ya da al flverifl merkezi olarak kullan lan camilerin aksine, tek katl ve daha küçük mahalle camileri infla eden Alt nda Belediyesi, üç caminin inflaat nda sona yaklaflt. HABER MERKEZ Camilerin en önemli özelli i Selçuklu mimarisinin tüm ö elerini yans t yor olmas Zemindeki ahflaptan camlar ndaki renklendirmelere, tavanlar ndaki ahflap oymalardan merdivenlerdeki ifllemelere kadar Selçuklu dönemini yans tan camiler, minber ve mihrab ndaki detaylarda ise tarihe verilen de eri gözler önüne seriyor. Caminin tek bir çivi bile kullan lmadan, tek parça olarak yap lan kap s ise yine Selçuklu dönemine ait kündekari ad verilen ahflap parçalar n birbirine geçirilmesi yöntemiyle yap ld. Duvarlar ise ilk bak flta beton gibi görünmesine ra men, 80 cm kal nl nda Ankara tafl ndan infla edildi. Caminin kolon ve kirifl gibi tafl y c k - s mlar ise tamamen ahflap malzemeden olufluyor. Ahflap ve tafl iflçili inin uyumunu gözler önüne seren camiler, yaz n serin k fl n ise s cak olma özellikleriyle de dikkat çekiyor. Tülay KOCAO LU Keçiören Belediyesi, Mahallede ftar Var program n bu defa Atapark Mahallesi nde gerçeklefltirdi. Atapark Mahallesi Afl k Veysel Park nda kurulan iftar sofralar n dolduran Keçiörenliler Ramazan bereketini paylaflt. Mübarek Ramazan ay n n bereketi ve rahmeti ile birlikte geldi ine dikkat çeken Baflkan Mustafa Ak, Ramazan ay n n bafl rahmet, ortas ma firet, sonu ise Cehennem azab ndan kurtulufltur. Bizlerin baz sorumluluklar var. Keçiören Belediyesi olarak insanlar m - za, ihtiyaç sahiplerine ulaflmaya gayret ediyoruz. Onlara yard m etmeye çal fl yoruz. Ramazan ay sadece oruç tutup aç kalmaktan ibaret de ildir. Aç olan n halinden anlamam z laz m. Komflular m za, akrabalar m za ve kimsesizlere sahip ç kal m dedi. ftar vesilesiyle bütün mahallenin bir sofra etraf nda bulufltu una iflaret eden Baflkan Ak, Belki ayn apartmanda oturdu unuz halde tan mad n z komflular n zla tan flt n z. Bu daveti kad n, erkek, çocuk, zengin, fakir demeden herkes için yap yoruz fleklinde konufltu. Baflkan Ak, iftar davetini verdikleri Afl k Veysel Park n yenilediklerini hat rlatarak çerisinde de bir mahalle kona m z oldu. Bu mahalledeki polis karakolunun yerine de, daha modern bir karakol yapaca- z. Hepinizin bin aydan daha hay rl Kadir Gecenizi flimdiden kutluyorum. Ve hepinizin bayram bayram tad nda geçirmenizi Cenab- Allah tan diliyorum diyerek konuflmas n sona erdirdi. ftar yeme inin ard ndan Bezmi Safa Müzik Toplulu u, tasavvuf musikisi ve ilahilerden oluflan konseriyle manevi atmosferin tamamlay c s oldu. Konserden sonra yap lan animasyon ve jonglör gösterileri ise Keçiörenlilere heyecanl 150 kiflilik cemaatin ayn anda ibadet edebilece i camilerin yeflil alan 15 düzenlemesine de ayr özen gösteriliyor. Yap m aflamas nda sona gelinen camilerin, bayram namaz nda ilk cemaatlerini a rlamalar için çal flmalar h zl bir biçimde ilerliyor. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki Alt katlar dükkan olarak kiraya verilsin diye çok katl, yüzlerce merdivenle ç k lan ve çok gösteriflli camiler infla ediliyor. Bu al flkanl a son vermeliyiz. Alt nda da infla etti- imiz tek katl camilerle, hem cemaatin camilere daha kolay ulaflmas n hem de cemaatin s cak ve daha samimi bir atmosferde bir araya gelmesini hedefliyoruz. Yap m n gerçeklefltirdi- imiz tek katl camiler, Selçuklu dönemindeki camilerin mimari özelliklerini yans t yor. dedi. Baflkan Tiryaki, yeni camilerin tüm Alt nda a hay rl olmas n diledi. Atapark, iftar sofras yla flenlendi anlar yaflatt. Programda çocuklara yönelik yar flmalar da düzenlenirken, kazanan çocuklara çeflitli ödüller verildi.

16 16 YARIN Ankara Yerli Otoda Babayi it elektrikliden ç k yor Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, TÜB TAK n yüzde 100 Ar-Ge deste i verece i yerli elektrikli araç üretimi ça r s na, 20 konsorsiyumun baflvuruda bulundu unu belirterek, baflvurular de erlendiren TÜB TAK n, 10 konsorsiyumun projesini eledi ini, baflvurular aras nda otomobil, otobüs ve hafif ticari araç projelerinin bulundu unu aç klad. STANBUL- Bakan Ergün, AA muhabirine, yapt aç klamada, elektrikli araç teknolojilerinin yerli olarak gelifltirilmesi ve bu bileflenlerin kullan larak yerli elektrikli araç üretilmesi amac yla TÜB TAK taraf ndan aç lan ça r - n n ilk aflamas n n tamamland n bildirdi. TÜB TAK n yüzde 100 Ar-Ge deste i verece i yerli elektrikli otomobile iliflkin, Kamu Kurumlar Araflt rma ve Gelifltirme Projelerini Destekleme Program (1007 Program ) kapsam nda ç k - lan Elektrikli Araç Teknolojilerinin Gelifltirilmesi bafll kl ça r ya 20 konsorsiyumun baflvuruda bulundu unu belirten Ergün, baflvurular de erlendiren TÜB - TAK n, 10 konsorsiyumun projesini eledi ini söyledi. Ergün, baflvurular n, üniversite, kamu ve özel sektör kurulufllar n n oluflturdu u Proje Yürütücüsü Kurulufllar (PYK) ile Elektrikli Araç Üretici Kurulufllar n n (AÜK) oluflturdu u konsorsiyumlar taraf ndan yap ld n dile getirerek, buna göre, PYK lar n tasar m, batarya, elektrikli motor ve araç kontrol sistemlerini gelifltirmek için Ar-Ge çal flmas yapaca n, AÜK lerin ise gelifltirilecek bileflenleri kullanarak yerli elektrikli arac üretece ini anlatt. Bakan Ergün, 10 projenin ikinci ANKARA - Denetimli serbestlik kapsam nda suçlular izlemek amac yla kullan lan elektronik kelepçe uygulamas yayg nlafl yor. 1 A ustos tan itibaren 450 hükümlüye daha elektronik kelepçe tak lacak. Adalet Bakanl yetkililerinin, AA muhabirine verdi i bilgiye göre, Elektronik zleme Merkezi nde hükümlülerin elektronik kelepçeyle izlenmesine 25 fiubat 2012 de baflland. Pilot uygulaman n sona erdi i 7 Aral k 2012 ye kadar 81 kifli elektronik yöntemle izlenerek hakk ndaki infaz sa land. Pilot uygulama sonras fiubat aflamaya geçmeye hak kazand n belirterek, baflvurular aras nda otomobil, otobüs ve hafif ticari araç projeleri bulundu unu kaydetti. Nihat Ergün, üretilecek elektrikli arac n segmentinin yurt içi ve yurt d fl pazar imkanlar ve rekabet flartlar na göre üretici kurulufllar taraf ndan belirlendi ine iflaret ederek, tamam yerli firmalar taraf ndan yap lan baflvurular aras nda 12 otomobil, 3 hafif ticari araç, 2 otobüs projesinin yer ald n, 3 projede ise segmentin belirtilmedi ini ifade etti. TÜB TAK a yap lan 20 proje baflvurusunun mali, teknik ve hukuki olarak de erlendirildi ini vurgulayan Ergün, akademisyenlerin ve konunun uzmanlar n n yer ald komisyonlar n, PYK ve AÜK lerin haz rlad projeleri ayr ayr inceledi ini söyledi. Yap lan de erlendirme sonunda 10 proje elenirken, kalan 10 projenin 2013 de faaliyete bafllayan Elektronik zleme Merkezi taraf ndan 664 kifliye elektronik kelepçe tak ld. fiu anda 37 Denetimli Serbestlik Müdürlü ü arac l - yla 250 yükümlünün toplum içinde izlenmesi ve denetimi elektronik cihazlar n kullan lmas yla yap l yor.uygulamay geniflleten Adalet Bakanl, 1 A ustos itibar yla 450 kiflinin daha ayn anda elektronik kelepçeyle takibine bafllayacak. Bu kapsamda 43 hükümlüye elektronik kelepçeleri tak ld, 107 sinin ise ifllemi sürüyor. Öte yandan Elektronik zleme Merkezi nde 5 bin kifli ayn anda Elektrikli Araç Teknolojilerinin Gelifltirilmesi ça r s n n ikinci aflamas na baflvurmaya hak kazand na iflaret eden Ergün, ikinci aflamada konsorsiyumlar n, ayr nt l projelerini Aral k 2013 e kadar TÜB TAK a sunaca n, son de- erlendirmede yüzde 100 Ar-Ge deste- i alacak projelerin belirlenece ini söyledi. Bakan Ergün, desteklenecek projelerin en fazla 4 y l içinde tamamlanaca- n ve bu süre sonunda prototip araçlar n haz r hale getirilece ini bildirerek, ard ndan üretici kurulufllar taraf ndan seri üretime geçilece ini belirtti. Üretilecek araçlar n kritik ve yeni teknolojilere sahip, dünya ile rekabet edebilecek fiyat ve kaliteye sahip olaca- n dile getiren Ergün, TÜB TAK n sahip oldu u fikri haklar n, arac n Türkiye de üretilmesi ve 5 y l süreyle üretim ve sat fl garantisi verilmesi durumunda üretici kurulufla devredece ini anlatt. Bakan Ergün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n, üretilecek araç segmentine ba l olarak 5 y l boyunca toplam 200 araç al m yapaca n ve yerli elektrikli araçlar n kamu al mlar nda da yer almas için teflvik çal flmalar n n etkinlefltirilece ini dile getirdi. (AA) Elektronik kelepçe yayg nlafl yor takip edilebilecek. Elektronik izleme, AB ülkeleri ile ABD de y llard r kullan lan l yor. Elektronik kelepçe, kiflinin el ya da ayak bile ine tak lan saat benzeri bir ürün, hiçbir flekilde de ç kart lam yor. zlemenin yap ld merkeze gönderilen sinyal sayesinde hükümlünün 24 saat ad m ad m takibi sa lan yor. El veya ayak bile ine tak lan kelepçe, zanl n n ma dura yaklaflmas durumunda merkeze sinyal veriyor. Ard ndan devreye güvenlik güçleri giriyor. Böylece yeni bir suç ifllemesinin önüne geçiliyor. (AA) Yer çekimine meydan okuyorlar ANKARA - Önlerine ç kan engelleri h zl, k vrak ve görselli i zengin hareketlerle aflan parkour sporcular, baflkent caddelerinde adeta yer çekimine meydan okuyor. Toplu tafl ma araçlar, otomobiller, yürüyen merdivenler, metro giriflleri gibi yerlerde, garip bak fllara ra men hünerlerini sergileyen gençler, betonlaflan, giderek kalabal klaflan kentlerin çald hareket kabiliyetini geri kazan rcas na, özgürce hareket ediyor. Parkour sporcusu Semih Çetintafl, flehrin kendileri için bir parkur oldu- unu belirterek, Asansöre binmek yerine merdiven ç k yor, düz yoldan gitmek yerine duvarlar takla atarak aflmay tercih ediyoruz. Serbest koflu, bana flehrin bir parkur oldu unu gösterdi. Baz sporlar gibi izole edilmifl spor salonlar na gitmeye gerek yok. Parkour da flehrin her yerinde spor yapabilirsin diye konufltu. Amaçlar n n, flehrin, insanlar n önüne koydu u ve hareket alanlar n ortadan kald ran engellere meydan okumak oldu unu anlatan Çetintafl, Bu spora 2 kifli ile bafllad k. Daha önceleri ben jimnastikle u rafl yordum. Salonlarda çal flma imkan m olmad için akrobasi hareketlerini sokaklarda yapmaya bafllad m. Sokaklarda yap lan bu akrobasi hareketlerinin bir spor oldu unu ö rendim. Türkiye de yeni yeni geliflmeye bafllayan bir spor. nsanlar tan m yor. Bunu tan tmaya çal fl yoruz ifadesini kulland. (AA)

17 Ankara YARIN Yeni buluflma adresi Çankaya Belediyesi Ankara n n Kalbinde Halk n Hizmetindeyiz slogan yla hizmet binas n n aç l fl - n yapan Çankaya Belediyesi Ankaral lar n yeni buluflma adresi haline geldi. HABER MERKEZ Gündüz nüfusu 2 milyonu bulan K z lay merkezinde art k güvenilir adres, Çankaya Belediyesi nin çevresi. Baflkentin merkezi K z lay da son dönemlerde insanlar n çevresinden geçmeye dahi korktu u SSK fl Han yenilenen hali ve yeni sahibiyle Ankaral lar n buluflma noktas haline geldi. Çankaya Belediyesi Hizmet Binas olarak faaliyete geçen bina eski, köhne yap - s ndan s yr lmas yla ve belediyenin güler yüzlü çal flan n n varl ile Çankayal n n yeniden Sakarya Bölgesine huzurla gelmesini sa l yor. Sevgililerin bulufltu u, kimilerinin kitap okudu u, kimilerinin günün rehavetiyle uyuyakald Çankaya Belediyesi'nin çevresi 7/24 insanlarla adeta can buluyor. Belediyenin halkla iç içe olmas gerekti ini ilke edinen Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k da, Keçiören de Karadeniz rüzgar Temel VURAL 5.Uluslararas Ramazan Etkinlikleri nin on sekizinci gecesinde Keçiören de kuzey rüzgar esti. KAR- DER(Karadenizliler Kültür ve Yard mlaflma Derne i) Gecesi nde sahne alan Kuzey in Uflaklar adl folklor ekibinin horon gösterisi büyük be eni toplad. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak da Keçiörenliler ile birlikte horon tepti. Kalaba Spor Tesisleri etkinlik alan ndaki Karadeniz Kültür Evi nin aç l - fl n Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo- an Bayraktar, AK Parti fianl urfa Milletvekili Abdulkerim Gök, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim, Gorazde Belediye Baflkan Muhammed Ramoviç ve KAR-DER Genel Baflkan Ali Hac Fazl o lu birlikte yapt. Gecede Keçiörenlilere hitap eden AK Parti Milletvekili Gök, efl durumundan Karadenizli oldu unu belirterek Adam n birisine Nerelisin? diye sormufllar. O da Bilmiyorum, çünkü evli de ilim demifl. Eflim Karadenizli, dolay s yla ben de Karadenizliyim. Sizden biriyim espirisini yapt. Keçiören deki Ramazan etkinliklerinin dili ve rk farkl olan, ama ayn duyguyu tafl yan insanlar biraraya getirdi ini ifade eden Gök, Nereli oldu umuz önemlidir, ama ayn duyguyu tafl mam z daha önemlidir. Bu gece farkl ülkeler ve illerden insanlar ayn alanda görünce, Ayn duyguyu yaflayan arkadafllar z diyorum. Kardeflli in, birlikteli in varolmas ad na Rabbim bu güzel ayda güç kats n diliyorum dedi. Müslüman co rafyadaki savafllar n Ramazan ay nda durmas gerekti ine dikkat çeken AK Partili Vekil, Ama Suriye de oluk oluk kardefl kan ak - yor. Suriye de akan kardefl kan dursun diliyoruz diye konufltu. Çözüm sürecine de de inen Gök, nananlar kardefltir desturu ile siyaset yapt klar n n alt n çizerek Baflbakan m z n ifade etti i gibi Gerekirse bald ran zehiri içeriz dedi i çözüm sürecinin ülkemize hay rl olmas n diliyorum. Allah Baflbakan m z bafl m zdan eksik etmesin. Dünyan n neresinde olursa olsun mazlumlar n yan nda, zulüm edenin karfl s nda duruyoruz. Bizler sizlere efendi olmaya de il, sizlere hizmetkar olmaya yemin ettik mesaj n verdi. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise, Karadeniz deki 18 ili temsil eden KAR-DER i a rlamaktan mutluluk duyduklar n söylerken, 17 Belediyemizin 3 taraf n oturma gruplar yla donatt k, çiçeklendirdik, ayd nlatt k. K z lay a yolu düflen halk m z n güven ve huzur içinde soluklanaca bir alan oluflturduk. Binam z n çevresindeki insan enerjisinin belediyemizin gücüne güç kataca na inan yorum dedi. SANATIN DA ADRES OLACAK Baflkan Tan k, hizmet binas n n Ziya Gökalp k sm na bakan giriflinde, müze ve sanat galerisi olaca - n n da müjdesini verdi. Ayr ca binan n iç avlusunda gençlik merkezi ve kafeterya bölümleri de yer alacak. Belediye binas böylece, hizmetin üretildi i, sanat n hayat buldu u, kap lar her daim halka aç k bir merkez haline gelecek. 5 incisini gerçeklefltirdi imiz Uluslararas Ramazan Etkinlikleri nin hemflehri buluflmalar nda bu gece Karadeniz bize misafir, biz de Karadeniz e misafiriz. Ayn zamanda Kuzey in uflaklar ile beraberiz. Onlar n o güzel oyunlar n birlikte izleyece iz. Uluslararas Ramazan Etkinlikleri nde s n rlar aflan kardefllik diyoruz. Yurtd fl ndan gelen misafirlerimiz ve yurtiçinden gelen misafirlerimiz ile birlikte Keçiören de bulufluyoruz. Bu mübarek ayda Allah bütün ibadetlerinizi kabul etsin diye konufltu. KAR-DER Genel Baflkan Fazl o lu da, mübarek Ramazan ay nda Karadenizlileri Keçiören de buluflturan Baflkan Ak a teflekkür etti. Konuflmalar n ard ndan Baflkan Ak, Gök ve Fazl o lu na ifllemeli porselen tabak hediye ederken, AK Partili Vekil de Baflkan Ak a KAR-DER ad na bir plaket verdi. Gecede sahne alan Kuzey in Uflaklar adl 60 kiflilik folklor ekibi, muhteflem horon gösterisi ile nefesleri kesti. Horon ekibinin ard ndan sahneye ç kan Grup Tomara da, kemençe eflli inde seslendirdi i birbirinden güzel Karadeniz türküleri ile izleyicileri coflturdu. Konser s ras nda Grup Tomara n n daveti üzerine Baflkan Ak, Keçiörenli vatandafllar ile birlikte horon tepti. Horona Keçiören in kardefl belediyesi Gorazde nin Belediye Baflkan Muhammed Ramoviç de kat ld. Gecenin sonunda Baflkan Ak ve Milletvekili Gök, Kuzey in Uflaklar ile hat ra foto raf çektirdi.

18 18 YARIN 31 Temmuz 2013 Genel Direksiyon s nav nda tek hata yapan sürücünün s nav baflar s z say lacak Ehliyet almak art k daha zor ANKARA - Sürücü adaylar, ehliyet almay daha da zorlaflt ran yeni düzenlemeye göre ilk direksiyon s nav na girdi. Milli E itim Bakanl (MEB), trafik kazalar n azaltmak, bilinçli sürücülerin e itilmesi için Özel Motorlu Tafl t Sürücüleri Kursu Yönetmeli i ni may s ay nda yenileyerek, ehliyet almay zorlaflt - ran bir düzenleme getirmiflti. Yönetmelikte en büyük de ifliklik direksiyon s navlar ndaki puanlama sisteminde yap ld. Önceki yönetmeli e göre, 100 puan üzerinden belirli kriterlere göre de erlendirme yap l yor ve hata yap ld nda puan düflülüyordu. Yeni düzenlemede bu uygulama kald r ld ve yerine daha s k kurallar getirildi. Aday n direksiyon s nav nda de erlendirilecek hususlar n sadece birinde hata yapmas, s navdan elenmesine neden olacak. Örne in, s nav esnas nda arabaya binerken emniyet kemerini takmayan, ayna ve koltuk ayarlar n kontrol etmeyen sürücülerin s nav araba hareket etmeden sona ermifl say lacak. Ehliyet alabilmek için daha önce düzenlenen teorik s nav geçen adaylar, haftasonu yeni düzenlemeye göre ilk direksiyon s nav nda ter döktü. Ancak, yeni yönetmelik ç kmadan önce ehliyet kurslar na kay t yapt ran sürücü adaylar eski hükümlere göre direksiyon s nav na de erlendirmeye tabi tutuldu. S navdaki yeniliklerden bir di eri de s nav için 30 dakika süre verilmesi olurken, ayr ca ilk kez direksiyon s navlar nda müfettifl ve bakanl k denetçisi görevlendirildi. Direksiyon e itimi s n v na girecek adaylar, de erlendirme kriterleri aras nda ilk kez yer alan arac geri viteste kullanma, araçlar n aras na park etme yeteneklerine göre de de erlendirilecek. S nav esnas nda adaylar iki bölümde belirlenen kriterlere göre de erlendirilecek. Birinci bölümde emniyet kemerini takma, ayna ve koltuk ayarlar n kontrol etme, arac çal flt rma, emniyetli ve rahat kalk fl yapma, h z kurallar na uyma, flerit izleme, direksiyon hakimiyeti, vites de ifltirme becerisi, trafik fl k ve iflaretlerine dikkat etme gibi konular yer al yor. Bu bölümü hiç hatas z geçen aday, ikinci bölümedeki kriterlere göre de erlendirilecek. Buradaki kurallara göre ise iki hata yapan sürücü aday elenecek. Yeni uygulamaya göre yap lan ilk direksiyon e itim s nav, Ankara Gölbafl nda gerçeklefltirildi. ncek Bulvar nda akan trafikte yap - lan s navda, polis ekibi ve ambulans da haz r bulundu. Sürenin artt, puanlama sisteminin de iflti i ve parkurun uzad s navda adaylardan geri vitesle park etmeleri de istendi. Milli E itim Bakanl Özel Ö retim Kurumlar Genel Müdürlü ü fiube Müdürü Ali hsan Avc, AA muhabirine yapt aç klamada, yeni uygulamayla direksiyon e itimi s nav n n daha zorlaflt r ld n belirtti. Öncelikle s nav süresinin art r ld na dikkati çeken Avc, Bu sürede sürücü aday n n trafik kurallar n n taman ndaki davran fllar n denetliyoruz. E er herhangi bir ihlali olursa aday s navdan kal yor dedi. Sürücü adaylar ndan direksiyon s - nav n n zorlaflt n bilmelerini isteyen Avc, Çünkü trafikte hata yapan bunu ya hayat yla ya da baflkas n n hayat yla ödüyor diye konufltu. S nav Komisyonu Üyesi Hamit Saydam ise yeni uygulamayla sürücü adaylar n n de erlendirilmesinde de de iflikli- e gidildi ini belirtti. Sürücü adaylar n n daha önce puanlama sistemiyle de erlendirildi ini hat rlatan Saydam, Yeni uygulamada ise mesela aday trafi i tehlikeye sokan bir hareket sergiliyor veya sinyal vermeden kontrolsüz ç k fl yap yor, böyle bir durumda aday n s nav n bitiriyoruz ve baflar s z olarak de erlendiriyoruz diye konufltu. (AA) Ehliyet alanlar sertifikal ilk yard mc olacak ANKARA - Her y l binlerce cana mal olan trafik kazalar n n önlenmesi için yeni stratejiler uygulamaya konulacak. Strateji plan nda sürücü kurslar nda sertifikal ilk yard mc yetifltirilmesi, karayollar ile otoyollarda helikopter ambulanslar için pistler oluflturulmas, e itici kampanyalar düzenlenmesi gibi bafll klar yer al yor. Sa l k Bakanl Acil Sa l k Hizmetleri Genel Müdürü Ali Coflkun, dünyada her y l 1,3 milyon kiflinin trafik kazas sonucu hayat n kaybetti- ini, 50 milyon kiflinin de yaraland - n belirterek, trafik kazalar n n geliflmifl ülkelerde daha fazla oldu unu, bununla birlikte ölümlerin yüzde 90 ndan fazlas n n araç say s n n daha az oldu u az geliflmifl ülkelerde meydana geldi ini söyledi. Ülkede her y l 4 binden fazla kiflinin trafik kazas nda olay yerinde yaflama veda etti ini, 250 binden fazla kiflinin de yaraland n ifade eden Coflkun, Araç ve yollardaki tahribat, tedavi giderleri ve sakat kalanlar n zarar dikkate al nd nda Türkiye de trafik kazalar na ba l ölüm ve yaralanmalar n y ll k maliyeti 20 milyar liray buluyor diye konufltu. Birleflmifl Milletler karar yla uygulamaya konulan plana göre y llar aras nda trafik kazalar - n n dünyada yar yar ya azalt lmas n n hedeflendi ini bildiren Coflkun, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n onay ile Türkiye de Karayollar Trafik Güvenli i Stratejisi ve Eylem Plan n n haz rland n belirtti. Stratejinin, yayalar n bilinçlendirilmesi, araçlar n daha güvenilir hale getirilmesi, özürlü, çocuklar ve yafll - lar gibi dezavantajl gruplar n güvenli- inin sa lanmas ve kaza sonras sa l k hizmetlerinin etkinlefltirilmesini öngördü ünü bildiren Çoflkun, bunun için e itimlerin art r lmas, alt yap n n gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin gelifltirilmesi ve denetimlerin art r lmas - n n planland n bildirdi. Sa l k Bakanl olarak ilk yard m e itimlerinin gelifltirilmesini hedeflediklerini anlatan Coflkun, geçen y l 377 bin olan e itimi alanlar n say s - n n bu y l 571 bine ç kar ld n söyledi. Sürücü kurslar nda ilk yard m e itimi verilmesi için Milli E itim Bakanl ile görüflüyoruz. Üniversite öncesi e itim kurumlar nda yani ilkokul ve ortaokulda belirli bir müfredat dahilinde ilk yard m e itimi veriliyor ancak bu gelifltirilmiyor. E er önerimiz kabul edilirse okul yaflam nda verilen ilk yard m derslerinin üstüne birfleyler ekleyip müfredat tamamlamak istiyoruz. Böylece sürücü kurslar nda sertifikal ilk yard mc yetifltirilecek. Daha do rusu ehliyet alan kifliler sertifikal ilk yard mc olabilecek. Alt yap n n gelifltirilmesine yönelik çal flmalar kapsam nda karayollar ve otoyollar n çevresinde helikopter ambulanslar için inifl kalk fl alanlar oluflturulaca n belirten Coflkun, Kara ambulanslar n n yar m saatten daha uzun sürede ulaflabilece i yerlerde helikopter ambulanslar n inifl yapaca- pistler için belediyeler ve Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl ile irtibat halindeyiz. Kara ambulanslar için de karfl fleride güvenli dönüfl için geçitler oluflturulacak dedi. (AA)

19 E itim Okullarda serbest k yafette yüzde 50+1 uygulamas ESK fieh R - Milli E itim Bakan Nabi Avc, okullarda serbest k yafet uygulamas na iliflkin yönetmeli in Resmi Gazete'de yay mland n bildirerek, "Özel, resmi bütün okullar m zda yüzde 60'da de il, yüzde 50+1 velilerimiz ne istiyorlarsa onu tercih edebilecekler. Böylece serbest k yafet uygulamas gerçekten daha da serbestleflmifl oldu" dedi. Avc, Eskiflehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i'nin (EESOB), Tornac lar ve Oto Tamirciler Odas Sosyal Tesisleri'nde gerçeklefltirilen iftar yeme inde yapt konuflmada, velilerin ve ö retmenlerin, "Serbest k yafete devam edilsin ama serbest k yafet seçim seçenekleri, aras nda formada olsun. T pk özel okullarda oldu u gibi" talebini okullarda serbest k yafet yönetmeli iyle, gerçeklefltirdiklerini söyledi. Özel okullarda yönetmeli e göre, verilerin yüzde 60' n n talebi do rultusunda, ö rencilerin forma seçebildiklerini kaydeden Avc, flöyle konufltu: "fiimdi, özel, resmi bütün okullar m zda yüzde 60'da de il, yüzde 50+1 velilerimiz ne istiyorlarsa onu tercih edebilecekler. Böylece serbest k yafet uygulamas gerçekten daha da serbestleflmifl oldu. Bu seçeneklerin aras nda forma da kat lm fl oldu. Ben k z çocu u velilerimizin bu konudaki flikayetlerini, beklentilerini bildi im için bunu özellikle annelerle paylaflmak istedim." Mesleki e itimin, geçmiflte çok ciddi yaralar ald n dile getiren Avc, "Özellikle geçti imiz y l ortaö retimde ve yüksek ö retim girifl koflullar nda, yapt m z düzenlemelerle mesleki e itimin önüne konmufl olan bariyerleri birer birer kald rd k" diye konufltu. En son teknoloji konusunda e itim veren meslek okullar na ve organize sanayi bölgelerinde aç lan meslek liselerine ciddi teflvikler getirdiklerine dikkati çeken Avc, flöyle devam etti: "Kuruluflu tamamlanan Mesleki Yeterlilikler Kurumu sayesinde her mesle in asgari olmazsa, olmazlar n tan mlad k. Bunun için al nmas gereken asgari e itim düzeylerini belirledik ve bunlar da belli müeyyidelere ba lad k. Dolay s yla inflallah önümüzdeki dönemde, mesleki e itim konusunda, her gün biraz daha iyiye giden bir tabloyla karfl laflaca m z, flimdiden söyleyebilirim." Avc, esnaf ve sanatkarlar n, ekonominin barometresi, huzur ve güvenli in en büyük teminat ve destekçisi oldu unu belirterek, esnaf ve sanatkarlara, ülkenin huzuruna, istikrar na, kalk nmas na, geliflmesine yapt klar katk lardan ötürü teflekkür etti. YARIN Her y l bin 500 genç gökyüzüyle bulufluyor ANTALYA - Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye genelinde ücretsiz düzenledi i yamaç paraflütü bafllang ç kurslar ile her y l bin 500 genci gökyüzüyle buluflturuyor. Türkiye'nin 8 ayr bölgesinde 4 gün teorik e itim alan kursiyerler, e itmenler gözetiminde 8 gün alçak, ard ndan 100 metre yüksekli indeki tepeden uçufl gerçeklefltiriyor. Ayr ca THK ö reticileri her y l bin civar nda yamaç paraflütü merakl s na, s navla sertifika veriyor. Antalya'da da Döflemealt ilçesinde teorik e itimlerini tamamlayan genç kursiyerlerin gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu. THK Antalya fiube Baflkan Vas f Yücelifl, AA muhabirine yapt aç klamada, THK olarak model uçak, paraflüt, yamaç paraflütü, planör ve yelken kanat kurslar verdiklerine söyledi. Düzenledikleri kurslarla havac l k sektörüne kalifiyeli eleman yetifltirmeyi amaçlad klar n dile getiren Yücelifl, Türkiye genelinde bu y l Antalya, Erzincan, Eskiflehir ve zmir baflta olmak üzere 8 ayr 19 bölgede ücretsiz yamaç paraflütü bafllang ç e itimi verdiklerini belirtti. Yücelifl, daha önce herhangi bir uçufl gerçeklefltirmemifl kursiyerlere 4 gün teorik e itim verdiklerini, ard ndan yap lan s nav baflar yla geçenlere 8 gün e imli alçak tepede 15 uçufl, sonra 100 metrelik tepeden 10 uçufl denemesi yapt rd klar n anlatarak, kursa yafllar ndaki gençlerin yo un ilgi gösterdi ini kaydetti. THK olarak Türkiye genelinde y lda bin 500 kifliye yamaç paraflütü bafllang ç e itimi verdiklerini bildiren Yücelifl, THK ö retmenlerinin y lda bin civar nda yamaç paraflütü merakl s na da s nav yaparak, baflar l olanlara sertifika verdiklerini ifade etti. Yücelifl, Antalya ikliminin ve etraf ndaki da lar n yamaç paraflütü yapmaya çok uygun oldu una de inerek, Antalya'da iki e itmen ile 11 dönem yamaç paraflütü kursu açt klar n söyledi. Yamaç paraflütünün kurallara uyuldu u takdirde tehlikeli olmad na iflaret eden Yücelifl, "Uçmak, bir tutku ve özgürlüktür. Yamaç paraflütü, insan n uçma rüyas n gerçeklefltirebilece i en kolay hava sporundan bir tanesidir. Kendinizi tepeden koflarak b rakt n zda derin bir sessizlikte gökyüzünde özgürlü ün tad n ç kart yorsun. Uçufltan korkmayan herkes rahatl kla yapabilir" dedi. Yamaç paraflütü kursuna kat lan Asl Çay r, ilk defa paraflütle uçufl gerçeklefltirdi ini belirterek, " lk havaland nda korktum ama havada uçmak çok keyifli ve heyecan verici, ayn zamanda cesaret isteyen bir ifl" diye konufltu. Kursiyerlerden Emre Yavuz ise daha önce yamaç paraflütü ile uçufl gerçeklefltirdi ini, kursa sertifika almak için kat ld n anlatt. Sertifika ald ktan sonra uçufllar na devam edece ini dile getiren Yavuz, "Uçmak harika bir duygu, bir virüs gibi, kapt n zaman b rakam yorsun. Kurallara uyuldu unda hiçbir tehlikesi yok. Havada, kendini hayattaki her fleyden ar nm fl hissediyorsun" diye konufltu.

20 20 YARIN ANKARA ÜN VERS TES FEN FAKÜLTES ASTRONOM VE UZAY B L MLER BÖLÜMÜ RASATHANES NE A T OTOPARK DÜZENLEME fi YAPI filer VE TEKN K DA RE BAfiKANLI I YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI ANKARA ÜN VERS TES Kültür Turizm Resmi lanlar 31 Temmuz 2013 Köy kahvehanesinde tiyatro gösterisi yap ld... MU LA - Tiyatro sanatç s Metin Zako lu, sosyal sorumluluk projesi kapsam nda Bodrum'a ba l Yakaköy'ün kahvehanesinde köy halk ve engelli vatandafllar için ücretsiz tiyatro gösterisi sahneledi. Konac k belediyesi ile Zako lu iflbirli inde, "Engelsiz Tiyatro" projesi kapsam nda düzenlenen etkinli e köy halk yo un ilgi gösterdi. Ço unlu u engelli vatandafl n oluflturdu u çok say da kifli, Zako lu'nun tek kiflilik tiyatro gösterisini evlerinin balkonlar ndan da keyifle izledi. Sanatç n n yaflant s ndan ve günlük hayattan kesitler sundu u gösteri izleyenlerden alk fl ald. Yaklafl k bir saat süren gösterinin ard ndan gazetecilere aç klama yapan Zako lu, en büyük hayallerinden birisini gerçeklefltirdi ini söyledi. Tiyatronun üstad Muhsin Ertu rul'un vasiyetini yerine getirdi ini anlatan Zako lu, "Muhsin Ertu rul 'Tiyatroyu köylere, köy k raathanelere tafl y n' demifltir bizlere. Bu vasiyeti yerine getirmifl bir genç olarak çok mutluyum. Çok keyif ald m, ayd n bir köy toplulu u ile bulufltum çok mutlu oldum" dedi. Konac k Belediye Baflkan Mehmet Tosun ise proje sayesinde engelli vatandafllarla bir araya gelmenin mutlulu unu yaflad klar n kaydetti. (AA) ANKARA ÜN VERS TES FEN FAKÜLTES ASTRONOM VE UZAY B - L MLER BÖLÜMÜ RASATHANES NE A T OTOPARK DÜZENLEME fi yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Kat:2 BEfiEVLER GÖLBAfiI/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr /EKAP/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ahlatl bel/ankara c) fle bafllama tarihi Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Üniversitesi Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl, Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Zemin Kat (Toplant Odas ) Gölbafl /Ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say - lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Tarih ve say l resmi gazetede yay nlanan "Yap m fllerinde Benzer fl Gruplar Tebli ine Göre (B) Üst Yap III.Grup ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri, nflaat Mühendisli i veya Mimarl k bölümüdür. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Üniversitesi Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl, Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Kat:2 Gölbafl /Ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl, Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Kat:2 Gölbafl /Ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 stekliler;ankara Üniversitesi Rektörlü ünün Ziraat Bankas Tando an fiubesi numaral hesab na doküman bedeli olarak 100 TL yat rmas ve banka dekontunun asl n n bir suretini idareye vermesi karfl l nda, Ankara Üniversitesi Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl Keflif ve hale Birimi Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Kat:2 Gölbafl /Ankara adresinden ihale doküman n alabilirler. (Bas n ) 593 (www.bik.gov.tr)

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı