Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER ELEÞTÝRÝYE AÇIK Son günlerde Özelde ve Türkiye'de yaþanan olaylara bakýnca insanlarýmýzýn kültürel, akademik seviyeleri uymayan, yaptýðý görev, bulunduðu kariyerlerine, bakmadan haklarýnda yapýlan eleþtiriye karþý tahammülsüzlüklerini öfke ile dile getirmelerine þahit oluyoruz. Hatta koca koca baþbakanlarýn çýkýp öfke ile hitabeti birbiriyle iliþkilendirmeye kalkýþmasý gibi çok fazla örnekleyeceðimiz hoþgörüsüzlük davranýþýn itibar gördüðü tehlikeli bir dönemece girdiðimizi gözlemliyorum. Eleþtiriyi çamur atma sanýp eleþtiri yapanlar kadar eleþtiriye karþý tahammülsüzlerini sergileyenler arasýnda bence hiç bir fark yok. Bu tür atýþmalarý gazete ve dergilerde çeþitli web sayfalarýnda hatta naklen televizyonlardan örneklerini sýk sýk görmemek artýk mümkün deðil. 3 DE Kýrþehir neyzen yataðý oldu Türkü ve bozlaðýn baþkenti olarak bilinen Kýrþehir'de, baðlamanýn yaný sýra ney'e olan ilgi her geçen gün artýþ gösteriyor. Türk Halk Müziði'nin duayenlerinden Muharrem Ertaþ, Çekiç Ali, Þemsi Yastýman ve Neþet Ertaþ gibi türkü ve bozlak ustasý yetiþtiren Kýrþehir'de, baðlamaya olan ilginin yaný sýra, son dönemlerde ney'e duyulan ilgi de gözlerden kaçmýyor. 6 DA "Son üç yýldýr ihmal ettiðiniz AB projesine, dört elle sarýlmamak için artýk hiçbir bahaneniz kalmadý. '2008 AB yýlý olacak'sa eðer, sizden söz deðil, somut adýmlar bekliyoruz. AB sürecine laiðiyle sahip çýkmanýzý, kaybedilen zamaný telafi etmenizi istiyoruz. Özgürlük anlayýþýnýzýn sadece türbanla sýnýrlý olmadýðýný, çoðulcu demokrasinin gereði olan tüm hak ve özgürlüklere sahip çýktýðýnýzý, bunlarý belirli hedeflere ulaþmak için bir araç deðil, amaç olarak gördüðünüzü, laiklikten taviz verme, Türkiye'yi Batý'dan ve dünyadan uzaklaþtýrma niyetiniz olmadýðýný kanýtlayacak icraat bekliyoruz. Ve hatýrlatýyoruz! Ýçeride ve dýþarýda Türkiye'nin Batý'dan ve dünyadan uzaklaþtýðý izlenimini silecek, kaygýlarý giderecek tek yolun AB çýpasý olduðu" belirtilen bildirgede, þu görüþlere yer verildi: 7 DE AKP Hükümeti çözümsüzlük üretiyor Tokatlý belde belediyelerinin sakinleri Cumhuriyet Meydaný nda düzenledikleri eylemle belediyelerine sahip çýkacaklarýný haykýrdýlar. Kapatýlmasý gündeme gelen 46 Tokatlý belde belediyesinin baþkaný Cumhuriyet Meydaný nda bir basýn açýklamasý yaparak hükümetin bu haksýz uygulamasýna belde halklarý ile birlikte karþý çýkacaklarýný belirttiler in üzerinde belde sakininin katýldýðý eylemde sýk sýk Tayyip þaþýrma sabrýmýzý taþýrma, Belediye hakkýmýz söke söke alýrýz sloganý atýlýrken Halk kurdu padiþah yýkýyor gibi dövizler taþýndý. Eylemde konuþan Büyükyýldýz Belde Belediye Baþkaný Veyis Yarar, Hiçbir kanun uygulanmazken neden belediye kanunu uygulanýyor, çözüm yerine çözümsüzlük üretiyorlar diye konuþtu. Almus Dikili Belde Belediye Baþkaný Ömer Yeter ise Samsun da yapýlan AKP bölge toplantýsýnda kapatýlacak belediyelerin borçlu olduðu gerekçesinin öne sürüldüðünü hatýrlatarak, Tüm kapanacak belediyelerden daha fazla borcu olan Melih Gökçek in belediyesi kapatýlsýn. 2 DE Küreselleþme ve Siyasal Ýslam Barýþ ÝNCE - Önder ÝÞLEYEN (Birgün) (8) AKP'nin baþkent Ankara'daki Merkez Bankasý'ný Ýstanbul'a taþýma projesi, büyük sermaye ile arasýnda herhangi bir sorun olmadýðýnýn kanýtýdýr. Yine bu proje, AKP'nin büyük sermayenin ihtiyaçlarýný karþýlamak için çalýþtýðýnýn açýk bir göstergesidir. 4 DE internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Yörsan iþçisiyle dayanýþma büyüyor HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: DE

2 2 AKP Hükümeti çözümsüzlük üretiyor Murat Güneþ Bekir Atýlgan ise Bu yörelerin coðrafi, Beldelerin kapatýlmasýna karþý kültürel, ekonomik, sosyal yapýsýna Tokat ta yapýlan mitingde kapatmaya bakýlarak Danýþtay kararý ile belde izin verilmeyeceði vurgulandý. olmalarýna karar verilmiþtir. Þimdi bu krallýk Tokatlý belde belediyelerinin sakinleri zihniyetiyle ben yaparýmcýlýktan baþka Cumhuriyet Meydaný nda düzenledikleri nedir? Halk istemezse yapamazsýn dedi. eylemle belediyelerine sahip çýkacaklarýný 3 belde belediyesinden dokuzunun haykýrdýlar. kapatýlmasý söz konusu olan Reþadiye ilçesi Kapatýlmasý gündeme gelen 46 Tokatlý Cimitekke Belde Belediye Baþkaný Cavit belde belediyesinin baþkaný Cumhuriyet Gür ise Ýstanbul a vize uygulayacaðým Meydaný nda bir basýn açýklamasý yaparak diyen Baþbakan, belediyeleri kapatarak hükümetin bu haksýz uygulamasýna belde göçün yolunu açýyor þeklinde konuþtu. halklarý ile birlikte karþý çýkacaklarýný Her alanda mücadele belirttiler in üzerinde belde sakininin Basýn açýklamasýna destek amacýyla katýldýðý eylemde sýk sýk Tayyip þaþýrma gelen Tek Gýda-Ýþ Tokat Þube Baþkaný Suat sabrýmýzý taþýrma, Belediye hakkýmýz söke Karlýkaya Bizi üreten deðil tüketen bir söke alýrýz sloganý atýlýrken Halk kurdu toplum olarak yaþatmaya çalýþýyorlar. padiþah yýkýyor gibi dövizler taþýndý. Ýnsanlarýmýz büyük kentlere göçe zorlanýyor. Eylemde konuþan Büyükyýldýz Belde Her alanda mücadeleyi yükseltmeliyiz dedi. Belediye Baþkaný Veyis Yarar, Hiçbir kanun Belde belediyeleri yürütmesi adýna söz uygulanmazken neden belediye kanunu alan Almus Kýnýk Belde Belediye Baþkaný uygulanýyor, çözüm yerine çözümsüzlük Mustafa Gürsoy ise Anadolu insaný tüm üretiyorlar diye konuþtu. Almus Dikili dünya medeniyetlerinin yaþadýðý yaþam Belde Belediye Baþkaný Ömer Yeter ise standardýný ve insanca bir yaþamý hak ediyor. Samsun da yapýlan AKP bölge toplantýsýnda Onu ortaçað karanlýðýna sürüklemek isteyen kapatýlacak belediyelerin borçlu olduðu zihniyet elbet halktan yanýtýný alacaktýr gerekçesinin öne sürüldüðünü hatýrlatarak, ifadesini kullanarak ortak basýn metnini Tüm kapanacak belediyelerden daha fazla okudu. Daha sonra halktan ve belde belediye borcu olan Melih Gökçek in belediyesi baþkanlarýndan oluþan bir grup kapatýlsýn. Bu haksýzlýða karþý duracaðýz özelleþtirmeye karþý mücadelelerini sürdüren diye konuþtu. TEKEL iþçilerini ziyaret etti. Krallýk zihniyeti (Tokat/EVRENSEL) Turhal Ulutepe Belde Belediye Baþkaný 02/03/2008 Çevik kuvvet ekipleri günlerce giriþ çýkýþlarý panzerler ve barikatlarla kapatýyor. Aralarýnda 18 yaþýn altýndakilerin de bulunduðu 12 kiþi gözaltýna alýyor. 17 yaþýnda bir kýz çocuðu, kendisine bir polis copundan hatýra kalan 9 dikiþiyle yataðýnda yatýyor. Evinin balkonunda akþam yemeðini yerken kafasýnda gaz bombasý patladýðý için genç bir adam komada yaþam mücadelesi veriyor. Ayný korkunun okula göndermediði çocuklar, sokaklarda topla deðil kendilerine akþamdan atýlmýþ gaz bombalarýnýn kovanlarýyla oynarken, mahallenin üstünde gezen helikopterlere bakarak kendilerini, haberlerde izledikleri kara harekatýnýn içinde sanýyorlar. Ve bütün bunlar Ýstanbul Maltepe nin Baþýbüyük Mahallesi nde, TOKÝ, ellerinde tapularý ve vergi makbuzlarý olan mahalle sakinlerini kolayca evinden çýkartabilsin diye yaþanýyor. TOKÝ RÝCA EDÝYOR Ellerinde tapularýyla isyan eden insanlarýn evlerini gecekondu olduðu gerekçesiyle yýkmak isteyen TOKÝ, mahallelinin açtýðý itiraz davalarýn henüz yargý aþamasýnda olmasýna ve söz konusu arazinin kaygan yapýya sahip bir bataklýk olmasýna raðmen bir gecede þantiye kondurdu. Doðalgaz, elektrik, su, kanalizasyon hizmeti alan ve daha bir ay önce bütün sokak tabelalarý belediye tarafýndan yenilenen Baþýbüyük Mahallesi, þimdilerde gecekondu bölgesi olduðu gerekçesiyle yýkýlmak isteniyor. TOKÝ, polis coplarý ve gaz bombalarý eþliðinde mahalleliden evlerini terk etmesini rica ediyor. YASAL ÝÞLEMLERDE ÝNCE KIVIRMALAR Mahalle sakininin en az 30 yýllýk olduðunu söyleyen Baþýbüyük mahallesi Tabiat ve Çevreyi Koruma Derneði Baþkaný Adem Kaya, yaþanan süreci þöyle anlatýyor: TOKÝ burayý mesken olarak deðil, enkaz bölgesi olarak gösterdi. 400 dönüm arazide hiç gecekondu olmadýðýný söylüyor hatta daha sonra evrak üzerinde bu rakamý 900 dönüme çýkarttý. Haberlerde burada sadece 19 gecekondunun yýkýlacaðý söyleniyor ama bu yanlýþ; proje 1762 konutu kapsýyor. Ýnsanlar birleþmesinler diye önce tapusuzlarý, sonra tapu tahsis belgelileri daha sonra da tapu sahiplerini evlerinden çýkartacaklar. Sonra da bize yaptýklarý konutlardan daireler verecekler ama burayý enkaz bölgesi olarak gösterdikleri için bizim evlerimiz çok ucuza gidiyor ve biz geri kalan ömrümüzü TOKÝ ye borç ödeyerek geçirmek zorunda kalacaðýz. MÜLK ADALETÝN TEMELÝ OLDU Mahallelerini kuþatan çevik kuvvet ekibini göstererek Biz Filistin olduk, bunlar Ýsrail oldu 4 Mart 2008 Salý Ufuk Uras söz verdi ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Baþýbüyük halkýný ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Uras, barýnma hakkýnýn temel insan hakký olduðunu belirterek konuyu Meclis e taþýyacaðý sözünü verdi. Kentsel dönüþüm savaþlarý diyerek söze baþlayan Lütfi Sel, Günlerdir burda polisin þiddet ve tacizlerine maðruz kalýyoruz ve kendimizi ana haber bültenlerinde provokatör olarak izleyince daha da þaþýrýyoruz çünkü çok belli bir maðduriyetimiz var. Polisler kýzlarýmýza küfür ediyor, taciz ediyor, çocuk yaþýnda evlatlarýmýz cop darbeleriyle eve dönüyor. Ýlk gün çýkan çatýþmada 4. kattaki evinde yemek yiyen Erdal arkadaþýmýz kafasýna isabet eden gaz bombasý yüzünden komaya girdi. Suçu evine gitmek olan 17 yaþýndaki bir kýzýmýzýn kafasýnda 9 tane dikiþ var. Bilerek öncelikle çocuklarý ve kadýnlarý hedef alarak bizim elimizi kolumuzu baðlýyorlar. diyor. 50 SÝ TAYYÝP ZAMANINDA YAPILDI Baþýbüyük Mahallesi ndeki evlerin meþruluðunu kazanma ve kaybetme sürecini anlatan Necmettin Altay, Buralarýn yüzde 50 si Tayyip Erdoðan ýn Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný olduðu dönemde tamamlandý. Tayyip Bey in emriyle Maltepe Merkez Cami sine 5 ton demir baðýþladýk ve son tuðlalarýmýzý bu þekilde koymamýza izin verdiler. Bize burada yýkým olmayacak denmiþti. Biz gerekli iþlemleri yaptýk, vergilerimizi verdik, devlet buraya su, elektrik, doðalgaz getirdi. Madem buralar kaçaktý, yýkýlacaktý o zaman neden biz bu hizmetleri aldýk. Baþbakan burdan oy almak için onay verdiði evlerimizi þimdi TOKÝ ye gözðnü kýrpmadan peþkeþ çekiyor. AKP ye genel seçimlerde bu mahalleden yüzde 72 oy çýktý, ama çok piþmanýz ve yapýlacak yerel seçimlerde buradan AKP'ye tek bir oy bile çýkmayacaðýný duyuruyoruz. diyerek kendilerini evsiz býrakmaya uðraþan yetkililere ateþ püskürüyor.,, Uras tan Baþýbüyüklülere söz ÖDP Genel Baþkaný ve Milletvekili Ufuk Uras, Kentsel Dönüþüm projesi kapsamýnda yýkým tehtidiyle yaþayan Baþýbüyük halkýný ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Uras, konuyu Meclis gündemine taþýyacaðý sözünü verdi. Toplantýya ÖDP Ýstanbul Ýl Baþkaný Sinan Tutal da katýldý. Uras "Tereciye tere satmaya gerek yok. Hepýmýz kentsel dönüþüm projelerinin kimler tarafýndan hazýrlandýðýný biliyoruz. 5 yýldýzlý otellerde hazýrlanan bir projedir Kentsel Dönüþüm projesi. Buralarda yaþayan, buralarda hayatý kuran kadýnlarýn gençlerin nasýl bir yaþam istediklerini ancak sizler bilebilirsiniz. Hiçbir yetkili beledýye, devlet, emniyet Baþýbüyük halkýnýn taleplerini görmezden gelemez" dedi. SemÝn Sezerer-Onurkan Avcý BÝRGÜN 01/03/2008 SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: Hasan Danacý satýlýktýr. Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Otel Ýnþaatý Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 638m2 634m2 Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi Tel: HACIBEKTAÞ 643m2 587m2 626m2 617m2 609m2 610m2 SATILIK ARSALAR Çep: Tel:

3 4 Mart 2008 Salý ELEÞTÝRÝYE AÇIK OLABÝLMEK Son günlerde Özelde ve Türkiye'de yaþanan olaylara bakýnca insanlarýmýzýn kültürel, akademik seviyeleri uymayan, yaptýðý görev, bulunduðu kariyerlerine, bakmadan haklarýnda yapýlan eleþtiriye karþý tahammülsüzlüklerini öfke ile dile getirmelerine þahit oluyoruz. Hatta koca koca baþbakanlarýn çýkýp öfke ile hitabeti birbiriyle iliþkilendirmeye kalkýþmasý gibi çok fazla örnekleyeceðimiz hoþgörüsüzlük davranýþýn itibar gördüðü tehlikeli bir dönemece girdiðimizi gözlemliyorum. Eleþtiriyi çamur atma sanýp eleþtiri yapanlar kadar eleþtiriye karþý tahammülsüzlerini sergileyenler arasýnda bence hiç bir fark yok. Bu tür atýþmalarý gazete ve dergilerde çeþitli web sayfalarýnda hatta naklen televizyonlardan örneklerini sýk sýk görmemek artýk mümkün deðil. Bu konuda kendi özelimize gelecek olursak sitemiz yazarlarýndan Nafiz UNLÜYURT'un son yazýsýnda bu konuya bir baþka þekilde deðinmesi kendisini insafsýzca eleþtiren bir dostuna olan cevap yazýsýndaki sitemi okurken Anadolu Erenlerinin bu topraklarda yaþarken kendi coðrafyasýnda býraktýðý izi insan suretinde görmeme bir daha sebep oldu. N.Ü'nun o kadar kötü suçlanmaya, bir o kadar aðýrbaþlýlýk ve geçmiþe yaþanmýþa, arkadaþlýðý, emeðe saygýyla cevaplamasýný okumak beni çok mutlu etti. Hoca kendisine eleþtirinin ama eleþtirirken de insaf göstermeyen tahammülsüzlük sergileyen yaklaþýma karþý verdiði cevaplardaki olgunluk, insan sevgisi ve engin Anadolu insaný olma ve Bektaþi aðýrbaþlýlýðý hakkýnda doðrusu söyleyecek doðrusu sözcük bulamýyorum. (iyi ki varsýnýz hocam diyorum.) Bu anlamda önümüzde kýlavuz olup, yolumuza ýþýk tutuyorsunuz hocam. Öte yandan tahammülsüz sýnýrlarýnda derebeylik yapan güruh ise ben dersem o mantýðý ile IV murat misali kelle alma yolunda. Nedir bu hiddet bu celal Baþkanlarým sayýn beyefendiler. Sizden Kaçan mý var ki bu kadar soluksuz kalmýþsýnýz. Topu topu 100 m2 lik HB. Belediye meydanýnda mevzilenip Makineli tüfek misali kurþun yerine çamur atan silahlarýn aðýrlýðýmý sizi bu kadar soluksuz býraktý yoksa, aldýðýnýz zevkmi attýðýnýz çamurdan soluksuz. Ýnsanlar kendi yaptýklarýnýn baþkalarý tarafýndan her zaman onaylanmasýný hatta birazda poh pohlanmasýný istiyor bekliyor olabilir bu husus bir yere kadar insani bir davranýþ olarak anlaþýlabilir ama bu iþ için insan dalkavuk tutarsa ortada bir yanlýþ var demektir. Bu tip insanlar ne zaman bir eleþtiriye maruz kalýyorlar hemen savunma mekanizmasý ile karþý saldýrýya geçiyorlar. Halbuki muhalefet olmadan özgür eleþtiri olmadan daha iyiyi güzeli yaratma becerisi ancak doðru bir eleþtiri ile mümkün olduðu açýk bir husus. Eleþtirel bakýþ bir beðenmemenin aracý deðil aksine eksiklerin görülmesini bir fýrsat olarak algýlamak gerekir. Ben ne yapsam o doðrudur benim doðrularým her zaman doðrudur gibi bir mantýk ile hareket etmek ancak megaloman bir ruh yapýsý ile açýklanabilir. Ayný kulvarda demokrasi mücadele veren diðer insanlarý görmezden gelip, onlara yok saymak onlarýn fikir ve sözcülerini dinlemeye dahi tahammül edememek ne yazýk ki yukarýdaki teþhisi bir anlamda örneðinde haklý kýlýyor. Türkiye'de her hangi bir belediye resmi web sayfasýný açarsanýz açýn kendi kasabalýsý ile kendi kasaba tüccarý ile belediye çalýþaný ile kavgalý bir baþka zat daha göremezsiniz. Türkiye'de böyle bir daha örnek yok. Her þeyi bilen her konuda söyleyecek sözü olan adam olmak deðil önemli olan önemli olan aklý selim adam olmak, baþkalarýný dinleyen feyz alan geçmiþi ve yaþanýlanlarý ders edinmiþ, kiþi haklarýna saygýlý, baþkalarýnýn hakkýný önemseyen kasabalýsý ile çalýþaný ile esnafý ile küs dargýn olmayan adam olmamak gerek. Yoksa kendini vaz geçilmez sananlardan geçilmiyor mezarlýklar bilindiði üzere. Hacýbektaþ Belediye Web sayfasýný açýn bir bakýn ona cevap buna cevap þu nerde bunu ne yaptýn, kaç koyun kaçýrdýn kaç inek yakaladýn böyle bir web sayfasý olur mu böylesine önemli bir belediyenin vizyonu bu olur mu. Allah aþkýna soruyorum Serçeþmede geyik ile aslaný iki yanýnda taþýma sembolizmi kendisine yakýþtýrýlmýþ HACIBEKTAÞ VELÝ diyarýnda bu çatýþma dolu web sayfalarý Hacýbektaþ Yerel Yönetimine vizyonu ile baðdaþýyor mu? Halk çatýþan deðil kendisiyle barýþýk, sövme, yerme sözcükleri deðil barýþ ve kardeþlik mesajlarý içeren sayfalar ve bu sayfalara yakýþan yöneticiler istiyor artýk. Almanya'dan Fransa'dan HB Belediye sayfalarýna girenler senin esnafla kavganý, senin kurban kovalamaný þunu bunu yalanlamalarýný, esnafla çatýþmaný okumak zorunda mý, acaba gelmek görmek isteði o Serçeþmeyi o beldeyi özletecek gelme aþkýný körükleyecek içerikte mi olmalý yoksa sövme yerme içerinde mi olmalý.. Bu mudur belediyecilik sözde alýnan yýlýn belediye baþkaný ödülü içeriði kavga menþei uzlaþmama edebiyatýmý. Buradan yapýlacak çaðrý þu Baþkan bey lütfen web sitenizi düzeltin. Diðer yandan; Mahsuni Þerif anma etkinlikleri var yakýnda Belediye 2 ay önceden duyuru yapmýþ bu çok güzel. Ama Mahsuni'ye bu millet türküsünde avazýnda paylaþýrken Belediye niye yine bildik kutlama peþinde. Mahsuni H.B. Belediyesine malzeme olmak için mi seçti vasiyetinde Hacýbektaþ'ý. Niçin bu ozaný anma günü büyük bir anma töreni düzenlemek maksadý ile sevenlerinin baðrýnda oluþturacak bir geniþ katýlýmlý bir organizasyon komitesine iþi býrakýlmaz ayný düþünce HB veli þenliklerinde de gösterilmez. Bu konuda çok þey yazýldý çizildi. Nafiz Hocanýn yazýsýnda vardý HAYOKDER'in kuruluþu amacý.fakat görüyorum ki bu senede aynýsý yaþanacaðýna eminin HB þenlikleri düzenleyiciliði yine HAYOKDER'e býrakýlacaktýr. Alevi Bektaþi Çizgisinde Yüksek öðretim Gençliðine Yardým Derneði (Hayokder)bu güveni bu yetkiyi nasýl aldýðý hiç de muamma deðil. Sadece yöneten yönlendirene bakmak kafi. Dar kafayla dik kafa arasýnda fark olmadýðýndan ikisinin birleþmesinden ancak ucube kafa çýkar ki bu, bu senede tekrarý ile farklý olmayacak sýrasýyla Mahsuni Þerif anma gününde, takiben HAYOKDER HB Belediyesi ortak etkinliði aþure gününde ve Hacýbektaþ törenlerinde ayný zihniyet kendini tekrar edecek, en iyi ben bilirim en iyi ben yaparým düþüncesi oluþan söbü kafayý bu yýl bol bol görme þansýnýz olacak, sakýn ama sakýn þaþmayýn ha. Bir baþka bakýþ açýsýyla söze devam edecek olursak ; Bizlere düþen insanlarý yapýcý olmaya, dostluðu kardeþliði örgütlemeye pekiþtirmeye sebep olacak yolda kýlavuz olma kýlavuz olamadýðýmýz yerde yol arkadaþý olmaktýr. Bu sayfalardan bir defa daha sesleniyorum. Birlikten kuvvet doðar sen ben bizim oðlandan vaz geçelim. Hacýbektaþ ý, Serçeþmeyi kalbine iz düþürmüþ milyonlarýn gözü kulaðý bizde. Gelin bu seneyi düþman çatlatma yýlý ilan edip öncelikle büyük halk Ozaný Mahsuni'nin ölüm yýlý dönümünden baþlayarak iri ve diri olmanýn bir olmanýn yolunu açalým, Alevileri Bektaþileri temsil eden tüm kardeþlerimizi kardeþ örgütlülüklerimize kucak açalým onlarý bu þenliklerde temsiliyet esasýna göre yer verelim onlarýn kalbindeki Hacýbektaþ sevgisini öldürmeyelim.bize yakýþan budur. Onu þöyle bunu böyle demek bizim felsefemize yakýþmýyor. Gün Ýnsafsýzca Alevi Bektaþi örgütlülükleri suçlamaktan sen iyi derneksin sen kötü federasyonsun demekten vaz geçip, bir olmanýn diri olmanýn dolu olmanýn günü Anadolu olmanýn günü lütfen bu keyfini bize yaþatýn. Zafer KÖKVER Aleviler Tr Haber Alevi Bektaþi Haber Merkezi Genel Yayýn Yönetmeni KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Korkmaz ZENGÝN SATILIK EV 103 Evler de 470 m2 arsa içerisinde 100 m2 ev (havuzlu) ve Tandýr Evi sahibinden uygun fiyata satýlýktýr. MÜRACAAT Tel: Çep: Sulucakarahöyük- HACIBEKTAÞ- Karaburna belediyesinin gazetemize gönderdiði basýn açýklamasýný yayýnlýyoruz. En Baþarýlý Belediye Baþkaný Ödülü Karaburna Belediye Baþkaný Sayýn Yusuf KOÇAK'A Verildi. Nevþehir Kapadokya Fib Haber ajansý tarafýndan uzun zamandýr yapýlan büyük araþtýrma inceleme ve mahallinde yapýlan tespitlerle, Nevþehir genelinde en baþarýlý Belediye Baþkanlarý, Bürokratlar, Yatýrýmcýlar, Ýþ adamlarý ve Hayýrseverlerin tespiti, büyük bir titizlikle tamamlanarak, tarihinde, Nevþehir Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen, çok sayýda davetlinin katýldýðý bir törenle, birbirinden önemli hizmetleri gerçekleþtiren, örnek çalýþmalara imzasýný koyan Belediye Baþkanýmýz Sayýn Yusuf KOÇAK, En Baþarýlý Belediye Baþkaný seçilerek, Nevþehir Valimiz Sayýn M. Asým HACIMUSTAFAOÐLU, Ödülünü Takdim etmiþ oldu. Ödül töreninde, bir konuþma yapan, çok sayýda Baþarý ödülleri alan Belediye Baþkanýmýz Sayýn Yusuf KOÇAK, "Bu ödülü almak güzel bir duygudur, ancak bu ödülün gerçek sahipleri, bizlere her zaman destek olan, Hükümetimiz, BASIN AÇIKLAMASI Valimiz, Kaymakamýmýz, Milletvekillerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Personellerimiz ve Güzel Karaburnalý Vatandaþlarýmýzýn bizlere vermiþ olduðu desteklerle, bu Baþarý Ödülü alýnmýþtýr" diye katkýsý olanlara Teþekkür ederken, bu organizasyonu, bu tespitin yapýlmasýnda emeði geçen, Kapadokya Fib Haber Ajansýna Teþekkür ederek, anlamlý bir gün yaþanýrken, Belediye Baþkanýmýz bir Baþarý ödülü daha almýþ oldu. Çok daha baþarýlý hizmetler gerçekleþtireceðine inandýðýmýz Baþkanýmýz Sayýn Yusuf KOÇAK'ý, Bizlerde tebrik ediyoruz. Ayrýca anlamlý gecede Güzel Sunumuyla herkesin beðenisini kazanan yýllarýn tecrübeli Sunucusu Zeynep KÖÞKER, Türk Müziðinin ünlü sesi Gülden KARABÖCEK, 'Hayalin Ýçin Söyle' Star Tv Yarýþma Programý Birincisi Âdem ÇELÝK ve Rock Müziði sanatçýsý Yankýr, söyledikleri güzel parçalarla, Programý renklendirmiþ oldu. Emeði geçen herkese Teþekkür ediyoruz, Baþarýlar diliyoruz.

4 Prof. Dr. Aziz KONUKMAN: Cemaat iliþkilerine kaynak yerel yönetimlerden geliyor AKP'nin baþkent Ankara'daki Merkez Bankasý'ný Ýstanbul'a taþýma projesi, büyük sermaye ile arasýnda herhangi bir sorun olmadýðýnýn kanýtýdýr. Yine bu proje, AKP'nin büyük sermayenin ihtiyaçlarýný karþýlamak için çalýþtýðýnýn açýk bir göstergesidir. AKP'nin son günlerde türban tartýþmasýný gündeme getirmesi bir anlamda yerel seçimlere yönelik bir yatýrým olarak görülmeli. AKP'nin bugün yaptýðý iþleri daha rahat yapmasý þimdi yerel yönetimlerde de daha etkin olmasýna baðlý. Yazý dizimizin bugünkü bölümünde Dünya ekonomisinin yaþadýðý krizi, Türkiye'nin bundan nasýl etkileneceðini, AKP'nin neoliberal düzenle iliþkisini tartýþtýk. Cemaat iliþkileri ile liberalizm iliþkisini Prof. Dr. Aziz Konukman'a sorduk.»dünya ekonomi ABD krizini yaþadý, bu krizin bundan sonra etkisi nasýl olacak? 2006'nýn ikinci yansýnda konut piyasasýnda yaþanan bir kriz oldu, daha önce de bir þiþkinlik vardý, o söndü ve fiyadarda þiþkinlik oldu. Öyle olunca kredi kullananlar bu kredileri geri ödeyememeye baþladý ve mülkiyet transferi söz konusu oldu. Konut kredisini ödemeyenler mülkiyet devrine mecbur kaldý, böyle olunca da bankalar olaya el koydu. Bankalara býrakýlan konut sayýsý çok büyük; bu ayný zamanda fiyatlarý da çok düþürüyor. Bankalarýn çoðu, ne kadar alacaðý varsa o deðere satmaya razý oldu, ancak yine de alýcý bulamadýlar. Bu durum özellikle kredi veren fon sahiplerini sýkýntýya soktu. Bunlarýn bir kýsmý, bankacýlýk sektörünün kendi içinde oluþmuþ tüzel kiþilikler bir kýsmý da bankalar dýþýnda sýrf bu amaçla oluþturulmuþ tüzel kiþiliklerdir. Piyasalardaki ortaya çýkan panik, bu fonlara para yatýran yatýrýmcýlarý bu fonlarý geri çekmeye itmiþtir. Dolayýsýyla ipotekli konut kredisine yatýrým yapan fonlar bundan olumsuz etkilendiler ve piyasalarda kriz ortaya çýktý. Bu bildiðimiz anlamda konut piyasasý deðil, bir konut var ama ayna zamanda fon saðlayan yüzlerce kâðýt var. Bu piyasanýn temel özelliði gelir garantisi olmayanlarýn da teþvik edilerek sisteme dahil olmasýnýn saðlanmasýdýr. Riskin boyutunu kimse tahmin edemiyor, klasik bir durum olsa ev sahibi var kredi kullanmýþ ödemeyince ipotek koyulmuþ gibi deðil türev piyasalar çok daha karmaþýk ve riskli. Haziran 2007'de bu tür krizlere yatýrým yapan iki büyük fon battý bu durum küresel piyasalardaki endiþeleri daha da arttýrdý ve borsalarda ciddi bir panik yarattý. Ardýndan temmuzda benzer sorun Avustralya'da görülmeye baþlandý orada da iki fon battý, temmuzdan sonra sorun Avrupa'ya taþýndý. Almanya'da bir fonun devlet tarafýndan karþýlanmasý saðlandý, Fransa'da bir bankaya ait üç fonun iþlemi durduruldu. Geliþmekte olan ülkelerden para çýkýþlarý yaþandý. Aðustos'un ikinci yarýsýnda yüksek riskli ipotekli konut kredilerindeki sorununun baþka bölgelere yayýlmasýný engellemek için bütün dünya merkez bankalarýnýn öncülük ettiði müdahale ile piyasalarýn nakit ihtiyacý karþýlamaya çalýþýldý. Böylece kriz yatýþmýþ ve ilk þok atlatýlmýþ oldu. Piyasaya kamu müdahaleleri ile biraz yumuþamýþ görünen kriz, geçtiðimiz günlerde günlerde, açýklanan büyük boyutlu bilanço zararlarý ile, yeniden alevlendi. Dolayýsýyla bu bilançolar ipotekli konut krizinin en çok fýnans sektörü vurduðunu gösteriyor. Krizin reel sektöre etkisi ABD ile sýnýrlý kaldý. Ancak, baþta ABD olmak üzere dünya piyasasýnda gerileme devam ediyor. Krizi atlatabilmek için bir paket sunuldu, pakette küçük iþletmelere ve halka yönelik vergi teþvikleri öngörülüyor, bir nevi satýn alma gücü gerileyen tüketicileri yeni talep yaratýcý giriþimler bunlar. Bir de ABD Merkez Bankasý faizleri indirdi. Ýlginçtir tüm bu tedbirlere raðmen en azýndan haberin kendisi bile olumlu etki yaratmasý beklenirken, beklenen yatýþma gerçekleþmedi. Burada ilginç bir nokta var, Küreselleþme ve Siyasal Ýslam City Grup ve benzeri kuruluþlarýn zarar etmesinin ardýndan özellikle Körfez ve Güney Asya'dan bazý kamu fonlarýnýn buralara kaydýðýný görüyoruz. Bu müdahale sonrasý, Financial Times, devletçilik geliyor diye manþet atmýþtýr. Bu baþlýk olumlu bir vurguyu deðil aksine korkuyu içermektedir. Çünkü bu krizle birlikte, güne kadar devleti ekonominin dýþýna itilmesini savunan, bütün regülâsyonlarý tasfiye etmeyi öngören neoliberal ideolojinin önde gelen ülkeleri, ideologlarý regülasyondan söz etmeye baþladý. Eðer bu regülâsyonlar olmazsa piyasalar ciddi biçimde tökezleyecek. Ýlginçtir neo liberalizmin hegemonyasýnda yaþanan kriz hükümet müdahaleleri ile aþýlmaya çalýþýlýyor. Bu krizin Türkiye'ye yansýmasý nasýl olacak? Türkiye'nin iktisat politikalarýný oluþturulan, bu krizin yansýmalarýnýn olmayacaðý düþüncesindeler. Buna da, dünyada artýk bir ayrým süreci var, ABD ekonomisindeki olumsuz geliþmeler artýk geliþmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemeyecektir, diye açýklýyorlar. Dünya artý küçük köy oldu diyen ideoloji; kriz çýktýðýnda dünyanýn köy olduðu söylemi bir kenara atýlýp ne olursa olsun etkilenme olmaz diyorlar. Yani nimetler daðýtýlýrken herkes bundan olumlu etkileniyor, külfeder olduðundan bundan kimse etkilenmeyecek öngörüsü son derece çeliþkili bir durum. Hangi yorum yapýlýrsa yapýlsýn, Türkiye bu süreçten hemen etkilendi. Sýcak paranýn bir bölümü Ýstanbul menkul kýymetlerdeki yabancýlar ait fonlar hýzla çözülmeye baþlandý. Ayrýca, sýcak para çýkýþý olmamasý sorunsuz olacaðý anlamýna gelmez, giriþinin olmamasý da önemlidir. Türkiye ekonomisinin büyümesi büyük ölçüde bu giriþlerle baðlantýlý. AKP'nin bugüne kadar hazýrladýðý ekonomik programýn hepsinin sil baþtan revize edilmesi gerekiyor. Bunun da nedeni þu, AKP sürekli yola devam sloganlarýný atmýþtý, yola devam yola bir pürüz yoksa eski politikalara devam demek. Ama görülüyor ki olumlu konjonktür 2008'e devam etmeyecek, dolayýsýla istenilse de bu mevcut politikalar sürdürülecek. Ýþte bu süreç o kadar etkili oldu ki dikkatlerin baþka bir yana kaydýrýlmasý gerekiyordu türban bunun örtme aracý oldu. AKP, kendi dayandýðý Ýslami sermayenin de büyük sermayenin de ve de uluslar arasý sermayenin ihtiyaçlarýný ayný zamanda bir bütünlük içerisinde karþýlýyor, bu iliþkiyi nasýl tanýmlayabiliriz? AKP'nin son olarak Merkez Bankasýný Ýstanbul'a taþýnma, projesi büyük sermaye ile arasýnda sorun olmadýðý, AKP'nin büyük sermayenin ihtiyaçlarýný karþýlamak için çalýþtýðýnýn bir göstergesi. Baþýndan beri de Barýþ ÝNCE - Önder ÝÞLEYEN (Birgün) (8) böyleydi zaten. AKP ile birlikte gündeme gelen ise, AKP'nin kendi dayandýðý iliþki aðý içerisinde, bugün büyük sermaye gruplarý arasýna girecek yeni gruplar oluþturmuþ olmasýdýr. Daha önce olmayan, ne olduklarý bilinmeyen gruplar bunlar. Büyük sermaye bundan fazla rahatsýz deðil, ancak bu büyüme ve dahil olma sürecinin kendi kontrolü altýnda gerçekleþmesini istiyor. Sorun noktasý olarak burasý ele alýnabilir yani; bu büyük sermayenin istediði gibi mi devam edecek yoksa farklý bir yöntem mi gündeme gelecek. Diðer bir konu da, AKP'nin destek aldýðý cemaat iliþkilerini ayakta tutan sermayeye kaynak transferi. Bu ise yerel yönetimler üzerinden gerçekleþir. Merkezi bütçeden kaynak tahsisi daha çok büyüklere yönelik, yerel bütçe üzerinden küçük sermayeye kaynak transferi ve bunun neler olduðunun kaydý yok. Bilinenler, yapýlan çeþidi yardýmlardan ibaret bunun dýþýnda kaynak nasýl aktarýyor, bunlar daha çok AKP'ye destek veren halk yýðýnlarý ile ilgili. Oradaki bütün alt yapý iþlerinde yeni oluþan gruplarýn pay aldýðý çok açýk. Burada bildiðimiz piyasa mekanizmasý çalýþmýyor, ciddi politik kaynak tahsisleri var. AKP'nin son günlerde türban tartýþmasýný gündeme getirmesi bir anlamda yerel seçimlere yönelik bir yatýrým olarak görülmeli. Çünkü, AKP'nin bugün yaptýðý iþleri daha rahat yapmasý ve iktidarýný güçlendirebilmesi þimdi yerel yönetimlerde de daha etidn olmasýna baðlý. Bu ayný zamanda kendi dayandýðý iliþkileri de güçlendirecek ve etkinliðini arttýracak güçlü bir hamle olacaktýr. AKP þimdi kendi tabanýna bir mesaj verdi, ne kadar güçlenirsek sorunlarý çözme iradesine o kadar sahip oluruz dedi ve yerel seçimleri hedef olarak gösterdi. Büyüme bu dönem sihirli sözcük haline geldi, ancak bunun topluma olumlu bir yansýmasý pek görünmüyor... Çünkü büyüme istihdam yaratmýyor. Yani istihdam dostu bir büyüme söz konusu deðil. Burada þunu görüyoruz: emeðin aþýrý çalýþtýrýlmasýndan, nispi artýk deðerin artýrýlmasýna dayalý bir büyüme söz konusu. Dolayýsýyla bir iþletmede ayný iþçiyle daha fazla çýktý üretilebiliyor. Yani emeðin verimliliði çok yükseltilebiliyor. Bu tabii, burjuva iktisatçýlarý tarafýndan olumlu bir geliþme olarak deðerlendiriliyor. Ama Marksist bir yaklaþýmda bu emeðin veriminin artmasý aslýnda nispi artýk deðerin artmasý anlamýna geliyor. Yani, emekçilerin nispi olarak daha fazla sömürülmesi anlamýna geliyor. Nitekim bu reel ücretlerin seyrine de ciddi bir etkisi oluyor. Örneðin reel ücretlerin geliþimine bakarsanýz hep verimliliðin altýnda kaldýðýný görüyoruz. Yani bu büyümeden emekçilere yönelik hem fiyatlar açýsýndan hem ellerine geçen ücretler açýsýndan olumlu bir yansýmasý olmuyor. Yani ekonomideki büyüme çalýþanlara yansýmýyor. Hem kamu çalýþanlarýna hem de iþçilere yansýmýyor. Çünkü reel ücretler geriliyor. Hem de istihdama yansýmýyor. Yani ekonomi büyürken iþsizlik de bununla birlikte büyümeye baþlýyor. Dolayýsýyla biz buna fakirleþtiren büyüme ya da yoksullaþtýran büyüme diyoruz. Hem çalýþan kesim yoksullaþýyor, hem de üretim sürecinin dýþýnda kalan kesimler yoksullaþýyor. Ýþte burada bu modelin hemen önlem alýcý tedbirleri gündeme geliyor. Dünya Bankasý burada ortaya çýkan yoksulluðu yönetmek için kendi bünyesinde yoksulluk departmaný kurdu. Dikkat edin, yoksulluðu yok etmek denmiyor, yoksulluðun azaltýlmasý yoksulluðun yönetilmesi deniyor. Dolayýsýyla burada eðer sistem bir yoksulluk üretiyorsa hemen dünya bankasý devreye giriyor. Bir takým krediler eskiden hibeydi 4 Mart 2008 Salý bunlar þimdi bizatihi o hükümetin faizle karþýladýðý bu paralarýn alýnmasý ortaya çýkýyor. Çocuk baþýna yardýmlar veriyorlar Dünya Bankasý bu yaraya pansuman tedavisi yapýyor. Ama dikkat edin yaranýn kendisi hiçbir zaman tedavi olmuyor çünkü öyle bir derderi yok, sadece yoksulluðu yönetiyorlar. Tansiyonun çok fazla düþmesini engelliyorlar. Bu arada sosyal dayanýþma fonu devreye giriyor iller özel idaresi ve vakýflar kanalýyla daðýtýlýyor. Bunlar resmi yöntemler. Bir de bunun dýþýnda AKP'nin gayri resmi yöntemleri de var. Vakýf, cemaat örgütlenmeleriyle dünya bankasýna benzer bir yaklaþýmla ki Ýslami formata da çok uygun. Dünya Bankasý'nýn yaklaþýmýyla Ýslami format çeliþmiyor. Çünkü Ýslamiyette de yoksulluk sistemin bir parçasý. Yani zaten hep o durumu iyi olanlarýn arkasýna dönüp durumlarýna þükredebilmesi için var olmasý gereken bir olgu. Yoksulluk zaten yok olsa durumlarýn þükredemeyecekler. Onlarý gördükçe birileri durumuna þükrediyor, tanrýsýna daha baðlanýyor. Dolayýsýyla yoksulluk bizatihi Ýslamiyetin sistemin içinde doðal gördüðü bir durum. AKP aslýnda bir kýsmý dünya bankasý kriteri içerisinde daðýtýlan bir kýsmý ise yerel otoriteler de dahil kendi mekanizmalarýný kendisinin kurduðu sistem aracýlýðýyla çok ciddi anlamda bir iane sistemi yani yardým daðýtan bir devlet modelini inþa etmiþ oldu. Bu bildiðimiz klasik sosyal devlete alternatif olarak geliþtirilmiþ bir model. Biliyorsunuz sosyal devlet de yoksullarý önemser. Ama o da aslýnda bir yoksulluk yönetimidir. Yoksulluk yönetimidir ama bütçe sistemi aracýlýðýyla. Bildiðimiz vatandaþtan vergi alýnýr kamu hizmetlerine dönüþtürülür. Eðer yoksulluk varsa bu yoksul kesime sosyal yardým olarak geri döner. Nasýl yol yapýmý için para veriliyorsa nasýl okul için bir para gidiyorsa burada da sosyal hizmedere çocuk esirgeme kurumuydu þuydu buydu bütçe kanallarýyla sosyal devletin gereði bu iþler çözülüyor. * * * 'Haklar temelinde bir müdahale iþçi sýnýfýnýn vereceði mücadeleye baðlý' Neo-Iiberalizm böyle sürdürülebilir mi? Hükümet müdahaleleri, sermayenin dünya ölçeðinde kurtarýlmasý olarak devreye girecek. Sermayenin kendi arasýndaki yeniden yapýlanmayý sancýsýz gerçekleþtirmeyi mümkün kýlacak. Piyasalar iþlemiyor devlet gelsin bir þekilde girsin politikalarý kaçýnýlmaz olarak emeðe dönük regülâsyonlarý da zorlayacak. Sendikalar, emek örgütleri kendilerinin lehine bir takým kazanýmlar elde edebilir. Ciddi bir talep yetersizliði varsa, bu çýkýþý sermaye kendisi yapamýyorsa bunu kapitalistler tek tek aþamýyorsa, kamuyu yeniden çaðýrmak anlamýna gelir. Sermayenin kendi arasýndaki kavgayý minimum düzeyde tutarak aþan devlet müdahalesi. Otuz krizinde Keynes'in devleti çaðýrmasý da böyle gündeme geldi, refah devleti uygulamalarý ise 45'den sonra gündeme geldi. Siz bir kez kamuyu çaðýrdýðýnýz zaman sýrf sermayenin kendi içindeki sorunlarý düzenlesin diye çaðýramazsýn, rövanþ almalar gündeme gelebilir. Ýdeolojik düzeyde bir kýrýlma olmasýný olumlu deðerlendiriyorum. 150 milyar dolarlýk pakette de görülüyor, para daðýtýyor, iktidar sorununu çözüyor. Ama asýlýnda kapitalizmin kendi sorunun çözüyor, bu arada da emekçiler de de nemalanma oluyor. Ama bu emekçileri bir hak iadesi ya da sosyal haklarýn iadesi deðil, palyatif bir çözüm olarak, insanlara alým gücünü yükseltmek için para daðýtýyorsunuz demektir. Sisteme ianeci bir müdahale, haklar temelinde bir müdahale o iþçi sýnýfýnýn vereceði mücadeleye baðlý. Dünya ekonomisinin krizi, olumlu bir boyutu da gündeme getirdi. ( Devam edecek )

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı