Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER ELEÞTÝRÝYE AÇIK Son günlerde Özelde ve Türkiye'de yaþanan olaylara bakýnca insanlarýmýzýn kültürel, akademik seviyeleri uymayan, yaptýðý görev, bulunduðu kariyerlerine, bakmadan haklarýnda yapýlan eleþtiriye karþý tahammülsüzlüklerini öfke ile dile getirmelerine þahit oluyoruz. Hatta koca koca baþbakanlarýn çýkýp öfke ile hitabeti birbiriyle iliþkilendirmeye kalkýþmasý gibi çok fazla örnekleyeceðimiz hoþgörüsüzlük davranýþýn itibar gördüðü tehlikeli bir dönemece girdiðimizi gözlemliyorum. Eleþtiriyi çamur atma sanýp eleþtiri yapanlar kadar eleþtiriye karþý tahammülsüzlerini sergileyenler arasýnda bence hiç bir fark yok. Bu tür atýþmalarý gazete ve dergilerde çeþitli web sayfalarýnda hatta naklen televizyonlardan örneklerini sýk sýk görmemek artýk mümkün deðil. 3 DE Kýrþehir neyzen yataðý oldu Türkü ve bozlaðýn baþkenti olarak bilinen Kýrþehir'de, baðlamanýn yaný sýra ney'e olan ilgi her geçen gün artýþ gösteriyor. Türk Halk Müziði'nin duayenlerinden Muharrem Ertaþ, Çekiç Ali, Þemsi Yastýman ve Neþet Ertaþ gibi türkü ve bozlak ustasý yetiþtiren Kýrþehir'de, baðlamaya olan ilginin yaný sýra, son dönemlerde ney'e duyulan ilgi de gözlerden kaçmýyor. 6 DA "Son üç yýldýr ihmal ettiðiniz AB projesine, dört elle sarýlmamak için artýk hiçbir bahaneniz kalmadý. '2008 AB yýlý olacak'sa eðer, sizden söz deðil, somut adýmlar bekliyoruz. AB sürecine laiðiyle sahip çýkmanýzý, kaybedilen zamaný telafi etmenizi istiyoruz. Özgürlük anlayýþýnýzýn sadece türbanla sýnýrlý olmadýðýný, çoðulcu demokrasinin gereði olan tüm hak ve özgürlüklere sahip çýktýðýnýzý, bunlarý belirli hedeflere ulaþmak için bir araç deðil, amaç olarak gördüðünüzü, laiklikten taviz verme, Türkiye'yi Batý'dan ve dünyadan uzaklaþtýrma niyetiniz olmadýðýný kanýtlayacak icraat bekliyoruz. Ve hatýrlatýyoruz! Ýçeride ve dýþarýda Türkiye'nin Batý'dan ve dünyadan uzaklaþtýðý izlenimini silecek, kaygýlarý giderecek tek yolun AB çýpasý olduðu" belirtilen bildirgede, þu görüþlere yer verildi: 7 DE AKP Hükümeti çözümsüzlük üretiyor Tokatlý belde belediyelerinin sakinleri Cumhuriyet Meydaný nda düzenledikleri eylemle belediyelerine sahip çýkacaklarýný haykýrdýlar. Kapatýlmasý gündeme gelen 46 Tokatlý belde belediyesinin baþkaný Cumhuriyet Meydaný nda bir basýn açýklamasý yaparak hükümetin bu haksýz uygulamasýna belde halklarý ile birlikte karþý çýkacaklarýný belirttiler in üzerinde belde sakininin katýldýðý eylemde sýk sýk Tayyip þaþýrma sabrýmýzý taþýrma, Belediye hakkýmýz söke söke alýrýz sloganý atýlýrken Halk kurdu padiþah yýkýyor gibi dövizler taþýndý. Eylemde konuþan Büyükyýldýz Belde Belediye Baþkaný Veyis Yarar, Hiçbir kanun uygulanmazken neden belediye kanunu uygulanýyor, çözüm yerine çözümsüzlük üretiyorlar diye konuþtu. Almus Dikili Belde Belediye Baþkaný Ömer Yeter ise Samsun da yapýlan AKP bölge toplantýsýnda kapatýlacak belediyelerin borçlu olduðu gerekçesinin öne sürüldüðünü hatýrlatarak, Tüm kapanacak belediyelerden daha fazla borcu olan Melih Gökçek in belediyesi kapatýlsýn. 2 DE Küreselleþme ve Siyasal Ýslam Barýþ ÝNCE - Önder ÝÞLEYEN (Birgün) (8) AKP'nin baþkent Ankara'daki Merkez Bankasý'ný Ýstanbul'a taþýma projesi, büyük sermaye ile arasýnda herhangi bir sorun olmadýðýnýn kanýtýdýr. Yine bu proje, AKP'nin büyük sermayenin ihtiyaçlarýný karþýlamak için çalýþtýðýnýn açýk bir göstergesidir. 4 DE internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Yörsan iþçisiyle dayanýþma büyüyor HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: DE

2 2 AKP Hükümeti çözümsüzlük üretiyor Murat Güneþ Bekir Atýlgan ise Bu yörelerin coðrafi, Beldelerin kapatýlmasýna karþý kültürel, ekonomik, sosyal yapýsýna Tokat ta yapýlan mitingde kapatmaya bakýlarak Danýþtay kararý ile belde izin verilmeyeceði vurgulandý. olmalarýna karar verilmiþtir. Þimdi bu krallýk Tokatlý belde belediyelerinin sakinleri zihniyetiyle ben yaparýmcýlýktan baþka Cumhuriyet Meydaný nda düzenledikleri nedir? Halk istemezse yapamazsýn dedi. eylemle belediyelerine sahip çýkacaklarýný 3 belde belediyesinden dokuzunun haykýrdýlar. kapatýlmasý söz konusu olan Reþadiye ilçesi Kapatýlmasý gündeme gelen 46 Tokatlý Cimitekke Belde Belediye Baþkaný Cavit belde belediyesinin baþkaný Cumhuriyet Gür ise Ýstanbul a vize uygulayacaðým Meydaný nda bir basýn açýklamasý yaparak diyen Baþbakan, belediyeleri kapatarak hükümetin bu haksýz uygulamasýna belde göçün yolunu açýyor þeklinde konuþtu. halklarý ile birlikte karþý çýkacaklarýný Her alanda mücadele belirttiler in üzerinde belde sakininin Basýn açýklamasýna destek amacýyla katýldýðý eylemde sýk sýk Tayyip þaþýrma gelen Tek Gýda-Ýþ Tokat Þube Baþkaný Suat sabrýmýzý taþýrma, Belediye hakkýmýz söke Karlýkaya Bizi üreten deðil tüketen bir söke alýrýz sloganý atýlýrken Halk kurdu toplum olarak yaþatmaya çalýþýyorlar. padiþah yýkýyor gibi dövizler taþýndý. Ýnsanlarýmýz büyük kentlere göçe zorlanýyor. Eylemde konuþan Büyükyýldýz Belde Her alanda mücadeleyi yükseltmeliyiz dedi. Belediye Baþkaný Veyis Yarar, Hiçbir kanun Belde belediyeleri yürütmesi adýna söz uygulanmazken neden belediye kanunu alan Almus Kýnýk Belde Belediye Baþkaný uygulanýyor, çözüm yerine çözümsüzlük Mustafa Gürsoy ise Anadolu insaný tüm üretiyorlar diye konuþtu. Almus Dikili dünya medeniyetlerinin yaþadýðý yaþam Belde Belediye Baþkaný Ömer Yeter ise standardýný ve insanca bir yaþamý hak ediyor. Samsun da yapýlan AKP bölge toplantýsýnda Onu ortaçað karanlýðýna sürüklemek isteyen kapatýlacak belediyelerin borçlu olduðu zihniyet elbet halktan yanýtýný alacaktýr gerekçesinin öne sürüldüðünü hatýrlatarak, ifadesini kullanarak ortak basýn metnini Tüm kapanacak belediyelerden daha fazla okudu. Daha sonra halktan ve belde belediye borcu olan Melih Gökçek in belediyesi baþkanlarýndan oluþan bir grup kapatýlsýn. Bu haksýzlýða karþý duracaðýz özelleþtirmeye karþý mücadelelerini sürdüren diye konuþtu. TEKEL iþçilerini ziyaret etti. Krallýk zihniyeti (Tokat/EVRENSEL) Turhal Ulutepe Belde Belediye Baþkaný 02/03/2008 Çevik kuvvet ekipleri günlerce giriþ çýkýþlarý panzerler ve barikatlarla kapatýyor. Aralarýnda 18 yaþýn altýndakilerin de bulunduðu 12 kiþi gözaltýna alýyor. 17 yaþýnda bir kýz çocuðu, kendisine bir polis copundan hatýra kalan 9 dikiþiyle yataðýnda yatýyor. Evinin balkonunda akþam yemeðini yerken kafasýnda gaz bombasý patladýðý için genç bir adam komada yaþam mücadelesi veriyor. Ayný korkunun okula göndermediði çocuklar, sokaklarda topla deðil kendilerine akþamdan atýlmýþ gaz bombalarýnýn kovanlarýyla oynarken, mahallenin üstünde gezen helikopterlere bakarak kendilerini, haberlerde izledikleri kara harekatýnýn içinde sanýyorlar. Ve bütün bunlar Ýstanbul Maltepe nin Baþýbüyük Mahallesi nde, TOKÝ, ellerinde tapularý ve vergi makbuzlarý olan mahalle sakinlerini kolayca evinden çýkartabilsin diye yaþanýyor. TOKÝ RÝCA EDÝYOR Ellerinde tapularýyla isyan eden insanlarýn evlerini gecekondu olduðu gerekçesiyle yýkmak isteyen TOKÝ, mahallelinin açtýðý itiraz davalarýn henüz yargý aþamasýnda olmasýna ve söz konusu arazinin kaygan yapýya sahip bir bataklýk olmasýna raðmen bir gecede þantiye kondurdu. Doðalgaz, elektrik, su, kanalizasyon hizmeti alan ve daha bir ay önce bütün sokak tabelalarý belediye tarafýndan yenilenen Baþýbüyük Mahallesi, þimdilerde gecekondu bölgesi olduðu gerekçesiyle yýkýlmak isteniyor. TOKÝ, polis coplarý ve gaz bombalarý eþliðinde mahalleliden evlerini terk etmesini rica ediyor. YASAL ÝÞLEMLERDE ÝNCE KIVIRMALAR Mahalle sakininin en az 30 yýllýk olduðunu söyleyen Baþýbüyük mahallesi Tabiat ve Çevreyi Koruma Derneði Baþkaný Adem Kaya, yaþanan süreci þöyle anlatýyor: TOKÝ burayý mesken olarak deðil, enkaz bölgesi olarak gösterdi. 400 dönüm arazide hiç gecekondu olmadýðýný söylüyor hatta daha sonra evrak üzerinde bu rakamý 900 dönüme çýkarttý. Haberlerde burada sadece 19 gecekondunun yýkýlacaðý söyleniyor ama bu yanlýþ; proje 1762 konutu kapsýyor. Ýnsanlar birleþmesinler diye önce tapusuzlarý, sonra tapu tahsis belgelileri daha sonra da tapu sahiplerini evlerinden çýkartacaklar. Sonra da bize yaptýklarý konutlardan daireler verecekler ama burayý enkaz bölgesi olarak gösterdikleri için bizim evlerimiz çok ucuza gidiyor ve biz geri kalan ömrümüzü TOKÝ ye borç ödeyerek geçirmek zorunda kalacaðýz. MÜLK ADALETÝN TEMELÝ OLDU Mahallelerini kuþatan çevik kuvvet ekibini göstererek Biz Filistin olduk, bunlar Ýsrail oldu 4 Mart 2008 Salý Ufuk Uras söz verdi ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Baþýbüyük halkýný ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Uras, barýnma hakkýnýn temel insan hakký olduðunu belirterek konuyu Meclis e taþýyacaðý sözünü verdi. Kentsel dönüþüm savaþlarý diyerek söze baþlayan Lütfi Sel, Günlerdir burda polisin þiddet ve tacizlerine maðruz kalýyoruz ve kendimizi ana haber bültenlerinde provokatör olarak izleyince daha da þaþýrýyoruz çünkü çok belli bir maðduriyetimiz var. Polisler kýzlarýmýza küfür ediyor, taciz ediyor, çocuk yaþýnda evlatlarýmýz cop darbeleriyle eve dönüyor. Ýlk gün çýkan çatýþmada 4. kattaki evinde yemek yiyen Erdal arkadaþýmýz kafasýna isabet eden gaz bombasý yüzünden komaya girdi. Suçu evine gitmek olan 17 yaþýndaki bir kýzýmýzýn kafasýnda 9 tane dikiþ var. Bilerek öncelikle çocuklarý ve kadýnlarý hedef alarak bizim elimizi kolumuzu baðlýyorlar. diyor. 50 SÝ TAYYÝP ZAMANINDA YAPILDI Baþýbüyük Mahallesi ndeki evlerin meþruluðunu kazanma ve kaybetme sürecini anlatan Necmettin Altay, Buralarýn yüzde 50 si Tayyip Erdoðan ýn Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný olduðu dönemde tamamlandý. Tayyip Bey in emriyle Maltepe Merkez Cami sine 5 ton demir baðýþladýk ve son tuðlalarýmýzý bu þekilde koymamýza izin verdiler. Bize burada yýkým olmayacak denmiþti. Biz gerekli iþlemleri yaptýk, vergilerimizi verdik, devlet buraya su, elektrik, doðalgaz getirdi. Madem buralar kaçaktý, yýkýlacaktý o zaman neden biz bu hizmetleri aldýk. Baþbakan burdan oy almak için onay verdiði evlerimizi þimdi TOKÝ ye gözðnü kýrpmadan peþkeþ çekiyor. AKP ye genel seçimlerde bu mahalleden yüzde 72 oy çýktý, ama çok piþmanýz ve yapýlacak yerel seçimlerde buradan AKP'ye tek bir oy bile çýkmayacaðýný duyuruyoruz. diyerek kendilerini evsiz býrakmaya uðraþan yetkililere ateþ püskürüyor.,, Uras tan Baþýbüyüklülere söz ÖDP Genel Baþkaný ve Milletvekili Ufuk Uras, Kentsel Dönüþüm projesi kapsamýnda yýkým tehtidiyle yaþayan Baþýbüyük halkýný ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Uras, konuyu Meclis gündemine taþýyacaðý sözünü verdi. Toplantýya ÖDP Ýstanbul Ýl Baþkaný Sinan Tutal da katýldý. Uras "Tereciye tere satmaya gerek yok. Hepýmýz kentsel dönüþüm projelerinin kimler tarafýndan hazýrlandýðýný biliyoruz. 5 yýldýzlý otellerde hazýrlanan bir projedir Kentsel Dönüþüm projesi. Buralarda yaþayan, buralarda hayatý kuran kadýnlarýn gençlerin nasýl bir yaþam istediklerini ancak sizler bilebilirsiniz. Hiçbir yetkili beledýye, devlet, emniyet Baþýbüyük halkýnýn taleplerini görmezden gelemez" dedi. SemÝn Sezerer-Onurkan Avcý BÝRGÜN 01/03/2008 SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: Hasan Danacý satýlýktýr. Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Otel Ýnþaatý Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 638m2 634m2 Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi Tel: HACIBEKTAÞ 643m2 587m2 626m2 617m2 609m2 610m2 SATILIK ARSALAR Çep: Tel:

3 4 Mart 2008 Salý ELEÞTÝRÝYE AÇIK OLABÝLMEK Son günlerde Özelde ve Türkiye'de yaþanan olaylara bakýnca insanlarýmýzýn kültürel, akademik seviyeleri uymayan, yaptýðý görev, bulunduðu kariyerlerine, bakmadan haklarýnda yapýlan eleþtiriye karþý tahammülsüzlüklerini öfke ile dile getirmelerine þahit oluyoruz. Hatta koca koca baþbakanlarýn çýkýp öfke ile hitabeti birbiriyle iliþkilendirmeye kalkýþmasý gibi çok fazla örnekleyeceðimiz hoþgörüsüzlük davranýþýn itibar gördüðü tehlikeli bir dönemece girdiðimizi gözlemliyorum. Eleþtiriyi çamur atma sanýp eleþtiri yapanlar kadar eleþtiriye karþý tahammülsüzlerini sergileyenler arasýnda bence hiç bir fark yok. Bu tür atýþmalarý gazete ve dergilerde çeþitli web sayfalarýnda hatta naklen televizyonlardan örneklerini sýk sýk görmemek artýk mümkün deðil. Bu konuda kendi özelimize gelecek olursak sitemiz yazarlarýndan Nafiz UNLÜYURT'un son yazýsýnda bu konuya bir baþka þekilde deðinmesi kendisini insafsýzca eleþtiren bir dostuna olan cevap yazýsýndaki sitemi okurken Anadolu Erenlerinin bu topraklarda yaþarken kendi coðrafyasýnda býraktýðý izi insan suretinde görmeme bir daha sebep oldu. N.Ü'nun o kadar kötü suçlanmaya, bir o kadar aðýrbaþlýlýk ve geçmiþe yaþanmýþa, arkadaþlýðý, emeðe saygýyla cevaplamasýný okumak beni çok mutlu etti. Hoca kendisine eleþtirinin ama eleþtirirken de insaf göstermeyen tahammülsüzlük sergileyen yaklaþýma karþý verdiði cevaplardaki olgunluk, insan sevgisi ve engin Anadolu insaný olma ve Bektaþi aðýrbaþlýlýðý hakkýnda doðrusu söyleyecek doðrusu sözcük bulamýyorum. (iyi ki varsýnýz hocam diyorum.) Bu anlamda önümüzde kýlavuz olup, yolumuza ýþýk tutuyorsunuz hocam. Öte yandan tahammülsüz sýnýrlarýnda derebeylik yapan güruh ise ben dersem o mantýðý ile IV murat misali kelle alma yolunda. Nedir bu hiddet bu celal Baþkanlarým sayýn beyefendiler. Sizden Kaçan mý var ki bu kadar soluksuz kalmýþsýnýz. Topu topu 100 m2 lik HB. Belediye meydanýnda mevzilenip Makineli tüfek misali kurþun yerine çamur atan silahlarýn aðýrlýðýmý sizi bu kadar soluksuz býraktý yoksa, aldýðýnýz zevkmi attýðýnýz çamurdan soluksuz. Ýnsanlar kendi yaptýklarýnýn baþkalarý tarafýndan her zaman onaylanmasýný hatta birazda poh pohlanmasýný istiyor bekliyor olabilir bu husus bir yere kadar insani bir davranýþ olarak anlaþýlabilir ama bu iþ için insan dalkavuk tutarsa ortada bir yanlýþ var demektir. Bu tip insanlar ne zaman bir eleþtiriye maruz kalýyorlar hemen savunma mekanizmasý ile karþý saldýrýya geçiyorlar. Halbuki muhalefet olmadan özgür eleþtiri olmadan daha iyiyi güzeli yaratma becerisi ancak doðru bir eleþtiri ile mümkün olduðu açýk bir husus. Eleþtirel bakýþ bir beðenmemenin aracý deðil aksine eksiklerin görülmesini bir fýrsat olarak algýlamak gerekir. Ben ne yapsam o doðrudur benim doðrularým her zaman doðrudur gibi bir mantýk ile hareket etmek ancak megaloman bir ruh yapýsý ile açýklanabilir. Ayný kulvarda demokrasi mücadele veren diðer insanlarý görmezden gelip, onlara yok saymak onlarýn fikir ve sözcülerini dinlemeye dahi tahammül edememek ne yazýk ki yukarýdaki teþhisi bir anlamda örneðinde haklý kýlýyor. Türkiye'de her hangi bir belediye resmi web sayfasýný açarsanýz açýn kendi kasabalýsý ile kendi kasaba tüccarý ile belediye çalýþaný ile kavgalý bir baþka zat daha göremezsiniz. Türkiye'de böyle bir daha örnek yok. Her þeyi bilen her konuda söyleyecek sözü olan adam olmak deðil önemli olan önemli olan aklý selim adam olmak, baþkalarýný dinleyen feyz alan geçmiþi ve yaþanýlanlarý ders edinmiþ, kiþi haklarýna saygýlý, baþkalarýnýn hakkýný önemseyen kasabalýsý ile çalýþaný ile esnafý ile küs dargýn olmayan adam olmamak gerek. Yoksa kendini vaz geçilmez sananlardan geçilmiyor mezarlýklar bilindiði üzere. Hacýbektaþ Belediye Web sayfasýný açýn bir bakýn ona cevap buna cevap þu nerde bunu ne yaptýn, kaç koyun kaçýrdýn kaç inek yakaladýn böyle bir web sayfasý olur mu böylesine önemli bir belediyenin vizyonu bu olur mu. Allah aþkýna soruyorum Serçeþmede geyik ile aslaný iki yanýnda taþýma sembolizmi kendisine yakýþtýrýlmýþ HACIBEKTAÞ VELÝ diyarýnda bu çatýþma dolu web sayfalarý Hacýbektaþ Yerel Yönetimine vizyonu ile baðdaþýyor mu? Halk çatýþan deðil kendisiyle barýþýk, sövme, yerme sözcükleri deðil barýþ ve kardeþlik mesajlarý içeren sayfalar ve bu sayfalara yakýþan yöneticiler istiyor artýk. Almanya'dan Fransa'dan HB Belediye sayfalarýna girenler senin esnafla kavganý, senin kurban kovalamaný þunu bunu yalanlamalarýný, esnafla çatýþmaný okumak zorunda mý, acaba gelmek görmek isteði o Serçeþmeyi o beldeyi özletecek gelme aþkýný körükleyecek içerikte mi olmalý yoksa sövme yerme içerinde mi olmalý.. Bu mudur belediyecilik sözde alýnan yýlýn belediye baþkaný ödülü içeriði kavga menþei uzlaþmama edebiyatýmý. Buradan yapýlacak çaðrý þu Baþkan bey lütfen web sitenizi düzeltin. Diðer yandan; Mahsuni Þerif anma etkinlikleri var yakýnda Belediye 2 ay önceden duyuru yapmýþ bu çok güzel. Ama Mahsuni'ye bu millet türküsünde avazýnda paylaþýrken Belediye niye yine bildik kutlama peþinde. Mahsuni H.B. Belediyesine malzeme olmak için mi seçti vasiyetinde Hacýbektaþ'ý. Niçin bu ozaný anma günü büyük bir anma töreni düzenlemek maksadý ile sevenlerinin baðrýnda oluþturacak bir geniþ katýlýmlý bir organizasyon komitesine iþi býrakýlmaz ayný düþünce HB veli þenliklerinde de gösterilmez. Bu konuda çok þey yazýldý çizildi. Nafiz Hocanýn yazýsýnda vardý HAYOKDER'in kuruluþu amacý.fakat görüyorum ki bu senede aynýsý yaþanacaðýna eminin HB þenlikleri düzenleyiciliði yine HAYOKDER'e býrakýlacaktýr. Alevi Bektaþi Çizgisinde Yüksek öðretim Gençliðine Yardým Derneði (Hayokder)bu güveni bu yetkiyi nasýl aldýðý hiç de muamma deðil. Sadece yöneten yönlendirene bakmak kafi. Dar kafayla dik kafa arasýnda fark olmadýðýndan ikisinin birleþmesinden ancak ucube kafa çýkar ki bu, bu senede tekrarý ile farklý olmayacak sýrasýyla Mahsuni Þerif anma gününde, takiben HAYOKDER HB Belediyesi ortak etkinliði aþure gününde ve Hacýbektaþ törenlerinde ayný zihniyet kendini tekrar edecek, en iyi ben bilirim en iyi ben yaparým düþüncesi oluþan söbü kafayý bu yýl bol bol görme þansýnýz olacak, sakýn ama sakýn þaþmayýn ha. Bir baþka bakýþ açýsýyla söze devam edecek olursak ; Bizlere düþen insanlarý yapýcý olmaya, dostluðu kardeþliði örgütlemeye pekiþtirmeye sebep olacak yolda kýlavuz olma kýlavuz olamadýðýmýz yerde yol arkadaþý olmaktýr. Bu sayfalardan bir defa daha sesleniyorum. Birlikten kuvvet doðar sen ben bizim oðlandan vaz geçelim. Hacýbektaþ ý, Serçeþmeyi kalbine iz düþürmüþ milyonlarýn gözü kulaðý bizde. Gelin bu seneyi düþman çatlatma yýlý ilan edip öncelikle büyük halk Ozaný Mahsuni'nin ölüm yýlý dönümünden baþlayarak iri ve diri olmanýn bir olmanýn yolunu açalým, Alevileri Bektaþileri temsil eden tüm kardeþlerimizi kardeþ örgütlülüklerimize kucak açalým onlarý bu þenliklerde temsiliyet esasýna göre yer verelim onlarýn kalbindeki Hacýbektaþ sevgisini öldürmeyelim.bize yakýþan budur. Onu þöyle bunu böyle demek bizim felsefemize yakýþmýyor. Gün Ýnsafsýzca Alevi Bektaþi örgütlülükleri suçlamaktan sen iyi derneksin sen kötü federasyonsun demekten vaz geçip, bir olmanýn diri olmanýn dolu olmanýn günü Anadolu olmanýn günü lütfen bu keyfini bize yaþatýn. Zafer KÖKVER Aleviler Tr Haber Alevi Bektaþi Haber Merkezi Genel Yayýn Yönetmeni KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Korkmaz ZENGÝN SATILIK EV 103 Evler de 470 m2 arsa içerisinde 100 m2 ev (havuzlu) ve Tandýr Evi sahibinden uygun fiyata satýlýktýr. MÜRACAAT Tel: Çep: Sulucakarahöyük- HACIBEKTAÞ- Karaburna belediyesinin gazetemize gönderdiði basýn açýklamasýný yayýnlýyoruz. En Baþarýlý Belediye Baþkaný Ödülü Karaburna Belediye Baþkaný Sayýn Yusuf KOÇAK'A Verildi. Nevþehir Kapadokya Fib Haber ajansý tarafýndan uzun zamandýr yapýlan büyük araþtýrma inceleme ve mahallinde yapýlan tespitlerle, Nevþehir genelinde en baþarýlý Belediye Baþkanlarý, Bürokratlar, Yatýrýmcýlar, Ýþ adamlarý ve Hayýrseverlerin tespiti, büyük bir titizlikle tamamlanarak, tarihinde, Nevþehir Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen, çok sayýda davetlinin katýldýðý bir törenle, birbirinden önemli hizmetleri gerçekleþtiren, örnek çalýþmalara imzasýný koyan Belediye Baþkanýmýz Sayýn Yusuf KOÇAK, En Baþarýlý Belediye Baþkaný seçilerek, Nevþehir Valimiz Sayýn M. Asým HACIMUSTAFAOÐLU, Ödülünü Takdim etmiþ oldu. Ödül töreninde, bir konuþma yapan, çok sayýda Baþarý ödülleri alan Belediye Baþkanýmýz Sayýn Yusuf KOÇAK, "Bu ödülü almak güzel bir duygudur, ancak bu ödülün gerçek sahipleri, bizlere her zaman destek olan, Hükümetimiz, BASIN AÇIKLAMASI Valimiz, Kaymakamýmýz, Milletvekillerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Personellerimiz ve Güzel Karaburnalý Vatandaþlarýmýzýn bizlere vermiþ olduðu desteklerle, bu Baþarý Ödülü alýnmýþtýr" diye katkýsý olanlara Teþekkür ederken, bu organizasyonu, bu tespitin yapýlmasýnda emeði geçen, Kapadokya Fib Haber Ajansýna Teþekkür ederek, anlamlý bir gün yaþanýrken, Belediye Baþkanýmýz bir Baþarý ödülü daha almýþ oldu. Çok daha baþarýlý hizmetler gerçekleþtireceðine inandýðýmýz Baþkanýmýz Sayýn Yusuf KOÇAK'ý, Bizlerde tebrik ediyoruz. Ayrýca anlamlý gecede Güzel Sunumuyla herkesin beðenisini kazanan yýllarýn tecrübeli Sunucusu Zeynep KÖÞKER, Türk Müziðinin ünlü sesi Gülden KARABÖCEK, 'Hayalin Ýçin Söyle' Star Tv Yarýþma Programý Birincisi Âdem ÇELÝK ve Rock Müziði sanatçýsý Yankýr, söyledikleri güzel parçalarla, Programý renklendirmiþ oldu. Emeði geçen herkese Teþekkür ediyoruz, Baþarýlar diliyoruz.

4 Prof. Dr. Aziz KONUKMAN: Cemaat iliþkilerine kaynak yerel yönetimlerden geliyor AKP'nin baþkent Ankara'daki Merkez Bankasý'ný Ýstanbul'a taþýma projesi, büyük sermaye ile arasýnda herhangi bir sorun olmadýðýnýn kanýtýdýr. Yine bu proje, AKP'nin büyük sermayenin ihtiyaçlarýný karþýlamak için çalýþtýðýnýn açýk bir göstergesidir. AKP'nin son günlerde türban tartýþmasýný gündeme getirmesi bir anlamda yerel seçimlere yönelik bir yatýrým olarak görülmeli. AKP'nin bugün yaptýðý iþleri daha rahat yapmasý þimdi yerel yönetimlerde de daha etkin olmasýna baðlý. Yazý dizimizin bugünkü bölümünde Dünya ekonomisinin yaþadýðý krizi, Türkiye'nin bundan nasýl etkileneceðini, AKP'nin neoliberal düzenle iliþkisini tartýþtýk. Cemaat iliþkileri ile liberalizm iliþkisini Prof. Dr. Aziz Konukman'a sorduk.»dünya ekonomi ABD krizini yaþadý, bu krizin bundan sonra etkisi nasýl olacak? 2006'nýn ikinci yansýnda konut piyasasýnda yaþanan bir kriz oldu, daha önce de bir þiþkinlik vardý, o söndü ve fiyadarda þiþkinlik oldu. Öyle olunca kredi kullananlar bu kredileri geri ödeyememeye baþladý ve mülkiyet transferi söz konusu oldu. Konut kredisini ödemeyenler mülkiyet devrine mecbur kaldý, böyle olunca da bankalar olaya el koydu. Bankalara býrakýlan konut sayýsý çok büyük; bu ayný zamanda fiyatlarý da çok düþürüyor. Bankalarýn çoðu, ne kadar alacaðý varsa o deðere satmaya razý oldu, ancak yine de alýcý bulamadýlar. Bu durum özellikle kredi veren fon sahiplerini sýkýntýya soktu. Bunlarýn bir kýsmý, bankacýlýk sektörünün kendi içinde oluþmuþ tüzel kiþilikler bir kýsmý da bankalar dýþýnda sýrf bu amaçla oluþturulmuþ tüzel kiþiliklerdir. Piyasalardaki ortaya çýkan panik, bu fonlara para yatýran yatýrýmcýlarý bu fonlarý geri çekmeye itmiþtir. Dolayýsýyla ipotekli konut kredisine yatýrým yapan fonlar bundan olumsuz etkilendiler ve piyasalarda kriz ortaya çýktý. Bu bildiðimiz anlamda konut piyasasý deðil, bir konut var ama ayna zamanda fon saðlayan yüzlerce kâðýt var. Bu piyasanýn temel özelliði gelir garantisi olmayanlarýn da teþvik edilerek sisteme dahil olmasýnýn saðlanmasýdýr. Riskin boyutunu kimse tahmin edemiyor, klasik bir durum olsa ev sahibi var kredi kullanmýþ ödemeyince ipotek koyulmuþ gibi deðil türev piyasalar çok daha karmaþýk ve riskli. Haziran 2007'de bu tür krizlere yatýrým yapan iki büyük fon battý bu durum küresel piyasalardaki endiþeleri daha da arttýrdý ve borsalarda ciddi bir panik yarattý. Ardýndan temmuzda benzer sorun Avustralya'da görülmeye baþlandý orada da iki fon battý, temmuzdan sonra sorun Avrupa'ya taþýndý. Almanya'da bir fonun devlet tarafýndan karþýlanmasý saðlandý, Fransa'da bir bankaya ait üç fonun iþlemi durduruldu. Geliþmekte olan ülkelerden para çýkýþlarý yaþandý. Aðustos'un ikinci yarýsýnda yüksek riskli ipotekli konut kredilerindeki sorununun baþka bölgelere yayýlmasýný engellemek için bütün dünya merkez bankalarýnýn öncülük ettiði müdahale ile piyasalarýn nakit ihtiyacý karþýlamaya çalýþýldý. Böylece kriz yatýþmýþ ve ilk þok atlatýlmýþ oldu. Piyasaya kamu müdahaleleri ile biraz yumuþamýþ görünen kriz, geçtiðimiz günlerde günlerde, açýklanan büyük boyutlu bilanço zararlarý ile, yeniden alevlendi. Dolayýsýyla bu bilançolar ipotekli konut krizinin en çok fýnans sektörü vurduðunu gösteriyor. Krizin reel sektöre etkisi ABD ile sýnýrlý kaldý. Ancak, baþta ABD olmak üzere dünya piyasasýnda gerileme devam ediyor. Krizi atlatabilmek için bir paket sunuldu, pakette küçük iþletmelere ve halka yönelik vergi teþvikleri öngörülüyor, bir nevi satýn alma gücü gerileyen tüketicileri yeni talep yaratýcý giriþimler bunlar. Bir de ABD Merkez Bankasý faizleri indirdi. Ýlginçtir tüm bu tedbirlere raðmen en azýndan haberin kendisi bile olumlu etki yaratmasý beklenirken, beklenen yatýþma gerçekleþmedi. Burada ilginç bir nokta var, Küreselleþme ve Siyasal Ýslam City Grup ve benzeri kuruluþlarýn zarar etmesinin ardýndan özellikle Körfez ve Güney Asya'dan bazý kamu fonlarýnýn buralara kaydýðýný görüyoruz. Bu müdahale sonrasý, Financial Times, devletçilik geliyor diye manþet atmýþtýr. Bu baþlýk olumlu bir vurguyu deðil aksine korkuyu içermektedir. Çünkü bu krizle birlikte, güne kadar devleti ekonominin dýþýna itilmesini savunan, bütün regülâsyonlarý tasfiye etmeyi öngören neoliberal ideolojinin önde gelen ülkeleri, ideologlarý regülasyondan söz etmeye baþladý. Eðer bu regülâsyonlar olmazsa piyasalar ciddi biçimde tökezleyecek. Ýlginçtir neo liberalizmin hegemonyasýnda yaþanan kriz hükümet müdahaleleri ile aþýlmaya çalýþýlýyor. Bu krizin Türkiye'ye yansýmasý nasýl olacak? Türkiye'nin iktisat politikalarýný oluþturulan, bu krizin yansýmalarýnýn olmayacaðý düþüncesindeler. Buna da, dünyada artýk bir ayrým süreci var, ABD ekonomisindeki olumsuz geliþmeler artýk geliþmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemeyecektir, diye açýklýyorlar. Dünya artý küçük köy oldu diyen ideoloji; kriz çýktýðýnda dünyanýn köy olduðu söylemi bir kenara atýlýp ne olursa olsun etkilenme olmaz diyorlar. Yani nimetler daðýtýlýrken herkes bundan olumlu etkileniyor, külfeder olduðundan bundan kimse etkilenmeyecek öngörüsü son derece çeliþkili bir durum. Hangi yorum yapýlýrsa yapýlsýn, Türkiye bu süreçten hemen etkilendi. Sýcak paranýn bir bölümü Ýstanbul menkul kýymetlerdeki yabancýlar ait fonlar hýzla çözülmeye baþlandý. Ayrýca, sýcak para çýkýþý olmamasý sorunsuz olacaðý anlamýna gelmez, giriþinin olmamasý da önemlidir. Türkiye ekonomisinin büyümesi büyük ölçüde bu giriþlerle baðlantýlý. AKP'nin bugüne kadar hazýrladýðý ekonomik programýn hepsinin sil baþtan revize edilmesi gerekiyor. Bunun da nedeni þu, AKP sürekli yola devam sloganlarýný atmýþtý, yola devam yola bir pürüz yoksa eski politikalara devam demek. Ama görülüyor ki olumlu konjonktür 2008'e devam etmeyecek, dolayýsýla istenilse de bu mevcut politikalar sürdürülecek. Ýþte bu süreç o kadar etkili oldu ki dikkatlerin baþka bir yana kaydýrýlmasý gerekiyordu türban bunun örtme aracý oldu. AKP, kendi dayandýðý Ýslami sermayenin de büyük sermayenin de ve de uluslar arasý sermayenin ihtiyaçlarýný ayný zamanda bir bütünlük içerisinde karþýlýyor, bu iliþkiyi nasýl tanýmlayabiliriz? AKP'nin son olarak Merkez Bankasýný Ýstanbul'a taþýnma, projesi büyük sermaye ile arasýnda sorun olmadýðý, AKP'nin büyük sermayenin ihtiyaçlarýný karþýlamak için çalýþtýðýnýn bir göstergesi. Baþýndan beri de Barýþ ÝNCE - Önder ÝÞLEYEN (Birgün) (8) böyleydi zaten. AKP ile birlikte gündeme gelen ise, AKP'nin kendi dayandýðý iliþki aðý içerisinde, bugün büyük sermaye gruplarý arasýna girecek yeni gruplar oluþturmuþ olmasýdýr. Daha önce olmayan, ne olduklarý bilinmeyen gruplar bunlar. Büyük sermaye bundan fazla rahatsýz deðil, ancak bu büyüme ve dahil olma sürecinin kendi kontrolü altýnda gerçekleþmesini istiyor. Sorun noktasý olarak burasý ele alýnabilir yani; bu büyük sermayenin istediði gibi mi devam edecek yoksa farklý bir yöntem mi gündeme gelecek. Diðer bir konu da, AKP'nin destek aldýðý cemaat iliþkilerini ayakta tutan sermayeye kaynak transferi. Bu ise yerel yönetimler üzerinden gerçekleþir. Merkezi bütçeden kaynak tahsisi daha çok büyüklere yönelik, yerel bütçe üzerinden küçük sermayeye kaynak transferi ve bunun neler olduðunun kaydý yok. Bilinenler, yapýlan çeþidi yardýmlardan ibaret bunun dýþýnda kaynak nasýl aktarýyor, bunlar daha çok AKP'ye destek veren halk yýðýnlarý ile ilgili. Oradaki bütün alt yapý iþlerinde yeni oluþan gruplarýn pay aldýðý çok açýk. Burada bildiðimiz piyasa mekanizmasý çalýþmýyor, ciddi politik kaynak tahsisleri var. AKP'nin son günlerde türban tartýþmasýný gündeme getirmesi bir anlamda yerel seçimlere yönelik bir yatýrým olarak görülmeli. Çünkü, AKP'nin bugün yaptýðý iþleri daha rahat yapmasý ve iktidarýný güçlendirebilmesi þimdi yerel yönetimlerde de daha etidn olmasýna baðlý. Bu ayný zamanda kendi dayandýðý iliþkileri de güçlendirecek ve etkinliðini arttýracak güçlü bir hamle olacaktýr. AKP þimdi kendi tabanýna bir mesaj verdi, ne kadar güçlenirsek sorunlarý çözme iradesine o kadar sahip oluruz dedi ve yerel seçimleri hedef olarak gösterdi. Büyüme bu dönem sihirli sözcük haline geldi, ancak bunun topluma olumlu bir yansýmasý pek görünmüyor... Çünkü büyüme istihdam yaratmýyor. Yani istihdam dostu bir büyüme söz konusu deðil. Burada þunu görüyoruz: emeðin aþýrý çalýþtýrýlmasýndan, nispi artýk deðerin artýrýlmasýna dayalý bir büyüme söz konusu. Dolayýsýyla bir iþletmede ayný iþçiyle daha fazla çýktý üretilebiliyor. Yani emeðin verimliliði çok yükseltilebiliyor. Bu tabii, burjuva iktisatçýlarý tarafýndan olumlu bir geliþme olarak deðerlendiriliyor. Ama Marksist bir yaklaþýmda bu emeðin veriminin artmasý aslýnda nispi artýk deðerin artmasý anlamýna geliyor. Yani, emekçilerin nispi olarak daha fazla sömürülmesi anlamýna geliyor. Nitekim bu reel ücretlerin seyrine de ciddi bir etkisi oluyor. Örneðin reel ücretlerin geliþimine bakarsanýz hep verimliliðin altýnda kaldýðýný görüyoruz. Yani bu büyümeden emekçilere yönelik hem fiyatlar açýsýndan hem ellerine geçen ücretler açýsýndan olumlu bir yansýmasý olmuyor. Yani ekonomideki büyüme çalýþanlara yansýmýyor. Hem kamu çalýþanlarýna hem de iþçilere yansýmýyor. Çünkü reel ücretler geriliyor. Hem de istihdama yansýmýyor. Yani ekonomi büyürken iþsizlik de bununla birlikte büyümeye baþlýyor. Dolayýsýyla biz buna fakirleþtiren büyüme ya da yoksullaþtýran büyüme diyoruz. Hem çalýþan kesim yoksullaþýyor, hem de üretim sürecinin dýþýnda kalan kesimler yoksullaþýyor. Ýþte burada bu modelin hemen önlem alýcý tedbirleri gündeme geliyor. Dünya Bankasý burada ortaya çýkan yoksulluðu yönetmek için kendi bünyesinde yoksulluk departmaný kurdu. Dikkat edin, yoksulluðu yok etmek denmiyor, yoksulluðun azaltýlmasý yoksulluðun yönetilmesi deniyor. Dolayýsýyla burada eðer sistem bir yoksulluk üretiyorsa hemen dünya bankasý devreye giriyor. Bir takým krediler eskiden hibeydi 4 Mart 2008 Salý bunlar þimdi bizatihi o hükümetin faizle karþýladýðý bu paralarýn alýnmasý ortaya çýkýyor. Çocuk baþýna yardýmlar veriyorlar Dünya Bankasý bu yaraya pansuman tedavisi yapýyor. Ama dikkat edin yaranýn kendisi hiçbir zaman tedavi olmuyor çünkü öyle bir derderi yok, sadece yoksulluðu yönetiyorlar. Tansiyonun çok fazla düþmesini engelliyorlar. Bu arada sosyal dayanýþma fonu devreye giriyor iller özel idaresi ve vakýflar kanalýyla daðýtýlýyor. Bunlar resmi yöntemler. Bir de bunun dýþýnda AKP'nin gayri resmi yöntemleri de var. Vakýf, cemaat örgütlenmeleriyle dünya bankasýna benzer bir yaklaþýmla ki Ýslami formata da çok uygun. Dünya Bankasý'nýn yaklaþýmýyla Ýslami format çeliþmiyor. Çünkü Ýslamiyette de yoksulluk sistemin bir parçasý. Yani zaten hep o durumu iyi olanlarýn arkasýna dönüp durumlarýna þükredebilmesi için var olmasý gereken bir olgu. Yoksulluk zaten yok olsa durumlarýn þükredemeyecekler. Onlarý gördükçe birileri durumuna þükrediyor, tanrýsýna daha baðlanýyor. Dolayýsýyla yoksulluk bizatihi Ýslamiyetin sistemin içinde doðal gördüðü bir durum. AKP aslýnda bir kýsmý dünya bankasý kriteri içerisinde daðýtýlan bir kýsmý ise yerel otoriteler de dahil kendi mekanizmalarýný kendisinin kurduðu sistem aracýlýðýyla çok ciddi anlamda bir iane sistemi yani yardým daðýtan bir devlet modelini inþa etmiþ oldu. Bu bildiðimiz klasik sosyal devlete alternatif olarak geliþtirilmiþ bir model. Biliyorsunuz sosyal devlet de yoksullarý önemser. Ama o da aslýnda bir yoksulluk yönetimidir. Yoksulluk yönetimidir ama bütçe sistemi aracýlýðýyla. Bildiðimiz vatandaþtan vergi alýnýr kamu hizmetlerine dönüþtürülür. Eðer yoksulluk varsa bu yoksul kesime sosyal yardým olarak geri döner. Nasýl yol yapýmý için para veriliyorsa nasýl okul için bir para gidiyorsa burada da sosyal hizmedere çocuk esirgeme kurumuydu þuydu buydu bütçe kanallarýyla sosyal devletin gereði bu iþler çözülüyor. * * * 'Haklar temelinde bir müdahale iþçi sýnýfýnýn vereceði mücadeleye baðlý' Neo-Iiberalizm böyle sürdürülebilir mi? Hükümet müdahaleleri, sermayenin dünya ölçeðinde kurtarýlmasý olarak devreye girecek. Sermayenin kendi arasýndaki yeniden yapýlanmayý sancýsýz gerçekleþtirmeyi mümkün kýlacak. Piyasalar iþlemiyor devlet gelsin bir þekilde girsin politikalarý kaçýnýlmaz olarak emeðe dönük regülâsyonlarý da zorlayacak. Sendikalar, emek örgütleri kendilerinin lehine bir takým kazanýmlar elde edebilir. Ciddi bir talep yetersizliði varsa, bu çýkýþý sermaye kendisi yapamýyorsa bunu kapitalistler tek tek aþamýyorsa, kamuyu yeniden çaðýrmak anlamýna gelir. Sermayenin kendi arasýndaki kavgayý minimum düzeyde tutarak aþan devlet müdahalesi. Otuz krizinde Keynes'in devleti çaðýrmasý da böyle gündeme geldi, refah devleti uygulamalarý ise 45'den sonra gündeme geldi. Siz bir kez kamuyu çaðýrdýðýnýz zaman sýrf sermayenin kendi içindeki sorunlarý düzenlesin diye çaðýramazsýn, rövanþ almalar gündeme gelebilir. Ýdeolojik düzeyde bir kýrýlma olmasýný olumlu deðerlendiriyorum. 150 milyar dolarlýk pakette de görülüyor, para daðýtýyor, iktidar sorununu çözüyor. Ama asýlýnda kapitalizmin kendi sorunun çözüyor, bu arada da emekçiler de de nemalanma oluyor. Ama bu emekçileri bir hak iadesi ya da sosyal haklarýn iadesi deðil, palyatif bir çözüm olarak, insanlara alým gücünü yükseltmek için para daðýtýyorsunuz demektir. Sisteme ianeci bir müdahale, haklar temelinde bir müdahale o iþçi sýnýfýnýn vereceði mücadeleye baðlý. Dünya ekonomisinin krizi, olumlu bir boyutu da gündeme getirdi. ( Devam edecek )

5 4 Mart 2008 Salý Yaþlandýkça Bahar iken güze döndüm Yaþlandýkça yaþlandýkça Kumaþ iken beze döndüm Oðlun kýzýn güçlendirir Aylar geçer yýllar yürür Bütün dertler seni bilir Uçar gider hayallerin Taksim olmuþ olan malýn Yeþermez budaðýn dalýn Gazellenmiþ dala dönen Pilin biter yanman sönen Koltuk deðneðine binen Diþ eksilir saç dökülür Kulak duymaz bel bükülür Gözlere perde çekilir Sen çevrene uymazsýn Kazancýný yiyemezsin Gelin torun diyemezsin Her yaptýðýn kusur olur Kazancýna hep el konur Sözün geçmez çaren kurur Bakým hizmetin zorlaþýr Yakýn dostlar uzaklaþýr Uykun kaçar sabah ýþýr Doðrularý eðri görün Ýniþ yolu yokuþ görün Vücut titrer her gün erin Ali Turab bak ne zaman Peþimizde ecel her an Doktor ilaç olmaz derman Ali ÖZCÝVAN Derviþ sofralarý kitap oldu Tasavvufta yeme içme kültürü ve sofra adabý, yemek yazarý Sahrap Soysal tarafýndan kitap haline getirildi. Doðan Kitap tan yayýmlanan çalýþma, "Derviþ Sofralarý" adýný taþýyor. "Mevlevilikte kaþýðýn tabaðýn saðýna konduðunu, çukur kýsmý sofranýn üstüne gelecek biçimde ters kapatýldýðýný, buna da kaþýk niyazda dendiðini, Alevilik ve Bektaþilik te ise kaþýðýn çukur kýsmýnýn yukarý baktýðý zamanlarda "kaþýk duada" dendiðini biliyor muydunuz? Ayrýca, Ahilikte suya bir tutam tuz atýlýp "bu þeriattýr", bir tutam daha atýlýp "bu tarikattýr", üçüncü tutamdan sonra da "bu hakikattir" dendiðinden haberiniz var mý? Yeþilliklerin þeytaný kovduðunu, çalýþkanlýðý sembolize eden suyun kini ve hasetleri söndürdüðünü, tuzun dengeyi ve ölçüyü simgelediðini, pilav ile helvanýn törensel bir yiyecek olduðunu anlatýyor Sahrap Soysal son kitabýnda. Atatürk ün Sesi Her yýl Cumhuriyet bayramý nda, Atatürk ün sesini duyar gibi olurum. Bir memleket yaratan sesini, Okulda fabrikada tarlada. Kýþla Mehmetciðin dudaðýnda, Çýrpýnan bayrak ta onun sesi.. Bir bulut gibi dolaþýr üstümüzde Gölgesi Her yýl Cumhuriyet bayramý nda Vatanýn her bölgelerinde dalga dalga, Köy köy, þehir þehir, Atamýzýn sesi yükselir. Tuðçe KIRÞEHÝRLÝ Atatürk Ýlk Öð Ok 3/B 1959 yýlýnda Gümüþhane de doðan ve ODTÜ Kimya Bölümü nü bitirdikten sonra çeþitli þirketlerde yönetici olarak çalýþýp 2001 de kendisini yemek kültürüne adayan Sahrap Soysal, "Derviþ Sofralarý" adýný verdiði 400 sayfalýk kitabýnda Mevlevi, Alevi Bektaþi ve Ahi yemeklerini tanýtýyor. PÝLAV, HELVA, AÞURE TÖRENSEL YEMEKLER "Bu kitabý hazýrlarken yemek yemenin bir öðreti halini alabileceðini öðrendim. Tasavvuf felsefesinin bir parçasý olan yemek kültürü ve sofra adabýnýn, Anadolu halk mutfaðýný ve mutfak kültürünü derinden etkilediðini fark ettim. Tasavvuf felsefesi sofrada bulunan çið ya da piþmiþ her yiyeceði kutsal kabul ediyor. Hemen hemen tüm yiyeceklere ve içeceklere sembolik anlamlar yüklüyor." Tekkelerde piþirilen helva, pilav ve aþure, törensel niteliðe sahip yemekler arasýnda baþlýcalarý. Bu yiyeceklere kimi zaman bir efsane atfediliyor, kimi zaman da kutsallýðý anlatýlýyor. Kuran da gökten inen yiyecekler arasýnda adý geçen helva, Sufiler tarafýndan olgunluðun tatlý tadýna benzetildiðinden B Ý L M E C E L E R 1- On ay yatar Ýki ay kalkar, Feneri yakar Etrafa bakar. - Özü tatlý Sözü tatlý, Candan daha Kýymetli. - Kolu var Bacaðý yok, Dikdörtgeni var Karesi yok. YANITLAR: (1-Karýnca,2- Anne ve çocuk,3- Sabun) Damlagül ASLAN Atatürk Ýlk Öð.Ok 3/B Derviþ sofralarý kitap oldu tekkelerin vazgeçilmez yiyeceði. Ayný káseden pilav yemek, birlik ve beraberlik anlamýna geliyor. Bu nedenle tekkelerde yaygýn bir alýþkanlýk. Soysal, Anadolu da uzun seyahatler yapýp yeme içme törenlerine katýlýp bu kitabý uzun uðraþlar sonunda hazýrlamýþ. Derviþ Sofralarý; Yeme Ýçme Destaný, Tasavvuf, Tarikatlar, Tarikatlarýn Ýþlevleri, Tekke Mimarisi, Tekke Mutfaðý, Ocak Kültürü, Tarikatlarda Yeme Ýçme Kültürü, Tekke Yemekleri, Sofra Adabý, Mevlevi Yemekleri, Ahi Yemekleri, Alevi Bektaþi Yemekleri gibi bölümlerden oluþuyor. YEMEKLERDEN TARÝFLER NOKUL (AHÝ YEMEÐÝ) Malzemeler: 1 su bardaðý ýlýk süt, 1 su bardaðý yoðurt, 1 su bardaðý eritilmiþ margarin, 1 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaþýðý tuz, alabildiðince un. Yapýlýþý: Derin bir kabýn içine ýlýk sütü, yoðurdu ve eritilip ýlýtýlmýþ yaðý koyun, yumurtayý kýrýp kabartma tozunu ve tuzu ilave edin. Unu azar azar üzerine serperek yoðurmaya baþlayýn. Kulak memesi kývamýnda ve elinize yapýþmayacak bir hamur elde ettiðinizde hamuru toplayýn. Unlanmýþ tezgáhýn üzerine koyun. Ýki avucunuzla hamuru yuvarlayýp uzatarak 4-5 santim çapýnda rulo haline getirin. Üzerine hafifçe bastýrýn. Ve keskin bir býçakla hamuru 4-5 santim geniþliðinde kesin. Bu arada fýrýn tepsisini yaðlayýn veya fýrýn káðýdýný serin. Hazýrladýðýnýz hamurlarý aralýklý olarak dizin. Üzerine çatalý batýrýp þekil verin. Fýrýný 180 derece alt-üst konumuna getirip 5 dakika ýsýtýn. Sýcak fýrýnda en az 40 dakika kenarlarý hafif kahverengi oluncaya kadar piþirip çýkartýn. GALACOÞ (ALEVÝ BEKTAÞÝ YEMEÐÝ) Malzemeleri: 2 tane tandýr ekmeði ya da bazlama veya yarým somun ekmek, 2 su bardaðý yeþil mercimek, 2 su bardaðý süzme yoðurt, 2 TEMÝZ BÝR ÇEVRE Temiz bir çevre yeter, Bize olsun temiz çevre. Ne olsun yeter bize. Ýnsanlar bazen hükümdarlýk yapar, Bazen de çevreyi kirletir. Onlarý uyarmak gerekir Çünkü; Dünya çok hoþ olur Hünkar TÜZÜN Atatürk Ýlk Öð Ok 3/B su bardaðý ýlýk su, 2 tane orta boy kuru soðan, 2 diþ sarmýsak, 100 gram tereyaðý, 2 çay kaþýðý tuz. Yapýlýþý: Mercimeðin üzerine çok az çýkacak kadar su koyup iyice yumuþayýncaya kadar haþlayýn. Süzüp bir kenarda bekletin. Süzme yoðurdu, 2 su bardaðý ýlýk su ile karýþtýrarak ayran kývamýna getirin. Üzerine dövülmüþ sarmýsak ekleyip karýþtýrýn. Tereyaðýný tavaya koyup üzerine incecik kýydýðýnýz soðaný ilave edin. Sararýncaya kadar kavurun. Üzerine tuz serpip 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Bu karýþýn üzerine 1 su bardaðý su ekleyip kýsýk ateþte soðanlar iyice yumuþayýncaya kadar piþirin. Diðer tarafýndan ekmekleri kuþbaþý þeklinde doðrayýp fýrýnda iyice kuruyuncaya kadar kýzartýn. Soðuyunca da yuvarlak veya kare cam bir kaba yan yana dizin. Üzerine sarmýsaklý yoðurdu gezdirin. Haþlayýp süzdüðünüz mercimeði de üzerine ekleyin. En üste tereyaðlý soðaný gezdirip servis yapýn. BAMYA ÇORBASI (MEVLEVÝ YEMEÐÝ) Malzemeleri: 250 gram kuru çiçek bamya, gram kuþbaþý kuzu eti, 50 gram tereyaðý, 2 tane orta boy kuru soðan, 8-10 bardak sýcak su, 1 çay kaþýðý tuz, 1 sýkým limon (1 kahve fincaný koruk suyu). Yapýlýþý: Bamyalarý temiz bir bezin arasýna alýp tüylerinin dökülmesi için ovun. Tuzlu suda yumuþayýncaya kadar haþladýktan sonra suyunu süzüp iplerini çýkartýn. Eti ve tereyaðýný orta boy tencereye koyup en az 5-6 dakika kavurun. Sonra sýcak suyu ekleyip tencerenin kapaðýný kapatýn. Et yumuþayýncaya kadar en az 30 dakika piþirip tuz atýn. Bamyalarý ve koruk suyunu etin üzerine aktarýn. Çorba kaynayýnca ocaðýn altýný kýsýn. Kýsýk ateþte bamya yumuþayýncaya kadar dakika piþirdikten sonra ocaktan alýn ve servis yapýn. Cahit AKYOL mail adresi spam botlara karþý korumalýdýr, görebilmek için Javascript açýk olmalýdýr HÜRRÝYET - 28 Aralýk 2007

6 4 Mart 2008 Salý Kýrþehir neyzen yataðý oldu Sulucakarahöyük: KIRÞEHÝR Türkü ve bozlaðýn baþkenti olarak bilinen Kýrþehir'de, baðlamanýn yaný sýra ney'e olan ilgi her geçen gün artýþ gösteriyor. Türk Halk Müziði'nin duayenlerinden Muharrem Ertaþ, Çekiç Ali, Þemsi Yastýman ve Neþet Ertaþ gibi türkü ve bozlak ustasý yetiþtiren Kýrþehir'de, baðlamaya olan ilginin yaný sýra, son dönemlerde ney'e duyulan ilgi de gözlerden kaçmýyor. Kýrþehir'de aktif olarak 12 bin baðlama ustasýnýn bulunduðu ileri sürülürken, müzik okullarýnda yetiþen birçok öðrenci, üniversitelerin müzik bölümlerinde ve konservatuarlarda eðitimlerine devam ediyor. Baðlamanýn yanýnda son bir yýl içerisinde ney'e de ilgi duyan birçok öðrenci, özel müzik okullarýna akýn ederken, Mevlana'dan ve tasavvuftan etkilenen gençler, ney çalabilmek için büyük gayret gösteriyor. Öðrenciler, "Kýrþehir'in baðlama diyarý olduðunu herkes bilir. Ancak, Kýrþehir, Konya ve bu bölgede tasavvuf ehli evliyalar yetiþmiþ. Bunlarýn arasýnda Yunus Emre ve Mevlana bizim için çok önemli. Onlar bizi etkiledi ve ney çalmak istiyoruz. Çünkü, ney sesi bize huzur veriyor" dedi. Ney kurslarýna ilginin yüksek olmasý müzik okullarýný sevindirirken, Kýrþehirli ney ustalarýnca kamýþtan hazýrlanan neyler Antalya, Ýzmir, Ýstanbul ve Ankara gibi büyük illerde faaliyet gösteren müzik okullarýna satýlýyor. ORHAN KESKÝN MART 1984 YAÞAM PUSULAN UMUT OLSUN Kasýrga gibidir umutsuzluk Büyüdükçe harabeye çevirir Yýkýntýlar arasýnda kimsesiz çocuklara benzersin Boðazýn týkanýr hýçkýrýklarýný duymaz olursun Zaman yitip gitmiþtir gözyaþlarýnda Yarýn artýk yoktur senin için Bugünse damaðýnda tatsýz, tuzsuz bir yaþam Bazen bulutlarý suçlarsýn Ruhun sýrýlsýklam olacak sanýrsýn Topraðýn kokusunu ciðerlerine bir çeksen Binlerce hayat fýþkýrýr damarlarýndan Bazen insanlardan umudu kesersin Ne yapsan olmuyor dersin Yeni bir canýn ilk çýðlýðýný duysan Ya da Filistinli barikat çocuklarýný bir görsen Emperyalizme kan kusturan Irak'lý direniþçiye kulak versen Zindan karanlýðýný sabýrla, inatla yýrtan tutsaðý düþünsen Þu esmer yürekli gerillaya kalbini açsan Kurumuþ dallarýnda umut filizlenirdi Harlanýrdý küllenmiþ sevdan Umut ýrmaklarý çaðýldardý derin, sakin, usul usul Sonra birden çaðlayan oluverirdi Gözlerinden boþalan sevinç gözyaþlarýn Kulaklarýn Küba'dan gelen Neþeli salsa ezgilerine çalýnýrdý Bir koklasan Anadolu topraklarýný Her yanda gürül gürül insan Alný açýk, baþý dik, umut dolu Olmaz deme Yarýný kazanmanýn yolu Bugün kavgadan geçer Orhan KESKÝN 112 Acil Servis otomasyona geçti Sulucakarahöyük- KIRÞEHÝR Vali M. Lütfullah Bilgin, otomasyon sistemine geçen 112 Acil Ambulans Servisinde incelemelerde bulundu. Vali Bilgin, 112 Acil Servise yaptýðý ziyarette Ýl Saðlýk Müdür Vekili Dr. Bekir Demirbaþ'tan servisin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler aldý. Kurulan otomasyon sistemi ile servisin daha aktif hale geldiðini belirten Ýl Saðlýk Müdür Vekili Dr. Bekir Demirbaþ, "Ýlimiz merkezinde 2, ilçelerimizde de 1'er tane olmak üzere il genelinde 8 adet 112 Acil Servis merkezimizde; 19 ambulans, 26'sý doktor olmak üzere 158 personel ile halkýmýza hizmet sunuyoruz. 112 Acil servis istasyonumuz, ilimizde 6 yýldýr analog santralden oluþan telefon hatlarýyla hizmet vermekte ve günlük olarak aldýðý 5 bin ihbardan ancak 5-6 tanesi gerçek vaka aramalarý idi yýlýnda merkezimizce gerçekleþtirilen 4 bin 199 vakada 358 vatandaþýmýza yerinde müdahale yapýlmýþ, 3 bin 841 hastanýn da hastanelere nakli gerçekleþtirilmiþtir" dedi. 112 Acil Servis Merkezinden yürütülen hizmetlerin önemini rakamlarýn gösterdiðini söyleyen Demirbaþ, "Yapýlan ihale ile 112 Acil Servis komuta kontrol merkezimiz bilgisayar donanýmlý modern çaðrý sistemine kavuþmuþtur. Ocak ayýndan itibaren yapýlan tüm aramalar otomatik olarak bilgisayara kaydedilmekte, bilgiler ayný anda merkez görevlisi, danýþman hekim ve telsiz operatörü ile paylaþýlmaktadýr. Hastanýn bulunduðu adres dijital þehir haritasý üzerinde belirlenmekte, Günün Sözü Hiçbir miras doðruluk kadar zengin deðildir. W.SHAKESPEARE ambulanslar bu bilgiye göre yönlendirilerek, GPS uydularý ile ambulanslarýn hareket ve ulaþma zamaný da dahil olmak üzere tüm bilgiler kayýt altýna alýnmaktadýr. Ayrýca bu bilgiler veri bankasýna kaydedilmekte ve tüm faaliyetler Saðlýk Bakanlýðýmýzca da denetlenmektedir" dedi. Yapýlan ihbarlarý ve yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyen Vali M. Lütfullah Bilgin, 112 Acil Ambulans Servislerinin gecikmeksizin hizmet vermesi gereken birim olduðunu kaydederek, "Yaþanan en büyük sýkýntýyý asýlsýz ihbarlar oluþturmaktaydý. Bu nedenle bazý düzenlemeler yapýldý. Ancak, kurulan otomasyon sistemi ile hizmetler daha kaliteli hale geldi. Hepimiz biliyoruz ki özellikle yaþanan kazalarda ölümler genelde ilk yarým saatte gerçekleþiyor. Onun için ihbar alýndýktan sonra süratle olay mahalline intikal ederek acil müdahale yapmak gerekiyor" dedi. 112 Acil Servisin yaptýðý hizmetlerde 1 saniyenin bile çok öneminin olduðunu vurgulayan Vali Bilgin, kurulan otomasyon sistemle birlikte oto kontrolün yaný sýra saðlýk ekiplerinin zamanýnda yerine ulaþacaðýný kaydetti. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

7 4 Mart 2008 Salý 7 Dünyada petrol fiyatý 100 dolarý geçti petrol mühendisleri kapýþýlýyor Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Petrol fiyatlarý artýnca tüm dünyada arama faaliyetleri patladý. Bu da petrol mühendislerine yaradý. Artan ihtiyaç nedeniyle petrol mühendislerinin maaþlarý son üç yýlda üçe katlanarak 12 bin dolara çýktý. Yabancý þirketler petrol mühendisliði öðrencileriyle artýk okulda anlaþýyor NURÝYE DOÐU (Arþivi) ÝSTANBUL - Petrol fiyatlarýndaki artýþ, petrol mühendislerinin maaþlarýný da neredeyse üçe katladý. Petrol mühendisliði son üç yýldýr altýn çaðýný yaþýyor. Bundan birkaç yýl önce dolar olan petrolün varil fiyatýnýn 50 dolara yükselmesinin ardýndan dünyada yeni üretim alanlarý bulma konusunda araþtýrmalarý artýrdý. Üretim alanlarý geniþletilirken, derin denizlerde petrol arama çalýþmalarýna da hýz verildi. Sektördeki bu canlýlýk, petrol mühendisi ihtiyacýný ciddi oranda yükseltti. Türk petrol mühendisleri de diðer ülkelerdeki meslektaþlarý gibi kapýþýlýyor. Ancak tüm bu talebe ve yüksek maaþlara raðmen Petrol Mühendisliði Bölümü Türkiye'de yalnýzca iki üniversitede var. Bunlar, Ortadoðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi. Birkaç yýl öncesine kadar, mezunlar iþ bulmakta zorlanýrken, þimdilerde sektörde yaþanan mühendis ihtiyacýndan üçüncü, dördüncü sýnýf öðrencilerine bile þirketlerden yoðun talep gözleniyor. Maaþlar 4 bin dolardý Petrol Mühendisleri Odasý Baþkaný Mehmet Kul, üç yýl önce 4 bin dolar olan petrol mühendisi maaþlarýnýn bin dolara yükseldiðini belirtti. Her sektörde olduðu gibi talebin arzý aþmasý durumunda fiyatlarýn artacaðýný vurgulayan Kul, "Son iki yýldýr petrol varil fiyatýnýn 50 dolarý bulmasý hatta aþmasý, yeni aramalarý da beraberinde getirdi. Tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de de petrol mühendisleri yoðun ilgi görüyor" dedi. Üniversiteden mezun olanlarýn ilk olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý'na (TPAO) baþvurduðunu ifade eden Kul, mezunlarýn son dönemde TPAO dýþýnda, Romanyalý petrol þirketi Petrom'da da aðýrlýklý çalýþtýklarýnýn altýný çizdi. Petrom, geçtiðimiz aylarda 2009'da Karadeniz'de tespit ettikleri petrol ve doðalgaz kaynaklarý üzerinden çalýþmalara baþlayacaklarýný açýklamýþtý. 'Geleceðe yatýrým yapýyorlar' Yurtdýþýndan birçok þirketin de mühendis açýðýný gidermek için Türkiye'ye geldiðinin altýný çizen Kul, þöyle devam etti: "Fakültelerin son sýnýf öðrencilerine Sadece ODTÜ ve ÝTÜ'de bulunan petrol mühendisliði fakültelerinin üçüncü sýnýf öðrencilerine bile iþ teklifi geliyor. bile talep artýyor. Hiç tecrübesi olmayan öðrencilere 5 bin dolar maaþ sunuyorlar. Petrol piyasasýnýn geleceðine genç beyinlerle yatýrým yapýyorlar. Fransýz Perenco ve Romanya'lý Petrom, çok sayýda petrol mühendisimizi istihdam ediyor." Yurtdýþýndan gelen þirketlerin Türkiye'den bu þekilde mühendis götürdüklerini belirten Kul, "Milli petrol þirketimiz TPAO'daki petrol mühendislerimizden bile yurtdýþýna sürekli artýþ gösteren bir kaçýþ var" dedi. Yurdýþýndan teklif geliyor Türkiye'de bu konuda eðitim veren iki üniversiteden biri olan ODTÜ Petrol Ve Doðalgaz Mühendisliði Bölüm Baþkaný Dr. Mahmut Parlaktuna da, öðrencilerine daha mezun olmadan özellikle yurtdýþýndan ýsrarlý teklifler geldiðini söyledi. TPAO'nun geçtiðimiz haftalarda 22 kiþilik kadro açýðý açýkladýðýný ancak 16 kiþinin baþvurduðunu belirten Parlaktuna, þöyle devam etti: "Eskiden eleman açýðý olmazken þimdi boþ kadrolarý doldurmakta zorluk çekiyoruz. Artýk her mezun rahatlýkla yüksek maaþlarla iþ bulabiliyor. En parlak dönemi yaþýyoruz. Geçen yýlki mezunlarýmýzýn bir çoðu 4 bin 500 avroyla Romanya'da iþe baþladý." Profesör Mahmut Parlaktuna, her yýl iki üniversitenin toplam 65 mezun verdiklerini de sözlerine ekledi. Parlaktuna þöyle bir uyarýda da bulundu: "Bu durumun dönemsel olma ihtimali de unutulmamalý. Petrol fiyatlarý yükseldiði gibi düþebilir de, o zaman sektördeki canlýlýk biter." Suudiler öðrenci seçecek Suudi Arabistan'ýn dünyanýn en büyük petrol þirketlerinden Amerikan ortaklý Saudi Aramco, önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek. Yýl içinde Saudi Aramco yetkililerinden çok sayýda elektronik posta aldýklarýný, Aramco'nun öðrenci ve mezunlarla görüþmek istediðini vurgulayan Dr. Parlaktuna, "Mart ayýnda okulumuzda çeþitli seminerler vererek, öðrencilerimizle görüþecekler. Uluslararasý özel þirketlerdeki Türk mühendis oraný bu giriþimlerle daha da artacak" diye konuþtu. (Radikal 02/03/2008) [Sesonline] Aydýnlar tarafýndan imzalanan, Avrupa Birliði konusunda hükümete somut adýmlar atma çaðrýsýnda bulunan bir bildirge yayýmladý. Bildirgede, hükümete 'Kaybedilen zamaný telafi etmenizi istiyoruz' denildi. Aralarýnda gazeteci, akademisyen ve sanatçýlarýn da bulunduðu bir grup aydýn, hükümeti Avrupa Birliði (AB) konusunda uyararak somut adýmlar atma çaðrýsýnda bulundu. Aydýnlarýn bildirgesinde; "genel seçimler ve Cumhurbaþkanlýðý seçiminin bittiði, öncelikli gündeminiz, türban dahil tamamlandýðý" vurgulanarak þöyle denildi: ÝCRAAT BEKLÝYORUZ "Son üç yýldýr ihmal ettiðiniz AB projesine, dört elle sarýlmamak için artýk hiçbir bahaneniz kalmadý. '2008 AB yýlý olacak'sa eðer, sizden söz deðil, somut adýmlar bekliyoruz. AB sürecine laiðiyle sahip çýkmanýzý, kaybedilen zamaný telafi etmenizi istiyoruz. Özgürlük anlayýþýnýzýn sadece türbanla sýnýrlý olmadýðýný, çoðulcu demokrasinin gereði olan tüm hak ve özgürlüklere sahip çýktýðýnýzý, bunlarý belirli hedeflere ulaþmak için bir araç deðil, amaç olarak gördüðünüzü, laiklikten taviz verme, Türkiye'yi Batý'dan ve dünyadan uzaklaþtýrma niyetiniz olmadýðýný kanýtlayacak icraat bekliyoruz. Ve hatýrlatýyoruz! Ýçeride ve dýþarýda Türkiye'nin Batý'dan ve dünyadan uzaklaþtýðý izlenimini silecek, kaygýlarý giderecek tek yolun AB çýpasý olduðu" belirtilen bildirgede, þu görüþlere yer verildi: AB ÇIPASI ZAYIFLADI "AB üyeliði, Türkiye'de laik demokrasinin, ekonomik ve siyasi istikrarýn, sosyal refahýn güvencesidir. Böyle olduðu için 50 yýldan beri bir devlet politikasý olarak varlýðýný sürdürmüþtür. Ancak bugün, bu çýpanýn zayýfladýðý, Türkiye'nin baþka mecralara kaymakta olduðu görüþü hakimdir. Her ne kadar aksini iddia etseniz de bu görüþ içeride ve dýþarýda giderek yaygýnlaþmaktadýr. AB çýpasýna tutunmanýn yolu, AB yolunda kararlýlýkla ilerlemektir. Ýcraattýr. Ýcraatýn ölçüsü, bakanlarýn Avrupa'da kaç el sýktýðý, bürokratlarýn Brüksel'de kaç toplantýya katýldýðý deðil, hükümetin attýðý adýmlar ve aldýðý sonuçlardýr." Son üç yýldýr olduðu gibi, 'önce iç politika, sonra AB' anlayýþý ile bu sürecin ilerlemesinin mümkün olmadýðýnýn vurgulandýðý bildirge, þu sözlerle sona erdi: 301 AYIBINDAN KURTULUNMALI "AB'yi bir dýþ politika meselesi olarak görmekten vazgeçilmelidir. AB, toplumsal yaþamýn tüm alanlarýný düzenleyen bir yeniden yapýlanma sürecidir. Baþlý baþýna bir iç politika meselesidir. Ve sadece 2008 yýlýnda deðil, üyeliðe kadar her yýl için öncelikli gündem maddesi olmalýdýr. Sözünüzü tutun! Siyasi reformlar hýzla hayata geçirilmeli, ifade özgürlüðünün önündeki engeller kaldýrýlmalý, 301 gibi sembolleþmiþ demokrasi ayýplarýndan kurtulunmalýdýr. Aþaðýda imzasý olan bizler, hükümeti göreve çaðýrýyoruz. Kamuoyunun geniþ desteði ile iktidara gelmiþ, Meclis'te çoðunluða sahip bir hükümetin, verdiði sözleri tutmamasýnýn hiçbir izahý olamaz. Eðer AB üyeliði hedefini gerçekten benimsiyorsanýz, bunu kanýtlamanýn tam zamanýdýr. Sözünüzü tutun, 2008'i ve takip eden yýllarý birer AB yýlý yapýn." BÝLDÝRGEYÝ ÝMZALAYANLAR: Dr. Selma Acuner, Prof. Dr. Asaf Savaþ Akat, Prof. Dr. Ayhan Aktar, Dr. Cengiz Aktar, Nebahat Akkoç, Prof. Dr. Filiz Ali, Prof. Dr. Mehmet Altan, Çiðdem Anad, Çaðatay Anadol, Sibel Asna, Akýn Atalay, Oya Baydar, Can Baydarol, Saadet Becerikli, Gila Benmayor, Yavuz Bingöl, Mehmet Ali Birand, Prof. Dr. Ayþe Buðra, Can Buharalý, Nazar Büyüm, Ýpek Çalýþlar, Oral Çalýþlar, Prof. Dr. Ali Çarkoðlu, Ergin Cinmen, Güneri Cývaoðlu, Cengiz Çandar, Yasemin Çongar, Mete Çubukçu, Prof. Dr. Beril Dedeoðlu, Latif Demirci, Yetkin Dikinciler, Rakel Dink, Ragýp Duran, Neþe Düzel, Aydýn Engin, Prof. Dr. Atilla Eralp, Yalým Eralp, Tarhan Erdem, Prof. Dr. Ruþen Ergeç, Halil Ergün, Prof. Dr. Büþra Ersanlý, Zeynep Göðüþ, Ayþe Gökkan, Emre Gönen, Prof. Dr. Ýþtar Gözaydýn, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Cihat Hazardaðlý, Semih Ýdiz, Fikret Ýlkiz, Temel Ýskit, Erdal Kabatepe, Doç. Dr. Ayþe Kadýoðlu, Dr. Bahadýr Kaleaðasý, Prof. Dr. Eser Karakaþ, Dr. Þebnem Karauçak, Prof. Dr. Rýdvan Karluk, Osman Kavala, Yýldýrým Keskin, Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Kemal Kiriþçi, Vasýf Kortun, Sönmez Köksal, Ayþe Kulin, Pýnar Kür, Zeynel Lüle, Beral Madra, Cem Mansur, Lale Mansur, Orhan Miroðlu, Ziya Müezzinoðlu, Meral Okay, Gülseren Onanç, Prof. Dr. Baskýn Oran, Ayþe Önal, Ali Özgentürk, Özdem Sanberk, Semih Sökmen, Murat Sungar, Meral Tamer, Prof. Dr. Betül Tanbay, Zeynep Tanbay, Doç. Dr. Hülya Tanrýöver, Mebuse Tekay, Fikret Toksöz, Dr. Özgür Tonus, Prof. Dr. Binnaz Toprak, Prof. Dr. Ýlter Turan, Doç. Dr. Füsun Türkmen, Ýlter Türkmen, Vecdi Sayar, Ömer Uluç, Hadi Uluengin, Sinan Ülgen, Cüneyt Ülsever, Emine Uþaklýgil, Buket Uzuner, Volkan Vural, Sibel Yalýn, Leyla Yeltin, Dr. Hakan Yýlmaz, Serra Yýlmaz, Ali Yurttagül. (Sesonline )

8 Yörsan iþçisiyle dayanýþma büyüyor Balýkesir de hem Yörsan da hem de Ant Gýda da mücadele ettiklerini kaydetti. Akgün, Ýþçi sýnýfý artýk uyandý. Biz, sýnýfýn sýrtýndan hep kâr edeyim diyen iþverenin Tek Gýda-Ýþ Sendikasý na üye Özkaraca, Türkiye de sendika hakkýnýn artýk emek ve alýn terimize, kazanýlmýþ olduklarý için iþten çýkartýlan Yörsan anayasal bir hak olduðunu belirterek haklarýmýza saygýlý olmasýný bekliyoruz iþçilerini, Türk-Ýþ e baðlý Ýstanbul Anayasayla güvence altýna alýnan bu hakký diye konuþtu.grev gözcüsü iþçiler ise Þubeleri Platformu üyeleri ziyaret etti. iþçiler ne zaman kullanmaya kalksa dayanýþmasýnýn çok önemli olduðunu patronlarýn, zarar ettikleri gerekçesi ile Tek Gýda-Ýþ Sendikasý na üye olduklarý Yörsan da olduðu gibi kendilerini kapýnýn belirten Köse, iþçilerin ancak sýnýf ücret taleplerini sürekli geri çevirdiðini için iþten çýkartýlan Yörsan iþçilerini, Türk- önünde buluyor. Bizler bunun hesabýný kardeþleriyle birleþtiði zaman kazanacaðýný belirterek, Biz elimizden gelen tüm çabayý Ýþ e baðlý Ýstanbul Þubeleri Platformu örgütlü mücadelemizle vereceðiz dedi. kaydetti. Direniþe baþladýðýmýz günden gösteriyoruz. Ýstenirse mesaiye kalýyor, üyeleri ziyaret etti. Platform üyeleri 400 Yörsan iþçisi tarafýndan Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý sloganý ile karþýlandý. Türk-Ýþ e baðlý Ýstanbul Þubeleri Platformu adýna açýklama yapan Tez koop- Ýþ Ýstanbul 2 No lu Þube Baþkaný Rabia Özkaraca, 87. gününe giren Yörsan iþçisinin onurlu mücadelesinde yanlarýnda olduklarýný ifade etti. Yörsan iþçilerine Ýstanbul daki sýnýf dostlarýnýn selamýný getirdiklerini söyleyen Özkaraca, AKP Hükümeti nin saldýrýlarýna karþý ortak mücadele edilmesi gerektiðine vurgu yaptý. Tek Gýda-Ýþ Ege Bölge Þube Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Köse ise Türk-Ýþ e baðlý Ýstanbul Þubeleri Platformu na ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Sýnýf beri iþçi kardeþlerimiz bizi hiç yalnýz býrakmadý diyen Köse, iþçilerin göz renkleri ayrý olsa da sorunlarý ayný olduðunu dile getirdi. Ant Gýda grevi sürüyor Tek Gýda-Ýþ üyesi Ant Gýda iþçilerinin grevi bir haftayý geride býraktý. Tek Gýda- Ýþ Balýkesir Þube Baþkaný Mehmet Akgün, çoðu zaman dinlenme ve çay saatlerimizi dahi feda ediyoruz. Daha ne yapalým. Hâlâ zarar ediyorsa bunun sorumlularý biz deðil iþini bilmeyen yöneticilerdir dediler. Ýþçiler, kazanana kadar grevi sürdüreceklerini ifade ettiler. (Balýkesir/EVRENSEL) 02/03/2008 KIRÞEHÝR BU FIRSAT KAÇMAZ birey DERSHANELERÝ 5,6,7 inci Sýnýflar ve Lise Sýnýflara ÖZEL KAMPANYA 2. DÖNEM Dershanemize ÜCRETSÝZ GELMEK ÝSTERMÝSÝNÝZ? Müracat KIRÞEHÝR Cacabey Cd. Cacabey Ýþmerkezi No:5

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı