BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol"

Transkript

1 9

2 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r y llar aras nda yaflayan Tevfik Fikret, bu metni 2 fiubat 1324 (1908) tarihinde, günümüzden 101 y l önce yazm flt r. En yak n arkadafllar m n aras nda, soka a ç plak ç km fl bir adam duygusuyla titriyorum; herkesin vicdan kapal, örtülü; yaln z ben ç plak! Herkes hiç olmazsa üniformalarla ne diyeyim mayas n örtüyor; herkes zaman n alçakl k süslerine bürünebiliyor; herkes namuslu geçinerek alçak yaflaman n kolay n buluyor; herkes bu rezalet havas nda nefes alabilmek için bir kolayl a, bir çareye, bir büyüye sahip... flte kalem namusu, bas n namusu, edebiyat namusu... O da öldü, o da çi nendi. Gazetesinde bir jurnal sureti basamayanlar art k gazeteci say lam yor. Bilir misiniz, bu zamanda namus, k l f n kemirir bir cevherden baflka bir fley de il. Size kofluyorum; elbette siz beni anlar, benimle a lars n z. Bayram n ilk günlerinden beri damarlar m n içinde bir k zg nl k zehiri dolafl yor, kan m kemiriyor; burada art k herkesin benden ürktü ünü, kaçmak istedi ini görüyorum. Herkes edepsizli e hak veriyor; bana diyorlar ki: Zaman hakl d r, ak ll d r; sen budalas n! llah aflk na siz öyle yapmay n, siz bari deyiniz ki: Sen budalas n; fakat zaman hakl, ak ll de ildir! Yeisimin (Üzüntümün) derecesini düflünemezsin, kardeflim; kendimi tafllara çarpaca m geliyor. Fakat hani benim yurtsever kan mla kirlenecek bir temiz tafl? 1

3 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çiğdem yhan flletme Genel Yönetmeni: Sina Şen Yay n Dan flman : Yaşar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma taman Düzeltme Sorumlusu: Nükhet licikoğlu Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (nısal Başkan), Prof. Dr. hmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Doğanca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlioğlu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, Necmi Tanyolaç, Kaya Karan, laettin Giray, yhan Erten, İlhan Banguoğlu, hmet ydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel ksoy, Metin tamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, Halûk Cansın, li Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, İlyas Halil, Pelin Hazar, İlker İnal, Muzaffer İzgü, Özüm Larçın, Mehmet Muhsinoğlu, Filiz Leloğlu Oskay, Saniye Özden, Yaşar Öztürk, Erdoğan Sakman, Erdoğan Tokmakçıoğlu, Songül Saydam, İzlen Şen, Cheryl Tanrıverdi, İzmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeoğlu, Mustafa Yıldız Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, nkara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim dresi: Sedef Cad., 2446 da, 1. Parsel, Blok, Kat: 3, D: 16, taşehir, 34750, İstanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) bone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk yr m : Mat Yapım Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, nkara adresindeki küm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k jans Sanayi ve Ticaret.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, nkara adresindeki tesislerinde bas lm flt r. Gönderi: Celal Toro lu 3

4 Y l: 12, Say : 134 Ç N D E K L E R T E M M U Z Bir Başka Mezuniyet Töreni... METE KYOL 10 Örnek İnsanlar... ORHN VEL DEDEO LU 17 Çağdaşlaşma mı, Yozlaşma mı? L N L ERDEM 20 Kalpten Kalbe Yol Vardır YfiR ÖZTÜRK 26 Kim Ki Bize Saygı Beslemez, Bizden de Saygı Beklemeye Hakkı Olmaz! SL H BOZOK KLPTEN KLBE YOL VRDIR Sayfa: Mor Kalpli dam MEHMET L KIfiLLI 33 Memleketimden Tutuklama Manzaraları VURL SVfi 36 Dini Kıyafetler İçindeki Totaliterler SUSN BROOKS THISTLETHWITE ydınımız Göreve Başladı 45 Dostlarından Haberal a Mesaj Var 56 Macide Tanır ın Protesto Yürüyüşü GÜLÇ N ORKUT 59 Bir Fotograf Sergisi Dinlemek 73 Türkiye de Başarı Cezasız Kalmaz DEN Z BNO LU 75 Ermeni Soykırımı İftirasından Sonra Yeni İftira: Pontus Soykırımı GÜRBÜZ EVREN 81 Hem Gerçeği nlatsın Hem sık Yüzlü Olmasın KONUR ERTOP 86 Yaşamdaki Köpekbalıkları NURY BRTOSCHEK 91 lt Kültür Zaferleri L MURT ERKORKMZ Senfoni nin Babası: Ludwig van Beethoven YÜCEL KSOY Yıl Önceki Coşkumuz: yda İnsan Var SONGÜL SYDM 106 Bataan Ölüm Yürüyüşü MEHMET MUHS NO LU 112 Cimcirik MUZFFER ZGÜ 117 Uzaktaki Sevgililer MET N GÖREN 120 Eskiden Kalma Bir Yöntem: Şişelerdeki İletiler CHERYL TNRIVERD 125 Everest in Çöpçüleri ERY D NÇER 131 Bir Dostumun Külleri ENG N ÜNSL 134 Gökkuşağını Kovalamak DR. MEHMET UHR 138 Cüce Yarasa İstediği Zaman Doğurur ERDO N SKMN 141 Giritli Komşu Kızı LYS HL L 145 Dertler Senfonisi SD BÜLBÜL Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe 15 F rçalayarak 85 Temmuz SuDokular Güzel Söz 105 Bilginizi Denetleyin 129 nne ve Babalardan 148 GÖKKUfi INI KOVLMK Mankafa Poldi 150 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 y n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük Sayfa: 134

5 DN S ZE Mete kyol Bir Baflka Mezuniyet Töreni... S ay lar her y l artan yap lar n n temelinden, çat s - na... Boylar her y l uzayan çam a açlar n n dikenlerinden, yerleflkenin süsü çiçeklerin renklerine, türlerine de in, Baflkent Üniversitesi nin görünen ve görünmeyen her yerinde, her zaman, ellerinin izi var olan Prof. Haberal, y llar boyu özenle yetifltirdi i ö rencilerinin bu y l mezuniyet törenlerinde yoktu. rkadafllar m dedi i ö rencileriyle aras nda, demir parmakl k görevi yapan kimi yasalar vard, bu y l... Prof. Haberal n olamay fl, bir mezuniyet töreninin do as nda var olan sevincin üzerine, bir hüzün bulutunun gölgesini örtüyordu. Törene kat lan hemen herkes, yan t n herkesin merak etti i, fakat kimsenin bilmedi i bir soruyu soruyordu birbirine... Neden o demir parmakl klar n arkas nda tutuluyor, Prof. Haberal? Bu sorunun yan t n, Prof. Haberal n kendi de bilmiyordu. Onu orada tutan kuvvetin temsilcilerinden biri bile, belki de bu nedenle sormuyordu ona üç ayd r, orada neden tutuldu unu... Ya kendileri? Onu, yasalar n demir parmakl klar arkas nda tutan kuvvetin temsilcileri de mi bilmiyorlard, bu sorunun yan t n? Bilselerdi, söylerlerdi elbet... Henüz ö renmeye çal fl yorlarsa, o zaman onu buralarda neden tutuyorlard? B raks nlar, o da iflini yaps n, hastalar na baks n, yar m b rakt çal flmalar n tamamlas nd. Tören alan n dolduran befl bine yak n kiflinin bu kafa kar fl kl -, bir anda yok oluverdi, tüm sorular bir anda yan tlar n buldu. Prof. Haberal n konuflmas okunuyordu kürsüde: Her y l mezuniyet töreninde verdi im HESBIMI bu y l, SUÇ- SUZLU UN SUÇLULUK olarak kabul edildi i, baflka bir deyiflle, devlete hizmetin CEZSIZ kalmayaca n adeta ispat etmeye çal flan zihniyetin figl etti i makamlarda, BfiKENT ÜN VER- S TES NE YKIfiIR flekilde verdim. Çünkü her zaman hedefim ve görevim DEMOKRS ve HU- KUK KURLLRI içerisinde ülkemi YÜKSELTMEK ve YÜCELT- MEK olmufltur. Onun bu sözlerini dakikalarca ayakta alk fllayan binlerce kifli, kafalar n buland ran sorunun yan t n alm fl, gurur duyuyordu. 7

6 S ZDEN B ZE MEKTUPLR B ZDEN S ZE YNITLR Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Faks: ay n ve sevgili Haberal Hocam, beraber çal flamad - S m z flu günlerde anlad m ki, birlikte geçen 15 y l içinde sizinle et ve t rnak gibi olmufluz. 27 May s 1960 bizzat yaflam fl bir ailenin çocu u olarak sizi bütün kalbimle anlayabildi imi düflünüyorum. Candan Erçetin in flark s nda söyledi i gibi, Günefl her akflam bat p her gün do uyorsa Çiçekler solup solup tekrar aç yorsa En derin yaralar kapan yorsa En büyük ac lar unutuluyorsa... Elbette bazen söyleyip bazen susaca m Elbette bugün a l yorsam yar n gülece im. Babam n da dedi i gibi, Bu da geçer yahu! Görevlerimizi pekiyi notu almak üzere yerine getirerek, sizi bekliyoruz. Tanr sizi korusun! Bütün dualar mla sizi kucaklar m. Dr. Duygu ltu, letiflim Fakültesi. e erli Hocam Prof. Dr. Meh- Haberal, bir insan n va- Dmet tan sevgisi insan na verdi i hizmetle, üretti i de erlerle ölçülmelidir. Senin hayat n boyunca gecen ve gündüzün olmad. 24 saat vazife bafl ndayd n. fiimdi 65 yafl ndas n. Sen tutuklanmadan önce 8 saat ayakta ameliyat yap - yordun, bir o kadar da kontrollerle u rafl yordun. Nas l dayan - yordun bilmiyorum. Senin savafl n hizmet üretme savafl d r. Senin gibi bir insan n tutuklanmas olumsuz bir durumdur. ma sen fedakâr, cefakâr bir insans n. Elbette bir süre hizmetten uzak kald n için üzüleceksin. Gün gelecek senden özür dileyenler olacakt r. Bir az sab r gerekir. Bu davadan daha güçlü ç - kaca na inan yorum. Periferik angio da ifller normal yürüyor, hiçbir aksakl k yoktur. En k sa zamanda sizi bafl m zda görmek istiyoruz. Tutukluluk halinin bitmesini diler, Geçmifl olsun der en derin sayg lar m sunar m. Nurettin Çak c. izim ülkemizde darbeler oldu unda alk fllan r. Seneler B geçince de yap lan n yanl fllar bir bir s ralan r. Darbelerin ülke için sorun mu, çözüm mü oldu- u ikilemi, iktidarlar n yönetimi mi, darbelerin demokrasimize verdi i zarar m daha kötü halk için iki bilinmeyenli denklem gibidir. Oysa Say n Haberal için hangisinin do ru oldu unun ispat ortadad r. Kendisine önerilen cumhurbaflkanl n sadece antidemokratik oldu u gerekçesiyle, parlamento d fl ndan biri seçilmemifl oldu u için kabul etmeyen Say n Haberal n darbe giriflimcisi olabilece ini düflünebilmek ve bunun bizlere inand - rabilece ini varsayabilmek Say n Haberal a zulüm, bize ise hakarettir. Sennur Özden Tripoli, Libya. ay n Gürbüz Evren, Bütün S Dünya dergisindeki tatürkçü E itim nlay fl ndan Uzaklaflma Süreci bafll kl yaz n z için tebrik ve teflekkür ediyorum. 13 yafl nda, ilkö retim 8 inci s - n fta okuyan bir erkek çocuk annesiyim. Geçen ay, evde tesadüfen o lumun küçük bir not defterini buldum. 8 inci s n fta okumas na ra men not defterindeki yaz lar okunamayacak derecede çirkin yaz lm fl ve pek çok yaz m hatalar yla doluydu. Yaz lanlar okumadan önce bir anne olarak bu nedenle çok üzüldüm ve k zd m (k zg nl m ona de il, bir anne olarak hem kendime hem ö retmenlerine hem de e itim sistemimizeydi). Fakat üzgünlü üm ve k zg nl m defterdeki yaz lanlar çok fazla çaba ve zaman sarfederek okuduktan sonra oldukça azald. Yüre ime serin bir su serpildi. Tükenmekte olan umutlar m tekrar hafif hafif yeflermeye bafllad. Siz de yüre inizi ferah tutun. tatürkçü ve baflar l bir gençlik arkam zdan bizleri takip ediyor. Çal flmalar n zda baflar lar diliyorum. Berrin Ersöz. erginizde yaz lar n ilgiyle takip etti im Say n Mehmet D Ünver in Vapurlarda, Yokufllarda, F rt nalarda öyküsünü karos Yay nlar dan ç kan stanbul Öyküleri ntolojisi adl kitapta okumaktan büyük bir zevk duydum. Kendisini hem kendim hem de tüm Bütün Dünya okurlar ad na kutluyorum ve daha nice baflar lar diliyorum. smail ksu, stanbul. en Batman Valili i nin E-Devlet Projesi koordinatörüyüm B ve y llard r sizi okuyorum. Gerçekten ad gibi bütün dünyay kaps - yor bilgileri... Tüm Bütün Dünya çal flanlar na ve eme i geçen herkese teflekkürlerimi sunar, baflar lar n z n devam n dilerim.. Kadir Demirda, Batman. 8 9

7 TÜRK D L Orhan Velidedeoğlu Örnek insanlar... De erli gazeteci-yazar Hasan Pulur un 31 May s 2009 tarihli Milliyet gazetesinde ilginç bir yaz s n okudum. lginçli i, Kurtulufl Savafl n yapan ve Zeria Bali Cumhuriyet i kuran kadronun, bugünkü siyasi yönetimi ele geçirenlerle aralar ndaki Devlet yönetimi anlay fl ndaki derin uçurumu çok güzel ortaya koymas yd. Say n Pulur un bu k sa yaz s - n aynen al nt lad ktan sonra ben de konuyla ilgili birkaç an y okurlar mla paylaflaca m: O bir ö retmendi, o bir bakand... Zeria Hoca y da kaybettik... Bizim de il, bizden sonraki kuflaklar n unutulmaz hocas yd, Kabatafl n bahçesine Ömer Seyfettin, Galip (baba) Vardar, Behçet Necatigil ve Oktay Tuncer in büstleri dikilmiflti, Zeria Bali de yaflarken büstü dikilen ö retmendi, 88 yafl nda Bir akflam yatm fl, sabah kalkmam fl t. Büstünün kaidesinde flöyle yazar: O bir ö retmendi. Ömrünün 33 y l n ö rencilerine ba fllad. Yetmedi! Evini, 22 y l ö retmenlik yapt Kabatafl Lisesi E itim Vakf na ba fllad. Yetmedi! Vakfa ba fllad evinde kirac olarak oturdu, her ay kiras n ödedi. O bir ö retmendi! *** Onu öldükten sonra tan yanlar, etrafa bak p Böyle insanlar li Çetinkaya, tatürk ve Sabiha Gökçen le Diyarbak r da incelemelerde... (16 Kas m 1937) kald m? diye sorabilirler. Kald, az da olsa, nadir de olsa, onlar hâlâ var. Çünkü onlar, bugünlerde baz lar n n bafllar ndan nas l atacaklar n bilemedikleri, Cumhuriyet in ilk kuflaklar n görerek yetiflmifllerdir. *** K M, kimleri? Mesela li Çetinkaya y ; Kel li diye de an l r. Milletvekilli i, stiklal Mahkemesi Baflkanl yapm flt r ve de iflmez Nafia, Bay nd rl k Bakan d r. Yabanc flirketlerin özellefltirilmesi, Demiryollar, Karayollar, bakanl k binalar, köprüler... Çetinkaya n n Bay nd rl k Bakanl n n bafl nda oldu u dönemi hat rlayanlar, onu hay rla yâd ederlerken, Bir müteahhidin yanl fl yapt n anlarsa, o adam, bir daha devletten ifl alamazd derler. Dicle Üniversitesi ö retim üyelerinde Prof. Dr. Emrullah Güney, Kayseri Lisesi Türkçe ö retmeni Muharrem Barut un bir an s n hat rlar. (x) Ö retmen, o gün Kayseri nin ünlü ifladam Nuh Naci Yazgan n Fenerbahçe deki köflküne davetlidir. Yolun ötesinde iki kad n, yafll bir adam n kollar na girerek yürümektedirler. Nuh Naci Yazgan birden buu! diyerek yerinden f rlar, soka a ç - kar, peflinden de ö retmen... K z ve eflinin kollar nda güçlükle yü

8 BD TEMMUZ 2009 BD TEMMUZ 2009 rüyen li Çetinkaya d r, köflke buyur ederler, biraz dinlendikten sonra kalkarlar, durakta tramvay bekleyeceklerdir. Nuh Naci, yalvar yakar, onlar kendi arabas yla gönderir, gözyafllar n tutamaz. flte Zeria Bali nin örnek ald - insanlar bunlard r. fiimdi kimi örnek alacaklar? Servetlerini, analar n n ç k n ya da çocuklar na gelen tak yla aç klayanlar m?.. (x) Selam Kayseriliye *** Say n Hasan Pulur, Çetinkaya n n Bay nd rl k Bakanl n n bafl nda oldu u dönemi hat rlayanlar, onu hay rla yâd ederlerken, Bir müteahhidin yanl fl yapt n anlarsa, o adam, bir daha devletten ifl alamazd derler diyor. Gelin, o örnek insan, bir kere de biz anal m, özlemle: Türkiye de ilk radyo verici istasyonu, nkara n n Etimesgut bölgesindeki bir tepede, li Çetinkaya n n Nafia Vekili (Bay nd rl k Bakan ) oldu u dönemde kurulur. Verici istasyonunun bir an önce bitirilmesi heyecanla beklenmektedir ve bakan çal flanlar çok s k flt r r. Çetinkaya bir gün, peflinde koruma ordusu, alt nda z rhl arabas olmaks z n, nkara gar ndan tek bafl na banliyo trenine biner Etimesgut ta iner, kimseye görünmeden tepeye t rman r ve bakar ki teknisyen ve mühendisler çal flmaya ara vermifller, oturuyorlar. Bakan karfl lar nda görmenin flaflk nl n gidermeye vakit kalmadan, Çetinkaya bastonunu uçundan yakalad gibi kontrol mühendisini kovalamaya bafllar; yakalayabilse dövecek... Ve istasyon, beklenilenden önce tamamlanarak yay na girer. Olay, Çetinkaya n n kovalad - mühendisin bir yak n ndan dinlemifltim, 1950 li y llarda... *** Maliye Bakanl ndaki görevinden ayr larak 1923 y l ustos ay nda Türkiye Büyük Millet Meclisi nde göreve bafllayan Velidedeo lu rif Hikmet Bey in o günlerin devlet adamlar na iliflkin çok önemli an lar vard. fla daki flu an y da ondan dinlemifltim. Özel kalem müdürü, Bay nd rl k Bakan li Çetinkaya n n kiflisel ifliyle ilgili bir belgeyi imzalatmak üzere bakanl k odas na girer. li Çetinkaya mürekkep hokkas na bat r larak yaz yaz lan kam fl kalemle bir fleyler yazmaktad r. Kendisine, uzat lan belgeyi al r, okur ve elindeki kam fl kalemi hokkaya b rak r, cebinden dolmakalemini ç kar r, imzalar. Özel kalem müdürü hayretle sorar: Elinizde mürekkepli kalem varken niye onu b rak p cebinizden ç kard n z dolmakalemle imzalad n z? Elimdeki kalem devletin kalemidir ve devlet ifllerinde kullan l r. O mürekkepteyse yoksulun hakk, yetimin gözyafl vard r. Getirdi in belge ise özel iflimle ilgili oldu undan kendi kalemimle imzalad m!.. (!) Bu sat rlar okuyanlar n Yok art k, bu kadar da fazla! dediklerini duyar gibiyim. Oysa, unutmamak gerekir ki, en uzun yolculuklar bir küçük ad mla bafllar. Devam edelim: 1983 y l nda yeni anayasa ile oluflturulan TBMM ye Samsun milletvekili olarak kat lan Say n Fahrettin Uluç (nayasa Mahkemesi üyeli inden emekli; rapça ve Farsçay, Divan edebiyat n bilen, son derece zarif bir stanbul beyefendisi ) zaman zaman yan - ma gelir, kahvelerimizi içerken yapt m z söyleflilerden çok yararlan rd m. Bir gün yine böyle bir söyleflide, hukuk fakültesini bitirdikten sonra ilk görev yerinin li Çetinkaya n n özel kalem bürosu oldu unu söylemesi üzerine yukar daki an y anlatt m ve sordum: li Çetinkaya gerçekten böyle biri miydi? Söylediklerinizde en ufak bir abartma yok demifl ve kendisi de li Çetinkaya ve di er bakanlarla ilgili, buna benzer olaylar anlatarak O zamanki devlet adamlar n n inanç ve ahlak anlay fllar böyleydi ve bu vatan, o sa lam inanç temelleri üzerinde yükseldi demiflti. Baz kesimlerce bugün, cumhuriyeti kuran o kadroya, inançlar zay f kifliler olarak bak l r ve öyle tan t lmaya çal fl l r. Onlara göre insan ya Müslümand r, ya kâfir... Bugünleri görseydi Nef î, o ünlü ta rizini (dokundurmas n ) flöyle mi söylerdi acaba? Bize kâfir demifl molla efendi Tut ki biz diyelim ona Müslüman Var ld kta yar n rûz-i cezaya Hangimiz ç kar z orada yalan?.. Kim çok inançl d r, kimin inanc l ml d r, kimki zay f?.. Ziya Pafla yan tl yor: Âyînesi ifltir kiflinin lâfa bak lmaz, fiahs n görünür rütbe-i akl eserinde... flte o gün... flte bu gün!.. Çalıflma yaflamına tezgahtar olarak bafllayan bir genç, birkaç yıl sonra bu iflinden sıkıldı ve polis olmaya karar verdi. Tezgahtarlıktan ayrılıp, polis olduktan sonra bir arkadaflı ona, yeni iflini sevip sevmedi ini sordu. Do ruyu söylemem gerekirse yeni iflimde maaflım iyi, çalıflma saatlerim ve çalıflma koflullarım da iyi ama dedi. Bu yeni iflimde en çok hofluma giden fley, müflterinin her zaman haksız olması

9 LK DERS M Z TÜRKÇE Saniye Özden Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 16 nc sayfam za bak n z 1. abaflo (italyanca) a) yandaki b) ortadaki c) üstteki ç) alttaki 2. badya (yunanca) a) terlik b) kemer c) su kab ç) toka 3. c vadra (italyanca) a) yelkenli gemi dire i b) bir çeflit vida c) somun tak m ç) ince e e 4. ça anoz (yunanca) a) yengeç türü b) kabak türü c) kiraz türü ç) bal k türü 5. dalya (italyanca) a) 50 say s na gelince söylenir b) 75 say s na gelince söylenir c) 100 say s na gelince söylenir ç) 200 say s na gelince söylenir 6. efektör (frans zca) a) efektleri haz rlay p uygulayan b) renkleri seçip uygulayan c) dekorlar çizip uygulayan ç) desenleri çizip uygulayan 7. fa (frans zca) a) Gam Dizisi nde do ile mi aras ndaki ses b) Gam Dizisi nde sol ile si aras ndaki ses c) Gam Dizisi nde la ile do aras ndaki ses ç) Gam Dizisi nde mi ile sol aras ndaki ses 8. gabari (frans zca) a) en derinlik ölçüsü b) en yükseklik ölçüsü c) en genifllik ölçüsü ç) en a rl k ölçüsü 9. habitat (latince) a) Yahudi din adam b) yaflan l r bir çevre c) a yatak ç) bir çeflit tatl 10. rgat (yunanca) a) yelkenli dire inin yuvas b) kal n sicim türü c) az parayla çal flan ç) eski Rum korsan 11. idealizasyon (frans zca) a) ideal duruma getirme b) ülkücülük c) ülkücü ç) düflüncede var etme 15

10 LK DERS M Z TÜRKÇE YNITLR YfiMDN GÖZLEMLER li Naili Erdem inci sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar 1. abaflo (italyanca) ç) alttaki. 2. badya (yunanca) c) su kab. 3. c vadra (italyanca) a) yelkenli gemi dire i. 4. ça anoz (yunanca) a) yengeç türü. 5. dalya (italyanca) c) 100 say s na gelince söylenir. 6. efektör (frans zca) a) efektleri haz rlay p uygulayan. 7. fa (frans zca) ç) Gam Dizisi nde mi ile sol aras ndaki ses. 8. gabari (frans zca) b) en yükseklik ölçüsü. 9. habitat (latince) b) yaflan l r bir çevre. 10. rgat (yunanca) c) az parayla çal flan. 11. idealizasyon (frans zca) ç) düflüncede var etme. Büyük bir flirkette çalıflan bir kifli, flirket patronunu yıldönümü partisine davet etti. Patron, flirketinin alt düzey bir çalıflanı tarafından yıldönümü partisine davet edilmesinden duygulandı: Memnuniyetle gelirim dedi ve neyin yıldönümünü kutlayacaklarını sordu. lt düzey çalıflan, kutlanacak konuyu kısaca açıkladı: Son maafl art fl m n onuncu yıldönümünü, efendim. Okulda ö retmeni hmet e sordu: Söyle bakal m hmet, yemekten önce dua ediyor musun? hmet hemen bu soruya yan t verdi: Hay r efendim dedi. Gerek kalm yor; çünkü annem iyi yemek yap yor. Ça dafllaflma m, Yozlaflma m? Toplumsal çözülme sürüyor. Kendine yabanc laflanlarla, ithal fikirleri haz r elbise gibi s rtlar - na geçirenler ve tarihin mezarl nda yaflayanlar hem ulusal kültürümüzü hem de ulusal kültürü besleyen damarlar tahrip ediyorlar. Cumhuriyetin temelleriyle kazan mlar na sald ranlar var. Modernleflmeyi içlerine sindiremeyenler 29 Ekim 1923 te uygulanmaya bafllanan yaflam tarz ndan rahats zd rlar. Bir bozulma, bir yozlaflma tutkusu 12 Eylül 1980 darbesiyle ivme kazanm fl, ekonomik kriz, artan iflsizlik ve siyasilerin kavgalar yla yo unlaflm flt r. Prof. Dr. Y lmaz Esmer in yapt araflt rmay okuyup da dehflete düflmemek için insan n ya deli ya da ebleh olmas gerek. raflt rmaya göre, halk n yüzde 93 ü birbirine güven duymamaktad r. nlafl lan o ki, herkesin eli bir baflka kiflinin cebindedir ve birbirlerinin gözünü oymak için adeta tetiktedirler. Oysa Hazreti Mevlana Kitab m insan, k blem sevgi, tap na m gönüldür demifl yüzy llar önce... Peki ne oldu da bu yüce ruhtan vazgeçildi? nsan sevgisi ne oldu? Kimler öldürdü flefkatle, merhameti? Vefa duygusu sürgünde mi ki ortal kta görünmüyor? Yaflamak denilen fley tüm erdemliklerden s yr ld da bizler fark nda m de iliz? Vatan, kültürdür bir anlamda... Yozlaflmas durumunda vatan n tehlikeye girdi i görülmüfltür. Ulusall faflizm diye alg layanlar kendi kültürlerinin yerine yabanc kültürlerin hayran d rlar. Kimisi rap n, kimisi Rus un, kimisi merika n n peflindedirler, kendici olamazlar. Uydu fikirliler, kaset düflünceliler elin kötüsünü kendi iyisine tercih edince toplum ray ndan ç kar. Bunu önlemek için tatürk, Cumhuriyetin temeli kültürdür demifltir. Bat uygarl n n do rular n almay p rezaletlerini ülkeye tafl - 17

11 BD TEMMUZ 2009 BD TEMMUZ 2009 yanlar n yan nda Do u nun hurafeleriyle yanl fllar n empoze edenler her darbeden sonra baflar lar n kutlam fllard r. Bu nedenledir ki, sebep yaln zca ve yaln zca ekonomi de ildir lar n, 1940 lar n ve 1950 lerin Türkiye sinde yoksulluk bugünlerden daha az de ildi; ama kokuflmuflluk yoktu. Senetten önce söz as ld. Ne kimli inden flikayet edenler vard ne de kiflilik çamurlardayd. Köyün a as yla köyün çoban aras ndaki zenginlik fark pantolonlar ndaki yama kadard. Devleti soyanlar yoktu. Halk kamplara bölmeye çal flanlar da yoktu. Güzel günlerdi, onurlu günlerdi. 12 Eylül 1980 deki darbeyle çokça fleyler gibi beraberlik de bozuldu. Mafya ayaklar, çete tezgahlar ve iflbirlikçi ç kar çevreleri tüm zeminlerde gemi az ya ald. O günlerin baflbakan nayasan n bir maddesini delmekle bir fley olmaz diyebildi i gibi, Benim memurum iflini bilir deyince soysuzlar zevkten dört köfle oldular. O gün bugündür milletin a z n n tad kalmam flt r. Dürüstler, do rular, ahlakl lar ve hukuklular artan bir s k nt n n içindedirler. 12 Eylül 1980 deki darbeyle çokça fleyler gibi beraberlik de bozuldu. Mafya ayaklar, çete tezgahlar ve iflbirlikçi ç kar çevreleri tüm zeminlerde gemi az ya ald. Tanr sevgisi olmayanlarla, vicdans zlar herfleyi satar duruma geldiler. Ne utan yorlar ne de korkuyorlar. Uygar insan olma yerine ilkelli e özenme durumunun sürmesi düflündürücüdür. Cumhuriyetin kuruluflundaki ahlak, din, ilim ve ak l adeta d fllanm fl gibidir. Tarihi bir gerçekti ki, milli yap m z güçlendirmeyi amaçlam fl olanlar n millet olma olgusunu bilinçli olarak toplum katlar na dengeli bir biçimde mal etmeleriydi. Modern ve ça dafl Türkiye gerçekleflmifltir ve etnik, dinsel ayr mlara girmeden hür ve berat olan bir Türkiye her gönüle sevgiyle, her akla da bilimle yaz lm flt r. Bu ça dafl ve uygar Türkiye nin fotograf d r. Bu fotografta kad n erkek eflittir. Mübadili de, göçmeni de, yerli ahalisi de eflittir. Sözünü etti im araflt rmadaysa fle almada kad ndan önce erke- in hakk vard r diyenlerin oran yüzde 64, Kocas n n sözünden ç kmamal d r diyenlerin oran yüzde 61, Kad n n plajda mayoyla dolaflmas günaht r diyenlerin oran yüzde 58 ve Baz kad nlar n kocalar ndan dayak yemesi do rudur diyenler yüzde 32 dir. kiyüz y l önce bafllad m z modernleflme mücadelemiz bu- gün araflt rmadaki noktaya gelmifltir. Dehflete düflmemek mümkün de ildir. yn araflt rmada bir baflka sonuç var ki tam içler ac s d r. Demokrasimiz kiflilerin öncelik verdi i konular n içinde yüzde 13 oran ndad r. Bu yüzdeler bir çöküflün, bir toplumsal çözülmenin ve bir ça dafllaflmadan vazgeçmenin iflareti de ilse nedir? Esas nda bir süreden beridir, Ulus ve devlet bitmifltir slogan yla çalkalanan siyasal ortama bir de Ne mutlu Türk üm diyene sözünden rahats zl k duyanlar eklenmifltir. Vatani ahlak yoksullar n n hezeyanlar n anlamak mümkün. ncak adlar ayd na ç km fl olanlara ne demeli? tatürk ün 1926 y l ndaki Cumhuriyetimizin dayana Türk toplumudur sözünün hangi vatansevere bir zarar vard r? Kendini, kendinde anlama hangi kültürün içinde olas d r ki, milli kültürden flikayet edilmektedir. Millet olma sürecini kesintiye u ratanlar, gerçekte parçal, bölük pörçük bir Türkiye yi hayal edenlerdir. Bunlar n baflar s zl, Türkiye sevdal lar n n ak l ve gönül birlikteli ine ba l d r. risto En bedbaht olan millet, kaleleri ayakta olup da ahlak harabe olan millettir gerçe ini iki bin y l önce söylemifl. fiimdi siyaset kirlenmiflse, ticaret ahlak n d fl na taflm flsa, ayd nlar (!) gerçe in yerine ç karlar konufluyorsa ve millet giderek bir kalabal a dönüflüyorsa hangi ahlaki de erlere kulak verilecek, hangi ahlaki de erlere tutunulacakt r? Bu nedenledir ki, Türk ayd nlar n n milli de erlerini sahiplenmesi sayg n bir Türkiye nin önkofluludur. Hangi partiden olursa olsun, hangi inanc n sahibi bulunursa bulunsun sa l kl bir ak lla, vicdanl bir kalbe sahip olanlar milli bütünlü ümüzü sa layacak çal flmalarda bulunmaktad rlar. Yar nlar n mükemmelli i bugünden al nacak kararlarla mümkündür. Büyük bir flirketin genel yönetmeni, yard mc s n odas na ça rd ve ona flu uyar da bulundu: Gelecek hafta patronun o lu flirketimizde ifle bafllayacak dedi. Kendisine özel ilgi göstermeyeceksin, hiçbir özel yetki vermeyeceksin. Bir iki y l içinde flirketimizin sahipli ini üstlenecek herhangi bir kifliye nas l davranmam z gerekiyorsa, ayn biçimde davranacaks n

12 20 YKIN TR H M Z Yaşar Öztürk Benim için, ülke için, devrim için, çok önemli günler geçirdi- im bir kentte bulunuyorum. Bu kentin sayg n halk gecenin karanl na ra men, beni uzaklardan çok parlak, pek s cak ve içten gösteriyle karfl lad lar. dakikada, bu de- erli halk n de erli Bu temsilcileri ve onlar n aras ndan gelenlerle bir sofrada bulunuyorum. Bütün bunlara iliflkin duygular m, düflüncelerim o kadar çok, o kadar coflkulu ki, bunlar bütünüyle dile getirmek ve aç klamak için insan dilini yetersiz görüyorum. Biliyorsunuz ki kalpten kalbe yol vard r. Benim bu dakikadaki bütün duygular m en aç k biçimde kendi kalplerinizde, kendi vicdanlar - n zda okuyabilirsiniz. Yaln z, masya da geçirdi im günlere iliflkin iki an y canland rmadan geçemeyece im. Biri bugün müftünüz bulunan Kâmil Efendi Hazretleri ne aittir. Efendiler, bundan befl y l önce buraya geldi im zaman, bu kentin halk, bütün ulus gibi gerçek durumu anlamam flt. Düflüncelerde kar fl kl k vard. Beyinler âdeta durgun bir durumda idi. Ben, burada birçok kifliyle birlikte Kâmil Efendi Hazretleri yle de görüfltüm. Efendi hazretleri bana güvendi. Ve derhal giriflimde bulundu. Bulunduklar giriflim bir cuma günü, flimdi ad - n an msamad m bir camide, gerçe i halka aç klam fl olmas - d r. Efendi hazretleri halka dediler ki: Ulusun onur ve üstünlü- ü, özgürlü ü, ba ms zl gerçekten tehlikeye düflmüfltür. Bu felaketten kurtulmak gerekirse vatan n son bir bireyine kadar ölmeyi göze almak gerekir. Bu noktada bütün ulusun kararl l k ile, inanç ile beraber çal flmas gerekir. Ve eklediler ki, rt k padiflah olsun, halife olsun ad her ne olursa olsun, hiçbir kiflinin ve makam n hikmet ve mevcudiyeti kalmam flt r. Biricik kurtulufl yolu, halk n do rudan do ruya egemenli ini eline almas ve iste ini kullanmas d r. flte, efendi hazretlerinin yapt bu do ru yolu gösteren konuflmas ve ö ütünden sonra herkes çal flmaya bafllad. Bu nedenle, Müftü Kâmil Efendi Hazretleri ni be eniyle an yorum. Genç cumhuriyetimiz bu gibi bilginler ile övünür. kinci an m fludur: Bilirsiniz ki yeni Türk Devleti, yeni Türk Cumhuriyeti, kurulmadan önce birçok yüzy llar büyük atalar m z n s rtlar na yüklenerek türlü devletler ve türlü hükümetler oluflturanlar hiçbir zaman ulus varl n tan - mam fllar ve ona sayg göstermemifllerdir. Maddi ve manevi bütün varl k, herfley kendi kiflisel makam ve ç karlar ndan ibaretti. 21

13 BD TEMMUZ 2009 BD TEMMUZ 2009 Kendi mevkileri için, kendi ç - karlar için ulusu, ülkeyi gözden ç karmada hiç duraksamazlard. Çok nedenler, özellikle en son olaylar bunu kan tlam flt r. ulusun varl n tan may alçalma sayanlar, kendi- Efendiler, lerinin llah n gölgesi oldu unu ileri sürme yan lg - s nda, cüretinde, sahtekârl nda bulunanlar en son bu kutsal varl a ilk kez bu kentte sayg göstermek zorunda kalm flt r. Bu noktay aç klamak için bir iki sözcük ekleyeyim: Hepiniz an msars n z ki, Sivas Kongresi nden sonra ulusun iradesini temsil etmek üzere bir heyet oluflturulmufltu. Ben o heyetin baflkan yd m. Demin aç klad m makam sahiplerinin bir delegesi, ulus temsilcileriyle karfl karfl ya gelmeyi kabul ederek stanbul dan buraya, masya ya gelmiflti. Ben ulusun varl na sayg göstermeyi, iradesine uyma koflulunu esas olarak içeren bir uzlaflmay o delegeye burada imza ettirmifltim. flte bu onurla masya, devrim ve cumhuriyet tarihinde her zaman önemini koruyacak yer kazanm flt r. Befl y l sonra geçirmekte oldu- um dakikalar n bence çok de- erli oldu unu aç klamakla k - vanç duyuyorum. Mustafa Kemal, Samsun a vard nda ngilizler in iki gün önce kente asker ve silah y maya bafllad n ö rendi. n nda ngiltere yi ateflkesi ihlal etmekle suçlayan Mustafa Kemal, Kurtulufl Savafl n bafllataca uygun yeri düflünüyordu. Samsun dan ayr lmadan önce Zile de bulunan Binbafl Cemil Vahit (Toydemir) ten yöre hakk nda bilgi istedi. masya en uygun yerdi. Önce Havza ya geçti. Kendisini karfl lamaya gelenlere karar n flu sözlerle aç klad : Hiçbir zaman ümitsiz olmayaca z, çal flaca z, ülkeyi kurtaraca z. Bizi öldürmek de il, canl canl mezara atmak istiyorlar. fiimdi çukurun kenar nday z. Son bir cüret belki bizi kurtarabilir, zaten baflka türlü de dönüfl olana yoktur. masya ya geçmeden kentin en etkili kiflisi oldu unu ö rendi i Müftü Hac Tevfik Efendi ye Havza da yapt konuflman n özetini iletti. Telgraf na çok k sa sürede flu çarp c bir yan t geldi: halk vatan savunma, din ve masya devleti savunma yolunda savaflanlar ba r na basmakla k vanç duyacakt r. Bekledi i yan t alan Mustafa Kemal masya ya do ru yola ç kt. masya halk konu unu, 12 Haziran 1919 günü Culus Tepe de karfl lad. Bafllar nda bulunan Müftü Hac Tevfik Efendi, Mustafa Kemal e Paflam, bütün masya emrinizdedir. Gazân z mübârek olsun! dedikten sonra ona sar ld, kendisini içtenlikle kucaklad. Yol boyunca eksilmeyen sevgi gösterileri ve alk fllar aras nda hükümet kona na vard nda Mustafa Kemal, akflam olmas na karfl n kendisini bekleyen masyal lar görünce onlara flöyle seslendi: Sayg n masyal lar! Padiflah ve hükümet, tilaf Devletleri nin elinde tutsak bir durumdad r. Ülke elden gitmek üzeredir. Bu kötü duruma çare bulmak için sizlerle iflbirli i yapmaya geldim. Hep beraber yüce vatan m z ve ba ms zl m z kurtarmak için çabalar m zla çal flmal y z. Efendiler, zmir in daha sonra Manisa ve yd n n iflgâli, gelecekteki tehlikeyi daha aç k göstermektedir. flgâl ve ilhak gibi olaylar, soylu ulusumuzun bütünüyle savunmas için mitingler yaparak ulusal heyecan çok canl bir flekilde göstermek gerekir. Dayanmas olanaks z bu ac kl durumun karfl s nda hemen bir örgüt kurmak ve büyük devletlerin temsilcilerine etkili telgraflar çekmek gerekir. masyal lar! Buras, Havza dan ötesi Pontus oluyor. Sivas tan do usu Ermenistan a kat l yor. Ülke ngiliz mandas alt - na giriyor. Tarihi büyük Türk ulusu böyle bir tutsakl kabul edemez, ulusumuzun tarihi flerefi vard r. Ülkenin her taraf nda ateflli çal flmalar bafllad. Türk yurtseverlerin çabalar yla bat kentlerimizde ulusal cepheler kuruldu. Güneyde Frans zlar la iflbirli i yapan Ermeniler e karfl bir dana cephesi kuruldu. Güçlü çetelerimiz, Frans z ve Ermeniler e sald rmaya bafllad lar. Erzurum da Ermeniler e karfl mücadele bafllam flt r. masyal lar, 22 23

14 BD TEMMUZ 2009 ne duruyorsunuz? Burada da mutlaka her türlü haklar m z korumak üzere müdafaa-i hukuk örgütü kurmal y z. Samsun a yapaca Düflmanlar n herhangi bir ç kartma harekat na karfl ayaklar m za çar klar m z çekecek, da lara çekilecek, vatan en son kayas na kadar savunaca- z. llah ulusumuza yenilgiyi gösterirse, bütün evlerimizi, mallar m z atefle verecek ve vatan bir harabe yere çevirerek bofl bir çöl halinde düflmana b rakaca- z. masyal lar, buna hep beraber yemin edelim. Umutsuzluk içindeki halk, gecenin karanl sonunda flafa- n yak nda sökece ini anlam flt. Çevreyi bir coflku seli kaplad : Bütün masya emirlerinizi bekliyor Paflam! sesleri Mustafa Kemal i de sevindirdi: Sa olunuz masyal lar, zaferi kazanaca z, vatan kurtaraca z diye söz verdi onlara... Ertesi gün Sultan II. Bayezid Camisi nde cuma namaz için toplanan kalabal a vaiz bdurrahman Kâmil Efendi flöyle sesleniyordu: Türk ulusunun, Türk egemenli inin art k var olma nedeni kalmam flt r. Madem ki, ulusumuzun onuru, sayg nl, ba ms zl tehlikeye düflmüfltür. rt k bu hükümetten iyilik ummak bence boflunad r. fiu andan itibaren padiflah olsun, ad ve unvan ne olursa olsun, hiçbir kiflinin ve makam n var olma nedeni kalmam flt r. Biricik kurtulufl çaresi halk m z n do rudan do ruya egemenli i eline almas ve iradesini kullanmas d r. Vatan ve ulumuzu iflgalcilerin yok eden pençesinden kurtaracak giriflimlere giriflen, yüksek kumandan ve subaylar m z n emeklerine yard mc olmas n Tanr dan teflekkür ve övgülerimizle dileriz. flte sayg de er topluluk, bu gibi sayg n kiflilerin ve özellikle flimdi, flu anda topluluk aras nda olup, ülke ve ulusu bütünüyle yok olmaktan, bela girdab ndan kurtarmak için ortaya at lm fl bulunan Mustafa Kemal Pafla Hazretleri nin arkas ndan gitmelidir. Müdafaa- hukuk örgütünün kurulmas kentti daha da güvenli yapt. Vaiz bdurrahman Kamil Efendi, Mustafa Kemal i sevindiren ve umuduna umut katan bir fley daha yapt. Y llarca gerekli olur diye biriktirdi i alt nlar n k rm z bir mendil içerisinde Bunlar benden çok ulusun kurtuluflu için sizlere gerekli diyerek Mustafa Kemal e sundu. Kurtulufl Savafl n n ilk sivil maddi yard m n k v lc m n ilk çakt yerde ayd n bir din adam bilgin vaiz bdurahman Kamil Efendi taraf ndan yap ld. Bu arada Posta Telgraf Genel Müdürü Refik Halit (Karay) masya Posta Telgraf çal flanlar n Mustafa Kemal i karfl lamaya kat ld klar için görevden ald. Mustafa Kemal sert tepki göstererek memurlara görevlerini sürdürmelerini, yerlerine Tokat tan gönderilenlerin binaya sokulmamas n söyledi. Mustafa Kemal i nadolu ba r na bast kça stanbul daki iflgal güçleri onlar n kuklas hükümet ve padiflah onu stanbul a geri getirmeye u rafl yordu. Mustafa Kemal, padiflaha zorlamalar n sürmesi durumunda ulusun ba r na dönece ini aç kça yazd : BD TEMMUZ 2009 E er zorlan rsam görevimden istifa ederek önceden oldu- u gibi nadolu da ve ulusun ba r nda kalaca m ve vatani görevime bu kez daha aç k ad mlarla devam edece im. (...) Sonuç olarak flu beliriyor ki ulus bafltan afla uyan kt r. Mustafa Kemal zorland ve dedi ini yapt. Görevinden ayr ld, nadolu da ve ulusun ba r nda kalarak, vatani görevine daha aç k ad mlarla devam etti. Belliydi ki ulus, bafltan afla uyan kt. Dostoyevski nin yaflamını de ifltiren olay, kendi idam sahnesiydi. Dostoyevski çarın baskı döneminde, arkadafllarıyla bir sohbet grubu kurmufltu. Yakalandı. Yirmisekiz yaflında idam iste- iyle yargılandı. Mahkemenin sonucunu bekledi i gece hücresinden alındı. Ölüm kararı yüzüne karflı okundu. Papaz günah çıkarttırdı. Gözleri kapalı olarak bir dire e ba lanıp, müfreze karflısına geçirildi. tefl emrini beklerken gerçek karar bildirildi kendisine... slında mahkeme 8 yıl hapis vermifl, çar bunu 4 yıla indirmiflti; ama ona ders olsun diye böyle bir gösteri planlanmıfltı. Böylece ölüm le tanıfltı; oysa bu sefil oyunda asıl keflfetti i fley, yaflam dı. Stefan Zweig a göre Dostoyevski nin yaralı parmaklarından zincirleri çıkardıkları zaman sa lı ı bozulmufl, ünü uçup gitmiflti; ama kırık dökük bedeninden her zamankinden daha parlak fıflkıran tek fley vardı: Yaflama sevinci... Durumu en iyi anlatan tümce Nietzsche nindir: Yaflamı kaybetmenin kıyısına yaklaflanlar, onu daha iyi tanırlar

15 Biz gelince vali aya a kalkt ve konsolos ile Mustafa Kemal Pafla y tan flt rd. Konsolos iyi Türkçe biliyordu. Pafla valiye sordu: Konu nedir? Vali anlatt : konsolos, ngiliz tebas vatandafllarla Rum Say n ve Ermeni az nl n güven alt nda olup olmad ndan endifleleniyorlar. Ben kendilerine herkesin güven alt nda oldu- unu bildirdim. Mustafa Kemal Pafla konsolosun Türkçe bildi ini biliyordu, buna ra men kendisine valiyi muhatap ald : Ee, peki daha ne istiyormufl? Bu soruya konsolos Türkçe cevap verdi: Tebam z için hükümetinizden yaz l teminat istiyorum! Pafla: Ne yani, Yunanl lar zaman nda siz teban z daha emniyette mi görüyordunuz? Konsolos, kas larak Evet dedi, Yunanl lar buradayken tebam z daha emniyette görüyorduk. Öyleyse buyrun, teban zla birlikte Yunanistan a gidin, efendim! Konsolos sinirlenerek sesini yükseltti: Yani majestelerimin hükümetine savafl m aç yorsunuz? Pafla: Siz kiminle neyi konufltu unuzu biliyor musunuz? Ben Millet Meclisi nin baflkan ve Türk ordular baflkomutan y m. Savafl açmaya da bar fl yapmaya da tam yetkiliyim. Peki siz kimsiniz? Hükümetiniz ad na savafl ve bar fl görüflmeleri yapmaya yetkili misiniz? Böyle bir yetkiniz varsa görüflelim. Yoksa (eliyle kap y gösterdi) buyurunuz d flar ya, efendim!.. Konsolos, Mustafa Kemal Pafla n n son sözleri üzerine sapsar kesildi ve tek bir kelime söylemeden kap dan ç kt, gitti. Mustafa Kemal Pafla, adam n arkas ndan valiye döndü: Bunlara yüz vermeyin vali bey! Bir donanma önünde p sacak, bir blöf karfl s nda yelkenleri suya indirecek bir devletcik san yorlar bizi! Küstahl k derecesine bak n, bana Savafl m aç yorsunuz? diye soruyor. Barut kokan bir odada adam n sordu u fleye bak!.. Savafl halinde de iliz sanki! Birkaç saat sonra, ngiliz donanmas komutan hükümet kona n n kap s ndan girerek Mustafa Kemal Pafla n n odas na yöneldi. Nazik, fakat öfkeli bir hali vard. Ruflen Eflref kendisine ne istedi ini sordu

16 BD TEMMUZ 2009 BD TEMMUZ 2009 Baflkomutan Mustafa Kemal Pafla ile görüflmek istiyorum. B irlikte odaya girdiler, kap kapand. miral, Çok güç koflullar alt nda bir savafl kazand n z, sizi asker olarak içtenlikle kutlar m. Çanakkale deki baflar n z rastlant ya borçlu olmad n z kan tland böylece. Büyük bir askerle tan flt m için memnunum diyerek övgüler ya d rmaya bafllad. Pafla, b kk n Mustafa Kemal Pafla, dünyan n koparaca gürültü ile tehdit edilince amiralin sözünü kesti: Milletleri tehdit etmekten de vazgeçiniz. ngiltere ve müttefiklerinin k yamet kopar p koparmayaca n düflünmem bile! Bunlar memleketin dahili iflleridir ve de sizin bu ifllere kar flman za müsaade etmem. bir ifadeyle, Bunlar geçin amiral, çok iflimiz var. s l konuya gelin dedi. miral bu tav r karfl s nda bocalayarak konuya girdi: zmir de tebam z ve sizin az nl klar n z Ermeniler, Rumlar var. Yeni askeri yönetim alt nda bu insanlar n statüsü nedir? Güvende midirler? Hiç kuflkunuz olmas n amiral. Teban z ve az nl klar hükümetimizin korumas alt ndad r. Suç ifllemeyenler, kendilerini güvende sayabilirler. Peki suç iflleyenler? Suç iflleyenler say n amiral, muhtemelen sizin ülkenizde de oldu u gibi, adaletin huzuruna ç kar. Suçlu olanlar, cezalar n çekerler. Fakat Pafla Hazretleri, fevkalade günler geçirdik. Yunan ordusundan cesaret alan Rumlar fl mar kl k yapm fl olabilir. Bugün bu insanlar yerli halk n düflmanl ile yüz yüzedirler. Ermeniler in biliyorsunuz büyük bir bölümü göçe zorland ve önemli bir bölümü hayatlar n kaybetti. Bu ruh haliyle Yunan ordusu ile iflbirli i yapm fl, baz Türkler e zor günler geçirtmifl olabilirler. Bunlar, fevkalade günlerin olaylar - d r, ba fllanmas, hofl görülmesi gerekir. E er bu kifliler halk n husumetine b rak lacak olursa, bütün dünya aleyhinize k yameti kopar r! Son cümleye kadar amirali sakince dinleyen Mustafa Kemal Pafla, dünyan n koparaca gürültü ile tehdit edilince amiralin sözünü kesti: Üstünlük pozunuzu derhal bir kenara koyunuz amiral! Milletleri tehdit etmekten de vazgeçiniz. ngiltere ve müttefiklerinin k yamet kopar p koparmayaca n düflünmem bile! Bunlar memleketin dahili iflleridir ve de sizin bu ifllere kar flman za müsaade etmem. Majestelerinin devleti bizim az nl klarla u raflmaktan vazgeçsin. Kim ki bize sayg beslemez, bizden de sayg beklemeye hakk olmaz. miralin yüzü bembeyaz oldu: ngiliz hükümetinin tebas n her yerde koruma hakk devletler hukuku teminat alt ndad r. vrupa devletleriyle birlikte arkalad m z Rum ve Ermeniler in güven içinde bulundurulmas n sadece rica ettik. Yoksa biz bu güvenli i sa layacak güçteyiz. P afla, rkalad n z Yunan ordusunun denizde yüzen cesetlerini herhalde görmüfl olmal s n z dedi. Ordumuz asayifli sa lam flt r. zmir Liman n donanman za kapat yorum. sterseniz, teban z gemilerinize doldurabilirsiniz. Donanman z n en k sa zamanda liman terk etmesini istiyorum. Sert sözler karfl s nda amiral ne yapaca n flafl rd ve ngiltere ye savafl m aç yorsunuz? dedi. Pafla: Savafl açmak m? Siz yoksa Sevr ntlaflmas n n halen yürürlükte oldu unu mu san yorsunuz? Biz onu çoktan y rt p att k bile. Karfl mda serbestçe oturuflunuzu, sizi konuk saymama borçlusunuz! Fakat nezaketimizi kötüye kullanman za müsaade edemem. fiu anda hukuken bar fl antlaflmas yapmam fl iki devletiz. Savafl hukuku halen yürürlüktedir. Gemilerinizi derhal karasular m zdan çekmenizi size tekrar ve son defa ihtar ediyorum! Bir balmumu heykeline döndü amiral... Sert ad mlarla girdi i Mustafa Kemal Pafla n n odas nda oturdu- u sandalyede küçüldükçe küçüldü ve sonunda kekeleyerek, ffedersiniz dedi, yerlere kadar e ilerek geri geri kap ya gidip d flar ç kt. Olay k sa süre içinde flehirde duyuldu. ngiliz ve Frans zlar kendi uyruklar n gemilere bindirmeye bafllad lar. Birkaç saat sonra da sessizce çekilip gittiler. Türkiye tatürk tür, tatürk Türkiye dir. Gönderi: Salih Ç nar, Kanada spanya kralı, savaflta kendisini yenen Napoleon Bonapart karflısında flöyle övündü: Siz yalnızca para, altın ve toprak elde etmek için savaflırsınız dedi. Oysa biz, onur ve namus için savaflırız. Onun bu sözleri karflısında Napoleon hiç kızmadı, aksine sakin bir biçimde, ona flöyle karflılık verdi: Do ru, söylüyorsunuz dedi. Kimin neye gereksinimi varsa, onun için savaflır. daletin gecikmesi, adaletsizliktir. Candar 28 29

17 Mor Kalpli dam YZN: MEHMET L KIfiLLI Geçen hafta merika da iken bir otomobilin plakas dikkatimizi çekti. Plakada damga... mühür madalya gibi bir fley vard. Sonra sürücüsüne bakt k madalyal yd. Sürücü otomobilini park etti. Park yerindekiler ona sayg yla, sevgiyle, tebessümle bak yorlard. Kimi de gidiyor madalyal adam n elini s k yordu. Yan m zdakilere sorduk: Bu adam kim? Bu madalya neyin nesi? Dediler ki Bu bir gazi... Yakas ndaki de Purple Heart. Türkçesi mor kalp. skerlik görevini yaparken yaralananlara verilen madalya. Polis mor kalpli adama selam duruyor. Lokantadaki garson mor kalpli adama en iyi masay gösteriyor. Baz müflteriler de mor kalpli adam n yan na yaklafl p, Siz, bizim için savaflt n z... Teflekkürler diyor. Mor kalpli adamla resim çektirenler bile var. Türkiye de sa - m z, solumuz gazi. ra, s ra gazetelerde bir röportaj yay mlan r... Gülhane Hastanesi ndeki gazilerle ilgili. Sonra... Sonras n bilmiyoruz. Bizim için yaralanan bu adamlar ne yer, ne içerler? Lokantaya gidecek paralar var m? Garson onlara nas l davran r? Polis selama durur mu? Bilmiyoruz. MDLY... lt taraf teneke parças. Maliyeti ne ki? ma anlam para ile ölçülebilir gibi de il. Sahi biz de bizim için yaralanan insanlar n yakalar na böyle bir madalya tak yor muyuz? Bunu da bilmiyoruz. merika da mor kalpli adamla ilgilendik. Ö rendik ki asker emeklileri için bir hastane vard r. Ve bu hastanenin kap lar, mor kalpli adama, ömür boyu aç kt r. merika da baz flehitlikler mevcut. En bilineni Washington daki rlington Mezarl. Mor kalpli adam n gömülece i yer oras. Biz bu konu ile ilgilenince, y llard r merika da Eski baflkan Bush, Purple Heart madalyal bir gaziyle... (Evansville) üniversite hocal yapan Mehmet Kocakülah takvimi gösterdi. Takvimde önemli günler iflaretli. Bunlardan biri de 11 Kas m, Gaziler Günü. Her y l n 11 Kas m nda bankalar, okullar, hükümet binalar kapal. Her yerde geçit törenleri düzenleniyor. Ve bütün ülke mor kalpli adama teflekkür ediyor. Hocan n efli merikal. Ondan rica ettik. Mor kalpli adam ne yer, ne Purple Heart madalyal gaziler... içer, nerede çal fl r? Ö renmesini istedik. Ö rendi... E er gazi çal flabilir durumdaysa, devlet ona mutlaka ifl buluyor. Çal flamayacak durumdaysa, devlet onun bütün ihtiyaçlar - n ömürboyu karfl l yor. merika da beyaz, siyah, kad n, erkek, zengin, fakir herkes 30 31

18 BD TEMMUZ 2009 eflit. ma mor kalpli adam, üstün insan. yr cal kl. Onun sahip oldu u ayr cal a merikal parlamenter bile sahip de il. merika dan döneli yar n bir hafta olacak. Kafam z hâlâ mor kalpli adamda. O mor kalpli adam, ülkesi için yaraland. Ya bizim gazilerimiz ne için, kim için yaraland lar? Ey gazi!.. Yakana bir madalya takamad k. Madalyal pek çok Kurtulufl Savafl Gazisi ni ise bir dilim ekme e muhtaç ettik. merikal, 11 Kas m da gazisine flükran n sundu. 32 Ey gazi, senden özür diliyoruz. Mor Kalpli dam tarifinin ülkemizdeki anlay fl n n tarifi flöyle: Bizim ülkemizde bu adamlara skerlik yan gelip yatma yeri de ildir diye cevap verilir. Otoritenin bafl ndaki adam n çocu u, yumurtal klar ndaki! rahats zl ktan dolay askerlikten muaf tutulur. K sa bir zaman sonra kanser geçer ve evlilik yapar. Daha sonra kanser nimetini, askerlikte vakit kaybetmeyip ifl hayat nda baflar l flekilde yürüterek toplar. Radikal gazetesinden Mahkemede yargıç, sanı a kararı bildirdi: Eflini, baflına çekiçle vurarak öldürdü ün kesinleflmifltir. Dinleyiciler arasından bir ses yükseldi: Yalancı adam... Yargıç bir süre durdu, sonra sesi duymamıfl gibi davranıp, sanı a suçunu bildirmeyi sürdürdü: Eflinden sonra kayınvalideni de baflına çekiçle vurarak öldürdü ün de kesinleflmifltir. Dinleyiciler arasından aynı ses yine yükseldi: Yalancı adam... Yargıç bu kez duymamıfl gibi davranmadı. Dinleyicilere döndü, mahkemede ba ırılamayaca ını anımsattıktan sonra, ba ıran kifliye sordu: Sorununuz nedir? dedi. Neden hem de böyle yüksek sesle ba- ırıyorsunuz mahkemede? Dinleyiciler bölümündeki kızgın adam yargıçtan özür diledi, sonra da Yalancı adam diye ba ırmasının nedenini açıkladı: Bu adamla tam onbefl yıl, yanyana evlerde komfluluk yaptık dedi. Kendisinden ne zaman bir çekiç istedimse, bana hep, Bizim evde çekiç bulunmaz yanıtı vermiflti. Memleketimden tutuklama manzaralar YZN: VURL SVfi Biraz sonra anlataca m tutuklama manzaralar n n yarg eliyle nas l yarat ld - n anlayabilmeniz için, Fethullah Gülen in baz direktiflerini hat rlatmakta yarar var: dliye de, Mülkiye de veya baflka bir hayati müessesede bizim arkadafllar - m z n mevcudiyeti... gelecek ad na o ünitelerde garantimizdir... Erken vurufl diyece im ç k fllar yapmay n. Zayiata meydan verilmemeli... Temkinli yürümeli ki, geriye ad m atmayal m... Bütün anayasal müesseselerdeki kuvveti cephemize çekinceye kadar her ad m erken say l r.... cab nda mahkemelerin alt - n üstüne getireceksin, avucuna Davetiye tebli edilseydi, gelece inden kuflku duyulaca na dair hiçbir emare bulunmamas na ra men; (F) Tipi Örgüt ün rahats zl k duydu u her kifli gibi, Mehmet Haberal da zorla evinden al nd, stanbul a götürüldü. alacaks n... Önemli olan mahkum ettirmektir. vukat tutacaks n z, hakim kiralayacaks n z... fiubat So u u, Ergenekon Soruflturmalar ndan önce STV de yay nlanan bir dizi filmdi. Bülent r nç n Dizide beni en çok etkileyen kifli dedi i ve Fethullah Gülen i canland rd - herkesçe bilinen Tahir Mutlu ya, dizinin son bölümünde bir çocuk soruyor fiimdi her fley bitti mi?, Tahir Mutlu nun cevab flöyle: Hay r, her fley as l flimdi bafll yor! Türkiye Cumhuriyeti ni bir Korku mparatorlu u haline getiren süreç; devlet güvenlik mahkemelerinin kapat lmas ndan sonra, Ceza Muhakemesi Kanunu nun 250 ve 251 inci maddesine 33

19 BD TEMMUZ 2009 BD TEMMUZ 2009 konulan hükümlerle, Ergenekon Soruflturmas kapsam nda olan suçlar dahil Türk Ceza Kanunu nda yaz l baz suçlara bakmak üzere baz a r ceza mahkemelerine özel yetki verilmesi ve bu mahkemelere özel yetki verilen savc lar n, KP hükümetleri zaman nda atanmas yla bafllad. dliye de halen görev yapan meslektafllar m n feryad, daha o zaman bize kadar ulaflt : Eyvah! (F) Tipi Örgüt, dliye de etkili olmak istedi i en Mehmet Haberal n ifadesinin bizzat savc taraf ndan al nmas laz md. ncak Ergenekon Savc lar, görevlerini kötüye kullanarak, üç gün müddetle ifadesini polislere ald r p, kendisini periflan hale koydular. önemli yerlere ulaflt. rt k, 250 nci madde kapsam ndaki suçlara iliflkin davalar ancak özel yetki verilen savc lar açabiliyor. rama, tutuklama, telefon dinleme gibi hakim taraf ndan verilmesi gereken kararlar, özel yetkili mahkeme hakimlerinden biri taraf ndan verilebiliyor. tirazlar inceleme, yarg lama yapma, san klar cezaland rma veya beraat ettirme yetkisi, bu suçlara iliflkin olarak özel yetki verilmifl r Ceza Mahkemesi ne ait... Özel yetki verilmifl hakim ve savc lar n yapt klar hukuka ayk r ifllemler hakk nda; Bilgi Yay nevi nce yay nlanan Hukuk (!) ile ldatmak ve Yüce Divan Dosyas adl iki eser yazd mdan, o konulara tekrar de inmeyece im. ncak Hukuksuzlu un böylesi dünyada görülmemifltir dedirtecek bir örnek olay, de erli Rektör Mehmet Haberal n tutuklanmas olay n bilginize sunmakla yetinece im: Davetiye tebli edilseydi, gelece inden kuflku duyulaca na dair hiçbir emare bulunmamas na ra men; (F) Tipi Örgüt ün rahats zl k duydu u her kifli gibi, Mehmet Haberal da zorla evinden al n r stanbul a götürülür. Kendisini u urlamaya önceki Cumhurbaflkanlar m zdan Süleyman Demirel de gider. Bence bu, hem bizde az görülen bir vefa örne i ve hem de dünya çap nda bir bilim adam na yarg eliyle yap - lan sayg s zl protesto eylemidir. Ceza Muhakemesi Kanunu nun 251 inci maddesi gere ince, Haberal n ifadesinin bizzat savc taraf ndan al nmas laz m. ncak Ergenekon Savc lar, görevlerini kötüye kullanarak, üç gün müddetle ifadesini polislere ald r p, kendisini periflan hale koyarlar. Sonradan kendisini 5 metrekarelik, penceresinde cam yerine sac levha olan bir hücreye de kapatmaya kalk flt klar ve Haberal n Bana katillere yap lan muameleyi mi yap yorsunuz? diye feryat etmek zorunda kald n da ö renmifl bulunuyorum. Sonras Hürriyet yazar Yalç n Do an n köfle yaz s na da konu oldu: Tutuklama talebiyle sevk e- dildi i hakim önünde sorgusu devam ederken olanlar, önceki Bakanlardan Yaflar Okuyan flöyle anlat yor: dliye de kafetaryada hep birlikte bekliyoruz. Birkaç TV kanal aç k. Bakt k Fethullahç lar n kanal (STV) altyaz geçiyor. Mehmet Haberal tutukland. Oysa biz orday z. vukatlara sorduk, Haberal flu anda sorguda dediler. Yar m saat sonra tutuklama karar aç kland.. Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sa l k Kurulu nun tarihli ve 2331 say l raporuna göre, bunal m geçiren Mehmet Haberal a r anksiyeteli depresyon tan - s yla yat r ld hastanede; bu tan n n tetikledi i kalp rahats zl nedeniyle operasyona al n r, on gün kadar yo un bak mda kal r. Halen de hastanede tedavisi devam etmektedir. Mehmet Haberal n avukatlar - n n tutukluluk halinin kald r lmas için yapt talep, stanbul 14 üncü r Ceza Mahkemesi nin günlü ve oyçoklu u ile verilen karar yla reddedilir. Karara karfl oy yaz s yazan Baflkan Erkan Canak flöyle diyor:... Deliller toplanm fl ve bu arada flüpheli a r sa l k sorunlar nedeniyle tedavi alt na al nm flt r. Dosyaya flüpheli lehine yeni deliller girmifltir... Dünya çap nda bir bilim adam oldu undan, kaçma ve delilleri karartma flüphesi bulunmamas nedeniyle... THL YES GEREK R. Merak edip, stanbul da görevli baz meslektafllar ma sordum: Baflkan n bu kadar hakl görüflünü, size göre iki üye neden kabul etmemifl? nlatmaya bafllad lar: Üyelerden biri ilk tutuklama karar n veren hakim... Di erinin kardefli halen görev yapan bir vali... Yüre im burkuldu, Gerisini anlatmay n dedim. Bu arada göz yaflart c bir olay cereyan eder. Prof. Dr. hsan Do ramac, ilerlemifl yafl na ra men, tekerlekli sandalyeyle Mehmet Haberal ziyarete gider. Çevresini saran bilim adamlar na: Bu talebimi hakimlerimize iletin. Mehmet Haberal n bu memlekete yapaca- daha çok hizmetler var. Benim yafl m ilerledi. Onu serbest b raks nlar, bu yata a beni yat rs nlar. Ergenekon soruflturmalar bafllad ndan beri, ben dahil pek çok hakimlik ve savc l k yapm fl kifli, Ben hakimim veya Ben savc y m demekten utanmaya bafllad lar. Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu üyelerine sesleniyorum. Gere ini yapmak ve mesle imizin onurunu kurtarmak size düfler. Sözcü gazetesinden 34 35

20 Hiçbir ulus dini kurallar ya da kurumlar taraf ndan yönetilmemelidir; çünkü dini hukukun oldu u yerde hem sivil hem de dini çeflitlilik yok olur. Ulusal dini hukuk gerçek demokrasiyi imkans z k lar. Totalitarizm kaç n lmaz sonuçtur. Thomas Jefferson rahibin gücü ile prensin gücünün biraraya geldi ini bunun gere inden fazla güç oldu u konusunda uyarm flt. Gecenin gündüzü izledi i gibi siyasi totalitarizm de toplumda dini hukukun yerleflmesini izler. Konu kimi yönlerden asl nda din Seçim sürecinde slami görüfllerini l ml laflt ran Recep Tayyip Erdo an baflbakan oldu. fiimdi ise laik muhalefeti yok etmek ve Türkiye de dini hukuku yerlefltirmek için uzun vadeli bir stratejiyi takip etmekte. ile ilgili bile de il. Din, güç kazanmak ve siyasi kazanç için kullan lmak üzere manipüle edilebilir. Pakistan daki Müslüman imamlar slam dininin gücünü siyasi güç elde etmek için kullan yorlar. Tehlikeliler, fliddet dolular ve bir bar fl anlaflmas imzalad klar nda bunu nihai hedefleri olan Pakistan a hakim olmaya giden yolda alayc bir ad m olarak yapt lar. Taliban, dinci afl r c lar n sert güç yaklafl m na bir örnektir. Geçti imiz haftay Türkiye de geçirdim ve yumuflak güç kisvesi alt nda dini-siyasi afl r c l k ile karfl laflt m de ekonomik durgunluk ve siyasi yozlaflman n getirdi i ülke çap ndaki memnuniyetsizli in rüzgar n arkas na alan slamc parti, KP, say s z partinin zorunlu olan yüzde 10 baraj n geçememesi ile meclisteki sandalyelerin üçte ikisini ald ve yaln zca oylar n üçte birini alarak iktidara geldi. Seçim sürecinde slami görüfllerini l ml laflt ran Recep Tayyip Erdo an baflbakan oldu. fiimdi ise laik muhalefeti yok etmek ve Türkiye de dini hukuku yerlefltirmek için uzun vadeli Erdo an n hükümeti, üniversite yerleflkelerinde dini k yafetleri yasaklayan uzun süredir var olan kurallar kald rd. fiimdi ise ülkenin laik tarihini de ifltirmek için okul kitaplar n bafltan yazmaya çal fl yor. bir stratejiyi takip etmekte. Erdo an n hükümeti medya, yarg ve bankac l k sisteminin ba ms zl n ciddi bir biçimde zay flatt ve üniversite yerleflkelerinde dini k yafetleri yasaklayan uzun süredir var olan kurallar kald rd. fiimdi ise ülkenin laik tarihini de ifltirmek için okul kitaplar n bafltan yazmaya çal fl yor. Benim gözlemim 10 y ldan uzun bir sure önce Türkiye yi ziyaret etti im zamana göre çok daha fazla Türk kad n n n baflörtüsü takt d r. Bir Türk ifl adam n n üniversite ça ndaki k z n n gözlemlerinden aktard gibi kl na baflörtüsü takmak istiyorlar. K z - n üniversite ö renimini tamamlamas için merika Birleflik Devletleri ne göndermeyi düflünüyor. fiu anda Türkiye de, ad Türk halk n n mitolojik kökeninden gelen, Ergenekon ad nda genifl çapl bir soruflturma devam etmekte. rt k Ergenekon mevcut hükümeti devirmek için olan sözde plana verilen ad. Türkiye deyken görüfltü üm mevcut hükümetin muhalifleri bu sözde soruflturman n asl nda slamc partinin siyasi rakiplerini yok etmek için bir k l f oldu una inan yorlar. Geçti imiz pazartesi günü 39 itibarl Türk entelektüeli ve akademisyeni stanbul da gözalt na al nd ve akabinde uluslararas üne sahip organ nakli cerrah olan, Baflkent Üniversitesi nin kurucusu ve Rektörü Profesör Mehmet Haberal n da aralar nda bulundu u 8 kifli de tutukland. Gözalt na al nan ve sorgulananlar n aras nda yoksul ailelerden gelen k zlar için bir burs kurumu kuran ve yöneten Profesör Türkan Saylan da bulunmaktayd. Profesör Saylan gözalt na al - n rken evi ve onbinlerce k za e itim sa lad inan lan kurumunun ofisleri de polis taraf ndan bas ld. Profesör Haberal n tutuklanmas ve Profesör Saylan n sorgusu ülkede büyük tepkiye yol açt. Cumartesi günü yaklafl k 11 bin kifli 36 37

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

"Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t

Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu Yalan na Yan t Sakl Tarih Sinan Meydan "Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t A Atatürk ün kurdu u 1 ba ms z Türkiye Cumhuriyeti nin yerine kurulmas planlan Yeni Osmanl ya uygun yeni bir tarih kurgulamakla

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu 別 記 第 七 十 四 号 様 式 ( 第 五 十 五 条 関 係 ) Ek Form 74 (Madde 55 ile ilgili) 日 本 国 政 府 法 務 省 Adalet Bakanlığı, 法 務 大 臣 殿 Kime: Adalet Bakanı 氏 名 Adı soyadı 生 年 月 日 Doğum Tarihi 国 籍 地 域 ( 又 は 常 居 所 を 有 していた 国 名

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan

Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan Beyin Cimnastikleri (I) Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan hofllan r bunlardan. lk ikisi konumuz d fl nda. Üçüncüsünü konu edece iz. 1. lk oyunumuz flöyle: Afla daki dört kibrit

Detaylı

Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu.

Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu. Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu. Yazan: METE AKYOL 12 Haziran 2011 gecesi, partilileri, partisizleriyle, iktidar yanl lar, iktidar karfl tlar yla, fiunlar bir

Detaylı

Almanya n n Ermeni Politikalar

Almanya n n Ermeni Politikalar Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Almanya n n Ermeni Politikalar Birinci Dünya Savafl s ras nda, Osmanl Devleti vatandafl Ermeniler, do uda ilerleyen Çarl k Rusya s ordusuna kat lm fl, Mart 1915 te ise

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı