BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol"

Transkript

1 9

2 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r y llar aras nda yaflayan Tevfik Fikret, bu metni 2 fiubat 1324 (1908) tarihinde, günümüzden 101 y l önce yazm flt r. En yak n arkadafllar m n aras nda, soka a ç plak ç km fl bir adam duygusuyla titriyorum; herkesin vicdan kapal, örtülü; yaln z ben ç plak! Herkes hiç olmazsa üniformalarla ne diyeyim mayas n örtüyor; herkes zaman n alçakl k süslerine bürünebiliyor; herkes namuslu geçinerek alçak yaflaman n kolay n buluyor; herkes bu rezalet havas nda nefes alabilmek için bir kolayl a, bir çareye, bir büyüye sahip... flte kalem namusu, bas n namusu, edebiyat namusu... O da öldü, o da çi nendi. Gazetesinde bir jurnal sureti basamayanlar art k gazeteci say lam yor. Bilir misiniz, bu zamanda namus, k l f n kemirir bir cevherden baflka bir fley de il. Size kofluyorum; elbette siz beni anlar, benimle a lars n z. Bayram n ilk günlerinden beri damarlar m n içinde bir k zg nl k zehiri dolafl yor, kan m kemiriyor; burada art k herkesin benden ürktü ünü, kaçmak istedi ini görüyorum. Herkes edepsizli e hak veriyor; bana diyorlar ki: Zaman hakl d r, ak ll d r; sen budalas n! llah aflk na siz öyle yapmay n, siz bari deyiniz ki: Sen budalas n; fakat zaman hakl, ak ll de ildir! Yeisimin (Üzüntümün) derecesini düflünemezsin, kardeflim; kendimi tafllara çarpaca m geliyor. Fakat hani benim yurtsever kan mla kirlenecek bir temiz tafl? 1

3 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çiğdem yhan flletme Genel Yönetmeni: Sina Şen Yay n Dan flman : Yaşar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma taman Düzeltme Sorumlusu: Nükhet licikoğlu Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (nısal Başkan), Prof. Dr. hmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Doğanca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlioğlu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, Necmi Tanyolaç, Kaya Karan, laettin Giray, yhan Erten, İlhan Banguoğlu, hmet ydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel ksoy, Metin tamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, Halûk Cansın, li Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, İlyas Halil, Pelin Hazar, İlker İnal, Muzaffer İzgü, Özüm Larçın, Mehmet Muhsinoğlu, Filiz Leloğlu Oskay, Saniye Özden, Yaşar Öztürk, Erdoğan Sakman, Erdoğan Tokmakçıoğlu, Songül Saydam, İzlen Şen, Cheryl Tanrıverdi, İzmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeoğlu, Mustafa Yıldız Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, nkara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim dresi: Sedef Cad., 2446 da, 1. Parsel, Blok, Kat: 3, D: 16, taşehir, 34750, İstanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) bone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk yr m : Mat Yapım Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, nkara adresindeki küm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k jans Sanayi ve Ticaret.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, nkara adresindeki tesislerinde bas lm flt r. Gönderi: Celal Toro lu 3

4 Y l: 12, Say : 134 Ç N D E K L E R T E M M U Z Bir Başka Mezuniyet Töreni... METE KYOL 10 Örnek İnsanlar... ORHN VEL DEDEO LU 17 Çağdaşlaşma mı, Yozlaşma mı? L N L ERDEM 20 Kalpten Kalbe Yol Vardır YfiR ÖZTÜRK 26 Kim Ki Bize Saygı Beslemez, Bizden de Saygı Beklemeye Hakkı Olmaz! SL H BOZOK KLPTEN KLBE YOL VRDIR Sayfa: Mor Kalpli dam MEHMET L KIfiLLI 33 Memleketimden Tutuklama Manzaraları VURL SVfi 36 Dini Kıyafetler İçindeki Totaliterler SUSN BROOKS THISTLETHWITE ydınımız Göreve Başladı 45 Dostlarından Haberal a Mesaj Var 56 Macide Tanır ın Protesto Yürüyüşü GÜLÇ N ORKUT 59 Bir Fotograf Sergisi Dinlemek 73 Türkiye de Başarı Cezasız Kalmaz DEN Z BNO LU 75 Ermeni Soykırımı İftirasından Sonra Yeni İftira: Pontus Soykırımı GÜRBÜZ EVREN 81 Hem Gerçeği nlatsın Hem sık Yüzlü Olmasın KONUR ERTOP 86 Yaşamdaki Köpekbalıkları NURY BRTOSCHEK 91 lt Kültür Zaferleri L MURT ERKORKMZ Senfoni nin Babası: Ludwig van Beethoven YÜCEL KSOY Yıl Önceki Coşkumuz: yda İnsan Var SONGÜL SYDM 106 Bataan Ölüm Yürüyüşü MEHMET MUHS NO LU 112 Cimcirik MUZFFER ZGÜ 117 Uzaktaki Sevgililer MET N GÖREN 120 Eskiden Kalma Bir Yöntem: Şişelerdeki İletiler CHERYL TNRIVERD 125 Everest in Çöpçüleri ERY D NÇER 131 Bir Dostumun Külleri ENG N ÜNSL 134 Gökkuşağını Kovalamak DR. MEHMET UHR 138 Cüce Yarasa İstediği Zaman Doğurur ERDO N SKMN 141 Giritli Komşu Kızı LYS HL L 145 Dertler Senfonisi SD BÜLBÜL Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe 15 F rçalayarak 85 Temmuz SuDokular Güzel Söz 105 Bilginizi Denetleyin 129 nne ve Babalardan 148 GÖKKUfi INI KOVLMK Mankafa Poldi 150 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 y n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük Sayfa: 134

5 DN S ZE Mete kyol Bir Baflka Mezuniyet Töreni... S ay lar her y l artan yap lar n n temelinden, çat s - na... Boylar her y l uzayan çam a açlar n n dikenlerinden, yerleflkenin süsü çiçeklerin renklerine, türlerine de in, Baflkent Üniversitesi nin görünen ve görünmeyen her yerinde, her zaman, ellerinin izi var olan Prof. Haberal, y llar boyu özenle yetifltirdi i ö rencilerinin bu y l mezuniyet törenlerinde yoktu. rkadafllar m dedi i ö rencileriyle aras nda, demir parmakl k görevi yapan kimi yasalar vard, bu y l... Prof. Haberal n olamay fl, bir mezuniyet töreninin do as nda var olan sevincin üzerine, bir hüzün bulutunun gölgesini örtüyordu. Törene kat lan hemen herkes, yan t n herkesin merak etti i, fakat kimsenin bilmedi i bir soruyu soruyordu birbirine... Neden o demir parmakl klar n arkas nda tutuluyor, Prof. Haberal? Bu sorunun yan t n, Prof. Haberal n kendi de bilmiyordu. Onu orada tutan kuvvetin temsilcilerinden biri bile, belki de bu nedenle sormuyordu ona üç ayd r, orada neden tutuldu unu... Ya kendileri? Onu, yasalar n demir parmakl klar arkas nda tutan kuvvetin temsilcileri de mi bilmiyorlard, bu sorunun yan t n? Bilselerdi, söylerlerdi elbet... Henüz ö renmeye çal fl yorlarsa, o zaman onu buralarda neden tutuyorlard? B raks nlar, o da iflini yaps n, hastalar na baks n, yar m b rakt çal flmalar n tamamlas nd. Tören alan n dolduran befl bine yak n kiflinin bu kafa kar fl kl -, bir anda yok oluverdi, tüm sorular bir anda yan tlar n buldu. Prof. Haberal n konuflmas okunuyordu kürsüde: Her y l mezuniyet töreninde verdi im HESBIMI bu y l, SUÇ- SUZLU UN SUÇLULUK olarak kabul edildi i, baflka bir deyiflle, devlete hizmetin CEZSIZ kalmayaca n adeta ispat etmeye çal flan zihniyetin figl etti i makamlarda, BfiKENT ÜN VER- S TES NE YKIfiIR flekilde verdim. Çünkü her zaman hedefim ve görevim DEMOKRS ve HU- KUK KURLLRI içerisinde ülkemi YÜKSELTMEK ve YÜCELT- MEK olmufltur. Onun bu sözlerini dakikalarca ayakta alk fllayan binlerce kifli, kafalar n buland ran sorunun yan t n alm fl, gurur duyuyordu. 7

6 S ZDEN B ZE MEKTUPLR B ZDEN S ZE YNITLR Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Faks: ay n ve sevgili Haberal Hocam, beraber çal flamad - S m z flu günlerde anlad m ki, birlikte geçen 15 y l içinde sizinle et ve t rnak gibi olmufluz. 27 May s 1960 bizzat yaflam fl bir ailenin çocu u olarak sizi bütün kalbimle anlayabildi imi düflünüyorum. Candan Erçetin in flark s nda söyledi i gibi, Günefl her akflam bat p her gün do uyorsa Çiçekler solup solup tekrar aç yorsa En derin yaralar kapan yorsa En büyük ac lar unutuluyorsa... Elbette bazen söyleyip bazen susaca m Elbette bugün a l yorsam yar n gülece im. Babam n da dedi i gibi, Bu da geçer yahu! Görevlerimizi pekiyi notu almak üzere yerine getirerek, sizi bekliyoruz. Tanr sizi korusun! Bütün dualar mla sizi kucaklar m. Dr. Duygu ltu, letiflim Fakültesi. e erli Hocam Prof. Dr. Meh- Haberal, bir insan n va- Dmet tan sevgisi insan na verdi i hizmetle, üretti i de erlerle ölçülmelidir. Senin hayat n boyunca gecen ve gündüzün olmad. 24 saat vazife bafl ndayd n. fiimdi 65 yafl ndas n. Sen tutuklanmadan önce 8 saat ayakta ameliyat yap - yordun, bir o kadar da kontrollerle u rafl yordun. Nas l dayan - yordun bilmiyorum. Senin savafl n hizmet üretme savafl d r. Senin gibi bir insan n tutuklanmas olumsuz bir durumdur. ma sen fedakâr, cefakâr bir insans n. Elbette bir süre hizmetten uzak kald n için üzüleceksin. Gün gelecek senden özür dileyenler olacakt r. Bir az sab r gerekir. Bu davadan daha güçlü ç - kaca na inan yorum. Periferik angio da ifller normal yürüyor, hiçbir aksakl k yoktur. En k sa zamanda sizi bafl m zda görmek istiyoruz. Tutukluluk halinin bitmesini diler, Geçmifl olsun der en derin sayg lar m sunar m. Nurettin Çak c. izim ülkemizde darbeler oldu unda alk fllan r. Seneler B geçince de yap lan n yanl fllar bir bir s ralan r. Darbelerin ülke için sorun mu, çözüm mü oldu- u ikilemi, iktidarlar n yönetimi mi, darbelerin demokrasimize verdi i zarar m daha kötü halk için iki bilinmeyenli denklem gibidir. Oysa Say n Haberal için hangisinin do ru oldu unun ispat ortadad r. Kendisine önerilen cumhurbaflkanl n sadece antidemokratik oldu u gerekçesiyle, parlamento d fl ndan biri seçilmemifl oldu u için kabul etmeyen Say n Haberal n darbe giriflimcisi olabilece ini düflünebilmek ve bunun bizlere inand - rabilece ini varsayabilmek Say n Haberal a zulüm, bize ise hakarettir. Sennur Özden Tripoli, Libya. ay n Gürbüz Evren, Bütün S Dünya dergisindeki tatürkçü E itim nlay fl ndan Uzaklaflma Süreci bafll kl yaz n z için tebrik ve teflekkür ediyorum. 13 yafl nda, ilkö retim 8 inci s - n fta okuyan bir erkek çocuk annesiyim. Geçen ay, evde tesadüfen o lumun küçük bir not defterini buldum. 8 inci s n fta okumas na ra men not defterindeki yaz lar okunamayacak derecede çirkin yaz lm fl ve pek çok yaz m hatalar yla doluydu. Yaz lanlar okumadan önce bir anne olarak bu nedenle çok üzüldüm ve k zd m (k zg nl m ona de il, bir anne olarak hem kendime hem ö retmenlerine hem de e itim sistemimizeydi). Fakat üzgünlü üm ve k zg nl m defterdeki yaz lanlar çok fazla çaba ve zaman sarfederek okuduktan sonra oldukça azald. Yüre ime serin bir su serpildi. Tükenmekte olan umutlar m tekrar hafif hafif yeflermeye bafllad. Siz de yüre inizi ferah tutun. tatürkçü ve baflar l bir gençlik arkam zdan bizleri takip ediyor. Çal flmalar n zda baflar lar diliyorum. Berrin Ersöz. erginizde yaz lar n ilgiyle takip etti im Say n Mehmet D Ünver in Vapurlarda, Yokufllarda, F rt nalarda öyküsünü karos Yay nlar dan ç kan stanbul Öyküleri ntolojisi adl kitapta okumaktan büyük bir zevk duydum. Kendisini hem kendim hem de tüm Bütün Dünya okurlar ad na kutluyorum ve daha nice baflar lar diliyorum. smail ksu, stanbul. en Batman Valili i nin E-Devlet Projesi koordinatörüyüm B ve y llard r sizi okuyorum. Gerçekten ad gibi bütün dünyay kaps - yor bilgileri... Tüm Bütün Dünya çal flanlar na ve eme i geçen herkese teflekkürlerimi sunar, baflar lar n z n devam n dilerim.. Kadir Demirda, Batman. 8 9

7 TÜRK D L Orhan Velidedeoğlu Örnek insanlar... De erli gazeteci-yazar Hasan Pulur un 31 May s 2009 tarihli Milliyet gazetesinde ilginç bir yaz s n okudum. lginçli i, Kurtulufl Savafl n yapan ve Zeria Bali Cumhuriyet i kuran kadronun, bugünkü siyasi yönetimi ele geçirenlerle aralar ndaki Devlet yönetimi anlay fl ndaki derin uçurumu çok güzel ortaya koymas yd. Say n Pulur un bu k sa yaz s - n aynen al nt lad ktan sonra ben de konuyla ilgili birkaç an y okurlar mla paylaflaca m: O bir ö retmendi, o bir bakand... Zeria Hoca y da kaybettik... Bizim de il, bizden sonraki kuflaklar n unutulmaz hocas yd, Kabatafl n bahçesine Ömer Seyfettin, Galip (baba) Vardar, Behçet Necatigil ve Oktay Tuncer in büstleri dikilmiflti, Zeria Bali de yaflarken büstü dikilen ö retmendi, 88 yafl nda Bir akflam yatm fl, sabah kalkmam fl t. Büstünün kaidesinde flöyle yazar: O bir ö retmendi. Ömrünün 33 y l n ö rencilerine ba fllad. Yetmedi! Evini, 22 y l ö retmenlik yapt Kabatafl Lisesi E itim Vakf na ba fllad. Yetmedi! Vakfa ba fllad evinde kirac olarak oturdu, her ay kiras n ödedi. O bir ö retmendi! *** Onu öldükten sonra tan yanlar, etrafa bak p Böyle insanlar li Çetinkaya, tatürk ve Sabiha Gökçen le Diyarbak r da incelemelerde... (16 Kas m 1937) kald m? diye sorabilirler. Kald, az da olsa, nadir de olsa, onlar hâlâ var. Çünkü onlar, bugünlerde baz lar n n bafllar ndan nas l atacaklar n bilemedikleri, Cumhuriyet in ilk kuflaklar n görerek yetiflmifllerdir. *** K M, kimleri? Mesela li Çetinkaya y ; Kel li diye de an l r. Milletvekilli i, stiklal Mahkemesi Baflkanl yapm flt r ve de iflmez Nafia, Bay nd rl k Bakan d r. Yabanc flirketlerin özellefltirilmesi, Demiryollar, Karayollar, bakanl k binalar, köprüler... Çetinkaya n n Bay nd rl k Bakanl n n bafl nda oldu u dönemi hat rlayanlar, onu hay rla yâd ederlerken, Bir müteahhidin yanl fl yapt n anlarsa, o adam, bir daha devletten ifl alamazd derler. Dicle Üniversitesi ö retim üyelerinde Prof. Dr. Emrullah Güney, Kayseri Lisesi Türkçe ö retmeni Muharrem Barut un bir an s n hat rlar. (x) Ö retmen, o gün Kayseri nin ünlü ifladam Nuh Naci Yazgan n Fenerbahçe deki köflküne davetlidir. Yolun ötesinde iki kad n, yafll bir adam n kollar na girerek yürümektedirler. Nuh Naci Yazgan birden buu! diyerek yerinden f rlar, soka a ç - kar, peflinden de ö retmen... K z ve eflinin kollar nda güçlükle yü

8 BD TEMMUZ 2009 BD TEMMUZ 2009 rüyen li Çetinkaya d r, köflke buyur ederler, biraz dinlendikten sonra kalkarlar, durakta tramvay bekleyeceklerdir. Nuh Naci, yalvar yakar, onlar kendi arabas yla gönderir, gözyafllar n tutamaz. flte Zeria Bali nin örnek ald - insanlar bunlard r. fiimdi kimi örnek alacaklar? Servetlerini, analar n n ç k n ya da çocuklar na gelen tak yla aç klayanlar m?.. (x) Selam Kayseriliye *** Say n Hasan Pulur, Çetinkaya n n Bay nd rl k Bakanl n n bafl nda oldu u dönemi hat rlayanlar, onu hay rla yâd ederlerken, Bir müteahhidin yanl fl yapt n anlarsa, o adam, bir daha devletten ifl alamazd derler diyor. Gelin, o örnek insan, bir kere de biz anal m, özlemle: Türkiye de ilk radyo verici istasyonu, nkara n n Etimesgut bölgesindeki bir tepede, li Çetinkaya n n Nafia Vekili (Bay nd rl k Bakan ) oldu u dönemde kurulur. Verici istasyonunun bir an önce bitirilmesi heyecanla beklenmektedir ve bakan çal flanlar çok s k flt r r. Çetinkaya bir gün, peflinde koruma ordusu, alt nda z rhl arabas olmaks z n, nkara gar ndan tek bafl na banliyo trenine biner Etimesgut ta iner, kimseye görünmeden tepeye t rman r ve bakar ki teknisyen ve mühendisler çal flmaya ara vermifller, oturuyorlar. Bakan karfl lar nda görmenin flaflk nl n gidermeye vakit kalmadan, Çetinkaya bastonunu uçundan yakalad gibi kontrol mühendisini kovalamaya bafllar; yakalayabilse dövecek... Ve istasyon, beklenilenden önce tamamlanarak yay na girer. Olay, Çetinkaya n n kovalad - mühendisin bir yak n ndan dinlemifltim, 1950 li y llarda... *** Maliye Bakanl ndaki görevinden ayr larak 1923 y l ustos ay nda Türkiye Büyük Millet Meclisi nde göreve bafllayan Velidedeo lu rif Hikmet Bey in o günlerin devlet adamlar na iliflkin çok önemli an lar vard. fla daki flu an y da ondan dinlemifltim. Özel kalem müdürü, Bay nd rl k Bakan li Çetinkaya n n kiflisel ifliyle ilgili bir belgeyi imzalatmak üzere bakanl k odas na girer. li Çetinkaya mürekkep hokkas na bat r larak yaz yaz lan kam fl kalemle bir fleyler yazmaktad r. Kendisine, uzat lan belgeyi al r, okur ve elindeki kam fl kalemi hokkaya b rak r, cebinden dolmakalemini ç kar r, imzalar. Özel kalem müdürü hayretle sorar: Elinizde mürekkepli kalem varken niye onu b rak p cebinizden ç kard n z dolmakalemle imzalad n z? Elimdeki kalem devletin kalemidir ve devlet ifllerinde kullan l r. O mürekkepteyse yoksulun hakk, yetimin gözyafl vard r. Getirdi in belge ise özel iflimle ilgili oldu undan kendi kalemimle imzalad m!.. (!) Bu sat rlar okuyanlar n Yok art k, bu kadar da fazla! dediklerini duyar gibiyim. Oysa, unutmamak gerekir ki, en uzun yolculuklar bir küçük ad mla bafllar. Devam edelim: 1983 y l nda yeni anayasa ile oluflturulan TBMM ye Samsun milletvekili olarak kat lan Say n Fahrettin Uluç (nayasa Mahkemesi üyeli inden emekli; rapça ve Farsçay, Divan edebiyat n bilen, son derece zarif bir stanbul beyefendisi ) zaman zaman yan - ma gelir, kahvelerimizi içerken yapt m z söyleflilerden çok yararlan rd m. Bir gün yine böyle bir söyleflide, hukuk fakültesini bitirdikten sonra ilk görev yerinin li Çetinkaya n n özel kalem bürosu oldu unu söylemesi üzerine yukar daki an y anlatt m ve sordum: li Çetinkaya gerçekten böyle biri miydi? Söylediklerinizde en ufak bir abartma yok demifl ve kendisi de li Çetinkaya ve di er bakanlarla ilgili, buna benzer olaylar anlatarak O zamanki devlet adamlar n n inanç ve ahlak anlay fllar böyleydi ve bu vatan, o sa lam inanç temelleri üzerinde yükseldi demiflti. Baz kesimlerce bugün, cumhuriyeti kuran o kadroya, inançlar zay f kifliler olarak bak l r ve öyle tan t lmaya çal fl l r. Onlara göre insan ya Müslümand r, ya kâfir... Bugünleri görseydi Nef î, o ünlü ta rizini (dokundurmas n ) flöyle mi söylerdi acaba? Bize kâfir demifl molla efendi Tut ki biz diyelim ona Müslüman Var ld kta yar n rûz-i cezaya Hangimiz ç kar z orada yalan?.. Kim çok inançl d r, kimin inanc l ml d r, kimki zay f?.. Ziya Pafla yan tl yor: Âyînesi ifltir kiflinin lâfa bak lmaz, fiahs n görünür rütbe-i akl eserinde... flte o gün... flte bu gün!.. Çalıflma yaflamına tezgahtar olarak bafllayan bir genç, birkaç yıl sonra bu iflinden sıkıldı ve polis olmaya karar verdi. Tezgahtarlıktan ayrılıp, polis olduktan sonra bir arkadaflı ona, yeni iflini sevip sevmedi ini sordu. Do ruyu söylemem gerekirse yeni iflimde maaflım iyi, çalıflma saatlerim ve çalıflma koflullarım da iyi ama dedi. Bu yeni iflimde en çok hofluma giden fley, müflterinin her zaman haksız olması

9 LK DERS M Z TÜRKÇE Saniye Özden Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 16 nc sayfam za bak n z 1. abaflo (italyanca) a) yandaki b) ortadaki c) üstteki ç) alttaki 2. badya (yunanca) a) terlik b) kemer c) su kab ç) toka 3. c vadra (italyanca) a) yelkenli gemi dire i b) bir çeflit vida c) somun tak m ç) ince e e 4. ça anoz (yunanca) a) yengeç türü b) kabak türü c) kiraz türü ç) bal k türü 5. dalya (italyanca) a) 50 say s na gelince söylenir b) 75 say s na gelince söylenir c) 100 say s na gelince söylenir ç) 200 say s na gelince söylenir 6. efektör (frans zca) a) efektleri haz rlay p uygulayan b) renkleri seçip uygulayan c) dekorlar çizip uygulayan ç) desenleri çizip uygulayan 7. fa (frans zca) a) Gam Dizisi nde do ile mi aras ndaki ses b) Gam Dizisi nde sol ile si aras ndaki ses c) Gam Dizisi nde la ile do aras ndaki ses ç) Gam Dizisi nde mi ile sol aras ndaki ses 8. gabari (frans zca) a) en derinlik ölçüsü b) en yükseklik ölçüsü c) en genifllik ölçüsü ç) en a rl k ölçüsü 9. habitat (latince) a) Yahudi din adam b) yaflan l r bir çevre c) a yatak ç) bir çeflit tatl 10. rgat (yunanca) a) yelkenli dire inin yuvas b) kal n sicim türü c) az parayla çal flan ç) eski Rum korsan 11. idealizasyon (frans zca) a) ideal duruma getirme b) ülkücülük c) ülkücü ç) düflüncede var etme 15

10 LK DERS M Z TÜRKÇE YNITLR YfiMDN GÖZLEMLER li Naili Erdem inci sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar 1. abaflo (italyanca) ç) alttaki. 2. badya (yunanca) c) su kab. 3. c vadra (italyanca) a) yelkenli gemi dire i. 4. ça anoz (yunanca) a) yengeç türü. 5. dalya (italyanca) c) 100 say s na gelince söylenir. 6. efektör (frans zca) a) efektleri haz rlay p uygulayan. 7. fa (frans zca) ç) Gam Dizisi nde mi ile sol aras ndaki ses. 8. gabari (frans zca) b) en yükseklik ölçüsü. 9. habitat (latince) b) yaflan l r bir çevre. 10. rgat (yunanca) c) az parayla çal flan. 11. idealizasyon (frans zca) ç) düflüncede var etme. Büyük bir flirkette çalıflan bir kifli, flirket patronunu yıldönümü partisine davet etti. Patron, flirketinin alt düzey bir çalıflanı tarafından yıldönümü partisine davet edilmesinden duygulandı: Memnuniyetle gelirim dedi ve neyin yıldönümünü kutlayacaklarını sordu. lt düzey çalıflan, kutlanacak konuyu kısaca açıkladı: Son maafl art fl m n onuncu yıldönümünü, efendim. Okulda ö retmeni hmet e sordu: Söyle bakal m hmet, yemekten önce dua ediyor musun? hmet hemen bu soruya yan t verdi: Hay r efendim dedi. Gerek kalm yor; çünkü annem iyi yemek yap yor. Ça dafllaflma m, Yozlaflma m? Toplumsal çözülme sürüyor. Kendine yabanc laflanlarla, ithal fikirleri haz r elbise gibi s rtlar - na geçirenler ve tarihin mezarl nda yaflayanlar hem ulusal kültürümüzü hem de ulusal kültürü besleyen damarlar tahrip ediyorlar. Cumhuriyetin temelleriyle kazan mlar na sald ranlar var. Modernleflmeyi içlerine sindiremeyenler 29 Ekim 1923 te uygulanmaya bafllanan yaflam tarz ndan rahats zd rlar. Bir bozulma, bir yozlaflma tutkusu 12 Eylül 1980 darbesiyle ivme kazanm fl, ekonomik kriz, artan iflsizlik ve siyasilerin kavgalar yla yo unlaflm flt r. Prof. Dr. Y lmaz Esmer in yapt araflt rmay okuyup da dehflete düflmemek için insan n ya deli ya da ebleh olmas gerek. raflt rmaya göre, halk n yüzde 93 ü birbirine güven duymamaktad r. nlafl lan o ki, herkesin eli bir baflka kiflinin cebindedir ve birbirlerinin gözünü oymak için adeta tetiktedirler. Oysa Hazreti Mevlana Kitab m insan, k blem sevgi, tap na m gönüldür demifl yüzy llar önce... Peki ne oldu da bu yüce ruhtan vazgeçildi? nsan sevgisi ne oldu? Kimler öldürdü flefkatle, merhameti? Vefa duygusu sürgünde mi ki ortal kta görünmüyor? Yaflamak denilen fley tüm erdemliklerden s yr ld da bizler fark nda m de iliz? Vatan, kültürdür bir anlamda... Yozlaflmas durumunda vatan n tehlikeye girdi i görülmüfltür. Ulusall faflizm diye alg layanlar kendi kültürlerinin yerine yabanc kültürlerin hayran d rlar. Kimisi rap n, kimisi Rus un, kimisi merika n n peflindedirler, kendici olamazlar. Uydu fikirliler, kaset düflünceliler elin kötüsünü kendi iyisine tercih edince toplum ray ndan ç kar. Bunu önlemek için tatürk, Cumhuriyetin temeli kültürdür demifltir. Bat uygarl n n do rular n almay p rezaletlerini ülkeye tafl - 17

11 BD TEMMUZ 2009 BD TEMMUZ 2009 yanlar n yan nda Do u nun hurafeleriyle yanl fllar n empoze edenler her darbeden sonra baflar lar n kutlam fllard r. Bu nedenledir ki, sebep yaln zca ve yaln zca ekonomi de ildir lar n, 1940 lar n ve 1950 lerin Türkiye sinde yoksulluk bugünlerden daha az de ildi; ama kokuflmuflluk yoktu. Senetten önce söz as ld. Ne kimli inden flikayet edenler vard ne de kiflilik çamurlardayd. Köyün a as yla köyün çoban aras ndaki zenginlik fark pantolonlar ndaki yama kadard. Devleti soyanlar yoktu. Halk kamplara bölmeye çal flanlar da yoktu. Güzel günlerdi, onurlu günlerdi. 12 Eylül 1980 deki darbeyle çokça fleyler gibi beraberlik de bozuldu. Mafya ayaklar, çete tezgahlar ve iflbirlikçi ç kar çevreleri tüm zeminlerde gemi az ya ald. O günlerin baflbakan nayasan n bir maddesini delmekle bir fley olmaz diyebildi i gibi, Benim memurum iflini bilir deyince soysuzlar zevkten dört köfle oldular. O gün bugündür milletin a z n n tad kalmam flt r. Dürüstler, do rular, ahlakl lar ve hukuklular artan bir s k nt n n içindedirler. 12 Eylül 1980 deki darbeyle çokça fleyler gibi beraberlik de bozuldu. Mafya ayaklar, çete tezgahlar ve iflbirlikçi ç kar çevreleri tüm zeminlerde gemi az ya ald. Tanr sevgisi olmayanlarla, vicdans zlar herfleyi satar duruma geldiler. Ne utan yorlar ne de korkuyorlar. Uygar insan olma yerine ilkelli e özenme durumunun sürmesi düflündürücüdür. Cumhuriyetin kuruluflundaki ahlak, din, ilim ve ak l adeta d fllanm fl gibidir. Tarihi bir gerçekti ki, milli yap m z güçlendirmeyi amaçlam fl olanlar n millet olma olgusunu bilinçli olarak toplum katlar na dengeli bir biçimde mal etmeleriydi. Modern ve ça dafl Türkiye gerçekleflmifltir ve etnik, dinsel ayr mlara girmeden hür ve berat olan bir Türkiye her gönüle sevgiyle, her akla da bilimle yaz lm flt r. Bu ça dafl ve uygar Türkiye nin fotograf d r. Bu fotografta kad n erkek eflittir. Mübadili de, göçmeni de, yerli ahalisi de eflittir. Sözünü etti im araflt rmadaysa fle almada kad ndan önce erke- in hakk vard r diyenlerin oran yüzde 64, Kocas n n sözünden ç kmamal d r diyenlerin oran yüzde 61, Kad n n plajda mayoyla dolaflmas günaht r diyenlerin oran yüzde 58 ve Baz kad nlar n kocalar ndan dayak yemesi do rudur diyenler yüzde 32 dir. kiyüz y l önce bafllad m z modernleflme mücadelemiz bu- gün araflt rmadaki noktaya gelmifltir. Dehflete düflmemek mümkün de ildir. yn araflt rmada bir baflka sonuç var ki tam içler ac s d r. Demokrasimiz kiflilerin öncelik verdi i konular n içinde yüzde 13 oran ndad r. Bu yüzdeler bir çöküflün, bir toplumsal çözülmenin ve bir ça dafllaflmadan vazgeçmenin iflareti de ilse nedir? Esas nda bir süreden beridir, Ulus ve devlet bitmifltir slogan yla çalkalanan siyasal ortama bir de Ne mutlu Türk üm diyene sözünden rahats zl k duyanlar eklenmifltir. Vatani ahlak yoksullar n n hezeyanlar n anlamak mümkün. ncak adlar ayd na ç km fl olanlara ne demeli? tatürk ün 1926 y l ndaki Cumhuriyetimizin dayana Türk toplumudur sözünün hangi vatansevere bir zarar vard r? Kendini, kendinde anlama hangi kültürün içinde olas d r ki, milli kültürden flikayet edilmektedir. Millet olma sürecini kesintiye u ratanlar, gerçekte parçal, bölük pörçük bir Türkiye yi hayal edenlerdir. Bunlar n baflar s zl, Türkiye sevdal lar n n ak l ve gönül birlikteli ine ba l d r. risto En bedbaht olan millet, kaleleri ayakta olup da ahlak harabe olan millettir gerçe ini iki bin y l önce söylemifl. fiimdi siyaset kirlenmiflse, ticaret ahlak n d fl na taflm flsa, ayd nlar (!) gerçe in yerine ç karlar konufluyorsa ve millet giderek bir kalabal a dönüflüyorsa hangi ahlaki de erlere kulak verilecek, hangi ahlaki de erlere tutunulacakt r? Bu nedenledir ki, Türk ayd nlar n n milli de erlerini sahiplenmesi sayg n bir Türkiye nin önkofluludur. Hangi partiden olursa olsun, hangi inanc n sahibi bulunursa bulunsun sa l kl bir ak lla, vicdanl bir kalbe sahip olanlar milli bütünlü ümüzü sa layacak çal flmalarda bulunmaktad rlar. Yar nlar n mükemmelli i bugünden al nacak kararlarla mümkündür. Büyük bir flirketin genel yönetmeni, yard mc s n odas na ça rd ve ona flu uyar da bulundu: Gelecek hafta patronun o lu flirketimizde ifle bafllayacak dedi. Kendisine özel ilgi göstermeyeceksin, hiçbir özel yetki vermeyeceksin. Bir iki y l içinde flirketimizin sahipli ini üstlenecek herhangi bir kifliye nas l davranmam z gerekiyorsa, ayn biçimde davranacaks n

12 20 YKIN TR H M Z Yaşar Öztürk Benim için, ülke için, devrim için, çok önemli günler geçirdi- im bir kentte bulunuyorum. Bu kentin sayg n halk gecenin karanl na ra men, beni uzaklardan çok parlak, pek s cak ve içten gösteriyle karfl lad lar. dakikada, bu de- erli halk n de erli Bu temsilcileri ve onlar n aras ndan gelenlerle bir sofrada bulunuyorum. Bütün bunlara iliflkin duygular m, düflüncelerim o kadar çok, o kadar coflkulu ki, bunlar bütünüyle dile getirmek ve aç klamak için insan dilini yetersiz görüyorum. Biliyorsunuz ki kalpten kalbe yol vard r. Benim bu dakikadaki bütün duygular m en aç k biçimde kendi kalplerinizde, kendi vicdanlar - n zda okuyabilirsiniz. Yaln z, masya da geçirdi im günlere iliflkin iki an y canland rmadan geçemeyece im. Biri bugün müftünüz bulunan Kâmil Efendi Hazretleri ne aittir. Efendiler, bundan befl y l önce buraya geldi im zaman, bu kentin halk, bütün ulus gibi gerçek durumu anlamam flt. Düflüncelerde kar fl kl k vard. Beyinler âdeta durgun bir durumda idi. Ben, burada birçok kifliyle birlikte Kâmil Efendi Hazretleri yle de görüfltüm. Efendi hazretleri bana güvendi. Ve derhal giriflimde bulundu. Bulunduklar giriflim bir cuma günü, flimdi ad - n an msamad m bir camide, gerçe i halka aç klam fl olmas - d r. Efendi hazretleri halka dediler ki: Ulusun onur ve üstünlü- ü, özgürlü ü, ba ms zl gerçekten tehlikeye düflmüfltür. Bu felaketten kurtulmak gerekirse vatan n son bir bireyine kadar ölmeyi göze almak gerekir. Bu noktada bütün ulusun kararl l k ile, inanç ile beraber çal flmas gerekir. Ve eklediler ki, rt k padiflah olsun, halife olsun ad her ne olursa olsun, hiçbir kiflinin ve makam n hikmet ve mevcudiyeti kalmam flt r. Biricik kurtulufl yolu, halk n do rudan do ruya egemenli ini eline almas ve iste ini kullanmas d r. flte, efendi hazretlerinin yapt bu do ru yolu gösteren konuflmas ve ö ütünden sonra herkes çal flmaya bafllad. Bu nedenle, Müftü Kâmil Efendi Hazretleri ni be eniyle an yorum. Genç cumhuriyetimiz bu gibi bilginler ile övünür. kinci an m fludur: Bilirsiniz ki yeni Türk Devleti, yeni Türk Cumhuriyeti, kurulmadan önce birçok yüzy llar büyük atalar m z n s rtlar na yüklenerek türlü devletler ve türlü hükümetler oluflturanlar hiçbir zaman ulus varl n tan - mam fllar ve ona sayg göstermemifllerdir. Maddi ve manevi bütün varl k, herfley kendi kiflisel makam ve ç karlar ndan ibaretti. 21

13 BD TEMMUZ 2009 BD TEMMUZ 2009 Kendi mevkileri için, kendi ç - karlar için ulusu, ülkeyi gözden ç karmada hiç duraksamazlard. Çok nedenler, özellikle en son olaylar bunu kan tlam flt r. ulusun varl n tan may alçalma sayanlar, kendi- Efendiler, lerinin llah n gölgesi oldu unu ileri sürme yan lg - s nda, cüretinde, sahtekârl nda bulunanlar en son bu kutsal varl a ilk kez bu kentte sayg göstermek zorunda kalm flt r. Bu noktay aç klamak için bir iki sözcük ekleyeyim: Hepiniz an msars n z ki, Sivas Kongresi nden sonra ulusun iradesini temsil etmek üzere bir heyet oluflturulmufltu. Ben o heyetin baflkan yd m. Demin aç klad m makam sahiplerinin bir delegesi, ulus temsilcileriyle karfl karfl ya gelmeyi kabul ederek stanbul dan buraya, masya ya gelmiflti. Ben ulusun varl na sayg göstermeyi, iradesine uyma koflulunu esas olarak içeren bir uzlaflmay o delegeye burada imza ettirmifltim. flte bu onurla masya, devrim ve cumhuriyet tarihinde her zaman önemini koruyacak yer kazanm flt r. Befl y l sonra geçirmekte oldu- um dakikalar n bence çok de- erli oldu unu aç klamakla k - vanç duyuyorum. Mustafa Kemal, Samsun a vard nda ngilizler in iki gün önce kente asker ve silah y maya bafllad n ö rendi. n nda ngiltere yi ateflkesi ihlal etmekle suçlayan Mustafa Kemal, Kurtulufl Savafl n bafllataca uygun yeri düflünüyordu. Samsun dan ayr lmadan önce Zile de bulunan Binbafl Cemil Vahit (Toydemir) ten yöre hakk nda bilgi istedi. masya en uygun yerdi. Önce Havza ya geçti. Kendisini karfl lamaya gelenlere karar n flu sözlerle aç klad : Hiçbir zaman ümitsiz olmayaca z, çal flaca z, ülkeyi kurtaraca z. Bizi öldürmek de il, canl canl mezara atmak istiyorlar. fiimdi çukurun kenar nday z. Son bir cüret belki bizi kurtarabilir, zaten baflka türlü de dönüfl olana yoktur. masya ya geçmeden kentin en etkili kiflisi oldu unu ö rendi i Müftü Hac Tevfik Efendi ye Havza da yapt konuflman n özetini iletti. Telgraf na çok k sa sürede flu çarp c bir yan t geldi: halk vatan savunma, din ve masya devleti savunma yolunda savaflanlar ba r na basmakla k vanç duyacakt r. Bekledi i yan t alan Mustafa Kemal masya ya do ru yola ç kt. masya halk konu unu, 12 Haziran 1919 günü Culus Tepe de karfl lad. Bafllar nda bulunan Müftü Hac Tevfik Efendi, Mustafa Kemal e Paflam, bütün masya emrinizdedir. Gazân z mübârek olsun! dedikten sonra ona sar ld, kendisini içtenlikle kucaklad. Yol boyunca eksilmeyen sevgi gösterileri ve alk fllar aras nda hükümet kona na vard nda Mustafa Kemal, akflam olmas na karfl n kendisini bekleyen masyal lar görünce onlara flöyle seslendi: Sayg n masyal lar! Padiflah ve hükümet, tilaf Devletleri nin elinde tutsak bir durumdad r. Ülke elden gitmek üzeredir. Bu kötü duruma çare bulmak için sizlerle iflbirli i yapmaya geldim. Hep beraber yüce vatan m z ve ba ms zl m z kurtarmak için çabalar m zla çal flmal y z. Efendiler, zmir in daha sonra Manisa ve yd n n iflgâli, gelecekteki tehlikeyi daha aç k göstermektedir. flgâl ve ilhak gibi olaylar, soylu ulusumuzun bütünüyle savunmas için mitingler yaparak ulusal heyecan çok canl bir flekilde göstermek gerekir. Dayanmas olanaks z bu ac kl durumun karfl s nda hemen bir örgüt kurmak ve büyük devletlerin temsilcilerine etkili telgraflar çekmek gerekir. masyal lar! Buras, Havza dan ötesi Pontus oluyor. Sivas tan do usu Ermenistan a kat l yor. Ülke ngiliz mandas alt - na giriyor. Tarihi büyük Türk ulusu böyle bir tutsakl kabul edemez, ulusumuzun tarihi flerefi vard r. Ülkenin her taraf nda ateflli çal flmalar bafllad. Türk yurtseverlerin çabalar yla bat kentlerimizde ulusal cepheler kuruldu. Güneyde Frans zlar la iflbirli i yapan Ermeniler e karfl bir dana cephesi kuruldu. Güçlü çetelerimiz, Frans z ve Ermeniler e sald rmaya bafllad lar. Erzurum da Ermeniler e karfl mücadele bafllam flt r. masyal lar, 22 23

14 BD TEMMUZ 2009 ne duruyorsunuz? Burada da mutlaka her türlü haklar m z korumak üzere müdafaa-i hukuk örgütü kurmal y z. Samsun a yapaca Düflmanlar n herhangi bir ç kartma harekat na karfl ayaklar m za çar klar m z çekecek, da lara çekilecek, vatan en son kayas na kadar savunaca- z. llah ulusumuza yenilgiyi gösterirse, bütün evlerimizi, mallar m z atefle verecek ve vatan bir harabe yere çevirerek bofl bir çöl halinde düflmana b rakaca- z. masyal lar, buna hep beraber yemin edelim. Umutsuzluk içindeki halk, gecenin karanl sonunda flafa- n yak nda sökece ini anlam flt. Çevreyi bir coflku seli kaplad : Bütün masya emirlerinizi bekliyor Paflam! sesleri Mustafa Kemal i de sevindirdi: Sa olunuz masyal lar, zaferi kazanaca z, vatan kurtaraca z diye söz verdi onlara... Ertesi gün Sultan II. Bayezid Camisi nde cuma namaz için toplanan kalabal a vaiz bdurrahman Kâmil Efendi flöyle sesleniyordu: Türk ulusunun, Türk egemenli inin art k var olma nedeni kalmam flt r. Madem ki, ulusumuzun onuru, sayg nl, ba ms zl tehlikeye düflmüfltür. rt k bu hükümetten iyilik ummak bence boflunad r. fiu andan itibaren padiflah olsun, ad ve unvan ne olursa olsun, hiçbir kiflinin ve makam n var olma nedeni kalmam flt r. Biricik kurtulufl çaresi halk m z n do rudan do ruya egemenli i eline almas ve iradesini kullanmas d r. Vatan ve ulumuzu iflgalcilerin yok eden pençesinden kurtaracak giriflimlere giriflen, yüksek kumandan ve subaylar m z n emeklerine yard mc olmas n Tanr dan teflekkür ve övgülerimizle dileriz. flte sayg de er topluluk, bu gibi sayg n kiflilerin ve özellikle flimdi, flu anda topluluk aras nda olup, ülke ve ulusu bütünüyle yok olmaktan, bela girdab ndan kurtarmak için ortaya at lm fl bulunan Mustafa Kemal Pafla Hazretleri nin arkas ndan gitmelidir. Müdafaa- hukuk örgütünün kurulmas kentti daha da güvenli yapt. Vaiz bdurrahman Kamil Efendi, Mustafa Kemal i sevindiren ve umuduna umut katan bir fley daha yapt. Y llarca gerekli olur diye biriktirdi i alt nlar n k rm z bir mendil içerisinde Bunlar benden çok ulusun kurtuluflu için sizlere gerekli diyerek Mustafa Kemal e sundu. Kurtulufl Savafl n n ilk sivil maddi yard m n k v lc m n ilk çakt yerde ayd n bir din adam bilgin vaiz bdurahman Kamil Efendi taraf ndan yap ld. Bu arada Posta Telgraf Genel Müdürü Refik Halit (Karay) masya Posta Telgraf çal flanlar n Mustafa Kemal i karfl lamaya kat ld klar için görevden ald. Mustafa Kemal sert tepki göstererek memurlara görevlerini sürdürmelerini, yerlerine Tokat tan gönderilenlerin binaya sokulmamas n söyledi. Mustafa Kemal i nadolu ba r na bast kça stanbul daki iflgal güçleri onlar n kuklas hükümet ve padiflah onu stanbul a geri getirmeye u rafl yordu. Mustafa Kemal, padiflaha zorlamalar n sürmesi durumunda ulusun ba r na dönece ini aç kça yazd : BD TEMMUZ 2009 E er zorlan rsam görevimden istifa ederek önceden oldu- u gibi nadolu da ve ulusun ba r nda kalaca m ve vatani görevime bu kez daha aç k ad mlarla devam edece im. (...) Sonuç olarak flu beliriyor ki ulus bafltan afla uyan kt r. Mustafa Kemal zorland ve dedi ini yapt. Görevinden ayr ld, nadolu da ve ulusun ba r nda kalarak, vatani görevine daha aç k ad mlarla devam etti. Belliydi ki ulus, bafltan afla uyan kt. Dostoyevski nin yaflamını de ifltiren olay, kendi idam sahnesiydi. Dostoyevski çarın baskı döneminde, arkadafllarıyla bir sohbet grubu kurmufltu. Yakalandı. Yirmisekiz yaflında idam iste- iyle yargılandı. Mahkemenin sonucunu bekledi i gece hücresinden alındı. Ölüm kararı yüzüne karflı okundu. Papaz günah çıkarttırdı. Gözleri kapalı olarak bir dire e ba lanıp, müfreze karflısına geçirildi. tefl emrini beklerken gerçek karar bildirildi kendisine... slında mahkeme 8 yıl hapis vermifl, çar bunu 4 yıla indirmiflti; ama ona ders olsun diye böyle bir gösteri planlanmıfltı. Böylece ölüm le tanıfltı; oysa bu sefil oyunda asıl keflfetti i fley, yaflam dı. Stefan Zweig a göre Dostoyevski nin yaralı parmaklarından zincirleri çıkardıkları zaman sa lı ı bozulmufl, ünü uçup gitmiflti; ama kırık dökük bedeninden her zamankinden daha parlak fıflkıran tek fley vardı: Yaflama sevinci... Durumu en iyi anlatan tümce Nietzsche nindir: Yaflamı kaybetmenin kıyısına yaklaflanlar, onu daha iyi tanırlar

15 Biz gelince vali aya a kalkt ve konsolos ile Mustafa Kemal Pafla y tan flt rd. Konsolos iyi Türkçe biliyordu. Pafla valiye sordu: Konu nedir? Vali anlatt : konsolos, ngiliz tebas vatandafllarla Rum Say n ve Ermeni az nl n güven alt nda olup olmad ndan endifleleniyorlar. Ben kendilerine herkesin güven alt nda oldu- unu bildirdim. Mustafa Kemal Pafla konsolosun Türkçe bildi ini biliyordu, buna ra men kendisine valiyi muhatap ald : Ee, peki daha ne istiyormufl? Bu soruya konsolos Türkçe cevap verdi: Tebam z için hükümetinizden yaz l teminat istiyorum! Pafla: Ne yani, Yunanl lar zaman nda siz teban z daha emniyette mi görüyordunuz? Konsolos, kas larak Evet dedi, Yunanl lar buradayken tebam z daha emniyette görüyorduk. Öyleyse buyrun, teban zla birlikte Yunanistan a gidin, efendim! Konsolos sinirlenerek sesini yükseltti: Yani majestelerimin hükümetine savafl m aç yorsunuz? Pafla: Siz kiminle neyi konufltu unuzu biliyor musunuz? Ben Millet Meclisi nin baflkan ve Türk ordular baflkomutan y m. Savafl açmaya da bar fl yapmaya da tam yetkiliyim. Peki siz kimsiniz? Hükümetiniz ad na savafl ve bar fl görüflmeleri yapmaya yetkili misiniz? Böyle bir yetkiniz varsa görüflelim. Yoksa (eliyle kap y gösterdi) buyurunuz d flar ya, efendim!.. Konsolos, Mustafa Kemal Pafla n n son sözleri üzerine sapsar kesildi ve tek bir kelime söylemeden kap dan ç kt, gitti. Mustafa Kemal Pafla, adam n arkas ndan valiye döndü: Bunlara yüz vermeyin vali bey! Bir donanma önünde p sacak, bir blöf karfl s nda yelkenleri suya indirecek bir devletcik san yorlar bizi! Küstahl k derecesine bak n, bana Savafl m aç yorsunuz? diye soruyor. Barut kokan bir odada adam n sordu u fleye bak!.. Savafl halinde de iliz sanki! Birkaç saat sonra, ngiliz donanmas komutan hükümet kona n n kap s ndan girerek Mustafa Kemal Pafla n n odas na yöneldi. Nazik, fakat öfkeli bir hali vard. Ruflen Eflref kendisine ne istedi ini sordu

16 BD TEMMUZ 2009 BD TEMMUZ 2009 Baflkomutan Mustafa Kemal Pafla ile görüflmek istiyorum. B irlikte odaya girdiler, kap kapand. miral, Çok güç koflullar alt nda bir savafl kazand n z, sizi asker olarak içtenlikle kutlar m. Çanakkale deki baflar n z rastlant ya borçlu olmad n z kan tland böylece. Büyük bir askerle tan flt m için memnunum diyerek övgüler ya d rmaya bafllad. Pafla, b kk n Mustafa Kemal Pafla, dünyan n koparaca gürültü ile tehdit edilince amiralin sözünü kesti: Milletleri tehdit etmekten de vazgeçiniz. ngiltere ve müttefiklerinin k yamet kopar p koparmayaca n düflünmem bile! Bunlar memleketin dahili iflleridir ve de sizin bu ifllere kar flman za müsaade etmem. bir ifadeyle, Bunlar geçin amiral, çok iflimiz var. s l konuya gelin dedi. miral bu tav r karfl s nda bocalayarak konuya girdi: zmir de tebam z ve sizin az nl klar n z Ermeniler, Rumlar var. Yeni askeri yönetim alt nda bu insanlar n statüsü nedir? Güvende midirler? Hiç kuflkunuz olmas n amiral. Teban z ve az nl klar hükümetimizin korumas alt ndad r. Suç ifllemeyenler, kendilerini güvende sayabilirler. Peki suç iflleyenler? Suç iflleyenler say n amiral, muhtemelen sizin ülkenizde de oldu u gibi, adaletin huzuruna ç kar. Suçlu olanlar, cezalar n çekerler. Fakat Pafla Hazretleri, fevkalade günler geçirdik. Yunan ordusundan cesaret alan Rumlar fl mar kl k yapm fl olabilir. Bugün bu insanlar yerli halk n düflmanl ile yüz yüzedirler. Ermeniler in biliyorsunuz büyük bir bölümü göçe zorland ve önemli bir bölümü hayatlar n kaybetti. Bu ruh haliyle Yunan ordusu ile iflbirli i yapm fl, baz Türkler e zor günler geçirtmifl olabilirler. Bunlar, fevkalade günlerin olaylar - d r, ba fllanmas, hofl görülmesi gerekir. E er bu kifliler halk n husumetine b rak lacak olursa, bütün dünya aleyhinize k yameti kopar r! Son cümleye kadar amirali sakince dinleyen Mustafa Kemal Pafla, dünyan n koparaca gürültü ile tehdit edilince amiralin sözünü kesti: Üstünlük pozunuzu derhal bir kenara koyunuz amiral! Milletleri tehdit etmekten de vazgeçiniz. ngiltere ve müttefiklerinin k yamet kopar p koparmayaca n düflünmem bile! Bunlar memleketin dahili iflleridir ve de sizin bu ifllere kar flman za müsaade etmem. Majestelerinin devleti bizim az nl klarla u raflmaktan vazgeçsin. Kim ki bize sayg beslemez, bizden de sayg beklemeye hakk olmaz. miralin yüzü bembeyaz oldu: ngiliz hükümetinin tebas n her yerde koruma hakk devletler hukuku teminat alt ndad r. vrupa devletleriyle birlikte arkalad m z Rum ve Ermeniler in güven içinde bulundurulmas n sadece rica ettik. Yoksa biz bu güvenli i sa layacak güçteyiz. P afla, rkalad n z Yunan ordusunun denizde yüzen cesetlerini herhalde görmüfl olmal s n z dedi. Ordumuz asayifli sa lam flt r. zmir Liman n donanman za kapat yorum. sterseniz, teban z gemilerinize doldurabilirsiniz. Donanman z n en k sa zamanda liman terk etmesini istiyorum. Sert sözler karfl s nda amiral ne yapaca n flafl rd ve ngiltere ye savafl m aç yorsunuz? dedi. Pafla: Savafl açmak m? Siz yoksa Sevr ntlaflmas n n halen yürürlükte oldu unu mu san yorsunuz? Biz onu çoktan y rt p att k bile. Karfl mda serbestçe oturuflunuzu, sizi konuk saymama borçlusunuz! Fakat nezaketimizi kötüye kullanman za müsaade edemem. fiu anda hukuken bar fl antlaflmas yapmam fl iki devletiz. Savafl hukuku halen yürürlüktedir. Gemilerinizi derhal karasular m zdan çekmenizi size tekrar ve son defa ihtar ediyorum! Bir balmumu heykeline döndü amiral... Sert ad mlarla girdi i Mustafa Kemal Pafla n n odas nda oturdu- u sandalyede küçüldükçe küçüldü ve sonunda kekeleyerek, ffedersiniz dedi, yerlere kadar e ilerek geri geri kap ya gidip d flar ç kt. Olay k sa süre içinde flehirde duyuldu. ngiliz ve Frans zlar kendi uyruklar n gemilere bindirmeye bafllad lar. Birkaç saat sonra da sessizce çekilip gittiler. Türkiye tatürk tür, tatürk Türkiye dir. Gönderi: Salih Ç nar, Kanada spanya kralı, savaflta kendisini yenen Napoleon Bonapart karflısında flöyle övündü: Siz yalnızca para, altın ve toprak elde etmek için savaflırsınız dedi. Oysa biz, onur ve namus için savaflırız. Onun bu sözleri karflısında Napoleon hiç kızmadı, aksine sakin bir biçimde, ona flöyle karflılık verdi: Do ru, söylüyorsunuz dedi. Kimin neye gereksinimi varsa, onun için savaflır. daletin gecikmesi, adaletsizliktir. Candar 28 29

17 Mor Kalpli dam YZN: MEHMET L KIfiLLI Geçen hafta merika da iken bir otomobilin plakas dikkatimizi çekti. Plakada damga... mühür madalya gibi bir fley vard. Sonra sürücüsüne bakt k madalyal yd. Sürücü otomobilini park etti. Park yerindekiler ona sayg yla, sevgiyle, tebessümle bak yorlard. Kimi de gidiyor madalyal adam n elini s k yordu. Yan m zdakilere sorduk: Bu adam kim? Bu madalya neyin nesi? Dediler ki Bu bir gazi... Yakas ndaki de Purple Heart. Türkçesi mor kalp. skerlik görevini yaparken yaralananlara verilen madalya. Polis mor kalpli adama selam duruyor. Lokantadaki garson mor kalpli adama en iyi masay gösteriyor. Baz müflteriler de mor kalpli adam n yan na yaklafl p, Siz, bizim için savaflt n z... Teflekkürler diyor. Mor kalpli adamla resim çektirenler bile var. Türkiye de sa - m z, solumuz gazi. ra, s ra gazetelerde bir röportaj yay mlan r... Gülhane Hastanesi ndeki gazilerle ilgili. Sonra... Sonras n bilmiyoruz. Bizim için yaralanan bu adamlar ne yer, ne içerler? Lokantaya gidecek paralar var m? Garson onlara nas l davran r? Polis selama durur mu? Bilmiyoruz. MDLY... lt taraf teneke parças. Maliyeti ne ki? ma anlam para ile ölçülebilir gibi de il. Sahi biz de bizim için yaralanan insanlar n yakalar na böyle bir madalya tak yor muyuz? Bunu da bilmiyoruz. merika da mor kalpli adamla ilgilendik. Ö rendik ki asker emeklileri için bir hastane vard r. Ve bu hastanenin kap lar, mor kalpli adama, ömür boyu aç kt r. merika da baz flehitlikler mevcut. En bilineni Washington daki rlington Mezarl. Mor kalpli adam n gömülece i yer oras. Biz bu konu ile ilgilenince, y llard r merika da Eski baflkan Bush, Purple Heart madalyal bir gaziyle... (Evansville) üniversite hocal yapan Mehmet Kocakülah takvimi gösterdi. Takvimde önemli günler iflaretli. Bunlardan biri de 11 Kas m, Gaziler Günü. Her y l n 11 Kas m nda bankalar, okullar, hükümet binalar kapal. Her yerde geçit törenleri düzenleniyor. Ve bütün ülke mor kalpli adama teflekkür ediyor. Hocan n efli merikal. Ondan rica ettik. Mor kalpli adam ne yer, ne Purple Heart madalyal gaziler... içer, nerede çal fl r? Ö renmesini istedik. Ö rendi... E er gazi çal flabilir durumdaysa, devlet ona mutlaka ifl buluyor. Çal flamayacak durumdaysa, devlet onun bütün ihtiyaçlar - n ömürboyu karfl l yor. merika da beyaz, siyah, kad n, erkek, zengin, fakir herkes 30 31

18 BD TEMMUZ 2009 eflit. ma mor kalpli adam, üstün insan. yr cal kl. Onun sahip oldu u ayr cal a merikal parlamenter bile sahip de il. merika dan döneli yar n bir hafta olacak. Kafam z hâlâ mor kalpli adamda. O mor kalpli adam, ülkesi için yaraland. Ya bizim gazilerimiz ne için, kim için yaraland lar? Ey gazi!.. Yakana bir madalya takamad k. Madalyal pek çok Kurtulufl Savafl Gazisi ni ise bir dilim ekme e muhtaç ettik. merikal, 11 Kas m da gazisine flükran n sundu. 32 Ey gazi, senden özür diliyoruz. Mor Kalpli dam tarifinin ülkemizdeki anlay fl n n tarifi flöyle: Bizim ülkemizde bu adamlara skerlik yan gelip yatma yeri de ildir diye cevap verilir. Otoritenin bafl ndaki adam n çocu u, yumurtal klar ndaki! rahats zl ktan dolay askerlikten muaf tutulur. K sa bir zaman sonra kanser geçer ve evlilik yapar. Daha sonra kanser nimetini, askerlikte vakit kaybetmeyip ifl hayat nda baflar l flekilde yürüterek toplar. Radikal gazetesinden Mahkemede yargıç, sanı a kararı bildirdi: Eflini, baflına çekiçle vurarak öldürdü ün kesinleflmifltir. Dinleyiciler arasından bir ses yükseldi: Yalancı adam... Yargıç bir süre durdu, sonra sesi duymamıfl gibi davranıp, sanı a suçunu bildirmeyi sürdürdü: Eflinden sonra kayınvalideni de baflına çekiçle vurarak öldürdü ün de kesinleflmifltir. Dinleyiciler arasından aynı ses yine yükseldi: Yalancı adam... Yargıç bu kez duymamıfl gibi davranmadı. Dinleyicilere döndü, mahkemede ba ırılamayaca ını anımsattıktan sonra, ba ıran kifliye sordu: Sorununuz nedir? dedi. Neden hem de böyle yüksek sesle ba- ırıyorsunuz mahkemede? Dinleyiciler bölümündeki kızgın adam yargıçtan özür diledi, sonra da Yalancı adam diye ba ırmasının nedenini açıkladı: Bu adamla tam onbefl yıl, yanyana evlerde komfluluk yaptık dedi. Kendisinden ne zaman bir çekiç istedimse, bana hep, Bizim evde çekiç bulunmaz yanıtı vermiflti. Memleketimden tutuklama manzaralar YZN: VURL SVfi Biraz sonra anlataca m tutuklama manzaralar n n yarg eliyle nas l yarat ld - n anlayabilmeniz için, Fethullah Gülen in baz direktiflerini hat rlatmakta yarar var: dliye de, Mülkiye de veya baflka bir hayati müessesede bizim arkadafllar - m z n mevcudiyeti... gelecek ad na o ünitelerde garantimizdir... Erken vurufl diyece im ç k fllar yapmay n. Zayiata meydan verilmemeli... Temkinli yürümeli ki, geriye ad m atmayal m... Bütün anayasal müesseselerdeki kuvveti cephemize çekinceye kadar her ad m erken say l r.... cab nda mahkemelerin alt - n üstüne getireceksin, avucuna Davetiye tebli edilseydi, gelece inden kuflku duyulaca na dair hiçbir emare bulunmamas na ra men; (F) Tipi Örgüt ün rahats zl k duydu u her kifli gibi, Mehmet Haberal da zorla evinden al nd, stanbul a götürüldü. alacaks n... Önemli olan mahkum ettirmektir. vukat tutacaks n z, hakim kiralayacaks n z... fiubat So u u, Ergenekon Soruflturmalar ndan önce STV de yay nlanan bir dizi filmdi. Bülent r nç n Dizide beni en çok etkileyen kifli dedi i ve Fethullah Gülen i canland rd - herkesçe bilinen Tahir Mutlu ya, dizinin son bölümünde bir çocuk soruyor fiimdi her fley bitti mi?, Tahir Mutlu nun cevab flöyle: Hay r, her fley as l flimdi bafll yor! Türkiye Cumhuriyeti ni bir Korku mparatorlu u haline getiren süreç; devlet güvenlik mahkemelerinin kapat lmas ndan sonra, Ceza Muhakemesi Kanunu nun 250 ve 251 inci maddesine 33

19 BD TEMMUZ 2009 BD TEMMUZ 2009 konulan hükümlerle, Ergenekon Soruflturmas kapsam nda olan suçlar dahil Türk Ceza Kanunu nda yaz l baz suçlara bakmak üzere baz a r ceza mahkemelerine özel yetki verilmesi ve bu mahkemelere özel yetki verilen savc lar n, KP hükümetleri zaman nda atanmas yla bafllad. dliye de halen görev yapan meslektafllar m n feryad, daha o zaman bize kadar ulaflt : Eyvah! (F) Tipi Örgüt, dliye de etkili olmak istedi i en Mehmet Haberal n ifadesinin bizzat savc taraf ndan al nmas laz md. ncak Ergenekon Savc lar, görevlerini kötüye kullanarak, üç gün müddetle ifadesini polislere ald r p, kendisini periflan hale koydular. önemli yerlere ulaflt. rt k, 250 nci madde kapsam ndaki suçlara iliflkin davalar ancak özel yetki verilen savc lar açabiliyor. rama, tutuklama, telefon dinleme gibi hakim taraf ndan verilmesi gereken kararlar, özel yetkili mahkeme hakimlerinden biri taraf ndan verilebiliyor. tirazlar inceleme, yarg lama yapma, san klar cezaland rma veya beraat ettirme yetkisi, bu suçlara iliflkin olarak özel yetki verilmifl r Ceza Mahkemesi ne ait... Özel yetki verilmifl hakim ve savc lar n yapt klar hukuka ayk r ifllemler hakk nda; Bilgi Yay nevi nce yay nlanan Hukuk (!) ile ldatmak ve Yüce Divan Dosyas adl iki eser yazd mdan, o konulara tekrar de inmeyece im. ncak Hukuksuzlu un böylesi dünyada görülmemifltir dedirtecek bir örnek olay, de erli Rektör Mehmet Haberal n tutuklanmas olay n bilginize sunmakla yetinece im: Davetiye tebli edilseydi, gelece inden kuflku duyulaca na dair hiçbir emare bulunmamas na ra men; (F) Tipi Örgüt ün rahats zl k duydu u her kifli gibi, Mehmet Haberal da zorla evinden al n r stanbul a götürülür. Kendisini u urlamaya önceki Cumhurbaflkanlar m zdan Süleyman Demirel de gider. Bence bu, hem bizde az görülen bir vefa örne i ve hem de dünya çap nda bir bilim adam na yarg eliyle yap - lan sayg s zl protesto eylemidir. Ceza Muhakemesi Kanunu nun 251 inci maddesi gere ince, Haberal n ifadesinin bizzat savc taraf ndan al nmas laz m. ncak Ergenekon Savc lar, görevlerini kötüye kullanarak, üç gün müddetle ifadesini polislere ald r p, kendisini periflan hale koyarlar. Sonradan kendisini 5 metrekarelik, penceresinde cam yerine sac levha olan bir hücreye de kapatmaya kalk flt klar ve Haberal n Bana katillere yap lan muameleyi mi yap yorsunuz? diye feryat etmek zorunda kald n da ö renmifl bulunuyorum. Sonras Hürriyet yazar Yalç n Do an n köfle yaz s na da konu oldu: Tutuklama talebiyle sevk e- dildi i hakim önünde sorgusu devam ederken olanlar, önceki Bakanlardan Yaflar Okuyan flöyle anlat yor: dliye de kafetaryada hep birlikte bekliyoruz. Birkaç TV kanal aç k. Bakt k Fethullahç lar n kanal (STV) altyaz geçiyor. Mehmet Haberal tutukland. Oysa biz orday z. vukatlara sorduk, Haberal flu anda sorguda dediler. Yar m saat sonra tutuklama karar aç kland.. Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sa l k Kurulu nun tarihli ve 2331 say l raporuna göre, bunal m geçiren Mehmet Haberal a r anksiyeteli depresyon tan - s yla yat r ld hastanede; bu tan n n tetikledi i kalp rahats zl nedeniyle operasyona al n r, on gün kadar yo un bak mda kal r. Halen de hastanede tedavisi devam etmektedir. Mehmet Haberal n avukatlar - n n tutukluluk halinin kald r lmas için yapt talep, stanbul 14 üncü r Ceza Mahkemesi nin günlü ve oyçoklu u ile verilen karar yla reddedilir. Karara karfl oy yaz s yazan Baflkan Erkan Canak flöyle diyor:... Deliller toplanm fl ve bu arada flüpheli a r sa l k sorunlar nedeniyle tedavi alt na al nm flt r. Dosyaya flüpheli lehine yeni deliller girmifltir... Dünya çap nda bir bilim adam oldu undan, kaçma ve delilleri karartma flüphesi bulunmamas nedeniyle... THL YES GEREK R. Merak edip, stanbul da görevli baz meslektafllar ma sordum: Baflkan n bu kadar hakl görüflünü, size göre iki üye neden kabul etmemifl? nlatmaya bafllad lar: Üyelerden biri ilk tutuklama karar n veren hakim... Di erinin kardefli halen görev yapan bir vali... Yüre im burkuldu, Gerisini anlatmay n dedim. Bu arada göz yaflart c bir olay cereyan eder. Prof. Dr. hsan Do ramac, ilerlemifl yafl na ra men, tekerlekli sandalyeyle Mehmet Haberal ziyarete gider. Çevresini saran bilim adamlar na: Bu talebimi hakimlerimize iletin. Mehmet Haberal n bu memlekete yapaca- daha çok hizmetler var. Benim yafl m ilerledi. Onu serbest b raks nlar, bu yata a beni yat rs nlar. Ergenekon soruflturmalar bafllad ndan beri, ben dahil pek çok hakimlik ve savc l k yapm fl kifli, Ben hakimim veya Ben savc y m demekten utanmaya bafllad lar. Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu üyelerine sesleniyorum. Gere ini yapmak ve mesle imizin onurunu kurtarmak size düfler. Sözcü gazetesinden 34 35

20 Hiçbir ulus dini kurallar ya da kurumlar taraf ndan yönetilmemelidir; çünkü dini hukukun oldu u yerde hem sivil hem de dini çeflitlilik yok olur. Ulusal dini hukuk gerçek demokrasiyi imkans z k lar. Totalitarizm kaç n lmaz sonuçtur. Thomas Jefferson rahibin gücü ile prensin gücünün biraraya geldi ini bunun gere inden fazla güç oldu u konusunda uyarm flt. Gecenin gündüzü izledi i gibi siyasi totalitarizm de toplumda dini hukukun yerleflmesini izler. Konu kimi yönlerden asl nda din Seçim sürecinde slami görüfllerini l ml laflt ran Recep Tayyip Erdo an baflbakan oldu. fiimdi ise laik muhalefeti yok etmek ve Türkiye de dini hukuku yerlefltirmek için uzun vadeli bir stratejiyi takip etmekte. ile ilgili bile de il. Din, güç kazanmak ve siyasi kazanç için kullan lmak üzere manipüle edilebilir. Pakistan daki Müslüman imamlar slam dininin gücünü siyasi güç elde etmek için kullan yorlar. Tehlikeliler, fliddet dolular ve bir bar fl anlaflmas imzalad klar nda bunu nihai hedefleri olan Pakistan a hakim olmaya giden yolda alayc bir ad m olarak yapt lar. Taliban, dinci afl r c lar n sert güç yaklafl m na bir örnektir. Geçti imiz haftay Türkiye de geçirdim ve yumuflak güç kisvesi alt nda dini-siyasi afl r c l k ile karfl laflt m de ekonomik durgunluk ve siyasi yozlaflman n getirdi i ülke çap ndaki memnuniyetsizli in rüzgar n arkas na alan slamc parti, KP, say s z partinin zorunlu olan yüzde 10 baraj n geçememesi ile meclisteki sandalyelerin üçte ikisini ald ve yaln zca oylar n üçte birini alarak iktidara geldi. Seçim sürecinde slami görüfllerini l ml laflt ran Recep Tayyip Erdo an baflbakan oldu. fiimdi ise laik muhalefeti yok etmek ve Türkiye de dini hukuku yerlefltirmek için uzun vadeli Erdo an n hükümeti, üniversite yerleflkelerinde dini k yafetleri yasaklayan uzun süredir var olan kurallar kald rd. fiimdi ise ülkenin laik tarihini de ifltirmek için okul kitaplar n bafltan yazmaya çal fl yor. bir stratejiyi takip etmekte. Erdo an n hükümeti medya, yarg ve bankac l k sisteminin ba ms zl n ciddi bir biçimde zay flatt ve üniversite yerleflkelerinde dini k yafetleri yasaklayan uzun süredir var olan kurallar kald rd. fiimdi ise ülkenin laik tarihini de ifltirmek için okul kitaplar n bafltan yazmaya çal fl yor. Benim gözlemim 10 y ldan uzun bir sure önce Türkiye yi ziyaret etti im zamana göre çok daha fazla Türk kad n n n baflörtüsü takt d r. Bir Türk ifl adam n n üniversite ça ndaki k z n n gözlemlerinden aktard gibi kl na baflörtüsü takmak istiyorlar. K z - n üniversite ö renimini tamamlamas için merika Birleflik Devletleri ne göndermeyi düflünüyor. fiu anda Türkiye de, ad Türk halk n n mitolojik kökeninden gelen, Ergenekon ad nda genifl çapl bir soruflturma devam etmekte. rt k Ergenekon mevcut hükümeti devirmek için olan sözde plana verilen ad. Türkiye deyken görüfltü üm mevcut hükümetin muhalifleri bu sözde soruflturman n asl nda slamc partinin siyasi rakiplerini yok etmek için bir k l f oldu una inan yorlar. Geçti imiz pazartesi günü 39 itibarl Türk entelektüeli ve akademisyeni stanbul da gözalt na al nd ve akabinde uluslararas üne sahip organ nakli cerrah olan, Baflkent Üniversitesi nin kurucusu ve Rektörü Profesör Mehmet Haberal n da aralar nda bulundu u 8 kifli de tutukland. Gözalt na al nan ve sorgulananlar n aras nda yoksul ailelerden gelen k zlar için bir burs kurumu kuran ve yöneten Profesör Türkan Saylan da bulunmaktayd. Profesör Saylan gözalt na al - n rken evi ve onbinlerce k za e itim sa lad inan lan kurumunun ofisleri de polis taraf ndan bas ld. Profesör Haberal n tutuklanmas ve Profesör Saylan n sorgusu ülkede büyük tepkiye yol açt. Cumartesi günü yaklafl k 11 bin kifli 36 37

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 242 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 243 TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 Mutlu Öztürk 2 lk Ders Kitaplar nda nsan Haklar (DK H-I) projesinin bafll ca ifllevlerinden biri,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı