SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008"

Transkript

1 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz

2 RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi siyaseti siyaset mi ideolojiyi üretir deolojiler toplumlar n ortak zihniyet yap lar iktidar n üstünü örterken, iktidar n da fliddet temelinde kurulmufl toplumsal gerçekli i örttü ünü çok iyi çözümlemek gerekir. deoloji-iktidar-fliddet üçgenini çözmedikçe, herhangi bir toplumsal olguyu ve sorunu aç kl a kavuflturmak zordur. Toplumsal zor ve sömürü ideolojik ve iktidar mekanizmalar yla kuflat l p yürütülmedikçe kolay kolay gerçekleflmez. Zoru ve sömürüyü mümkün k lmak için ideolojik biçimlenifli ve iktidar kurumlar n -devlet biçimlerini, rejimlerini- özenle gelifltirmek Sümer rahip devletinden beri en temel siyasal görevdir. deoloji mi siyaseti, siyaset mi ideolojiyi üretir ikilemi daha derin toplumsal iliflkilere ba l d r. Zoru ve istismar toplumda kolayca yürütmek yüzeyde san ld gibi de ildir. deoloji ve politika bu anlarda devreye girer. Toplumda gönüllüce, demokratikçe yürütülemeyecek, tersine sert tepkiyle karfl lanacak tüm maddi ve manevi iliflkileri yürütmek ideoloji ve politikan n gerçek ifllevidir. Kürdistan da ideoloji ve politikan n geçerli olan resmi biçimlerinde bu ifllevleri sürekli göz önünde bulundurmak gerekir. Aksi halde Kürt olgusunu çözmek, Kürt sorununa çözüm aramak zor de ilse bile, ancak daha karanl k ve yumak olmufl biçimlere tafl r. Tarih tasla m zda zorun ve iktidarlar n k sa bir geliflimi verilmeye çal fl lm flt. Bu verilerce belirlenen güncel iktidarlar çözümledi imizde, yürürlükteki tüm rejimler sadece kaba bir fetih hakk fetiflizmine -fetih tap nc, bununla her fleyi izah etmek, öyle sanmak- dayanarak varl klar n tan mlamakta ve savunmaktad r. flin özünde bir zamanlarda atalar ndan baz lar Kürt ve Kürdistan denilen olgular zorla, savafl yoluyla ele geçirmifller. O günlerden beri atalar ndan devrede devrede, günümüzde kendilerine kadar bu hak ulaflm fl oluyor. Savafl n, zorun tüm haklar n biricik kayna oldu unu, yani fetih hakk n n kutsal olup tüm haklar bahfletti ini baz lar inanç olarak benimseyebilir. Ama sosyolojik olarak bu sadece ç plak zorun, savafl n, iktidar n yegane kayna olarak yorumland n kan tlar. Bu gerçekçi bir görüfl olabilir. Ancak haklar n yegane kayna oldu unu izah etmeye yetmez. Avrupa bu ba lamda korkunç savafllar verdi. Sonuçta geldi i nokta meflruiyet kayna n n temel insan haklar ve demokrasi olmas n n en do ru yol oldu u biçimindedir. Fetih haklar ndan her geçen gün uzaklafl lmakta, insan haklar ve demokrasinin kullan m alan n gelifltirerek, bireysel ve kamusal haklar n bu temelde sa lanmas n n en de erlisi oldu unu tüm yasa ve anayasalar n n temeli haline getirmektedir. Ortado u nun tümünü bir tarafa b rak p Kürdistan da statü sa layan devletlerin iktidarlar na bakt m zda, neredeyse ilk yay lmac Sargon dan beri kendilerini bu topraklar n mutlak fatihleri oldu unu ve iradeleri d fl nda bir çak l tafl na bile yan bak lamayaca n idea etmekteler. Bundan daha aç k fliddet temelli bir iktidar tan m n n yap lamayaca n Kürdistan daki iktidar uygulamalar çarp c biçimlerde göstermektedir. Kürt kendi diliyle e itim yapamaz, modern iletiflim teknolojilerini kullanamaz. Kendi siyasi kararl l n belirleyemez. Ekonomik düzenleme yapamaz. ç ve d fl politik iliflki gelifltiremez. Milli ve demokratik kurumlar oluflturamaz. Bu gerçeklikler fliddetin, fetih hakk n, iktidar ; -her nas l olmuflsaiktidar n ise genel düzeydeki tüm kamusal, sosyal, ekonomik ve entelektüel kurumlar belirledi ini kan tlar. Adalet bunu kabul etmese bile, zihniyet yap s ve iktidar kurumlar belirleyici olan n güç iliflkisi oldu undan kuflku duyamazlar. Daha da somutlaflt rd m zda, Kürdistan daki devlet iktidarlar bu topraklar ve halk n hiçbir karfl irade ileri sürmeden, diledikleri gibi -öldürme dahil- biçimlendirme hakk ndan kuflku duymak flurada kals n, tanr sal, ulusal bir görev olarak kabul ederler. Neyini nas l sömüreceklerini, kime neyi nas l ö reteceklerini, ne kadar vergi ve asker toplayacaklar n, kimi ifl güç sahibi yapacaklar n, neyi kime yasaklayacaklar n, kimi suçlayacaklar n ancak kendileri kararlaflt rabilir. Siyasal, sosyal ve ekonomik kurumlaflmalar, bilimi, sanat yine ancak resmi irade belirleyebilir. Türk, Arap ve Fars iktidar s n flar, güçleri, teorik olarak bile Kürt ve Kürdistan kavramlar na aç k ve sayg l de ildirler. Tersine, hep bu kavramlar kriminalize etmeyi devletin en önemli ciddi ifllerinden sayarlar. Bunu yüksek gizlilik kodu alt nda yapmay, milli güvenli e ne denli önem verdiklerinin göstergesi sayarlar. Kürt ü bir toplum olarak tan ma, baz haklar n süjesi sayma yoluyla bir güvenlik anlay fl n hiç ak llar na getirmezler. Ordu güçleri en temel görevleri olarak Kürt ve Kürdistan olgular n, sorunsall l klar n en detaylar na dek yads man n, dirilifl özlerini tahrip etmenin, olas baflkald r lar ezmenin ince plan ve projelerini yaparlar. * Bu yazı Rêber Apo nun Bir Halkı Savunmak kitabından alınmıştır.

3 çindekiler PKK Önderli ine dayat lan komplolar halk n özgür kimli inden duyulan korkunun ifadesidir Kiflisel ve kurumsal olarak PKK Önderli ine dayat lan komplo ve tasfiye giriflimleri, siyasi ve emniyet aç s ndan çözümlenmesinden öteye, ancak roman... (15 te) Zihniyet ve tarz m z Önderlik gerçe ine göre düzeltelim zaferi kazanal m Sömürgeci Türk devleti; uluslar aras emperyalist devletleri, Ortado u gerici iktidarlar, hain iflbirlikçi Kürt güçleri arkas na alarak hareketimize karfl tasfiye... (25 te) PKK alternatifsiz de ildir (Önder Apo) Asl nda devlet ne düflündü ümü merak ediyor ondan sizi getirdiler. Benim düflüncelerimi ö renmek istiyor, baz fleyleri açaca m. Askerlerin b rak lmas na... (35 te) mral sistemi Do rusunu söylemek gerekirse Guantanamo sistemi hakk nda somut ve ayr nt l bilgiye sahip de ilim. Bu nedenle kesin ve kapsaml görüfller... (45 te) Önder Apo nun özgürlü ü hedefiyle 2008 y l n bir Kürt ve Kürdistan y l yapal m 2007 y l boyunca hareketimize karfl topyekün bir yönelim gelifltirilmifl, 1994, 1998 y llar na benzer bir sald r konsepti pratiklefltirilmifltir. Önderli e karfl mral sisteminin gevfletilmeden sürdürülmesi, Kürt özgürlük ve demokrasi hareketine karfl mütemadiyen bir bask sisteminin gelifltirilmesi, özellikle DTP yi Kürt özgürlük hareketiyle karfl tlaflt rma amac yla yo unlaflan bask lar, gerillaya karfl Kuzey de gelifltirilen yo un imha operasyonlar, yine bu konseptin bölgesel aya gere ince Do u, Bat ve Güney Kürdistan da gelifltirilen sald r lar, tümüyle bu konseptin gerekleri olarak cereyan eden olaylard r. Y l ortalar nda yaflanan fiengal katliam n n baflka bir izah olamaz. (2 de) PKK felsefesi var olanla yetinmemek hep daha fazlas n düflünmek ve baflarmakt r Büyük konuflmak, büyük dinleyici ve ö renci olmaya ba l d r. Ö rencilerin dinleme ve anlama gücü zay f oldukça, bizim de konuflmam z ya fazla anlam ifade... (53 te) Komünallik insan eme inin ve yarat c l n n özüdür nsan, yeryüzünde ikinci bir dünya yaratmaya sevk eden fley güçlülü ü de il zay fl olmufltur. Bu gerçeklik, insan n de iflim gücü olmadan, yeni... (65 te) F rt na gülüfllü yi it fiehit Hikmet ELMAS (Bager) Cilo gözyafllar n Zapa ak t yor. Zap h rç n. Zap k z llara bürünmüfl. Art k Zap eskisi gibi uslu de il. Ve Merge den intikam hayk r fllar yükseliyor... (71 de) Gülbahar n gülüflüyle güne merhaba fiehit Selma KAYA (Gülbahar Gülhat) Selama dursun da lar m z... Bafl dik gö sü aç k Gülbahar durufluyla selama dursun. Bu da lar ba r nda büyüttü ü, kuca nda... (74 te) fiiir tad nda bir hayat fiehit Tahsin BULUT (Beflir Aksoy) Omuzlar mdaki al fl lmad k a rl kla seni yazmaya çal fl yorum. D flar da iki gündür aral ks z kar ya yor. Mangalar m z n üzerindeki...(76 da) Beyaz yürüyüfl (An ) ki gündür hiç durmadan kar ya yordu. fiimdi de beyaz tanecikleriyle gecenin karanl n...(78 de)

4 2 SERXWEBÛN Ocak 2008 ÖNDER APO NUN ÖZGÜRLÜ Ü HEDEF YLE 2008 YILINI B R KÜRT VE KÜRD STAN YILI YAPALIM Öyle anlafl l yor ki herkesin belli düzeyde bir haz rl var ve her taraf kendi konseptini hayata geçirmek, hakim k lmak için çaba gösterecektir y l n n bu konuda bir dönemeç olaca anlafl lmaktad r. Taraflar aç s ndan k r lma noktas n n yaflanabilece i bir y ld r. Dolay s yla herkes için önem arz etmektedir y l n n özellikle de Kürt sorununda önemli bir y l olaca flimdiden bellidir. Bizim demokratik çözüm çabam z sürekli olacak ve demokratik çözüme kap m z her zaman aç k olacakt r. Ancak bize dayat lan imha konseptine karfl da çok güçlü, tarihe nam salacak tarzda direnece imiz de bir o kadar aç k ve nettir KCK Yürütme Konseyi Baflkanl Mücadele tarihimizin önemli bir y l - n daha geride b rakt k. Mücadelemiz, halk m z ve bir bütün olarak gelece imiz aç s ndan daha önemli ve çok stratejik bir yeni y la girmifl bulunmaktay z y l Kürdistan özgürlük mücadelesi aç s ndan önemli geliflmelerin yafland bir y l oldu y l nda yaflanan geliflmelerin temelinde, Önder Apo nun uluslararas komploya karfl yürüttü ü mücadelenin ortaya ç kard - sonuçlar vard r. Komplocu güçlerin amac, Önderli i ideolojik ve siyasi olarak bitirmek, hareketi ise tasfiye etmekti. Ancak Önder Apo buna karfl komplocu güçlerin hiç de beklemedi i bir biçimde, çok dahiyane bir tarzda yeni bir çizgi ile yeni bir ç k fl gerçeklefltirerek cevap vermifltir. Önderli in gelifltirdi i yeni mücadele çizgisini hareketin de esas almas yla birlikte uluslararas komplo bofla ç kar lm flt r y l n n ortalar na do ru gelindi- inde, Önderli in ideolojik ve siyasi olarak bitirilmesi bir yana, Kürdistan da daha etkili bir ideolojik ve siyasi güç haline geldi ini gören ve Önderli imizin afl lmas n n zorlu unu tespit eden uluslararas komplocu güçler, Önder Apo ya dönük olarak mral sisteminde köklü bir de ifliklik yapt lar. Daha s k, yo un bir izolasyon ve tecrit sistemiyle Önderli in sesini k smaya, d flar yla iliflkisini kesmeye, hareketle ba lar n zay flatmaya dönük tedbirler gelifltirdiler. Di er yandan hareketimiz 2 A ustos 1999 da Önderli imizin yapt ça r yla silahl mücadeleyi b rakma karar n alm fl olmas na ra men, AB ve baflka baz devletler taraf ndan terör listesine al nm flt r. Hareketin silahl mücadele yürütürken terör listesine al nmay p silahl mücadeleyi b rakt ktan sonra terör listesine al nmas çok manidar bir durumdur. Bu, vb kararlarla hareketimiz diplomatik bir kuflatma içinde tutularak s k flt r lmaya çal fl ld. Bu güçler ayn zamanda iliflkide olduklar içteki unsurlar arac l yla hareketi Önderlik çizgisinden koparmaya, ray n de ifltirerek uluslararas komplocu güçlerin yede ine almaya dönük yeni bir müdahale süreci gelifltirdiler. Önderli i ve hareketi ideolojik ve siyasi olarak tasfiye etmeyi baflaramayan komplo, bu kez içe dayanarak, hareketi içten çürüterek ve Önderlik çizgisinden kopararak sonuç almak istedi. Böyle bir projeyi gündemine al p yo un bir biçimde iç dinamikler üzerinde çal flt dönemde, ABD nin Irak a müdahalesinin geliflmesiyle beraber bu iç müdahalenin zemini daha fazla olgunlaflt r lm fl oldu. Özellikle Irak sahas tümüyle aç k tutularak hareket bu zemine çekilmek ve sonuç al nmak istendi. PKK yi yeniden infla sürece köklü bir müdahaledir Önderli in de iflim projesi çerçevesinde gelifltirilen KONGRA GEL projesiyle beraber pratiklefltirilen bu tasfiyeci giriflim, ciddi bir sars lma ve dalgalanmay yaratan çok zor ve kritik bir süreci yaflatm flt r. çten ve d fltan örülmüfl, haz rl klar yap lm fl, ciddi bir senaryo biçiminde tezgahlan p uygulanan bir süreçtir. Ayn zamanda sürecin t kanmas karfl s nda hareketin meflru savunma sürecinin bafllat lmas karar n n önüne de geçilmifltir. Buna karfl Önder Apo nun Mart 2004 te PKK nin yeniden inflas perspektifiyle sürece köklü bir müdahaleyi gerçeklefltirdi i bilinmektedir. Bu müdahaleyle beraber Önder Apo nun Bir Halk Savunmak kitab da bu dönemin tart flmalar na fl k tutmufl ve bu temelde ihanetçi, tasfiyeci grubun gerçekli i ideolojik olarak aç a ç kar lm fl, çizgi karfl s ndaki durumlar netlefltirilmifltir. deolojik anlamda tasfiye edilen bu iflbirlikçi çeteci grup, gerçekleflen KONGRA GEL II. Genel Kurulu ard ndan kaç fl yaflayarak, siyasal bir tehdit olma yöntemine baflvurmufltur. Ayn toplant n n en önemli kararlar ndan birisi de, HPG nin alm fl oldu u meflru savunma karar n n onaylanarak 1 Haziran hamlesinin bafllat lmas d r. 1 Haziran karar yla birlikte Kürdistan da yürütülen özgürlük mücadelesinde yeni bir hamle süreci bafllat lm flt r. Bu süreçle beraber ideolojik olarak tasfiyecilik aç a ç kar lm fl, bir siyasi tehlike olmas n n önüne geçilmifl ve böylece tasfiyecilik tasfiye edilmifltir. Hareketimiz, 2005 bahar nda yeniden infla kongresiyle PKK nin ilan edilmifl, Apocu hareketin demokratik, ekolojik paradigmas temelinde KKK sistemini ve yine Özgür kad n hareketi olarak KJB nin ilan edilmesiyle siyasal, örgütsel ve askeri aç dan yeni bir döneme girifl yapm flt r.

5 Ocak 2008 SERXWEBÛN 3 Bu temelde süreçleri boyunca hem gerillan n yeni taktiksel ç - k fllarla gerçeklefltirdi i meflru savunma mücadelesi hem de halk m z n gelifltirdi i serhildan hareketi, Önderlik, hareket ve halk bütünselli inin foto raf n ortaya koyarak, uluslararas komplonun sonuç almad n göstermifltir. Bu durum, ulusal ve uluslararas düzeyde önemli etkiler de yaratm flt r. Bunun üzerine Türkiye den, Kürdistan dan ve uluslararas güçlerden sorunun demokratik bar flç l yöntemlerle çözümü için hareketimize dönük ateflkes ça r lar yap lm flt r. Bu ça r lar göz önünde bulunduran Önder Apo, ateflkes sürecinin gündemlefltirilebilece i ça r s n yapm flt r. Hareketimiz bu temelde 1 Ekim 2006 da süresiz ateflkes ilan etmifltir. Türk devleti, hareketimizin yapm fl oldu u ateflkesi dikkate al p Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümünü gündemine alaca na, hareketimizin 2004 ten itibaren kat etti i düzeyi Türkiye için büyük bir tehlike olarak görmüfl ve Türkiye, 1919 dönemindeki gibi bir parçalanma tehlikesiyle karfl karfl yad r demifltir. Bu temelde hareketimize karfl yeni bir imha konseptini gündemine alm fl ve ateflkes ça r m za savaflla cevap vermifltir. Ateflkes ça r - s n yapan güçler ise bu duruma sadece seyirci kalm flt r. Kürdistan da y llar aras nda yaflanan geliflmeler, Türk devletinin mücadelemize karfl yeni bir imha konseptini gelifltirmesine yol açm flt r. Çünkü bu y llarda Önderli imizin mücadele çizgisi, bu çizgi temelinde kahraman flehitlerimizin direnifli, halk m z n fedakarl ve militan yap - n n çizgideki duruflu beraberinde önemli geliflmeler yaratm flt r. Kapsaml bir imha konsepti devreye sokulmufltur 2007 y l, Türkiye nin sald r konseptinin yürürlü e girdi i bir y ld r. Bu konsept, k fl aylar ndan bafllayarak 2007 y l boyunca kapsaml bir biçimde Kuzey Kürdistan da uygulanm flt r. Hem hareketimiz PKK nin tasfiyesini hedefleyen hem de di er parçalara kadar uzanarak, tüm Kürt iradeleflmesinin etkisizlefltirilmesini hedefleyen bir konsepttir. Bu anlamda sadece Türk devletini de il, öncelikle bölge devletleri ve uluslararas güçleri de kapsayan bir konsepttir. ran, Suriye, M s r, Suudi Arabistan olmak üzere bölge devletlerinin onay n alan, kat l m n öngören bu konsept, 2007 y l n n bafl ndan itibaren h zla pratikleflme safhas - na geçmifltir. Konseptin ilk hedefi, Önder Apo olmufltur. Önder Apo ya yönelik halen uluslararas düzeyde tart flma konusu olan zehirleme sald r s yap lm flt r. Hücre içinde hücre cezalar verilerek, izolasyon ve tecrit daha da derinlefltirilmifltir. Öyle ki, mral denilen sistem bir cendereye dönüfltürülmüfl, yaflanmaz hale getirilmifltir. Kuzey Kürdistan da askeri operasyonlar yo- unlaflt r larak gerilla imha edilmek istenmifltir. Yine Kuzey Kürdistan daki tüm demokratik yurtsever kurumlar üzerinde bir bask sistemi oluflturularak iradesizlefltirme ve teslim alma hedeflenmifltir. Sistem bunu yaparken, ne mutlu Türküm demeyen herkes düflman md r sözünü esas alm flt r. Bunu Türkiye toplumuna da ifllemifl, belli bir militarist faflizan kesimin yarat lmas yla da toplumsal bir bask oluflturmaya çal flm flt r. Bu anlamda gayri müslimlere, Ermenilere, Rumlara, yine Hrant Dink ve rahip cinayetlerinde görüldü ü gibi toplumdaki az nl klara yönelik bask dozaj da artt r lm flt r. Bu dönemde bir yandan da sistem içi çeliflki ve çat flmalar n giderilmesine dönük çal flmalar yap lm flt r. 27 Nisan muht ras ve ard ndan gerçekleflen Dolmabahçe uzlaflmas yla AKP nin sisteme dahil edilmesi süreci daha etkili bir biçimde gündemlefltirilmifltir. Bu temelde 22 Temmuz seçimleriyle beraber AKP sisteme dahil edilmifltir. Sistemin AKP yi, AKP nin de sistemi hazmetmesi süreci ard ndan, Erdo an hükümeti bir özel savafl hükümeti olarak yeniden kurulmufltur. Bu temelde cumhurbaflkanl sorunu çözülmüfltür. Yeni bir özel savafl hükümeti kurulmufltur AKP öncülü ündeki özel savafl hükümetinin ilk icraat, özel savafl n Kürdistan a dönük uygulama esaslar - n gelifltirmek olmufltur. Bu çerçevede bütün engellemelere, ç kar lan özel yasalara ra men ba ms z Kürt kimli iyle meclise girmeyi baflarm fl Kürt parlamenterler tehdit edilmifl, bask alt na al n p etkisizlefltirilmeye çal fl lm flt r. Bunlar n yan s ra, s n r ötesi operasyon için tezkere karar ç kar lm flt r. Kürdistan özgürlük hareketinin bast - r lmas üzerine uzlaflan sistem, iç çeliflkilerini bir ölçüde dengelemifl, köklü çözümle giderme de il, uzlaflma yöntemiyle çözmeyi esas alm flt r. Bu uzlaflman n ana halkas da Kürdistan özgürlük mücadelesine karfl kapsaml bir savafl n ve mücadelenin verilmesi, bunun için de bir özel savafl hükümetinin kurulmas d r. fiemdinli olay san klar n n hüküm giymesine ra men askeri mahkemeye verilerek sal verilmeleri sadece Kürt halk na verilmifl bir mesaj de il, ayn zamanda Kürt özgürlük hareketine

6 4 SERXWEBÛN Ocak 2008 karfl geliflen özel savafl n hakimiyet düzeyini de gösteren bir pratik sonuçtur. Egemen devlet çekirde i, bu cepheyi sistem içine alarak, AKP yi sistemlefltirerek, sistemi de AKP lilefltirerek Kürt sorununun üstesinden gelmeye karar vermifltir. Kürt halk n n özellikle dini duygular n istismar etmesi, tarikat, para pul iliflkisi arac l yla Kürdistan da yeni bir iflbirlikçi sosyal tabakan n oluflmas na hizmet etmesi nedeniyle AKP nin Kürt sorunu konusunda bulunmaz bir f rsat sundu u devlet taraf ndan görülmüfltür. Dolay - s yla hem Kürt halk na karfl uygulanan özel savafl n amac na ulaflmas hem de uluslararas bir sorun haline gelen Kürt sorunu konusunda bölgesel ve uluslararas düzeyde imha konsepti temelinde bir konsensüsün geliflmesi için AKP görevlendirilmifltir. AKP Kürtlerin tasfiyesi görevini alm flt r Kürt sorununa karfl hem Osmanl hem de cumhuriyet döneminde sürekli iki olgu kullan lm flt r. Birincisi, din kardeflli i söylemi. kincisi, iflbirlikçi ihanetçi kesimlerin Kürt özgürlük e ilimine karfl ç kar lmas. Kürt isyanlar hep bu yolla tasfiye edilmifltir. Türk devleti bugün de bu çerçevedeki projesine AKP yi biçilmifl bir kaftan olarak görmüfl ve bu temelde uzlaflm fllard r Kürt sorunu iki yüzy ll k bir sorundur. Kürt sorununa karfl hem Osmanl hem de cumhuriyet döneminde sürekli iki olgu kullan lm flt r. Birincisi, din kardeflli i vb söylemlerle istismar etme tutumu. kincisi, iflbirlikçi, ihanetçi kesimlerin Kürt özgürlük e ilimine karfl ç kar lmas. Zaten Kürt isyanlar hep bu yolla tasfiye edilmifltir. Türk devleti bugün de bu çerçevedeki projesini hayata geçirmek için AKP yi biçilmifl bir kaftan olarak görmüfl ve bu temelde uzlaflm fllard r. Yani sistemin AKP yi hazmetmesi, Kürt sorununun tasfiyesi sözü temelinde geliflmifltir. Bu, iyi görülmelidir. Sistem, hem Kürdistan daki iç dayana n oluflturabilece ini, hem gerekli bölgesel ve uluslararas deste i sa layabilece ini düflünerek buna karar vermifltir. Bu temelde 2007 y l boyunca hareketimize karfl topyekün bir yönelim gelifltirilmifl, 1994, 1998 y llar na benzer bir sald r konsepti pratiklefltirilmifltir. Önderli e karfl mral sisteminin gevfletilmeden sürdürülmesi, Kürt özgürlük ve demokrasi hareketine karfl mütemadiyen bir bask sisteminin gelifltirilmesi, özellikle DTP yi Kürt özgürlük hareketiyle karfl tlaflt rma amac yla yo unlaflan bask lar ve yine gerillaya karfl Kuzey de gelifltirilen yo- un imha operasyonlar, yine bu konseptin bölgesel aya gere ince Do u, Bat ve Güney Kürdistan da gelifltirilen sald r lar, tümüyle bu konseptin gerekleri olarak cereyan eden olaylard r. Y l ortalar nda yaflanan fiengal katliam n n baflka bir izah olamaz. Do u Kürdistan daki bask ve operasyonlar n, Bat Kürdistan daki bask lar n hepsinin bununla ilintili oldu u, özellikle Kerkük e dönük gelifltirilen bask ve dayatmalar n, yine fiengal, Kerkük, Maxmur vb katliamlar n bu çerçevede gelifltirildi i bilinmektedir. Görülüyor ki, bu projenin uygulanmas için planl ve sistemli bir örgütleme gelifltirilmifl, öncelikle iç çeliflkiler dengelenerek bir iç konsept oluflturulmufltur. Ard ndan bölge devletleriyle gelifltirilen iliflkilerle anti Kürt, anti PKK ittifak temelinde bir bölgesel konsept çerçevesi kazand r lm flt r. Yine y l ortalar ndan itibaren yo un bir biçimde gelifltirilen uluslararas diplomasi Türkiye nin jeo stratejik konumunun pazarlanmas temelinde yürütülmüfltür Ateflkes ça r s yapan güçler sald r konseptinde yer alm flt r Nihayetinde 5 Kas m da gerçekleflen Erdo an-bush görüflmesiyle ABD nin deste i ve AB nin olurunu da alan bu konsept, böylece bölgesel ve uluslararas ayaklar na da kavuflturulmufltur. Medya Savunma Alanlar na karfl 16 Aral k tan itibaren bafllayan hava sald r lar bu temelde gerçeklefltirilmifltir. Görülüyor ki Türk devleti, hareketimizin 2006 y l n n sonbahar nda çeflitli güçlerin ça r s temelinde gelifltirdi i ateflkes sürecine karfl, bunun reddi anlam - na gelen ki bu sadece ateflkesin reddi de il, Kürt varl - n n ve iradeleflmesinin hiçbir biçimde kabul edilmemesidir bir sald r ve savafl dayatm fl ve bu, y l boyunca devam etmifltir. Y l n sonuna do ru ise uluslararas güçlerin de kat l m yla bu sald r kapsaml laflt r lm flt r. Burada en ilginç durum ise bize ateflkes ça r s yapan uluslararas güçlerin ateflkesi yapmam za ve Türk devletinin buna uymay p sald r lar n gelifltirmesine ra men Türk devletinin sald r konseptine kat lm fl olmalar biçiminde ç kara dayanan dünyan n paradoksal gerçe inin aç a vurulmas d r. Burada di er önemli bir konu da, Önderli imizin zehirlenmesiyle ilgili CPT nin sergiledi i tutumdur. Önderli- imize karfl zehirleme sald r s n n ortaya ç kmas yla birlikte, ba ms z bir heyetin mral ya giderek tahlil yapmas n istemifltik. Halk m z n bu amaçla birçok demokratik, kitlesel eylemleri gerçekleflti. Bunun üzerine CPT nin mral ya giderek numuneler ald bilinmektedir. Ama üzerinden bunca zaman geçmesine ra men herhangi bir aç klama yap lmam flt r. Öyle anlafl l - yor ki CPT baz sonuçlara ulaflm fl olmas na ra men Türkiye yi suçlamak istememekte, ara bir yolla iflin içinden s yr lmaya çal flmaktad r. Burada bir suçun üstünü örtme çabalar, saklama tutumlar ciddi ve kuflku verici bir biçimde görülmektedir. E er bunun böyle olmad n iddia ediyorlarsa Türk devletiyle yap lan görüflmelerin tutanaklar n ve bütün bilimsel belgelerin aç klanmas n yapmal d rlar. Bu konuda sürecin takipçisi olaca z. Ancak Önderli imize ve hareketimize karfl gelifltirilen genel konseptin bir parças olarak Türkiye nin zora sokulmak istenmedi i anlafl lmaktad r. E er bu konuda önümüzdeki günlerde bizleri ve kamuoyumuzu ikna edici farkl bir aç klama durumu geliflmezse, Avrupa Konseyi nin de bu konsept çerçevesinde Türkiye ile suç ortakl konumunda oldu u anlafl lacakt r.

7 Ocak 2008 SERXWEBÛN 5 Konseptin içeri i özgür Kürt ün tasfiyesidir Türk devletinin konsepti, hareketimizi tümüyle tasfiye etmek, Kürt halk n iradesizlefltirmek, iradeleflmifl hiçbir Kürt oluflumuna müsaade etmemektir. Türkiye s n rlar içerisinde böylesine kat bir politikayla Türk ulusçulu unu egemen k lma, di er Kürdistan parçalar nda da Kürt iradeleflmesine müsaade etmeme ve bunu denetim alt na alma politikas izlemektir. Bunun için özellikle bölgesel güçlerin konsepte dahil edilmesi öngörülmüfltür. Çünkü Türkiye nin vard sonuç, Kürt sorununun sadece Türkiye s n rlar içerisinde de il, di er parçalarda yürütülecek bir mücadeleyle tasfiye edilebilece idir. Bu anlamda konseptin içeri- i esas olarak özgür Kürt ün tasfiyesidir. Bu amaçla sadece askeri de il, daha genifl kapsamda bir konsept gelifltirilmektedir. deolojik, siyasal, diplomatik, sosyal, ekonomik, kültürel ve askeri ayaklar bulunan bir konsepttir. Bugün bir taraftan sald r lar gelifltirilip bombalar ya d r l rken, di er taraftan kardefllik projesi nden bahsedilmesinin, eve dönüfl ad alt nda piflmanl k yasas n n yeniden gündemlefltirilmesinin temel nedeni budur. Yani hem askeri olarak s k flt rma, hem ideolojik olarak hedefleme, hem siyasal olarak zorlama, yine her bak mdan devletin bütün imkanlar n kullanarak mutlak surette sonuç alma istemi, Kürt halk n n iradesizlefltirilip köleli e mahkum edilmesi içindir. Bu çerçevede gelifltirilen özel savafl, a rl kl olarak medya yoluyla psikolojik bir savafl biçiminde gelifltirilerek, sonuç al nmaya çal fl lmaktad r. Kürt gençli i bir yandan uyuflturucuyla, de iflik toplum d fl al flkanl klarla düflürülmeye çal fl l rken, di er yandan her Kürt insan birtak m maddi imkanlarla ba lanmak, adeta sat n al nmak istenmektedir. AKP nin bafl n çekti i bu rejim, Kürt halk n iradeli olmay hak etmemifl, hiçbir ideolojisi ve inanc olmayan bir topluluk olarak görmektedir. Bu, ayn zamanda toplumumuza, halk m za dönük bir hakarettir. Ekonomik ve sosyal projeler ad alt nda gelifltirilen fley, asl nda Kürt halk n sat n almad r. Eve dönüfl projesi ad alt nda gelifltirilmek istenen fley ise etkili muhbirliktir. Bununla beraber hizbullahç l n, Fettullahç l n ve daha de iflik tarikat e ilimlerinin Kürdistan da palazland r lmas, vak f, dernek vb adlar alt nda aktif bir faaliyeti yürütüyor olmas n n tek amac, Kürt halk n zapt etme ve teslim almad r. Onu ulus ve halk olmaktan ç karmad r. Benli inden, gerçekli inden uzaklaflt rmad r. Baflkalafl ma u ratarak paçavraya dönüfltürmedir. Bunu parayla pulla, sat n almayla yapaca n sanan bir sömürgeci anlay fl söz konusudur. Bugün Kürdistan da ekonominin de, sosyal projelerin de, din kisvesi alt nda gelifltirilen birtak m yap lanmalar n da esas nda bu sömürgeci mant k yatmaktad r. Zapt etme, beyinleri kuflatma ve sat n alma yöntemiyle toplumu baflkalafl ma u ratma, temel hedefidir. Bu amaçla gelifltirilen bu konsept, askeri sald - r larla tamamlanarak toplum teslim al nmak istenmektedir. Türk devleti imha konseptine destek sa lama aray fl na girmifltir Ateflkesi ilan etti imiz 2006 ekiminden bu yana hareketimize karfl yo un bir askeri sald r furyas gelifltirilmifltir. Buna ra men Türk devleti gelifltirdi i yo un psikolojik savaflla sald ran taraf n hareketimiz oldu u, gelifltirdi i sald r larda verdi i kay plar öne ç kararak, hareketimizin her tarafta sald r lar gelifltirdi i, kendisinin ise sald r alt nda oldu u propagandas n yaparak, uluslararas kamuoyunda ma duriyet rolüne soyunmufltur. Bunu gelifltiren Türk devletinin temel amac, gelifltirdi i imha hareketine d fl deste i sa lamakt r. Bu amaçla, bütün Türkiye yi, Türkiye nin zenginliklerini, jeostratejik konumunu pazarlayarak, d fl deste i almaya dönük yo un bir diplomatik çaba içerisine girmifltir. Bu süreçte gerillan n özellikle Gabar, Dersim vb alanlarda verdi i etkili cevaplarla içeride itibar sars lan Türk devleti, sorun içeride de il, d flar dad r, Kuzey Irak tad r diyerek, uluslararas güçleri bu konseptine dahil etme çabas n artt rm flt r. Burada hem Türkiye halk n hem de uluslararas kamuoyunu yan ltma durumu söz konusudur. Deklarasyon çözüm ve mücadele konseptimizdir Bu arada baz ulusal ve uluslararas güçler herhangi bir projeye dayanmadan hareketimize tekrardan ateflkes ça r s n yapm flt r. Bu güçlerin birço u, 2006 da ça r yapan güçlerin hemen hemen ayn s d r. Biz zaten ateflkes yapm flt k ve ateflkesimize ra men Türk devleti say s z sald r gerçeklefltirdi i halde ateflkes ça r s yapanlar sessiz kalm flt. Aç k ki Türk devleti ateflkesimizi de kabul etmemekte, ateflkesimizden de korkmaktad r. Asl nda onlar Kürt halk - n n hiçbir fleyini; bar fl n, ateflkesini, savafl n kabul etmiyor. Çünkü Kürt halk n n kendisini kabul etmiyor. Biz hem Türk devletinin geliflen

8 6 SERXWEBÛN Ocak 2008 sald r lar na karfl hem de yap lan bu türden ça r lara cevap olmas aç s ndan 1 Aral k 2007 tarihinde bir deklarasyon yay nlad k. Bu deklarasyon, ayn zamanda bizim çözüm deklarasyonumuzdur. 7 madde halinde çok somut ve net bir biçimde çözümü ortaya koyan, buna gelinmemesi ve fliddetin dayat lmas halinde ise hareketimizin ve halk m z n direnece ini, gereken cevab verece ini yans - tan bir deklarasyondur. Türk devletinin imha konseptine karfl Kürt taraf olarak hareketimizin demokratik çözüm deklarasyonu, ayn zamanda mücadele konseptimizdir. Hareketimizin tüm parçalarda Kürt sorununun çözümünü dayatmas karfl s nda uluslararas güçler de zorlanmaktad r. Ba ms z bir çizgi biçiminde flekillenen Apocu hareketin etkisizlefltirilememesi, uluslararas güçler için ciddi bir husustur. Bununla birlikte Türk devletinin 20. yüzy ldan kalma inkar ve imha siyaseti de tam bir çözüm olarak görülmemektedir. Onlar, Türk devletinin öngördü ü yöntemlerle PKK nin tasfiye edilemeyece ini iyi bilmektedir. Yine Kürt sorununun tümüyle yok say lamayaca- n da en iyi bilen güçlerdir. Bununla beraber ABD BOP u gelifltirirken, Kürt halk n buna dayanak yapmak istemektedir. Dolay s yla ABD öncülü- ündeki uluslararas güçlerin de bir konsepti vard r. Bizim çözüm konseptimiz, Türk devletinin imha konsepti bulunurken, uluslararas güçlerin de kendi ç karlar na göre bir politikas ve konsepti vard r. Her ne kadar çerçevesi tam olarak çizilmemifl de olsa, çeflitli araflt rma merkezleri ve sivil toplum kurulufllar ad yla yay nlanan raporlarda ifade edilen, ama resmi bir biçimde henüz sahiplenilmemifl olan konseptleri söz konusudur. Bu konseptin özü, hareketimizi tecrit etme, izolasyon, darbeleme ve kuflatmayla teslim olmaya zorlamak, bu çerçevede kendi çizgisine çekmektir. Önderli imizin de belirtti i gibi, bu öteden beri bilinen bir ngiliz politikas d r ve ABD bu politikay izlemektedir. PKK özgücüne dayanmaya devam edecektir Bugün uluslararas güçler, Kürt hareketini kontrol alt na alma, kendi yede ine alma, ba ms z bir durufltan ç - kar p kendi çizgisine ve konseptine çekme politikas n yürütmektedir. Özü itibar yla bu da PKK nin törpülenmesi ve tasfiyesi anlam na gelmektedir. Burada özellikle söz konusu olan, Önderlik çizgisidir. Mücadele esas olarak Önderlik çizgisine karfl verilen bir mücadeledir. Bu temelde dayatmalar yap lmaktad r. Biz bunun için bu, bir irade savafl d r dedik. rademizi etkileme, bizi kendi konseptlerine mecbur k lma amac yla bir yönelim gelifltirilmektedir. Bu amaçla uluslararas konsept ile Türkiye konsepti bir nevi ortakl k yapm flt r. Dolay s yla belli bir yere kadar ortak sald r larda birlefltikleri, bu temelde uluslararas bir yönelimi planlad klar aç k ortadad r. Güneyli güçlerin de uluslararas konsepte dahil olmas söz konusudur. Her ne kadar fazla renk verilmese de, esas nda yumuflat lm fl, ba- ms z durufltan vazgeçmifl, yede e al nm fl bir PKK yi onlar da tercih etmektedir. Bu aç dan Güneyli güçlerin de bu konseptin uluslararas güçlerin gelifltirdi i bölümüyle ilgili olduklar görülmektedir. Onlar n esas korkusu PKK nin çizgisidir. Türk devleti bu noktada taktik yapmaktad r; PKK ye sadece baz fleyleri kabul ettirmek de il, yok etmek istemektedir. Salt PKK yi de de il, di er parçalardaki Kürt iradeleflmesini de geriletmeyi ve kontrol alt na almay amaçlamaktad r. Ancak 5 Kas m daki Bush-Erdo an görüflmesinde konseptin ikinci aya n bir nevi ask ya ald ya da sonraya b rakt. Hedef sadece PKK Uluslararas güçler, Kürt hareketini kontrol alt na ve yede ine alma, ba ms z bir durufltan ç kar p kendi çizgisine ve konseptine çekme politikas n yürütmektedir. Özü itibar yla bu da PKK nin törpülenmesi ve tasfiyesi anlam na gelmektedir. Burada özellikle söz konusu olan, Önderlik çizgisidir. Mücadele esas olarak Önderlik çizgisine karfl verilen bir mücadeledir olarak belirlendi. Ama Türk devletinin konseptinde esas olarak di er parçalar n iradesizlefltirilmesi de vard r. Bu konuda bir yere kadar götürelim, ondan sonras na bakar z tutumu söz konusudur. Uluslararas güçler de Türk devletiyle PKK çat fls n, bakal m sorun nereye gidecek. PKK tasfiye olmaz, ama zorlan r, bize muhtaç olur ve bizim çizgimize gelmek zorunda kal r biçiminde bir politikay yürütmektedir. Uluslararas ve bölgesel güçler Kürt sorununun çözümünü istememektedir. steselerdi flimdiye kadar bölgesel bir çözüm projesi gündemlefltirirlerdi. Onlar, çözümsüzlük üzerinden politika yapmakta, PKK yi baflkalafl ma u ratma çözümünü öngören bir yaklafl m içerisindedirler. Bu anlamda Önderliksiz ve PKK siz çözüm projesi üzerinde yo unlaflt klar da bilinmektedir. Bunun için çeflitli Kürt kesimlerini de iflik biçimlerde güçlendirmeye çal flmaktad rlar. Tabii bu çabalar öteden beri vard ve sonuç vermedi. Çünkü Kürt dinamiklerinin ezici ço- unlu u PKK kapsam içerisindedir. PKK toplumsal bir harekete dönüflmüfltür. Bunun göz ard edilmesi art k imkans zd r. Bunu gören uluslararas güçler PKK yi dönüfltürerek, kendi konseptine mecbur b rakarak, yine PKK d fl ndaki oluflumlar da buna tabi k larak bir çözüm yaklafl m n öngörmektedir. Dolay s yla uluslararas güçlerin konsepti de son tahlilde bir teslim alma konseptidir. Hareket olarak büyük bir kararl l kla sonuna kadar kendi konseptimizde srar edece imiz aç kt r. Aç kça görülüyor ki üç ayr konseptin mücadelesi söz konusudur. Türk devletinin ve uluslararas güçlerin konseptinin ortaklaflt nokta, hareketimizin darbelenmesi, izole edilmesi, s k flt r lmas ve dayatmalar kabul edecek düzeye getirilmesidir. Bu konseptin ittifak bir süre daha devam edebilir. Hedefi, hareketimizi darbelemek, zorlamak, yönetim gücünü, yap s n darbelemek, mevzilerini elinden almakt r. Uluslararas güçlerin ç karlar do rultusunda öngördükleri asl nda çözümsüzlü ün de-

9 Ocak 2008 SERXWEBÛN 7 vam d r, bunun üzerinden siyaset yap lmas durumudur. Geliflen sald r lara karfl direnifl süreci gelifltirilmifltir Bu temelde hareketimize karfl ciddi, çok yönlü bir sald r ve imha konsepti devreye girmifl bulunmaktad r. Bu konsept çerçevesinde y l boyu hareketimize karfl çeflitli düzeylerde sald r lar gelifltirilmifltir. Uluslararas düzey kazanmas yla bu sald r lar daha da boyutlanacakt r. Bu konsepte dahil olan güçlerin de iflik amaçlar olsa da, son tahlilde hepsinin üzerinde birleflti i nokta, hareketimizin bu aflamada darbelenmesi, daralt lmas, izole edilmesi ve mevzilerinin elinden al nmas d r. Ça n en geliflmifl tekni- ine dayal gelifltirilen bu konseptin beraberinde ciddi tehlikeleri getirdi i de aç kt r. Ciddi bir durumla karfl karfl ya bulunmaktay z. Özellikle önümüzdeki sürecin daha da ciddiyet kazanaca görülmektedir. fiimdiye kadar geliflen sald r lar karfl s nda güçlerimizin belli bir duruflu olmufl, bir direnifl süreci geliflmifltir. Önderlik özellikle 18 May s tarihli de erlendirmesinde sürecin ciddiyetine ve tehlikelerine iflaret etti. Bu çerçevede KONGRA GEL V. Genel Kurulu nda bir kararlaflmaya ulaflt k. Türk devletinin çözüme gelmemesi halinde kendi çözümümüzü gelifltiren ve öngören bir yaklafl m karar alt na ald k. Ayn zamanda sald r lar karfl s ndaki savunma pozisyonuna iliflkin karar çerçevemizi netlefltirdik. Bu temelde geliflen bahar hamlesi önemli bir mesaj olmufltur. Önderlik çizgisi baflar çizgisidir Bahar n ilk aylar nda yo unlaflan serhildan hareketi, daha sonra özellikle may s ve haziran aylar nda geliflen gerilla hareketlili i önemli bir düzey kazanm flt r. Türkiye de genel seçimlerin gündeme gelmesiyle birlikte siyasal hamlenin öne ç kmas nda ve eylemselliklerde belli bir s n rlama olsa da, geliflen çat flmalar ve eylemlilikler, Gabar ve Oramar eylemleriyle sürece damgas n vuran temel ç k fllar olmufltur. Ancak bahar aylar ndan sonra serhildan hareketinde yaflanan birtak m iç tart flmalar n eylemsellikte k r c l gelifltirmesi ile Kuzey Kürdistan daki serhildan eylemlili i zay flam flt r. Buna karfl di er mücadele alanlar ndaki etkinlikler, Bat Kürdistan da geliflen eylemsellikler ile Avrupa da gelifltirilen açl k grevi vb eylemlilikler sürece cevap olmufltur. Kuzey Kürdistan daki serhildan hareketinin sonbaharda belli bir toparlanmay yaflamas, ayn dönemde geliflen Gabar ve Oramar eylemlili i, yine Bat Kürdistan da nitelik kazanan eylemsellikler genelde belli bir düzeyi aç a ç karm flt r. Bunlarla birlikte Do- u Kürdistan da meflru savunma çizgisi temelinde yürütülen mücadelenin önemli siyasal sonuçlar ortaya ç karmas, Do u Kürdistan da yaflanan kitleselleflme süreci tamamlayan di er önemli bir geliflmedir. Ayr ca Güney de ve yurtd fl nda mevzilerin korunmas ve belli bir siyasal aktivitenin geliflmesiyle beraber 2007 y l, hareketimiz aç s ndan bir toparlanma, haz rl k ve önemli siyasal sonuçlar n aç a ç kar lmas dönemi olmufltur y l içerisinde yaflanan di er bir geliflme de, Türk devletinin 22 Temmuz seçimlerinde ç kard yasal, idari engellere ve bask lara ra men bir grup parlamenterin Kürt kimli iyle meclise girmesidir. Bu bir baflar d r. Dengesiz bir ortamda gerçekleflen bu seçimlerde, Türk devletinin AKP nin ald oylara dayanarak, bunu kendisi için bir baflar olarak göstermesi çarp tmad r, do ru de ildir y l baflar l bir pratikten çok, Önderlik çizgisinin baflar s n n ispatland bir y ld r. Yani yaflanan yetersiz pratikler olsa da, y l n geliflmeleri mücadelemizi önemli bir noktaya tafl m flt r. fiimdiye kadar görülmemifl düzeyde hareketimizin ve Kürt sorununun uluslararas kamuoyuna tafl nmas ve çözüm perspektifinin demokratik özerklik biçiminde somutluk kazanmas, sürecin ortaya ç kard geliflmelerle beraber Önderlik çizgisinin do rulu u ve baflar s n bir kez daha ispatlanm flt r. Gerillan n ve serhildan hareketinin bu çizgi temelindeki cevab önemli geliflmeler yaratm flt r. Halk m z n özellikle sonbahara do ru baflta Kuzey olmak üzere Kürdistan n dört parças nda ve yurtd fl nda toparlanmaya do ru giden serhildan hareketi ile gerillan n Gabar ve Oramar eylemlilikleri önemli siyasal sonuçlar ortaya ç karan baflar l pratiklerdir. Türk devleti sald r lardan istedi i sonucu alamam flt r Bu anlamda 2007 y l, düflman n kapsaml sald r lar na ra men önemli kazan mlar n ve sonuçlar n ortaya ç kt bir y l olmufltur. Bu y lda Önderli- imizin ve hareketimizin yürüttü ü mücadele çizgisinin do rulu u bir kez daha ispatlanm fl ve daha fazla siyasal sonuç elde edilmifltir y l nda düflman aç s ndan belirginlik kazanan baz sonuçlar flöyle ifade etmek mümkündür: Birinci husus; Türk devleti bütün askeri, ekonomik, siyasal, diplomatik imkanlar n ortaya koyarak, bütün gücüyle üzerinde gelmesine ra men hareketimize karfl gelifltirdi i sald r larda istedi i sonucu alamam flt r. Bu

10 8 SERXWEBÛN Ocak 2008 sald r larda kay plar m z olmufltur. Ancak Türk devletinin, çok kapsaml yürüttü ü operasyonlar n çap na göre sonuç almad da bir gerçektir. kinci husus; devletin, Türkiye nin ekonomik imkanlar n ve jeostratejik konumunu pazarlayarak oluflturmaya çal flt uluslararas konsept, istedi i düzeyde geliflmemifltir. Türk devleti bu konsepti, 9 Ekim 1998 komplo süreci gibi ele al p gelifltirmek istedi. Ancak flimdi gelifltirilen konsept ile 1998 de Önderli imize karfl gelifltirilen uluslararas konseptin baz benzerlikleri olsa da, özünde önemli farklar içermektedir. Her fleyden önce daha çok Türk devletinin çabas ve dayatmas yla gelifltirilen bu konsepte dahil olan güçlerin tek bir amaçta birleflme durumu yoktur. Stratejik ortakl ktan bahsedilse de, özünde stratejik bir ittifak durumu söz konusu de ildir. Herkesin kendine göre bir amac olan ve asgari düzeydeki amaçlar temelinde bir araya geldi i bir konsepttir. Yani 1998 konsepti gibi kararl, sonuna kadar tasfiyeyi amaçlayan bir oluflumdan ziyade, hareketimize karfl herkesin kendi ç karlar temelindeki birlikteli inden oluflan bir konsept olmaktad r. Türkiye nin yürekli bir siyasi liderli e ihtiyac vard r Türk devletinin dayatmakta oldu- u inkar anlay fl art k uluslararas düzeyde gerekli ra beti görmemekte, bu politikay yürüten Türk devleti yeteri kadar güven vermemektedir. Dolay s yla da bu güçler sonuna kadar Türk devletinin arkas nda olmayacakt r. Uluslararas güçler, Türk devletiyle hareketimizi çat flt rarak ç - karlar n sa lama alma politikas yürütmektedir. Bunun Türkiye ye kazand raca hiçbir fley yoktur. Sonuçsuzlu u flimdiden belli olan bu durumun, asl nda Türkiye nin de zarar na iflleyen bir sürece dönüfltü ü ve daha da dönüflece i aç kt r. Türkiye henüz yönlendirilen figüran konumundan kurtulmufl de ildir. Ancak Kürdistan da yürütülen bütün katliamlara iliflkin Kürt halk ndan özür dilenerek, Kürt halk n n özgür iradesine sayg gösterilerek çözüme do ru yaklafl m gelifltirilebilir. Yoksa Kürt halk na gelin teslim olun diyerek, bomba ya d rarak, de iflik projeler var denilerek, bu tür bask ve fliddet yöntemiyle soruna hiçbir çözüm gelifltirilebilir Üçüncü husus; üzerinde uzlafl lan konseptin bir taraf nda ABD nin bir taraf nda ran n bulunmas. Bu AKP nin mahareti ve Türk devletinin avantaj gibi görülse de, özünde taraflar aras nda kuflku yaratan bir unsur olarak dezavantaj yaratmaktad r. Dördüncü husus; 2007 y l içerisinde geliflen pratik süreç ve yaflanan geliflmelerle beraber Kürt sorununun Türkiye kamuoyunda kapsaml bir biçimde tart fl lmas sürecinin bafllamas d r. Hareketimize karfl en çok savaflm fl eski generaller dahil, birçok eski yetkilinin itiraf sürecinin bafllamas, Türk devletinin yürüttü ü kat inkar ve imha politikas n n iflas etti inin kan t d r. nkar politikas n n en güçlü savunucular olan bu kiflilerin flimdi fluras yanl flt, buras yanl flt diyerek üzerinde birleflti i nokta, bu sorunun sadece askeri yöntemlerle çözülmeyece i noktas d r. Bu tespit, baflar s zl n kabul edilmesi anlam na gelmektedir. Türkiye, Kürt sorununda yaflad ç kmaz itiraf etmifltir. Sadece askeri yöntemlerle çözülemez, bunun yan nda siyasal, sosyal ve ekonomik tedbirler al nmal d r denilmektedir. Tabii bu kez sorunun çözümü sapt r larak, çözüm için kullan lmas gereken unsurlar ters çevrilerek, bunlar bast rma için kullan lmaya çal fl lmaktad r. Yani tekrar eski noktaya, inkar politikas na dönülmektedir. Art k y rt lman n önüne yamayla geçilemeyece i, bu politikan n terk edilmesi gerekti i aç k ortadayken, bu gerçe i kimse söyleyememektedir. Türkiye nin, 84 y ll k yanl fl aç kça dillendirecek gerçek anlamda yürekli bir siyasi liderli- e ihtiyac vard r. Bu politikan n baflka biçimde tamir edilmesi ve sonuç almas mümkün de ildir. Türkiye yanl fllar yla yüzleflmelidir Bu konuda AKP liderli i samimi yaklaflmamakta, yürekli davranmamakta, ikiyüzlüce bir oyun oynamaktad r. Bu sorun sadece askeri yöntemlerle çözülmez deyip gerisini çarp tmakta, eve dönüfl ad alt nda piflmanl k yasas na zorlamakta, Kürdistan gençli ine ve halk na itiraf yasalar n dayatmakta, hem çeflitli projelerle Kürt halk n afla lama hem de uluslararas kamuoyunu yan ltmaya dönük bir çaba sergilemektedir. Bunun fazla bir sonuç vermeyece i, Türkiye nin kendi kendisiyle sorunu aç k aç k tart flarak, yanl fllar yla yüzleflmesi gerekti i ortaya ç km flt r. Ortada bir Kürt sorunu vard r ve bu öyle yar m yamalak itiraflarla örtbas edilemez. 84 y ll k politikan n yanl fll n n itiraf edilmesi gerekmektedir. Ancak Kürdistan da yürütülen bütün katliamlara iliflkin Kürt halk ndan özür dilenerek, Kürt halk n n özgür iradesine sayg gösterilerek çözüme do ru yaklafl m gelifltirilebilir. Yoksa Kürt halk na gelin teslim olun diyerek, bomba ya d rarak, de iflik projeler var denilerek, bu tür bask ve fliddet yöntemiyle soruna hiçbir çözüm gelifltirilemez. Beflinci husus; AKP nin bafl n çekti i özel savafl hükümetinin bu dönemde a rl k verdi i en önemli konulardan birisi de Kürtleraras çat flman n yarat lmas d r. Özellikle PKK ile Güney Kürdistan bölge hükümeti aras nda çat flma yaratmak isterken, içeride de DTP ile PKK nin aras n açmaya çal flmaktad r. Ayr ca daha de iflik çevrelere dayanarak, ulusal birli i bozmaya dönük çok ciddi çabalar yürütmektedir. Türk devleti her ne kadar bu konularda da bask, flantaj ve tehditlerini hala devam ettiriyorsa da, amac na ulaflmam flt r. Kürt halk n n ve özgürlük davas - n n en zaafl noktas n n buras oldu- u bilinmektedir. Bugün Güney Kürdistan daki egemen siyaset anlay fl - n n darl na, uluslararas güçlerin konsepti çerçevesinde bir politika yü-

11 Ocak 2008 SERXWEBÛN 9 Türk devletinin, Önderli imizin ve hareketimizin sundu u, her iki taraf n ortak ç karlar n birlefltiren projeleri kabul etmeyip, uluslararas güçlerin kendi ç karlar do rultusundaki yönlendirmesinin etkisi alt nda kalarak, imha konseptini hayata geçirebilece ini sanmas bir gaflettir. Türk devleti tarihin bu aflamas nda hiçbir biçimde öngördü ü imha konseptini Kürt halk na karfl baflar ya götüremez. Bunun ulusal ve uluslararas koflullar yoktur. Bugün uluslararas güçler, bölgedeki dengeleri gözeterek hem Türk devletini ç karlar gere i yanlar nda tutuyor hem de Kürt sorununa iliflkin hesaplar gere i bu politikaya prim veriyor olsalar da bu politika ça c l de ildir ve baflar flans olmayan bir politikad r. Dolay s yla Türkiye halk bu politikada kaybetmektedir, kaybedecektir. Bunun Türkiye ye sa lad hiçbir kazan m yoktur. Gerek y l boyunca sürdürdü ü operasyonlarda gerekse de en son uluslararas destekle gelifltirdi i hava sald r lar nda sonuç alamam flt r. Türk devletinin 2007 y l boyunca gerçeklefltirdi i sald r larda kay plar - m z olmufltur. Buna karfl l k gerillan n taktikleri ve direnifli karfl s nda devletin kay plar, kendi aç klamalar nda ifade ettiklerinden çok daha fazla olmufltur y l nda Türk devletinin yönelimleri önemli oranda sonuçsuz kal rken, bizim için kazan mlarla geçen bir y l olmufltur. Geliflen kapsaml sald r lar karfl s nda hareketin ortaya ç kard sonuçlar oldukça önemlidir prati inden gerekli dersler ç kar lmal d r rütmelerine, özellikle baz siyasi kesimlerin zikzakl durufluna, tarafs z durufl ad alt nda ulusal ç karlar yerine kendi örgüt ç karlar n esas alan siyasi anlay fllar n varl na ra men Türk devletinin amac na ulaflmad bir gerçektir. AKP nin Türk- slam çizgisindeki gizli faflizan e ilimi ortaya ç km flt r Türk devletinin dayand inkar ve imha konsepti tüm Kürdistan da rahats zl k yaratmaktad r. Çünkü bu politika 20. yüzy ldan kalma, Kürt ün hiçbir fleyini tan mayan, Kürdistan da yaflanan geliflme düzeyini görmeyen bir politikad r. Dolay s yla bütün uluslararas güçlerin arkas nda olmas na ve güven vermesine ra men bu konseptin Kürt aya n n oluflmamas, kendileri için en ciddi handikaplardan birisidir. Alt nc husus; ise, AKP nin gerçek yüzünün giderek aç a ç kmaya bafllamas d r. AKP, demagojiyle uluslararas alanda yaratt olumlu imaj, kamuoyu taraf ndan s cak karfl lanan pozisyonunu Kürdistan daki savafl ve katliamla giderek kaybetmektedir. Ayr ca Kürdistan da sorunu çözece i vaadi, din maskesini kullanarak duygular sömürmesi gerçe i karfl s nda yürütülen savaflla birlikte Türk- slam çizgisindeki gizli faflizan e ilimi daha fazla aç a ç kmaktad r. AKP, yaflanan son geliflmeler, özellikle 22 Temmuz seçimleri ard ndan sergiledi i pratikle bir özel savafl hükümeti oldu unu herkese gösterdi. Nas l ki geçmiflte Kürdistan da savafl yürüten bütün özel savafl hükümetlerinin ak beti bitifl olduysa, böyle devam etmesi durumunda AKP de bitifli yaflayacakt r. AKP nin gerçek yüzü en aç k biçimde herkes taraf ndan görülecek tarzda aç a ç kmaya bafllam flt r. mha konseptinin baflar flans yoktur 2007 y l Kürt özgürlük hareketi aç s ndan oldukça hareketli ve önemli bir y l olarak pratikleflmifltir. Ancak gerek serhildan, gerek propaganda ve örgütlenme gerekse de gerilla alan nda göstermifl oldu umuz performans istenilen düzeyde de ildir y - l nda pratikte ortaya ç kan birtak m yetersizlikler düflmana umut vermifltir. Özellikle Kuzey Kürdistan da baz bireyler çok anlams z bir biçimde Önderli imizin zehirlenmesine dair tart flma gündemi yaratarak eylemlerde gerilemeye yol açm flt r. Sergilenen çabalara ra men uzun süre eylemlerde ciddi bir zay fl k yaflanm flt r. Bununla birlikte tüm alanlarda serhildan hareketinde sistemsizlik ve örgütsel zay fl k yaflanm fl, taktik konudaki darl klar n prati e yans mas yla gereken kapsama ulafl lamam flt r. Kitlesel hareketin yurtiçindeki ve yurtd fl ndaki bu durumu diplomatik düzeyin yetersiz kalmas yla birleflince, istenilen düzeyin gerisinde kal nm flt r. Gerilla cephesinde de, baharda yaflanan baz kay plara ra men may s ve haziran aylar nda bir ç k fl yafland. Daha sonra pefl pefle kay plar verildi ve bir eylemsizlik durumu geliflti. Bu süreç ard ndan geliflen Dersim, Gabar ve Oramar eylemlilikleri önemli pratiklerdi. Ancak genelde görülen taktik darl k, hareket ve üslenme anlay fl ndaki yanl fl ve yetersizlikler sonucu baflta Botan olmak üzere baz alanlar m zda toplu kay plar yaflanm flt r. Bu kay plar n yaflanmas nda kimi tasfiyeci anlay fllar n yan s ra hareket tarz ndaki yüzeyselli in, düflman yeterince izleyememe gibi komuta ve taktik aç dan ortaya ç kan yetersizliklerin de rolü vard r. 2007

12 10 SERXWEBÛN Ocak 2008 y l prati inde önemli derslerin ç kar lmas gereken yönler vard r. HPG kendi platformlar nda bütün bu konular geniflçe tart flabilmelidir. HPG, ister ideolojik, ister örgütsel, isterse askeri taktik konularda olsun, kendi yetersizliklerini ve hatalar n do ru tespit edebilmelidir. Bunu en iyi biçimde çözümlemesi, nerelerde hatalar var, nerelerde hata yap ld konusu üzerinde yo unlaflmas, hatalar kaynaklar yla birlikte tespit ederek gidermeyi öngören çal flmalar gelifltirmesi ve gerekli düzeltmeleri yapmas çok büyük önem tafl maktad r. Yeni y l n haz rl klar n, özellikle geçen y l n yetersizliklerinin afl lmas temelinde güçlü k lmal y z. Güçlerin, bu yetersizliklerin afl lmas ekseninde e itilmesi ve motive edilmesi çok önemlidir. Sald r lar esas olarak Kuzey de yo unlaflt r lm flt r Öyle anlafl l yor ki Türk devleti bu k fl adeta f rsat bu f rsat diyerek sald - r lar na devam edecek, özellikle de medya yoluyla psikolojik savafl yo un bir biçimde gelifltirerek halk m z ve taban m z etkilemeye çal flacakt r. Bununla moralin bozulmas ve iradenin k r lmas na dönük zemin oluflturarak, Güney üzerinde de zaman zaman hava sald r lar, top ve füze at fllar yla sürekli bir tazyik oluflturacakt r. Böylece haz rl klar m z darbelemek, güçlerimizi y pratmak isteyecektir. Güney de böyle bir plan çerçevesinde uygulaman n geliflece i yüksek bir ihtimaldir. Ayr ca k smi s zma ve nokta operasyonlar n n geliflme ihtimali de vard r. Tabii Türk devleti bu k fl sürecinde esas olarak Kuzey üzerinde yo unlaflacakt r. Tabii tespit edebildi i, istihbarat alabildi i kadar Kuzey deki güçlerimizi darbelemek, tasfiye etmek, baharla birlikte de tümüyle imha sürecini dayatmak isteyecektir. Asl nda Türk devleti y l boyunca sürekli sa gösterip, sol vurma misali hep Güneyi tart flma konusu yaparak, esas olarak Kuzey de sonuç almak istemifltir. Dikkatleri Güney üzerinde yo unlaflt r rken, sald r lar n esas olarak Kuzey de yo unlaflt rm flt r. Hatta ABD ile yapt anlaflma çerçevesinde, uydu ve uçak keflifleriyle almakta oldu- u istihbarat n da Güney den çok Kuzey deki üslenmelerimize iliflkin oldu- u pratik uygulamalardan anlafl lmaktad r. Bu anlamda Kuzey de yaflanan çat flmalarda da ABD istihbarat n n önemli bir rolü vard r. Türk devleti son raunda haz rlanmaktad r Öyle anlafl l yor ki devlet çekirde i ve ordunun esas projesi, k fl boyunca hareketimize yüklenerek, baharla birlikte imha hareketini Kuzey de ve Güney de dayatmakt r. Bu anlamda Önderli imiz üzerinde mral sisteminin a rlaflt r larak sürdürülece i, yine DTP üzerinde bask, kuflatma, ezip teslim alma, parçalama ve kitlenin iradesini k rma biçimindeki özel savafl yönelimlerinin artarak devam edece i görülmektedir. Bunun için Kuzey de bast rma, Güney de y pratma operasyonlar n gelifltirerek baharla birlikte son raunduna yönelme zeminini oluflturmaya çal flmaktad r. Bu konuda acelesi vard r; bir f rsat yakalam fl ve ABD nin olurunu alm flt r. Yine ABD ran çeliflkisinden yararlanmaya çal flmakta ve konumunu pazarlayarak sonuç almak istemektedir. Dolay s yla da acelesi vard r. Bunun için öyle bir yönelime ve sürece, böyle bir planlamayla girmesi çok yüksek olas l kt r. Bu konuda kendi konseptimizi güçlü taktik yaklafl mlarla ve projelerle kapsaml bir biçimde hayata geçirmemiz önem tafl maktad r. Sonucun tayin edilmesinde esas olarak bizim duruflumuz belirleyici olacakt r. Bu aç - dan döneme güçlü bir haz rl k yapmak, yeterli plan ve programlarla, do ru bir taktik perspektif anlay flla yaklaflmak çok önemlidir. Nefes nefese yürütülen bir mücadele Mücadele tarihimizde, çok önemli ve kritik bir aflamaya gelip dayanm fl bulunmaktay z. Asl nda yürüttü ümüz mücadelenin karakteristik bir özelli i olarak hemen her süreç kritik ve hassas geçmifltir. Bundan dolay Önderlik, nefes nefese yürütülen bir mücadele diyerek, hareketimizin bu mücadele özelli ini ifade etmifltir. Geçmifl mücadele tarihimizde de önemli dönemeçler vard r, ama öyle anlafl l - yor ki 2008 y l, bu konuda önemli ve zirvesel bir y l olacakt r. Resmi olarak parti ad na otuz y ld r sürdürdü ümüz mücadelenin mukadderat, yani baflar ve baflar s zl önümüzdeki y lda netleflecektir. Esasen Kürt sorununun hangi yöne evrilece i, sorunda çözüm sürecinin mi geliflece- i, yoksa inkar siyasetinin galip gelerek, kölelik düzeninin mi pekiflece i noktas nda netleflme olacakt r. Kuflkusuz her fley bir y lda olup bitmeyecektir. Ama sürecin hangi yöne evirilece i konusunda 2008 y l ndaki mücadele duruflu ve taraflar aras ndaki savafl tayin edici olacakt r. Bu aç dan bizim de hareket olarak bu y la çok kapsaml ve bütün gücümüzle kendimizi haz rlamam z gerekmektedir. Biz asl nda daha y l n bafl nda gerçekleflen KONGRA GEL V. Genel Kurulu nda ald m z kararlarla sürecin kendi cephemizden nas l geliflece ini kararlaflt ran tutumu ald k. Sonbaharda, Önderli i yafla ve yaflat slo-

13 Ocak 2008 SERXWEBÛN 11 gan yla gelifltirilen Êdi Bese hamlesinin karar n ald k. Düflman n Önder Apo yu zehirlemesi karfl s nda kadrosal yap da geliflen sahiplenme duygusu ve fedaileflme ruhu ileri bir düzey kazand. lkbahar ve yaz aylar boyunca hareketimizin gelifltirdi i toplant - larla partileflme süreci pekifltirildi, yetersizlikler giderilerek çizgi mücadelesinin daha da nitelik kazanmas süreci geliflti. Bu çeflitli konferans ve kurultay toplant lar yla tüm harekete mal edilmifl, mücadele perspektifi, taktik netlik ve militan yap n n sa lamlaflt r lmas aç s ndan somutluk kazanm fl ve önemli bir haz rl k süreci olmufltur. Ayn çerçevede HPG nin böyle bir sürece kendisini haz rlamas temelinde geliflen bahar süreci eylemlili i, ard ndan sonbaharda geliflen hamlenin çarp c eylemlilikleriyle dönemin cevaplanmas, bizim için önümüzdeki sürece haz rl kl giriflin olanaklar n yaratm flt r. mha konseptine tarihe nam salacak bir karfl l k verilecektir 2008 y l na haz rl kl girdik. Özellikle hareketin temel bünyesini oluflturan kadrosal yap daki netlik, ideolojik duruflun daha sa lam ve kararl hale gelmesi, kadrosal yap da askeri ve siyasi alanda geliflen yo unlaflma durumu yetersizlikleriyle beraber küçümsenemeyecek bir düzey kazanm flt r. Önümüzdeki aylar n iyi de erlendirilmesi temelinde bu haz rl klar n somut planlama ve çal flmalara dönüflmesi, pratikleflme aflamas na getirilmesiyle birlikte haz rl klar m z artacakt r. Öyle anlafl l yor ki herkesin belli düzeyde bir haz rl var ve her taraf kendi konseptini hayata geçirmek, hakim k lmak için çaba gösterecektir y l n n bu konuda bir dönemeç olaca anlafl lmaktad r. Taraflar aç - s ndan k r lma noktas n n yaflanabilece i bir y ld r. Dolay s yla herkes için önem arz etmektedir y l - n n özellikle de Kürt sorununda önemli bir y l olaca flimdiden bellidir. Bizim demokratik çözüm çabam z sürekli olacak ve demokratik çözüme kap m z her zaman aç k olacakt r. Ancak bize dayat lan imha konseptine karfl da çok güçlü, tarihe nam salacak tarzda direnece imiz de bir o kadar aç k ve nettir. Türk devletinin gelifltirmek istedi i konsept, imha ve ulusal kimli i yok etme konseptidir. Uluslararas güçlerin gelifltirdi i konsept ise ideolojik ve siyasal kimli i yok etme konseptidir. Birisi ulusal kimli imizi hedeflerken, di- eri ideolojik kimli imizi hedeflemektedir. Oysa biz, kendi ulusal ve siyasal kimli imizle özgür ve demokratik bir ortamda yaflamak istiyoruz. Dolay s yla öncelikle ulusal, ideolojik ve siyasal kimli imizi savunmak durumunday z. Ne pahas na olursa olsun ne ulusal kimli imizden ne de ideolojik, siyasal kimli imizden taviz verece iz. Tarihin bu önemli döneminde bizim kazanma flans m z çok daha fazlad r. Her ne kadar kritik ve tehlikeli bir süreç olup, darbe alma ve tasfiye sürecine tabi tutulma tehlikesini tafl sa da, sonuç alma ve kazanma flans m z daha fazlad r. Biz, kazanman n ve sonuç alman n raunduna girmifl bir hareketiz. Onun için buna final dönemi demifltik. Bizim için sürecin final olma özelli i devam etmektedir. Zaten o zaman da bir y l için de il, süreç için finaldir demifltik. fiimdi de bu final durumu devam ediyor. Dolay s yla inkar ve imha siyasetinde k r lman n yaflanabilece i önemli bir y la girdi imizi belirtmemiz yanl fl de ildir. Zafere her zamankinden daha yak n z Bugün her zamankinden daha fazla zafere yak n z. Düflman güçleri bizi zaferden al koymak, geriletmek ve tasfiye etmek için bu kadar k yamet koparmakta, konseptler oluflturmakta, ittifaklar üzerine ittifaklar, sald r lar üstüne sald r lar gelifltirerek sonuç almak istemektedirler. Onlar n korkusu bizim zaferimizdendir. Onlar, engel tan maks z n gelen zaferimizden korkmaktad r. Bunun için bu kadar panik, Ne pahas na olursa olsun ne ulusal kimli imizden ne de ideolojik, siyasal kimli imizden taviz verece iz. Tarihin bu önemli döneminde bizim kazanma flans m z çok daha fazlad r. Her ne kadar kritik ve tehlikeli bir süreç olup, darbe alma ve tasfiye sürecine tabi tutulma tehlikesini tafl sa da, biz, kazanman n ve sonuç alman n raunduna girmifl bir hareketiz bunun için bu kadar telafl, bunun için bu kadar sald r, bunun için bu kadar kendini peflkefl çekerek uluslararas ittifak gelifltirmektedirler. Türk devletinin imha konseptini gerçeklefltirmesi asla mümkün de ildir. Baflar flans hiç yoktur. Çünkü ça d fl bir bak fl aç s na dayanan bir konsepttir. Uluslararas güçlerin gelifltirdi i konseptin de baflar flans yoktur. Çünkü Kürdistan halk gerçekli ini göz ard eden, Kürdistan özgürlük mücadelesinin hakl l n ve dayand kitlesel temeli görmeyen bir bak fl aç - s na dayanmaktad r. Bizim konseptimizin baflar flans çok daha fazlad r. Çünkü çizgimiz do rudur, ideolojimiz, felsefemiz do rudur, davam z hakl d r ve en önemlisi, bu çizgi temelinde yo rulmufl, derin bir tarihi tecrübeden süzülüp gelmifl bir hareketiz. Önderli iyle, kadrolar yla, militanlar yla tecrübeyle yo rularak bu düzeye gelmifl bir hareketiz. Kendi özgücümüze, halk m za, topraklar m za, da lar m za, yüce zirvelerimize dayanarak bugüne kadar geldik, kendimizi savunduk, gelifltirdik ve yetkinlefltirdik. Giderek Kürdistan n dört bir yan nda halk m zla bütünlefltik. Bu aç dan önümüzdeki engeller, zorluklar ne olursa olsun yeter ki yüksek bir inançla yo unlaflal m ve kendi kiflili imizde zaferin önünü açal m, kendimizi do ru katarak yetersizliklerimizi, yetmezliklerimizi aflal m. Zafer kesin bizim olacakt r. Onun için öncelikle yetmezliklerimizi aflmak, güçlerimizi Önder Apo nun fl kl yolunda O nun perspektifleriyle donatmak, do ru mevzilendirmek gerekir. Yarat c bir taktik ustal kla süreci cevaplamak için gerekli özveriyi, fedakarl ve kararl l da gösterirsek, kazanman n yolu aç kt r.

14 12 deolojik cepheden güçlü bir mücadele verilmelidir Karfl m zdaki güçlerin konseptinin kapsaml oldu unu ifade ettik. Onlar n o kapsaml konseptine karfl bizim de kapsaml bir mücadele perspektifiyle cevap vermemiz gerekmektedir. Öncelikle ideolojik cepheden yeterli kapsamda ve derinlikte bir mücadelenin gereklili i çok aç k ortad r. Yürütülecek ideolojik mücadeleyi esas olarak yaflamda, yoldafll kta, militanlaflmada, kadro duruflunda, komuta tarz nda yans tmak, temsil etmek, göstermek önem tafl yor. Bu anlamda çizgiye gelmeyen, düzen geriliklerini yaflayan, de- iflik biçimlerde tasfiyeci savrulman n etkilerini üstünden atamam fl, prati e do ru girmeyen, te et geçen oportünist kiflilikler flurada burada tek tek kifliler düzeyinde de olsa, bunlar tümüyle aflmak, dönüfltürmek ve çizgi militanl - n esas almak kesin gereklidir. Kadro ve komuta yap s olarak, düzenin ve toplumun tüm geriliklerinden kendini ar nd ran, yo un bir iç mücadeleyi gelifltiren e itim perspektifi temelinde kendini netlefltiren, Apocu fedai ruhla donatan, sürece yüksek bir kararl l kla haz rlayan bir kadrosal duruflu yakalamam z gerekmektedir. Partimiz PKK nin yeniden yap lanma perspektifi çerçevesinde, demokratik, ekolojik anlay fl do rultusunda donat lm fl kadro olmadan, dev gibi askeri taktik sorunlar, örgütsel siyasal sorunlar ve devrimin di er sorunlar n aflmak mümkün de ildir. Bütün bu sorunlar aflmak ancak ve ancak partileflmifl, PKK lileflmifl militan bir yap - n n yetifltirilmesiyle gerçekleflebilir. Sorunlar aflan, PKK nin engel tan maz devrimcili inin gelifltirilmesiyle ancak dönemin gerekli cevab verilebilir. Bununla birlikte demokratik devrimi, kad n devrimini, ekolojik devrimi hedefleyen devrimsel hareketimizin militan öncü gücü olan kad n hareketini gelifltirmek esast r. Özgür kad n militan n, devrimin öncüsü olarak Apocu fedai ruhla donatmadan bu devrimin geliflme flans olamaz. Öncelikle erkek egemenlikli sistemin afl ld, gerçek eflitlik ve özgürlü ün geliflti i, bu temelde kad n iradeleflmesinin özgürlük çizgisinde derinleflti- i bir militan öncü kadro tipini gelifltirmeksizin toplumun o geleneksel, klasik flekillenifli, erkek egemenlikli tarz afl lamaz. Bunun afl lamamas demek, militan kadro yap s n n hem erkekte hem kad nda gelifltirilememesi anlam na gelecektir ki, bu da ideolojik ve stratejik bir konudur. Dolay s yla kad n kurtulufl çizgisi temelinde do ru bir bak fl aç s na ulaflmak, kad n olsun, erkek olsun tüm PKK kadro yap s n n bu temelde donat lmas devrimci mücadelemizin öncü gücünü yaratmada önemli bir görevdir. Devrimin öncü gücü olan gençlik do ru mevzilendirilmelidir Ayn bak fl aç s ve perspektif temelinde devrimin di er öncü gücü olan gençli i donatmak, y llar n yaflanan tecrübesiyle perspektiflendirmek, gençlik ruhu, dinamizmi ve aktivitesini bu biçimde en yetkin tarzda pratiklefltirmek, devrimin öncü güçlerinin do ru mevzilendirilmesi aç - s ndan büyük önem tafl maktad r. Özellikle toplumsal gelece i kazanarak, kendisi için onurlu bir gelecek yaratmak durumunda olan Kürdistan gençli inin kutsal savunma görevini unutmamas gerekmektedir. Hem toplum içinde sivil öz savunma anlay fl n ve örgütlenmesini gelifltirmeli hem de savunma kuvvetlerine kat lma görevini lay k yla yerine getirerek, toplumsal gelece i garanti alt - na alabilece ini iyi bilmelidir. Kürdistan gençli i tarihin bu önemli döneminde toplumsal hareketin eylemsel öncülü ünü üstlenirken, toplumsal savunma sisteminin temel bir gücü olarak rolünü oynamas yla sürecin kazan laca kesindir. Di er yandan siyasal mücadelenin en genifl kitlesel kapsamda gelifltirilmesi, örgütlendirilmesi, meflru savunma stratejisinin temel iki aya ndan SERXWEBÛN Ocak 2008 Devrimin öncü gücü olan gençli i donatmak, y llar n tecrübesiyle gençlik ruhu, dinamizmi ve aktivitesini en yetkin tarzda pratiklefltirmek, do ru mevzilendirilmesi aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Özellikle gelece i kazanarak, kendisi için onurlu bir gelecek yaratmak durumunda olan Kürdistan gençli inin kutsal savunma görevini unutmamas gerekmektedir birisi olan serhildan hareketinin bu genifl siyasal yelpazeye dayal olarak örgütlendirilmesi önem tafl maktad r. Önümüzdeki süreçte meflru savunma stratejisinin baflar s aç s ndan siyasal örgütlenmenin, kitle hareketinin serhildan sürecinde boyutlanmas n n, çeflitli zengin taktiklerle yayg nl k kazanmas n n baflar y kazanmada en önemli ayak olaca bilinmelidir. Düflmanlar m z n halk m z bölüp parçalamak, tarihten gelen geleneksel al flkanl klar n bir sonucu olarak Kürtleri birbirine düflürmek ve böylece Kürdistan halk n zay flatarak Özgürlük hareketini daraltma istemi karfl s nda bizim ulusal demokratik çizgide iç diplomasiyi gelifltirerek, bütün güçleri ulusal demokratik çizgiye çekme esprisiyle siyasal mücadeleyi, diplomatik kapsamda gelifltirmemiz önemlidir. Özellikle hem Türk devletinin hem de uluslararas güçlerin üzerinde yo unca durduklar Güney Kürdistanl güçlerin yetersizliklerini ideolojik bak fl aç m za göre elefltirmekle beraber, onlar ulusal zemine çeken, ulusal demokratik çizgiye gelmelerini öngören ve bu temelde birlik esprisini öne ç karan bir politikay yürütmemiz gerekmektedir. Bu konuda temel alaca m z do rultu, uluslararas ç karlar ve pazarl klar ekseninde çeflitli politikalar n da yaflanabilece ini hesaplamak, her türlü ihtimali dikkate almakt r. Bizim ilkemiz, sonuna kadar ulusal ç karlar temelinde demokratik ulusal birlik olmakla birlikte, sadece kendi gücümüze güvenme ilkesini esas al p her türlü ihtimali göz önünde bulunduran tedbirlerimizi almakt r. Türk devletinin sadece hareketimizi de il, tüm Kürt iradeleflmesini hedefledi i gerçe inden hareketle, bizim de ulusal birlik politikas -

15 Ocak 2008 SERXWEBÛN 13 n gelifltirmemiz önemlidir. Düflman güçlerin parçalay c, karfl tlaflt ran politikalar n bofla ç karmak, demokratik ulusal çizgide geliflmeyi hedeflemek, buna gelmeyenleri de ulusal düzeyde teflhir etmek ve ulusal birli i pekifltirmek gerekmektedir. deolojik mücadele ile beraber ulusal demokratik birli i ve halklar n kardeflli ini savunmak esast r. Yozlaflt r c kültürel sald r lara Apocu kültürle cevap verilmelidir Egemen devletlerin toplumumuzu düflürücü, yozlaflt r c, bafltan ç kar - c çeflitli ideolojik kültürel sald r lar karfl s nda, Kürt kültürünün tarihten gelen zenginli iyle günümüzün ça dafl Apocu bak fl aç s n n yo unlaflt - r lm fl kültürel birikimini topluma mal etmek de bu dönemde önemli bir görev durumundad r. Kiflilikli, onurlu duruflu egemen k lmak, bu temelde egemen devletlerin gençli imizi, toplumumuzu düflüren kültürel sald r - lar na karfl Apocu kültürel birikimle cevap vererek, toplumumuzu geliflen özel savafl sald r lar na, psikolojik sald r lara karfl savunmak, bunun için e itim ve propaganda faaliyetlerini yo un ve yayg n bir biçimde gelifltirmek gerekmektedir. Yine halk m z n büyük bir yoksulluk içinde bulundu u, düflman güçlerin halk m z açl k ve yoksullukla terbiye etmeye çal flt n göz önünde bulundurarak, toplumsal dayan flmay her bak mdan gelifltirmek en temel görevlerden birisidir. Toplumun özellikle sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik dayan flmas n n gelifltirilmesi önemlidir. Demokratik komünal toplumu, komünsel faaliyeti bu biçimde yayg nlaflt rarak gelifltirmek gerekmektedir. Ancak her köyde komün, her mahallede meclis örgütlenmesini gelifltirerek, toplumsal dayan flmay, örgütleflmeyi ve demokratikleflmeyi gelifltirme temelinde yeni toplumun inflas n gelifltirebiliriz. Devrimci mücadelemizin en temel görevi, toplumun demokratik komünal temelde yeniden inflas d r. Toplumsal dayan flma ve örgütlenmeyi tabandan yaratmadan bu toplumsal devrim görevini yapamay z. Bu aç dan sosyal dayan flmay derinli ine ele almak, her bak mdan gerçek bir dayan flma yaratarak do al komünal de- er yarg lar n yeflertmek, böylece toplumun temelinde bu de er yarg - lar n esas hale getirmek toplumsal devrimimizin en temel görevidir. Sürecin yönünü tayin edecek güç meflru savunma gücüdür Düflmanlar m z n sald r konseptine karfl sürecin yönünü tayin etmede damgas n vuracak olan temel güç, meflru savunma gücüdür. Bu noktada esas olarak önemli olan, Kuzey alanlar nda üslenmifl güçlerimizdir. Kuzey deki tüm arkadafl yap s - n n öncelikle flunu bilmesi gerekmektedir: Onlar orada, o koflullarda sadece birey olarak kendi görevlerini icra etmek üzere bulunmuyorlar. Onlar Kürdistan halk n n iki yüz y ll k özgürlük mücadelesinin ve Apocu kültürleflmesinin, iradeleflmesinin birer temsil gücü olarak orada bulunmaktad r. Bu nedenle bu alanlardaki tüm arkadafllar m z bilmelidirler ki, Kürdistan n dört bir yan ndan ve yurtd fl ndan herkesin gözü, kula oradad r. Kendilerini en sa lam biçimde savunmaya almalar, bu halk n, bu toplumun gelece ini sa lama alma anlam - na gelecektir. Bu aç dan oradaki hiç kimse birey olarak orada bulunmamaktad r. Buradaki durufl kiflisel de- il, toplumsal bir durufltur. Bir davan n temsili, bir iradenin savunma gücü olarak orada bulunulmaktad r. Her arkadafl bunun bilincinde olarak öncelikle kendi savunmas na gereken hassasiyeti, önemi vermelidir. Bu temelde kendisini önümüzdeki sürece haz rlamal d r. Koflullar çerçevesinde e itimini yaparak, yo unlaflarak kendisini yeni dönem mücadelesine haz r hale getirmelidir. Her yoldafl n temel görevi budur. Yani öncelikle kendini savunma ve kendisini yeni dönem görevlerine haz r hale getirmedir. Derin gizlilik esast r Meflru savunma savafl n say sal yo unlukla de il, niteli i yo unlaflt - rarak kazanaca z. Kuflkusuz nicelik de önemlidir, ama nitelik çok daha önemlidir. Güçlerimizin niteli inin yükseltilmesi için, öncelikle ideolojik ve askeri e itimin yo un bir biçimde gelifltirmesi flartt r. Profesyonel asker ve modern gerilla tarz n oturtmay, ancak yo un ideolojik ve askeri e itimle gelifltirebiliriz. Özellikle taktik zenginli i gelifltirmek, zeka k vrakl - n yo unlaflt rmak, teknik derinli i gelifltirmek, tekni i takti in hizmetine sokmak çok çok önemlidir. 21. yüzy l n gerillas klasik gerilla tarz yla hareket edemez. Ça n geliflen tekni ini hesaplamak, keflif, istihbarat ve vurufl gücünü bofla ç kar c bir hareket tarz n ve üslenme anlay fl n oturtmak zorundad r. Özellikle art k s radan gizlilik ve hareketlilikle baflar l bir pratik gelifltirilemez. Derin gizlili in esas al nmas gerekmektedir. Derin gizlilik ile say sal bi-

16 14 SERXWEBÛN Ocak 2008 leflimi iyi dengeleyen, araziyi derinli- ine ve geniflli ine kullanabilen profesyonel gerillay gelifltirerek, savunma savafl nda zaferi kesinlefltiren bir tarz esas almal y z. Tüm güçlerimiz bu çerçeveden hareketle kendilerini önümüzdeki sürece en etkili biçimde haz rlamakla mükelleftir. PKK de e itim ruhu temizleme faaliyetidir Karfl m zdaki düflman topyekün bir sald r durumundad r, seferberlik ilan etmifltir. Ça n en geliflmifl tekni ini, istihbarat n arkas na alm flt r. O, tekni e dayanarak sonuç almak istemektedir. Biz ise irademize, zekam za, inanc m za, kararl l m - za, ruhumuza dayanarak sonuç almay amaçl yoruz. Onlar maddiyata, tekni e dayanmakta biz ise maneviyata ve insan gücüne, insan tekni ine, insan yetene ine dayanmaktay z. Bu aç dan hakl ve do ru davam zda, en geliflmifl insan yetifltirerek kazanmay esas al yoruz. deolojik felsefik derinli imiz, askeri taktik yo unlukla bütünleflti inde, engel tan maz Apocu militan n, komutan n, askerin geliflmesi söz konusu olacak ki, böyle bir militanlaflma da kesin baflar y getirir. Bunun için e itim, e itim, e itim diyoruz. Yo unlaflma, yo- unlaflma, yo unlaflma diyoruz. E itimsiz hiçbir arkadafl kalmamal d r. E itimsiz bir Apocu militan olamaz. Herkes ideolojik formasyonunu gelifltirerek dönemin temel görevlerini yüksek bir kararl l k, geliflkin bir yetenekle yerine getirebilecek düzeye kendisini getirmelidir. Var olan e itim kurumlar m z ve e itim sistemimiz bunu vermeyi hedeflerken, öncelikle her bireyin bu temelde kendini yetifltirme ve gelifltirme görevi vard r. Partimiz PKK de e itim her fleyin bafl nda gelir. Çünkü e itim olmadan PKK lileflme olamaz. PKK lileflme demek ruh temizli i, sadelik, dürüstlük ve yüksek inanç demektir. Bunlar da ancak yo un bir e itimle kiflili in düzen ve toplum iliflkilerinin etkisinden kurtulmas, devrimsel bir dönüflümü yaflamas temelinde kendini yeniden yaratmas yla olur. Bu aç dan PKK de e itim her fleyden önce bir ruh temizleme faaliyetidir. Paylafl m n, yoldafll n ve kominalizmin geliflme zemindir. Bütün bunlar, yo un ve yetkin bir e itimle elde edilebilecek ileri bir formasyon ve geliflkin insan iliflkileridir. Bu aç dan hangi koflullarda olunursa olunsun, hiç kimse kendini e itimsiz b rakmamal d r. Bizde e itim bir tür ibadet gibi olup, ruh temizli ini hedefler. Bu nedenle her Apocu militan mutlaka günlük e itimini yapmakla mükelleftir. Düzenli e itim imkan olmayan küçük pratik birim veya kurumsal çal flmalarda bulunan arkadafl yap s da günde en az iki saat e itim formülünü mutlaka uygulanmal d r. Yürüttü ü faaliyetin niteli i ve düzeyi ne olursa olsun, ister tek kifli, ister grup olsun, mutlaka günde iki saatlik e itimi de çal flma plan içerisinde düzenlemelidir. En önemli çal flma bile olsa durdurulup e itimin verilmesi ilkesi her zaman, her yerde, her koflul alt nda uygulanmal d r. Êdî Bese hamlesi topyekün bir hamledir Hareket olarak gelifltirdi imiz Êdî Bese hamlesi sadece siyasal, toplumsal alan için de ildir. Êdî Bese hamlesi topyekün, herkesi kapsayan bir hamledir. Gerilla aç s ndan Êdî Bese hamlesi demek, kendisini en ileri düzeyde yo unlaflt rmak demektir. Kendisinde en kapsaml biçimde dönüflümü yaratmak demektir. Kendisinde zaferi gelifltirmek demektir. Unutmayal m ki, kendimizde zaferi yaratmad kça mücadelede zafer kazanamay z. Bu aç dan gerilla için Êdî Bese hamlesi, yüksek bir haz rl k ve baflar l bir savunma savafl n gelifltirme düzeyine ulaflmakt r. Halk m z n savunma savafl kutsal bir hak oldu u gibi, uluslararas yasalarda da kayda geçen temel bir hak durumundad r. Bu aç dan her Kürdistanl gencin, özellikle de gerilla saflar na ulaflm fl olan militan n görevi, öncelikle kendini iyi bir savunma savaflç s haline getirmektir. Bu temelde Êdî Bese hamlemizin nihai amac da, mral sistemini parçalamak, Önderli imizin sa l n güvence alt na almak ve özgürlefltirmektir. Böylece halk m z özgürlefltirmektir, özgür demokratik bir ülke yaratmakt r. Kilitlendi imiz temel hedefimiz budur. F rsatlar de erlendirmek en temel dönem görevimizdir Önderli imizin eme i ve kahraman flehitlerimizin kan temelinde bugün yarat lm fl olan devrimsel koflullar mutlaka büyük baflar ya dönüfltürmekle karfl karfl yay z. Kahraman flehitlerimizi, yeni dönem mücadelesinde baflar yaratarak sahiplenebiliriz. Apocu hareketin tüm kadro gücü, siyasal alanda olsun, askeri alanda olsun bilmelidir ki, Apocu hareket tarihin bu önemli döneminde büyük bir imtihanla karfl karfl yad r. Kürdistan halk için 1920 lerdeki gibi bir kurtulufl ve özgürlük f rsat do mufltur. Bu f rsat n bin bir emekle yarat ld bilinmektedir. Bu f rsat heba etmemek, mutlaka de erlendirmek boynumuzun borcudur. Bizim hiçbir biçimde yetersizlik göstererek dönemi te et geçme flans m z yoktur. Böyle bir lüksümüz olamaz. Olmazsa olmaz kabilinden kazanmak zorunda oldu umuz bir döneme girmifl bulunmaktay z. Kazanman n koflullar, f rsatlar vard r. Bu f rsatlar de erlendirmek en temel dönem görevimizdir. Bu aç dan tüm Apocu kadrolar, 2008 y l n bir Kürt ve Kürdistan y l - na dönüfltürmek, Kürdistan halk için baflar ve özgürleflme yolunda yürüyüfl y l na dönüfltürmek için göreve ça r yoruz. Yeni y lda, de erlere ba l tüm yurtsever halk m z, tüm kadrolar göreve ça r yoruz y l n bir Kürt y l yapal m! Bir Kürdistan y l yapal m! Önder Apo ya özgürlük y l haline getirelim! Tarihin bu aflamas nda yüksek bir sorumlulukla görevlerimize sahip ç - karak, 2008 y l n kazanal m, kazanma y l haline dönüfltürelim! Partileflelim Zaferi Kazanal m! Bijî Serok Apo!

17 Ocak 2008 SERXWEBÛN 15 PKK ÖNDERL NE DAYATILAN KOMPLOLAR HALKIN ÖZGÜR K ML NDEN DUYULAN KORKUNUN T RAFIDIR Befl bin y ld r dünya orman n köfle bucak tutanlar, özellikle bilinçli Avrupal lar, beni hiç kendilerine yak n bulmay p yakalanmam yolunda ince flebekelerini açacaklard. Yapabilecek fazla bir fley yoktu. Kaç fl veya intihar daha çok ç karlar na olurdu. Yapabilece im, son nefesime kadar kalbimin özgürlü ünü koruyup, gelifltirebilece im anlam damlalar yla yaflama büyük sayg yla devam etmekti Önder Apo nun Bir Halk Savunmak kitab ndan Kiflisel ve kurumsal olarak PKK Önderli ine dayat lan komplo ve tasfiye giriflimleri, siyasi ve emniyet aç s ndan çözümlenmesinden öteye, ancak roman türüyle daha rahat anlat labilir. fiüphesiz takibin ve tasfiyenin ideolojik, siyasi ve istihbar yönleri çok önemlidir. Ama gerçe in ancak iskeletini izah edebilir. Somut ve canl anlat m ise mitolojik, dinsel, felsefi ve bilimsel yaklafl - m içi içe kullanarak, tarihsel k yaslamalar ve ütopyay da katarak çeflitli tonda romanlar biçiminde çözümlemek, daha do ru ve ö retici olacakt r. Bu geçeklik kurum olarak PKK nin, kifli olarak Abdullah Öcalan n ötesinde, onlar aflan anlamlar içermektedir. Kürt halk n n durumunu ne ça dafl sosyolojinin kavram ve teorileriyle, ne de ça dafl siyaset bilimi ölçüleriyle çözümlemek mümkündür. Olgunun kendisi mitolojik ve dinsel dönemin özellikleriyle örülmüfl veya bo ulmufltur. Belki fiziki olarak karfl m zda bir halk durmaktad r. Kendini insan türünden saymaktad r. Ama ça dafl ölçülerle bakt - m zda, Güney Afrika n n zorlu kabilelerinden daha tan nmaz, kimliksiz, tüm do al haklar ndan, hatta dilini bile özgür kullanmaktan uzak bir konumda oldu u görülecektir. Bu, insanl n hiçbir ölçütüne s mayan dehfletengiz bir durumdur. Hem vard r, hem yoktur; hem insand r, hem de ildir; hem halkt r, hem de ildir. Bu hem ler daha da artt r labilir. Kald ki, resmi politikalar bu tarz aç kça dillendirmekte ve uygulamaktad r. Bundan sadece güncel hükümet ve siyasetleri sorumlu tutmak da eksik bir anlat m olacakt r. Hatta bunun uluslararas ve bölgesel ç karlar n bir sonucu oldu unu söyleyerek izah etmek, ancak gerçe in s n rl yönüne dikkat çekmek olabilir. Olguya tarihin tüm önemli ça lar nda çok say da gücün darbeleri etkide bulunmufltur. Dünyan n birçok bölgesinde de benzer durumlar yaflanm flt r. Ama Kürt olgusunun özgünlü ü, ne kendisi gibi olma ne de kendini dayatan baflkalar gibi olma tarz nda olmufltur. ki arada bir derede konumundan hiç kurtulamam flt r. Bir bakire mi yoksa bir fahifle mi oldu u da tam anlafl lamam flt r. Her gelen flerrini bulaflt rm fl, fethetmeyi baflaramam flt r. flin daha garibi, böyle bir halk yok veya benim k ç m n flu taraf ndan yap lm flt r iddias nda olanlara, o zaman senin bir parçan ise, vücut bir bütündür, neden bir kanserli uzuv gibi b rak yorsun? denildi inde, tümüyle cevaps z kalmaktad rlar. Bu dünyada bir BM vard r. Dünya uluslar ve halklar ad na genifl yetkilere sahiptir. Afrika n n en geri kabileleri için karar al r, say lar milyonu bulmayan birçok sözde devleti üye olarak kabul eder. Ama Kürt olgusu söz konusu oldu unda, yine varl tart flmal hale gelir. Haklar aç s ndan yok say l r. Tüm bu gerçeklerin kökü tarihte gizlidir. Ancak mitoloji ve dinlerin dilini tam çözümlersek, namuslu ve ahlakl baz bilim adamlar n seferber edersek, belki parça parça anlayabiliriz. Kürt sorunu beni kendi karanl na çekiyordu Bu yönlü bir retori i fazla uzatmayaca m. Sadece Önderli i çözümlemek, hangi zeminde oldu umuza dikkat çekmek için dokunma gere i duydum. Y llarca kendimle u raflt m. Sinir ve ruh dengesi çok güç koflullarda oluflan biri olarak, bir toz zerresinden bile flüphelenecek bir yap dayd m. Böylesine karmafl k bir konu, gücümün çok ötesindeydi. Peygamber olmasam da, bir ça r yapmaktan öteye etkide bulunamazd m. Ama bu sorun evrendeki kara deliklerin cisimleri çekmesi konusu gibi beni kendi karanl na çekiyordu. Gerisi efline ender rastlanan, belki de insa-

18 16 SERXWEBÛN Ocak 2008 no lunun yazd ve yazaca hiçbir kitapla izah edilemeyecek durumlar yaflamaktan kurtulamayacakt m. Mesele ak l gücüm ve sezgilerim de- ildi. Daha on yafllar ndayken anama, dayanmakta güçlük çekti im bir dünyaya niye getirdin? diye hesap soracak kadar kaderini önceden gören biriydim. Dünyada sömürü ve bask n n süper biçimlerini gelifltirmifl, K z lderililere beyaz adam n yapt katliam dünyaya en geliflkin uygarl k olarak yutturmufl ç lg n kovboy kültürünün en dengesiz ve nas l yafland n n fark nda bile olmayan biri olan ABD nin sözde baflkan n n marifetiyle; k rk haramilerden daha adaletsiz biçimde, adeta son K z lderili yi avlarcas na, hem de dost sand m iflbirlikçilerinin en afla l k oyunlar ve deste i ile yakalat l p teslim edilmemin mant n ve vicdan n çözmek en de me edebiyatç n n bile baflarabilece i bir ifl de- ildir. Bunu yine benim biraz ayd nlatmam gerekecektir. nsanl k ad na yaflamak gerekiyordu Bütün Zinler ve Adulelerin, Mem ve Dervifle Abdi si de oldum. Manilerin, Mazdeklerin, Babeklerin son ah ndan tutal m, Hüseyin in Kerbela yaln zl n, Hallac Mansur un hakikat aflk n, Pir Sultan n dostluk rütbesini de tafl d m. Denizlerin, Mahirlerin, brahimlerin arkadafl yd m. Mazlum, Hayri, Kemal ve Ferhatlar n intikam savaflç s yd m Türkler yakalanmam çok büyük sevinçle ve tarihlerinin en önemli olaylar ndan biri olarak de erlendirmeye çal flt lar. Ama baflard klar, hiç de dostlar olmayacak bir zihniyet ve kara vicdan n sahipleri taraf ndan çarm ha gerilircesine çivilenip paketlenen fiziki varl m bir tabutlukta tutmaktan öteye bir anlam tafl maz. sa çarm ha gerildi- inde, ncil de geçti i kadar yla son sözleri Allah m, beni niye yaln z b rakt n? biçimindedir. Zihniyet ve ruhsal davran fl olarak, hiçbir kifli ve kuruma karfl bu tarz serzeniflte bulunacak durumda de ilim. Ama olay n büyük ac - lar na, hem de kendini yakan ve öldüren yüzlerce insan baflta olmak üzere yaflayanlar n an s na çok büyük ba l - l k gerekti. Daha da önemlisi, insanl k ad na en anlaml sahip ç k lmay gerektiren say s z olay, iliflki mevcut idi. Bütün suçlamalar n tam tersini ifade eden bir hareket ve kiflilik bo durulmaya götürülüyordu. Halklar n kardeflli i ad - na yürütülen en soylu hareketler inkara kalk fl l p, en afla l k rantç l k zihniyeti ve vicdans zl sonuç almak istiyordu. Bunlar n yaratt s z insanl k ad na yaflamay gerektiriyordu. Komplonun halklar m z n ve Ortado u kimli inin özüne zarar vermemesi için gereken gücü göstermeliydim. Avrupa ve haflar çocu u ABD, uygarl k güçleriyle beni alabildi ine horlam flt. Neden bu kadar sayg s zl k ettiklerinin flaflk nl içindeydim. Fakat savaflta ince bir taktik uygulam fllard. Halk m z da, PKK yi de, en insafs z ve sayg s z biçimde beni de son birkaç yüzy ldan beri yapt klar gibi kendileri çarm ha gerdikleri halde, bunlar Türklere mal ediyorlard. Benim olay m aç kt. Her fleyi Avrupa, ABD ve afla l k yanaflmalar Yunan egemen kimli i haz rlad halde, cellat rolünü Türklere veriyorlard. Bu böl-yönet takti i ve iti ite k rd rma n n en vahflice biçimiydi. Türk egemen kli ini kötü kullan yorlard. Ne kadar zor da olsa, bu oyunu bozmam, son yüzy llar n en soylu davran fl olurdu. Komploya en etkili cevap onurlu bir bar flt Hiç kimse beni, halk tan maz ve kardefllik bilmez Türk floven zihniyeti ile az savaflt m için suçlamas n veya bilinen bar fl ve demokratik uzlafl tavr n öne ald m için teslimiyetçi veya boyun e meci sanmas n. En büyük direnifl bu yeni tav rda gizliydi. Onurlu bar fl ve gerçekten demokratik uzlafl yla halklar m z n birli ine katk da bulunmak, komploya en etkili cevapt. En az ndan benim için bunun d fl ndaki tüm tav rlar, büyük güç dengesizli i içinde, utanmadan savafl bekleyenlerin emellerine hizmet olurdu. En çok üzüldü üm nokta, benim flahs mda Kürt halk na yapt klar hakaretti. Beni tasfiye edebilirlerdi. Ama hiç olmazsa binlerce evlad n kurban vermifl bu halk anlayabilselerdi! Kimsesi olmayan, baflarmas n bilen tek bir evlada sahip olmayan bir halk için umut kayna yd m. Hem çarm htaki hem tabuttaki adamdan beklentileri devam ediyordu. Kendi do uflunu en büyük suçluluk nedeni sayan adamdan, özgür yaflamlar n n do ufl ebeli ini bekliyorlard. Ne PKK den ne Kürtlerden hiçbir zaman beni takip etmelerini emir olarak buyurmad m. Baflka kimseleri olmad için, sa tavr n n daha zor olan n 2000 y l sonra üstlenmek durumunda kald m. Demirci Kawa rolünü de üstlendim. Hz. brahim in kutsall - n da ça dafllaflt rd m. Tarihin kenefini temizliyorum Bütün Zinler ve Adulelerin, Mem ve Dervifle Abdi si de oldum. Manilerin, Mazdeklerin, Babeklerin son ah ndan tutal m, Hüseyin in Kerbela yaln zl - n, Hallac Mansur un hakikat aflk n, Pir Sultan n dostluk rütbesini de tafl - d m. Denizlerin, Mahirlerin, brahimlerin arkadafl yd m. Mazlum, Hayri, Kemal ve Ferhatlar n intikam savaflç - s yd m. Böylesi her ça dan, her milletten binlercesinin birleflen ve bilince kavuflan son örnekleriydim. Bu insanl k abidelerinin sadece direnifl ve savafllar de il, bir de f rsat bulamad klar bar fl davalar vard. Bu savunma benim de il, onlar n eksik kalan son bar fl savunmalar yd. Bu eksikli i tamamlamak istedim. nan yorum ki, insanl k, tarih, ça, sömürü, zulüm, direnifl, özgürlük ve bar fl n tarifi do ru yap lm flt r. Halklar n tarihine bir yol aç lm flt r. Yine biliyorum ki, yapt m ifl önderlik de ildir. Önderim diye binlerce y ld r ortaya ç kanlar n pisliklerini temizlemedir. Tarihin kenefini temizliyorum. Kimin ne ad na, hangi anlamda pislemifl oldu unu da aç kl yorum. Devlette, rütbede, hatta her fleye raz basit bir kad n n reisli in-

19 Ocak 2008 SERXWEBÛN 17 de bile hiçbir zaman gözüm olmad. Kad n, erkek ve ulus ayr m yapmadan, ilgisi olan arkadafl olmay her fleyden üstün sayd m. Belki arkadafllar m beni hiçbir zaman böylesi bir durumda görmeyi hayal bile etmemifllerdir. Onlara gerçekleri bir daha aç klad m. Be eniyor, do ru buluyorlarsa, benim trajedim onlar için en büyük güç kayna - d r. Halen büyük çal fl p baflaram yorlarsa, kendilerini aldatma konumundalar. Vazgeçsinler diyorum. Önderlik bir sanatt r Savunman n son bölümünde kimli- imi daha da açaca m. Bu bölümde komplo ve benzeri aldatmalar karfl - s nda baz durufllar m aç klayaca m. Mesele kahramanca ölmem de ildir. O rolü say s z kahramanlar benden s - n rs z güçle baflard lar. Eksik olan, o kahramanlara lay k yaflam n tan m n güçlü yapmak ve zalimlerle sahtekarlar n miraslar n sayg s zca istismar etmemeleri için kullanabilecekleri tüm yollar engellemek ve geçitleri kapatmakt r. Önderlerin an s na ba l l k gere i halen bu görevi sürdürüyorum. Önderli in bir sanat oldu u do rudur; benim bu sanat iyi temsil etti im söylenemez. Ama onun kurumsal ve kiflisel özelliklerini, hem genelde hem de Kürtler için oldukça çözümledi im kan s nday m. Belki sahtekarlar n, zalimlerini y kamad m. Fakat maskelerini düflürmede önemli katk lar sundum. Pislikleri temizledim derken, bunu kastettim. Allah maskesine bürünmüfl olanlardan, bilimsel demagog türlerine kadar, ne mal olduklar n anlayanlar için oldukça aç mlad m. Özellikle kad n n ve ezilmifllerin s rt ndan erkeklik taslaman n, önderli e bunu basamak etmenin ne anlama geldi ini flahs mda da eze eze, itiraf ettire ettire aç kl a kavuflturdum. Önce tam Allahl a, sonra yar m Allahl a oynayan bu kurumun devletin bir prototipi oldu unu, e er halk önderli ine soyunuluyorsa, öncelikle bu ceberut kimli- i çözmek ve y kmak gerekti ini, ancak böylelikle yeni önderlik tarz n n halk n ifllerinin genel koordinasyonu olarak bir anlam ifade edebilece ini göstermeye çal flt m. Bu yönlü teorik geliflmemi Kürt halk gerçekli ine uygulamaya çal flt m. Tüm desteklerime ra men, örgüt içinde ve d fl nda yar m a al k d fl nda bir tarz sunmaktan öteye bir fley yapmad klar n görünce, zorunlu olarak Önder gibi, Baflkan gibi adland rma ve istemlere sayg l oldum. Halk ve kendini ona feda edenler bunu istiyordu. Sayg s zl k edemezdim. Yapabildi- im ölçüde her konuda yetenekli olanlar her sahada ortaya ç k ncaya kadar Genel Baflkanl k rolünden kaçmad m. Bu asl nda inan lmas güç bir yüktü. Çok büyük bir tarihsel, siyasal, sosyal ve askeri boflluk vard. Hepsi, bütün alanlar hakk n vermemi istiyordu. Bir gün bile dayan lmas kapsaml yetenek isteyen bu görevi teorik olarak çözümlemeyi ihmal etmeden, pratikte de asgari tarz ve temposunu sergileyerek yan tlamak istedim. G lgam fl yürüyüflü yapmaktan geri durmad m Kural n ve uygulama tarz n kendim seçecektim. Çünkü bu konuda kural dayatacak tarzda örnek olacak hiçbir fley yoktu. Vahfli bir ormanda yürümeye benziyordu. Orman n say - s z canavar vard. Bu bilinmesine ra men, halka ve inananlara sayg n n gere i olarak, tam bir G lgam fl yürüyüflü yapmaktan geri durmad m. G lgam fl ormanda halk önderli ini yenip kral önderlerin yolunu aç yordu. Ben ise ormandaki krallar yenip, binbir hile, entrika ve zorbal kla yönetim hakk elinden al nm fl halka bu hakk n geri vermek istiyordum. Halk n önderlerine yol açmak derdindeydim. G lgam fl bu iflte, ormandan iflbirlikçisini tanr çal ktan fahifleli e indirgenmifl kad n yoluyla avlay p ehlilefltirirken, ben yine tersini yap yordum. Fahiflelikten beter edilmifl kad n tanr çalaflt r p, öylelikle erke i, Enkidu yu tekrar halk n n bilinçli önderi yapmaya çal fl yordum. Tanr çal k, halk önderlik kurumunun en sa lam kurumsal eflitlikçi ve özgürlükçü özüyle erke i terbiye edebilirdi. Fakat en ba l gibi gözüken Enkidular bile büyük bir moralsizlik ve objektif isyanla cevap vermifllerdi. Üç maymunu oynamaya bafllad lar. Tüm ç l klar m karfl s nda Duymad m, görmedim, bilmiyorum u oynuyorlard. Onlara tanr ça de il, özel veya genel bir orospu gerekiyordu. Burada da büyük kurumsal de eri olan ve pratikte de de- eri az olmayan erkek egemen önderlik gerçe ine büyük savafl açm flt m. Son nefesime kadar kalbimin özgürlü ünü koruyacakt m Befl bin y ld r dünya orman n köfle bucak tutanlar, özellikle bilinçli Avrupal lar, beni hiç kendilerine yak n bulmay p yakalanmam yolunda ince flebekelerini açacaklard. Yapabilecek fazla bir fley yoktu. Kaç fl veya intihar daha çok ç karlar na olurdu. Yapabilece im, son nefesime kadar kalbimin özgürlü- ünü koruyup, gelifltirebilece im anlam damlalar yla yaflama büyük sayg yla devam etmekti. Onlar Neronlara tafl ç - kart rcas na bir kurbanlar n arenaya at p, kendi elleriyle besledikleri aslana yedirmenin heyecan içinde, sevgiyle kar fl k korku ç l klar yla, birkaç seyirlik e lencesi halinde ak betimi görmek istiyorlard. Sözde H ristiyan d lar, hem de Ortodoks! Fakat kendilerinin de çok önceden yazd klar gibi, onlar salar binlerce defa yeniden çarm ha germenin Romal temsilcileriydiler. Genlerinde bu çarm h kültürü vard. Bunu anlamam zor olmad. sa bizdendi, kap komflumuzdu. Onu gururla sahiplenmek komflulu un gere iydi. Ona ve izleyicilerine binlerce çarm h ve aslanlara yedirme operasyonlar düzenlendi. Son kurban bendim. Hem insanl k özüne ba l afliret atalar m z n flanl direnifl gelene i, hem peygamber atam z brahimlerin, salar n flanl bar fl gelene i bende garip bir biçimde birlefliyordu. Tanr sal bir yücelifl kaç n lmazd. Tanr y çözümledim, kim oldu unu aç klad m. Ama halklar n, kad nlar n, zordaki ihtiyar ve çocuklar n tanr sall klar na sayg l yd m. Onlar n tanr sal özelliklerinin tanr yüceli i içindeydim. Bu gerçekten büyük halk tanr sall içinde yücelmek yetiyordu. Bulundu- um koflul ve biçim alt nda ölüm, daha büyük bir yücelmenin ad oluyordu. Bu gerçek art k korkuyu de il, her geçen gün insanl n soylu bar fl seçene ini de do uruyordu. Savafl ve imhay dayat r-

20 18 SERXWEBÛN Ocak 2008 larsa, sonuna kadar ama daha baflar l direnifl ve meflru savunma savafl yla; isterlerse en adil ve onurlu bar flla karfl - l k verecek güçteydim. Direnifl ve bar fl kahramanlar n n yolundayd m; vasiyetlerinin gere i savunmayla aç klan p dünyaya duyurulmufltu. Sonu, ölümü nas l gelirse gelsin, insanl n, halklar - m z n kazanaca bir gerçekti. Asr n komplosunun içyüzü nas l anlafl lmal d r Savafl ve imhay dayat rlarsa, sonuna kadar ama daha baflar l direnifl ve meflru savunma savafl yla; isterlerse en adil ve onurlu bar flla karfl l k verecek güçteydim. Direnifl ve bar fl kahramanlar n n yolundayd m; vasiyetlerinin gere i savunmayla aç klan p dünyaya duyurulmufltu. Sonu, ölümü nas l gelirse gelsin, insanl n, halklar m z n kazanaca bir gerçekti Tarihsel komplolar geliflmeleri durdurmaz, h zland r r sonras ; dünya, bölge, ülke, PKK ve benim aç mdan yeni bir süreçtir. Reel sosyalizmin fiili çözülüfl süreci resmen de kabul edilmektedir. Sovyet sistemi, iç t - kanman n, gerekli dönüflümleri zaman nda ve yerinde yapamaman n bedelini çözülme ve da lmayla ödemektedir. Her toplumsal olgu için geçerli olan kural, bir kez daha do rulanmaktad r. Amaç ve olgulaflma aras ndaki çeliflki uzun süre zorla sürdürülemez. Ya reform ya da devrim yoluyla ileriye do ru, daha üst bir aflamaya s çrama kaç n lmaz olur. Bu sa lanamazsa, içten çürüme ve da lma gerici zorla, ça m zda faflizm olarak adland r l p restorasyona tabi tutulur. Restorasyon, ayn binan n yeni malzemeyle eskisinden daha güçlü görünmesini ve kal c l sa lar. Ama toplumsal dinamikler hareketi zorlad için, bu binalar içinde oturulamayan müzeler konumuna düfler. Devrim ve karfl devrimin ürünü olan reel sosyalist ve faflist sistemler normalleflme sürecine yan t olamay nca ve gerekli dönüflümleri yapmamakta direnince, y k lmaktan kurtulamam fllard r. Dünya kinci Büyük Savafl n sonunda faflist y k l fla tan k olurken, savafl n ürünü olan reel sosyalizmin içten çözülüfl ve da l fl n da 1990 sonras nda yaflam flt r. çine girilen süreç, sa n da solun da evrimleflerek ve dönüflümlerden geçerek bulufltu u demokratik uygarl k sisteminin üstünlük kazanmas d r. Sorunlar n a rl kl çözüm yolu, sistemin hakim kriterleriyle sa lanacakt r. Uluslararas düzen bu temelde ilke ve kurumlar n gözden geçirerek, yeni koflullara yan t verecek düzenlemeleri gerçeklefltirmektedir. Dünya çap ndaki dönüflüm bu ana do rultudad r. 20. yüzy ldan 21. yüzy la girifl, daha çok bu ana olguya ba l olarak tan mlanmaktad r. 21. yüzy l, demokratik uygarl k ve insan haklar ça olarak adland r lmak iddias ndad r. Ortado u da yüzy l öncesine dayanan ve gericileflen milliyetçilik temelindeki savafl ve bar fl durumu tam bir t kanma sürecindedir. Halklar n enerjisi gerici milliyetçi uygulamalarla yutulmaktad r. Sorunlar çözülmemekte, bir avuç kriz rantç s yla bir yaflam tarz haline getirilmektedir. Süreç afl r çözümsüzlük sonucu daha gerici ideoloji ve tarikatlaflmalar n üremesine yol açmaktad r. Bölgenin ana ülkelerinden birisi olmas nedeniyle, Türkiye t kanmay giderek s kça tekrarlanan krizlerle en yo un biçimde yaflamaktad r. Ne zihniyet de iflimine, ne de yap sal dönüflümlere ad m atabilmektedir. Genel bir seferberlik haline getirdi i özel savafl, devleti de geleneksel çizgisinden ç kararak, çetelerin türedi i hukuk d - fl bir uygulama alan na çekmektedir. Komplo giderek a lar n her taraf ma dolayacakt PKK nin de yaflad benzer bir durumdur. Dünya çap nda yaflanan de- iflim ve kendi iç bünyesindeki oluflumlar somut olarak de erlendirilememektedir. Eski anlay fl ve tutumlar çoktan ideolojik, politik ve örgütsel çizgisinden ç karak, örgütü çete gruplar na dönüfltürmektedir. Böylesi yap - lar, birçok alan ve silahl savafl bölgesinde, kurald fl yaflam ve eylem tarzlar yla PKK yi çok farkl bir gerici biçime zorlamaktad r. Sorumlu olmas gereken merkez ve kadrolar adeta ak nt - ya bofluna kürek sallamaktad r. Önderlik pozisyonum, bu gerçekler karfl s nda giderek dar bir sahaya k s lmaktad r. Büyük çabalarla özellikle ülke içinde sa lamaya çal flt m z çizgiye çekme ve dönüfltürme hamleleri, çeteleflme anlay fllar taraf ndan bofla ç kar lmaktad r. Devlette oldu u gibi PKK de de fiilen çizgi d fl gruplar dönemi yaflanmaktad r. Bu durum en anlams z eylemlere yol açmakta, trajik kay p ve ac - lar ç gibi büyütmektedir. Durumu aflmak için yo un tekrarlama, Önderlik kurumunu da ifllevsiz b rakmaktad r. Komplo ve tasfiyeler için en uygun ortam böyle geliflmektedir lar n bafllar ndan 2000 lere do ru y kmaya çal flt m kader komplo, giderek a lar n her taraf ma dolayacakt r lar n bafl ndan itibaren, iç ve d fl komplolar n artan ayak sesleri adeta ben geliyorum diyordu. 25 Ocak 1990 da en eski çocukluk arkadafl m Hasan Bindal n sözde kaza kurflunuyla öldürülüflü, asl nda içinde birçok gizi saklayan bir olayd r. Bu, kamp yönetimindeki Sar Baran, Mehmet fiener ve fiahin Baliç in birlikte planlama ihtimali yüksek bir komploydu. E er olay yutmufl olsayd m, çok k sa bir süre sonra operasyon benim tasfiyemle tamamlanabilirdi. Beni tasfiyeyle görevli iki resmi ajan n, o günlerde Star TV de kendilerine yönelik suçlamalar karfl s nda, san yorum Cem Ersever i savunma anlam nda, flöyle konufltuklar na bizzat tan k oldum. Biz baflar s z de iliz. stesek öldürebilirdik, ama sa yakalanmas isteniyor. Bu tarz sürüp giden bir itiraft. Do ruluk pay vard. PKK içinde oldukça mesafe alan çete yoluyla, bu rahatl kla gerçeklefltirilebilirdi. Fakat örgütün kontrolünün de ellerinde kalmas için, benim sa kalmam ve örgütün tümüyle çetenin eline geçmesinden sonra tasfiye edilmem, yaklafl m stratejisinin özüydü. Örgütün tümü ele geçirilmeliydi. Bunun için tehlikeli gördükleri bütün dürüst ve ba l kadrolar n kaza süsü verilerek yok edilmesi gereki-

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE iv a ku rd.o rg Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 w w w.a rs Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SER XWEBÛN. TASF YEC L E KARfiI Z LAN FEDA Ç ZG S N N ZAFER D R JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 318 / Hezîran 2008

SER XWEBÛN. TASF YEC L E KARfiI Z LAN FEDA Ç ZG S N N ZAFER D R JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 318 / Hezîran 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE iv a ku rd.o 1 HAZ RAN ATILIMI rg Sal: 27 / Hejmar: 318 / Hezîran 2008 w w w.a rs TASF YEC L E KARfiI Z LAN FEDA Ç ZG S N N ZAFER D R Daha önceleri

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

SERXWEBÛN. JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. www.arsivakurd.org. Sal: 26 / Hejmar: 302 / Sibat 2007

SERXWEBÛN. JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. www.arsivakurd.org. Sal: 26 / Hejmar: 302 / Sibat 2007 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 26 / Hejmar: 302 / Sibat 2007 Ya özgür yaflayaca z ya da bu yaflam yaflanmam fl sayaca z RÊBER APO DE ERLEND R YOR KT DAR NED R ktidar devlet

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

SER XWEBÛN BARIfi ZOR DA OLSA JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 333 / Îlon 2009

SER XWEBÛN BARIfi ZOR DA OLSA JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 333 / Îlon 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 28 / Hejmar: 333 / Îlon 2009 iv a ku rd.o rg N S YAT F K Ü RT ÖZGÜ R LÜ K H A R E K ET N DE w w w.a rs BARIfi ZOR DA OLSA GEL fiECEKT R Toplum

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SER XWEBÛN. Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda. 15 A ustos At l m n n 26. y l nda JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

SER XWEBÛN. Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda. 15 A ustos At l m n n 26. y l nda JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 332 / Tebax 2009 15 A ustos At l m n n 26. y l nda w w w.a rs iv a Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda RÊBER APO DE

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 321 / Îlon 2008 w w w.a rs iv a ku rd.o rg Ya fl a m ol ac a k s a öz g ü r c e v e Ö n d e r l i k l e ol ac a k t r RÊBER APO

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

fiam Ver, PKK y Al Kenan ERTÜRK*

fiam Ver, PKK y Al Kenan ERTÜRK* Kenan ERTÜRK* AKP Hükümetinin son günlerde Suriye ve PKK terör örgütüne karfl efl zamanl sert mücadeleci ç k fl ne anlama geliyor? Bu yaz da bir senaryo çerçevesinde, Türk d fl ve iç politikas nda son

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı