SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008"

Transkript

1 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz

2 RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi siyaseti siyaset mi ideolojiyi üretir deolojiler toplumlar n ortak zihniyet yap lar iktidar n üstünü örterken, iktidar n da fliddet temelinde kurulmufl toplumsal gerçekli i örttü ünü çok iyi çözümlemek gerekir. deoloji-iktidar-fliddet üçgenini çözmedikçe, herhangi bir toplumsal olguyu ve sorunu aç kl a kavuflturmak zordur. Toplumsal zor ve sömürü ideolojik ve iktidar mekanizmalar yla kuflat l p yürütülmedikçe kolay kolay gerçekleflmez. Zoru ve sömürüyü mümkün k lmak için ideolojik biçimlenifli ve iktidar kurumlar n -devlet biçimlerini, rejimlerini- özenle gelifltirmek Sümer rahip devletinden beri en temel siyasal görevdir. deoloji mi siyaseti, siyaset mi ideolojiyi üretir ikilemi daha derin toplumsal iliflkilere ba l d r. Zoru ve istismar toplumda kolayca yürütmek yüzeyde san ld gibi de ildir. deoloji ve politika bu anlarda devreye girer. Toplumda gönüllüce, demokratikçe yürütülemeyecek, tersine sert tepkiyle karfl lanacak tüm maddi ve manevi iliflkileri yürütmek ideoloji ve politikan n gerçek ifllevidir. Kürdistan da ideoloji ve politikan n geçerli olan resmi biçimlerinde bu ifllevleri sürekli göz önünde bulundurmak gerekir. Aksi halde Kürt olgusunu çözmek, Kürt sorununa çözüm aramak zor de ilse bile, ancak daha karanl k ve yumak olmufl biçimlere tafl r. Tarih tasla m zda zorun ve iktidarlar n k sa bir geliflimi verilmeye çal fl lm flt. Bu verilerce belirlenen güncel iktidarlar çözümledi imizde, yürürlükteki tüm rejimler sadece kaba bir fetih hakk fetiflizmine -fetih tap nc, bununla her fleyi izah etmek, öyle sanmak- dayanarak varl klar n tan mlamakta ve savunmaktad r. flin özünde bir zamanlarda atalar ndan baz lar Kürt ve Kürdistan denilen olgular zorla, savafl yoluyla ele geçirmifller. O günlerden beri atalar ndan devrede devrede, günümüzde kendilerine kadar bu hak ulaflm fl oluyor. Savafl n, zorun tüm haklar n biricik kayna oldu unu, yani fetih hakk n n kutsal olup tüm haklar bahfletti ini baz lar inanç olarak benimseyebilir. Ama sosyolojik olarak bu sadece ç plak zorun, savafl n, iktidar n yegane kayna olarak yorumland n kan tlar. Bu gerçekçi bir görüfl olabilir. Ancak haklar n yegane kayna oldu unu izah etmeye yetmez. Avrupa bu ba lamda korkunç savafllar verdi. Sonuçta geldi i nokta meflruiyet kayna n n temel insan haklar ve demokrasi olmas n n en do ru yol oldu u biçimindedir. Fetih haklar ndan her geçen gün uzaklafl lmakta, insan haklar ve demokrasinin kullan m alan n gelifltirerek, bireysel ve kamusal haklar n bu temelde sa lanmas n n en de erlisi oldu unu tüm yasa ve anayasalar n n temeli haline getirmektedir. Ortado u nun tümünü bir tarafa b rak p Kürdistan da statü sa layan devletlerin iktidarlar na bakt m zda, neredeyse ilk yay lmac Sargon dan beri kendilerini bu topraklar n mutlak fatihleri oldu unu ve iradeleri d fl nda bir çak l tafl na bile yan bak lamayaca n idea etmekteler. Bundan daha aç k fliddet temelli bir iktidar tan m n n yap lamayaca n Kürdistan daki iktidar uygulamalar çarp c biçimlerde göstermektedir. Kürt kendi diliyle e itim yapamaz, modern iletiflim teknolojilerini kullanamaz. Kendi siyasi kararl l n belirleyemez. Ekonomik düzenleme yapamaz. ç ve d fl politik iliflki gelifltiremez. Milli ve demokratik kurumlar oluflturamaz. Bu gerçeklikler fliddetin, fetih hakk n, iktidar ; -her nas l olmuflsaiktidar n ise genel düzeydeki tüm kamusal, sosyal, ekonomik ve entelektüel kurumlar belirledi ini kan tlar. Adalet bunu kabul etmese bile, zihniyet yap s ve iktidar kurumlar belirleyici olan n güç iliflkisi oldu undan kuflku duyamazlar. Daha da somutlaflt rd m zda, Kürdistan daki devlet iktidarlar bu topraklar ve halk n hiçbir karfl irade ileri sürmeden, diledikleri gibi -öldürme dahil- biçimlendirme hakk ndan kuflku duymak flurada kals n, tanr sal, ulusal bir görev olarak kabul ederler. Neyini nas l sömüreceklerini, kime neyi nas l ö reteceklerini, ne kadar vergi ve asker toplayacaklar n, kimi ifl güç sahibi yapacaklar n, neyi kime yasaklayacaklar n, kimi suçlayacaklar n ancak kendileri kararlaflt rabilir. Siyasal, sosyal ve ekonomik kurumlaflmalar, bilimi, sanat yine ancak resmi irade belirleyebilir. Türk, Arap ve Fars iktidar s n flar, güçleri, teorik olarak bile Kürt ve Kürdistan kavramlar na aç k ve sayg l de ildirler. Tersine, hep bu kavramlar kriminalize etmeyi devletin en önemli ciddi ifllerinden sayarlar. Bunu yüksek gizlilik kodu alt nda yapmay, milli güvenli e ne denli önem verdiklerinin göstergesi sayarlar. Kürt ü bir toplum olarak tan ma, baz haklar n süjesi sayma yoluyla bir güvenlik anlay fl n hiç ak llar na getirmezler. Ordu güçleri en temel görevleri olarak Kürt ve Kürdistan olgular n, sorunsall l klar n en detaylar na dek yads man n, dirilifl özlerini tahrip etmenin, olas baflkald r lar ezmenin ince plan ve projelerini yaparlar. * Bu yazı Rêber Apo nun Bir Halkı Savunmak kitabından alınmıştır.

3 çindekiler PKK Önderli ine dayat lan komplolar halk n özgür kimli inden duyulan korkunun ifadesidir Kiflisel ve kurumsal olarak PKK Önderli ine dayat lan komplo ve tasfiye giriflimleri, siyasi ve emniyet aç s ndan çözümlenmesinden öteye, ancak roman... (15 te) Zihniyet ve tarz m z Önderlik gerçe ine göre düzeltelim zaferi kazanal m Sömürgeci Türk devleti; uluslar aras emperyalist devletleri, Ortado u gerici iktidarlar, hain iflbirlikçi Kürt güçleri arkas na alarak hareketimize karfl tasfiye... (25 te) PKK alternatifsiz de ildir (Önder Apo) Asl nda devlet ne düflündü ümü merak ediyor ondan sizi getirdiler. Benim düflüncelerimi ö renmek istiyor, baz fleyleri açaca m. Askerlerin b rak lmas na... (35 te) mral sistemi Do rusunu söylemek gerekirse Guantanamo sistemi hakk nda somut ve ayr nt l bilgiye sahip de ilim. Bu nedenle kesin ve kapsaml görüfller... (45 te) Önder Apo nun özgürlü ü hedefiyle 2008 y l n bir Kürt ve Kürdistan y l yapal m 2007 y l boyunca hareketimize karfl topyekün bir yönelim gelifltirilmifl, 1994, 1998 y llar na benzer bir sald r konsepti pratiklefltirilmifltir. Önderli e karfl mral sisteminin gevfletilmeden sürdürülmesi, Kürt özgürlük ve demokrasi hareketine karfl mütemadiyen bir bask sisteminin gelifltirilmesi, özellikle DTP yi Kürt özgürlük hareketiyle karfl tlaflt rma amac yla yo unlaflan bask lar, gerillaya karfl Kuzey de gelifltirilen yo un imha operasyonlar, yine bu konseptin bölgesel aya gere ince Do u, Bat ve Güney Kürdistan da gelifltirilen sald r lar, tümüyle bu konseptin gerekleri olarak cereyan eden olaylard r. Y l ortalar nda yaflanan fiengal katliam n n baflka bir izah olamaz. (2 de) PKK felsefesi var olanla yetinmemek hep daha fazlas n düflünmek ve baflarmakt r Büyük konuflmak, büyük dinleyici ve ö renci olmaya ba l d r. Ö rencilerin dinleme ve anlama gücü zay f oldukça, bizim de konuflmam z ya fazla anlam ifade... (53 te) Komünallik insan eme inin ve yarat c l n n özüdür nsan, yeryüzünde ikinci bir dünya yaratmaya sevk eden fley güçlülü ü de il zay fl olmufltur. Bu gerçeklik, insan n de iflim gücü olmadan, yeni... (65 te) F rt na gülüfllü yi it fiehit Hikmet ELMAS (Bager) Cilo gözyafllar n Zapa ak t yor. Zap h rç n. Zap k z llara bürünmüfl. Art k Zap eskisi gibi uslu de il. Ve Merge den intikam hayk r fllar yükseliyor... (71 de) Gülbahar n gülüflüyle güne merhaba fiehit Selma KAYA (Gülbahar Gülhat) Selama dursun da lar m z... Bafl dik gö sü aç k Gülbahar durufluyla selama dursun. Bu da lar ba r nda büyüttü ü, kuca nda... (74 te) fiiir tad nda bir hayat fiehit Tahsin BULUT (Beflir Aksoy) Omuzlar mdaki al fl lmad k a rl kla seni yazmaya çal fl yorum. D flar da iki gündür aral ks z kar ya yor. Mangalar m z n üzerindeki...(76 da) Beyaz yürüyüfl (An ) ki gündür hiç durmadan kar ya yordu. fiimdi de beyaz tanecikleriyle gecenin karanl n...(78 de)

4 2 SERXWEBÛN Ocak 2008 ÖNDER APO NUN ÖZGÜRLÜ Ü HEDEF YLE 2008 YILINI B R KÜRT VE KÜRD STAN YILI YAPALIM Öyle anlafl l yor ki herkesin belli düzeyde bir haz rl var ve her taraf kendi konseptini hayata geçirmek, hakim k lmak için çaba gösterecektir y l n n bu konuda bir dönemeç olaca anlafl lmaktad r. Taraflar aç s ndan k r lma noktas n n yaflanabilece i bir y ld r. Dolay s yla herkes için önem arz etmektedir y l n n özellikle de Kürt sorununda önemli bir y l olaca flimdiden bellidir. Bizim demokratik çözüm çabam z sürekli olacak ve demokratik çözüme kap m z her zaman aç k olacakt r. Ancak bize dayat lan imha konseptine karfl da çok güçlü, tarihe nam salacak tarzda direnece imiz de bir o kadar aç k ve nettir KCK Yürütme Konseyi Baflkanl Mücadele tarihimizin önemli bir y l - n daha geride b rakt k. Mücadelemiz, halk m z ve bir bütün olarak gelece imiz aç s ndan daha önemli ve çok stratejik bir yeni y la girmifl bulunmaktay z y l Kürdistan özgürlük mücadelesi aç s ndan önemli geliflmelerin yafland bir y l oldu y l nda yaflanan geliflmelerin temelinde, Önder Apo nun uluslararas komploya karfl yürüttü ü mücadelenin ortaya ç kard - sonuçlar vard r. Komplocu güçlerin amac, Önderli i ideolojik ve siyasi olarak bitirmek, hareketi ise tasfiye etmekti. Ancak Önder Apo buna karfl komplocu güçlerin hiç de beklemedi i bir biçimde, çok dahiyane bir tarzda yeni bir çizgi ile yeni bir ç k fl gerçeklefltirerek cevap vermifltir. Önderli in gelifltirdi i yeni mücadele çizgisini hareketin de esas almas yla birlikte uluslararas komplo bofla ç kar lm flt r y l n n ortalar na do ru gelindi- inde, Önderli in ideolojik ve siyasi olarak bitirilmesi bir yana, Kürdistan da daha etkili bir ideolojik ve siyasi güç haline geldi ini gören ve Önderli imizin afl lmas n n zorlu unu tespit eden uluslararas komplocu güçler, Önder Apo ya dönük olarak mral sisteminde köklü bir de ifliklik yapt lar. Daha s k, yo un bir izolasyon ve tecrit sistemiyle Önderli in sesini k smaya, d flar yla iliflkisini kesmeye, hareketle ba lar n zay flatmaya dönük tedbirler gelifltirdiler. Di er yandan hareketimiz 2 A ustos 1999 da Önderli imizin yapt ça r yla silahl mücadeleyi b rakma karar n alm fl olmas na ra men, AB ve baflka baz devletler taraf ndan terör listesine al nm flt r. Hareketin silahl mücadele yürütürken terör listesine al nmay p silahl mücadeleyi b rakt ktan sonra terör listesine al nmas çok manidar bir durumdur. Bu, vb kararlarla hareketimiz diplomatik bir kuflatma içinde tutularak s k flt r lmaya çal fl ld. Bu güçler ayn zamanda iliflkide olduklar içteki unsurlar arac l yla hareketi Önderlik çizgisinden koparmaya, ray n de ifltirerek uluslararas komplocu güçlerin yede ine almaya dönük yeni bir müdahale süreci gelifltirdiler. Önderli i ve hareketi ideolojik ve siyasi olarak tasfiye etmeyi baflaramayan komplo, bu kez içe dayanarak, hareketi içten çürüterek ve Önderlik çizgisinden kopararak sonuç almak istedi. Böyle bir projeyi gündemine al p yo un bir biçimde iç dinamikler üzerinde çal flt dönemde, ABD nin Irak a müdahalesinin geliflmesiyle beraber bu iç müdahalenin zemini daha fazla olgunlaflt r lm fl oldu. Özellikle Irak sahas tümüyle aç k tutularak hareket bu zemine çekilmek ve sonuç al nmak istendi. PKK yi yeniden infla sürece köklü bir müdahaledir Önderli in de iflim projesi çerçevesinde gelifltirilen KONGRA GEL projesiyle beraber pratiklefltirilen bu tasfiyeci giriflim, ciddi bir sars lma ve dalgalanmay yaratan çok zor ve kritik bir süreci yaflatm flt r. çten ve d fltan örülmüfl, haz rl klar yap lm fl, ciddi bir senaryo biçiminde tezgahlan p uygulanan bir süreçtir. Ayn zamanda sürecin t kanmas karfl s nda hareketin meflru savunma sürecinin bafllat lmas karar n n önüne de geçilmifltir. Buna karfl Önder Apo nun Mart 2004 te PKK nin yeniden inflas perspektifiyle sürece köklü bir müdahaleyi gerçeklefltirdi i bilinmektedir. Bu müdahaleyle beraber Önder Apo nun Bir Halk Savunmak kitab da bu dönemin tart flmalar na fl k tutmufl ve bu temelde ihanetçi, tasfiyeci grubun gerçekli i ideolojik olarak aç a ç kar lm fl, çizgi karfl s ndaki durumlar netlefltirilmifltir. deolojik anlamda tasfiye edilen bu iflbirlikçi çeteci grup, gerçekleflen KONGRA GEL II. Genel Kurulu ard ndan kaç fl yaflayarak, siyasal bir tehdit olma yöntemine baflvurmufltur. Ayn toplant n n en önemli kararlar ndan birisi de, HPG nin alm fl oldu u meflru savunma karar n n onaylanarak 1 Haziran hamlesinin bafllat lmas d r. 1 Haziran karar yla birlikte Kürdistan da yürütülen özgürlük mücadelesinde yeni bir hamle süreci bafllat lm flt r. Bu süreçle beraber ideolojik olarak tasfiyecilik aç a ç kar lm fl, bir siyasi tehlike olmas n n önüne geçilmifl ve böylece tasfiyecilik tasfiye edilmifltir. Hareketimiz, 2005 bahar nda yeniden infla kongresiyle PKK nin ilan edilmifl, Apocu hareketin demokratik, ekolojik paradigmas temelinde KKK sistemini ve yine Özgür kad n hareketi olarak KJB nin ilan edilmesiyle siyasal, örgütsel ve askeri aç dan yeni bir döneme girifl yapm flt r.

5 Ocak 2008 SERXWEBÛN 3 Bu temelde süreçleri boyunca hem gerillan n yeni taktiksel ç - k fllarla gerçeklefltirdi i meflru savunma mücadelesi hem de halk m z n gelifltirdi i serhildan hareketi, Önderlik, hareket ve halk bütünselli inin foto raf n ortaya koyarak, uluslararas komplonun sonuç almad n göstermifltir. Bu durum, ulusal ve uluslararas düzeyde önemli etkiler de yaratm flt r. Bunun üzerine Türkiye den, Kürdistan dan ve uluslararas güçlerden sorunun demokratik bar flç l yöntemlerle çözümü için hareketimize dönük ateflkes ça r lar yap lm flt r. Bu ça r lar göz önünde bulunduran Önder Apo, ateflkes sürecinin gündemlefltirilebilece i ça r s n yapm flt r. Hareketimiz bu temelde 1 Ekim 2006 da süresiz ateflkes ilan etmifltir. Türk devleti, hareketimizin yapm fl oldu u ateflkesi dikkate al p Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümünü gündemine alaca na, hareketimizin 2004 ten itibaren kat etti i düzeyi Türkiye için büyük bir tehlike olarak görmüfl ve Türkiye, 1919 dönemindeki gibi bir parçalanma tehlikesiyle karfl karfl yad r demifltir. Bu temelde hareketimize karfl yeni bir imha konseptini gündemine alm fl ve ateflkes ça r m za savaflla cevap vermifltir. Ateflkes ça r - s n yapan güçler ise bu duruma sadece seyirci kalm flt r. Kürdistan da y llar aras nda yaflanan geliflmeler, Türk devletinin mücadelemize karfl yeni bir imha konseptini gelifltirmesine yol açm flt r. Çünkü bu y llarda Önderli imizin mücadele çizgisi, bu çizgi temelinde kahraman flehitlerimizin direnifli, halk m z n fedakarl ve militan yap - n n çizgideki duruflu beraberinde önemli geliflmeler yaratm flt r. Kapsaml bir imha konsepti devreye sokulmufltur 2007 y l, Türkiye nin sald r konseptinin yürürlü e girdi i bir y ld r. Bu konsept, k fl aylar ndan bafllayarak 2007 y l boyunca kapsaml bir biçimde Kuzey Kürdistan da uygulanm flt r. Hem hareketimiz PKK nin tasfiyesini hedefleyen hem de di er parçalara kadar uzanarak, tüm Kürt iradeleflmesinin etkisizlefltirilmesini hedefleyen bir konsepttir. Bu anlamda sadece Türk devletini de il, öncelikle bölge devletleri ve uluslararas güçleri de kapsayan bir konsepttir. ran, Suriye, M s r, Suudi Arabistan olmak üzere bölge devletlerinin onay n alan, kat l m n öngören bu konsept, 2007 y l n n bafl ndan itibaren h zla pratikleflme safhas - na geçmifltir. Konseptin ilk hedefi, Önder Apo olmufltur. Önder Apo ya yönelik halen uluslararas düzeyde tart flma konusu olan zehirleme sald r s yap lm flt r. Hücre içinde hücre cezalar verilerek, izolasyon ve tecrit daha da derinlefltirilmifltir. Öyle ki, mral denilen sistem bir cendereye dönüfltürülmüfl, yaflanmaz hale getirilmifltir. Kuzey Kürdistan da askeri operasyonlar yo- unlaflt r larak gerilla imha edilmek istenmifltir. Yine Kuzey Kürdistan daki tüm demokratik yurtsever kurumlar üzerinde bir bask sistemi oluflturularak iradesizlefltirme ve teslim alma hedeflenmifltir. Sistem bunu yaparken, ne mutlu Türküm demeyen herkes düflman md r sözünü esas alm flt r. Bunu Türkiye toplumuna da ifllemifl, belli bir militarist faflizan kesimin yarat lmas yla da toplumsal bir bask oluflturmaya çal flm flt r. Bu anlamda gayri müslimlere, Ermenilere, Rumlara, yine Hrant Dink ve rahip cinayetlerinde görüldü ü gibi toplumdaki az nl klara yönelik bask dozaj da artt r lm flt r. Bu dönemde bir yandan da sistem içi çeliflki ve çat flmalar n giderilmesine dönük çal flmalar yap lm flt r. 27 Nisan muht ras ve ard ndan gerçekleflen Dolmabahçe uzlaflmas yla AKP nin sisteme dahil edilmesi süreci daha etkili bir biçimde gündemlefltirilmifltir. Bu temelde 22 Temmuz seçimleriyle beraber AKP sisteme dahil edilmifltir. Sistemin AKP yi, AKP nin de sistemi hazmetmesi süreci ard ndan, Erdo an hükümeti bir özel savafl hükümeti olarak yeniden kurulmufltur. Bu temelde cumhurbaflkanl sorunu çözülmüfltür. Yeni bir özel savafl hükümeti kurulmufltur AKP öncülü ündeki özel savafl hükümetinin ilk icraat, özel savafl n Kürdistan a dönük uygulama esaslar - n gelifltirmek olmufltur. Bu çerçevede bütün engellemelere, ç kar lan özel yasalara ra men ba ms z Kürt kimli iyle meclise girmeyi baflarm fl Kürt parlamenterler tehdit edilmifl, bask alt na al n p etkisizlefltirilmeye çal fl lm flt r. Bunlar n yan s ra, s n r ötesi operasyon için tezkere karar ç kar lm flt r. Kürdistan özgürlük hareketinin bast - r lmas üzerine uzlaflan sistem, iç çeliflkilerini bir ölçüde dengelemifl, köklü çözümle giderme de il, uzlaflma yöntemiyle çözmeyi esas alm flt r. Bu uzlaflman n ana halkas da Kürdistan özgürlük mücadelesine karfl kapsaml bir savafl n ve mücadelenin verilmesi, bunun için de bir özel savafl hükümetinin kurulmas d r. fiemdinli olay san klar n n hüküm giymesine ra men askeri mahkemeye verilerek sal verilmeleri sadece Kürt halk na verilmifl bir mesaj de il, ayn zamanda Kürt özgürlük hareketine

6 4 SERXWEBÛN Ocak 2008 karfl geliflen özel savafl n hakimiyet düzeyini de gösteren bir pratik sonuçtur. Egemen devlet çekirde i, bu cepheyi sistem içine alarak, AKP yi sistemlefltirerek, sistemi de AKP lilefltirerek Kürt sorununun üstesinden gelmeye karar vermifltir. Kürt halk n n özellikle dini duygular n istismar etmesi, tarikat, para pul iliflkisi arac l yla Kürdistan da yeni bir iflbirlikçi sosyal tabakan n oluflmas na hizmet etmesi nedeniyle AKP nin Kürt sorunu konusunda bulunmaz bir f rsat sundu u devlet taraf ndan görülmüfltür. Dolay - s yla hem Kürt halk na karfl uygulanan özel savafl n amac na ulaflmas hem de uluslararas bir sorun haline gelen Kürt sorunu konusunda bölgesel ve uluslararas düzeyde imha konsepti temelinde bir konsensüsün geliflmesi için AKP görevlendirilmifltir. AKP Kürtlerin tasfiyesi görevini alm flt r Kürt sorununa karfl hem Osmanl hem de cumhuriyet döneminde sürekli iki olgu kullan lm flt r. Birincisi, din kardeflli i söylemi. kincisi, iflbirlikçi ihanetçi kesimlerin Kürt özgürlük e ilimine karfl ç kar lmas. Kürt isyanlar hep bu yolla tasfiye edilmifltir. Türk devleti bugün de bu çerçevedeki projesine AKP yi biçilmifl bir kaftan olarak görmüfl ve bu temelde uzlaflm fllard r Kürt sorunu iki yüzy ll k bir sorundur. Kürt sorununa karfl hem Osmanl hem de cumhuriyet döneminde sürekli iki olgu kullan lm flt r. Birincisi, din kardeflli i vb söylemlerle istismar etme tutumu. kincisi, iflbirlikçi, ihanetçi kesimlerin Kürt özgürlük e ilimine karfl ç kar lmas. Zaten Kürt isyanlar hep bu yolla tasfiye edilmifltir. Türk devleti bugün de bu çerçevedeki projesini hayata geçirmek için AKP yi biçilmifl bir kaftan olarak görmüfl ve bu temelde uzlaflm fllard r. Yani sistemin AKP yi hazmetmesi, Kürt sorununun tasfiyesi sözü temelinde geliflmifltir. Bu, iyi görülmelidir. Sistem, hem Kürdistan daki iç dayana n oluflturabilece ini, hem gerekli bölgesel ve uluslararas deste i sa layabilece ini düflünerek buna karar vermifltir. Bu temelde 2007 y l boyunca hareketimize karfl topyekün bir yönelim gelifltirilmifl, 1994, 1998 y llar na benzer bir sald r konsepti pratiklefltirilmifltir. Önderli e karfl mral sisteminin gevfletilmeden sürdürülmesi, Kürt özgürlük ve demokrasi hareketine karfl mütemadiyen bir bask sisteminin gelifltirilmesi, özellikle DTP yi Kürt özgürlük hareketiyle karfl tlaflt rma amac yla yo unlaflan bask lar ve yine gerillaya karfl Kuzey de gelifltirilen yo- un imha operasyonlar, yine bu konseptin bölgesel aya gere ince Do u, Bat ve Güney Kürdistan da gelifltirilen sald r lar, tümüyle bu konseptin gerekleri olarak cereyan eden olaylard r. Y l ortalar nda yaflanan fiengal katliam n n baflka bir izah olamaz. Do u Kürdistan daki bask ve operasyonlar n, Bat Kürdistan daki bask lar n hepsinin bununla ilintili oldu u, özellikle Kerkük e dönük gelifltirilen bask ve dayatmalar n, yine fiengal, Kerkük, Maxmur vb katliamlar n bu çerçevede gelifltirildi i bilinmektedir. Görülüyor ki, bu projenin uygulanmas için planl ve sistemli bir örgütleme gelifltirilmifl, öncelikle iç çeliflkiler dengelenerek bir iç konsept oluflturulmufltur. Ard ndan bölge devletleriyle gelifltirilen iliflkilerle anti Kürt, anti PKK ittifak temelinde bir bölgesel konsept çerçevesi kazand r lm flt r. Yine y l ortalar ndan itibaren yo un bir biçimde gelifltirilen uluslararas diplomasi Türkiye nin jeo stratejik konumunun pazarlanmas temelinde yürütülmüfltür Ateflkes ça r s yapan güçler sald r konseptinde yer alm flt r Nihayetinde 5 Kas m da gerçekleflen Erdo an-bush görüflmesiyle ABD nin deste i ve AB nin olurunu da alan bu konsept, böylece bölgesel ve uluslararas ayaklar na da kavuflturulmufltur. Medya Savunma Alanlar na karfl 16 Aral k tan itibaren bafllayan hava sald r lar bu temelde gerçeklefltirilmifltir. Görülüyor ki Türk devleti, hareketimizin 2006 y l n n sonbahar nda çeflitli güçlerin ça r s temelinde gelifltirdi i ateflkes sürecine karfl, bunun reddi anlam - na gelen ki bu sadece ateflkesin reddi de il, Kürt varl - n n ve iradeleflmesinin hiçbir biçimde kabul edilmemesidir bir sald r ve savafl dayatm fl ve bu, y l boyunca devam etmifltir. Y l n sonuna do ru ise uluslararas güçlerin de kat l m yla bu sald r kapsaml laflt r lm flt r. Burada en ilginç durum ise bize ateflkes ça r s yapan uluslararas güçlerin ateflkesi yapmam za ve Türk devletinin buna uymay p sald r lar n gelifltirmesine ra men Türk devletinin sald r konseptine kat lm fl olmalar biçiminde ç kara dayanan dünyan n paradoksal gerçe inin aç a vurulmas d r. Burada di er önemli bir konu da, Önderli imizin zehirlenmesiyle ilgili CPT nin sergiledi i tutumdur. Önderli- imize karfl zehirleme sald r s n n ortaya ç kmas yla birlikte, ba ms z bir heyetin mral ya giderek tahlil yapmas n istemifltik. Halk m z n bu amaçla birçok demokratik, kitlesel eylemleri gerçekleflti. Bunun üzerine CPT nin mral ya giderek numuneler ald bilinmektedir. Ama üzerinden bunca zaman geçmesine ra men herhangi bir aç klama yap lmam flt r. Öyle anlafl l - yor ki CPT baz sonuçlara ulaflm fl olmas na ra men Türkiye yi suçlamak istememekte, ara bir yolla iflin içinden s yr lmaya çal flmaktad r. Burada bir suçun üstünü örtme çabalar, saklama tutumlar ciddi ve kuflku verici bir biçimde görülmektedir. E er bunun böyle olmad n iddia ediyorlarsa Türk devletiyle yap lan görüflmelerin tutanaklar n ve bütün bilimsel belgelerin aç klanmas n yapmal d rlar. Bu konuda sürecin takipçisi olaca z. Ancak Önderli imize ve hareketimize karfl gelifltirilen genel konseptin bir parças olarak Türkiye nin zora sokulmak istenmedi i anlafl lmaktad r. E er bu konuda önümüzdeki günlerde bizleri ve kamuoyumuzu ikna edici farkl bir aç klama durumu geliflmezse, Avrupa Konseyi nin de bu konsept çerçevesinde Türkiye ile suç ortakl konumunda oldu u anlafl lacakt r.

7 Ocak 2008 SERXWEBÛN 5 Konseptin içeri i özgür Kürt ün tasfiyesidir Türk devletinin konsepti, hareketimizi tümüyle tasfiye etmek, Kürt halk n iradesizlefltirmek, iradeleflmifl hiçbir Kürt oluflumuna müsaade etmemektir. Türkiye s n rlar içerisinde böylesine kat bir politikayla Türk ulusçulu unu egemen k lma, di er Kürdistan parçalar nda da Kürt iradeleflmesine müsaade etmeme ve bunu denetim alt na alma politikas izlemektir. Bunun için özellikle bölgesel güçlerin konsepte dahil edilmesi öngörülmüfltür. Çünkü Türkiye nin vard sonuç, Kürt sorununun sadece Türkiye s n rlar içerisinde de il, di er parçalarda yürütülecek bir mücadeleyle tasfiye edilebilece idir. Bu anlamda konseptin içeri- i esas olarak özgür Kürt ün tasfiyesidir. Bu amaçla sadece askeri de il, daha genifl kapsamda bir konsept gelifltirilmektedir. deolojik, siyasal, diplomatik, sosyal, ekonomik, kültürel ve askeri ayaklar bulunan bir konsepttir. Bugün bir taraftan sald r lar gelifltirilip bombalar ya d r l rken, di er taraftan kardefllik projesi nden bahsedilmesinin, eve dönüfl ad alt nda piflmanl k yasas n n yeniden gündemlefltirilmesinin temel nedeni budur. Yani hem askeri olarak s k flt rma, hem ideolojik olarak hedefleme, hem siyasal olarak zorlama, yine her bak mdan devletin bütün imkanlar n kullanarak mutlak surette sonuç alma istemi, Kürt halk n n iradesizlefltirilip köleli e mahkum edilmesi içindir. Bu çerçevede gelifltirilen özel savafl, a rl kl olarak medya yoluyla psikolojik bir savafl biçiminde gelifltirilerek, sonuç al nmaya çal fl lmaktad r. Kürt gençli i bir yandan uyuflturucuyla, de iflik toplum d fl al flkanl klarla düflürülmeye çal fl l rken, di er yandan her Kürt insan birtak m maddi imkanlarla ba lanmak, adeta sat n al nmak istenmektedir. AKP nin bafl n çekti i bu rejim, Kürt halk n iradeli olmay hak etmemifl, hiçbir ideolojisi ve inanc olmayan bir topluluk olarak görmektedir. Bu, ayn zamanda toplumumuza, halk m za dönük bir hakarettir. Ekonomik ve sosyal projeler ad alt nda gelifltirilen fley, asl nda Kürt halk n sat n almad r. Eve dönüfl projesi ad alt nda gelifltirilmek istenen fley ise etkili muhbirliktir. Bununla beraber hizbullahç l n, Fettullahç l n ve daha de iflik tarikat e ilimlerinin Kürdistan da palazland r lmas, vak f, dernek vb adlar alt nda aktif bir faaliyeti yürütüyor olmas n n tek amac, Kürt halk n zapt etme ve teslim almad r. Onu ulus ve halk olmaktan ç karmad r. Benli inden, gerçekli inden uzaklaflt rmad r. Baflkalafl ma u ratarak paçavraya dönüfltürmedir. Bunu parayla pulla, sat n almayla yapaca n sanan bir sömürgeci anlay fl söz konusudur. Bugün Kürdistan da ekonominin de, sosyal projelerin de, din kisvesi alt nda gelifltirilen birtak m yap lanmalar n da esas nda bu sömürgeci mant k yatmaktad r. Zapt etme, beyinleri kuflatma ve sat n alma yöntemiyle toplumu baflkalafl ma u ratma, temel hedefidir. Bu amaçla gelifltirilen bu konsept, askeri sald - r larla tamamlanarak toplum teslim al nmak istenmektedir. Türk devleti imha konseptine destek sa lama aray fl na girmifltir Ateflkesi ilan etti imiz 2006 ekiminden bu yana hareketimize karfl yo un bir askeri sald r furyas gelifltirilmifltir. Buna ra men Türk devleti gelifltirdi i yo un psikolojik savaflla sald ran taraf n hareketimiz oldu u, gelifltirdi i sald r larda verdi i kay plar öne ç kararak, hareketimizin her tarafta sald r lar gelifltirdi i, kendisinin ise sald r alt nda oldu u propagandas n yaparak, uluslararas kamuoyunda ma duriyet rolüne soyunmufltur. Bunu gelifltiren Türk devletinin temel amac, gelifltirdi i imha hareketine d fl deste i sa lamakt r. Bu amaçla, bütün Türkiye yi, Türkiye nin zenginliklerini, jeostratejik konumunu pazarlayarak, d fl deste i almaya dönük yo un bir diplomatik çaba içerisine girmifltir. Bu süreçte gerillan n özellikle Gabar, Dersim vb alanlarda verdi i etkili cevaplarla içeride itibar sars lan Türk devleti, sorun içeride de il, d flar dad r, Kuzey Irak tad r diyerek, uluslararas güçleri bu konseptine dahil etme çabas n artt rm flt r. Burada hem Türkiye halk n hem de uluslararas kamuoyunu yan ltma durumu söz konusudur. Deklarasyon çözüm ve mücadele konseptimizdir Bu arada baz ulusal ve uluslararas güçler herhangi bir projeye dayanmadan hareketimize tekrardan ateflkes ça r s n yapm flt r. Bu güçlerin birço u, 2006 da ça r yapan güçlerin hemen hemen ayn s d r. Biz zaten ateflkes yapm flt k ve ateflkesimize ra men Türk devleti say s z sald r gerçeklefltirdi i halde ateflkes ça r s yapanlar sessiz kalm flt. Aç k ki Türk devleti ateflkesimizi de kabul etmemekte, ateflkesimizden de korkmaktad r. Asl nda onlar Kürt halk - n n hiçbir fleyini; bar fl n, ateflkesini, savafl n kabul etmiyor. Çünkü Kürt halk n n kendisini kabul etmiyor. Biz hem Türk devletinin geliflen

8 6 SERXWEBÛN Ocak 2008 sald r lar na karfl hem de yap lan bu türden ça r lara cevap olmas aç s ndan 1 Aral k 2007 tarihinde bir deklarasyon yay nlad k. Bu deklarasyon, ayn zamanda bizim çözüm deklarasyonumuzdur. 7 madde halinde çok somut ve net bir biçimde çözümü ortaya koyan, buna gelinmemesi ve fliddetin dayat lmas halinde ise hareketimizin ve halk m z n direnece ini, gereken cevab verece ini yans - tan bir deklarasyondur. Türk devletinin imha konseptine karfl Kürt taraf olarak hareketimizin demokratik çözüm deklarasyonu, ayn zamanda mücadele konseptimizdir. Hareketimizin tüm parçalarda Kürt sorununun çözümünü dayatmas karfl s nda uluslararas güçler de zorlanmaktad r. Ba ms z bir çizgi biçiminde flekillenen Apocu hareketin etkisizlefltirilememesi, uluslararas güçler için ciddi bir husustur. Bununla birlikte Türk devletinin 20. yüzy ldan kalma inkar ve imha siyaseti de tam bir çözüm olarak görülmemektedir. Onlar, Türk devletinin öngördü ü yöntemlerle PKK nin tasfiye edilemeyece ini iyi bilmektedir. Yine Kürt sorununun tümüyle yok say lamayaca- n da en iyi bilen güçlerdir. Bununla beraber ABD BOP u gelifltirirken, Kürt halk n buna dayanak yapmak istemektedir. Dolay s yla ABD öncülü- ündeki uluslararas güçlerin de bir konsepti vard r. Bizim çözüm konseptimiz, Türk devletinin imha konsepti bulunurken, uluslararas güçlerin de kendi ç karlar na göre bir politikas ve konsepti vard r. Her ne kadar çerçevesi tam olarak çizilmemifl de olsa, çeflitli araflt rma merkezleri ve sivil toplum kurulufllar ad yla yay nlanan raporlarda ifade edilen, ama resmi bir biçimde henüz sahiplenilmemifl olan konseptleri söz konusudur. Bu konseptin özü, hareketimizi tecrit etme, izolasyon, darbeleme ve kuflatmayla teslim olmaya zorlamak, bu çerçevede kendi çizgisine çekmektir. Önderli imizin de belirtti i gibi, bu öteden beri bilinen bir ngiliz politikas d r ve ABD bu politikay izlemektedir. PKK özgücüne dayanmaya devam edecektir Bugün uluslararas güçler, Kürt hareketini kontrol alt na alma, kendi yede ine alma, ba ms z bir durufltan ç - kar p kendi çizgisine ve konseptine çekme politikas n yürütmektedir. Özü itibar yla bu da PKK nin törpülenmesi ve tasfiyesi anlam na gelmektedir. Burada özellikle söz konusu olan, Önderlik çizgisidir. Mücadele esas olarak Önderlik çizgisine karfl verilen bir mücadeledir. Bu temelde dayatmalar yap lmaktad r. Biz bunun için bu, bir irade savafl d r dedik. rademizi etkileme, bizi kendi konseptlerine mecbur k lma amac yla bir yönelim gelifltirilmektedir. Bu amaçla uluslararas konsept ile Türkiye konsepti bir nevi ortakl k yapm flt r. Dolay s yla belli bir yere kadar ortak sald r larda birlefltikleri, bu temelde uluslararas bir yönelimi planlad klar aç k ortadad r. Güneyli güçlerin de uluslararas konsepte dahil olmas söz konusudur. Her ne kadar fazla renk verilmese de, esas nda yumuflat lm fl, ba- ms z durufltan vazgeçmifl, yede e al nm fl bir PKK yi onlar da tercih etmektedir. Bu aç dan Güneyli güçlerin de bu konseptin uluslararas güçlerin gelifltirdi i bölümüyle ilgili olduklar görülmektedir. Onlar n esas korkusu PKK nin çizgisidir. Türk devleti bu noktada taktik yapmaktad r; PKK ye sadece baz fleyleri kabul ettirmek de il, yok etmek istemektedir. Salt PKK yi de de il, di er parçalardaki Kürt iradeleflmesini de geriletmeyi ve kontrol alt na almay amaçlamaktad r. Ancak 5 Kas m daki Bush-Erdo an görüflmesinde konseptin ikinci aya n bir nevi ask ya ald ya da sonraya b rakt. Hedef sadece PKK Uluslararas güçler, Kürt hareketini kontrol alt na ve yede ine alma, ba ms z bir durufltan ç kar p kendi çizgisine ve konseptine çekme politikas n yürütmektedir. Özü itibar yla bu da PKK nin törpülenmesi ve tasfiyesi anlam na gelmektedir. Burada özellikle söz konusu olan, Önderlik çizgisidir. Mücadele esas olarak Önderlik çizgisine karfl verilen bir mücadeledir olarak belirlendi. Ama Türk devletinin konseptinde esas olarak di er parçalar n iradesizlefltirilmesi de vard r. Bu konuda bir yere kadar götürelim, ondan sonras na bakar z tutumu söz konusudur. Uluslararas güçler de Türk devletiyle PKK çat fls n, bakal m sorun nereye gidecek. PKK tasfiye olmaz, ama zorlan r, bize muhtaç olur ve bizim çizgimize gelmek zorunda kal r biçiminde bir politikay yürütmektedir. Uluslararas ve bölgesel güçler Kürt sorununun çözümünü istememektedir. steselerdi flimdiye kadar bölgesel bir çözüm projesi gündemlefltirirlerdi. Onlar, çözümsüzlük üzerinden politika yapmakta, PKK yi baflkalafl ma u ratma çözümünü öngören bir yaklafl m içerisindedirler. Bu anlamda Önderliksiz ve PKK siz çözüm projesi üzerinde yo unlaflt klar da bilinmektedir. Bunun için çeflitli Kürt kesimlerini de iflik biçimlerde güçlendirmeye çal flmaktad rlar. Tabii bu çabalar öteden beri vard ve sonuç vermedi. Çünkü Kürt dinamiklerinin ezici ço- unlu u PKK kapsam içerisindedir. PKK toplumsal bir harekete dönüflmüfltür. Bunun göz ard edilmesi art k imkans zd r. Bunu gören uluslararas güçler PKK yi dönüfltürerek, kendi konseptine mecbur b rakarak, yine PKK d fl ndaki oluflumlar da buna tabi k larak bir çözüm yaklafl m n öngörmektedir. Dolay s yla uluslararas güçlerin konsepti de son tahlilde bir teslim alma konseptidir. Hareket olarak büyük bir kararl l kla sonuna kadar kendi konseptimizde srar edece imiz aç kt r. Aç kça görülüyor ki üç ayr konseptin mücadelesi söz konusudur. Türk devletinin ve uluslararas güçlerin konseptinin ortaklaflt nokta, hareketimizin darbelenmesi, izole edilmesi, s k flt r lmas ve dayatmalar kabul edecek düzeye getirilmesidir. Bu konseptin ittifak bir süre daha devam edebilir. Hedefi, hareketimizi darbelemek, zorlamak, yönetim gücünü, yap s n darbelemek, mevzilerini elinden almakt r. Uluslararas güçlerin ç karlar do rultusunda öngördükleri asl nda çözümsüzlü ün de-

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

milliyetçi hareket partisi

milliyetçi hareket partisi 12 2 03 Eylül 2007- TBMM Genel Kurulu 12 4 M LL YETÇ HAREKET PART S MLLYET HAREKET GENEL BAfiKANI PARTS GENEL SAYIN BAKANI DEVLET BAHÇEL N N 60. HÜKÜMET SAYIN PROGRAMI GÖRÜfiMELER NDE DR. DEVLET BAHELNN

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran MAH R ÇAYAN YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR BÜTÜN YAZILAR Yaz lar - Mahir Çayan Devrim yolu engebelidir, dolambaçl d r, sarpt r... Kurtulufl bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligarflinin

Detaylı

seyretti i kıta durumundaydı. Bu çeliflki ve hareketlili in bugün geri kalmıfl, ÖZGÜRLÜ ÜN SÖNMEYEN ATEfi,

seyretti i kıta durumundaydı. Bu çeliflki ve hareketlili in bugün geri kalmıfl, ÖZGÜRLÜ ÜN SÖNMEYEN ATEfi, AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 3 > SAYI: 10 > Mart-Nisan > 2006 Fiyat : 2 Euro 16. KONGREYE DO RU 16. Kongremizi örgütlerken, dünden bugüne ve bugünden yarına, üzerinde geliflim gösterdi imiz zeminin mirası

Detaylı

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z.

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z. Genç Birikim den Y l: 13 Say : 138 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M Sayı: 198 Ekim 2007 Masrafı: 2 sviçre de 21 Ekimde Yap lacak Seçimlerde DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M sviçre nin son y llarda Göçmenlere karfl izledi i politika ve bu politikalar

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. TMMOB M T NG  için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 43 KASIM 2010 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 43 (2010) Fiyat : 4 TL (KDV

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı