indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77"

Transkript

1

2 indeks 2 S Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen Saðlýk Kemal Benli 65 I N D E 42 Mesaj Kutusu Kaya Boztepe Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci Kiþisel Geliþim R.Neslihan Rugancý Gezi Rehberi Samsun 40 Gurme / Turta 46 Çocuk Þenay Haspolat 78 i n d e k s

3 indeks 3 Yayýn Kurulu Suzan Bilgen Özgün ( 81) (Baþkan) Þenol Sarýsoy ( 82) (Baþkan Yardýmcýsý) Can Çýðýrgan ( 80) Aydan Þahin Ercan ( 82) Seda Özbulut Uzbek ( 95) Yazý Ýþleri Müdürü M. Kutluhan Olcay ( 93) 48 Sosyal Sorumluluk Öz-Ge Der 50 Keyif Begüm Salýrlý Yaþam Kalitesi Mehmet Tümer 81 Katkýda Bulunanlar Ayfer Niðdelioðlu ( 81) Boðaç Çekinmez ( 99) Yapým Ajans-Türk A.Þ. Arzu Akgün (Koordinatör) 54 Yaþam Kalitesi HLC Güzellik ve Estetik Merkezi 58 Kültür-Sanat Ayþegül Arsoy Atik 66 Baský Ajans-Türk A.Þ. Renk Ayrýmý Filmsan Okur önerileri ve yorumlarý için Reklam ve Ýrtibat TED ANKARA KOLEJÝ MEZUNLARI DERNEÐÝ Kýzýlýrmak Cad. No: Akay / Ankara Tel : Fax : Ýmtiyaz Sahibi Ankara Kolejliler LTD. ÞTÝ. adýna Bülent Baðdatlý ( 81) 62 Kültür-Sanat Burak Tokcan Moda-Tasarým Cinisli/Hakan Macit Spor NCD Pilates 66 Hobi Ahmet Uluð Atay adet bastýrýlmýþtýr. Dernek üyelerine ücretsiz KolejIN daðýtýlmaktadýr. Yazýlarýn hukuki mesuliyeti röportaj sahiplerine KAPAK FOTOÐRAFI: 1979 ve yazarlarýna aittir. yýlý 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý törenlerinde TED Ankara Kolejli bir grup kýz öðrenci. Ýlk 78 ISSN: sýra Pelin Saðlam'81, Arzu Topal'81, ikinci sýra Elçin Çið- Kampüs Torch ner'81, Ayda Uçul'81, Arzu Ýnan'81, üçüncü sýra Lale Platin 81 (soldan saða). 72 Türk Eðitim Derneði Kaybettiklerimiz

4

5 baþkandan mesaj 5 DAHA GÜÇLÜ BÝR SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTÜ OLUYORUZ Sevgili Kolejliler, TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði, kurulduðu günden bu yana Atatürk Ýlke ve Devrimleri çerçevesinde, sahip olduðu özellikleri yitirmeden, sosyal sorumluluklarýný en iyi þekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Bu amaçla önceki Genel Baþkanýmýz Kemal Ziya Savran'dan, devraldýðým baþkanlýk görevini, bugüne dek verilmiþ tüm çabalarýn ve emeklerin ýþýðýnda daha ileriye götürmeyi amaçlýyorum. Derneðimiz yaptýðý çalýþmalarla giderek daha güçlü bir sivil toplum örgütü olma yolunda ilerliyor. Görevimiz, TED Ankara Koleji Mezunlarý olarak Ulu Önder Atatürk ün yolunda ilerlemek ve toplum içinde örgütlü bir ses olabilmektir. Bunun için de bazý somut adýmlar atýyoruz. Bu amaçla gündemde olan geliþmelerle ilgili olarak sempozyum ve seminerler düzenliyoruz. Örneðin, 8 Nisan 2008 tarihinde TOBB Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlediðimiz "Anayasa Taslaðý Sempozyumu", alanýnda çok özel isimlerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Bülent BAÐDATLI TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði Genel Baþkaný Derneðimiz,büyük bir azimle gerçekleþtirilen sosyal sorumluluk projelerinin yaný sýra sanatsal faaliyetlere de oldukça önem vermektedir. Derneðimizin kuruluþunun 40. yýlý etkinlikleri kapsamýnda, 26 Ocak 2008 tarihinde düzenlenen "Kýrmýzý Ev" müzikali izleyiciler tarafýndan büyük beðeni toplayan bir etkinlik olmuþtur. Önümüzdeki günlerde de bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu etkinliklerin yaný sýra büyük bir istek ve heyecanla inþasýna devam ettiðimiz KolejIN tesisimizin yapýmýna hýzla devam edilmekte ve proje, mezunlarýmýzýn maddi ve manevi katkýlarý ile Derneðimizin gözbebeði olma iþlevini sürdürmektedir. 8 bin metrekare alan üzerine kurulu olan KolejIN tesisimizin þu anda 1200 üyesi bulunuyor. TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði sosyal yaþama verdiði önemin altýný bu proje ve çalýþmalarla bir kez daha çizmektedir. Derneðimizin faaliyetlerinden biri olan Tenis Turnuvasý da her yýl olduðu gibi bu yýl da çok geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Turnuvamýz, Ankara'nýn heyecanla beklenen en büyük tenis turnuvalarýndan biri olma yolunda ilerlemektedir. Bu coþkunun artmasýnda katkýsý olan tüm arkadaþlarýmýza ayrýca teþekkür etmek istiyorum. Bizleri mutlu eden baþka bir olay ise, Casa TED Basketbol takýmýmýzýn bu sezon elde ettiði baþarýlardýr. Takýmýmýzý bir kez daha gönülden kutluyoruz. 93. sayýsýný çýkardýðýmýz dergimizin içeriðine bu sayýmýzdan itibaren "Sosyal Sorumluluk" bölümümüz de eklenmiþ bulunmaktadýr. Yine birbirinden deðerli konuklarýn yer aldýðý dergimize röportaj ve yazýlarýyla katkýda bulunan herkese çok teþekkür ediyorum. Son olarak, tüm gençlerimizin, en güzel bayramlarýmýzdan biri olan 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarýný ve evlatlarýný sonsuza kadar sevecek olan annelerimizin, Anneler Günü nü coþkuyla kutluyor, geleneksel Kuru Fasulye Günümüz, Mezuniyet Balomuz ve Uçurtma Þenliðimize tüm Kolej camiamýzý bekliyoruz. Saygýlarýmla Bülent Baðdatlý Genel Baþkan MAYIS2008 kolejliler

6

7 konuk yazar 7 50 YIL SONRA TED ANKARA KOLEJÝ KAMPÜSÜ NDE 2008 yýlýnýn Ocak ayý sonunda düzenlenen 80.Yýl Uluslararasý Eðitim Forumu nda konuþma yapmak üzere Türk Eðitim Derneði Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu ndan davet alýnca boðazým düðüm düðüm oldu. Çok heyecanlandým. Ben TED Ankara Koleji ne 1958 yýlýnda ilk adýmýmý atmýþtým. Þimdi, 50 yýl sonra okuluma tekrar adým atmak üzere davet alýyordum. Bir araba beni Kampüs e getirdiðinde ilk önce yanlýþ bir yere geldiðim duygusuna kapýldým. Ýncek Kampüsü nde Türkiye nin ancak belirli sayýda üniversitesinin sahip olduðu modern binalar, teknolojik imkanlar ve spor alanlarý yer alýyordu. Ýlk önce büyük yabancýlýk çektim, tedirginlik yaþadým. Olamaz, burasý benim ilkokulu okuduðum okul olamazdý. Ben baþka bir okula gelmiþtim. Sonra koridorlarý dolaþmaya baþladým. Sýnýflardaki kokuyu kokladým. Yavaþ yavaþ benim okulumun ruhunun bu binalarda da dolaþmaya baþladýðýný hissetmeye baþladým. Nasýl ki ben 50 yýl içinde deðiþmiþtim, okul da deðiþmiþti. Ama nasýl ki benim içimde 50 yýl evvelki ruh aynen duruyordu, Ankara Koleji ni Ankara Koleji yapan ruh da koridorlarda dolaþmaktaydý. Benim ile okulum arasýnda tek fark yýllar içinde onun yenilenmesi, benim eskimemdi. Birden içim ýsýndý. Sýnýflarda, kantinlerde Bahar ý, Temel i, Afife yi, Ahmet i, Meltem i, Turgut u, Sulhiye yi aramaya baþladým. Yoktular! Gözlerim doldu, kimseye göstermemek için tuvalete kaçtým. Orada bir el bana ulaþtý ve beni 50 yýl önce her çaðrýþýnda ödümün aðzýma geldiðini zannettiðim ilkokul öðretmenim Þenel Güven in karþýsýna dikti. Anlat bakalým Cüneyt! Yer Kurtuluþ. Yýl 1958! *** Lacivert ceket, gri pantolon, beyaz gömlek, lacivert papyon... Sabahýn köründe Sýhhýye Ýlkiz Sokak, Taþkýn Apartmaný nýn 6.katýndaki sobalý evde sýcacýk yataðýmdan kaldýrýlýp, hayatýmda hiç giymediðim çeþitte giysileri giydikten, rahmetli annemin zorla yedirdiði bir dilim ekmeði ve bir parça peyniri boðazýmdan zorla geçirdikten sonra, bir elimde çanta, diðer elim anamýn elinde, ýlýk bir sonbahar sabahý Ýlkiz Sokaðý yürüyüp, Saðlýk Bakanlýðý nýn yanýndaki sokaðý da katettikten sonra Ankara Koleji ne ilk adým atýþýmý sanki her þey dün yaþanmýþ gibi hatýrlýyorum. Dr. CÜNEYT ÜLSEVER yýl göz kapayýp açýlana dek süren zamana sýðan mesafede. Gri binalar arasýnda beton üzerinde çýfýtlarý top yaparak oynanan futbol, ip atlayan kýzlarýn oyununu bozmaca, kan ter içinde birbirini kovalamaca, sýnýfta Bahar ýn gözlerine bakmak ve eyvah sözlüye kalkmak... Hepsi dün yaþandý! Cepteki harçlýða güvenildiðinde, öðle yemeðinde Kýzýlay daki Piknik e kaçýþ, 2 adet sosisli-rus salatalý sandviçi bir bardak limonata ile mideye indiriþ dün bile deðil, bugün öðlende oldu. *** Beni ailem ortaokulda Ankara dan koparýp Ýstanbul da English High School da okutmaya getirdiklerinde bünyemin alt üst oluþu da çok yakýn bir tarihte yaþandý. Sadece 45 yýl önce... Ankara da herkes babam gibi memurdu ve herkes tarif gereði eþitti metre uzunluðundaki sokaðýmýzda sadece 2 adet özel araba vardý. Akþam radyo dinlenir, Arkasý Yarýn katiyen kaçýrýlmazdý. Adnan Menderes in Baþbakan olduðunu, sonra da bir darbe ile alaþaðý edildiðini bana o radyo öðretmiþti. Hafta sonlarý maçlarý yine o radyodan Kemal Deniz anlatýrdý ve ben Fenerbahçe nin Ankara 19 Mayýs Stadý nda maç yapmaya geleceði haftalarý iple çekerdim. Ýstanbul dan 2 takým gelir, 2 Ankara takýmý ile Cumartesi-Pazar 2 maç yaparlardý. Deðil maça gitmek, stadýn etrafýnda dolanmak bile inanýlmaz keyif verirdi. Maçlarýn tekrarý Karanlýk Bahçe de ter içinde koþarak yaþanýrdý. Profesyonel futbolcularý bilmem ama fazla terleyen bizlere analarýmýz dayak atarlardý. Maç yoksa; Ankara, Ulus ve Büyük Sinemalarda film seyretmek, Kamil Usta da kebap yemek hafta sonlarý baþarýlý öðrencilerin hediyesi idi. Yeni ayakkabý alýnýnca o gece yatakta gýcýr gýcýr ayakkabýlarýn çiftine birden sarýlarak uyunurdu... *** Ankara, Ankara Koleji, arkadaþlarým ve öðretmenlerim hepsi çok güzeldiler. 50 yýl sonra hâlâ çok güzeller. 50 yýl zaten dün kadar yakýndýr. MAYIS2008 kolejliler

8 portre 8 Varan Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Renan Pekuysal Özen 77 Ýlklerin þirketi Varan 1946 yýlýnda Kadýköy-Pendik arasýnda taþýmacýlýk yaparak sektöre giren Varan Turizm bugün karayolu taþýmacýlýðýnda Türkiye nin önder þirketi konumunda. Varan Turizm de Yönetim Kurulu Üyeliði görevinde bulunan mezunlarýmýzdan Renan Pekuysal Özen 77 ile Varan Turizm in tarihi ve gelecek hedefleri üzerine görüþtük. Bize özgeçmiþiniz hakkýnda bilgi verir misiniz? 1959 doðumluyum. Ýlk, orta ve lise tahsilimi TED Ankara Koleji nde yaptým yýlýnda mezun oldum. O günün ülke þartlarýndan dolayý üniversite tahsilimi yurtdýþýnda yaptým. Ýþletme mezunuyum. Üniversiteyi iki sene Strasburg ta, iki sene Heidelberg te okudum. Tahsil hayatýmý tamamladýktan sonra Türkiye ye döndüm. Evlendim, 2 çocuk sahibi oldum. Öncelikle çocuklarýmý yetiþtirmek istediðim için uzun bir süre çalýþmadým yýlýnda Varan Turizm in kurucularýndan olan babam Erol Pekuysal ýn vefatýndan sonra, onun býraktýðý yoldan devam etmek için çalýþma hayatýna baþladým yýlýndan bu yana Varan Turizm Yönetim Kurulu nda bulunmaktayým. Siz Varan Þirketler Grubu nda Yönetim Kurulu Üyeliði görevinde bulunuyorsunuz. Ýþinizin detaylarý ve incelikleri hakkýnda neler söyleyebilirsiniz? Kalite ve güven 60 yýldýr Varan markasýyla birlikte anýldý. Varan kaliteli ve güvenli hizmetini yenilikçi anlayýþla her zaman bütünleþtirmiþtir. Bu sektörde her zaman ilklere imza atarak öncü firma olma özelliðini hep korudu. Bizim faaliyet alanýmýz hizmet sektörü, insan iliþkileri çok önemli, bu yüzden bütün departmanlardaki personelimiz periyodik eðitimden geçer. Hizmet verdiðimiz müþteri profili, eðitimli, yenilikleri takip eden ve sorgulayan bir kesim. Bundan sonraki hizmet anlayýþýmýz da asla kaliteden taviz vermeden kendimizi sürekli yenileyerek yolumuza devam etmektir. Varan Turizm sektörde önde gelen, isim yapmýþ þirketlerin baþýnda geliyor. Þirketinizin tarihçesi, geliþimi ile ilgili olarak bizleri bilgilendirir misiniz? Varan Turizm 1946 yýlýnda 3 kardeþ tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur. Ýlk otobüs seferleri Kadýköy-Pendik arasýnda yapýlmýþtýr yýlýnda Ýstanbul-Ankara seferleri baþlatýlmýþ ve zaman içinde seferler ve güzergahlar artmýþtýr. Varan bugün yurtiçi ve yurtdýþý hizmetlerine devam etmektedir. Turizm sektörü birçok ilki de Varan ile birlikte yaþadý. Bize biraz bu ilklerin neler olduðundan bahseder misiniz? Varan 1960 yýlýnda Ýstanbul-Ankara seferleri ile birlikte yolcularý evlerinden alarak, ilk þehir içi servis hizmetini vermeyi baþlattý. Avrupa karoseri yatar koltuklu panoramik otobüsleri ilk kez Türkiye ye getirdi. Yine Türkiye nin ilk baðýmsýz otobüs terminali ve baðýmsýz konaklama tesisini hizmete açtý yýlýnda Avrupa nýn en iyi otobüsü seçilen SETRA larý, 1984 de ilk kez Türkiye ye getiren Varan ýn, bugün 300 ün üzerinde otobüsü bulunuyor. Karayolu seyahatinde çift katlý otobüs servisi ilk kez Varan tarafýndan gerçekleþtirildi yýlýnda telefonla bilet satýþý, 1998 de dünyada ilk kez internetten bilet satýþý, yine 1998 de dünyada karayolu taþýmacýlýðýna ilk kez verilen kolejliler MAYIS2008

9 portre 9 ISO 9001 Kalite Belgesi nin alýnmasý Varan ýn ilklerinden bazýlarý. Varan 2000 yýlýnda ilk kez her koltuðun önünde video ve TV monitörleri ile çok kanallý stereo müzik tesisatýyla donatýlmýþ multimedia otobüsleri getirdi. Ayrýca 2004 yýlýndan bu yana DeLuxe seferlerinde kablosuz internet eriþimi bulunuyor. Diðer seferlerde de yaygýnlaþtýrmaya çalýþýyoruz. Varan ýn sadece Türkiye de deðil, dünya genelinde gerçekleþtirdiði bir diðer ilk, Varan Bistro otobüsler. 51 yolcu kapasiteli bu otobüslerde lüks bir Fransýz restoraný þeklinde dizayn edilmiþ 16 kiþilik bir bistro katý bulunuyor. Varan Turizm in yeni açýlýmlar içinde olduðunu basýndan öðreniyoruz. Ankara da bir otel planýnýzýn olduðunu biliyoruz. Bu ve diðer planlarýnýzý ve gelecek hedeflerinizi öðrenebilir miyiz? Varan ýn Söðütözü nde 2010 yýlýnda iþletmeye açýlmasý planlanan Mövenpick ile iþbirliði içinde olduðu bir otel projesinin startý verildi. Bundan baþka Varan markasý adý altýnda 76 çeþit gýda ürünü satýþa sunuldu, zaman içinde satýþlarýn yaygýnlaþmasý hedeflerimiz arasýnda. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi nde açýlan Varan Turkuaz adlý restoranýn marka haline getirilmesi ve bir restoran zinciri oluþturulmasýna yönelik çalýþmalar yapýyoruz. Siz Türkiye nin önde gelen þirketlerinden birinde yöneticilik yapýyorsunuz. Mesleðinizi yaparken bayan olmanýzýn bir sorun olarak karþýnýza çýktýðý durumlar yaþadýnýz mý? Varan güçlü bir tarihi geçmiþe sahip, tam bir kurum mantýðýyla çalýþan bir firma. Bayan sayýsýnýn az olduðu bir sektör olmasýna raðmen kurum mantýðýnýn her zaman ön planda olmasýndan dolayý hiçbir zaman herhangi bir zorlukla karþýlaþmadým diyebilirim. Mezun olacak gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Ýþ ararken veya bir iþ görüþmesinde dikkat etmeleri gereken noktalar neler olabilir? Sizin eleman alýrken aradýðýnýz genel özellikler nelerdir? Gençlere tavsiyem, tek bir konuda uzmanlaþmamalarý olacak. Kendilerini birden çok konuda geliþtirsinler. Her zaman öðrenmeye açýk olsunlar. Mutlaka yabancý dile önem versinler. Yabancý dil, artýk her sektörde tercih sebebi. Varan Turizm olarak biz eleman alýrken deneyim sahibi olmalarýna çok önem veriyoruz. Seçeceðimiz kiþinin sektörde tecrübe kazanmýþ olmasý gerekiyor. Siz TED Ankara Koleji mezunusunuz. Kolej mezunu olmanýzýn iþ ve özel hayatýnýzda etkileri neler oldu? Kolej mezunlarýnýn her alanda iyi yerlerde olduðunu görmek çok gurur verici. Kolejli olmamým bana kazandýrdýðý en önemli þey saðlam dostluklar ve arkadaþlýklar. Lise arkadaþlarýmýn yeri benim için çok özel, onlarla her fýrsatta birlikte olmaya çalýþýyorum. Okulun bize aþýlamýþ olduðu kolej kültürü her ortamda kendini hissettiriyor. Aldýðýmýz eðitimin gücünü ve bunun saðladýðý avantajlarý her alanda görüyorum. MAYIS2008 kolejliler

10 kariyer 10 Erkunt Tarým Makinalarý Genel Müdürü Zeynep Erkunt Armaðan 78 Yurtdýþýna satýlan ilk Türk tasarýmý traktör olan ArmaTrac ýn üreticisi Erkunt Tarým Makinalarý Genel Müdürü Zeynep Erkunt Armaðan 78, Türkiye nin ilk defa Erkunt la kendi traktör markasýný yarattýðýný belirtiyor. Bunun çok gurur verici olduðunu kaydeden Zeynep Haným ile dergimiz için bir söyleþi gerçekleþtirdik. Hedefimiz traktör sektöründe aranan bir isim olmak Erkunt Traktör, yýllar önce traktör parçalarý üreterek girdiði sektörde þimdi kendi markasýyla traktör üretimi yapýyor. Firmanýzýn kuruluþ ve geliþim aþamalarý hakkýnda bilgi alabilir miyiz? Erkunt 55 yýl önce Türkiye nin ilk döküm fabrikasý olarak Türk Sanayii ne girdiðinde, o günün kurucularý dahi bir gün böyle bir geliþmenin olabileceðini tahmin edemezlerdi. Erkunt, Türkiye de bir ilki baþardý. Tabii ki bugüne kadar Türkiye de traktör üretiliyordu, 55 yýl önce çiftçi Türkiye de üretilen traktörle tanýþtý. Ama Türkiye ilk defa Erkunt la kendi traktör markasýný yarattý. Sadece Türkiye için de yaratmadý. Yurt dýþýna satýlan ilk Türk traktörü olmanýn gururu ne kadar büyük bir bilseniz. Kuruluþumuz resmi olarak 2003 yýlýndadýr. Ama hikayenin baþlangýcý daha eskilere gidiyor. Hikaye 2000 yýlýnda, 3 lü bir takýmla baþlýyor. Mümin Erkunt, Tuna Armaðan ve Zeynep Erkunt Armaðan. Mümin Bey, soyadýmdan da anlaþýldýðý gibi, babam. Nihai ürün üretme hayalleri uzun yýllardan beri var. Ama artýk gerçekleþtiremeyecek kadar yorulmuþ. Tuna Armaðan ise kocam. Yýllardan beri Döküm Fabrikalarý nýn Genel Müdürlüðü nü yapmakta ve çok ciddi bir vizyoner. E bana da misyoner olmak düþüyor, ekibin daðýlýmýndan anlaþýldýðý gibi. Tuna; nasýl bir traktör, hangi teknik özelliklerde olmalý, hangi segmentten baþlamalý, hangi segmentte hiç olmamalý gibi can damarý iþleri üstleniyor, ben de þirketin kuruluþu, organizasyonu, ürünlerin adýnýn verilmesi, finansal alt yapýnýn oluþturulmasý gibi detaylarla uðraþýyorum. Ön hazýrlýk çalýþmalarý ve ortaya bir prototip traktörün çýkmasý 2003 yýlýný buluyor ve þirketi kuruyoruz yýlýnda da gerekli üretim ve satýþ izinlerini alýp üretime baþlýyoruz. Ýþte böylece bir hayal, adým adým gerçeðe dönüyor. Sonra da takip eden 3,5 yýl içinde büyüyen, geliþen ve serpilen Erkunt Traktör, bulunduðu illerde piyasanýn üçüncülüðüne kadar çýkýyor. Bu traktörün tasarýmýnda Türk çiftçisinin hangi ihtiyaçlarýný göz önüne aldýnýz? Türk çiftçisinden önce, Türkiye nin her coðrafi bölgesi iklim, toprak özellikleri ve ürün özellikleri açýsýndan çok detaylý incelemeye alýndý. Ar-Ge grubumuz önce topraklarýmýzda en üstün performansý verecek traktörü yaratmak için çalýþtýlar. Çiftçinin ihtiyacý ile ilgili araþtýrmalar bunu takip etti. Traktörü tasarlarken ulaþýp fikirlerini sorduðumuz, sýkýntýlarýný ya da iyileþtirme taleplerini dinlediðimiz çiftçi sayýmýz civarýndadýr. Ýletiþim bilgileri bugün dahi bilgi bankamýzda saklanmaktadýr. Yaptýðýmýz her yenilikten, çýkardýðýmýz her üründen kendilerini haberdar ederiz. Enteresan bir bað kuruldu aramýzda. Onun içindir ki, mevcut traktörleri ile yapmakta zorlandýklarý her iþ için kendileri öneriler geliþtirmekte, bize bildirmekte ya da ihtiyaçlarýný anlatmak, tabir yerinde ise yerinde göstermek üzere bizi köylerine, tarlalarýna davet etmektedirler. Yurtdýþýnda hangi ülkelere traktör ve traktör parçalarý ihraç ediyorsunuz? Traktör parçasý dediðiniz zaman, tabii ki bu fabrikayý da ama çoðunlukla döküm ve makine fabrikalarýmýzý ilgilendiren bir soru sormuþ oluyorsunuz. Döküm fabrikamýzdan parça ih- kolejliler MAYIS2008

11 kariyer 11 racatýmýz üretimimizin %82 si civarýnda olup, büyük oranda Almanya, Ýngiltere, Ýtalya, Avusturya ve Finlandiya ya yapýlýyor iken, traktör fabrikamýzdan komponent ihracatýmýz; Avusturya ya, traktör ihracatýmýz ise; Bulgaristan, Romanya, Sudan ve Tanzanya ya yapýlmaktadýr. Türkiye bir tarým ülkesi ve siz de tarým makinalarý parçalarý ve traktör üretimi yapýyorsunuz. Türkiye genelinde çiftçilerle ihtiyaçlarýný belirlemeye yönelik araþtýrmalar yapýyor musunuz? Biz hem çok ciddi çalýþmalar ve incelemeler yapýyoruz hem de çiftçilerimizden gelen talepleri deðerlendiriyoruz. Zýraat fakülteleri ile çalýþýyoruz, oradaki kýymetli hocalarýmýzdan fikirler alýyoruz. Yani, iyileþmek ve geliþmek adýna, çiftçinin ihtiyacýný karþýlamak adýna hiç durmadan çalýþýyoruz. Küresel ýsýnma ülkemizde de etkilerini zaman zaman gösteriyor. Bu durum Türk çiftçisini dolayýsýyla sizi ne oranda etkiledi? Geçen sene hem tarým sektörü hem de traktör sektörü olarak çok sýkýntý yaþadýk. Ancak bu sýkýntýyý ya da açýkça telaffuz etmek gerekirse, kuraklýðý, %100 küresel ýsýnmaya baðlamak kanýmca doðru olmaz. Yýllara göre, meteoroloji istatistiklerini incelediðimizde, dönem dönem yaðýþýn neredeyse onda bire düþtüðü yýllar yaþanmakta. Yalnýz Türkiye de de deðil, bu istatistikler dünyanýn tamamý için deðiþkenlik gösterse de mevcut. Geçen sene hem Türkiye hem Balkanlar hem Avrupa ülkeleri, kar ve yaðmur yaðýþý eksikliðinden çok kötü etkilendik. Trakyalý çiftçinin ayçiçeðini tarlada býraktýðý, üzücü bir seneydi Bizim satýþlarýmýz da bu krize baðlý olarak çok düþtü tabii ki. Bu kýþý, geçen kýþa oranla daha yaðýþlý geçirdik, ürün mutlaka geçen yýla göre daha iyi olacak. Dolayýsý ile bizim satýþlarýmýz üzerindeki etkisi de pozitif olacak. Ama acaba yaðýþ, þehirlerdeki barajlarý doldurmaya yetti mi? Çok þüphem var. Gerek çiftçi gerek þehirde yaþayan bizler, hepimiz su tasarrufu konusunu dikkate almazsak, korkarým çocuklarýmýza kötü bir miras býrakmýþ olacaðýz. Zeynep Erkunt Armaðan yýlýnda Ankara da doðan Armaðan, ilk, orta ve lise eðitiminin tamamýný TED Ankara Koleji nde tamamladý yýlýnda mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü ne girdi. Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra Erkunt Tarým Makinalarý nda çalýþma hayatýna atýldý. 26 yýldýr aralýksýz çalýþan Zeynep Erkunt Armaðan, evli ve 2 çocuk annesi. Erkunt Traktör Sanayii olarak gelecek için plan ve hedeflerinizi öðrenebilir miyiz? Plan ve hedeflerimi, orta vade ve uzun vade olarak deðerlendiririm. Çünkü hiçbir ciddi ve büyük hedefe kýsa vadede ulaþýlamayacaðýný bilirim. Kuruluþta koyduðumuz 3 önemli orta vade hedefimizin hepsini gerçekleþtirdik. Bu kadar yeni ve genç bir þirket olmamýza raðmen, 2 yýl içinde TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TSE EN ISO Çevre Yönetim Sistemi, TS (OHSAS) Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi gibi tüm önemli kalite belgelerini aldýk. Traktörlerimizi Avrupa da satabilmek için gerekli olan Avrupa Birliði Homologasyon Belgesi ni tüm traktörlerimiz için aldýk. Ýlk 3 senede ulaþmayý hedeflediðimiz Türkiye çapýnda 50 adet yetkili satýcý hedefimize ulaþtýk. Þimdi yine bizim gibi bir fabrika için çok önemli olan ISO Bilgi Güvenliði Yönetim Sistemi sertifikasýný almak üzere çalýþmalarýmýzý yapýyoruz. 55 yýlýn profesyonel yönetim anlayýþý ile kurulduðumuzu düþününce, bu belgeyi de alýp Türkiye deki sayýlý belge sahibi firmalarýn arasýnda yer alacaðýmýza yürekten inanýyorum. Yine geçen yýl konmuþ baþka bir orta vadeli hedefimiz de, 2009 yýlýna 80 yetkili satýcý ile baþlamak. Þu anda gelen talepleri deðerlendirmeye yetiþmekte güçlük çektiðimize bakýlýrsa, bu hedefimize de ulaþacaðýmýzý düþünüyorum. Gelelim uzun vadeli hedeflerimize. Pek tabii ki, Erkunt ve ArmaTrac adýný Türkiye ve Dünya pazarlarýnýn kalýcý bir oyuncusu yapmak ve traktör sektöründe aranan bir isim olmak. Zeynep Haným TED Ankara Koleji mezunu olarak, Kolej in sizin için neler ifade ettiðinden bahsedebilir misiniz? O yýllarýnýza dair anýlarýnýzdan örnekler verir misiniz? Herþeyden önce þunu belirtmem lazým. TED Ankara Koleji nde eðitim görmüþ olmaktan gurur duyuyorum. TED Ankara Koleji bir ekol. Onun bir parçasý olmak da çok ayrýcalýklý bir duygu. Bugün piyasada baþarýlý olmuþ giriþimcilerin, yöneticilerin, sanatçýlarýn, doktor, avukat, mimar ve diðer serbest meslek sahibi kiþilerin Kolej mezunu olduðunu anladýðýmda, hâlâ o Kolejli ruhu ile kendimi onlara daha yakýn hissettiðimi, baþarýlarýndan okuluma pay çýkardýðýmý görüyorum. Ýþlerimin ve aile hayatýmýn yoðunluðundan dolayý çok fazla lokalimize gidemiyorum ama fiziken nerede olduðumun deðil, ruhen kendimi nerede hissettiðimin önemli olduðunu düþünüyorum. Bu sene mezuniyetimin 30. yýlýný kutlayacaðým. Geçen sene de eþimin mezuniyetinin yýldönümü idi. Kolej Marþý ný söylerken, ortaokulun bahçesinde Atatürk büstünün önünde, rahmetli müdürümüz Nejat Ýlhan Leblebicioðlu nun yönetiminde marþýmýzý söylediðimiz günler geldi gözümün önüne. Sigara dumaný mý çoktu, ben mi çok duygulandým bilemedim ama yanýmdaki arkadaþým gözlerin sulandý, aðlýyor musun? deyince anladým ki, ben bu okulu, üzerinden 30 yýl geçmiþ de olsa, hala çok seviyorum. MAYIS2008 kolejliler

12 aktüalite 12 Uluslararasý Genç Tasarým Giriþimcisi Yarýþmasý British Council ve Ýstanbul Modern iþbirliði ile düzenlenen Uluslararasý Genç Tasarým Giriþimcisi Yarýþmasý na baþvurular baþladý. British Council tarafýndan bu yýl 10 ülkede belirlenecek Genç Yaratýcý Giriþimciler, Eylül ayýnda Ýngiltere de Yýlýn Uluslararasý Genç Tasarým Giriþimcisi olmak için yarýþacak. Türkiye de tasarým giriþimciliði alanýnda yapýlacak olan bu yýlki yarýþma, yaþ arasýnda, en az 3 yýldýr tasarým alanýnda çalýþan, iyi derecede Ýngilizce bilen ve yaratýcý fikirlerine güvenen herkese açýk. Yarýþmanýn kategorileri arasýnda mimarlýk, grafik tasarým, ürün tasarýmý ve tasarým tanýtýmý bulunuyor. Türkiye birincisinin seçkin bir seçici kurul tarafýndan belirleneceði Uluslararasý Genç Tasarým Giriþimcisi yarýþmasýnda, ikinci ve üçüncü para ödülü alýrken, finalist ise eylül ayýnda, Ýngiltere de seçici kurulun karþýsýna çýkacak ve yaklaþýk 45 dakikalýk bir süre içinde yenilikçi fikrini tanýtarak, Yýlýn Uluslararasý Genç Tasarým Giriþimcisi olmak için yarýþacak. Yarýþmaya son baþvuru tarihi 20 Haziran Aspendos Uluslararasý Opera ve Bale Festivali 7 Haziran - 3 Temmuz 2008 Her yýl Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüðü organizasyonuyla Haziran- Temmuz aylarýnda, olaðanüstü akustiðe sahip 2000 yýllýk Antik Aspendos Tiyatrosu nda gerçekleþtirilen Aspendos Uluslararasý Opera ve Bale Festivali nin bu yýl 15. si düzenleniyor. Festival bu yýl 7 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacak. Dünyaca tanýnmýþ pek çok topluluðun sahne almak istediði bu festival, ülkemizin kültür, sanat ve tarihi güzellikleri ile turizm sektörü potansiyelini dünyaya tanýtýyor. Aspendos Uluslararasý Opera ve Bale Festivali, ayný zamanda dünyanýn ilk ve tek Kalite Yönetim Belgesi ne sahip festivalidir. Fesivalin bu yýlki programýnda Devlet Opera ve Balesi Nabucco, Kuðu Gölü ve Saraydan Kýz Kaçýrma gibi eserleri sahneleyecek. Ýzleyicilerinin yüzde 70 ini yabancý turistlerin oluþturduðu festival, her yýl artmakta olan izleyici sayýsý ile dünyanýn ünlü festivalleri arasýndaki haklý yerini almýþtýr. Türkiye de Ýlk Çevre Günü Kutlamasý 25 Mayýs 1933 Türkiye de ilk Çevre Günü kutlamasý 25 Mayýs 1933 yýlýnda Atatürk önderliðinde Ankara da yapýlmýþtýr. Atatürk þu an Atatürk Orman Çiftliði olan araziyi ilk gördüðünde bataklýk, sivrisinek salgýný, hayvan leþlerinin olduðu kötü bir yerdir. Atatürk, dönemin Ziraat Mühendisi Tahsin Coþkan ý çaðýrarak, Buraya bütün masrafý cebimden olmak üzere bir orman çiftliði yapmak istiyorum der. Coþkan, Paþam buranýn ýslahý ya sizin paranýzý tüketir ya da zamanýnýzý, neden bu kadar mümbit topraklar varken gelip de burayý tercih ettiniz? dediðinde Ata nýn cevabý Ben en zor olaný yapayým da siz arkamdan kolaylarý nasýl olsa yaparsýnýz olacaktýr. Hatta ziraatçilerin Burada hiç birþey yetiþmez diye yazarak altýný imzaladýklarý kaðýdýn altýna aynen þunlarý yazar; Burasý vatan topraðýdýr, kaderine terk edemeyiz. Dediði gibi de olur, Atatürk zor olaný yapar ve bu kurak topraðý akasya, çam ve köknarlarla bir ormana dönüþtürür. Atatürk, 25 Mayýs 1933 günü de, Ýlk Çevre Kutlamasý ný yapar. O gün bütün Ankara halkýný bedava trenlerle buraya getirtir. Çiftlikte boy vermiþ aðaçlar altýnda insanlar dinlenir, çocuklar yapýlan havuzda yüzerler. Herkes çok mutludur ama en mutlusu Mustafa Kemal Atatürk tür. 5 Haziran Dünya Çevre Günü 1972 yýlýnda Ýsveç in Stockholm kentinde yapýlan Birleþmiþ Milletler Çevre Konferansý nda alýnan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiþtir. Haziran ayýnýn ikinci haftasý ile baþlayan hafta ise, Çevre Koruma Haftasý olarak kutlanmaktadýr. Ülkemizde bu amaçla 1978 yýlýnda Türkiye Çevre Sorunlarý Vakfý, daha sonra Çevre Müsteþarlýðý kurulmuþtur. Baþbakanlýða baðlý Çevre Müsteþarlýðý da, 5-11 Haziran tarihleri arasýný Çevre Koruma Haftasý olarak kabul etmiþtir. kolejliler MAYIS2008

13 aktüalite 13 Umutlarýn yeniden yeþerdiði tarih 19 Mayýs Mayýs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti nin tarihindeki dönüm noktalarýndan biridir. Bu gün, bütün umutlarýn tükenmeye baþladýðý bir dönemde baþlatýlan Kurtuluþ Savaþý Mücadelesi nin ilk adýmýnýn atýldýðý tarihtir. Atatürk ün Samsun a ayak bastýðý tarih olan 19 Mayýs, Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý olarak kutlanmaktadýr. 1.Dünya Savaþý sonunda ülkemizin savaþý kazanan devletler tarafýndan iþgal edilmeye baþlamasýyla ulusal bir kurtuluþ mücadelesi baþlamýþtýr. Ülkenin içinde bulunduðu bu iþgalden kurtulmak için Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayýs 1919 da Bandýrma Vapuru ile Ýstanbul dan Samsun a hareket etmiþ ve 19 Mayýs 1919 da Samsun a varmýþtýr. Burada Kurtuluþ Savaþý ný baþlatan Büyük Önder, ulusal kurtuluþ mücadelemizin fitilini ateþlemiþtir. Sonsuz bir azimle yürütülen ve üç yýl süren savaþlar sonunda iþgal kuvvetlerinden temizlenen vatan topraklarýnda 29 Ekim 1923 te Cumhuriyet ilan edilmiþtir. 19 Mayýs 1919 tarihinde, milletimizin tüm onur ve kahramanlýðýyla Mustafa Kemal Atatürk ün rehberliðinde tarih sahnesinde bir dönüm noktasý yaratýlmýþtýr. 11. Uluslararasý Uçan Süpürge Kadýn Filmleri Festivali Kendin ol, düþlerini yarat Kültür Bakanlýðý ve Baþbakanlýk Tanýtma Fonu nun katkýlarýyla düzenlenen 11. Uluslararasý Uçan Süpürge Kadýn Filmleri Festivali, bu yýl 8-15 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ankara da gerçekleþtirildi. 8 Mayýs akþamý Devlet Opera ve Balesi nde yapýlan tören ile baþlayan Festival in açýlýþ gecesinde Uçan Süpürge Onur Ödülü ve Bilge Olgaç Baþarý Ödülü sahiplerine sunuldu. Bu yýl Kendin Ol, Düþlerini Yarat sloganýyla yola çýkan festivalin ana amacýný, sinemada kadýn emeðini görünür kýlmak, kadýn sözünü sinemanýn diliyle de bütünleþtirip yaygýnlaþtýrmak oluþturuyor. Festivalde, Türkiyeli kadýn belgeselcilerin bir çok festivalden övgü ve ödüllerle dönmüþ 9 yeni belgesel filmi ve Festivalin ilgiyle izlenen bölümlerinden biri olan Kýsa Olmazsa Olmaz bölümünde 19 kýsa film gösterime sunuldu. Festival kapsamýnda gerçekleþtirilen en önemli faaliyetlerden biri ise, sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden Chantal Akerman ýn Ankaralý sinemaseverlerle buluþmasý oldu. Sinema tarihinde kendine ayrýksý bir yer edinen Akerman ýn üç filmi Türkiye de ilk kez seyirciyle buluþtu. 36. Uluslararasý Ýstanbul Müzik Festivali Ýstanbul un tarihi mekanlarýnda müzik ziyafeti Bulgar Kilisesi Uluslararasý Ýstanbul Müzik Festivali, 36. yýlýnda Borusan Holding sponsorluðunda yerli ve yabancý pek çok sanatçý ve sanatseveri özel bir programla, 6-30 Haziran tarihleri arasýnda Ýstanbul un tarihi mekânlarýnda aðýrlamaya hazýrlanýyor. Haziran ayý boyunca klasik müzik dünyasýnýn en seçkin yýldýzlarý, ödüllü genç solistler, yerli ve yabancý birçok orkestra Ýstanbullu müzikseverlerle buluþacak. Festival, bu yýl klasik müziði yine tarihi mekânlara taþýyor. Aya Ýrini Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Topkapý Sarayý, Bulgar Kilisesi, sanatçý ve müzikseverlere ev sahipliði yapmaya hazýrlanýyor. Bu yýl Festivalin yeni mekânlarý arasýnda geçtiðimiz yýl Ýstanbul a kazandýrýlan Süreyya Operasý da var... Festival in bu yýlki ilklerinden biri de, Festival konserleriyle paralel olarak gerçekleþtirilecek eðitim ve sosyal projeler kapsamýnda, konser öncesi sanatçýlarla yapýlan söyleþiler, genç bestecilere yönelik atölye çalýþmalarý ile festivalde yer alan gruplarýn okullara yapacaklarý ziyaretler de olacak. MAYIS2008 kolejliler

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OPERA VE BALE MARDİN DE

OPERA VE BALE MARDİN DE OPERA VE BALE MARDİN DE Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl aralık ayında Ankara Devlet Opera ve Balesi nin Mardin de sahnelediği dünyaca ünlü Azeri besteci

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 02.NİSAN.2015 03.NİSAN.2015 TUBİTAK BİLİM İNSANI DESTEKLEME VE DAİRE BAŞK. 46. Ortaöğretim Proje Yarışması ve İzmir Bölge Ödül Töreni

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses 87 16-22 Aktüalite 23-26 Duyurularýmýz 27-31 Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal 74 46 Gezi Rehberi Cunda Adasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014 A- FESTİVAL ANA SPONSORLUĞU Kapsam: Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali sosyal sorumluluk projelerine önem veren kurum ve kuruluşların desteğiyle 17. yaşına geldi. Festivalimizin ismiyle birlikte anılacak

Detaylı

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi. Aylık Elektronik Haber Servisi Ocak 2012 Sanatla dolu geçen bir dönem daha: Sevgi Gönül Kültür Merkezi Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı