indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77"

Transkript

1

2 indeks 2 S Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen Saðlýk Kemal Benli 65 I N D E 42 Mesaj Kutusu Kaya Boztepe Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci Kiþisel Geliþim R.Neslihan Rugancý Gezi Rehberi Samsun 40 Gurme / Turta 46 Çocuk Þenay Haspolat 78 i n d e k s

3 indeks 3 Yayýn Kurulu Suzan Bilgen Özgün ( 81) (Baþkan) Þenol Sarýsoy ( 82) (Baþkan Yardýmcýsý) Can Çýðýrgan ( 80) Aydan Þahin Ercan ( 82) Seda Özbulut Uzbek ( 95) Yazý Ýþleri Müdürü M. Kutluhan Olcay ( 93) 48 Sosyal Sorumluluk Öz-Ge Der 50 Keyif Begüm Salýrlý Yaþam Kalitesi Mehmet Tümer 81 Katkýda Bulunanlar Ayfer Niðdelioðlu ( 81) Boðaç Çekinmez ( 99) Yapým Ajans-Türk A.Þ. Arzu Akgün (Koordinatör) 54 Yaþam Kalitesi HLC Güzellik ve Estetik Merkezi 58 Kültür-Sanat Ayþegül Arsoy Atik 66 Baský Ajans-Türk A.Þ. Renk Ayrýmý Filmsan Okur önerileri ve yorumlarý için Reklam ve Ýrtibat TED ANKARA KOLEJÝ MEZUNLARI DERNEÐÝ Kýzýlýrmak Cad. No: Akay / Ankara Tel : Fax : Ýmtiyaz Sahibi Ankara Kolejliler LTD. ÞTÝ. adýna Bülent Baðdatlý ( 81) 62 Kültür-Sanat Burak Tokcan Moda-Tasarým Cinisli/Hakan Macit Spor NCD Pilates 66 Hobi Ahmet Uluð Atay adet bastýrýlmýþtýr. Dernek üyelerine ücretsiz KolejIN daðýtýlmaktadýr. Yazýlarýn hukuki mesuliyeti röportaj sahiplerine KAPAK FOTOÐRAFI: 1979 ve yazarlarýna aittir. yýlý 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý törenlerinde TED Ankara Kolejli bir grup kýz öðrenci. Ýlk 78 ISSN: sýra Pelin Saðlam'81, Arzu Topal'81, ikinci sýra Elçin Çið- Kampüs Torch ner'81, Ayda Uçul'81, Arzu Ýnan'81, üçüncü sýra Lale Platin 81 (soldan saða). 72 Türk Eðitim Derneði Kaybettiklerimiz

4

5 baþkandan mesaj 5 DAHA GÜÇLÜ BÝR SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTÜ OLUYORUZ Sevgili Kolejliler, TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði, kurulduðu günden bu yana Atatürk Ýlke ve Devrimleri çerçevesinde, sahip olduðu özellikleri yitirmeden, sosyal sorumluluklarýný en iyi þekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Bu amaçla önceki Genel Baþkanýmýz Kemal Ziya Savran'dan, devraldýðým baþkanlýk görevini, bugüne dek verilmiþ tüm çabalarýn ve emeklerin ýþýðýnda daha ileriye götürmeyi amaçlýyorum. Derneðimiz yaptýðý çalýþmalarla giderek daha güçlü bir sivil toplum örgütü olma yolunda ilerliyor. Görevimiz, TED Ankara Koleji Mezunlarý olarak Ulu Önder Atatürk ün yolunda ilerlemek ve toplum içinde örgütlü bir ses olabilmektir. Bunun için de bazý somut adýmlar atýyoruz. Bu amaçla gündemde olan geliþmelerle ilgili olarak sempozyum ve seminerler düzenliyoruz. Örneðin, 8 Nisan 2008 tarihinde TOBB Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlediðimiz "Anayasa Taslaðý Sempozyumu", alanýnda çok özel isimlerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Bülent BAÐDATLI TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði Genel Baþkaný Derneðimiz,büyük bir azimle gerçekleþtirilen sosyal sorumluluk projelerinin yaný sýra sanatsal faaliyetlere de oldukça önem vermektedir. Derneðimizin kuruluþunun 40. yýlý etkinlikleri kapsamýnda, 26 Ocak 2008 tarihinde düzenlenen "Kýrmýzý Ev" müzikali izleyiciler tarafýndan büyük beðeni toplayan bir etkinlik olmuþtur. Önümüzdeki günlerde de bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu etkinliklerin yaný sýra büyük bir istek ve heyecanla inþasýna devam ettiðimiz KolejIN tesisimizin yapýmýna hýzla devam edilmekte ve proje, mezunlarýmýzýn maddi ve manevi katkýlarý ile Derneðimizin gözbebeði olma iþlevini sürdürmektedir. 8 bin metrekare alan üzerine kurulu olan KolejIN tesisimizin þu anda 1200 üyesi bulunuyor. TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði sosyal yaþama verdiði önemin altýný bu proje ve çalýþmalarla bir kez daha çizmektedir. Derneðimizin faaliyetlerinden biri olan Tenis Turnuvasý da her yýl olduðu gibi bu yýl da çok geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Turnuvamýz, Ankara'nýn heyecanla beklenen en büyük tenis turnuvalarýndan biri olma yolunda ilerlemektedir. Bu coþkunun artmasýnda katkýsý olan tüm arkadaþlarýmýza ayrýca teþekkür etmek istiyorum. Bizleri mutlu eden baþka bir olay ise, Casa TED Basketbol takýmýmýzýn bu sezon elde ettiði baþarýlardýr. Takýmýmýzý bir kez daha gönülden kutluyoruz. 93. sayýsýný çýkardýðýmýz dergimizin içeriðine bu sayýmýzdan itibaren "Sosyal Sorumluluk" bölümümüz de eklenmiþ bulunmaktadýr. Yine birbirinden deðerli konuklarýn yer aldýðý dergimize röportaj ve yazýlarýyla katkýda bulunan herkese çok teþekkür ediyorum. Son olarak, tüm gençlerimizin, en güzel bayramlarýmýzdan biri olan 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarýný ve evlatlarýný sonsuza kadar sevecek olan annelerimizin, Anneler Günü nü coþkuyla kutluyor, geleneksel Kuru Fasulye Günümüz, Mezuniyet Balomuz ve Uçurtma Þenliðimize tüm Kolej camiamýzý bekliyoruz. Saygýlarýmla Bülent Baðdatlý Genel Baþkan MAYIS2008 kolejliler

6

7 konuk yazar 7 50 YIL SONRA TED ANKARA KOLEJÝ KAMPÜSÜ NDE 2008 yýlýnýn Ocak ayý sonunda düzenlenen 80.Yýl Uluslararasý Eðitim Forumu nda konuþma yapmak üzere Türk Eðitim Derneði Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu ndan davet alýnca boðazým düðüm düðüm oldu. Çok heyecanlandým. Ben TED Ankara Koleji ne 1958 yýlýnda ilk adýmýmý atmýþtým. Þimdi, 50 yýl sonra okuluma tekrar adým atmak üzere davet alýyordum. Bir araba beni Kampüs e getirdiðinde ilk önce yanlýþ bir yere geldiðim duygusuna kapýldým. Ýncek Kampüsü nde Türkiye nin ancak belirli sayýda üniversitesinin sahip olduðu modern binalar, teknolojik imkanlar ve spor alanlarý yer alýyordu. Ýlk önce büyük yabancýlýk çektim, tedirginlik yaþadým. Olamaz, burasý benim ilkokulu okuduðum okul olamazdý. Ben baþka bir okula gelmiþtim. Sonra koridorlarý dolaþmaya baþladým. Sýnýflardaki kokuyu kokladým. Yavaþ yavaþ benim okulumun ruhunun bu binalarda da dolaþmaya baþladýðýný hissetmeye baþladým. Nasýl ki ben 50 yýl içinde deðiþmiþtim, okul da deðiþmiþti. Ama nasýl ki benim içimde 50 yýl evvelki ruh aynen duruyordu, Ankara Koleji ni Ankara Koleji yapan ruh da koridorlarda dolaþmaktaydý. Benim ile okulum arasýnda tek fark yýllar içinde onun yenilenmesi, benim eskimemdi. Birden içim ýsýndý. Sýnýflarda, kantinlerde Bahar ý, Temel i, Afife yi, Ahmet i, Meltem i, Turgut u, Sulhiye yi aramaya baþladým. Yoktular! Gözlerim doldu, kimseye göstermemek için tuvalete kaçtým. Orada bir el bana ulaþtý ve beni 50 yýl önce her çaðrýþýnda ödümün aðzýma geldiðini zannettiðim ilkokul öðretmenim Þenel Güven in karþýsýna dikti. Anlat bakalým Cüneyt! Yer Kurtuluþ. Yýl 1958! *** Lacivert ceket, gri pantolon, beyaz gömlek, lacivert papyon... Sabahýn köründe Sýhhýye Ýlkiz Sokak, Taþkýn Apartmaný nýn 6.katýndaki sobalý evde sýcacýk yataðýmdan kaldýrýlýp, hayatýmda hiç giymediðim çeþitte giysileri giydikten, rahmetli annemin zorla yedirdiði bir dilim ekmeði ve bir parça peyniri boðazýmdan zorla geçirdikten sonra, bir elimde çanta, diðer elim anamýn elinde, ýlýk bir sonbahar sabahý Ýlkiz Sokaðý yürüyüp, Saðlýk Bakanlýðý nýn yanýndaki sokaðý da katettikten sonra Ankara Koleji ne ilk adým atýþýmý sanki her þey dün yaþanmýþ gibi hatýrlýyorum. Dr. CÜNEYT ÜLSEVER yýl göz kapayýp açýlana dek süren zamana sýðan mesafede. Gri binalar arasýnda beton üzerinde çýfýtlarý top yaparak oynanan futbol, ip atlayan kýzlarýn oyununu bozmaca, kan ter içinde birbirini kovalamaca, sýnýfta Bahar ýn gözlerine bakmak ve eyvah sözlüye kalkmak... Hepsi dün yaþandý! Cepteki harçlýða güvenildiðinde, öðle yemeðinde Kýzýlay daki Piknik e kaçýþ, 2 adet sosisli-rus salatalý sandviçi bir bardak limonata ile mideye indiriþ dün bile deðil, bugün öðlende oldu. *** Beni ailem ortaokulda Ankara dan koparýp Ýstanbul da English High School da okutmaya getirdiklerinde bünyemin alt üst oluþu da çok yakýn bir tarihte yaþandý. Sadece 45 yýl önce... Ankara da herkes babam gibi memurdu ve herkes tarif gereði eþitti metre uzunluðundaki sokaðýmýzda sadece 2 adet özel araba vardý. Akþam radyo dinlenir, Arkasý Yarýn katiyen kaçýrýlmazdý. Adnan Menderes in Baþbakan olduðunu, sonra da bir darbe ile alaþaðý edildiðini bana o radyo öðretmiþti. Hafta sonlarý maçlarý yine o radyodan Kemal Deniz anlatýrdý ve ben Fenerbahçe nin Ankara 19 Mayýs Stadý nda maç yapmaya geleceði haftalarý iple çekerdim. Ýstanbul dan 2 takým gelir, 2 Ankara takýmý ile Cumartesi-Pazar 2 maç yaparlardý. Deðil maça gitmek, stadýn etrafýnda dolanmak bile inanýlmaz keyif verirdi. Maçlarýn tekrarý Karanlýk Bahçe de ter içinde koþarak yaþanýrdý. Profesyonel futbolcularý bilmem ama fazla terleyen bizlere analarýmýz dayak atarlardý. Maç yoksa; Ankara, Ulus ve Büyük Sinemalarda film seyretmek, Kamil Usta da kebap yemek hafta sonlarý baþarýlý öðrencilerin hediyesi idi. Yeni ayakkabý alýnýnca o gece yatakta gýcýr gýcýr ayakkabýlarýn çiftine birden sarýlarak uyunurdu... *** Ankara, Ankara Koleji, arkadaþlarým ve öðretmenlerim hepsi çok güzeldiler. 50 yýl sonra hâlâ çok güzeller. 50 yýl zaten dün kadar yakýndýr. MAYIS2008 kolejliler

8 portre 8 Varan Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Renan Pekuysal Özen 77 Ýlklerin þirketi Varan 1946 yýlýnda Kadýköy-Pendik arasýnda taþýmacýlýk yaparak sektöre giren Varan Turizm bugün karayolu taþýmacýlýðýnda Türkiye nin önder þirketi konumunda. Varan Turizm de Yönetim Kurulu Üyeliði görevinde bulunan mezunlarýmýzdan Renan Pekuysal Özen 77 ile Varan Turizm in tarihi ve gelecek hedefleri üzerine görüþtük. Bize özgeçmiþiniz hakkýnda bilgi verir misiniz? 1959 doðumluyum. Ýlk, orta ve lise tahsilimi TED Ankara Koleji nde yaptým yýlýnda mezun oldum. O günün ülke þartlarýndan dolayý üniversite tahsilimi yurtdýþýnda yaptým. Ýþletme mezunuyum. Üniversiteyi iki sene Strasburg ta, iki sene Heidelberg te okudum. Tahsil hayatýmý tamamladýktan sonra Türkiye ye döndüm. Evlendim, 2 çocuk sahibi oldum. Öncelikle çocuklarýmý yetiþtirmek istediðim için uzun bir süre çalýþmadým yýlýnda Varan Turizm in kurucularýndan olan babam Erol Pekuysal ýn vefatýndan sonra, onun býraktýðý yoldan devam etmek için çalýþma hayatýna baþladým yýlýndan bu yana Varan Turizm Yönetim Kurulu nda bulunmaktayým. Siz Varan Þirketler Grubu nda Yönetim Kurulu Üyeliði görevinde bulunuyorsunuz. Ýþinizin detaylarý ve incelikleri hakkýnda neler söyleyebilirsiniz? Kalite ve güven 60 yýldýr Varan markasýyla birlikte anýldý. Varan kaliteli ve güvenli hizmetini yenilikçi anlayýþla her zaman bütünleþtirmiþtir. Bu sektörde her zaman ilklere imza atarak öncü firma olma özelliðini hep korudu. Bizim faaliyet alanýmýz hizmet sektörü, insan iliþkileri çok önemli, bu yüzden bütün departmanlardaki personelimiz periyodik eðitimden geçer. Hizmet verdiðimiz müþteri profili, eðitimli, yenilikleri takip eden ve sorgulayan bir kesim. Bundan sonraki hizmet anlayýþýmýz da asla kaliteden taviz vermeden kendimizi sürekli yenileyerek yolumuza devam etmektir. Varan Turizm sektörde önde gelen, isim yapmýþ þirketlerin baþýnda geliyor. Þirketinizin tarihçesi, geliþimi ile ilgili olarak bizleri bilgilendirir misiniz? Varan Turizm 1946 yýlýnda 3 kardeþ tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur. Ýlk otobüs seferleri Kadýköy-Pendik arasýnda yapýlmýþtýr yýlýnda Ýstanbul-Ankara seferleri baþlatýlmýþ ve zaman içinde seferler ve güzergahlar artmýþtýr. Varan bugün yurtiçi ve yurtdýþý hizmetlerine devam etmektedir. Turizm sektörü birçok ilki de Varan ile birlikte yaþadý. Bize biraz bu ilklerin neler olduðundan bahseder misiniz? Varan 1960 yýlýnda Ýstanbul-Ankara seferleri ile birlikte yolcularý evlerinden alarak, ilk þehir içi servis hizmetini vermeyi baþlattý. Avrupa karoseri yatar koltuklu panoramik otobüsleri ilk kez Türkiye ye getirdi. Yine Türkiye nin ilk baðýmsýz otobüs terminali ve baðýmsýz konaklama tesisini hizmete açtý yýlýnda Avrupa nýn en iyi otobüsü seçilen SETRA larý, 1984 de ilk kez Türkiye ye getiren Varan ýn, bugün 300 ün üzerinde otobüsü bulunuyor. Karayolu seyahatinde çift katlý otobüs servisi ilk kez Varan tarafýndan gerçekleþtirildi yýlýnda telefonla bilet satýþý, 1998 de dünyada ilk kez internetten bilet satýþý, yine 1998 de dünyada karayolu taþýmacýlýðýna ilk kez verilen kolejliler MAYIS2008

9 portre 9 ISO 9001 Kalite Belgesi nin alýnmasý Varan ýn ilklerinden bazýlarý. Varan 2000 yýlýnda ilk kez her koltuðun önünde video ve TV monitörleri ile çok kanallý stereo müzik tesisatýyla donatýlmýþ multimedia otobüsleri getirdi. Ayrýca 2004 yýlýndan bu yana DeLuxe seferlerinde kablosuz internet eriþimi bulunuyor. Diðer seferlerde de yaygýnlaþtýrmaya çalýþýyoruz. Varan ýn sadece Türkiye de deðil, dünya genelinde gerçekleþtirdiði bir diðer ilk, Varan Bistro otobüsler. 51 yolcu kapasiteli bu otobüslerde lüks bir Fransýz restoraný þeklinde dizayn edilmiþ 16 kiþilik bir bistro katý bulunuyor. Varan Turizm in yeni açýlýmlar içinde olduðunu basýndan öðreniyoruz. Ankara da bir otel planýnýzýn olduðunu biliyoruz. Bu ve diðer planlarýnýzý ve gelecek hedeflerinizi öðrenebilir miyiz? Varan ýn Söðütözü nde 2010 yýlýnda iþletmeye açýlmasý planlanan Mövenpick ile iþbirliði içinde olduðu bir otel projesinin startý verildi. Bundan baþka Varan markasý adý altýnda 76 çeþit gýda ürünü satýþa sunuldu, zaman içinde satýþlarýn yaygýnlaþmasý hedeflerimiz arasýnda. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi nde açýlan Varan Turkuaz adlý restoranýn marka haline getirilmesi ve bir restoran zinciri oluþturulmasýna yönelik çalýþmalar yapýyoruz. Siz Türkiye nin önde gelen þirketlerinden birinde yöneticilik yapýyorsunuz. Mesleðinizi yaparken bayan olmanýzýn bir sorun olarak karþýnýza çýktýðý durumlar yaþadýnýz mý? Varan güçlü bir tarihi geçmiþe sahip, tam bir kurum mantýðýyla çalýþan bir firma. Bayan sayýsýnýn az olduðu bir sektör olmasýna raðmen kurum mantýðýnýn her zaman ön planda olmasýndan dolayý hiçbir zaman herhangi bir zorlukla karþýlaþmadým diyebilirim. Mezun olacak gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Ýþ ararken veya bir iþ görüþmesinde dikkat etmeleri gereken noktalar neler olabilir? Sizin eleman alýrken aradýðýnýz genel özellikler nelerdir? Gençlere tavsiyem, tek bir konuda uzmanlaþmamalarý olacak. Kendilerini birden çok konuda geliþtirsinler. Her zaman öðrenmeye açýk olsunlar. Mutlaka yabancý dile önem versinler. Yabancý dil, artýk her sektörde tercih sebebi. Varan Turizm olarak biz eleman alýrken deneyim sahibi olmalarýna çok önem veriyoruz. Seçeceðimiz kiþinin sektörde tecrübe kazanmýþ olmasý gerekiyor. Siz TED Ankara Koleji mezunusunuz. Kolej mezunu olmanýzýn iþ ve özel hayatýnýzda etkileri neler oldu? Kolej mezunlarýnýn her alanda iyi yerlerde olduðunu görmek çok gurur verici. Kolejli olmamým bana kazandýrdýðý en önemli þey saðlam dostluklar ve arkadaþlýklar. Lise arkadaþlarýmýn yeri benim için çok özel, onlarla her fýrsatta birlikte olmaya çalýþýyorum. Okulun bize aþýlamýþ olduðu kolej kültürü her ortamda kendini hissettiriyor. Aldýðýmýz eðitimin gücünü ve bunun saðladýðý avantajlarý her alanda görüyorum. MAYIS2008 kolejliler

10 kariyer 10 Erkunt Tarým Makinalarý Genel Müdürü Zeynep Erkunt Armaðan 78 Yurtdýþýna satýlan ilk Türk tasarýmý traktör olan ArmaTrac ýn üreticisi Erkunt Tarým Makinalarý Genel Müdürü Zeynep Erkunt Armaðan 78, Türkiye nin ilk defa Erkunt la kendi traktör markasýný yarattýðýný belirtiyor. Bunun çok gurur verici olduðunu kaydeden Zeynep Haným ile dergimiz için bir söyleþi gerçekleþtirdik. Hedefimiz traktör sektöründe aranan bir isim olmak Erkunt Traktör, yýllar önce traktör parçalarý üreterek girdiði sektörde þimdi kendi markasýyla traktör üretimi yapýyor. Firmanýzýn kuruluþ ve geliþim aþamalarý hakkýnda bilgi alabilir miyiz? Erkunt 55 yýl önce Türkiye nin ilk döküm fabrikasý olarak Türk Sanayii ne girdiðinde, o günün kurucularý dahi bir gün böyle bir geliþmenin olabileceðini tahmin edemezlerdi. Erkunt, Türkiye de bir ilki baþardý. Tabii ki bugüne kadar Türkiye de traktör üretiliyordu, 55 yýl önce çiftçi Türkiye de üretilen traktörle tanýþtý. Ama Türkiye ilk defa Erkunt la kendi traktör markasýný yarattý. Sadece Türkiye için de yaratmadý. Yurt dýþýna satýlan ilk Türk traktörü olmanýn gururu ne kadar büyük bir bilseniz. Kuruluþumuz resmi olarak 2003 yýlýndadýr. Ama hikayenin baþlangýcý daha eskilere gidiyor. Hikaye 2000 yýlýnda, 3 lü bir takýmla baþlýyor. Mümin Erkunt, Tuna Armaðan ve Zeynep Erkunt Armaðan. Mümin Bey, soyadýmdan da anlaþýldýðý gibi, babam. Nihai ürün üretme hayalleri uzun yýllardan beri var. Ama artýk gerçekleþtiremeyecek kadar yorulmuþ. Tuna Armaðan ise kocam. Yýllardan beri Döküm Fabrikalarý nýn Genel Müdürlüðü nü yapmakta ve çok ciddi bir vizyoner. E bana da misyoner olmak düþüyor, ekibin daðýlýmýndan anlaþýldýðý gibi. Tuna; nasýl bir traktör, hangi teknik özelliklerde olmalý, hangi segmentten baþlamalý, hangi segmentte hiç olmamalý gibi can damarý iþleri üstleniyor, ben de þirketin kuruluþu, organizasyonu, ürünlerin adýnýn verilmesi, finansal alt yapýnýn oluþturulmasý gibi detaylarla uðraþýyorum. Ön hazýrlýk çalýþmalarý ve ortaya bir prototip traktörün çýkmasý 2003 yýlýný buluyor ve þirketi kuruyoruz yýlýnda da gerekli üretim ve satýþ izinlerini alýp üretime baþlýyoruz. Ýþte böylece bir hayal, adým adým gerçeðe dönüyor. Sonra da takip eden 3,5 yýl içinde büyüyen, geliþen ve serpilen Erkunt Traktör, bulunduðu illerde piyasanýn üçüncülüðüne kadar çýkýyor. Bu traktörün tasarýmýnda Türk çiftçisinin hangi ihtiyaçlarýný göz önüne aldýnýz? Türk çiftçisinden önce, Türkiye nin her coðrafi bölgesi iklim, toprak özellikleri ve ürün özellikleri açýsýndan çok detaylý incelemeye alýndý. Ar-Ge grubumuz önce topraklarýmýzda en üstün performansý verecek traktörü yaratmak için çalýþtýlar. Çiftçinin ihtiyacý ile ilgili araþtýrmalar bunu takip etti. Traktörü tasarlarken ulaþýp fikirlerini sorduðumuz, sýkýntýlarýný ya da iyileþtirme taleplerini dinlediðimiz çiftçi sayýmýz civarýndadýr. Ýletiþim bilgileri bugün dahi bilgi bankamýzda saklanmaktadýr. Yaptýðýmýz her yenilikten, çýkardýðýmýz her üründen kendilerini haberdar ederiz. Enteresan bir bað kuruldu aramýzda. Onun içindir ki, mevcut traktörleri ile yapmakta zorlandýklarý her iþ için kendileri öneriler geliþtirmekte, bize bildirmekte ya da ihtiyaçlarýný anlatmak, tabir yerinde ise yerinde göstermek üzere bizi köylerine, tarlalarýna davet etmektedirler. Yurtdýþýnda hangi ülkelere traktör ve traktör parçalarý ihraç ediyorsunuz? Traktör parçasý dediðiniz zaman, tabii ki bu fabrikayý da ama çoðunlukla döküm ve makine fabrikalarýmýzý ilgilendiren bir soru sormuþ oluyorsunuz. Döküm fabrikamýzdan parça ih- kolejliler MAYIS2008

11 kariyer 11 racatýmýz üretimimizin %82 si civarýnda olup, büyük oranda Almanya, Ýngiltere, Ýtalya, Avusturya ve Finlandiya ya yapýlýyor iken, traktör fabrikamýzdan komponent ihracatýmýz; Avusturya ya, traktör ihracatýmýz ise; Bulgaristan, Romanya, Sudan ve Tanzanya ya yapýlmaktadýr. Türkiye bir tarým ülkesi ve siz de tarým makinalarý parçalarý ve traktör üretimi yapýyorsunuz. Türkiye genelinde çiftçilerle ihtiyaçlarýný belirlemeye yönelik araþtýrmalar yapýyor musunuz? Biz hem çok ciddi çalýþmalar ve incelemeler yapýyoruz hem de çiftçilerimizden gelen talepleri deðerlendiriyoruz. Zýraat fakülteleri ile çalýþýyoruz, oradaki kýymetli hocalarýmýzdan fikirler alýyoruz. Yani, iyileþmek ve geliþmek adýna, çiftçinin ihtiyacýný karþýlamak adýna hiç durmadan çalýþýyoruz. Küresel ýsýnma ülkemizde de etkilerini zaman zaman gösteriyor. Bu durum Türk çiftçisini dolayýsýyla sizi ne oranda etkiledi? Geçen sene hem tarým sektörü hem de traktör sektörü olarak çok sýkýntý yaþadýk. Ancak bu sýkýntýyý ya da açýkça telaffuz etmek gerekirse, kuraklýðý, %100 küresel ýsýnmaya baðlamak kanýmca doðru olmaz. Yýllara göre, meteoroloji istatistiklerini incelediðimizde, dönem dönem yaðýþýn neredeyse onda bire düþtüðü yýllar yaþanmakta. Yalnýz Türkiye de de deðil, bu istatistikler dünyanýn tamamý için deðiþkenlik gösterse de mevcut. Geçen sene hem Türkiye hem Balkanlar hem Avrupa ülkeleri, kar ve yaðmur yaðýþý eksikliðinden çok kötü etkilendik. Trakyalý çiftçinin ayçiçeðini tarlada býraktýðý, üzücü bir seneydi Bizim satýþlarýmýz da bu krize baðlý olarak çok düþtü tabii ki. Bu kýþý, geçen kýþa oranla daha yaðýþlý geçirdik, ürün mutlaka geçen yýla göre daha iyi olacak. Dolayýsý ile bizim satýþlarýmýz üzerindeki etkisi de pozitif olacak. Ama acaba yaðýþ, þehirlerdeki barajlarý doldurmaya yetti mi? Çok þüphem var. Gerek çiftçi gerek þehirde yaþayan bizler, hepimiz su tasarrufu konusunu dikkate almazsak, korkarým çocuklarýmýza kötü bir miras býrakmýþ olacaðýz. Zeynep Erkunt Armaðan yýlýnda Ankara da doðan Armaðan, ilk, orta ve lise eðitiminin tamamýný TED Ankara Koleji nde tamamladý yýlýnda mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü ne girdi. Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra Erkunt Tarým Makinalarý nda çalýþma hayatýna atýldý. 26 yýldýr aralýksýz çalýþan Zeynep Erkunt Armaðan, evli ve 2 çocuk annesi. Erkunt Traktör Sanayii olarak gelecek için plan ve hedeflerinizi öðrenebilir miyiz? Plan ve hedeflerimi, orta vade ve uzun vade olarak deðerlendiririm. Çünkü hiçbir ciddi ve büyük hedefe kýsa vadede ulaþýlamayacaðýný bilirim. Kuruluþta koyduðumuz 3 önemli orta vade hedefimizin hepsini gerçekleþtirdik. Bu kadar yeni ve genç bir þirket olmamýza raðmen, 2 yýl içinde TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TSE EN ISO Çevre Yönetim Sistemi, TS (OHSAS) Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi gibi tüm önemli kalite belgelerini aldýk. Traktörlerimizi Avrupa da satabilmek için gerekli olan Avrupa Birliði Homologasyon Belgesi ni tüm traktörlerimiz için aldýk. Ýlk 3 senede ulaþmayý hedeflediðimiz Türkiye çapýnda 50 adet yetkili satýcý hedefimize ulaþtýk. Þimdi yine bizim gibi bir fabrika için çok önemli olan ISO Bilgi Güvenliði Yönetim Sistemi sertifikasýný almak üzere çalýþmalarýmýzý yapýyoruz. 55 yýlýn profesyonel yönetim anlayýþý ile kurulduðumuzu düþününce, bu belgeyi de alýp Türkiye deki sayýlý belge sahibi firmalarýn arasýnda yer alacaðýmýza yürekten inanýyorum. Yine geçen yýl konmuþ baþka bir orta vadeli hedefimiz de, 2009 yýlýna 80 yetkili satýcý ile baþlamak. Þu anda gelen talepleri deðerlendirmeye yetiþmekte güçlük çektiðimize bakýlýrsa, bu hedefimize de ulaþacaðýmýzý düþünüyorum. Gelelim uzun vadeli hedeflerimize. Pek tabii ki, Erkunt ve ArmaTrac adýný Türkiye ve Dünya pazarlarýnýn kalýcý bir oyuncusu yapmak ve traktör sektöründe aranan bir isim olmak. Zeynep Haným TED Ankara Koleji mezunu olarak, Kolej in sizin için neler ifade ettiðinden bahsedebilir misiniz? O yýllarýnýza dair anýlarýnýzdan örnekler verir misiniz? Herþeyden önce þunu belirtmem lazým. TED Ankara Koleji nde eðitim görmüþ olmaktan gurur duyuyorum. TED Ankara Koleji bir ekol. Onun bir parçasý olmak da çok ayrýcalýklý bir duygu. Bugün piyasada baþarýlý olmuþ giriþimcilerin, yöneticilerin, sanatçýlarýn, doktor, avukat, mimar ve diðer serbest meslek sahibi kiþilerin Kolej mezunu olduðunu anladýðýmda, hâlâ o Kolejli ruhu ile kendimi onlara daha yakýn hissettiðimi, baþarýlarýndan okuluma pay çýkardýðýmý görüyorum. Ýþlerimin ve aile hayatýmýn yoðunluðundan dolayý çok fazla lokalimize gidemiyorum ama fiziken nerede olduðumun deðil, ruhen kendimi nerede hissettiðimin önemli olduðunu düþünüyorum. Bu sene mezuniyetimin 30. yýlýný kutlayacaðým. Geçen sene de eþimin mezuniyetinin yýldönümü idi. Kolej Marþý ný söylerken, ortaokulun bahçesinde Atatürk büstünün önünde, rahmetli müdürümüz Nejat Ýlhan Leblebicioðlu nun yönetiminde marþýmýzý söylediðimiz günler geldi gözümün önüne. Sigara dumaný mý çoktu, ben mi çok duygulandým bilemedim ama yanýmdaki arkadaþým gözlerin sulandý, aðlýyor musun? deyince anladým ki, ben bu okulu, üzerinden 30 yýl geçmiþ de olsa, hala çok seviyorum. MAYIS2008 kolejliler

12 aktüalite 12 Uluslararasý Genç Tasarým Giriþimcisi Yarýþmasý British Council ve Ýstanbul Modern iþbirliði ile düzenlenen Uluslararasý Genç Tasarým Giriþimcisi Yarýþmasý na baþvurular baþladý. British Council tarafýndan bu yýl 10 ülkede belirlenecek Genç Yaratýcý Giriþimciler, Eylül ayýnda Ýngiltere de Yýlýn Uluslararasý Genç Tasarým Giriþimcisi olmak için yarýþacak. Türkiye de tasarým giriþimciliði alanýnda yapýlacak olan bu yýlki yarýþma, yaþ arasýnda, en az 3 yýldýr tasarým alanýnda çalýþan, iyi derecede Ýngilizce bilen ve yaratýcý fikirlerine güvenen herkese açýk. Yarýþmanýn kategorileri arasýnda mimarlýk, grafik tasarým, ürün tasarýmý ve tasarým tanýtýmý bulunuyor. Türkiye birincisinin seçkin bir seçici kurul tarafýndan belirleneceði Uluslararasý Genç Tasarým Giriþimcisi yarýþmasýnda, ikinci ve üçüncü para ödülü alýrken, finalist ise eylül ayýnda, Ýngiltere de seçici kurulun karþýsýna çýkacak ve yaklaþýk 45 dakikalýk bir süre içinde yenilikçi fikrini tanýtarak, Yýlýn Uluslararasý Genç Tasarým Giriþimcisi olmak için yarýþacak. Yarýþmaya son baþvuru tarihi 20 Haziran Aspendos Uluslararasý Opera ve Bale Festivali 7 Haziran - 3 Temmuz 2008 Her yýl Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüðü organizasyonuyla Haziran- Temmuz aylarýnda, olaðanüstü akustiðe sahip 2000 yýllýk Antik Aspendos Tiyatrosu nda gerçekleþtirilen Aspendos Uluslararasý Opera ve Bale Festivali nin bu yýl 15. si düzenleniyor. Festival bu yýl 7 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacak. Dünyaca tanýnmýþ pek çok topluluðun sahne almak istediði bu festival, ülkemizin kültür, sanat ve tarihi güzellikleri ile turizm sektörü potansiyelini dünyaya tanýtýyor. Aspendos Uluslararasý Opera ve Bale Festivali, ayný zamanda dünyanýn ilk ve tek Kalite Yönetim Belgesi ne sahip festivalidir. Fesivalin bu yýlki programýnda Devlet Opera ve Balesi Nabucco, Kuðu Gölü ve Saraydan Kýz Kaçýrma gibi eserleri sahneleyecek. Ýzleyicilerinin yüzde 70 ini yabancý turistlerin oluþturduðu festival, her yýl artmakta olan izleyici sayýsý ile dünyanýn ünlü festivalleri arasýndaki haklý yerini almýþtýr. Türkiye de Ýlk Çevre Günü Kutlamasý 25 Mayýs 1933 Türkiye de ilk Çevre Günü kutlamasý 25 Mayýs 1933 yýlýnda Atatürk önderliðinde Ankara da yapýlmýþtýr. Atatürk þu an Atatürk Orman Çiftliði olan araziyi ilk gördüðünde bataklýk, sivrisinek salgýný, hayvan leþlerinin olduðu kötü bir yerdir. Atatürk, dönemin Ziraat Mühendisi Tahsin Coþkan ý çaðýrarak, Buraya bütün masrafý cebimden olmak üzere bir orman çiftliði yapmak istiyorum der. Coþkan, Paþam buranýn ýslahý ya sizin paranýzý tüketir ya da zamanýnýzý, neden bu kadar mümbit topraklar varken gelip de burayý tercih ettiniz? dediðinde Ata nýn cevabý Ben en zor olaný yapayým da siz arkamdan kolaylarý nasýl olsa yaparsýnýz olacaktýr. Hatta ziraatçilerin Burada hiç birþey yetiþmez diye yazarak altýný imzaladýklarý kaðýdýn altýna aynen þunlarý yazar; Burasý vatan topraðýdýr, kaderine terk edemeyiz. Dediði gibi de olur, Atatürk zor olaný yapar ve bu kurak topraðý akasya, çam ve köknarlarla bir ormana dönüþtürür. Atatürk, 25 Mayýs 1933 günü de, Ýlk Çevre Kutlamasý ný yapar. O gün bütün Ankara halkýný bedava trenlerle buraya getirtir. Çiftlikte boy vermiþ aðaçlar altýnda insanlar dinlenir, çocuklar yapýlan havuzda yüzerler. Herkes çok mutludur ama en mutlusu Mustafa Kemal Atatürk tür. 5 Haziran Dünya Çevre Günü 1972 yýlýnda Ýsveç in Stockholm kentinde yapýlan Birleþmiþ Milletler Çevre Konferansý nda alýnan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiþtir. Haziran ayýnýn ikinci haftasý ile baþlayan hafta ise, Çevre Koruma Haftasý olarak kutlanmaktadýr. Ülkemizde bu amaçla 1978 yýlýnda Türkiye Çevre Sorunlarý Vakfý, daha sonra Çevre Müsteþarlýðý kurulmuþtur. Baþbakanlýða baðlý Çevre Müsteþarlýðý da, 5-11 Haziran tarihleri arasýný Çevre Koruma Haftasý olarak kabul etmiþtir. kolejliler MAYIS2008

13 aktüalite 13 Umutlarýn yeniden yeþerdiði tarih 19 Mayýs Mayýs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti nin tarihindeki dönüm noktalarýndan biridir. Bu gün, bütün umutlarýn tükenmeye baþladýðý bir dönemde baþlatýlan Kurtuluþ Savaþý Mücadelesi nin ilk adýmýnýn atýldýðý tarihtir. Atatürk ün Samsun a ayak bastýðý tarih olan 19 Mayýs, Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý olarak kutlanmaktadýr. 1.Dünya Savaþý sonunda ülkemizin savaþý kazanan devletler tarafýndan iþgal edilmeye baþlamasýyla ulusal bir kurtuluþ mücadelesi baþlamýþtýr. Ülkenin içinde bulunduðu bu iþgalden kurtulmak için Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayýs 1919 da Bandýrma Vapuru ile Ýstanbul dan Samsun a hareket etmiþ ve 19 Mayýs 1919 da Samsun a varmýþtýr. Burada Kurtuluþ Savaþý ný baþlatan Büyük Önder, ulusal kurtuluþ mücadelemizin fitilini ateþlemiþtir. Sonsuz bir azimle yürütülen ve üç yýl süren savaþlar sonunda iþgal kuvvetlerinden temizlenen vatan topraklarýnda 29 Ekim 1923 te Cumhuriyet ilan edilmiþtir. 19 Mayýs 1919 tarihinde, milletimizin tüm onur ve kahramanlýðýyla Mustafa Kemal Atatürk ün rehberliðinde tarih sahnesinde bir dönüm noktasý yaratýlmýþtýr. 11. Uluslararasý Uçan Süpürge Kadýn Filmleri Festivali Kendin ol, düþlerini yarat Kültür Bakanlýðý ve Baþbakanlýk Tanýtma Fonu nun katkýlarýyla düzenlenen 11. Uluslararasý Uçan Süpürge Kadýn Filmleri Festivali, bu yýl 8-15 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ankara da gerçekleþtirildi. 8 Mayýs akþamý Devlet Opera ve Balesi nde yapýlan tören ile baþlayan Festival in açýlýþ gecesinde Uçan Süpürge Onur Ödülü ve Bilge Olgaç Baþarý Ödülü sahiplerine sunuldu. Bu yýl Kendin Ol, Düþlerini Yarat sloganýyla yola çýkan festivalin ana amacýný, sinemada kadýn emeðini görünür kýlmak, kadýn sözünü sinemanýn diliyle de bütünleþtirip yaygýnlaþtýrmak oluþturuyor. Festivalde, Türkiyeli kadýn belgeselcilerin bir çok festivalden övgü ve ödüllerle dönmüþ 9 yeni belgesel filmi ve Festivalin ilgiyle izlenen bölümlerinden biri olan Kýsa Olmazsa Olmaz bölümünde 19 kýsa film gösterime sunuldu. Festival kapsamýnda gerçekleþtirilen en önemli faaliyetlerden biri ise, sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden Chantal Akerman ýn Ankaralý sinemaseverlerle buluþmasý oldu. Sinema tarihinde kendine ayrýksý bir yer edinen Akerman ýn üç filmi Türkiye de ilk kez seyirciyle buluþtu. 36. Uluslararasý Ýstanbul Müzik Festivali Ýstanbul un tarihi mekanlarýnda müzik ziyafeti Bulgar Kilisesi Uluslararasý Ýstanbul Müzik Festivali, 36. yýlýnda Borusan Holding sponsorluðunda yerli ve yabancý pek çok sanatçý ve sanatseveri özel bir programla, 6-30 Haziran tarihleri arasýnda Ýstanbul un tarihi mekânlarýnda aðýrlamaya hazýrlanýyor. Haziran ayý boyunca klasik müzik dünyasýnýn en seçkin yýldýzlarý, ödüllü genç solistler, yerli ve yabancý birçok orkestra Ýstanbullu müzikseverlerle buluþacak. Festival, bu yýl klasik müziði yine tarihi mekânlara taþýyor. Aya Ýrini Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Topkapý Sarayý, Bulgar Kilisesi, sanatçý ve müzikseverlere ev sahipliði yapmaya hazýrlanýyor. Bu yýl Festivalin yeni mekânlarý arasýnda geçtiðimiz yýl Ýstanbul a kazandýrýlan Süreyya Operasý da var... Festival in bu yýlki ilklerinden biri de, Festival konserleriyle paralel olarak gerçekleþtirilecek eðitim ve sosyal projeler kapsamýnda, konser öncesi sanatçýlarla yapýlan söyleþiler, genç bestecilere yönelik atölye çalýþmalarý ile festivalde yer alan gruplarýn okullara yapacaklarý ziyaretler de olacak. MAYIS2008 kolejliler

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı