PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER"

Transkript

1 Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No: Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) F: +90 (212) PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Müflteri Dan flma Hatt

2 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U PVC Pencere ve Kap sistemlerini oluflturan; profil, EPDM conta, TPE conta, destek sac, ispanyolet, pencere ve kap kollar, ba lant takozu ve metal aksesuarlar n tamam n kendi tesislerinde entegre olarak üreten ve tek nakliye ile bayilerine ulaflt ran FIRAT, maliyetlerinizde büyük avantajlar sa l yor.

3 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Ç NDEK LER Girifl 02 Fudel 06 Hammadde 07 Kalite Anlay fl m z 08 Kalite Belgelerimiz 10 Kurumsal E itim 12 Çevre Dostu FIRAT 13 Entegre Üretim 14 Profiller 16 EPDM Contalar 18 TPE Contalar 19 Destek Sacları 20 Aksesuarlar 22 Lamine Pencereler 24 Pencere ve Kapı Sistemleri 26 S 70 Serisi PVC Pencere 26 S 75 Serisi PVC Pencere 28 S 75 POWER Serisi PVC Pencere 30 S 80 Serisi PVC Pencere 32 Yard mc Profiller 34 Detay Profiller 36 Sürme Serisi 38 Panjur Sistemleri 40 Kepenk Sistemleri 42 Alternatif Sistemler 43 Çek Aç Sürme Sistemler 44 Katlan r Pencere ve Kap Sistemleri 45 Pivot Pencereler 46 Giyotin Pencereler 47 FIRAT hracat Haritas 48

4 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U FIRAT FIRAT, 1972 y l nda plastik inflaat malzemeleri alan nda üretim yapmak üzere kurulmufltur. Her zaman kaliteli üretim ve kaliteli ürün çeflitlili i ilkesiyle yola ç kan FIRAT, Türkiye de kısa sürede yapt ciddi at l mlar sonucunda sektörün lider kuruluflu ve "sektörün ihracat lideri" olmay baflarm flt r. FIRAT, plastik esasl ürünleriyle inflaat, tar m, otomotiv, medikal, beyaz eflya gibi çeflitli sektörlere yönelik üretim yapmaktad r. Bu sektörlere yönelik üretimlerini, stanbul-büyükçekmece ve Ankara-Sincan'daki modern fabrikalar nda gerçeklefltiren FIRAT, Avrupa'n n en büyük 3 plastik üretim kompleksinden birine sahiptir. stanbul Sanayi Odas n n 2011 y l verilerine göre FIRAT, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluflu aras nda 57. s rada yer almaktad r. FIRAT, ayn listenin özel sektör s ralamas nda ise 51. dir. T.C. Maliye Bakanl Gelir daresi Baflkanl 2011 y l Kurumlar Vergisi s ralamas na göre FIRAT, Türkiye'nin en çok vergi veren 72. kurulufludur. Türkiye hracatç lar Meclisi, Türkiye'nin En Çok hracat Yapan Üreticileri 2011 listesinde 117. s rada yer alan FIRAT, sektörünün ise ihracat lideridir y l sonu itibariyle FIRAT bünyesinde çal flan personel say s 1700'dür. "En de erli unsur insand r" anlay fl na inanan FIRAT, personelinin gerek ifl deneyimlerini artt rmak, gerekse kurumsal bilgi birikimlerini arttırmak için düzenli olarak hizmet içi e itimler düzenlemektedir. 02

5 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Ürün Çeflitlili i ve Gruplar FIRAT, 4500'ü aflan ürün çeflidine sahiptir. Müflterilerimizin bu ürünlerden en yüksek fayday ve memnuniyeti elde edebilmesi için FIRAT ürünleri entegre (birbirini bütünleyen) sistemler fleklinde üretilirler. PVC Kap ve Pencere Profilleri, PVC Çat Oluklar, PVC Temiz Su Borular ve Ek Parçalar, PVC At k Su Borular ve Ek Parçalar, PVC Hortum Gruplar, Kauçuk ve PE Esasl Hortumlar, PPRC S hhi Tesisat Boru ve Ek Parçalar, PP Kompozit Boru ve Ek Parçaları, HDPE Boru ve Ek Parçaları, PP&PE Levhalar, LDPE Boru ve Ek Parçaları, EF Ek Parçalar, PE 80 Do algaz Borular, Drenaj Borular, Tünel Tipi Drenaj Borular, Çift Cidarl Kablo Muhafaza Borular, EPDM Conta Üretimi, TPE Conta Üretimi, Metal Enjeksiyon Üretimi (mentefle ve pencere ba lant elemanlar ), PEX Mobil Sistem ve Zeminden Is tma Borular, PEX Boru ve Metal Ek Parçaları, Pex Al Pex Borular, Ya murlama Borular ve Damla Sulama Borular gibi binlerce FIRAT ürünü Türkiye'nin ve dünyan n pek çok yerinde hizmet veriyor. FIRAT, dünya plastik sektöründe cam ve vida hariç, PVC Pencere ve Kap Sistemlerini oluflturan elemanlar n tamam n n üretimini yapan tek firmad r. PVC Pencere ve Kap n n birbirleri ile yüzde yüz uyumlu olabilmesi ayn çat alt nda üretilmesiyle mümkün olaca ndan; FIRAT, PVC Profil, EPDM Conta, TPE Conta, Destek Sac ve Metal Aksesuarlar n tamam n kendi tesislerinde entegre olarak üretmektedir. "K.K.T.C. çme Suyu Temini Projesi" kapsamında planlanan PE 100 boru hattı; metrelik uzunlu undaki deniz geçifl mesafesi ve 250 metre derinli e askıda sabitlenmesi ile dünyada bir ilk olma özelli i taflımaktadır. FIRAT taraf ndan ton hammadde kullan larak üretilen 1600 mm çapında, 500 metre yekpare uzunlu unda, PN 8 ve PN 6,4 bar basıncında toplam 160 adet PE 100 boru kullan lacakt r. Bu dev proje ile yılda 75 milyon metreküp su K.K.T.C.'ye ulaflt r lacak ve K.K.T.C. 50 yıllık su ihtiyacın karfl layan bir kayna a sahip olacaktır. "Bo az Geçifl Projesi" ile 1200 mm çapta, 110 mm et kal nl nda ve 16 bar bas nca dayan kl PE 100 boru üreterek bir dünya rekoru k ran ve stanbul'un Asya yakas ndan Avrupa yakas na m 3 /gün içme suyu tafl yan FIRAT, bir ilki daha gerçeklefltirerek, iki kıta arasında bir su köprüsü kurmufltur. 03

6 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U "Libya Deniz Suyu Ar tma Projesi" kapsam nda kullan lacak PE 100 borular, 1400 mm çapta, 55 mm et kal nl nda, 6,4 bar bas nca dayan kl d r. Denizden yüzdürülerek Libya'ya götürülen kesintisiz 500 metre boyunda 6 adet PE 100 boru ile FIRAT; bu co rafyada ilk kez yekpare hatlar için gereken kesintisiz boru üretimini gerçeklefltirmifltir. FIRAT, test edilebilen çal flma ömrü 100 y l bulan FKS kanalizasyon borular üretmektedir. HDPE (yüksek yo unluklu polietilen) hammaddesinden 3600 mm çapa kadar üretilebilen bu borular yer hareketlerine, kemirgenlere, bitki köklerine ve kimyasal at klara karfl dirençlidir. FKS borular, Alman firmas Krah teknolojisi ve lisans alt nda üretilmektedir. Yine FIRAT tesislerinde üretilen, bina d fl tesisatlarda ve zemin altlar nda kullan lan Çift Cidarl Tripleks Borular ayr ca baflta kanalizasyon hatlar nda olmak üzere, evsel ba lant lar, ya mur suyu drenaj hatlar, endüstriyel at k su tesisatlar, su tafl ma kanallar ve drenaj sistemlerinde kullan lmaktad r. Tripleks Borular yüksek ak fl performans, d fl yük direnci, uzun çal flma ömrü, tafl ma ve stoklama kolayl, ekonomik oluflu, kimyasal maddelere karfl dayan kl l, fiyat ve bak m kolayl, s zd rmazl ve firesiz çal flma imkân gibi büyük avantajlara sahiptir. Giderek artan büyük çapl ve yüksek çal flma bas nçl boru ihtiyac n karfl lamak üzere F rat 10 bar'a kadar çal flma bas nc na sahip yeni bir sistem olan FCS boru sistemlerini gelifltirdi. 800 mm mm aral ndaki tüm boru çaplar n n üretilebildi i FCS boru sistemleri hafiflik, elektrofüzyon kaynak birlefltirme, kolay ve h zl döflenebilme özellikleri sayesinde altyap ihtiyaçlar na önemli bir çözüm seçene i olmufltur. FIRAT, sektörünün en geliflmifl test ve analiz laboratuvarlar nda, hammadde analizleri; kaynak, sa anak ya fl ve rüzgâr direnci, darbe ve çentikli darbe direnci, bas nç, çekme ve kopma direnci, halka rijitli i (FKS ve Triplex borular n toprak yüküne karfl dayan m ) testlerini yapabilmektedir. Ürünlerimiz ancak, "Kalite Onay ald ktan sonra müflterilerimizin hizmetine sunulmaktad r. 04

7 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Tüm kalite kontrol testleri yap lan FIRAT ürünleri, "FIRAT Kalite Güvence Onay " ile piyasaya sunulmaktad r.firat; RAL, GOST, SKZ, BDS, SABS, EMI, DVGW, VDE, TSE gibi uluslararas kalite belgelerine, ayr ca ISO/IEC akreditasyon, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO ve ISO 9001 sistem belgelerinin tamam na sahip olan sektörünün tek firmas d r. F rat, çevre dostu bir üretici olarak ISO Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. FIRAT ürünleri 60' aflk n ülkedeki tüm müflterilerinin memnuniyetini sa lam fl ve hak etti i yeri alm flt r. Sürekli müflteri memnuniyetini sa lamak için tüm kaynaklar n kullanmak, geliflmek, büyümek ve ileri teknolojiyle kusursuzlu u ve mükemmeli i yakalamaya çal flmak FIRAT n hedefidir. Ürünlerimizin; güvenilir, sa lam, kolay ulafl labilir, kolay kullan labilir, ve sat fl sonras destek gibi nedenlerle tercih edilmesi, FIRAT n kusursuzluk ve mükemmellik hedefinin do al bir sonucudur. FIRAT Yönetim Binas 05

8 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Fudel Türkiyenin ilk ve tek akredite pencere laboratuvar PVC Pencere ve Kapı Sistemleri üretiminde Avrupa ikincisi olan Türkiye'de pencerelerin %80'ini PVC pencereler ve kapılar oluflturmaktadır. PVC profiller ile oluflturulan pencere ve kapı sistemlerinin performans ve fiziksel özeliklerinin belirlenmesi ve sonuçlarının ba ımsız, tarafsız ve güvenilir olarak test edilmesi sektörümüzde var olan önemli bir eksiklikti. Bu eksikli i gidermek amacıyla sektöründe hep ilklere imza atan FIRAT PLAST K KAUÇUK SAN. ve T C. A.fi., Türkiye'nin ilk ve tek TÜRKAK akreditasyonuna sahip %100 Türk sermayeli Pencere Laboratuarı FUDEL i kurarak sektörümüzün hizmetine sunmufltur. FUDEL sektördeki mevcut pencere ve aksesuar üreticilerinin tip testlerini yapabilmesinin yanı sıra, gözetim ve denetim yapan kurum ve kuruluflların da testlerini gerçeklefltirebilmektedir. Böylece numunelerin test için yurt dıflına gönderilmesine gerek kalmayacak, ülke kaynakları daha verimli kullanılacak, sektördeki gözetim ve denetim faaliyetleri daha dinamik hale gelecektir. PVC Pencereler; yüksek ısı yalıtımı sayesinde kendini amorti eden, yüksek oranda ses yalıtımı ile konforlu ortamlar sa layan önemli bir yapı elamanıdır. FUDEL, öncelikle pencerenin önemi, pencerenin mühendislik hesapları ve personel e itimleri gibi konularda sektöre hizmet vermeyi amaçlamıfltır. Pencere tasarımında yapılması gereken statik hesaplar ile elde edilen verilere göre kullanılması gereken profil serileri, yardımcı malzemeler, aksesuarlar ve cam seçimi konusunda ayrıca uygulamalı e itimler verilecektir. FUDEL Türkiye genelinde pencerenin önemini anlatmak, yanlıfl uygulamaları engellemek ve kullanıcıların bilinçli tercihler yapabilmesini sa lamak için çeflitli çalıflmalar ve seminerler düzenlemeyi planlamaktadır. FUDEL hizmet kapsam afla daki testlerden oluflmaktad r. Rüzgar Yüküne Dayan m Hava Geçirgenli i Su S zd rmazl k Güvenlik Tertibatlar n n Yük Tafl ma Kapasitesi Pencere, Kap ve Panjurlar n Is letim Hesaplar TS 4644 EN TS EN 1026 TS EN 1027 TS EN TS EN ISO

9 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Hammadde FIRAT ürünlerinde kullan lan tüm hammaddelere girifl kalite kontrol testleri uygulanmaktad r. Pvc kap ve pencere profillerinin üretiminde kurflun içermeyen hammaddeler de kullan labilmektedir. Modern üretim parkurumuz sayesinde pvc profil üretiminde kullan lan hammaddeler, hava ile hiçbir flekilde temas etmeden profile dönüfltürülmektedir. Pvc pencere ve kap profillerimiz; uluslararas ba ms z denetim kurulufllar taraf ndan her y l düzenli olarak denetlenmekte ve ürünlerimize çeflitli testler uygulanmaktad r. Pvc pencere ve kap profillerimiz, Almanya Kalite Birli i RAL taraf ndan onaylanm fl ve belgelendirilmifltir. Pvc pencere sistemlerinde s ve ses yal t m için en önemli elemanlardan biri olan contalar kendi bünyemizde; EPDM siyah conta ve TPE gri conta olarak üretmekteyiz. Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM ) ve Thermo Plastic Elostomer (TPE) hammaddelerinden üretilen contalar m z n, s zd rmazl k testlerinde elde edilen yüksek performans ve dayan m özellikleri nedeni ile uzun y llar sorunsuz olarak kullan lmas mümkündür. PVC Hammadde Tane rili i Da l m : Güç (%) Tane rili i (µm) 07

10 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Kalite Anlay fl m z FIRAT laboratuvarlar nda yap lan kalite kontrol süreci üç aflamadan oluflmaktad r. 1. Girifl Kalite Kontrolü 2. Proses Kalite Kontrolü 3. Ç k fl-final Kalite Kontrolü Girifl Kalite Kontrolü Tedarikçilerimizden gelen her türlü hammadde ve yard mc malzemelere FIRAT taraf ndan belirlenen kalite-üretim standartlar na göre Girifl Kalite Kontrol testleri uygulanmaktad r. Tedarikçilerimizden lotlar halinde gelen hammadde ve yard mc malzemelerin her lotundan kabul örneklemesi standard kapsam nda al nan numuneler Girifl Kalite Kontrol laboratuvarlar nda; Fiziksel Uygunluk, Kimyasal Uygunluk, Yo unluk, MFI, Nem, Y n Yo unlu u, Viskozite Say s, Tane rili i Da l m, K Say s ve Homojenlik testlerinden geçtikten sonra hammaddenin Üretime Uygundur onay almas zorunludur. Proses Kalite Kontrolü Üretime Uygundur onay alan hammadde ve yard mc malzemeler ile yap lan üretim sürecinde, üretim hatlar üzerinde üretim an nda ve üretimden hemen sonra al nan numuneler FIRAT laboratuvarlar nda ulusal (TSE) ve uluslararas (SKZ, EN, DIN vb.) standart kurumlar nca belirlenen Proses Kalite Kontrol testlerinden geçirilirler ve düzenli olarak kay t alt na al n rlar. Bafll ca Proses Kalite Kontrol testleri flunlard r. Kalite Testleri * So ukta Darbe Dayan m Testi Çentik Darbe Dayan m Testi Boyca De iflim Testi Yo unluk testi Vicat Testi Rüzgar Yüküne Karfl Dayan m Testi Su S zd rmazl k Testi Hava Geçirgenlik Testi Köfle Kaynak Testi Çentik Darbe Dayan m Testi So ukta Darbe Dayan m Testi Boyca De iflim Testi Vicat Testi 08

11 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Proses Kalite Kontrol aflamas nda, üretimle efl zamanl olarak ürün ölçüleri sürekli kontrol edilir ve kay t alt na al n r. Ürünlerimizin standartlarda belirtilen kontrol s kl ve say s na uygun olarak yap lan tüm testlerden geçerek Kalite Onay almas zorunludur. Ç k fl-final Kalite Kontrol Kalite onay alan ürünlerimizin, otomatik olarak yap lan ambalaj ve paketlemeden sonra, Ambalaj Uygunlu u, Paket Uygunlu u, Tan mlama ve Etiket Uygunlu u kontrollerinden geçerek Sevkiyata Uygundur onay almas zorunludur. Ayr ca FIRAT laboratuvarlar nda yap lan kalite kontrol testleri d fl nda tüm ürünlerimiz; TSE, SKZ, IFT vb. uluslararas test ve sertifikasyon kurulufllar n n temsilcileri taraf ndan, üretim hatlar m zdan y lda iki defa ve düzenli olarak al narak kalite uygunlu u testlerine tabii tutulmaktad r. Tüm bu testlerden geçerek gerekli kalite flartlar n karfl layan ürünlerimiz, müflterilerimizin kullan m na sunulmaktad r. *FIRAT, sektörünün en geliflmifl kalite, kontrol ve test laboratuvarlar na sahiptir. Ölçü Kontrolü Kol ve Mentefle Ömür Testi Hava, Su Geçirgenli i, Rüzgar Yüküne Dayan m Testi Renk Kontrolü 09

12 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Kalite Belgelerimiz F ratpen Kap ve Pencere Sistemleri nin kalitesi ulusal ve uluslararas standart kurulufllar nca onaylanm fl ve belgelendirilmifltir. TS 5358 EN TS 7510 RAL FIRATPEN RAL FIRAT B GOST GOST HYGIENE GOST FIRERAL RAL CONTA FIRATPEN IFT ROSENHEIM PUKAD ISO 9001 ISO IS IS

13 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R 11

14 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Kurumsal E itim "En de erli unsur insand r" anlay fl na inanan FIRAT, insana yat r m yapmaktad r. FIRAT çal flanlar na gerek ifl performanslar n, gerekse kurumsal bilgi birikimlerini art rmak amac yla kurum içerisinde düzenli aral klarla çeflitli e itimler vermekte, ayr ca yurtiçi ve yurtd fl nda gerekli görülen e itimlere, seminerlere ve kongrelere kat lma olana sa lamaktad r. FIRAT; hedeflenen sonuçlar aç k ve net bir flekilde çal flanlar na ileterek, çal flanlar n n ifllerini sevmelerini, verimli bir flekilde yürütmelerini ve kat l mc olmalar n sa layarak, her türlü ifl, e itim ve organizasyon olanaklar n çal flanlar n n hizmetine sunarak, birlikte ve bir bütün içinde hareket ederek, bir "ekip" olarak e itim konusunda da sektörünün öncüsü olmufltur. E itimlerinde, öncelikli olarak bilgiyi kullanarak ilerleme gerçe ini göz önünde bulunduran FIRAT; araflt rmac, problem çözücü, sonuç odakl çal flanlar ile bilgiyi ve teknolojiyi üretimde ve sat fl sonras hizmetlerinde kullanmay, düzenli olarak verilen personel ve bayii e itimleri ile sürekli müflteri memnuniyetini sa lamay ilke olarak benimsemifltir. FIRAT, ISO Standart haz rlama toplant s, Brüksel-Belçika. 12

15 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Çevre Dostu FIRAT Kuruluflundan itibaren Çevre Dostu Üretim Teknolojileri ni kullanarak üretim yapan FIRAT, çevre sa l na olan duyarl l n, 2002 y l nda kurdu u Çevre Yönetim Sistemi ile kan tlamakta ve bu alan bir "Yönetim Penceresi" olarak görmektedir y l nda SGS firmas ndan, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgesini alan FIRAT, bu flekilde çevre sa l na olan hassasiyetini ulusal ve uluslararas ortamda da onaylatm flt r. FIRAT, bünyesinde hayata geçirdi i çevre bilincini, yaln zca kendi s n rlar içerisinde tutmay p, bu bilinci bir çevre politikas haline getirerek komflular, tedarikçileri ve müflterileri ile de paylaflmaktad r. Özellikle kullan c lar na yönelik düzenledi i yurt içi ve yurt d fl seminerlerinde çevre sorunlar na yönelik yapt çal flmalar, çevre sa l na verilmesi gereken önemi, öncelikle ifl ortaklar ile paylaflmaktad r. FIRAT ürünlerinin %95'i geri dönüflümlü (tekrar ifllenebilen) maddelerden oluflmaktad r. At k olarak adland r lan ve tekrar ifllenemeyen ürünlerini ve evsel olmayan çöplerini ise, T.C. Çevre ve Orman Bakanl 'ndan lisansl Bertaraf Tesisleri ne göndermekte ve geri dönüflüm ifllemini o tesislerde gerçeklefltirmektedir. Çevre mühendislerimizce oluflturulan Çevre Grubu taraf ndan haz rlanan Çevre Yönetim Programlar ve Çevre Sa l n Korumaya Yönelik Projeler FIRAT bünyesinde hayata geçirilmektedir. Tüm ulusal ve uluslararas Çevre Mevzuat Direktiflerine ve Çevre Yönetmeliklerine uyaca n taahhüt eden FIRAT, tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirerek, yasal de erlendirme raporlar n da ilgili bakanl a beyan etmektedir y l Çevre Yönetimi-Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi ile Büyük Ölçekli Kurulufl Çevre Yönetimi Ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Jüri Özel Ödülü almaya hak kazan FIRAT, gerçeklefltirdi i ve gerçeklefltirece i yat r mlar n, her zaman sürdürülebilirlik perspektifinden planlamakta ve bu konuda gösterdi i duyarl l n n mutlulu unu yaflamaktad r. 1 3

16 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Entegre Üretim Kasa Profili Kanat Profili EPDM Kauçuk Conta spanyolet Kasa Destek Sac Çift Cam Ç ta Profili Zamak Pencere Menteflesi 14

17 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Bir pencereyi oluflturan elemanların tamamını entegre olarak dünyada yaln zca FIRAT üretiyor* nflaat plastikleri alan nda ihracat lideri FIRAT, dünyada PVC Pencere ve Kap Sistemlerini oluflturan parçalar n (Pvc pencere ve kap lar ortalama olarak 37 farkl parçadan oluflmaktad r.) tamam n üretebilen tek firmad r. PVC Pencere ve Kap bileflenlerinin birbirleri ile yüzde yüz uyumlu olabilmesi ayn çat alt nda üretilmesiyle mümkün olaca ndan; FIRAT, PVC profil, EPDM conta, TPE conta, destek sac, ispanyolet, pencere ve kap kollar, ba lant takozu ve metal aksesuarlar n tamam n kendi tesislerinde entegre olarak üretmektedir. FIRAT bu yat r mlar ile bayilerine nakliye ve girdi maliyetlerinde büyük avantajlar sa larken, müflterilerine de entegre olarak üretilmifl, sorunsuz pvc pencere ve kap sistemleri sunmaktad r. * Cam ve vida hariç. 15

18 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Profiller 16

19 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Her türlü projeye mükemmel bir flekilde uyum sa layan ana, yard mc, detay ve do al ahflap desenli laminasyon kaplama seçenekleriyle çevre dostu profil serilerimiz; estetik görünümleri ve ifllevsellikleri ile farkl mimari, dekoratif beklentilerinize uygun çözümler sunar. Ayr ca özel üretim bölümlerimizde 60cm -190cm çap aral nda dairesel ve farkl bükümler yap labilmektedir. Profillerimiz laboratuarlar m zda TSE, RAL, DIN standartlar n n öngördü ü flekilde düzenli olarak test edilmektedir. Hammadde, üretim, renk, ambalaj gibi tüm aflamalarda Kalite Kontrol Sistemi uygulanmaktad r. 17

20 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U EPDM Contalar Pvc pencere ve kap sistemlerinin ses ve s izolasyonunu sa l kl olarak yapabilmesi ve ifllevini yerine getirebilmesi, sistemde do ru conta kullan lmas ile mümkündür. EPDM Kauçuk Kullan yoruz FIRAT olarak, pvc kap ve pencere sitemlerimizde kulland m z contalar için, sentetik kauçuklar aras ndaki en do ru hammadde olan Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM)' i kullan yoruz. Çünkü; günefl-hava oksidasyonuna, ozon çatlamalar na karfl mukavemete, +130 C -40 C aras s cakl klarda shore sertlik aral na; afl r rüzgar bas nc nda sistemdeki s zd rmazl k için gereken kal c deformasyon de erlerine sahip olan tek conta EPDM kauçuk contad r. Kalite ve Süreklilik EPDM kauçuk contalar nda en önemli unsurlardan biri de kalite süreklili inin sa lanabilmesidir. De iflkenlik göstermeyen hammadde teminimizle, tam otomatik üretim besleme sistemlerimizle, bilgisayar destekli haz rlanan kar fl mlar m zla, yap lmas zorunlu hammadde ve ürün testleri için oluflturdu umuz laboratuarlar m zla FIRAT EPDM kauçuk contalar sürekli ayn kalite ve standartlarda üretilir. Kükürtlü ve peroksitli tüm ürünlerimizi, RAL GZ- 716 / 1 Ab ve TSE standartlar na uygun olarak üretiyoruz. Bu standartlarda contan n yo unlu u, sertli i, kopma uzamas ve kopma mukavemeti, kal c deformasyonu test edilmektedir. EPDM kauçu u kükürtlü ve peroksitli olmak üzere iki flekilde vulkanize etmekteyiz. Kükürt ile yap lan vulkanizasyon sistemleri ile sa lanan fiziksel özellikler, peroksitli vulkanizasyon ile daha yüksek s cakl klarda daha düflük kal c deformasyonlar elde edilmesini sa lamaktad r. Ölçüm ve Kontroller Üretim hatlar üzerinde bulunan ultrasonik ölçüm cihazlar ile çap, et kal nl, ovallik vb. üretim ölçümleri yap larak, standart d fl durumlarda sesli ve fl kl uyar sisteminin devreye girmesi ile hatal üretim engellenmektedir. Ayr ca sürekli olarak özel projeksiyon cihazlar m zla EPDM conta kesitinin 10 kat büyütülerek 0,001 hassasl kta ölçüm kontrolleri yap lmaktad r. Hammadde, üretim, ambalaj gibi tüm aflamalardaki aktif kalite kontrol sistemimizle ve pvc profille entegre olarak üretilen contalar m z n ayr ca 18

21 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R TPE Contalar TPE (Thermo Plastic Elastomer) contalar genellikle kendinden contal olarak üretilen profillerde kullan l rlar. TPE contalar n bir çok farkl renkte üretilmesi mümkündür. FIRAT olarak biz, beyaz renkli profillerimizi gri renkli TPE conta ile birlikte üretiyoruz. FIRAT n plastik contalar için özel gelifltirdi i bir teknik sayesinde, üç farkl katmanl olarak üretti i TPE gri contalar, s radan plastik contalara karfl çok daha yüksek performans ve dayan m özelliklerine sahiptir. Her katman farkl formül ve hammadde içeren TPE gri contan n kal c deformasyon de eri % civar ndad r. Çal flan bölge yumuflak plastik, orta gövde sert plastik ve profile geçen kubbe yanaklar ise polipropilenden oluflmaktad r. Mekanik çözümlerle profile s k ca tak lan plastik TPE gri conta; pencere imalat sürecinde profil üzerinde sabit durdu u ve bünyesindeki katmanlar nedeni ile termofix kayna nda profil ile birlikte kolay ve sa lam kaynak yap labildi i için üreticiye büyük kolayl klar sa lar. TPE gri conta; su s zd rmazl k, hava geçirgenlik ve rüzgar yüküne dayan m performans testlerinde, EPDM kauçuk contan n sa lad s n f de erlerini karfl lam flt r. TPE Contan n Özellikleri Yo unluk Sertlik Kopma Mukavemeti Kopma Uzamas Kal c Deformasyon (100 o C 24 saat 25% bask da) Is Etki ile Yaflland rma (7 gün 100 o C) Sertlik De iflimi Kopma Mukavemeti De iflimi Kopma Uzamas Ozon Direnci 0,91 ±0,03 gr/cm 3 60 ±5 IRHD 5 N/mm 2 %250 %50 %5 %25 DIN a göre çatlama olmamaktad r. 19

22 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Destek Sacları Destek sac, pvc pencere ve kap sistemlerinin temel parçalar ndan birisidir ve sistemin tafl y c iskeletini oluflturarak plastik profile mukavemet kazand r r. Destek sac pvc pencere ve kap sistemlerinde; ses yal t m, rüzgar yüküne karfl direnç, sistemin birbirleri ile ve menteflelerin plastik profile daha sa lam ba lanabilmesini, plastik profilin fleklini ve yap s n uzun süre korumas n sa lar. F rat destek saclar TSE 822 ye göre s cak dald rma galvanizli sac s n f nda, TSE EN de profil ifllemleri için uygulanan FePO2g kalite ve DIN standartlar na uygun olarak kesme, bükme, ambalaj 20

23 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R dahil tüm üretim aflamalar nda bilgisayarl kontrol sistemleri sayesinde s f r hata ve profillerimizle entegre olarak üretilirler. S cak dald rma galvanizli saclar üretim öncesi çinko kaplama testinden geçirilir. S cak dald rma galvanizli sac uzun ömürlüdür ve korozyona karfl yüksek dirençlidir. Katlanarak flekillendirildi inde dahi çinko kaplamas dökülmez. Atefle ve her türlü d fl etkenlere karfl dayan kl d r. Normal hava flartlar ndaki kaplama kal nl kayb minimumdur. Hammadde, üretim öncesi, üretim ve üretim sonras tüm aflamalarda, geliflmifl laboratuarlar m zda sürekli kalite kontrol testleri yap l r. FIRAT pvc pencere ve kap sistemlerinin iskeletini oluflturan destek saclar, y llarca sa laml n ve fleklini koruyarak sistemlerin daha uzun ömürlü olmas n sa lar. Destek saclarımız, müflterilerimize d fl etkenlerden korunacak flekilde tam otomatik makinalarda ve uygun a rl klarda paketlenerek sunulur. Genel Bilgiler Destek sac et kal nl, pvc pencere ve kap sistemlerinin kullan m koflullar na uygun olmal d r. Örne in yüksek katl binalarda (+6.kat) et kal nl uygun seçilmeyen destek saclar rüzgar yüklerini karfl layamaz ve sistemin zarar görmesine, zamanla hava ve su geçirmesine neden olabilirler. Destek saclar n n yap s ve flekli çok düzgün olmal d r. fiekli ve yap s bozuk olan destek saclar, plastik profilin flekil de ifltirmesine neden olarak sistemin ifllevsel yap s na zarar verebilirler. çatlamas na neden olabilir. Destek sac boy kesimi, plastik profilin kaynak noktalar nda uygun erime mesafesi b rak larak ayarlanmal d r. 90º 'lik kesimlerde profil boyundan 10mm, 45º'lik kesimlerde 7,5 mm olmak üzere her iki yönde de erime mesafesi b rak lmal d r. Destek sac kullan laca aç kl kta kesinlikle tek parça olarak kullan lmal d r. Parçal olarak kullan ld durumlarda sitem zarar görebilir. Destek sac en k sa boy kullan mlar nda dahi en az iki yerden vidalanmal d r. Vida aral klar en fazla cm olmal d r. Bafllang ç noktas ndan max. 15 cm. içeriye girilerek vidalanmal d r. Destek saclar kesilirken uçlar n düzgün ve çapaks z olmas na dikkat edilmeli, testere düflük devirde çal flt r lmal d r. Destek sac kesinlikle aç k havada stoklanmamal, stoklama alan nda ya mur, su, nem ve yerle temas etmemelidir. Stoklama bölgesinde afl r s farkl l olmamal ve uzun süreli stoklamadan kaç n lmal d r. Destek sac ile plastik profili iç yüzeyi aras ndaki boflluk en az 1mm, en fazla 2mm olmal d r. E er boflluk fazla olursa mukavemet azal r ve vidalama sa l kl olmaz. Boflluk az olursa, plastik profilin genleflmesini engelleyerek 21

24 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Aksesuarlar Fırat garantisiyle tek ve çift açılım ispanyolet sistemleri SPANYOLETLER 22

25 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Aksesuarlar genellikle bir pvc pencere sisteminin hareketli ve mekanik k s mlar n oluflturan, kol, mentefle, ispanyolet vb. metal, zamak ve plastik parçalardan oluflur. Zamak çinko, alüminyum, bak r ve ma nezyum kar fl m ndan meydana gelen temel madenlerden oluflur. Zamak yüksek darbe ve yük mukavemetine sahip oldu undan zamak esasl ürünlerde esneme ve k r lma olmaz. Mentefle, ispanyolet karfl l ve orta kay t, kimyasal yap s DIN 1743'e uygun olarak zamak hammaddesi ile üretilirler. Aç l m Sistemleri Onaylanm fl kalitesi, ifllevsel kusursuzlu u ve yüksek teknoloji kullan larak üretilen ispanyolet ve çift aç l m sistemlerimiz, az say daki donan m eleman yla, çok yönlü kullan m olana ve h zl montaj sa lar. Mentefleler Menteflelerimiz TS EN 1935 kalite standartlar na uygun olarak, zamak hammaddesinden, 90mm ve 75mm ölçülerinde, tamamen bilgisayar kontrollü vibratörlerde çapaklar temizlenerek, ön ifllem banyolar nda y kanarak, elektrostatik ve f r nlama yöntemi ile boyanarak üretilirler. Farkl profil renkleri ile uyumlu renklerde boyanan menteflelerimizin boya ömrü y l, özel afl nmaz plastik yataklamas sayesinde açma-kapama ömrü min kezdir. Güvenli flekilde tafl ma ve nakliye için, menteflelerimiz vakum teknolojisi ile tek tek paketlenirler. Kollar Kap ve pencere kollar m z, tutma kolu boyunca 7mm x 7mm metal ile desteklendi inden kesinlikle k r lmaz ve pozisyon kilitleme t rnaklar ile istenilen konumda sabitlenebilirler. Farkl profil renkleri ile uyumlu renklerde üretilirler. Karfl l klar spanyolet karfl l klar zamak hammaddesi ile üretildi i için, yüzeyinde zamanla renk de ifliklikleri oluflmaz ve yüksek darbe direncine sahiptirler. 23

26 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Lamine Pencereler RAL standartlar na uygun olarak yap lan hot-melt (s cak yap flt rma) laminasyon tekni i ile kaplanan do al ahflap desenli F ratpen Pvc Pencere ve Kap Sistemleri, zengin kaplama seçenekleri, estetik görünümleri ve ifllevsellikleriyle özgün mimari ve özel dekoratif beklentilerinize ideal çözümler sunar. 24

27 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Kap ve pencereler, kapal yaflam alan m z n vazgeçilmez parçalar d r. fllevsel olmalar n n yan s ra tercihlerimize uygun olmalar da önemlidir. Çünkü onlar, bizim d flar ya aç lan yüzlerimizdir. Zarif, estetik görünümleri ve ifllevsellikleri ile mimari, dekoratif beklentilerinize uygun, yaflam konforunuzu art racak F ratpen pencere ve kap sistemleri mükemmelli i yaflaman z amaçl yor. Altın Mefle Budaklı Mefle Sedir Ceviz Budakl Maun 25

28 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U S 70 Serisi PVC Pencere 32 mm kal nl a kadar cam uygulanabilir. Lamine cam uygulamas ile 37 desibele kadar ses yal t m sa lar. Günefl fl nlar ndan ve d fl etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz ve özel tasar m siyah EPDM conta sayesinde kesinlikle s zd rmazlar. Profil yüzeyindeki 15º ve 40º lik e imler suyun tahliyesini h zland r r. Ya mur sonras herhangi bir su s z nt s yapmaz. Özel tasarlanm fl su kanal d fla do ru 4º lik e imi ve su toplama haznesi sayesinde suyun ve nemin rahatl kla d flar at lmas n sa lar. Su tahliye kanallar nda d fl cidar ile iç cidar aras ndaki yükseklik fark, tahliye edilen ya mur suyunun rüzgar n etkisi ile içeri girmesini engeller. Ayr ca destek sac bölümüne temas etmeyen bu kanallar havaland rmay sa lar. Mentefle vidas do rudan mentefle destek sac na at ld ndan, zaman içerisinde kanad n sarkma riski ortadan kalkar. Cam ç talar 8º e imlidir; bu sayede cam yüzeyine bask yaparak cam n daha iyi tutunmas n sa lar ve üzerinde toz birikmez. Profiller; özel tasarlanm fl, çift oluklu ve galvanizli tek tip takviye saçlar ile güçlendirildi inden, d fl yüklere karfl mukavemeti çok yüksektir. Tek cam, çift cam ve 32 mm üçlü cam ç talar olmak üzere 4 adet cam ç tas ile de iflik cam kal nl klar için zengin çözümler sunar. Tüm ana profiller en az 4 odac kl oldu u için mükemmel s yal t m sa lar. Profilin alt ndaki t rnaklar; rahatl kla tak l p sökülmeyi, do raman n montaj esnas nda teraziye al nmas n, s transferini azaltmay sa lar ve tüm detay profillerle uyumlu olarak çal fl r. Profil Geniflli i (mm) Odac k Say s (Ad) Hava Geçirgenlik Sınıfı Su Sızdırmazlık Sınıfı Rüzgar Yüküne Dayanım Sınıfı Ses Yal t m (db) Profil Is Yal t m (W/m 2 ºK) Pencere Is Yal t m (W/m 2 ºK) A C3 34 1,45 1,30 26

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand BÜLTEN 2014 / 1 çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand söyleş : genel müdür sn. haluk yıldız Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı