PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER"

Transkript

1 Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No: Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) F: +90 (212) PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Müflteri Dan flma Hatt

2 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U PVC Pencere ve Kap sistemlerini oluflturan; profil, EPDM conta, TPE conta, destek sac, ispanyolet, pencere ve kap kollar, ba lant takozu ve metal aksesuarlar n tamam n kendi tesislerinde entegre olarak üreten ve tek nakliye ile bayilerine ulaflt ran FIRAT, maliyetlerinizde büyük avantajlar sa l yor.

3 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Ç NDEK LER Girifl 02 Fudel 06 Hammadde 07 Kalite Anlay fl m z 08 Kalite Belgelerimiz 10 Kurumsal E itim 12 Çevre Dostu FIRAT 13 Entegre Üretim 14 Profiller 16 EPDM Contalar 18 TPE Contalar 19 Destek Sacları 20 Aksesuarlar 22 Lamine Pencereler 24 Pencere ve Kapı Sistemleri 26 S 70 Serisi PVC Pencere 26 S 75 Serisi PVC Pencere 28 S 75 POWER Serisi PVC Pencere 30 S 80 Serisi PVC Pencere 32 Yard mc Profiller 34 Detay Profiller 36 Sürme Serisi 38 Panjur Sistemleri 40 Kepenk Sistemleri 42 Alternatif Sistemler 43 Çek Aç Sürme Sistemler 44 Katlan r Pencere ve Kap Sistemleri 45 Pivot Pencereler 46 Giyotin Pencereler 47 FIRAT hracat Haritas 48

4 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U FIRAT FIRAT, 1972 y l nda plastik inflaat malzemeleri alan nda üretim yapmak üzere kurulmufltur. Her zaman kaliteli üretim ve kaliteli ürün çeflitlili i ilkesiyle yola ç kan FIRAT, Türkiye de kısa sürede yapt ciddi at l mlar sonucunda sektörün lider kuruluflu ve "sektörün ihracat lideri" olmay baflarm flt r. FIRAT, plastik esasl ürünleriyle inflaat, tar m, otomotiv, medikal, beyaz eflya gibi çeflitli sektörlere yönelik üretim yapmaktad r. Bu sektörlere yönelik üretimlerini, stanbul-büyükçekmece ve Ankara-Sincan'daki modern fabrikalar nda gerçeklefltiren FIRAT, Avrupa'n n en büyük 3 plastik üretim kompleksinden birine sahiptir. stanbul Sanayi Odas n n 2011 y l verilerine göre FIRAT, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluflu aras nda 57. s rada yer almaktad r. FIRAT, ayn listenin özel sektör s ralamas nda ise 51. dir. T.C. Maliye Bakanl Gelir daresi Baflkanl 2011 y l Kurumlar Vergisi s ralamas na göre FIRAT, Türkiye'nin en çok vergi veren 72. kurulufludur. Türkiye hracatç lar Meclisi, Türkiye'nin En Çok hracat Yapan Üreticileri 2011 listesinde 117. s rada yer alan FIRAT, sektörünün ise ihracat lideridir y l sonu itibariyle FIRAT bünyesinde çal flan personel say s 1700'dür. "En de erli unsur insand r" anlay fl na inanan FIRAT, personelinin gerek ifl deneyimlerini artt rmak, gerekse kurumsal bilgi birikimlerini arttırmak için düzenli olarak hizmet içi e itimler düzenlemektedir. 02

5 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Ürün Çeflitlili i ve Gruplar FIRAT, 4500'ü aflan ürün çeflidine sahiptir. Müflterilerimizin bu ürünlerden en yüksek fayday ve memnuniyeti elde edebilmesi için FIRAT ürünleri entegre (birbirini bütünleyen) sistemler fleklinde üretilirler. PVC Kap ve Pencere Profilleri, PVC Çat Oluklar, PVC Temiz Su Borular ve Ek Parçalar, PVC At k Su Borular ve Ek Parçalar, PVC Hortum Gruplar, Kauçuk ve PE Esasl Hortumlar, PPRC S hhi Tesisat Boru ve Ek Parçalar, PP Kompozit Boru ve Ek Parçaları, HDPE Boru ve Ek Parçaları, PP&PE Levhalar, LDPE Boru ve Ek Parçaları, EF Ek Parçalar, PE 80 Do algaz Borular, Drenaj Borular, Tünel Tipi Drenaj Borular, Çift Cidarl Kablo Muhafaza Borular, EPDM Conta Üretimi, TPE Conta Üretimi, Metal Enjeksiyon Üretimi (mentefle ve pencere ba lant elemanlar ), PEX Mobil Sistem ve Zeminden Is tma Borular, PEX Boru ve Metal Ek Parçaları, Pex Al Pex Borular, Ya murlama Borular ve Damla Sulama Borular gibi binlerce FIRAT ürünü Türkiye'nin ve dünyan n pek çok yerinde hizmet veriyor. FIRAT, dünya plastik sektöründe cam ve vida hariç, PVC Pencere ve Kap Sistemlerini oluflturan elemanlar n tamam n n üretimini yapan tek firmad r. PVC Pencere ve Kap n n birbirleri ile yüzde yüz uyumlu olabilmesi ayn çat alt nda üretilmesiyle mümkün olaca ndan; FIRAT, PVC Profil, EPDM Conta, TPE Conta, Destek Sac ve Metal Aksesuarlar n tamam n kendi tesislerinde entegre olarak üretmektedir. "K.K.T.C. çme Suyu Temini Projesi" kapsamında planlanan PE 100 boru hattı; metrelik uzunlu undaki deniz geçifl mesafesi ve 250 metre derinli e askıda sabitlenmesi ile dünyada bir ilk olma özelli i taflımaktadır. FIRAT taraf ndan ton hammadde kullan larak üretilen 1600 mm çapında, 500 metre yekpare uzunlu unda, PN 8 ve PN 6,4 bar basıncında toplam 160 adet PE 100 boru kullan lacakt r. Bu dev proje ile yılda 75 milyon metreküp su K.K.T.C.'ye ulaflt r lacak ve K.K.T.C. 50 yıllık su ihtiyacın karfl layan bir kayna a sahip olacaktır. "Bo az Geçifl Projesi" ile 1200 mm çapta, 110 mm et kal nl nda ve 16 bar bas nca dayan kl PE 100 boru üreterek bir dünya rekoru k ran ve stanbul'un Asya yakas ndan Avrupa yakas na m 3 /gün içme suyu tafl yan FIRAT, bir ilki daha gerçeklefltirerek, iki kıta arasında bir su köprüsü kurmufltur. 03

6 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U "Libya Deniz Suyu Ar tma Projesi" kapsam nda kullan lacak PE 100 borular, 1400 mm çapta, 55 mm et kal nl nda, 6,4 bar bas nca dayan kl d r. Denizden yüzdürülerek Libya'ya götürülen kesintisiz 500 metre boyunda 6 adet PE 100 boru ile FIRAT; bu co rafyada ilk kez yekpare hatlar için gereken kesintisiz boru üretimini gerçeklefltirmifltir. FIRAT, test edilebilen çal flma ömrü 100 y l bulan FKS kanalizasyon borular üretmektedir. HDPE (yüksek yo unluklu polietilen) hammaddesinden 3600 mm çapa kadar üretilebilen bu borular yer hareketlerine, kemirgenlere, bitki köklerine ve kimyasal at klara karfl dirençlidir. FKS borular, Alman firmas Krah teknolojisi ve lisans alt nda üretilmektedir. Yine FIRAT tesislerinde üretilen, bina d fl tesisatlarda ve zemin altlar nda kullan lan Çift Cidarl Tripleks Borular ayr ca baflta kanalizasyon hatlar nda olmak üzere, evsel ba lant lar, ya mur suyu drenaj hatlar, endüstriyel at k su tesisatlar, su tafl ma kanallar ve drenaj sistemlerinde kullan lmaktad r. Tripleks Borular yüksek ak fl performans, d fl yük direnci, uzun çal flma ömrü, tafl ma ve stoklama kolayl, ekonomik oluflu, kimyasal maddelere karfl dayan kl l, fiyat ve bak m kolayl, s zd rmazl ve firesiz çal flma imkân gibi büyük avantajlara sahiptir. Giderek artan büyük çapl ve yüksek çal flma bas nçl boru ihtiyac n karfl lamak üzere F rat 10 bar'a kadar çal flma bas nc na sahip yeni bir sistem olan FCS boru sistemlerini gelifltirdi. 800 mm mm aral ndaki tüm boru çaplar n n üretilebildi i FCS boru sistemleri hafiflik, elektrofüzyon kaynak birlefltirme, kolay ve h zl döflenebilme özellikleri sayesinde altyap ihtiyaçlar na önemli bir çözüm seçene i olmufltur. FIRAT, sektörünün en geliflmifl test ve analiz laboratuvarlar nda, hammadde analizleri; kaynak, sa anak ya fl ve rüzgâr direnci, darbe ve çentikli darbe direnci, bas nç, çekme ve kopma direnci, halka rijitli i (FKS ve Triplex borular n toprak yüküne karfl dayan m ) testlerini yapabilmektedir. Ürünlerimiz ancak, "Kalite Onay ald ktan sonra müflterilerimizin hizmetine sunulmaktad r. 04

7 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Tüm kalite kontrol testleri yap lan FIRAT ürünleri, "FIRAT Kalite Güvence Onay " ile piyasaya sunulmaktad r.firat; RAL, GOST, SKZ, BDS, SABS, EMI, DVGW, VDE, TSE gibi uluslararas kalite belgelerine, ayr ca ISO/IEC akreditasyon, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO ve ISO 9001 sistem belgelerinin tamam na sahip olan sektörünün tek firmas d r. F rat, çevre dostu bir üretici olarak ISO Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. FIRAT ürünleri 60' aflk n ülkedeki tüm müflterilerinin memnuniyetini sa lam fl ve hak etti i yeri alm flt r. Sürekli müflteri memnuniyetini sa lamak için tüm kaynaklar n kullanmak, geliflmek, büyümek ve ileri teknolojiyle kusursuzlu u ve mükemmeli i yakalamaya çal flmak FIRAT n hedefidir. Ürünlerimizin; güvenilir, sa lam, kolay ulafl labilir, kolay kullan labilir, ve sat fl sonras destek gibi nedenlerle tercih edilmesi, FIRAT n kusursuzluk ve mükemmellik hedefinin do al bir sonucudur. FIRAT Yönetim Binas 05

8 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Fudel Türkiyenin ilk ve tek akredite pencere laboratuvar PVC Pencere ve Kapı Sistemleri üretiminde Avrupa ikincisi olan Türkiye'de pencerelerin %80'ini PVC pencereler ve kapılar oluflturmaktadır. PVC profiller ile oluflturulan pencere ve kapı sistemlerinin performans ve fiziksel özeliklerinin belirlenmesi ve sonuçlarının ba ımsız, tarafsız ve güvenilir olarak test edilmesi sektörümüzde var olan önemli bir eksiklikti. Bu eksikli i gidermek amacıyla sektöründe hep ilklere imza atan FIRAT PLAST K KAUÇUK SAN. ve T C. A.fi., Türkiye'nin ilk ve tek TÜRKAK akreditasyonuna sahip %100 Türk sermayeli Pencere Laboratuarı FUDEL i kurarak sektörümüzün hizmetine sunmufltur. FUDEL sektördeki mevcut pencere ve aksesuar üreticilerinin tip testlerini yapabilmesinin yanı sıra, gözetim ve denetim yapan kurum ve kuruluflların da testlerini gerçeklefltirebilmektedir. Böylece numunelerin test için yurt dıflına gönderilmesine gerek kalmayacak, ülke kaynakları daha verimli kullanılacak, sektördeki gözetim ve denetim faaliyetleri daha dinamik hale gelecektir. PVC Pencereler; yüksek ısı yalıtımı sayesinde kendini amorti eden, yüksek oranda ses yalıtımı ile konforlu ortamlar sa layan önemli bir yapı elamanıdır. FUDEL, öncelikle pencerenin önemi, pencerenin mühendislik hesapları ve personel e itimleri gibi konularda sektöre hizmet vermeyi amaçlamıfltır. Pencere tasarımında yapılması gereken statik hesaplar ile elde edilen verilere göre kullanılması gereken profil serileri, yardımcı malzemeler, aksesuarlar ve cam seçimi konusunda ayrıca uygulamalı e itimler verilecektir. FUDEL Türkiye genelinde pencerenin önemini anlatmak, yanlıfl uygulamaları engellemek ve kullanıcıların bilinçli tercihler yapabilmesini sa lamak için çeflitli çalıflmalar ve seminerler düzenlemeyi planlamaktadır. FUDEL hizmet kapsam afla daki testlerden oluflmaktad r. Rüzgar Yüküne Dayan m Hava Geçirgenli i Su S zd rmazl k Güvenlik Tertibatlar n n Yük Tafl ma Kapasitesi Pencere, Kap ve Panjurlar n Is letim Hesaplar TS 4644 EN TS EN 1026 TS EN 1027 TS EN TS EN ISO

9 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Hammadde FIRAT ürünlerinde kullan lan tüm hammaddelere girifl kalite kontrol testleri uygulanmaktad r. Pvc kap ve pencere profillerinin üretiminde kurflun içermeyen hammaddeler de kullan labilmektedir. Modern üretim parkurumuz sayesinde pvc profil üretiminde kullan lan hammaddeler, hava ile hiçbir flekilde temas etmeden profile dönüfltürülmektedir. Pvc pencere ve kap profillerimiz; uluslararas ba ms z denetim kurulufllar taraf ndan her y l düzenli olarak denetlenmekte ve ürünlerimize çeflitli testler uygulanmaktad r. Pvc pencere ve kap profillerimiz, Almanya Kalite Birli i RAL taraf ndan onaylanm fl ve belgelendirilmifltir. Pvc pencere sistemlerinde s ve ses yal t m için en önemli elemanlardan biri olan contalar kendi bünyemizde; EPDM siyah conta ve TPE gri conta olarak üretmekteyiz. Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM ) ve Thermo Plastic Elostomer (TPE) hammaddelerinden üretilen contalar m z n, s zd rmazl k testlerinde elde edilen yüksek performans ve dayan m özellikleri nedeni ile uzun y llar sorunsuz olarak kullan lmas mümkündür. PVC Hammadde Tane rili i Da l m : Güç (%) Tane rili i (µm) 07

10 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Kalite Anlay fl m z FIRAT laboratuvarlar nda yap lan kalite kontrol süreci üç aflamadan oluflmaktad r. 1. Girifl Kalite Kontrolü 2. Proses Kalite Kontrolü 3. Ç k fl-final Kalite Kontrolü Girifl Kalite Kontrolü Tedarikçilerimizden gelen her türlü hammadde ve yard mc malzemelere FIRAT taraf ndan belirlenen kalite-üretim standartlar na göre Girifl Kalite Kontrol testleri uygulanmaktad r. Tedarikçilerimizden lotlar halinde gelen hammadde ve yard mc malzemelerin her lotundan kabul örneklemesi standard kapsam nda al nan numuneler Girifl Kalite Kontrol laboratuvarlar nda; Fiziksel Uygunluk, Kimyasal Uygunluk, Yo unluk, MFI, Nem, Y n Yo unlu u, Viskozite Say s, Tane rili i Da l m, K Say s ve Homojenlik testlerinden geçtikten sonra hammaddenin Üretime Uygundur onay almas zorunludur. Proses Kalite Kontrolü Üretime Uygundur onay alan hammadde ve yard mc malzemeler ile yap lan üretim sürecinde, üretim hatlar üzerinde üretim an nda ve üretimden hemen sonra al nan numuneler FIRAT laboratuvarlar nda ulusal (TSE) ve uluslararas (SKZ, EN, DIN vb.) standart kurumlar nca belirlenen Proses Kalite Kontrol testlerinden geçirilirler ve düzenli olarak kay t alt na al n rlar. Bafll ca Proses Kalite Kontrol testleri flunlard r. Kalite Testleri * So ukta Darbe Dayan m Testi Çentik Darbe Dayan m Testi Boyca De iflim Testi Yo unluk testi Vicat Testi Rüzgar Yüküne Karfl Dayan m Testi Su S zd rmazl k Testi Hava Geçirgenlik Testi Köfle Kaynak Testi Çentik Darbe Dayan m Testi So ukta Darbe Dayan m Testi Boyca De iflim Testi Vicat Testi 08

11 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Proses Kalite Kontrol aflamas nda, üretimle efl zamanl olarak ürün ölçüleri sürekli kontrol edilir ve kay t alt na al n r. Ürünlerimizin standartlarda belirtilen kontrol s kl ve say s na uygun olarak yap lan tüm testlerden geçerek Kalite Onay almas zorunludur. Ç k fl-final Kalite Kontrol Kalite onay alan ürünlerimizin, otomatik olarak yap lan ambalaj ve paketlemeden sonra, Ambalaj Uygunlu u, Paket Uygunlu u, Tan mlama ve Etiket Uygunlu u kontrollerinden geçerek Sevkiyata Uygundur onay almas zorunludur. Ayr ca FIRAT laboratuvarlar nda yap lan kalite kontrol testleri d fl nda tüm ürünlerimiz; TSE, SKZ, IFT vb. uluslararas test ve sertifikasyon kurulufllar n n temsilcileri taraf ndan, üretim hatlar m zdan y lda iki defa ve düzenli olarak al narak kalite uygunlu u testlerine tabii tutulmaktad r. Tüm bu testlerden geçerek gerekli kalite flartlar n karfl layan ürünlerimiz, müflterilerimizin kullan m na sunulmaktad r. *FIRAT, sektörünün en geliflmifl kalite, kontrol ve test laboratuvarlar na sahiptir. Ölçü Kontrolü Kol ve Mentefle Ömür Testi Hava, Su Geçirgenli i, Rüzgar Yüküne Dayan m Testi Renk Kontrolü 09

12 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Kalite Belgelerimiz F ratpen Kap ve Pencere Sistemleri nin kalitesi ulusal ve uluslararas standart kurulufllar nca onaylanm fl ve belgelendirilmifltir. TS 5358 EN TS 7510 RAL FIRATPEN RAL FIRAT B GOST GOST HYGIENE GOST FIRERAL RAL CONTA FIRATPEN IFT ROSENHEIM PUKAD ISO 9001 ISO IS IS

13 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R 11

14 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Kurumsal E itim "En de erli unsur insand r" anlay fl na inanan FIRAT, insana yat r m yapmaktad r. FIRAT çal flanlar na gerek ifl performanslar n, gerekse kurumsal bilgi birikimlerini art rmak amac yla kurum içerisinde düzenli aral klarla çeflitli e itimler vermekte, ayr ca yurtiçi ve yurtd fl nda gerekli görülen e itimlere, seminerlere ve kongrelere kat lma olana sa lamaktad r. FIRAT; hedeflenen sonuçlar aç k ve net bir flekilde çal flanlar na ileterek, çal flanlar n n ifllerini sevmelerini, verimli bir flekilde yürütmelerini ve kat l mc olmalar n sa layarak, her türlü ifl, e itim ve organizasyon olanaklar n çal flanlar n n hizmetine sunarak, birlikte ve bir bütün içinde hareket ederek, bir "ekip" olarak e itim konusunda da sektörünün öncüsü olmufltur. E itimlerinde, öncelikli olarak bilgiyi kullanarak ilerleme gerçe ini göz önünde bulunduran FIRAT; araflt rmac, problem çözücü, sonuç odakl çal flanlar ile bilgiyi ve teknolojiyi üretimde ve sat fl sonras hizmetlerinde kullanmay, düzenli olarak verilen personel ve bayii e itimleri ile sürekli müflteri memnuniyetini sa lamay ilke olarak benimsemifltir. FIRAT, ISO Standart haz rlama toplant s, Brüksel-Belçika. 12

15 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Çevre Dostu FIRAT Kuruluflundan itibaren Çevre Dostu Üretim Teknolojileri ni kullanarak üretim yapan FIRAT, çevre sa l na olan duyarl l n, 2002 y l nda kurdu u Çevre Yönetim Sistemi ile kan tlamakta ve bu alan bir "Yönetim Penceresi" olarak görmektedir y l nda SGS firmas ndan, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgesini alan FIRAT, bu flekilde çevre sa l na olan hassasiyetini ulusal ve uluslararas ortamda da onaylatm flt r. FIRAT, bünyesinde hayata geçirdi i çevre bilincini, yaln zca kendi s n rlar içerisinde tutmay p, bu bilinci bir çevre politikas haline getirerek komflular, tedarikçileri ve müflterileri ile de paylaflmaktad r. Özellikle kullan c lar na yönelik düzenledi i yurt içi ve yurt d fl seminerlerinde çevre sorunlar na yönelik yapt çal flmalar, çevre sa l na verilmesi gereken önemi, öncelikle ifl ortaklar ile paylaflmaktad r. FIRAT ürünlerinin %95'i geri dönüflümlü (tekrar ifllenebilen) maddelerden oluflmaktad r. At k olarak adland r lan ve tekrar ifllenemeyen ürünlerini ve evsel olmayan çöplerini ise, T.C. Çevre ve Orman Bakanl 'ndan lisansl Bertaraf Tesisleri ne göndermekte ve geri dönüflüm ifllemini o tesislerde gerçeklefltirmektedir. Çevre mühendislerimizce oluflturulan Çevre Grubu taraf ndan haz rlanan Çevre Yönetim Programlar ve Çevre Sa l n Korumaya Yönelik Projeler FIRAT bünyesinde hayata geçirilmektedir. Tüm ulusal ve uluslararas Çevre Mevzuat Direktiflerine ve Çevre Yönetmeliklerine uyaca n taahhüt eden FIRAT, tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirerek, yasal de erlendirme raporlar n da ilgili bakanl a beyan etmektedir y l Çevre Yönetimi-Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi ile Büyük Ölçekli Kurulufl Çevre Yönetimi Ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Jüri Özel Ödülü almaya hak kazan FIRAT, gerçeklefltirdi i ve gerçeklefltirece i yat r mlar n, her zaman sürdürülebilirlik perspektifinden planlamakta ve bu konuda gösterdi i duyarl l n n mutlulu unu yaflamaktad r. 1 3

16 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Entegre Üretim Kasa Profili Kanat Profili EPDM Kauçuk Conta spanyolet Kasa Destek Sac Çift Cam Ç ta Profili Zamak Pencere Menteflesi 14

17 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Bir pencereyi oluflturan elemanların tamamını entegre olarak dünyada yaln zca FIRAT üretiyor* nflaat plastikleri alan nda ihracat lideri FIRAT, dünyada PVC Pencere ve Kap Sistemlerini oluflturan parçalar n (Pvc pencere ve kap lar ortalama olarak 37 farkl parçadan oluflmaktad r.) tamam n üretebilen tek firmad r. PVC Pencere ve Kap bileflenlerinin birbirleri ile yüzde yüz uyumlu olabilmesi ayn çat alt nda üretilmesiyle mümkün olaca ndan; FIRAT, PVC profil, EPDM conta, TPE conta, destek sac, ispanyolet, pencere ve kap kollar, ba lant takozu ve metal aksesuarlar n tamam n kendi tesislerinde entegre olarak üretmektedir. FIRAT bu yat r mlar ile bayilerine nakliye ve girdi maliyetlerinde büyük avantajlar sa larken, müflterilerine de entegre olarak üretilmifl, sorunsuz pvc pencere ve kap sistemleri sunmaktad r. * Cam ve vida hariç. 15

18 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Profiller 16

19 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Her türlü projeye mükemmel bir flekilde uyum sa layan ana, yard mc, detay ve do al ahflap desenli laminasyon kaplama seçenekleriyle çevre dostu profil serilerimiz; estetik görünümleri ve ifllevsellikleri ile farkl mimari, dekoratif beklentilerinize uygun çözümler sunar. Ayr ca özel üretim bölümlerimizde 60cm -190cm çap aral nda dairesel ve farkl bükümler yap labilmektedir. Profillerimiz laboratuarlar m zda TSE, RAL, DIN standartlar n n öngördü ü flekilde düzenli olarak test edilmektedir. Hammadde, üretim, renk, ambalaj gibi tüm aflamalarda Kalite Kontrol Sistemi uygulanmaktad r. 17

20 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U EPDM Contalar Pvc pencere ve kap sistemlerinin ses ve s izolasyonunu sa l kl olarak yapabilmesi ve ifllevini yerine getirebilmesi, sistemde do ru conta kullan lmas ile mümkündür. EPDM Kauçuk Kullan yoruz FIRAT olarak, pvc kap ve pencere sitemlerimizde kulland m z contalar için, sentetik kauçuklar aras ndaki en do ru hammadde olan Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM)' i kullan yoruz. Çünkü; günefl-hava oksidasyonuna, ozon çatlamalar na karfl mukavemete, +130 C -40 C aras s cakl klarda shore sertlik aral na; afl r rüzgar bas nc nda sistemdeki s zd rmazl k için gereken kal c deformasyon de erlerine sahip olan tek conta EPDM kauçuk contad r. Kalite ve Süreklilik EPDM kauçuk contalar nda en önemli unsurlardan biri de kalite süreklili inin sa lanabilmesidir. De iflkenlik göstermeyen hammadde teminimizle, tam otomatik üretim besleme sistemlerimizle, bilgisayar destekli haz rlanan kar fl mlar m zla, yap lmas zorunlu hammadde ve ürün testleri için oluflturdu umuz laboratuarlar m zla FIRAT EPDM kauçuk contalar sürekli ayn kalite ve standartlarda üretilir. Kükürtlü ve peroksitli tüm ürünlerimizi, RAL GZ- 716 / 1 Ab ve TSE standartlar na uygun olarak üretiyoruz. Bu standartlarda contan n yo unlu u, sertli i, kopma uzamas ve kopma mukavemeti, kal c deformasyonu test edilmektedir. EPDM kauçu u kükürtlü ve peroksitli olmak üzere iki flekilde vulkanize etmekteyiz. Kükürt ile yap lan vulkanizasyon sistemleri ile sa lanan fiziksel özellikler, peroksitli vulkanizasyon ile daha yüksek s cakl klarda daha düflük kal c deformasyonlar elde edilmesini sa lamaktad r. Ölçüm ve Kontroller Üretim hatlar üzerinde bulunan ultrasonik ölçüm cihazlar ile çap, et kal nl, ovallik vb. üretim ölçümleri yap larak, standart d fl durumlarda sesli ve fl kl uyar sisteminin devreye girmesi ile hatal üretim engellenmektedir. Ayr ca sürekli olarak özel projeksiyon cihazlar m zla EPDM conta kesitinin 10 kat büyütülerek 0,001 hassasl kta ölçüm kontrolleri yap lmaktad r. Hammadde, üretim, ambalaj gibi tüm aflamalardaki aktif kalite kontrol sistemimizle ve pvc profille entegre olarak üretilen contalar m z n ayr ca 18

21 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R TPE Contalar TPE (Thermo Plastic Elastomer) contalar genellikle kendinden contal olarak üretilen profillerde kullan l rlar. TPE contalar n bir çok farkl renkte üretilmesi mümkündür. FIRAT olarak biz, beyaz renkli profillerimizi gri renkli TPE conta ile birlikte üretiyoruz. FIRAT n plastik contalar için özel gelifltirdi i bir teknik sayesinde, üç farkl katmanl olarak üretti i TPE gri contalar, s radan plastik contalara karfl çok daha yüksek performans ve dayan m özelliklerine sahiptir. Her katman farkl formül ve hammadde içeren TPE gri contan n kal c deformasyon de eri % civar ndad r. Çal flan bölge yumuflak plastik, orta gövde sert plastik ve profile geçen kubbe yanaklar ise polipropilenden oluflmaktad r. Mekanik çözümlerle profile s k ca tak lan plastik TPE gri conta; pencere imalat sürecinde profil üzerinde sabit durdu u ve bünyesindeki katmanlar nedeni ile termofix kayna nda profil ile birlikte kolay ve sa lam kaynak yap labildi i için üreticiye büyük kolayl klar sa lar. TPE gri conta; su s zd rmazl k, hava geçirgenlik ve rüzgar yüküne dayan m performans testlerinde, EPDM kauçuk contan n sa lad s n f de erlerini karfl lam flt r. TPE Contan n Özellikleri Yo unluk Sertlik Kopma Mukavemeti Kopma Uzamas Kal c Deformasyon (100 o C 24 saat 25% bask da) Is Etki ile Yaflland rma (7 gün 100 o C) Sertlik De iflimi Kopma Mukavemeti De iflimi Kopma Uzamas Ozon Direnci 0,91 ±0,03 gr/cm 3 60 ±5 IRHD 5 N/mm 2 %250 %50 %5 %25 DIN a göre çatlama olmamaktad r. 19

22 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Destek Sacları Destek sac, pvc pencere ve kap sistemlerinin temel parçalar ndan birisidir ve sistemin tafl y c iskeletini oluflturarak plastik profile mukavemet kazand r r. Destek sac pvc pencere ve kap sistemlerinde; ses yal t m, rüzgar yüküne karfl direnç, sistemin birbirleri ile ve menteflelerin plastik profile daha sa lam ba lanabilmesini, plastik profilin fleklini ve yap s n uzun süre korumas n sa lar. F rat destek saclar TSE 822 ye göre s cak dald rma galvanizli sac s n f nda, TSE EN de profil ifllemleri için uygulanan FePO2g kalite ve DIN standartlar na uygun olarak kesme, bükme, ambalaj 20

23 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R dahil tüm üretim aflamalar nda bilgisayarl kontrol sistemleri sayesinde s f r hata ve profillerimizle entegre olarak üretilirler. S cak dald rma galvanizli saclar üretim öncesi çinko kaplama testinden geçirilir. S cak dald rma galvanizli sac uzun ömürlüdür ve korozyona karfl yüksek dirençlidir. Katlanarak flekillendirildi inde dahi çinko kaplamas dökülmez. Atefle ve her türlü d fl etkenlere karfl dayan kl d r. Normal hava flartlar ndaki kaplama kal nl kayb minimumdur. Hammadde, üretim öncesi, üretim ve üretim sonras tüm aflamalarda, geliflmifl laboratuarlar m zda sürekli kalite kontrol testleri yap l r. FIRAT pvc pencere ve kap sistemlerinin iskeletini oluflturan destek saclar, y llarca sa laml n ve fleklini koruyarak sistemlerin daha uzun ömürlü olmas n sa lar. Destek saclarımız, müflterilerimize d fl etkenlerden korunacak flekilde tam otomatik makinalarda ve uygun a rl klarda paketlenerek sunulur. Genel Bilgiler Destek sac et kal nl, pvc pencere ve kap sistemlerinin kullan m koflullar na uygun olmal d r. Örne in yüksek katl binalarda (+6.kat) et kal nl uygun seçilmeyen destek saclar rüzgar yüklerini karfl layamaz ve sistemin zarar görmesine, zamanla hava ve su geçirmesine neden olabilirler. Destek saclar n n yap s ve flekli çok düzgün olmal d r. fiekli ve yap s bozuk olan destek saclar, plastik profilin flekil de ifltirmesine neden olarak sistemin ifllevsel yap s na zarar verebilirler. çatlamas na neden olabilir. Destek sac boy kesimi, plastik profilin kaynak noktalar nda uygun erime mesafesi b rak larak ayarlanmal d r. 90º 'lik kesimlerde profil boyundan 10mm, 45º'lik kesimlerde 7,5 mm olmak üzere her iki yönde de erime mesafesi b rak lmal d r. Destek sac kullan laca aç kl kta kesinlikle tek parça olarak kullan lmal d r. Parçal olarak kullan ld durumlarda sitem zarar görebilir. Destek sac en k sa boy kullan mlar nda dahi en az iki yerden vidalanmal d r. Vida aral klar en fazla cm olmal d r. Bafllang ç noktas ndan max. 15 cm. içeriye girilerek vidalanmal d r. Destek saclar kesilirken uçlar n düzgün ve çapaks z olmas na dikkat edilmeli, testere düflük devirde çal flt r lmal d r. Destek sac kesinlikle aç k havada stoklanmamal, stoklama alan nda ya mur, su, nem ve yerle temas etmemelidir. Stoklama bölgesinde afl r s farkl l olmamal ve uzun süreli stoklamadan kaç n lmal d r. Destek sac ile plastik profili iç yüzeyi aras ndaki boflluk en az 1mm, en fazla 2mm olmal d r. E er boflluk fazla olursa mukavemet azal r ve vidalama sa l kl olmaz. Boflluk az olursa, plastik profilin genleflmesini engelleyerek 21

24 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Aksesuarlar Fırat garantisiyle tek ve çift açılım ispanyolet sistemleri SPANYOLETLER 22

25 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Aksesuarlar genellikle bir pvc pencere sisteminin hareketli ve mekanik k s mlar n oluflturan, kol, mentefle, ispanyolet vb. metal, zamak ve plastik parçalardan oluflur. Zamak çinko, alüminyum, bak r ve ma nezyum kar fl m ndan meydana gelen temel madenlerden oluflur. Zamak yüksek darbe ve yük mukavemetine sahip oldu undan zamak esasl ürünlerde esneme ve k r lma olmaz. Mentefle, ispanyolet karfl l ve orta kay t, kimyasal yap s DIN 1743'e uygun olarak zamak hammaddesi ile üretilirler. Aç l m Sistemleri Onaylanm fl kalitesi, ifllevsel kusursuzlu u ve yüksek teknoloji kullan larak üretilen ispanyolet ve çift aç l m sistemlerimiz, az say daki donan m eleman yla, çok yönlü kullan m olana ve h zl montaj sa lar. Mentefleler Menteflelerimiz TS EN 1935 kalite standartlar na uygun olarak, zamak hammaddesinden, 90mm ve 75mm ölçülerinde, tamamen bilgisayar kontrollü vibratörlerde çapaklar temizlenerek, ön ifllem banyolar nda y kanarak, elektrostatik ve f r nlama yöntemi ile boyanarak üretilirler. Farkl profil renkleri ile uyumlu renklerde boyanan menteflelerimizin boya ömrü y l, özel afl nmaz plastik yataklamas sayesinde açma-kapama ömrü min kezdir. Güvenli flekilde tafl ma ve nakliye için, menteflelerimiz vakum teknolojisi ile tek tek paketlenirler. Kollar Kap ve pencere kollar m z, tutma kolu boyunca 7mm x 7mm metal ile desteklendi inden kesinlikle k r lmaz ve pozisyon kilitleme t rnaklar ile istenilen konumda sabitlenebilirler. Farkl profil renkleri ile uyumlu renklerde üretilirler. Karfl l klar spanyolet karfl l klar zamak hammaddesi ile üretildi i için, yüzeyinde zamanla renk de ifliklikleri oluflmaz ve yüksek darbe direncine sahiptirler. 23

26 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U Lamine Pencereler RAL standartlar na uygun olarak yap lan hot-melt (s cak yap flt rma) laminasyon tekni i ile kaplanan do al ahflap desenli F ratpen Pvc Pencere ve Kap Sistemleri, zengin kaplama seçenekleri, estetik görünümleri ve ifllevsellikleriyle özgün mimari ve özel dekoratif beklentilerinize ideal çözümler sunar. 24

27 F I R A T P E N K A P I V E P E N C E R E S S T E M L E R Kap ve pencereler, kapal yaflam alan m z n vazgeçilmez parçalar d r. fllevsel olmalar n n yan s ra tercihlerimize uygun olmalar da önemlidir. Çünkü onlar, bizim d flar ya aç lan yüzlerimizdir. Zarif, estetik görünümleri ve ifllevsellikleri ile mimari, dekoratif beklentilerinize uygun, yaflam konforunuzu art racak F ratpen pencere ve kap sistemleri mükemmelli i yaflaman z amaçl yor. Altın Mefle Budaklı Mefle Sedir Ceviz Budakl Maun 25

28 F I R A T Ü R Ü N K A T A L O U S 70 Serisi PVC Pencere 32 mm kal nl a kadar cam uygulanabilir. Lamine cam uygulamas ile 37 desibele kadar ses yal t m sa lar. Günefl fl nlar ndan ve d fl etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz ve özel tasar m siyah EPDM conta sayesinde kesinlikle s zd rmazlar. Profil yüzeyindeki 15º ve 40º lik e imler suyun tahliyesini h zland r r. Ya mur sonras herhangi bir su s z nt s yapmaz. Özel tasarlanm fl su kanal d fla do ru 4º lik e imi ve su toplama haznesi sayesinde suyun ve nemin rahatl kla d flar at lmas n sa lar. Su tahliye kanallar nda d fl cidar ile iç cidar aras ndaki yükseklik fark, tahliye edilen ya mur suyunun rüzgar n etkisi ile içeri girmesini engeller. Ayr ca destek sac bölümüne temas etmeyen bu kanallar havaland rmay sa lar. Mentefle vidas do rudan mentefle destek sac na at ld ndan, zaman içerisinde kanad n sarkma riski ortadan kalkar. Cam ç talar 8º e imlidir; bu sayede cam yüzeyine bask yaparak cam n daha iyi tutunmas n sa lar ve üzerinde toz birikmez. Profiller; özel tasarlanm fl, çift oluklu ve galvanizli tek tip takviye saçlar ile güçlendirildi inden, d fl yüklere karfl mukavemeti çok yüksektir. Tek cam, çift cam ve 32 mm üçlü cam ç talar olmak üzere 4 adet cam ç tas ile de iflik cam kal nl klar için zengin çözümler sunar. Tüm ana profiller en az 4 odac kl oldu u için mükemmel s yal t m sa lar. Profilin alt ndaki t rnaklar; rahatl kla tak l p sökülmeyi, do raman n montaj esnas nda teraziye al nmas n, s transferini azaltmay sa lar ve tüm detay profillerle uyumlu olarak çal fl r. Profil Geniflli i (mm) Odac k Say s (Ad) Hava Geçirgenlik Sınıfı Su Sızdırmazlık Sınıfı Rüzgar Yüküne Dayanım Sınıfı Ses Yal t m (db) Profil Is Yal t m (W/m 2 ºK) Pencere Is Yal t m (W/m 2 ºK) A C3 34 1,45 1,30 26

blue world whtihe dream PVC Pencere Güvenle yaşar insan...

blue world whtihe dream PVC Pencere Güvenle yaşar insan... blue world whtihe dream PVC Pencere Güvenle yaşar insan... pvc serisı S 80 Serisi PVC Pencere S 75 POWER Serisi PVC Pencere S 75 PVC Pencere S 70 Serisi S 60 Serisi blue world whtihe dream Yardımcı Profiller

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

yapıdekorasyon adres : Kuştepe Mah. Yoncalı Sk. 25-F Şişli / İSTANBUL telefon : +90 212 217 53 87 info@yapidekorasyon.com

yapıdekorasyon adres : Kuştepe Mah. Yoncalı Sk. 25-F Şişli / İSTANBUL telefon : +90 212 217 53 87 info@yapidekorasyon.com yapıdekorasyon adres : Kuştepe Mah. Yoncalı Sk. 25-F Şişli / İSTANBUL telefon : +90 212 217 53 87 info@yapidekorasyon.com AKG Yapı Dekorasyon katalog 2015 Cephe Giydirme, Taahhüt, Cam Kapı, Dekoratif Camlar,

Detaylı

fi M Z... 1996 DAN BU GÜNE YÜZLERCE YAPIYA HAYAT VERD K S Z VE SEVD KLER N Z TÜM OLUMSUZ DIfi ETK LERDEN, HER KOfiULDA KORUMAKTIR.

fi M Z... 1996 DAN BU GÜNE YÜZLERCE YAPIYA HAYAT VERD K S Z VE SEVD KLER N Z TÜM OLUMSUZ DIfi ETK LERDEN, HER KOfiULDA KORUMAKTIR. 1996 DAN BU GÜNE YÜZLERCE YAPIYA HAYAT VERD K fi M Z... S Z VE SEVD KLER N Z TÜM OLUMSUZ DIfi ETK LERDEN, HER KOfiULDA KORUMAKTIR. PVC DO RAMA S STEMLER LAM NASYONLU AHfiAP DO RAMA S STEMLER ALÜM NYUM

Detaylı

Z E N I A S L I D E Y A L I T I M L I S Ü R M E S E R İ S İ SERİSİ TEKNİK EĞİTİM KİTABI

Z E N I A S L I D E Y A L I T I M L I S Ü R M E S E R İ S İ SERİSİ TEKNİK EĞİTİM KİTABI SERİSİ TEKNİK EĞİTİM KİTABI 1 F I R A T T E K N İ K E Ğ İ T İ M K İ T A B I 2 SERİSİ TEKNİK EĞİTİM KİTABI 3 F I R A T T E K N İ K E Ğ İ T İ M K İ T A B I İçindekiler Zenia Slide Serisi Genel Bilgiler 04

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24 2 Firma ilgileri 4 Firma 5 Garanti 6 Sertifikalar 7 Sistem Grupları 24 Tek çılım Sistem Tablosu 25 Vasistas Sistem Tablosu 26 Çift çılım Sistem Tablosu / Dikey Devirmeli Uygulama 27 Çift çılım Sistem Tablosu

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Peksa, çevreye duyarlı üretimi, inovatif yatırımları ile ülkemizi ve dünyayı güvenle ısıtmaya devam ediyor.

Peksa, çevreye duyarlı üretimi, inovatif yatırımları ile ülkemizi ve dünyayı güvenle ısıtmaya devam ediyor. peksa.com.tr Afganistan Almanya Arnavutluk Avusturya Azerbaycan Belçika Beyaz Rusya Bosna-Hersek Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Çin Ermenistan Estonya Gürcistan Hırvatistan Hollanda İran Irak İngiltere İrlanda

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır.

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. Bu önemli bir detay olup, galvanizli çelik malzemede üzerine yapılacak olan laminasyon, poliüretan

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polietilen (PE) Polietilen beyazca, yarı geçirgen, yumuşatılabilen ve oldukça dayanıklı bir polimerdir. Piyasada satılan özellikle

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar Loctite Industrial En Yüksek Performans Esneklik En Yüksek H z Yeni En Yüksek S cakl k Dayan m Üstün Mukavemet TR Girifl H zl yap flt r c teknolojisinde Loctite, saniyeler içinde yap flt rma sa layan ürünleri

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

www.eksengroup.com.tr www.enagrup.com.tr İTHAL DUVAR KAĞITLARI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

www.eksengroup.com.tr www.enagrup.com.tr İTHAL DUVAR KAĞITLARI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ www.enagrup.com.tr İTHAL DUVAR KAĞITLARI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ - ANKARA EKSEN Grup Ltd. Şti. 3500 m 2 kapalı, 1500 m 2 lik stok alanı ile birlikte üretim alanına sahip fabrikası, son teknoloji PVC tam otomatik

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Ürün Bilgileri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. Haz r S va ED1 Haz r S va-ed1 Mineral esasl duvarlar için hafif d fl cephe s vas Kullan m Alanlar DIN 18550 MG Plc

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

CAM ve KAPI AKSESUARLARI

CAM ve KAPI AKSESUARLARI CAM ve KAPI AKSESUARLARI 3 CAM ve KAPI AKSESUARLARI INTERAX DROP DUfi MENTEfiELER UYGULAMALARI Drop dufl mentefleleri, farkl görünümlerde dizayn edilmifl, genifl uygulama yelpazesi ile farkl çözümler

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com RADYATÖR KATALOĞU www.termoteknik.com Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri Termo Teknik uluslararası ısı devi Ideal Stelrad Group un Türkiye iştirakidir. 1966 yılında kurulan Termo Teknik, yapılan düzenli

Detaylı

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak su elde etmek için kullanılınır.

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

Subasman ba lang ç profillerinin yerinde ve muntazam monte edilmesinde kullan lan takoz ve montaj vidas ndan olu an settir.

Subasman ba lang ç profillerinin yerinde ve muntazam monte edilmesinde kullan lan takoz ve montaj vidas ndan olu an settir. Subasman Ba lang ç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kal nl ) damlal kl subasman ba lang ç profilidir. Üzerine in a edilecek enerji tasarruf sisteminin stabilitesini art

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Hortum Üretim Operatörü

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS EXSTRA-15001-213,00+24,00 TEKNİK ŞARTNAME 1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3)

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) 1 2 KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 3 4 ÖĞRENME MODÜLÜ

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı