inganr TEKNiK SARTNAMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "inganr TEKNiK SARTNAMESi"

Transkript

1 PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili Ab2126 ada parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr. Prefabrik GENEL l. Tiim bu gartname kargrsrndaki tiim igler TS500 ile belirtilen teknik gartnameler kapsamrnda yafrlacaktu. ihaleyi alan yiiklenicinin bu ihale kapsamrndaki tiim imalatlarda yetkin ve hakim oldulu kabul edilecektir. yiiklenicinin yapacaer imalatlardaki bozukluklar (malzeme dahil) tamamen yiiklenicinin sorumlulugunda otup,-bu gibi imalatlar idarece sdktiiriiliir ve yenisi bedelsiz olarak yiikleniciye yaptrnlrr. 6egid kabulde tiim mahaller kullamma hazrr halde temiz, tozsvz, lekesiz, piirtizsiiz halde iremen kullamma hazl bir gekilde, hig bir inqaat pislili ve tozu olmakstztn, ek bir temizlile gerek kalmayacak gekilde teslime haztr olacakttr. Kullanrlacak tiim malzemeler tercihen TSE ve ISO belgeli olacakttr' idarece kullantlmasr istenmeyen malzemeler i9 bagrna getirilmeyecek getirilmesi halinde en ktsa,ii."a" il yeri drgrna yi.iklenicitarafindan grkanlacak bundan dolayr idare asla sorumlu olmayacaktrr' i$gilik, birinci srmf olacak ve en kaliteli iqqilik gartlanna uygun olacaktrr. Teknik $artnamelerdeki standartlara minimum uygunluk sallanacakttr. iqin baglayrgrndan biti$ine kadar tiim iq ve i99i giivenligi yiikleniciye ait olacaktrr.

2 7. 'imalzeme" terimi, Yiiklenici tarafindan temin edilen ve ige gdre, her cins ham, iglenmiq veya imal edilmiq biitiin malzeme, teghizat ve makine anlamrna gelecektir. Yi.iklenici, tiim imalatlarda (ingaat, mekanik, elektrik) kullanacalr malzemeleri idareye, iiretim veya gantiyede kullanmadan 6nce onaylatacaktrr. Yiiklenici, idarenin talep etmesi durumunda malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafrndan kargrlanmak tizere idarenin onaylayacalr bir laboratuar yada kurulugta tahkikini yaptrracak ve neticelerini Idare onayrna sunacaktrr. Bu gibi tahkikler igin her tiirlii alet, malzeme ve teqhizat Yiiklenici tarafindan sallanacaktrr. 8. Malzemelerin segimi esnasrnda Yiiklenicinin sunacalr en az iig gegit malzeme numunesinin birisini idare segebilecektir. 9. Kabul yaprlana kadar milteahhit malzemeden ya da yaprm hatasrndan kaynaklanan her tiirlti sorunu gidermek ve malzemeyi degiqtirmekle yiikiimliidiir. 10. ihale kapsamrndaki biitiin igler Yaprm igleri Genel $artnamesindeki esaslara gdre yaprlacaktr. ihaleye giren her istekli Yaprm iqleri Genel $artnamesini kabul etmig sayrlrr. 12. Yiiklenici firma oluqacak her ttrlii imalat ve montaj hatalanndan sorumlu olacaktrr. Montaj igi yiiklenici tarafindan igin ehli kigilere yaptrrrlacaktrr. Oluqacak deli9ik imalat ve uygulama zorunluluklarrnda "Miiteahhit" gerekli tiim yaklagrmlannr ve detay resimlerini "Kontrolliik"e onay igin sunacaktrr. Onaylanan de[igiklik isteklerinin getireceli ttim mali yiikiimliiltikler "Miiteahhit" larafindan yiiklenilecektir. 13. "Kontrolluk"un imalatr kontrol etmig olmasr "Miiteahhit"i sorumluluktan kurtarmaz. "Kontrolluk"un kontrolliik tegkilatr imalattaki kusurlu iqleri hemen veya kesin kabule kadar gegen zaman iginde reddetme hakkrna sahiptir. Aksine bir talimat verilmedikge son kontrolliin yaprhp igin proje ve gartnamelere uygunlulu tespit edildikten sonra miisaade edilecektir. 14. Kontrolluk", "Miiteahhit"in imalat sahasrna serbes4e girip grkabilecektir. imalatm proje ve $artnameye gdre yaprhp yaprlmadrlrnr kontrol edecek ve yaprlan igten tatmin olabilmesi igin. "M1teahhit" kendisine gereken imkan ve kolayhlr sallayacaktrr. "Miiteahhit" imalat slrasrnda yaprlan iqlerle ilgili bilgiyi "Kontrolluk"a kesintisiz verecektir. 15. Sabit tesisler igin gerekli, a!ag, gah ve otlar,beton veya benzeri kaplama ile diler saktncalt maddeler temizlenip idarenin gdstereceli sahaya attlacakttr. 16. Nakliye ve nakliye sigortasr bedeli belirtilen iq igerisindedir. 17. Prefabrik bina malzemeleri kesit tayini yaprlacaktrr. Mimari, mekanik elektirk ve_ statik gizmler yiiklenici tarafindan yaprlacak idareye ' onaylathnlacakttr. Ruhsat iglemeleri idare tarafindan tamamlanacaktrr. 18. Tiim bina elemanlarr ( duvar panelleri ve birlegim elamanlan, tavan kaplamasr, tavan yahtlml, gatl kaplamasr ) yiiklenici tarafindan yaptlacaktrr. 19. iqin montajr, cam dahil kapr ve pencere dolramalarr yiiklenici tarafindan yaprlacakttr. 20. Bina igi elektirk tesisatl malzeme ve uygulamalan ( prizler, anahtarlar, sigortalar, floresan aydrnlalma armatiirleri, kablolama iglemeleri ) yiiklenici tarafindan yaprlacaktrr. 21. Bina igi Srhhi Tesisatr malzeme ve uygulamalan yiiklenici tarafindan yaprlacaktrr ve Drq Tavan, Metal Aksam Boya ve Astarlama iglemleri ( birlegim elamanlanrun kendi iginde silikolanmasr) yiiklenici tarafindan yaprlacaktrr. 23. Teknik agrdan gerekli ise uygun nitelikte ving temini yiiklenici tarafindan yaprlacaktrr.

3 ' 24., Ankraj gukurlannrn verilen beton plamna gdre agrlmasr ve beton ile doldurulmasr yaprmr yiiklenici Iarafindan yaprlacaktlr. 1 idare yardrm edecektir.) 25. Malzemelerin qantiyede kamyondaa indirilmesi, malzemelerin qantiyede depolanmasr, malzemelerin qantiyede her tiirlii drg etkene kargr korunmasr iglemi ve bu iglemler srrasrnda olugabilecek her tiirlii risk ytikleniciye aittir. 26. Ytiklenici higbir gekilde idareden yaprm ile ilgili ekipman ( jenaratdr, matkap vs. ) istemeyecektir. PREFABRiK BiNA TEKNiT 6znr,r,ixr-nRi: Qelik Malzeme : ST 37 Hesap Kriterleri : TS 648, TS 498, TS I1372 Betopan : TSEN Cam Yiinii : TS 901, DIN Polistren K6piik : TS 7316 HESAP XnirEnr,Oni: imalatlar 90 kg/m" kar yiikii, 90 km/saat tizgar hrzt, birinci deprem qartlan ve iig iklim bdlgesi esas allnarak iiretilmektedir. TASIYICI SiSTEM: Galvaniz Sacdan gekilen ta$lylcl H profiller ile, makas imalatrnda kullamlan galvantz U profili binalann ana ta$rylcr iskeletini oluqturulacaktrr. Makaslan birbirine ballamak ve yapryr rijit hale getirmek igin omega aqrklar kullamlacaktrr. YAPISAL CELiK: PLAN: Tiim ta$lylcl sistem <izel H,C ve U modelli galvaniz profillerinden olugturulacaktrr. 0n iiretimli prefabrike yaprlar geniqlik ve uzunluklan 125 cm' nin katlan olacak gekilde uygulanacaktrr. Prefabrike yapiar 4 farkh panelin modiilasyonundan meydana gelmektedir.dolu duvar paneli, pencereli duvar paneli, vasistash duvar paneli ve kaprh duvar paneli olarak imal edilen pargalardan en alrn drg kapilr paneldir.( 90 kg ) 1) DIg ve iq nuvlnlar ( H:2500 mm Katrnhk:lOo mm ) DI$ YUZEY 8 mm kahnhgrnda gimentolu yonga levha ( Betopan ) iq YUZEY 8 mm kalmlgrnda gimentolu yonga levha ( Betopan ) BIRLE$IM ELEMANLARI Galvaniz tek malzemeden gekilir. IZOLASYON 80 mm kahnhlrnda 16k{m3 B:1 yanmaz polistren k6piik 2) DUVARBiRLEgiM: Birlegim elemanlan 6zel U ve H profilleri GALVAMZ sag malzemeden biikiilerek 6zel kenet sistemi ile birleqtirilir.kenarlarda radius olugtulundan terleme sonucu paslanma olmaz.

4 3) TAVAN Kaplama Normal mekan 12 mm kahnhlrnda algrpan levha Islak mekan 8 mm kahnhlrnda Betopan Birlegim Elemanlan Birlegme elemanlan elokrostatik boyah galvaniz sag Izolasyon 80 mm kahnhlrnda rulo camytinti 4) CATIKAPLAMA Kaplama yeqil renkli yaprakh shrngle olacaktrr. Makas 5320 GD+Z, AZ Erdemir kalite No:1322 olan galvaniz sacdan 6zel olarak dizayn edilen profiller kullanrlarak dizayn edilmiq sistemidir. Agrklar galvaniz sacdan yaprlrr. Sagaklar 30 cm genigliginde 6zel biikiimlii galvaniz sac ile kaplantr. Dereler I 50 mm PVC kare yagmur dereleri ve iniqleri 5) KAPILAR Ig Kaprlar 80x198 cm ebatrnda metal kasah olup kanatlan gift taraflr Amerikan kapr yaprlmaktadrr. Drq Kaprlar gelik kapr olacaktrr. 6) PENCERELER Pencere 80\140 PVC pencere kullanrlmaktadrr. Pencere Kasasr 1,2 mm kahnhgrnda so[uk gekillenmig galvaniz sacdan olugturulur. Vasistas cm ebatlarrnda PVC dolrama 7) CAM Pencere 4+12, 5+4 mm kahnhkta lslcam Vasistas Buzlu tek cam 8) BOYA Drq Cephe Qift kat akrilik dtq cephe boyast Metal Aksam Qift kat astar ve gift kat ya[h boya iq Cephe Qift kat plastik boya. Tavan Qift kat plastik boya. 9) ELEKTRiKTESiSATT ( STVAALTT ) Kablo 3*2.5 Nym TSE Standartlarrnda kablo kullantlr. Priz ve Diilmeler TSE standartlannda olacaktrr. Aydrnlatma 2*40 fl orasan armatiirdiir WC Banyo Yuvarlak Glop aydrnlatma kullanrltr. Kapr iistii Drg kapr iizeri Glop kullamlrr. r0) srhhi TESiSAT ( SrvA ALrr ) Temiz Su Borulan PVC Boru ( TSE standanlannda ) Pis Su Borulan PVC Boru ( TSE standartlannda ) Vitriyeler ve Armatiirler TSE standartlannda kullamlrr.(+mermerit mutfak tezgahr) n)binaici ZEMiN Islak Zemin Seramik kaplama ( TSE Standartlannda) Kuru Zemin Laminant parke kaplama ( TSE Standartlannda) 12) BiNA Dr$r Ko$ELERi Kiigeler Scive Kaplama kullanrlacaktrr.

5 189 V M. ODASI 19 m2 31 mz P il PREFABRiK BINA VERANDA 3mz ll ,-!l lt P on GORUNUS

6

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. İŞİN KONUSU : Birinci etap olarak DöşemealtI 654 ada 1 parselde yapılması

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 4383 KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-33 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI Poz No 071.108 Sıra No: 1 40X50 CM TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasıile birlikte, birlikte

Detaylı

BİNAYA GENEL BAKIŞ 1

BİNAYA GENEL BAKIŞ 1 BİNAYA GENEL BAKIŞ 1 BODRUM KAT: HER DAİRE İÇİN 1 ADET KAPALI OTOPARK HER DAİRE İÇİN 1 ADET 5 M² DEPO GALVANİZ SU DEPOSU SIĞINAKLAR OTOPARK BAĞLANTILI 2 ADET ASANSÖR HİDROFOR 90 KW JENERATÖR GİRİŞ KAT:

Detaylı

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi TÜRKKIZILAYI Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi 1. KONU 1.1 Bu teknik Şartname Türk Kızılayı nın olası afet ve acil durumlarda beslenme hizmet kapasitesini arttırmak üzere alınacak Mobil Mutfak ta kullanılacak

Detaylı

Kuru Duvar Sistemleri Dış Cephe Sistem Kitabı

Kuru Duvar Sistemleri Dış Cephe Sistem Kitabı Kuru Duvar Sistemleri Dış Cephe Sistem Kitabı www.boardex.com.tr, Dalsan Alçı A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kuru Duvar Sistemleri CEKETLEME Tek İskeletli Çift İskeletli Omega Ceket Omega CeketMAX Performans

Detaylı

Özel detaylar, pratik çözümler.

Özel detaylar, pratik çözümler. Özel detaylar, pratik çözümler. Modern mimarisi, sosyal tesisleri, güvenliği, otoparkı, doğayla içiçe çevresiyle Ekşinar Konakları; siz ve aileniz için yaşamaya değer bir yer. İhtiyacınızın olan her durumda

Detaylı

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu dökümanda Batı Life Evleri projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir. Numune

Detaylı

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ projesinin odalarına yangına karşı otomatik FM-200 gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın algılama

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler, TSE normlarında olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler, TSE normlarında olacaktır. Bu dokümanda FLORYA EKŞİNAR KONAKLARI projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı