TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No"

Transkript

1 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0, * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı bahçesine su kanalı yapımı için elle kazı yapılacaktır. Yapım ġartları: Kazının yapılması, taģıtlara yükleme ve boģaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inģaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boģlukların doldurulması bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (taģımalar hariç) 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ :Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT :1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı(makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaģımın sağlanamadığı iģ mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluģmaması için (koruma ve SĠT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 2) Kazı miktarı toplamı m³ü aģtığı takdirde, m³ ü aģan miktar için,kazı ne ile yapılmıģ olursa olsun makine ile kazı birim fiyatı, ilk m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır. a) Kazı miktarı toplamı m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için el ile kazı birim fiyatı, makine ile yapılan miktarı için ise makine ile kazı birim fiyatı uygulanır. Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak m³ 0, ve benzeri zeminler) * Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesinde mevcut bulunan sahanın betonu kırıldıktan sonra projesindeki detayı göre kazı yapılacaktır /2B Yapım ġartları: Ekskavatör, skreyper, buldozer, trakskavatör, vesaire gibi makineler ile kazının yapılması, taģıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taģınması, depo, imla veya sedde yerinde boģaltılması, serilmesi veya imalat, inģaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boģlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidar-larının ve depo veya dolgunun kabaca düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: ÖLÇÜ :Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT :Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dıģındaki taģıma, sulama ve sıkıģtırma bedelle-ri dâhil değildir. Ayrıca derinlik zammı bedeli ödenmez. Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması m³ 0, * Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesinin projesindeki detaya göre kazı yapıldıktan /5 sonra mıcır serilecek ve sıkıģtırılacaktır. Yapım ġartları: Tuvenan kum çakılın, temel tabanına dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve sıkıģtırılması için her türlü iģçilik, malzeme ve zayiatı, iģ yerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı : ÖLÇÜ :Tuvenan kum çakılın döküldüğü yer projesi üzerinden ölçülür ve hacmi bulunur. 150 mm ve 200 mm anma çaplı drainflex boru ile drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi m 0, D.900/1 38.D.900/ /4/MK *Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesine yeni yapılacak halı sahasının drenajını sağlamak için projesinde belirtildiği gibi drainflex boru döģenecektir. Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu m³ 1, (granülometrik kum ve çakıl ile) Güzel Yalı İ.Ö.O nun anasınıfı bahçesine projesinde belirtildiği gibi su kanalı yapılacaktır. İsmet Paşa İ.Ö.O nun arka ve sol bahçesine projesinde belirtildiği gibi tek sıra çelik hasır döģendikten sonra bahçelerde bulunan su giderlerine doğru eğimli 20 cm beton dökülecektir.beton prizini almadan helikopter ile yüzeyi pürüzsüz hale getirilecek ve beton prizi aldıktan sonra betonda oluģa bilecek çatlakları önlemek için en geç ertesi sabah olmak Ģartı ile 3-3m anolar oluģturacak Ģekilde derz yapılacaktır.oluģturulacak derzler ipinde düzgün bir Ģekilde kesilecektir.prizini alan betonlar günde en az iki defa ve en az on gün sulama yapılacaktır. Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O A blok arka cephe bodrum katı giriģleri ortalama 3,80 m.x 1,50 m.x 0,30m. ve 2,80 m. x 1,50m. x 0,30 m. ebatlarında eğimli beton dökülerek bahçe zemini yükseltilecektir.bu zemine beton dökülmeden önce Ø 8 lik hasırdan demir donatı serilecektir. Gültepe İ.Ö.O. unda yeni yapılacak anasınıfı oyun alanı kauçuk zemin altına 10cm tek sıra çelik hasırlı beton dökülecektir Yapım ġartları: Yapılacak laboratuar deneyleri ve gronülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nispetler dâhilinde ve ağırlık esasına göre gronülometrik kum, çakıl veya kırmataģ, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıģtırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde, karıģtırılarak beton imali, ayrıģmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton tulumbası veya seri asansör ile her derinlik ve yüksekliğe taģınarak yerine konması, vibratör ile sıkıģtırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dıģ tesirlerden korunması, imal edilen betonun idarece istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, gerekli deneylerin yapılması, her türlü iģçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç ve gereç laboratuar giderleri ile inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, beton tesisinde imal edilen basınç dayanımı C 20/25

2 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 2 betonarme betonun 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT : Betonun, beton santralinde yapılması halinde de bu poza ait birim fiyat aynen uygulanır. TaĢıma bedelleri, taģıma Ģartnamesindeki esaslara göre ödenir. Basınç dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme betonu m³ 1, (granülometrik kum ve çakıl ile) Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi nin projesindeki detayına uygun istinat perdesi yapılacaktır.beton dökümüne baģlamadan önce 2 adet vibratör hazır bulundurulacaktır. Prizini alan betonlar günde en az iki defa ve en az on gün sulama yapılacaktır. Yapım ġartları: Yapılacak laboratuar deneyleri ve gronülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nispetler dâhilinde ve ağırlık esasına göre gronülometrik kum, çakıl veya kırmataģ, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıģtırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde, karıģtırılarak beton imali, ayrıģmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton tulumbası veya seri asansör ile her derinlik ve yüksekliğe taģınarak yerine konması, vibratör ile sıkıģtırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dıģ tesirlerden korunması, imal edilen betonun idarece istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, gerekli deneylerin yapılması, her türlü iģçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç ve gereç laboratuar giderleri ile inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, beton tesisinde imal edilen basınç dayanımı C 25/30 betonarme betonun 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT : Betonun, beton santralinde yapılması halinde de bu poza ait birim fiyat aynen uygulanır. TaĢıma bedelleri, taģıma Ģartnamesindeki esaslara göre ödenir. Ahşaptan yapılan seri kalıp (plaklar, palplanş, kazık, tahkimat blokları, babalar, bordürler, saha betonları, her türlü lentolar, m² 0, merdiven basamakları ve benzeri işler için) Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi nin projesindeki detayına uygun istinat perdesi yapılacaktır.ġstinat perdesinin temelli kalıbında ahģap kalıp kullanılacakdır. Yapım ġartları: Seri halinde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taģınan beton ve betonarme münferit yapım iģ-leri için, iç yüzleri rendelenmiģ ve yağlanmıģ ahģaptan seri kalıp yapılması, sökülmesi, temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır NOT : Kalıplardan çıkan malzeme müteahhide aittir. Plywood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı (hiç bir kaplama malzemesi ve boya m² 0, yapılmayacak beton ve betonarme yüzeylerde) Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi nin projesindeki detayına uygun istinat perdesi yapılacaktır.ġstinat perdesinin perde kalıbında plywood kalıp kullanılacaktır.kalıp sökümü yapıldıktan sonra kalıplar tekrar kullanılmadan önce kalıp yağı ile yağlanılacaktır. Yapım ġartları: Çıplak beton ve betonarme kalıbı yapım iģleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmıģ projelerine göre 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalarla betonun suyunu sızdırmayacak Ģekilde kalıp yüzeyi teģkili, betona gelecek yüzeyin yağlanması, dakikada devirli vibratöre dayanacak Ģekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi, bu iģler için lüzumlu her türlü malzemeve zayiatı ile iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. BoĢluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boģluğu çıkarılmaz. NOT :1) Düz yüzeyli kalıpların yüzlerinde betona zarar vermeyecek ve kalıbın kolaylıklaçıkarılmasına mani olmayacak girinti, çıkıntı profil ve benzeri ilavelerle, desen teģkil etmek istenildiği takdirde bunun için kullanılacak ve kalıba tespiti yapılacak malzeme ve iģçilik toplam tutarı projesine göre fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir. 2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir. 3) Kalıp iskelesi ayrı olarak ödenir. 4) Ġdarenin yazılı izni ile uygulanır. Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² Ton 1, (3,000 kg/m² dahil) Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi çevre perde betonun üstüne yeni yapılan demir korkulukların arasına detay projesinde belirtildiği gibi çelik hasır montajı yapılacaktır. Güzelyalı İlköüretim Okulu nun anasınıfına yeni yapılacak su kanalının temel ve perdelerine çelik hasır konulacaktır. İsmet Paşa İlköğretim Okulu nun projesinde belirtilen beton dökülecek alanlara tek sıra Q 188 çelik hasır döģenecektir. Gültepe İ.Ö.O. yeni yapılacak oyun alanına tek sıra çelik hasır çelik hası döģenecektir. Yapım ġartları: 5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır Ģekline geti-rilmiģ çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, Ģartname ve detaylarına göre bindirme sure-tiyle eklenmesi ve mesnet teģkili, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malze-me ve zayiatı, iģçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı: ÖLÇÜ :1) Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aģağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır. 2) Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz /1/MK /

3 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 3 3) Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içi-ne dâhil edildiğinden hesaba katılmaz. ÇELĠK HASIR AĞIRLIK TABLOSU ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m² Çap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması Ton 0, Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi yeni yapılacak halı sahanın çevre istinat duvarının perde ve temeli detay projesine uygun nervürlü inģaat demiri kullanılacaktır. Yapım ġartları: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yeri-ne konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inģaat yerindeki yük-leme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ :1) Betonarme detay resimlerine göre kroģeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aģağıdaki cetvelden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz. Ø mm. Kg./m ,00 mm kalınlığında DKP sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması kg 0, İsmet Paşa İlköğretim Okulu unda projesinde belirtildiği gibi 2 adet(95/245),11 adet(70/170) ve 2 adet (90/190) 2mm DKP scçtan kapı kasası yapılacaktır.2 mm.lik sacdan bükülerek menteģeleri ile birlikte yerine takılacaktır. Gültepe İ.Ö.O. 1. kat soyunma odaları yeni kapı kasası yapılacaktır Yapım ġartları: 2,00 mm lik D.K.P sacdan bükme kapı kasası yapılması, menteģeleri ile birlikte yeri-ne takılması için her türlü malzeme zayiatı, atölye masrafları, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya hariç) 1 kg fiyatı: ÖLÇÜ : Ġmalâtın esas aksamı duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataģmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. NOT : Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik ede-bilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi Ģartıyla tartı esas alınır. Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere kg 3, yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler) Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi nin yeni yapılacak halı sahanın çevre duvarı üstüne detay projesinde belirtildiği gibi korkuluk ve demir kapı yapılacaktır. Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun projesinde belirtildiği gibi demir kapı yapılacaktır. Güzelyalı İlköğretim Okulu nun anasınıfına projesinde belirtildiği gibi sundurma ve su kanalı yapılacaktır.ayrıca bahçe çevre duvarları yükseltilecek ve saç kaplama ile kapanacaktır ve anasınıfı öğrencilerinin bahçeden çıkıģını önlemek için 1 adet bahçe kapısı yapılacaktır. Gültepe İ.Ö.O. yeni yapılacak oyun alanı projesinde belirtildiği gibi sundurma ile kapatılacaktır ve oyun alanının yola bakan kısmı h=1,50m yüksekliğinde korkuluk yapılacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. B Blok dıģ cephesinde demir korkuluk olmayan tüm pencerelere detaylarında belirtilen Ģekilde demir korkuluk yapılacaktır Önemli t: Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. arka cephede bulunan pencere camlarının ve İbn-i Sina İ.Ö.O. Anasınıfında yeni yapılacak pencere camlarının kırılmalarını önlemek için tel örgü gerilecektir. Yapım ġartları: Demir imalatlar boya Ģartnamesine uygun olarak raspalandıktan sonra boyanacaktır. Ġdare ve kontrol teģkilatının onayı olmadan imalata baģlanamaz. Bu Ģartname imalat uygulama projelerinde belirtilmiģ veya proje gereği kontrol mühendisi tarafından istenilmiģ olan hususların bütün demir imalatı (kapı, pencere kasa, körkasa, korkuluk vb.) uygulama esaslarını kapsamaktadır. Ölçüler mutlaka yerinde tespit edilerek imalata baģlanacaktır. Herhangi bir sebeple düzeltilmesi gereken, zımbalama veya kaynaklama iģlemleri sırasında eğrilen veya dönen malzemeler imalat iģlemlerine devam edilmeden önce düzeltilecektir. Demir imalatların montajı sırasında mevcut duvar, cam ve pervazların kırılmamasına azami dikkat edilecek, kırılması durumunda aslına uygun olarak onarılacaktır. ÇeĢitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeģit merdiven, balkon, köprü, korkuluk-lar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri iģlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ : Ġmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. NOT : Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları

4 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 4 levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik ede-bilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi Ģartıyla tartı esas alınır. J-8 Tipi Çevre Emniyeti Yapılması m² 0, Güzelyalı İlköğretim Okulu anasınıfı bahçesi çevre duvarlarına projesinde belirtildiği gibi emniyete alınacaktır. Yapım ġartları: Ġdarece onaylanmıģ projesine göre T 80#lik profilin 4 mt aralıklarla muhtelif boyutlardaki beton 13 MSB.318/B kaidelere dikilmesi, her 40 metrede bir ve kenar köģelerde çift payanda direği ile takviye edilmesi, T 80#lik profilin simetri aksindeki Kanadına dikenli telin montajı için delik ve çentiklerin açılması, 25 cm ara ile 9 sıra düz, 4 sıra çapraz, (2 sıra düz,2 sıra eğik kısmına) dikenli telin,çekilmesi, düz ve çapraz sıraların her kesiģme noktasında galvanizli bağ teli ile bağlanması için, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģ yerinde yükleme boģaltma,yatay ve düģey taģıma, alet ve edevat giderleri, iģ yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģımalar, boģaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. Ölçü: Koruma çiti yapılan dikenli telin yüzey alanı ölçülür. Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13.5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla duvar yapılması m² 0, Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O A blok arka cephe bodrum katı giriģlerindeki kapı ve pencereler /3/MK sökülerek tuğla duvar örülecektir. Yapım ġartları: (19x19x13,5cm) ebadında yatay delikli fabrika tuğlası ve 0,030 m³ harç (Poz : /MK) ile projesine uygun olarak yatay delikli yarım tuğla duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, araç ve ge-reç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yatay delikli yarım tuğla duvar yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Bütün boģluklar düģülür. Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı) bölme duvarının her iki yüzünde (12,5 mm+12,5 mm) çift kat alçı m² 0, duvar levhası ile Gültepe İ.Ö.O 1.kat soyunma odası projesinde belirtildiği gibi alçı duvar levhaları ile ikiye bölünecektir. Yapım ġartları: Ġdarece onaylanmıģ proje ve detaylarına göre; 75 mm lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm lik ses yalıtım bandının yapıģtırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC /A 5 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 52 kg/m³ yoğunluğundaki taģyünü levhaların yerleģtirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm lik, ikinci katının 35 mm lik (veya 38 mm lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu iģlemin duvarın diğer yüzünde aynı Ģekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm den fazla boģluklara ön dolgu yapılması; vida baģlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıģtırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluģturulması her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boģluklar düģülmez. Alçı sıva yapılması m² 1, İbni Sina İlköğretim Okulu nun projesinde belirtilen anasınıfı duvarları alçı sıva yapılacaktır. Gültepe İ.Ö.O. unda bulunan Çok Amaçlı Salon, 1.kat soyunma odaları ve konferans salonu tavanları ve duvarları alçı sıva yapılacaktır. Yapım ġartları: 1 m³ kuma 150 kg çimento ve 0,200 m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz no: /MK /MK) ortalama 2 cm ka-lınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 750 kg ince alçı ve yeteri kadar su katılarak elde edilen (Poz no:10.061) harç ile ortalama 0,6 cm kalınlığında ince sıvanın tahta mala ile yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, çalıģma sehpaları, inģa-at yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ :1)Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boģluk yanları dâhil) hesaplanır. 2)Doğrama pervazları ve varsa ahģap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boģluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düģülür Kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması m² 0, Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi yeni yapılacak halı saha çevre perdesi dıģ yüzeyleri sıvanacaktır. Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O u A blok arka cephesinde yeni yapılacak duvar yüzeyleri sıvanacaktır. Yapım ġartları: 1 m³ diģli kuma 250 kg çimento ve 0,100 m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz /MK no: /mk) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 250 kg çimento ve 0,100 m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz no: /mk) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yü-zeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, çalıģma sehpaları, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boģluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahģap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boģluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düģülür kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması m² 0,013250

5 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa / /A İbn-i Sina İ.Ö.O. unda bulunan Anasınıfı ve anasınıfı önüne tefsiye Ģapı yapılacak ve üzerine PVC döģeme kaplaması yapılacaktır. Yapım ġartları: 1 m³ diģli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no: /mk) ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıģtırılarak tesviye tabakası yapılması, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması ve her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre tesviye tabakası yapılan yüzeyler hesaplanır. 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum m² 0, plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması İbni Sina İlköğretim Okulu n da bulunan anasınıfı tavanına alüminyum asma tavan yapılacaktır. Gültepe İ.Ö.O. 1.Kat soyunma odası tavanına alüminyum asma tavan yapılacaktır. Yapım ġartları: Ġdarece onaylanmıģ proje ve detaylarına göre 24 mm geniģliğinde T ana ve ara taģıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taģıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleģtirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teģkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, iģyerinde yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boģlukları ile diğer boģluklar düģülmez. 2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması (kamu kurum ve kuruluşlarının (hastaneler hariç) makam,personel odaları,misafirhane ve m² 1, kreşleri vb) (heterojen) (Üst tabaka kalınlığı min.055 mm saf PVC) (Grup T) Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun lojmanı tesfiye Ģapı atıldıktan sonra PVC yer döģemesi ile kaplanacaktır. İbn-i Sina İ.Ö.O. unda bulunan Anasınıfı ve anasınıfı önüne tefsiye Ģapı atıldıktan sonra PVC döģeme kaplaması yapılacaktır. Gültepe İ.Ö.O zemin kat konferans salonu ve 1.kat çok amaçlı salon zeminleri PVC yer döģemesi ile kaplanacaktır. Yapım ġartları: Mevcut beton, Ģap, mozayik vb. yüzeylerinin üzerinin süpürülüp vakumlu olarak temizlenmesi, varsa eski kaplama ve harç pürüzlerinin kazınması, poliakrilat esaslı sentetik reçineli astarın m2 ye 0,150 kg gelecek Ģekilde sürülmesi, 2,0 mm kalınlığında sentetik katkı maddeli zemin düzleme macunu ile kaplama yüzeyinin düzgünleģtirildikten sonra üzerine 0,400 kg PVC özel yapıģtırıcı sürülerek 2,0 mm kalınlığında heterojen (üst tabaka kalınlığı min.0,55mm saf PVC ) (Grup T) PVC esaslı döģeme kaplama malzemesinin serilmesi, yapıģtırılması, ek yerlerinin düzgün ve itinalı olarak sıcak kaynakla birleģtirilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ :1) Kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. 2) Kendinden dönüģlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir. NOT : 1) Ġdarenin yazılı izni ile uygulanır. 2) PVC yer döģeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten,uluslar arası onaylanmıģ akredite bir kuruluģ tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. 3) PVC yer döģeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir.ödeme evrakı ile birlikte labaratuvar deney raporları istenir. 4) PVC yer döģeme malzemenin alt tabakası; su emmez, kırılmaz, esnek, kalınlığının tamamı sıcak kaynak tutan PVC vb. olmalı, köpük, kabartılmıģ genleģtirilmiģ köpük, mantar vb. olmamalıdır. PVC esaslı malzemeler ile süpürgelik yapılması m 0, Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun lojmanı PVC zemin kaplaması yapıldıktan sonra PVC süpürgelik yapılacaktır. İbn-i Sina İ.Ö.O nun anasınıfı ve anasınıfı giriģine PVC döģeme kaplaması yapıldıktan sonra duvar kenarlarına süpürgelik yapılacaktır. Gültepe İ.Ö.O zemin kat konferans salonu ve 1.kat çok amaçlı salon zeminleri PVC yer döģemesi ile kaplandıktan sonra süpürgelik yapılacaktır. Yapım ġartları: Proje ve detaylarına göre metrede en az iki adet montaj elemanının duvara yerleģtirilmesi, idarece beğenilecek örneğine uygun PVC esaslı süpürgeliğin montaj elemanlarına tespiti, ek yerlerinin ve köģe birleģimlerinin düzgün ve itinalı olarak yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, iģ yerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı ; ÖLÇÜ : Yapılan süpürgelik; ekseninden ölçülür 30x30 cm ebadında rölyef yüzeyli her renk ve desende seramik yer karosu ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve m² 2, seramik yapıştırıcısı ile) /027A

6 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 6 Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun B blok zemin kat wc zemininde bulunan seramikler kırılacak ve yenilenecektir. İsmet Paşa İlköğretim Okulu nun projesinde belirtilen WC zeminleri ve WC önü koridorlar seramik yer karosu ile fugalı döģeme kaplaması yapılacaktır. Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O nda A blokta bulunan tüm WC zemin seramikleri kırıldıktan sonra yeniden yapılacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. nda zemin katta bulunan Sınıf 2 ve Sınıf 3, 1.katta bulunan Sınıf 1,Sınıf 2, Sınıf 3, Sınıf 4 ve 2. katta bulunan Sınıf 1, Sınıf 2 ve Sınıf 3 zeminlerine gerekli tesviye iģlemi yapıldıktan sonra zemin seramik kaplama yapılacaktır. Esentepe İ.Ö.O. zemin kat koridor ve rehberlik odası zeminlerine gerekli tesviye iģlemi yapıldıktan sonra zemin seramik kaplama yapılacaktır. Yapım ġartları: Mevcut Ģap ve benzeri düzgün satıh üzerine fayans ve seramik yapıģtırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi 30 x 30 cm ebadında rölyef yüzeyli her renk ve desende seramik yer karolarının mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak minumum 3 mm derz araları bırakılarak döģenmesi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır. 25x40 cm ebadında modüler ölçüde üretilmiş rölyef yüzeyli her renk ve desende seramik duvar karosu ile fugalı duvar ve m² 1, cephe kaplaması yapılması(fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun B blok zemin kat wc duvarları mevcut seramikler kırıldıktan sonra idarenin belirleyeceği 25*40 boyutlarında seramik ile kaplanacaktır. İsmet Paşa İlköğretim Okulu nun projesinde belirtilen WC duvarlarına ve WC önü giriģ koridorlarına tavana kadar seramik duvar kaplaması yapılacaktır. Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O nda A blokta bulunan tüm WC duvar seramikleri kırıldıktan sonra yeniden yapılacaktır. Gültepe İ.Ö.O. 1. kat soyunma odaları mevcut seramikler kırıldıktan sonra yeniden yapılacaktır. Yapım ġartları: Mevcut ince sıva veya benzeri düz satıh üzerine fayans ve seramik yapıģtırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi 25 x 40 cm ebadında modüler ölçüde üretilmiģ rölyef yüzeyli her renk ve desende seramik duvar karolarının duvar yüzeyine projesine uygun olarak minumum 3 mm derz araları bırakılarak kaplanması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan bütün alanlar ölçülür. 3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile dış-iç denizlik m² 1, yapılması (3x30xSerbestboy)(damlalıklı) Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O u B Blokta değiģen Pencere iç ve dıģ denizlikleri için 3cm lik beyaz doğal mermer plaklar kullanılarak imalat yapılacaktır. Esentepe İ.Ö.O. u A blokta değiģen Pencere iç ve dıģ denizlikleri için 3cm lik beyaz doğal mermer plaklar kullanılarak imalat yapılacaktır. Numuneler içinde Ġdarece seçilen ve onaylanan kalitedeki mermerle imalat yapılır. Yapım ġartları: Denizlik yapılacak kısma Ģartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm kalınlığında tesviye betonu yapılması, bunun üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta (Poz : /MK) 400 kg çimento dozlu harçla 3 cmlik 30 cm x serbest boy ebadındaki beyaz mermer levhadan meyil ve damlalığı projesine göre hazırlanmıģ yekpare Ģeklinde dıģ denizliğin yerine konması, harç bulaģıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ : Projesi üzerinden ölçülür. 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması m² 0, Yapılması Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. B Blok zemin katta bulunan Fen Bilimleri odasına proje ve detaylarında belirtilen Ģekilde tezgah yapılacak ve üstüne mermer kaplanacaktır. Yapım ġartları: 1. Sınıf çam kerestesinden lamine levha kaplamalı iki yüzü m² 3, kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun B blok zemin kat wclerinde bulunan tüm kapılar ve lojmanda bulunan demir kapı sökülecek ve yerine ahģap kapı kanadı yapılacaktır. İsmet Paşa İlköğretim Okulu unda projesinde belirtilen 15 adet sınıf kapı kanadı (90/205), 11 adet WC kapı kanadı (70/170), 2 adet tuvalet giriģ koridoru kapı kanadı (95/245) ve 2 adet (90/190) koridor kapı kanadı yapılacaktır. Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O nun A Blokta 1 adet (270/245) çift kanatlı, 20 adet (90/190), 20 adet (70/190) kapı kanadı yapılacaktır. Gültepe İ.Ö.O nda 1.kat (95/210) 2 adet soyunma odası kapıları proje ve detaylarında belirtildiği gibi yapılacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. B Blokta bulunan bütün ahģap iç kapı kanatları söküldükten sonra yerlerine iç kapı kanadı olarak ( toplam değiģecek kapı sayısı 15 adet olup ölçüler çizimlerde belirtilmiģtir) kapı kanadı yapılacaktır /108A /C 25 MSB.660/A /3A

7 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa /A Esentepe İ.Ö.O.1.katında bulunan Sınıf 1,Sınıf 2 ve Sınıf 3 mahallerine iç kapı kanadı olarak 90x210 ebatlarında kapı kanadı yapılacaktır. Yapım ġartları: Ölçüler mutlaka yerinde tespit edilerek imalata baģlanacaktır. Renk ve desen seçiminde idarenin onayı alınacaktır. Ġdarenin onayı alınmadan montaj yapılmayacaktır. Projesine göre tek, çift veya daha fazla kanatlı 1.sınıf çam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalınlıkta olacak Ģekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren baģlıklarından yapılan çatkı arasına 20/32 mmlik çıtalarla ve 2 cm aralıklarla meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 5 mm kontraplak, prese etmek suretiyle iki yüzü kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması lamine levha ile kaplanması ve yerine takılması,madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıģtırılması, için çivi, vida, tutkal ve her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,(madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Kapı,kanadının dıģtan dıģa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasa-ları dâhil edilmez. 2) BoĢluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı Ģekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa Ģeklinde biterse bunlarda kanat öl-çüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.) NOT : 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi Ģartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteģe ve yaylı menteģeden ibarettir. 2) Madeni aksamın yerlerine takılması iģçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte m² 0, edilmesi (1,68x0,85) =1,43m² Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. B Blok zemin katta bulunan Fen Bilimleri odasına proje ve detaylarında belirtilen Ģekilde tezgah yapılacak ve altı dolaplı olacaktır. Yapım ġartları: 5781 nolu tip ahģap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmıģ 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahģap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iģ yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, iģçilik, yükleme ve boģaltma, yatay ve düģey taģıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,( madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır. Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama kg 14, ve benzeri imalat) Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun lojmanında bulunan 4 adet demir doğrama sökülecek ve PVC plastik doğrama yapılacaktır.b blok zemin kat anasınıfı alüminyum kapısı sökülecek ve yerine PVC doğrama yapılacaktır. İbni Sina İlköğretim Okulu nun projesinde belirtilen ana sınıfı kapısı ve pencereleri PVC doğrama yapılacaktır.anasınıfı giriģine PVC bölme yapılacaktır. Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O nun A blokta 1 adet 275x150, 1 adet 840x200, 2 adet 250x200, 33 adet 390x170, 2 adet 390x50, 1 adet 310x50, 2 adet 230x50, 3 adet 240x150, 2 adet 265x170, 5 adet 275x200, 6 adet 245x70, 1 adet 70x50, 1 adet 265x50, 1 adet 380x50, 1 adet 380x50 ve 265x50 ebatlarında PVC pencere doğramaları yapılacaktır. Gültepe İ.Ö.O nda proje ve detaylarında belirtilen Ģekilde zemin kat konferans salonuna 200/210 ebatlarında PVC kapı kanadı kasası yapılacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. nda bulunan tüm 95x165 cm.lik pencereler ile Zemin katta bulunan Sınıf 1 ve Sınıf 3 de, ayrıca merdiven mahalinde ve 2. katta bulunan Sınıf 2 ve Yönetici Odasında bulunan pencereler düzgünce sökülüp oluģan tüm sıva çatlakları onarıldıktan sonra PVC profillerle pencereler takılacaktır. Esentepe İ.Ö.O. A Blokunda bulunan tüm pencereler (bilgisayar odası hariç) düzgünce söküldükten sonra ve oluģabilecek tüm sıva çatlaklarının onarılmasından sonra PVC profillerle dıģ cephelere pencereler takılacaktır. Ayrıca A blok 1. katında bulunan WC dıģ kapısına PVC kapı monte edilecektir. Yapım ġartları: Ġdarece onaylanmıģ proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve cam çıtaları her türlü hava Ģartlarına karģı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil ( Standardına göre et kalınlığı sınıfı A olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı ³ 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise ³ 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak Ģekilde tasarlanmıģ ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmıģ galvanizle pasa karģı korunmuģ, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm den fazla orta kayıtda da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniģ kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.) metal takviyeli PVC profiller plastik köģe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleģtirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeģit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. Ġmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. Ġmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) menteģe ile tespit edilir. MenteĢeler kanadın ayarlı çalıģmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileģimleri 45 derece kesilerek imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama, kenet ve dubellerle gerektiğinde demir konstrüksiyona (kör kasa) paslanmaz vida kullanılarak bu iģ için geliģtirilmiģ makinelarla kaynatılmak suretiyle tespiti yapılacaktır. Su, hava, ses geçirmeyecek Ģekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel

8 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa /A giderleri ve kârı dâhil, yerine monte edilmiģ plastik doğramanın 1 kg fiyatı: ÖLÇÜ :1) Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, EPDM kauçuk conta, silikon esaslı macun, tespit vidaları, birleģim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır. 2) Tartı ağırlıkları, idarece onanmıģ projelerdeki boyutlar üzerinden, profillerin tablolardaki ağırlıklarına göre tahkik edilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran % 7 fazlasına kadar ödeme yapılır.tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, imalatın idarece kabul edilmesi Ģartı ile tartı esas alınır. 3) Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre tul ağırlıkları ile bağlantı elemanlarının birim ağırlıkları belirtilecektir. NOT : 1) Madeni aksamın yerine takılması bedeli doğrama fiyatlarına dâhildir. 2) Plastik doğrama aksesuarı (ispanyolet, menteģe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpmaları, pivot menteģeler, sürgüler, kapı altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dâhil edilmez. Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı ilave edilerek ödenir. 3) Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür Ģekilde profil uzunluğu boyunca iģaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin iģaretlenmesi en az aģağıdaki bilgileri içermelidir. - Ġmalatçının adı veya ticari markası, - Bu standardın iģaret ve numarası (TS 5358 EN Ģeklinde), - Et kalınlığı sınıfı, - Ġzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.) Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ısı kontrol kaplamalı çift cam m² 5, takılması Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun yenilenen lojman pencerelerine,bahçe erkek wc pencerelerine ve yeni yapılacak B blok zemin kat ana sınıfı kapısına çift cam takılacaktır. İbni Sina İlköğretim Okulu nda yapılacak anasınıfı önü PVC bölmeye ve yine anasınıfında yapılacak PVC doğramalara 4+4 mm. kalınlığında çift cam takılacaktır. Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O nda yapılacak olan tüm PVC pencerelere 4+4 mm. kalınlığında 12 mm ara boģluklu çift cam takılacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. nda yapılacak olan tüm PVC pencerelere 4+4 mm. kalınlığında 12 mm ara boģluklu çift cam takılacaktır. Esentepe İ.Ö.O. A bloğunda yapılacak olan tüm PVC doğramalara 4+4 mm. kalınlığında 12 mm ara boģluklu çift cam takılacaktır. Yapım ġartları: Cam yuvasına yüksek nitelikli macun ile ince bir altlık çekilmesi, gerekli yerlere takozlarının yerleģtirilmesi, ölçüsüne göre imal edilmiģ 4+4 mm kalınlığında ve 12 mm ara boģluklu ısı kontrol kaplamalı çift camlı ünitenin yerine yerleģtirilmesi, kalan boģluklara tekrar yüksek nitelikli macun çekilip takozlanması, profil veya madeni çıtaların yerlerine vidalarla tutturulması, taģan macunların kesilip temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, iģçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ : Yerine takılmıģ camın alanı ölçülür. NOT : Plastik doğramalarda da tarif ve ölçü aynen uygulanır. Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması m² 0, İbni Sina İ.Ö.O. unda Anasınıfı önüne 150/265 kapaklı dolap ve anasınıfı içine mutfak bölümüne 90/225 ve 100/225 kapaklı dolap yapılacaktır. Yapım ġartları: Projesine uygun olarak, dolabın sıva yüzeylerine gelen yerlerine (arka,yan, alt ve tavanı) 50 cm. aralıklarla her iki istikamette döģenmiģ 2 nci sınıf kereste ile seren yapılması, gövde( arka,alt,yan,tavan) rafların 18 mm. kalınlığında sentetik reçine esaslı yonga levha ile teģkili; kapak ve çekmece klapalarının, 19 mm kalınlığında yonga levha üzerine 0.65 mm. HPL laminat, diğer yüzeylerin 0.65 mm. APL laminat ile kaplanması, tüm gövde ve raf kenarlarına polivinil klorür (1 mm. kalınlığında) bant yapıģtırılması, kapak ve çekmece klapalarının laminat kaplanmayan diğer kenarlarına 3 mm. ABS bant yapıģtırılması, zamak veya plastik kaplı kulpların yerine takılması, çekmece kenarlarının 18 mm sentetik reçine esaslı yonga levha, altlarının 8 mm. kalınlığında sentetik reçine esaslı yonga levhadan teģkili, çekmecelerin yerlerine çelik raylarla monte edilmesi parçaların birbirine PVC baģlıklı krom çelik vida ve kavela ile birleģtirilmesi, kilit ve kilit kolları,aynaları ve sürgülerinin takılması,kapak menteģelerinin minimum 45 kg. yük taģıyabilen çift yaylı çelik tas menteģeden yapılması, elbise askılarının kromajlı çelik borudan yapılması, rafların 18 mm. sentetik reçine esaslı yonga levha dan yapılması, kenarlarının PVC bant veya postforming olarak dönülerek yapıģtırılması ve projesine uygun 5 cm kalınlığında pervaz ve 7 cm kalınlığında bazaların yapılması ve diğer imalatların yapılabilmesi için gerekli her türlü malzeme,iģçilik, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, alet ve edevat giderleri, nakliye, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. Ölçü: Baza ve pervazlar ölçüye dahil edilmeden görünen yüzey ölçülecektir. Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması m² 0, Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. B Blok çatı kiremitleri aktarılması yapılacaktır. Yapım ġartları: Mevcut her türlü kiremit in ( mahya dâhil ) çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık ve çatlak olanların ayrılması, sağlamların temizlenerek çatı yüzeyinde belli yerlerde istiflenmesi, ait olduğu birim fiyat tariflerindeki belirtilen Ģartlarda tekrar yerlerine tespiti, kırık ve çatlak olanların yenileri ile değiģtirilmesi için her türlü montaj malzemesi ve zayiatı, iģçilik, iģyerinde yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı : ÖLÇÜ : 1)Aktarılan çatı yüzeyi izdüģümü üzerinden hesaplanır. Bütün boģluklar düģülür. 2)Yenilenen yüzeyler ait olduğu birim fiyatlarından ödenir. Bu takdirde aktarma bedeli olarak Poz : nın fiyatının % 60 ı uygulanır. 30 MSB.913/A

9 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa / / Alaturka kiremitle çatı örtüsü yapılması m² 0, Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. B Blok çatısının kiremitleri ( mahya dâhil ) çatı yüzeyinden söküldükten sonra kırık ve çatlak olanlar ayrılacak sağlam kiremitler temizlenip çatı yüzeyinde belli yerlerde istiflenecektir. Kırılan ve kullanılamaz hale gelen bu kiremitlerin yerine yeni ve standartlara uygun kiremit yapılacaktır. Yapım ġartları: Dar veya geniģ tip alaturka kiremit in projesine uygun olarak mevcut çatı üzerine, iyice alıģtırı-larak döģenmesi, birer sıra atlanarak galvanizli çivi ve telle bağlanması, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme ve zayiat, iģçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, alaturka kiremit le çatı örtüsünün 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Yatay alan üzerinden hesaplanır. Ahşap çatı üzerine 3mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile çatı örtüsü altında 1 katlı m² 0, su yalıtımı yapılması (soğuk çatılarda %5 ile %36 arasında eğim olan yerlerde, -10C soğukta bükülmeli) Güzelyalı İlköğretim Okulu nun anasınıfına yeni yapılacak sundurmanın üstüne su yalıtımı yapılacaktır. Gültepe İ.Ö.O. oyun alanına yapılacak sundurmanın üstü osb kaplama yapıldıktan sonra 1 kat su yalıtımı yapılacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. B Blok çatı kiremitleri söküldükten sonra 1 kat su yalıtımı yapılacaktır.mevcut çatı tahtaları üzerine polyester keçe taģıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve Ģalümo alevi ile plastomer esaslı cam tülü taģıyıcılı polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden ve birbiri üzerine en az 10 cm. bindirilerek ek yerlerinin altından 10 cm aralıklı olarak geniģ baģlı galvanizli çivilerle çakılıp yapıģtırılacaktır. Yapım ġartları: Tasdikli detay projesine göre ve mevcut çatı üzerine polyester keçe taģıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve Ģalümo alevi ile plastomer esaslı cam tülü taģıyıcılı polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden ve birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ek yerlerinin altından, 10 cm aralıklı olarak geniģ baģlı galvanizli çivilerle çakılması ve yapıģtırılması, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü mal-zeme ve zayiatı, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı ÖLÇÜ : Meyilli satıh üzerinden hesaplanır. Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı m² 0, örtüsü yapılması (KATEGORİ R>=1400 N/m²) Güzelyalı İlköğretim Okulu nun anasınıfına yeni yapılacak sundurmanın üstüne shingle kaplama yapılacaktır. Gültepe İ.Ö.O. oyun alanına yapılacak sundurmanın üstü osb kaplama ve yalıtım yapıldıktan sonra shingle kaplama yapılacaktır. Yapım ġartları: Kaplama yüzeyi en az % 50 doluluktaki mevcut çıtalı veya tahta kaplı ahģap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhaların, döģeme iģle-mine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden baģlamak ve birbiri üzerine bindirilmek ve her yatay sırada (mahyaya paralel) düģey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve üst sıradaki levhaların ortasına gelecek Ģekilde ĢaĢırtılarak, levha uçlarında (bindirmelerde) her olukta bir, levha ortalarında iki olukta bir olmak üzere (oluk tepelerinden) plastik rondelalı galvanizli çivi ile levha baģına en az 20 adet çivi gelecek Ģekilde çakılarak tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdır-mayacak Ģekilde yalıtılması mahya elemanları ile mahyaların teģkili, mahya elemanlarının altta bulunan oluk-lu levhanın her oluk tepe noktasından bir olmak üzere aynı tipte rondelâlı galvanizli çivilerle tespit edilmesi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ahģap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Meyilli satıhlar üzerinden hesaplanır, 0.25 m² den büyük boģluklar düģülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir. NOT : 1) Bindirme boyları a- Eğimi % 20 ve üstünde olan çatılarda, enden bir oluk, boydan en az 15 cmdir. b- Eğimi % 20nin altında olan normal rüzgarlı bölgelerdeki çatılarda: enden bir oluk, boydan en az 20 cm dir. c- Eğimi % 20nin altında olan etkili rüzgarlı bölgelerdeki çatılarda; enden iki oluk, boydan en az 20 cmdir. 2) Eğimi % 10dan az olan çatılarda uygulanmaz. 3) Saçak uçlarında en çok 10 cm (serbest çıkma) taģma yapılabilir. 4) Bölgenin etkili rüzgârlı olarak sayılması idarenin yazılı iznine tabidir. Geotekstil keçe serilmesi (250 gr/m²) m² 0, Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi yeni yapılacak halı sahanın detay projesinde belirtildiği gibi geotekstil keçe serilecektir. Yapım ġartları: Ġdarece onanmıģ proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla geotekstil keçenin birbiri üzerine 10 cm bindirme yapılacak Ģekilde serilmesi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzey m² olarak hesaplanır. NOT : Proje ve Ģartnamesinde ağırlık dıģında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz. Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu m 0, temini ve yerine tespiti

10 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 10 Çınarlı End.Mes.Lisesi nin mevcut tüm yağmur olukları ve dereleri sökülüp yenilenecektir.ġniģ boruları Ø125 ve yağmur dereleri Ø150 olacaktır. Güzelyalı İlköğretim Okulu nun anasınıfına yeni yapılacak sundurmanın üstüne yağmur deresi ve oluğu yapılacaktır.ayrıca A blok ve B blokta bulunan tüm eksik yağmur olukları ilave edilecektir. Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O nun A blok ve B bloklarında eksik olan tüm Ø125 sert PVC yağmur iniģ boruları tamamlanarak yağmur olukları ile yağmur iniģ boruları birleģimi yapılacaktır. Yapım ġartları: PVC den Ø125 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayiatı, iģçilik, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı : ÖLÇÜ : Yerine takılmıģ boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam veri-lir. Çatı örtüsü altına yönlendirilmiş lifli levha (OSB-3) (11 mm)ile m² 0, kaplama yapılması Güzelyalı İlköğretim Okulu nun anasınıfına yeni yapılacak sundurmanın üstüne OSB kaplama yapılacaktır. Gültepe İ.Ö.O oyun alanına yapılacak sundurmanın üstü osb kaplama yapılacaktır. Yapım ġartları: 0-12,50 m arası yükseklikteki duvarlar için iş iskelesi kurulması m² 4, (12,50 m. dahil) Çınarlı End.Mes.Lisesi nin iç ve dıģ cephe boyaları yapılırken iģ iskelesi kullanılacaktır. Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun dıģ cephe boyaları yapılırken iģ iskelesi kullanılacaktır. Güzelyalı İlköğretim Okulu nun A blok dıģ cephe boyaları yapılırken iģ iskelesi kullanılacaktır. İbni Sina İlköğretim Okulu nun arka bahçe dıģ cephe boyaları yapılırken iģ iskelesi kullanılacaktır. ĠĢ iskelesine emniyet kemeri ve baret takmadan çalıģılmayacaktır. Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O nun dıģ cephe boyaları yapılırken iģ iskelesi kullanılacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. nun dıģ cephe boyaları yapılırken iģ iskelesi kullanılacaktır. Yapım ġartları: Yapılarda dıģ kaplama, derz, dıģ sıva ve benzeri iģler için yapılan sabit ya da gezgin, ayaklı iskeleler, ya da asma iģ iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için kullanılmak üzere iģ iskelesinin yapılması, sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģ yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ : 1) Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri iģler için kullanıldığı takdirde: Ġskelenin oturduğu yüzey ile saçak alt yüzeyi arasındaki aralık yükseklik, iskele kurulan binanın dıģının zemin kattaki uzunluğu geniģlik olarak alınır. GeniĢlik ile yüksekliğin çarpımı iģ iskelesi alanı kabul edilir. 2) ĠĢ iskeleleri, binada bir kısım iģe ayrılmıģ ise, iskele kurulması gereken kısımlarda, iskelenin oturduğu zemin ile yapılan iģin üst kenarı arasındaki yüzey iskele alanı olarak kabul edilir. NOT : 1) Tavan için iskele kurulmuģ ve bedeli verilmiģ ise tavanı çevreleyen duvar için ayrıca iskele bedeli verilmez. 2) Bir yerde kurulan iģ iskelesi o mahaldeki bütün iskelelik iģler için yapıldığı kabul edilir ve iģ iskelesi bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz. 3 m den yüksek duvar inģaatıyla, bu nitelikteki münferit inģaatlara uygulanır. 4)Yüksekliği 3m ve 3 m den aģağı olan inģaatlara iģ iskelesi ödenmez. 5) Ġskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir 0-12,50 m arası yükseklikteki tavanlar için iş iskelesi kurulması m³ 3, (12,50 m dahil) Çınarlı End.Mes.Lisesi nin tavan boyası yapılırken iģ iskelesi kullanılacaktır.ġģ iskelesine emniyet kemeri ve baret takmadan çalıģılmayacaktır. İbni Sina İlköğretim Okulu nun spor salonu tavan boyası yapılırken iģ iskelesi kullanılacaktır. Yapım ġartları: Yapılarda tavan inģaatı, sıvası ve benzeri iģlerde kullanılmak üzere yapılan sabit ya da gezgin, ayaklı iskeleler, ya da asma iģ iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için ve benzeri iģlerde kullanılmak üzere iģ iskelesinin yapılması, sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģ yerindeki yükleme, ya-tay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ için iģ iskelesi fiyatı : ÖLÇÜ :1) Tavan sıvası ve benzeri iģlerde iskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki yüksekliğin 1.50 m noksanı, iskele yüksekliği kabul edilir. NOT :1) Bir yerde kurulan iģ iskelesi o mahaldeki bütün iskelelik iģler için yapıldığı kabul edilir ve iģ iskelesi bedeli bir kere verilir. 2) Tavan için iskele kurulmuģ ve bedeli verilmiģ ise tavanı çevreleyen duvar için ayrıca iskele bedeli verilmez. 3) Bu poz. 3 m den yüksek tavan inģaatıyla bu nitelikteki münferit inģaatlara uygulanır. 4) 3m ve 3 m den aģağı olan inģaatlara iģ iskelesi ödenmez. 5) Ġskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir 12,50 metreden fazla yükseklikteki duvarlar için iş iskelesi m² 1, kurulması (12,50 m. hariç) Güzelyalı İlköğretim Okulu nun A blok dıģ cephe boyaları yapılırken iģ iskelesi kullanılacaktır.ġģ iskelesine emniyet kemeri ve baret takmadan çalıģılmayacaktır. Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O nun dıģ cephe boyaları yapılırken iģ iskelesi kullanılacaktır. Yapım ġartları: Yapılarda dıģ kaplama, derz, dıģ sıva ve benzeri iģler için yapılan sabit ya da gezgin, ayaklı iskeleler, ya da asma iģ iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için kullanıl-mak üzere iģ iskelesinin yapılması, sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, iģ yerindeki yükleme, ya-tay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit genel giderleri ve 37 MSB

11 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 11 kârı dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ :1) Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri iģler için kullanıldığı takdirde: Ġskelenin oturduğu yüzey ile saçak alt yüzeyi arasındaki aralık yükseklik, iskele kurulan binanın dıģının zemin kattaki uzunluğu geniģlik olarak alınır. GeniĢlik ile yüksekliğin çarpımı iģ iskelesi alanı kabul edilir. 2) ĠĢ iskeleleri, binada bir kısım iģe ayrılmıģ ise, iskele kurulması gereken kısımlarda, iskelenin oturduğu zemin ile yapılan iģin üst kenarı arasındaki yüzey iskele alanı olarak kabul edilir. NOT :1) Tavan için iskele kurulmuģ ve bedeli verilmiģ ise tavanı çevreleyen duvar için ayrı-ca iskele bedeli verilmez. 2) Bir yerde kurulan iģ iskelesi o mahaldeki bütün iskelelik iģler için yapıldığı kabul edilir ve iģ iskelesi bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz. 3 m den yüksek duvar inģaatıyla, bu nitelikteki münferit inģaatla-ra uygulanır. 4) Yüksekliği 3m ve 3 m den aģağı olan inģaatlara iģ iskelesi ödenmez. 5) Ġskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir Boyası bozulmuş ahşap imalatın iki kat sentetik boya ile m² 0, boyanması Çınarlı End.Mes.Lisesi nin iç ve dıģ cephesinde bulunan ahģap kapılar,doğramalar ve benzeri tüm ahģap aksam boyanacaktır. Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O nun A blokta bulunan tüm eski kapı kanatları ve ahģap bölmeler boyanacaktır. Yapım ġartları: Boyanacak yüzeylerdeki bozuk boyaların kazınması, zımpara ve fırça ile temizlenmesi, yüzeye, 0,060 kg sentetik mamul astar boya sürülmesi, 0,230 kg sentetik boya macunu ile macunlanması, kuruduktan sonra tekrar ince zımpara ile pürüzlerin alınması, 0,060 kg sentetik mamul astar boya sürülmesi, üzerine 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte boya sürülmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı : ÖLÇÜ : a) Boyanan yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda, sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda, kasadan kasaya düģey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçü-lerde, girinti, çıkıntı ve cam boģlukları ölçüye katılmaz.pervaz kenarlarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dıģından pervaz dıģına, pervazsız pencere-lerde sıva yüzüne olmak üzere düģey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boģluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, Ġki pencere arasındaki ahģap kasa ayrı ölçülür ve ala-na ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boģ-luğu çıkarılmaz. Yeni ahşap,kapı,pencere,camekan, bölme,möble yüzlerinin iki m² 0, kat sentetik boya ile boyanması İsmet Paşa İlköğretim Okulu nda yeni yapılacak tüm ahģap kapı kanatları boyanacaktır. Alsancak Melih Özakat İlköğretim Okulu nda yeni yapılacak tüm ahģap kapı kanatları boyanacaktır. Gültepe İ.Ö.O. unda imalatı yapılacak 1. kat soyunma odası kapıları boyanacaktır. Esentepe İ.Ö.O. nun 1.katında yapılacak olan Sınıf 1,Sınıf 2 ve Sınıf 3 mahallerinin kapıları boyanacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. B Blokta yapılacak bütün ahģap iç kapı kanatları (toplam değiģecek kapı sayısı 15 adet olup ölçüler çizimlerde belirtilmiģtir) boyanacaktır. Yapım ġartları: Budakların yakılması, yakılan yerlerin tel fırça, zımpara ile temizlenmesi, bez ile tozların alınması, 0,125 kg koruyucu astar sürülerek ahģap yüzün boyaya hazır hale getirilmesi, 0,060 kg sentetik mamul astar boya sürülmesi, 0,230 kg sentetik boya macunu ile macunlanması, kuruduktan sonra ince zımpara ile zımparalanması, 0,060 kg sentetik mamul astar boya sürülmesi, 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte boyaların sürülmesi her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2fiyatı : ÖLÇÜ : a) Boyanan yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda, sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda, kasadan kasaya düģey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçü-lerde, girinti, çıkıntı ve cam boģlukları ölçüye katılmaz.pervaz kenarlarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dıģından pervaz dıģına, pervazsız pencere-lerde sıva yüzüne olmak üzere düģey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boģluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, Ġki pencere arasındaki ahģap kasa ayrı ölçülür ve ala-na ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boģ-luğu çıkarılmaz. Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile m² 4, boyanması Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi yeni yapılacak halı saha korkulukları,kapısı ve kale direkleri 1 kat antipas yapıldıktan sonra iki kat sentetik boya ile boyanacaktır. Çınarlı End.Mes.Lisesi nin tüm dıģ ve iç cephesinde bulunan korkuluklar,demir kapılar kalorifer / / /1

12 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa /1 petekleri,basket potaları ve benzeri tüm demir aksamlar bir kat antipas yapıldıktan sonra iki kat sentetik boya ile boyanacaktır. Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun tüm dıģ cephelerinde bulunan demir korkuluklar ve kapılar bir kat antipas yapıldıktan sonra iki kat sentetik boya ile boyanacaktır. Güzelyalı İlköğretim Okulu na yeni yapılacak tüm demir imalatlar bir kat antipas yapıldıktan sonra iki kat sentetik boya ile boyanacaktır. İbni Sina İlköğretim Okulu nun ekteki projesine göre spor salonu, depo, öğretmen odası, merdivenler, kız öğrenci soyunma odası, soyunma odalarına giriģ koridoru, spor salonuna ilk giriģ koridor ve arka bahçe dıģ cephelerde bulunan tüm demir yüzeyler (pencere, kapı, korkuluk, parmaklıklar,basket potaları ve kale direkleri) boyanacaktır. Alsancak Melih Özakat İlköğretim Okulu nun A blok iç cephesinde bulunan tüm demir kapı kasa ve kanatları, merdiven korkulukları, kalorifer petekleri ve boruları boyanacaktır. A ve B blok dıģ cepheleri boyanacak yüzeylerde bulunan tüm demir kapılar, pencere korkulukları, B blok sağ cephesinde bulunan yangın merdiveni tüm demir yüzeyleri, A blok sağ cephesinde bulunan gölgelik, bahçede bulunan tüm banklar, basket potaları, bayrak direkleri, okul çevre duvarları üstünde bulunan tüm korkuluklar ve okul giriģ kapıları boyanacaktır. Gültepe İ.Ö.O nda yeni yapılacak ve mevcut tüm demir imalatlar (korkuluk parmaklık vs.) boyanacaktır.oyun alanı çevre korkuluklar ve demir kapısı boyanacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. B blok dıģ cephelerinde bulunan bütün parmaklık ve korkuluk demirlerinin, ön ve arka giriģ kapıları ile iç cephede bulunan bütün kapı kasa ve merdiven korkuluklarının ayrıca kalorifer petek ve borularının yüzeyleri temizlenecek, raspa edilecek, zımparalanacak ve boyanacaktır. Esentepe İ.Ö.O. A ve B Blok dıģ cephelerinde bulunan bütün parmaklık ve korkuluk demirlerinin, kazan dairesi kapısının, dıģ giriģ kapılarının ve iç cephede bulunan bütün kapı kasa ve kanatlarının ayrıca merdiven korkuluklarının yüzeyleri boyanacaktır. Yapım ġartları:! Katlar kurumadan diğer bir kat boya sürülmeyecektir. Hazır boya içerisine neft (terebentin)den baģka katiyen yabancı bir madde katılmayacaktır.demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi, raspa edilmesi, zımparalanması, 0,100 kg 1 kat, antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı : ÖLÇÜ : a) Mobilyalarda fırça sürülen yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro tasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düģey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boģlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dıģına pervazsız pencerelerde, sıva yüzün-den sıva yüzüne olmak üzere düģey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boģluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahģap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boģluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düģey düzlemdeki izdüģüm alanı ölçülür.boģluk düģülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriģ, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür. Eski sentetik boyalı yüzeylere yeniden iki kat sentetik boya m² 2, yapılması Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun lojmanı h=1,50 ye kadar iki kat sentetik boya ile boyanacaktır. Alsancak Melih Özakat İlköğretim Okulu nun projesinde belirtilen A blok ve bekçi kulübesinin tüm iç mahallerinin duvarları (çizimlerde belirtilmiģ olup ortalama 1,20 metreye kadar) boyanacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. B Blok sınıfları (Zemin katta bulunan Fen Bilimleri odası hariç) ve koridorları (2.kata çıkıģ merdivenleri ile 2.kat holü hariç) tabandan mevcut plastik boyanın baģlangıç hizasına kadar sentetik boya ile boyanacaktır. Esentepe İ.Ö.O A ve B blok iç cephe duvarları PVC ve seramik kaplama olmayan duvarlar h=1.20m kotuna kadar yağlı boya ile boyanacaktır. Yapım ġartları: Boya iģine baģlamadan önce gerekli tüm sıva tamiratları ve rötuģlar yapılacak ondan sonra kontrol mühendisinin onayı ile boya iģine baģlanacaktır. Renk ve desen Ġdare ve Kontrol Heyetinin belirlediği özelliklerde olacaktır. Boyama iģlemleri yapılırken duvar, döģeme,pencere,kapı vs. gibi boyadan etkilenebilecek yüzey ve mahallerin korunması sağlanacaktır ( Naylon yüzey koruyucu gibi) Ġdare ve kontrol heyeti tarafından gerekli görülmesi durumunda Derz filesi, derz bandı, köģebent profil vs. gibi malzemelerin kullanılması istenebilecektir. Boyanacak yüzün bozulmuģ, kabarmıģ veya parlak yüzeylerin raspa edilmesi, zımparalanması, temizlenmesi ve sonrasında sentetik macun uygulanacak yüzeylere 0,060 kg sentetik mamul astar boya sürülmesi, 0,100 kg macun ile macunlanması, pürüzlerin zımparalanması ve 0,060 kg sentetik mamul astar boya uygulanması sonrasında 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya sürülmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ : Boya sürülen yüzeyler ölçülür.

13 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 13 NOT : 3 metreden yüksek duvar ve tavanlarda iģ iskelesi verilir / /10 Eski badanalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması m² 0, Gültepe İ.Ö.O yeni yapılacak oyun alanı bölümü içinde kalan taģ duvarlar üç kat beyaz kireç badana yapılacaktır. Yapım ġartları: Mevcut eski badananın tamamen raspa edilmesi, bozuk yüzeylerin alçı ile muntazam bir Ģekilde tamir edilmesi, fırça ile birinci ve ikinci kat badanadan sonra makine ile üçüncü kat badana yapılması, istenildi-ğinde flato çekilmesi, badanadan meydana gelen kirin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiat, iģçilik, seh-pa, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. BoĢluklar düģülür. NOT : Ġç ve dıģ badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iģ iskelesi verilir. Sıva için iģ iskelesi varsa ayrıca badanaya verilmez. Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat m² 10, su bazlı mat plastik boya yapılması Çınarlı End.Mes.Lisesi nin tüm iç cephe duvarları ve tavanları plastik boya ile boyanacaktır. Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun B blok zemin kat wc tavanları ve lojman duvar ve tavanları plastik boya ile boyanacaktır. İsmet Paşa İlköğretim Okulu nun projesinde belirtilen tuvalet ve tuvalete giriģ koridor tavan yüzeyleri boyanacaktır. İbni Sina İlköğretim Okulu nun spor salonu, depo, öğretmen odası, merdivenler, kız öğrenci soyunma odası, soyunma odalarına giriģ koridoru, spor salonuna ilk giriģ koridoru ve yeni düzenlenecek ana sınıfı duvar ve tavanları boyanacaktır. Alsancak Melih Özakat İlköğretim Okulu nun A Blok ve bahçede bulunan bekçi kulübesinin tüm iç cephe duvar ve tavanları boyanacaktır. Gültepe İ.Ö.O zemin kat konferans salonu,1.kat soyunma odaları ve çok amaçlı salon duvar ve tavanları boyanacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. B blok koridor, oda ve sınıflarında mevcut ahģap kaplama ve yağlı boya bitiģ hizasından tavana kadar, herhangi bir kaplama yoksa tabandan tavana kadar ve tüm tavanlar gerekli yoklama, raspalama, zımpara vs. iģlemleri yapıldıktan sonra boyanacaktır. Esentepe İ.Ö.O. A ve B Blok koridor ve sınıflarında mevcut fayans ve pvc duvar kaplamanın bitiģ hizasından tavana kadar duvarlar ve tavanlar, herhangi bir kaplama yoksa 1.20m yağlı boyadan tavana kadar duvarlar ve tavanlar boyanacaktır. Yapım ġartları: Boya iģine baģlamadan önce gerekli tüm sıva tamiratları ve rötuģlar yapılacak ondan sonra kontrol mühendisinin onayı ile boya iģine baģlanacaktır. Renk ve desen Ġdare ve Kontrol Heyetinin belirlediği özelliklerde olacaktır. Boyama iģlemleri yapılırken duvar, döģeme,pencere,kapı vs. gibi boyadan etkilenebilecek yüzey ve mahallerin korunması sağlanacaktır ( Naylon yüzey koruyucu gibi) Ġdare ve kontrol heyeti tarafından gerekli görülmesi durumunda Derz filesi, derz bandı, köģebent profil vs. gibi malzemelerin kullanılması istenebilecektir. Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylerin raspa edilmesi,(tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi), gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar (renkli) sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat mat su bazlı plastik boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. BoĢluklar düģülür. NOT : Ġç ve dıģ badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iģ iskelesi verilir. Sıva için iģ iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı (mat) m² 12, antibakteriyel boya yapılması Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi nin yeni yapılan çevre perdesi dıģ yüzeyine sıva yapıldıktan sonra idarenin belirleyeceği renkte antibakteriyel dıģ cephe boyası ile gerekli tamiratlar yapıldıktan sonra boyanacaktır. Çınarlı End.Mes.Lisesi nin tüm dıģ cepheleri antibakteriyel dıģ cephe boyası ile gerekli tamiratlar yapıldıktan sonra boyanacaktır. Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun tüm bloklarının dıģ cephe duvarları,bahçede bulunan kantin,bekçi kulubesi,lojman ve kazan dairesi tüm dıģ cepheleri antibakteriyel dıģ cephe boyası ile gerekli tamiratlar yapıldıktan sonra boyanacaktır. Güzelyalı İlköğretim Okulu nun A blok,b blok ve bahçe wc tüm dıģ cepheleri antibakteriyel dıģ cephe boyası ile gerekli tamiratlar yapıldıktan sonra boyanacaktır. İbni Sina İlköğretim Okulu unun ekteki projelerine göre arka bahçede bulunan tüm dıģ cepheler boyanacaktır. Alsancak Melih Özakat İlköğretim Okulu nun projelerinde belirtildiği gibi A blok, B blok, Bekçi kulübesi tüm dıģ cepheleri ve tüm bahçe çevre duvarları iç-dıģ cephesi boyanacaktır. Gültepe İ.Ö.O yeni yapılacak oyun alanı bölümü içinde kalan bina cephesi h=2.50m yüksekliğe kadar antibakteriyel dıģ cephe boyası ile boyanacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O. B Blok dıģ cephelerinde bulunabilecek her türlü sıva çatlak kabartı ve

14 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa / pürüzleri kazılıp gerekli sıva tadilatları yapıldıktan sonra dıģ cephe yüzeyleri boyanacaktır. Esentepe İ.Ö.O. A ve B Blok tüm dıģ cepheleri antibakteriyel dıģ cephe boyası ile gerekli tamiratlar yapıldıktan sonra boyanacaktır. Yapım ġartları: Boya iģine baģlamadan önce gerekli tüm sıva tamiratları ve rötuģlar yapılacak ondan sonra kontrol mühendisinin onayı ile boya iģine baģlanacaktır. Renk ve desen Ġdare ve Kontrol Heyetinin belirlediği özelliklerde olacaktır. Boyama iģlemleri yapılırken duvar, döģeme,pencere,kapı vs. gibi boyadan etkilenebilecek yüzey ve mahallerin korunması sağlanacaktır ( Naylon yüzey koruyucu gibi) Ġdare ve kontrol heyeti tarafından gerekli görülmesi durumunda Derz filesi, derz bandı, köģebent profil vs. gibi malzemelerin kullanılması istenebilecektir. Küf, mantar, bakteri oluģmuģ yüzeyler zımparalanmadan önce, akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı solüsyon ile (0,100 kg) temizlenmesi, zımpara yapıldıktan sonra, 0,120 kg akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı astar uygulanması, daha sonra istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. BoĢluklar düģülür. NOT : Ġç ve dıģ badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iģ iskelesi verilir. Sıva için iģ iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. Her cins ahşap parkenin cilalanması. m² 1, Çınarlı End.Mes.Lisesi nin türübün koltukları ve basket sahası parkeleri cilalanacaktır ve silinen saha çizgileri tekrar tapılacaktır. Yapım ġartları: DöĢenmiĢ parke yüzlerinin itinalı bir Ģekilde sistrelenmesi, deliklerin macunlanması, zımparalanması, pürüzsüz hale getirilmesi, daha sonra 1 m2 ye birinci kat olarak 0,120 kg parke cilası gelecek Ģekilde sürül-mesi, kuruduktan sonra parlatılması, sonra ikinci kat olarak 0,100 kg parke cilası sürülerek tekrar parlatılma-sı, iyice kuruduktan sonra üçüncü kat olarak 0,080 kg parke cilası sürülerek iyice parlatılması için her türlü malzeme ve zayia-tı, iģçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Cilalanan bütün yüzey ölçülür. Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton m³ 0, inşaatın yıkılması Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun bahçesinde bulunan erkek wc lavaboları yıkılacak ve yenilenecektir. Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O. A blok zemin kat öğretmen wc,1.ve 2. kat erkek wc lerinin sıhhi tesisat aksamları değiģeceğinden bu mahallerde bulunan seramikler kırılacaktır. Gültepe İ.Ö.O. 1.Kat Soyunma odası, wc duvarları ve depo duvarı yıkılacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O 1.Katta bulunan Sınıf 2 ve Sınıf 4 ve 2. katta bulunan Sınıf 1 ve Sınıf 2 zeminlerinde bulunan PVC döģeme zeminde hiçbir yapıģtırıcı artığı kalmadan sökülecektir. Ayrıca projesinde gösterilen zemin katta bulunan Fen Bilimleri Odası ve Sınıf 2 de bulunan bankolar kırılacak ; Zemin katta bulunan Sınıf 1 ve Fen Bilimleri Odası bölme duvarları ; 1.katta bulunan Sınıf 2 ve Sınıf 4 tüm bölme duvarları ve 2. katta bulunan Sınıf 2 ve Sınıf 3 bölme duvarları yıkılacaktır. Yapım ġartları: Söküm iģlerinden çıkacak iģe yarayıcı bütün malzemeler (demir, ahģap, alüminyum vs; kapı, pencere, doğrama vs. ) Fen ĠĢleri Müdürlüğü-Asfalt ġantiyesi ne tutanakla teslim edilecektir. Yıkım ve söküm iģlerinde çevreye ve imalat yapılacak yüzeylere azami ölçüde zarar verilmemesine özen gösterilecek; oluģabilecek tüm zarar ve ziyanı yüklenici karģılayacaktır. Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inģaatın yıkılması, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz beton inģaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır. Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması m³ 0, Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi nin mevcut sahasında bulunan demir aksam sökümü yapıldıktan saha betonları ve çevre perde betonları kırılacaktır. Yapım ġartları: Söküm iģlerinden çıkacak iģe yarayıcı bütün malzemeler (demir, ahģap, alüminyum vs; kapı, pencere, doğrama vs. ) Fen ĠĢleri Müdürlüğü-Asfalt ġantiyesi ne tutanakla teslim edilecektir. Yıkım ve söküm iģlerinde çevreye ve imalat yapılacak yüzeylere azami ölçüde zarar verilmemesine özen gösterilecek; oluģabilecek tüm zarar ve ziyanı yüklenici karģılayacaktır. Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz inģaatın her türlü makina kullanılarak yıkılması, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz inģaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır. Her türlü ahşap, kapı kasası,kapı kanadı pencere ve camekan m² 0, sökülmesi Fatih Mehmet İlköğretim Okulu nun B blok zemin kat wc tüm kapıları,lojman demir kapı ve demir doğramalar sökülecektir. İsmet Paşa İlköğretim Okulu sınıf kapı kanatları ve alüminyum wc kapı kanatları kasaları sökülecektir. Alsancak Melih Özakat İ.Ö.O. A Blokta bulunan 1 adet 275x150, 1 adet 840x200, 2 adet 250x200, 33 adet 390x170, 2 adet 390x50, 1 adet 310x50, 2 adet 230x50, 3 adet 240x150, 2 adet 265x170, 5 adet 275x200, 6 adet 245x70, 1 adet 70x50, 1 adet 265x50 ve 1 adet 380x50 lik ahģap pencereler kasaları ile beraber ve 1 adet 270x245, 20 adet 90x230, 20 adet 70x190 ahģap kapı kanadı sökülecektir. A blok arka cephesinde bulunan girintideki (265/250) ve (380/250) giriģ ve pencereler sökülecek ve yerine

15 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa A02 53 A08 54 A10 duvar örülecektir, çeģme ve seramik kaplama sökülecek ve arkası sıvanarak boyanacaktır. Gültepe İ.Ö.O. 1.kat soyunma odası alüminyum kapılar ve giriģ kapı kasaları ile beraber sökülecektir Yapım ġartları: Söküm iģlerinden çıkacak iģe yarayıcı bütün malzemeler (demir, ahģap, alüminyum vs; kapı, pencere, doğrama vs. ) Fen ĠĢleri Müdürlüğü-Asfalt ġantiyesi ne tutanakla teslim edilecektir. Yıkım ve söküm iģlerinde çevreye ve imalat yapılacak yüzeylere azami ölçüde zarar verilmemesine özen gösterilecek; oluģabilecek tüm zarar ve ziyanı yüklenici karģılayacaktır. Ġdarece sökülmesine karar verilen her türlü ahģaptan yapılmıģ, kapı kasaları, kapı kanatları, pencerelerin ve camekânların itinalı bir Ģekilde sökülüp, idarece gösterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ : Sökülen imalata,ait olduğu imalat poz numarasında belirtilen ölçü Ģekli aynen uygulanır. Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Dar Tip) Adet 0, Fatih Mehmet İlköğretim Okulu na yeni yapılacak tüm kapılara kilit takılacaktır. İsmet Paşa İlköğretim Okulu na yeni yapılacak tüm kapılara kilit takılacaktır. Gültepe İ.Ö.O. na yeni yapılacak tüm kapılara kilit takılacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O na yeni yapılacak tüm kapılara kilit takılacaktır. Esentepe İ.Ö.O na yeni yapılacak tüm kapılara kilit takılacaktır. Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) Adet 0, Fatih Mehmet İlköğretim Okulu na yeni yapılacak tüm kapılara kapı kolu ve aynaları takılacaktır. İsmet Paşa İlköğretim Okulu na yeni yapılacak tüm kapılara kapı kolu ve aynaları takılacaktır. Gültepe İ.Ö.O. na yeni yapılacak tüm kapılara kapı kolu ve aynaları takılacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O na yeni yapılacak tüm kapılara kapı kolu ve aynaları takılacaktır. Esentepe İ.Ö.O na yeni yapılacak tüm kapılara kapı kolu ve aynaları takılacaktır. Menteşenin yerine takılması Adet 0, Fatih Mehmet İlköğretim Okulu na yeni yapılacak tüm kapılara her kapıya üçer adet gelecek Ģekilde menteģe takılacaktır. İsmet Paşa İlköğretim Okulu na yeni yapılacak tüm kapılara her kapıya üçer adet gelecek Ģekilde menteģe takılacaktır. Gültepe İ.Ö.O. na yeni yapılacak tüm kapılara her kapıya üçer adet gelecek Ģekilde menteģe takılacaktır. Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O na yeni yapılacak tüm kapılara her kapıya üçer adet gelecek Ģekilde menteģe takılacaktır. Esentepe İ.Ö.O na yeni yapılacak tüm kapılara her kapıya üçer adet gelecek Ģekilde menteģe takılacaktır. Demir Kapı, Pencere, Camekan, Korkuluk, Parmaklık, Sac Kapı kg 0, Kasası Gibi İmalatın Sökülmesi Hacı Şakir Eczacıbaşı İ.Ö.O B Blok zemin,1. ve 2. katlarında bulunan tüm demir doğrama pencereler sökülecek. Esentepe İ.Ö.O. A blok zemin ve 1.katta bulunan tüm mahallerin demir pencereleri (bilgisayar odası hariç ) ve mevcut denizlikleri sökülecektir. Yapım ġartları: Demir kapı,pencere,camekan,korkuluk,parmaklık,sac kapı Kasası gibi imalatların sökülmesi için iģçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iģ yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģımalar, boģaltma, malzemenin istifi, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir. Ölçü: Sökülen imalatın ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir. Kauçuk Kaplama m2 0, Gültepe İ.Ö.O. Anasınıfı oyun bahçesi ekteki projesine göre kauçuk zemin kaplaması yapılacaktır. Zemine dökülecek olan 10 cm lik beton üzerine özel tutkalı ile kauçuk zemin kaplaması döģenecektir. Kaplama rengi ve döģeme Ģekli idarece belirlenecektir. Yapım ġartlarıkauçuk zemin kaplama malzemesi teknik özellikleri: 1 - (40x40x3 cm veya 50x50x3 cm karo).kauçuk zemin kaplama malzemesi U.V. özellikleri yüksek, toz boya ile kauçuk 3/5 mesh granül lastik parçacıklarının özel yapıģtırıcılar ile yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında preslenerek imal edilmiģ olmalıdır. 2 - Kauçuk karoların üst kenarları derz oluģturulacak Ģekilde pah çekilmiģ olacaktır. 3 - Drenaj sağlanması ve zemine daha iyi yapıģması için kauçuk malzemenin alt kısmında en az 5 mm yükseklikte yuvarlak ve dikdörtgen kabartılar bulunmalıdır: Halı Saha Malzemesi Kaplanması m2 5, Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi nin detay projesinde belirtildiği gibi zemin hazırlandıktan sonra zemine ve çevre perde duvarın iç kısmını kaplayacak Ģekilde halı serilecektir. Yapım ġartları: Mevcut zemin üzerine (5 cm) kalınlığında (7-15 mm) mıcır serildikten sonra geotekstil keçe serilip, Ø 150 ve 200 lük Drenfleks boru yerleģtirilecek ve üzeri yine (7-15 mm) mıcır ile kapatılarak geotekstil keçe sarılıp bohçalama yapılacaktır. Drenflex borular ekteki projesine göre sahanın uygun bölgelerinden suyu dıģarı atacak Ģekilde yerleģtirilecektir. Futbol sahası üzerine kaplanacak olan halının temel tabakasını oluģturmak için (10 cm) kalınlığında (2 ) no.lu mıcır (15-25 mm) serilecek ve titreģimli silindirle sıkıģtırılacaktır. (10 cm) kalınlığında (1) no.lu 55 MSB.132/A 56 Y.B.F.1 57 Y.B.F.2

16 İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 16 mıcır ( mm) serilerek sıkıģtırılacak ve halı altı zemini oluģturulacaktır. Mıcır zeminin üzerine (10 mm) kalınlığında keçe serilecektir. Keçenin üzerine, aģağıda teknik özellikleri belirtilen halı serilecektir. Halı bütünlüğünün sağlanması için halı ek yerleri helmetin bezi ve çift kompenantlı yapıģtırıcı ile yapıģtırılacaktır.(ayrıca tüm saha çizgileri yeģil halı özelliklerinde beyaz halı kullanılarak oluģturulacaktır.) Halı yüzeyine uygulanacak olan kuvars kum ve granül uygulaması SMG makine ile yapılacak ve malzemenin zemine eģit olarak dağılımı sağlanacaktır Halı Saha Üst Ağ Yapımı m2 0, Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi nin detay projesinde belirtildiği gibi tüm 58 Y.B.F.3 iģlemler bittikten sonra halı sahanın üstü salının yapmayacak Ģekilde gergi telleri ile tutturularak ağ ile kaplanacaktır. Yapım ġartları: Halı sahanın üzerine tamamen kapatacak olan ağ tekniğine uygun Ģekilde kaplanacaktır. Halı saha üzerine gerilecek olan ağ 15 X 15 cm göz aralıklı olacaktır. Kullanılacak olan ağ halı saha standartlarına uygun olacaktır. Kale Ağı Yapılması adet 0, Mithatpaşa And.Tek.-Ana.Mes.-Tek.-Motor Mes.Lisesi halı sahası bitirildikten sonra kalelere sökülüp 59 Y.B.F.4 takılır Ģekilde ağ takılacaktır. Yapım ġartları: Gerilecek olan ağ 2 adet olup yaklaģık olarak m2 / adet ve 12 X 12 cm göz aralıklı olacaktır. Kullanılacak olan ağ halı saha standartlarına uygun olacaktır.

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ Poz No 071.109 Sıra No: 1 TEZGAH ALTI VE ÜSTÜ OVAL LAVABO 45X55 CM. AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalıbeyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmişsülyen

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 4383 KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : TEPEBAġI BÖLGESĠ VE MUHTELĠF MAHALLELERDE KANALĠZASYON-YAĞMURSUYU ĠNġAATI ĠġĠNE AĠT Ö Z E L

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI Poz No 071.108 Sıra No: 1 40X50 CM TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasıile birlikte, birlikte

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-33 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına giren iģyerlerinde, iģçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına giren iģyerlerinde, iģçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer 2389 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZ-AY-1 7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m² asfalt betonu için astar yapılması, binder tabakası yapılması (bitüm bedeli dahil) (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(m2) Karayolları

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE.1-200 DZ. DEMİRSİZ BETON VAN URARTU MÜZESİNDE KULLANILACAK OLAN TEMEL ALTI BETONLARININ TAMAMI 16.002 POZ YAPIM ŞARTLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. MADDE.2-250

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ 1-BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN BORULARA AĠT TEKNĠK ġartname : A- PVC BORULAR : a)kapsam :

Detaylı

alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN

alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN alçı levha Uygulama Kitapçığı LAFARGE DALSAN GİRİŞ Bu kitapçık, mimar, mühendis ve diğer teknik kişiler ile yüklenici, iş sahipleri ve son kulanıcılara alçı levha Bölme Duvar, Giydirme Duvar ve Asma Tavan

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1. ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.1974 / 14765 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler - KAPSAM: 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 Genel hükümler 1.1.1

Detaylı