TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA"

Transkript

1 o TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPTIRILACAKTIR. 1 - Etimesgut Yerieşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü binasında ofis yaptırılacaktır 2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3- İhaleye ait şartnameler 66 Ataç İ Sok. No'32 Y enişehir/an KARA adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ^Ualabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari, teknik ve mali şartnamelere arhrairıden ntoşıtahılraftklir 4- Firmaların ihale zarflarım en geç 24*07*2014 günü saat 10:30 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari îşlcr Evrak Birimine vermiş / göndenniş olmaları gerekmektedir 5-2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfi günü saat 14:30 da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır 6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate ahmnaz, 7- Telgraf» mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8- Kurumlunuz Kamu ihale Kanunlarına tabi değildir

2 İHALENİN KÖNUSİJ VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARÎ ŞARTNAME M adde 1 - Etimesgut Yerleşmesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasında Ofis Yapılması İşinin KIZILAY yaptırdığı ye onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda» tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir. İSTEKLİLER, ihale dosyalarım, Ataç-1 Sokak No: 32 YenişeMr/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, Balabanaga Mahallesi Böyük Reşitpaşa Caddesi No:18 FîîüMSTANBUL adresinde bulunan Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğünde inceleyebileceklerdir, İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili sorularım, ilânda belirtilen süre ve şartlarda Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç-1 Sokak N o 32 Yenişehi r/ankara) I adresine veya / nolu telefonlara İletebileceklenür, İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI f Madde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A* Türkiye5deki tebligat adresi (Telefon, faks vs,,) B. Ticaret vc Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış) a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yıh içinde ajmmış tescil belgesi, C* İmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adma teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi, E. Diğer Belgeler a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösterir) b ) İdim, Teknik Şartnamelerin ve ekleri D m okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabnl edildiği anlamını taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartname ve İhale Dokümanları, c) Vergi Levhası fotokopisi d) Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak) F. Bu Şartnamenin 6/C. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, G. ihale Teknik Şartnamesi Madde-3,te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifim vermesi, H. İhale Teknik Şartnamesi Madde-4*de istenen belgeler» İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firma kaşesini yanında bulunduracaktır* Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetldüsinio imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir. İMALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR. İHALEYE KATIUM İÇİN İSTENEN BELCELERİN ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA GÖRE I)fIZENT ENMELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 1

3 ORTAK GİRİŞİM İS ORTAKLIĞI KABUL EDİLMEYECEKTİR: ; { ' ıâ!i ' '.S-'gŞf * *. İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR ^ M adde-3 ~ Aşağıda a, b, c ve d-maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin ortaklan, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasakbbk süresi sonuna kadar katılamazlar. (Sem durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur) a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Tûık Kızılayı çalışanlan ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılım? yasaklananlar, d) İşbu şartnamenin 13. ve 14, maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı mensuplan ve çalışanlan ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilalin neticelenmesini beklemeye gerek görühneksizin) üç yıl sure ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler.. c) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar. f> Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri île Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kasolayı nın gayrimenkullerinden kiracı olarak yararlanamaz, bunları satın alamaz. g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyarî organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunlann bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek ka.lmaksi7nn kesro teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI M adde 4- İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır I* Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2! A-E bentlerinde (E dâhil) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine İhale İd ari Belgeleri ibaresi yazılacaktır.. FİRMA ADI VE ADRESİ ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA OFİS YAPTIRILMASI İHALE İDARİ BELGFÎ.ER» ZARFI 1 NOLU ZARF TÜRK KIZILAYI CENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale K uruhı Başkanbğma ANKARA Numaralı zarfcn içerisine; İDARİ ŞARTNAME MADDE 2/F DE İSTENEN TEMİNAT MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE * TEMİNAT MEKTUBU ZARFI İBARESİ YAZILACAK, MADDE 2 / G de İSTENEN TEKLİF MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE e> TEKLİF MEKTUBU ZARFI İBARESİ YAZILACAK VE TEKLİF MEKTUBU ZARFr VE TEMİNAT MEKTUBU ZARFI TEK BÜYÜK BÎR ZARFIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE TEK LİF VE TEMİNAT MEKTUBU İBARESİ YAZILACAKTIR.

4 FİRMA ADI VE ADRESİ ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA O iis YAPTIRILMASI TEK LİF ve TEMİNAT MEKTUBU ZARFI l i m i t i z & r ^ î > _ \x- TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İbale KnruJu Başkanlığına ANKARA 4 3. lt3~ Kum ardı zarfın, içerisine idari şartname madde 2/H de istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfm üzerine İhale Teknik Belgeleri* ibaresi yazılacaktır. FİRMA ADI VE ADRESİ 3 NOLU ZARF ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA OFİS YAPTIRILMASI "İH A LE TEKNİK BELGELERİ ZARFI TÜRK KIZIL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına ANKARA 4.1, 4.2 ve 4.3 maddelerine göre hazırlanan 3 zarf, 24.67*2014 günü saat 10:30 a kadar Ataç-1 Sokak No;32 Yeraşehir/Ankara adresindeki Türk Kızüayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek ve 3 ayrı evrak numarası almaç aktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu firmaya aittir. Son teklif vemıe saatinden sonra ( saat:l0:30), aynı gün mesai saati içerisinde gelen ihale dosyalarım değerlendirmeye alıp almamaya İhale Kurulu yetkilidir Türk Kızı layı, gerekli gördüğü takdirde bir duyum ile son teklif verme tarihini ( saat;10:30) ileri bir tarihe erteleyebilir, Bu durumda, Türk Kızıl ayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarla tüm hak ve yükümlülükleri yem belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli k alır 4.5 İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1*, 4*2, ve 43, MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN ÜÇ ADET ZARFTAN BÎRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE FİRMA İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR- ' 4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır. * TEKLİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR. * KISM İ TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. * ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLEMEYECEKTİR. * ŞARTLI TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR İhale Kurulu, Takam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tufonm dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ M adde 5 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günü geçerli olacaktır. İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleşme suresi esas ah nacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızıl ayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarım isteyebilir.. Türk Kmlayr'mn uzatma işleği ve teklif sahibinin buna yanıtı

5 posta veya faks ile olacaktır Teklif sahibi, Türk Kızılayıtarafından talep edilen etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce ol Kızıiayı'na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir i'üık Kıztlayr kabul eden teklif sahipleri, geçici teminaön geçerlilik, süresini Türk Kısalayı nca. uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz TEMİNATA İLİŞK İN ESASLAR Mâdde -6 A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk parası b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kurulan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GECICI T E M İN A T MEKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU TEKLİFLER DEĞERİ.ENDİRİLMEYECEKTİR Kesin teminatlar ise, sözleşme süresinin 5 yıldan &z olduğu işlerde, sözleşme süresinin 2 katı süreli, sözleşme süresinin 5 yıldan fazfa olduğu işlerde ise, sözleşme süresi +5 yıl süreli olmalıdır. Yapım, bakım-onan.m işlerinde kesin teminatın süresi, sözleşme süresi +10 yıl olmalıdır. Sözleşmede garanti süresi varsa kesin teminatın süresi garanti suresinin sonuna kadar olacaktır. Garanti süresinde kesin teminat tutan, yansına indirilebilir. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Dolan, Euro) B. Tem inatlarm Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz TC. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IRAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise 1C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IRAN numaralı USD hesabına veya TR numaralı EURO hesabına yaönlır C. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3 ü nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu ihale KanunLu-ma tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR» Teminatların %3 ten az olması durumunda teklif geçersiz sayılır Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk Kızılayfnea muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları ihaleden sonra iade edilir. D. Kes m Tem inat: ihale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 5 iş günü içinde İhale bedelinin % 6 sıoa tekabül eden miktarda teminat alınır. İstekli tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı ırat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın trat kaydedilmesi ile biri üçte Türk Kızılayı zararlan belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin teminat geri verilir Türk Kızılayı5na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve Üzerine ihtiyati tedbir konulamaz TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME M adde günü saat lû:30 a kadar firmalarca İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim edilen 3 adet zarftan 1 No ln zarflar Lojistik Direktörlüğü tarafından, 3 No la zarflar Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir.. 1 ve 3 No io zarfların açılması ve incelenmesi aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir. Hıale giriş evrakları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu zarflan İade edilecek olup, ihaleye giriş evrakları tam olan firmaların fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No lu Zarflan ise, tarih saat da firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, EN UCUZ FİYATI VERMİŞ OLAN İLK 4

6 BBS İSTF.KT.İlVtN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE ( AC IK PAZARLIK YAPILACAKTIR. Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar tekhf veremezler. (>/ 7'^*??/j Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşıl aştın İni asında kendisine y ar^b tı âmâciylâ Tûık K m l^c teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir Açıklama istcgtve'^vâbi posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve bana İzm verilmeyecektir. İhale Kurulu» teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder, (1 ve 3 no la zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması dorumunda, eksik evraklar tamamlanabilecek nitelikte ise is tekfinin eksik evrakını tamamlamayı talep etmesi halinde, 2 No tu zarfın açılmasına kadar geçen sure zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına vc teklifin açılmasına İhale Kurulu karar verecektir. ihale Kumlunun kararı doğrultusunda, ihale evrakı eksik* usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının tmhradnğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.} İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI f f M adde 8- Türk Kıztlayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhüdü mektupla teyit edilecektir. İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra İmzalar. İSTEKLİNİN«SÖZLEŞMENİN İMZA AŞAMASINDA İHALE TARİHİ İTİBARİYLE KAMU İHALELERİNDEN YASAKLI OLMAMASI GEREKMEKTE OLUP. İSTEKLİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA BU HUSUSLA İLG İLİ TAAHHÜTNAME VERECEKTİR. Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk Kızıiayı'nca irat kaydedilir* Ancak, bir garanti sûresini İçermeyesi mal ve hizmet abmlannda, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname vererek, söz konusu mal Kemeyi, müteakip 1 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu durumda İdari Şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul edilecektir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını İrat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde söyleşmeye davet edebilecektir, Tkîtıci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imyalamam^rt durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aym şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun tekli f sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir. İŞİN SÜRESİ M adde 9 Söz konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir. FİYAT FARKI Madde İD- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde Taahhüdün tamamen iiâsma kadar vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat förkı ve sair taleplerde bulunamaz. 5

7 TÜRK KIZJLAYININ YETKİSİ M adde 11 - Türîc Kızılayı Kamu îhale Kammiarma tabi olmayıp, ihaleyi kısmen yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarbkta uygun bedeli sabrettir: M ÜTEFERRİK HÜKÜMLER Madde 12 - a) T ürk Kızılayı nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 iş günü öncesine kadar tüm isteklilere yazılı bildirim de bulunm ak kaydıyla şartnam e esaslarında değişiklik yapılabilir. b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her turlu tebligat muteber addedilecektir. c) İdari Şartname, îhale Dokümanları ve eklerine uygun olmayan teklif verilemeyecektir. d) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve ekleri bir bütün olup, bunların arasındaki farklılıklarda Türk K123layı lehine olan hüküm esas alınacaktır. e) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir. 1) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. g) TÜRK KIZILAYPNCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN ( İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLM EYECEKTİR. h) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdari Şartnam elere ait değişiklik taleplerini en geç ihale tarihinden 7 İS GÜNÜ öncesine k ad ar yazılı olarak Türk Kızdayı na bildirecek olup, bu tarihten sonra yapılacak olan başvurnlar dikkate alınm ayacaktır. i) İstekliler tarafindan satın alınan şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere ücretsin olarak verilir İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI M adde -1 3 a) Hile, vaat* tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya teşvik etmek, c) Rekabeti ve ihale kararım etkileyecek davranışlarda bulunmak, d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fezla teklif verilmesi halinde, ihale Kurulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerişim kabul etmemek, 1) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkaları adma doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi, g) İşbu şartnamenin 3 maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen, ihaleye katılmak, h) Kuruluşun tüzel kişiliğine» her kademe yönetici ve çalı şanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, i) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia ederek ihalenin surecim sekteye uğratmaya çalışmak, İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen isi eki i veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na 353 Sayılı Kanunun Maddesi uyarınca suç doyuruşunda bulunulur. 6

8 İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI / /? / - '< M adde-14 & V ' i' i fjr. ; & * 'AT a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimim Kur^ugöir kullanmak, b) Mücbir sebepler dı^ıoda, ihale dokümanı Ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak, d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek, c) Türk Kızılay ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına ay kın, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit ediienler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı na suç duyurusunda bulunulur. DEVİR VE TEMLİK Madde 15 - firm alar işbu şartnameden doğan sorumluluklarım TurkKızıIayı nın yazıtı m uvâ Sakatı»hnaksEDD tamamen veya kısmen bîr başkasına devir, alacaklarını temlik vc ciro edemezler. İHTİLAFLARIN HALLİ M adde 16 - îş bu satra alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Taşınmazın Bulunduğu ÎI Mahkemeleri Ve icra Daireleridir, f 7

9 =vv\ - GECİCİ TEMİNAT MEKTUBU ^ - j y TÜRK K3ZILAY1 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumunuzca ihaleye çıkarılan {ihale konusu) işine istekli sıfatıyla kahlacak o lan (istekli adi) nın ihale hükümlerini yerine getirmek üzere vennek zorunda olduğu geçici teminat tutan olan {Yalnız/ ) ru... (Banka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kunımunuz arasında oıtaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçlan dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutan ilk yazılı talebiniz üzerine derhal vc gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi {Banka adı) nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu srfaüyla v e (Banka adi) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu... tarihine kadar geçerli olup, hu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tarmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.. Banka Adı/Şubesi Yetkili İsim/îmza NOT: 1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontegarantîyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın koaıtıgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Tüık parası özerinden düzenlenecektir. 2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife İzm verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplumu tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir. 3) Teminat mektubunun Türk parası dışında Mr para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun somına İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutan tazmin tarihindeki T.C-MJ}. Döviz Satış Kum üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecektir.

10 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KURULU BAŞKANLIĞI NA Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasına Ofis Yaptırılması ihalesi tarihi olan tarihi öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kaimi ihalelerinden yasaklı olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafindan verilen teminat bedelinin Kurummmz adma irat kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz. FİRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) İmza

11 ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILA Yi. GENEL MÜDÜRLÜMÜ ÎST KLÎ(LER.) : íhaléyekaíilan gerçek îdşi yeya tüzel kişi YÜKLENİCİ ' Özerine ihaley^pılan İSTEKLİ İHALENİN KONUSÜî Madde 1- İşinin KJZİLAV hiyetirdiği ve onaylattiği projelerce detaylım uyarınca, sözleşmeye eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, barç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTCRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ite fvoje kapsamında tanımlanan butun işter ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik, alet, edevat, sigorta, nakliye* su zaımin, iskele^ yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç» fon, genel giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projelin tamamlanarak kullanılır şekilde KIZIL AY*a teslim edilmesini kapsayan tcplam gider.. İŞİN SÜRESİ; Madde 2- Sözleşme imza tarihînden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür- TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR: Madde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır A* Etimesgut Yerleşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasında Ofis Yapılması işidir.. B, Teklifler, anahtar teslimi götüm bedel olarak verilecektir (Önsek 1), C, Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç* fon, elektrik, sn, sigorta, inşaat imalat giderleri ve kurumlara ödenecek katkı paylan ve benzeri şiderler YÜKLBNICFye aittir. D. Ödeme, iş bitiminde fatura karşılığı olacaktır. Ödeme tek ve hakediş tutarına göre kesilecek fatura üzerinden KDV eklenerek TL (Tink Lirası) olarak ödenecektir. E. Proje detaylarındaki bazı alt (yardımca) imaîatlaı, İmalat tanımlan veya diğer cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark taiep edemeyeceği gibi proje ve detay lan ile teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyata dahil oînp fiyat değişmeyecektir Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylarını incelemeleri inşaat sahasını ziyaret ederek saha şartlarım önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir Teklif baiarlanîrkeu; * Sözleşme ve İhale Şartnameleri ekleriyle birlikte proje» detay ve teknik şartnamelerin dikkate alınması gerekmektedir. * Teklif mektuplarına KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır.

12 İHALEYE GtREBİUtfEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER: Madde 4- İhaleye ortak girişimler kabul edilmeyecektir. BıaJeye kablraâk isfeyeıiler^en aşağıdaki şartlar arânh- A. Yer Görme Belgesi (Ömek 2) İV fooje taamriftnarnesi (Ödsek 3) G. Ifcale dosyası satnı ahmağına dair belge - iyiadde5- İSTEKI^LEj^ieklff öaicea işin yapılacağı yeri görecek ve gerek) i iikekmelerdebtilıinac^hardır. İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı yeri ye işle ilgih ^iitûu îıosaslan^ ınalzeıne kaynaklarını ve arazinin^ zenıîfliîi durusnumı, İşi yâpînak için gerekli mahalli şartlan ö^etffiaış sayılır; Bu kokularda ihale doköınaııiıida belirtilenler dışında Hâk talebi doğuracak bir istekte bulunamaz PÎĞER HDSÜSLAR Madde 6- a) İbzamt için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. b) Avans ödeme» yapılmayacaktır. c) Fiyat farta ödemesi ve erken biünııe primi vb. ad* aitutda herhangi bir ödeme söz kûiıısu değildir.. d) Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir. e) Nakliyeler için aynca Ödenıe yapılmayacaktır. 1) Aksi belirtihudiği sûrece gön takvim günü sayılacaktır. İHALE DOKÜMANLARI: Madde 7- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır, 1. İdarî Şartname ve Ekleri, 2. Anahtar Teslimi (Götürü Bedd) İhale Teknik Şartnamesi, 3. Sözleşme Taslağı 4. Yapılacak îşl er Listesi 5. Özel Teknik Şartname 6- Poz Listesi (Jnşaat» Mekanik) 7, Projeler EKLER Ornek-1 Mali Teklif Mektub'li Örock-2 Yer Görme. Belgeci Ömek-3 Proje Taahhütnamesi Sayfa 2/5

13 Örnek-1 ANAHTARTESIİMİ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER ; / - TÜRK KIZILAYI ĞEN^;MÜp'pRjLÜK MERKEZ İHALE XUKU]L BAŞKANÎJĞÎNA ANKARA,.../ l Türk Kmlayı tarafından...j /2014 gönü İhalesi yapılacak olan Etimesgut Yerleşkesiade Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasında Ofis Yapılmasa İşinin anahtar teslim göttirii bedel ile yapılması işine ait ihale dokümanım tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarim tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartlan kabul ediyoruz, 1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ekleri kapsamında tarraıılaaan bütün işler ve imalatlara} istenilen kalite ve değerde olmak üzere lıerşey dahil (malzeme, işçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı* iskele, yatsy-düşey taşıma, elektrik, su* vergi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil ofcnak üzere işin lanaamlanarak kullanılır şekilde Kızılay'a teslim edilmesini kapsayan, toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam......,.( paıa birimi belirtilerek rakam ve yazıyla) bedel karşıhğıada yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözîeşme ve eklerinde yer alan her bir iç kaleminin ımktammı ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul ediyoruz 3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 {yüzyimıi) takvim günü geçerlidır. 4- İhale konusu iş için fendimiz veya başkası adma doğrudan veya doîaylı olarak asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 5- En düşük bedelli teklifi ya da fcerhajıgi bir teklifi kabol etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz 6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idsrenizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aylon düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 7- İhale konusu, işi e ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabiîeoek herhangi bir işlem hatasmsn (toplama, çarpma vb ) Kızalay lehine değerlendirihnesini kafal ve taahhüt ediyoruz. Saygılarımızla, FİRMA Ad SOY AD / Unvan (Kaşe) İmza S ay fa 3 1 5

14 YER GÖRME BELGESİ ( 1. İŞİN ADI; Etimesgut Yerİeşkesinde Buhıaan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasında Ofis Yapılması işinin anahtar teslim götürü bedel üe yapılması işi, 2. YEK; Etimesgut Yerieşkesi. Etimesgut Yerİeşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürifi^ü Binasında Ofis Yapılması İşinin anahtar teslim götürü bedel ile yapıfcnası İşi ile İlgili inşaat sahramı... tarihinde gezerek gerekli incelemelerde bulunduk. İşin yapılacağı yeri görerek İşle ilgili tüm hususları, malzeme kaynaklarım, zemin durumuna ve işi yapmak için gerekli mahalli şaıüan öğrendik. r FİRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) imza

15 t Örnek-3 PRO JE TAAHHÜTNAMESİ ihale Korulu Başkanhgs oa.../...!... KlZILAY cet tarihinde iialesi yapjlacak olan Etimesgut Yerleşkesinek Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasında Ofis Yapılması işinin anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işine ait şartnamenin ekinde veriien mimari ve detay projelermiş tam am ım gördüm ve töm projeleri eksiksiz olarak inceledim FİRMA Ad SOYAD /Unvan (Kaşe) imza t

16 TURKKİZ1LAYİ 1868 ETİMESGUT YERLEŞKESÎNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

17 Madde 3- TARAFLAR; TÜRK KTZÎLAYI 2e YÜKLENİCİ SÖZLEŞME TASLAĞI Sözleşmede taraflar KIZILA Y ve YUKLENICl okrak adlandırılmıştır. Madde 2^ SĞZI^SMy.NİN KONUSU: Elimesgot Yerle^kesinde B u ln m Çadır Üretim Müdürlüğü Bmasmâa Ofis Yâpûraasi işinin sözleşme ve eki şartnameler ckığrultusonda tüm işlerle ilgili vergt, resim, harç vb gideri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak Üzere anahtar teslimi (götürü bedel) yaptırılması işidir Madde 3- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ: Bu Sözleşme, anahtar teshmî ( götûrii bedel ) sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan şartlara dayalı olarak, işin tamamı için KIZILAY ca hazırlanmış ihale şartnameleri, söyleşme ve Öderi ile projelerde yer alan işlesin YÜKLENİCİ tarafından anahtar teslimi (götürü) bedele göre toplam? KDV HARİÇ TL bedd Permden akded&mşfir. îşin yürütülmek aşamasında sözfcşıne eki proje, detayları ve şartnamesinde olmayıp KIZILAY^ca ek olarak yaptırılacak, ya da sözleşme eki proje, detayları ve şartnamelerde olup da KIZILAY'ca yatırılmasından vazgeçilen iş kalemleriyle ilgili birim fiyatlar tespit edilirken, Sözleşmeme 5. Maddesi hükümleri uygulanacakta. KIZILAY işi dilediği oranda aa. veya çoğuna yaptırmaya yeddfidir- YÜKLENİCİ bn dorumu peşinen kabul etmiş sayılarak hiçbir itirazda bulunamaz KIZILAY aza veya fazlaya ait yaptırmış olduğa işi günün uygulama şartlarına göre hesaplayarak değerlendirir. YÜKLENİCİ nin taahhüt konusu işi görerek vc bilerek teklif verdiği kabul edilerek, işin yapımında doğabilecek zorluklar ve detay eksikliği v.b. gibi nedenlerle hiçfeir şekdde fiyat farkı talep edemez. İşi günümüz fen ve sanat kural kaidelerine nygıın yapmak zorundadır Madde 4- İSİN SÜRESİ VE GECİKME CEZAST: İşin süresi sözleşme tarihimden itibaren 40 (kırk) takvim gönüdür. Sözleşmenin imzalanması İle birlikte yer teslimi yapılmış sayılır. Süresi içinde bitirilmediği takdirde gecdrilen İıer gün için ÎOO TL ceza uygulanacaktır. YÜKLENİCİ ilinti gerektiği gibi takip ederek, süresinde tamamlayacaktın Süresinde tamamlayamadığı zamanda KIZILAY bir süre daha cezalı çahşmasma müsaade edehileccğî gîbi, bu durumda da tamamlanmaması halinde KIZILAY işi YÜKLENİCİ nam? hesabına tamamlatarak, geçen zamanı gecikme cezası olarak ve yapılan masrafı YÜKLENÎCÎ den tahsil eder. Madde5- U CİSLER: işin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje ve del aylan, yapılacak işler listesi, imalat tanımlan vc teknik şartnamelerde olmayıp KIZILAY'ca ek olarak yaptırılacak, yada so/ieşme eki proje ve detayları, yapılacak İşler listesi, imalat tanımları ve teknik şartnamelerde olup da KIZILAY ca yaptırılmasından vazgeçilen iş kalemlerinin bedelleri aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlara göre düzenlenen yeni birim fiyat tutanakları üzerinden YÜKLENICPye ödenir veya YÜKLENİCİ 5d en kesilir. Yeni birim fiyatların belirfenmesinde KIZILAY ve YÜKLENİCİ olarak yeni birim fiyat tutanağı düzenlenir Düzenlenen yeni birim fiyat tutanağı KIZILAY ın onayına sunulur ve onayından sonra geçerlilik kazamr KIZILAY'ca proje ve detayian, yaprîacak işler listesi, imalat tanımlan ve teknik şartnameler haricinde yaptırılacak ilave veya eksütiiecek İşler için; 1. ajresmi kurum lamı birim fiyarlan (uygulamanın yapıldığı yıla ait) İncelenerek, yapılacak imalatların birim fiyatı varsa o fiyata, KIZILAY'ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YUKIENICT nin son teklif bedeli Kasındaki farkın tenzilat oram olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla, *- b)resnri kunımlann birim fiyatlarında yapılacak imalatlann birim fiyatları mmayıp benzer imalatlar ve iayiç bedeller varsa; be 112er malatlann anali? ve rayiçlerinden (uygulamanın yapırajğı yıla ait fiyatlardan)

18 faydalanılarak (yeni fiyat analizleri yapılarak:) yem fiyat oluşturulacak, bu fiyata %25 müteahhit kan eklenecek ye bulunan fiyata, KIZILAY ca Çevre ye Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre düzenlenen tespit keşif bedeüyle (İhalenin yapıldığı yılaait) YÜKLENİCrnin teklif bedeli arasındaki farkın tenzilat oram olarak uygulanmasıyla bulunacak birim f^atiarfâ, 1. Resmi kumruların birim fiyatlarında bulunmayan işler için; KIZIIAYca piyasa şartlan araşturdar toplanacak qq az üç teklifte enuygunbedelli teklifin seçilmesiyle ya dapiyasa araştmnâsı değeriniü KIZILAY ca iigiii-ticaret-ye/vey a Sânayi Odasıpa gönderile^:oflaylafcltnasıylibulunan. bedek %25- mreeahh itkan -eklenerek.ve bulunan fiyata, KIZILAY ca Çevre ve ŞehirciHk Bakanlığı birim, fiyatlarına göre düzenlenen tecrit keşif bedeliyle (ihalenin, yapiîrîıgi yıla ait) YÜKLENiCFnm teklif bedeli arasındaki farkın tenz^at oram olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlariayapürılacakör. - KIZILAY yukarıdaki yöntemlerden uygan gördüğünü uygulamakta serbesttir. YÜKLENİCİ bunu peşinen kabul etmiş sayılır. Aynı şekilde proje ve detaylar, yapılacak işîer listesi, imalat tanımları ve teknik şartnamelerde bulunup da KIZILAY m yaptırmaktan vazgeçtiği hnalatlann bedellerinin anahtar teslimi götürü bedelden çıkarılmasında da yukarıdaki yöntemler uygulanacaktır. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına gönderilen birim fiyatların onay safhasında ortaya çıkacak her türîö yergi, ^Ç> resim vb, giderler YÜKLENİCİ yc aittir. Madde 6- VERGİ RESİM VE HARÇLAR: Bu işle ilgili her turfü vergi (KDV Hariç), sözleşme prfu, SGK vs., kamım giderler YUKLENIC1Tye aittir, işin devamı süresince vergi ve harçlarda meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı YUKLENICİ ye ek bedel talebinde bulunamaz. - İşçi, taşeron,, malzeme ve üçüncü şahıs alacakîan YÜKLENÎCPye aittir Madde 7- KESİN TEMİNAT: Bu işe ah kesin teminat ihale bedelinîâ %67a olan....t U dir. Teminat nakit olarak verilebileceği gibi banka teminat mektubu şeklinde de verilebilir.. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz o3ac2ktır Her ne suretle olursa olsun KIZILAY a verilen teminatlar haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz, ihale bedeli miktarından fazla iş yaptın İması halinde YUKLENİCİ'dcn ck kesin teminat alınır Madde 8- YÜKLmİCrNİN SORUMLIJUJKLARJ: - YÜKLENİCİ taahhüdündeki işi yaparken sözleşme ve eklerine uymak mecburiyetinde olmakla beraber günümüz fen ve sanat kural kaidelerine uyacaktır. Bu yükümlülüklere uyulmaması halinde doğacak tüm maddi-manevi sorumhıhıklar YÜKLENlCTye aittir. - Taahhüt koöusu işin yapımı nedeniyle doğabilecek işçi ücretlerinden, İşçi ve çahşanlarm SGK prim ve ücretlerinden YÜKLENİCİ mesuldür. - Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazalarm sebep olacağı zarsılardan dolayı 3 şahıslara karşı doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. - YÜKLENİCİ sözkşme kapsamındaki işleri sözleşmesine «ygım olarak eksiksiz yapacak ve KÎZILAY a teslim edecektir. - YÜKLENİCİ taahhüdündeki işi tamamlayıp inşaattan çıkan molozları atıp ve inşaat alanını temizleyerek, işi teslim edecektir Madde 9- İSİN KONTROLÜ: KIZILAY kontrol elem ani an veya yetkililerince yapılan işlerin denetlenmesi halinde uygun bulunmayan malzeme veya imalatlar YÜKLENİCİ tarafından değiştirilecektir. Sö2İeşme kapsamında tüm işlerde en az TSE veya ISO Belgesine havi malzemeler, madeni aksam, cihazlar vb. kullanılacak olup butun malzemeler Kontrollük bflgisi dahilinde kullanılacaktır. Uygun olmayan malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu YÜKLENlCÎ ye KIZILAY tarafından yazılı uyarı yapılmamış olma«; malzemenin fenni nitelik ve şartlara haiz bulunduğu ve Türifc standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal YÜKLENİCİ1nin sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz

19 Madde 10- İŞİNKABULÜ: İşin tamamlandığı YÜKLENİCİ tarafoıdan dilekçe öe bildirilecek, sonra KIZILAY tarafından yapılan rocelcme sonucunda iş tamamlammş fee iş bitim tutanağı düzenlenecektir Madde İl- DEVİR VE TEMLİK: : YÜKIÎNÎCÎ taöâdüdddd işi bir^aşfcasasa lüezelatın izni ohnadâh devir veya temlik edemez.. Madde 12- KANDMİ İKAftHSTGAH: YüKLEtfiei : adresini.karnim ikametgâh olarak:bildirmiştir. Bu adrese yapslacak her tur Ki tebligat YÜKLENİCİ-nin kendisine yâpılnıış sayilıl ikametgâh ancak Noter kanaltyfcyapıiacakiebjigatia değiştirilebilir. Madde 13- ÖDEME c işin bitiminde fatura karşılığı Ödeme yapılacaktır Ödeme yapılırken,, bu tatardan vaısa KIZILAY ın alacakları kesilerek ödenir. Ödeme, kesilecek fatura «zerinden KDV ekknerek İL (türklirası) olarak yapılacaktır.. Madde 14- KESİN TEMİNAT İADESİ: Kesin Teminat, iş bitim tutanağı düzenlendikten 6 (altı) ay sonra yapılacak olan tespit sonucu imzalanacak tutanak doğrultusunda varsa KIZILAY alacakları kesildikten sonra iade edilecektir. Madde 15- ANLAŞMAZLIK HALİ: Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yeödlidir. Madde lfr- SÖZLEŞMENİN KKMFRU A) Yapılacak İşİer Üstesi (kşaat, Mekanik) B) İmalat Poz Listeleri ve Teknik Şartnameler (İnşaat, Mekanik) C> Pfoje 16 maddeden ibaret iş bu sözleşme taraflarca kabul edilmiş v e J... J... tarihînde tek nüsha olarak imzalanmıştır. YÜKLENİCİ TÜRK KIZILAYI

20 X UJKJES. R U J İ ^ I I İ rü K KIZILAY! ETİMESGUT YERJUEŞKESÎNDE BULUNAN ÇADIR ÎIRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPILMASI İŞİNE AİT İNŞAAT POZ LİSTESİ i. Y>l&00l/C MM FA Ü M JĞ IN bâ YAIAYDELİKU TUGiA <190 Ş I 9 0 X 135 MM) İLE DUVAR YAPILMASI. M 2 20 CM KAUNUGD0AKlTEGBlZAXSE GAZBETON DUVAR BLOKLARI İLE DüVAR YAPILMASI (GAZBETÜN 2.Y.ı& ıig to ç io 1 TU-TKALLlLEy (GZ S IN IK ttj^ltım M * V E 4ÖÛ KGiM1) 3 18 Î3S/D J/IX SUYA VB YANCINA DAYANIKLI ALÇI DÜVARLEVHALaJU ÎLE TEK ISKELETLİ TA.ŞYÜH 0 LEVHA DOİJGDt ü BÖLME DUVAkYAPŞAlASI (IH C PRĞFİL-60 CM AKS ARAL1ĞH2.5 MM ALÇI EHJVAR LEVHASI) 4 18ll«3/l MAKİNE ÎLE ÇİMENTO HARÇUİCARGÎR V E HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI M /TK DUYAR VETAYANDA İÇ CEPHE BOYASI KAZINMASI M2 6 1&.198/12 SERAMİK, FAYANS V.B. KAPLAMA SÖKÜLMESİ M2 ' /Î6 PVC V B. ÖOŞEME KAPLAMASI SÖKÜLMESİ. - M2 8 1S.I9S/28 ALÜMİNYUMVE PV<7DEW YAPILAN K gr TOKÜJKAPrVE PENCERE DOĞRAMASININ SÖKÜLMESİ KG 9 1B.I9&2? HER TÜRLÜ DEMİR İMALATIN SÖKÜLMESİ KG 10 Y.21.0S1/C0I ÇELİK ÖORUDAN TAM GÜVENLİKLİ CEPHE İ$ İSKELESİ YAPILMASI (O/iO-Sl^SCıM ARASI) M2 11 Y.21.05J/C03 ÇELİK BORUDAN TAVANLAR.1Ç&Î TAM GÜVENIİECLİ î$ İSKELESİ YAPILMASI ( ,5 UM ARASI) M3 12 Y.21.2SMJ1 LJÜvilNAT YER KAPLAMALARI & DÖŞEME İS L A M A S I YAPlLMASf M ) M LAMlNE LEVHA KAPLAMALI İÇ KAHLARAA3TMASBF KASAVE HSfcVAZ YAPE2JASIYERÎKE TAKILMASI M CV3A İS 22_S03/nC 16 Y LAMİNE LEVHA KAPLAMALI İKİ YÜZÜ KONr&APLAK PRESLÎİÇKAP1 KANADI YAPÎLMASÎ YERİhftî TAKILMASI METAL İSKELET ÜZERİNE YÖNI NDİRÎLMİŞ i-0 = 0 LEVHA (15 mm KAUNU3CÎ A OSB) İLE KAPLAMA YAPILMASI HER ÇESİTPROSdt, ÇELİK ÇUBUK V E ÇELİK SAÇ3-ASLA KARKAS, (ÇERÇEVE) JNŞAA r YAPILMASI, YERİNE TESPİT! {YAM KARKAS^ K 0 P R D I E ^ PROIHl. DEM 3tf2aara?EN K tr j^ E f^ BA$UKXAR, BAĞLANTILAR VE BENZERÎ İMALATLAR) 17 Y AMA VE PHOfİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DSMÎR.İŞLERÎ YAPILMASI VB YERİNE KÛNULAIASI KG is Y PLASTİK DOCRAMA İMALATI YATILMASI VE YER İNE KONULMASI (SERT PVC DOĞRAMA PJtoFİLLERİltDEN HER ÇEŞtT KAPL PENCERE, KAPLAMA VE EENZERt İMALAT) ($»VC EAMI4ADDESİ KURSUN n m V A ETMEYENlfiOT; TÜM ANA PROFİLLER ÎLE f i-a VE PROFİLLER. PENCERE KAPALI ÎK Î S/i DEMİk İMALATIN I KAT ANTİPA5 2 KAT YAĞLI BOYAYLA BOYANMASI M S/} DEMİR İMALATIN 2 JCAT ANTİPA& 2 KAT YAĞLI BOYAYLA BOYANMASI M W ) /TX DEMİR İMALATIN İKİ KAT ANTlPAS İLE BOYANMASI M /2 ÇIPLAK BETON VEYA İNCE SIVA OZERtNE SÎLlKON ESASLf GRENLl CEPHE MALZ. KAP* AMA YAPIL. M2 2Î /1 A YENİ SIVA YÜZEYLERİNE YAPD-MASI KG MACUN ÇEKİLEREK SQ KAT SU BAZU MAT PLASTİK BOYA )M K ALT 250 KG ÇİMENTO DOZLU* ÜST 300 KG ÇİMENTO DOZLU DÜZ SIVA YAPÎLMASL M S/2 SA1EN PERDAH ALÇISI VE PESLİTLl SIVA ALÇISI KARIŞIMI İLE DÜZELTMt SIVASI YAPELMASJtfmm KALINLIĞINDA) V3 ÇIPLAK BETON, ÎNCG SIVA, ALÇi SIVAJU Tb. YÜZEYLERE SATEN ALÇI KAPLAMA YAPILMASI M /1 SERPME SIVA YAPILMASI (350 DOZLU ÇİMENTO HARÇLI) M /MK MÖZAYİK DENİZLİK YAPIMI M2 2$ 27.57&MK JSİOZAYJK PARAPET YAPIMI M /MK 0 0 D 2 ÇİMENTO HARCIYLA TESVİYE TABAKASI YAPIMI M2 31 Y2S.M j /C'02 PVC YE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFÎL ÎLE 4»4 MM KAl INI IKT A 12 MM ARA BOŞLUKLU Ç İF r CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI 32 MSB 56Ç/TK METAL İSKELET ÜZERİNE ALÇTPAN LEVHA İLE KAPLAMA YAPTI.MASI M2 3 i A.Ol GÖMME îç KAPI KANADI KİLİDİNİN YERİNE TAKÎLMASI (GENÎŞ TIP) AD 34 a o h KAPI KOLU VE AYNALARININ YÇRİNE TAKILMASI (KROMAJLÎ) AD 35 A.O? LASTİK BAŞIJ TAMPONUN YERİNE TAKILMASI AD 36 A.10 MENTEŞENİN YERİNE TAKILMASI AD 37 BOT TSPAN YOLLT TAKIMININ YERİNE TAKILMASI (KOL, DEMtR VE TEFERRUATLI) ^ AD 3ft B 16 MENTEŞENİN YERİNE TAKILMASI ^ AD A INŞ-M AHŞAP MERDİVEN BASAMAĞI YAPH-MASi fl) \ - GRUP KŞ-3C jalomlnyu\i KORKULUK YAPILMASI Mİ - M2 M2 M2 M2 TCN KG M2 M2 M2

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işlerinin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Samsun İli, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi F36B22B4B Pafta,7798 Ada, 11 Parselde kayıtlı 173,00m² yüzölçümlü

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21) adresindeki 353 ada, 4 no lu parselde kayıtlı 86,98 m2

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 14382 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı (Eski 9400 Ada, 1 Nolu Parsel) Taşınmaz Üzerine Eskişehir Bölge Kan Merkezi Binası

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Kırkkonaklar Mahallesi, 314. cadde Ankarama Konutları No:15 Çankaya /Ankara

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l YAP-İŞLET-DEVRET modeli çerçevesinde; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Camii kebir Mah. 1089 ada, 10 parsel sayısında kayıtlı 210 m2 arsa yüzölçümlü taşınmazda bulunan mevcut

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Cad. No:1 adresinde bulunan Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisinde bulunan Afom Binası ıslak hacimler ve misafirhane

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l İstanbul ili, Üsküdar İlçesi Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No:8 adresinde bulunan Türk Kızılayına ait taşınmazın

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay, Konur Sokak No:29/9 (zemin kat) adresindeki taşınmaz yasal haliyle kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI SAMSUN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS KAN BAĞIŞ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 20 KVA DİZEL JENERATÖR İHTİYACI İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü müzün ihtiyacı olan,aşağıda miktarları belirtilen malzemeler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 Türk Kızılayı Güney Doğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Van) Sayfa 1 TÜRK I OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, Abacılatif sok. No:7 adresinde bulunan, 689 ada, 14 nolu parselde kayıtlı, 155,08 m2 yüzölçümlü,

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kültür mahallesinde kain tapunun 2504 ada 5 parselinde kayıtlı 377 m2 yüzölçümlü 7 katlı ( Bodrum+Zemin+ 5 normal kat) beton apartman ve arsası vasıflı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Ankara ilinde 30 Haziran-12 Temmuz 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi personeline 1 (bir)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. : Mülkiyeti Kurumumuza ait,

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. : Mülkiyeti Kurumumuza ait, TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İHALENİN KONUSU Tapu Kaydı : Mülkiyeti Kurumumuza ait, 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İHALENİN KONUSU Mülkiyeti Kurumumuza ait, TÜRK KIZILAYI 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain tapunun 167 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 31 Blok Kargir Bina ve Arsası vasıflı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı na ait 349 adet aracın 1 yıl süreyle ek donanımları ve üst yapıları ile birlikte kasko sigortası ve 324 adet

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Kurumumuz Ankara Genel Merkez ve Etimesgut Yerleşkesin de hizmet aracı olarak kullanılan 7 Adet Toyota Marka aracın 1 yıl süre

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Etimesgut Yerleşkesi ve Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinin 3 yıllık ihtiyacı olan 36.000 adet

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2016 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2017 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünce Mardin İli Yenişehir İlçesi, 13 Mart

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 3 adet binek

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ 2015 TANIMLAR VE KISALTMALAR: İDARE : TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait;

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait; MADDE 1- İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait; Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Camiatik Mah. Tapunun 294 ada, 22 nolu parselde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıda miktarı belirtilen hazır kek kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezi personeline yapılacak olan ayni yemek yardımının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

FİRMA ADI VE ADRESİ ZARF NO: 1. İHALE İDARİ ve TEKNİK BELGELERİ - TEMİNAT ZARFI TÜRK KIZILAYI Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü

FİRMA ADI VE ADRESİ ZARF NO: 1. İHALE İDARİ ve TEKNİK BELGELERİ - TEMİNAT ZARFI TÜRK KIZILAYI Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü TÜRK I MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı nca, ekli teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde ekte belirtilen güzergahlar için, yeterli

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi TÜRKI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi 1 TÜRK I GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı na bağlı iş yerleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu (Ankara) Bölge Kan Merkezi nin ihtiyacı olan Kan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ve Etimesgut Yerleşkesinde görev yapan personel çocukları için

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı na bağlı Batı Karadeniz BKM, Düzce, Sakarya ve Kocaeli Kan Bağışı Merkezleri 2016

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1- Türk Kızılayı nın ihtiyacı için mülkiyeti Kurumumuza kullanım hakkı Eskişehir Şube Başkanlığımıza ait olan Yunus Emre Devlet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için 2 ADET OTOBÜS ALIM İHALESİ teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Fatih Mah.Petrol Yolu Cad. No:255 Sultanbeyli/İSTANBUL Tlf: (0216)

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Fatih Mah.Petrol Yolu Cad. No:255 Sultanbeyli/İSTANBUL Tlf: (0216) MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Göztepe Mah. Şehit Mehmet Özcan Sok. No:1 Bağcılar/İSTANBUL Tlf: (0212)

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Göztepe Mah. Şehit Mehmet Özcan Sok. No:1 Bağcılar/İSTANBUL Tlf: (0212) MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ A. Türk Kızılayı tarafından, Somali Mogadishu Belediyesince Türk Kızılayına tahsisi edilen taşınma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Orta Akdeniz (Adana) Bölge kan Merkezi Müdürlüğü ne

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürülüğü nün ihtiyacı olan,

Detaylı

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1 TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ 1. SATIŞA KONU YAPIYA AİT BİLGİLER Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. veya İŞVEREN olarak anılacaktır.)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge Afet Yönetim

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME TÜRK I BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Anti Serumlar teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK I BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l TÜRK I BATI KARADENİZ BÖLGE KAN

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA AKDENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA AKDENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI ORTA AKDENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ, Adana Kan Bağış Merkezi, Mersin Kan Bağış Merkezi ve İskenderun Kan Bağış Merkezini kapsayacak şekilde

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

KIZILAY TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ- BAŞAKŞEHİR KAN BAĞIŞ MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMET ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

KIZILAY TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ- BAŞAKŞEHİR KAN BAĞIŞ MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMET ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK I AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ- BAŞAKŞEHİR KAN BAĞIŞ MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMET ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Avrupa Bölge Kan Merkezi nin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Tam Otomatik Ekstraktör teknik şartnameye göre kapalı zarfla

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

KIZILAY TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ- BAŞAKŞEHİR KAN BAĞIŞ MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMET ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

KIZILAY TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ- BAŞAKŞEHİR KAN BAĞIŞ MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMET ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK I AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ- BAŞAKŞEHİR KAN BAĞIŞ MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMET ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Avrupa Bölge Kan Merkezi nin

Detaylı