TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA"

Transkript

1 o TÜRKK1ZHAYI 18*8 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPTIRILACAKTIR. 1 - Etimesgut Yerieşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü binasında ofis yaptırılacaktır 2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3- İhaleye ait şartnameler 66 Ataç İ Sok. No'32 Y enişehir/an KARA adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ^Ualabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari, teknik ve mali şartnamelere arhrairıden ntoşıtahılraftklir 4- Firmaların ihale zarflarım en geç 24*07*2014 günü saat 10:30 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari îşlcr Evrak Birimine vermiş / göndenniş olmaları gerekmektedir 5-2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfi günü saat 14:30 da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır 6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate ahmnaz, 7- Telgraf» mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8- Kurumlunuz Kamu ihale Kanunlarına tabi değildir

2 İHALENİN KÖNUSİJ VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARÎ ŞARTNAME M adde 1 - Etimesgut Yerleşmesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasında Ofis Yapılması İşinin KIZILAY yaptırdığı ye onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda» tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir. İSTEKLİLER, ihale dosyalarım, Ataç-1 Sokak No: 32 YenişeMr/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, Balabanaga Mahallesi Böyük Reşitpaşa Caddesi No:18 FîîüMSTANBUL adresinde bulunan Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğünde inceleyebileceklerdir, İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili sorularım, ilânda belirtilen süre ve şartlarda Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç-1 Sokak N o 32 Yenişehi r/ankara) I adresine veya / nolu telefonlara İletebileceklenür, İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI f Madde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A* Türkiye5deki tebligat adresi (Telefon, faks vs,,) B. Ticaret vc Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış) a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yıh içinde ajmmış tescil belgesi, C* İmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adma teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi, E. Diğer Belgeler a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösterir) b ) İdim, Teknik Şartnamelerin ve ekleri D m okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabnl edildiği anlamını taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartname ve İhale Dokümanları, c) Vergi Levhası fotokopisi d) Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak) F. Bu Şartnamenin 6/C. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, G. ihale Teknik Şartnamesi Madde-3,te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifim vermesi, H. İhale Teknik Şartnamesi Madde-4*de istenen belgeler» İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firma kaşesini yanında bulunduracaktır* Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetldüsinio imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir. İMALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR. İHALEYE KATIUM İÇİN İSTENEN BELCELERİN ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA GÖRE I)fIZENT ENMELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 1

3 ORTAK GİRİŞİM İS ORTAKLIĞI KABUL EDİLMEYECEKTİR: ; { ' ıâ!i ' '.S-'gŞf * *. İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR ^ M adde-3 ~ Aşağıda a, b, c ve d-maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin ortaklan, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasakbbk süresi sonuna kadar katılamazlar. (Sem durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur) a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Tûık Kızılayı çalışanlan ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılım? yasaklananlar, d) İşbu şartnamenin 13. ve 14, maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı mensuplan ve çalışanlan ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilalin neticelenmesini beklemeye gerek görühneksizin) üç yıl sure ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler.. c) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar. f> Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri île Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kasolayı nın gayrimenkullerinden kiracı olarak yararlanamaz, bunları satın alamaz. g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyarî organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunlann bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek ka.lmaksi7nn kesro teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI M adde 4- İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır I* Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2! A-E bentlerinde (E dâhil) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine İhale İd ari Belgeleri ibaresi yazılacaktır.. FİRMA ADI VE ADRESİ ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA OFİS YAPTIRILMASI İHALE İDARİ BELGFÎ.ER» ZARFI 1 NOLU ZARF TÜRK KIZILAYI CENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale K uruhı Başkanbğma ANKARA Numaralı zarfcn içerisine; İDARİ ŞARTNAME MADDE 2/F DE İSTENEN TEMİNAT MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE * TEMİNAT MEKTUBU ZARFI İBARESİ YAZILACAK, MADDE 2 / G de İSTENEN TEKLİF MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE e> TEKLİF MEKTUBU ZARFI İBARESİ YAZILACAK VE TEKLİF MEKTUBU ZARFr VE TEMİNAT MEKTUBU ZARFI TEK BÜYÜK BÎR ZARFIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE TEK LİF VE TEMİNAT MEKTUBU İBARESİ YAZILACAKTIR.

4 FİRMA ADI VE ADRESİ ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA O iis YAPTIRILMASI TEK LİF ve TEMİNAT MEKTUBU ZARFI l i m i t i z & r ^ î > _ \x- TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İbale KnruJu Başkanlığına ANKARA 4 3. lt3~ Kum ardı zarfın, içerisine idari şartname madde 2/H de istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfm üzerine İhale Teknik Belgeleri* ibaresi yazılacaktır. FİRMA ADI VE ADRESİ 3 NOLU ZARF ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA OFİS YAPTIRILMASI "İH A LE TEKNİK BELGELERİ ZARFI TÜRK KIZIL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına ANKARA 4.1, 4.2 ve 4.3 maddelerine göre hazırlanan 3 zarf, 24.67*2014 günü saat 10:30 a kadar Ataç-1 Sokak No;32 Yeraşehir/Ankara adresindeki Türk Kızüayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek ve 3 ayrı evrak numarası almaç aktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu firmaya aittir. Son teklif vemıe saatinden sonra ( saat:l0:30), aynı gün mesai saati içerisinde gelen ihale dosyalarım değerlendirmeye alıp almamaya İhale Kurulu yetkilidir Türk Kızı layı, gerekli gördüğü takdirde bir duyum ile son teklif verme tarihini ( saat;10:30) ileri bir tarihe erteleyebilir, Bu durumda, Türk Kızıl ayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarla tüm hak ve yükümlülükleri yem belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli k alır 4.5 İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1*, 4*2, ve 43, MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN ÜÇ ADET ZARFTAN BÎRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE FİRMA İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR- ' 4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır. * TEKLİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR. * KISM İ TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. * ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLEMEYECEKTİR. * ŞARTLI TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR İhale Kurulu, Takam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tufonm dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ M adde 5 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günü geçerli olacaktır. İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleşme suresi esas ah nacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızıl ayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarım isteyebilir.. Türk Kmlayr'mn uzatma işleği ve teklif sahibinin buna yanıtı

5 posta veya faks ile olacaktır Teklif sahibi, Türk Kızılayıtarafından talep edilen etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce ol Kızıiayı'na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir i'üık Kıztlayr kabul eden teklif sahipleri, geçici teminaön geçerlilik, süresini Türk Kısalayı nca. uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz TEMİNATA İLİŞK İN ESASLAR Mâdde -6 A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk parası b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kurulan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GECICI T E M İN A T MEKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU TEKLİFLER DEĞERİ.ENDİRİLMEYECEKTİR Kesin teminatlar ise, sözleşme süresinin 5 yıldan &z olduğu işlerde, sözleşme süresinin 2 katı süreli, sözleşme süresinin 5 yıldan fazfa olduğu işlerde ise, sözleşme süresi +5 yıl süreli olmalıdır. Yapım, bakım-onan.m işlerinde kesin teminatın süresi, sözleşme süresi +10 yıl olmalıdır. Sözleşmede garanti süresi varsa kesin teminatın süresi garanti suresinin sonuna kadar olacaktır. Garanti süresinde kesin teminat tutan, yansına indirilebilir. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Dolan, Euro) B. Tem inatlarm Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz TC. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IRAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise 1C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IRAN numaralı USD hesabına veya TR numaralı EURO hesabına yaönlır C. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3 ü nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu ihale KanunLu-ma tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR» Teminatların %3 ten az olması durumunda teklif geçersiz sayılır Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk Kızılayfnea muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları ihaleden sonra iade edilir. D. Kes m Tem inat: ihale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 5 iş günü içinde İhale bedelinin % 6 sıoa tekabül eden miktarda teminat alınır. İstekli tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı ırat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın trat kaydedilmesi ile biri üçte Türk Kızılayı zararlan belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin teminat geri verilir Türk Kızılayı5na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve Üzerine ihtiyati tedbir konulamaz TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME M adde günü saat lû:30 a kadar firmalarca İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim edilen 3 adet zarftan 1 No ln zarflar Lojistik Direktörlüğü tarafından, 3 No la zarflar Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir.. 1 ve 3 No io zarfların açılması ve incelenmesi aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir. Hıale giriş evrakları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu zarflan İade edilecek olup, ihaleye giriş evrakları tam olan firmaların fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No lu Zarflan ise, tarih saat da firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, EN UCUZ FİYATI VERMİŞ OLAN İLK 4

6 BBS İSTF.KT.İlVtN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE ( AC IK PAZARLIK YAPILACAKTIR. Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar tekhf veremezler. (>/ 7'^*??/j Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşıl aştın İni asında kendisine y ar^b tı âmâciylâ Tûık K m l^c teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir Açıklama istcgtve'^vâbi posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve bana İzm verilmeyecektir. İhale Kurulu» teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder, (1 ve 3 no la zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması dorumunda, eksik evraklar tamamlanabilecek nitelikte ise is tekfinin eksik evrakını tamamlamayı talep etmesi halinde, 2 No tu zarfın açılmasına kadar geçen sure zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına vc teklifin açılmasına İhale Kurulu karar verecektir. ihale Kumlunun kararı doğrultusunda, ihale evrakı eksik* usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının tmhradnğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.} İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI f f M adde 8- Türk Kıztlayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhüdü mektupla teyit edilecektir. İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra İmzalar. İSTEKLİNİN«SÖZLEŞMENİN İMZA AŞAMASINDA İHALE TARİHİ İTİBARİYLE KAMU İHALELERİNDEN YASAKLI OLMAMASI GEREKMEKTE OLUP. İSTEKLİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA BU HUSUSLA İLG İLİ TAAHHÜTNAME VERECEKTİR. Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk Kızıiayı'nca irat kaydedilir* Ancak, bir garanti sûresini İçermeyesi mal ve hizmet abmlannda, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname vererek, söz konusu mal Kemeyi, müteakip 1 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu durumda İdari Şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul edilecektir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını İrat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde söyleşmeye davet edebilecektir, Tkîtıci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imyalamam^rt durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aym şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun tekli f sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir. İŞİN SÜRESİ M adde 9 Söz konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir. FİYAT FARKI Madde İD- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde Taahhüdün tamamen iiâsma kadar vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat förkı ve sair taleplerde bulunamaz. 5

7 TÜRK KIZJLAYININ YETKİSİ M adde 11 - Türîc Kızılayı Kamu îhale Kammiarma tabi olmayıp, ihaleyi kısmen yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarbkta uygun bedeli sabrettir: M ÜTEFERRİK HÜKÜMLER Madde 12 - a) T ürk Kızılayı nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 iş günü öncesine kadar tüm isteklilere yazılı bildirim de bulunm ak kaydıyla şartnam e esaslarında değişiklik yapılabilir. b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her turlu tebligat muteber addedilecektir. c) İdari Şartname, îhale Dokümanları ve eklerine uygun olmayan teklif verilemeyecektir. d) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve ekleri bir bütün olup, bunların arasındaki farklılıklarda Türk K123layı lehine olan hüküm esas alınacaktır. e) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir. 1) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. g) TÜRK KIZILAYPNCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN ( İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLM EYECEKTİR. h) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdari Şartnam elere ait değişiklik taleplerini en geç ihale tarihinden 7 İS GÜNÜ öncesine k ad ar yazılı olarak Türk Kızdayı na bildirecek olup, bu tarihten sonra yapılacak olan başvurnlar dikkate alınm ayacaktır. i) İstekliler tarafindan satın alınan şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere ücretsin olarak verilir İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI M adde -1 3 a) Hile, vaat* tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya teşvik etmek, c) Rekabeti ve ihale kararım etkileyecek davranışlarda bulunmak, d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fezla teklif verilmesi halinde, ihale Kurulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerişim kabul etmemek, 1) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkaları adma doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi, g) İşbu şartnamenin 3 maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen, ihaleye katılmak, h) Kuruluşun tüzel kişiliğine» her kademe yönetici ve çalı şanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, i) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia ederek ihalenin surecim sekteye uğratmaya çalışmak, İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen isi eki i veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na 353 Sayılı Kanunun Maddesi uyarınca suç doyuruşunda bulunulur. 6

8 İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI / /? / - '< M adde-14 & V ' i' i fjr. ; & * 'AT a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimim Kur^ugöir kullanmak, b) Mücbir sebepler dı^ıoda, ihale dokümanı Ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak, d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek, c) Türk Kızılay ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına ay kın, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit ediienler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı na suç duyurusunda bulunulur. DEVİR VE TEMLİK Madde 15 - firm alar işbu şartnameden doğan sorumluluklarım TurkKızıIayı nın yazıtı m uvâ Sakatı»hnaksEDD tamamen veya kısmen bîr başkasına devir, alacaklarını temlik vc ciro edemezler. İHTİLAFLARIN HALLİ M adde 16 - îş bu satra alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Taşınmazın Bulunduğu ÎI Mahkemeleri Ve icra Daireleridir, f 7

9 =vv\ - GECİCİ TEMİNAT MEKTUBU ^ - j y TÜRK K3ZILAY1 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumunuzca ihaleye çıkarılan {ihale konusu) işine istekli sıfatıyla kahlacak o lan (istekli adi) nın ihale hükümlerini yerine getirmek üzere vennek zorunda olduğu geçici teminat tutan olan {Yalnız/ ) ru... (Banka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kunımunuz arasında oıtaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçlan dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutan ilk yazılı talebiniz üzerine derhal vc gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi {Banka adı) nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu srfaüyla v e (Banka adi) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu... tarihine kadar geçerli olup, hu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tarmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.. Banka Adı/Şubesi Yetkili İsim/îmza NOT: 1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontegarantîyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın koaıtıgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Tüık parası özerinden düzenlenecektir. 2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife İzm verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplumu tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir. 3) Teminat mektubunun Türk parası dışında Mr para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun somına İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutan tazmin tarihindeki T.C-MJ}. Döviz Satış Kum üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecektir.

10 TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KURULU BAŞKANLIĞI NA Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasına Ofis Yaptırılması ihalesi tarihi olan tarihi öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kaimi ihalelerinden yasaklı olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafindan verilen teminat bedelinin Kurummmz adma irat kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz. FİRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) İmza

11 ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILA Yi. GENEL MÜDÜRLÜMÜ ÎST KLÎ(LER.) : íhaléyekaíilan gerçek îdşi yeya tüzel kişi YÜKLENİCİ ' Özerine ihaley^pılan İSTEKLİ İHALENİN KONUSÜî Madde 1- İşinin KJZİLAV hiyetirdiği ve onaylattiği projelerce detaylım uyarınca, sözleşmeye eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, barç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTCRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ite fvoje kapsamında tanımlanan butun işter ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik, alet, edevat, sigorta, nakliye* su zaımin, iskele^ yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç» fon, genel giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projelin tamamlanarak kullanılır şekilde KIZIL AY*a teslim edilmesini kapsayan tcplam gider.. İŞİN SÜRESİ; Madde 2- Sözleşme imza tarihînden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür- TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR: Madde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır A* Etimesgut Yerleşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasında Ofis Yapılması işidir.. B, Teklifler, anahtar teslimi götüm bedel olarak verilecektir (Önsek 1), C, Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç* fon, elektrik, sn, sigorta, inşaat imalat giderleri ve kurumlara ödenecek katkı paylan ve benzeri şiderler YÜKLBNICFye aittir. D. Ödeme, iş bitiminde fatura karşılığı olacaktır. Ödeme tek ve hakediş tutarına göre kesilecek fatura üzerinden KDV eklenerek TL (Tink Lirası) olarak ödenecektir. E. Proje detaylarındaki bazı alt (yardımca) imaîatlaı, İmalat tanımlan veya diğer cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark taiep edemeyeceği gibi proje ve detay lan ile teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyata dahil oînp fiyat değişmeyecektir Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylarını incelemeleri inşaat sahasını ziyaret ederek saha şartlarım önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir Teklif baiarlanîrkeu; * Sözleşme ve İhale Şartnameleri ekleriyle birlikte proje» detay ve teknik şartnamelerin dikkate alınması gerekmektedir. * Teklif mektuplarına KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır.

12 İHALEYE GtREBİUtfEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER: Madde 4- İhaleye ortak girişimler kabul edilmeyecektir. BıaJeye kablraâk isfeyeıiler^en aşağıdaki şartlar arânh- A. Yer Görme Belgesi (Ömek 2) İV fooje taamriftnarnesi (Ödsek 3) G. Ifcale dosyası satnı ahmağına dair belge - iyiadde5- İSTEKI^LEj^ieklff öaicea işin yapılacağı yeri görecek ve gerek) i iikekmelerdebtilıinac^hardır. İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı yeri ye işle ilgih ^iitûu îıosaslan^ ınalzeıne kaynaklarını ve arazinin^ zenıîfliîi durusnumı, İşi yâpînak için gerekli mahalli şartlan ö^etffiaış sayılır; Bu kokularda ihale doköınaııiıida belirtilenler dışında Hâk talebi doğuracak bir istekte bulunamaz PÎĞER HDSÜSLAR Madde 6- a) İbzamt için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. b) Avans ödeme» yapılmayacaktır. c) Fiyat farta ödemesi ve erken biünııe primi vb. ad* aitutda herhangi bir ödeme söz kûiıısu değildir.. d) Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir. e) Nakliyeler için aynca Ödenıe yapılmayacaktır. 1) Aksi belirtihudiği sûrece gön takvim günü sayılacaktır. İHALE DOKÜMANLARI: Madde 7- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır, 1. İdarî Şartname ve Ekleri, 2. Anahtar Teslimi (Götürü Bedd) İhale Teknik Şartnamesi, 3. Sözleşme Taslağı 4. Yapılacak îşl er Listesi 5. Özel Teknik Şartname 6- Poz Listesi (Jnşaat» Mekanik) 7, Projeler EKLER Ornek-1 Mali Teklif Mektub'li Örock-2 Yer Görme. Belgeci Ömek-3 Proje Taahhütnamesi Sayfa 2/5

13 Örnek-1 ANAHTARTESIİMİ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER ; / - TÜRK KIZILAYI ĞEN^;MÜp'pRjLÜK MERKEZ İHALE XUKU]L BAŞKANÎJĞÎNA ANKARA,.../ l Türk Kmlayı tarafından...j /2014 gönü İhalesi yapılacak olan Etimesgut Yerleşkesiade Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasında Ofis Yapılmasa İşinin anahtar teslim göttirii bedel ile yapılması işine ait ihale dokümanım tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarim tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartlan kabul ediyoruz, 1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ekleri kapsamında tarraıılaaan bütün işler ve imalatlara} istenilen kalite ve değerde olmak üzere lıerşey dahil (malzeme, işçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı* iskele, yatsy-düşey taşıma, elektrik, su* vergi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil ofcnak üzere işin lanaamlanarak kullanılır şekilde Kızılay'a teslim edilmesini kapsayan, toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam......,.( paıa birimi belirtilerek rakam ve yazıyla) bedel karşıhğıada yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözîeşme ve eklerinde yer alan her bir iç kaleminin ımktammı ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul ediyoruz 3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 {yüzyimıi) takvim günü geçerlidır. 4- İhale konusu iş için fendimiz veya başkası adma doğrudan veya doîaylı olarak asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 5- En düşük bedelli teklifi ya da fcerhajıgi bir teklifi kabol etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz 6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idsrenizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aylon düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 7- İhale konusu, işi e ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabiîeoek herhangi bir işlem hatasmsn (toplama, çarpma vb ) Kızalay lehine değerlendirihnesini kafal ve taahhüt ediyoruz. Saygılarımızla, FİRMA Ad SOY AD / Unvan (Kaşe) İmza S ay fa 3 1 5

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR.

TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. I - Denizli İli. Merke/. İlçesi. Çakmak Mah.. 7452 ada, 1 par.scide kayılh laşmmaz üzerine yapılacak

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Reh İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve

Detaylı

TR10/12/BTK/0038. "Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı. Hizmet Alım İhalesi

TR10/12/BTK/0038. Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı. Hizmet Alım İhalesi SR Ek 3 - Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TR10/12/BTK/0038 "Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı Projesi" Hizmet Alım İhalesi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar ) Kalkınma Ajansıarı Tarafından Mali Destek

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı