TÜRKİYE BELEDİYE HİZMETLERİ İLAVE FİNANSMAN PROJESİ ÇEVRESEL ÇERÇEVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BELEDİYE HİZMETLERİ İLAVE FİNANSMAN PROJESİ ÇEVRESEL ÇERÇEVE"

Transkript

1 TÜRKİYE BELEDİYE HİZMETLERİ İLAVE FİNANSMAN PROJESİ ÇEVRESEL ÇERÇEVE GİRİŞ Belediye Hizmetleri İlave Finansman Projesi aşağıdaki yatırımları destekleyecektir: (a) su arıtma tesislerinin ve su temini şebekelerinin rehabilitasyonu ve yapımı; (b) atıksu arıtma tesislerinin ve kanalizasyon şebekelerinin rehabilitasyonu ve yapımı; (c) belediye katı atık depolama sahalarının rehabilitasyonu ve yapımı. Onay öncesinde her bir proje bu Çerçeve uyarınca alt projelerin çevresel etkilerinin etkili bir şekilde ortadan kaldırılması veya azaltılması için alınması gereken önlemleri açıkça tanımlayan bir çevresel değerlendirmeden geçmiş olacaktır.. Önerilen yatırımların çevresel etkileri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Su arıtma tesislerinin ve su temini şebekelerinin rehabilitasyonu ve yapımı. Su temini sistemlerinin rehabilitasyonu ve yapımı ile ilgili etkiler, kaynağın sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini, aşırı kullanımın ve ilgili çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesini, arıtma çamurunun taşınmasını ve bertarafını ve arıtma sonrasında arzın kirlenmesinin önlenmesini gerektirir.ayrıca pompaların çıkardığı gürültü ve atıksuyun bertarafı da etkilere yol açabilir. Ek 1A, tipik olarak görülen etkileri ve bunların azaltılması için kullanılabilecek önlemleri ortaya koymaktadır. Atıksu arıtma tesislerinin ve kanalizasyon şebekelerinin rehabilitasyonu ve yapımı. Kanalizasyon sistemlerinin rehabilitasyonu ve yapımı ile ilgili etkiler genellikle arıtma tesisi, deşarj suyunun kalitesi ve miktarı ve deşarj noktasındaki koku ile ilgilidir. Bunlardan ilki alıcı su kütlesinin ortam kalitesini ve alıcı su ortamının bir akarsu olması halinde debisini etkileyebilir. Ek 1B, tipik olarak görülen etkileri ve bunların azaltılması için kullanılabilecek önlemleri ortaya koymaktadır. Katı atık depolama sahalarının yapımı. Katı atık depolama sahalarının yapımı ve işletilmesi ile ortaya çıkan çevresel zararlar arasında genellikle toprak, yeraltı suyu, yüzey suyu ve hava kirlilikleri yer almaktadır. Uygun olmayan yer seçimi,, yetersiz tasarım ve/veya başarısız işletme olumsuz etkilere yol açmaktadır. Hastalığa yol açan etkenlere maruziyet ve depolama sahasının patlaması ile ilgili olarak mesleki ve toplum sağlığı tehlikeleri mevcuttur. Ek 1C, tipik olarak görülen etkileri ve bunların azaltılması için kullanılabilecek önlemleri ortaya koymaktadır. 1

2 Proje kapsamında yapılan yatırımlar Türkiye Cumhuriyeti nin Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası nın Koruma Önlemleri Politikalarına uygun olacaktır. Dünya Bankası kredisinin uygulayıcı kuruluş İller Bankası (İB) olacaktır ve finansal aracı olarak kredi tutarlarını belediyelere veya belediye şirketlerine (bundan böyle belediyeler olarak anılacaktır) ikraz edecektir. İller Bankası bu yetkisi ile, Türkiye deki gerekliklere ek olarak Dünya Bankası çevre politikalarının bu çerçevede tanımlandığı şekilde takip edilmesini sağlayacaktır. Genel bir politika olarak, bir projenin İller Bankası nın kendi öz kaynaklarından mı finanse edildiği yoksa Dünya Bankası kredisinden mi finanse edildiği dikkate alınmaksızın, İller Bankası sadece Türkiye deki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği nin gerekliliklerini yerine getiren proje önerilerini değerlendirmeye alacaktır. Bir başka deyişle, tüm potansiyel alt projelerin Türkiye deki mevzuata uygun olarak bir ÇED taramasından geçmiş olması ve alt proje için ÇED Olumlu kararı verilmiş olması veya İB değerlendirmeye başlamadan önce ÇED Gerekli Değil kararı verilmiş olması gereklidir. Dolayısıyla, Dünya Bankası nın çevresel koruma önlemleri ile ilgili gereklilikleri karşılamak için yapılacak işlemler Türkiye deki ÇED süreci tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Bu doküman, Dünya Bankası nın çevresel koruma önlemleri ile ilgili gereklilikleri karşılamak için harcanması gereken ilave çabaları en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, Türkiye deki gereklilikler ile Dünya bankası gereklilikleri arasındaki temel farklılıklar belirlenmekte ve bu boşlukları gidermek için atılması gereken adımlar tanımlanmaktadır. TÜRKİYE NİN VE DÜNYA BANKASI NIN GEREKLİLİKLERİ VE TEMEL FARKLILIKLAR Türkiye nin ÇED Yönetmeliği ÇED Yönetmeliği (17 Temmuz 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Türkiye deki yatırım projelerinin çevresel etki değerlendirmeleri ile ilgili hususları ve esasları ortaya koymaktadır ve büyük ölçüde AB nin ÇED Direktifi ile uyumludur. Türkiye deki ÇED prosedürünün temel adımları (yani tarama, kamuoyu bilgilendirme, kapsam belirleme, askı ilan ve denetim) uygulanmaları gereken sıra ile aşağıda kısaca açıklanmaktadır: a) Tarama: ÇED Yönetmeliği projeleri iki ayrı kategori altında sınıflandırmaktadır: Ek I projeleri. Bu projeler, önemli potansiyel etkileri olan ve ÇED gerektiren projelerdir. ÇED Yönetmeliği Ek-I bu projelerin türlerini bir liste halinde vermektedir, dolayısıyla proje önerenlerin ilave bir tarama süreci olmaksızın ÇED prosedürünü başlatması beklenmektedir; ve Ek II projeleri. Bunlar çevre üzerinde önemli etkisi olabilecek veya olmayabilecek projelerdir. ÇED Yönetmeliği Ek-II de bu projelerin türlerinin bir 2

3 listesi verilmiştir. Ek II kapsamında yer alan projelerin başvuru sahipleri Çevre ve Orman Bakanlığı na bir Proje Tanıtım Dosyası sunmak zorundadır. Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Yönetmeliği Ek-III te verilen genel formata uygun olarak hazırlanır ve aşağıdaki bilgileri içerir (i) proje özellikleri ve amacı; (ii) seçilen ve alternatif proje yerleri; (iii) proje sahasının ve etki bölgesinin çevresel özellikleri; (iv) projenin önemli etkileri ve alınacak önlemler; ve (v) halkın katılımı ile ilgili plan. Yukarıdaki hususların teknik olmayan bir özeti de Proje Tanıtım Dosyasına ilave edilecektir. Proje Tanıtım Dosyasına ve ÇED Yönetmeliği Ek-IV te belirtilen Seçme ve Eleme Kriterlerine dayalı olarak, Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED çalışmasının gerekli olup olmadığına karar verir. Tablo 1 de mevcut proje kapsamında finansman için düşünülebilecek proje türlerinin bir listesi ve bunların ÇED Yönetmeliğine göre oldukları kategoriler verilmiştir. Tablo 1. Proje türleri ve kategorileri Yatırım alanı Ek I Ek II Belediye katı atık Alanı 10 ha olan veya hedef yıl da olmak üzere 100 ton / gün katı atık alan katı atık depolama sahaları Belediye atıksu kişi eşdeğeri ve/veya m3/gün kapasiteye sahip atıksu arıtma tesisi Alanı < 10 ha olan veya hedef yıl da olmak üzere <10 ton / gün katı atık alan katı atık depolama sahaları Katı atık yakma, kompostlaştırma ve depolama amaçlı olarak kurulan tesisler ve transfer istasyonları. Derin deniz deşarjı < kişi eşdeğeri ve/veya < m3/gün kapasiteye sahip atıksu arıtma tesisi Belediye su temini Hacmi 10 milyon m3 olan rezervuarlar Yılda 10 milyon m3 yeraltı suyu çıkartılması Hacmi 5 milyon m3 olan rezervuarlar Yılda 1 milyon m3 yeraltı suyu çıkartılması Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti, ÇED Yönetmeliği (17 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) b) Halkın Katılımı Toplantısı: ÇED hazırlanması gereken projeler için, Valilik halka yörede proje ile ilgili olarak başvurunun yapıldığını, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin başladığını ve projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin değerlendirilmek üzere Valiliğe veya Çevre ve Orman Bakanlığına verilebileceğini duyurur. Bu duyuru, internet, askıda ilan ve anons gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Çevre ve Orman Bakanlığı da bu hususları internet yoluyla halka duyurur. Tarama süresinden sonra ve kapsam belirleme sürecinden önce ÇED e tabi projeler için bir halkın katılımı toplantısı gerçekleştirilir. Proje sahibi, ilgili yerel grupların kolaylıkla 3

4 erişebileceği bir yerde, İl Çevre ve Orman Müdürünün başkanlığında bir halkın katılımı toplantısı düzenler. Toplantıya davet duyurusu, toplantıdan en az 10 gün önce bir yerel ve bir ulusal gazetede yayınlanır. Toplantının konusu dışında halka önceden proje ile ilgili bilgi verilmesi zorunlu değildir. Bununla birlikte, ÇED Yönetmeliği nde İl Çevre ve Orman Müdürü veya Müdürlük yetkililerinden birinin başkanlığında yapılacak olan toplantı sırasında halkın proje hakkında bilgilendirilmesi ve proje ile ilgili görüş ve önerilerinin alınması gerektiği belirtilmektedir. Toplantı başkanı görüşleri yazılı olarak da talep edebilir. Toplantının tutanakları tutulur ve Çevre ve Orman Bakanlığı ile Valiliğe sunulur. Valiliğin, kamuoyu görüşlerinin ve önerilerinin sunulması ile ilgili zaman çerçevesi hakkında halkı bilgilendirmesi gerekir. Bu görüş ve öneriler ÇED komisyonuna sunulur. c) Kapsam Belirleme: Proje sahibi, Çevre ve Orman Bakanlığı temsilcilerinden ve Çevre ve Orman Bakanlığı nın belirlediği ilgili kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komisyona bir proje dosyası (Ek II projeleri için Proje Tanıtım Dosyası veya Ek I projeleri için Proje Tanıtım Dosyası formatı kullanılarak hazırlanan bir dosya) sunar. Sunulan bilgilere dayalı olarak, komisyon ÇED in kapsamını ve Proje Tanıtım Dosyası için kullanılan Genel Formatı takip eden ancak önerilen projenin belirli özelliklerine göre bazı kalemleri kapsamayabilecek veya içerebilecek proje özel formatını belirler. Komisyon ayrıca projenin çevresel etkilerine bağlı olarak her bir başlık altındaki ayrıntı düzeyini de belirler. Bu süreçte, komisyon aynı zamanda halkın katılımı toplantılarında dile getirilen görüşleri de dikkate alır. d) ÇED Raporunun İncelenmesi ve Onaylanması: Yukarıda belirtilen komisyon taslak ÇED raporunu inceler. Komisyon incelemesinde şunları değerlendirir: (i) ÇED raporunun ve eklerinin yeterliliğini; (ii) analizlerin, değerlendirmelerin veya hesaplamaların yeterince ilgili verilere ve dokümanlara dayandırılıp dayandırılmadığı; (iii) projenin potansiyel çevresel etkilerinin yeterli bir kapsam ve derinlikte değerlendirilip değerlendirilmediği; (iv) olumsuz çevresel etkilerin önlenmesine veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin tanımlanıp tanımlanmadığını; (v) halkın katılımı toplantısının belirlenen prosedürle uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve toplantıda dile getirilen hususların raporda yeterli bir şekilde ele alınıp alınmadığını. ÇED raporu bir projenin çevresel etkilerini ve etki azaltma önlemlerini belirlerken, bu etki azaltıcı önlemler ile ilgili maliyetleri ve kurumsal sorumlulukları tespit etmez. ÇED raporunda bir izleme planı da yer almaz. Komisyonun değerlendirmelerini içeren nihai ÇED raporu daha sonra son inceleme için Çevre ve Orman Bakanlığı na sunulur. Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED olumlu kararı ki bu durumda proje sahibi projeyi uygulayabilir- veya ÇED olumsuz kararı verir bu durumda projeye devam edilemez. e) İlan: Taslak ÇED raporu Çevre ve Orman Bakanlığı merkezinde veya il müdürlüğünde kamuoyu görüşlerine açılır. Çevre ve Orman Bakanlığı nın ÇED raporu üzerindeki nihai 4

5 incelemesi sonucunda, Valilik Çevre ve Orman Bakanlığı nın kararını gerekçeleri ile birlikte kamuoyuna açıklar. ÇED Yönetmeliği nde nihai ÇED raporunun kamuoyuna açıklanması öngörülmemektedir. f) İzleme ve denetleme: ÇED Yönetmeliğine göre, Çevre ve Orman Bakanlığı Proje Tanıtım Dosyasında veya ÇED de belirlenen hükümlere dayalı olarak ÇED Gerekli Değil veya ÇED Olumlu kararları verilen projeleri izler ve denetler. Ayrıca, proje sahibinin Çevre ve Orman Bakanlığı na izleme raporları sunması ve Bakanlığın da bu raporları kamuoyuna açıklanmak üzere Valiliğe göndermesi gerekir. (Bu açıklama için kullanılacak olan form veya araç ÇED Yönetmeliğinde belirtilmemiştir.) Çevre ve Orman Bakanlığı nın bir uyumsuzluk tespit etmesi halinde, Valilik bir uyarı yazısı gönderir. Verilen süre sonunda uyumsuzluğun giderilmemiş olması halinde, Valilik söz konusu tesisin işletmesini durdurabilir. Dünya Bankası nın Çevresel Değerlendirme 1 Politikası a) Proje kategorileri ve tarama Dünya Bankası nın Çevresel Değerlendirme ile ilgili İşletim Politikası (O.P. 4.01) kapsamında, projeler çevre üzerindeki olası etkilerinin derecesine göre A, B veya C kategorileri altında sınıflandırılır: Kategori A. Önerilen bir proje, önemli olumsuz çevresel etkilere sahip olabilecek ise Kategori A olarak sınıflandırılır (projenin türüne, yerine, duyarlılığına, ölçeğine ve potansiyel çevresel etkilerinin yapısına ve boyutlarına dayalı olarak). Bu etkiler genellikle büyük ölçeklidir, geri döndürülemezdir, hassastır, çeşitlilik gösterir, kümülatifdir, emsal teşkil eder ve proje kapsamında finanse edilen yer ve tesislerden daha geniş bir alana etki ediyor olabilir. Örneğin, Kategori A projeleri aşağıdaki özelliklerden bir veya birkaçına sahiptir: doğal yaşam alanlarının büyük ölçekli dönüşümü veya tahribi; önemli miktarlarda orman, maden ve diğer doğal kaynakların çıkarılması, tüketimi veya dönüştürülmesi; kirleticilerin doğrudan deşarjı ve bunun sonucunda hava, su veya toprak kalitesinde bozulma; tehlikeli maddelerin veya atıkların üretimi, depolanması, kullanımı veya bertarafı; hidrolojik döngüde ölçülebilir değişiklikler; önerilen zararlı ilaçları kullanımının riskleri. Mevcut proje bağlamında gösterge niteliğindeki örnekler arasında şunlar bulunmaktadır: önemli bir yeni atıksu artma tesisinin yapımı, yeni bir katı atık depolama sahası mevcut katı atık depolama sahasının önemli çevresel etkilere yol açabilecek rehabilitasyonu. Kategori B. Önerilen bir projenin çevre üzerindeki etkileri tipik olarak sahaya özgü ise, yapı olarak geri döndürülebilir özellikte ise, Kategori A kapsamındaki alt projelerin etkilerinden daha az olumsuz ise ve etki azaltıcı önlemler daha kolay bir şekilde tasarlanabilir ise Kategori B olarak sınıflandırılır. Kategori B de yer alan projeler bazen Kategori A da yer alan benzer türdeki projelerden sadece 1 5

6 ölçekleri bakımından farklılık gösterir. Örneğin, büyük sulama ve drenaj projeleri genellikle Kategori A olarak sınıflandırılırken, benzer türdeki daha küçük ölçekli projeler Kategori B olarak sınıflandırılabilir. Aynı durum, küçük ölçekli, nispeten temiz (doğal gaz veya hafif mazot yakıtlı) termik santraller, mikro hidroelektrik santraller, ve küçük sıhhi katı atık depolama tesisleri için de geçerli olabilir. Benzer şekilde, mevcut bir altyapının rehabilitasyonunu veya bakımını finanse eden projeler olumsuz etkilere sahip olabilir, ancak Kategori A ile karşılaştırıldığında bu etkiler daha az olabilir ve Kategori B olarak sınıflandırılması gerekebilir. Gösterge niteliğindeki örnekler arasında; su ve/veya kanalizasyon şebekesinin rehabilitasyonu veya yapımı, su arıtma tesisleri; genişletme veya yeni yapım içermeyen su veya atıksu arıtma tesislerinin rehabilitasyonu; küçük ölçekli su arıtma tesislerinin yapımı. Kategori C. Önerilen bir proje, minimal çevresel etkiye sahip olacak veya hiçbir çevresel etkiye sahip olmayacak gibi görünüyorsa kategori C olarak sınıflandırılır. Örneğin, kurumsal gelişim, bilgisayarlaştırma ve eğitim ile ilgili teknik yardım projeleri Kategori C olarak sınıflandırılır. Tablo 2. Alt proje çevresel risk taraması için kontrol listesi. KRİTER + Yapım veya işletme aşamasında, alt proje Küçük veya Sıfır Risk * Orta Dereceli Risk ** Yüksek Risk ***.proje alanındaki toprak veya arazi için ciddi bir etki yaratacak mı?. kuyu sondajı sebebiyle jeolojik formasyonlarda destabilizasyona sebep olacak mı? (sadece jeotermal alt projeler için geçerli.) yeraltı veya yerüstü su kaynaklarının kalitesini veya miktarını değiştirecek mi? proje alanında ortam hava kalitesini etkileyecek mi?.proje alanının içerisinde veya çevresinde yüksek seviyelerde gürültü yaratacak mı? proje alanındaki veya çevresindeki doğal yaşam alanlarını rahatsız edecek mi veya fauna veya floraya zarar verecek mi?. işçiler veya komşu topluluklar için sağlık veya güvenlik tehlikeleri doğuracak mı?.proje alanında veya çevresinde estetik ve manzara açısından ciddi bir etkiye sahip olacak mı?. bilinen veya daha önce bilinmeyen tarihi veya kültürel yerler için rahatsız edici, tahrip edici veya zarar verici bir etkiye yol açacak mı? + Ek 1A ve D de mevcut proje kapsamındaki her bir proje yatırımının her bir kriteri için geçerli potansiyel sorunların daha ayrıntılı bir listesi yer almaktadır.. * Küçük veya Sıfır Risk riskin kolaylıkla küçük veya etkisiz olarak tespit edilebileceği anlamına gelir. ** Orta Dereceli Risk riskin standart iyi mühendislik inşaat uygulamaları yoluyla kolaylıkla yönetilebileceği (kapsam, boyut ve süre açısından sınırlı, tamamen veya neredeyse tamamen geri çevrilebilir) veya optimizasyon veya minimizasyon için küçük ve sınırlı bir çalışma gerektireceği anlamına gelir. *** Yüksek Risk potansiyel olarak ciddi sonuçların ortaya çıkabileceği (büyük ölçekli, geri döndürülemez, çeşitlilik gösteren veya büyük bir alanı kapsayan etkiler) ve makul bir gerçekleşme olasılığı bulunduğu anlamına gelir. 6

7 Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir proje Finansal Aracı (FI) tarafından seçilen ve Dünya Bankası kredisinden finanse edilen bir dizi alt proje içerdiğinde, proje Kategori FI olarak sınıflandırılır. Bu gibi projelerde, Finansal Aracı önerilen alt projeleri tarayarak, yukarıda belirtilen tanımlara göre Kategori A, B veya C olarak sınıflandırır ve Borçlu nun 2 gerekli çevresel değerlendirmeyi yapmasını sağlar. Mevcut proje bir FI projesi olduğundan dolayı, aşağıdaki açıklamalar sadece alt projelere atıfta bulunacaktır. Kategorileri birbirinden ayıran açık sınır değerler veya Türkiye deki ÇED Yönetmeliğinde olduğu gibi projelerin Kategori A, B veya C olarak sınıflandırılmasına yönelik hazır proje türü listeleri bulunmamaktadır; bunun yerine, projeler Tablo-2 de verilen kriterler kullanılarak her bir durum için ayrı olarak taramaya tabi tutulmaktadır. b) Çevresel Değerlendirmenin Kapsamı. Çevresel Değerlendirmenin (ÇD) 3 arasında farklılık gösterir. kapsamı ve türü Kategori A ve Kategori B projeleri Kategori A da yer alan alt projeler için, Borçlu nun, alt projenin potansiyel olumsuz ve olumlu çevresel etkilerini inceleyen, bunların uygulanabilir alternatiflerin etkileri ile karşılaştıran (projesiz durum da olmak üzere) ve olumsuz etkileri önlemek, en aza indirgemek, azaltmak veya telafi etmek ve çevresel performansı yükseltmek için gereken önlemleri tavsiye eden bir ÇED hazırlaması gerekir. (önerilen format için bakınız Ek 2A.). Bir ÇED in özellikle önemli özelliklerinden birisi alternatiflerin analizidir. ÇED aynı zamanda, olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmak, azaltmak veya dengelemek için (alt) projenin uygulanması ve işletilmesi sırasında alınması gereken önlemleri, bu önlemleri uygulamak için atılması gereken adımları ve izleme göstergelerini, eylemlerini ve sorumluluklarını ayrıntılı olarak açıklayan bir Çevresel Yönetim Planı (ÇYP) de içerir (bir ÇYP nın formatı için, bakınız Ek 2B). (Ek 3A ve D de proje kapsamında finanse edilecek alt proje türlerinin her biri için örnek bir ÇYP sunulmuştur.) Bir Kategori B alt projesinin Çevresel değerlendirmesinin kapsamı alt projeden alt projeye farklılık gösterebilir, ancak Kategori A için gereken ÇED in kapsamından daha dardır. Kategori A için gereken ÇED de olduğu gibi, alt projenin potansiyel olumsuz ve olumlu çevresel etkilerini inceler ve olumsuz etkileri önlemek, en aza indirgemek, azaltmak veya telafi etmek ve çevresel performansı yükseltmek için gereken önlemleri tavsiye eder. ÇYP ye ilave olarak sahaya özgü değerlendirmeyi gerektiren sahaya özgü sorunların bulunmadığı hallerde, bu bilgilere ÇYP de yer verilebilir. Örnek olarak, normal olarak saha ile ilgili bir çevresel durumun olmadığı bilindiği takdirde sadece bir ÇYP gerektirecek olan, kentsel bir alandaki orta ölçekli bir bina inşaatı gösterilebilir. Bu inşaatın bir yeşil alanda yapılması halinde, herhangi bir özel çevresel veya sosyal sorunun olup olmadığını açıklığa kavuşturmak için basit bir ÇD gerekecektir. Çevresel Değerlendirme sonucunda doğal yaşam alanları üzerinde ciddi bir hasar olasılığının ortaya çıkması halinde proje kategorisi Kategori A ya çevrilebilir. 2 Borçlu ifadesi, Finansal Aracı projelerinde, krediyi kullanan proje sahibi anlamına gelir. Mevcut proje bağlamında, borçlular belediyelerdir. 3 Burada çevresel değerlendirme ifadesi genel anlamda kullanılmaktadır. 7

8 c) Halkın Katılımı Dünya Bankası finansmanı için önerilen tüm Kategori A ve B alt projeleri için, Çevresel Değerlendirme sürecinde, borçlu alt projenin çevresel yönleri ile ilgili olarak alt projeden etkilenen gruplar ve yerel sivil toplum kuruluşları ile istişare yapar ve görüşlerini dikkate alır. Borçlu bu istişareleri mümkün olduğunca erken başlatır. Kategori A projeleri için, bu gruplar ile istişare en az iki kez yapılır: a) çevresel taramadan hemen sonra ve ÇED iş tanımları nihai hale getirilmeden önce; ve (b) taslak ÇED raporu hazırlanınca. Borçlu ilk istişare için, önerilen alt projenin amaçları, açıklaması ve potansiyel etkileri ile ilgili bir özet hazırlar. Taslak ÇED raporu tamamlandıktan sonra yapılacak istişare için, borçlu ÇED sonuçlarının bir özetini sunar. Kategori B alt projeleri için, etkilenen gruplar ve yerel STK lar ile en az bir istişare yapılır: taslak ÇED raporu tamamlandığında (ÇYP ile birlikte). Borçlu, ÇED sonuçlarının bir özetini sunar. (Bakınız ayrıca, g) İlan ). Ek olarak, borçlu, bu grupları etkileyen ÇD ile ilgili sorunları ele almak için gerektiğinde proje uygulaması sırasında da bu gruplarla istişare yapar. Dünya Bankası finansmanı için önerilen Kategori A ve Kategori B alt projeleri ile ilgili olarak borçlu ile projeden etkilenen gruplar ve yerel sivil toplum kuruluşlarında anlamlı istişarelerin yapılabilmesi için, borçlu ilgili materyalleri (yerel dilde) istişareden önce zamanında sunar. Bu materyaller istişare edilen gruplar tarafından anlaşılabilir dilde ve şekilde olmalıdır. d) ÇED uzman seçimi Kategori A alt projeleri için, Dünya Bankası ÇED çalışmasını gerçekleştirmek üzere seçilen uzmanların iş tanımlarını inceler ve onaylar. Ayrıca, bu uzmanlar proje sahibinden bağımsız olmalıdır ve proje ile ilgileri olmamalıdır. Dolayısıyla, olası çıkar çatışmalarından dolayı, örneğin alt projeyi tasarlayan danışmanlar veya proje sahibinin doğrudan alt projede çalışan personeli ÇED çalışmasını yapamaz. Bu gereklilikler Kategori B alt projeleri için geçerli değildir. e) Çevresel Değerlendirmenin İncelenmesi ve Onayı FI projelerinde, OP 4.01 gerekliliklerinin karşılanmasının sağlanması sorumluluğu Finansal Aracıya aittir. ÇD süreci normal olarak Finansal Aracının alt projenin Dünya Bankası kredisinden finanse edilmesini onaylamasından önce tamamlanmalıdır. f) Koşulsallık FI projelerinde, İB ile borçlu arasındaki ikraz anlaşmasında, borçlunun Kategori A ve B alt projeleri için ÇYP uygulaması koşulu yer almalıdır. Borçlu, yüklenicinin ÇYP nin hükümlerine uyup uymadığını izlemeli ve uymasını sağlamalıdır. Borçlu, çevre ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ÇYP hükümlerine işler ile ilgili ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde yer verebilir. Uyumsuzluk halinde, alt proje için Dünya Bankası finansmanı askıya alınabilir. 8

9 g) İlan Yukarıda c) Halkın Katılımı maddesinde belirtilen ilan gerekliliklerine ek olarak, Finansal Aracı Kategori A alt projeleri için taslak ÇED raporunu alt projeden etkilenen grupların ve yerel STK ların erişebileceği bir yerde askıda ilana çıkarır. Bir Kategori A alt projesinin ÇED raporu nihai hale geldiğinde, Finansal Aracı nihai raporun İngilizce dilindeki bir nüshasını İngilizce yönetici özeti ile birlikte Dünya Bankası na iletir. Banka yönetici özetini icra direktörlerine dağıtır ve Bilgi Odası (Info Shop) yoluyla kamuoyuna sunar. Kategori B alt projeleri için, Finansal Aracı Kategori B ÇD raporunun İngilizce bir nüshasını Dünya Bankası na iletir ve Dünya Bankası Bilgi Odası (Info Shop) yoluyla raporu kamuoyuna sunar. h) Uygulama Alt proje uygulaması sırasında, Finansal Aracı Dünya Bankası na aşağıdaki hususları rapor eder (a) ÇYP nin uygulanması da olmak üzere, ÇD nin bulguların ve sonuçlarına dayalı olarak Banka ile üzerinde anlaşılan önlemlere uyum; ve (b) izleme programlarının bulguları. Banka, projenin çevresel hususlarının denetlenmesinde, yasal anlaşmalarda, ÇYP de ve diğer proje dokümanlarında belirtilen önlemler de olmak üzere Çevresel Değerlendirmenin bulgularını ve tavsiyelerini esas alır. Türkiye deki ÇED Yönetmeliği ile Dünya Bankası nın OP 4.01 Politikası arasındaki Temel Farklılıklar Türkiye deki ÇED prosedürleri, bazı istisnalar dışında Dünya Bankası nın ÇD politikaları ile uyumludur. Başlıca farklılıklar, proje sınıflandırması, ÇD içeriği ve kamuoyu istişareleri ile ilgilidir: Proje sınıflandırması Türkiye deki ÇED Yönetmeliği Ek II kapsamındaki bazı alt projeler Dünya Bankası nın A kategorisine düşmektedir. Örneğin, finansman için önerilen önemli bir yeni atıksu arıtma tesisi projesi için Dünya Bankası na göre bir Kategori A projesi olarak ÇED gerekirken, Türkiye deki ÇED Yönetmeliği Ek-II kapsamında olduğundan Proje Tanıtım Dosyası sunulması gerekmekte ve Çevre ve Orman Bakanlığı nın incelemesi ve kararı sonrasında ÇED gerekli olabilmekte veya olmayabilmektedir. Örneğin in altındaki bir nüfusa hizmet eden yeni bir atıksu artma tesisi gibi Türkiye deki ÇED Yönetmeliği Ek-I veya Ek-II kapsamında yer almayan bazı alt projeler, Dünya Bankası politikası kapsamında bir Kategori B, hatta Kategori A projesi olarak tanımlanabilmektedir. (Tablo 3). 9

10 ÇED uzman seçimi. Türkiye deki ÇED Yönetmeliği nde, çıkar çatışmasını önlemeye yönelik olarak uzmanların uygunluğunu sınırlayan hiçbir hüküm bulunmamaktadır. ÇD İçeriği. Kategori A alt projeleri. Dünya Bankası nın bir Kategori A alt projesinin ÇED i için gerekli kıldığı format ile Türkiye deki Proje Tanıtım Dosyası genel formatının genel bir karşılaştırması, Tablo-4 te sunulan birkaç farklılık ortaya koymaktadır. Bunlar arasında, özellikle bir yönetici özetinin ve Politik çerçevesi, yasal ve kurumsal çerçeve ile ilgili bilgilerin olmayışı ve alt projenin çevresel etkilerinin, alternatiflerinin ve etki azaltıcı önlemlerin tartışıldığı düzeye ilişkin olası uyuşmazlıklar öne çıkmaktadır. Önemli bir boşluk, atılacak adımların ve verilecek sorumlulukların açık bir şekilde tespit edildiği bir ÇYP nin eksikliği olarak göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, ÇED için hazırlanacak proje özel formatında, bazı başlıklar altında Proje Tanıtım Dosyası genel formatında belirtilenden daha fazla ayrıntı istenebilir. Dolayısıyla, Dünya Bankası gereklilikleri karşısında ortaya çıkan boşlukların tespiti için, Türkiye deki ÇED lerin bireysel olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Kategori B alt projeleri. Dünya Bankası nın gerekli kıldığı Çevresel Değerlendirmenin içeriği, projenin özel koşullarına bağlıdır. Her durumda bir ÇYP gerekmektedir, ancak bu gereklilik Türkiye deki ÇED Yönetmeliğinde sadece kısmen getirilmiştir. 10

11 Tablo 3. Mevcut proje kapsamındaki yatırım türleri için Türkiye ve Dünya Bankası kategorilerinin karşılaştırması Ek I Türkiye Kategorisi Ek II DB Kategorisi Görüşler Alanı 10 ha olan veya hedef yıl da olmak üzere 100 ton / gün katı atık alan katı atık depolama sahaları kişi eşdeğeri ve/veya m3/gün kapasiteye sahip atıksu arıtma tesisi 10 milyon m3 hacme sahip rezervuar 10 milyon m3/yıl yeraltı suyu çıkarma veya yeraltında depolama Alanı <10 ha olan veya <100 ton / gün katı atık alan katı atık depolama sahaları ve aktarma istasyonları Derin deniz deşarjı < kişi eşdeğeri ve/veya < m3/gün kapasiteye sahip atıksu arıtma tesisi 5 milyon m3 hacme sahip rezervuar 1 milyon m3/yıl yeraltı suyu çıkarma A B A A B A B A B Katı atık depolama sahasının ötesinde doğa, hava veya toprak üzerinde olası önemli etkilerin olabileceğine inanmak için sebep olmadığı takdirde. Etkinin olup olmadığı başlangıç keşfinde incelenir. Çok küçük olması ve deşarjın tehlikeli maddeler içermesi olasılığının hiç olmadığının ispatlanabilmesi halinde B olabilir. Atıksu arıtma tesisinin ötesinde doğa, hava veya toprak üzerinde olası önemli etkilerin olabileceğine inanmak için sebep olmadığı takdirde. Etkinin olup olmadığı başlangıç keşfinde incelenir. Rezervuarın ötesinde doğa, hava veya toprak üzerinde olası önemli etkilerin olabileceğine inanmak için sebep olmadığı takdirde. Etkinin olup olmadığı başlangıç keşfinde incelenir. Çıkarma sahasının ötesinde doğa, hava veya toprak üzerinde olası önemli etkilerin olabileceğine inanmak için sebep olmadığı takdirde. Etkinin olup olmadığı başlangıç keşfinde incelenir. 11

12 Tablo 4. Gerekli ÇED raporu içeriklerinin karşılaştırması 4 DB Kategori A projelerinin ÇED gereklilikleri * Yönetici Özeti Politik, yasal ve idari çerçeve Proje açıklaması Başlangıç aşaması verileri Çevresel etkiler Alternatiflerin analizi Türkiye deki ÇED gereklilikleri kapsıyor mu? Hayır. (Türkiye deki ÇED uygulamasında teknik olmayan özetteki teknik bilgi seviyesi DB gerekliliklerini karşılamayabilir). Hayır. Büyük ölçüde evet, ancak gerekli olabilecek destekleyici altyapıyı içermeyebilir. Evet, ancak Dünya Bankası nın gerekli kılabileceği tüm başlangıç seviyesi bilgilerini içermeyebilir veya ayrıntı seviyesini karşılamayabilir. Evet, ancak azaltılamayabilecek artık etkilerini tartışma veya çevresel iyileştirme ile ilgili fırsatları araştırma gerekliliği yok. Ayrıca, veri boyutlarını ve kalitesini, başlıca veri boşluklarını ve tahminlerle ilgili belirsizlikleri tespit etme veya tahmin etme gerekliliği veya daha fazla dikkat edilmesi gereken projeleri tespit etme yükümlülüğü yok. Evet. Proje Tanıtım Dosyası genel formatı başlıca alternatiflerin ve yer seçiminin gerekçelerinin özette tartışılmasını gerektiriyor, ancak başka herhangi bir özel talimat yok. ÇED deki alternatiflerin tartışılmasındaki ayrıntı ve derinlik seviyesi Çevre ve Orman Bakanlığı tarafınan atanan ÇED komisyonu tarafından belirleniyor. Çevre Yönetim Planı * Her bir başlığın açıklaması için Ek-2 ye bakınız. Hayır. Proje Tanıtım Dosyasında planlanan etki azaltıcı önlemlerinin açıklanması isteniyor, ancak maliyetin, zamanlamanın, kurumsal sorumlulukların veya izleme düzenlemelerinin açıklanması istenmiyor. Halkın katılımı. ÇED gerektiren alt projeler için Türkiye deki ÇED Yönetmeliğinin gerektirdiği kapsam oluşturma öncesi halkın katılımı toplantısı, büyük ölçüde Dünya Bankası nın Kategori A projeler için gerekli kıldığı ilk istişare toplantısına denk. Ancak, Dünya Bankası hem Kategori A hem de Kategori B alt projeleri için taslak ÇED üzerinde bir istişare yapılmasını gerekli kılıyor; Türkiye deki ÇED Yönetmeliğinde buna eşdeğer bir hüküm yok. ÇED uzmanı seçimi: Kategori A alt projeleri için, Dünya Bankası ÇED in proje ile ilgisi olmayan bir bağımsız uzman tarafından hazırlanmasını gerekli kılıyor. Türkiye deki ÇED Yönetmeliğinde buna eşdeğer bir gereklilik yok. İlan. Türkiye deki ÇED Yönetmeliği sadece değerlendirme sonuçlarının gerekçeleri ile birlikte duyurulmasını gerekli kılıyor. Dünya Bankası politikalarına 4 Türkiye deki ÇED Yönetmeliği nde yer alan gerekliliklere dayalı genel bir karşılaştırmadır. Bireysel ÇED raporunun DB gerekliliklerini ne ölçüde karşıladığı her bir rapor için ayrıca değerlendirilmelidir. 12

13 göre ise, nihai ÇD dokümanının açıklanması isteniyor: Kategori B alt projeleri için nihai ÇYP raporunun Dünya Bankası Bilgi Odasında (InfoShop) yayınlanması gerekiyor. Kategori A alt projeleri için, Dünya Bankası nihai ÇED raporunun Bilgi Odasında (Info Shop)yayınlanmasının yanı sıra yerel olarak da yayınlanmasını ve Dünya Bankası Kuruluna sunulmasını gerekli kılıyor (Tablo 5). Tablo 5. Duyuru gerekliliklerinin karşılaştırması Zamanlama Taramadan hemen sonra Kategori A Borçlu halkın katılımı toplantısının katılımcılarına önerilen alt projenin amaçlarının, açıklamasının ve potansiyel etkilerinin bir özetini sunar. Dünya Bankası Gereklilikleri Kategori B Türkiye deki Gereklilikler * Katılımcılar proje hakkında bilgilendirilir. (ÇED Yönetmeliği nde sunulacak bilgilerin içeriği belirtilmiyor.) Taslak ÇD hazır olduğunda ÇD nihai hale geldiğinde Borçlu halkın katılımı toplantısının katılımcılarına ÇED sonuçlarının bir özetini sunar. Borçlu taslak ÇED raporunu projeden etkilenen grupların ve yerel STK ların kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde duyurur. Borçlu nihai ÇED raporunu projeden etkilenen grupların ve yerel STK ların kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde duyurur. Borçlu nihai ÇED raporunu İngilizce olarak Dünya Bankası na gönderir ve Dünya Bankası raporu kamuoyuna duyurur (Bilgi Odasında yayınlayarak). Borçlu nihai ÇED raporunun İngilizce yönetici özetini Dünya Bankası nın İcra Direktörleri Kurulu na sunulmak üzere Dünya Bankası na gönderir.. ÇED e tabi olan projeler için. Borçlu halkın katılımı toplantısının katılımcılarına ÇD sonuçlarının bir özetini ve Çevre Yönetim Planını sunar. Borçlu nihai ÇED raporunu İngilizce ve Türkçe olarak Dünya Bankası na gönderir ve Dünya Bankası raporu kamuoyuna duyurur (Bilgi Odasında yayınlayarak). Çevre ve Orman Bakanlığı veya İl Müdürlüğü taslak ÇED raporunu kamuoyu görüşlerine sunar. Valilik, halkı Çevre ve Orman Bakanlığı nın ÇED raporu ile ilgili değerlendirmesinin sonuçları ve gerekçeleri hakkında bilgilendirir. 13

14 TÜRKİYE DEKİ ÇED YÖNETMELİĞİNİN VE DÜNYA BANKASI ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI Benzerlikler ışığında, Dünya Bankası OP 4.01 gerekliliklerinin karşılanması için gerçekleştirilecek prosedürler aynı adımların tekrarlanmasını önleyecek ve zaten gerçekleştirilmiş olacak Türkiye deki ÇED prosedürünü destekleyici nitelikte olacaktır. Aşağıdaki bölümde prosedürler adım adım açıklanmaktadır. Dünya Bankası Gerekliliklerinin Adım Adım Karşılanması Süreci Adım1: Tarama İller Bankası, Dünya Bankası ile istişare halinde alt projeleri Kategori A, B ve C bakımından tarayacaktır. Bu süreçte, Tablo-2 de sunulan kontrol listesi İller Bankası için faydalı olabilir. Kriterlerden birinin bile yüksek risk taşıdığı değerlendirilirse, İller Bankası o alt projeyi Kategori A olarak sınıflandıracaktır. Kriterlerden hiçbirisinin yüksek risk taşımadığı ancak en az birisinin orta dereceli risk taşıdığı değerlendirilirse, alt proje Kategori B olarak sınıflandırılacaktır. Bir alt projenin tüm kriterlerinin küçük veya sıfır risk taşıdığı değerlendirilirse, alt proje Kategori C olarak sınıflandırılacaktır. Bu süreçte, daha iyi bilgilendirilmiş kararlar alabilmek için, İller Bankası alt proje fizibilite raporlarını hazırlayan danışmanlardan bu risklerin bir ön değerlendirmesini yapmasını isteyebilir. Kategori B projeleri için, İller Bankası Çevre Yönetim Planına ek olarak sahaya özgü bir çevresel değerlendirmeyi gerekli kılan sahaya özgü sorunların olup olmadığını değerlendirecektir. İller Bankası ayrıca Tablo 6 ve Metin Kutusu 1 den yararlanarak, özellikle Doğal Yaşam Alanları (OP 4.04), Uluslararası Su Yollarındaki Projeler (OP 7.50) ve Fiziksel Kültürel Kaynaklar (OP 4.11) gibi başka İşletim Politikalarının (OP) proje bakımından ilgili olup olmadığını değerlendirecektir. OP 4.04 ve OP 4.11 nin proje bakımından ilgili olması, potansiyel etkinin önemli düzeyde olması halinde proje kategorisinin B den A ya yükseltilmesini veya kategorinin yükseltilmemesi halinde sahaya özgü bir Çevresel Değerlendirmenin hazırlanmasını gerektirebilir. Her durumda, alternatif bir saha seçilmemiş ise, İller Bankası alt projenin etkilerinin azaltılmasına yönelik önlemlerin Çevre Yönetim Planında yer almasını sağlayacaktır. OP 7.50 ile ilgili olarak, önerilen bir alt projenin bir uluslararası su yolu üzerinde veya yakınında ye alması halinde, İller Bankası Metin Kutusu 1 de yer alan kriterlerin karşılanmasını sağlayacaktır. Tablo 6. Dünya Bankası İşletim Politikaları ve 7.50 nin Tetiklenip Tetiklenmediğinin Belirlenmesinde Kullanılacak Kriterler KRİTER EVET HAYIR DOĞAL YAŞAM ALANLARI Alt proje, belirlenen koruma alanlarında, önerilen koruma alanlarında ve kamuoyu istişarelerine dayalı olarak özel ekolojik önemi olduğu düşünülen alanlarda yer alan doğal yaşam alanlarının ve/veya ormanların önemli derecede tahribine veya dönüşümüne yol açacak.* Alt proje, doğal yaşam alanları üzerinde inşaat çalışmaları yoluyla doğrudan veya yönlendirilen insan faaliyetleri yoluyla dolaylı olarak ciddi bir dönüşüme veya kayba veya tahribata yol açma potansiyeline sahip 14

15 FİZİKSEL KÜLTÜREL KAYNAKLAR çalışmaları sırasında tarihsel veya kültürel açıdan önemli kaynaklara rastlanabilir. Alt proje, ulusal veya yerel listelere, önerilen ulusal veya yerel listelere ve/veya etkilenen gruplar ile yapılan istişare toplantılarındaki tespitlere dayalı olarak, yerel, bölgesel veya ulusal öneme sahip olduğu bilinen fiziksel kültürel kaynaklar için geçici veya kalıcı yer değiştirmeye veya başka türlü etkilere yol açabilir. ULUSLARARASI SU YOLLARI Projede aşağıdaki su yolarından yararlanma veya bu su yollarına deşarj söz konusu mu: Bir komşu ülkeye akan veya komşu ülke ile sınırı oluşturan veya uluslararası bir denize veya uluslararası bir deniz ile bağlantısı olan bir denize dökülen bir nehir veya nehir kolu; Uluslararası bir deniz veya uluslararası bir deniz ile bağlantısı olan bir deniz * Önemli dönüşüm, arazi veya su kullanımındaki önemli ve uzun dönemli bir değişim sonucunda kritik veya diğer doğal yaşam alanlarının oradan kaldırılması veya bütünlüğünün ciddi düzeyde azaltılmasıdır. Önemli dönüşüm örnekleri içinde arazi temizleme; doğal bitki örtüsünün değiştirilmesi (örneğin ürünler veya ağaç dikimleri yoluyla); kalıcı biçimde su altında bırakma (örneğin baraj yapımı); sulak alanların drenajı, taranması, doldurulması veya kanalizasyonu; veya yüzey madenciliği yer alabilir. Önemli dönüşüm ayrıca ciddi ölçüdeki kirlilik sonucu veya proje geliştirmenin dolaylı bir sonucu olarak ortaya çıkabilir (örneğin bir yol projesi boyunca başlatılan yerleşim). Tahribat, kritik veya diğer doğal yaşam alanlarında, doğal yaşam alanının yerli türlerinin sürdürülebilir popülasyonlarını devam ettirme yeteneğini önemli derecede azaltan bir değişikliktir. Metin Kutusu 1. Diğer Dünya Bankası İşletim Politikalarına Uygunluk Doğal Yaşam Alanları (OP 4.04). Proje kapsamındaki inşaat çalışmalarının kritik veya kritik olmayan doğal yaşam alanlarını (Dünya Bankası nın OP 4.04 te yer alan tanımına göre) etkileme olasılığı bulunmaktadır. Kabul edilen bir kritik doğal yaşam alanı veya eko sistem üzerinde önemli bir etkisi olan alt projeler OP 4.01 kapsamında Kategori A olarak sınıflandırılacaktır ve ÇED çalışmasında ele alınacak temel husus alt projenin yer ve kapsam bakımından alternatiflerinin tespiti olacaktır. Alt projenin doğal yaşam alanları üzerindeki olası etkisi önemli düzeyde değilse veya kritik doğal yaşam alanları üzerinde etkisi yoksa, etkilenen alanları ve uygun etki azaltıcı önlemleri tespit etmek için, ekolojik etüdü de içeren bir sahaya özgü çevresel değerlendirme yapılacaktır. Fiziksel Kültürel Kaynaklar (OP 4.11). Buradaki temel husus iki boyutludur: (i) inşaat sırasında rastlantı ile bulunan eserlerin tespiti, ve (ii) projenin bilinen kültürel değerler üzerindeki potansiyel etkisi. Türkiye deki kanunlar -özellikle 2863 sayılı ve 21/07/1983 tarihli Kültürel ve Doğal Varlıkların Korunması Hakkında Kanun (27/07/2004 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan değişiklik ile birlikte)- ve uygulamalar Dünya Bankası nın gerekliliklerini karşılamaktadır sayılı ve Resmi Gazete de yayınlanan Kültürel ve Doğal Varlıklar ile ilgili Araştırmalar, Sondajlar ve Kazılar Hakkında Yönetmelik, inşaat çalışmaları sırasında bulunan kültürel ve doğal varlıklar ile ilgili prosedürleri ve yükümlülükleri tanımlamaktadır. Belediyeler söz konusu kanun ve yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. Düzenli raporlama kapsamında, belediyeler İller Bankası nı bulunan kültürel ve tarihsel eserler ve alınan önlemler konusunda bilgilendirmek zorundadır. İller Bankası, Türkiye deki mevzuatın tüm gereklilikleri yerine getirilinceye kadar alt proje finansmanına devam etmeyecektir. Uluslararası Su Yolları (OP 7.50). İller Bankası, aşağıdakilerin sağlanmasından sorumludur; (a) Sınır aşan sular üzerindeki alt projeler için, sadece devam etmekte olan tesislere ve programlara yapılan yatırımlar, küçük çaplı rehabilitasyon ve yapım çalışmaları ve diğer 15

16 kıyı ülkelerine olan su akışının kalitesini veya miktarını olumsuz yönde etkilemeyecek ve diğer kıyı ülkelerinin olası su kullanımından olumsuz yönde etkilenmeyecek diğer değişiklikler için finansman sağlanacaktır. Yeni tesislerin ve yapıların yapımı içeren, orijinal tesisin veya yapının boyutlarını aşacak, dokusunu değiştirecek, veya yeni veya farklı bir tesis veya yapıymış gibi görünmesini sağlayacak şekilde kapsamını veya boyutlarını değiştirecek veya genişletecek çalışmaları ve faaliyetleri içeren yatırımlar finanse edilmeyecekti.; ve (b) İlave olarak, Akdeniz, Karadeniz veya Ege Denizi kıyısında veya denize dökülen ulusal su yolları üzerinde yer alan projeler için, yatırımlar su akışının kalitesini ve miktarını olumsuz yönde etkilemeyecektir ve Türkiye nin Bükreş ve Barselona Sözleşmeleri kapsamındaki taahhütleri ile uyumlu olacaktır. Gönülsüz Yeniden Yerleşim (OP 4.12). Bu İşletim Politikasının gerekliliklerini karşılayan bir Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi hazırlanmıştır ve kullanılacaktır. Diğer Dünya Bankası Koruma Önlemleri. Başka koruma önlemi politikasının tetiklenmesi beklenmemektedir, ancak soruların ortaya çıkması halinde İller Bankası Dünya Bankası na danışacaktır. İller Bankası, ilk 10 alt projenin önerilen tarama kategorilerini onay için Dünya Bankası na sunacaktır. Bu amaçla Dünya Bankası na sunulacak olan bilgiler, önerilen tarama kategorisini ve kategori seçimini destekleyen bilgiler ile birlikte analiz edilecek temel çevresel sorunları içerecektir. İlk 10 alt proje sonucunda Dünya Bankası İller Bankası nın sınıflandırmasından tatmin olması halinde sadece nokta kontroller yapacaktır. Birkaç ayrı yatırımın (bileşenin) bir alt projeyi oluşturduğu durumlarda, bileşenler içindeki en yüksek kategori alt proje için geçerli olacaktır. Örneğin, bir alt proje kapsamında atıksu arıtma yatırımı (Kategori A) ve su dağıtım şebekesi rehabilitasyonu (Kategori B) bulunabilir. Bu durumda, alt projenin kategorisi A olarak belirlenir. İdeal olarak, çevresel etki ile ilgili kapsamlı bir genel bakış sağlayacağından dolayı, bir alt proje kapsamında gerçekleştirilen Çevresel Değerlendirme alt proje kapsamında uygulanacak tüm bileşenleri bir arada ele almalıdır. Bununla birlikte, çevre üzerindeki etkileri bakımından bileşenler birbirlerinden bağımsız oldukları sürece, faaliyetlerin çevresel değerlendirmeleri ayrı olarak hazırlanabilir ve çalışmalar farklı zamanlarda başlatılabilir. Şüpheye düşüldüğünde, İller Bankası proje için görevlendirilen Dünya Bankası Uzmanına danışacaktır. Adım 2: Çevresel Değerlendirme Dünya Bankası OP 4.01 gerekliliklerini yerine getirecek çevresel değerlendirmenin türü ve içeriği projenin kategorisine ve proje ile ilgili yukarıda açıklanan özel hususlara bağlıdır. Eğer alt proje Türkiye deki ÇED Yönetmeliğine göre Ek I veya Ek II projesi olarak sınıflandırılmış ise, bilgi ve analizlerin büyük bir kısmı büyük olasılıkla ÇED veya Proje Tanıtım Dosyası dokümanlarında zaten mevcut olacaktır. Bu gibi durumlarda, Türkiye deki mevzuata uygun ÇED veya Proje Tanıtım Dosyasında bulunmayan ancak Dünya Bankası tarafından gerekli kılınan bilgiler, analizler ve planlar ek dokümanlar olarak hazırlanacaktır. Ek dokümanlar, İngilizce ye çevrilmiş 16

17 olan Türkiye mevzuatına uygun ÇED raporu ile birlikte Dünya Bankası na sunulacaktır. Bu süreç Tablo 7 ve 8 de açıklanmıştır. Kategori A Alt Projeleri Tablo 7 de açıklandığı gibi, Kategori A projeleri için, Türkiye deki mevzuatın gerektirdiği ÇED hazırlanmamış ise (alt proje Ek II listesinde yer aldığı ve ÇED gerekli değil kararı verildiği için ya da Ek I veya Ek II listesinde yer almadığı için) Dünya Bankası kılavuzlarına uygun olarak bir tam ÇED raporunun hazırlanması gerekecektir. Eğer Türkiye deki mevzuatın gerektirdiği ÇED hazırlanmış ise, İller Bankası ek dokümanların içeriğini tespit etmek amacıyla sunulan bilgi ve analizlerin bir eksiklik analizini gerçekleştirecektir. Eksik bilgilerin özelliğinin önemsiz olması halinde örneğin bilgi eksikliğinin sadece politika, yasal ve idari çerçeve; başlangıç aşaması bilgileri; veya proje açıklamasındaki önemsiz uyuşmazlıklar ile ilgili olması ancak ÇYP de olmak üzere Ek-II de açıklanan diğer tüm gerekliliklerin karşılanması- ek dokümanlar sadece bu bilgileri içerecektir. Bilgi eksikliğinin çevresel etkiler, etki azaltma veya izleme önlemleri ve düzenlemeleri, proje alternatifleri ile ilgili tartışmanın derinliği ve kapsamı ile ilgili olması halinde, bu bilgi eksikliği önemli olarak değerlendirilir ve bir ÇYP de olmak üzere ilgili hususların derinlemesine dokümantasyonunu gerektirir. Her ki durumda da, Dünya Bankasının gerekli kıldığı ÇED ek dokümanlardan ve Türkiye deki mevzuatın gerektirdiği ÇED den oluşacaktır. Tablo 7. Kategori A alt projeleri için ÇED içeriği ve halkın katılımı. 1 Türkiye deki mevzuatın gerektirdiği ÇED hazır mı? Eksik bilgilerin özelliği EVET HAYIR 2 ÖNEMSİZ: Eksik bilgiler sadece politika, yasal ve idari çerçeve; başlangıç aşaması bilgileri; veya proje açıklamasında küçük uyuşmazlıklar ile ilgili; ÇYP ÖNEMLİ: Eksik bilgiler, çevresel etkiler, ÇYP, proje alternatifleri ile ilgili ÇED 3 Hazırlanacak ÇED içeriği Sadece yukarıdaki hususlar ile ilgili ek belgeler. ÇYP de olmak üzere sadece yukarıdaki hususlar ile ilgili ek belgeler. Tam DB ÇED 4 İlk halkın katılımı toplantısı (ÇED görev tanımları ile ilgili) HAYIR EVET. Sadece ek belgeler ile ilgili görev tanımları hakkında EVET 5 İkinci halkın katılımı toplantısı (taslak ÇED ile ilgili) EVET. Türkiye deki mevzuatın gerektirdiği ÇED ve ek belgeler hakkında. EVET. Türkiye deki mevzuatın gerektirdiği ÇED ve ek belgeler hakkında. EVET 6 Dünya Bankası na sunulacak dokümanlar "DB ÇED" = Türkiye ÇED + ek dokümanlar "DB ÇED" = Türkiye ÇED + ek dokümanlar DB ÇED 17

18 Kategori B Alt Projeleri Tablo 8 Kategori B alt projeleri için uygulanacak prosedürleri göstermektedir. Önerilen alt proje Ek-II listesinde yer almıyorsa Proje Tanıtım Dosyası yoktur. Bu durumda tam ÇD dokümanlarının hazırlanması gerekir. Buna ÇYP ve varsa özel çevresel hususların bir değerlendirmesi dir. Ek-II listesinde yer alan alt projeler için, Proje Tanıtım Dosyasında etki azaltıcı önlemlerin bulunması olasıdır ancak bunların maliyeti ve bunları gerçekleştirecek kurumlar ile ilgili ayrıntılar veya ayrıntılı bir izleme planı yoktur. Dolayısıyla, belediye bir ÇYP hazırlayacaktır. Ayrıca, önerilen proje ile ilgili yerel bir çevresel sorun var ise, bunun için de bir değerlendirme yapılacaktır. DB dokümanları bir ÇYP den oluşacaktır. Tablo 8. Kategori B alt projeleri için ÇYP içeriği ve halkın katılımı. Proje Tanıtım Dosyası hazır mı? ÇD gerekli mi? ÇYP için ilave bilgi gerekli EVET EVET, eğer özel yerel çevresel hususlar mevcut ise HAYIR, eğer özel yerel çevresel hususlar yok ise Maliyetlerin ve kurumsal sorumlulukların yer aldığı Etki Azaltma Planı + ayrıntıları içeren izleme planı HAYIR EVET, eğer özel yerel çevresel hususlar mevcut ise Tam ÇYP HAYIR, eğer özel yerel çevresel hususlar yok ise Halkın katılımı toplantısı Düny Bankası na sunulacak dokümanlar EVET, taslak ÇD veya ÇYP aşamasında ÇYP ÇYP ÇYP ÇYP Tatmin edici bir ÇYP nin hazırlanması belediyelerin sorumluluğudur. ÇYP giderlerini belediyenin öz kaynaklarından veya alt proje kredisinden finanse edebilirler. İller Bankası, hazırlanan dokümanların DB gerekliliklerini karşıladığı hususunda genel bir kalite güvencesi fonksiyonunu gerçekleştirecektir. Bir ÇYP yi incelerken, İller Bankası aynı zamanda anlaşılır, uygulanabilir ve uygun olduğunu teyit edecektir. Adım 3: ÇED Uzmanı Seçimi ve Görev Tanımları Kategori A alt projeleri için, İller Bankası uzmanın seçiminden önce Dünya Bankası tarafından incelenmek ve onaylanmak üzere ÇED iş tanımını sunacaktır ve seçilen uzmanın proje sahibinden bağımsız olmasını sağlayacaktır. Adım 4: Halkın Katılımı 18

19 Kategori A Alt Projeleri Kategori A alt projeleri için, halkın katılımı toplantılarının sayısı ve içeriği Türkiye deki mevzuatın gerektirdiği bir ÇED çalışmasının yapılıp yapılmadığına ve Türkiye deki mevzuata uygun olarak hazırlanan ÇED in Dünya Bankası gerekliliklerine uygunluğuna bağlıdır. Tablo 7 de de gösterildiği gibi, Türkiye deki mevzuatın gerektirdiği bir ÇED çalışmasının yapılmamış olması halinde, en az iki halkın katılımı toplantısı yapılacaktır birisi iş tanımlarını tartışmak için, diğeri taslak ÇED raporunu tartışmak için. Türkiye deki mevzuatın gerektirdiği bir ÇED raporunun DB gerekliliklerine göre önemli bilgi eksikliklerinin olması halinde, (bakınız Adım 2: Çevresel Değerlendirme ),yine en az iki halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. Bunlardan birincisi önerilen ek dokümanlar ile ilgili iş tanımları hakkında olacaktır. İkinci toplantı el dokümanlar taslak hale getirildiğinde yapılacaktır; bu toplantıda hem taslak ek dokümanlar hem de Türkiye deki mevzuata uygun olarak hazırlanan ÇED raporu tartışılacaktır. Öte yandan, Türkiye deki mevzuatın gerektirdiği bir ÇED raporu ile DB gereklilikleri arasındaki bilgi boşlukları önemsiz düzeyde olduğunda (bakınız Adım 2: Çevresel Değerlendirme), taslak ek dokümanlar hazır olduğunda bir halkın katılımı toplantısı yapılacak ve tüm DB ÇED paketi tartışılacaktır. Kategori B Alt Projeleri Proje Tanıtım Dosyası olsun veya olmasın, Kategori B alt projeleri için taslak ÇD aşamasında bir halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. Bunun sebebi, Türkiye deki ÇED Yönetmeliği nin ÇED e tabi olmayan projeler için halkın katılımı toplantısını zorunlu kılmamasına rağmen, Dünya Bankası politikasının en az bir halkın katılımı toplantısını gerekli kılmasıdır. Halkın katılımı toplantıları, en az iki hafta önceden, yerel gazeteler veya etkili olduğu bilinen diğer yerel bilgilendirme araçları yoluyla yaygın bir şekilde duyurulacaktır. Hem Kategori A hem de Kategori B projeleri için, belediye taslak ÇED lerin, ÇYP lerin ve diğer değerlendirme belgelerinin ve ek belgelerin halka açık yerlerde ulaşılabilir olmasını ve toplantı duyurusunda bunların yerinin belirtilmesini sağlayacaktır. Halkın katılımı toplantıları tutanak altına alınacak ve Kategori A alt projeleri için taslak ve nihai ÇED raporuna, Kategori B alt projeleri için nihai DB ÇD (ÇYP ve varsa yerel çevresel sorunların değerlendirmesi) dokümanlarına edilecektir. Ek-4 te halkın katılımı toplantılarının içeriği ile ilgili bir tablo yer almaktadır. Adım 5: Dünya Bankası Onayı Dünya Bankası, Türkiye deki ÇED Yönetmeliği uyarınca ÇED hazırlanması gereken ve/veya DB prosedürleri uyarınca Kategori A olarak sınıflandırılan tüm projeleri, İller Bankası tarafından finansman için nihai karar verilmeden önce inceleyecek ve onaylayacaktır. Kategori B alt projeleri için, İller Bankası Çevresel Değerlendirmeleri ve/veya ÇYP leri alt proje için finansman kararını onayladıktan sonra ancak fiziksel 19

20 inşaat işleri başlamadan ve/veya ekipman alım taahhütleri yapılmadan önce inceleyebilir ve onaylayabilir. Bu elbette proje sahibi için detay projelerin ve ihale dokümanlarının, masrafları kendilerince karşılanmak üzere, revize edilmesinin gerekmesi riskini doğurabilmektedir. Ne zaman nihaileştirildikleri dikkate alınmaksızın, Dünya Bankası ilk üç Kategori B alt projesinin ÇYP lerini inceleyecektir. İlk üç Kategori B alt projesinin ÇYP lerinin incelemesi sonucunda, Dünya Bankası bu Çerçeve de açıklanan prosedürlerin İller Bankası tarafından tatmin edici bir şekilde uygulandığı konusunda tatmin olursa, Dünya Bankası Kategori B alt projelerinin ayrıntılı incelemelerini yapmayacaktır. Bununla birlikte, Dünya Bankası alt projelerin ÇD/ÇYP gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı konusunda zaman zaman rasgele kontroller yapma hakkına sahiptir. Adım 6: ÇYP nin Yapım İşleri Sözleşmelerine Dahil Edilmesi İkraz anlaşmasında, ÇYP uygulama gerekliliği belirtilmelidir. Hem Kategori A hem de Kategori B projeleri için, ÇYP aynı zamanda ihale dokümanlarının ekinde verilecek ve alt proje yapım işlerini gerçekleştirecek olan yüklenici ile imzalanacak olan sözleşmenin bir parçasını oluşturacaktır. Bu bölümlerde söz konusu çalışmalar sırasında meydana gelebilecek potansiyel etkiler ve bu etkileri azaltmak için yüklenicinin alması gereken önlemler de belirtilecektir. Adım 7: Bilgilerin Açıklanması Hem Kategori A hem de Kategori B projeleri için, belediye Türkçe dilindeki nihai DB ÇED ve ÇYP dokümanlarının basılı nüshalarının halka açık bir yerde ilan askıya çıkarılmasını sağlayacaktır. 5. İller Bankası nihai dokümanları web sitesinde yayınlayacaktır. Kategori A alt projeleri ve ilk üç Kategori B alt projeleri için, Türkiye de yapılacak olan askıda ilan süreci, Dünya Bankası finansman için onay vermeden önce tamamlanmış olmalıdır. Alt proje onayından önce, İller Bankası nihai DB ÇED ve ÇYP dokümanlarının İngilizce versiyonlarını InfoShop ta yayınlanmak üzere Dünya Bankası na sunacaktır. Kategori A alt projeleri için, alt proje onayından 30 gün önce, İller Bankası DB ÇED raporunun İngilizce dilindeki bir yönetici özetini, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu na sunulmak üzere Dünya Bankası na teslim edecektir. Adım 8: İzleme İller Bankası, ÇYP nin uygun şekilde uygulanmasını sağlamak üzere alt projeleri inşaat ve işletme aşamalarında düzenli olarak denetleyecektir. İller Bankası ÇYP nin uygulanmasında herhangi bir sorun tespit ettiğinde, ilgili belediyeyi bu konuda bilgilendirecek ve bu sorunları gidermek için atılması gereken adımlar konusunda anlaşmaya varacaktır. İller Bankası bulgularını altı aylık proje ilerleme raporlarında veya gerektiğinde sorunları Dünya Bankası nın dikkatine sunmak için daha aralıklarla 5 DB ÇED ve ÇYP Dokümanları Türkiye deki mevzuata göre hazırlanan orijinal ÇED ve boşlukların doldurulmasına yönelik destekleyici dokümanlar anlamına gelir. 20

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ - II (P161915)

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ - II (P161915) Public Disclosure Authorized SFG3780 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ - II (P161915) ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM ÇERÇEVESİ NİHAİ TASLAK Public

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

III. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ

III. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ III. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ Arka Plan 1. Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) kapsamında sağlanacak olan tüm alt krediler, Eximbank tarafından bu bölümde açıklanan prosedürleri

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı Günümüzden bin yıl önce yaşamış ünlü Türk Bilgini İbni Sina; Tozlar ve Dumanlar Olmasaydı

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI BARAJ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKA ÇERÇEVESĠ

ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI BARAJ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKA ÇERÇEVESĠ ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI BARAJ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKA ÇERÇEVESĠ The Operational Manual was prepared in English. The translation of the Operational

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2006/21 Tarih : 27.07.2006 ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) (Bu Genelge'nin, 2011

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

8 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

8 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 8 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30032 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Avrupa Birliği Mevzuatına

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ WWF-Türkiye, Arnavutluk, Bosna- Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan daki ortakları ile birlikte, Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ Gökhan ÖKTEM Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/.)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/.) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.01.03/ Konu : Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Proses Onayı GENELGE (2011/.) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ İhsan Kaş 1, Korhan Altındal 2 Özet Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller bulunduğu bölgeye, büyüklüğüne, tipine göre farklılıklar gösterir. Bu farklılıklarda

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Başkan Rekabet Kurumu Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İstanbul, 14 Aralık 2010 Ref: CBS/mç/2010-1891 Sayın KALDIRIMCI, 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu ndan İzin

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı

ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİNDE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ NE İLİŞKİN HİZMETLER

ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİNDE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ NE İLİŞKİN HİZMETLER ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİNDE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ NE İLİŞKİN HİZMETLER EPDK ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ BİLİŞİM GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Bilişim Güvenliği

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr (ÖDÜL Konu başlığı ile)

0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr (ÖDÜL Konu başlığı ile) ÖDÜL BAŞVURUSU İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN VE BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI SIRASINDA İSO ÇEVRE ŞUBESİ'NDEN YOL GÖSTERİLMEK ÜZERE DESTEK ALINABİLİR. 0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR PROJESİ Yönetici Özeti 2017

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR PROJESİ Yönetici Özeti 2017 ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR PROJESİ Yönetici Özeti 2017 Doküman Adı ACACIA-2017-E&S-GBP-ES Yayınlanma Tarihi 29.09.2017 Hazırlayan Çevre ve Halkla İlişkiler Departmanı YÖNETİCİ ÖZETİ Acacia

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

Taciser ÜLTAN TEKNİK YARDIM VE ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRÜ

Taciser ÜLTAN TEKNİK YARDIM VE ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRÜ Taciser ÜLTAN TEKNİK YARDIM VE ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRÜ Yetki 4848 Sayılı T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 4848 Sayılı

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Abidin Özler Makine Müh. İGU (A) Meditek Yazılım

RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Abidin Özler Makine Müh. İGU (A) Meditek Yazılım RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Abidin Özler Makine Müh. İGU (A) Meditek Yazılım Tanımlar Risk Değerlendirme : Risk yönetiminin bir parçası olup, hedeflerin nasıl etkilenebileceğini

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. R İ S K İ N E R K E N S A P T A N M A S I K O M İ T E S İ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR

DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR Destekleyici Doküman Türleri Amaçlar Destekleyici doküman gerekliliklerinin anlaşılması Farklı tür destekleyici dokümanların ve bunların uygun kullanımının

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

görev ve yetkilerinin tümünü veya bir kısmını yazılı bir sözleşmeyle devrettiği bağımsız kuruluşu, ifade eder. Başvuru ve bildirimlerin şekli ve

görev ve yetkilerinin tümünü veya bir kısmını yazılı bir sözleşmeyle devrettiği bağımsız kuruluşu, ifade eder. Başvuru ve bildirimlerin şekli ve TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜN VEYA HAMMADDELERİ ÜZERİNDE YAPILAN ETKİNLİK VE GÜVENLİLİK ÇALIŞMALARI İLE KLİNİK ARAŞTIRMALARINDA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ Sunumun İçeriği GENEL BİLGİ & TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ AMAÇ VE KAPSAM TESİS İŞLETME ZORUNLULUĞU VE MEVCUT TESİSLER MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

Sıralama Metodolojisi Eğitimi

Sıralama Metodolojisi Eğitimi Sıralama Metodolojisi Eğitimi Çevre ve Orman Bakanlığı 16 Ekim 2006 Sultan Aksakal Amaç Yüksek Maliyetli Yatırım Direktifi'nin gerekliliklerini yerine getirmek üzere Türkiye'de T karar alıcı kurumlara

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİSİ Bir politikanın, bir stratejinin programın veya projenin nüfusun ve nüfus gruplarının sağlığı üzerinde dolaylı yada dolaysız etkileridir. SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete 08.05.2008 Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

ÇEVRESEL GÖZDEN GEÇİRME İŞLEMLERİ

ÇEVRESEL GÖZDEN GEÇİRME İŞLEMLERİ ÇEVRESEL GÖZDEN GEÇİRME İŞLEMLERİ Arka Plan 1. Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) kapsamında finanse edilen tüm kredilerin Aracı Finans Kurumları tarafından bu Bölüm de açıklanan işlemleri

Detaylı