Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275

2 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

3 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies WAV-275 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem cihazýnýn kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu okuyunuz. Bu bilgilerin dikkate alýnmamasý halinde AirTies'ýn sorumluluk kabul etmeyeceðini, cihazýn garanti kapsamý dýþýnda kalacaðýný unutmayýnýz. Kullaným kýlavuzu, cihazýnýzý bilinçli ve güvenli kullanmanýzý saðlayan önemli bir kaynak olduðundan mutlaka saklayýnýz. Güvenlik ve Bakým Taþýma ve nakliye sýrasýnda cihazýnýz, aksamlarýna zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalýdýr. Cihazýnýzý sadece orijinal elektrik adaptörü ile çalýþtýrýnýz. Bu adaptör 220 V þehir elektriði ile çalýþýr; 110 Volt luk bir prize takmayýnýz. Cihazýn ETHERNET (Yerel að) portunu PSTN (Telekom) þebekesine baðlamayýnýz. Bir arýza meydana geldiðinde cihazý açmayýnýz veya sökmeyiniz AirTies Teknik Destek Hattý'ný arayarak arýzayý bildiriniz. Bir elektrik þoku tehlikesinden korunmak için cihazý sývý temasýndan koruyunuz, nemli bir ortama maruz býrakmayýnýz ve yýldýrým ihtimali olan fýrtýnalý havalarda cihaza baðlý telefonlarý kullanmayýnýz. Gaz kaçaðý ihbarý durumu varsa cihazý kullanmayýnýz, fiþe takmayýnýz ve fiþten çýkarmayýnýz. Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayýnýz. Ürünün üzerinde oluþabilecek tozlarý da kuru bir toz beziyle alýnýz. Cihazýn dýþ yüzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Ýçindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakým önerilmez. Baðlantý ve montaj için bu kýlavuzun devamýndaki ilgili bilgiler takip edilmelidir. Cihazýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tespit edilen ortalama kullaným ömrü 7 yýldýr.

4 AirTies WAV-275 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem 1. Giriþ 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri AirTies WAV-275 Kablosuz VoIP Modem cihazýnýn kullanýmý için en az aþaðýdaki donanýma ihtiyaç vardýr: Telefon hattý üzerinden çalýþan ADSL hizmetinin açýk ve çalýþýr durumda olmasý (VoIP kullanýmý için 512 Kbps ve üstü baðlantý hýzý tavsiye edilmektedir), WAV-275'e baðlanacak bilgisayarlar üzerinde: Ethernet portu ya da b/g kablosuz eriþim kartý olmalýdýr. Herhangi bir Windows versiyonu veya Linux, MacOS iþletim sistemlerinden biri olmalýdýr. AirTies Hizmet Programýný çalýþtýracak bilgisayarýn üzerinde: Windows 98 / ME / 2000 / 2003, XP veya Vista iþletim sistemi Cihazýn normal çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bilgisayara baðlý olmasýna gerek yoktur. 1.2 Kutu Ýçeriði 1. AirTies WAV-275 Kablosuz VoIP Modem 2. Güç (elektrik) adaptörü 3. Ethernet kablosu (düz tip network kablosu) 4. Standart telefon/dsl hat kablosu (2 Adet Uzun, 1 Adet Kýsa) 5. ADSL-telefon hattý ayýrýcýsý (splitter) 6. AirTies Türkçe Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD'si 7. Kullaným kýlavuzu ve garanti belgesi (bu döküman) Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) 6 Model No:WAV AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

5 2. WAV-275'in Kurulumu ADSL aboneliðiniz esnasýnda TTNet ADSL satýþ noktasýndan almýþ olduðunuz kullanýcý adý ve þifreniz ile baðlantý bilgilerini saklayýnýz. Öncelikle AirTies Kolay Kurulum CD sini bilgisayarýnýza takýnýz. Kablo baðlantýlarýný gösteren animasyon otomatik olarak baþlayacaktýr. Ardýndan da ADSL üyelik bilgilerinizi gireceðiniz kolay kurulum programýna devam edecektir. Eðer animasyon otomatik olarak baþlamazsa CD içerisindeki kurulum.exe isimli programý çalýþtýrýnýz. AirTies WAV-275 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem Uyarý!!!: Modeminizi kurmak için Kolay Kurulum CD sini mutlaka bilgisayarýnýza takýnýz! AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 2

6 2.1. AirTies WAV-275 Türkçe Ýnteraktif Kurulum CD'si 1.Animasyonmdaki adýmlarý takip ederek modeminizin baðlantýlarýný tamamlayýnýz. Animasyon (canlandýrma) bittiðinde aþaðýda görülebildiði þekilde baðlantýlarý yapmýþ olacaksýnýz. Elektrik Prizi Ana Telefon Hattý 2. ADSL KURULUMA GEÇ linkine týklayýnýz. Elektrik Prizi Ana Telefon Hattý VoIP 3 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

7 3. Kurulum sihirbazýna hoþgeldiniz penceresinde ileri tuþuna týklayarak geçiniz. 4. Aþaðýdaki bilgileri doldurunuz. Detaylý kullaným kýlavuzunu görüntülemek için Yardým altýndaki Kullaným Kýlavuzu seçeneðine týklayýnýz. ADSL kullanýcý adýnýzý yazýnýz. Kullanýcý adýnýzýn sonuna eklemenize gerek yoktur. Hizmet Programý otomatik olarak ekleyecektir ADSL þifreniz. ADSL aboneliðiniz esnasýnda TTNet ADSL satýþ noktasýndan almýþ olduðunuz ADSL þifrenizi giriniz. Adýnýz, soyadýnýz, ADSL hattýnýzýn baðlý olduðu telefon numarasý (alan koduyla birlikte) ve adresiniz. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 4

8 5. Bilgisayarýnýzýn ve modeminizin kablosuz ayarlarý otomatik olarak yapýlýr. Ýleri düðmesine bastýðýnýzda Kablosuz Ayarlar sekmesine geleceksiniz. Burada otomatik olarak yapýlan ayarlarý görüntüleyebilir, dilerseniz deðiþtirebilirsiniz. Þifreleme tipini WPA, WPA2 veya WEP olarak deðiþtirebilirsiniz. Ayný ayarlarý kablosuz baðlanan bilgisayarda da yapmanýz gerekir. Kablosuz að adý fabrika ayarý olarak AIRTIES_RT-275 þeklindedir. Bu ismi deðiþtirebilirsiniz. Örnek: Ahmet_ev_275 Kurulum programýnýn rasgele belirlediði þifreyi deðiþtirebilirsiniz. Ayný þifreyi modeme kablosuz baðlanacak bilgisayarda da girmeniz gerekir. Uyarý!!!: Bilgisayarlarýnýzýn kablosuz olarak Internete çýkabilmeleri için modeminizin Kablosuz Güvenlik Ayarlarýný mutlaka yapmanýz gerekmektedir. Kablosuz Ayarlarý ekranýnda herhangi bir þifre belirlemeden kurulumu sonlandýrýrsanýz, kurulum programý güvenli kablosuz iletiþimi saðlamak için rasgele bir þifre belirleyip, bu þifreyi hem modeme, hem de kurulumun yapýldýðý bilgisayara kaydedecektir. Hizmet programýnda "Ayarlar" menüsündeki "Kablosuz Ayarlarý" sekmesinde belirlenen bu þifreyi görüntüleyebilirsiniz. Modeminize kablosuz baðlanacak tüm bilgisayarlara ayný güvenlik protokolunu seçmeniz (WPA, WPA2 veya WEP) ve ayný þifreyi girmeniz gerekir. 6. ADSL kurulumu, kablosuz ayarlarý ve güvenliði tamamlanmýþtýr. 5 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

9 2.2. AirTies WAV-275 Web Arayüzü ile Geliþmiþ Kurulum 1. Web tarayýcýnýzda (Internet Explorer, Mozilla Firefox, vs...) adres satýrýna yazýp Git tuþuna týklayýnýz. AirTies WAV-275TT Giriþ sayfasý açýlacaktýr. 2. Bu bölümde fabrika ayarlarýnda Giriþ Kimliði admin, Þifre ise ttnet olacaktýr. Kullanýcý mevcut kimlik ve þifreyle girdiði sürece, bu bilgileri deðiþtirmek için Giriþ Bilgileri menüsüne yönlendirilecektir. 3. Modemin arayüzüne baðlandýktan sonra, BAÞLAT menüsü altýnda Durum bilgileri gösterilecektir. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 6

10 4. Yukarýdaki linklerden GELÝÞMÝÞ i, daha sonra da sol menüden WAN ý seçiniz. Açýlacak pencerede Açýklama kýsmýnda VC1 a týklayýnýz. Gelen ekranda, TTNet ADSL Kullanýcý Adý, Þifre ve Protokol bilgilerini girdikten sonra Uygula seçeneðine týklayýnýz. Girilen bilgiler doðru olduðu takdirde Ýnternet baðlantýsý oluþacaktýr. (Not: Modeme kablosuz þifre verilmediði takdirde Ýnternete çýkýlmayacak, kullanýcýdan kablosuz þifresini yaratmasý istenecek ve bunun için kullanýcý Kablosuz Güvenlik Ayarlarý menüsüne yönlendirilecektir. 7 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

11 3. Diðer Ayarlar AirTies WAV-275 in diðer ayarlarýný ( Kablosuz ayarlarý, Kablosuz þifreleme seçenekleri, AirTies MESH Teknolojisi, Firewall, MAC filtreleme, URL filtreleri, DMZ, NAT ve Port yönlendirme ayarlarý), Web arayüzünde ilgili menülerin altýndaki bilgileri ya da kolay kurulum CD sindeki ayrýntýlý kullaným kýlavuzu pdf dokümanýný takip ederek gerçekleþtirebilirsiniz. 4. ADSL Sayacý AirTies ADSL Hizmet Programýnda Sayaç menüsüne týklayarak, indirilen (download edilen) ve gönderilen (upload edilen) aylýk veri miktarý ile anlýk veri indirme hýzýný takip edebilirsiniz. Modeminize birden fazla bilgisayar baðlamýþ olsanýzda, ADSL sayacýný içeren AirTies ADSL Hizmet Programýný tek bir bilgisayara yüklemeniz yeterlidir. Program, son 12 ay içinde modem üzerinden geçen trafiðin toplamýný (aylýk olarak) gösterir. Trafik miktarý RT-205 in kalýcý belliðinde tutulduðundan modeminizi kapatsanýz da kaybolmaz, tekrar açtýðýnýzda sayaç kaldýðý noktadan devam eder. TTNet kayýtlarýndaki bilgiler esastýr. Deðiþik hesaplama metodlarýndan dolayý ADSL Sayacý nýn gösterdiði deðer ile TTNet kayýtlarý arasýnda küçük farklýlýklar oluþmasý doðaldýr. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 8

12 5. Teknik Özellikler ADSL özellikleri: G Annex A (G.DMT), G (G.Lite), G992.4 (G.lite.bis), G (ADSL2), G (ADSL2+), READSL, RADSL (Rate Adaptive DSL), RE ADSL (Reach Extended ADSL), OAM (I.610), ATM QoS, UBR, CBR, VBR-nrt, VBR-rt Standardlar: ADSL-Forum, ITU, ETSI, ANSI, ATM-Forum ve Türk Telekom Baðlantý protokolleri: 8 adet PVC, PPPoE, PPPoA, Bridging, Routing, IEEE 802.1d transparent bridging Diðer protokoller: IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1P ile 6 adet Service Class b/g ve G++ kablosuz iletiþim: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48, 54 Mbps hýzýnda (otomatik hýz seçimi) Frekans aralýðý: ETSI 2400 MHz'den MHz'e kadar (3'ü örtüþmeyen 13 kanal) Reset butonu ile fabrika ayarlarýna geri dönüþ imkaný Çalýþma voltajý: 100V AC ile 240V AC arasý Kablolama: RJ-45 (Ethernet), RJ-11 (ADSL) LED'ler: Güç, Ethernet Aktivite x 4, Kablosuz Að Aktivite, ADSL aktivite, Ýnternet, VoIP, Hat1, Hat2, PSTN, USB Host Kablosuz çýkýþ gücü: 20 dbm EIRP Kablosuz güvenlik özellikleri: 64/128/256 bit WEP, WPA-PSK, WPA-802.1x, WPA2- PSK ve WPA x, MAC filtreleme, SSID gizleme UPnP Tak&Çalýþtýr özelliði TR-069, TR-104, SNMP MIB, UPnP Router ve Firewall: anti-dos SPI firewall; IP ve MAC filtreleme; URL filtreleme; Port yönlendirme; DMZ; Statik Routing, RIPv1, RIPv2 yönlendirme; DNS Proxy; DHCP sunucu ve istemci; NAT/NAPT/Multi-NAT (1024 NAT oturumu), PAP/CHAP, IP multicast IGMP v1&v2, IGMP Snooping, DiffServ, VPN Pass Through (PPTP, L2TP, IPSec), VPN IPSec Termination Ýþletim ve Firewall: Windows 98 / ME / 2000 / 2003, XP,Vista,UNIX,Linux ve MAC OS iþletim sistemi ile uyumlu 2 FXS ve 1 FXO portlu, RFC 3261'e uyumlu SIP protokolünü destekleyen ses að geçidi, Hem veri indirimi ve hem de veri gönderimi sýrasýnda QoS (Quality of Service) özelliði ile yoðun Ýnternet kullanýmý sýrasýnda dahi ADSL hattý üzerinden yüksek ses kalitesiyle telefon görüþmesi USB 2.0 Host portu sayesinde harici disk veya yazýcý baðlantýsý yaparak network üzerinden paylaþtýrma imkaný Sertifikalar: CE Sýnýf2 cihazýdýr Türkiye þebekelerine uygun olarak üretilmiþtir 9 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

13 6. Fiziksel Özellikler Boyutlar: 235mm x 156mm x 25mm Aðýrlýk: 450 gr Güç Giriþi: 15Volt DC, 1.2 A Adaptör Çalýþma Voltajý: 100V ile 240V AC arasý Çalýþma Sýcaklýðý: 0 C - 50 C Depolama Sýcaklýðý: -40 C ila 70 C Nem: %10 - %90 aralýðýnda yoðunlaþmaz 7. Diðer Bilgiler 1. Tasarlayan ve Üretimini Yaptýran Firma Bilgiler: AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. Büyükdere Cad. Þarlý Ýþ Merkezi No:103 Kat:5 Mecidiyeköy-ISTANBUL Tel : (212) Faks : (212) Bakým Onarým Hizmeti Veren Firma Bilgileri: AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. Büyükdere Cad. Þarlý Ýþ Merkezi No:103 Kat:5 Mecidiyeköy-ISTANBUL Tel : (212) Faks : (212) AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 10

14 6. Garanti Þartlarý Koþulsuz müþteri memnuniyeti ilkesini benimsemiþ olan AirTies ýn tüm ürünlerinde uyguladýðý destek ve garanti þu þekildedir: 1. AirTies ürünü arýzalanýrsa öncelikle AirTies 7/24 Destek Hattý ( ) aranmalý ve arýza kendilerine danýþýlmalýdýr. Arýza ve sorunlarýn çoðunluðu telefonda teknik destek uzmanlarýyla görüþerek çözülebilmektedir. 2. AirTies 7/24 Destek Hattýndan verilen talimata göre arýzalý ürün için bir arýza takip numarasý alýnarak AirTies servis merkezinin "Büyükdere Caddesi No:103 K:5 Mecidiyeköy - Istanbul" adresine gönderilir. Destek Hattýndan alýnan arýza takip numarasý kargo poþetinin üzerine görünebilecek büyüklükte yazýlmalýdýr. 3. Ürün satýþ tarihinden itibaren 3 yýl kapsamlý AirTies garantisi altýndadýr. 4. Ürünün adaptör, splitter, kablo gibi tüm parçalarý garanti kapsamýndadýr. 5. Bu süre dahilinde ürünlerin herhangi bir sebeple arýzalanmasý durumunda AirTies ve yetkili servisleri tarafýndan bedelsiz tamir edilir. 6. Tamiri mümkün ya da ekonomik olmayan ürünler, bedelsiz olarak yenisiyle deðiþtirilir. 7. Ürünün kullaným kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasý halinde ortaya çýkacak arýzalarýn garantiye dahil edilmesi yasal olarak zorunlu deðil iken, koþulsuz müþteri memnuniyeti ilkesiyle çalýþan AirTies servisi, bu tip arýzalarýn giderilmesi için de elinden gelen çabayý gösterecektir. 8. AirTies servis noktasýna gönderilen ürünler, ürünlerin teslim alýnmasýndan itibaren 2 iþ günü içinde tamir edildikten ya da deðiþtirildikten sonra ürünün sahibine gönderilir. 9. Eðer ürün deðiþtirmek için ayný modelden bulunamazsa, orijinal ürünün tüm özelliklerine sahip daha yeni bir model ile deðiþtirilir. AirTies Teknik Destek Merkezi: Büyükdere Caddesi Þarlý Ýþ Merkezi No:103 K:5 Mecidiyeköy Istanbul 11 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

15

16 Garanti Belgesi Garanti Belgesi No: Belge Ýzin Tarihi : Bu belgenin kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve Kanun'a dayanarak yürürlüðe konulan Garanti belgesi Uygulama esaslarýna dair teblið uyarýnca, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ye Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir. TASARLAYAN VE ÜRETÝMÝNÝ YAPTIRAN FÝRMA Ünvan Adres Telefon Faks : AirTies Kablosuz iletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A, Þ, : Büyükdere Caddesi No:103 Kat:5 Mecidiyeköy - Ýstanbul : : Firma Yetkilisinin Ýmzasý ve Kaþesi YETKÝLÝ SATICI Ünvan Adres : : Telefon : Faks : Fatura Tarihi ve No : Tarihi imza ve Kaþe : Marka Model Ýrsaliye No : : : Teslim Tarihi ve Yeri : Bandrol ve Seri No : Azami Tamir Süresi : 30 Ýþ Günü AirTies Uygulamasý : 2 Ýþ günü Garanti Süresi : 3 Yýl YM.WR.275.UM.TR.D00REV

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Air 5340: 150 Mbps Kablosuz ADSL2+Kablosuz Modem yaşam Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattı, 4 Ethernet) WAV-180 Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES RT-205 http://tr.yourpdfguides.com/dref/848168

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES RT-205 http://tr.yourpdfguides.com/dref/848168 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AIRTIES RT-205 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AIRTIES RT-205 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 5443 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 AIRTIES NETWORK ASSISTANT 1 Minimum Sistem Gereksinimleri 1 Yükleme 2 AirTies Network Assistant Uygulamasının

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1

Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Bu döküman Elkotek Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Ürünlerin bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router

TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router İdeal Telekomünikasyon Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Dereboyu Cad. Naci Kasım Sok. No:7 Kat:5 Mecidiyeköy / İSTANBUL Çağrı Merkezi:0216 444 86 47 Tel : 0212 217 50 80 Fax

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+

Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+ Labris UTM, iþ yapma biçiminize uyum saðlayacak esnekliði sunarken, sizi, gerekmeyen modülleri, donanýmlarý almak zorunda býrakmaz. Ýþletmenizin mevcut ihtiyacý neyse onu alýr ve yapýnýza en uygun þekilde

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

VMG8924-B10A. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi VMG8924-B10A. AC1600 VDSL2/ADSL2+ Multi WAN Kablosuz Gigabit Modem/Router

VMG8924-B10A. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi VMG8924-B10A. AC1600 VDSL2/ADSL2+ Multi WAN Kablosuz Gigabit Modem/Router Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi VMG8924-B10A AC1600 VDSL2/ADSL2+ Multi WAN Kablosuz Gigabit Modem/Router İmalatçı - Üretici Firmanın Ünvanı: ZyXEL Communications Corporation Adresi: Hsinchu Office

Detaylı

TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router

TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router Rev: 1.1.1 1910010732 TELİF HAKKI ve MARKALAR Özellikler, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. bir TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD tescilli

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı