I I. t!tw. ""t'~'b~ U 'LiiO)--:J""t'cfJ ~J,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I I. t!tw. ""t'~'b~ U 'LiiO)--:J""t'cfJ ~J,"

Transkript

1

2

3 Tarih boyunca 6000 y1ll1k ehir medeniyetinin sembolii olmu diinyanm en giizel daglanndan Erciyes'e ho geldiniz. Size Kayseri'nin tarihi ve kiiltiirel varhklann1; Kapadokya'nm diinya harikas1 peri bacalanm ve Erciyes'in en iist standartlardaki k1 sporu imkanlanm sunuyoruz. Tad1na vann... We lcome to Erciyes, one of the most beautiful mountains of the orld and the symbol of a 6000 years old city civilization throughout history. We offer you to visit the cultural and historical values of Kayseri; to see a onder of the orld, fairy chimneys of Cappadocia and to benefit from the highest standard of inter sport opportunities of Mount Erciyes. Enjoy...,JWI..,..,; - LJ" o.b.l_, I_,_;J <,>.JW I _, Lill i,jk..ll o)y).) <..;... LJ".fol li. 1..,.. ;')1 1 ;.J lj.o.j i.;ji_,,,jwi J4 J,.;..i LJ" i.b.l_, ) "" t_,.,..y....j;;..jl.'-i_,;..:.ll y )l '-'"".) Ll" I.S_;,-...Jci Ll" ;o ')l l _, t,p_,oi.;\s u;.l.l.. Ll" '-i.j, Herzlich Willkommen auf den Berg Erciyes, Symbol einer Stadt mit 6000 Jahre Zivilisationsgeschichte und einer der sch6nsten Berge derwelt. Genieen Sie die historischen und kulturellen Werte der Stadt Kayseri; die Wunderelt der Feenkamine Kappadokiens und die hohen Standards der Wintersportm6glichkeiten auf Erciyes... I I.[\o6po no>kanosatb B Erciyes, OAHY 3 cambix KpacBbiX rop Mpa, ABllAI01!1ei'icA cmbo!lom 6000 nethei'i ropoackoi'i 4B113a4 B CTop - Mbl npeanaraem BaM nocettb KYllbTYPHble ctop4ecke 4eHHOCT Kai'icep. 4T06bl ybaetb 4YAO cseta, CKa304Hble pac111e!lhbl KannaAOK socno!lb30batbca npemyl!1ectbam BbiCOK x CTaHAapTOB 3 MH x BAOB cnopta Ha rope Erciyes. Hacna>KAai'iTeCb... t!tw. ""t''b U 'LiiO)--:J""t'cfJ J, L. ""C600018$ltiO)XBJlO):/ :.-;I<Ji.-c to>:> -c 'IIi.-I-A-"J:?;: -t" o fbill<!::i:j 1' t 1 ) 0))(11::.1!, I Jiiffii ro,9 t!i, jjt,li!o)'f',\!hi, :tj :;I t'"=f-70)pj<:f.'jo)',tt*lllll""c < t:: 2: '9 c x?:, I- Ili.-I.A0)40).A#-'/0)0)7.kO),;;a :W:Itt::l= o cis lifi.. Bienvenue sur Erciyes qui est I ' une des plus belles montagnes du monde et est devenu le symboled' une civi I isation urbaine vieux de 6000 ansa travers I ' histoire. Nous vous proposons de visiter les valeurs culture lies et historiques de Kayseri. de voir une mervei lie du monde, des cheminees de fees de Ia Cappadoce et de beneficier du plus grand complexe de sports d' hiver dumont Erciyes. Prenez du plaisir

4 X _j 0: <( 0 (f) z (f) z (f) - r-- ::J - _j r-- z - (f) _j m <( - 0: (f) r-- u (f) _j 0 0 >- Q_ <( Q_ - u 0: I I I I I r-- r-- r-- r-- r-- 0: 0: 0: 0: 0: I 0: > > > > > > u u u u u u (f) I (f) (f) (f) (f) (f)

5 DISCOVER THE SEASONS DISCOVER THE CIVILIZATION DISCOVER THE WONDERS DISCOVER THE COSINESS DISCOVER THE VISION SHOPPING PLEASURE DISCOVER THE ACTIVITIES SKI MAP

6 DISCOVER ERCIYES ( r- LL (.J}>... (f) >- - u 0: l Adm1 Roma imparatorlugu zamanmda eski yunanca 'Argaeos'kelimesinden alan Erciyes Dag1 Kayseri'nin 20 km guneyinde bulunan ve bir rivayete gore 50 milyon ylldan beri bolgeyi etkisi altlna alan Turkiye'nin en guzel ve gorkemli daglanndan birisidir m. yuksekligi, bulutlan delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan kan vein sana ilahl duygular veren azametiyle, Kayseri'nin kalbi gibidir. Kayseri'nin MO 4000'1ere uzanan tarihi i<;:erisinde hokum suren Hitit, Frig, Pers, Kapadokya, Roma, Bizans, Sel<;:uklu ve Osmanh imparatorluklan'nm tamammda Erciyes ehrin ve bolgenin sembolu olmutur. Hatta arkaik donemde Anadolu'daki Olimpos olarak tabiat ustli huviyetiyle ohret bulan dag'm halk a<;:1smdan onemi Roma doneminde basllan para lara dahi yans1m1t1r. Sonmu bir 'kume volkan' olan dagdaki volkanik patlamalar 30 milyon yll once balam1, Erciyes'ten <;:1kan kuller patlamanm iddetiyle kilometrelerce uzaklara tamarak, Hasan Dag1 ile birlikte, Kapadokya bolgesindeki jeolojik yap1y1 ve peri bacalann1 oluturmutur. Yuksek k1s1mlan her mevsim karla kaph olan Erciyes'in kuzeyinde bir kilometre uzunlugunda dag buzulu vard1r. Aynca dagm zirve k1smmda bulunan, Bizans rahiplerinin inzivaya <;:ekildigi magaralar ve tapmaklar kotli hava artlannda hala dagolar i<;:in s1gmak olmaktad1r. Uzun ylllard1r kayak tutkunlannm vazge<;:ilmezi olan Dag, son donemde Kayseri Buyukehir Belediyesi'nin Erciyes'i dunyanm en buyuk kayak ve k1 turizm merkezlerinden birisisi yapmak i<;:in ortaya koydugu 'Erciyes Master Projesi' ile ulke gundemine yeniden oturmutur. Sizi bu ihtiamh dag1 kefetmeye davet ediyoruz...

7 Mount Erciyes hich has taken her name from a Grek ord 'Argaeos' is located in 20 km South of Kayseri has been the symbol of the region for almost 50 million years. The mountain has played a very crucial role during the civilizations of different empires such as Hittites, Phrygians, Persians, Cappodocia, Roman, Byzantium, Seljukian and Ottoman empires since the first settlements around Kayseri in BC t is heart of Kayseri ith m height and for seasons snoy magnificent summit hich is piercing clouds. This most handsome mountain has alays granted holy feelings to the people to such an extent that in the archaic period, famed as Olympos in Anatolia ith supernatural identity, and this value as even reflected to the coined of Roman Empire. According to the historians, as an extinct volcano, explosions have begun 30 million years ago and volcano ere moved kilometers aay from the mountain ith the severity of the explosions. Throughout the history, by the effect of ind and flood, upper strata of the volcano disappeared and fairy chimneys and geologic structure of Cappadocia ere formed. Higher points of Erciyes are covered by sno during the year and there is a 7 km mountain glaicer in the north part. Caves and temples located at the summit of the mountain those hich have served as a prayer rooms for Byzantine priests are still being used for climbers as shelter in bad eather conditions. The mountain hich is indispensable for many years for ski enthusiasts has recently come again to public agenda of the country ith Erciyes Master Project hich has been performed by Kayseri Metroplitan Municipality aiming to make Erciyes one of the largest ski and inter tourism center in the orld. No, e invite you to discover this magnificent mountain...

8 DISCOVER r THE PLEASURE LL ur LL > - - K1 ve yaz doneminde bir dag turistinin ihtiyao olacak butun altyap1s1 hamlanm1 Erciyes'te zengin hizmet ve urun se<;:enekleriyle doyumsuz tatiller yaayacaksm1z. Kapadokya-Kayseri-Erciyes u<;:geninin sunacag1 tarihi, kulturel, sosyal, sanatsal, sportif ve tabii zenginlikler sizde hayatm1z boyunca unutamayacagm1z hat1ralar b1rakacak. Haolar Kap1, Hisarok Kap1 ve Tekir olmak uzere 0<;: farkh giri noktasmdan kayak merkezine giri yapabilecek ve dagm farkh bolgelerindeki heyecanlan tadabileceksiniz. Bu giri noktalannda Kayak i<;:in gerekli olan ekipmanlan kiralayabilecek, ucretsiz otoparka araomz1 parkedip kafe ve restoranlarda s1caok bir dag <;:ay1yla keyif <;:1karacaksm1z. Aynca sizin i<;:in ucretsiz hizmet veren piknik alanlanm1zda mangalm1z1 yakabilecek ve dagm geleneksel lezzeti Kayseri sucugunun keyfini kar manzaras1 eliginde yaayacaksm1z.

9 You ill have unique holidays in inter and summer time ith rich service and product options on Erciyes that all the infrastructure needed by a mountain tourist has been prepared. Cappadocia-Kayseri-Erciyes triangle hich ill offer historical, cultural, social, artistic, sporting and natural richness ill leave unforgettable memories. You ill use three entrances namely Hacilar Kap1, Hisarok Kap1 and Tekir in different locations to access ski center and ill have excitement at three distinct points of the mountain. You ill find equipment rental shops, free parking areas and enjoy drinking a Turkish tea in the cafes. At last but not at least, you ill enjoy the smell of famous Kayseri sossage on barbecue at the free picnic areas on the sno.

10 DISCOVER THE FACILITIES r- LL (./}l 0: 0 LL z 0 Uluslaras1 standartlarda son teknolojiyle donatilm1 Gondol ve mekanik tesisler sizi Erciyes i.izerinde <;:ok farkll mekanlara ve di.inyalara ta1yacak I 2015 sezonunda toplam 18 adet ve metre uzunlugunda hizmet verecek olan mekanik sistem say1s1 Master Planm tamamland1g yllmda toplam 20 adete ve yakla1k metre uzunluga ulaacak. 4 Saatte kii ta1ma kapasitesiyle hizmet verecek mekanik tesislerimizle Erciyes i.izerindeki bir <;:ok noktadan emsalsiz bir manzara seyretme imkan1 bulurken sadece Erciyes'te yetien pek <;:ok <;:i<;:ek ve bitki ti.iri.ini.i de kefetmi olacaksm1z. Haelar ve Tekir Kap1 giriindeki 'gondol' ta1ma sistemimizle kapall mekanda ailenizle birlikte konforlu bir yolculuk yapacak, dilerseniz Lifos istasyondaki sosyal tesiste yemeginizi yiyecek veya i<;:inizi 1s1tacak i<;:eceklerle dinleneceksiniz. $ehir hayatmdan uzak, muhteem havas1 ve suyuyla ailenizle birlikte gi.izel bir gi.in ge<;:irmek i<;:in de Erciyes size bir s1gmak olacak.

11 .. ' Detachable/Double-speed chair lifts and gondola lifts equipped ith the latest technology in compliance ith the international stand arts ill carry you to very exciting places and orlds on the mount Erciyes. Mechanical systems hich ill serve ith 781ifts amounting to 25,573meter length in 2014 I 2015 inter season ill reach 20 lifts in total meter length in 2016 hen the Master Plan is completed. You ill not only find the possibility of atching an unbeliavable panaroma hile sitting on the chair of our mechanical lifts hich is people carriage capacity per hour but also you ill discover the endemic plants of Erciyes hich can be offered only by this handsome mountain. You ill make a comfortable journey ith your family in gondols at Haolar and Tekir Kapt entrances, and ill be able to have a rest ith hot drinks at the coffee of Lifos station. Erciyes ill be a shelter for you to escape from the city life to enjoy a nice day ith your family.

12 DISCOVER THE ADRENALINE r- LL ur z _j <( z 0:: 0 <( Master Plan bittiginde toplam uzunlugu 200 km'ye ulaacak profesyonelce konumlandmlm1 Erciyes'in birbiriyle baglantil1 pistleri size durmaks1zm uzun sure kaymanm dayamlmaz heyecanm1 yaatacak. 2014/2015 sezonunda yakla1k 103 km ile hizmet verecek Uluslararas1 Kayak Federasyonu FIS kurallanna ve standartlara uygun farkll zorluk derecelerindeki pistlerde ad rena lin dozu yi.iksek noktalara ulaacak. Kar ezme makineleriyle gi.inli.ik olarak ezilen ve di.izenlenen pistler i<;:erisinde kayak sporuna hem yeni balayanlar, hem de profesyonel kayak<;:llar kendileri i<;:in muhakkak en zevklisini bulacaklar. Erciyes Turizm Merkezinde kar yag11n1n yeterli olamayacag1 durumlar i<;:in de tedbirler almm1 bulunmaktad1r. Kayak zevkini en az bir ay daha uzatabilmek i<;:in devreye konulan Suni Karlama Sistemleri ile kar i.iretimi her zaman mi.imki.in olacakt1r. Kayak sezonu boyunca m2 kayak pistlerinde son teknoloji i.iri.ini.i kar i.iretme makinalan ile suni karlama yapllacakt1r.

13 When the Master Plan has completed, professionally organized inter-connected 200 km slopes ill offer an irresistible thrill of non-stop skiing. Even in 2074/2075 season, slopes that is approximately 7 03 km and designed according to the International Ski Federation/FIS rules ith different difficulty degrees ill increase adrelanine doze to a much higher level. Professional and beginner skiers ill find the most appropriate and enjoyable ones for themselves amongst our daily groomed slopes. All measures have been taken for the situations of inadequate snofall In Erciyes Tourism Center; sno ill alays be guaranteed ith the sno making system and hereby your ski adventure ould be prolonged at least one month more.

14 DISCOVER THE POSIBILITIES r- LL ur a: <( _j z <( Ticari bir iinizden dolay1 yolunuz Kayseri'ye dutu ama yammzda kayaklann1z1 getiremediniz. Hi<;: dert degil. Erciyes'in butun giri noktalannda bulunan magaza ve dukkanlardan kayak, kayak elbisesi, ayakkab1, k1zak gibi butun ihtiya<;:lann1z1 <;:ok uygun fiyatlarla karllayabilirsiniz. <;ocuk, bay ve bayan kayak ve dagollk ekipmanlan ylllann tecrubesine sahip, Arlberg, Doruk, Kartanesi, Kuzey, Snostar ve Zumrut kayak evleri iletmecilerimiz tarafmdan kullammm1za sunulmu bulunmaktad1r. Eger kayak yapmayl bilmiyor fakat ogrenmek istiyorsamz yine kiralama yoluyla ihtiyaomz olan urunleri edinebilir ve Sno Acedemia kayak okulu lisansll hocalanm1zdan kayak dersleri alabilirsiniz. You have visited Kayseri for commercial concerns but decided to stay a fe days more for skiing ithout any equipment. This is not a problem at all. Rental shops are at your disposal for all kind of ski equipments ith quite reasonable prices at each entrance gates. Ski and mountaining equipments rental for men, omen and children have been serviced for your disposal by our shops. What is more, even if you do not kno skiing but ant to learn ith that occassion, our internationally licensed teachers ill help you.

15 Erciyes is ready to host you for tasting sui generis local foods of Kayseri. You ill have your lunch or dinner at the big restaurants of Tekir entrance or the ones located at Haolar Gate and Hisarok Gate. Furthermore, it ould be a fantastic experience to visit the cafes and restaurants covered by the original stones of the mountain built up in different stations. You ould rest after ski by drinking your tea and ill feel the cosiness of your home hile atching the attractive city panorama. Free picnic and barbeque areas are designed for you to taste the traditional Kayseri fast food 'sossage on barbeque' all together ith your family members. 1-- N N _j Sucugu, past1rmas1, mant1s1, yaglamas1, yag mant1s1, katmeri... Kayseri'nin nev-i ahsma munhas1r lezzetlerini tatman1z i<;in Erciyes size ev sahipligi yapmaya ham. Tekir giriindeki boyok restoranlann yam s1ra Haolar Kap1 ve Hisarok Kap1 giriinde bulunan; aynca dagm <;eitli istasyonlarda ina edilmi Erciyes'in kendi ta1yla bezenmi otantik restoran ve kafelerde Kayseri lezzetlerinin tadma varacaksm1z. Kayak sonras1 gonon yorgunlugunu s1caok <;aym1z1 yudumlayarak atacak, muhteem Kayseri manzarasm1 seyrederken evinizin s1cakhgm1 hissedeceksiniz. Erciyes'in geleneksel fast food'u 'mangalda sucuk' keyfini aileniz ve sevdiklerinizle birlikte yaayabilmeniz i<;in Tekir bolgesinde bulunan Ocretsiz piknik alanlan ve barbekoier hizmetinizde. Kayseri lezzetlerini Erciyes dagmda bulunan; Arlberg, Gondol, Kardanadam, Kartanesi, Lifos ve ZOmrOt kafe gibi iletmecilerimizden tada bilirsiniz.

16 DISCOVER THE SEASONS r- LL (f}l a: _j (/) > Erciyes Dag1 sadece k1 mevsiminde degil baharlann muhteem havasmda ve yazm da sizlerin en keyitli tatil anlann1z1 gec;:ireceginiz bir merkez olacak. K11n sunacag1 alp disiplini, kuzey disiplini, snoboard, snokiting, k1zak, biathlon, sno-tubing, kar yuruyuo, kar raftingi, dag t1rmam1 gibi aktivitelerin yanmda yazm dag turizmine yonelik olarak da trekking, t1rmanma, dag bisikleti, yamac;: paraotu, paragliding, at binme, toboggan (yaz k1zag1), uc;:urtma sorfo gibi c;:ok c;:eitli imkanlan ile sizlere heyecanm ve keyfin bir arada yaanacag1 bir ortam oluturacak. Profesyonel dagelar ic;:in yap1lacak zirve t1rman1lan da sporculannm en yuksek tatmin noktasm1 oluturacak. Erciyes'in mehur havas1 ve suyu da ziyaretc;:iler ic;:in tabii bir sagllk dopingi etkisi yapacak.

17 Erciyes ill not only be in inter season, but also in spring and summer ill be a center for you to spend most enjoyable time ith its magnificent air and ater. In inter you ill enjoy activities such as snoboard, alphine sking, snokiting, biathlon, sno-tubing, sno alking and sno rafting, and in summer you ill make trekking, climbing, mountain biking, paragliding, horse riding, toboggan, kite surfing activities hich translates that you ill have a ide variety of opportunities to experience.

18 DISCOVER THE CIVILIZATION r- LL (J}l r- >- - z 0 Tarihi M.O. 4000'1ere uzanan, Erciyes Dag1'nm eteklerinde kurulmu, Anadolu'nun en eski yerleim yerlerinden Kani Karum'un da sm1rlan it;:inde bulundugu Kayseri, gerek kulturel gerekse cografi ozellikleri nedeniyle dart mevsim canllllgm1 koruyan bir ehirdir. Bir milyonu akm nufusuyla tarihi ipek yolu'nun kavak noktasmda bulunan Kayseri'de her donem farkll milletlerin birarada yaamas1 kentin kultlirel zenginligini oluturmaktad1r. Camiikebir, Hun at, HaCikllit;:, La Ia, Han, Kurunlu gibi Turklerin Anadoluya ad 1m attlklanndan bu yana t;:eitli beylik ve imparatorluk donemlerinde bina ettikleri, tarihi 1000 y1la ulaan camileri, Gevher Nesibe T1p Tarihi Muzesi, Hunat Hatun Kulliyesi, Sahabiye Medresesi, Doner Kumbet, Roma Kalesi, Kapall <;:ar1 gibi tarihi eserleriyle Kayseri tam bir medeniyetler ge<;:iini temsil etmektedir. Kayseri ve Talas' ta bulunan kilise ve mabedler de t;:ok kultlirlu yapmm birer eseri olarak hala ayaktad1r. Bunlann yam s1ra Buyukehir Belediyesi tarafmdan son donemde halk1m1zm hizmetine sunulan ve sunulacak alan Tarihi Kayseri Mahallesi, Kale it;:i Kultur Merkezi, Milli Mucadele Muzesi, Arkeoloji Muzesi, Selt;:uklu Muzesi, Kultlir Yolu Projesi ve Anadolu Harikalar Diyan Eglence Merkezi ehre gelecek yerli ve yabanci misafirlerimizin hot;:a vakit get;:irecekleri mekanlar olarak kar1m1za <;:1kmaktad1r.

19 Kayseri represents a complete passage of civilizations ith mosques such as Camikebir, Hunat, Lola, Han, Kurunlu, historical grand bazaar, madrasahs, cupolas, Musuem of Medical History, Roman Castle and as such. Churches and temples in Kayseri and in Talas are still standing as the signs of multi-cultural social and cultural structure of the city. In addition to them, several projects like Historical Kayseri Street, Citedal Tourism Center, Cultural Road Project, Anatolian Wonderland and several thematic musuems has been implemented by Kayseri Metropolitan Municipality for our guests to spend pleasant time.

20 a: <( _j <( a: <( I 'Gi.izel atlar' manasma gelen Kapadokya'da M.O ylllanndan bu yana Asurlular, Hititler, Firikler, Kapadokya Krallig1, Roma, Bizans ve Osmanll imparatorluklan hi.iki.im si.irmi.iti.ir. Bu bolge di.inyanm en fazla gormeye deger harikalanndan birisi olup medeniyet ve farkllllgm bi.iti.inlemesinin di.inyadaki en gi.izel 6rneklerinden birisidir. Kapadokya'daki peri bacas1 ve di.inyada ei olmayan jeolojik yap1, volkanik Erciyes Dag1'nm bundan yakla1k 30 milyon yll 6nceki patlamalan neticesinde bolgeye yayllan ti.iflerin zaman i<;:inde vadi ve yama<;:lardan inen sel sulan ve ri.izgann amd1rmas1yla olumutur. Dolay1s1yla Erciyes Dag1'n1 Kapadokya'nm babas1 olarak isimlendirmek herhalde yanll olmayacakt1r. Cografi olaylar peri bacalann1 olutururken tarihi sure<;: i<;:erisinde o bolgede yaayan insanlar da bu peri bacalanmn i<;:lerine ev ve kiliseler oymu, o magaralarda kendilerine mahsus bir hayat sahas1 oluturmutur. Bu mekanlardaki freskler binlerce yllllk kadim medeniyetin izlerini gi.ini.imi.izde hala ta1maktad1r. Kapadokya bolgesi, Orgi.ip, Gore me, U<;:hisar, Ava nos, Zelve, Derinkuyu gibi ti.im di.inyadan gelen ziyaret<;:ilerin gezmek ve gormekten zevk ald1g1 6nemli merkezleri i<;:ine almaktad1r. Bu bolgelerin her birisinde bulunan emsalsiz magara ve tarihi eserler yllllk 2 milyondan fazla turist tarafmdan ziyaret edilmektedir. Kayseri'nin bir boli.imi.ini.in de Kapadokya bolgesinin i<;:inde oldugu hesaba kat11irsa Erciyes'e k1 veya yaz turizmi i<;:in geldiginizde 60 km mesafede bulunan Kapadokya'y1 da gezmek, gormek ve oradaki tabiat harikalanm aile ferdlerinizle buluturup fotograflamak ansma da sahip olacaksm1z. Bu yakmllk sayesinde dilerseniz konaklaman1z1 Kapadokya'mn magara otellerinde yapacak ve gi.ini.i birlik olarak Erciyes'te kayak keyfini si.ireceksiniz. Dilerseniz de gecelerinizi Erciyes Dag1'nm enfes havasm1 teneffi.is ederek ge<;:irecek veya Kayseri'nin gozde otellerinde kalacak ve Kapadokya harikasm1 <;:ok kolay bir ula1mla ziyaret edebileceksiniz.

21 Cappadocia, meaning 'the region of beautiful horses' in ancient grek is the name of the land that has been ruled by different poers like Assyrians, the Hittites, Firiks, Kingdom of Cappadocia, Roman, Byzantine and Ottoman since BC This region is one of the real onders of the orld and one of the best examples of civilization and the integration of the differences. Fairy Chimneys and geological structure of Cappadocia hich is unique in the orld have formed as a result of eruption of Erciyes volcano about 30 million years ago. So probably it ill not be rong to call Erciyes as 'the father of Cappadocia: While the geographic events ere giving shape to the fairy chimneys, people ho lived in that area in the historical process carved homes and churces inside these chimneys. They have created their on particular field of life and decorated them ith frescoes those hich are stil the signs of ancient civilization from thousands of years ago. Capadoccia is the region hich contains several famous tons like Urgup, Goreme, Uhisar, Ava nos, Zelve and Derinkuyu. Every year more than 2 Million tourists are visiting these places from all over the orld. If e consider that Kayseri is also in Cappodocia region and just 60 km aay to Urgup, it ould be a great opportunity for you to ski on Erciyes and being able to see Cappodocia ith a 30 minute trip from the city center. Besides, ith the advantage of closeness, you ould be able to prefer staying in the cave hotels of Cappadocia and visit Erciyes to enjoy the facilities of the mountain.

22 CITY HOTELS >(9 - _j I <( 0: il 11 :a 11 'I Jl.. '::1 il jil 0 Jl :1 J'il il Jl Jl II :1 ":I Dilerseniz Erciyes gecelerini dag Ozerindeki s1cac1k otellerde ge<;irecek ve dart mevsim enfes havay1 hissedecek, dilerseniz ehir merkezindeki global otellerin IOks ortamlann1 tadacaksm1z yaz mevsimiyle birlikte Master Plan <;er<;evesinde Tekir bolgesinde ina edilecek Erciyes Alp KoyO'nde de dag otellerinin tadma doyulmaz atmosferini yaayacaksm1z y1lmdan itibaren de Erciyes Dag1 size yatakll bir konaklama imkam sunacak.

23 MOUNTAIN HOTELS You ill spend mountain nights in the hotels on Erciyes and experience the arm ambiance ith the fresh air of mountain, or ill prefer to stay in high class global hotels in Kayseri. Alp Village on Erciyes hose construction has begun at 2012 summer ill offer you an unbeliavable experience hich ill never be forgotten. Once the Master Plan has completed by 2016, beds in total ill be avaible on Erciyes to host our guests from all over the orld.

24 DISCOVER THE VISION r- LL (/}1 ::::) z I - N > I Kayseri Buyukehir Belediyesi tarafmdan yap1lan 275 milyon Euro'luk dev proje. Erciyes Dag1 dunyanm say11i k1 turizm merkezlerinden biri oluyor. Proje kapsammda; degiik zorluk derecelerinde Uluslararas1 Kayak Federasyonu standartlarmda kayak pistleri, gondol, c;ift ve sabit h1zli teleferik hatlan, yaz ve k1 aktivite merkezleri, 5 bin kiilik gunubirlik sosyal tesisler, kongre ve kultur merkezleri, kafe ve restoranlar, futbol sahalan ve antrenman merkezleri, sagl1k noktalan, 5 bin kii konaklama kapasiteli oteller ve Alp Koyu bulunmaktad1r. Erciyes Master Plam bittiginde uzunlugu metreyi bulan 20 adet mekanik tesisler ve toplam uzunlugu 200 km'yi bulan profesyonelce dizayn edilmi pistlerle Erciyes dunyanm say11i k1 ve yaz turizm merkezlerinden birisi haline gelecek. 275 million Euros, giant project by Kayseri Metropolitan Municipality. Erciyes mountain is becoming one of orld's leading inter tourism center. Scope of the pro jet, slopes in FIS standarts, gondollifts, detachable and non-detachable lifts, inter and summer tourism activity centers, daily social facilities ith 5000 people capacity, congress and culture centers, cafes and restaurants, football fields, health centers, hotels ith a capacity beds and alp village. When Erciyes Master Plan has completed, Erciyes ill be one the largest inter and summer tourism centers of the orld ith a total number of 20 mechanical lifts that is more than m long and 200 km slopes hich are professionaly designed.

25 DISCOVER THE TALENT Kayak Ogrenmeyen kalmas1n! Kayseri Erciyes A..' nin bir hizmeti alan "Sno Academia" Kayak Okulu Erciyes Dag1'ndaki tek yetkili kayak egitim merkezi olarak <;ocuk ve yetikinlere ozel profesyonel kayak egitmenleriyle sezon boyu hizmetinizdedir. ister tek ba1na, isterseniz aileniz ve arkadalann1zla grup olarak ogrenme garantili kayak ve snoboard dersleri alarak Erciyes'in emsalsiz pistlerinde unutulmaz anlar yaayabilirsiniz. Ekonomik fiyatlara kayak egitimi almak i<;in Erciyes'in boton giri noktalannda bulunan Sno Academia ofislerinize kay1t yapt1rman1z yeterli olacakt1r. z -- >0 z J >- "Sno Academia" Ski School of Kayseri Erciyes Inc. aims to teach skiing and snoboarding to children and adults. As the unique authorized ski training institution of the Mt.Erciyes, Sno Academia ould teach you skiing ith professional instructors ith ski-guarantee. You can get your course either privately by yourself or ith your family or friends group ith very reasonable prices and enjoy the unprecedentant slopes of the Mountain. I

26 DISCOVER THE SHOPPING r- LL (./}l z LL > (./}l - 0: > (./}l _j <( After a hole day skiing you can decide to come to city center in just 20 minutes and enjoy shopping in Grand Bazaar or in modern shopping malls or from outlet centers. Kayseri Grand Bazaar is the second biggest one after Istanbul's hich as built in Ottoman Empire period. The Bazaar has more than 1800 shops and can offer you the experience of shopping from traditional stores dating back to several hundred years. You can prefer to buy a fe golden or silver souvenirs for your children from historical 'Kazanolar Bazaar: If you ant to buy famous Kayseri sossage and 'past1rma: your address ould be the shops around Castle. If you ant to find the most ell knon global brandnames and technological items ith very reasonable prices, then you must visit our shopping centers like Forum Kayseri, Kayseri Park, ipek Sa ray or Meysu Outlet. Gun boyu kayaktan sonra 20 dakikada Kayseri merkezine inip ister eski c;ar?llardan isterseniz c;agda? tarzda hizmet veren AVM'Ierden veya Outlet'lerden cazip fiyatlarla ah?veri? yapabilirsiniz. Kayseri Kapahc;ar?l Osmanh'dan kalan kapah c;ar?llarm istanbul'dan sonra ikinci en buyugudur.1990'h y1llarda tamamen kemerli alan ortusu ac;1larak ashna uygun tarzda onanlml?tlr. 1800'den fazla i?yeri bulunan Kapah ar?l'da tarihi dukkanlardan ah?veri?inizi yapabilir ve babadan ogula devreden kadim esnaf kulturunu ya?ayabilirsiniz. Tarihi Kazanc1lar c;ar?isindan da altm, tak1 ve mucevher alabilir, sizi bekleyen sevdiklerinize kuc;uk hediyeler goturebilirsiniz. Yine kale etrafmda yogunla?an me?hur Kayseri past1rma ve sucugunu satan dukkanlan ziyaret edebilir bir Kayseri klasigi ya?ayarak eviniz ve tamd1klanmz ic;in tad1mhk urunler alabilirsiniz. Aynca Forum Kayseri, Kayseri Park, ipek Saray, Meysu Outlet gibi buyuk merkezlerde de ulusal ve global markalann urunlerini rahathkla bulabilirsiniz.

27 Herkes iin I I I EN IYISI THE BEST for everyone FORUM KAYSERi, 7'den 70'e herkesin heyecanla ziyaret ettigi, aradlg1 her eyi bir arada bulabildigi ve kendini iyi hissettigi yer... Forum Kayseri, here everyone happily visits, finds everything under one roof and feels good.

28 DISCOVER THE ACTIVITIES 0:: L1.J j L1.J ::> I- <( Erciyes Kayak Merkezi ana 91r1 kapllannda bulunan tesislerimiz siz sayg1deger misafirlerimize kusursuz bir tatil imkan1 sunmak 1<;:1n ihtiya<;:lann1z duonulerek tasarlanm1t1r. Her kesimden misafirimizin talebini karllayacak tesisler sizlere konforlu, guvenli ve eglenceli bir tatil imkan1 sunmaktad1r. Hacllar ve Tekir Kap1da bulunan t;:ocuk oyun alanlan, Hacllar Kap1da bulunan bebek bak1m odas1, soyunma odalan ve kiral1k dolaplar, Hacllar ve Tekir Kap1daki t1rmanma duvarlan, son ylllarda buyuk bir heyecanla kullanllan Zipline Hacllar kap1da hizmet vermektedir.

29 Erciyes Ski Center located in the main entrance doors to our esteemed guests ith facilities designed ith your needs in order to offer the possibility of a perfect holiday. Offers comfortable facilities to meet the demand of our guests, offers a safe and fun holiday. Pilgrims in the children's play areas and mullet at the door, ith the Pilgrims at the door baby care rooms, changing rooms and lockers for rent, pilgrims climbing alls and the door mullet, Zipline is used ith great enthusiasm in recent years serve pilgrims at the door.

30 > a: r-- a: > 0 u (/) - 0 y TOURISM MAP l

31 MEKANIK TESISLER I Uzunluk BatJ nsof R komo Bltlt R Iumo L... h lnlti IAitltud FI...,IAhltud... Uzunluk "' """" Y()R0VNBANTI.AR/ MAGICCARP T

32

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GECENİZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Rüya gecesi yalnızca birkaç saat sürer ama ardında günler hatta aylar süren bir hazırlık dönemi vardır. Swissôtel The Bosphorus,

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING HAYATINIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ SWISSÔTEL THE BOSPHORUS, ISTANBUL FARKIYLA YAŞAYIN... ENJOY THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE WITH THE PRIVILEGE OF SWISSÔTEL

Detaylı

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life M ağusa nın en gözde bölgesinin en işlek caddesinde yepyeni, özgün ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı yaratıldı. Tamamen

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Yeni Hayatınıza İlk Adımı Birlikte Atalım TAKE THE NEXT STEP TO YOUR NEW LIFE WITH US

Yeni Hayatınıza İlk Adımı Birlikte Atalım TAKE THE NEXT STEP TO YOUR NEW LIFE WITH US Yeni Hayatınıza İlk Adımı Birlikte Atalım TAKE THE NEXT STEP TO YOUR NEW LIFE WITH US www.lionehotel.com.tr Böyle Özel Bir Güne, Böyle Bir Atmosfer Yakışır! A Great Atmosphere For A Special Day! Heyecanı

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

Toki Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karaman, Türkiye

Toki Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karaman, Türkiye 1. Respect local inhabitants, their customs and traditions; attempt to become acquainted with their culture, enrich your travel experience. As a result, it is more likely that local people will treat you

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

The products below are presented to be sold and marketed outside of European Union! The products below are presented to be sold and marketed outside of European Union! The products below are presented

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

Antalya / Konyaalt. KARADENZ EMLAK Telefon:216-566 91 90 www.karadeniz-emlak.com. lan No:f-220497-10

Antalya / Konyaalt. KARADENZ EMLAK Telefon:216-566 91 90 www.karadeniz-emlak.com. lan No:f-220497-10 KARADENZ EMLAK Telefon216-566 91 90 lan Nof-220497-10 Antalya / Konyaalt 40 m2 88,000 - Antalya / Konyaalt 1 1 1 1 1 Hseyin Altyaprak Telefon 0 216 566 91 90 Cep Telefonu 0 532 567 29 92 KARADENZ EMLAK

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN ŞIK RAMADA PLAZA OTELİ NE HOŞ GELDİNİZ. Welcome. Turkey s. Most Elegant. Ramada Plaza Hotel

TÜRKİYE NİN EN ŞIK RAMADA PLAZA OTELİ NE HOŞ GELDİNİZ. Welcome. Turkey s. Most Elegant. Ramada Plaza Hotel TÜRKİYE NİN EN ŞIK RAMADA PLAZA OTELİ NE HOŞ GELDİNİZ Welcome to Turkey s Most Elegant Ramada Plaza Hotel KUSURSUZ HİZMET URBAN HOSPITALITY İlbak Holding'in turizm alanındaki ilk projesi olan Ramada Plaza

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

www.kuzeydoguanadolu.com Kıs Sporları Merkezi Sen de Kesfet...

www.kuzeydoguanadolu.com Kıs Sporları Merkezi Sen de Kesfet... www.kuzeydoguanadolu.com Kıs Sporları Merkezi Sen de Kesfet... Palandöken Kayak Merkezi 2 Doğal iklim şartları ile 6 ay boyunca kayak yapmaya elverişli kar kalitesi, uzun pistleri ve tesisleri ile dünyanın

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ 06 36 44 48 INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ Herşey GÜVENLE Başlar ROLLING ROOF PLUS ROLLING ROOF PLUS Her mekânda uygulanabilecek, patentli ürünümüz Rolling Roof Plus,

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

WINKLER POOL MANAGEMENT

WINKLER POOL MANAGEMENT WINKLER POOL MANAGEMENT Maryland ve Virginia eyaletlerindeki Winkler Pool Yönetimi 2014 yazında Work and Travel öğrencilerine can kurtaran olarak iş imkanı sunuyor! Siz de 2014 yazınızı Amerika nın en

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Kayboldum. Not knowing where you are Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz? Asking for a specific location on a map ı nerede bulurum? Asking for a specific... bir banyo?... bir

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

decosit masa & sandalye 2017 Collection

decosit masa & sandalye 2017 Collection decosit masa & sandalye 2017 Collection 1 Masa & Sandalye Table & Chair 2 3 1990 yılında başladı... Masa sandalye imalatı yapan firmamız her geçen gün artan ürün kalitesi ve müşteri portföyü ile bugünlere

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür başkenti olarak kabul edilen İstanbul da yaklaşık 1200

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

PROJE GELİŞTİRME YATIRIM KİRALAMA İNŞAAT AVM YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ

PROJE GELİŞTİRME YATIRIM KİRALAMA İNŞAAT AVM YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ PROJE GELİŞTİRME YATIRIM KİRALAMA İNŞAAT AVM YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ KONUM / LOCATION NOVADA OUTLET KONYA Novada Outlet Konya Mağazalar : 23.823 m 2 Restaurant - Cafe : 2869 m 2 Eğlence Merkezi :

Detaylı

FARKLI, MODERN, YARATICI, İNSANA HİZMET EDEN TASARIMLAR. Leonardo da Vinci

FARKLI, MODERN, YARATICI, İNSANA HİZMET EDEN TASARIMLAR. Leonardo da Vinci Hayat oldukça basittir. Bazı şeyler yaparsın. Çoğu başarısız olur. Bazıları işe yarar. Daha çok işe yarayan şeyi yaparsın. Eğer gerçekten işe yararsa, diğerleri hemen kopyalar. Sonra, başka bir şey yaparsın.

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

İp Sistemler Rope Systems

İp Sistemler Rope Systems İp Sistemler Rope Systems İp sistemler çocuk parklarında kullanıldığında çok değişik ürünler ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. İp kullanarak tasarladığımız sistemler hem çocukların en sevdiği aktivite

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

The Hill Side Apartment

The Hill Side Apartment The Hill Side Apartment Özet The beautifully furnished home sleeps up to 5 persons in 2 bedrooms and has been furnished to the highest standards. Açıklama This comfortable and tastefully furnished apartment

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

O F F I C E & T R A D E

O F F I C E & T R A D E OFFICE & TRADE OFFICE & TRADE www.baskule.com BEKLENTİLERLERİNİZİ YÜKSEK TUTUN SET YOUR EXPECTATIONS HIGH OFFICE & TRADE BAŞKULE DE YERİNİZİ ALIN 6478 m 2 alan üzerinde 26.000 m 2 kapalı alana sahip olan

Detaylı

STAR T URISM İHRACAT İTHALAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. EXPORT IMPORT TRADE INC.

STAR T URISM İHRACAT İTHALAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. EXPORT IMPORT TRADE INC. Excursion Program I: 5 th September 2013 4 Hours Ankara City Tour, 09:30 Starting Time 09:30. Sights that will be visited, Anıtkabir Mausoleum of Atatürk and Museum of Independence Hacıbayram Mosque and

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Business & Accommodation

Business & Accommodation www.cityhotelankara.com Business & Accommodation www.cityhotelankara.com www.cityhotelankara.com Business & Accommodation Başkentde merkezi bir konumda olan City Hotel, Cumhurbaşkanlığı Köşküne, iş ve

Detaylı

IN THIS HOTEL HEALTH,

IN THIS HOTEL HEALTH, IN THIS HOTEL WE DO WE DO HEALTH, WE DO LOVE, WE DO REST, WE DO FUN, WE CARE YOUR BEAUTY, WE ARE FULL OF SURPRISE, WE DO CLEAN, WE DO TRADITION, WE DO HOSPITALITY, WE DO DELICIOUS TASTE WITH GUSTO, WE

Detaylı

ERASMUS+ VIRTUAL EXPERIENCE - REAL CHANGE POLAND/KIELCE PROJECT REPORT. Nilüfer Ayhan, İrem Silay, Begüm T. Kasman, Deniz Korkmaz, Murat Ejder.

ERASMUS+ VIRTUAL EXPERIENCE - REAL CHANGE POLAND/KIELCE PROJECT REPORT. Nilüfer Ayhan, İrem Silay, Begüm T. Kasman, Deniz Korkmaz, Murat Ejder. ERASMUS+ VIRTUAL EXPERIENCE - REAL CHANGE POLAND/KIELCE PROJECT REPORT PARTICIPANTS: Nilüfer Ayhan, İrem Silay, Begüm T. Kasman, Deniz Korkmaz, Murat Ejder. 19.09.2014: Arrived to Warsaw. 20.09.2014: Met

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE PROJECT FEATURES On 650 sqm of land 2.800 sqm usable area (8 storey) 200 sqm of terrace area 3.000 sqm of leasable area 27 cars capacity of indoor garage, 5 cars capacity of outdoor garage, total parking

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Limak Internatıonal Hotels & Resorts

Limak Internatıonal Hotels & Resorts Limak Internatıonal Hotels & Resorts Şehrin Kalbi Heart of the Cıty Dünyamızın Yıldızlarına... Andy Warhol Bir gün herkes 15 dakikalığına star olacak demişti, Limak Ambassadore ise markasını bu iddiaya

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

Önceliğimiz, Aileniz....İngilizce metin... www.kavaklikonaklari.com

Önceliğimiz, Aileniz....İngilizce metin... www.kavaklikonaklari.com Önceliğimiz, Aileniz...İngilizce metin... www.kavaklikonaklari.com ÖNCELİĞİMİZ, AİLENİZ... Gül Yapı olarak, 30 yılı aşkın deneyimimizle binlerce kişinin mutluluğuna ev sahipliği yaptık. Kavaklı Konakları

Detaylı