KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ"

Transkript

1 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ 29 Eylül 2008, Pazartesi Sayı : (2. Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14173 Ekli Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi nin yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22/9/2008 tarihli ve 848 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan

2 Amaç KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre işkollarının ve işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tarife, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalıları, işverenleri ve işyerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tarife, 5510 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tarifenin uygulanmasında; a) Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını, c) İşveren: Sigortalı kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, ç) İşyeri: Sigortalıların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler ile bu yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan, aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlarını, d) İşkolu kodu: İşyerinde yapılan veya sigortalının yaptığı işin, prim tarifesine göre hangi işkoluna tabi olduğunu belirleyen ve bu tarife eki listenin sınıf sütununda belirtilen kodları, e) Tehlike sınıfı: İşkollarının, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre belirlenen oniki tehlike sınıfını, f) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı: Yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 arasında belirlenen oranı, g) Kaçınılmazlık ilkesi: Olayın meydana geldiği tarihte bilimsel ve teknik kurallar ve olanaklar gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen zararın kısmen veya tamamen meydana gelmesi durumunu, ifade eder.

3 (2) Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar bu Tarife için de geçerlidir. Tehlike sınıfı ve prim oranı MADDE 5 (1) Tarife eki listede işkolları oniki tehlike sınıfına ayrılmış olup bu sınıfların normal prim oranları, en düşük haddi % 1, en yüksek haddi % 6,5 olarak belirlenmiştir. (2) Bir işin normal yüzdelik prim oranı, dahil olduğu tehlike sınıfının 2 ye bölümü sonucunda bulunacak rakama, 0,5 değerinin eklenmesi suretiyle bulunur. Esas işin fer i ve mütemmimi olan işlerde prim oranları MADDE 6 (1) Bir işyerinde yürütülen ve esas işin fer i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primleri, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanır. Ancak, esas işin fer i ve mütemmimi sayılan işler, sigortalıları birbirine karışmayacak şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve Kurumda ayrı bir işyeri olarak tescil edilmiş olduğu takdirde her biri kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi olur. Aynı işyerinde, aynı işveren tarafından yürütülen işler MADDE 7 (1) Aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi olur. Tarife eki listede gösterilmeyen işler MADDE 8 (1) Tarife eki listede gösterilmeyen işler, mahiyetleri ve iş kazası ile meslek hastalığı tehlikesinin ağırlığı gözönünde bulundurulmak suretiyle kendisine en yakın işkolunun dahil olduğu prim oranına tabi olur. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalıların durumu MADDE 9 (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, birden fazla işyerinin sahibi veya ortağı olması durumunda tehlike sınıfı en yüksek olan işyerinin prim oranına tabi tutulurlar. (2) Aynı ay içerisinde faaliyetini sonlandırıp, yine aynı ay içerisinde yeniden faaliyete başlayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi son faaliyet konusu işine göre hesap ve tahsil olunur. (3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, aynı zamanda işyerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırması halinde, çalıştırdığı sigortalıların tabi olduğu tehlike sınıfı ve prim oranına tabi olurlar. Birden fazla işyerinin sahibi veya ortağı olması ve aynı zamanda her bir

4 işyerinde sigortalı çalıştırılması halinde, tehlike sınıfı en yüksek olan işyerinin prim oranına tabi tutulurlar. Normal prim oranlarının derecelere ayrılması MADDE 10 (1) Her tehlike sınıfı üst, normal ve alt derece olmak üzere üç tehlike derecesine ayrılır. (2) Üst derece prim oranı dahil olduğu tehlike sınıfının normal yüzdelik prim oranından 0,2 puan daha yüksek, alt derece prim oranı normal yüzdelik prim oranından 0,2 puan daha düşüktür. Şu kadar ki, I inci tehlike sınıfındaki işyerleri için alt derece prim oranı, bu sınıfın normal prim oranının altına düşemez ve XII nci tehlike sınıfındaki işyerleri için ise üst derece prim oranı, bu sınıfın normal prim oranını geçemez. Dereceleme işlemleri MADDE 11 (1) Kurum, her yıl yapacağı hesaplamalar ile dereceleme hesabının yapıldığı yıldan önceki 3 takvim yılı içinde aynı işkolunda kırkbin ve daha fazla gün için sigorta primi tahakkuk ettirmiş olan işyerlerini derecelemeye tabi tutar. (2) Bu işyerlerinin girecekleri tehlike dereceleri; derecenin belirlendiği yıldan önceki 3 takvim yılı içinde meydana gelerek Kurum kayıtlarına intikal eden ve işyerlerinin özel şartları ile tehlikeyi önlemek için alınmış olan emniyet tedbirlerinin de sonucunu gösteren iş kazaları, meslek hastalıkları, sürekli iş göremezlik ve ölüm olaylarına göre işyerlerinin tehlike ağırlığı dikkate alınarak Kurum tarafından üst, normal veya alt derece olarak belirlenir. (3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik ve ölüm olaylarının, işverence işyerinde alınan işin niteliğine uygun bilimsel ve teknik tedbirlerin alınmasına rağmen veya doğal afetler sonucu meydana geldiğinin tespiti halinde kaçınılmazlık ilkesi gereği bu tür olaylar derecelendirme hesabında dikkate alınmaz. (4) Yukarıda belirtilen 3 yıllık devre için kırkbin gün sigorta primi tahakkuk ettirmemiş olan işyerleri, dahil bulundukları işkolunun normal prim oranı üzerinden prim öderler. 506 sayılı Kanuna ilişkin hükümler GEÇİCİ MADDE 1 (1) 1/10/2008 tarihinden önce 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olan işyerleri için uygulanmakta olan iş kazası ve meslek hastalıkları sigortaları prim oranı bu tarihten geçerli olmak üzere 0,5 puan düşürülerek uygulanır. (2) 506 sayılı Kanuna göre tescil edilen işyerlerinin mevcut işkolu kodları, işverenlerin elektronik veya kâğıt ortamında yapacakları beyana istinaden, Kurumca gerek görülen haller hariç olmak üzere, ayrıca tebligat yapılmaksızın bu tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülür.

5 (3) 506 sayılı Kanuna göre tescil edilen işyerlerinin bu Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki işkolu kodlarından yapılmış olan prim ödeme gün sayıları, yeni işkolu kodundan yapılmış bildirim olarak kabul edilerek dereceleme hesaplamalarında dikkate alınır ve 2926 sayılı kanunlara ilişkin hükümler GEÇİCİ MADDE 2 (1) 1/10/2008 tarihinden önce 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa ve 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescil edilmiş sigortalıların meslek kodları Kurumca bu Tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülür. (2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre meslek kodları bu Tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülen sigortalılar, bu işleme karşı Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Kuruma itirazda bulunabilirler. Geçmiş dönemlere ilişkin tescil edilen işyerleri GEÇİCİ MADDE 3 (1) Bu Tarifenin yürürlüğe girmesinden sonra, Kurum ve diğer kamu idarelerinin denetim veya kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitlere, yargı kararlarına, işverenler tarafından verilen işyeri bildirgesi ve diğer tespitlere istinaden tescil edilen işyerlerinin tescil tarihi, bu Tarifenin yürürlük tarihinden önceki bir tarih olması halinde, bu Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 18/3/1981 tarihli ve 8/2569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi hükümlerine göre, bu tarihten sonra ise bu Tarifeye göre işlem yapılır. Yürürlük MADDE 12 (1) Bu Tarife 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 13 (1) Bu Tarife hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6 LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ KISIM BÖLÜM GRUP SINIF A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet 011 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 0111 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi 0112 Çeltik (kabuklu prinç) yetiştirilmesi 0113 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi 0114 Şeker kamışı yetiştirilmesi 0115 Tütün yetiştirilmesi 0116 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi 0119 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 012 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 0121 Üzüm yetiştirilmesi 0122 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi 0123 Turunçgillerin yetiştirilmesi 0124 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi 0125 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi 0126 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi 0127 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 0128 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 0129 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 013 Dikim için bitki yetiştirilmesi

7 0130 Dikim için bitki yetiştirilmesi 014 Hayvansal üretim 0141 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği 0142 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği 0143 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği 0144 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği 0145 Koyun ve keçi yetiştiriciliği 0146 Domuz yetiştiriciliği 0147 Kümes hayvanları yetiştiriciliği 0149 Diğer hayvan yetiştiriciliği 015 Karma çiftçilik 0150 Karma çiftçilik 016 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 0161 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler 0162 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler 0163 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 0164 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi 017 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet 0170 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet 02 Ormancılık ve tomrukçuluk 021 Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık 0210 Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık 022 Tomrukçuluk 0220 Tomrukçuluk 023 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması 0230 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması 024 Ormancılık için destekleyici faaliyetler 0240 Ormancılık için destekleyici faaliyetler 03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 031 Balıkçılık

8 0311 Deniz balıkçılığı V 3, Tatlı su balıkçılığı V 3, Sünger avcılığı V 3, Su ürünleri yetiştiriciliği 0321 Deniz ürünleri yetiştiriciliği V 3, Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği V 3,00 B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 05 Kömür ve Linyit Çıkartılması 051 Taşkömürü madenciliği 0510 Taşkömürü madenciliği XII 6, Linyit madenciliği 0520 Linyit madenciliği XII 6,50 06 Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı 061 Ham Petrol çıkarımı 0610 Ham Petrol çıkarımı VII 4, Doğalgaz çıkarımı 0620 Doğalgaz çıkarımı VII 4,00 07 Metal Cevheri Madenciliği 071 Demir cevheri madenciliği 0710 Demir cevheri madenciliği VI 3, Demir dışı metal cevherlerin madenciliği 0721 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği VI 3, Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği VI 3,50 08 Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 081 Kum, kil ve taş ocakçılığı 0811 Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı 0812 Çakıl ve kum ocaklarının ; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı XI 6, Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı 0891 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği VI 3, Turba çıkarımı ve briketlenmesi IV 2, Tuz çıkarımı 0894 Deniz ve göllerde tuz çıkarımı

9 0895 Kaya tuzu ve diğer tuzların çıkarımı IV 2, Alelümum maden arama işleri (Petrol ve tabii gaz arama işleri hariç) 0897 Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme, ayıklama işleri Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakcılığı VI 3,50 X 5,50 09 Madenciliği destekleyici hizmet 091 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 0910 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler VII 4, Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler 0990 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler VII 4,00 C İMALAT 10 Gıda ürünlerinin 101 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin 1011 Etin işlenmesi ve saklanması 1012 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması 1013 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin 102 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 1020 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 103 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması 1031 Patatesin işlenmesi ve saklanması 1032 Sebze ve meyve suyu 1039 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması 104 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların 1041 Sıvı ve katı yağ 1042 Margarin ve benzeri yenebilir yağların 105 Süt ürünleri 1051 Süthane işletmeciliği ve peynir

10 1052 Dondurma 106 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin 1061 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri 1062 Nişasta ve nişastalı ürünlerin IV 2, Bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara benzeyen diğer gıda maddeleri 107 Fırın ve unlu mamuller 1071 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek 1072 Peksimet ve bisküvi ; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek 1073 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin IV 2, Diğer gıda maddelerinin 1081 Şeker 1082 Kakao, çikolata ve şekerleme 1083 Kahve ve çayın işlenmesi 1084 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin 1085 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin 1086 Hazır, homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri 1089 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin 109 Hazır hayvan yemleri 1091 Çiftlik hayvanları için hazır yem 1092 Ev hayvanları için hazır yem 11 İçeceklerin 110 İçecek 1101 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması 1102 Üzümden şarap 1103 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının 1104 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin 1105 Bira 1106 Malt 1107 Alkolsüz içeceklerin ; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi

11 12 Tütün ürünleri 120 Tütün ürünleri 1200 Tütün ürünleri 13 Tekstil ürünlerinin 131 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi 1310 Doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi 1311 Doğal ve sentetik yün elyafının hazırlanması ve eğrilmesi 1312 Doğal ve sentetik kamgarn elyafının hazırlanması ve eğrilmesi 1313 Doğal ve sentetik keten elyafının hazırlanması ve eğrilmesi 1314 Tarak döküntüsü dahil, ipek atılması ve işlenmesi; sentetik ya da yapay iplik elyafının atılması ve işlenmesi 1315 Dikiş ipliği 1319 Diğer tekstil elyaflarının hazırlanması ve eğrilmesi 132 Dokuma 1320 Pamuklu dokuma 1321 Yünlü dokuma 1322 Kamgarn dokuma 1323 İpekli dokuma 1324 Karışık iplik ve dokuma fabrikaları (herhangi bir maddeden %75 veya daha fazla nispette ihtiva eden dokumalar kendi gruplarında tasnif olunur.) 1329 Diğer dokumalar 133 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi 1330 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi 139 Diğer tekstil ürünlerinin 1391 Örgü ve tığ işi kumaşların 1392 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin 1393 Halı ve kilim 1394 Halat, ip, sicim ve ağ 1395 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin, giyim eşyası

12 hariç 1396 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin 1399 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin 14 Giyim eşyalarının 141 Kürk hariç giyim eşyası 1411 Deri giyim eşyası 1412 İş giysisi 1413 Diğer dış giyim eşyaları 1414 İç giyim eşyası 1415 Şapka ve kaset 1416 Terziler (hususi dikişler) 1419 Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının 142 Kürkten eşya 1420 Kürkten eşya 143 Örme (Trikotaj) ve tığ işi ürünlerinin 1431 Örme (Trikotaj) ve tığ işi çorap 1439 Örme (Trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası 15 Deri ve ilgili ürünlerin 151 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı ;kürkün işlenmesi ve boyanması 1511 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 1512 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı (deri giyim eşyası hariç) 1513 Kürkün işlenmesi ve boyanması 1519 Çiğ deri kurutma ve bağırsak işleme yerleri ( sucuk bumbar hariç) 152 Ayakkabı, terlik vb 1520 Ayakkabı, terlik vb 16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların 161 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması 1610 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması V 3, Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü

13 1621 Ahşap plaka ve levha V 3, Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin V 3, Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin V 3, Ahşap konteyner V 3, Ağaç mantarı ürünleri ; saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan ürünlerin 1629 Diğer ağaç ürünleri ; IV 2,50 17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin 171 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva 1711 Kağıt hamuru 1712 Kağıt ve mukavva 172 Kağıt ve mukavva ürünleri 1721 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları 1722 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi ve tuvalet malzemeleri 1723 Kağıt kırtasiye ürünleri 1724 Duvar kağıdı 1729 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 181 Basım ve basım ile ilgili hizmet 1811 Gazetelerin basımı 1812 Diğer matbaacılık 1813 Basım ve yayım öncesi hizmetler 1814 Ciltçilik ve ilgili hizmetler 1815 Diğer baskı ve hakkaklık işleri (tabaklar ve diğer eşya üzerine baskı, hakkaklık ve işleme yapılması gibi) 182 Kayıtlı medyanın çoğaltılması 1820 Kayıtlı medyanın çoğaltılması (ses, görüntü ve bilgisayar kaydı) 19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri 191 Kok fırını ürünlerinin 1910 Kok fırını ürünlerinin

14 192 Rafine edilmiş petrol ürünleri 1920 Rafine edilmiş petrol ürünleri 20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 201 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk 2011 Sanayi gazları 2012 Boya maddeleri ve pigment 2013 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin 2014 Diğer organik temel kimyasalların 2015 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin 2016 Birincil formda plastik hammaddelerin 2017 Birincil formda sentetik kauçuk 202 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin 2020 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin 203 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun 2030 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun 204 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri 2041 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri 2042 Parfüm kozmetik ve bakım malzemelerinin 205 Diğer kimyasal ürünlerin 2051 Patlayıcı madde VI 3, Tutkal 2053 Uçucu yağların 2054 Her nevi mum imali 2055 Kibrit imali 2059 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin IV 2, Suni veya sentetik elyaf 2060 Suni veya sentetik elyaf

15 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 211 Temel eczacılık ürünleri 2110 Temel eczacılık ürünleri 212 Eczacılığa ilişkin ilaçların 2120 Eczacılığa ilişkin ilaçların 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin 221 Kauçuk ürünlerin 2211 İç ve dış lastik ; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi IV 2, Diğer kauçuk ürünleri IV 2, Plastik ürünlerin 2221 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil IV 2, Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin IV 2, Plastik inşaat malzemesi IV 2, Diğer plastik ürünlerin IV 2,50 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 231 Cam ve cam ürünleri 2311 Düz cam 2312 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi 2313 Çukur cam 2314 Cam elyafı 2319 Diğer camların ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) 232 Ateşe dayanıklı ürünlerin 2320 Ateşe dayanıklı ürünlerin 233 Kilden inşaat malzemeleri 2331 Seramikten karo ve kaldırım taşları 2332 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri 234 Diğer porselen ve seramik ürünlerin 2341 Seramik ev ve süs eşyası 2342 Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin 2343 Seramik izolatörlerin ve izolasyon bağlantı parçalarının

16 2344 Diğer teknik seramik ürünlerin 2349 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin 235 Çimento, kireç ve alçı 2351 Çimento IV 2, Kireç ve alçı X 5, Alçı taşı istihracından ayrı olarak işletilen alçı tozu ve alçıdan eşya imali. 236 Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların 2361 İnşaat amaçlı beton ürünlerin IV 2, İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin IV 2, Hazır karma beton IV 2, Toz harç IV 2, Lif ve çimento karışımlı ürünlerin IV 2, Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin IV 2, Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 2370 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi V 3, Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin 2391 Aşındırıcı ürünlerin V 3, Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin V 3,00 24 Ana metal sanayii 241 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları 2410 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları V 3, Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının 2420 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının V 3, Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin 2431 Barların soğuk çekilmesi V 3,00

17 2432 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi V 3, Soğuk şekillendirme veya katlama V 3, Tellerin soğuk çekilmesi V 3, Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin 2441 Değerli metal üretimi V 3, Alüminyum üretilmesi V 3, Kurşun, çinko ve kalay üretimi V 3, Bakır üretilmesi V 3, Demir dışı diğer metallerin üretimi V 3, Nükleer yakıtların işlenmesi 245 Metal döküm sanayii 2451 Demir döküm V 3, Çelik dökümü V 3, Hafif metallerin dökümü V 3, Diğer demir dışı metallerin dökümü V 3,00 25 Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri 251 Metal yapı malzemeleri 2511 Metal yapı ve yapı parçaları V 3, Metal kapı ve pencere V 3, Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları 2521 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç), sıcak su kazanları (boyler) ve kombi 2529 Metalden diğer tank, rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) V 3,00 V 3, Buhar jeneratörü (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç) 2530 Buhar jeneratörü (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç) V 3, Silah ve mühimmat (cephane) 2540 Silah ve mühimmat (cephane) IX 5, Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi 2550 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, V 3,00

18 baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi 256 Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme 2561 Metallerin işlenmesi ve kaplanması V 3, Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi V 3, Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri 2571 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin V 3, Kilit ve menteşe V 3, El aletleri, takım tezgahları uçları, testere ağızları vb. V 3, Diğer fabrikasyon metal ürünlerin 2591 Çelik varil ve benzer muhafazaların V 3, Hafif metalden paketleme malzemeleri V 3, Tel ürünleri, zincirler ve yayların V 3, Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin 2599 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin V 3,00 V 3,00 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin 261 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının 2611 Elektronik bileşenlerin 2612 Yüklü elektronik kart 262 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri 2620 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri 263 İletişim ekipmanlarının 2630 İletişim ekipmanlarının 264 Tüketici elektroniği ürünlerinin 2640 Tüketici elektroniği ürünlerinin 265 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat 2651 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların 2652 Kol saatleri, masa ve duvar saatlerinin 266 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile

19 ilgili cihazların 2660 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların 267 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların 2670 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların 268 Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların 2680 Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların 27 Elektrikli teçhizat 271 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının 2711 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin 2712 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları 272 Akümülatör ve pil 2720 Akümülatör ve pil 273 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin 2731 Fiber optik kabloların 2732 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının 2733 Kablolamada kullanılan gereçlerin 274 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının 2740 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının 275 Ev aletleri 2751 Elektrikli ev aletlerinin 2752 Elektiriksiz ev aletlerinin 279 Diğer elektrikli donanımların 2790 Diğer elektrikli donanımların 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman 281 Genel amaçlı makinelerin 2811 Motor ve türbin ; uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç 2812 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ( pompa ve kompresör )

20 2813 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ( Musluk ve vana ) V 3, Diğer pompaların ve kompresörlerin 2815 Diğer musluk ve vana V 3, Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının 282 Genel amaçlı diğer makinelerin 2821 Fırın, ocak, soba ve brülör (ocak ateşleyicileri) 2822 Kaldırma ve taşıma ekipmanları 2823 Büro makineleri ve ekipmanları (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) 2824 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin 2825 Soğutma ve havalandırma donanımlarının, evde kullanılanlar hariç 2826 Montaj işleri ( imalat yapmaksızın makine ve tesisat montajı) 2827 Tornacılık ve tesviyecilik V 3, Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin 283 Tarım ve ormancılık makineleri 2830 Tarım ve ormancılık makineleri 284 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları 2841 Metal işleme makinelerinin 2849 Diğer takım tezgahlarının 289 Diğer özel amaçlı makinelerin 2891 Metalürji makineleri 2892 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri 2893 Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri 2894 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin 2895 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin 2896 Plastik ve kauçuk makinelerinin 2899 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin 29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı

21 treyler (yarı römork) 291 Motorlu kara taşıtlarının 2910 Motorlu kara taşıtlarının 292 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) ; treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork ) 2920 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) ; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 293 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar 2931 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının 2932 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların 30 Diğer ulaşım araçlarının 301 Gemi ve tekne yapımı 3011 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası IV 2, Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı IV 2, Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının 3020 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının IV 2, Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin 3030 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin 304 Askeri savaş araçlarının 3040 Askeri savaş araçlarının IX 5, Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının 3091 Motosiklet 3092 Bisiklet ve engelli aracı 3099 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının 31 Mobilya 310 Mobilya 3101 Büro ve mağaza mobilyaları V 3, Mutfak mobilyalarının V 3, Yatak V 3, Döşemecilik 3109 Diğer mobilyaların V 3,00

22 32 Diğer imalatlar 321 Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin 3211 Madeni para basımı 3212 Mücevherat ve ilgili eşyaların 3213 İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların IV 2, Süs eşyaları IV 2, Müzik aletleri 3220 Müzik aletleri 323 Spor malzemeleri 3230 Spor malzemeleri IV 2, Oyun ve oyuncak 3240 Oyun ve oyuncak IV 2, Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin 3250 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin 329 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar 3291 Süpürge ve fırça 3292 Mürekkepli ve kurşun kalemler, cetvel tahtası, tampon vesair büro eşyası Suni çiçekçilik, işlemecilik, sırmacılık ve bunlara benzer tezyini mahiyette diğer el işleri Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 331 Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı 3311 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı V 3, Makinelerin onarımı 3313 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı 3314 Elektrikli donanımların onarımı 3315 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı IV 2, Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı 3317 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı 3319 Diğer ekipmanların onarımı 332 Sanai makine ve ekipmanlarının kurulumu 3320 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu D D ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 1 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 11 Tek yıllık

Detaylı

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83)

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) Kısım Bölüm Grup Sınıf A 01 (Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) 011 012 Tehlike Sınıfı Prim Nispeti Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet Tek

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI. Rev. 02 01-2011

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI. Rev. 02 01-2011 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI Rev. 02 01-2011 AMAÇ: Bu rehber, sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların akredite olmak için girişimde bulundukları

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 www.bilgit.com Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ve 22 trilyon dolarlık ekonomiyi temsil eden Avrupa Ticaret ve Sanayi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ve 22 trilyon dolarlık ekonomiyi temsil eden Avrupa Ticaret ve Sanayi Avrupa Odalar Birliği nde Türk başkan yardımcısı Hisarcıklıoğlu devri İş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), tarihi bir başarıya imza attı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları Sınıfta Yer Alan İşler 18 Nisan 2014 Tarihli Resmî Gazete

Detaylı

MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI

MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI NACE Rev.2-25.02.2012 eklenmiş MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI 01- SEBZE ve MEYVELERİN TİCARETİ 02- SEBZE ve MEYVELERİN YETİŞTİRİLMESİ, İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ 03- TAHILLARIN YETİŞTİRİLMESİ

Detaylı

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) KULLANICILARI İÇİN REHBER

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) KULLANICILARI İÇİN REHBER T. C. T Ü R K İ Y E İ S T A T İ S T İ K K U R U M U B A Ş K A N L I Ğ I No : 04 Tarih : 04/02/2014 YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) KULLANICILARI İÇİN REHBER Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE),

Detaylı

avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ömür (Yıl)

avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ömür (Yıl) avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ 1. Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI 01 MTSO - 01. NOLU GRUP 02 MTSO - 02. NOLU GRUP 03 MTSO - 03. NOLU GRUP 04 MTSO - 04. NOLU GRUP 05 MTSO - 05. NOLU GRUP 06 MTSO - 06. NOLU GRUP 07 MTSO -

Detaylı

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ Meşgale Örnekleri Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Alkollü Ve Alkolsüz İçkiler Bilgisayar,Büro Makineleri Ve Kırtasiye Elbise Temizleyicileri Ve Çamaşırhaneler Hayvancılık Dayanıklı Tüketim Malları Demir-Çelik

Detaylı

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ Meşgale Örnekleri Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Alkollü Ve Alkolsüz İçkiler Bilgisayar,Büro Makineleri Ve Kırtasiye Elbise Temizleyicileri Ve Çamaşırhaneler Hayvancılık Dayanıklı Tüketim Malları Demir-Çelik

Detaylı

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları MEŞGALE ÖRNEKLERİ Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Bahçe Kültürleri Bayındırlık Müteahhitleri Bilgisayar, Büro Makineleri ve Kırtasiye Bilumum İplik Bilumum Kara ve Deniz Motorları Boyahane, Elbise Temizleyicileri

Detaylı

Türk Patent Enstitüsünden: MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/3)

Türk Patent Enstitüsünden: MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/3) 25 Aralık 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28508 TEBLİĞ Türk Patent Enstitüsünden: MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/3) MADDE 1 (1) 12/7/1995

Detaylı

18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 TEBLİĞ İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 TEBLİĞ İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE

Detaylı

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ AKTARİYE VE KURUYEMİŞ a. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı,imalatı ile ithalat ve ihracatını b. Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28187 TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/2)

Resmî Gazete Sayı : 28187 TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/2) Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: Resmî Gazete Sayı : 28187 TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/2) MADDE 1 (1) 12/7/1995 tarihli ve

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2)

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29199 MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları

Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel

Detaylı

01.11.14. Tehlikeli EK-1

01.11.14. Tehlikeli EK-1 EK-1 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

Detaylı

ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU

ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU İŞ YERİ AÇMA-KAPAMA SÜRECİ VE MALİYETLER BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCISI NAZMİ KÜÇÜKYAĞCI İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2011 İÇİNDEKİLER Giriş... 4 Bölüm 1:Esnaf

Detaylı

ULUSLARARASI MARKA SINIFLARI (NICE ANLAŞMASINA GÖRE) Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF

ULUSLARARASI MARKA SINIFLARI (NICE ANLAŞMASINA GÖRE) Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF ULUSLARARASI MARKA SINIFLARI (NICE ANLAŞMASINA GÖRE) Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.

Detaylı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 212 333, 339, 365, 389 VE 399 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE AÇIKLANAN ORANLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları

Detaylı

01.11.14 01.19.01 01.25.08

01.11.14 01.19.01 01.25.08 NACE Tanım 01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) 01.11.12 Tahıl yetiştiriciliği (buğday, dane mısır, süpürge darısı, arpa,

Detaylı