Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TEDAÞ Röle Ýhalesi sonuçlandý AKTÝF MÜHENDÝSLÝK. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. nin tarihli "530 ADET TEKRAR KAPAMASIZ 2 FAZ AÞIR1 AKIM VE 1 TOPRAK AÞlRI AKIM RÖLESÝ' ihalesini, yerli yabancý menþeli rakiplerine raðmen kazanmýþtýr senesinde olduðu gibi 2005 senesinde de TEDAÞ' ýn rölede tercihi Microelettrica Scientifica olmuþtur. Aktif Mühendislik, FRIEM Türkiye Distribütörü oldu! Aktif Mühendislik, Aralýk 2005*de yapýlan anlaþma ile doðrultucu üretimi konusunda bir dünya firmasý olan FRIEM'in Türkiye Distribütörlüðüne baþladý. Hem 2006 yýlýnýn hem de iki firma arasýndaki ortak çalýþmanýn baþlangýcý olarak AKKÝM KÝMYA SANAYÝ ve TÝC. AS. nin Tristör Doðrultucu iþi alýndý. Ýþ kapsamýnda 2x19.7 ka 480Vdc luk bir ünitenin, Doðrultucu Trafo ünitesi, Alüminyum baðlantý aparatlarý soðutma sistemi, DC ölçüm sistemi, Polarizasyon doðrultucusu, komple devreye alma hizmeti yer almaktadýr. Tüm tarihi itibariyle tüm rölelerin testleri yapýlmýþ ve telimatlarý tamamlanmýþtýr. Aktif 10 Yaþýnda! Enerji sistemlerinde dünyanýn önde gelen markalarýnýn Distribütörlüðü...Türk mühendisliðinin yaratýcý zekasý ve çözümleri... Bu zekanýn ürettiði dünya kalitesinde ürün ve hizmetler... Aktif Mühendisliksin baþarýyla geceni O yýlýnýn en yalýn özetil 10. yýlýmýzda, bize daha nice 10 yýllarý geliþerek geçireceðimiz güvenini veren müþterilerimize, is ortaklarýmýza, dostlarýmýza, ve tüm ekibimize teþekkür ediyoruz. Bugün olduðu gibi bir sonraki 10.yýlýmýzda da, büyüyen, geliþen Türkiye'nin projelerine, kalýcý eserlerine attýðýmýz imzalarýn keyfini birlikte yasamak dileklerimizle. AKTÝF MÜHENDÝSLÝK 19 Haziran 1996 Þirketin kuruluþu Aðustos 1996 Arçelik Eskiþehir tesislerinde iki trafo bazýnda ilk Harmonik Filtreli Kompanzasyon sistem uygulamasý Aralýk 1996 Ýlk büyük alýþveriþ merkezlerinden biri olan 5M Migros Beylikdüzünde ülkemizdeki ilk Enerji Faturalama Sistemi uygulamasý Aralýk 2004 Kayseri ve Civarý Elk.A.Þ. : Ülkemizde bir elektrik Daðýtým þirketinde uygulanan ilk Sayaç Otomasyon sistemi Aralýk 2004 Kayseri ve Civarý Elk.A.Þ. : Ülkemizde bir elektrik Daðýtým þirketinde uygulanan EPDK'ya uygun ilk Arýza tespit sistemi Eylül 2004 Sinusoidal dalga gösterimine sahip ilk pano tipi enerji analizörünün satýþa sunulmasý Aralýk 1999 Irak Elektrik Daðýtým þirketi : Ýlk YG Kapasitör banký imalatýmýz 2000 IMKB - Ýlk Aktif filtre uygulamamýz 2001 Kerim Çelik Ýlk Statik (Tristör kontrollü) Harrnonik Kompanzasyon uygulamamýz Ekim 1996 Arçelik Buzdolabý Fabrikasý : Ýlk Enerji Yönetim sistemi uygulamamýz Kasým 2001 Bolu Kalýcý deprem konutlarý : Scada'sýda dahil olmak üzere tüm yazýlýmý tamamen Türk mühendisler tarafýndan geliþtirilen Ülkemizdeki ilk yayýlmýþ alanda uygulanan Elektrik Daðýtým Otomasyonu Haziran 1997 Toprak Otoprodüktor : Kojenerasyon tesisindeki Ýlk yük atma ve otomasyon uygulamamýz Mart 1999 Bucharesti Mall : Tamamý Türk mühendisleri tarafýndan geliþtirilen Enerji faturalama yazýlýmýmýz ile yurtdýþýnda ilk uygulamamýz Þubat 2003 Osmangazý Üniversitesi Hastanesi : Ülkemizde Grup2 odalarýnda uygulanan ve IEC standartlarýna uygun ilk IT sistemin kuruluþu Mayýs 2004 Saudi Arabia Hospýtal ; Ürettiðimiz IT sistem panellerinin yurtdýþýna ilk satýþý Kasým 2004 Tedaþ'a MYD/ A'ya uygun ilk Dijital rölenin geliþtirilmesi ve Tedaþ'a ülkemizdeki ilk satýþý Kasým 2005 Tedas'a MYD/096-27B'ye uygun ilk Dijital rölenin geliþtirilmesi ve Tedaþ'a ülkemizdeki ilk satýþý hizmetler için önerilen fiyat EURO idi. Böylesi önemli ve zorlu bir iþte bizi seçtiði için AKKÝM KÝMYA ya teþekkür ederiz yýlýnda yüksek güçlü çevirici (doðrultucu) dizayný ve üretimi üzerine kurulmuþ olan FRIEM halen elektrokimyasal endüstrideki bilgi birikimini arttýrmayý sürdürmektedir. FRIEM klor-alkali endüstrisi için 1956 yýlýnda ilk kez 50kA lik bir doðrultucu ünitesini üretip devreye almýþtýr. 60 larýn sonunda ise olgunlaþan deneyimi ile 110kA lik doðýultucularý üretebilmiþ ve ilk TrÝstör Doðrultucuyu dizayn etmiþtir. Çevrim sisteminin tümü FRIEM tarafýndan dizayn edilebilmektedir. Yüksek akým kapasiteli DC izolatörler, Yüksek akýmlý DC switchler, Anodic Kontrol ve Koruma Cihazlarý, Polarizatörler gibi diðer sistem ekipmanlarýný da üretip, müþterilere temin ederek tam anlamýyla asistanlýk hizmeti verilebilmektedir. FRIEM, müþteri mutluluðunu en üst seviyede tutmak için müþteri istekleri doðrultusunda en uygun çözümü sunacak özelliklerdeki ürünlerini, satýþ sonrasý servis ve yedek parça garantisi ile sunmaktadýr. Ürünler Endüstriyel uygulamalar için Doðrultucular Elektrokimyasal tesisler Metal Arýtma tesisleri DC Ark Ocaklarý Raylý sistemleri için Doðrultucular Sistem Aksesuarlarý Polarizasyon Çeviricileri Yüksek Akýmlý DC Anahtarlarý Bakýr ve Alüminyum Yüksek akým baralarý

2 Areva Röle Yazýlýmý Areva T&D firmasý için Afþin-Elbistan B Termik Santralinde iki ünitesinde ve santralde mevcut olan MICOM aþýrý akým-toprak kaçaðý röleleri ve motor koruma röleleri için tümü firmamýzda geliþtirilmiþ ActWin yazýlýmý kurulmuþtur. ActWin-MICOM Yazýlým tamamýyla AREVA röleleri için özel üretilmiþ olup, firmamýzýn 1996 yýlýndan beri geliþtirdiði ActWin Enerji yönetim ve faturalama yazýlýmlarýndan farklýdýr. Yazýlým, MICOM sekonder röle elektriksel ölçüm deðerleri seri haberleþme üzerinden okunmakta, okunan parametreler veritabanýnda kaydedilmekte, grafikleri çizilebilmekte ve çeþitli raporlar hazýrlanabilmektedir. Kurulan ActWin yazýlýmý sayesinde santral üst düzey çalýþanlarý santralin ürettiði gücünü analiz edip, sistemin olmasý gereken deðerlere ulaþmasý için ne gibi iþlemler yapmalarý gerektiðini de görmektedirler. Telekomünikasyon Kurumu ndan, Aktif Mühendislik e Onay! Sayaç Otomasyon sistemlerinde kullanýlan ISKRA marka PSTN P2C ve P2CC GSM/GPRS haberleþme ekipmanlarý için Telekomünikasyon Kurumunca yapýlan teknik deðerlendirmeden baþarý ile çýkmýþ olup, sektördeki genel eðilim olan danýþmanlýk sistemi yerine, iþleyiþ ve onay tamamýyla Aktif Mühendislik yetkilileri tarafýnca yürütülmüþtür. P2CA PSTN Haberleþme Cihazý özellikleri : 4 adet pul giriþi/çýkýþý/cs sayaç baðlanabilir - RS 485 hattý üzerine 2 adet çýkýþ rölesi 1 adet optik çýkýþ 2 adet RS 232 portu 1 adet RS 485 portu IEC x slave haberleþme protokolleri IEC 1107, Mode A,B,C,D - CS için 1F super capacitor (yedek besleme) 3 x 57,7/100V veya3 x VAC besleme 128kB EPROM + 8kB EEPROM + 128kB SRAM Gerçek zaman Saati 32kHz (Real time clock) 0 C C çalýþma sýcaklýðý -20 C C depolama sýcaklýðý Sayaç terminal kapaðý üzerine monte edilebilir. Santralde kurulan ActWin - MICOM Yazýlýmýyla izlenebilen parametreler þunlardýr : Ia, Ib, Ic Va, Vb, Vc Cos(j) kw kvar kva kwh +, kwh - kvarh +, kwh - Veritabanýna kaydedilen enerji parametrelerini istenilen zaman aralýklarýnda veritabanýndan çekip üzerinde analiz yapmak mümkündür. Veritabanýndan parametreler çekildikten sonra istenilen parametrenin minimum, maksimum ve ortalama deðerleri zaman etiketleriyle birlikte görüntülenebilir. Baþka bir raporlama olan Enerji Tüketim raporu ile de baðlý olan bütün cihazlarýn istenilen zaman aralýklarýnda enerji tüketimleri sayýsal ve grafiksel olartak analiz edilebilir. Grafiksel analiz sütun grafik veya dairesel grafik olarak olabilir ve oluþturulan bütün grafikler bitmap imaj dosyasý olarak kaydedilebilir. AREVA firmasýna ülkemiz enerji kaynaklarý açýsýndan kritik önem taþýyan bu projesinde bizi seçtiði için teþekkür ederiz. P2CC GPSM / GPRS Haberleþme Cihazý özellikleri: P2CC Cihazý özellikleri Sayaç Otomasyonu sistemlerinde (AMR) kullanýlmaktadýr. Cihaz ISKRA MT830 tip elektrik sayaçlarý için geri-arama özelliðini barýndýrmaktadýr. P2CC cihazý CONSERETH protokolü ile IEC protokolünü TCP/IP protokolüne çevirir. Bilgisayar tarafýndaki çevrim ise tam tersidir. Aþaðýdaki cihazlarýn RS 485 hattý üzerinden baðlantýsý gösterilmiþtir. IEC PRotokolündeki tüm sayaçlarla haberleþebilir. 30. parti endüstriyel cihazlar için GPRS modem olarak kullanýlýr 2Zorlu Endüstriyel koþullarda çalýþabilir. 1Klemens kapaðý ve cihaz kapaðý mühürlenebilir. 2E - GSM / GSM - GPRS 900 / 1800 dual-band modem 1Gerçek Zaman Saati IPil Þarj Yönetimi IEcho cancellation + noise reduction Tümüyle GSM veya GSM / GPRS destekli Donaným GPRS class 10

3 Finansbank ýn tercihi de Aktif Mühendislik! Türkiye de ve dünyada birçok þubesi bulunan Finansbank ýn tüm þubelerle iletiþimini, veri, ses ve görüntü aktarýmý yoluyla saðlayan toplam 15 bin 500 metrekare kullaným alanýna sahip eþit büyüklükteki iki binadan oluþan operasyon merkezi, bütünüyle ileri teknolojilerle donatýlmýþ çaðdaþ bir bilgi iþlem merkezidir. Finansbank, OIperasyon merkezinin kurulumunda olduðu gibi, iþletmesi için enerji kalitesinde yaþanabilecek problemlerin çözümünde de; yine en yüksek kalite ile en güvenilir ürünleri bünyesinde barýndýran, sektörün öncü firmasý Aktif Mühendislik i tercih etti. Kurulduðu 1996 yýlýndan bu yana, kesintisiz hizmet anlayýþýný, satýþ öncesinde olduðu gibi satýþ sonrasýnda da haftada 7 gün 24 saat sunan Aktif Mühendislik, binlerce iþletmenin ve sistemin ölçümünü gerçekleþtirerek raporlama hizmetinde bulunmuþ deneyimli personeli ile Finansbank Operasyon Merkezinde de gerekli ölçüm ve analizleri gerçekleþtirmiþtir. Alýnan ölçüm ve analizler neticesinde, Aktif Mühendislik tarafýndan geliþtirilen yazýlýmlar ve simülasyon programlarý kullanýlarak sisteme adaptasyonu en uygun ürünler en yüksek performansý saðlayacak þekilde tasarlanmýþ, harmonik akým ve gerilim seviyelerinin düþürülmesi için gerekli olan uygulama projeleri geliþtirilmiþtir. Uygulama projelerinin ve gerek pasif gerekse aktif filtre boyutlandýrýlmasýnýn en doðru ve baþarýlý biçimde saðlanmasýnýn ardýnda, simülasyon programlarýnýn gerçeðe bire bir uymasýnýn yanýnda Aktif Mühendislik in konuya olan yüksek hakimiyeti ve deneyimi önemli rol oynamýþtýr. Türkiye nin en büyük finans kurumlarý arasýnda yer alan Finansbank ýn veri iþlem ve iletiþim merkezi olan operasyon merkezindeki kompanzasyon, pasif ve aktif filtre çözümlerinin uygulanmasýnda, sektörün öncülerinden olan Aktif Mühendislik i tercih etmesi elbette bir rastlantý deðildir. Finansbank Operasyon Merkezinde Trafo Sekonderlerinde uygulanan pasif filtreli kompanzasyon sistemleri ile UPS giriþ ve çýkýþlarýnda uygulanan Aktif Filtreler, sistemin genelinde yaþanan harmonik akýmlarý ile harmonik gerilim seviyelerindeki yükselmeleri sýnýrlandýrarak zararsýz seviyelere inmelerini saðlamýþtýr. Böylece iþletmede harmonik akým ve gerilimlerinin sebep olabileceði birçok problem ortadan kaldýrýlarak saðlýklý, güvenli ve kesintisiz bir enerjinin sürekliliði saðlanmýþtýr. Aktif Mühendislik, Finansbank ýn Operasyon Merkezinde gerçekleþtirdiði Aktif ve Pasif Filtrasyon Sistemleri ile, Finansbank ýn güç ve enerji sistemlerinde çözüm ortaðý olmaktan gurur duymaktadýr. Aktif Mühendislik e inanan ve güvenen tüm Finansbank yönetimi ve çalýþanlarýna teþiekkür ederiz. Kroman Çelik, yeni yatýrýmlarýnda Aktif Mühendislik i seçti! Alçak gerilim harmonik filtreli kompanzasyon sistemlerinde ALPES TECHNOLOGIES ürünü olan Alpivar Güç Kondansatörleri ve Alpimat Anti harmonik filtre reaktörleri kullanýlmýþtýr. Alçak gerilimde gerçekleþtirilen harmonik filtreli kompanzasyonlarýn yanýnda orta gerilimde çalýþmak üzere harmonik filtreli otomatik kompanzasyon sistemi kurulmuþtur. Orta gerilim kompanzasyon sistemi 3 x 2712 kvar, Volt harmonik filtreli olarak dizayn edilmiþ kapasitör ve hava çekirdekli reaktörler NOKIAN CAPACITORS tarafýndan tedarik edilmiþtir. Kroman Çelik Sanayi A.Þ. Demir Çelik yarý mamüllerini üretmek ve ticaretini yapmak amacý ile 25 Haziran 1965 tarihinde kurulmuþ, yönetim 1985 tarihinde Yücel Boru Þirketler Grubu na geçmiþtir. Kroman Çelik Sanayi A.Þ. Gebze Osmangazi mevkiinde m² toplam arazi üzerinde m² kapalý tesislerde üretimini sürdürmektedir. Kroman Çelik Sanayi A.Þ. nin gerek çelikhane gerekse haddehanelerinde üretimin her aþamasýnda çaðdaþ araç ve yöntemlerle kimyasal ve mekanik testler yapýlmakta ve böylece piyasaya sunulan mamullerin TSE, DIN,ASTM, BS, EURONORM vb. uluslararasý standartlara uygunluðu saðlanmaktadýr. Kroman Çelik Sanayi A.Þ. günden güne geliþmekte olan kalite anlayýþýyla ileriye dönük teknolojik ve kalite yatýrýmlarý ile demir çelik sektörü içinde önemli bir yer almaktadýr. ileriye dönük, kalite anlayýþýndan ödün vermeyerek Aktif Mühendislik i tercih etmiþtir. Aktif Mühendislik olarak, Kroman Çelik Sanayi A.Þ. çalýþanlarýna, tarafýmýza göstermiþ olduðunuz güven ve inançtan dolayý teþekkür ederiz. Kroman Çelik Sanayii A.Þ. mevcut tesislerinin geniþletilmesi ve üretim kapasitesinin arttýrýlmasý maksadý ile baþlattýðý yatýrýmlarýnda, kurulacak tesislerin gerek orta gerilim gerekse alçak gerilim kompanzasyon ve pasif harmonik filtre sistemleri için, yine

4 Borpan ýn Kompanzasyon Sistemi Aktif Mühendislik ten! Aktaþ ýn Tercihi de Aktif Mühendislik! 2003 yýlýnda temelleri atýlan Borpan Panel Radyatör Fabrikasý, ileri teknolojiye sahip üretim hatlarýyla 2004 yýlýnýn ortalarýnda ilk deneme üretimlerine baþlayan Borpan, kýsa zamanda ihracat yaptýðý ülke sayýsýný artýrarak Dünya markasý olma yolunda hýzla ilerlemektedir m² açýk ve m² kapalý olan fabrika, mt/yýl panel radyatör üretim kapasitesi ile Avrupa nýn en büyük ve çaðdaþ tesislerinden biridir. Borpan Panel Radyatör Fabrikasý, enerji gereksinimini karþýlayan 5 adet güç trafosunun kompanzasyon ve harmonik filtre sistemleri için tercihini kullanýrken, fabrikanýn kurulumunda gösterdiði titizlik ve özenle dünyanýn en iyi ürünleri ve sistemlerini oluþturan firmalarý göz önünde bulundurmuþ, gerek ürün ve sistem kalitesi gerekse de hizmet anlayýþý açýlarýndan Aktif Mühendislik i tercih etmiþtir. Aktif Mühendislik yetkili personelinin kompanzasyon ve harmonik filtre sistemlerinin projelendirilmesi ile uygulanmasý noktasýndaki 10 yýllýk deneyimi, iþletmede gerçekleþtirilen analizler ile birleþince, en doðru ve ekonomik çözümlerin ortaya çýkmasý doðal bir sonuç olarak belirmiþtir. Borpan Panel Radyatör Fabrikasýnda SAKOSA, yoluna Aktif Mühendislik ile devam ediyor! SAKOSA da Aktif Filtre Sisteminin Devamý niteliðinde olan II. Uygulama yine Aktif Mühendislik tarafýndan gerçekleþtirildi. Sakosa da 2004 yýlýnda Aktif Mühendislik tarafýndan uygulanan Aktif Filtre projesinin ardýndan, sistemin istenilen performansý sunmasý ile birlikte, 2005 yýlý içerisinde iþin devamý niteliðindeki uygulamalar için de Aktif Mühendislik tercih edilmiþtir. Aktif Mühendislik 3 adet trafodaki ani deðiþen yüklerin kompanzasyonu için harmonik filtreli statik kompanzasyon sistemleri, diðer 2 adet trafo için ise konvansiyonel kontaktör kullanan harmonik filtreli kompanzasyon sistemlerinin kurulmasý gerekliliði anlaþýlmýþtýr. Yapýlan ölçüm, analiz ve çalýþmalar ile her bir trafoda ihtiyaç duyulan kompanzasyon gücü ve harmonik filtreleme ihtiyacý belirlenerek, bu ihtiyacýn zamana baðlý deðiþimleri de göz önünde bulundurularak hazýrlanan uygulama projeleri, sistem ile birebir uyum göstererek mükemmel bir performans sergilemektedir. Uygulama sonucu kompanzasyon ihtiyacý mükemmel bir þekilde saðlanýrken ayný zamanda harmonik akým ve gerilimleri sebebi ile oluþabilecek tüm arýzalarýn da önüne geçilmiþtir. Aktif Mühendislik, ülkemizin emeði ile tasarým - üretim yaparak bir çok ülkeye ihracat yapan ve bir Dünya markasý olma yolunda hýzla ilerleyen Borpan Panel Radyatör Fabrikasý nýn güç ve enerji sistemlerinde çözüm ortaðý olmaktan gurur duymaktadýr. Aktif Mühendislik e inanan ve güvenen tüm Borpan yönetimi ve çalýþanlarýna teþekkür ederiz. Projenin ikinci ayaðý kabul edilen 2 adet 400 amper kapasiteli Aktif Filtre uygulamasýný 2005 yýlý içerisinde tamamlamýþ olup, projenin tamamýný 2005 yýlý içerisinde baþarýyla bitirmiþtir. Aktif Mühendislik e inanan ve güvenen tüm Sakosa yöneticileri ve çalýþanlarýna teþekkürlerimizi sunarýz. AKTAÞ HAVA SÜSPANSÝYON VE TÝC A.Þ. Pasif Harmonik Filtreli Kompanzasyon Sistemi için Aktif Mühendislik i tercih etti 1938 yýlýnda Sait Aktaþ Kauçuk ve Lastik Sanayi olarak kurulan firma, 1972 yýlýnda ulaþým araçlarý ve sanayi makiþnalarýnda kullanýlan çeþitli tiplerdeki süspansiyon körüklerinin üretimine baþlamýþtýr yýlýnda gittiði yabancý ortaklýðý 1999 Temmuz unda sona erdirmiþ, organizasyon yapýsý ticari ve kurumsal kimliði ile yeniden yapýlanarak Aktaþ Hava Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Þ. adýný almýþtýr. Aktaþ Hava Süspansiyon Sanayi ve Tic. A.Þ. bugün tüm Türkiye çapýnda ihtiyaç duyulan körüklerin büyük bir kýsmýný karþýlamakla birlikte, dünyanýn birçok ülkesine gün geçtikçe ihracatýný sürekli olarak artýrmaktadýr. Aktaþ Hava Süspansiyon Sanayi ve Tic. A.Þ. her geçen artan talebe hýzlý ve kaliteli bir þekilde yetiþebilmek maksadý ile sürekli sürekli büyüyen yapýsýný kesintisiz AR-GE çalýþmalarý ile de desteklemektedir. Aktaþ Hava Süspansiyon Sanayi ve Tic. A.Þ. Bursa Kestel de bulunan tesislerinde son teknoloji imalat ve kalitenin sürekliliðini saðlayabilmek maksadý ile gerçekleþtirdiði yatýrýmlarýnda, yine en doðru ve kaliteli ürünler ile kurulacak kompanzasyon ve harmonik filtreleme sistemini tercih ederek Aktif Mühendislik ile çalýþma kararý almýþtýr. Aktif Mühendislik in deneyimli mühendisleri tarafýndan iþletmede gerçekleþtirilen ölçümler neticesinde hazýrlanan raporlar, ihtiyaç duyulan kompanzasyon gücünün ve filtreleme frekansýnýn mükemmel olarak tespit edilmesini saðlamýþ, kurulacak filtreli kompanzasyonun yükün deðiþimine cevap vermesi için gereken süreler hesaplanmýþ, konvansiyonel kontaktörlü harmonik filtreli kompanzasyon sistemi kurulmasý gerekliliði açýklanmýþtýr. Uygulama sonrasý, Aktif Mühendislik tarafýndan taahhüt edilen aktif - reaktif oranlarýnýn yaný sýra harmonik seviyeleri de belirtildiði þekilde gerçekleþmiþ, iþletmede harmonikler sebebi ile yaþanmasý muhtemel riskler ortadan kaldýrýlmýþtýr. Aktif Mühendislik e inanan ve güvenen tüm Aktaþ Hava Süspansiyon Sanayi Tic. A.Þ. yönetimi ve çalýþanlarýna sonsuz teþekkürlerimizi sunarýz.

5 Ermenek Barajý Cable-Crane Frenleme Sistemi Daha önce sistem durduðunda, yük çok salýným yapýyordu. Özellikle insanlar ve iþ makineleri taþýnýrken bu konu çok daha önemli bir unsur oluyordu. Bundan dolayý, sistemin yumuþak bir hareketle durmasý, doðabilecek tehlikelere karþý bizi rahatlattý. Mehmet Ali Kargý Elektrik Ýþleri Þefi BM inþaat ve Mühendislik / Ermenek Þantiyesi Öncelikle sizi tanýyabilir miyiz? Kaç yýldýr bu görevdesiniz, görev tanýmýnýz, sorumluluklarýnýz, ekibiniz konularýnda bizi bilgilendirir misiniz? Yaklaþýk 1,5(birbuçuk) yýldýr BM inþaat ve Mühendislik firmasýnýn Ermenek Þantiyesinde Elektrik Ýþleri Þefliði görevindeyim. Tüm elektrik iþleri ile Ýþ Makinalarý ve Beton Santrali, CABLE-CRANE sistemi gibi sabit tesislerin arýza ve bakýmlarýndan sorumluyum. Bir formen, sekiz elektrikçi ve düz iþçi ile toplam 10 kiþilik bir ekiple, sahanýn Elektrik, Otomasyon ve Elektronik iþlerinin arýza ve bakýmlarýný yürütmekteyiz. Barajýn mevcut enerji daðýtým sistemindeki iyileþtirme ve geliþtirme gereksiniminiz nereden doðdu? Bu projenin önemi ve yansýmalarýndan biraz bahseder misiniz? CABLE-CRANE sisteminin yaklaþýk kurulu gücünün 5.2MVA olmasý ve sistemde HOST ve TRAVEL diye yukarý-aþaðý ile ileri-geri hareketi saðlayan elektrik motorlarýnýn sisteme düzensiz harmoniklerin ve gerilim düþümü olmasýndan dolayý böyle bir gereksinim doðdu. Bu projenin neticesinde gerilim harmonikleri %24 seviyesinden %5 lere düþerken, gerilimde voltlardan 495 voltlara yükselme sistemde bir rahatlama oldu; kompanzasyon sistemi de düzene girdi. Ermenek Barajý ile ilgili sistem çözümü gereksiminiz konu olduðunda sanýrýz pek çok firma, bu projelere talip olmuþtur. Aktif Mühendislik i seçme nedeniniz nedir? Konusunda uzman, deneyimli ve güvenilir bir firma olmasý böylesine önemli bir projede çözüm ortaðý olarak Aktif Mühendislik i seçmemizdeki en önemli neden olmuþtur. Ermenek Barajý ile ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Ermenek i diðer barajlardan ayýran, farklý kýlan en önemli özellikleri nelerdir? Barajýn çevre yerleþimine ve ülke ekonomisine katkýlarý nelerdir? Ermenek Barajý, yýllýk enerji üretimi olan 1.014,10 GWh ile, ülkemizin en önemli enerji kaynaklarýndan biridir. Toplam kurulu gücü, 2x151,4 MW ile 303 MW a ulaþmaktadýr. Yüksekliði, temelden 230 mt, uzunluðu da 123 mt dir.çift eðrilikli ince kemer beton yapýya sahiptir. Statik Kompanzasyon sisteminin kurulumundan önce reaktif güç ve aþýrý harmoniklerden kaynaklanan gerilim düþümleriniz vardý. Reaktif enerji tüketim oranýnýzda kritik bölgedeydi. Sistem kurulumundan önce ve sonra yaptýðýmýz ölçümlerdeki farklarý gördünüz. Yapýlan sistem ve testlerle ilgili gözlem ve düþünceleriniz nelerdir? Çok memnun kaldýk. Hem sorunlarýn tespitinde, hem de çözüm aþamasýnda çok profesyonel bir hizmet aldýk. Çözüm sonrasý açýkçasý beklediðimizden de öte bir iyileþme gerçekleþti. Uygulama öncesinde tek motoru sýkýntýlarla çalýþtýrýyorduk, þimdi 4 motoru birden sorunsuz çalýþtýrabiliyoruz. Sistemde bir rahatlama oldu. Gerilim, akým ve Cos j faktörleri düzene girdi. Enerji kesilmesindwe yükün çok kýsa mesafelerde durdurulmasý konusunu da biraz açýklarmýsýnýz? Bu proje neden önemliydi? Daha önce sistem durduðunda, yük çok salýným yapýyordu. Özellikle insanlar ve iþ makineleri taþýnýrken bu konu çok daha önemli bir unsur oluyordu. Bundan dolayý, sistemin yumuþak bir hareketle durmasý, doðabilecek tehlikelere karþý bizi rahatlattý. Firmamýzýn yaklaþýmý ve iþ kalitesinden memnun musunuz? Evet memnunuz. Profeyonel ve iletiþime açýk yapýcý çözüm önerileriniz, projenin her anýnda rahat çalýþmamýzý saðladý. Sorularýmýzý cevapladýðýnýz için çok teþekkürler. Son olarak ilave etmek istediðiniz her hangi bir þey var mý? Projemizin gereksinim duyduðu ciddiyeti ve profesyonel yaklaþýmý göstererek böyle projeyi baþarýyla tamamlayarak bizlerin de taktirini kazanmanýz,bana göre, bir kurumun hakettiði en güzel ödüldür. Teþekkür ederiz!

6 AKTÝF TIP DÜNYASI AKTÝF TIP DÜNYASI AKTÝF TIP DÜNYASI AKTÝF TIP DÜNYASI SEMA SAÐLIK A.Þ. HASTANESÝ Ýstanbul da büyük hastane zincirleri arasýna girmeye hazýrlanan Sema Vakfý A.Þ. nin ilk hastanesi de Aktif Mühendislik i tercih ederek BENDER kalitesine güvendi. 15 ad. 10 kva Ýzole Güç Sistemi BAÐCILAR DEVLET HASTANESÝ 16 ad. 10 kva Ýzole Güç Transfer Sistemi 20 ad. Ameliyathane kontrol paneli ÞÝFA ATAÞEHÝR HASTANESÝ 2 ad. 10 kva Ýzole Güç Transfer Sistemi ÞÝFA hastaneler zincirinin Ataþehir ayaðýnda açýlan Ataþehir Þifa Hastanesinin elektrik tesisatý Aktif Mühendislik bilgi ve deneyimi ile tamamlanarak 2 ad. ameliyathanesi ile hizmet vermeye baþladý. Ameliyathanelerde Bender marka Transfer sistemli Ýzolasyon Güç panolarý kullanýlarak maksimum elektriksel güvenliðin saðlanmasý amaçlandý. BAÞAKÞEHÝR HASTANESÝ 11 ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi 1 ad. 5 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi 6 ad. Ameliyathane kontrol paneli Ýstanbul Baþakþehir de KÝPTAÞ tarafýndan yapýlan bölgenin büyük hastaneleri arasýna girecek 200 yataklý hastanenin 6 adet ameliyathanesi ve 5 adet yoðun bakým odasý Bender Transfer Ýstemli Ýzole Güç Panelleri le tesis edildi. Sistem, izolasyon seviyesini koruyarak, kaçak akýmlarda personeli haberdar ediyor, böylece hem hastalarýn hayatýný güvenceye alýyor hem de teknolojik cihazlarla donatýlmýþ ameliyathanelerde medikal cihazlarýn elektriksel güvenliðini saðlýyor. Ayrýca kullanýlan Týbbi Transfer üniteleri ile her bir ameliyathane ve yoðun bakým odasýnda elektrik kesintisi ihitmali minimum seviyeye indiriyor. ACIBADEM BURSA HASTANESÝ ÝSTANBUL ad. 10 kva Ýzole Güç Sistemi 2 ad. 8kVA Ýzole Güç Sistemi Acýbadem Saðlýk Grubu, Kozyataðý Acýbadem Hastanesinden sonra Bursa Acýbadem Hastanesinde de Aktif Mühendislik e güvendi. Bursa nýn en büyük özel hastanesi olarak hizmet vermeye baþlayan Bursa Acýbadem hastanesi, tüm ameliyathanelerinde izole güç sistemi kullanarak hem hastalarý hem de personel için tam güvenlik saðladý. ARTVÝN DEVLET HASTANESÝ ARTVÝN ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi 4 ad. Ameliyathane Kontrol Paneli KAYSERÝ KARDÝYOLOJÝ HASTANESÝ KAYSERÝ ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi, Hemþire Çaðrý SÝstemi KAyseri ve civarý bölgede en büyük Kardiyoloji hastanesi olacak olan Kayseri Kardiyoloji Hastanesinin ameliyathanelerinde Transfer Sistemli Ýzolasyon Güç panelleri, odalarýnda ise Asset marka hemþire çaðrý sistemi kullanýlýyor. Devam eden hastanede þimdi ise yoðun bakým ünitelerinin elektriksel güvenliði Aktif Mühendislik tarafýndan tesis edilecek. AKÞEHÝR DEVLET HASTANESÝ AKÞEHÝR ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi MALATYA DEVLET HASTANESÝ MALATYA ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi URLA DEVLET HASTANESÝ ÝZMÝR ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi Saðlýk Bakanlýðý nýn kalkýnma programý içinde Ýzmir e yapýlan yatýrýmlar arasýnda önemli bir yer alan URLA Devlet Hastanesi nin hem ameliyathanelerinde hem de yoðun bakým odalarýnda Transfer Sistemi Ýzolasyon Güç Panolarý kullanýldý. ÇANAKKALE ASKERÝ HASTANESÝ ÇANAKKALE ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi Milli Savunma Bakanlýðý na baðlý hastanede bulunan 3 ad. ameliyathanede Bender izolasyon güç sistemi kullanýldý. Ankara GATA Hastanesi nden sonra Çanakkale Askeri Hastanesi nde de MSB, AKTÝF MÜHENDÝSLÝK dedi ÝZMÝR GÖÐÜS HASTANESÝ ÝZMÝR ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi Kalitemiz Belgelendi! 1996 yýlýndan beri yürütttüðümüz kaliteli hizmetimiz artýk belgelendi. Ayrýca TURKAK belgesi de alýndý. Bir AKTÝF MÜHENDÝSLÝK DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. yayýnýdýr. Yeniyol sok. No.22/ Acýbadem - Ýstanbul Tel : pbx Faks :

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz.

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz. BİR ve İKİ FAZLI İZOLASYON TRANSFORMATÖR Bir ve İki fazlı olarak üretilen emniyet izolasyon transformatör leri insan sağlığı ile sistem ve cihazlara yüksek güvenliğin istenildiği yerlerde kullanılır. İzolasyon

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP 1236 Profesyonellik detaylarda gizli... Üç parçadan oluþan vibre tablasý, üzerindeki her biri 6000 d/d.'lýk 6 vibrasyon motoru sayesinde yüksek frekanslý vibrasyon

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı

entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı W Ağustos 2013 entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı entbus pro kompanzasyon ve enerji kalitesini analiz etmeyi sağlayan bir Enerji Yönetimi yazılımıdır. İşletmelerde yer alan enerji ölçüm cihazlarını

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS HARMONÝK FÝLTRELER ÞÖNT REAKTÖRLER www.federal.com.tr Harmonik Filtreler ÝÇÝNDEKÝLER Harmonik Filtreler Teknik Tablo Hat Filtresi Þönt Reaktörler Teknik Tablo Þönt Reaktörler Federal, teknik özellikleri

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

SERVON ASANSÖR Ankara merkezli,türkiye nin her yerine hizmet sunabilen,asansör sektöründe yýllardýr faaliyet gösteren bir kuruluþtur. Kurulduðu 1989 yýlýndan bugüne, sektördeki geliþmeleri yakýndan takip

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Chauvin Arnoux F407 ve F607 Profesyonel Pens Ampermetreler

Chauvin Arnoux F407 ve F607 Profesyonel Pens Ampermetreler Detaylı bilgi www.sgemuhendislik.com www.chauvin-arnoux.com.tr Chauvin Arnoux F407 ve F607 Profesyonel Pens Ampermetreler SGE Mühendislik tarafından temsil edilen Chauvin Arnoux F serisi Pens Ampermetreler,

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

an Aktif Group Company

an Aktif Group Company an ktif Group Company Orta gerilim Hücreleri, nahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlası için yüksek kaliteli ve çevreye duyarlı ktif markasıdır. Kompanzasyon, Harmonik Filtre, Direnç, İzole

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Ağustos 2013 Fiyat Listesi

15 Ağustos 2013 Fiyat Listesi ENERJİ KALİTESİ JENERATÖR KONTROL Ağustos 20 Fiyat Listesi DKM 4 HERKES İÇİN TEKNOLOJİ EMAIL MERKEZİ İZLEME SNMP HABERLEŞME GÖMÜLÜ WEB SUNUCUSU PC SNMP GSMSMS HMI EKRAN HARİCİ MODEM USB HAFIZA PLC DKM

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

36 kv a Kadar XLPE Kablolar İçin Isı Büzüşmeli Kablo Ekleri

36 kv a Kadar XLPE Kablolar İçin Isı Büzüşmeli Kablo Ekleri 36 kv a Kadar XLPE Kablolar İçin Isı Büzüşmeli Kablo Ekleri Günümüzün kablo ekleri Günümüzdeki modern ek sistemleri; az parçadan oluþan ve prefabrik malzemelere sahip yapýda olmalýdýr. Ayrýca ek sistemleri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014

makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014 makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014 Erat Makina 1994 yýlýnda Malatya Özsan Sanayi Sitesinde þahýs firmasý olarak kurulmuþtur. Trafo sektörüne yönelik alçak gerilim, yüksek gerilim ve trafo aksesuarý yapmakta

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr çözüm üretiyoruz... Hakkımızda 2012 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi ve kaliteli

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı