Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TEDAÞ Röle Ýhalesi sonuçlandý AKTÝF MÜHENDÝSLÝK. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. nin tarihli "530 ADET TEKRAR KAPAMASIZ 2 FAZ AÞIR1 AKIM VE 1 TOPRAK AÞlRI AKIM RÖLESÝ' ihalesini, yerli yabancý menþeli rakiplerine raðmen kazanmýþtýr senesinde olduðu gibi 2005 senesinde de TEDAÞ' ýn rölede tercihi Microelettrica Scientifica olmuþtur. Aktif Mühendislik, FRIEM Türkiye Distribütörü oldu! Aktif Mühendislik, Aralýk 2005*de yapýlan anlaþma ile doðrultucu üretimi konusunda bir dünya firmasý olan FRIEM'in Türkiye Distribütörlüðüne baþladý. Hem 2006 yýlýnýn hem de iki firma arasýndaki ortak çalýþmanýn baþlangýcý olarak AKKÝM KÝMYA SANAYÝ ve TÝC. AS. nin Tristör Doðrultucu iþi alýndý. Ýþ kapsamýnda 2x19.7 ka 480Vdc luk bir ünitenin, Doðrultucu Trafo ünitesi, Alüminyum baðlantý aparatlarý soðutma sistemi, DC ölçüm sistemi, Polarizasyon doðrultucusu, komple devreye alma hizmeti yer almaktadýr. Tüm tarihi itibariyle tüm rölelerin testleri yapýlmýþ ve telimatlarý tamamlanmýþtýr. Aktif 10 Yaþýnda! Enerji sistemlerinde dünyanýn önde gelen markalarýnýn Distribütörlüðü...Türk mühendisliðinin yaratýcý zekasý ve çözümleri... Bu zekanýn ürettiði dünya kalitesinde ürün ve hizmetler... Aktif Mühendisliksin baþarýyla geceni O yýlýnýn en yalýn özetil 10. yýlýmýzda, bize daha nice 10 yýllarý geliþerek geçireceðimiz güvenini veren müþterilerimize, is ortaklarýmýza, dostlarýmýza, ve tüm ekibimize teþekkür ediyoruz. Bugün olduðu gibi bir sonraki 10.yýlýmýzda da, büyüyen, geliþen Türkiye'nin projelerine, kalýcý eserlerine attýðýmýz imzalarýn keyfini birlikte yasamak dileklerimizle. AKTÝF MÜHENDÝSLÝK 19 Haziran 1996 Þirketin kuruluþu Aðustos 1996 Arçelik Eskiþehir tesislerinde iki trafo bazýnda ilk Harmonik Filtreli Kompanzasyon sistem uygulamasý Aralýk 1996 Ýlk büyük alýþveriþ merkezlerinden biri olan 5M Migros Beylikdüzünde ülkemizdeki ilk Enerji Faturalama Sistemi uygulamasý Aralýk 2004 Kayseri ve Civarý Elk.A.Þ. : Ülkemizde bir elektrik Daðýtým þirketinde uygulanan ilk Sayaç Otomasyon sistemi Aralýk 2004 Kayseri ve Civarý Elk.A.Þ. : Ülkemizde bir elektrik Daðýtým þirketinde uygulanan EPDK'ya uygun ilk Arýza tespit sistemi Eylül 2004 Sinusoidal dalga gösterimine sahip ilk pano tipi enerji analizörünün satýþa sunulmasý Aralýk 1999 Irak Elektrik Daðýtým þirketi : Ýlk YG Kapasitör banký imalatýmýz 2000 IMKB - Ýlk Aktif filtre uygulamamýz 2001 Kerim Çelik Ýlk Statik (Tristör kontrollü) Harrnonik Kompanzasyon uygulamamýz Ekim 1996 Arçelik Buzdolabý Fabrikasý : Ýlk Enerji Yönetim sistemi uygulamamýz Kasým 2001 Bolu Kalýcý deprem konutlarý : Scada'sýda dahil olmak üzere tüm yazýlýmý tamamen Türk mühendisler tarafýndan geliþtirilen Ülkemizdeki ilk yayýlmýþ alanda uygulanan Elektrik Daðýtým Otomasyonu Haziran 1997 Toprak Otoprodüktor : Kojenerasyon tesisindeki Ýlk yük atma ve otomasyon uygulamamýz Mart 1999 Bucharesti Mall : Tamamý Türk mühendisleri tarafýndan geliþtirilen Enerji faturalama yazýlýmýmýz ile yurtdýþýnda ilk uygulamamýz Þubat 2003 Osmangazý Üniversitesi Hastanesi : Ülkemizde Grup2 odalarýnda uygulanan ve IEC standartlarýna uygun ilk IT sistemin kuruluþu Mayýs 2004 Saudi Arabia Hospýtal ; Ürettiðimiz IT sistem panellerinin yurtdýþýna ilk satýþý Kasým 2004 Tedaþ'a MYD/ A'ya uygun ilk Dijital rölenin geliþtirilmesi ve Tedaþ'a ülkemizdeki ilk satýþý Kasým 2005 Tedas'a MYD/096-27B'ye uygun ilk Dijital rölenin geliþtirilmesi ve Tedaþ'a ülkemizdeki ilk satýþý hizmetler için önerilen fiyat EURO idi. Böylesi önemli ve zorlu bir iþte bizi seçtiði için AKKÝM KÝMYA ya teþekkür ederiz yýlýnda yüksek güçlü çevirici (doðrultucu) dizayný ve üretimi üzerine kurulmuþ olan FRIEM halen elektrokimyasal endüstrideki bilgi birikimini arttýrmayý sürdürmektedir. FRIEM klor-alkali endüstrisi için 1956 yýlýnda ilk kez 50kA lik bir doðrultucu ünitesini üretip devreye almýþtýr. 60 larýn sonunda ise olgunlaþan deneyimi ile 110kA lik doðýultucularý üretebilmiþ ve ilk TrÝstör Doðrultucuyu dizayn etmiþtir. Çevrim sisteminin tümü FRIEM tarafýndan dizayn edilebilmektedir. Yüksek akým kapasiteli DC izolatörler, Yüksek akýmlý DC switchler, Anodic Kontrol ve Koruma Cihazlarý, Polarizatörler gibi diðer sistem ekipmanlarýný da üretip, müþterilere temin ederek tam anlamýyla asistanlýk hizmeti verilebilmektedir. FRIEM, müþteri mutluluðunu en üst seviyede tutmak için müþteri istekleri doðrultusunda en uygun çözümü sunacak özelliklerdeki ürünlerini, satýþ sonrasý servis ve yedek parça garantisi ile sunmaktadýr. Ürünler Endüstriyel uygulamalar için Doðrultucular Elektrokimyasal tesisler Metal Arýtma tesisleri DC Ark Ocaklarý Raylý sistemleri için Doðrultucular Sistem Aksesuarlarý Polarizasyon Çeviricileri Yüksek Akýmlý DC Anahtarlarý Bakýr ve Alüminyum Yüksek akým baralarý

2 Areva Röle Yazýlýmý Areva T&D firmasý için Afþin-Elbistan B Termik Santralinde iki ünitesinde ve santralde mevcut olan MICOM aþýrý akým-toprak kaçaðý röleleri ve motor koruma röleleri için tümü firmamýzda geliþtirilmiþ ActWin yazýlýmý kurulmuþtur. ActWin-MICOM Yazýlým tamamýyla AREVA röleleri için özel üretilmiþ olup, firmamýzýn 1996 yýlýndan beri geliþtirdiði ActWin Enerji yönetim ve faturalama yazýlýmlarýndan farklýdýr. Yazýlým, MICOM sekonder röle elektriksel ölçüm deðerleri seri haberleþme üzerinden okunmakta, okunan parametreler veritabanýnda kaydedilmekte, grafikleri çizilebilmekte ve çeþitli raporlar hazýrlanabilmektedir. Kurulan ActWin yazýlýmý sayesinde santral üst düzey çalýþanlarý santralin ürettiði gücünü analiz edip, sistemin olmasý gereken deðerlere ulaþmasý için ne gibi iþlemler yapmalarý gerektiðini de görmektedirler. Telekomünikasyon Kurumu ndan, Aktif Mühendislik e Onay! Sayaç Otomasyon sistemlerinde kullanýlan ISKRA marka PSTN P2C ve P2CC GSM/GPRS haberleþme ekipmanlarý için Telekomünikasyon Kurumunca yapýlan teknik deðerlendirmeden baþarý ile çýkmýþ olup, sektördeki genel eðilim olan danýþmanlýk sistemi yerine, iþleyiþ ve onay tamamýyla Aktif Mühendislik yetkilileri tarafýnca yürütülmüþtür. P2CA PSTN Haberleþme Cihazý özellikleri : 4 adet pul giriþi/çýkýþý/cs sayaç baðlanabilir - RS 485 hattý üzerine 2 adet çýkýþ rölesi 1 adet optik çýkýþ 2 adet RS 232 portu 1 adet RS 485 portu IEC x slave haberleþme protokolleri IEC 1107, Mode A,B,C,D - CS için 1F super capacitor (yedek besleme) 3 x 57,7/100V veya3 x VAC besleme 128kB EPROM + 8kB EEPROM + 128kB SRAM Gerçek zaman Saati 32kHz (Real time clock) 0 C C çalýþma sýcaklýðý -20 C C depolama sýcaklýðý Sayaç terminal kapaðý üzerine monte edilebilir. Santralde kurulan ActWin - MICOM Yazýlýmýyla izlenebilen parametreler þunlardýr : Ia, Ib, Ic Va, Vb, Vc Cos(j) kw kvar kva kwh +, kwh - kvarh +, kwh - Veritabanýna kaydedilen enerji parametrelerini istenilen zaman aralýklarýnda veritabanýndan çekip üzerinde analiz yapmak mümkündür. Veritabanýndan parametreler çekildikten sonra istenilen parametrenin minimum, maksimum ve ortalama deðerleri zaman etiketleriyle birlikte görüntülenebilir. Baþka bir raporlama olan Enerji Tüketim raporu ile de baðlý olan bütün cihazlarýn istenilen zaman aralýklarýnda enerji tüketimleri sayýsal ve grafiksel olartak analiz edilebilir. Grafiksel analiz sütun grafik veya dairesel grafik olarak olabilir ve oluþturulan bütün grafikler bitmap imaj dosyasý olarak kaydedilebilir. AREVA firmasýna ülkemiz enerji kaynaklarý açýsýndan kritik önem taþýyan bu projesinde bizi seçtiði için teþekkür ederiz. P2CC GPSM / GPRS Haberleþme Cihazý özellikleri: P2CC Cihazý özellikleri Sayaç Otomasyonu sistemlerinde (AMR) kullanýlmaktadýr. Cihaz ISKRA MT830 tip elektrik sayaçlarý için geri-arama özelliðini barýndýrmaktadýr. P2CC cihazý CONSERETH protokolü ile IEC protokolünü TCP/IP protokolüne çevirir. Bilgisayar tarafýndaki çevrim ise tam tersidir. Aþaðýdaki cihazlarýn RS 485 hattý üzerinden baðlantýsý gösterilmiþtir. IEC PRotokolündeki tüm sayaçlarla haberleþebilir. 30. parti endüstriyel cihazlar için GPRS modem olarak kullanýlýr 2Zorlu Endüstriyel koþullarda çalýþabilir. 1Klemens kapaðý ve cihaz kapaðý mühürlenebilir. 2E - GSM / GSM - GPRS 900 / 1800 dual-band modem 1Gerçek Zaman Saati IPil Þarj Yönetimi IEcho cancellation + noise reduction Tümüyle GSM veya GSM / GPRS destekli Donaným GPRS class 10

3 Finansbank ýn tercihi de Aktif Mühendislik! Türkiye de ve dünyada birçok þubesi bulunan Finansbank ýn tüm þubelerle iletiþimini, veri, ses ve görüntü aktarýmý yoluyla saðlayan toplam 15 bin 500 metrekare kullaným alanýna sahip eþit büyüklükteki iki binadan oluþan operasyon merkezi, bütünüyle ileri teknolojilerle donatýlmýþ çaðdaþ bir bilgi iþlem merkezidir. Finansbank, OIperasyon merkezinin kurulumunda olduðu gibi, iþletmesi için enerji kalitesinde yaþanabilecek problemlerin çözümünde de; yine en yüksek kalite ile en güvenilir ürünleri bünyesinde barýndýran, sektörün öncü firmasý Aktif Mühendislik i tercih etti. Kurulduðu 1996 yýlýndan bu yana, kesintisiz hizmet anlayýþýný, satýþ öncesinde olduðu gibi satýþ sonrasýnda da haftada 7 gün 24 saat sunan Aktif Mühendislik, binlerce iþletmenin ve sistemin ölçümünü gerçekleþtirerek raporlama hizmetinde bulunmuþ deneyimli personeli ile Finansbank Operasyon Merkezinde de gerekli ölçüm ve analizleri gerçekleþtirmiþtir. Alýnan ölçüm ve analizler neticesinde, Aktif Mühendislik tarafýndan geliþtirilen yazýlýmlar ve simülasyon programlarý kullanýlarak sisteme adaptasyonu en uygun ürünler en yüksek performansý saðlayacak þekilde tasarlanmýþ, harmonik akým ve gerilim seviyelerinin düþürülmesi için gerekli olan uygulama projeleri geliþtirilmiþtir. Uygulama projelerinin ve gerek pasif gerekse aktif filtre boyutlandýrýlmasýnýn en doðru ve baþarýlý biçimde saðlanmasýnýn ardýnda, simülasyon programlarýnýn gerçeðe bire bir uymasýnýn yanýnda Aktif Mühendislik in konuya olan yüksek hakimiyeti ve deneyimi önemli rol oynamýþtýr. Türkiye nin en büyük finans kurumlarý arasýnda yer alan Finansbank ýn veri iþlem ve iletiþim merkezi olan operasyon merkezindeki kompanzasyon, pasif ve aktif filtre çözümlerinin uygulanmasýnda, sektörün öncülerinden olan Aktif Mühendislik i tercih etmesi elbette bir rastlantý deðildir. Finansbank Operasyon Merkezinde Trafo Sekonderlerinde uygulanan pasif filtreli kompanzasyon sistemleri ile UPS giriþ ve çýkýþlarýnda uygulanan Aktif Filtreler, sistemin genelinde yaþanan harmonik akýmlarý ile harmonik gerilim seviyelerindeki yükselmeleri sýnýrlandýrarak zararsýz seviyelere inmelerini saðlamýþtýr. Böylece iþletmede harmonik akým ve gerilimlerinin sebep olabileceði birçok problem ortadan kaldýrýlarak saðlýklý, güvenli ve kesintisiz bir enerjinin sürekliliði saðlanmýþtýr. Aktif Mühendislik, Finansbank ýn Operasyon Merkezinde gerçekleþtirdiði Aktif ve Pasif Filtrasyon Sistemleri ile, Finansbank ýn güç ve enerji sistemlerinde çözüm ortaðý olmaktan gurur duymaktadýr. Aktif Mühendislik e inanan ve güvenen tüm Finansbank yönetimi ve çalýþanlarýna teþiekkür ederiz. Kroman Çelik, yeni yatýrýmlarýnda Aktif Mühendislik i seçti! Alçak gerilim harmonik filtreli kompanzasyon sistemlerinde ALPES TECHNOLOGIES ürünü olan Alpivar Güç Kondansatörleri ve Alpimat Anti harmonik filtre reaktörleri kullanýlmýþtýr. Alçak gerilimde gerçekleþtirilen harmonik filtreli kompanzasyonlarýn yanýnda orta gerilimde çalýþmak üzere harmonik filtreli otomatik kompanzasyon sistemi kurulmuþtur. Orta gerilim kompanzasyon sistemi 3 x 2712 kvar, Volt harmonik filtreli olarak dizayn edilmiþ kapasitör ve hava çekirdekli reaktörler NOKIAN CAPACITORS tarafýndan tedarik edilmiþtir. Kroman Çelik Sanayi A.Þ. Demir Çelik yarý mamüllerini üretmek ve ticaretini yapmak amacý ile 25 Haziran 1965 tarihinde kurulmuþ, yönetim 1985 tarihinde Yücel Boru Þirketler Grubu na geçmiþtir. Kroman Çelik Sanayi A.Þ. Gebze Osmangazi mevkiinde m² toplam arazi üzerinde m² kapalý tesislerde üretimini sürdürmektedir. Kroman Çelik Sanayi A.Þ. nin gerek çelikhane gerekse haddehanelerinde üretimin her aþamasýnda çaðdaþ araç ve yöntemlerle kimyasal ve mekanik testler yapýlmakta ve böylece piyasaya sunulan mamullerin TSE, DIN,ASTM, BS, EURONORM vb. uluslararasý standartlara uygunluðu saðlanmaktadýr. Kroman Çelik Sanayi A.Þ. günden güne geliþmekte olan kalite anlayýþýyla ileriye dönük teknolojik ve kalite yatýrýmlarý ile demir çelik sektörü içinde önemli bir yer almaktadýr. ileriye dönük, kalite anlayýþýndan ödün vermeyerek Aktif Mühendislik i tercih etmiþtir. Aktif Mühendislik olarak, Kroman Çelik Sanayi A.Þ. çalýþanlarýna, tarafýmýza göstermiþ olduðunuz güven ve inançtan dolayý teþekkür ederiz. Kroman Çelik Sanayii A.Þ. mevcut tesislerinin geniþletilmesi ve üretim kapasitesinin arttýrýlmasý maksadý ile baþlattýðý yatýrýmlarýnda, kurulacak tesislerin gerek orta gerilim gerekse alçak gerilim kompanzasyon ve pasif harmonik filtre sistemleri için, yine

4 Borpan ýn Kompanzasyon Sistemi Aktif Mühendislik ten! Aktaþ ýn Tercihi de Aktif Mühendislik! 2003 yýlýnda temelleri atýlan Borpan Panel Radyatör Fabrikasý, ileri teknolojiye sahip üretim hatlarýyla 2004 yýlýnýn ortalarýnda ilk deneme üretimlerine baþlayan Borpan, kýsa zamanda ihracat yaptýðý ülke sayýsýný artýrarak Dünya markasý olma yolunda hýzla ilerlemektedir m² açýk ve m² kapalý olan fabrika, mt/yýl panel radyatör üretim kapasitesi ile Avrupa nýn en büyük ve çaðdaþ tesislerinden biridir. Borpan Panel Radyatör Fabrikasý, enerji gereksinimini karþýlayan 5 adet güç trafosunun kompanzasyon ve harmonik filtre sistemleri için tercihini kullanýrken, fabrikanýn kurulumunda gösterdiði titizlik ve özenle dünyanýn en iyi ürünleri ve sistemlerini oluþturan firmalarý göz önünde bulundurmuþ, gerek ürün ve sistem kalitesi gerekse de hizmet anlayýþý açýlarýndan Aktif Mühendislik i tercih etmiþtir. Aktif Mühendislik yetkili personelinin kompanzasyon ve harmonik filtre sistemlerinin projelendirilmesi ile uygulanmasý noktasýndaki 10 yýllýk deneyimi, iþletmede gerçekleþtirilen analizler ile birleþince, en doðru ve ekonomik çözümlerin ortaya çýkmasý doðal bir sonuç olarak belirmiþtir. Borpan Panel Radyatör Fabrikasýnda SAKOSA, yoluna Aktif Mühendislik ile devam ediyor! SAKOSA da Aktif Filtre Sisteminin Devamý niteliðinde olan II. Uygulama yine Aktif Mühendislik tarafýndan gerçekleþtirildi. Sakosa da 2004 yýlýnda Aktif Mühendislik tarafýndan uygulanan Aktif Filtre projesinin ardýndan, sistemin istenilen performansý sunmasý ile birlikte, 2005 yýlý içerisinde iþin devamý niteliðindeki uygulamalar için de Aktif Mühendislik tercih edilmiþtir. Aktif Mühendislik 3 adet trafodaki ani deðiþen yüklerin kompanzasyonu için harmonik filtreli statik kompanzasyon sistemleri, diðer 2 adet trafo için ise konvansiyonel kontaktör kullanan harmonik filtreli kompanzasyon sistemlerinin kurulmasý gerekliliði anlaþýlmýþtýr. Yapýlan ölçüm, analiz ve çalýþmalar ile her bir trafoda ihtiyaç duyulan kompanzasyon gücü ve harmonik filtreleme ihtiyacý belirlenerek, bu ihtiyacýn zamana baðlý deðiþimleri de göz önünde bulundurularak hazýrlanan uygulama projeleri, sistem ile birebir uyum göstererek mükemmel bir performans sergilemektedir. Uygulama sonucu kompanzasyon ihtiyacý mükemmel bir þekilde saðlanýrken ayný zamanda harmonik akým ve gerilimleri sebebi ile oluþabilecek tüm arýzalarýn da önüne geçilmiþtir. Aktif Mühendislik, ülkemizin emeði ile tasarým - üretim yaparak bir çok ülkeye ihracat yapan ve bir Dünya markasý olma yolunda hýzla ilerleyen Borpan Panel Radyatör Fabrikasý nýn güç ve enerji sistemlerinde çözüm ortaðý olmaktan gurur duymaktadýr. Aktif Mühendislik e inanan ve güvenen tüm Borpan yönetimi ve çalýþanlarýna teþekkür ederiz. Projenin ikinci ayaðý kabul edilen 2 adet 400 amper kapasiteli Aktif Filtre uygulamasýný 2005 yýlý içerisinde tamamlamýþ olup, projenin tamamýný 2005 yýlý içerisinde baþarýyla bitirmiþtir. Aktif Mühendislik e inanan ve güvenen tüm Sakosa yöneticileri ve çalýþanlarýna teþekkürlerimizi sunarýz. AKTAÞ HAVA SÜSPANSÝYON VE TÝC A.Þ. Pasif Harmonik Filtreli Kompanzasyon Sistemi için Aktif Mühendislik i tercih etti 1938 yýlýnda Sait Aktaþ Kauçuk ve Lastik Sanayi olarak kurulan firma, 1972 yýlýnda ulaþým araçlarý ve sanayi makiþnalarýnda kullanýlan çeþitli tiplerdeki süspansiyon körüklerinin üretimine baþlamýþtýr yýlýnda gittiði yabancý ortaklýðý 1999 Temmuz unda sona erdirmiþ, organizasyon yapýsý ticari ve kurumsal kimliði ile yeniden yapýlanarak Aktaþ Hava Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Þ. adýný almýþtýr. Aktaþ Hava Süspansiyon Sanayi ve Tic. A.Þ. bugün tüm Türkiye çapýnda ihtiyaç duyulan körüklerin büyük bir kýsmýný karþýlamakla birlikte, dünyanýn birçok ülkesine gün geçtikçe ihracatýný sürekli olarak artýrmaktadýr. Aktaþ Hava Süspansiyon Sanayi ve Tic. A.Þ. her geçen artan talebe hýzlý ve kaliteli bir þekilde yetiþebilmek maksadý ile sürekli sürekli büyüyen yapýsýný kesintisiz AR-GE çalýþmalarý ile de desteklemektedir. Aktaþ Hava Süspansiyon Sanayi ve Tic. A.Þ. Bursa Kestel de bulunan tesislerinde son teknoloji imalat ve kalitenin sürekliliðini saðlayabilmek maksadý ile gerçekleþtirdiði yatýrýmlarýnda, yine en doðru ve kaliteli ürünler ile kurulacak kompanzasyon ve harmonik filtreleme sistemini tercih ederek Aktif Mühendislik ile çalýþma kararý almýþtýr. Aktif Mühendislik in deneyimli mühendisleri tarafýndan iþletmede gerçekleþtirilen ölçümler neticesinde hazýrlanan raporlar, ihtiyaç duyulan kompanzasyon gücünün ve filtreleme frekansýnýn mükemmel olarak tespit edilmesini saðlamýþ, kurulacak filtreli kompanzasyonun yükün deðiþimine cevap vermesi için gereken süreler hesaplanmýþ, konvansiyonel kontaktörlü harmonik filtreli kompanzasyon sistemi kurulmasý gerekliliði açýklanmýþtýr. Uygulama sonrasý, Aktif Mühendislik tarafýndan taahhüt edilen aktif - reaktif oranlarýnýn yaný sýra harmonik seviyeleri de belirtildiði þekilde gerçekleþmiþ, iþletmede harmonikler sebebi ile yaþanmasý muhtemel riskler ortadan kaldýrýlmýþtýr. Aktif Mühendislik e inanan ve güvenen tüm Aktaþ Hava Süspansiyon Sanayi Tic. A.Þ. yönetimi ve çalýþanlarýna sonsuz teþekkürlerimizi sunarýz.

5 Ermenek Barajý Cable-Crane Frenleme Sistemi Daha önce sistem durduðunda, yük çok salýným yapýyordu. Özellikle insanlar ve iþ makineleri taþýnýrken bu konu çok daha önemli bir unsur oluyordu. Bundan dolayý, sistemin yumuþak bir hareketle durmasý, doðabilecek tehlikelere karþý bizi rahatlattý. Mehmet Ali Kargý Elektrik Ýþleri Þefi BM inþaat ve Mühendislik / Ermenek Þantiyesi Öncelikle sizi tanýyabilir miyiz? Kaç yýldýr bu görevdesiniz, görev tanýmýnýz, sorumluluklarýnýz, ekibiniz konularýnda bizi bilgilendirir misiniz? Yaklaþýk 1,5(birbuçuk) yýldýr BM inþaat ve Mühendislik firmasýnýn Ermenek Þantiyesinde Elektrik Ýþleri Þefliði görevindeyim. Tüm elektrik iþleri ile Ýþ Makinalarý ve Beton Santrali, CABLE-CRANE sistemi gibi sabit tesislerin arýza ve bakýmlarýndan sorumluyum. Bir formen, sekiz elektrikçi ve düz iþçi ile toplam 10 kiþilik bir ekiple, sahanýn Elektrik, Otomasyon ve Elektronik iþlerinin arýza ve bakýmlarýný yürütmekteyiz. Barajýn mevcut enerji daðýtým sistemindeki iyileþtirme ve geliþtirme gereksiniminiz nereden doðdu? Bu projenin önemi ve yansýmalarýndan biraz bahseder misiniz? CABLE-CRANE sisteminin yaklaþýk kurulu gücünün 5.2MVA olmasý ve sistemde HOST ve TRAVEL diye yukarý-aþaðý ile ileri-geri hareketi saðlayan elektrik motorlarýnýn sisteme düzensiz harmoniklerin ve gerilim düþümü olmasýndan dolayý böyle bir gereksinim doðdu. Bu projenin neticesinde gerilim harmonikleri %24 seviyesinden %5 lere düþerken, gerilimde voltlardan 495 voltlara yükselme sistemde bir rahatlama oldu; kompanzasyon sistemi de düzene girdi. Ermenek Barajý ile ilgili sistem çözümü gereksiminiz konu olduðunda sanýrýz pek çok firma, bu projelere talip olmuþtur. Aktif Mühendislik i seçme nedeniniz nedir? Konusunda uzman, deneyimli ve güvenilir bir firma olmasý böylesine önemli bir projede çözüm ortaðý olarak Aktif Mühendislik i seçmemizdeki en önemli neden olmuþtur. Ermenek Barajý ile ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Ermenek i diðer barajlardan ayýran, farklý kýlan en önemli özellikleri nelerdir? Barajýn çevre yerleþimine ve ülke ekonomisine katkýlarý nelerdir? Ermenek Barajý, yýllýk enerji üretimi olan 1.014,10 GWh ile, ülkemizin en önemli enerji kaynaklarýndan biridir. Toplam kurulu gücü, 2x151,4 MW ile 303 MW a ulaþmaktadýr. Yüksekliði, temelden 230 mt, uzunluðu da 123 mt dir.çift eðrilikli ince kemer beton yapýya sahiptir. Statik Kompanzasyon sisteminin kurulumundan önce reaktif güç ve aþýrý harmoniklerden kaynaklanan gerilim düþümleriniz vardý. Reaktif enerji tüketim oranýnýzda kritik bölgedeydi. Sistem kurulumundan önce ve sonra yaptýðýmýz ölçümlerdeki farklarý gördünüz. Yapýlan sistem ve testlerle ilgili gözlem ve düþünceleriniz nelerdir? Çok memnun kaldýk. Hem sorunlarýn tespitinde, hem de çözüm aþamasýnda çok profesyonel bir hizmet aldýk. Çözüm sonrasý açýkçasý beklediðimizden de öte bir iyileþme gerçekleþti. Uygulama öncesinde tek motoru sýkýntýlarla çalýþtýrýyorduk, þimdi 4 motoru birden sorunsuz çalýþtýrabiliyoruz. Sistemde bir rahatlama oldu. Gerilim, akým ve Cos j faktörleri düzene girdi. Enerji kesilmesindwe yükün çok kýsa mesafelerde durdurulmasý konusunu da biraz açýklarmýsýnýz? Bu proje neden önemliydi? Daha önce sistem durduðunda, yük çok salýným yapýyordu. Özellikle insanlar ve iþ makineleri taþýnýrken bu konu çok daha önemli bir unsur oluyordu. Bundan dolayý, sistemin yumuþak bir hareketle durmasý, doðabilecek tehlikelere karþý bizi rahatlattý. Firmamýzýn yaklaþýmý ve iþ kalitesinden memnun musunuz? Evet memnunuz. Profeyonel ve iletiþime açýk yapýcý çözüm önerileriniz, projenin her anýnda rahat çalýþmamýzý saðladý. Sorularýmýzý cevapladýðýnýz için çok teþekkürler. Son olarak ilave etmek istediðiniz her hangi bir þey var mý? Projemizin gereksinim duyduðu ciddiyeti ve profesyonel yaklaþýmý göstererek böyle projeyi baþarýyla tamamlayarak bizlerin de taktirini kazanmanýz,bana göre, bir kurumun hakettiði en güzel ödüldür. Teþekkür ederiz!

6 AKTÝF TIP DÜNYASI AKTÝF TIP DÜNYASI AKTÝF TIP DÜNYASI AKTÝF TIP DÜNYASI SEMA SAÐLIK A.Þ. HASTANESÝ Ýstanbul da büyük hastane zincirleri arasýna girmeye hazýrlanan Sema Vakfý A.Þ. nin ilk hastanesi de Aktif Mühendislik i tercih ederek BENDER kalitesine güvendi. 15 ad. 10 kva Ýzole Güç Sistemi BAÐCILAR DEVLET HASTANESÝ 16 ad. 10 kva Ýzole Güç Transfer Sistemi 20 ad. Ameliyathane kontrol paneli ÞÝFA ATAÞEHÝR HASTANESÝ 2 ad. 10 kva Ýzole Güç Transfer Sistemi ÞÝFA hastaneler zincirinin Ataþehir ayaðýnda açýlan Ataþehir Þifa Hastanesinin elektrik tesisatý Aktif Mühendislik bilgi ve deneyimi ile tamamlanarak 2 ad. ameliyathanesi ile hizmet vermeye baþladý. Ameliyathanelerde Bender marka Transfer sistemli Ýzolasyon Güç panolarý kullanýlarak maksimum elektriksel güvenliðin saðlanmasý amaçlandý. BAÞAKÞEHÝR HASTANESÝ 11 ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi 1 ad. 5 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi 6 ad. Ameliyathane kontrol paneli Ýstanbul Baþakþehir de KÝPTAÞ tarafýndan yapýlan bölgenin büyük hastaneleri arasýna girecek 200 yataklý hastanenin 6 adet ameliyathanesi ve 5 adet yoðun bakým odasý Bender Transfer Ýstemli Ýzole Güç Panelleri le tesis edildi. Sistem, izolasyon seviyesini koruyarak, kaçak akýmlarda personeli haberdar ediyor, böylece hem hastalarýn hayatýný güvenceye alýyor hem de teknolojik cihazlarla donatýlmýþ ameliyathanelerde medikal cihazlarýn elektriksel güvenliðini saðlýyor. Ayrýca kullanýlan Týbbi Transfer üniteleri ile her bir ameliyathane ve yoðun bakým odasýnda elektrik kesintisi ihitmali minimum seviyeye indiriyor. ACIBADEM BURSA HASTANESÝ ÝSTANBUL ad. 10 kva Ýzole Güç Sistemi 2 ad. 8kVA Ýzole Güç Sistemi Acýbadem Saðlýk Grubu, Kozyataðý Acýbadem Hastanesinden sonra Bursa Acýbadem Hastanesinde de Aktif Mühendislik e güvendi. Bursa nýn en büyük özel hastanesi olarak hizmet vermeye baþlayan Bursa Acýbadem hastanesi, tüm ameliyathanelerinde izole güç sistemi kullanarak hem hastalarý hem de personel için tam güvenlik saðladý. ARTVÝN DEVLET HASTANESÝ ARTVÝN ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi 4 ad. Ameliyathane Kontrol Paneli KAYSERÝ KARDÝYOLOJÝ HASTANESÝ KAYSERÝ ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi, Hemþire Çaðrý SÝstemi KAyseri ve civarý bölgede en büyük Kardiyoloji hastanesi olacak olan Kayseri Kardiyoloji Hastanesinin ameliyathanelerinde Transfer Sistemli Ýzolasyon Güç panelleri, odalarýnda ise Asset marka hemþire çaðrý sistemi kullanýlýyor. Devam eden hastanede þimdi ise yoðun bakým ünitelerinin elektriksel güvenliði Aktif Mühendislik tarafýndan tesis edilecek. AKÞEHÝR DEVLET HASTANESÝ AKÞEHÝR ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi MALATYA DEVLET HASTANESÝ MALATYA ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi URLA DEVLET HASTANESÝ ÝZMÝR ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi Saðlýk Bakanlýðý nýn kalkýnma programý içinde Ýzmir e yapýlan yatýrýmlar arasýnda önemli bir yer alan URLA Devlet Hastanesi nin hem ameliyathanelerinde hem de yoðun bakým odalarýnda Transfer Sistemi Ýzolasyon Güç Panolarý kullanýldý. ÇANAKKALE ASKERÝ HASTANESÝ ÇANAKKALE ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi Milli Savunma Bakanlýðý na baðlý hastanede bulunan 3 ad. ameliyathanede Bender izolasyon güç sistemi kullanýldý. Ankara GATA Hastanesi nden sonra Çanakkale Askeri Hastanesi nde de MSB, AKTÝF MÜHENDÝSLÝK dedi ÝZMÝR GÖÐÜS HASTANESÝ ÝZMÝR ad. 10 kva Ýzole Güç ve Transfer Sistemi Kalitemiz Belgelendi! 1996 yýlýndan beri yürütttüðümüz kaliteli hizmetimiz artýk belgelendi. Ayrýca TURKAK belgesi de alýndý. Bir AKTÝF MÜHENDÝSLÝK DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. yayýnýdýr. Yeniyol sok. No.22/ Acýbadem - Ýstanbul Tel : pbx Faks :

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 8 ERGONÝK SÝSTEM ÝLE TÜM BÝLGÝLER KUMANDADA Ýçindekiler 1 Baþyazý - Önceliklerimiz ve beklentilerimizle 2011 3 Þimdi ergonik zamaný 4 - Kusursuz çalýþmanýn

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı