ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı GÜZ DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 Soru Sayısı Sayfa No Çalışma İlişkileri ve Etik 25 2 Davranış Bilimleri 25 6 Görsel Programlama I Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar İnsan Kaynakları Yönetimi İnternet Programcılığı I İşletmelerde Performans Yönetimi Lobicilik ve Siyasal İletişim Nesne Tabanlı Programlama I Reklam ve Reklam Yazarlığı Risk Yönetimi Yönetim ve Organizasyon GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 Çalışma İlişkileri ve Etik DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çalışma İlişkileri ve Etik testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi çalışma ilişkileri sistemindeki temel aktörlerden biri değildir? ) Dernekler B) İşçi ve işveren örgütleri C) İşçiler D) Devlet E) İşveren 4. Üye sayısında azalma veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayı ifade eden çalışma ilişkileri dönemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Kitle Üre mi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-Liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi 2. Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve Endüstri İlişkileri Sistemi adlı kitabı bulunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? ) Karl Marx B) John Dunlop C) uguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon 5. İnsanın kendisi ve çevresi ile uyumunu sağlayan, onu diğer insanlardan ayıran, özel ve tek yapan özellikler bütününe ne ad verilir? ) Mizaç B) Davranış C) Tutum D) Kişilik E) Tavır 3. İşletmeyi; yöne cinin basit düzeyde otoritesi ve karşılıklı bağlılığın yaşandığı, ortak değerler, ilgi ve hedefler (işletmenin başarısı) etra nda bir araya gelmiş bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? ) Üniter (tekil) anlayış B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistemi anlayışı 6. şağıdakilerden hangisi bir kişilik pi değildir? ) Gerçekçi p B) Kanaatkâr p C) raş rıcı p D) Sosyal p E) Girişken p E) Sosyolojik anlayış 2

4 7. Değerlerin doğası ile ilgili aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlış r? ) Değerler, kişinin fiziksel gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. B) İnsanlar, aynı değerleri farklı yoğunlukta yaşarlar. C) İnsanların değer sistemlerinin gelişiminde kültür, toplum, kurumlar ve kişiliğin etkisi vardır. D) Değerler, kişinin ayrılmaz parçasıdır ve yaşamın her alanında görülür. E) İnsanların sahip olduğu değerlerin sayısı görece fazla değildir. 11. I. Birey ve grupları kutuplaş rır. II. Harcamaları azal r. III. Farklılıkları derinleş rir, iş birliğini engeller. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ça şmanın olumsuz sonuçlarından değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 8. Ortak normları paylaşan, aralarında farklı rolleri üstlenen ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle ile şim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? ) ile B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum 12. Örgütün koyduğu kuralların dışında ve rollerin ötesinde başka davranışlar beklenmediği için örgütlerde görülen ça şmaların yıkıcı olduğuna inanan yöne m anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? ) Modern yöne m anlayışı B) Klasik yöne m anlayışı C) Etkileşimci yöne m anlayışı D) Ça şmacı yöne m anlayışı E) Postmodern yöne m anlayışı 9. şağıdakilerden hangisi bir grup türü değildir? ) Referans grupları B) Birincil gruplar C) İkincil gruplar D) Üçüncül gruplar E) Üyelik grupları 13. Nevro k kişilik özelliklerine sahip bireylerde görülen davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? ) ğırbaşlı B) İyimser C) Kaygısız D) Konuşkan E) Rahat 10. şağıdakilerden hangisi J. Fichter e göre bir grubu meydana ge ren ve gruptaki bireyler arasında düzenli ve sürekli ilişkilerin işlemesini temin eden özelliklerden biri değildir? ) Grup üyeleri ve grup dışı kişiler tara ndan görülebilirlik B) Birbirlerinin varlığını dikkate alma C) Grup üyelerinin kendine özgü rollerinin olmaması D) Grup özdeşliği 14. Mobbing kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? ) Mahalle baskısı B) Toplumsal baskı C) Ekonomik sıkın lar D) Örgütsel baskılar E) İş yeri baskısı E) Ortak amaç ve görev 3

5 15. şağıdakilerden hangisi stres yaratan kişisel etmenlerden biri değildir? ) ilevi ve toplumsal sorunlar B) Ekonomik sıkın lar C) Kültürel sorunlar D) İş yeri baskısı E) Örgütsel etmenler 19. şağıdakilerden hangisi toplu pazarlık stratejilerinden biri değildir? ) Kurallar B) Pazarlığın tonu C) Ölçütler D) yarlamalar E) Baskı unsurlarının seçimi 16. İş yeri sendikacılığını, verimliliğini ve üre m kalitesini ön plana çıkaran model aşağıdakilerden hangisidir? ) Uzlaşmacı Model B) Sosyalist Model C) merikan Modeli D) Japon Modeli E) vrupa Modeli 20. Bir ülkede gelişmişlik düzeyi ar kça öne çıkan ve ekonomi içinde ağırlığı artan sektör aşağıdakilerden hangisidir? ) Tarım B) Hizmet C) Sanayi D) Teknoloji E) Kamu 17. I.Kitle örgütleridir. II. Sınıf örgütleridir. III. Bağımlı ve sivil örgütlerdir. IV. Demokra k olmayan örgütlerdir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işçi sendikalarının genel özellikleri arasında yer almaz? ) Yalnız I 21. şağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöne mi süreçlerinden biri değildir? ) İşe alma B) Elde tutma C) Ödüllendirme D) Görev verme E) Mo vasyon B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 18. İş akdine ilişkin hususları düzenlemek amacıyla işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendikaya üye olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir? ) Toplu iş görüşmesi B) Toplu iş sözleşmesi C) Toplu pazarlık D) Toplu anlaşma E) İş akdi 22. Kariyer aşamalarında 50 li yaşlara doğru gelinmesi ile formel kariyerde ilerlemenin durmak üzere olduğu dönemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Keşif dönemi B) İlerleme dönemi C) Sürdürme dönemi D) Düşüş dönemi E) Son dönem 4

6 23. şağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir? ) Keşif B) Bakış C) İlerleme D) Sürdürme E) Düşüş 25. şağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir? ) Örgütsel standartlar B) E k kodlar C) Norma f kurallar D) Performans ölçümü E) Düzel ci faaliyetler 24. İnsanların kendilerine karşı vazifelerini ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerek ğini belirten kurallara ne ad verilir? ) hlaki normlar B) Dinsel normlar C) Töresel normlar D) Hukuksal normlar E) Formel normlar 5

7 Davranış Bilimleri DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Davranış Bilimleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki tutum-bileşen eşleş rmelerinden hangisi yanlış r? ) İş arkadaşlarımı çok severim. - Duygusal B) Hakemin penal kararı doğruydu. - Bilişsel C) Tüke ci olarak gerekli yerlere başvurdum. - Bilişsel D) İş yerinde çok mutlu oluyorum. - Duygusal E) Müdürün dediklerine ar k kulak asmıyorum. - Davranışsal 5. şağıdaki kişilik testlerinden hangisinde, bireyin önceden hazırlanmış bir ifade se ndeki maddelere doğru, yanlış ya da evet, hayır şeklinde cevap vermesi istenmektedir? ) Tema k lgı Tes B) Rorschach Tes C) Davranışsal Ölçüm D) Projek f Testler E) Objek f Testler 2. Hedefe ulaşıldığında hissedilen duygu aşağıdakilerden hangisidir? ) Mutluluk B) Ö e C) Korku D) Umut E) Hayret 6. Grubun bireye etkisi ile ilgili bir futbolcunun maçtaki performansının antrenmandakinden daha yüksek olması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? ) Sosyal hızlandırma B) Sosyal ket vurma C) Sosyal aylaklık D) Riske girme E) Sosyal uyum 3. Bir doktorun bbi terimler içeren açıklamalarını hastanın anlamaması, hangi ile şim engeline örnek olarak verilebilir? ) Kişisel ile şim engelleri B) Dil ve anla m güçlükleri C) Dinleme ve algılama yetersizliği D) İle şimin psikolojik engelleri E) Cinsiyet ve kültür farklılıkları 7. Genel Uyum Sendromu'nu aşağıdaki araş rmacılardan hangisi ileri sürmüştür? ) Lazarus B) Selye C) Cannon D) Kahn E) Levinson 4. İnsanın, bir ağaca bak ğında onun tek tek yaprakları ve dallarını değil, tümünü görmesi, algılamanın hangi özelliği ile ilgilidir? ) Seçicilik B) Örgütleme C) Biçim değişmezliği D) İllüzyon E) Halüsinasyon 8. Toplumdaki eşitsizliklerin temelinde yatan olgunun özel mülkiyet olduğunu ileri süren araş rmacı kimdir? ) Marx B) Weber C) Davis D) Comte E) Giddens 6

8 9. Ego ideali ile öz imaj arasındaki tutarsızlık ar kça yaşanan stresin artacağını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ) Fizyolojik Yaklaşım B) Bilişsel Değerlendirme Yaklaşımı C) Birey Çevre Uyum Yaklaşımı D) Psikoanali k Yaklaşım E) Sistem Yaklaşımı 13. şağıdakilerden hangisi toplumun ekonomik yapısının değişmesiyle birlikte ortaya çıkar? ) Yapısal hareketlilik B) Değiş rilebilir hareketlilik C) Kuşak boyu hareketlilik D) şağı doğru hareketlilik E) Dikey hareketlilik 10. Kast Sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Birey statüyü doğuştan kazanır. B) Dinsel temellere dayanır. C) Kapalı bir sistemdir. D) Hindistan Kast Sistemi beş kategoriye ayrılır. E) Uygulanan her toplumda yasal dayanağı vardır. 14. Empa k ile şim, ile şimin kişisel ve çevresel engellerinden hangisini ortadan kaldırır? ) Dil farklılıklarını B) lgılama farklılıklarını C) Duygusal engelleri D) Güvensizliği E) Sözlü ve sözsüz ile şim arasındaki uyuşmazlığı 11. şağıdakilerden hangisi kimlik belirsizliği sürecinde, kimlik belirsizliği aşamasından sonra meydana gelir? ) Bireysel kimlikte eksiklik B) Yüksek duygusal ka lım C) Yoğun duygular D) Grupla çok yakın kaynaşma E) Bireyin farkındalık algısında azalma 15. Kişilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Ortam ve koşullara bağlı olarak değişmez. B) Kişilik, davranış ve tutum arasında karşılıklı etkileşim vardır. C) Bireyi diğerlerinden ayırır. D) Başkalarıyla etkileşim içerisinde öğrenme yoluyla gelişir. E) Farklı durumlarda insanı tutarlı şekilde davranmaya iter. 12. I. Ortam resmîdir. II. Üyeler duygu ve düşüncelerini açıklayabilir. III. Kararlar genelde oy birliğiyle alınır. IV. Göreve yönelik tar şmalarda bulunulmaz. Yukarıdakilerden hangileri etkin bir grubun özelliklerindendir? ) I ve II 16. lgı en fazla aşağıdakilerden hangisine ih yaç duyar? ) Kanal B) Duyu C) İzlenim D) Geri bildirim E) nlama B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV 7

9 17. Grup türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Birincil gruplarda biz duygusu hâkimdir. B) İkincil gruplarda çıkar duygusu ile etkileşim söz konusudur. C) Biçimsel gruplar yazılı kurallar çerçevesinde işler. D) İç gruplarda sembolik işaret ya da belirleyiciler oluşturulur. E) Üyelik grupları bireylerin henüz üye olmadıkları ancak olmak istedikleri gruplardır. 21. Davranış bilimleri içerisinde en hâkim konumdaki disiplin aşağıdakilerden hangisidir? ) Psikoloji B) Sosyoloji C) ntropoloji D) Sosyal psikoloji E) Tarih 18. şağıdaki güdülenme teorilerinden hangisi Kapsam Teorileri arasında yer almaz? ) İh yaçlar Hiyerarşisi B) Başarı Güdüsü C) Çi Faktör Kuramı D) Eşitlik Kuramı E) ERG Kuramı 22. şağıdaki duyuşsal öğrenme süreçlerinin aşamalarından hangisinde özümsenen değerlerle tutarlı bir dünya görüşü geliş rilir? ) Bütünleş rme B) Değer verme C) lgılama D) Örgütleme E) Tepkide bulunma 19. Rol kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Rol, statünün belirlediği görev ve hakların bireyce kullanılmasıdır. B) ynı statü içinde bir rolün farklı şekillerde gerçekleş rilmesi mümkün değildir. C) Birey, aynı anda birden fazla rolü gerçekleş rmek durumunda kalabilir. D) Rol davranışı, bireyin kendinden beklenen davranışı nasıl gerçekleş receğidir. 23. Öğrenmenin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) k f bir eylemdir. B) Özneldir. C) Çevresel şartlara göre şekillenmez. D) Sosyaldir. E) Duygusaldır. E) Çevrenin beklen leri, kişinin algıları ve davranışları rolü oluşturmaktadır. 20. şağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir güdü değildir? ) Birlikte olma B) Güçlü olma C) Başarma D) Merak E) Sosyal kabul görme 24. I. Kültürsüz toplumlar vardır. II. Kültür asla değişmez. III. Türkiye de kültür kavramını ilk olarak Mümtaz Turhan incelemiş r. Kültür ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlış r? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 8

10 25. şağıdakilerden hangisi, bireylerin rolleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları durumunu ifade eder? ) Rol çeşitlemesi B) Rol ça şması C) Rol belirsizliği D) Rol çelişmesi E) Rol eksikliği 9

11 Görsel Programlama I DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Görsel Programlama I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Visual Studio da oluşturulan bir projeyi kaydetmek için kullanılan kısayol tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir? ) Ctrl+Shi B) Ctrl +lt+s C) Ctrl+S D) Ctrl+Shi +S E) Ctrl+lt+P 4. Proje çalış rıldığında formun ekran üzerinde görünür olup olmama durumunu belirleyen form özelliği aşağıdakilerden hangisidir? ) Visible B) Enabled C) StartPosi on D) Opacity E) Font 2... formlar bir ana pencere al nda bu ana pencereye bağlı olarak bir veya birden fazla çocuk pencere çalış rabilen yapılardır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) SDI B) MDI C) WORD D) MIS 5. Visual Studio içerisinde veri tabanı işlemlerinin gerçekleş rilmesini sağlayan nesnelerin bulunduğu sekme aşağıdakilerden hangisidir? ) Components B) Dialogs C) Prin ng D) General E) Data E) EXCEL 3. I. True ve False şeklinde iki farklı değer alabilen man ksal bir büyüklüktür. II. Bu özellik sayesinde form pasif konuma geçebilir. III. Bu özelliğin değeri proper es panelinden değiş rilemez. Enabled özelliği ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlış r? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 6. I. Form üzerinde genelde içeriği sabit bilgilerin görüntülenmesinde CheckBox kontrolü kullanılır. II. İçeriği değiş rilebilecek bilgilerin görüntülenmesi ve kullanıcıdan bilgi almak için TextBox kontrolü kullanılır. III. MonthCalendar, bir tarihi, grafiksel olarak göstermek ve bu tarihler arasında gezinmeyi sağlayan kontroldür. Kontrollere ilişkin yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 10

12 7. Veri ve bilgilerin bilgisayarda işlem gördükten sonra kullanıcı veya programcılara bir şekilde aktarılması için nesnesi kullanılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) TextBox B) ListBox C) MessageBox 10. şağıdakilerden hangisi man ksal bir operatördür? ) *= B) Mod C) Not D) TypeOf E) %= D) ImageBox E) InputBox 8. Değişken kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Değişken tanımı DIM komutu kullanılarak yapılabilir. B) String pi değişken değerleri aritma ksel işlemlere sokulamaz. C) Boolean değişkenler Evet (True) veya Hayır (False) değerlerini taşır. D) Değişkene değer atama işlemi değişkeni tanımlama sırasında yapılamaz. E) Tam sayı değerlerin değişkenlerde saklanmak istendiği durumlarda Integer, Short, Byte ve Long değişken pleri kullanılmalıdır. 11. Koşul ifadelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Case anahtar kelimesinin yanındaki ifadeler ancak sabit olabilir. B) Select Case End Select yapısı, Select Case deyimi ile başlar, End Select deyimi ile sona erer. C) If yapılarında tek seferde, Else If deyimlerinden veya Else deyiminden sadece bir tanesindeki işlem gerçekleş rilebilir. D) CSE'lerde değişkenlerin başlangıç ve bi ş değerleri girilerek şart belir lebilir. E) Case deyimlerinde sadece çok şart belir lebilir. 9. Bilgisayarda işle len komutlar ile bunların çık ları yerine; simgeler, pencereler, düğmeler ve panellerin tümünü ifade etmek için kullanılan genel ad aşağıdakilerden hangisidir? ) PI B) GUI C) CIU D) CLR E) CLI 12. I. For döngüsü içerisinde Exit For kullanılır. II. Do-Loop döngüsü içerisinde ise Exit Do anahtar kelimeleri ile döngüden çıkılır. III. Do-Loop döngüsü kesinlikle Loop anahtar kelimesi ile sonlandırılmalı ve tekrarlanması istenilen komutlar Do ile Loop anahtar kelimeleri arasında yer almalıdır. Döngü ifadelerine ilişkin yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 11

13 13. Döngü tamamlanmadan döngüden çıkmak gerek ğinde ifadesi kullanılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Exit B) Con nue C) Un l D) Stop 17. Net Framework te grafik oluşturmak için hangi kütüphaneden yararlanılır? ) System.Text B) System.Drawing C) System.Collec ons D) System.Colour E) System.IO E) Escape 14. Herhangi bir dosyayı kaydetmek amacıyla kullanılan kontrol aşağıdakilerden hangisidir? ) SaveFileDialog B) OpenFileDialog C) ColorDialog D) FontDialog E) FolderBrowserDialog 18. Çizimlerin hangi renkte, hangi kalınlıkta kalemle yapılacağı gibi bilgiler. sını ile belirlenir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Icon B) Graphics C) Brush D) Pen E) Font 15. Dosya işlemleri için gerekli sınıflar hangi NameSpace al nda bulunur? ) System.Data B) System.IO C) System.Text D) System.Object E) System.Prin ng 19. Hazırlanan bir formun çık sını alabilmek için. adlı sınıf kullanılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) CodeDom B) Configura on C) PrintForm D) c vi es E) Deoployment 16. Bir dosyadan karakter veya karakterler okumayı sağlayan sınıf aşağıdakilerden hangisidir? ) Directory B) File C) StreamWriter D) StreamReader E) FileStream 20. Operatörler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) ritme k operatörlerin kullanım alanı, matema ksel hesaplamalarla sınırlıdır. B) ritme k operatörler, işlem önceliği man ğına göre çalışır. C) Man ksal operatörler, Boolean pinde değer döndürür. D) ndlso operatörü, man ksal bir operatördür. E) Karşılaş rma operatörleri, genellikle if karar yapısı ve döngü ifadelerinde kullanılır. 12

14 21. şağıdakilerden hangisi özel amaçlı operatör sını na girer? ) / B) OrElse C) Mod D) ndlso E) dressof 24. Dizin oluşturma, silme ve taşıma gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan ve sta k metotlar sunan sınıf aşağıdakilerden hangisidir? ) DriveInfo B) File C) Directory D) StreamReader E) FileInfo penceresi, seçili olan nesnenin özelliklerini görüntüler ve özelliklerin yeniden düzenlenmesine rsat verir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) ToolBox B) Object Explorer C) Solu on Explorer D) Proper es E) Form 25. I. Close() Stream'i kapa r ve bu stream'e ait olan kaynakları serbest bırakır. II. Dispose() Stream'in kullandığı tüm kaynakları serbest bırakır. III. Peek() Sıradaki sa rı okumayı sağlar. StreamReader sını metodları ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 23. Döngü ve zamanlayıcılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Döngüler içerisinde kullanılacak Exit ve Con nue komutları ile de döngü bi rilmeden döngüden tamamen çıkma veya döngünün sadece şartları sağlamayan turunu es geçme olanaklarına sahip olabiliriz. B) Zamanlayıcılar, Windows sayaçlarını kullanarak kullanıcıya belirli zaman aralıklarında istenilen komutların çalış rılmasına olanak verir. C) Döngüler (Loops), program içerisinde belirlenen kodların defalarca çalışmasını sağlar. D) For Next döngülerinde Con nue For; Do Loop döngülerinde ise Con nue Do anahtar kelimeleri ile döngüler devam e rilir. E) Bir döngü şar nda While ve Un l anahtarlarının ikisi bir arada kullanılabilir. 13

15 Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi taşınabilir söndürme donanımlarından biri değildir? ) Su ve kum kovaları B) Köpüklü söndürücüler C) Kimyasal tozlu söndürücüler D) Karbondioksitli söndürme sistemi E) Karbondioksitli söndürücüler 3. I. Poliçe düzenleme II. Zarar giderme III. Gider ödeme IV. ydınlatma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sigortacının yükümlülüklerindendir? ) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I, II, III ve IV 2. I. Kasko sigortası zorunlu değil iken trafik sigortası zorunludur. II. Kasko sigortası sigorta e renin menfaa ni korurken, trafik sigortası üçüncü kişilerin menfaatlerini korur. III. Kasko sigortası ile trafik sigortası tür olarak tamamen aynı sigorta türlerdir. Kasko sigortaları ile trafik sigortaları arasındaki ilişki ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III TL bedel ile kaskosu yapılan bir araç, sigorta şirke ne bilgi verilmeden LPG tak rdıktan bir ha a sonra kaza yapmış r. raç kaza yapmasına rağmen LPG'nin kazanın oluşmasında veya hasarın artmasında etkisi olmadığı belgelenmiş r. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Sigortacı alması gereken prim ile aldığı prim arasında oran yaparak tazmina an indirim yaparak ödeme yapacak r. B) Sigortacı hiçbir ödeme yapmayacak r. C) Sigortacı değişikliğe ilişkin bilgi verilmediği için kasko bedelinin yarısını öder. D) Sigortacı TL nin tümünü öder. E) Sigortacı TL den aracın sovtaj değerini düştükten sonra kalan tutarı öder. 14

16 5. şağıdakilerden hangisi kasko sigortasının temina al ndadır? ) Savaş ve her türlü savaş olayları nedeniyle araçta meydana gelen zararlar B) racın kara yolunda veya demir yolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması sonucu meydana gelen zararlar C) Herhangi bir nükleer yakı an dolayı veya nükleer yakı n yanması sonucu araçta meydana gelen zararlar D) racın gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tara ndan kullanılması sırasında meydana gelen zararlar E) racın uyuşturucu madde veya Kara Yolları Trafik Yönetmeliği nde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce kullanılması sırasında meydana gelen zararlar 9. I. Oturma II. Batma III. Korsanlık IV. Yangın ve infilak Yukarıdakilerden hangileri deniz rizikoları arasındadır? ) I ve II B) I ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 6. şağıdakilerden hangisi em a nakliyat sigortasında teminat al na alınan rizikolardan biri değildir? ) Fır na B) Batma C) Ça şma D) Denize a lması E) Yağmur suyu 10. şağıdakilerden hangisi ferdî kaza sigortası kapsamında yer almaz? ) Vefat temina B) Daimî maluliyet temina C) Gündelik tazminat D) Hayat sigortası tanzimi E) Tedavi masrafları temina 7. Sigorta konusunun tamamen zayi olması hâline. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) hususi avarya B) müşterek avarya C) hususi ziya D) tam ziya 11. şağıdakilerden hangisi mesleki sorumluluk sigortası ürünlerinden biri değildir? ) Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası B) Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası C) kademisyen Mesleki Sorumluluk Sigortası D) vukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası E) İşveren Mali Sorumluluk Sigortası E) zayiat 8. şağıdakilerden hangisi Tekne Soru Formu'nda yer alan ve mutlak bilinmesi gereken unsurlardan biri değildir? ) Gemiyi inşa eden firmanın ismi B) Gemi sahipleri veya işletmecilerinin adı, varsa unvanı C) Geminin inşa tarihi D) Geminin seyrüsefer alanı E) Geminin tonajı 12. şağıdakilerden hangisi makine kırılması sigortasının teminat kapsamında yer almaz? ) İşletme kazaları nedeniyle oluşan kazalar B) Yabancı maddelerin girmesi nedeniyle oluşan kazalar C) Yağlama kusurlarından oluşan zararlar D) Sürekli değişmesi gereken (zamanla görevini tamamlamış) parçaların temini E) Elektrik enerjisinin dalgalanması veya kesilmesi nedeniyle oluşan zararlar 15

17 13. I. Tazminat kapsamında ge rilecek makine ve teçhiza n uçakla yapılan nakliye masrafları II. Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri nedeniyle oluşan zararlar III. Üçüncü şahıslara gelebilecek zararlar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri montaj sigortasının temina dışında kalan hâller arasındadır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III 17. Bireysel kredi sigortası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kredi alanın, ölümü sakatlığı ve mal varlığının tahrip olması durumunda kredinin geri dönmesini sağlamak amacıyla geliş rilmiş bir sigorta türüdür. B) Bireysel kredi sigortası, kredi kuruluşlarından tüke ci kredisi kullanan nihai tüke ciye uygulanmaktadır. C) Bireysel kredi sigortası uygulaması sadece kredi veren kuruma yarar sağlamaktadır. D) Bireysel kredi sigortası zorunlu bir sigorta türüdür. E) Kredi hayat sigortası, borçlunun ölmesi durumunda borcun geri ödenmesini sağlar. E) I, II ve III 14. şağıdaki branşlardan hangisi Tarım Sigortaları Havuzu nun (TRSİM) faaliyet alanına girmez? ) Suni ürünler B) Sera C) Büyükbaş hayvan D) Kümes hayvanları E) Su ürünleri 18. şağıdakilerden hangisi kredi sigortasının faydalarından biri değildir? ) İş gücü veriminin ar rılması B) İşletmeyi cari alacak riskine karşı koruma C) Finansman gücünün ar rılması D) Kredi is hbarat hizme E) Sa ş hacminin yüksel lmesi 15. şağıdakilerden hangisi bitkisel ürün sigortasının teminat kapsamında değildir? ) Dolu sonucunda meydana gelen hasarlar B) Fır na sonucunda meydana gelen hasarlar C) Deprem sonucunda meydana gelen hasarlar D) Sel ve su baskını sonucunda meydana gelen hasarlar E) Hasat gecikmesi sonucunda meydana gelen hasarlar 19. şağıdakilerden hangisi işsizlik sigortası kapsamındaki teminatlardan biri değildir? ) Sigortalının taşıt, konut veya bireysel krediler gibi bankalardan kullanmış olduğu kredileri B) Sigortalının kredi kar na ilişkin ödemeleri C) Sigortalının sosyal güvenlik prim ödemeleri D) Sigortalının kira ödemeleri E) Sigortalının elektrik, su, telefon gibi aylık faturaları 16. Borçlu bir kimsenin aldığı borcu ve/veya banka kredisini, önceden taahhüt e ği şekilde geriye ödeme konusunda temerrüde düşme olasılığına. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) cari risk B) em a riski C) kredi riski D) poli k risk E) kamu riski 16

18 20. Kötü hava koşulları sigortası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kötü hava koşulları; yağmur, kar, r na, sis veya istenmeyen hava sıcaklıkları olabilir. B) Hava koşulları nedeniyle oluşan finansal kayıpları karşılamaktadır. C) Kötü hava koşulları sigortası, havanın sıcak olması durumunda oluşacak zararları teminat al na almaz. D) Erken rezervasyon iptal sigortası, kötü hava koşullarına bağlı finansal kayıp sigortalarına bir örnek olabilir. E) Kötü hava koşulunun neler olduğunun ve hangi hava koşullarının teminat al na alındığının poliçelerde açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. 23. I. Sağlık sigortası II. Seyahat sağlık sigortası III. Tamamlayıcı sağlık sigortası IV. Tehlikeli (kri k-riskli) hastalık sigortası Yukarıdaki sigorta türlerinden hangisi ya da hangileri Türkiye deki sigorta şirketleri tara ndan tüke cilere sunulmaktadır? ) Yalnız III B) I ve II C) II ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 21. Sigortalının, yasal sorumluluk kuralları nedeniyle muhatabı olduğu tazminat istemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar aşağıdaki sigortalardan hangisinin kapsamında teminat al na alınmaktadır? ) Kişi-aile hukuksal koruma sigortası B) Taşınmaz mala bağlı hukuksal koruma sigortası C) Sürücü hukuksal koruma sigortası D) Hayat sigortası E) Kâr kaybı sigortası 24. I. Risk ağırlıklı hayat sigortaları II. Birikimli hayat sigortaları III. ile boyu hayat sigortaları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hayat sigortası çeşitlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 22. Özel sağlık sigortası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Özel sağlık sigortalarının amacı; bireylerin yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri hastalık riskine karşı ekonomik zararlarını paylaşmak r. B) Özel sağlık sigortası poliçeleri ek prim ödenmesi hâlinde bile yurt dışında yapılan tedavi giderlerini kapsamamaktadır. C) Türkiye de özel sağlık sigortalarında serbest tarife uygulanmaktadır. D) Sigorta şirketleri genellikle sağlık kuruluşları ile anlaşma yaparak sigortalılarının anlaşmalı kurumlardan hizmet almasını istemektedir. 25. Hayat Sigortası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Hayat sigortaları, insan haya yla ilgili sigortalardır. B) Haya üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı denir. C) Sigortalı IDS hastalığı sonucu ölürse sigortacı, sigorta temina nın tamamını ödemekle yükümlüdür. D) Sigortalı, in har veya in hara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde sigortacı sigortanın o andaki riyazi ih ya nı öder. E) ksi sözleşme ile kararlaş rılmadıkça sigorta, savaş hâlinde geçerli değildir. E) Özel sağlık sigortası poliçeleri genel olarak yurt içinde yapılan tedavi harcamalarını kapsamaktadır. 17

19 İnsan Kaynakları Yönetimi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnsan Kaynakları Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki eği m ilkelerinden hangisi eği min belirlenmiş amaçlara yönelik olarak yapılmasını ifade eder? ) Eği min sürekliliği B) Eği min yararlılığı C) Eği mde rsat eşitliği D) Eği m faaliyetlerinin planlı olması E) Eği lenlerin etkin ka lımı 4. İş analizi yapan bir insan kaynakları yöne cisinin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermesi gerekmez? ) Temel görevlerin tamamlanması ne kadar zaman alır? B) Görevler, bir işin içerisinde nasıl gruplandırılmaktadır? C) Maliyetler nasıl düşürülebilir? D) İşgören performansının iyileş rilebilmesi için bir iş nasıl tasarlanmalıdır? E) Belirli bir işi ifa etmek için hangi tür becerilere ih yaç duyulmaktadır? 2. şağıdakilerden hangisi bir insan kaynakları yöne cisinin proak f olması anlamına gelmektedir? ) Veri temelli olmak B) Müşteri yönelimli olmak C) Değişimi öngörmek ve tedbir almak D) İnsan kaynakları uygulamalarını rekabet avantajı oluşturmada kullanabilmek E) Kıt bulunan çalışanlarla ilgili tedbir alabilmek 5. şağıdakilerden hangisi iç kaynaklardan eleman temin etmenin dezavantajlarından biri değildir? ) Terfi için poli k davranışların artması B) Oryantasyon süresinin uzaması C) Yeterince uygun olmayan kişilerin atanması D) Terfi edememenin moral açısından sorunlar yaratabilmesi E) İçe kapalı kalma, yeni görüşlerin işletmeye gelememesi 3. I. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi maliyet odaklıdır, Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi ya rım odaklıdır. II. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi yavaş ve tepkicidir, Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi hızlı ve proak ir. III. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi kısa dönemli zaman u una sahip r, Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi ih yaca göre kısa, orta veya uzun dönemli zaman u una sahip r. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi ile ilgili yukarıdaki karşılaş rmalardan hangisi ya da hangileri doğrudur? 6. şağıdaki eği m ilkelerinden hangisi sürekli değişen ve değişim hızının çok ar ğı iş ortamında, eği m çalışmalarının devamlı olmasını ifade etmektedir? ) Eği min sürekliliği B) Eği min yararlılığı C) Eği mde rsat eşitliği D) Eği m faaliyetlerinin planlı olması E) Eği lenlerin etkin ka lımı ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 18

20 7. şağıdaki yaklaşımlardan hangisi kendi isteğiyle ya da zorunlu bir şekilde işlerinden ayrılan kişilerin kendi uzmanlık alanlarında dışarıdan hizmet vermeleri sonucunda gerçekleşen kariyeri ifade eder? ) Sınırsız Kariyer Yaklaşımı B) Şirket Sonrası Kariyer Yaklaşımı C) Değişken Kariyer Yaklaşımı D) Por öy Kariyer Yaklaşımı E) Kariyer Çapası Yaklaşımı 11. I. İş yerinde güvenlik ve sağlıkla ilgili sürekli incelemelerde bulunmak II. Konuya ilişkin eği m programları geliş rmek ve uygulamak III. İş güvenliği ve işgören sağlığı için kurullar oluşturmak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş güvenliği ve işgören sağlığını iyileş rme stratejilerindendir? ) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 8. I. İşgörenleri, üst düzey işlere mo ve etmek II. Bireysel performans ölçümü için bir temel sağlamak III. Eşit değerde işe eşit ücret ilkesini hayata geçirmek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş değerlemenin amaçlarındandır? ) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 12. şağıdaki işletme plerinden hangisinde işletmelerin, uluslararası girişimlere yapılan önemli atamalarda ya rım yapılan ülkenin vatandaşlarını tercih etmeleri söz konusudur? ) na ülke eğilimli işletmeler B) Konuk ülke eğilimli işletmeler C) Bölgesel eğilimli işletmeler D) Dünya eğilimli işletmeler E) Küresel eğilimli işletmeler D) II ve III E) I, II ve III 9. şağıdakilerden hangisi toplu iş uyuşmazlıklarında barışçı çözüm yollarından biri değildir? ) Uzlaş rma B) Zorunlu arabuluculuk C) Grev D) Tahkim E) Olağan arabuluculuk 13. İnsan kaynakları bilgi sisteminde ih yaç duyulan bilgi türlerinden hangisi iş unvanı, iş gerekleri, ücret düzeyi ve pozisyonun doldurulması gereken tarih gibi bilgileri ifade eder? ) Özlük bilgileri B) Ücret dışı haklara ilişkin bilgiler C) çık iş ve pozisyon bilgileri D) Çalışma süresine ilişkin bilgiler E) Ücret bilgileri 10. şağıdaki iş sözleşmesinden doğan borçlardan hangisi işverene ai r? ) Sadakat borcu B) Rekabet etmeme borcu C) Eşit işlem yapma borcu D) Emir ve talimatlara uyma borcu E) İşi özenle yapma borcu 19

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. Hazırlayan Ufuk YILDIZ. Đşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. Hazırlayan Ufuk YILDIZ. Đşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL SAĞLIK SĐGORTACILIĞI SEKTÖRÜNDE FAALĐYET GÖSTEREN ŞĐRKETLERĐN VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ ĐLE ETKĐNLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐ Hazırlayan Ufuk YILDIZ Đşletme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır.

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır. 1 GĠRĠġ Kişilerin günlük yaşantılarında her an karşılaşabilecekleri ve bunun sonucunda can ve mallarına zarar verebilecek bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda mevcut hayat standardında meydana gelebilecek

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI STRATEJÝK PLANI

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI STRATEJÝK PLANI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI 2010-2014 STRATEJİK STRATEJÝK PLANI PLANI Strateji Geliştirme Başkanlığı Ankara 2009 EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler,

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı