ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı GÜZ DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 Soru Sayısı Sayfa No Çalışma İlişkileri ve Etik 25 2 Davranış Bilimleri 25 6 Görsel Programlama I Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar İnsan Kaynakları Yönetimi İnternet Programcılığı I İşletmelerde Performans Yönetimi Lobicilik ve Siyasal İletişim Nesne Tabanlı Programlama I Reklam ve Reklam Yazarlığı Risk Yönetimi Yönetim ve Organizasyon GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 Çalışma İlişkileri ve Etik DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çalışma İlişkileri ve Etik testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi çalışma ilişkileri sistemindeki temel aktörlerden biri değildir? ) Dernekler B) İşçi ve işveren örgütleri C) İşçiler D) Devlet E) İşveren 4. Üye sayısında azalma veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayı ifade eden çalışma ilişkileri dönemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Kitle Üre mi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-Liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi 2. Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve Endüstri İlişkileri Sistemi adlı kitabı bulunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? ) Karl Marx B) John Dunlop C) uguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon 5. İnsanın kendisi ve çevresi ile uyumunu sağlayan, onu diğer insanlardan ayıran, özel ve tek yapan özellikler bütününe ne ad verilir? ) Mizaç B) Davranış C) Tutum D) Kişilik E) Tavır 3. İşletmeyi; yöne cinin basit düzeyde otoritesi ve karşılıklı bağlılığın yaşandığı, ortak değerler, ilgi ve hedefler (işletmenin başarısı) etra nda bir araya gelmiş bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? ) Üniter (tekil) anlayış B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistemi anlayışı 6. şağıdakilerden hangisi bir kişilik pi değildir? ) Gerçekçi p B) Kanaatkâr p C) raş rıcı p D) Sosyal p E) Girişken p E) Sosyolojik anlayış 2

4 7. Değerlerin doğası ile ilgili aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlış r? ) Değerler, kişinin fiziksel gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. B) İnsanlar, aynı değerleri farklı yoğunlukta yaşarlar. C) İnsanların değer sistemlerinin gelişiminde kültür, toplum, kurumlar ve kişiliğin etkisi vardır. D) Değerler, kişinin ayrılmaz parçasıdır ve yaşamın her alanında görülür. E) İnsanların sahip olduğu değerlerin sayısı görece fazla değildir. 11. I. Birey ve grupları kutuplaş rır. II. Harcamaları azal r. III. Farklılıkları derinleş rir, iş birliğini engeller. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ça şmanın olumsuz sonuçlarından değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 8. Ortak normları paylaşan, aralarında farklı rolleri üstlenen ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle ile şim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? ) ile B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum 12. Örgütün koyduğu kuralların dışında ve rollerin ötesinde başka davranışlar beklenmediği için örgütlerde görülen ça şmaların yıkıcı olduğuna inanan yöne m anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? ) Modern yöne m anlayışı B) Klasik yöne m anlayışı C) Etkileşimci yöne m anlayışı D) Ça şmacı yöne m anlayışı E) Postmodern yöne m anlayışı 9. şağıdakilerden hangisi bir grup türü değildir? ) Referans grupları B) Birincil gruplar C) İkincil gruplar D) Üçüncül gruplar E) Üyelik grupları 13. Nevro k kişilik özelliklerine sahip bireylerde görülen davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? ) ğırbaşlı B) İyimser C) Kaygısız D) Konuşkan E) Rahat 10. şağıdakilerden hangisi J. Fichter e göre bir grubu meydana ge ren ve gruptaki bireyler arasında düzenli ve sürekli ilişkilerin işlemesini temin eden özelliklerden biri değildir? ) Grup üyeleri ve grup dışı kişiler tara ndan görülebilirlik B) Birbirlerinin varlığını dikkate alma C) Grup üyelerinin kendine özgü rollerinin olmaması D) Grup özdeşliği 14. Mobbing kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? ) Mahalle baskısı B) Toplumsal baskı C) Ekonomik sıkın lar D) Örgütsel baskılar E) İş yeri baskısı E) Ortak amaç ve görev 3

5 15. şağıdakilerden hangisi stres yaratan kişisel etmenlerden biri değildir? ) ilevi ve toplumsal sorunlar B) Ekonomik sıkın lar C) Kültürel sorunlar D) İş yeri baskısı E) Örgütsel etmenler 19. şağıdakilerden hangisi toplu pazarlık stratejilerinden biri değildir? ) Kurallar B) Pazarlığın tonu C) Ölçütler D) yarlamalar E) Baskı unsurlarının seçimi 16. İş yeri sendikacılığını, verimliliğini ve üre m kalitesini ön plana çıkaran model aşağıdakilerden hangisidir? ) Uzlaşmacı Model B) Sosyalist Model C) merikan Modeli D) Japon Modeli E) vrupa Modeli 20. Bir ülkede gelişmişlik düzeyi ar kça öne çıkan ve ekonomi içinde ağırlığı artan sektör aşağıdakilerden hangisidir? ) Tarım B) Hizmet C) Sanayi D) Teknoloji E) Kamu 17. I.Kitle örgütleridir. II. Sınıf örgütleridir. III. Bağımlı ve sivil örgütlerdir. IV. Demokra k olmayan örgütlerdir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işçi sendikalarının genel özellikleri arasında yer almaz? ) Yalnız I 21. şağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöne mi süreçlerinden biri değildir? ) İşe alma B) Elde tutma C) Ödüllendirme D) Görev verme E) Mo vasyon B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 18. İş akdine ilişkin hususları düzenlemek amacıyla işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendikaya üye olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir? ) Toplu iş görüşmesi B) Toplu iş sözleşmesi C) Toplu pazarlık D) Toplu anlaşma E) İş akdi 22. Kariyer aşamalarında 50 li yaşlara doğru gelinmesi ile formel kariyerde ilerlemenin durmak üzere olduğu dönemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Keşif dönemi B) İlerleme dönemi C) Sürdürme dönemi D) Düşüş dönemi E) Son dönem 4

6 23. şağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir? ) Keşif B) Bakış C) İlerleme D) Sürdürme E) Düşüş 25. şağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir? ) Örgütsel standartlar B) E k kodlar C) Norma f kurallar D) Performans ölçümü E) Düzel ci faaliyetler 24. İnsanların kendilerine karşı vazifelerini ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerek ğini belirten kurallara ne ad verilir? ) hlaki normlar B) Dinsel normlar C) Töresel normlar D) Hukuksal normlar E) Formel normlar 5

7 Davranış Bilimleri DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Davranış Bilimleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki tutum-bileşen eşleş rmelerinden hangisi yanlış r? ) İş arkadaşlarımı çok severim. - Duygusal B) Hakemin penal kararı doğruydu. - Bilişsel C) Tüke ci olarak gerekli yerlere başvurdum. - Bilişsel D) İş yerinde çok mutlu oluyorum. - Duygusal E) Müdürün dediklerine ar k kulak asmıyorum. - Davranışsal 5. şağıdaki kişilik testlerinden hangisinde, bireyin önceden hazırlanmış bir ifade se ndeki maddelere doğru, yanlış ya da evet, hayır şeklinde cevap vermesi istenmektedir? ) Tema k lgı Tes B) Rorschach Tes C) Davranışsal Ölçüm D) Projek f Testler E) Objek f Testler 2. Hedefe ulaşıldığında hissedilen duygu aşağıdakilerden hangisidir? ) Mutluluk B) Ö e C) Korku D) Umut E) Hayret 6. Grubun bireye etkisi ile ilgili bir futbolcunun maçtaki performansının antrenmandakinden daha yüksek olması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? ) Sosyal hızlandırma B) Sosyal ket vurma C) Sosyal aylaklık D) Riske girme E) Sosyal uyum 3. Bir doktorun bbi terimler içeren açıklamalarını hastanın anlamaması, hangi ile şim engeline örnek olarak verilebilir? ) Kişisel ile şim engelleri B) Dil ve anla m güçlükleri C) Dinleme ve algılama yetersizliği D) İle şimin psikolojik engelleri E) Cinsiyet ve kültür farklılıkları 7. Genel Uyum Sendromu'nu aşağıdaki araş rmacılardan hangisi ileri sürmüştür? ) Lazarus B) Selye C) Cannon D) Kahn E) Levinson 4. İnsanın, bir ağaca bak ğında onun tek tek yaprakları ve dallarını değil, tümünü görmesi, algılamanın hangi özelliği ile ilgilidir? ) Seçicilik B) Örgütleme C) Biçim değişmezliği D) İllüzyon E) Halüsinasyon 8. Toplumdaki eşitsizliklerin temelinde yatan olgunun özel mülkiyet olduğunu ileri süren araş rmacı kimdir? ) Marx B) Weber C) Davis D) Comte E) Giddens 6

8 9. Ego ideali ile öz imaj arasındaki tutarsızlık ar kça yaşanan stresin artacağını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ) Fizyolojik Yaklaşım B) Bilişsel Değerlendirme Yaklaşımı C) Birey Çevre Uyum Yaklaşımı D) Psikoanali k Yaklaşım E) Sistem Yaklaşımı 13. şağıdakilerden hangisi toplumun ekonomik yapısının değişmesiyle birlikte ortaya çıkar? ) Yapısal hareketlilik B) Değiş rilebilir hareketlilik C) Kuşak boyu hareketlilik D) şağı doğru hareketlilik E) Dikey hareketlilik 10. Kast Sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Birey statüyü doğuştan kazanır. B) Dinsel temellere dayanır. C) Kapalı bir sistemdir. D) Hindistan Kast Sistemi beş kategoriye ayrılır. E) Uygulanan her toplumda yasal dayanağı vardır. 14. Empa k ile şim, ile şimin kişisel ve çevresel engellerinden hangisini ortadan kaldırır? ) Dil farklılıklarını B) lgılama farklılıklarını C) Duygusal engelleri D) Güvensizliği E) Sözlü ve sözsüz ile şim arasındaki uyuşmazlığı 11. şağıdakilerden hangisi kimlik belirsizliği sürecinde, kimlik belirsizliği aşamasından sonra meydana gelir? ) Bireysel kimlikte eksiklik B) Yüksek duygusal ka lım C) Yoğun duygular D) Grupla çok yakın kaynaşma E) Bireyin farkındalık algısında azalma 15. Kişilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Ortam ve koşullara bağlı olarak değişmez. B) Kişilik, davranış ve tutum arasında karşılıklı etkileşim vardır. C) Bireyi diğerlerinden ayırır. D) Başkalarıyla etkileşim içerisinde öğrenme yoluyla gelişir. E) Farklı durumlarda insanı tutarlı şekilde davranmaya iter. 12. I. Ortam resmîdir. II. Üyeler duygu ve düşüncelerini açıklayabilir. III. Kararlar genelde oy birliğiyle alınır. IV. Göreve yönelik tar şmalarda bulunulmaz. Yukarıdakilerden hangileri etkin bir grubun özelliklerindendir? ) I ve II 16. lgı en fazla aşağıdakilerden hangisine ih yaç duyar? ) Kanal B) Duyu C) İzlenim D) Geri bildirim E) nlama B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV 7

9 17. Grup türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Birincil gruplarda biz duygusu hâkimdir. B) İkincil gruplarda çıkar duygusu ile etkileşim söz konusudur. C) Biçimsel gruplar yazılı kurallar çerçevesinde işler. D) İç gruplarda sembolik işaret ya da belirleyiciler oluşturulur. E) Üyelik grupları bireylerin henüz üye olmadıkları ancak olmak istedikleri gruplardır. 21. Davranış bilimleri içerisinde en hâkim konumdaki disiplin aşağıdakilerden hangisidir? ) Psikoloji B) Sosyoloji C) ntropoloji D) Sosyal psikoloji E) Tarih 18. şağıdaki güdülenme teorilerinden hangisi Kapsam Teorileri arasında yer almaz? ) İh yaçlar Hiyerarşisi B) Başarı Güdüsü C) Çi Faktör Kuramı D) Eşitlik Kuramı E) ERG Kuramı 22. şağıdaki duyuşsal öğrenme süreçlerinin aşamalarından hangisinde özümsenen değerlerle tutarlı bir dünya görüşü geliş rilir? ) Bütünleş rme B) Değer verme C) lgılama D) Örgütleme E) Tepkide bulunma 19. Rol kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Rol, statünün belirlediği görev ve hakların bireyce kullanılmasıdır. B) ynı statü içinde bir rolün farklı şekillerde gerçekleş rilmesi mümkün değildir. C) Birey, aynı anda birden fazla rolü gerçekleş rmek durumunda kalabilir. D) Rol davranışı, bireyin kendinden beklenen davranışı nasıl gerçekleş receğidir. 23. Öğrenmenin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) k f bir eylemdir. B) Özneldir. C) Çevresel şartlara göre şekillenmez. D) Sosyaldir. E) Duygusaldır. E) Çevrenin beklen leri, kişinin algıları ve davranışları rolü oluşturmaktadır. 20. şağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir güdü değildir? ) Birlikte olma B) Güçlü olma C) Başarma D) Merak E) Sosyal kabul görme 24. I. Kültürsüz toplumlar vardır. II. Kültür asla değişmez. III. Türkiye de kültür kavramını ilk olarak Mümtaz Turhan incelemiş r. Kültür ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlış r? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 8

10 25. şağıdakilerden hangisi, bireylerin rolleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları durumunu ifade eder? ) Rol çeşitlemesi B) Rol ça şması C) Rol belirsizliği D) Rol çelişmesi E) Rol eksikliği 9

11 Görsel Programlama I DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Görsel Programlama I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Visual Studio da oluşturulan bir projeyi kaydetmek için kullanılan kısayol tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir? ) Ctrl+Shi B) Ctrl +lt+s C) Ctrl+S D) Ctrl+Shi +S E) Ctrl+lt+P 4. Proje çalış rıldığında formun ekran üzerinde görünür olup olmama durumunu belirleyen form özelliği aşağıdakilerden hangisidir? ) Visible B) Enabled C) StartPosi on D) Opacity E) Font 2... formlar bir ana pencere al nda bu ana pencereye bağlı olarak bir veya birden fazla çocuk pencere çalış rabilen yapılardır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) SDI B) MDI C) WORD D) MIS 5. Visual Studio içerisinde veri tabanı işlemlerinin gerçekleş rilmesini sağlayan nesnelerin bulunduğu sekme aşağıdakilerden hangisidir? ) Components B) Dialogs C) Prin ng D) General E) Data E) EXCEL 3. I. True ve False şeklinde iki farklı değer alabilen man ksal bir büyüklüktür. II. Bu özellik sayesinde form pasif konuma geçebilir. III. Bu özelliğin değeri proper es panelinden değiş rilemez. Enabled özelliği ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlış r? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 6. I. Form üzerinde genelde içeriği sabit bilgilerin görüntülenmesinde CheckBox kontrolü kullanılır. II. İçeriği değiş rilebilecek bilgilerin görüntülenmesi ve kullanıcıdan bilgi almak için TextBox kontrolü kullanılır. III. MonthCalendar, bir tarihi, grafiksel olarak göstermek ve bu tarihler arasında gezinmeyi sağlayan kontroldür. Kontrollere ilişkin yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 10

12 7. Veri ve bilgilerin bilgisayarda işlem gördükten sonra kullanıcı veya programcılara bir şekilde aktarılması için nesnesi kullanılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) TextBox B) ListBox C) MessageBox 10. şağıdakilerden hangisi man ksal bir operatördür? ) *= B) Mod C) Not D) TypeOf E) %= D) ImageBox E) InputBox 8. Değişken kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Değişken tanımı DIM komutu kullanılarak yapılabilir. B) String pi değişken değerleri aritma ksel işlemlere sokulamaz. C) Boolean değişkenler Evet (True) veya Hayır (False) değerlerini taşır. D) Değişkene değer atama işlemi değişkeni tanımlama sırasında yapılamaz. E) Tam sayı değerlerin değişkenlerde saklanmak istendiği durumlarda Integer, Short, Byte ve Long değişken pleri kullanılmalıdır. 11. Koşul ifadelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Case anahtar kelimesinin yanındaki ifadeler ancak sabit olabilir. B) Select Case End Select yapısı, Select Case deyimi ile başlar, End Select deyimi ile sona erer. C) If yapılarında tek seferde, Else If deyimlerinden veya Else deyiminden sadece bir tanesindeki işlem gerçekleş rilebilir. D) CSE'lerde değişkenlerin başlangıç ve bi ş değerleri girilerek şart belir lebilir. E) Case deyimlerinde sadece çok şart belir lebilir. 9. Bilgisayarda işle len komutlar ile bunların çık ları yerine; simgeler, pencereler, düğmeler ve panellerin tümünü ifade etmek için kullanılan genel ad aşağıdakilerden hangisidir? ) PI B) GUI C) CIU D) CLR E) CLI 12. I. For döngüsü içerisinde Exit For kullanılır. II. Do-Loop döngüsü içerisinde ise Exit Do anahtar kelimeleri ile döngüden çıkılır. III. Do-Loop döngüsü kesinlikle Loop anahtar kelimesi ile sonlandırılmalı ve tekrarlanması istenilen komutlar Do ile Loop anahtar kelimeleri arasında yer almalıdır. Döngü ifadelerine ilişkin yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 11

13 13. Döngü tamamlanmadan döngüden çıkmak gerek ğinde ifadesi kullanılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Exit B) Con nue C) Un l D) Stop 17. Net Framework te grafik oluşturmak için hangi kütüphaneden yararlanılır? ) System.Text B) System.Drawing C) System.Collec ons D) System.Colour E) System.IO E) Escape 14. Herhangi bir dosyayı kaydetmek amacıyla kullanılan kontrol aşağıdakilerden hangisidir? ) SaveFileDialog B) OpenFileDialog C) ColorDialog D) FontDialog E) FolderBrowserDialog 18. Çizimlerin hangi renkte, hangi kalınlıkta kalemle yapılacağı gibi bilgiler. sını ile belirlenir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Icon B) Graphics C) Brush D) Pen E) Font 15. Dosya işlemleri için gerekli sınıflar hangi NameSpace al nda bulunur? ) System.Data B) System.IO C) System.Text D) System.Object E) System.Prin ng 19. Hazırlanan bir formun çık sını alabilmek için. adlı sınıf kullanılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) CodeDom B) Configura on C) PrintForm D) c vi es E) Deoployment 16. Bir dosyadan karakter veya karakterler okumayı sağlayan sınıf aşağıdakilerden hangisidir? ) Directory B) File C) StreamWriter D) StreamReader E) FileStream 20. Operatörler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) ritme k operatörlerin kullanım alanı, matema ksel hesaplamalarla sınırlıdır. B) ritme k operatörler, işlem önceliği man ğına göre çalışır. C) Man ksal operatörler, Boolean pinde değer döndürür. D) ndlso operatörü, man ksal bir operatördür. E) Karşılaş rma operatörleri, genellikle if karar yapısı ve döngü ifadelerinde kullanılır. 12

14 21. şağıdakilerden hangisi özel amaçlı operatör sını na girer? ) / B) OrElse C) Mod D) ndlso E) dressof 24. Dizin oluşturma, silme ve taşıma gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan ve sta k metotlar sunan sınıf aşağıdakilerden hangisidir? ) DriveInfo B) File C) Directory D) StreamReader E) FileInfo penceresi, seçili olan nesnenin özelliklerini görüntüler ve özelliklerin yeniden düzenlenmesine rsat verir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) ToolBox B) Object Explorer C) Solu on Explorer D) Proper es E) Form 25. I. Close() Stream'i kapa r ve bu stream'e ait olan kaynakları serbest bırakır. II. Dispose() Stream'in kullandığı tüm kaynakları serbest bırakır. III. Peek() Sıradaki sa rı okumayı sağlar. StreamReader sını metodları ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 23. Döngü ve zamanlayıcılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Döngüler içerisinde kullanılacak Exit ve Con nue komutları ile de döngü bi rilmeden döngüden tamamen çıkma veya döngünün sadece şartları sağlamayan turunu es geçme olanaklarına sahip olabiliriz. B) Zamanlayıcılar, Windows sayaçlarını kullanarak kullanıcıya belirli zaman aralıklarında istenilen komutların çalış rılmasına olanak verir. C) Döngüler (Loops), program içerisinde belirlenen kodların defalarca çalışmasını sağlar. D) For Next döngülerinde Con nue For; Do Loop döngülerinde ise Con nue Do anahtar kelimeleri ile döngüler devam e rilir. E) Bir döngü şar nda While ve Un l anahtarlarının ikisi bir arada kullanılabilir. 13

15 Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi taşınabilir söndürme donanımlarından biri değildir? ) Su ve kum kovaları B) Köpüklü söndürücüler C) Kimyasal tozlu söndürücüler D) Karbondioksitli söndürme sistemi E) Karbondioksitli söndürücüler 3. I. Poliçe düzenleme II. Zarar giderme III. Gider ödeme IV. ydınlatma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sigortacının yükümlülüklerindendir? ) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I, II, III ve IV 2. I. Kasko sigortası zorunlu değil iken trafik sigortası zorunludur. II. Kasko sigortası sigorta e renin menfaa ni korurken, trafik sigortası üçüncü kişilerin menfaatlerini korur. III. Kasko sigortası ile trafik sigortası tür olarak tamamen aynı sigorta türlerdir. Kasko sigortaları ile trafik sigortaları arasındaki ilişki ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III TL bedel ile kaskosu yapılan bir araç, sigorta şirke ne bilgi verilmeden LPG tak rdıktan bir ha a sonra kaza yapmış r. raç kaza yapmasına rağmen LPG'nin kazanın oluşmasında veya hasarın artmasında etkisi olmadığı belgelenmiş r. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Sigortacı alması gereken prim ile aldığı prim arasında oran yaparak tazmina an indirim yaparak ödeme yapacak r. B) Sigortacı hiçbir ödeme yapmayacak r. C) Sigortacı değişikliğe ilişkin bilgi verilmediği için kasko bedelinin yarısını öder. D) Sigortacı TL nin tümünü öder. E) Sigortacı TL den aracın sovtaj değerini düştükten sonra kalan tutarı öder. 14

16 5. şağıdakilerden hangisi kasko sigortasının temina al ndadır? ) Savaş ve her türlü savaş olayları nedeniyle araçta meydana gelen zararlar B) racın kara yolunda veya demir yolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması sonucu meydana gelen zararlar C) Herhangi bir nükleer yakı an dolayı veya nükleer yakı n yanması sonucu araçta meydana gelen zararlar D) racın gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tara ndan kullanılması sırasında meydana gelen zararlar E) racın uyuşturucu madde veya Kara Yolları Trafik Yönetmeliği nde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce kullanılması sırasında meydana gelen zararlar 9. I. Oturma II. Batma III. Korsanlık IV. Yangın ve infilak Yukarıdakilerden hangileri deniz rizikoları arasındadır? ) I ve II B) I ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 6. şağıdakilerden hangisi em a nakliyat sigortasında teminat al na alınan rizikolardan biri değildir? ) Fır na B) Batma C) Ça şma D) Denize a lması E) Yağmur suyu 10. şağıdakilerden hangisi ferdî kaza sigortası kapsamında yer almaz? ) Vefat temina B) Daimî maluliyet temina C) Gündelik tazminat D) Hayat sigortası tanzimi E) Tedavi masrafları temina 7. Sigorta konusunun tamamen zayi olması hâline. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) hususi avarya B) müşterek avarya C) hususi ziya D) tam ziya 11. şağıdakilerden hangisi mesleki sorumluluk sigortası ürünlerinden biri değildir? ) Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası B) Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası C) kademisyen Mesleki Sorumluluk Sigortası D) vukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası E) İşveren Mali Sorumluluk Sigortası E) zayiat 8. şağıdakilerden hangisi Tekne Soru Formu'nda yer alan ve mutlak bilinmesi gereken unsurlardan biri değildir? ) Gemiyi inşa eden firmanın ismi B) Gemi sahipleri veya işletmecilerinin adı, varsa unvanı C) Geminin inşa tarihi D) Geminin seyrüsefer alanı E) Geminin tonajı 12. şağıdakilerden hangisi makine kırılması sigortasının teminat kapsamında yer almaz? ) İşletme kazaları nedeniyle oluşan kazalar B) Yabancı maddelerin girmesi nedeniyle oluşan kazalar C) Yağlama kusurlarından oluşan zararlar D) Sürekli değişmesi gereken (zamanla görevini tamamlamış) parçaların temini E) Elektrik enerjisinin dalgalanması veya kesilmesi nedeniyle oluşan zararlar 15

17 13. I. Tazminat kapsamında ge rilecek makine ve teçhiza n uçakla yapılan nakliye masrafları II. Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri nedeniyle oluşan zararlar III. Üçüncü şahıslara gelebilecek zararlar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri montaj sigortasının temina dışında kalan hâller arasındadır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III 17. Bireysel kredi sigortası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kredi alanın, ölümü sakatlığı ve mal varlığının tahrip olması durumunda kredinin geri dönmesini sağlamak amacıyla geliş rilmiş bir sigorta türüdür. B) Bireysel kredi sigortası, kredi kuruluşlarından tüke ci kredisi kullanan nihai tüke ciye uygulanmaktadır. C) Bireysel kredi sigortası uygulaması sadece kredi veren kuruma yarar sağlamaktadır. D) Bireysel kredi sigortası zorunlu bir sigorta türüdür. E) Kredi hayat sigortası, borçlunun ölmesi durumunda borcun geri ödenmesini sağlar. E) I, II ve III 14. şağıdaki branşlardan hangisi Tarım Sigortaları Havuzu nun (TRSİM) faaliyet alanına girmez? ) Suni ürünler B) Sera C) Büyükbaş hayvan D) Kümes hayvanları E) Su ürünleri 18. şağıdakilerden hangisi kredi sigortasının faydalarından biri değildir? ) İş gücü veriminin ar rılması B) İşletmeyi cari alacak riskine karşı koruma C) Finansman gücünün ar rılması D) Kredi is hbarat hizme E) Sa ş hacminin yüksel lmesi 15. şağıdakilerden hangisi bitkisel ürün sigortasının teminat kapsamında değildir? ) Dolu sonucunda meydana gelen hasarlar B) Fır na sonucunda meydana gelen hasarlar C) Deprem sonucunda meydana gelen hasarlar D) Sel ve su baskını sonucunda meydana gelen hasarlar E) Hasat gecikmesi sonucunda meydana gelen hasarlar 19. şağıdakilerden hangisi işsizlik sigortası kapsamındaki teminatlardan biri değildir? ) Sigortalının taşıt, konut veya bireysel krediler gibi bankalardan kullanmış olduğu kredileri B) Sigortalının kredi kar na ilişkin ödemeleri C) Sigortalının sosyal güvenlik prim ödemeleri D) Sigortalının kira ödemeleri E) Sigortalının elektrik, su, telefon gibi aylık faturaları 16. Borçlu bir kimsenin aldığı borcu ve/veya banka kredisini, önceden taahhüt e ği şekilde geriye ödeme konusunda temerrüde düşme olasılığına. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) cari risk B) em a riski C) kredi riski D) poli k risk E) kamu riski 16

18 20. Kötü hava koşulları sigortası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kötü hava koşulları; yağmur, kar, r na, sis veya istenmeyen hava sıcaklıkları olabilir. B) Hava koşulları nedeniyle oluşan finansal kayıpları karşılamaktadır. C) Kötü hava koşulları sigortası, havanın sıcak olması durumunda oluşacak zararları teminat al na almaz. D) Erken rezervasyon iptal sigortası, kötü hava koşullarına bağlı finansal kayıp sigortalarına bir örnek olabilir. E) Kötü hava koşulunun neler olduğunun ve hangi hava koşullarının teminat al na alındığının poliçelerde açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. 23. I. Sağlık sigortası II. Seyahat sağlık sigortası III. Tamamlayıcı sağlık sigortası IV. Tehlikeli (kri k-riskli) hastalık sigortası Yukarıdaki sigorta türlerinden hangisi ya da hangileri Türkiye deki sigorta şirketleri tara ndan tüke cilere sunulmaktadır? ) Yalnız III B) I ve II C) II ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 21. Sigortalının, yasal sorumluluk kuralları nedeniyle muhatabı olduğu tazminat istemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar aşağıdaki sigortalardan hangisinin kapsamında teminat al na alınmaktadır? ) Kişi-aile hukuksal koruma sigortası B) Taşınmaz mala bağlı hukuksal koruma sigortası C) Sürücü hukuksal koruma sigortası D) Hayat sigortası E) Kâr kaybı sigortası 24. I. Risk ağırlıklı hayat sigortaları II. Birikimli hayat sigortaları III. ile boyu hayat sigortaları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hayat sigortası çeşitlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 22. Özel sağlık sigortası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Özel sağlık sigortalarının amacı; bireylerin yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri hastalık riskine karşı ekonomik zararlarını paylaşmak r. B) Özel sağlık sigortası poliçeleri ek prim ödenmesi hâlinde bile yurt dışında yapılan tedavi giderlerini kapsamamaktadır. C) Türkiye de özel sağlık sigortalarında serbest tarife uygulanmaktadır. D) Sigorta şirketleri genellikle sağlık kuruluşları ile anlaşma yaparak sigortalılarının anlaşmalı kurumlardan hizmet almasını istemektedir. 25. Hayat Sigortası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Hayat sigortaları, insan haya yla ilgili sigortalardır. B) Haya üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı denir. C) Sigortalı IDS hastalığı sonucu ölürse sigortacı, sigorta temina nın tamamını ödemekle yükümlüdür. D) Sigortalı, in har veya in hara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde sigortacı sigortanın o andaki riyazi ih ya nı öder. E) ksi sözleşme ile kararlaş rılmadıkça sigorta, savaş hâlinde geçerli değildir. E) Özel sağlık sigortası poliçeleri genel olarak yurt içinde yapılan tedavi harcamalarını kapsamaktadır. 17

19 İnsan Kaynakları Yönetimi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnsan Kaynakları Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki eği m ilkelerinden hangisi eği min belirlenmiş amaçlara yönelik olarak yapılmasını ifade eder? ) Eği min sürekliliği B) Eği min yararlılığı C) Eği mde rsat eşitliği D) Eği m faaliyetlerinin planlı olması E) Eği lenlerin etkin ka lımı 4. İş analizi yapan bir insan kaynakları yöne cisinin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermesi gerekmez? ) Temel görevlerin tamamlanması ne kadar zaman alır? B) Görevler, bir işin içerisinde nasıl gruplandırılmaktadır? C) Maliyetler nasıl düşürülebilir? D) İşgören performansının iyileş rilebilmesi için bir iş nasıl tasarlanmalıdır? E) Belirli bir işi ifa etmek için hangi tür becerilere ih yaç duyulmaktadır? 2. şağıdakilerden hangisi bir insan kaynakları yöne cisinin proak f olması anlamına gelmektedir? ) Veri temelli olmak B) Müşteri yönelimli olmak C) Değişimi öngörmek ve tedbir almak D) İnsan kaynakları uygulamalarını rekabet avantajı oluşturmada kullanabilmek E) Kıt bulunan çalışanlarla ilgili tedbir alabilmek 5. şağıdakilerden hangisi iç kaynaklardan eleman temin etmenin dezavantajlarından biri değildir? ) Terfi için poli k davranışların artması B) Oryantasyon süresinin uzaması C) Yeterince uygun olmayan kişilerin atanması D) Terfi edememenin moral açısından sorunlar yaratabilmesi E) İçe kapalı kalma, yeni görüşlerin işletmeye gelememesi 3. I. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi maliyet odaklıdır, Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi ya rım odaklıdır. II. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi yavaş ve tepkicidir, Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi hızlı ve proak ir. III. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi kısa dönemli zaman u una sahip r, Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi ih yaca göre kısa, orta veya uzun dönemli zaman u una sahip r. Geleneksel İnsan Kaynakları Yöne mi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yöne mi ile ilgili yukarıdaki karşılaş rmalardan hangisi ya da hangileri doğrudur? 6. şağıdaki eği m ilkelerinden hangisi sürekli değişen ve değişim hızının çok ar ğı iş ortamında, eği m çalışmalarının devamlı olmasını ifade etmektedir? ) Eği min sürekliliği B) Eği min yararlılığı C) Eği mde rsat eşitliği D) Eği m faaliyetlerinin planlı olması E) Eği lenlerin etkin ka lımı ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 18

20 7. şağıdaki yaklaşımlardan hangisi kendi isteğiyle ya da zorunlu bir şekilde işlerinden ayrılan kişilerin kendi uzmanlık alanlarında dışarıdan hizmet vermeleri sonucunda gerçekleşen kariyeri ifade eder? ) Sınırsız Kariyer Yaklaşımı B) Şirket Sonrası Kariyer Yaklaşımı C) Değişken Kariyer Yaklaşımı D) Por öy Kariyer Yaklaşımı E) Kariyer Çapası Yaklaşımı 11. I. İş yerinde güvenlik ve sağlıkla ilgili sürekli incelemelerde bulunmak II. Konuya ilişkin eği m programları geliş rmek ve uygulamak III. İş güvenliği ve işgören sağlığı için kurullar oluşturmak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş güvenliği ve işgören sağlığını iyileş rme stratejilerindendir? ) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 8. I. İşgörenleri, üst düzey işlere mo ve etmek II. Bireysel performans ölçümü için bir temel sağlamak III. Eşit değerde işe eşit ücret ilkesini hayata geçirmek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş değerlemenin amaçlarındandır? ) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 12. şağıdaki işletme plerinden hangisinde işletmelerin, uluslararası girişimlere yapılan önemli atamalarda ya rım yapılan ülkenin vatandaşlarını tercih etmeleri söz konusudur? ) na ülke eğilimli işletmeler B) Konuk ülke eğilimli işletmeler C) Bölgesel eğilimli işletmeler D) Dünya eğilimli işletmeler E) Küresel eğilimli işletmeler D) II ve III E) I, II ve III 9. şağıdakilerden hangisi toplu iş uyuşmazlıklarında barışçı çözüm yollarından biri değildir? ) Uzlaş rma B) Zorunlu arabuluculuk C) Grev D) Tahkim E) Olağan arabuluculuk 13. İnsan kaynakları bilgi sisteminde ih yaç duyulan bilgi türlerinden hangisi iş unvanı, iş gerekleri, ücret düzeyi ve pozisyonun doldurulması gereken tarih gibi bilgileri ifade eder? ) Özlük bilgileri B) Ücret dışı haklara ilişkin bilgiler C) çık iş ve pozisyon bilgileri D) Çalışma süresine ilişkin bilgiler E) Ücret bilgileri 10. şağıdaki iş sözleşmesinden doğan borçlardan hangisi işverene ai r? ) Sadakat borcu B) Rekabet etmeme borcu C) Eşit işlem yapma borcu D) Emir ve talimatlara uyma borcu E) İşi özenle yapma borcu 19

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Çalışma İlişkileri ve Etik Sınav Türü : Final WWW.NETSORULR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... ÇLIŞM İLİŞKİLERİ VE ETİK DİKKT! Bu testte

Detaylı

LİSANS TAMAMLAMA ÇIKMIŞ SORULAR

LİSANS TAMAMLAMA ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Çalışma İlişkileri ve Etik Sınav Türü : Final LİSNS TMMLM ÇIKMIŞ SORULR e-mail: lisans.tamamlama@hotmail.com iletişim: 0551 129 5735 facebook

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR T-OF SĞLIK LİSNS TMMMLM SĞLIK YÖNETİMİ 4.SINIF 1.DÖNEM İNSN KYNKLRI YÖNETİMİ FİNL ÇIKMIŞ SORULR http://www.ataaofsaglikyonetimi.tr.gg/ http://www.ataaofsaglikyonetimi.blogspot.com.tr/ https://www.facebook.com/ataaofsaglikyonetimi/

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Çalışma İlişkileri ve Etik Sınav Türü : Final Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... https://www.facebook.com/groups/lisans.tamamlama.sorular/

Detaylı

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup 1- Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih? Cevap: 1879 Fransız ihtilalı 2- Amerika da başlayan işçi işveren ilişkilerinde devletin müdahalesi zorunlu kılan ve kısa

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Çalışma İlişkileri ve Etik Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Çalışma İlişkileri ve Etik DİKKT!

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İş Sağlığı ve Güvenliği testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Dünyada ilk mineraloji bilgini olan...

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... 2015CS12-1 2015CS12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır.

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ (İKRYS)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ (İKRYS) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3 İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ () 1-) İç Kontrol ve Risk Yöne mi Sistemi () Nedir? Organizasyonel yapı, kurumsal ve bireysel görev ve sorumluluklar gibi iç kontrol

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr Kaynak: Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar Ders Kitabı, Detay

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans Programı, Sosyal Hizmet Lisans Programı, Reklamcılık Önlisans Programı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Yönetim ve Organizasyon Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yönetim ve Organizasyon DİKKT! 1. Bu

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi 15

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Örgütsel Davranış Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Örgütsel Davranış A DİKKAT! Bu testte

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel İK Sertifika Programı Perakende sektörüne hız kazandıracak etkin formül: Yetenek Yönetimi ve Stratejik İK Perakende sektöründe yetenek yönetimi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 I. Yönetim...1 II. Yönetici...2 III. Güç, Yetki ve Otorite...3 A. Güç...3 B. Yetki...4 C. Otorite...5 IV. İş Gücü...5 V. Strateji ve Stratejik

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ. Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul.

CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ. Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul. CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul www.ccegitim.com.tr MÜKEMMEL MÜŞTERİ HİZMETİ Hizmet Sektörüne Genel Bakış Hizmet Sektörünün Özellikleri

Detaylı

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI 2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI KOÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü/MKT-103-Görsel Programlama Dersi - Ara Sınav J-grubu Ad-Soyad:...No:... J GRUBU-süre:70dk 1.) Aşağıdaki

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul www.ccegitim.com.tr ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI İÇİN İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI PROGRAM İÇERİĞİ Müşteri Odaklı

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

AOSB 2017 EĞİTİM PROGRAMI

AOSB 2017 EĞİTİM PROGRAMI Eğitimin Konusu : Makro Excel Eğitim Tarihi : 04-05-10-11-12 Mayıs 2017 Eğitim Hedef Kitlesi : Excel kulllanıcıları arasında pratiklik ve hız kazanmış, Excel fonksiyonları, Veri Analizi araçlarını kullanma

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME A. YÖNETİM, YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK... 3 1.Yönetim Kavramı... 3 1.1. Yönetim Sürecinin Özellikleri... 4 1.2. Örgütlerde Yönetim Düzeyleri...

Detaylı

Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri

Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İçerik Yönetim düşüncesinin gelişimi Yönetim üzerine yapılan çalışmalar Klasik Yönetim Neoklasik Yönetim Modern Yönetim Düşüncesi Çağdaş

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri II

Temel Bilgi Teknolojileri II Temel Bilgi Teknolojileri II DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. I. Zamanlama provası II.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Davranış Bilimleri Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Davranış Bilimleri DİKKAT! Bu testte

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

TSEV-Oryantasyon Programı

TSEV-Oryantasyon Programı ORYANTASYON PROGRAMI-Hayat Dışı 1 TSEV-Oryantasyon Programı Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 1 İçerik 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. PRENSİPLER... 3 4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ BELİRLENMESİ... 4 5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI... 5 6. ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARININ

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumları Yönetimi-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Bu testte 20 soru bulunmaktadır.

Detaylı

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk WEB PROGRAMLAMA PHP Temelleri 2 Dr. Erman Yukselturk Superglobal Değişkenler 1/4 Php de önceden tanımlanmış ve script in herhangi bir yerinden çağrılabilen ve çalıştirılabilen çevreye özel bilgiler sunan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir.

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir. PHP'nin Temelleri PHP Nedir? PHP, bir programlama dili olarak, değişkenler, değişkenlerin değerleriyle bir işlem yapmayı sağlayan işlemciler (operatörler), işlemcilerle oluşturulan deyimler ve nihayet

Detaylı

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir.

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir. Kimler katılmalıdır? İnsan kaynakları alanında çalışanların ve personel yönetimi uzmanlarının iş yetkinliklerinde personel özlük işlemleri ve bordro uygulamaları çok önemli yer tutmaktadır. Bu eğitime

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Örgütsel Davranış Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Örgütsel Davranış DİKKAT! Bu testte

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME ORTAMI

2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME ORTAMI İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 C# Hakkında Genel Bilgiler 1.NET Framework 1 CLR 2 CLR Ve CTS 2 Temel Sınıf Kütüphanesi 3 CIL 3 Algoritma Nedir? 4 Sözde Kod (Pseudocode) 5 2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde hastane idaresi Hastanedeki en yüksek dereceye sahip hemşire için anket (PTM1) (HRN) hemşire mesleğinin kalite faaliyetlerini hastanede yürüten kişidir ve hastanenin tepe yöneticisi

Detaylı

Sigorta Hukuku (LAW 424) Ders Detayları

Sigorta Hukuku (LAW 424) Ders Detayları Sigorta Hukuku (LAW 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sigorta Hukuku LAW 424 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

Engellilik ve Sosyal Hizmet

Engellilik ve Sosyal Hizmet Engellilik ve Sosyal Hizmet DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Engellilik ve Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1., vücu aki bir enzimin eksik

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER

BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Örgüt ve Yönetim... 2 Eğitim Yönetimi... 4 Okul Yönetimi... 5 Sınıf Yönetimi Kavramı... 7 Sınıf Yönetimi ve İlgili Disiplinler... 10 Sınıfın Yapısı (Ortamı)... 11 Sınıf

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli 1.1. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri nde İş Gücünün Geçmişi ve Personel Yönetimi Uygulamaları... 4 1.2. Bilimsel

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ+UYGULAMA (SAAT) AKTS İşletme Hukuku İŞLE 203 3 3+0 3

DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ+UYGULAMA (SAAT) AKTS İşletme Hukuku İŞLE 203 3 3+0 3 Ders Tanıtımı DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ+UYGULAMA (SAAT) AKTS İşletme Hukuku İŞLE 203 3 3+0 3 DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMANI : Türkçe : Zorunlu : Lisans : Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili KAZA VE NAKLİYAT SİGORTALARI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Aday Araştırma ve Bulma. İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR

Aday Araştırma ve Bulma. İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR Aday Araştırma ve Bulma Aday Araştırma ve Bulmanın Önemi ve Amacı Aday Araştırma ve Bulmayı Etkileyen Faktörler Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Planlaması

Detaylı

Tarım Sigortaları Havuz Eksperleri Performans Değerlendirme Sınav Kılavuzu

Tarım Sigortaları Havuz Eksperleri Performans Değerlendirme Sınav Kılavuzu Tarım Sigortaları Havuz Eksperleri Performans Değerlendirme Sınav Kılavuzu 2016 1 1. BÖLÜM: 2016 YILI SINAV UYGULAMASI Bu kılavuz, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperi olarak faaliyet yürüten eksperlere uygulanacak

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri ORACLE DA KÜRSÖRLER Gerekli sistem değişkenleri SQL%ISOPEN : kürsör açıksa değeri true, kapalı ise değeri false SQL%ROWCOUNT : sql ile işlem gören kayıt sayısı bulunur. SQL%FOUND : sql işlemi sonucu, en

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

LİSANS TAMAMLAMA ÇIKMIŞ SORULAR

LİSANS TAMAMLAMA ÇIKMIŞ SORULAR LİSNS TMMLM ÇIKMIŞ SORULR YÖNETİM VE ORGNİZSYON FİNL VE BÜTÜNLEME 0551 129 57 35 FCEBOOK GRUBUMUZ İÇİN TIKLYINIZ YÖNETİM VE ORGNİZSYON DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer.

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer. Döngüsü En basit döngü yapısıdır. Hiçbir kontrol yapılmadan ve ifadeleri arasındaki satırların işlem görmesi için kullanılır. Bu yapıda programın terkedilmesi için herhangi bir kontrol olmadığından, döngü

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

Diziler İndisli Değişkenler

Diziler İndisli Değişkenler Diziler İndisli Değişkenler Aynı tür bilgileri (öğrenci isimleri, şehir isimleri, kapı numaraları, fakülteler vbg.) bellekte tutmak için kullanabileceğimiz listelere dizi adı verilir. Dizi kullanmanın

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı