Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afrika, Van için gözyaþý döküyor"

Transkript

1 FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 8 KASIM 2011 SALI / 75 Kr ni as ya.com.tr Afrika, Van için gözyaþý döküyor FOTOÐRAF: AA PROF. DR. GÖRMEZ: Öl me ye de ðil, ha yat bul ma ya ge lin u Mek ke de ha cý la - rýn bay ra mý ný kut la - yan Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Hac i ba de - ti nin genç yaþ lar da ya pýl ma sý ný is te ye - rek, Bu ra la ra öl mek i çin de ðil, ha yat bul - mak i çin ge lin dedi. Ha be ri say fa 3 te ÝSTANBUL'DA OKUYAN SOMALÝLÝ ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝ: SOMALÝ'DE YAÞAYAN ÝNSANLAR TÜRKÝYE'DE YAÞANAN DEPREMÝ DUYUNCA GÖZYAÞLARINI TUTAMADI. Somalili öðrenciler, Van'daki depremzedelerin yardýmýna koþtu... SOMALÝ DEN VAN A YARDIM uaf ri ka ül ke le rin den ge len bir grup ü ni ver - si te öð ren ci si, Van da ki dep rem ze de le re yar - dým ge tir di. Ýs tan bul da fa a li yet gös te ren Bab-ý A lem U lus la ra ra sý Öð ren ci Der ne - ði nin or ga ni zas yo nuy la dep rem böl ge si ne u la þan Af ri ka lý öð ren ci ler ku ru lan ça dýr ken - ti zi ya ret et ti ve dep rem ze de ler le gö rüþ tü. GÖZYAÞIMIZI TUTAMADIK uso ma li li öð ren ci Vik tor Ka ma ra, Ýs tan - bul da e ði tim gö ren Af ri ka lý öð ren ci ler ya þa - nan dep rem son ra sýn da bir a ra ya ge le rek böl ge ye yar dý ma koþ ma ya ka rar ver dik. Ýs - tan bul da yak la þýk 2 bin Af ri ka lý öð ren ci e - ði tim gö rü yor. Biz ar ka daþ la rý mý zý tem si len bu ra ya gel dik de di. Ha be ri say fa 6 da YUNANÝSTAN ERKEN SEÇÝME GÝDÝYOR/ 7 DE Müs lü man lar bay ram na ma zý i çin sa ba hýn ilk ý þýk la rýy la bir lik te ca mi ve mes cit le re a kýn et ti ler. BAZI ÝSLÂM ÜLKELERÝ BAYRAMI BÝR GÜN SONRA KUTLADI Pakistan da bayram dün baþladý u Pa kis tan ve Ý ran, Ýs lâm dün ya sýn dan fark lý o la rak bir gün son - ra Kur ban Bay ra mýný kut lan ma ya baþ la dý. Bun lar la bir lik te Türk me nis tan ve Sri Lan ka da da bay ram dün baþ lar ken, Müs - lü man lar bay ram na ma zý i çin sa ba hýn ilk ý þýk la rýy la bir lik te ca - mi ve mes cit le re a kýn et ti ler. Ha be ri say fa 7 de SURÝYELÝLER TÜRKÝYE YE SIÐINMIÞTI Çadýrkentte hüzünlü bayram u Ül ke le rin de ki o lay lar dolayýsýyla Tür ki ye ye sý ðý nan, Ha tay da ku ru lan ge çi ci ça dýr ken tindeki Su ri ye li le ri bay ram da zi ya ret e den Ha tay Va li si Meh met Ce la let tin Le ke siz, Su ri ye li le rin bay ram hüz - nü nü ya þa ma ma la rý i çin ça lýþ týk la rý ný söy le di. Ha be ri say fa 9 da ESAD YÖNETÝMÝ BAYRAM DÝNLEMEDÝ Suriye de kan durmuyor u Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a bað lý as ker ler ve Þe bi ha mi lis le ri, çok sa yý da in sa nýn öl dü ðü al tý gün sü ren bom bar dý - ma nýn ar dýn dan Hu mus a gir di. Ha be ri say fa 7 de BAYRAMLAÞTILAR Siyasette bayram havasý u Si ya sî par ti ler de ge le nek sel bay ram - laþ ma çer çe ve sin de AKP yi, MHP he ye - ti zi ya ret et ti. Ha be ri say fa 8 de BAKAN DENEDÝ Bor la çalýþan yerli araç test edildi ubi lim, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni - hat Er gün, TÜ BÝ - TAK bün ye sin de yü rü tü len pro je kap - sa mýn da Sod yum Bor hid rür lü Ya kýt Pil li a ra cý test et ti. Ha be ri say fa 8 de ISSN

2 2 8 KASIM 2011 SALI Y LÂHÝKA Bayramda kalbler ittihad ediyor ve Cuma ve cemaat namazlarýnda Nebî Aleyhisselâm, ubudiyet cihetiyle muvahhidînin kalblerini iyd ittihad ettiriyor ve dillerini bir kelimede cem ediyor. DO KU ZUN CU NO TA Bil ki, nev-i be þer de nü büv vet, be þer de - ki ha yýr ve ke mâ lâ týn fez le ke si ve e sa sý dýr. Din-i hak, sa a de tin fih ris te si dir. Ý man, bir hüsn-ü mü nez zeh ve mü cer red dir. Ma dem þu â lem de par lak bir hü sün, ge niþ ve yük sek bir ha yýr, zâ hir bir hak, fâ ik bir ke mal gö rü nü yor. Bil be dâ he, hak ve ha ki kat, nü büv vet i çin de dir ve ne bî ler e lin de dir. Da lâ let, þer ve ha sâ ret, o nun mu ha li fin de dir. Me hâ sin-i u bu di ye tin bin le rin den yal nýz bu na bak ki: Ne bî A ley his se lâm, u bu di yet ci he tiy le mu vah hi dî nin kalb le ri ni iyd ve Cu ma ve ce ma at na maz la rýn da it ti had et ti ri yor ve dil le ri ni bir ke li me de cem e di yor. Öy le bir sû ret te ki, þu in san, Mâ bûd-u E ze lî nin a za met-i hi ta bý na, had siz kalb ler den ve dil ler den çý kan ses ler, du â lar, zi kir ler le mu ka be le e di yor. O ses ler, du â lar, zi kir ler bir bi ri ne te sa nüd e de rek ve bir bi ri ne yar dým e dip it ti fak e de rek öy le ge niþ bir su ret te Mâ bûd-u E ze lî nin u lû hi ye ti ne kar þý bir u bû di yet gös te ri yor ki, gü ya kü re-i arz ken di si o zik ri söy lü yor, o du â yý e di yor ve ak tâ rýy la na maz ký lý yor ve et ra fýy la, se mâ vâ týn fev kin de iz zet ve a za met le nâ zil o lan Na maz ký lý nýz! (Rûm Sû re si: 31.) em ri ni, kü re-i arz im ti sal e di yor. Bu sýrr-ý it ti had i le, kâ i nat i çin de bir zer re gi bi za yýf, kü çük bir mah lûk o lan þu in san, u bu di ye tin a za me ti ci he tiy le Hâ lýk-ý Arz ve Se mâ vâ týn mah bub bir ab di ve ar zýn ha li fe si, sul ta ný ve hay vâ nâ týn re i si ve hil kat-i kâ i na týn ne ti ce si ve ga ye si o lu yor. E vet, e ðer na maz la rýn ar ka sýn da, hu su san bay ram na maz la rýn da, bir an da Al la hu ek ber di yen yü zer mil yon in san la rýn ses le ri, â lem-i gayb da it ti had et tik le ri gi bi, â lem-i þe ha det te da hi bir bi riy le it ti had e dip iç ti mâ et se, kü re-i arz ta ma mýy la bü yük bir in san o lup, a za me ti ne nis be ten bü yük bir sa dâ i le söy le di ði Al la hu ek ber e mü sa â vî gel di ðin den, o mu vah hi dî nin it ti ha dýy la bir an da Al la hu ek ber de me le ri, kü re-i ar zýn bü yük bir Al la hu ek ber i hük mü ne ge çi yor. A de ta bay ram na maz la rýn da â lem-i Ýs lâ mýn zi kir ve tes bi hiy le ze min zel ze le-i küb râ ya maz har o lup, ak târ ve et ra fýy la Al la hu ek ber de yip, kýb le si o lan Kâ be-i Mü ker re me nin sa mi mî kal biy le ni yet e dip, Mek ke að zýy la, Ce bel-i A re fe di liy le Al la hu ek ber di ye rek, o tek ke li me, et raf-ý arz da ki u mum mü min le rin ma ða ra-mi sal a ðýz la rýn da ki ha va da te mes sül e di yor. Bir tek Al la hu ek ber ke li me si nin aks-i sa dâ sýy la had siz Al la hu ek ber vu ku bul du ðu gi bi, o mak bul zi kir ve tek bir, se mâ vâ tý da hi çýn la týp ber zah â lem le ri ne de te mev vüc e de rek sa dâ ve ri yor. Ýþ te, bu ar zý böy le ken di ne sâ cid ve â bid ve i bâ dý na mes cid ve mah lûk la rý na be þik ve ken di ne mü seb bih ve mü keb bir e den Zât-ý Zül ce lâ le, ye rin zer râ tý a de din ce hamd ve tes bih ve tek bir e dip ve mev cu da tý a de din ce hamd e di yo ruz ki, bi ze bu ne vî u bu di ye ti ders ve ren Re sul-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâ mý na üm met ey le miþ. Lem a lar, 17. Lem a, 9. No ta LÜ GAT ÇE fez le ke: Hu lâ sa, ne ti ce, öz. hüsn-ü mü nez zeh ve mü cer red: Ku sur dan sýy rýl mýþ ve ek sik lik ler den u zak gü zel lik. fâ ik: Üs tün, seç kin, yük sek. mu vah hi dîn: Al lah ýn var lý ðý na ve bir li ði ne i - na nan lar. îyd: Bay ram. ak târ: Ta raf lar, yan lar. Ce bel-i A re fe: A re fe gü nü ha cý la rýn çýk tý ðý A - ra fat Da ðý. te mev vüc: Dal ga lan ma. sâ cid: Sec de e den. mü seb bih: Tes bih e den. mü keb bir: Tek bir ge ti ren. ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS N ÞER HÝ Güçlü rahmet sâhibi tuttuðunu saðlam tutar Kim ki benlik vehmederse onu gayyâ ya atar Kim de zayýf kendini görse onu eder kavî Kim de benliðe düþer nezdinde olur âdî Her þeye gücü yetendir ehl-i hilmi ref eder Kibr ü gurûr kimde olsa rahmetinden def eder Bütün âlem boyun eðer harfiyen her emrine Rabbimiz her þeyi yerleþtirivermiþ yerine Geçemez kuvvetinin üstüne kudret nâfile Olmaz irâdesine mümkün mü hiç müdahele? Rabbimize ittibâ ýn her þeyin boyun eðiþi FUAT TÜRKER El-Kaviyy Emr içinde kudretin zuhûru O nundur iþi Gösterir Ol emri Hakkýn bî-misal her hükmünü Bir çekirdek kaldýrýr dað gibi aðaç yükünü Kâinat kudretinin âmadedir her emrine Her tasarrûfuna hâkim muktedirdir iþine Mâhiyeti ihtiyaçla yoðurulmuþ insan Ýstinât etmeli Hakka O ki muhtaç olmayan! Bir sineðin yere Nemrûd u lâîni sermesi Bir karýncanýn Fir avun köþkünü mahvetmesi O mukaddes Zâtýna binler açar pencereler En gururlu zâlimi kudretine râm eyler Ýsmail i aþkla Allah a adayacak Ýbrahim miyiz? Rab bi o na: Tes lim ol de di ðin de (O:)  lem le rin Rab bi ne tes lim ol dum de miþ ti. (Ba ka ra Sû re si, 131) Hz. Ýb ra him in (as) gü zel ah lâ ký, Al lah a i ma nýn da ki sa mi mi ye ti, te vek kü lü gi bi, i ta a tin de ki de rin lik, gös ter di ði sa da kat ve ka rar lý lýk Kur ân â yet le rin de öv güy le an la tý lýr. Kuþ ku suz bu gü zel ö zel lik ler her mü mi nin sa hip ol ma sý ge re ken üs tün ah lâk ö zel lik le ri dir. Son suz güç sa hi bi Rabb i ne ha li sa ne tes li mi ye ti, Hz. Ýb ra him e (as) bü yük bir i man gü cü ka zan dýr mýþ týr. Ger çek þu ki, Ýb ra him (tek ba þý na) bir üm met ti (Nahl Sû re si, 120) â ye tin de ki i fa dey le, o (as), tek ba þý na bir üm met tir; bir or du dur. Ý yi lik ya pa rak ken di ni Al lah a tes lim e den ve ha nif (mu vah hid) o lan Ýb ra him in di ni ne u yan dan da ha gü zel din li kim dir? Al lah, Ýb ra him i dost e din miþ tir. (Ni sa Sû re si, 125) â ye tiy le, Al lah ýn dost e din di ði ni bil dir di ði pey gam be ri Hz. Ýb ra him (as) ol duk ça zor lu bir im ti han ya þar. Gör dü ðü rü ya ü ze ri ne oð lu nu kur ban e de cek tir. Rü ya sý ný hiç te vil et mez, oð lu na duy du ðu sev gi ye rað men em ro lun du ðu na i ta at e der. Kur ân da ki kýs sa da, Hz. Ýb ra him (as) ve oð lu Hz. Ýs ma il in (as) ba þýn dan ge çen im ti han þu þe kil de bil di ri lir: Biz de o nu ha lim bir ço cuk la müj de le dik. Böy le ce (ço cuk) o nun ya nýn da ko þa bi le cek ça ða e ri þin ce (Ýb ra him o na): Oð lum de di. Ger çek ten ben se ni rü yam da bo ðaz lý yor ken gör düm. Bir bak, sen ne dü þü nü yor sun. (Oð lu Ýs ma il) De di ki: Ba ba cý ðým, em ro lun du ðun þe yi yap. Ýn þa al lah, be ni sab re den ler den bu la cak sýn. So nun da i ki si de (Al lah ýn em ri ne ve tak di ri ne) tes lim o lup (ba ba sý, Ýs ma il i kur ban et mek i çin) o nu al ný ü ze ri ne ya týr dý. Biz o na: Ey Ýb ra him di ye ses len dik. Ger çek ten sen, rü ya yý doð ru la dýn. Þüp he siz Biz, ih san da bu lu nan la rý böy le ö dül len di ri riz. Doð ru su bu, a pa çýk bir im ti han dý. Ve o na bü yük bir kur ba ný fid ye o la rak ver dik. (Saf fat Sû re si, ) Yü ce Al lah yu ka rý da ki â yet ler de Hz. Ýb ra him in (as) na sýl bir im ti han ya þa dý ðý ný biz le re ak ta rýr. Ýs lâm â lim le ri de bu â yet le ri ge nel de ben zer þe kil de tef sir e der ler. Meselâ El ma lý lý Ham di Ya zýr, Kur ân-ý Ke rim tef si rin de, Hz. Ýb ra him in rü ya sýn da gör dük le ri nin bir va hiy ol du ðu nu ya zar.  yet ve tef sir ler den Hz. Ýb ra him (as) ve oð lu Hz. Ýs ma il ýn (as) Al lah a o lan ka yýt sýz þart sýz i ta at le ri, tes li mi yet le ri ve gö nül den bað lý lýk la rý a çýk bir þe kil de an la þý lýr. Yü ce Al lah ýn kut lu pey gam be ri Hz. Ýb ra him ýn (as), oð lu Ýs ma il'i (as) Rabb i i çin fe da e de bi le ce ði ni ka nýt la ma sý, güç lü ve de rin i ma ný nýn gös ter ge si dir. ÝLK KUR BAN Kur ban, Al lah a ya kýn laþ mak i çin sa hip ol duk la rý ný kur ban et mek tir. Dün ya ya ya kýn laþ mak i çin yý ðýp bi rik tir dik le ri ne kur ban ol mak de ðil dir. Bu ger çe ðe in san lýk ta ri hi nin ilk kur ban o la yýn da dik kat çe ki lir. Hz.  dem'in (as) i ki oð lu Al lah a bi rer kur ban su nar lar. An cak bi ri nin ki ka bul e di lir ken, di ðe ri nin kur ba ný ka bul e dil mez. Ri va yet le re gö re ka bul e dil me me sebebi iþ te bu dün ya ya bað lý lýk týr. En i yi si ne ken di si sa hip ol ma hýr sýy la, en kö tü sü nü Al lah a sun ma ya nýl gý sý dýr. Kur ân â yet le rin de bu o lay þöy le an la tý lýr: On la ra  dem in i ki oð lu nun ger çek o lan ha be ri ni o ku: On lar (Al lah a) yak laþ tý ra cak bi rer kur ban sun muþ lar dý. On lar dan bi ri nin ki ka bul e dil miþ, di ðe ri nin ki ka bul e dil me miþ ti. (Kur ba ný ka bul e dil me yen) De miþ ti ki: Se ni mut la ka öl dü re ce ðim. (Ö bü rü Hz. Âdem'in(as) iki oðlu Allah a birer kurban sunarlar. Ancak birininki kabul edilirken, diðerinin kurbaný kabul edilmez. Rivayetlere göre kabul edilmeme sebebi iþte bu dünyaya baðlýlýktýr. de:) Al lah, an cak kor kup-sa ký nan lar dan ka bul e der. E ðer be ni öl dür mek i çin e li ni ba na u za ta cak o lur san, ben se ni öl dür mek i çin e li mi sa na u za ta cak de ði lim. Çün kü ben, a lem le rin Rab bi o lan Al lah tan kor ka rým... (Ma i de Su re si, 27 28) Hz.  dem (as) ýn i ki oð lu a ra sýn da ya þa nan o lay da, kýs kanç lýk ve ha set duy gu la rý nýn in sa ný na sýl þey ta nýn ba tak lý ðý na sü rük le ye bi le ce ði a çýk týr. Oy sa on lar dan bi ri nin kur ba ný nýn ka bul e dil me si ve di ðe ri nin ki nin ka bul e dil me me si im ti han a ma cýy la ya ra týl mýþ, hik met ve ha yýr i çe ren o lay lar dýr. An cak dev re ye gi ren þey tan, kur ba ný ka bul e dil me yen kar de þi kýþ kýrt mýþ, o da ka pýl dý ðý kýs kanç lýk yü zün den, kar de þi ken di si ni u yar dý ðý hal de o nu öl dür müþ tür. SA BIR, KA RAR LI LIK VE TE VEK KÜL ZOR LUK TA ÝS PAT LA NIR Kur ân bi ze, bütün pey gam ber, re sûl ve on lar la bir lik te o lan mü min le rin son de re ce zor lu o lay lar la kar þý laþ týk la rý ný, za hi ren ol - HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Canlýlarda ince san'ât eseri rahmetinin Her þekil giydirmesi tasarýmý kudretinin Bu mükemmel meþherin sâhibi acz göstermez Böyle bir güç kuvvet ortaklýða meydan vermez Za fýný idrak için kuvveti takdir gerekir Yoksa zerrelerde bile çözülemez ince sýr Ýsm-i Kâviyy e sýðýn canlandýrýr kalbimizi Hem de O ism-i Celâl aydýnlatýr kabrimizi Hissemiz tevazu ile rahmetine ermeli Her zaman her yerde varlýðýn bilip ürpermeli duk ça kö tü du rum lar da kal dýk la rý ný ha ber ve rir. An cak, mü min ler ya þa dýk la rý bütün zor luk za man la rýn da son de re ce gü ven li ve ra hat týr lar. Çün kü Al lah her o la yý, i na nan kul la rý i çin ha yýr ve hik met le ya ra týr. Mü min ler, Rabb le ri nin iz let ti ði bir gö rün tü nün, ke sin lik le ha yýr i çer di ði ni ve hik met le ya ra týl dý ðý ný bi lir ler. Al lah, mü mi nin kar þý sý na bir o lay çý ka rý yor sa, on da ke sin lik le bir ha yýr var dýr; o kö tü gi bi de gö rün se hay ra dö nü þe cek tir. Rabb i miz ay rý ca, mü min le ri yar dým sýz bý rak maz, on la ra kal dý ra ma ya cak la rý bir zor luk yük le mez ve çek tik le ri sý kýn tý la rýn kar þý lý ðýn da a hi ret te mut la ka ö dül len di rir. Kur ân da bir çok â yet te Al lah a gü ven ve tes li mi yet ü ze rin de du ru lur. Ýb ra him ve o nun la bir lik te o lan lar da si ze gü zel bir ör nek var dýr (Müm te hi ne Sû re si, 4) bu yu rur Al lah ve Hz. Ýb ra him (as) i le Hz. Ýs ma il in (as) â yet le ri ni uy gu la ma da ki ti tiz lik le ri ni, zor luk za man la rýn da ki ta viz siz dav ra nýþ la rý ný, sa býr lý ve te vek kül lü ki þi lik le ri ni ör nek ve rir. Al lah a bir o la rak i man et mek, þart sýz bir bað lý lýk ve tes li mi yet, i ma nî ol gun lu ða e riþ miþ mü min le rin ö nem li bir ö zel li ði dir. Bu ol gun lu ðu ka zan mýþ mü min, Yü ce Al lah ýn hiç bir þe ye ih ti ya cý ol ma dý ðý nýn, ken di si nin O na muh taç ol du ðu nun, her i þin bir ka der da hi lin de ve ö zel bir hik met le ya ra týl dý ðý nýn bi lin cin de o la rak, be de ni ni ve ru hu nu Al lah a e ma net e der. KUR BAN MA NE VÎ A DA NIÞ TIR Kur ân da, On la rýn et le ri ve kan la rý ke sin o la rak Al lah a u laþ maz, an cak O na siz den tak va u la þýr. Ýþ te böy le, on la ra si zin i çin bo yun eð dir miþ tir; O nun si ze hi da yet ver me si ne kar þý lýk Al lah ý tek bir et me niz i çin. Gü zel lik te bu lu nan la ra müj de ver. (Hacc Sû re si, 36-37) buy ru lur ve Al lah a u la þa nýn, kur ba nýn e ti ve ka ný ol ma dý ðý ha ber ve ri lir. Ke si len kur ban ö lür, an cak Al lah a u la þan tak va hep di ri dir. Kur ban, sev dik le ri miz den Al lah a dý na vaz geç mek tir. On la rý Al lah ýn te cel li le ri o la rak gö re rek se ve bil mek tir. Ger çek dos tu mu zun ka týn dan bah þet ti ði gü zel lik le ri, O na ya kýn laþ ma ve si le le ri kýl mak týr. Kur ban; i man, tak va, i ta at ve tes li mi yet im ti ha ný dýr. Kur ban kes me, et ihtiyacý dolayýsýyla hay van kes me de ðil, bir tür ma ne vî a da nýþ týr. Ýs ma il i aþk la Al lah a a da ya cak Ýb ra him o la bi le ce ði mi zi gös ter me im ti ha ný dýr Son ra ge len ler a ra sýn da o na (ha yýr lý ve þe ref li bir i sim) bý rak týk. Ýb ra him e se lâm ol sun. Biz, ih san da bu lu nan la rý böy le ö dül len di ri riz. Þüp he siz o, Bi zim mü min o lan kul la rý mýz dan dýr. (Saf fat Sû re si, ) Allah, Ramazan ve Kurban Bayramýgünlerinde yeryüzünde rahmetiyle tecellî eder. Öyle ise namaz ve ziyaret için evlerden dýþarýya çýkýn ki, rahmet size dokunsun. Câ mi ü s Sa ðîr, No: 1095 / Ha di si Þe rif Me â li SERDAR AKTAÞ Duy gu dep re mi Do ðu vi la yet le ri miz den Van da mey da na ge len e lim dep rem ha di se si dolayýsýyla ma a le sef on lar ca va tan da þý mý zýn o ca ðý sön müþ, ma lý mül kü ha rap ol muþ ve a de ta taþ üs tün de taþ kal ma ya rak mil le ti miz bü yük bir hüz ne gi rif tar ol muþ tur. Dep rem mu sî be ti bu can ve mal ka yýp la rý nýn ya nýn da bel ki de en çok in san la rýn gö nül dün ya sýn da et ki si ni gös ter miþ, duy gu ve dü þün ce ler ü ze rin de 7.2 lik bir sar sýn tý mey da na gel miþ tir. Zi ra an ne ve ba ba sý vefat e den ço cuk lar ye tim lik duy gu su nu, ço cu ðuvefat e den an ne ba ba lar ça re siz li ði, ak ra ba ve ah ba bý vefat e den ler deh þe tin ver di ði kor ku yu, ev lât la rý vefat e den mil le ti miz i se ya ký cý bir ýztý ra bý kalp le ri nin en de ri nin de his set ti ler. Bütün mu sî bet ler de ol du ðu gi bi Van dep re min de de mey da na ge len mad dî ve ma ne vî za rar la rý ka der pla nýn da de ðer len di rip, ka bul len mek bel ki de ya ra la rýn bir an ön ce sa rýl ma sý i çin en ö nem li i lâç o la cak týr. Am ma ve lâ kin dep rem bi lim ci le rin fay hat tý u ya rý la rý ný ya hut in þa at mü hen dis le ri nin bi na la rýn fi zi kî þart la rý na mü te al lik a çýk la ma la rý ný, vu ku a ge le bi le cek zel ze le le re kar þý ted bir ler o la rak na za rý dik ka te al ma lý ve bu ko nu da ih mal kâr dav ran ma ma lý yýz. Ma lû mu nuz mu sî bet le rin bir de rah met yö nü bu lu nu yor. A le nen gö rü nü yor ki, do ðu i le ba tý a ra sýn da e ki len fit ne to hum la rý ve bin yýl lýk kar deþ li ði boz mak i çin ku ru lan tu zak lar bu dep rem le ber ha va ol du. Zi ra dep rem le bir lik te sa de ce fay hat la rý nýn yer le ri de ðiþ me di, san ki in san la rýn duy gu ve dü þün ce le ri de bü yük bir de ði þi me uð ra dý. Mil yon la rýn gö zü ö nün de ya þa nan dram lar en taþ kalp le ri bi le yu mu þat tý ve að lat tý. Bi lâ ha re, Tür ki ye a de ta se fer ber ol du ve Van hal ký na yar dým lar sa ða nak gi bi yað dý. Zor du rum da ki kar deþ le ri nin im dat çýð lý ðý na ha yýr se ver le rin fe da kâr el le ri bek le mek si zin u zan dý. Bin yýl dýr o muz o mu za ve ren bu a hi ret kar deþ le ri nin her i ki si de; ta bi ri ca iz se bir be den de i ki ruh, bir in san da ki i ki el, baþ ta bu lu nan i ki göz gi bi dir. Ý ki el bir bi ri ne mu ha le fet et mez, bel ki me det ve rir. Göz her ne ka dar i ki ol sa da ba kýþ lar tek tir, ay rý gay rý gö rüþ yok tur. Ay rý ca, ma dem ki bu dep rem bi ze dün ya ma lý nýn ya lan ol du ðu nu öð ret ti, de mek ki ger çek o lan bi zim ma ne vî mal la rý mýz o lan sev gi, say gý, kar deþ lik ve bir lik gi bi yü ce duy gu la rý mýz dýr. Bu duy gu la rý mý zý ze de le ye cek, kar deþ li ði mi zi in ci te cek ve ya yan lýþ an la ma la ra se be bi yet ve re cek her tür lü men fî dü þün ce ve dav ra nýþ lar dan ka çýn mak bi zim as lî gö re vi miz dir. Zi ra düþ ma nýn at tý ðý taþ de ðil, a ma dos tun at tý ðý gül a cý týr in sa nýn ca ný ný. Al lah ý bir, ki ta bý bir, pey gam be ri bir, va ta ný bir o lan ve da ha sa yý la ma ya cak ka dar bir lik yön le ri mev cut o lan kar deþ le rin, bu ka dar or tak yö nü var ken bir bi ri ne küs me si, bir bi rin den þi kâ yet çi ol ma sý ve hat ta bir bi ri ne düþ man ol ma sý ka bil-i müm kün de ðil dir. Hiç bir iz an sa hi bi bu nu ka bul e de mez, hiç bir in saf sa hi bi bu nu is te mez. An cak in san lýk tan na si bi ni al ma mýþ in san gö rü nüm lü þey tan lar bu nu ar zu e der ve bel ki gö zü dön müþ men fa at pe rest ler bu na yel te nir. Ö nem li o lan bi zim a ra mýz da ki dost lu ðu, kar deþ li ði u nut ma ma mýz ve bu kar deþ li ðin ge re ði ni yap ma mýz dýr. Van dep re min de vefat e den kar deþ le ri mi ze tek rar Al lah tan (cc) rah met, ya ra lý la ra a ci len þi fa ve ya kýn la rý vefat e den le re sa býr lar di li yo rum.

3 Y HABER 8 KASIM 2011 SALI 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 12 Zilhicce 1432 Ru mî: 26 T. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Hac ibadeti için yaklaþýk 4 milyon kiþiyi misafir eden Mekke'nin bütün cadde ve sokaklarý insan seliyle doldu. FO TOÐ RAF: AA Mekke de insan seli KUR BAN KES TÝK TEN SON RA ÝH RAM DAN ÇI KAN MÝL YON LAR CA HA CI, BAY RA - MIN Ý KÝN CÝ GÜ NÜN DE DE KÂ BE'YÝ TA VAF E DÝP, MÝ NA'DA ÞEY TAN TAÞ LA DI. HAC i ba de ti i çin yak la þýk 4 mil yon ki þi yi mi sa fir e den Mek ke nin bütün cad de ve so kak la rý in san se liy le dol du. Ön ce ki gün kur ban kes tik ten son ra ih ram dan çý kan ha cý lar, dün de Kâ be yi ta vaf e dip, Mi na da þey tan taþ la dý. Ha rem-i Þe rif e çý kan yol lar, gü nün her sa a ti a de ta in san se li ni an dý rýr - ken ö zel lik le na maz ön ce si ve son ra sý ka la - ba lýk dolayýsýyla a dým at mak bi le zor la þý - yor. Na ma zý ný Kâ be de kýl mak is te yen ha - cý lar i çin en bü yük so run bu ka la ba lýk ve öð le sa at le rin de yak la þýk 40 de re ce yi bu lan sý cak lýk ta u la þým. Ge nel lik le tak si le ri dol - muþ ya pa rak hac dö ne min de ar tan fi yat ta - ri fe sin de da ha az pa ra ö de yen ha cý lar, tra - fik te ki sý ký þýk lýk dolayasýyla bu u la þým a ra - cý ný da göz den dü þür dü ler. Ba zý ha cý lar 3 ki lo met re lik me sa fe yi tak ri ben ya rým sa at te a la bi len tak si ler ye ri ne mo to sik le ti, sað lý ðý ye rin de o lan lar i se yü rü me yi ter cih et ti. Mo to sik let kul la nan genç ler den ü ze rin - de ki Tür ki ye Bay ra ðý i le dik ka ti çe ken 19 ya þýn da ki Öz bek Mu ham med A zim, do - ðup bü yü me Mek ke li ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan hay ra ný ol du ðu nu an la tan A zim, Tür ki ye nin dün ya da Türk halk la rý ný çok i yi þe kil de tem sil et ti ði ni, bu se bep le mo - to sik le ti nin ü ze ri ne Türk Bay ra ðý çý kar - ma sý ya pýþ týr dý ðý ný bil dir di. Genç Mu - ham med, a i le si nin 35 yýl dan be ri Mek - ke de ya þa dý ðý ný, bu ra da halk a ra sýn da da Türk le rin pres tij sa hi bi ol du ðu nu be lir te - rek, Tür ki ye'yi sev di ði ni ve gu rur duy du - ðu nu an lat tý. Mekke / a a 15 % Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Hac ibadetinin genç yaþlarda yapýlmasýný istedi. FO TOÐ RAF: AA Kut sal top rak la ra öl me ye de ðil, ha yat bul ma ya ge lin MEK KE DE Türk ha cý lar la va tan daþ la rýn bay ra mý ný kut la yan Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, kut sal top rak lar da Hac i ba de ti nin genç yaþ lar da ya pýl ma sý ný is te ye rek, Bu ra la ra öl mek i çin de ðil ha yat bul mak i çin ge lin di ye ko nuþ tu. Hac cýn genç ve güç lüy ken ya pýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Gör mez, A ra fat tan Müz de li - fe ye a raç lar la ge lin me si ne rað men Müz de li fe den Mi na ya þey tan taþ la ma ya gi diþ te, bu ra dan da Kâ be ye ka dar o lan top lam 11 ki lo met re lik yo lun yü rü ne rek kat e dil di ði ne dik ka ti çek ti. Gör mez, Al lah, Kur ân-ý Ke rim de O yo la gir me ye güç ye ti ren ler i fa de si ni kul la ný yor. Bu iz di ham da, bu ka la ba lýk ta 11 ki lo met - re lik yo lu yü rü ye bil mek i çin Kur ân da be lir ti len gü ce ih ti yaç var þek lin de ko nuþ tu. KA DIN LA RIMIZA YER AÇMALIYIZ Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez, Pey gam be ri miz Haz - re ti Mu ham med (asm) dö ne min de ka dýn la rýn Cu ma ve ce na ze na maz la rý na ka týl dýk la rý ný be lir te rek, Bir an ne dü þü nün, ev lâ dý ve fat et miþ, a ma ce na ze na ma zý na ka tý - la mý yor. Ya dýr ga na cak bir du rum. Na ma zýn u sû lü ne ve e sas la rý na gö re ka dýn la rý mý za ce na ze, Cu ma ve bay ram na maz la rýn da yer aç ma lý yýz de di. Mekke / a a 30 HACI ADAYI VEFAT ETTÝ YÜ RÜ YE ME YE CEK du - rum da ki 3 bin do la yýn da ki ha cý yý, din gö rev li le ri nin o - tel le ri ne ka dar el le rin de ta þý dý ðý ný ak ta ran Gör mez, Mil le ti mi zin mü ba rek top rak lar da öl mek gi bi bir ar zu su var. Mü ba rek top - rak la ra öl me ye de ðil ha yat bul ma ya ge lin. Bu i ba de ti ha ya tý ný zý zen gin leþ tir mek i çin ya pýn çað rý sý ný di le ge tir di. Di ya net Ýþ le ri Baþ - ka ný Meh met Gör mez, bu yýl ü çü A ra fat ta ol mak ü - ze re bay ram sa ba hý na ka - dar 30 ha cý a da yý nýn kut - sal top rak lar da ve fat et ti - ði ni kay det ti. MÜSTAKÝL ODALAR OLACAK GÖR MEZ, ha cý a day la rý i çin ge le cek yýl lar dan i ti ba ren müs ta kil o da sis te mi ne ge - çi le ce ði ni, ha cý la rýn eþ le riy le bir lik te 2 ki þi lik o da la rda ka - la bi le ce ði ni de bil dir di. KURBANLAR AFRÝKA'YA KUT SAL top rak lar da sa - de ce Türk ha cý la rý nýn kes - ti ði kur ban sa yý sý nýn 86 bin ol du ðu nu be lir ten Gör mez, kur ban la rýn Ýs - lâm Kal kýn ma Ban ka sý a - ra cý lý ðýy la baþ ta So ma li ol mak ü ze re Af ri ka da ki muh taç ül ke le re u laþ tý rý - la ca ðý ný söy le di. Ya ban hay van la rý da bay ram ya pa cak KUR BAN Bay ra mý nda, ke si len kur ban lar dan çý kan sa ka tat ve ke - mik gi bi ar týk lar, ö zel lik le kýþ ay la - rýn da bes len me so ru nu ya þa yan ya ban hay van la rý i çin top la na cak. Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý yet ki - li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Do ða Ko ru ma ve Mil lî Park lar Ge nel Mü dür lü ðü, ya ban ha ya tý ný ko ru - ya rak sür dü rü le bi lir li ði ni sað la mak ve ya ba nýl kay nak la rý ge le cek ku - þak la ra ak tar mak i çin bir ta kým ça - lýþ ma lar yü rü tü yor. Ö zel lik le kýþ ay la rýn da yi ye cek sý kýn tý sý ya þa yan ya ban hay van la rý nýn yer le þim mer - kez le ri ne in me si ve in san la rýn bu se bep le her han gi bir o lum suz luk ya þa ma sý nýn ö nü ne ge çil me si i çin Do ða Ko ru ma ve Mil lî Park lar Ge - nel Mü dür lü ðü bün ye sin de ki Ya - ban Ha ya tý Ko ru ma ve Ge liþ tir me Da i re si Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan il mü dür lük le ri ne ta li mat lar ve ri le - rek, ya ban ha ya tý yem le me ça lýþ - ma la rý ya pý lý yor. Bu yýl ki yem le me ça lýþ ma la rý na da Kur ban Bay ra mý i le baþ la nýr ken, il mü dür lük le ri ne gön de ri len ta li mat lar da; ya ban hay van la rý ve yýr tý cý la rýn bes len me - si ne kat ký da bu lun mak mak sa dýy la Kur ban Bay ra mý nda ke si le cek kur ban lýk lar dan çý kan ve ço ðun - luk la da çev re ye rast ge le a tý lan, çev re yi kir le ten ve ya top ra ða gö - mü le rek he ba e di len sa ka tat ve ke mik gi bi ar týk la rýn, ya ban hay - van la rý nýn u la þa bi le cek le ri nok ta - la ra bý ra kýl ma sý nýn çok fay da lý o la - ca ðý be lir til di. An ka ra / a a Bazý depremzelere yeni doðum yapan anne ve bebeklerin ihtiyacý olan malzemeler daðýtýldý. DEP REM ZE DE be bek le re bay ram sür pri zi VAN DA KÝ 7.2 bü yük lü ðün de dep re min ar dýn dan Er ciþ te Sað lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ku ru lan sah ra has ta ne sin de do ðum ya pan dep rem ze de an ne ve be bek le ri ne Türk Ký - zý la yý e kip le ri ve Top lum Des - tek li Po lis ler bay ram sür pri - zi yap tý. Er ciþ il çe mer ke zin - de 4 gün ön ce Sað lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ku ru lan sah ra has - ta ne sin de 2 dep rem ze de an ne do ðum yap tý. An ne ler ve be - bek le ri nin ça dýr da ya þa dý ðý ný öð re nen Türk Ký zý la yý i le Bat - man dan ge çi ci gö rev le Er ciþ e ge len Top lum Des tek li Po lis - lik Bü ro A mir li ði e kip le ri, ye - ni do ðum ya pan an ne ve be - bek le ri ni zi ya ret et ti. E kip ler, ye ni do ðum ya pan an ne ve be bek le rin ih ti ya cý o lan mal - ze me ler i le gý da mad de si, ký - ya fet, be bek be zi ve ma ma la rý dep rem ze de an ne le re ve ya - kýn la rý na tes lim et ti. E þi ye ni do ðum ya pan dep rem ze de Yýl maz Yok, 3 ço cuk ba ba sý ol du ðu nu an la ta rak, E þi min do ðum yap tý ðý ný öð re nin ce çok se vin miþ tim. Bu se vin ci - mi ze or tak o lan Türk Ký zý la yý e kip le ri ve po lis ar ka daþ la rý - mý za te þek kür ler de di. Sah ra has ta ne sin de ye ni do ðum ya - pan Zeh ra Göz ün ya kýn la rý i - se ça dýr da ya þa yan an ne ve be be ði ne des tek ve ril me si ni is te di ler. Bu a ra da, Sað lýk Ba - kan lý ðý ta ra fýn dan ku ru lan sah ra has ta ne si ne te da vi i çin ge len ço cuk la ra o yun cak da he di ye e den e kip le rin, ça dýr kent ler de ya þa yan ço cuk lar i - çin bir di zi faaliyet dü zen le ye - ce ði bil di ril di. Van / a a

4 4 8 KASIM 2011 SALI Y KÜLTÜR SANAT Bu gül Koçgazili Osman Gazi Yan o da dan be ni ça ðýr dý ve ken di si ne o - ku ma mý is te di. Ya ta ðýn da u zan mýþ va - zi yet te, du â ya de vam e di yor, mý rýl da ný - yor du. Bir ta raf tan Kur ân-ý Ke rim o kur ken, bir ta raf tan da o na ba ký yor dum. Göð sü ne ka dar ör tül müþ yor gan, ne fes a lý þý ný, can lý lýk a lâ me ti ni ve göð sün den, can e vin den ge len duâ la rýn, sa mi mî yal va rýþ la rýn i þa re ti ni ve ri - yor du. Ýlk de fa ö lüm yol cu lu ðu na çýk mýþ, se - ke rat ta bu lu nan, ca ným ka dar sev di ðim, hay - ran ol du ðum bir in sa nýn ba þu cun da genç bir in san o la rak he ye can lý, ür per ti li, ü zün tü lü ve tit rek se sim le Kur ân o ku yor dum. A ni den tek e li ni ha va ya kal dý rýp a vu cu nu aç tý ve Al - lah ým di ye rek iç ten, sa mi mî bir ni da et ti. Son ra göz le ri ni fa ni â le me te bes süm le ka pat - tý. Du â ha lin de ki e li yu ka rý dan a þa ðý ya ya vaþ - ça i ner ken son ne fe si ni ver di. Dý þa rý da mev si min so ðuk ve rüz gâr lý bir kýþ gü nü ol ma sý na rað men kal bi me dü þen ya ký cý, hü zün lü a teþ a de ta bü tün vü cu du mu, ben li ði mi, ru hu mu sar mýþ tý. Ha ya tým dan bir par ça kop muþ ça sý na en sev di ði min ve fa tý ný gör mek le ö lüm le, genç yaþ ta yüz leþ miþ ol - dum. Yal nýz lýk, gur bet ve hic ran göz yaþ la rýy - la dam la cýk lar o la rak ak tý ya nak la rým dan. An cak yü ce Rab bi ne a vuç a ça rak ve Al lah ke lâ mý ný söy le ye rek son ne fe si ni e ma net sa - hi bi ne tes lim et me si ba na en bü yük bir müj - de ve te sel li ol muþ tu. O, Bi rin ci Dün ya Har bi ga zi le rin den fe da - kâr ve ör nek bir in san dý. Sa vaþ yýl la rý nýn kýt - lýk ve yok luk mah ru mi yet le ri nin a cý sý ný çek - miþ, yýl lar ca cep he de aç, su suz sa vaþ mýþ, sað ko lu nu I rak ta, Bað dat ya kýn la rýn da ki mu ha - re be de bý ra kýp mem le ke ti ne ga zi o la rak dön - müþ bir va tan ev lâ dý, bir sa vaþ kah ra ma ný, bir Ýs lâm mü ca hi diy di. Her a i le nin gu rur duy du ðu, if ti har et ti ði bir ön de ri, bir li de ri, bir kah ra ma ný o lur. O sa de ce a i le mi zin de ðil, i nan cýy la, dü rüst lü ðüy le, yar - dým se ver li ði ve ga zi li ði i le Koç ga zi Kö yü nün u lu ki þi si, ön de ri ve halk kah ra ma ný o la rak i - sim yap mýþ tý. A dý as ker lik ön ce sin de De ve ci le - rin Mah mut un Os man i ken; sa vaþ son ra sýn da Os man Ga zi, Ha cý Os man ya da Ço lak Os - man o la rak her kesin ta ný yýp bil di ði, say gý ve sev gi gös ter di ði bir in san dý. U zun yýl lar muh - tar lýk yap mýþ, in san la ra her ko nu da hiz met ler - de bu lun muþ tur. Yö rük o lan, hay van cý lýk la ve ta rým la uð ra þan kö yü müz de o yýl lar da e ði tim al mýþ, tah sil yap mýþ in san bu lun ma dý ðýn dan her ke sin e lin den tut muþ, yar dým et miþ, þe hir - de ki res mî mu a me le le ri ni ta kip et miþ tir. Biz ler en þans lý to run la rý o la rak o nun kül - tü rüy le, i nan cýy la, ça lýþ kan lý ðý, dü rüst lü ðü, an lat tý ðý kah ra man lýk des tan la rýy la, sa vaþ ha - tý ra la rýy la bü yü dük. Va tan ve di ni miz i çin ö - lü mün, þe hit ol ma nýn þe ref li bir gö rev ol du - ðu nu kü çük yaþ lar da öð ren dik. Tek ko lu i le ha ya ta tu tu nan, a ta bi nen, ta - rým iþ le ri ya pan Os man Ga zi De de nin en be - lir gin ö zel li ði on i ki ya þýn dan i ti ba ren hiç bir þe kil de na ma zý ný bý rak ma yý þý dýr. Tek ko lu ol du ðu i çin ev de le ðen de ab dest a lýr ken su - yu nu dö ker, ko lu nu biz ler sý vaz lar, yý kar dýk. An cak dý þa rý da ol du ðu za man ken di si bir þe - kil de mus lu ðun al tý na tu ta rak tek ko lun da hiç ýs lan ma dýk yer bý rak ma ya rak ab des ti ni a - lýp na ma zý ný hu þu i le ký lar dý. Ço cuk luk yýl la rý mýz da biz le re an lat týk la - rýn dan ak lý mýz da ka lan, en he ye can lý sý ve ö - nem li si o nun Is par ta da Be di üz za man ýn ta - le be si Hüs rev Al týn ba þak ý zi ya re tin de an lat - týk la rý ol muþ tu. Küf re, zul me, in kâr cý lý ða kar - þý i man ha ki kat le ri i le ya pý lan mü ca de le yi an - la týr ken Hüs rev A ða bey, coþ kun a kan bir sel gi bi hey be tin den, hid de tin den gay ri ih ti ya rî a ya ða fýr la ya rak Ýs lâm düþ man la rý nýn, din siz - le rin ve dec ca li ye tin zu lüm le ri ne kar þý öf ke - si ni ser det me si ni hiç u nu ta mý yor du. O nun la ta ný þýp zi ya ret et tik ten son ra sa vaþ yýl la rý nýn me þak kat li, sis li ve sý kýn tý lý, a cý ha tý ra la rý nýn ye ri ne i man, Kur ân ha ki kat le ri ni, di ni mi zi ya þa ma nýn, Al lah a i ba det ve i ta at et me nin ö - ne mi ni an la týr dý. Yýl lar ön ce ö lüm yol cu lu ðu na son ne fe - sin de du â lar e de rek, ken di si ne Kur ân o ku - ta rak ve Al la hýn is mi ni yâd e de rek, gü lüm - se ye rek ru hu nu tes lim e den Os man Ga zi De de nin bir as ra ya kýn is ti ka met le, i ba det - le ve tak va i le ge çen öm rün den, ah lâk ve fa zi le tin den, va tan sev gi sin den kay nak la - nan gü zel lik ler ha ya tý mýz da u nu tul maz öl - çü ler ve pren sip ler ol muþ tu. Ta ri hin þe ref lev ha la rý na bak tý ðý mýz da Os man Ga zi gi bi ni ce i sim siz kah ra man la - rýn bý rak tý ðý va tan top ra ðý ný, Ýs lâm me þa le - si ni, ha yat ve ha tý rat la rý ný mi ras o la rak ka - bul e de rek, be nim se ye rek, sa hip çý ka rak ge - le cek ne sil le re i man ve Kur ân ha ki kat le ri i - le bir lik te sun ma lý yýz. can lý ve cam i çin de SDÜ GÜL VE GÜL ÜRÜNLERÝ ARAÞTIRMA UYGULAMA MERKEZÝ, ''GÜLLER DALINDA GÜZEL'' ANLAYIÞIYLA TOPRAKSIZ CAM TÜP ÝÇÝNDE CANLI GÜL YETÝÞTÝRDÝ. Or du ve Gi re sun un tür kü le ri bel ge sel o lu yor TRT Mü zik ka na lýn da ya yýn lan mak ü ze re He ki moð lu, Or du nun De re le ri i le Gi re sun un Ý - çin de Ý ki So kak A ra sý i sim li tür kü le rin bel ge se li çe ki le cek. Or du ve Gi re sun i le öz deþ le þen tür kü ler bel ge sel o lu yor. TRT Mü zik ka na lýn da ya yýn la na cak bel ge sel ler i çin TRT Ýs tan bul e ki bi Or du ve Gi re sun a gel di. Tür ki ye ge ne lin de 35 tür kü nün bel ge se li nin çe kil me si he def - le ni yor. Tür kü le rin hi kâ ye le ri nin as lý na uy gun o la rak çe kim le ri ne baþ la yan TRT e ki bi, Or - du dan i ki, Gi re sun dan i se bir tür kü nün bel ge se li ni ha zýr la ya cak. Tür kü le rin bel ge sel le ri nin ö nü müz de ki Þu bat-mart a yýn da ya yýn lan ma sý plan la ný yor. Or du / ci han Bu Þehr-i Ýs tan bul un ye ni du ra ðý Shell & Tur cas ýn kat ký la rýy la ger çek leþ ti ri len ve kül tür le rin gör kem li ke siþ me nok ta sý Ýs tan - bul u an la tan eþ siz fo toð raf la rýn yer al dý ðý Bu Þehr-i Ýs tan bul ser gi si, her gün bin ler ce yol cu - yu a ðýr la yan Ýs tan bul Sa bi ha Gök çen U lus la ra ra sý Ha va li ma ný nda zi ya ret çi le ri bü yü le ye cek. Bu Þehr-i Ýs tan bul ser gi si, yýl so nu na ka dar zi ya re te a çýk o la cak. Kül tür Sa nat Ser vi si BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Süs le me ye ya - ra yan, süs le yi ci. - Bir kim se yi, bir þe yi an lat ma ya, ta ným la ma ya, a çýk la ma ya, bil dir me ye ya ra yan söz. 2. Yük se ko - kul. - Yük sek ses. 3. Gül dü ren, tu haf ve gü zel söz, þa ka. - Yý lan. 4. Ü ye. - E - ma net, ve di a. - Üst, üstünde, üzere. 5. Ki þi nin iç dün ya sý yö nün den, ma ne vî ba kým dan, mad de ten kar þý tý. -(Ter si) Ý çin den çý kýl ma sý sa vuþ tu rul ma sý zor hal. 6. Üz me, sý kýn tý ver me. - Bir den - bi re du yu lan a cý, að rý, þa þýr ma, ürk me ve ya se vinç an la tan bir söz. - Ver me, ö de me. 7. O ku yu cu, o kur. 8. Ýn le me sý ra sýn da çý kan ses. -Çe lik ço mak o - yu nun da kul la ný lan deð nek par ça sý. - An lam, kav ram, mef hum. 9. Dil. - Di li ni diþ le ri nin a ra sý na a lýr gi bi ko nu - þan ve bu yüz den s, z gi bi ses le ri ku - sur lu söy le yen (kim se). 10. Ý rid yum e le men ti nin sim ge si. - Ýd rar tor ba sý. - Rad yum e le men ti nin sim ge si Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Proje kapsamýnda gülün topraktan alacaðý besinler cam tüplerin içine yerleþtirilen baþka bir besin maddesinden elde ediliyor. FOTO: AA SÜLEYMAN De mi rel Ü ni ver si te si (SDÜ) Gül ve Gül Ü rün le ri A raþ týr ma Uy gu la ma Mer ke zi (GÜ - LAR), Di ken siz gül pro je sin den son ra gül ler da lýn da gü zel an la yý þýy la top rak sýz cam tüp i çin - de can lý gül ye tiþ tir di. SDÜ Rek tö rü Prof. Dr. Ha san Ý bi ci oð lu, in san - la rýn gül le ri da lýn dan ko pa rak bir bir le ri ne he di ye et tik le ri ni, an cak da lýn dan ko pan gü lün i se öm rü - nün ký sa ol du ðu nu be lirt ti. He di ye e di len gü lün öm rü nü u zat mak ve gül ih ra ca týn da al ter na tif ler sun mak a ma cýy la GÜ LAR da la bo ra tu var or ta - mýn da sta bi li ze e dil miþ tüp ler i çin de can lý gül ler ye tiþ tir dik le ri ni söy le yen Ý bi ci oð lu, bu tüp le ri de Cam tüp lü can lý he di ye lik gül pro je siy le he di - ye lik eþ ya þek lin de ta sar la dýk la rý ný kay det ti. GÜ LAR Mü dü rü Prof. Dr. Fa tih A li Can lý ta ra - fýn dan ha zýr la nan pro je kap sa mýn da gü lün top - rak tan a la ca ðý be sin le ri cam tüp le rin i çi ne yer leþ - ti ri len baþ ka bir be sin mad de sin den el de et ti ði ni an la tan Ý bi ci oð lu, cam i çin de ka lan gü lün is te ni - len öl çü de bü yü ye bil di ði ni söy le di. Ýlk ça lýþ ma kap sa mýn da gü lün bir ay cam tü pün i çin de ka la bil - di ði ni be lir ten Ý bi ci oð lu, bir ay dan son ra da gü lün Ma lat ya U lus la ra ra sý Film Fes ti va li 18 Ka sým da MALATYA'DA bu yýl i kin ci si dü zen le - ne cek Ma lat ya U lus la ra ra sý Film Fes ti - va li nde yer li ve ya ban cý 150 ye ya kýn film gös te ri mi ya pý la cak. Ma lat ya Va - li si Ul vi Sa ran, ge çen se ne ki fes ti va lin çok ba þa rý lý ol du ðu nu, hem u lu sal, hem u lus la r a ra sý an lam da çok yan ký yap tý ðý ný be lirt ti. Fes ti va lin yan ký yap - ma sý nýn Ma lat ya a dý na se vin di ri ci bir ge liþ me ol du ðu nu kay de den Sa ran, Ka sým ta rih le rin de dü zen le ne cek fes ti val de ge çen se ne kin den fark lý o la - rak u lus la r a ra sý u zun film ya rýþ ma sý, u lu sal ký sa film ya rýþ ma sý nýn ya ný sý ra u lu sal u zun film ya rýþ ma sý nýn da ya pý - la ca ðý ný ak tar dý. Fes ti val de 150 ye ya - kýn yer li ve ya ban cý fil min gös te ri mi - nin ya pý la ca ðý ný i fa de e den Sa ran, film - le rin Ma lat ya da ki 5 ay rý si ne ma da gös te ri le ce ði ni an lat tý. Film fes ti val le ri - nin bir i lin ve ya böl ge nin u lu sal ya da u lus la r a ra sý an lam da ta ný nýr lý ðý na kat - ký sað la yan ö nem li faaliyet ol du ðu nu vur gu la yan Sa ran, fes ti val kap sa mýn da dün ya nýn çe þit li ül ke le rin den film ler ge le ce ði ni be lirt ti. Film fes ti val le ri nin ge nel lik le met ro pol ler de, sa hil þehirle - rin de ya pý la bi le ce ði dü þün ce si ol du ðu - nu bil di ren Ul vi Sa ran, Ma lat ya gi bi bir yer de de böy le bir et kin li ðin ya pý la - bi le ce ði ni or ta ya koy du ðu mu zu dü þü - nü yo ruz de di. Fes ti va lin dün ya nýn dik ka ti ni Ma lat ya ya çek me nok ta sýn - da ö nem li bir a dým ol du ðu na i þa ret e - den Sa ran, fes ti val de ö dü le lâ yýk gö rü - len film le re Kris tal Ka yý sý ö dü lü ver - dik le ri ni kay det ti. Ma lat ya / a a YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. A vu kat sa yý sý beþ ten az o lan yer ler de a vu kat yet - ki si ni ta þý yan mes lek a da mý. 2. Bir þe yin ek si ði ni ta mam la mak i çin o na ka tý lan par ça. - A çýk, bel li. 3. Mü rek kep ba lý ðý nýn bir tü rü. 4. E vin ve ya her han gi bir ya pý nýn o tur ma, ça lýþ ma, yat ma gi bi iþ le re ya ra yan, ban yo, sa lon, gi riþ vb. dý - þýn da ka lan, bir ve ya bir den faz la çý ký þý o lan böl me si, göz. - Ce ma a te na maz kýl dý ran kim se. 5. Að ta ba ka. -A rap ça da ben lik. 6. Pey gam ber E fen di mi zin (asm) muh te rem va li de leri. - Bin me, yük çek me, ta þý ma vb. hiz met ler de kul la - ný lan, tek týr nak lý hay van. 7. Üç kat lý bir ba lýk a ðý çe þi di. - Pro tak tin yum e le - men ti nin sim ge si. 8. Ý lâç, mer hem. - Baþ þehri Sa na o lan Müs lü man dev leti. 9. Fe s'in ses siz le ri. - E lek - ten ge çir ma na sýn da e mir. 10. Has ta ü ze rin de te da vi a ma cýy la uy gu la nan kes - me ve dik me iþ le mi, cer - ra hi mü da ha le, o pe ras - yon. 11. Ya sa lar la sa hip o lu nan hak la rýn her kes ta ra fýn dan kul la nýl ma sý - nýn sað lan ma sý, tü re. - Bir çok luk e ki. 12. Kalp vu ru - þu, kalp a tý þý. - Düz yer. sak sý ya ya da bah çe ye ak ta rý la bi le ce ði ni bil dir di. Ýn - san la rýn ar týk bir bir le ri ne bir gün ya da bir kaç gün son ra so la cak gül ver me ye cek le ri ni di le ge ti ren Ý bi - ci oð lu, Cam tüp lü can lý he di ye lik gül pro je siy le ar - týk gül ler da lýn da ka la cak ve sev di ði ni ze ver di ði niz gül ö lüm süz le þe cek. Sev gi sem bo lü o lan gül ler ke - sil me ye cek, ko pa rýl ma ya cak, sol ma ya cak, bir kö þe - de ya þa ya cak di ye ko nuþ tu. 1.5 mil yon li ra ge lir bek len ti si Rek tör Ý bi ci oð lu, cam tüp lü can lý he di ye lik gül i çin ö nü müz de ki yýl se ri ü re ti me baþ la ya cak la rý ný söy le di. Ýlk e tap ta 100 bin a det ü re tim yap ma yý plan la dýk la rý ný be lir ten Ý bi ci oð lu, ta ne si ni de 15 li ra dan sa ta rak, dö ner ser ma ye ye 1.5 mil yon li ra ge lir ge ti re cek le ri ni bil dir di. Dün ya nýn gül ya ðý ih ti ya cý nýn yüz de 65 i nin Is par ta dan kar þý la dý ðý ný ha týr la tan Ý bi ci oð lu, Is par ta nýn ö nü müz de ki yýl yurt dý þý pa za rý na fark lý bir ü rün le gi re ce ði ni be - lirt ti. Ý bi ci oð lu, Ge le ce ðe yö ne lik bir ya tý rým ya - pý yo ruz. Bu pro je i le Is par ta yurt dý þý na sa de ce gül ya ðý de ðil, cam tüp lü can lý he di ye lik gül de ih - raç et miþ o la cak di ye ko nuþ tu. Is par ta / a a Bo ya cý San dý ðý Ta sa rým Ya rýþ ma sý nýn sü re si u za dý The Mar ma ra Tak sim de kul la ný lan meþ hur Bo - ya cý San dý ðý nýn ye ni den yo rum la na ca ðý Ta sa rým Ya rýþ ma sý nýn baþ vu ru la rý, 18 Ka sým 2011 ta ri hi - ne ka dar u za týl dý. Bir çok nok ta sý fark lý do ku nuþ la ye ni le nen The Mar ma ra Tak sim in sim ge ha li ne ge len bo ya cý san dý ðý da, o tan tik ta sa rý mý na sa dýk ka lý na rak öð ren ci ler ta ra fýn dan ye ni den yo rum - la na cak. Ü ni ver si te le rin En düs tri yel Ta sa rým Bö - lü mü (Mi mar lýk ve Gü zel Sa nat lar) li sans ve yük - sek li sans prog ram la rý na ka yýt lý öð ren ci le ri ne a - çýk o lan ta sa rým ya rýþ ma sý nýn son baþ vu ru ta ri hi 18 Ka sým Ya rýþ ma pro je si i çin son tes lim ta ri hi i se 30 Ka sým De re ce ye gi ren ta sa rým - la rýn ö dül tö re ni i se 13 A ra lýk 2011 ta ri hin de ger - çek leþ ti ri le cek. Kül tür Sa nat Ser vi si BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Ç Ý V Ý Y A Z I S I R N Ö T E N A Z Ý B U R B A L Ý T A R A T Ü R Ý F R E K Ý M Ý M Ý R E D A G M A R A S Ý N E M A K Ý E T E N E M A T A S A L R A K U N E S E K Ý Y E Ý D A R E B Ý N A S I K K A S A V E T A L Ý R B E R E N Ý T E L E M E K

5 Y 8 KASIM 2011 SALI MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ýþ ve hiz met le ri niz de ba þa rý ya mý u laþ mak is ti yor su nuz? For mül le ri Kâ be yol la rýn da ve kur ban da. Hac bü tün me na si kiy le he pi mi ze di yor ki: Sa býr ve te vek kül e din (se bep le re mü ra ca at et tik ten son ra Al lah a tam gü ve nin), tes li mi yet, a zim, se bat e der se niz a ký bet si zin Hz. Ýb ra him (as) er kek ev lât i çin (125 ya þýn da) du â e der ve Rab bi ne a dar. Ce nâb-ý Hak da Hz. Ýs ma il i (as) ih san e der. Hz. Ýb ra him (as), e þi Ha cer Va li de miz le oð lu Ýs ma il i (as) Mek ke ye gö tü rüp ýs sýz, su suz bir ye re bý ra kýp dö ner ken þu so - Ýs viç re de Nur hiz met le ri Ýs viç re ha tý ra la rý - 15 Dün ya nýn her ye rin de Al lah ýn iz ni ve yar dý mýy la Nu run bay ra ðý dal ga la ný yor ve dal ga lan ma ya da de vam e de cek tir in þa al lah. Baþ ta ga ze te miz ol mak ü ze re pek çok ba sýn ve ya yýn or ga nýn da Nur hiz met le rin de ki ge liþ me le ri ya kýn dan ta kip e de bi li yo ruz. Pek çok di le çev ri len Ri sâ le-i Nur e ser le ri ay ný za man da di ðer ül ke le rin mat ba a la rýn da da ba sý lý yor. Bun la rý duy duk ça yýl lar ön ce Üs ta dýn ver di ði cen ne tâ sâ bir ba har müj de si ni ha týr lý yo ruz. Ýs viç re de Nur hiz met le ri nin ar tan bir he ye can la de vam et ti ði ne þa hit ol dum. Yo ðun ve a ðýr ça lýþ ma þart la rý al týn da fýr sat lar de ðer len di ril mek te dir. Þim di lik haf ta da bir gün ve ev ler de de vam e den ders ler i le ri si i çin ü mit ver mek te dir. Hiz met ler a de ta ül ke miz de ki semt ders le ri ni ha týr lat mak ta dýr. Ül ke dý þýn dan ge len a ða bey ve kar deþ le re ön ce Ce lâl ve Ce mal i sim le ri nin te cel li et ti ði yer ler gez di ril mek te dir. Ý sim ler ba zen Türk çe te lâf fuz e dil mek te ve lâ ti fe ler le sem bol leþ mek te dir. Biz de ki Nur ta þý, Yir mi ye di gi bi. Bu ra da da Þa fak ev le ri, Ce la le ve Nurs tras se (Nur cad de si) de nil di ði za man sem bol an lam lar ak la gel mek te dir. Genç le re ve öð ren ci le re yö ne lik hiz met le rin ol du ðu nu da söy le di ler. Bu lun du ðu muz za man i çe ri sin de genç ler le ta nýþ ma ve on lar la soh bet et me fýr sa tý mýz ol ma dý. Ýl gi li kar de þe an cak bil gi des te ðin de bu lu na bil dik. Bu tür hiz met le re çok da ha ö nem ve ril me si ka na a tin de yim. Çün kü bu grup lar da ha çok Ba tý kül tü rü nün et ki si al týn da bü yü mek te dir ler. Kurt göv de nin i çi ne gir miþ ve ke mir mek te dir. Bu teh li ke ye kar þý an cak tah ki ki i man la kar þý ko nu la bi lir. Ül ke nin top lam nü fu su Tür ki ye nin on da bi ri ka dar dýr. Za man za man Al man ya ve A vus tur ya da ya pý lan Nur ders le ri ne ve top lan tý la rý na ka tý la rak ce ma at ol ma ö zel lik le ri ni ya þat mak ta lar. Nur hiz met le ri gör dü ðüm ka da rýy la Türk a i le ler a ra sýn da ya pýl mak ta dýr. Bir an lam da müf ri ta ne ir ti bat sür dü rül mek te dir. Ar zu muz bu hiz met le re di ðer in san la rýn da ka týl ma la rý dýr. Ehl-i hiz met kar deþ ler sü re li ya yýn la rý ta kip et tik le ri ni söy le se ler de, mer kez den kay nak la nan ba zý ak sa ma la rýn ol du ðu gö rül mek te dir. He def le rin de web si te si, pa nel, kon fe rans gi bi fa a li yet ler ol du ðu nu ve ha zýr lýk la rý na baþ la dýk la rý ný i fa de et ti ler. Böy le ce Nu run ön de gi den hiz met kâr la rý ný ve hiz met le rin sey ri ni öð ren me fýr sa tý mýz da o la cak. Za man her ke se te rak ki dün ya sý ol du ðu na gö re bi ze ne den te den ni dün ya sý ol sun! Dün ya ya, se fa he te, da lâ le te, küf re ça ðý ran o ka dar ca zip þey ler var ki, on lar dan kur tul mak an cak kuv vet li bir i ma ný ge rek tir mek te dir. Bel ki bu gün sa yý la rý um duk la rý ka dar çok de ðil. Fa kat ih lâs la de vam e der ler se, Al lah fü tu hat na sip e de bi lir. Ba zý pey gam ber le re, sa yý lý bir kaç ki þi den baþ ka it ti bâ e den ler ol ma dý ðý hal de, yi ne o pey gam ber lik kud sî va zi fe si nin had siz üc re ti ni al mýþ lar. Be di üz za man ýn de di ði gi bi, Ce nâb-ý Hak kýn rý za sý ih lâs i le ka za ný lýr; kes ret-i et bâ i le ve faz la mu vaf fa ki yet le de ðil dir. Çün kü on lar, va zi fe-i Ý lâ hi ye ye a it ol du ðu i çin, is te nil mez, bel ki ba zen ve ri lir. E vet, ba zen bir tek ke li me se beb-i ne cat ve me dar-ý rý za o lur. Ke mi ye tin e hem mi ye ti o ka dar me dar-ý na zar ol ma ma lý. Çün kü ba zen bir tek a da mýn ir þa dý, bin a da mýn ir þa dý ka dar rý za-yý Ý lâ hî ye me dar o lur. De mek hü ner, kes ret-i et bâ i le de ðil dir. Bel ki hü ner, rý za-yý Ý lâ hî yi ka zan mak la dýr. (Lem a lar, s. 156) Ýh lâs Ri sâ le si nde ki üç e lif ör ne ði çok muh te þem. Yan ya na ge lir se 111, alt al ta ge lir se üç kýy me tin de dir. Ýs viç re de ki kar deþ ler de bir çiz gi ü ze rin de yan ya na di zi len e lif le rin kýy me ti ni gör düm. Baþarýnýn sýrrý, Kâbe yollarý ve kurbandadýr ru ya mu ha tap o lur: Bi zi yal nýz ba þý mý za bu ra ya bý rak ma ný Al lah mý em ret ti? E vet! Öy le i se git! Tam tes li mi yet kar þý sýn da, tam bir tes li mi yet le ar ka sý na bak ma dan yü rür gi der. E ðer on lar gi bi ya pa bi lir sek, ça ðýn has ta lý ðý yal nýz lý ðýn ýs sýz lý ðýn dan ve su suz lu ðun dan kur tu la bi li riz. Yal nýz ba þý na ka lan Ha cer Va li de miz, ön ce Sa fa, son ra Mer ve te pe si ne çý kar. Ý ki si a ra sýn da 7 ke re gi der ge lir ko þuþ tu ra rak. En son Ýs ma il i (as), Zem ze min ya nýn da bu lur. Tes li mi ye tin ar dýn dan ya pý lan söz lü ve des tek le yen fi i lî du â nýn ha ri ka mey ve si dir Zem zem Su ha yat týr. Su rah met tir. Su be re ket tir. Is sýz ve su suz çöl su lan dý, þen len di, be re ket len di Bu çif te du â, Cür hüm lü le ri on la ra kom þu ey le di. Ha cer An ne mi zin bi ze ver di ði ders: Bir i þe ko - yul du ðu nuz da, bir, i ki de ne yip he men vaz geç me yin. En az ye di kez a raþ tý rýn, ko þuþ tu run. Bu gay ret ve a ra ma la rýn so nu cun da ge le cek tir Zem zem, âb-ý ha yat, yar dým cý, des tek çi ler! Týp ký, bü yük bir çe kir de ði yük le nip bir du var dan a þý ra rak yu va sý na gö tü rür ken, 69 se fer dü þen ka rýn ca gi bi. 2, 3, 7 ve en ni ha yet 69 ncu de ne me de vaz ge çe bi lir di. O tak dir de ba þa ra maz dý. 70. de ne me sin de du va rý aþ tý Is rar la, ka rar lý lýk la ve az me de rek de ne ye lim. Kim bi lir, bel ki 7 in ci, bel ki 70 in ci de sak lý ba þa rý mýz. Ý þi miz, 69 ncu da ol sa vaz geç me mek! Is rar la ta lep et mek tir. So nu cu ya ra tan O. Baþ lan gý cý da ya ra tan O. Ge liþ me yi de ya ra tan O. Hz. Ýb ra him (as), bir za man son ra dö ner Mek ke ye. Rü ya sýn da Hz. Ýs ma il i (as) kur ban et me si is te nir: Oð lu Ýs ma il ken di siy le be ra ber iþ ya pa cak ya þa ge lin ce Ýb ra him o na de di ki: Oð lum, ben se ni rü yam da kur ban et ti ði mi gör düm. Sen bu na ne der sin? Ýs - ma il: Ba ba cý ðým de di. Sa na ne em re di li yor sa yap. Ýn þâ al lah be ni sab re den ler den bu la cak sýn. (Mi na ya gi der ken þey tan Hz. Ýb ra him e ve Ýs ma il e (as) mu sal lat o lur. Ý ki si de o nu taþ lar ) Ý ki si de Al lah ýn em ri ne tes lim ol du lar. Ýb ra him, kur ban et mek ü ze re oð lu nu ye re ya týr dý. (Saf fat Sû re si: ) So nun da Hz. Ýb ra him (as), Hz. Ýs ma il i (as) kur ban e de cek ken gök ten bir koç in di ril di: Ve o na þöy le ses len dik: Ey Ýb ra him! Rü ya ya ger çek ten sa da kat gös ter din, iþ te Biz gü zel dav ra nan la rý böy le mü kâ fat lan dý rý rýz. Þüp he siz ki bu a pa çýk ve ke sin bir im ti han dý de dik. Ve o na oð lu ye ri ne bü yük bir kur ban lýk koç gön der dik. (Saf fat Sû re si: ) Ýþ te tam bir tes li mi yet, sa da kat, du â ve te vek kü lün muh te þem mah su lü: Ha yýr lý a ký bet ve mu vaf fa ký yet. Ýz nik te, bay ram i çin de bay ram Ýz nik Bur sa ya bað lý bir il çe dir. Bir za man lar muh te þem Os man lý ya baþ þehirlik yap mýþ. Os man lý nýn ku ru luþ ve ge liþ me sü reç le ri ne me kân lýk et miþ, ta rih ve kül tür de ðer le riy le ö ne çý kan bir il çe dir. Ý lâ hî bir mev hi be o lan ta biî gü zel lik le ri ne do yum ol maz. Zey tin ve tin (in cir) ni met le riy le ve çi ni siy le a de ta be zen miþ me kân lar dýr. Ay ný a dý pay la þan Ýz nik Gö lü nün sa hi li i se, bir çok me de ni ye te be þik lik yap mýþ. Ro ma, Yu nan ve Os man lý me de ni yet le ri ne ev sa hip li ði ya pan Ýz nik, Ro ma dö ne min de ya pý lan sur lar la çev ri li dir. Ko ca Os man lý Dev le ti dö ne min de çok sa yý da e ser ler ya pýl mýþ týr Ýz nik te. Bun lar a ra sýn da Ye þil Ca mi, Eþ ref za de Ya kup Çe le bi ve da ha bir çok ca mi nin ya ný sý ra han lar, ha mam lar ve sa ir ta ri hî de ðer le ri o lan me kân lar mev cut tur. Bü tün bun la rýn ya nýn da Ýz nik A ya sof ya Ca mii çok da ha bü yük ö zel lik le ri i çin de ba rýn dý ran bir i ba det me kâ ný dýr. A ya sof ya Ca mi i nin ta ri hi es ki le re da ya nýr. Or han ga zi Kül li ye si i çin de ca mi o la rak yer a lan bu i ba det me kâ ný, Hý rýs ti yan â le mi ta ra fýn dan da il gi du yu lan bir me kân dýr. Ýn cil in de fa lar ca bu ra da tah rif e dil di ði ta ri hî ka yýt lar da mev cut tur. Hý ris ti yan â le mi nin bu ve ben ze ri il gi ne - den le rin den do la yý geç miþ te ki li se hâ li ne ge ti ril miþ tir. Hý ris ti yan la ra has i ba det tarz la rý nýn me kân ve mah vel le ri nin de i çin de bu lun du ðu Ýz nik A ya sof ya Ca mi i nin mi na re si geç ti ði miz yýl i çin de o na rý la rak ta mam la mýþ týr. U zun yýl lar dýr Ýz nik te yiz. Her ge len mi sa fi ri mi zi A ya sof ya ya gö tü rür, gez di ri riz. Ge çen gün yi ne Ýz nik te ki A ya sof ya Ca mi i ndey dim. Bir öð len vak ti mi na re sin den o ku nan e zan-ý þe ri fi hür met le din le dim. Ho ca e fen di nin biz zat mi na re ye çý ka rak e zan-ý þe ri fi mi na re den o ku ma sý se vinç göz yaþ la rý mý a kýt tý. U zun yýl lar mah zun du bu ma bed, hâ len Ýs tan bul da ki bü yük A ya sof ya gi bi. O ku nan e zan-ý þe ri fin ar dýn dan ca mi den i çe ri gi re rek þü kür na ma zý kýl dým. Ý çi ha lý lar la tan zim e dil miþ, ca mi o la rak i ba de te a çý lan Ýz nik A ya sof ya Ca mii i çin de Hý ris ti yan â le mi nin sem - bol le ri ve ký sým la rý as lý nýn ay ný gi bi du ru yor; is te se ler ge lip yi ne zi ya ret e de bi lir ler Ta ri hî ö zel lik le ri ne do kun ma dan i ba det ma hal li ha li ne ge ti ril miþ. Ýz nik li ler se vinç liy di, mut luy du, bi zim le mut lu luk la rý ný pay la þý yor lar dý. Þü kür Al lah a, böy le si gü zel gün le ri de gör dük di yor lar, yýl lar dýr ki li se o la rak zi ya ret e di len Ýz nik A ya sof ya nýn mahzun ha lin den kur tu la rak, ca mi ye çev ri lip i ba det ha ne ha li ne so kul ma sý kar þý sýn da çok se vi ni yor lar dý. Da rý sý Ýs tan bul da ki bü yük A ya sof ya nýn ba þý na in þa al lah di ye rek his ve duy gu la rý ný bi zim le pay la þý yor lar dý. Bir Kur ban Bay ra mý nda i ba de te a çýl mýþ týr Ýz nik te ki A ya sof ya Ca mi i. Mü ba rek Kur ban Bay ra mý nýn ver di ði se vinç ve mut lu lu ða Ýz nik te ki A ya sof ya Ca mii de eþ lik et miþ ti. Ýz nik li bay ram i çin de bay ram ya þý yor du. Yal nýz Ýz nik li de ðil di se vi nen el bet te, bü tün â lem-i Ýs lâm bay ram i çin de bay ram ya pý yor du. Ta biî Ýs tan bul da ki bü yük A ya sof ya nýn da i ba de te a çýl ma sý yö nün de ki bek len ti ler bü tün dün ya da ço ðun luk ta in þâ al lah. Bu ve si ley le bay ra mý nýz mü ba rek ol sun. Rab bim bü yük A ya sof ya nýn da i ba de te a çýl dý ðý ve â lemi Ýs lâ mýn bü yük bay ra mý nýn ya þan dý ðý gün le ri de gös ter sin in þa al lah. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan HABÝBE IÞIK Kor ku la rý mýz, ta kýn tý la mýz, sap lan tý la rý mýz Kor ku la rý ný zý yen me niz, ta kýn tý la rý nýz dan kur tul ma nýz ve ken di ni zi aþ mak i çin bi ze baþ vu run ya zý yor bir ta be lâ da. Ýn san ney den kor kar? Ýn san ka ran lýk tan kor kar. Ýn sa nýn yük sek lik kor ku su o la bi lir. Ýn san vah þi bir hay van dan kor ka bil di ði gi bi u fa cýk bir ke di den de kor ka bi lir. Ýn san u ça ða bin mek ten kor kar. Ýn san ar ka sýn dan ses siz ce bi ri nin yak laþ ma sýy la kor ka bi lir. Ýn san ge le ce ðin den kor kar. Ýn san sev dik le ri ni kay bet mek ten kor kar. Ýn san sev dik le ri nin o nu üz me sin den kor kar. Ýn san ba þa rý lý o la ma mak tan kor kar. Ýn san tra fik ka za sý yap mak tan kor kar. Ýn san yal nýz kal mak tan kor kar. Ýn san rü ya la rýn dan kor kar. Ýn san cin ler den kor kar. Ýn san ken din den kor kar. Ýn san kro nik bir ra hat sýz lý ða ya ka lan mak tan kor kar. Ýn san dep rem den kor kar. Ýn san ö lüm den kor kar. Ýn san bel ki de kork mak tan kor kar. Ki mi in san be nim gi bi ger çe ði yan sýt ma yan bir kor ku fil min den bi le kor kar. Bu ka dar had siz kor ku la rý nýn ya nýn da bir de bu kor ku lar dan kur tul mak is ter. Fa kat bir ta raf tan da kork mak i çin kor ku fil mi iz ler. Kor ku ro ma ný o kur. Pe ki ni çin bu nu ya par? Bu bir te zat lýk de ðil mi dir? Ýn san ka ran lýk tan kor kar, fa kat han gi ka ran lýk o na za rar ve rir? Bil di ði miz ge ce ka ran lý ðý kaç ki þi ye za rar ver miþ tir? Ka ran lýk ol du ðun dan do la yý ba þý na bir mu sî bet, be lâ gel me ih ti ma li ne dir? Ýn san e vin de tek ba þý na bi le ka ran lýk tan kor kup ne den ha ya tý ný ken di ne ze hir e der? Hal bu ki ge ce ka ran lý ðý kor ka lým di ye ya ra týl ma mýþ týr. E ðer kork ma mýz ge re ken bir ka ran lýk var i se, o da zul met-i kü für dür (kü für ka ran lý ðý). Ýn san hay van lar dan kor kar. Meselâ bir fa re gör dü ðün de çýð lýk çýð lý ða ba ðý rýr. A ma bu gü ne ka dar kaç ta ne fa re in sa na za rar ver miþ tir? Kaç ke di in sa ný týr ma la mýþ týr? Ýn san u ça ða bin mek ten kor kar. Çün kü hem yük sek te dir. Hem de düþ tü ðü an da kur tul ma ih ti ma li da ha az dýr. Fa kat yýl da kaç kez u çak dü þer. Bir kaç kez di ye lim. Bi zim u çak ta ol du ðu muz da düþ me ih ti ma li ne dir? Ol sa bi le bun dan kor ku lur mu? Ö lüm den kor ku yor sa e ce lin giz li ol ma sýn dan do la yý her sa ni ye ö lü me ha zýr lýk lý ol ma sý ge rek ti ðin den ha ber siz mi dir? Ýn san ge le ce ðin den kor kar. Ne o la ca ðým di ye dü þü nür? Hal bu ki dün kü gün e lin de ol ma dý ðý gi bi ya rýn da e lin de de ðil dir. Bu nun far kýn da o la ma dý ðýn dan do la yý ev ha ma dü þer. Ýn san sev dik le ri ni kay bet mek ten ve sev dik le ri nin o nu üz me sin den kor kar. Ýn sa nýn sev dik le ri son suz dur. Ba zen hay ret e der kal bi ne sý ðýþ týr dýk la rý na. Fa kat kal bi ne sý ðýþ týr dýk la rý bi rer bi rer terk e der o nu. Çün kü hiç bir þey dur mu yor, gi di yor. Sen ba ki ol ma dý ðýn gi bi bu dün ya da, on lar da ba ki de ðil ler. Bu kor kun dan vaz geç ve ba ki bir â lem de da ha gü zel hal le re ka vuþ mak i çin du â et. Ýn sa nýn sev dik le rin den kaç ta ne si nin o nu üz me ih ti ma li var dýr. Be þer o la rak dü þün dü ðü müz de o tuz da, kýrk ta bi ri nin. O nun se ni üz me si se nin de ðe ri ni dü þü rür mü? Ha yýr. Öy le i se bu kor kun dan da vaz geç. Pe ki in san ni çin kor kar? Sa id Nur sî in san da, fýt ra týn da derc o lun muþ hav fa (kor ku ya) ve mu hab be te (sev gi ye) â let o la cak i ki ci haz dan 1 bah set mek te dir. De mek ki kork mak fýt rî dir. E vet kor ku duy gu su her kes te var dýr. Her kes bir þey ler den kor kar. Hat ta Re sûl-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâm a Mek ke den Me di ne ye hic ret em ri nin ve ril me si i le bir lik te Hz. E bû Be kir ve Re sûl-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâm yo la ko yu lur lar. Re sûl-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâm ve Hz. E bû be kir Sevr Ma ða ra sý nda müþ rik ler den sak lan dýk la rýn da, müþ rik ler den bir kýs mý nýn Sevr Ma ða ra sý nýn að zý na ka dar yak laþ ma la rýy la Hz. E bû be kir kor kar ve te lâ þa ka pý lýr. Re sûl-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâm i se Hz. E bu be kir in bu kor ku su nu an la ya rak bir ri va ye te gö re Kork ma ya E bâ be kir, Al lah bi zim le te sel li si ni ver miþ tir. O za man bi zim ha ya tý mý zý a cý laþ tý ran bu kor ku duy gu su ni çin ve ril miþ tir? Ye ne bi le ce ði miz bir þey mi dir? Fýt ra tý mý za derc o lu nan bu duy gu in sa nýn ha ya tý ný a cý laþ týr mak i çin ve ril me miþ tir. Havf (kor ku) da ma rý hýfz-ý ha yat (ha ya tý ko ru mak) i çin ve ril miþ tir. di yor Sa id Nur sî. 2 Ýn sa nýn fýt ra týn da ol du ðu i çin kay gý sýz, kor ku suz ol ma sý müm kün de ðil dir. Bu nun fýt ra týn da ol du ðu nu id rak e de bil me si ve gün lük ya þan tý sý ný o lum suz þe kil de et ki le me me si i çin bu duy gu nun yö nü nü çe vir me si lâ zým dýr. Ya ni bu â le ti te da vül den kal dýr ma müm kün de ðil dir. Ya ni ye ne bi le ce ðin bir þey de ðil dir. Fa kat yö nü nü çe vi re bi le ce ðin bir þey dir. Yö nü nü i se halk tan Hakk a çe vir men ge re kir. Çün kü bütün bu kor ku la rý mýz bi ze ha ya tý a cý laþ tý rýr. Fa kat Hâ lýk-ý Zül ce lâl in den havf et mek, O' nun rah me ti nin þef ka ti ne yol bu lup il ti câ et mek de mek tir. Havf, bir kam çý dýr; O 'nun rah me ti nin ku ca ðý na a tar. 3 Þef kat li bir an ne nin ku ca ðý na a tar gi bi. Al lah ým! Pey gam be ri mi zin (asm) Se nin ka týn da ki sýr rý ve o nun (asm) Sa na o lan mâ ne vî ya kýn lý ðý hür me ti ne kor ku la rý mý zý em ni ye te çe vir, ha tâ la rý mý zý sil, hü zün ve hýr sý mý zý gi der, bi zim des tek çi miz ol; bi zi biz den a lýp Ken di ne gö tür, yak laþ týr; ben li ði miz den geç me yi bi ze na sip et, bi zi nef si mi ze mef tun ve his le ri miz le per de len miþ kýl ma. A min. Dip not lar: 1- Söz ler, s Mek tu bat, s Söz ler, s.322.

6 6 8 KASIM 2011 SALI YURT HA BER Y BÜLENT ERTEKÝN Bay ra mýn mü ba rek ol sun Ba bam Ra ma zan da bir ve be ra ber dik, ü zül dük; a ma bay ra mý se nin ya nýn da ve yi ne hep be ra ber bi raz bu ruk ge çir dik. Ol sun, sen ya ný mýz da i din öy le de ðil mi? Sen o lun ca ya ný mýz da ne ö ne mi var sý kýn tý la rýn. Sen, e vi mi zin ý þý ðý i din, sof ra mý zýn da be re ke ti. Has ta lý ðý nýn a ðýr za man la rýy dý, ya tý yor; fa kat her þe yi bi li yor ve ge ne dü ze ni sað lý yor dun. Bu za man lar da sa na Ba ba, Ra ma zan da be ra ber i dik in þal lah Kur ban Bay ra mýn da da be ra ber o la lým, ge ne sof ra mýz da ol de di ðim de Ev lât! Zan ne der sem bu bay ra mý ben siz ge çi re cek si niz, ben öy le zan ne di yo rum ki bay ra mý an nem, ba bam ve kar deþ le rim i le ya pa ca ðým de miþ tin. E vet, týp ký de di ðin gi bi ol du. Sen dâ ve te i cabet et tin ve a zýk la rýn la O, en sev gi li nin ya ný na git tin. Bu gün se nin bay ra mýn Ya bi zim? A cý yý ca ný a cý yan bi lir. Ca ný hiç a cý ma mýþ o lan bi ri ne A cý yý ta rif et de se niz e mi nim an la ta ma ya cak týr. Oy sa ay ný ta ri fi ca ný ya nan ya da yan mýþ o lan bi ri ne sor sa nýz ta rif le rin en gü ze li ni ya par. Ýþ te o a cý yý yü re ði nin de ðil vü cu du nun bütün zer re le rin de his se den in san en gü zel an la týr. Yi ne bay ram gel di O gel di de sen gel me din Bay ram lar se vinç le riy le ge lir miþ, bi lir dim sen git me den ön ce. Öð ren dim, hüz nüy le de ge lir miþ, bu ruk luk la da kar þý la nýr mýþ.. Gün ler yi ne bay ram ol du, sen yok sun. Ý çim de bay ra mýn bu ruk lu ðu var her kes se vi nip mut lu o lur ken, be nim, bir kö þe de her kes ten ka çýp ba ðý rýr ca sý na að la ya sým var Ar týk bir kö þe de ya da a ra bam da að la mý yo rum! Yü re ðim den gel di ði gi bi kim se den u tan ma dan kim se den ka çýn ma dan að lý yor ve að lý yo rum Bay ram gü nü na maz i çin ne ka dar te lâþ la nýr dýn Da ha ak þam dan bay ram lýk lar ha zýr la nýr dý. Bay ram bi zim i çin tam bay ram dý. Ta ço cuk lu ðu muz dan i ti ba ren hep öy le ol du. E min ol ki yi ne öy le ka la cak hep he ye can la mut lu luk la bay ra mý bek le ye cek ve se nin le ca mi ye gi de ce ðiz. Sen hep ca mi de ge ne sü tun la rýn bir ya nýn da o tu ra cak ve hu þu i çin de na ma zý ný ký la cak sýn. Ba bam bir kez da ha yan ya na o muz o mu za na maz ký la bi lir mi yiz? Hey hat! Ben ge ne ay ný yer de, se nin ca mi ye hu þu i çin de ter te miz bay ram lýk la rýn i le gi re ce ði ni ha yal e de ce ðim. Týp ký þa i rin: Þim di yi ne bay ram na ma zý ký lý ný yor, her kes ca mi de Göz le rim a ra sý ra ka pý ya ta ký lý yor, kaç bay ram ol du gel me din, bi li yo rum gel me ye cek sin; a ma bir u mut San ki gi re cek miþ sin yi ne o ter te miz ha lin le ka pý dan, san ki Ah oð lum! de yip bað rý na ba sa cak sýn de di ði gi bi.. Be nim ki sa de ce ha yal ba ba Ha yal; a ma yi ne gü zel ve ben o gü zel ha ya lin le bu bay ram mut lu ol mak is ti yo rum. Bu gün me za rý nýn ya nýn da i dim. An ne min, a bi min, yen ge min, e þi min ve to run la rý nýn se lâm la rý ný ge tir dim. Ya sin i mi o ku dum, göz yaþ la rým la sa na duâ et tim. Her an ye rin den çýk ma ný HOÞ GEL DÝN UN - CU de me ni ar zu et tim. Çok þey is te di ði mi bi li yo rum; lâ kin sen ye rin den mem nun dun. Son gü ne ka dar sa na eþ lik e de cek, duâ la rýn la se ni bek le yen se ven le ri nin ya nýn da i din. Se nin hâ lâ kü çük oð lu num ben. Sen den bay ram he di ye si ya da harç lýk is te mi yo rum, ben yi ne bay ram la rý se nin le ya þa mak is ti yo rum Þa i rin de di ði gi bi Öz lem le has ret le ba ký yo rum ba ba la rý ya nýn da o lan la ra Gü ler di yü züm es ki den bay ram lar da. Þim diy se Að lý yo rum göz le rim den yað mur bo þa nýr ca sý na Sen siz bay ram lar gi bi bu bay ram da dert ol du i çi me Gel, gel de bay ram lar bay ram ol sun yi ne E li ni ö pe me sem de sa rý la ma sak da bir bi ri mi ze, sen ge le me sen de.. Bu gün bay ram.. Bay ram ya BAY RA MIN MÜ BA REK OL SUN BA BAM! Baþakþehir bayram ediyor n GEÇTÝÐÝMÝZ yýl kurban kesim ve satýþ alanýndaki sistemli çalýþmasýyla dikkat çeken Baþakþehir Belediyesi, bu yýl çalýþmalarýný daha da ileri taþýyarak vatandaþýn hijyenik bir ortamda dinî vecibesini yapmasý için her türlü imkâný hazýrladý. Vatandaþlara önceden verilen sýra numarasýna göre kesim iþlemi yaptýran belediye, bununla izdihamý ve gereksiz yýðýlmayý önlerken, bir taraftan da sýrasýný bekleyenlere bekleme salonlarýnda etli pilav ve ayrandan oluþan ikramda bulundu. 24 saat kamera sistemi ile gözetlenen kurban kesim tesislerinde belediye birimleri bayram boyunca vatandaþa hizmet verecek. Baþakþehir 1. Etap Yürüyüþ Yolu ve Bahçeþehir Gölet mevkii olmak üzere yaklaþýk 26 bin m 2 lik geniþ bir alana kurulan iki alanda, toplam 139 adet büyük-küçükbaþ hayvan çadýrý, 8 adet kurban kesim yeri bulunuyor. Bölgede vatandaþlarýn Kurban Bayramý günü sýkýntý yaþamamasý için de 100 araçlýk otopark oluþturuldu. Bu sefer onlar yardýma koþtu TÜRK HALKININ YARDIMA KOÞTUÐU AFRÝKA ÜLKELERÝNDEN GELEN BÝR GRUP ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝ, VANLI DEPREMZEDELERE YARDIM GETÝRDÝ. So ma li li Ab dur rez zak A li Ma ad: So ma li de ya þa yan in san lar Tür ki ye de ya þa nan dep re mi du yun ca göz yaþ la rý ný tu ta ma dý." TÜRK hal ký nýn aç lýk ve yok luk la mü ca de le et tik le ri i çin yar dý ma koþ tu ðu Af ri ka ül ke le rin den ge len bir grup ü ni ver si te öð ren ci si, dep rem ze de le re yar dým ge tir di. Van da ya þa nan 7.2 bü yük lü ðün de ki dep re mi te le viz yon dan iz le dik ten son ra Er ciþ te ya þa yan dep rem ze de le re yar dý ma koþ mak i çin ha re ke te geç tik le ri öð re ni len bir grup Af ri ka lý öð ren ci, Er ciþ e u laþ tý. Ýs tan bul da fa a li yet gös te ren Bab-ý A lem U lus la ra ra sý Öð ren ci Der ne ði nin or ga ni zas yo nuy la dep rem böl ge si ne u la þan Af ri ka lý öð ren ci ler ilk o la rak ÝHH-Ýn sa nî Yar dým Vak fý ta ra fýn dan ku ru lan ça dýr ken ti zi ya ret et ti ve dep rem ze de ler le gö rüþ tü. GÖZ YAÞ LA RI MI ZI TU TA MA DIK Er ciþ te ya þa yan dep rem ze de le re gý da ve kur ban e ti yar dý mýn da bu lu nan ve Ýs tan - To ru nu i çin 43 ki lo za yýf la dý AN TAL YA DA to ru nuy la da ha i yi il gi le ne bil mek i çin za yýf la ma ya ka rar ve ren 62 ya þýn da ki ka dýn, tüp mi de yön te miy le 5 ay da 43 ki lo ver di. Bur dur da ya þa yan ev ha ný mý 62 ya þýn da ki 5 ço cuk, 6 to run sa hi bi Ha cer Þav lý, 10 yýl ön ce e þi Ýs ma il Þav lý yý ba ðýr sak kan se rin den kay bet tik ten son ra ya ka lan dý ðý þe ker ve saf ra ke se si ra hat sýz lý ðý ne de niy le hýz la ki lo al ma ya baþ la dý. Kul lan dý ðý i laç la rýn ki lo al ma sýn da et ki li ol du ðu nu söy le yen Þav lý, 144 ki lo ya u laþ tý. A þý rý ki lo la rý ne de niy le ne fes al mak ta bi le güç lük çe ken, gün lük iþ le ri ni ya pa maz ha le ge len Þav lý, di yet ve za yýf la ma hap la rýy la ki lo la rýn dan kur tul ma ya ça lýþ tý. Di yet le za yýf la ya ma dý ðý ný i fa de e den Þav lý, 3 ya þýn da gör me en gel li to ru nu Be ren i le ki lo la rý ne de niy le il gi le ne me di ði i çin çok ü zül dü ðü nü söy le di. To ru nu nun çok ya ra maz ol du ðu nu ve o nun pe þin den gi der ken ne fes ne fe se kal dý ðý ný an la tan Þav lý, to ru nuy la da ha i yi il gi len mek ve sað lýk prob lem le rin den kur tul mak a ma cýy la za yýf la mak i çin a me li yat ol ma ya ka rar ver di ði ni kay det ti. Za yýf la mak i çin Ak de niz Ü ni ver si te si Has ta ne si ne baþ vu ran Þav lý, Ge nel Cer ra hi A na Bi lim Da lý nda gö rev li Prof. Dr. Gü ner Ö ðünç ta ra fýn dan 5 ay ön ce mi de nin yüz de lik bö lü mü ke si le rek vü cut tan u zak laþ tý rýl ma sý an la mý na ge len tüp mi de yön te miy le a me li yat e dil di. A me li ya týn ar dýn dan mi de si nin yüz de 95 lik bö lü mü a lý nan Þav lý, 5 ay da 144 ki lo dan 101 ki lo ya in di. An tal ya / a a bul Ü ni ver si te si Cer rah pa þa Týp Fa kül te si i kin ci sý nýf ta e ði tim gör dü ðü nü an la tan So ma li li Vik tor Ka ma ra, Ýs tan bul da e ði tim gö ren Af ri ka lý öð ren ci ler ya þa nan dep rem son ra sýn da bir a ra ya ge le rek böl ge ye yar dý ma koþ ma ya ka rar ver dik. Ýs tan bul da yak la þýk 2 bin Af ri ka lý öð ren ci e ði tim gö rü yor. Biz ar ka daþ la rý mý zý tem si len bu ra ya gel dik de di. Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ýk ti sat Fa kül te si öð ren ci si So ma li li Ab dur rez zak A li Ma ad i se So ma li de ya þa yan in san lar Tür ki ye de ya þa nan dep re mi du yun ca göz yaþ la rý ný tu ta ma dý. Bir çok in san Tür ki ye de ki kar deþ le ri ne yar dým et mek is ti yor, a ma hayat þart la rý bu na mü sa a de et mi yor. So ma li, Ken ya ve Af ri ka nýn fark lý ül ke le rin de ya þa yan Müs lü man lar, dep rem ze de ler i çin duâ e di yor lar di ye ko nuþ tu. 13 nü fus lu köy yok ol ma mak i çin bek li yor ÝZ MÝR ÝN Çeþ me il çe si ne bað lý göz de tu rizm bel de si A la ça tý ya bað lý bi rin ci de re ce sit a la ný Ka ra köy de, 13 e ka dar dü þen nü fu sun ye ni den ar ta bil me si ve ta ri hî kö yün var lý - ðý ný sür dü re bil me si i çin sit ka ra rýn da dü zen le me ya pýl ma sý bek le ni yor. A la ça tý ya bað lý Ka ra köy, böl ge de bu lu nan ya zýt lar ve ka lýn tý lar ý þý ðýn da 4 bin yýl ön ce si ne da yan dý ðý ve ilk Türk köy le rin den bi ri ol du ðu ka bul e di li yor. Köy de 1980 yý lýn da se çi le rek baþ la dý ðý muh tar lýk gö re vi ne, son ye rel se çim le rin ar - dýn dan a ta may la de vam e den A li Lok ma cý, 40 yýl ön ce si ne ka dar 70 ha ne li o lan köy de þim di 6 ha ne nin bu lun du ðu nu, nü fu sun da 13 e düþ tü ðü nü an lat tý. Ka ra köy ün 1996 yý lýn da bi rin ci de re ce sit a la ný i lân e dil di ði ni, bu ka ra rýn ar dýn dan, dep rem ler ve ba kým - sýz lýk dolayýsýyla yý ký lan ev le rin kal dý rý la ma dý ðý ný, ye ri ne ye ni le ri nin ya pý la ma dý ðý ný be - lir ten Lok ma cý, þu bil gi le ri ver di: Kö yü müz de e lek trik ve su da yok. O to ban ö nü müz de, rüz gâr e ner ji si ar ka mýz da, biz gaz lam ba sýy la ay dýn la ný yo ruz. Sit ka ra rýn dan do la yý bir þey ya pa mý yo ruz. I þýk sýz, su suz köy kal ma dý di yor lar, tu rizm mer ke zi nin gö be ðin de yiz, a ma ý þýk sýz ve su su zuz. Ar týk kö yü mü ze el a týl ma lý. Ka ra köy ün bah tý da ha faz la ka rar ma sýn. Ka ra köy ar týk ye ni köy ol sun. Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay a u la þa rak, kö yün sit so ru nunu di le ge tir - me yi is te di ði ni söy le yen Lok ma cý, Sit ka ra rý kal kar sa, bu kö yün ka de ri de ði þe bi lir. Çün kü gi den ler bu so run la rýn çö zül me si du ru mun da kö ye dön me ko nu sun da is tek li - ler. Ba kan dan sit ka ra rý nýn kal dý rýl ma sý ný ta lep e de ce ðim de di. Ýzmir / aa A sýr lýk çý nar ýn bay ra mý böy le o lur! KAH RA MAN MA RAÞ IN Tür koð lu il çe sin de ya þa yan 100 ya þýn da ki Ah met A kar, bay ra mý 6 ço cu ðu, 32 to ru nu, 62 to run ço cu ðu ve 3 to ru nu nun to ru nuy la ge çir me nin mut lu lu ðu nu ya þý yor. Be yoð lu bel de sin de o tu ran ve 6 ço cuk, 32 to run, 62 to ru nu nun to ru nu i le 3 to ru nu nun to ru nu o lan 1911 do ðum lu Ah met A kar, bir çok i þi ni de ken di si ya pý yor. Bay ra mý ço cuk la rý, to run la rý ve to run la rý nýn to ru nuy la ge çir me nin ken di si ni mut lu et ti ði ni ve bü yük bir a i le sa hi bi ol ma nýn gü zel bir þey ol du ðu nu i fa de e den A kar, bu bay ram da da ken di si ni yal nýz bý rak ma yan ya kýn la rý na te þek kür et ti. Ý þit me kay bý bu lu nan Ah met A kar, bay ram la rý ço cuk la rýy la ve to run la rýy la ge çir me nin ya þa ma se vin ci ni da ha da art týr dý ðý ný kay det ti. A kar, Ço cuk la rým la, to run la rým la bir bay ram da ha ge çi ri yo rum. Al lah her ke se böy le bir mut lu lu ðu na sip et sin. Çok gü zel bir duy gu de di. U zun ve sað lýk lý ge çen öm rü nü tabiî gý da la ra borç lu ol du ðu nu, bol mik tar da te re ya ðý, pek mez, ÇA DIR DA, AF RÝ KA LI ÞAÞ KIN LI ÐI Er ciþ il çe mer ke zin de ki ça dýr kent ler de ya þa yan dep rem ze de ler ve ço cuk lar böl ge ye yar dým da ðýt mak a ma cýy la ge len Af ri ka lý öð ren ci le ri gö rün ce u zun sü re þaþ kýn lýk la rý ný giz le ye me di. Ýlk þaþ kýn lýk la rýn ar dýn dan Af ri ka lý öð ren ci ler le ha tý ra fo toð ra fý çek ti ren dep rem ze de ler, Aç lýk ve yok luk la mü ca de le e den bir ký t'a nýn in san la rý nýn bi zim yar dý mý mý za koþ ma sý bi zi çok mut lu et ti. Ö zel lik le So ma li den Er ciþ e ge len Af ri ka lý genç ler bi zi çok duy gu lan dýr dý de di. Bu a ra da, böl ge de ki ÝHH-Ýn sa nî Yar dým Vak fý ta ra fýn dan yü rü tü len yar dým ça lýþ ma la rý na Af ri ka lý öð ren ci le rin dý þýn da Af ri ka lý öð ren ci le rin dý þýn da Af ga nis tan ve Pa kis tan dan ge len gö nül lü le rin de ka týl dý ðý ve ilk a þa ma da bin 400 his se kur ban e ti nin dep rem ze de le re u laþ tý rýl dý ðý bil di ril di. Van / a a süt ve yo ðurt tü ket ti ði ni ha ya týn da hiç si ga ra iç me di ði ni di le ge ti ren A kar, ço cuk la rý na ve to run la rý na da sað lýk lý ve u zun ö mür lü bir hayat i çin tavsiye ler de bu lun du ðu nu vur gu la dý. Ah met A kar ýn en bü yük ço cu ðu 63 ya þýn da ki Ab dul lah A kar i se ba ba sý nýn son 2 yýl dýr dok to ra git me ye baþ la dý ðý ný, ön ce sin de i se hiç dok to ra git me di ði ni be lirt ti. A i le nin en bü yük ço cu ðu nun ken di si ol du ðu nu ve to ru nu nun ço cu ðu nu gör dü ðü nü, 48 ya þýn da ki kü çük kar de þi nin de to run sa hi bi ol du ðu nu di le ge ti ren A kar, þöy le ko nuþ tu: An ne miz 5 yýl ön ce 88 ya þýn da ve fat et ti. Ba bam be nim le ya þý yor. O nun an ne min ö lü mü ne ka dar dok to ra git ti ði ni gör me dim. Si ga ra iç ti ði ni hiç gör me dim. Tabiî ü rün ler tü ke tir, te re ya ðý ný, ba lý ö zel lik le pek mez ve yo ður du çok se ver. Bü tün ye mek le ri te re yað lý dýr bol bol süt i çer. Cu ma gün le ri de na maz i çin ca mi ye yü rü ye rek gi der ge lir. Ba zen de ka sa ba da do la þa rak to run lar la il gi le nir. Ba bam da ha 5 yýl ön ce si ne ka dar bi zim le bað da ça lý þýr dý. Tür koð lu / a a Ar da han-art vin ka ra yo lun da ti pi n AR DA HAN IN yük sek ke sim le rin de gö rü len kar ya ðý þý ve ti pi et ki li o lu yor. Þeh rin yük sek ke sim le rin de et ki li o lan kar ya ðý þý ve ti pi den do la yý ba zý yol lar da buz lan ma nýn o luþ tu ðu bil di ril di. Yet ki li ler, ö zel lik le Ar da han-þav þat ka ra yo lu nun Sa ha ra mev kii i le Ar da han-po sof ka ra yo lu nun Il gar Da ðý mev ki in de kar ya ðý þý ve ti pi nin et ki li ol du ðu nu be lir te rek, sü rü cü le rin yol lar da ki buz lan ma ya kar þý dik kat li ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti ler. Va li Mus ta fa Tek men, il gi li bi rim le rin kar ya ðý þý ve ti pi ye kar þý du yar lý ol du ðu nu söy le di. Tek men, Þu an yük sek ke sim ler de kar ya ðý þý ve ti pi e tki li ol ma ya baþ la dý. Ýl gi li le ri miz bu ko nu da du yar lý lar. Sü rü cü ler de bu ko nu da u ya rý lý yor. Ö zel lik le Art vin böl ge siy le ha ber leþ me miz var. Ar da han-art vin ka ra yo lun da çok o lum suz bir du rum o lur sa, her i ki ta raf tan da ge çiþ le re i zin ve ril me ye cek de di. Ar da han / a a E mek li hem þi re nin "ot" tep ki si! n FA TÝH TE bu lu nan Sul tan 2. Ab dül ha mid Han ýn Tür be si nin ü ze rin de ye þe ren ot la rýn te miz len me di ði ni gö ren e mek li hem þi re, du ru ma tep ki gös te re rek yet ki li le re þi kâ yet te bu lun du. Gez mek i çin Trab zon dan Ýs tan bul a ge len e mek li hem þi re Men þu re Peh li van, zi ya ret et ti ði Sul tan Ý kin ci Ab dül ha mid Han ýn Tür be si nin ü ze rin de ot la rýn ye þer di ði ni gö rün ce, ta ri hî me kâ na du yar sýz ka lýn ma sý na tep ki gös ter di. Peh li van, ot la rýn te miz len me di ði ve ge rek li ba ký mýn ya pýl ma dý ðý ge rek çe siy le yet ki li le re þi kâ yet te bu lun du. Peh li van, böy le bü yük ve ö nem li bir sul ta nýn ve pa þa la rýn bu lun du ðu bir ta ri hî me zar lý ðýn te miz len me me si ni an la mak ta zor luk çek ti ði ni, böy le bir du yar sýz lý ðýn u tanç ve ri ci ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul / a a Rüz gâr cý la rýn a ma cý yüz de 20 n TÜR KÝ YE Rüz gâr E ner ji si Bir li ði (TÜ - REB) Baþ ka ný Mus ta fa Ser dar A ta se ven, rüz gâr ya tý rým cý la rý nýn 2023 yý lýn da Tür ki ye de ü re ti len top lam e lek tri ðin yüz de 20 si ni ü ret me yi he def le di ði ni bil dir di. A ta se ven, in sa noð lu nun yüz yýl lar dýr rüz gâr e ner ji si nin den fay da lan dý ðý ný be lir te rek, rüz gâr dan en düs tri yel an lam da e lek trik ü re ti mi nin yak la þýk 30 yýl lýk geç mi þi nin ol du ðu nu söy le di. An ka ra / a a Kum ka pý Ba lýk Ha li ta þý ný yor n ÝS TAN BUL Bü yük þe hir Be le di ye si Su Ü rün le ri Ha li Mü dür Yar dým cý sý Meh met U çar, Ba lýk ha li nin ku rul du ðu dö nem de bin ton su ü rü nü ge lir ken, bu gün 15 mil yon luk nü fu su bu lu nan Ýs tan bul da yýl lýk or ta la ma 40 bin ton su ü rü nü ge li yor. Bu ne den le hal, ar týk ih ti ya cý kar þý la mý yor de di. U çar, yak la þýk 30 yýl dýr hiz met ve ren Kum ka pý da ki Su Ü rün le ri Ha li nin, Gür pý nar da in þa e dil me si ça lýþ ma la rý nýn sür dü ðü nü an lat tý. Ýs tan bul / a a 10 ay da, 26 bin 182 ka çak yakalandý n OR TA DO ÐU ve Af ri ka ül ke le rin den Av ru pa ya yö ne lik ka çak göç gü zer gâ hý ü ze rin de bu lu nan Tür ki ye de yýl ba þýn dan bu ya na 26 bin 182 ya ban cý uy ruk lu ya ka lan dý. Sa de ce E kim a yýn da 4 bin ki þi, Tür ki ye den AB ü ye si Yu na nis tan a geç mek is ter ken ya ka lan dý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ve ri le rin den der le nen bil gi le re gö re, 1 O cak-27 E kim ta rih le ri a ra sýn da ya ka la nan ka çak lar a ra sýn da ilk sý ra yý 8 bin 958 ki þi i le Myman mar lý lar (Bur ma) al dý. Ýs ra il ku þat ma sý al týn da ki Fi lis tin li ler i se Tür ki ye de ya ka la nan ya ban cý uy ruk lu lar a ra sýn da 3 bin 524 ki þiy le i kin ci sý ra da bu lu nu yor. An ka ra / a a SO DES te as lan pa yý Di yar ba kýr ýn n KAL KIN MA Ba kan lý ðý nca SO DES kap sa mýn da ka bul e di len Di yar ba kýr da ki 64 pro je i çin ay rý lan 10 mil yon 807 bin 514 li ra lýk kay nak, sos yal kal kýn ma nýn ger çek leþ ti ril me si ve sos yal re fa hýn art tý rýl ma sý i çin de ðer len di ri le cek. GAP kap sa mýn da sos yal kal kýn ma nýn ger çek leþ ti ril me si ve re fa hýn art tý rýl ma sý a ma cýy la uy gu la nan SO DES (Sos yal Des tek Pro je si) kap sa mýn da Kal kýn ma Ba kan lý ðý nca en faz la kay nak ak ta rý lan il le rin ba þýn da Di yar ba kýr ge li yor. GAP kap sa mýn da ki 9 il de sos yal kal kýn ma nýn ger çek leþ ti ril me si ve sos yal re fa hýn art tý rýl ma sý i çin yok sul luk, göç, iþ siz lik, þehir leþ me gi bi sos yal so run la rýn gi de ril me si i çin ye rel di na mik le ri ha re ke te ge çir mek ü ze re ha zýr la nan SO DES kap sa mýn da ki pro je ler, böl ge de sos yal ve kül tü rel ha ya tý da can lan dý rý yor. Di yar ba kýr / a a

7 Y 8 KASIM 2011 SALI DÜN YA 7 Suriye de kan durmuyor SURÝYE DEVLET BAÞKANI BEÞÞAR ESAD'A BAÐLI ASKERLER, ÇOK SAYIDA ÝNSANIN ÖLDÜÐÜ ALTI GÜN SÜREN BOMBARDIMANIN ARDINDAN HUMUS'A GÝRDÝ. SU RÝ YE'DE as ker ler le Dev let Baþ - ka ný Beþ þar E sad a bað lý mi lis le rin Hu mus ken tin de ki bir sem te gir - di ði bil di ril di. Kent sa kin le ri ve ey lem ci ler, as - ker ler ve mi sil le rin 6 gün sü ren tank bom bar dý ma nýn ar dýn dan dün ge ce Bab Am ro sem ti ne gir - di ði ni söy le di ler. Bab Am ro sem - ti ne or du dan ka çýp mu ha lif le rin di re ni þi ne yar dým e den es ki as - ker le rin sý ðýn dý ðý, as ker ve mi lis le - rin sem te gir me si nin ar dýn dan böl ge den çe kil dik le ri bil di ri li yor. Ra id Ah med ad lý bir ey lem ci, as ker le rin bu gün (dün) ev le re gir - dik le ri ni ve in san la rý tu tuk la dýk la - rý ný, E sad yan lý sý mi lis le rin kam - yon la rý ge ti re rek ev le ri yað ma la - dýk la rý ný söy le di. Hu mus ta son gün ler de ki or du o pe ras yon la rýn - da on lar ca ki þi nin öl dü ðü, yüz ler - ce ki þi nin ya ra lan dý ðý be lir ti li yor. Mu ha lif ler, kent te son 24 sa at i - çin de 16 ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti - ði ni kay de di yor. Çad a kurban yardýmý Su ri ye mu ha le fe tin den çað rý BU ARADA Su ri ye mu ha le fe ti, as ker ler i le or du dan fi rar e den ler a ra sýn da þid - det li ça týþ ma la ra sah ne o lan ve Beþ þar E sad re ji mi ne bað lý kuv vet ler ta ra fýn - dan bom bar dý man e di len Hu mus ken tin de ki si vil ler i çin u lus la ra ra sý ko ru ma çað rý sýn da bu lun du. Hu mus u fe la ket ken ti i lan e den Su ri ye U lu sal Kon se yi, BM den, Ýs lam Ýþ bir li ði Teþ ki la tý ndan ve u lus la ra ra sý i le A rap ör güt le rin den, si vil le re u lus la ra ra sý ko ru ma sað la ya rak, re ji min Hu mus ta sür dür dü ðü kat li a - mý dur dur mak i çin ha re ke te geç me le ri ni is te di. Su ri ye mu ha le fe ti ya yým la dý ðý a çýk la ma da, Hu mus a der hal A rap ve ya ban cý göz lem ci ler gön de ri le rek, du ru - mun ye rin de göz len me si ni ve re ji min bar bar kat li am la rý ný sür dür me si ne en gel o lun ma sý çað rý sýn da bu lun du. Am man/lef ko þa/a a RUSYA Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Ýran a herhangi bir ülkenin askeri bir operasyon düzenlemesinin çok ciddi bir hata olacaðýný söyledi. Ýrlandalý meslektaþý Eamon Gilmore ile birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda konuþan Lavrov, Ýran a yönelik askeri bir müdahale öngörülemeyen sonuçlar doðurabilir Burada çok büyük sivil kayýplardan baþka sonuç alýnamaz. uyarýsý yaptý. Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Peres in Ýran a saldýrý ihtimalinin arttýðý ve zamanýn daraldýðý ile ilgili açýklamalarýný deðerlendiren Rusya Dýþiþleri Bakaný Birleþmiþ Milletler hukukuna göre sadece iki durumda askeri saldýrý olabileceði uyarýsý yaptý: Herhangi bir askeri saldýrý olduðunda kendini savunmak için, bir de BM Güvenlik Konseyi kararý ile. Ýsrail in Ýran a yönelik askeri müdahale ihtimali ile ilgili soruya imkansýz karþýlýðýný veren Rusya Dýþiþleri Bakaný, Ýran ve Ýsrail e sorunlarýný diplomatik yollarla çözmeleri tavsiyesinde bulundu. Moskova/aa Ý TAL YA'DA Sil vi o Ber lus co ni li der li ðin de ki mer - kez sað hü kü me tin mec lis te ki ço ðun lu ðu nu kay - bet me ris ki ne de niy le ik ti da rýn ge le ce ði be lir siz li - ði ni ko ru yor. Ý tal ya da göz ler ya rýn Tem sil ci ler Mec li si nde ya pý la cak 2010 yý lý dev let har ca ma la - rý na i liþ kin bi lan ço nun oy la ma sý na çev ril miþ du - rum da. Ba zý mil let ve kil le ri nin Ber lus co ni ye kar þý bay rak a ça rak, par ti den ay rýl ma sý hü kü me tin Türkiye den hayýrseverlerin ÝHH ya baðýþladýðý kurbanlarýn bir kýsmý Çad ýn baþþehri Ndjamena nin 7 km doðusunda yer alan Ada Köyünde yapýldý. Partner kuruluþ ADLM nin desteði ve ÝHH ekibinin gözetiminde yapýlan çalýþmanýn ardýndan Ada köyü sakinleri Türkiye deki hayýrseverlere teþekkürlerini ilettiler. Geri kalan kurban kesimine bayramýn üçüncü gününde de devam edildi. Murat Sayan / Çad Rusya Ýsrail i uyardý: Ýran a saldýrý çok büyük hata olur Rum la rýn du ru mu ka bul e di le mez n KKTC Dý þiþ le ri Ba ka ný Hü se yin Öz gür gün, bir çö züm çer çe ve sin de söz de Kýb rýs Cum hu ri ye - ti nin fe de ras yo na dö nü þe ce ði yö nün de ki Rum po zis yo nu nun as la ka bul e di le bi lir ol ma dý ðý ný, bu yak la þý mýn ay ný za man da yer leþ miþ BM pa ra - met re le ri ne de ters düþ tü ðü nü ve Rum ta ra fý nýn bu po zis yo nu nun, bu gü ne ka dar or ta ya ko nan hiç bir çö züm pla nýn da ka bul gör me di ði ni be lir te - rek, Bi zim bu ko nu da ki ke sin tav rý mýz bir çö - züm so nu cun da a da da ki i ki e þit halk a ra sýn da ye ni bir or tak lýk ku ru la ca ðý yö nün de dir ve bu tu - tu mu muz BM nin bu ko nu da ki yak la þý mýy la da u yum i çe ri sin de dir de di. Lef ko þa / a a Av ro Böl ge si nin bor cu so run ol du n AV RU PA Ko mis yo nu nun e ko no mik ve pa ra - sal iþ ler den so rum lu ko mi se ri Ol li Rehn in söz - cü sü A ma de u Al ta faj, fi nan sal an lam da zor du rum da ki ül ke le re yar dým sað la mak ü ze re o - luþ tu ru lan Av ru pa Fi nan sal is tik rar Fo nun nun (EFSF) güç len di ril me si ça lýþ ma la rý nýn hýz lan dý - rýl ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Al ta faj dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Av ru pa nýn fi nan sal pi ya - sa lar da du ru mu a ðýr la þan ül ke le re yö ne lik yar - dým fo nu nun mik ta rý nýn ar tý rýl ma sý ný ön gö ren ça lýþ ma la rýn hýz lan dý rýl ma sý çað rý sýn da bu lu na - rak, tah vil pi ya sa la rýn da ki ge liþ me le rin de EFSF nin mü da ha le ka pa si te si nin güç len di ril - me si ge rek ti ði ni gös ter di ði ni vur gu la dý. Av ru pa Bir li ði li der le ri 27 E kim de 440 mil yar av ro o lan EFSF nin mik ta rý nýn 1 tril yon av ro ya çý ka rýl ma - sý na ka rar ver miþ ti. Brük sel / a a Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov Ýtalya da hükümetin geleceði tartýþýlýyor mec lis te ge rek li ço ðun lu ða sa hip o lup ol ma dý ðý tar týþ ma la rý nýn do zu nu art týr dý. Ý çiþ le ri Ba ka ný Ro ber to Ma ro ni, dün ak þam RAI 3 ka na lýn da ka týl dý ðý bir prog ram da, Bir kriz var. Bu nu in kar et mek fay da sýz di ye rek, hü kü me tin ço ðun lu ðu nu ko ru ma sý du ru mun da yo lu na de vam e de ce ði ni, an cak bu nun ol ma ma sý du ru mun da i se se çi me git me nin en i yi yol o la ca ðý ný söy le di. Ro ma / a a DÜN YA DA BAY RAM... Pa kis tan da bay ram dün baþ la dý n PAKÝSTAN, Ýs lâm dün ya sýn - dan fark lý o la rak bir gün son ra Kur ban Bay ra mý dün kut la ma ya baþ la dý. Ýs lam ül ke le ri a ra sýn da en faz la nü fus ba rýn dý ran Pa kis - tan da bay ram coþ ku su ya þa ný - yor. Halk bay ram na ma zý i çin sa - ba hýn ilk ý þýk la rýy la bir lik te ca mi ve mes cit le re a kýn et ti. Baþ kent Ýs la - ma bad da bu lu nan Kral Fay sal Ca mi si, bay ram na ma zý kýl mak i - çin ge len Müs lü man ka dýn ve er - kek ler ta ra fýn dan dol du rul du. Bay ram na ma zý ký lýn dýk tan son ra ya pý lan top lu du a da i mam, Keþ - mir, I rak ve Fi lis tin baþ ta ol mak ü ze re bü tün Ýs lam dün ya sý i çin Al lah a a vuç aç tý. Pa kis tan Hi lal Gö zet le me Ku ru mu, bay ram ön - ce sin de al dý ðý ka rar la ül ke de Kur - ban Bay ra mý nýn di ðer Ýs lam ül ke - le rin den bir gün son ra kut la na ca - ðý ný a çýk la mýþ tý. Ýs la ma bad / a a Ý ran da, bay ram na ma zý ný A ye tul lah Ha te mi kýl dýr dý n ÝRAN'DA Kur ban Bay ra mý kut - la ma la rý dün baþ lar ken, baþ þehir Tah ran ge ne lin de ki ca mi ve mes - cit le rin ya ný sý ra cu ma la rýn ký lýn dý - ðý Tah ran Ü ni ver si te si bah çe sin de de bay ram na ma zý ký lýn dý. Uz - man lar Mec li si Ü ye si A ye tul lah Sey yid Ah med Ha te mi nin kýl dýr - dý ðý bay ram na ma zý na ka dýn er - kek bin ler ce ki þi ka týl dý. A ye tul lah Ha te mi, na ma zýn ar dýn dan o ku - du ðu ilk hut be sin de Kur ban Bay - ra mý nýn an lam ve ö ne mi ne de - ðin di. Ko nuþ ma sý ABD ye ö lüm, Ýs ra il e ö lüm slo gan la rýy la ke si - len Ha te mi, hut be le rin ar dýn dan Ýs lam a le mi ve tüm in san lýk i çin du a et ti. Tah ran / a a Sri Lan ka da bir gün son ra bay ram ya pý yor n HÝNT Ok ya nu su nda ki a da ül ke Sri Lan ka da, nü fu sun yak la þýk yüz de 8 si ni o luþ tu ran Müs lü - man lar, Kur ban Bay ra mý ný kut lu - yor. Ül ke de, Tür ki ye den ya pý lan kur ban ba ðýþ la rý da da ðý tý lý yor. Tür ki ye ye gö re bay ra mýn bir gün son ra baþ la dý ðý ül ke nin Put ta lam þeh rin de ya þa yan Müs lü man lar bay ram na ma zý kýl dý, bir bir le riy le bay ram laþ tý, kur ban ke se bi le cek du rum da o lan lar da ha son ra bu i - ba det le ri ni ye ri ni ge tir di. ÝHH Ýn - sa ni Yar dým Vak fý da kur ban ke - se me ye cek du rum da o lan Müs lü - man lar i çin top la dý ðý kur ban ba - ðýþ la rý ný Sri Lan ka nýn çe þit li böl - ge le rin de da ðýt ma ya baþ la dý.put - ta lam ýn ya ný sý ra Ki ri be wa, We li - kan da, Mu tur ve Hem mat ha ga - ma böl ge le rin de kur ban ke se me - yen Müs lü man la ra da ðý tým ya pý - la cak. Put ta lam / a a Kim se Yok Mu U gan da da n KÝMSE Yok Mu Der ne ði nce (KYD) Tür ki ye den, aç lýk sý kýn tý sý çe ken U gan da da ki in san la ra u - laþ tý rýl mak ü ze re top la nan kur ban ba ðýþ la rý kap sa mýn da sa týn a lý nan yak la þýk 700 bü yük baþ hay van - dan çý kan 70 ton et 35 bin a i le ye da ðý týl dý. Kim se Yok Mu Der ne ði Pro to kol Ý liþ ki le ri Mü dü rü Me tin Çe ti ner, der ne ðin u lus la ra ra sý a re - na da her ge çen yýl u laþ tý ðý ül ke sa yý sý ný ar ttý rýp, 70 ül ke ye yar dým u laþ týr dý ðý ný bil dir di. Çe ti ner, KYD nin bir yar dým ku ru lu þu o la - rak sa de ce in san la ra yar dým de ðil, ay ný za man da is tih dam sað la dý - ðý ný da bil dir di. Kam pa la / a a Hol lan da da bay ra m coþ ku su n HOLLANDA DA ya þa yan bin ler - ce Türk va tan da þý, bay ram na ma zý i çin sa ba hýn er ken sa at le rin de Za - an dam Sul tan Ah met Ca mi si ne a - kýn et ti. Yak la þýk 5 bin ki þi lik ca mi týk lým týk lým dol du. Ca mi i ma mý ver di ði hut be de Müs lü man lar a ra - sýn da bir lik ve ber ber lik me saj la rý ver di. Na ma zýn ar dýn dan Müs lü - man â le mi nin kur tu lu þu i çin du a e dil di. Na maz dan son ra bay ram - la þan Müs lü man lar, has ret gi der - di. Ams ter dam / ci han Yunanistan'da ge çi ci bir hü kü met o luþ tu rul ma sý ko nu - sun da an laþmaya varýldýðý bildirildi. Yu na nis tan er ken se çi me gi di yor n YUNANÝSTAN'DA Baþ ba kan Yor go Pa pan - dre u ve a na mu ha le fet Ye ni Dmok ra si Par ti si (ND) li de ri An do nis Sa ma ras ýn, hü kü me tin is ti fa et me si ve ül ke yi en ký sa za man da er ken se çi me gö tü re cek ge çi ci bir hü kü met o luþ tu - rul ma sý ko nu sun da an laþ tý ðý bil di ril di. Yu na - nis tan Cum hur baþ kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Cum hur baþ kan lý ðý ko nu tun da Cum hur baþ ka ný Ka ro los Pa pul yas baþ kan lý - ðýn da Pa pan dre u ve Sa ma ras ýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri len üç lü top lan tý da, 26 E kim de ger çek leþ ti ri len AB zir ve sin de Yu nan e ko no - mi siy le il gi li a lý nan ka rar la rý uy gu la ya cak ve ar dýn dan da ül ke yi er ken se çi me gö tü re cek ge çi ci bir hü kü met o luþ tu rul ma sý ko nu sun da ta raf lar a ra sýn da an laþ ma ya va rýl dý ðý bil di ril di. A çýk la ma da, Yu na nis tan ýn, 26 E kim ka rar la - rýn dan kay nak la nan yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge tir me siy le il gi li ge rek li sü re nin be lir len me si i çin, Pa pan dre u i le Sa ma ras ýn tek rar bi ra ra ya ge le cek le ri be lir til di. A ti na / a a Tek ne ye el ko nul ma þek li, þid det li ve teh li ke liy di ÝS RA ÝL'ÝN Gaz ze ye yar dým gö tü ren tek ne le re mü da ha le si son ra sý gö zal tý na a lý nan Ýr lan da lý ak ti vist ler den Fin tan La ne, fi lo da ki Ýr lan da tek ne si MV Sa o ir se e el ko nul ma þek li nin þid - det li ve teh li ke li ol du ðu nu söy le di. Gaz ze ye Ýr lan da Ge mi si kam pan ya sý nýn ko or di na tö rü Fin tan La ne, Dub lin de ki kam pan ya yet ki li le - riy le kur du ðu te le fon bað lan tý sýn da, MV Sa o - ir se in e le ge çi ri li þi þid det li ve teh li ke liy di di - ye rek, Ýs ra il e gö tü rül mek is te me dik le ri ni net o la rak di le ge tir me le ri ne rað men tek ne ler den zor la çý ka rýl dýk la rý ný söy le di. Ýn ter net si te sin de yer a lan bil gi ye gö re, o la yýn Ýs ra il güç le ri nin tek ne le re taz yik li su sýk ma sý ve yol cu la ra pen - ce re ler den si lah doð rult ma sýy la baþ la dý ðý ný an - la tan La ne, ku þat ma sý ra sýn da i ki tek ne nin bir - bi ri ne çar pa rak ha sar gör dü ðü nü ve bat ma teh li ke siy le kar þý kar þý ya kal dý ðý ný an lat tý. Kam pan ya söz cü le rin den Cla u di a Sa ba da Fin tan La ne in an lat týk la rý nýn, Ýs ra il li le rin tek - ne ler de ki ak ti vist le rin gü ven li ði nin sað lan ma sý i çin her tür lü ted bi rin a lýn dý ðý na i liþ kin i fa de - siy le çe liþ ti ði ni be lirt ti. Ýr lan da tek ne si Sa o ir se i le Ka na da tek ne si Tah rir, ge çen haf ta Gaz - ze ye yar dým gö tür mek ü ze re yo la çýk mýþ, Ýs - ra il güç le ri cu ma gü nü tek ne le re mü da ha le et - miþ ti. Gö zal tý na a lý nan ak ti vist ler den ba zý la rý he men ül ke le ri ne gön de ril miþ ti. Dub lin / a a Türk men ler, Aþkabat'ta ca mi le re a kýn et ti KURBAN Bay ra mý coþ ku su nu dün ya þa yan Türk - men lar, bay ram na ma zý i çin ca mi le ri dol dur du. Türk men ler, dün sa bah ye rel sa at i le te bay ram na ma zý i çin ca mi le ri dol dur du. Bay ra mýn ilk gü nü, yý lýn ilk ka rý ný da kar þý la yan halk, so ðuk ha va ya rað men ca mi le re a kýn et ti. Ül ke nin baþ - ken ti Aþ ka bat ta ki ca mi ler de bay ram na ma zý nýn ký lýn ma sý nýn ar dýn dan, bay ram laþ ma ya pýl dý. Bay ram na ma zýn da ço cuk la rýn ve ka dýn la rýn çok - lu ðu dik ka ti çek ti. Aþ ka bat / a a Ka na da da bayram birliði KUR BAN Bay ra mý, Ka na da nýn muh te lif þe hir le - rin de ya þa yan Türk ler ve di ðer Müs lü man top lu - luk lar ca da kut la ný yor. Ka na da nýn Ha mil ton ken - tin de ki Be am E ði tim Vak fý ta ra fýn dan dü zen le nen kah val tý lý bay ram prog ra mý, þe hir de ya þa yan Türk le ri bi ra ra ya ge tir di. Ha mil ton / a a

8 Y ca ni as ya.com.tr 8 HABER 8 KASIM 2011 SALI Kriz de ki kom þu ta ciz den vaz geç mi yor nyunanýstan'da sa vun ma har ca ma la rýn da ke sin ti ye gi dil me si ve or du nun kü çül tül me si plan la nýr ken sa vaþ u çak la rý, Türk sa vaþ u çak la rý nýn u lus la ra ra sý ha va sa ha - sýn da ki u çuþ la rý na mü da ha le et me ye de vam e di yor. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn ve ri le ri ne gö re, Türk Ha va Kuv vet le ri u çak la rý nýn 2010 yý lýn da yap tý ðý top lam sor ti sa yý sý 2 bin 843 o la rak ger çek le þir ken, Yu na nis tan u çak - la rý E ge de 12 bin 346 sor ti yap tý. Yu na nis tan Ha va Kuv vet le ri, ül ke de ki e ko no mik kri ze ve Tür ki ye nin kar þý lýk lý u çuþ la rý a zal ta lým ö ne ri si ne rað men bu yýl da ge ri a dým at ma dý. Yu nan sa vaþ u çak la rý 2011 in ilk 10 a - yýn da 293 ü ön le me ve 199 u ta ciz ol mak ü ze re top - lam 492 kez Türk Ha va Kuv vet le ri ne a it u çak la rýn u lus - la ra ra sý ha va sa ha sýn da ki u çuþ la rý na mü da ha le de bu - lun du. Yu nan sa vaþ u çak la rý, e kim a yý nýn ilk haf ta sýn da 42 ta ciz ve 34 ön le me u çu þu yap tý. Yu nan jet le ri, bu yý lýn e kim a yý nýn ilk haf ta sý na ka dar ge çen sü re i çin de 156 kez Türk sa vaþ u çak la rý na kar þý ta ciz u çu þu yap tý. Yu nan sa vaþ u çak la rý, u lus la ra ra sý ha va sa ha sýn da ki ön le me ve ta ciz u çuþ la rýy la ye tin me yip, Türk ha va sa ha sý ný da iþ gal et ti. Yu nan jet le ri, 2011 de top lam 18 kez Türk ha va sa ha sý na gir di. An ka ra / a a Ýn san lý ða yar dým Al lah a þü kür ler ol sun ki, mad dî ve ma ne vî pek çok sý kýn tý mý za rað men mil le ti miz; muh taç la ra el u zat ma ka rar lý lý ðýn dan ge ri dur mu yor. Kom þu su aç ken, (ken di si) tok ya tan biz den de ðil dir Ha dis-i Þe ri fi nin ih ta rý ný ak lýn da tu tan lar, ge re kir se ken di sin den da ha i yi du rum da o lan la ra bi le yar dý ma ko þu yor. Bi lin di ði ü ze re Tür ki ye de ya þa yan lar, dün ya nýn en zen gin le ri de ðil. El bet te aç lýk ve su suz luk çe ken Af ri ka ül ke le ri ne gö re zen gi niz, a ma biz den çok da ha zen gin o lan ül ke ler ve mil let ler de var. An - cak, kom þu ya ya pý lan yar dým lar söz ko nu su ol du - ðun da Tür ki ye nin ö ne çýk tý ðý ný söy le mek müm - kün. Öy le ki, göz den u zak pek çok ül ke ye her tür lü zor lu ða rað men yar dým lar u laþ tý rý lý yor. Çok ö - nem li bir nok ta da bu yar dým la rýn bü yük ço ðun lu - ðu nun gö nül lü lük e sa sý na da ya nan ça lýþ ma lar ya - pan si vil top lum ku ru luþ la rý va sý ta sýy la ol ma sý dýr. E ðer Tür ki ye nin sa hip ol du ðu im kân lar nis be tin - de yap tý ðý yar dým lar gi bi di ðer zen gin ül ke ler de muh taç la ra yar dým ya pa cak ol sa, dün ya da bel ki de fa kir in san kal maz. Üs te lik Tür ki ye nin si vil top lum ku ru luþ la rý va sý - ta sýy la yap tý ðý yar dým, sa de ce dep rem, sel ve ben - ze ri mu sî bet ler son ra sý gün de me gel mi yor. Ra ma - zan ve Kur ban Bay ram la rý da ve si le ký lý na rak, dün - ya nýn ne re sin de fa kir ve muh taç in san var sa o ra ya ko þu lu yor. Bü yük bir sek tör ol ma ya doð ru gi den bu yar dým laþ ma se fer ber li ðin de en ö nem li nok ta - nýn gü ven ol du ðu da a kýl da tu tul ma lý. Dün ya nýn sa yý lý zen gin le ri nin a dý ný bi le bil me di - ði ül ke ve mil let le re, sýrf Al lah rý za sý i çin yar dým u laþ týr mak tak di re þa yan de ðil mi? Bu hu sus ta ön - cü lük e den si vil top lum ku ru luþ la rý, va kýf lar ve der nek ler de ay rý ca tak di ri hak e di yor. Dün ya ca ta ný nan ba zý bü yük zen gin ler, kur duk - la rý va kýf lar a ra cý lý ðýy la baþ ka la rý na yar dým et me ye ça lý þý yor lar. El bet te bu gay ret ler de al kýþ lan ma lý, an cak bu gay re tin sý nýr lý kal ma sý dün ya nýn mü ca - de le et ti ði fa kir li ði or ta dan kal dýr ma ya yet mi yor. Bir i ki zen gi nin bir de fa ya mah sus bü yük yar dým - la rý ye ri ne, im kâ ný o lan her zen gi nin, dü zen li ve de vam lý yar dým lar da bu lun ma sý an cak aç lý ða ve fa - kir li ðe ka lý cý çö züm o la bi lir. Kur ban Bay ra mý ve si le siy le pek çok ül ke ye Tür - ki ye den kur ban yar dý mý u laþ tý rýl dý. Yar dým der - nek le ri nin ön cü lü ðün de or ga ni ze o lan bel ki de bin ler ce ki þi, fa kir ül ke le re git ti ve o ra da kur ban ke se rek fa kir le ri se vin dir di. Ta biî bu yar dým lar sa - de ce o ra da ki fa kir le rin kar ný ný do yur mu yor. Çok da ha ö nem li o lan, Müs lü man mil let ler a ra sýn da ku ru lan kop maz bað dýr. A dý ný ve sa ný ný bil me yen in san la rýn ül ke le ri ne ge lip ken di le ri ne yar dým et - me le ri, kar þý lý ðýn da da sa de ce du â is te me le ri kalp - le rin fet hi ne de se bep o la bi lir. Bu ça lýþ ma lar ih lâs i le ya pýl ma ya de vam e der se, in þal lah Ýt ti had-ý Ýs - lâm a ve si le o la bi lir. Fert ba zýn da bü yük mik tar lar da yar dým ya pan baþ ka zen gin ler mut la ka var dýr, a ma nis be ten fa kir o lan mil le ti mi zin ken di si muh taç i ken baþ ka la rý na yar dým dan ge ri dur ma ma sý çok an lam lý. Mü min mü mi nin kar de þi dir i nan cýy la ha re ket e dil di ði sü - re ce, fa kir li ði yen mek çok da ha ko lay o lur. Bu nok ta da, fa kir Af ri ka dan Van dep rem ze de - le ri ne ge len yar dým da çok an lam lý. He le, Ýs tan - bul da o ku yan So ma li li bir ü ni ver si te öð ren ci si nin, So ma li de ya þa yan in san lar Tür ki ye de ya þa nan dep re mi du yun ca göz yaþ la rý ný tu ta ma dý. Af ri - ka nýn fark lý ül ke le rin de ya þa yan Müs lü man lar, dep rem ze de ler i çin du â e di yor lar söz le ri ger çek - ten göz le rin ya þar ma sý na se bep o lu yor. Ýn san lý ða yar dým se fer ber li ði ar ta rak de vam et - me li, ves se lâm. DÜNYA bor re zerv le ri nin yüz de 70 in den faz la - sý na sa hip o lan Tür ki ye de, bor ü ze ri ne ta mam - la nan ve de vam e den pro je le rin çý ta sý, bor la ça - lý þan o to mo bi lin test e dil me siy le yük sel di. Top - lam 334 pro je baþ vu ru su ya pý lan ve 101 i ta - mam la nan bo run kul la ným ça lýþ ma la rýn da, Bi - lim, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er - gün ün bor hid rür i le ça lý þan a ra cýn test sü rü þü - nü ger çek leþ tir me si, yer li o to mo bil ü re ti mi nin tar tý þýl dý ðý bu gün ler de he ye ca na se bep ol du. Ba kan Er gün, Tür ki ye Bi lim sel ve Tek no lo jik A raþ týr ma Ku ru mu (TÜ BÝ TAK) ve U lu sal Bor A raþ týr ma Ens ti tü sü bün ye sin de yü rü tü len pro je kap sa mýn da Sod yum Bor hid rür lü Ya kýt Pil li a ra cý test et ti. Sod yum Bor hid rür Ya kýt Pil - li A raç pro je si 2009 yý lý a ra lýk a yýn da U lu sal Bor A raþ týr ma Ens ti tü sü (BO REN) des te ðiy le TÜ - BÝ TAK Mar ma ra A raþ týr ma Mer ke zi nde (MAM) baþ la dý. Pro je kap sa mýn da a raç ü ze ri - ne en teg re bor hid rür den hid ro jen ü re ten sis - tem ge liþ ti ril di ve yi ne a raç ü ze rin de bu lu nan ya kýt pi li ne bes le ne rek a ra cý sür mek i çin ge rek li e ner ji ü re til di. Mak si mum 80 ki lo met re hýz la 100 ki lo met re yol ka te de bi len a raç, 35 ki lo met - re de 1 ki log ram bor hid rür tü ke te cek. So ru lar ce vap la yan Ba kan Er gün, þun la rý söy le di: Dün ya bor re zer vi nin yüz de 70 i nin ül ke miz de bu lun ma sý bu a lan da ki ça lýþ ma la - rý mý za ay rý bir an lam kat mak ta dýr. Ni çin ül - ke miz de ki bor ham mad de po tan si ye li mi zi kul lan ma ya lým? Ya pý lan a raþ týr ma ve ge liþ tir - me fa a li yet le ri, bor e le men ti nin, o to mo tiv sa - na yi sin de de et ki li bir bi çim de kul la ný la bi le - ce ði ni gös te ri yor. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin a ra zi de kul lan dýk la rý a ðýr ba tar ya lar ye ri ne da ha ha fif ve da ha faz la e ner ji ve ren bu pil le - rin kul la nýl ma sý müm kün dür. Ýs tan bul / a a Boz dað: Be del li, ileriki gün ler de net le þe cek nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, son gün - ler de ka mu o yu ta ra fýn dan me rak la bek le nen be - del li as ker lik ko nu su nun ö nü müz de ki gün ler de net le þe ce ði ni söy le di. Be kir Boz dað, mem le ke ti Yoz gat ta par ti sin ce dü zen le nen bay ram laþ ma tö - re ni ne ka týl dý. Be del li as ker lik ko nu su na de ði nen Boz dað, Tür ki ye de bu ko nu da ül ke nin dört bir ta ra fýn dan ta lep ler ge li yor. Hü kü met o la rak biz bu ta le bi so ru nu çö ze cek bir i ra dey le so nuç lan dý - rýl ma sýn dan ya na yýz. En son Sa yýn Baþ ba ka ný mýz bu ko nuy la il gi li, ko nu yu ö nem se dik le ri ni, ça lýþ - ma baþ lat týk la rý ný ve bu me se le yi çö ze cek le ri ni i - fa de et ti ler de di. Be del li as ker lik ko nu su nun çö - züm sa ha sý na gir di ði ni i fa de e den Boz dað, Ö nü - müz de ki gün ler de bu nun kap sa mý bel li o la rak çö zü me ka vu þa cak týr. Kap sam der ken han gi ya þý kap sa ya ca ðý, bu çok tar tý þý lý yor. Çün kü bek len ti ler bu nok ta da çok yük sek. Bu nun be de li nin ne o la - ca ðý ve el de e di le cek ge li rin ne re de kul la na ca ðý üç so ru ka mu o yu ta ra fýn dan me rak la bek le ni yor. Bun la rýn ce va bý ö nü müz de ki gün ler de kar þý lý ðý ný bu la cak týr. Çün kü Tür ki ye de her kes be del li lik ko nu su nun çö zül me si ni is ti yor. Hü kü me ti miz de mil le ti mi zin bu is te ði ni ye ri ne ge ti re cek. Ö nü - müz de ki gün ler de be del li lik ko nu su çý ka rý la cak bir ya sa i le çö zü me ka vu þa cak týr. Ka mu o yu nun be del li as ker lik le il gi li ce va bý ný bek le di ði so ru la rýn ce va bý ný Sa yýn Baþ ba ka ný mýz ö nü müz de ki gün - ler de ve re cek tir di ye ko nuþ tu. Yoz gat / ci han Er do ðan, bayramda hem þeh ri le riy le buluþtu nbaþbakan Re cep Tay yip Er do ðan, Kur ban Bay ra mý ný ge çir mek ü ze re gel di ði ba ba o ca ðý Ri - ze nin Gü ney su il çe sin de va tan daþ lar la bay ram - la þýp, ço cuk la ra o yun cak he di ye et ti. Baþ ba kan Er do ðan, Kur ban Bay ra mý ný ge çir mek ü ze re gel - di ði ba ba o ca ðý Ri ze nin Gü ney su il çe si Mer kez Ma hal le si nde ki e vin den ma kam a ra cýy la il çe mer ke zi ne gel di. Er do ðan, bu ra da ken di si ni bek - le yen ler le tek tek bay ram laþ tý. Gür cis tan Mað - dur la rý Der ne ði Baþ ka ný Nu ri ye Ka pu toð lu, bu - ra da Er do ðan a çi çek ver di, Gür cis tan da ki tu - tuk lu la rýn ser best bý ra kýl ma sý na sað la dý ðý kat ký - dan do la yý te þek kür et ti. Ka pu toð lu, bu ül ke de ki di ðer tu tuk lu la rýn ser best bý ra kýl ma sý i çin de Er - do ðan dan yar dým is te di. Va tan daþ la rýn so run la - rý ný din le yen Er do ðan, ço cuk la ra o yun cak lar he - di ye et ti, bir be be ði ku ca ðý na a la rak sev di. Baþ ba - kan Er do ðan, bay ram laþ ma nýn ar dýn dan ma kam a ra cýy la il çe den ay rýl dý. Ri ze / a a Ký lýç da roð lu. sý nýr da Meh met çik i le bay ram laþ tý n CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Van da Koç ký ran Sý nýr Ka ra ko lu nda öð le ye me - ði ni bir lik te ye di ði Meh met çik i le bay ram laþ tý. CHP Ge nel Mer ke zi nden ya pý lan a çýk la ma da, Ký lýç da roð lu nun be ra be rin de e þi Sel vi Ký lýç da - roð lu, Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te kin ve Ge nel Sek re ter Bih lun Ta may lý gil i le sý nýr ka ra - ko lu na zi ya ret te bu lun du ðu bil di ril di. A sa yiþ Ko - lor du Ko mu ta ný Kor ge ne ral Yýl dý rým Gü venç ta ra fýn dan He li kop ter Fi lo Ko mu tan lý ðý ö nün de kar þý la nan ve Meh met çik i le bay ram la þan Ký lýç - da roð lu, e þi ve CHP he ye ti nin da ha son ra he li - kop ter i le Koç ký ran Sý nýr Ka ra ko lu na gö tü rül dü - ðü be lir til di. Ka ra kol da Meh met çik i le bay ram la - þan Ký lýç da roð lu ve CHP he ye ti nin sý ný ra gö tü - rü le rek Ý ran ve I rak sý nýr hat tý hak kýn da bil gi len - di ril di ði i fa de e dil di. Meh met çik i le sý nýr ka ra ko - lun da fo toð raf çek ti ren Ký lýç da roð lu nun da ha son ra Meh met çi ðin sof ra sýn da çor ba, et so te, ka - vur ma lý pi rinç pi la vý, bak la va ve mu hal le bi den o - lu þan öð le ye me ði ye di ði bil di ril di. An ka ra / a a SÝ YA SÝ par ti ler de ki bay ram laþ ma lar da soh - bet le rin gün de mi, Van dep re mi, te rör o lay - la rý, tu tuk lu mil let ve kil le ri nin du ru mu ve e - ko no mik kriz ol du. Si ya sî par ti ler de ge le - nek sel bay ram laþ ma çer çe ve sin de AKP yi; MHP, DSP, CHP, BBP, DP, Sa a det Par ti si ve HAS Par ti he yet le ri zi ya ret et ti. AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Re ha De ne meç, An ka ra mil let ve kil le ri Cev det Er döl ve Nur dan Þan lý dan o lu þan he yet, ko nuk la rý a ðýr la dý. Bay ram laþ ma soh bet le rin de ö ne çý kan ko nu lar Van dep re mi, te rör o lay la rý ve e ko no mik kriz ol du. MHP he ye ti a dý na a çýk la ma ya pan Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Mev lüt Ka ra ka ya, Kur ban Bay ra mý nýn, te - rör o lay la rý ve Van dep re mi ne de niy le bu - ruk geç ti ði ni i fa de et ti, te rör so ru nun çö zü - mü ve dep rem ya ra la rý nýn sa rýl ma sýn da des tek ver me ye ha zýr ol du ðu nu söy le di. AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Re ha De ne - meç de dep rem le rin, pro je ye uy gun ya pý lar ya pýl dý ðýn da da ha az ha sar la at la tý la bi le ce - ði ni be lirt ti, te rör ko nu sun da MHP nin yak la þý mý na da te þek kür et ti. CHP NÝN GÜN DE MÝN DE TU TUK LU VE KÝL LER VAR AKP ve DS, MHP, Sa a det Par ti si, BBP, DP, ÝP, A na va tan Par ti si ve HAS Par ti he yet le ri Kur ban Bay ra mý do la yý sýy la CHP yi zi ya ret et ti. CHP de ge len he yet le ri Ge nel Baþ kan Yar - dým cý sý Öz trak ve Em ra han Ha lý cý i le Par ti Mec li si (PM) ü ye si De niz Pý nar A týl gan kar þý la dý. Öz trak, AKP he ye ti nin zi ya re tin de, tu tuk lu mil let ve kil le ri se bi biy le bu ruk bir bay ram ya þa - dýk la rý ný be lir te rek, Biz is ter dik ki; tu tuk lu mil let ve ki li ar ka daþ la rý mýz da bu bay ram bi - zim le be ra ber ol sun de di. AKP Ge nel Sek re ter Ha luk Ý pek i se yar gý lan ma saf ha sý nýn bir an ön ce ta mam la nýp bit me si nin her ke sin di le ði ol du ðu nu be lir te rek, Ýn þal lah de mok ra si - miz çok da ha faz la za rar gör me den bu nu da Tür ki ye a þa cak týr. Biz is ter dik ki tu tuk lu mil - let ve ki li ar ka daþ la rý mýz da bu bay ram bi zim le be ra ber ol sun di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a DSP, 2001 KRÝ ZÝ Ý ÇÝN Ö ZÜR DÝ LE DÝ DSP Ge nel Say man Yük sel Er do ðan, bay ram la rýn, küs kün le rin ba rýþ tý ðý, kýr gýn lýk la rýn gi de ril di ði dö nem - ler ol du ðu na dik ka ti çe ke rek þöy le de vam et ti: Biz de DSP o la rak 2001 yý lýn da ki kriz le Türk hal ký ný küs tür - dük. Ben bu gün kü DSP nin yet ki li bir ki þi si o la rak o gün kü yö ne ti ci le ri miz a dý na hal ký mýz dan ö zür di li yo - rum; 2001 kri ziy le ya rat tý ðý mýz sý kýn tý dan ö tü rü. As - lýn da kriz bir A na ya sa at ma kri zi de ðil di. Kö kü 1994 yý lýn da a tý lan yük sek fa iz ve sa bit ku ra da ya lý bir sis - tem le kri zin to hum la rý a týl mýþ tý. Bu na i la ve ten dö ne - min Ha zi ne Müs te þa rý nýn i cat et ti ði re po de nen af yo - nu, bu ül ke nin hal ký na uy gu la dý lar iþ a dam la rý na uy - gu la dý lar. Bu ül ke nin iþ a dam la rý gi ri þim ci le ri ak þam sa at 5 te ya tar iþ ye ri ni ka pa týr ken dev le te pa ra yý ve rip sa bah kah val tý sýn da da pa ra ka zan dý lar. Bu sis tem 2001 yý lý na ka dar gel di ve kriz le so nuç lan dý. Ta bii bu i - þe bi zim dö ne mi mi zin Ma li ye Ba ka ný ve Ha zi ne Müs - te þa rý da o lum suz kat ký lar sað la dý. De ne meç de Er do - ðan ýn söz le riy le bir öz e leþ ti ri yap tý ðý ný be lir te rek, Bir öz e leþ ti ri yap tý nýz o da bir er dem dir. Ta biî 2001 kri zi - nin ü ze rin den 10.5 yýl geç ti. O kriz de or ta ya çý kan bir çok prob lem ler as lýn da Türk e ko no mi si nin kro nik prob lem le ri nin pat la ma sýy dý de di. BURUK BAYRAMLAÞMA CHP Ha tay Mil let ve ki li Meh met A li E di boð lu, bay - ram la rýn kar deþ lik duy gu la rý na fark lý bir bo yut ka - zan dýr dý ðý ný be lir te rek, te rö rün ve Van da ya þa nan dep re min kar deþ lik duy gu la rý ný da ha faz la güç len dir - di ði ni i fa de et ti. Türk mil le ti nin, yýl lar dýr bir lik ve be - ra ber lik i çe ri sin de ya þa dý ðý na de ði nen E di boð lu, ya - þa nan her a cý o lay da mil let çe da ha faz la ke net len me ya þan dý ðý na vur gu yap tý. E di boð lu, di ni bay ram la rýn, kar deþ lik duy gu la rý nýn pe kiþ me sin de a ra cý ol du ðu nu be lir te rek, Bi li riz ki bay ram lar da ya nýþ ma dýr. Bi li riz ki bay ram lar kar deþ lik tir, bir lik tir. Bi li riz ki bay ram - lar a cý la rý mý zý yü re ði mi ze gö me rek, se vinç le ri mi zi, mut lu luk la rý - mý zý pay la þa rak ku cak laþ mak týr i fa de le ri ni kul lan dý. E di boð lu, te rö rün, yýl lar dýr bo zul ma yan kar deþ lik zin ci ri ni kýr - mak is te di ði ni be lir te rek, oy na nan kir li o yun la rýn far - ký na va rýl ma sý ný ve te rö rün kir li tu za ðý na kim se nin düþ me me si ni is te di. Van da mey da na ge len 7,2 lik dep re min, Türk hal ký nýn da ya nýþ ma gü cü nü ar ttýr dý - ðý na dik kat çe ken CHP li E di boð lu, Te rör vur du, par - ça la ya ma dý, bö le me di. Dep rem vur du, yý ka ma dý. Kar - deþ li ði mi zi, da ya nýþ ma mý zý, yar dým laþ ma mý zý pe kiþ - ti re rek bay ra ma gel dik. Çün kü biz ta sa da ve ký vanç ta or ta ðýz. Biz bir lik te ü zü lür, bir lik te se vi ni riz. Bay ram - lar da ya nýþ ma dýr, kar deþ lik tir, bir lik tir. Din, ýrk mez - hep a yýrt et mek si zin bü tün va tan daþ la rý mý zýn bay ra mý ný yü rek - ten kut lu yo ruz di ye ko nuþ tu. Ha tay / ci han Dep rem, kar deþ lik duy gu la rý ný güç len dir di KURBAN BAYRAMI NIN ÝKÝNCÝ GÜNÜ SÝYASÎ PARTÝLER BÝRBÝRLERÝYLE BAYRAMLAÞTI. BAYRAMLAÞMALARDA VAN DEPREMÝ, TERÖR OLAYLARI, TUTUKLU MÝLLETVEKÝLLERÝNÝN DURUMU VE EKONOMÝK KRÝZ KONULARI KONUÞULDU. Bor la ça lý þan o to mo bil görücüye çýktý AKP Genel Merkezi ne gelen CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Atilla Emek, bayramlarýn birliðin, bütünlüðün, sevginin, hoþgörünün hayata geçtiði durumlar olduðunu belirterek, Bayramý milletçe yaþýyoruz; acýlar, sýkýntýlar, insan hayatýnýn yaþadýðý durumlar... Ama bayramlarýn verdiði güç ve kuvvetle aþacaðýmýzý umuyorum dedi. Meh met A li E di boð lu

9 Y HA BER 8 KASIM 2011 SALI 9 Brük sel e po zi tif gün dem çý kar ma sý Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, partisinin Sultanbeyli Ýlçe Teþkilatý nda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlarak, vatandaþlarla fotoðraf çektirdi. AV RU PA Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, bu gün Av ru pa Bir li ði i le po zi tif gün de mi ko nuþ mak ü ze re Brük sel e çý kar ma ya pý yor. Ba kan Ba ðýþ, Brük sel de AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu Ü ye si Ste fan Fü le baþ ta ol mak ü ze re, Ko mis yon ü ye le ri i le ya pa ca ðý gö rüþ me ler de AB i le Tür ki ye a ra sýn da po zi tif gün de mi e le a la cak. AB i le Tür ki ye a ra sýn da ye ni bir po zi tif gün de min o luþ ma sý Fü le ta ra fýn dan 2011 Ý ler le me Ra po ru nun a çýk lan ma sý sý ra sýn da di le ge ti ril miþ ti. Ý ler le me Ra po ru ndan son ra vi ze ko nu sun da ki ge liþ me ler le ilk mey ve le ri ni ve ren po zi tif gün de min mü za ke re le re yan sý ma sý i çin Ba ðýþ, bay ra mýn son i ki gü nü nü Brük sel de ge çi re cek. Ba ðýþ, ay rý ca Brük sel de ki Türk Mec lis te ters lâ le a ça cak ntür KÝYE DE Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu da kar lý dað la rýn zir ve le rin de ye ti þen, en de mik tür ters lâ le bu ba har Mec lis te a ça cak. TBMM Park ve Bah çe ler Mü dür lü ðü yet ki li le rin den e din di ði bil gi ye gö re, ters lâ le ilk kez Mec lis bah çe le rin de boy gös te re cek. Yet ki li ler ay rý ca, 18 bin a det de nor mal la le to hu mu sa týn a lýn dý ðý ný, ba har da Mec li sin yi ne lâ le bah çe si ne dö ne ce ði ni i fa de et ti. Ters lâ le to hum la rý nýn Kur ban Bay ra mýn dan son ra di kil me ye baþ la na ca ðý ný, to hum la rýn Ni san-ma yýs ay la rýn da çim len me ye baþ la ya ca ðý ný an la tan yet ki li ler, Sa týn a lý nan bin ters lâ le to hu mu çi çek aç tý ðýn da in san la rýn çok il gi si ni çe ke ce ði ni dü þü nü yo ruz. Bu çi çe ði ilk kez gö re cek çok sa yý da in san o la ca ðý ný dü þü nü yo ruz de di. An ka ra / a a Kay nak, ba kan yar dým cý sý ol du na DA LET Ba ka ný Yar dým cý lý ðý na Vey si Kay nak ge ti ril di. A da let, Av ru pa Bir li ði, Genç lik ve Spor, Mil lî E ði tim, E ko no mi, Ma li ye ve Dý þiþ le ri ba kan lýk la rýy la Ba sýn-ya yýn ve En for mas yon Ge nel Mü dür lü ðü ne a it a ta ma ka rar la rý Res mî Ga ze te nin dünk sa yý sýn da ya yým lan dý. Ka ra ra gö re, A da let Ba ka ný Yar dým cý lý ðý na Vey si Kay nak, Av ru pa Bir li ði Müs te þar lý ðý na Meh met Ha luk I lý cak, Müs te þar Yar dým cý lý ðý na Dr. Fa tih Has de mir, Fa ik Ha sip Bu rak Er de nir ve Ah met Yü cel, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Müs te þar Yar dým cý lý ðý na Bü yü kel çi Meh met Ha san Gö ðüþ, Ba sýn-ya yýn ve En for mas yon Ge nel Mü dür Yar dým cý lý ðý na da Er kan Dur du ge ti ril di. Ö te yan dan, 57 ye dek su bay as ke ri ha kim de gö rev yer le ri ne a tan dý. An ka ra / a a Bay ram yo lun da ka za: 3 ö lü, 1 ya ra lý nbur SA NIN Mus ta fa ke mal pa þa il çe si ne bað lý Tat ka vak lý bel de si ya kýn la rýn da bir o to mo bi lin þa ram po le dev ril me si so nu cu, ay ný a i le den 3 ki þi öl dü, 1 ki þi a ðýr ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Mus ta fa Doð ru nun (30) kul lan dý ðý 10 UY 637 plâ ka lý o to mo bil, Bur sa-ýz mir ka ra yo lu nun 83. ki lo met re sin de, ba ri yer le re çarp týk tan son ra þa ram po le dev ril di. Yak la þýk 150 met re sü rük le nen o to mo bil, hur da ya dön dü. Ka za da, sü rü cü Mus ta fa, e þi Ne vin (28) ve 2 ya þýn da ki ço cuk la rý Eb ra Nur Doð ru, o lay ye rin de vefat et ti. A ðýr ya ra la nan 6 ya þýn da ki ço cuk la rý Bu rak Can Doð ru i se U lu dað Ü ni ver si te si (U Ü) Týp Fa kül te si Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ka za ha be ri ni a la rak o lay ye ri ne ge len Doð ru a i le si nin ya kýn la rý, göz yaþ la rý na ha kim o la ma dý. Sü rü cü Mus ta fa Doð ru nun ba ba sý Þev ket Doð ru, Oð lum kur ban kes mek ve zi ya ret i çin Bi ga diç e be nim ya ný ma ge li yor du. Çok üz gü nüz de di. Bur sa / a a STK lar ve ba sýn men sup la rý i le de bay ram la þa cak, Türk gi ri þim ci ler ta ra fýn dan a çý lan Yýl dýz lar O ku lu nu ve Av ru pa-tür ki ye Ýþ Kon fe de ras yo nu (U NI TE E) O fi si ni zi ya ret e de cek. Brük sel Vri je Ü ni ver si te si Av ru pa Ça lýþ ma la rý Ens ti tü sün de de Tur key in E u ro pe ko nu lu kon fe rans ve re cek o lan Ba ðýþ, Brük sel in he men ar dýn dan Le ton ya ve Es ton ya yý da zi ya ret e de rek i ki li te mas lar da bu lu na cak. Ba ðýþ, Le ton ya Ü ni ver si te si Sos yal Bi lim ler Fa kül te sin de 10 Ka sým ve si le siy le dü zen le ne cek A ta türk ü an ma tö re ni ne ka tý la cak, fa kül te de Tür ki ye nin AB sü re ci ne i liþ kin kon fe rans ve re cek. Le ton ya Cum hur baþ ka ný An dris Ber zis i le gö rü þe cek o lan Ba ðýþ, Le ton ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ed gars Rin ke vics le de bir a ra ya ge - HA TAY Va li si Meh met Ce la let tin Le ke siz, ül ke le rin de ki o lay lar dolayýsýyla Tür ki ye ye sý ðý nan ve Türk Ký zý la yý ta ra fýn dan Ha tay ýn Rey han lý il çe sin de ku ru lan ge çi ci ça dýr ken te yer leþ ti ri len Su ri ye li le ri zi ya ret e de rek, Kur ban Bay ram la rý ný kut la dý. Ço cuk la ra çe þit li he di ye ler ve ren Le ke siz, da ha son ra ça dýr kent a la nýn da bu lu nan top lan tý ça dý rýn da Su ri ye li le rin tem sil ci le riy le bir a ra ya ge le rek so run la rý ný din le di. Su ri ye li le rin bay ram hüz nü nü ya þa ma ma la rý i çin ça lýþ týk la rý ný i fa de e den Le ke siz, on la rý ev le rin dey miþ gi bi a ðýr la ma ya gay ret gös ter dik le ri ni söy le di. le rek Le ton ya nýn Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne ver di ði des tek ten do la yý te þek kür e de rek, bu des te ði da ha yük sek ses le di le ge tir me le ri ni is te ye cek. Le ton ya Par la men to sun da da te mas lar da bu lu na cak o lan Ba kan Ba ðýþ, bu ül ke de yer le þik Türk top lu muy la da bir a ra ya ge le rek soh bet top lan tý sý ger çek leþ ti re cek. E ge men Ba ðýþ, Le ton ya dan son ra Es ton ya ya ge çe rek bu ra da Es ton ya Baþ ba ka ný An drus An sip i le gö rü þe cek, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ur mas Pa et i le Av ru pa Bir li ði ve Tür ki ye-ab i liþ ki le ri ni ko nu þa cak. Es ton ya Par la men to sun da ya pa ca ðý te mas la rýn ar dýn dan E es türk Der ne ði ni zi ya ret e de cek o lan Ba ðýþ, Brük sel-le ton ya-es ton ya yý kap sa yan zi ya re ti ni son lan dýr mýþ o la cak. An ka ra / a a Bay ram la rýn her kes i çin ba rýþ ve sev gi nin tek rar ha týr lan dý ðý müs tes na gün ler den ol du ðu nu vur gu la yan Le ke siz, Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti zor gün le ri niz de ya ný nýz da. Si zin bay ram da hü zün ya þa ma ma nýz i çin ça lý þý yo ruz. Ar zu et ti ði niz sü re ce bu ra da ka la bi lir si niz. Sev dik le ri niz le çok da ha gü zel bay ram lar ge çir me ni zi te men ni e di yo rum di ye ko nuþ tu. Su ri ye li tem sil ci ler de Tür ki ye nin ken di le ri ne sa hip çý kýp ku cak aç ma sý na min net tar ol duk la rý ný kay det ti ler. Yak la þýk 7,5 ay dan bu ya na Tür ki ye de ol du ðu nu ve ça dýr kent te kal dý ðý ný be lir ten LOBÝCÝLÝK FAALÝYETÝ HIZLANSIN TÜR KÝ YE Genç Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ GÝ - AD) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu rat Coþ kun kan, Tür ki ye nin AB par la men to sun da da ha sýk gün de me gel me si ve AB ü ye lik sü re cin de Tür ki ye nin ta ný tý mý i çin lo bi fa a li yet le ri nin hýz lan dý rýl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Coþ kun kan, ya zý lý a çýk la ma sýn da, Tür ki ye nin AB ü ye li ði ko nu sun da bu gü ne ka dar ö nem li yol lar kat e dil di ði ni, ge li nen nok ta da gös te ri len ça ba yý des tek le ye cek en ö nem li ko zun lo bi ci lik ol du ðu nu kay det ti. Lo bi ci lik fa a li yet le ri nin Tür ki ye nin ta ný tý mýn da son de re ce ö nem li bir ar gü man ol du ðu nu i fa de e den Coþ kun kan, a çýk la ma sýn da þu gö rüþ le re yer ver di: Lo bi ci lik fa a li ye ti si ya se tin her ev re sin de et kin bir ak tör. Ma a le sef ö ne mi nin bi lin cin de o lun ma sý na rað men Tür ki ye bu ko nu da çok ay rýn tý lý bir sis tem kur muþ de ðil. Si ya sal ve sos yal ka rar lar al ma da et ki li o lan lo bi fa a li yet le ri i çin bütün ku rum la rýn dev re ye gir me si ge re ki yor. Lo bi ça lýþ ma sý Tür ki ye nin i ma jý ný da ha da güç len di re cek tir. AB ye ü ye lik yo lun da gös ter di ði miz ça ba, ak tif lo bi ça lýþ ma la rý i le des tek len me li. Lo bi fa a li yet le ri nin fi kir de ði þim le rin de ki et ki si ni dün ya da ki ör nek le rin den gö rü yo ruz. Tür ki ye nin de hýz la AB ül ke le rin de lo bi ci lik ça lýþ ma la rý na baþ la ma sý ge re ki yor. An ka ra / a a Ça dýr kent te bu ruk bay ram Jan dar ma böl ge sin de a sa yiþ ber ke mal ÝS TAN BUL Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le ri, bu yý lýn 10 ay lýk dö ne min de em ni yet ve a sa yi þi sað la mak a ma cýy la yap týk la rý ça lýþ ma lar kap sa mýn da, böl ge le rin de mey da na ge len 4 bin 797 o lay dan 3 bin 587 si ni ay dýn lat tý. Bu yý lýn 10 ay lýk dö nem de jan dar ma e ki bi nin de ne ti min de ka lan yer ler de 1552 i ki þi le re kar þý, 1012 si mal var lý ðý na kar þý, 574 ü top lu ma kar þý, 61 i mil le te ve dev le te kar þý, 677 si ka ba hat ler ve 921 i ta ki bi ge re ken o lay lar ol mak ü ze re 4 bin 797 o lay mey da na gel di. Jan dar ma e kip le ri nin söz ko nu su o lay la rýn ay dýn la týl ma sý a ma cýy la yap tý ðý ça lýþ ma lar kap sa mýn da 3 bin 587 o lay ay dýn la tý lýr ken bu kap sam da 4 bin 76 þüp he li de gö zal tý na al dý. Ge çen yýl mey da na ge len o lay lar i le bu yý lýn 10 ay lýk dö ne min de ki o lay lar ký yas lan dý ðýn da, a lý nan ön le yi ci ted bir ler so nu cun da hýr sýz lýk o lay la rýn da yüz de 53, gö re vi kö tü ye kul lan ma suç la rýn da yüz de 80, mes kun ma hal de si lah kul lan ma suç la rýn da yüz de 66, yan ke si ci lik ve kap kaç o lay la rýn da yüz de 83, ku mar i çin yer ve im kan sað la mak o lay la rýn da yüz de 55, fuh þa teþ vik ve a ra cý lýk yüz de 86, kas ten ya ra la ma yüz de 47, a i le fert le ri ne kö tü mu a me le suç la rýn da yüz de 59 a zal ma mey da na gel di. Ýs tan bul / a a Ýlk te ke ri THY koy du TRAB LUS Ha va li ma ný na sa vaþ tan son ra ilk yol cu u çu þu nu Türk Ha va Yol la rý (THY) ger çek leþ tir di. Ýs tan bul dan kal kan THY nin Or du u ça ðý nýn ha va - li ma ný na 98 yol cuy la yap tý ðý i niþ le Trab lus Ha va - li ma ný u lus la ra ra sý yol cu tra fi ði ne fi i len a çýl mýþ ol - du. E di ni len bil gi ye gö re, da ha ön ce iç hat lar i çin kul la ný lan Mi ti ga Ha va a la ný na i nen TK 635 se fer sa yý lý THY u çak la rý, dün den i ti ba ren Cu ma gün le ri ha riç haf ta nýn her gü nü Trab lus Ha va li ma ný na i - niþ ya pa cak. BM Gü ven lik Kon se yi, 18 Mart ta al - dý ðý ka rar la Trab lus Ha va li ma ný ný u çuþ la ra ka - pat mýþ tý. Kon sey, 31 E kim 2011 ta ri hin de sa at i ti ba rýy la Lib ya ü ze rin de ki u çu þa ya sak böl - ge ve ya ban cý güç le rin Lib ya da ki si vil le ri ko ru ma a ma cýy la yap týk la rý tüm as ke ri mü da ha le le ri ve o - pe ras yon la rý son lan dýr mýþ tý. Sa vaþ sý ra sýn da ba zý ký sým la rý za rar gör müþ o lan Trab lus Ha va li ma - ný ndan an cak kü çük u çak lar la ya ra lý la rýn na kil le ri ger çek leþ ti ri le bi li yor du. Trab lus / a a Mu ham med Fey do, bay ra mýn çok gü zel geç ti ði ni, Tür ki ye ye te þek kür et ti ði ni, bütün ek sik lik le ri nin kar þý lan dý ðý ný söy le di. Ül ke le rin den u zak ta ge çir dik le ri bay ram da ça dýr kent te ki di ðer Su ri ye li ler le bay ram laþ týk la rý ný be lir ten Fey do, bay ram dolayýsýyla ken di le ri ne ký ya fet ve ril di ði ni ve mut lu ol duk la rý ný kay det ti. Ab dul Gaf far Mus ta fa da, bay ram da ça dýr kent te na maz kýl dýk la rý ný ve ba rý þýn sað lan ma sý i çin duâ et tik le ri ni be lirt ti. Mu a yin Þeyh i se çok mut lu ol duk la rý ný, bay ram da ço cuk la rý na o yun cak da ðý týl dý ðý ný ve gü zel bir bay ram ge çir dik le ri ni kay det ti. Ha tay / a a 444 lü nu ma ra la ra dü zen le me BÝL GÝ Tek no lo ji le ri ve Ý le tiþim Ku ru mu (BTK), 444 lü nu ma ra la ra i liþ kin ye ni bir dü zen le me yap ma ya ha zýr la ný yor. Nu ma ra lan dýr ma Yö net me li ði nde De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Yö net me lik Tas la ðý, Ku ru mun in ter net si te sin de 15 gün sü re i le ka mu o yu gö rü þü ne a çýl dý. De ði þik lik ön gö ren yö net me lik tas la ðý na gö re, ha li ha zýr da, 444 XXXX þek lin de Türk Te le ko mü ni kas yon A.Þ ta ra fýn dan tah sis e di len ve ül ke nin her ye rin den 7 ha ne çev ril mek su re tiy le a ra nan nu ma ra la rýn kul la ný mý na de vam e di le cek. An cak, ye ni ye rel a ra nýr nu ma ra grup la rý i le bu nu ma ra la rýn tah si si ve kul la ný mýn da uy gu la na cak u sul ve e sas lar ku rum ta ra fýn dan be lir le ne cek. Mev cut yö net me lik te, bu nu ma ra lar, ku rum dü zen le me le ri ne gö re ku rum ta ra fýn dan iþ let me ci le re blok ve ya mün fe rit o la rak tah sis e di li yor. Nu ma ra tah sis e di len iþ let me ci, ken di si ne tah sis e di len nu ma ra lar dan i kin cil tah sis ya pa bi li yor. Ku rum ta ra fýn dan kat ma de ðer li e lekt ro nik ha ber leþ me hiz met le ri ne i liþ kin be lir le nen nu ma ra grup la rý ü ze rin den ve ri len hiz met ler, bil gi ve da nýþ ma nu ma ra la rý ü ze rin den su nu la mý yor. An ka ra / a a HABERLER 1982 A na ya sa sý nýn ye ri ne 2013 A na ya sa sý nes KÝ TBMM Baþ ka ný ve AKP Ka ra bük Mil let ve ki li Meh met A li Þa hin, Bu ül ke nin ö nü ne, 1982 A na ya sa sý nýn ye ri ne, 2013 A na ya sa sý ný, da ha çað daþ, öz gür lük çü, de mok ra tik, te mel hak ve öz gür lük ler a la ný ný ge niþ let miþ o la rak ko ya bi li riz de di. Þa hin, par ti si nin Ka ra bük Ýl Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan Halk E ði tim Mer ke zi nde dü zen le nen bay ram laþ ma tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, dün ya nýn en çað daþ a na ya sa sý ný ya pan bir ül ke ha li ne ge le bil me nin çok ö nem li ol du ðu nu söy le di A na ya sa sý nýn ih ti lal ü rü nü ol du ðu nu, ye ni bir a na ya sa i çin ken di si nin de i çin de bu lun du ðu uz laþ ma ko mis yo nu ku rul du ðu nu an la tan Þa hin, þöy le ko nuþ tu: Her si ya si par ti den 3 hu kuk çu ar ka da þý mýz bu ko mis yo nun i çin de dir. Ça lýþ ma la rý mý za baþ la dýk. Bay ram dan son ra 6 ay lýk bir sü rey le si vil top lum ör güt le ri, ü ni ver si te le ri miz ve hal ký mý zýn ye ni bir a na ya say la il gi li dü þün ce le ri ni tes pi te ça lý þa ca ðýz. Ye ni a na ya sa yý top lum sal bir mu ta ba kat la ha zýr la ma nýn gay re ti ve ça lýþ ma sý i çe ri sin de o la ca ðýz. Bu na Tür ki ye nin ih ti ya cý var. Tür ki ye nin ih ti yaç duy du ðu si vil ve mu ta ba kat la ha zýr lan mýþ bir a na ya sa i çin gay ret gös te ri yo ruz. Ýn þal lah ba þa rý lý o lu ruz. Ça lýþ ma la rý 2012 yý lý nýn so nun da bit me si ni ön gö rü yo ruz. Bu ül ke nin ö nü ne, 1982 A na ya sa sý nýn ye ri ne, 2013 A na ya sa sý ný, da ha çað daþ, öz gür lük çü,de mok ra tik, te mel hak ve öz gür lük ler a la ný ný ge niþ let miþ o la rak ko ya bi li riz. Ka ra bük / a a Enf las yon þef faf la þa cak ntür KÝ YE Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) Baþ ka ný Bi rol Ay de mir, ken di si nin gö rev de bu lun du ðu 1,5 ay lýk sü reç te de ön ce ki dö nem ler de de TÜ ÝK e, hiç bir ki þi, ku rum ya da si ya sî ta ra fýn dan ta li mat ve ril me di ði ni, ü ret tik le ri is ta tis tik le rin ha ta sýy la se va býy la ku ru ma a it ol du ðu nu söy le di. Ay de mir, TÜ ÝK in Tür ki ye de ki pek çok ku ru mun ö nün de ol du ðu nu i fa de e de rek, El bet te ek sik ta raf la rý mýz da var, a ma bü tün ça lýþ ma la rý Av ru pa ta ra fýn dan iz le nen, kon trol e di len tek ku rum da TÜ ÝK. Bi zim is ti tas tik le ri miz u lus la r a ra sý ta ným ve stan dart la ra uy gun ol mak zo run da di ye ko nuþ tu. Ku ru mun ba ðým sýz lý ðý an la mýn da hiçbir sý kýn tý bu lun ma dý ðý ný vur gu la yan Ay de mir, ve ri ye ya pý la cak mü da ha le nin is ta tis ti ðin gü ve ni lir li ði ni kay bet me si ne se bep o la ca ðý ný be lirt ti, bu nu hiç kim se nin is te me ye ce ði ni söy le di. Ka mu o yu nun ö nü müz de ki gün ler de da ha fark lý bir TÜ ÝK Baþ ka ný ve da ha þef faf bir TÜ ÝK gö re ce ði ni de be lir ten Ay de mir, bu an la yýþ çer çe ve sin de enf las yon gös ter ge le ri nin de da ha þef faf ha le ge ti ri le ce ði ni bil dir di. Enf las yon ve ri le ri ko nu sun da ki ba zý e leþ ti ri le re hak ver di ði ni i fa de e den Ay de mir, bel li bir sü re son ra enf las yon se pe tin de ki ü rün le rin mad de ba zýn da ki a ðýr lýk la rý ný ya yýn la ya cak la rý ný bil dir di. Bu nun i çin za ma na ih ti yaç la rý ol du ðu nu kay de den Ay de mir, Av ru pa ül ke le rin de bu a ðýr lýk la rýn han gi baz da ve ril di ði ni a raþ týr dýk la rý ný söy le di. Ay de mir, Ne ka dar þef faf o lur sak, ne ka dar bil gi pay la þýr sak e leþ ti ri ler o ka dar a za lýr, gü ven de o ka dar ar tar de di. An ka ra / a a Ýþ siz lik Fo nu var lý ðý 62 mil yar TL ye da yan dý nýþ SÝZ LÝK Si gor ta sý Fo nu nun top lam var lý ðý nýn ge le cek yýl, 62 mil yar li ra i le GSYH nin yüz de 4,35 i ne u laþ ma sý he def le ni yor. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðýn dan a lý nan bil gi ye gö re, bu yýl Ýþ siz lik Si gor ta sý Fo nu nun prim ge lir le ri nin GSYH nin yüz de 0,32 si, fa iz ge lir le ri nin GSYH nin yüz de 0,36 sý, Fon a ya pý lan dev let kat ký sý nýn i se GSYH nin yüz de 0,11 i o ra nýn da ger çek leþ me si bek le ni yor. Bu çer çe ve de, top lam ge lir le rin GSYH ye o ran o la rak yüz de 0,80 se vi ye sin de ger çek le þe ce ði tah min e di li yor. Fon un bu yýl top lam gi der le ri nin 2,827 mil yon li ra lýk tu tar la GSYH nin yüz de 0,22 si ne u laþ ma sý ön gö rü lü yor. Bu yý lýn se kiz a yýn da ay lýk or ta la ma 173 bin ki þi iþ siz lik ö de ne ði a lýr ken, bu yýl iþ siz lik ö de ne ði gi der le ri nin 799 mil yon li ra dü ze yin de ger çek leþ me si bek le ni yor. Ge çen yýl ký sa ça lýþ ma ö de ne ði al ma yý hak e den ki þi sa yý sý 27 bin 147 o lur ken, bu yý lýn se kiz a yýn da bu ra kam 5 bin 411 o la rak ger çek leþ ti. Ge le cek yýl, Fon un fa iz ge li ri nin dört te bi ri ne te ka bül e den 1 mil yon 305 bin li ra nýn Gü ney do ðu A na do lu Pro je si kap sa mýn da ki ya tý rým lar ön ce lik li ol mak ü ze re e ko no mik kal kýn ma ve sos yal ge liþ me ye yö ne lik alt ya pý ya tý rým la rý nýn fi nans ma nýn da kul la nýl mak ü ze re mer ke zi yö ne tim büt çe si ne ak ta rýl ma sý plan la ný yor. An ka ra / a a So ma li li ye tim ler Tür ki ye ye e ma net nso MA LÝ DE 20 yýl dýr sü ren iç sa vaþ ve has ta lýk lar se be biy le an ne ve ba ba la rý ný kay be den ök süz ve ye tim le re, Türk si vil top lum ku ru luþ la rý sa hip çý ký yor. Mo ga di þu da 60 ço cuk ka pa si te li ye tim ha ne ve o kul ku ran Be þir Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði, 200 ço cuk ka pa si te li i kin ci ye tim ha ne nin ça lýþ ma la rý ný da sür dü rü yor. Ýç me su yu so ru nu nun çö zü mü i çin de yak la þýk 25 su ku yu su a ça cak o lan der nek, kamp lar da ya þa yan 500 a i le nin köy le ri ne dön me si i çin de yol mas raf la rý i le 1 yýl lýk gý da ve gi ye cek ih ti yaç la rý ný kar þý la ya cak, ta rým ve hay van cý lýk des te ði ve re cek. Der nek ge nel sek re te ri Fa tih Sa rý yar, yap tý ðý a çýk la ma da, Mo ga di þu da ilk o la rak ye tim ha ne ve o kul pro je si ni ha ya ta ge çir dik le ri ni i fa de e de rek, þun la rý kay det ti: Er kek ço cuk la rý nýn ba rý na ca ðý ye tim ha ne mi zin 60 ki þi lik ka pa si te si var. Kur ban Bay ra mý ndan son ra da ay ný komp leks i çin de bu lu nan o ku lu muz da e ði ti me baþ la ya ca ðýz. Öð ret men le ri ni ve müf re dat la rý ný be lir le dik. 200 ki þi lik ye tim ha ne i çin de ça lýþ ma la rý mýz sü rü yor. Sa rý yar, iç me su yu so ru nu nun çö zü mü i çin de 25 e ya kýn su ku yu su a ça cak la rý ný be lir te rek, Mo ga di þu da bu lu nan Dev let Su Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü e ki bi i le ko or di nas yon i çin de ça lý þa cak la rý ný ve on la rýn gös ter di ði nok ta lar da ku yu a ça cak la rý ný söy le di. Sa rý yar, kamp lar da ya þa yan 500 a i le nin köy le ri ne dön me si i çin yol mas raf la rý i le 1 yýl lýk gý da ve gi ye cek ih ti yaç la rý ný kar þý la ya cak la rý ný, ta rým ve hay van cý lýk des te ði ve re cek le ri ni söy le di. Mo ga di þu / a a

10 DÝZÝ VAN KA LE SÝ VE HOR HOR MED RE SE SÝ Van Ka le si þim di ki Van ýn do ðu su na dü þer ve Van dan yak la þýk ye di ki lo met re me sa fe de dir. Ka - le, U rar tu lar za ma nýn da in þa e dil miþ, Os man lý dö - ne min de de ta mir gör müþ tür. Es ki Van þeh ri bu ka le nin gü ne yin de ku rul muþ tur. Bi rin ci Ci han Har bi ön ce si bu þe hir, bir çok ca mi, han ve ker van - sa ray la do na týl mýþ bir þe hir i di. Hor hor Med re se si de bu ra da Van Ka le sin de, ka le nin tam al týn da dýr. O za man lar da bu ra sý çok ih ti þam lý bir yer miþ. Be - di üz za man Haz ret le ri o yýl lar da ta le be le riy le bir - lik te bu med re se de kal mýþ ve on la ra i lim ir fan öð - ret miþ tir. Ka le nin tam alt kýs mýn da gü rül tü ler, ho - rul tu lar çý kar ta rak a kan bir su var dýr. Bu su yun o þe kil de ho rul tu lar, gü rül tü ler çý kar ta rak ak ma sý na i za fe ten bu ra da ku rul muþ o lan Med re se nin is mi de Hor hor Med re se si o la rak kal mýþ týr. Be di üz za - man Haz ret le ri Bi rin ci Ci han Har bi ön ce si u zun yýl lar bu med re se de kal mýþ sa da sa va þýn baþ la ma - sýy la bir lik te med re se da ðýl mýþ týr. Rus ve Er me ni le rin Van ý is ti lâ e de rek ya kýp yýk - týk la rýn da Hor hor Med re se si de bun dan na si bini al mýþ ve yer le bir ol muþ tur. Hor hor Med re se si nin üst ký sým la rýn da Be di üz za man Haz ret le ri nin za - man za man çý kýp te fek kür et ti ði i ki ma ða ra bu lun - mak ta dýr. Bir gün yi ne Be di üz za man ka le nin gü - ney ya ma cýn da ki bu ma ða ra ya çýk tý ðýn da a ya ðý ka - ya rak bir üst te ki med re se den alt ta ki ne düþ müþ, a - ma Al lah ýn iz niy le her han gi bir za rar gör mek si zin kur tul muþ tur. Van Ka le si nin gü ne yin de bu lu nan Hor hor Med re se si nin bu gü ne ka dar ge le bil miþ o - lan az mik tar da ki ha ra be ka lýn tý la rýy la bir lik te ye ri bel li dir. An cak Haz ret-i Üs tad ýn Rus e sa re ti dö - nü þü Van a av det et ti ðin de ka le ye çý ka rak en te pe - sin de o tur muþ, Rus ve Er me ni ler ce ya ký lýp yý ký lan bu yer le ri ga yet hü zün lü bir þe kil de sey re ko yul - muþ tur. Çok mü te es sir ol du ðu bu ha di se nin a ka - bin de his si ya tý ný ve dü þün ce le ri ni Lem a lar ad lý e - se ri nin yir mi al týn cý Lem a sý nýn on ü çün cü ri ca - sýn da ha zi nâ ne bir bi çim de di le ge tir miþ tir. TA RÝ HÎ HA KÝ KAT LER Es ki Van me bus la rýn dan Ýb ra him Ar vas ýn, 1964 yý lýn da Re sim li Pos ta mat ba a sýn da bas tý rý lan kü çük ha cim li Ta ri hî Ha ki kat ler e se rin de o yýl - lar da Van da ya þa yan Er me ni le rin du ru mu nu an - la tan fa sýl la rý da ta ri he ý þýk tut ma sý a çý sýn dan sü - tun la rý mý za a lý yo ruz. FA SIL: 1 El li se ne ev vel dev let me mu ri ye ti ne in ti sap ve kýrk se ne den be ri si ya set le iþ ti gal et miþ çok kuv - vet li bir ha fý za ya ma lik bu lun mak ta yým. Ka rak te - rim i ca bý o la rak ha tý ra tým da ne bir ke li me faz la ve ne de bir ke li me nok san, ne ya lan ve ne de if ti ra et mek as la mev zu ba his de ðil dir. He le mat bu at sü tun la rý na geç me miþ ve yüz bin ki þi de bir ki þi i - þit me miþ iþ bu ha tý ra tým da bir çok giz li ha ki kat ler do lu ol du ðun dan fev ka lâ de e hem mi ye ti ha iz dir. Meþ rû ti ye tin i lâ nýn dan son ra Ýt ti hat ve Te rak ki fýr ka sý i le el e le ver miþ bu lu nan Er me ni ler git tik çe a zý tý yor lar dý. Bir za man þark ta ki sat týk la rý ve ta pu - ya rapt e dil miþ bu lu nan a ra zi le rin Müs lü man lar - dan ge ri a lý na rak ken di le ri ne i a de et ti ril me si ni ve faz la o la rak da pa ra la rý nýn dev let ha zi ne sin den ö - det ti ril me si ni is te di ler. Ve it ti hat çý la ra ka bul et tir - di ler. Þark vi la yet le ri nin bir ço ðun da bu tat bi kat ol du. Bu nun la da ik ti fa et me ye rek þark il le ri nin hep sin - de nü fuzu bu lu nan in san la r Er me ni le rin ar zu su veç hiy le if ti ra kam pan ya sý na çarp tý rý la rak çe þit li re za let ve ha ka re te ma ruz bý ra kýl dý lar ve bu yüz - den Ýt ti hat Te rak ki i da re si a ley hi ne de rin in fi al baþ gös ter di, fa kat Er me ni le ri bun la rýn hiç bi ri si tat min et me di. Bin ne ti ce bey lik de yip dur du lar ve ýs rar la is tik lâl is te di ler. Ýþ te o za man Ýt ti hat çý la rýn göz le ri fal ta þý gi bi a - çýl dý ve an la dý lar ki Er me ni le rin kar deþ lik te ra ne le - ri ya lan mýþ, ve bü tün þark vi la yet le ri ni i ha ta e den bir va li yi u mu mî lik ih das et mek zo run da kal dý lar. Hol lan da lý (mös yö Hof na mýn da) Bir va li-i u mu - mî ta yin e dil di. Van ýn o za man va li si bu lu nan Be kir Sa mi Bey dev ri tef tiþ te bu lun du ðu sý ra da Baþ ka le ye uð ra dý. Mu ta sar rýf la be ra ber mer hum-u mað fur ba bam Þeyh Ha mit Pa þa ya mi sa fir ol du lar. Ken di le ri ne tak dim e di len kah val tý yý Va li Bey ye mek is te me di. (Siz Er me ni a ra zi si ni i a de et me dik çe kah ve ni zi iç - me ye ce ðim.) de di. Rah met li ba bam; E fen dim bü - tün ma lým ve ca ným dev le ti me fe da dýr, me rak bu - yur ma yý nýz kah ve ni zi i çin ar zu nuz ye ri ne ge lir. de di. Ye mek es na sýn da mer hum ba bam ken di si ne bir hi kâ ye an lat týk tan son ra bu yur du ki; Er me ni ler siz den a ra zi de ðil is tik lâl is ti yor lar ve siz de on la rý bu sev da dan vaz ge çi re mez si niz, ya kýn bir a ti de bun la ra cep he tut mak zo run da ka la cak sý nýz. Müs - lü man hal ký ný faz la da rýlt ma yýn, çün kü an cak bu halk va sý ta sý i le Er me ni le ri ber ta raf e de bi lir si niz, de di. Ni te kim öy le de ol du. Za ten Ýt ti hat çý la rýn bir i yi li ði var sa o da Er me ni le rin kar deþ de ðil, va tan ha in le ri ol du ðu na ka na at ge tir dik ten son ra el al - týn dan hal ký tah rik e de rek Er me ni le re sal dýrt mýþ bir ta raf tan da garp tan þar ka teh cir e de rek mah fi it lâf et miþ ler dir. Bu su ret le A na do lu yu Er me ni þer rin den kur tar mýþ lar dýr ve 1331 se ne le rin - de Van ve ha va li si i le di ðer vi la yet ler de Er me ni ler en vaî zu lüm ve ha ka re ti Müs lü man hal ký mý za re - va gör dü ler. Se ral bak da Baþ ka le ka za sý na bað lý Der na hi ye sin de i ki er ke ði, bo yun la rý ný a hýr da ki dam ba ca sýn dan çý kart mýþ ve çim ler le bo yun la rý ný ber - kiþ tir dik ten son ra al týn da kuv vet li a teþ ya ka rak di ri di ri kül et miþ ler dir. Ha mi le ka dýn la rý öl dür mek, ço cuk la rý sün gü le mek va k'a la rý çok gö rül müþ tür. Bun lar it ti hat çý la rýn tam gaf let i çin de kar deþ it ti - haz et tik le ri Er me ni 'nin tab ýn da giz li hi ya ne tin þa - he ser mi sal le ri dir. Ha ki ka ten dün ya mil let le ri nin i çin de Er me ni 'den da ha ha in hiç bir mil let ta sav - vur e di le mez. Bu su ret le Ýt ti hat çý lar i da re de bü yük ba si ret siz lik le ri ni bü tün dün ya ya i lân et miþ ol du - lar. He le Trab lus garp ve Bal kan Har bin de de gös - ter dik le ri bü yük ha ta lar ve Bal kan Dev let le ri nin a - ley hi miz de it ti fak et me le ri ne ve si le ver mek le, do - la yý sýy la bü tün Ru me li 'nin el den git me si ni a de ta ha zýr la dý lar ve ta rih na za rýn da çok bü yük me su li - yet ler al tý na gir di ler. Be ðen me dik le ri Sul tan Ha - mid in i da re si ne rah met o kut tu lar. Bi rin ci Ci han Har bin de or du da ki bü yük mal ze me ve tec hi zat nok san la rý na rað men bü yük dev let le re i lâ n-ý harp et mek le bü yük fe lâ ket ve fa ci a la ra se be bi yet ve re - rek mil yon lar ca ev le rin ve a i le le rin sön me si ne ve on mil yon in sa nýn ö lü mü ne se bep ol duk la rýn dan mil let na za rýn da ta ma mýy le su kut et ti ler. FA SIL: 2 E sa sen Er me ni si ya sî par ti le ri i ki ta ne i di. Bi ri si (Taþ nak si yon); di ðe ri (Hýn cak) i di. En taþ ký ný Taþ nak si yon Par ti si i di. Er me ni tüc car - lar dan bi ri si nin öl dü rül me si i cap e der se he - men ka rar a lýr ve tat bi ka ta ge çer ler. Ku r'a yý çe - ken mah kû mun oð lu i se der hal ba ba sý ný vur - mak zo run da ka lýr dý. Ak si tak dir de ken di si ni der hal vu rur lar dý. Bun la rýn ba þý Av ram Pa þa i - di. Hýn cak Par ti si i se da ha mu te dil i di. Bun lar da is tik lâl pe þin de i di ler, fa kat þid det gös ter - mek su re tiy le de ðil, bü yük dev let le rin hi ma ye - le ri ni celp et mek su re tiy le bü yük Er me nis ta ný kur mak e me lin de i di ler. Taþ nak i se vu rup ký - rýp mu hit te te rör yap mak su re tiy le Er me nis ta - ný kur mak is ti yor lar dý. Er me ni le rin bu i þi ya ni is tik lâl le ri ni al mak i þi çok es ki dir. Ýt ti hat çý lar ma a le sef bun dan bi ha ber di ler. Er me ni ler Kürt le rin ken di le ri ne iþ ti ra ký ný te min et mek ü - ze re bü tün þark vi la yet le ri nin i le ri ge len a sil; zen gin tüc car; bey, a ða gi bi üst ta ba ka la rý teþ kil e den in san la rý hü kü met a mir ve me mur la rý va - sý ta sýy la tah kir ve ter zil kam pan ya sý ný fa a li ye te ge tir mek do la yý sýy la ne fi ve te h cir su re tiy le im - ha si ya se ti ni tat bik sa ha sý na koy mak is te di ler ve bun da da mu vaf fak ol du lar. Ýt ti hat çý lar i se bu nü an sýn ve en tri ka la rýn far ký na bi le var ma - dý lar. Ýt ti hat çý lar Er me ni ler le Sul tan Ha mid mer hu mun düþ ma ný ol duk la rý i çin her ar zu la - rý ný ye ri ne ge tir mek lü zu mu na i nan mýþ lar dý. VAN IN ER ME NÝ VE RUS LAR TARA FIN DAN ÝÞ - GA LÝ NÝ VE ME ZA LÝ MÝ NÝ GÖR GÜ ÞA HÝT LE RÝ AN - LA TI YOR. Van ýn iþ ga li ni ve Van da ya pý lan Er me ni ve Rus me za li mi ni Van da ki gör gü þa hit le ri nin di lin den ak ta ra ca ðýz. Bu ak ta ra ca ðým i fa de ler, es ki Mil lî E - ði tim Ba ka ný Doç. Dr. Sa yýn Hü se yin Çe lik in ha - zýr la dý ðý ve Van Yü zün cü Yýl Ü ni ver si te si Ya yýn la - rý a ra sýn da ve 3. Bas ký sý Ce dit Neþ ri yat ta ra fýn dan neþ re di len Gö ren le rin Gö zü i le Van da Er me ni Me za li mi ad lý ça lýþ ma sýn dan a lýn mýþ týr. NA FÝ A ÇA BU KER Sek sen ya þýn da o lan Na fi a Ça bu ker, Van ýn Mol - la ka sým Kö yün den dir. Ha tý ra la rý ný al dý ðý mýz za - man Van ýn Se lim bey ma hal le si nde i ka met e den Na fi a Tey ze yi Þu bat so ðu ðu nun hâ kim ol du ðu bir gün de e vin de has ta bir hal de i ken zi ya ret et tik. Has ta lý ðý na rað men, A na do lu in sa ný nýn en sa mi mî ve sý cak il gi si ni þah sýn da gör dü ðüm Na fi a Tey ze bi zi ka bul e de rek so ru la rý mý za ce vap ver di. Bü tün ne fe si ni tü ke tir ce si ne ba þýn dan ge çen le ri an la tan bu ih ti yar ni ne, çek tik le ri çi le le ri a ha li ce uð ra dýk la rý fe lâ ket le ri ke li me ler le i zah e de me yin ce de i nil ti ha - lin de çý kan bir ahh i le bi ze en muh te va lý ce va bý ve ri yor du. Soh be ti mi ze za man za man ni ne nin dam la dam la a kan göz yaþ la rý da ka tý lý yor du. -E fen dim si zi bu has ta ha li niz le ra hat sýz et tik, ba ðýþ la yý nýz. -Es tað fu rul lah oð lum, siz hoþ gel di niz, ba þým gö züm üs tü ne gel di niz. So ru: Tey ze Ha ným, halk a ra sýn da se fer ber lik o la rak bi li nen, Harb-ý U mu mî yýl la rý ný ha týr lý yor mu su nuz? O za man ne re de o tu ru yor du nuz ve kaç ya þýn day dý nýz? Ce vap: Oð lum dün ya bo zul du ðu za man ben on, on i ki yaþ la rýn day dým. Mol la ka sým Kö yün de o tu rur duk. So ru: Ni ne ci ðim, o gün ler de on, on i ki yaþ la rýn - da ol du ðu nu za gö re o za ma na a it bir çok þe yi ha - týr la ma nýz ge re kir. Er me ni ler le a ra nýz da o lan o lay - la rý, se fer ber li ði, ya ni o gün le re a it ne bi li yor sa nýz bi ze an la týr mý sý nýz? Ce vap: Ta bi an la tý rým. Ahh oð lum, o ne gün ler - di! Bi zim ba þý mý za ge len ler gâ vu run ba þý na gel me - sin. Öy le ha týr lý yo rum ki ge tir di ler köy lü le re si lâh da ðýt tý lar. Er me ni ler köy leri ba sý yor lar dý. Hü kü - met on la ra kar þý mü da fa a i çin si lâh da ðýt tý. Mol la - ka sým Kö yün de Ha mit E fen di is min de bir da yým var dý. Kýrk gün dür has tay dý. Ü zül me me si i çin ha - di se ler den ha ber dar e dil mi yor du. Si lâh da ðýt týk la rý za man da yým me se le yi an la mýþ tý. Kalk tý si lâ hý ný al dý, an ne me de di Gü lo ço cuk la rý ný top la gel bi - ze. Ka rý sý na da Gâ vur lar gel di ðin de sen ba na yar dým e de cek sin. de di. Da yý mýn bu nu söy le me - si ne rað men an nem bi zi a la rak Þeyh Ha cý E fen - di nin e vi ne gö tür dü. Köy lü nün ço ðu o ra da top - lan mýþ tý. Ha cý E fen di bi zim kö yün þey hi i di. Er me ni ler o va kit kö yün dört bir ya ný ný sar mýþ lar dý. Þeyh Ha cý E fen di de di: Bun la rýn ö nü ne tuz ek mek gö tü rür sek bel ki köy lü ye do kun maz lar. Bi raz son ra Er me ni le ri sul ha dâ vet et mek i çin tuz ek - mek gö tü ren Ha cý E fen di nin kö yün dý þýn da te - pe üs tü bir ku yu ya a týl dý ðý ný duy duk. Son ra Er - me ni ler kö ye gir di ler. Bü tün köy lü yü bir kaç ta - ne ka çan, as ker o lan ve ya baþ ka yer ler de o lan er kek le rin dý þýn da köy den çý ka ra rak vay vay tar la sý na gö tür dü ler. Er kek le ri a þa ðý ta raf ta, ka - dýn ve ço cuk la rý da yu ka rý ta raf ta sý ra ya ge çir di - ler. Bu sý ra da ka çan la rý hep ar ka dan vu ra rak öl - dür dü ler. Kö ye ge len Er me ni ler Ha ma zaz ýn (Ha ma zasp) as ker le riy di. Er kek le ri mi zi kö yün al tý na gö tü re rek fe ci bir þe kil de öl dür dü ler. Þöy - le böy le dört yüz er ke ði pas lý bý çak lar la ke se rek, kur þu na di ze rek öl dür dü ler. Be nim Ha mit da - yým da Er me ni gel di ði za man e vi ne ka pan mýþ, mer mi le ri bi tin ce ye ka dar on lar la har bet miþ ti. Da ha son ra Er me ni ler i çe ri gi re rek o nu da öl - dür müþ ler di Üç ay son ra kö ye dön dü ðü müz - de an nem da yý mýn ko lu nu bah çe miz de ki dut a - ða cý nýn al týn da bul muþ tu. Biz bü tün a ra ma la rý - mý za rað men da yý mýn ce se di nin di ðer par ça la rý - ný bu la ma dýk Er me ni ler er kek le ri mi zi öl dür - dük ten/þe hid et tik ten son ra ka dýn-kýz, ço lukço cuk biz le ri top la yýp gö tür dü ler. Bir çok genç ka dýn ve kýz na mus la rý ný kur tar mak i çin ken di - le ri ni Mer mit Ça yý na a ta rak in ti har et ti ler. Na - mu su muz kir le ne ce ði ne ö le lim da ha i yi di yor - lar dý. Mer mit Ça yý in san ce se din den tý ka nýr ha - le gel miþ ti Er me ni ler i se bi zim bu a cý lý ha li - mi ze ba ka rak def ça lýp tür kü ler söy leye rek bi - zim le eð le ni yor lar dý... (Gö ren le rin Gö zü i le Van da Er me ni Me za li mi. Sh Doç. Dr. Hü se yin Çe lik. Ce dit Neþ. 3. bas.) AH MET ÇÝN KI LIÇ Van ýn Mol la ka sým Kö yü nden o lan Ah met Çýn ký lýç i le gö rüþ tü ðü müz de Van ýn Top çu oð lu ma hal le sin de o tu ru yor du. Ken di si ni zi ya ret et ti ði - miz za man göz le rin den ra hat sýz dý. Bu na rað men bi zi ka bul e dip so ru la rý mý za ce vap ver di. So ru: E fen dim, Harb-ý U mu mî ya ni Bi rin ci Dün ya Sa va þý sý ra la rýn da siz ne re de o tu ru yor du - nuz ve kaç ya þýn day dý nýz? Ce vap: Biz o va kit Van ýn Mol la ka sým Kö yün de o tu ru yor duk. Ben on üç, on dört yaþ la rýn da var - dým. So ru: Am ca Bey, o gün le ri ha týr lý yor mu su - nuz? Se fer ber lik ni çin ol du? Se fer ber lik ol ma - dan ön ce ki ya þan tý nýz na sýl dý? Kim le rin, ni çin ha ka re ti ne ma ruz kal dý nýz? Bu ko nu da bil dik le - ri ni zi an la týr sa nýz çok mem nun o lu ruz. Çün kü hiç bir ta rih ki ta bý nýn söy le dik le ri si zin an la ta - cak la rý nýz ka dar mak bul de ðil, siz o la yýn can lý þa hit le ri si niz. Si zin an la ta cak la rý nýz bir ger çe - ðin or ta ya çýk ma sý na se bep o la cak. Ce vap: Kar de þim, ben o gün le ri bü tün te fer - ru a týy la ha týr lý yo rum. Er me ni le rin bi zim kö yü bas ma sý ný, kö yün er kek le ri ni öl dür me le ri ni, Er - me ni le rin e lin den kur tu lup Rus la rýn e si ri ol du - ðu mu zu, Ze ve de ki kat li â mý ve di ðer o lay la rý ol - du ðu gi bi ha týr lý yo rum. Mem nu ni yet le si ze an - la tý rým. Bir gün jan dar ma lar kö yü mü ze gel di ler. Van da ki bü tün as ke rin Er zu rum a gön de ril di - ði ni ve Van da as ker kal ma dý ðý i çin de ge rek Van ý iþ ga le ge len Rus la ra kar þý ve ge rek se Er - me ni le re kar þý hal ký mü da fa a e de cek as ker bu - lun ma dý ðýn dan va li Cev det Pa þa 'nýn bü tün Van ve ha va li si nin Van ý terk e de rek göç me le ri ge - rek ti ði ne da ir e mir ver di ði ni söy le di ler. Er me ni - ler he men et ra fý mý zý sar dý ðý i çin biz köy lü o la - rak gö çe me dik. Kom þu la rý mýz o lan Þý ha yin, Þýh ka ra, Hý dýr, A mik, Göl lü ve sa ir köy lü le ri hic - ret et mek is te miþ ve ço luk ço cuk yol la ra dö kül - müþ ler di. Van ýn Er zu rum ta ra fýn dan gi ri þin de bu lu nan Ýs ke le, Ka le cik Köy le rin de mev zi le nen Er me ni ler, göç mek is te yen bu ka fi le le rin ö nü nü kes miþ ve göç me le ri ni en gel le miþ ler di. Ça re siz ka lan bu in san lar ça re yi Ze ve Kö yü ne git mek te bul muþ lar dý. Ze ve ye git me le ri nin se be bi de þuy du. Er me ni ler le Ze ve li ler Kri va i di ler. (Kri va (Kir ve): ço cuk lar sün net e di lir ken bi ri nin ku ca - ðý na bý ra ký lýr. Ço cu ðu ku ca ðýn da tu tan bu kim - se ye kri va de nir. Van ve çev re sin de kri va lý ða ak - ra ba lýk ka dar de ðer ve ri lir). Ze ve li le rin de u mu - mî ka na a ti þuy du: Biz Er me ni ler le hep dost ge - çin dik. Bi ze ka rýþ maz lar. Za ten es ki den Er me - ni ler le nor mal kom þu luk mü na se bet le ri var dý. Ýþ te bun la ra gü ve ne rek göç me yen Ze ve li ler ve o ra da top la nan di ðer köy lü ler Er me ni ler ta ra - fýn dan sa rý la rak im ha e dil di. Ze ve den bin de bir in san kur tu la ma dý. On la rý sa man lýk la ra dol du - ra rak iç le ri ne a teþ at tý lar. Bi zim köy gö çe me - miþ ti. Köy lü le ri miz Er me ni le re tuz-ek mek gö - tü re lim, bel ki in sa fa ge lir ler de miþ ve on la ra tuz-ek mek gö tür müþ ler di, a ma on la rý he men o - ra cýk ta öl dür dü ler. Er me ni ler el le rin de ki Rus ya pý sý kun dak lý tü fek ler le a teþ e de rek kö yü mü ze gir di ler ve kö yü mah þer ye ri ne çe vir di ler. Kö - yün bü tün er kek le ri ni, hat ta er kek ço cuk la rý bi - le top la dý lar, kö yün alt ta ra fý na gö tü re rek el le - rin de ki bý çak lar la bo ðaz la dý lar. Bir kýs mý ný da kur þu na diz di ler. Ba zý la rý nýn yan la rý ný ke sip et - le ri ne cep yap mýþ la rdý. Ba zý la rý nýn te na sül a let - le ri ni ke se rek a ðýz la rý na koy muþ lar dý. Ben ve bir kaç ki þi on la rýn bu la ma ya cak la rý yer le re sak - lan dý ðý mýz i çin kur tul muþ tuk... (Gö ren le rin Gö - zü i le Van da Er me ni Me za li mi. Sh Doç. Dr. Hü se yin Çe lik. Ce dit Neþ. 3. bas.) ZA HÝ DE COÞ KUN Za hi de Coþ kun as len Van ýn Göl lü Kö yün den - dir. Son ra la rý Köp rü köy Kö yü ne ge lin git ti ði i çin ha len bu köy de o tur mak ta dýr. Köp rü köy eþ ra fýn - dan o lan Ab dur rah man ve Sa ba hat tin Bey le rin an ne le ri o lan Za hi de Ha ným ya þý nýn sek sen beþ ol du ðu nu söy le mek te dir. Bi ze ba þýn dan ge çen le ri A zer bay can þi ve si ni an dý ran tat lý se siy le an la týr ken o nun yüz hat la rýn da in sa ný mý zýn çek ti ði çi le nin söz le i fa de e di le me yen bi ri ki mi ni gör düm. Ni ne ci ðim, na sýl sý nýz, ra hat sýz et mi yo ruz ya Es tað fu rul lah, ra hat sýz ol mak ne söz be nim ba bam. So ru: E fen dim, se fer ber lik ol du ðu za man siz kaç ya þýn day dý nýz? Siz o za man ne re de o tu ru yor du - nuz ve o gün kü o lay la rý ha týr lý yor mu su nuz? Ce vap: Oð lum, ben o za man lar on i ki on üç yaþ la rýn da var dým. E vi miz de Göl lü Kö yün de i di. Ben o gün le ri bu gün kü gi bi ha týr lý yo rum. Bi zim hem kö yün i çin de hem de ya kýn kom þu köy ler de Er me ni kom þu la rý mýz var dý. Biz bu kom þu la rý - mýz la Müs lü man lar la ge çin di ði miz gi bi ge çi nir dik. Her þey i yiy di. Son ra bir den dün ya bo zul du. Er - me ni kom þu la rý mýz bi ze i ha net et ti ler. So ru: Tey ze Ha ným siz Müs lü man lar dan Er me - ni le re ha ka ret e den kim se ye rast la dý nýz mý? E ðer böy le bir þey yok sa Er me ni ler du rup du rur ken mi si ze düþ man ol du lar? Ce vap: Oð lum ben sa na ne di yo rum. Biz on lar la Müs lü man kom þu la rý mýz la ge çin di ði miz gi bi ge - çi nir dik. Ha yýr, ha yýr, ha yýr ke sin lik le bi zim ki ler on la ra ha ka ret yap maz dý. On lar da gö rü nüþ te bi ze dost gö rü nü yor lar dý. Son ra dün ya bo zul du ðu za - man, köy lü müz kom þu muz Er me ni le rin ye ral týn - da mah zen ler ka za rak si lâh de po et ti ði ni öð ren dik. Bir gün kö ye ha ber gel di. Rus-Er me ni ge li yor gi din. Za ten bi zim kö yü müz yo lun üs tün de i di. Biz kalk týk, bü tün köy lü kö yü bo þalt týk. Sa de ce mal ve hay va nýn mu ha fa za sý i çin on ta ne ba ba - yi ðit köy de kal dý. Biz gö lün ke na rýn dan þu ra dan bu ra dan Ýs ke le ye gi dip o ra da ge mi le re bi ne rek Tat van a gi de cek tik. Ýs ke le de Er me ni ler du var - la rý de le rek maz gal yap mýþ lar dý. Bi zi gö rür gör - mez baþ la dý lar kur þun yað dýr ma ya. Be ra ber yo la çýk tý ðý mýz in san la rýn ço ðu ge ri dön dü ler. Ge ri dön me yen le rin bü yük bir kýs mý da Er me ni ler ta ra fýn dan þe hit e dil di. Be nim kar de þim de bu - ra da þe hit e dil di. Biz köy den gö çer ken kö yü - müz de ka lan on ka dar ba ba yi ði te ne yap mýþ lar bi li yor mu sun? On la rýn el le ri ni, kol la rý ný, ku lak - la rý ný, bu run la rý ný ke se rek ib ret nen (çir kin bir þe kil de) öl dür müþ ler di. Köy den gö çe me yen, Ýs - ke le den ge ri dö nen köy lü le ri mi zin bir kýs mý ný za ten Ze ve de öl dür müþ ler, ge lin le rin, kýz la rýn gü zel le ri ni se çe rek be ra ber le rin de Rus ya ya gö - tür müþ ler di. A mik Kö yü nde Zin bat Ka le si var - dýr. O ra ya sý ðý nan bü tün Müs lü man la rý iþ ken ce ya pa rak öl dür müþ ler di. Be nim tey ze mi de Þý - hayn Kö yü nde þe hit et miþ ler - di (Gö ren le rin Gö zü i le Van da Er me ni Me za li mi. Sh Doç. Dr. Hü se yin Çe lik. Ce dit Neþ. 3. bas.) 10 8 KASIM 2011 SALI Y VAN KA LE SÝ VE HOR HOR MED RE SE SÝ HORHOR MEDRESESÝ VAN KALESÝNÝN TAM ALTINDADIR. BEDÝÜZZAMAN, BÝRÝNCÝ CÝHAN HARBÝ ÖNCESÝ UZUN YILLAR BU MEDRESEDE KALMIÞ, ANCAK SAVAÞIN BAÞLAMASIYLA BÝRLÝKTE MEDRESE DAÐILMIÞTIR. VAN'I ÝSTÝLÂSI SONRASINDA HORHOR MEDRESESÝ DE YERLE BÝR OLMUÞTUR. MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ 4 BEDÝÜZZAMAN, VAN'A GELDÝÐÝNDE KALEYE ÇIKMIÞ, RUS VE ERMENÝLERCE YAKILAN VAN'I HÜZÜNLÜ BÝR ÞEKÝLDE SEYRETMÝÞTÝR DEVAM EDECEK { {

11 Y 8 KASIM 2011 SALI MEDYA POLÝTÝK 11 ATATÜRK TARTIÞMAYA AÇILSIN MI AÇILMASIN MI? BA ZI kö þe ya zý la rýn da, ba zý TV prog ram la rýn da, ye ni ye ni or ta ya a tý lan ö nem li bir so ru var: A ta türk tar týþ ma ya a çýl sýn mý a çýl ma sýn mý? A ta türk ün ö lü mü ü ze rin den 73 yýl geç ti. Biz hâ lâ A ta türk ü ze rin de bir tar týþ ma ya pýl ma sýn dan çok kor ku yo ruz. Çün kü bu, çok teh li ke li bir ko nu. Çün kü A ta türk, Tür ki ye de 220 de ðil, wolt gü cün de bir ce re yan. O na do ku nan kim se le ri ya kýp ka vu ra bi lir. Git miþ ol du ðum þe hir ler de, çýk tý ðým kür sü ler de, ba na da A ta türk ü ze ri ne so ru lar so ru lu yor. Di yo rum ki: Ben bu so ru la rýn ce va bý ný bi li yo rum. A ma ba na, öð ret men ar ka daþ la rý mýz ve dev let me mur la rý mýz, sa kýn böy le so ru lar sor ma sýn lar. Çün kü on la ra, bir za rar gel me si ni is te mi yo rum. Ýl min ka pý sý þüp he dir. Ten kid ol ma dan, bir me se le yi e ni ne bo yu na tar týþ ma dan ne ti ce ye va ra ma yýz. Doð ru! Doð ru! Doð ru! A ma A ta türk, bu doð ru nun dý þýn da dýr. Tür ki ye de en teh li ke li suç la ma lar dan bi ri: A ta türk Düþ ma ný dýr! Tür ki ye de A ta türk zýr hý na bü rü nen le rin bü yük bir do ku nul maz lýk la rý var dýr. Ön le ri a çýk týr. Mev ki le ri sað lam dýr. Tür ki ye de A ta türk ü ze ri ne ra hat bir tar týþ ma kat iy yen ya pý la maz. A ta türk her ne ka dar; Ha yat ta en ha ki ki mür þit i lim dir! de miþ se de ik ti sa den ve fik ren ge ri kal mýþ mem le ket ler de, ö nem li o lan i lim de ðil dir. Kim se il min tes bi ti ne, â lim le rin ne de di ði ne bak maz. Li de rin ne de di ði ne ba ký lýr. Li de rin de di ði de dik, çal dý ðý dü dük tür. Li de rin söy le dik le ri ne dik kat et me yen kim se ler, þu ve ya bu þe kil de ber ta raf e di lir ler. Tür ki ye da ha, en az 50 yýl, að zý ný A ta türk de di ki! di ye a ça cak týr. Bü yük ka la ba lýk la rý mýz da ha 50 yýl, ba þý sý kýþ týk ça A nýt ka bir e ko þa cak týr. Ýþ te si ze bir kaç ör nek: Mil li Mü ca de le mi - Allah ýn Sadýk Kulu ÇO CUK LU ÐU MUZ DA Sa id Nur sî Haz ret le ri nin a dýn dan kuþ kuy la söz e di lir di. Bir gün rad yo da ha ber ler o ku nur ken o nun rah me te ka vuþ tu ðu i fa de e di lin ce, ma hal le mi zin ak sa kal lý i ma mý nýn, yü zü nü a vuç la rý na gö müp hýz la u zak laþ tý ðý ný ha týr lý yo rum. Bu a dam kim di? Ni çin a dý te dir gin lik le fý sýl da ný yor du? Ü ni ver si te de o kur ken ga ze te ler de sýk sýk tu tuk la nan Nur cu la ra da ir ha ber ler yer a lý yor du. Ri sa le-i Nur öð ren ci le ri nin da va la rý nýn gö rül dü ðü mah ke me, o ku duk la rý ki tap la rýn ma hi ye ti ni tes pit et tir mek ih ti ya cý ný duy muþ, Ýs tan bul Ü ni ver si te si ne baþ vur muþ tu. Ba sýn da yer a lan ha ber ler den ak lým da kal dý ðý na gö re ha zýr la nan ra por da suç un su ru bu lun ma sý bir ya na, ça ðýn ge tir di ði has ta lýk lar dan ko run ma la rý, i yi ah lak sa hi bi ol ma la rý i çin genç li ðe tav si ye e dil me si ge rek ti ði be lir til miþ ti. Bu na rað men ga ze te ler de Nur cu la rýn ya ka lan dýk la rý na da ir ha ber ler ek sik ol mu yor du. Bi rin ci ve Ý kin ci Dün ya sa vaþ la rý mil yon lar ca in sa nýn ö lü mü ne se bep ol du; ta rif e dil mez a cý lar ya þan dý. A ma bun lar dan da ha Said Nursî hiç kimseyi hor görmedi; Bu, iman dâvâmýzýn ne iþine yarayacak demedi. Çocuklarý sýcaklýkla kucakladý; yaþlýlara imanlarýnýn ümidini duyurdu. fe ci si bu i ki sa vaþ ta a sýl bom ba la na nýn me ta fi zik ol ma sýy dý. Ýn sa noð lu ken di ni bir boþ luk ta bul du. Ý na ný lan her þey ça týr da dý; ye ri ne hiç bir þey ko na ma dý. Mad de ci sa nat çý lar bi le ye ti þen nes li e leþ tir me nin ih ti ya cý ný duy du lar; Bir e lin de cým býz, bir e lin de ay na /U mu run da mý dün ya gi bi ya kýn ma la rý sýk sýk der gi ler de gö rü yor duk. Ma ne vi yat sýz lý ðýn þah si yet siz li ði, hat ta de je ne ras yo nu da vet e de ce ði a çýk tý. A zý cýk id rak sa hip le ri yak la þan fe la ke tin a yak ses le ri ni du yu yor lar dý. Ba tý ma ne vi ci haz lan ma nýn yol la rý ný a rý yor, pek çok mü te fek kir fe la ke tin git tik çe bü yü ye ce ði ni i lan e di yor du. Biz i se o sý ra da da ha çok Ba tý lý laþ ma nýn hum ma sý ný ya þý yor, Av ru pa lý la rý fer yat et ti ren dün ya ya ko þu yor duk. Bu gi di þin fe la ket ol du ðu nu se zen le rin ba þýn da bel ki de Sa id Nur sî ge li yor, ye ni nes lin i ma ný ný kur tar ma yý gö rev bi li yor du; ta bii ne ler le kar þý la þa ca ðý nýn da mut la ka far kýn day dý. Ya nýk ses li bül bül, bir mil le tin i ma ný uð ru na ken di si ni tank pa let le ri nin al tý na at tý. Ar týk o - zin en ö nem li kah ra man la rýn dan bi ri de Kâ zým Ka ra be kir Pa þa dýr. Ka ra be kir Pa þa, ÝS TÝK LÂL HAR BÝ MÝ ZÝN E SAS LA RI ki ta bý ný, ta ma men bel ge le re da ya na rak yaz dý. A ma o ki tap, da ha mat ba a da i ken, çok yet ki li bir kaç ki þi ta ra fýn dan a lý nýp Ýs tan bul sur la rý di bin de ya kýl dý. Ni çin? A ta türk ün BÜ YÜK NU TUK i sim li e se ri dý þýn da, hiç - A ta türk dik ta tör müy dü? E vet... E FEN DÝM böy le bir tar týþ ma mýz var. Bi ri si çýk mýþ te le viz yon da A ta türk dik ta tör dü de - miþ, or ta lýk da ka rýþ mýþ. Ne den ka rýþ tý ðý ný an la ya mý yo rum. Her hal de dik ta tör ke li me si kö tü bir ke li me ol du - ðu i çin. Yok sa, Ha yýr A ta türk dik ta tör de ðil di di yen ler de, o na Ja co bin ve ya Dev rim ci gi bi sý fat lar ya kýþ tý rý yor lar. Hep sin de so nuç ay ný ye re çý ký yor: Ka rar la rý ný baþ ka la rý na da ný þa rak de ðil tek ba þý na a lan, söz le ri ne re dey se ka nun ye ri ne ge çen, ül ke yi tek ba þý na yö ne ten in san. (...) A ta türk, bu gün o nu sa vu nan la rýn ke li me le riy le Ja co bin ve Dev rim ci o la rak el bet te dik ta tor yal yön tem ler kul lan dý. (...) Ta mam a ma o ya pý lan lar çok sa yý da a cý ya da ma lol du, ya pý lan la rýn bir kýs mý ha ta lýy - dý, bu gün bi le ya þa dý ðý mýz so run la rýn te mel le ri a týl dý. Kürt me se le si ve Kürt le rin in ka rý bun lar dan bi ri. An cak yi ne de, A ta türk ü san ki ha la a ra mýz da ya þa yan bir si ya si fi gür gi bi gör mek, o - nun la tar týþ mak da an lam sýz. Ve ya tam ter si, o na ha la si ya si bað lý lýk bil dir mek de yer siz. (...) Ýs met Ber kan, Hür ri yet, 6 Ka sým 2011 nun i çin ha pis ha ne ler, sür gün ler dö ne mi baþ la mýþ tý. Ý nan cýn man týk tan üs tün ol du ðu nu kim söy le miþ se, ha ya týn ö zü nü i fa de et miþ tir. Kuþ uç maz, ker van geç mez bir bel de de gö ze tim al týn da bu lu nan bu bil ge, san ki e ser le riy le ye ni den di ril me ye baþ lý yor; i ma ný nýn fi þek le di ði i de al le ge ce gün düz ça lý þý yor du. Yük sek ah lak sa hi bi ol du ðu nu sez di ði i çin de halk o nu be nim se di. Bu çi le li in sa nýn mut lak reh be ri Re su lul lah tý. O, a lem le re rah met o la rak gel di ði i çin en dra ma tik an la rýn da bi le çev re si ne þef kat le dav ra ný yor, yü re ðin de ki i ma ný Al lah ýn bü tün kul la rýy la pay laþ mak uð ru na çýr pý ný yor du. Sa id Nur sî de hiç kim se yi hor gör me di; Bu, i man da va mý zýn ne i þi ne ya ra ya cak de me di. Ço cuk la rý sý cak lýk la ku cak la dý; yaþ lý la ra i man la rý nýn ü mi di ni du yur du. Yü ce i de a list, in sa ný ge niþ u fuk la ra çý ka ra nýn yo kuþ lar ol du ðu nu bi li yor du. Ger çek i man sa hi bi he sap yap maz dý; ö nü ne çý kan en gel le ri u mur sa ma dan yü rü me ye baþ la dý. Ser ma ye si Kur ân ve ha dis ler di. Yaz dýk la rý na halk he ye can la sa rý lý yor du. Ay dý nýn id ra kiy le, hal kýn he ye ca ný mez co lun ca gü ný þý ðý na ak lýn a la ma ya ca ðý ni met ler çý ký yor du. Bü tün dün ya sý ný bir tor ba ya dol du rup ke lep çe li el le riy le o di yar dan bu di ya ra sür gün e di len bu de rin ba kýþ lý a da mýn ne fe sin de san ki di ril ti ci bir has sa giz liy di. Ka der o nu a de ta a ziz mil le tin ih ti ya cý na gö re ha zýr la mýþ tý. Þa þýr tý cý ze kâ ya sa hip ka fa sý, her ku la ha yýr lar di le ye rek çar pan yü re ði, bu i ki or ga ný ný bes le yen, gü cü nü se ma vi de ðer ler den a lan vic da ný var dý. Böy le zir ve in san lar hak kýn da film yap mak, ro man yaz mak im kân sýz gi bi dir, zi ra sev me yen le ri ne ya pýl sa, ne ya zýl sa gör mez lik ten ge lir ler; se ven le ri i se ke sin lik le tat min ol maz lar. Me se la Çað rý fil min de ki Hz. Ham za biz le re pek ca zip gel me miþ ti; çün kü Hz. Ham za ha yal le rin a la ma ya ca ðý va sýf la ra sa hip ti; kim oy nar sa oy na sýn o nu can lan dý ra maz dý. Fa kat o fil mi Hý ris ti yan lar la be ra ber sey ret tim. Göz le rim film den çok se yir ci le rin ü ze rin dey di; çýt çýk mý yor, her kes so luk al ma dan o lay la rý ta kip e di yor du. Ga la ge ce sin de de bin ler ce ki þi pür dik kat Al lah ýn Sa dýk Ku lu nu sey ret ti. Her tür lü ten ki di gö ze a la rak, Be di üz za man ýn ha ya týn da ki bir ke si ti ge niþ çev re le re ta nýt mak i çin cid di bir ça ba gös te ril miþ. O çi le li in sa nýn Bar la ya sür gün e di li þi ni, tec ri di ni, ta ki bat al týn da ki gün le ri ni an la tý yor. Se yir ci ler a ra sýn da Ri sa le-i Nur öð ren ci si ol ma yan pek çok kim se var dý; dik kat et tim, on la rýn da göz le ri nem liy di. Þah sen ben film bo yun ca o gü nün at mos fe ri ni so lu du ðu mu, çok þey öð ren di ði mi ra hat ça söy le ye bi li rim. E me ði ge çen le ri kut lu yor, bu i þi bu ra da nok ta la ma yýp ye ni ü rün ler ver me le ri ni di li yo rum. Meh med Ni ya zi, Za man, 7 Ka sým 2011 ÝS RA ÝL ab lu ka sý nýn Gaz ze li le rin gün de lik ha yat la rýn da ki yan sý ma la rý ný gö züm le gö re yim, yü re ðim le his se de yim is te dim. Ma a le sef fi zik sel o la rak gi de me di ðim i çin in ter net ü ze rin de sa nal bir yol cu lu ða çýk tým. Gaz ze ye i liþ kin ha ber prog ram la rý ný ve bel ge sel le ri iz le dim. Gaz ze li ba lýk çý la rýn du ru mu nu an la tan vi de o yu iz ler ken tra ji ko mik ke li me si dö kül dü du dak la rým dan. Her tra je di ken di ko me di si ni ya ra tý yor ma a le sef. Gaz ze li ba lýk çý nýn bir av lan ma gü nü nü iz li yo ruz bu vi de o da. Bi zim ba lýk çý in ce bel li bar da ðýn da yu dum la dý ðý ça yý nýn da ha ya rý sýn day ken de mir a tý yor. Me ðer, Ýs ra il in çiz di ði de niz sý ný rý na u laþ mý þýz. Ký yý dan en faz la al tý ki lo met re a çý la bi li yor lar mýþ. Tra je dik ko me di bun dan son ra baþ lý yor. Ben ba lýk çý nýn að ve ya ol ta at ma sý ný bek ler ken o, üs tü ne bir ba lý ka dam hýr ka sý ge çi ri yor. De niz göz lü ðü nü ta ký yor. Al týn da kot pan to lo nu ve e lin de zýp ký nýy la bý ra ký ve ri yor ken di ni su ya... Bütün bir Ortadoðu sorununun kökeninde Ýsrail in hukuk GÖ RÜN MEZ DU VAR Bu kü çü cük sa hil þe ri di ne hap se dil dik le ri ve a çýk de ni ze çý ka ma dýk la rý i çin bü tün ba lýk la rý tü ket miþ ler ta bi i. Þim di da lýp ar týk, de niz ma ða ra la rý nýn, taþ la rýn a ra sýn da ki ba lýk la rý av lý yor lar. Ý çin de ya þa dýk la rý ko þul la ra u yum sað la mak i çin ba lýk çý lar ev ri me uð ra yýp ba lý ka da ma dö nüþ müþ ler. Ba lýk çý, e liy le i le ri si ni gös te ri yor, Ba lýk sü rü le ri o ra lar da a ma gi de mi yo ruz di yor. Bu gö rün mez du va rý a þan ba lýk çý la rýn tek ne le ri ne el ko nu lu yor muþ, hat ta öl dü rü lü yor lar mýþ de ni zin or ta sýn da... Han gi hu ku ka gö re ya pý yor Ýs ra il bu iþ le ri? Ne ye da ya ný yor bü tün bu ký sýt la ma la rý ko yar ken? Son ra ka me ra pa zar da do laþ ma ya baþ lý yor, az ön ce ba lýk çý nýn zýp kýn la av la dý ðý ba lýk lar bu pa zar da yok ta bi i, on lar çok seç kin müþ te ri ler i çin baþ ka bir ye re gi di yor. Sa de ce ba lýk de ðil bir e se re ta ham mül e de me di ði miz i çin. O lur mu? Ya ký þýk a lýr mý? A ta türk ün bo þa dý ðý e þi La ti fe Ha ným, ha tý ra la rý ný yaz mýþ tý. Be lir li bir sü re ha tý ra la rý nýn a çýl ma ma sý ný, o kun ma ma sý ný va si yet et miþ ti. O sü re 3-4 yýl ka dar ön ce dol du. Bir ta kým A ta türk çü ler, der hal La ti fe Ha ným ýn ha tý ra la rý na el koy du lar. Ya yýn lan ma sý ný ya sak la dý lar. Ni çin? Ben, 1966 yý lýn da An ka ra da, meþ hur e dip le ri miz den ve A ta türk ün çok ya kýn la rýn dan Ya kub Kad ri Ka ra os ma noð lu i le e vin de ko nuþ muþ, HÝ SAR der gi si nin A ta türk sa yý sý na bir bel ge ha zýr la mýþ tým. Bir a ra sor muþ tum: - E fen dim de miþ tim. A ta türk ün Gü neþ- Dil na za ri ye si hak kýn da ne dü þü nü yor su nuz? - Gü neþ-dil na za ri ye si, tam bir skan dal dýr! Hiç bir cid di ta ra fý yok tur. Bi zi bü tün dün ya mil let le ri ö nün de gü lünç du ru ma dü þür müþ tür! de miþ ti. Son ra bir den bi re ken di ni top la mýþ tý. Bu nu ya zar sa nýz tek zib e de rim. Ben böy le bir þey söy le me dim! de rim di ye rek ký zar mýþ tý. Ya kub Kad ri bir bü yük ger çe ði A ta türk ün ö lü mün den 28 yýl son ra bi le söy le mek ten müt hiþ de re ce de kork muþ tu. Ý yi mi? Bay ra mý nýz bay ram o la... Ya vuz Bü lent Bâ ki ler, Tür ki ye, 6 Ka sým 2011 Gazze kuþatmasý tanýmazlýðý, sürekli çifte bir hukuku dayatmasý yatýyor bence. et de bü yük bir lüks ha li ne dön müþ an cak zen gin ler a lýp ev le ri ne et gö tü re bi li yor lar. Ak þam Gaz ze li bir a i le nin e vi ne ko nuk o lu yo ruz. Aç lýk sý ný rýn da ya þý yor in san lar. E lek trik ke sik, su yok. A dam mum ý þý ðý nýn ay dýn lat tý ðý o da da ke der li bir öf key le ko nu þu yor. Her þe yi kay bet miþ in san la rýn ce sa re ti var söz le rin de, Ýs ra il bi ze bu nu Ha mas yü zün den ya pý yor di yor. Hem Ýs ra il i hem Ha mas ý suç lu yor. Her gün 7-8 sa at e lek trik ke sin ti si var Gaz ze de. Has ta ne le rin je ne ra tör le ri pet rol bit ti ði i çin ça lý þa mý yor. A me li yat ya pý la mý yor. Di ya liz has ta la rý ö lüp ö lüp di ri li yor lar. Ka me ra mýz has ta ne i çin de do la þýr ken Fi lis tin li dok tor an la tý yor. Ýh ti yaç duy duk la rý ek bi ri mi yap týr mak i çin na sýl yal va rýp ya ka rýp bir yer ler den çi men to ve de mir bul ma ya ça lýþ týk la rý ný... De mir ve çi men to Gaz ze ye gi ri þi ne i zin ve ril me yen mal ze me ler den sa de ce bir kaç ta ne si. Ya sak lý lar lis te si o ka dar u zun ki, say mak la bit mez dan bu ya na am bar go bi raz ha fif le miþ. Bu ta rih ten son ra mut fak mal ze me le ri nin, o yun cak la rýn, yi ye cek le rin i çe ri ye gi ri þi ne i zin ve ril me ye baþ lan mýþ. Ý çe ri ye gi re me ye cek ve dý þa rý ya çý ka ma ya cak mal ze me le rin tam lis te si kim se de yok. Ýs ra il li yet ki li ler Gaz ze ye ne yin gi rip ne yin gi re me ye ce ði ne ken di le ri ka rar ve ri yor lar, ba zen son an da... Ýs ra il tüm dün ya nýn gö zü ö nün de bir bu çuk mil yon in sa na ce hen nem ha ya tý ya þa tý yor. Bir a çýk ha va ha pis ha ne si Gaz ze. Ýs ra il is te di ði za man gi rip ta ru mar e di yor bu kü çük bel de yi. Ü ze rin de kuþ u çurt mu yor. Ka ra dan, ha va dan ve de niz den tam bir ku þat ma bu. Ba na or ta çað da ki ku þat ma la rý ha týr la tý yor. Ka le nin i çin de ki in san la rýn aç lýk la ter bi ye e di le rek tes lim ol ma ya zor lan dýk la rý bir ku þat ma bu. Yan lýþ an la ma yýn; ben, Ha mas ý süt ten çýk mýþ ak ka þýk o la rak fa lan gör mü yo rum. Ha mas ýn Ýs ra il in var ol ma hak ký ný ta ný ma ma sý ný ký ný yo rum ve o nun fa na tik tu tum la rý nýn da Fi lis tin hal ký nýn ya þa dý ðý dram da ki kat ký sý ný tes lim e di yo rum el bet te. SO RU NUN KÖ KE NÝ A ma bü tün bir Or ta do ðu so ru nu nun kö ke nin de Ýs ra il in hu kuk ta ný maz lý ðý, sü rek li çif te bir hu ku ku da yat ma sý ya tý yor ben ce. Ya rat tý ðý bu a da let siz dün ya, bir öf ke je ne ra tö rü gi bi iþ li yor. So nuç ta ken di si ni ve tüm böl ge nin gü ven li ði ni teh dit e den bir kin ve öf ke yu ma ðý na dö nü þü yor. Or han Ke mal Cen giz, Ra di kal, 7 Ka sým 2011 Ge çiþ dö ne mi çö zü mü o la rak be del li as ker lik BU de fa iþ cid di ye bin di. Yýl lar dýr din me yen bir ta lep kar þý la na cak gi bi gö rü nü yor. Be del li as ker lik bay ram son ra sý bü tün a ðýr lý ðýy la gün dem de o la cak. Bi lin di ði gi bi, Ge nel kur may baþ kan la rý yýl lar dýr Bu ko þul lar da be del li as ker lik dü þü nü le mez di ye kes ti rip a tý yor lar dý. Bu gün bu ko nu nun hü kü met ta ra fýn dan çö zül me ka rar lý lý ðý i le gün de me ge ti ril me si bi le, ya ni sa de ce bu o lay bi le, se çil miþ le rin ik ti dar ol ma yo lun da bü yük a dým lar at týk la rý ný or ta ya ko yu yor. Ne var ki be del li as ker lik ko nu su ger çek ten de çet re fil bir ko nu. Sa vu nan lar ka dar kar þý çý kan la rýn da hak lý ol du ðu nok ta lar var. Ta bi i, en baþ ta e þit lik il ke si ne ay ký rý lýk ge li yor. Ba zý la rý be del li uy gu la ma sý nýn e þit li ðe ay ký rý ol du ðu nu söy le yen le re da ha ön ce de çýk tý, e þit lik on kez ih lal e dil miþ, bir kez da ha ih lal e dil se ne o lur gi bi ler den ce vap lar ve ri yor lar ki, bu ce va býn pek ik na e di ci ol du ðu söy le ne mez. Ö te yan dan, bu gün be del li as ker li ðe e þit lik il ke si a çý sýn dan kar þý çý kan lar da, bu uy gu la ma nýn yýl lar dýr yurt dý þýn da ça lý þan la ra uy gu lan ma sý na ne den ses çý kar ma dýk la rý ný i zah et mek te zor la ný yor lar. Öy le ya; yurt dý þýn da ça lý þan lar iþ le ri ni kay bet me sin ler di ye be del li as ker lik ya pa bi lir ler ken, yur ti çin de iþ le ri ni kay be de bi le cek o lan la ra ay ný hak kýn ta nýn ma ma sý da A na ya sa nýn e þit lik il ke si ne ay ký rý de ðil mi? E þit siz lik se bu da e þit siz lik ve yýl lar dýr kim se nin i ti ra zý ol mak sý zýn sü rüp du ru yor. Ta bii bu du rum da vic dan la rý en faz la ra hat sýz e den þey e þit siz li ðin ko nu su o lu yor. Gü ney do ðu da ça týþ ma la rýn ol du ðu ve þe hit ce na ze le ri nin gel me ye de vam et ti ði bir or tam da, pa ra yý ve re nin ö lüm teh li ke sin den kur tul ma sý gi bi bir so nu ca yol a ça ca ðý i çin, in san la rýn vic da ný ný a cý tý yor. Di ye cek si niz ki, za ten zen gin le fa kir a ra sýn da han gi ko nu da e þit lik var ki bu ko nu da ol sun? Pa ra sý o lan en i yi te da vi yi o lup ö lüm den kur tu lur ken pa ra sý ol ma yan öl mü yor mu? Doð ru a ma bu yi ne de pa ra sýz lýk yü zün den þe hit lik þek li ni a lýn ca haz me dil me si zor bir ha le ge li yor... Gö rül dü ðü gi bi, þu an da ne be del li as ker li ði sa vu nan la rýn ne de kar þý çý kan la rýn iç çe liþ ki le ri ol ma yan, ta ma men tu tar lý bir gö rüþ or ta ya koy ma la rý müm kün de ðil. Bedelli askerlik uygulamasý profesyonel orduya geçiþin bir adýmý olarak ele alýnabilir. Bu takdirde bedelli askerliðe iliþkin ortaya çýkan sorunlar da bir geçiþ dönemine has geçici sorunlar halini alabilir. Da ha ön ce de söy le di ðim gi bi hem so ru nu çö ze cek hem de tu tar lý lý ðý o lan tek çö züm pro fes yo nel or du ya geç mek o la bi lir di. Ne var ki, bu da bu gün den ya rý na ger çek leþ ti ri le bi le cek bir pro je de ðil. O la yýn as ke ri bo yu tu var; ma li bo yu tu var. A ma bir baþ ka þey ya pý la bi lir: Be del li as ker lik uy gu la ma sý pro fes yo nel or du ya ge çi þin bir a dý mý o la rak e le a lý na bi lir. Bu tak dir de be del li as ker li ðe i liþ kin or ta ya çý kan so run lar da bir ge çiþ dö ne mi ne has ge çi ci so run lar ha li ni a la bi lir ve da ha kat la ný la bi lir ha le ge le bi lir. An cak bu ge çiþ dö ne mi ni da ha az vic dan ha sa rý i le at lat mak i çin mut la ka ya pýl ma sý ge re ken þey ler var: Bi rin ci si, zo run lu as ker lik ya pan la rýn te rör le mü ca de le e den bir lik le re a lýn ma ma sý, bu bir lik le rin ta ma men su bay, ast su bay ve uz man er baþ lar dan o luþ ma sý... Böy le ce A na ya sa ge re ði zo run lu o lan as ker lik hiz me ti ni ya pan lar te rör le si lah lý ça týþ ma ris ki ol ma yan a lan lar da tu tul muþ o lur ve be del li as ker lik ilk an da dü þü nül dü ðü gi bi bir can be de li an la mý ta þý maz. Bu da me se le nin vic da ni yü kü nü bir neb ze ol sun ha fif le tir. Ý kin ci si, be del li as ker lik im kâ nýn dan ya rar lan ma hak ký o lup da bu be de li ö de ye me ye cek o lan la ra ka mu gö re vi yap ma im kâ ný sað la nýr. Bu ki þi ler, bel li bir sü re yaþ lý ba ký mý, ö zür lü le re yar dým, kim se siz ço cuk la rýn ve so kak ço cuk la rý nýn ko run ma sý ve re ha bi li tas yo nu gi bi sos yal so rum lu luk pro je le rin de yer a lýr lar; a fet te ilk yar dým, a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý, ye tiþ kin le re o ku ma yaz ma kur su gi bi a lan lar da e ði ti lir ve ser ti fi ka lan dý rý lýr lar. Böy le ce hem pa ra ö de ye me ye cek o lan lar borç la rý ný top lu ma kat ký ya pa rak ö de miþ o lur lar hem de ki þi sel o la rak ve rim li bir dö nem ya þa mýþ, bir ta kým be ce ri ler ka za na rak ken di ken di le ri ni ge liþ tir miþ o lur lar. A ma bü tün bun lar ya pý lýr ken, be del li as ker li ðin sa de ce ge çi ci bir çö züm ol du ðu nun u nu tul ma ma sý, pro fes yo nel or du ya ge çiþ pers pek ti fi nin kay be dil me me si ge re kir. Zi ra pro fes yo nel as ker lik hem il ke o la rak doð ru o lan hem de mo dern sa vaþ sa na tý nýn ge rek le ri ne uy gun dü þen tek çö züm dür. Gü lay Gök türk, Bu gün, 7 Ka sým 2011

12

13 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Y 8 KASIM 2011 SALI 13 Bü yük ve ri ye hük met me nin i puç la rý Day 2011 de Ve ri am ba rý a la nýn da dün ya li de ri Te ra - da ta ta ra fýn dan her yýl dü zen le nen Te - ra da ta Day, bu yýl Con qu er Big Da ta (Bü yük ve ri ye hük me din) baþ lý ðýy la hem Ýs - tan bul da, hem de An ka ra da ger çek leþ ti ri le - cek. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn tek no - lo ji da nýþ ma ný Step hen Brobst, et kin li ðin An - ka ra a ya ðý na ko nuþ ma cý o la rak ka tý la rak, ge - le ce ðe i liþ kin ön gö rü le ri ni pay la þa cak. Rýd van Dil men i se, her i ki þe hir de ki top lan tý lar da fut bol ve bü yük ve ri a ra sýn da ki i liþ ki yi de ðer - len di re cek. Ve ri am ba rý a la nýn da dün ya li de ri Te ra da - ta ta ra fýn dan Con qu er Big Da ta (Bü yük ve - ri ye hük me din) baþ lý ðýy la dü zen le ne cek o lan Te ra da ta Day 2011 faaliyet le rin il ki 18 Ka sým Cu ma gü nü Swis sô tel An ka ra da, i kin ci si i se 23 Ka sým Çar þam ba gü nü Swis sô tel The Bosp ho rus Ýs tan bul da ger çek le þe cek. Faaliyetle re Te ra da ta uz man da nýþ man la rý - nýn ya ný sý ra, Te ra da ta Ýþ Or tak la rý ve müþ te - ri le ri ka tý la cak. Bu yýl be þin ci si dü zen le nen Te ra da ta Day e ka tý lan ko nuþ ma cý lar, gün geç tik çe ar tan ku rum sal ve ri yi fark lý bi rim le - re böl me den, tek bir plat form da kon so li de et me nin sað la dý ðý fay da lar ve ge tir di ði re ka - bet a van ta jý i le il gi li bil gi ler ve re cek ler. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn tek no lo ji da nýþ ma ný o la rak gö rev ya pan ve ay ný za man - da Te ra da ta CTO su o lan Step hen Brobst, faaliyetin An ka ra a ya ðý na ka tý la rak ve ri am - bar la rý nýn ge le ce ði hak kýn da ki ön gö rü le ri ni ka tý lým cý lar la pay la þa cak. Yi ne An ka ra Te ra - da ta Day da, a ra la rýn da Nü fus ve Va tan daþ lýk Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü nün de bu lun du ðu Te ra da ta müþ te ri le ri, bü yük ve kar ma þýk ve ri - yi a kýl lý bil gi ye dö nüþ tür me yi na sýl ba þar dýk la - rý ný ör nek ler le a çýk la ya cak lar. Faaliyetin Ýs tan - bul a ya ðý na ka tý lan üst dü zey Te ra da ta yö ne ti - ci le ri i se, bü yük ve ri yi kul la na rak stra te jik a - van taj o luþ tur ma nýn ne þe kil de müm kün o la - bi le ce ði ni ak ta ra cak lar. Her i ki faaliyet te de ko nuþ ma ya pa cak o lan Rýd van Dil men, tek nik a dam la rýn ye þil sa ha lar da ki bü yük ve ri ye na sýl hük met tik le ri ne ve ta kým la rý ný na sýl yö net tik - le ri ne i liþ kin i puç la rý ve re cek. Te ra da ta hak kýn da ký sa bil gi: Dün ya nýn en bü yük þir ket le ri ne ve ri am ba rý çö züm le ri su nan, a la nýn da glo bal li der ko nu - mun da ki Te ra da ta, 1979 yý lýn da a ka de mis yen bir e kip ta ra fýn dan ku rul muþ tur te i se ilk müþ te ri si i le ça lýþ ma ya baþ la mýþ týr. A me ri - ka nýn en i yi 10 ya zý lým þir ke ti nin ba þýn da ge - len Te ra da ta, Gart ner Li der ler Sý ra la ma sý nda da ve ri am ba rý þir ket le ri i çin de ki li der ko nu - mu nu 1999 yý lýn dan be ri ko ru mak ta dýr. Fa ce bo ok ta klav ye ký sa yol la rý Alt + 1: Ha ber say fa sý ný a çar. Alt + 2: Pro fi li ni zi a çar Alt + 6: He sap a yar la rý ný gös te rir. Alt + 7: Giz li lik a yar la rý ný gös te rir. Alt + 8: Fa ce bo ok un ken di pro fi li ni a çar. Alt + 9: En son ya yýn la nan hiz met söz leþ me - si ni a çar. Alt + 0: Fa ce bo ok yar dým mer ke zi ni a çar. E di tö rün no tu: Ben de ne(ye)me dim. Bil gi le ri ni ze.. Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu WORD PRESS ve ya web ta ban lý blog ser vis le rin den sý kýl dý - nýz mý? Ya da çok da ha ba sit çö züm ler mi a rý yor su nuz? O hal de bu ya zý lým tam si ze gö re di ye bi li riz. Ku ru lu - mu, kul la ný mý ol duk ça ba sit o lan Thin ga mab log i le sa de ce bir kaç týk la ma i le ken di ni ze a it bir blog ha - zýr la yýp, ya yýn la ma ya baþ la ya bi li yor su nuz. Ö zel lik le ri ne göz gez di re cek o lur sak; te ma se çe - Or ji nal sa nýp al dý ðý nýz Mic ro soft ya zý lý mý kor san çý kar sa! MIC RO SOFT, yan lýþ lýk la sah te Mic ro soft ü rü - nü sa týn a lan müþ te ri le ri ne yar dým et me ye çok ö nem ve rir. Bu yüz den müþ te ri le ri nin mað dur ol ma ma sý i çin Sah te Ya zý lým Ra po - ru al týn da müþ te ri le rin den bil gi is ter. Mic ro soft bu ra por lar sa ye sin de kor san ü - rün le re kar þý mü ca de le si ni sür dü rür. Bu mü - ca de le de müþ te ri le ri nin de yar dý mý is ti yor. Bu sa ye de hem Mic ro soft kor san ü rün le re kar þý da ha de tay lý bir bil gi ye u la þý yor, hem de müþ - te ri si ni mað dur et mi yor. Bu iþ le mi i se sa de ce 6 a dým da ta mam la ya bi lir si niz. Mic ro soft han gi bil gi le ri top lu yor? -Ü rü nü ner den al dý ðý nýz hak kýn da de tay lý bil gi -Ýs te ðe bað lý ki þi sel bil gi ler -Al dý ðý nýz ü rün le il gi li bil gi ler Word press e ko lay kul la ným lý bir blog al ter na ti fi Fa ce bo ok ra ki biy le kar þý laþ tý, Unt hink sis tem de Fa ce bo ok a kar þý o lan ye ni sis tem o tur tul ma - ya ça lý þý lý yor. Po pü ler li ði o lan sos yal si te o lan fa ce bo ok u yok et me yi a maç la yan bu ye ni sis - tem, sos yal dev rim si te si sis te mi o la rak ad lan - dý rý lý yor. A çý lan si te bir sos yal að ol ma dý ðý ný, fa ce bo ok u yok et me a ma cý ný he def gös te ren sos yal dev rim si te si ol du ðu nu i de a et mek te. Unt hink CE O su Na tas ha De dis; Ken di i le ti þi - mi mi zi kon trol al týn da tut ma gü cü mü zü ge ri al ma lý yýz þek lin de ki söz ler le ka rar lý lýk la rý ný i - fa de et ti. Ne o la ca ðý ný gö re ce ðiz. nek le ri, word ben ze ri e di tö rü ve RSS o luþ tur ma mo to - ruy la tam bir blog a im kân ve ren ya zý lým, üc ret siz o lu þuy la da dik kat çe ki yor. Word press ten fark lý o la rak hýz lý ça lý þan say fa lar ü re ten ya zý lým, tek sa týr HTML ya da web prog ram la ma bi le me den blog sa hi bi ol ma ný zý sað lý yor. Ýl gi len diy se niz bu yu - run: ga mab log.com/down lo ad.html A lýn si ze; PC ni zi bek le yen ye ni teh li ke! E ÐER bu ya zý lým si zin de PC niz - de ku ru luy sa, ha be ri mi ze mut la - ka ku lak ve rin! Gü ven lik uz man la rý Stux net ben ze ri Du qu i sim li bir tro ja ný tes bit et ti. Tes bit e di len bu tro - jan, bir Word dos ya sý a ra cý lý - ðýy la ya yý lý yor. Yük le me dos ya sý ker nel za a fi ye ti ni kul la nan bir Mic ro soft Word dos ya sýn dan o lu þu yor. Syman tec ten ko nuy - la il gi li ya pý lan a çýk la ma da Du - qu nun fark lý sü rüm le ri nin fark lý me tot lar da bil gi sa yar la ra sýz ma ya ça lýþ ma ih ti ma li ü ze - rin de de du ru yor. Mic ro soft, söz ko nu su a çýk ü ze rin de ça lý - þýr ken, Mic ro soft tan Jerry Bryant, ko nuy la il gi li þu a çýk la - ma yý yap tý: Mic ro soft söz ko - nu su a çý ða kar þý ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. So ru nun tam o la - rak ne re den kay nak lan dý ðý ný tes bit et me ye ve en ký sa sü re de gün cel leþ tir me yi ya yýn la ma yý plan lý yo ruz. Bir çok an ti vi rüs ya zý lý mý Du qu dos ya la rý ný tes bit e dip blo ke e de bi lir ken, gü ven lik uz man la rý i se Mic ro soft un gün cel leþ tir me yi ya yýn la ya ca ðý gü ne ka dar þir ket le rin gü ven - me dik le ri do kü man la rý aç ma - ma la rý ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. (CHIP On li ne) Mic ro soft top la nan bil gi le ri ne ya pý yor? -Sað la dý ðý nýz bil gi le ri a raþ týr ma yap mak ve sah te ya zý lým sa tan iþ let me le re kar þý iþ lem de bu lun mak i çin kul la na cak. -Be lir li ay rýn tý la rý iz le mek i çin gön der di ði niz bil gi ler le il gi li o la rak si zin le ir ti ba ta ge çe bi lir - ler. Mic ro soft bil gi le ri ni zi de ko ru ma ya çok ö zen gös te rir. Müþ te ri bil gi le ri nin na sýl ko ru du ðuy la il gi li de tay lý bil gi i çin se Mic ro soft Giz li lik Bil di - ri mi ni o ku ya bi lir si niz. Sah te ci lik Bil di ri min de bu lun mak i çin Sah - te ci lik Bil dir me a dý al týn da ki bö lü mü ne gi ri yo - ruz. Bu bö lüm Mic ro soft ta ra fýn dan ha zýr lan - mýþ ve ta ma men Türk çe dir. Ge rek li a dým la rý iz le ye rek, bil gi le ri ek sik siz ve doð ru bir þe kil de gir me ye dik kat e di niz. (bil gi le ni yo ruz.com) Sev gi li go og le am ca, ya ho o da yý, bing tey ze Am ca, da yý, tey ze! bu sa týr la rý ya zar - ken; si zin le göz gö ze ge le rek ya zý yo - rum. Çok a çýk söz lü yüm dür, yü zü - nü ze kar þý söy lü yo rum. Biz ler, si zin le bir a i le ol duk, her ih ti ya cý mý - za gö ðüs say fa ný zý ger di niz. Ba þý mýz sý ký þýn ca di rekt si ze baþ vu rup, so ru(nu)mu zu di le ge ti - rip, si zi ra hat sýz et tik. Far kýn da yýz, siz ler de ce vap ver me ye ça ba la dý nýz. Hat ta za ma ný bir film þe ri di gi bi i le ri-ge ri sar mak müm kün ol - say dý, ben bu nu ya pa bi li rim bi le der si niz! Bi - li yo rum. Çok ça ba lý yor su nuz biz ler i çin... Ba zen le ri bay ram ta ti li kaç gün?, ke ke li mon sý ký lýr mý?, tur þu sir ke den mi ya pý lýr, li mon dan mý? þek lin de so ru lar la he maþ çý, hem dok tor, hem bil gisa yarcý, hem du â cý, hem su al ci hem hem ler i çin de hem ol du - nuz. Bil mem ne ol du nuz, bil mem Bil gi Ça ðý a dý ve ri len bir çað da ya þý yo ruz. Yý ðýn la bil gi i çe ri sin de yiz. Bu yý ðý nýn i çe ri - sin de öy le boþ, var lý ðý nýn sa de ce çöp lük ol - du ðu, bil gi ler var, ki on la ra bil gi de mek doð ru ol maz. Ki on lar i çin de yü zü yo ruz. Ço ðu za man doð ru bil gi ye u laþ mak i çin; a ca ba am ca mý, da yý mý, tey ze mi yor ma - yýp di rekt an sik lo pe di den mi ka rýþ týr say - dým, yaþ lan dý lar ba ya de rim. Çün kü ba zen bir bil gi ye u laþ mak i çin yý ðýn la ge rek siz bil - gi yi de po lu yor su nuz. A ma yi ne de sa ðo lun, bir þey di ye mem ça ba la rý ný za! Bi lim sel a raþ týr ma lar da ge liþ miþ ül ke ler - de; bil gi sa yar la rýn ge liþ me si, i le ti þim ve ya - yýn im kân la rý nýn art ma sý bir ya na, bil gi art - týk ça bil gi i le a raþ týr ma cý i liþ ki si güç len di ði de a çýk týr. A ka de mik ça lýþ ma ya pan; go og le am ca nýn, a ka de mik go og le kar de þin den ya rar la nýr ken, ke sin so nuç la ra u laþ mak müm kün o lu yor mu tar tý þý lýr. Ye ni bil gi ler de ðer len di ril me - den, yo rum lan ma dan, sen te zi ya pýl ma dan bir çok a raþ týr ma cý nýn e ri þe ce ði u zak lýk ta ka - lan bil gi le rin biz le re ge ti ri si ne dir? Bu nun la bir lik te, bi li min dar kap sam da ki, yý ðýn tý bil gi a ra sýn da, uz man lýk a lan la rý na çe kil me si top - lu mun bi lim sel ak ti vi te le ri ta kip e de me me si - ne yol aç mak ta mý dýr? Bu so ru la rý dü þü nür - ken, keþ ke im kân ol sa da kal dý rýl sa a ra ma mo tor la rý di yen ço ðu ar ka daþ ta ný dým. Bu ça re mi dir? Müm kün de ðil dir bi le.. Te mel de bil gi ak ta rý mý ko nu sun da yay - gýn o lan a ra ma mo tor la rý bi ze ger çek ten ya rar sað la dý ðý bi li nen bir ger çek. An cak bi lim sel a raþ týr ma lar/bil gi ler so nu cun da el - de e di len bul gu lar la ya yýn la nan lar a ra sýn - da ki; tez ler ol sun, ve ri ler ol sun, a ca ba ger - çek lik pa yý ne ka dar dýr? Ya yýn la nan bil gi - ler le, kü tüp ha ne le rin a ra sýn da ki i liþ ki ler ne ka dar be lir gin dir? Ya yýn la nan a raþ týr ma lar - la bu ça lýþ ma la rý iz le yip an la ya bi le cek in san ka pa si te si var mý dýr? Ye ter li mi dir? A ra ma mo to run dan çý kan her bil gi meþ - rû bil gi de ðil dir. Meþ rû bil gi ye an cak, man - týk, mu ha ke me kul la ný la rak, a raþ tý ra rak fark lý yön tem le ri i le u la þýl ma lý dýr. A ra ma mo tor la rý ön ba sa mak o la bi lir. Keþ ke in ter net te ki bütün bil gi le rin de - net len me si hu su sun da tet kik he ye ti ol sa Ha yal mi? Sel yü zün den PC fi yat la rý yük se le bi lir TAY LAND DA mey da na ge len son 50 yý lýn en kö tü se li, disk le ri ve bel ki de PC le ri böy le et ki - le ye cek. Tay land da mey da na ge len son 50 yý - lýn en kö tü sel fe lâ ke ti, dün ya nýn i ki nu ma ra lý sa bit disk ih ra cat çý sý o lan ül ke nin ký sýn tý ya git - me si ne sebep ol muþ bu lun mak ta. Re u ters a gö re sa bit disk ü re ti ci le ri, fi yat la rý ný yüz de 40 ci - va rýn da art týr dý lar. Wes tern Di gi tal gi bi sa bit disk fab ri ka la rý, Tay land da ki su bas kýn la rý dolayýsýyla ka pa týl mýþ bu lu nu yor. Do la yý sýy la bir - çok bil gi sa yar cý nýn sa bit disk sto ðu tü ken me ye baþ lý yor. Bu nun PC stok la rý ný et ki le me si nin de müm kün o la bi le ce ði dü þü nü lü yor. Net Ge ar a - dýn da ki bir þir ke te gö re i se sü rü cü da ðý tý cý la rý, se li ba ha ne e de rek sa bit disk fi yat la rý ný i ki kat art týr ma ya ça lý þý yor lar. Þu an bir ge liþ me yok, a - ma her an pc fi yat la rý yük se lir se þa þýr ma yýn!

14 14 8 KASIM 2011 SALI SPOR Y Burak Yýlmaz'ýn golsüz maçý yok Kay se ris por'a da 2 gol a tan Bu rak Yýl maz, ge çen se zo nun 31. haf ta sýn dan bu ya na 189 gün dür oy - na dý ðý her lig ma çýn da gol at ma ba þa rý sý gös ter di. TRABZONSPOR'UN gol cü o - yun cu su Bu rak Yýl maz'ý, Kay se - ris por da dur du ra ma dý. Sü per Lig'de ta ký mý nýn Kay se ris por'u 2-1 yen di ði maç ta 2 gol kay de - den Bu rak, ge çen se zo nun 31. haf ta sýn da ki Ga zi an teps por ma - çýn dan bu ya na 189 gün dür oy - na dý ðý her lig ma çýn da gol at ma ba þa rý sý gös ter di. 1 Ma yýs'ta ya - pý lan Ga zi an teps por kar þý laþ ma - nýn ar dýn dan bu gün 11. lig ma - çý na çý kan Bu rak Yýl maz, 17. go - lü nü kay det ti. Bu rak, bu se zon 8. lig ma çýn da 13. go lü ne u la þa - rak gol kral lý ðý ný da sür dür dü. 189 GÜNLÜK MAÇLAR Ge çen se zon 31. haf ta da ki Ga zi an teps por ma çýn da 2 gol, li gin 32. haf ta sýn da ki Bu cas por ma çýn da 1 gol, li gin 33. haf ta sýn - da ki Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le - di yes por ma çýn da 1 gol a tan Bu - rak Yýl maz, son haf ta da i se kart ce za sý ne de niy le Kar de mir Ka - ra büks por ma çýn da for ma giy - me di. Bu se zo na da li gin ilk haf - ta sýn da Ma ni sas por'a at tý ðý gol le baþ la yan Bu rak Yýl maz, li gin 3. haf ta sýn da Sam suns por ma çýn - da 1 gol, li gin 4. haf ta sýn da ki Kar de mir Ka ra büks por ma çýn - Burak Yýlmaz ligde 8 maçta 13 gol attý. da 3 gol, li gin 5. haf ta sýn da ki Es - ki þe hirs por ma çýn da 2 gol, li gin 6. haf ta sýn da ki An ka ra gü cü ma - çýn da 1 gol ve li gin 7. haf ta sýn da da Bur sa por'a 1 gol, li gin 8. haf - ta sýn da Me di cal Park An tal yas - por'a 2 gol, li gin 10. haf ta sýn da Kay se ris por'a 2 gol ol mak ü ze re 8 maç ta 13 gol kay det ti. 2. LÝG MAÇINDA OYNAMADI Bu rak, bu se zon li gin 2. haf ta - sýn da ce za sý ne de niy le Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye ma çýn da, li - gin 9. haf ta sýn da ki Ga zi an teps por ma çýn da da has ta lý ðý ne de niy le ta - kým da yer a la ma mýþ tý.bu rak Yýl - maz'ýn gol at tý ðý maç lar da bor doma vi li ler, 19 pu an al dý. Arda penaltýya neden oldu ÝS PAN YA 1. Li gi'nin (La Li ga) 11. haf ta sýn da dep las man da Ge ta - fe'ye 3-2 ye ni len At le ti co Mad - rid'in tek nik di rek tö rü Gre go ri o Man za no, so nu cu ''bir fe la ket'' o - la rak yo rum la dý. Man za no, Ýs - pan yol ba sý nýn da yer a lan a çýk la - ma la rýn da, ''Fut bol cu lar bü yük bir ta ký mýn for ma sý ný ta þý dýk la rý ný an la ma lý lar ve sa ha da ö lü mü ne oy na ma lý lar'' þek lin de ko nuþ tu. At le ti co'nun lig de üst sý ra la ra týr - man mak i çin ö nem li bir fýr sa tý ka çýr dý ðý ný vur gu la yan Man za no, ''E lin de o lan bir þe yi ka çýr ma ma lý - sýn. At le ti co'da bir da ha böy le bir þey ol ma ma lý. Fut bol da e ðer yap - man ge re ken le ri yo ðun bir þe kil de yap ma yýp, diþ le rin le ka zý maz san, hiç bir þe ye deð mez. O lan lar hak - kýn da, ö nü müz de ki gün ler de i yi dü þün mek ge rek'' yo ru mu nu yap - tý.ýs pan yol ba sý ný, At le ti co Mad - rid'de ki fut bol cu lar a ra sýn da Ar da Tu ran'ý, ta ký ma en faz la kat ký sý o - lan fut bol cu o la rak gös ter di. Ma - çýn 82. da ki ka sýn da Ar da'nýn ra ki - bi ni dü þür dü ðü ve pe nal tý ya yol aç tý ðý po zis yon i çin ''ha kem cö - mert dav ran dý'' yo ru mu yapýldý. BEÞÝKTAÞ, G.SARAY DERBÝSÝ HAZIRLIKLARINA 15 EKSÝKLE BAÞLADI Deplasmanda Gençlerbirliði'ne 4-2 maðlup olan Beþiktaþ, Galatasaray ile oynayacaðý derbi maçýn hazýrlýklarýna hafif bir antrenman yaparak baþladý. Ankara'da Gençlerbirliði ile oynadýðý maç sonrasý ara vermeyen siyah-beyazlý takým, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Carlos Carvalhal yönetiminde derbinin ilk hazýrlýðýný 15 futbolcudan yoksun gerçekleþtirdi. Siyah-beyazlýlarda izinli olan Guti Hernandez, sakatlýklarý bulunan Rüþtü Reçber, Ekrem Dað ve Muhammed Demirci;nin yaný sýra milli takým kamplarýna giden Ýsmail Köybaþý, Egemen Korkmaz, Hugo Almeida, Ricardo Quaresma, Veli Kavlak, Tomas Sivok, Cenk Gönen, Umut Kaya, Necip Uysal, Mustafa Pektemek ve Atýnç Nukan çalýþmaya katýlmadý. ÝSTANBUL TAKIMLARI BAYRAM YAPAMADI KURBAN Bay ra mý, Spor To to Sü per Lig'de Ýs tan bul ta kým la rý nýn bek le di - ði gi bi geç me di. Sü per Lig'de 10. haf - ta maç la rý, Kur ban Bay ra mý'na denk ge lir ken, ta ma mý zir ve mü ca de le si i - çe ri sin de yer a lan 4 Ýs tan bul ta ký mý - nýn da bay ram he ye ca ný er ken so na er di. Fe ner bah çe, Ga la ta sa ray, Be - þik taþ ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di - yes por ta kým la rý nýn bay ram haf ta sý i çin de ki kar þý laþ ma lar da al dýk la rý o - lum suz so nuç lar, hem ta kým la rýn, hem ta raf tar la rýn Kur ban Bay ra mý se vinç le ri ni et ki le di. F.BAHÇE ÝLK YENÝLGÝYÝ TATTI Haf ta ya na mað lup li der o la rak gi - ren Fe ner bah çe, Si vass por'a dep las - man da 2-0 ye ni lir ken, li der li ði ni sür - dür me si ne kar þýn, lig de 27 maç týr sü ren na mað lup un va ný ný da Si vas'ta bý rak mak zo run da kal dý. Ken di e vin - Süper Lig'de Bayram haftasýnda yapýlan maçlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beþiktaþ ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye takýmlari puan kayýplarýna engel olamadý. de Mer sin Ýd man yur du'nu a ðýr la yan Ga la ta sa ray i se, li der Fe ner bah çe i le pu an far ký ný 1'e in dir me fýr sa tý ya ka - la dý ðý kar þý laþ ma da 0-0'lýk be ra ber li - ðe ra zý ol du. Zir ve mü ca de le sin de Fe ner bah çe ve Ga la ta sa ray'ýn ya þa dý - ðý pu an ka yýp la rý nýn ar dýn dan Genç - ler bir li ði dep las ma nýn da çok ö nem li bir mü ca de le ye çý kan Be þik taþ da ra - ki bin den çel me ye mek ten kur tu la - ma dý. Ýlk ya rý sý ný 2-0 ön de bi tir di ði kar þý laþ ma yý i kin ci ya rý da ye di ði gol - ler le 4-2 kay be den Be þik taþ, lig de 2. sý ra ya çýk ma fýr sa tý ný kul la na ma dý. BELEDÝYEDEN GOL SESÝ YOK Bu se zon is tik rar lý fut bo lu nu sür - dü ren bir di ðer Ýs tan bul e ki bi Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di yes por i se Bur sas por'u ko nuk et ti ði maç tan 0-0'lýk be ra ber lik le ay rýl dý. Ka zan ma sý ha lin de 2. sý ra ya çý ka cak o lan Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di yes por da þan - sý ný kul la na ma yan bir di ðer e kip ol - du. Sü per Lig'de Ýs tan bul e kip le ri nin bu haf ta ki maç la rýn da dep las man da kay bet me le ri, ken di ev le rin de i se be - ra be re kal ma la rý dik kat çek ti. MilanBaros (G.Saray) Filip Holosko (Beþiktaþ) Batuhan Karadeniz (Eskiþehir) LÝGÝN YEDEK GOLCÜLERÝ SÜ PER Lig'de ge ri de ka lan 10 haf ta so nun da ta kým la rýn da son ra dan o - yu na gi ren fut bol cu lar top lam 29 kez gol se vin ci ya þa dý. Be þik taþ i le Genç ler bir li ði, 4'er kez le, ye dek le - rin den þu a na dek en çok gol kat ký sý sað la yan ta kým lar ol du.be þik taþ lý Fi - lip Ho los ko, Ga la ta sa ray lý Mi lan Ba - ros i le Es ki þe hirs por lu Ba tu han Ka - ra de niz i se o yu na son ra dan gi rip, 2'þer kez fi le le ri ha va lan dýr dý. Ho - los ko, Bur sas por ve Si vass por maç - la rýn da, Ba ros, An ka ra gü cü ve Bur - sas por, Ba tu han i se Be þik taþ ve Si - vass por maç la rýn da o yu na ilk 11'de baþ la ma yýp, gol le bu luþ tu. Bu a ra da, Be þik taþ, Sam suns por, Si vass por ve An ka ra gü cü, 3'er kez le, ye dek o yun - cu lar dan en çok gol yi yen ta kým lar o la rak ön pla na çýk tý. HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ Trabzon zirveye koþuyor Spor To to Sü per Lig'in 10'un cu haf ta sýn da, dep las - man da Si vass por'a 2-0 ye ni len Fe ner bah çe, bu mað lu bi ye te rað men li der li ði ni sür dür dü. Lig de 27 maç týr ye nil gi yü zü gör me yen Fe ner bah çe'nin Si vass por'a ye nil me siy le bu se zon lig de ye nil gi siz ta kým kal ma dý. A - lex'ten yok sun kad ro suy la kar þý laþ ma ya çý kan Fe ner bah çe, 21 pu an da kal ma sý na rað men li der li ði ni sür dür dü. Sa rý-la - ci vert li le rin ge çen se zo nun 17'nci haf ta sýn da Si vass por'u Ýs tan bul'da 1-0 ye ne rek baþ la yan ye nil mez lik se ri si, bu so - nu cun ar dýn dan ay ný ra ki be kar þý son bul du. Maç ta Si vass - por'a ga li bi ye ti ge ti ren gol le ri 37'nci da ki ka da E ne ra mo ve 72'nci da ki ka da Gro sic ki kay det ti. Gro sic ki, bu se zon ta ký mý a dý na 4'ün cü go lü nü a tar ken, Si vass por bu ga li bi ye tin ar - dýn dan pu a ný ný 14'e yük selt ti ve 11. sý ra ya çýk tý. 10. haf ta da sa ha sýn da a ðýr la dý ðý Kay se ris por'u 2-1 ye nen Trab zons por, pu a ný ný 19'a çý kar dý ve 2. sý ra da yer al dý. Trab - zons por, Hü se yin Av ni A ker Sta dý'nda ki mü ca de le nin ilk ya rý sý ný Bu rak Yýl maz'ýn 29. da ki ka da ki go lüy le 1-0 ön de ka pat tý. Bu rak Yýl maz, 74. da ki ka da at tý ðý gol le ta ký mý ný 2-0 ö ne ge çir di. Bu, Bu rak'ýn lig de ki 13. go lü ol du. Kay se ris - por 88. da ki ka da Tro i si'nin go lüy le a ra da ki far ký 1'e in dir di. Bu da ki ka dan son ra baþ ka gol ol ma dý ve maç Trab zons - por'un 2-1'lik üs tün lü ðüy le bit ti. Haf ta ya 2. sý ra da gi ren Ga la ta sa ray, sa ha sýn da Mer sin Ýd man Yur du i le 0-0 be ra be re ka la rak 18 pu an la haf ta yý a - ve raj la 3. sý ra da ta mam la dý. Ga la ta sa ray, bu so nuç la lig de - ki 3'ün cü be ra ber li ði ni al mýþ ol du. Kar þý laþ ma nýn 45'in ci da ki ka sýn da Mo ritz'in ka le ci Mus le ra ta ra fýn dan dü þü rül - me siy le Mer sin Ýd man yur du pe nal tý a tý þý ka zan dý da - ki ka da to pun ba þý na ge çen Mo ritz pe nal tý a tý þýn dan ya rar - la na ma dý ve dev re gol süz e þit lik le so na er di. Ý kin ci ya rý da da her i ki ta ký mýn gol gi ri þim le ri so nuç ver me yin ce, kar þý - laþ ma 0-0 be ra be re ta mam lan dý. Be þik taþ, haf ta nýn ka pa nýþ ma çýn da dep las man da Genç ler bir li ði'ne 4-2 ye nil di ve 17 pu an la 7. sý ra ya düþ - tü. Kar þý laþ ma nýn ilk ya rý sý ný 2-0 ön de ka pa tan Be þik - taþ, 2. ya rý da Genç ler bir li ði'nin gol le ri ne en gel o la ma dý ve se zo nun 3. mað lu bi ye ti ni al dý.bu se zon ilk kez bir maç ta 4 gol a tan Genç ler bir li ði, bu ga li bi yet le pu a ný ný 14'e yük selt ti ve 10. sý ra da yer al dý. TOPLU SONUÇLAR Si vass por - Fe ner bah çe ( 2-0 ) Sam suns por - An ka ra gü cü ( 2-2 ) Ga la ta sa ray - Mer sin Ýd man yur du ( 0-0 ) Trab zons por - Kay se ris por ( 2-1 ) Kar de mir Ka ra büks por - Es ki þe hirs por ( 1-2 ) Ma ni sas por - An tal yas por ( 1-0 ) Or dus por - Ga zi an teps por ( 0-0 ) Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por-bur sas por ( 0-0 ) Genç ler bir li ði - Be þik taþ ( 4-2 ) GOL KRALLIÐI GOL kral lý ðý ya rý þýn da i se Trab zons por lu Bu rak Yýl maz, 13 gol le ilk sý ra da yer a lý yor. Bu fut bol cu yu 6 gol le Ýs - tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por lu We bo i le 5 gol le Mer sin Ýd man yur du for ma sý gi yen Nob re ta kip e di yor. 11. HAFTANIN PROGRAMI 18 Ka sým Cu ma: Mer sin Ýd man yur du-trab zons por. 19 Ka sým Cu mar te si: An ka ra gü cü-kar de mir Ka ra - büks por, Kay se ris por-or dus por, Fe ner bah çe-es ki þe - hirs por. 20 Ka sým Pa zar: Me di cal Park An tal yas por- Ýs tan bul Bü yük þe hir Bld.spor, Si vass por-genç ler bir li ði, Ga zi an teps por-ma ni sas por, Be þik taþ-ga la ta sa ray. 21 Ka sým Pa zar te si: 20:00 Bur sas por-sam suns por. PUAN DURUMU TA KIM LAR O G B M A Y Av P 1. FE NER BAH ÇE TRAB ZONS POR GA LA TA SA RAY B.Þ. BLD.SPOR MA NÝ SAS POR OR DUS POR BE ÞÝK TAÞ ES KÝ ÞE HÝRS POR M. ÝD MAN YUR DU GENÇ LER BÝR LÝ ÐÝ SÝ VASS POR BUR SAS POR KAY SE RÝS POR MP AN TAL YA GA ZÝ AN TEPS POR KA RA BÜKS POR SAM SUNS POR AN KA RA GÜ CÜ

15 Y SPOR 8 KASIM 2011 SALI 15 Real Madrid'de ilk maçýna çýkan Nuri olumlu not aldý 7 AYLIK SAKATLIÐININ ARDINDAN LA LÝGA'DA ÝLK DEFA REAL MADRÝD FORMASI GÝYEN TEMSÝLCÝMÝZ NURÝ ÞAHÝN, ÝSPANYOL MEDYASINDAN OLUMLU ELEÞTÝRÝLER ALDI. Re al Mad rid'in O sa su na'yý 7-1 yen di ði maç ta Khe di ra'nýn ye ri ne 66. da ki ka da o yu na gi ren Nu ri, ilk de fa çýk tý ðý San ti a go Ber na be u Sta dý'nda o lum lu bir iz le nim bý rak tý. REAL Mad rid'te sa kat lý ðý nýn ar dýn dan ilk kez for ma gi yen Nu ri Þa hin, (A) Mil li Fut bol Ta - ký mý'nýn 2012 Av ru pa Þam pi yo na sý'nda Hýr - va tis tan i le oy na ya ca ðý play-off maç la rý i çin a - day kad ro ya çað rýl ma ma sýy la il gi li ko nuþ mak is te me di ði ni söy le di. Nu ri, Ýs pan yol ga ze te ci - le rin yö nelt ti ði so ru lar ü ze ri ne, ''Mil li Ta kým ko nu sun da þim di lik ko nuþ mak is te mi yo rum'' de di. Re al Mad rid'in O sa su na'yý 7-1 yen di ði maç ta Khe di ra'nýn ye ri ne 66. da ki ka da o yu na gi ren Nu ri, ilk de fa çýk tý ðý San ti a go Ber na be u Sta dý'nda o lum lu bir iz le nim bý rak tý. SAÐLIK OLARAK YÜZDE 100 HAZIRIM Türk fut bol cu, Ýs pan yol ba sý ný na ver di ði de meç ler de, ''Sa kat lýk lar dan son ra Re al Mad - rid i le ilk ma çý ma çýk tý ðým dan do la yý mem - nu num. An cak, da ha bir sü re ö zel o la rak ha - zýr lýk yap mam ge rek ti ði ni bi li yo rum. Sa kat - lýk la rý u nut tum. Hiç bir kor kum yok, sað lýk o - la rak yüz de 100 ka pa si te de yim a ma ar ka daþ - la rým la ay ný fi zik sel rit me sa hip ol mak i çin da ha ek sik le rim var'' i fa de le ri ni kul lan dý. HERKESE TEÞEKKÜR ETTÝ Ýlk de fa Re al Mad rid ta raf ta rý nýn kar þý sý na çýk tý ðý i çin bi raz ger gin ol du ðu nu ak ta ran Nu ri Þahin, ''Sa ha da bir kaç da ki ka kal dýk tan son ra ken di mi da ha gü ven de his set tim. Be ni al kýþ la dýk la rý i çin ta raf ta ra çok te þek kür e de - rim. Ay rý ca, ta kým ar ka daþ la rý ma, tek nik di - rek tö rü me ve baþ ka ný ma da te þek kür ler. Ar - týk sa de ce for ma gir mem ge re ki yor'' þek lin de ko nuþ tu. Yak la þýk 7 ay son ra ilk kez res mi bir ma ça çý kan Nu ri Þa hin, Ýs pan yol ba sý nýn - dan da o lum lu not al dý. RONALDO MESUT ÖZÝL'Ý ÖVDÜ REAL MADRÝD'ÝN YILDIZ GOLCÜSÜ RONALDO, "MESUT BENÝ DAHA ÝYÝ BÝR OYUNCU YAPTI" DEDÝ. LA Li ga'nýn güç lü ta kým la rýn dan Re al Mad rid'in yýl dýz o yun cu su Chris ti a no Ro - nal do, Me sut Ö zil'in ken di si ni i yi bir o yun - cu yap tý ðý ný söy le di. Ro nal do, Al man Kic - ker der gi sin de ya yým la nan rö por ta jýn da, ''Me sut Ö zil si zi da ha i yi bir o yun cu mu yap tý?'' so ru su na kar þý lýk, ''E vet, Me sut be ni da ha i yi bir o yun cu yap tý. Çev ren de i yi o - yun cu lar var sa, da ha i yi oy na ya bi li yor sun'' þek lin de ce vap ver di. ''Me sut Ö zil'de ö zel o la rak tak dir et ti ði niz þey ne dir?'' þek lin de - ki bir so ru ü ze ri ne de Ro nol do, Me sut'un mü kem mel o yun o ku ma ö zel li ði ne sa hip ol du ðu nu ve ne za man pas, ne za man ça - lým a ta bi le ce ði ni i yi bil di ði ni be lirt ti. MESUT'LA OYNAMAKTAN ZEVK ALIYORUM Me sut i le a ra sýn da ki o yun an la yý þý nýn bu ka dar hýz lý bir þe kil de ge liþ me si nin ken di si i - çin sür priz ol ma dý ðý ný i fa de e den yýl dýz o - yun cu, Me sut'un çok ye te nek li bir fut bol cu ol ma sýn dan do la yý bu nun hýz lý bir þe kil de ge liþ ti ði ni, a ra la rýn da ger çek ten i yi bir bað ol du ðu nu ve bu nun sü rek li ge liþ ti ði ni, Türk a sýl lý Al man o yun cu i le oy na mak tan zevk al dý ðý ný kay det ti. Ha mit Al týn top ve Nu ri Þa hin'in çok yo ðun bir þe kil de an tren man yap tý ðý ný ve ken di le ri ne fýr sat ve ril me si ni bek le di ði ni vur gu la yan Ro nal do, ''Bu nu da hak et ti ler. Jo se Mo u rin ho, ki min ne za man oy na ma sý ge rek ti ði ni çok i yi bi li yor'' de di. FERGUSON MU, MOURÝNHO MU? Ro nal do, Mo u rin ho'nun, Manc hes ter U - ni ted'ýn tek nik di rek tö rü Sir A lex Fer gus - son'dan da ha i yi o lup ol ma dý ðý þek lin de ki bir so ru ya kar þý lýk da, bu i ki tek nik di rek tö - rün bir bi riy le ký yas la na ma ya ca ðý ný, çok ça - lýþ tý ðý i çin Fer gus son'un da ba þa rý la rý nýn tü - mü nü hak et ti ði ni dü þün dü ðü nü i fa de et ti. Ronaldo, Mesut Özil'i çok yetenekli buluyor. 3. OLDU: 62 kg sporcumuz Bünyamin Sezer, koparmada kaldýrdýðý 141 kg ile 3. oldu ve bronz madalyanýn sahibi oldu. Halterde dünya ikincisi olan Aylin Daþdelen'le yüzümüz güldü HALTERDE Federasyonu Baþkaný Hasan Akkuþ, Fransa'nýn baþkenti Paris'te devam eden Dünya Halter Þampiyonasý'nda bayanlar 53 kiloda silkmede ve toplamda gümüþ madalya kazanan Aylin Daþdelen'in büyük bir baþarýya imza attýðýný söyledi. Hasan Akkuþ, ''Aylin en son 2002 yýlýnda 6 hakkýný da fire vermeden kullanma baþarýsýný göstermiþti. Bu müsabakada da 6 hakkýný çok iyi kullandý. Bunda antrenörlerin izlediði taktik ve Aylin'in azmi çok etkili oldu'' diye konuþtu. Akkuþ, Aylin'in hem silkmede, hem toplamda Avrupa rekoru kýrdýðýný ifade ederek, ''Aylin silkmedeki 2. kaldýrýþýnda 122 kiloyla daha önce kendisine ait olan 121 kiloluk rekoru kýrdý. Ardýndan 126 kiloluk kaldýþýyla ikinci kez silkmede Avrupa rekorunu kýrmýþ oldu. Toplamda ise 213 kilo olan Avrupa rekorunu önce 215 kilo, ardýndan da 219 kilo ile 2 kez kýrarak yeni rekortmen oldu'' diye konuþtu. Öte yandan 62 kg da ülkemizi temsil eden sporcularýmýzdan Bünyamin Sezer, Koparmada ilk hakkýnda 133 kg, ikinci hakkýnda 140 kg ve son hakkýnda 141 kg kaldýrarak 3. oldu ve bronz madalyanýn sahibi oldu. Gelecek sezon bayramda maç oynanmayacak TFF'den bayramda maç oynanmasý ile ilgili açýklama: ''Uygulamaya Süper Lig'in katýlamamasý tamamen ligimizin içinde bulunduðu fikstür sýkýþýklýðýndan kaynaklanmaktadýr.'' TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF), Kurban Bayramý'nda maç oynanmasý ile ilgili açýklama yaptý. TFF'den yapýlan açýklamada, Spor Toto Süper Lig'de Kurban Bayramý'nýn ilk günü maç oynanmasý konusunda futbol kamuoyundan gelen eleþtirilerin dikkatle incelendiði belirtilerek, þu ifadelere yer verdi: ''Öncelikle, futbol ailesinin üyelerinin Kurban Bayramý'ný aileleri ve yakýnlarý ile birlikte geçirmesi gerektiðini düþünerek Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. Lig, Spor Toto 3. Lig ve A2 Ligi'ne maç koymadýðýmýzý hatýrlatmak isteriz. Futbol tarihinde bir ilk olan bu düzenlemeden dolayý aldýðýmýz olumlu tepkiler ve teþekkür mesajlarý, bizleri gururlandýrdý. Bu uygulamaya Spor Toto Süper Lig'in katýlamamasý ise tamamen ligimizin içinde bulunduðu fikstür sýkýþýklýðýndan kaynaklanmaktadýr. Ancak önümüzdeki sezonundan itibaren, sezon planlamalarýnda dini bayramlarýn tarihlerini daha da dikkate alacaðýmýzý belirtmek isteriz.'' Yapýlan açýklamada, ayrýca ''Kurban Bayramý'nýn ilk gününde Süper Lig maçlarý oynanmasý da A Milli Takýmýmýz'ýn 11 Kasým ve 15 Kasým'da oynayacaðý play-off maçlarý için kampa girecek olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu vesileyle tüm ulusumuzun mübarek Kurban Bayramý'nýn en içten dileklerimizle kutlarýz'' denildi. HIRVAT MAÇINA ALMAN HAKEM A MÝL LÝ Fut bol Ta ký mý'nýn Hýr va tis tan'la ya pa ca ðý 2012 Av ru pa Þam pi yo na sý e le me le ri pla yoff tu ru ilk ma çý ný Al man ha kem Fe lix Brych yö ne te cek. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu'ndan ya pý lan a çýk la - ma da, A Mil li Ta kým'ýn 11 Ka sým Cu ma gü nü Hýr - va tis tan'la Türk Te le kom A re na'da oy na ya ca ðý Hýr va tis tan ma çý ný, Al man ya Fut bol Fe de ras yo - nu'ndan Fe lix Brych'in yö ne te ce ði, yar dým cý lýk la rý - ný i se Thors ten Schiff ner ve Mark Borsch'un ya pa - cak la rý be lir til di. Kar þý laþ ma nýn dör dün cü ha ke mi - nin i se Flo ri an Me yer o la ca ðý du yu rul du. Türkiye-Ýtalya Ümit maçýný Ýngiliz Attwell yönetecek 2013 Ü mit ler Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý e le me - le rin de Tür ki ye'nin Ý tal ya i le ya pa ca ðý kar þý laþ ma yý Ýn gi liz ha kem Stu art Att well yö ne te cek. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu'ndan ya pý lan a çýk la ma da, Ü - mit Mil li Fut bol Ta ký mý'nýn 7. Grup'ta Ý tal ya'yý 10 Ka sým Per þem be gü nü Ka sým pa þa Re cep Tay yip Er do ðan Sta dý'nda ko nuk e de ce ði mü ca de le de, Ýn - gil te re Fut bol Fe de ras yo nu'ndan Stu art Att well'in dü dük ça la ca ðý be lir til di. Maç ta Att well'in yar dým - cý lýk la rý ný A dam Watts ve Stu art Burt'un ya pa cak - la rý, mü sa ba ka nýn dör dün cü ha ke mi nin i se Mic ha - el O li ver o la ca ðý i fa de e dil di.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y8 KASIM 2011 SALI Çocuklar da Mina daydý Mina'nýn eski ve yeni hali arasýnda daðlar kadar fark var. "KÜÇÜK HACILAR"; KÝMÝ ANNELERÝNÝN KUCAKLARINDA, KÝMÝ ÝHRAMLARINA BÜRÜNMÜÞ HALDE ANNE BABALARIYLA MÝNA'DAKÝ YERLERÝNÝ ALDILAR. KUR BAN Bay ra mý nýn bi rin ci gü nü Mi na da þey tan taþ la yan ha cý la rýn a ra sýn da kü çük ha - cý lar da var dý. Ki mi dün ya dan ha ber siz an ne - si nin ku ca ðýn da ki mi i se ba ba la rý nýn o muz la - rýn da hac cýn en ö nem li rü kün le rin den o lan þey tan taþ la ma da an ne-ba ba la rý gi bi hac he ye - ca ný ya þa dý. Ö te yan dan, bir za man lar iz di ham la rý i le meþ hur o lan Mi na da ki þey tan taþ la ma (Ce me - rat) þim di ler de mo dern bi na la ra sa ye sin de ha - cý la rýn bu gö re vi ni ra hat bir þe kil de yap ma la rý ný sað lan dý. Mi na da þey tan taþ la ma nýn es ki fo toð - raf la rý, böl ge de ki dü zen siz ya pý lan ma yý göz ler ö nü ne se ri yor. Þim di ler de i se dü zen li ya pý lar, ha cý la rýn i þi ni ko lay laþ tý rý yor. Mina / cihan Ha lal Dün ya Mar ke ti Bað cý lar da U LUS LA R A RA SI ser ti fi ka la ma ku ru mu GÝM DES in de ne ti min de bütün ser ti fi ka lý he lâl ve sað lýk lý ü rün le ri bir ça tý al týn da top la ya cak Ha lal Dün ya Mar ket le ri Bað - cý lar þu be si a çýl dý. GÝM DES in ser ti fi ka ver di ði 160 ka - dar fir ma nýn ü rün le ri nin bu lun du ðu mar ket te ta vuk, kýr mý zý et, pey nir, don du rul muþ gý da lar, süt, ka þar, un, yað, çay, þe ker, su, ma kar na, bal, ay ran, yo ðurt, ta hin, pek mez gi bi a na gý da la rýn ya ný sý ra be be ve ye tiþ kin ler i çin þam pu an ve diþ ma cu nu da sa tý lý yor. Mar ket te sa tý - la cak bütün ü rün ler Gý da ve Ýh ti yaç mad de le ri De net le - me ve Ser ti fi ka lan dýr ma A raþ týr ma la rý Der ne ði (GÝM - DES) ta ra fýn dan de net len miþ ve ser ti fi ka lan dý rýl mýþ o la - cak. Bir yýl gi bi bir sü re de ön ce lik le Ýs tan bul da þu be ler aç ma yý da ha son ra Tür ki ye nin di ðer þe hir le rin de de a - çý la cak þu be ler le bü yü me yi plan la yan Ha lal Dün ya Mar ket le ri u zun va de de Av ru pa ya ve Or ta Do ðu ya da mar ket ler aç ma yý plan lý yor. Ýstanbul / Yeni Asya Robot köpeðin seri üretimine 2012 yýlýnda baþlanacak. Görme engelliler için robot köpek JA PON YA DA ü re ti len ro bot kö pek, ö nü müz de ki yýl lar da gör me en gel li le rin ye ni yar dým cý sý o la cak. Ba sa mak la rý i - nip çý ka bi len ve þe hir ha ya tý ko þul la rý na gö re ha re ket e de - bi len ro bot, ger çek reh ber kö pek le rin ye ri ni a la cak. Mer - ke zi Tok yo da bu lu nan NSK fir ma sý nýn 2005 ten be ri ü - ze rin de ça lýþ tý ðý ro bot, gü zer gâh bil gi le ri bil gi sa ya rý na gi - ril dik ten son ra ge liþ miþ ka me ra sý ve Mic ro soft Ki nect al - gý la yý cý la rý kul la na rak ro ta sý nýn 3 bo yut lu ha ri ta sý ný çý ka - rý yor. 4 a ya ðý na da yer leþ ti ri len sen sör ler ka za ris ki ni mi - ni mu ma in di ri yor. Sa hi bi nin se si ni ta ný ma ya a yar la na bi - len ro bot kö pek, bu sa ye de hiç bir dýþ fak tör den et ki len - me den sa de ce ken di sa hi bi nin dur-kalk e mir le ri ni uy - gu lu yor. A yak la rýn da ki te ker lek ler le ha re ket e den ro bot kö pek, çý kar dý ðý yük sek ses i le gör me en gel li kul la ný cý sý - nýn çev re de fark e dil me si ni sað lý yor. Ýstanbul / cihan Kum Kaplaný köpekbalýklarý Güney Afrika'dan getirildi. Ýs tan bul Ak var yum a dört ye ni kö pek ba lý ðý DÜN YA NIN en bü yük te ma tik ak var yu mu Ýs tan bul Ak - var yum, dört ye ni kum kap la ný kö pek ba lý ðý na ev sa hip li ði ya pa cak. Gü ney Af ri ka dan Ýs tan bul Ak var yum a ge len kum kap la ný kö pek ba lýk la rý 7 Ka sým i ti ba riy le zi ya ret çi le - rin kar þý sý na çýk tý. 16 te ma tik a la ný ve Yað mur Or ma ný, fark lý tür de can lý sýy la dün ya nýn en bü yük te - ma tik ak var yu mu ol ma ö zel li ði ne sa hip Ýs tan bul Ak var - yum, dört ye ni kum kap la ný kö pek ba lý ðý na ev sa hip li ði ya pa cak. Gü ney Af ri ka dan ge len ve yak la þýk 2 met re boy la rýn da o lan dört kö pek ba lý ðý hayat la rý ný Ýs tan bul Ak - var yum da sür dü re cek ler. Ýstanbul / Yeni Asya

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı