50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ"

Transkript

1 Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod Rev.A Baský 11/211

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV Serisi...23 Modeller...2 Elektrikli pompalarýn özellikleri...26 Hidrolik performans tablolarý...31 Elektrik veri tablolarý...4 GVF11D - GVF11Y Serisi...43 GVF12D - GVF12Y Serisi...61 GVF13D - GVF13Y Serisi...79 Hz de çalýþma karakteristikleri...96 Hc pasýnç düþme eðrisi...11 Aksesuarlar Teknik Bilgiler

3 GV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR GÝRÝÞ - ÜRÜN TANIMI Lowara GV serisi paket hidroforlar aþaðýdaki alanlarda suyun taþýnmasý ve basýnçlandýrýlmasý amacýyla tasarlanmýþtýr: Hastaneler Okullar Kamu binalarý Sanayi Oteller Apartmanlar Spor tesisleri Þebeke suyu sistemleri GV serisi paket hidroforlar, e-sv serisine ait iki ila altý adet dikey çok kademeli pompadan oluþan pompa gruplarýdýr. Pompalar birbirleriyle emme ve basma borularýyla baðlýdýr ve tek bir kaideye sabitlenmiþlerdir. Pompalar manifoldlara vana ve çekvalf ile baðlýdýrlar. Kaide üzerine bir destek yardýmýyla elektrik korumasý ve kontrol paneli monte edilir. Özellikle büyük elektrik panellerinde, zemine monte edilir. GV serisi paket hidroforlar, farklý çalýþma seçeneklerine sahip olup aþaðýdaki modellere sahiptir: GV serisi F 2 ila 6 e-sv serisi pompalarýn ve elektrikli panelde sadece tek bir frekans dönüþtürücünün bulunduðu hidrofor gruplarý. Hidrofor grubundaki pompalar arasýnda farklý hýzlý çalýþma geçiþi mümkündür. GV serisi E 2 ila 6 e-sv serisi pompalarýn ve elektrikli panelde sadece tek bir frekans dönüþtürücünün bulunduðu hidrofor gruplarý. Deðiþken hýzlý çalýþma, ayný pompada sabit kalýr. GV serisi paket hidroforlar her sistemde farklý ihtiyaçlarý karþýlamak için geniþ bir pompa yelpazesine sahiptir. Ancak, Lowara belirli çalýþma gerekliliklerini karþýlamak için özelleþtirilebilen GV serisini de sunmaktadýr. GV serisi paket hidroforlarda olduðu gibi, elektrikli motor hýzlarýnýn düzenlendiði sistemler þu uygulamalarda kullanýlýr: Günlük tüketimin sýk sýk deðiþiklik gösterdiði çok fazla kullanýcýnýn olduðu sistemler. Sabit basýncýn gerekli olduðu sistemler. Pompa gruplarýnýn performansýnýn takibi ve kontrolünün mümkün olduðu denetlenebilen sistemler. Bu sistemler, pompalarýn kademeli olarak kapatýlmasý sayesinde gürültü emisyonlarýný azaltarak son kullanýcýnýn konforunu arttýrýr ve sistemdeki su darbesini büyük ölçüde azaltýr. 3

4 GV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR ÇALIÞMA TANIMI Tek elektrik pompalý Lowara GV serisi paket hidroforlar deðiþken hýzda çalýþýrken, diðerleri sabit hýzda çalýþýr. Pompa doðrudan elektrik panelindeki bir frekans dönüþtürücü vasýtasý ile; maksimum beþ adet olan diðer pompalar kontaktörlerle çalýþtýrýlýr. Tüm pompalar elektrik paneli kapýsýnýn ön tarafýndaki SD6 kontrol ünitesiyle kontrol edilir. Ýnvertör ile çalýþan pompa hýzýný sistemin ihtiyacýna göre deðiþtirirken, diðer pompalar maksimum hýzda çalýþýr. Ýlk çalýþan pompa daima frekans dönüþtürücüye baðlý olandýr, ilk çalýþmadan sonra diðer pompalar sýrayla çalýþýr. Eþit süreli çalýþma daðýlýmýný saðlamak üzere sabit hýzlý pompalarýn otomatik görev deðiþimi mümkündür. Pompalarýn çalýþmasý ve durmasý kontrol paneli menüsündeki basýnç ayar deðerine göre belirlenir. Basýnç deðeri SD6 kontrol ünitesine baðlý basýnç sensörü okunabilir. Üç pompadan oluþan bir GV serisi, F modelinin örnek çalýþmasý. Sadece GVF12 örneði...elektrik panelindeki invertör tarafýndan sadece tek bir pompa kontrol edilir. Pompalarý her yeni çalýþma çevriminde, frekans dönüþtürücü bir sonraki pompaya geçerek baðlý olan tüm pompalarda hýz ayarýnýn deðiþtirilmesini saðlar. Su ihtiyacý azaldýðýnda, pompalar kademeli olarak durur ve son olarak frekans dönüþtürücüye baðlý olan pompa durdurulur. Frekans dönüþtürücüye baðlý pompa motor devrini deðiþtirerek basýncý sabitler. Üç pompadan oluþan bir GV serisi, E modelinin örnek çalýþmasý. Sadece GVE12 örneði...elektrik panelindeki invertör tarafýndan sadece tek bir pompa kontrol edilir. Pompalarýn her yeni çalýþma çevriminde, frekans dönüþtürücü daima ayný pompayý kontrol eder. Su ihtiyacý azaldýðýnda, pompalar kademeli olarak durur ve son olarak frekans dönüþtürücüye baðlý olan pompa durdurulur. Frekans dönüþtürücüye baðlý pompa motor devrini deðiþtirerek basýncý sabitler. Lowara GV serisi paket hidroforlar aþaðýdaki örnekte görüleceði gibi sistemde sabit basýnç saðlarlar: H Q 4

5 GV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR ÇALIÞMA TANIMI Sistemde suya ihtiyaç duyulduðunda, dönüþtürücü tarafýndan kontrol edilen pompa çalýþmaya baþlar ve set basýnç deðeri için gereken hýza ulaþýr. Su ihtiyacý arttýðýnda, diðer pompalar maksimum hýzda çalýþmaya baþlarken, dönüþtürücüye baðlý ilk pompa basýncý sabit tutmak için hýzýný deðiþtirir. H Su ihtiyacý azaldýðýnda, pompalar basýnç deðerine göre kademeli olarak kapanýr. Birinci pompa (deðiþken hýzda çalýþan) devir hýzýný kapanmadan önce ayarlanan minimum devrine düþürür. Q Sabit basýnç deðerinin düzenlenmesi GV serisi paket hidroforlar, su tüketiminde yaþanan sýk deðiþiklikler esnasýnda bile sistemde sabit basýncý garanti ederler.hidrofor sisteme baðlandýðýnda, basýnç deðeri sistemin kollektörüne baðlý basýn sensörü tarafýndan okunur. Okunan deðer set deðeriyle karþýlaþtýrýlýr. Bulunan basýnç deðeri ve ayarlanan basýnç deðeri arasýndaki kontrol, iki deðer arasýndaki farký düzelterek frekans deðiþimi/motor devri oranýný etkileyen ve zamana göre pompa performansýný deðiþtiren PID regülatörüyle saðlanýr. PID regülatörü SD6 kontrol panelindedir. Frekans dönüþtürücünün bozulmasý durumunda, paket hidrofor fonksiyonlarýnýn kontrolü otomatik olarak SD6 paneli tarafýndan saðlanýr. Kontrol tipi GV serisi paket hidroforlar basýnç kontrolü için standart olarak bir sensör kullanýrlar. Her bir paket hidrofor için, birincisi bozulduðunda kontrolün otomatik olarak ikincisine geçtiði iki sensör (biri beklemede) vardýr. SD6 kontrol paneli sistemin ihtiyaçlarýna göre debi, sýcaklýk ya da seviye sensörleri gibi kontrol cihazlarýnýn kullanýlmasýný saðlar. Ölçü birimi doðrudan kontrol paneli menüsünden ayarlanabilir. Bu kontrol cihazlarý özel olarak talep edilmelidir, çünkü bunlar GV serisi paket hidroforlarda standart özellik olarak kullanýlmaz. Ayar Deðeri SD6 ile, farklý deðerlerde altý ayar deðeri ve orijinal ayar deðeri ayarlanabilir. Bu þekilde, hidrofor farklý boylarda ve seviyelerdeki sistemlerde kullanýlabilir. Örneðin, bir yamaçtaki sulama sistemi için farklý bir set deðerleri kullanýlabilir ya da bir set deðeri gündüz evsel su temini için kullanýlýrken ikinci bir set deðeri gece sulama için kullanýlabilir. Ayar noktasý bir zaman çizelgesiyle, SD6 kontrol panelindeki saatin ayarlanmasýyla ya da harici bir aygýtla (harici cihaz) deðiþtirilebilir.

6 GV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR ÇALIÞMA TANIMI Pompalarýn çalýþma ve durma zamaný Bu fonksiyon, saat baþýna çalýþma ve durma sayýsýný optimize ederken sistemin ihtiyaçlarýný karþýlamak için pompalarýn çalýþtýrýlmasý ya da durdurulmasý sýrasýnda reaksiyon süresinin iyileþtirilmesini saðlar.pompanýn her çalýþmasýnda ya da durmasýnda, sistem tipi için doðru gecikme süresi ayarlanýrsa, pompa ancak belirli bir süre sonra çalýþýr ya da durur. Bu, pompanýn ayarlanan basýnç deðerinde durmadan çalýþmaya devam etmesini saðlar. Bu özellik, su ihtiyacýndan dolayý ani basýnç düþmesinden kaynaklanan durma sonrasýnda, pompanýn aniden tekrar çalýþmasýný önler. Pompa çalýþma ve durma zamanlarýnýn iyi bir þekilde ayarlanmasý saat baþýna aþýrý çalýþma sayýsýný önler. Standby pompa GV serisi paket hidroforlarda, sadece paketteki pompalardan birinin arýzalanmasý durumunda devreye giren bir standby pompa kullanýlabilir. Standby pompa, normal bir pompa durumuna gelerek, diðer pompalarla ayný þekilde kontrol edilir. Pompalarýn periyodik görev deðiþimi etkinleþtirilirse, standby pompa otomatik olarak çalýþýr. Paket hidroforun performansý, pomplardan bir kullaným dýþý kalsa dahi standby pompayla garanti edilir. Pompalarýn periyodik görev deðiþimi Bu fonksiyon etkinken, çalýþma saatleri pompalar arasýnda eþit olarak paylaþtýrýlýr. Su ihtiyacýnýn ayarlanan hidrofor performansýnýn altýnda olmasýndan dolayý, hiç kullanýlmamalarý durumunda dahi, her yeniden çalýþtýrmada pompalar arasýnda görev deðiþimi yapýlýr. Pompalar uzun süre durmadan çalýþýrsa, periyodik görev deðiþimine zorlanabilir. Pompalarýn görev deðiþim zamaný otomatik yerine, SD6 kontrol paneli menüsünden doðrudan ayarlanabilir. Otomatik test GV serisi paket hidroforlarda, otomatik test fonksiyonu etkinleþtirilebilir; bu fonksiyon pompalar sýklýkla çalýþtýrýlmadýðýnda kullanýlýr.otomatik testin temel amacý, pompalanan sývý tarafýndan kalan kalýntýlardan dolayý mekanik salmastranýn sýkýþmasýný önlemek ve pompada sýkýþýp kalan hava ceplerini ortadan kaldýrmak için pompalarý çalýþtýrmaktýr. Otomatik test SD6 kontrol paneli menüsünden etkinleþtirilebilir ve günü ve süresi saat ile ayarlanabilir. GV serisi paket hidroforlar otomatik test ayarlanmýþ olarak sipariþ edilebilir; bu durumda su deþarj devresi basma kollektöründen gönderilir. Otomatik test sýrasýnda pompa gövdesinin içindeki suyun aþýrý ýsýnmasýný önlemek için bir solenoid valf bulunan deþarj devresinin bulunmasý gerektiði unutulmamalýdýr. Kuru çalýþmaya karþý koruma Kuru çalýþmaya karþý koruma iþlevi, hidroforun baðlý olduðu su rezervinin minimum emiþ seviyesinin altýna düþmesiyle devreye girer.gv serisi paket hidroforlarda su seviyesi þamandýra, seviye sensörleri veya minimum basýnç anahtarýyla kontrol edilebilir. Basýnç sensörlerinden sinyal alan SD6 kontrol paneli menüsüne doðrudan bir minimum basýnç deðeri girerek de bu iþlev gerçekleþtirilebilir. 6

7 GV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH Paket hidrofor seçiminde þu koþullar göz önünde bulundurulmalýdýr: Sistemin debi ve basýnç ihtiyacý karþýlanmalýdýr. Gereksiz montaj ve iþletme maliyetinden kaçýnmak için paket hidroforun boyutu fazla büyük seçilmemelidir. Evler ya da hastane ve otel gibi binalarýn su daðýtým sistemleri genellikle deðiþken bir su tüketim profiline sahiptir. 24 saatlik süre içinde tüketimde öngörülmesi güç ani deðiþiklikler yaþanabilir. 24 saat içinde bir tüketim modeli ortaya çýkabilir ancak paket hidroforun günlük çalýþmasý farklý debilerde de gerçekleþebilir. Bu tip sistemlerin debisi karmaþýk bir sistem olan bir olasýlýk hesabýna veya sistemlerin boyutlandýrýlmasý böylece maksimum anlýk debinin hesaplanmasýna yardýmcý ulusal standartlara ait tablo veya þemalarla bulunmaktadýr. Q (m³/s) saat 24 saatte tüketim 24 saat üzerinden hesaplanan paket hidroforun çalýþma süresi, farklý debilerde günlük çalýþma oraný hakkýnda bize bir fikir verir. Kýsa zaman aralýklarýnda maksimum debinin oluþtuðu günlük maksimum pikler yaþanabilir. Aþaðýda verilen örnekte çalýþma süresinin %2 sinde 4 m³/s lik bir tüketim varken, sürenin %1'ünde 4 m³/s lik bir tüketim görülebilir. Q (m³/s) % 7

8 GV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH Paket hidroforu seçerken genellikle sistemi tasarlayan kiþi tarafýndan verilen sistemin tüketim deðeri göz önünde bulundurulmalýdýr. Tüketimin sürekli ve ani deðiþiklik gösterdiði sistemlerde deðiþken pompa hýzý regülasyonuna sahip GV serisi paket hidroforlarýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Paket hidroforun boyut hesabý (performans ve pompa sayýsý) çalýþma deðerine ve buna baðlý olarak aþaðýdaki etkenler göz önünde bulundurularak bulunan tüketim deðerine baðlýdýr: Pik tüketim deðeri Randýman Net Pozitif Emme Yüksekliði Yedek pompalar Pilot pompalar Diyafram tanklarý Deðiþken hýzlý paket hidroforlarýn çalýþmalarýný zamana göre ayarlayarak son kullanýcýya saðladýðý enerji tasarrufu, elektrik panosuna takýlan bir ölçüm modülüyle kontrol panelinde doðrudan hesaplanabilir. Böylece çok fazla kullanýcýnýn ve tüketim aralýklarýnýn bulunduðu karmaþýk sistemlerde sistem randýmaný kontrol edilebilir. Pompa istasyonunda ilave bir güvenlik tedbiri gerekliyse yedek bir pompa monte edilebilir. Bu durum, hastaneler, fabrikalar veya sulama gibi belirli öneme sahip sistemler için genel bir uygulamadýr. Ayný sistemde küçük çaplý kullaným gerekiyorsa, pilot pompa kurulumu yapýlmasý tavsiye edilir. Daha güçlü ana pompayý çalýþtýrmak yerine daha küçük bir pompayla ve daha düþük enerji tüketimiyle ayný hizmet saðlanabilir. GV serisi paket hidroforlarýn diyafram tanklarýnýn olmasý gerekir (tankýn boyutu için bu katalogdaki ilgili bölüme bakýn). Paket hidroforun basma tarafýna tek bir tank ya da toplam hacmi koruyarak birkaç küçük tank monte edilebilir. Diyafram tanklarý, sistem ve pompalara zarar veren su darbesi riskini azaltýr. Tüketimde sýk ve ani deðiþikliklerin yaþandýðý sistemlerde genellikle sabit basýncý saðlamak için GV serisi gibi deðiþken pompa hýzýna sahip paket hidroforlar seçilmelidir. POMPA SEÇÝMÝ Hangi tipte pompa seçilmeli? Pompa seçiminde genellikle mümkün olan en yüksek deðerin seçildiði sistemin çalýþma noktasý baz alýnýr. Maksimum talep deðeri genellikle kýsa periyotlar için geçerlidir, bu yüzden pompanýn hizmet ömrü boyunca farklý isteklere cevap verebilmesi gerekmektedir. 8

9 GV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR POMPA SEÇÝMÝ Pompa seçiminde genellikle perrformans eðrisi baz alýnýr ve en iyi verim noktasýna yakýn olmalýdýr. Pompa nominal performans aralýðýnda çalýþmalýdýr. Paket hidrofor boyutu olasý maksimum tüketime göre seçildiðinden pompa çalýþma noktasý performans eðrisinin sað tarafýnda olmalýdýr. Böylece tüketimde azalma olduðunda randýmanda azalma olmaz. Q Pompa karakteristik eðrisi üzerinde bir tercih yapýldýðýnda ideal konum aþaðýdaki grafikte gösterilmektedir: H Q Pompa seçiminde göz önünde bulundurulmasý gereken bir baþka faktör de npsh (net pozitif emme yükü) deðeridir. Çalýþma noktasý npsh eðrisinin sað tarafýndan uzakta yer alan bir pompa kesinlikle seçilmemelidir. Pompa emiþinin yeterli olmamasý yanlýþ montaj tipiyle (negatif emiþ) daha da ciddi bir boyuta ulaþabilir. Bu tip durumlarda kavitasyon tehlikesi vardýr. Pompanýn talep edilen maksimum debideki net pozitif emme yükü daima kontrol edilmelidir. npsh (net pozitif emme Q 9

10 GV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR POMPA SEÇÝMÝ Bu yüzden pompa tercihi debiye baðlý olarak pompanýn karakteristik eðrisine ve sistemin için gerekli basýnca baðlýdýr. Debi ihtiyacýndan aþaðýya yatay basýnç çizgisiyle birleþene kadar dik bir çizgi çizilir. Çizgilerin kesiþim noktasý sistem için gerekli pompa tipi ve sayýsýný verir. 22SV1 ~ 28 [dev/dak] ISO Ek A Q [Imp gpm] Q [US gpm] Yandaki örnekte 6 m³/s debi ihtiyacý ve 11 metre su sütunu gösterilmektedir Seçimden görüldüðü üzere sisteme üç adet tablonun sol üst köþesinde belirtilen 22SV1 tipi pompa gerekmektedir. Ayrýca çalýþma noktasý düþük kavitasyon riskine sahip en soldaki npsh bölgesine düþüyor. 1 P 2 P 3 P NPS NPS Q [m1 3 /s] Q [l/dak] 76842_A_CH Elde edilen deðerler pompa performans deðerleridir. Paket hidroforun kendi yük kaybý ve montaj koþullarý nedeniyle net basýnç deðerinin kontrolü doðru yapýlmalýdýr. Bu nedenle bu katalogda yer alan konuyla ilgili bölümün okunmasý tavsiye edilir. 1

11 GV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR NET BASINCI HESAPLAMA GV serisi hidrofor ünitelerini seçerken pompa performansýna bakýlmalýdýr. Performans, pompalarýn karakteristik eðrilerinden hesaplanýr ve hidrofor ünitelerindeki gibi boru ve valflerin oluþturduðu basýnç düþüþlerini dikkate almaz. Doðru hidroforu seçmeye ve basma manifoldundaki doðru basýncý hesaplamaya yardýmcý olmasý için aþaðýda bir örnek gösterilmektedir: Kesiþim noktasý Q = 42 m 3 /s H = 1 mca ve iki pompa çalýþýyorsa, en uygun karakteristik eðriye sahip pompa, yani gerekli debi ve basma yüksekliði deðerlerini saðlayan eðriye sahip pompa seçilir. 22SV1 ~ 29 [dev/dk] ISO Ek A Q [Imp gpm] Q [US gpm] Örnekte, sistem performansýný karþýlayan 22SV1 serisi pompayý seçtik. Pompa eðrisi biraz büyüktür ancak bu, hidrofor ünitesi borularýndaki basýnç düþüþlerine karþý koymak için bir güvenlik payý saðlamaktadýr. Basma manifoldundaki etkin basýncý öðrenmek için her bir pompanýn emme ve basma hatlarýndaki basýnç düþüþleri hesaplanýr. 1 3 Hesaplamalarý basitleþtirmek için bu katalogun 11. sayfasýndaki pompa basýnç düþüþ eðrileri kullanýlýr. 8 NPS P 2 P 3 P 2 1 NPS Emme hattýndaki çekvalfli bir hidroforun seçildiðini varsayarsak (Hc basýnç düþüþlerinin B eðrisi), bu aþaðýdaki þekilde devam eder: Q [m1 3 /s] /h] Q [l/min] [l/dk] 76842_A_CH Pompa emiþ hattýndaki Hc basýnç düþüþleri B eðrisinde deðerlendirilecektir. 21 m 3 /h debide Hc = 2,8 m dir. Benzer þekilde pompanýn basma hattýndaki Hc basýnç düþüþleri B eðrisinde deðerlendirildiði gibi analiz edilir. 21 m 3 /s debide Hc =,3 m dir. Bu nedenle basma ve emme hatlarýndaki toplam basýnç düþüþü 2,84 m dir. Emme ve basma manifoldlarýndaki basýnç düþüþü, pompa emme ve basmasýndaki basýnç düþüþüne göre % olarak düþünülebilir. Bu durumda bu deðer,,142 m dir. Toplam basýnç düþüþü yaklaþýk: 3 m. 42 m 3 /h akýþ hýzýndaki ünite performansý analiz edildiðinde, basma yüksekliði H 11 m dir. Basma manifoldundaki net basýnç 11 3 = 112 m dir. Bu deðer nominal deðerle karþýlaþtýrýldýðýnda, 112 m > 1 m dir. Bu nedenle ünite, sistemin talebini karþýlayabilir. 11

12 GV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR EMÝÞ KOÞULLARI Yukarýdaki örnekte, hidrofor ünitesinin son performansý benzer þekilde etkileyen emme koþullarý dikkate alýnmamýþtýr. Bu nedenle emiþ hattýnýn her zaman, özellikle de pozitif basma yüksekliði olan montajlar söz konusu olduðunda, kontrol edilmesi iyidir. Yukarýda durumla ilgili olarak pozitif basma yüksekliðine sahip bir montaja örnek aþaðýda gösterilmektedir: Pozitif basma yüksekliðine sahip bir montajda tasarýmcý, kavitasyonu ve böylece pompanýn havasýnýn alýnmasýný önlemek için güvenlik koþullarýndaki pompanýn minimum montaj yüksekliðini (Hg) hesaplamalýdýr. Kontrol edilmesi gereken ve bu ölçümle ilgili olan baðýntý aþaðýda verilmiþtir: Eþitliðin sýnýr koþul olduðu yerde NPSH mevcut NPSH istenen. NPSH mevcut = Patm + Hg - basýnç düþüþü. Burada: Patm 1,33 m ye eþit olan atmosferik basýnçtýr HG, jeodezik seviye farkýdýr Basýnç düþüþleri emme borularýna ve ilgili valflere (taban ve kesme valfi) baðlýdýr NPSHistenen pompanýn performans eðrisinden alýnan bir pompa parametresidir, bizim durumumuzda bu, 21 m 3 /s debide 2, m ye karþýlýk gelir. NPSH mevcut deðerini hesaplamadan önce, çelik gibi bir malzeme düþünülerek bu katalogun sayfalarýndaki tablolar kullanýlarak emme basýncý düþüþleri hesaplanýr. Emme borusunun seçilen çapý DN8 dir. 9 eðri DN8 = 2,11 m Sönümleyici DN8 =,28 m Tahliye valfi DN8 =,3 m (tedarikçinin verilerinden hesaplanýr) Borular DN8 =,61 m (2, m uzunluðunda olduðu varsayýlýr) Borular DN8, emme manifoldu =,4 m (manifoldun uzunluðu,61 m) Pompa emme tarafýndaki basýnç düþüþü (eðri B) = 2,8 m basýnç düþüþleri = 6,1 m Not: NPSH mevcut = 1,33 + Hg - 6,1 Deðiþtirme: 1,33 + Hg - 6,1 2, Hg = 2, + 6,1 1,33 = - 1,73 m sýnýrý gösterir, bu nedenle: NPSH mevcut = NPSH istenen Bu nedenle genel anlamda, kavitasyon riski söz konusu olduðunda doðru çalýþma koþullarýný saðlamak için pompanýn, emme yüksekliðinin 1,73 m sýnýr deðerinden daha düþük olmasý amacýyla tank seviyesinin üzerine yerleþtirilmesi gerekir. Hidrofor gruplarýnda emiþ yapýlmasý gereken durumlarda ortak emiþ kollektörü yerine her pompayý ayrý ayrý emiþ yaptýrýlmasý tavsiye edilir. 12

13 GV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR KURULUM GV serisi paket hidroforlarýn kurulumu donmaya karþý korunaklý ve motoru soðutacak yeterli havalandýrmaya sahip ortamlara yapýlmalýdýr. Sistemdeki titreþim ve baskýlarý sýnýrlamak için emiþ ve basma hatlarýnýn baðlantýlarýný titreþim düþürücü parçalarla yapmak doðru bir uygulamadýr. Basma titreþim önleyici baðlantý Emiþ GV serisi paket hidroforlar sistem için yeterli kapasiteye sahip basýnçlý tanklara baðlanmalýdýr. Bu tanklar sabit hýzda çalýþan pompanýn aniden durmasýyla ortaya çýkan su darbesinin neden olacaðý tüm sorunlardan korunabilir. Bu tür bir sistem için normal basýnçlý sistemlerdeki gibi su depolama gereði olmadýðýndan basýnç sönümleme iþlevi gören 24 litre hacimli diyafram tanklarý kullanýlabilir. Tasarýmlarý nedeniyle deðiþken hýzlý paket hidroforlar pompa hýzýný deðiþtirerek kullanýcý ihtiyaçlarýný karþýlayabilirler. Her zaman kurulacak sistemin türünü kontrol etmeniz ve buna uygun doðru diyafram tankýný seçmeniz tavsiye edilir. Diyafram tanký boyut seçimi için bu katalogdaki ilgili bölüme bakýn. Deðiþken hýzlý pompalarýn sistemdeki basýnç deðiþimlerine karþý yüksek hassasiyeti de göz önünde bulundurulduðunda, su talebinin olmadýðý veya çok düþük olduðu zamanlarda diyafram tanklarý basýncýn sabit kalmasýný saðlayarak pompanýn çalýþmasýný kesmeyerek minimum hýzda çalýþmaya devam etmesini engeller. Basýnç deðeri hidrofora uygun bir tank seçmek için maksimum pompa basýnç deðerini kontrol etmeniz önerilir. Emiþ Basma 13

14 PAKET KÝMLÝK KODU GV F 1 2 J D D RA / 46SV3G11T + 3SV11F11T / DW / PA SEÇENEKLER (TALEP ÜZERINE) BAP CM KV MA PA RE SA SC SCA VA WM PP Ana pompanýn kodu Modeller: _ = Standart model DW = Ýçme suyu modeli A316 = Özel model AISI 316 A34 = Özel model AISI 34 Pilot pompanýn (varsa) kodu _ = basma tarafýndaki çekvalf ile RA = emme tarafýndaki çekvalf ile Mevcutsa, pilot pompanýn çalýþtýrýlmasý (bkz. *) D = doðrudan 22 kw ye (dahil) kadar Y = yýldýz/delta, 22 kw F = invertör R = talep üzerine yumþak yol verici = mevcut deðil Sabit hýzlý pompanýn çalýþtýrýlmasý D = doðrudan 22 kw ye (dahil) kadar Y = yýldýz/delta, 22 kw R = talep üzerine statik yol verici 1 ila 6 arasýnda invertör sayýsý= invertör beslemeli n. pumpa (mevcutsa, pilot pompa invertörü hariç) Mevcut modeller F = eksiksiz standart model E = talep üzerine ekonomik M = talep üzerine karýþýk S = talep üzerine seri Seriye referans GV = deðiþken hýz ayarý Basma manifolduna monte edilmiþ yüksek basýnç þalteri Standart boyuttan daha büyük emme veya basma manifoldu Faz anahtarlý voltmetre kiti Emme manifolduna takýlan basýnç göstergesi Kuru çalýma korumasý için emme manifolduna takýlan minimum basýnç göstergesi Termostatla kontrol edilen yoðuþma önleyici ýsýtýcý içeren panel Giriþ yok: Emiþ valfi ve emiþ manifoldu yok Basýnç þalteri ya da transmiter gibi kontrol cihazlarý olmayan grup; manometre vardýr Emiþ manifoldu yok (emiþ valfleri var) Analog voltmetre ve ampermetre takýlý elektrik kontrol paneli Sabitleme týrnaklarý olan duvara monte edilen elektrik paneli. Kablolar L= m Basýnç anahtarlarýyla kontrol; sensörlerin arýzalanmasý durumunda paket sabit hýzda çalýþýr (etkinleþtirilmiþse) MODELLER J = pilot pompa ile = pilot pompa olmadan ila sabit hýzlý pompa sayýsý (mevcutsa, pilot pompa hariç) Seçenekler GVF 2 ila 6 elektrikli pompa ve sadece bir invertörden oluþan sistem. Elektrikli pompalarda otomatik invertör deðiþimi. Elektriksel olarak kilitli kontaktörlerin sýralanmasýyla deðiþim. GVE 2 ila 6 elektrikli pompa ve daima ayný pompaya baðlý sadece bir invertörden oluþan sistem. GVM 2 ila 6 elektrikli pompadan ve birden fazla invertörden oluþan sistem. GVS 2 ila 6 elektrikli pompadan oluþan sistem. Her pompa bir invertör ile beslenir. * GVF, GVE GVM modellerinde, pilot pompa sadece sabit hýzlýdýr. GVS modellerinde, pilot pompa sabit ya da deðiþken hýzlý olabilir. 14

15 GVS-GVM SERÝLERÝ ÇOKLU ÝNVERTÖR ÇALIÞMALI ÖZEL MODELLER (TALEP ÜZERÝNE) SD6 kontrol panelinden çok sayýda frekans dönüþtürücü bulunan deðiþken hýzlý paket hidroforlar çalýþtýrýlabilir. Bu sistemler tipine ve kurulum tipine göre seçilmelidir. 24 saat su beslemesi gereken yerlerde kurulum için, daha dengeli sistemler gerektiðinden çok sayýda invertör kullanýlýr. Taleplerin daha deðiþken olduðu yerlerde, zamanýn çok kýsýtlý ve sürekli çalýþma durumlarýnda, deðiþken hýzlý pompalarýn bulunduðu sistemler tercih edilir. Baðlanan pompa gücünün oldukça yüksek olduðu þebeke suyu gibi su beslemesi kurulumlarýnda, çoklu invertör süstemi ile enerji tasarrufu saðlanabilir. NOT: talep üzerine aþaðýdaki modeller tedarik edilebilir. Kontrol deðiþiklikleri aþaðýda listelenmiþtir: Deðiþken hýzlý pompalarýn bulunduðu sistemler Deðiþken hýzlý ve sabit hýzlý pomplarýn bulunduðu sistemler GVS Serisi (Seri) GVM Serisi (Karma) Her pompa bir frekans dönüþtürücüyle kontrol edilir. Sadece GVS3 için örnek... Ýki pompa bir frekans dönüþtürücüyle kontrol edilir; üçüncü pompa sabit hýzda çalýþýr. Deðiþken hýzda çalýþma sadece invertörle kontrol edilen pompalarla saðlanýr. Sadece GVM21 için örnek... Pompa hýzýnýn sürekli olarak ayarlanmasýyla sabit basýnç. Çalýþan pompalar ayný hýzda dönebilir (Synchro) ya da programlama menüsüyle, pompalarýn kademeli olarak hýzlarýný deðiþtirdiði seri kontrol seçilerek bir öncekinin maksimum hýzda ( Hz) dönmesi saðlanabilir. Frekans dönüþtürücülerle kontrol edilen pompa hýzýnýn sürekli ayarlanmasýyla sabit basýnç. Bu çözüm için, Synchro ya da Cascade Serisi modu seçilebilir. 1

16 ELEKTRÝKLÝ KONTROL PANELÝ VE SD6 KONTROL ÜNÝTESÝ Elektrikli panel ya da besleme, en fazla altý adet üç fazlý elektrikli pompa, çelik sac kasalý (þek. 1) ve IP koruma sýnýflý. þekil 1 Ana özellikler: - Ana kapý blokaj anahtarý, sigorta taþýyýcý ve sigortalar, çalýþtýrma kontaktörleri ve termal koruma. - Standart besleme gerilim: 3x4Vac %+/-1, /6Hz. Talep üzerine standart olmayan gerilimler, 1x23Vac +/- %1, 3x23Vca +/-%1, /6Hz. - Yardýmcý düþük gerilim devresi için transformatör; yardýmcý gerilim 24Vac. - Ýç kýsýmda, kontrol deðiþim tipine baðlý olarak bir ya da daha fazla frekans dönüþtürücü. Mikro iþlemci, grafik ekran ve programlama tuþlarýnýn bulunduðu Lowara SD6 dijital kontrol ünitesi (bkz. þek. 2). SD6, deðiþken hýzlý paket hidroforlarýn düzenlenmesi ve izlenmesi için yüksek baðlanýrlýk ve esnekliðe sahip bir programlanabilir elektronik denetleyicidir. Bu ünite, pazardaki talepleri karþýlayabilecek donaným ve STRATON geliþtirme ortamý sayesinde PLC gibi standart programlama dilleri ile uygulamalarýn geliþtirilmesine olanak saðlayan yazýlým içeren bir güçlü platforma dayanmaktadýr. Denetleyici aþaðýdaki özellikleri ve fonksiyonlarý sunar: Grafik ekran tipi o-led 2,7". Grafik ekran sistemin, her bir pompanýndurumun, alarm kayýtlarýný, devam eden bir ya da daha fazla alarmý, dijital giriþ ya da çýkýþlarýn durumunu, analog giriþ ya da çýkýþlarýn deðerini, baðlý olan her bir pompanýn çalýþma saatini ya da menüye baðlý olarak diðer öðeleri gösterebilir. Böylece sistem bakým teknisyeni istediði zaman birkaç basit menü hareketiyle bakým gerekliliðine karar vermek üzere uygulamalarýn genel durumuna ulaþabilir. Çoklu dil. Gösterge led leri: otomatik/manuel çalýþma modu (ref. 1), hat mevcudiyeti (ref. 2), genel arýza (ref. 3), emme tarafýnda su eksikliði için alarm düzeyi (ref. 4), pompanýn þekil 2 çalýþmasý (ref. ). Programlama ve menü geinti dokunmatik tuþlarý, yazma tuþlarý duyarlý arka ýþýk. Her bir invertör için motorda çýkýþ frekansýnýn manuel ayarý (yavaþ mod). Her bir sabit hýzlý pompayý manuel olarak çalýþtýrma. Pilot pompa ve bekleme pompasýnýn yönetimi. Altý çalýþma ayar noktasýna kadar yönetme. Frekans dönüþtürücü çalýþmasýný yönetme. Baðlý olan her pompanýn çalýþtýrma ve durdurma zamanýný ayarlama. Baðlý olan tüm pompalarda eþit miktarda aþýnma saðlamak için, deðiþken hýzlý pompa ve sabit hýzlý pompalarýn periyodik görev deðiþimi. Elektronik sensör baðlantýsý (basýnç, debi, seviye, sýcaklýk,..) için (4)-2mA akýmda dört (4) analog giriþ. (4)-2mA akýmda bir (1) analog giriþ ve (2)-1Vdc gerilimde bir (1) çýkýþ. Analog çýkýþlarýn fonksiyonlarý programlanabilir. Düþük seviye kontrol cihazý ve pompa grubunun emme tarafýnda düþük basýnç baðlantýsý için özel giriþler. Cihaz aþaðýdakilerden biri olabilir: minimum basýnç anahtarý, þamandýra, üç elektrikli elektrot. Pompa kontrolü için dijital röle çýkýþlarý. Ýki deðiþtirme kontaklý, programlanabilir tip bir (1) özel dijital röle çýkýþý. Baðlanan cihazlara baðlý olarak, aþaðýdaki alarm sinyalleri görülebilir: emme tarafýnda düþük seviye, motor aþýrý yükü, arýzalý sensör, arýzalý invertör, pompa grubu çýkýþ tarafýnda maksimum ve minimum basýnç, genel harici cihazdan kaynaklanan arýza (güç besleme hattýnda aþýrý gerilim, yetersiz gerilim,...). 16

17 ELEKTRÝKLÝ KONTROL PANELÝ VE SD6 KONTROL ÜNÝTESÝ Ýki deðiþtirme kontaklý, programlanabilir bir (1) özel dijital röle çýkýþý. Baðlanan cihazlara baðlý olarak, aþaðýdaki sinyalleri görülebilir: grup çalýþýyor, invertör çalýþýyor, otomatik test devam ediyor. Çalýþan pompa kontaklarý baðlantýsý için optik olarak izole edlimiþ özel dijital giriþler, termal koruma. Optik olarak izole edilmiþ dijital giriþler, baðlanan koruma ve kontrol cihazlarýnýn tipine göre programlanabilir (PTC, maksimum basýnç anahtarý, harici alarm, arýzalý invertör, uzaktan onay, ayar noktasý deðiþikliði,...). Flash belleði yüksek kapasitesi ve RCT yükleme bataryasýndaki saat sayesinde, oluþan tüm alarmlarý, düzenlenen temel fiziksel karakteristik deðerlerini (basýnç, debi, ) ve baðlanan pompalarýn durumunu hatýrlamak kolaydýr. Veriler USB baðlantý noktalarý ya da ETHERNET aracýlýðýyla USB belleðe ya da bir bilgisayara aktarýlabilir. Ýki adet yüksek performanslý 16 bit mikro iþlemci programýn yüksek hýzda yürütülmesini ve etkili arayüz yönetimi saðlar. Önemli parametrelerin tümü parola korumalýdýr. Denetim ve kontrol sistemleriyle uyumluluk çok daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle, SD6 ünitesi, en yaygýn kullanýlan BMS denetim ve kontrol sistemleri ya da üçüncü taraflarca geliþtirilen uygulamalarýn baðlanmasý için standart olarak iki (2) adet optik olarak izole edilmiþ seri arayüzle donatýlýr. Standart iletiþim protokolleri ModBus RTU protokolleridir. Talebe göre tedarik edilen isteðe baðlý harici modüller yardýmýyla diðer iletiþim protokollerinin (BacNet, Johnson Metasys, TCP/IP, LonWorks, Trend..) kullanýldýðý baþka denetim sistemlerine sahip arayüzler de mümkündür. Web sunucusu ve P_LAN að geçidi sayesinde, intranet/internet aðlý arayüzler mümkündür. Mikro SD kart, Maks. 2 Giga, bellek kartý yuvasý. Secure Digital (kýsaca SD) en yaygýn kullanýlan bellek kartýdýr, büyük miktarda bilgileri dijital formatta flash belleklerde saklamak için kullanýlan elektronik cihazlardýr. Böylece kullanýcý olay günlüðü verilerini SD6 ünitesnin flash ram belleði yerine bellek kartýna (ürünle birlikte verilmez) kaydedebilir. USB bellek gibi (USB flash sürücüsü, USB çubuk, çubuk sürücü... olarak da bilinir) cihazlarý baðlamak için bir (1) adet Sunucu tip USB baðlantý noktasý: SD6 ünitesinin yapýlandýrma dosyalarý, olay günlükleri ( csv formatý) gibi veriler dýþa ya da yazýlým güncellemeleri gibi dosyalar içe aktarýlabilir. Yapýlandýrma dosyalarýný ve olay günlüklerini dýþa, yapýlandýrma dosyalarýný ve yazýlým güncellemlerini içe (bilgisayara kaydetme) aktarma ve görüntüleme içi bir (1) adet USB OTG baðlantý noktasý. Hidrofor sistemleri için daha fazla güvenlik ve daha kolay bakým saðlamak üzere, SD6 ünitesinde elektronik þebeke analiz modülüne seri baðlantý saðlanabilir. Bu modül pompa grubu elektrik besleme hattýnýn enerji tüketimi dahil tüm tüm elektrik deðerlerinin izlenmesine olanak saðlar. Veriler bir dosyaya aktarýlabilir. Her biri programlanabilir, nihai elektrik kontaðý NO normalde açýk (talebe göre, NC tip elektrik kontaðý bulunan modül tedarik edilir) tip olan, dijital çýkýþlý isteðe baðlý modüle sahip baðlantý hazýrlýðý. Mevcut sinyaller: Otomatik/ Manuel sistem modu, çalýþan pompa no., Termal korumasý aktif olan pompa no., grubun emme tarafýnda düþük seviye/minimum basýnç alarmý, grubun basma tarafýnda maksimum ve minimum basýnç alarmý, harici alarm, otomarik test baþarýsýz, basma hattý durumu, invetör çalýþýyor. REFERANS STANDARTLAR Lowara paket hidroforlar aþaðýdaki direktiflere uygun CE iþaretine sahiptirler: - Makine Direktifi: 26/42/EC. - Düþük Voltaj Direktifi 26/9/EC. - Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 24/18/EC. Elektrikli pompa performansý aþaðýdaki standart ile uyumludur: ISO 996-A Rotodinamik pompalar hidrolik performans kabul testleri. 17

18 SD6 KONTROL ÜNÝTESÝ BAÐLANTILARI E) ModBus Slave D) ModBus MASTER VFD analizörü A) ETHERNET B) USB Ho C) USB OTG yerel / uzak bilgisayar Anahtar: A) LAN baðlantý noktasý, panele entegre Ethernet 1 1, RJ4 konektörü. Eriþim etkinleþtirilmiþse, yerel nir Intranet aðýnda ve hatta Internet üzerinden pompa grubunun çalýþma durumu bir bilgisayardan yapýlandýrýlabilir, görüntülenebilir ve kontrol edilebilir. SD6 ünitesi, bir bilgisayarýn Ethernet aracýlýðýyla SD6 ünitesine baðlanmasýna olanak saðlayan standart bir özelliðe (Web sunucusu uygulamasý) sahiptir. Bu nedenle, ünitenin ve sonuçta sistemin harici olarak izlenmesini kontrol edilmesini saðlamak için SD6 ünitesinden kullanýcý arayüzü bir bilgisayara aktarýlabilir. B) USB baðlantý noktasý, Sunucu tip. Bu baðlantý noktasýna sadece USB bellek (USB flash sürücüsü, USB ÇUBUK, çubuk sürücü olarak da adlandýrýlýr) gibi cihazlar baðlanabilir. Bu cihazla, SD6 ünitesinin yapýlandýrma dosyasý, olay günlükleri ( csv formatý) gibi dosyalar dýþa ya da yazýlým güncellemeleri gibi dosyalar içe aktarýlabilir. C) bilgisayar baðlantýsý için USB OTG baðlantý noktasý. Bu cihazla, SD6 ünitesinin yapýlandýrma dosyasý, olay günlükleri ( csv formatý) gibi dosyalar (bilgisayarda kayýtlý) dýþa aktarýlabilir, görüntülenebilir ya da yazýlým güncellemeleri gibi dosyalar içe aktarýlabilir. D) ModBus Seri baðlantý noktasý, RS48 donanýmý üzerinde Ana tip. Seri arayüz SD6 denetleyicisi ve pompa grubu invertörleri, þebeke analizörleri, mevcutsa hidrofor kuru dijital kontaklarý için olan modül gibi geniþletme modülleri arasýnda iletiþim saðlamak içindir. Yazýlým ile aþaðýdaki parametreleri ayarlama olanaðý saðlayan standart iletiþim protokolü tip ModBus RTU: ÝLETÝÞÝM HIZI, PARÝTE KONTROLÜ, DURDURMA BÝTÝ. E) ModBus Seri baðlantý noktasý, RS48 donanýmý üzerinde Yardýmcý tip. Seri arayüz SD6 denetleyicisi ve denetleme sistemleri arasýnda iletiþim kurmak içindir. Yazýlým ile aþaðýdaki parametreleri ayarlama olanaðý saðlayan standart iletiþim protokolü tip ModBus RTU: ADRES, ÝLETÝÞÝM HIZI, PARÝTE KONTROLÜ, DURDURMA BÝTÝ. F) SD6 ünitesi donaným olarak Mikro SD kart Maks. 2 GB bellek kartý yuvasýyla donatýlmýþtýr. Secure Digital (kýsaca SD) en yaygýn kullanýlan bellek kartýdýr, büyük miktarda bilgileri dijital formatta flash belleklerde saklamak için kullanýlan elektronik cihazlardýr. Böylece kullanýcý olay günlüðü verilerini SD6 ünitesnin flash ram belleði yerine bellek kartýna (ürünle birlikte verilmez) kaydedebilir. G) Standart özellikler, dört adet yapýlandýrýlabilir analog giriþ. Standart, basýnç sensörleri baðlantýsý için özel iki adet giriþ, biri aktif diðeri ana sensörün arýzalanmasý durumunda devreye girecek olan beklemedeki sensör. Kalan diðer giriþlere debimetre, sýcaklýk kontrolü için termal sensörler, ilave bir basýnç sensörü baðlanabilir. 18

19 ENERJÝ TASARRUFU Dünya çapýnda enerji talebi sürekli büyümekte ve talep artarken üreticiler, çevre ve hammaddeyle ilgili sorunlarla karþýlaþmaktadýr. Baþka bir ifadeyle, enerji, özellikle çevreci bakýþ açýsýyla, tüketimi optimize etme seçenekleri sunarak, günden güne daha deðerli hale gelen bir varlýktýr. En iyi teknik performansýn yaný sýra, çevrenin koruma ve enerji tasarrufu parametrelerine sahip yeni teknolojiler, bu konuda çok önemli bir rol oynar. Elektrikli motor hareket mekanizmalarý bu kategori altýndadýr. Enerji tüketimine ve bunun sonucu olarak çevrenin korunmasýna katkýsýnýn yaný sýra, bir çok uygulamalada, kurulumlarýn iþletme maliyetlerinde de belirgin bir düþüþ saðlarlar. Elektrikli Motor Hareket Mekanizmalarý Asenkron alternatif akým motorlarýna (genel olarak üç fazlý indüksiyon motoru) ait elektronik hareket mekanizmalarý, sistem ve kurulumlarýn kalitesinin geliþimiyle en fazla iliþkili elektronik hareket mekanizmalarýdýr. Ýki ana kategori altýnda toplanabilirler: Deðiþken voltajlý hareket Deðiþken frekanslý hareket Yol vericiler ya da yumuþak yol vericiler olarak adlandýrýlan ilki, sýnýrlý akýma sahip, voltajýn dozunu ayarlayan ve sabit frekansla çalýþan (ana þebekenin) cihazlardýr. Yumuþak yol vericinin normal çalýþmasý aþaðýdaki þekilde gösterilmektedir: V (volt) þekil 1 Ýnvertörler ya da frekans dönüþtürücüler adý verilen ikincisi, enerji tasarrufu açýsýndan en önemli olanlardýr ve motora sabit akýþ (tork) ya da güçle, pratikte Hz lik bir deðerden, nominal bir frekans deðerine veya daha fazlasýna kadar olan bir sinüsoidal akým (PMW) saðlayabilirler. Tipik örnek için þekil 2: Bu iki hareket kategorisinin kullaným avantajlarý aþaðýda belirtilmektedir. Vmax t (sn) Yumuþak yol verici Asenkron motora doðrudan yolverilmesi, baþlangýç aþamasýdaki pik akýmdan ötürü önemli güçlüklere yol açar. Genel olarak, baþlangýç akým deðeri, motorun nominal akým deðerinden 7-8 kat fazladýr. Doðrudan yol verme sistemleri bu nedenle; daha çok güç kaynaðý þebekelerinin (anahtarlar, sigortalar, vb.) büyüklüðünü artýrma ihtiyacýndan ve baþlangýç aþamasýndaki aþýrý akýmdan kaynaklanan ve orta/uzun vadede zararlý olabilecek mekanik sorunlar yüzünden, genelde uygun deðildir (düþük güç hariç). Elektrik sanayii, sorunlara çeþitli pratik çözümler bulmuþ durumdadýr. Bunlarýn en önemlileri aþaðýda belirtilmiþtir: Çift sarýmlý özel motorlar Oto trafo ile yolverme Yýldýz/üçgen yol verme V (volt) Vnom Vboost Sabit tork þekil 2 f nom Sabit güç Bu yol verme sistemleri, doðrudan yol verme için kesinlikle bir geliþmedir ancak sorunu çözmezler. Elektronik yol vericilerin ( yumuþak yol vericiler ) geliþi, sorunu çözmeye belirleyici bir katký yapmýþtýr. f (Hz) 19

20 ENERJÝ TASARRUFU Bu hareket türü, þu performans avantajlarýný saðlar: Geniþ zaman sýnýrlarý içinde düzenlenebilir süreli voltaj rampasýyla kademeli yol verme. Nominal deðerin % 1'ü ila % 'ü olarak ayarlanabilecek bir deðeri olan sýnýrlý akým baþlangýcý. Geniþ zaman sýnýrlarý içinde düzenlenebilir süreli azalan voltaj rampasý. Yol verme ve durdurma esnasýndaki voltaj rampalarý belirli ayarlara uyabilir. Belirli uygulamalar için, ters çevrilebilir çalýþma yönlü, düþük hýzlý iþlem. Uzun süren düþük kapasiteli yük durumunda voltajýn/akýmýn otomatik düþürülmesi özelliðine sahip Enerji Tasarrufu iþlevi. Motorun aþýrý ýsýnmasýný, çok fazla/çok düþük akýmý, çok fazla/çok düþük voltajý engelleyebilecek þekilde ayarlanabilen güvenlik cihazlarý. Uzun süren ya da çok sýk yolvermeleri engelleyebilecek þekilde ayarlanabilen güvenlik cihazlarý. Yol vermeden sonra, tüm güvenlik cihazlarýný etkin tutacak baypas iþlemi olasýlýðý. Tüm bu özellikler, elektronik yol vericiyi, belirtmiþ olduðumuz sorunlarý çözmek için uygun bir araç haline getirmektedir. Son dönemde tasarlanan hem analog hem dijital kontrollü yol vericilerle, baþka bir elektromekanik sistemin yapabileceðinden çok daha yumuþak ve etkili yol vermeler elde etmek mümkündür. Ayrýca, yol vericinin kendi kontrol ve koruma sistemleri sayesinde, sistemde gerekli olacak diðer koruma ekipmanlarýnýn kullanýmýna gerek kalmaz. Sonuç olarak, birçok uygulamada, aþaðýdaki noktalarda tasarruf saðlanabilir: Güç besleme sisteminin yapýsý ve yardýmcý ekipmaný. Mekanik sistemin aþýrý yüke karþý korunmasý. Hýz Ayarý Hýz ayar sistemleri, kullanýcý talebine göre sistem kullanýmýyla orantýlý enerji tüketimi saðlar. Günlük çalýþan sistemlerde (24 saat) önemli ölçüde tasarruf saðlanýr. Elektrikli motorlarýn sabit hýzda, sabit voltajla ve frekansla çalýþmasýný gerektiren uygulamalarýn yaný sýra, elektrikli motorun dönüþ hýzýný (frekans) deðiþtirmesi gereken uygulamalar da vardýr. Ayrýca, birçok uygulamada,hýzý deðiþtirerek elde edilen iþlem kontrolü (debinin, basýncýn, vb. ayarlanmasý), diðer ayarlama yöntemlerinden çok daha kullanýþlýdýr. Bu uygulamalar için en uygun hareket mekanizmalarý, kesinlikle, aþaðýda Ýnvertörler olarak belirtilen, motora birkaç dev/dk dan nominal hýza istenen torku saðlayabilen (bu deðerlerin yukarýsýnda da sabit güçte ve azalan tork deðeriyle çalýþabilirler) frekans dönüþtürücülerdir, Elektromekanik kontrollere kýyasla invertör çok daha verimli bir performansa sahiptir. Yol vermesi aðýr (pompa) ve zamanla deðiþken (debi) bir yük için yumuþak yol verme elde etmek, frekans dönüþtürücülerin faydalý bir uygulamasý olabilir. Yumuþak yol verme her durumda, tüm invertör kontrollü sistemlerde, hýz ayarýnýn gerekmediði durumlarda bile motora yol vermek için avantajlýdýr. Ýnvertör, nominal torku sýfýr frekanstan saðlayabilir (nominal akýma göre % 1 aþýrý yük olasýlýðýyla). Motor için invertör tarafýndan üretilen voltaj, yolvermeden (motor çalýþmýyorsa) itibaren devir hýzýyla ayný evrede olduðu için bu mümkündür. Bu þekilde, motordaki kayýplar önemli ölçüde azaltýlýr. Ýnvertör kullanýlarak elde edilebilecek baþlangýç torku, yumuþak yol vericiyle elde edilenden daha büyüktür ve baþlangýç aþamasýnýn tamanýndaki akým talebi çok daha düþüktür. 4 Kwh lýk güç kaybý için, elektromekanik yol vermeyle 2 avroya kadar yýllýk tasarruf elde edilebilir. Pompa hýz kontrol sistemlerin güvenilirliði ve etkinliði, tüketim, iþlem ve tasarruf optimizasyonu anlamýna gelir. Pompalama sistemlerinde, pompalarýn daha esnek çalýþabilmesi, çok daha yüksek ve uygun performans eðrileri sayesinde bu sistemlerin kullanýmýndan anýnda sonuç elde edilebilir. En büyük avantaj ise, farklý kurulumlardan baðýmsýz olarak, pompanýn optimum koþullarda daha az yýpranma ve daha az arýzayla birlikte sürekli çalýþýr durumda olan bir pompanýn varlýðýdýr. Yani, arýza süresinden kaynaklý daha az sorun ve daha az sýklýkta bakým. Ayrýca, pompalarýn invertörle kontrol edildiði bir kurulum daha verimlidir ve daha az strese maruz kalýr: su darbesi yok (geleneksel yöntemle çalýþan pompalarý kapatýrken gerçekleþir); basýnçlý ya da piezometrik tanklý sistemlere göre daha düþük çalýþma basýnçlarý; basýnç ve debi koþullarý daima talepleri karþýlar, çünkü invertör, pompayý gerçek zamanda, kurulumdaki basýnç eðilimine göre kademeli olarak ayarlayabilir. 2

50 Hz. GHV20-GHV30-GHV40 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GHV20-GHV30-GHV40 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GHV2-GHV3-GHV4 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 191771 Rev.B Baský 2/212 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GHV.../SV

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi DİKEY ÇOK KADEMELİ ELEKTRİKLİ POMPA E-SV SERİSİNE SAHİP SABİT HIZLI HİDROFOR SETLERİ

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi DİKEY ÇOK KADEMELİ ELEKTRİKLİ POMPA E-SV SERİSİNE SAHİP SABİT HIZLI HİDROFOR SETLERİ Hz GS-GS1-GS3 Serisi DİKEY ÇOK KADEMELİ ELEKTRİKLİ POMPA E-SV SERİSİNE SAHİP SABİT HIZLI HİDROFOR SETLERİ Kod 1911 Rev.A Baskı 1/1 İÇİNDEKİLER Genel giriş... 3 Seçim ve tercih... 4 GS.../SV Serisi...11

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

50 Hz. Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8" DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR

50 Hz. Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8 DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR 50 Hz Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8" DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191005961 Rev.A Baský 06/2008 Z855, Z875, Z895, Z8125 SERÝLERÝ 50 Hz de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI BASKI 06-2008 2 ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 12845 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI

50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 12845 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI Hz GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 1284 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI Kod 19141 Rev.A Baský 11/211 2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... Elektrikli pompalarýn

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi. FH ve SH SERÝSÝ YATAY SANTRÝFÜJ POMPALI SABÝT HIZLI PAKET HÝDROFORLAR

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi. FH ve SH SERÝSÝ YATAY SANTRÝFÜJ POMPALI SABÝT HIZLI PAKET HÝDROFORLAR Hz GS-GS1-GS3 Serisi FH ve SH SERÝSÝ YATAY SANTRÝFÜJ POMPALI SABÝT HIZLI PAKET HÝDROFORLAR Kod 19191 Rev.A Baský 11/11 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... Seçim ve tercih... GS.../FH Serisi...13 Modeller... Elektrikli

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baský 12/2009 Temiz ve kirli su için Dalgýç tipi Elektrikli Pompalar DOC pompalar çok yönlü,

Detaylı

e-sv Serisi 1, 3, 5, 10, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125 50 Hz

e-sv Serisi 1, 3, 5, 10, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125 50 Hz 5 Hz e-sv Serisi 1, 3, 5, 1, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125 (EC) NO. 64/29 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLU YÜKSEK VERÝMLÝ DÝKEY ÇOK KADEMELÝ ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191271 Rev.A Baský 6/211 e-sv SERÝSÝ 5

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar

GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar Hz GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFOR SETLERÝ EN 1284, YÜKSEK VERÝMLÝ PLM MOTORLU ELEKTRÝKLÝ POMPALAR VE FHF SERÝSÝ VE SHF YATAY SANTRÝFÜJ DÝZEL MOTORLU POMPALAR Kod 191461 Rev.A

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Teknik Özellikleri : MODEL

Teknik Özellikleri : MODEL EB seviye þalterleri tank seviye ölçüm ve kontrolü için kullanýlýr. üksek sýcaklýða ayaným, er yöne çalýþabilen uzun ömürlü kontak yapýsý, ýslak kýsýmlarýnýn paslanmaz çelik olmasý, ikey veya yatay baðlantý

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

50 Hz. FC-FCT Serisi (EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞ TEKLÝ VE ÝKÝLÝ ÝN-LÝNE ELEKTRÝKLÝ POMPALAR

50 Hz. FC-FCT Serisi (EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞ TEKLÝ VE ÝKÝLÝ ÝN-LÝNE ELEKTRÝKLÝ POMPALAR 50 Hz FC-FCT Serisi (EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞ TEKLÝ VE ÝKÝLÝ ÝN-LÝNE ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191007291 Rev.A Baský 06/2011 FC-FCT SERÝSÝ 50 Hz de HÝDROLÝK PERFORMANS

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baský 12/2009 Kirli su için Dalgýç tipi Elektrikli Pompalar DOMO Serisi DOMO serisi elektrikli

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

ELG ELG. Model : ELGu ( Maks. 16 bar )

ELG ELG. Model : ELGu ( Maks. 16 bar ) manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

50 Hz. MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS Serisi ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ

50 Hz. MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS Serisi ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ 5 Hz MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS Serisi ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ Kod 1914481 Rev.A Baský 12/21 MINIBOX, MIDIBOX SINGLEBOX PLUS,

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos Ürün serisi tanımı: Wilo- Benzer resim Yapı türü Islak rotorlu sirkülasyon pompası, rakor veya flanş bağlantılı, otomatik güç uyarlamalı EC motoru Uygulama alanı Tüm sistemlerin sıcak sulu ısıtma tesisatları,

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

ALK ALD 400-600 HÝDROFOR. Kullaným Kýlavuzu

ALK ALD 400-600 HÝDROFOR. Kullaným Kýlavuzu ALK Serisi ALD 400-600 Serisi ALK ALD 400-600 HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 030805 Kitap Baský Tarihi: 030805 Revizyon No: 6 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 17 18

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı