YARGITAY 10. HUKUK DA RES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 10. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 10. HUKUK DA RES

2 2738 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007

3 YARGITAY 10. HUKUK DA RES E: 2005/10659 K: 2005/13867 T: fi HUKUKU ÖLEN S GORTALININ AYLIKLARININ BANKA KARTIYLA ÇEK LMES M RASÇILARIN SORUMLULU U KANIT YÜKÜ Özet: Ölen sigortal n n ayl klar n n bankamatik kart ile çekilmesi halinde; do al olarak banka kart n n hayatta iken sigortal n n yan nda bulunmas, öldükten sonra da birlikte oturan mirasç lar n eline geçmesi as ld r. Bu durumda ispat yükünün daval mirasç da oldu undan kuflkuya düflülmemelidir. Öte yandan, daval dan delilleri sorulmadan sadece mirasç l k s fat na dayan larak eksik araflt rma ve inceleme ile mirasç n n sorumlulu una gidilmemelidir. Sigortal n n ölümünden sonra tahakkuk eden ayl k, terekeye dahil bir de er de ildir. Bu nedenle söz konusu ayl ktan mirasç lar n halefiyet yoluyla mirasç l k s fat ndan do an sorumlulu undan sözedilemez. Davac, fazlaya dair haklar sakl kalmak kayd yla liran n yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemifltir. Mahkeme, ilâm nda belirtildi i flekilde iste in kabulüne karar vermifltir. Hükmün, daval lardan Emin taraf ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz iste inin süresinde oldu u anlafl ld ktan ve Tetkik Hâkimi taraf ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka tlar okunduktan sonra iflin gere- i düflünüldü ve afla daki karar tespit edildi. Sosyal Sigortalar Kurumundan ayl k almakta iken ölen sigortal n n ölümünden sonraki tarihlerde de ayl klar n n yafl yormufl gibi müteveffan n hesab ndan çekilmeye devam edildi i, Kurumun ifl bu dava ile, ayl k- _ (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu Baflkan (**) Dergimizin 2006/5 say s n n 2250 sayfas nda yay mlanan Yarg tay karar na bak n z.

4 2740 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 lar n sigortal n n çocuklar olan daval lar taraf ndan çekildi i iddias yla çekilen ayl klar n daval lardan tahsiline karar verilmesini talep etmifltir. Bilindi i gibi müddei iddias n ispatla yükümlüdür. Bir davada ispat yükünün kime ait oldu unun belirlenmesi ve ispat yükü alt nda bulunan taraftan delillerini istemesi hakimin usul hukuku hükümlerinden kaynaklanan bafll ca görevlerindendir. Öncelikle somut olayda ispat yükünün kime ait oldu unun belirlenmesinde hukuksal zorunluluk vard r. Daval Emin, maafl çekme hususunda babas n n di er daval Oktay'a vekaletname verdi ini, tüm ifllerini Oktay' n yapt n iddia etmektedir. Müteveffan n hesab ndan ayl klar n vekaletname yolu ile mi yoksa banka kart ile mi çekildi i araflt r lmal, flayet vekaletname ile çekilmifl ise ad - na vekaletname düzenlenen kifli sorumlu tutulmal d r. Ayl klar n bankamatik kart ile çekilmesi halinde ise; do al olarak bankamatik kart n n hayatta iken sigortal n n yan nda bulunmas, öldükten sonra da birlikte oturan mirasç lar n n eline geçmesi as ld r. Bu durumda davada ispat yükünün daval ya ait oldu unda kuflkuya düflülmemelidir. O nedenle daval n n, babas na ait bankamatik kart na sahip olmad n inand r c delillerle ispat etmesi gerekir. Örne in daval babas yla birlikte oturuyorsa ve bankamatik kart n n bir baflkas n n elinde oldu unu kan tlayamam fl ise ayl klar n kendisi taraf ndan çekildi i kabul edilmelidir. Ancak aç klanan do rultuda daval dan delilleri sorulup toplanmadan sadece mirasç l k s - fat na dayan larak eksik araflt rma ve inceleme ile davan n kabulüne karar verilmifl olmas usule ve yasaya ayk r olup bozma nedenidir. Kuflkusuz muris sigortal n n ölümünden sonra tahakkuk eden ayl terekeye dahil bir mal olmad ndan mirasç lar n halefiyet yoluyla müteselsilen sorumlu olduklar ilkesinin bu davada uygulama yeri bulunmamaktad r. Mahkemece yap lacak ifl; belirtilen yönde araflt rma ve inceleme yap - larak, bozmaya konu karar temyiz etmeyen di er daval nedeniyle davac Kurum lehine oluflan usulü kazan lm fl hak durumu da gözetilerek hüküm kurmaktan ibarettir. O halde, daval Emin'in bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar kabul edilmeli ve hüküm bozulmal d r. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar da aç klanan nedenlerle BO- ZULMASINA, temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

5 Yarg tay Kararlar 2741 YARGITAY 10. HUKUK DA RES E: 2006/11879 K: 2006/11666 T: S GORTALININ ÖLÜMÜNDEN SONRA BANKAMAT KTEN ÇEK LEN AYLIKLARIN ADES M RASÇIYA DÜfiEN SORUMLULUK KANIT YÜKÜ F L KAR NE* Özet: Ölen sigortal n n ayl klar n n kim taraf ndan çekildi ine iliflkin somut bir delilin bulunmamas nedeniyle aç lan davalarda; do al olarak bankamatik kart n n hayatta iken sigortal n n yan nda bulunmas, öldükten sonra da birlikte oturan mirasç lar n eline geçmesinin as l oldu u ve bu nedenle ispat yükünün daval mirasç ya ait oldu u Yarg - tay n yerleflik görüflüdür. Ancak bu fiili karine, her olay n özel yap s na göre her çeflit kan tla çürütülebilir. Burada dikkat edilecek husus, ispat yükünün daval mirasç ya ait olmas d r. cra takibine yap lan itiraz n iptali ile takibin devam ve % 40 icra inkar tazminat na hükmedilmesi davas n n yap lan yarg lamas sonunda; ilamda yaz l nedenlerle davan n kabulüne iliflkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davac ve daval lardan G. avukat nca istenilmesi ve daval avukat nca da duruflma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, iflin duruflmaya tabi oldu u anlafl lm fl ve tetkik hakimi taraf ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka tlar okunduktan sonra iflin gere i düflünüldü ve afla daki karar tespit edildi: 1- Dosyadaki yaz lara, toplanan delillere ve hükmün dayand gerektirici sebeplere göre, davac Kurum vekilinin temyiz itirazlar n n reddi gerekir. 2- Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan yafll l k ayl almaktayken ölen sigortal n n ölümünden sonraki tarihlere iliflkin ayl klar n n bankamatikten çekilmesi nedeniyle oluflan Kurum zarar n n, ölen sigortal n n yasal mirasç lar ndan tahsiline yönelik icra takibine itiraz n iptali istemli davan n yarg lamas sonucunda, babas n n hayatta oldu u dönemde birlikte oturmayan M. hakk ndaki davan n reddine, "... hastanede yaklafl k 2 ay kadar kald, bu sürenin karinenin aksini ispatlamaya yeterli olmad, ölen sigortal n n emekli maafllar n n... Bankas G... fiubesinden banka-matik kanal ile çekildi i, bankamati in flifresini ölen sigortal n n yak nlar d - fl nda baflka bir kiflinin bilmesinin mümkün olmad, daval G.'nin ölme- _ (*) Dergimizin 2006/5. Say s n n Say s nda yay mlanan Yarg tay karar na bak n z.

6 2742 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 den önce babas ile birlikte oturdu u, ayr ca yukar da belirtilen karinenin aksini ispat edemedi i sonuç ve kanaatine var ld ndan, davac n n davas n n daval G. yönünden kabulüne..." karar verilmifltir. Yarg lama sürecinde toplanan kan tlardan; yafll l k ayl almakta olan T.'nin, tarihinde, efli ve o lu G. ile birlikte, daimi ikametgah olan Hisareyn köyündeki evi d fl nda, geçici ifli nedeniyle flehir d fl nda bulunan o lu M.'ye ait zmit'teki evde bulundu u, an lan tarihte gerçekleflen deprem sonucunda T., efli ve gelininin öldü ü, G.'nin ise enkazdan yaral olarak ç kar l p hastaneye kald r ld, daha uzun süre hastanede kald n iddia etmesine karfl n, belgelere dayal hastanede kalma süresinin tarihine kadar devam etti i anlafl lmaktad r. Ayl klar n bankamatik yoluyla kim taraf ndan çekildi ine iliflkin somut bir delilin bulunamad benzer durumlar nedeniyle aç lan davalar nedeniyle verilen kararlar n temyiz incelemesi üzerine oluflturulan Yarg - tay içtihatlar nda, "Do al olarak bankamatik kart n n hayatta iken sigortal n n yan nda bulunmas, öldükten sonra da birlikte oturan mirasç lar n n eline geçmesi as ld r. Bu durumda davada ispat yükünün daval lara ait oldu unun kabulü..." gerekir görüfllerine yer verilmifltir. Gerçekten de, ola an bir duruma dayanan taraf n, bu iddias n kan tlama yükümlülü ü alt nda olmad, ispat yükünün, normal durumun aksini iddia eden taraf n üzerinde oldu u; baflka bir anlat mla, belli olaylardan, belli olmayan bir olay için ç kar labilen durumlara dayal fiili karine lehine olan taraf n ispat yükü alt nda bulunmad, karinenin aksini kan tlama yükümünün bunu iddia edenin üzerinde oldu u, yarg lama hukukunun temel ilkelerindendir. Ne var ki sigortal n n ölümü, ülke tarihinde yer alan say l büyüklükteki bir deprem felaketi sonucunda gerçekleflmifl, tazminle sorumlu tutulan daval ise, ölen babas yla birlikte y - k nt alt nda kalm fl ve a r yaral olarak kald r ld hastanede uzun süre tedavi görmüfltür. Bu koflullar alt nda gerçekleflen durum karfl s nda, ola an durumlar nedeniyle Kurum yarar na oluflan ve Yarg tay içtihatlar na konu olan karinenin varl ndan söz edip, buna ba l olarak da, daval lar ispat külfeti alt na sokman n, yasal düzenlemeler ve hakkaniyetle ba dafl r bir yaklafl m olarak kabul edilmesine olanak yoktur. S ralanan maddi ve hukuki olgular fl nda yap lan de erlendirme sonucunda, Kurumdan yafll l k ayl almaktayken ölen babalar n n ayl klar n n bankamatik kart yla daval lar taraf ndan çekildi inin kabulüne yeter kan t bulunmad gibi; daval lar taraf ndan aksinin kan tlanmas gereken bir karinenin varl ndan da söz etme olana bulunmad yönü gözetilerek, davan n tümden reddi yerine, G. yönünden kabulüne karar verilmifl olmas usul ve yasaya ayk r olup, bozma nedenidir. O halde, daval G. vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar kabul edilmeli ve karar bozulmal d r. SONUÇ; Temyiz edilen hükmün yukar da aç klanan nedenlerle BO- ZULMASINA, gününde oybirli iyle karar verildi.

7 Yarg tay Kararlar 2743 YARGITAY 10. HUKUK DA RES E: 2006/19986 K: 2007/9213 T: fi HUKUKU ANAYASA MAHKEMES KARARI SSK TARAFINDAN AÇILAN fi KAZASI RÜCU DAVALARI YEN UYGULAMA (506 SK m 26) Özet: Anayasa Mahkemesi nin gün ve 2003/10 Esas ve 2006/106 Karar Say l karar ile devreye giren yeni uygulama do rultusunda: SSK n n rücu hakk n n hukuksal temelinin halefiyete de il, kanundan do an (basit) rücu hakk na dayand n n kabulü ile, ilk peflin de erli gelirlerin (ba land tarih itibariyle) her bir hak sahibi yönünden tazmin sorumlular n n kusurlar na isabet eden miktarla s n rl flekilde hüküm kurulmas gerekir. Buna göre gelirlerdeki art fllar istenemez ve maddi zarar (tavan) hesab yap lmas gerekmez. 506 Say l Yasa n n 10. maddesinin uygulanmas nda da art k, tavan zarar hesab yerine kurumun sigortal ya bafllang çta ba lad ilk peflin sermaye de eri üzerinden hesaplama yap lmas nda teredüt olmayacakt r. Tazmin sorumlusunun sigortal ya ya da hak sahiplerine yapm fl oldu u her türlü ödeme ve ibran n da kurumun rücu alaca ndan düflülmesine olanak bulunmamaktad r. 506 Say l Yasa n n 26. Maddesine iliflkin davalarda zamanafl m n n, masraflar için sarf, gelirler için ise ilk peflin sermaye de erinin bafllang çtaki gelir ba lama onay tarihinden bafllat lmas gerekmektedir. Davac, iflkazas sonucu sürekli iflgöremezlik durumuna giren sigortal ya ba lanan peflin de eri gelirler ile yap lan harcama ve ödemeler nedeniyle u ran lan kurum zarar n n rücuan ödetilmesini istemifltir. Mahkeme, ilam nda belirtildi i flekilde iste i hüküm alt na alm flt r. Hükmün, taraflar avukat taraf ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz iste inin süresinde oldu u anlafl ld ktan ve Tetkik Hakimi taraf ndan dü- _ (*) Gönderen: Av. Kamil Günel ALTAN

8 2744 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 zenlenen raporla dosyadaki ka tlar okunduktan sonra iflin gere i düflünüldü ve afla daki karar tespit edildi. Dava, ifl kazas ndan do an rücu tazminat istemine iliflkin olup, yasal dayana oluflturan 506 Say l Kanunun 26. maddesindeki Halefiyet ilkesi uyar nca, kurumun rücu alaca, hak sahiplerinin tazmin sorumlular ndan, isteyebilece i maddi zarar (tavan) miktar ile s n rl iken; Anayasa Mahkemesi nin gün ve 2003/10 Esas ve 2006/106 say l karar ile an lan yasa maddesinin birinci f kras nda yer alan sigortal veya hak sahibi kimselerin iflverenden isteyebilecekleri miktarla s n rl olmak üzere bölümünün Anayasa ya ayk r l k nedeniyle iptaline karar verilmifltir. Anayasan n 152 ve 153. Maddelerinde öngörülen düzenlemelere göre; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararlar n n Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e girmesi ile birlikte, elde bulunan ve kesinleflmemifl tüm davalarda uygulanmas n n zorunlu olmas karfl s nda, iptal karar n n Resmi Gazete de yay nland tarihinden sonra, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 76. Maddesi uyar nca, yürürlükteki yasalar n uygulamakla yükümlü bulunan mahkemelerin ve giderek Yarg - tay n, iptal karar ile keenlemyekun (yok hükmünde) olan ve böylece yürürlükten kalkan bir yasa maddesine dayanarak inceleme yapma ve karar verme yetkilerinin bulunmad n n kabulü do al olup, bu yönde bir uygulama yap lmas na cevaz yoktur. ( Ç, BBGK n n 1960/21 Esas ve 9 say l karar ; HGK n n /10-44 Esas ve 19 say l ; ayr ca gün, 214 E ve 19 say l ve 2004/448 Esas ve 461 say l kararlar.) Gerçekten de, usuli kazan lm fl hak gere ince uygulanmas gereken bir kanun hükmü, sonradan (karar kesinleflmeden önce) Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptal edilirse; art k usuli kazan lm fl hakka göre de il, aksine, usuli kazan lm fl hakk n istisnas olarak; iptal karar ndan sonra oluflan yeni hukuki duruma göre karar verilmesi gere i vard r. (Kuru, S. 4784) fiu hale göre; 26. Madde de say lan koflullarca kurumu sigortal n n ard l (halefi) olarak kabul eden an lan yasa maddesinin 1. F kras ndaki itiraz konusu kural n iptalinden sonra bu madde uyar nca aç lan davalarda art k halefiyet ilkesi ne dayan lamayaca, kurumun rücu hak n n hukuki temelinin (halefiyet de il) bundan böyle; yasadan do an, sigortal ya da hak sahibi kimselerin alacaklar ndan ba ms z kendine özgü (Basit Rücu) hakk na dönüflmüfl olmas n n kabulüyle; bu aflamadan sonra; zararland r c sigorta olay nedeniyle, sigortal veya hak sahiplerine kurum taraf ndan ba lanan gelirin (bafllad tarihteki) ilk peflin sermaye de erinin, tazmin sorumlular n n (iflverenin) kusuruna isabet eden miktar yla s n rl flekilde hüküm kurulmas gerekir. Nitekim bu yönler, Anayasa Mahkemesi nin iptal karar n n gerekçesine yans d flekilde kanuna uymayan eylemi nedeniyle, hukuksal yapt r ma maruz kalan ve bu-

9 Yarg tay Kararlar 2745 nun sonucu olarak da ba lanan gelirlerin sermaye de erini kuruma ödeyen, böylece olayla ba lant s (iliflkisi) kesilen iflverenin; kanun, kanun hükmünde kararname ve kararlarla getirilen katsay larla, sigortal ya önceden ba lanan gelirlerin sermaye de erini kuruma ödeyen, böylece olayla ba lant s (iliflkisi) kesilen iflverenin; kanun, kanun hükmünde kararname ve kararlarla getirilen katsay larla, sigortal ya önceden ba lanan gelirlerde sonradan yap lacak art fllardan ve bu art fllar n peflin sermaye de erinden sorumlu tutularak; sürekli dava tehdidi alt nda bulundurulmas, Sosyal Güvenlik kurulufllar na ait olmas gereken risklerin, iflverene yükletilmesi; hakkaniyet ve sorumluluk ilkeleriyle ba daflmad gibi Sosyal Hukuk Devleti prensplerine de ayk r l k oluflturur denilerek; gelirlerdeki art fllar n tazmin sorumlular ndan (iflverenlerden) istenemeyece i; kesin bir anlat mla ortaya konmufltur. Anayasa Mahkemesi kararlar n n gerekçeleriyle (konuyu aç klay c özelli i itibariyle, her kesimi bu arada mahkemeleri) de ba lay c oldu u hususu gözetildi inde; iptal karar ile birlikte ortaya ç kan, bu yeni hukuki durum itibariyle; konuya uygulama aç s ndan aç kl k getirmek gerekirse; öncelikle, kurumun rücu hakk n n hukuksal temeli halefiyete de- il kanundan do an (basit) rücu hakk na dayand n n kabul edilmesiyle birlikte; art k ilk peflin de erli gelirlerin (ba land tarih itibariyle) her bir hak sahibi yönünden tazmin sorumlular n n kusuruna isabet eden miktarla s n rl flekilde hüküm kurulmas gere i vard r. Bu durumda aç kl kla söyleyebiliriz ki, ilk peflin sermaye de erli gelirlerdeki art fllar n istenemeyece inde kuflku ve duraksamaya yer yoktur. Hemen belirtmek gerekirse, bundan sonra 506 Say l Yasa uyar nca aç lan rücuan tazminat davalar na iliflkin olarak süregelen uygulamada oldu u üzere; maddi zarar (tavan) hesab yap lmas gerekmedi i gibi; 506 Say l Yasan n 10. maddesinin uygulanmas n gerektiren durumlarda da Anayasa Mahkemesinin iptal karar ndan önceki, süregelen içtihatlarla oluflturulup uygulanan prensiplerde temel farkl bir yaklafl m bulunmamaktad r. Ancak, 10. madde uygulamas nda art k, tavan zarar hesab yerine, kurumun sigortal ya bafllang çta ba lad ilk peflin sermaye de eri üzerinden hesaplama yap lmas nda herhangi bir tereddüt olmamal d r. Ayr ca yap lan tüm hesaplama uygulamalar nda; tazmin sorumlusunun, sigortal ya ya da hak sahiplerine yapm fl oldu u, her türlü ödeme ve ibran n da kurumun rücu alaca ndan düflülmesine olanak bulunmad gözönünde tutulmal d r. Öte yandan, kurumun bundan böyle art k (halef s fat olmad ) sigortal n n alaca ndan ba ms z, kanundan do an rücu hakk na sahip oldu u gözetilerek; sigortal veya hak sahipleri taraf ndan tazmin sorumlular aleyhine aç lan tazminat davas nda al nan kusur ve hesap raporu, rücu davas nda ba lay c olmay p; güçlü delil niteli inde say lmas gerekir. Ancak, bu aflamada ilave edelim ki kesinleflen önceki rücu davalar nda hükmolunan miktar n mahsubu yap l rken, sigortal ya ba lanan geli-

10 2746 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 rin ilk peflin sermaye de erinin esas al nmas gerekti inin; flayet ilk peflin sermaye de erli gelirle birlikte art fllara da hükmedilmiflse, art fllar n hükmolunacak rücu tazminat ndan mahsup edilmesine olanak bulunmad da gözard edilmemelidir. Bu çerçevede meseleye fiili ödemeler aç - s ndan bak ld nda ise fiili ödemenin mevcudiyeti halinde, kurumun talep edebilece i miktar n hesab n n da ayn flekilde gerçeklefltirilmesi gerekmekte olup; flayet ilk peflin sermaye de erli gelirin kusur karfl l, fiili ödeme miktar ndan düflük ise o taktirde ilk peflin sermaye de erine itibar edilmeli; aksine fiili ödeme miktar ile peflin de erden düflük ise o taktirde de fiili ödeme miktar esas al nmal d r. Anayasa Mahkemesinin iptal karar ndan sonra, 506 Say l Yasaya dayal olarak iflverenler aleyhine aç lan rücuan tazminat davalar nda; süregelen mevcut uygulama d fl nda, herhangi bir etkileflim ve de iflim öngörülmedi inden, Borçlar Kanunu nun 332/1 maddesinde belirlenen iflçi-iflveren aras ndaki akde ayk r l k eylemleri ve bu çevrede maddenin 2. F kras gere ince iflverenin akde ayk r davran fllar (iflçi sa l ve ifl güvenli inin gerektirdi i önlemlerin al nmamas vs.) sonucu, 26/1 maddeyle vaki iliflkilendirme, bir bak ma akde ayk r hareketten do an tazminat davalar hak ndaki hükümlere tabii olmakla; zaman afl m n n, süregelen eski uygulamalar gibi, iflverenler aç s ndan Borçlar Kanunu nun 125. maddesine göre belirlenmesi gerekti inde; ayr ca, zararland r c sigorta olay na neden olan 3. flah slar yönünden ise, Borçlar Kanunu nun 60. Maddesinde öngörülen haks z fiil zaman afl m na tabii oldu unda tereddüt yoktur. Bu arada zaman afl m n n bafllang c konuuna gelince, 506 Say l Yasada zaman afl m n n (özel olarak) düzenlenmedi i düflünüldü- ünde; genel hükümler çerçevesinde çözüm arama gere i vard r. Gerçekten de Borçlar Kanunu nun 128. maddesinde; Zaman afl m, alaca n muaccel oldu u zamanda bafllar denilmektedir. Kurum aç s ndan alacak hakk, ba lad gelirin yetkili organ taraf ndan onayland tarihte ödenebilir hale gelece inden, muacceliyet in onay tarihi olaca aç kt r. O halde, 26. maddeye iliflkin davalarda zaman afl m, masraflar için sarf; gelirler için ise ilk peflin sermaye de erinin bafllang çtaki gelir ba lama onay tarihinden bafllat lmal d r. Faiz bafllang c n n da, ayn flekilde, ilk peflin de erli gelire ait tahsisin onay tarihi oldu unda kuflku yoktur. Anayasa Mahkemesi nin iptal karar ile ortaya ç kan bu maddi ve hukuki olgular gözetilerek, ifl kazas sonucu sigortal ya 506 Say l Yasan n 92. maddesi de gözetilmek suretiyle ba lanan gelirlerin ilk peflin sermaye de erinin aç klanan ilkeler do rultusunda tazminine olanak bulunan k sm n n tespiti ile sonucuna göre karar verilmesinde yasal zorunluluk bulundu undan, yaz l flekilde hüküm kurulmas usul ve yasaya ayk r olup, bozma nedenidir. O halde, taraflar n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar kabul edilmeli ve hüküm bozulmal d r.

11 Yarg tay Kararlar 2747 SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar da aç klanan nedenlerle BO- ZULMASINA, temyiz harc n n istek halinde daval ya iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 10. HUKUK DA RES E: 2006/14094 K: 2007/2533 T: TRAF K HUKUKU ARAÇ fileten N SORUMLULU U fileten SIFATI LE SORUMLULUK* (2918 SK m. 3,1479 SK m.63) Özet: Bilindi i üzere, 13 Kas m 2002 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan AYM karar na göre 1479/63. Madde de son f krada yer alan araç sahiplerine ibaresinin iptal edilmesi karfl s nda, art k olayda kusuru bulunmayan araç sahiplerine rücu olana kalmam fl ise de; Kurumun an lan yasa maddesindeki di er sorumlulara rücu hakk mevcut bulundu u gözetildi inde, uyuflmazl - n 2918 Say l Yasada yer alan Araç iflletenin sorumlulu u ilkeleri irdelenerek çözümlenmesi gere i aç kt r Say l Kanunun 3. maddesi hükmünde öngörülen tan m çerçevesinde iflleten s fat n n bulunmas, bir baflka anlat mla araç üzerindeki fiili hakimiyeti ile arac tehlikesi kendisine ait olmak üzere kendi ad ve hesab na iflletiyor olmas halinde de sorumluluk mümkündür. Davac, trafik kazas sonucu ölen sigortal n n hak sahiplerine ba lanan peflin de erli gelirler ile yap lan harcama ve ödemeler nedeniyle u ran lan kurum zarar n n rücuan ödetilmesine karar verilmesini istemifltir. Mahkeme, ilam nda belirtildi i flekilde iste i hüküm alt na alm flt r. Hükmün, davac avukat taraf ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz iste inin süresinde oldu u anlafl ld ktan ve Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka tlar okunduktan sonra iflin gere i düflünüldü ve afla daki karar tespit edildi. _ (*) fl Hukuku Özel Say s n n 452. Say s nda yay mlanan Yarg tay 10. HD nin karar )

12 2748 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 Dava, trafik kazas nda vefat eden sigortal lyas n hak sahiplerine yap lan cenaze yard m ile ba lanan ilk peflin de erli ölüm ayl n n daval - lardan tahsili istemine iliflkin olup, davan n yasal dayana 1479 Say l Yasan n 63. Madesidir. Bilindi i üzere, 13 Kas m 2002 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan tarih 2001/343 Esas ve 202/41 say l Anayasa Mahkemesi karar ile 1479 Say l Yasan n 63. Maddesinin son f kras nda yer alan Araç sahiplerine ibaresinin iptal edilmesi karfl s nda art k olayda kusuru bulunmayan araç sahiplerine rücu olana kalmam fl ise de; kurumun an lan yasa maddesindeki di er sorumlulara rücu hak mevcut bulundu u gözetildi inde, uyuflmazl n 2918 Say l Yasada yer alan araç iflletenin sorumlulu u ilkeleri irdelenerek çözümlenmesi gere i aç kt r Say l Kanunun 3. Madesi hükmünde öngörülen tan m çevresinde iflleten s fat n n bulunmas, bir baflka anlat mla araç üserindeki fiili hakimiyeti ile arac tehlikesi kendisine ait olmak üzere kendi ad ve hesab na iflletiyor olmas halinde de sorumluluk mümkündür. Hal böyle olunca; daval S. K rtasiye San ve Tic. Afi nin olaya kar flan plakal arac n iflleten sifat n tafl d anlafl lm fl oldu undan bu daval hakk nda da kurumun rücu alaca ndan sorumlulu una hükmedilmesi gerekirken yan lg l düflünceler ile yaz l flekilde hüküm kurulmas usul ve yasaya ayk r olup bozma nedenidir. O halde, davac Ba -Kur un bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar kabul edilmeli ve hüküm bozulmal d r. SONUÇ: Temyiz edlen hükmün yukar da aç klanan nedenlerle BO- ZULMASINA, gününde oybirli iyle karar verildi.

13 Yarg tay Kararlar 2749 YARGITAY 10. HUKUK DA RES E: 2006/18104 K: 2007/8737 T: fi HUKUKU H ZMET TESP T ÇALIfiMA SÜRES TEBL YÖNTEM TANIK BEYANI* Özet: SSK ve Vergi Dairesi belgelerinden iflçi ad n n yer almamas hizmetin tespitine engel de ildir. Tan k beyanlar yla hizmet tespiti yap labilir. Davac, daval lardan iflverene ait iflyerinde tarihleri aras nda geçen çal flmalar n n sigortal hizmet olarak tespitine karar verilmesini istemifltir. Mahkeme, bozmaya uyara ilam nda belirtildi i flekilde iste in k smen kabulüne karar vermifltir. Hükmün, taraflar avukat taraf ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz iste inin süresinde oldu u anlafl ld ktan ve Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka tlar okunduktan sonra iflin gere i düflünüldü ve afla daki karar tespit edildi. 1- Dosyadaki yaz lara, toplanan delillere ve hükmün dayand gerektirici sebeplere göre, daval lar Sosyal Sigortalar Kurumu ve fiy a v u k a t l a r - n n temyiz itirazlar n n reddi geekir. 2- Hükmün tefhiminin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 489. maddesinin yollamada bulundu u, ayn kanunun 388. maddesindeki unsurlar içerir biçimde yap lmad gii tebli de edilmedi i anlafl l d ndan, temyiz istemini yasal sürede yapt kabul edilen davac Tfi avukat n n temyiz itirazlar na gelince: Dosyadaki yaz lara, karar n dayand delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, daval iflverenin davaya konu iflyerinden farkl bir iflyerinin de bulundu u ve durum itibariyle meslek odas ve zab ta tutana na göre, iflyerinin sürekli faal oldu unun belirgin bulundu u, vergi dairesi belgelerinde sürekli çal flan sigortal lar n bildirildi i, tarihleri aras nda davac çal flmas na iliflkin beyan hükme dayanak al nan HY nin bu döneme ait Sosyal Sigortalar Kurumu ve Vergi Dairesi belgelerinde isiminin bulunmad, davac iddias n do rulayan tan klar n ayr nt - l ve samimi beyanlar gözetildi inde, davac n n, daval iflverene ait dü ün salonu iflyerinde (davac avukat n n temyiz dilekçesindeki talep ile ba l kal narak) kuruma bildirilen 30 gün hariç tarihleri aras nda 1920 gün kesintisiz olarak çal flt n n tespitine karar verilmesi _ (*) Gönderen: Av. Fikret ASLAN

14 2750 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 gerekirken, yan lg l de erlendirme sonucu yaz l flekide karar verilmesi, usul ve yasaya ayk r olup, bozma nedenidir. O halde, davac vekilinin bu yönleri amaçayan temyiz itirazlar kabul edilmeli ve hüküm bozulmal d r. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar da aç klanan nedenlerle BO- ZULMASINA, temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde, oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren YARGITAY KARARI: T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren YARGITAY KARARI: T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2005/1049 KARAR NO: 2005/31960 KARAR TAR H : 03.10.2005 KARAR ÖZET : BAK YE ÜCRET ALACA INDAN MAHSUP YAPILMASI Davac, dava konusu dönemde

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren T.C. YARGITAY 9. HUKUK DA RES

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren T.C. YARGITAY 9. HUKUK DA RES yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2004/12959 KARAR NO: 2004/22023 KARAR TAR H : 05.10.2004 KARAR ÖZET : Gününde Ödenmeyen Ücretlere Faiz Uygulamas 4857 say l fl Kanununun

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2006/11107 K: 2007/6531 T: 17.04.2007 CRA HUKUKU ST HKAK DD ASI DAVA AÇMA SÜRES HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE* ( K m. 99, 7201 SK) Özet: Alacakl ya 7201 Say

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2004/14496 KARAR NO: 2004/13993 KARAR TAR H : 07.06.2004 KARAR ÖZET : flletmenin, iflyerinin veya iflin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

4 904 say l Türkiye fl Kurumu Kanunu (4904, 2003) ile istihdam n korunmas na,

4 904 say l Türkiye fl Kurumu Kanunu (4904, 2003) ile istihdam n korunmas na, mali ÇÖZÜM 145 fi-kur A VER LMES GEREKL BELGELER VE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI Resul KURT* I- G R fi 4 904 say l Türkiye fl Kurumu Kanunu (4904, 2003) ile istihdam n korunmas na, gelifltirilmesine,

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2006/24828 KARAR NO: 2006/6666 KARAR TAR H : 15.03.2006 KARAR ÖZET : T S'DE YER ALAN TOPLU fiç ÇIKARMA PROSEDÜRÜNÜN UYGULANMASI Toplu

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/3851 K: 2004/12047 T: 21.10.2004 VAROLMAYAN BORÇ Ç N CRA TAK B YAPILMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI MANEV G DER M Özet: Borcun tamam n n ödenmesine karfl n, borçluya ve

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 2821 S. SK/45

İlgili Kanun / Madde 2821 S. SK/45 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/841 Karar No. 2014/834 Tarihi: 24.01.2014 İlgili Kanun / Madde 2821 S. SK/45 PROFOSYONEL SENDİKA YÖNETİCİSİNİN HİZMET ÖDENEĞİ HUKUKA AYKIRI BULUNARAK İPTAL

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2007/20172 K: 2007/19331 T: 30.10.2007 fi HUKUKU H ZMET TESP T DAVASI HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE SÜREDEN SONRA VER LEN fie G R fi B LD RGES MADD HATAYA DAYALI

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/22912 K: 2005/13742 T: 18.04.2005 fiç N N ÜCRETS Z ZNE ÇIKARILMASI H ZMET AKD N N FESHED LM fi SAYILMASI DURUMU Özet: Yarg tay n kararl l k kazanm fl olan uygulamas na göre, ücretsiz izin hizmet

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /112

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /112 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/15460 Karar No. 2016/19015 Tarihi: 23.06.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /112 ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİ KAMU İŞVERENLERİ

Detaylı

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği ) YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231 İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/Ek-47

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/Ek-47 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/3079 Karar No. 2012/9383 Tarihi: 22.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/Ek-47 GELİR VEYA AYLIK ALAN KIZ ÇOCUKLARININ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ AKDEDİLMİŞ

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 378 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2002/6240 K: 2002/11024 T: 28.11.2002 ÖZEL S GORTA HUKUKU ZORUNLU TRAF K S GORTASI MAL K OLMAYAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/3278 K: 2004/12563 T: 20.12.2004 TAfiIYICININ SORUMLULU UNUN SINIRI GASP NEDEN YLE ZAY OLAN EfiYA (TTK. m. 781/1) YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Tafl y c kendi

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. "İçtihat Metni"

Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. İçtihat Metni Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. "İçtihat Metni" Taraflar arasındaki tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;... Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 01.03.2013 gün ve 2012/1155

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESĐ KARARI

ANAYASA MAHKEMESĐ KARARI 21 Mart 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26469 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2003/10 Karar Sayısı : 2006/106 Karar Günü : 23.11.2006 ANAYASA MAHKEMESĐ KARARI ĐTĐRAZ YOLUNA BAŞVURAN:

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2326 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/22521 K: 2003/26613 T: 29.12.2003 TAfiINMAZ HUKUKU ECR M S L ÖDENMES N ÇEREN LAMIN NFAZI KES NLEfiME KOfiULU Özet:

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/4543 K: 2006/4244 T: 18.04.2006 ZAMANAfiIMI DEF SAVUNMANIN GEN filet LMES T RAZININ YAPILMA ZAMANI (TTK m. 1301) Özet: Daval taraf n zamanafl m def ine karfl, kendisine

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

fi SÖZLEfiMES NE KONULAN HÜKÜMLE fi YASASI VE YÖNETMEL K HÜKÜMLER NE RA MEN GECE SÜRES NDE FAZLA ÇALIfiMA SINIRI AfiILAB L R M?

fi SÖZLEfiMES NE KONULAN HÜKÜMLE fi YASASI VE YÖNETMEL K HÜKÜMLER NE RA MEN GECE SÜRES NDE FAZLA ÇALIfiMA SINIRI AfiILAB L R M? mali ÇÖZÜM 275 fi SÖZLEfiMES NE KONULAN HÜKÜMLE fi YASASI VE YÖNETMEL K HÜKÜMLER NE RA MEN GECE SÜRES NDE FAZLA ÇALIfiMA SINIRI AfiILAB L R M? (KARAR NCELEMES ) Ekrem TAfiBAfiI* (Yarg tay Dokuzuncu Hukuk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S. TSK/25

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S. TSK/25 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/37925 Karar No. 2014/7 Tarihi: 13.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,18-21 6356 S. TSK/25 GEÇERSİZ FESİH ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/4592 K: 2006/4528 T: 24.04.2006 S GORTACININ TEMERRÜDÜ ZORUNLU MAL MESUL YET VE HT YAR MAL MESUL YET S GORTASI AYIRIMI Özet: Zorunlu mali mesuliyet sigortas nda, sigortac

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/19635 Karar No. 2013/11653 Tarihi: 28.05.2013 İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET ÖZETİ: Sigortalı ya da hak sahibini tatmin eden kurumun

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

S osyal Güvenlik Kurumlar na prim borcu bulunan iflverenlere, peflin ödeme

S osyal Güvenlik Kurumlar na prim borcu bulunan iflverenlere, peflin ödeme mali ÇÖZÜM 223 SOSYAL GÜVENL K PR M BORÇLARINI YEN DEN YAPILANDIRAN YASAL DÜZENLEMELER N KARfiILAfiTIRILMASI VE SON PR M AFFI DÜZENLEMES N N AVANTAJLARI Murat GÖKTAfi* Murat ÖZDAMAR** I- G R fi S osyal

Detaylı