Yönetim Merkezi Adresi Telefon ve Faks Numarası Elektronik Site Adresi Elektronik Posta Adresi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim Merkezi Adresi Telefon ve Faks Numarası Elektronik Site Adresi Elektronik Posta Adresi"

Transkript

1 2008 Faaliyet Yönetim Merkezi Adresi : Atatürk Bulvarı No: Opera/ANKARA Telefon ve Faks Numarası : 0(312) (312) Elektronik Site Adresi : Elektronik Posta Adresi :

2 2008 Faaliyet 2

3 BELEDİ YELERİ N, Ş EHİ RLERİ N TANZİ M VE TESİ S İ İŞLERİ NDE YAPACAKLARI AMME Hİ ZMETLERİ İ Ç İ N F İ NANSMAN BANKASI KURULMALIDIR. 3

4 2008 Faaliyet 4 İ Ç İ N D E K İ L E R

5 Sayfa No BÖLÜM I: SUNUŞ Yıllık Faaliyet Uygunluk Görüşü 7 Olağan Genel Kurul Gündemi 8 Vizyonumuz-Misyonumuz Yılı Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Finansal Bilgiler 10 Kısa Tarihçe 11 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 13 Bayındırlık ve İskan Bakanı nın Mesajı 14 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün Mesajı 17 Bankanın 2008 Yılı Faaliyetleri 18 Banka Yatırımları 18 Krediler ve Yasal Paylar 31 Ortaklıklarımız 37 Bankamızca Yürütülen Diğer Hizmetler 38 Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamaları 41 BÖLÜM II: YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI Banka Yönetimi / Denetimi 42 Organizasyon Şeması 48 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu 49 İnsan Kaynakları Uygulamaları 53 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuyla İlgili İşlemler 55 Destek Hizmeti Alımına İlişkin Bilgiler 55 BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER Banka Denetçiler 56 Denetim Komitesinin İller Bankası İç kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemlerinin İşleyişlerine İlişkin Değerlendirmesi ve 2008 Yılı Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler 60 Bağımsız Denetim 62 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 63 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler 120 Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetim Politikaları 128 Derecelendirmeyle İlgili Bilgiler 129 Son 5 Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler 130 Bankamızca 2008 Yılında Bitirilen İşlere Ait Bilgiler 131 İletişim Bilgileri 154 5

6 2008 Faaliyet Y ı l l ı k F a a l i y e t R a por u U y g u n 6 l u k G ö r ü ş ü

7 7

8 2008 Faaliyet Genel Kurul Toplantı Tarihi 27 Nisan 2009 Pazartesi Saat : 14: 00 Toplantı Mahalli İller Bankası Macunköy Ek Tesisleri Toplantı Salonu Genel Kurul Toplantı Gündemi 1- Açılış ve saygı duruşu 2- Başkanlık divanı seçimi 3- Yönetim Kurulu ve Denetçiler nun okunması, müzakeresi ve onanması yılı Bilanço ile Kâr ve Zarar hesaplarının onanması 5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği gereği 2010 ve sonraki dönemler için Bankanın bağımsız denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun bir sonraki Genel Kurul a sunulmak üzere belirlenmesi ve sözleşme imzalanması hususlarında Banka Yönetim Kuruluna yetki verilmesi sayılı Kanun un 13 ncü maddesi kapsamında Banka alacaklarının terkini hususunda karar verilmesi sayılı Kanun un 19 ncu maddesine göre Bankanın 2008 yılı safi kârından Köy Tüzel Kişiliği hesabına ayrılacak ve 2010 yılında tevzisi yapılacak %55 köy kalkınma payından kaç köyün faydalanacağı hususunda karar alınması yılı için bir denetçi seçilmesi 9- Dilek ve temenniler 10- Kapanış 8

9 Misyonumuz Vizyonumuz Yerel yönetimlere, kentsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek yoluyla sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda bulunmaktır. Modern kentlerin geliştirilmesi sürecine katılan, hizmet kalitesi kanıtlanmış uluslararası bir yatırım bankası olmaktır. 9

10 2008 Faaliyet ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Krediler Bin YTL Değişim % ,58 Özkaynaklar , Net Dönem Kârı , Bilanço Hesapları Bin YTL Krediler Toplam Aktifler Kullanılan Krediler Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Kâr-Zarar Hesapları Bin YTL Faiz Gelirleri Kredilerden Alınan Faizler Faiz Giderleri (88) (121) Net Faiz Geliri Diğer Faaliyet Gelirleri Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı (2) (1.910) Diğer Faaliyet Giderleri ( ) ( ) Dönem Kârı

11 Kurumsal Profil 76 YILLIK TARİHİYLE Atatürk döneminde Belediyelerin kısa zamanda bayındır hale getirilmesini gerçekleştirmek; mali kaynak ve imkandan yoksun bu idareleri kredi ile desteklemek amacıyla 11 Haziran 1933 tarih ve 2301 sayılı Kanunla Belediyeler Bankası 15 Milyon TL sermaye ile kurulmuştur. Kısa zamanda Belediyelere sağlanan teknik ve mali destekle başarılı hizmetlerin yapılması karşısında Bankanın bir devamı olmak üzere 13 Haziran 1945 tarih ve 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ile hem bankanın adı hem de bankanın görev, yetki ve sorumluluğu büyütülerek yeni bir hukuki statü oluşturulmuştur. 11

12 2008 Faaliyet Kanununun 1 nci maddesine göre; İl Özel İdareleriyle Belediye ve Köy İdarelerinin ve bu idarelerin kuracakları birliklerle adı geçen idarelere bağlı, tüzel kişiliği haiz olan veya olmayan ve katma bütçeli idare ve kurumların imar işleriyle ilgili konularla uğraşmak ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümleriyle bu kanuna bağlı olmak üzere İller Bankası adıyla tüzel kişiliğe haiz bir Banka kurulmuştur.bankanın merkezi Ankara dır. Kanununun 7 nci maddesinde Bankanın görevleri şu şekilde ifade edilmiştir. A) Birinci maddede gösterilen idare ve kurumların yapacakları mahalli kamu hizmetleriyle ilgili tesisler, yapılar ve diğer işler vücuda getirmelerini kolaylaştırmak; şehir, kasaba ve köylerin kuruluş ve imarı yolundaki plan ve programların gerçekleştirilmesini desteklemek amacıyla bunlara kendi yönetmeliğinde yazılı esas ve şartlara göre kredi sağlamak; B) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu idare ve kurumların istemleri üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda getirecekleri tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkan olmayan veya Banka tarafından toplu olarak yapılmasında fayda bulunanları, yatırım programları içinde meydana getirmek, idare ve kurumların istemleri aranmaksızın bunların Banka yatırım programında yer alan işlerinde hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleştirilecek olanları Banka eliyle yapmak veya yaptırmak; C) Bankadan alınan kredilerle yapılan işlerden kanunlarla Yapım ve Denetlemeleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilenler dışında kalanların isteme ve imkana göre fenni nezaret ve denetlenmesini üzerine almak; D) Birinci maddede gösterilen idare ve kurumlara gerekli olacak makine, aletler ve edevat, gereç ve eşyadan temin edebileceklerini bu idare ve kurumlara satmak veya kiralamak; E) Bu idare ve kurumların Banka aracılığıyla sigorta ettirmek isteyecekleri menkul ve gayrimenkul malları sigorta ettirmek; F) Yönetmeliğinde izin verilecek Banka işlerini yapmak; G) Yukarıda yazılı ödevleri yapmak üzere her türlü araç ve malzeme temin etmek ve bu işler için gerekli tesisleri doğrudan doğruya veya ortaklık suretiyle vücuda getirmek, bu konuda yapılacak işlere, gerekli görülürse ortaklık etmek. Demokrasinin okulu niteliğini taşıyan yerel yönetimler (BELEDİYELER, İL ÖZEL İDARELERİ VE KÖYLER) anayasal ve yasal kuruluşlar olup, demokratik ilke ve prensiplerin toplumda yerleştirilip geliştirilmesinde önemli yeri ve katkısı vardır. İller Bankası; Genel Müdürlük ve 18 Bölge Müdürlüğünde çalışan toplam 3087 personel ile bu kuruluşlara karşı görev, yetki ve sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içindedir. 12

13 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4759 sayılı İller Bankası Kuruluş Kanununun 3 ncü maddesinde Bankanın sermaye kaynakları; İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kesinleşmiş bütçe gelirlerinin % 5 i, İl Özel İdareleri ile Belediyelere bağlı tüzel kişiliğe haiz olan veya olmayan veya katma bütçeli idare ve kurumların ve birliklerin bağlı bulundukları idare bütçelerine intikal etmeyen gelirlerinden vergiler düştükten sonra kalan safi kazançlarının % 5 i, Bankanın yıllık safi kazancından köy idareleri adına ayrılan % 30 lar, Özel kanunlarla Banka sermayesine eklenmek üzere sağlanacak para ve ayınlar, Bütçeden veya diğer herhangi bir yerden yapılacak her türlü yardımlar, Belli bir tahsis yeri gösterilmeksizin veya sermayeye katılmak üzere yapılan bağışlar şeklinde belirlenmiştir. Bu oluşum nedeniyle Banka sermayesi paylara bölünmemiş olup, kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır. Banka, kuruluş kanunu ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere yukarıdaki kaynaklardan sağladığı sermayenin tamamlanması halinde Kanun ya da Kanun Hükmünde Kararnameler ile nominal sermayesini yükseltmektedir. Banka sermayesi en son olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5173 sayılı Kanun ile 3 Milyar YTL ye, tarih ve 2007/12827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de 9 Milyar YTL ye çıkartılmıştır tarihi itibariyle 9 Milyar YTL sermayenin Bin YTL si ödenmiştir. Bankamızın yıllara göre nominal sermayesi, sermaye tahsilatı, ödenmiş ve ödenmemiş sermaye durumu aşağıda gösterilmiştir. Yıllar BANKAMIZIN YILLARA GÖRE SERMAYE TAHSİLATI (Bin YTL) Nominal Sermaye Yıllık Sermaye Tahsilatı Ödenmiş Sermaye Ödenmemiş Sermaye

14 2008 Faaliyet Bayındırlık ve İskan Bakanı nın Mesajı Cumhuriyetimizin ülkemize kazandırdığı köklü kuruluşlar arasında yer alan İller Bankası, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu nun 131 nci maddesi gereği 11 Haziran 1933 tarihinde 15 Milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adıyla Belediyelere, şehirlerin tanzim ve tesisi işlerinde yapacakları esaslı amme hizmetleri için muhtaç olacakları parayı ikraz etmek; kısa ve uzun vadeli avans ve cari hesaplar açmak veya bunlara tavassut ve kefalet etmek ve nizamnamei esasile müsaade edilecek banka işlerini yapmak üzere tüzel kişiliğe sahip bir banka olarak kurulmuştur sayılı Belediye Kanunu na bir ek yapılarak, kentsel planlama ve altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere merkezi bir örgüt olarak Belediyeler İmar Heyeti oluşturulmuştur. Belediyeler Bankası ile Belediyeler İmar Heyeti, 23 Haziran 1945 tarihinde 4759 sayılı İller Bankası kuruluş kanununun yürürlüğe girmesiyle, bir çatı altında toplanmıştır. Her iki kurumun deneyimi, personeli ve mal varlığı İller Bankası na devredilmiştir. Kurulduğu tarihten bu yana pek çok hizmeti bir arada yürüten ve mahalli idarelere hizmet veren temel kurumlardan biridir. Bu nedenle, İller Bankası nın kuruluşundaki gerekçeler, geçerliliğini bugün de korumaktadır. İller Bankası, gelişen Türkiye ve değişen dünya şartlarını yakından takip edip kendini yenileyerek, daha dinamik ve esnek bir yönetim anlayışını benimsemek suretiyle, mahalli idarelerimizin yalnızca bugün değil, gelecek yıllarda da en önemli finans kaynağı olacaktır. Özellikle Belediyelerin; yönetim kapasitesinin geliştirilmesinde, teknik birikimlerinin artmasında, kendi kendilerine yeterli hale gelmelerinde İller Bankası nın katkısı göz ardı edilemez. Banka, mahalli idarelere yardımcı olma anlamındaki tarihi misyonunu hükümetimiz döneminde önemli ölçüde yerine getirmeye başlamıştır. Kuruluşundan günümüze kadar Ülkemizde kentsel hizmetlerin karşılanmasında yerel yönetimler üzerinde eğitici, yol gösterici ve her alandaki kalifiye insan gücünün yetiştirilmesinde adeta bir okul görevi yapmıştır. Ayrıca, İller Bankası yerel yönetimlere, kentsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek yoluyla sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan, yerel yönetimlerin çok ciddi kaynak sıkıntısı çektiğini ve kullanılan krediler ile ciddi borç yüklerinin altına girdiğini belirleyen İller Bankası, hükümetimizin desteği ile bu sorunu çözmek 14

15 için önemli adımlar atmış ve kredi faiz oranlarını 2005 yılından itibaren % 35 lerden % 9 lara indirmiştir. Bankanın, bankacılık bölümü harekete geçirilerek bu konuda mevcut mevzuatın elverdiği bütün bankacılık işlemlerini yapmaya başlamıştır. İller Bankası, Kuruluş Kanununa, Bankacılık Kanununa, İller Bankası Kanunun Uygulama Yönetmeliğine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre mevduat bankacılığı dışında diğer tüm bankacılık işlemlerini yürütmektedir. Değişen ve gelişen dünyada ülkemizin gelişmesine ve çağdaş ülkeler arasında yer almasına uluslararası standartlarda hizmet vererek katkı sağlayan, hizmet kalitesi kanıtlanmış uluslararası bir yatırım bankası olan İller Bankasının bilgi birikimini ülkemizin yarınlarına başarıyla taşıyacağına inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Bu azim ve kararlılığın bir örneği olarak İller Bankası nın 2008 hizmet yılına ait bu Faaliyet, İller Bankası Genel Kurulu nun ve kamuoyunun bilgi ve takdirlerine sunulmuştur. Faruk Nafız ÖZAK Bayındırlık ve İskan Bakanı 15

16 2008 Faaliyet 16 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün M e s a j ı

17 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün Mesajı Türkiye Cumhuriyeti gücünü; ülkenin gelecek tasavvuruna yön veren kurumları sağlam temeller üzerine bina etmiş olmasından alır. Toplumumuzun temel ihtiyaçlarından doğan söz konusu teşekküllerin en büyük işlevi kuşkusuz, günün değişen koşullarının gereklerine azami seviyede yanıt verebilmektir. Milletimizin yokluk ve yoksunlukları yaşandığı yeniden doğuş dönemine tekabül eden, insanımızın toplumsal refah ve kalkınma özleminin ürünlerinden olan kurumların başında, İller Bankası gelir. Büyük önder Atatürk ün Milletimizi en kısa yoldan medeniyetin nimetlerine kavuşturmaya, mesut ve müreffeh kılmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz sözlerinde ifadesini bulan İller Bankası, 1933 yılından günümüze 76 yıllık hizmet ömrüne, büyük bir ülke kalkınmasını sığdırmış nadir kurumlardandır. O günün kısıtlı imkanları ölçüsünde 15 milyon lira sermaye ile kurulan Belediyeler Bankası ndan, bugün gelinen noktada 9 milyar liralık sermaye ile Türkiye nin en güçlü kurumları arasında yer alan İller Bankası, yerel yönetimler eliyle gerçekleştirilen ülke kalkınmasının lokomotifi olma görevini sürdürmektedir. Dünyada başka örneği bulunmayan ve özgün bir kurum olan İller Bankası; kuruluşundan günümüze, bir yandan yerel yönetimlerimize mali destek sağlarken diğer yandan da söz konusu desteği yatırımlara dönüştürmüştür. Yerel kalkınma ihtiyacı ve beklentilerinin kökten farklılaştığı günümüzde, kurumların değişimi kaçınılmazdır. İller Bankası nda da büyük bir zihniyet değişimi gerçekleşmektedir. Kuruluş yılları dikkate alındığında;1930 lu ve 1940 lı yıllarda ülkemiz, İller Bankası na ne derece ihtiyaç duymuş ise bugün de en az o dönemki kadar ihtiyaç hissetmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus, Bankamızın, değişen ekonomik ve sosyal koşullara uyum sağlayabilmesi, yönlendirme fonksiyonunu zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesidir. Belediyeler Bankası nın kuruluş felsefesini ve motivasyonunu bugün tüm canlılığı ile ayakta tutan İller Bankası, her zaman güzide bir kurum olarak varlığını sürdürecektir. Önemli olan; finansman sağlama, proje geliştirme ve danışmanlık gibi fonksiyonlarını hak ettiği ölçüde yerine getirebilmesidir. Hidayet ATASOY Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür 17

18 2008 Faaliyet Bankanın 2008 Yılı Faaliyetleri 2008 Yılı Yatırım ve Finansman Programı İller Bankası nın 2008 yılı yatırım ve finansman programı; Banka yatırım programında yürütülen projeler 740 Milyon YTL, Yerel yönetimlerin yatırım programında Belediyeler ve il özel idarelerince yürütülen işler 250 Milyon YTL, Malzeme-ekipman, araç-gereç kredileri 350 Milyon YTL, olmak üzere toplam 1 Milyar 340 Milyon YTL olarak belirlenmiştir yılında, Banka Yatırım ve Finansman Programında yürütülen işler için toplam 1 Milyar 249 Milyon 862 Bin 253 YTL kredi kullandırılmış ve %93 oranında gerçekleşme sağlanmıştır YILI YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMI (YTL) %93 18 BANKA YATIRIM PROGRAMI Bankamızın 2008 yılı yatırım programı 509 Milyon 816 Bin YTL öz kaynak, 230 Milyon 184 Bin YTL dış kredi olmak üzere toplam 740 Milyon YTL olarak 15 Ocak 2008 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan programda; Kanalizasyon Sektörüne 466 Milyon YTL, İçmesuyu Sektörüne 189 Milyon 809 Bin YTL, Harita Sektörüne 27 Milyon YTL, Yerleşme-Şehirleşme Sektörüne 4 Milyon 236 Bin YTL, İmalat-Gıda Sektörüne 1 Milyon 500 Bin YTL, Belediye Hizmetleri Sektöründe yer alan Belediye Yapıları İnşaatı Projelerine 34 Milyon 754 Bin YTL, Katı Atık Projelerine 9 Milyon 151 Bin YTL, Jeotermal Enerji Projelerine 4 Milyon 606 Bin YTL, Jeoteknik Araştırma Projelerine 667 Bin YTL ve Bankamız Bilgi İşlem Hizmetleri Projelerine 2 Milyon 277 Bin YTL ödenek ayrılmıştır.

19 2008 YILI BANKA YATIRIM PROGRAMI ÖDENEĞİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (YTL) Ayrıca Banka Yatırım Programında ismen yeralan ancak ödeneği yatırım tavanına dâhil olmayan dış kredili projeler için 66 Milyon 588 Bin YTL, kentsel altyapı projeleri için 121 Milyon 492 Bin YTL tutarında yatırım harcaması yapılması planlanmıştır. Bankamızın 2008 yılında 740 Milyon YTL olarak belirlenmiş olan Yatırım Programı ile yaptığı 411 Milyon 569 bin 142 YTL yatırım harcamalarının 348 Milyon 929 Bin 500 YTL si Banka özkaynaklarından, 62 Milyon 639 Bin 642 YTL si Dünya Bankası ndan sağlanan krediden karşılanmıştır. Yatırım harcamalarında resmi programa göre %55,6 oranında gerçekleşme sağlanmıştır YILI RESMİ YATIRIM PROGRAMI (YTL) 19

20 2008 Faaliyet 2008 yılında Genel Bütçe kaynaklarından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine Bankamıza aktarılmak ve Belediyelerin kentsel altyapı ihtiyaçları için kullanılmak üzere 40 Milyon YTL ödenek konmuştur. Bu ödeneğe ilave olarak tarih ve 2008/26 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 20 Milyon YTL ek ödenek tahsis edilmiş ve toplam 60 Milyon YTL ödeneğin tamamı tahsil edilerek yatırımlarımızın finansmanında kullanılmıştır. Söz konusu ödeneğin kullanımı sektörler bazında; Harita işleri YTL, İmar Planı işleri YTL, İçmesuyu ve arıtma tesisi işleri YTL, kanalizasyon ve arıtma tesis işleri için YTL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım Programında ismen yer alan ancak ödeneği yatırım tavanına dâhil olmayan projeler için kentsel altyapı ödeneğinden 36 Milyon 245 Bin 269 YTL, Hazine Müsteşarlığınca sağlanan dış krediden 42 Milyon 172 Bin 185 YTL harcama gerçekleştirilmiştir. Yatırım programında yer alıp, ödeneği Maliye Bakanlığı Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneğinden karşılanan deprem bölgesindeki Adapazarı 4.Kısım İçmesuyu Projesine 5 Milyon YTL ödenek aktarılmış ve 3 Milyon 037 Bin 290 YTL harcama yapılmıştır yılında yapılan etüt ve proje çalışmaları ile; 16 adet içmesuyu proje, 13 adet içmesuyu arıtma, 188 adet kanalizasyon şebeke, 45 adet atıksu-arıtma deşarj, 3 adet deniz deşarjı-katı atık olmak üzere toplam 265 adet işin etüdü; 45 adet içmesuyu proje, 6 adet içmesuyu arıtma, 38 adet kanalizasyon şebeke, 19 adet atıksu arıtma deşarj, 4 adet deniz deşarjı katı atık olmak üzere toplam 112 adet işin proje çalışmaları tamamlanmıştır. Bu işler için 2 Milyon 895 Bin YTL harcama yapılmıştır. ETÜD VE PROJE ÇALIŞMALARI SEKTÖRÜ Etüdü Tamamlanan İş Sayısı İhalesi Yapılan İş Sayısı Yapımı Devam Eden Proje Sayısı Biten Proje Sayısı İçmesuyu Proje İçmesuyu Arıtma Kanalizasyon Şebeke Atıksu Arıtma-Deşarj Deniz Deşarjı-Katı Atık TOPLAM Belediyelerimizin içmesuyu ihtiyaçlarının karşılanması için Bankamızca 2008 yılında sondaj derinliği toplamı metre olan 99 adet içmesuyu sondaj kuyusu açılmış ve lt/sn su ölçümü yapılmıştır. Jeotermal Enerji sektöründe ise 9 adet jeotermal sondaj kuyusu açılmıştır. 20 Dünya Bankası Belediye Hizmetleri Projesi Ülkemizin çevre altyapısının iyileştirilmesine dış finansman katkısının da sağlanması amacına yönelik olarak Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile birlikte 2003 yılında Dünya Bankası Belediye Hizmetleri Projesi başlatılmıştır. Bu proje ile;

21 Su, atıksu ve katı atık sektöründe ihtiyaç duyulan yatırımların gerçekleştirilmesi, Sürdürülebilir bir finansman mekanizması oluşturulması, İller Bankasının kurumsal olarak güçlendirilmesi, hedeflenmektedir. Su, atıksu ve katı atık projelerinin yapımı için kullandırılacak 212,9 Milyon Euro tutarındaki kredi; Hazine Müsteşarlığı, İller Bankası ve Dünya Bankası arasında tarihinde imzalanmıştır. Proje kapsamında Muğla; Ödemiş, Bergama, Denizli, Polatlı, Gelibolu, Kütahya, Ilıca, Elbistan Belediyeleri, MESKİ ve ASAT idareleri ile Euro tutarında Alt Kredi Anlaşması yapılmış ve kredinin kullandırılmasına başlanmıştır tarihi itibariyle krediden kullandırılan miktar toplam 39.7 milyon Euro olup, Polatlı (Ankara) Belediyesi İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Kütahya Belediyesi İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyon Projeleri tamamlanmıştır. Diğer projelerin inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca; Dünya Bankası ile Belediye Hizmetleri Projesi için 300 Milyon ABD Doları ek finansman kullanılması ve daha çok küçük ve orta ölçekli Belediyelerin altyapı ihtiyaçlarının (İçmesuyu, kanalizasyon, arıtma) karşılanması amacıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile kredi görüşmeleri devam etmektedir. Körfez Ülkeleri İşbirliği Projesi Marmara Depremi nden sonra depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşaatı projesinde Körfez Ülkeleri İşbirliği kapsamında İller Bankası nca yürütülen; ( ,87 ABD Doları) bedel üzerinden ihale edilen Gölkent-Ferizli-Sinanoğlu-Söğütlü-Kaynarca (Sakarya) grup içmesuyu iletim ve şebeke hatları, ( ,14 ABD Doları) bedel üzerinden ihale edilen Hendek (Sakarya) kanalizasyon şebeke ve atıksu arıtma tesisi, inşaatlarının yapımı 2008 yılında tamamlanarak geçici kabulleri yapılmış ve işletmeye alınmışlardır. Bolu (Merkez) içmesuyu arıtma, isale, depo, şebeke inşaatı ( ,35 ABD Doları), Çınarcık-Teşvikiye-Kocadere (Yalova) grup kanalizasyon şebeke atıksu arıtma tesisleri ( ,66 ABD Doları), Esenköy (Yalova) kanalizasyon, şebeke, atıksu arıtma ve derin deniz deşarjı tesisleri ( ,34 ABD Doları), Yalova (Merkez), Taşköprü-Çiftlikköy-Kadıköy-Termal kanalizasyon şebeke ve atıksu arıtma tesisi ( ,34 ABD Doları), Bolu (Merkez) atıksu arıtma tesisi ( ABD Doları), inşaatlarının yapımına 2008 yılında devam edilmiştir. Armutlu (Yalova) atıksu arıtma tesisi inşaatının ( ABD Doları), 2008 yılında Uluslararası ihalesi yapılarak inşaatına başlanmıştır. 21

22 2008 Faaliyet YILI PROGRAMINA GÖRE YATIRIMLARIN GERÇEKLEŞME DURUMU (YTL) 2008 YILI RESMİ PROGRAMI 2008 YILINDA YAPILAN FİZİKİ HARCAMA SEKTÖRÜ PROJE TUTARI 2008 YILI YATIRIMI GERÇEKLEŞME % Sİ TOPLAM ÖZ KAYNAKLAR DIŞ KREDİ TOPLAM DIŞ KREDİ ÖZKAYNAK TOPLAM DIŞ KREDİ Harita , ,5 Yerleşme- Şehirleşme İçmesuyu ,9 ( ) ( ) Kanalizasyon ,4 ( ) ( ) İmalat-Gıda , ,3 Belediye Hizmetleri ,8 a) Belediye Yapıları b) Katı Atıklar , c) Jeotermal Enerji d)jeoteknik Araştırmalar ,6 e) Bilgi İşlem Hizmetleri TOPLAM ,6 NOT: 1-Parantez içindeki ödenekler dış kredi olup, toplama dahil değildir. 2-Dünya Bankası Proje harcamaları toplama dahildir. 3-Doğal Afet Giderlerini karşılama ödeneğinden yapılan içmesuyu harcaması ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesinin Sermaye Transferi Tertibinden yapılan içmesuyu ve kanalizasyon sektörleri kentsel altyapı harcamaları toplama dahil değildir.

23 2008 Yılında Bitirilen İşlerin Sektörel Dağılımı Bankamız 2008 yılı içinde yatırım programına dahil 4 Milyar 524 Milyon 868 Bin YTL proje tutarlı 688 adet çeşitli iş üzerinde faaliyette bulunmuş olup, bunlardan 2 Milyar 094 Milyon 816 Bin 552 YTL proje tutarlı 256 adet iş bitirilerek Belediyelerimizin hizmetine sunulmuştur. Bankamızca 2008 yılında bitirilen işlerin sektörel dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Yılı Programı 2008 Yılında Bitirilen İşler Adet Sektörler 2008 YILINDA BİTİRİLEN İŞLER (YTL) 2008 Yılı Programı Toplam Proje 2008 Yılında Bitirilen İşler Sektörü Adet Tutarı Adet Tutarı HARİTA YERLEŞME-ŞEHİRLEŞME İÇMESUYU KANALİZASYON İMALAT-GIDA BELEDİYE HİZMETLERİ a) Belediye Yapıları b) Katı Atık c) Jeotermal Enerji d) Jeoteknik Araştırmalar e) Bilgi İşlem TOPLAM

24 2008 Faaliyet YEREL YÖNETİMLERİN YATIRIM PROGRAMINDA BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİNCE YÜRÜTÜLEN İŞLER Banka yatırım programının dışında, yerel yönetimlerin yatırım programlarında bulunan işlere kredi tahsis edilmek sureti ile ortak idarelerin kanalizasyon, içmesuyu, raylı ulaşım sistemi, yol yapımı, kavşak düzenlemesi, alt-üst geçit ve kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır yılında yerel yönetimlere bu tür projeleri için 250 Milyon YTL kredi kullandırılması planlanmış, 624 Milyon 194 Bin 773 YTL kredi kullandırılmıştır. Programa göre %250 oranında gerçekleşme sağlanmıştır YILINDA YEREL YÖNETİMLERİN YATIRIM PROGRAMINDA KREDİ İLE YÜRÜTÜLEN İŞLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI (YTL) Sektörü Yürütülen İş Sayısı 2008 Yılında Tahsis Edilen Kredi Sayısı 2008 Yılında Tahsis Edilen Kredi Tutarı 2008 Yılında Kullandırılan Kredi Tutarı(*) Bitirilen İş Sayısı 24 İçmesuyu Kanalizasyon İmalat-Gıda Belediye Yapıları Katı Atık Jeotermal TOPLAM (*) 2008 yılında kullandırılan kredi tutarına önceki yıllarda kredi açılan işlerin 2008 yılı harcamaları dahildir.

25 PROJEYE DAYALI OLARAK UZUN VADELİ AÇILAN VE KULLANDIRILAN YAPIM KREDİLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (YTL) MALZEME EKİPMAN VE ARAÇ GEREÇ KREDİLERİ Yerel yönetimlerin kentsel hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, ekipman, araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması için 2008 yılında 350 Milyon YTL kredi kullandırılması planlanmış, 471 Belediyeye 214 Milyon 098 Bin 338 YTL kredi kullandırılmıştır. Programa göre %61 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Çeşitli iş makinesi, otobüs, kamyon ve benzeri 461 adet araç Belediyelerine teslim edilmiştir. 25

26 2008 Faaliyet Malzeme Ekipman ve Araç Gereç Kredilerinin Dağılımı (YTL) AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR İller Bankası, Avrupa Birliği ne üyelik sürecinde ülkemizin bölgesel kalkınma ve yerel çevre altyapısının iyileştirilmesi konularında yürüttüğü çalışmalarda aktif rol alarak tecrübesi ve bilgi birikimini diğer kurumlarla paylaşmaktadır. Bankamız IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) kapsamında dönemi için Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Çevre Operasyonel Programı ekinde yer alan çevre alt yapı projelerinin eş finansmanının sağlanmasından sorumlu kurumdur. AB-Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde finanse edilen öncü yatırım projeleri niteliğinde olan Çanakkale ve Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetim Projeleri ile Tokat ve Nevşehir Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin ulusal katkı payları Belediyeler adına İller Bankası tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Çanakkale ve Kuşadası Belediyelerine toplam YTL, Tokat ve Nevşehir Belediyelerine toplam YTL tutarında kredi açılmıştır. Bankamız söz konusu projelerin Proje Yönlendirme Komitesi üyesidir. Ayrıca; Diyarbakır Belediyesi ne Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi için toplam YTL tutarında kredi Bankamızca kullandırılmaktadır. Bu projeler için Aralık 2008 tarihi itibariyle eş finansman olarak ulusal fona toplam ,93 Euro Bankamızca ödenmiştir. 26

27 AB Projeleri İçin İller Bankası Tarafından Ulusal Fona Aktarılan Katkı Payları No Proje Adı Ödenen Eş Finansman Miktarı ( ) 1 Çanakkale Katı Atık Yönetimi Projesi ,18 2 Kuşadası Katı Atık Yönetimi Projesi ,78 3 Nevşehir Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ,97 4 Tokat Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ,29 5 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi ,71 TOPLAM ,93 SEI (AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri) 2005 Mali Aracı kapsamında finanse edilen Türkiye de 15 Belediye için Atıksu Arıtma Tesisi, 8 Belediye için İçmesuyu Temini Projelerinin Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım projeleri ne Bankamızca destek verilmektedir. Söz konusu projeler, Seydişehir, Siverek, Ceyhan, Soma, Lüleburgaz, Merzifon, Polatlı, Çarşamba, Diyarbakır, Erdemli, Erzurum, Adıyaman, Aksaray, Akşehir, Bartın, Erzincan, Nizip, Akçaabat, Manavgat, Silvan, Erciş, Doğubayazıt ve Bulancak Belediyelerini kapsamaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı nın koordinasyonunda Bankamızın da içinde bulunduğu bir çalışma grubu vasıtasıyla yürütülen Turhal ve Ordu Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite, ÇED, Teknik Şartname ve İlgili Eklerinin Hazırlanması Projeleri tamamlanmış ve Avrupa Birliği Komisyonu na sunulma aşamasına gelmiştir. Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda yürütülen Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Atıksu Arıtma Tesisi ve Amasya-Kütahya-Bitlis Katı Atık Yönetimi Projeleri inşaat İhale Değerlendirme Komisyonlarına katılım sağlanmıştır. İller Bankası, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda yürütülen Çevre Sektörel İzleme Komitesi ve Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Çevre Operasyonel Programı Sektörel İzleme Komitelerinin üyesi olup, bu toplantılara katılım sağlanmaktadır. 27

28 2008 Faaliyet Bankamızca hazırlanan İller Bankası nın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi SEI 2006 Mali Aracı kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur. MFİB tarafından yürütülen ve değerlendirme komisyonunda Bankamızın da yer aldığı projenin ihale süreci tamamlanmış ve ihaleyi kazanan MWH Konsorsiyumu ile 28 Kasım 2008 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır. 12 ay sürecek olan Euro bütçeli proje kapsamında, Bankamız uygulamalarının AB müktesebatı ve uluslararası finans kuruluşlarının prosedürleri ile uyumu, Belediye yatırım projelerinin finansal değerlendirmesi ve uluslararası sözleşme prosedürleri konularına yönelik eğitim ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bankamızca hazırlanarak G2G.NL-Çevre 2008 Programına sunulmuş olan Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Uygun Yöntemlerin Geliştirilmesi konulu projenin Hollanda hükümeti tarafından yürütülen ihale süreci tamamlanmış olup, ihaleyi kazanan Ameco - Tauw - IBS ortaklığı ile sözleşme imzalanmıştır. Proje süresi 24 ay, bütçesi Euro dur. BELEDİYELERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (BELDES) tarih 2007/6 sayılı ve tarih 2007/36 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararları ile başlatılan ve 2008 yılında da devam eden Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi (BELDES) Projesi kapsamında nüfusu in altında bulunan, şebekeli içmesuyu olmayan veya yetersiz olan Belediyelerin içmesuyu tesisleri Bankamızca projelendirilmekte ve inşaatı yapılmaktadır yılında 49 adet Belediyenin içmesuyu tesisinin yapımı için toplam YTL, 2008 yılında tarih 2008/12 sayılı ve tarih 2008/64 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararları ile 20 adet Belediyenin içmesuyu tesisinin yapımı için YTL olmak üzere, toplam 69 adet Belediyenin içmesuyu tesisinin yapımı için Bankamıza 74 Milyon 650 Bin YTL ödenek tahsis edilmiştir. Projeleri bulunmayan Belediyeler için öncelikle etüd çalışmaları yapılmış, müteakiben projelerin yapımına ve daha sonra da inşaatlarına başlanmıştır. BELDES projesi ile 2008 yılında 10 adet Belediyenin içmesuyu inşaatının yapımı tamamlanmıştır. BELDES PROJELERİ ADET Etüd Çalışması Devam Eden 6 Proje Yapımı Devam Eden 5 İnşaatı İhale Aşamasında 18 İnşaatına Başlanan 30 İnşaatı Biten 10 TOPLAM 69 28

29 2009 YILI YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMI İller Bankasının 2009 yılı yatırım ve finansman programı; Banka Yatırım Programında yürütülen projeler 520 Milyon YTL, Yerel yönetimlerin yatırım programında Belediyeler ve İl Özel İdarelerince yürütülen işler 500 Milyon YTL, Malzeme Ekipman ve Araç Gereç kredileri 250 Milyon YTL, olmak üzere toplam 1 Milyar 270 Milyon YTL olarak belirlenmiştir. Banka Yatırım Programı tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yatırım ödeneğinin sektörlere göre dağılımı grafikte ve tabloda gösterilmiştir yılında toplam proje tutarı 2 Milyar 142 Milyon 240 Bin YTL olan 609 adet iş üzerinde çalışmalar sürdürülecektir YILI BANKA YATIRIM PROGRAMI ÖDENEĞİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (YTL) Yatırım Programı ödenek tavanı dışında, 350 Milyon 480 Bin YTL dış krediden, 147 Milyon 943 Bin YTL Kentsel Altyapı Projeleri için Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere toplam 498 Milyon 423 Bin YTL tutarında çeşitli projelerle ilgili çalışmalar yapılacaktır. 29

30 2008 Faaliyet YILI YATIRIM PROGRAMI ÖZETİ (Bin TL) 2009 YILI YATIRIM TUTARI TOPLAMA DAHİL OLMAYAN 2009 YILI ÖDENEKLERİ 2008 YILI SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA PROJE TUTARI PROJE SAYISI SEKTÖRÜ ÖZKAYNAK TOPLAM GENEL BÜTÇE DIŞ KREDİ TOPLAM DIŞ KREDİ ÖZKAYNAK TOPLAM DIŞ KREDİ Harita Yerleşme-Şehirleşme İçmesuyu 43 ( ) (75.304) ( ) (53.504) Kanalizasyon 108 ( ) (85.417) ( ) (94.439) İmalat-Gıda Belediye Hizmetleri 26 (22.319) (2.908) (10.722) a) Belediye Yapıları b) Katı Atıklar 6 (22.319) (2.908) (10.722) c) Jeotermal Enerji d) Jeoteknik Araştırmalar TOPLAM 609 ( ) ( ) ( ) ( ) NOT: 1- İçmesuyu Sektöründe Deprem Bölgesi için sağlanan 9 Milyon 150 Bin TL Bolu II İçmesuyu projesine aittir.toplama dahil değildir. 2- İçmesuyu Sektöründe 53 Milyon 504 Bin TL. lik ödenek, Maliye Bakanlığınca Bankamıza aktarılacak denkleştirme ödeneğinden karşılanacaktır. Toplama dahil değildir. 3- İçmesuyu Sektöründe 105 Milyon 776 Bin TL ödenek Dünya Bankası kredisinden karşılanacaktır. Toplama dahildir. 4- Kanalizasyon Sektöründe Deprem Bölgesi için sağlanan 31 Milyon 639 Bin TL ödenek; Bolu, Çiftlikköy, Kadıköy, Termal, Taşköprü, Yalova, Armutlu, Akyazı, Çınarcık, Esenköy, Hendek, Kocadere ve Teşvikiye Kanalizasyon Projelerine aittir. Toplama dahil değildir. 5- Kanalizasyon Sektöründe 94 Milyon 439 Bin TL lik ödenek Maliye Bakanlığınca Bankamıza aktarılacak denkleştirme ödeneğinden karşılanacaktır. Toplama dahil değildir. 6- Kanalizasyon Sektöründe 192 Milyon 193 Bin TL ödenek Dünya Bankası kredisinden,1000 TL ise Küçük ve Orta Ölçekli Belediye Projeleri Kredisinden (JICA) karşılanacaktır. Toplama dahildir. 7- Belediye Hizmetleri Sektörü, Katı Atık projelerinde yeralan 10 Milyon 722 Bin TL ödenek Dünya Bankası kredisinden karşılanacaktır. Toplama dahil değildir.

31 Krediler ve Yasal Paylar 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 77 nci maddesi çerçevesinde Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak faaliyet gösteren Bankamız Bankacılık işlevinin en büyük dilimini yerel yönetimlere (Belediye ve Özel İdareler) kredi kullandırma şekliyle yerine getirmektedir. Bankamız bu kredilerin büyük bir kısmını kendi özkaynaklarından, kalan kısmını ise yabancı kaynaklardan karşılamaktadır. BANKAMIZ ÖZKAYNAKLARINDAN Katkı Payı Kredileri Bankamız yatırım programında yer alan işlerin yıl içi ödeneğini karşılamak ve tesislerin bir an önce tamamlanmasını sağlamak amacıyla Belediyelerden tahsil edilmesi gereken katkı paylarının Belediyesince yatırılmaması nedeniyle, Bankamız eliyle dağıtılan paylarından tutularak kredilendirilen miktarlar olup, 2005 yılından itibaren bu tür kredilendirme işlemine son verilmiştir yılından devreden Bin YTL lik krediden Bin YTL si 2008 yılında tahsil edilmiş, Bin YTL ise 2009 yılına devretmiştir. Kısa Vadeli Diğer Krediler tarihine kadar 2380 sayılı, bu tarihten sonra 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bankamızca dağıtılan paylar karşılığında Belediyelere kefaletimiz dolayısıyla verilen kısa vadeli ihtisas kredileri ile Belediyelerin kendi yatırım programında bulunan işler için açılan krediler olup, 2007 yılından itibaren istisnai olan zorunlu haller dışında kısa vadeli kredi kullandırılmamaktadır. Kullandırılan bu kredilerin Bin YTL si önceki yıllardan devir olup, Bin YTL yıl içinde açılan kredi, Bin YTL tahsilattan sonra 2009 yılı devir bakiyesi Bin YTL dir yılı içerisinde bu kredilerimize Bin YTL faiz tahakkuk ettirilmiştir. Orta ve Uzun Vadeli İhtisas Kredileri Bankanın kuruluşundan 2008 yılı sonuna kadar Ortak İdarelerimizin kamu hizmetleri ile ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatınca Bankamız programına alınan çeşitli proje ve tesisler için 5-10 yıl vadeli olarak açılan krediler ile 2005 yılından itibaren Bankanın yatırım programında yer almayıp Ortak İdarelerin kendilerince yapılacak ya da ihale yoluyla yaptıracakları işler için açılan krediler ve bu işlere ait ihtiyaç duydukları her türlü malzeme, ekipman araç ve gereç alımları için verilen kredilerden oluşmakta olup, Bankamız özkaynaklarından karşılanmaktadır. 31

32 2008 Faaliyet Kullandırılan bu kredilerin Bin YTL si önceki yıllardan devir olup, Bin YTL yıl içerisinde açılan kredi, Bin YTL yıl içerisinde yapılan tahsilat ile 2009 yılına devir bakiyesi Bin YTL dir yılı içerinde bu kredilerimize Bin YTL faiz tahakkuk ettirilmiştir. Bankamız 2008 yılı içerisinde özkaynaklarından kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere toplam Bin YTL kredi kullandırmıştır. YABANCI KAYNAKLARDAN Orta ve Uzun Vadeli Krediler (Türk Parası) Dünya Bankası, Avrupa İskan Fonu ve diğer yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilerek ortak idarelerimizin altyapı ve çevre kirliliğine yönelik projeleri için kullandırılan krediler olup, projelerin tamamlanması nedeniyle geri ödeme dönemine geçilmiştir. Kredi kullanan Belediyelerin 2008 yılı içerisinde yasal paylarından kesilerek kredi veren kuruluşlara Belediyeler adına yapılan ödemelere ait kredilendirilen miktar Bin YTL dir. Bu hesabın 2009 yılına devir bakiyesi Bin YTL dir. Orta ve Uzun Vadeli Krediler (Yabancı Para) Dünya Bankasından Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında Belediyelere kullandırılmak üzere temin edilen 212,9 milyon Euro tutarındaki kredi ve garanti anlaşması tarihinde imzalanmış, tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir yılı içerisinde Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında kredi kullandırılacak projelerin ihale süreci tamamlanmış, büyük bir bölümünün de inşaatına başlanmıştır. Kredi anlaşması çerçevesinde 6 aylık dönemler itibariyle Dünya Bankası tarafından tahakkuk ettirilen faiz ve kredinin kullanılmayan kısmına ait taahhüt komisyonu ödemeleri yapılmıştır. Bankamızca, 2008 yılı içeriside Dünya Bankası kredisinden Bin YTL kredi kullanılmış, kullanılan bu kredinin Bin YTL lik kısmı belediyelere kullandırılmıştır yılı içerisinde bu kredilerimize 437 Bin YTL faiz tahakkuk ettirilmiştir. Bankamız 2008 yılı içerisinde yabancı kaynaklardan Orta ve Uzun vadeli Türk Parası ve Yabancı Para olmak üzere toplam Bin YTL kredi kullandırmıştır. 32

33 YASAL PAYLAR Belediyelere Dağıtılan Paylar tarihine kadar 5237 sayılı, tarihine kadar 2380 sayılı, bu tarihten sonra da 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi hakkındaki kanunlar gereğince Bankamızda toplanan, nüfus ve gelişmişlik endeksine göre dağıtılan Büyükşehir dışındaki Belediyelere yüzde 2,85 Büyükşehir İlçe Belediyelerine yüzde 2,50 lik payların yıllara göre miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BANKAMIZA AKTARILAN BELEDİYE PAYLARININ YILLARA GÖRE MİKTARLARI (Bin YTL) YILLAR AKTARILAN BELEDİYE PAYLARI YIL İÇİNDE DAĞITILAN ERTESİ YILA DEVİR(*) TOPLAM (*) 2009 yılına devir bakiyeleri Aralık ayı sonunda Hazineden Kasım ayı payı olarak tahsil edilen miktarlar olup, müteakip yılın 10 Ocak 2009 tarihine kadar Belediyelere 5779 sayılı Kanun gereğince dağıtılacaktır yılında 5779 sayılı Kanun gereği toplanan Belediye payları YTL dan YTL si nüfus farkı olarak Belediyelere ödenmiştir. 33

34 2008 Faaliyet İl Özel İdarelerine Dağıtılan Paylar İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi hakkındaki 5779 sayılı Kanun gereğince Bankamıza aktarılan, yüzde 50 lik kısmı illerin nüfusuna, yüzde 10 luk kısmı illerin yüzölçümüne, yüzde 10 luk kısmı illerin köy sayısına, yüzde 15 lik kısmı illerin kırsal alan nüfusuna, yüzde 15 lik kısmı illerin gelişmişlik endeksine göre il özel idarelerine dağıtılan yüzde 1,15 lik payların yıllara göre miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İL ÖZEL İDARELERİNE DAĞITILAN PAYLAR (Bin YTL) Yıllar Toplanan İl Özel İdare Payları Yıl İçinde Dağıtılan Ertesi Yıla Devir (*) TOPLAM (*) 2009 yılına ait devir bakiyeleri Aralık ayı sonunda Hazineden Kasım ayı payı olarak tahsil edilen miktarlar olup müteakip yılın 10 Ocak 2009 tarihine kadar İl Özel İdarelerine 5779 sayılı Kanun gereğince dağıtılacaktır. Uzlaşma Kapsamındaki Borçlar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun geçici 3 ncü maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu nun geçici 5 nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediyelerinin ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50 sinden fazlası Büyükşehir Belediyelerine/Belediyelere ait şirketlerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının ve alacaklarının takas, mahsup ve kesintiye tabi tutulması için kurulan Uzlaşma Komisyonu tarafından yılları arasında 2464 adet Belediyenin uzlaşma borçları bildirilmiştir sayılı Kanun un Ek:4 ncü maddesi gereğince ilgili kurumlarca bildirilen ve yerel yönetimlerin Bankamızca dağıtılan paylarından kesilerek ödenmesi gereken borçları aşağıda gösterilmiştir. 34

35 UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR (Bin YTL) Alacaklı Kurumlar 2008 Yılına Devir 2008 Yılı İçinde Borç Kaydedilen İptal Edilen ve Ödenen 2009 Yılına Devir Tedaş Sosyal Sigortalar Kurumu Emekli Sandığı Botaş Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Çocuk Esirgeme Kurumu Sağlık Ocakları Verem Savaş Derneği Kredi ve Yurtlar Kurumu Devlet Hastaneleri Üniversite Hastaneleri Kızılay Derneği Vakıflar Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı(Sinema ve Telif ) Çevre Ve Orman Bakanlığı Türkiye Kömür İşletmeleri Maden Teknik Arama Seka TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Darülaceze Samsun Bölge Hıfzısıhha 8 8 İl Sağlık Müdürlüğü T.C. Telekominikasyon Kurumu T.C. Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı Karayollları Genel Müdürlüğü 2 2 Belediyeler İl Özel İdareleri Büyükşehir Belediyeleri Bağlı Kuruluşlar Belediyeler Birliği Devlet Su İşleri Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TOPLAM

36 2008 Faaliyet Uzlaşma Kapsamında Olmayan Borçlar 2380 sayılı Kanunu nun Ek:4 ncü maddesi ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Belediyelerin ve Özel İdarelerin 6183 sayılı Kanun kapsamına giren Vergi, SSK, Emekli Sandığı ve muhtelif kurumlar ile 4811 sayılı Kanun kapsamına giren vergi borçları için ilgili kurumlarca bildirilen ve yerel yönetimlerin Bankamızca dağıtılan paylarından kesilerek ödenmesi gereken borçları aşağıda gösterilmiştir. UZLAŞMA KAPSAMINDA OLMAYAN BORÇLAR (Bin YTL) Alacaklı Kurum Adı 2008 Yılına Devir Yıl İçinde Borç Kaydedilen İptal Edilen ve Yerel Yön.Payl. Tahs.Ol.İlgili Kurumlara Ödenen (*) 2009 Yılına Devir Vergi Daireleri S.S.K İl Özel İd.M.(Emlak Vergisi) Emekli Sandığı Sos.Yrd.Day.Fonu Hazine Müsteşarlığı Taşınmaz Kültür V.Katkı Payı Belediye Birlikleri Diğer Kuruluşlar Kalkınma Ajansları Sağlık Kurumları TOPLAM (*): Bu sütunda; ilgili kurumlara ödemeler dışında; 1-Maliye Bakanlığınca yapılan kesintiler, 2-Uzlaşmaya giren Belediyelerin 4811 sayılı Kanun ile Vergi Tecil Borçlarının iptali, 3-Hazine Müsteşarlığı tarafından bildirilen borç güncellemeleri, 4-Diğer kurumlar hesabında takip edilen taşınmaz kültür varlıkları katkı payı borçlarının kendi hesaplarına aktarılması da yer almaktadır. 36

37 Ortaklıklarımız Niğbaş Niğde Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. Merkezi Niğde de bulunan Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş nin kayıtlı sermayesi Bin YTL dir. Bankamızın bu ortaklıkta %9,16 oranında pay ve oy oranı bulunmaktadır. Şirket 1976 yılında beton ve demir direk, beton boru, beton travers, kanalet, eternit ve renkli kiremit, asbestli boru, prefabrike bina elemanları imalatı, satışı, nakli ve montajı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Şirket 2007 yılı faaliyetlerinden 549 Bin YTL kâr elde etmiş olup, oluşan kârdan Bankamız hissesine 50 Bin YTL pay düşmüştür. Dört kişiden oluşan Yönetim Kurulunda Bankamız bir üye ile temsil edilmektedir. Denetim Kurulunda Bankamızın temsilcisi bulunmamaktadır. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Merkezi İstanbul da bulunan Emlak G.Y.O. A.Ş. nin sermayesi Bin YTL dir. Şirketin Yönetim ve Denetleme Kurulunda Bankamız temsilcisi bulunmamaktadır. Niğbaş Niğde Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. deki iştirak oranımız % 10 un altında olduğundan, satılmaya hazır finansal varlıklar içerisinde izlenmektedir. 37

38 2008 Faaliyet Bankamızca Yürütülen Diğer Hizmetler Malzeme İşleri Yerel yönetimlerin ihtiyacı için tesis edilecek olan içmesuyu, kanalizasyon, harita, plan, proje, yapı tesisleri ve sondaj hizmetlerinde gerekli olan malzeme, makine, alet ve eşyanın sağlanması Bankanın kurulduğu ilk yıllarda yüklenicilerce temin edilmekte iken; gün geçtikçe artan iş hacmi, iç ve dış ticaret ile gümrük rejimindeki hızlı değişikliklerin doğurduğu zorluklar, büyük alımlarda ortak idarelerimizin mali kapasiteleri, yüklenicilerin sermaye yetersizliği, malzemenin daha iyi nitelikte, daha çabuk ve ucuza sağlanması göz önünde tutularak, alımların Banka eli ile yapılmasında yarar görülmüştür. Uzun yıllar Ortak İdarelerin yatırımlarına yönelik malzemeler Bankamızca alınıp stok edilerek yerel yönetimlerin bu ihtiyaçlarında kullanılmıştır yılından itibaren bu idarelerimiz için gerekli olan malzeme, araç ve gereçler Bankamızca satın alınmakta, ancak; Banka stoklarına alınmadan yerel yönetimlere teslim edilmektedir yılları içerisinde Belediyelerimizin ihtiyacı olan alımlar için Bankamızdan talep ettikleri ve Bankamızca işlemleri tamamlanarak ödemeleri yapılan kredili işlerin detayı aşağıda gösterilmiştir. (Bin YTL) Yıllar İş Makinel. İçin Verilen Kredi Tutarı Hizmet Araçları İçin Verilen Kredi Tutarı Boru Pompa İçin Verilen Kredi Tutarı İnşaat Makina İçin Verilen Kredi Tutarı Kamul. İçin Verilen Kredi Tutarı Boru Malz. İçin Verilen Kredi Tutarı Diğer Malz. İçin Verilen Kredi Tutarı Ödenen Toplam Kredi Tutarı yılında Belediyelere kredi kullandırılarak veya alımı yapılarak teslim edilen Bin YTL tutarındaki malzemenin; Bin YTL Kredili malzeme, makine, araç ve gereç tutarına, Bin YTL Kanalizasyon yatırımına, 137 Bin YTL İçmesuyu yatırımına, 29 Bin YTL Bedeli peşin yatırılan malzeme tutarına, 28 Bin YTL Kısa avanstan karşılanan malzeme tutarına ait bulunmaktadır.

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ Mahalli İdarelerin İller Bankası İle Olan İlişkilerinin Muhasebeleştirilmesi I- GİRİŞ Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü İller Bankası, Cumhuriyet döneminde kamu yönetiminin yeniden

Detaylı

İLLER BANKASI 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İLLER BANKASI 2007 YILI FAALİYET RAPORU İLLER BANKASI 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Merkezi Adresi : Atatürk Bulvarı No:21 06053 Opera/ANKARA Telefon ve Faks Numarası : 0(312) 508 70 00 0(312) 508 73 99 Elektronik Site Adresi : http://www.ilbank.gov.tr

Detaylı

İLLER BANKASI AŞ 2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ. Yönetim Merkezi Adresi Atatürk Bulvarı No: 21 06053 Opera/ANKARA

İLLER BANKASI AŞ 2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ. Yönetim Merkezi Adresi Atatürk Bulvarı No: 21 06053 Opera/ANKARA Yönetim Merkezi Adresi Atatürk Bulvarı No: 21 06053 Opera/ANKARA Telefon: (312) 508 70 00 Faks: (312) 508 73 99 Elektronik Posta Adresi ilbank@ilbank.gov.tr Elektronik Site Adresi http://www.ilbank.gov.tr

Detaylı

Memleket mutlaka modern, medeni ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.

Memleket mutlaka modern, medeni ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. İÇİNDEKİLER Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü... 2 Olağan Genel Kurul Gündemi... 3 Misyonumuz-Vizyonumuz-Stratejimiz... 4 Özet Finansal Bilgiler... 5 Kurumsal Profil... 8 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

İçindekiler. Produced by Tayburn Kurumsal Tel: (90 212) Fax: (90 212)

İçindekiler. Produced by Tayburn Kurumsal Tel: (90 212) Fax: (90 212) İçindekiler 1. BÖLÜM: Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 3 Misyonumuz-Vizyonumuz 4 Özet Finansal Bilgiler 5 Kurumsal Profil 7 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 9 Bayındırlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER. Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler F İÇİNDEKİLER Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü...2 Olağan Genel Kurul Gündemi...3 Misyonumuz-Vizyonumuz-Stratejimiz...6 Özet Finansal Bilgiler... 7 Kurumsal Profil...8 Sermaye ve Ortaklık Yapısı...9

Detaylı

TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU. Türkiye nin Yapıcı Gücü

TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU. Türkiye nin Yapıcı Gücü TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye nin Yapıcı Gücü İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: Sunuş 1 à 35 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü...2 Olağan Genel Kurul Gündemi...3 Misyonumuz-Vizyonumuz-Stratejimiz...6

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org İLLER BANKASININ SERMAYE YAPISI a) İl özel idareleri ve belediyelerin, yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İLLER BANKASI 2006 YILI FAALİYET RAPORU 2 3 4 İÇİNDEKİLER Sayfa No BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER 7 74 YILLIK TARİHİYLE İLLER BANKASI 9 YÖNETİM, DENETİM KURULU VE GENEL MÜDÜRLÜK 15 MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

Mahalli İdareler Seçimi Sonrasında Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Paylar

Mahalli İdareler Seçimi Sonrasında Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Paylar İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü ibrahimhalici@gmail.com Mahalli İdareler Seçimi Sonrasında Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Paylar I. GİRİŞ II. PAYLARIN HESAPLANMASI

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİK ŞUBESİ Soner ÖZKIR Maliye Uzmanı 18-23/11/2012 ANTALYA AMAÇ İlgili tüm kurumlarda

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU Bankalar için en kuvvetli sermaye zeka, dikkat, iffettir, teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. İ Ç İ N D E K İ L E R 71 YILLIK TARİHİYLE İLLER BANKASI... 7

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

İÇERİK 23.04.2012 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İÇERİK 23.04.2012 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI E. Kaan MORALI Nisan- 2012 1 İÇERİK Başkanlık Tanıtımı IPA Hakkında Bilgi (Tanımı, Bileşenleri) Çevre Operasyonel Programı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0286) 2180452 Faks: (0286) 2180451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B ve C olmak üzere

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM;

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM; T.C. BİRİNCİ OTURUM; 1. 16.11.2011 Tarihli 13ncü Olağan Birlik Meclis Toplantısı na Ait Tutanak Özeti nin Meclisin Bilgisine Sunularak Onaylanması. 2. Birlik Encümen Üyelerinin Seçimi(7 Üye) Ve Karara

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı