oda çalışmaları Merkez Çalışmaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "oda çalışmaları Merkez Çalışmaları"

Transkript

1 Merkez Çalışmaları İç tesisat projelerinin İmar Kanunu gereğince elektrik mühendisi veya yüksek mühendislerince yapılması sorunu, geçtiğimiz aylar için E.G.O. Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu olumlu bir yola girmiştir. Uygulaması-da 7/8/1972 gününden itibaren başlamıştır. İstekleıımiz kısmen de olsa gerçekleşmiştir. İmar Könunu'nun 4. ve 14. maddelerini gerçek bir biçimde uygulatılması için gerekli çabayı sürdürmekteyiz. Halkçı Gazetesi'nin Odamız'dan Libya göçü hakkında bilgi istemesi üzerine, geçtiğimiz ay içinde Odamız yetkilileri gazetecilerle bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda göçün temel nedenleri ve sonuçları kapsamlı, bir biçimde anlatılmıştır. 20/8/1972 tarihindo yurt kalkınmasında söz sahibi olan Teknik Kitle'nin sözcüleri olan TMMOB'ye bağlı meslek kuruluşları, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu, İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren inceleyen ve yurdun kalkınmasına ilişkin önerilerini kapsıyan bir basın toplantısı yapmıştır. Gerçek sanayileşmenin gereklerinden bahsedilen basın toplantısında, teknik kitlenin sorunları da anlatılmıştır. Halktan ve üyelerimizden çeşitli şikâyetlerin gelmesi üzerine Odamız, Türk Standardları Enstitüsü "ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Endüstrileşmede önemli bir kurum olarak görünen TSE'nin, görevini yapmada yetersiz olduğu; kalite kontrolü yapan laboratuvarlardaki personelin eksikliği kanısına varılmıştır. TSE yetkilileri bu konuda uyarılmıştır Odamız'a üye olmayan ve mühendis unvanı bulunmayan bir kişi hakkında gerekli mercilere müracaat yapılmıştır. Keyfî olarak ve hiçbir neden gösterilmeden sözleşmesine son verilen üyemiz ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bu konuda, TSE yetkililerine yönelttiğimiz sorulara henüz cevap verilmemiştir. DÜZELTME 188/Ağustos 1$72 sayılı dergimizin ltt sahnesinde «6785 Sayılı İmar Kanunu'nda Bazı Değişiklikler Yapıldı» başlıklı yazıda, Madde 83'den önceki arabaşlık, «İstanbul Belediye Zabıtası Yönetmeliği» olması gerekirken; basılmamıştır. Düzeltir, özür dileriz". a Elektrik MOhendlaUJl 189

2 Türk Standartları Enstitüsüne Yönelttiğimiz Soru 24/5/ /4 Türk Standardları Enstitüsü Genel Sekreterliğine. Odamız 6235 (7503) sayılı yasalar gereği oloşan bir kamu kuruluşudur. Türkiye sınırlan içinde çalışan yerli ve yabancı tüm elektrik mühendisleri ve yüksek mühendislerinin Odamıza kayıt olması zorunludur. Kuruluşunuzda çalışmakta olan bir üyemizin Odamıza başvurması ile, deneylerin ciddiyetten uzak yapıldığı, verilen raporların bazılarının da. altında Elekt. Müh. Müfit Meriç imzası bulunduğu öğrenilmiştir. Oda kayıtlarında bu isimde bir üyeye rastlanamamıştır. Konuya ilişkin bizleri aydınlatıcı bir açıklamayı ivedilikle Oda Merkezi'ne ulaştırmanızı arz ve rica ediriz. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU Elektrik Mühendisliği 189

3 TSE'den Aldığımız Cevap Sayı : 7371 ' Ankara : Dosya : YÖNKO. Md. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İzmir Cad. Ihlamur No. No. 10/1 Yenişehir/ANKARA İlgi : tarih ve 336/4 sayılı yazınız. Enstitümüz Elektrik Laboratuvarlarında yapılan muayene ve deneylerin sonuçlarını belirten raporları bu görevde çalıştırılan yetkili teknisyen VJ mühendisler imzalamakta ve bu raporların tümü, ayrıca üyeleri Odanıza kayıtlı Elektrik Yüksek Mühendisi bulunan ve hatta Odanızın özel temsilcilerinin de bulunduğu Elektrik Hazırlık Grubumuzun incelemesinden geçirildikten sonra ilgili mercilere verilmektedir. Elektrik mühendisi veya yüksek mühendisi olanların Odanıza kayıtlı, bulunmaları yürürlükteki ilgili yasalara göre zorunlu olması nedeniyle bunu yapmayanlar hakkında teşebbüslerde bulunmak Odanızın görevidir. Bu konuda Enstitümüzce başkaca bir işlem uygulanmamıştır. Elektrik Laboratuvarımızda muayene ve deneylerin ciddiyetten uzak yapıldığı hakkındaki beyanı kesinlikle red ederiz. Bunun varit olmadığı, bugüne kadar Enstitümüzde çeşitli resmî ve özel sektörün istekleri üzerine düzenlenip verilmiş raporların herhangi bir itiraza uğramamış bulunması ile ispatlanmış bulunmciktadır. Binaenaleyh bu türlü isnatta bulunanın adı ve adresi bildirildiği v& olay gösterilmek suretiyle durum açıklandığı takdirde hakkında gereken işlemin yapılacağını saygılarınızla bildiririz. TÜRK STAMDARDLARI ENSTİTÜSÜ Genel Sekreter VELİD İSFENDİYAR ı0 Elektrik Mühendisliği 189

4 ç a l ı ş m a l a r ı iki Tekit Yazısına Rağmen Cevaplanmayan Yazımız Türk Standardlan Enstitüsü Ankara : 29/6/1972 Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayı : 55/4 İlgi : a. 24 Mayıs 1972 tarih ve 336/4 sayılı yazımız. b. 3 Haziran 1972 tarih ve 7371 sayılı yazınız. c. inşaat Mühendisleri Odası'nın 24 Haziran 1972 tarih ve 1/ sayılı yazısı. İlgi (a)daki yazımızda Enstitünüzde çalışmakta olan Sn. Müfit MERİÇ'in elektrik mühendisi olarak bazı deney raporlarını imzaladığını ve deneylerin ciddiyetten uzak yapıldığını öğrendiğimizi tarafınıza bildirmiştik. Mgi (b) deki yaznızda Sn. Müfit MERİÇ'in durumuna değinmemeye dikkat ederek, sadece deneylerin ciddiyetten uzak yapıldığı beyanını kesinlikle red ettiğinizi, raporlara herhangi bir itiraz yapamamış olduğunu belirtiyorsunuz. Odamız, Enstitünüzce TSE garanti belgesi verilmiş bulunan Heico balastlarının deneyini İstanbul Teknik Üni/ersitesi'nde yaptırmış ve alınan raporu 22 Mart 1971 tarih ve 32/4 sayılı yazı ile tarafınıza göndermiştir. Bu rapor incelendiğinde Enstitünüzün nasıl kalite kontrolü yaptığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan Enstitünüzün elektrik Laboratuvarında çalışmakta bulunan 1 elektrik yüksek mühendisi ve 3 teknisyen ile TSE garanti belgesi verilen cihaz ve malzemelerin kalite kontrolünü ve yeni başvurulan kuruluşların deneylerini ciddiyet ile bağdaşır biçimde yapmak ne dereceye kadar olanak içindedir bilememekteyiz. 11 Mayıs 1966 tarihli «GENEL SEKRETERLİĞE» başlıklı «15 Mart 1966 tarihli Simko Floresan Lâmba Balastımıza Ek Rapor» da üyemiz Sn. Kemal TAN'ın imzasının yanına Elek. Müh. Müfit MFRİÇ olarak imza atıp diploma numarasını yazmaktan kaçınan ve Odamıza kayıtlı olmayan kişinin imzaladığı rapor ne derece ciddiyet ile bağdaşabilir? Elektrik Mühendisliği

5 İnşaat Mühendisleri Odası'ndan aldığımız ilgi (c) deki yazının eklerinde 18 NOVEMBER 1971 tarih, «TO WHOM İT MAY CONCERN» başlıklı İngilizce bir metin ve söz konusu Odanın Enstitünüze gönderdiği 1 Haziran 1972 tarih ve 1/ sayılı yazıya verdiğiniz 16 Haziran 1972 tarih ve 7725 sayılı cevap bulunmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odasına verdiğiniz bu cevapta Sn. Müfit MERİÇ'e Enstitünüzce verilen İngilizce yazıda «utilitles» kelimesinin unutulduğu ve bu kelimenin de «tesisat» anlamına geldiği bildirilmektedir., '! ; Yine aynı yazınızda Sn. Müfit MERİÇ'in Elektrik Laboratuvarında Müdür Muavinliği yapmakta olduğu ve ek görev olarak Enstitü tesislerinin bakımına nezaret ettiği belirtilmektedir. 27 Mart 1968 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan «Yetkili Elektrikçiler Hakkında Yönetmelik» Birinci sınıf yetkili elektrikçilerin müstakilen yapabilecekleri işleri şöyle sıralamıştır; a. Elektrik iç tesisleri yapım işleri : ' Bağlantı gücü 100 kw, 400 Volta kadar tesislerin yapımı. b. İşletme ve Bakım İşleri : Bağlantı gücü 750 kw., 35 kv'a kadar (35 kv dahil) elektrik tesislerinin işletme ve bakımı. Bu durumda bağlantı gücü 750 kw. üzerindeki tesislerin bakımını bir elektrik mühendisinin üzerine alması zorunludur. Sn. Müfit MERİÇ Odamıza kayıtlı olmadığına göre acaba bu görevi hangi yetkiyle yürütmektedir? 18 NOVEMBER 1971 tarihli Enstitünüzce Sn. Müfit MERİÇ'e verilen İngilizce yazıda, bu şahsın 315 KVA'lık tesislerin yapımını başarı ile yürüttüğü, 1000 kw'hk elektrik Laboratuvarının projelerini yaptığı açıkça belirtilmektedir. Bu hizmetler sayılı yasa kapsamına giren mühendislik hizmetleridir. Kaldı ki 6785 sayılı İmar Kanununun 4. ve 14. maddeleri her türlü yapının elektrik iç tesisat projelerini dahi elektrik mühendis ve yüksek mühendislerinin yapmasını emreder. Durum böyle iken, Odamıza kayıtlı bulunmadığı için elektrik mühendisliği hizmeti yapması yasalarca yasaklanmış bulunan Sn. Müfit MERİÇ'e söz konusu ingilizce yazı, yürür lükteki tüm yasalar çiğnenerek, hangi yetki ile verilmiş bulunulmaktadır? Bir kamu kuruluşu olan Odamızın uyarıları neden dikkate alınmamaktadır? Sn. Müfit MERİÇ'in elektrik Mühendisi olduğunu gösteren herhangi bir belge Enstitünüzde mevcutmudur? Yazımızın başından beri sıraladığımız soruların cevaplarını ivedilikle Odamız'a ulaştırmanızı arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU 12 Elektrik MühendİBİl&l 189

6 İMO'dan Odamıza Gelen Yazı Elektrik Mühendisleri Odası Başkanlığına, Yurdumuzda mühendislik hizmetlerinin zaman zaman mühendis olmayan ehliyetsiz kimselere yaptırıldığı foilgilerinizdendir. Bu konu ile Odamıza yapılan bir müracaat üzerinde hassasiyetle durularak durumun aydınlanması için ilgili dairesinden sorulmuştur. Türk Standardlar Enstitüsü'nde tipik bir örneğini teşkil eden bu yanlış uygulamanın, Odanıza intikal ettirilmiş olduğunu tahmin etmekteyiz. Buna rağmen adı geçen kuruluştan Odamızca istenen bilgilere verilen cevabın Odanız yönünden ilgi ile karşılanacağına inanıyoruz. Meslekdaş haklarını korumadaki hassasiyetinizi takdirle, şikayet üzerine Odamız'ca yürütülen işlem hakkında bilgi vermeyi meslek tesanüdü bakımından görev sayarak bilgilerinize sunuyoruz. Bu konuda mız devam edecektir. Odanızca da yapılan işlem hakkında bilgi vermenizi ve gereğini takdirlerinize sunarız. Saygılarımızla, GENEL SEKRETER (Sadık GÖKÇE) Elektrik Mühendisliği 18S 13

7 İMO'na Gönderilen İlginç Cevap Sayı : 7725 Ankara, 16 Haziran 1972 Dosya : İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Sayın Başkanlığına İlgi: tarih ve 1/13f sayılı yazınız. Müfit Meriç, Enstitümüz inşaatı yapılırken Mimar Hasan Karahan riyasetinde kurulan kontrol heyetine tesisat işlerine bakmak üzere naklen alınmış, bu müddet zarfında gösterdiği fevkalâde pratik gözönünde tutularak, Enstitümüz laboratuvarlarının kuruluşunda Elektrik Laboratuvarına Müdür Muavini olarak tayin olunmuştur. Müfit Meric'e yazılarında bahis mevzu kanunların çerçevesine giren bir iş verilmemiş ve bu gibi mühendislerin yapması lazım gelen konularda Hazırlık Guruplarımızdaki çeşitli branşlarda görev alan yüksek mühendis arkadaşlarımız gerekli mesuliyeti deruhte etmişlerdir. Yazınızda bahis konusu edilen 18 November 1971 tarihli İngilizce Bonservis, daktiloya verilen aslı ile karşılaştırıldığında, maalesef bir kelimenin eksik yazıldığı görülmüştür. İlk cümlenin aslı şu şekildedir: «Mr. Müfit Meriç has commenced to work on 16 August 1962 as Chief of Control in the construction of Utilities of Turkish Standarts Institutions Laboratory and Service Buildings» Daktilo sırasında, altı çizilen ve «tesisat» anlamına gelen «of Utilities of» kelimesinin atlanıldığını üzülerek görmüş bulunuyoruz. Maalesef yabancı dilde kaleme alınan yazılarda bü neviden hatclar bazen vuku bulabilmektedir. Bay Müfit Meric'e gerekli tebligat yapılarak, elinde bulunan Bonservis'in düzeltilmek üzere iade edilmesi gerektiği bildirilmiş tir. Kendisi halen Ensti'ümüzle olan mukavelesine göre Elektrik Laboratuvarı Müdür Muavinliği yapmakta ve ek görev olarak Enstitü tesislerinin bakımına nezaret etmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ imza Prof. Dr. Tarık G. Somer Yönetim Kurulu Başkan Vekili 14 Elektrik Mühendisliği 189

8 Düzmece Elektrik Mühendisi Ve Ciddi Bir Rapor!.. GENEL SEKRETERLİĞE 15 Mart 1966 Tarihli Simko Floresan Lâmba Balastı Raporumuza Ek Rapor. Simko Balastının TS 58'e göre tarafımızdan yapılan deneylerinde Referans Balasta ait ve noksan kalan k'smı, bilâhare temin olunan (Shell 40 W) Balastı, Referans Balast evsafına haiz olduğu yapılan deneylerle tahkik olunmuş ve bu balast Referans Balast olarak kabul ile Simko Balastı üzerinde yapılan deneyler sonucunda bu balastın Rı ferans balast ile ilgili deneylerde de uygun sonuç verdiği tarafımızdan tesbit olunarak bu ek raporumuz tanzim olunmuştur. Saygılarımla, Elk. Müh. MÜFİT MERİÇ Yük. Müh. KEMAL TAN (Dip No. 856) Elektrik Mühendisliği

9 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Yasasını Hiçe Sayan Kurum ^^3 16 Elelrtrlk Mühendisliği 189

10 Ankara 10. Noterliği'nin Tercümesi TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLGİLİLERE Bay Müfit MERİÇ 16 Ağustos 1962 tarihinde keşif bedeli ;'49.97 TL olan Türk Standardları Enstitüsü Leboratuvar ve servis binaları inşaatında Kontrol Şefi olarak çalışmağa başlamış ve inşaatm başından tamamlanma-ına kadar bu işte kalmıştır. 315 KVA Elektrik ve Elektronik tesisatı, sıhhî tesisat, kalorifer ve havalandırma tesisatı dahil olmak üzere isinin ifasında büyük başarı ve vasiret göstermiştir. İnşaatın geçici kabulü 18 Mayıs 1964 tarihinde yapılmıştır ve inşaatın kat?i maliyet hesapları da Bay Meriç tarafından yapılmıştı' de TSE kompleksinin açılması üzerine Bay Meriç tesisatın işletme şefliğine qetirilmiş ve 1000 kw lik bir elektrik Laboratuvarına ait keza b;.-elektronik laboratuvarına ait projeleri hazırlamış ve işletmeğe haztır hale getirilen bu laboratuvarların tesisinde çalışmıştır, Türk Standardları ile alâkalı olarak kullanılacak deneme teçhizatının tatbikat planlarını hazırlamış ve imalatı kontrol etmek suretiyle bu teçhizatın TSE'e imalini mümkün kılmıştır. Bundan başka 2000 m 2 sathındaki Kimya Laboratuvarı'na ait elektrik, havagazı, basınçl 1 hava, vakum, soğuk ve sıcak su tesisatı projelerini hazırlamış ve tesisatın tamamlanmasına nezaret etmiştir. Bunlardan başka Bay Meriç bir çok komplike tesisatın plan te tatbikatına katılmış tır. Bay Meriç kendisine verilen vazifeleri mükemmel bir. şekilde ve daima amirleri tarafın dan takdir edilecek bir tarzda ifa etmiştir. Kendisi halen Elektrik Laboratuvarı ve Tesisat Müdür yardımcısıdır. Bay Meriç gerek amirleri gerekse iş arkadaşları tarafından iyi, güvenilir ve işine bağlı bir şahıs olarak tanınmaktadır. Saygılarımla, VELİD İSFENDİYAR (İ mza) Genel Sekreter Elektrik Mühendisliği 189 n

11 Mühendis ve Mimar Odaları Yabancı Teknik Hizmet İthaline Karşı Çıktı Elektrik, Gemi, İnşaat, Harita ve Kadastro, Maden Meteoroloji, Mimar, Şehir Plancıları ve Ziraat Mühendisleri odaları ortak bir basın toplantısı yaparak, ülke kalkınmasına ilişkin görüşlerini kamu oyuna duyurmuşlardır. 20 Ağustos günü yapılan basın toplantısında Odalar «Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin dir» ilkesine dayalı, GERÇEK DEMOKRASİ nin savunucuları olduklarını belirterek, ülkenin içinde bulunduğu koşulları şöyle değerlendirmişlerdir : ÜRETİMDE DURUM NEDİR? «İkinci dünya savaşındanberi her on yılda bir ekonomimizin içine sokulduğu bunalımdan ülkeyi kurtarmak için yapılan iktidar değişiklikleri ve alınmaya çalışılan yüzeysel tedbirler bir sonuç vermemiştir.» «Ülkemizin kalkınması için sanayie ağırlık verilmesi doğaldır. Ancak sanayimizin bu^ günkü gelişme şekli toplumumuzun çıkarlarına ters düşmekte, devletin müdahale ve denetleme gücü kullanılmamaktadır.» Ülkemizde yapılma olanağı olan sanayi ürünleri ithal edilmektedir. Ülke çıkarlarına ters düşen yabancı scmaye yatırımları devam etmektedir. Türkiyede halâ tüketim malı üretimine ağırlık verilmekte, halkın sırtından sağlanan kaynaklar, devlet tarafından «teşvik» adı altında bu nitelikteki bir sanayiin desteklen meşinde kullanılmaktadır. Montaj sanayiinin hakim olması, mamullerin fiatlarının çok yüksek olmalarına yol açmaktadır. İmalatı yapılanlardan çok paravana dağıtım ve satış şirketleri büyük kârlar sağlamaktadır. «Halka açık anonim şirketler» oyunuyla bu nitelikteki bir sanayiye orta gelir gruplarının küçük tasarrufları ile işçi dövizlerinin yatırılması, ülke çıkarları ile bağdaştırılmaz. «Ülkemizde kendi sanayimiz için yeterli ham madde olduğu halde bunlar yurt dışına satılıp mamul maddeler ithal edilmektedir. Maden arama ve işletmesi, yabancıların etkis! altında sürdürülmektedir.» Enerji üretiminde de «mevcut hidroelektrik potansiyelimizin sadece % 5,5 i kullanılırken linyit yataklarından gereğince yararlanılması için tedbirler alınmazken, ithal malı sıvı yakıt kullanmayı gerektiren enerji üretim biçimleri empoze edilmektedir.» jg Elektrik: Mühendisliği 189

12 Sonuç olarak «nüfusumuzun % 62 si halâ karanlıkta yaşamakta, kişi başına düşen elek trik enerjisi tüketiminde Avrupa sonunculuğu sürdürülmektedir.» «Teknolojik gelişmemizdeki gerilik tarım sektöründe de kendini göstermekte, tarımsal verimde çok yavaş ve istikrarsız bir artış görülmektedir. Yunanistan dekardan 190 kg buğday alırken, Türkiya 125 kg da kalmıştır. Avrupa ülkelerinde bir inek yılda 4-5 bin litre süt verirken Türkiye 560 rakamında saymaktadır.» TEKNİK HİZMETLER NİÇİN GEREĞİNCE YAPILAMIYOR? «Türkiyede, çalışan nüfusta teknik güç oranı % 2,2 iken, Yunanistanda 8,3 İsveçte 15,3 dür. Buna rağmen, milyarlar harcanarak yetiştirilmiş olan binlerce Türk mühendis ve mimarının Libya'ya gitmek hazırlığına girişmesi, Türk Tetknik Elemanlarına yılda 237 milyon ödenirken, yabancı teknik hizmete 1 milyar 343 milyon ödenmesinin- doğal bir sonucudur.» «Kamu kesiminde çalışan teknik elemanların demoktarik ve ekonomik haklarının kısıtlanmış oluşu, onların politik baskılar karşısında dirençlerini kırmakta, bilim ve tekniğin yerini çıkar çevrelerinin politika kararları almaktadır.» Kamu kesiminde çalışanların haklarını keyfî kararlara karşı koruyan Anayasanın 114'üncü maddesinin değiştirilmesi için hazırlanmakta olan tasarı gerçekleşirse bilim ve teknik büsbütün yenik düşecektir. «Bir iane havasında ve teknik elemanları gerek kendi aralarında, gerek diğer çalışanlarla sürtüşmeye sokacak bir adaletsizlik içinde verilmiş olan yan ödemeler, artan hayat pahalılığı karşısındaki ekonomik bunalımdan kirrseyi kurtaramayacaktır.» T.M.M.O.B. Genel Kurul toplantısının iki yıldan beri yapılmayışı Türk Mühendis ve Mimarlarının ülke çıkarları doğrultusundaki görüşlerini geliştirmelerin 1 ve bunları kamu oyu karşsında savunmalarını engellemektedir.» TÜRK MÜHENDİS VE MİMARLARI OLARAK AÇIKÇA BELİRTMEK İSTERİZ Kİ : «Ülkemizin kaynakları, gereğince kullanıldığında, dış yardım ve yabancı sermayeye ihtiyaç olmadan hızla kalkınmamız mümkündür. ÜLKE ÇIKARLARIYLA BAĞDAŞMAYAN YA- BANCI SERMAYE VE TEKNOLOJİ İTHALİ DURDURULMALI, YABANCI TEKNİK HİZMET İT- HALİNE BÜTÜNÜYLE SON VERECEK TEDBİRLER EN KISA ZAMANDA ALINMALIDfR.» «Türkiyenin kalkınma yarışında, özlenen aşamaya ulaşılması ve uluslararası topluluklarda güçlü bir üye olarak varlığını hissettirebilmesi, gerçek anlamda bir sanayileşme ile mümkün olacaktır. Gerçek anlamda sanayileşme, yapısal /bîr değişikliğe gitmek, ara mal ve yatırım mallan üreten temel ve ağır sanayii çok yönlü bir planlama ile gerçekleştirmek demektir.» Teknik personel, bi'im ve tekniğin çizdiği yolda kamu yararına hizmet görebilmesi için, personel kanunu dışına çıkarılmalı, sendikal hakları verilmelidir. «Kamu yatırımlarının yürütülmesinde, bütün araştırma, projelendirme ve uygulama işlerini sürdürecek nitelikte ve Devlet Planlama Teşkilâtı'na bağlı bir Devlet Proje Örgütü en kısa zamanda kurulmalı, fakat bu örgüt DPT ile birlikte politik baskılardan uzak tutulmalıdır.» «T.M.M.O.B. kanununun yürütülmesinden sorumlu olan Bayındırlık ve Adalet Bakanları, görevlerini yerine getirmeli» ve 2 yıldır toplanmayan Genel Kutulun toplanmasını sağlamalıdırlar. Elektrik Mühendisliği

13 Odamız'dan 8 Temmuz 1972 ile 2 Eylül 19/2 Tarihleri Arasında Tescil Belgesi Alan Bürolar 91. SINAİ AGRIBOZER Muvakıthane Cad. 30/32 Kat : 3, Oda No : 1, Kadıköy-İSTANBUL 92. HÜSEYİN AÇIKGÖZ (MÜH. BÜROSU) Gazi Bulvarı, Bulvar İş Hanı no: 708, İZMİR 93. ORHAN UZUNALIOĞLU (MÜH. BÜROSU) Söğütlü Çeşme cad. 154/201, Kadıköy-İSTANBUL 94. RUHİ UTKU (MÜH. BÜROSU) Aşariye cad. no: 1, Çirağan - Beşiktaş - İSTANBUL 95. T. YILMAZ FIÇICIOĞLU (MÜH. BÜROSU) Caddebostan İskele Cad. Kadıköy-İSTANBUL 96. H. HAMİT ULCAY (MÜH. BÜROSU) ', Bankalar Cad. Yanık Kapı Sok. Türkeli Han Kat : 2, Karaköy- İSTANBUL 97. KAZIM APARAN (MÜH. BÜROSU) Yenidoğan Sek. 3, Yıldız-İSTANBUL 98. FİKRET KURTULDU (MÜH. BÜROSU) Atatürk Cad. İpekçi Han Kat: 3 no: 21, BURSA 99. FAHRİ PANCAROĞLU (MÜH. BÜROSU) İstiklâl Cad. Kadri Han, Kat: 3 No: 15, Beyoğlu - İSTANBUL 100. YILMAZ GÜNDÜZ (MÜH. BÜROSU) Okçu Musa Cad. Eralko Han, 65/10, Karaköy - İSTANBUL 101. CAHİT ÜNVERDİ (MÜH. BÜROSU) Abdullah Edip Cad. 3, Kat : 2, GAZİANTEP 102. DOĞAN EYİKOÇAK (MÜH. BÜROSU) Abdullah Edip Cad. 12/E, GAZİANTEP 103. TÜRKELİ TİC. A. Ş. İZMİR BÜROSU Cumhuriyet Bulvarı, 79/3, Berki İşhanı Kat : 1, İZMİR 104. ÜNAL DİKER (MÜH. BÜROSU) Bankalar Cad, Şair Ziya Paşa Sok. Zekai Han, 14, Karaköy - İSTANBUL 105. BAYSUNGUR BAŞARAN (MÜH. BÜROSU) Dereiçi Sok. Pınar Apt. D : 5, Tarabya - İSTANBUL 106. HAMİT KURTULUŞ (MÜH. BÜROSU) Acıbadem, Şemiefendi Sok. 16/1, Kadıköy> İSTANBUL 107. METRO TEK MÜHENDİSLİK BÜROSU (FERİT İNAL) Sermet Han Kat: 5 No : 3, Karaköy-İSTANBUL 108. ATAKAN MÜHENDİSLİK BÜROSU (N. ATAKAN, N. A. AKBOYAR) Köyiçi Cad. Bıyık İşhanı, No : 8, Kat : 3/10, Beşiktaş- İSTANBUL 109. ZEYTİNOĞLU MÜHENDİSLİK BÜROSU (V. ZEYTİNOĞLU) 1336 Sok. 9, İZMİR 20 Elektrik Mühendisliği 189

14 110. EMPOL KOLLEKTİF ŞİRKETİ (A. CINGILLIOĞLU) Halit Ziya Bulvarı, Zühal Han, D. 8, İZMİR 111. ÖDET ORTADOĞU ENDÜSTRİ TİCARET (ERDOĞAN GÜLTEKİN) Meşrutiyet Cad. 41/9, Kızılay-ANKARA 112. CAHİT YILMAZ (MÜH. BÜROSU) Macar Kardeş Cad. No : 26, Fatih - İSTANBUL 113. EDVİN S. SAPAZARYAN (MÜH. BÜROSU) Tütün Han No : 3, Kat : 3, Kabataş - İSTANBUL 114. HİKMET BALKAŞ (MUH. BÜROSU) Fevzipaşa Cad. 134, Fatih - İSTANBUL 115. BURKHARD GANTENBEYEİN ŞTİ. (MÜH. BÜROSU) Kabataş, Meclis-i Mefebusan Cad. Tütün Han Kat : 3, İSTANBUL 116. SÜLEYMAN YAHYABEYOĞLU (MÜH. BÜROSU) Aksu Hanı, 201/205, Karaköy-İSTANBUL 117. KAYA TESİSAT BÜROSU (METİN KAYA) Şehit Teğ. Kaimaz Cad. 50/52, Ulus - ANKARA 118. METİN MADRAN (MÜH. BÜROSU) Oya Sok. Oya Apt. 16/B D : 5, Gayrettepe- İSTANBUL 119. GARANTİ TESİSAT (A. GÖKALP) Ulus İş Hanı D Blok No: 104, ANKARA 120. İSMAİL ANAZ (MÜH. BÜROSU) 852 Sok. Hacılar Pasajı, 214, İZMİR 121. MUSTAFA ERGELEN (MUH. BÜROSU) Bankalar Cad Zafer Han : 75/77, İSTANBUL 122. ERALKO KOLLEKTİF ŞİRKETİ (YUSUF HİKMET KAYA) Okçu Musa Csd. 65, Karaköy-İSTANBUL 123. M. ERDOĞAN ÖZTÜRK (MÜH. BÜROSU) Mithatpaşa Cad. Çadırcı İş Hanı : 311, Beyazıt - İSTANBUL 124. SERVET KUMSAL (MÜH. BÜROSU) Ordu Cad. Yeşil Tulumba Sok. Zafer İş Hanı : 4/22, Aksaray-İSTANBUL 125. ENGİN DAĞISTANLI (MÜH. BÜROSU) Maruf Han 105, Kadıköy-İSTANBUL 126. ABDÜLFETTAH OKUTAN (MÜH. BÜRASU) Kemeraltı Cad. Zürafa Sok. 39, Karaköy-İSTANBUL 127. M. ALİ ÖZEKŞİ 1315 Sok. No: l/a, Çankaya - İZMİR 128. DOĞAN ŞENDİL (MUH. BÜROSU) 1471 Sok. No: 14, Alsancak-İZMİR 129. ABDULLAH ÇWUŞOĞLU İçel Sok. 20/M, Kat: 4, Kızılay-ANKARA 130. SELÇUK TESİSAT (YILMAZ SELÇUK) Doruk Sok. 3"ı, Cebeci-ANKARA Elektrik Mühendisliği

15 131. ARI ELEKTRİK MAKİNA (İ. V. MAVİLİ) Aydmlıkevler Gökyüzü Sok. No: 7/3, ANKARA 132. ALİ KASIM KARAŞAMİS (MÜH. BÜROSU) Erzurum Site: ı Dadaş Bilge Apt. Daire : 2, Çamlıca - İSTANBUL 133. SENKRON ELEKTRİK VE ASANSÖR İŞLERİ (ŞADAN AKVÜZ) Osmancık Sok. Deniz Apt. 10/8, Kadıköy-İSTANBUL 134. SA-TEK MÜHENDİSLİK BÜROSU (HAMDİ DURAHİM) Kadıköy Palas Kat: 1, No: 1, İSTANBUL 135. İRFAN İNANÇ (MİNIMAK MÜHENDİSLİK BÜROSU) Karanfil Sok. 44/1, Yenişehir-ANKARA 136. TANER ÖNAL (ELEKTROTEKNİK BÜROSU) Sanayi Cad. Sanayi Han. 7, Ulus-ANKARA 137. AR MÜHENDİSLİK BÜROSU (İBRAHİM DÖŞEYİCİLER) Tepecik Mah. Hürriyet Cad. No : 10 Levent İş Hanı Kat : 6, İZMİT 138. GÜRSER ELEKTRİK KOLLEKTİF ŞİRKETİ (Y. Serter- F. Akçakanat) İzmir Cad. 31/10, Yenişehir-ANKARA 139. BÜGAY MÜHENDİSLİK BÜROSU '(E. Haykır-Y. Akgül-G. Polat) Bahçelievler Cad. Menteşoğlu Apt. ANKARA 140. ÇETİNKAYA POLAT (MÜH. BÜROSU) Şehit Fethi Bey Cad. Akgerman Han 206, İZMİR 141. HÜSNÜ GÜZEL (PROJE TAAH. TESİSAT BÜROSU) Tiridoğlu İş Hanı, Kat: 4, No : 77, ANKARA 142. YAPI-TEŞ TESİSAT BÜROSU (NİHAT GELİŞ) Derviş Ali Mah. Müftü Sok. 17, Karagümrük - İSTANBUL 143. AYKAL MUH. BÜROSU (A. YAŞAR KAYNAK) Ortafeahçe Cad. Yeni Hamam Sok. No : 8/2, Beşiktaş - İSTANBUL 144. TURGUT GÜLSOY (MÜH. BÜROSJ) Şişli Abide-i Hürriyet Cad. No: 144, 145. NAHİT YORULMAZ (MÜH. BÜROSU) Gazi Osman F-aşa Bulvarı No: 24/4, İZMİR 146. KORKMAZ SARIIŞIK (MÜH. BÜROSU) Sok. No: 106, Bornova - İZMİR Daire: 11, İSTANBUL 147. ALEADDİN SAYAR (MÜH. BÜROSU) Helmut VVeissenbacher İstiklâl Cad. İpek Han 358/4 Beyoğlu - İSTANBUL 148. M. SERTEL ÜÇER (MÜH. BÜROSU) Selanik Cad. 48/6, Yenişehir-ANKARA 149. GÜNGÖR DİRICAN (MÜH. BÜRO7I) Selanik Cad. No : 48/6, ANKARA 150. AYKUT EROL (MÜH. BÜROSU) Tuna Cad. Çanakçı Han. No : 27, Kat : 5, Yenişehir - ANKARA 22 Elektrik Mühendisliği 18B

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

Trabzon Temsilciliğimizce, vize uygulaması fçin, Belediye Başkanlığına gönderilen yazıyı da bu sayımızda bilginize sunuyoruz.

Trabzon Temsilciliğimizce, vize uygulaması fçin, Belediye Başkanlığına gönderilen yazıyı da bu sayımızda bilginize sunuyoruz. Merkez Çalışmaları Asansör tesisatının projelendirilmesi ve tatbikatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan aldığımız görüşü sizlere duyuruyoruz. Birçok büyük ilimiz,dahil olmak üzere asansör

Detaylı

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü ASANSÖR KONTROLLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Çankaya Belediyesi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi arasında 11.01.2002 tarihinde imzalanan protokol gereği

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Fen Adamlarının Gruplandırılması... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 4 Fen Adamlarının Yetki ve... 4

Detaylı

ş y i d i K Adana Şubesi Yenibaraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Cad. Yılmaz Apt. Kat: I Daire: 3 Seyhan/ADANA Tel.: 0 322 224 13 18 adnsube@hkmo.org.

ş y i d i K Adana Şubesi Yenibaraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Cad. Yılmaz Apt. Kat: I Daire: 3 Seyhan/ADANA Tel.: 0 322 224 13 18 adnsube@hkmo.org. HKMO Adına Sahibi Hüseyin ÜLKÜ Genel Yayin Yönetmeni A. Fahri ÖZTEN Yazı İsleri Nüdürü Zeki Y. YÜCESOY Oda Yayın Kurulu Cengiz DAĞDELEN Yılmaz BALUN Gonca SEÇER Mustafa ERDOĞAN Adana Pelin TEKİNSOY Ankara

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2010/07

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2010/07 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.07.00.00/ /01/2010 Konu : Kamu Hizmet Standartları GENELGE 2010/07 Kamu inin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 6 AYLIK NİĞBAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.06.2015 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 6 AYLIK NİĞBAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Karadeniz Teknik Üniversitesi ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI - LİSANSÜSTÜ 28/03/2014 08:42-76127911/100/193

Detaylı

KENT KONUT TUANA EVLERİ

KENT KONUT TUANA EVLERİ KENT KONUT TUANA EVLERİ KENT KONUT KİMDİR? KENT KONUT KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BİR YAN KURULUŞU OLARAK 2005 YILINDA KURULMUŞTUR. GENEL MÜDÜR BAHATTİN YANIK IN ÖNDERLİĞİNDE KOCAELİ GENELİNDE SOSYAL

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Toplantı Tarihi : 02.02.2016 KARAR 2016/005 01: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tek Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerin dilekçeleri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim

Detaylı

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Madde-1 Bu Yönergenin amacı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK NİĞBAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.04.2015 Karar Sayısı: 84516765-301-05/36 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: B.02.1.DTM.5.11.01.UYG İstanbul, 15 / 03 / 2012 Konu: Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına davet ÖNEMLİ - SÜRELİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEKR3C2JC* ÇOK İVEDİ Sayı : 39904088-/89073 15/10/2015 Konu : Yemek Bursu BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA İlgi : 14/10/2015 tarihli, 88405 sayılı yazı Bölümünüzde

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi?

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/023 Gündem No : 55 Karar Tarihi : 08.04.2015 Karar No :

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011)

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) 2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) Kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER Sayı: 2007/003 Tarih: 25 / 10 / 2007 Değerli müşterimiz, Müteahhitlik belgesi çıkarmak için istenen belgelerin listesi aşağıda açıklanmış olduğu gibidir.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 18/09/2017-E.232594 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ *BE6PBVE84* Sayı : 94157705-639 Konu : Milli Savunma Üniversitesi Araştırma Enstitüleri

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 30/11/2015-102280 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BE6P3F7L4* Sayı : 39904088-604.01.01/ Konu : Proje Destek Programı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

SGM YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ

SGM YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, serbest çalışan ve gemi mühendisliği

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Sonucu Genel Kurul İşlemlerine

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

46-b) İDARE TARAFINDAN DENİZ ÖZEL BAKIM TEMİZLİK İLAÇLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ. NE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR.

46-b) İDARE TARAFINDAN DENİZ ÖZEL BAKIM TEMİZLİK İLAÇLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ. NE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR. 46-b) İDARE TARAFINDAN DENİZ ÖZEL BAKIM TEMİZLİK İLAÇLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ. NE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR. Kar hariç, yaklaşık maliyetin altındaki bütün tekliflere aşırı düşük

Detaylı

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

BAŞLIK ÖRNEKLERİ. T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

BAŞLIK ÖRNEKLERİ. T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı İdare Örneği: İlgili İdare Örneği: İlişkili İdare Örneği: Yerinden Yönetim İdaresi Örneği: Taşra Teşkilatı İl İdaresi Örneği: Taşra Teşkilatı İlçe

Detaylı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 169 sayı eki / 15 mayıs 2007 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 4708 sayılı yasayla düzenlenen

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 37-b) 4. sırada teklif veren Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketinin tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM ONUR KURULU 01 NO LU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM ONUR KURULU 01 NO LU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM ONUR KURULU 01 NO LU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 28 Nisan 2016 TOPLANTI SAATİ : 11:00 TOPLANTI YERİ : İnşaat Mühendisleri Odası / Ankara KARAR NO-01)

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil Kaydı Kapalı! Karar Tarihi: 23/12/2011 Sicil No 155983/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan EKİNCİLER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EKİNCİLER

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) ÜYELERE

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği Sınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU Aday, sınav ücreti olarak 130 TL yi (yüz otuz Türk Lirası KDV

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI

ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI Toplantı No: 4 Yunus PITIRLI Oda Onur Kurulunun 4 asıl, 1 yedek üye ile 07/04/2002 tarihinde oluşturduğu komisyon 01/06/2002 tarihinde toplanmıştır. 07/04/2002 tarihinde alınan

Detaylı

GKYM YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

GKYM YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum yaraları doğrultusunda, gemi ve su araçlarının inşaat, tadilat, bakım ve onarım

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5- Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6- Vergi

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (H/2017) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2016 yılı

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG3.2017/274-5696 Ankara, 17/03/2017 Konu: Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhr.Bir. Genel Kurul Duyurusu hk

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. 28.03.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun 23.02.2016 tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 180 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir

Detaylı

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 11.11.1989 Resmi Gazete Sayısı: 20339 ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TMMOB MMO ENERJİ EKİPMANLARININ YERLİ ÜRETİMİ RAPORUNU HAZIRLAYANLAR

TMMOB MMO ENERJİ EKİPMANLARININ YERLİ ÜRETİMİ RAPORUNU HAZIRLAYANLAR TMMOB MMO ENERJİ EKİPMANLARININ YERLİ ÜRETİMİ RAPORUNU HAZIRLAYANLAR RAPOR REDAKSİYONU VE EDİTÖRLÜĞÜ Tülin Keskin TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Verimliliği Danışmanı, TMMOB Makina Mühendisleri

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, can ve mal güvenliğini temin,

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 ŞUBAT / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

Merkez Çalışmaları. Elektrik Mühendisliği 187

Merkez Çalışmaları. Elektrik Mühendisliği 187 oda çalışmaları Merkez Çalışmaları Geçtiğimiz günler üyelerimiz için hareketli olmuş, Libya'ya göç etmek için başvurmalar yoğun bir biçimde sürmüştür. Göç için hazırlanan üyelerimizin Libya'da hangi koşullar

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No :22

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No :22 MECLİS TUTANAĞI ERDEMİRCİ, Faruk ÖNCÜL, Yusuf ÖZDEMİRCAN, Cavat ÖZÖNDEL, Osman MÜTLÜ, Yılmaz HELVACI NIN iştirakleri ile Başkanlığımızın 02.08.2016 tarih ve 520 sayılı davetiyesine uyularak aşağıdaki gündem

Detaylı

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU *

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU * KAPASİTE İSTEK FORMU SAYIN ÜYEMİZ; MÜRACAATINIZ ESNASINDA FORMDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN VE BELGELERİN EKSİZSİZ OLMASI EKSPERTİZ İŞLEMLERİNİZİ DAHA SERİ VE HIZLI SÜRDÜRÜLMESİ AÇISINDAN YARARLI OLACAKTIR.

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BE6LFA7R* Sayı :39904088-100/ Konu :Yemek Kartı GÜNLÜ EVRAK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Bölümünüzde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin 2014-2015 Eğitim-Öğretim

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

Ek 1. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamındaki Ürün Listesi

Ek 1. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamındaki Ürün Listesi DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2006/34) MADDE 1 (1) İthal edilecek ekli listedeki (Ek 1) yapı malzemelerinin, 8/9/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Yapı Kontrol Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Sayı : 35235946/410.03/3171192 25/07/2014 Konu: Görüş İsteği. ANKARA VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

Sayı : 35235946/410.03/3171192 25/07/2014 Konu: Görüş İsteği. ANKARA VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) Sayı : 35235946/410.03/3171192 25/07/2014 Konu: Görüş İsteği (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) İlgi : a) Özel Öğretim Kurumlan Standartlar Yönergesi, b) nün 18.07.2014 tarihli 16915068/10.06/ 3053949 sayılı

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NO 1 YENİ İNŞAAT RUHSATI -DİLEKÇE (GEREKİRSE VEKALETNAME) -TAPU BELGESİ(1

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yazı İşleri Bürosu ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yazı İşleri Bürosu ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 01/02/2017-E.27103 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yazı İşleri Bürosu *BELM469M3* Sayı : 22124271-622.99 Konu : Yardım Kampanyası Hk. ÖĞRENCİ

Detaylı

RAKAMLARLA DENİZLİ Eylül 2012

RAKAMLARLA DENİZLİ Eylül 2012 RAKAMLARLA DENİZLİ Eylül 2012 DENİZLİ SANAYİ ODASI Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 76/2 DENİZLİ Zeren GERELİOĞLU İsmail TİLLEM Tel : +90 (258) 242 10 04 www.dso.org.tr - dso@dso.org.tr nin üretim merkezi

Detaylı