oda çalışmaları Merkez Çalışmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "oda çalışmaları Merkez Çalışmaları"

Transkript

1 Merkez Çalışmaları İç tesisat projelerinin İmar Kanunu gereğince elektrik mühendisi veya yüksek mühendislerince yapılması sorunu, geçtiğimiz aylar için E.G.O. Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu olumlu bir yola girmiştir. Uygulaması-da 7/8/1972 gününden itibaren başlamıştır. İstekleıımiz kısmen de olsa gerçekleşmiştir. İmar Könunu'nun 4. ve 14. maddelerini gerçek bir biçimde uygulatılması için gerekli çabayı sürdürmekteyiz. Halkçı Gazetesi'nin Odamız'dan Libya göçü hakkında bilgi istemesi üzerine, geçtiğimiz ay içinde Odamız yetkilileri gazetecilerle bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda göçün temel nedenleri ve sonuçları kapsamlı, bir biçimde anlatılmıştır. 20/8/1972 tarihindo yurt kalkınmasında söz sahibi olan Teknik Kitle'nin sözcüleri olan TMMOB'ye bağlı meslek kuruluşları, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu, İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren inceleyen ve yurdun kalkınmasına ilişkin önerilerini kapsıyan bir basın toplantısı yapmıştır. Gerçek sanayileşmenin gereklerinden bahsedilen basın toplantısında, teknik kitlenin sorunları da anlatılmıştır. Halktan ve üyelerimizden çeşitli şikâyetlerin gelmesi üzerine Odamız, Türk Standardları Enstitüsü "ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Endüstrileşmede önemli bir kurum olarak görünen TSE'nin, görevini yapmada yetersiz olduğu; kalite kontrolü yapan laboratuvarlardaki personelin eksikliği kanısına varılmıştır. TSE yetkilileri bu konuda uyarılmıştır Odamız'a üye olmayan ve mühendis unvanı bulunmayan bir kişi hakkında gerekli mercilere müracaat yapılmıştır. Keyfî olarak ve hiçbir neden gösterilmeden sözleşmesine son verilen üyemiz ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bu konuda, TSE yetkililerine yönelttiğimiz sorulara henüz cevap verilmemiştir. DÜZELTME 188/Ağustos 1$72 sayılı dergimizin ltt sahnesinde «6785 Sayılı İmar Kanunu'nda Bazı Değişiklikler Yapıldı» başlıklı yazıda, Madde 83'den önceki arabaşlık, «İstanbul Belediye Zabıtası Yönetmeliği» olması gerekirken; basılmamıştır. Düzeltir, özür dileriz". a Elektrik MOhendlaUJl 189

2 Türk Standartları Enstitüsüne Yönelttiğimiz Soru 24/5/ /4 Türk Standardları Enstitüsü Genel Sekreterliğine. Odamız 6235 (7503) sayılı yasalar gereği oloşan bir kamu kuruluşudur. Türkiye sınırlan içinde çalışan yerli ve yabancı tüm elektrik mühendisleri ve yüksek mühendislerinin Odamıza kayıt olması zorunludur. Kuruluşunuzda çalışmakta olan bir üyemizin Odamıza başvurması ile, deneylerin ciddiyetten uzak yapıldığı, verilen raporların bazılarının da. altında Elekt. Müh. Müfit Meriç imzası bulunduğu öğrenilmiştir. Oda kayıtlarında bu isimde bir üyeye rastlanamamıştır. Konuya ilişkin bizleri aydınlatıcı bir açıklamayı ivedilikle Oda Merkezi'ne ulaştırmanızı arz ve rica ediriz. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU Elektrik Mühendisliği 189

3 TSE'den Aldığımız Cevap Sayı : 7371 ' Ankara : Dosya : YÖNKO. Md. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İzmir Cad. Ihlamur No. No. 10/1 Yenişehir/ANKARA İlgi : tarih ve 336/4 sayılı yazınız. Enstitümüz Elektrik Laboratuvarlarında yapılan muayene ve deneylerin sonuçlarını belirten raporları bu görevde çalıştırılan yetkili teknisyen VJ mühendisler imzalamakta ve bu raporların tümü, ayrıca üyeleri Odanıza kayıtlı Elektrik Yüksek Mühendisi bulunan ve hatta Odanızın özel temsilcilerinin de bulunduğu Elektrik Hazırlık Grubumuzun incelemesinden geçirildikten sonra ilgili mercilere verilmektedir. Elektrik mühendisi veya yüksek mühendisi olanların Odanıza kayıtlı, bulunmaları yürürlükteki ilgili yasalara göre zorunlu olması nedeniyle bunu yapmayanlar hakkında teşebbüslerde bulunmak Odanızın görevidir. Bu konuda Enstitümüzce başkaca bir işlem uygulanmamıştır. Elektrik Laboratuvarımızda muayene ve deneylerin ciddiyetten uzak yapıldığı hakkındaki beyanı kesinlikle red ederiz. Bunun varit olmadığı, bugüne kadar Enstitümüzde çeşitli resmî ve özel sektörün istekleri üzerine düzenlenip verilmiş raporların herhangi bir itiraza uğramamış bulunması ile ispatlanmış bulunmciktadır. Binaenaleyh bu türlü isnatta bulunanın adı ve adresi bildirildiği v& olay gösterilmek suretiyle durum açıklandığı takdirde hakkında gereken işlemin yapılacağını saygılarınızla bildiririz. TÜRK STAMDARDLARI ENSTİTÜSÜ Genel Sekreter VELİD İSFENDİYAR ı0 Elektrik Mühendisliği 189

4 ç a l ı ş m a l a r ı iki Tekit Yazısına Rağmen Cevaplanmayan Yazımız Türk Standardlan Enstitüsü Ankara : 29/6/1972 Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayı : 55/4 İlgi : a. 24 Mayıs 1972 tarih ve 336/4 sayılı yazımız. b. 3 Haziran 1972 tarih ve 7371 sayılı yazınız. c. inşaat Mühendisleri Odası'nın 24 Haziran 1972 tarih ve 1/ sayılı yazısı. İlgi (a)daki yazımızda Enstitünüzde çalışmakta olan Sn. Müfit MERİÇ'in elektrik mühendisi olarak bazı deney raporlarını imzaladığını ve deneylerin ciddiyetten uzak yapıldığını öğrendiğimizi tarafınıza bildirmiştik. Mgi (b) deki yaznızda Sn. Müfit MERİÇ'in durumuna değinmemeye dikkat ederek, sadece deneylerin ciddiyetten uzak yapıldığı beyanını kesinlikle red ettiğinizi, raporlara herhangi bir itiraz yapamamış olduğunu belirtiyorsunuz. Odamız, Enstitünüzce TSE garanti belgesi verilmiş bulunan Heico balastlarının deneyini İstanbul Teknik Üni/ersitesi'nde yaptırmış ve alınan raporu 22 Mart 1971 tarih ve 32/4 sayılı yazı ile tarafınıza göndermiştir. Bu rapor incelendiğinde Enstitünüzün nasıl kalite kontrolü yaptığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan Enstitünüzün elektrik Laboratuvarında çalışmakta bulunan 1 elektrik yüksek mühendisi ve 3 teknisyen ile TSE garanti belgesi verilen cihaz ve malzemelerin kalite kontrolünü ve yeni başvurulan kuruluşların deneylerini ciddiyet ile bağdaşır biçimde yapmak ne dereceye kadar olanak içindedir bilememekteyiz. 11 Mayıs 1966 tarihli «GENEL SEKRETERLİĞE» başlıklı «15 Mart 1966 tarihli Simko Floresan Lâmba Balastımıza Ek Rapor» da üyemiz Sn. Kemal TAN'ın imzasının yanına Elek. Müh. Müfit MFRİÇ olarak imza atıp diploma numarasını yazmaktan kaçınan ve Odamıza kayıtlı olmayan kişinin imzaladığı rapor ne derece ciddiyet ile bağdaşabilir? Elektrik Mühendisliği

5 İnşaat Mühendisleri Odası'ndan aldığımız ilgi (c) deki yazının eklerinde 18 NOVEMBER 1971 tarih, «TO WHOM İT MAY CONCERN» başlıklı İngilizce bir metin ve söz konusu Odanın Enstitünüze gönderdiği 1 Haziran 1972 tarih ve 1/ sayılı yazıya verdiğiniz 16 Haziran 1972 tarih ve 7725 sayılı cevap bulunmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odasına verdiğiniz bu cevapta Sn. Müfit MERİÇ'e Enstitünüzce verilen İngilizce yazıda «utilitles» kelimesinin unutulduğu ve bu kelimenin de «tesisat» anlamına geldiği bildirilmektedir., '! ; Yine aynı yazınızda Sn. Müfit MERİÇ'in Elektrik Laboratuvarında Müdür Muavinliği yapmakta olduğu ve ek görev olarak Enstitü tesislerinin bakımına nezaret ettiği belirtilmektedir. 27 Mart 1968 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan «Yetkili Elektrikçiler Hakkında Yönetmelik» Birinci sınıf yetkili elektrikçilerin müstakilen yapabilecekleri işleri şöyle sıralamıştır; a. Elektrik iç tesisleri yapım işleri : ' Bağlantı gücü 100 kw, 400 Volta kadar tesislerin yapımı. b. İşletme ve Bakım İşleri : Bağlantı gücü 750 kw., 35 kv'a kadar (35 kv dahil) elektrik tesislerinin işletme ve bakımı. Bu durumda bağlantı gücü 750 kw. üzerindeki tesislerin bakımını bir elektrik mühendisinin üzerine alması zorunludur. Sn. Müfit MERİÇ Odamıza kayıtlı olmadığına göre acaba bu görevi hangi yetkiyle yürütmektedir? 18 NOVEMBER 1971 tarihli Enstitünüzce Sn. Müfit MERİÇ'e verilen İngilizce yazıda, bu şahsın 315 KVA'lık tesislerin yapımını başarı ile yürüttüğü, 1000 kw'hk elektrik Laboratuvarının projelerini yaptığı açıkça belirtilmektedir. Bu hizmetler sayılı yasa kapsamına giren mühendislik hizmetleridir. Kaldı ki 6785 sayılı İmar Kanununun 4. ve 14. maddeleri her türlü yapının elektrik iç tesisat projelerini dahi elektrik mühendis ve yüksek mühendislerinin yapmasını emreder. Durum böyle iken, Odamıza kayıtlı bulunmadığı için elektrik mühendisliği hizmeti yapması yasalarca yasaklanmış bulunan Sn. Müfit MERİÇ'e söz konusu ingilizce yazı, yürür lükteki tüm yasalar çiğnenerek, hangi yetki ile verilmiş bulunulmaktadır? Bir kamu kuruluşu olan Odamızın uyarıları neden dikkate alınmamaktadır? Sn. Müfit MERİÇ'in elektrik Mühendisi olduğunu gösteren herhangi bir belge Enstitünüzde mevcutmudur? Yazımızın başından beri sıraladığımız soruların cevaplarını ivedilikle Odamız'a ulaştırmanızı arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU 12 Elektrik MühendİBİl&l 189

6 İMO'dan Odamıza Gelen Yazı Elektrik Mühendisleri Odası Başkanlığına, Yurdumuzda mühendislik hizmetlerinin zaman zaman mühendis olmayan ehliyetsiz kimselere yaptırıldığı foilgilerinizdendir. Bu konu ile Odamıza yapılan bir müracaat üzerinde hassasiyetle durularak durumun aydınlanması için ilgili dairesinden sorulmuştur. Türk Standardlar Enstitüsü'nde tipik bir örneğini teşkil eden bu yanlış uygulamanın, Odanıza intikal ettirilmiş olduğunu tahmin etmekteyiz. Buna rağmen adı geçen kuruluştan Odamızca istenen bilgilere verilen cevabın Odanız yönünden ilgi ile karşılanacağına inanıyoruz. Meslekdaş haklarını korumadaki hassasiyetinizi takdirle, şikayet üzerine Odamız'ca yürütülen işlem hakkında bilgi vermeyi meslek tesanüdü bakımından görev sayarak bilgilerinize sunuyoruz. Bu konuda mız devam edecektir. Odanızca da yapılan işlem hakkında bilgi vermenizi ve gereğini takdirlerinize sunarız. Saygılarımızla, GENEL SEKRETER (Sadık GÖKÇE) Elektrik Mühendisliği 18S 13

7 İMO'na Gönderilen İlginç Cevap Sayı : 7725 Ankara, 16 Haziran 1972 Dosya : İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Sayın Başkanlığına İlgi: tarih ve 1/13f sayılı yazınız. Müfit Meriç, Enstitümüz inşaatı yapılırken Mimar Hasan Karahan riyasetinde kurulan kontrol heyetine tesisat işlerine bakmak üzere naklen alınmış, bu müddet zarfında gösterdiği fevkalâde pratik gözönünde tutularak, Enstitümüz laboratuvarlarının kuruluşunda Elektrik Laboratuvarına Müdür Muavini olarak tayin olunmuştur. Müfit Meric'e yazılarında bahis mevzu kanunların çerçevesine giren bir iş verilmemiş ve bu gibi mühendislerin yapması lazım gelen konularda Hazırlık Guruplarımızdaki çeşitli branşlarda görev alan yüksek mühendis arkadaşlarımız gerekli mesuliyeti deruhte etmişlerdir. Yazınızda bahis konusu edilen 18 November 1971 tarihli İngilizce Bonservis, daktiloya verilen aslı ile karşılaştırıldığında, maalesef bir kelimenin eksik yazıldığı görülmüştür. İlk cümlenin aslı şu şekildedir: «Mr. Müfit Meriç has commenced to work on 16 August 1962 as Chief of Control in the construction of Utilities of Turkish Standarts Institutions Laboratory and Service Buildings» Daktilo sırasında, altı çizilen ve «tesisat» anlamına gelen «of Utilities of» kelimesinin atlanıldığını üzülerek görmüş bulunuyoruz. Maalesef yabancı dilde kaleme alınan yazılarda bü neviden hatclar bazen vuku bulabilmektedir. Bay Müfit Meric'e gerekli tebligat yapılarak, elinde bulunan Bonservis'in düzeltilmek üzere iade edilmesi gerektiği bildirilmiş tir. Kendisi halen Ensti'ümüzle olan mukavelesine göre Elektrik Laboratuvarı Müdür Muavinliği yapmakta ve ek görev olarak Enstitü tesislerinin bakımına nezaret etmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ imza Prof. Dr. Tarık G. Somer Yönetim Kurulu Başkan Vekili 14 Elektrik Mühendisliği 189

8 Düzmece Elektrik Mühendisi Ve Ciddi Bir Rapor!.. GENEL SEKRETERLİĞE 15 Mart 1966 Tarihli Simko Floresan Lâmba Balastı Raporumuza Ek Rapor. Simko Balastının TS 58'e göre tarafımızdan yapılan deneylerinde Referans Balasta ait ve noksan kalan k'smı, bilâhare temin olunan (Shell 40 W) Balastı, Referans Balast evsafına haiz olduğu yapılan deneylerle tahkik olunmuş ve bu balast Referans Balast olarak kabul ile Simko Balastı üzerinde yapılan deneyler sonucunda bu balastın Rı ferans balast ile ilgili deneylerde de uygun sonuç verdiği tarafımızdan tesbit olunarak bu ek raporumuz tanzim olunmuştur. Saygılarımla, Elk. Müh. MÜFİT MERİÇ Yük. Müh. KEMAL TAN (Dip No. 856) Elektrik Mühendisliği

9 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Yasasını Hiçe Sayan Kurum ^^3 16 Elelrtrlk Mühendisliği 189

10 Ankara 10. Noterliği'nin Tercümesi TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLGİLİLERE Bay Müfit MERİÇ 16 Ağustos 1962 tarihinde keşif bedeli ;'49.97 TL olan Türk Standardları Enstitüsü Leboratuvar ve servis binaları inşaatında Kontrol Şefi olarak çalışmağa başlamış ve inşaatm başından tamamlanma-ına kadar bu işte kalmıştır. 315 KVA Elektrik ve Elektronik tesisatı, sıhhî tesisat, kalorifer ve havalandırma tesisatı dahil olmak üzere isinin ifasında büyük başarı ve vasiret göstermiştir. İnşaatın geçici kabulü 18 Mayıs 1964 tarihinde yapılmıştır ve inşaatın kat?i maliyet hesapları da Bay Meriç tarafından yapılmıştı' de TSE kompleksinin açılması üzerine Bay Meriç tesisatın işletme şefliğine qetirilmiş ve 1000 kw lik bir elektrik Laboratuvarına ait keza b;.-elektronik laboratuvarına ait projeleri hazırlamış ve işletmeğe haztır hale getirilen bu laboratuvarların tesisinde çalışmıştır, Türk Standardları ile alâkalı olarak kullanılacak deneme teçhizatının tatbikat planlarını hazırlamış ve imalatı kontrol etmek suretiyle bu teçhizatın TSE'e imalini mümkün kılmıştır. Bundan başka 2000 m 2 sathındaki Kimya Laboratuvarı'na ait elektrik, havagazı, basınçl 1 hava, vakum, soğuk ve sıcak su tesisatı projelerini hazırlamış ve tesisatın tamamlanmasına nezaret etmiştir. Bunlardan başka Bay Meriç bir çok komplike tesisatın plan te tatbikatına katılmış tır. Bay Meriç kendisine verilen vazifeleri mükemmel bir. şekilde ve daima amirleri tarafın dan takdir edilecek bir tarzda ifa etmiştir. Kendisi halen Elektrik Laboratuvarı ve Tesisat Müdür yardımcısıdır. Bay Meriç gerek amirleri gerekse iş arkadaşları tarafından iyi, güvenilir ve işine bağlı bir şahıs olarak tanınmaktadır. Saygılarımla, VELİD İSFENDİYAR (İ mza) Genel Sekreter Elektrik Mühendisliği 189 n

11 Mühendis ve Mimar Odaları Yabancı Teknik Hizmet İthaline Karşı Çıktı Elektrik, Gemi, İnşaat, Harita ve Kadastro, Maden Meteoroloji, Mimar, Şehir Plancıları ve Ziraat Mühendisleri odaları ortak bir basın toplantısı yaparak, ülke kalkınmasına ilişkin görüşlerini kamu oyuna duyurmuşlardır. 20 Ağustos günü yapılan basın toplantısında Odalar «Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin dir» ilkesine dayalı, GERÇEK DEMOKRASİ nin savunucuları olduklarını belirterek, ülkenin içinde bulunduğu koşulları şöyle değerlendirmişlerdir : ÜRETİMDE DURUM NEDİR? «İkinci dünya savaşındanberi her on yılda bir ekonomimizin içine sokulduğu bunalımdan ülkeyi kurtarmak için yapılan iktidar değişiklikleri ve alınmaya çalışılan yüzeysel tedbirler bir sonuç vermemiştir.» «Ülkemizin kalkınması için sanayie ağırlık verilmesi doğaldır. Ancak sanayimizin bu^ günkü gelişme şekli toplumumuzun çıkarlarına ters düşmekte, devletin müdahale ve denetleme gücü kullanılmamaktadır.» Ülkemizde yapılma olanağı olan sanayi ürünleri ithal edilmektedir. Ülke çıkarlarına ters düşen yabancı scmaye yatırımları devam etmektedir. Türkiyede halâ tüketim malı üretimine ağırlık verilmekte, halkın sırtından sağlanan kaynaklar, devlet tarafından «teşvik» adı altında bu nitelikteki bir sanayiin desteklen meşinde kullanılmaktadır. Montaj sanayiinin hakim olması, mamullerin fiatlarının çok yüksek olmalarına yol açmaktadır. İmalatı yapılanlardan çok paravana dağıtım ve satış şirketleri büyük kârlar sağlamaktadır. «Halka açık anonim şirketler» oyunuyla bu nitelikteki bir sanayiye orta gelir gruplarının küçük tasarrufları ile işçi dövizlerinin yatırılması, ülke çıkarları ile bağdaştırılmaz. «Ülkemizde kendi sanayimiz için yeterli ham madde olduğu halde bunlar yurt dışına satılıp mamul maddeler ithal edilmektedir. Maden arama ve işletmesi, yabancıların etkis! altında sürdürülmektedir.» Enerji üretiminde de «mevcut hidroelektrik potansiyelimizin sadece % 5,5 i kullanılırken linyit yataklarından gereğince yararlanılması için tedbirler alınmazken, ithal malı sıvı yakıt kullanmayı gerektiren enerji üretim biçimleri empoze edilmektedir.» jg Elektrik: Mühendisliği 189

12 Sonuç olarak «nüfusumuzun % 62 si halâ karanlıkta yaşamakta, kişi başına düşen elek trik enerjisi tüketiminde Avrupa sonunculuğu sürdürülmektedir.» «Teknolojik gelişmemizdeki gerilik tarım sektöründe de kendini göstermekte, tarımsal verimde çok yavaş ve istikrarsız bir artış görülmektedir. Yunanistan dekardan 190 kg buğday alırken, Türkiya 125 kg da kalmıştır. Avrupa ülkelerinde bir inek yılda 4-5 bin litre süt verirken Türkiye 560 rakamında saymaktadır.» TEKNİK HİZMETLER NİÇİN GEREĞİNCE YAPILAMIYOR? «Türkiyede, çalışan nüfusta teknik güç oranı % 2,2 iken, Yunanistanda 8,3 İsveçte 15,3 dür. Buna rağmen, milyarlar harcanarak yetiştirilmiş olan binlerce Türk mühendis ve mimarının Libya'ya gitmek hazırlığına girişmesi, Türk Tetknik Elemanlarına yılda 237 milyon ödenirken, yabancı teknik hizmete 1 milyar 343 milyon ödenmesinin- doğal bir sonucudur.» «Kamu kesiminde çalışan teknik elemanların demoktarik ve ekonomik haklarının kısıtlanmış oluşu, onların politik baskılar karşısında dirençlerini kırmakta, bilim ve tekniğin yerini çıkar çevrelerinin politika kararları almaktadır.» Kamu kesiminde çalışanların haklarını keyfî kararlara karşı koruyan Anayasanın 114'üncü maddesinin değiştirilmesi için hazırlanmakta olan tasarı gerçekleşirse bilim ve teknik büsbütün yenik düşecektir. «Bir iane havasında ve teknik elemanları gerek kendi aralarında, gerek diğer çalışanlarla sürtüşmeye sokacak bir adaletsizlik içinde verilmiş olan yan ödemeler, artan hayat pahalılığı karşısındaki ekonomik bunalımdan kirrseyi kurtaramayacaktır.» T.M.M.O.B. Genel Kurul toplantısının iki yıldan beri yapılmayışı Türk Mühendis ve Mimarlarının ülke çıkarları doğrultusundaki görüşlerini geliştirmelerin 1 ve bunları kamu oyu karşsında savunmalarını engellemektedir.» TÜRK MÜHENDİS VE MİMARLARI OLARAK AÇIKÇA BELİRTMEK İSTERİZ Kİ : «Ülkemizin kaynakları, gereğince kullanıldığında, dış yardım ve yabancı sermayeye ihtiyaç olmadan hızla kalkınmamız mümkündür. ÜLKE ÇIKARLARIYLA BAĞDAŞMAYAN YA- BANCI SERMAYE VE TEKNOLOJİ İTHALİ DURDURULMALI, YABANCI TEKNİK HİZMET İT- HALİNE BÜTÜNÜYLE SON VERECEK TEDBİRLER EN KISA ZAMANDA ALINMALIDfR.» «Türkiyenin kalkınma yarışında, özlenen aşamaya ulaşılması ve uluslararası topluluklarda güçlü bir üye olarak varlığını hissettirebilmesi, gerçek anlamda bir sanayileşme ile mümkün olacaktır. Gerçek anlamda sanayileşme, yapısal /bîr değişikliğe gitmek, ara mal ve yatırım mallan üreten temel ve ağır sanayii çok yönlü bir planlama ile gerçekleştirmek demektir.» Teknik personel, bi'im ve tekniğin çizdiği yolda kamu yararına hizmet görebilmesi için, personel kanunu dışına çıkarılmalı, sendikal hakları verilmelidir. «Kamu yatırımlarının yürütülmesinde, bütün araştırma, projelendirme ve uygulama işlerini sürdürecek nitelikte ve Devlet Planlama Teşkilâtı'na bağlı bir Devlet Proje Örgütü en kısa zamanda kurulmalı, fakat bu örgüt DPT ile birlikte politik baskılardan uzak tutulmalıdır.» «T.M.M.O.B. kanununun yürütülmesinden sorumlu olan Bayındırlık ve Adalet Bakanları, görevlerini yerine getirmeli» ve 2 yıldır toplanmayan Genel Kutulun toplanmasını sağlamalıdırlar. Elektrik Mühendisliği

13 Odamız'dan 8 Temmuz 1972 ile 2 Eylül 19/2 Tarihleri Arasında Tescil Belgesi Alan Bürolar 91. SINAİ AGRIBOZER Muvakıthane Cad. 30/32 Kat : 3, Oda No : 1, Kadıköy-İSTANBUL 92. HÜSEYİN AÇIKGÖZ (MÜH. BÜROSU) Gazi Bulvarı, Bulvar İş Hanı no: 708, İZMİR 93. ORHAN UZUNALIOĞLU (MÜH. BÜROSU) Söğütlü Çeşme cad. 154/201, Kadıköy-İSTANBUL 94. RUHİ UTKU (MÜH. BÜROSU) Aşariye cad. no: 1, Çirağan - Beşiktaş - İSTANBUL 95. T. YILMAZ FIÇICIOĞLU (MÜH. BÜROSU) Caddebostan İskele Cad. Kadıköy-İSTANBUL 96. H. HAMİT ULCAY (MÜH. BÜROSU) ', Bankalar Cad. Yanık Kapı Sok. Türkeli Han Kat : 2, Karaköy- İSTANBUL 97. KAZIM APARAN (MÜH. BÜROSU) Yenidoğan Sek. 3, Yıldız-İSTANBUL 98. FİKRET KURTULDU (MÜH. BÜROSU) Atatürk Cad. İpekçi Han Kat: 3 no: 21, BURSA 99. FAHRİ PANCAROĞLU (MÜH. BÜROSU) İstiklâl Cad. Kadri Han, Kat: 3 No: 15, Beyoğlu - İSTANBUL 100. YILMAZ GÜNDÜZ (MÜH. BÜROSU) Okçu Musa Cad. Eralko Han, 65/10, Karaköy - İSTANBUL 101. CAHİT ÜNVERDİ (MÜH. BÜROSU) Abdullah Edip Cad. 3, Kat : 2, GAZİANTEP 102. DOĞAN EYİKOÇAK (MÜH. BÜROSU) Abdullah Edip Cad. 12/E, GAZİANTEP 103. TÜRKELİ TİC. A. Ş. İZMİR BÜROSU Cumhuriyet Bulvarı, 79/3, Berki İşhanı Kat : 1, İZMİR 104. ÜNAL DİKER (MÜH. BÜROSU) Bankalar Cad, Şair Ziya Paşa Sok. Zekai Han, 14, Karaköy - İSTANBUL 105. BAYSUNGUR BAŞARAN (MÜH. BÜROSU) Dereiçi Sok. Pınar Apt. D : 5, Tarabya - İSTANBUL 106. HAMİT KURTULUŞ (MÜH. BÜROSU) Acıbadem, Şemiefendi Sok. 16/1, Kadıköy> İSTANBUL 107. METRO TEK MÜHENDİSLİK BÜROSU (FERİT İNAL) Sermet Han Kat: 5 No : 3, Karaköy-İSTANBUL 108. ATAKAN MÜHENDİSLİK BÜROSU (N. ATAKAN, N. A. AKBOYAR) Köyiçi Cad. Bıyık İşhanı, No : 8, Kat : 3/10, Beşiktaş- İSTANBUL 109. ZEYTİNOĞLU MÜHENDİSLİK BÜROSU (V. ZEYTİNOĞLU) 1336 Sok. 9, İZMİR 20 Elektrik Mühendisliği 189

14 110. EMPOL KOLLEKTİF ŞİRKETİ (A. CINGILLIOĞLU) Halit Ziya Bulvarı, Zühal Han, D. 8, İZMİR 111. ÖDET ORTADOĞU ENDÜSTRİ TİCARET (ERDOĞAN GÜLTEKİN) Meşrutiyet Cad. 41/9, Kızılay-ANKARA 112. CAHİT YILMAZ (MÜH. BÜROSU) Macar Kardeş Cad. No : 26, Fatih - İSTANBUL 113. EDVİN S. SAPAZARYAN (MÜH. BÜROSU) Tütün Han No : 3, Kat : 3, Kabataş - İSTANBUL 114. HİKMET BALKAŞ (MUH. BÜROSU) Fevzipaşa Cad. 134, Fatih - İSTANBUL 115. BURKHARD GANTENBEYEİN ŞTİ. (MÜH. BÜROSU) Kabataş, Meclis-i Mefebusan Cad. Tütün Han Kat : 3, İSTANBUL 116. SÜLEYMAN YAHYABEYOĞLU (MÜH. BÜROSU) Aksu Hanı, 201/205, Karaköy-İSTANBUL 117. KAYA TESİSAT BÜROSU (METİN KAYA) Şehit Teğ. Kaimaz Cad. 50/52, Ulus - ANKARA 118. METİN MADRAN (MÜH. BÜROSU) Oya Sok. Oya Apt. 16/B D : 5, Gayrettepe- İSTANBUL 119. GARANTİ TESİSAT (A. GÖKALP) Ulus İş Hanı D Blok No: 104, ANKARA 120. İSMAİL ANAZ (MÜH. BÜROSU) 852 Sok. Hacılar Pasajı, 214, İZMİR 121. MUSTAFA ERGELEN (MUH. BÜROSU) Bankalar Cad Zafer Han : 75/77, İSTANBUL 122. ERALKO KOLLEKTİF ŞİRKETİ (YUSUF HİKMET KAYA) Okçu Musa Csd. 65, Karaköy-İSTANBUL 123. M. ERDOĞAN ÖZTÜRK (MÜH. BÜROSU) Mithatpaşa Cad. Çadırcı İş Hanı : 311, Beyazıt - İSTANBUL 124. SERVET KUMSAL (MÜH. BÜROSU) Ordu Cad. Yeşil Tulumba Sok. Zafer İş Hanı : 4/22, Aksaray-İSTANBUL 125. ENGİN DAĞISTANLI (MÜH. BÜROSU) Maruf Han 105, Kadıköy-İSTANBUL 126. ABDÜLFETTAH OKUTAN (MÜH. BÜRASU) Kemeraltı Cad. Zürafa Sok. 39, Karaköy-İSTANBUL 127. M. ALİ ÖZEKŞİ 1315 Sok. No: l/a, Çankaya - İZMİR 128. DOĞAN ŞENDİL (MUH. BÜROSU) 1471 Sok. No: 14, Alsancak-İZMİR 129. ABDULLAH ÇWUŞOĞLU İçel Sok. 20/M, Kat: 4, Kızılay-ANKARA 130. SELÇUK TESİSAT (YILMAZ SELÇUK) Doruk Sok. 3"ı, Cebeci-ANKARA Elektrik Mühendisliği

15 131. ARI ELEKTRİK MAKİNA (İ. V. MAVİLİ) Aydmlıkevler Gökyüzü Sok. No: 7/3, ANKARA 132. ALİ KASIM KARAŞAMİS (MÜH. BÜROSU) Erzurum Site: ı Dadaş Bilge Apt. Daire : 2, Çamlıca - İSTANBUL 133. SENKRON ELEKTRİK VE ASANSÖR İŞLERİ (ŞADAN AKVÜZ) Osmancık Sok. Deniz Apt. 10/8, Kadıköy-İSTANBUL 134. SA-TEK MÜHENDİSLİK BÜROSU (HAMDİ DURAHİM) Kadıköy Palas Kat: 1, No: 1, İSTANBUL 135. İRFAN İNANÇ (MİNIMAK MÜHENDİSLİK BÜROSU) Karanfil Sok. 44/1, Yenişehir-ANKARA 136. TANER ÖNAL (ELEKTROTEKNİK BÜROSU) Sanayi Cad. Sanayi Han. 7, Ulus-ANKARA 137. AR MÜHENDİSLİK BÜROSU (İBRAHİM DÖŞEYİCİLER) Tepecik Mah. Hürriyet Cad. No : 10 Levent İş Hanı Kat : 6, İZMİT 138. GÜRSER ELEKTRİK KOLLEKTİF ŞİRKETİ (Y. Serter- F. Akçakanat) İzmir Cad. 31/10, Yenişehir-ANKARA 139. BÜGAY MÜHENDİSLİK BÜROSU '(E. Haykır-Y. Akgül-G. Polat) Bahçelievler Cad. Menteşoğlu Apt. ANKARA 140. ÇETİNKAYA POLAT (MÜH. BÜROSU) Şehit Fethi Bey Cad. Akgerman Han 206, İZMİR 141. HÜSNÜ GÜZEL (PROJE TAAH. TESİSAT BÜROSU) Tiridoğlu İş Hanı, Kat: 4, No : 77, ANKARA 142. YAPI-TEŞ TESİSAT BÜROSU (NİHAT GELİŞ) Derviş Ali Mah. Müftü Sok. 17, Karagümrük - İSTANBUL 143. AYKAL MUH. BÜROSU (A. YAŞAR KAYNAK) Ortafeahçe Cad. Yeni Hamam Sok. No : 8/2, Beşiktaş - İSTANBUL 144. TURGUT GÜLSOY (MÜH. BÜROSJ) Şişli Abide-i Hürriyet Cad. No: 144, 145. NAHİT YORULMAZ (MÜH. BÜROSU) Gazi Osman F-aşa Bulvarı No: 24/4, İZMİR 146. KORKMAZ SARIIŞIK (MÜH. BÜROSU) Sok. No: 106, Bornova - İZMİR Daire: 11, İSTANBUL 147. ALEADDİN SAYAR (MÜH. BÜROSU) Helmut VVeissenbacher İstiklâl Cad. İpek Han 358/4 Beyoğlu - İSTANBUL 148. M. SERTEL ÜÇER (MÜH. BÜROSU) Selanik Cad. 48/6, Yenişehir-ANKARA 149. GÜNGÖR DİRICAN (MÜH. BÜRO7I) Selanik Cad. No : 48/6, ANKARA 150. AYKUT EROL (MÜH. BÜROSU) Tuna Cad. Çanakçı Han. No : 27, Kat : 5, Yenişehir - ANKARA 22 Elektrik Mühendisliği 18B

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YASASI TASLAĞI ANAYASAYA AYKIRI

ÜNİVERSİTELER YASASI TASLAĞI ANAYASAYA AYKIRI "SİYASAL İKTİDARLARIN KENDİ YANLIŞ POLİTİKALARININ SONUCUNU GEREKÇE GÖSTEREREK, ÖZEL KESİMİN VE PETROL TRÖSTLERİNİN KÂRLARINI HALKIMIZIN SIRTINDAN ÇIKARMAYA HAKURI YOKTUR" Odamız, Çukurova Elektrik A.Ş.'ne

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ. 2012-2014 Çalışma Raporu

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ. 2012-2014 Çalışma Raporu TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ 2012-2014 Çalışma Raporu MAYIS 2014 TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ 2012-2014 Çalışma Raporu MAYIS 2014 1 YÖNETİM KURULU (ASİL) BAŞKAN Mustafa SÖNMEZ 2. BAŞKAN M. Atılgan SÖKMEN GENEL

Detaylı

Yazı Kabul Koşulları T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLER! ODASI ADINA

Yazı Kabul Koşulları T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLER! ODASI ADINA KIMYA MÜHENDISLIĞI T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLER! ODASI ADINA Sahibi ve Sorumlu Müdür İhsan KARABABA Kimya Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Faruk AKTUZLU Nurcan BAÇ Dr. Erdoğan ALPER Izgü BERKMAN Dr. Ali

Detaylı

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 tmmob makina mühendisleri odası TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 Örnek Havuz Projesi Vlimar Nadire ERKOÇ Isıtma, Havalandırma ve Sıcak Su Hazırlığı Mak. Müh. Duran TÜRK YÜZME

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı.

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı. EDİTÖR Sevgili okurlar; Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Genel Kurulumuzun açılışı 06 Aralık 2013 tarihinde protokol konuşmaları ile başladı. 7 Aralık tarihinde üye firmalarımızın

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI ANKARA TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle / Ankara Tel:+90 312 327 00 00 (pbx) Faks: +90 312 324 08 57 (pbx) Web sitesi: www.ankaratb.org.tr e-mail:

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul, Kasım 1985 - II - Sayfa No. 4- Haller Kanunu.................................. 14 5- İmar Kanunu ve İnşaat Sektörü ile İlgili Diğer Mevzuat...

Detaylı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı Ekonomi 1 Ekonomi 2 Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 2 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

m o k i n ühendislerî d A s

m o k i n ühendislerî d A s m o k i n ühendislerî d A s M \ Oda Merkezi Büro-Yayın Çalışmaları Büro 99-99 döneminde yoğun bir çalışma temposu içinde olan büroda yapılan işlerin dökümü 5..998 itibari ile aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Detaylı

Pakpen, kalitesini uluslararası

Pakpen, kalitesini uluslararası Ekim/Kasım/Aralık 2012 - Sayı 22 TÜRKAK tarafından akredite edilen Pakpen laboratuvarı, daha profesyonel ve daha sistematik bir yapıya kavuştu Pakpen, kalitesini uluslararası standarda taşıdı İş Bankası

Detaylı

bbilgisayar Mühendisleri Odası

bbilgisayar Mühendisleri Odası TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ mdergi bbilgisayar Mühendisleri Odası HAZİRAN 2015 SAYI / 4 ISSN No: 2149-0198 BiLGiSAYAR MÜHENDiSLiĞi imza YETKiSi CALISMALARI SGK ile ASGARi ÜCRET PROTOKOLÜ

Detaylı

60. Yılında Su Filomuzun Amiral Gemisi: DSİ

60. Yılında Su Filomuzun Amiral Gemisi: DSİ 60. Yılında Su Filomuzun Amiral Gemisi: DSİ Dursun YILDIZ DSİ'nin tarihine bakıldığında önce 1914 yılında kurulan Umur-u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi karşımıza çıkar. Bu kurum daha sonra 1925 yılında Sular

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 611 NİSAN 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ Aslıhan KÖKER Canan DOĞAN Türkay

Detaylı

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı

GOSB'lu olmak. GOSB'un yıldızları. GOSB'a övgü. 23 yılda dinamik değişim. Otoyol sorunu çözülecek

GOSB'lu olmak. GOSB'un yıldızları. GOSB'a övgü. 23 yılda dinamik değişim. Otoyol sorunu çözülecek TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2008 SAYI: 13 GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ GOSB'lu olmak GOSB'da üretim yapan kuruluşlar, bölgenin yarattığı değeri anlatıyor... GOSB'un yıldızları İSO ilk 500

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

o r - II o r aks P o B i ti i k a * ı *

o r - II o r aks P o B i ti i k a * ı * U o r - II o r aks P o B i ti i k a * ı * ( Ö Z E T ) Tebliği Sunan : Lokman METİN Son yıllarda üçüncü dünya devletleri içinde hammadde üreten tüm az gelişmiş ülkeler örgütlenmeye ve hammadde kaynaklarına

Detaylı

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak. 16 kalkınma ajansı daha kuruldu ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3. Abdullah ÇÖRTÜ. Şefik ÇALIŞKAN.

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak. 16 kalkınma ajansı daha kuruldu ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3. Abdullah ÇÖRTÜ. Şefik ÇALIŞKAN. ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3 Abdullah ÇÖRTÜ 11 de Şefik ÇALIŞKAN 18 de Arzu AKAY 5 da Atilla ÇINAR 2 da Veli SARITOPRAK 20 de Fettah GÜVENTÜRK 16 da Ostim Medya A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Orhan

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş. ÖNCE KALİTE

2014 FAALİYET RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş. ÖNCE KALİTE 2014 FAALİYET RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş. ÖNCE KALİTE İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 1.1 Faaliyet Raporunun Dönemi... 2 1.2 Adresimiz, İletişim ve Sicil Bilgilerimiz... 2 1.3 Ortaklık Yapımız... 2

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu İçindekiler Genel Kurul Gündemi 3 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun mesajı 4 Şirket Hedef ve Stratejileri 6 Yönetim Kurulu nun Raporu 8 Genel Müdür ün Mesajı

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na, YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU 1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı