METRO* OJİ VE ULUSAL KALİBRASYON AĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METRO* OJİ VE ULUSAL KALİBRASYON AĞI"

Transkript

1 METRO* OJİ VE ULUSAL KALİBRASYON AĞI Ali EREN ÖZET Bilindiği üzere, metroloji, ölçme bilimi olup ölçüler ve tartılar bilgisi veya sistemi olarak tanımlanmaktadır. Metroloji bilimi, gerek ticari ve endüstriyel bakımdan ve gerekse bilimsel açıdan uluslararası alanda büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple, fiziki ölçümlerin dünyanın her yerinde aynı olmasının sağlanması amacıyla 1875 yılında imzalanan "Mette Sözleşmesi" ile "Uluslararası Ölçüler ve Ayarlar Bürosu (Bureauc International des Poids et Mesures, BIPM); uluslararası alanda yasal metroloji çalışmalarının koordinasyonu amacıyla da Bir Milletlerarası Yasal Metroloji Teşkilatı Kurulmasını Sağlayan anlaşma ile "Uluslararası nizami Ölçüler Teşkilatı" (Organisation Internationale de Metrologie Leg'ale, ODVIL) kurulmuştur. Türkiye her iki teşkilata da üyedir. Metroloji.faaliyetleri üç alanda sürdürülmektedir. 1- Bilimsel Metroloji 2- Yasal Metroloji 3- Endüstriyel Metroloji Ülkemizde, bilimsel metroloji faaliyetleri TÜBiTAK'ça; endüstriyel metroloji faaliyetleri TSE'ce yasal metroloji faaliyetleri de 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yürütülmektedir. Bu bildiride Türkiye'nin Ölçüler ve Ayar Sistemi izah edilerek yapılan çalışmalar açıklanmışür. SUMMARY As it' s known Metrology is the science of measurement and is defined as measurements and balances inf ormation and system. The science of Metrology have an importance in international field both from commercial and industrial, and scientific aspect. For this reason, with the aim of supplying to issue uniform world-wide physical measurements,. In 1875, with signed "Meter Contract" The International Balance and Measurement Bureau (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM). And with the aim of coordination of legal metrology studying in international field, and with the convention that to get the establishment of an International Legal Metrology Organization has been established. Turkey is the member of both two organizations. Metrology activities are carried on in three fields. 1- Scientific metrology 2- Legal Metrology 3- Industrial Metrology In our country, scientific metrology activities by TÜBÎTAK, industrial metrology activities by TSE, Legal metrology activities in the frame of the rule of Measurement and Calibration law with no have been enforced by the Ministry of Industry and Trade. In this essay, the Measurement and Calibration system of Turkey has been defined and making studies have been explained. 138

2 BÎRİNCÎ BÖLÜM I. GÎRlŞ 1.1. Metrolojinin Tanımı ve Önemi Metrolojinin günümüzdeki sözlük anlamı "Ölçü Bilimi"dir. Metroloji, diğer yandan bir kemiyetin değerini tespit etmek amacıyla yapılan işlemlerin tümüne verilen bir ad olarak da tanımlanmaktadır. Metroloji, ölçme sistemi ile ilgili teknoloji alanındaki doğruluk seviyesini hem pratik, hem de teorik olarak bütün özellikleri ile inceleyen bilim dalıdır. Metrolojinin gerek bilimsel, gerekse endüstriyel tekniklerin ya da fertler, toplumlar ve ülkeler arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde son derece önemli bir yeri olduğu şüphesizdir. Bugün dünyamızda, birçok gelişmiş ülkenin tecrübeleri, herhangi bir ülkedeki gelişmenin gelecekteki düzeyinin metrolojik düzenin kapsamına ve mükemmelliğine bağlı olduğunu doğrulamıştır. Metroloji, dış pazarlara açılınması, ürünlerin ihracatta kalite düzeyinin yüksek olması, Standardlara uygunluğu ve etkili bir kalite kontrol sistemi içinde tescilli olarak pazarlamayı kolaylaştırması bakımından da önem arzetmektedir. Hızla gelişen üretim teknolojilerinin metroloji ve kalibrasyona ilişkin önemli ihtiyaçları da beraberinde getirdiği bilinen gerçeklerdendir. Sağlıklı ölçme yapılmaksızın ürün kalitesi ve üretim teknolojisinin standardlara uygunluğu düşünülemez. Ölçmenin güvenirliliği, ölçme ekipmanlarının teknik isteklere göre kalibre edilmesi, ayarlanmış olması ile doğru orantılıdır. Bu yüzden kaliteli ürün elde etmede, seri kalite kontrolü uygulamaları içinde ölçme cihazlarının mevcut olmasının yanı sıra bu cihazların hassas bir şekilde kullanılmaları, bakımları ile periyodik kalibrasyonlannın yapılması kaçınılmazdır Ülkemizdeki Tarihsel Gelişimi Ülkemizde Ölçüler ve Ayar Teşkilatı ve Çalışmalarının tarihçesine kısaca göz atacak olur isek, ülkemizde 1933 yılına kadar, Mesahat, Evzan ve Ekyali Cedideye dair 1285 (Milâdi 1869) tarihli bir kanun uyarınca, bazı belediyeler tarafından görevlendirilen ve her türlü mesleki eğitimden yoksun tutulan memurların, oldukça ilkel metodlarla, sadece bir kısım ölçü ve tartı aletlerini kontroldan ibaret uygulamaları bulunduğu, bunun ise alıcı ve satıcı hukukun ve dolayısıyla piyasa düzeninin sağlanmasını gerçekleştirmekten hayli uzak olduğu görülmektedir. Özellikle, ölçü aletlerinin Standard hale getirilmemiş olması sebebiyle, ülkemizin çeşitli bölgelerine ve hatta kişilere göre değişen değerler taşıyan ölçü birimlerinin kullanılması bu konuda tam bir kargaşa yaratıyordu. Örneğin; uzunluk ölçü birimi olarak yurdun bazı bölgelerinde endaze (65 cm) kullanılırken, bazı yerlerde arşın "çarşı arşını" (68 cm), bina ve arazi ile ilgili konularda ise mimar arşını (75,8 cm) gibi farklı ölçüler kullanılmakta idi. Birimlerdeki bu uzunluk farklarının yarattığı sakıncalardan başka özellikle endaze ve çarşı arşınının askatlan olan urupun (rubu) hem endaze ve hem de çarşı arşınının 1/8'i, gerahın da yine endaze ve çarşı arşınının 1/16'sı karşılığında kullanılması da ayrıca karışıklıklara yol açıyordu. Keza, uzunlukları değişmediği halde bu birimlerin ve askatlarımn yer yer çığ, belük (arşın), börçek (gerah) gibi değişik isimlerle adlandırılmış olması da bir sakınca konusu idi. Uzunluk ölçülerinde olduğu gibi alan ölçülerinde de mimar arşını, endaze veya çarşı arşınına göre bulunan günük, girib, koltuk ve dönüm ile bunun kat ve askatı olan feddan ve evlek gibi değişik isim ve değerlerde birimler kullanılıyordu. Hacim ölçü birimi olarak en yaygın şekilde kullanılan kile, İstanbul'da 37, Anadolu'da ise 101 lit eye tekabül ediyor; askatlan İstanbul'da ölçek, şinik, kutu ve zarf şeklinde adlandırılırken, Anadolu'da hak. öl- 139

3 çek, gödük ve ruplağı şeklinde biliniyordu. Kileden ayrı olarak Anadolu'da rastladığımız çanak, çap, demirli, eğme ve gödük gibi tahıl ölçü birimleri de mevcut kargaşayı açıkça ortaya koymaktadır. Kütle (ağırlık) ölçülerinde ise okka veya kıyye (1.283 kg) esas birim olarak kabul edilmekle beraber, bunun katları olan ratıl bazı yerlerde 9, bazı yerlerde 2,5 okka; batman ise yer yer 4,6 veya 12 okka karşılığında kullanılıyordu. Keza 44 okka 1 kantar'a, 4 kantar karşılığı olarak bilinen 1 çeki 225,8 kg'a eşit sayılırken 249,99 kg'lık değeri ile yeni çeki ayrı bir birim idi. Bunların dışında, komşu ülkelerin etkisinde kalan bazı bölgelerimizde de verat, sajin, tuht gibi yabancı ölçü birimlerine de rastlanmış olması, metrik sistem uygulamasından önce ülkemizin ölçüler yönünden nasıl bir çıkmazda olduğunu belirtmek bakımından kayda değer görülmektedir. Bu kadar çeşitli ve değişik değerdeki ölçülerin doğruluklarının kontrol edilmesinin, hele o devirdeki statü içinde ne derece imkansız olduğu düşünüldüğünde, durumun vehameti her halde çok iyi anlaşılacaktır. Bu arada metre "sistemine geçiş konusunda bazı kısır çalışmaların yapıldığını görmekteyiz. Nitekim, 1922 yılında bir Kanun teklifi münasebetiyle yapılan görüşmelerde, zamanın Bursa Milletvekili Operatör Emin Bey tarafından yapılan Kanun teklifinde; Ülkemizde ağırlık ve uzunluk birimi olarak kullanılan eski kıyye (okka), arşın ve endaze gibi ölçülerin bütün batı ülkelerinde olduğu gibi birleştirilmesi zamanın geldiğini, ancak, ağırlık için ülkemizde kullanılan eski kıyyenin birden bire kaldırılmasının pek çok yolsuzluklara meydan vereceğinin bilincinde olduğunu, bu nedenle şimdilik yalnız uzunluk ölçülerinin birleştirilmesiyle yetinilerek bir süre sonra diğerlerinin çaresine bakılmasının uygun olacağım ifade ederek, aşağıda belirtilen maddenin Kanunlaştırılmasını 30 Mayıs 1921 tarihinde teklif etmiştir. Bu teklif, zamanın İçişleri Komisyonunda görüşülmüş ve ölçü ve tartı aletlerinde ihtiyaç ve alışkanlıkların dikkate alınmasının gerektiği, bir Kanun maddesi ile ihtiyaçların karşılanması ve alışkanlıkların değiştirilmesine imkan olmadığı, gerek uzunluk ve gerekse ağırlıkta ondalı esası ihtiva eden metre usulünün (metrik sistem) resmi işlemlerde kullanılmakta olduğu ve ondalı ağırlığın kabulüne dair bir Kanunun zaten olması nedeniyle tasarının red edilmesi benimsenmiştir. (16 Ocak 1922) Geçmişe yönelik bazı örnekler vermek suretiyle kısaca açıklanmaya çalışılan ülkemizdeki bölgelere göre değişen çeşitli ölçülerin yarattığı karışıklıklara "Metre Sözleşmesini imzaladığımız 1875 tarihinden 58 yıl sonra nihayet, tarihinde kabul edilmiş olan 1782 sayılı "Ölçüler Kanunu"nun yürürlüğe konulması ve Ölçüler Teşkilatının kurulması ile tarihinde son verilmiştir yılında, 1782 sayılı "Ölçüler Kanunu"nun yürürlüğe girişi ile uygulanmasına başlanan Ölçüler ve Ayar Hizmetleri, piyasaya güvenin korunması bakımından günlük yaşantımızda hayli önemli bir yer işgal etmiştir. Atatürk devrimlerinden biri olan metre sisteminin kabulü ile yurt çapında değişik değerlerle kullanılan ölçülerin meydana getirdiği karışıklık ortadan kaldırılmış ve bir "Ölçüler ve Ayar Teşkilatı" kurularak konu tamamen Ticaret Bakanhğı'nın kontrolüne verilmiştir tarihinde kabul edilen 1782 sayılı "Ölçüler Kanunu"nun 23'ncü maddesi gereğince Uluslararası Ölçüler ve Tartılar Bürosunun bir üyesi olarak ülkemiz bu konuda Batılı ülkeler arasında yerini almıştır. Metrik sistemin uygulamaya konulduğu tarihinden 22 yıl sonra ise ölçü aletlerinde meydana gelen gelişmelere uyabilmek amacıyla, 1782 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bazı yeni maddeler ekleyen 6621 sayılı "Ölçüler Kanunu" tarihinde kabul olunarak yürürlüğe konulmuştur. Bu sırada, Uluslararası alanda ölçme ve ölçü aletleriyle ilgili teknik ve idari konuların çözülmesi ve yasal 'netroloji çalışmalarının koordinasyonu amacıyla 1955 yılında "Bir Milletlerarası Kanuni Metroloji Kurulnasını Sağlayan Mukavelename" ile "Bureu International de Metrologie Legale" (OIML), adı ile "Uluslararası Nizami Ölçüler Teşkilatı" kurulmuştur. Türkiye, tarih ve 4/6440 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile adı geçen teşkilata tam üye olmuş ancak, tam üyeliğin gerekli kıldığı giriş ücreti ve katılma payının yüksek olması nedeniyle, tarih 140

4 ve 6/15 sayılı Kararname ile asil üyelik ile ilgili Kararname yürürlükten kaldırılarak sözkonusu teşkilata "Muhabir Üye" sıfatıyla üye olmuştur. Böylece, OIML ve BIPM'e üye olunması ile metroloji alanında uluslararası platformda yapılan çalışmalar ve ilerlemelerin izlenmesine imkan sağlanmıştır. Daha sonraki yıllarda gelişen ve değişen ölçü ve ölçü aletleri teknolojisi karşısında mer'i mevzuat yetersiz kalmış, toplumdaki nüfus artışı, ticaretin gelişmesi, ölçüler ve ayarlarla ilgili hizmetleri büyütmüş ve teşkilat bu durum karşısında uygulamalara cevap veremez hale gelmiştir. Bu nedenle, 1782 sayılı Ölçüler Kanunu ve bu Kanunun bazı maddelere değiştiren ve bazı maddeler ekleyen 6621 sayılı Kanunun yerine yeni bir Kanun tasarısı hazırlanmış, tarihinde kabul olunan 3516 sayılı "Ölçüler ve Ayar Kanunu" tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur sayılı "Ölçüler ve Ayar Kanunu"nun yürürlüğe girmesi ile ilmi değerini kaybetmiş ölçü birimleri ve tanımları yerine, Uluslararası Birimler Sistemi ve bu birimlere ait yeni tanımlar ülkemizce uygulamaya konulmuş, Kanunla öngörülen özellikle AT Ülkeleriyle Batı Avrupa'da uygulanan Uluslararası Ölçü Standardlarının dikkate alınması sözkonusu olmuştur Uluslararası Platformdaki Durum Fiziki ölçümlerin Dünya'nın her tarafında aynı olmasını temin etmek amacıyla, 20 Mayıs 1875 tarihinde Paris'te imzalanan "METRE SÖZLEŞMESİ"nin l'inci maddesi uyarınca kurulan "Uluslararası Ölçüler ve Ayar Bürosu" (BIPM) bugün Dünya'daki ölçü ve ayar sisteminin en üst kurumudur. Tarihsel nedenlerle Paris'te Fransız Hükümetinden bağımsız olarak çalışan büronun giderleri Türkiye'nin de içinde bulunduğu metrik konvensiyon üyesi 47 ülke tarafından karşılanmaktadır. BIPM ile ilgili detaylı bilgiler ileriki bölümlerde verilecektir. BIPM'nin kurulması ile metroloji alanında başlatılan çalışmalar neticesinde, Büro 1889 yılına kadar 30 adet metre ve kilogram etalonu yapmış ve üye ülkelere dağıtmıştır. Çok basit gibi görünen bu husus, o tarihte şu üç sebeple hayli güç çalışmaları gerektirmiştir. 1- Metal seçiminde, o zamana kadar eşine rastlanmamış bir saflık ve mütecanislik göstermesi istenen ve içinde % 10 İridyum bulunan bir platin alaşımı. 2- Bu etalonların, daha öncekilerine oranla 100 defa daha iyi hassasiyetle kullanımı, genleşme, young modülü, ısı ıskalası, suyun ve havanın yoğunluğu, ağırlıktan meydana gelen hızlanma gibi fizik konstantlarının saptanması ve bu etalonlar arasında karşılaştırma metodları. 3- Bugünkü büyük ulusal laboratuvarlardan henüz hiçbirinin bulunmadığı o dönemlerde, Büronun, mevcut 5-6 fizikçi ile bu yeni sorunları ele alabilecek tek kuruluş olması. Buna rağmen, bu ilk dönemde yapılan çalışmalar çok başarılı olmuş ve dünyaya, yaşama koşullarımızı temelinden değiştiren bilim ve sanayi tekniğinin üzerine kurulduğu sağlam bir temel meydana getirmiştir. 1889'dan 1925 yılma kadar metodları ve daha önce elde edilen sonuçları geliştiren, doğrulayan ve yayan metrolojistlerin sabırlı çalışmaları, daha çok, huzurlu, kütle, ısı ve genleşme ölçülerine yönelmiştir. Termik genleşmesi sıfır olan demir - nikel alaşımı, bu çalışmalar sırasında bulunduğu gibi bu dönemde BIPM tarafından elde edilen sonuçların çoğu bugünde geçerlidir. Daha sonraları, endüstrideki uygulamaları ile elektrik ve nükleer fizik alanlarında olağanüstü gelişmeler görülmüş ve aydınlatma tekniğinde olduğu gibi, diğer teknikler de yaygınlaşmıştır. Doğru ve yeknesak etalonlar ihtiyacı, hükümetleri ve Uluslararası Ölçüler ve Tartılar Bürosunun Ohm ve Volt gibi elektrik, kandela ve lümen gibi fotometri ve iyonizan ışınlar ölçü etalonlarının muhafaza edileceği, incelenebileceği ve doğruluklarının araştırılacağı yeni laboratuvarlarla donatmaya yöneltmiştir. Ayrıca, giderek artan hassas ölçe ihtiyacına cevap verebilmek üzere, ölçme yöntemlerini geliştirmeye 141

5 yönelik çalışmalar, Büronun çalışmaları içinde geniş bir yer almıştır. 1960'lardan bu yana, hem hassas ölçü aletleri çok daha hızlı bir gelişme göstermiş, hem de bu gelişmeıeı. katkıda bulunan büyük laboratuvarlarm sayısı artmıştır. Hassas ölçmelerdeki gelişimde; bir yandan birimlerin tanımının yapay etalonlar üzerinde değil, atom konstantları üzerine kurma eğilimi, oic yandan, ölçmelerde kullanılan teknik cihazların daha hassaslaştırılması (lazerler, ordinatörler, elektronik cihazlar gibi) aynı zamanda meydana gelen iki gelişimin sonucudur. Nitekim 1960'dan bu yana, metre, kripton86 atomunun radyasyonunun dalga uzunluğu ile; 1967'den beri saniyede sezyuml33 atomunun bir hiperfon geçişinin frekansı ile tanımlanmıştır. Diğer ölçülerinde bunları işlemesi gerekecektir. Örneğin, etalonların sıcaklığı konusunda 0,001 Kelvin derecelik hassasiyet dahi çoğu zaman yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, Uluslararası Ölçüler ve Tartılar Bürosunun deneme salonları donatımı tamamen değiştirilmiştir. Böylece, Büronun son yıllardaki çalışmaları genellikle atom çağının gerekleri paralelinde olmak üzere uzunluk, ağırlık ve yoğunluk, elektrik, fotometri, termometri, gravimetri, x ve y ışınlan, radyonükleidlerin' etkinliği ve nötronik ölçüler alanında yoğunlaşmıştır. ÎKÎNCİ BÖLÜM 2. TÜRKİYE'DE METROLOjI ÇALIŞMALARI VE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2.1. Mevcut Durum ve Yapılan Çalışmalar Organizasyon Bilindiği üzere, ülkemizde metroloji çalışmalarıyla doğrudan doğruya ilgili kamu kuruluşları; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK ve TSE'dir. Burada, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın metroloji alanındaki görev ve sorumluluklarına geçmeden önce, Türkiye'nin Ölçüler ve Ayar Teşkilatı şemasının ortaya konulması ve ilgili diğer kuruluşların görev ve yetkilerine de kısaca değinmenin faydalı olacağı düşünülmektedir. Türkiye'nin Ölçüler ve Ayar Teşkilatı şeması ek 1 'de verilmektedir. Şemanın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, ülkemizde metroloji çalışmalarıyla doğrudan doğruya ilgili kamu kuruluşları; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ana birimlerinden biri olan Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü ile ilgili Devlet Bakanlıklarına bağlı olan TÜBİTAK ve TSE'dir. Şemada yer alan İçişleri Bakanlığı; grup merkezi belediyelerde kurulmuş bulunan ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine bağlı olarak çalışan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarının İdari bakundan İçişleri Bakanlığı'na bağlı olması nedeniyle yer almaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Ölçüler ve Ayar Teşkilatı; Merkezde, Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ölçüler Ayar Dairesi Başkanlığı ile Proje Dairesi Başkanlığı taşrada ise, bölge esasına dayalı olarak çalışan ve 38 İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş bulunan Ölçüler ve Ayar Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Yine şemada yer alan ve Bakanlığımızca belgelendirilmiş bulunan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonları ile Ölçü ve Ölçü Aletleri Tamir ve Ayar Atölyeleri de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Ayar Teşkilatının denetimi altında çalışmaktadır. Türkiye'nin Ölçüler ve Ayar Teşkilatı semasıyla ilgili bu açıklamalardan sonra, aşağıda sırasıyla, şemada yer alan kuruluşların kısaca görev ve yetkilerine değinilecektir Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) TÜBiTAK'ın Kuruluşu ve Amacı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 17 Temmuz 1963 günü kabul edilerek, 24 Temmuz 1963 günü yürürlüğe giren 278 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 21 Ekim 1987 gün ve 294 sayılı Kanun Hükmünde 142

6 Kararname ile değiştirilen Kuruluş Kanunu'nun 1. maddesine göre kuruluş amacı; "Türkiye'de müspet bilimler ve kalkınma planları doğrultusunda araştırma ve geliştirme yapmak, yapılmasını sağlamak, koordine etmek, bu alanlarda mevcut olan bilgilere erişmek ve erişilmesini sağlamaktır". Kurumun "tüzel kişiliği, idari ve mali özerkliği" vardır. Başbakan'a bağlı olan Kurum kendi Kanununda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir. Milli Kalkınma hedefleri doğrultusunda, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere 294 sayılı K.H.K.'nin 2. maddesi ile Kurum'a aşağıda gösterilen görevler verilmiştir TÜBiTAK'ın Görevleri Müspet Bilimler ve kalkınma planları doğrultusunda araştırma ve geliştirme yapmak veya aynî ve mali destek sağlamak suretiyle rekabete açık şekilde yaptırmak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'na sekreterya görevi yapmak, Kamu idare ve kurumları, özel idare, belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin bilimsel ve teknik araştırma alanındaki taleplerini karşılamak, faaliyetleri ile ilgili bilgi akımını sağlamak, Kuruluş amacına uygun olarak bilim adamlarının, araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkanlar sağlamak, öğrenme ve öğretme teknolojilerine ait çalışmalar yapmak ve ilgili kuruluşlara tavsiyelerde bulunmak, öğrenim ve sonrasında üstün kabiliyet ve başarılarıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek, bu maksatla yurt içinde ve yurt dışında burslar sağlamak, yarışmalar tertip etmek ve yayınlar yapmak, Kurumun görevleri ile ilgili konularda yapılacak Milletlerarası antlaşmaların hazırlanması ve müzakeresi için lüzumlu bilgileri Hükümete vermek ve antlaşmaların onaylanmasmdan sonra ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, Çalışma alanlarına giren faaliyetlerle ilgili yerli ve yabancı kurumlar ve kişilerle işbirliği yapmak, bunların çalışmalarım yakından izlemek, Bilim ve Teknoloji kavramları hakkında milli bir şuur yaratılması maksadıyla seminerler, konferanslar, kurslar tertip etmek ve ettirmek, Kurumun çalışma alanı ile ilgili konularda yayınlar yapmak, yaptırmak, dokümantasyon merkezleri kurmak, uygulamaya dönük olarak kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini geliştirmek, Araştırma - geliştirme çalışması yapan kamu ve özel sektör kuruluşlarının faaliyetlerini tekip etmek, mükerrerlikleri önlemek amacıyla, veri temelleri ve bunlara dayalı raporlama sistemini kurmak ve ilgili kuruluşlara tavsiyelerde bulunmak, Teknolojik buluşların kullanım alanına aktarılmasını sağlayacak projeleri inceleyip görüş bildirmektir Türk Standardları Enstitüsü (TSE) TSE'nin Kuruluşu ve Amacı Türk Standartlar Enstitüsü'nün kurulmasıyla ilgili ilk adım Isveç'li Standardizasyon Uzmanı Olle Sturen'in ülkemize getirilerek bir rapor hazırlattırılmasıdır. Bu rapor ışığında kuruluş görevi 1954 yılında Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'ne verilmiştir. Enstitü tarihinde Milletlerarası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) ve tarihinde ise Milletlerarası Elektroteknik Komisyonu (IEC)'ye üye olmuştur. Türk Standartları Enstitüsü tarih ve 132 sayılı kanunla Türkiye Odalar Birliği bünyesinden ayrılmıştır. Ülkemizde, endüstri ve teknolojinin gelişimine paralel olarak Standard yapma görevi sözkonusu kanun ve bu kanunun bazı maddelerini değiştiren gün ve 2449 sayılı; gün ve 2881 sayılı ve gün ve 3205 sayılı kanunlarla Türk Standardları Enstitüsü'ne verilmiştir. Enstitü, her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standardlarmı yapmak gayesiyle kurulmuştur. 143

7 Yine Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen ve 160 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin "c" fıkrası kapsamına giren bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE'dir. Türk Standardları Enstitüsü'nün müsaadesi olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz. Bilindiği üzere, yalnız TSE tarafından kabul edilen standardlar "Türk Standardı" adını alır ve bu standardlar ihtiyari'dir. İhtiyari standardlar ilgili Bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Mecburi standardlar Resmi Gazete'de yayınlanır. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için "Türk Standardı" olması şarttır. Enstitünün ilgili olduğu Bakanlık, Başbakanlıktır TSE'nin Görevleri Türk Standardları Enstitüsü'nün Görevleri Şunlardır: a) Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak, b) Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standardları tetkik ve uygun bulduğu takdirde Türk Standardları olarak kabul etmek, c) Kabul edilen standardları yayınlamak ve ihtiyari olarak uygulamalarım teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili Bakanlığın onayına sunmak, d) Hususi ve resmi sektörün talebi üzerine standardları veya projelerini hazırlamak ve mütalaa vermek, e) Standardlar konusunda her türlü ilmi ve teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı memleketlerdeki benzeri çalışmaları takip etmek, milletlerarası ve yabancı Standard kurumlan ile münasebetler kurmak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak, f) Üniversiteler ve diğer ilmi, teknik kurum ve müesseselerle işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayın yapmak, milli ve milletlerarası standardlardan arşivler meydana getirmek ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak, g) Standardlarla ilgili araştırma maksadıyla ve ihtiyari standardların tatbikatında kontrol için laboratuvarlar kurmak, resmi veya hususi sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek, h) Yurtta Standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu maksatla kurslar açmak ve seminerler tertiplemek, i) Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlara ilgili belgeleri tanzim etmek, j) Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak, Türk Standardları Enstitüsü 'nün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi Genel kurul 'ca kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilindiği üzere, ülkemizdeki yasal metroloji çalışmalarından sorumlu yegane kuruluş Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'dır. Bakanlık bu görevini, ana faaliyet birimlerinden biri olan Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü 'nce ifa etmektedir Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu ve Amacı Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü; Metroloji, standardizasyon ve kalite kontrol hizmetlerinin önemi ve bir bütünlük içinde ifa edilmesi dikkate alınarak, daha önceden değişik birimler tarafından yürütülen bu hizmetlerin bir çatı altında toplanması sağlanarak, tüketicinin korunmasında önemli olan iki temel unsur miktar, standard ve kalite hizmetlerinin etkin, süratli ve yaygın bir şekilde uygulanmasını ve bu konuda görev ifa eden kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu tesis etmek amacıyla Bakanlığunızın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki tarih ve 3143 sayılı Kanun'da değişiklik yapan tarih ve 384 sayılı KHK ile kurulmuştur. 14

8 Görevleri Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Görevleri Şunlardır: a) Türk Standardları Enstitiisü'nce hazırlanan ve Bakanlık ile ilgili konularda mecburi uygulamaya konulması uygun görülenleri Bakan onayı ile mecburi tatbikata koymak, standardına göre denetimlerini yapmak veya yaptırmak, b) Standardları bulunmayan sanayi mamulleri ve emniyet kuralları için, standardlan hazırlanıncaya kadar kalite denetimine esas olacak özellikleri tespit etmek veya ettirmek, denetimini yapmak veya yaptırmak, c) mevzuatın diğer Bakanlık veya makamlara bıraktığı konular hariç olmak üzere iç ticarette konu olan ürün ve mamullerin standardlaştırılmasını sağlamak, d) Bakanlıkla ilgili kalite kontrol sistemlerinin kurulmasını, geliştirilmesini sağlamak, organize ve koordine etmek, e) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 2'inci maddesinde yer alan ölçü ve ölçü aletleri ile aynı madde uyarınca Kanun kapsamına alınacak diğer ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi, ayarlanması ve damgalanmasını sağlamak, f) Ölçü ve ölçü aletlerinin marka kaydını yapmak, tip ve sistemlerini onaylamak, ulusal ölçü etalonlarının muhafazasını sağlamak ve kontrollannı yapmak veya yaptırmak, g) Ayar istasyonlarının teknik yönden yeterli muayenelerini yapmak, yetki belgelerini düzenlemek, h) Laboratuvarlar kurmak veya kurdurmak, i) Mesleki eğitim kursları düzenlemek, j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır Teşkilat Yapısı Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü, merkezde 2 Genel Müdür Yardımcısı; Standardlar Dairesi başkanlığı, Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ölçüler ve Ayar Dairesi Başkanlığı ve Proje Dairesi Başkanlığı olmak üzere 4 Daire Başkanlığı ve 14 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ölçüler ve ayar hizmetlerinin etkin ve yaygın bir biçimde uygulanmasının sağlanması ve konuyla ilgili olarak uygulamaya konulmuş bulunan projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla merkezde iki ayrı Daire Başkanlığı ihdas edilmiştir. Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü'nün teşkilat şeması ek 2'de verilmektedir Ölçüler ve Ayar Taşra Teşkilatı Ölçüler ve Ayar Taşra Teşkilatı, bölge esasına dayalı olarak 38 İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş bulunan Ölçüler ve Ayar Şube Müdürlükleri ile bu İl Müdürlüklerine bağlı olarak çalışan ve belediyelerin gruplandınlması suretiyle oluşturulmuş bulunan 130 Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarından ibarettir. Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlukları, çalışmaları itibarıyla Ölçüler ve Ayar Şube Müdürlüklerinin bulunduğu İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine bağlı olmakla beraber, idari bakımdan ilgili belediyelere bağlı olarak çalışmaktadırlar. Ölçüler ve Ayar Şube müdürlüğü bulunan illerin listesi ek 3'de; Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarının listesi de ek 4'de verilmektedir Taşra Teşkilatı Ölçüler ve Ayar Şube Müdürlüklerinin Görevleri Taşra Teşkilatında Sanayi ve Ticaret ti Müdürlükleri bünyesinde kurulmuş bulunan Ölçüler ve Ayar Şube Müdürlüklerinin Görevleri Şunlardır: sayılı Kanunun 2'inci maddesi kapsamında bulunan, ölçü ve ölçü aletlerinin ilk, periyodik, ani, şikayet ve stok muayeneleri ile bunlarla ilgili marka kaydı, tip ve sistemin onaylanması, yetki belgesi, rapor ve belge düzenlenmesi, fonla ilgili ücretlerin tahsili gibi bilumum işleri yapmak, 145

9 2- Faaliyet sahası içinde bulunan, Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarında, Ölçüler mevzuatı hükümlerinin noksansız olarak uygulanmasını sağlamak, 3- Ölçü etalonlarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, bunları ve Belediye ayar memurluklarında bulunan etalonların kontrolünü yapmak, hatalı ve bozuk olanları düzelttirmek veya yenilenmesini temin etmek, 4- Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerinin nasıl yapılacağı etalonların ne şekilde kullanılacağı hususunda gerek kendi memurlarını, gerekse Belediye Ayar Memurlarını iş başında eğitmek, 5- Faaliyet sahasındaki Belediye Ayar Memurluklarından alacakları yıllık raporları kendi çalışma sonuçları ile birleştirerek her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa "Yıllık Rapor" olarak vermek, 6- Faaliyetleri ile ilgili Aylık İstatistiki bilgileri, takip eden her ayın 10'nda Bakanlıkta olacak şekilde göndermek, 7- Belediye Ayar Memurlarının muayene ettikleri, ölçü ve ölçü aletlerine ait bilumum işleri, Ölçüler ve Ayar Kanunu çerçevesinde kontrol etmek, 8- Bakanlıkça verilen emir ve talimatları yerine getirmektir Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarının Görevleri 3516 sayılı Kanunun 21 'inci maddesi gereğince, her Belediye özellikle ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinde çalıştırılmak üzere iş hacmine göre asgari bir ölçü ve ayar memuru görevlendirmek mecburiyetindedir. Ancak, Bakanlık, belediyelerin yerleşim ve ulaşım durumlarını ve bütçe imkanlarını gözönünde bulundurarak bir memur istihdam edemeyecek durumda olan belediyeleri gruplaştırmak suretiyle teşkilatlanmasını sağlamaktadır. Bu memurlar; yıllık muayene talimatnamesinin 19'uncu maddesinin B fıkrası uyarınca daha ziyade teknik bilgiye ihtiyaç göstermeyen basit dizaynlı ilk muayene ve damgalamaları yapılmış ölçü ve ölçü aletlerinden, uzunluk ölçüleri, akıcı ve kuru daneli maddeler için hacim ölçüleri ile 1 gr'dan 5 kg'a kadar adi tartıların, masa, asma ve ibreli teraziler, tek kollu kantarlar ve 2000 kg'a kadar basküllerin; periyodik ve ani muayenelerini yapmak için Bakanlığımızca görevlendirilmiş bulunmaktadırlar. Bu muayenelerden, periyodik muayeneler, belediye ayar memurluğu laboratuvarlarında yapıldığı gibi taşınması güç ve ayarı bulunduğu yere göre yapılmış olan ölçü aletlerinin bulundukları yerlerde de yapılmaktadır. Bu muayeneler daire laboratuvarlarında mevcut ölçü etalonları ile muayene edilecek aleti karşılaştırmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Ani muayeneler ise, görülecek lüzum ve ihbar üzerine habersizce yapılmaktadır. Esasen, belediyelerin sadece bahsekonu ölçü ve tartı aletlerinin periyodik ve ani damgalamaları şeklinde erilen hizmet bir tarafa bırakılırsa, Kanunun uygulanması çerçevesinde ortaya çıkan görevlerin tümü Baanlığımız tarafından yerine getirilmektedir Mevzuat Ülkemizde yasal metroloji ile ilgili çalışmalar, tarihinde kabul edilen ve tarih ve Ï0056 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş bulunan 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kaıunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bakanlığımızın metroloji alanındaki görev ve yetkileri bu kanunla belirlenmiş olduğundan burada sözkonusu kanun hakkında genel ve bir bilgi verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun Amacı Bu Kanunun amacı, milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak Türkiye hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imalini ve kullanılmasını sağlamaktadır. 146

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 2 STANDARDİZASYON STANDARDİZASYONUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA 97 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-5 KASIM 97 ANKARA tmmob makina mühendisleri odası BÜYÜK MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ Tunç Koman ÖZGEÇMİŞ 944 doğumlu olan Tunç Koman F. Almanya'da Darmstadt Technische Hochschule'den

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel:

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (312)

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI STRATEJÝK PLANI

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI STRATEJÝK PLANI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI 2010-2014 STRATEJİK STRATEJÝK PLANI PLANI Strateji Geliştirme Başkanlığı Ankara 2009 EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler,

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ Tarihi ve doğal dokuya özen göstererek, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak; yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde; tüm kaynakları

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı