ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI"

Transkript

1 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat da Şirket Merkezimiz olan İş Kuleleri Kule-3 4.Levent Beşiktaş / İstanbul Türkiye adresinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini Ek.1 de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) adresinde bulunan Merkezi Kaydi Sistem (MKS) İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları ile ilgili Genel Kurul İşlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ve Safi Kazancın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Anadolu Cam Sanayii A.Ş. İş Kuleleri Kule-3, Levent/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

2 SPK Kurumsal Yönetim İlkleri Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar SPK nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği uyarınca, mevzuat ve gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket Esas Mukavelesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Mukavelesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklar TL % T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş ,109 Camiş Madencilik A.Ş ,013 Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. 27 0,000 Diğer , , Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. 3. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır. Ayrıca, SPK nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği olarak, önemli nitelikteki işlemlerle ilgili İlkesi için, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul öncesinde, gerekli esas mukavelede değişikliğine ilişkin çalışmalar başlatılmış ve bu kapsamda da SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinler alınmıştır. 2

3 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı nın seçimi gerçekleştirilecektir. 2. Şirketimizin 2011 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi nde ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Rapor Özeti Genel Kurul da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2011 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2011 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır Yılı Kârının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers tarafından denetlenen hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre TL ana ortaklığa ait Konsolide Net Dönem Karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi, pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin karlılık durumu dikkate alan bir kâr dağıtım politikası kapsamında hazırlanmış olup, söz konusu önerimize ilişkin tablo EK.2 de sunulmuştur. 3

4 4. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Atamanın Onaylanması, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Levent Korba 24/05/2011 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup yerine 24/05/2011 tarihinde, ilk Genel Kurul un onayına sunulmak üzere T.T.K. nın 315. maddesi gereğince Sn.Önder Topal seçilmiştir. 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri Denetim Kurulu Üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, TTK nunu ve SPK nun Seri: IV, No:56 Tebliği hükümleri ile Şirket Esas Mukavelesinin Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esasları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üye adedi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılacaktır. Bu kapsamda ayrıca SPK nun Seri: IV, No: 56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecek olup, Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri Ek.3 de sunulmuştur. 7. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi, TTK ve Esas Mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde, 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere denetçi seçim yapılacaktır. Esas Mukavelemizin 25. maddesine göre, Genel Kurul ortaklar arasından veya dışardan en çok üç sene için, en çok üç denetçi seçilmektedir. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 9. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K nun 334 ve 335 inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK nun Şirketle Muamele Yapma Yasağı başlıklı 334 ve Rekabet Yasağı başlıklı 335 inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul un onayı ile mümkündür. SPK nın nolu 4

5 zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. 11. Şirket Esas Mukavelesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması, SPK nun Seri: IV, No: 56 Tebliğine uyum amacıyla yapılan ve Ek.4 de sunulan Esas Mukavele değişikliği Genel Kurul un onayına sunulacak olup, söz konusu esas mukavele değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinler alınmıştır. 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası Hakkında Ortaklar a Bilgi Verilmesi, SPK nın Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca hazırlanan, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Ek.5 de sunulmuştur. 13. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklar a Bilgi Verilmesi, SPK nun Seri: IV, No: 41 Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan ve yıllık olağan genel kurul toplantısından 3 hafta önce ortakların incelemesine sunulan, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerine ilişkin Ek.6 de yer alan rapor Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, söz konusu madde Genel Kurul un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince 2012 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Şirket in Kar Dağıtım Politikası Hakkında Ortaklar a Bilgi Verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan ve Şirket internet sitesinde yatırımcı ilişkiler bölümünde ilan edilen Ek.7 da yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır. Söz konusu madde Genel Kurul un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 15. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket in Şirket Bilgilendirme Politikası Hakkında Ortaklar a Bilgi Verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi; SPK nın Seri: VIII, No: 54 Tebliği nin 23. Maddesi gereğince Bilgilendirme Politikası hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası Ek.8 de sunulmuş olup, ayrıca 5

6 internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 16. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklar a Bilgi Verilmesi, 2011 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 17. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklar a Bilgi Verilmesi, Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul un bilgisine sunulması; Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul un bilgisine sunulması gerekmektedir yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ,72 TL olup, söz konusu madde Genel Kurul un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 6

7 EK 1/ VEKALETNAME ÖRNEĞİ ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Anadolu Cam Sanayi A.Ş. nin günü saat 14.00'da İş Kuleleri, Kule , 4. Levent/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere... vekil tayin ettim. A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve Serisi : b) Numarası : c) Adet ve Nominal Değeri : d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı : e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu : f) Hisse Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) : g) Hisse Edinim Tarihi : ORTAĞIN Adı Soyadı veya Unvanı : İmzası : Adresi : Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. (*) Sermaye Piyasası Kanunu nun 11. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. 7

8 Ek 2 / 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL) Anadolu Cam Sanayii A.Ş. nin 2011 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (TL) 1. Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,82 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz varsa sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi Ana sözleşmenin 41.maddesi gereği, ortaklara I.temettü dağıtıldıktan sonra kalanın % 10'unun % 80'i kurucu intifa senedi sahiplerine, % 20'si B grubu hisse senedi sahiplerine dağıtılır. SPK'ya Göre (Konsolide) Yasal Kayıtlara Göre (Solo) 3. Dönem Karı , ,55 4. Ödenecek Vergiler (-) ( ,00) ( ,90) 5. Net Dönem Karı , , Geçmiş Yıllar Zararları (-) Birinci Tertip Yasal Yedek (-) ( ,13) ( ,13) 8. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fona Alınan Tutar ( ,25) ( ,25) 9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI , , Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ,72 Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem 11. Karı , Ortaklara Birinci Temettü - Nakit - Bedelsiz - Toplam , , İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine Dağıtılan Temettü , Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlarına vb. Temettü 0, İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü , Ortaklara İkinci Temettü 0, İkinci Tertip Yasal Yedek , Statü Yedekleri , Özel Yedekler 0, OLAĞANÜSTÜ YEDEK , , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karları Olağanüstü Yedekler Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler 0 0 PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ TOPLAM 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE TEMETTÜ TUTARI İSABET EDEN TEMETTÜ GRUBU (TL) TUTARI (TL) ORANI (%) BRÜT A (Bedelsiz) ,25 0, ,00 B (Bedelsiz) ,75 0, ,00 B (Nakit) ,17 0, ,84 Toplam ,17 NET A (Bedelsiz) ,25 0, ,00 B (Bedelsiz) ,75 0, ,00 B (Nakit) ,50 0, ,81 DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) ,00 ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) 40,11 8

9 Ek 3 / Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri Zeynep Hansu Uçar (40) ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde eğitimini tamamlayan Uçar, çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev alan Uçar, 2007 yılından bu yana İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Uçar,15 Nisan 2011 tarihinden beri Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Zeynep Hansu Uçar, tarihinden itibaren Camiş Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti. Müdürler Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi, tarihinden itibaren Anadolu Cam Yenişehir Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, tarihinden itibaren Camiş Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren Soda Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi, tarihinden itibaren Trakya Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi, tarihinden itibaren Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren Arap-Türk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren Anadolu Cam Eskişehir Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerine devam etmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Zeynep Hansu Uçar bağımsız üye değildir. Uçar, 2004 yılından bu yana Türkiye İş Bankası A.Ş. nin çeşitli grup şirketlerinde yönetim ve denetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. 9

10 Mahmut Ekrem Barlas (59) 1953 yılında Ankara'da doğan Barlas, lise eğitimini TED Ankara Koleji nde tamamladıktan sonra, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde 1974 yılında İşletme Bölümü'nde lisans, 1976 yılında aynı dalda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Şişecam Topluluğu na 1979 yılında, Paşabahçe Ltd. Şti. Pazar Araştırmaları Raportörü olarak katılmış olan Barlas, çeşitli yönetim kademelerinde görev yapmıştır yılında Cam Ambalaj Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı olan Barlas, tarihinde Cam Ambalaj Grup Başkanlığı na atanmıştır. M.Ekrem Barlas tarihinden itibaren Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren JSC Mina Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren Omco İstanbul Kalıp Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerine devam etmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Mahmut Ekrem Barlas bağımsız üye değildir. Barlas, son on yılda Anadolu Cam Sanayii A.Ş. nin çeşitli grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. 10

11 İsmail Baba (60) 1952 yılında Balıkesir Edremit te doğan Baba, İstanbul Üniversitesi nde 1977 yılında İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Şişecam Topluluğu na 1981 yılında, Bütçe ve Mali Kontrol Uzman Yardımcısı olarak katılmış olan Baba, çeşitli yönetim kademelerinde görev yapmıştır yılında Cam Ambalaj Grubu Finans Kaynakları Müdürü olan Baba, tarihinde Cam Ambalaj Grubu Mali İşler Direktörlüğü ne atanmıştır. İsmail Baba tarihinden itibaren Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, tarihinden itibaren OOO Ruscam Kirishi de Denetçi, tarihinden itibaren OAO Ruscam Pokrovsky de Denetçi, tarihinden itibaren OJSC Brewery Pivdenna da Denetçi, tarihinden itibaren Omco İstanbul Kalıp Sanayii A.Ş. de Denetçi olarak görevlerine devam etmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan İsmail Baba bağımsız üye değildir. Baba, 2004 yılında bu yana Anadolu Cam Sanayii A.Ş. nin çeşitli grup şirketlerinde denetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. 11

12 Ali Sözen (78) 1934 yılında Sivas Gürün de doğan Sözen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Barosu na kayıtlı olarak avukatlık yapan Sözen, halen avukat olarak mesleğini icra etmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ali Sözen bağımsız üye değildir. Sözen, tarihleri arasında T.İşbankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, tarihleri arasında İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 12

13 Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem (51) 1980 yılında Galatasaray Lisesi nden,1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra, 1986 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisansını, 1990 yılında İsviçre Fribourg Üniversitesi nde doktorasını tamamlamıştır yılında Yale Law School da Amerikan Hukuku üzerine araştırma yapmış,1997 de Ticaret Hukuku Doçenti, 2003 te Ticaret Hukuku Profesörü olmuştur. Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem yılları arasında Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi nde ticaret hukuku kürsüsünde yardımcı doçent, yılları arasında Ticaret Hukuku doçenti ve profesörü görevlerini yürütmüştür yılları arasında Birsel Hukuk Bürosu nda avukat ve ortak olarak görev alan Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem halen Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosunda Kurucu Ortak olarak görev almaktadır. Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem in ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış bilimsel çeşitli kitap, makale, araştırma ve çevrileri bulunmaktadır. Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem üniversite harici olarak İstanbul Barosu Üyesi, Milletlerarası Ticaret Odası Enstitü Konseyi üyesi, Milletlerarası Ticaret Odası Milletlerarası Ticari Uygulamalar Komisyonu Başkan Yardımcısı, Milletlerarası Ticaret Odası İncoterms Uzmanlar Grubu üyesi, Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Tahkim Divanı Üyesi, Milletlerarası Ticaret Odası Milletlerarası Ticari Uygulamalar Komisyonu Birleşme ve Devralmalar Çalışmalar Grubu Üyesi, Assosiation Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi,Rekabet Derneği Danışma Kurulu Birleşme ve Devralmalar Komisyon Başkanı olarak görev almaktadır.2011 yılından bu yana CMA-CGM Şirketinde yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir. Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olup, Anadolu Cam ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. 13

14 G.Faik Byrns (62) 1973 yılında Amerika da Siyaset Bilimi eğitimini Ortadoğu ve Kuzey Afrika üzerine yapmıştır yılları arasında MBA yapmıştır yılında CPA sertifikası almıştır yılları arasında Amerika Deniz Kuvvetlerinde Subay olarak, yılları arasında Coopers & Lybrand da denetçi olarak, yılları arasında Suudi Arabistan da McDonnell Douglass ta kıdemli muhasebeci yılları arasında Venezuella da General Dynamics te Muhasebe Müdürü, Türkiye de yılları arasında Vinnell, Brown&Root (VBR) da Finans Müdürü, yılları arasında İstanbul & Thrace Genel Müdür, yılları arasında Ansan & Meda da Genel Müdür, yılları arasında Coca Cola International Turkey Doğu Bölgesi Direktörü olarak görev yapmıştır. G.Faik Byrns SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olup, Anadolu Cam ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. 14

15 Ek 4 / Esas Mukavele Tadil Tasarısı Metni Eski Şekil Yeni Şekil İDARE MECLİSİ : Madde 15 Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre üç yıl için seçilecek en az 5, en çok 9 üyeli bir İdare Meclisi tarafından yönetilir. İlk İdare Meclisi üç yıl sürelidir. Bu sürenin sonunda İdare Meclisi seçimi yenilenir. Bundan sonra her yıl önce kur a ile sonraları kıdem sırasına göre üyelerin 1/ 3 nün seçimi yenilenir. Müddeti biten azanın yeniden seçilmesi caizdir. İlk İdare Meclisi Azaları muvakkat 1. maddede gösterilmiştir. İDARE MECLİSİ : Madde 15 Şirketin işleri ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul un onayına sunulur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir. TOPLANTININ HABER VERİLMESİ : Madde 30 Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarının toplantı günlerinden en az yirmi gün evvel Ticaret Vekaletine bildirilmesi ve gündeme ait belgelerin birer suretini vekalete gönderilmesi lazımdır. Toplantı günü, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az on beş gün evvel Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi dairesinde ve ayrıca İstanbul da intişar eden iki gazete ile ilan edilir. Bütün umumi heyet toplantılarında Ticaret Vekaleti Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak karar muteber değildir. TOPLANTININ HABER VERİLMESİ : Madde 30 Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu nun 37. Maddesi hükmü saklı olmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve internet sitelerinde yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu nun 368. Maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılır. 15

16 UYGULANACAK HÜKÜM : Madde 35 Umumi heyet toplantılarında müzakere ve karar nisaplarına ve diğer hususlara Türk Ticaret Kanununun 360., 368. maddesi hükümleri işbu mukavelede aksine hüküm bulunmadığı nispette uygulanır. UYGULANACAK HÜKÜM : Madde 35 Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanununun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM : Madde 50 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 16

17 Ek 5 / Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası Ana Şirket tarafından merkezi olarak belirlenen ve şirketimiz dahil tüm Topluluk Kuruluşlarında uygulanan ücret politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir. Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri üyelerin tamamı için her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı nda sabit olarak belirlenmektedir. İcrada bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Şirketimiz, çalışanlar tarafından kabul gören, adil ve rekabetçi bir Ücret Yönetim Sistemi ile çalışmayı, Şirket stratejileri ve piyasa ile uyumlu olarak Ücret Yönetim Sistemi mizi güncel tutmayı amaçlamaktadır. Şirketimizde, unvandan bağımsız, organizasyondaki işlerin niteliklerine göre göreceli olarak konumlandırıldıkları iş değerlendirme metodolojisi kullanılmaktadır. Yeni oluşturulan Ücret Yönetim Sistemi ile Şirketimiz iş verimliliği ve örgüt performansını gözeterek, çalışanlarımızı adil bir şekilde ücretlendirmeyi, gösterdikleri performansı ödüllendirmeyi, nitelikli çalışanları Şirketimize çekmeyi amaçlanmaktadır. Şirket genelinde ücret düzeyleri belirlenirken toplam yıllık kazanç paketleri dikkate alınır. Şirket personelinin toplam yıllık kazanç paketleri ile piyasadaki eşdeğer pozisyonların toplam yıllık kazanç paketlerinin ve yan hakların karşılaştırıldığı piyasa ücret araştırmalarının göstergeleri Ücret Politikalarının belirlenmesinde esastır. Ücret Yönetim Sistemi ile ilgili tüm Politikaların belirlenmesinden, Topluluk genelinde uygulama birliğinin sağlanmasından ve Sistemin günün şartlarına göre güncel tutulmasından Topluluk İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı sorumludur. Üst Düzey Yönetici ücretleri; Ücret Yönetim Sistemimize göre oluşturulan Grade Sistemi nde pozisyonların konumlandırıldığı bant aralıklarına göre belirlenen sabit ücret ve yan haklar dışında şirket hedefleri, uzun vadeli hedefler ve birey performansı da dikkate alınarak belirlenen yıllık performans sonuçları doğrultusunda hesaplanan performans primlerinden oluşmaktadır. 17

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası Genel Çerçeve Soda Sanayii A.Ş. (Soda), başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56

Detaylı

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 10:00'da Eski Büyükdere Cad.

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 16 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2014 Salı günü, saat 13:30

Detaylı

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği

Detaylı

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat

Detaylı

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir. İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 15 NİSAN 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirket imizin 2012 yılı Ortaklar Olağan

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2014 tarihinde

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2011 YILI ADİ PAY SAHİPLERİ VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2011 YILI ADİ PAY SAHİPLERİ VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2011 YILI ADİ PAY SAHİPLERİ VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI YÖNETİM KURULU a) Raporun dönemi : 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Unvanı : İhlas Madencilik Anonim Şirketi Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler,

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Genel Kurul Toplantı Çağrısı Ortaklığın Adresi : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul Telefon : 0216 430 00 00 Faks : 0216 430 80 15 Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 2011 YILINA AĐT 02 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 02

Detaylı

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Sayfa No: 1 31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz, 2013 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı