Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur"

Transkript

1 Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur Culture Industry with the Concepts of Walter Benjamin: Aura, Storyteller and Flâneur Bilgen Aydın SEVM Özet Yirminci yüzyılın önde gelen düünürlerinden biri olan Walter Benjamin in (1995) düünceleri, teknik gelimelerin insanın dünyayı algılama biçimini farklılatırdıı; yani 1900 lü yılların ilk çeyreinde kitle kültürünün hızla serpildii bir döneme karılık gelmektedir. Benjamin e (1995) göre, kültür endüstrisi balamında, malın düzeyine indirgenen insanın rüya ortamına (fantazmagori) girmesi kolaylaacak, elence ba tacı edilecek; ancak özgürlemenin karısına engeller çıkacaktır. Gerek metanın gerekse elence ortamının öne çıkmasıyla sanatçı da flâneur (aylak adam) nitelii kazanacaktır. Bu balamda, Benjamin in temel kavramları olarak kabul edilen aura (hâle), öykü anlatıcılıı ve flâneur (aylak adam) kavramlarından yararlanmak kaçınılmaz görünmektedir. Anahtar Kelimeler: kültür endüstrisi, rüya ortamı (fantazmagori), aura (hâle), öykü anlatıcılıı, flâneur (aylak adam) Abstract The thoughts of Walter Benjamin one of the leading philosopher of the twentieth century correspond a period (the first quarter of 1900 s) in which the technical developments changed the shape of people s perception and mass culture grew rapidly. According to the Benjamin, within the context of the culture industry, being in the state of dream (phantasmagoria) would be easier for the people who is reduced to the merchandise, entertainment would be welcomed, but many difficulties would be appeared against becoming free. With the appearance of the merchandise and entertainment ambience the artist would achieve the quality of flaneur. According to this context, benefiting from aura, storyteller, flaneur, which are assumed to be the basic concepts of Benjamin, seems to be very unavoidable. Key Words: culture industry, phantasmagoria, aura, storyteller, flaneur Giri Walter Benjamin, yirminci yüzyılın önde gelen düünür, kültür tarihçisi ve eletirmenlerinden biri olarak yalnızca on dokuzuncu yüzyıla deil, yirmi birinci yüzyılın doasına da ıık tutacak kavramlar ortaya atmıtır. Frankfurt Okulu düünürlerinden Theodor Adorno ve Max Horkheimer ile yakın ilikiler kurmasına karın daha baımsız bir duru sergileyen Benjamin, aura 1 (hâle), öykü anlatıcılıı 2 ve flâneur 3 (aylak adam) kavramsallatırmalarıyla bir tür kitle kültürü eletirisi sunmutur. Adorno (2006), Aydınlanmanın Diyalektii adlı yapıtta ilk kez kullanılan kültür endüstrisi 4 kavramının douundan söz ederken ilk önce kültür endüstrisi yerine kitle kültürü kavramını kullandıklarını belirtmektedir. Adorno, sözü edilen kullanımın popüler sanatın çada biçimi olarak algılanması olasılıına karı kültür endüstrisi ile kitle kültürü arasında bir ayrıma gittiklerini ifade etmektedir. Kültür endüstrisi, eski olanla tanıdık olanı yeni bir nitelikte birletirirken tüketicileri kendisine uydurmaktadır. Böylelikle, yüksek ve düük sanat ürünleri her ikisinin de aleyhine bir araya getirilmektedir. Martin Jay (2005: ), Frankfurt Okulu na göre, kitle kültürü nün demokratik bir kültür olmadıını ve popüler kültür kavramının da ideolojik biçimde kullanılmakta olduunu öne sürmektedir. Dr., Ege Üniversitesi Türk Dünyası Aratırmaları Enstitüsü Öretim Elemanı, 1 Geleneksel sanat yapıtının biricikliini, bir anlık oluunu ifade eden atmosfer (Demiralp, 1999:159). 2 Aızdan aza aktarılan deneyimden beslenen, kendine özgü bir üslûp yaratan sözlü kültür elemanı (Benjamin, 1995:78). 3 Kökeni gazeteci kimlii olan, gözlemlerini kitlelerle paylaıp düünce üreten, kapitalist tarafından yönlendirilen ve malın konumunu paylaan bir entelektüel (Benjamin, 1990; Demiralp, 1999). 4 Yaamın ticarilemesine kout biçimde haz almayı kültürel mallara ve avutucu elenceye hapseden, kültürel malların standartlatırılması ve daıtım tekniklerinin akılcılatırılması süreçlerine dayanan, aynı olanlar arasından seçim yapma özgürlüü olarak tanımlanan ideoloji (Kejanlıolu, 2005).

2 510 Kültür endüstrisi, gerçek bir kültür yerine kendiliinden olmayan eylemi ve kalıplamı bir kültür üretmektedir. Kitle toplumunda geçmite olduu gibi birbirinden farklı yüksek kültür ve alt kesimlerin kültürü de kalmamıtır. Klasik sanatın en olumsuz örnekleri bile Herbert Marcuse tarafından tek boyutlu sanat olarak adlandırılan kitle kültürü sanatının içinde yok olmutur. Popüler kültür ve kitle kültürü eletirileri ile birlikte yürüyen kültür endüstrisi tartımaları balamında metalama, eyleme ve fetileme kavramları öne çıkmaktadır. Bu balamda, Benjamin, Adorno ve Marcuse gibi düünürlerin kitle kültürüne eletirel bakıına, yirmi birinci yüzyılda kültür endüstrisinin ana sektörlerinden biri olarak yerini alan televizyonun konumu irdelenirken de gereksinim vardır. Dolayısıyla, modern insanı edilginletiren rüya ortamlarını, özgürleim sorunu çerçevesinde irdeleyen Benjamin in aura, öykü anlatıcılıı ve flâneur odaındaki kavramsallatırmaları yol gösterici olacaktır. 1. Kitlesel Üretim Çaında Sanatın Doası: Aura Kitlesel üretimle birlikte sanatın ve sanatçının doasındaki deiimi irdeleyen Walter Benjamin in ana kavramları arasında aura (hâle) önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle Demiralp (1999), Benjamin i, kutsal olanla baını koparmamı sıra dıı bir kiilik olarak nitelendirmektedir. Sanayileme, sanayilemenin getirdii teknik olanaklar ve kültürün kitlesellemesi gibi deiimler odaında bir kitle kültürü eletirisi sunan Benjamin in, kutsallıın çöküünü aura dan yola çıkarak irdelemesi dikkate deer bir çözümlemedir. Nitekim, Louis Dollot un (1991:57) ifadesiyle Benjamin, Zamanın, Marcel Proust un hayran kaldıı ve kültür üzerinde edilen gevezelikleri ironik bir dille anlattıı düün salonlarında yitmediinin farkındadır. Sözü edilen farkındalık, Benjamin in aura çerçevesindeki görülerinin kitle iletiim araçları balamında yeniden irdelenmesini gerektirmektedir. Benjamin e göre, modern dönemi betimleyen özellikler arasında yaamın eyleme si bata gelmektedir ve bu çerçevede diyalektik düünce egemendir. (1) Modern dönemin betimleyici özellii metaların kitlesel üretimi ve insan ilikilerinin eysellemi oluudur; (2) buna teknolojik deiim neden olmaktadır; (3) bunun sonucu ise, gelenein ve gelenee dayanan yaama tarzının yıkılıp yok olmasıdır; (4) imgeler (imajlar) metalamılar, algılamalarımızın nesneleri olmular, fantazyalarımızın materyalize olmu biçimlerine dönümülerdir. Yani, yaamdeneyimlerimiz algılama ve fantazya düzeyinde de transforme olmulardır; (5) imgeler ve nesneler, algılamalarımızın nesnelerine, fantazyalarımızın materyalize olmu biçimine dönüüp metalamı bulundukları için günümüzde çok önem kazanmılardır; (6) günümüz yaamının gerçekliinin anlaılmasında, bu nedenle, fantazyaların ve imgelerin tarih ve kültür açısından doru bir biçimde açıklanması büyük önem taımaktadır (Aktaran: Oskay, 1981a:4). Sanat yapıtlarının üretim ve daıtımına ilikin teknolojik süreçlerin deiimine ve yaamın eylemesine kout olarak sanat yapıtının özü ve doası da deimitir. Jay in (2005: ) vurguladıı gibi, on dokuzuncu yüzyılda Charles Baudelaire gibi birçok sanat adamı, teknik ilerlemeyle ortaya çıkan deiimin sanatı olumsuz yönde etkileyeceini düünmütür. Bu noktada Benjamin, ünlü kavramlarından biri olan aura yı ortaya atmıtır. Aura, özgün sanat ürününü çevreleyen kendine özgü bir aydınlık ya da parıltı anlamını taımaktadır. Sanat ürünlerine özgünlüünü burada ve imdi duygusu vermektedir. Dolayısıyla, bir insan ya da nesneden çıkarak onu saran tinsel örtü olarak tanımlanabilecek olan aura, doada vardır ve herhangi bir uzaklıın kendine özgü bir görüntü oluturmasıyla biçimlenmektedir. Bu eriilemezlik, sanat ürünlerinin aura sının temel özelliidir. Bir sanat ürününün biriciklii de onun gelenein dokusu içinde konumlanıından ayrılması olanaksız özellii ile ilintilidir. Benjamin e (2000) göre, aura lı sanat yapıtının imdilii, buradalıı ve biriciklii, özü itibariyle gerçeklik kavramını oluturmaktadır. Sanat yapıtının teknik yolla yeniden üretimiyle yapıtın imdi, burada ve biricik olma nitelii yok olacaktır. Bu durum, yalnızca sanat yapıtı için deil; bir filmde izleyicinin önünden geçen manzara için de geçerlidir. Sonuçta bu olay, bir sanatın nesnesinde var olan, duyarlı bir çekirdei, yani sanat yapıtının gerçekliini zedelemektedir. Televizyondaki görüntülerin gerçekliini bu balamda tekrar düünmek gerekir. Benjamin in sözünü ettii anlamda aura nın yitirildii gözlemlenmekle birlikte kitle iletiim araçlarında özellikle canlı yayınlar aracılııyla yapay da olsa bir aura nın yaratılmaya çalııldıı söylenebilir.

3 511 Benjamin in, sanat yapıtının yeniden üretilebildii çada gücünü yitirdiini öne sürdüü özel atmosfer, gelenekten kopuu imlemektedir. Sanattan daha geni anlamlara gönderme yapan bu kopu bir tür bunalım yaratmaktadır. Yeniden-üretim teknii, yeniden-üretilmi olanı gelenein alanından koparıp almaktadır. Bu yeniden-üretilmii çoaltarak, onun bir defaya özgü varlıının yerine, yine onun bu kez kitlesel varlıını geçirmektedir. Ve yeniden üretilmi olanın, alımlayıcıya bulunduu konumda seslenmesine izin vermekle, üretilmi olanı güncelletirmektedir. Bu iki süreç, gelenek yoluyla aktarılmı olanın dev bir sarsıntı geçirmesine yol açmaktadır. Bu gelenek sarsıntısı, u andaki bunalımın öteki yüzünü ve insanlıın yenileniini dile getirmektedir (Benjamin, 2000:55). Benjamin in (2000) bakı açısıyla sanat yapıtının biriciklik özellii ile gelenein balamı içerisindeki yerleiklii arasında özdelik vardır. En eski sanat yapıtları, önce büyüsel, sonra da dinsel nitelik taıyan kutsal törenlerin hizmetinde kullanılmak üzere tasarlanmıtır. Buradaki en önemli nokta, sanat yapıtının özel atmosferi ile törensel ilevi arasındaki baın bütünüyle kopmamasıdır. Dolayısıyla, gerçek olarak nitelenen sanat yapıtının biriciklik niteliinin temeli kutsal törenlerdir. Sanat yapıtının yeniden üretilmesiyle kutsallıktan söz etmek güçlemitir. Gerçeklik ölçütünün zayıflaması ile sanatın toplumsal ilevi kökten bir dönüüm geçirmitir. Benjamin in gözüyle yeniden üretilebilirlik özellii, malı çeitli yöntemlerle sergilemeyi dev boyutlara taımıtır. Benjamin, söz konusu sergilemenin boyutları için fotoraf ve filmi örnek vermektedir. Özgürce düünebilme yetisi bu araçlar balamında anlamını yitirirken sürekli olarak izleyiciyi çeken teknikler aranmaktadır. Sinema yıldızlarının sanatsal edimi izleyiciye bir aygıt aracılııyla sunulurken bir tür optik testten geçirilmektedir. Film kareleri, izleyici ile yıldızların özdelemesini salayacak biçimde kurgulanmaktadır. Aynı zamanda, bir aygıt için pek çok öe ile oynanmakta; dekor, ııklandırma gibi etkenlerle oyun kurgulanabilir parçalara ayrılmaktadır. Bu anlamda, yirmi birinci yüzyılda sinema ve televizyon gibi görsel yönü ön planda olan kitle iletiim araçlarında kurgu, dekor, ııklandırma gibi pek çok öenin, geçmiteki kutsal törenlerin yerini almı olduu düünülebilir. Benjamin e (2000:67) göre, bir sinema yıldızı, kameranın önünde dururken yargıya varacak son makamın izler kitle olduunun farkındadır. Sanatçı, yalnız çalıma gücüyle deil, teni, saçları, yürei ve tüm benliiyle kendini bu pazara adamaktadır. Sinema alanındaki sermaye tarafından desteklenen yıldız, kiilii ancak mal karakteri içerisinde varlıını sürdürebildii sürece büyüsünü korumaktadır. Bu sistemde, yoldan rastgele geçen birinin figüranlıa yükselme ansı vardır. Ünsal Oskay ın (1981b) ifade ettii gibi, sanayi toplumuna geçile birlikte parçalara ayrılmı ve tekrarlanabilirlie dayanan mekanik bir süreç balamıtır. Sanat eserlerinin tekniin yardımıyla çoaltılıı, kitlenin sanatla ilikisini deitirmitir. Sanatın toplumsal önemi azaldıkça izler kitlenin eletirel tutumu ile tat almaya yönelik tutumu arasında bir ayrılık domutur. Kitleler, kendilerini oyalayacak eylerin arayıı içine girmilerdir. Oyalanma ile younlama arasında bir karıtlık vardır. Sanat yapıtı karısında dikkatini younlatıran insan o yapıtın içine girmekte; oyalanan kitle ise sanat yapıtını kendi içine indirerek izleyicilerin dikkatini daıtmaktadır. Kent yaamında insanın duyusal yanı da deimektedir. Toplumsal deiimlerin hızı ve geleneksel ilikilerdeki yakınlıktan yoksunlukla sanatçının yaama kendi adına anlam vermesi güçlemektedir. Benjamin e (2000:94-95) göre, aura sız ürüne olan talep, insanın yapay olarak büyülenmi ortama çekilmesiyle yaratılmaktadır. Mal ve onu çevreleyen elence atmosferi ba tacı edilerek bir tür fetileme den söz edilmektedir. Bu anlamda, dünya fuarları mal denen fetiin hac yerleridir. Fuarlarda sergileme yoluyla insanların bilinçaltı dürtüleri harekete geçirilmektedir. Elence endüstrisi, insanı malın eritii düzeye getirerek oyalamaktadır. Bu ekilde insanın rüya ortamına girmesi kolaylamakta ve insan, yabancılamanın tadını çıkartarak kendisini bu dünyanın yönlendirmesine bırakmaktadır. Elence endüstrisi içinde moda, insanı yönlendiren önemli bir güç kisvesine bürünmektedir. Mal denen fetie hangi kurallarla tapınılacaını gösteren modanın can damarı ise cinsel çekiciliin boyunduruundaki fetiizmdir. Benjamin e (1987:95-96) göre, moda yaratıcıları, toplum içinde dolaarak toplumun panoramasından toplu bir izlenim edinmektedirler. Olay yaratan kitapları, ilk sergileri izleyen moda yaratıcılarının esin kaynaı güncelliktir. Modanın özü de deiiklik duygusu, güzellik duyumu, süslenme merakı ve öykünme içgüdüsüyle biçimlenmektedir. Modanın özünün kavranmasındaki asıl öe, toplumsal nedenlerin doru saptanmasıdır.

4 512 Öte yandan Benjamin (Aktaran: Oskay, 1981b:13), metanın kendi deiim deerini yaratmak ve kapitalist pazar içinde var olabilmek için uygun yollar aradıını öne sürmektedir. Meta, bu yolları ararken modaya uygun bir dolaım içindedir. Kitle toplumunda edebiyatçılar ve gazeteciler de modaya uyan deerlerle satıa sunulmaktadırlar. Meta tüketiminin kamçılandıı ve metanın feti durumuna getirildii süreçte moda, soyluların konaklarından çıkıp bulvarlara yayılmıtır. Ne var ki her geçen gün daha çok üretilen, dolaım hızı artan ve giderek evrenselleen metanın ömrü moda ile daha da kısalmaktadır. Piyasanın asıl yaratıcısı olan müterilerin younlaması, Benjamin e (2000:150) göre, alıcı bakımından malların çekiciliini artıran bir ilev görmektedir. Malın çekici yanları çounlukla pazardan kaynaklanmaktadır; bu kutsallık özellikle iirsel üslûpla yaratılmaktadır. Benjamin in sözünü ettii iirsel üslûp, yirmi birinci yüzyılda reklamlardan haber bültenlerine kadar pek çok alanda yaratılmaya çalıılmaktadır. Dolayısıyla, Benjamin in aura sız dünya olarak nitelendirdii dünyada kutsal olan deerlerin yerinin iirsellikle doldurulmaya çalııldıı da söylenebilir. Sözü edilen aura oldukça yapaydır; ama geçmiteki aura dan izler de taımaktadır. Baudelaire ile Marks arasındaki yakınlıkları fark eden ilk kii olarak Benjamin i gören Berman ın (1994) bakı açısı, söz konusu yargı ile örtümektedir. Ona göre, burjuvazi, daha önce saygı gösterilen her türlü etkinliin üzerindeki aura yı çekip almıtır. Bu süreçte, doktor, hukukçu, rahip, air ve bilim adamı ücretli içilere dönümütür. Hem Baudelaire hem de Marks için modern yaama özgü en önemli deneyimlerden biri kutsallıın yok ediliidir. Marks ın kuramı, bu deneyimi tarihsel bir balam içine yerletirmektedir. Baudelaire in iiri ise bunun içeriden nasıl duyumsandıını göstermektedir. On dokuzuncu yüzyılla yirminci yüzyıl arasındaki en büyük farklardan biri Baudelaire ve Marks ın yüzyılında söküp atılan aura nın yerine yepyeni aura lardan oluan bir a yaratılmı olmasıdır. Marshall Berman a (1994) göre, Marks, kapitalizmin herkes için böyle bir deneyim tarzını ortadan kaldırma eiliminde olduunu savunmaktadır. Kutsal olan her ey dünyevilemekte; kutsallık yitirilmektedir. Marks, bunun korkutucu yönlerinin farkındadır. Modern insanları durduracak bir ey kalmamıtır. Marks, Kapital in ilk cildindeki meta fetiizmi analiziyle piyasa toplumunda özneler arası ilikileri, eyler arasındaki salt fiziksel ilikiler olarak örten gizemi aralamaya çalımıtır. Burjuvazi, her alanda olduu gibi kültürel alanda da üretim araçlarını kontrol etmektedir. Modern profesyoneller, entelektüeller ve sanatçılar da ancak i bulabildikleri sürece yaamlarını sürdürebilmektedirler. Dier ticari mallar gibi birer meta olan bu kiiler, rekabetin ini çıkılarına ve piyasanın dalgalanmalarına balıdırlar. Burjuva toplumunun baskısı, sermayeyi artırmayan kiilere para verilmesini engellemektedir. Bu nedenle profesyoneller, sermayesi olan birinin denetiminde, onların paralarıyla piyasadaki eylemlerini gerçekletirerek kendilerini ve emeklerini parça parça satmak zorunda kalmaktadırlar. Söz konusu durum, profesyonellerin, kendilerini en kârlı biçimlerde sunabilmeleri için çaba harcamalarını gerektirmektedir. Kendilerini parça parça satarlarken yalnızca fiziksel enerjilerini deil, zihinlerini, duyarlıklarını, en derin duygularını ve hayal güçlerini de satmaktadırlar. Yaptıkları i tamamlandıında ise tüm içiler gibi kendi emeklerinden koparılmı olurlar. Ne var ki yapılanların modern insanlara ulaabilmesi için pazarlama ve daıtım da çok önemlidir. Pazara balı olan ve aura sını yitirdii öne sürülen oklarla örülü yaam deneyiminde insanı büyüleyen bir yön yine de vardır. O da Nurdan Gürbilek in (1995:37) vurgusuyla ilk bakıta deil, son bakıta ak tır. Kültür endüstrisi içindeki her ey çok çabuk tükendii için nesnelerin geleneklerinin yok edildii aura sız çada sevilen nesneye son kez bakılmaktadır. Bu balamda, Benjamin in (Aktaran: Oskay:1981a) edindii temel sorun özgürleimdir. Özgürleimin salanması için meta fetiizminin ve gelenein yıkımının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ne var ki Benjamin in bakı açısına göre, geçmile ilgilenip onu örenmekten de zor olan, geçmii örenmenin niteliidir. Geçmite deerli görülen pek çok nitelik yitirilmektedir. Bunlardan biri deneyim, bellek ve hatıra kavramları ile birlikte deerlendirilen öykü anlatıcılıı dır. 2. Öykü Anlatıcılıı, Deneyim, Bellek ve Hatıra Benjamin in, aura sını yitirdiini öne sürdüü modern yaamda en az aura kadar önem taıyan kavramlarından biri öykü anlatıcılıı dır. Bu kavramı, Benjamin in deneyim, bellek ve hatıra sözcüklerine yükledii anlamlarla birlikte deerlendirmek gerekir. Sözü edilen kavramların deiimi, insanın dünyaya bakı açısındaki deiimle birlikte gerçeklemekte ve kitle iletiim araçlarında geleneksel anlamda öykü anlatıcısından izler taıyan televizyon kiilikleri yaratılmaktadır.

5 513 Benjamin (1995), insanın özgürlemesinin araçlarından biri olan öykü anlatıcısı nın ve öykü dinleyicisi nin modern yaamda hiçbir hükmü kalmadıını öne sürmektedir. Öykü anlatıcılıı nın yaamdan giderek uzaklamasına kout olarak insanların deneyimlerini paylama yeteneklerinin ellerinden alındıını belirten Benjamin, deneyimin giderek gözden düüüne dikkat çekmektedir. Aızdan aza aktarılan deneyim, öykü anlatıcılarının beslendii kaynaktır. Öyküleri yazıya geçirenler arasında en büyük olanlar, adı sanı bilinmeyen öykücülerin anlattıklarına balı kalanlardır. ki tür anlatıcıdan söz edilebilir: lki, halkın gözünde uzaklardan gelen, ikincisi ise yörenin gelenekleri hakkında bilgi sahibi olan öykü anlatıcılarıdır. Sözü edilen öykü anlatıcıları, eski çalarda resmedilecek olursa bunlardan biri yerleik çiftçi, dieri ise ticaretle uraan denizcidir. lk gerçek öykü anlatıcısından da bir masal anlatıcısı olarak söz edilir. Masal, insanolunun, mitlerin yarattıı kâbustan kurtulmak için yaptıı ilk denemeleri anlatmaktadır. Eski mitolojik çalar geride kaldıkça insanın ansının nasıl arttıını; korkunun ne olduunu örenmek için yola çıkan adamın ahsında, bizi korkutan eylerin gerçek yüzünü kavrayabileceimizi; bilginin ahsında, mitosun ortaya koyduu soruların Sfenks paradoksunda olduu gibi aslında çok basit olduunu; masalda çocuun yardımına koan hayvanların ahsında, doanın yalnızca mitosun hizmetinde olmayıp, daha çok insanla aynı safta olmayı tercih ettiini gösterir. Masalın eski çalarda insanoluna ve bugün hâlâ çocuklara verdii ders u: En dorusu, mitoloji dünyasının güçlerini kurnazlıkla ve neeyle karılamaktır. [ ] Masalın sahip olduu bu özgürletirici büyü, doayı mitolojik biçimde ie karıtırmaktansa, onun özgürlemi insanla olan suç ortaklıına iaret eder (Benjamin, 1995:94). Benjamin e (1995) göre, öykü anlatıcılıı nın gerilemesiyle sonuçlanan sürecin ilk belirtisi romanın douudur. Romanı, geleneksel öyküden ayıran özellik kitaba baımlı oluudur. Roman, ne sözlü edebiyattan gelmekte ne de ona dönmektedir. Öykü anlatıcısı, anlatısını deneyimden çekip almakta; kendi deneyiminden ya da ona aktarılanlardan yola çıkararak kendisini dinleyenlerin deneyimini yaratmaktadır. Romancı ise kendini böylesi bir süreçten soyutlamıtır. Roman, tek baına kalmı bireyin ürünüdür. Benjamin (1995), öykü anlatıcılıı nın geriledii, deneyim in deerini yitirdii süreçte tüm örgütlenmenin bilgi çerçevesinde gerçekletiini öne sürmektedir. Bu balamda, Villemessant ın bilginin doasına ilikin olarak öne sürdüü formülden yararlanmaktadır. Quartier Latin de bir çatıda çıkan yangın, Madrid teki devrimden daha önemlidir. Bu da çarpıcı bir biçimde gösteriyor ki, artık uzaklardan gelen bilgi deil, bizi en yakında olup bitene ulatıran enformasyon kabul görüyor. Bir zamanlar uzakların bilgisi ister yabancı ülkelerle ilgili mekânsal bir bilgi, ister gelenee dair zamansal bir bilgi olsun doruluu denetlenemese de onu geçerli kılan bir yetkiye sahipti. Oysa enformasyon, anında dorulanabilir olma iddiasını taır. Enformasyonun önkoulu, kendinde ve kendi için anlaılabilir görünmesidir. Gerçi çou zaman, eski yüzyılların bilgisinden daha kesin deildir. Ama geçmi bilgisinin mucizevî olandan beslenme eilimine karı, enformasyon makul görünmek zorundadır. Bu yüzden hikâye anlatıcılıının ruhuna ters düer. Eer hikâye anlatıcılıına giderek daha az rastlıyorsak, bunda enformasyon aının belirleyici bir rolü vardır (Benjamin, 1995:82). Benjamin in (1995) vurgusuyla her gün dünyada yaanan çeitli olaylardan haberdar olunmaktadır; ama dikkate deer öyküler yoktur. Bunun gerekçesi, tüm olayların artık hazır bir açıklamayla aktarılmasıdır. Modern yaamda olup bitenler, öykü anlatıcılıı nın deil, bilgi nin iine yaramaktadır. Bilgi, yalnızca yeni olduu anda deer taımaktadır. Öykü ise gücünü koruyarak yıllar sonra bile harekete geçirilebilmektedir. Yalnızca önemli görülen bilgilerin dikkat çekecek biçimde öykületirilerek pazarlandıı modern yaamda öykü gücünü yitirmekte ve özgün üslûpların yaratılması olanaksızlamaktadır. Benjamin (1995), bu özgün üslûba karılık gelecek biçimde bakir anlatım ifadesini kullanmaktadır. Bir öyküyü bellee ait kılmak için gerekli olan en önemli unsur bakir anlatımdır. Bunun yanı sıra dinleyici, öyküyü dinlerken kendini ne kadar unutursa dinledikleri belleinde o kadar yer eder. Kii, kendini anlatının akıına öyle bir kaptırır ki kendini o öyküyü yeniden anlatırken buluverir. Öykü anlatma yeteneine beiklik eden a da bu ekilde örülmektedir. Ne var ki, sözü edilen a aynı hızla da sökülmektedir. Modern insan, artık kısaltılamayacak eyler için çaba harcamamaktadır. Kendini gelenekten kopartan modern kısa öykünün douu bunun kanıtıdır. Modern kısa öykünün douu, Benjamin in sözünü ettii biçimde geleneksel anlamda öykü anlatıcılıı nın gerileyiinin bir baka göstergesi olarak kabul edildiinde, bu gerilemenin farklı toplumlarda farklı biçimlerde yansıyabilecei gerçeini de göz önünde bulundurma gerei ortaya

6 514 çıkmaktadır. Benjamin in, daha çok sanayilemeye balayan Batı toplumları için betimledii bu sürecin Türkiye de daha geç dönemlerde yaandıı bir gerçektir. Nitekim, sözü edilen toplumsal gerçekliin Türk edebiyatındaki yansımaları daha farklı bir düzlemde gerçeklemitir. Modern olarak nitelenen kısa öykü yazarları, geleneksel öykü anlatıcısının özelliklerini taıyan kiiler olmulardır. Kısa öyküleri ile tanınan Ömer Seyfettin, Memduh evket Esendal ve Fahri Celâlettin Göktulga gibi yazarlar, sözlü kültürden yararlanmılardır. Bu anlamda, meddah gelenei ve ortaoyununa ait öeler, kısa öykü denen edebi bir tür içinde izleyiciyi kendine çekmeyi baarmıtır. Dolayısıyla, öykü anlatıcılıı gerilese bile edebiyatın yanı sıra sinema ve televizyon gibi kitle iletiim araçlarında sözlü kültürün izleri sürülebilir. nsanların öykü dinleme gereksiniminin sona erdiini söylemek güçtür. Benjamin e (1995) göre öykü, bir ey iletmenin en eski biçimlerinden biridir. Öykü, olup biteni deneyim olarak dinleyicilere aktarmak üzere anlatıcının yaamına gömmektedir. Bir çömlekçinin parmak izleri nasıl çömlee yapııp kalırsa öykücü de anlatıda öyle iz bırakmaktadır. Ne var ki ne yirminci yüzyıl ne de yirmi birinci yüzyılın doası, Benjamin in çömlee yapıan parmak izleri örneinde olduu derecede iz bırakacak üretimlerle biçimlenmemektedir. Bu, bilginin hızla üretildii, ilendii ve yayıldıı süreçte kalıcılaan edimler yaratmak yönünde hiçbir çaba olmadıı anlamında düünülmemelidir. Benjamin in daha önce vurgulanan ifadesi tersine çevrilecek olursa ancak kısaltılabilir eylerin uramaya deer görüldüü modern yaam, geçmiin önemli kavramlarını tarihin derinliklerine gömmeye hazırdır. Hatıra da bu kavramlardan biridir. Benjamin, dinleyicinin öykü anlatıcısıyla kurduu iliki balamında hatıra kavramına da farklı bir anlam yüklemektedir. Benjamin e (1995) göre, hatıra bir olayı kuaktan kuaa aktaran gelenek zinciridir. Tüm öykülerin sonunda oluturacaı aı hatıra örmektedir. Ne var ki, roman türünde gelenek zinciri anlamında hatıradan söz edilemez. Destansı bellek de yitirilmitir. Gürbilek (1986:89-90), Benjamin in sözünü ettii destansı bellek yitiminin, Bakhtin in dile getirdii anlamda karnavalların ve enliklerin içeriini de boalttıını öne sürmektedir. Gülmeyi yıkıcı içeriinden kopartan kapitalizm, söz konusu enlikleri unutuun, kayıtsızlıın ve kabulleniin bir parçası olmaya zorlamaktadır. Benjamin, geçmiin yıkıntıları arasında silinip gitme tehlikesiyle yüz yüze olan bellei aramaktadır. Bir halkaya büyüleyiciliini veren bellektir. enlii bir elence endüstrisi olmaktan çıkaracak olan da söz konusu bellektir. Sözü edilen bellein tam olarak canlandırılması ise olanaksız görülmektedir. Benjamin in bellek kavramına daha çok toplumsal özellikler atfettii görülmektedir. Özellikle gazetenin araçsal doasından yola çıkan Benjamin e (2000:122) göre, kısa haberin az bir yere gereksinimi vardır. Gazetenin en çekici yönlerinden biri, bu kısa haberlerden domaktadır. Sürekli yenilenmeye gereksinimi olan kısa haberin en sevilen kaynakları arasında kentteki dedikodular, tiyatrodaki entrikalar ve bilinmeye deer eyler vardır. Bunun yanı sıra tefrika türünün belirleyici özelliklerinden biri, yani ucuz çekicilik, kısa haberin baat özelliidir. Yirmi birinci yüzyılda kitle iletiim araçlarının taıdıı magazin içerii, Benjamin in sözünü ettii dönemin bakı açısı ile örtüür niteliktedir. Bilinmeye deer eyler arasında yer alan dedikodular, skandallar, sansasyonel olaylar ve dramlarla biçimlenen bir söylemden söz edilmektedir. Gürbilek (2001), geçmiin bir tür alıntıdan ibaret kılınıına dikkat çekmektedir. Bu yüzyılın yazı ve düünce tarzını belirleyen üslûbun ayırt edici özellii, fiilsiz balıkların yanı sıra fiillere yordu (imdiki zamanın hikâyesi) ve mıtı (geçmi zamanın hikâyesi) ekleriyle birlikte yer verilmesidir. Herhangi bir olayın imdiki zamanın hikâyesi ( yordu) ile anlatılması, anlatanın o olay hakkında bilinebilecek her eyi bildii ve tanıdıı iddiasını taımaktadır. Oysa etkinliklerin ve yaantıların deil, adlandırmanın önemli olduu bir anlatım tarzında söz her zaman öyküyü alıntıdan ibaret kılmakta; kurgusallıa bir tür gerçeklik ve yaanmılık kazandırmaktadır. Yaanmılık, bir imgeye, görüntüler evrenine dönümektedir. Bunun yanı sıra, geçmite yaananları bugünün imgelem ve gereksinimleri dorultusunda tanımlamak konusunda oldukça baarılıdır. Bu anlamda, yaratılan imgeler çerçevesinde geçmiin bir alıntıya dönümesi ve popüler imgelerle sabitlenmesi söz konusu olmaktadır. Sözün evetledii, aslında kendi kurduudur. Nitekim, kitle iletiim araçlarında haberin nesnel bir olay olarak deil, öznenin baından geçmi kiisel bir öykü, bir yaam öyküsü olarak aktarıldıına tanık olunmaktadır. Gürbilek in (2001) söylediklerinden yola çıkılarak haberin magazinletirilmi doasının bu öyküleme teknii ile yaratıldıı söylenebilir. Hatta söz konusu üslûp, Gürbilek in ifade ettii gibi, haberin odaına yerletirilebilecek gerçek kiiler bulunmadıında hayali kiilerin baından geçmi gibi

7 515 kurgulamayı da beraberinde getirmitir. Cümle kurulularından sözcük oyunlarına, edebi göndermelerden kurguya kadar edebiyatı taklit eden bir üslûp vardır. Haberlerdeki trajik öykü, portre ve aile dramları, edebiyata öykünen söylemin bir ürünü olarak sergilenmektedir. Dolayısıyla, haberle öykü, gerçekle kurgu, gazetecilikle edebiyat, nesnellikle öznellik arasındaki belirsizleme, kutsallıını yitirdii öne sürülen çada kamusal alanla özel alan arasındaki belirsizlemenin bir göstergesi olarak biçimlenmektedir. Söz konusu alan, televizyon kiiliklerinin piyasada birer flâneur (aylak adam) olarak dolamasının anlamını belirlemektedir. 3. Kitle Toplumunda Ürünün Dolaımı: Flâneur Benjamin, bayapıtı olarak kabul edilen Pasajlar da, Rolf Tiedemann ın (2000) da vurguladıı gibi, en erken endüstri ürünleri, maazalar ve reklamların karakteri üzerinde durmaktadır. Pasajlar, serbest dolaımı temel alan kitle toplumunun yücelttii bir deer olarak moda olgusu, bu olgunun biçimlendirdii aura sız sanat yapıtı ile kendini modern toplumun boucu ortamında ancak flâneur lük, yani aylaklıkla özgür kılabilen kiiye ilikindir. Bu anlamda, Pasajlar daki aura (hâle), flâneur (aylak adam) ve moda kavramlarının kitle toplumunda meta nın dolaımı ve flâneur ün yürüyüü balamında tartıılması gerekmektedir. Benjamin in Baudelaire odaında dile getirdikleri, onun flâneur kavramına bakıını ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Benjamin in temel kavramlarından biri olan flâneur ün Fransızcadaki anlamı avare gezinen 5 dir. Aynı zamanda, yaya olarak dolaırken çevre izlenimleriyle düünce üreten kii anlamını taımaktadır. Benjamin (1990), Paris in ilk kez Baudelaire de lirik iire konu olduunu belirtmektedir. Caddeler, sokak lambaları, maazalar gibi modern ehre ait kavramlar, Baudelaire ile birlikte iire girmitir. Bu kentteki kalabalık, onun iirine model oluturmamı; ancak gizli bir figür olarak etkisini duyumsatmıtır. Paris, burada bir kent deildir; alegorik bir bireyin yabancılamı bakılarını taımaktadır. Flâneur, sanat piyasasının içinde domakta ve derebeyi kökenli sanat koruyucusu için deil, burjuvazinin anonim kitlesi için çalımaktadır. Aydın denen kimse de flâneur ün kiiliinde piyasaya çıkmaktadır. Piyasaya çıkıının gerçek amacı kendine alıcı bulabilmek olan flâneur ün ekonomik konumundaki kararsızlıına kout olarak politik kararı da oldukça belirsizdir. Benjamin e (1990) göre, flâneur tipini yaratan Paris tir ve Paris türlü yaamlarla dolu bir peyzaja dönütürülmütür. Bu kent, flâneur ün önünde bir peyzaj olarak açılmakta ve onu oda gibi içine almaktadır. Bir yanda her eyin ve herkesin kendine baktıını duyumsayan bir kii, dier yanda bulunması tümüyle olanaksız bir kiilik saklıdır. Bu, flâneur olarak gezinmenin yarattıı bir çelikidir. Flâneur ün gezdii caddeler, kitlenin konutudur. Kitle, her zaman tedirgin ve devinim içindedir. Flâneur, kitlenin tüketime çarıldıı piyasanın gözlemcisidir. Bu anlamda flâneur, kapitalistin, tüketicinin imparatorluuna göndermi olduu bir keif yolu olarak tanımlanmaktadır. Benjamin e (1990) göre, kitleden ayrı düünülemeyecek olan flâneur ün toplumsal temeli gazeteciliktir. Gazeteci, kendini satıa sunmak amacıyla flâneur olarak piyasaya çıkmaktadır. Flâneur ün toplumsal boyutu bununla da sınırlı kalmaz. Marks ın dile getirdii gibi, her malın deeri, kullanım deeriyle maddeleen nicelii ve üretimi için toplumsal bakımdan gerekli olan çalıma süresince ortaya çıkmaktadır. Gazeteci de flâneur olarak bunu bilmiyormu gibi davranmayı yelemektedir. Gazeteci, bulvarda geçirdii bo zamanları da çalıma zamanına katarak çalımasının deerini artırmaktadır. Öyle ki bu deer, herkesin gözünde fantastik bir nitelie bürünmektedir. Aura sız yaamda konumlandırılan flâneur ün, her fırsatta kitleye sıınan, daha çok piyasada gözlemler yapan ve gazetecilik toplumsal temeline sahip bir kii olarak deerlendirilmesi oldukça ilginçtir. Flâneur ü, on dokuzuncu yüzyılın Paris inden yirmi birinci yüzyıla taıyan asıl özellikler de bunlardır. Bu özellikler dolayısıyla flâneur, dolaım hâlindeki ürünün özelliini paylamaktadır. Benjamin e (1990) göre, kalabalıın karıt bir görünümü olan flâneur, kökünden kopmu bir bireyi simgelemektedir. Onun yeri yalnızca kalabalıın içidir. Kendini, geldii sınıfın içerisinde deil, kalabalıın içinde evindeymi gibi duyumsamaktadır. Flâneur ün dolatıı son yer olarak büyük maazalar, dülerin maddeletii yerlerdir. Bireyin sanatı olarak balayan flâneur lük, orada kitleler için bir zorunluluk noktasına varmıtır. 5 Pasajlar adlı yapıtın çevirisini yapan Ahmet CEMAL in notu.

8 516 Flâneur kavramını anlamlı kılan mekânlardan biri, Benjamin için Paris teki pasajlardır. Dolayısıyla Benjamin e (2000:131) göre, pasajlar yapılmasaydı flâneur gibi dolamanın bir anlamı olmazdı. Endüstriyel lüksün yeni sayılabilecek bir buluu olarak pasajlar, bina kitlelerinin arasından geçen, üstü camla örtülü, mermer kaplı geçitlerdir. Iıı yukarıdan alan bu geçitlerin iki yanı ık dükkânlarla bezenmitir. Bu pasaj, balı baına bir dünyadır. Flâneur ün evi de bu dünyadır. Sonuç Walter Benjamin in kültür endüstrisi odaında dile getirdikleri, gösteri çaı, imgeler evreni, öhret kültürü gibi adlarla nitelendirilen yaamın özündeki deiimlere de ıık tutacak niteliktedir. Kitle toplumunda sanatın ve sanatçının doasında meydana gelen deiimler ile kitle kültürünün düük düzeyine odaklanan eletirel bakı, bilginin hızla üretilip yayıldıı ve tüketildii yirmi birinci yüzyılda da ba tacı edilen deerlerle insanları yüzletirmektedir. Tüketim ideolojisi ile biçimlenen gösteri çaında insanın dünyayı algılama biçimi deimi; geçmiin aura sı, yani hâlesi ve öykü anlatıcılıı gibi gelenekleri artık çok gerilerde kalmı olsa da sözü edilen aura nın kitle iletiim araçlarında baka ekillerde yaratılmaya çalııldıı, öykü anlatıcılıı ndan vazgeçilemedii ve flâneur (aylak adam) kimliinin de yaam olanaı bulduu söylenebilir. Tüketime insanî bir boyut kazandırılmaya çalııldıı bu süreçte artık imgeler baroldedir ve aura yapay yollarla yaratılacaktır. nsanlar da söz konusu yapaylıın yarattıı kültürü piyasanın kurallarına uyarak ve özgürlüklerini yitirerek tüketeceklerdir. KAYNAKÇA ADORNO, Theodor (2006). Kültür Endüstrisini Yeniden Düünürken. (çev.: Bülent O. Doan), BENJAMN, Walter (1990). Benjamin, Baudelaire ve Pasajlar. (çev.: Ahmet Cemal), Argos 28: (1995). Hikâye Anlatıcısı. (çev.: Nurdan Gürbilek ve Sabir Yücesoy), Son Bakıta Ak. (hzl. Nurdan Gürbilek), (çev.: Ahmet Doukan vd.), stanbul: Metis Yayınları. (1987). Moda Üzerine. (çev.: Ahmet Cemal), Gergedan 1: (2000). Pasajlar, (çev.: Ahmet Cemal), stanbul: Yapı Kredi Yayınları. BERMAN, Marshall (1994). Katı Olan Her ey Buharlaıyor, (çev: Ümit Altu ve Bülent Peker), stanbul: letiim Yayınları. DEMRALP, Ouz (1999). Tanrı Bakılı Çocuk. stanbul: Yapı Kredi Yayınları. DOLLOT, Louis (1991). Kitle Kültürü ve Bireysel Kültür, (çev.: Özlem Nudralı), stanbul: letiim Yayınları. GÜRBLEK, Nurdan (1986). Bir Unutuun Öyküsü. Akıntıya Karı Tartıma Dizisi 2. (1995). Sunu, Son Bakıta Ak,( hzl.: Nurdan Gürbilek), stanbul: Metis Yayınları. (2001). Vitrinde Yaamak: 1980 lerin Kültürel klimi. stanbul: Metis Yayınları. JAY, Martin (2005). Diyalektik mgelem, (çev.: Ünsal Oskay), stanbul: Belge Yayınları. KEJANLIOLU, Beybin. Frankfurt Okulu nun Eletirel Bir Uraı: letiim ve Medya, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. OSKAY, Ünsal (1981a). Benjamin de Tarih, Kültür ve Fantazya Anlayıı, Oluum 43: (1981b). Sanatın Modern Döneme Giriinde Charles Baudelaire ve Direnimci Modernizmi (II), Oluum 50: TIEDEMANN, Rolf (2000). Pasajlar Yapıtına Giri, Pasajlar, (çev.: Ahmet Cemal), stanbul: Yapı Kredi Yayınları.

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? ERC Working Paper in Economic 04/09 August 2004 Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? Fikret enses ktisat Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi Ankara 06531 Economic Research Center

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 HER EY GEÇP GDER

Detaylı

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No.

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. 2 çindekiler Giri... 4 10. Madde konusunda genel düünceler...

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

TÜRKİYE DE POPÜLER KÜLTÜR GÖRÜNÜMLERİ VE GENÇLİĞE YANSIMALARI. Gülay ERCİNS

TÜRKİYE DE POPÜLER KÜLTÜR GÖRÜNÜMLERİ VE GENÇLİĞE YANSIMALARI. Gülay ERCİNS SOSYOLOJİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE POPÜLER KÜLTÜR GÖRÜNÜMLERİ VE GENÇLİĞE YANSIMALARI Gülay ERCİNS VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TV SİNEMA ANA BİLİM DALI RADYO TV SİNEMA BİLİM DALI BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI Nurcan Pınar EKE YÜKSEK

Detaylı

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık.

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BALANTIDA KALMAK

Detaylı

GÜNDELİK HAYATIN BİR ALANI OLARAK MODA ARACILIĞIYLA KÜLTÜRÜN YENİDEN İNŞASI RECONSTRUCTION OF CULTURE VIA FASHION AS A FIELD OF DAILY LIFE

GÜNDELİK HAYATIN BİR ALANI OLARAK MODA ARACILIĞIYLA KÜLTÜRÜN YENİDEN İNŞASI RECONSTRUCTION OF CULTURE VIA FASHION AS A FIELD OF DAILY LIFE İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi / Journal of Communication Studies, Sayı: 3 GÜNDELİK HAYATIN BİR ALANI OLARAK MODA ARACILIĞIYLA KÜLTÜRÜN YENİDEN İNŞASI RECONSTRUCTION

Detaylı

Özlem KALE. stanbul Üniversitesi, YTE Anabilim Dalı Doktora Örencisi.

Özlem KALE. stanbul Üniversitesi, YTE Anabilim Dalı Doktora Örencisi. GURBET KULARI, ESKC VE OULLARI, VUKUAT VAR ROMANLARINDA GÖÇ OLGUSU PHENOMEN OF IMMIGRATION IN THE NOVELS WHICH ARE GURBET KULARI, ESKC VE OULLARI, VUKUAT VAR Özlem KALE Öz Bu çalımada Orhan Kemal in Gurbet

Detaylı

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE BU DEĞİŞİMLERİN ALIŞVERİŞ MEKÂNLARINA ETKİSİNİN ESKİŞEHİR ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE BU DEĞİŞİMLERİN ALIŞVERİŞ MEKÂNLARINA ETKİSİNİN ESKİŞEHİR ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 259 282(2008) TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE BU DEĞİŞİMLERİN ALIŞVERİŞ MEKÂNLARINA

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME

BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME STALLHOLDERS OF SAMSUN S LANGUAGE AS SOCIETAL CATEGORY AND THEIR LANGUAGE-ACTION Nuh DOAN * Özet Bu çalımada dil ve

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav

Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav Bu bildiride ilk önce dünya ekonomisinin son yıllarda sürüklenmekte olduu dengesizliklere ilikin veri ve bilgiler sunulacak, tartıılacak

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü LATİFE TEKİN İN YAPITLARINDA BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK. Canan Öktemgil Turgut

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü LATİFE TEKİN İN YAPITLARINDA BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK. Canan Öktemgil Turgut Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü LATİFE TEKİN İN YAPITLARINDA BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK Canan Öktemgil Turgut Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlüklerinin Bir Parçasıdır

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

Futbol değil iş: endüstriyel futbol

Futbol değil iş: endüstriyel futbol İletişim kuram ve araştırma dergisi Sayı 26 Kış-Bahar 2008, s.89-114 Makale Futbol değil iş: endüstriyel futbol Ahmet Talimciler 1 Öz: Halkın oyunu olarak ortaya çıkan futbol günümüzde endüstriyel futbol

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 401 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması A Field Research Aiming to Determine The Characteristics of President

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- KLÂSK TÜRK EDEBYATINDA

Detaylı

ALTHUSSER, İDEOLOJİ VE İDEOLOJİ İLE İLGİLİ SON SÖZ

ALTHUSSER, İDEOLOJİ VE İDEOLOJİ İLE İLGİLİ SON SÖZ ALTHUSSER, İDEOLOJİ VE İDEOLOJİ İLE İLGİLİ SON SÖZ Prof. Dr. Metin KAZANCI Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ÖZET Son yıllarda ideoloji ile ilgili çalışma sayısı oldukça artmıştır. İdeolojiyle ilgili

Detaylı

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC

Detaylı