u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði Ve Dün ya Ba rý þý pa ne lin de ki ko nuþ ma sýn - da, kür sü de yer a lan As ya nýn bah tý nýn mif ta hý meþ ve ret ve þû râ dýr sö zü nün ö zel lik le dik ka ti ni çektiðini söyledi. Nejat Eren in yazýsý sayfa 2 de Ýnsanlýk onun (asm) ahlâkýna muhtaç Nisan ý bekleyiniz... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlâvemizi bayinizden isteyiniz. YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr PATRÝK BARTHOLOMEOS: Kalpler merhametle Din ger gin li ðin se be bi de ðil dir u Fe ner Rum Pat ri ði Bart ho lo me os, di nin, þu an da ki so run la rýn kay na ðý ve dün ya da gi de rek ar tan ger gin lik le rin bi rin cil se be bi ol ma dý ðý ný be lir te rek, Biz ler, di nî fark lý lýk la rýn in san lar a ra sýn da ki ça týþ ma la ra yol aç tý ðý na i nan mý yo ruz ve bu nun far k e dil me si ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz de di. onarýlmalý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ TERTÝPLEDÝÐÝ KUTLU DOÐUM HAFTASI BAÞLADI. DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI MEHMET GÖRMEZ, ÝNSANLIÐIN YAÞADIÐI ÞÝDDET VE TAHRÝBATTAN KURTULABÝLMESÝ ÝÇÝN MERHAMETE ÝHTÝYACININ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez MERHAMET KAYBOLUNCA ÞÝDDET GELDÝ u Haz re ti Pey gam ber ve Mer ha met E ði ti mi ko nu lu et kin lik te ko nu þan Meh met Gör mez, or tak bir in sa nî de ðer o la rak ka bul e di len mer ha me tin þa þýr tý cý bir hýz la ha ya týn her a la nýn dan çe kil me ye baþ la dý ðý ný, bu duy gu nun ye ri ni i se þid det ve öf kenin aldýðýný söyledi. MUHAMMED ÝLE MUHABBET BÝR OLMUÞ u Biz Mu ham med (asm) i le mu hab be ti bir leþ tir miþ, Mu ham med (asm) i le mu hab be ti bir bi rin den a yýr ma yan bir kül tü rün, bir me de ni ye tin ço cuk la rý yýz di yen Gör mez, kalp le rin mer ha met le ye ni den o na rýl ma ya ih ti ya cý nýn ol du ðu nu di le ge tir di. Ha be ri sayfa 5 te BÜYÜKELÇÝ LUCÝBELLO Din özgürlüðü saygý görmeli u Va ti kan ýn An ka ra Bü yü kel çi si Baþ pis ko pos An to ni o Lu ci bel lo, ba rý þa, gü ven li ðe ve de mok ra si ye gi den yo lun din öz gür lü ðün den geç ti ði ni, yö ne tim le rin, hü kü met le rin din ve i nanç öz gür lü ðü ne say gý gös ter mek zo run da ol du ðu nu be lir te rek, Bu ol ma dan hiçbir þey ol maz de di. AFFEDÝLÝR YANI YOK Ba þör tü lü ye ha ka ret e den dok to ra tep ki utürk Di ya net Va kýf Sen Tor ba lý Tem sil ci si Re cep Kum ru lu, ö zel bir týp mer - ke zin de gö rev li Dr. Ö.Ö. nün ba þör tü lü bir has ta yý a zar - la ma sý na tep ki gös te re rek, has ta ya di nî i nanç la rýn dan do la yý ha ka ret e dil me si nin af fe di lir ya ný ol ma dý ðý ný söy le di. Ha be ri 5 te AB KOMÝSYONU ÜYESÝ FÜLE: KANUN ÇIKARARAK GÜVENCE ALTINA ALINAMAZ Ý fa de öz gür lü ðü i çin zih ni yet de ði þi mi þart u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap ve ri le bi lir li ðin ve i yi yö ne ti min te mel pa yan da sý nýn i fa de öz gür lü ðü ol du ðu nu be lir te rek, Ý fa de öz gür lü ðü sa de ce kanun çý ka ra rak ve ku rum o luþ tu ra rak gü ven ce al tý na a lý na maz. On suz hiç bir de mok ra si nin iþ le me ye ce ði i fa de öz gür lü ðü, bü tün top lum lar ta ra fýn dan bað ra ba sýl ma lý de di. n 4 te Seçim mesaisi baþlýyor uha be ri sayfa 4 te Rusya ile vizesiz dönem uha be ri sayfa 11 de ISSN FÜ LE Ý fa de öz gür lü ðü ol ma - dan de mok ra si iþ le mez. SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE Hü kü met ye ni, ba kan lar es ki u Su ri ye de A dil Se fer baþ ba kan lý ðýnda ku ru lan hü kü me tte ye ni yüz le rin ya ný sý ra bir çok es ki ba ka n yer aldý.. Ye ni hü kü met te Sa vun ma, Dý þiþ le ri, Va kýf lar, Pet rol, Su la ma, Kül tür, Ý le ti þim gi bi ba kan lýk lar da ba kan la rýn kol tuk la rýn da kal ma sý dik kat çek ti. Ha be ri 7 de NÝSAN KARI YOL KAPATTI uha be ri sayfa 3 te O kul lar da de mok ra si is ti yo ruz u Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn Yö ne ti ci A ta ma Sis te mi nin kar ma þa ve mað du ri yet o luþ - tur du ðu nu söy le yen DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Mev cut yö ne ti ci a ta ma sis te - mi han tal lý k ve a da let siz li ði be ra be rin de ge tir mek te dir. Biz e ði tim de de mok ra si is ti - yo ruz. De mok ra tik bir o kul yö ne ti mi is ti yo - ruz diye ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 3 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Allah'ým, Senin katýndan öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime yol gösteresin, iþimi derleyip toparlayasýn, daðýnýklýðýmý gideresin, benim iç dünyamý ýslâh edesin, dýþ görünüþümü yüceltesin. Câmiü's-Saðîr, No: 860 / Hadis-i Þerif Meâli Pey gam be ri miz (asm) bü tün in san la rýn ha ti bi Sath-ý arz bir mes cid, Mek ke bir mih rab, Me dî ne bir min ber; o bür han-ý bâ hir o lan Pey gam be ri miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm bü tün ehl-i i mâ na i mam, bü tün in san la ra ha tip, bü tün en bi yâ ya re is, bü tün ev li yâ ya sey yid, bü tün en bi yâ ve ev li yâ dan mü rek keb bir hal ka-i zik rin ser zâ ki ri. ON DO KU ZUN CU SÖZ [Ri sâ let-i Ah me di ye ye dâ ir dir] Ben söz le rim le Mu ham med i (a.s.m.) öv müþ, gü zel gös ter miþ ol - ma dým; ak si ne Mu ham med A ley his - sa lâ tü Ves se lâm dan bah set mek le söz le ri mi gü zel leþ tir miþ ol dum. (Ý mam-ý Rab ba nî, Mek tu bât, 1: 58.) E vet, þu Söz gü zel dir. Fa kat o nu gü zel leþ ti - ren, gü zel le rin gü ze li o lan ev sâf-ý Mu ham me - di ye dir. On Dört Re þa hâ tý ta zam mun e den On Dör - dün cü Lem a nýn; Bi rin ci Reþ ha sý: Rab bi mi zi bi ze ta rif e den üç bü yük kül lî mu ar rif var. Bi ri si þu ki tâb-ý kâ i nat týr ki, bir neb ze, þe hâ de ti ni on üç lem a i le, A ra bî Nur Ri sâ le sin den On Ü çün - cü Ders ten i þit tik; bi ri si þu ki tâb-ý ke bî rin â - yet-i küb râ sý o lan Hâ te mü l-en bi yâ A ley his - sa lâ tü Ves se lâm dýr; bi ri de Kur ân-ý A zî - müþ þan dýr. Þim di, þu i kin ci bür han-ý nâ tý kî o lan Hâ te mü l-en bi yâ A ley his sa lâ tü Ves se - lâ mý ta ný ma lý yýz, din le me li yiz. E vet, o bür ha nýn þahs-ý mâ ne vî si ne bak: Sath-ý arz bir mes cid, Mek ke bir mih rab, Me dî ne bir min ber; o bür han-ý bâ hir o lan Pey gam be ri miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm bü tün ehl-i i mâ na i mam, bü tün in san la ra ha tip, bü - tün en bi yâ ya re is, bü tün ev li yâ ya sey yid, bü tün en bi yâ ve ev li yâ dan mü rek keb bir hal ka-i zik - rin ser za ki ri; bü tün en bi yâ ha yat tar kök le ri, bü tün ev li yâ ta râ vet tar se me re le ri bir þe ce re-i nu râ ni ye dir ki, her bir dâ vâ sý ný, mu ci zât la rý na is ti nad e den bü tün en bi yâ ve ke râ met le ri ne i - ti mad e den bü tün ev li yâ tas dik e dip im za e di - yor lar. Zî râ, o Lâ i lâ he il lal lah der, dâ vâ e der. Bü tün sað ve sol, ya ni mâ zi ve müs tak bel ta - raf la rýn da saf tu tan o nu râ nî zâ kir ler, ay ný ke li - me yi tek rar e de rek, ic mâ i le mâ nen Doð ru de din ve söy le di ðin hak týr der ler. Han gi veh min had di var ki, böy le he sap sýz im za lar la te yid e di len bir müd de â ya par mak ka rýþ týr sýn. Ý kin ci Reþ ha: O nu râ nî bür han-ý tev hid, na sýl ki i ki ce nâ hýn ic mâ ve te vâ tü rüy le te yid e di li yor; öy le de, Tev rat ve Ýn cil gi bi kü tüb-ü (Hâ þi ye) se mâ vi ye nin yüz ler i þâ râ tý ve ir hâ sâ týn bin ler ru mu zâ tý ve hâ tif le rin meþ hur be þâ râ tý ve kâ hin le rin mü te vâ tir þe hâ dâ tý ve Þakk-ý Ka mer gi bi bin ler mu ci zâ tý nýn de lâ lâ tý ve Þe - ri a týn hak kà ni ye ti i le te yid ve tas dik et tik le ri gi bi, zâ týn da ga yet ke mâl de ki ah lâk-ý ha mî de - si ve va zi fe sin de ni ha yet hüs nün de ki se câ yâ-i gà li ye si ve ke mâl-i em ni ye ti ve kuv vet-i i mâ - ný ný ve ga yet it mi nâ ný ný ve ni ha yet vü sû ku nu gös te ren fev ka lâ de tak vâ sý, fev ka lâ de u bû di - ye ti, fev ka lâ de cid di ye ti, fev ka lâ de me tâ ne ti; dâ vâ sýn da ni ha yet de re ce de sâ dýk ol du ðu nu gü neþ gi bi â þi kâ re gös te ri yor. Hâ þi ye: Hü se yin-i Cis rî Ri sâ le-i Ha mi di - ye sin de yüz on dört i þâ râ tý o ki tap lar dan çý - kar mýþ týr. Tah rif ten son ra bu ka dar bu lun sa, el bet te da ha ev vel çok tas ri hât var mýþ. Söz ler, 19. Söz, s. 370 LÜ GAT ÇE: â yet-i küb râ: En bü - yük â yet, en bü yük de lil. be þâ rât: Müj de ler. bür han-ý nâ tý kî: Ko - nu þan de lil. ev sâf-ý Mu ham me - di ye: Hz. Mu ham - med in va sýf la rý. Hâ te mü l-en bi yâ: Pey - gam ber le rin so nun cu su. hâ tif: Gayb dan doð - ru ha ber ve ren cin ler. ir hâ sât: Pey gam be ri - miz (asm) ü ze rin de pey - gam ber lik ten ön ce gö - rü nen ha ri ku la de hal ler. kâ hin: Ge le cek ten ha ber ver di ði söy le nen ki þi, fal cý. ki tâb-ý ke bîr: Bü yük kâ i nat ki ta bý. lem a: Pa rýl tý. mu ar rif: Ta rif e di ci. re þa hât: Reþ ha lar, sý zýn tý lar. ri sâ let-i Ah me di ye: Pey gam ber E fen di miz in (a.s.m.) pey gam ber li ði. þahs-ý mâ ne vî: Bel li bir ki þi ol ma yýp, bir ce - ma at ten mey da na ge - len mâ ne vî þa hýs. Þakk-ý Ka mer: Pey - gam ber E fen di mi zin i - þa ret par ma ðýy la Ay ý i - ki ye böl dü ðü mu ci ze. Rah me te nâ il ol mak ve ba rýþ gü ver ci ni Be di üz za man ne ja te re id nur si.de u had siz kâ i na tý þen - len di ren, bil mü þa he - de [gö rül dü ðü gi bi], rah met tir. Ve bu ka - ran lýk lý mev cu dâ tý ý - þýk lan dý ran, bil be dâ - he [a çýk ça] yi ne rah - met tir. Ve bu had siz ih ti yâ cât i çin - de yu var la nan mah lû ka tý ter bi ye e - den, bil be dâ he, yi ne rah met tir. Ve bir a ða cýn bü tün he ye tiy le mey ve - si ne mü te vec cih ol du ðu gi bi, bü - tün kâ i na tý in sa na mü te vec cih e - den ve her ta raf ta o na bak tý ran ve mu a ve ne ti ne [yar dý mý na] koþ tu - ran, bil be dâ he, rah met tir. Ve bu had siz fe za yý ve boþ ve hâ lî â le mi dol du ran, nur lan dý ran ve þen len di - ren, bil mü þa he de, rah met tir. Ve bu fâ ni in sa ný e be de nam zet e den ve e ze lî ve e be dî bir Zâ ta mu ha tap ve dost ya pan, bil be dâ he, rah met tir. Ey in san! Ma dem rah met böy le kuv vet li ve ca zi be dar ve se vim li ve me det kâr (me det ve ren) bir ha ki - kat-i mah bu be dir [sev gi li ha ki kat - tir]. Bis mil lâ hir rah ma nir ra him de, o ha ki ka te ya pýþ ve vah þet-i mut la ka dan (bü yük bir vah þet ten) ve had siz ih ti yâ câ týn e lem le rin den kur tul. (Lem a lar, 14. Lem a) E vet, bu deh þet li a sýr da Ce nâb-ý Hakk ýn in san lý ða en bü yük he di - ye si o lan Kur ân-ý A zî müþ þan; o - nun teb lið e di ci si, Â lem le rin E fen - di si (asm) ve o nun ma ne vî zin ci ri - nin son tem sil ci si ve mâ ne vî ve ki li o lan zât hep rah met di yor lar. Rah me ti tem sil e di yor, o na gü ve ni - yor, o nu tat bik ve tav si ye e di yor lar. Ba rýþ ve sulh ke li me le ri nin rah - met le yoð ru lan ma na la rý ný, ge çen Pa zar gün kü An tal ya da ter tip et ti ði miz Sa - id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le - ce ði Ve Dün ya Ba rý þý ko nu lu pa nel de bir baþ ka yö nüy le an la ma fýr sa tý ný bul dum. As ya nýn bah tý nýn mif ta hý meþ ve ret ve þû râ dýr ve ci ze si ko nuþ ma cý la rýn ma sa sý nýn ön ta ra fý na, din le yi ci le rin gö re ce ði þe kil de yer leþ ti ril miþ ti. Bak mak ay rý, gör mek i se çok çok ay rý bir þey. Ço ðu in sa na sa lon lar da ki böy le þey ler ak - se su ar gi bi ge lir. Fa kat ön de pro to kol de o tu - rur ken, kar þý sýn da du ran bu ve ci ze yi not al mýþ Prof. Dr. Do ðu Er gil. Mes le ði nin ve bran þý nýn eh li bir in san ol du ðu nu bir de fa da ha gös te re - rek, bu ve ci ze ü ze rin de çok gü zel zi hin a çý cý bir nok ta ya vur gu yap tý. Ko nuþ ma sý ra sý ken - di si ne gel di ðin de iþ te bu ha ri ka ve ci ze yi ko - nuþ ma sý nýn a na te ma sý yap tý. Ve o nun ü ze ri ne ha ri ka bir fi kir des te si ni biz le re sun du. Prof. Dr. Do ðu Er gil ko nuþ ma sý na tat lý bir üs lûp ve pa ne le ko nu o lan Üs ta da say gý gös te - ren bir i fa dey le baþ la dý. Res mî gö rüþ ve sta tü - ko nun düþ man bel le di ði Nur cu ve Nur ke - li me le ri ne çok kýy met li ve ma ha ret li bir i lim a - da mý sý fa týy la þöy le þa ha ne bir yo rum ge tir di: Be di üz za man bir ay dýn lan ma, nur lan ma pro je sin den bah se der. Bu ra da çok dik kat li dü - þün mek ve bu ay dýn lan ma pro je si ni çað daþ me de ni ye te ek lem le mek lâ zým. Bu kav ram la rý i yi an la mak i çin de bu e ser kül li ya tý ný ve Be di - üz za man ý çok i yi an la mak ge re ki yor. Mev cut bir Ý lâ hî ni zam za ten var. Ý na nan lar bu nu ka - bul le ni yor lar. A ma in san la ra dü þen et raf la rýn - da mey da na ge len tabiat o lay la rý ný da bu Ý lâ hî ni zam ve i nanç la i zah, þerh ve tef sir et mek tir. Barýþ ve sulh kelimelerinin rahmet le yoðrulan mânâlarýný, Antalya da tertip ettiðimiz Said Nursî ye Göre Ýslâm Toplumlarýnýn Geleceði Ve Dünya Barýþý konulu panelde bir baþka yönüyle anlama fýrsatýný buldum. Bü tün tabiat o lay la rý da Ý lâ hî ni za mýn bir par ça - sý dýr. Bu ko nu yu da çok i - yi yo rum la mak ve sen tez et mek zo run da yýz. Nur ke li me si bir ay - dýn lan ma pro je si o la rak mu ha tap la rý na, ya ni bi ze di yor ki: Ak lý ný zý kul la - nýn! Bu tes bi te ku lak ver - mek lâ zým. Be di üz za man Sa id Nur sî; Ba tý nýn hem kül tü rün den hem tek no - lo ji sin den fay da la ný la bi le - ce ði ni i fa de e der. A ma bu nu te me li ih mal et - me den yap ma yý tav si ye e der. Ye ni lik le ri a lýr ken göv de ye do kun ma ný za rý - za gös ter mez. Göv de ye bun la rýn uy gun bir þe kil - de a þý la nýp, kay nak la na bi - le ce ðin den bah se der. E vet de ðer li i lim a da - mý Prof. Dr. Do ðu Er gil, ko nuþ ma sý nýn a na te ma - sýn da sö zü yu ka rý da bah - set ti ði miz ve ci ze ye ge tir - di. Bu ve ci ze de ki de rin ve ge niþ an la mý re fe rans gös te re - rek ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Ben as lýn da baþ ka bir ko nu dan baþ la ya cak tým, a ma o tu rur ken kar þým da ki þu söz çok dik ka ti mi çek ti. As ya nýn bah tý nýn mif ta hý meþ ve ret ve þû râ dýr! Bu ne ka dar mâ nâ lý bir fi kir ve vur gu dur bi li - yor mu su nuz? Bu ra da müt hiþ bir an lam ve vur gu var. Ge lin bu nu bir ör nek le a çýk la ma ya ça lý þa lým: Tür ki ye 1970 ler de bü yü me ye baþ la dý de nil di. Pi ya sa lar da ve top - lum da bir ha re ket li lik, ge liþ me, re - fah baþ la dý. E ko no mik a lan baþ ta ol mak ü ze re top ye kûn bir bü yü me - den, re fah tan bah se dil di. Þim di ler - de de fark lý bir bü yü me ve re fah se - vi ye sin den bah se di li yor. A ma top - lu mu muz da yü rek ya kan ge ri lim ler ve düþ man lýk lar bit mi yor, ma a le sef ar tý yor. Böy le o lun ca top lu mu muz - da hâ lâ bir uz laþ ma ve ba rý þý ma a - le sef ya ka la ya ma dýk. E sas la rý ný öð - re nip tat bik et mez sek de, ne biz ne de in san lýk ba rý þý ya ka la ya ma yýz. Bü yü me ve re fah, ba rýþ sýz ve hoþ - gö rü süz o la maz. Sür dü rü le bi lir bü yü me an cak top lum da ki te sis e dil miþ sür dü rü le bi lir bir ba rýþ, kay naþ ma, mu hab bet ve kar deþ - lik le müm kün dür. Düþ man lýk la rý so na er di re cek an cak uz laþ ma ve an laþ ma dýr. Ba rýþ ke li me si ni de çok i yi an la mak ge re ki yor. Ba - rýþ i ki sa vaþ a ra sýn da ki ses siz lik de ðil dir. Ba rýþ yý ðý nak yap mak da de ðil dir. Ba rýþ ko nu su nu Be di üz za man Sa id Nur sî, tam an la mýy la ver miþ ve ken di si ne mu ha tap o lan müs bet, men fî her kes le de en gü zel þe kil de tat bi ka tý ný ya pýp te mel le ri ni te sis et miþ tir. Bu ko nu da o la - ða nüs tü yo ðun laþ mýþ týr ve pren si bi ni koy muþ tur. Pe ki, Be di üz za man Sa id Nur sî nin top lu ma sür dü - rü le bi lir ba rýþ ö ne ri si o la rak ge tir di ði ne dir? der se niz; Meþ ve ret ve þû râ dýr de rim. Ýþ te bu ö nü müz de gör dü ðü nüz i fa de si dir. Ya ni: As - ya nýn bah tý nýn mif ta hý meþ ve ret ve þû râ dýr! E vet, meþ ve ret ve þû râ top lum da ki sür dü rü le - bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr. Çün kü Be di üz za - man da kâ fir lik an la yý þý de ðil, fark lý i nanç an la yý þý var dýr. Ba rýþ de mek, fark lý i nanç, dü - þün ce ve et nik grup la rýn kav ga sýz bir þe kil de ya þa ma sý dýr. Bu da an cak meþ ve ret le, þû - râ yla o lur. Ya ni As ya nýn bah tý nýn mif ta hý meþ ve ret ve þû râ dýr! söy le mi ni ha ya ta tat bik e de bil di ði miz de re ce de ge liþ me, bü yü me, re - fah ve de mok ra si yi el de e der ve ya þa rýz. E vet, rah me tin te cel li si o lan þef kat ve mer ha me ti; i nan cýn ne ti ce si o lan vic dan ve in sa fý ya ka la ma dan in san lý ðýn dert le ri tü - ken mez, de vam e der. Kü çül mez, bü yür! Prof. Dr. Do ðu Er gil, fark lý bir si ma ve fark lý gö rü þü o lan bir de ðer li i lim a da mý. A - ma bu mil le tin ve in san lý ðýn müz min dert le - ri ne yo ðun la þýp ça re a ra yan, i lim a dý na hak - pe rest pro fi le sa hip bir i lim a da mý. Bu göz le en sa de i fa de ler den çok de rin mâ nâ lar çý ka - ra bil me si ol duk ça il ginç ve tak di re de ðer. Bu ra da çok da ha ö nem li o lan baþ ka bir ko - nu i se: Ri sâ le-i Nur da ki ha ki kat le rin kim o lur sa ol sun ne ka dar yük sek bir il me sa - hip ol du ðu nu gös te ren ö nem li bir de lil. Prof. Dr. Do ðu Er gil hak kýn da dik ka ti mi çe ken baþ ka bir ko nu i se: Ho ca nýn i ki se ne ön ce Ýs tan bul Pa ne li miz de din le di ðim za - man, Sa id Nur sî is mi ne bi le çok sey rek a - týf lar da bu lun muþ ol ma sýy dý. Ko nuþ ma sýn - da Üs ta da az a týf ta bu lun muþ ve faz la yer ver me miþ ti. Ý ki haf ta ön ce Ha liç Pa ne lin de din le di ðim Prof. Dr. Do ðu Er gil i se: Sa id Nur sî i fa de si ni da ha sýk lýk la kul lan ma yý ter cih et ti ði ni mü þa he de et miþ tim. Bu ra da, An tal ya da ki pa ne li miz de i se ýs rar la: Be di - üz za man i fa de le ri ni sýk lýk la kul lan ma sý dik ka ti mi çek ti. Bu nu, Ri sâ le-i Nur a va kýf ol ma ya baþ la ma sý, Üs ta dý da ha ya kýn dan ta ný ma sý, bu dâ vâ ya ve bu ce ma a te o lan tak dir ve sa mi mi ye ti ne bað lý yo rum. Bu se fer de ðer li i lim a da mý ho ca mý zý da ha sa mi mî ve iç ten gör düm. Ýn þâ al lah ya nýl mý yo rum - dur. Ken di sin den ül ke miz, in san lýk ve ci - han þü mul dâ vâ a dý na da ha ni ce gü zel yo rum ve i zah lar duy mak ü mit ve te men ni siy le... SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ DES ten o kul lar da de mok ra si is teði DES GE NEL BAÞ KA NI GÜR KAN AV CI, BÝZ E ÐÝ TÝM DE DE MOK RA SÝ ÝS TÝ YO RUZ. DE MOK RA TÝK BÝR O KUL YÖ NE TÝ MÝ ÝS TÝ YO RUZ DE DÝ. NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 12 C. Evvel 1432 Ru mî: 2 Nisan 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý FATÝH KARAGÖZ ANKARA MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý nýn Yö ne ti ci A ta - ma Sis te mi nin kar ma þa ve mað du ri yet o - luþ tur du ðu nu, o lu þan hak sýz lýk lar dolayýsýyla öð ret men le rin mo ral ve mo ti - vas yon la rý nýn düþ tü ðü nü söy le yen De - mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge - nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Mev cut yö ne - ti ci a ta ma sis te mi han tal lý ðý ve a da let siz li - ði be ra be rin de ge tir mek te dir. Biz e ði tim - de de mok ra si is ti yo ruz. De mok ra tik bir o kul yö ne ti mi is ti yo ruz de di. DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, baþ ta o kul lar da ol mak ü ze re bütün e ði tim ku - rum la rýn da gö rev de yük sel me, ter fi ve yö ne ti ci a ta ma sis te mi nin de mok ra tik ol - ma sý ge rek ti ði ni, öð ret me niy le, öð ren ci - siy le ve ve li siy le bütün e ði tim bi le þen le ri ve çev rey le i liþ ki li, ba rý þýk, bi lim sel ve de - mok ra tik de ðer le re sa hip, hür dü þün ce ye, kar þý lýk lý yö ne ti þi me ve öz gür i ra de ye say - gý lý bir sis te mi a maç la ma sý ge rek ti ði ni kay de det ti. Av cý þun la rý söy le di: Yö ne ti ci a ta ma sis te mi ka tý lým cý, a da let li ve sað lýk lý ol ma - dýk ça bi lim sel, de mok ra tik ve ve rim li bir e ði tim ve ri le mez ve de mok ra tik bir top - lum da o luþ tu ru la maz. Ge le ce ðe sað lam ve gü ven li yü rü me nin im kâ ný da o la maz. Ka sým 2010 ta ri hin de ya pý lan 18. Mil lî E - ði tim Þû râ sýn da da ýs rar la de mok ra tik bir e ði tim yö ne ti mi tek li fin de bu lun duk. Fa - kat Ka bul e dil me di. Biz DES o la rak baþ ta O kul yö ne ti ci - lik le ri ol mak ü ze re MEB Yö ne ti ci A ta - ma sis te min de ki ka yýr ma cý, sub jek tif ve an ti de mok ra tik uy gu la ma la rýn e ði tim ça lý þan la rý nez din de o luþ tur du ðu mað - du ri yet, hak sýz lýk ve de mo ra li zas yo nun son bul ma sý ný is ti yo ruz. A dil, de mok ra - tik bir yö ne ti ci a ta ma ve ter fi sis te mi ni; De mok ra tik O kul Yö ne ti mi Sis te mi ni ö ne ri yo ruz. Nisan karý yollarý kapattý DOÐU A na do lu Böl ge si nde za man za man et ki li o lan kar ya ðý þý ve ti pi dolayýsýyla 56 köy yo lun da u la þým sað la na mý yor. Me te o - ro lo ji Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Or ta Ak de niz ü ze - rin den ge len al çak ba sýnç mer ke zi nin et ki si al týn da o lan böl ge de, ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 4 de re cey le Er zu rum da öl çül dü. Ha va sý cak lýk la rý, Ar da han da ek si 2, Kars ta ek si 1, Að rý da 0, Ið dýr da 5 ve Er zin can da 6 de re ce ol du. Kar ya ðý þý ve ya ti pi dolayýsýyla Er zu rum da 39, Bin göl de 14 ve Muþ ta 3 ol mak ü ze re top - lam 56 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. Köy yol la rý nýn u la þý ma a çýl ma sý i çin ça lýþ ma lar sü rü yor. Yet ki li ler, sý cak lýk lar da ki ar týþ dolayýsýyla Er zu - rum un yük sek ke sim le rin de o lu þa bi le cek çýð ih ti ma li ne kar þý va tan - daþ la rý u yar dý. Er zu rum / a a BÝL GÝ SA YAR BÝL ME YEN O KUL MÜ DÜR LE RÝ VAR ÝDEAL o kul yö ne ti ci si ni yal nýz ca ya zý lý sý nav la tesbit et me nin müm kün ol ma dý ðý ný i fa de e den Av cý þöy le de vam et ti: Bil gi sa yar da hi kul lan ma sý ný bil me yen, genç le rin psi ko lo jik ge li þim ev re le rin den, iç dün ya la - rýn dan, pe da go ji den bi ha ber, sta tü ko cu, si ya sî pa zar - la ma cý, o ku lu ti ca ret ha ne, öð ren ci le ri müþ te ri, öð ret - men le ri tah sil dar gi bi gö ren tüc car o kul yö ne ti ci si fo - toð ra fý nýn ar týk de ðiþ me si ge rek ti ði ni, ye ni li ðe a çýk, ken di ni ge liþ ti ren, viz yon sa hi bi, e ði tim li de ri, öð ren ci - le rin ve ve li le rin ha mi si, öð ret men le rin ör nek al dý ðý o - kul yö ne ti ci le ri nin iþ ba þý na ge ti ril me si nin ar týk þart ol - du ðu nu dü þü nü yo ruz. Ge le ce ði mi zi i mar et ti ði miz o - kul la rý mý za ge li þi gü zel i da re ci a ta ma lük sü müz o la - maz. O luþ tu ru la cak o kul Yö ne tim Ku ru lu nun ü ye le ri a ra sý na öð ren ci ve ve li tem sil ci le ri nin de a lýn ma sý ge - rek ti ði ni dü þü nü yo ruz. Bu sis tem le öð ren ci ler, ve li ler, öð ret men ler ve o kul da ça lý þan di ðer gö rev li ler o ku lu sa hip le ne cek. He sap ve ri le bi lir li ðin, e kip ça lýþ ma sý nýn ve o ku lun per for man sý nýn ge li þi mi nin sað lýk lý bir me - ka niz ma ya ka vu þa ca ðý ný dü þü nü yo ruz. O kul la rý mý zý a ta nan de ðil se çi len i da re ci ler yö net me li dir. ir ti ni as ya.com.tr Ba þör tü lü a day, sivil irade, TSK... Aday lis te le ri a çýk la nýn ca, hay li za man dýr tar tý þý lan ba þör tü lü a day ko nu su da vu - zu ha ka vuþ tu. Çok tan dýr bu me se le de en yet ki li a ðýz la rýn dan He nüz za ma ný gel me di me saj la rý ve ren AKP'nin lis te le rin de sa de ce bir ba þör tü lü a day var. O da An tal ya da ve lis te nin son dan i kin ci sý ra sýn da. Ya ni se çil me si müm kün ol ma yan bir yer de. Da ha sý, ha zýr la nan a fiþ ler de bu a da yýn ba þör tü lü res mi kul la ný lýr ken, par ti il ör gü tün ce da ðý tý lan bro þür de ki fo toð ra fýn da i se ba þý a çýk. Ger çek o lan han gi si? An la þý lan, AKP de bu ko nu da MHP for mü lü - ne dü men ký rý yor. Ha týr la na ca ðý gi bi, Mer ve Ka - vak çý nýn se çil di ði hal de so kul ma dý ðý Mec lis te, yi ne An tal ya dan, ba þýn da ki ör tüy le oy a lýp se çi - len ve he men ar dýn dan ba þý ný a ça rak ye min tö re - ni ne ka tý lan bir MHP li mil let ve ki li var dý. Ba þör tü sü me se le sin de ki çö züm for mü lü nü bu þe kil de or ta ya koy muþ o lan MHP, ay ný tav rý 12 Ha zi ran se çi mi ön ce sin de de de vam et ti ri yor. Bu nun ye ni bir ör ne ði, U þak i kin ci sý ra a da yý - nýn, Bah çe li ta ra fýn dan yö nel ti len Se çil di ði niz de ba þý ný zý aç ma yý ka bul e der mi si niz? su a li ne o - lum lu ce vap ver miþ ol ma sý (Mil li yet, ). Ba þör tü sü nü, di nin em ret ti ði te set tü rü ta - mam la yý cý bir un sur ol mak tan çý ka ra rak, gi riþ te ves ti ye re bý ra ký lan bir ak se su ar ko nu mu na in - dir ge yen bu çö züm e kim se nin ih ti ya cý yok. MHP de, AKP de al sýn lar, baþ la rý na çal sýn lar. Ba þör tü lü a day yok sa oy da yok kam pan ya sý a çan la rýn ve se kiz bu çuk yýl lýk AKP ik ti da rýn da da de vam e den a cý ma sýz ya sa ðýn mað dur la rý nýn, söz ko nu su par ti ler ce ser gi le nen bu gay ri sa mi mî tav ra ve re cek le ri bir kar þý lýk ol ma lý, de ðil mi? He le Er do ðan ýn Stras bo urg da ki o ne mi nu - te le rin den bi ri ne de mu ha tap ol duk tan son ra! O ra da ne di yor Baþ ba kan: Ba þör tü sü nü par la - men to ya gir mek i çin pa zar lýk ko nu su yap mak da, bu yüz den se çi mi boy kot et mek de yan lýþ. A ma bu tep ki le rin da ya nak la rý çü rük. Bir de fa o kam pan ya, se kiz bu çuk yýl ön ce ba zý AKP ön de ge len le ri nin mey dan lar da Çöz mek na mus bor - cu muz dur de yip, son ra dan Ca ným, o ka dar da bü yük bir so run de ðil, an cak yüz de bir bu çu ðun me se le si, çö zü mü i çin de söz ver me miþ tik za ten di ye çark et tik le ri, a ma ya ký cý bir þe kil de de vam e den ba þör tü sü ya sa ðý prob le mi nin a þýl ma sý na bel ki kat ký sý o lur ü mi diy le ya pý lan bir ça lýþ ma. Pa zar lýk i çin de ðil. Ve se çi mi boy kot la AKP ye oy ver me mek fark lý þey ler. AKP ye oy ve ril me yin ce se çim boy kot mu e dil miþ o lu yor? *** Öz git ti, Er ge ne kon bit ti mi? Ö zel yet ki li Er ge ne kon sav cý sý i ken, bu yet ki le ri a lý na rak düz baþ sav cý ve kil li ði ne ge ti ri len Ze ke - ri ya Öz ün gö rev de ði þik li ði ni, ter fî yo luy la ký - zak þek lin de de ðer len di ren ler ol muþ tu. Bu na kar þý, Öz git ti, Er ge ne kon bit ti di ye bir þey söz ko nu su de ðil gi bi a çýk la ma lar ya pýl dý. Bi lâ ha re, tar týþ ma la rýn o da ðýn da ki i sim o la rak, gö re vi ni dev re der ken yap tý ðý ko nuþ ma da Ben tek ba þý ma bir þey yap ma dým. As ke rî ma kam la rýn da e me ði var, mer kez ko mu tan lý ðý nýn da. As ker - ler de ka nun la ra say gý du ya rak bu iþ le rin ya pýl - ma sý na mü sa a de et ti ler di yen Öz ün, ö zel ko - nuþ ma la rýn da Or du da, hü kü met de ben den ra - hat sýz dý de di ði ö ne sü rül dü (Ta raf, ). A ma Öz bu id di a yý ga ze te ye ay ný gün gön der - di ði ve er te si gün ya yýn la nan a çýk la ma sý i le ya lan - la dý. Ko nu mu ge re ði öy le de yap masý icap ediyordu. Þim di ö nem li o lan, sü re cin bun dan son ra na sýl yü rü ye ce ði. Ba ka lým, Her yi ði din bir yo ðurt ye - me tar zý var (Mil li yet, ) di ye rek iþ ba þý ya - pan ö zel yet ki li Sav cý Ci han Can sýz baþ ta ol mak ü ze re, gö rev ve yetkilerin dev re dil di ði ye ni e kibin dö ne min de gi di þat na sýl þe kil le ne cek? *** Bu ne si vil i ra de, bu ne a çýk la ma... Pe ki, Er do ðan ýn Stras bo urg da Si vil i ra de nin yö ne ti mi al týn da de di ði TSK nýn Bal yoz a çýk la - ma sý ný yan lýþ o la rak ni te le me si ni na sýl yo rum - la ma lý? ABD Bü yü kel çi si nin di li ne dü þen Bu ne per hiz, bu ne la ha na tur þu su sö zü uyar mý?! Yük treni çarptý, ölen yok KÜTAHYA DA hem ze min ge çit te yük tre ni nin çarp tý - ðý o to mo bi lin sü rü cü sü ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, se fer sa yý lý yük tre ni, Böl cek Ma hal le si nde ki hem ze min ge çit te Nu ri De mir i da re sin de ki 34 FP 6536 plâ ka lý o to mo bi le çarp tý. Tren, o to mo bi li yak la - þýk 20 met re sü rük le dik ten son ra du ra bil di. O lay da ya ra la nan ve 112 A cil Ser vis e kip le rin ce Ev li ya Çe le bi Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan sü rü cü nün ha ya tî teh li - ke si nin bu lun ma dý ðý öð re nil di. Kü tah ya / a a Balýkçý aðýna takýlan tarih MARMARA De ni zi nde a va çý kan ba lýk çý la rýn að la rý na, i - ri li u fak lý 16 par ça dan o lu þan küp ve am fo ra lar ta kýl dý. Ba lýk çý la rýn, an tik çað la ra a it e ser le ri ne ya pa cak la rý ný bi - le me di ði i çin De niz Can lý la rý Mü ze si ku ru cu su Ba lýk çý Ke nan Bal cý ya git ti ði bil di ril di. A çýk la ma da, de niz den çý - kan e ser le rin, Bey lik dü zü nde ki Tür ki ye De niz Can lý la rý Mü ze si nde ser gi le ne ce ði ve Ýs tan bul Ar ke o lo ji Mü ze si yet ki li le rin ce de in ce le ne ce ði i fa de e dil di. Ýs tan bul / a a Evleri ziyaret edip kitap okuyorlar KÜTAHYA NIN Simav ilçesine baðlý dað köylerinden Daðardý nda görev yapan iki öðretmen, vatandaþlara kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmak için Çay ve Kitap Ýyi Gider kampanyasý baþlattý. Projeyi öðretmen arkadaþý Sevgi Yurdakul ile yürüten Þevket Altýntop, yaptýðý açýklamada, okuma yazma oranýnýn çok düþük olduðu ilçe merkezine 45 kilometre uzaklýktaki Daðardý Ýlköðretim Okulunda görev yaptýklarýný bildirdi. Köy halkýna okuma alýþkanlýðý kazandýrmak amacýyla Çay ve Kitap Ýyi Gider adýný verdikleri bir kampanya baþlattýklarýný belirten Altýntop, mesai saatleri dýþýnda kalan zamanlarýnýn bir bölümünde vatandaþlarý evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Ev sakinleriyle sohbet edip çay içerek kitap okuduklarýný anlatan Altýntop, köyün tamamýna okuma alýþkanlýðý kazandýrýncaya kadar kampanyayý sürdüreceklerini kaydetti. Kütahya / aa Has ta ne den ka çan tu tuk lu ya ka lan dý MALTEPE DEKÝ Sü rey ya pa þa Gö ðüs Has ta lýk la rý Has ta ne sin de te da vi gör dü ðü sý ra da fi rar e den tu - tuk lu ya ka lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, 2 gün ön ce, Sü rey ya pa þa Gö ðüs Has ta lýk la rý Has ta ne sin de tü - ber kü loz te da vi si gör dü ðü sý ra da ya ta ðý nýn bu - lun du ðu 2. kat tan çar þaf la rý bir bi ri ne bað la ya rak ip yap týk tan son ra i ne rek ka çan Ha run Gün bat - maz ýn (39), Ha bib ler de iþ ma ki ne si ye dek par ça - la rý ü re ten bir fir ma da bo ya us ta sý o la rak i þe baþ - la dý ðý ve ay ný iþ ye rin de kal dý ðý bil gi si ne u la þan Sul tan ga zi Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü A sa yiþ Bü ro A mir li ði ne bað lý e kip ler, söz ko nu su ye re o pe ras - yon dü zen le di. Po li se ken di si ni fark lý bir kim lik le ta ný tan Gün bat maz, ya pý lan in ce le me nin ar dýn - dan ger çek kim li ði nin öð re nil me siy le gö zal tý na a - lýn dý. Gün bat maz ýn, ya pý lan iþ lem le rin ar dýn dan Si liv ri Ce za e vin den ge len jan dar ma e kip le ri ne tes lim e dil di ði bil di ril di. Ýs tan bul / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER Kal dý ðý yer den de vam ca ni as ya.com.tr Mutluluk hareketi Za man za man tek rar la dý ðý mýz bir ger çek var: Tür ki ye de ya þa yan lar o la rak bel ki ba ba la rý mýz dan da ha zen gi niz, a ma on lar dan da ha mut lu ol du ðu mu zu söy le mek ko lay de ðil. Mo da tâ bi riy le bü tün bir mil let o la rak zen gin ol ma ya teþ vik e dil dik, a ma ay ný teþ vik mut lu luk i çin ya pýl ma dý. Da ha doð ru su, zen gin o lun ca mut lu o la ca ðý mýz dik te e dil di ve her yo lu de ne ye rek zen gin li ðe, do la yý sý i le mut lu lu ða u laþ ma ya ça lýþ týk. Ne ti ce de bir öl çü de zen gin ol duy sak da, mut lu ol ma yý ba þa ra ma dýk. Med ya ya yan sý yan ci na yet ha ber le ri ni gö rün ce, Biz mut lu ve hu zur lu bir top lu muz de mek müm kün mü? Te mel de ki prob lem, mut lu lu ðu ve hu zu ru yan lýþ yer de a ra ma mýz dan kay nak la ný yor. Ýn san lýk â le mi Ýs lâ ma tes lim ol muþ ol sa, prob lem ler git gi de a za la cak ve u la þýl mak is te nen mak sa da u la þýl mýþ o la cak. Ki mi le ri bu tes bi ti de bir slo gan o la rak de ðer len di re bi lir, a ma ha ki kat böy le. Bu nok ta da ki ka ba hat da yi ne Ýs lâ ma tes lim o lan lar da. Çün kü ha ki kat, ol ma sý ge rek ti ði gi bi kavl-i ley yin/ gü zel ve ik na e di ci bir li san la in san la ra an la tý la ma mýþ. Ýn gil te re de baþ la tý lan ye ni bir kam pan ya bu ko nu ya dik ka ti mi zin çe kil me si ne ve si le ol du. Mut lu luk i çin ku cak la þý yor lar baþ lýk lý ha ber de þu bil gi ler yer al mýþ: Lon dra so kak la rýn da yü rür ken ta ný ma dý ðý nýz bi ri si ge lip si ze sa rý lý ve rir se þa þýr ma yýn. Ül ke de Mut lu luk Ha re ke ti baþ la dý. Ký sa sü re de bin ler ce ü ye si o lan ha re ket, ma ter ya list dün ya dan bý kan la ra sev gi do lu bir ev re nin ka pý la rý ný aç tý ðý ný id di a e di yor. Ýn gil te re de baþ la yan Ac ti on for Hap pi ness (Mut lu luk Ha re ke ti), ka tý lým cý la rý na kar þý lýk sýz sev me yi, so kak ta gör dük le ri in san la ra sa rýl ma yý ve pay laþ ma yý ö ðüt lü yor. Son za man lar da Lon dra da sý ký þýk tra fik te kor na ya ba san o to büs þo fö rü ne sa rý lýp sa kin leþ me si ni sað la yan lar da var, bir kö þe de mut suz bir i fa dey le o tu ran la rýn ma sa sý na o tu rup der di ni so ran lar da. Þehir ha ya tý nýn se bep ol du ðu mut suz luk ve i zo las yon u aþ mak i çin o luþ tu ru lan pro je nin slo ga ný mut lu luk ver, mut lu ol. Lon dra E ko no mi Ü ni ver si te si nden Prof. Ric hard La yard ön der li ðin de ge li þen ha re ket, mut lu lu ðun her za man pa ray la il gi li ol ma dý ðý ný gös ter mek i çin baþ la týl mýþ. La yard, Yap tý ðý mýz a raþ týr ma lar da pa ra nýn mut lu luk sað la ma da ki ro lü nün sa ný lan dan az ol du ðu nu gör dük. Ýn san lar mut lu lu ðun kay na ðý nýn gü ven ve sev gi ol du ðu nu dü þü nü yor. Biz de in san la rýn bir bir le ri ni mut lu et me si ni is ti yo ruz. Bu yüz den bu ha re ke ti baþ lat týk. Ge ri dö nüþ ler um du ðu muz dan da i yi ol du di yor. (Ra di kal, 15 Ni san 2011) Ýn gil te re de or ta ya çý kan bu ha re ket, a kýl i çin yol bir ol du ðu nu tek ra ren gös ter miþ ol mu yor mu? Ne di yor ha re ke ti baþ la tan lar: Ma ter ya list dün ya dan bý kan lar var, kar þý lýk sýz sev me yi öð ren, mut lu luk ver, mut lu ol, pa ra nýn mut lu luk sað la ma da ki ro lü sa ný lan dan da ha az, mut lu lu ðun kay na ðý gü ven ve sev gi de dir... Pe ki, bu tes bit ler bi zin i çin ya ban cý mý? Ta ma mý ve da ha ge niþ kay nak doð ru Ýs lâm da ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru luk ta de ðil mi? Sa de ce bir Ha dis-i Þe ri fi ha týr la ma mýz bi le kay na ðý gör me miz de bi ze yar dým cý o lur. Ne bu yur muþ Kâ i na týn E fen di si Pey gam be ri miz: Ben si ze, ye ri ne ge tir di ði niz de bir bi ri ni zi se ve ce ði niz bir þe yi gös te re yim mi? A ra nýz da se lâ mý ya yý nýz. (Müs lim, î man: 93) Ba sit gi bi gö rü nen Se lâ mý ya yý nýz! tav si ye si, Ýn gil te re de 1400 yýl son ra baþ la tý lan ha re ket ten çok da ha et ki li, çok da ha o ri ji nal de ðil mi? O hal de hem se lâ mý ya ya lým, hem de in san lý ðýn hu zur ve mut lu lu ðu nun kay na ðý nýn Ýs lâ mi yet te ol du ðu nu bi le lim. El bet te ge re ði ni de ya pa lým! Kürtçe seçmeli ders n MUÞ Al pars lan Ü ni ver si te si nde (MÞÜ) Kürt çe der si ne seç me li o la rak baþ lan dý. Fen E de bi yat Fa kül te si kon fe rans sa lo nun da baþ la tý lan ilk der se 200 öð ren ci i le MÞÜ Rek tö rü Prof. Dr. Ni hat Ý nanç, rek tör yar dým cý la rý Prof. Dr. Os man Öz can, Prof. Dr. Ek rem A ta lan, a ka de mis yen ler ka týl dý. Rek tör Ý nanç, ders çý ký þýn da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Fen E de bi yat Fa kül te si bün ye sin de 4 yýl lýk li sans prog ra mý o la rak ku ru lan Kürt Di li ve E de bi ya tý Bö lü mü nün Tür ki ye de bir ilk ol du ðu nu söy le di. Bö lü mün ku rul ma sýn da yo ðun ça lýþ ma lar yap týk la rý ný, dün i se seç me li o la rak ilk Kürt çe der si nin ve ril di ði ni i fa de e den Ý nanç, e ði tim öð re ti min 2. ya rý yý lýn da Kürt çe der si nin seç me li o la rak böy le ce baþ la dý ðý ný be lir tti. Ý nanç, þöy le de vam et ti: Bu der si a çar ken kon ten ja ný 80 ki þi i le sý nýr la mýþ týk. Yal nýz der si seç me li o la rak ter cih e den 300 ci va rýn da öð ren ci miz ol du. Yo ðun ta lep ol du ðu i çin öð ren ci le ri mi zin bek len ti le ri ne ce vap ver mek a ma cý i le fi zik sel me ka ný mý zý de ðiþ ti rip kon fe rans sa lo nu mu zu ders lik o la rak kul lan ma ya baþ la dýk. 300 ki þi nin de seç me li ders kay dý ný yap týk. Bu dö nem i ti ba riy le Kürt çe, seç me li ders o la rak baþ la dý. Muþ / aa MES LE ÐE GE RÝ DÖ NEN ES KÝ VAN CUM HU RÝ YET SAV CI SI SA RI KA YA, GÖ RE VÝ ME TEK RAR DÖ - NER SEM HA KÝM LÝK VE YA SAV CI LIK FAR K ET MEZ, KAL DI ÐIM YER DEN DE VAM E DE CE ÐÝM DE DÝ. HA KÝM LER ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu (HSYK) ta ra fýn dan 2006 yý lýn da mes lek ten ih raç e di len, Þem din li o lay la rýy la il gi li id di a na me yi ha zýr la yan es ki Van Cum hu ri yet Sav cý sý Fer hat Sa rý ka ya, ih raç ka ra rý nýn kal dý rýl ma sý ný bü yük bir se vinç le öð ren di ði ni be lir te rek, Gö re vi me tek rar dö ner sem ha kim lik ve ya sav cý lýk fark et mez, kal dý ðým yer den de vam e de ce ðim de di. Sa rý ka ya, yap tý ðý a çýk la ma da, Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu nun (HSYK) hak kýn da ki ih raç ka ra rý nýn kal dý rýl ma sý na i liþ kin ka ra rý ný te le viz yon dan öð ren di ði ni ve a i le i çe ri sin de bü yük bir se vinç ya þan dý ðý ný söy le di. Ýh raç ka ra rý nýn ar dýn dan sü rek li o la rak hak sýz lý ða uð ra dý ðý ný dü þün dü ðü nü i fa de e den Sa rý ka ya, Hiç bir za man u mu du mu zu kes me dik, u mut la bek le dik. Hak, a da let ye ri ni bul du. Gö re vi me i a de e di lir sem, AB Ko mis yo nu nun ge niþ le me ve kom þu luk po li ti ka sýn dan so rum lu ü ye si Ste fan Fü le, i fa de öz gür lü ðü nün top lum sal mu ta ba kat la sað la na bi le ce ði ni söy le di. Fü le, AB Ko mis yo nu nun ev sa hip li ðin de, a day ve po tan si yel a day ül ke ler de i fa de ve ba sýn öz gür lü ðü nün tar tý þý la ca ðý 6 Ma yýs ta ki Ser best çe Ko nuþ! kon fe ran sý ön ce sin de Tür ki ye ve Ba tý Bal kan ül ke le rin den ga ze te ci le ri ka bul et ti. De mok ra tik top lum lar da he sap ve ri le bi lir li ðin ve i yi yö ne ti min te mel pa yan da sý nýn i fa de öz gür lü ðü ol du ðu nu be lir tti. yur du mu zun her kö þe sin de se ve se ve e ner jim le ça lý þa ca ðým di ye ko nuþ tu. Es ki Cum hu ri yet Sav cý sý Sa rý ka ya, hal koy la ma sý nýn ar dýn dan HSYK nýn ya pý sý nýn de ðiþ me siy le hiç bir za man kay bol ma yan u mut la rý nýn da ha da güç len di ði ni be lirt ti. Sa rý ka ya, Hak sýz lý ða uð ra yan bir in san, hak ký nýn en ni ha ye tin de i a de e di le ce ði ni, hak kýn ye ri ni bu la ca ðý ný dü þü nür. Ya pý sý de ði þen HSYK i le ye ni bir yol a çýl mýþ tý, hak ye ri ni bul du. Gö re vi me tek rar dö ner sem ha kim lik ve ya sav cý lýk fark et mez, kal dý ðým yer den de vam e de ce ðim de di. HSYK, Þem din li o lay la rýy la il gi li id di a na me yi ha zýr la yan dö ne min Van Cum hu ri yet Sav cý sý Fer hat Sa rý ka ya yý 20 Ni san 2006 ta ri hin de Ha kim ler ve Sav cý lar Ka nu nu nun 69. mad de si nin son fýk ra sý na gö re 1 e kar þý 6 ü ye nin o yuy la mes lek ten ih raç et miþ ti. An ka ra / a a HSYK, SAV CI LA RA Ý TÝ BAR LA RI NI Ý A DE ET MÝÞ TÝ HSYK Ge nel Ku ru lu, ön ce ki gün mes lek ten ih raç e di len ha kim ve sav cý lar la, ö zel yet ki le ri kal dý rý lan ha kim ve sav cý la rýn du ru mu nu gö - rüþ müþ tü. Ku rul, es ki Van Cum hu - ri yet Sav cý sý Fer hat Sa rý ka ya ve Es ki Di yar ba kýr Dev let Gü ven lik Mah ke - me si Sav cý sý Hü se yin Al týn hak kýn - da ki mes lek ten ih raç ka ra rý ný kal dýr - mýþ tý. HSYK, ay rý ca es ki Er zin can Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Ýl han Ci ha - ner in gö zal tý na a lýn ma sý ü ze ri ne Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu nun (CMK) 250. mad de si kap sa mýn da ki yet ki le ri kal dý rý lan Er zu rum Baþ sav - cý ve ki li Ta rýk Gür, cum hu ri yet sav cý - la rý Ra sim Ka ra kul luk çu, Meh met Ya zý cý ve Os man Þa nal ýn da ö zel yet ki le ri nin i a de si ne ka rar ver miþ ti. ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝMÝ ÞART AB KOMÝSYONU YETKÝLÝSÝ FÜLE, "ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ; SADECE YASA ÇIKARARAK VE KURUM OLUÞTURARAK GÜVENCE ALTINA ALINAMAZ BÜTÜN TOPLUMLAR TARAFINDAN BAÐRA BASILMALI" DEDÝ. Par ti le rin se çim me sa i si baþ lý yor MÝL LET VE KÝ LÝ Ge nel Se çim le ri ne ký sa bir sü re ka lýr ken, si ya sî par ti le rin se çim me sa i si de baþ lý yor. A lý nan bil gi ye gö re, se çim le re 2 ay dan az bir sü re ka lýr ken, par ti ler de se çim ça lýþ ma la rý na hýz ver di. 22 Ni san da se çim bil dir ge si ni a çýk la ya cak o lan CHP de, se çim ge zi le ri i se 24 Ni san da Sam sun dan baþ la ya cak. 81 i li ve ba zý bü yük il çe le ri gez me yi plan la yan CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu nun se çim ça lýþ ma la rý nýn, 11 Ha zi ran gü nü Ýz mir de son bul ma sý bek le ni yor. MHP i se se çim ça lýþ ma la rý na 19 Ni san da dü zen le ye ce ði a day ta ný tým top lan tý sý i le baþ la ya cak. MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, 19 Ni san da An ka ra da A na do lu Gös te ri Mer ke zi nde il yö ne ti ci le ri ve mil let ve ki li a day la rý ný ka mu o yu na ta ný ta cak. Ta ný tým la se çim star tý ný ve re cek o lan Bah çe li, son ra ki gün ler de il zi ya ret le ri ger çek leþ ti re cek. Nec met tin Er ba kan ýn ve fa týn dan son ra Sa a det Par ti si Ge nel Baþ kan lý ðý na se çi len Mus ta fa Ka ma lak da ilk ge zi yi An tal ya ya ger çek leþ ti ri yor. 3 gün de 6 il bir den do laþ ma yý plan la yan Ka ma lak, An tal ya nýn ar dýn dan Cu mar te si gü nü i se Kon ya da o la cak. Ka ma lak, 17 Ni san Pa zar gü nü i se 4 i le bir den gi de cek. HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ i se se çim ça lýþ ma la rý na, 17 Ni san Pa zar gü nü A na do lu Gös te ri Mer ke zi nde dü zen le ne cek a day ta ný tý mý i le baþ la ya cak. Kur tul muþ da ha son ra Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu Böl ge si ni ge ze rek, va tan daþ lar dan oy is te ye cek. DSP Ge nel Sek re te ri Ha san Er çe le bi i se Pa zar gü nü se çim bil dir ge le ri ni Par ti Mec li si ne (PM) su na cak la rý ný ar dýn dan da se çim ça lýþ ma la rý na baþ la ya cak la rý ný söy le di. Bü yük Bir lik Par ti si (BBP) i se 24 Ni san Pa zar gü nü dü zen le ye ce ði faaliyet le a day la rý ný ta ný ta cak, ar dýn da se çim ça lýþ ma la rý na baþ la ya cak. An ka ra / a a Fü le, AB nin ü ye li ðe ta lep e den ül ke ler den bu te mel de mok ra tik pren si bi uy gu la ya rak ka mu o yun da fark lý ve ço ðul cu tar týþ ma yý müm kün kýl ma la rý ný bek le di ði ni di le ge tir di. Fü le, ga ze te ci ler le gö rüþ me si nin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, Ý fa de öz gür lü ðü sa de ce ya sa çý ka ra rak ve ku rum o luþ tu ra rak gü ven ce al tý na a lý na maz. On suz hiç bir de mok ra si nin iþ le me ye ce ði i fa de öz gür lü ðü, bü tün top lum lar ta ra fýn dan bað ra ba sýl ma lý de di. Brüksel / a a Me mu ra si ci l ra po ru kal dý rýl dý TOR BA ka nun o la rak bi li nen ka nun kap sa mýn da, a na lýk iz ni, süt iz ni, kad ro la rýn tah sis, da ðý lým ve kul la ný mýn da dik kat e di le cek hu sus lar, öz lük dos ya sý tu tul ma sý na i liþ kin u sul le ri be lir le yen teb lið, Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. Teb li ðe gö re, söz ko nu su ka nun kap sa mýn da, er ken do ðum ya pan me mur, do ðum dan ön ce kul la na ma dý ðý iz ni do ðum son ra sý na ta þý ya bi le cek. Do ðum ya pan me mur a na lýk iz ni sü re si nin bi ti min den, e þi do ðum ya pan me mur i se do ðum ta ri hin den i ti ba ren 24 a ya ka dar ay lýk sýz i zin kul la na bi le cek. Do ðum ya pan me mur, a na lýk iz ni sü re si nin bi ti min den i ti ba ren ilk 6 ay da gün de 3 sa at, i kin ci 6 ay da i se 1,5 sa at süt iz ni kul la na cak. Teb lið de, 2011 yý lýn dan baþ la mak ü ze re dev let me mur la rý i çin si cil ra po ru dol du rul ma ya ca ðý da be lir til di. Ka mu ya per so nel a lým la rýn da, genç iþ gü cü nün ka mu yö ne ti mi ne ka zan dý rýl ma sý ba ký mýn dan, Ka mu Gö rev le ri ne Ýlk De fa A ta na cak lar Ý çin Ya pý la cak Sý nav lar Hak kýn da Ge nel Yö net me lik te be lir ti len u sul ve e sas lar çer çe ve sin de per so nel a lý mý na ön ce lik ve ri le cek. A ta ma lar da, büt çe ka nun la rý ge re ðin ce Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý ndan a lýn ma sý ge rek li o lan i zin ler a lýn mak sý zýn i lâ na çý kýl ma ya cak, ki þi le re hak doð ma sý na yol a ça bi le cek sý nav, mü la kat, ku ra, gi bi uy gu la ma lar ya pýl ma ya cak. Her me mur i çin tu tu la cak öz lük dos ya la rý nýn i ti na i le doð ru ve ta raf sýz. bir þe kil de tu tul ma sýn dan per so nel bi rim le ri so rum lu o la cak. Öz lük dos ya la rýn da, mal be yan na me le ri i le sen di ka ü ye li ði ne i liþ kin bel ge ler de gös te ri le cek. Ki þi nin rý za sý ol mak sý zýn öz lük dos ya sýn da ki bil gi ler ve ka yýt lar, e sas a lý na rak ki þi hak kýn da ya yýn da bu lu nu la ma ya cak. An ka ra / a a ah met dur ma il.com Mil le tin kal bi ve ye ni mec lis Be di üz za man ýn þahs-ý ma ne vi nin mü ces sem ha li o la rak gör dü ðü, ehl-i hal ve akd o la rak ni te le di ði mec li se yük le di ði an lam lar dan bi ri de kalb-i mil let tir. Bu ba kýþ a çý sý na gö re, mil le tin kal bin de ya þat tý ðý de ðer le rin ve mad dî-ma ne vî his le ri nin tem sil ci si ol ma sý bek le nen mec lis, mil le tin ya ka lan dý ðý has ta lýk la rýn da te da vi mer kez le rin den bi ri dir. Mec li se bu göz le ba kýþ, Türk par la men ter sis te mi nin te mel an la yýþ la rýn dan bi ri o la ma mýþ týr ne ya zýk ki. Ýlk mec lis te yer yer te za hür e den mil le te hiz met ma ka mý al gý sý, i de o lo jik bas ký lar ve Be di üz za man ýn i þa ret et ti ði fer di yet çi lik gi bi has ta lýk lar dolayýsýyla dü mû ra uð ra mýþ týr. Ýl mi ye, or du, es naf, tüc car, þa ir ve ya zar gi bi fark lý ke sim le re a it; va tan per ver, din dar, sa dýk o la rak ni te len di ri le bi le cek çok çeþ ni li mil let ve ki li pro fi li ne sa hip ilk mec lis, ha ki ka ten mil le tin kal bi nin at tý ðý yer dir. Me se lâ,  kif in Ýs lâm ýn son yur du nu tem sil e den son ka le o la rak gör dü ðü Bi rin ci Mec lis le il gi li ge le cek bek len ti si, Ýs lâm ýn ge le ce ði i le eþ de ðer dir. O nu ha yal le ri ne, Ley la sý na ka vuþ tu ra cak, Ýs lâm bir li ði ni sað la ya cak o lan bu mec lis tir. Þe a ir-i Ýs lâ mi ye yi ih ya, Ýs lâm â le mi ni a ya ða kal dýr ma, Müs lü man la rýn e be dî mis yo nu nu üst len me va zi fe si de bu mec li se a it tir. Be di üz za man ýn Bi rin ci Mec lis e ses le ni þi de bu çer çe ve de dir. Þu in ký lâb-ý a zi min te mel taþ la rý sað lam ge rek ses le ni þi, mec li se ta ri hi mis yo nu nu ve so rum lu lu ðu nu ha týr lat mak la kal maz, o na yön ve rir. Be di üz za man gi bi i sim le rin Bi rin ci Mec lis ten bek len ti le ri ni kar þý la ya cak a dým la rýn na sýl ke sin ti ye uð ra týl dý ðý, bü yük ü mit ler le ku ru lan Bi rin ci Mec lis in tas fi ye sü re cin de a çýk ça bel li dir. So ðuk kýþ gün le rin de gi ye cek pal to su ol ma dý ðý i çin ar ka da þý Ha san Bas ri nin pal to su i le dý þa rý çý kan Bur dur Mil let ve ki li Meh met  kif, mil le tin ma lý o la rak gör dü ðü Ýs tik lâl Mar þý i çin ko nu lan pa ra ö dü lü nü al ma ya cak ka dar dâ vâ sý na i nan mýþ bir mil let ve ki liy di. Zen gin ol mak, mad dî güç ve ma kam el de et mek dü þün ce si bu sa mi mi yet a bi de si in san la rýn ki ta býn da yok tur. Be di üz za man ýn ken di si ne tek lif e di len on ca ser vet ve ma ka mý red det me si, mil le te hiz me tin Hakk a hiz met le eþ de ðer gö ren bir an la yý þýn zi hin ler de ve kalp ler de hâ kim ol ma sýn dan dýr. Bu gün bu an la yý þýn her yö nüy le bo zul ma sý, mec li sin tem sil et ti ði þahs-ý ma ne vî ve mis yon a dý na son de re ce ü zü cü ve kay gý ve ri ci dir ten i ti ba ren Türk si ya se tin de hâ kim ol ma ya baþ la yan li der lik sul ta sý, tek par ti dö nem le rin den son ra da terk e di le bil miþ de ðil dir. Mec lis ler, li der le rin hâ kim ol du ðu dün ya gö rü þü et ra fýn da þe kil len mek te, ha ki kî þû râ sis te mi o luþ tu ru la ma dý ðý i çin de bek len ti ler ko lay ca kar þý la na ma mak ta dýr. Bin yýl lýk þan lý bir ma zi ye sa hip o lan mil le tin kal bi ni, li der le rin dar kalp le ri ne sý ðýþ týr ma ya ça lýþ mak bir çok prob le mi be ra be rin de ge tir miþ tir. Bu gün de ye ni bir mec li sin o lu þum a þa ma sýn da yýz. Li der ler, ye ni mec lis i çin lis te le ri ni ha zýr la dý lar. A day a day la rý mil let ve ki li lis te le ri ne gi re bil mek i çin ö nem li o ran da pa ra lar har ca dý lar. Mil le te hiz met aþ kýy la! gi ri þi len ya rýþ ta ki mi le ri lis te dý þý kal dý. Li der le rin i ki du da ðý a ra sý na sý ký þan mil let ve kil li ði rü ya sý ki mi le ri i çin çok ça buk bit ti. Bir çok il de ki te ma yül le rin, halk oy la ma la rý nýn dik ka te a lýn ma ma sý, mec li sin yet kin li ði nin li der le rin et ki ve yet kin li ði i le doð ru dan o ran tý lý ol du ðu nu bir kez da ha göz ler ö nü ne ser di. Son dö nem ler de, ký sa za man da zen gin o lan, ma kam mev ki el de e den, ser vet le ri ne ser vet ka tan bazý mil let ve kil le ri ni dü þü nün ce, biz de ki mil let ve ki li ol ma ya rý þý nýn ve hiz met aþ ký nýn an la mý da ha i yi an la þý lý yor. Ne re den ne re ye? Ýlk mec li sin i de a liz mi ne, sa mi mi yet ve va tan se ver li ði ne u la þa ma yan, þah sî men fa at le ri ni mil le tin kal bi hük mün de o lan yer le ri de a let et mek ten çe kin me yen bir an la yý þýn bü yük iþ ler ba þar ma sý müm kün mü dür? Bu an la yý þýn mil le tin kal bi nin at tý ðý ye ni bir a na ya sa yý o luþ tur ma sý, bü yük me se le le ri çö ze bil me si bek le ne bi lir mi? Hep be ra ber gö re ce ðiz. Kül li â tin ka rîb. 249 ba ðým sýz a day ya rý þa cak n12 HA ZÝ RAN DA ya pý la cak mil let ve ki li se çi mi i çin 249 ba ðým sýz a day baþ vu ru yap tý. A lý nan bil gi ye gö re, se çi me ba ðým sýz a day o la rak ka týl mak is te yen ler, 11 Ni san gü nü sa at ye ka dar mil let ve ki li se çil mek is te dik le ri çev re nin il se çim ku ru lu na, ya sal þart ve ni te lik le ri ta þý dýk la rý ný be lir ten bir di lek çe i le baþ vu ru la rý ný yap tý lar. Ba ðým sýz a day lar 2839 sa yý lý Mil let ve ki li Se çi mi Ka nu nu nda ya pý lan de ði þik lik ge re ði bu yýl en yük sek de re ce de ki dev let me mu ru na ma lî hak lar kap sa mýn da ya pýl mak ta o lan her tür lü ö de me le rin bir ay lýk brüt tu ta rý o lan 7 bin 734 li ra yý ya týr dý. YSK, 22 Tem muz 2007 de ya pý lan se çi me ba ðým sýz ka tý la cak a day la rýn 446 YTL 36 YKr ya týr ma sý na ka rar ver miþ ve 2002 de ki se çim de 726 ba ðým sýz mil let ve ki li a da yý ya rýþ mýþ tý. Ba ðým sýz a day lýk i çin ya tý rý lan üc re tin 446 li ra dan, 7 bin 734 li ra ya çý ka rýl ma sý ne de niy le bu yýl ki ba ðým sýz a day baþ vu ru la rý 249 a in di. An ka ra / a a

5 Y HA BER 5 An ka ra ne den AB ye so ðuk? Ba þör tü lü ye ha ka ret e den dok to ra tep ki cev ni as ya.com.tr Tür ki ye nin de ku ru cu ü ye si ol du ðu Av ru pa Par la men ter Mec li si nde, Baþ ba kan ýn 12 Ey lül dar be si ü rü nü yüz de 10 se çim ba ra jý nýn de mok ra siy le il gi si nin ol ma dý ðý id di a sý ga râ be tiy le kal mý yor. Bir yan dan de mok ra tik leþ me de ta ri hî re form la rý ger çek leþ tir dik le ri ni söy ler ken, di ðer ta raf tan AB mü zâ ke re sü re cin de 36 baþ lýk tan sâ de ce bi ri nin a çý lýp ka pan ma sý, AKP ik ti da rý nýn AB pro je si ne ne den li Fran sýz kal dý ðý ný or ta ya ko yu yor Baþbakanýn, Mec lis te, a çý lýþ lar da, mi ting ler de, par ti top lan tý la rýn da ol du ðu gi bi ö nü ne ko nu lan cam dan o ku du ðu me tni o ku ma sý nýn ar dýn dan, AB den so rum lu baþ mü za ke re ci Ba ka n i le dip lo mat la rca, muh te mel su al le re kar þý ön ce den bil gi len di ril se de, ö zel lik le so ru-ce vap fas lýn da ir ti ca len söy le dik le ri, en a teþ li yan daþ med ya nýn da hi sa vu na ma dý ðý vâ him ký rýl ma lar la mu al lel. Yer li-ya ban cý ra por la rýn ak si ne, dö nem le rin de ta ri hî re form la rý ger çek leþ tir di ði ni kay de den Er do ðan, n TÜRK Di ya net Va kýf Sen Tor ba lý Tem sil ci si Re cep Kum ru lu, ba þör tü lü bir has ta yý a zar la yan he ki me tep ki gös ter di. Kum ru lu, Ö zel Tor ba lý Týp Mer ke zi nde gö rev li Dr. Ö. Ö. nün, E lif Öz kan a di nî i nanç la rýn dan do la yý ha ka ret et me si nin af fe di lir ya ný bu lun ma dý ðý ný söy le di. Kum ru lu, dü zen le di ði ba sýn top la tý sýn da, Hi pok rat ye mi ni e den bir he ki min, bu ta lih siz i fa de yi kul lan ma sý ka bul e di le mez. Du yan la rý hay ret ler i çin de bý ra kan bu i fa de nin sa hi bi, bu çað da hâ lâ bu an la yý þýn var ol du ðu nu gös ter mek te dir. Hi pok rat ye mi ni ne bað lý kal ma yan söz ko nu su he ki min, yan lýþ üs lup ve ha ka re tin den, kut sal de ðer ler ü ze rin den kin ve ga rez le dav ra na rak hal ký fit ne ve tah rik et me sin den do la yý ö zür di le me si yet mez. Ö zel Tor ba lý Týp Mer ke zi, der hal bu dok to run gö re vi ne son ver me li dir. Ba þör tü sü si ya si bir sim ge de ðil dir, Tür ki ye ger çe ði dir. Her kes de bu nu böy le bil me li dir de di. Ýz mir / a a Ta ksim de 1 Mayýs kut la masýna ye þil ý þýk n ÝS TAN BUL Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, 1 Ma yýs kut la ma la rýy la il gi li o la rak, Her han gi bir sý kýn tý ol ma ya ca ðý ný de ðer len di ri yor sak Ýs tan bul da, Tak sim Mey da ný nda 1 Ma yýs kut la ma la rý nýn ya pýl ma sýn da el bet te ki iz ni miz o la cak de di. Va li Mut lu, E mir gan Ko ro su nda dü zen le nen 6. U lus la ra ra sý La le Fes ti va li nin a çý lýþ tö re nin de 1 Ma yýs ýn Tak sim de kut lan ma sý i le il gi li bir so ru ü ze ri ne þun la rý söy le di: Böy le bir þe yi çok er ken söy le mek is te mi yo rum. An cak gön lü müz den ge çe ni i fa de e di yo rum. Yal nýz gön lü müz den ge çe nin, Ýs tan bul lu la rýn gü ven li ði, Tak sim Mey da ný nýn gü ven li ði, o mey da na ge le cek le rin gü ven li ðiy le de çok i lin ti li ol du ðu nu da i fa de et mek is ti yo rum. Do la yý sýy la, gü ven lik, sa de ce bi zim em ni ye ti mi zin de ðil, bu na iþ ti rak e de cek her ke sin or tak ça lýþ ma sýy la, ça ba sýy la mey da na ge ti ri le cek tir. Bu ra ya ka tý la cak o lan sen di ka la rý mýz la da ko nu yu de tay lý de ðer len di re ce ðiz. Ge le cek o lan tüm is tih ba ri bil gi le ri de de tay lý de ðer len di re ce ðiz. Her han gi bir sý kýn tý ol ma ya ca ðý ný de ðer len di ri yor sak Ýs tan bul da, Tak sim Mey da ný nda 1 Ma yýs kut la ma la rý nýn ya pýl ma sýn da el bet te ki iz ni miz o la cak. Ýs tan bul / a a SBS baþvurusu i çin ek sü re n MÝL LÎ E ði tim Ba kan lý ðý (MEB), Se vi ye Be lir le me Sý na vý (SBS) i le Po lis Ko le ji Sý na vý na za ma nýn da baþ vu ra ma yan a day lar i çin ek baþ vu ru sü re si ta ný dý. MEB den ya pý lan a çýk la ma da, E ði tim Tek no lo ji le ri Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ya pý la cak SBS nin 8. sý nýf lar i çin 4 Ha zi ran 2011 ve 7. sý nýf lar i çin 5 Ha zi ran 2011 ta rih le rin de ger çek leþ ti ri le ce ði ha týr la týl dý. SBS i çin baþ vu ru la rýn 7 Mart 2011 ta ri hin de baþ la dý ðý, 25 Mart 2011 ta ri hin de i se so na er di ði nin be lir til di ði a çýk la ma da, Ba zý öð ren ci le ri mi zin baþ vu ru la rý ný ya pa ma dýk la rý A LO E ÐÝ - TÝM hat tý a ra cý lý ðý i le ve ya biz zat Ba kan lý ðý mý za ge le rek i le til mek te ve ek baþ vu ru sü re si ta lep e dil mek te dir de nil di. A çýk la ma da, þun lar kay de dil di: Ba kan lý ðý mýz ta ra fýn dan, öð ren ci mi zin ge le ce ði a çý sýn dan ö nem li o lan böy le bir ta le bin kar þý lan ma sý a ma cýy la, sý nav baþ vu ru la rý ný ya pa ma yan öð ren ci le ri mi zin baþ vu ru iþ lem le ri nin ya pý la bil me si i çin Ni san ta rih le ri a ra sýn da SBS ve Po lis Ko le ji Sý na vý i çin ek baþ vu ru sü re si ta ný mýþ týr. Sý nav ön ce si iþ lem ler se be biy le Ni san 2011 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak baþ vu ru lar dan son ra, her han gi bir baþ vu ru im ka ný ve ril me si söz ko nu su o la ma ya cak týr. Ankara / a a Hü kû me ti miz, ya sak lar, yol suz luk ve yok sul luk la mü ca de le yi ken di si ne il ke e din miþ tir, se kiz bu çuk yýl bo yun ca hak ve öz gür lük ler en ge niþ an lam da güç len di ril miþ tir cüm le si nin al tý nýn dolu olmadýðý, ilk ba kýþ ta an la þý lý yor Zi ra, O ECD nin 29 ül ke yi kap sa yan a raþ týr ma sý na gö re Tür ki ye, yol suz luk ta en kö tü 11. ül ke. Le ga tum Ins ti tu te nin 2010 Re fah Lis te si nde yok sul luk ta 110 ül ke a ra sýn da 80. sý ra da. Ya sak lar i se de vam e di yor ÇE LÝÞ KÝ LÝ YA KIN MA LAR Er do ðan, ba sýn ve i fa de öz gür lü ðü ü ze rin de bas ký, ký sýt la ma ve ya sak la ma yý ka bul et mi yor; lâ kin 26 de ðil 57 ga ze te ci nin dü þün ce le rin den do la yý ce za e vi ne ko nul du ðu, Ye ni As ya ya zar la rý na, sýrf dep re min mâ ne vî bo yu tu nu i nanç la rý ve fi kir le ri ý þý ðýn da i zâh e den ya zý la rýn dan yar gý la nýp ha pis ce za sý ve ril di ði sü reç te açýk bir çe liþ ki yi su yü zü ne çý ka rý yor Er do ðan ýn Tür ki ye de her kes, öz gür ce, ser best çe e leþ ti ril mek te; an laþ maz lýk lar i se ta ma men hu kuk çer çe ve sin de e le a lýn mak ta dýr söz le ri nin ge çer li li ði bir ya na; hü kû me tin ba þý o la rak ba zý tu tuk la ma ve gö zal tý la rýn, Av ru pa da ba sýn öz gür lü ðü ne mü da ha le o la rak al gý lan ma sý ndan ya kýn ma sý, bir di ðer te nâ kuz o lu yor. Görmez: Yürekler, merhametle onarýlmalý DÝYANET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Kut lu Do ðum un yü rek le rin, ül ke nin, Ýs lâm â le mi nin ve bü tün in san lý ðýn mer ha met le o na rýl ma sý na ve si le ol ma sý ný di le di. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðýn ca Kut lu Do ðum Haf ta sý do la yý sýy la Si nan Er dem Spor Sa lo nu nda dü zen le nen Haz re ti Pey gam ber ve Mer ha met E ði ti mi ko nu lu faaliyet te ko nu þan Gör mez, Kut lu Do ðum un yü rek le rin, ül ke nin, Ýs lam a le mi nin ve bü tün in san lý ðýn mer ha met le o na rýl ma sý na ve si le ol ma sý ný di le di. Gör mez, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn çey rek a sýr ön ce Hz. Mu ham med i (asm) an mak tan an la ma ya þi a rýy la baþ lat tý ðý Kut lu Do ðum Haf ta sý ge le ne ði nin mil le tin gön lün de ve kal bin de var o lan pey gam ber sev gi si ni ha re ke te ge çir di ði ni be lir te rek, bu ge le ne ðin sa de ce Tür ki ye de de ðil, bü tün gö nül coð raf ya sýn da bir kar deþ lik þö le ni ne, bir ma ne vî ye ni len me haf ta sý na dö nüþ tü ðü nü söy le di. Biz Mu ham med (asm) i le mu hab be ti bir leþ tir miþ, Mu ham med (asm) i le mu hab be ti as la bir bi rin den a yýr ma yan bir kül tü rün, bir me de ni ye tin ço cuk la rý yýz di yen Gör mez, bu yýl haf ta nýn Haz re ti Pey gam ber ve Mer ha met E ði ti mi te ma sýy la kut la na ca ðý ný kay det ti. Gör mez, ta rih bo yun ca or tak bir in sa nî de ðer o la rak ka bul e di len mer ha - DÝYA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Kut lu Do ðum Haf ta sý kap sa mýn da Ko ca te pe Ca mii Kon fe rans Sa lo nu nda dü zen le nen Haz re ti Pey gam ber ve Mer ha met E ði ti mi ko nu lu sem poz yum da yap tý ðý ko nuþ ma da an ne le re ses le ne rek, ço cuk la rýn bil gi sa yar da oy na dýk la rý o yun la ra dik kat et me le ri ni is te di. O yun lar a ra cý lý ðýy la ço cuk la ra þid de tin öð re til di ði ne dik ka ti çe ken Gör mez, so kak ta, si ne ma lar da ve yay gýn e - Ger çi Baþ ba kan Tür ki ye de ya zar ve dü þü nür le rin dü þün ce ve ya zý la rýn dan do la yý ce za lan dý rýl ma sý ný, dar be le re ça nak tu tup teþ vik et mek le a çýk lý yor. An cak ce za a lan ga ze te ci le rin kaç ta ka çý nýn dar be le re ça nak tu tup teþ vik et ti ði ni a çýk la mý yor. Bu du rum da, hu kuk ta kaç ma ve de lil ka rart ma ya kar þý bir ge çi ci ted bir o lan tu tuk lu luk ha li nin a dâ le ti ze de le yen u zun luk ta ol ma sý na, hü kû me tin hiç bir ön lem al ma dý ðý a çý ða çý ký yor. Ger çek ten yar gý, sor gu la ma ve yar gý la ma la rý si ya set çi le rin çý kar dý ðý ya sa lar la yap týk la rý na gö re, her fýr sat ta de mok ra tik leþ me ve re form lar la ö vü nen AKP si ya sî ik ti da rý, Ce za Mu hâ ke me le ri Ka nu nun da gö zal tý la rýn yýl lar ca sür me si ni en gel le yen ya sa la rý ne den çý kar ma dý? Sa hi bir ne vî ka pa tý lan DGM le rin iþ le vi ni gö ren ö zel yet ki li mah ke me ler ör ne ði ne han gi de mok ra tik ül ke de rast la nýr? Baþ ba kan da tu tuk lu luk sü re si nin u za ma sýn dan þi kâ yet çiy se, en ba si ti bu hu sus ye di ay ön ce ki re fe ran dum pa ke ti ne ne den koy ma dý? AB DEN CAY MA TEM RÝN LE RÝ! Bun lar bir ta ra fa, her ne ka dar Tür ki ye nin AB den so rum lu baþ mü za ke re ci Ba ka ný i le dip lo mat lar, muh te mel su al le re kar þý ön ce - Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez, Baþ ba kan Er do ðan, CHP lideri Ký lýç da roð lu, Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Dev let Ba kan la rý Meh met Ay dýn ve Fa - ruk Çe lik, es ki Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný A li Bar da koð lu, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu nun da a ra la rýn da bu lun du ðu pro to kol ü ye le ri ne kýr mý zý gül ver di. DÝ YA NET ÝÞ LE RÝ BAÞ KA NI GÖR MEZ: KUT LU DO ÐUM, YÜ REK LE RÝN, ÜL KE NÝN, ÝS LÂM Â LE MÝ NÝN VE BÜ TÜN ÝN SAN LI ÐIN MER HA MET LE O NA RIL MA SI NA VE SÝ LE OL SUN. me tin þa þýr tý cý bir hýz la ha ya týn her a la nýn dan çe kil me ye baþ la dý ðý ný, in san la en de rin an la mý na ka vu þan bu kýy met li duy gu dan bo þa lan ye ri þid det, öf ke ve zor ba lýk gi bi in sa noð lu nun or tak ak lý ta ra fýn dan as la tas vip e dil me yen o lum suz duy gu la rýn dol dur du ðu nu gör me nin ü zü cü ol du ðu ka dar dü þün dü rü cü bir du rum ol du ðu nu i fa de et ti. Meh met Gör mez, þun la rý kay det ti: Top lum la rý ve u lus la r a ra sý i liþ ki le ri de rin den et ki le yen kü re sel çap lý þid det o lay la rý bir ya na þid det, bi rey le rin gün lük ha yat ta en çok baþ vur duk la rý i le ti þim bi çim le rin den bi ri ha li ne gel di. Þid det gi de rek nor mal leþ mek te ve ha ya tý mýz da ka lý cý ha le gel mek te dir. Son za man lar da ço cuk la ra ve ka dýn la ra yö ne lik hun har ca iþ le nen ci na yet le rin top lum sal di na mik le ri miz le te zat arz e de cek þe kil de ar týþ gös ter me si, ga ze te le rin ü çün cü say fa ha ber le ri nin bi rin ci say fa ya ta þýn ma sý so nu cu nu do ður du. Top lum lar bu gün þid de tin aç tý ðý ya ra la ra mer hem a rý yor. Ý na ný yo rum ki yü rek ler de ki bu hid det ve þid det an cak mer ha met ik si ri i le o na rý la bi lir. Bu gün sal dýr gan lý ðýn in san do ða sýn dan kay nak lan dý ðý ný söy le ye rek nor mal leþ tir mek ye ri ne ko nu yu top lum sal di na mik ler çer çe ve sin de ve bü tün cül bir ba kýþ a çý sýy la an la mak zo run da yýz. Ýs tan bul / a a 3. SAY FA LAR BÝR HAF TA LI ÐI NA MER HA MET SAY FA LA RI OL SUN ði tim a ra cý lý ðýy la ço cuk la ra þid det bu laþ tý ðý ný vur gu la dý. Ba sýn ya yýn ku ru luþ la rý na da biz zat ken di im za sýy la mek tup gön de ril di ði ni be lir ten Gör mez, ken di le rin den Kut lu Do ðum Haf ta sý nda mer ha met ko nu su na ö nem ver me le ri ni is te dik le ri ni an lat tý. Gör mez, Tüm ba sýn ya yýn ku ru luþ la rýn dan, tem sil ci le rin den bir ri cam var. Ga ze te le ri nin 3. say fa la rý ný bir haf ta lý ðý na mer ha met say fa la rý na dö nüþ tür sün ler lüt fen de di. den bil gi len di ril se de, Er do ðan ýn da ha ya yýn lan ma mýþ bir ki ta ba da ir ça lýþ ma yý bom ba ha zýr lý ðý na ben ze tip, bom ba yap mak suç, bom ba mal ze me si de suç ta ným la ma sýy la nor mal gör me si, pe þi nen bir suç mal ze me siy miþ gi bi da ha ba sýl ma dan ba sýl ma sý ný, ya za rý nýn tu tuk lan ma sý ný sa vun ma sý, ga râ be tin ö te sin de tam bir fe ca at! Bir di ðer çar pýk lýk, Baþ ba kan ýn baþ ta Fran sa ol mak ü ze re çe þit li Av ru pa ül ke le rin de mi na re ve bur ka ü ze rin den Ýs lâm düþ man lý ðý ný tah ri ki ni ge nel i fâ de ler le â de ta te ðet geç me si. Av ru pa lý par la men ter le re yük le nen Er do ðan, Fran sa da da in san hak la rý ih lâl le ri var, ben ko nu þu yor ve e leþ ti ri yor mu yum? di yor. Oy sa Er do ðan ýn en ev vel mâ lûm Av ru pa nýn bü tün Müs lü man la rý te rö rist it ha mýy la suç la ma sý ve dýþ la ma sý na ka rar lý lýk la kar þý lýk ver me si ge re ki yor du. Ö zet le; Er do ðan ýn Stras bu org da AB yi top ye kûn to pa tu ta rak yan lýþ yer den suç la yýp sal dýr ma sý, AKP ik ti da rýn da An ka ra nýn AB i le i liþ ki le ri so ðut ma ya bý rak tý ðý; iç te ve AB de Tür ki ye kar þýt la rý nýn gir me si ne e li ne koz lar ver mek te. As ký ya a lý nan AB pro je sin den cay ma tem rin le ri ni yap tý ðý ka na a ti ni kuv vet len dir mek te Pe ki, An ka ra ne den AB ye so ðuk? Mak sat, bu so ru nun ce va býn da ER DO ÐAN: NE RE DE YAN LIÞ YAP TIK? BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, yap tý ðý ko - nuþ ma da, Pey gam ber in do ðu mu nun se vin ci nin id rak e dil di ði Kut lu Do ðum Haf ta sý nýn, ül ke ye, mil le te ve bütün in san lý ða ha yýr lar ge tir me si ni di - le di. Er do ðan, þun la rý kay det ti: Bu ge niþ coð raf - ya da ya þa yan her bir in sa nýn, þu so ru yu ken di si ne çok güç lü ve çok sa mi mi bir þe kil de sor ma sý ný, bu - nun ce va bý ný en sa mi mî þe kil de a ra ma sý ný, a raþ týr - ma sý ný gö nül den ar zu e di yo rum: Ne re de yan lýþ yap týk ve ya pý yo ruz? Ne den bu hal de yiz? Han gi ha ta, han gi ek sik lik bi zim coð raf ya mý zý, bi zim me - de ni ye ti mi zi bu ra la ra ge tir di? Bu coð raf ya ne den kan la, göz ya þýy la, a cýy la a ný lan bir coð raf ya ya dö - nüþ tü? Ne den her kö þe den fer yat yük se li yor? E - vet, ne den u zun ca bir sü re dir fark lý ül ke ler de kar - deþ kar de þi, ay ný kýb le ye dö nen ler bir bir le ri ni kat le - di yor? Bu so ru la rýn ce vap la rý, zor ce vap lar de ðil dir as lýn da. Bu so ru la rýn ce vap la rý u zak lar da de ðil dir, ka lýn ki tap la rýn de rin lik le rin de, kar ma þýk kim ya sal denk lem le rin i çin de de ðil dir kar deþ le rim. Bu so ru - la rýn ce vap la rý baþ ka sýn da da de ðil, biz zat biz de dir, ken di miz de dir, nef si miz de dir. Her za man ve her ze min de, mer ha met e li mi zi a te þin düþ tü ðü tüm coð raf ya la ra u zat ma ya de vam e de ce ðiz. Mer ha - met ça dý rý mý zý, zul mün düþ tü ðü her ye re kur ma ya de vam e de ce ðiz. Biz, mer ha me tin çað rý sý na ku lak tý ka yan lar dan o la ma yýz. KI LIÇ DA ROÐ LU: PEY GAM BER AHLÂKINA ÝH TÝ YAÇ VAR CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu i se her tür lü þid det ve te rö rün kol gez di ði, in san hak la rý - nýn kar ga tu lum ba yer ler de sü rün dü ðü, a yak la rý - nýn al tý na cen ne tin ve ril di ði ka dýn la rýn, an ne le rin a cý ma sýz ca þid det gör dü ðü, in sa nî ve di nî de ðer - le rin yoz laþ tý ðý ve sýrf men fa at a ra cý ha li ne ge ti ril - di ði ça ðý mýz da Hz. Mu ham med in (asm) o gü zel ah lâ ký na da ha çok ih ti yaç ol du ðu nu söy le di. Ký - lýç da roð lu, HZ. Mu ham med (asm) kul hak kýn dan sa kýn dý rýr dý, kul hak ký yi yen le rin if lâh ol ma ya ca ðý - ný, Al lah ýn (cc) bi le kul hak ký na ka rýþ ma ya ca ðý ný bu yur du. Hak sýz ka zanç ve ser vet e din me nin, ya - lan söy le me nin, e ma ne te i ha net et me nin Ýs - lâm la bað daþ ma ya ca ðý ný bil dir di di ye ko nuþ tu. Mil le tin ye ni Mec lis ten bek len ti le ri Se çim le re i ki ay dan da ha az bir za man kal mýþ ken, par ti ler se çim be yan na me le ri ni ya ni va at le ri ni o luþ tur ma da so na gel di ler. U çuk-ka çýk va at le rin de o la bi le ce ði bek le nir ken, mil le tin se çim den son ra çö zül me si ni bek le di ði a cil so run lar bu lu nu yor. Ön ce lik le 28 Þu bat sü re cin de or ta ya çý kan ve bir çok hak sýz lý ðý ve zul mü be ra be rin de ge ti ren de ði þik lik le rin bir an ön ce yü rür lük ten kal dý rýl ma sý ge re ki yor. Ön ce lik le de post-mo dern dar be sü re cin de et ki li o lan la rýn he sap ver me si nin sað lan ma sý þart. Bu nun la be ra ber de, bu sü reç te ya pý lan pek çok hak sýz lý ðýn te lâ fi si ge re ki yor. Ýlk ön ce bu sü reç te din dar ol du ðu i çin or du dan a tý lan lar la, ba þör tü lü ol du ðu i çin me mu ri yet ten a tý lan la ra ön ce i a de-i i ti ba rýn, son ra sýn da hak ka yýp la rý nýn ge ri ve ril me si bü yük ö nem arz e di yor. * * * Bu gün kü hü kü met 2002 yý lýn da ik ti dar ol du ðun da bun la rý ya pa ca ðý ný va at et miþ, an cak a ra dan ge çen yak la þýk 9 yýl lýk sü re de ma a le sef bir ço ðu ya gün de me ge ti ril me miþ ya da hal le dil me miþ tir. Son dört yýl lýk sü re de ne le rin ya pýl dý ðý or ta da. Ne le rin ya pýl ma dý ðý, ye ni dö nem de ne le rin ya pýl ma sý ge rek ti ði i se ö nü müz de du ru yor. Se çim mey dan la rýn da ne le ri yap týk la rý tek tek an la tý la cak, a ma ne ler ya pýl ma dý ðý na te mas e dil me ye ce ði ke sin. Bel ki, tek rar ik ti da ra ge lin di ði tak dir de ne ler ya pa cak la rý bað la mýn da bal kon ko nuþ ma sý nda di le ge ti ri len ler tek rar va at o la rak sý ra la na rak mil let ten oy is te ne cek tir. Bun la rýn ba þýn da Se çim Ka nu nu ve Si ya sî Par ti ler Ka nu nu ge li yor. De mok ra tik ol ma yan bu ka nun la rýn ar týk ö nü müz de ki dö nem de de ðiþ ti ril me si, mil le tin i ra de si nin tam o la rak Mec lis e yan sý ma sý ge re ki yor. Mil let bu nun ta kip çi si ol ma lý. Mil let ve kil le ri nin týp ký bu dö nem de ol du ðu gi bi ge nel baþ kan la rýn i ki du da ðý a ra sýn dan de ðil, ön se çim le ya ni par ti ü ye le ri nin se çi mi i le san dýk tan gel me si ge re ki yor. Böy le o lur sa mil let ve ki li da ha güç lü o la cak, ge rek ti ðin de ge nel baþ ka ný yan lýþ yap tý ðýn da i ti raz ve i kaz e de bi le cek ko nu ma ge le cek tir. Mil le tin bek le di ði bir di ðer ko nu da si vil, öz gür lük çü, ye ni bir a na ya sa dýr se çim le ri ön ce si bi lim ku ru lu na ha zýr la tý lan si vil a na ya sa, se çi min he men ar dýn dan tar tý þýl mýþ an cak son ra sýn da ra fa kal dý rýl mýþ tý. A ka bin de sa de ce 26 mad de lik ye ni bir ya ma mil le tin oy la rý na su nul muþ tu. Bu se çi min en bü yük va a di nin ye ni a na ya sa o la ca ðý gö rü nü yor. An cak da ha þim di den ta ma mý na do ku nul ma ya ca ðý or ta ya çýk tý. Bir di ðer ko nu i se, Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði se rü ve ni. Tür ki ye nin AB ye mü ra ca a tý nýn ü ze rin den 42 yýl geç me si ne rað men, he nüz bir i ler le me gö zük mü yor. AB ko nu su bir ba ka na ha va le e di lir ken, mü za ke re ta ri hi a lýn ma sý nýn ar dýn dan 2014 te Tür ki ye nin AB ye gi re ce ði söy len miþ ti. Þim di bu he def ten vaz ge çil di, he def o la rak 2023 ko yul du. Bir me de ni yet pro je si o lan AB pro je si nin hiç va kit kay bet me den hýz lan dý rýl ma sý da mil le ti mi zin bek len ti si dir. * * * 28 Þu bat sü re ci nin mil le ti mi ze he di ye si (!) o lan Kur ân kurs la rýn da yaþ me se le si de hâ lâ çö zül me yi bek li yor. Se çim le rin he men ar dýn dan o kul lar ta til o la cak, ta til de 12 ya þý ný dol dur ma yan ço cuk lar ca mi le rin bün ye sin de ki yaz Kur ân kurs la rý nýn ka pý la rýn dan ge ri dö ne cek. He men hal le di le bi le cek bu ko nu bi le 14 se ne dir bir tür lü çö zü le me di. Di ya net ten so rum lu Ba kan ge çen dö nem bu me se le nin hal le di le ce ði ni ve ha zýr lýk la rýn ya pýl dý ðý ný be lirt me si ne rað men o nun da ra fa kalk tý ðý an la þý lý yor. Ba þör tü sü ko nu su i se ü ni ver si te ler de çö zül müþ gi bi gö zük se de, ba zý ü ni ver si te ler de hâ lâ kam püs i çi ne da hi ba þör tü lü le rin a lýn ma dý ðý or ta da. Ka mu da ba þör tü sü ya sa ðý i se hiç bir ka nu na da yan ma ma sý na rað men de vam e di yor. Hü kü me tin de mok ra tik a çý lým di ye or ta ya at tý ðý bir çok a çý lý mýn a ký be ti da hi bel li de ðil. Hiç bi ri nin ne ti ce si or ta ya çýk ma dý. Bü yük bü yük söz ler le baþ la tý lan a çý lým la rýn bu dö nem de Tür ki ye nin da ha de mok ra tik leþ me si ve öz gür lük le rin a la bil di ði ne ge niþ le me si doð rul tu sun da de vam et ti ril me si ge re ki yor. Ar týk, Þim di za ma ný de ðil, kon jonk tür uy gun de ðil gi bi ba ha ne ler sý ra lan ma dan bü tün bu so run la rý çö ze bi le cek bir ik ti dar ge re ki yor.

6 6 16 YURT HABER NÝSAN 2011 CUMARTESÝ Y Anadolu da Kutlu Doðum coþkusu DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ BU YIL MERHAMET EÐÝTÝMÝ TEMASIYLA ORGANÝZE ETTÝÐÝ KUTLU DOÐUM HAFTASI BÜTÜN YURTTA ÇEÞÝTLÝ FAALÝYETLERLE KUTLANIYOR. SÝÝRT TE Gü res Cad de si nde a çý lan Kut lu Do ðum Ça dý rý nda Kut sal E ma net ler re sim le ri ser gi len di, si ne viz yon gös te ri mi ya pýl dý. Ser gi i ki gün bo yun ca a çýk o la cak. Ça dý rýn a çý lý þýn da ko nu þan Va li Ve ki li Or han Bur han, Bu haf ta nýn kut la ma la rýn dan a maç in san lý ða i ki ci han sa a de ti ni gös te ren Yü ce Pey gam be ri mi zin (asm) ör nek þah si ye ti ni, yük sek ah lâ ký ný ve ha yat bah þe den me saj la rý ný da ha i yi an la mak, o nu da ha çok sev mek tir. Haf ta bo yun ca ger çek leþ ti ri le cek faaliyet ler de he def, Hz. Pey gam be ri (asm) da ha i yi an la mak, ta - Siirt'te kurulan Kutlu Doðum Çadýrý'nda Kutsal Emanetlerin fotoðraflarýndan oluþan sergi açýldý. FO TOÐ RAF: CÝ HAN DÂVETLÝLERE, KAPIDA GÜL SUYU VE LOKUM MAR DÝN ÝN Mid yat il çe sin de ki Mid yat Gi ri þim ci Ba yan lar Der ne ði (MÝ GÝ - DER), Kut lu Do ðum Haf ta sý faaliyeti dü zen le di. Prog ra ma va tan daþ lar bü yük il gi gös ter di. ÝMKB Ýl köð re tim O ku lu kon fe rans sa lo nun da dü zen le nen prog ra ma, Mid yat Be le di ye Baþ kan yar dým cý sý M. Tev fik Bay sal, e þi Mü zey yen Bay sal, i le çok sa yý da dâ vet li ka týl dý. Ha fýz mol la Sü ley man Kur þun, o nur ko nu ðu o la rak bu lun du. Dâ vet li le ri ka pý da gül su yu ve lo kum ik ram e de rek kar þý la yan der nek ü ye le ri, ge len va tan daþ la ra renk li kâ ðýt la ra yaz dýk la rý Ha dis-i Þe rif ler he di ye et ti. Ay rý ca dâ vet li le re Türk çe a çýk la ma lý Kur ân-ý Ke rim he di ye e dil di. Prog ram, Mu rat Kap la noð lu nun Kur ân-ý Ke rim o ku ma sýy la baþ la dý. Ha fýz mol la Sü ley man Kur þun; kâ i na týn e fen di si Hz. Mu ham med in (asm) ha ya tý ve ah lâ ký hak kýn da bil gi ver di. Bir bi rin den gü zel i lâ hi le rin o kun ma sýy la de vam e den prog ram da va tan daþ la rýn duy gu lan dý ðý göz len di. Yak la þýk 2 sa at sü ren prog ra mýn su nu cu lu ðu nu Ab dul ka dir Al tan yap tý. Mardin / a a nýt mak ve top lum da pey gam ber sev gi si ni yay mak, Hz. Pey gam be rin (asm) ör nek ya þa yý þý ný ve ö zel lik le þef kat ve mer ha me ti ni an lat mak, ki þi ve top lum da mer ha met duy gu su nu güç len dir mek, þef ka tin duy gu dün ya sýn dan ey lem bo yu tu na ge çi re bil me nin yol la rý ný ko nuþ mak, Hz Pey gam be rin (asm) i zin de fi i lî bir mer ha met se fer ber li ði baþ lat mak týr de di. Si irt Ýl Müf tü sü Fa ruk Ar vas da haf ta bo yun ca ya pý la cak faaliyet ler hak kýn da ge nel bil gi ver di. Ar vas Biz et kin lik le ri miz le Hz. Mu ham med i (asm) an la ta ma yýz, biz an cak on dan bah se de rek et kin lik le ri mi zi þe ref len di re bi li riz. Al lah ve pey gam ber sev gi si bi zi bir leþ ti rir kay naþ tý rýr. Bu sev gi yi yay ma ya ça lý þa ca ðýz de di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan ser gi nin a çý lý þý Va li Ve ki li Bur han, Rek tör Prof. Dr. Re cep Zi ya da no ðul la rý ve A ðýr Ce za Re i si Yýl dý rým Þa fak ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril di. Ser gi yi ge zen le re bir ki tap ve Hz. Pey gam ber in (asm) ö ðüt le ri ni i çe ren ya yýn lar la bir gül lo ku mu nun bu lun du ðu po þet ar ma ðan e dil di. Siirt / ci han HERKES PEYGAMBERÝMÝZÝN MERHAMETÝNÝ ANLAMALI AN TAL YA Va li si Dr. Ah met Al tý par mak, Hz. Mu ham med in (asm) mer ha me ti nin mi ras ol du ðu nu ve her ke sin bu nu an la ma sý nýn za ru rî ol du ðu nu söy le di. Kut lu Do ðum Haf ta sý dolayýsýyla ya zý lý a çýk la ma ya pan Va li Al tý par mak, Pey gam ber E fen di miz in (asm) rah met, sev gi, hoþ gö rü ve a da let gi bi er dem li de ðer le ri ki þi li ðin de top lan dý ðý ný ha týr lat tý. E fen di miz in (asm) in san la rýn yol dan çýk tý ðý, i yi i le kö tü yü a yýrt e de mez du ru ma gel di ði bir dö nem de, â lem le re rah met o la rak gön de ril di ði ni be lir ten Al tý par mak, Hz. Pey gam ber in (asm) ha ya tý bo yun ca in san la rý doð ru lu ða, i yi li ðe yar dým laþ ma ya teþ vik et ti ði ni ha týr la ttý. Al tý par mak þu i fa de le ri kul lan dý: Ýs lâm ýn ev ren sel, çað lar üs tü me sa jý ný ta þý yan Yü ce Ki ta bý mýz Kur ân-ý Ke rim, O nun a ra cý lý ðýy la in san lý ða teb lið e dil miþ tir. Bu se bep le gü nü müz in sa ný nýn, Hz. Pey gam ber in (asm), mer ha me te da ir in san lý ða sun muþ ol du ðu zen gin mi ras tan ya rar lan ma sý bü yük bir za ru ret tir." An tal ya / ci han Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi Ga zi an tep te, Bos na Her sek Par ký nda ku ru lan ça dýr da zi ya - re te a çý lan Sa kal-ý Þe rif yo ðun il gi gör dü. Kut lu Do ðum Haf ta - sý dolayýsýyla Þe hit ka mil Be le di ye si ta ra fýn dan Kar þý ya ka sem tin de ki ta ri hî Mer kez Ca mi si nde, yat sý na ma zý nýn ar dýn dan Mev lid-i Þerif o ku tul du. Mev lid-i Þerif sý ra - sýn da ca mi nin ya nýn da ki Bos na Her sek Par ký nda Þe - hit ka mil Be le di ye si Sos yal Hiz met ler Mü dür lü ðü ta - ra fýn dan ku ru lan ça dý ra Sa kal-ý Þe rif ge ti ril di. Sa kal-ý Þe rif, ilk o la rak ka dýn la rýn zi ya re ti ne a çýl dý. Mev li tin ar - dýn dan ca mi den çý kan va tan daþ lar da Sa kal-ý Þe rif i gör - mek i çin par ka a kýn et ti. Va tan daþ lar, Sa kal-ý Þe rif i gör mek i çin u zun kuy ruk lar o luþ tur du. Gaziantep / a a Merhamet vurgusuna ihtiyaç var Iðdýr da Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Hz. Peygamber ve Merhamet Eðitimi paneli düzenledi. Iðdýr Müftülüðü tarafýndan Ýl Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Daha sonra Merkez Camii imam hatibi Selim Seyyar ýn okuduðu Kur ân-ý Kerim ile devam eden programda izleyicilere Türk tasavvuf musikîsi dinletisi sunuldu. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Iðdýr Ýl Müftüsü Cüneyt Kulaz, bugün modern dünyada merhametin þaþýrtýcý bir ivmeyle hayatýn her alanýndan, hatta dünyadan çekilmeye baþladýðýný belirterek, Âlemlere rahmet olarak gönderildiði bizzat Allah tarafýndan bildirilen Hz. Muhammed in (asm) tebliðinde yer alan merhamet vurgusunun yeniden okunmaya ihtiyaç olduðunu söyledi. Daha sonra Iðdýr Ýl Müftüsü Cüneyt Kulaz ýn yönettiði, Iðdýr Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Necmettin Þeker ve Doç. Dr. Mehmet Ünal ýn konuþmacý olarak katýldýðý Hz. Peygamber ve Merhamet Eðitimi adýyla bir panel düzenlendi. Panel öncesi kýsa bir konuþma yapan Iðdýr Valisi Amir Çiçek, herkesin, Hz. Peygamber i (asm) daha iyi tanýmasý gerektiðini vurguladý. Programda bütün katýlýmcýlara da gül daðýtýldý. Iðdýr / aa Modern dünya O nun (asm) dersine muhtaç Ýz mir Va li si Ca hit Ký raç, Haz re ti Pey gam ber in (asm) mer ha met ve hoþ gö rü an la yý þýn dan ve uy gu la ma la rýn dan her ke sin, ö zel lik le de mo dern dün ya nýn a la ca ðý ders ler ve ib ret ler ol - du ðu nu hep vur gu la dýk la rý ný söy le di. Ýz mir de Kut lu Do ðum Haf ta sý nýn a çý lýþ tö re ni Bal - ço va Ter mal Te sis le ri Kar de len Sa lo nu nda ya pýl dý. Kes ta ne Pa za rý Kur ân Kur su öð re ti ci si Ham za Yüz geç, Kur ân-ý Ke rim o ku du. Va li Ký raç, tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da þunlarý söyledi: Ha ya týy la, uy gu la ma la rýy la öð re ti ve me saj la rýy la her ba kým dan i de al bir in san mo de li o lan sev gi ve mu hab bet sem bo lü Pey gam be ri miz de in san lar i çin mer ha met ve hoþ gö rü nu mu ne si o la rak bi lin mek te dir. Haz re ti Pey gam ber in (asm) mer ha met ve hoþ gö rü an la yý þýn dan ve uy gu la ma la rýn dan he pi mi zin, ö zel lik le de mo dern dün ya nýn a - la ca ðý ders ler ve ib ret ler ol du ðu nu hep vur gu lu yo ruz. Ýz mir Müf tü Ve ki li Ýl yas Öz türk i se, Bi rey sel le þen hat ta ben cil le þen gü nü müz in sa ný nýn bu na ne ka dar ih ti ya cý var. Baþ kan lý ðý mýz bu ko nu yu seç mek le i sa bet li ka rar al mýþ de di. Ýz mir / a a Göle de 24 farklý coþkulu kutlama yapýlacak Ardahan ýn Göle ilçesinde Kutlu Doðum Haftasý nda 24 farklý program yapýlacak. Ýlçedeki kutlamalar kapsamýnda düzenlenen konferansa yoðun ilgi gösteren çok sayýda dâvetli ayakta kaldý. Göle de Kutlu Doðum Haftasý faaliyetleri baþladý. Ýlçe yatýlý bölge okulu konferans salonunda yapýlan açýlýþ programý Kur ân-ý Kerim tilâvetiyle baþladý. Programda konuþan Ýlçe Müftüsü Yavuz Yýldýz, salona sýðmayan konuklara gösterdikleri yoðun ilgiden dolayý teþekkür etti. Daha sonra Atatürk Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nasrullah Hacýmüftüoðlu tarafýndan Hz. Peygamber (asm) ve Merhamet bir konferans verdi. Prof. Dr. Hacýmüftüoðlu, Hz. Peygamber in (asm) katýldýðý 28 savaþta düþmanlarýna bile merhamet ettiðine deðindi. Hz. Muhammed in (asm) hayatýna bakýldýðýnda O nun merhametin simgesi olduðunun görüleceðini kaydetti. Pogramýn sonunda konuklara okulun yemekhanesinde etli pilav ikram edildi. Ardahan / cihan Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: y Medya Grup IÞIK ÇEYÝZ PERDE BOL ÇEÞÝT UZUN VADE UYGUN FÝYAT GÜVENLÝ ALIÞ VERÝÞ' in ADRESÝ Dumlupýnar Cad. No: 36/A Cebeci / ANKARA Tel: Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nelektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça Bahçelievler/Ýstanbul nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne Ý - þit me En ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nbe þi roð lu Grup Mü hen dis - lik Da nýþ man lýk Gay ri men kul Da nýþ man lýk Me sut Be þi roð lu Ma ki ne Mü hen di si Os man Yýl maz Mah. Ký zý lay Cad. No:57 Geb ze/ko ca e li Tel/Fax: si rog lu.com.tr Ma nas A san sör Pro je,ta ah hüt,mon taj, Ba kým Re viz yon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE nkeçiören Aktepede 3+1 Ýrtibat : n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE nsahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) nkartal' da Sahibinden 135m 2 daireler n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA n Arnavutköy Nakkaþ Mahallesinde, Sahibinden Yeni Yol Güzergahýna Cephe, 500m TL 1000m TL 1000m TL Takas, Taksit Yapýlýr. MUHTELÝF yerler için bizi arayýnýz n Arnavutköy Sahibinden Doða Manzaralý Yola Cepheli Köy Ýçerisinde Elektriði suyu çekilebilir. 1000m 2 Arsa Tamamý 'e vade yapýlýr n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir m 2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m 2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr TL n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n Ar na vut köy Na kaþ ma - hal le sin de sa hi bin de ye ni yol gü zer ga hý na cep he 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Ta kas,tak sit ya pý lýr. Muh te - lif yer ler i çin bi zi a ra yý nýz n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n2003 model Transit connect 160,000 km tl kapalý kasa /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa /Ankara ÇE ÞÝT LÝ na teþ o to LPG' de ÞOK Kam - pan ya Mar ma ra Böl ge ba yi sin - den T4-Blu e i tal yan 790TL To - ma set to Ý tal yan 990TL Ý ki tel li Mer kez: Top ka pý Þu be: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu ZAYÝ n 34 TJK 77 nolu ticari taksimin nolu fiþ koçanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmail Akkuþ n Baþbakanlýða ait kimlik cüddanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Rahim Eriþti n Erciyes Ünv. ait Geçici mezuniyet belgemi kaybettim.hükümsüzdür. Sinan Akdoðan

7 Y DÜNYA 7 Lib ya nýn Kad da fi i le ge le ce ði yok n ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Fran sa Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy ve Ýn gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, 4 ga ze te i çin yaz dýk la rý kö þe ya zý sýn da, Lib ya nýn Mu am mer Kad da fi i le ge le ce ði ol ma dý ðý ný sa vun du. Lib ya i çin Kad da fi i le bir ge le cek dü þün mek im kan sýz bir þey þek lin de i fa de kul la nan 3 li der, NA TO da ki müt te fik güç le rin ni hai he de fi nin ar týk Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi yi ik ti dar dan düþ me si ni sað la mak ol du ðu nu yaz dý. Üç li der ya zý da, As ke ri o pe ras yon la rýn a ma cý Kad da fi nin git me si ni ça buk laþ týr mak, Kad da fi yi güç kul la na rak u zak laþ týr mak de ðil. Ken di hal ký ný kat let me ye kal kan bir a da mýn ül ke nin ge le ce ðin de bir rol oy na ma sý dü þü nü le mez i fa de le rine yer ver di. Pa ris / a a Kad da fi güç le ri Ec de bi ye ye sal dýr dý n LÝB YA DA, Mu am mer Kad da fi güç le ri nin Ec de bi ye de ki mu ha lif le re u zak tan a teþ aç týk la rý ve 1 ki þi nin öl dü ðü be lir til di. Mu ha lif ler den Man sur Ra þid, Kad da fi güç le ri nin ken tin ba tý ke si min de 1 ki lo met re u zak lýk tan ma ki na lý tü fek ler le a teþ aç týk la rý ný, 1 ki þi nin öl dü ðü nü, 2 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný kay det ti. Ö te yan dan Lib ya da Kad da fi güç le ri ta ra fýn dan ku þat ma al tý na a lý nan Mis ra ta ken ti ne dün dü zen le nen ro ket sal dý rý sýn da 8 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Mis ra ta sa kin le ri El Ce zi re te le viz yo nu na yap týk la rý a çýk la ma da, ken te 120 ro ke tin düþ tü ðü nü be lirt ti. Ec de bi ye / a a Sa lih e is ti fa et çað rý sý n YE MEN DE din a lim le ri ve a þi ret li der le ri, Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih in he men is ti fa et me si ni is te di. Baþ kent Sa na da dün ge ce or tak a çýk la ma ya pan din a lim le ri ve a þi ret li der le ri, genç le rin dev rim ta lep le ri ne des tek ve re cek le ri ni be lir te rek, Sa lih e a ci len is ti fa et me si çað rý sýn da bu lun du. A çýk la ma da, pro tes to cu la rýn ba rýþ çý ta lep le ri nin kar þý lan ma sý, Sa lih in ya ný sý ra dev le tin as ke ri ve gü ven lik ay gýt la rýn da ki tüm ak ra ba la rý nýn gö rev le rin den ay rýl ma la rý is ten di. Sa lih ise, ül ke de is tik ra rýn ko run ma sý i çin gö rev den der hal ay rýl ma sý ný is te yen mu ha le fe te di ya lo ða ka týl ma çað rý sýn da bu lun du. Sa lih, baþ kent Sa na da yap tý ðý ko nuþ ma da, Mu ha le fe te vic dan mu ha se be si yap ma sý, di ya lo ða ka týl ma sý ve ül ke nin is tik ra rýy la gü ven li ði i çin bir an laþ ma ya var ma sý çað rý sýn da bu lu nu yo ruz de di. Du ba i-sa na / a a Su u di A ra bis tan Bah reyn'in yo lu nu aç tý n SU U DÝ A ra bis tan Bah reyn de mey da na ge len o lay lar ne de ni i le 2 ay ön ce ka pat tý ðý Bah reyn ka zýk lý yo lu nu ye ni den tra fi ðe aç tý. Ta til gün le ri ve haf ta son la rýn da yo ðun o lan Su u di A ra bis tan la Bah reyn i bir bi ri ne bað la yan ka zýk lý yo lun, bu gün ön ce den her han gi bir bil di rim ya pýl ma dan a çýl dý ðý be lir til di. Nor mal za man lar da çok yo ðun o lan ka zýk lý yol da ki tra fi ðin, bu gün i ti ba rýy la faz la ol ma dý ðý kay de dil di. Cid de / a a Mü ba rek suç lu bu lu nur sa a sý la bi lir n MI SIR IN dev rik Dev let Baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in suç lu bu lun ma sý ha lin de a sý la bi le ce ði bil di ril di. Mý sýr ba sý nýn da ki ha ber ler de, Mü ba rek ve o ðul la rý Ce mal i le A la a nýn yol suz luk ve hü kü met kar þý tý gös te ri ler sý ra sýn da uy gu la nan þid det le il gi li so ruþ tur ma lar çer çe ve sin de sor gu lan dý ðý ha týr la tý la rak, Ka hi re Tem yiz Mah ke me si Baþ ka ný Ze ke ri ya Þa laþ ýn, gös te ri ci le rin ö lü mü ne ne den ol mak tan suç lu bu lun ma sý ha lin de Mü ba rek in i dam e di le bi le ce ði ni söy le di ði be lir til di. Ha ber de, Mü ba rek in ön ce den plan la ya rak re jim kar þý tý gös te ri ci le re a teþ a çýl ma sý em ri ni ver di ði nin ka nýt lan ma sý ha lin de bu nun ce za sý nýn i dam ol du ðu, ön ce den ta sar la ma du ru mu nun ol ma ma sý ha lin de de ce za nýn ö mür bo yu ha pis ol du ðu i fa de e dil di. So ruþ tur ma nýn en az 6 ay sür me si bek le ni yor. Ka hi re / a a Es ki Hýr vat ge ne ra le 24 yýl ha pis ce za sý n HOL LAN DA NIN La hey ken tin de es ki Yu gos lav ya i çin ku ru lan Sa vaþ Suç la rý Mah ke me si, es ki Hýr vat Ge ne ra li An te Go to vi na yý sa vaþ su çu ve in san lý ða kar þý suç iþ le mek ten suç lu bu la rak, 24 yýl ha pis ce za sý na çarp týr dý. Hýr va tis tan da Sýrp la rýn kon tro lün de ki Kra yi na böl ge sin de bu lu nan Sýrp la rýn öl dü rül me si ve böl ge den sü rül me si kam pan ya sý ný yö net mek ten suç lu bu lu nan Go to vi na nýn (55) yar gý lan ma sý na 3 yýl ön ce baþ lan mýþ tý. Hýr vat gü ven lik güç le ri nin iþ gal al týn da ki böl ge le ri Sýrp mi lis le rin den ge ri al dý ðý Fýr tý na O pe ras yo nu sý ra sýn da Go to vi na nýn ko mu ta sýn da ki as ker le rin en az 150 Sýr pý öl dür dü ðü, bin ler ce Sýr pý da Hýr vat la rýn e lin de ki Kra yi na böl ge sin den sür dü ðü be lir til di. Go to vi na, 2005 yý lýn da Ýs pan ya nýn Ka nar ya A da la rý nda ya ka lan mýþ tý. La hey / a a ESAD, TUTUKLULARI SERBEST BIRAKACAK SU RÝ YE DE dev let ve mil let gü ven li ði ne kas te den ler dý þýn da ka lan bü tün tu tuk lu lar ser best bý ra ký la cak. Dev let Baþ ka ný Beþ - þar E sad, ül ke de son haf ta lar da mey da na ge len o lay la ra ka rýþ tý ðý ge rek çe siy le gö zal tý na a lý nan ve ya tu tuk la nan la ra i liþ kin bir ka rar na me yi o nay la dý. Ka rar na me ye gö re, o lay lar sý ra sýn da dev le ti, gü ven lik güç le ri ni ve mil le tin gü ven li ði ni he def a lan ey - lem le re ka rýþ mýþ o lan lar ha riç gö zal týn da ve ya tu tuk lu bu lu nan her kes ser best bý ra ký la cak. Ka rar na me ye i liþ kin ha ber ler de, ser best bý ra ký la cak la rýn sa yý sý be lir til me di. O lay la rýn ya þan dý ðý kent ler den ge len he yet ler, hal kýn ta lep le ri ni E sad a i let miþ ti. Ta - lep ler a ra sýn da, ül ke de ya þa nan o lay lar sý ra sýn da gö zal tý na a lý nan la rýn ser best bý ra kýl ma sý da yer a lý yor. Þam / aa GÖS TE RÝ LER SÜ RÜ YOR- Su ri ye nin De ir Ez Zor ve De ra kent le ri i le Tar tus a bað lý Ban yas il çe sin de gös te ri ler ya pýl dý ðý bil di ril di. El Ce zi re nin ye rel a þi ret ü ye le ri ne da yan dýr dý ðý ha be rin de, hür ri yet ta le bi i le ya pý lan gös te ri le re Ban - yas ta bin 500 ki þi nin ka týl dý ðý kay de dil di. De ir Ez Zor ken tin de ki gös te ri ler de, de mok ra si ta le bi nin ö ne çýk tý ðý be lir ti lir - ken, De ra ken tin de bin ler ce ki þi nin so ka ða dö kü le rek gös te ri yap tý ðý ö ne sü rül dü. Þam / aa MAHKÛMLARA ÝÞKENCE ÝDDÝASI ÝNSAN HAKLARI ÝZLEME ÖRGÜTÜ, SURÝYE DE GÜVENLÝK SERVÝSLERÝ MAHKÛMLARA ÝÞKENCE EDÝYOR ÝDDÝASINI GÜNDEME GETÝRDÝ. ÝN SAN Hak la rý Ýz le me Ör gü tü (HRW) Su ri ye de bir ay ka dar ön ce baþ la yan pro tes to ha re ke ti sý ra sýn da gö zal tý na a lý nan mah kum la ra Su ri ye gü ven lik bi rim le ri i le giz li ser vi si nin iþ ken ce yap tý ðý ný bil dir di. Mer ke zi New York ta bu lu nan HRW den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, gös te ri le re ka tý lan ya da des tek ve ren a vu kat lar, in san hak la rý sa vu nu cu la rý ve ga ze te ci le rin de gö zal tý na a lýn dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, bu suç la ma la rýn, Þam, De ra, Du ma, El Tal, Ban yas gi bi kent ler de gö zal tý na a lý nan i ki si ka dýn ü çü ço cuk 19 ki þi nin i fa de le rin den yo la çý ký la rak yö nel - til di ði be lir ti lir ken, De ra da ser best bý ra ký lan ki þi le rin be den le rin de iþ ken ce iz le ri nin gö rül dü ðü bir vi de o nun da iz len di ði i fa de e dil di. Ör gü tün a çýk la ma sýn da Gös te ri ler de gö zal tý na a lý nan lar dan i ki si ha riç di ðer le ri is tih ba rat ser vi li ü ye le ri nin ken di le ri ni döv dü ðü nü, dö vü len in san la rýn çýð lýk la rý ný duy duk la rý ný söy le di de nil di. HRW, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a da çað rý da bu lu na rak, is tih ba rat ser vis le ri ni u yar ma sý ve key fi gö zal tý ve iþ ken ce ler le il gi si bu lu nan la rýn he sap ver me le ri ni is te me si ge rek ti ði ni be lirt ti. New York / aa Hü kü met ye ni, ba kan lar es ki SU RÝYE DE A dil Se fer Baþ ba kan lý ðý nda ku ru lan A dil Se fer hü kü me tin de ye ni yüz le rin ya ný sý ra bir çok es ki ba ka nýn kol tuk la rý ný ko ru du ðu göz le ni yor. Ye ni hü kü met te Sa vun ma, Dý þiþ le ri, Va kýf lar, Pet rol, Su la ma, Kül tür, Ý le ti þim gi bi ba kan lýk lar da ba kan la rýn kol tuk la rý ný ko ru duk la rý dik kat çe ki yor. Dün Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ný o na yý ný a lan A dil Se fer Baþ ba kan lý ðýn da ki ye ni hü kü me ti zor lu ve yo ðun bir ça lýþ ma tem po su bek li yor. Ö zel lik le hal kýn ta lep le ri ne yö ne lik yö ne ti min a çýk la dý ðý re form pa ke ti nin ha ya ta ge çi ril me si nin ye ni hü kü me tin ilk ic ra at la rýn dan ol ma sý bek le ni yor. Ye ni hü kü met re form pa ke tin de 48 yýl lýk o la ða nüs tü ha lin kal dý rýl ma sý, si ya si par ti ler ve ba sýn ka nu nu gi bi ö nem li baþ lýk la rýn ya ný sý ra yol suz luk la mü ca de le ye ni hü kü me tin en ö nem li gün de mi ni o luþ tu ra cak. Su ri ye hal ký nýn, ye ni hü kü me ti na sýl kar þý la ya ca ðý i se me rak la bek le ni yor. Þam / cihan MÜSLÜMAN KARDEÞLER, YASASI YENÝDEN DÜZENLENSÝN SU RÝYE Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ta ra fýn dan ka bul e di len Hu mus ve Du ma he yet le ri nin, Müs lü man Kar deþ ler i le il gi li ya sa nýn ye ni den dü zen len me si ni ta lep et tik le ri bil di ril di. El Va tan ga ze te sin de ya yým la nan ha be re gö re E sad, ön ce ki gün Hu mus ken tin den ve Þam kýr sa lýn da bu lu nan Du ma dan ge - len he yet le ri ka bul et ti. Çift çi, es naf, a vu kat ve or ta öl çek li sa - na yi ci ler den o lu þan he yet ler, E sad a Hu mus ve Þam hal ký nýn ta lep le ri ni ak tar dý. He yet le rin, O HAL ya sa sý nýn kal dý rýl ma sý, halk i le yö ne tim a ra sýn da ki i le ti þi mi sað la yan me ka niz ma nýn güç len di ril me si ve ba rýþ çýl a maç lý gös te ri le re i zin ve ril me si gi - bi ta lep le ri di le ge tir dik le ri kay de dil di. Gö rüþ me de, Müs lü - man Kar deþ ler ör gü tü ne ü ye o lun ma sý na i liþ kin 49. mad de nin ye ni den dü zen len me si yö nün de ki ta le bin de E sad a su nul - ma sý dik kat çek ti. Su ri ye de uy gu la nan ya sa, Müs lü man Kar - deþ ler ör gü tü ne ü ye o lan la rýn i dam ce za sýy la yar gý lan ma la rý - ný ön gö rü yor. Ül ke de, Müs lü man Kar deþ ler ör gü tü nün a dý ve ör gü te i liþ kin ta lep ler res mi o la rak ve a çýk ça ilk kez he yet le rin E sad i le yap týk la rý gö rüþ me de gün de me ge ti ril di. Þam / aa Or du kýþ la ya çe kil sin SU RÝYE Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ta ra fýn dan ka bul e di len De ra lý he ye tin, bir sü re dir ül ke de de vam o lay lar ne de niy le De ra ken ti baþ ta ol mak ü ze re ba zý kent ve il çe le re sev ke di len or du bir lik le ri nin ge ri çe kil me si ni ta lep et tik le ri bil di ril di. Cham press in ter net si te si nin ha be rin de, E sad ta ra fýn dan ka bul e di len he ye tin, pro tes to cu la rýn ve ye rel hal kýn ta lep le ri ni E sad a ak tar dýk la rý kay de dil di. Bu ta lep ler a ra sýn da o la ða nüs tü ha lin kal dý rýl ma sý, si ya sî öz gür lük, ba sýn öz gür lü ðü, yol suz luk la et kin mü ca de le ve son o lay lar ne de niy le De ra ya ve ba zý kent le re sev ke di len or du bir lik le ri nin çe kil me si ta lep le ri yer a lý yor. Gö rüþ me nin ar dýn dan he yet te yer a lan De ra lý mil let ve ki li Na sip El Ha ri ri, ba zý te le viz yon ka nal la rý na yap tý ðý a çýk la ma da, De ra da ki or du bir li ði nin ge ri çe ki le ce ði ni söy le di. El Ha ri ri, gö rüþ me nin ve rim li geç ti ði ni, E sad ýn De ra lý la rýn ta lep le ri ni hak lý bul du ðu nu ve kent te mey da na ge len o lay lar da so rum lu lu ðu o lan la rýn ce za lan dý rý la ca ðý ný söy le di ði ni be lirt ti. Þam / aa HABERLER Filistin dostu Ýtalyan aktivist Viktor adýyla anýlýyordu. Ý tal yan ak ti vist, Gaz ze de öl dü rül dü n GAZ ZE DE Se le fi grup lar dan bi ri ta ra fýn dan ka çý rý lan ve ce se di ge ce sa at ler de bu lu nan Ý tal yan ak ti vis tin bo ðu la rak öl dü rül dü ðü bil di ril di. Ha mas gü ven lik güç le ri nin bir söz cü sü AFP ye yap tý ðý a çýk la ma da, ce se di Gaz ze nin bir so ka ðýn da bu lu nan Ý tal yan ýn bo ðu la rak öl dü rül dü ðü nü tes pit et tik le ri ni be lirt ti. Söz cü, o la ya ka rý þan i ki ki þi nin ya ka lan dý ðý ný, gü ven lik güç le ri nin di ðer le ri ni de a ra dý ðý ný söz le ri ne ek le di. Gaz ze de Vik tor a dýy la a ný lan 36 ya þýn da ki Ý tal yan ak ti vist ve ga ze te ci Vit to ri o Ar ri go ni yi ka çý ran grup, ya yým la dý ðý bir vi de oy la ka çýr dýk la rý Ý tal yan kar þý lý ðýn da, Ha mas hü kü me ti ta ra fýn dan tu tuk la nan li der ve ü ye le ri nin 30 sa at i çin de ser best bý ra kýl ma sý ný ta lep et miþ ti. Ay ný za man da ya zar o lan Ar ri go ni, Fi lis tin yan lý sý In ter na ti o nal So li da rity Mo u ve ment (ISM) ad lý ba rýþ ha re ke ti nin ü ye siy di. Ha mas, Ý tal yan ak ti vis tin öl dü rül me si ne sert tep ki gös ter di. Ha mas sözcüleri, Fi lis tin dos tu Ar ri go ni yi öl dü ren ler Ýs ra il a jan la rý dýr. Gaz ze de Se le fi o la rak ad lan dý rý lan böy le bir ör gü tü ilk kez du yu yo ruz dedi. Gazze / a a Ýs ra il den Ku düs e 900 ye ni in þa a tý iz ni n ÝS RAÝL iþ gal güç le ri gü ney Ku düs ün Gi lo yer le þi min de 900 ko nut luk ye ni Ya hu di yer le þim bi ri mi in þa ka ra rý ný o nay la dý. Ku düs Be le di ye si Plan la ma Ko mis yo nu dün, Ba tý Þe ri a da Do ðu Ku düs ün Gi lo yer le þi min de 900 ko nu tun ya pý mý na i liþ kin ilk o na yý ver di. Ku düs be le di ye plan la ma ko mis yo nu nun ka ra rý nýn, Ýs ra il Cum hur baþ ka ný Þi mon Pe res in Was hing ton a ya pa ca ðý zi ya ret sý ra sýn da ye ni bir ger gin li ðe yol aç ma sý bek le ni yor. Ka rar u ya rýn ca Ya hu di le rin ya þa dý ðý Gi lo böl ge si ne 900 da i re in þa sý nýn ya pýl ma sý plan la ný yor. Si yo nist iþ gal yö ne ti mi Ku düs çev re si ni ta ma mýy la Ya hu di leþ tir mek ve böl ge de ki nü fus ya pý sý ný Si yo nist le rin le hi ne çe vir mek i çin yo ðun ça ba har cý yor. Dýþ Haberler Servisi Bos na lý Sýrp la ra re fe ran dum tep ki si n AV RU PA Bir li ði (AB), Bos na Her sek i o luþ tu ran i ki o to nom ya pý dan bi ri o lan Bos na Sýrp Cum hu ri ye ti nin fe de ral mah ke me ve sav cý lýk yet ki le ri nin böl ge le re dev re dil me si i çin re fe ran dum dü zen le me ka ra rý al ma sý na tep ki gös ter di. AB Dý þiþ le ri Yük sek Tem sil ci si Cat he ri ne Ash ton yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Bos na Her sek te ki mev cut du rum dan çok en di þe li yim. Sýrp Cum hu ri ye ti Mec li si bu tür tek yan lý a dým lar ül ke yi i le ri gö tü re cek çö züm ler ge tir mez de di. Bos na Sýrp Mec li sinde fe de ral mah ke me ve sav cý lý ðýn tek yan lý o la rak lað ve dil me si i çin ön ce ki gün ya pý lan oy la ma da 2 ret ve 7 çe kim ser o ya kar þý 66 ka bul o yu kul la nýl mýþ tý. Brüksel / a a Ýz zet be go viç: Re fe ran dum is tik rar sýz lý ða yol a çar n BOS NA Her sek Üç lü Dev let Baþ kan lý ðý Kon se yi nin Boþ nak Ü ye si Ba kir Ýz zet be go viç, Bos na Sýrp Cum hu ri ye ti nin fe de ral mah ke me ve sav cý lýk yet ki le ri nin böl ge le re dev re dil me si i çin re fe ran dum dü zen le me ka ra rýy la il gi li Bos na-her sek te hiç bir ko nu re fe ran dum lar la çö zül me me li, çün kü bu yön tem is tik rar sýz lý ða yol aç mak ta dýr de di. Ba kir Ýz zet be go viç, Bos na Sýrp Cum hu ri ye ti nin Halk Mec li si nde Sýrp li der Mi lo rad Do dik in ö ne ri si ü ze ri ne al ýnan re fe ran dum ka ra rý ný eleþtirdi. Ýz zet be go viç, dev let se vi ye sin de ki mah ke me ve sav cý lýk la il gi li ka nu nun geç miþ yýl lar da dev let par la men to sun ca o nay lan dý ðý ný ve bu sü re ce Sýrp tem sil ci le rin de des tek ver di ði ne dik ka ti çek ti. Saraybosna / a a TAZÝYE Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden merhum Hamid Kuralkan'ýn kardeþi, Kuralkan Holding'in kurucusu, iþ adamý ve sanayici Mehmet Kuralkan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y

8 8 16 MEDYA POLÝTÝK NÝSAN 2011 CUMARTESÝ Y A cil re form GENELKURMAY Baþ kan lý ðý nýn Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý ko nu su buz do la býn da bek le yen ye me ðe ben zi yor. Za man za man ma sa ya ko nu yor bi ti ril me di ði i çin tek rar do la ba kal dý rý lý yor. Ko nu Baþ ba kan ýn TSK nýn Bal yoz a çýk la ma sý yan lýþ ol du söz le ri ne de niy le tek rar ö nü müz de. Di le riz bu kez so nuç lan dý rý lýr. 12 Ha zi ran se çi mi fýr sat týr. AKP ve CHP se çim bil dir ge le ri ne bu ta ah hü dü koy mak su re tiy le yý lan hi kâ ye si ni bi ti re bi lir ler. Ýk lim bu na mü sa it tir. AKP mil let ve ki li Ha lûk Öz dal ga dün bir Si lâh lý Kuv vet ler Re for mu çer çe ve sin de Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý ný ö ner di. Bu de ði þik lik, or du nun si vil hü kü met le rin de ne ti mi al týn da ol du ðu nu gös te ren mo ral ö ne mi da ha a ðýr ba san bir ted bir dir. Ge nel kur may bu gün Sa vun ma Ba ka ný na bað lý de ðil de ba þý na buy ruk bir ya pý mý? De ðil.. Ni te kim Baþ ba kan Stras bo - Yanlýþ kürsü yanlýþ üslup BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan ýn ön ce ki gün ça týþ ma cý bir üs lup i çin de Av ru pa ya mey dan o ku du ðu me kâ nýn Türk de mok ra si si i çin çok de ðer li bir ye ri var. 12 Ey lül dar be sin den son ra Tür ki ye de ki as ke ri re ji min Ba tý dün ya sýn da en a ðýr e leþ ti ri le re uð ra dý ðý fo rum, Er do ðan ýn ön ce ki gün kür sü sü ne çýk tý ðý Stras bo urg da ki Av ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si i di (AKPM). O dö nem de ki in san hak larý ih lal le ri ve de mok ra si ye ge çiþ sü re ci bu ku rum ta ra fýn dan ya kýn gö ze tim al týn da tu tul muþ, AKPM al dý ðý ka rar lar la de mok ra si ye bir an ön ce dö nül me si i çin kuv vet li bir bas ký uy gu la mýþ tý Mil li Gü ven lik Kon se yi ü ze rin de. De mok ra si ye dö nü þün da ha faz la za ma na ya yýl ma dan ger çek leþ me sin de en çok pa yý o lan Ba tý ku rum la rý a ra sýn da Stras bo urg da top la nan bu par la men to nun ba þat bir ye ri var dýr. Bir baþ ka de yiþ le, bu mec lis Türk de mok ra si si ü ze rin de ma ne vi hak ka sa hi ptir. Men sup larý nýn, Tür ki ye de yan lýþ gör dük le ri bir þey var sa Ba tý dün ya sýn da bu nu a çýk ça söy le me hak ký na en çok sa hip ol duk larý ku rum bu ra sý dýr. Do la yý sýy la Baþ ba kan ýn ön ce ki gün kü üs lu bu a çý sýn dan çok yan lýþ bir me kân dý Av ru pa Kon se yi Par la men to su. KON SEY NE ZA MAN KIY ME TE BÝ NER? urg da TSK nýn yan lýþ ý ný söy ler ken þu doð ru yu da tes lim et ti. Or du si vil i ra de nin yö ne ti mi al týn da dýr. Si vil i ra de ne yön de a dým a tý yor sa on lar da u yu yor lar de di. Tes pit doð ru a ma þe kil þar tý ye ri ne ge ti ril me di ði i çin fark lý gö rü nü yor. Çün kü hiç bir de mok ra si de Ge nel kur may Baþ ka ný Sa vun ma Ba ka ný nýn ö nün de ol mu yor. Ya ni me se le ar týk sa de ce þe kil yan lý þý ni te li ði ne in miþ tir ve dü zel til me si za ma ný gel miþ tir. Tür ki ye de as ke ri ve sa yet kal ma dý ðý hal de ku run tu su hâ lâ ya þý yor. Hi ye rar þi dü zel ti le rek bu ha ya let kal dý rý la bi lir. O lum lu sin yal ler ve ren CHP nin re form ça lýþ ma sý na ka týl ma sý, re jim i çin za af ya rat ma ya cak bir çö zü mün ger çek le þe ce ði ne hal kýn gü ven duy ma sý ný ko lay laþ tý rýr. Sa vun ma ba ka ný nýn ö nün de yü rü yen bir Ge nel kur may Baþ ka ný es ki den bi ze öz gü bir güç ve ö nem gös ter ge si i di. Ar týk ter si... Or du yu da, de mok ra si mi zi de i kin ci sý nýf gös te ri yor! Gün gör Men gi, Va tan, 15 Ni san 2011 Baþ ba kan, ön ce ki gün bu ra da bir baþ ka ha ta da ha yap tý. Av ru pa Kon se yi nin AB den çok fark lý bir iþ le vi var. Kon sey in as li gö re vi, Av ru pa da de mok ra si ve hu ku kun üs tün lü ðü de ðer le ri ni güç lü kýl mak ve i le ri gö tür mek. Bu ha liy le Av ru pa nýn vic da ný ný tem sil e di yor. Av ru pa Kon se yi nin bu iþ le vi ni da ha et ki li bir þe kil de ye ri ne ge ti re bil mek i çin Ber lin du varý nýn yý ký lý þýn dan son ra Ve ne dik Ko mis yo nu gi bi ye ni or gan lar da o luþ tur du. Ýl ginç tir ki, A da let ve Kal kýn ma Par ti si hü kü met le ri, de mok ra tik leþ me ve hu kuk a lan larýn da at týk la rý ba zý kri tik a dým la rýn ka li te kon tro lü ko nu sun da Ve ne dik Ko mis yo nu i le is ti þa re ye, bu ku ru mun ve re ce ði Av ru pa öl çü le ri ne uy gun dur müh rü ne hep ö zel bir de ðer at fet ti, son A na ya sa de ði þik li ði gi bi... Hal böy ley ken Av ru pa Kon se yi nin par la men to sun da se çim ba ra jýnýn dü þü rül me si yo lun da i fa de e di len bir bek len ti ye ters le yen bir ton la may la O nu si ze so ra cak de ði liz... ya ný tý nýn ve ril me si, kuþ ku suz bu gü ne dek sür dü rü len iþ bir li ði nin ru hu na ters dü þen bir dav ra nýþ týr. Av ru pa Kon se yi ve o nun ku rum la rý nýn kýy me te bin me si i çin yal nýz ca hü kü me tin i þi ne ge len mü ta la a lar mý ver me le ri ge re ki yor? Se dat Er gin, Hür ri yet, 15 Ni san 2011 Ol du mu ya ni Sa yýn Baþ ba kan? BAÞBAKAN Er do ðan ýn Stras bo urg da ga ze te ci le re ver di ði söy le þi de, Ba þör tü lü a day yok sa, oy da yok! kam pan ya sý i le il gi li söy le dik le rin den do la yý hay ret ler i çe ri sin de yim. De miþ ki; Ba þör tü sü, par la men to ya gir me nin pa zar lý ðý ol ma ma lý dýr. Bu kam pan ya lar ya ký þýk sýz. Ký ný yo rum! Du yun ca ön ce i nan ma dým. Fa kat son ra bir sü rü ga ze te de a çýk la ma nýn ger çek ten de Baþ ba kan ta ra fýn dan ya pýl mýþ ol du ðu nu gö rün ce ne ye ya lan söy le ye yim ken di ken di me bir, Al lah...al lah çek tim. Ha týr lar mý sý nýz bil mem. Geç ti ði miz ka sým a yý nýn so nun da ben ve ba þör tü lü ar ka da þým Hi lal Kap lan Baþ ba kan Er do ðan ýn Lüb nan ge zi si ni iz le mek ü ze re biz zat ken di le ri ta ra fýn dan da vet e dil miþ tik. Dö nüþ yo lun da u çak ta ki soh bet sý ra sýn da sor muþ tum; Bu dö nem ba þý ör tü lü bir ve kil o la cak mý? di ye. O da, O la bi lir. Ne den ol ma sýn? de miþ ti ve ar dýn dan da ek le miþ ti; Bu nu sen ve Hi lal el e le ve rip ya pa cak sý nýz! Baþ ba kan ýn bu söz le ri ni biz þöy le o ku muþ tuk; Bu me se le an cak top lum sal bir uz laþ ma i le çö zü lür. Ba þör tü lü ve ki lin ol ma sý i çin ba þý a çýk ka dýn la rýn des tek ver me si ge re ki yor! El bet te ki sa de ce Baþ ba kan böy le de - di di ye fa lan de ðil. Yýl lar dýr de mok ra tik leþ me nin ö nü nü tý ka dý ðý, top lum sal hu zu ru boz du ðu, in san la rýn gi yim ku þam la rý ne de ni i le ö te ki mu a me le si gör me si nin ger çek ten can sý ký cý ol du ðu na ka na at ge tir di ðim ve bir dö nem ken di min bi le ön yar gý i le yak laþ tý ðý bu ko nu nun ar týk bir ta bu ol mak tan çý ka rý lýp, gün de mi mi zi ge rek siz ye re da ha faz la iþ gal et me me si ni ar zu la dý ðým, in san la rýn i nanç la rý na, dü þün ce le ri ne ve ya þam bi çim le ri ne say gý du yul ma sý nýn ça ðýn bir ge rek li li ði ol du ðu na i nan dý ðým i çin... Des tek ver dim kam pan ya ya. Be ni ta ný yan ta nýr. Bi len bi lir. Sa yýn Baþ ba kan Bey rut dö nü þü, El e le ve rip siz çö ze cek si niz! de di ði an da za ten be nim i çin o lay bit miþ ti. A ma Hi lal Kap lan, kam pan ya i le il gi li, Var mý sýn? çað rý sý ný yap tý ðý an da da! Ba kýn. Bi zim o ra lar da, sö zün den dö nen ler i çin, Pi lav dan dö ne nin ka þý ðý ký rýl sýn! der ler... Sa yýn Baþ ba kan Ba þör tü lü a day yok sa, oy da yok! kam pan ya sý ný baþ la tan la rý, des tek le yen le ri ký na sa da, biz le ri bi rer pa zar la ma cý gi bi gör dü ðü nü söy le se de ben sö züm den dön mem ve Bak ka þý ðý ný na sýl kýr dýrt tý u tan ma dan! de dirt mem ar ka daþ! Böy le bi li ne ya ni... Se vi lay Yük se lir, Sa bah, 15 Ni san 2011 AVRUPA FIRÇALARI HEYECAN VERMÝYOR BAÞBAKAN Er do ðan ýn Av ru pa fýr ça la rý bir ger çe ði de ðiþ tir mi yor: Tür ki ye ye ni den so run bi rik tir me ye baþ la dý. Bu nu ya zýn bir ke na ra. Tay yip Er do ðan ýn Sar kozy Fran sa sý na, Av ru pa ya yö ne lik Stras bo urg da yap tý ðý ba zý e leþ ti ri ler hak lý da ol sa, bun la rýn es ki si gi bi ses ge tir me si zor. Faz la he ye can da ver mi yor. Çün kü, Tür ki ye yi ne e vin i çi me se le siy le kar þý kar þý ya... Sa yýn Baþ ba kan Av ru pa ya ne ka dar fýr ça a tar sa at sýn, ne ka dar dil dö ker se dök sün, ör ne ðin Ne dim Þe ner- Ah met Þýk o la yýn da -ya da dün baþ la yan Er tuð rul Ma vi oð lu i le Ah met Þýk ýn bir lik te yaz dýk la rý Er ge ne kon ki ta bý na i liþ kin da va ko nu sun da- i nan dý rý cý o la maz. Kürt so ru nu da fark lý de ðil. Hâ lâ bek li yor gün de min ba þýn da. A le vi so ru nu da öy le. Ba þör tü sü so ru nu da öy le. Din e ði ti mi so ru nu çö zül dü mü? Gay ri müs lim le ri il gi len di ren me se le ler gün dem de ki yer le ri ni ko ru mu yor lar mý? As ker so ru nu, hem ku rum sal hem zih ni yet sel a çý lar dan dü zen le me bek le yen en cid di me se le ler den bi ri... AB i le i liþ ki ler di ye de bir so run var ki, bu ko nu da to pun sa de ce kar þý ta raf ta ol du ðu nu san mak ya nýl tý cý dýr. Ba sýn öz gür lü ðü de gün dem de du ru yor. Yar gý bir baþ ka so run lu a lan... Bu gü ne ka dar ger çek ten çok i yi gi den e ko no mi de e ðer ge rek li ö zen gös te ril mez ve se çim re ha ve tiy le a þý rý gü ven ken di ni bel li e der se, bu a lan da da ba zý so run lar ge cik mek si zin su yun yü zü ne vu ra cak týr. DEVLET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can ýn, bu gü ne ka dar hiç sek tir me di ði Was hing ton da dü zen le ne cek o lan G-20 Ba kan lar Top lan tý sý i le IMF- Dün ya Ban ka sý Ba har Top lan tý la rý na ka týl ma ya ca ðý ný du yun ca me rak lan dým... Me ðer ne de ni Se çim Be yan na me si ça lýþ ma la rýy mýþ... De mek ki ik ti dar par ti si i çin Se çim Be yan na me si ha la çok ö nem ta þý yor. Ma dem öy le yý lý AK Par ti Se çim Be yan na me si ne ge ri dö nüp ye ni den ba ka bi li riz... Ör ne ðin, þu an da gün dem de ki Av ru pa Bir li ði fas lý na... Ön ce ki gün Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, dün ya da hiç bir ör ne ði ol ma yan yüz de 10 se çim ba ra jý i çin, Av ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si ü ye si ne ye ri gel di ði za man e ðer bu ba ra jýn bi raz dü þü rül me si ge re kir se o nu da yi ne hal ký mýz la mü za ke re si ni ya pa rýz, a ma o nu si ze so ra cak de ði liz di yor du... Pe ki, 2007 yý lý Se çim Be yan na me si nde de du rum ay ný mýy dý? 2007 yý lý Se çim Be yan na me si nde AK Par ti: AB ye tam ü ye lik, hem hal ký mý zýn ha yat stan dar dý nýn yük sel til me si hem de ya kýn çev re miz de bir gü ven ve is tik rar a la ný nýn o luþ ma sý i çin ge rek li dir de mek tey di... Cüm le de ki ha yat stan dart la rý nýn yük sel til me si i fa de si par ti ta ra fýn dan ko yu harf ler le be lir gin leþ ti ril miþ ti... De vam e de lim: Tür ki ye nin ya kýn böl ge ve çev re hav za lar da ki po li ti ka ön ce lik le ri, Tür ki ye nin AB ye ü - BA ÞÖR TÜ LÜ a day yok sa oy da yok, kam pan ya sý AK Par ti, CHP, MHP ve BDP gi bi ha li ha zýr da Mec lis'te bu lu nan "a ðýr" top la rý ha re ke te ge çi re me di a ma top lu mun he men her ke si min de yan ký lan dý. Pek çok ko nu da çok fark lý fi kir le ri sa vu nan ve hat ta bir bi ri nin po li tik du ru þu nu o nay la ma yan bir çok i sim bu kam pan ya ya ya do lay sýz bir bi çim de des tek ver di ya da kam pan ya ve si le siy le or ta ya çý kan i ra de nin an la mý na i þa ret et ti. Bu i ra de yi doð ru o ku yan ve des tek le yen ya zar, o kur, ak ti vist, iþ çi, me mur, ev ha ný mý, din dar, ag nos tik, sol cu, li be ral, par ti li par ti siz her ke se te þek kü rü bir borç bi li yo rum. En çok e leþ ti ri AK Par ti ta ba nýn dan de ðil, par ti zan la rýn dan gel miþ ti. Baþ ba kan Er do ðan'ýn kam pan ya i le il gi li gö rüþ le ri i se tah min e di le bi lir, ön gö rü le bi lir öl çü de "ü zü cü" ol du. Gö rü þü ba sý na þöy le yan sý dý: "Ba þör tü lü a day koy ma ya na oy yok man tý ðý ný ký ný yor, ya ký þýk sýz ve za yýf bir man týk o la rak gö rü yo rum, de mok ra tik bul mu yo rum. Ba þör tü sü par la men to ya gir me nin pa zar lýk a ra cý ol ma ma lý dýr." Ne ga rip bir dün ya. Bu ül ke de si ya set çi ler on lar ca yýl dýr "Tü yü bit me miþ ye ti min hak ký" di ye rek kal la vi bir pa zar lýk yü rü tü yor. A þi ret ler on lar ca yýl dýr par ti li der le riy le Mec lis'e ken di tem sil ci le ri nin "a tan ma la rý" ko nu sun da ma sa ya o tu ru yor. On lar ca yýl dýr bu ül ke de in san la rýn a þý, i þi, hat ta fýn dý ðý fýs tý ðý bi le pa zar lýk ko nu su o lu yor; sý ra bir yok sun lu ðun, bir en gel len miþ li ðin, bir e þit siz li ðin gi de ril me si ta le bi ne ge lin ce, sý ra ba þör tü lü ka dý nýn mil le ti ni tem sil et me hak ký na ge lin ce, "pa zar lýk", "ya ký þýk sýz lýk" söz cük le ri Bun la rý sý ra lý yo rum. Çün kü, Tür ki ye ye ni den so run bi rik ti ren bir ül ke ha li ne gel me ye baþ la dý. Es ki den böy ley di le rin so nuy la 1990 la rýn Tür ki ye si so run çöz mez, sü rek li bi rik ti rir di. Za yýf ve ken di i çin de kav ga lý ko a lis yon hü kü met le ri, Tür ki ye nin ger çek gün de mi ni gör mez lik ten gel me yi So run la rýn yi ne bi rik me ye baþ la dý ðý bir Tür ki ye de, Av ru pa fýr ça la rý mil li yet çi dün ya dan bi raz da ha oy ge ti re bi lir. A ma faz la he ye can ver mez. yýl lar yý lý si ya set san mýþ tý. Bo ða yý boy nuz la rýn dan tu ta bi le cek li der ler sah ne de boy gös ter me miþ ti. Ö zel lik le e ko no mik a lan da yý lan hi kâ ye si ne dö nen ya pý sal so run lar, 2001 ba þýn da Tür ki ye yi bir an da yok sul laþ tý ran, al lak bul lak e den Þu bat Kri zi ne yol aç mýþ tý lar da Gü ney do ðu da par la yan yan gýn, Tür ki ye nin aþ ve iþ so ru nu nu de rin leþ ti rir ken, hu kuk ve in san hak la rý a çý sýn dan Su sur luk gi bi ce hen nem le ri ya rat tý. Tür ki ye 2000 le re böy le gel di. Git gi de bi ri ken so run lar la... ye lik sü re ci i le bü tün lük arz et mek te dir. AK Par ti, AB- Tür ki ye i liþ ki le ri ni i ki li i liþ ki le rin ya ný sý ra kü re sel ve böl ge sel ba rýþ ve dü zen pers pek ti fi ni de i çe ren stra te jik bir viz yon çer çe ve sin de de ðer len dir mek te dir. Bu pers pek tif ten ba kýl dý ðýn da AB-Tür ki ye i liþ ki le ri, kü re sel ba rý þý teh dit e den ge ri lim le rin yu mu þa týl ma sýn da, u lus la ra ra sý te rör, kül tü rel ça týþ ma, e ner ji gü ven li ði gi bi risk a lan la rýn da kü re sel iþ bir li ði nin yay gýn laþ tý rýl ma sýn da ö nem li bir mih ver ni te li ði ta þý mak ta dýr. AB bu ka dar ö nem li ve de ðer li i se ne den bu gü ne ka dar AB ü ye si o la ma dýk? AK Par ti nin 2007 yý lýn da ki ce va bý na dik kat et me ni zi is te rim: Da ha ön ce ki dö nem ler de Tür ki ye i yi ha zýr la na ma dý ðý ve de mok ra tik stan dart la rý ný yük sel te me di ði i çin AB nin ge niþ le me dö nem le rin de ö nem li fýr sat lar ka çý rýl mýþ týr. As lýn da son dört yýl lýk tüm sü re ci an la tý yor... O za man lar AK Par ti si ya sal ik ti dar dý a ma An ka ra da ki sta tü ko ya mu ha lif ti... Bi rin ci Cum hu ri yet e kar þý Tür ki ye hal ký nýn ha yat stan dart la rý ný yük sel te cek o lan AB re form la rý nýn sa mi mi ta kip çi siy di... De vam e de lim: AK Par ti, AB ka tý lým sü re ci ni hem bir en teg ras yon hem de Tür ki ye nin si ya sal, e ko no mik, sos yal ve ya sal stan dart la rý ný yük sel ten bir ye ni den ya pý lan ma sü re ci o la rak de ðer len dir mek te dir. AB mük te se ba tý ný ta ra ma ça lýþ ma la rý, ül ke miz de pek çok a lan da ger çek leþ ti re ce ði miz ya pý sal dö nü þü mün alt ya pý sý ný ha zýr la mýþ týr ba þýn da al dý ðý mýz ka rar la fa sýl la - ha va da u çu þu yor. Ne ga rip bir dün ya. Çok de ðil se kiz yýl ön ce Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve par ti si nin baþ lat tý ðý ha re ket "di ni si ya se te a let et mek le" it ham e di li yor du. Þim di Baþ ba kan'ýn ken di si, "Ba þör tü sü Mec lis'e gir me nin pa zar lýk a ra cý ol ma ma lý" di yor. Ke li me ler i ti nay la se çil miþ a ma an lam ay ný. Bu i ki it ham a ra sýn da hiç fark yok! Bu nok ta da plat form a dý na de ðil, ken di a dý ma bir kaç ke lam et mek is ti yo rum. BAÞ BA KAN'A A ÇIK MEK TUP Sa yýn Baþ ba ka ným, siz de bi li yor su nuz ki, hiç bir cid di ya sal re fe ran sý bu lun ma yan ba þör tü sü ya sak la rý me se le sin de a nah tar söz cük "mað du ri yet"tir. Ha týr la yýn, siz de bir za man lar "mað dur" i di niz. Er ge ne kon'dan çý kan çýl gýn Türk le ri bi le mi yo ruz. A ma siz i nanç la rý ne de niy le bas tý rýl mýþ, yok sa yýl mýþ, i ti lip ka kýl mýþ in san la rýn ça re siz li ði nin çýð lý ðýn dan çýk tý nýz. Bu çýð lýk o ka dar yük sek ti ki, ül ke nin med ya sý, bü rok ra si si, as ke ri, sa na yi ci si e liy le o luþ tu rul muþ bir ta kým kir li uz laþ ma la rý bi le de lip geç ti. Halk bu mað du ri yet kar þý sýn da vic da ný nýn se si ni din le ye rek, tav rý ný si ze þans ver mek ten, fýr sat ver mek ten ya na kul lan dý; a ley hi ni ze o lan kum pas la rý san dý ða göm dü. O hal kýn a ra sýn da biz de var dýk. Bu gün "Ba þör tü lü a day yok sa oy da yok" di yen in san lar dan, on la rýn eþ le rin den, an ne le rin den, ba ba la rýn dan, da ha sý sis te min o to ri ter yo rum ve bas ký a raç la rý ta ra fýn dan yýl dý rýl mýþ bir ço ðun luk tan o lu þu yor du o halk. Ba þör tü süy le il gi li so run lu du ru mu aþ mak is te di ði niz A ma 2000 le re i yi gir dik. Bir yan dan ya pý sal re form lar la e ko no mi de ki ký sýr dön gü ký rýl dý. Di ðer yan dan, AB ye u yum re form la rý i le de mok ra si ve hu kuk çý ta sý yük sel di. Bu sa ye de, ta rih a lýn dý ve 2005 te AB i le ü ye lik mü za ke re le ri baþ la dý. Böy le bir sü reç te, bu ül ke de bin yýl dýr de mok ra si ve hu kuk dev le ti nin yer li ye ri ne o tur ma sý ný en gel le yen as ke ri ve sa yet ve de rin dev let sis te mi o ra sýn dan bu ra sýn dan çö zül me ye baþ la dý.(...) A ma dün ya dön me ye de vam e di yor. Pe dal çe vir mek zo run da ik ti dar lar. Al tý ný çiz di ðim gi bi: So run lar yi ne bi rik me ye baþ la dý! Se çi me gi den Tür ki ye de, si ya si li der le rin, ö zel lik le Tay yip Er do ðan ýn ge li nen bu nok ta yý çok i yi o ku ma la rý ge re ki yor. Çün kü ya pý la cak çok iþ var. De mok ra si çý ta sý yük sel til me yi bek li yor. Öz gür lük ler çý ta sý da öy le. Ýn san hak la rý da fark lý de ðil. E ko no mi ne ka dar i yi git miþ ol sa da, iþ siz lik ve yok sul luk hâ lâ çok bü yük so run lar... Ma lum, bir se çim dö ne min de bir ik ti dar par ti si nin li de ri, Yo ður dum ka ra! de mez. Ve so run la rýn yi ne bi rik me ye baþ la dý ðý bir Tür ki ye de, Av ru pa fýr ça la rý mil li yet çi dün ya dan bi raz da ha oy ge ti re bi lir. A ma faz la he ye can ver mez. Çün kü e vin i çi, Sa yýn Baþ ba kan, ye ni den dü zel til me ye muh taç ha le gel miþ du rum da! Ha san Ce mal, Mil li yet, 15 Ni san 2011 Ki me so ra ca ðýz, An ka ra ya mý? rýn mü za ke re le re res men a çý lýp a çýl ma ma sý na bak mak sý zýn pek çok a lan da re form lar hýz la de vam e de cek tir. E di yor mu, e di yor i se a ca ba ö nün de hiç bir en gel bu lun ma yan Re ka bet Dos ya sý ne den a çý la mý yor? Son o la rak þu nu da o ku ya lým: 17 Ni san 2007 de a çýk la dý ðý mýz Tür ki ye nin AB Mük te se ba tý na U yum Prog ra mý yýl la rýn da ger çek leþ ti ri le cek re form la rýn de tay lý bir a çý lý mý ný, tak vi mi ni ve so rum lu ku ru luþ la rý ný i çer mek te dir. 188 ya sal dü zen le me ve 576 i kin cil dü zen le me yi kap sa yan bu do kü man, AB ka tý lým sü re ci nin si ya si so run la rýn dan ba ðým sýz o la rak Tür ki ye yi en yük sek stan dart la ra u laþ týr ma ko nu sun da ki ka rar lý lý ðý mý zýn so mut bir gös ter ge si dir yý lý na gel dik ya sal dü zen le me... Ve 576 i kin cil dü zen le me den ne ka da rý ger çek leþ ti ril di a ca ba? Da ha ön ce ki dö nem ler de Tür ki ye i yi ha zýr la na ma dý ðý ve de mok ra tik stan dart la rý ný yük sel te me di ði i çin AB nin ge niþ le me dö nem le rin de ö nem li fýr sat lar ka çý rýl mýþ týr an la yý þýn dan... Hiç bir ül ke de ör ne ði ol ma yan yüz de 10 se çim ba ra jý i çin si ze mi so ra ca ðýz nok ta sý na... An ka ra mu ha lif li ðin den, An ka ra sa vun ma sý na yý lý Se çim Be yan na me si ne bak týk ça, ne re den ne re ye ge lin di ði ni gör dük çe... A li Ba ba can keþ ke G-20 Ba kan lar Top lan tý sý na git sey di di ye dü þü nü yo rum... Meh met Al tan, / Star, 15 Ni san 2011 Hak talebi ne zamandan beri pazarlýk oldu? i çin par ti niz ne re dey se ka pa tý lý yor du. Bu nun far kýn da yýz, bu nu tak dir e di yo ruz ve fa kat ge çen za man zar fýn da par ti niz de ve þah sý nýz da te mer küz e den güç de gö zü müz den kaç mý yor. Öy le ki, o gü cün kul la nýl ma bi çi mi he men her an ye ni ku tup laþ ma la ra ne den o lu yor. Gü cü nü zü kul lan ma bi çi mi ni zin ya rat tý ðý top lum sal ku tup laþ ma, en çok bi zim ca ný mý zý ya ký yor ol ma sý na rað men, ik ti da rý ný zýn "gü nah ke çi si" ro lü nü üst len mek bi zim ka çý nýl maz sos yo lo jik ger çe ði miz ha li ne gel me si ne rað men, ba þör tü lü ka dýn la rýn e þit va tan daþ mu a me le si gör me si ni sað la ya cak sü reç bir ar pa bo yu i ler le mi yor. Ü ni ver si te ler de fi i li du rum ya ra týl dý, hiç yok tan i yi. A ma ku su ra bak ma yýn, e þi ba þör tü lü o lan er kek le rin ö nün de ki kad ro en gel le ri nin kalk ma sý ný, ba þör tü lü ka dýn la rýn ö nün de ki en gel le rin kalk ma sý o la rak gö re mi yo ruz. Ba þör tü lü ka dýn la rýn me se le si, seç me ve se çil me hak ký na sa hip o la ma mak da hil, o ku mak, ça lýþ mak, ti yat ro iz le mek(!), e me ði ve do na ný mý i zin ver di ði hal de ha ya týn her a la nýn da en gel le re tos la mak týr. Bu en gel le ri aþ ma yo lun da bir ha zýr lý ðý nýz var sa da hiç bir þe kil de i zi ne rast la ya mý yo ruz. Mev cut du ru mu sür dü re rek bi zi ze hir le yen me ka niz ma nýn pan ze hi ri mi o la cak sý nýz, yok sa par ça sý mý? Bu nu bi le mi yo rum. A ma hiç de ðil se bi zi, "ba þör tü sü mað du ri ye ti ni Mec lis ta le bi ne a let et mek le" it ham et me yin. Bu, dün si zi "di ni si ya se te a let et mek"le suç la yýp boð mak is te yen le rin kul lan dý ðý di lin ay ný sý. A yýp o lu yor. Ve ge re ðin den faz la in ci ti ci... Nihal Bengisu Karaca, / Habertürk, 15 Ni san 2011

9 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Ni ye ti, o lum lu-o lum suz ve ya i yi-kö tü di ye i ki ye a yý ra bi li riz. O lum lu ni yet gü zel; o lum suz ni yet ler de ben cil ce bek len ti ler i çi ne gi ril me si ne se bep o lur. Ec da dý mýz bu nu, Ni yet ha yýr, a ký bet ha yýr ve ya Ni yet ha yýr, a ký bet se lâ met tar zýn da ve ci ze leþ tir miþ ler dir. Ha lis ni yet po zi tif e ner ji, kö tü ni yet i se ne - veh bi ho ra san il.com Boþ za man la rýn da ne ya par sýn? Eðer bu so ru ya Ki tap o ku yo rum di ye bir ce vap ve ri yor sa nýz, bi lin ki as lýn da bir sý kýn tý var de mek tir. Zi ra ki tap o ku mak cid dî bir iþ tir ve ha ya tý mý zýn be lir li bir sa a ti ni o ku ma ya a yý ra mý yor ol mak ger çek ten ö nem li bir prob lem dir. Pe ki, boþ za man la rý mýz da ne ya pa lým? di ye so ra cak o lur sa nýz, ve ri le cek en i yi ce vap; din len mek, gez mek, dost lar mec li sin de bu lun mak gi bi þey ler o la bi lir. Ý yi hoþ da ben iþ le ri min yo ðun lu ðun dan ki tap o ku ma ya za man bu la mý yo rum ki di yor sa nýz, bi lin ki bu da du ru mu nu zun ne ka dar va him ol du ðu nu i fa de et mek te dir. Fe lâ ke tin e þi ðin de si niz, der hal te nef füs et mek ve a yak la rý nýz üs tün de doð rul mak za ma ný nýz gel miþ tir! Ne ya pýp e din, ö zel lik le si ze ö zü nü zü ha týr la tan de ðer li bir ki tap bu lup o ku yun. Za ten iþ le ri miz de ba þa rý ya u laþ mak i çin da hi ki tap o ku mak zo run da yýz. Yok sa ken di mi zi ge liþ ti re mez, iþ sa ha sýn da da e ri yip gi de riz. Pe ki, yo ðun iþ ve me sai es na sýn da bu nu na sýl ba þa ra ca ðýz? A lýþ kan lýk e di ne rek ve ki tap o ku ma yý zevk hâ li ne ge ti re rek. Meþ hur bir fut bol yö ne ti ci sin den, Fa tih Te rim den ör nek ver mek is ti yo rum. Bir dö nem Ga la ta sa ray ý ve Türk Mil lî Ta ký mý ný ba þa rý dan ba þa rý ya koþ tu ran Te rim, fut bol cu la rý ný, yap týk la rý iþ ten zevk al ma ya teþ vik et ti ði ni söy le miþ ti. Fut bol cu la rý na di yor du ki; Ga lip gel mek ve ya mað lûp ol mak ö nem li de ðil dir. Ö nem li o lan yap tý ðý nýz iþ ten zevk al mak týr. Ba kýn, si zin bu lun du ðu nuz se vi ye ye gel mek i çin mil yon lar ca in san can a tý yor. Siz bir þe kil de bu nok ta ya gel miþ si niz. Ý þin ta dý ný çý ka rýn, i þi ni zi se ve rek ya pýn Ýþ te ay nen Te rim in de di ði gi bi ki tap o ku mak tan zevk al ma nýn yo lu nu bul ma lý yýz. Bu nun da en ko lay yo lu be ðen di ði miz, ho þu mu za gi den ko nu lar la il gi li ki tap lar bul mak, bun la rý gü nü mü zün be lir li sa at le rin de o ku mak týr. E ðer za man bu la mazsak, din len me ve uy ku za man la rý mýz dan ta viz ve re rek hiç ol maz sa 10 da ki ka bir ki tap o ku mak zo run da ol du ðu mu zu u nut ma ma lý yýz. Rab bi mi zin bi ze bil dir di ði ilk e mir O ku! em ri dir. Al lah ýn em ri ge re ðin ce na sýl i ba det le ri mi zi ya pý yo ruz, ay nen bu nun gi bi ö zel lik le bi ze ö zü mü zü ve Rab bi mi zi bil di ren ki tap o ku ma lý ve te fek kür et me li yiz. Ak si hal de â hir za ma nýn deh þet li has ta lýk la rýn dan kur tul ma im kâ ný yok tur. Ki tap o kur ken en baþ ta Kur ân tef sir le ri ne ve Be di üz za man ýn neþ ret ti ði Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý na mü ra ca at et me li yiz. Bu e ser ler, o ri ji nal bir üs lûp i le ya zýl mýþ o lup gü nü mü zün has ta lýk la rý na kar þý en i yi de va dýr. Bu e ser le ri o ku yan in san lar i man la rý ný zi ya de leþ ti rip ma ter ya lizm ve din siz lik a te þi ne düþ mek ten kur tul mak ta dýr lar. Zü be yir Gün dü zalp, gün de en az 20 say fa Ri sâ le o ku ma yan bir ki þi nin di ne hiz met e de me ye ce ði ni söy le miþ tir. Ken di si ne A ða bey ne ya pa yým? Ri sâ le le ri o ku yo rum, a ma bir þey an la ya mý yo rum, ne tav si ye e der si niz? so ru su na Kar de þim! An la ma san da o ku. Ri sâ le-i Nur yal nýz ak la hi tap et mi yor. Ak lýn ya nýn da kalp, ruh ve sâ ir bü tün lâ ti fe ler his se si ni a lýr. Sen o ku; o lâ ti fe le rin gý da sý ný a lýr di ye ce vap ver miþ tir. O ku ma a lýþ kan lý ðý ný ka zan mak çok ö nem li dir. Fa tih Te rim in fut bol cu la rý ný mo ti ve et ti ði gi bi, o ku ma dan zevk al ma nýn ça re le ri ni bul ma lý yýz. Baþ ta ken di miz ol mak ü ze re bü tün ya kýn la rý mý za Rab bi mi zin ilk em ri o lan o ku ma yý sev dir me ye ça lýþ ma lý yýz. Ýþ te o ku ma zev ki ni ka zan dý ra ca ðý ný dü þün dü ðüm bir ki tap: Mü te va zý ça lýþ ma mýz Al tý Ay da Al tý Ký ta is miy le Ye ni As ya Neþ ri yat ta ra fýn dan ya yýn lan dý. Ev li ya Çe le bi nin se ya hat na me si gi bi gü zel bir üs lûp la ve in sa ný yor ma ya cak þe kil de dü zen len di. Bir çýr pý da ve ke yif le o ku na bi le cek bir e ser or ta ya çýk tý. Fi ya tý da çok u cuz, bir si ga ra pa ra sý na sa tý lý yor. Dün ya yý ge zip gör mek, hoþ ça bir va kit ge çir mek i çin siz le ri bek li yor. E ðer o ku yup da be ðen mez se niz her tür lü gýy be ti ve tah ki ri ser best çe ya pa bi lir si niz. Hak ký mý he lâl e di yo rum. Fa kat in ter net ad re si ne ya zar sa nýz da ha çok mem nun o lu rum. Ý yi o ku ma lar di ler, e ðer ki ta bým dan mem nun ka lýr sa nýz du â la rý ný zý bek le rim, ves se lâm ga tif e ner ji sa çar. Ni ye tin müs bet ol ma sý, bir i þe ve ya bek len ti ye gi re nin ak lý nýn ve vic da nýn yet ti ði ka dar di ðer gâm ol ma sý ný sað lar. Gi riþ ti ði miz iþ le ri miz de ni yet le ri mi zin ke sin li ði, bü yük lü ðü, ýs rar sa yý sý, sa mi mi ye ti, iç ten li ði öl çü sün de so nuç lar a lý rýz. Ru hî ve zih nî bir dal ga bo yu o lan ni ye tin tit re þim le ri hem et ki, hem de tep ki ve rir. Do la yý sýy la iç ve dýþ dün ya mý za te sir e der ler. Can sýz mad de le rin, ga yet in ce ve a ký cý mad de ö te si ý þýn lar dan o lu þan bir e ner ji le ri nin bu lun du ðu ve bu nu et raf la rý na yay dýk la rý, fi zi kî bir ku ral o la rak bi lin mek te dir. Du yu, duy gu, his ve lâ ti fe le ri mi zin de fark lý vol taj lar da e ner ji ü re tip yay dý ðý ný bir ço ðu muz bi li riz. Dü þün ce ye da ya lý te sir le rin ve ni yet le ri mi zin de bir tit re þi mi ve yay dýk la rý e ner ji le ri ol ma lý dýr. MAKALE Ni ye tin çe þit le ri ve et ki le ri Bey ni miz de, vü cu du mu zun san tra lý ve yö ne ti ci si ko nu mun da ki kal bi miz le bir lik te bu te sir le ri al ma, nak let me ve yay ma gü cü ne sa hip tir. Be di üz za man ýn tes bi tiy le, ev li ya lý ðýn, sa mi mi ye tin ve sâ ir duy gu la rýn ke râ me ti (o la ða nüs tü, ha ri ka hâ li) ol du ðu gi bi, ha lis bir ni ye tin da hi ke râ me ti var dýr. Ya ni, o la ða nüs tü so nuç la rý var dýr. Gü zel sö zün, o lum lu ba ký þýn, sev gi nin; can lý la rý o lum lu et ki le di ði, ne ga tif tel kin ve çir kin söz le rin i se o lum suz et ki yap tý ðý il mî bir tes bit tir. Ýn san la ra, hay van la ra ve ya di ðer var lýk la ra po zi tif ve ne ga tif ol mak ü ze re i ki tür lü ni yet le yak la þý rýz. I þýk dal ga la rý, sa ni ye de 300 bin ki lo met re sü r'at le gi der. Ni yet le ri miz le de e ner ji ya ya rýz. O lum lu ve ya o lum suz, ni yet dal ga la rý gi der, mu ha tap la rý mý zý et ki ler. Ýn san lar, hay van lar ve çi çek ler, bu yak la þým tar zý mý zý al gý lar lar. O lum lu ni yet mu ha ta bý mý za po zi tif e ner ji, o lum suz ni yet i se ne ga tif e ner ji ak ta rýr. Da i ma o lum lu ni yet bes ler, ni ye ti mi zi boz maz sak þim þek le ri ü ze ri mi ze çek mez; duy gu ve dü þün ce ye yö ne lik, his sî sal dýr gan lýk la rý da bir de re ce ye ka dar ön le miþ o lu ruz. Ni yet i çin kim ya ve ma ya ta bir le ri kul la ný lýr. De rin le me si ne a raþ týr ma ya ih ti yaç kal ma dan dik kat et ti ði miz de ni yet le ri miz le var lýk la rý et ki le yip, o lay la rý re ak si yo na uð ra týp de ðiþ tir di ði mi zi fark e de riz. Ki, ni yet i le e ner ji a ra sýn da ki i liþ ki ve et ki le þim çe þit li de ney ler le or ta ya kon muþ tur. Bir son ra ki ya zý mýz da, bu de ney ler den de ör nek ler ve re rek, ni ye tin kim ya sý ný an la ma ya ça lý þa lým. Þev kin ve i ra de nin ö nün de ki en gel ler Kâ i nat i çin de ne re ye ba kýl sa, bir ni zam ve bir hik met gö rül mek te dir. Çi çe ðe ba kýl dý ðýn da sey ret mek ve te fek kür et mek i çin ya ra týl dý ðý ný, mey ve ye ba kýl dý ðýn da ye mek i çin ya ra týl dý ðý ný, hay va nâ ta ba kýl dý ðýn da tür lü tür lü ga ye i çin ya ra týl dý ðý ný an lý yo ruz. Ýn sa na ba kýl dý ðýn da da i lim öð ren mek, te fek kür et mek, u bu di yet ve þük ret mek i çin ya ra týl dý ðý an la þý lý yor. Her þey de bir te ced düd, ye ni len me ve ke mâ le doð ru bir a dým, a þi kâr bir þe kil de ken di ni gös te ri yor. Ýn san e li ka rýþ ma dý ðý sü re ce bu fýt rat ka nu nu na mah lû ka týn hep si im ti sâl e dip, ni zam ve in ti za ma uy mak ta dýr. Bu fýt rî ka nu nu bo zan, tah rip e den ve ya u yum sað la ma yan tek mah lûk in san dýr. Ýþ te in san, bu fýt rî sey re a yak uy dur maz, kâ i na týn her ye rin de mey da na ge len te ced düd ve ye ni len me le re, de ði þim le re ma ri fet a dý na iþ ti rak et mez i se, ya vaþ ya vaþ þev ki ni, he ye ca ný ný, him met ve gay re ti ni kay bet me ye baþ la ya cak týr. Bu yüz den in san bil gi ve ma ri fet pla nýn da sü rek li ye ni len me yol la rý ný a raþ týr ma lý, ka pa si te art tý rý mý na git me li ve bu hu sus ta ýs rar lý ol ma lý dýr. Ak si hal de, pör sü me ye, þev ki ni kay be dip a maç ve i de al yok lu ðu na dü þüp, an lam sýz lýk ve sý kýn tý has ta lýk la rý na ya ka la nýp, ha ya tý ný ne ga tif leþ ti re cek ve ü mi di ni kay bet miþ o la rak ya þa ya cak týr. Böy le bir hal de i se, in san ya ken di ni ge ri çe kip i çi ne ka pa na cak ya da o za ma na ka dar i nan dý ðý ve sa vun du ðu fi kir ve de ðer le re kar þý ten kit has ta lý ðý na tu tu la cak týr. Ö zel lik le i man, Kur ân hiz me tin de þev ki ni kay be den ler ya kö þe le ri ne çe ki lip hâ ne pe rest, ne fis pe rest, mey lür ra hat, tem bel lik ve ten per ver lik has ta lý ðý na dü þer ler ya da hiz met te ki ar ka daþ la rý ný, ca mi a sý ný, dâ vâ sý ný, te sa nü dü bo za cak þe kil de in saf sýz ca ten kit e der ler. Ýn sa nýn ma ne vî ha ya tý a dý na hep can lý kal ma sý, þevk ve gay re ti ni yi tir me me si el bet te ki þi nin i ra de si ne bað lý dýr. Ýn san, e ðer nef siy le baþ ba þa ka lýr sa, i ra de si nin hak ký ný ver mez, gay ret ve ça ba gös ter mez se, bu se fer hiç ol ma ya cak meþ gu li yet ler ve ma la ya ni yat lar ha ya tý na gi rer. Böy le ki þi ler, Bi zim bil di ði miz þey ler, öð ren me me ge rek yok di ye rek ül fet ve ün si yet has ta lý ðý na ya ka la nýp gev þek li ðe ve tem bel li ðe dü þe bi lir ler ve hat ta i ba det yap sa lar bi le vic dan la rýn da his se de rek ya pa maz lar. E vet, in sa nýn hiz met ler de, i ba det ler de gay ret ve þev ki nin hiç bit me me si, ki þi nin i ra de siy le doð ru dan a lâ ka lý dýr. Ý ba det ler i ra de i le ya pý lýr ken, i ba det le rin de i ra de yi kuv - yya ni as ya.com.tr Her þeyde bir yenilenme ve kemâle doðru bir adým, aþikâr bir þekilde gözüküyor. Ýnsan eli karýþmadýðý sürece bu fýtrat kanununa mahlûkatýn hepsi imtisâl edip, nizam ve intizama uymaktadýr. Bu fýtrî kanunu bozan veya uyum saðlamayan tek mahlûk ise, insandýr. vet len di ren ö zel li ði var dýr. Bu yüz den i ra de yi ký ra cak en gel le ri ve i ra de yi kuv vet len di re cek hu sus la rý bil mek ge re ke cek tir. Ý ra de nin ö nün de ki en ö nem li en gel ler den bi ri si, Be di üz za man ýn tes bi ti i le, U mum me þak ka tin a na sý ve u mum re za le tin yu va sý o lan mey lür ra hat týr. Her in san, dü þe bi le ce ði bu his sî boþ lu ða kar þý ka rar lý dur mak ve u ya nýk ol mak du ru mun da dýr. Bu ka rar lý lý ðý ve u ya nýk lý lý ðý sað la ya cak tek þey i se, rý za-i Ý lâ hi yi e sas al mak týr. An cak ih lâ sýn ol du ðu i yi ni yet ler ve du â lar i le in san i ra de si ni kuv vet len di rip him met ser gi le ye cek tir. Rah met, zah met te dir. Zah met siz rah me te u laþ mak müm kün de ðil dir. Ýþ te bu ha ki ka ti düs tur yap mak, rý za-i Ý lâ hî yi e sas al mak, bü yük zat la rýn ha yat la rý ný bil mek ve o ku mak, i ra de nin ve þev kin ö nün de ki en bü yük en gel ler den bi ri o lan ra ha ta düþ kün lük has ta lý ðý ný yok e de cek tir. Him met, þevk, a zim ve i ra de nin ö nün de ki bir di ðer en gel i se, þöh ret pe rest lik has ta lý ðý, ya ni ma kam ve mev ki sev gi si dir. Hýsr-ý þöh ret, ken di i çin de ze hir li bir bal i ken, ay ný za man da in sa ný bað lan dý ðý ka dar ko pa ran ve ha yat tan u san dý ran bir has ta lýk týr. Çün kü bu tür in san lar öv gü ler le, tak dir ve al kýþ lar la bes le nir ler. Bu ol ma dý ðý ve ya bu la ma dýk la rý tak dir de, ken di le ri ni ta ma men çe kip, bir kö þe ye â týl bir va zi ye te a tar lar. Haz ret-i Ö mer (ra), Al lah bi zi di ni i le þe ref len dir di de miþ tir. Ý man, Kur ân hiz me tin de ki ki þi ler de þevk ve gay ret le ri ni yi tir mek ü ze rey ken ve ya ma kam sev gi si, na zar-ý âm me de mev ki sa hi bi ol mak gi bi has ta lýk la ra tu tul duk la rý an da, Haz ret-i Ö mer (ra) gi bi, i man ni me ti nin far kýn da ol duk ça, ger çek an lam da þe ref li ve iz zet li o lu na ca ðý ný dü þün me le ri ge re kir. Baþ ka þey ler de þan ve þe ref a ra mak, an cak bir kaç dal ka vuk in sa ný mem nun e de cek tir. Oy sa ger çek iz zet ve þe ref i man da dýr ve i man ha ki kat le ri ni ya þa mak ta dýr. Bü yük zat la ra ba kýl dý ðýn da hubb-u cah has ta lý ðýn dan yý lan dan, ak rep ten ka çar gi bi kaç týk la rý gö rül müþ tür. Zi ra bu has ta lýk in sa ný do nuk laþ tý ran, i ra de siz leþ ti ren, ki þi lik siz ve ri ya kâr bir ya pý ya so kan bir has ta lýk týr. Ger çek bü yük lük te va zu ve mah vi yet te dir. Be di üz za man, Mü nâ za rât ad lý e se rin de bu nun la il gi li bir tes bit te bu lu nur. Bu ha ya týn i çe ri sin de, her ke sin gö rül me si i çin pen ce re le ri var dýr. Bü yük in san, gö rül mek i çin te va zu i le e ði lir, kü çü lür; kü çük in san i se, te keb bür i le di ki lir ve bü yük gö rün me ye ça lý þýr. Pey gam ber E fen di miz de (asm), bir ha dis-i þe ri fin de, Al lah, te va zu ve mah vi yet i çin de o lan la rý, yük selt tik çe yük sel tir. Kib re gi rip ça lým sa ta ný da ye rin di bi ne ba tý rýr de miþ tir. Ni te kim i man, Kur ân hiz met le rin de i ra de mi zin hak ký ný ve re me yi þi miz ve ar ka sýn dan da þevk ve gay re ti mi zi kay be dip, ü mit siz li ðe düþ me mi zin el bet te pek çok se be bi var dýr. Bu haf ta ki ya zý mýz da bun - GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan MU RAT CE MÝL mu rad ce mil-can kar ma il.com 9 Ý ki kal bin vus la tý kü çük bir cen net tir (Ö mer Fa ruk A ða bey ve Gül can Ha ný me fen di nin ce mil-i iz di vaç la rý na teb ri ken ) Ýn sa nýn, hu su san Müs lü ma nýn ta has sün gâ hý ve kü çük bir dün ya sý ve bir ne vî cen ne ti a i le ha ya tý dýr.. 1 E vet, a hi re tin mez ra a sý hük mün de o lan dün ya nýn cen ne te ba kan çok ve cih le ri var dýr. Bu na bir mi sâl dir ve gü zel dir i ki kal bin im ti za cý, vus la tý, cen ne tî bir lik te lik le ri. Da ha bu dün ya da Al lah ýn e be dî rah me tin den neþ et e den cen ne tin ta dýl ma sý na ve si le o lan iz di vaç ha ki kî ve da i mî lez zet le rin, sa a det le rin ka pý sý dýr. Rah met-i Ý lâ hi ye nin eþ le re bü yük bir rah me ti dir ki, bir bir le ri ni e be dî sev me ye, mu hab bet le ri ni, aþk la rý ný ve þevk le ri ni pay laþ ma ya doð ru yü rü müþ ler. Ýn sa nýn çok ih ti yaç la rý nýn ya nýn da ay rý bir ye ri var dýr kal bi ne mu ka bil bir kalp ih ti ya cý nýn. Üs tad Haz ret le ri Ýn sa nýn en faz la ih ti ya cý ný tat min e den kal bi ne mu ka bil bir kal bin bu lun ma sý dýr ki, her i ki ta raf sev gi le ri ni, aþk la rý ný ve þevk le ri ni mü ba de le et sin ler ve le zâ iz de bir bi ri ne or tak, gam ve ke der li þey ler de de yek di ðe ri ne mu a vin ve yar dým cý ol sun lar.. 2 bu yu ru yor. Ta biî kalp le rin be ra ber li ði ne a tý lan a dým lar if fet ve is ti ka met da i re sin de ol ma lý dýr. Eþ se çi min de i ki ta ra fýn da di ya net nok ta sýn da ki ter cih le ri en gü zel ter cih tir. Ger çek çi ol mak ge rek li dir; i man i le a çý lan, ça lý nan ka pý la rýn ni ha ye tin de da i mî mut lu luk lar ge lir. Bu an la yýþ la be ra ber lik ler be ka ya u çu rul ma lý; fa ni, an lýk mut lu luk lar terk e dil me li. Kal bi se lim, ak lý hüþ yar o lan, re fi ka sý na o lan sev gi si ni beþ on se ne lik fa ni ve za hi rî gü zel li ði ne bi na et mez. E bed ta ra fýn da da bu be ra ber li ðin o la ca ðý nýn sü ru ruy la ya þa ma lý, fi rak la rýn u za ðýn da, ha ki kî vus la týn ya nýn da, ha ki kî mu hab bet bü rü müþ an la rý ný bâ kî leþ tir me yo lun da git me li. Re fi ka-i ha ya tý nýn Al lah ýn bir ni me ti ol du ðu nu ve bu re fi ka lý ðýn e be dî o la rak de vam e de ce ði ni dü þün mek eþ le rin sa a det for mül le ri dir. Al lah i çin bir le þen kalp le rin i man da i re sin de Cen ne tî ko ku la rý tat ma la rý, bu dün ya da Al lah ýn on la ra na sip ey le miþ ol du ðu mut lu luk kay na ðý dýr. Eþ ler a ra sýn da, bir bir le ri ni se vin dir mek, el le ri tut mak, sev gi yi söz le i fa de et mek, bir lik te du â lar da bu lun mak, te va zu söz le riy le ya þa mak ha ki kî sa a de te gi den yol lar dýr. E vet le hu zur li ma ný na de mir at mak, dil ler den çý kan e vet le baþ la yan be ra ber lik te ki çok ha yýr la rý gö rüp, o nur ve hu zur la tat min ol mak ger çek ten Ý lâ hî bir sev gi dir Al lah ýn eþ le re rah me tin den na sip et miþ ol du ðu be ra ber lik le rin id ra kin de ol ma lý, þü kür i le, hamd i le, se na i le Al lah a mü na cat ta bu lun ma lý dýr. Yu va nýn mut lu luk la de va mý, i man ve Kur ân yo lun dan ay rýl ma mak tan ge çer. Ka dý nýn, ço cu ðu nu þef kat le bü yü tüp bes le me si, ter bi ye-i Mu ham me dî da i re sin de ter bi ye et me si, if fet ve is ti ka me ti ni ko ru ma sý, ko ca sý na meþ rû da i re de i ta at et me si ve Al lah a kar þý u bu di yet ten, i ba det ten ge ri dur ma ma sý; er ke ðin de a i le ha ne si ne te va zu ve sev gi ka na dý ný ger me si, he lâ lin den giy di rip i çir me si, ço cuk la rý na ve ha ný mý na i ba det le ri ve gü zel ah lâk la rýy la ör nek o la bil me si ön ce lik li dir. Her han gi bir se bep le eþ ler den bi ri, has bel be þer, ken din den bek le nen dav ra ný þý gös te re me ye bi lir. Bu gi bi an lar kýr gýn lýk la rý de ðil kýy met le ri do ður ma lý. Ýn san gâh o lur da ðý kal dý rýr, gâh o lur da rý yý kal dý ra maz de miþ ler. Gö nül hâ li dir bu. Ke sin lik le o la maz de mek de ol maz. O lur ki ol du, kar þý lýk lý an la yýþ ve hoþ gö rü bek le ni lir. Tat sýz lýk lar kavl-i ley yin i le ör tül me li, an la rýn gü ze le ba kan ta raf la rýy la mut lu o lu na bil me li dir. Hem Ri sâ le-i Nur un bir cüz ün de de nil miþ ki: Bah ti yar dýr o a dam ki, re fi ka-i e be di ye si ni kay bet me mek i çin sâ li ha zev ce si ni tak lit e der, o da sa lih o lur Hem bah ti yar dýr o ka dýn ki, ko ca sý ný mü te dey yin gö rür, e be dî dos tu nu ve ar ka da þý ný kay bet me mek i çin o da tam mü te dey yin o lur, sa a de ti dün ye vi ye si i çin de sa a det-i uh re vi ye si ni ka za nýr. (...) Ve a i le ha ya tý nýn ha ya tý ve sa a de ti i se sa mi mi ve cid dî ve fe da kâ ra ne hür met ve ha ki ki ve þef kat li ve fe da kâ ra ne mer ha met i le o la bi lir.. 3 Kur ân-ý Ke ri min bir â ye tin de de E ðer dün ya ha ya tý ný ve ziy ne ti ni is ti yor sa nýz, hay di ge lin si zi do na ta yým ve gü zel lik le bý ra kýp sa lý ve re yim.. Yok e ðer Al lah ve Ra su lü nü ve a hi ret yur du nu is ti yor sa nýz, ha be ri niz ol sun ki Al lah i çi niz den gü zel lik ya pan la ra pek bü yük bir e cir ha zýr la mýþ týr.. 4 Ha ya týn be ra ber li ði ne a dým at mýþ o lan Ö mer Fa ruk A ða bey ve Gül can Ha ný me fen di nin bir ö mür bo yu i man do lu an lar ya þa ma la rý, bir lik te lik le ri nin nur ve hu zur i çin de yü rü me si, e be dî â lem de de da i mi ye ti du â sý i le. Dip not lar: 1- Lem a lar, s Ý þa ra tü l-ý câz syf Lem a lar. 4- Ah zab Sû re si, s

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Cizre de nurlu bir pencere Genç Yaklaþým Dergisi Cizre Temsilciliðinin düzenlediði, Pozitif Pencere konulu konferansta konuþan eðitimci-yazar Sabahattin Yaþar, Ýnsan âlemdeki her þeyi bakýþ açýsýna göre algýlar. Hayatý da bu bakýþ açýlarý ile görür diyerek nurlu bir pencere açtý. MAHMUT BÝLGE CÝZRE GENÇ Yak la þým Der gi si Ciz re Tem sil ci li ði nin dü zen le miþ ol du ðu, Po zi tif Pen ce re ko nu lu kon fe rans ta ko nu þan e ði tim ci-ya zar Sa ba - hat tin Ya þar, Ýn san â lem de ki her þe yi ba kýþ a çý sý na gö re al gý lar. Ha ya tý da bu ba kýþ a çý - la rý i le gö rür de di. Ya þar, Üs tad Haz ret le ri - nin her kes çe se vi len: Gü zel gö ren gü zel dü þü nür. Gü zel dü þü nen de ha ya týn dan lez zet a lýr. Ve ci ze si her þe yi an lat mak ta dýr. Kâ i na ta te fek kür pen ce re siy le bak tý ðý mýz an da bü tün per de ler kal kýp a sýl hik met le ri göz le ri mi zin ö nü ne se ri lir. Göz le ri mi zin ö - nü ne se ri len o hil kat man za ra la rý ný iþ te o za - man o ku ma ya baþ la rýz di ye ko nuþ tu. Kon fe ran sa genç le rin yo ðun il gi gös ter me - si dik kat çek ti. Prog ra mý ter tip le yen Genç Yak la þým tem sil ci li ði, gü zel di lek le ri ni Genç le rin sý nav stre sin den az da ol sa u zak - laþ týr ma yý bir son ra ki sý na va da ha çok mo ti - ve ol ma la rý ný sað la mak i çin bu se mi ne ri çok ar zu la dýk la rý ný Eðitimci-Yazar Sabahattin Yaþar ýn konferansý üç bölüm olarak gerçekleþti. Konferans sonunda gençlerle hatýra fotoðrafý çektiren Yaþar, kitaplarýný da imzalayýp okuyucularýyla sohbet etti. ve bu ar zu is te ði ye ri ne ge ti ren M. Nur Gök çe ve Sa ba hat tin Ya þar a te þek kür e de riz. Al lah on lar dan ra zý ol sun þek - lin de i fa de et ti ler. ÜS TA DIN SE SÝ NE KU LAK VE RÝL ME LÝ Üç bö lüm þek lin de ger çek le þen kon fe ran sýn bi rin ci bö lü mün de Be - di üz za man Haz ret le ri nin Hut be-i Þa mi ye i sim li e se ri ü ze rin de du rul du. Ya - þar, Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin E me vi Ca mi i'n de bo þu na bu hut be yi ver - me di ði ni, yüz yýl ön ce den bu ça ða ses len di - ði ni ve yüz yýl ön ce den ge len se sin ha len ta - ze ol du ðu nu Üs ta dýn se si ne ku lak ve ril me si ge rek ti ði ni, di le ge tir di. Se ba hat tin Ya þar Þam da ka týl dý ðý ma sa ça lýþ ma sýn dan söz e - de rek Ký ya met sev gi siz lik le ko pa cak týr so - nu cu na var dýk la rý ný da i fa de et ti. Sa ba hat tin Ya þar, kon fe ran sýn i kin ci bö lüm de, genç le ri di rekt mu ha tap a la rak, genç le re, i na nan bir gen cin üs tün ol du - ðu nu u nut ma ma sý ve ken di ne da i ma gü - ven me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ko nuþ ma - sý nýn de va mýn da: Bir þe yi is ter ken sa býr - lý o lun ma sý ný, e li miz den ge le ni yap týk tan son ra so nu cu Al lah a bý rak ma mýz lâ zým ya ni te vek kül et me miz lâ zým. O nun bi - ze, hak ký mýz da ver di ði so nu ca da ra zý ol - ma mýz lâ zým de di. Ya þar, Ö zel lik le genç lik zor im ti han la - rýn ya þý dýr. Bu na en gü zel ör nek Pey gam - ber le rin genç li ði dir. 30 lu yaþ lar da çek ti ði sý kýn tý lar þa hit tir. Pey gam ber le rin ço ðu genç lik te en gel ler le kar þý laþ mýþ týr, fa kat sa býr i le ça lý þýp bu en gel le ri aþ mýþ lar dýr di ye rek; Hz. Yu suf tan (as), Hz. Ýb ra - him den (as), Pey gam be ri miz den (asm) ve di ðer Pey gam ber ler den ör nek ler ver di. GENÇ LER HA YA TA Ü MÝT LE BAK MA LI PROGRAMIN son bö lü mü i se so ru-ce vap þek lin de geç ti. Ciz - re ye gel di ði i çin genç le re de fa - lar ca te þek kür e den Se ba hat - tin Ya þar, ü ni ver si te sý na vý na ça lý þan genç ler den ders le ri ne çok ça lýþ ma la rý ný ba þa rý lý ol ma - la rý ný is te di. Ya þar söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Genç ler, ha - ya ta da ha ü mit le ba kýl ma sý lâ - zým gel mek te dir. Çün kü i man lý in san ü mit li o lur. O nun i çin Al - lah tan ü mit ke sil mez. sö zü darb-ý mi sal ol muþ tur. Üs tad Haz ret le ri dik kat e der se niz ü - mit siz li ði Hut be-i Þa mi ye de say dý ðý al tý ma ne vî has ta lý ðýn ba þýn da say mak ta dýr. O nun i - çin ü mi di miz her za man di ri ol - ma lý dýr. Prog ra mýn so nun da bu se ne Hut be-i Þa mi ye nin yü zün cü yý lý ol ma sý ha se biy le Hut be-i Þa mi ye ki ta bý da ðý týl - dý. Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü ve IC BA nýn kat ký la rýy la üc ret siz o la rak Hut be-i Þa mi ye nin da ðý týl ma sý son ra sýn da Ya þar, ki tap la rý ný im za la dý. Prog ram son ra sýn da ger çek leþ ti ri len Ciz - re tu ru i se gö nüll ler de ay rý bir tat bý rak tý. Er me ni fo toð raf çý la rýn gö zün den Ýs tan bul ÝSTANBUL UN 150 yýl lýk geç mi þi ne þahitlik e den Er me ni fo toð raf çý la rýn e ser le ri, Kez Gý Si rem Ýs tan bul/se ni Se vi - yo rum Ýs tan bul ad lý ser gi de bir a ra ya gel di. Be yoð lu nda - ki Ba lýk Pa za rý Üç Ho ran Er me ni Ki li se si Na reg yan Sa lo - nu nda a çý lan ve En gin Ö zen des in kü ra tör lü ðü nü üst - len di ði ser gi de, 100 ü aþ kýn fo toð raf yer a lý yor. Ser gi, ta - rih sel sü reç te üç fark lý dö ne mi te mel a la rak Er me ni fo - toð raf çý la rýn gö zün den de ði þen Ýs tan bul u yan sý tý yor. Ser gi de, fo toð ra fýn ilk yýl la rý ný, stüd yo la rý i le bu dö ne me dam ga sý ný vu ran Ab dul lah Bi ra der ler, Pas cal Se bah (Se - bah&jo a il li er), Mih ran Ý ran yan, A þil Sa man cý (A te li ers A pol lon) ve Bo ðos Tar kul yan (Pho tog rap hi e Phe bus) tem sil e di yor. A ra Gü ler, 1950 ler den i ti ba ren bu sa na - týn u lus la r a ra sý a re na da ki en ö nem li tem sil ci le rin den bi ri o la rak ser gi de a ðýr lýk lý yer tu tu yor ve baþ lý ba þý na ir e kol sý fa týy la bu gü ne köp rü ku ru yor. Gü nü müz ku þa ðý bö lü mün de i se de ði þik tür ler de fo toð raf ça lýþ ma la rý ný Tür ki ye de, Av ru pa nýn çe þit li ül ke le rin de, ABD ve Ka - na da da sür dü ren, Tür ki ye do ðum lu fo toð raf sa nat çý la rý A ni Çe lik A rev yan, Gar bis Ö za tay, Ga ro Mi loþ yan, Ma - nu el Çý tak, Sar kis Ba ha roð lu, Sil va Bin gaz, Vas gen De - ðir men taþ ve Ya þar Sa ra çoð lu yer a lý yor. Ser gi, 8 Ma yýs a ka dar a çýk ka la cak. Kül tür Sa nat Ser vi si B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Ken di ni çok bü yük gö ren kim se. - (Tersi) Notada durak iþareti. 2. Ýs tan bul'da bir semt. - Bir gö rev, bir iþ i çin ken di ni i le ri sü ren ve ya baþ ka la rý ta ra fýn dan i le ri sü rü len kim se. 3. Uy gun ve ya rar lý ol ma yan, bir i þe ya ra ma yan. - Dü ðün de ge li ne ve ri len ar ma ðan la rý top la yýp, göz ö nü ne ya yan ka - dýn. 4. Va k'a, ha di se. - Es ki bir Türk ka ða ný. 5. Fran sýz ca form lar da i sim ye ri ne ya zý lan ke li me. - Son, ne - ti ce. 6. Ge niþ lik. - Kö pek ve sý ðýr la ra ye di ril mek i çin un ve ke pek le ha zýr la nan yi ye cek. - Da i re bi çi min de yý ðýl mýþ e kin de met le ri. 7. Gö rü nü þe gö re, gö rü nen mâ nâ la rýn da ke li me. - Es ki den kul la ný lan bir hu bu bat öl çe ði. 8. Ta mir iþ le ri, o na rým lar. - Þap ka ye ri ne kul la ný lan, kýr mý zý, ka lýn çu ha dan ya pýl mýþ, te pe sin de püs kü lü o lan, si lin dir bi çi min de baþ lýk. 9. Ko bay gil ler den, bi lim sel a raþ týr ma lar da kul la ný lan bir de ney hay va ný. - Zam bak gil ler den, yap rak la rý u zun ve siv ri, çi çek le ri ka deh bi çi min de, tür lü renk te bir süs bit ki - si. 10. Ge le nek, gö re nek. - Ya sa lar la sa hip o lu nan hak la rýn her kes ta ra fýn dan kul la nýl ma sý nýn sað lan ma sý. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Yu mur ta sa rý sý, zey tin ya ðý ve li mon la ya pý lan bir çe þit ko yu, so ðuk yi ye cek. - (Tersi) Yumurtanýn içindeki bir renk. 2. A ðýr lýk ve u zun luk öl çü le ri i çin ka bul e dil miþ ya sal öl çü mo de li. - Bin ki - log ram lýk a ðýr lýk bi ri mi. 3. Ha va nýn bu lut lu, sis li, ka pa lý ol ma sý ha li. - Ki mi ma hal li a ðýz lar da sa ba hýn söy le ni þi 'den son ra Ka ra köy i le Ka dý köy, A da lar, Ya lo va a ra sýn - da va pur ça lýþ tý ran þir ket. - Güç, et ki ve ya be ce ri ba ký mýn - dan a lý þýl mý þýn ü ze rin de o lan. 5. Mik ros kop ta in ce le ne cek mad de le rin ü ze ri ne ko nul du ðu dar, u zun cam par ça sý. - Bu cak, böl ge. 6. Ger çek leþ me im kâ ný bu lu nan, o lur, müm - kün, ka bil. 7. Gül dür mek i çin söy le nil miþ söz ya da ya zýl mýþ ya zý. - A dem köp rü sü. 8. Ý lâ hî rah met ten mah rum ol muþ. 9. Sod yu mu sim ge le yen harf ler. - Seç kin ler mec li si. - Gam di zi sin de sol i le si a ra sýn da ki ses. 10. Bir a to mun par ça - lan ma sýn dan do ðan e lek trik len miþ ta ne cik le rin yö rün ge le - rin den o lu þan ý þýk top lu lu ðu. - Dinimizce yasak olan; ge le ce - ði öð ren mek, þans ve kýs me ti an la mak a ma cýy la o yun kâ ðý - dý, kah ve tel ve si, el a ya sý vb.ne ba ka rak an lam çý kar ma. 11. Ye rin den oy na ma yan, ye ri ni de ðiþ tir me yen. - Yay van, ge - niþ çe se pet. 12. Bi nek hay van la rý nýn sýr tý na ko nu lan, o tur - ma ya ya ra yan nes ne. - Kýs kanç lýk, çe ke mez lik BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI M A K Ý N Ý S T A S A T A S A K Ý R E A K A L A H A K Ý K A T T Ý H M N Ý L A H E N A Z N B A K Y E L A L A L Ý V A N E E T A K A M Ý R A L T R T Ý K Ý J A M A Ý K A F O S A S A K A S Z A R A K Ý R Ý B A T Ý Ý N A M A M A N O S T F Ý O S Ý IR CI CA dan Ye di Te pe Ýs tan bul re sim ser gi si ÝSLÂM Ta rih, Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma Mer ke zi (IR CI - CA), Ýs ma il Þen türk ün e ser le rin den o lu þan Ye di Te pe Ýs tan bul re sim ser gi si ne ev sa hip li ði ya pý yor. Ser gi, 19 Ni san 2011, Sa lý gü nü sa at de Yýl dýz Sa ra yý-çit Kas rý nda ger çek leþ ti ri le cek re sep si yon la zi ya re te a çý la - cak ve 26 Ni san 2011 ta ri hi ne ka dar ge zi le bi le cek. IR - CI CA, 1980 den bu gü ne ka dar 234 fark lý ser gi dü zen - le di. Bu ser gi ler den 166 ta ne si IR CI CA nýn kul la ný mý - na tah sis e dil miþ o lan Yýl dýz Sa ra yý-çit Kas rý nda dü - zen le nir ken 63 ta ne si Af ga nis tan, Bir le þik A rap E mir - lik le ri, Ce za yir, En do nez ya, Fas, Gi ne, Ka tar, Ku veyt, Ma lez ya, Mý sýr, Pa kis tan, Se ne gal, Su dan, Su ri ye, Su u - di A ra bis tan, Tu nus, Tür ki ye, Um man, Ür dün, Ye - men ol mak ü ze re Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý ü ye si ül - ke ler de, 5 ta ne si i se Al man ya, A me ri ka, Fran sa, Ýn gil te re ve Ja pon ya da ger çek leþ ti ril di. Sa id Te mur / Ýs tan bul

11 Y EKONOMÝ 11 Cin si 14 NÝSAN 2011 DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5170 ÖN CE KÝ GÜN 1,5230 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,1910 ÖN CE KÝ GÜN 2,1960 p DÜN 72,20 ÖN CE KÝ GÜN 71,50 p DÜN 484,24 ÖN CE KÝ GÜN 479,62 p Mer kez in ye ni baþ ka ný Baþ çý n MER KEZ Ban ka sý Baþ kan lý ðý na Er dem Baþ çý nýn a tan ma sý na i liþ kin ka rar, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Dur muþ Yýl maz ýn gö rev sü re si nin so na er me siy le 18 Ni san 2011 ta ri hin de bo þa la cak o lan Tür ki ye Cum hu ri yet Mer kez Ban ka sý Baþ kan lý ðý na (gu ver nör lü ðü ne) Er dem Baþ çý nýn a tan ma sý ka rar laþ tý rýl dý. An ka ra / a a Ö zel sek tö rün bor cu 119 mil yar do lar n Ö ZEL sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý ðý u zun va de li kre di bor cu, bu yý lýn Þu bat a yý so nu i ti ba rýy la bir ön ce ki a ya ký yas la yüz de 0,5 ar ta rak, 119,1 mil yar do lar ol du. Mer kez Ban ka sý nýn is ta tis tik le ri ne gö re, ban ka lar ha riç ö zel sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý ðý ký sa va de li kre di borç la rý i se Þu bat so nun da 2,5 mil yar do lar ol du. U zun va de li kre di bor cu nun a la cak lý ül ke le re gö re da ðý lý mý na ba kýl dý ðýn da, 119,1 mil yar lýk bor cun 85,2 mil yar do la rý nýn Av ru pa ül ke le ri ne, 133,8 mil yon do la rý nýn Af ri ka ül ke le ri ne, 16,9 mil yar do la rý nýn ABD ye, 16,8 mil yar do la rý nýn As ya ül ke le ri ne ve 70,8 mil yon do la rý nýn da ok ya nus ya ve ku tup böl ge le ri ne ol du ðu gö rü lü yor. Ö zel sek tö rün Av ru pa dan sað la dý ðý u zun va de li kre di bor cu i çin de en bü yük ký sým 23 mil yar do lar la Ýn gil te re den a lý nan borç lar dan o lu þu yor. An ka ra / a a Ham çe lik ü re ti mi ar ttý n TÜR KÝYE NÝN ham çe lik ü re ti mi yý lýn ilk çey re ðin de yüz de 31 o ra nýn da ar ta rak 7,9 mil yon to na u laþ tý. Tür ki ye De mir Çe lik Ü re ti ci le ri Der ne ðin den a lý nan bil gi ye gö re, ham çe lik ü re ti mi Mart a yýn da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 24,9 ar ta rak 2 mil yon 744 bin ton o la rak ger çek leþ ti. Tür ki ye, yý lýn ilk çey re ðin de i se ham çe lik ü re ti mi ni yüz de 31 o ra nýn da ar tý ra rak 7 mil yon 935 bin to na yük selt ti. Mart a yýn da, ge çen yý lýn ay ný a yý na ký yas la, e lek trik ark o cak lý te sis le rin ü re ti mi yüz de 36,7, yük sek fý rýn lar da ger çek leþ ti ri len ham çe lik ü re ti mi i se yüz de 1,1 o ra nýn da art tý. Yet ki li ler, 2010 yý lý nýn ilk çey re ðin de ki kes kin ge ri le me nin yol aç tý ðý baz et ki sin den kay nak la nan 2011 yý lý nýn ilk çey re ðin de ki yük sek o ran lý ü re tim ar tý þý nýn, ö nü müz de ki ay lar da ya vaþ la ma e ði li mi ni sür dü re rek, yüz de 15 ci va rýn da is tik ra ra ka vuþ ma sý ný bek le dik le ri ni kay det ti. An ka ra / a a Or ta do ðu da ki o lay lar TIR la rý park et tir di n U LUS LA RA RA SI Nak li ye ci ler Der ne ði (UND) Baþ ka ný Ru hi En gin Öz men, Ku zey Af ri ka ve Or ta do ðu da ki son o lay la rýn, ga raj ve TIR park la rýn da bek le yen a raç sa yý sý ný art týr dý ðý ný, pa za rýn yüz de 10 da ral dý ðý ný söy le di. Türk fir ma la rý nýn son yýl lar da Do ðu ül ke le ri ve Or ta do ðu da ti ca ret hac mi nin art tý ðý ný an cak Or ta Do ðu ve Ku zey Af ri ka da ya þa nan son ge liþ me le rin sek tö rü o lum suz et ki le di ði ni be lir ten Öz men, þun la rý kay det ti: Ku zey Af ri ka ve Or ta do ðu da ki o lay lar, ga raj la rý mýz da ki ve TIR park la rý mýz da ki a raç sa yý sý ný ar ttýr dý. Lib ya da ki ha di se ler den en çok za rar gö ren ül ke Tür ki ye ol du. Mý sýr da ki o lay lar da Türk nak li ye ci si ni o lum suz et ki le di. O lay lar, Or ta do ðu nun en bü yük te da rik çi si ko nu mun da o lan Türk nak li ye ci si ni faz la sýy la et ki le miþ tir. Bu o lay lar ne de niy le pa zar da yüz de 10 da ral ma ya þan dý. Yi ne son dö nem de kon jonk tür ge re ði Av ru pa i le dýþ ti ca ret hac mi nin da ral ma sý da sek tö rü o lum suz et ki le di. Kon ya / a a De mir Ý pek Yo lu pro je sin de ha ri ta ak sak lý ðý n GE ÇEN yýl baþ ba kan lar dü ze yin de im za la nan söz leþ mey le Tür ki ye de E dir ne den Kars a hýz lý tren hat la rý nýn in þa sý i çin dev let kre di si sað la ma sö zü ve ren Çin, ke sin pro je le ri ha zýr la ma a þa ma sýn da ha ri ta ak sak lý ðý ya þa dý. TCDD Ge nel Mü dür lü ðü nün, De mir Ý pek Yo lu ke sin pro je le ri nin ha zýr lan ma sýn da kul la ný la cak ha ri ta la rýn Çin e gön de ril me si i çin i zin is te di ði Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, ha ri ta la rýn yurt dý þý na çý ký þý i çin Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý ge rek ti ði ni bil dir di. Çin De mir yo lu Ba kan lý ðý da sü reç bu ne den le u za yýn ca ça lýþ ma la rýn ta mam lan ma sý i çin Tür ki ye ye e kip gön der di. De mir Ý pek Yo lu Pro je si i çin ilk kaz ma nýn ge le cek yýl vu rul ma sý plan la ný yor. Tür ki ye de de mir yol la rý na mil yar do lar lýk Çin dev let kre di si sað la ma sý bek le niyor. An ka ra/a a KUTLU DOÐUM'A DÂVET PROGRAM: Kur'ân-ý Kerim Açýþ Konuþmasý Þiirler Skeçler Koro Slayt TARÝH : 17 Nisan 2011 Pazar SAAT: YER : Altunizâde Kültür Merkezi (Capitol'ün arkasý) ÜSKÜDAR / ÝSTANBUL ORGANÝZASYON: Yeni Asya Vakfý Hanýmlar Gençlik Komisyonu ÝRTÝBAT: 0(216) Ý þ siz lik kor ku su TÜR KÝ YE KA MU-SEN ÝN A RAÞ TIR MA SI NA GÖ RE, SÖZ LEÞ ME LÝ PER SO NE LÝN YÜZ DE 63 Ü YÜK SEK MA AÞ VE KA RÝ YER YE RÝ NE ÝÞ GA RAN TÝ SÝ ÝS TÝ YOR. YÜZ DE 42 SÝ HER GÜN Ý ÞÝ NÝ KAY BET ME EN DÝ ÞE SÝ TA ÞI YOR. Sözleþmeli personelin yüzde 63'ü yüksek maaþ ve kariyer yerine iþ garantisi isterken, yüzde 79,2'si yoksulluk sýnýrýnýn altýnda kaldýðýný beyan etti. TÜR KÝYE Ka mu-sen in a raþ týr ma sý na gö re, söz leþ me li per so ne lin 63,3 ü yük sek ma aþ ve i yi bir ka ri yer ye ri ne iþ gü ven ce si is ti yor, yüz de 42 si i se her gün iþ ten çý ka rýl ma kor ku suy la ya þý yor. Tür ki ye Ka mu-sen A raþ týr ma Ge liþ tir me Mer ke zi, ye di coð ra fi böl ge den top lam bin 838 söz leþ me li ka mu ça lý þa ný ü ze rin de an ket ça lýþ ma sý ger çek leþ tir di. Tür ki ye Ka mu-sen den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, an ket ten u la þý lan so nuç la ra gö re, söz leþ me li per so ne lin yüz de 53 ü ça lýþ mak i çin ya þa dý ðý þeh ri terk et mek zo run da kal mýþ. Er kek ler, ka dýn la ra o ran la da ha faz la ça lýþ mak i çin ya þa dý ðý þe hir den ay rý lý yor. Söz leþ me li per so ne lin yüz de 63,3 ü yük sek ma aþ ve i yi bir ka ri yer ye ri ne iþ gü ven ce si is ti yor. Ka dýn lar da ha çok iþ gü ven ce si is ter ken, er kek ler da ha yük sek ma aþ da ta lep e di yor. A raþ týr ma ya ka tý lan söz leþ me li per so ne lin yüz de 20,8 i, al dýk la rý ma aþ la zo run lu har ca ma la rý ný kar þý la ya bi lir ken, yüz de 79,2 si i se yok sul luk sý ný rý nýn al týn da kal dý ðý ný be yan et ti. An ket te yer a lan söz leþ me li le rin yüz de 42 si, her gün iþ ten çý ka rýl ma kor ku suy la ya þý yor. Ý þi ni kay bet me kor ku su, ka dýn lar da yüz de 45,7 i le yüz de 40,5 o lan er kek le re o ran la da ha yük sek. Er kek ler ço cuk la rý na i yi bir ge le cek ha zýr la ya ma ma ve e ko no mik o la rak ge çi ne me me kay gý sý ný ka dýn la ra o ran la da ha faz la ya þý yor. Söz leþ me li per so ne lin i þi ni kay bet me nin dý þýn da ki en bü yük kor ku su i se bas ký, da yat ma, sür gün ve so ruþ tur ma la ra ma ruz kal mak. A raþ týr ma ya gö re, her beþ söz leþ me li ça lý þan dan bi ri sür gün ve bas ký kor ku su i le ça lý þý yor. O CAK TA ÝÞ SÝZ LÝK YÜZ DE 12 OL DU ÝÞ SÝz LÝK o ra ný O cak a yýn da yüz de 11.9 ol du. Ýþ siz sa yý sý 547 bin ki þi a za la rak 3 mil yon 44 bin ki þi ye düþ tü. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu ve ri le ri ne gö re iþ siz lik o ra ný O cak a yýn da bir ön ce ki yý la gö re 2.6 pu an lýk a za lýþ la yüz de 11.9 ol du. Kent sel yer ler de iþ siz lik o ra ný 2.7 pu an lýk a za lýþ la yüz de 13.8, kýr sal yer ler de i se 2.2 pu an lýk a za lýþ la yüz de 8.1 o la rak ger çek leþ ti. Tür ki ye ge ne lin de iþ siz sa yý sý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 547 bin ki þi a za la rak 3 mil yon 44 bin ki þi ye düþ tü. Mev cut iþ siz le rin yüz de 12.1 i ni (369 bin ki þi) bu dö nem de iþ ten ay rý lan lar o luþ tur du. O cak dö ne min de is tih dam e di len le rin sa yý sý, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 1 mil yon 299 bin ki þi ar ta rak, 22 mil - Büt çe, Mart ta 6.1 yon 461 bin ki þi ye yük sel di. Bu dö nem de, ta rým sek tö rün de ça lý þan sa yý sý 362 bin ki þi, ta rým dý þý sek tör ler de ça lý þan sa yý sý 937 bin ki þi art tý. O cak dö ne min de is tih dam e di len le rin yüz de 24 ü ta rým, yüz de 20.7 si sa na yi, yüz de 5.8 i in þa at, yüz de 49.4 ü i se hiz met ler sek tö rün de yer al dý. O cak ta Tür ki ye ge ne lin de iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 0.6 pu an lýk ar týþ la yüz de 48.1 o la rak be lir len di. Ka yýt dý þý iþ siz lik o ra ný 1.4 pu an lýk a za lýþ la yüz de 40.9 o la rak ger çek leþ ti. Genç nü fus ta iþ siz lik o ra ný, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 3,9 pu an lýk a za lýþ la, yüz de 22 ye ge ri le di. Bir baþ ka de yiþ le, yak la þýk her 5 genç ten bi ri iþ siz. mil yar li ra a çýk ver di BÜT ÇE a çý ðý Mart a yýn da yüz de 2.8 ar ta rak 6.1 mil yar li ra o lur ken, O cak-mart dö ne min de büt çe a çý ðý yüz de 63,6 a za la rak, 4,1 mil yar li ra ya in di. Mak ro e ko no mik Ge liþ me ler ve 2011 Ýlk Çey rek Büt çe Ger çek leþ me le ri ko nu lu ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, Mart a yýn da büt çe a çý ðý nýn ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 2.8 ar ta rak 6.1 mil yar li ra ol du ðu nu, enf las yo nun yüz de 4 ol du ðu bu dö nem de, a çýk ta re el dü zey de ar týþ ol ma dý ðý ný söy le di. Mart a yýn da büt çe ge lir le ri nin yüz de 18.2 ar týþ la 20.7, ver gi ge li ri nin yüz de 14,7 ar týþ la 16,6, büt çe gi der le ri nin i se yüz de 14.3 ar týþ la 26.8 mil yar li ra ya yük sel di ði ni kay de den Þim þek, O cak- Mart dö ne min de büt çe a çý ðý nýn yüz de 63.6 a za la rak 11.3 mil yar li ra dan 4.1 mil yar li ra ya in di ði ni, bu dö nem de büt çe ge lir le ri nin yüz de 20.5 ar ta rak 68.7, ver gi ge li ri nin yüz de 19.9 ar ta rak 57.5 mil yar li ra ya, fa iz ha riç büt çe gi der le ri nin i se yüz de 10.3 ar ta rak 58.9 mil yar li ra ya yük sel di ði ni kay det ti. Ge çen yýl Mart a yýn da 1,6 mil yar li ra o lan fa iz dý þý a çý ðýn, bu yý lýn ay ný dö ne min de yak la þýk 2,1 mil yar li ra ol du ðu nu kay de den Þim þek, 2010 yý lý nýn ilk üç a yýn da 3,7 mil yar li ra o lan fa iz dý þý faz la nýn da bu se ne 2,7 kat ar ta rak 9,8 mil yar li ra ya çýk tý ðý ný bil dir di. Bun dan son ra ki dö nem de pa ra po li ti ka sý na mut la ka da ha güç lü des tek ver me le ri nin ge rek ti ði ni, bu nun i çin de ge re kir se ye ni ma li ye po li ti ka sý ted bir le ri ni a çýk la ya bi le cek le ri ni i fa de e den Þim þek, an cak bu po li ti ka la rýn ge lir art tý rý cý de ðil, ta ma men mak ro e ko no mi de is tik ra rý sað la ya cak ve ca ri a çý ðý a zal ta cak ted bir ler o la ca ðý ný a çýk la dý. An ka ra / a a SÖZ LEÞ ME LÝ PER SO NEL KAD RO YA GE ÇÝ RÝL ME LÝ Tür ki ye Ka mu-sen Baþ ka ný Ýs ma il Kon cuk, söz leþ me li per so nel uy gu la ma sý nýn ö zel lik le son yýl lar da yo ðun luk ka zan dý ðý na dik kat çe ke rek, ka mu da iþ gü ven ce si nin, söz leþ me li is tih dam yo luy la yok e dil mek is ten di ði ni be lirt ti. Kon cuk, Ka mu da 4/B li ve 4/C li is tih da mý nýn yüz de 84,5 i son 10 yýl da ger çek leþ ti ril di. Hü kü met, söz leþ me li is tih da mý ný, me mur is tih da mý nýn ye ri ne kul la ný yor. Söz leþ me li ça lý þan la rý mýz, ge le ce ðin den u mut suz ve mut suz. Bir çok ça lý þan a i le sin den ay rý þe hir le re gön de ri li yor i fa de si ni kul lan dý. Kon cuk, söz leþ me li per so ne lin ta ma mý nýn kad ro ya ge çi ril me si ge rek ti ði ni sa vun du. An ka ra / a a ÝÞ SÝZ LE RÝN PRO FÝ LÝ Ýþ siz ler sýk lýk la (yüz de 30.5) eþ-dost va sý ta - sýy la iþ a rý yor. Ýþ siz le rin yüz de 89.1 i (2 mil yon 712 bin ki - þi) da ha ön ce bir iþ te ça lýþ mýþ. Da ha ön ce bir iþ te ça lýþ mýþ o lan iþ siz le rin yüz de 46.4 ü hiz met ler, yüz de 21.5 i sa na yi, yüz de 19.9 u in þa at, yüz de 9 u ta rým sek tö - rün de ça lýþ mýþ, yüz de 3.2 si i se 8 yýl dan ön ce i þin den ay rýl mýþ. Ýþ siz le rin; yüz de 33.6 sý ný ça lýþ tý ðý iþ ge çi ci o lup i þi so na e ren ler, yüz de 15.1 i ni iþ ten çý ka rý lan lar, yüz de 15.8 i ni ken di is te ðiy le iþ ten ay rý lan lar, yüz de 7.3 ü nü iþ ye ri ni ka pa tan/if lâs e den ler, yüz de 8.6 sý ný ev iþ le riy le meþ gul o lan lar, yüz de 10 u nu öð re ni mi ne de vam e den ve ya ye ni me - zun o lan lar, yüz de 9.6 sý ný i se di ðer ne den ler o - luþ tu ru yor. Ankara/aa Na ren ci ye nin ka bu ðu da ha de ðer li TÜR KÝ YE NÝN na ren ci ye ü re tim mer ke zi o lan Çu ku ro va yö re sin de na ren ci ye ü re ti ci le ri ne ü rün le ri nin ka bu ðu da ek ge lir kay na ðý o luþ tu ru yor. Li mo nun 30 ku ruþ tan a lý na bil di ði þu gün ler de, 5 ki log ram ü rün den el de e di le bi len 1 ki log ram li mon ka bu ðu i se 4 li ra dan sa tý lý yor. Tür ki ye de ki li mon ih ti ya cý nýn yüz de 65 i nin kar þý lan dý ðý Mer sin in Er dem li il çe si baþ ta ol mak ü ze re Çu ku ro va o la rak ad lan dý rý lan A da na, Mer sin ve Ha tay yö re si, na ren ci ye ü re ti min de Tür ki ye nin ö nem li mer ke zi ko nu mun da. An cak çe þit li sebep ler den do la yý ü rün le ri ni sa ta ma yan ü re ti ci le re, ye ni bir ge lir ka pý sý o luþ tu. Bah çe de ki li mo nun 30 ku ruþ tan bi le a lý cý bul mak ta sý kýn tý çe kil di ði þu gün ler de, ü re ti ci ler li mon ve por ta ka lýn ka buk la rý ný sa ta rak ge lir el de e di yor. El de ka lan ü rün le ri soy duk tan son ra göl ge de ku ru tul ma sýy la sa tý þa ha zýr ha le ge ti ri len ka buk lar, baþ ta Fran sa ol mak ü ze re bir çok AB ü ye si ül ke den a lý cý bu lu yor. Por ta kal ka bu ðu i se 2,5 li ra dan sa tý lý yor. Mer sin/a a Al týn fiyatlarý yeni rekor kýrdý U LUS LA RA RA SI pi ya sa da al tý nýn on su fi ya tý, gör dü ðü 1.479,60 do lar la ye ni bir re kor kýr dý. Bun dan ön ce 11 Ni san Pa zar te si gü nü 1.476,56 do lar la u lus la r a ra sý pi ya sa lar da re kor se vi ye yi gö ren al týn, dün sa bah a çý lýþ ta da 1.479,60 do lar la re ko ru nu ye ni le di. Sa bah sa at le rin den i ti ba ren al tý nýn ons fi ya tý 1.472, ,60 ban dýn da ha re ket et ti. U lus la r a ra sý pi ya sa da al tý nýn on su sa at i ti ba riy le 1.477,08 do lar se vi ye sin den iþ lem gör dü. Ýs tan bul / a a Rus ya i le vi ze siz dö nem baþ lý yor TÜR KÝYE YE vi ze uy gu la ma yan ül ke ler a ra sý na Rus ya da ek le ne cek. ABD ve AB ül ke le ri ne vi ze uy gu la yan Rus ya, Türk ler i çin bu gün den i ti ba ren vi ze siz dö nem baþ la ta cak. 12 Ma yýs 2010 da An ka ra da im za la nan Rus ya Fe de ras yo nu i le Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan daþ la rý nýn kar þý lýk lý se ya hat le ri ne i liþ kin u sûl le re da ir an laþ ma, 16 Ni san Cu mar te si gü nün den i ti ba ren yü rür lü ðe gi re cek. Ý ki ül ke a ra sýn da ki vi ze siz dö ne min, ge rek ti ca re te, ge rek mü te ah hit lik hiz met le ri ne, ge rek se tu riz me o lum lu yan sý ma la rý bek le ni yor. Rus ya ve Tür ki ye nin ge çen yýl 26,2 mil yar do lar o la rak ger çek le þen dýþ ti ca ret hac mi nin, vi ze le rin kal dý rýl ma sýy la 1 yýl i çin de 40 mil yar do la ra u la þa ca ðý tah min e di li yor. Uy gu la may la bu yýl Tür ki ye ye ge len Rus tu rist sa yý sý nýn da 3 mil yon dan 4 mil yo na, Tür ki ye den Rus ya ya gi de cek Türk le rin sa yý sý nýn i se 300 bin den 500 bi ne çýk ma sý bek le ni yor. An laþ ma u ya rýn ca her i ki ül ke va tan daþ la rý 90 gün i çin de 30 gü nü geç me yen se ya hat le rin de vi ze uy gu la ma sý na ta bi ol ma ya cak. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, Rus ya i le a tý lan bu ta ri hî a dý mýn AB ül ke le ri i çin de ör nek ol ma sý ný di ler ken, AB ül ke le ri nin de Tür ki ye ye uy gu la dýk la rý vi ze uy gu la ma sý ný kal dýr ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ö te yan dan, Rus ya i le vi ze siz dö ne me ge çil me si nin ar dýn dan Tür ki ye ye vi ze uy gu la ma yan ül ke le rin sa yý sý 58 e u laþ tý. Ö zerk böl ge ler le be ra ber Tür ki ye ye vi ze uy gu la ma yan ül ke sa yý sý i se 64 o la rak be lir ti li yor. An ka ra / a a Mo ody s Ýr lan da nýn no tu nu yi ne dü þür dü U LUS LA R a ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Mo ody s, Ýr lan da nýn kre di no tu nu dü þür dü. Mo ody s yap tý ðý a çýk la ma da, Ýr lan da nýn kre di no tu nu Ba a1 den Ba a3 e in dir di ði ni bil dir di. Ku ru luþ, Ýr lan da nýn kre di no tu gö rü nü mü nü i se ne ga tif te bý rak tý. Mo ody s, Ýr lan da nýn kre di no tu nun, ül ke e ko no mi si nin bu yýl çok faz la bü yü me si nin müm kün ol ma dý ðý nýn gö rül me si ve bü yü me yi teþ vik i çin ö zel kre di ih ti ya cý dolayýsýyla dü þü rül dü ðü nü bil dir di. Ýr lan da da, Av ru pa nýn en kö tü ban ka cý lýk kri zi nin Ýr lan da lý ver gi mü kel lef le ri ne 100 mil yar av ro ya mal o la bi le ce ði be lir ti li yor. Dub lin/a a

12 AÝLE - SAÐLIK 13 Antibiyotik mi, ecza dolabýna at, gerekli olur! TÜRKÝYE NÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANIM SIKLIÐI RAPOR ALTINA ALINDI. ARAÞTIRMAYA GÖRE, KATILIMCILARIN YÜZDE 25 Ý EVLERÝNDE ÝLERÝDE GEREKLÝ OLUR DÝYE ANTÝBÝYOTÝK BULUNDURUYOR. TÜR KÝYE NÝN an ti bi yo tik kul la ným sýk lý ðý ra por al tý na a lýn dý. Bir kaç yýl da bir tek rar la na cak a raþ týr ma i le ge rek siz an ti bi yo tik kul la ný mýn da a zal ma o lup ol ma dý ðý be lir le ne cek. Çar pý cý so nuç la rýn a lýn dý ðý a raþ týr ma ya gö re, ka tý lým cý la rýn dör te bi ri ev le rin de i le ri de ge rek li o lur di ye an ti bi yo tik bu lun du ru yor ve yüz de 17 si dok tor dan an ti bi yo tik yaz ma sý ný ta lep e di yor. Ka tý lým cý la rýn yüz de 26 sý dok tor tav si ye si ol ma dan an ti bi yo tik kul la ný yor. Dok tor tav si ye si ol ma dan an ti bi yo tik kul la nan la rýn yüz de 14 ü dok to ra git me ye vak ti ol ma dý ðý ný, yüz de 9 u mu a ye ne ve tet kik üc re ti ver mek is te me di ði ni be lir tir ken; yüz de 55 i da ha ön ce ki ben zer du rum da dok to run ver miþ ol du ðu an ti bi yo ti ði tü ke ti yor. He kim ler i se yüz de 78 o ra nýn da mu a ye ne et ti ði niz her has ta ya re çe te yaz ma dý ðý ný, yüz de 98 o ra nýn da da mu a ye ne et ti ði her has ta ya an ti bi yo tik yaz ma dý ðý ný be lir ti yor. Sað lýk Ba kan lý ðý Re fik Say dam Hýf zýs - sýh ha Ens ti tü sü Baþ kan lý ðý i me Ga zi Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Halk Sað lý ðý AD Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Mus ta fa Ýl han ýn ko or di na tör lü ðün de ya pý lan Top lum da An ti bi yo tik Kul la ný mý Sýk lý ðý ve He kim le rin An ti bi yo tik Re çe te si Yaz ma Du rum la rý Ý le Ý liþ ki li Et men le rin Be lir len me si A raþ týr ma sý ya pýl dý. GÜ Öð re tim Ü ye si Ýl han, Tür ki ye de ve dün ya da en ö nem li halk sað lý ðý so run la rýn dan bi ri nin uy gun ol ma yan du rum lar da an ti bi yo tik kul la ný mý ol du ðu nu be lir te rek, bu nun hem cid dî sað lýk so run la rý na yol aç tý ðý ný, hem de bü yük e ko no mik kay ba sebep ol du ðu nu be lirt ti. An ti bi yo tik le rin top lum da sýk kul la ný lan i lâç lar a ra sýn da ilk sý ra lar da yer al dý ðý ný vur gu la yan Ýl han, en fek si yon et ken le ri i le mü ca de le de kul la ným dý þýn da ge rek siz du rum lar da re çe te e dil di ðin de ya da va tan daþ la rýn ken di le ri nin te min e de rek kul lan ma la rý ha lin de an ti bi yo tik le re kar þý di renç o luþ tu ðu nu, di renç li kö ken ler le ge li þen en fek si yon la rýn da te da vi si nin güç leþ ti ði ni, Dün ya Sað lýk Ör gü tü - nün de an ti bi yo tik di ren ci nin ar týk kü re sel bir teh dit o luþ tur du ðu ge rek çe siy le, bu yýl 7 Ni san Dün ya Sað lýk Gü nü nde, An ti bi yo tik Di ren ci ni a na te ma o la rak be lir le di ði ni söy le di. Sað lýk Ba kan lý ðý nýn a kýl cý i lâç kul la ný mý ko nu sun da ge liþ tir di ði stra te ji ler i le bu so ru nun kon trol al tý na a lýn ma ya ça lý þýl dý ðý ný i fa de e den Ýl han, Top lum da An ti bi yo tik Kul la ný mý Sýk lý ðý ve He kim le rin An ti bi yo tik Re çe te si Yaz ma Du rum la rý Ý le Ý liþ ki li Et men le rin Be lir len me si A raþ týr ma sý i le ko nu nun Tür ki ye dü ze yin de ge rek top lum ge rek he kim ler yö nün den de ðer len di ril di ði ni ve mev cut du ru mun or ta ya kon du ðu nu ak tar dý. EV DE Ý LE RÝ DE GE REK LÝ O LUR DÝ YE AN TÝ BÝ YO TÝK DEPOLANMASI A RAÞ TIR MA YA ka tý lan la rýn yüz de 48 i son bir yýl da ken di ken di ne i lâç kul lan dý ðý ný, yüz de 38 i i se son bir ay da ken di ken di ne i lâç kul lan dý ðý ný i fa de e di yor. Son bir yýl i çin de her han gi bir i lâç kul lan dý ðý ný be lir - ten le rin yüz de 84 ü að rý ke si ci kul lan dý ðý bil gi si ni ve - ri yor. Ka tý lým cý la rýn yüz de 25 i ev le rin de i le ri de ge - rek li o lur di ye an ti bi yo tik bu lun dur du ðu nu, yüz de 17 si dok tor dan an ti bi yo tik yaz ma sý ný ta lep et ti ði ni, yüz de 6 sý çev re de ki le re an ti bi yo tik tav si ye sin de bu - lun du ðu nu, yüz de 26 sý ken di ken di ne dok tor tav si - ye si ol ma dan an ti bi yo tik kul lan dý ðý ný, yüz de 57 si son bir yýl i çin de an ti bi yo tik kul lan dý ðý ný, yüz de 24 ü i se son bir ay i çe ri sin de an ti bi yo tik kul lan dý ðý ný be lir - ti yor. Dok tor tav si ye si ol ma dan an ti bi yo tik kul la nan - la rýn yüz de 14 ü dok to ra git me ye vak ti ol ma dý ðý ný söy lü yor. Ýn ce le nen le rin yüz de 51 i so ðuk al gýn lý ðý, yüz de 36 sý bo ðaz að rý sý, yüz de 18 i ök sü rük, yüz de 14 ü id rar yo lu þi kâ yet le ri, yüz de 11 i grip, yüz de 9 u a teþ, yüz de 7 si baþ að rý sý, yüz de 4 ü nez le sebebi i le ken di ken di ne an ti bi yo tik kul lan dý ðý ný be lir ti yor. DOK TOR DAN AN TÝ BÝ YO TÝK YA ZIL MA SI TALEBÝ ÝN CE LE NEN LE RÝN ev de bu lun dur duk la rý an ti bi yo - tik le ri te min et me yol la rý i le il gi li o la rak da ka tý lým - cý la rýn yüz de 58 i dok to ra git ti ði za man an ti bi yo tik yaz ma sý ný is te di ði ni, yüz de 21 i da ha ön ce ki te da - vi den ka lan i lâç lar, yüz de 6 sý ec za cý ya da ný þa rak al dýk la rý i lâç lar ol du ðu nu i fa de e di yor. Baþ að rý la rý, baþ a ðrýtý yor BA KIR KÖY Prof. Dr. Maz har Os man Ruh Sað lý ðý ve Si nir Has ta lýk la rý E.A. Has ta ne si (BRSHH), Nö ro lo ji Uz ma ný Dr. Ya vuz Al tun kay nak, top lu mun ön de ge len ya kýn ma la rýn dan bi ri nin de baþ að rý la rý ol du ðu nu söy le di. Al tun kay nak, Baþ að rý la rý, bi rey sel, top lum sal, e ko no mik, bir çok so ru na ne den o lur lar. Bu yön den ta nýn ma la rý ve te da vi le ri ö nem li dir de di. Ýn san la rýn % ka da rý nýn ha yat la rý nýn her han gi bir dö ne min de baþ að rý la rý i le kar þý laþ tý ðý ný be lir ten Al tun kay nak, Her han gi bir þi kâ yet le dok to ra baþ vu ran has ta la rýn he men he men ya rý sýn da baþ að rý sý var dýr, an cak bun la rýn sa de ce % 10 ka da rýn da baþ að rý sý en ö nem li prob lem dir di ye ko nuþ tu yý lýn da U lus la ra ra sý Ba það rý sý Bir li ði nin (ÝHS) baþ að rý la rý ný 14 baþ lýk al týn da top la dý ðý ný be lir ten Al tun kay nak, baþ að rý la rý ný þöy le sý nýf lan dýr dý: Mig ren, ge ri lim ti pi baþ að rý sý (ten si on he a dac he), kü me baþ að rý sý (clus ter baþ að rý sý, hor ton nev ral ji si, his ta mi nik baþ að rý sý), si nüs baþ að rý sý, post trav ma tik baþ að rý sý, Ka fa i çi ba sýnç ar tý þý na bað lý baþ að rý sý ve kom bi ne du rum lar. Bu sý nýf lan dýr ma nýn çok ka ba bir sý nýf lan dýr ma ol du ðu nu da ha týr la tan Dr. Al tun kay nak, bu tab lo nun dý þýn da bir çok baþ að rý sý sen dro mu nun ol du ðu nu da di le ge tir di. Prof. Dr. Hüs nü Gü zel Þiþ man lýðýn sonu gözde sa rý nok ta ÇA ÐIN has ta lý ðý o be zi te, göz has ta lýk la rý na dâ ve ti ye çý ka rý yor. A þý rý þiþ man lýk, yüz de 95 o ra nýn da gör me kay bý na sebep o lan ve i le ri yaþ has ta lý ðý o la rak bi li nen sa rý nok ta ya sebep o lu yor. Bütün dün ya da gi de rek ar tan o be zi te so ru nu, göz has ta lýk la rý na da dâ ve ti ye çý ka rý yor. Uz man lar, in san la rý kör et me den ka ran lý ða sü rük le yen ve da ha çok i le ri yaþ has ta lý ðý o la rak bi li nen sa rý nok ta nýn ne den le rin den bi ri o la rak o be zi te yi gös te ri yor. Dün ya göz Has ta ne ler Gru bu ndan Prof. Dr. Hüs nü Gü zel, gör me mi zin yüz de 90 ý nýn mey da na gel di ði sa rý nok ta ta ba ka sý nýn iþ le vi nin bo zul ma sý i le o lu þan ve halk a ra sýn da 50 yaþ son ra sý has ta lý ðý o la rak bi li nen Sa rý Nok ta nýn (ma ku la de je na ras yo nu) gö rül me o ra ný nýn son yýl lar da art tý ðý ný, bu nun sebep le rin den bi ri nin de o be zi te so ru nu nun art ma sý ol du ðu nu a çýk la dý. Prof. Dr. Gü zel, sa rý nok ta has ta lý ðý nýn te da vi e dil me di ði tak dir de gör me o ra ný nýn yüz de 95 o ra nýn da a zal dý ðý ný, has ta nýn ki tap-ga ze te o ku ya maz, te le viz yon sey re de mez ve a ra ba kul la na maz hat ta tek ba þý na dý þa rý çý ka maz ha le ge le bi le ce ði ni i fa de et ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya De mir ek sik li ði be yin ge li þi mi ni et ki li yor ÇO CUK Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. Hi lal Mo can, be bek le rin sað lýk lý fi zik sel ve zi hin sel ge li þim le ri i çin, ilk bir yýl doð ru ve de mir den zen gin bes len me si nin ö ne mi ne dik kat çe ki yor. Dr. Mo can, "Tür ki ye de 5 yaþ al tý her 2 ço cuk tan bi rin de de mir ek sik li ði gö rü lür. En sýk gö rü len yaþ gru bu i se 6 i le 36 ay a ra sý ço cuk lar dýr. De mir ek sik li ði süt ço cu ðun da men tal ve mo tor ge li þi mi ya vaþ la ta rak ço cuk la rýn en tel ek tü el ge li þi mi nin bo zul ma sý na ne den ol mak ta dýr. Ýlk 6 ay be be ðe ve ri le bi le cek en de ðer li be si nin sa de ce an ne sü tü dür. Pi rinç u nu gi bi i nek sü tü i le ha zýr la nan ya da ki lo a lý mý dý þýn da be be ðe fay da sý yok tur. Ýs tan bul / Ye ni As ya

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 Y SPOR "El Clasico" bugün Real Madrid mi, Barcelona mý? ÝS PAN YA 1. Fut bol Li gi'nde bu gün Ber na be - u Sta dýn da sa at 23.00'de oy na na cak ve "El Cla si co" (Kla sik) o la rak ad lan dý rý lan Re al Mad rid Bar ce lo na ma çý ön ce sin de Ý tal yan ba sý ný na a çýk la ma ya pan Re al Mad rid'in Por te kiz li fut bol cu su Cris ti a no Ro nal do, ''Re al Mad rid'in 23 yýl hiç bir ku pa ka zan ma - dan ge çi re ce ði ni dü þü ne mem'' de di. Ý tal yan Cor ri e re del lo Sport'a ko nu þan Ro nal do, Re - al Mad rid'in dün ya nýn en bü yük ku lüp le rin - den bi ri ol du ðu nu sa vu na rak, ''Ge çen se zon hiç bir þey ka zan ma dýk, a ma bu yýl ve ge le cek yýl bir kaç he de fi tut tur ma mýz ge rek. Mü - kem mel fut bol cu la ra ve mü kem mel bir tek - nik di rek tö re sa hi biz'' þek lin de ko nuþ tu. Bar - ce lo na i le 18 gün i çin de 4 kez kar þý la þa cak ol ma la rýy la il gi li ''Kay gý lý de ðil, he ye can lý - yým'' di yen Ro nal do, ''Her þe yi ka zan ma ya da kay bet me za ma ný'' di ye ek le di. Sofuoðlu eski model motosikletle yarýþacak nmoto2 yarýþmalarýnda 2011 model motosikletle istediði performansý elde edemeyen milli motosikletçi Kenan Sofuoðlu, sezonun kalan yarýþmalarýný 2010 model motosikletiyle sürdürme kararý aldý. Moto GP'nin bir alt dalý olan Moto2'de sezonun iki yarýþýný da geride býrakan, ancak istediði sonuçlarý alamayan Kenan Sofuoðlu, þu an yarýþmalarda kullandýðý 2011 model motosikletin þasenin çok sert olduðunu ve bunun kendisini olumsuz etkilediðini söyledi. Daha önceki yarýþmalarda yumuþak þaseye sahip motosikletlerle yarýþtýðýný dile getiren Sofuoðlu, ''2011 model motosiklette bazý hatalar tespit ettik. Ýstediðimiz sonuçlarý alamadýk'' dedi. Voleybolda Dörtlü Final mücadelesi baþlýyor nvoleybolda, Te le dün ya Ba yan lar Tür ki ye Ku pa sý Dört lü Fi nal mü ca de le si bu gü n Ýz mir'de oy na na cak 2 kar þý laþ may la baþ la ya cak. A ta türk Spor Sa lo nu'nda oy na na cak kar þý laþ ma lar da Ec - za cý ba þý Vit ra, Ýl ler Ban ka sý, Ni lü fer Be le di ye ve Va kýf bank Gü neþ Si gor ta Türk Te le kom mü ca - de le e de cek. Ýlk kar þý laþ ma bu gün sa at 12.00'de Ýl - ler Ban ka sý i le Ni lü fer Be le di ye, i kin ci mü sa ba ka i se sa at 17.00'de Ec za cý ba þý Vit ra i le Va kýf bank Gü neþ Si gor ta Türk Te le kom a ra sýn da oy na na - cak. Bu maç la rýn ga lip le ri pa zar gü nü sa at 20.00'de fi nal de kar þý la þa cak ve ku pa sa hi bi ni bu - la cak. Kay be den ler i se sa at 17.30'da ü çün cü lük mü ca de le si ya pa cak. NTV Spor ka na lýn dan nak - len ya yýn la na cak maç la rýn gün lük bi let le ri öð ren - ci 5, tam 10 li ra dan sa týl ma ya de vam e di li yor. EKRANDA BUGÜN Eczacýbaþý-Vakýfbank Sigorta (NTV Spor) Man. City-Manchester United (NTV Spor) 21:45 Milan - Sampdoria, Parma - Inter (TV8) Real Madrid-Barcelona (NTV Spor) SÜPER LÝG'DE BUGÜN Ankaragücü - Bucaspor: Cüneyt Çakýr Karabükspor - Ýstanbul B.B: Hüseyin Sabancý Fenerbahçe - Gaziantepspor: Hüseyin Göçek BEKO BASKETBOL LÝGÝNDE BUGÜN Pýnar Karþýyaka-Beþiktaþ C.Turka (Karþýyaka) G.Saray C.Crown-OYAK Renault (Abdi Ýpekçi) Mersin B.B-Aliaða Petkim (Edip Buran) MPTrabzonspor-Antalya B.B (19 Mayýs) Efes Pilsen-Bornova Belediyesi (Sinan Erdem) Türk Telekom-Banvit (Ankara Atatürk) Erdemir-Olin Edirne (Erdemir) Gözler F.Bahçe'de LÝG DE BU GÜN SA HA SIN DA GA ZÝ AN TEPS POR'U A ÐIR LA YA CAK SA RI -LA CÝ VERT LÝ - LER, GÜÇ LÜ RA KÝ BÝ NÝ YE NE REK HAF TA YI 3 PU AN LA KA PAT MA YI HE DEF LÝ YOR. SÜPER Lig'de 66 pu an la li der o lan Trab zons por'un ar dýn - dan 64 pu an la 2. sý ra da bu lu nan Fe ner bah çe, bu gün li gin güç lü e kip le rin den Ga zi an teps por i le ya pa ca ðý maç ta, zir ve ya rý þýn da pu an yi tir mek is te mi yor. Lig de sa ha sýn da yap tý ðý son maç ta Bur sas por i le 0-0 be ra be re ka lan sa rý-la ci vert li - ler, ta raf ta rý nýn ö nün de Ga zi an te aps por'u ye nip, 3 pu an al - ma yý he def li yor. Fe ner bah çe'de Ga la ta sa ray ma çýn da sa kat - la nan ve Bur sas por i le Es ki þe hirs por maç la rýn da for ma gi - ye me yen Sel çuk Þa hin, haf ta i çi ta kým la bir lik te ça lýþ ma la ra baþ la dý. Sel çuk'un ya rýn ta kým da yer al ma sý bek le ni yor. Sel - çuk gi bi haf ta i çin de ta kým la ça lýþ ma la ra baþ la yan Is si ar Di - a'nýn da kad ro da yer a la bi le ce ði be lir ti li yor.fe ner bah çe'de Ga zi an teps por ma çý ön ce si 3 fut bol cu sa rý kart ce za sý sý ný - rýn da bu lu nu yor. Sa rý-la ci vert li ler de 3'er sa rý kart la rý bu lu - nan Ma ma do u Ni ang, Ca ner Er kin ve Cris ti an Ba ro ni, bu - gün kü maç ta da sa rý kart gö rür ler se kart ce za lý sý o la cak ve 30. haf ta da ta kým la rý nýn dep las man da Bu cas por i le ya pa ca - ðý maç ta for ma gi ye me ye cek. Fe ner bah çe'nin bek le nen ilk 11'i þöy le: Vol kan De mi rel, Gök han Gö nül, Yo bo, Lu ga no, An dre San tos, Meh met To puz, Sel çuk, Em re, Stoch, A lex, Ni ang.fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda sa at 19.00'da baþ la ya cak kar þý laþ ma yý ha kem Hü se yin Gö çek yö ne te cek. Akgün Otel'deki toplantýya Karate Federasyonu Baþkaný Esat Delihasan, Ýl Müdürü Tamer Taþpýnar, antrenör ve sporcular katýldý. Karatede zorlu sýnav 24. ULUSLARARASI BOÐAZÝÇÝ KARATE TURNUVASI BUGÜN BAÞLIYOR. AVRUPA Þam pi yo na sý'na ha zýr la nan Ka ra te ce ði ni kay de den De li ha san, ''Tur nu va ya Ý tal ya, Mil li Ta ký mý son pro va yý bu gün baþ la ya cak Fran sa, A zer bay can gi bi ka ra te de söz sa hi bi ül U lus la ra ra sý Bo ða zi çi Ka ra te Tur nu va - ke ler de ka tý la cak. Ja pon ya da ka tý la cak tý, hat ta sý'nda ya pa cak. Ýs tan bul Bü yük çek me ce Ga - bir lik te bir ha zýr lýk kam pý plan la mýþ týk. An cak zan fer Bil ge Spor Sa lo nu'nda 14 ül ke den 230 ya þa dýk la rý dep rem ve tsu na mi ne de niy le ge le - spor cu nun ka tý lý mýy la dü zen le ne cek tur nu va me di ler. Tür ki ye Ka ra te Fe de ras yo nu o la rak ön ce sin de, Ak gün O tel'de ba sýn top lan tý sý E ROL DO YURAN on la rýn yan la rýn da yýz'' di ye ko nuþ tu. De li ha - e ni as ya.com.tr ger çek leþ ti ril di. Genç lik ve Spor Ýs tan bul Ýl san, ve 24 Ni san'da Bað cý lar O lim pik Mü dü rü Ta mer Taþ pý nar, çey rek as ra yak la þan geç mi - Spor Sa lo nu'nda 23 Ni san Dün ya Ço cuk la rý Ka ra te þiy le U lus la ra ra sý Bo ða zi çi Ka ra te Tur nu va sý'nýn Ýs tan - Tur nu va sý, Ni san'da Kon ya'da 1. U lus la ra ra sý bul'da dü zen le nen en ö nem li or ga ni zas yon lar dan bi ri si Ço cuk Spor O yun la rý çer çe ve sin de 6 ül ke den mi nik - ol du ðu nu be lirt ti. Ka ra te Fe de ras yo nu Baþ ka ný E sat le rin ka tý lý mýy la ka ra te mü sa ba ka la rý dü zen le ye cek le - De li ha san i se tur nu va nýn, 8-10 Ma yýs'ta Ýs viç re'nin Zü - ri ni bil dir di. De li ha san ay rý ca, 24 Ni san'da Ça nak ka le rih ken tin de dü zen le ne cek Av ru pa Þam pi yo na sý ön ce - Sa va þý a ný sý na Ça nak ka le A na far ta lar Spor Sa lo - sin de son ha zýr lýk ni te li ðin de ol du ðu nu be lirt ti. Tür ki - nu'nda Ye ni Ze lan da Mil li Ta ký mý i le dost luk kar þý - ye'nin tur nu va da 30'u ba yan, 65 spor cuy la tem sil e di le - laþ ma sý ya pa cak la rý ný bil dir di. Provokasyon olabilir uyarýsý TRABZONSPOR TARAFTARLARI DERNEÐÝ BAÞKANI BEKÝR KODALAK, PAZAR GÜNKÜ TRABZONSPO-BUR- SASPOR MAÇINDA TARAFTARLARIN TAHRÝKLERE KAPILMADAN KARÞILAÞMAYI ÝZLEMELERÝNÝ ÝSTEDÝ. TRABZONSPOR Ta raf tar la rý Der ne ði Baþ ka ný Be kir Ko da - lak, haf ta so nu oy na na cak Trab zons por-bur sas por ma - çýn da ta raf tar la rýn tah rik le re ka pýl ma dan ta kým la rý ný des - tek le me le ri ni is te di. Trab zon Ga ze te ci ler Ce mi ye ti'nde bir grup ta raf tar i le ba sýn top lan - tý sý dü zen le yen Ko da lak, bor - do-ma vi li ta ký mýn þam pi yon - luk yo lun da pa zar gü nü çok ö nem li Bur sas por sý na vý na çý - ka ca ðý ný be lir te rek, ''Fut bol cu kar deþ le ri mi zin gö re vi for ma - sý ný te ri nin son dam la sý na ka - dar ýs lat mak, biz ta raf tar la rýn gö re vi de ta ký mý mý zý 90 da ki - ka bo yun ca des tek le mek tir. Ta raf tar la rý mýz dan bu maç ta sus ma dan fut bol cu kar deþ le ri - mi zi des tek le me le ri ni is ti yo - ruz'' de di. Pa zar gün kü maç ta pro vo kas yon la rýn mey da na GA LA TA SA RAY Ku lü - bü'nün es ki i kin ci baþ ka ný Meh met Hel va cý, 14 Ma - yýs'ta ya pý la cak o la ða nüs tü se çim ge nel ku ru lun da ku - lüp baþ kan lý ðý na a day ol du - ðu nu a çýk la dý. Meh met Hel va cý, yap tý ðý ya zý lý a çýk - la may la a day lý ðý ný res men du yur du. U zun bir sü re dir Ga la ta sa ray'ýn i çi ne gir di ði sý kýn tý lý sü reç ten bir an ön - ce çýk ma sý i çin tek çö züm yo lu nun o la ða nüs tü bir se - çim ya pýl ma sý ol du ðu nu vur gu la yan Hel va cý, a day lý - ðý ný vur gu la ya rak, þun la rý kay det ti: ''Mev cut yö ne ti mi bu ka ra rý ver me ye da vet et - tim. Ni te kim bu ih ti yaç ve çö züm, 27 Mart ta rih li top - lan tý da Ga la ta sa ray'ýn ger - çek ka rar mer ci ge nel ku ru - lu muz ta ra fýn dan da te yit e - dil miþ ve ma li ge nel ku rul son ra sýn da ya þa nan sü reç so nu cun da yö ne tim ku ru lu 13 Ni san 2011 ta ri hin de se - çim tak vi mi ni a çýk la ya rak se çim sü re ci ni res men baþ - lat mýþ týr. Se çim sü re ci nin baþ la ma sý i le bir lik te, u zun sü re dir kar þý kar þý ya kal dý - ðým an cak ge rek hu kuk a - da mý kim li ðim, ge rek se Ga - la ta sa ray e ti ði ne ve tü zü ðü - ne o lan bað lý lý ðým do la yý sýy - la ce vap ve re me di ðim 'A day ge le bi le ce ði du yu mu nu al dýk - la rý ný vur gu la yan Ko da lak, þöy le de vam et ti: ''Bur sas por ma çý na Trab zon dý þýn dan çok sa yý da ta raf tar ge le cek. Bu ta - raf tar lar a ra sý na ka rý þa bi le cek baþ ka ta kým ta raf tar la rý o la bi - lir. Bu ki þi ler Bur sas por ta raf - tar la rý ný tah rik e di ci ha re ket - ler de bu lu na bi lir. Bu tür dav - ra nýþ la ra as la mü sa a de et me - ye lim. Her kes ya nýn da kin den so rum lu ol ma lý dýr. Ra ki bi mi zi hýrs lan dý ra cak ha re ket ve dav - ra nýþ lar dan ka çý na lým. Bur sas - por'un kay be de ce ði çok faz la bir þey yok. Bi zim i çin du rum fark lý. 6 haf ta son ra 27 yýl lýk öz lem bi te bi lir. O nun i çin ta - raf tar la rý mýz hem çok dik kat li ol ma lý hem de 90 da ki ka bo - yun ca ta ký mý des tek le me li dir - ler. Ý çi miz de ki Fe ner bah çe li le - re fýr sat ver me ye lim.'' Mehmet Helvacý adaylýðýný açýkladý Mehmet Helvacý G.Saray baþkanlýðýna aday olduðunu açýkladý. mý sý nýz?' so ru su nu cevaplama im ka ný na ka vuþ muþ bu - lun mak ta yým. Son 7 yýl dýr yö ne tim ku ru lu nun i çin de gö rev al mýþ, son 3 yýl dýr 2. baþ kan lýk yap mýþ, ku lü bü - mü zün so run la rý ný ve çö - züm yol la rý ný çok i yi bi len bi ri o la rak ca mi a mý zýn des - te ði ve Di van Ku ru lu'na ye - ter li sa yý da tes lim e dil miþ o lan di lek çe ler so nu cu baþ - kan lý ða ö ne ril miþ bi ri o la - rak Ga la ta sa ray Spor Ku lü - bü baþ kan lý ðý na a day ol du - ðu mu ka mu o yu na i lan et - mek ten mem nu ni yet ve o - nur du yu yo rum.'' Meh met Hel va cý, ko nuy la il gi li ge niþ a çýk la ma yý 19 Ni san Sa lý gü nü sa at 14.00'de Ýs tan bul Hil ton O te li'nde dü zen le ye - ce ði ba sýn top lan tý sýy la ya - pa ca ðý ný bil dir di. Bursaspor sanal korsanlarla mücadele baþlattý BURSASPOR Ku lü bü, ku - lüp, yö ne ti ci ler, tek nik he yet ve fut bol cu lar a dý na a çý lan i - zin siz in ter net si te le riy le il gi - li hu ku ki iþ lem baþ lat tý.ku - lüp ten ya pý lan a çýk la ma da, tek no lo ji nin ge liþ me siy le bir lik te, ku lü bün iz ni, bil gi si ve mu va fa ka ti ol mak sý zýn ba zý sos yal pay la þým si te le - rin de say fa lar a çýl dý ðý, e di tö - rü nün mü da hil o la bi le ce ði, an cak ol ma dý ðý kü für lü, tas - vip e dil me yen ya yýn la rýn yer al dý ðý bil di ril di. Say fa la ra kar þý hu kuk yo lu nun ya nýn - da þi ka yet ve i da ri yol lar la mü ca de le nin de vam et ti ði be lir ti len a çýk la ma da, bu mü ca de le nin ku lü bün ya yýn ku ru lu þu ve pro fes yo nel e - kip le rin kat ký sýy la bun dan son ra çok da ha dü zen li ve hýz lý o la ca ðý be lir til di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 15 Manavgat Müftüsü Halil Taþ, hastane ziyaretinde 14 Nisan'da doðan bebeðe Kutlu Doðum altýný taktý.. FOTOÐRAF: CÝHAN KUT LU DO ÐUM GÜ NÜ DO ÐAN BE BE ÐE AL TIN AN TAL YA Ma nav gat Müf tü lü ðü, Kut lu Do ðum Haf ta sý nda dün ya ya ge len ilk be be ðe al týn tak tý. Kut lu Do ðum Haf ta sý faaliyet le ri çer çe ve sin de Cum hu ri yet Mey da ný nda bin 440 a det gül da ðý tan Ýl çe Müf tü sü Ha lil Taþ, Ma nav gat Dev let Has ta ne si Baþ he ki mi Dr. Meh met Ku ru ve has ta ne per so ne li - ni de zi ya ret e de rek gül tak dim et ti. Müf tü Ha lil Taþ, va i ze e þi Fe dan Taþ i le yap tý ðý has ta ne zi ya re - tin de 14 Ni san da dün ya ya ge len be be ðe Kut lu Do - ðum al tý ný ta ka rak ha yýr ö mür sür me si di le ðin de bu lun du. Müf tü Taþ, Ya se min-me sut A ti lay çif ti nin sa at ön ce ki gün de dün ya ya ge len kýz ço cu ðu - nun sað ku la ðý na e zan, sol ku la ðý na i se ka met o ku - du. Taþ, Ya se min-me sut A ti lay çif ti nin is te ðiy le kýz ço cuk la rý na Ay þe is mi ni ve re rek ha yýr lý bir ö mür sür me si i çin du â et ti. Manavgat / cihan Bir me saj la 34 bin li ra do lan dýr dý lar n AN TAL YA NIN Ak su il - çe sin de cep te le fo nu na ge - len 10 bin li ra ö dül ka zan - dý nýz ya zý lý me sa ja ce vap ve ren va tan daþ 34 bin 20 li ra do lan dý rýl dý. An tal ya nýn Ak su il çe sin de çift çi lik ya - pan A li Ýh san Ço ban ýn (32) cep te le fo nu na Ko la fir - ma sýn dan he di ye 10 bin li ra ka zan dý nýz. Bi zi a ra yýn ya - zý lý ký sa me saj gel di. Ço ban, me saj da ki ö dü lü a la bil me - si i çin ve ri len te le fon nu - ma ra sý ný a ra dý. A ra dý ðý nu - ma ra da ken di si ni fir ma yet ki li o la rak ta ný tan ki þi Ço ban dan, te le fo nu nu ka - pat ma dan ver di ði nu ma ra - la ra kon tör yük le me si ni is - te di. Nu ma ra la ra kon tör yük let mek i çin PTT þu be si - ne gi den Ço ban, ve ri len nu - ma ra la ra top lam 34 bin 20 li ra lýk ko nuþ ma sü re si yük - le di. Pa ra yý ö de me yen Ço - ban, gö zal tý na a lý na rak em ni ye te gö tü rül dü. Pa ra - yý ya kýn la rý a ra cý lý ðýy la ö de - yen Ço ban, sav cý lýk ta li ma - týy la ser best kal dý. Po lis o - lay la il gi li so ruþ tur ma baþ - lat tý. Antalya / cihan Dün ya nýn en yaþ lý er ke ði öl dü n ABD NÝN Mon ta na e - ya le tin de bir has ta ne de te da vi gö ren dün ya nýn en yaþ lý er ke ði Wal ter Bre u ning, 114 ya þýn da öl - dü. Mon ta na e ya le tin de - ki bir has ta ne de tabiî se - bep ler den öl dü ðü be lir til en Breuning'in, a çýk lan ma - yan bir has ta lýk yü zün - den ay ba þýn dan be ri has ta ne de ol du ðu bil di - ril di. Bre u ning in dün ya - nýn en yaþ lý in sa ný ve ka - dý ný Bes se Co o per dan 26 gün kü çük ol du ðu kay de - dil di. Montana / aa Prens bi le ol sa re zer vas yon þart n ÝN GÝL TE RE tah tý nýn i - kin ci va ri si o lan Prens Wil - li am bel ki i le ri de Ýn gil te re Kra lý o la cak a ma bu is te di - ði yer de ye mek ye me si ne im kân sað la mý yor. Wil li am ve bir grup ar ka da þý nýn Pa - zar ge ce si Gal ler böl ge sin - de bir lo kan ta da ye mek ye mek is te dik le ri an cak 20 ki þi lik yer a yýrt ma dýk la rý i - çin ge ri çev ril dik le ri öð re nil - di. Wil li am ýn bir li ðin den I - a in Spi ke Wil li am ýn, Pla ný mýz o ra da ye mek ye mek ti, an cak bi ze is te di - ði miz sa yý da yer le ri ol ma - dý ðý ný söy le di ler de di. Böl - ge nin i þ a dam la rýn dan Jo - nat han Camp bell, Prens in a lýn ma ma sý ný i se nor mal kar þý lý yor ve ken di si nin de re zer vas yon suz a lýn ma dý - ðý ný i fa de e dip, bu nun ga - yet a dil ol du ðu nu be lirt ti. Ye tim le rin ha ya li ger çek o lu yor n DÝ YAR BA KIR DA il köð - re tim o kul la rýn da e ði tim gö ren 852 ye tim ve ök süz ço cu ðun ha ya li, Ye ni þe hir Kay ma kam lý ðý nýn yü rüt tü - ðü Bir Di lek, Bir Ha yal, Bir Ger çek pro je siy le ger çe ðe dö nü þü yor. Ço cuk lar dan 251 i bil gi sa yar, 128 i bi sik let, 3 ü e þof man, 29 u a yak ka - bý, 2 si çan ta, 24 ü o yun cak, 24 ü for ma is ter ken, lö se mi has ta sý bir ço cuk i se a ra ba þek lin de ki ya tak ha ya li nin ger çek le me si ni di le di. O kul - da öð ret me ni ta ra fýn dan ö vül me yi, pa ra þüt ten at - la ma yý, cep te le fo nu, may - mun yav ru su, o yun cak tren, ran za, o kul ser vi si, e - vi ne te le viz yon is te yen mi - nik le rin ya ný sý ra, i ki ço cuk Di yar ba kýr Em ni yet Mü - dür lü ðü nü gör me ha ya li - nin ger çek leþ me si ni is te di. 31 ço cuk e ði ti mi ni sür dür - mek i çin burs ta le bin de bu - lun du. Di yar ba kýr / a a Dijital geliþmede sýnýfta kaldýk DÜNYA EKONOMÝK FORUMU'NUN AÇIKLADIÐI 'DÝJÝTAL GELÝÞMÝÞLÝK' RAPORUNA GÖRE TÜRKÝYE, DÝJÝTAL KAPASÝTE VE EKONOMÝ AÇISINDAN GELÝÞSE DE 5 YILDA 19 SIRA BÝRDEN GERÝLEDÝ. DÜN YA E ko no mik Fo ru mu, (WEF) di ji tal ge liþ - miþ lik ra po ru nu a çýk la dý. Ra po ra gö re Tür ki ye, di ji tal ka pa si te ve e ko no mi a çý sýn dan ge liþ se de di - ðer ül ke ler de ki ge liþ me nin ge ri sin de kal dý da 52. sý ra da o lan Tür ki ye 2010 da 71. sý ra ya ge ri le di. Ntvmsnbc.com un ha be ri ne gö re ra por, bu a lan da bütün ül ke le ri in ce le yen ve en de tay lý bil gi le ri i çe - ren dos ya o la rak ka bul e di li yor. WEF in ra po run da bi li þim tek no lo ji le ri ni (BT) en i yi kul lan ma ko nu sun da Ýs kan di nav ve As ya ül ke le ri - nin ba þý çek ti ði gö rü nü yor. Ra po ra gö re di ji tal e - ko no mi ler a ra sýn da en re ka bet çi o lan i ki ül ke sý ra - sýy la Ýs veç ve Sin ga pur; bu i ki ül ke yi i se Fin lan di ya, Ýs viç re ve ABD ta kip et mek te. Ra por da di ji tal o la - rak re ka bet çi bir e ko no mi ye sa hip ol ma nýn ve bi li - 61 yaþýndaki Mehmet Karaman ýn böbreðinden, 285 tane taþ çýkarýldý. þim tek no lo ji le ri ni e fek tif kul lan ma nýn, e ko no mik, sos yal ve çev re sel an lam da çok da ha sür dü rü le bi - lir bir dün ya nýn en ö nem li ya pý taþ la rýn dan bi ri ol - du ðu nun al tý çi zi li yor. WEF in ö zel lik le ü ze rin de dur du ðu bir baþ ka ko nu da BT nin, ge le cek 10 yýl i çe ri sin de u lus la r a - ra sý top lu mun mo der ni zas yo nu ve ye ni lik an la - mýn da ge liþ me sin de ki yad sý na maz gü cü. Ra po run ü zü cü ta ra fýy sa, Tür ki ye nin di ji tal ka pa si te a çý sýn - dan 3,8 en deks pu a ný i le ken di ne 71 in ci sý ra da yer bu la bil miþ ol ma sý. Bun dan da ha da ü zü cü o lan, bi li þim tek no lo ji le ri ni ge liþ tir me ko nu sun da ki hý - zýn dü þük lü ðü. Zi ra ra po ra gö re Tür ki ye 52 nci sý - ra da yer bul du ðu 2006 dan bu ya na sü rek li bir ge - ri le me gös te rip, 2010 da 71. sý ra da yer al dý. Böb re ðin den 285 ta ne taþ çýk tý YAK LA ÞIK 20 yýl dýr böb rek að rý sý çe ken has ta - nýn böb re ðin den, 285 ta ne taþ çý ka rýl dý. Ça nak - ka le Dev let Has ta ne si nde ya pý lan ve 2,5 sa at sü - ren ka pa lý yön tem a me li yat ta dok tor lar, taþ la rý 1 san ti met re lik de lik ten çý kar ma yý ba þar dý. A me li - yat tan he men son ra að rý la rýn dan kur tul muþ þe - kil de a ya ða kal kan 61 ya þýn da ki Meh met Ka ra - man ýn böb re ðin den çý kan taþ lar, dok tor la rý da hay re te dü þü rü dü. Opr. Dr. Ýl ker Ço mez, 17 yýl - lýk mes lek ha ya týn da ilk de fa böy le bir du ru ma þa hit ol du ðu nu be lir te rek, Has ta mý zýn sol ta ra - fýn dan, ka pa lý yön tem le 285 a det taþ çý kar dýk. Sa de ce bir gün geç me si ne rað men e vi ne gi de cek du rum da olan has ta mý zýn böb rek le ri, nor mal bir ki þi nin ki ne gö re fark lý ol du ðu i çin çok sa yý da taþ ba rýn dý rý yor. Bu so nuç, bi lim sel a çý dan ö zel - lik ta þý yor. Has ta mý zýn sað ta ra fýn da da en az bu ka dar taþ ol du ðu nu tah min e di yo ruz. Bu da i ki böb re ðin den top lam 600 taþ çýk ma sý de mek tir ve bir re kor dur de di. Çanakkale / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı