Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!"

Transkript

1

2 Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin sesi olmanýn kolay olmadýðýný, emek düþmanlarýnýn saldýrýlarýna uðrayacaðýmýzý biliyoruz. Ancak, hiçbir güç, bizi iþçi ve emekçilerin mücadelesinin yanýnda yer almaktan, onlarýn sesi olmaktan alýkoyamayacaktýr. Emperyalist-kapitalist sistem, bir yandan küresel ölçekte ekonomik, siyasi ve askeri ilhakýný derinleþtirme eðiliminde. Baðýmlý ülke iç pazarlarýnýn yýkýma uðratýlmasýyla devam eden bu süreç, en nihayetinde iþçi sýnýfý ve emekçilerin dünyanýn bir çok bölgesinde emperyalist-kapitalist sisteme karþý ayaklanmasýyla birlikte iþliyor. Tüm dünya üzerinde emperyalist-kapitalist sistemin yarattýðý koþullara karþý bir tepki, öfke kendisini açýða vuruyor. Avrupa dan Asya ya, Latinlerden Türkiye ye iþçi sýnýfý ve emekçi halklarýn devrimci mücadelesi yükseliyor. Emperyalist-kapitalist sistem bu gidiþi engelleyemez. ABD tarafýndan baþlatýlan 3. Dünya Savaþý da bu sistemin çöküþünü durduramayacaktýr. Burjuva dünyanýn tarihi saldýrýsý iþçi ve emekçilerin ayaklanmasýyla karþýlanýyor. Bütün dünyada proleter devrimler geliþiyor. Halk kitlelerinin sisteme duyduklarý öfke ve kinle her yerde eyleme geçtikleri bir dönemde, emperyalistkapitalist sistem çeþitli oyalama taktiklerine baþvuruyor. Bunlardan birisi de, seçimlerdir. Yerel ya da genel olsun, seçimler þu aþamada sadece ve sadece kitle eylemlerini geri çekmek, onlarda beklenti yaratmak için öne sürülüyor. Ýþçi sýnýfý ve emekçiler, bu oyuna gelmeden ayaklanma ve devrim yolundan yürümeye devam etmelidir. ABD emperyalizmi, Küba ya ve onun komünist önderliðine saldýrýlarýný sürdürüyor. Küba, her koþul altýnda dünya proletaryasýnýn gözbebeði olmaya devam e- decektir. Fidel ve Küba, dimdik ayaktadýr ve emperyalist-kapitalist sisteme meydan okumaya, sosyalizmi savunmaya devam ediyor. Bizler de her koþulda, dünyanýn neresinde olursa olsun, devrim ve sosyalizm mücadelesini yükseltenlerin yanýnda olmaya devam edeceðiz. Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda, devrimci-sosyalist bir yayýn olarak, emperyalist-kapitalist sisteme karþý mücadelede üzerimize düþenleri yapmaya devam edeceðiz. Yeni sayýmýzda buluþmak dileðiyle. YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI Ýstanbul Ýkitelli semtinde okurlarýmýzýn, polisin bölgedeki artan saldýrýlarýný protesto etmek için 11 Ocak tarihinde yapmak istedikleri basýn açýklamasýnda, Yazý Ýþleri Müdürümüz Özgen ÝÞ, gözaltýna alýndý ve daha sonra tutuklanýp Metris Kapalý Cezaevi ne kapatýldý. Yazý Ýþleri Müdürümüz, polisin basýn açýklamasýna yaptýðý vahþice saldýrýda, diðer okurlarýmýz ve Ayýþýðý Sanat Merkezi çalýþanlarýyla birlikte darp edildi, þiddete maruz kaldý. Özgen ÝÞ, þu anda Metris Kapalý Cezaevinde adli tutuklularla ayný yerde tutuluyor. Cezaevi yönetiminin dayatmalarýyla angarya iþ yapmasý için baskýlarla karþý karþýya kalýyor. Zorla saçlarý kesilen Yazý Ýþleri Müdürümüz, bu þekilde yýldýrýlmak, devrimci, sosyalist bir yayýnýn yazý Ýþleri Müdürü olarak üzerine aldýðý tarihsel sorumluluðu yerine getirmesi engellenmek isteniyor. Yazý Ýþleri Müdürümüz Özgen ÝÞ, bir an önce serbest býrakýlmalýdýr. Devrimci-sosyalist basýn üzerindeki baskýlar, bizi üzerimize aldýðýmýz tarihsel sorumluluðu yerine getirmekten a- lýkoyamayacaktýr. BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! DÜZELTME ve ÖZÜR Dergimizin 6. sayýsýnda 3. sayfada yayýnlanan C.Daðlý imzalý baþyazýmýzda, 3. paragraftaki Kapitalist sýnýf, artý-emek zamanýný, dolayýsýyla artý-deðeri yükseltmek için gerekli olan zamaný korur cümlesinin sonu, korur deðil, düþürür olacaktý. Dizgiden kaynaklanan bu hatayý düzeltir, yazarýmýz ve okuyucularýmýzdan özür dileriz. Yeni Evrede MÜCADELE BÝRLÝÐÝ Dergisi / Onbeþ Günlük Sosyalist Dergi / Yýl: 1 Sayý: 8/ 21 Ocak-4 Þubat 2004 / Sahibi : Yeni Dönem Yayýncýlýk Basýn Daðýtým Eðitim Hizmetleri Tanýtým Org. Tic. Ltd. Þti. Adýna : Özgen Ýþ / Adres : Sofular Mah. Sofular Cad. No: 52/3 Fatih-ÝSTANBUL / Tel-Fax: 0 (212) / Sor. Yazý Ýþl. Müdürü: Özgen Ýþ / Genel Daðýtým: DOÐAN PAZ. / Baský Yeri: Özdemir Matbaacýlýk / ÝZMÝR Temsilciliði: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak / ESKÝÞEHÝR Temsilciliði: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 / Avrupa Temsilciliði: Selahattin KARATAÞ / Post Lager 3000 Bern 1 Ann ÝSVÝÇRE / Tel: / Almanya Temsilciliði: Ahmet AKYÜZ/ Robert Mayer Str Reutlingen ALMANYA / Adresi: / Web Adresi: mbirligi.com

3 BÝR KITANIN ÝLHAKI: NAFTA nýn emperyalist tekellere saðladýðý sýnýrsýz olanaklarýn daha da geniþletilmiþ hali olan Amerikalar Serbest Ticaret Bölgesi (FTAA), bir kýtanýn tümden ilhakýnýn adýdýr. Küba hariç, Kuzey, Orta ve Güney Amerika ile Karayiblerdeki 34 ülkeden 800 milyon insanýn yaþamýný ilgilendiren FTAA Anlaþmasý, ABD nin Florida eyaleti Miami de yapýlan toplantýda onaylandý. Antlaþma, ABD li tekellere tüm Latin Amerika da istedikleri gibi hareket serbestisi saðlarken, iþçi ve emekçi halklara açlýk, sefalet ve yýkýmdan baþka bir þey sunmamaktadýr. Bir kýtanýn ilhaký anlamýna gelen FTAA nýn yýkým yaratan içeriðini anlamak için 1994 ten beri ABD, Kanada, Meksika arasýnda varolan NAFTA anlaþmasýnýn sonuçlarýna bakmak yeterli olacaktýr. NAFTA, üç ülke arasýnda ekonomik olarak baðýmlý olan Meksika ya yýkýmdan baþka bir þey getirmemiþtir ten bu yana milyonlarca Meksikalý, asgari ücretin altýnda bir gelirle çalýþmaya zorlanmýþ, onlara, adýna maquiladoras denilen dehþet evlerinde kölece bir yaþam dayatýlmýþtýr. Dünyanýn neresinde olursa olsun serbest ticaret bölgelerinin, dehþet evlerinin kurulmasý, iþçi ücretlerinin düþürülmesini, çalýþma koþullarýnýn aðýrlaþtýrýlmasýný ve her türden örgütlenmenin zor yöntemleriyle engellenmesini beraberinde getirmiþtir. Ýnsan yaþamý, saðlýk ve doðanýn korunmasý emperyalist tekellerin çýkarlarýna terk edildiði için, korkunç FTAA yýkýmlarýn yaþandýðý alanlar olmuþtur. Gen deðiþimine uðratýlmýþ organik maddelerin, yapay besinlerin sonucu hastalýklar hýzla artarken, ilaç fiyatlarýndaki artýþ ve saðlýk alanýnda yaþanan özelleþtirmelerle insanlar bu hizmetlerden yararlanamayacak duruma getirilerek ölüme terk edilmiþlerdir. NAFTA nedeniyle doðayla ilgili tüm koruma önlemleri kaldýrýlmýþ, kýsa sürede Meksika ormanlarýnýn %40 ý yok edilmiþ, buna baðlý toprak kaymalarý nedeniyle, tarým alanlarý yok olmuþtur. Tarým alanlarýnýn yok olmasý, açlýðýn hýzla yaygýnlaþmasýna neden olmuþtur. Özelleþtirmelerin hýzlandýrýlmasýyla saðlýk ve eðitim hizmetlerinden yararlanamayan iþçi ve emekçiler yaþamýn dýþýna itilmiþlerdir. Özelleþtirmeler sonucu yaþanan iþten çýkarmalar, iþçi ve emekçilerin bir kýsmýný yaþamdan kovarken, bir kýsmýný ise açlýk sýnýrýnda ücretlerle yaþamaya mahkum etmiþtir. ABD ve Kanada tekellerinin rahatça at koþturduðu Meksika da, küçük iþletmeler iflasa sürüklenmiþtir. NAFTA nýn yýkým yaratan gerçekliði, FTAA nýn tüm bir kýtaya nasýl bir gelecek sunduðunun somut göstergesidir. FTAA uygulamaya geçtiðinde tüm bir kýta halký bu ayný tabloyla kýsa zamanda karþýlaþacaktýr. Tabi yýkým programlarý FTAA ile baþlamayacak; bu yýkým, þu anda tek tek Latin Amerika ülkelerinde IMF ve Dünya Bankasý eliyle yürütülmektedir. FTAA, bu yýkýmýn daha sistemli ve yaygýn hale gelmesini saðlayacaktýr. Yaratýlacak bu yýkýmýn bilincinde olan, IMF ve Dünya Bankasýnýn yýkým programlarýna karþý güçlü bir direniþ ortaya koyan, isyanlarla, ayaklanmalarla özelleþtirmelerin önüne geçen Latin Amerika halklarý, FTAA Anlaþmasý na karþý kararlý, direngen yürüyüþünü devam ettirecektir. Toplantýlarýn yapýldýðý gün, Miami sokaklarýný dolduran binlerce insan bu kararlýlýðýn göstergesi olmuþtur. Uygulanan yýkým programlarý çeþitli arayýþlarý, alternatifleri gündeme taþýmýþtýr. 180 milyon nüfuslu Brezilya da Ýþçi Partisi baþkaný Lula nýn iktidara taþýnmasý, Venezüella da Bolivarcý politikalar, Brezilya, Arjantin, Uruguay, Þili ve Venezüella arasýnda bölgesel iþbirliðinin arttýrýlma çabasý, Küba nýn bu türden birliklerin baþýný çekme uðraþý ve Mercosur gibi bütünleþmeler, arayýþýn somutlandýðý bazý biçimlerdir. Ýþçi ve emekçi halklar, IMF ve Dünya Bankasý eliyle yürütülen yýkýma karþý Brezilya da Lula yý iktidara taþýmýþ, ama kýsa zamanda Lula nýn IMF ve Dünya Bankasý na verdiði güvenceler sonucu, onun yýkýma karþý bir alternatif olamayacaðýný anlamýþ ve ona karþý eylemlere giriþmiþtir. FTAA; bölgenin geleceði için ölüm fermaný anlamýna gelen bir mekanizma diyen Chavez, kendi Bolivarcý anlayýþýný Amerika için Bolivarcý Alternatif adýnda bir toplumsal siyasi pakt olarak önermektedir. Chavez taraftarlarýnca örgütlenen Bolivarcý milisler ve komitelerin varlýðý, iþçi sýnýfý bu komitelerde yer aldýðýnda iktidarýn daha da ileri taþýnmasýna yardýmcý olacaktýr. FTAA nýn ölüm fermaný olduðu doðrudur, ama bu fermana karþý Bolivarcý ulusal anlayýþ tek baþýna bir þey ifade etmeyecektir. Zaferi getirecek olan þey, özel mülkiyeti ortadan kaldýracak bir devrime yönelmektir. FTAA nýn yaratacaðý yýkýmý durdurmanýn tek yolu, Küba nýn yanýnda yer almak ve hýzla sosyalizme doðru yürümektir. Latin Amerika halklarýnýn özgürlüðü, Che nin düþü olan bir kýta devrimi ile mümkündür. Bu düþü gerçek kýlmanýn yolu, Küba nýn sosyalizm yoludur. 3

4 Akdeniz in Uçak Gemisi: 2 6 Ocak ta faþist ABD hükümetinin baþý Bush la görüþecek olan TC Baþbakaný nýn önünde duran en önemli ödevlerden birisi Kýbrýs. Hükümet bu görüþmenin sýcak geçmesi için Kýbrýs konusunda adýmlar atmaya hazýr olduklarýný sürekli yineleyip duruyor. Kýbrýs, ABD-TC iliþkilerinde neden birdenbire bu derece ö- nem kazandý? Yakýn zamana dek AB emperyalizminin tüm zorlamalarýný ABD nin desteðini alarak savuþturabilen TC, neden þimdi ortada býrakýlýyor? ABD nin bu küçük ada ülkesinden beklentileri ne? Ortada tek bir soru yok, tek bir cevap da... Bu nedenle konuyu birkaç açýdan kýsaca irdelemek gerek. TC Kýbrýs ý Kaybediyor Kaybediyor, çünkü TC, bu adayý zor yoluyla ele geçirmiþti. Ve bugüne dek ada üzerinde egemen olabildiyse, silahlarýn caydýrýcý gücü sayesinde oldu. Türkiye 1974 ve 75 iþgal hareketleriyle adanýn kuzey bölümünü ilhak etti. Ýlhaktan önce, Kýbrýs ta yaþayan Rum ve Türk toplumlarý u- zun yýllar etnik çatýþmadan uzak yaþadýlar. Bu durum, 1950 lerden sonra dýþ müdahaleler ile deðiþmeye baþladý. Ýki toplum arasýna düþmanlýk tohumlarý ekmek için Türkiye özel birimler kurdu. Bu birimlerin ilk kuruluþ tarihi 1950 lerin sonudur. Özel Harekat Dairesi nin kurulmasýnda etkin olan general Sabri Yirmibeþoðullarý bu Dairenin ilk faaliyetlerini Kýbrýs ta gerçekleþtiðini i- tiraf etmiþti. TC nin o dönemki provokasyon faaliyetleri yalnýzca Kýbrýs ý bir yavru vatan olarak görmekten kaynaklanmýyordu. O yýllar TC nin NATO ya giriþ yýllarýdýr. Bu özel harekat dairesi NATO tarafýndan kuruldu. Ve o dönem Kýbrýs, NATO için özel bir önem taþýyordu. Ayný yýllarda ardarda geliþen olaylar, Kýbrýs ý NATO için önemli hale getirmiþti. Mýsýr da Arap milliyetçiliðinin önderi Cemal Abdul Nasýr, Ýngiltere ve Fransa nýn kontrolündeki Süveyþ kanalýný ulusallaþtýrmýþ ve bu nedenle birçok kez savaþý eþiðine gelinmiþti. Kýbrýs, Mýsýr ý tehdit ve kontrol edebilmek için gerekliydi. Yine ayný yýllarda yükselen Filistin Devrimi, Ýsrail e karþý yönelen Arap ulusal öfkesini iyice bilemiþti. Bütün bu geliþmeler Ortadoðu da Sovyetler Birliði nin önemli a- dýmlar atmasýna yardýmcý oluyordu. Bu nedenlerle Doðu Akdeniz de güçlü bir NATO varlýðý emperyalizm için büyük bir ihtiyaçtý. Ýncirlik Üssü nün kurulmasý ve NA- TO ya devri de yine 60 lý yýllarýn sonunda gerçekleþti. NATO ve TC nin Kýbrýs a iliþkin operasyonlarýný hýzlandýran bir baþka geliþme, Kýbrýs taki komünist parti A- 4 KIBRIS KEL in her iki toplum içerisinde saygýnlýk kazanýp önemli bir güce eriþmesiydi. 60 lý yýllarýn ikinci yarýsýndan itibaren, bu partinin militanlarý baþta olmak üzere, her iki toplumun ilerici güçlerine karþý, Türkiye, Yunanistan ve Ýngiltere nin yönlendirdiði bir iç savaþ baþlatýldý. Bugünün Türk toplumu lideri olarak köþe baþýný tutan Denktaþ, o yýllarýn toptancý tüccarý, karþý devrimci çetelerin yöneticilerinden biriydi. Ý- ki toplum arasýna ilk sýnýr çekildiðinde, bu toptancý tüccar, sýnýrýn öte yakasýndan taþýdýðý mallarý lideri olduðu Türk toplumuna fahiþ fiyata satarak zengin olmuþtu. Ama asýl yaðma, TC nin askeri iþgaliyle geldi. O yýllarda Yunanistan da hüküm süren faþist Albaylar Cuntasý nýn desteði i- le Kýbrýs ta tertiplenen faþist darbe, TC nin adaya asker göndermesine bahane oldu. ABD ve Ýngiltere nin hedefi, Kýbrýs ý Yunanistan üzerinden kontrol etmekti. Ama iþbirlikçilik masasýndan önüne atýlan kemikleri bile toplayamadan kaldýrýlmayý hazmedemeyen TC, Kýbrýs ýn ilhakýna giriþti. O yýllarda bu ABD-TC iliþkilerinde sorunlar yaratmasýna raðmen, zaman içinde TC, Yunanistan dan daha sadýk bir iþbirlikçi olduðunu kanýtladý. Ýþgal edilen topraklarda unutulmaz bir talan yaþandý. O yýllarý yaþayan hiçbir adalý TC ordusuna sempati beslemez. Yaðmanýn asýl zenginleri Denktaþ ve Derviþ Eroðlu gibileri, TC ordusunun gölgesi altýnda su baþlarýný tuttular. Zaman içinde Kýbrýs, TC nin dýþiþleri bürokrasisi ve militarist kadronun üst düzey yöneticilerini besleyen bir memeye dönüþtü. Rumlardan zorla alýnan araziler ve çiftlikler üzerine oteller, kumarhaneler kuruldu. Buralarda muazzam ölçülerde kara para aklanarak TC bürokratlarýnýn cebine aktý. Eðer bugün bu üst düzey bürokrat takýmýna yakýn olmayý bir þeref sayan karþý-devrimci Perinçek tayfasý Kýbrýs ý veren Türkiye yi verir diyerek histerik çýðlýklar atýyorsa, saðmal bir ineði kaybetmenin kuyruk acýsýndandýr. Ama ayný çanaktan yalayan MHP yanýnda, ÝP çilerin topal atý ne yapabilir ki. Yoksul ve iþgal altýnda bulunan Kuzey Kýbrýs halký bu durumunu deðiþtirmek için bir süredir hareket halinde. Ama, dünyanýn en büyük Ýngiliz askeri üssünün bulunduðu, her adým baþý TC ordusunun gölgesiyle dolu, dünyanýn en yoðun militarist a-

5 dalarýndan birinde, devrimci araçlarla bu kurtuluþu saðlamak cesaret gerektiriyordu. Halk kolay yolu seçti: Güneye iltihak etmek, böylece TC ordusunun gölgesinden kurtulmak. Artýk bu saatten sonra, yaratýlan düþmanlýklar üzerine kurulu iki toplum biçiminin statükosunu devam ettirmek mümkün deðildi. Taþlar yeniden dizilirken, kaybeden tarafýn TC olduðu gün gibi açýktý. ABD Kýbrýs ý Ýstiyor Ýstiyor, çünkü Kýbrýs, ABD nin baþlattýðý 3. dünya savaþýnda önemli bir üs olacak. Ancak, TC nin Kýbrýs taki ilhakçý tutumu Kýbrýs ý ABD için güvenli bir üs olmaktan çýkarýyor. Burada yaþayan halklarýn öfkesini uyandýrýyor. Öyleyse bu eskimiþ aracý devreden çýkartmak zamaný gelmiþti. ABD nin emperyalist politikalarýnýn en çok tepki çektiði ülkelerden biri Yunanistan dýr. Benzer tepkiler güney Kýbrýs ýn Rum halkýnda da var. Ýþte ABD, adanýn bir bölümünü ilhak eden TC yi çözüme zorlayan güç olarak devreye girmek istiyor. Böylece adada ve Yunanistan daki ABD karþýtý tepkileri yumuþatabilmeyi umuyor. ABD nin buna gerçekten ihtiyacý var. Kendi yönünden baþlattýðý dünya savaþýnda ülke dýþýnda güvenilir üsler yaratabilmek için her yolu deniyor. Bu amaçla Gürcistan da kendi yandaþlarýný ayaklandýrmýþtý. Böylece Kafkasya da Þevartnadze nin yýpranmýþ kimliði yerine taze güçlerle hareket imkanýna kavuþmuþtu. ABD nin Dünya Savaþý planýnda Ortadoðu kuþkusuz Kafkasya dan daha önemli bir yer tutuyor. Týpký 1960 larda olduðu gibi. Ortadoðu nun tüm halklarý üzerinde tehdit gücü yaratabilmesi için Kýbrýs biçilmiþ bir kaftan: Adeta bir uçak gemisi. Kýbrýs ayný zamanda Ýsrail i ayakta tutan bir üs olarak tasarlanýyor. Proletaryanýn Yolu Ýþçi sýnýfý Kýbrýs konusunda estirilen þoven rüzgara kendini kaptýrmadý. Her ne kadar Türk-Ýþ gibi burjuva sendikalar konuyu iþçi sýnýfýnýn gündemine taþýmaya kalkýþsalar da baþarýlý olamadýlar. Ancak iþçi sýnýfýnýn tutumu pasiflik olmamalý. Þovenizme güç vermemek sýnýf adýna olumlu olsa da, proletarya bu konuda kendi politik çözümlerini topluma taþýmalýdýr. Proletaryanýn Kýbrýs konusunda ileri sürdüðü politika, Leninist Parti tarafýndan formüle edilmiþtir. Buna göre TC Kýbrýs ta ilhakçý bir güçtür. Kýbrýs ta sorunlarýn çözümünde Türkiye proletaryasýnýn yapmasý gereken, bu ilhak durumuna derhal son vermek ve Kýbrýs halklarýnýn kendi geleceklerini özgürce belirlemesinin önündeki engelleri bu þekilde temizlemektir. Adadaki Rum halkýnda özellikle Ýngiliz üslerine karþý büyük bir öfke birikimi var. Bu birikim komünist ve devrimci güçlere sürekli taze kan taþýyor. Türkiye proletaryasý kendi ülkesinde devrimci iktidarý fethettiði zaman, adanýn kuzeyindeki ilhakçý TC ordu güçlerini tümüyle daðýtmalýdýr. Eðer adada TC nin yarattýðý militarist aygýtlar ortadan kalkarsa, Kýbrýs halklarýnýn toplumsal devrim yolunun önündeki önemli bir engel yok edilmiþ olacaktýr. Þurasý kesin: TC nin adada ilhakçý konumunun sona ermesi ve her iki toplumun kaynaþmasý, adada bulunan diðer emperyalist güçleri kovmak için uygun ortamlar hazýrlayacaktýr. Bugün ABD, TC yi adada çözüme zorlarken esas amacý, bu ilhakçý gücün yerini almaktýr. Bu planlarýn baþarýya ulaþýp ulaþamayacaðý ada halklarýnýn önünde duran bir sorundur. Öyleyse Kýbrýs emekçi sýnýflarý yalnýzca TC nin ilhakçý varlýðýna karþý deðil, bütün emperyalizme karþý bir savaþým yürütmedikçe kurtuluþ yüzü göremez. 5

6 FEDERASYON GÝRDABI Karmaþýk Irak denkleminde Kürtlerin federasyon talebiyle birlikte iþler sarpa sardý. Durum adamakýllý çetrefil bir hale geldi. Bu kaygan zeminde taraflar nerede ve nasýl durabileceklerini kestiremiyor. Kararsýz bir ortam doðmuþ bulunuyor. Baþlý baþýna bu durum, savaþýn yayýlma riskini arttýrýyor. Gündeme gelen federasyon, tüm iradelerden baðýmsýz bir þekilde olayýn dolaylý ya da dolaysýz muhataplarýný dibe çeken bir girdap gibi. Savaþ tehditleri þimdiden ortalýðý kapladý bile. kýsýtlandý. Mesut Barzani nin KDP si (Kürdistan Demokratik Partisi) ile Celal Talabani nin KYB si (Kürdistan Yurtseverler Birliði), Kürdistan ýn iki büyük gücü olarak Beyaz Saray ýn gölgesi altýnda fiilen özerk, hatta Irak tan baðýmsýz bir o- luþuma yöneldiler te ayrý bir parlamento yaratmanýn eþiðindeydiler. Fakat kýsa süre sonra, özellikle sýnýr ticaretini ele geçirme konusu baþta olmak üzere, anlaþmazlýða düþtüler. KDP-KYB çatýþmalarý baþladý. Tam bu dönemde, çatýþmalara, dinamik güç olarak PKK de girdi. Kürdistan ýn üç asli unsuru birbirine giriverdi. Ýttifaklar sürekli deðiþti. Güney Kürtleri, herhangi bir birlik oluþturamadýlar. Fakat fiili özerklikleri, kendi aralarýnda birleþememiþ olsalar da, devam etti. Güney deki bu fiili devlet yapýlanmasý, en baþta Türk devletini rahatsýz ediyordu. PKK yi bahane eden TC, G.Kürdistan a girdi. Sýk sýk sýnýr ötesi operasyon olarak bilinen iþgal harekatlarý gerçekleþtirdi. Hatta yaklaþýk onbin askerini iþgal kuvveti olarak sürekli orada bulundurdu. Suriye ve Ýran ise gergin bir bekleyiþteydiler. Bu durum, son I- rak savaþýna kadar böyle sürüp gitti. Federasyon Ýstemi Yeni Deðil Ýþin aslý, Kürtlerin federasyon istemi, yeni bir durum deðil. Saddam öncesi Irak ta, Molla Mustafa Barzani döneminde G.Kürdistan özerk bir yapýdaydý. Anayasal olarak Kürtlerin bir dizi haklarý güvence altýna alýnmýþtý. Saddam, baþa geçer geçmez bu özerkliðe son verdi. Geniþ çaplý Kürt katliamlarýna giriþti. Güney Kürtleri, burjuva öndelik altýnda savaþarak elde ettikleri tüm haklarý bir anda yitirdiler. O- radaki Saddam düþmanlýðýnýn kökü buralara kadar uzanýr. Kürtler, 1991 deki ilk Körfez Savaþý nýn ardýndan, fiilen tekrar özerkliklerini kazandýlar. Saddam ýn 36. paralelin kuzeyine geçmesi, Çekiç Güç vb. askeri oluþumlarla 6 Federasyon Yeniden Gündemde ABD nin Irak a saldýrýsýný tarihi bir fýrsat olarak gören Güney Kürtleri nin burjuva önderliði,

7 Talabani ve Barzani, açýktan ABD yi desteklediler. Böylece istedikleri statüye kavuþabileceklerini hesaplýyorlardý. Hem Saddam dan, hem de baþta TC olmak üzere kendilerini sürekli tehdit eden komþularýnýn baskýsýndan kurtulacaklardý. Bu düþünceyle, açýktan güçlünün yanýnda, Washington un saflarýnda yer aldýlar. ABD ise, Talabani-Barzani þahsýnda aradýðý iþbirlikçileri bulmuþ oluyordu. Bu ikili, ABD için Irak bataðýnda tutunabilecek bir dal, görece güçlü bir müttefik demekti. Ve Güney Kürdistan, iþgalin cephe gerisi olacaktý. Talabani-Barzani ikilisinin Beyaz Saray trafiði hýzlandý. Ýttifakýn diplomatik ayaðý saðlamlaþtýrýldý. Ve Irak saldýrýsý baþladý. Saddam ýn devriliþiyle birlikte G.Kürdistan ýn askýda kalan durumunu netleþtirme giriþimi hýzlandý. Ýlk baþlarda görece sessiz kalan KDP ve KYB, federasyon sözcüðünü yeniden dillendirmeye baþladý. ABD, Irak sýnýrlarý içindeki en saðlam müttefikinin taleplerini duymazdan gelemezdi. Kürtlerin federasyon talebi kukla Konsey e ve onun þefi Bremer e iletildi. ði hýzlandý. ABD ve Kürtler üzerinde baský kurulmak isteniyordu. Washington yönetimi arada kaldý. Bir yanda Kürtlerin talepleri, diðer yandan TC nin tehditleri! Powell ve Bremer, diplomatik bir dille her iki tarafa da mavi boncuk daðýtmaya çalýþtý. Ama Kürtler, sýnýrlý bir federasyon talebinden vazgeçmediler. TC den Savaþ Tehdidi Federasyon talebi kukla konsey içerisinde genel kabul gördü. Öte yandan buna karþý çýkanlar da oldu. Burjuva önderlik, zaten iþgal iþbirlikçiliðiyle Kürt halkýný tehlikeli bir maceranýn içine sürüklemiþti. Þimdi federasyon giriþimiyle bölge gericiliðinin de þimþeklerini çekmiþ oldu. Türk Devleti ni baþtan beri en çok korkutan konu, hemen yaný baþýnda biçimlenecek bir Kürt devletiydi. Bu, Ankara nýn en önemli kýrmýzý hattýný oluþturuyordu. Bu çizgiyi geçmek, doðrudan savaþ sebebi olarak görülüyordu. A- ma arada ABD vardý. Türk hükümeti ve devlet yetkilileri, hamasi nutuklarýný kýsa sürede unutmak zorunda kaldý. Deyim uygunsa, tükürdüklerini yalamak zorunda kaldýlar. Federasyon gündeme gelir gelmez, TC nin racona düþkün delikanlý baþbakaný doðrudan saldýrý tehdidini savurarak, Türk devletinin bu konudaki alerjisini göstermekte gecikmedi. TC ile Ýran ve Suriye arasýndaki diplomasi trafi- Federasyon Çözüm mü? Öncelikle belirtmekte fayda var. Ezilen bir ulus, kendi geleceðini özgürce belirleme hakkýna sahiptir ve bu hakkýný, eðer istiyorsa bir federal devletin eþit üyesi olmak yönünde de kullanabilir. Böyle bir federasyon, bir toplumsal devrim sonrasýnda gündeme gelmiþ olsaydý, ulusal sorunun çözümünde bir baþlangýç noktasýný oluþturabilirdi. Ama burada tamamen ABD nin kuklasý bir federal devlet gündemde. Bu nedenle bu, ileri doðru atýlmýþ bir adým deðil. Kürtler, attýklarý bu adýmla, zaman içinde biçimsel bir baðýmsýzlýða ulaþsa bile, özgür olmayacaklar. Saddam þahsýnda biçimlenen gerici Arap boyunduruðundan kurtulacaklar, fakat bu defa da ABD boyunduruðuna girecekler. Siyasal anlamda ulusal sorunu çözmüþ olacaklar, fakat bunu halklar arasýnda bir dizi düþmanlýðý yaratarak gerçekleþtirmiþ olacaklar. Ve böyle bir adým, gelecek savaþlarýn tohumlarýný baðrýnda taþýyacaktýr. Öte yandan bu giriþim, proleterlerin birliði doðrultusunda deðil, birliðin parçalanmasý doðrultusunda bir adým. Halklarý birbirine düþürecek bir adým. Ýþgalin ana üssü olarak G.Kürdistan, bu konumundan faydalanarak resmi bir statüye kavuþmak için zorluyor. A- ma hesaplar karýþýk. Güçler dengesi ve ABD nin öncelikleri günbegün deðiþiyor. Böylesi bir ortamda gerici Kürt önderliði, Kürt halkýný yanlýþ ve tehlikelerle dolu bir yola sokuyor. Bu þekilde bir federasyon talebi gerçeðe dönüþtüðünde ciddi kapýþmalar gündeme gelebilir. Bölge emekçilerinin mücadele birliðine zarar veren bu giriþim, ancak tüm bölge gericiliði ve emperyalist iþgal kýrýlarak önlenebilir. E- gemen güçlerin bu zorlu oyununa, þimdilik gücünün farkýna varmayan emekçi halklar katýldýðýnda iþin rengi deðiþecek ve sorunun gerçek çözümü olan toplumsal devrim, güncel bir seçenek olarak sürece damgasýný vuracaktýr. Halklarý için gerçek çözüm budur! 7

8 Yerel Yönetimler Yasa Tasarýsý olarak bilinen Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarýsý, TBMM Ýçiþleri Komisyonu nda tartýþmalý geçen oturumlar sonucu, 15 Ocak Perþembe günü Meclis Anayasa Komisyonu nda kabul edildi. Tasarý bundan sonra yasa haline getirilmek üzere Meclise sevk edilecek ve büyük bir ihtimalle de yasalaþacak. Kabul edilen yasa tasarýsý, IMF nin Türkiye de yaptýðý 6.Gözden Geçirme Toplantýlarý sonucu ileri sürdüðü þartlar arasýnda ilk sýralarda yer alýyordu. Böylece IMF-TC koalisyonu, iþçiler ve emekçiler aleyhine bir yasayý daha hayata geçirebilmenin fýrsatýný yakalamýþ oluyor. Yasa Tasarýsý Ne Getiriyor? Kamu yönetimini yerel yönetimlere býrakan yasa tasarýsý eðer yasalaþýrsa, kamu hizmetleri de artýk alýnýr satýlýr hale gelecek. Saðlýk, eðitim, sosyal güvenlik vb. artýk tamamýyla özelleþtirilecek ve kapitalist sömürü sisteminde her þeyde olduðu gibi piyasaya düþürülecek. Örneðin halkýn parasýz saðlýk hizmeti aldýðý saðlýk ocaklarý, dispanserler, SSK hastaneleri artýk paralý hale gelecek. Parasý olmayan artýk buralarda da tedavi edilmeyecek, edilse bile parasý olmadýðý için býrakýlmayacak, rehine kalacak. Kamu iþlerinin özelleþtirilmesi sonucu sermaye acýmasýz, kan dolu bir nehri andýran akýþýný bu alanlarda da sürdürecek. Artýk kimin ne kadar parasý varsa o kadar saðlýk, eðitim vb. hizmeti alabilecek. Daha önce varolan eþitsizlikler ona-yüze katlanacak. Emekçi halka hastane kapýlarý, e- mekçi halk çocuklarýna okul kapýlarý kapanacak. Özel hastanelere gidemeyenler ölüme terk edilecek, kitap ve ders parasý veremeyenler eðitimsizliðe itilecekler. Bunlarýn yaný sýra kamu sektöründe çalýþanlarýn 8 KAMU YÖNETÝMÝ YASA TASARISINA KARÞI MÜCADELE BÝRLÝÐÝ iþ güvenceleri ortadan kaldýrýlacak. Artýk siyasi iktidarýn adamý olmayan hiç kimse kamu kesiminde kolay kolay iþ bulamayacak. Deðiþen hükümetlerle birlikte kamuda çalýþan iþçiler ve memurlar da deðiþtirilecek. Kamuda çalýþanlar için performans kriterleri getiriliyor. Yani artýk IMF kimlerin ne kadar süre çalýþmasý gerektiðini siyasi iktidara dikte edecek, siyasi iktidar da bunu harfiyen yerine getirecek. Kat be kat artacak emek sömürüsüne itiraz edenlerin de iþine son verilecek. Emperyalist-kapitalist sistemin tüm dünyada hayata geçirmeye çalýþtýðý özelleþtirme ve GATS (Genel Hizmetler Antlaþmasý) ýn doðrudan sonucu olarak dayatýlan bu uygulamalar karþýsýnda burjuva hükümetlerin yapabilecekleri bir þey yok. AKP hükümeti, kamuda yeniden yapýlanmayý gerekli gördüðünü söylüyor. Yapýlmasý düþünülen düzenlemelerin kýlýfý da hazýrlanmýþ görünüyor: Bürokrasiyi azaltmak. Zaten sermaye ne zaman iþçi ve emekçilere bir saldýrý hazýrlýðý içinde olsa hemen bunun yararlarý ný sayýp dökmeye baþlar. Þimdi de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yoluyla artýk iþlemez hale gelmiþ olan merkeziyetçi yapýnýn yükünü hafifletmeyi arzuladýklarýný söylüyorlar. Aslýnda kurtulmaya çalýþtýklarý yük, kamuda çalýþan iþçi ve emekçilerdir; onlarýn yýllarca süren mücadele sonucu kazandýklarý sosyal haklarýdýr. Gözü kararmýþ sermaye sýnýrsýz, dizginsiz bir sömürü ve kar peþindedir. Bunun için yapmayacaðý þey, baþvurmayacaðý yalan yoktur. Kamu iþlerinin ticarileþtirilmesi sonucu iþçi ve emekçi-

9 GÜNEÞ BÝZÝM ÝÇÝN DE DOÐACAK lerin yaþayacaðý yýkýmýn haddi hesabý yoktur. Varolan iþsizlik ve açlýk daha da katmerlenecek, bir yandan sefahat birikirken bir yanda sefalet katlanýlmaz bir hal alacaktýr. Yeniden Yapýlanma mý? Yönetememe Krizi mi? Bu yasa tasarýsý, ortalama bilinçlerde devlet yeniden yapýlanýyor yanýlsamasý yaratabilecektir. Bunun, geliþmeleri burjuvazinin sunduðu þekliyle kabul etmeye yatkýn o- lanlarýn sivil toplumculuðunu depreþtireceðinden þüphe yok. Elbette biz; bu yasa tasarýsý ile yapýlmak istenilen þeyin yeni bir þey olmadýðýný söylüyor deðiliz. Kamu Yönetimi Yasa Tasarýsý bir takým biçimsel yenilikler içeriyor. A- ma bunlarýn hiç biri devletin temel karakterini deðiþtirecek türden düzenlemeler deðildir. Devletin temel karakteri bir dizi devrimle deðiþmediði sürece, yapýlan tüm düzenlemeler biçimsel olmaktan öteye gitmeyecektir. Siyasi iktidarýn kamu reformu olarak sunduðu þey, bir reform olmak þöyle dursun iþçi ve emekçiler için yaþamý cehenneme çevirmek için emperyalist merkezlerde hazýrlanmýþ bir saldýrý planýdýr. Ekonomik ilhakýn siyasi olarak derinleþtirilmesidir. Bugün Türkiye deki siyasi iktidar, içinde bulunduðu yönetememe krizi ne çözüm arayýþý i- çinde. Þimdilik önüne ancak krizi yönetme hedefini koyan siyasi iktidar, bunu da ancak iþçi ve emekçileri yaþamdan kovarak yapabiliyor. Yaþamdan kovulan milyonlarca iþçi ve emekçi ise, ona görkemli bir son hazýrlýyor. Siyasi iktidarýn içinde bulunduðu krizin öyle ekonomik ve siyasi nedenleri var ki, bunu aþmalarý mümkün deðil. Bilimsel gerçeklik, tekelci kapitalist sistemin artýk son sýnýrlarýna gelip dayandýðýný gösteriyor. Onu ne zor aygýtý aracýlýðýyla yaptýðý baský ve katliamlar ne de reform adýyla sunduðu yasa tasarýlarý kurtaramayacaktýr. Ýþçiler ve emekçiler, burjuvazinin bu son saldýrýsýna karþý eylemleri yükseltmeye hazýrlanýyor. Onlar þimdi bayraklarýnýn üzerine Bütün Ýktidar Emeðin Olacak sloganýný yazarak karanlýðýn üzerine yürümelidir. Merhaba yoldaþlar, Ben bir tekstil firmasýnda çalýþýyorum. Beni sistem çok küçük yaþta öðrenimimi yarýda býrakarak çalýþmaya itti, ve benim gibi bir çok insan var. Küçük yaþta ezilmiþliðim beni sermayeye karþý kinlendirdi. Þu anda çalýþýyorum, çalýþmak zorundayým. Fakat burjuvalara kölelik yapmak beni çileden çýkartýyor. Biz iþçilerin onlar i- çin tek anlamý var: para! Ne saðlýðýmýz ne yoksulluðumuz, hiçbir þeyimiz onlarýn umurunda deðil. Bizler onlar için sadece parayýz. Ve bize karþý yapýlan bir çok davranýþ bizlerin devrim aþkýný biraz daha körüklüyor. Aslýnda kendilerinin sonlarýna biraz daha yaklaþýyorlar. Bizleri nasýl sadece para olarak gördüklerini size bir örnekle anlatacaðým. Çalýþtýðým yerde 17 yaþýnda bir bayan var. Bu bayan, bir çoðumuz gibi lise öðrenimini tamamlamadan iþ hayatýna atýlmýþ. Yaþýtlarý, burjuva çocuklarý tatillerde, denizlerde, spor salonlarýnda o- nun emeðiyle zevk sefa sürerlerken o çalýþýyor. Ailesine katkýsý olsun diye. Bu bayan günlük 12 saat boyunca makine baþýnda ayakta sürekli, kollarý ayaklarý hareket ederek çalýþýyor. Bazen yemek molasý bile yapmýyor patronun verdiði iþ sayýsýný denkleyebilmek i- çin. Çok fazla ayakta kaldýðý için ayaklarýndan rahatsýz oldu. Ayak bileðinde ödem oluþtu (yani içten su toplamýþ). Doktora giden arkadaþa doktor, ayakta durmamasýný dinlenmesini söylemiþ. (bir de doktorlar bu gibi hastalýklara meslek hastalýðý diyorlar). Bu arkadaþ beþ gün rapor alýyor ve raporu bir iþçi arkadaþýyla iþe gönderiyor. Sabah iþe gittiðimde patron, ardýndan müdür geldi ve sordu: Müdür: Senin kýz nerede? Patron: Bana beþ günlük rapor göndermiþ hanýmefendi. Müdür: Neyi varmýþ? Patron: Ayak bileði aðrýyormuþ. Müdür: Hadi ya. Hemen buraya yumuþak bir þeyler koyalým, hasta oluyorlar. Çalýþamýyorlar. Patron: Ortopedik terlik alsýnlar (kendi paramýzla ve ortopedik terlik milyon lira) 5 gün evde yatýp 6. gün ise baþlayabileceðini mi düþünüyor. Çabuk evini arayýp söyleyin gelsin ayakta durmasa da oturacak iþ yapacak dedi. Ve ertesi gün arkadaþ ayaðý sargýlý bir biçimde iþbaþý yaptý. Görüyorsunuz onlar için hiçbir anlam ifade etmiyoruz. Onlar çalýþmadan bizi çalýþtýrýp çok rahat bir yaþam sürüyorlar, yani e- meðimizi alýnterimizi onlar yiyorlar. Her geçen gün biraz daha sömürü artýyor. Ücretlerin az olmasý, her þeyin pahalý olmasý iþçilerin yaþamdan kovulmasýna sebep oluyor. Biz iþçi sýnýfý gücüz. Tek yumruk olarak, hep birlikte burjuvalarýn krallýðýna son verebiliriz. Bizler olmazsak onlar bir hiç. Birleþip hep birlikte yeni bir dünya, insanlýk için mücadele etmeliyiz. Sosyalizm bizim tek kurtuluþumuzdur. Güneþ bizim için de doðacak. Yaþasýn Ýþçilerin Mücadele Birliði. Gelecek nesil insanca ve onurlu yaþasýn diye bizler savaþmalýyýz. Ýþçi sýnýfý burjuvalardan daha güçlü bir olgudur. YAÞASIN ÝÞÇÝLERÝN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! Y.E.Mücadele Birliði Okuru Bir Ýþçi/ ÝSTANBUL 9

10 Çalýþma Notlarý: Esnek üretim ve esnek çalýþma, sýklýkla duyduðumuz kavramlar. Bunlarýn ne anlama geldiðini, iþçi sýnýfý ve emekçiler açýsýndan nasýl bir önem taþýdýðýný aþaðýdaki maddeler halinde bölüm bölüm yayýnlayacaðýz. 1- Esnek üretim nedir?esnek üretim yeni bir kavram mý? 2-Kapitalizmi esnek üretime zorlayan etkenler nelerdir?(neden esnek üretim modeli?) 3-Esnek üretim karþýmýza hangi biçimlerde çýkar?(sayýsal esneklik, fonksiyonel esneklik, çalýþma süresi esnekliði, u- zaklaþtýrma stratejileri ve ücret esnekliði) 4- Teknoloji, esnek üretim modeli ve iþçinin gerçek düþmanlarý. 5-Esnek üretim ve örgütlenme sorunlarý. I.BÖLÜM: ESNEK ÜRETÝM-ESNEK ÇALIÞMA 1-Esnek üretim/çalýþma nedir? Esnek üretim yeni bir kavram mý? Ýþçinin bir tek iþverene baðlý olarak, belirli bir süreye baðlanmamýþ, ayný iþverenin iþyerinde tam gün süreli olarak çalýþýp, emekli oluncaya kadar istihdam edilmesi düþünülen iþ iliþkisine standart iþ iliþkisi denir. Ýþçinin çalýþma koþullarý açýsýndan esnek çalýþma, bu tanýmýn tüm yönleriyle sermaye lehine esnetilmesidir.yani esneklik, sermayenin çýkarlarý için geçerli olup, iþçi açýsýndan tam bir katýlýk söz konusudur. Esnek üretim modeli sermayenin kar oranlarýný artýrmak amacýyla sýfýr hatalý üretim, stoksuz üretim, tam zamanýnda üretim gibi adlarla uygulanýyor.esnek çalýþma ise, toplam kalite yönetimi, kalite çemberleri, insan kaynaklarý yönetimi gibi yeni emek yönetimi modelleri(!) þeklinde karþýmýza çýkýyor Esneklik ya da esnek üretim/çalýþma biçiminin herkes tarafýndan kabul edilebilir tek bir tanýmý yoktur. Uygulama biçimleri her iþe, iþyerine, ürüne, ülkeye ya da sermayenin hacmine göre deðiþmektedir. Esneklik, emperyalist egemenliði pekiþtirmek, uluslararasý yeni paylaþýmda çokuluslu þirketler lehine kar oranlarýný artýrmak için uluslararasý ölçekte uygulanmaktadýr. Ucuz hammadde, ucuz emek nerdeyse üretim oradadýr. Sermaye, iþletme yapýlarýný, hukuki kurallarý, teknolojik geliþmelerin de etkili olduðu emek sürecindeki deðiþimleri düzenler. 10 Sermaye, önce iþyerinde sadece üretim ve verimlilik konularýnda söz hakký olan özerk iþçi guruplarý oluþturur. Çekirdek iþçi de denilen bu guruplar arasýnda bir rekabet oluþmasýna özen gösterilir. Bu gruplarda yüksek vasýflý iþ gücünün inisiyatifi ön plana çýkarken iþi yapan kiþilerin yaptýklarý iþin sorumluluðunu almasý, kendilerini denetlemesi esas alýnýr. Bu sistemde, müþterilerin istediði kalite ve standartlara en kýsa sürede uyabilmek için iþi basitleþtirme, gereksiz ve katma deðer yaratmayan faaliyetlerden arýndýrma, iþi yapan ile karar veren kiþileri birbirine yaklaþtýrma ve hatta aynýlaþtýrma koþullarý saðlanýyor Aslýnda üretici güçlerin geliþiminin zorunlu sonucu o- lan bu çalýþma biçimi, kapitalizm koþullarýnda çalýþmanýn önünü açan, yaratýcýlýðý en üst düzeye getiren çalýþma olmaktan çok, aþýrý iþ yükü anlamýna gelmekte, üretici güçlerin önünü týkamaktadýr. Bundan endüstriyel demokrasi olarak bahseden kapitalizmin bu modelle asýl niyeti, iþçinin inisiyatifini geliþtirmek deðildir elbette. Kapitalist için amaç, daha az iþçiye ücret ödeyerek ondan kafa ve kol e- meðini bütünüyle sömürerek en fazla karý çýkartmaktýr. Bu ise çekirdek iþçi ve guruplarýnda esnek ücretlendirme ile daha fazla ücret ama maksimum sömürü, yan alanlarda ise taþeronlaþma, kaçak iþçi çalýþtýrma, iþsizlik, keyfi ücretlendirme, iþten çýkarma, çocuk iþçi çalýþtýrma vb þeklinde karþýmýza çýkýyor. Bu model sayesinde, teknolojinin geliþmesiyle birlikte daha fazla istihdamýn saðlanacaðýný vaat eden burjuva ide-

11 ologlar, tüm dünyada (emperyalist ülkeler dahil) krizi önlemek bir yana, özellikle 90 sonrasý krizi derinleþtiren bir yöntem olduðunu itiraf etmek zorunda kaldýlar larýn baþýnda, sosyalizmin tehdidinden kurtulduðunu sanan burjuvazi kýsa sürede sermayeye tatlý karlar kazandýran esnek üretim/çalýþma yoluyla uzun mücadelelerle kazanýlmýþ tüm haklarý budayarak iþçi sýnýfýnda sefalet ve yýkýma neden oldu. Yarattýðý bu sefalet ve yýkým sonucu geçmiþ yýllara oranla hem nitelik hem nicelik olarak daha güçlü eylemler, emperyalizmin kalelerini dövmeye baþladý. Emperyalist ülkelerde bile karþýmýza çýkan sonuçlar, durumu gözler önüne seriyor de Almanya da Wolkswagen, gelecek 5 yýlda 130 bin iþçinin 12 bin 500 ünü çýkaracaðýný, BMW 130 bin iþçiden 3 binini çýkaracaðýný; OPEL 31 bin iþçi çýkarýlacaðýný, Rüsselheim 6 bin iþçi çýkarýlacaðýný açýkladýlar. Endüstriyel Demokrasi nin fikir babasý(!) Japonya da, yýlda 10 bin dolayýnda iþçinin çok çalýþmaktan öldüðü, Þubat 1992 Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Komisyonu na rapor edildi. Ýþçi sýnýfýnýn her anlamda haklarýný budayan bu modelin nüveleri aslýnda çok geçmiþe dayanýyor. Parça baþý ücret, 14.yy da Fransýz ve Ýngiliz çalýþma yönetmeliðinde zamana göre ücretle resmen yan yana bulunmaktadýr.büyük sanayinin fýrtýnalý gençlik döneminde özellikle yýllarý arasýnda iþgününün uzatýlmasýnda ve ücretlerin düþürülmesinde bir kaldýraç olarak kullanýlmýþtýr. Parça baþý ücret o kadar düþmüþtür ki iþgünündeki çok büyük uzamalara karþýn günlük ücretler eskisinden daha düþük kalmýþtýr. (Marx, Kapital.1, sy:564) Bazý kaynak ve konuþmalarda, esnek üretimden yeni dünya düzeninin bir sonucu olarak, kapitalizmin yeniden yapýlanmasý anlamýna gelen bir sistem olarak bahsedilmektedir. Ancak kapitalizm ilk doðduðu günden bugüne ü- retimi, çalýþma biçimini, hukuku kendi lehine düzenlemenin sayýsýz örneklerini göstermiþ, her seferinde iþçi sýnýfýnýn mücadelesiyle karþýlaþmýþtýr. Sistem, gün geçtikçe karmaþýklaþmakta, dolayýsýyla ortaya çýkan her sorun da, yaratýðý mücadele biçimleri de çeþitlenmektedir. Bilinmektedir ki esnek üretim ve esnek çalýþma yeni bir sistem deðildir. Bunlar, kapitalizmin bunalýmlarýndan çýkýþ için ürettiði yöntemler ve modellerdir. Ve açýk ki, yeni diye sunulan hiçbir model eski sistemi yeni bir sistem yapamaz Ýkinci bölümde kapitalizmi esnek üretime zorlayan etmenleri inceleyeceðiz. MÜCADELE BÝRLÝÐÝ ÇALIÞANLARINA YAPILAN SALDIRIYA KINAMA Deðerli Mücadele Birliði Emekçileri Hepinize en içten sevgi ve selamlarýmýzý iletiriz. Yaþadýðýmýz dönem, sermayenin dünya halklarýna dizginsiz saldýrý ve buna karþý dünyadaki ezilen halklarýn bu saldýrýlara karþý, saldýrýlarla cevap verdiði, içinde sýçramalarý barýndýran sancýlý bir dönemdir. Emperyalizm, tüm terörüne raðmen, egemen olamýyor. Silahlý saldýrýlarýn yanýnda ideolojik saldýrýlarý da dünya ezilen halklarý ve e- mekçiler nezdinde metelik etmiyor. Yani emperyalist-kapitalist sistemin her kýpýrdanýþý onun sonunu hazýrlamaya hizmet ediyor. Afganistan, Filistin ve Irak halklarý, 44 yýl boyunca emperyalist kudurganlýða yiðitçe direnen Küba halkýnýn mücadelesine dünya çapýnda destek oluyor. Üzerinde yaþadýðýmýz topraklara ise devrim, geliþimini sürdürüyor. Devrimin sesi olan Y.E.Mücadele Birliði ne, sermayenin zor aygýtlarýnýn saldýrýsý da sürüyor. Anti-emperyalist anti-kapitalist mücadele de yabana atýlamaz bir yere sahip Y.E.Mücadele Birliði dergisine ve okurlarýna yönelik pervasýzca saldýrýlarý protesto ediyoruz. Çünkü onlar biliyorlar ki bilinçli insan, halk, sýnýf bilinçli emekçi kolay kandýrýlamaz ve yenilmezdir. Dergimizin gördüðü iþlev de sermayenin vahþi sömürücü örtüsünün yýrtýlýp ezilen ve sömürülen kitlelere neden ve nasýl sömürüldüklerinin ve bu sömürüden kurtuluþ bilincinin ulaþtýrýlmasýdýr. Bu gerçeklerden dolayý sistem dergimizden korkuyor. Korkularý yersiz deðildir. Bir dergiyi silaha dönüþtüren, o- nun içindeki bilimsel düzeydir. Size ve okurlarýnýza yönelik baský ve þiddeti kýnýyoruz. Zafer çürüyen, tarihin çöplüðüne atýlmasý zamaný gelen kapitalizmin deðil, dünya çapýnda yükselen, geliþen sosyalizmin olacaktýr. Hepinize devrimci duygularla selamlar Y.E.Mücadele Birliði Okurlarý Stutgart/Almanya 11

12 BURJUVA DÜNYANIN TARÝHÝ SALDIRISI Hükümetin üç ay önce uzun süreli gizli pazarlýklar sonucu imzaladýðý ve tüm halklardan gizlediði anlaþmaya göre, Ýncirlik Üssü yeniden faaliyete geçti. Ve yýlbaþýndan itibaren Ýncirlik te yoðun bir hareketlilik yaþanýyor. Eðer ABD basýný yazmasaydý, bu anlaþmanýn kendisi halen daha gizleniyor olacaktý. Buraya kadar anlatýlan geliþmelerde, esasýnda Türkiye gerçekliði açýsýndan hiç bir olaðanüstü durum yok. Ne Ýncirlik Üssü nün kullanýmý yenidir, ne bu üsse ve diðer askeri üslere iliþkin anlaþmalarýn gizli yapýlmasý. Daha bunun gibi binlerce baþka olay var ki, Türkiye devletinin iþbirlikçi, militarist ve emekçi, düþmaný karakterini her gün binlerce kez ortaya serer. Öyleyse, meselenin bu yönü ü- zerinde fazla durmaya gerek yoktur. Esasýnda, meseleye daha yakýndan bakýldýðýnda, Ýncirlik Üssü nün yeniden kullanýma açýlmasý ve bunun gizli tutulmasýnýn çok daha önemli, politik ve tarihi açýdan çok daha ciddi geliþmelerin bir iþareti olduðu görülecektir. 12 Büyük Savaþlarýn Ýlk Top Sesleri Geçen yüzyýlda, meydan savaþlarý biçiminde geliþen çatýþmalar hep top atýþlarýyla baþlardý. O ana kadar, sýradan bir asker için savaþ, hazýrlýklarý yapýlsa da, gerçekliðini iþte bu top atýþlarýyla duyuran bir olguydu. Ama artýk kapitalist dünya, meydan savaþlarýný çoktan geride býraktý. O, insanlýk tarihine dünya savaþlarý felaketini hediye etti. Böyle büyük savaþlar uzun hazýrlýklar, ataklar, dalgalý seyirler, sürekli deðiþen kamplaþma ve kutuplaþmalar sürecinden geçer. Yine de sýradan askerin ruh hali deðiþmez. Ýlk top atýþýna kadar dünya savaþý, onun için gerçek dýþý kalmaya devam eder. Sýradan sol düþünce için de ayný þeyleri söyleyebiliriz. Ýncirlik Üssü nün yeniden kullanýma açýlmasýný, sýradan bir teslimiyet söylemiyle açýklamak, dünya savaþý gerçeðini anlamamaya denk düþer. Bu anlayýþsýzlýðýn halen daha yaygýn oluþunu, savaþýn niteliði ile açýklayabiliriz. Bu bir küresel iç savaþtýr. Önceki dünya savaþlarýna, yaþatacaðý vahþet açýsýndan deðil ama, politik hedefleri ve sonuçlarý açýsýndan benzemiyor. Leninistler, bu konuya i- liþkin düþüncelerini uzun bir süredir açýklýyor. Burada biz kýsaca tekrar edelim: Küresel iç savaþ, üçüncü dünya savaþýnýn eses karakteridir. Bu savaþ, sonuna gelen kapitalist egemenliði bu sondan kurtarmak için, dünya emekçi halklarýna karþý açýldý. Lenin, burjuva iç savaþlarla, proleter iç savaþlarý karþýlaþtýrýrken, birincisinin ancak kendi a- maçlarýný gizleyerek yýðýnlarýn bir bölümünü kazanmaya çalýþabileceðini, ikincisinin, yani proleter iç savaþýn ise son ereklerini halkýn gözleri önüne açýkca sergileyerek ve böylece emekçi halkýn sevgi ve yakýnlýðýný kazanabileceðini vurguluyor. Öyleyse, küresel iç savaþý hazýrlayan ve yürürlüðe koyan emperyalizmin saklý-gizli, süslü, çarpýtýlmýþ tüm e- reklerini ortaya koymak, bu da yetmez, bunun karþýsýna çýkarýlacak olan proletaryanýn savaþýnýn son ereklerini tüm insanlýðýn anlayabileceði þekilde açýklamak zorunludur. Üstelik bunu ilk top atýþýndan ne kadar önce yaparsak, o kadar iyi. Kaldý ki, küresel iç savaþýn ilk büyük top atýþlarý, Afganistan ve Irak iþgalleriyle, en belirgin olarak kendini duyurmuþtu. Leninist Parti nin uzun süre önce açýkladýðý bu gerçekliðin, dünyanýn kimi marksist aydýnlarýnca paylaþýldýðýný görüyoruz. Örneðin, bir dizi konferans için geçen hafta Ýstanbul da olan ünlü Amerikalý Marksist James Petras; ayaðýnýn tozuyla þu açýklamalarý yapýyordu: Bu dönem, büyük kutuplaþmalar dönemidir. Bu dönemde iki süper güç var: ABD ve müttefiklerine karþý, halklarýn hareketi ve onlarla birleþen Küba, Venezuella gibi çeþitli ilerici hükümetler. Küresel iç savaþ anlayýþýný bu sözlerle açýklayan James Petras ve daha bir dizi marksist düþünür ve aydýn, Leninist Parti nin bu konudaki çizgi ve düþüncelerinin dünya çapýnda yaygýnlýk kazanacaðýnýn önemli iþaretidir.

13 Ýncirlik te Tarihi Anlaþma Ýncirlik teki olaðanüstü hareketliliðin, olaðan, bugüne dek süregelen a- lýþýlmýþ bir hareketlilik olmadýðýný, küresel iç savaþ olgusun yanýnda, baþka olgularla da gösterebiliriz. Yýlbaþýndan hemen önce Bush, Türkiye, terörle mücadelede en ö- nemli üslerimizden biridir açýklamasý yapmýþtý. Irak a asker gönderme planlarý her ne kadar suya düþmüþ olsa da-, TC nin en büyük üs olma isteðinin bir ifadesiydi. Baþka bir deyiþle TC, Ýncirlik Üssü nün tam kapasite kullanýmýný kabul etmeden önce de, baþlayan dünya savaþýnýn kutuplaþmalarýnda, yerini ABD nin yaný baþý olarak tespit etmiþti. Sonrasýnda yaþananlar ve Bush un yukarýdaki sözleri, niyetlerin ötesine geçen ciddi hazýrlýklarý haber veriyordu sadece. Bu hazýrlýklar kapsamýnda, Ýsrail Ýçiþleri Bakaný, Stratejik Güvenlik ve Ýstihbarat Ýþbirliði anlaþmasýný masaya koymuþtu. Ýsrailli bakan dünyada terörizmle mücadele sorununu tek anlayan, Ýsrail, TC ve ABD dir diyordu. Ýncirlik, niyetlerden ciddi hazýrlýklara geçiþin hýzlandýðý bir dönemde yeniden açýldý. Bu konuda TC-ABD arasýnda imzalanan anlaþma için, ABD nin Avrupa Kuvvetler Komutaný Bu, stratejik önemi çok fazla olan bir anlaþma diyordu. Yine ayný günlerde Pentagon sözcüleri, ABD ordusunun son 50 yýlda hiç görülmeyen büyüklükte taþýnma hareketini baþlattýðýný duyurdu. Bu taþýnma hareketinin merkezlerinden biri Ýncirlik. Fakat bu son 50 yýlýn en büyük taþýnma hareketinin basit bir yer deðiþtirme olmadýðý açýk. Ýncirlik için yapýlan son anlaþmada, deniz, kara, hava ulaþýmý tümüyle ABD birliklerine açýlmakla kalmýyor, askerlerin Ýncirlik te ve diðer baþka üslerde uzun süreler kalmasý da saðlanýyor. ABD, þimdi, Avrupa da uyuklayan ordu güçlerinin tümünü, savaþ bölgelerine sürüyor. Bütün bunlar, içinde bulunduðumuz bölgeyi, Irak la sýnýrlý kalmayan bir ateþ içinde boðmanýn hazýrlýðý deðilse nedir? Küresel iç savaþ, ABD yönetimi istediði için, bütün bu hazýrlýklarý yaptýðý için çýkmadý, çýkmýyor. ABD, burjuva dünyasýnýn yýkýmýný engelleyebilmek için, olasý tek yoldan ilerliyor: Dünya savaþý yolu. Eðer ABD, bu tarihi dönemde bir misyona sahipse bu, attýðý adýmlarla küresel iç savaþý hýzlandýrmak misyonudur. Ayný misyon Ýsrail ve TC nin de ortak yazgýsý haline geldi. Ýsrail, ABD ordu yýðýnaðýnýn hedeflerini belirlercesine hareket ediyor. Suriye nin Golan Tepeleri nde yerleþimler kuruyor. Ayný günlerde, TC, ziyarete gelen Beþar Esad a, Ýsrail ve ABD nin baþmabeyincisi gibi, tehdit dolu mesajlarýný iletme görevini yerine getiriyordu. Ýncirlik anlaþmasýyla açýða çýkan tarihi saldýrganlýðýn tek hedefi Ortadoðu deðil. Son haftalarda Dýþiþleri Bakaný A.Gül ün, Kafkasya ziyaretlerinde izlediði tutum, savaþ bulutlarýný buraya da taþýyor. Rusya yanlýsý Cumhuriyetler ile bir iç savaþýn eþiðine çok yaklaþan Gürcistan da, darbe ile iktidarý ele geçiren ABD uþaðý yeni yönetimi cesaretlendiren A.Gül, A- zerbeycan da da, Ermenistan a karþý kýþkýrtýcý açýklamalarda bulundu. Bu iki ülke arasýnda uzun süredir gündeme gelmeyen sýnýr sorunlarýnda, A- zerbaycan a adeta, Savaþýn, biz size destek oluruz diyordu. Tarihi anlaþma ve ABD ordusunun tarihi hareketliliði için TC, kýþkýrtýcý, savaþ çýkarýcý rolünü ýsrarla ve hýrçýnca yerine getiriyor. Ýçeriyi Düzlemeden Savaþ Kazanýlamaz Küresel iç savaþýn ateþini bir anda yükseltecek olan bu adýmlar, ciddi hazýrlýklar gerektirir. Askeri hazýrlýklardan daha çok politik-ideolojik hazýrlýklardýr bunlar. Milyonlarca emekçiyi yanlarýna çekmeden, hiç bir burjuva hükümet, böyle bir savaþý sonuna kadar götüremez. ABD, bunun politik hazýrlýðýný 11 Eylül le baþlatmýþtý. Þimdilerde, aylarca süreceði açýklanan turuncu alarmlar la, iç tepkileri bastýrmaya giriþiyor. Peki ya TC? TC, böylesi kapsamlý bir savaþýn, kapsamlý politik hazýrlýklar olmadan yürütülemeyeceðini biliyor. Burada sorun, içeriyi düzlemek, yani savaþa karþý ya da savaþta ortaya çýkan devrimci olanaklarý kullanmak isteyecek güçlere karþý tam bir ezme harekatý yürütebilmektir. D-tipi cezaevleri, Emniyet ve MÝT in yetkilerini, hareket alanlarýný arttýran yeni yönetmelikler, kamu personeli yasa tasarýlarý, hýzlandýrýlan özelleþtirme ve iþten atmalar... hepsi, bu tür hazýrlýðýn parçalarýdýr. Çýplak zor araçlarýnýn tek baþýna iþe yaramadýðýný TC biliyor. Bunu ABD de anlamýþ durumda. Bu yüzden, bir yanda savaþ hazýrlýðý kapsamýnda, yeni baský yollarý devreye girerken, öbür yandan AB üyeliðine endeksli bir demokratikleþme balonu þiþiriliyor. Bu açýdan, hem ABD, hem de TC, 2004 yýlýný kritik bir yýl olarak düþünüyor. Yakýn zamana dek ABD, Türkiye nin AB ye giriþini, bir truva atý giriþi olarak deðerlendiriyordu. Þimdi, bu giriþimlerin, içteki tepkileri ve devrimci geliþmeleri önlemenin en ö- nemli araçlarýndan biri olduðunu anlamýþ durumda. ABD, Türkiye nin AB ye giriþi için özel bir çaba sarfedeceðini açýkladý. Küresel iç savaþ, kendi geliþimi doðrultusunda, ülkelerin iç savaþ süreçlerini de týrmandýrarak ilerliyor. Kuþkusuz, iç ve dýþ savaþlarýn birbirinin içine girdiði bu dönem, emekçi kitlelerin büyük acýlarýna, büyük kayýplarýna mal olacak. Ama, ayný derecede öfkenin, patlamalarýn, zincirlerinden boþanan tüm çeliþki ve çatýþmalarýn tarih sahnesine çýkýþý da hýzlanacak. Bu da, devrimci proletaryanýn kendi iç savaþýný yükselterek, burjuva dünyanýn karþýsýna çýkmasý için muazzam olanaklar ve güç yaratýr. Yeter ki, burjuva dünyanýn gizli görüþmeler, anlaþmalar, süslü sözlerle örtmeye çalýþtýðý sonal ereklerini ve kendi sosyalizm hedefini, proletarya, geniþ yýðýnlarýn bilincine taþýmakta asla tereddüt etmesin. Kan ve top sesleri, siperlerden fýrlamak için talimattýr. Çünkü, duyduðumuz top sesleri, bütün dünyada proleter devrimleri haber veriyor. 13

14 KAPÝTALÝZMÝN FELAKETLERÝ 14 Saat Her zaman olduðu gibi bugün de dýþarýdaki canlý yaþamý takip edebilmek i- çin televizyonun karþýsýndaki yerimizi aldýk. Ama bugün, önceki günlerden farklý bir haber akýþý ile karþýlaþtýk... Spikerden yükselen ses, yalnýzca felaket haberlerini duyurmaktaydý. Ýran da deprem... Antalya da sel... Ege de batan tekne... Batman da grip salgýný... Ýran da 6.3 þiddetinde deprem... Þafaðýn kýzýllýðý taþýrken insanlarý yeni bir güne, 6.3 þiddetinde vurmuþ deprem Ýran ý... Ýnsanlarýn bir kýsmý 6.3 þiddetinde uyanýrken derin uykularýndan, bir kýsmý düþleriyle birlikte ayrýlmýþtýr aramýzdan... Rakamlarýn soðuk yüzü onbinler olduðunu söylüyor yýkýntýlarýn altýnda... Ýran açýsýndan yeni deðil deprem gerçeði yýlýnda 7.6 büyüklüðündeki depremde 50 bin insanýný yitirmiþ, 3 kent ve 6 köy tamamen yerle bir olmuþ den bugüne dek meydana gelen 950 den fazla depremde 17 bin 600 kiþi yaþamýný yitirmiþ... Deprem dede nin dediði gibi, deprem gerçeðine alýþamayan Ýran, 21. yüzyýlda da 50 binden fazla insanýný verdi depreme... Ege de batan tekne... Emperyalist dev tekeller, camdan gökdelenleri ile girdikleri baðýmlý-kapitalist ülkelerden, emeðin yarattýðý tüm deðerlere el koyarak, kan ve çirkef yüklü katarý ile arkasýnda bir enkaz býrakarak, ülke iþçi ve emekçi halklarýný yaþam araçlarýndan mahrum ederek ve onlarý iþsizler ordusunun saflarýna atarak ayrýlýyor. Ýþçi ve emekçi halklar tek özgürlük aracý olan emeðini satma özgürlüðünü de kaybediyor. Emeðini satma özgürlüðüne kavuþabilme umuduyla, baðýmlý-kapitalist ülke insaný, emperyalist dünyaya doðru yaptýðý ö- lüm yolculuklarýnda biraz daha tükeniyor. Umut diye çýktýklarý yolculuklarý köhne teknelerle birlikte derin sularda son buluyor. Yine bir tekne yeni yýlý karþýlamamýza sayýlý günler kala Ege kýyýlarýndan yelken açmýþ umuda... Umut henüz uzaktayken alabora olmuþ tekne... Batan gemiyi ilk fareler terk edermiþ ya, bu kez kaptan terk etmiþ bir botla tekneyi kiþiyi ölümle baþ baþa býrakarak... Teknede bulunan dilleri, renkleri ayrý 70 insan, ayný ölümü beklemiþler tekne su aldýkça... sanki aralarýndan birini tanýklýk etsin diye býrakmýþlar ve dalmýþlar derin sulara... Bu tanýk olmasa, kim bilecekti uluslararasý sularda adsýz, kimliksiz, yurtsuz yok olan insanlarý... Tabii ki hiçbirimiz... Bir bir kýyýlara vurdukça cesetleri, onlar kimliksiz cesetler olarak yer alacak gazete sütunlarýnda... Antalya da sel... Teknolojinin yardýmýyla günler öncesinden öðrenilen þiddetli yaðýþýn ne gibi sonuçlar doðuracaðý çok iyi bilinirken, alýnmayan önlemler nedeniyle yaðmur sel olup bir felakete neden olabiliyor ülkemizde... Ve bu doðal olmayan doða olayý, alýyor aramýzdan beþ insaný... Yüzlerce insan evsiz, binlerce dönüm tarým arazisi ürünsüz kalýyor. Ve insanlar felaket sonrasý yýkýmla baþbaþa býrakýlarak kaderlerine terk ediliyor. Yaþamýn yeniden kurulmasýnda yapayalnýz kalýyor insanlar... Týpký 17 Aðustos ta Düzce depreminde ve Bingöl depreminde olduðu gibi... Batman da grip salgýný... Diðer felaketlerde olduðu gibi grip salgýnýnda da tehlike geliyorum diye baðýrdý durdu... Haberler günlerce insanlarý gribe karþý uyardý, ama bunun dýþýnda hiçbir hazýrlýk yapýlmadý. Sonunda grip mikrobu ülkemiz sýnýrlarýna girdi ve Batman da binlerce çocuðun gribe yakalanmasýna neden oldu. Tek alýnan önlem ise okullarýn iki gün tatil edilmesiydi. Bakalým grip aramýzdan kaç çocuðu alýp götürecek ve istatistiklerde ne kadar yer alacak bu çocuklar... Büyük komünist þairimiz Nazým Hikmet in dediði gibi, Rakamlarý sevmiyorum/ Sevmiyorum/ Ýçinden insan çýkarýlmýþ istatistikleri Kapitalizm öldürmeye devam ediyor. Bu ölümler onu yaratan sistemden ayrý ele alýnarak soðuk rakamlara dönüþtürülüyor. Kimi zaman bir tufan, bir fýrtýna oluyor bu ölümlerin nedeni, kimi zaman da bir deprem ya da yangýn... Nasýl ki insanlar soðuk rakamlarýn ardýna gizlenmiþse, kapitalizmin ölüm yaratan gerçeði de bu doða olaylarýnýn ardýna gizleniyor. Kapitalizmin yarattýðý yýkým, doðanýn yýkýmý olarak gösteriliyor. Bilimsel ve teknolojik geliþmelerin saðladýðý muazzam olanaklardan yararlanýlarak doðal felaketlerin yaratacaðý zararlarý önlemek mümkünken, bunlar kapitalizmin kar dürtüsü nedeniyle doðal olmayan katliamlara dönüþmektedir. Ýnsaný ve doðayý düþünmeden tek kaygýnýn kar olduðu kapitalist üretim tarzýnýn yarattýðý sonuçlar, bugün, bir kýyamet günü gerçekliðini dayattý. Nasýl ki, dünya iþçi ve emekçi halklarýnýn en yaþamsal sorunlarý devrim sorunu haline gelmiþse, kapitalizmin yarattýðý doðal olmayan yýkýmlarý durdurmanýn yolu da devrimden geçmektedir. Ýnsanýn doðayla barýþýk bir sistemde yaþamasýnýn yolu devrimle açýlacaktýr.

15 Zindanlarý Yýkacak, ZAFERÝ BÝZ KAZANACAÐIZ! "Ya Ölü Yýldýzlara Hayatý Götüreceðiz Ya da Dünyamýza Ýnecek Ölüm" Emperyalist-kapitalist sistemin çöküþ aþamasýna girdiði bu süreçte, iþçi sýnýfýnda, mücadelesinde ve bilincinde sýçramalar oluyor. Tekelci burjuvazi, yükselen devrim dalgasýný görüp, iþçilerin iktidarý elinden alacaðýný anladýðýnda; 19 A- ralýk 2000 gecesi, bu büyüyen devrim dalgasýnýn öncülerini teslim almak için zindanlarda bir katliam daha yaptý. Amacý iþçileri ve emekçileri öncüsüz býrakmaktý. 28 devrim savaþçýsýnýn ölümsüzleþmesi ve yüzlerce savaþçýnýn sakat kalmasýyla devrimci tutsaklarý yýldýramadý. Ölüm Orucu eylemi yaklaþýk üç yýldýr devam ediyor. 19 Aralýk 2000 zindan katliamýnda ölümsüzleþenleri anmak için, bizler Ýkitelli Ayýþýðý Sanat Merkezi emekçileri o- larak bir etkinlik düzenledik. Etkinlik gününden 2 gün öncesinde içinde, 14 Aralýk Pazar günü yapýlacak olan etkinliðimizin çaðrýsýnýn bulunduðu binlerce bildiriyi ev ev, sokak sokak, elden ele daðýttýk. Tekstil atölyelerinde, fabrikalarda yoðun þekilde kuþlama yaptýk. 14 Aralýk Pazar günü 13:30 da þiir dramatizasyonu ile baþlayan etkinliðimiz devrim yolunda ölümsüzleþen devrim savaþçýlarýmýz adýna yapýlan saygý duruþuyla devam etti. Arkasýndan 19 Aralýk katliamýnýn konu edildiði panel baþladý. Katýlýmcý olarak 19 Aralýk katliamýnda Çanakkale zindanýnda bulunan ve katliamýn en yakýn tanýðý olan bir Leninist tutsak, DETAK (Devrimci Tutsak Aileleri Komiteleri) lý, cezaevinde çocuklarý bulunan ve Ölüm Orucu eyleminde bir çocuðunu kaybetmiþ bir ana ve katliam sürecinde DÝK (Devrimci Ýþçi Komiteleri) çalýþmalarýnda yer alan bir iþçi panelistlik yaptýlar. Panel iki bölümden oluþtu. Leninist tutsak 19 Aralýk öncesinde yapýlan hazýrlýklarý, Ulucanlar katliamýný (26 Eylül 99), Burdur saldýrýsýný ve bütün yapýlan baský ve yýldýrma politikalarýný, bire bir yaþadýðý 19 Aralýk taki 4 günlük saldýrýyý, 96 yýlýnda yapýlan Ölüm Orucu Eylemini anlattý. Sonrasýnda DETAK lý ana F Tiplerini, giriþ ve çýkýþlarda yapýlan insanlýk onurunu aþaðýlamaya yönelik davranýþlardan ve ne zorluklarla karþýlaþtýklarýndan, kýzýnýn burada (F tipinde) yaþanmaz, ölünür diyerek Ölüm Orucu eylemine baþladýðýný ve eyleminin 118. gününde ölümsüzleþtiðini anlatarak; devrimci tutsaklarýn halkýn öncüsü olduklarýný, çocuklarýnýn halk için cezaevinde bulunduklarýndan, F tiplerinin inþasýnýn gündeme geldiði süre zarfýnda tutsak aileleriyle birlik olup, eylemler yaptýklarýný, F tiplerindeki tutsaklarla her zaman dayanýþma içerisinde olduklarýný ve hiçbir zaman dayatýlan onursuzluklarý kabul etmeyeceklerini söyledi. DÝK li iþçi ise; zindan katliamlarý süresinde iþçi ve e- mekçilerin içerisinde bulunduklarý durumu, dýþarýda iyi bir örgütlülüðün saðlanamadýðýný, daha çok ailelerle birlikte yapýlan eylemliliklere katýlým olduðunu, iþçi ve emekçilerin öncülerine sahip çýkmalarý gerektiðini ve dýþarýda devrimcilerle birlikte hareket etmeleri gerektiðini anlattý. O dönemde yapýlan baskýlara karþý örgütlenmelerini ve son süreçte yapýlan eylemlilikleri ve adliye baskýnýný örnek verdi. Halkýn artýk büyük bir güç olduðunu ve her þeyi göze alarak yürüdüðünü, tekelci sermaye egemenliðinin ise yýkýlýþ sürecinde olduðunu vurguladý. Ýþçilerin fabrikalarda DÝK lerde, öðrencilerin okullarda DÖB lerde, halkýnsa mahallelerde, mahalle komitelerinde örgütlenmesi gerektiðini vurguladý. Zindanlarda bulunan devrimci tutsaklarýn siper yoldaþlýðýný geliþtirmesi, dýþarýda bulunan devrimcilerin ise iþçi ve emekçilerle sýký baðlar kurmasý gerektiðinin altý çizilerek bu konunun çok önemli olduðu, iþçi ve emekçilerin özgürlüðünün ancak bu sýký mücadele birliði aðýyla örülerek gelebileceði anlatýldý. DÝK li arkadaþýn ya ölü yýldýzlara hayatý götüreceðiz ya da dünyamýza inecek ölüm sözüyle panelimiz son buldu. Panelden sonraki müzik dinletisi, misafirlerin morallerini doruk noktasýna çýkarttý ve etkinlik devrimci bir coþkuyla, halaylarla son buldu. Etkinlik sonrasý Leninist tutsakla yapýlan sýcak sohbetler insanlarýmýzýn, iþçi ve emekçilerin geliþimleri açýsýndan çok yararlý oldu. UMUDUMUZ KAVGADA KAVGAMIZ SANATIMIZLA! 15

16 MEÞALELERÝMÝZ KADIKÖY MEYDANI NI AYDINLATTI! Irak a yönelik saldýrýlar karþýsýnda beklemediði bir direniþle karþýlaþan ABD emperyalizmi ve iþbirlikçileri tam bir bataða saplanmýþ durumda. Her gün üçer, beþer iþgalci asker ölüyor, uçaklar helikopterler düþüyor. Bu emperyalist-kapitalist sistemi ve sermaye sýnýfýný güçten düþürüyor ve oluþturmaya çalýþtýklarý otoriteyi her geçen gün paramparça ediyor. Emekçi halklarýn kimisi emperyalist-kapitalist sistemin bu çöküþünü görüyor kimisi de bu çöküþü hýzlandýrmak için mücadele ediyor. Sýnýfsýz, sömürüsüz bir dünyayý yaratacak olan proletarya, bu çöküþe kendi iktidarýný kurarak son noktayý koyacaktýr. Ýþte bu amaçla iþçi ve emekçi sýnýflara, zafer yolunda ýsrar, kararlýlýk ve kendini feda bilincini vermek için Ölüm Orucu eylemi, F tipi zindanlarda devam ettiriliyor. Bizlerde Mücadele Birliði Platformu olarak bütün kararlýlýðýyla devam ettirilen Ölüm Orucu eylemini ve F tipi zindanlar sorununu kitlelere ulaþtýrabilmek amacýyla meþaleli bir eylem gerçekleþtirdik. Eylem 7 Ocak 2004 Çarþamba günü saat 19:00 civarýnda gerçekleþti. Meþalelerimizi tutuþturup pankartýmýzý açarak eyleme baþladýk. Pankartýmýz, bütün emekçilerin olmazsa olmaz kurtuluþ yolunu gösteriyordu: Devrimci Tutsaklar Özgürleþtirilmeden Emekçiler Özgürleþemez. Pankartýmýzýn arkasýnda meþalelerimizle yürüyüþ düzenin aldýk. Yürüyüþ baþlamadan önce Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük sloganýmýzý gür bir þekilde attýk. Bu slogan meydanda bulunan yoðun insan kalabalýðýnýn þaþkýn bakýþlarýyla karþýlanýrken çevremizde bulunan sivil polislerde ise korku ve endiþe de yarattý. Daha sonra Altýyol a doðru yürüyüþe geçtik. Ana caddeyi trafiðe kapattýðýmýz eylemde sýk sýk Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar sloganýný attýk ve de diðerlerini: Yaþasýn Ölüm Orucu Eylemimiz, Devrimci Tutsaklar Özgürleþtirilmeden Ýþçi Sýnýfý Özgürleþemez, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Altýyol a gelmeden önceki ÝETT duraklarýnda durarak Fabrikalar, Tarlalar, Siyasi Ýktidar, Her Þey Emeðin Olacak, Ya Devrim, Ya Ölüm, Faþizme Karþý Silah Baþýna sloganýný atarak pankartýmýzý duraða astýk. Ve yine Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar sloganlarýný atarak eylemi bitirdik ve kayýpsýz bir þekilde bölgeden ayrýldýk. Yaklaþýk 10 dakika süren eylem, çevredeki insanlar tarafýndan ilgiyle izlendi ve desteklendi, eylemimize çevreden katýlan gruplar da oldu. Devrimci tutsaklara özgürlük sorunu, bir devrim sorunudur. Devrimi, emekçilerin gündemine taþýmak isteyen devrimciler de, bu sorunu devrime kadar gündemlerinde tutmalý ve Ölüm Orucu eyleminin yaratmýþ olduðu etkiyi emekçilere taþýmalýlar. Biz Leninistler bunu zindanlar yýkýlýncaya, devrimci tutsaklar özgürleþinceye dek yapmaya devam edeceðiz. ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK! DEVRÝMCÝ TUTSAKLAR ÖZGÜRLEÞTÝRÝLMEDEN ÝÞÇÝ VE EMEKÇÝLER ÖZGÜRLEÞEMEZ! YA DEVRÝM YA ÖLÜM! 16 Mücadele Birliði Platformu

17 KÝM SÖNDÜREBÝLÝR BÝZÝM YÜREÐÝMÝZDEKÝ DEVRÝM ATEÞÝNÝ T ürkiye ve Kürdistan da geliþmelerin seyri hýzlanýyor. Sermaye sýnýfý kendini korumaya çalýþýyor. Bu uðurda ABD ile iliþkilerini daha da geliþtiriyor. Sermayenin asýl amacý Türkiye de ki devrimi boðmaktýr. Sermaye sýnýfý iþçi sýnýfýnýn üzerindeki saldýrýlarýný yoðunlaþtýrdý. Her gösteriye, her protesto eylemine saldýrýyor. Gözaltý, iþkence, tutuklamayla, iþçilere, emekçilere, öðrencilere, Kürt halkýna kendince gözdaðý vermeye çalýþýyor. Dýþarýda emekçi halklara yoðun bir saldýrý gerçekleþtirilirken, içeride devrimci tutsaklara da saldýrýlarýný yoðunlaþtýrýyor. F tipinde istediðini baþaramayan devlet D tipi zindanlarý devreye soktu. Sermaye sýnýfý devrimi boðmak için saldýrýyor ve tabii biz de devrimi geliþtirmek için çalýþýyoruz. Bizler Mücadele Birliði okurlarý olarak Ýkitelli de çalýþmalarýmýzý çok yoðun bir tempoyla sürdürüyoruz. Bu geliþmeyi gerek dostlar gerekse düþmanlar çok açýk görüyor. Sermaye sýnýfý kendini korumak ve Ýkitelli de hakimiyet kurmak için özel önlemler alýyor. Afiþ çalýþmasý, dergi daðýtýmý gibi açýk faaliyetlere bile silahla saldýrýyor. Korkuyorlar! Devrimin ayak seslerlinden korkuyorlar! Açlar ordusu nun önlenemeyen yürüyüþünden korkuyorlar! Korktuklarý için saldýrýyor, bizi yýldýrmaya, bize geri adým attýrmaya çalýþýyorlar. Ama boþuna! Her saldýrý sonrasý çalýþmalara Ýkitelli Mücadele Birliði Platformu olarak daha hýz veriyoruz. Adýmlarýmýzý daha güçlü atýyoruz. Yüreðimizdeki bu devrim yangýnýný ne silahlý saldýrýlar, ne de zindanlarýnýz söndüremeyecektir! Bu saldýrýlardan biri de 7 Ocak 2004 günü gerçekleþti. Ýkitelli Parseller Caddesi üzerinde Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Mücadele Birliði yazýlý afiþi asarken sivil polislerin silahlý saldýrýsýna uðradýk. Saldýrýyý protesto etmek için Pazar günü saat 13:00 da bir basýn açýklamasý gerçekleþtirmeye karar verdik. Basýna haber verdik. Kahve kahve, ev ev bildiri daðýtarak emekçileri basýn açýklamamýza davet ettik. Cemevi önünde çevik kuvvet yerini almýþ, savaþa girecek gibi hazýrlanmýþtý. Panzer, akrep, onlarca sivil, resmi polis otosu Cemevinin dört-beþ sokak ö- nü ve dört-beþ sokak arkasý sarýlmýþtý Ayný zamanda meydanda da 10 a yakýn resmi ve sivil polis otosu vardý. Kelimenin gerçek anlamýnda bir ablukayla karþý kaþýyaydýk. Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük yazýlý DETAK önlükleri giyilmiþti. Ellerimizde proletaryanýn kýzýl bayraklarý vardý. En öndeki pankartýmýzda Baskýlar Bizi Yýldýramaz, Mücadele Birliði, arkadaki pankartta ise Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar, DETAK (Devrimci Tutsak Aileleri Komiteleri) sloganlarý yazýlýydý. Parseller Caddesi ni trafiðe kapatarak disiplinli kortejimizle sloganlara baþladýk. Bir arkadaþýmýz basýn açýklamasýný o- kuyordu: Ýþçiler, Emekçiler, Yoksul Kürt Halký Polisler bulunduðumuz yeri ablukaya alýyordu. Çevremiz iyice sarýldý. Bu a- rada polis akrebi aramýza daldý. Çatýþma çýktý. Polisler ellerinde joplar ve kalýn sopalarla saldýrýyordu. Bir ara silah sesleri geldi kulaðýma. Yüreðime inceden bir sýzý girdi, yoldaþlarý düþündüm. Slogan sesleri geliyordu çok uzaklardan: Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar! Ve aklýma bir þiir geldi: Yüreðim Sivas Daðlarýnýn Yangýný Aðlarsam Kýzma Olur mu, Bazen Ö- lüm De Yakýþýr Ýnsana. Biz polis barikatýný yararak ikinci eylem alanýna doðru yürümeye baþladýk. Yoldaþlar yavaþ yavaþ toparlanýyorlardý. Toplandýk, bazý yüzleri göremedim. Ve kinim, nefretim o an daha da büyüdü. Ýkinci eylem yerinde çeþitli dergi okurlarý, siper yoldaþlarýmýz da vardý. Tam olmasý gereken devrimci dayanýþma ve siper yoldaþlýðý yaþanýyordu. Perþembe Pazarý Caddesi nde barikatlar kurulmaya baþlandý. Sloganlara hep bir aðýzdan baþladýk. Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Devrimci Basýn Susturulamaz, Baskýlar Bizi Yýldýramaz, Ýkitelli Faþizme Mezar Olacak, Yaþasýn Ölüm Orucu Eylemimiz, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük. Barikatý güçlendiriyorduk, pazar tahtalarý ve çöp bidonlarýyla. Barikatýn bir ucundan bir ses geldi. Saldýrý var! polis yine ablukaya almýþtý. Bütün yoldaþlar saldýrýnýn olduðu bölgeye geldi. Tam oradaki polisleri püskürtür gibiydik, birden barikatlara her yönden saldýrý geldi. Dövüþe dövüþe çekilmeliydik. Yarým saat barikatlarda çatýþma sürdü. Halkýn polise tepkisi çok yoðundu. Gerek meydanda, gerek barikatlarda çok kalabalýk yoðun bir kitle vardý. Polise baðýran, polisin kafasýna saksý, bardak atan, bizlere yoðun bir destek veren halk vardý Ýkitelli de saldýrýlarýn bilançosu: 13 gözaltý, 31 saat gözaltý süresi, 3 tutuklama. Eylem bir saat boyunca sürdü. Gözaltýlarýn hepsi aðýr yaralý. Bundan sonraki çalýþmalarýmýza hýzlý bir þekilde devam edeceðiz. Yüreðimizdeki bu devrim ateþini ne gözaltýlar, tutuklamalar, iþkenceler ne de silahlý saldýrýlar, hiçbir þey söndüremeyecektir. YA DEVRÝM YA ÖLÜM! Ýkitelli Mücadele Birliði Platformu 17

18 Hesaplaþma Günü Korkunç Olacak Merhaba Mücadele Birliði okurlarý; Sizlere çoðumuzun yaþadýðý, tanýk olduðu ya da duyduðu, fakat asla yabancý olmadýðý bir olay anlatacaðým. Fakat bu olayýn farký, keyfi yaþanmýþ oluþu. 11 Ocak Pazar günü Ýstanbul Ýkitelli de Mücadele Birliði o- kurlarýna yönelik saldýrýlara karþý bir basýn açýklamasý gerçekleþtirilmiþ ve sonrasýnda resmi ve sivil çok sayýda saldýrgan faþist güç tarafýndan insanlýk dýþý tavýrlarla 10 kiþi gözaltýna alýnmýþtý. Karakolun önünde aileleri toplayýp kamuoyu oluþturmaya çalýþýyorduk. 11 Ocak Akþamý saat de aileleri Ýkitelli de karakolun önüne getirdik. Ýlk baþta gözaltýlarý kabul etmeyen komiser, ailelerin sert tavýrlarý sonunda kabul etmek zorunda kaldý. Aileler de biz çocuklarýmýzla görüþmek istiyoruz, bizim doðal hakkýmýz dediler. Bizleri gözaltýndakilerle görüþtürmediler. Sonuç itibarýyla onlarýn karakolda olduklarýný öðrendik. Bir gün sonra avukatý aradýk, karakolun önünde görüþebiliriz dedi. Tekrar ailelerle karakol önüne yöneldik, daha aileler tam olarak toplanmadan iki sivil polis geldi, þüpheli þahýs olduðumuzu söyleyip kimliklerimizi istedi. Ýlk baþta sen kimsin, sen kimliðini çýkart dedik, polis kimliðini çýkardý. Sonra avukata sorduk, kimliðimizi alma hakký var mý diye, evet dedi, biz de verdik kimliklerimizi. Bunun ardýndan polisler, bir arkadaþýmýzý gözaltýna almaya çalýþtý. Ve arkadaþýmýz karakol önünde slogan atmaya baþladý, Baskýlar Bizi Yýldýramaz, Yaþasýn Ölüm Orucu Eylemimiz. Sloganlara bizim de destek vermemiz üzerine bize de saldýrdýlar. Bizleri tekmelerle, yumruklarla karakola sokmaya çalýþtýlar. Üç kiþiyi gözaltýna aldýlar. Polislerin çok kalabalýk olmalarýna raðmen, bizi karakola sokmalarý epey uzun sürdü. Karakola sloganlarla girdik. Gözaltýndaki arkadaþlarýn da sloganlara katýlmalarýyla karakolu inlettik. Ve yoðun bir saldýrý baþladý, ellerimizi arkadan kelepçeleyip yerde çiðneyerek tekmelerle saldýrdýlar. Bizi kendilerince etkisiz hale getirdiler. Ama yanýldýlar. Bu sefer de bir arkadaþýmýz polise propaganda yapmaya baþladý. Vücudumuzun her yerinde darp izleri ve morluklar oluþtu. Gözaltýna alýnanlardan epilepsi (sara) hastasý olan bayan, karakolda sara nöbeti geçirdi. Bundan korkan faþistler, onu serbest býraktýlar.bir saat kadar Ýkitelli de karakolda tutulduktan sonra Terörle Mücadele Þubesi (TMÞ) polisleri gelip bizi aldý. Sefaköy TMÞ de kaldýk, sorguya aldýktan sonra baþarýlý olamayýnca hücreye attýlar. Bizlere baskýyla, bizim olmayan ifadeler imzalatýlmaya çalýþýldý. Ýddialarýna göre, bir gün önceki eyleme destek amaçlý pankart açarak korsan gösteri düzenlemiþtik. Bunlarý kabul etmediðimiz için, camlarý kýrýk olan ve temel ihtiyaçlarýmýzýn karþýlanmadýðý hücrelerde 24 saati aþkýn süre tutulduk. Parmak izlerimiz, fotoðraflarýmýz hepsi tamamlandý. Tabii ki göstermelik saðlýk taramamýz da(!) yapýldý. Her ikimizde de kaba dayak izleri vardý, diðer arkadaþýn bacaðý sakatlanmýþtý. Salý günü saat de Küçük Çekmece Adliyesi ne getirildik. Yaklaþýk 3 saat bekledikten sonra nöbetçi savcý tarafýndan serbest býrakýldýk. Fakat biliyoruz ki, bunlarýn hepsi bizleri yýldýrabilmek için. Her ne yöntemi kullanýrsa kullansýn, faþizm ve onun kolluk güçleri bizi yýldýramayacak ve gün gelecek önümüzde diz çökecektir. Hesaplaþma günü korkunç olacak. BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! Y.E.Mücadele Birliði Okuru Ýkitelli halkýný zindanlar konusunda bilinçlendirmek ve zindanlardaki devrimci tutsaklarýn Sýkacaðýz Diþimizi ve Kazanacaðýz! yanýnda olduðumuzu göstermek amacýyla Ýkitelli sokaklarýnda üç arkadaþýmýzla birlikte Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük Y.E.Mücadele Birliði afiþlemesi yapýyorduk Afiþlerimizle yeni Denizlere, Sibellere, Aysunlara ulaþmayý amaçlýyor ve Ýkitelli halkýna kendi öncülerine sahip çýkmalarý gerektiðinin görsel ve sözlü propagandasýný yapýyorduk. Bunda baþarýlý olduðumuzu fark eden faþist devletin kolluk güçleri ise, emekçi halkla aramýzda kurulan baðý koparmak için gene iþ baþýndaydý. Afiþleme sýrasýnda bizi izleyen dört tane sivil polis aracý fark ettik. Bir oto yanýmýza yaklaþtý ve buraya gelin çaðrýsý yaptý, ancak biz olay yerinden ayrýldýk. Bunun üzerine otodan inerek peþimizden koþmaya baþladýlar, koþarken de ard arda ateþ ediyorlardý. Bizimse elimizde kendimizi savunmak için kullanabileceðimiz kostikli kova ve fýrça vardý ve bunlarý üzerlerine fýrlattýk. Tesadüf e- seri kurþunlar kimseye isabet etmemiþti. Bizi yaralama veya yakalama suretiyle gözaltýna alamayan polis, civardaki kafeleri basarak kiþiyi gözaltýna aldý. Biz Leninistler olarak, kurþun da yaðdýrsalar, gözaltýna da alsalar, F tipi zindanlarýnda bizi insanlýk dýþý iþkencelere de alsalar yýlmadýk, yýlmayacaðýz. Sýkacaðýz diþimizi ve kazanacaðýz. Çünkü biz Murat ýn, Sibel in Aysun un ve Deniz Gezmiþler in yoldaþlarýyýz. Hiçbir onur, Leninist olmanýn onurundan daha üstün olamaz, bunun bilincindeyiz. Tüm e- mekçi halklarý da devrimci sýnýf partisinin ideolojisi altýnda birleþerek insanýn insan gibi yaþayacaðý bir toplumu kurma görevine çaðýrýyoruz. 18 BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DENÝZLERÝN YOLUNDA LENÝNÝST SAFLARA! Ýkitelli den Y.E.Mücadele Birliði Okurlarý

19 CEFÝMAYER DE ÖRGÜTLÜ MÜCADELE Ýþçi ve emekçi halklarýn eylemlilikleri hýz kazanmaya devam ediyor. Döneme uygun hareket eden Cefimayer iþçileri de eyleme geçmiþ durumda. Biz de Trakya bölgesinde bulunan iþçiler olarak eylemlerine destek amaçlý Cefimayer in önüne gittik, iþçileri burada bulamayýnca da hem iþçilerin, hem de devam eden eylemlerinin akýbetini öðrenmek amacýyla oradan Birleþik Metal Ýþ Sendikasý na geçtik. Oradaki iþçi arkadaþlarla röportaj yaptýk. Y.E.Mücadele Birliði: Bütün iþçi ve e- mekçi halklarýn derdi aynýdýr. Sisteme ve patrona duyulan öfke ve patronlarýn bizlere uyguladýðý baský hemen hepimize yapýlmaktadýr. Bir de Eskiþehir Þiþecam dan bir arkadaþýn dediði gibi, bizlere hem ortak mücadeleyi hem de paylaþýmý öðreten, mücadelenin ta kendisidir. Arkadaþlar sizleri ortak mücadeleye ve sendikal mücadeleye yönlendiren olgular nelerdir? Ýþçi: Saðlýk sorunlarý, hak ettiðimiz ücretlerin verilmemesi ve haklarýmýzýn gasplarý bizleri birlikte mücadeleye zorunlu kýlmýþtýr. Y.E.Mücadele Birliði: Örgütlenme çalýþmanýz ilk duyulduðunda patronun tepkileri neler oldu? Ýþçi: Öncelikle sendikada örgütlenmenin kötülüklerini anlattýlar, sendikayý karalamaya baþladýlar. Bunlardan da önemli olaný, yasal olan haklarýnýzý burada kullanamaz ve uygulayamazsýnýz dediler. Y.E.Mücadele Birliði: Patronun daha sonraki baskýlarý ne yönde oldu? Ýþçi: Sendikaya üye olduðumuzdan dolayý bir kýsmýmýz iþten atýldý. Bu atýlmalarda bilinçli iþçiler baþta olmak üzere diðer sendikalý iþçiler de iþten atýldýlar. Ya sendikadan istifa edeceksiniz ya da iþinizden olacaksýnýz dediler. Bizler de fabrikanýn önünde beklemeye baþladýk yani sabah iþe gider gibi fabrika önüne akþam da eve geliyorduk. Bunun üzerine patron bizlere jandarmayý çaðýracaðý tehdidini savurmaya baþladý ve çaðýrdý da. Y.E.Mücadele Birliði: Jandarmayý çaðýrdýktan sonra ne oldu? Ýþçi: Jandarma geldi ve öncelikle, izinsiz gösteri yapmakla bizleri suçladýlar. Ýzinsiz gösteri yapamazsýnýz, sicilinize iþlenecek diyerek bizlere tehdit savurdular. Tehditlerin bizleri korkutmadýðýný görünce, bu yaþanýlanlardan sonra bizleri alýp karakola götürdüler. Farklý günlerde iki defa karakola götürüldük. Birinde 15 dakika, ikincisinde ise 3 saat karakolda tutulduk. Her i- kisinde de ifademiz alýnarak savcýlýða, oradan da nöbetçi mahkemeye gönderildik ve serbest býrakýldýk. Bir arkadaþýmýz karakola götürüldü, 24 saat nezarethanede tutuldu. Savcýlýða çýkardýlar ve hakime gönderildi. Hakim seni tutuklamam için bana gönderdiler diye bizi tehdit ediyor. Bu süreçte hem jandarma baskýsý hem de patronun baskýsýna dayanamayarak istifa eden arkadaþlarýmýzýn sayýsý çok olmasa da, azýmsanamayacak kadar. Ýyi olaný ise arkadaþlar tekrar üye olmaya baþladýlar. Arkadaþlarýn iþlerinden dolayý vakitlerinin kýsýtlý olmasý nedeniyle daha fazla görüþemediðimizden, bu defa da sendikadan bir arkadaþla sohbete baþladýk. Y.E.Mücadele Birliði: Eylemin baþlangýcýndan bugüne kadar olanlarý bir de sendikadan duymak istedik. Sürece ne zaman baþlandý ve gördüðünüz baskýlar nelerdir? Birleþik Metal Ýþ: Bu iþyerinde 8 ay önce örgütlenmeye baþladýk, daha önce de Türk Metal Ýþ ve Petrol Ýþ sendikalarýnýn örgütlenmeleri vardý. Ýþçilerin müracaatý ile iþçilerin bizleri tercih etmeleri ise daha hýzlý çalýþmamýzý zorunlu kýlmýþtý. 2 ay gibi bir zaman içerisinde çoðunluðu alarak bakanlýktan yetki i- çin müracaatta bulunduk. Y.E.Mücadele Birliði: Baþvurulardan sonra neler yaþadýnýz? Birleþik Metal Ýþ: Baþvuru tarihimizden sonra arkadaþlarýmýzý istifaya zorladýlar. Arkadaþlarýmýzýn, kesinlikle istifa etmeyeceklerini açýklamalarý üzerine sendika istiyorsanýz ben size Türk Metal Ýþ i getiririm diyerek baskýlarýný sürdürdüler. Bu sözleri sarfeden kiþi ise, personel müdürüdür. Müdür daha önce Kýrklareli Silah Fabrikasý ndan gelmiþ bir kiþidir. Bu sözleri neden sarfettiði de görülüyor. Arkadaþlara istifa etmeleri yönündeki çaðrýlarýný ýsrarla sürdüren patron, 17 Kasým da da iþçileri iþten çýkartmaya baþladý. 28 Kasým da fabrika kapýsý önünde direniþe baþladýk. Y.E.Mücadele Birliði: Direniþe baþlarken arkadaþlarýn morali nasýldý ve patronun tepkisi ne oldu? Birleþik Metal Ýþ: Öncelikle, arkadaþlarýn moralleri gayet iyi idi. Ýþveren vekilleri yüne tehdit savurmaya baþladýlar. Ýþveren vekilleri, Sizlerin tazminatlarýný yatýrdýk, burada duramazsýnýz, burada durmanýz suçtur diyerek jandarmayý çaðýrdý. Bizleri alýp karakola götürdüler. Karakolda da jandarma orada kalamazsýnýz, yaptýðýnýz suçtur dedi; farklý dilden ayný tehdidi alýyorduk. Bizler de sendika ve iþçiler olarak, iþçilerin tekrar iþe alýnmasýna kadar burada kalacaðýmýzý yineledik. Ý- fadelerimizi alarak savcýlýða sevk ettiler. Savcýlýkta ise serbest býraktýlar. Ama Saðlýk Mahallesi nde önümüzü kesen jandarma, bizi yeniden karakola götürdü. Karakolda tekrar komutanýn tehditleri ve arkadaþlarýmýza fiþlenirsiniz, sicilinize iþlenir gibi tehditler tekrarlandý ve tekrar geri gönderildik. Mücadelemiz devam ediyor, baskýlar bizi yýldýramayacaktýr, ta ki zafere kadar. Biz Y.E.Mücadele Birliði okurlarý olarak, savaþmayý bilen iþçilerin zaferinin kaçýnýlmaz olduðunu biliyoruz. Her baskýyý daha baþlamadan anlamak ve yýkýlmaz bir güç haline gelmek istiyorsak hem kendi iþyerimizde hem de diðer fabrikalarda komitelerle birleþik eylemliliklere gitmeli ve birleþik örgütlenmemizi geliþtirmeliyiz. Zafer Savaþan Ýþçilerle Gelecek! Yaþasýn Devrimci Ýþçi Komiteleri Trakya dan Bir Ýþçi 19

20 BATI MAKÝNA DA SENDÝKASIZLAÞTIRMA SALDIRISI 2003 yýlý Nisan ayýnda sendikal yetkilerini alan Batý Makine Kalýp San. Tic. AÞ (BMS) iþçileri, patronun baskýlarýyla karþý karþýya. Geçen sürede sendikadan ayrýlmayan iþçiler, insan gücünün üstünde çalýþtýrýlma, fazla mesai dayatmasý ve iþten atýlma tehditleriyle karþýlaþýyor. Yine iþçiler, patron tarafýndan borçlu olduklarý bankalar ve ev kiralarý ile yýldýrýlmaya çalýþýlýyor. Farklý zamanlarda iþçi çeþitli sudan bahanelerle iþten atýldý. 15 Kasým 2003 tarihinden itibaren, saldýrýlarýný yoðunlaþtýran BMS patronlarý, sendikalý olduklarýndan dolayý psikolojik baskýya maruz kaldýklarýný bildiren 5 iþçiyi daha, 9 O- cak 2004 Cuma günü akþam saatlerinde 25/2 maddesi gereðince tazminatsýz olarak iþten attý. Mesai saatleri boyunca iþyeri önünde bekleyen 5 iþçi, 13 Ocak günü yaþanan geliþmeleri kamuoyuna duyurmak için bir basýn açýklamasý düzenledi. Bu maddeden iþten atýldýktan sonra baþka hiçbir yerde iþ bulamayacaklarýný dile getiren iþçiler, yalnýz olmadýklarýný hissedip, içeride çalýþan arkadaþlarýyla birbirlerinden güç ve moral bulduklarýný belirttiler. 20 Y.E.Mücadele Birliði/ ÝZMÝR MARAÞ TA GELÝÞEN MÜCADELE Merhaba yoldaþlar Ben Maraþ a baðlý bir kasabada o- turuyorum. 15 yaþýndayým ve Lise 2 ye gidiyorum. Bilindiði gibi Maraþ, eski dönemlerdeki devrimci mücadele içerisinde en çok kayýp veren ve acý çeken þehirler arasýnda yer alýyor. Ama 1978 yýlýnda yapýlan ve tarihte Kanlý Maraþ Katliamý olarak bilinen o acý olaylardan sonra, bu þehirden dýþarýya yoðun göç baþlamýþtýr. Hýz kazanmaya baþlayan politik gençlik hareketleri, faþist güçler tarafýndan baský altýnda tutulmaya çalýþýlmaktadýr. Bir zamanlar devrimin kalelerinden olan Maraþ ta, þimdi buna karþý faþistler yuvalanmaya çalýþmaktadýr. Biz gençlerin buna karþý üstlenmesi gereken önemli görevleri vardýr. Bildiðimiz gibi emekçi gençlerin bir kesimi hala gerici, burjuva örgütlere üyedir. Sosyalist gençlik örgütleri henüz emekçi gençliði bu örgütlerden tamamýyla koparmayý baþaramamýþtýr. Henüz emekçi genç kitlelerin üzerindeki denetimi tümüyle ele geçirememiþtir. Þimdi ise bizlerin; yani sosyalist gençlik örgütlerinin önünde duran baþlýca görev iþte budur. Emek güçlerini, insanlýk yararýna ve onun geliþmesi için kullanmak isteyen, barbarlýk ve yýkým yolunda gitmek istemeyen gençler ve tüm entelektüeller i- çin tek bir yol vardýr: proletarya tarafýnda yer alýp, faþizme ve emperyalizme karþý verilecek mücadelede örgütlenmek ve kapitalizme karþý savaþmaktýr. Proletaryayý, emekçi gençliði, faþizme ve burjuvaya vermeyeceðiz. Gençlik bizim yanýmýzda olmalýdýr, kavgada birlik gereklidir ve bu þekilde bizim davamýz, proletaryanýn devrim davasý, zafere ulaþacaktýr. DEVRÝM ÝÇÝN BÝRLEÞ, ÖRGÜTLEN, ÖRGÜTLE! Y.E. Mücadele Birliði Okuru Maraþ tan Bir Leninist PAÞABAHÇE ÝÞÇÝLERÝYLE DAYANIÞMA 10 Ocak 2004 Cumartesi günü E- senler Hakký Baþar Spor Salonu nda, Kristal-Ýþ Topkapý Þubesi nin Eskiþehir Paþabahçe iþçileriyle dayanýþma i- çin düzenlediði geceye, bizler de Y.E.Mücadele Birliði okurlarý olarak katýldýk da baþlayan gece, katýlýmýn az olmasýna raðmen, coþkulu ve kararlý sloganlarla baþladý. Paþabahçe iþçilerin devrimci tutumu, konuþmacýnýn tarzýna da yansýdý. Bundan sonraki süreç, mücadele sürecidir. Zaman a- lanlara inme zamanýdýr diye konuþma yapýlan gecede, sinevizyon gösterimi yapýldý. Paþabahçe iþçisinin 1966 yýlýndan beri sermaye sýnýfýna karþý mücadelesini büyük bir kararlýlýkla devam ettirdiði vurgulandý. Oradaki iþçilerin devrimci tutumu ve kararlýlýklarý ne grevlerin ertelenmesiyle ne de iþten çýkarýlmalarýyla kýrýlacak gibiydi. Gecede atýlan Yaþasýn Ýþçilerin Birliði, Eskiþehir Ýþçisi Yalnýz Deðildir, Ýþçiyiz Haklýyýz Kazanacaðýz sloganlarýna bizler de Y.E. Mücadele Birliði okurlarý olarak katýlýp, ayrýca Zafer Savaþan Ýþçilerle Gelecek, Fabrikalar, Tarlalar, Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak sloganlarýmýzý attýk. Sloganlarýmýza oradaki iþçilerin ilgisi ve katýlýmý yoðundu. Gece, folklor gösteriminin ardýndan çeþitli sanatçýlarýn sahne almasýyla sonuçlandý. Y.E.Mücadele Birliði Okurlarý/ ESENLER

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı