Latin Amerika ve Arap Baharı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Latin Amerika ve Arap Baharı"

Transkript

1 Latin Amerika ülkelerinin son yıllarda Arap ülkelerine olan ilgisinde bir artış gözleleniyor Latin Amerika ve Arap Baharı Latin America and Arab Spring Yrd Doç Dr Evren ÇELİK WILTSE TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Abstract Considering the relationship between Latin America and the Arab World, firstly, it seems like these two geographies are totally disconnected from one another However, considering it from a historical perspective, we can see that there are ancient bonds between Latin America and the Middle East and Arab world In addition to the historical bonds, the Latin American countries have made major economic and political breakthroughs especially since 1990 s The Latin American countries, which have reached political stability and made major breakthroughs since 1980 s, started to pursue more enterprising and active foreign polict at global scale Within this framework, we can suggest that the Latin American countries are closely interested in the Arab Spring This interest forges ahead both at political, socio-economic and diplomatic levels This aforesaid relation is analyzed within this study 60

2 Latin Amerika ülkeleri gerek BM Güvenlik Konseyinde, gerekse bölgesel örgütlerde Ortadoğu daki gelişmeleri yakından takip etmektedirler İki bölge ASPA Grubu adı altında bir organizasyonla bölgesel işbirliğini kurumsal bir çatı altında pekiştirmek çabasındadır Giriş Küreselleşmenin son sürat devam ettiği, Çin in dünyanın her köşesine oyuncak, tekstil ve elektronik aletlerini en hızlı ve en ucuz fiyatlarla satabildiği çağımızda, Latin Amerika ülkeleri de coğrafi mesafelerin artık fiziksel değil sadece zihinsel bariyerler olduğunu çoktan kavramış durumdalar Bu nedenle Asya, Afrika ve Orta Doğu ya yönelik artan ilgileri, Arap Baharı nı takiben daha da yoğun bir hal aldı Latin Amerika ile Arap dünyasının ilişkilerine bakıldığında, ilk etapta bu iki coğrafya tamamen birbirinden kopukmuş gibi görünür Oysa tarihsel bir perspektiften bakıldığında, Latin Amerika ile Ortadoğu ve Arap dünyası arasında kadim bağların bulunduğunu görebiliriz Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde İmparatorluk tebaasından pek çok Lübnanlı, Mısırlı ve Musevi, Yeni Kıta da yeni hayatlar kurmak amacıyla Arjantin, Brezilya ve Meksika gibi Latin Amerika ülkelerine göç etmişlerdir Buralara kendi kültür ve zenaatlerini taşımışlar, yerleştikleri toplumların üretken ve saygın bireyleri olmayı başarmışlardır Bu dönemlerde Orta Doğu dan göç edenlerin büyük çoğunluğu Osmanlı nüfus belgeleri ile Latin Amerika ya ayak bastığından, dini ve etnik kimliklerinden bağımsız olarak hemen tamamına Turkos diye hitab edilegelmiştir Tarihsel bağların yanı sıra, Latin Amerika ülkeleri özellikle 1990 lardan itibaren çok önemli iktisadi ve siyasi atılımlar kaydetmişlerdir Aşağıdaki grafiklerde, bazı Latin Amerika ülkeleri ile Ortadoğu ve Türkiye ekonomilerinin büyüklükleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir Buradan da görüleceği üzere, Brezilya ve Meksika nın toplam ekonomik hacmi, Türkiye ve diğer Orta Doğu ülkelerinin ekonomilerinin toplamına neredeyse eşittir Latin Amerika dan çıkan dev petrol (PetroBras), maden (Vale) ve uçak (Embraer) şirketleri, dünya piyasalarında kaydadeğer başarılar elde etmişler ve Ortadoğu bölgesinde de oldukça rekabetçi girişimlerde bulunmuşlardır Günümüzde Brezilya pek çok Avrupa ülkesini geride bırakarak dünyanın en büyük 7 ekonomisi konumuna yükselmiştir Meksika ise 12 ekonomi olarak Brezilya yı takip etmektedir 1980 lerden itibaren siyasi istikrara kavuşup ekonomik açıdan da büyük atılımlar yapan Latin A- merika ülkeleri, artık küresel ölçekte daha girişken ve aktif bir dış politika izlemeye başlamıştır Geçtiğimiz yıllarda İran ın uranyum zenginleştirme çabaları ile patlak veren uluslararası nükleer krizde, Türkiye ile birlikte arabuluculuk rolü oynayan en önemli diğer aktör, Brezilya olmuştur Brezilya nın adeta dünyanın diğer ucundan kalkıp İran ın nükleer enerji meselesinde taraf olması pek çok kesimi şaşırtsa da, Brezilya nın yakın tarihi ile kısmen aşina olan kesimler için bu girişkenlik sürpriz olmamıştır Nitekim Brezilya askeri diktatörlük döneminden kalma nükleer silah teknolojisini 1990 larda uluslararası gözetim altında lağvetmiş, uranyum kaynaklarına sahip, barışçıl amaçlarla nükleer teknoloji yatırımlarına devam eden, NPT rejimine sadık kilit ülkelerden biridir 61

3 İnceleme Grafik 1: Latin Amerika ve Ortadoğu Ekonomilerinin Büyüklükleri (GDP, current US $) Braz zil Mex xico Israael Egypt Collombia Iraan Turkkey Chile Saud di Arabia Brazil Vene ezuela Arge entina UAE Iran UAE E Colo ombia Arggentina Veenezuela Egyp pt Israe el Chile e Mexico o Saaudi Arabia Tu urkey Iraq Libya Syria a Ecua ador Azerrbaijan Kaynak: Dünya Bankası, World Development Indicators, 2010 ve 2009 Grafik 2: Satın Alma Paritesine Göre Latin Amerika ve Ortadoğu Ekonomilerinin Büyüklükleri (GNI ppp current international $) Chile Venezzuela UAE Brazil Israael Mexicco Brazil Turke ey Iran Co olombia Argen ntina Saudi Arabia Egypt Egyptt Colom mbia Sau udi Arabia Mexico Argen ntina Turkey Kaynak: Dünya Bankası, World Development Indicators, 2010 ve 2009 Venezuela Chile Israell Iran n 62 UAE Ecuad dor Iraq

4 ABD nin ciddi müdahalelerine maruz kalmış bir bölge olan Latin Amerika daki ülkeler, demokratikleşme sürecinde özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinin Arap Baharını şekillendirmeye çalışmasına şüpheyle baktıklarını ifade etmektedir Genel olarak yükselen iktisadi profillere sahip Latin Amerika ülkeleri, özelde ise Brezilya, Meksika, Şili ve hatta Venezuela gibi ülkeler, uluslararası sistemdeki asimetrik güç dağılımından, kendileri gibi orta dereceli kalkınmışlıkta olan ülkelere tali roller verilmesinden rahatsızlık duyduklarını artık daha sık dile getirmektedirler Bu bağlamda bazı ülkeler yerleşik Batılı güçlere doğrudan cephe alan çıkışlar yaparken (Venezuela dan Hugo Chavez gibi), bölgedeki genel eğilim, gelişmiş Kuzeybatı/Transatlantik bloğu karşısında South-South dialogue and solidarity diye de nitelendirilen, orta gelişmişlikteki Güney ülkeleri arasında bir diyalog ve dayanışması platformu oluşturmadan yanadır Esasen birbirleri ile büyük benzerlikler gösteren, kalkınma, demokratikleşme, uluslararsı sistemde söz sahibi olma gibi benzer kaygıları taşıyan orta gelişmişlikte ülkelerin bu kaygıları, ne yazık ki sosyal bilimciler tarafından ortak bir paydada nadiren buluşturulmuştur Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerini ortak paydada buluşturmaya çalışan Alan Çalışmaları, önemli bir Balkanizasyon sorunu ile karşı karşıyadır Bunun sonucu olarak bir bölge üzerine sosyal bilimciler tarafından elde edilen bilgi birikimi ve küllliyat, başka bölgelere transfer edilememektedir Bu konuyla ilgili Foreign Affairs dergisinde oldukça çarpıcı bir başlıkla çıkan makalesinde ( Why Middle East Studies Missed the Arab Spring: The Myth of Authoritarian Stability ) Gregory Gause III, Ortadoğu uzmanlarının bölgedeki tarihsel dönüşümü kaçırmış olmalarını şu sebeplere bağlar: Ortadoğu uzmanları askeri-güvenlik kompleksi (military-security complex) ve rantiye devlet (rentier state) yapılarının sonsuza kadar devam edebileceği yanılgısına düştüler Oysa 1980 lerden itibaren yükselen neoliberal piyasalaşma dalgası, dünyanın pek çok bölgesi gibi Ortadoğu yu da etkilemiştir Özellikle Latin Amerika bölgesinde neoliberal piyasa sürecine geçişte yaşanan sancılar, yüksek enflasyon, özelleştirme politikaları kaynaklı işsizlik, gelir dağılımı dengesizliği ve bunların tetiklediği sosyoekonomik dönüşümler, siyasi statükoyu da değişime zorlamıştır Sonuçta yaşanan sosyo-ekonomik dönüşümler, önemli siyasi dönüşümleri de tetiklemiştir Ancak yaşanan siyasi dönüşüm süreci, her ülkede birbirinin aynısı olmamıştır Venezuela ve Bolivya daha popülist siyasi kadroları iktidara taşırken, Şili ve Brezilya demokratik istikrara sahip, aynı zamanda ekonomik başarı grafiği de oldukça yüksek rejimlerle yoluna devam etmiştir Bugün Ortadoğu da yaşanan gelişmelerin sosyal bilimciler tarafından sadece kendine has -sui generis- olduğunu düşünülmesi, büyük bir yanılgı olacaktır Otoriter rejiimlerin alaşağı edilmesi, demokratik taleplerin yükselmesi, kalkınma, e- şitlik, sosyal adalet ve özgürlük talepleri tarihsel süreçte dalgalar halinde dünyanın pek çok bölgesini etkisi altına almıştır Bu bağlamda diğer bölgelerin tecrübelerinden faydalanmak amacıyla, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve UNDP Arap Bölgesel Bürosu desteği ile Haziran 2011 de Kahire de bir Uluslararası Forum düzenlenmiştir Demokratik dönüşümler yaşamış ülkelerin tecrübelerinden yola çıkarak tavsiye ve yol haritalarının belirlendiği bu Forum a, şu ülkeler davet edilmiştir: Arjantin, Brezilya, Meksika, Şili, Endonezya ve Güney Afrika Arap dünyasından ise Mısır, Ürdün, Fas ve Tunus tan 63

5 600 ün üzerinde katılımcı birararaya gelmiş, sosyal medya ile birlikte Forum u takip eden kitle 25 milyonun üzerine çıkmıştır Anayasal düzenlemeden seçim sistemlerine, ekonomik haklardan asker-sivil ilişkilerine, pek çok alt başlığın tartışıldığı toplantılarda özellikle Latin Amerika bölgesindeki tecrübelerin genel olarak Arap dünyası için ufuk açıcı ve yol gösterici olabileceğinin altı çizilmiştir Ancak burada yine gerek Latin Amerika dan gerekse Arap dünyasından katılımcıların söylemlerinde dikkat çeici bir parallellik mevcut Forumun eşitler arası bir diyalog olduğu açıkça vurgulanıyor Latin Amerikalı katılımcılar Güney-Güney dayanışmasının altını çizerek tepeden inme, patronize edici söylemlerden kaçınıyorlar Forum da bir konuşmaya yapan eski Şili Başkanı ( ) sosyal democrat Michelle Bachelet, Şili örneğinden hareketler şu noktalara dikkat çekiyor: - Demokrasi isteyen sektörlerin güçbirliği yapması (çünkü bu güçlerin bölünmesi, anti-demokratik güçlerin yükselişini kolaylaştırıyor) - Gençler ve tabandan gelen hareketlerle işbirliği yapılması (demokrasinin tabana, topluma ve gençlere yayılmasını sağlıyor) - Temel anayasal şartlar üzerine görüş birliği - Hükümetin şekli - Seçim sisteminin ne olacağı - Şeffalık - Otoriter dönemden kalma tüm hukuki ve kurumsal kalıntıların temizlenmesi - İnsanların refahları ile ilgili kaygılarının unutulmaması - Yerel örgütlerin, sivil toplumun demokratikleşme sürecine katkısının sağlanması - İntikam duygularına en iyi yanıtın demokrasi olduğu (Rövanşist duygularla hareket edilmemesinin önemi vurgulanıyor) - Çoğulcu bir demokrasi için mutlaka kadınların sürece dahil edilmesi, kadın odaklı sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımının sağlanması Forum da Brezilya adına konuşan ve Başkan Lula döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmış, İran ile nükleer pazarlıklara bizzat katılmış olan Celso Amorim ise üç temel noktanın altını çizmiştir: - Ekonomik istikrar - Ekonomik büyüme - Sosyal ve ekonomik eşitlik Brezilya gibi etnik çeşitliliği yüksek toplumlarda, sosyal adaleti sağlamanın önemli olduğu, bunun da başarılı bir ekonomik performans ile pastayı büyütüp adil bölüştürmekten geçtiği Celso Amorim tarafından vurgulanmıştır Dini, mezhepsel ve etnik çeşitliliğin yoğun olduğu Ortadoğu coğrafyasi için de bunlar son derece geçerli önermelerdir Bunların yanı sıra, yine Brezilya örneğinden hareketle Celso Amorim, askeri sektör ve sivil yönetim arasındaki ilişkinin ne şekilde kurulacağına dair bir uzlaşmaya varmanın, demokratikleşme süreci için son derece önemli olduğunu belirtmiştir Özellikle Mısır örneğinde asker-sivil ilişkilerinin akibeti, ülkedeki demokratik dönüşümün akibetini de belirleyici olacaktır Arap Baharı olgusunu işleyen pek çok sosyal bilimcinin ortak tespiti, bölge ülkelerinin yaşadıkları sosyo-ekonomik dönüşümlerin bu süreçte son derece etkin olduğu şeklindedir Nitekim sosyo-ekonomik kalkınmışlık bakımından daha ileride olan ülkelerde (örn Tunus ve Mısır, gibi) dönüşüm sancılarının daha hafif geçtiği ve demokratikleşme yolunda daha hızlı mesafe katedildiği gözlenmektedir Aşağıda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından her yıl hazırlanan İnsani Kalkınma İndeksi nde Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinin sıralaması karşılaştırmalı olarak görülebilir UNDP tarafından 4 temel kategoriye ayrılan ülkeler sıralamasında genellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin ilk grupta yer aldığı görülmektedir 64

6 Bu en gelişmiş ilk grup içerisinde küçük ve zengin körfez ülkelerinin (Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn) dışında, iki büyük Latin Amerika ülkesi de (Şili, Arjantin) yer almaktadır Tablo 1: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İnsani Kalkınma İndeksi, (UNDP, Human Development Index) 2011 Çok Yüksek İnsani Kalkınma Yüksek İnsani Kalkınma Orta Sevyeli İnsani Kalkınma Düşük İnsani Kalkınma 1 Norveç 2 Avustralya 3 Hollanda 4 ABD 6 Kanada 9 Almanya 10 İsveç 17 İsrail 29 Yunanistan 30 BAE 37 Katar 42 Bahreyn 44 Şili 45Arjantin 48 Uruguay 51 Küba 56 Suudi Arabistan 57 Meksika 58 Panama 63 Kuveyt 64 Libya 71 Lübnan 73 Venezuela 80 Peru 83 Ekvador 84 Brezilya 88 Iran 91 Azerbaycan 92 Türkiye 93 Beliz 94 Tunus 95 Ürdün 96 Cezayir 101 Çin 113 Mısır 117 Suriye 121 Honduras 129 Nikaragua 130 Fas 131 Guetemala 132 Irak 134 Hindistan 143 Kenya 145 Pakistan 146 Bangladeş 154 Yemen 155 Senegal 156 Nijerya 169 Sudan 187 Kongo Niceliksel yöntemlerle çalışan sosyal bilimcilerin literatüre önemli bir katkısı, kalkınma, ilerleme veya demokratikleşme gibi kısmen soyut olduğunu düşündüğümüz kavramları somut ve ölçülebilir hale getirmeleri olmuştur Böylelikle ülkelerin sosyal, iktisadi ve siyasi performanslarını ölçme ve birbiriyle kıyaslama imkanı doğmuştur Demokratik performans konusunda New York merkezli saygın bir düşünce kuruluşu olan Freedom House, her yıl belli kriterlere göre hazırladığı Freedom in the World haritasını yayınlar Buna göre tüm ülkeler Özgür (Free), Yarı-Özgür (Partly Free) veya Özgür Değil (Not Free) şeklinde üçlü bir taksonomiye göre kategorize edilir Freedom House tüm ülkelere aynı temel kriterler üzerinden puan verir Yöneticilerin seçimle gelmesi, seçimlerde muhalefetin bulunması, temel siyasi hak ve özgürlükler, hukuk devletinin şartlarının yerine getirilmesi gibi uzun bir listeye göre alınan puanlar, ülkelerin demokratik performansını belirlemede kullanılır Bunun sonucu oluşan bölgesel dağılımı aşağıdaki haritadan görebiliriz Latin Amerika bölge olarak genellikle demokratik ve özgür ülkelerin ağırlıklı olduğu bir bölgeyken, Türkiye ve Ortadoğu coğrafyasının demokratik açıdan nisbeten sıkıntılı bir bölge olduğu net bir biçimde ortaya çıkıyor 65

7 2009 İnceleme Map of Freedom FREEDOM HOUSE 66 GREENLAND (DENMARK) ICELAND NORWAY SWEDEN USA RUSSIA FINLAND ESTONIA LATVIA LITHUANIA RUSSIA DENMARK UK CANADA MONGOLIA NORTH KOREA UNITED STATES OF AMERICA SOUTH KOREA CHINA JAPAN NETHERLANDS POLAND BELARUS GERMANY BELGIUM TRANSNISTRIA (MOLDOVA) LUXEMBOURG CZECH REP LIECHTENSTEIN SLOVAKIA MOLDOVA UKRAINE KAZAKHSTAN SWITZERLAND AUSTRIA SLOVENIA HUNGARY ROMANIA FRANCE ITALY CROATIA SERBIA CHECHNYA (RUSSIA) BOSNIA & HERZ ABKHAZIA (GEORGIA) MONACO MONTENEGRO BULGARIA SOUTH OSSETIA (GEORGIA) UZBEKISTAN ANDORRA SAN MARINO MACEDONIA GEORGIA KYRGYZSTAN KOSOVO (SERBIA) ARMENIA AZERBAIJAN SPAIN GREECE TURKMENISTAN TURKEY TAJIKISTAN ALBANIA NAGORNO NORTHERN KARABAKH MALTA CYPRUS (ARMENIA/AZERBAIJAN) SYRIA KASHMIR (PAKISTAN) TUNISIA CYPRUS LEBANON AFGHANISTAN KASHMIR (INDIA) MOROCCO ISRAELI OCCUPIED/ PAL AUTHORITY IRAQ ISRAEL IRAN JORDAN TIBET (CHINA) IRELAND PORTUGAL NEPAL PAKISTAN BAHAMAS MEXICO CUBA ST KITTS & NEVIS ANTIGUA & BARBUDA DOMINICA ST LUCIA ST VINCENT & GRENADINES BARBADOS JAMAICA BELIZE HAITI HONDURAS DOM REP GRENADA NICARAGUA EL SALVADOR GUATEMALA TRINIDAD & TOBAGO COSTA RICA GUYANA SURINAME PANAMA FRENCH GUIANA (FRANCE) SAMOA KUWAIT BHUTAN ALGERIA BAHRAIN LIBYA QATAR EGYPT WESTERN SAHARA (MOROCCO) TAIWAN UAE INDIA PUERTO RICO (USA) HONG KONG (CHINA) BURMA SAUDI ARABIA LAOS BANGLADESH MAURITANIA OMAN MALI YEMEN NIGER THAILAND ERITREA CHAD SENEGAL VIETNAM MARSHALL ISLANDS SUDAN CAPE VERDE PHILIPPINES CAMBODIA THE GAMBIA DJIBOUTI GUINEA GUINEA BISSAU NIGERIA TONGA BURKINA FASO BENIN SOMALILAND (SOMALIA) MICRONESIA SRI LANKA ETHIOPIA SIERRA LEONE VENEZUELA NAURU KIRIBATI CENTRAL AFRICAN REPUBLIC GHANA CÔTE D IVOIRE BRUNEI CAMEROON TOGO LIBERIA PALAU MALAYSIA MALDIVES SOMALIA COLOMBIA UGANDA EQUATORIAL GUINEA SAO TOME & PRINCIPE ECUADOR TUVALU SINGAPORE KENYA RWANDA GABON BURUNDI CONGO (KINSHASA) CONGO (BRAZZAVILLE) PERU PAPUA NEW GUINEA SOLOMON ISLANDS INDONESIA SEYCHELLES TANZANIA EAST TIMOR BRAZIL COMOROS ANGOLA VANUATU ZAMBIA MAURITIUS FIJI MADAGASCAR AUSTRALIA BOLIVIA ZIMBABWE MALAWI NAMIBIA MOZAMBIQUE PARAGUAY BOTSWANA CHILE SWAZILAND ARGENTINA SOUTH AFRICA LESOTHO URUGUAY NEW ZEALAND rights are absent, and basic civil liberties are widely and systematically denied Freedom House is an independent nongovernmental organization that supports the expansion of freedom worldwide Survey Findings Freedom Status Country Breakdown Population Breakdown FREE 89 (46%) 3,055,885,000 (46%) PARTLY FREE 62 (32%) 1,351,014,000 (20%) wwwfreedomhouseorg for open political competition, a climate of respect for civil liberties, significant independent civic life, and independent media Partly Free countries are characterized by some restrictions on political rights and civil liberties, often in a context of corruption, weak rule of law, ethnic strife, or civil war A Not Free country is one where basic political The Map of Freedom reflects the findings of Freedom House s Freedom in the World 2009 survey, which rates the level of political rights and civil liberties in 193 countries and 16 related and disputed territories during 2008 Based on these ratings, countries are divided into three categories: Free, Partly Free, and Not Free A Free country is one where there is broad scope NOT FREE 42 (22%) 2,276,292,000 (34%) TOTAL 193 6,683,191,000

8 Özellikle Batı dan gelecek askeri müdahaleler konusunda Latin Amerika ülkeleri, non-intervention prensibine sıkça vurgu yapmaktan imtina etmiyor Bununla birlikte, kendi demokrasi tecrübelerini eşitler arası bir diyalog ortamında Arap dünyası ile paylaşmaktan çekinmiyorlar Sonuç Sonuç olarak Latin Amerika ülkelerinin Arap Baharı ile yakından alakadar olduklarını söyleyebiliriz Bu ilgi hem siyasi, hem sosyo-ekonomik, hem de diplomatik düzlemlerde hızla ilerlemektedir Sosyal medyada Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff tarafından çizilen Arap Baharı karikatürleri, bölgede adeta bir fenomen haline gelmiştir Brezilya, Ocak 2012 den itibaren Mısır Büyükelçisi Cesário Melantonio Neto yu, Ortadoğu Özel Temsilcisi (Special Envoy) olarak atamıştır Büyükelçi Melantonio Neto, daha önce İran ve Türkiye de Büyükelçilik yapmış, bölgeyi oldukça yakından tanıyan bir isimdir Tek tek ülkelerdeki diplomatik temsilcilerin yanı sıra bir de bölgesel özel tesmsilci bulundurması, Brezilya nın Ortadoğu ya verdiği önemin bir işareti olarak algılanabilir Diğer Latin Amerika ülkeleri de gerek BM Güvenlik Konseyinde, gerekse bölgesel örgütlerde Ortadoğu daki gelişmeleri yakından takip etmektedirler İki bölge ASPA Grubu (South America and Arab Countries) adı altında bir organizasyonla bölgesel işbirliğini kurumsal bir çatı altında pekiştirmek çabasındadır 2012 Eylül ayında ASPA Grubu Peru nun başkanti Lima da toplanacaktır Burada hemen tüm Latin Amerika ülkelerinin dikkatle altını çizdikleri husus, uluslararası sistemdeki egemenlik normu ve ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesi (non-intervention) prensibidir Monroe Doktrininden itibaren (1823) ABD nin ciddi müdahalelerine maruz kalmış bir bölge olan Latin Amerika, demokratikleşme sürecinde özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinin Arap Baharını şekillendirmeye çalışmasına şüpheyle baktıklarını ifade etmekteler Özellikle Batı dan gelecek askeri müdahaleler konusunda Latin Amerika ülkeleri, non-intervention prensibine sıkça vurgu yapmaktan imtina etmiyor Bununla birlikte, kendi demokrasi tecrübelerini eşitler arası bir diyalog ortamında Arap dünyası ile paylaşmaktan çekinmiyorlar Latin Amerika ülkelerinin güçlü oldukları bir diğer alan ise ekonomik performansları ABD ve Avrupa nın hala içerisinden çıkmaya çabaladığı 2008 krizinden Latin Amerika ülkeleri erken çıkmanın avantajını yaşıyor Bu nedenle serbest kalmiş ciddi bir iktisadi potansiyel var ve bu potansiyel artık Ortadoğu nun petrol kuyularını, havaalanlarını, limanlarını, madenlerini ve kentlerini inşa etmeye yöneliyor O 67

ÜLKELER. Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. Vergi Numarası. Ticaret Sicil Numarası. AFGANİSTAN Afghanistan. Vergi Numarası

ÜLKELER. Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. Vergi Numarası. Ticaret Sicil Numarası. AFGANİSTAN Afghanistan. Vergi Numarası A.B.D. U.S.A. AFGANİSTAN Afghanistan ALMANYA Germany AMERİKAN SAMOA American Samoa ANDORA Andorra ANGOLA Angola ANGUİLLA Anguilla ANTİGUA ve BARBUDA Antigua and Barbuda ARJANTİN Argentina ARNAVUTLUK Albania

Detaylı

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir.

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir. 01/03/2015 3C1B Telekom Paket Dakika Tarifeleri, paketlere dahil olan ülkeler, ilgili arama kodları ve fiyatları aşağıda sunulmuştur. Tüm fiyatlara yasal oranlardaki %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir. Paketler

Detaylı

Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme

Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme Bu çalışmada Internet üzerinde yönlendirme bilgisinin alışverişi için tanımlı Otonom Sistemler (Autonomous Systems) üzerine istatistiksel bilgiler verilmektedir. Internet

Detaylı

Sayı: 2014-11 / 18 Temmuz 2014 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın

Sayı: 2014-11 / 18 Temmuz 2014 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın EKONOMİ NOTLARI Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın Abstract: In this paper, we discover the inclusiveness of GDP growth in Turkey over the course of the last decade. In doing so, we use a recently

Detaylı

ÜLKE İSİMLERİ VE TANIMLAMALARI LİSTESİ

ÜLKE İSİMLERİ VE TANIMLAMALARI LİSTESİ ÜLKE İSİMLERİ VE TANIMLAMALARI LİSTESİ AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ Islamic Republic of Afghanistan AFGANİSTAN Afghanistan AFGAN Afghan AFGAN Afghan AF ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Federal Republic of Germany

Detaylı

Temel Bilgilerin Tanımlanması 12 Tesis Kodu: 12 Web Servis Adresi Kontrol ve Değiştirme: 13

Temel Bilgilerin Tanımlanması 12 Tesis Kodu: 12 Web Servis Adresi Kontrol ve Değiştirme: 13 Kurulum 2 Sistem Gereksinimleri 2 Altyapı Gereksinimleri 2.NET Framework Sürüm 1.1 Kurulumu: 4 Microsoft WSE 2.0 SP3 Runtime.msi Kurulumu: 6.NET Framework Sürüm 3.5 Kurulumu: 4 KBS Lokal Uygulama Yazılımı

Detaylı

ÜLKELER VE BAŞKENTLERİ -1 -

ÜLKELER VE BAŞKENTLERİ -1 - ÜLKELER VE BAŞKENTLERİ (Bu liste, Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulunun Adları ve leri Çalışma Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Liste Türkiye tarafından resmen tanınan ülkeleri içermektedir.) S.Nu. Adı

Detaylı

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI Övgü PINAR GİRİŞ Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, IFC) ve Dünya Bankası (World Bank, WB) tarafından 2003

Detaylı

Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009

Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009 ÖZET Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009 İnsani Gelişme Raporu web sayfası: http://hdr.undp.org Engelleri aşmak: Göç ve insani gelişme Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009 Dünya eşitsizliklerle dolu. Dünyanın

Detaylı

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ 2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 30.12.2013, ANKARA S.BAVLI,

Detaylı

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? DEĞERLENDİRMENOTU Haziran2014 N201421 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ali SÖKMEN 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? Günlük hayatta

Detaylı

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Suat Tayfun Topak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel

Detaylı

çocuklar için birleşin

çocuklar için birleşin SAYILARLA DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2014 HER ÇOCUK ÖNEMLİDİR Eşitsizliklerin ortaya konulması, çocuk haklarının ileriye götürülmesi çocuklar için birleşin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KONFERANSININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KONFERANSININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KONFERANSININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Özet: Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler konferansının dördüncüsü 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul da yapılmış ve günde

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası İçindekiler Sorumluluk ve Vizyon - 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Komşu ve Yakın Havzalarla İlişkiler Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmaları

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Oğuz KARADENİZ * Özet: Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan

Detaylı

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI 82 BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90

Detaylı

KÜRESEL EĞİLİMLER SERİSİ Çalışma Kağıdı No. 7

KÜRESEL EĞİLİMLER SERİSİ Çalışma Kağıdı No. 7 KÜRESEL EĞİLİMLER SERİSİ Çalışma Kağıdı No. 7 Mart 2013 AVRUPA DA SEÇMEN DAVRANIŞI: BÖLGESEL FARKLILIKLARIN ÖNEMİ Nazlı Çağın Bilgili 1 Abstract Elections are central elements of democratic systems as

Detaylı

Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma SESSION 3D: Büyüme ve Gelişme III 423 Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma Asst. Prof. Dr. H. Yunus Taş (Yalova Universty, Turkey) Asst. Prof. Dr. Selami Özcan (Yalova University, Turkey)

Detaylı

ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE

ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE Taşkın DENİZ ÖZET İnsanlık tarihi ile başladığı kabul edilen göç olgusunun günümüzdeki en önemli yansımalarının

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ

TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ Prof. Dr. Ahmet İÇDUYGU Damla B. Aksel Eylül 2012 ANKARA Bu araştırma Uluslararası Göç Örgütü Türkiye tarafından yayımlanmıştır İçindekiler 1. Giriş - Başlıca Sorular ve Çalışmanın

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

ÖZET TÜRKİYE NİN İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE ENDEKS SIRALAMASININ ANALİZİ

ÖZET TÜRKİYE NİN İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE ENDEKS SIRALAMASININ ANALİZİ Türkiye nin İnsani Gelişme Endeksi ve Endeks Sıralamasının Analizi i ÖZET TÜRKİYE NİN İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE ENDEKS SIRALAMASININ ANALİZİ Sırma DEMİR ŞEKER ( ) Bir ülkede milli gelir artışının yüksek

Detaylı

25. Yıldönümü Sayısı. Demokrasi Dergisi. Ocak 2015, Cilt: 26, Sayı: 1 13.00 $ Demokrasi Çöküş mü yaşıyor?

25. Yıldönümü Sayısı. Demokrasi Dergisi. Ocak 2015, Cilt: 26, Sayı: 1 13.00 $ Demokrasi Çöküş mü yaşıyor? 25. Yıldönümü Sayısı Demokrasi Dergisi Ocak 2015, Cilt: 26, Sayı: 1 13.00 $ Demokrasi Çöküş mü yaşıyor? Francis Fukuyama * Robert Kagan Marc F. Plattner * Larry Diamond * Thomas Carothers Philippe C. Schmitter

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

UFRS cep kitapçığı 2011

UFRS cep kitapçığı 2011 UFRS cep kitapçığı 2011 Deloitte UFRS Kaynakları UFRS ye göre raporlama yapmak ve bu standartları uygulamaya geçirmek için size yardımcı olacak çok sayıda Deloitte yayını mevcuttur. Bunlardan bazıları

Detaylı

Orta Doğu, Petrol ve ABD

Orta Doğu, Petrol ve ABD Orta Doğu, Petrol ve ABD Mustafa ATİKER KTO Etüd-Araştırma Servisi Müdür V. Çalışma 14 Haziran 2006 tarihinde yayınlanan BP 2006 Enerji İstatistikleri Raporu temel alınarak hazırlanmıştır. Güvenilir veri

Detaylı

TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU 80 YAŞINDA

TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU 80 YAŞINDA Başyazı TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU 80 YAŞINDA Nail TAN * 20 Mayıs 2011 tarihinde kuruluşunun 80. yılını kutlayan Türk Kooperatifçilik Kurumu, Türk ekonomi ve sosyal kültür tarihinin önemli kilometre taşlarından

Detaylı