İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ"

Transkript

1 İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ 1

2 İTHALAT YÖNETMELİĞİ...4 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/1)...9 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/2)...10 Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/3)...11 Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ...12 Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/5)...13 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/6)...14 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/7)...17 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/8)...18 Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/9)...21 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/10)...26 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/11)...28 Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/12)...30 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/13)...33 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/14)...34 Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/15)...48 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/16)...54 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/17)...55 Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat : (2006/ 18)...62 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/19)...67 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/20)...70 Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/21)

3 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/22)...83 Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/24) Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/26)

4 İTHALAT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 1995 Resmi Gazete Numarası: (Mükerrer) Devlet Bakanlığından GENEL HÜKÜMLER: Madde 1-Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, Karar ve bu Yönetmelikle Müsteşarlığa tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılacak tebliğler ile verilecek talimatlara ve çok taraflı ve iki taraflı anlaşma hükümlerine göre yürütülür. TANIMLAR VE KISALTMALAR: (*) Madde 2- Bu Yönetmelikte kullanılan bazı terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir. Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Karar: tarih 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Gümrük Beyannamesi: Gümrük Kanunu hükümleri çerçevesinde gümrük idarelerince düzenlenen belgeyi, Vergi Numarası: Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, vergi mükellefi her gerçek ve tüzel kişiye verilen numarayı, Fiili İthal: Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih: Gümrük Kanunu nda belirtilen gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi, VERGİ NUMARASI: (*) Madde 3- Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir. Ancak, - Özel anlaşmalara dayanan ithalatta, - Kitap ve diğer yayınların ithalatında, -Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında, (*) 31 Aralık 2004 tarih ve (2. Mükerrer) numaralı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir. 4

5 vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz. Tarife kontenjanları ve kota uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerini yapmaya hakkı olacak kişilere ilişkin olarak, gerektiğinde ilgili mevzuatında özel şartlar belirlenebilir. Madde 4- Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar. NAVLUN, SİGORTA BEDELİ VE FARKLARI: Madde 5- FOB teslim şekli dışındaki ithal başvurularında proforma faturalarda, mal, navlun ve sigorta bedelleri ayrı ayrı belirtilir. Navlun ve sigorta bedelleri ve bunlara ait farklarla ilgili işlemler kambiyo mevzuatına tabidir. Madde 6- İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapıla bilir. Yurda sokulmaları yürürlükteki mevzuat ile kayıt ve şarta bağlanan veya özel izne tabi bulunan maddeler hakkındaki hükümler saklıdır. (**) Madde 7- Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarlar yoluyla yapılacak ithalata ilişkin esaslar bu hususta Müsteşarlık tarafından yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir. ÖZEL ANLAŞMALARA DAYANAN İTHALAT: Madde 8- Özel anlaşmalara dayanan ithalat ile ilgili işlemler aşağıda belirtilen esaslara ve Müsteşarlıkça verilecek talimatlara göre yürütülür.nato ithalatı için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış üç nüsha Müracaat Mektubu ile gümrük idarelerine başvurulur. Gümrük idarelerince, sözkonusu başvurular gümrük beyannamesine eklenir. NATO Ortak Alt Yapı Projelerinin sona ermesinden sonra, ilgili merciin görüşü alınarak her türlü mali yükümlülüklerin ödenmesi kaydıyla mal,eşya,malzeme ve araçların ithalatçılarına bırakılması Müsteşar lığın iznine tabidir. KESİN İTHAL: (*) Madde 9- Mali mükellefiyetleri teminata bağlamak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil); (**) 31 Aralık 1997 tarih ve numaralı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir. (*) 21 Aralık 1996 tarih ve numaralı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir. 5

6 - Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (Kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır. - Bunun dışındaki kesin ithal başvuruları, biri asıl iki nüsha proforma fatura, maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen geçici gümrük beyannamesi ve Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığını gösteren makbuzun aslı ile birlikte Müsteşarlığa yapılır. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri başvuru sahibine ve ilgili gümrük idaresine bildirir. DEĞER VE MİKTAR FARKLILIKLARI: Madde 10- Gümrüğe gelen mallar gümrük mevzuatında değer veya miktar belirlemeye ilişkin mevcut ilkelere göre, beyannamenin düzenlenmesine esas teşkil eden faturada yazılı olan değer ve miktar gözönünde bulundurularak gümrükçe tesbit ve kabul edilen değer ve miktarda görülecek eksik veya fazlalıkla ilgili bütün işlemler (iskonto dahil), kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Tarife kontenjanları ve kota uygulamaları konusunu teşkil eden mallara yönelik değer ve miktar farklılıkları ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. üzerine, (*) Madde 11- Gümrük idareleri, ithal olunan maddelere ait faturaların bir sureti a) Maddelerin cinsini, nevini, menşeini ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu, b) Gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını, c) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi, d)teslim şeklini ve değerini, kaydederek, tarih koymak, mühürlemek ve imzalamak suretiyle onayladıktan sonra ilgili ithalatçılara verirler. Madde 12- İthal edilecek malların bedellerinin transferine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca kambiyo mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Gerekli durumlarda, Merkez Bankasınca bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak verilecek talimatlara bankalarca uyulması zorunludur. İTHAL ŞAHADETNAMESİ: (*) 26 Mart 2000 tarih ve numaralı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir. 6

7 Madde 13- İhracatçı ülke tarafından, kritik malzeme ithalatında, istenilen ithal şahadetnamesine ilişkin başvurular, Müsteşarlıktan sağlanacak ithal şahadetnamesi formüleri, proforma fatura ve örneği Yönetmeliğe ekli taahhütname ile Müsteşarlığa yapılır. Müsteşarlıkça onaylanan ithal şahadetnameleri ilgili yerlere gönderilir. Taşıdıkları tarihten itibaren 3 ay geçerli olan bu belgelerin süresinin uzatılması mümkün değildir. Madde Aralık 2005 tarih ve (2. Mükerrer) numaralı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 15- Müsteşarlıkça aksine bir talimat verilmediği sürece, bu Yönetmelik eki İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir. Geçici Madde 1-31 Aralık 2002 tarih ve (Mükerrer) numaralı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 2- Daha önceki, İthalat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği hükümlerine göre alınmış kiralama izinlerine ilişkin işlemler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden (yayım tarihi dahil) itibaren Gümrük Müsteşarlığınca incelenip sonuçlandırılır. Geçici Madde 3- Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde meydana gelecek değişiklik dolayısıyla herhangi bir maddenin tarife pozisyonu değiştiği takdirde (bu hususta Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanacak genelge hükümleri saklıdır), Gümrük Müsteşar lığınca bu değişikliğin yapıldığı tarihten önceki pozisyonlar üzerinden alınmış belgelerde yazılı tarife pozisyonuna göre maddenin ithaline izin verilmekle beraber, tarife uygulaması yeni pozisyon üzerinden yapılır. Bu gibi durumlarda değişikliğin yapıldığı tarihten önceki madde ismine göre işlem yapılır. Geçici Madde 4- Kamu sektörüne dahil daire ve kuruluşlar; yabancı ülkeler, uluslararası finans kurumları veya yabancı banka ve kurumlardan, hazine garantisi altında sağlanan kredilerle yapacağı ithalatla ilgili olarak, ithalatın dış krediyle karşılanacak bölümü ile bu kredinin kullanımını teminen özkaynaklardan yapılacak peşin ödemelere tekabül eden kısmı için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına başvururlar. Madde 16- Bu Yönetmelik ve İthalat Tebliğleri tarihinde yürürlüğe girer. 7

8 İTHAL ŞAHADETNAMESİ İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME Yurt dışından getirilecek aşağıda yazılı maddenin Müsteşarlığın izni olmaksızın üçüncü bir ülkeye sevkedilmeyeceği taahhüt olunur. Malın Cinsi : Malın Miktarı : İthal Edileceği Ülk : Firma Unvanı Yetkili İmzalar İthal Şahadetnamesinin tarih ve numarası (Bu kısım Müsteşarlıkça doldurulacaktır.) 8

9 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/1) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: (2. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. Madde 2- Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir. Madde 3-31/12/2004 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İthalat: (2005/1) sayılı Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 4- Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 9

10 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/2) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: (2. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddeler, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir. G.T.İ.P. Madde İsmi Harp silahları (revolverler, tabancalar ve pozisyonundaki silahlar hariç) Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar Harp silahlarına ait olanlar Harp silahlarına ait olanlar Madde 2-31/12/2004 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İthalat: (2005/2) sayılı Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3- Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 10

11 Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/3) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: (2. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu nun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. G.T.İ.P. Madde ismi İçinde ağırlık itibariyle % 5 ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20 den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri Radyoaktif elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kimyasal yapıda olsun olmasın organik ve anorganik bileşikleri Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler ) Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar ) ) ) ) ) Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar ) Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar X-Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar ( tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil), X-ışınlı tüpler ve diğer X-ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri Madde 2-31/12/2004 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İthalat: (2005/3) sayılı Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3- Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 11

12 Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 25 Mart 2006 Resmi Gazete Numarası: Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1-31/12/2005 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalat: (2006/4) sayılı "Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2 - Bu Tebliğ 1/5/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 12

13 Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/5) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: (2. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve isimleri belirtilen madddelerin (kadastral haritalar hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde: -Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nın (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı), -Diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığı nın (Harita Genel Komutanlığı) uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. G.T.P. Madde İsmi Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil) Yalnız manyetik, optik gibi her türlü ortamlarda (disk, teyp, floppy disk, CD, DVD gibi) muhafaza edilen her cins ve ölçekte sayısal harita ve harita bilgilerini (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil) içerenler. Madde 2-31/12/2004 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İthalat: (2005/5) sayılı Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3- Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 13

14 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/6) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: (2. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. G.T.İ.P. Madde İsmi Yalnız borusuz gazyağı sobaları ve doğalgaz sobaları Yalnız kat kaloriferi (kombi cihazları) Evlerde kullanılanlar ) ) ,14) Evlerde kullanılanlar Yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) ( hariç) ) Yalnız ev tipi buzdolapları ) ) Gazla çalışan anında su ısıtıcılar Çamaşır kurutma makinaları Evlerde kullanılanlar Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri Biçer döverler ) Yalnız evlerde kullanılan çamaşır makinaları ) ) Ev tipi dikiş makinaları Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç] Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç) Yazar kasalar Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar ( ; hariç) Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri Kesintisiz güç kaynakları Elektrik süpürgeleri, kuru ve ıslak süpürgeler dahil Mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinalar 14

15 Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elekrikli cihazlar (kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları ve kuranportörlü telekomünikasyon cihazları ile nümerik (dijital) telekomünikasyon cihazları dahil); görüntülü telefon cihazları ( hariç) Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın) Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı veya saatle birlikte olsun olmasın) ( hariç) Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses yada görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın); Video (görüntü) monitörler ve projektörler Renkli olanlar Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç) veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) ( hariç) Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ila Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekliler dahil) Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç) ( ; ; hariç) ) Optik sistemli veya kontaktlı fotokopi cihazları ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Elektrik sayaçları Sadece mekanik göstergesi olanlar Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital) Diğerleri Otomatik kurmalı olanlar Diğerleri Sadece mekanik göstergesi olanlar Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital) Diğerleri Otomatik kurmalı olanlar Diğerleri Madde 2-31/12/2004 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İthalat: (2005/6) sayılı İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3- Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. 15

16 Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 16

17 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/7) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: (2. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve isimleri belirtilen araçların proforma faturaları ithalden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça vize edilir. Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen söz konusu araçların adı geçen Bakanlıkça veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. G.T.İ.P. Madde İsmi Yarı römorklar için çekiciler Diğerleri ( ; hariç) veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar) Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan 'tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları ( ; ; hariç) Madde 2-31/12/2004 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İthalat: (2005/7) sayılı Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3- Bu Tebliğ 1/1/ 2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 17

18 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/8) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: (2. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- EK:1 de gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddeler ile EK:2 de ve İthalat Rejimi Kararı Eki (VI) Sayılı Liste de yer alan maddelerin sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma Bakanlığı nın (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. EK:1 G.T.İ.P

19

20 EK:2 G.T.İ.P Madde 2-31/12/2004 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İthalat: (2005/8) sayılı Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3- Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 20

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/117

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/117 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Buhar türbinleri: - Deniz taşıtlarına ait türbinler - Diğer türbinler: - - Gücü 40 MW'ı geçenler - - Gücü 40 MW.ı geçmeyenler - Aksam ve parçalar: -

Buhar türbinleri: - Deniz taşıtlarına ait türbinler - Diğer türbinler: - - Gücü 40 MW'ı geçenler - - Gücü 40 MW.ı geçmeyenler - Aksam ve parçalar: - Buhar türbinleri: - Deniz taşıtlarına ait türbinler - Diğer türbinler: - - Gücü 40 MW'ı geçenler - - Gücü 40 MW.ı geçmeyenler - Aksam ve parçalar: - - Stator çarkları, rotorlar ve bunların çarkları Su

Detaylı

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl)

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Yönetmelikler Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli

Detaylı

ÖTV ORANLARI ÖTV LİSTELERİ (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ

ÖTV ORANLARI ÖTV LİSTELERİ (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ ÖTV ORANLARI ÖTV LİSTELERİ G.T.İ.P. NO (Hafif yağlar ve müstahzarları) (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi 2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0 Kilogram

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 21.1 Temel eczacılık ürünleri 21.10 Temel

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

İlgili Sıra No. Kıymetler

İlgili Sıra No. Kıymetler İlgili Sıra No. Amortismana Tabi İktisadi Faydalı Normal Genel Kıymetler Ömür Amortisman Tebliğ (Yıl) Oranı(%) No. 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler AMORTİSMAN ORANLARI 1 Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. 1.2. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 212 333, 339, 365, 389 VE 399 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE AÇIKLANAN ORANLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları

Detaylı

GARANTİ BELGESİ KAPSAMINDA UYGULANAN GARANTİ SÜRESİ VE KULLANIM ÖMÜRLERİ

GARANTİ BELGESİ KAPSAMINDA UYGULANAN GARANTİ SÜRESİ VE KULLANIM ÖMÜRLERİ 1- SAĞLIK SEKTÖRÜ GARANTİ BELGESİ KAPSAMINDA UYGULANAN GARANTİ SÜRESİ VE KULLANIM ÖMÜRLERİ ÜRÜNLER Her türlü elektrikli elektronik mekanik ve elektro mekanik teşhis, tedavi ve diğer maksatlı tıbbi cihazlar

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Ocak 2010 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri : Adres : Telefaks

Detaylı

Temel Markalaşma Rehberi

Temel Markalaşma Rehberi KOBİ LER İÇİN, Temel Markalaşma Rehberi Hazırlayanlar Marka Uzm. Huriye KAYABAŞI Yrd. Doç. Alparslan ÖZMEN OCAK 2014 Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından, Finanse Edilmiştir. Bu KOBİ lerin Rekabet

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ömür (Yıl)

avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ömür (Yıl) avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ 1. Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 Konu: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU NUN BAZI MADDELERĐNĐN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ĐLE YENĐ GÜMRÜK YÖNETMELĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tarafından Yetkilendirilmiştir ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı SUNUŞ Maliye Bakanlığı tarafından farklı nispetlerde amortisman oranlarının uygulamaya konması ile duran varlıklarda amortisman uygulaması oldukça zorlaşmış ve karmaşık hale gelmiştir. 28.04.2004 tarihinde

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ 29 Eylül 2008, Pazartesi Sayı : 27012 (2. Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14173 Ekli Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi nin yürürlüğe

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

AMORTISMAN ORANLARI TABLOSU

AMORTISMAN ORANLARI TABLOSU AMORTISMAN ORANLARI TABLOSU 01.01.2004'den AKTIFE GIREN IKTISADI KIYMETLER IÇIN UYGULANACAK AMORTISMAN ORANLARI Amortismana Tabi Iktisadi Kiymetler Faydali Ömür (Yil) Normal Amortisman Orani 1. Binalar

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı