Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna"

Transkript

1 Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de Br Uygulama* Examnaton of Relatonshp Between Stock Returns and Factors Affectng Captal Structure and Fnancal Ratos wth ANFIS Method: An Applcaton on ISE Index Prof. Dr. Nevn Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekm - Öğr. Grv. İsmal Tuna Öz Bu çalışmada, şrket hsselernn getr oranı (HGO) uyarlamalı snrsel bulanık sonuç çıkarım sstem (ANFIS) yardımıyla tahmn edlmştr. Bu amaç çn, ANFIS n grş ve çıkış değşkenler çn hazırlanan fnansal oranlar vers yılları arasında IMKB çersnde yer alan 4 sanay şrket tarafından açıklanan blanço ve gelr tablosu kalemlernden elde edlmştr ve elde edlen ver ANFIS e uygulanmıştır. Gerçekleştrlen deneyde, ANFIS tarafından tahmn edlen değerlerle HGO nun gerçek değerler karşılaştırılmıştır ve 4 grş değşken arasından anlamlı bulunan 4 grş değşken ANFIS e uygulanmak çn saptanmıştır. Anlamlı bulunan bu grş değşkenler kullanılarak aynı deney gerçekleştrldğnde, ANFIS model yaklaşık aynı tahmnleme başarısına ulaşmıştır. Sonuç olarak, daha az grş değşken kullanarak bu modeln aynı başarıyı sağlayableceğ ve yatırımcılar ve şrketlern rsknn azaltılmasında kullanılableceğ gösterlmştr. Anahtar Kelmeler: Hsse Getr Oranı, Sermaye Yapısı Faktörler, Fnansal Oranlar, Tahmnleme, Uyarlamalı Snrsel Bulanık Sonuç Çıkarım Sstem (ANFIS). Abstract In ths study, the stock return rate of the company shares was estmated by means of the adaptve neurofuzzy nference system (ANFIS). For ths am, the data of fnancal ratos prepared for the nput and output varables of the ANFIS was obtaned by usng the proporton parameters from the tems of balance sheet and ncome statement of the ISE companes n the ndustry between the years of 23 and 27 announced by 4 companes, and the obtaned data was appled nto the ANFIS. In the mplemented experment, the values estmated by the ANFIS were compared wth the real values of the stock return rate, and sgnfcant 4 nput varables among 4 nput varables were determned to apply nto the ANFIS. When the same experment was mplemented by usng these determned sgnfcant nput varables, the ANFIS model reached to approxmately same estmaton success. As a result, we showed that ths model provdes the same success by usng less number of nput varables and t can be used for decreasng the rsk of companes and nvestors. Keywords: Stock Return Rate, Captal Structure Factors, Fnancal Rato, Estmaton, Adaptve Neuro- Fuzzy İnference System (ANFIS). * Bu çalışma Gazosmanpaşa Ünverstes Blmsel Araştırma Projeler Komsyonu tarafından desteklenmştr. (Proje No: 2/9). Prof. Dr. Nevn Yörük, Türk Hava Kurumu Ünverstes İşletme Fakültes, Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca, Gazosmanpaşa Ünverstes İİBF, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekm, Gazosmanpaşa Ünverstes Mühendslk ve Doğa Blmler Fakültes, Öğr. Grv. İsmal Tuna, Gazosmanpaşa Ünverstes Tokat MYO, sbd.anadolu.edu.tr

2 Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de Br Uygulama Grş Küreselleşen Dünya da şletmelern rakpler sadece yerel frmalar değl gttkçe artan şeklde uluslararası frmalar olmaya başlamıştır. Dğer yandan blg ve sermayenn sınır tanımaz şeklde hızlı hareketler, şletmelern kısa zamanda çok hızlı gelşp büyümesn sağlarken öte yandan yne çok hızlı br bçmde faalyetlerne son vermesne (flasına) neden olablmektedr. Bu gb durumlar, şletmeler başarı ya da başarısızlığa götüren sebepler daha çok araştırmaya yöneltmektedr. Bunlardan brs 958 yılında Modglan ve Mller n öne sürdüğü ve fnans ltaretüründe çok lg çeken optmal sermaye yapısı kavramıdır. Günümüze kadar frmaların fnansal başarı ya da başarısızlıklarında etkl olduğu düşünülen sermaye yapılarını etkleyen faktörlern belrlenmesne yönelk pek çok çalışma yapılmıştır. Dğer taraftan frmaların gerçek fnansal durumlarını yansıtan fnansal oranlar kullanılarak hsse sened fyatlarının büyük oranda tahmn edlebleceğ görüşü (Tesfatson, 24), yatırımcıları ve akademsyenler fnansal oranlarla hsse sened getrler arasındak lşklern tespt edlmesne yöneltmştr. Bu araştırmada da fnansal oranlar kullanılarak frmaların sermaye yapılarını etkleyen faktörler le hsse getrler arasındak lşk ncelenerek gerek şletmeler gerekse de fnansal araçlara yatırım yapmak steyen yatırımcılara öngörüde bulunablme ve seçenekler değerlendrme mkanı vereblecek sonuçlara ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amaç çn, İMKB çnde yer alan sanay şrketlernn blanço ve gelr tablosu kalemlernden elde edlen sermaye yapısı le lgl fnansal oranlarla hsse getr oranları arasındak lşk ANFIS (Adaptve Neuro Fuzzy Inference System) yöntem le ncelenerek açıklanmaya çalışılacaktır. Lteratür Taraması Durukan (997, s.84), hsse senetler İMKB de şlem gören 68 frmanın sermaye yapısını etkleyen faktörler saptamak üzere dönemn ele almış, karlılık ve borç dışı verg kalkanının Türk frmalarının sermaye yapısını etkleyen en öneml faktörler olduğu sonucuna varmıştır. Dğer br sonuç se frmalara sağlanan teşvklern ve yatırım ndrmlernn, verg oranına göre, sermaye yapısı kararlarında daha etkl rol oynadığı şeklndedr. Güloğlu ve Bekçoğlu (2), İMKB de malat sanaynde faalyet gösteren en büyük 42 frmanın ncelendğ yıllarını kapsayan çalışmada söz konusu frmaların sermaye yapılarının İMKB dek gelşmelerden hang ölçütlerde etklendğ saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca borsanın gelşmesnn özellkle küçük şletmelern kısa dölnem ve toplam borç/ özsermaye oranlarına etk et - tğ saptanmıştır. Gönenç ve Arslan (23, s.59) se, İMKB ye kayıtlı uluslararası ve yurtç reel sektör frmalarının ve 2-2 dönemlernn ayrı olarak değerlendrlerek sermaye yapılarının karşılaştırıldığı çalışmanın somnuçlarına göre frmaların uluslararası faalyet düzey yükseldkçe borçluluk oranlarının uzun vadel borçlar harç olmak üzere arttığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca rsk, karlılık, büyüklük, madd duran varlıkların düzey, pyasa-defter değer oranından oluşan değşkenlern borçlanma oranları üzerne etksnn teordek tartışmalar le uyumlu olduğu belrlenmştr. Acaravcı (24, s.83), dönemlern kapsayan ve İMKB de şlem gören malat sektörü frmaları çn sermaye yapısını etkleyen faktörlern amprk olarak test edldğ çalışmasında sermaye yapısı le frmaların büyüme oranları, karlılığı, bankacılık sektörünün gelşmşlğ, enflasyon ve kurumlar vergs oranı değşkenler arasında bulunan lşklern teor le uyumlu olduğunu saptamıştır. Erkan ve Aydemr (26, s.36), Türk frmalarının borçlanma kararlarını etkleyen faktörler belrlemek üzere yaptıkları çalışmada, 38 lde faalyet gösteren 438 frmaya anket uygulamıştır. Araştırmanın bulguları fnansal hyerarş yaklaşımını desteklemekstedr. Buna göre frmaların fnansman temnndek öncelk sırası, şletme ç kaynaklar, yabancı kaynak ve hsse sened hracıdır. Yne aynı araştırmada frmalanrın borç kullanımını etkleyen en öneml faktörlern se frma kazançları ve nakt akışlarının değşkenlğ olduğu saptanmıştır. Çağlayan (26, s.73), 2-24 yılları arasında hsase senetler İMKB de şlem gören 46 malat sektörü frmasını nceleyen br çalışmada, söz konusu frmaların sermaye yapısı le madd duran varlıklar, karlılık, büyüme ve büyüklük değşkenler arasındak lşky saptamaya çalışmıştır. Sonuçta, toplam borç/ özsermaye ve kısa vadel borç / özsermaye oranları le söz konusu değşkenler arasında statstksel olarak anlamlı lşkler saptanmış, uzun döneml borç/ özsermaye oranı le belrtlen değşkenler arasında se anlamlı lşkler elde edlememştr. 2

3 Clt/Vol.: 3 - Sayı/No: 2 (-4) Demrhan (29, s.693) İMKB de şlem gören 2 adet hzmet frmasının dönemn kapsayan fnansal verler kullanılarak, söz konusu frmala - rın sermaye yapısını etkleyen frmaya özgü faktörler saptamaya çalışmıştır. Araştırmada panel ver analz kullanılmış olup, TB/TA, KVB/TA, UVB/TA, TB/Ö, KVB/Ö ve UVB/Ö oranlarının bağımlı değşkenler olarak kullanıldığı modeller regresyon analz le test edlmştr. Analz sonucunda hzmet frmalarının sermaye yapısını en y temsl eden oranlar KVB/TA, TB/Ö ve KVB/Ö oranları olarak bulunmuştur. Ayrıca İMKB ye kote hzmet frmalarının borçlanma düzeryn etkleyen en öneml değşkenlern karlılık, frma büyüklüğü, varlıkların yapısı ve lkdte düzey olduğu saptanmıştır. Sayılgan ve Uysal (2, s.9) Merkez Bankası sektörel blançolarını kullanarak, k bağımlı değşken (toplam borçların toplam varlıklara oranı ve toplam borçların özsermayeye oranı) ve altı banğımsız değşken (borç dışı verg kalkanı, flas rsk, büyüme fırsatları, karlılık, büyüklük ve varlık yapısı) le panel ver analz yöntemne göre yaptığı araştırmada borç dışı verg kalkanı dışındak değşkenlerle lgl statstk olarak anlamlı sonuç - lara ulaşmıştır. Fnansal oranlarla hsse sened getrler arasında doğrusal lşk varsayımına dayanılarak yurtdışında (bkz: Beaver, 968; Ou ve Penman, 989; Holthausen ve Larcker, 992; Rah-Belkaou, 997; Lewellen, 22; Fama ve French, 995; Ttman, S. ve Wessels, R. (988),Abarbanell ve Bushee, 998; Jan, 22; Welch, I. (24) ) ve yurtçnde (bkz: Özer, 996; Canbaş, Düzakın ve Kılıç, 997; Aydoğan ve Güney, 997; Demr, Küçükkremtç, Pekkaya ve Üreten, 997; Alkan, 997; Küçükkremtç, 997; Aktaş ve Karan, 2; Tufan ve Hamarat, 23; Yalçıner, Atan ve Boztosun, 25; Kalaycı ve Karataş, 25) brçok çalışma yapılmıştır. Fnansal oranlarla hsse sened getrler arasında doğrusal lşk dışında doğrusal olmayan lşklern de olableceğ düşüncesn temel alan araştırmalarda vardır. Mramor ve Pahor (2), 995 yılı çn en az 5 şrketn faalyet gösterdğ A.B.D. den sektörle Japonya dan 5 sektör üzernde gerçekleştrdkler çalışmada fnansal oranlarla hsse sened getrler arasında doğrusal ve doğrusal olmayan lşkler temsl Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs etmek çn 8 farklı model kullanılmıştır. Çalışma sonuçları, fnansal oranlarla hsse sened getrler arasında hem A.B.D. de hem de Japonya da faalyet gösteren frmalara lşkn olarak doğrusal olmayan lşklern bulunduğunu göstermektedr. Omran ve Ragab ın (24, s.97) dönemn dkkate alarak gerçekleştrdkler Mısır da faalyet gösteren 46 frmayı kapsayan çalışmalarında, şrketlern lkdte, varlıkların etkn kullanımı, kârlılık, mal yapı ve sabt yükümlülükler karşılama durumlarını ölçen fnansal oran kullanılmıştır. Elde edlen analz sonuçıları, fnansal oranlarla hsse sened getrler arasında doğrusal olmayan lşklern var olduğunu göstermekte ve bu lşklern hsse sened getr davranışlarını doğrusal lşkye göre daha y br şeklde tanımladığını ortaya koymaktadır. Son olarak, Büyükşalvarcı (2, s.38) İMKB malat sektöründe 29 yılında faalyet gösteren 83 şrket kapsayan çalışmasında, fnansal oranlarda oluşan 7 bağımsız değşken ve hsse getrlernden oluşan 3 bağımsız değşken farklı model kullanarak teste tab tutmuştur. Sonuçta car oran, stok devr hızı, aktf devr hızı ve uzun vadel borç/toplam aktf le hsse getrler arasında doğrusal lşk olduğunu belrlerken, öte yandan hsse sened getrleryle fnansal oranlar arasında çoğunlukla doğrusal olmayan lşklern var olduğunu sonucuna varmıştır. Materyal ve Yöntem Bu makalede, İMKB çnde yer alan sanay şrketlernden yılları arasında faalyette bulunarak blanço ve gelr tablosu açıklanmış 4 adet şrket araştırmaya konu olmuştur yılları arasının alınmasının temel neden 2 ve 28 yıllarındak krzlerden blanço ve gelr tablosu kalemlernn etklenmesn önlemektr. İMKB de şlem gören 4 adet şrkete at oranlar ve hsse getr oranları blanço ve gelr tablosu kalemlernden elde edlmştr. Tablo de analzde kullanılan fnansal oranlar gösterlmektedr. Bu çalışmada, Tablo dek hesaplamalara göre elde edlen ver, fnansal oranlar arasındak farklar yüzünden [ ] aralığına normalze edlmş, ANFIS model kullanılarak HGO oranları tahmn edlmş ve gerçek çıkış değerler le karşılaştırılmıştır. Tablo 2 de bu çalışmada kullanılan yılları arasındak verye at 4 adet grş değşken ve adet çıkış değşken gösterlmektedr. sbd.anadolu.edu.tr 3

4 Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de Br Uygulama Tablo. Analzde Kullanılacak Fnansal Oranlar Türü Oranlar Hesaplanması Lkdte Oranı Frmanın Varlık Yapısı Car Oran Dönen Varlıklar /Kısa Vadel Borç MDV/TA Madd Duran Varlıklar/Toplam Aktf Borçlanma Malyet Oranları Borç Dışı Verg FG/TB AMRT/T Fnansman Gder/Toplam Borç Amortsman/Toplam Aktf Kalkanı Verg Düzey Oranları A ÖV/VÖK Ödenen Verg/Verg Önces Kar Frma Büyüklüğü KVB/Ö Kısa Vadel Borç /Özsermaye UVB/Ö Uzun Vadel Borç / Özsermaye KVB/TA Kısa Vadel Borç/Toplam Aktf UVB/TA Uzun Vadel Borç/Toplam Aktf TB/TA TB/Ö Toplam Borç/Toplam Aktf Toplam Borç/Özsermaye Kârlılık Oranları FK/TA Faalyet Kârı/Toplam Aktf FK/S NK/TA Faalyet Kârı / Satışlar Net Kâr /Toplam Aktf Hsse Getr Oranı HGO Hsse Fyatı Br Öncek Yıl H. Fyatı /Br Öncek Yıl H. Fyatı Uyarlamalı Snrsel Bulanık Sonuç Çıkarım Sstem (ANFIS) Bulanık çıkarım sstem (FIS), temel olarak üç kavramsal bleşenden oluşmaktadır: bulanık kural tabanı, ver tabanı ve sonuç çıkarım bleşenlerdr. Bu sstemde öncelkle grş ve çıkış değşkenlernn üyelk fonksyonları ve bulanık kurallar belrlenr, daha sonra sstem çıkışı oluşturulur. FIS modellernde en öneml adım grş/çıkış değşkenlernn üyelk derecelernn belrlenmesdr. Bulanık mantık yaklaşımı uzman görüşüne göre dlsel blgler kullanarak anlamlı sonuçlar çıkarmayı hedefler. Bulanık sstemlern öğrenme yeteneğ yoktur. Ancak, yapay snr ağları öğrenme yeteneğne sahptr (Ross, 24, s.27). İlk defa 993 yılında Jang tarafından gelştrlmş olan uyarlamalı snrsel bulanık çıkarım sstem (ANFIS), yapay snr ağlarının paralel hesaplayablme ve öğrenme kablyet le bulanık sonuç çıkarım sstemlernn uzman blgsne dayalı sonuçlar çıkarablme yeteneklernn brleşmnden oluşur (Jang, 993). Grş ve çıkış değşkenlernn üyelklern ayarlama ve grş-çıkışa lşkn kuralları otomatk olarak üretme yeteneğne sahptr. ANFIS, ver setn kullanarak tüm kuralları oluşturablr ve bu kuralların yorumlanmasına mkân tanır. Bu yüzden, brçok tahmnleme veya sınıflandırma 4

5 Clt/Vol.: 3 - Sayı/No: 2 (-4) Tablo 2. Analz İçn Kullanılan Değşkenler x x2 x3 x4 AMRT/TA ÖV/VÖK MDV/TA FK/TA Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs çalışmalarında kullanılmaktadır. ANFIS modelnde en küçük kareler ve ger yayılmalı öğrenme yöntemlernn brleşmnden oluşan hbrt öğrenme algortması grş üyelk fonksyonu parametrelernn ve çıkış üyelk fonksyonu parametrelernn güncellenmes ve en uygun değerlern elde edlmes çn kullanılır. Grşler x5 x6 x7 LKTO NK/TA KVB/TA Bastlk açısından, x ve y gb k grş ve f gb br çıkışı olan bulanık çıkarım sstemnn Sugeno bulanık model çn tpk kural kümes aşağıdak gb gösterleblr: (Bağımsız Değşkenler) x8 x9 FG/TB UVB/TA Eğer x değşken A ve y değşken B se, o zaman f =p x+q y+r x x UVB/Ö KVB/Ö Eğer x değşken A 2 ve y değşken B 2 se, o zaman f 2 =p 2 x+q 2 y+r 2 x2 x3 TB/TA TB/Ö Şekl de 5 katmandan oluşan 2 grş ve çıkışı olan 2 kurala sahp br ANFIS yapısı gösterlmektedr. x4 FK/S Çıkış x5 HGO Şekl de gösterlen ANFIS yapısında bulunan katmanlar ve şlevler aşağıda verlmştr (Jang, 993, s.673): x y x A A2 Π w N w w f f y B B2 Π w 2 N w2 w2 f 2 x y.katman 2.KATMAN 3.KATMAN 4.KATMAN 5.KATMAN Şekl. Br ANFIS Yapısı Örneğ sbd.anadolu.edu.tr 5

6 Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de Br Uygulama.Katman: Grş katmanı olarak adlandırılır. Buradak her br düğümden alınan grş değerler dğer katmanlara aktarılır. Bulanıklaştırma katmanı olarak adlandırılır. Bu katmanda yer alan her br düğümü adaptf br düğümdür ve çıkışı aşağıdak gb tanımlanır: O A ( x) () Burada x nc düğümünün grşdr ve A bu düğüm fonksyonuna lşkn dlsel etkettr (küçük, büyük, vb). Başka br deyşle, O düğüm çıkışı A nın üyelk fonksyonudur ve fonksyonu genellkle maksmumu ve mnmumu olan çan-bçml olarak seçlr. 2.Katman: Kural katmanıdır. Bu katmandak her br düğüm, Sugeno bulanık mantık çıkarım sstemne göre oluşturulan kuralları ve sayısını fade etmektedr. Bu katmandak her br düğüm, kendsne gelen şaretlern çarpımını çıkış olarak üreten sabt br düğümdür: w A ( x) ( y) (x) (2) 3.Katman: Normalzasyon katmanıdır. Bu katmandak her br düğüm kural katmanından gelen tüm düğümler grş değer olarak kabul eder ve her br kuralın normalleştrlmş sevyesn aşağıdak eştlk le hesaplar: w A B w = w + w 2 (3) 4.Katman: Durulaştırma katmanıdır. Durulaştırma katmanındak her br düğümde verlen br kuralın ağırlıklandırılmış sonuç değerler hesaplanır. Bu katmana at her düğümünün fonksyonu aşağıdak gb adaptf br düğümdür. w f = w p x + q y + r ) (4) ( Burada w üçüncü katmanın çıkışı olup, { p, q, r } se bu katmanda bulunan düğüm parametrelernden oluşan parametre kümesdr. Bu katmana at parametreler çıkış parametreler olarak fade edlmektedr. 5. Katman: Çıkış katmanı olarak adlandırılır. Bu katmanda sadece br düğüm vardır ve nha tahmn değer üretr. f = w f = w w f (5) Araştırmanın Bulguları Bu çalışmada, 4 grş değşken le HGO oranlarını tahmn etmek çn MATLAB Programı nda ANFIS model tasarlanmıştır. Modeln grş değşkenler x, x2, ve x4, çıkış değşken se HGO dur. Her br grş değşken çn Gauss bulanık üyelk fonksyonu tanımlanmış ve 25 terasyon le bu fonksyonlar hbrt öğrenme algortmasıyla eğtlmştr. HGO tahmn çn tasarlanan ANFIS modeln 4 ve 4 grş değşken çn kullanılan üyelk fonksyonları sırasıyla Şekl 2 ve 3 te görülmektedr. 6

7 Clt/Vol.: 3 - Sayı/No: 2 (-4) Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Üyelk dereces Üyelk dereces.5..5 x x2 küme Üyelk dereces Üyelk dereces x3 x4 Üyelk dereces Üyelk dereces..3.5 x5 x6 Şekl 2. 4 Grş Değşkennn Eğtmsz Üyelk Fonksyonları sbd.anadolu.edu.tr 7

8 Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de Br Uygulama küme küme Üyelk dereces Üyelk dereces x7 x8 Üyelk dereces Üyelk dereces x9 x küme Üyelk dereces Üyelk dereces x x2 Üyelk dereces Üyelk dereces x3 x4 Şekl 2. 4 Grş Değşkennn Eğtmsz Üyelk Fonksyonları (Devamı) 8

9 Clt/Vol.: 3 - Sayı/No: 2 (-4) Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs küme küme Üyelk dereces Üyelk dereces x x2 x= MDV/TA x2= KVB/TA küme küme Üyelk dereces Üyelk dereces x3 x4 x3=kvb/ö x4=tb/ta Şekl 3. 4 Grş Değşkennn Eğtmsz Üyelk Fonksyonları. Şekl 2 dek üyelk fonksyonlarına göre x3, x7, x ve x2 numaralı grş değşkenlernn bulanık sonuç çıkarma sstem çn anlamlı grşler olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü x ve x2 nolu grşlern ver değerler sırasıyla br yaklaşık,2 noktasında, dğer se,5 noktasında kümelenmektedr. x4, x5 ve x6 nolu grş değşkenlernn üyelk fonksyonlarından da görüldüğü gb küme merkezler brbrne çok yakındır ve bu yüzden de yeter kadar anlamlı değldr. x8, x9 ve x nolu grş değşkenler çn de aynı durum söz konusudur. Bu yüzden, HGO oranlarını tahmn etmek çn k farklı deney yapılmıştır: bunların brnde 4 grş değşken ve dğernde se anlamlı 4 grş değşken (x3, x7, x ve x2) modele grş olarak kullanılmıştır. Her k tahmnleme deneynde de ANFIS modelnn güvenlrlğ test etmek amacıyla vernn yaklaşık %35 tüm verden rastgele seçlmştr. En küçük kareler yöntem ve ger yayılmalı eğm azaltma yöntemnn brleşm olan hbrt öğrenme yöntem kullanılarak ANFIS model eğtlmştr. Br tahmnleyc modeln performansı genellkle grş değerlerne karşılık modeln ürettğ çıkış ve aynı grşe karşılık gelen gerçek çıkış arasındak fark üzernden belrlenmektedr. Bu amaç çn se genellkle ortalama karesel hata (MSE) krter terch edlmektedr. Bu yüzden, gerçekleştrlen deneylerde ANFIS modelnn tahmnleme performansını ölçmek çn aşağıdak eştlkte gösterlen MSE krter kullanılmıştır: sbd.anadolu.edu.tr 9

10 Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de Br Uygulama MSE = n Burada n = ( f f * ) 2 (6) f nc grş değerlerne karşılık gelen gerçek * çıkış değer ve f se aynı grş değerler çn ANFIS modelnn tahmn ettğ değerdr. Model eğtm vers kullanılarak 25 terasyon le eğtldğnde MSE oranı,2 değerne ulaşmıştır. Modeln genelleştrlmş başarısı test vers kullanılarak test edldğnde MSE değer,9 olarak hesaplanmıştır. ANFIS modelnn gerek eğtm versne göre ve gerekse de test versne göre çıkışının MSE değerler brbrlerne yakındır. Dolayısıyla modeln başarısı genelleştrlmş br başarıdır. Şekl 4 ve 5 te sırasıyla eğtm vers ve test vers çn ANFIS modelnn ürettğ çıkış değerler görülmektedr. Eğtm vers ANFIS Çıkışı Şekl 4. 4 Grşe Sahp Modeln Eğtm Vers İçn Tahmn ve Gerçek Değerler Test vers ANFIS Çıkışı Şekl 5. 4 Grşe Sahp Modeln Test Vers İçn Tahmn ve Gerçek Değerler HGO yu tahmn etmek çn 4 grş değşken (x3, x7, x ve x2) kullanıldığında yne 25 terasyon sonunda ANFIS modelnn eğtlmes sonucunda,8 MSE değerne ulaşılmıştır. Test vers le test edldğnde ANFIS model,23 MSE değernde kalmaktadır. Bu sonuç br öncek 4 grş çn yapılan tahmnleme deney le yaklaşık aynıdır. Yaklaşık eşt br MSE değern göstermesnn neden HGO nun tahmn çn anlamlı grşlern x3, x7, x ve x2 olmasıdır. Dğer grş değşkenler modele aşırı yük getrrken başarısını aynı oranda etklememektedr. Bu yüzden bu grşlern kullanılması anlamsız olmaktadır. Şekl 6 ve 7, 4 grş değşken kullanılarak yapılan HGO tahmnleme deneynn sırasıyla eğtm ve test ver set çn ANFIS modelnn ürettğ sonuçları ve gerçek çıkış değerlern göstermektedr.

11 Clt/Vol.: 3 - Sayı/No: 2 (-4) Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Eğtm vers ANFIS Çıkışı Şekl 6. 4 Grşe Sahp Modeln Eğtm Vers İçn Tahmn ve Gerçek Değerler. Test vers ANFIS Çıkışı Şekl 7. 4 Grşe Sahp Modeln Test Vers İçn Tahmn ve Gerçek Değerler Şekl 6 ve 7 de görüldüğü gb, HGO oranını ANFIS model kullanarak tahmn etmek çn anlamlı 4 grş değşkenn kullanmak yeterldr. Şekl 8 de sırasıyla 4 ve 4 grş değşken le HGO oranlarını tahmn etmede kullanılan ANFIS modelnn eğtmndek terasyon sayılarına göre MSE oranları görülmektedr MSE oranû MSE oranû terasyon sayûsû terasyon sayûsû Şekl 8. 4 ve 4 Grş Değşkenne Sahp ANFIS Modelnn İterasyon Sayısına Göre MSE Değşm sbd.anadolu.edu.tr

12 Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de Br Uygulama Sonuç Bu çalışmada, son yıllarda gttkçe artan şeklde kullanılmaya başlayan MATLAB Programı çndek AN- FIS ( Adaptve Neuro Fuzy Inference System) model kullanılarak fnans dünyasında pek çok araştırmanın ve yatırımcının lgsn çeken sermaye yapısı faktörler ve fnansal oranlar le hsse getrler arasında lşk ortaya konmaya çalışılmıştır. Modeln grş değşkenler x, x2, ve x4, çıkış değşken se HGO dur. Her br grş değşken çn Gauss bulanık üyelk fonksyonu tanımlanmış ve 25 terasyon le bu fonksyonlar hbrt öğrenme algortmasıyla eğtlmştr. Eğtm sonrasında üyelk fonksyonlarına göre x3, x7, x ve x2 numaralı grş değşkenlernn bulanık sonuç çıkarma sstem çn anlamlı grşler olduğu anlaşılmaktadır. HGO yu tahmn etmek çn 4 grş değşken (x3, x7, x ve x2) kullanıldığında yne 25 terasyon sonunda ANFIS modelnn eğtlmes sonucunda,8 MSE değerne ulaşılmıştır. Test vers le test edldğnde ANFIS model,23 MSE değernde kalmaktadır. Bu sonuç br öncek 4 grş çn yapılan tahmnleme deney le yaklaşık aynıdır. Bunun neden HGO nun tahmn çn anlamlı grşlern MDV/ TA, KVB/TA, KVB/Ö, TB/TA olması, dğer grş değşkenlernn modele aşırı yük getrrken başarısını aynı oranda etklememesdr. Demrhan ın (29) panel ver analz kullanarak yapmış olduğu regresyon analznde anlamlı olarak belrledğ, KVB/TA, TB/Ö, KVB/Ö faktörler le araştırmamızın uyumlu olduğu görülmektedr. Çağlayan ın (26) yapmış olduğu araştırmada da yne KVB/Ö oranı anlamlı çıkarken araştırmamızdan farklı olarak MDV/TA oranı anlamlı çıkmamıştır. Her üç çalışmada da UVB/Ö ve UVB/ TA faktörler anlamlı olarak bulunmamıştır. Fnansal oranlarla hsse sened getrler arasında doğrusal olmayan lşklern de olableceğ düşüncesn temel alan araştırmalar yapan Mramor ve Pahor (2) ve Omran ve Ragab ın (24), çalışmalarına paralel olarak, araştırmamızda anlamlı çıkan MDV/TA, KVB/TA, KVB/Ö, TB/TA grş değşkenler le hsse sened getrler arasında frmalara lşkn olarak doğrusal olmayan lşklern bulunduğu görülmektedr. ANFIS model le anlamlı bulunan az sayıdak değşkenle br çok değşken kullanılarak yapılacak br çalışmada elde edlecek başarının hemen hemen yakalandığı görülmektedr. Geleceğ tahmnlemek çn kulılandığımız bu yöntem le şletmelern ve yatırımcıların rsklern azaltmak çn daha az sayıda ver le uğraşarak aynı başarıyı sağlayacakları söyleneblr. Kaynakça Abarbanell, J. S. ve Bushee B. J. (998). Abnormal Returns to a Fundamental Analyss Strategy, The Accountng Revew, Vol. 73, Issue.. Acaravcı, S.K. (24). Gelşmekte Olan Ülkelerde Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler: Türkye de Br Uygulama, Doktora Tez, Çukurova Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Akbulut, R. (25). Hsse Senetler İMKB de İşlem Gören İmalat Sektöründek Şrketlern Fnansal Yapılarını Etkleyen Faktörler Üzerne Yapılan Br Araştırma, Hacettepe Ünverstes İİBF Dergs, 23 (2): Aktaş, R, ve Karan, B, M., (2). Predctng Stock Returns Usng Fundamental Informaton and Multvarate Statstcal Modellng: An Emprcal Study on Istanbul Stock Exchange, HÜ-İİBF Dergs, Vol. 8,Issue. 2, ss Alkan, A. L. (997). Sanay Şrketlernn Performanslarının Fnansal Göstergelerle Tahmn, İMKB Dergs, Yıl, Sayı: 4, Ekm-Aralık. Aydoğan K., Güney A. (997). Hsse Sened Fyatlarının Tahmnnde F/K Oranı ve Temettü Verm, İMKB Dergs, Clt:, No:, Ocak-Mart. Beaver, W. (968). The Informaton Content of Annual Earnng Announcement, Journal of Accountng Resarch, Supplement, ss Bradley, M., Gregg, A. J. and E.Han Km (984). On the Exstence of an Optmal Captal Structure: Theory and Evdence, The Journal of Fnance,39 (3): Büyükşalvarcı, A. (2). Fnansal Oranlar İle Hsse Sened Getrler Arasındak İlşknn Analz: İMKB İmalat Sektörü Üzerne Br Araştırma, MUFAD, Muhasebe ve Fnansman Dergs, Sayı:48, ss.3-4. Canbaş, S., Düzakın, H., Kılıç, S.B. (997). Türkye de Hsse Senetlernn Değerlendrlmesnde Temel Fnansal Verlern ve Bazı Makro Ekonomk Göstergelern Etks, Uludağ Ünv., III. Ulusal Ekonom ve İst. Sempozyumu, Mayıs. Çağlayan, E. (26). Sermaye Yapısı Bleşenler: Kantl Regresyon Model, İktsat İşletme ve Fnans, 2 (248): Deesomsak, R., Paudyal, K. and Pescetto, G.(24). The Determnants of Captal Structure: Evdence From The Asa Pacfc Regon, Journal of Multnatonal Fnancal Management, 4:

13 Clt/Vol.: 3 - Sayı/No: 2 (-4) Demr A, Küçükkremtç O., Pekkaya S., Üreten A. (997). İMKB dek Sanay Şrketlernn Hsse Sened Getrler le Fnansal Oranları Arasındak İlşklern Belrlenmes ve Bu İlşklere Göre Şrketlern Sıralandırılması (992, 993, 994 Yılları İçn Br Uygulama), SPK Yayın No: 56. Demrhan, D. (29). Sermaye Yapsn Etkleyen Frmaya Özgü Faktörlern Analz: İmkb Hzmet Frmaları Üzerne Br Uygulama, Ege Akademk Bakış / Ege Academc Revew 9 (2), ss Durukan, M.B. (997). Hsse Senetler İMKB de İşlem Gören Frmaların Sermaye Yapısı Üzerne Br Araştırma , İMKB Dergs, (3): Erkan, M. ve Aydemr, O. (26). İşletmelern Fnansman Kararları ve Yabancı Kaynak Kullanımı: Türkye de Br Uygulama, Marmara Ünverstes Muhasebe-Fnansman Araştırma ve Uygulama Dergs: Analz, 6 (5): 3-39 Fama, F., Eugene ve French, R. Kenneth (995). Sze and Book-to-Market Factors n Earnngs and Returns, Journal of Fnance, Vol. 5, Issue., ss Gönenç, H. ve Arslan, Ö. (23). Uluslararası ve Yurtç Türk Reel Sektör Frmalarının Sermaye Yapısı, İMKB Dergs, 7 (25-26): 4-63 Güloğlu, B. ve Bekçoğlu, S. (2). İMKB dek Gelşmelern Şrketlern Sermaye Yapısına Etkler: İmalat Sanaynde Faalyet Gösteren Frmalar Üzerne Br Uygulama, ODTÜ Uluslararası İktsat Kongres Harrs, M. and Ravv, A. (99). The Theory of Captal Structure, The Journal of Fnance, 46 (): Jan, H. H. (22). Are the Fnancal Ratos Better Dscrmnator Between the Market Performers, Market Underperformers and Market Out-Performers, Indan Insttute of Captal Markets, Captal Market Conference. Jang, J. S. R., (993). ANFIS: Adaptve-Network Based Fuzzy Inference Systems, IEEE Transacton on Systems, Man and Cybernetcs, 23 (3): ,. Kalaycı, Ş. ve Karataş, A. (25). Hsse Sened Getrler ve Fnansal Oranlar İlşks: İMKB de Br Temel Analz Araştırması, Muhasebe ve Fnansman Dergs, Sayı.27, ss Küçükkremtç, O. (997). Sektörel Farklılıkların Fnansal Oranlara Etks (995 Yılı çn İMKB Üzerne Br Varyans Analz Denemes), İktsat, İşletme ve Fnans Dergs, Vol. 32, ss Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Lewellen, J. (22). Predctng Returns wth Fnancal Ratos, MIT Sloan School of Management Workng Paper, No , ss Mramor, D. ve Pahor, M. (2). Testng Nonlnear Relatonshps Between Excess Rate of Return on Equty and Fnancal Ratos, Faculty of Economcs, Unversty of Ljubljana. Omran, M. ve Ragab, A. (24). Lnear Versus Nonlnear Relatonshps Between Fnancal Ratos and Stock Returns: Emprcal Evdence form Egyptan Frms, Revew of Accountng and Fnance, Vol. 3, Issue. 2, ss Ou, J. ve Penman, S. (989). Fnancal Statement Analyss and the Predcton of Stock Returns, Journal of Accountng and Economcs, Vol., ss Rah-Belkaou, A. (997). Value Relevance of Popular Fnancal Ratos, Advances n Quanttatve Analyss of Fnance and Accountng, Vol. 5, ss Ross, T. J., (24). Fuzzy Logc wth Engneerng Applcatons, Second edton, John Wley. Sayılgan, G. Ve Uysal, B. (2); Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sektörel Verler Kullanılarak Sermaye Yapısını Belrleyen Faktörler Üzerne Br Analz:996-28, Ankara Ünverstes SBF Dergs, Clt 66, No.4, 2, s.-24 Taner, B. ve Akkaya, G.C. (25). Fnansal Danışmanlık: İşletme Düzeyndek Sorunların Çözümüne Doğru Bütüncül Br Yaklaşım, Muhasebe ve Fnansman Dergs, 25: 3-4 Tesfatson, L. (24). Fnancal Market Illustratons: Some Stock-Market Bascs. Pearson Addson-Wesley. Ttman, S. and Wessels, R. (988). The Determnants of Captal Structure Choce, The Journal of Fnance, ISSN 22-82, 3/, Volume 43, Issue, pp. - 9 Tufan, E. ve Hamarat, B. (23). Clusterng of Fnancal Ratos of the Quoted Companes through Fuzzy Logc Method, Journal of Naval Scence and Engneerng, Vol., No. 2, ss Welch, I. (24). Captal structure and stock returns, Journal of Poltcal Economy, Vol. 2 pp.6-3 Yalçıner, K., Atan, M. ve Boztosun, D. (25). Fnansal Oranlarla Hsse Sened Getrler Arasındak İlşk, MUFAD, Muhasebe ve Fnansman Dergs, Sayı.27, ss sbd.anadolu.edu.tr 3

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI Selçuk Üniversitesi, İİBF Özet Finansal oranlar ile

Detaylı

BORSA İSTANBUL (BIST) 30 DA KAYITLI SANAYİ ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ARTIRIMLARININ TAHMİNİ

BORSA İSTANBUL (BIST) 30 DA KAYITLI SANAYİ ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ARTIRIMLARININ TAHMİNİ Alınış Tarihi/Received Date: 06.04.2015 Kabul Ediliş Tarihi/Approval Date: 12.05.2015 BORSA İSTANBUL (BIST) 30 DA KAYITLI SANAYİ ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ARTIRIMLARININ TAHMİNİ THE ESTIMATION OF THE INCREASE

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Sinirsel Bulanık Sistemler İle Trafik Gürültüsünün Tahmini

Sinirsel Bulanık Sistemler İle Trafik Gürültüsünün Tahmini Snrsel Bulanık Sstemler İle Trafk Gürültüsünün Tahmn Ahmet Tortum Yrd. Doç. Dr.,Atatürk Ünverstes,Mühendslk Fakültes,İnşaat Bölümü,Erzurum E-posta : atortum@ataun.edu.tr Yasn Çodur Arş.Gör., Atatürk Ünverstes,Mühendslk

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini Tarım Blmler Araştırma Dergs 3 (): 45-5, 00 ISSN: 308-3945, E-ISSN: 308-07X, www.nobel.gen.tr Yapay Snr Ağı ve Bulanık-Yapay Snr Ağı Yöntemler Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmn Özgür KIŞI Selcan AFŞA

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verici Sistemleri için ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçiren Aktif Filtre Tasarımı ve Analizi

2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verici Sistemleri için ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçiren Aktif Filtre Tasarımı ve Analizi Fırat Ünverstes-Elazığ 2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verc Sstemler çn ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçren Aktf Fltre Tasarımı ve Analz Mehmet Al BELEN, Adnan KAYA 2.2 Elektronk-Haberleşme Mühendslğ Bölümü Süleyman

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM Sevl ŞENTÜRK Anadolu Ünverstes, Fen Fakültes, İstatstk Bölümü,26470, ESKİŞEHİR, e-mal:sdelgoz@anadolu.edu.tr

Detaylı

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI YATIRIM PROJELER ANALzNDE BLACK-SCHOLES OPSYON FYATLAMA MODELNN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Erkan Uysal Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu çalışmada, fnansal opsyon fyatlama modellernn yatınm

Detaylı

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, **

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Hazran 2016 June 2016 www.sosyalarastrmalar.com Issn: 1307-9581 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Anadolu Tarım Blm. Derg., 2009,24(2):98-102 Anadolu J. Agrc. Sc., 2009,24(2):98-102 Araştırma Research FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Soner ÇA KAYA* Aydın

Detaylı

Karaciğer mikrodizi kanser verisinin sınıflandırılması için genetik algoritma kullanarak ANFIS in eğitilmesi

Karaciğer mikrodizi kanser verisinin sınıflandırılması için genetik algoritma kullanarak ANFIS in eğitilmesi Karacğer mkrodz kanser versnn sınıflandırılması çn genetk algortma kullanarak ANFIS n eğtlmes Bülent Haznedar 1*, Mustafa Turan Arslan 2, Adem Kalınlı 3 ÖZ 21.06.2016 Gelş/Receved, 30.11.2016 Kabul/Accepted

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ TMMOB Harta ve Kadastro Mühendsler Odası 0. Türkye Harta Blmsel ve Teknk Kurultayı 8 Mart - Nsan 00, Ankara POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZONA ETKİSİ M. ılmaz,

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

Düşük Fiyatlandırılmış Halka Arz Firma Kalitesinin Bir Göstergesi mi?

Düşük Fiyatlandırılmış Halka Arz Firma Kalitesinin Bir Göstergesi mi? Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kaderl Yrd. Doç. Dr. Sezgn Demr Düşük Fyatlandırılmış Halka Arz Frma Kaltesnn Br Gösterges m? Yrd. Doç. Dr. Yusuf KADERLİ Adnan Menderes Ünverstes, İİBF. Yrd. Doç. Dr. Sezgn DEMİR Adnan

Detaylı

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Der. Scence and Eng. J of Fırat Unv. 18 (1), 133-141, 2006 18 (1), 133-141, 2006 Tuğla Duvardak ve Tessattak Isı Kaybının Yapay Snr Ağları İle Belrlenmes Ömer KELEŞOĞLU ve Adem

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 224-234, 2010 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales APPLICATION OF ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini İstatstkçler Dergs: İstatstk & Aktüerya Journal of Statstcans: Statstcs and Actuaral Scences IDIA 8, 5, -6 Gelş/Receved:6.4.5, Kabul/Accepted: 3.6.5 www.statstkcler.org Türkye dek Đşszlk Oranının Bulanık

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doç. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Kartal DEMİRGÜNEŞ ** Yrd.

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 47

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 47 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 24, Sayı: 2, 2010 47 KRİZ ÖNCESİ VE KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ GEREKSİNİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: İMKB İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE

Detaylı

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık S. ZENGİN KAZANCI 1, E. TANIR KAYIKÇI 1 1 Karadenz

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ

ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ ÖZET Sbel ATAN * Snan METE ** ġenol ALTAN *** Murat ATAN **** Menkul kıymetlern dğer yatırım araçlarına göre daha yüksek getrler sağlaması bunlar

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) DOI: 10.17123/atad.vol25ss195016 Borsa İstanbul da İşlem

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

Saccharomyces cerevisia Maya Hücresinin Büyüme Eğrisinin ANFIS ile Modellenmesi

Saccharomyces cerevisia Maya Hücresinin Büyüme Eğrisinin ANFIS ile Modellenmesi 06 Publshed n 4th Internatonal Symposum on Innovatve Technologes n Engneerng and Scence 3-5 ovember 06 (ISITES06 Alanya/Antalya - Turkey) Saccharomyces cerevsa Maya Hücresnn Büyüme Eğrsnn AFIS le Modellenmes

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması Volume 3 Number 4 01 pp. 43-55 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Black Ltterman ve Markowtz Ortalama Varyans Modelnn Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceler ve Toplam Rskler Yönünden Karşılaştırılması

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı