Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki"

Transkript

1 Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri 2 yılda 7500 ilkö retim ö rencisini geridönüflüm ve çevre konusunda bilinçlendirdi. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Türkiye nin önünde çözmesi gereken birçok sorunu var

2 Ekim 2009 / OLMUKSA HABER 4 Aral k 2009 Ç NDEK LER 1 HABER TSE den tasar mc lar m za iki alt n ödül 2 - Casaform çok be enildi - Ulusal Gençlik Senfoni Orkestras ndan Sabanc Toplulu u çal flanlar na konser 3 Alt n Baret Antalya n n 4 TOPLULUKTAN - Vista Turizm in 20. y l kutlamas na Olmuksa damgas n vurdu - Greg Gibson fabrikalar m z gezdi - Emeklilik hayat na bafllayanlar - Paylafl m Toplant lar devam ediyor 5 HABER Engellerin ötesinde projesi ç gibi büyüyor Brisa, Kordsa Global, Olmuksa, Temsa Global ve Toyotasa flirketlerinden befl gönüllü arkadafl n Kas m 2008'de bafllatt Engellerin Ötesinde Projesi ile Metin Sabanc Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon E itim Üretim Merkezi'nde bulunan yat l ö rencilerin sosyalleflmelerine katk sa l yor. 6 OLMUKSA GÖNÜLLÜLER 7500 Ö RENC YE ULAfiTI 8 RÖPORTAJ AKUT Yönetim Kurulu Baflkan Nasuh Mahruki: Türkiye nin önünde çözmesi gereken birçok sorunu var. 10 ÇATKAPI 12 B ZB ZE Her y l oldu u gibi bu y l da Olmuksa çal flanlar olarak Bizbize Faaliyetleri nde bir araya gelip keyifli saatler geçirdik. 13 GEZ Gebze nin sakl cenneti: Ball kayalar Yay n Ad Olmuksa Haber Olmuksa Ad na Sahibi Tu rul Ar kan 4. Levent Sabanc Center / stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Betül Akol Yönetim Yeri Adresi 4. Levent Sabanc Center / stanbul Tel: Yay n Kurulu Aylin Altafl, Didem Bolol, Gonca Göde, Gülçin ster, Murat Garipcan, Olcay flimtekin, Özlem Akalp zmir Erdal Özgözgü, Ergün Öz, Sibel Aysu Antalya Ayfle Aygün Adana A.Savafl Gültekin, Hüzeyfe Dölek, Nihat diz, Özgün Öztürk, Serkan Ak n, Suat Atasel Gebze Ahmet Deliac, Altan Bayram, Gamze Mercan, brahim Karakoç, Mahmut Uncu, Yaflar Yaman Bursa Esma Gümüfl, Merih Ekiz, Seylan Kral Edirne fienol Gerçüfl, Zeliha Aktafl Yay na haz rl k Genel Yönetmen: Metin Gülbay Görsel Yönetmen: Murat Kara Editör: Murat Can Grafik Tasar m: Ertu rul Mürtezao lu Düzeltmen Editör: Ersel Ergüz Foto raf Editörü: Murat Güney Foto raf: P nar Yan kgil, Damla Salor Telefon: Bask : Dünya Yay nc l k A.fi. Globus Dünya Bas nevi 100.Y l Mahallesi Ba c lar / STANBUL Tel:

3 HABER TSE den tasar mc lar m za iki alt n ödül Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) taraf ndan zmir de bu y l 22 ncisi düzenlenen Alt n Ambalaj Yar flmas nda tasar mc Aylin Altafl n elektronik flase ambalaj ve tasar mc fiebnem Tavufl Day o lu nun ba ms z aksesuar kutusu Alt n Ambalaj Ödülü almaya hak kazand Ürüne uygun ambalaj kullan m n teflvik etmek, sanayinin geliflmesine katk da bulunmak, rekabet gücünü art rmak ve pazarlama imkânlar n n gelifltirilmesini sa lamak amac yla TSE taraf ndan düzenlenen yar flmaya otuz alt firmadan toplam altm fl dört ürün kat ld. Türkiye nin en iyi ambalajlar n n seçildi i yar flmada tafl d ürünü koruma ve saklama, yükleme-boflaltma, doldurma, kapatma, istifleme, açma ve tekrar kapama kolayl, uygun iflaretleme, bilgi verme, albeni, grafik tasar m, üretim kalitesi, malzeme ekonomisi, maliyet, çevre koruma, do aya geri dönüflüm özelli i, yarat - c l k, ülke flartlar na uygunluk gibi ölçütler göz önüne al narak de erlendirme yap ld. Elektronik flase ambalaj : Elektronik bir malzeme olan flaseye ait ambalaj, sevkiyat s ras nda minimum darbeye maruz kalacak flekilde tafl nmas gereklili- inden yola ç k larak tasarland. fiase; kutunun içinde havada tutularak d flar - dan gelecek darbelerden korunuyor. ki farkl seperatörden oluflan sistem, kafes sistemini oluflturuyor. Kutuya alttan ve üstten yerlefltirilen seperatörlerin aras nda kalan bofllu a flase yerlefltiriliyor. Ba ms z aksesuar kutusu: Televizyon teknolojisinin ilerlemesi ve televizyon boyutlar n n büyümesi ile birlikte aksesuar kutular n n d fl kutu içerisinde sabitlenmesi zorlaflt ve kutu içindeki hareketleri ürüne zarar vermeye bafllad. Genç ve baflar l tasar mc lar m z fiebnem Tavufl Day o lu ve Aylin Altafl Çözüm olarak straforlar içine yerlefltirildi fakat strafor kal p maliyetlerinin yüksek olmas nedeniyle bu çözüm üretilmifltir. Bu seperatörle aksesuarlar üründen ba ms z flekilde kutu içerisinde durabiliyor. 1

4 Yeni ürünümüz Casaform ilk kez Türkiye Meyve Sebze Komisyoncular Federasyonu nun (TUSEMKOM) baflkanl nda Fethiye de yap lan komisyoncu dernekleri toplant s nda yirmi befl ilde fikir lideri konumundaki komisyoncu dernek baflkanlar - na tan t ld. Y llard r yafl meyve sebze ihracat yap lan ülkelerin talepleri do rultusunda sektörde ihracatç firmalar n ilk tercihi olan oluklu mukavva amba- Gençlik Orkestralar Derne i bünyesinde 2007 y l nda dokuz ilden yafl grubu sanatç adaylar ndan seçilen yetmifl gencin bir araya gelmesiyle kurulan Ulusal Gençlik Senfoni Orkestras, Sabanc Toplulu u çal flanlar için 10 Eylül de unutulmaz bir konser verdi HABER Tafl man n en ifllevsel formu laj art k casaform markas yla yurt içinde de yafl meyve-sebze ambalaj çözümü olarak tüccar ve komisyoncular n be enisine sunuldu. Casaform ile komisyoncular n kendilerine iç piyasada yafl meyve-sebze ambalaj olarak çok daha hijyenik, ekonomik, çevre dostu, iç piyasa yükleme flartlar - na dayan kl, hofl görünümlü görsel tasar mlar yla markalaflmaya ve kârl sat fllara yard mc bir ambalaja kavuflaca vurguland. Yaklaflan elma hasad öncesinde haz rlanan Casaform elma çözümleri mizi anlatmak üzere stanbul ve di er büyük toptanc hallerinden bölgeye gelen yafl meyve-sebze tüccarlar na bayimiz Erko Limited ile birlikte E irdir de yap lan bir toplant da 7 y ld zl karton kutu özellikleri ile Casaform elma çözümlerimiz anlat ld. Keyifli geçen toplant da Casaform, yafl meyve-sebze tüccarlar taraf ndan be eniyle karfl land. Casaform tüccarlarla tan flmaya devam edecek. Ulusal Gençlik Senfoni Orkestras ndan Sabanc Toplulu u çal flanlar na konser 2 fief Cem Mansur yönetimindeki Ulusal Gençlik Senfoni Orkestras (UGSO), 10 Eylül de Sabanc Toplulu u çal flanlar na unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Sabanc Vakf ile stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans ve Beflduyu letiflim'in deste- iyle kurulan UGSO, müzik e itimi alan, sanata gönül vermifl gençlerin önünü açarak, yeteneklerini keflfetmelerini ve orkestrada çalma tecrübesi kazanmalar n sa lamak amac yla Cem Mansur yönetiminde 2007 y - l nda faaliyete geçti. Geçen iki y ll k sürede önemli yol kateden orkestra bugün doksan üç genç sanatç yla Türk bestecilerinin eserlerini de icra ederek Türkiye de ve dünyada tan nmalar n sa l yor. Sabanc Toplulu u çal flanlar na özel olarak gerçeklefltirilen konsere kat l m büyük oldu. UGSO, Sabanc Vakf n n sponsorlu unda tüm Türkiye de konserlerine devam edecek.

5 HABER Alt n Baret Antalya n n Haber: Ayfle Aygün / Antalya Olmuksa üretim tesisleri içinde 2008 y l nda üç günden fazla gün kay pl kaza yaflanmamas ve çevre, ifl sa l güvenli i hedeflerini yakalamas sonucunda Alt n Baret ödülü Antalya Olmuksa Fabrikas na verildi. Düzenlenen Paylafl m Toplant s yla Genel Müdürümüz Tu rul Ar kan, 2008 Y l Alt n Baret Ödülü nü tüm Antalya ekibi ad na iflletme yöneticimiz Serdar Özdemir'e verdi. Olmuksa hissedarlar Bursa Fabrikas n gezdi Haber: R dvan Altay / stanbul Temmuz sonunda bir grup Olmuksa hissedar Bursa fabrikam z ziyaret etti. Hissedarlara Olmuksa Bursa Fabrikas Fabrikas Kontrol Müdürü smail Bozkurt, Üretim Müdürü Y lmaz Selçuk ve K Uzman Merih Ekiz taraf ndan bilgi verildi. Bilgilendirme toplant s n n ard ndan üretim sahas na geçilerek oluklu ve konfeksiyon üretim hatlar, hammadde deposu, ka t çeflitleri ve makinelerin özellikleri Y lmaz Selçuk ve lhan Mangut taraf ndan konuklara anlat ld. Misafirler Bursa Fabrikas na be enilerini dile getirerek Olmuksa n n bir parças olmaktan gurur duyduklar n belirtti. Vitra dan Bursa fabrikam za ziyaret Haber: Esma Gümüfl / Bursa Y llard r Olmuksa ürünleri kullanarak ürünlerini güvenle müflteriyle buluflturan Eczac bafl Yap Gereçleri Afi nin (Vitra) Sat n Alma Müdürlü ü ve Malzeme ve Montaj Planlama Bölümü yetkilileri Eylül ay nda Bursa fabrikam z ziyaret etti. Gerçekleflen bu ziyarette geliflen flartlar dâhilinde ifl süreçleri gözden geçirilerek sürekli geliflen ve büyüyen sektörün ihtiyaçlar na en h zl ve kaliteli flekilde karfl l k vermek için yap lan çal flmalar paylafl larak, yeni fikirler ortaya kondu. Paylafl m Toplant lar devam ediyor Genel Müdürümüz Tu rul Ar kan n y lda iki kere çal flanlarla buluflup de erlendirmelerde bulundu u Paylafl m Toplant lar n n ikincisi A ustos ay nda gerçeklefltirildi. Genel Müdürümüz Ar kan n fabrikalar m zda gerçeklefltirdi i toplant larda, çal flanlar m z görüfl ve önerilerini ilk a zdan iletme f rsat buldular y l birinci yar s nda en fazla öneri, KRK veren çal flanlar, en az iade alan operatörler ve proje ekipleri takdir edildi. Sabanc Toplulu u 23 Nisan Resim Yar flmas na kat larak derece alan çocuklara hediye ve sertifikalar Genel Müdürümüz Tu rul Ar kan taraf ndan verildi ve Olmuksa Gönüllü organizasyonunda görev alan Gönüllü Elçi ve Kâ d Yaflatal m Proje Liderleri, Genel Müdürümüz taraf ndan tebrik edilerek, rozetleri tak ld. 3

6 HABER Vista Turizm in 20. y l kutlamas na Olmuksa damgas n vurdu 21 Temmuz 2009 tarihinde yap lan Vista Turizm 20. y l kutlamas nda Olmuksa da tasarlan p üretilen karton mobilyalar ve duvarlar kullan ld. stanbul Emirgân daki Sabanc Müzesi nde 21 Temmuz da gerçeklefltirilen Vista Turizm 20. y l kutlamas nda bu y l farkl bir konsept yafland. Davetiye malzemesi olarak kullan lan E dalga plakalardan, dekorda kullan lan ACB dalga plakalara ve duvar yap m nda kullan lan kal pl kutulara kadar her fley Olmuksa Gebze Fabrikas nda tasarlan p üretilen Greg Gibson fabrikalar m z gezdi International Paper Avrupa Oluklu Mukavva Baflkan Yard mc s olarak göreve bafllayan Greg Gibson, zmir ve Edirne fabrikalar m z ziyaret etti. ürünlerdi. Gecede yapt konuflmada milyon dolarl k sanatç lar getirip günlerce konuflulmak yerine farkl tema düzenlediklerini söyleyen Dilek Sabanc, flimiz insan, iflimiz güvence, iflimiz katma de er yaratmak. Olmuksa'n n geri dönüflümlü ürünleriyle bu geceyi haz rlad k. Hem çevreci hem de maliyetleri düflürmesi yönünden farkl bir tema oldu dedi. Emeklilik hayat na bafllayanlar 4 International Paper Avrupa Oluklu Mukavva Baflkan Yard mc s Greg Gibson, A ustos tarihlerinde Olmuksa zmir ve Edirne fabrikalar n ziyaret etti. Genel Müdürümüz Tu rul Ar kan, Finansman Direktörümüz Selda Ercantan Aksoy ve Risk Grup Müdürümüz Hakan Demirel in eflli inde fabrikalar gezen Gibson, yönetici ve çal flanlarla tan flma f rsat buldu. Gibson, fabrikalar m z n durumunu be enerek, Olmuksa tesislerinin çal flma fleklinden ve çal flanlar n performans ndan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Edirne Fabrika Direktörümüz Necmi Türko lu A ustos ay nda flirketimizden emekli oldu y l nda flletme Müdürü olarak bafllad Olmuksa çal flma hayat boyunca deneyim ve tecrübeleriyle Edirne fabrikam z n geliflimine yönelik birçok projenin hayata geçirilmesinde katk sa layan Necmi Türko lu, bilgi ve deneyimlerini genç arkadafllar m za aktararak geliflimlerine önemli katk sa lad. Olmuksa ailesi olarak Necmi Türko lu na katk lar için teflekkür eder, bundan sonraki yaflam nda sa l k ve mutluluk dileriz. Proje Müdürümüz Sina Tuna Haziran ay nda flirketimizden emekli oldu y l nda Planlama Bölümü nde bafllad Olmuksa çal flma hayat na Sat fl, Teknik, Kontrol ve Proje bölümlerinin yönetiminde devam eden Sina Tuna, flirketimizin ve çal flanlar m z n geliflimine katk da bulunan birçok sistem ve projenin hayata geçirilmesine önemli katk sa lad. Olmuksa ailesi olarak Sina Tuna ya katk lar için teflekkür eder, bundan sonraki yaflam nda sa l k ve mutluluk dileriz.

7 TOPLULUKTAN Engellerin Ötesinde Projesi ç gibi büyüyor Brisa, Kordsa Global, Olmuksa, Temsa Global ve Toyotasa flirketlerinden befl gönüllü arkadafl n Kas m 2008'de bafllatt Engellerin Ötesinde Projesi ile Metin Sabanc Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon E itim Üretim Merkezi'nde bulunan yat l ö rencilerin sosyalleflmelerine katk sa l yor. Engelli bilincini ve gönüllülük ruhunu art rmay hedefleyen Engellerin Ötesinde Projesi, sivil toplum kurulufllar n n ve Sabanc flirketlerinin kendi içlerinde ve birbirileri ile olan iletiflimin geliflmesine katk sa l yor. Proje ekibi hedefleri do rultusunda Mart ve Nisan aylar nda Sabanc flirketlerinde yapt klar sunumlarda üç yüzden fazla çal flan proje hakk nda bilgi verdi. Befl kifliyle bafllayan proje Sabanc grubu flirketlerinde çal flan altm fl befl gönüllüye ulaflt. Bir y ll k sürede ulafl lan bu say n n her geçen y l katlanarak artaca umut ediliyor. Projenin ikinci ve en önemli aflamas olan; Metin Sabanc Merkezi d fl ndaki spor, kültür, sanat ve e lence konulu aktiviteler May s ay n n bafl ndaki Efes Pilsen maç ile bafllad. Elli befl kiflilik bir grup Ayhan fiahenk Spor Salonu'ndaki Efes Pilsen - Antalya B.B. basketbol maç na gitti. Aktivitenin ana sponsorlar Gelece in Y ld zlar ve Efes Pilsen Spor Kulübü'ydü. Bu de iflik atmosfere kat lan engelli kardefllerimiz ve gönüllüler hem birliktelikten hem de galibiyetten do an sevinci beraber tatt lar. Aktiviteler Haziran ay n n bafl nda düzenlenen Sultanahmet Meydan 'ndaki kültür turu ile devam etti. Tur esnas nda gruba Kültür Bilincini Gelifltirme Vakf rehberlik etti. Ayr ca Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta da kat l mc lara lezzetli köftelerinden ikram etti. Gezi esnas nda Alman Çeflmesi'nin yan nda Yaflar Morp nar flefli inde yap lan ritim çal flmas yerli ve yabanc turistlerce de büyük ilgiyle izlendi. Proje Temmuz ay nda stanbul Modern'de yap lan ziyaret ile devam etti. Resimden heykele, foto raftan videoya uzanan bir çeflitlilik sunan Yeni Yap tlar, Yeni Ufuklar sergisi, herkes için bir ilkti. A ustos ay nda etkinlik takvimine Ümraniye Meydan Al flverifl Merkezi'nde yap lan e lence aktivitesi eklendi. Meydan AVM Yönetimi, Intersport ve Fasdat G da'n n sponsorlu unda geçen günde, bizleri de içine katt klar oyunlar yla Gel Oyna ekibi grubumuza efllik etti. Ekim ay nda Metin Sabanc Spastik Çocuklar ve Gençler E itim Üretim Rehabilitasyon Merkezi'nde; gönüllüler, ortaklar, sponsorlar ve kurumun yat l ö rencilerinin kat l m yla lk Ad m buluflmas düzenlendi. Kat lan gönüllüler ve sponsor firmalar n yetkilileri verdikleri destekten dolay sertifika ve plaketlerle ödüllendirildi. Gece, Yaflar Morp nar ile Bar fl Coflkun'un ritim çal flmas ve canl müzik eflli inde devam etti. Hep birlikte söylenen flark lar ve edilen danslarla kat l mc lar keyifli saatler geçirdi. Proje ekibi, projenin hedefleri do rultusunda faaliyetlerin devam için proje ortaklar n n ve gönüllülerin de deste i ile birlikte "Engellerin Ötesinde Gönüllü Kulübü"nü kurdu. Kulüpte, proje ile kazan lan gönüllüler aktif görevlere getirildi. Önümüzdeki dönemlerde yap lacak olan etkinlikler engelli arkadafllar m z n da görüflleri do rultusunda kulüp taraf ndan belirlendi. 10 Kas m'dan itibaren proje boyunca çekilen foto raflar, Sabanc Foto raf Toplulu u'nun katk lar ile Sabanc Center binas nda sergilenmeye baflland. Proje ile ilgili daha detayl bilgi almak isteyenler sitesini ziyaret edebilirler. Sabanc Holding nsan Kaynaklar taraf ndan desteklenen projenin ortaklar ; - Türkiye Spastik Çocuklar Vakf (T.S.Ç.V.), - Metin Sabanc Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon E itim ve Üretim Merkezi, - Kültür Bilincini Gelifltirme Vakf, - Gelece in Y ld zlar E itim Kurumu, - Sabanc Foto raf Toplulu u. 5

8 OLMUKSA GÖNÜLLÜLER Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt 2007 y l nda sosyal sorumluluk bilinciyle bafllatt m z, gelece in büyüklerine do ru tüketim al flkanl klar n kazand rmak ve geri dönüflümün önemini anlatarak onlara çevre bilinci afl lamak amac yla yürüttü ümüz Ka d Yaflatal m projesinde baflar l bir y l daha ard m zda b rakt k. Ka d Yaflatal m projesi kapsam nda, E itim ve Ö retim y l nda, 256 Olmuksa Gönüllüsü ile 7 ilde, 16 ilkö retim okulunda 2500 ö renciyi daha geri dönüflüm ve çevre konular nda bilinçlendirdik. Böylece ilk günden bugüne 7500 ö renciye ulaflm fl olduk. Olmuksa Gönüllüleri olarak sosyal sorumluluk konusundaki duyarl l m z yar nlara tafl yarak yola devam ediyoruz. 6

9 OLMUKSA GÖNÜLLÜLER Frito Lay den iki ödül birden ald k Çevre konusunda duyarl müflterilerimizden Frito Lay, Haziran tarihlerinde tüm tedarikçileri için Tedarikçi Kalite ve G - da Güvenli i Akademisi günleri düzenledi. Bu etkinlikle Frito Lay, tedarikçileri için belirli konularda haz rlad ödüllendirme kategorilerinden projeler bölümünde, flirketlerinde uygulad klar projelerden birini sunma f rsat verdi. Bu kategoride flirketimizi Kâ d Yaflatal m projemizle temsil ettik. Oldukça ilgi gören projemiz, projeler kategorisinde birincilik ödülüne lay k görülerek Golden Chips Ödülü ald. Tedarikçi Kalite ve G da Güvenli i Akademisi günlerinden ikinci ödülümüzü de 2008 Y l Boyunca Ürün Spektlerine Uyum dal nda ald k. Olmuksa Kitap Toplama Kampanyas Olmuksa Gönüllüleri, düzenledikleri Kitap Toplama Kampanyas ile 23 Nisan da Kilis Gülbaba Zeynep Y ld - r m Yat l lkö retim Okulu ö rencilerine yüzlerce kitap arma an etti. Gaziantep in Kilis ilçesine 42 kilometre uzakl ktaki Gülbaba köyünde, Zeynep Y ld r m Yat l Bölge lkö retim Okulu nda okuyan dört yüz on sekiz ö renci için düzenlenen Kitap Toplama Kampanyas na Olmuksa Gönüllüleri yo un ilgi gösterdi. Kampanyada, ö rencilerin kitap okuma al flkanl klar n n geliflmesi için hikâye kitaplar ve romanlar, s navlara haz rlanabilmeleri amac yla haz rl k ve test kitaplar topland. Olmuksa n n Edirne, Gebze, Adana, Bursa, zmir ve Antalya fabrikalar nda ve stanbul daki Genel Müdürlükte toplanan kitaplar, Adana Olmuksa Gönüllüleri taraf ndan Gülbaba Zeynep Y ld r m Yat l lkö retim Okulu na teslim edildi. Kampanya sayesinde çocuklar m z 23 Nisan da çifte bayram yaflad. Genç Boyner lerle birlikteydik Olmuksa Gönüllüleri olarak, Kâ d Yaflatal m Projemizle Genç Boyner etkinliklerine davet edildik. 19 Ekim Cumartesi günü Kâ d Yaflatal m E itimi verdi imiz gençlerle keyifli vakit geçirdik. Bu e itim-ö retim y l nda da geçti imiz iki y ld r oldu u gibi çal flanlar m z n kat - l m yla gönüllü ordumuzu art rarak e itimlerimize devam edece iz. 7

10 RÖPORTAJ 8 Yeni bir motosiklet seyahati öncesi evinde ziyaret etti imiz AKUT Yönetim Kurulu Baflkan, seyyah, sporcu, yazar, foto rafç, da c, ma arac, yamaç paraflütçü, aletli dal fl sertifikal, motor sporlar tutkunu, yelken ve bisiklet sporlar yapan yani on parma nda on marifeti olan Nasuh Mahruki ile keyifli bir sohbet yapt k. Mahruki nin, Türkiye de son on y lda artan afetler ve afet sonras çal flmalar hakk nda yorumlar n ald k. Gökdelen dikmek isteyen bir yat r mc eski binalar n bulundu u bir bölgede bina sahipleriyle anlafls n, onlar y karak yerine gökdelenini yaps n Eylül bafl nda stanbul ve Trakya da yaflanan sel bask nlar nda gerçeklefltirilen arama-kurtarma faaliyetleri size göre baflar l geçti mi? Sel de deprem gibi do al bir afet. Bu tür olaylara önceden haz rl kl olmak gerekiyor. Afetlere karfl önlem almazsak afet sonras tam bir felakete dönüflür. Yaflanan olumsuzluklar n sebebi önlem almam fl olmam zdan kaynaklan yor. Afet sonras nda çok iyiyiz. Türk Silahl Kuvvetleri son sel felaketinde inan lmaz ifller ç kard. Çünkü 99 depreminden sonra stanbul ve çevresindeki yap lanmas n afete haz rl kl olarak yapm flt. stanbul maalesef plans z kentleflme, kaçak yap laflma, göç gibi sebeplerden altyap sorunlar yafl yor. stanbul da afl r ya fl gibi, deprem gibi sert do a olaylar meydana geldi- inde çok ciddi y k m olufluyor. Son olayda insanlar hayat n kaybetti. nan l r gibi de il. Arabalar n n içinde mahsur kald lar ve gelen sel sular na kap larak hayatlar n kaybettiler. Küresel iklim de iflikli i iflin bir boyutu. Tüm dünyada sorunlar yaflan yor bu sebeple. Di- er taraftan biz gerçekten çok plans z z. Afet sonras ma durlar devleti suçlar. Devlet önlem almakta yetersiz mi? Sorumluluk herkeste var. Asli sorunlu yerel yöneticilerdir. Dere yata n imara açan yerel yönetimdir, bir baflkas de il. Gecekondu mahallelerini denetleyecek merci yine yerel yönetimler. zin vermemeleri gerekirken plans z programs z olarak geliflen bu mahallelere tapu bile veriyorlar. Devlet güç kullanma yetkisi olan bir organizma. Bu yetki kanunlar uygulama amac yla verilmifl. Öldürme yetkisi bile var devletin elinde. Bu kadar yüksek yetkilerle donat lm fl bir mekanizma kendi orman n, kendi arazisini, kendi dere yata n koruyam - yorsa, burada bir sorun vard r demektir. Bu sorun yüzünden de yaflanan her afette birçok insan hayat n kaybediyor mallar n kaybediyor. Gelecekte de bu böyle devam edecek. Çünkü Türkiye de ciddi bir yap sorunu var. Bu yap sal sorunlar iyilefltirilmeden yani devletin siyasette hesap verilebilirli i, fleffafl, hukukun üstünlü ünü, eflitli i sa layamad ve dokunulmazl kald ramad sürece biz bu tür sorunlar daha çok yaflar z. stanbul için neler yap labilir? stanbul da zaten az miktarda kalan bofl arazileri her gelen yeni belediye imara açarak rant kap s sa l yor. Bana kal rsa flu andan itibaren stanbul da hiçbir flekilde yeni imar izinlerinin verilmemesi gerekiyor. Mevcut binalar n zaten büyük bir ço unlu u ekonomik kullan m ömrünü doldurdu. Gökdelen dikmek isteyen bir yat r mc eski binalar n bulundu u bir bölgede bina sahipleriyle anlafls n, onlar y karak yerine gökdelenini yaps n. Bu flekilde yafll binalardan kurtulaca m z gibi yeni binalar için kalan az miktardaki bofl arazimizi de il, eski binalar n oldu u yafll ve kullan lm fl arazilerimizi de erlendirmifl oluruz. stanbul un yeniden yap lanmas, yeniden infla edilmesi gerekiyor y l nda kurulan Afet Koordinasyon Merkezi nin çal flmalar n nas l buluyorsunuz? AKOM 1999 depreminden sonra kuruldu. O ac olay herkese büyük dersler verdi. AKOM lar için büyük kaynak aktar ld. En yeni teknolojiyle donat ld lar. Çok ifle yarad - na eminim. 99 depremi öncesi ve sonras nda müthifl bir bilgi toparlanmas, bilgi ak fl fark yaflad k. Ancak sadece AKOM oluflturmakla bitmez. Afet planlamas önlemler, haz rl k, müdahale ve iyilefltirmeyle dört aflamal bir modeldir. En önemli aflamas önlemlerdir. Afet ortaya ç kmadan önce gerekli koruyucu önlemleri alarak, kendimizi haz r hale getirmeliyiz. Tüm altyap n n afete dayan kl olarak infla edilmesi gerekiyor. Afete haz rl kl bir toplum olmak için vatandafllar m z n iyi e itilmifl olmas flart. Sadece AKOM a s rt m z dayayarak sa l kl bir afet yönetimi yapmam z mümkün de il. flin mutfa nda çok zay f z. Depremlere önlem olarak özellikle stanbul da bafllayan güçlendirme çal flmalar size göre yeterli olacak m? Bu çal flmalara ek olarak ne yap lmal? Tek bir çare var, nüfusu azaltmak. stanbul mega bir köy haline dönüflmüfl durumda. fiu anda stanbul da yaflayan insanlar n yüzde 75 ten fazlas stanbul do umlu de il. Bu göçün tersine çevrilmesi laz m. stanbul u kültür, kongre, finans merkezi olarak hayal edi-

11 RÖPORTAJ Afet sonras nda çok iyiyiz. Türk Silahl Kuvvetleri son sel felaketinde inan lmaz ifller ç kard. Çünkü 99 depreminden sonra stanbul ve çevresindeki yap lanmas n afete haz rl kl olarak yapm flt. mümkün de il. Önemli olan o binalar enkaza dönüfltürmemektir. yoruz. O zaman ne ifli var bu kadar imalathanenin? Bunun da sebebi Anadolu da istihdam sa layacak iflletmelerin kurulamamas ndan kaynaklan yor. Anadolu da cazibe merkezleri yaratarak, ifl imkân sa layarak stanbul dan Anadolu ya göçü sa layabiliriz. Anadolu ya geri dönüfl için neler yap lmal? Türkiye 1950 lerde bir tercih yapt. Daha do rusu zorla yapt r ld. Kara tafl mac l n demiryolu üzerinden mi karayolu üzerinden mi yapaca tercihiydi bu. Demiryoluna asla müsaade etmediler. Demiryolu, geliflmifl her ülkenin kulland ulafl m sistemidir ten kalan Onuncu Y l Marfl m zda Demir a larla ördük anayurdu dört bafltan diye g rtla m z patlat rcas na ba rd k. Ancak hala ayn marfl söyleyerek kendimizi motive ediyoruz. O y llardan sonra demiryollar için hiçbir fley yap lmad. E er bir gün Türkiye yi gerçekten seven insanlar yönetirse bunlar n hepsi çözülür. stanbul depreminin k sa bir süre içinde olaca n söyleyen ve hiç olmayaca n söyleyen farkl görüfller var. Sizce olacak m? AKUT olas bir depreme haz rl kl m? Olup olamayaca n bilmiyorum. Bizim iflimiz arama-kurtarma. AKUT her fleyiyle haz r. 99 depreminde de haz rd k. 230 kifliyi göçük alt ndan ç kard k. fiu an çok daha iyiyiz. Bizim veya bir baflka kurtarma ekibinin haz r olmas yetmez. Deprem öldürmez, depreme haz r olmayan binalar öldürür. Altyap, üstyap, koruyucu-önleyici tedbirler ve toplumun bilinçlendirilmesi. Bunlar olmad takdirde dünyan n en kuvvetli arama-kurtarma ekibi de olsa can kayb n n önüne geçmek Dünyan n birçok yerini gezdiniz. Kaç ülkeyi gezdiniz ve s radaki yer neresi? En uzun seyahatim dört ay sürdü. 97 de stanbul dan k z arkadafl mla motosikletle ç karak Katmandu ya gittik. ran, Pakistan, Hindistan ve Nepal e vard k. 21 bin kilometre yol yapm flt m. San r m 65 civar nda ülkeyi gezdim. Türkiye nin turizm potansiyeli neden kullan lam yor? Bir ülkenin A s neyse Z si de odur. Karayollar m z n hali böyleyken, e itim ve sa l k sistemimizin hali böyleyken, medyan n hali böyleyken Türkiye nin deprem konusunda Japonya gibi olmas n ya da turizmde Fransa gibi, talya gibi olmas n bekleyemeyiz. Türkiye nin önce ciddi yap sal sorunlar n halletmesi gerekiyor. Sistemin ana omurgas ndaki sorunlar iyilefltirmeden, üç taraf denizle çevrili, 40 bin ma aras olan, akarsular, iklimi, her fleyiyle çok güzel olan ülkemizin turizmini gelifltiremeyiz. Ali Nasuh Mahruki, 21 May s 1968'de stanbul'da do du. lk ve orta ö renimini fiiflli Terakki Lisesi'nde tamamlad ktan sonra 1992 de Bilkent Üniversitesi flletme Fakültesi'nden, 2004 y l nda Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Profesyonel sporcu, yazar ve foto rafç olan Mahruki, da c l k, ma arac l k, yamaç paraflütü, aletli dal fl, motor sporlar, yelken ve bisiklet sporlar yla u rafl yor. Sovyet Asya'n n 7000 metreden yüksek befl t rman fl n da tamamlad için, Rusya Da c l k Federasyonu taraf ndan Kar Leopar unvan verilen Mahruki, Everest Da 'na t rmanan ilk Türk ve Müslüman da c, Yedi Zirveler projesini tamamlayan dünyan n en genç da c s da oldu metreden yüksek Cho Oyu, Lhotse ve K2 da lar na oksijen desteksiz olarak t rmand. Türkiye, ran, Pakistan, Hindistan, Nepal, S kk m, Tibet ve Avrupa'n n çeflitli ülkelerinde motosiklet seyahatleri yapt. Liderlik, tak m çal flmas, kendini tan ma, hedef odal l k, kararl l k, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuflmalar ve seminerler düzenleyen Mahruki, Bahçeflehir Üniversitesi'nde "Tak m Çal flmas ve Liderlik" dersi verdi. Çeflitli gazete ve dergilerde köfle yazarl yapt ve çeflitli televizyon kanallar nda belgesel programlar haz rlad. Arama Kurtarma Derne i (AKUT) kurucu üyesi ve baflkan, Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araflt rmalar Derne i (UGSAD), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Sualt Araflt rmalar Derne i (SAD), Gezginler Kulübü üyesi ve Ortak dealler Derne i kurucu üyesidir. Eserleri: Bir Da c n n Güncesi - Everest'te lk Türk - Bir Hayalin Peflinde - Asya Yollar, Himalayalar ve Ötesi - Yeryüzü Güncesi - Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir. 9

12 ÇATKAPI Bursa / Gazi Bingöl Masa tenisinde iddial Röportaj: Merih Ekiz Gazi Bingöl, 1965 Erzurum / H n s do umlu. Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kâ tç l k Bölümü nden mezun olduktan sonra 1992 y l nda negöl e yerleflti y l nda Ayten Han m la evlenen Gazi Bey in, Ecem ve Ça dafl isminde iki çocu u var. fle bafllad ktan sonra on y l Bahmüller operatörlü ü yapan Bingöl, halen Bobst operatörü olarak çal fl yor. Arkadafllar Gazi Bey i dürüst, efendi ve sakin birisi olarak tan ml yor. Yüksekokuldan arkadafl Recep Çalg n la sekiz y l sonra ayn ifl yerinde karfl laflmak onu hem flafl rtm fl hem de çok memnun etmifl. Sektör lideri olmas, çal flan na maddi ve manevi her türlü deste i vermesi, Gazi Bey için Olmuksa n n en büyük özellikleri Halk müzi i tutkunu ve masa tenisinde iddial olan Gazi Bey, koyu bir Galatasaray taraftar. Gebze / Mustafa Arslan Blues tutkunu Röportaj: Gamze Mercan Mustafa Bey, 1975 zmit do umlu. Kocaeli Üniversitesi Kâ tç l k Bölümü nü bitirdikten sonra 2001 y l nda Olmuksa ailesine kat ld. fiu an Martin 718 operatörü ve Olmuksal olmaktan çok mutlu. fl disiplininin önemini bilen, özel hayat n ifle tafl mayan bir çal flan. Üniversite y llar nda tan flt blues u çok seven Mustafa Bey, özel dersler alarak gitar çalmay da ö renmifl. Yemek yerken, yolda giderken hatta rüyas nda bile blues u yafl yor. Chicago Blues Festivali ne kat lmak, blues un do du u yer olarak kabul edilen Missisipi ye gitmek ve 84 yafl ndaki blues efsanesi BB King i canl dinlemek onun en büyük hayali. Blues sevgisi ona bir internet sitesi bile kurdurtmufl. internet sitesiyle blues tutkunlar yla güzel bir paylafl m sa l yor. Adana / fierafettin Küçük Uzun bir tatil yapacak Röportaj: Özgün Öztürk Osmaniye / Düziçi do umlu olan fierafettin Bey 45 yafl nda y l ndan beri Adana fabrikam zda dikifl operatörü olarak çal fl yor. Osman ve Bu ra isminde iki çocu u var. Arkadafllar onu, iyi ve sevecen birisi olarak tan ml yor. fierafettin Bey iki y l öncesine kadar birlikte çal flt klar, flimdi ise emekli olan sa r ve dilsiz arkadafl Ahmet Tekin den iflaret dilini ö renmifl. Olmuksa da çal flmaktan çok memnun olan fierafettin Bey flirketi, sorunlar na hemen çözüm bulabildikleri, yaflanan krizlere ra men maafl sorunu yaflamad klar bir iflletme olarak görüyor. nsan iliflkileri oldukça güçlü oldu u halde kendisini çekingen birisi olarak gören fierafettin Bey, emekli oldu unda ailesiyle birlikte uzun bir tatil yapmay planl yor. 10

13 ÇATKAPI Edirne / Mehmet Selçuk Canfiliz Güvercinleri seviyor Röportaj: fienol Gercüfl 1967 Edirne do umlu olan Selçuk Bey, 1986 dan beri Olmuksal. Evli ve 13 yafl nda bir k z var. Saman balyalar ndan numune almak için geçici olarak ifle bafllayan Canfiliz, askerli ini tamamlad ktan sonra kazan dairesinde kadrolu olarak devam etti. Geçen yirmi y l aflk n süredir de kazan sorumlusu olarak çal fl yor. Çal flkan, güvenilir, hepsinden de önemlisi flakac kiflili iyle tan nan Selçuk Bey s k bir Fenerbahçe taraftar. fiirketimizin en be endi i yönleri ise çal flanlara verilen önem, üst düzey yöneticilere kolay ulaflabiliniyor olmas, ifl güvenli ine büyük önem verilmesi ve hizmet içi e itimler. Bofl zamanlar nda besledi i güvercinleriyle vakit geçiren Selçuk Bey, önümüzdeki sene kat laca güvercin uçurma yar flmalar nda kupalar toplayaca na inan yor. zmir / Necati Türk Köfte ekmek satacak Röportaj: Sibel Aysu 1964 te Afyon un Sand kl ilçesinde do du. Babas asker oldu u için Türkiye nin birçok flehrini gördü. En son zmir-kemalpafla da liseyi bitirdikten sonra elektrik kurslar na devam etti. Bir yandan da Aç k Ö retim Fakültesi ktisat Bölümü nü bitirdi. Alperen isminde 20 yafl nda bir o lu var. Futbolu hiç sevmeyen ve tabii ki tak m da tutmayan Necati Bey, 1995 y l nda elektrikçi olarak girdi i zmir Olmuksa da flu an Bak m Formeni olarak çal fl yor. Nedenini tam olarak bilmesek de arkadafllar ona bulunmaz Hint kumafl diyor. Olmuksa n n sektör lideri olmas ndan büyük gurur duyan Necati Bey, Olmuksa ya sonuna kadar güveniyor. Emeklilik hayali ise oldukça ilginç; bir Peugeot minibüsün içini düzenleyerek Manisa yolunda köfte-ekmek satmay düflünüyor. fl yorgunlu unu atmak için denedi i yamaç paraflütünü birkaç ufak kaza geçirse de çok seviyor ve herkese tavsiye ediyor. Antalya / Levent peko lu Amac Olmuksa dan emekli olmak Röportaj: Ayfle Aygün Levent peko lu, 1983 Mersin / Tarsus do umlu. Ailesi halen Mersin de yafl yor, kendisi ise Antalya da. Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Teknikerli i Bölümü nden 2005 te mezun olup askerli ini tamamlad ktan sonra 2007 y l nda Antalya Olmuksa Fabrikas nda makine operatörü olarak göreve bafllad. Levent Bey, iflini seven, Olmuksa n n çal flanlar na ilgisinden memnun, çal flma azmi yüksek bir çal flan. fl hayat n n bafl nda olan birisi olarak amac ise emeklili ine kadar Olmuksa da çal flmak. Koyu bir Galatasaray taraftar olan Levent peko lu halen bekâr ve Galatasarayl bir efl aday na hay r demeyece ini düflünüyoruz. 11

14 B ZB ZE Olmuksa çal flanlar Bizbize faaliyetlerinde bir araya gelip keyifli saatler geçirdi Olmuksa çal flanlar Bizbize Faaliyetleri nde bir araya gelip keyifli saatler geçirdi. Aileleriyle birlikte kat ld klar faaliyetlerde çocuklar için de özel programlar gerçeklefltirildi. Çal flma hayat n n stresinden uzaklafl lan, keyifli vakit geçirilen, ifl arkadafllar na ailelerini tan tma f rsat bulduklar Bizbize Faaliyetleri 2010 y l nda da devam edecek. Gerçeklefltirilen etkinlikler: stanbul 27 fiubat ta stanbul Harbiye Kenter Tiyatrosu da tiyatro, 25 Nisan da Sunay Ak n stanbul Oyuncak Müzesi ne gezi, 21 Ekim de Sabanc Üniversitesi Gösteri Merkezi nde MFÖ konseri. Gebze 23 Ocak ta zmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde tiyatro gösterisi, 18 fiubat ta zmit Sabanc Kültür Merkezi nde fievval Sam konseri, 26 Nisan da zmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde Benim Güzel Pabuçlar m adl çocuk tiyatrosu, 31 May s ta Bahçecik te pazar kahvalt s, 21 Ekim de Sabanc Üniversitesi Gösteri Merkezi nde MFÖ konseri. Bursa 30 Ocak ta tiyatro gösterisi, 20 fiubat ta Bursa Devlet Tiyatrosu nda Bu Can Benim Kime Ne tiyatro gösterisi, 20 Mart ta Tayyare Kültür Merkezi nde Deli brahim adl tiyatro oyunu, 18 Nisan da Bursa OSB Toplant Salonu nda Kungfu Panda çocuk filmi gösterimi, 24 Ekim de Bursa Devlet Tiyatrosu nda Orijinal Bir Oyun adl tiyatro gösterisi. zmir 2 fiubat ta DEÜ Sinemas nda film gösterimi, 28 fiubat ta Karfl yaka Ziya Gökalp Gösteri Merkezi nde tiyatro oyunu, 26 Nisan da Çiçekli Mesire Alan nda uçurtma flenli i, 24 May s ta DESEM Sinemas nda Cennet Yolcular film gösterimi, Temmuz ay nda Do al Yaflam Park gezisi. Adana 15 fiubat ta Adana Kaktüs Tiyatrosu nda tiyatro gösterisi, Mart ay nda Adana Büyükflehir Belediyesi nde tiyatro gösterisi. Edirne 1 Mart ta pazar kahvalt s, Mart ay nda Umut filmi gösterimi, 26 Nisan da uçurtma flenli i, 12 Temmuz da K rklareli Dupnisa Ma aras na gezi, 16 Ekim de ETSO Salonu nda Türk Halk Müzi i konseri. 12

15 GEZ Ball kayalar, 1995 y l nda tabiat park olarak koruma alt na al nm fl ve atmaca, hüthüt, bülbül, alacakarga gibi kufllarla tilki, çakal, tavflan, köstebek ve domuz gibi di er hayvanlara ev sahipli i yap yor. Sonbahar mevsiminde Ball kayalar Vadisi, albümünüze ekleyece iniz muhteflem foto raflar için size eflsiz bir manzara sunuyor. Geçmiflte ar lar n kovan olarak seçtikleri, bal depolad klar ma aralar n bulundu u vadi zaman içinde Ball kayalar Vadisi ismini ald. Kireçtafl kayalar n suyla afl narak bir kanyon halini almas yla oluflan vadi muhteflem bir do al güzellik. Vadinin iki yamac nda da görülecek birçok do al güzellik yetkililer taraf ndan titizlikle korunuyor. Özel iflletmeye kiralanan giriflteki alanda piknik yapmaya izin verilerek çevre kirlili i önlenmifl ve park ziyaretçilerine bozulmam fl bir ortam sa lanm fl. Piknik, kaya t rman fl, çad r kamp gibi do a etkinliklerinin büyük bir keyifle gerçeklefltirilebilece i parkta bal k tutmaya ve avc l a izin verilmiyor. Bat yamaçlar na oranla daha e imli olan do u yamaçlar da c lar için bulunmaz bir t rman fl parkuru. Küçük bir ücret karfl l arac n zla girebilece iniz park, özellikle hafta sonlar yo un ziyaretçi ak n na u rad ndan, erken saatlerde giderek piknik için güzel bir yer bulman z, ailenizle veya arkadafllar - n zla geçirece iniz keyifli bir gün için yeterli olacak. Çocuklar ip atlay p top oynarken siz, iki kilometre uzunlu undaki vadiyi bir bafltan bir bafla dolaflabilir, dere etraf nda oluflan do- al güzellikleri keflfedebilirsiniz. Ball kayalar a günübirlik turlar düzenleyen acentelerle gidebilece iniz gibi, kendi arac n zla veya Tavflanl Köyü nden k sa bir minibüs yolculu uyla da varabilirsiniz. 13

16

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir FARK FARK FARK FARK 10-11 Mayıs 2014 Swissotel - İzmir Toplantı Programı Program (1.gün) 09.00-09.10 09.10-10.40 10.40-10.50 10.50-11.10 11.10-11.50 11.50-12.30 12.30-13.10 13.10-14.10 14.10-15.00 15.00-15.10

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere:

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n 5 K tada 5 Maraton-5 Zirve projesi tamamlanmak üzere: BD EK M 2014 Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere: 5 4 Maraton Da 68 Bütün Dünya YAZI fiLER 957 y l nda Bal kesir'de do an görme engelli Necdet

Detaylı

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri Adana Çimento Sanayii T.A.fi.'nin 50. kurulufl y l an s na Çukurova Devlet Senfoni Orkestras taraf ndan klasik müzik konseri verildi. 28 Ocak 2005 Cuma

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Aflkale Çimento Devler Ligi nde

Aflkale Çimento Devler Ligi nde fabrika haberleri Aflkale Çimento Devler Ligi nde A stanbul Sanayi Odas taraf ndan yap lan araflt rmaya göre; Aflkale Çimento Türkiye deki en büyük sanayi kurulufllar içinde 478 inci s rada yer ald. 1993

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı