Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki"

Transkript

1 Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri 2 yılda 7500 ilkö retim ö rencisini geridönüflüm ve çevre konusunda bilinçlendirdi. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Türkiye nin önünde çözmesi gereken birçok sorunu var

2 Ekim 2009 / OLMUKSA HABER 4 Aral k 2009 Ç NDEK LER 1 HABER TSE den tasar mc lar m za iki alt n ödül 2 - Casaform çok be enildi - Ulusal Gençlik Senfoni Orkestras ndan Sabanc Toplulu u çal flanlar na konser 3 Alt n Baret Antalya n n 4 TOPLULUKTAN - Vista Turizm in 20. y l kutlamas na Olmuksa damgas n vurdu - Greg Gibson fabrikalar m z gezdi - Emeklilik hayat na bafllayanlar - Paylafl m Toplant lar devam ediyor 5 HABER Engellerin ötesinde projesi ç gibi büyüyor Brisa, Kordsa Global, Olmuksa, Temsa Global ve Toyotasa flirketlerinden befl gönüllü arkadafl n Kas m 2008'de bafllatt Engellerin Ötesinde Projesi ile Metin Sabanc Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon E itim Üretim Merkezi'nde bulunan yat l ö rencilerin sosyalleflmelerine katk sa l yor. 6 OLMUKSA GÖNÜLLÜLER 7500 Ö RENC YE ULAfiTI 8 RÖPORTAJ AKUT Yönetim Kurulu Baflkan Nasuh Mahruki: Türkiye nin önünde çözmesi gereken birçok sorunu var. 10 ÇATKAPI 12 B ZB ZE Her y l oldu u gibi bu y l da Olmuksa çal flanlar olarak Bizbize Faaliyetleri nde bir araya gelip keyifli saatler geçirdik. 13 GEZ Gebze nin sakl cenneti: Ball kayalar Yay n Ad Olmuksa Haber Olmuksa Ad na Sahibi Tu rul Ar kan 4. Levent Sabanc Center / stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Betül Akol Yönetim Yeri Adresi 4. Levent Sabanc Center / stanbul Tel: Yay n Kurulu Aylin Altafl, Didem Bolol, Gonca Göde, Gülçin ster, Murat Garipcan, Olcay flimtekin, Özlem Akalp zmir Erdal Özgözgü, Ergün Öz, Sibel Aysu Antalya Ayfle Aygün Adana A.Savafl Gültekin, Hüzeyfe Dölek, Nihat diz, Özgün Öztürk, Serkan Ak n, Suat Atasel Gebze Ahmet Deliac, Altan Bayram, Gamze Mercan, brahim Karakoç, Mahmut Uncu, Yaflar Yaman Bursa Esma Gümüfl, Merih Ekiz, Seylan Kral Edirne fienol Gerçüfl, Zeliha Aktafl Yay na haz rl k Genel Yönetmen: Metin Gülbay Görsel Yönetmen: Murat Kara Editör: Murat Can Grafik Tasar m: Ertu rul Mürtezao lu Düzeltmen Editör: Ersel Ergüz Foto raf Editörü: Murat Güney Foto raf: P nar Yan kgil, Damla Salor Telefon: Bask : Dünya Yay nc l k A.fi. Globus Dünya Bas nevi 100.Y l Mahallesi Ba c lar / STANBUL Tel:

3 HABER TSE den tasar mc lar m za iki alt n ödül Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) taraf ndan zmir de bu y l 22 ncisi düzenlenen Alt n Ambalaj Yar flmas nda tasar mc Aylin Altafl n elektronik flase ambalaj ve tasar mc fiebnem Tavufl Day o lu nun ba ms z aksesuar kutusu Alt n Ambalaj Ödülü almaya hak kazand Ürüne uygun ambalaj kullan m n teflvik etmek, sanayinin geliflmesine katk da bulunmak, rekabet gücünü art rmak ve pazarlama imkânlar n n gelifltirilmesini sa lamak amac yla TSE taraf ndan düzenlenen yar flmaya otuz alt firmadan toplam altm fl dört ürün kat ld. Türkiye nin en iyi ambalajlar n n seçildi i yar flmada tafl d ürünü koruma ve saklama, yükleme-boflaltma, doldurma, kapatma, istifleme, açma ve tekrar kapama kolayl, uygun iflaretleme, bilgi verme, albeni, grafik tasar m, üretim kalitesi, malzeme ekonomisi, maliyet, çevre koruma, do aya geri dönüflüm özelli i, yarat - c l k, ülke flartlar na uygunluk gibi ölçütler göz önüne al narak de erlendirme yap ld. Elektronik flase ambalaj : Elektronik bir malzeme olan flaseye ait ambalaj, sevkiyat s ras nda minimum darbeye maruz kalacak flekilde tafl nmas gereklili- inden yola ç k larak tasarland. fiase; kutunun içinde havada tutularak d flar - dan gelecek darbelerden korunuyor. ki farkl seperatörden oluflan sistem, kafes sistemini oluflturuyor. Kutuya alttan ve üstten yerlefltirilen seperatörlerin aras nda kalan bofllu a flase yerlefltiriliyor. Ba ms z aksesuar kutusu: Televizyon teknolojisinin ilerlemesi ve televizyon boyutlar n n büyümesi ile birlikte aksesuar kutular n n d fl kutu içerisinde sabitlenmesi zorlaflt ve kutu içindeki hareketleri ürüne zarar vermeye bafllad. Genç ve baflar l tasar mc lar m z fiebnem Tavufl Day o lu ve Aylin Altafl Çözüm olarak straforlar içine yerlefltirildi fakat strafor kal p maliyetlerinin yüksek olmas nedeniyle bu çözüm üretilmifltir. Bu seperatörle aksesuarlar üründen ba ms z flekilde kutu içerisinde durabiliyor. 1

4 Yeni ürünümüz Casaform ilk kez Türkiye Meyve Sebze Komisyoncular Federasyonu nun (TUSEMKOM) baflkanl nda Fethiye de yap lan komisyoncu dernekleri toplant s nda yirmi befl ilde fikir lideri konumundaki komisyoncu dernek baflkanlar - na tan t ld. Y llard r yafl meyve sebze ihracat yap lan ülkelerin talepleri do rultusunda sektörde ihracatç firmalar n ilk tercihi olan oluklu mukavva amba- Gençlik Orkestralar Derne i bünyesinde 2007 y l nda dokuz ilden yafl grubu sanatç adaylar ndan seçilen yetmifl gencin bir araya gelmesiyle kurulan Ulusal Gençlik Senfoni Orkestras, Sabanc Toplulu u çal flanlar için 10 Eylül de unutulmaz bir konser verdi HABER Tafl man n en ifllevsel formu laj art k casaform markas yla yurt içinde de yafl meyve-sebze ambalaj çözümü olarak tüccar ve komisyoncular n be enisine sunuldu. Casaform ile komisyoncular n kendilerine iç piyasada yafl meyve-sebze ambalaj olarak çok daha hijyenik, ekonomik, çevre dostu, iç piyasa yükleme flartlar - na dayan kl, hofl görünümlü görsel tasar mlar yla markalaflmaya ve kârl sat fllara yard mc bir ambalaja kavuflaca vurguland. Yaklaflan elma hasad öncesinde haz rlanan Casaform elma çözümleri mizi anlatmak üzere stanbul ve di er büyük toptanc hallerinden bölgeye gelen yafl meyve-sebze tüccarlar na bayimiz Erko Limited ile birlikte E irdir de yap lan bir toplant da 7 y ld zl karton kutu özellikleri ile Casaform elma çözümlerimiz anlat ld. Keyifli geçen toplant da Casaform, yafl meyve-sebze tüccarlar taraf ndan be eniyle karfl land. Casaform tüccarlarla tan flmaya devam edecek. Ulusal Gençlik Senfoni Orkestras ndan Sabanc Toplulu u çal flanlar na konser 2 fief Cem Mansur yönetimindeki Ulusal Gençlik Senfoni Orkestras (UGSO), 10 Eylül de Sabanc Toplulu u çal flanlar na unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Sabanc Vakf ile stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans ve Beflduyu letiflim'in deste- iyle kurulan UGSO, müzik e itimi alan, sanata gönül vermifl gençlerin önünü açarak, yeteneklerini keflfetmelerini ve orkestrada çalma tecrübesi kazanmalar n sa lamak amac yla Cem Mansur yönetiminde 2007 y - l nda faaliyete geçti. Geçen iki y ll k sürede önemli yol kateden orkestra bugün doksan üç genç sanatç yla Türk bestecilerinin eserlerini de icra ederek Türkiye de ve dünyada tan nmalar n sa l yor. Sabanc Toplulu u çal flanlar na özel olarak gerçeklefltirilen konsere kat l m büyük oldu. UGSO, Sabanc Vakf n n sponsorlu unda tüm Türkiye de konserlerine devam edecek.

5 HABER Alt n Baret Antalya n n Haber: Ayfle Aygün / Antalya Olmuksa üretim tesisleri içinde 2008 y l nda üç günden fazla gün kay pl kaza yaflanmamas ve çevre, ifl sa l güvenli i hedeflerini yakalamas sonucunda Alt n Baret ödülü Antalya Olmuksa Fabrikas na verildi. Düzenlenen Paylafl m Toplant s yla Genel Müdürümüz Tu rul Ar kan, 2008 Y l Alt n Baret Ödülü nü tüm Antalya ekibi ad na iflletme yöneticimiz Serdar Özdemir'e verdi. Olmuksa hissedarlar Bursa Fabrikas n gezdi Haber: R dvan Altay / stanbul Temmuz sonunda bir grup Olmuksa hissedar Bursa fabrikam z ziyaret etti. Hissedarlara Olmuksa Bursa Fabrikas Fabrikas Kontrol Müdürü smail Bozkurt, Üretim Müdürü Y lmaz Selçuk ve K Uzman Merih Ekiz taraf ndan bilgi verildi. Bilgilendirme toplant s n n ard ndan üretim sahas na geçilerek oluklu ve konfeksiyon üretim hatlar, hammadde deposu, ka t çeflitleri ve makinelerin özellikleri Y lmaz Selçuk ve lhan Mangut taraf ndan konuklara anlat ld. Misafirler Bursa Fabrikas na be enilerini dile getirerek Olmuksa n n bir parças olmaktan gurur duyduklar n belirtti. Vitra dan Bursa fabrikam za ziyaret Haber: Esma Gümüfl / Bursa Y llard r Olmuksa ürünleri kullanarak ürünlerini güvenle müflteriyle buluflturan Eczac bafl Yap Gereçleri Afi nin (Vitra) Sat n Alma Müdürlü ü ve Malzeme ve Montaj Planlama Bölümü yetkilileri Eylül ay nda Bursa fabrikam z ziyaret etti. Gerçekleflen bu ziyarette geliflen flartlar dâhilinde ifl süreçleri gözden geçirilerek sürekli geliflen ve büyüyen sektörün ihtiyaçlar na en h zl ve kaliteli flekilde karfl l k vermek için yap lan çal flmalar paylafl larak, yeni fikirler ortaya kondu. Paylafl m Toplant lar devam ediyor Genel Müdürümüz Tu rul Ar kan n y lda iki kere çal flanlarla buluflup de erlendirmelerde bulundu u Paylafl m Toplant lar n n ikincisi A ustos ay nda gerçeklefltirildi. Genel Müdürümüz Ar kan n fabrikalar m zda gerçeklefltirdi i toplant larda, çal flanlar m z görüfl ve önerilerini ilk a zdan iletme f rsat buldular y l birinci yar s nda en fazla öneri, KRK veren çal flanlar, en az iade alan operatörler ve proje ekipleri takdir edildi. Sabanc Toplulu u 23 Nisan Resim Yar flmas na kat larak derece alan çocuklara hediye ve sertifikalar Genel Müdürümüz Tu rul Ar kan taraf ndan verildi ve Olmuksa Gönüllü organizasyonunda görev alan Gönüllü Elçi ve Kâ d Yaflatal m Proje Liderleri, Genel Müdürümüz taraf ndan tebrik edilerek, rozetleri tak ld. 3

6 HABER Vista Turizm in 20. y l kutlamas na Olmuksa damgas n vurdu 21 Temmuz 2009 tarihinde yap lan Vista Turizm 20. y l kutlamas nda Olmuksa da tasarlan p üretilen karton mobilyalar ve duvarlar kullan ld. stanbul Emirgân daki Sabanc Müzesi nde 21 Temmuz da gerçeklefltirilen Vista Turizm 20. y l kutlamas nda bu y l farkl bir konsept yafland. Davetiye malzemesi olarak kullan lan E dalga plakalardan, dekorda kullan lan ACB dalga plakalara ve duvar yap m nda kullan lan kal pl kutulara kadar her fley Olmuksa Gebze Fabrikas nda tasarlan p üretilen Greg Gibson fabrikalar m z gezdi International Paper Avrupa Oluklu Mukavva Baflkan Yard mc s olarak göreve bafllayan Greg Gibson, zmir ve Edirne fabrikalar m z ziyaret etti. ürünlerdi. Gecede yapt konuflmada milyon dolarl k sanatç lar getirip günlerce konuflulmak yerine farkl tema düzenlediklerini söyleyen Dilek Sabanc, flimiz insan, iflimiz güvence, iflimiz katma de er yaratmak. Olmuksa'n n geri dönüflümlü ürünleriyle bu geceyi haz rlad k. Hem çevreci hem de maliyetleri düflürmesi yönünden farkl bir tema oldu dedi. Emeklilik hayat na bafllayanlar 4 International Paper Avrupa Oluklu Mukavva Baflkan Yard mc s Greg Gibson, A ustos tarihlerinde Olmuksa zmir ve Edirne fabrikalar n ziyaret etti. Genel Müdürümüz Tu rul Ar kan, Finansman Direktörümüz Selda Ercantan Aksoy ve Risk Grup Müdürümüz Hakan Demirel in eflli inde fabrikalar gezen Gibson, yönetici ve çal flanlarla tan flma f rsat buldu. Gibson, fabrikalar m z n durumunu be enerek, Olmuksa tesislerinin çal flma fleklinden ve çal flanlar n performans ndan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Edirne Fabrika Direktörümüz Necmi Türko lu A ustos ay nda flirketimizden emekli oldu y l nda flletme Müdürü olarak bafllad Olmuksa çal flma hayat boyunca deneyim ve tecrübeleriyle Edirne fabrikam z n geliflimine yönelik birçok projenin hayata geçirilmesinde katk sa layan Necmi Türko lu, bilgi ve deneyimlerini genç arkadafllar m za aktararak geliflimlerine önemli katk sa lad. Olmuksa ailesi olarak Necmi Türko lu na katk lar için teflekkür eder, bundan sonraki yaflam nda sa l k ve mutluluk dileriz. Proje Müdürümüz Sina Tuna Haziran ay nda flirketimizden emekli oldu y l nda Planlama Bölümü nde bafllad Olmuksa çal flma hayat na Sat fl, Teknik, Kontrol ve Proje bölümlerinin yönetiminde devam eden Sina Tuna, flirketimizin ve çal flanlar m z n geliflimine katk da bulunan birçok sistem ve projenin hayata geçirilmesine önemli katk sa lad. Olmuksa ailesi olarak Sina Tuna ya katk lar için teflekkür eder, bundan sonraki yaflam nda sa l k ve mutluluk dileriz.

7 TOPLULUKTAN Engellerin Ötesinde Projesi ç gibi büyüyor Brisa, Kordsa Global, Olmuksa, Temsa Global ve Toyotasa flirketlerinden befl gönüllü arkadafl n Kas m 2008'de bafllatt Engellerin Ötesinde Projesi ile Metin Sabanc Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon E itim Üretim Merkezi'nde bulunan yat l ö rencilerin sosyalleflmelerine katk sa l yor. Engelli bilincini ve gönüllülük ruhunu art rmay hedefleyen Engellerin Ötesinde Projesi, sivil toplum kurulufllar n n ve Sabanc flirketlerinin kendi içlerinde ve birbirileri ile olan iletiflimin geliflmesine katk sa l yor. Proje ekibi hedefleri do rultusunda Mart ve Nisan aylar nda Sabanc flirketlerinde yapt klar sunumlarda üç yüzden fazla çal flan proje hakk nda bilgi verdi. Befl kifliyle bafllayan proje Sabanc grubu flirketlerinde çal flan altm fl befl gönüllüye ulaflt. Bir y ll k sürede ulafl lan bu say n n her geçen y l katlanarak artaca umut ediliyor. Projenin ikinci ve en önemli aflamas olan; Metin Sabanc Merkezi d fl ndaki spor, kültür, sanat ve e lence konulu aktiviteler May s ay n n bafl ndaki Efes Pilsen maç ile bafllad. Elli befl kiflilik bir grup Ayhan fiahenk Spor Salonu'ndaki Efes Pilsen - Antalya B.B. basketbol maç na gitti. Aktivitenin ana sponsorlar Gelece in Y ld zlar ve Efes Pilsen Spor Kulübü'ydü. Bu de iflik atmosfere kat lan engelli kardefllerimiz ve gönüllüler hem birliktelikten hem de galibiyetten do an sevinci beraber tatt lar. Aktiviteler Haziran ay n n bafl nda düzenlenen Sultanahmet Meydan 'ndaki kültür turu ile devam etti. Tur esnas nda gruba Kültür Bilincini Gelifltirme Vakf rehberlik etti. Ayr ca Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta da kat l mc lara lezzetli köftelerinden ikram etti. Gezi esnas nda Alman Çeflmesi'nin yan nda Yaflar Morp nar flefli inde yap lan ritim çal flmas yerli ve yabanc turistlerce de büyük ilgiyle izlendi. Proje Temmuz ay nda stanbul Modern'de yap lan ziyaret ile devam etti. Resimden heykele, foto raftan videoya uzanan bir çeflitlilik sunan Yeni Yap tlar, Yeni Ufuklar sergisi, herkes için bir ilkti. A ustos ay nda etkinlik takvimine Ümraniye Meydan Al flverifl Merkezi'nde yap lan e lence aktivitesi eklendi. Meydan AVM Yönetimi, Intersport ve Fasdat G da'n n sponsorlu unda geçen günde, bizleri de içine katt klar oyunlar yla Gel Oyna ekibi grubumuza efllik etti. Ekim ay nda Metin Sabanc Spastik Çocuklar ve Gençler E itim Üretim Rehabilitasyon Merkezi'nde; gönüllüler, ortaklar, sponsorlar ve kurumun yat l ö rencilerinin kat l m yla lk Ad m buluflmas düzenlendi. Kat lan gönüllüler ve sponsor firmalar n yetkilileri verdikleri destekten dolay sertifika ve plaketlerle ödüllendirildi. Gece, Yaflar Morp nar ile Bar fl Coflkun'un ritim çal flmas ve canl müzik eflli inde devam etti. Hep birlikte söylenen flark lar ve edilen danslarla kat l mc lar keyifli saatler geçirdi. Proje ekibi, projenin hedefleri do rultusunda faaliyetlerin devam için proje ortaklar n n ve gönüllülerin de deste i ile birlikte "Engellerin Ötesinde Gönüllü Kulübü"nü kurdu. Kulüpte, proje ile kazan lan gönüllüler aktif görevlere getirildi. Önümüzdeki dönemlerde yap lacak olan etkinlikler engelli arkadafllar m z n da görüflleri do rultusunda kulüp taraf ndan belirlendi. 10 Kas m'dan itibaren proje boyunca çekilen foto raflar, Sabanc Foto raf Toplulu u'nun katk lar ile Sabanc Center binas nda sergilenmeye baflland. Proje ile ilgili daha detayl bilgi almak isteyenler sitesini ziyaret edebilirler. Sabanc Holding nsan Kaynaklar taraf ndan desteklenen projenin ortaklar ; - Türkiye Spastik Çocuklar Vakf (T.S.Ç.V.), - Metin Sabanc Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon E itim ve Üretim Merkezi, - Kültür Bilincini Gelifltirme Vakf, - Gelece in Y ld zlar E itim Kurumu, - Sabanc Foto raf Toplulu u. 5

8 OLMUKSA GÖNÜLLÜLER Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt 2007 y l nda sosyal sorumluluk bilinciyle bafllatt m z, gelece in büyüklerine do ru tüketim al flkanl klar n kazand rmak ve geri dönüflümün önemini anlatarak onlara çevre bilinci afl lamak amac yla yürüttü ümüz Ka d Yaflatal m projesinde baflar l bir y l daha ard m zda b rakt k. Ka d Yaflatal m projesi kapsam nda, E itim ve Ö retim y l nda, 256 Olmuksa Gönüllüsü ile 7 ilde, 16 ilkö retim okulunda 2500 ö renciyi daha geri dönüflüm ve çevre konular nda bilinçlendirdik. Böylece ilk günden bugüne 7500 ö renciye ulaflm fl olduk. Olmuksa Gönüllüleri olarak sosyal sorumluluk konusundaki duyarl l m z yar nlara tafl yarak yola devam ediyoruz. 6

9 OLMUKSA GÖNÜLLÜLER Frito Lay den iki ödül birden ald k Çevre konusunda duyarl müflterilerimizden Frito Lay, Haziran tarihlerinde tüm tedarikçileri için Tedarikçi Kalite ve G - da Güvenli i Akademisi günleri düzenledi. Bu etkinlikle Frito Lay, tedarikçileri için belirli konularda haz rlad ödüllendirme kategorilerinden projeler bölümünde, flirketlerinde uygulad klar projelerden birini sunma f rsat verdi. Bu kategoride flirketimizi Kâ d Yaflatal m projemizle temsil ettik. Oldukça ilgi gören projemiz, projeler kategorisinde birincilik ödülüne lay k görülerek Golden Chips Ödülü ald. Tedarikçi Kalite ve G da Güvenli i Akademisi günlerinden ikinci ödülümüzü de 2008 Y l Boyunca Ürün Spektlerine Uyum dal nda ald k. Olmuksa Kitap Toplama Kampanyas Olmuksa Gönüllüleri, düzenledikleri Kitap Toplama Kampanyas ile 23 Nisan da Kilis Gülbaba Zeynep Y ld - r m Yat l lkö retim Okulu ö rencilerine yüzlerce kitap arma an etti. Gaziantep in Kilis ilçesine 42 kilometre uzakl ktaki Gülbaba köyünde, Zeynep Y ld r m Yat l Bölge lkö retim Okulu nda okuyan dört yüz on sekiz ö renci için düzenlenen Kitap Toplama Kampanyas na Olmuksa Gönüllüleri yo un ilgi gösterdi. Kampanyada, ö rencilerin kitap okuma al flkanl klar n n geliflmesi için hikâye kitaplar ve romanlar, s navlara haz rlanabilmeleri amac yla haz rl k ve test kitaplar topland. Olmuksa n n Edirne, Gebze, Adana, Bursa, zmir ve Antalya fabrikalar nda ve stanbul daki Genel Müdürlükte toplanan kitaplar, Adana Olmuksa Gönüllüleri taraf ndan Gülbaba Zeynep Y ld r m Yat l lkö retim Okulu na teslim edildi. Kampanya sayesinde çocuklar m z 23 Nisan da çifte bayram yaflad. Genç Boyner lerle birlikteydik Olmuksa Gönüllüleri olarak, Kâ d Yaflatal m Projemizle Genç Boyner etkinliklerine davet edildik. 19 Ekim Cumartesi günü Kâ d Yaflatal m E itimi verdi imiz gençlerle keyifli vakit geçirdik. Bu e itim-ö retim y l nda da geçti imiz iki y ld r oldu u gibi çal flanlar m z n kat - l m yla gönüllü ordumuzu art rarak e itimlerimize devam edece iz. 7

10 RÖPORTAJ 8 Yeni bir motosiklet seyahati öncesi evinde ziyaret etti imiz AKUT Yönetim Kurulu Baflkan, seyyah, sporcu, yazar, foto rafç, da c, ma arac, yamaç paraflütçü, aletli dal fl sertifikal, motor sporlar tutkunu, yelken ve bisiklet sporlar yapan yani on parma nda on marifeti olan Nasuh Mahruki ile keyifli bir sohbet yapt k. Mahruki nin, Türkiye de son on y lda artan afetler ve afet sonras çal flmalar hakk nda yorumlar n ald k. Gökdelen dikmek isteyen bir yat r mc eski binalar n bulundu u bir bölgede bina sahipleriyle anlafls n, onlar y karak yerine gökdelenini yaps n Eylül bafl nda stanbul ve Trakya da yaflanan sel bask nlar nda gerçeklefltirilen arama-kurtarma faaliyetleri size göre baflar l geçti mi? Sel de deprem gibi do al bir afet. Bu tür olaylara önceden haz rl kl olmak gerekiyor. Afetlere karfl önlem almazsak afet sonras tam bir felakete dönüflür. Yaflanan olumsuzluklar n sebebi önlem almam fl olmam zdan kaynaklan yor. Afet sonras nda çok iyiyiz. Türk Silahl Kuvvetleri son sel felaketinde inan lmaz ifller ç kard. Çünkü 99 depreminden sonra stanbul ve çevresindeki yap lanmas n afete haz rl kl olarak yapm flt. stanbul maalesef plans z kentleflme, kaçak yap laflma, göç gibi sebeplerden altyap sorunlar yafl yor. stanbul da afl r ya fl gibi, deprem gibi sert do a olaylar meydana geldi- inde çok ciddi y k m olufluyor. Son olayda insanlar hayat n kaybetti. nan l r gibi de il. Arabalar n n içinde mahsur kald lar ve gelen sel sular na kap larak hayatlar n kaybettiler. Küresel iklim de iflikli i iflin bir boyutu. Tüm dünyada sorunlar yaflan yor bu sebeple. Di- er taraftan biz gerçekten çok plans z z. Afet sonras ma durlar devleti suçlar. Devlet önlem almakta yetersiz mi? Sorumluluk herkeste var. Asli sorunlu yerel yöneticilerdir. Dere yata n imara açan yerel yönetimdir, bir baflkas de il. Gecekondu mahallelerini denetleyecek merci yine yerel yönetimler. zin vermemeleri gerekirken plans z programs z olarak geliflen bu mahallelere tapu bile veriyorlar. Devlet güç kullanma yetkisi olan bir organizma. Bu yetki kanunlar uygulama amac yla verilmifl. Öldürme yetkisi bile var devletin elinde. Bu kadar yüksek yetkilerle donat lm fl bir mekanizma kendi orman n, kendi arazisini, kendi dere yata n koruyam - yorsa, burada bir sorun vard r demektir. Bu sorun yüzünden de yaflanan her afette birçok insan hayat n kaybediyor mallar n kaybediyor. Gelecekte de bu böyle devam edecek. Çünkü Türkiye de ciddi bir yap sorunu var. Bu yap sal sorunlar iyilefltirilmeden yani devletin siyasette hesap verilebilirli i, fleffafl, hukukun üstünlü ünü, eflitli i sa layamad ve dokunulmazl kald ramad sürece biz bu tür sorunlar daha çok yaflar z. stanbul için neler yap labilir? stanbul da zaten az miktarda kalan bofl arazileri her gelen yeni belediye imara açarak rant kap s sa l yor. Bana kal rsa flu andan itibaren stanbul da hiçbir flekilde yeni imar izinlerinin verilmemesi gerekiyor. Mevcut binalar n zaten büyük bir ço unlu u ekonomik kullan m ömrünü doldurdu. Gökdelen dikmek isteyen bir yat r mc eski binalar n bulundu u bir bölgede bina sahipleriyle anlafls n, onlar y karak yerine gökdelenini yaps n. Bu flekilde yafll binalardan kurtulaca m z gibi yeni binalar için kalan az miktardaki bofl arazimizi de il, eski binalar n oldu u yafll ve kullan lm fl arazilerimizi de erlendirmifl oluruz. stanbul un yeniden yap lanmas, yeniden infla edilmesi gerekiyor y l nda kurulan Afet Koordinasyon Merkezi nin çal flmalar n nas l buluyorsunuz? AKOM 1999 depreminden sonra kuruldu. O ac olay herkese büyük dersler verdi. AKOM lar için büyük kaynak aktar ld. En yeni teknolojiyle donat ld lar. Çok ifle yarad - na eminim. 99 depremi öncesi ve sonras nda müthifl bir bilgi toparlanmas, bilgi ak fl fark yaflad k. Ancak sadece AKOM oluflturmakla bitmez. Afet planlamas önlemler, haz rl k, müdahale ve iyilefltirmeyle dört aflamal bir modeldir. En önemli aflamas önlemlerdir. Afet ortaya ç kmadan önce gerekli koruyucu önlemleri alarak, kendimizi haz r hale getirmeliyiz. Tüm altyap n n afete dayan kl olarak infla edilmesi gerekiyor. Afete haz rl kl bir toplum olmak için vatandafllar m z n iyi e itilmifl olmas flart. Sadece AKOM a s rt m z dayayarak sa l kl bir afet yönetimi yapmam z mümkün de il. flin mutfa nda çok zay f z. Depremlere önlem olarak özellikle stanbul da bafllayan güçlendirme çal flmalar size göre yeterli olacak m? Bu çal flmalara ek olarak ne yap lmal? Tek bir çare var, nüfusu azaltmak. stanbul mega bir köy haline dönüflmüfl durumda. fiu anda stanbul da yaflayan insanlar n yüzde 75 ten fazlas stanbul do umlu de il. Bu göçün tersine çevrilmesi laz m. stanbul u kültür, kongre, finans merkezi olarak hayal edi-

11 RÖPORTAJ Afet sonras nda çok iyiyiz. Türk Silahl Kuvvetleri son sel felaketinde inan lmaz ifller ç kard. Çünkü 99 depreminden sonra stanbul ve çevresindeki yap lanmas n afete haz rl kl olarak yapm flt. mümkün de il. Önemli olan o binalar enkaza dönüfltürmemektir. yoruz. O zaman ne ifli var bu kadar imalathanenin? Bunun da sebebi Anadolu da istihdam sa layacak iflletmelerin kurulamamas ndan kaynaklan yor. Anadolu da cazibe merkezleri yaratarak, ifl imkân sa layarak stanbul dan Anadolu ya göçü sa layabiliriz. Anadolu ya geri dönüfl için neler yap lmal? Türkiye 1950 lerde bir tercih yapt. Daha do rusu zorla yapt r ld. Kara tafl mac l n demiryolu üzerinden mi karayolu üzerinden mi yapaca tercihiydi bu. Demiryoluna asla müsaade etmediler. Demiryolu, geliflmifl her ülkenin kulland ulafl m sistemidir ten kalan Onuncu Y l Marfl m zda Demir a larla ördük anayurdu dört bafltan diye g rtla m z patlat rcas na ba rd k. Ancak hala ayn marfl söyleyerek kendimizi motive ediyoruz. O y llardan sonra demiryollar için hiçbir fley yap lmad. E er bir gün Türkiye yi gerçekten seven insanlar yönetirse bunlar n hepsi çözülür. stanbul depreminin k sa bir süre içinde olaca n söyleyen ve hiç olmayaca n söyleyen farkl görüfller var. Sizce olacak m? AKUT olas bir depreme haz rl kl m? Olup olamayaca n bilmiyorum. Bizim iflimiz arama-kurtarma. AKUT her fleyiyle haz r. 99 depreminde de haz rd k. 230 kifliyi göçük alt ndan ç kard k. fiu an çok daha iyiyiz. Bizim veya bir baflka kurtarma ekibinin haz r olmas yetmez. Deprem öldürmez, depreme haz r olmayan binalar öldürür. Altyap, üstyap, koruyucu-önleyici tedbirler ve toplumun bilinçlendirilmesi. Bunlar olmad takdirde dünyan n en kuvvetli arama-kurtarma ekibi de olsa can kayb n n önüne geçmek Dünyan n birçok yerini gezdiniz. Kaç ülkeyi gezdiniz ve s radaki yer neresi? En uzun seyahatim dört ay sürdü. 97 de stanbul dan k z arkadafl mla motosikletle ç karak Katmandu ya gittik. ran, Pakistan, Hindistan ve Nepal e vard k. 21 bin kilometre yol yapm flt m. San r m 65 civar nda ülkeyi gezdim. Türkiye nin turizm potansiyeli neden kullan lam yor? Bir ülkenin A s neyse Z si de odur. Karayollar m z n hali böyleyken, e itim ve sa l k sistemimizin hali böyleyken, medyan n hali böyleyken Türkiye nin deprem konusunda Japonya gibi olmas n ya da turizmde Fransa gibi, talya gibi olmas n bekleyemeyiz. Türkiye nin önce ciddi yap sal sorunlar n halletmesi gerekiyor. Sistemin ana omurgas ndaki sorunlar iyilefltirmeden, üç taraf denizle çevrili, 40 bin ma aras olan, akarsular, iklimi, her fleyiyle çok güzel olan ülkemizin turizmini gelifltiremeyiz. Ali Nasuh Mahruki, 21 May s 1968'de stanbul'da do du. lk ve orta ö renimini fiiflli Terakki Lisesi'nde tamamlad ktan sonra 1992 de Bilkent Üniversitesi flletme Fakültesi'nden, 2004 y l nda Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Profesyonel sporcu, yazar ve foto rafç olan Mahruki, da c l k, ma arac l k, yamaç paraflütü, aletli dal fl, motor sporlar, yelken ve bisiklet sporlar yla u rafl yor. Sovyet Asya'n n 7000 metreden yüksek befl t rman fl n da tamamlad için, Rusya Da c l k Federasyonu taraf ndan Kar Leopar unvan verilen Mahruki, Everest Da 'na t rmanan ilk Türk ve Müslüman da c, Yedi Zirveler projesini tamamlayan dünyan n en genç da c s da oldu metreden yüksek Cho Oyu, Lhotse ve K2 da lar na oksijen desteksiz olarak t rmand. Türkiye, ran, Pakistan, Hindistan, Nepal, S kk m, Tibet ve Avrupa'n n çeflitli ülkelerinde motosiklet seyahatleri yapt. Liderlik, tak m çal flmas, kendini tan ma, hedef odal l k, kararl l k, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuflmalar ve seminerler düzenleyen Mahruki, Bahçeflehir Üniversitesi'nde "Tak m Çal flmas ve Liderlik" dersi verdi. Çeflitli gazete ve dergilerde köfle yazarl yapt ve çeflitli televizyon kanallar nda belgesel programlar haz rlad. Arama Kurtarma Derne i (AKUT) kurucu üyesi ve baflkan, Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araflt rmalar Derne i (UGSAD), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Sualt Araflt rmalar Derne i (SAD), Gezginler Kulübü üyesi ve Ortak dealler Derne i kurucu üyesidir. Eserleri: Bir Da c n n Güncesi - Everest'te lk Türk - Bir Hayalin Peflinde - Asya Yollar, Himalayalar ve Ötesi - Yeryüzü Güncesi - Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir. 9

12 ÇATKAPI Bursa / Gazi Bingöl Masa tenisinde iddial Röportaj: Merih Ekiz Gazi Bingöl, 1965 Erzurum / H n s do umlu. Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kâ tç l k Bölümü nden mezun olduktan sonra 1992 y l nda negöl e yerleflti y l nda Ayten Han m la evlenen Gazi Bey in, Ecem ve Ça dafl isminde iki çocu u var. fle bafllad ktan sonra on y l Bahmüller operatörlü ü yapan Bingöl, halen Bobst operatörü olarak çal fl yor. Arkadafllar Gazi Bey i dürüst, efendi ve sakin birisi olarak tan ml yor. Yüksekokuldan arkadafl Recep Çalg n la sekiz y l sonra ayn ifl yerinde karfl laflmak onu hem flafl rtm fl hem de çok memnun etmifl. Sektör lideri olmas, çal flan na maddi ve manevi her türlü deste i vermesi, Gazi Bey için Olmuksa n n en büyük özellikleri Halk müzi i tutkunu ve masa tenisinde iddial olan Gazi Bey, koyu bir Galatasaray taraftar. Gebze / Mustafa Arslan Blues tutkunu Röportaj: Gamze Mercan Mustafa Bey, 1975 zmit do umlu. Kocaeli Üniversitesi Kâ tç l k Bölümü nü bitirdikten sonra 2001 y l nda Olmuksa ailesine kat ld. fiu an Martin 718 operatörü ve Olmuksal olmaktan çok mutlu. fl disiplininin önemini bilen, özel hayat n ifle tafl mayan bir çal flan. Üniversite y llar nda tan flt blues u çok seven Mustafa Bey, özel dersler alarak gitar çalmay da ö renmifl. Yemek yerken, yolda giderken hatta rüyas nda bile blues u yafl yor. Chicago Blues Festivali ne kat lmak, blues un do du u yer olarak kabul edilen Missisipi ye gitmek ve 84 yafl ndaki blues efsanesi BB King i canl dinlemek onun en büyük hayali. Blues sevgisi ona bir internet sitesi bile kurdurtmufl. internet sitesiyle blues tutkunlar yla güzel bir paylafl m sa l yor. Adana / fierafettin Küçük Uzun bir tatil yapacak Röportaj: Özgün Öztürk Osmaniye / Düziçi do umlu olan fierafettin Bey 45 yafl nda y l ndan beri Adana fabrikam zda dikifl operatörü olarak çal fl yor. Osman ve Bu ra isminde iki çocu u var. Arkadafllar onu, iyi ve sevecen birisi olarak tan ml yor. fierafettin Bey iki y l öncesine kadar birlikte çal flt klar, flimdi ise emekli olan sa r ve dilsiz arkadafl Ahmet Tekin den iflaret dilini ö renmifl. Olmuksa da çal flmaktan çok memnun olan fierafettin Bey flirketi, sorunlar na hemen çözüm bulabildikleri, yaflanan krizlere ra men maafl sorunu yaflamad klar bir iflletme olarak görüyor. nsan iliflkileri oldukça güçlü oldu u halde kendisini çekingen birisi olarak gören fierafettin Bey, emekli oldu unda ailesiyle birlikte uzun bir tatil yapmay planl yor. 10

13 ÇATKAPI Edirne / Mehmet Selçuk Canfiliz Güvercinleri seviyor Röportaj: fienol Gercüfl 1967 Edirne do umlu olan Selçuk Bey, 1986 dan beri Olmuksal. Evli ve 13 yafl nda bir k z var. Saman balyalar ndan numune almak için geçici olarak ifle bafllayan Canfiliz, askerli ini tamamlad ktan sonra kazan dairesinde kadrolu olarak devam etti. Geçen yirmi y l aflk n süredir de kazan sorumlusu olarak çal fl yor. Çal flkan, güvenilir, hepsinden de önemlisi flakac kiflili iyle tan nan Selçuk Bey s k bir Fenerbahçe taraftar. fiirketimizin en be endi i yönleri ise çal flanlara verilen önem, üst düzey yöneticilere kolay ulaflabiliniyor olmas, ifl güvenli ine büyük önem verilmesi ve hizmet içi e itimler. Bofl zamanlar nda besledi i güvercinleriyle vakit geçiren Selçuk Bey, önümüzdeki sene kat laca güvercin uçurma yar flmalar nda kupalar toplayaca na inan yor. zmir / Necati Türk Köfte ekmek satacak Röportaj: Sibel Aysu 1964 te Afyon un Sand kl ilçesinde do du. Babas asker oldu u için Türkiye nin birçok flehrini gördü. En son zmir-kemalpafla da liseyi bitirdikten sonra elektrik kurslar na devam etti. Bir yandan da Aç k Ö retim Fakültesi ktisat Bölümü nü bitirdi. Alperen isminde 20 yafl nda bir o lu var. Futbolu hiç sevmeyen ve tabii ki tak m da tutmayan Necati Bey, 1995 y l nda elektrikçi olarak girdi i zmir Olmuksa da flu an Bak m Formeni olarak çal fl yor. Nedenini tam olarak bilmesek de arkadafllar ona bulunmaz Hint kumafl diyor. Olmuksa n n sektör lideri olmas ndan büyük gurur duyan Necati Bey, Olmuksa ya sonuna kadar güveniyor. Emeklilik hayali ise oldukça ilginç; bir Peugeot minibüsün içini düzenleyerek Manisa yolunda köfte-ekmek satmay düflünüyor. fl yorgunlu unu atmak için denedi i yamaç paraflütünü birkaç ufak kaza geçirse de çok seviyor ve herkese tavsiye ediyor. Antalya / Levent peko lu Amac Olmuksa dan emekli olmak Röportaj: Ayfle Aygün Levent peko lu, 1983 Mersin / Tarsus do umlu. Ailesi halen Mersin de yafl yor, kendisi ise Antalya da. Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Teknikerli i Bölümü nden 2005 te mezun olup askerli ini tamamlad ktan sonra 2007 y l nda Antalya Olmuksa Fabrikas nda makine operatörü olarak göreve bafllad. Levent Bey, iflini seven, Olmuksa n n çal flanlar na ilgisinden memnun, çal flma azmi yüksek bir çal flan. fl hayat n n bafl nda olan birisi olarak amac ise emeklili ine kadar Olmuksa da çal flmak. Koyu bir Galatasaray taraftar olan Levent peko lu halen bekâr ve Galatasarayl bir efl aday na hay r demeyece ini düflünüyoruz. 11

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Gribe karfl büyük önlem...

Gribe karfl büyük önlem... UNUTMAYINIZ! Emlak Vergisi ve flyerleri için ödenen Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerinin son ödeme günü 30 KASIM... letiflim Merkezi Say : 4 - Kas m 2009 Gribe karfl büyük önlem... Dumanlama Yöntemi

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı