T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2007 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Yrd.Doç.Dr. Jale Balaban-Sal Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Televizyon Programlar Yöneticisi Prof.Dr. Naci Güçhan Dil ve Yaz m Dan flman Okt. Sebahat Yaflar Ölçme De erlendirme Sorumlusu Uzm. Bülent Gezen Kitap Koordinasyon Birimi Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Antropoloji ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Temmuz 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Kullan m K lavuzu... ix x Antropoloji Nedir?... 1 G R fi... 3 ANTROPOLOJ N N TANIMI, YAKLAfiIMI VE LKELER... 3 Antropolojinin Tan m... 3 Antropolojinin Yaklafl m ve lkeleri... 4 ANTROPOLOJ N N DALLARI... 6 Sosyal-Kültürel Antropoloji... 6 Biyolojik Antropoloji... 6 Arkeoloji... 7 Dil Antropolojisi... 8 ANTROPOLOJ N N TAR H... 9 ANTROPOLOJ N N D ER NSAN VE TOPLUM B L MLER Ç NDEK YER ANTROPOLOJ N N YÖNTEM VE ARAfiTIRMA TEKN KLER Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Kültür Kavram G R fi KÜLTÜR NED R? KÜLTÜRÜN ÖZELL KLER KÜLTÜREL SÜREÇLER Kültürleme (Enculturation) Kültürleflme (Acculturation) Kültürel Yay lma (Diffusion) Kültürlenme (Culturation) Kültür fioku (Culture Shock) Kültürel Gecikme (Cultural Lag) Kültürel Özümseme (Assimilation) Kültürel Bütünleflme (Integration) Zorla Kültürleme (Trans-Culturation) Kültürel De iflme ve Gelenek Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar ÜN TE 1 ÜN TE 2

4 iv çindekiler S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 3 ÜN TE 4 Kültüre Yaklafl mlar: Temel Antropoloji Kuramlar G R fi EVR MC VE TAR HSELC KURAMLAR Yüzy l Evrimcili i Difüzyonizm Tarihsel Özgücülük (Amerikan Tarih Okulu) filevselc VE YAPISALCI KURAMLAR ngiliz fllevcili i Yap sal- fllevselcilik Yap salc l k PS KOLOJ VE B YOLOJ YÖNEL ML KURAMLAR Kültür-Kiflilik Kuram Sosyobiyoloji Kuram ÇATIfiMACI VE UYARLANMACI KURAMLAR Yeni Evrimcilik Kültürel Ekoloji Yaklafl m Yeni fllevcilik Marksç Antropoloji Kültürel Maddecilik ÖZGÜCÜ KURAMLAR Etnobilim ya da Biliflsel Antropoloji Yaklafl m Simgeci/Yorumcu Antropoloji Yaklafl m Feminist Antropoloji Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar nsan n Canl lar Dünyas ndaki Yeri ve Biyolojik Çeflitlili i.. 65 G R fi NSANIN CANLILAR DÜNYASINDAK YER PR MATLAR Primatlar n Özellikleri Prosimiyenler Antropoidler Yeni Dünya Maymunlar Eski Dünya Maymunlar Hominoidler nsan NSANIN B YOLOJ K ÇEfi TL L Irk m? Biyolojik Çeflitlilik mi? Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden... 89

5 çindekiler v Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar nsan n Evrimi G R fi EVR M DÜfiÜNCES N N GEL fi M PR MATLARIN EVR M LK HOM N DLER LK NSANLAR Homo habilis ve Homo rudolfensis Homo ergaster ve Homo erectuslar Neandertal nsan (Homo neanderthalensis) Homo Sapiens Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sanayi Öncesi Uyarlanma ve Yaflam Tarzlar : Avc -Toplay c l k ve Tar m G R fi AVCI-TOPLAYICILIK Tarih ve Tan mlama Ekoloji, Teknoloji ve Nüfus Ekonomi, Örgütlenme ve Siyaset Uyarlanma Beslenme ve Sa l k TARIM VE HAYVANCI UYARLANMA Tarih ve Tan mlama: Besin Üreticili ine Geçifl Nüfus ve Tar m n Yay lmas Temel Tar m ve Toplumsal Örgütlenme Biçimleri Göçebe-Hayvanc l k (Pastoralistler) Kaba Tar m Biçimleri Yo un Tar m Biçimleri Enerji ve Çevre Toplumsal Örgütlenme ve Siyaset Beslenme ve Sa l k Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 5 ÜN TE 6

6 vi çindekiler ÜN TE 7 ÜN TE 8 Kent, Devlet ve Endüstri G R fi KENTLEfiME VE TARIM DIfiI TABAKALAfiMANIN DO UfiU DEVLET N GEL fi M lk Devlet Tar m Döneminde Devletin Evrimi ENDÜSTR TOPLUMU VE YEN YAfiAM B Ç M Toplumsal Tabakalaflma ve Siyaset Modern Devlet Biçimleri ve Ulus-Devlet Etnisite, Milliyetçilik ve Irkç l k Enerji, Teknoloji ve Nüfus Yeni Kent ve Kent Yoksullar Yo un Endüstriyel Tar m KT SAD Efi TS ZL N YAYILMASI, AZ GEL fim fil K VE ÜÇÜNCÜ DÜNYA Küreselleflme Üretim Kültüründen Tüketim Kültürüne Popüler Kültür ve Moda Beslenme ve Sa l k ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK, ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK VE ANTROPOLOJ DE YEN YÖNEL MLER Çokkültürlülük ve Çokkültürcülük Kültürel Çal flmalar Okulu Uygulamal Antropoloji Endüstriyel Antropoloji Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Akrabal k ve Toplumsal Cinsiyet G R fi EVL L K VE A LE Evlilik ve Uyarlanma Evlilik Yoluyla Oluflan Toplumsal A lar ve Mübadele liflkileri ç ve D flevlilik Biçimleri Tekli ve Çoklu Evlilik Biçimleri Yerleflme ve Evlilik Evlilik Süreçleri Efl Seçme Biçimleri Yeniden Evlenme Örüntüleri Evlilikte ktisadî Mübadele Biçimleri Evlilik Prosedürü ve Tören Aile ve Hane AKRABALIK VE SOY

7 çindekiler vii Akrabal k Kategorileri Ebeveyn, Kardefl ve Ye enler Akraba Adland rma Sistemleri Akrabal k Temelli Gruplar ve Soy Soy C NS YET VE TOPLUMSAL C NS YET Cinsellik ve Cinsellik Karfl s ndaki Kültürel Tutumlar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Din ve Kutsal G R fi D N: NANCIN KURUMSALLAfiMASI Dinin Boyutlar NANÇ S STEMLER N N ÇEfi TL L Din ve Uyarlanma Dinin Somutlaflmas : badet ve Ayinler Dinsel Uzmanlar ve Kutsal Kifliler Temel nanç Sistemleri Animizm, Animatizm ve Animalizm fiamanizm Teizm Do u Mistisizmi ve Yeniden Do ufl nanc Ba daflt rmac l k (Senkretizm) TABULAR, KÜLTLER VE D NSEL S MGELER Tabular Kültler Dinsel Simgeler Kültüre Özgü Simgeler Besin Simgecili i Totemler Sanat Simgecili i M TOLOJ VE M TOSLAR Mitos Mitoslar n fllevleri Mitoloji Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 9

8 viii çindekiler ÜN TE 10 Dil ve letiflim G R fi KONUfiMA D L Dil Nedir? Dillerin Görelili i Dilin Unsurlar D LLER N ÇEfi TL L Diller Nas l Çeflitlendi? Bu Çeflitlilik Nas l S n fland rmaktad r? Dil Öbekleri (Büyük Dil Aileleri) Dillerin Yay lmas, Temas, Kar flmas ve Küreselleflmenin Etkisi Lingua Franca Pidgin Dil Kreol Dil Planl Dil De ifliklikleri Küreselleflmenin Dil Üzerinde Etkisi LET fi M SÜREÇLER VE LET fi M ORTAMLARI letiflim ve Toplumsal liflkiler flaretler ve Simgeler Konuflma D fl letiflim Yaz Dili flaret Dili D L VE KÜLTÜR Kültürün Dile Etkisi Dilin Kültüre Etkisi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük Dizin

9 Önsöz ix Önsöz Antropoloji, insan türünün ortaya ç k fl ndan bu yana geçirdi i biyolojik ve kültürel uyarlanma süreçlerini inceleyen ve buna ba l olarak ortaya ç kan insan çeflitlili ini irdeleyen bir disiplindir. Bu bak mdan, insan ele alan ya da oda nda insan n veya onun yaratt kurumlar n bulundu u her disiplinin antropolojiden ö renece i çok fley vard r. Antropoloji ayn zamanda insana dünyan n kendi çevresinden, al flkanl klar ndan ve normal buldu u yaflam biçiminden ibaret olmad - n, en az kendisininki kadar de erli ve ifllevli pek çok baflka yaflam biçiminin oldu unu da gösterir. Bu özelliklerine bak ld nda bu disiplinin bütün sosyal bilim alanlar, hatta hayat anlamland rma çabas içinde olan her birey için önemli bir hareket noktas oldu u hemen görülecektir. Antropolojinin bu ifllev ve rolünün bilincinde olarak, elinizdeki kitap antropoloji alan na iliflkin ana konular olabildi- ince içermek ve bu konuda okuyucuya olabildi ince genifl bir perspektif açmak kayg s yla kaleme al nm flt r. Ayn zamanda bu kitap uzaktan ö renme ilkelerine göre tasarlanm fl olmas yla, okuyucuyu alan n içine interaktif bir biçimde dahil etmeye çal flmaktad r. Bizim bu çabam za karfl l k, kitap okuyucunun etkin kat l mc katk s olmadan hedefledi i amaçlara ulaflmakta zorlanacakt r. Bu nedenle okuyucular n kitab daha iyi özümseyebilmek için konulara iliflkin araflt rmac çabalara giriflmelerini ve Aç kö retim televizyon programlar n izlemelerini öneririm. Kitap okuyucunun kat l m n ve paylafl m n sa lamak için, her ünitede yer alan yaflam n içinden ve örnek olay bölümleriyle zenginlefltirilmifltir. Ayr ca kitab n sonuna bir küçük sözlük ve okuyucunun merak etti i anahtar sözcüklere ulaflabilece i bir dizin eklenmifltir. Her ünitenin sonunda da s navlara haz rl k için yararl olaca n umdu um çoktan seçmeli bir kendimizi s nayal m bölümü bulunmaktad r. Ünitelerin içine serpifltirilmifl s ra sizde çal flmalar n n da zihin gelifltirmek ve daha ileri düzeyde düflünebilmek için yararl olaca n umuyoruz. Bu kitab n sosyal antropolojiyi ilgilendiren sekiz ünitesi Prof.Dr. Suavi Ayd n, biyolojik antropolojiyi konu alan dördüncü ve beflinci üniteleri de Prof.Dr. Y lmaz Selim Erdal taraf ndan kaleme al nm flt r. K sa zamanda böyle yo un bir metni ortaya ç kard klar için her iki yazara da çok teflekkür ederim. Ayr ca kitab n haz rlanmas için gerekli ortam sa layan baflta rektörümüz olmak üzere tüm uzaktan ö retim birimi çal flanlar na yürekten teflekkür ederim. Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

10 x Kullan m K lavuzu K endi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere fayda sa layacakt r. Girifl: Ünitede ifllenen konulara iliflkin bilgi veren, konuya bafllamadan önce sizi düflünmeye iten, gerekti inde konular daha iyi kavrayabilmeniz için yapman z gerekenleri belirten k sa aç klamalard r. Amaçlar m z: Üniteyi tamamlad n zda kazanaca n z bilgi ve becerilerdir. Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular n günlük yaflama yans malar n içeren, kuramsal aç klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras nda ba kurman za yard mc olmay hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al nt lar ya da gazete haberleridir. Anahtar Kavramlar: Ünitede aç mlanan temel kavramlard r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin ipuçlar verir. Yana Ç kma: Metin içinde yer alan önemli kavram ve ifadelere iliflkin tan m ya da aç klamalard r. Önemsemeniz gereken noktalar gösterir. Metin içinde yap lan aç klamalar n bir tür çok k sa özeti gibi düflünülebilir. çindekiler: Ünite içinde hangi konular n ifllenece ini gösterir. Ana konular n bafll klar n içerir. SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M SORU S ra Sizde: fllenen konular SIRA S ZDE kavray p kavramad n z kendi kendinize ölçmenize yard mc olmaya amaçlayan, DÜfiÜNEL M düflünmeye ve uygulamaya yönlendiren sorulard r. SORU D KKAT D KKAT SIRA S ZDE SIRA S ZDE

11 Kullan m K lavuzu xi Özet: Ünitede ayr nt l ifllenen konular n önemli noktalar tekrar vurgulan r. Kendimizi S nayal m: Ünitede ifllenen konular ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenizi sa layacak, bir tür s nava haz rl k testidir. S navlarda ç kabilecek türde sorular içerir. Okuma Parças : Bu bölümde, baz do rudan iliflkili bilimsel bir çal flmadan al - nan okuma parçalar na yer verilmektedir. Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar : "Kendimizi S nayal m" bölümündeki sorular n cevaplar n ve ilgili olduklar konular içerir. Yanl fl cevaplad n z sorularla ilgili konular tekrar etmeniz s navdaki baflar n z art rabilir. Yaflam n çinden: Ünitede aktar lan kuramsal aç klamalar ile günlük yaflam m zda karfl laflt m z olaylar aras nda iliflki kurman z sa lamak için verilmifl haber ve al nt lard r. S ra Sizde Yan t Anahtar : S ra Sizde lerde yer alan sorular n cevaplar n içerir. Her hangi bir S ra Sizde sorusuna verdi iniz cevap ile bu bölümdeki cevab karfl laflt rarak, ilgili konuyu ne ölçüde ö rendi inizi belirleyebilirsiniz. Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar: fllenen konulara iliflkin daha genifl bilgi edinmek isterseniz bu bölümde yer alan kaynaklar inceleyebilirsiniz.

12

13 Antropoloji Nedir? 1 1 Kaynak: G.B.R. Poster Magazines nsan, biyolojik ve kültürel olarak çeflitlenerek ve co rafî ve ekolojik koflullar n dayatt de iflimleri geçirerek dünyan n bütün bölgelerine yay lm fl bir türdür. Antropoloji bu çeflitlili in anlafl lmas çabas d r. Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra, Antropoloji nas l bir bilimdir, neyi inceler ve nas l bir yaklafl m vard r? Antropoloji hangi dallara ayr l r? Bu dallar n geliflimi nas l nas l olmufltur? Antropolojinin bilimsel geliflme içindeki yeri nedir? Antropolojinin di er insan ve toplum bilimleri içindeki yeri nedir? Antropolojinin çal flma yöntem ve teknikleri nelerdir? sorular na yan t verebilecek bilgi birikimine sahip olacaks n z.

14 2 Antropoloji Örnek Olay 2002 y l nda Kafkasya petrollerini Ceyhan liman na tafl yacak büyük bir ham petrol boru hatt projesi hayata geçirildi. Bu projenin özelli i çevresel, insanî ve kültürel de erlere sayg l bir proje olaca iddias idi. Bu nedenle projede antropologlara görev verildi. Daha önce uygulanan boru hatt projelerinde güzergâh mühendislik ilkelerine göre önceden belirleniyor ve o bölgede yaflayanlar n fikir ve itirazlar dikkate al nmadan, evlerinden, köylerinden, tarlalar ndan geçip uygulan - yordu. Oysa buradaki mant k tamamen farkl olacakt. T pk çevresel de erleri göz önünde tutacak do a bilimcilerin güzergâh üzerindeki do al hayat n korunmas için alaca önlemler gibi, antropologlar da güzergâh n geçti i yerleflimlerdeki insanlarla konuflacak, onlar n talep, beklenti ve de erleri ile projenin hedeflerini uyuflturmaya çal flacakt. Nitekim çal flma bu flekilde yürüdü. Örne in Toroslar n yüksek bölgelerinde bir yerde projede çal flan antropolog, inflaat flantiyesi olmas planlanan bir yerde yöre köylülerinin yazlar çad rl yayla kurduklar n, bir k sm n n da ar c l k yapt klar n belirledi. Bu durumda flantiyenin orada kurulmas, geçici bir süre için de olsa, bölge insanlar n n y ll k geçim etkinli ini ve iklim koflullar n n zorunlu k ld gelenekselleflmifl bir mevsimlik yer de ifltirme davran fl - n sekteye u ratacakt. Bunun üzerine yaylac larla görüflmeler yap ld ; geçici olarak, bir yazl na yaylalar n flantiyeye terk etmeye raz oldular ama bunun karfl l nda inflaatç firma yaylada birkaç su kuyusu açmay, kanallarla suyu belli yerlere tafl may ve yaylada flantiyeden hiçbir iz b rakmamay taahhüt etti. Böylelikle bölgeyi geçmiflten beri kullanan insanlar n yaflam biçimine zarar vermeden bir kalk nma yat r m gerçeklefltirilmifl oldu, herkes memnundu; bu Türkiye de bir ilkti. Anahtar Kavramlar Antropoloji Biyolojik Antropoloji Sosyal/Kültürel Antropoloji Etnoloji Etnografya Alan Araflt rmas Kat larak Gözlem Kat l mc n n Gözlemi çindekiler G R fi ANTROPOLOJ N N TANIMI, YAKLAfiIMI VE LKELER ANTROPOLOJ N N DALLARI ANTROPOLOJ N N TAR H ANTROPOLOJ N N D ER NSAN VE TOPLUM B L MLER Ç NDEK YER ANTROPOLOJ N N YÖNTEM VE ARAfiTIRMA TEKN KLER

15 Ünite 1 - Antropoloji Nedir? 3 G R fi Neden insanlar yaflad klar farkl co rafyalarda farkl konutlar yapm fllar, farkl yerleflim düzenleri kurmufllard r? Neden belli bir yerde yaflayan insanlar bir tür besini zevkle, ifltahla tüketirken baflka yerde yaflayanlar onu en aç hallerinde bile a zlar na koymaktan kaç n rlar? nsanlar dünyan n belli bölgesinde belli fiziksel özelliklere sahipken, baflka yerlerde biz bu özellikleri tafl mayan bireylerle karfl lafl r z? Biz, yani insan türü, ortaya ç kt m z anda da böyle miydik? Fiziksel ve toplumsal olarak nas l de ifltik? Bizden önce yaflayan insanlar neyle geçindiler, ne yiyip içtiler, ölülerini nas l gömdüler, ya da gömmeyip baflka türlü mü u urlad lar? Ne tür aletler kulland lar? Dilleri nas ld, bugünkü dillerle eski diller aras nda nas l iliflkiler mevcuttur? Bugün yaflayan diller, çeflitli etkilerle nas l de ifliyorlar, biz bu yeni biçimleri nas l adland r p tan mlayabiliriz? nsanlar do aüstüne ve do a d fl ndan gelen bir kudretin varl na hep inand lar. Bu inançlar nas l biçimlendi, farkl laflt ve çeflitlendi? nsanlar topluluklar halinde yaflarlar; öyleyse bu topluluk halinin süreklili ini ve istikrar n sa layacak birtak m mekanizmalar, kurumlar da gelifltirmifl olmal lar. Bar fl nas l sa l yorlar, fliddet nas l önleniyor, toplulu un ç karlar nas l savunuluyor ve en önemlisi kararlar nas l al n p uygulan yor? Kararlara uymayanlara ne yap l yor ya da uymalar nas l sa lan yor? Topluluk halinde yaflayan insanlar cinsel ihtiyaçlar n gidermek için ne tür kurumlar icat etmifller? Toplulu un sa l kl bir biçimde devam n ve bekâs n sa layacak üreme faaliyeti nas l düzenlenmifl? Bu devaml l k ve bekâ için kaç n lmaz olarak icat edilmifl de erler neler? Bu de erler hangi toplumsal süreçlerle, simge ve törenlerle aktar l p yaflat l yor? Duygular m za ve davran fllar m za yön veren toplumsal durumlar ve süreçler nelerdir? Belirli de erler için insan n can n bile fedâ etmesini sa layan uyarlay c lar nas l bilebilir ve teflhis edebiliriz? flte bütün bu sorular n cevab n bulabilece iniz bir bilim dal var: Antropoloji. Bu bölümde antropolojinin nas l bir bilim oldu unu, nas l geliflti ini, temel kavramlar n, yöntemini, dallar n ve içinde yer alan çeflitli yaklafl m biçimlerini görece iz. ANTROPOLOJ N N TANIMI, YAKLAfiIMI VE LKELER Antropolojinin Tan m Antropoloji en k sa tan m yla insan çeflitlili inin bilimidir. nsan kültürel, toplumsal ve biyolojik çeflitlili i içinde anlamaya; insanlar n bafllang c ndan beri çeflitli koflullara nas l uyarland n, bu uyarlanma biçimlerinin nas l geliflip de iflti ini, çeflitli küresel olaylar n bu uyarlanmalar nas l dönüfltürdü ünü görmeye ve göstermeye çal fl r. Bu nedenle yerküreyi bir bütün olarak ele al r ve insanl bütünlü ü içinde görmeye çal fl r. Bu yönüyle antropoloji hem bütüncü hem de farkl l klar vurgulay c bir do aya sahiptir. Bu aç dan bak ld nda, antropoloji için insan hem yerküreyi düzenleyen, tasarlayan hem de yerkürenin koflullar taraf ndan düzenlenen, biçimlendirilen bir varl kt r. Yerkürenin koflullar onu hem kültürel, toplumsal ve biyolojik bak mdan çeflitlendirmifl; hem de yerküre kültürel, toplumsal ve biyolojik olarak çeflitlenmifl, insan n müdahaleleriyle bu uzun süreçte dönüflmüfltür. Belki de bu dönüflümün en yak n ve yak c sonucu bugünkü küresel s nma sorunu olmufltur. Bu genifl ele al fl biçimi antropolojiyi farkl bir yaklafl ma sahip k lm flt r. Bu yaklafl m yine insana e ilen di er bilimlerle antropoloji aras ndaki fark da aç klar.

16 4 Antropoloji Bütüncü kültür kuram : Bir toplulu u bütün biyolojik, toplumsal ve kültürel yönleriyle bir bütün olarak anlamaya ve buradan yola ç karak, kültürlerin farkl l klar kadar bütün kültürleri içine alacak evrensel bir kültür bilgisine ulaflmaya çal flan kuramsal yönelimdir Fiziksel çevre: nsan ve di er canl lar kuflatan, onlar n yaflam n n temeli olan iklimsel, meteorolojik, atmosferik ve yersel çevre koflullar bütünüdür. Yaflamsal çevre: nsan n birlikte yaflad, zaman zaman sembiyotik iliflki içine girdi i, zaman zaman evcillefltirerek ya da yabanî olarak do rudan yararland ya da yaflam n tehdit alt nda tutan bitki ve hayvan varl d r. Mekânsal çevre: nsan eliyle do an n sundu u olanaklar de erlendirilerek ya da teknolojik olanaklarla yarat lan kültürel-yapay çevredir. Antropolojinin Yaklafl m ve lkeleri Yukar daki tan mlama denemesine dayanarak antropolojinin yaklafl m n oluflturan alt temel ilkeyi ç karabiliriz. Bütüncülük: Antropoloji bütün insanî olgular bütünlü ü içinde görmeye çal - fl r. Di er insan bilimler ve biyolojik bilimler ise insan n bir yönü üzerine yo unlafl r. Siyaset bilimciler toplumsal düzeni kuran iktidar, otorite, ç kar gruplar ve onlar n siyasal organlar ve bunlar n karfl karfl ya geldikleri çat flmac ortamlar üzerinde durur. ktisatç lar, toplumsal düzenler içindeki üretim ve tüketim kurumlar yla, da t m sorunlar yla u rafl r. nsan biyologlar, insan n biyolojik varl na yönelir. Oysa antropologlar, inceledikleri toplumun iktisadî kurumlar yla siyasal örgütlenmeleri, dinleriyle kimlik sorunlar, statü sistemleriyle dilleri, teknolojileriyle sanatlar, çocuk yetifltirme uygulamalar yla fiziksel çevreleri, evrimiyle biyolojik farkl - l klar aras ndaki bütün varolufl biçimlerini, bir öncelik-sonral k iliflkisi kurmadan bir bütün içinde görmeye çal fl r. Bu bütünlük içinde kapsay c bir insanl k tarihi kurmaya u rafl r ve bütün bu olgular n birbiriyle iliflkilerini anlamaya çal flarak bütüncü bir kültür kuram na yönelmeyi amaçlar. Evrensellik: Antropoloji insan n evrenselli ini savunur. Bu bak fl aç s na göre bütün toplumlar ve kültürler tümüyle ve eflit biçimde insanîdir. Buna göre hiçbir insan grubu maymuna daha yak n say lamaz ya da hiçbir halk geri bir kültüre sahip ya da kültürsüz de ildir. Böylelikle Kalahari çölünde avc -toplay c bir yaflam süren Kung! halk yla sanayi toplumu efli inde yaflayan Kuzey Amerikal lar aras nda insanî yarat m ve de erler bak m ndan tam bir eflitli i ve incelemeye de er olmay öngörür. Antropolog için hiçbir insan toplulu u çok küçük, çok uzak, çok büyük, çok geliflmifl, çok geri, çok eski de ildir. Bütün toplumlar, insan çeflitlili inin farkl yönlerini ve görünümlerini sunarlar. Bu bak mdan bütün toplumlar insanl k miras n n de erli örnekleridir ve bu çeflitlili i yans tan her yaflam biçiminden ö renecek çok fley vard r. Çok fley ö renirken, bir taraftan da insan türünün olanaklar n, yeteneklerini, neleri yap p-yapamayaca n ve s n rl l klar n da ö reniriz. Hatta canl lar dünyas ndaki yak n akrabalar m z olan iri maymunlardan bile kendimiz hakk nda hâlâ ö renece imiz çok fley vard r. Uyarlanma: nsan t pk di er hayvanlar gibi içinde bulunduklar çevrenin bask s alt ndad r. klim, ya fl miktar, toprak gibi fiziksel çevre etkenleri ile yaflad klar yere özgü bitki ve hayvan varl gibi yaflamsal çevre etkenleri onlar n yaflam biçimlerini belirler. Bu etkenlere bir de kendi yaratt klar mekânsal çevrenin etkisi eklenir. Dolay s yla belirli bir yaflam biçiminin oluflmas nda bu çevresel etkenlerin bask s birincil derecede rol oynar. Belirli bir insan toplulu unun devaml l ve istikrar, bu çevresel etkenlere uyarlanabilme yetene ine ba l d r. Bu aç dan baflar l olanlar, yani çevresel etkenlere baflar yla uyarlanabilenler kararl, sürekli ve güvenli bir yaflam biçimi olufltururlar. Bu yüzden insan topluluklar n n özgül kültürleri, büyük ölçüde bu uyarlanman n sonucu olarak görülür. Bütünleflme: Belirli bir kültürün ögelerinin birbiriyle bütünleflmesi, o kültürün ayakta kalmas nda, istikrar nda ve süreklili inde belirleyici bir rol oynar. Din, akrabal k, iktisadî yaflam, siyasal örgütlenme gibi ögelerin birbirlerini destekleyici bir bütün oluflturmas, kültürlere bu aç dan yarar sa lar. Öte yandan bu bütünlüklü kültür anlay fl, belirli bir toplulu u inceleyen antropolo a o toplulu u anlamas nda yard mc olur. Ayr ca antropolog, bir topluluk için bu bütünlü ü varsayd nda kültürel ögeler aras ndaki uyumsuzluklar, de iflme karfl s ndaki uyum güçlüklerini ve yine de iflme s ras nda ortaya ç kan çat flmalar daha kolay gözlemleyebilir.

17 Ünite 1 - Antropoloji Nedir? Ancak bu bütünlük varsay m görece küçük ölçekli topluluklar için geçerli bir varsay md r. Toplumun ölçe i büyüdükçe ve toplum karmafl klaflt kça çat flmal ögeler artar, toplumun katmanlar aras nda ç kar ayr l klar ortaya ç kar, bu katmanlar toplumu kendi istekleri do rultusunda dönüfltürmeye çal fl rlar. Dolay s yla büyük ölçekli toplumlarda antropolog için o toplumu bütünlü ü içinde görmek zorlafl r. Antropolog bu durumu da göz önünde tutarak çal fl r ve çal flma alanlar - n, sorun ve sorular n bu duruma göre tasarlar. Kültürel Görecilik: Antropolog toplumlar n kültürel bak mdan farkl oldu unu bilir. Antropolo un inceleyece i topluluk, yaflam biçimi bak m ndan antropolo un yaflad toplumdan farkl oldu u kadar, farkl bir de erler dünyas na da sahip olacakt r. Dolay s yla antropolog, sa l kl bir araflt rma yapabilmek için, inceleyece i topluma kendi de er sisteminin içinden bakmaktan kaç nmak durumundad r. Biz, kiflinin kendi toplumunun de erlerini ve gelene ini yüceltmesini, onu benzersiz ve di erlerinin üzerinde bir toplum olarak düflünmesini ve baflka toplumlar bu aç dan de erlendirmesini etnikmerkezcilik kavram yla karfl l yoruz. flte antropolo un ve antropolojinin araflt rmaya ve incelemeye bafllamadan önce yapmas gereken ilk ifl etnikmerkezcilikten kurtulmak olmal d r. Zira etnikmerkezcilik, anlamaya de il yarg lamaya yol açacakt r. Ötekileri gerçek anlamda anlamak ancak kültürel görecilik yaklafl m yla mümkündür. Kültürel görecilik, k saca, baflkalar n n inanç ve davran fllar n onlar n kendi gelenek ve deneyimleri içinde de- erlendirmek ve yorumlamakt r. Do al olarak bir toplum için do ru olan bir baflkas için de do ru olmak zorunda de ildir. O nedenle antropolo un kendi deneyimlerinden ve içinden geldi i toplumdan kaynaklanan do rular bir kenara b rakarak araflt rma yapmas gerekecektir. Böylelikle bu düzeyde kültürler aras nda öncelik-sonral k, üstünlük-gerilik, acayiplik-normallik gibi s ralamalar anlams zlafl r ve her kültür, kendi öznel varolufluyla, en az di erleri kadar de erli, sorun çözücü ve benzersiz hale gelir. Karfl laflt rmac l k: Antropoloji tek bir toplumu ya da kültürü ele almakla yetinmez, genel bir kültür kuram na yönelir. Bu nedenle belirli olgular bak m ndan farkl toplum ve kültürleri karfl laflt rmaya e ilimlidir. Genel bir kültür kuram na yönelmeyen antropolojiler bile, böyle bir genel kuram n olamayaca n göstermek için, kültürleri karfl laflt rmaya ve bu karfl laflt rma çabas içinde onlar n özgüllüklerini göstermeye giriflmifllerdir. Örne in antropolog namus ad na ifllenen cinayetleri belli bir bölgenin ya da toplulu un sorunu olarak görmekten kaç nacak ve bu tür olaylar n yafland bütün co rafyalarda ve tarihsel süreklilik içinde bu eylemi do uran etkenleri anlama çabas na girerek, inceledi i alan çözümlemeye çal flacakt r. Böylelikle tek bir yere bakacak ama çok genifl bir ba lant lar a kurmaya u raflacakt r. Böyle bir yöntemsel çaban n bilimsel ad karfl laflt rmac l kt r. Bütün bu ilkeler göz önünde tutuldu unda antropolojinin sordu u temel sorular aç k-seçik hale gelmektedir. Bu çerçevede antropolojinin üç temel sorusu vard r: 1. nsanlar, toplumlar ve kültürler neden farkl d rlar, nas l farkl lafl rlar? 2. nsanlar, toplumlar ve kültürler neden ve nas l benzeflirler? 3. nsanlar, toplumlar ve kültürler neden ve nas l de iflirler? 5 Küçük ölçekli topluluklar: Köy, afliret, kabile ve cemaat gibi düflük nüfusuyla ve iflgal ve istismar etti i çevrenin göreli küçüklü üyle dikkat çeken, büyük ölçüde kapal bir ekonomi içinde yaflayan, di er topluluklarla toplumsal, kültürel ve iktisadî iliflkisi olmayan ya da çok s n rl olan topluluklard r. Büyük ölçekli toplumlar: Karmafl k iktisadî toplumsal ve kültürel iliflkilerin hâkim oldu u, nüfusu görece kalabal k olan ve iflgal ve istismar etti i çevre bak m ndan genifl bir alana yay lan, yatay ve dikey toplumsal hareketlili i olan, yerleflim örüntüsü bak m ndan belirli bir iktisadî ve toplumsal kademelenmeye sahip, bu kademelenme çerçevesinde baflka toplumlarla da iliflki kuran toplumlard r. Etnikmerkezcilik: Kiflinin ve toplumun kendi toplumunu ve onun de erlerinin merkeze alarak ve yücelterek dünyay ve baflka insan ve toplumlar anlamland rmas, onlara de er biçmesidir. Dünyadaki farkl kültürleri birbirinden farkl laflt ran fley sizce onlar n SIRA geliflmifllik S ZDE düzeyleri midir? Yoksa burada baflka nedenler mi aramak gerekir? DÜfiÜNEL M 1 SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M SORU SORU D KKAT D KKAT SIRA S ZDE SIRA S ZDE

18 6 Antropoloji ANTROPOLOJ N N DALLARI nsan bir bütün olarak görmeye ve anlamaya çal flan antropoloji, insan n bütün yönlerini kavrayacak genifllikte bir dallanmaya u ram flt r. Bu dallanmaya bak ld - nda dört temel alan görürüz: Etnografya: Alanda gözleme dayal olarak bir toplulu un bütün kültürel yönlerinin kaydedilmesidir. Sosyal-Kültürel Antropoloji nsan n, biyolojik varl n n d fl nda yaratt toplumsal-kültürel alan, bütün çeflitlili i ve benzerlikleri içinde kavramaya ve anlamaya yönelmifl olan antropoloji dal sosyal-kültürel antropolojidir. Toplumsallaflmadan bafllayarak kiflili in oluflmas nda rol oynayan kültürel süreçlere, kültürün belirledi i cinsiyet rollerinden türün devam n n sa lanmas na ve geçim etkinliklerinin yürütülmesine esasl bir zemin sunan aile-akrabal k sistemlerine, toplumlar n iç düzen ve istikrar na yönelik hukuksal ve siyasal mekanizmalardan gelenek-görenek ve al flkanl klara, farkl geçim etkinliklerinden çevreye uyarlanma biçimlerine, inanç sistemlerinden beslenme ve sa l k uygulamalar na kadar yay lan genifl bir toplumsal-kültürel olgu bütünlü ü bu alan n ilgisine girmektedir. Bu alan n temel malzemesi, belirli bir toplulu un bütün kültürel örüntüsünü gözler önüne sermeye yönelen etnografya çal flmalar d r. Etnografya çal flmalar, bir toplulu u bütün toplumsal-kültürel özellikleriyle betimleyen bir k lavuz gibi düflünülmelidir. Sosyal-kültürel antropoloji günümüzde uygulamal antropoloji alanlar yla gündelik sorunlara da çözümler aramaktad r. T bbî antropoloji, kent antropolojisi ve kalk nma antropolojisi gibi alt alanlar, modernleflen ve karmafl klaflan insan toplum ve kültürünün bu yeni süreçte karfl laflt yeni olgulara uyarlanma zorluklar n, bu uyarlanma çabas nda bulduklar yeni çözümleri ya da topluluklar n d fl ndaki ulusal ve uluslararas güçlerin ön ayak oldu u dönüflümler karfl s nda nas l tav rlar ve savunmalar gelifltirip bu dönüflümlerle nas l uzlaflt klar n anlamaya çal flmakta, antropoloji bu süreçlerde yerlinin bak fl aç s n yans tmakta ve bu anlamda projelere yön veren bir rol oynamaktad r. Biyolojik Antropoloji nsan n biyolojik çeflitlili ini, canl lar dünyas içindeki yerini ve evrimini, eski insan topluluklar n n karfl laflt klar sa l k sorunlar n ve onlar n demografik özelliklerini inceleyen genifl bir aland r. Belirli alt dallar vard r: Primatoloji: nsanlar n canl lar dünyas ndaki en yak n akrabalar olan iri maymunlar n, maymunlar n ve di er primatlar n toplumsal yaflam n ve biyolojisini inceler. Paleoantropoloji ( nsan Paleontolojisi): nsan atalar n n ve ilk insan türlerinin fosil kal nt lar n inceleyerek insan evriminin genel bir manzaras n ortaya koymaya çal fl r. Biyoarkeoloji: Eski insan topluluklar n n iskelet kal nt lar na bakarak onlar n yaflad klar sa l k sorular n, demografik özelliklerini, belirlenebildi i ölçüde ölüm nedenlerini, ömür beklentilerini, büyüme ve geliflme durumlar n, geçim etkinliklerine ve yaflam koflullar na ba l fiziksel de iflmelerini ele al r (Foto raf 1.1 Bir biyoarkeoloji laboratuar ).

19 Ünite 1 - Antropoloji Nedir? 7 Foto raf 1.1 Bir Biyoarkeoloji Laboratuar nda skelet Kal nt lar n nceleyen Antropologlar Kaynak: Handan Üstünda Ayd n Arflivi Fiziksel antropoloji: Yaflayan insan topluluklar n n biyolojik çeflitlili ini, büyüme ve geliflme sorunlar n inceleyen antropoloji dal d r. Adlî Antropoloji: Cinayete, kazaya ya da katliama kurban gidenlerin ya da do- al felâketler sonucu hayatlar n kaybedenlerin iskelet kal nt lar üzerinden kimliklerinin ve ölüm biçimlerinin belirlenmesini, elde edilen kan tlar n mahkemelerde kullan lmas n sa layan bir aland r. Popülasyon Geneti i: nsan topluluklar aras ndaki kal t msal iliflkileri, fark ve benzerlikleri inceler. Arkeoloji Eski insan topluluklar n n b rakt klar ve bugüne kadar ulaflan, genellikle toprak alt ndan ç kar lan maddî kültür varl klar n n saptanmas n, bunlar n incelenmesiyle geçmifl kültürlere, yaflam ve geçim biçimlerine iliflkin bilgilerin elde edilmesini amaçlayan genifl bir çal flma alan d r (Foto raf 1.2 Bir kaz çal flmas yapan arkeologlar). Dünyada arkeoloji yaklafl m iki ana çizgiyi izler. Bunlardan birincisi antropolojik arkeoloji olup, maddî buluntular aras nda hiçbir ayr m yapmadan insan toplumlar n n ve kültürlerinin o maddî kal nt lar üzerinden özgün zamanlar ndaki hallerini ve de iflimini izlemeyi öngörür. Di er çizgi daha çok eski toplumlar n yaratt klar yüksek kültür ürünlerine odaklanarak bir tür sanat tarihi gibi çal fl r. Bu yaklafl m de erli kal nt lar aramak ve sergilemek, ayr ca siyasî tarihin yaz l belgelerini bulmak ve siyasî tarihin anlafl lmas na hizmet etmek kayg s n tafl r. Dolay s yla de erli olan ile olmayan, yüksek kültür ile halk kültürü ve yaz l olanla olmayan aras nda kurdu u ayr ma dayanan seçicili i yüzünden antropolojinin evrensellik, bütüncülük ve kültürel görecilik ilkeleriyle çeliflir. O nedenle antropoloji, arkeolojinin belirli bir yaklafl m n içermektedir. Bu yaklafl ma ba l alanlar flunlard r: Prehistorya: Kaz lar ve yüzey araflt rmalar yoluyla insanlar n yaz öncesi ça lardaki yaflam ve geçim biçimlerini, bu kaz ve yüzey araflt rmalar ndan elde edilen üretim araçlar na, bar naklar na, ürettikleri küçük araç-gereçlere bakarak anlamaya çal flan, bu yolla insan n biyolojik evrim tarihine efllik eden kültürel de iflme tarz - n göstermeye çal flan bir arkeoloji alan d r. Tarihsel Arkeoloji: Yaz l kay tlar ve arkeolojik kaz larla ba lant s içinde yak n geçmifle ait toplumlar n ve kültürlerin yaflam ve geçim biçimlerine, kültürel hayatlar na fl k tutmaya çal fl r. Yüksek kültür: Toplumun yöneten, e itimli ve varl kl katmanlar nca üretilen, ço unlukla sanatsal ve tüketilen de er tafl yan ve bu nedenle popüler olan n karfl t olarak alg lanan, genellikle yaz l kültürdür.

20 8 Antropoloji Foto raf 1.2 Bir Kaz Çal flmas Yapan Arkeologlar Kaynak: Handan Üstünda Ayd n Arflivi Etnoarkeoloji: Eski toplumlar n yaflam ve geçim biçimlerini anlamak, kulland klar simgeleri ve aletlerin ifllevlerini çözümlemek için, o toplumlara benzedi i düflünülen ça dafl toplumlardan veri devflirmeyi amaçlayan, bunun yan s ra bugün hâlâ geleneksel yaflam sürdüren topluluklar n bugünkü yaflamlar n izleyerek onlara ait daha eski maddî kültür varl klar n anlamland rmaya çal flan yeni bir aland r. Endüstriyel ve Kentsel Arkeoloji: Sanayi toplumlar na özgü olan ancak flimdi kullan lmayan iflliklerin, fabrikalar n, çal flma alanlar n n, iflçi konutlar n n vs. incelenmesi yoluyla sanayi toplumunun de iflimini ve bu toplumsal tarz n bafllang ç durumunu tasvir etmeye ve kurgulamaya çal flan; bir yandan da kentsel art klar gibi kentsel yaflam n ürünü ve belirtisi olan fleyleri inceleyerek ça rdafl etnografyaya yard mc olmaya çal flan arkeoloji alan d r. Dil Antropolojisi Canl lar dünyas nda sadece insana özgü bir yetenek olan konuflma dili, kültür içinde merkezî bir role sahiptir. Bu nedenle kültürlere yaklaflman n en kestirme ve zorunlu yolu dil incelemelerinden geçer. En az ndan bir antropolog, kendi kültürü d fl ndaki bir alanda çal flmaya karar verdi inde ilk ifli o kültürün dilini ö renmek, ö renmenin de ötesinde onu kavramak ve o dilin penceresinden dünyaya bakmay becermek olacakt r. Hatta baz antropoloji yaklafl mlar sadece dil çözümlemelerine yaslanmay etnografyadan daha önemli bir kültür çözümlemesi yöntemi olarak benimsemifltir. Bu nedenle dil çal flmalar, antropolojinin genifl yelpazesi içinde kendisine önemli bir yer bulmufltur. Dilbilimin daha teknik alanlar olan ve dil ailelerine mensup dillerin birbirleriyle tarihsel iliflkilerini inceleyen tarihsel dilbilim ile dilin gramer yap s ve anlam ve biçim bilgisini içeren betimsel dilbilimin d fl nda kalan toplumsal dilbilim, do rudan do ruya bir antropoloji alan olarak tan mlanabilir. Toplumsal dilbilim günlük yaflamdaki iletiflim ortam nda, farkl toplumsal katmanlarda ve kültürel efliklerde dilin kullan m biçimlerini inceler. Dil ayn zamanda bir kültürün dünya görüflünü yans t r. Dil antropolojisi bu ba lamda dilkültür iliflkisini ele al r.

ÜNİTE:1 Antropoloji Nedir? ÜNİTE:2 Kültür Kavramı ÜNİTE:3 Kültüre Yaklaşımlar: Temel Antropoloji Kuramları ÜNİTE:4 İnsanın Canlılar Dünyasındaki Yeri ve Biyolojik Çeşitliliği ÜNİTE:5 İnsanın Evrim ÜNİTE:6

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Doç.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Doç.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Yard.Doç.Dr. Handan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

I. ÜN TE. SANAT TAR H NE G R fi KONULAR

I. ÜN TE. SANAT TAR H NE G R fi KONULAR I. ÜN TE SANAT TAR H NE G R fi KONULAR 1- SANAT VE SANAT TÜRLER 2- SANAT TAR H NED R? 3- KÜLTÜR-SANAT L fik S 4- SANAT- TOPLUM L fik S 5- SANAT TAR H N N D ER B L M DALLARIYLA L fik S 6- SANAT ESERLER

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1)

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL STANBUL-2009 Yay n No : 2149 flletme-ekonomi Dizisi : 329 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-067 - 1 Copyright

Detaylı

"HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET*

HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER  K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi.. "HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* P nar DÖNMEZ FEDAKAR** P nar Dönmez Fedakar:

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı