T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İskender PARMAKSIZ 2009 Her hakkı saklıdır

2 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK TOKAT 2009 Her hakkı saklıdır

3 Yrd. Doç. Dr. İskender PARMAKSIZ danışmanlığında, Tuğba GÜRKÖK tarafından hazırlanan bu çalışma 19/ 08 / 2009 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Biyoloji Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan: Doç. Dr. Şaban TEKİN İmza: Üye: Doç. Dr. İsa GÖKÇE İmza : Üye: Yrd. Doç. Dr. İskender PARMAKSIZ İmza: Yukarıdaki sonucu onaylarım Prof. Dr. Metin YILDIRIM Enstitü Müdürü

4 TEZ BEYANI Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, tezin içerdiği yenilik ve sonuçların başka bir yerden alınmadığını, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. Tuğba GÜRKÖK

5 ÖZET Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. İskender Parmaksız Papaver L. cinsi tıbbi öneme sahip alkaloitleri içermesinden dolayı ticari öneme sahiptir. Oxytona seksiyonu içerisinde yer alan Papaver bracteatum (2n=14), P. orientale (2n=28) ve P. pseudo-orientale (2n=42) türleri ülkemiz doğal florasında bulunmaktadır. Oxytona seksiyonu morfin alkaloiti içermemsine karşın kodein, oxymorfin ve oxykodon u da içine alan opiate analjeziklerine dönüşebilen tebain kaynağı olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar bu üç türün morfolojik ve biyokimyasal özellikleri belirlense de bu özellikler intersipesifik hibridizasyon ve çevresel faktörlerden etkilendiğinden dolayı birbirlerinden ayrılması oldukça güçtür ve karışıklıklar yaşanmaktadır. Bu karışıklıkların giderilmesinde moleküler metotlardan yararlanılmaktadır. Bu çalışma da üç türe ait farklı bölgelerden toplanmış 180 bitki örneğinde ISSR tekniği ile moleküler karakterizasyon yapılmıştır. 20 ISSR primeri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 180 bitkide polimorfizm oranı %96,97 olup toplam 82 bant oluşturmuş 80 polimorfik bant vermiştir. Ortalama genetik mesafe 0.35, Shannon indeksi 0.50 dir. En az bant sayısı 3 (AT10) en fazla bant sayısı ise 5 (AT19 ve AT3) dir. 2009, 54 sayfa Anahtar Sözcükler: Papaver, Oxytona, P. bracteatum, P. orientale, P. pseudo-orientale, ISSR, genotiplendirme i

6 ABSTRACT Ms Thesis MOLECULAR CHARACTERIZATION OF GENE POOL OF Papaver GENUS Oxytona SECTION GROWN in WILD FLORA OF TURKEY BY ISSR TECHNIQUE Tuğba GÜRKÖK Gaziosmanpaşa University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Biology Supervisor: Asst. Prof. Dr. İskender Parmaksız Genus Papaver L. has a commercial importance for high alkaloid containing. P. bracteatum (2n=14), P. orientale (2n=28), P. Pseudo-orientale (2n=42) species of Oxytona section in Papaver genus were found widely in native flora of Turkey. Although section Oxytona species does not contain morphine alkaloid they are used for the source of tebaine alkaloid which can turn to opiate analgesics like codeine, oxymorphine and oxycodon. Eventhough the morphologic and biochemical traits of 3 species determined, because these traits effected from interspesific hybridizations and environmental conditions, the identification of the plant populations of Oxytona section are located in different regions is in turmoil. To resolve this confusion, some important morphological characters, tebaine content, chromosome number and molecular results were associated. In this study 20 ISSR primers have been studied on 180 populations collected from different regions of Turkey. Total 82 bands were obtained of which 80 were polymorphic. Average genetic distance was found to be 0,35, and Shannon index is 0,50. The least number of bands belonging to primer AT10 is 3 and the highest is 5 belonging to primers AT19 and AT , 54 pages Key words: Papaver, Oxytona, P. bracteatum, P. orientale, P. pseudo-orientale, ISSR, phylogenetic relation. ii

7 TEŞEKKÜR Yüksek lisans yaptığım süre içerisinde çalışmalarımda beni her konuda yönlendiren, destekleyen ve bana gerekli imkan ve koşulları sağlayan, her koşulda yanımda olan Danışman Hocam Yrd. Doç. Dr. İskender PARMAKSIZ a, çalışmalarım süresince maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen değerli bölüm başkanımız sayın Prof. Dr. Zekeriya ALTUNER e, bana daima odasının ve laboratuarının kapılarını açık tutan ve beni her konuda destekleyen Doç. Dr. İsa GÖKÇE ye, çalışmalarım sırasında katkılarda bulunan Doç. Dr. Şaban TEKİN e ve manevi desteğini hiç esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. İbrahim TÜRKEKUL a, laboratuar çalışmalarımda emekleri geçen değerli arkadaşlarım Gülşen BOZTEPE ye, Elif KAYMAK a ve İsmail BENLİ ye, yardımını esirgemeyen ve sıkıntılarıma katlanan arkadaşım Seval ŞAHİN ve ailesine, son olarak hayatım boyunca benim dertlerimle dertlenen, sevincimle sevinen aileme en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Tuğba GÜRKÖK iii

8 İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa ÖZET ABSTRACT TEŞEKKÜR İÇİNDEKİLER DİZİNİ SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ i ii iii iv vi viii ix 1. GİRİŞ 1 2. KAYNAK ÖZETLERİ Papaveraceae Familyasının Genel Özellikleri Oxytona seksiyonun Genel Özellikleri Genetik Markörler Genetik Markörlerin Kullanım Alanları Genetik Markör Çeşitleri Morfolojik Markörler Protein markörleri DNA Markörleri Hibridizasyona Dayalı DNA (RFLP) Markörleri PCR a Dayalı DNA Markörleri Mikrosatelitler SSR (Basit Dizi Tekrarları) SAMPL Markörleri ISSR (Basit İç Dizi Tekrarları) iv

9 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal Yöntem Bitki Örneklerinin Laboratuar Çalışmaları İçin Hazırlanması DNA İzolasyonu PCR Uygulaması Çalışmada Kullanılan ISSR Primerleri Elektroforez İşlemi DNA Bantlarının Görüntülenmesi DNA Bantlarının Değerlendirilmesi BULGULAR TARTIŞMA VE SONUÇ Sonuç 46 KAYNAKLAR 48 ÖZGEÇMİŞ 54 v

10 SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler Açıklama bp Base pair (baz çifti =bç) kb kilo base mm milimolar ng nanogram rpm Revolutions per minute (dakikadaki devir) µg mikrogram µl mikrolitre µm mikromolar UV Ultraviole Kısaltmalar Açıklama AFLP Çoğaltılmış Parça Uzunluğu Polimorfizmi AUZF Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi cdna Komplementer deoksiribonukleik asid The cleaved amplified polymorphic sequence (Kesilip Çoğaltılmış CAPS Polimorfik Diziler) dntp deoksinükleotidtrifosfat DNA deoksiribonükleik asid EDTA Ethilendiamintetraasetik asid ISSR Inter Simple Sequence Repeats (Basit İç Dizi Tekrarları) MEGA Molecular Evolutionary Genetics Analysis (Moleküler Evrim Genetik Analizi) PCR Polymerase Chain Reaction (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) PAGE Polyacrilamide Gel Electrophoresis (Poliakrilamid Jel Elektroforezi) POPGENE Population Genetic Analysis (Populasyon Genetik Analizi ) RAPD Randomly Amplified Polymorfic DNA (Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA) RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism (Kesilmiş Parçaların Uzunluk Polimorfizmi) vi

11 RNA SCAR SDS SSR STS Taq TBE TE Tris Ribonukleik Asid Sequence Characterized Amplified Region Markers (Belirlenmiş ve Çogaltılmış Polimorfik Diziler) Sodyumdodesilsülfat Simple Sequence Repeat (Basit Dizi Tekrarı) Sequence target site (Dizisi Etiketlenmiş Bölge) Thermus aquaticus Tris/borat/EDTA (Buffer) Tris/EDTA (Buffer) Tris(hidroksimetil) aminometan vii

12 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Sayfa Şekil 4.1. ISSR AT3 primerinin %2 agaroz jel görüntüsü 29 Şekil 4.2. ISSR AT10 primerinin %2 agaroz jel görüntüsü 29 Şekil 4.3. ISSR primerlerinin oluşturduğu, filogenetik ilişkiyi gösteren dendogram 30 viii

13 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Sayfa Çizelge 2.1. Bazı bitki türlerinde mikrosatelit tabanlı markörlerin uygulanması 16 Çizelge 2.2. Mikrosatelit tabanlı markörlerin temel özelliklerinin bir karşılaştırması 17 Çizelge 3.1. Oxytona seksiyonuna ait Papaver türlerinin toplandıkları bölgeler 24 Çizelge 3.2. PCR mix bileşenlerinin konsantrasyonları ve miktarları 26 Çizelge 3.3. PCR protokolü 26 Çizelge 3.4. Kullanılan primerlerin isimleri ve baz dizileri 27 Çizelge 4.1. Moleküler özelliklerin kromozom sayısı, önemli morfolojik özellikler ve tebain içerikleriyle birlikte gösterilmesi 31 ix

14 1. GİRİŞ Bitkiler yaşam için önemli enerji kaynakları olup, yaşamın devamı için vazgeçilmez öğelerdir. İklim şartlarının değişimi göz önüne alındığında bitki ve hayvan nesillerinin risk altında olduğu gözlenmektedir. Bitki popülasyonlarındaki riskler tüm ekosistemleri etkileyeceğinden bitki gen kaynakları daha da önemli hale gelmektedir. Yüksek bitkilerin genomları, büyük ve kompleks bir organizasyona sahiptir. DNA analizlerinde moleküler metotların kullanımı bu karmaşık genomların incelenmesinde ki yaklaşımlardan biridir. Moleküler markörlerin biyoloji çalışmalarına girmesi genetik çeşitliliğin çalışılması ve türler arasındaki akrabalığın belirlenmesi için yeni fırsatlar sağlar. Moleküler DNA markörlerinin kullanımı, detaylı kromozom haritalanması, genlerin tanımlanması ve klonlanması, yeni bitki kültürlerinin oluşturulmasında oldukça ümit vaat etmektedir. Son yıllarda bitki genom çalışmaları bu alanda devrim niteliğindedir. Bitki genom analizlerinde kullanılan moleküler markörler bu devrimde önemli birer araç haline gelmişlerdir. Taksonomi, filogeni, ekoloji, genetik mühendisliği ve ıslah çalışmalarında rutin olarak uygulanmaktadır. DNA markör terimi bireyler arasındaki genetik çeşitliliğe ait bir terimdir. DNA markör testlerinden basit özelliklerle elde edilen genotip bilgisinin kullanımı oldukça kolaydır. Bu gibi özellikler sıklıkla bir tek gen ve bu özelliğin fenotipini tamamen gösterebilen bir gen tarafından kontrol edilmektedirler. Ülkemiz coğrafik konumu nedeniyle canlı çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Sebebi ise iklim farklılıkları, topografik çeşitlilikler, jeolojik çeşitlilikler, deniz, göl, akarsu gibi değişik su ortamı çeşitlilikleri, yükseklik farklılıkları ve ekolojik farklılıklardır (Atalay 1994; Çelik 2003). Dünyada Papaver cinsine ait yaklaşık 110 türün (Kapoor, 1997) 50 taksonunun ülkemizde bulunduğu bildirilmiştir (Güner ve ark., 2000). Papaver cinsi Oxytona seksiyonu içerisinde yer alan 3 türün (Papaver

15 2 bracteatum, P. pseudo-orientale ve P. orientale) ülkemiz doğal florasında bulunduğu ifade edilmektedir. Bu tez çalışmasının amacı ülkemiz doğal florasındaki değişik bölgelere ait Papaver cinsi Oxytona seksiyonu içerisinde yer alan 3 türe ait toplam 180 tek bitki üzerinde ISSR yöntemiyle genetik karakterizasyon araştırması yapmaktır. Çalışmamız sonucunda elde edilen veriler; Oxytona seksiyonu ile ilgili yapılacak olan daha kapsamlı moleküler çalışmalara ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

16 3 2. KAYNAK ÖZETLERİ 2.1. Papaveraceae Familyasının Genel Özellikleri Papaveraceae familyasına ait türler genellikle Kuzey Yarımkürenin ılıman ve subtropik bölgelerinde yayılış göstermektedir. Bu familyada 28 cins ve yaklaşık 250 tür vardır. Ülkemizde bu familyaya ait 5 cins bulunmaktadır (Seçmen ve ark., 1995) Oxytona Seksiyonun Genel Özellikleri (Syn: Macrantha) Bu seksiyondaki türler çok yıllık kalıcı kazık köklü otsu bitkilerdir. Temel kromozom sayısı n=7 dir (Goldblatt, 1974). Oxytona seksiyonu Papaver cinsine ait olup, çok yıllık türleri içermektedir. Yayılım olarak Orta ve Doğu Türkiye, Kuzey ve Kuzey batı İran, Kafkas ve Trans Kafkas bölgelerinde bulunmaktadır. Bu familyaya ait monograflar Fedde (1909) ve Medwedev (1918) ile başlamış en son Goldblatt (1974) tarafından yapılmıştır. Papaver bracteatum Lindl., Coll. Bot., t. 23 (1821) Syn : P. lasiothrix Fedde. Oxytona seksiyonunun en büyük bitkisidir. Aynı lokalitede her zaman var olan önemli taksonomik özellikleri ile uniformdur. Somatik kromozom sayısı 2n=14 dür (Goldblatt, 1974). Erzurum Kop dağı. Bayburt Aşkale arası m. Kars, Kayseri Erciyes dağı, Sivas, Ulaş, Erzincan Karadağ 1960 m. Van, Çatak, Ağrı, Büyük Ağrı dağı, Niğde, Pertek 2000 m (Cullen, 1965; Golldblatt, 1974). Papaver orientale L., Sp. Pl. 508 (2753). Ic. Bot. Mag., 2: t. 57 (1794). Syn: P. paucifoliatum (Trautv) Fedde; P. orientale var. paucifoliatum Trautv.; P. orientale. var. parviflora Busch.

17 4 Kuzey batı İran ve kuzey doğu Türkiye de yayılış gösteren ince narin bitkidir. P. orientale 1800 m nin genelde üzerinde bulunmasına rağmen bazen altında da Türkiye ve İran da bulunabilmektedir. P. bracteatum a göre daha nemli ve sulu alanlarda, açık dağ eğimlerinde ve güneşi az alan kuytularda bulunmaktadır. Somatik kromozom sayısı 2n=28 dir (Golldblatt, 1974). Orta ve Doğu Anadolu, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Sivas, Tunceli ve Van çevresi (Cullen, 1965; Golldblatt, 1974). Papaver pseudo-orientale (Fedde) Medw. Syn: P. intermedium DC.; P. bracteatum var. pseudo-orinale Fedde. Genel olarak İran ve Türkiye nin nemli yerlerinde bulunmaktadır. Literatürde yaygın olduğu bildirilmektedir. Bu tür arazide kendini belirgin bir şekilde göstermektedir. Bitkide diğer iki türe kıyasla değişiklik vardır. Somatik kromozom numarası 2n=42 dir (Golldblatt, 1974). Çoruh, Erzincan, Erzurum, Muş, Ağrı, van, Niğde, Hakkâri çevresinde dağılım göstermektedir (Golldblatt, 1974) Genetik Markörler Kalıtım şekilleri, morfolojik, biyokimyasal ve DNA düzeyinde izlenebilen karakterlere genetik markörler denir. Bu karakterlerin markör (işaret) olarak isimlendirilmesinin nedeni, çalışılan organizmadaki ilgilenilen diğer özelliklerin genetiği hakkında, dolaylı da olsa, bilgi sağlamalarıdır. Moleküler markörler DNA nın aktif bölgelerinden veya herhangi bir genetik kodlama fonksiyonuna sahip olmayan DNA dizilerinden geliştirilebilmektedirler (Yıldırım ve Kandemir, 2001).

18 Genetik Markörlerin Kullanım Alanları a-genetik Haritaların Hazırlanması Genetik markörlerin en önemli kullanım alanı genetik haritaların hazırlanmasıdır. Genetik haritalar bir haritalama popülasyonunda çok sayıda markörün analiz edilerek bağlantı ilişkilerinin bulunması ile hazırlanır (Yıldırım ve Kandemir, 2001). b-genetik Parmak İzi (Fingerprinting) Analizi Parmak izi analizi genetik materyallerin birbiriyle benzerlik veya farklılıklarının saptanması amacını güder. DNA parmak izi terimi, genomik DNA fragmentlerinin elektroforetik ayırımından sonra çok lokuslu problar tarafından oluşturulan ve barkoduna benzeyen DNA fragment örneklerini tanımlamak üzere ilk kez 1985 yılında Alec Jeffrey tarafından ortaya atılmıştır. Ortaya çıkan örnekler, incelenen bireye özgüdür. Son zamanlarda, DNA parmak izini/profilini çıkarma, tek bir lokusu saptamak için kullanılan birkaç sistemin birlikte kullanımını belirtmek üzere ve genomları çeşitli yönlerden araştırmak için çok amaçlı araçlar olarak kullanılmaktadır. Örneğin, genetik çeşitliliğin karakterizasyonu, genom parmak izinin çıkarılması, genom haritalaması, gen lokalizasyonu, genom evriminin analizi, populasyon genetiği, taksonomi, ıslah ve teşhis gibi (Sümer S., 2009). Parmak izi analizinde aynı anda genomun pek çok yerine dair bilgi sağlayan markörler yaygın olarak kullanılmaktadır. Parmak izi analizi ayrıca çeşit teşhisinde de kullanılır (Smith ve Helenjaris, 1996). c-doğrudan Gen Etiketlenmesi Bitki ıslahında kullanılan yeni karakterler çoğu zaman az bilinen genotiplerden gelmektedir. Burada bitki ıslahçısının istediği, bütünüyle tamamlanmış bir genetik

19 6 harita hazırlamadan karakteri etiketleyecek bir markör bulmaktır. Islah çalışmalarının ileri safhalarında veya başka ıslah programlarında, fenotip sınıflarına ayrılması güç olan karakter yerine, kolayca gözlenebilen marköre bakılarak seçim yapılır. Kullanılan markörlerin DNA markörü olması durumunda seçim bitki henüz fide devresinde iken yapılır. İstenen birkaç bitki seçilirken diğerleri atılır (Yıldırım ve Kandemir, 2001). d-genlerin Klonlanması Haritayı temel alan klonlama yöntemi doğal olarak oluşan mutasyonları kullanmaktır. Genetik bağlantı analizi bir genin bir genomun %0,1veya daha az aralıklı bir bölgesinde yerinin belirlenmesinde ve daha sonra geni içeren DNA kısmının fiziksel haritalama yöntemiyle klonlanmasında kullanılmaktadır (Paterson, 1996b). Bu bölgeden çıkarılan diziler, çeşitli yollarla izole edilmekte ve son olarak hedef gen mutant tamamlanması gibi bazı yöntemlerle tanımlanmaktadır. Haritayı temel alan klonlama yöntemi tamamen haritalara bağımlı olan tek yöntem olmasına rağmen, genetik haritalama birçok gen izolasyonu stratejilerinin ana unsurlarından birisidir (Yıldırım ve Kandemir, 2001) Genetik Markör Çeşitleri Morfolojik Markörler Bitki genetik haritalarının oluşturulmasında kullanılan markör sistemlerinden biri olan fenotipik markörler, yaprak veya çiçek morfolojisini etkileyen özellikler ile bitki boyu ve pigment biyosentezi gibi birçok özelliklerdir. Fenotipik markörlere dayalı genetik haritalar "klasik haritalar" olarak isimlendirilmektedir (Koornneef, 1990) Protein Markörleri Morfolojik karakterlerin çevreden etkilenmelerini ortadan kaldırmak için geliştirilen protein markörleri, doğrudan gen ürünleri oldukları için çok önemli üstünlüklere sahiptirler. Eşbaskın (ko-dominant) markör oluşları ve birim başına maliyetlerinin

20 7 düşük olması kullanım alanlarını artırmıştır. Ancak üzerinde çalışılacak lokus sayısının azlığı ve varyasyon oranının düşük oluşu bu tekniğin kullanımını sınırlamaktadır (Parmaksız, 2004) DNA Markörleri DNA markörleri birçok farklı mutasyon sınıflarının bir sonucu olarak ortaya çıkarlar. Bunun en basit örneği iki genotipi birbirinden ayıran tek bir nükleotidin yer değişmesi kadar küçük bir farklılıktır (Paterson, 1996). Tek bir bazın yer değiştirerek bir enzimin kesim noktasını değiştirmesi, DNA parçasının uzunluğunu değiştirerek ilgili gözlem metodunda direkt olarak bir bireyin genotipini temsil eden farklı bir markör ortaya çıkarır. PCR metodunu temel alan gözlemlerde PCR primerinin bağlanacağı bölgedeki bir bazdaki değişiklik de aynı şekilde bir etkiye sahiptir (Yıldırım, 2001). Yüksek yapılı bitkilerin genomları oldukça karmaşık ve büyüktür. Bu genomların DNA analizlerinde moleküler metotların kullanımı farklı yaklaşımlardan biridir. Moleküler DNA markörleri mutasyonları PCR tabanlı tekniklerle belirlenebilen tüm genoma yayılmış polimorfik nükleotid dizileridir. İdeal DNA Markörlerinin Özellikleri : Yüksek oranda polimorfik yapı Kodominant kalıtım (diploid organizmaların homozigot ve heterozigotluğunun saptanması) Genomda sık bulunması Seçici nötral davranış (herhangi bir organizmanın DNA dizisinin çevresel koşullara ya da işletim uygulamalarına karşı nötr olması) Kolay elde edilebilirlik Kolay ve hızlı çalışma Yüksek verim Verilerin laboratuarlar arasında kolaylıkla alıp verilebilmesi

21 8 DNA polimorfizmini değerlendirmek üzere moleküler markörlerin çeşitli tipleri kullanılır. Bunlar genel olarak iki sınıfa ayrılır: a) Hibridizasyon temelli markörler b) PCR temelli markörler a) Hibridizasyon temelli markörlerde DNA profilleri, restriksiyon enzimi ile kesilmiş DNA nın, orijini ya da dizisi bilinen bir DNA fragmenti olan işaretlenmiş bir prob ile hibridizasyonuyla görünür hale gelmektedir. b) PCR temelli markörler, belirli bir DNA dizisinin ya da bölgesinin özgül olarak hazırlanmış ya da rastgele seçilmiş oligonükleotit dizileri (primer) ve ısıya dayanıklı bir DNA polimeraz enzimi yardımı ile in vitro olarak çoğaltılmasını içerir. Çoğaltılmış olan fragmentler elektroforetik olarak ayrılır ve bant örnekleri, boyama ve otoradyografi gibi çeşitli yöntemlerle saptanır Hibridizasyona Dayalı DNA (RFLP) Markörleri Bu markörler çeşitli şekillerde etiketlenmiş bir DNA parçasının (prob DNA) araştırılan bir DNA örneğindeki benzer veya aynı dizilişteki DNA ya melezlenebilmesini baz almaktadır. Bu teknik RFLP analizi ile çok yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. RFLP analizi dokulardan izole edilen genomik DNA nın nükleik asit dizilişlerini tanıyan DNA kesim enzimlerince spesifik olarak kesilmesi ve prob DNA nın melezlendiği DNA etrafındaki farklı kesim yapılarının saptanması esasına dayanır. Genomik DNA nın kesimi tipik olarak 4 6 nükleotid tanıyan enzimlerce yapılır. Kesim sonrasında DNA bir jel destek sistemi içinde elektroforeze tabi tutulduğunda taşıdığı negatif yüklerden dolayı pozitif yöne doğru hareket edecektir. DNA nın bu hareketi kütlesinin logaritması ile ters orantılıdır. Kesilen parçalar elektroforez sonucunda jel içinde büyüklüklerine göre sıralanırlar. Bu sıralama sonrası DNA jel ortamdan daha kullanışlı olan naylon filtrelere tek iplik halinde southern transfer metoduyla transfer edilir (Yıldırım ve Kandemir, 2001).

22 PCR a Dayalı DNA Markörleri AFLP (Çoğaltılmış Parça Uzunluğu Polimorfizmi): Restriksiyon enzimleri ile kesilmiş DNA fragmentlarının seçici amplifikasyonu temeline dayanır. Çoklu bantlar, tesadüfî bölgelerde DNA markörleri içeren amplifikasyon reaksiyonunda oluşturulur. DNA analizleri, her örnekten 50 ile 100 bant elde edilecek şekilde sonuçlanır. AFLP analizleri ile heterozigot ve homozigot bireyler arasındaki farklılık tespit edilebilmektedir (Parmaksız, 2004). RAPD (Rastgele Artırılmış Polimofik DNA): RAPD (Rastgele Arttırılmış Polimorfik DNA, Randomly Amplified Polimorphic DNAs) ilk defa 1990 da rastgele seçilmiş primerlerin kullanıldığı ve Polimeraz Zincir Reksiyonu nu (PCR) temel alan bir teknik olarak ortaya çıkmıştır (Williams ve ark., 1990). RAPD yönteminin temel prensibi ilgili olan türe ait genomik DNA üzerinde rastgele seçilmiş, tek bir 9 10 bp oligonükleotidin, düşük bağlanma sıcaklığında tesadüfi olarak bağlanarak PCR ile çoğaltma yapmasıdır. Tekniğin devamında elde edilen çoğaltma ürünü radyoaktif olmayan standart jel elektroforezinde yürütülür ve çoğaltma ürünleri bantlar halinde gözlemlenerek incelenir. Bantların varlığı veya yokluğuyla sonuçlar değerlendirilmektedir (Williams ve ark., 1990; Welsh ve McClelland, 1990). SCAR Markörleri ( Belirlenmiş ve Çoğaltılmış Polimorfik Diziler): Bireysel RAPD parçalarından köken alan PCR tabanlı markörlerdir ancak uzun, özel primerlerin kullanımıyla tanımlanırlar. Spesifik SCAR markörlerini elde etmek için RAPD veya ISSR parçaları jelden kesilir, klonlanır ve dizi analizi yapılır. Dizi analizinden sonra genellikle baz uzunluğundaki parçaların terminal bölgeleri için SCAR primerleri seçilir. Bu markörler marul (Keselsi ve ark. 1993), domates (Deng ve ark. 1997) ve buğday (Laroche ve ark. 2000) da çeşitli hastalıklara karşı direnç genlerinin tanımlanması ve haritalanmasında başarılı bir şekilde kullanılmıştır (Gostimsky ve ark. 2005).

23 10 CAPS Markörleri ( Kesilip Çoğaltılmış Polimorfik Diziler): CAPS metodu STS grubuna aittir. Primerler bilinen bir DNA dizisine bağlı olarak sentezlenirler. CAPS metodu random-replicon metotlar üzerine özellikle ko-dominant kalıtım ve yüksek güvenirlilik avantajlarına sahiptir. Buna ek olarak, CAPS markörlerinin kullanımı genetik ve fiziksel kromozom haritaları arasındaki uygunluğu belirlemeyi mümkün kılar çünkü verilen tipin yerinin fiziksel pozisyonları genetik analizlerinin kullanımından önce genellikle bilinir. Bu metot DNA kalıbının miktarına duyarlı değildir ve ucuzdur (Gostimsky ve ark. 2005). SRAP Markörler (Sequence-related amplified polymorphism): SRAP; patates, pirinç, kıvırcık, kereviz gibi pek çok üründe başarıyla kullanılmış yeni, basit ve güvenilir PCR-tabanlı marker sistemidir( Li ve Quiros,2004). Pek çok yayın SRAP marker sisteminin genetik çeşitlilik analizlerinde,kültürlerin tanımlanmasında ve filogenetik çalışmalarda çok etkili bir araç olduğunu göstermiştir (Ferriol ve ark., 2003). Feriol ve ark. (2003) SRAP markörler tarafından verilen bilginin morfolojik çeşitlilik ve morfotiplerin evrimsel geçmişi ile AFLP markörlerinden daha uygun olduğunu bildirmiştir. SRAP, bitkilerde genetik farklılık çalışmaları için son dönemlerde geliştirilmiş bir moleküler markör sistemidir (Li ve Quiros, 2001). ISSR dan farklı olarak SRAP tekniği primer dizilerinin kendine has dizaynını kullanarak genomdaki kodlanmış dizileri hedefler ve bir kısım ko-dominant markörlerin tanımlanmasında sonuçlanır. SRAP primerleri, 17 veya 18 nükleotid uzunluğundadır. 13 veya 14 bazlık bir öz dizi ve bunun içinde 5 ucunda spesifik olmayan 10 veya 11 nükleotidden oluşur, bu diziyi forward primerde CCGG ve reverse primerde AATT izler (Li ve Quiros, 2001). SRAP markörleri genetik farklılığı belirlemek (Ferriol ve ark., 2003) ve aynı zamanda gen işaretleme ve genom haritalanması (Li ve Quiros, 2001) için kullanışlı bir yöntem olarak tanımlanmıştır.

24 Mikrosatelitler Mikrosatelitler hem prokaryot (Gur-Arie, R. ve ark.,) hem ökaryotlarda bulunan tekrarlı DNA dizileridir. Genellikle tekrarlayan 2 6 bp uzunluğunda tüm genoma rast gele dağılmış dizilerdir (türlerde ve kromozomlarda dağılımı çeşitlidir) ve çok korunmuş dizilerce çevrilmiştir (Chambers ve MacAvoy, 2000). Mikrosatelitler hem kodlanan hemde kodlanmayan bölgelerde bulunmasına rağmen bunların frekansı transkribe edilen yerlerde daha yüksektir, özellikle UTR (Untranslated Regions) lerde (Morgante ve ark., 2002, Hongtrakul ve ark.,1998, Panaud ve ark.,1995). Kodlanan ve kodlanmayan bölgelerdeki mikrosatelitlerin dizilişinde değişiklik olabilir. Metzgar ve ark. (2000) 7 ökaryotik hatlar için 3 ve 6 nükleotid tekrarların hem kodlanan hem de kodlanmayan bölgelerde olduğunu, ancak diğer tekrarlı dizilerin frekansı kodlanan bölgelerde kodlanmayan bölgelere göre daha düşük bulmuştur. Bu bulgular, kodlanan ve kodlanmayan mikrosatelit frekanslarından, kodlanan bölgelerdeki çerçeve kayması mutasyonlarına karşı spesifik seleksiyondan doğan farklılıkları ortaya koymaktadır ve nontriplet tekrarlarındaki uzunluk değişimlerinden kaynaklanmaktadır. Morgante ve ark. (2002), mikrosatelitlerin frekansının genom boyutuyla ters orantılı olduğunu ancak tekrarlı olmayan DNA da sabit kaldığını belirtmiştir. Mikrosatelitler tekrarlayan nükleotidlerin kısa serilerini (8 nükleotide kadar) içeren bölgelerde ortaya çıkar. Bu çeşitliliği ortaya çıkaran iki muhtemel mekanizma vardır: DNA replikasyon kaymasını takiben sıra dışı bir mutasyon oranıyla ilişkili olan yüksek etkinlikte bir yanlış eşleşme tamir mekanizması (nesil başına ²). Mikrosatelitler çok basit bir şekilde dizilebilirler, örneğin 2 veya daha fazla tekrarlı dizileri içerir (N1N2..Nx)- veya daha karmaşık bir yapıya, (CA)n(GT)n veya (dcda)n(dg-dt)n, sahip olabilirler. Kusurlu veya bileşik olarak isimlendirilen mikrosatelitler pek çok kez tekrar eden dizilerin arasında boşluklara sahiptir, örneğin (GA)n(N)n(CT)n. Bitkilerdeki en sık mikrosatelitler dinükleotid motiflerden oluşmuştur, genellikle (AT)n ve (GT)n, hayvanlarda ise (AC)n tekrarları yaygındır (Morgante ve ark., 2002, Panaud ve ark., 1995). Trinükleotidler de ise, TAT tekrarları yaygındır. Mikrosatelitlerin bazı çeşitleri belli bitki gruplarına spesifiktir ve daha çok

25 12 bulunur, örneğin CCG/CGG tekrarları diğer tahıl veya dikotiledon bitkilere göre pirinçte daha bol bulunur (Morgante ve Olivieri, 1993). Yıllar önce tekrarlayan DNA çöp DNA olarak isimlendiriliyordu çünkü herhangi bir fonksiyonu olmadığı düşünülüyordu. Bugün ise bitki DNA larındaki mikrosatelitlerin görevleri hala bilinmemesine rağmen araştırmacılar için önemli bir araç haline gelmiştir çünkü bütün canlı organizmaların genomlarında bulunan, yüksek seviyede allelik çeşitlilik, ko-dominant kalıtımı ve genotipleme, haritalama ya da genlerin pozisyonel klonlanmasında kullanılan mükemmel moleküler markörlerdir (Rafalski ve Tingey, 1993) SSR (Basit Dizi Tekrarları): SSR markörleri 1 4 arasında tekrarlanan nükleotid motifleri içerir (Braaten ve ark., 1988, Vergnoud 1989). Bu bölgeler "mikrosatellit" olarak adlandırılır (Litt ve Luty 1989) ve PCR (Saiki ve ark., 1988) da bireysel olarak amplifiye olurlar. (GT) veya n (CT) gibi birbiri arkasına tekrar eden 2 den 10 a kadar tekrarlı olabilen dizinlerdir. n Bitki nükleer DNA sında tekrarlanan basit dizi motiflerinin (örneğin CACACA...) varlığı Delseny ve ark. (1983) tarafından kanıtlanmıştır. Mikrosatelit olarak da adlandırılan basit dizi tekrarlarının, sonradan bitki genomu ve organel genomu içeren çoğu organizmalarda bolca bulunduğu görülmüştür (Lagercrantz ve ark. 1993, Wang ve ark. 1994). Bu diziler, bitki genetiğinin araştırılması için uygun olan genetik varyasyonun büyük bir kaynağını oluşturmaktadır (Tautz ve ark. 1986). SSR metodu, tekrarlanan dizilerin iki yanına bağlanan primerlerin bu bölgeleri PCR la çoğaltması ve agaroz jel, poliakrilamid jel aracılığı ile büyüklüklerine göre ayrılması üzerine kuruludur.

26 SAMPL Markörleri: Diğer bir mikrosattelit tabanlı markör sistemi olan SAMPL AFLP tekniğinin modifiye edilmiş şeklidir [Morgante ve Vogel, 1994, Vos ve ark., 1995]. Genomik DNA nın iki endonükleaz tarafından kesilmesi sonucu oluşan parçaların adaptörlerle bağlanması ve sentetik adaptörlere bağlı olarak tasarlanan primerleri kullanarak preamplifiye edilmesidir. SAMPL analizleri mikrosatelitlerin katlanan dizileriyle ilgili ön bilgi gerektirmediğinden dolayı ve çoklu orana sahip olduğundan dolayı bilinen en etkili moleküler markörlerden biri olarak düşünülmektedir (Vos, 1995). Şimdiye kadar, SAMPL markör sistemleri sadece bir kısım bitki türüne uygulanmıştır örneğin havuç (Vivek ve Simon, 1999), arpa (Bolibok ve Rakoczy-Trojanowska, 2003), buğday (Roy ve ark., 2002), marul (Witsenboer ve ark., 1997), konifer (Paglia ve Morgante, 1998), börülce (De Simone ve ark., 1997). Bu bitkilerde genetik çeşitlilik, genotip tanımlanması, gen işaretlenmesi, bağlantı haritalarını da içeren çalışmalarda başarılı bir şekilde kullanılmıştır (Trojanowska ve Bolıbok, 2004) ISSR Markörler (Basit İç Dizi Tekrarları): Mikrosatelitler genellikle az çok tüm genoma yayılmışlardır. Bununla birlikte, bu dizileri bol miktarda içeren bölgeler bulunmuştur ve SSR hot spots olarak isimlendirilmiştir (Zietkiewicz ve ark., 1994). Böyle bölgeler ISSR markör kaynakları olarak işlev görebilirler (Trojanowska ve Bolıbok, 2004). ISSR teknolojisi ters düzenlenmiş yakın aralıklı mikrosatelitlerin arasındaki bölgelerin ( bç) amplifikasyonuna dayanmaktadır (Zietkiewicz ve ark., 1994). Bu bölgelerin amplifikasyonu için kullanılan bç uzunluğunda tek primerleri içeren çok sayıda basit dizi tekrarları herhangi bir SSR motifi ve 5 veya 3 ucuna bağlanmış tesadüfi seçilmiş nükleotidlere dayanabilir. Ayrıca bağlanmamış primerler de

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

2. Materyal ve Metot. 2.1. Bitkisel Materyal

2. Materyal ve Metot. 2.1. Bitkisel Materyal Basit (Sekans) Baz Dizilimi Arası Tekrarlamaları Yoluyla Ortaya Çıkarılan (Camellia sinensis (L.) O Kuntze) Çay da ki Somaklonal Değişkenlerin Genetik Bütünlüğü Jibu Thomas, Deepu Vijayan, Sarvottam D.

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Muzaffer KIRPIK ÇUKUROVA BÖLGESİ KIRAÇ VE TABAN ARAZİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI Sezen ŞEHİRALİ 1, Murat ÖZGEN 2, Alptekin KARAGÖZ 3, Muzaffer SÜREK 4, Sait ADAK 5, İsmail GÜVENÇ 6, Ayfer TAN 7, Masum BURAK 8, H. Çağlar KAYMAK 9 ÖZET

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ.

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ. MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ Şebnem CANLI Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Prof. Dr.

Detaylı

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ Elif KIRTILOĞLU YÜKSEK LİSANS Şubat-2014 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mustafa ARTAR KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİNDE KORUNAN ALANLAR İÇİN BİR İZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Burak GÜHER İKİNCİ EL TRAKTÖR SATINALMA BEDELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE VERİ TABANI OLUŞTURULMASI İÇİN İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN

Detaylı

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR FARKLI BOYUTLARIYLA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR YAYINA HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Dilek ASLAN Dr. Meltem ŞENGELEN MART 2010, ANKARA ANKARA TABİP ODASI Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası

Detaylı

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ 46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 2 Önemli Uyarılar 3 Bilim ve Bilimsel Araştırma 5 Bilim Araştırma Özeti Nasıl Yazılır? 8 Bilim Araştırma

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I. Murat GÖKBULUT

ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I. Murat GÖKBULUT ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I Murat GÖKBULUT Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI 2014 Her hakkı saklıdır T.C

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE DE LİSE ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MESLEKLERİNE OLAN İLGİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

TÜRKİYE DE LİSE ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MESLEKLERİNE OLAN İLGİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DE LİSE ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MESLEKLERİNE OLAN İLGİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Yüksek Lisans Tezi ŞEYMA BAĞDEMİR GÜVEN İSTANBUL, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83.

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83. 1 1.GĐRĐŞ Baharatların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 7 bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen, çok uzun, romantik, aynı zamanda savaşlar, fetihler ve

Detaylı