AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı"

Transkript

1 Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve uzun uçuş özelliğiyle ön plana çıkan A400M göreve hazır. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı Hava Kurmay Pilot Yarbay Yıldırım Açıkel, A400M uçağının Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Haberi15 de Haberi 15 de Haberi 20 de HABER 18 DE HABER 17 DE GAZETEMİZİ Menzil tanımayan kargo uçağı A400M göreve hazır takip edebilirsiniz dan 12 MAYIS 2014 PAZARTESİ FİYATI:25Kr. HABERİ 17 DE Ankara-İstanbul YHT hattı AY SONU AÇILIYOR Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Ankara- İstanbul yüksek hızlı tren hattının ne zaman açılacağının sorulması üzerine şu an için tarih vermenin mümkün olmadığını, ancak bu ayın sonuna doğru açılışı yapmayı planladıklarını söyledi. Bakan Elvan, Ankara- İstanbul yüksek hızlı treninin fiyatı konusunda ise "Vatandaşımızı mağdur etmeyecek bir fiyat olacak" ifadesini kullandı.

2 2 YARIN SineMagazin 12 May s 2014 Yonca Lodi'nin albüm parçalar na anne onay STANBUL - Duygusal flark lar n baflar l yorumcusu Yonca Lodi, albümüne alaca flark lar ilk olarak annesine dinletti ini aç klad. Ünlü flark c, Annem flark y dinledi inde a l yorsa, o flark olmufltur dedi fiark lar n ilk olarak manikürcüsüne dinleten pop müzi in baflar l ismi Demet Akal n dan sonra Yonca Lodi nin de flark seçimlerinde annesine dan flt ortaya ç kt. K sa süre önce 12 Ay ad n verdi i albümünü ç karan Lodi flöyle konufltu: Annem flark y dinledi inde a l yorsa ifl tamamd r. O flark olmufltur. Annemin flark lar ma verdi i duygusal tepkiler hep tutmufltur. RAK P TANIMIYOR Demet Akal n, Hande Yener,Gülflen ve Bengü aras nda yaflanan rekabet hakk nda konuflan Yonca Lodi, Rekabete hiç tak lm yorum, umrumda bile de il. Ben sanatta yar fl olabilece ine inanm yorum. Böyle oldu unu düflünsem üretemem zaten. Özgüvenim çok yüksek. flimi çok iyi yapt m n fark nday m dedi. O lumun vicdanl olmas için u rafl yorum Anne olduktan sonra çok fley ö rendi ini, anneli in kendisini adeta e itti ini dile getiren Lodi, 10 yafl nda bir o lum var. leride vicdanl, kendine güvenen bir adam olsun diye u rafl yorum dedi. Sezen Aksu yaza damga vurmaya haz rlan yor STANBUL - Sezen Aksu besteleri y llar geçtikçe de erinden hiçbir fley kaybetmiyor. Ünlü flark c lar, Minik Serçe nin uzun zaman önce seslendirdi i parçalar n peflinden hâlâ kofluyor Beste fabrikatörü olarak bilinen Sezen Aksu nun flark lar zamana yenik düflmüyor. Y llar önce seslendirdi i parçalar günümüzün y ld z flark c lar n n kurtar c s oluyor. Ünlü flark c lar, Aksu parçalar n tekrar tekrar yorumlayarak hayranlar ndan tam not al yor.bunun en son örnekleri ise pop müzi in iki önemli ismi Hande Yener ve Sibel Tüzün oldu. ki ünlü flark c yeni albümlerinde Sezen Aksu flark lar yla yaza damga vurmaya haz rlan yor. UNUTULMAYAN fiarkilar Sibel Tüzün, single albümü için Minik Serçe nin unutulmaz flark s Kaç Y l Geçti Aradan yeniden yorumlad.hande Yener ise 16 flark dan oluflan yeni albümünde Aksu nun daha önce söyledi i Bir K fl Masal flark s n seslendirdi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4

3 12 May s 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 11 Recep 27 Nisan 3 Ahir Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN M T t r n n durdurulmas davas nda 13 askeri personel için müebbet isteniyor ADANA - M T e ait t rlar n durdurulmas na iliflkin soruflturma kapsam nda 13 askeri personel hakk nda müebbet hapis cezas istemiyle kamu davas aç ld bildirildi. Adana Cumhuriyet Baflsavc l ndan yap lan aç klamada, 19 Ocak ta Adana-Gaziantep otoyolunda Ceyhan ilçesindeki Sirkeli do u giflelerinde M T e ait t rlar n durdurulmas na iliflkin ihbar yapan flüphelilerle ilgili soruflturman n tamamland belirtildi. Soruflturma kapsam nda 13 askeri personel hakk nda kamu davas aç ld ifade edilen aç klamada, flu bilgilere yer verildi: Söz konusu M T e ait faaliyetle ilgili görevlendirilen M T mensuplar n n önceden cep telefonu, kimlik ve adres bilgilerinin casusluk amac yla ele geçirilip, uydurma bir suç iddias yla ilgili kifliler hakk nda mahkemeden önleme dinlemesi karar al n p, M T mensuplar n n yasa d fl dinlendi i ve söz konusu M T faaliyetinin ayr nt lar n n ö renilip bir mizansen çerçevesinde Adana l Jandarma Komutanl na önceden haber verilip sonradan mizansene uygun ihbar n yap ld ve M T t rlar n n buna dayan larak durduruldu u ve söz konusu olay n gerçeklefltirildi i tüm soruflturma kapsam ndan anlafl lm flt r. Söz konusu flüphelilerin Adana ve Ankara l Jandarma komutanl klar istihbarat flube müdürlüklerinde görevli askeri personelden Ö.K, H.G, G.M, H.K, B.K, H.Ö, E.T, H..K, A.Y, M.Ö, C.K, H.Ü. ve S.Y. oldu unun tespit edildi i belirtilen aç klamada, flunlar kaydedildi: fiüpheliler hakk nda Devletin gizli kalmas gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amac yla temin etme (TCK madde 328/1) suçundan 15 y ldan 20 y la kadar hapis talebi ile ve Devletin gizli kalmas gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amac yla aç klama (TCK 330/1) suçundan müebbet hapis cezas istemiyle Adana 7. A r Ceza Mahkemesi nde kamu davas aç lm flt r. Öte yandan di er jandarma görevlilerinden flüpheliler H.C, Ü.U. ve C.B. hakk nda ayn suçlardan dolay delil yetersizli inden kovuflturmaya yer olmad na dair karar verilmifltir. Ayr ca di er iddialar ve di er flüphelilerle ilgili soruflturma Adana Cumhuriyet Baflsavc l n n 2014/30800 soruflturma numaras üzerinden devam etmektedir. (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Yaz yoruz ve söylüyoruz ama sanki Türk halk n n üzerine ölü topra serpilmifl. AKP nin, BDP nin ve yandafllar n n d fl nda; ülkesini seven, gidiflat n Türkiye Cumhuriyetinin yarar na olmad n gören yazarlar, gazeteciler, ayd nlar ve vatansever politikac lar y llard r feveran içindeler. Aç l m denilen giriflimin hainlikle eflde er oldu unu, kesinlikle bar fl giriflimi olmad n, bölünmeye do ru h zla yol al nd n söylüyorlar. Türk halk ndan t k yok. Hiç sesini ç karmayan bu halk toplulu u; ya söylenenlere inanm yor, ya bölücülere inan yor, ya da bölünmenin, y k lman n ihtimal olmad n düflünüyorlar. Türk ve Anadolu halk sanki uyuflturulmufl, uykuya dald r lm fl, komaya sokulmufl. Gidiflat n kötü oldu una toplumu inand rmak için ne yapmak gerekir? llaki iktidar m olmak gerekiyor? llaki yalan m söylenecek? Bak n Türkiye Cumhuriyeti nin ne hâle getirildi ini, size hat rlatay m. -Ege de bulunan Türk karasular içinde bulunan irili-ufakl, meskun olmayan 16 adam z Yunanl lar taraf ndan iflgal edildi. Buna Kardak Adas da dahildir. -Güneydo u Anadolu, PKK ya, ve Kürtçü bölücülere terk edildi. Mahalli seçimlerden sonra özerlik ilân edeceklerini ilân ediyorlar. -KKTC karasular yabanc lar n petrol flirketleri taraf ndan petrol aranan mekân haline getirildi. KKTC yi ve Türkiye yi ciddiye alan bile olmad. -Bölücübafl hücresinde itibarl siyasi dünya lideri haline getirildi. Hatta Türkiye nin bölünmesinde belirleyici bir lider durumuna yükseltildi. -Kuzey Irak ta bir Kürt Devleti kuruldu. Suriye nin Türkiye s n rlar nda PYD paralel devleti, ayr ca yine Suriye s n rlar m zda komflu bir El-Kaide paralel devleti oluflturuldu. -Güney s n rlar m z dinci, bölücü, gerici El- Kaide, Hamas, Hizbullah, El Nusra gibi terör örgütlerinin mekân haline geldi. -Ermeni Soyk r m yalan Türkiye Cumhuriyetinin önüne bir dayatma olarak bütün fliddetiyle sunulmaya baflland. Dünyada neredeyse sözde Ermeni Soyk r m n tan mayan ülke kalmad. -Egemenli imizin bask alt na al nd na bir örnek de Malatya-Kürecik teki Nato Füze Kalkan d r. Gel de kald r n bakal m, gücünüz yetiyorsa. TÜRK HALKI ARTIK UYANMALI -Büyük Ortado u Projesi denilen ABD projesinin ilk aya olan, Kürdistan oluflturma ve Suriye yi bölme giriflimleri hayata geçirildi. -Güneydo u da Ne Mutlu Türküm Diyene sözleri kald r ld gibi, Türk bayra birkaç garnizon ve devlet dairesinin d fl nda hiçbir yere as lm yor. Ama bölücülerin paçavralar da a, tafla çekildi. Bölücü bafl n n posterleri güneydo u illerimizin cadde ve sokaklar n süsler hale geldi. Asker k fllas na neredeyse hapsedildi. -Türk ordusu, PKK ve bölücülerle art k mücadele etmiyor. Zaten vilâyetler ve güvenlik güçleri PKK ve bölücülere ancak bir sald r olursa karfl l k veriyor. -Milli bayramlar n kutlan lmas ndan birer birer vazgeçildi. -Özellefltirilmeyen hiçbir fley kalmad. Milli kurulufl, fabrika, üretim tesisi bilhassa yabanc flirketlerin eline geçti. - T.C ibaresi bankalardan ve devletin bakanl k binalar ndan silinmeye bafllad. Tepkiler büyük olunca, bunu sessiz sedas z yapmaya devam ediyorlar. -Türk bayra lâf n n kullan lmamas istendi. Onun yerine devlet bayra dememiz gerekti i iddia ediliyor. -Bölücübafl na bebek katili, cani gibi sözler söylenmemesi gerekti i yayg nlaflt r ld. Bunlar söylemek aç l m sürecini baltalamak demek oldu u yalakalarca ifade ediliyor. -Askerlerimize ve ordumuza kumpas kuruldu, deniz ve hava gücümüz çökertildi. -Ergenekon tertibi ile yurtseverler ve milli güçler esir edildi. -Yolsuzluklar ve h rs zl klar, ihale düzenbazl klar normal hale getirilmeye baflland. -Hukuk devleti yerine, kanun devleti durumuna Cumhuriyetimiz getirildi. - kinci, üçüncü, dördüncü s n f ve kalitedeki gazeteci müsveddeleri itibarl, gazeteci olarak ön plana ç kar ld. -Okullar m zdan and m z kald r larak, yasakland. -Türkiye; CIA, Mossad gibi kurulufllar n casuslar n n ve ajanlar n n cirit att bir ülke haline getirildi. -Bankalar kanal yla tüm Türkiye halk borçland r ld, nefes alamayacak duruma getirildi. flte Türkiye nin son hali böyle. Bu halk uyanmayacaksa, kendi bilir. llâki y k l nca, bölününce mi bu aymazl ktan uyan p, silkelenecek? O zaman çok geç olur. Buna inan n çok geç.

4 4 YARIN Kültür Sanat 12 May s 2014 Senarist Pilavc : Film benim terapim oldu ESK fieh R - Tek Bafl na Dans, Eskiflehir Film Festivali nin 'Hayat m z Belgesel' seçkisinde gösterildi. Film gösteriminden sonra yap lan söylefliye ise yönetmen ve senarist Birnur Pilavc kat ld. Birnur Pilavc n n diploma filmi ve ilk belgeseli olan 'Tek Bafl na Dans', Pilavc n n aile üyelerinin içine yap lan bir yolculuk sonunda, hiç olamayacaklar bir duruma eriflmelerine olanak sa l yor. fiimdiye kadar birçok festivalde gösterilen filmi, ihtiyaçtan dolay çekti ini söyleyen Pilavc, Ben sinemaya gitti imde ne görmek istiyorsam onu çektim" diyerek, filmin ailesi üzerindeki etkisini ise henüz göremedi ini dile getirdi. Ailesinin film karfl s nda çok flafl rd n aktaran Pilavc, "Film seyirci taraf ndan bir fleyleri de ifltiriyor. Ailem üstündeki etkisini ise henüz anlamad m, san r m uzun zaman geçmesi gerekiyor. Fakat filmden sonra bir de ifliklik oldu. Ailem art k beni ciddiye al yor, destekliyor. Baflar ma seviniyorlar. Tuhaf ve flizofren bir durum. Filmi yapma sebebim kendi kendime yard m edebilme ihtiyac md r. Bu film benim terapim oldu. diye konufltu. ÖZGÜRLÜ ÜN BEDEL ÇOK YÜKSEK Kendisini sorgulayarak filmi yapma aflamas na geldi ini belirten Pilavc, ailesinde olanlardan dolay bunal ma girdi ini ve bu bunal m n onun itici gücü oldu unu vurgulad. Türkiye de film çekmenin çok daha zor oldu unu dile getiren Pilavc, " zinlerimizi zorlukla al yoruz ve yapt n z ifle hemen herkes kar fl yor. Türkiye de çal flmak isterim ama bu tür olumsuzluklar yüzünden çekimlere Almanya da devam edece imi düflünüyorum. dedi. Filmin ismini ablas n n koydu unu dile getirden Pilavc, "Tek bafl na dans ederken özgürsün fakat bedeli çok yüksek." ifadesini kulland. (CHA) K NC GÜN (Perflembe, 6 fiubat 2014) 1-Irak Türkmenlerinin Son Durumu Analiz Toplant s Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Etkinlikleri kapsam nda düzenlenen Irak Türkleri Haftas program n n ikinci gününde Anemon otelinde Türkmenler kendi aralar nda Irak Türkmenlerinin son durumu ve 30 Nisan 2014 tarihinde Irak ta yap lacak olan Parlamento seçimlerinin analiz ve de erlendirme toplant s düzenlendi. Toplant ya 100 civar nda Türkmen siyasi parti ve Sivil toplum örgütleri temsilcileri kat ld. Toplant ya Say n Erflet Hürmüzlü baflkanl k etti. Dr. Ayd n Beyatl, Kerkük Milletvekili Jale Neftçi, e. Milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, Türkmen Karar Partisi Genel Baflkan Yard mc s Yavuz Ömer Adil, Türkmen Hak Partisi Genel Baflkan Yard mc s Sami Kolsuz ve Türkmen Adalet Partisi Genel Baflkan Enver Bayraktar konuflmac olarak kat ld lar. Seçim Bir Siyasi Mühendisliktir Konuflmac lar Irak ta Türkmenlerin yaflad klar bölgelerde güvenlik zafiyetini dile getirdiler. Ve seçimlerde neden 2 liste olduklar n n analizin yapt lar. Ayn zamanda yap lacak olan Irak seçimlerine Türkmenlerin ifltirak etmelerinin teflvik yollar n n sa lanmas n konufltular. Konuflmac lar s ras yla; Ortado u Uzman Prof. Dr. Celalettin Yavuz fieref konu u olarak k za bir de erlendirme yapt. Türkiye-Irak iliflkilerinin tarihi süreç içerisinde önemine de indi ve Türkiye nin Türkmen politikas ile ilgili önemli tespitlerde bulundu. Erflet Hürmüzlü seçimlerde her kesin sand k bafl na gidilmesi teflvik edilmelidir. Herkesin aynaya bak p hatalar n görüp ona göre hareket etmelidir. Her ne yaparsan yap temel ö esi üç fleydir. E itim, e itim bir de e itimdir. Dedi. Habib Hürmüzlü, Fevzi Ekrem Terzi nin tek bafl na yapt klar 10 Türkmen milletvekilinin yapmad klar iflleri yapm flt r. Temennimiz Fevzi gibi vekiller meclise gelsin. Dedi. Jale Neftçi; Sand k bafl na gitmek listeye oy vermek Türkmen in varl n tescillemek demektir. En az ndan bunun yap lmas n istiyoruz. fieklinde konufltu. Suphi Saatçi de bizler kendi kendimizle de il, düflmanlar m zla mücadele vermemiz gerekir. Seçim bir mühendislik iflidir. Ayn zamanda bir siyasi mühendisliktir. Fevzi Ekrem Terzi; Irak ta büyük bir oyun oynan yor. Buda seçim oyunudur. Ben Ba dat tan aday m, Tuzhurmatu ve Kerkük te oylar n bölünmemesi için seçime kat lmad m Yaflar mamo lu; seçimin önemine ve Türkmenler aras ndaki çekiflmelere neden olan baz örnekleri vererek sözlerine devam etti. Enver Bayraktar da Bugüne kadar Türkmen Meclisini, Türkmen Toplulu unu kuramad k. Seçimlerde Kerkük te iyi bir strateji uygularsak Kerkük te istenilen neticeye varabiliriz. Kerkük Türkmen Koalisyonu listesi çekilip Kerkük Türkmen Cephesi ile birleflmeliydi. Veya Türkmenlerin oylar n n bölünmemesi için seçimlerden flimdi de çekilebilir. fieklinde konuflmas, baz lar nca hofl karfl lanmad ve farkl yorumlara yol açt. Kemal Beyatl ; Türkiye deki Türkmenler desteklenmelidir. Yavuz Ömer Adil de Kerkük teki güvenlik konusu gerçekten de baflka gruplar n kontrolündedir. Merkezi hükümet bu konuda her hangi bir olumlu ad m atmam flt r. Türkmen güvenlik güçlerinin Irak ordusu içerisinde di er gruplara göre %1 bile de ildir Seçimler için bir yüksek komisyon ve yan nda da küçük komisyonlar kurulmal d r. Sami Kolsuz; Türkiye deste ini her iki Türkmen listesi ve ki TV ye vermelidir. Yaln z bir listeye de il. ki televizyona Türkmeneli TV art k Türkmenleri temsil etmiyor. Bence iki Türkmen listesi oturup Türkmenlerin âli menfaati için strateji belirlemelidirler. Diye konufltu. Mardin Gökkaya; Liste içinde bölünmeler vard r. ITC nin listesinde 8 aday vard r. Bence bu say çoktur. Önerim 8 adaydan 3veya 4 adaya destek vermeliyiz ki, seçmende rahat rahat oy kullans n ve oylar m z bofla gitmesin. Molla Sabah Hürmüzlü, 2009 mahalli seçimlerde 90 panel yapt k bu seçimlerde daha 1 panel bile yapamam fl z. Çok geç kalm fl z. Güngör Yavuzarslan; fiehit Ali Haflim Muhtaro lu nun çal flmalar n unutmayal m. Onu bir örnek alarak seçim çal flmalar na devam edelim. Gök Bayra n derdine bir Al Bayrak a lar sözleri ile Ali Haflim i yad etti. Irak n Ankara Büyükelçili i mensubu Abdullah Tütüncü de seçimlerle ilgili Türkiye deki Türkmenleri sand k bafl na gitmeleri konusunda beklentilerini dile getirdi. Her konuda tüm Irakl lara oldu u gibi Türkmenlere de yard mc olacaklar na söz verdi. Ayd n Beyatl, 125 kiflilik ve 20 sivil toplum kuruluflun kat l m yla gerçekleflen program n zaman na riayet edelim uyar s nda bulundu. Türkmeneli Ö renci ve Gençler Birli i Mardin Gökkaya söz alarak, yap lacak Irak seçimlerinde Türkmenleri bekleyen s k nt lar dile getirdi. Gençlere daha fazla önem verilmesi yetkililerden istedi. Bir siyasetçi uzun y llar davaya hizmet edememiflse ve edemiyorsa tekrar aday olmas ilginç olarak de erlendirdi. Sön sözü Konuk misafirlerinden Ayd nlar Oca Konya fiube Baflkan Muammer Yavuz ald. Irak Türkmenleri ile ilgili güzel dilek ve temennilerini söyleyerek toplant sona erdi. Toplant da Irak Devleti lerden Sorumlu Devlet Bakan Dr. Turhan Müftü ile Spor ve Gençlik Bakan Casim Muhammed Cafer in toplant ya gönderdikleri tebrik ve baflar telgraflar okundu (Devam Edecek)

5 12 May s 2014 Danimarka Türk Film Festivali sona erdi KOPENHAG - Bu y l ikincisi düzenlenen Danimarka Türk Film Festivali, dün akflam baflkent Kopenhag daki ünlü Palads sinemas nda yap lan kapan fl gösteriminin ard ndan sona erdi. Danimarkal lar n da ilgi gösterdi i festivalde Türk sinemas n n son dönemdeki baflar l yap mlar ndan; Sürgün nek, Yunus Emre Aflk n Sesi, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek, Bizum Hoca, Tamam M y z, ve Kelebe in Rüyas filmlerinin gösterimi yap ld. Danimarka da yay nlanan Opinionen Gazetesi ve Danimarkahaber.dk sitesi taraf ndan organize edilen festival Danimarka n n 3 büyük flehri olan Kopenhag, Arhus ve Odense de efl zamanl olarak gerçeklefltirildi. Festival, 1 May s da Yunus Emre Aflk n Sesi filminin gösterimi ile bafllam flt. Dün akflam Sürgün nek filminin gösterildi i kapan fl seans n n akabinde bir aç klama yay nlayan Danimarka Türk Film Festivali Tertip Heyeti, baflta festivale kat lan sinema severler olmak üzere destek veren herkese teflekkür etti. Festivalin Danimarka ile Türkiye aras ndaki kültürel iletiflime katk da bulunmak amac yla organize edildi inin vurguland aç klamada, Danimarka ile Türkiye birbirine co rafi olarak kilometrelerce uzak olmalar na ra men kültürel olarak çok yak nlar. Her y l yüz binlerce Danimarkal turist tatilini geçirmek için Türkiye ye gidiyor. Buna mukabil hayat na Danimarka da devam eden 60 binin üzerinde Türkiye kökenli insan var. Bu iki kültürün birbirinden ö renece i çok fley var. Umar z bu festival bu kültürel etkileflime katk da bulunmufltur. ifadelerine yer verildi. Türk sinemas n n tan t m ad na bugüne kadar Danimarka da gerçeklefltirilmifl en büyük etkinliklerden biri olan Danimarka Türk Film Festivali ne Danimarka Film Enstitüsü nün yan s ra Kopenhag Belediyesi, Arhus Belediyesi ve Odense Belediyesi de destek oluyor. (CHA) Kültür Sanat ADANA - Art Özel E itim Gönüllüleri Derne i nin Adana ya kazand rmay hedefledi i özel gereksinimleri olan çocuklar n ailelerine destek verecek dan flma evi projesine destek veren Yeflim Salk m ve Metin Uca, sergiledikleri Ve Kad nlar Ve Adamlar müzikali ile Adanal lar coflturdu. Programa kat lmak için Adana ya gelen Yeflim Salk m ve televizyon programc s Metin Uca, Art Özel E itim Gönüllüleri Derne i Baflkan Didem Sürenler ile birlikte ilk olarak Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü yü makam nda ziyaret etti. Ünlü sanatç lar Salk m ve Uca, Adana ya, engelli dan flma evi kurulmas na destek olmak için geldiklerini söyledi. Baflkan Sözlü de dan flma evinin yerini temin etme konusunda yard mc olma sözü verdi. Sahne öncesinde Yeflim Salk m ve Metin Uca, Ve Kad nlar Ve Adamlar müzikali bizim yeni gösterimiz. Adana n n u uruna inan yoruz. Bu yüzden gösterimize buradan bafllad k. Bizim için çok önemli olan di er konu da camadamlar ve di er özel gereksinimleri olan çocuklar n ailelerinin e itilmesine yönelik kurulacak dan flma evi için yap lan bir etkinli e destek olmak. Art Özel E itim Gönüllülerinin yan nda gönüllü olmak bizim için de çok keyifli. Bizim de gönlümüz istiyor ki daha fazla destek olal m, beraber olal m. Bu dernek üyelerinin çok k ymetli olduklar n düflünüyoruz. nsanlar bilinçlendirmek ad na, kad n bilinçlendirmek ad na olan bu sosyal sorumluluk projelerine hep destek olaca z. dediler. NSANLAR B RÇOK fiey N FARKINDA OLMALI Ve Kad nlar Ve Adamlar müzikalinden de söz eden Salk m ve Uca flu bilgileri verdi: Aflk adam nas l aptallaflt r yor? mu dersek kendine mi getiriyor? Dersek hangisi do ru olur bilmiyoruz ama hayat n giderek facebook laflt bir ortamda eski zaman n önemli adamlar n n afl k olma ve bunu dile getirme biçimlerinden yola ç karak, bir aya günümüzde bir aya geçmiflte olan ilginç bir müzikli gösteri haz rlad k. Bu gösteri klasik konserlere de alternatif oldu u gibi ayn zaman da sahne üstündeki YARIN Yeflim Salk m ve Metin Uca dan Adana da kurulacak dan flma evine destek Show lara da bir alternatif. Davetliler dinleyecekleri müziklerin yan s ra yeni duyacaklar isimlerin öykülerini belli bir dramatik ak flla izleyecekler. nsanlar n gülerek birçok fleyin fark nda olmalar n istiyoruz. Yeni gösterimiz ve ulvi bir amaç için Adana da olmam zdan çok mutluyuz. Bir gelenin bir daha gelebilece i çok e lenip çok gülecekleri bir gösteri olacak. KAHKAHA VE ALKIfi D NMED Müzikali, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Tümgeneral Sat Bahad r Köse ve efli, Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ve efli, sivil toplum kurulufllar n n baflkanlar ve üyeleri ile çok say da davetli izledi. Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleflen gösteride Metin Uca, anlafl l r bir dil ve kendine özgü anlat mlar yla kat l mc lar e lendirirken Yeflim Salk m seslendirdi i eflsiz parçalarla dinleyicileri mest etti. Kahkaha ve alk fl n kesilmedi i gösteri sonunda kat l mc lar ünlü sanatç larla foto raf çektirme yar fl na girdi. (CHA)

6 6 YARIN TRABZON - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Do an n içerisinde kendine özgü yap s yla yerli ve yabanc turistlerin ilgi oda haline gelen tarihi Sümela Manast r n bu y l 500 bin kiflinin ziyaret edece i tahmin ediliyor. Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, AA muhabirine yapt aç klamada, Maçka ilçesi Alt ndere Vadisi nde Karada n ete inde kayalar oyularak infla edilen Sümela Manast r n n, kent turizmi aç s ndan Uzungöl ile önemli oldu unu söyledi. Manast rda, 88 y l aradan sonra 2010 da bafllat lan ve y lda bir kez düzenlenen ayinlerin tan t ma büyük katk sa lad n vurgulayan Vali Öz, Kültürel aç dan cazibe merkezi olan Sümela Manast r n, ziyaret edenlerin say s her y l önemli miktarda art r yor. Bölgemiz, do al, tarihi, kültürel ve folklorik de erlerin birlikte de erlendirilip bir ürüne dönüfltürülmesi halinde turizm aç s ndan daha da cazip hale gelecek. Biz de bunun sa lanmas için bir dizi çal flma yürütüyoruz dedi. fiehir merkezine 40 kilometre mesafede ve 1300 rak mda yer alan Sümela Manast r n ziyaretçilerin daha iyi tan mas aç s ndan dijital rehber uygulamas için çal flma bafllatt klar n an msatan Öz, Manast ra gelen yerli ve yabanc turistler rehberler eflli inde gezdiriliyor ancak tek ya da ailesiyle gelen turistler bu imkandan faydalanam yor. Oluflturaca m z dijital rehberle Sümela y ziyaretçilere daha iyi tan tmay amaçl yoruz. Bir süre önce çal flmalar na bafllad m z uygulamada önemli mesafe ald k. Uygulamay yak nda hayata geçirmeyi planl yoruz diye konufltu. Trabzon un her geçen y l Türkiye ve Karadeniz de turizmde söz sahibi olmaya bafllad n ifade eden Öz, flöyle devam etti: Geçen y l Trabzon a yaklafl k 2 milyon 710 bin ziyaretçi geldi. Bunun yaklafl k 635 bini yabanc lardan olufluyor de Turizm Sümela Manast r nda hedef 500 bin turist kente gelen turist say s ise 2 milyon 500 bin. Bu bize turizmdeki art fl n devam etti ini gösteriyor y l na bakt m zda bir önceki y la göre yaklafl k yüzde 10 art fl yafland. Sümela Manast r n ise geçen y l yaklafl k 400 bin turist ziyaret etti. Bu y l ise rakam n 500 binin üzerinde olmas n bekliyoruz. -Manast ra ö renci ak n lkbaharla adeta yeflilin binbir tonuna bürünen Sümela Manast r ve çevresi, bugünlerde adeta ö rencilerin ak n na u ruyor. Türkiye nin farkl illerindeki üniversitelerden turlarla kente gelen ö renciler, manast r ziyaret etmeden dönmüyor. Manast r n patika yolunda kemençe ve yöresel ezgilerle karfl lanan ö renciler, bol bol foto raf çektirip manast rdaki görevlilerden bilgi al yor, dönüflte ise güzergahtaki restoranlarda Trabzon a özgü yemeklerden tadabiliyor. (AA) 12 May s 2014 Gaziantep festival kenti olacak GAZ ANTEP - Yazar Ahmet Ümit, Gaziantep te fl ra ve zeugma film festivali düzenleyeceklerini söyledi. Ümit, bir otelde gazetecilere yapt aç klamada, 1. Uluslararas Kitap Festivali ni baflar yla tamamlad klar için mutlu olduklar n belirtti. Festivalden düflündüklerinin ötesinde sonuç ald klar n vurgulayan Ümit, kitaba olan ilginin üç günle s n rl kalmamas n ve okuma aflk n n sürmesini istedi. Gaziantep i dünya kültür baflkentlerinden biri yapmak için çal flt klar n dile getiren Ümit, flöyle konufltu: fiehrin geçmiflini de ele almak istiyoruz. Bir y l içinde iki festivale imza att k. Gaziantep te bu y l fl ra ve zeugma film festivali de yapaca z. Film festivalini büyütece iz ve t pk Alt n Koza ve Alt n Portakal gibi olacak. Ayr ca antik tiyatro festivali yapmay planl yoruz. Bu etkinli i de Gaziantep Kalesi nde gerçeklefltirece iz. Bütün bunlarla Gaziantep i festivaller kenti yapaca z. Büyükflehir Belediye Baflkan Fatma fiahin in çal flmalara destek verdi ini söyleyen Ümit, Yapt m z her fley Gaziantep için. Sa c, solcu, dindar, kemalist yok, hepimiz birlikteyiz. Projelere omuz verece iz. Bu çal flmalar çocuklar m z, flehrimiz ve ülkemizin gelece i için hayata geçirilecek diye konufltu. Ümit, Gaziantep Üniversitesi Bisiklet Kulübü ile her okula kütüphane kuracaklar n kaydetti. nsan okur bafll alt nda gerçeklefltirilecek çal flmaya ilk etapta 10 okulla bafllayacaklar n hat rlatan Ümit, Bunu tek bafl m za da yapabiliriz ama herkesin iflin içinde olmas n istiyoruz. Bundan dolay projeye destek verilmesini bekliyoruz fleklinde konufltu. (AA)

7 12 May s 2014 Pazertesi YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. fiiir veya sözü birdenbire, düflünmeden, içine do du u gibi söyleme. Fal. 2. Vilayet. fiark da her k tadan sonra tekrar edilen ve bestesi de iflmeyen bölüm. 3. Yasa d fl yollardan sa lanan haks z kazanç. 4. Piyasada etki ya da tepki. Pasak. 5. Bir nota. Difli s r. 6. Yunan mitolojisinde kanat takarak uçmay baflaran ilk insan. Zehir, a. 7. lkel deniz tafl t. Tefecilikle al nan yüksek faiz. 8. Foto raf duyarl l n gösteren say sal de er. Metal olmayan elementler. 9. S zlanma, yak nma. Sodyumun simgesi. 10. Uzunlu u yer yer de iflen bir uzakl k ölçü birimi. A açtan yap lm fl top. 11. Dince yasak olan. Bir nota. 12. fiikâr. Do ru görüfl, sezifl. 13. Devinim. 14. Dul kad nlar. Engel. 15. S cak ülkelerde yetiflen hofl kokulu bir meyve. Neonun simgesi. 16. Bir ifli yapma, yerine getirme. Bir ifli yapmaya haz r. 17. Eski dilde gölge. Havva n n Bat dillerindeki ad. 18. sim. Donuk renkli. Ç plak toprak. 19. Mikroskop cam. Evlerin önüne oturmak için tafl ve çamurdan yap lan set. 20. yiden iyiye, iyice. Bir renk. Yukar dan afla ya: 1. Obelisk. Menevifl, dalg r. Ak tma. 2. mkân. Kütahya ilinin bir ilçesi. Alakok. 3. Endonezya n n plaka iflareti. Askerler. ki ve daha çok katl ev. Bir nota. 4. K ta. ABD de bir eyalet. Bir iflin yap lmas için harcanan beden ve kafa gücü. 5. Topra ifllemekte kullan lan bir tar m arac. Hadise, vaka. Yat liman. Telefon sözü. 6. Karayolunda oluflmufl çukurlar ve tümsekler. Çelik çomak oyunu. her türlü korku, tasa ve tehlikelerden uzak güvenlik içinde olma. 7. Hava bas nc birimi. Güzel söz söyleme, hitabet sanat. ddia, tez. Bafll ca içece imiz. 8. Çizgilerin, yüzeylerin, kat cisimlerin birbirilerine rastlad klar ve kesifltikleri yer. Samanl k. Torunu olan erkek. 9. Kiloamperin simgesi. Japon çiçek düzenleme sanat. meflime, son, plasenta. Eski bir devlet. 10. Güzel koku. Bak rtafl. Bir cetvel türü. Görevden alma. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN Lübnan cumhurbaflkan seçimi bir kez daha ertelendi BEYRUT - Lübnan'da cumhurbaflkanl seçiminin üçüncü tur oylamas, toplant yeter say s sa lanamad için bir kez daha yap - lamad. Ülkenin 13. cumhurbaflkan n n seçimi için bugün yap lmas planlanan üçüncü tur oylamas na 73 milletvekili kat ld. Meclis Baflkan Nebih Berri, 128 sandalyeli mecliste, toplant yeter say s olan 86 kifli bulunmad için dördüncü tur oylamay, 15 May s tarihine ertelediklerini duyurdu. Meclis Baflkan Berri'nin de üyesi oldu u, Hizbullah ve Reform ve De iflim Ak m 'n n içinde yer ald 8 Mart Hareketi üyeleri, geçen hafta da yapt klar gibi, meclise gelmeyerek seçimleri boykot etti. 8 Mart Hareketi, tüm gruplar temsil eden "uzlafl aday " belirlenemedi i gerekçesiyle geçen hafta da meclise gelmeyi reddetmiflti. Hareket üyeleri, ilk tur oylamada ise bofl oy kullanm fllard. Öte yandan Lübnan resmi ajans NNA, Berri'nin, meclis oturumu öncesi Dürzi Lider Velid Canpolat, Baflbakan Temam Selam, Müstakbel Hareketi Milletvekili Fuad Sinyora, eski Baflbakan Necip Mikati ve çiflleri Bakan Nihad Maflnuk ile bir araya geldi ini bildirdi. Parlamento binas n n da yer ald - Riyad Es-Suluh Meydan 'nda, di- er oylamalar n aksine güvenlik önlemlerinin al nmamas dikkati çekti.lübnan meclisinde, 124 milletvekilinin kat l m yla gerçeklefltirilen ilk ve tek turda, adaylardan Lübnan Güçleri Partisi Baflkan Samir Caca 48, Ulusal Direnifl Cephesi Milletvekili Henry H lu 16 oy alm fl, ba ms z aday Nadina Musa ise hiç oy alamam flt. Cumhurbaflkanl için henüz adayl n aç klamayan Ketayip Partisi Lideri ve eski Cumhurbaflkan Emin Cemayel'e ise sand ktan 1 oy ç km flt. Lübnan iç savafl nda "iflledi i suçlar" nedeniyle hapis yatan eski falanjist komutan Caca'n n adayl, iç savaflta öldürülen 4 isme verilen geçersiz oylarla, protesto edilmiflti. D fl Haberler GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin Hükümeti Baflbakan smail Heniye, M s r' n, arabuluculu unda yap lan "Filistinli tutuklular konusunda" anlaflmalara uymayan srail'e bask uygulamas n istedi. Heniye, Vak flar Bakanl 'n n düzenledi i " slam ve Zekat" konulu konferansta yapt konuflmada, srail hapishanelerindeki tutuklular n sorunlar na de inerek, "Kardefl M s r', arabuluculu unda yap lan, tutuklularla ilgili anlaflmalara uymas ve flu anda açl k 12 May s 2014 Boko Haram' n yapt klar n n Müslümanl kla alakas yok Nijerya'n n Ankara Büyükelçisi Ahmed Abdulhamid, Boko Haram örgütünün eylemlerine dini anlam yüklenmesini elefltirerek, "Hiçbir din masum insanlar n öldürülmesine müsaade etmez. Yapt klar n n Müslümanl kla bir alakas yok" dedi. ANKARA - AA muhabirinin, Boko Haram örgütünün eylemleri ve son günlerde kaç r lan k z ö renciler konular ndaki sorular n yan tlayan Abdulhamid, kaç rma olay - n gerçeklefltiren teröristlerin sadece Nijerya için de il, tüm dünya için tehlike arz etti ini söyledi. Uluslararas camian n terörle mücadelede ülkesine verdi i destekten memnuniyet duydu unu ifade eden Abdulhamid, "Nijerya hükümeti de bu konuda elinden gelenin en iyisini yapmaktad r. Sadece ülkemizde de il, di er ülkelere de askeri birlikler gönderiyoruz. Bu yüzden Boko Haram'la savaflma kapasitemizi sorgulayanlar anlayam - yorum" diye konufltu. Büyükeçli Abdulhamid, Boko Haram örgütünün eylemlerine dini bir anlam yüklenmesini de elefltirdi. Abdulhamid, "Yapt klar n n Müslümanl kla bir alakas yok. Hiçbir din masum insanlar n öldürülmesine müsaade etmez" ifadelerini kulland. Kaç rma eylemini gerçeklefltiren terörist grubun "imamlar öldürdü ü, camileri ve kiliseleri yakt - na" dikkati çeken Abdulhamid, grubun amac - n n dini de erlerle ba daflt r lamayaca n vurgulad. Abdulhamid, Nijerya'da Müslüman ve Hristiyan toplumun bir arada bar fl içinde yaflad n ifade ederek, "Ayn ailede bile üç Müslüman iki Hristiyan bulman z mümkün. Toplumumuzda insanlar dile getirmedikçe Müslüman m Hristiyan m bunu anlayamazs n z. Bu yüzden Nijerya'da din savafl ç karmak çok zor" de erlendirmesinde bulundu. "Boko Haram örgütünden yakalanan baz kiflilerin Müslüman bile olmad n " belirten Büyükelçi, bunlar n, uluslararas terör örgütlerinin bir a oldu unu ve yerel örgütleri tafleron olarak kulland klar n söyledi. Nijerya'da silahl kifliler, Nijerya'n n Ankara Büyükelçisi Ahmed Abdulhamid Borno eyaletinin Chibok kentinde bir ortaokula 14 Nisan'da düzenledikleri bask nda k z ö rencileri kaç rm flt. K zlar n say s konusunda çeliflkili bilgiler verilirken, yerel yetkililer kaç r lan k zlar n say s n 129 olarak aç klam flt. Baz aileler ise bu say n n 234 oldu unu söylüyor. Resmi rakamlara göre, k zlardan 73'ü hala kay p. Olay n sorumlulu unu Boko Haram örgütü üstlenmiflti. (AA) Haniye, M s r srail e bask yapmaya ça rd grevinde olan tutuklular n taleplerine cevap vermesi için, srail'e bask uygulamaya davet ediyoruz" dedi. Konuflmas nda hükümetinin Filistinli tutuklular n yan nda oldu unu vurgulayan Heniye, açl k grevinde olan "idari tutuklularla" siyasi ve sivil dayan flma ça r s nda bulundu. srail hapishanelerindeki 120'si "idari tutuklu" yaklafl k 200 Filistinli, " srail'in idari tutuklama politikas n protesto" amac yla 24 Nisan'dan bu yana açl k grevi yap yor. (A.A)

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı