AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı"

Transkript

1 Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve uzun uçuş özelliğiyle ön plana çıkan A400M göreve hazır. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı Hava Kurmay Pilot Yarbay Yıldırım Açıkel, A400M uçağının Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Haberi15 de Haberi 15 de Haberi 20 de HABER 18 DE HABER 17 DE GAZETEMİZİ Menzil tanımayan kargo uçağı A400M göreve hazır takip edebilirsiniz dan 12 MAYIS 2014 PAZARTESİ FİYATI:25Kr. HABERİ 17 DE Ankara-İstanbul YHT hattı AY SONU AÇILIYOR Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Ankara- İstanbul yüksek hızlı tren hattının ne zaman açılacağının sorulması üzerine şu an için tarih vermenin mümkün olmadığını, ancak bu ayın sonuna doğru açılışı yapmayı planladıklarını söyledi. Bakan Elvan, Ankara- İstanbul yüksek hızlı treninin fiyatı konusunda ise "Vatandaşımızı mağdur etmeyecek bir fiyat olacak" ifadesini kullandı.

2 2 YARIN SineMagazin 12 May s 2014 Yonca Lodi'nin albüm parçalar na anne onay STANBUL - Duygusal flark lar n baflar l yorumcusu Yonca Lodi, albümüne alaca flark lar ilk olarak annesine dinletti ini aç klad. Ünlü flark c, Annem flark y dinledi inde a l yorsa, o flark olmufltur dedi fiark lar n ilk olarak manikürcüsüne dinleten pop müzi in baflar l ismi Demet Akal n dan sonra Yonca Lodi nin de flark seçimlerinde annesine dan flt ortaya ç kt. K sa süre önce 12 Ay ad n verdi i albümünü ç karan Lodi flöyle konufltu: Annem flark y dinledi inde a l yorsa ifl tamamd r. O flark olmufltur. Annemin flark lar ma verdi i duygusal tepkiler hep tutmufltur. RAK P TANIMIYOR Demet Akal n, Hande Yener,Gülflen ve Bengü aras nda yaflanan rekabet hakk nda konuflan Yonca Lodi, Rekabete hiç tak lm yorum, umrumda bile de il. Ben sanatta yar fl olabilece ine inanm yorum. Böyle oldu unu düflünsem üretemem zaten. Özgüvenim çok yüksek. flimi çok iyi yapt m n fark nday m dedi. O lumun vicdanl olmas için u rafl yorum Anne olduktan sonra çok fley ö rendi ini, anneli in kendisini adeta e itti ini dile getiren Lodi, 10 yafl nda bir o lum var. leride vicdanl, kendine güvenen bir adam olsun diye u rafl yorum dedi. Sezen Aksu yaza damga vurmaya haz rlan yor STANBUL - Sezen Aksu besteleri y llar geçtikçe de erinden hiçbir fley kaybetmiyor. Ünlü flark c lar, Minik Serçe nin uzun zaman önce seslendirdi i parçalar n peflinden hâlâ kofluyor Beste fabrikatörü olarak bilinen Sezen Aksu nun flark lar zamana yenik düflmüyor. Y llar önce seslendirdi i parçalar günümüzün y ld z flark c lar n n kurtar c s oluyor. Ünlü flark c lar, Aksu parçalar n tekrar tekrar yorumlayarak hayranlar ndan tam not al yor.bunun en son örnekleri ise pop müzi in iki önemli ismi Hande Yener ve Sibel Tüzün oldu. ki ünlü flark c yeni albümlerinde Sezen Aksu flark lar yla yaza damga vurmaya haz rlan yor. UNUTULMAYAN fiarkilar Sibel Tüzün, single albümü için Minik Serçe nin unutulmaz flark s Kaç Y l Geçti Aradan yeniden yorumlad.hande Yener ise 16 flark dan oluflan yeni albümünde Aksu nun daha önce söyledi i Bir K fl Masal flark s n seslendirdi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4

3 12 May s 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 11 Recep 27 Nisan 3 Ahir Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN M T t r n n durdurulmas davas nda 13 askeri personel için müebbet isteniyor ADANA - M T e ait t rlar n durdurulmas na iliflkin soruflturma kapsam nda 13 askeri personel hakk nda müebbet hapis cezas istemiyle kamu davas aç ld bildirildi. Adana Cumhuriyet Baflsavc l ndan yap lan aç klamada, 19 Ocak ta Adana-Gaziantep otoyolunda Ceyhan ilçesindeki Sirkeli do u giflelerinde M T e ait t rlar n durdurulmas na iliflkin ihbar yapan flüphelilerle ilgili soruflturman n tamamland belirtildi. Soruflturma kapsam nda 13 askeri personel hakk nda kamu davas aç ld ifade edilen aç klamada, flu bilgilere yer verildi: Söz konusu M T e ait faaliyetle ilgili görevlendirilen M T mensuplar n n önceden cep telefonu, kimlik ve adres bilgilerinin casusluk amac yla ele geçirilip, uydurma bir suç iddias yla ilgili kifliler hakk nda mahkemeden önleme dinlemesi karar al n p, M T mensuplar n n yasa d fl dinlendi i ve söz konusu M T faaliyetinin ayr nt lar n n ö renilip bir mizansen çerçevesinde Adana l Jandarma Komutanl na önceden haber verilip sonradan mizansene uygun ihbar n yap ld ve M T t rlar n n buna dayan larak durduruldu u ve söz konusu olay n gerçeklefltirildi i tüm soruflturma kapsam ndan anlafl lm flt r. Söz konusu flüphelilerin Adana ve Ankara l Jandarma komutanl klar istihbarat flube müdürlüklerinde görevli askeri personelden Ö.K, H.G, G.M, H.K, B.K, H.Ö, E.T, H..K, A.Y, M.Ö, C.K, H.Ü. ve S.Y. oldu unun tespit edildi i belirtilen aç klamada, flunlar kaydedildi: fiüpheliler hakk nda Devletin gizli kalmas gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amac yla temin etme (TCK madde 328/1) suçundan 15 y ldan 20 y la kadar hapis talebi ile ve Devletin gizli kalmas gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amac yla aç klama (TCK 330/1) suçundan müebbet hapis cezas istemiyle Adana 7. A r Ceza Mahkemesi nde kamu davas aç lm flt r. Öte yandan di er jandarma görevlilerinden flüpheliler H.C, Ü.U. ve C.B. hakk nda ayn suçlardan dolay delil yetersizli inden kovuflturmaya yer olmad na dair karar verilmifltir. Ayr ca di er iddialar ve di er flüphelilerle ilgili soruflturma Adana Cumhuriyet Baflsavc l n n 2014/30800 soruflturma numaras üzerinden devam etmektedir. (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Yaz yoruz ve söylüyoruz ama sanki Türk halk n n üzerine ölü topra serpilmifl. AKP nin, BDP nin ve yandafllar n n d fl nda; ülkesini seven, gidiflat n Türkiye Cumhuriyetinin yarar na olmad n gören yazarlar, gazeteciler, ayd nlar ve vatansever politikac lar y llard r feveran içindeler. Aç l m denilen giriflimin hainlikle eflde er oldu unu, kesinlikle bar fl giriflimi olmad n, bölünmeye do ru h zla yol al nd n söylüyorlar. Türk halk ndan t k yok. Hiç sesini ç karmayan bu halk toplulu u; ya söylenenlere inanm yor, ya bölücülere inan yor, ya da bölünmenin, y k lman n ihtimal olmad n düflünüyorlar. Türk ve Anadolu halk sanki uyuflturulmufl, uykuya dald r lm fl, komaya sokulmufl. Gidiflat n kötü oldu una toplumu inand rmak için ne yapmak gerekir? llaki iktidar m olmak gerekiyor? llaki yalan m söylenecek? Bak n Türkiye Cumhuriyeti nin ne hâle getirildi ini, size hat rlatay m. -Ege de bulunan Türk karasular içinde bulunan irili-ufakl, meskun olmayan 16 adam z Yunanl lar taraf ndan iflgal edildi. Buna Kardak Adas da dahildir. -Güneydo u Anadolu, PKK ya, ve Kürtçü bölücülere terk edildi. Mahalli seçimlerden sonra özerlik ilân edeceklerini ilân ediyorlar. -KKTC karasular yabanc lar n petrol flirketleri taraf ndan petrol aranan mekân haline getirildi. KKTC yi ve Türkiye yi ciddiye alan bile olmad. -Bölücübafl hücresinde itibarl siyasi dünya lideri haline getirildi. Hatta Türkiye nin bölünmesinde belirleyici bir lider durumuna yükseltildi. -Kuzey Irak ta bir Kürt Devleti kuruldu. Suriye nin Türkiye s n rlar nda PYD paralel devleti, ayr ca yine Suriye s n rlar m zda komflu bir El-Kaide paralel devleti oluflturuldu. -Güney s n rlar m z dinci, bölücü, gerici El- Kaide, Hamas, Hizbullah, El Nusra gibi terör örgütlerinin mekân haline geldi. -Ermeni Soyk r m yalan Türkiye Cumhuriyetinin önüne bir dayatma olarak bütün fliddetiyle sunulmaya baflland. Dünyada neredeyse sözde Ermeni Soyk r m n tan mayan ülke kalmad. -Egemenli imizin bask alt na al nd na bir örnek de Malatya-Kürecik teki Nato Füze Kalkan d r. Gel de kald r n bakal m, gücünüz yetiyorsa. TÜRK HALKI ARTIK UYANMALI -Büyük Ortado u Projesi denilen ABD projesinin ilk aya olan, Kürdistan oluflturma ve Suriye yi bölme giriflimleri hayata geçirildi. -Güneydo u da Ne Mutlu Türküm Diyene sözleri kald r ld gibi, Türk bayra birkaç garnizon ve devlet dairesinin d fl nda hiçbir yere as lm yor. Ama bölücülerin paçavralar da a, tafla çekildi. Bölücü bafl n n posterleri güneydo u illerimizin cadde ve sokaklar n süsler hale geldi. Asker k fllas na neredeyse hapsedildi. -Türk ordusu, PKK ve bölücülerle art k mücadele etmiyor. Zaten vilâyetler ve güvenlik güçleri PKK ve bölücülere ancak bir sald r olursa karfl l k veriyor. -Milli bayramlar n kutlan lmas ndan birer birer vazgeçildi. -Özellefltirilmeyen hiçbir fley kalmad. Milli kurulufl, fabrika, üretim tesisi bilhassa yabanc flirketlerin eline geçti. - T.C ibaresi bankalardan ve devletin bakanl k binalar ndan silinmeye bafllad. Tepkiler büyük olunca, bunu sessiz sedas z yapmaya devam ediyorlar. -Türk bayra lâf n n kullan lmamas istendi. Onun yerine devlet bayra dememiz gerekti i iddia ediliyor. -Bölücübafl na bebek katili, cani gibi sözler söylenmemesi gerekti i yayg nlaflt r ld. Bunlar söylemek aç l m sürecini baltalamak demek oldu u yalakalarca ifade ediliyor. -Askerlerimize ve ordumuza kumpas kuruldu, deniz ve hava gücümüz çökertildi. -Ergenekon tertibi ile yurtseverler ve milli güçler esir edildi. -Yolsuzluklar ve h rs zl klar, ihale düzenbazl klar normal hale getirilmeye baflland. -Hukuk devleti yerine, kanun devleti durumuna Cumhuriyetimiz getirildi. - kinci, üçüncü, dördüncü s n f ve kalitedeki gazeteci müsveddeleri itibarl, gazeteci olarak ön plana ç kar ld. -Okullar m zdan and m z kald r larak, yasakland. -Türkiye; CIA, Mossad gibi kurulufllar n casuslar n n ve ajanlar n n cirit att bir ülke haline getirildi. -Bankalar kanal yla tüm Türkiye halk borçland r ld, nefes alamayacak duruma getirildi. flte Türkiye nin son hali böyle. Bu halk uyanmayacaksa, kendi bilir. llâki y k l nca, bölününce mi bu aymazl ktan uyan p, silkelenecek? O zaman çok geç olur. Buna inan n çok geç.

4 4 YARIN Kültür Sanat 12 May s 2014 Senarist Pilavc : Film benim terapim oldu ESK fieh R - Tek Bafl na Dans, Eskiflehir Film Festivali nin 'Hayat m z Belgesel' seçkisinde gösterildi. Film gösteriminden sonra yap lan söylefliye ise yönetmen ve senarist Birnur Pilavc kat ld. Birnur Pilavc n n diploma filmi ve ilk belgeseli olan 'Tek Bafl na Dans', Pilavc n n aile üyelerinin içine yap lan bir yolculuk sonunda, hiç olamayacaklar bir duruma eriflmelerine olanak sa l yor. fiimdiye kadar birçok festivalde gösterilen filmi, ihtiyaçtan dolay çekti ini söyleyen Pilavc, Ben sinemaya gitti imde ne görmek istiyorsam onu çektim" diyerek, filmin ailesi üzerindeki etkisini ise henüz göremedi ini dile getirdi. Ailesinin film karfl s nda çok flafl rd n aktaran Pilavc, "Film seyirci taraf ndan bir fleyleri de ifltiriyor. Ailem üstündeki etkisini ise henüz anlamad m, san r m uzun zaman geçmesi gerekiyor. Fakat filmden sonra bir de ifliklik oldu. Ailem art k beni ciddiye al yor, destekliyor. Baflar ma seviniyorlar. Tuhaf ve flizofren bir durum. Filmi yapma sebebim kendi kendime yard m edebilme ihtiyac md r. Bu film benim terapim oldu. diye konufltu. ÖZGÜRLÜ ÜN BEDEL ÇOK YÜKSEK Kendisini sorgulayarak filmi yapma aflamas na geldi ini belirten Pilavc, ailesinde olanlardan dolay bunal ma girdi ini ve bu bunal m n onun itici gücü oldu unu vurgulad. Türkiye de film çekmenin çok daha zor oldu unu dile getiren Pilavc, " zinlerimizi zorlukla al yoruz ve yapt n z ifle hemen herkes kar fl yor. Türkiye de çal flmak isterim ama bu tür olumsuzluklar yüzünden çekimlere Almanya da devam edece imi düflünüyorum. dedi. Filmin ismini ablas n n koydu unu dile getirden Pilavc, "Tek bafl na dans ederken özgürsün fakat bedeli çok yüksek." ifadesini kulland. (CHA) K NC GÜN (Perflembe, 6 fiubat 2014) 1-Irak Türkmenlerinin Son Durumu Analiz Toplant s Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Etkinlikleri kapsam nda düzenlenen Irak Türkleri Haftas program n n ikinci gününde Anemon otelinde Türkmenler kendi aralar nda Irak Türkmenlerinin son durumu ve 30 Nisan 2014 tarihinde Irak ta yap lacak olan Parlamento seçimlerinin analiz ve de erlendirme toplant s düzenlendi. Toplant ya 100 civar nda Türkmen siyasi parti ve Sivil toplum örgütleri temsilcileri kat ld. Toplant ya Say n Erflet Hürmüzlü baflkanl k etti. Dr. Ayd n Beyatl, Kerkük Milletvekili Jale Neftçi, e. Milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, Türkmen Karar Partisi Genel Baflkan Yard mc s Yavuz Ömer Adil, Türkmen Hak Partisi Genel Baflkan Yard mc s Sami Kolsuz ve Türkmen Adalet Partisi Genel Baflkan Enver Bayraktar konuflmac olarak kat ld lar. Seçim Bir Siyasi Mühendisliktir Konuflmac lar Irak ta Türkmenlerin yaflad klar bölgelerde güvenlik zafiyetini dile getirdiler. Ve seçimlerde neden 2 liste olduklar n n analizin yapt lar. Ayn zamanda yap lacak olan Irak seçimlerine Türkmenlerin ifltirak etmelerinin teflvik yollar n n sa lanmas n konufltular. Konuflmac lar s ras yla; Ortado u Uzman Prof. Dr. Celalettin Yavuz fieref konu u olarak k za bir de erlendirme yapt. Türkiye-Irak iliflkilerinin tarihi süreç içerisinde önemine de indi ve Türkiye nin Türkmen politikas ile ilgili önemli tespitlerde bulundu. Erflet Hürmüzlü seçimlerde her kesin sand k bafl na gidilmesi teflvik edilmelidir. Herkesin aynaya bak p hatalar n görüp ona göre hareket etmelidir. Her ne yaparsan yap temel ö esi üç fleydir. E itim, e itim bir de e itimdir. Dedi. Habib Hürmüzlü, Fevzi Ekrem Terzi nin tek bafl na yapt klar 10 Türkmen milletvekilinin yapmad klar iflleri yapm flt r. Temennimiz Fevzi gibi vekiller meclise gelsin. Dedi. Jale Neftçi; Sand k bafl na gitmek listeye oy vermek Türkmen in varl n tescillemek demektir. En az ndan bunun yap lmas n istiyoruz. fieklinde konufltu. Suphi Saatçi de bizler kendi kendimizle de il, düflmanlar m zla mücadele vermemiz gerekir. Seçim bir mühendislik iflidir. Ayn zamanda bir siyasi mühendisliktir. Fevzi Ekrem Terzi; Irak ta büyük bir oyun oynan yor. Buda seçim oyunudur. Ben Ba dat tan aday m, Tuzhurmatu ve Kerkük te oylar n bölünmemesi için seçime kat lmad m Yaflar mamo lu; seçimin önemine ve Türkmenler aras ndaki çekiflmelere neden olan baz örnekleri vererek sözlerine devam etti. Enver Bayraktar da Bugüne kadar Türkmen Meclisini, Türkmen Toplulu unu kuramad k. Seçimlerde Kerkük te iyi bir strateji uygularsak Kerkük te istenilen neticeye varabiliriz. Kerkük Türkmen Koalisyonu listesi çekilip Kerkük Türkmen Cephesi ile birleflmeliydi. Veya Türkmenlerin oylar n n bölünmemesi için seçimlerden flimdi de çekilebilir. fieklinde konuflmas, baz lar nca hofl karfl lanmad ve farkl yorumlara yol açt. Kemal Beyatl ; Türkiye deki Türkmenler desteklenmelidir. Yavuz Ömer Adil de Kerkük teki güvenlik konusu gerçekten de baflka gruplar n kontrolündedir. Merkezi hükümet bu konuda her hangi bir olumlu ad m atmam flt r. Türkmen güvenlik güçlerinin Irak ordusu içerisinde di er gruplara göre %1 bile de ildir Seçimler için bir yüksek komisyon ve yan nda da küçük komisyonlar kurulmal d r. Sami Kolsuz; Türkiye deste ini her iki Türkmen listesi ve ki TV ye vermelidir. Yaln z bir listeye de il. ki televizyona Türkmeneli TV art k Türkmenleri temsil etmiyor. Bence iki Türkmen listesi oturup Türkmenlerin âli menfaati için strateji belirlemelidirler. Diye konufltu. Mardin Gökkaya; Liste içinde bölünmeler vard r. ITC nin listesinde 8 aday vard r. Bence bu say çoktur. Önerim 8 adaydan 3veya 4 adaya destek vermeliyiz ki, seçmende rahat rahat oy kullans n ve oylar m z bofla gitmesin. Molla Sabah Hürmüzlü, 2009 mahalli seçimlerde 90 panel yapt k bu seçimlerde daha 1 panel bile yapamam fl z. Çok geç kalm fl z. Güngör Yavuzarslan; fiehit Ali Haflim Muhtaro lu nun çal flmalar n unutmayal m. Onu bir örnek alarak seçim çal flmalar na devam edelim. Gök Bayra n derdine bir Al Bayrak a lar sözleri ile Ali Haflim i yad etti. Irak n Ankara Büyükelçili i mensubu Abdullah Tütüncü de seçimlerle ilgili Türkiye deki Türkmenleri sand k bafl na gitmeleri konusunda beklentilerini dile getirdi. Her konuda tüm Irakl lara oldu u gibi Türkmenlere de yard mc olacaklar na söz verdi. Ayd n Beyatl, 125 kiflilik ve 20 sivil toplum kuruluflun kat l m yla gerçekleflen program n zaman na riayet edelim uyar s nda bulundu. Türkmeneli Ö renci ve Gençler Birli i Mardin Gökkaya söz alarak, yap lacak Irak seçimlerinde Türkmenleri bekleyen s k nt lar dile getirdi. Gençlere daha fazla önem verilmesi yetkililerden istedi. Bir siyasetçi uzun y llar davaya hizmet edememiflse ve edemiyorsa tekrar aday olmas ilginç olarak de erlendirdi. Sön sözü Konuk misafirlerinden Ayd nlar Oca Konya fiube Baflkan Muammer Yavuz ald. Irak Türkmenleri ile ilgili güzel dilek ve temennilerini söyleyerek toplant sona erdi. Toplant da Irak Devleti lerden Sorumlu Devlet Bakan Dr. Turhan Müftü ile Spor ve Gençlik Bakan Casim Muhammed Cafer in toplant ya gönderdikleri tebrik ve baflar telgraflar okundu (Devam Edecek)

5 12 May s 2014 Danimarka Türk Film Festivali sona erdi KOPENHAG - Bu y l ikincisi düzenlenen Danimarka Türk Film Festivali, dün akflam baflkent Kopenhag daki ünlü Palads sinemas nda yap lan kapan fl gösteriminin ard ndan sona erdi. Danimarkal lar n da ilgi gösterdi i festivalde Türk sinemas n n son dönemdeki baflar l yap mlar ndan; Sürgün nek, Yunus Emre Aflk n Sesi, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek, Bizum Hoca, Tamam M y z, ve Kelebe in Rüyas filmlerinin gösterimi yap ld. Danimarka da yay nlanan Opinionen Gazetesi ve Danimarkahaber.dk sitesi taraf ndan organize edilen festival Danimarka n n 3 büyük flehri olan Kopenhag, Arhus ve Odense de efl zamanl olarak gerçeklefltirildi. Festival, 1 May s da Yunus Emre Aflk n Sesi filminin gösterimi ile bafllam flt. Dün akflam Sürgün nek filminin gösterildi i kapan fl seans n n akabinde bir aç klama yay nlayan Danimarka Türk Film Festivali Tertip Heyeti, baflta festivale kat lan sinema severler olmak üzere destek veren herkese teflekkür etti. Festivalin Danimarka ile Türkiye aras ndaki kültürel iletiflime katk da bulunmak amac yla organize edildi inin vurguland aç klamada, Danimarka ile Türkiye birbirine co rafi olarak kilometrelerce uzak olmalar na ra men kültürel olarak çok yak nlar. Her y l yüz binlerce Danimarkal turist tatilini geçirmek için Türkiye ye gidiyor. Buna mukabil hayat na Danimarka da devam eden 60 binin üzerinde Türkiye kökenli insan var. Bu iki kültürün birbirinden ö renece i çok fley var. Umar z bu festival bu kültürel etkileflime katk da bulunmufltur. ifadelerine yer verildi. Türk sinemas n n tan t m ad na bugüne kadar Danimarka da gerçeklefltirilmifl en büyük etkinliklerden biri olan Danimarka Türk Film Festivali ne Danimarka Film Enstitüsü nün yan s ra Kopenhag Belediyesi, Arhus Belediyesi ve Odense Belediyesi de destek oluyor. (CHA) Kültür Sanat ADANA - Art Özel E itim Gönüllüleri Derne i nin Adana ya kazand rmay hedefledi i özel gereksinimleri olan çocuklar n ailelerine destek verecek dan flma evi projesine destek veren Yeflim Salk m ve Metin Uca, sergiledikleri Ve Kad nlar Ve Adamlar müzikali ile Adanal lar coflturdu. Programa kat lmak için Adana ya gelen Yeflim Salk m ve televizyon programc s Metin Uca, Art Özel E itim Gönüllüleri Derne i Baflkan Didem Sürenler ile birlikte ilk olarak Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü yü makam nda ziyaret etti. Ünlü sanatç lar Salk m ve Uca, Adana ya, engelli dan flma evi kurulmas na destek olmak için geldiklerini söyledi. Baflkan Sözlü de dan flma evinin yerini temin etme konusunda yard mc olma sözü verdi. Sahne öncesinde Yeflim Salk m ve Metin Uca, Ve Kad nlar Ve Adamlar müzikali bizim yeni gösterimiz. Adana n n u uruna inan yoruz. Bu yüzden gösterimize buradan bafllad k. Bizim için çok önemli olan di er konu da camadamlar ve di er özel gereksinimleri olan çocuklar n ailelerinin e itilmesine yönelik kurulacak dan flma evi için yap lan bir etkinli e destek olmak. Art Özel E itim Gönüllülerinin yan nda gönüllü olmak bizim için de çok keyifli. Bizim de gönlümüz istiyor ki daha fazla destek olal m, beraber olal m. Bu dernek üyelerinin çok k ymetli olduklar n düflünüyoruz. nsanlar bilinçlendirmek ad na, kad n bilinçlendirmek ad na olan bu sosyal sorumluluk projelerine hep destek olaca z. dediler. NSANLAR B RÇOK fiey N FARKINDA OLMALI Ve Kad nlar Ve Adamlar müzikalinden de söz eden Salk m ve Uca flu bilgileri verdi: Aflk adam nas l aptallaflt r yor? mu dersek kendine mi getiriyor? Dersek hangisi do ru olur bilmiyoruz ama hayat n giderek facebook laflt bir ortamda eski zaman n önemli adamlar n n afl k olma ve bunu dile getirme biçimlerinden yola ç karak, bir aya günümüzde bir aya geçmiflte olan ilginç bir müzikli gösteri haz rlad k. Bu gösteri klasik konserlere de alternatif oldu u gibi ayn zaman da sahne üstündeki YARIN Yeflim Salk m ve Metin Uca dan Adana da kurulacak dan flma evine destek Show lara da bir alternatif. Davetliler dinleyecekleri müziklerin yan s ra yeni duyacaklar isimlerin öykülerini belli bir dramatik ak flla izleyecekler. nsanlar n gülerek birçok fleyin fark nda olmalar n istiyoruz. Yeni gösterimiz ve ulvi bir amaç için Adana da olmam zdan çok mutluyuz. Bir gelenin bir daha gelebilece i çok e lenip çok gülecekleri bir gösteri olacak. KAHKAHA VE ALKIfi D NMED Müzikali, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Tümgeneral Sat Bahad r Köse ve efli, Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ve efli, sivil toplum kurulufllar n n baflkanlar ve üyeleri ile çok say da davetli izledi. Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleflen gösteride Metin Uca, anlafl l r bir dil ve kendine özgü anlat mlar yla kat l mc lar e lendirirken Yeflim Salk m seslendirdi i eflsiz parçalarla dinleyicileri mest etti. Kahkaha ve alk fl n kesilmedi i gösteri sonunda kat l mc lar ünlü sanatç larla foto raf çektirme yar fl na girdi. (CHA)

6 6 YARIN TRABZON - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Do an n içerisinde kendine özgü yap s yla yerli ve yabanc turistlerin ilgi oda haline gelen tarihi Sümela Manast r n bu y l 500 bin kiflinin ziyaret edece i tahmin ediliyor. Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, AA muhabirine yapt aç klamada, Maçka ilçesi Alt ndere Vadisi nde Karada n ete inde kayalar oyularak infla edilen Sümela Manast r n n, kent turizmi aç s ndan Uzungöl ile önemli oldu unu söyledi. Manast rda, 88 y l aradan sonra 2010 da bafllat lan ve y lda bir kez düzenlenen ayinlerin tan t ma büyük katk sa lad n vurgulayan Vali Öz, Kültürel aç dan cazibe merkezi olan Sümela Manast r n, ziyaret edenlerin say s her y l önemli miktarda art r yor. Bölgemiz, do al, tarihi, kültürel ve folklorik de erlerin birlikte de erlendirilip bir ürüne dönüfltürülmesi halinde turizm aç s ndan daha da cazip hale gelecek. Biz de bunun sa lanmas için bir dizi çal flma yürütüyoruz dedi. fiehir merkezine 40 kilometre mesafede ve 1300 rak mda yer alan Sümela Manast r n ziyaretçilerin daha iyi tan mas aç s ndan dijital rehber uygulamas için çal flma bafllatt klar n an msatan Öz, Manast ra gelen yerli ve yabanc turistler rehberler eflli inde gezdiriliyor ancak tek ya da ailesiyle gelen turistler bu imkandan faydalanam yor. Oluflturaca m z dijital rehberle Sümela y ziyaretçilere daha iyi tan tmay amaçl yoruz. Bir süre önce çal flmalar na bafllad m z uygulamada önemli mesafe ald k. Uygulamay yak nda hayata geçirmeyi planl yoruz diye konufltu. Trabzon un her geçen y l Türkiye ve Karadeniz de turizmde söz sahibi olmaya bafllad n ifade eden Öz, flöyle devam etti: Geçen y l Trabzon a yaklafl k 2 milyon 710 bin ziyaretçi geldi. Bunun yaklafl k 635 bini yabanc lardan olufluyor de Turizm Sümela Manast r nda hedef 500 bin turist kente gelen turist say s ise 2 milyon 500 bin. Bu bize turizmdeki art fl n devam etti ini gösteriyor y l na bakt m zda bir önceki y la göre yaklafl k yüzde 10 art fl yafland. Sümela Manast r n ise geçen y l yaklafl k 400 bin turist ziyaret etti. Bu y l ise rakam n 500 binin üzerinde olmas n bekliyoruz. -Manast ra ö renci ak n lkbaharla adeta yeflilin binbir tonuna bürünen Sümela Manast r ve çevresi, bugünlerde adeta ö rencilerin ak n na u ruyor. Türkiye nin farkl illerindeki üniversitelerden turlarla kente gelen ö renciler, manast r ziyaret etmeden dönmüyor. Manast r n patika yolunda kemençe ve yöresel ezgilerle karfl lanan ö renciler, bol bol foto raf çektirip manast rdaki görevlilerden bilgi al yor, dönüflte ise güzergahtaki restoranlarda Trabzon a özgü yemeklerden tadabiliyor. (AA) 12 May s 2014 Gaziantep festival kenti olacak GAZ ANTEP - Yazar Ahmet Ümit, Gaziantep te fl ra ve zeugma film festivali düzenleyeceklerini söyledi. Ümit, bir otelde gazetecilere yapt aç klamada, 1. Uluslararas Kitap Festivali ni baflar yla tamamlad klar için mutlu olduklar n belirtti. Festivalden düflündüklerinin ötesinde sonuç ald klar n vurgulayan Ümit, kitaba olan ilginin üç günle s n rl kalmamas n ve okuma aflk n n sürmesini istedi. Gaziantep i dünya kültür baflkentlerinden biri yapmak için çal flt klar n dile getiren Ümit, flöyle konufltu: fiehrin geçmiflini de ele almak istiyoruz. Bir y l içinde iki festivale imza att k. Gaziantep te bu y l fl ra ve zeugma film festivali de yapaca z. Film festivalini büyütece iz ve t pk Alt n Koza ve Alt n Portakal gibi olacak. Ayr ca antik tiyatro festivali yapmay planl yoruz. Bu etkinli i de Gaziantep Kalesi nde gerçeklefltirece iz. Bütün bunlarla Gaziantep i festivaller kenti yapaca z. Büyükflehir Belediye Baflkan Fatma fiahin in çal flmalara destek verdi ini söyleyen Ümit, Yapt m z her fley Gaziantep için. Sa c, solcu, dindar, kemalist yok, hepimiz birlikteyiz. Projelere omuz verece iz. Bu çal flmalar çocuklar m z, flehrimiz ve ülkemizin gelece i için hayata geçirilecek diye konufltu. Ümit, Gaziantep Üniversitesi Bisiklet Kulübü ile her okula kütüphane kuracaklar n kaydetti. nsan okur bafll alt nda gerçeklefltirilecek çal flmaya ilk etapta 10 okulla bafllayacaklar n hat rlatan Ümit, Bunu tek bafl m za da yapabiliriz ama herkesin iflin içinde olmas n istiyoruz. Bundan dolay projeye destek verilmesini bekliyoruz fleklinde konufltu. (AA)

7 12 May s 2014 Pazertesi YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. fiiir veya sözü birdenbire, düflünmeden, içine do du u gibi söyleme. Fal. 2. Vilayet. fiark da her k tadan sonra tekrar edilen ve bestesi de iflmeyen bölüm. 3. Yasa d fl yollardan sa lanan haks z kazanç. 4. Piyasada etki ya da tepki. Pasak. 5. Bir nota. Difli s r. 6. Yunan mitolojisinde kanat takarak uçmay baflaran ilk insan. Zehir, a. 7. lkel deniz tafl t. Tefecilikle al nan yüksek faiz. 8. Foto raf duyarl l n gösteren say sal de er. Metal olmayan elementler. 9. S zlanma, yak nma. Sodyumun simgesi. 10. Uzunlu u yer yer de iflen bir uzakl k ölçü birimi. A açtan yap lm fl top. 11. Dince yasak olan. Bir nota. 12. fiikâr. Do ru görüfl, sezifl. 13. Devinim. 14. Dul kad nlar. Engel. 15. S cak ülkelerde yetiflen hofl kokulu bir meyve. Neonun simgesi. 16. Bir ifli yapma, yerine getirme. Bir ifli yapmaya haz r. 17. Eski dilde gölge. Havva n n Bat dillerindeki ad. 18. sim. Donuk renkli. Ç plak toprak. 19. Mikroskop cam. Evlerin önüne oturmak için tafl ve çamurdan yap lan set. 20. yiden iyiye, iyice. Bir renk. Yukar dan afla ya: 1. Obelisk. Menevifl, dalg r. Ak tma. 2. mkân. Kütahya ilinin bir ilçesi. Alakok. 3. Endonezya n n plaka iflareti. Askerler. ki ve daha çok katl ev. Bir nota. 4. K ta. ABD de bir eyalet. Bir iflin yap lmas için harcanan beden ve kafa gücü. 5. Topra ifllemekte kullan lan bir tar m arac. Hadise, vaka. Yat liman. Telefon sözü. 6. Karayolunda oluflmufl çukurlar ve tümsekler. Çelik çomak oyunu. her türlü korku, tasa ve tehlikelerden uzak güvenlik içinde olma. 7. Hava bas nc birimi. Güzel söz söyleme, hitabet sanat. ddia, tez. Bafll ca içece imiz. 8. Çizgilerin, yüzeylerin, kat cisimlerin birbirilerine rastlad klar ve kesifltikleri yer. Samanl k. Torunu olan erkek. 9. Kiloamperin simgesi. Japon çiçek düzenleme sanat. meflime, son, plasenta. Eski bir devlet. 10. Güzel koku. Bak rtafl. Bir cetvel türü. Görevden alma. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN Lübnan cumhurbaflkan seçimi bir kez daha ertelendi BEYRUT - Lübnan'da cumhurbaflkanl seçiminin üçüncü tur oylamas, toplant yeter say s sa lanamad için bir kez daha yap - lamad. Ülkenin 13. cumhurbaflkan n n seçimi için bugün yap lmas planlanan üçüncü tur oylamas na 73 milletvekili kat ld. Meclis Baflkan Nebih Berri, 128 sandalyeli mecliste, toplant yeter say s olan 86 kifli bulunmad için dördüncü tur oylamay, 15 May s tarihine ertelediklerini duyurdu. Meclis Baflkan Berri'nin de üyesi oldu u, Hizbullah ve Reform ve De iflim Ak m 'n n içinde yer ald 8 Mart Hareketi üyeleri, geçen hafta da yapt klar gibi, meclise gelmeyerek seçimleri boykot etti. 8 Mart Hareketi, tüm gruplar temsil eden "uzlafl aday " belirlenemedi i gerekçesiyle geçen hafta da meclise gelmeyi reddetmiflti. Hareket üyeleri, ilk tur oylamada ise bofl oy kullanm fllard. Öte yandan Lübnan resmi ajans NNA, Berri'nin, meclis oturumu öncesi Dürzi Lider Velid Canpolat, Baflbakan Temam Selam, Müstakbel Hareketi Milletvekili Fuad Sinyora, eski Baflbakan Necip Mikati ve çiflleri Bakan Nihad Maflnuk ile bir araya geldi ini bildirdi. Parlamento binas n n da yer ald - Riyad Es-Suluh Meydan 'nda, di- er oylamalar n aksine güvenlik önlemlerinin al nmamas dikkati çekti.lübnan meclisinde, 124 milletvekilinin kat l m yla gerçeklefltirilen ilk ve tek turda, adaylardan Lübnan Güçleri Partisi Baflkan Samir Caca 48, Ulusal Direnifl Cephesi Milletvekili Henry H lu 16 oy alm fl, ba ms z aday Nadina Musa ise hiç oy alamam flt. Cumhurbaflkanl için henüz adayl n aç klamayan Ketayip Partisi Lideri ve eski Cumhurbaflkan Emin Cemayel'e ise sand ktan 1 oy ç km flt. Lübnan iç savafl nda "iflledi i suçlar" nedeniyle hapis yatan eski falanjist komutan Caca'n n adayl, iç savaflta öldürülen 4 isme verilen geçersiz oylarla, protesto edilmiflti. D fl Haberler GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin Hükümeti Baflbakan smail Heniye, M s r' n, arabuluculu unda yap lan "Filistinli tutuklular konusunda" anlaflmalara uymayan srail'e bask uygulamas n istedi. Heniye, Vak flar Bakanl 'n n düzenledi i " slam ve Zekat" konulu konferansta yapt konuflmada, srail hapishanelerindeki tutuklular n sorunlar na de inerek, "Kardefl M s r', arabuluculu unda yap lan, tutuklularla ilgili anlaflmalara uymas ve flu anda açl k 12 May s 2014 Boko Haram' n yapt klar n n Müslümanl kla alakas yok Nijerya'n n Ankara Büyükelçisi Ahmed Abdulhamid, Boko Haram örgütünün eylemlerine dini anlam yüklenmesini elefltirerek, "Hiçbir din masum insanlar n öldürülmesine müsaade etmez. Yapt klar n n Müslümanl kla bir alakas yok" dedi. ANKARA - AA muhabirinin, Boko Haram örgütünün eylemleri ve son günlerde kaç r lan k z ö renciler konular ndaki sorular n yan tlayan Abdulhamid, kaç rma olay - n gerçeklefltiren teröristlerin sadece Nijerya için de il, tüm dünya için tehlike arz etti ini söyledi. Uluslararas camian n terörle mücadelede ülkesine verdi i destekten memnuniyet duydu unu ifade eden Abdulhamid, "Nijerya hükümeti de bu konuda elinden gelenin en iyisini yapmaktad r. Sadece ülkemizde de il, di er ülkelere de askeri birlikler gönderiyoruz. Bu yüzden Boko Haram'la savaflma kapasitemizi sorgulayanlar anlayam - yorum" diye konufltu. Büyükeçli Abdulhamid, Boko Haram örgütünün eylemlerine dini bir anlam yüklenmesini de elefltirdi. Abdulhamid, "Yapt klar n n Müslümanl kla bir alakas yok. Hiçbir din masum insanlar n öldürülmesine müsaade etmez" ifadelerini kulland. Kaç rma eylemini gerçeklefltiren terörist grubun "imamlar öldürdü ü, camileri ve kiliseleri yakt - na" dikkati çeken Abdulhamid, grubun amac - n n dini de erlerle ba daflt r lamayaca n vurgulad. Abdulhamid, Nijerya'da Müslüman ve Hristiyan toplumun bir arada bar fl içinde yaflad n ifade ederek, "Ayn ailede bile üç Müslüman iki Hristiyan bulman z mümkün. Toplumumuzda insanlar dile getirmedikçe Müslüman m Hristiyan m bunu anlayamazs n z. Bu yüzden Nijerya'da din savafl ç karmak çok zor" de erlendirmesinde bulundu. "Boko Haram örgütünden yakalanan baz kiflilerin Müslüman bile olmad n " belirten Büyükelçi, bunlar n, uluslararas terör örgütlerinin bir a oldu unu ve yerel örgütleri tafleron olarak kulland klar n söyledi. Nijerya'da silahl kifliler, Nijerya'n n Ankara Büyükelçisi Ahmed Abdulhamid Borno eyaletinin Chibok kentinde bir ortaokula 14 Nisan'da düzenledikleri bask nda k z ö rencileri kaç rm flt. K zlar n say s konusunda çeliflkili bilgiler verilirken, yerel yetkililer kaç r lan k zlar n say s n 129 olarak aç klam flt. Baz aileler ise bu say n n 234 oldu unu söylüyor. Resmi rakamlara göre, k zlardan 73'ü hala kay p. Olay n sorumlulu unu Boko Haram örgütü üstlenmiflti. (AA) Haniye, M s r srail e bask yapmaya ça rd grevinde olan tutuklular n taleplerine cevap vermesi için, srail'e bask uygulamaya davet ediyoruz" dedi. Konuflmas nda hükümetinin Filistinli tutuklular n yan nda oldu unu vurgulayan Heniye, açl k grevinde olan "idari tutuklularla" siyasi ve sivil dayan flma ça r s nda bulundu. srail hapishanelerindeki 120'si "idari tutuklu" yaklafl k 200 Filistinli, " srail'in idari tutuklama politikas n protesto" amac yla 24 Nisan'dan bu yana açl k grevi yap yor. (A.A)

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) 25 ŞUBAT 2013 PAZARTESİ 09:45-16:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği başkanlığı nezdinde teşkil olunan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı