AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı"

Transkript

1 Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve uzun uçuş özelliğiyle ön plana çıkan A400M göreve hazır. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı Hava Kurmay Pilot Yarbay Yıldırım Açıkel, A400M uçağının Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Haberi15 de Haberi 15 de Haberi 20 de HABER 18 DE HABER 17 DE GAZETEMİZİ Menzil tanımayan kargo uçağı A400M göreve hazır takip edebilirsiniz dan 12 MAYIS 2014 PAZARTESİ FİYATI:25Kr. HABERİ 17 DE Ankara-İstanbul YHT hattı AY SONU AÇILIYOR Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Ankara- İstanbul yüksek hızlı tren hattının ne zaman açılacağının sorulması üzerine şu an için tarih vermenin mümkün olmadığını, ancak bu ayın sonuna doğru açılışı yapmayı planladıklarını söyledi. Bakan Elvan, Ankara- İstanbul yüksek hızlı treninin fiyatı konusunda ise "Vatandaşımızı mağdur etmeyecek bir fiyat olacak" ifadesini kullandı.

2 2 YARIN SineMagazin 12 May s 2014 Yonca Lodi'nin albüm parçalar na anne onay STANBUL - Duygusal flark lar n baflar l yorumcusu Yonca Lodi, albümüne alaca flark lar ilk olarak annesine dinletti ini aç klad. Ünlü flark c, Annem flark y dinledi inde a l yorsa, o flark olmufltur dedi fiark lar n ilk olarak manikürcüsüne dinleten pop müzi in baflar l ismi Demet Akal n dan sonra Yonca Lodi nin de flark seçimlerinde annesine dan flt ortaya ç kt. K sa süre önce 12 Ay ad n verdi i albümünü ç karan Lodi flöyle konufltu: Annem flark y dinledi inde a l yorsa ifl tamamd r. O flark olmufltur. Annemin flark lar ma verdi i duygusal tepkiler hep tutmufltur. RAK P TANIMIYOR Demet Akal n, Hande Yener,Gülflen ve Bengü aras nda yaflanan rekabet hakk nda konuflan Yonca Lodi, Rekabete hiç tak lm yorum, umrumda bile de il. Ben sanatta yar fl olabilece ine inanm yorum. Böyle oldu unu düflünsem üretemem zaten. Özgüvenim çok yüksek. flimi çok iyi yapt m n fark nday m dedi. O lumun vicdanl olmas için u rafl yorum Anne olduktan sonra çok fley ö rendi ini, anneli in kendisini adeta e itti ini dile getiren Lodi, 10 yafl nda bir o lum var. leride vicdanl, kendine güvenen bir adam olsun diye u rafl yorum dedi. Sezen Aksu yaza damga vurmaya haz rlan yor STANBUL - Sezen Aksu besteleri y llar geçtikçe de erinden hiçbir fley kaybetmiyor. Ünlü flark c lar, Minik Serçe nin uzun zaman önce seslendirdi i parçalar n peflinden hâlâ kofluyor Beste fabrikatörü olarak bilinen Sezen Aksu nun flark lar zamana yenik düflmüyor. Y llar önce seslendirdi i parçalar günümüzün y ld z flark c lar n n kurtar c s oluyor. Ünlü flark c lar, Aksu parçalar n tekrar tekrar yorumlayarak hayranlar ndan tam not al yor.bunun en son örnekleri ise pop müzi in iki önemli ismi Hande Yener ve Sibel Tüzün oldu. ki ünlü flark c yeni albümlerinde Sezen Aksu flark lar yla yaza damga vurmaya haz rlan yor. UNUTULMAYAN fiarkilar Sibel Tüzün, single albümü için Minik Serçe nin unutulmaz flark s Kaç Y l Geçti Aradan yeniden yorumlad.hande Yener ise 16 flark dan oluflan yeni albümünde Aksu nun daha önce söyledi i Bir K fl Masal flark s n seslendirdi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4

3 12 May s 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 11 Recep 27 Nisan 3 Ahir Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN M T t r n n durdurulmas davas nda 13 askeri personel için müebbet isteniyor ADANA - M T e ait t rlar n durdurulmas na iliflkin soruflturma kapsam nda 13 askeri personel hakk nda müebbet hapis cezas istemiyle kamu davas aç ld bildirildi. Adana Cumhuriyet Baflsavc l ndan yap lan aç klamada, 19 Ocak ta Adana-Gaziantep otoyolunda Ceyhan ilçesindeki Sirkeli do u giflelerinde M T e ait t rlar n durdurulmas na iliflkin ihbar yapan flüphelilerle ilgili soruflturman n tamamland belirtildi. Soruflturma kapsam nda 13 askeri personel hakk nda kamu davas aç ld ifade edilen aç klamada, flu bilgilere yer verildi: Söz konusu M T e ait faaliyetle ilgili görevlendirilen M T mensuplar n n önceden cep telefonu, kimlik ve adres bilgilerinin casusluk amac yla ele geçirilip, uydurma bir suç iddias yla ilgili kifliler hakk nda mahkemeden önleme dinlemesi karar al n p, M T mensuplar n n yasa d fl dinlendi i ve söz konusu M T faaliyetinin ayr nt lar n n ö renilip bir mizansen çerçevesinde Adana l Jandarma Komutanl na önceden haber verilip sonradan mizansene uygun ihbar n yap ld ve M T t rlar n n buna dayan larak durduruldu u ve söz konusu olay n gerçeklefltirildi i tüm soruflturma kapsam ndan anlafl lm flt r. Söz konusu flüphelilerin Adana ve Ankara l Jandarma komutanl klar istihbarat flube müdürlüklerinde görevli askeri personelden Ö.K, H.G, G.M, H.K, B.K, H.Ö, E.T, H..K, A.Y, M.Ö, C.K, H.Ü. ve S.Y. oldu unun tespit edildi i belirtilen aç klamada, flunlar kaydedildi: fiüpheliler hakk nda Devletin gizli kalmas gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amac yla temin etme (TCK madde 328/1) suçundan 15 y ldan 20 y la kadar hapis talebi ile ve Devletin gizli kalmas gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amac yla aç klama (TCK 330/1) suçundan müebbet hapis cezas istemiyle Adana 7. A r Ceza Mahkemesi nde kamu davas aç lm flt r. Öte yandan di er jandarma görevlilerinden flüpheliler H.C, Ü.U. ve C.B. hakk nda ayn suçlardan dolay delil yetersizli inden kovuflturmaya yer olmad na dair karar verilmifltir. Ayr ca di er iddialar ve di er flüphelilerle ilgili soruflturma Adana Cumhuriyet Baflsavc l n n 2014/30800 soruflturma numaras üzerinden devam etmektedir. (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Yaz yoruz ve söylüyoruz ama sanki Türk halk n n üzerine ölü topra serpilmifl. AKP nin, BDP nin ve yandafllar n n d fl nda; ülkesini seven, gidiflat n Türkiye Cumhuriyetinin yarar na olmad n gören yazarlar, gazeteciler, ayd nlar ve vatansever politikac lar y llard r feveran içindeler. Aç l m denilen giriflimin hainlikle eflde er oldu unu, kesinlikle bar fl giriflimi olmad n, bölünmeye do ru h zla yol al nd n söylüyorlar. Türk halk ndan t k yok. Hiç sesini ç karmayan bu halk toplulu u; ya söylenenlere inanm yor, ya bölücülere inan yor, ya da bölünmenin, y k lman n ihtimal olmad n düflünüyorlar. Türk ve Anadolu halk sanki uyuflturulmufl, uykuya dald r lm fl, komaya sokulmufl. Gidiflat n kötü oldu una toplumu inand rmak için ne yapmak gerekir? llaki iktidar m olmak gerekiyor? llaki yalan m söylenecek? Bak n Türkiye Cumhuriyeti nin ne hâle getirildi ini, size hat rlatay m. -Ege de bulunan Türk karasular içinde bulunan irili-ufakl, meskun olmayan 16 adam z Yunanl lar taraf ndan iflgal edildi. Buna Kardak Adas da dahildir. -Güneydo u Anadolu, PKK ya, ve Kürtçü bölücülere terk edildi. Mahalli seçimlerden sonra özerlik ilân edeceklerini ilân ediyorlar. -KKTC karasular yabanc lar n petrol flirketleri taraf ndan petrol aranan mekân haline getirildi. KKTC yi ve Türkiye yi ciddiye alan bile olmad. -Bölücübafl hücresinde itibarl siyasi dünya lideri haline getirildi. Hatta Türkiye nin bölünmesinde belirleyici bir lider durumuna yükseltildi. -Kuzey Irak ta bir Kürt Devleti kuruldu. Suriye nin Türkiye s n rlar nda PYD paralel devleti, ayr ca yine Suriye s n rlar m zda komflu bir El-Kaide paralel devleti oluflturuldu. -Güney s n rlar m z dinci, bölücü, gerici El- Kaide, Hamas, Hizbullah, El Nusra gibi terör örgütlerinin mekân haline geldi. -Ermeni Soyk r m yalan Türkiye Cumhuriyetinin önüne bir dayatma olarak bütün fliddetiyle sunulmaya baflland. Dünyada neredeyse sözde Ermeni Soyk r m n tan mayan ülke kalmad. -Egemenli imizin bask alt na al nd na bir örnek de Malatya-Kürecik teki Nato Füze Kalkan d r. Gel de kald r n bakal m, gücünüz yetiyorsa. TÜRK HALKI ARTIK UYANMALI -Büyük Ortado u Projesi denilen ABD projesinin ilk aya olan, Kürdistan oluflturma ve Suriye yi bölme giriflimleri hayata geçirildi. -Güneydo u da Ne Mutlu Türküm Diyene sözleri kald r ld gibi, Türk bayra birkaç garnizon ve devlet dairesinin d fl nda hiçbir yere as lm yor. Ama bölücülerin paçavralar da a, tafla çekildi. Bölücü bafl n n posterleri güneydo u illerimizin cadde ve sokaklar n süsler hale geldi. Asker k fllas na neredeyse hapsedildi. -Türk ordusu, PKK ve bölücülerle art k mücadele etmiyor. Zaten vilâyetler ve güvenlik güçleri PKK ve bölücülere ancak bir sald r olursa karfl l k veriyor. -Milli bayramlar n kutlan lmas ndan birer birer vazgeçildi. -Özellefltirilmeyen hiçbir fley kalmad. Milli kurulufl, fabrika, üretim tesisi bilhassa yabanc flirketlerin eline geçti. - T.C ibaresi bankalardan ve devletin bakanl k binalar ndan silinmeye bafllad. Tepkiler büyük olunca, bunu sessiz sedas z yapmaya devam ediyorlar. -Türk bayra lâf n n kullan lmamas istendi. Onun yerine devlet bayra dememiz gerekti i iddia ediliyor. -Bölücübafl na bebek katili, cani gibi sözler söylenmemesi gerekti i yayg nlaflt r ld. Bunlar söylemek aç l m sürecini baltalamak demek oldu u yalakalarca ifade ediliyor. -Askerlerimize ve ordumuza kumpas kuruldu, deniz ve hava gücümüz çökertildi. -Ergenekon tertibi ile yurtseverler ve milli güçler esir edildi. -Yolsuzluklar ve h rs zl klar, ihale düzenbazl klar normal hale getirilmeye baflland. -Hukuk devleti yerine, kanun devleti durumuna Cumhuriyetimiz getirildi. - kinci, üçüncü, dördüncü s n f ve kalitedeki gazeteci müsveddeleri itibarl, gazeteci olarak ön plana ç kar ld. -Okullar m zdan and m z kald r larak, yasakland. -Türkiye; CIA, Mossad gibi kurulufllar n casuslar n n ve ajanlar n n cirit att bir ülke haline getirildi. -Bankalar kanal yla tüm Türkiye halk borçland r ld, nefes alamayacak duruma getirildi. flte Türkiye nin son hali böyle. Bu halk uyanmayacaksa, kendi bilir. llâki y k l nca, bölününce mi bu aymazl ktan uyan p, silkelenecek? O zaman çok geç olur. Buna inan n çok geç.

4 4 YARIN Kültür Sanat 12 May s 2014 Senarist Pilavc : Film benim terapim oldu ESK fieh R - Tek Bafl na Dans, Eskiflehir Film Festivali nin 'Hayat m z Belgesel' seçkisinde gösterildi. Film gösteriminden sonra yap lan söylefliye ise yönetmen ve senarist Birnur Pilavc kat ld. Birnur Pilavc n n diploma filmi ve ilk belgeseli olan 'Tek Bafl na Dans', Pilavc n n aile üyelerinin içine yap lan bir yolculuk sonunda, hiç olamayacaklar bir duruma eriflmelerine olanak sa l yor. fiimdiye kadar birçok festivalde gösterilen filmi, ihtiyaçtan dolay çekti ini söyleyen Pilavc, Ben sinemaya gitti imde ne görmek istiyorsam onu çektim" diyerek, filmin ailesi üzerindeki etkisini ise henüz göremedi ini dile getirdi. Ailesinin film karfl s nda çok flafl rd n aktaran Pilavc, "Film seyirci taraf ndan bir fleyleri de ifltiriyor. Ailem üstündeki etkisini ise henüz anlamad m, san r m uzun zaman geçmesi gerekiyor. Fakat filmden sonra bir de ifliklik oldu. Ailem art k beni ciddiye al yor, destekliyor. Baflar ma seviniyorlar. Tuhaf ve flizofren bir durum. Filmi yapma sebebim kendi kendime yard m edebilme ihtiyac md r. Bu film benim terapim oldu. diye konufltu. ÖZGÜRLÜ ÜN BEDEL ÇOK YÜKSEK Kendisini sorgulayarak filmi yapma aflamas na geldi ini belirten Pilavc, ailesinde olanlardan dolay bunal ma girdi ini ve bu bunal m n onun itici gücü oldu unu vurgulad. Türkiye de film çekmenin çok daha zor oldu unu dile getiren Pilavc, " zinlerimizi zorlukla al yoruz ve yapt n z ifle hemen herkes kar fl yor. Türkiye de çal flmak isterim ama bu tür olumsuzluklar yüzünden çekimlere Almanya da devam edece imi düflünüyorum. dedi. Filmin ismini ablas n n koydu unu dile getirden Pilavc, "Tek bafl na dans ederken özgürsün fakat bedeli çok yüksek." ifadesini kulland. (CHA) K NC GÜN (Perflembe, 6 fiubat 2014) 1-Irak Türkmenlerinin Son Durumu Analiz Toplant s Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Etkinlikleri kapsam nda düzenlenen Irak Türkleri Haftas program n n ikinci gününde Anemon otelinde Türkmenler kendi aralar nda Irak Türkmenlerinin son durumu ve 30 Nisan 2014 tarihinde Irak ta yap lacak olan Parlamento seçimlerinin analiz ve de erlendirme toplant s düzenlendi. Toplant ya 100 civar nda Türkmen siyasi parti ve Sivil toplum örgütleri temsilcileri kat ld. Toplant ya Say n Erflet Hürmüzlü baflkanl k etti. Dr. Ayd n Beyatl, Kerkük Milletvekili Jale Neftçi, e. Milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, Türkmen Karar Partisi Genel Baflkan Yard mc s Yavuz Ömer Adil, Türkmen Hak Partisi Genel Baflkan Yard mc s Sami Kolsuz ve Türkmen Adalet Partisi Genel Baflkan Enver Bayraktar konuflmac olarak kat ld lar. Seçim Bir Siyasi Mühendisliktir Konuflmac lar Irak ta Türkmenlerin yaflad klar bölgelerde güvenlik zafiyetini dile getirdiler. Ve seçimlerde neden 2 liste olduklar n n analizin yapt lar. Ayn zamanda yap lacak olan Irak seçimlerine Türkmenlerin ifltirak etmelerinin teflvik yollar n n sa lanmas n konufltular. Konuflmac lar s ras yla; Ortado u Uzman Prof. Dr. Celalettin Yavuz fieref konu u olarak k za bir de erlendirme yapt. Türkiye-Irak iliflkilerinin tarihi süreç içerisinde önemine de indi ve Türkiye nin Türkmen politikas ile ilgili önemli tespitlerde bulundu. Erflet Hürmüzlü seçimlerde her kesin sand k bafl na gidilmesi teflvik edilmelidir. Herkesin aynaya bak p hatalar n görüp ona göre hareket etmelidir. Her ne yaparsan yap temel ö esi üç fleydir. E itim, e itim bir de e itimdir. Dedi. Habib Hürmüzlü, Fevzi Ekrem Terzi nin tek bafl na yapt klar 10 Türkmen milletvekilinin yapmad klar iflleri yapm flt r. Temennimiz Fevzi gibi vekiller meclise gelsin. Dedi. Jale Neftçi; Sand k bafl na gitmek listeye oy vermek Türkmen in varl n tescillemek demektir. En az ndan bunun yap lmas n istiyoruz. fieklinde konufltu. Suphi Saatçi de bizler kendi kendimizle de il, düflmanlar m zla mücadele vermemiz gerekir. Seçim bir mühendislik iflidir. Ayn zamanda bir siyasi mühendisliktir. Fevzi Ekrem Terzi; Irak ta büyük bir oyun oynan yor. Buda seçim oyunudur. Ben Ba dat tan aday m, Tuzhurmatu ve Kerkük te oylar n bölünmemesi için seçime kat lmad m Yaflar mamo lu; seçimin önemine ve Türkmenler aras ndaki çekiflmelere neden olan baz örnekleri vererek sözlerine devam etti. Enver Bayraktar da Bugüne kadar Türkmen Meclisini, Türkmen Toplulu unu kuramad k. Seçimlerde Kerkük te iyi bir strateji uygularsak Kerkük te istenilen neticeye varabiliriz. Kerkük Türkmen Koalisyonu listesi çekilip Kerkük Türkmen Cephesi ile birleflmeliydi. Veya Türkmenlerin oylar n n bölünmemesi için seçimlerden flimdi de çekilebilir. fieklinde konuflmas, baz lar nca hofl karfl lanmad ve farkl yorumlara yol açt. Kemal Beyatl ; Türkiye deki Türkmenler desteklenmelidir. Yavuz Ömer Adil de Kerkük teki güvenlik konusu gerçekten de baflka gruplar n kontrolündedir. Merkezi hükümet bu konuda her hangi bir olumlu ad m atmam flt r. Türkmen güvenlik güçlerinin Irak ordusu içerisinde di er gruplara göre %1 bile de ildir Seçimler için bir yüksek komisyon ve yan nda da küçük komisyonlar kurulmal d r. Sami Kolsuz; Türkiye deste ini her iki Türkmen listesi ve ki TV ye vermelidir. Yaln z bir listeye de il. ki televizyona Türkmeneli TV art k Türkmenleri temsil etmiyor. Bence iki Türkmen listesi oturup Türkmenlerin âli menfaati için strateji belirlemelidirler. Diye konufltu. Mardin Gökkaya; Liste içinde bölünmeler vard r. ITC nin listesinde 8 aday vard r. Bence bu say çoktur. Önerim 8 adaydan 3veya 4 adaya destek vermeliyiz ki, seçmende rahat rahat oy kullans n ve oylar m z bofla gitmesin. Molla Sabah Hürmüzlü, 2009 mahalli seçimlerde 90 panel yapt k bu seçimlerde daha 1 panel bile yapamam fl z. Çok geç kalm fl z. Güngör Yavuzarslan; fiehit Ali Haflim Muhtaro lu nun çal flmalar n unutmayal m. Onu bir örnek alarak seçim çal flmalar na devam edelim. Gök Bayra n derdine bir Al Bayrak a lar sözleri ile Ali Haflim i yad etti. Irak n Ankara Büyükelçili i mensubu Abdullah Tütüncü de seçimlerle ilgili Türkiye deki Türkmenleri sand k bafl na gitmeleri konusunda beklentilerini dile getirdi. Her konuda tüm Irakl lara oldu u gibi Türkmenlere de yard mc olacaklar na söz verdi. Ayd n Beyatl, 125 kiflilik ve 20 sivil toplum kuruluflun kat l m yla gerçekleflen program n zaman na riayet edelim uyar s nda bulundu. Türkmeneli Ö renci ve Gençler Birli i Mardin Gökkaya söz alarak, yap lacak Irak seçimlerinde Türkmenleri bekleyen s k nt lar dile getirdi. Gençlere daha fazla önem verilmesi yetkililerden istedi. Bir siyasetçi uzun y llar davaya hizmet edememiflse ve edemiyorsa tekrar aday olmas ilginç olarak de erlendirdi. Sön sözü Konuk misafirlerinden Ayd nlar Oca Konya fiube Baflkan Muammer Yavuz ald. Irak Türkmenleri ile ilgili güzel dilek ve temennilerini söyleyerek toplant sona erdi. Toplant da Irak Devleti lerden Sorumlu Devlet Bakan Dr. Turhan Müftü ile Spor ve Gençlik Bakan Casim Muhammed Cafer in toplant ya gönderdikleri tebrik ve baflar telgraflar okundu (Devam Edecek)

5 12 May s 2014 Danimarka Türk Film Festivali sona erdi KOPENHAG - Bu y l ikincisi düzenlenen Danimarka Türk Film Festivali, dün akflam baflkent Kopenhag daki ünlü Palads sinemas nda yap lan kapan fl gösteriminin ard ndan sona erdi. Danimarkal lar n da ilgi gösterdi i festivalde Türk sinemas n n son dönemdeki baflar l yap mlar ndan; Sürgün nek, Yunus Emre Aflk n Sesi, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek, Bizum Hoca, Tamam M y z, ve Kelebe in Rüyas filmlerinin gösterimi yap ld. Danimarka da yay nlanan Opinionen Gazetesi ve Danimarkahaber.dk sitesi taraf ndan organize edilen festival Danimarka n n 3 büyük flehri olan Kopenhag, Arhus ve Odense de efl zamanl olarak gerçeklefltirildi. Festival, 1 May s da Yunus Emre Aflk n Sesi filminin gösterimi ile bafllam flt. Dün akflam Sürgün nek filminin gösterildi i kapan fl seans n n akabinde bir aç klama yay nlayan Danimarka Türk Film Festivali Tertip Heyeti, baflta festivale kat lan sinema severler olmak üzere destek veren herkese teflekkür etti. Festivalin Danimarka ile Türkiye aras ndaki kültürel iletiflime katk da bulunmak amac yla organize edildi inin vurguland aç klamada, Danimarka ile Türkiye birbirine co rafi olarak kilometrelerce uzak olmalar na ra men kültürel olarak çok yak nlar. Her y l yüz binlerce Danimarkal turist tatilini geçirmek için Türkiye ye gidiyor. Buna mukabil hayat na Danimarka da devam eden 60 binin üzerinde Türkiye kökenli insan var. Bu iki kültürün birbirinden ö renece i çok fley var. Umar z bu festival bu kültürel etkileflime katk da bulunmufltur. ifadelerine yer verildi. Türk sinemas n n tan t m ad na bugüne kadar Danimarka da gerçeklefltirilmifl en büyük etkinliklerden biri olan Danimarka Türk Film Festivali ne Danimarka Film Enstitüsü nün yan s ra Kopenhag Belediyesi, Arhus Belediyesi ve Odense Belediyesi de destek oluyor. (CHA) Kültür Sanat ADANA - Art Özel E itim Gönüllüleri Derne i nin Adana ya kazand rmay hedefledi i özel gereksinimleri olan çocuklar n ailelerine destek verecek dan flma evi projesine destek veren Yeflim Salk m ve Metin Uca, sergiledikleri Ve Kad nlar Ve Adamlar müzikali ile Adanal lar coflturdu. Programa kat lmak için Adana ya gelen Yeflim Salk m ve televizyon programc s Metin Uca, Art Özel E itim Gönüllüleri Derne i Baflkan Didem Sürenler ile birlikte ilk olarak Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü yü makam nda ziyaret etti. Ünlü sanatç lar Salk m ve Uca, Adana ya, engelli dan flma evi kurulmas na destek olmak için geldiklerini söyledi. Baflkan Sözlü de dan flma evinin yerini temin etme konusunda yard mc olma sözü verdi. Sahne öncesinde Yeflim Salk m ve Metin Uca, Ve Kad nlar Ve Adamlar müzikali bizim yeni gösterimiz. Adana n n u uruna inan yoruz. Bu yüzden gösterimize buradan bafllad k. Bizim için çok önemli olan di er konu da camadamlar ve di er özel gereksinimleri olan çocuklar n ailelerinin e itilmesine yönelik kurulacak dan flma evi için yap lan bir etkinli e destek olmak. Art Özel E itim Gönüllülerinin yan nda gönüllü olmak bizim için de çok keyifli. Bizim de gönlümüz istiyor ki daha fazla destek olal m, beraber olal m. Bu dernek üyelerinin çok k ymetli olduklar n düflünüyoruz. nsanlar bilinçlendirmek ad na, kad n bilinçlendirmek ad na olan bu sosyal sorumluluk projelerine hep destek olaca z. dediler. NSANLAR B RÇOK fiey N FARKINDA OLMALI Ve Kad nlar Ve Adamlar müzikalinden de söz eden Salk m ve Uca flu bilgileri verdi: Aflk adam nas l aptallaflt r yor? mu dersek kendine mi getiriyor? Dersek hangisi do ru olur bilmiyoruz ama hayat n giderek facebook laflt bir ortamda eski zaman n önemli adamlar n n afl k olma ve bunu dile getirme biçimlerinden yola ç karak, bir aya günümüzde bir aya geçmiflte olan ilginç bir müzikli gösteri haz rlad k. Bu gösteri klasik konserlere de alternatif oldu u gibi ayn zaman da sahne üstündeki YARIN Yeflim Salk m ve Metin Uca dan Adana da kurulacak dan flma evine destek Show lara da bir alternatif. Davetliler dinleyecekleri müziklerin yan s ra yeni duyacaklar isimlerin öykülerini belli bir dramatik ak flla izleyecekler. nsanlar n gülerek birçok fleyin fark nda olmalar n istiyoruz. Yeni gösterimiz ve ulvi bir amaç için Adana da olmam zdan çok mutluyuz. Bir gelenin bir daha gelebilece i çok e lenip çok gülecekleri bir gösteri olacak. KAHKAHA VE ALKIfi D NMED Müzikali, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Tümgeneral Sat Bahad r Köse ve efli, Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ve efli, sivil toplum kurulufllar n n baflkanlar ve üyeleri ile çok say da davetli izledi. Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleflen gösteride Metin Uca, anlafl l r bir dil ve kendine özgü anlat mlar yla kat l mc lar e lendirirken Yeflim Salk m seslendirdi i eflsiz parçalarla dinleyicileri mest etti. Kahkaha ve alk fl n kesilmedi i gösteri sonunda kat l mc lar ünlü sanatç larla foto raf çektirme yar fl na girdi. (CHA)

6 6 YARIN TRABZON - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Do an n içerisinde kendine özgü yap s yla yerli ve yabanc turistlerin ilgi oda haline gelen tarihi Sümela Manast r n bu y l 500 bin kiflinin ziyaret edece i tahmin ediliyor. Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, AA muhabirine yapt aç klamada, Maçka ilçesi Alt ndere Vadisi nde Karada n ete inde kayalar oyularak infla edilen Sümela Manast r n n, kent turizmi aç s ndan Uzungöl ile önemli oldu unu söyledi. Manast rda, 88 y l aradan sonra 2010 da bafllat lan ve y lda bir kez düzenlenen ayinlerin tan t ma büyük katk sa lad n vurgulayan Vali Öz, Kültürel aç dan cazibe merkezi olan Sümela Manast r n, ziyaret edenlerin say s her y l önemli miktarda art r yor. Bölgemiz, do al, tarihi, kültürel ve folklorik de erlerin birlikte de erlendirilip bir ürüne dönüfltürülmesi halinde turizm aç s ndan daha da cazip hale gelecek. Biz de bunun sa lanmas için bir dizi çal flma yürütüyoruz dedi. fiehir merkezine 40 kilometre mesafede ve 1300 rak mda yer alan Sümela Manast r n ziyaretçilerin daha iyi tan mas aç s ndan dijital rehber uygulamas için çal flma bafllatt klar n an msatan Öz, Manast ra gelen yerli ve yabanc turistler rehberler eflli inde gezdiriliyor ancak tek ya da ailesiyle gelen turistler bu imkandan faydalanam yor. Oluflturaca m z dijital rehberle Sümela y ziyaretçilere daha iyi tan tmay amaçl yoruz. Bir süre önce çal flmalar na bafllad m z uygulamada önemli mesafe ald k. Uygulamay yak nda hayata geçirmeyi planl yoruz diye konufltu. Trabzon un her geçen y l Türkiye ve Karadeniz de turizmde söz sahibi olmaya bafllad n ifade eden Öz, flöyle devam etti: Geçen y l Trabzon a yaklafl k 2 milyon 710 bin ziyaretçi geldi. Bunun yaklafl k 635 bini yabanc lardan olufluyor de Turizm Sümela Manast r nda hedef 500 bin turist kente gelen turist say s ise 2 milyon 500 bin. Bu bize turizmdeki art fl n devam etti ini gösteriyor y l na bakt m zda bir önceki y la göre yaklafl k yüzde 10 art fl yafland. Sümela Manast r n ise geçen y l yaklafl k 400 bin turist ziyaret etti. Bu y l ise rakam n 500 binin üzerinde olmas n bekliyoruz. -Manast ra ö renci ak n lkbaharla adeta yeflilin binbir tonuna bürünen Sümela Manast r ve çevresi, bugünlerde adeta ö rencilerin ak n na u ruyor. Türkiye nin farkl illerindeki üniversitelerden turlarla kente gelen ö renciler, manast r ziyaret etmeden dönmüyor. Manast r n patika yolunda kemençe ve yöresel ezgilerle karfl lanan ö renciler, bol bol foto raf çektirip manast rdaki görevlilerden bilgi al yor, dönüflte ise güzergahtaki restoranlarda Trabzon a özgü yemeklerden tadabiliyor. (AA) 12 May s 2014 Gaziantep festival kenti olacak GAZ ANTEP - Yazar Ahmet Ümit, Gaziantep te fl ra ve zeugma film festivali düzenleyeceklerini söyledi. Ümit, bir otelde gazetecilere yapt aç klamada, 1. Uluslararas Kitap Festivali ni baflar yla tamamlad klar için mutlu olduklar n belirtti. Festivalden düflündüklerinin ötesinde sonuç ald klar n vurgulayan Ümit, kitaba olan ilginin üç günle s n rl kalmamas n ve okuma aflk n n sürmesini istedi. Gaziantep i dünya kültür baflkentlerinden biri yapmak için çal flt klar n dile getiren Ümit, flöyle konufltu: fiehrin geçmiflini de ele almak istiyoruz. Bir y l içinde iki festivale imza att k. Gaziantep te bu y l fl ra ve zeugma film festivali de yapaca z. Film festivalini büyütece iz ve t pk Alt n Koza ve Alt n Portakal gibi olacak. Ayr ca antik tiyatro festivali yapmay planl yoruz. Bu etkinli i de Gaziantep Kalesi nde gerçeklefltirece iz. Bütün bunlarla Gaziantep i festivaller kenti yapaca z. Büyükflehir Belediye Baflkan Fatma fiahin in çal flmalara destek verdi ini söyleyen Ümit, Yapt m z her fley Gaziantep için. Sa c, solcu, dindar, kemalist yok, hepimiz birlikteyiz. Projelere omuz verece iz. Bu çal flmalar çocuklar m z, flehrimiz ve ülkemizin gelece i için hayata geçirilecek diye konufltu. Ümit, Gaziantep Üniversitesi Bisiklet Kulübü ile her okula kütüphane kuracaklar n kaydetti. nsan okur bafll alt nda gerçeklefltirilecek çal flmaya ilk etapta 10 okulla bafllayacaklar n hat rlatan Ümit, Bunu tek bafl m za da yapabiliriz ama herkesin iflin içinde olmas n istiyoruz. Bundan dolay projeye destek verilmesini bekliyoruz fleklinde konufltu. (AA)

7 12 May s 2014 Pazertesi YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. fiiir veya sözü birdenbire, düflünmeden, içine do du u gibi söyleme. Fal. 2. Vilayet. fiark da her k tadan sonra tekrar edilen ve bestesi de iflmeyen bölüm. 3. Yasa d fl yollardan sa lanan haks z kazanç. 4. Piyasada etki ya da tepki. Pasak. 5. Bir nota. Difli s r. 6. Yunan mitolojisinde kanat takarak uçmay baflaran ilk insan. Zehir, a. 7. lkel deniz tafl t. Tefecilikle al nan yüksek faiz. 8. Foto raf duyarl l n gösteren say sal de er. Metal olmayan elementler. 9. S zlanma, yak nma. Sodyumun simgesi. 10. Uzunlu u yer yer de iflen bir uzakl k ölçü birimi. A açtan yap lm fl top. 11. Dince yasak olan. Bir nota. 12. fiikâr. Do ru görüfl, sezifl. 13. Devinim. 14. Dul kad nlar. Engel. 15. S cak ülkelerde yetiflen hofl kokulu bir meyve. Neonun simgesi. 16. Bir ifli yapma, yerine getirme. Bir ifli yapmaya haz r. 17. Eski dilde gölge. Havva n n Bat dillerindeki ad. 18. sim. Donuk renkli. Ç plak toprak. 19. Mikroskop cam. Evlerin önüne oturmak için tafl ve çamurdan yap lan set. 20. yiden iyiye, iyice. Bir renk. Yukar dan afla ya: 1. Obelisk. Menevifl, dalg r. Ak tma. 2. mkân. Kütahya ilinin bir ilçesi. Alakok. 3. Endonezya n n plaka iflareti. Askerler. ki ve daha çok katl ev. Bir nota. 4. K ta. ABD de bir eyalet. Bir iflin yap lmas için harcanan beden ve kafa gücü. 5. Topra ifllemekte kullan lan bir tar m arac. Hadise, vaka. Yat liman. Telefon sözü. 6. Karayolunda oluflmufl çukurlar ve tümsekler. Çelik çomak oyunu. her türlü korku, tasa ve tehlikelerden uzak güvenlik içinde olma. 7. Hava bas nc birimi. Güzel söz söyleme, hitabet sanat. ddia, tez. Bafll ca içece imiz. 8. Çizgilerin, yüzeylerin, kat cisimlerin birbirilerine rastlad klar ve kesifltikleri yer. Samanl k. Torunu olan erkek. 9. Kiloamperin simgesi. Japon çiçek düzenleme sanat. meflime, son, plasenta. Eski bir devlet. 10. Güzel koku. Bak rtafl. Bir cetvel türü. Görevden alma. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN Lübnan cumhurbaflkan seçimi bir kez daha ertelendi BEYRUT - Lübnan'da cumhurbaflkanl seçiminin üçüncü tur oylamas, toplant yeter say s sa lanamad için bir kez daha yap - lamad. Ülkenin 13. cumhurbaflkan n n seçimi için bugün yap lmas planlanan üçüncü tur oylamas na 73 milletvekili kat ld. Meclis Baflkan Nebih Berri, 128 sandalyeli mecliste, toplant yeter say s olan 86 kifli bulunmad için dördüncü tur oylamay, 15 May s tarihine ertelediklerini duyurdu. Meclis Baflkan Berri'nin de üyesi oldu u, Hizbullah ve Reform ve De iflim Ak m 'n n içinde yer ald 8 Mart Hareketi üyeleri, geçen hafta da yapt klar gibi, meclise gelmeyerek seçimleri boykot etti. 8 Mart Hareketi, tüm gruplar temsil eden "uzlafl aday " belirlenemedi i gerekçesiyle geçen hafta da meclise gelmeyi reddetmiflti. Hareket üyeleri, ilk tur oylamada ise bofl oy kullanm fllard. Öte yandan Lübnan resmi ajans NNA, Berri'nin, meclis oturumu öncesi Dürzi Lider Velid Canpolat, Baflbakan Temam Selam, Müstakbel Hareketi Milletvekili Fuad Sinyora, eski Baflbakan Necip Mikati ve çiflleri Bakan Nihad Maflnuk ile bir araya geldi ini bildirdi. Parlamento binas n n da yer ald - Riyad Es-Suluh Meydan 'nda, di- er oylamalar n aksine güvenlik önlemlerinin al nmamas dikkati çekti.lübnan meclisinde, 124 milletvekilinin kat l m yla gerçeklefltirilen ilk ve tek turda, adaylardan Lübnan Güçleri Partisi Baflkan Samir Caca 48, Ulusal Direnifl Cephesi Milletvekili Henry H lu 16 oy alm fl, ba ms z aday Nadina Musa ise hiç oy alamam flt. Cumhurbaflkanl için henüz adayl n aç klamayan Ketayip Partisi Lideri ve eski Cumhurbaflkan Emin Cemayel'e ise sand ktan 1 oy ç km flt. Lübnan iç savafl nda "iflledi i suçlar" nedeniyle hapis yatan eski falanjist komutan Caca'n n adayl, iç savaflta öldürülen 4 isme verilen geçersiz oylarla, protesto edilmiflti. D fl Haberler GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin Hükümeti Baflbakan smail Heniye, M s r' n, arabuluculu unda yap lan "Filistinli tutuklular konusunda" anlaflmalara uymayan srail'e bask uygulamas n istedi. Heniye, Vak flar Bakanl 'n n düzenledi i " slam ve Zekat" konulu konferansta yapt konuflmada, srail hapishanelerindeki tutuklular n sorunlar na de inerek, "Kardefl M s r', arabuluculu unda yap lan, tutuklularla ilgili anlaflmalara uymas ve flu anda açl k 12 May s 2014 Boko Haram' n yapt klar n n Müslümanl kla alakas yok Nijerya'n n Ankara Büyükelçisi Ahmed Abdulhamid, Boko Haram örgütünün eylemlerine dini anlam yüklenmesini elefltirerek, "Hiçbir din masum insanlar n öldürülmesine müsaade etmez. Yapt klar n n Müslümanl kla bir alakas yok" dedi. ANKARA - AA muhabirinin, Boko Haram örgütünün eylemleri ve son günlerde kaç r lan k z ö renciler konular ndaki sorular n yan tlayan Abdulhamid, kaç rma olay - n gerçeklefltiren teröristlerin sadece Nijerya için de il, tüm dünya için tehlike arz etti ini söyledi. Uluslararas camian n terörle mücadelede ülkesine verdi i destekten memnuniyet duydu unu ifade eden Abdulhamid, "Nijerya hükümeti de bu konuda elinden gelenin en iyisini yapmaktad r. Sadece ülkemizde de il, di er ülkelere de askeri birlikler gönderiyoruz. Bu yüzden Boko Haram'la savaflma kapasitemizi sorgulayanlar anlayam - yorum" diye konufltu. Büyükeçli Abdulhamid, Boko Haram örgütünün eylemlerine dini bir anlam yüklenmesini de elefltirdi. Abdulhamid, "Yapt klar n n Müslümanl kla bir alakas yok. Hiçbir din masum insanlar n öldürülmesine müsaade etmez" ifadelerini kulland. Kaç rma eylemini gerçeklefltiren terörist grubun "imamlar öldürdü ü, camileri ve kiliseleri yakt - na" dikkati çeken Abdulhamid, grubun amac - n n dini de erlerle ba daflt r lamayaca n vurgulad. Abdulhamid, Nijerya'da Müslüman ve Hristiyan toplumun bir arada bar fl içinde yaflad n ifade ederek, "Ayn ailede bile üç Müslüman iki Hristiyan bulman z mümkün. Toplumumuzda insanlar dile getirmedikçe Müslüman m Hristiyan m bunu anlayamazs n z. Bu yüzden Nijerya'da din savafl ç karmak çok zor" de erlendirmesinde bulundu. "Boko Haram örgütünden yakalanan baz kiflilerin Müslüman bile olmad n " belirten Büyükelçi, bunlar n, uluslararas terör örgütlerinin bir a oldu unu ve yerel örgütleri tafleron olarak kulland klar n söyledi. Nijerya'da silahl kifliler, Nijerya'n n Ankara Büyükelçisi Ahmed Abdulhamid Borno eyaletinin Chibok kentinde bir ortaokula 14 Nisan'da düzenledikleri bask nda k z ö rencileri kaç rm flt. K zlar n say s konusunda çeliflkili bilgiler verilirken, yerel yetkililer kaç r lan k zlar n say s n 129 olarak aç klam flt. Baz aileler ise bu say n n 234 oldu unu söylüyor. Resmi rakamlara göre, k zlardan 73'ü hala kay p. Olay n sorumlulu unu Boko Haram örgütü üstlenmiflti. (AA) Haniye, M s r srail e bask yapmaya ça rd grevinde olan tutuklular n taleplerine cevap vermesi için, srail'e bask uygulamaya davet ediyoruz" dedi. Konuflmas nda hükümetinin Filistinli tutuklular n yan nda oldu unu vurgulayan Heniye, açl k grevinde olan "idari tutuklularla" siyasi ve sivil dayan flma ça r s nda bulundu. srail hapishanelerindeki 120'si "idari tutuklu" yaklafl k 200 Filistinli, " srail'in idari tutuklama politikas n protesto" amac yla 24 Nisan'dan bu yana açl k grevi yap yor. (A.A)

9 12 May s 2014 D fl Haberler YARIN 9 Filistin'de milli mutabakat gazetelere yasaklar da kald rd GAZZE - Bat fieria'da yay nlanan El-Eyyam gazetesinin, 7 y l aradan sonra Gazze'de yeniden da t m na izin verildi i belirtildi. srail makamlar da Gazze ve Filistin yönetimi aras nda 2007 y - l nda yaflanan ayr l ktan bu yana da t m na izin verilmeyen El-Eyyam gazetesinin Beyt Hanun S n r Kap s 'ndan Gazze'ye geçifline izin verdi. Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü hab el-guseyn, AA muhabirine yapt aç klamada, "Milli mutabakata destek vermek ve Özgürlükler Komitesi'nin tavsiyelerini yerine getirmek için El-Eyyam gazetesinin Gazzeye girifline ve da - t m na izin verildi" dedi. Hamas ve Fetih hareketleri aras nda 23 Nisan'da sa lanan milli mutabakat n ard ndan dün de 7 y ld r yasakl olan Kudüs gazetesinin Gazze'de da t m na bafllanm flt Gazze'deki Filistin hükümeti, 2007 y l nda, Kudüs, Yeni Hayat, El-Eyyam ve El-Menar gazeteleri ile baz ayl k ve haftal k dergilerin da t m n yasaklam flt. Bat fieria'da da 7 y ld r, Gazze'de yay mlanan Er-Risale, Filistin, El- stiklal gazetelerinin da t m na izin verilmiyordu. Milli mutabakat n ard ndan, Özgürlükler Komitesi, gecikme olmaks z n gazetelerin Bat fieria ve Gazze'de da t m na izin verilmesini talep etmiflti. (AA) Yemenli Yahudiler srail'de yaflamay kabul etmiyor Yemen'de bir zamanlar say lar binlerle ifade edilen Yemenli Yahudiler son on y lda kendilerine yönelik bafllayan ''tehditler'' nedeni ile baflkent Sana'da devlet korumas alt nda hayatlar n sürdürüyor. SANA - Kuzey Saada ve Hacce gibi kentlerde yaflayan ancak bölgedeki radikal gruplarca sürülen Yahudiler baflkent Sana'da Medine Siyahi (Turist kenti) sitesinde yo un güvenlik alt nda yafl yor. Günümüzde say lar 200'ü geçmeyen Yahudiler kendilerini ''Yemenli'' olarak adland r rken, her nakadar büyük bir ço unlu u srail'e yerleflmifl olsada ''anavatanlar n terketmeyeceklerini'' söylüyor. Yaflad klar sitede evlerinin kap s n AA muhabirine açan Yemenli Yahudi cemaati Haham' Yahya Yusuf, köylerinden ç kar ld klar için üzgün olduklar n ancak Yemen'i asla terk etmeyeceklerini belirtti. Günlük hayatlar n bu site içerisinde sürdüren Yahudiler, kendi bahçelerini ekiyor ve ibadetlerini de yine burada yap yorlar. Haham Yahya Yusuf, sade ve sessiz bir hayat sürdürdüklerini söyleyerek, kendi çocuklar n n Yemen okullar nda Müslüman çocuklarla beraber e itim gördüklerini ifade etti. Yusuf, çocuklara dini e itimi kendilerinin verdi ini kaydederek, '' mkan olanlar çocuklar n bir kaç y ll na dini e itim almas için srail'e gönderiyor. Baz lar m z da burada çocuklar m za Tevrat ö retiyoruz'' dedi. Kendilerinin Yemen toplumu içinde normal ve dostça karfl land n ifade eden Yusuf, flunlar söyledi: ''Bizler Yemenliyiz, yüzy llard r bu topraklarda yafl yoruz. De iflik dönemlerde Yemen'in de iflik kentlerini yurt edinmifliz. Bizler Saada'da yafl yorduk. Orada ibadethanelerimiz vard, huzurlu bir hayat m z vard, Müslüman kardefllerimizle bar fl içinde yafl yorduk. Ancak flartlar bizi Sana'da yaflamaya mecbur b rakt. Bize koruma sa layan ve bu bar nma imkanlar n veren devletimize müteflekkiriz.'' Son zamanlarda kuzeydeki fiii-husi gruplar n ''Yahudilere ölüm'' söylemlerine kulaklar n t kad klar n söyleyen Yusuf, ''Bizler hayat m - z sessiz bir flekilde idame ediyoruz, kimseye bir zarar m z yok. Kimseden de zarar görmüyoruz. Nefret söylemi içinde olanlar kendi vicdanlar ile baflbafla b rak yoruz'' diye konufltu. Yemenli Yahudiler kendilerini ''devlete sad k'' olarak tan mlarken, evlerine eski rejimin lideri Ali Abdullah Salih'in foto raflar n as - yorlar y l ndaki ''Arap Uyan fl '' etkisinde bafllayan Yemen devrimini desteklemediklerini söylüyorlar. Yahudi cemaati, Yemen'in 33 y ll k Salih döneminde huzurlu bir ülke oldu unu güvenlik ve ekonomik zaafiyetler yaflanmad n dile getirerek, devrimden sonra tüm Yemen halk gibi kendilerinin de yoksullaflt n ve geçmifl günleri arad klar n söylüyor. Ülkedeki farkl dini kimliklere hoflgörünün eskiye göre azald n belirten Yahudiler, hayatlar n idame ettirmek için bazen kimliklerini de saklad klar n ifade ediyor. Normal bir Yemenliden ay rt edilemeyen yahudilerden baz lar Yahudi gelene i olan ve saçlar n n kenar nda uzatt klar ve ''Zenanir'' denen püskül ile ay rt edilebiliyor. Çarfl da pazarda saçlar n n bu k sm n gizleyen yahudiler normal bir Yemenliden ay rt edilemiyor. Yemenli Yahudiler aras nda slam dinine geçenlerin oldu unu da belirten Haham Yusuf, flöyle konufltu: ''Kendi aram zda slam'a geçme konusunda bir yasaklama yapm yoruz. Geçmifl dönemde örnekleri olmufl. Birçok Yemen Yahudisi slama geçmifl. Bizler dindar insanlar z, bizde de içki haram, zina, h rs zl k, yalan ve aldatma haram. Dini ritüellerimiz slam'dan çok da uzak de il.'' (AA)

10 10 YARIN Ekonomi 12 May s 2014 zmirli yat r mc lara Cebit ten finansal destek stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy de Eylül 2014 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek olan CeBIT Biliflim Eurasia Biliflim Anadolu le Bulufluyor toplant lar zmir ile devam ediyor. zmir de düzenlenen tan t m toplant - s nda, Anadolu dan gelecek olan firmalara sa lanacak finansal destekler ve KOSGEB ifl birli i anlat ld. ZM R - Toplant ya kat lan Hannover Messe Genel Müdür Yard mc - s Murat Özer, zmir in biliflim sektörünün geliflmesinde önemli bir potansiyele sahip oldu unu söyledi. Özer, zmir e gelmemizin üç temel nedeni var. zmir Ticaret Odas üyelerinin CeBIT gerek Hannover Messenin gerek ise KOSGEB in finansal destekleri ile fuara kat lmalar na destek vererek uluslararas arenada potansiyel al c lar ile buluflmas n sa lamak. Bu y l düzenlenecek olan Partner fiehir kavram n da zmir de anlatmak istiyoruz. Ayr ca zmir Ticaret Odas ile bafllatt m z zmirli firmalar ziyaretçi olarak CeBIT Biliflim Eurasia da a rlamaya devam etmek için gereken çal flmalar bafllatmak istiyoruz. dedi. Konya, Kayseri, Eskiflehir, Gaziantep, Bursa, Kocaeli ye ek olarak zmir in de bu imkana sahip olmas n istediklerini ifade eden Özer, flöyle devam etti: Firmalar tek bafl na kat - lamasa bile ziyaretçi kapsam nda yine finansal desteklerimizle fuar ziyaretlerini sa lamak istiyoruz. Bütün bunlara ek olarak Afrika pazar na aç ld k. Fuar kat l mc lar n Afrika dan gelecek olan al m heyetleri ile bir araya getirebilmek ad na önemli çal flmalar yap yoruz Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek Ce- BIT e kat lacak zmirli firmalara KOSGEB deste inin d fl nda finansal destek sa layarak Türk firmalar n n ticaret hacimlerine önemli bir ivme kazand racak. Semor A.fi. Genel Müdürü Nezih Kuleyin de, 15 y l önce CeBIT olgusunu Türkiye ye tafl d k. Biliflim teknolojileri ve bilgi iç içe geçti. Bilgiyi zaman nda elde edemezseniz kurdu unuz ticari olgular ça d fl kal r. AR-GE, novasyon ve sürdürülebilirlik 3 sihirli kelime. çinde biliflim teknolojileri olmayan hiçbir sektör kendini sürdüremez. dedi. zmir Türkiye Biliflim Derne i zmir fiube Baflkan Fikret Kavzak, zmir in biliflim sektörünün merkezi olmas için çal flt klar n belirterek flunlar söyledi: Yeni biliflim ataklar yaparken sanayi odakl projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu kapsamda yapaca m z etkinliklerde ortaya ç kan proje mimarlar m z CeBIT B L fi M EURASIA Fuar na götürüp, bunlar sergileyece iz. Bunun yan s ra kurumumuzun ve firmalar n biliflimle olan etkileflimi de son y llarda epey h zl geliflmekte. Bu geliflim ifl süreçlerinde hem sinerji yaratmakta hem de interaktif network ulaflt rmaktad r. zmir Ticaret Odas Biliflim Grubu Ticaret Odas Biliflim Komite Baflkan smail Akdemir ise biliflim komitesi olarak Cebit Fuar n 150 kifli ile ziyaret ettiklerini kaydetti. Akdemir, komite üyelerinin fuarlara gidifl-gelifl uçak biletlerini odan n karfl - lad n aktard. KOSGEB Müdürü Mustafa Çanakç ise fuara kat lmak isteyen firmalara gerekli deste i vereceklerini söyledi. CeBIT Biliflim Eurasia 2014 in yaln zca Türkiye için de il, Avrasya, Orta Do u, Afrika, Rusya ve CIS ülkeleri için de biliflim sektörünün ihtiyaçlar n karfl lamas bekleniyor. Dünyan n dört bir yan ndan gelecek olan profesyonel ziyaretçilerin yan s ra, Uluslararas Sat n Alma Heyet leri fuar ziyaret edecek. (CHA) Toyota, Camry modelini kendi fabrikas nda üretecek SEUL - Japonya n n dev flirketlerinden olan Fuji A r Sanayisi (FHI) Yönetim Kurulu Baflkan Yasuyuki Yoflinaga, Amerika da üretilen Toyota Camry model arabas n n üretimini durduracaklar n bildirdi. Bugün bas n toplant s nda konuflan Yasuyuki 2007 de Amerika n n Indiana eyaletindeki Subaru of fabrikas nda üretilmeye bafllayan Toyota Camry model arabas n n 2016 y l nda üretimine son vereceklerini söyledi. Camry nin üretimine Kentucky eyaletindeki Toyota'n n kendi fabrikas nda devam edilece i belirtildi y l nda 1,1 milyon araç satmay planlayan FHI ise Japonya, ABD ve Meksika daki fabrikalar nda üretim kapasitesini art rmay hedefliyor. FHI Yönetim Kurulu Baflkan Yasuyuki, Toyota ile iflbirli inin hibrid araçlar ve di er ürünlerin üretilmesi fleklinde devam edece ini söyledi. (CHA)

11 Ekonomi 12 May s ANTALYA - Manavgat Bal Üreticileri Birli i Baflkan Hasan Kocademir, di er yörelere göre Toroslar'da ar yetifltiricili inin zor oldu unu söyledi. Toroslarda ar yetifltiricili iyle ilgili Cihan Haber Ajans 'na aç klama yapan Kocademir, bölgede ar yetifltirmede en önemli tehlikenin eflek ar s, ar kuflu ve kirpi yo unlu u ile ay - lar n bal kovanlar n parçalamas oldu unu kaydetti. Yaylalarda kovanlar n n alt n 20 santim yükseltilmesine ba l kirpilerin kovanlardan ar yemesinin önüne geçtiklerini belirten Kocademir, ar kufllar n n ve eflek ar s n n ar lar havada yakalayarak yedi ini ifade etti. Manavgat Bal Üreticiler Birli i'nin 270 üyesinin bulundu unu ve geçen y l G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n ar desteklemelerinden 142 üyenin yararland n ve bunun 20'sinin destekleme paras n Antalya'dan ald n dile getirdi. Ar c lar n kovan bafl 8 lira destekleme ald n hat rlatan Kocademir, geçen y l Manavgat' n toplamda 61 bin 250 lira kovan deste inden yararland n söyledi. Kocademir, "Manavgat'ta ar c l k yapmak çok zor. Türkiye'de ar kuflu ve eflek ar s n n en yo un oldu u bölge Manavgat. Anaç ar lar m z ar kufllar kapt r yoruz. Anaç ar üreten bir arkadafl m z üretti i 500 anaç ar n n 165'i haricini ar kufluna kapt rd. Normalda bu fire yüzde 10'nu geçmemesi gerekir. Anaç ar lar çiftleflmesini genelde erkek ar ile hava uçarken yap yor. Ar kufllar anaç ar y havada yakalayarak yiyor. yi döllenen bir anaç ar, iflçi ar - lar taraf ndan beslendi i için 2 bin 500 yumurta b rak r." diye konufltu. 38 y ld r Toroslarda ar yetifltiricili i yapt - n belirten Kocademir, Giden Gelmez Da lar 'nda 160 kovan n n bulundu unu ve kovanlar için en önemli tehlikenin ay lar oldu- unu kaydetti. Çiçek bal n n süzmesini Manavgat'ta kilosunu 40, petek bal n kilosunu 50 liradan satt klar n söyledi. YARIN Eflek ar s ve ar kuflu, anaç ar lar yiyor, balc lar dertli Eflek aras olarak bilinen k z l ar ve ar kuflu, Antalya Manavgat'ta ar yetifltiricilerinin iflini zorlaflt r yor. KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ D O A Ç B A K I 2 L N A K A R A T 3 K A R A P A R A I I 4 N K A S K R 5 L A A N E K 6 K A R O S S E M 7 T S A L R B A 8 A S A A M E T A L 9 K A Y E T N A 10 M L T O M A K 11 H A R A M R E 12 A V B A S R E T 13 R H A R E K E T 14 E R A M L K E T 15 A N A N A S N E 16 F A A M A D E 17 S A Y E E V E A 18 A D M A T D A Z 19 L A M E L S E K 20 E N K O N U A L

12 12 YARIN Ekonomi Bakan Zeybekçi: Öncelikli yat r m kapsam geniflletildi ANKARA - Zeybekçi, yapt yaz l aç klamada kapsam geniflletilen öncelikli yat r mlar hakk nda bilgi verdi. Zeybekçi, mevzuat de iflikli i ile baz yat r m konular n n öncelikli yat r mlar kapsam na al nd n duyurdu. Böylelikle söz konusu yat r mlar n yat r m yerine bak lmaks z n 5. Bölgede geçerli olan bölgesel desteklerden yararland r lmas n n sa land n ifade eden Zeybekçi, flunlar bilgileri verdi: "Yeni düzenleme ile öncelikli yat r mlar kapsam na al nan yat - r m konular ; ülkemizin sahip oldu- u alternatif turizm potansiyellerinin de erlendirilerek ülke ekonomisine kazand r lmas n teminen bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki termal turizm konaklama yat - r mlar, Kad n istihdam n n art r lmas - na ve kad nlar n iflgücü piyasas na kat l m n n özendirilmesine yönelik olarak haz rlanan istihdam paketi ile uyumlu politikalar n uygulamaya konulmas n teminen krefl yat r mlar, ülkemizin enerji verimlili i potansiyelinin en üst seviyede ekonomimize kazand r lmas n teminen, mevcut imalat sanayi tesislerinde enerji verimlili- i ve enerji tasarrufu sa layacak yat r mlar ile mevcut bir tesiste gerçeklefltirilen ifllemler sonucu ortaya ç kan at k s dan yararlanarak elektrik üreten yat r mlar, ülkemizin artan enerji ihtiyac n n karfl lanabilmesi ve ANKARA - BOTAfi n Ceyhan ve Dörtyol da iflletme müdürlüklerinin ham petrol iletim hizmeti fiyatlar nda art fla gidildi. Resmi Gazete de yay mlanan Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu kararlar na göre, BOTAfi Dörtyol flletme Müdürlü ünün ham petrol iletim hizmeti fiyatlar Batman-Dörtyol güzergah için 4,70 TL/varil, Diyarbak r-dörtyol güzergah için 3,93 TL/varil ve Sar l-dörtyol güzergah için 2,01 TL/varil; ham petrol haz rlama ve pompalama hizmet fiyatlar ise tafl t c pay 0,421 TL/varil, rafinerici pay 0,27 TL/varil olacak flekilde düzenlendi. BOTAfi n Ceyhan daki Petrol flletmeleri Bölge Müdürlü ünde faaliyette bulunan iletim tesisinde de ham petrol iletim hizmeti fiyat 2 milyon ton/y l tafl maya kadar 1,3007 TL/varil, 2-3 milyon ton/y l aras tafl ma için 1,2552 TL/varil ve 3 milyon ton/y l geçen tafl malarda 1,1412 TL/varil olacak enerji arz güvenli inin sa lanabilmesini teminen, s v laflt r lm fl do- algaz (LNG) yat r mlar ve yer alt do algaz depolama yat r mlar olarak belirlendi." Zeybekçi aç klamas nda, yeni teflvik sisteminin uygulanmas na yönelik say l 'Yat - r mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar' 19 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete de 12 May s 2014 Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, termal turizm konaklama yat r mlar, krefl yat - r mlar, at k s dan yararlanarak elektrik üreten yat r mlar, enerji verimlili ine yönelik yat r mlar, s v laflt r lm fl do algaz (LNG) yat r mlar ve yeralt do algaz depolama yat r mlar n n öncelikli yat r mlar kapsam na al nd n bildirdi. flekilde yeniden belirlendi. Ayr ca Total Oil Türkiye Afi nin depolama lisans kapsam nda Alia a Akaryak t Depolama ve Dolum Tesisine iliflkin depolama tarifesinde hizmet bafl na al nacak kara ve deniz yolu ile teslim etme hizmeti fiyat 3,10 TL/metreküp olarak belirlendi. Depolama hizmeti fiyatlar nda uygulanan indirimler ise flu flekilde düzenlendi: metreküp miktarlar aras benzin ve motorinler için yay mlanarak yürürlü e girdi i hat rlatarak, mevzuat n yay m n müteakip özel sektör temsilcilerinin görüfl ve talepleri ile uygulamada yaflanan aksakl klar n bakanl kça de erlendirilmeye devam edildi ini aktard. Bu kapsamda da bugüne kadar ihtiyaç duyulan düzenlemeleri hayata geçirmek üzere 3 adet mevzuat de iflikli inin yap larak Resmi Gazetede yay mland kaydeden Bakan Zeybekçi, "Bugünkü Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren son mevzuat düzenlemesi ile Vergi ndirimi ve Sigorta Primi flveren Hissesi Deste i aç s ndan görece yüksek oran ve sürelerden yararlanabilmek için aranan yat r - ma bafllama ile ilgili tarihin bir y l uzat lmas ve 31 Aral k 2014 olarak belirlenmesi yönünde düzenleme yap lm flt r. Böylelikle, özellikle az geliflmifl bölgelerde yeni yat r m yapmak isteyen ancak Organize Sanayi Bölgelerinde yer bulunamamas ve tahsis sürelerinin uzamas gibi sorunlardan dolay fiilen yat r mlar - na bafllayamam fl olan yat r mc lar n ma duriyeti de giderilmifl olacakt r." dedi. (CHA) BOTAfi n ham petrol iletim geliri artacak yüzde metreküp miktarlar aras benzin ve motorinler için yüzde metreküp miktarlar aras benzin ve motorinler için yüzde metreküp miktarlar aras benzin ve motorinler için yüzde metreküp ve üzeri benzin ve motorinler için yüzde 71.(AA)

13 12 May s 2014 STANBUL - stanbul Hububat. Bakliyat. Ya l Tohumlar ve Mamulleri hracatç lar Birli i verilerine göre ihracat, bu ayda 2013 ün ayn dönemine oranla yüzde 17,67 artt. Sektörün en çok ihracat yapt ilk üç ülke grubu Ortado u, Afrika ve Avrupa Birli i oldu. Bu dönemde di er Amerikan ülkeleri yüzde 191,4 ve di er Asya ülkeleri yüzde 86,8 ihracat art fllar elde etti, yüzde 22,3 ile Ortado u Ülkeleri yukar yönlü trende devam etti. Hububat sektörü içerisinde katma de er bak m ndan önde olan fiekerli Tan t m gurubu yüzde 13,03 art fl kaydederek 235 milyon 418 bin 26 dolar ihracat ile Ekonomi Türkiye nin 2023 hedefine bir ad m daha yaklaflm fl oldu. stanbul Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri hracatç lar Birli i Baflkan Zekeriya Mete, Nisan ihracat na dair flunlar ifade etti: Birlik olarak Türkiye nin toplam ihracat ndaki pay m z sürekli art r yoruz. Bu, 2023 hedefimize ad m ad m yaklaflt m z n en aç k emaresi. Ancak bu hedefe yaklafl rken bizler yerimizde oturmuyoruz. Arkadafllar m zla birlikte sürekli yeni pazar aray fl içindeyiz. fiekerleme sektörünün ihracat inan yorum ki gelecek senelerde daha üst seviyelerde olacak. (CHA) YARIN Hububat ve bakliyat ihracat 611 milyon dolar Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri sektörü, Nisan ay nda 611 milyon dolar tutar nda ihracat yapt. 13 Beyin göçünü önlemek için tan t m filmi haz rlatt Otokar, ocak-nisan döneminde bin 216 adet araç üretti SAKARYA -Otokar, bu y l ocak-nisan döneminde bin 216 adet araç üretimi gerçeklefltirdi. Toplu tafl mac l k alan nda minibüs, Sultan, Doruk ve Kent markal otobüsler, Land Rover lisans ile Land Rover Defender 4x4 taktik tekerlekli arazi tipi araçlar, savunma sanayii için tekerlekli hafif z rhl araçlar, nakliye ve lojistik sektörü için treyler ve semi-treyler üreten Otokar, Sakarya'daki fabrikas nda geçen ay 217 adet midibüs, 25 adet küçük kamyon, 11 adet kamyonet, 20 adet otobüs ve 1 adet minibüs üretimi gerçeklefltirdi. Fabrika bu y l n ocak-nisan döneminde ise 99 adet küçük kamyon, 81 adet kamyonet, 921 adet midibüs, 114 adet otobüs ve 1 adet minibüsü üretim hatt ndan ç kard. Geçen y l ocak-nisan döneminde 103 adet araç ihracat gerçeklefltiren fabrika, bu y l ayn dönemde 44 adet araç ihraç etti.(cha) ZM R - zmir in pozitif yönde geliflimine katk koymak ve ayn zamanda kente yönelik fark ndal artt rmak isteyen Ege Genç fladamlar Derne i (EG AD), özellikle genç nüfusun baflka bölgelere göçünü önlemek için tan t m filmi haz rlatt. Filmde flehrin e itim, kültür ve sanayi kimli ine vurgu yap l - yor. EG AD Yönetim Kurulu Üyelerinden ifladam Ulafl Canbaz n rol ald filmde, ulusal boyutta yeni bir bak fl aç - s oluflturmak için genç nüfusun baflka kentlere kayb n önlemek ad na Beyin Göçü Projesi ne dikkat çekildi. Kentin üniversite ö rencileri ile genç giriflimciler için çok uygun bir toplumsal ve ekonomik yap ya sahip oldu- unu söyleyen EG AD Yönetim Kurulu Baflkan Seda Kaya, uygulanan politika ve stratejilerde kente do ru bir dönüfl yaflanmas n n olumlu bir ad m oldu unu belirterek, bu hareketin büyük bir dalgaya dönüfltürülmesi gere ini vurgulad. Yetifltirilmesi için büyük kaynak aktar lan, yetiflti i halde ilgisizlik ve imkans zl klar yüzünden vas fl insan gücünün baflka flehirlere kaymas ndan yak nan Kaya, tan t m filmiyle zmir e yönelik özeni artt rmay amaçlad klar n ifade etti. Kente yönelik bilim ve teknoloji alan nda büyük bir at l m gerçekleflti ine de iflaret eden Kaya, Ar-Ge için ayr lan kaynak ve yat r mlar flirketlerde önemli derecede artmakta. Oluflan f rsatlarla zmir, önemli bir cazibe merkezi haline gelmekte. Yaflanan olumlu geliflmelerle birlikte daha önce baflka flehirlere giden yeni nesil ve genç giriflimciler art k burada kalmaya yönlenebilir. Bu konuda EG AD olarak ciddi çal flmalar yürütüyoruz. (CHA)

14 12 May s YARIN Ekonomi Küresel iklim de iflikli i Van a yarayacak Bendimahi, Hoflap, Karasu, fiamran, Zilan, Çatak ve Bahçesaray çaylar gibi önemli su kaynaklar na sahip Van, Tar m ve Köy flleri Bakanl n n sa lad desteklemelerle Türkiye nin alabal k üretim merkezlerinden biri olma yolunda h zla ilerliyor. VAN - Gürp nar, Çatak, Ercifl, Muradiye ve Bahçesaray ilçelerindeki akarsulara kurulan alabal k üretim tesisleri, hem bölgenin ekonomik aç dan geliflmesine önemli katk sunuyor hem de su kaynaklar n n de erlendirilmesini sa l yor. Do al etkenlerin yan s ra arazilerin yanl fl kullan lmas, sanayileflme, hava kirlili i gibi nedenlerle yaflanan küresel iklim de iflikli i, kirletilmemifl su kaynaklar bak m ndan zengin olan Van ve çevresinde f rsata dönüflecek. Yüzüncü Y l Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mustafa Sar, AA muhabirine yapt aç klamada, küresel iklim de iflikli i nedeniyle bat bölgelerindeki su kaynaklar n n s nmas n n alabal k üretimini olumsuz etkileyece ini belirterek, bu durumun Do u Anadolu Bölgesi için önemli bir f rsat oldu unu söyledi. Türkiye nin alabal k üretiminde çok önemli bir konuma geldi ini ve y ll k 100 bin ton üretim yapt n vurgulayan Prof. Dr. Sar, bu üretimin 60 bin tonunun Ege Bölgesi nin güney k s mlar nda gerçekleflti ini ifade etti. Sar, küresel iklim de iflikli i senaryolar na bak ld nda, alabal k üretiminin en yo un yap ld bölgelerin küresel iklim de iflikli inden olumsuz etkilenece ine dikkati çekerek, gelecek y llarda alabal k üretiminin yüzde 50 den fazlas n karfl layan illerde iklim de iflikli- ine ba l olarak su s cakl klar n n artaca n ve buralardaki alabal k üretiminin düflece ini kaydetti. klim de iflikli inden etkilenecek bölgelerdeki alabal k arz nda meydana gelen düflüflün Do u Anadolu Bölgesi ndeki üretimle karfl lanabilece ine iflaret eden Sar, flöyle konufltu: Küresel iklim de iflikli i senaryolar na bakt m z zaman en az etkilenecek bölgelerden birinin Van oldu unu görüyoruz. Dicle nin kaynaklar burada. Van Gölü havzas nda alabal k üretimine uygun çok say da su kayna m z var. Fakülte olarak Van n, Türkiye nin alabal k arz nda meydana gelecek düflüfllerin karfl lanmas nda çok önemli bir potansiyele sahip oldu unu düflünüyoruz. Bununla ilgili çal flmalar yap yoruz. Van, önümüzdeki y llarda alabal k üretim potansiyeli mevcudunu 10 kat art - racak durumda. Küresel iklim de iflimiyle yaflamay, uyum sa layarak baflarabiliriz. Örne in, alabal k üretimini Güney Ege den Do u Anadolu Bölgesi ne kayd rmam z laz m. Küresel iklim de iflikli i Akdeniz, Ege bölgeleri için tehdit iken, potansiyel su kaynaklar n koruyabilirsek Do u Anadolu Bölgesi nde alabal k yetifltiricili i için çok ciddi bir f rsata dönüfltürülebilir. Hedeflenen alabal k üretim rakamlar n n gerçekleflmesi için su kaynaklar - n n flimdiden koruma alt na al nmas gerekti ini de bildiren Sar, bölgede su kaynaklar n n fazla olmas n n, hidroelektrik santrali (HES) inflaatlar n da cazip hale getirdi ini, bu nedenle projelerin dikkatli incelemelerin ard ndan haz rlanmas n n önemli oldu unu dile getirdi. Sar, alabal k üretimine uygun su kaynaklar nda HES inflaatlar n n yap laca alanlar n hassasiyetle belirlenmesi gerekti ine de inerek, flunlar ifade etti: Bir taraftan, alabal k yetifltiricili i için potansiyelimiz var diye su kaynaklar na bakarken, di er taraftan bu sular HES lerle iflgal edersek bu potansiyeli kaybetme riski yaflar z. Van da çok yüksek potansiyel var ama bunu stratejik alanlar oluflturarak daha ileri noktaya götürme flans m z var. Bunun için Bahçesaray, Çatak ve Gürp nar ilçelerinin tamam nda HES inflaatlar n n dikkatlice yap lmas laz m. 3 ilçemizde çok ciddi alabal k üretimi potansiyeli söz konusu. Önümüzdeki y llarda buralarda yüksek miktarda alabal k üretimi gerçeklefltirilebilecek. Ege Bölgesi ndeki alabal k çiftliklerinin hastal klarda çok müthifl verim kayb na u rad n görüyoruz. Oysa bu bölgeler hastal ktan ar bölgeler. Buralarda yavru iflletmelerinin, kuluçkahanelerin kurulmas na yönelik kesinlikle sübvansiyon uygulanmas laz m. Bölgede yapaca m z alabal k yetifltiricili inin sadece ülkesel bazda önemi yok. Hemen do umuzda yer alan ran, Güneydo- u daki Irak ve Güney deki Suriye gibi ülkelerde su kaynaklar n n s nmas yla alabal k üretimi ciddi oranda düflmüfl durumda. Van da yapaca m z böyle bir yetifltiricili in, kenti uluslararas boyutta önemli bir yere getirece ini dikkate almam z gerekiyor. Prof. Dr. Mustafa Sar, bölgede iflsizli in çok fazla oldu unu ve alabal k üretiminin artmas n n bu sorunun giderilmesinde de önemli bir geliflme sa layaca n n alt n çizerek, alabal k yetifltiricili inin, bölgedeki canl hayvan üretiminden sonra en önemli üretim kayna- olabilece ini belirtti. Bu durumun, kentteki ekonomik verilerin yükselmesini ve refah düzeyinin artmas n sa layaca n anlatan Sar, üretimin yan s ra bal klar n pazarlanmas, tafl nmas, ifllenmesi ve tüketimi gibi genifl bir sektörün de ortaya ç kaca na dikkati çekti. Gürp nar ilçesinde kurdu u alabal k tesisinde 20 y ldan bu yana üretim gerçeklefltiren Abdullah Arvas da kentin alabal k üretimi konusunda çok önemli bir potansiyele sahip oldu unu ve bunun de erlendirilmesi gerekti ini söyledi. Bölgedeki su kaynaklar n n temiz oldu unu vurgulayan Arvas, Su ürünleri sektörü bölgede giderek büyüyor. Bundan sonra di er pazarlara aç lmak ve sonras nda ihracat gerçeklefltirmek istiyoruz. Bölgemizde bu tür de erlerin katma de eri çok yüksek. Bu nedenle kaynaklar m z çok iyi de erlendirmemiz gerekiyor. Burada en büyük s k nt - m z limanlara ve ihracat bölgelerine uzak oluflumuz. Ama bunu da zamanla aflaca z diye konufltu.(aa) 4 ayda üretti i 46 bin otomobilin 42 binini ihraç etti SAKARYA - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Afi, bu y l n ilk dört ay nda 45 bin 984 otomobil üretti. Fabrika ayn dönemde 41 bin 721 otomobil ihracat gerçeklefltirdi. Otomotiv Sanayii Derne i'nin (OSD) aç klad verilere göre Toyota Türkiye, geçen ay 11 bin 486 otomobili banttan indirdi. Fabrika; Ocak'ta 13 bin 328, fiubat'ta 10 bin 778, Mart'ta 10 bin 392 otomobil üretti. Corolla ve Verso modellerinin üretildi i fabrika, 4 ayl k üretimiyle Türkiye otomobil üretiminin yüzde 20'sini gerçeklefltirdi. Toyota Türkiye, üretimdeki art fl n ihracata da yans tt. Geçen y l ocak-nisan döneminde 16 bin 442 otomobil ihraç eden fabrika, bu y l n ayn döneminde ihracat n yükselterek 41 bin 721'e ç kard y l nda 63 bin 549, 2013 y l nda 86 bin 908 otomobil ihracat gerçeklefltirmiflti y l nda toplam 130 bin üretim planlayan Toyota Türkiye, üretti i araçlar n yüzde 80'ini ihraç etmeyi hedefliyor.

15 12 May s 2014 Ankara YARIN Ekmek temiz ellerde Çankaya Belediyesi nin Ekmek Üreticileri Federasyonu, Ankara F r nc lar Odas ve Çankaya daki f r nc larla bir araya geldi i toplant da, ekmek üretiminde hijyen konusunda ortak kararlar al nd. HABER MERKEZ -Çankaya Belediyesi nin Ekmek Üreticileri Federasyonu, Ankara F r nc lar Odas ve Çankaya daki f r nc larla yapt toplant da, ekme in daha hijyenik koflullarda üretimi, tafl nmas ve sunumu konular nda halk sa l n koruyan kararlar al nd. Çankaya Belediyesi Zab ta Müdürlü ü nün ev sahipli inde yap lan HABER MERKEZ -Alt nda n her mahallesine hizmet götüren, fiziki yap - y oldu u kadar sosyal ve kültürel yap y da de ifltirmek için büyük projeleri hayata geçiren Alt nda Belediyesi, Teksas olarak bilinen Çinçin Mahallesi nde büyük bir dönüflüm gerçeklefltirdi. Üç etaptan oluflan Çinçin Kentsel Dönüflüm Projesi nin birinci ve ikinci etab tamamland, üçüncü etapta ise inflaat çal flmalar sona yaklaflt. Çinçin Kentsel Dönüflüm Projesi, Alt nda da yürütülen kararl mücadelenin simgesi oldu. Sadece Çinçin bölgesinde 2000 den fazla kaçak yap, kararl bir mücadele ile y k ld. Birinci ve ikinci etab n ard ndan üçüncü etap için çal flmalar na h z veren Alt nda Belediyesi, toplam 135 dönümlük alanda gerçeklefltirilen 3. etap inflaat nda da sona geldi. Alt nda Belediyesi nin bölgedeki en dikkat çeken çal flmalar ndan birisi de, Çinçin e infla edilen Kültür Merkezi Toplu konut projeleri ile Çinçin i gecekondulardan temizlediklerini anlatan Baflkan Tiryaki, sosyal projelerle bu bölgede oturanlar kentle bütünlefltirmek gerekti ini de ifade etti ve Çinçin e yap lan kültür merkezinin bu aç - dan önemli oldu unu vurgulad m2 kapal alan bulunan tesiste, 1500 kiflilik çok amaçl bir salon bulunuyor. Dü ün, niflan, sünnet organizasyonlar d fl nda toplant lar için de kullan lan merkez, yeflil alan ile de bölgeye ferahl k sa lad. Alt nda Belediyesi, bölgedeki nüfus artmaya bafllay nca, yeni ihtiyaçlar da toplant da, ekme in üretiminden tüketiciye ulaflmas na kadar geçen aflamalarda uyulmas gereken hijyen kurallar belirlendi. Çal flmalar nda önce insan ve insan sa l n düflünerek hareket eden Çankaya Belediyesi nin, ekmek üreticileri ile birlikte ald kararlar aras nda, üretimde çal flanlar n kiflisel bak m kurallar na uymas, ifl k yafetlerinin temizli i, ifl yerinin boya badanas n n temizli i ve ifl yeri tuvaletlerinin önünde antiseptikli su havuzunun bulunmas da yer al yor. Ekmek kasalar ve nakil araçlar n n haftal k y kanmas, ekmek kasalar n n k r k ve kirli olmamas konusunda görüfl birli ine var lan toplant da, marketlerde d flar b rak lan ekmeklerin üzeri 15 örtülmedi i takdirde Zab ta Müdürlü ü taraf ndan toplanaca na dikkat çekildi. Halk sa l n do rudan ilgilendiren ekmek üretimi konusunda sorunlar n ve çözümlerinin tespit edilmesinin önemli bir geliflme oldu unu belirten üreticiler toplant - dan memnun ayr ld lar. Çinçin'den Gültepe'ye, yepyeni bir yaflam merkezi Mezunu oldu u Siyasal Bilgiler Fakültesi nin geleneksel nek Bayram kutlamalar na kat lan Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, genç Mülkiyelilerce tezahüratlarla karfl land düflündü. Konutlar n yan s ra, çocuklar için modern ve huzurlu bir ö renim hayat sa layan iki okul ve sosyal tesisler de projedeki yerlerini ald. Alt nda lçe Emniyet ve Müftülük binas Çinçin e tafl nd Kentsel dönüflüm çal flmalar ile adeta bir cazibe merkezi haline gelen Çinçin, kamu kurumlar n n da ilgi oda haline geldi. Alt nda lçe Emniyet Müdürlü ü nün ard ndan Alt nda Müftülü- ü de, yeni hizmet binas n Çinçin e tafl d. Kültür Merkezi ve Çarfl projesinin inflaat bafllad Tutamayaca hiçbir sözü vermeyen Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, büyük bir projenin daha start n verdi. Gültepe Mahallesi ne kad nlar n ve gençlerin faydalanaca bir kültür merkezi ile içinde büyük bir marketin yer alaca çarfl yap laca n belirten Baflkan Tiryaki, inflaat n bafllad n kaydetti. Üst kat 2000 kiflilik kültür merkezi, alt kat 1000 m2 lik iki büyük dükkan olarak planlanan proje ile, Çinçin e bir yat r m daha kazand r lm fl olacak. Çinçin e büyük bir park ve yüzme havuzu projesi gerçeklefltirilecek Yeflil alanlara verdi i önemle bilinen Veysel Tiryaki, Gültepe Mahallesi ne 20 bin m2 büyüklü ünde bir park kazand r laca n da aç klad. Park n yan s ra çok yak nda ayn bölgeye bir yüzme havuzu da yap laca n belirten Baflkan Tiryaki, böylece Çinçin bölgesinin Ankara da yepyeni bir yaflam merkezine dönüflece ini aç klad.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ - lçe merkezinde bulunan Etimesgut Belediyesi Yar Olimpik Kapal Yüzme Havuzu, 5 y lda 325 bin kifliye yüzme imkan sundu. Üye say s her geçen gün artan tesis, ayl k ortalama 5 binden fazla kifliye hizmet verdi. Yaz aylar n n gelmesi ve okullar n tatile girmesiyle birlikte havuza olan ilginin daha da artmas bekleniyor. Tesiste düzenlenen yüzme kurslar ndan kifli yararland. Yüzme kurslar na en büyük talep 6-14 yafl aras çocuklardan geldi. Bu yafl grubunda kifli kurslara kat larak yüzme ö rendi. 2 bini bayan, bini erkek toplam 3 bin yetiflkin de ö renmenin yafl yok diyerek yüzme kurslar na kat ld. Havuzdan indirimli olarak yararlanan emekliler de bofl zamanlar n yüzerek de erlendirdiler. 5 bin 567 emekli düzenli olarak yüzme keyfi yaflad. Havuz, engelli ve ailelerine kap lar n ücretsiz açarken, engeli ve aileleri de bu f rsat kaç rmad engelli ve 178 refakatçi belediyenin bu hizmetinden yararland. 12 May s 2014 Hatipo lu baflkan Demirel i ziyaret etti lahiyatç Prof. Dr. Nihat Hatipo lu, Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel i ziyaret etti. HABER MERKEZ - Hatipo lu, yeniden belediye baflkan seçilen Baflkan Demirel i tebrik ederek, görevinde baflar lar diledi; Hay rl olsun temennisinde bulundu. Halk n gönlünü, r zas n kazanarak bir flehri yönetmenin çok önemli oldu unu belirten Hatipo lu, belediye baflkanlar n n görev ve sorumluluklar n unutmadan lay k yla bu görevleri yerine getirmesi gerekti ini ifade ederek, Demirel in bu görevi yeniden baflar yla gerçeklefltirece ine olan inanc n dile getirdi. Demirel, ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirerek, Dini sohbetleriyle bizi bilgilendiren, be enerek ilgiyle takip etti imiz Nihat hocam z n bu ziyareti bizi çok memnun etmifltir. Kendisine çok teflekkür ediyorum dedi. Ayr m yapmadan, ötekilefltirmeden toplumun tamam n kucaklayan bir hizmet anlay fl n Etimesgut ta hakim k ld klar n kaydeden Demirel, Yapt m z her hizmetin alt nda ilçemizde yaflayan bütün insan m z n huzuru, mutlulu u var dedi Etimesgut Belediyesi Yar Olimpik Kapal Yüzme Havuzu büyük ilgi görüyor Tesiste uzman spor hocalar taraf ndan, üyelerine vücut analiz cihaz nda kontroller yap larak ç - kan sonuçlara göre yüzme ve spor programlar uygulan yor. Tesiste ayr ca Fin hamam, sauna, fitness salonu, plates ve aerobik salonu, kuaför ve güzellik merkezi, bilardo, masa tenisi, lang rt, air hockey, çocuk oyun odas, mescit, kafeterya bölümleri de yer al yor.

17 12 May s 2014 Ankara YARIN 17 Menzil tan mayan kargo uça A400M göreve haz r Türkiye nin de üretim orta oldu u gelece in nakliye uça olarak nitelendirilen ve uzun uçufl özelli iyle ön plana ç kan A400M göreve haz r. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, mahkemenin Youtube karar na iliflkin Mahkeme karar henüz T B e ulaflm fl de il. Karar ulaflt ktan sonra T B gerekli de erlendirmeyi yapacakt r dedi. Bakan Elvan, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Karaman Günleri aç l fl n n öncesinde gazetecilerin sorular n yan tlad. Bir gazetecinin Youtube a eriflim engeline iliflkin sorusu üzerine Elvan, T B in katalog suçlar do rultusunda eriflimin engellenmesi karar verdi ini hat rlatt. Cumhuriyet in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk e hakaretten dolay 5651 say l kanunun 8. maddesi gere i T B in re sen engelleme yetkisini kulland na dikkati çeken Elvan, Mahkeme karar henüz T B e ulaflm fl de il. Bu arada tabi Youtube ile görüflmeler devam ediyor. Karar ulaflt ktan sonra T B gerekli de erlendirmeyi yapacakt r diye konufltu. Bakan Elvan, bir baflka soruyu yan tlarken de Youtube un söz konusu içeriklere iliflkin henüz engelleme yapmad n bildirdi. Ankara- stanbul yüksek h zl tren hatt n n ne zaman aç laca n n sorulmas üzerine Elvan, flu an için tarih vermenin mümkün olmad n, ancak bu ay n sonuna do ru aç l fl yapmay planlad klar n söyledi. Bakan Elvan, Ankara- stanbul yüksek h zl treninin fiyat konusunda ise Vatandafl m z ma dur etmeyecek bir fiyat olacak ifadesini kulland. Bakan Elvan, bugün bir haberde yer alan Gebze-Halkal aras ndaki kesimin KAYSER 12. Hava Ulaflt rma Ana Üs Komutanl 221. Filo Komutan Hava Kurmay Pilot Yarbay Y ld - r m Aç kel, AA muhabirine yapt aç klamada, A400M uça n n Türkiye için çok önemli oldu unu söyledi. A400M in Türkiye nin stratejik anlamda ilgi sahas n, Türk Silahl Kuvvetlerinin (TSK) ise operasyon menzilini geniflletece ini ifade eden Aç kel, uça- n TSK ve Türkiye ye sürat, menzil ve tafl yaca kapasite anlam nda çok önemli kazan mlar getirece ini vurgulad. Uça n havada yak t ikmali yapma özelli ine sahip oldu unu belirten Aç - kel, flunlar kaydetti: A400M havada yak t alabildi inde menzil sorunu kalm yor. Dünyan n herhangi bir yerinde Birleflmifl Milletler, NATO veya milli hareket kapsam nda, insani yard m harekat, personel ve malzeme nakilleri, insanlar n tahliyesi görevleri sorunsuz bir flekilde gerçeklefltirilebilecek. 37 ton malzeme tafl yabilen A400M, 50 ton yak t alarak azami 141 ton ile kalk fl yapabiliyor. Oldukça uzun bir menzile sahip uçak, 37 ton yük ile 3 bin kilometre mesafeye, 10 ton yük ile 9 bin kilometre mesafeye uçabiliyor. Kayseri, Ankara veya stanbul dan kalkan uçak Amerika k tas na uçabilmektedir. A400M in havada yak t ikmali yap lmas durumunda maksimum kapasiteyle s n rs z menzile uçabildi ini vurgulayan Aç kel, Pervaneli olmas na ra men jet motorlu uçaklarla ayn performansa sahip A400M uça, 37 bin fit irtifada saatte 800 kilometre gibi yüksek bir h za ulaflarak görevin h zl bir flekilde tamamlanabilmesini sa layacak diye konufltu. A400M in mevcut ulaflt rma uçaklar na göre 2 kat daha fazla kapasiteye sahip oldu una dikkati çeken Aç kel, cougar ve sikorsky tipi helikopterlerin, z rhl araçlar n, 32 tonu geçmeyen hafif tanklar n bu uçakla tafl nmas n n mümkün olaca n ifade ederek, Altay tank n n, 6 landrover cipin, 2 orta boy kargo kamyonunun, 3 ZPT ve 2 Atak helikopterin, üzerinde araç, cihaz, malzeme yüklü halde t rlar n ve gemi konteynerlerinin bu uçakla yüksek h zda görev yerlerine ulaflt r labilmesi mümkün olacak. 116 tam donan ml paraflütçü komandoyu ayn anda tafl yabilece iz. Sedyeyle 66 yaral ve 40 sa l k personelini ayn anda tafl yabilece iz. Ayr ca bu uçakla hem malzeme hem komandolar görev yerlerine indirebilece iz. Daha önce bir uçakla komandolar, di er uçakla malzemeleri bölgeye b rak yorduk fleklinde konufltu. A400M in di er ulaflt rma uçaklar nda olmayan, sivil uçaklar n da çok az k sm nda bulunan hcad up display ekran na sahip oldu unu belirten Aç kel, flöyle devam etti: Bu bafl yukar da görüntü sistemi demek. Uça n alt gövdesindeki sistemlerin hiçbirisine bakmadan sadece buradaki hcad up display vas tas yla uça n uçurulmas mümkün. Alt bölümde 8 adet çok amaçl görüntü paneli mevcut. Normal uçaklardan farkl yandan kumanda sistemi mevcut. Gaz kolu manuel kullan m d fl nda otomatik sistemle donat lm fl. Tamamen sinyalizasyon üzerine tasarlanm fl kumanda tekni i var. Uçaktaki her fley otomatik. A400M, kendi kendine uçabilen, kendi kendine inip, kendi kendine frenlemesini yap p durabilen uçak. A400M in ayn zamanda askeri kabiliyetler anlam nda elektronik harp koruma sistemlerine sahip oldu una dikkati çeken Aç kel, düflman sahas na girildi inde radar veya s güdümlü füzelere karfl kendini koruyabildi ini söyledi. A400M in alçak irtifadan zamanlamas n ayarlayarak s f r hatayla istenilen koordinata malzeme ve personeli b rakacak imkan ve kabiliyete sahip bir uçak oldu unu dile getiren Aç kel, Yerden herhangi bir s veya radar güdümlü füze at ld zaman uçak üzerindeki radar ve füze ikaz sistemiyle at lan füzenin sinyali al n yor. Daha sonra bilgisayar sistemi vas tas yla chaff ve flare savunma sistemleri arac l yla radar güdümlü füzelere karfl metal parçac klar, s güdümlü füzelere karfl ise s saçan parçac klar göndererek koruma sa l yor diye konufltu. Uça n Proje Müdürü Osman Soylu da Türkiye ye 2018 y l na kadar 9 uçak daha gelece ini ve toplamda 10 A400M uça n n Türkiye de hizmet verece ini söyledi. (AA) Ankara- stanbul YHT hatt AY SONUNA AÇILIYOR 2016 y l nda aç laca yönündeki bilginin gerçe i yans tmad n belirterek, flunlar kaydetti: Bizim hedefimiz 2015 y l nda Gebze-Halkal aras ndaki Marmaray n devam niteli indeki projeyi tamamlamak. Çal flmalar m z yo un bir flekilde devam ediyor. Bir-iki istasyonda yer de iflikli i olmas nedeniyle aksakl k yafland ifade edilebilir. Ancak bunlar bizler aç s ndan problem teflkil etmiyor in ikinci yar s nda da Gebze-Halkal aras ndaki kesimi açmay planl yoruz. (AA)

18 18 YARIN Ankara ANKARA- Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi ö retim üyeleri ile TÜB TAK, Ankara keçilerinin yayg nlaflt r lmas ve eski flöhretine kavuflmas amac yla bilim dünyas n n dikkatini çekecek bir projeye ad m at yor. Proje çerçevesinde gelifltirilecek bilgisayar yaz l m yla taze embriyo nakli?, toplu tohumlama?, ikiz ve üçüz gebelik, tüp bebek ve laboratuvarda embriyo üretimi gibi yöntemlerle keçilerin say s ve gen kalitesi artt r lacak. AÜ Veteriner Fakültesi ö retim üyesi Prof. Dr. Ali Daflk n, AA muhabirine yapt aç klamada, Ankara ya özgü bir tür olan 13. yüzy lda Orta Asya dan getirilen Ankara keçilerinin say lar n n her geçen gün azald n söyledi. Buna karfl n Ankara keçilerinin Güney Afrika, ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Rusya, Arjantin ve Brezilya gibi ülkelere yay ld n anlatan Daflk n, keçilerinin yeniden yayg nlaflmas için TÜB TAK ile talya Ulusal Araflt rma Konseyi (CNR) aras ndaki iflbirli i çerçevesinde keçilerin ço alt lmas için proje bafllatt klar n bildirdi. Daflk n, talya da s r ve koyunlarda, Türkiye de de Ankara keçileri üzerinde çal flacaklar n belirterek, Keçileri temel alarak ileri üretim tekniklerini gelifltirece iz. Yard mc üreme teknikleri dedi imiz bu modellerin hangilerinin bir iflletme, yetifltirici için en iyi üretim modeli olduklar n ortaya ç karaca z dedi. Türkiye de hayvanc l n geleneksel yöntemle yap ld na dikkati çeken Prof. Dr. Ali Daflk n, En çok süt, et ve tiftik veren bireylerin biyolojik materyallerini elde edip baz lar n taze, baz lar n donmufl olarak keçilere nakledece iz ifadesini kuland. Böylece en üstün verimli olanlar üreteceklerini kaydeden Daflk n, en iyi tekeden yüzlerce, binlerce yavru al naca n vurgulad. Daflk n, geleneksel tip hayvanc l n art k teknolojik üretim modellerine dönüflmesi gerekti ine de inerek, üniversite olarak öncü olmak istediklerini söyledi. Ankara keçisinin önemine iflaret eden Prof. Dr. Daflk n, Ankara keçisinin tifti inden elde edilen moher in sa l kl olmas ve savunma sanayisinde faydalan lmas 12 May s 2014 Ankara keçileri tüp bebek yöntemiyle ço alacak Karfl l ks z sevginin, flefkatin, fedakarl n sembolü annelerimize, bu pazar Anneler Günü nde daha anlaml sar laca z. nedeniyle çok k ymetli bir ürün kabul edildi ini belirtti. Bir metrekare tiftikten yap lm fl battaniyenin 200 avroya al c buldu unu kaydeden Daflk n, gelifltirilmemifl keçilere ra men Türkiye nin en iyi tifti i üretti ini vurgulad.üretim program n n haz rlanmas yla bu tekniklerin kullan - m na iliflkin bir bilgisayar yaz l m - n n gelifltirilece ini bildiren Prof. Dr. Daflk n, elde edilen verilerin talya daki sonuçlarla birlefltirilerek objektif olarak de erlendirilece ini vurgulad. Prof. Dr. Daflk n, ayn zamanda, oluflturulan iflbirlikleriyle bilgi al flverifli ve deneyimlerin ortak platformda paylafl laca n söyledi. Bu platform sayesinde araflt rma dönemlerinin her aflamas nda uygulanan protokollerin karfl laflt - r laca n ve en uygun çal flma metodunun standardizasyonunun ortaya koyulaca n kaydeden Daflk n, G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n koyun ve keçi yetifltiricili ine bu y l bafllatt desteklere paralel olarak, alana aktar lan kayna n üretime yönelmesine bilimsel çal flmalarla katk yapmay planlad klar n bildirdi.(aa) Metro hareket saatlerinde düzenleme Ankara Metrosu hatlar ndaki sinyalizasyon sistemleri entegrasyon çal flmalar nedeniyle, bugünden itibaren, trenlerin son hareket saatlerinde yeni düzenleme yap ld. Büyükflehir Belediyesi EGO Genel Müdürlü ü, yolcu aktarmas z, h zl ve konforlu bir tren iflletmesinin sa lanabilmesi amac yla, Ankara Metrosu hatlar nda sinyalizasyon sistemlerinde entegrasyon çal flmas yap laca n bildirdi. Y lsonuna kadar devam etmesi planlanan çal flmalar nedeniyle bugünden gününden itibaren trenlerin son hareket saatlerinde yeni düzenleme yap ld n belirten yetkililer, AfiT VE Dikimevi yönünden (Ankaray) gelip, metroya aktarma yapacak olan yolcular m z n son tren hareket saatlerine dikkat etmeleri gerekmektedir dediler. Bugünden itibaren uygulamaya bafllayacak olan yeni düzenlemeyle birlikte metro trenlerinin son hareket saatleri flöyle olacak: OSB / Törekent - Bat kent stasyonu yönüne Bat kent - OSB / Törekent stasyonu yönüne Bat kent - K z lay stasyonu yönüne K z lay - Bat kent stasyonu yönüne Koru - K z lay stasyonu yönüne 22.30

19 12 May s 2014 Ankara Bahar Konseri ad verilen gecede, tamam belediye personelinden oluflan koro, Türk musikisinin seçkin eserlerini Yenimahalleliler için yorumlad. Y llarca belediye korosunu yöneten ve 26 Mart 2014 te hayat n kaybeden fievket Tümer, ekip arkadafllar taraf ndan an ld. fief Bülent Ç nar yönetiminde birbirinden güzel eserleri Tümer an s na seslendiren koro, Yenimahallelilere de muhteflem bir müzik ziyafeti yaflatt. Klasik Türk müzi- inin birbirinden güzel eserlerinin seslendirildi i gecede, salonu dolduran müzikseverler eserlere hep birlikte efllik etti. Ayfle Yücel in sunuculu unu yapt - ve iki bölümden oluflan konserde, otuzun üzerinde Kürdili Hicazkar, Hüzzam, Muhayyer Kürdi ve Hicaz makam nda eser seslendirildi. Sürpriz flark lar söyleyen fief Bülent Ç nar, yorumuyla geceye damgas n vurdu. YARIN Türk-Çin kad nlar dostluk derne i nden Tafldelen e teflekkür Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Türk- Çin Kad nlar Dostluk ve Kültür Derne- i Baflkan Tan Ataç ve yönetim kurulu üyelerini makam nda kabul etti. Çin Halk Cumhuriyeti nin Baflkenti Pekin de önceki ay gerçeklefltirilen etkinlikte Çankaya Belediyesi Halk Danslar Toplulu u HOY-TUR un büyük be eni toplad n ifade eden Ataç, bu gururu yaflamalar na vesile olduklar için Çankaya Belediyesi ne teflekkür ederek Tafldelen e bir flükran belgesi sundu. Ataç ayr ca, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Baflkanl himayesinde önümüzdeki günlerde gerçeklefltirilecek kültür festivaline HOY-TUR un yeniden davet edildi ini belirterek davet mektubunu sundu. Çankaya Belediyesi nin gurur kayna olan HOY-TUR un kuruldu u günden beri dünyan n dört bir köflesinde ülkemizi baflar yla temsil etti ini söyleyen Tafldelen, uluslararas iliflkilerin gelifltirilmesinde de büyük katk lar oldu unu ifade ederek davet için teflekkür etti. Belediye korosu flef Tümer i and Ankara Yenimahalle Belediyesi Klasik Türk Müzi i Toplulu u, hayat n kaybeden Koro fiefi fievket Tümer an s na Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda konser düzenledi. 19

20 20 YARIN Ankara Bilimin günlük hayatla iliflkilendirilmesi ve ö rencilerin bilime yönlendirilmesi amac yla düzenlenen sergiye Belediye Baflkan Mesut Akgül, Meclis Baflkanvekili Erdal Ak, lçe Milli E itim Müdürü fiemsettin Durmufl kat ld. Ö rencilerin hünerlerini sergiledi i fuarda tarih, co rafya, felsefe, matematik, fen bilimleri ve yabanc dil gibi branfllarda birçok proje yer ald. Ö renciler taraf ndan yap lan çal flmalar inceleyen Baflkan Mesut Akgül, genç beyinlerin yapt klar n n incelenmesi ve geliflmesine de katk sunulmas gerekti ini kaydetti. Akgül, nsan zekâs - n n neler yapabilece ini bu fuarla görmüfl olduk. Bunlar içerisinde çok özel ve önem arz eden projeler var. Özellikle belediyelerin de yapabilece i çal flmalar Çankaya Belediyesi nin gençlik merkezleri, Ankara da ö renim gören üniversite ö rencilerinin güvenli bir çat da bar nmas n sa l - yor. Baflkan Tafldelen, Ankara d - fl ndaki ailelere Belediyemizin gençlik merkezleri, Ankara da ö renim görmek isteyen evlatlar n za güvenli bir çat olarak haz r bekliyor diye ça r da bulundu. Çankaya Belediyesi ne ba l Atatürk Gençlik Merkezi ve nönü Gençlik Merkezi, Ankara da ö renim gören üniversite ö rencilerinin bar nma ihtiyac n karfl l yor. Gençlik merkezlerinde konaklayan ö rencilere uygun koflullarda hizmet veren Çankaya Belediyesi, ö rencilere, internet ihtiyac ndan hayranl kla inceledim. dedi. Serginin en çok dikkat çeken proje mucidi otobüslere olan ilgisinden dolay Ego 3. Bölge Müdürlü ü ne giderek yer alt dairesel otobüs park sistemi tasarlayan Fatih Rüçhan Kaplan(17) oldu. lerde uçak mühendisi olmak istedi ini belirten Rüçhan, Volkswagen firmas n n Almanya da bulunan garaj ndan esinlenerek 1,5 ayda haz rlad projesinin ilerde hayata geçmesini istiyor. Serginin dikkat çeken bir di- er projesi de satrançla felsefe e itimi. Projenin mucidi Elif Odabafl (17), her bir tafl n bir filozofu temsil etti ini; idealist ve materyalist filozoflar karfl karfl - ya getirerek zeka oyunu ile felsefe ö rendirmeyi amaçlad n söyledi. (CHA) 12 May s 2014 Mamakl mucitler bulufllar n sergiledi TÜB TAK ile Milli E itim Bakanl aras nda imzalanan 'E itimde flbirli i Protokolü' do rultusunda Türkiye genelinde bafllat lan bilim sergileri kapsam nda Mamak Yunus Büyükkuflo lu Anadolu Lisesi nde 'Bilim Fuar Sergisi' aç ld. Gençlerin evi Çankaya çamafl r y kamaya dek pek çok konuda da kolayl k sa l yor. Cinnah Caddesi Willy Brandt Sokak ta bulunan 304 kifli kapasiteli Atatürk Gençlik Merkezi k z ö rencilere hizmet verirken, Maltepe Lale Sokak ta bulunan 100 kifli kapasiteli nönü Gençlik Merkezi de erkek ö rencilere hizmet veriyor. Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, toplamda 404 kifli kapasiteli gençlik merkezleri kap lar n n sonuna kadar gençlere aç k oldu unu söyledi. Ankara n n 12 si vak f, 6 s devlet olmak üzere 18 üniversitesiyle ö renci kenti olma özelli i tafl d n belirten Baflkan Alper Tafldelen, Her y l yaklafl k 200 bin ö renci baflkentimizde ö renim görüyor. Çankaya da Baflkentimizin Baflkenti konumunda. Biz Çankaya Belediyesi olarak üniversiteli kardefllerimizin yabanc s olduklar kentte ihtiyaçlar n karfl lamak için her zaman yanlar nday z. Çankaya da, ailelerin, evlatlar n emanet edebilecekleri güvenli bir çat n n oldu unu bilmelerini isterim dedi. Odalar nda her ö renci için bir elbise dolab, karyola ve ortak çal flma masas bulunan Atatürk Gençlik Merkezi, 3 bin 768 mç kullan m alan na sahip. 4, 6 ve 8 kiflilik 59 oda ve her türlü ihtiyac karfl layabilecek iç mekan ve donan ma sahip olan merkezde, kütüphane, sanat atölyeleri, konferans salonu, spor salonu, lokal ve kantin de yer al yor. Erkek ö rencilerin bar nma ihtiyac n karfl layan nönü Gençlik Merkezi de 4, 5 ve 7 kiflilik toplam 20 ö renci odas ndan olufluyor. Merkezde ayr ca ö rencilerin, konuklar yla birlikte oturabilecekleri kafeterya, televizyon salonu, yemek salonu, iki çal flma salonu, internet salonu ve olas sa l k sorunlar nda hizmet verecek bir revir de bulunuyor. Düflük ücretle hizmet veren merkezlerde, 24 saat s cak su, çamafl rhane ve çamafl r makinesi, ütü odas gibi imkanlar da mevcut. Merkezlerde flu s ralar toplam 237 ö renci bar nma ihtiyac n gideriyor. Çankaya Belediyesi, gençlik merkezleriyle, flehir d fl ndan üniversite ö renimi için Ankara ya gelen 404 ö renciye güvenli ve kaliteli yurt imkan sunuyor.(cha)

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) 25 ŞUBAT 2013 PAZARTESİ 09:45-16:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği başkanlığı nezdinde teşkil olunan

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı