Kakao. Sak z. Yenibahar. Vanilya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kakao. Sak z. Yenibahar. Vanilya"

Transkript

1 Baharat Çeflitleri Anason Baharat Çeflitleri K rm z Biber Baharat Çeflitleri Çemen Baharat Çeflitleri Çörekotu Baharat Çeflitleri Sak z Baharat Çeflitleri Kakao Baharat Çeflitleri Demirhindi Baharat Çeflitleri Dereotu Baharat Çeflitleri Hardal Anason bitkisinin meyvelerinden elde edilir. Rak gibi alkollü içkilere çeflni katmak için kullan l r. Anasonun tatl ms tad ve özgün kokusu içinde bulunan anethol adl ya dan gelir. Anethol, alkolde çözünür; ama su oran artt kça çökelir. Bu nedenle anasonlu içkiler suyla kar flt r ld nda beyaz olur. Anason, tatl larda da kullan lan bir baharatt r. Ayr ca kedi, köpek mamalar na tat vermek için de kar flt r l r. Anason bitkisinin anavatan Do u Akdeniz dir. Çok çeflitli biçimleri ve adlar olan bahçe biberinden elde edilir. Toz ya da pul halinde olabilir. Biberin olgunlaflm fl meyveleri kurutulup, saplar al nd ktan sonra yar ö ütülerek pul, tam ö ütülerek toz haline getirilir. Farkl ac l klarda olur. Yemeklere, kebaplara, soslara çeflni verir. Ayr ca salças da yap l r. Biberin anavatan, Orta ve Güney Amerika d r. Çemenotu (buyotu) bitkisinin tohumlar n n kurutulmas yla elde edilir. Ac ms ve yanm fl fleker tad ndad r. Günümüzde en çok Orta Do u ve Hint mutfa nda kullan l r. Ö ütülmüfl olarak turflulara, çorbalara, soslara ve di er et yemeklerine kat l r. Ayr ca, sarm sak ve k rm z biberle kar flt r larak past rman n üzerine kaplan r. Çemenotu bitkisinin anavatan, Yak n Do u, özellikle Lübnan ve Suriye, Güneybat Avrupa, Hindistan ve Çin dir. Çörekotu bitkisinin küçük, üçgen biçimindeki, siyah tohumlar olgunlaflt ktan sonra toplan r ve kurutularak baharat olarak kullan l r. Çöreotu olarak da bilinir. Hint mutfa nda çok sevilir. Çöreklerin, pide ve ekmeklerin üzerine piflmeden önce ekilir. Çorbalar n üzerine serpifltirilir. Ayr ca çay gibi demlenerek içilebilir. Çörekotunun anavatan Akdeniz k y lar d r. Sak z a ac n n reçinesidir. A açlar n, yaralanan yerlerinden akan bu reçinenin p ht laflmas yla sak z elde edilir. Bafllang çta donuk yeflil renkte olan reçine, daha sonra sar renk al r. Tatl lara, özellikle muhallebi, sütlaç gibi sütlü tatl lara kat l r. Sak z, yiyeceklere güzel bir tat ve koku verir. Ayr ca güveç ve ekmek hamuruna çeflni katmak için de kullan l r. Sak z a ac n n anavatan, Sak z Adas, Ege ve Akdeniz sahilleridir. Kakao a ac n n tohumlar ya hemen ya da bir süre sonra mayaland r l r ve ard ndan kurutulur. Böylece tohumun ac lezzeti kaybolur ve hofl bir koku meydana gelir. Bu taneler kavrulurarak un haline getirilip ya al n r. Sonra yeniden ö ütülerek, toz halindeki kakao elde edilir. Kakao, sütle kar flt r l p içilir. Ayr ca, ya al nmam fl kakao tohumlar ndan çikolata yap l r. Kakao a ac n n anavatan Amerika n n tropikal bölgeleridir. Demirhindi a ac n n olgunlaflm fl meyveleri baharat olarak kullan l r. Tad ekfli olan bu baharat, çok besleyicidir. Birçok yeme e, salatalara, çorbalara, turflulara kat l r. Üzerine toz fleker serpilerek çi olarak da tüketilir. Ayr ca içki üretiminde, reçel ve flerbet yap m nda da kullan l r. Demirhindi a ac n n anavatan Do u Afrika d r. Dereotu bitkisinin tohumlar n n ya da yapraklar n n kurutulmas yla elde edilir. Genellikle bal k ve deniz ürünlerinden yap lan yemeklerde kullan l r. Ayr ca zeytinya l yemeklere de hofl bir tat ve koku verir. Dereotunun anavatan, Avrupa n n güneyi ve Asya n n bat s d r. Ülkemizde yabani olarak bulunur. Ayr ca kültür bitkisi olarak bahçelerde de yetifltirilir. Siyah hardalotu ya da beyaz hardalotu bitkilerinin tohumlar ya da bu tohumlar n ö ütülmüfl hali baharat olarak kullan l r. Keskin ve yak c bir lezzeti vard r. Sos olarak kullan l r. Sosa sar ms renk vermek için zerdeçal eklenir. Turflu, salata soslar, bal k çorbas, et yemeklerinde hardal tohumlar kullan r. Toz hardal da içeceklere ve f r nda yap lan baz yemeklere kat l r. Hardalotunun anavatan Akdeniz ülkeleridir. Baharat Çeflitleri Havl can Baharat Çeflitleri Kakule Baharat Çeflitleri Karabiber Baharat Çeflitleri Karanfil Baharat Çeflitleri Kimyon Baharat Çeflitleri Kiflnifl Baharat Çeflitleri Küçük Hindistancevizi Baharat Çeflitleri Meyankökü Baharat Çeflitleri Rezene Kökleri ve toprakalt gövdesi kurutularak baharat olarak kullan l r. ki türü vard r. Endonezya havl can da denen büyük havl can ve Çin havl can. Tad ac ms d r. Yemeklere ac l k ve tat vermek üzere özellikle Güneydo u Asya ve Endonezya mutfaklar nda kullan l r. Zencefile benzedi i söylense de iki baharat n yemeklere katt lezzet farkl d r. Havl can bitkisinin anavatan Hindistan, Güneydo u Asya ve Laos tur. Kakule bitkisinin olgunlaflmaya yak n meyvelerinin kurutulup tohumlar n n ayr lmas yla elde edilir. Yemeklere, özellikle de baklagillere ve bal a kat l r. Muhallebi, sütlü tatl lar, hoflaflar, çay ve kahvede çeflni verici olarak kullan l r. sveç ve Finlandiya da unlu mamullere de kat l r. Hintliler, nefesleri güzel koksun diye tohumlar n sak z gibi çi nerler. Kakule bitkisinin anavatan, Güney Hindistan dan Sri Lanka ya kadar olan bölgedir. Karabiber a ac n n meyveleri tam olgunlaflmadan toplan r, kurutulur ve ö ütülür. Böylece keskin kokulu, yak c tatta siyah renkli karabiber elde edilir. Yak c tad, meyvenin bilefliminde bulunan piperin adl madde verir. Daha az ac olan beyaz biber de, meyvelerin daha olgunken ifllenmesiyle elde edilir. Salata, k rm z et, bal k, çorba ve sebze yemeklerinde kullan - l r. Ayr ca konservelerde ve et/bal k ürünlerinin ifllenmesinde de kullan l r. Karabiber a ac n n anavatan Hindistan d r. Karanfil a ac n n çiçek tomurcuklar ndan elde edilir. Odunumsu, siyah renkli bu tomurcuklar n güzel bir kokusu vard r. Ac ms ve ekfli bir tada sahiptir. Çi nendi inde nefesi taze ve temiz tutar. Hindistan da yemeklerde çokça kullan l r. Avrupa da da daha çok turflu ve reçellere çeflni katmak için, bazen de tatl larda kullan l r. Karanfil a ac n n anavatan Molucca Adalar d r. Kimyon bitkisinin olgunlaflt ktan sonra toplan p kurutulan tohumlar ndan ya da bu tohumlar n ö ütülmesinden elde edilir. Keskin, ac ve biraz sert bir tad olur. Özellikle et yemeklerine kat l r. Kebap gibi pek çok yöresel yemekte, ayr ca baz içkilere ve hamur yemeklerine çeflni katmak için kullan l r. Kimyon bitkisinin anavatan Do u Akdeniz ve Orta Do u dur. Kiflnifl bitkisinin küre biçimli sar ms yeflilden aç k kahverengine kadar de iflen renklerdeki meyvelerinin kurutulmas ya da ö ütülmesiyle elde edilir. Ayr ca bitkinin yapraklar ve kökleri de baharat olarak kullan l r. Ferahlat c hofl bir kokusu, tatl ms baharl ve meyvemsi bir lezzeti olur. Et yemeklerine ve zeytinya l dolmalara çeflni katmak için kullan lan yapraklar, yak c bir tat verir. Kiflnifl bitkisinin anavtan Akdeniz ülkeleridir. Baharat olarak, küçük hindistancevizi a ac n n olgun meyveleri kullan l r. Hindistanceviziyle ilgisi yoktur. Endonezya da, meyvenin etli dokusu palmiye flekeriyle kar flt r l p güneflte kurutularak, besleyici bir tatl yap l r. Frans zlar ve ngilizler yemeklerinde kullan rlar. Geçmiflte reçeli de yap l yordu. Küçük hindistancevizinin anavatan, Malay Tak madas n n do usundaki Banda Adalar d r. Bitkinin kökleri ve yeralt ndaki gövdesi (rizom) baharat olarak kullan l r. Tatl, sert ve tuzlu bir tat ve hofl bir kokuya sahiptir. Köklerin suyla kaynat l p suyunun buharlaflt r lmas yla elde edilen bal na çubuk flekli verilir. Bu bal, tatl, pasta, flekerleme ve çikolata yap m nda kullan l r. Meyankökünü Kuzey Avrupal lar tatl larda, Çinlilerse daha çok yemeklerde çeflni olarak kullan rlar. Ayr ca kolal içeceklere de tat vermek üzere kat l r. Meyankökünün anavatan, Rusya ve Çin dir. Rezene bitkisinin yapraklar ndan, kurutulmufl tohumlar ndan ya da bu tohumlar n ö ütülmesiyle elde edilir. Bal k ve tavuk yemeklerine, salatalara güzel koku ve tat verir. Yöresel olarak baz unlu ve flekerli yiyeceklerin yap m nda da kullan l r. Rezene bitkisinin anavatan Akdeniz ve Yak n Do u dur. Baharat Çeflitleri Safran Baharat Çeflitleri Sarm sak Tozu Baharat Çeflitleri Sumak Baharat Çeflitleri Tarç n Baharat Çeflitleri Vanilya Baharat Çeflitleri Yenibahar Baharat Çeflitleri Zencefil Baharat Çeflitleri Zerdeçal Baharat Çeflitleri Kebâbe Safran bitkisinin tepeciklerinin toplan p kurutulmas yla elde edilir. Pilav, bal k, tavuk ve tatl lara sar renk, koku ve lezzet verir. Ekme e de kat l r. Safran kat larak yap lan zerde adl tatl ülkemizde çok sevilir. Safran bitkisinin anavatan Anadolu dur; flimdilerde Safranbolu nun Davutobas ve O ulören köylerinde az miktarda üretilmektedir. Oysa geçmiflte bölgede genifl ölçüde safran üretimi yap ld ndan, yöreye safran flehri anlam na gelen Safranbolu ad verilmiflti. Sarm sa n kabu undan ayr l p, kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilir. Bal k yemeklerine, sucuk, past rma gibi ifllenmifl et ürünlerine, zeytinya l yemeklere, çorbalara, konservelere, kurutulmufl ya da dondurulmufl besinlere, turflulara çeflni katmak için kullan l r. Sarm sak bitkisi, Asya, Himalayalar ve Sibirya dan bütün dünyaya yay lm flt r. Çal görünümlü sumak bitkisi meyvelerinin kurutulduktan sonra belirli oranda sofra tuzu kat larak ö ütülmesiyle elde edilir. Tad ekfli ve buruktur. Morumsu renklidir. Et, kebap ve sebze yemeklerine tat vermek için kullan l r. Ayr ca salatalara da tat vermek amac yla kat l r. Sumak bitkisinin anavatan Ortado u ve Akdeniz ülkeleridir. Tarç n a ac n n gövde ve dal kabuklar n n d fl k sm s yr ld ktan sonra kalan iç kabu un kurutulup ö ütülmesiyle elde edilir. Ayr ca, kabuklar n iç içe konularak rulo gibi k vr lmas yla da çubuk tarç n elde edilir. Tad ac, kokusu keskin ve uzun sürelidir. Tatl lara, özellikle de sütlü tatl lara çeflni olarak kat l r. Kahve, çikolata ve meyve soslar nda, içeceklerde de yayg n olarak kullan l r. Tarç n a ac n n anavatan, Seylan ve Malabar Sahilleri dir. Vanilya bitkisinin, olgunlaflmadan toplanan meyvelerinin kurutulup mayaland r lmas gibi ifllemler sonucunda meyvelerin ezilip, alkolle ifllenmesiyle vanilya elde edilir. Evlerimizde kulland m z genellikle do al vanilya de ildir. Pasta, çikolata, dondurma, flekerleme, kahve, kakao ve kola, likör gibi pek çok ürüne tat katmak için kullan l r. Vanilya bitkisinin anavatan, Orta Amerika ve Bat Hint Adalar d r. Yenibahar bitkisinin küçük ve kokulu meyvelerinden elde edilir. Meyveler yeflilken toplan r ve güneflte kurutulur, rengi kahverengiye dönüfltü ünde kullan lmaya haz rd r. Kokulu ve hafif ac bir baharatt r. Yemeklere özel bir tat katar; özellikle köfte yaparken kullan l r. Turflulara çeflni katmak amac yla kullan l r. Yenibahar bitkisinin anavatan, Bat Hint Adalar ve Orta Amerika d r. Zencefil bitkisinin flekilsiz, parçalar halinde bulunan, soyulmufl ya da soyulmam fl haldeki kurutulmufl kökleri ya da bunlar n ö ütülmüfl halidir. Çöreklere kat l r. Ayr ca, zencefilden gazoz, flarap, turflu ve reçel de yap l r. Taze kökleri salatalara da kat l r. Zencefil bitkisinin anavatan, Çin in tropikal bölgeleridir. Zerdeçal bitkisinin temizlendikten sonra suda kaynat l p kurutulmufl, koyu sar renkli kök saplar n n ö ütülmesiyle elde edilir. Safran yerine de kullan l r. Bal k çorbas, pilav, sö üfl ve çeflitli sebze yemeklerine kat l r. spanyollar n deniz mahsullerinden yap lan ünlü "paella" adl yeme inde, Hintlilerin "köri" adl baharat kar fl m nda da kullan l r. Zerdeçal bitkisinin anavatan, Güney Asya d r. Kebâbe bitkisinin siyah, kuyruk gibi uzant lar olan meyvelerinin güneflte kurutulmas yla elde edilir. Günümüzde pek tan nmayan bir baharatt r. Yemeklere çeflni vermek amac yla kullan l r. Çay gibi demlenip içilir. Nefesi taze tutma özelli inden dolay a zda çi nenir. Kebâbe bitkisi, karabiber bitkisinin akrabas d r ve anavatan, Endonezya ve Cava d r.

2 Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt n Ahmet nam Adnan Kurt Cihan Saçl o lu Yay n Koordinatörü Zuhal Özer Teknik Koordinatör Duran Akca Redaksiyon Zeynep Tozar Araflt rma ve Yaz Grubu Gülgûn Akbaba Alp Ako lu Tu ba Can Deniz Candafl Meltem Y. Coflkun Bülent Gözcelio lu Gökhan Tok Serpil Y ld z Elif Y lmaz Asl Zülâl Grafik Tasar m Hülya Y lmazcan Fulya Koçak Ayflegül Do an Bircan Okur liflkileri Vedat Demir Zehra fien Figen Akdere brahim Aygün dari Hizmetler Kemal Çetinkaya Yaz flma Adresi Bilim Çocuk Dergisi Atatürk Bulvar /No: 221/ Kavakl dere/06100/ankara Tel (312) (Yaz flleri) Tel (312) (Yaz flleri) Tel (312) (TÜB TAK Santral) Faks (312) (Yaz flleri) e-posta Internet Sat fl-abone-da t m Tel (312) Faks (312) ISSN Fiyat TL. (3 YTL) (KDV dahil) Bask Promat Bas m Yay n San. ve Tic. A. fi. Tel : (212) Reklam Tel : (312) (312) Faks : (312) Da t m: Merkez Da t m A.fi. Bilim Çocuk Sevgili Okurlar m z, Kimi sözcükler vard r, duydu unuzda kendi anlam ndan fazlas n pek ça r flt rmaz. Ancak kimi sözcükler de vard r ki duydu unuzda, bir anda bir sürü fley hat rlars n z. flte safari de böyle bir sözcük. Safari dendi inde, ço umuzun akl na uçsuz bucaks z düzlükler, tek tük akasya a açlar ve leoparlar, aslanlar, çitalar, babunlar, büyük fil sürüleri gelir. K sacas safari, bizim için Afrika yla özdeflleflmifltir neredeyse. Peki, bu sözcü ün anlam n biliyor musunuz? Safari, Swahili dilinde yolculuk demek. Biz de bu say m zda sizinle birlikte bir safariye ç kmak istedik. Bu minik safaride Afrika kültürüne, geleneklerine, yaflam biçimini biraz tan m fl olduk. Masailerle selamlaflt k, Afrikal çocuklar n dünyas na konuk olduk, Etiyopyal lar n injera adl ekme inin tad na bakt k. Biraz da Swahili dili ö rendik. Bu eflsiz k ta, her yönüyle bizi çok heyecanland rd. Afrika, gerçekten de hem do as hem de kendine özgü kültürüyle dünyan n en de erli yerlerinden biri. Bugün Afrika da yaflanan birçok sorun var. Açl k, AIDS, tropikal hastal klar, susuzluk gibi. Küresel s nmay da unutmamak gerek. Afrika k tas ndaki ülkelerin küresel s nmadaki pay çok düflük. Ancak küresel s nman n olumsuz etkilerinden flimdiden zarar görmeye bafllad lar. Da lardaki buzullar eriyor, kurak bölgelerde s cakl k daha da art yor, deniz seviyeleri yükseliyor. Biliminsanlar, kurulufllar, ülkeler tüm dünyay ilgilendiren bu sorunlara çare bulmaya çal fl yorlar. Afrika, ülkemiz, dünyam z... Hepsi çok güzel! Hepsi özenle korunmaya de er! Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR

3 27 12 Ç NDEK LER Bilim Çocuk Kartlar 3 Ne Var Ne Yok 4 TÜB TAK Yaz Bilim Kamp A ustos ta! 8 9. Ulusal Gökyüzü Gözlem fienli i 11 Dünya Yuvarlakm fl! 12 Everest e Yolculuk 16 Yaz m, Tura m? 21 Hafif Uçaklar 22 Tükürük Deyip Geçmeyin 24 Güzel Afrika 27 Bilimi Yaratanlar 34 Hindistancevizi A ac n Tan yal m 36 Televizyon Çekimlerinde Bir Gün 38 Spor Yap yoruz 42 Do ada Bu Ay 44 Gözlem Defterinizden 46 Gökyüzü Günlü ü 48 Evde Bilim 49 Bulufl Atölyesi 50 Gezegenimiz ve nsanlar 51 Bilgisayar Dünyas ndan Sorun Söyleyelim 53 Düflünerek E lenelim 54 Satranç Oynuyoruz Mektup Kutusu 57 Sizden Gelenler 58 Buket Anlat yor 60 Kitap Kurdu 62

4 Bilim Çocuk Kartlar yla Baharat Çeflitlerini Tan yoruz... Baharat deyince akla lezzet gelir. Yemeklerimize çeflni katmak amac yla kulland m z baharat, bitkilerin tohum, meyve, çiçek, kök, kabuk ve yaprak gibi bölümlerinin kurutulmas, parçalanmas, ö ütülmesi gibi ifllemlerden geçirilerek haz rlan yor. Baharat, mutfaklar m zda, üzerlerinde adlar yaz l kavanozlarda, hemen elimizin alt nda tutuyoruz. Çünkü baharat, yemeklerimizin vazgeçilmezi. Etlerin, bal klar n, çorbalar n, reçellerin, turflular n, pastalar n, böreklerin, çöreklerin; tatl s, tuzlusu, ac s, ekflisiyle bütün yiyeceklerimizin tat ve koku kayna. Baharat-yemek dostlu u çok eskilere dayan - yor. Yüzy llar öncesinden insanlar baharat n ola- anüstü tad n, kokusunu keflfetmifller. 14. yüzy lda yay mlanan yemek kitaplar nda baharat n tad n daha iyi alman n yollar bile ö retilmifl. Bu kitaplardaki önerilerden birine göre, tad n n belirgin olmas için baharat n yemeklere geç konulmas gerekiyor. Bir baflka öneri de kurutulmufl besinlerin lezzet kayb n n baharatla tatland r larak önlenebilece i fleklinde. nsanlar, çok eski zamanlardan beri baharat kullanarak, hem besinlere lezzet katm fllar hem de besinleri bozan mikroorganizmalarla bafletmifller. Bugün de baharat ayn amaçlarla kullan yoruz. fiimdi size Trabzon ilimizin zengin mutfa ndan bize ulaflm fl bir salata tarifi verece iz. Sosunda da kiflnifl ve k rm z biber kullanaca z. Seçim sizin! Biraz baharat ve manav al flverifli yapt ktan sonra mutfa a girip bu lezzetli salatay haz rlayabilirsiniz. Salatam z n ad malohta. Bu salatada kullanaca n z malzemeler, 1 kg taze fasulye, 100 gr ceviz içi, yar m bafl sarm sak, 1 limon, yar mflar çorba kafl kiflnifl, k rm z biber ve tuz. lk olarak fasulyeleri ikiye k r p hafllay n ve süzün. Ceviz, sarm sak, kiflnifl, k rm z biber ve tuzu bir havanda dövdükten sonra üzerine limon suyu dökün. Elde edilen kar fl m hafllanm fl fasulyelerin üzerine dökün. fiimdiden afiyet olsun... Kartlar Haz rlayan: Gülgûn Akbaba Kaynaklar Dalby A., Tehlikeli Tatlar, Tarih Boyunca Baharat Bilim Çocuk 3

5 NEne VARvar NEne YOKyok Uluburun Bat Bodrum da Tarih, deniz ve araflt rma sevgisi, bir grup insan bir araya getirmifl. Farkl meslek dallar ndan olan bu insanlar, 360 Derece Tarih Araflt rmalar Grubu adl bir grup kurmufllar. Grup, tarih araflt rmalar yaparken, tarihi yaflamay amaçl yor. Bunu yaparak tarihi daha iyi anlayabilece imizi söylüyorlar. Grubun çok say daki projesinden biri, Uluburun Bat - yla ilgili. Uluburun Bat, bundan 3300 y l önce Kafl-Uluburun aç klar nda batm fl olan bir gemiye ait. 360 Derece Tarih Araflt rmalar Grubu, bilinen en eski aç k deniz bat olan Uluburun Bat n n bir benzerini yapm fl. Projenin en çarp c yanlar ndan biri de bu gemiyle gerçekten yolculuk etmeleri. Gemi, 27 Temmuz 2006 tarihine kadar Bodrum liman nda demirli olacak. Siz de tarihe ad m atmak isterseniz, hem bu gemiyi hem de Bodrum Kalesi nde projeyi foto raflarla anlatan sergiyi ziyaret edebilirsiniz. Kaynak: Dondurulmufl nsanlar Yeniden Yaflama Dönebilirler mi? flte bilimkurgu filmlerinin en sevilen senaryolar ndan biri: Birini dondurup y llar sonra buzlar n çözüp yeniden yaflama döndürmek. Ancak bu defa, bu senaryo gerçe e dönüflebilir. Biliminsanlar, tedavisi olmayan bir hastal a sahip insanlar n vücutlar n dondurup, tedavi bulundu unda yeniden canland rmay düflünüyorlar. Ancak, hücre içinde oluflan keskin buz kristallerinin hücrelere zarar vermesi, böyle bir fleyin gerçeklefltirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri. Bununla birlikte, Helsinki Üniversitesi nden araflt rmac Anatoli Bogdan, buz kristallerinin oluflmas na izin vermeden vücudun kimi parçalar n n ya da tümünün yavafl yavafl dondurulmas n n olas oldu unu kan tlayan bir çal flma yapm fl. Kaynak: 4 Bilim Çocuk

6 NEne VARvar NEne YOKyok Bakteri Metali Koruyabilir Gece yatmadan önce büyük bir ifltahla içmek için ald n z süt bozulmufl mu? Çok kötü! Ama, bunun sorumlusunu biliyoruz: Bakteriler! Bakteriler sütün bozulmas na yol açabildikleri gibi, bir k sm bizim için zararl da olabilir. Bakterilerin yol açt birçok hastal k var. Ancak, biliminsanlar kimi bakterilerden yararlanman n yollar n buluyorlar. Bu alanda yap lan bir çal flmada, metalleri korumada bakterilerden yararlan lm fl. Üzerleri bir koruyucu maddeyle kaplanmad nda metallerin bafl na ne gelebilece ini hepimiz biliyoruz. Birçok metal malzeme korunmad nda paslan r. Bu nedenle metallerin üzerine ço u zaman paslanmay engelleyici boya ya da cila sürülür. Ancak, Güney Kaliforniya Üniversitesi nden araflt rmac Florian Mansfield bir tür bakterinin metallerdeki paslanmay engelleyebilece ini buldu. K saca MR 1 ad verilen bakteri, hemen hemen her yerde üreyebiliyor ve insanlarla hayvanlara zarar vermiyor. Mansfield, yapt deneylerde MR 1 sayesinde demir, çinko, yumuflak çelik, bak r, pirinç gibi metallerin paslanmaya karfl dirençlerinin artt n saptam fl. Kaynak: Uydular Gözleri Görmeyenlere Yol Gösterecek Gözleri görmeyen insanlar için özellikle kentlerde, bir yerden bir yere güvenli bir biçimde gidebilmek pek kolay de ildir. Ama art k bu zorluk afl l yor. ESA (Avrupa Uzay Ajans ) ve bir spanyol firman n gelifltirdi i düzenek sayesinde, gözleri görmeyen ya da görüflleri zay f olan insanlar kolayca yollar n bulabilecekler. Bunun için küresel konumland rma sistemi (GPS) uydular ve veri aktar m sa layan a lar kullan l yor. Gitmeyi hedefledi imiz yerle ilgili gerekli veriler uydulardan al nd ktan sonra, Avrupa da 40 noktada yer istasyonu bulunan EGNOS adl uydu yer bulma sisteminde iflleniyor. Bu veriler, daha sonra cep telefonu sistemi mant yla kurulmufl bir a yard m yla kullan c ya ulafl yor. Kulakl k yard m yla sesli bilgilendirmeye dönüflen yer bilgileri sayesinde kullan c, ne zaman sa a dönmesi gerekti- ini ya da ne kadar daha düz gitmesi gerekti ini biliyor. Kaynak: Bilim Çocuk 5

7 NEne VARvar NEne YOKyok Yeni Teleskop Tehlikeli Küçük Gezegenleri Yakalayacak En çok konuflulan karanl k senaryolardan biri de, Dünya ya büyük bir göktafl n nçarpmas. Bu, gerçekleflme olas l hiç olmayan bir senaryo de il. Ama biliyoruz ki, çok küçük bile olsa böyle bir olas l k varsa, biliminsanlar bunu de erlendirir. Hawaii de kurulan yeni teleskopun görevi, birkaç yüz metre geniflli indeki küçük gezegenleri (asteroid) saptamak. PS1 ad verilen teleskopa 2007 de dünyan n en genifl kameras yerlefltirilecek. PS1, Panoramik zleme Teleskopu ve H zl Yan t Sistemi (Pan STARRS) ad verilen büyük bir projenin ilk teleskopu y l na kadar üç teleskopun daha kurulmas planlan yor. Toplam dört teleskopun gökyüzünü izleyece i projede, Dünya ya yak n geçen ve çaplar 300 m den büyük olan küçük gezegenlerin % 99 unun teleskoplar yard m yla saptanabilece i söyleniyor. Kaynak: Milyonlarca Y ll k Örümcek A lar Hiç örümcek a na dokundunuz mu? Dokunduysan z bilirsiniz, biraz yap flkan olmas na karfl n, kolayca parçalanabilir. Durum böyle olunca da, bir örümcek a n n milyonlarca y l dayanabildi ine inanmakta zorlanabilirsiniz. Ancak, spanyol ve ABD li araflt rmac lar en az 110 milyon y ll k oldu u san lan bir örümcek a bulmufllar, üstelik üzerinde a a yakalanm fl kimi böcek ve amber (çok eskiden kalma a aç reçinelerinin kaya kadar sertleflmifl hali) parçalar da bulunuyormufl. A n büyük bir k sm parçalanm fl oldu u için, bütününün tam olarak neye benzedi i bilinmiyor. Ancak, araflt rmac lar bu a n arka bahçemizde gördü ümüz yap flkan ve yuvarlak a lardan çok farkl olmad n düflünüyorlar. Örümcekler konusunda uzman olan araflt rmac Jessica Garb ve di er araflt rmac lara göreyse, bu tür örümcek a lar çok daha eskiden kalma olabilir. Örümcekler, daha önceden örülmüfl a lar n çevresinde dönerek, üzerine benzer a lar örebiliyorlarm fl. Bu a ördü ü düflünülen örümce in büyük büyük annesinin de 136 milyon y l önce yaflad ve bu a ilk ören örümcek oldu u düflünülüyor. Bu durumda, bu örümcek a n n en eski bölümleri henüz dinozorlar yafl yorken örülmüfl diyebiliriz. Kaynak: 6 Bilim Çocuk

8 NEne VARvar NEne YOKyok Robotlar da Bizim Gibi Dokunabilecek Günün birinde, elleri insan eli kadar duyarl robotlar yap l rsa ne olur? Büyük olas l kla böyle bir beceri, robotlar n ayakkab ba lamaktan tutun da, iskambil kâ d ndan ev yapmaya, hatta önemli ameliyatlarda cerrahl a kadar birçok ifli kolayca gerçeklefltirebilmelerini sa layacak. Asl nda, flu anda da robotlar kimi aç k ameliyatlarda kullan l yorlar. Vücudun çok duyarl bölgelerinde çok ince çal flmalar yapmalar gerekti inde, cerrahlar bu tür kesme, ç karma, dikme gibi ifllemleri incelikle çal - flan robotlara yapt r yorlar. Ancak, gelecekte robotlar n çok daha incelikli çal - flabilecekleri ameliyatlara girebilmeleri için, insan elinin duyarl l nda olmalar gerekiyor. Araflt rmac lar bunun için çal flmalara bafllad lar bile. Gelifltirilen yeni bir alg lay c, insan parmaklar gibi bas nç ve dokuya duyarl. Özel bir tür filmin kullan ld çal flmada, araflt rmac lar bozuk para gibi bir nesneyi filmin üstüne bast rm fllar. Uygulanan bask yla filmde bir parlakl k oluflmufl. Bu fl alg layan kameraysa, bozuk paran n çok ayr nt l bir görüntüsünü ç - karm fl. Kullan lan bu gereçlerin ne kadar duyarl oldu u görüldükten sonra, robotlar n ellerinde de bu filmin kullan labilece i düflünülmüfl. Filmden gelen fl görüntüye dönüfltüren kamera da robotu idare eden bilgisayara ba lanacakm fl. Öyle görünüyor ki robotlar da insan elleri kadar duyarl ellere kavuflabilecekler. Kaynak: Günefl e Selam Yola Devam Formula G, TÜB TAK Günefl Enerjili Araba Yar fl n n bu y l ikincisi düzenleniyor. Türkiye nin çeflitli üniversitelerinden ö rencilerin oluflturdu u tak mlarca yap lan araçlar, Günefl ten ald klar enerjiyi elektrik enerjisine dönüfltürerek çal fl yorlar. Bir baflka deyiflle, bu arabalar n tek yak t Günefl! 38 tak m n kat ld - bu y lki yar fllar n ilki 6 9 Temmuz da zmir de gerçeklefltirildi. Yar flta stanbul Teknik Üniversitesi nden Ar ba 1 adl araç birinci, Sakarya Üniversitesi nden Saguar ikinci, stanbul Teknik Üniversitesi nden Ar ba 2 de üçüncü oldu. Ancak, bu yaln zca yar fl n ilk aya yd Temmuz da yar fl n ikinci aya, stanbul Kurtköy deki stanbul Park Pisti nde gerçeklefltirilecek. Giriflin ücretsiz olaca- 22 Temmuz daki büyük finale hepiniz davetlisiniz. Elif Y lmaz Bilim Çocuk 7

9 TÜB TAK Yaz Bilim Bu y l TÜB TAK olarak bir ilke imza at yoruz. Çocuklar bilimin güleryüzüyle tan flt rmak amac yla Yaz Bilim Kamp düzenliyoruz. Kamp m z n slogan Bilim Her Yerde! Gerçekten de bilim yaflam m z n her alan nda bizimle! Do ada, yiyeceklerimizde, bilgisayar m zda, dinledi imiz müzikte... Üstelik kamp m zda hem ö renece iz hem e lenece iz hem de bol bol flafl raca z. En güzeli de yeni arkadafllar kazanaca z. TÜB TAK olarak ilk kez düzenleyece imiz Yaz Bilim Kamp, A ustos 2006 ve 28 A ustos - 2 Eylül 2006 tarihleri aras nda iki ayr dönem halinde gerçeklefltirilecek. Kamp n yap laca yer, TÜB TAK n Gebze deki Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) yerleflkesinde bulunan TÜSS DE (Türkiye Sanayi Sevk ve dare Enstitüsü) tesisleri. Kampç lar m z, bu tesislerin do al güzellikler içindeki rahat ve güvenli ortam nda hem oyun oynay p hem bilimle tan flacaklar tam 6 gün geçirecekler. Geçen say m zda kamp m z n duyurusunu yapt ktan sonra 7 Temmuz 2006 tarihine kadar baflvurular n z kabul ettik. Noter huzurunda yap lan bir çekiliflle, kat l m koflullar na uygun baflvurular aras ndan, iki ayr dönem için de 30 asil 10 yedek kampç belirlendi. En k - sa süre içinde kampç lar m z n aileleriyle iletiflime geçerek kat l m için gerekli bilgi al flveriflini gerçeklefltirece iz. Kamp Program nda Neler Var? Hepinizin kamp program n çok merak etti inizi biliyoruz. Kamp program nda yok yok!.. Sizin için, ö renece iniz, bir yandan çok flafl raca n z ama doyas ya e lenece iniz pek çok etkinlik ve atölye haz rlad k. Çal flmalar m z hâlâ da devam ediyor. Çünkü amac m z size harika bir kamp yaflatmak. Bulufl nas l yap l r? Herkes bulufl yapabilir mi? Bulufllar rastlant sonucu mu ortaya ç kar? Yarat c - l k ve bilgi nas l bir araya getirilir? Kampç lar, bulufl atölyesinde bulufl yapman n inceliklerini ö renecek ve asl nda bu iflin hiç de o kadar zor olmad n fark edecekler... Günlük yaflam m z n hemen her alan nda teknolojik ürünlerle karfl lafl yoruz. Bu ürünlere bak p hiç düflündü ünüz oldu mu? Onlar n arkas nda yatan tasar m ve mühendislik bazen gözümüze bir mucize gibi görünür. Ama elbette öyle de il, yaflam m z kolaylaflt ran bu ürünlerin arkas ndaki sihirli dokunufl bilime ait... Kampç lar m z teknoloji tasa- 8 Bilim Çocuk

10 Kamp A ustos ta!.. r m atölyesinde, basit malzemelerin nas l karmafl k ürünlere dönüfltü ünü, yaparak ö renecekler... Do a gezilerini hepimiz çok severiz. Ama bizim do a gezimiz epeyce farkl olacak. Bir do abilimci, kampç lar m z do ayla ve arkas ndaki bilimle tan flt racak. Canl lar gözlemleyece iz, mikroskopla incelemeler yapaca z, bölgenin jeolojik yap s n inceleyece iz. Kat l mc lar m z için planlad m z en güzel etkinliklerden biri de TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi ne yapaca m z geziler. Marmara Araflt rma Merkezi nde, çeflitli konularda araflt rma yapan enstitüler var. Biz de bu f rsat de erlendirerek kampç lar m z, ensititülerin laboratuvarlar nda çal - flan biliminsanlar yla tan flt raca z. Onlar n hangi konular üzerinde çal flt klar n ö renece iz, merak ettiklerimizi onlara soraca z. Üstelik onlarla birlikte deney bile yapaca z. Kamp m zda arkeoloji konulu bir atölyemiz de olacak. Arkeoloji, bize geçmiflte yaflam fl insan topluluklar yla ilgili ipuçlar verir. Bu atölyede kat l mc - lar, gerçe inin çok benzeri bir arkeoloji kaz s yapacak. Kaz dan ç kan buluntular inceleyecekler ve geçmiflin izlerini sürecekler. Hiç TÜB TAK Yaz Bilim Kamp olur da gökyüzü gözlemi yapmadan olur mu? Kampç lar m z, gökyüzü gözlemleri yaparak gökcisimlerini yak ndan tan yacaklar. Fizik atölyemizin konusu gökbilim olarak seçildi. Bu atölyede Günefl Sistemi nin gerçe e uygun bir modeli, günefl saati ve i ne deli i kamera yap m gibi etkinliklere yer verece iz. Bilim her yerde! demifltik ya! Bilim mutfakta da karfl m za ç k yor. Mutfakta bilim atölyemizde, birlikte yemekler haz rlayaca z. Ancak yaln zca yemek yapmakla kalmay p baz bilimsel ilkeleri de ö renece iz. Küçük, e lenceli mutfak deneyleri de yapaca z. Ama sak n unutmay n, piflirdi imiz her fleyi de afiyetle yiyece iz. Bilim bazen iz sürmemizi de kolaylaflt r r. Kampç lar m z n her biri, bir dedektif olacak. Bu dedektifler ne mi yapacak? Bizim dedektiflerimiz, bir tarihi eser kaçakç s n n ard nda b rakt izleri bilimsel yöntemlerden yararlanarak yorumlayacaklar. Dedektiflerimizin iz sürece i atölyemiz çok heyecanl olacak. Kamp boyunca gerçeklefltirece imiz tüm etkinliklerimizin de erlendirme çal flmalar da yap lacak. Kampç lar m z, Bugün neler ö rendik? sorusunu resim yaparak, öykü ya da fliir yazarak, dans ederek, oyun oynayarak ya da yarat c drama etkinlikleri yaparak yan tlayacaklar. Elbette sanat ve spor da kamp m z n önemli bir parças olacak. Ayr ca deniz k y s na gezi de yapaca z. Kamp süresince üretti imiz her fleyi de kamp n son günü sergileyece iz. TÜB TAK Yaz Bilim Kamp na bu y l kat lamayacaklar üzülmesin. Çünkü TÜB TAK, bu y lki deneyimleri fl nda, gelecek y llarda daha genifl kat - l ml ve farkl yafl gruplar na seslenen bilim kamplar da düzenleyecek. Bilim Çocuk 9

11 TÜB TAK Yaz Bilim Kamp Kat l mc Listesi I. Dönem 21 A ustos 26 A ustos 2006 Asiller 1 Ahmet Cihan Kara zmir 2 Kutay H rç n stanbul 3 Baflak Kahrat zmir 4 H. Utku Öztürk Ankara 5 Ekin Çubu uuzun stanbul 6 S la Tan zmir 7 Göksu Sivrikaya zmir 8 Yunus Emre Zengin stanbul 9 Burkay Anduv Ankara 10 Talha Gider stanbul 11 Gözdem Akp naro lu Bursa 12 Hande Ero lu Adana 13 Asl nur Özdemir zmir 14 Ahmet Selman Topçu Konya 15 Sezen Yank Esen zmir 16 Gözde Özçiftçi Denizli 17 Asena Erdem Adana 18 Alper Utku Kocaeli 19 Berkutay Binol Bursa 20 Deniz Ekin Polat Ankara 21 Onur Uygun stanbul 22 Asl Özge Hamurabi stanbul 23 At l Kaan Kalayc stanbul 24 Huriye Ezgi Çelikyurt Denizli 25 Simge Arslan Zonguldak 26 Baver Merih Mermertafl Diyarbak r 27 Ya mur Y ld z Adana 28 Kubilay Sakarya Ankara 29 Sena Tokmak Ni de 30 Selen Sar kaya zmir Yedekler 1 Hasan Güney Esendemir Ankara 2 Hilal rem Özdemir zmir 3 O uzhan Kemal Beflik Adapazar 4 Nihan Çoruh Kocaeli 5 Bu ra Bütün Eskiflehir 6 M.Halil K fllal Ankara 7 Selenay Sevinç fiarkl o lu A r 8 Eren Al c Bursa 9 Ümit Levent Erol stanbul 10 Seda Kumru Manisa II. Dönem 28 A ustos 2 Eylül 2006 Asiller 1 Gül Nihal Esen Ankara 2 Murat Çetin Çanakkale 3 Onur Özmen Bal kesir 4 Begüm Saracel Ankara 5 Edanur Aç kgöz Ankara 6 Deniz Toprak zmir 7 Furkan Yanmaz stanbul 8 Kutay Yarg c stanbul 9 An l Yüksek Ankara 10 Mücahit Y lmaz Ankara 11 Atakan Mert Kökenek stanbul 12 Taylan Temmuz Halat stanbul 13 Turhan Mert Topuz Ankara 14 O ulcan Irfan Ç rpan stanbul 15 Hilal Ayd n Bilecik 16 Burak Çevirici Afyonkarahisar 17 Deniz Gülay stanbul 18 Atakan Özcan Çanakkale 19 Esma Ac mert Ankara 20 Nilgün Y lmazarslan Ankara 21 Berk Abay Edirne 22 Batuhan Boz Bilecik 23 Burkay Pehlivan Hatay 24 Tu berk Kaan Nazl Kocaeli 25 Zeynep Carfi zmir 26 Ömer Ka an Erdim Ankara 27 Aytaç Aydemir Malatya 28 Ertan Hoflafç Ankara 29 Burak Buran Ayd n 30 Onur Do an Taflç Bilecik Yedekler 1 Erva Ayd nl Adapazar 2 Umut Mert Ba ra Mufl 3 Tu ser Sar tafl Malatya 4 Ecem Erkol stanbul 5 Bahad r Adak Ankara 6 Nazl Aybala Tektemur Ankara 7 Sena Çobano lu stanbul 8 Ecem Kalemo lu stanbul 9 Seda Özcan Kayseri 10 Berk Yurdusever Ankara TÜB TAK Yaz Bilim Kamp TÜB TAK Bilim ve Toplum Dairesi, Atatürk Bulvar, No: Kavakl dere Ankara Tel: (0312) / 3407 e-posta: 10 Bilim Çocuk

12 Ulusal Ulusal Gökyüzü Gökyüzü Ulusal Gözlem Gözlem fienli i fienli i Gökyüzü 9. Ulusal Gökyüzü Gözlem fienli i Gözlem fienli i Amatör gökbilimcilerin heyecanla bekledikleri 9. Ulusal Gökyüzü Gözlem fienli i, A ustos 2006 tarihleri aras nda, Antalya-Sakl kent te yap lacak. 9. Gökyüzü Gökyüzü Gözlem fienli i için baflvuru süresi sona erdi. Art k, flenlik için geri say ma bafllad k. Her y l düzenledi imiz gökyüzü gözlem flenliklerinde, gökyüzünün alt nda, gökyüzü tutkunlar yla bir araya geliyoruz. fienli e kat lmak isteyenlerde yaln zca bir özellik ar yoruz: gökyüzüne ilgi duymalar. Gökyüzü gözlemcili iyle ilgili herhangi bir deneyim sahibi olmak ya da teleskop gibi bir gözlem arac na sahip olmak gerekmiyor. 9. Ulusal Gökyüzü Gözlem fienli i nde, gökyüzü gözlemlerinin yan s ra, gökyüzü gözlemcili i ve gökbilim hakk nda bilgiler verilecek, e itici oldu- u kadar e lenceli de olan birçok etkinlik gerçeklefltirilecek. Geçti imiz y l yap lan flenlik, Perseid göktafl ya murunun en yüksek etkinli ine ulaflt tarihlere denk gelmiflti. Bu y l da Perseidler in etkinli- inin azalm fl oldu u, ancak yine de sürdü ü bir tarihte yap yoruz flenli imizi. Bu nedenle akany ld z gözlemleri yine yap lacak. Bunun yan s ra, ç plak gözle y ld zlar, tak my ld zlar tan t ld ktan sonra, teleskoplu gözlemlere geçilecek. Teleskoplarla gezegenler, y ld z kümeleri, bulutsular ve gökadalar gibi çeflitli gökcisimleri gözlenecek. Kat l mc lar ayr ca, flenli imize destek vermek üzere gelen de erli gökbilimcilerimizle tan flma, onlarla sohbet etme olana- bulacaklar. Gözlem flenli inin düzenlenece i Sakl kent, TÜB TAK Ulusal Gözlemevi nin yer ald yaklafl k 2500 metre yükseklikteki Bak rl tepe nin ete inde bulunan, deniz seviyesinden yaklafl k 2000 metre yüksekte, küçük bir yerleflim yeri ve ayn zamanda Antalya n n kayak merkezi. Sakl kent in yan bafl ndaki Bak rl tepe de kurulu olan Ulusal Gözlemevi, 1,5 metre ayna çap yla, Türkiye nin en büyük teleskopuna sahip. TÜB TAK Ulusal Gözlemevi nin gezilmesi de flenlik program içinde. Bu gezide, gözlemevindeki teleskop binalar, teleskoplar ve burada yap lmakta olan çal flmalar hakk nda kat l mc lara bilgiler verilecek. Üç gün, iki gece sürecek olan flenli e gelen kat l mc lar, Sakl kent te yer alan motellerde ya da kamp yaparak konaklayacaklar. Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekte, y ld zlar n alt nda kamp yapma zevkini yaflamak isteyen kat l mc lar m z, çad rlar n ve uyku tulumlar n getiriyorlar. Ço u kat l mc m z, motelde kalmak yerine kamp yapmay seçiyor. fienli e baflvuranlar, önümüzdeki günlerde bizden bir davet yaz s alacaklar. Yaz da, flenli in ayr nt l program, buluflma yeri ve flenlikle ilgili birtak m baflka bilgiler yer alacak. Davet yaz s n n ulaflmad kat l mc lar m z, afla da verdi imiz telefonlardan bizi arayabilirler. Bilgi için: (312) / Bilim Çocuk 11

13 Dünya Yuvarlakm fl! Günümüzden binlerce y l önce ilk biliminsanlar, üzerinde yaflad klar yeryüzünün yap s yla ilgili birtak m varsay mlarda bulundular. Bunlardan birine göre Dünya bir davul gibi, genifl ama k sa bir silindir biçimindeydi. nsanlar da bu silindirin düz olan tepesinde yafl yorlard. Yeryüzünün düz oldu una iliflkin bunun gibi birçok varsay m ileri sürüldü. Ancak, yine eski ça larda, birtak m basit yöntemler kullanan düflünürler, Dünya n n asl nda yuvarlak oldu unu buldular. 12 Bilim Çocuk

14 Yaklaflmakta olan bir geminin önce dire i, sonra güvertesi görünür. Bu ancak, Dünya yuvarlaksa gerçekleflebilir. nsanlar n, üzerinde yaflad klar yeryüzünün düz olmad n anlamalar nda denizcili in geliflmesinin önemli bir katk s var. Örne in, yaklaflmakta olan bir geminin önce dire i, sonra güvertesi görünür. Bu ancak, suyun yüzeyinin düz olmad -, e imli oldu u durumda, yani e er Dünya yuvarlaksa gerçekleflebilir. Benzer biçimde, güneye ya da kuzeye yolculuk yapan insanlar, gökyüzünde daha önce görmedikleri y ld zlar n belirdi ini, Kutupy ld z n n ufuktan yüksekli inin de iflti ini gördüler. Bunun yan nda, Ay tutulmalar nda, Dünya n n Ay n üzerine düflen gölgesi her zaman yuvarlak oluyordu. Ay ve Günefl yuvarlaksa, Dünya n n da böyle olmas beklenmez miydi? Asl nda, günümüzden yaklafl k 2500 y l önce bile, e itimli insanlar Dünya n n bir top gibi yuvarlak olmas gerekti ini düflünüyorlard. Ünlü düflünür Aristo, o zamanlar Ay tutulmalar s ras nda, Dünya n n Ay üzerine düflen gölgesine bakarak onun da yuvarlak olabilece ini öne sürmüfltü. Ancak, o zamanlar, Dünya n n ne kadar büyük oldu- u bilinmiyordu. Yeryüzünün pek az keflfedilmiflti ve kimsenin onun ne kadar büyük oldu unu anlayabilecek kadar uza a gitmesi söz konusu de ildi. (Üstelik, bir de ekvatorda denizlerin kaynad, uzaklarda canavarlar n yaflad gibi, insanlar korkutan söylentiler vard.) Elbette, Dünya n n ne kadar büyük oldu unu bulmak için bir cetvel al p çevresini ölçmek olas de ildi. Nitekim, ünlü skenderiye Kütüphanesi nin bafl nda bulunan Yunanl düflünür Eratosthenes, MÖ 3. yüzy lda, bunun basit say labilecek bir yolunu buldu. Eratosthenes, bir gün kütüphaneye gelen ziyaretçilerden ilginç bir söylenti duydu. Buna göre, her y l 21 haziranda (yaz gündönümü, yani en uzun gündüzün yafland gün), tam ö le saatinde, Günefl fl M s r n Assuan kentindeki derin bir kuyunun dibine düflüyordu. Bilge biri olan Eratosthenes, bunun ne anlama geldi ini anlam flt. Günefl fl nlar n n derin bir kuyunun dibine düflebilmesi için, Günefl in o s rada tam tepede olmas Bilim Çocuk 13

15 Eratosthenes, Günefl fl nlar n n Dünya n n farkl yerlerine ayn anda farkl aç larda düfltü ünü keflfetti ve bunu, Dünya n n çevresinin uzunlu unu hesaplamada kulland. Üstelik, MÖ 3. yüzy lda, Dünya n n çevresinin uzunlu unu gerçe ine yak n bir flekilde buldu. gerekiyordu. Nitekim Assuan, Günefl fl nlar n n 21 haziranda dik geldi i Yengeç dönencesine çok yak n konumda bulunuyor. Eratosthenes, skenderiye de gölgesiz bir ö len yafland n hiç duymam flt. Peki, bir yerde Günefl tam tepedeyken, ayn anda bir baflka yerde nas l e ik olabiliyordu? Bunun tek bir aç klamas olabilirdi: Dünya yuvarlak olmal yd! Eratosthenes basit bir yöntemle, Dünya n n yuvarlak oldu unu kan tlamakla kalmay p, onun çap n da hesaplayabilece ini düflündü. Bunun için öncelikle, skenderiye ve Assuan aras ndaki uzakl bulmas gerekiyordu. O zamanlar, uzakl k ölçebilen ayg tlar geliflmedi inden, bu o kadar kolay de ildi. Eratosthenes, bir deve kervan n n iki kent aras n 50 günde katetti ini ö rendi. Bu kervanlar günde yaklafl k 16 kilometre yol alabiliyorlard. Bu, hiç de duyarl bir ölçüm yöntemi olmasa da, o zamanda yapacak baflka bir fley yoktu. Sonuçta Eratosthenes, iki kent aras ndaki uzakl 800 kilometre olarak hesaplad. Peki, bu uzakl k Dünya n n çevresinin kaçta kaç yd? Bunun için bir 21 haziran ö leni, skenderiye de basit bir ölçüm yapmak gerekiyordu. Yüksekli i bilinen bir çubu un gölgesinin uzunlu unu ölçmek, bu ifl için yeterliydi. Eratosthenes, bunun için, bir dikilitafltan yararland. Böylece, trigonometri kullanarak skenderiye ye 21 haziran da Günefl fl nlar n n hangi aç yla düfltü ünü hesaplad. 7,2 derecelik bu aç, çemberin toplam 360 derece olan iç aç s n n yaklafl k 50 de biri kadard. Yani, Dünya n n çevresi skenderiye ve Assuan aras ndaki uzakl n 50 kat olmal yd. 800 kilometreyi 50 yle çarp nca, Dünya n n çevresini kilometre olarak buldu. Bu, o zaman n duyarl l ktan yoksun ölçüm yöntemlerine karfl n, gerçe ine çok yak n bir hesaplamayd. Bundan yaklafl k 400 y l sonra Yunanl Ptolemaios, enlem ve boylam çizgilerini haritalar nda kullanan ve kuzeyi haritan n tepesine koyan ilk co rafyac oldu. Ne var ki Ptolemaios, Dünya n n çap n km olarak gerçe inden oldukça farkl bir sonuç verecek biçimde hesaplad. Çok daha sonralar, 1492 de, Kristof Kolomb, Ptolemaios un hesaplamalar na dayanarak Dünya y katedecek bir yolculu a ç kmaya karar verdi. Amac, Avrupa dan Asya ya uzanan daha kestirme ve güvenli bir yol bulmakt. Dünya yuvarlak oldu una göre, spanya dan

16 Macellan ve filosu, Amerika k tas n n güneyinden geçti ve Büyük Okyanusu kateden ilk filo oldu da 265 kiflilik mürettebatla spanya dan yola ç kan befl gemiden biri ve 18 kifli, Dünya çevresindeki yolculu u tamamlayarak üç y l sonra spanya ya geri dönmeyi baflard. Magellan da yolculu u tamamlayamayanlar aras ndayd. yola ç kacak ve sürekli bat ya giderek Asya ya do udan ulaflacakt. Hesaplar na göre, yaklafl k bir ayda bu yolculu u tamamlayabilecekti. Ne var ki arada flimdi Amerika denen bir k ta oldu unu o zamanlar hiçbir Avrupal bilmiyordu. Bir süre sonra Amerika k tas na ulaflt klar nda, Asya ya ulaflt klar n sand lar. Ama gerçe i ö renene kadar, Dünya n n ne kadar büyük bir gezegen oldu unu hâlâ bilmiyorlard. Bundan birkaç y l sonra, Portekizli kâflif Ferdinand Macellan, Dünya n n çevresini dolanmak için yola ç kt. Macellan n filosu, Amerika k tas - n n güneyinden geçti ve Büyük Okyanusu kateden ilk filo oldu. Macellan, bu yolculu u s ras nda, Filipinler deki bir çat flmada öldürüldü. Buna karfl n, 1519 da 265 kiflilik mürettebatla spanya dan yola ç kan befl gemiden biri ve 18 kifli, Dünya çevresindeki yolculu u tamamlayarak üç y l sonra spanya ya geri dönmeyi baflard. Bu çabalar n sonunda anlafl ld ki, Dünya gerçekten de yuvarlakm fl! Alp Ako lu Kaynak: So, How Big Is It, Ask, Nisan 2005 Bilim Çocuk 15

17 E verest e Yolculuk Mustafa Cihan Everest! Dünyan n en yüksek da! Bu görkemli ve güzel da n yaln zca foto raflar n görmek bile insan heyecanland r yor. Bu y l Türkiye den 10 da c, Everest e çok önemli bir t rman fl baflar yla gerçeklefltirdi. Bize de t rman fllar n anlatt lar. 16 Bilim Çocuk

18 Bilim Çocuk - T rman fl n zla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Serkan Girgin - Bu y l dünyan n en yüksek da olan Everest e t rman fla gittik. 12 kiflilik tak m m zda 10 kifli t rman fl gerçeklefltirirken, bir arkadafl m z kamp müdürü, di er bir arkadafl m z da kameraman olarak bizimle birlikte da dayd. 27 Mart 2006 da bafllayan t rman fl yolculu umuz 75 gün sonra, yani 9 Haziran da sona erdi. Bu tarihleri seçmifl olmam - z n bir nedeni var. Everest çok yüksek bir da oldu u için, hava koflullar al fl k oldu umuzdan çok farkl. Her fleyden önce çok so uk ve karl. Ayr ca da, belli dönemlerde muson ya murlar n n ya d bir bölgede bulunuyor. Bizim gitti imiz tarihler, hava koflullar aç s ndan t rman fl için en uygun dönemlerden biriydi. Daha önce Türkiye den Everest e iki bireysel t rman fl yap lm flt. Bizimkiyse, Everest e yap lan ilk tak m t rman fl oldu. Bu nedenle Türkiye T rman fl olarak kay tlara geçti. T rman fl m z n önemli bir özelli i de, Türkiye den kad n da c lar n ilk kez Everest e t rmanmas yd. Tak m m zda bulunan dört kad n da c da zirveye ulaflt. Bu y l, kuzey taraf ndan Everest e t rmanan toplam alt kad n da c n n dördü bizim tak mdan. T rman fl m z n hedeflerinden biri de, oksijen deste i almadan zirveye ulaflmakt ; ancak T rman fl ekibi: nde Serkan Girgin; ikinci s rada soldan sa a Suna Y lmaz, Burçak zo lu Poçan, Eylem Elif Mavifl, Meltem zmine, Mustafa Cihan, Soner Büyükatalay; üçüncü s rada soldan sa a Serhan Poçan, Haldun Ülkenli, Bora Mavifl, Mustafa Temiztafl (kameraman) Soner Büyükatalay Tibet in Tingri köyünde inli çocuklar bunu gerçeklefltiremedik. Onun yerine tüm tak m, 10 kifli, zirveye ulaflt k. Bu bizim için çok önemli, çünkü bir t rman flta tüm tak m n zirveye ulaflmas güç elde edilen bir baflar. Bilim Çocuk T rman fl program n z nas ld? Serhan Poçan Bu 75 günün 60 günü da dayd k, kalan 15 günüyse da a yaklaflmak ve Türkiye ye dönüfl için geçirdik. lk olarak Nepal in baflkenti Katmandu ya gittik. Nepal de birkaç gün kald ktan sonra Tibet e geçtik. Tibet te önce Zhangmu, sonra Nyalam ve en son da Tingi kasabalar nda kald ktan sonra, 5200 m yükseklikteki ana kamp m za ulaflt k. Bu andan itibaren 60 gün boyunca hep çad rda, uyku tulumunda uyuduk. Beslenme konusunda da orada baz yard mc lar n deste ini ald k. Vücudumuzu yüksekli e al flt rmak için, 5200 m deki ana kamp ve 6400 m deki ileri ana kamptan çeflitli yüksekliklere k sa t rman fllar düzenledik. Vücudumuz 5000 m nin üzerinde sürekli yaflamaya elveriflli de il. Bir anda bu yüksekli e ç karsak zarar görebiliriz. Bu nedenle, ana kamplar d fl nda, 7000 m, 7900 m ve 8300 m de de kamplar kurduk. De iflik seferlerde bu yüksekliklere ç k p, eflyalar m z n bir k sm n buralarda kurdu umuz kamplara b rak p, ana kampa indik. T rman fllardan sonra ana kampta dinlendik. Bilim Çocuk Everest nas l bir da? Burçak Özo lu Poçan 8850 m yüksekli indeki Everest dünyan n en yüksek noktas. Everest i 3000 katl bir apartmana benzetebiliriz. nsanlar, dünyan n en yüksek noktas n n Everest oldu unu anlad ktan sonra yüksekli ini ölçmeye çal flm fllar. Ard ndan Everest in zirvesine ç kma düflüncesi yaflama geçirilmeye çal fl lm fl. Y llar süren çabalar so- Bilim Çocuk 17

19 Yükse e ç kt kça bas nç azal yor. Bu durumda oksijen miktar azalmasa bile, bas nc azald için vücut oksijenden yeterince yararlanam yor ve normal etkinliklerini sürdüremiyor. Bu nedenle o yükseklikte t rman fl yapabilmek için d flar dan oksijen deste i almak gerekiyor. Bu deste i de oksijen tüplerinden sa l yoruz. (T rman fl ekibi 8000 metre civar nda ) Da c lar, ana kampta Gamow Bag ad verilen tüpü deniyorlar. Pompayla fliflirilen bu tüp, hava s zd rmad için içerideki bas nç da havayla birlikte art yor. Bu sayede bulundu unuz yükseklikten daha afla inmifl gibi oluyorsunuz. Bu tüp, yüksek bölgelerde bas nç de iflikli inin neden oldu u sorunlar tedavi etmek için kullan l yor. Soner Büyükatalay Mustafa Cihan nunda, 1953 te Yeni Zelanda as ll ngiliz vatandafl Edmund Hillary ve Nepal li Norgay Tenzing zirveye ulaflmay baflarm fl. Bu tarihten günümüze kadarsa, Everest e bini aflk n t rman fl gerçeklefltirilmifl. Everest e 16 farkl rotadan t rman labiliyor. Bunlardan görece daha kolay ve daha fazla t rman fl n yap ld ikisine klasik rota deniyor. Bu klasik rotalardan da n kuzey taraf nda olan Çin Tibet, güney taraf nda olan da Nepal s n rlar içinde. Biz, kuzey taraf ndaki rotadan t rmand k. Bu yükseklik, canl lar n yaflam na pek elveriflli de il; en az ndan gözle görülebilir olanlar nkine. Kufllar d fl nda, m de ula ad verilen yabani tavuklar var. Yak ad verilen büyükbafl hayvanlar da 6500 m ye kadar görmek olas. Yük tafl - mada kullan lan yak lar, normalde bu yükseklikte yaflam yorlar, yüklerini b rak p afla geri dönüyorlar. Himalayalar da 5000 m nin üzerinde orman yok. Bu nedenle burada pek fazla bitki görmek de olas de il. Zaten Everest in t rman fl rotas na girdikten sonra buzul üzerinde ilerleniyor, pek toprak görmüyorsunuz. Bilim Çocuk - T rman fla nas l haz rland n z? Her isteyen Everest e t rmanabilir mi? Meltem Özmine Da c l k, e itim ve deneyim gerektiren bir spor. Bu sporda temel e itimler al nd ktan sonra, ileri e itimlere geçiliyor. Biz tak m olarak yaklafl k 15 y ld r bu sporla u rafl yoruz. Yani hepimizin yeterli birikimi ve deneyimi var. Ancak yine de Everest e gitmeye karar verdikten sonra 6 7 ay çok s k bir biçimde antrenman yapt k. Kimi günler 2 Everest Tak m ndan Size Everest tak m n n sizin için sordu u bu iki soruyu do ru yan tlayan flansl okuyuculara sürpriz hediyeleri olacak. Yan tlar n z adresindeki iletiflim bölümüne mesaj atarak gönderebilirsiniz. Everest kadar yüksek bir apartman olsayd (yaklafl k 3000 katl ), en üst kat na bir seferde asansörle ç kabilir miydik? Neden? stanbul dan yola ç karken fliflirdi imiz bir balonu yan m zda Everest in zirvesine götürmüfl olsayd k, nas l bir de ifliklik olurdu? Neden? 18 Bilim Çocuk

20 saati aflan koflular, dayan kl l k ve güç antrenmanlar yapt k. Ayr ca t rman fl için baflta A r olmak üzere birçok da a antrenman t rman fllar gerçeklefltirdik. Bunun d fl nda aram zda iflbölümü yapt k. Herkesin bir sorumlulu u vard. Her isteyen Everest e ç kabilir! Ancak, bunun birtak m gereklilikleri var. Her fleyden önce gerekli da c l k e itimlerini almak ve disiplinli bir biçimde antrenman yapmak flart. Bu y l biz oradayken, iki baca n da kaybetmifl Avustralyal bir da c Everest in zirvesine ç kmay baflard. Demek ki, insan gerçekten çok istedi inde ve yeterince çal flt nda bunu baflarabiliyor. Serhan Poçan Asl nda pikni e gidip oradaki ufak bir tepeye t rmand n zda temel düzeyde da c l k yapm fl oluyorsunuz. Ama o tepe alçak oldu u ve gözden uzaklaflmadan t rmand n z için çok fazla haz rl k yapman z gerekmiyor. Ama geceyi orada geçirmeyi hedeflerseniz, daha çok fley ö renmeniz ya da bilmeniz gerekir. Önemli olan, do ru deneyimle do ru yere gitmek. Everest gibi yüksek da lara gitmeden önce vücudun yüksekli e olan tepkilerini, daha alçak yüksekliklerde gözlemek gerekiyor. Da larda birçok zorlukla karfl lafl rs n z. Örne in, f rt nayla ya da çad r n içine su dökülmesi gibi kazalarla ilk kez Everest te karfl laflmamak önemli; bu tür kazalar ve zorluklar, ilk kez daha az riskli ve kolay t rman fllarda yaflanmal. Bu sayede, Everest gibi zor bir t rman flta bunlarla daha kolay bafla ç k labilir. Bu tip konularda 5200 m deki ana kamp düzlü ünden Everest in görünümü. Kampta bekleyen yaklarla, 6400 m deki ileri ana kampa yük tafl n yor. Suna Y lmaz Serhan Poçan Tibet te, Zangmu-Nyalam aras erimeyen karlar nedeniyle darlaflan da yolundan kamyonlar zorlukla geçiyor. bir da c n n güven ve deneyim kazanmas yaklafl k 10 y l gibi bir süre al yor. Ancak bundan sonra Everest e haz r hale gelebilir. Bir de flöyle bir gerçek var: Everest ya da herhangi bir baflka da a, yeterince haz rlanm flsak bile ç kamayabiliriz. Bu durumda deneyimli bir da c, mutlaka zirveye ç kmak için u raflmamal, gerekti i anda zirveden vazgeçip bir sonraki sefere diyebilme cesaretinde olmal d r. Bilim Çocuk T rman fl zor oldu mu? Haldun Ülkenli T rman fl zor oldu, ama bizi daha çok hava koflullar zorlad. Hava s cakl rüzgâr esmedi inde C, rüzgâr esti indeyse hissedilen hava s cakl 50 C nin alt na düflebiliyor. Bu kadar so ukta yaflayabilmek için, yal t ml özel giysilerimiz var. Ayakkab lardan eldivenlere kadar kulland m z tüm giysiler, ileri teknolojiyle üretilmifl yal t m malzemeleri kullan larak yap lm fl. Kulland - m z hafif ve dayan kl malzemeler sayesinde t rman fl m z kolaylaflt. Ancak yine de oksijen miktar n n azl nedeniyle t rman fl zordu. Kamp seviyesindeki yükseklikte bile oksijen miktar deniz seviyesinin yar s na eflit; bu da performans n z düflürüyor. Bu zorluklar aflmak için beslenme program n da biraz de- ifltirmek gerekiyor. Biz de daha çok karbonhidratça zengin makarna, pirinç gibi besinleri tükettik. Karbonhidratl yiyecekler, uzun sürede kana kar fl yorlar ve depolanabiliyorlar. Ayr ca karbonhidratlar n hücrelerimizde enerjiye dönüflebilmeleri için daha az oksijen gerekiyor. Kuruyemifl gibi besinlerden de, mineral gereksinimimizin bir k sm n gidermeye çal flt k. Bilim Çocuk 19

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam Dünya Miraslar Tassili n'ajjer, Cezayir Dünya Miraslar Ischigualasto/Talampaya Ulusal Parklar, Arjantin Dünya Miraslar Büyük Mercan Resifi, Avustralya Dünya Miraslar Purnululu Ulusal Park, Avustralya Dünya

Detaylı

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti...

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti... ARALIK 2007 S A Y I 4 8 1 3,5 YTL DERG N ZLE B RL KTE GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE 212110 2007/12 Organ Nakli... Atletik Performans... Çernobil in Sa l m za Etkisi... Einstein stanbul da... lkö retime Y ld z Tak

Detaylı

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü EL F KORKMAZEL den Yuva Mayal Kaymakl Po aça LEZZET DURAKLARI stanbul un orta yeri Eminönü D YET AMA NASIL? Sa l ks z zay flama diyetlerinden kaç n n BAHARATLAR Bin derde deva içindekiler Elif Korkmazel:

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND

TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND KASABIM stanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odas Yay n organ - Y l: 3, Say : 1 0 - EYLÜL 2 0 0 8 TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND : gelece iniz B RLEfi N için KAYARLAR GRUP ONURSAL BAfiKANI

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Ak ll tahtada ak ll e itim

Ak ll tahtada ak ll e itim Ak ll tahtada ak ll e itim Do a Koleji ndeki her s n fta art k ak ll tahtalar var. Gerçeklefltirilen bu devrimden dolay Do a Koleji, Promethean firmas taraf ndan Dünya Mükemmellik Ödülü ne lay k görüldü.

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı