YOKSULLUK DÖNGÜSÜNDE ÇOCUKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOKSULLUK DÖNGÜSÜNDE ÇOCUKLAR"

Transkript

1 T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SOSYAL POLĠTĠKALAR BÖLÜMÜ ÇOCUK KORUMA POLĠTĠKALARI YOKSULLUK DÖNGÜSÜNDE ÇOCUKLAR Hazırlayan Özkan DEMĠRTAġ DanıĢman Doç. Dr. Nurdan DUMAN ANKARA

2 ÖZET Bu çalışmada, yoksulluğun tanımı, kimlerin ve neden yoksul olduğu, yoksulluk döngüsünde çocuklar ve karşılaştığı riskler, Türkiye de çocuk yoksulluğu ve çocuklarla ilgili sayılar, yoksulluğu önleme çalışmaları ve kurumlar tarafından yürütülen hukuki ve psiko-sosyal çalışmalar yer almaktadır. 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET 2 İÇİNDEKİLER 3 1. GĠRĠġ YOKSULLUK Yoksulluğun Tanımı Kimler Yoksul ve Kaç Kişiler? Yoksulluk Sınırının Belirlenmesi Mutlak Ölçüm Gıdaya Bağlı Ölçüm İnsani Yoksulluk Ölçeği Sosyal Refah (Durum) Ölçeği Yoksulların Yaşadıkları Yere Göre Ölçek Neden Yoksullar? ÇOCUK YOKSULLUĞU Yoksulluğun Çocuklar Üzerindeki Etkileri Çocuk Yoksulluğunun Topluma Yansımaları Sokak Çocukları Çocuk İşçiler Suça Sürüklenen Çocuklar Korunmaya Muhtaç Çocuklar Türkiye de Çocuk Yoksulluğu Sayılarla Çocuklar.14 3

4 4. YOKSULLUĞU ÖNLEME STRATEJĠLERĠ VE HUKUKĠ ÇALIġMALAR ASP Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Yönetimler SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME..18 KAYNAKÇA..19 4

5 1. GĠRĠġ Teknolojik ve ekonomik gelişme sürecinin hızla yaşandığı bir dönem içerisindeyiz. Bununla birlikte geniş kitleleri saran yoksulluk azalmanın ötesinde, daha şiddetli hissedilmeye başlanan bir olgu olarak gündemdedir. Yoksulluk sürecinde de en çok etkilenen kadınlar ve çocuklardır. Özellikle çocuk yoksulluğu geleceğimizi etkilemekte, sağlıklı ve eğitimli bir aile olmasını engellemektedir. Bunun içinde özellikle sosyal yardımlar önem derecesine sahiptir. Sadece sosyal yardımlar değil, çocukların karşılaştıkları riskleri azaltmak ve hatta yok etmek için sosyal-rehabilite çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Bunun için de hem birey olarak hem de kurumlar açısından üzerlerine düşen görevler yerine getirilmeli, hukuki çalışmalar yapılmalıdır. Yoksullukla mücadele politikalarının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, geniş kitlelerin etkilendiği yoksulluk ve kaynaklara erişememe konularında gereken tedbirlerin alınması için ayrı bir öneme sahiptir. 5

6 2. YOKSULLUK 2.1 Yoksulluğun Tanımı En genel anlamıyla insanların temel gereksinimlerini karşılama olanağına sahip bulunamaması, kişilerin yaşayabilecekleri minimum yaşam standartlarına sahip olamaması şeklinde tanımlanabilecek yoksulluk olgusu, işsizlik, yoksunluk, ayrımcılık, sosyal dışlanma gibi olgularla da hem iç içe hem de etkileşim içindedir (Öztürk ve Çetin, 2009) Kimler Yoksul ve Kaç KiĢiler? Hükümetler birkaç nedenden dolayı yoksulluğu ölçmek ile ilgilenirler: yoksulların nüfus içerisindeki oranını öğrenmek, yoksulluğun artıp artmadığını ya da azalıp azalmadığını bilmek ve belki de en önemlisi yoksulluğu azaltma stratejileri geliştirmek için bir yön sağlamak. Dünya Bankası tüketim ya da gelir düzeyi temel gereksinimlerini karşılaması için gereken asgari seviyenin altında kalan bir kişinin yoksul olarak kabul edildiğini açıklamaktadır. Bu asgari seviye yoksulluk sınırı olarak adlandırılmaktadır. Temel gereksinimlerin zaman içerisinde ve toplumlar arasında farklılık göstermesi nedeniyle yoksulluk sınırı da zamana ve mekana göre değişmektedir. Her bir ülke kendi kalkınmışlık düzeyi ile toplumsal kurallarına ve değerlerine uygun bir sınır kullanmaktadır. Tüketim ve gelire ilişkin bilgiler, çoğu ülkede hane halklarından seçilen örneklemlere oldukça düzenli uygulanan anketler yoluyla edinilmektedir. Dünya çapındaki yoksulluğun tahmin edilmesi için ise ülkeler arasında ortak bir birim sağlayacak aynı yoksulluk referansının kullanılması gerekmektedir ten bu yana Dünya Bankası kişi başına günlük 1.25 dolar ile 2 dolar olarak belirlenmiş referans sınırı kullanmaktadır (The World Bank, 2008). The End of Poverty adlı kitabında Jeffrey Sachs yoksulluğu üç düzeye ayırarak tanımlamaktadır (Kotler ve Lee, 2009). Bu grupların her birinin büyüklüğü Dünya Bankası nın referanslarına göre şöyledir: Aşırı Yoksulluk çekenler; yaşamak için gereken temel gereksinimleri karşılayamayanlardır. Bu insanlar kronik açlık çekmekte, sağlık hizmetlerine erişememekte, güvenli 6

7 içme suyu ve sağlık koruması için gereken diğer şeylerin eksikliğini çekmekte, çocuklarının bazıları ya da hiçbiri için eğitim sağlayamamaktadırlar ve belki de temel bir barınağa ve ayakkabı gibi temel giyecek maddelerine sahip değildirler (Sachs, 2005). Ekonomistler, Dünya Bankası nın en yakın zamanlı (2005) verilerini kullanarak 1.4 milyar insanın aşırı yoksulluk içerisinde, yani günde 1.25 dolardan daha az bir parayla yaşadıkları tahmin edilmektedir. Orta Düzeyde Yoksulluk içerisinde yaşayanların gereksinimleri güçlükle karşılanmaktadır (Sachs, 2005:20). Bu insanlar eğitim ya da sağlık hizmetleri gibi birçok şeyden vazgeçmek durumundadırlar. Sağlık sorunları, iş kaybı, doğal afetler, sel, enflasyon gibi olayların bu kişilerin hayatlarını tehdit eder ya da aşırı yoksulluk düzeylerine doğru düşmelerine neden olur. Orta düzey yoksulluğu günde 1.25 dolar ile 2 dolar arasında para kazanan insanlar olarak tanımlarsak bu grupta olduğu tahmin edilen insanların sayısı 1.6 milyardır (The World Bank, 2005). Görece Yoksullukta haneler gelirlerince ya da tüketimlerine göre sıralandırılır ve belirli bir noktanın altındakiler yoksullar olarak belirlenir. Burada önemli olan nokta, yoksullukla ilgili bütün ölçülerin göreli olmasıdır (Özcan, 2001). Sosyal refah savunucularından çoğu, fiziksel gereksinimler kadar sosyal gereksinimleri de tanıyıp kabul ettiğimizden, görece yüksek tutulmuş bir yoksulluk sınırı çizilmesinden yanadır. Bu yaklaşıma göre yoksulluk, toplumun daha geniş kesiminden önemli ölçüde uzağa düşme biçiminde tanımlanmalıdır Yoksulluk Sınırının Belirlenmesi Yoksulluğun sınırının belirlenmesinde birkaç ölçüt bulunmaktadır Mutlak Ölçüm Dünya Bankası 2005 itibariyle aşırı yoksulluk içerisinde yaşayan insanların günde 1.25 dolardan daha az para kazananlara; orta düzey yoksulluk içerisinde yaşayanları ise günde 1.25 dolar ile 2 dolar arasında geliri olanlara göre tanımlamaktadır Gıdaya Bağlı Ölçüm Herhangi bir ailenin yeterli miktarda gıdayı elde etmesinin maliyetinin söz konusu ailenin kullanıma hazır gelirinin %33 ünü aşmaması gerektiğini ifade eden bir eşiğin 7

8 tanımlanmasıdır (Kotler ve Lee, 2009). Bu ölçüm ülkeden ülkeye değişebilir. Engel e göre, yoksul hane gelirlerinin daha büyük bir bölümünü gıda maddelerine harcarlar. Türkiye de haneler, gelirlerinin ortalama olarak %40.4 ünü gıda maddelerine harcamaktadırlar ve bu harcama hanelerin toplam tüketim harcamalarının %36.4 ünü oluşturmaktadır (Özcan, 2001) Ġnsani Yoksulluk Ölçeği Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı dört etkenden oluşan bir ölçek tanımlamaktadır. Bunlar bir çocuğun 60 yaşına kadar hayatta kalamayacak olma olasılığı; işlevsel okur-yazar olmayanların oranı; uzun süre işsizlik ve ülkedeki ortalama gelirin %50 sinden daha azı ile yaşayan nüfus Sosyal Refah (Durum) Ölçeği Birleşmiş Milletler, yoksulluğu makul bir yaşam standardı ve diğer medeni, kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal haklardan faydalanılması için gereken kaynaklardan, yapabilirliklerden, seçeneklerden, güvenlikten ve güçten sürekli ya da kronik olarak yoksun kalma ile karakterize bir insani durum olarak tanımlamaktadır Yoksulların YaĢadıkları Yere Göre Ölçek Köy yoksulları Afrika, Asya ve çok az ürün alınabilen ve çok az sayıda sanayi kuruluşunun oluğu diğer yerlerde bulunmaktadır. Kır yoksulları sel ya da sanayinin terk etmesi sonucunda sıkıntıya düşmüş ve çok az iş olanağının olduğu küçük topluluklarda yaşamaktadırlar. Kent yoksulları ise görece yoksulluk içerisinde ve en kötü durumda da kalabalık ve pis kenar mahallelerde yaşarlar (Kotler ve Lee, 2009) Neden Yoksullar? Yoksulluğa katkısı olduğu söylenen etkenlerin çoğu birkaç başlıca kategori ile ilişkilidir: sağlık, çevre, ekonomi, altyapı, eğitim, sosyal etkenler ve aile planlaması. Maddi olarak karşılanabilir sağlık hizmetlerinin olmaması, yetersiz beslenme, düşük düzeylerde fiziksel aktivite, kronik hastalıklar, uyuşturucu kullanımı, aşıların yapılmamış olması, AIDS, sıtma ve verem gibi hastalıkların yaygınlaşması gibi nedenlerle sağlık durumunun kötü olması. Toprağın bilinçsiz kullanımı, erozyon, ormansızlaşma, doğal afetler, kuraklık ve iklim değişimi de dahil olmak üzere olumsuz çevresel etkenler. 8

9 İşsizlik, düşük ücretler, aşırı harcama ya da hükümetlerin ekonomik başarısızlıkları gibi zorlu ekonomik koşullar. Yollar, kanalizasyon, su tedariği ve elektrik gibi temel altyapı ve hizmetlerin yokluğu. Eğitime erişimin yetersiz olması ya da çocukların tarlada veya diğer aile işlerinde çalışmalarının gerekmesi nedeniyle ailelerin çocuklarını okula göndermemeleri. Suç, aile içi şiddet, refahın paylaşımı, savaş, ayrımcılık, cinsiyet eşitsizlikleri ve bireysel inançlar, eylemler ve seçimler gibi güçlü sosyal etkenler. Bazen danışmanlık ya da benzeri hizmetlere erişimin olmaması, bazense dini ya da kültürel inançlar nedeniyle aile planlamasının yapılmaması. 3. ÇOCUK YOKSULLUĞU Yoksulluk en çok kadınları ve çocukları etkilemektedir. Yoksulluk içinde yaşamak, çocukları büyüme ve gelişme açısından ihtiyaç duydukları olanaklardan yoksun bırakmaktadır. Bu olanaklardan yoksun olmak çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca bu çocukların yetişkinliklerinde de yoksullukla karşılaşma riski yüksektir. Yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkileri düşük gelir durumu devam ettikçe ve süre olarak uzadıkça güçlü bir şekilde kendini göstermektedir. Çocukların yaşları küçüldükçe yoksulluğun olumsuz etkileri de artmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2006; akt. Kurnaz, 2009:27). UNICEF, Dünya Çocuklarının Durumu 2005 raporunda yoksulluk içinde yaşayan çocuklara ilişkin şöyle bir tanımlama yapılmaktadır (UNICEF, 2005:18): Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, yaşına, büyüme ve ve gelişmeleri açısından gerekli maddi, manevi ve duygusal kaynaklardan yoksun biçimde yaşamakta, böylece haklarından yararlanamamakta, potansiyellerini tam olarak geliştirememekte ve topluma tam ve eşit üyeler olarak katılamamaktadır. Bu tanımlamada yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisinin yetişkin olduklarında da devam ettiği açıkça vurgulanmaktadır Yoksulluğun Çocuklar Üzerindeki Etkileri Yoksulluk içerisinde büyüyen çocukların sosyo-ekonomik açıdan daha iyi şartlarda büyüyen yaşıtlarına göre dezavantajlı oldukları ve çeşitli sorunlarla yaşamak zorunda kaldıkları bilinmektedir. Çocukların fiziksel, zihinsel ve psiko-sosyal gelişimleri 9

10 akranlarının gerisinde kalmakta ve bu olumsuzluklar çocukların hayatlarını istedikleri doğrultuda etkin ve doyum sağlayarak yönlendirmelerini engellemektedir. Çocuğun gelişiminde fiziksel, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişim alanları önemli yer tutmaktadır. Gelişim alanlarının hepsi bir bütünlük teşkil eder ve bir alandaki gelişim diğerlerini etkiler hem de diğerlerinin gelişiminden etkilenir. Bu etkileşim olumlu veya olumsuz yönde olabilir. Bütün bunlar dikkate alındığında yoksullukla birlikte ortaya çıkan sosyoekonomik etkenlerin çocuğun gelişiminde önemli yere sahip olduğu görülmektedir. Yoksullukla birlikte ortaya çıkan sosyoekonomik faktörler çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyerek olması gereken çizginin gerisinde kalmasına neden olur. Yoksulluğun çocuklar üzerindeki en bilinen ve en sık görülen etkisi beslenme yetersizliğidir. Haneye giren gelirin düşük olması harcamalarda besinlere ayrılan bütçenin kısıtlı, eve alınan besinlerin de yetersiz ve dengesiz olmasına neden olmaktadır. Beslenme yetersizliği doğrudan ve dolaylı olmak üzere çocuklarda farklı sağlık sorunlarını tetikler. Fiziksel gelişim geriliği, çeşitli sağlık problemleri, bebek ölümleri ve annenin yetersiz beslenmesinden dolayı düşük doğum ağırlıklı bebek doğumları ve ölü doğumlara sebep olur. Sonuç olarak yoksulluk, çocukların yaşama ve dengeli beslenme, hastalık ve enfeksiyonlardan korunma şansını azaltmakta yakalanma riskini artırmaktadır. Yoksulluk içerisinde büyüyen çocukların uygun çevresel ortamlarda bakılma, erken yaşta eğitim olanağına sahip olma şansları az olmakla birlikte zorunlu eğitim öğretim çağında iken asgari düzeyde eğitim fırsatlarından yararlanmada da güçlük çekebilmektedirler. Kısaca çocukların yoksulluk içinde büyümeleri eğitim hayatlarını da olumsuz etkilemektedir. Eğitim alanında karşılaşılan güçlükler, ileriye yönelik kazanımlarına ket vurmakta geleceklerine eğitim yoluyla yön verme fırsatından yoksun bırakmaktadır. Yetişkin olduklarında kişinin eğitimli olmaması, iş imkanlarını sınırlandırarak iş bulmakta zorlanmalarına hatta suça yönelmelerine neden olabilmektedir. Eğitim eksikliği yaşamlarını, geleceklerini planlayamayan kişiler ve aileler ortaya çıkarır ve yoksulluk bu eksikliği doğuran başlıca nedenlerdendir. Yoksul olan aileler, sosyal güvenceleri olmadığından çocuklarına sağlık ve eğitim olanağını sağlayamamakta, çocuğu da kendi yaşadığı zorlukları yaşamak mecburiyetinde kalmaktadır. Gerekli toplumsal müdahaleler yapılmadığı takdirde bu kısır döngü devam etmek zorundadır. 10

11 Unıcef 2006 yılında yapmış olduğu Çocuk yoksulluğunun önlenmesi adlı çalışmasında Yoksulluk içinde büyüyen çocukların; Düşük eğitim seviyesi Kötü sağlık koşulları Küçük yaşta hamilelik Madde bağımlılığı Suç işleme ve anti sosyal davranış Düşük gelir İşsizlik Uzun süre devlet yardımına bağımlı kalma durumlarıyla karşılaşma riskinin daha fazla olduğu belirtirken, Avrupa Komisyonu (2006) ailenin yoksul olmasının çocuklar üzerindeki etkilerini; Yoksul çocukların sağlık sorunlarıyla daha fazla karşı karşıya kalması, Ebeveynlerin yoksulluğu ve sosyal dışlanmışlığının çocukların bilişsel gelişimleri ve eğitim başarıları üzerinde olumsuz etki yaratması, Çocukların ve ergenlerin psiko-sosyal sağlığını tehdit etmesi şeklinde açıklamıştır Çocuk Yoksulluğunun Topluma Yansımaları Sokak Çocukları Dünyaya gelen her çocuğun yaşamaya, sağlıklı aile ortamında büyümeye, yeterli beslenmeye, barınmaya, korunmaya ve eğitim olanaklarından faydalanma hakkı vardır. Bu hakları yaşama fırsatı bulan çocuk gelişip, ileride topluma faydalı bir birey olurken yalnız bırakılan, kabul görmeyen, dışlanan, sevilmeyen, güven duygusu aşılanmayan çocuklar suç islemeye, sokaklarda yasamaya eğilimli hale gelirler. Psiko-sosyal açıdan sağlıksız birey olurlar. Çocukların aileleri ve içinde bulundukları sosyal çevre kişilik gelişimlerinde önemli yere sahiptir. Ekonomik şartlardaki olumsuzluklar, aile içi problemler, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurabilme becerisinden yoksun olmaları, eğitim eksikliği ve bütün bunların temelinde yatan yoksulluğun getirisi olan sokak çocukları, sayıları gün geçtikçe artan bir kitleye dönüşmektedir. Sokak çocukları hem kendilerine hem de içinde bulundukları topluma ciddi zararlar vermektedir. Sokak çocukları tanımının içerisinde dikkat edilmesi gereken iki farklı 11

12 konum bulunmaktadır. Sokakta çalışan çocuk ve sokakta yaşayan çocuk. Bunlar birbirine karıştırılmamalı ve birbirinden farklı çözüm yolları aranmalıdır. Sokaklarda yaşayan çocukla, sokaklarda çalışan çocuğu ayırmak gerekir Çocuk ĠĢçiler Çocuk işçiliği yoksul ailelerin yaşamlarını sürdürebilmek için başvurdukları yollardan birisidir. Çocuk işçiliğinin bir türü olan sokakta çalışan çocuklar kavramı, ailesine katkıda bulunmak ya da kendi masraflarını karşılamak için günün bir bölümünde sokakta çalışan, gecenin erken ya da geç bir saatinde evine dönen çocuklar için kullanılmaktadır (Karatay ve arkadaşları, 2003). Çocukların çalıştırılmasının altında yatan bir diğer sebepte, köyden kente göç edilmesi, göç eden ailelerin kalabalık oluşu, eve giren gelirin düşük olması, ailedeki ebeveynin vasıfsız işçi olması ve bu yüzden iş bulamamasıdır. Zor durumda kalan aile çocuğunu ya okuldan alıp bir işe veriyor yada yarı zamanlı bir işe yerleştiriyor. Çocuğun bu şekilde aile bütçesine katkı sağlaması bekleniyor. Fakat çocuğun çok erken yaşta sokakla tanışması, çalışmaya başlaması bütün gelişim alanlarını olumsuz etkilemekle kalmayıp, okul başarısını düşürmekte, olumsuz yaşantılarla ve risklerle karşılaşma yaşını düşürmekte çocuğu daha savunmasız bırakmaktadır Suça Sürüklenen Çocuklar Yoksulluk, çocukların beslenme, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarına ulaşımında zorluğa ve sosyal imkanlardan dışlanmasına sebep olur.ekonomik yetersizlik ve diğer nedenler yoksul çocukların suç işleme olasılıklarını artırmaktadır.konu ile ilgili yapılan araştırmalarda suça itilen çocukların yoksul ailelerden geldiğini ortaya koymaktadır. Yoksul gençlerin eğitim olanaklarını kullanamaması,,iş imkânlarının kısıtlı olmasına, iş gücü pazarına ulaşımına engel teşkil etmektedir. İş bulamayan genç ihtiyaçlarını karşılayabilmek için suç davranışlarına başvurabilmektedir. Asıl etkenin yine ekonomik boyutlara dayandığı görülmektedir. Çocuğun suça yönelmesine yaşadığı sosyal çevre etki etmektedir. Çocuk suçluluğu ile ilgili yapılan araştırmalarda, suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerin, yoksulluk içinde eğitim ve sağlık hizmetlerinden yoksun bölgeler olduğu görülmektedir Korunmaya Muhtaç Çocuklar 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında korunmaya muhtaç çocuk, beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup, ana veya babası veya her ikisi birden bulunmayan, belli olmayan veya onlar tarafından terk edilen, ihmal ve istismar edilen çocuk olarak tanımlanmıştır. Yapılan bu tanımın içerisine giren 12

13 çocuklar korunma altına alınarak, bütün asli ihtiyaçları karşılanıp gelişimleri desteklenerek topluma kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsam içerisinde korunma altına alınan çocukların kurum bakımına alınış nedenleri ve aile çevresi incelendiğinde yoksulluğun büyük faktör olduğu görülmekte olup yapılan çalışmaların sonuçları da bunu desteklemektedir. Ailenin yoksulluğu çocukların kurum bakımına alınmasında en önemli neden olarak karşımıza çıkmaktadır 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu dışında toplumun profilinin değişmesi ve farklı hizmet modeline ihtiyaç duyulmasından dolayı 2005 yılında 5395 sayılı çocuk koruma kanunu yürürlüğe girerek, çocuk koruma mekanizması korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklara yönelik her türlü bakım ve sağaltım süreçlerini kapsamıştır Türkiye de Çocuk Yoksulluğu Ülkemizde yoksulluk, yoksulluğun çocuk üzerindeki etkileri ve çocuk yoksulluğu konuları giderek önem kazanarak, buna yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde çocuk yoksulluğu ile ilgili yapılan akademik çalışmalar kısıtlı olmakla birlikte, 2003 yılı hane halkı bütçe anketinin verileri kullanılarak yapılan çalışmada çocuk yoksulluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada kırsal ve kentsel alanlar yoksulluk bakımından karşılaştırıldığında, çocuk yoksulluğunun kırsal kesimde daha yüksek olduğu, bunun sebebi ise kırsal kesimde aile başına düşen çocuk sayısının kentsel kesime göre fazlalığına, kentlerdeki ortalama hane halkı gelirinin kırsal kesime oranla daha yüksek olmasına bağlanmıştır. Kırsal kesimde çocuk yoksulluğu oransal olarak daha yüksek olmakla birlikte, kırsal ve kentsel kesimlerdeki çocuk yoksulluğunun görünümlerinin büyük farklılık gösterdiği kırsal alanda yoksullukla karşılaşan çocukların en önemli sorunları yeterli eğitim ve sağlık hizmetinden yoksun kalmak olurken, kentsel alanlarda yoksullukla karşılaşan çocuklar sokakta olumsuz şartlar altında çalışmak ve çocuk istismarına maruz kalma şeklinde açığa çıktığı vurgulanmaktadır. UNICEF Türkiye 2011 yılı çocuk durum raporunda çocuk yoksulluğu ile ilgili olarak; Türkiye de küresel standartlar ışığında mutlak yoksulluk olgusunun son derece sınırlı olduğu, Uzun dilimli zaman perspektifinden bakıldığında, bugünkü kuşağın eski kuşaklara göre daha yüksek yaşam standartlarına sahip olduğu fakat 13

14 yoksulluğun, gelir düzeyi ve tüketim harcamaları temelinde daha kapsamlı ölçüldüğünde önemli eşitsizliklerin bulunduğu, Nüfusun altıda birinin ülke ölçeğinde belirlenen yoksulluk sınırının altında kalırken kırsal nüfusun üçte birinin bu sınırın altında kaldığı ve yoksulluğun düzensiz işlerde çalışma ve düşük eğitim düzeyi ile yakından ilişkili olduğu, Yoksulluk içinde büyüyen çocukların, kötü beslenme, sağlık durumlarının bozulması, eğitimden geri kalma, ihmal ve istismara maruz kalma riskiyle karşı karşıya kaldığı, Yoksulluğa maruz çocuk oranının, aynı durumdaki yetişkinlerin oranından daha yüksek olduğu, 15 yaşından küçük çocukların neredeyse dörtte birinin ulusal yoksulluk sınırı altında kaldığı, kırsal kesimde ise bu oranın beşte ikinin üzerinde bulunduğu, Düşük gelir gruplarında büyük aile tipinin yaygın olduğu ve bu ailelerdeki çocukların yoksulluğa daha açık bulunduğu, Birçok çocuğun karşı karşıya olduğu risklerin kökeninde ekonomik eşitsizliklerin bulunduğu ifade edilmektedir. TÜİK tarafından açıklanan yoksulluk verilerinde ise Türkiye deki çocuk yoksulluğu oranlarının yetişkin yoksulluğu oranlarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca çocuk yoksulluğunun toplumsal açıdan yansımaları olan sokak çocukları, çocuk işçiliği gibi sorunlar da sıklıkla gündeme gelmektedir Sayılarla Çocuklar Cumhuriyet Gazetesi nin haberine göre; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nun (SHEÇK) verilerine dayanarak, Türkiye deki sokak çocuklarının tam sayısı hakkında net bir bilgi olmadığı ancak gecekondu yaşamının çocuğun sokağa inmesiyle doğru orantılı bir etken olduğunu, İstanbul da 625 bin çocuğun sokak çocuğu olma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde 0-6 yaş arası 300 e yakın çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde kalıyor, yaş ortalaması ağırlıklı olarak yaş olan 2 bin 300 çocuk ise çeşitli suçlardan cezaevinde bulunuyor. Araştırmalar, sokakta çalışma yaşının 7 ile 11 arasında olduğunu, sokakta çalışan ya da yaşayan çocukların yüzde 95 inin ise erkek olduğunu gösteriyor. TBMM de kurulan kayıp ve mağdur çocuklarla ilgili araştırma komisyonunun geçen yılki raporuna göre ise ülkemizde haber alınamayan çocuk sayısı 2 binleri geçmiş durumda. AB 14

15 İstatistik Kurumu Eurostat ın bu yılki araştırmasına göre ise yaş arasındaki her iki kız öğrenciden birinin de ortaöğretimi tamamlamadan okulu bırakıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 17 milyon çocuğun 1 milyonu çalışıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre de yılda ortalama 7 bin çocuk tecavüz ve tacize uğruyor. 4. YOKSULLUĞU ÖNLEME STRATEJĠLERĠ VE HUKUKĠ ÇALIġMALAR Yoksulluğu önlemede çeşitli stratejiler bulunmaktadır. Bunlar ekonomik büyüme, yoksulların yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı olacak kurum ve hizmetlerin (gereksinim duyulan okulların ve sağlık hizmeti olanaklarının) oluşturulması, dış yardımlar, nüfus kontrolü, sosyal güvenliğin sağlanması, iş gücü ve üretim politikaları ve sosyal yardımlar. Türkiye de sosyal koruma mekanizmaları içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sosyal Hizmetler (SHÇEK); işsizlik (İŞKUR), ve sosyal yardım programları (SYDGM, Vakıflar Genel Müdürlüğü, SHÇEK, Belediyeler) yer almaktadır (Buğra ve Adar, 2007, akt. Şener, 2010). Mekanizmaların her biri diğerini etkilemektedir. Sosyal yardımlar, yararlanıcıların herhangi bir biçimde katkı sunmadığı, devletin yoksulluğa karşı geliştirdiği destek mekanizmalarıdır. Kaynak tespitine dayalı sosyal yardımlar içinde üç ana grup tanımlanabilir (Şener, 2010): Genel Yardımlar: Belli bir asgari standardının altında olan tüm kişilere nakit desteği sağlayan programlardır. Örnek olarak, Belçika daki Minimex garanti edilmiş ulusal güvence ağı gibi. Kategorik Yardımlar: Yaşlılar, özürlüler ya da işsizler gibi belirli tanımlı gruplara nakit desteği sağlayan yardımlardır. İngiltere deki Aile Kredileri, Almanya ve Hollanda daki işsizlik yardımları, İtalya daki sosyal yardımlar, Türkiye deki 2022 sayılı yaşlı ve özürlülere yönelik aylık uygulaması gibi. Bağlı Yardımlar: Konut, eğitim ya da sağlık hizmeti gibi belli başlı mal ya da hizmetlere ayni ve nakdi şekilde erişmeyi sağlamaktadır. Türkiye deki Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) programı bu gruba dahil edilebilir ASP Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü çeşitli nedenlerde korunmaya muhtaç olan çocukların bakımı, eğitimi, rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması ile 15

16 görevlendirilmiştir. Korunmaya muhtaç çocuklar konusunda gerçekleştirilen çocuk refahı hizmetlerinin temel amacı, bu çocukların ya da ailelerinin karşı karşıya kaldıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmaktır. Bu nedenle genel müdürlüğün çeşitli hizmet modelleri bulunmaktadır. Bu hizmet modelleri; -Kurum bakımı -Evlat edinme -Koruyucu Aile -Sosyal Ekonomik Destek -Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar 4.2. ġartlı Nakit Transferi (ġnt) Yoksulluk riski altındaki ailelerin eğitim çağındaki çocuklarını düzenli okula göndermelerini ve temel sağlık hizmetlerinden düzenli olarak faydalanmalarını hedefleyen nakit bir sosyal yardım programıdır. ŞNT programı ile kısa vadede nakit desteği yoluyla yoksulluğun hızlı bir şekilde azaltılması, uzun vadede ise yoksul ailelerin temel sağlık, eğitim ve gıda gereksinimlerinin karşılanması yoluyla insani sermayelerine yatırım yapılması amaçlanmıştır. Daha açık bir ifade ile ŞNT, yoksulluk nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da okuldan almak zorunda kalan, okul öncesi çocuklarının sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptıramayan ve doğumlarını bir sağlık kuruluşunda gerçekleştiremeyen yoksul durumdaki aileleri desteklemeyi hedefleyen nakdi bir sosyal yardım programıdır. Bu program Türkiye de Dünya Bankası kredisiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu bünyesinde oluşturulan Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında başlatılmıştır. Diğer çalışmalar; Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Erişiminin Ücretsiz olarak sağlanması Okula devam eden ve yardıma ihtiyacı bulunan öğrencilere temel okul ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim öğretimin başında nakdi yardım yapılması 8 yıllık temel eğitimdeki taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilmesi Çocuk yoksulluğunu önlemek, çocukları rehabilite etmek amacıyla yapılan projelere finansal destek sağlaması örnekleri verilebilir. 16

17 4.3. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na bağlı olarak hizmet veren Çalışan Çocuklar Bölümü tarafından çocuk işçiliğini önlemeye yönelik projeler yürütülmektedir. Çocuk işçiliği ile mücadele edilerek çocuk yoksulluğu engellenmeye çalışılmıştır Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı yoksulluk nedeni ile çocukların eğitim hayatlarının etkilenmemesi için çeşitli projeler yürütmektedir. Bu projeler; Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF in işbirliği içerisinde yürüttüğü Haydi Kızlar Okula! projesi Okul öncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı Haydi Kızlar Okula projenin temel amacı Türkiye de ilköğretim çağında olup sosyo ekonomik nedenlerle okula gitmeyen kız çocuklarının okula gitmelerini sağlamaktır. Okul öncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı ise dolaylı olarak yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflemektedir Yerel Yönetimler Yerel yönetimler çalışma programlarına yoksullukla mücadele konusunu koyarak üzerlerine düşen görevi üstlenmişler ve bu kapsamda çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Halende bu çalışmalar yerel yönetimler tarafından sürdürülmektedir. Asıl hedef kitle aile olmakla birlikte çocuklara yönelik faaliyetleri de bulunmaktadır.çocuklar dolaylı ve dolaysız olarak bu yardımlardan olumlu şekilde etkilenmektedir. Yerel yönetimlerin yoksul ailelere ve çocuklara yönelik çalışmaları; Meslek edindirme kursları Eğitim öğretim faaliyetleri Ayni ve nakdi yardımlar Sağlık yardımları olarak sıralayabiliriz. 17

18 5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME Yoksulluk, bireylerin temel gereksinimlerini karşılayacak gelir düzeyine sahip olamaması, toplumun sosyo- kültürel refah seviyesine ulaşamayarak geride kalması ve sonuç olarak sosyal dışlanma olarak kendisini gösterir. Yoksulluk içinde yaşayan bireyler bu durumdan olumsuz etkilenirken en fazla zarara uğrayan hassas grup çocuklardır. Çocuklar, yoksulluğa bağlı olarak yaşama, büyüme ve gelişme açısından ihtiyaç duydukları olanaklardan yoksun kalmakta, fiziksel, zihinsel ve psikososyal gelişimleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Dolayısıyla, yoksulluk içinde yetişen çocukların yetişkinliklerinde de yoksullukla karşılaşma riski artmakta ve yoksulluğun kısır döngü haline gelerek kuşaklara transfer edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu faktörler göz önüne alınarak yoksulluğa ve özellikle çocuk yoksulluğuna yönelik politikaların önemi kavranmalı ve toplumun yapısına uygun stratejilerle çözüm yolları üretilmelidir. 18

19 KAYNAKÇA Avşar Kurnaz, Ş. (2009). Türkiye de Çocuk Yoksulluğu. Ankara: SYDGM. Buğra, A. ve Adar, S. (2007). Türkiye de Kamu Sosyal Koruma Harcamalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi 1 Nisan 2013, TR_.pdf Kotler P. ve Lee, N., (2009). Yoksulluğa Karşı Sosyal Pazarlama, (1). İstanbul: Kapital Özcan, M., (2001). Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Türkiye de Yoksulluğun Ölçülmesi. 1 Nisan 2013, Öztürk, M. ve Çetin, B. (2009). Dünya da ve Türkiye de Yoksulluk ve Kadınlar. Journal of Yasar University, 3 (11), Sachs, J., (2005). The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. Şener, Ü., (2010). Yoksullukla Mücadelede Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım Mekanizmaları ve İş Gücü Politikaları, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, The World Bank, (2008), World Bank Updates Poverty Estimates for the Developing World rleme_rap_2006.pdf ( ) 19

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sayın Veliler, Şartlı Nakit Transferi(ŞNT), yani halk arasında bilinen ismiyle Öğrenci Parası ya da Çocuk Parası ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan; herhangi

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı.

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. YETİM RAPORU 18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. Bakanlar Kurulu nun 6 Şubat 2007 tarihli

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970

sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970 SOSYAL POLİTİKALAR REFAH DEVLETİN TARİHSEL DEĞİŞİMİ sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970 ler

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Fırsat Maliyeti. Ayşe Güler Şubat 2007

Fırsat Maliyeti. Ayşe Güler Şubat 2007 Fırsat Maliyeti Ayşe Güler Şubat 2007 Ekonomi İnsanların ve toplumların para kullanarak ya da kullanmadan, zaman içinde çeşitli mallar üretmek ve bunları bugün ve gelecekte tüketmek üzere, toplumdaki bireyler

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR.

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR. Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR 12 Ekim 2010 Sunuş Planı Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) Nedir? Binyıl

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

KIRSAL ALANDA YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU. Nermin AKYIL nermin.akyil@aile.gov.tr

KIRSAL ALANDA YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU. Nermin AKYIL nermin.akyil@aile.gov.tr KIRSAL ALANDA YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU Nermin AKYIL nermin.akyil@aile.gov.tr Yoksulluk Olgusu Yoksulluk; insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kaynağa

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor

Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor Türkiye de çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için reformlar yapılıyor Türkiye, son yıllarda çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda hayata geçirilen projeler ve reformlarla

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Abdurrahman Çohaz Yaşlılık kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreç olup, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden gerilemesidir. Bir başka tanımla yaşlılık fizyolojik

Detaylı

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu Prof.Dr. Gülay Toksöz A.Ü. SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü BKH Hedef 3: Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü Cinsiyete göre çocuk nüfusu, 214 9.. Türkiye nüfusunun %29,4 ünü çocuk nüfusu oluşturmaktadır. 8.. 77 695 94 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 22 838 482 (%29,4) 11 725 257 (%15,1) 11 113 225 (%14,3) Türkiye

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet Türkiye yarım yüzyılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke. Ne var ki, son on yılda kat edilen büyük gelişmelere

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır?

Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır? B i r l i k t e Ö ğ r e n e l i m Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır? Mahmut S. YARDIM 1 Yoksulluğun çok boyutlu bir olgu olması, tanımlanmasında ve ölçülmesinde farklı yaklaşımların kullanılmasına yol

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

Araştırma Notu 15/180

Araştırma Notu 15/180 Araştırma Notu 15/180 22 Nisan 2015 ÇOCUKLARIN YARISI MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz Yönetici Özeti Avrupa Birliği standartlarına göre 2013 yılında Türkiye de 0-15

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Araştırma Notu 16/193

Araştırma Notu 16/193 Araştırma Notu 16/193 21 Nisan 2016 HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2014 yılında Türkiye

Detaylı

KADINLAR AÇISINDAN SAVUNMASIZLIK/ÖRSELENEBİLİRLİK. Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ

KADINLAR AÇISINDAN SAVUNMASIZLIK/ÖRSELENEBİLİRLİK. Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ KADINLAR AÇISINDAN SAVUNMASIZLIK/ÖRSELENEBİLİRLİK Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ HÜKSAM Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Cinsiyetle ilgili savunmasızlık UNESCO Uluslar

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Araştırma Notu 17/206

Araştırma Notu 17/206 Araştırma Notu 17/206 7 Mart 2017 REİSİ KADIN OLAN HANELERDE YOKSUNLUK ARTIYOR Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve 12-13 / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim uygulanmaktadır.) Katılımcı Sayısı: 50 kişi ile sınırlıdır.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Çocuk; Kanuna göre reşit olma durumları hariç 18 yaş altı herkese çocuk denir. Çocuk bütün canlılar içinde en uzun süre bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir toplumun ilerleyebilmesi ve

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş 30,1 iken Kütahya ve çevre illerinde bu değer daha yüksektir. Tablo 67 de yer alan ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 2023 yılında Kütahya ve çevresinin

Detaylı

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek Ekim 2016 Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek II Dünya Savaşı ndan bu yana dünyanın yaşadığı en ağır insani kriz olan Suriye deki çatışmalar 6. yılına girdi ve görünürde sona ereceğine ilişkin

Detaylı

PROJE BÜTÇESİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca il özel idarelerine aktarılan ödenek ile, Diğer yerel katkılar:

PROJE BÜTÇESİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca il özel idarelerine aktarılan ödenek ile, Diğer yerel katkılar: AMAÇ Mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden diğer illere aileleri ile birlikte giden vatandaşlarımızın, özellikle çocukların, bu süreçte yaşadıkları sorunların tespiti

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler)

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Umut AŞKIN Raportör: Nalan Kangal Kırsalda Yaşayanlar

Detaylı

Proje. Yardım Operasyonları Proje Ortakları: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu (UNFPA), Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Proje. Yardım Operasyonları Proje Ortakları: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu (UNFPA), Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Proje «Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı ŞANLIURFA BELEDİYESİ Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa daki göç olgusu ağırlıklı olarak Köyden Kente Göç eksenlidir. EKOSEP

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

Milletvekillerine mektup yazdı

Milletvekillerine mektup yazdı Milletvekillerine mektup yazdı 05 Nisan 2011 11:05 Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, gözlem sonuçlarını milletvekillerine gönderdiği mektupla paylaştı. Paylaş İki yıldır kamu harcamalarını izleyen 52

Detaylı

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet gelir, eğitim düzeyi fark etmeksizin farklı toplum ve kültürlerin yaşadığı ortak bir sorundur ve dünyadaki bütün kadınlar kocaları, babaları, kardeşleri

Detaylı

M2 S1. Üreme Sağlığı. Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım. Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011

M2 S1. Üreme Sağlığı. Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım. Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011 M2 S1 Üreme Sağlığı Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011 M2 S6 Üreme Sağlığına Yönelme Bükreş konferansı (1974) II. Nüfus Konferansı (1984 Meksika) Kadın ve çocuklara

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-V Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Yaşlılık Kavramı

Detaylı

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek II Dünya Savaşı ndan bu yana dünyanın yaşadığı en ağır insani kriz olan Suriye deki çatışmalar 6. yılına girdi ve görünürde sona ereceğine ilişkin bir belirti

Detaylı

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ UZM. OZAN SELCİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN HACET TEPE ÜNİVERSİTES İ SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2015 Sunum

Detaylı

YARDIMLARIMIZ AİLE YARDIMLARI AİLE YARDIMLARI 1. MADDİ YARDIMLAR 2. YAKACAK YARDIMLARI

YARDIMLARIMIZ AİLE YARDIMLARI AİLE YARDIMLARI 1. MADDİ YARDIMLAR 2. YAKACAK YARDIMLARI 1 2 2. YAKACAK YARDIMLARI 2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıtılmaktadır.

Detaylı

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71 ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Prof. Dr. A. Gürhan Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı http://www.fisek.org Faks. 0312.395 22 71 İnsana verilen değerin bileşik göstergesi Güvence Sağlık Hak arama

Detaylı

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 17 Haftanın Bazı Başlıkları Çocukla İyi Zaman Geçirmenin 10 Yolu VI. Geleneksel Piyano Resitali Miniklere Anlamlı Hediye Okul Küçük Erkek Basketbol Takımı mızdan Başarı Çocukla İyi Zaman

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı