YOKSULLUK DÖNGÜSÜNDE ÇOCUKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOKSULLUK DÖNGÜSÜNDE ÇOCUKLAR"

Transkript

1 T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SOSYAL POLĠTĠKALAR BÖLÜMÜ ÇOCUK KORUMA POLĠTĠKALARI YOKSULLUK DÖNGÜSÜNDE ÇOCUKLAR Hazırlayan Özkan DEMĠRTAġ DanıĢman Doç. Dr. Nurdan DUMAN ANKARA

2 ÖZET Bu çalışmada, yoksulluğun tanımı, kimlerin ve neden yoksul olduğu, yoksulluk döngüsünde çocuklar ve karşılaştığı riskler, Türkiye de çocuk yoksulluğu ve çocuklarla ilgili sayılar, yoksulluğu önleme çalışmaları ve kurumlar tarafından yürütülen hukuki ve psiko-sosyal çalışmalar yer almaktadır. 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET 2 İÇİNDEKİLER 3 1. GĠRĠġ YOKSULLUK Yoksulluğun Tanımı Kimler Yoksul ve Kaç Kişiler? Yoksulluk Sınırının Belirlenmesi Mutlak Ölçüm Gıdaya Bağlı Ölçüm İnsani Yoksulluk Ölçeği Sosyal Refah (Durum) Ölçeği Yoksulların Yaşadıkları Yere Göre Ölçek Neden Yoksullar? ÇOCUK YOKSULLUĞU Yoksulluğun Çocuklar Üzerindeki Etkileri Çocuk Yoksulluğunun Topluma Yansımaları Sokak Çocukları Çocuk İşçiler Suça Sürüklenen Çocuklar Korunmaya Muhtaç Çocuklar Türkiye de Çocuk Yoksulluğu Sayılarla Çocuklar.14 3

4 4. YOKSULLUĞU ÖNLEME STRATEJĠLERĠ VE HUKUKĠ ÇALIġMALAR ASP Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Yönetimler SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME..18 KAYNAKÇA..19 4

5 1. GĠRĠġ Teknolojik ve ekonomik gelişme sürecinin hızla yaşandığı bir dönem içerisindeyiz. Bununla birlikte geniş kitleleri saran yoksulluk azalmanın ötesinde, daha şiddetli hissedilmeye başlanan bir olgu olarak gündemdedir. Yoksulluk sürecinde de en çok etkilenen kadınlar ve çocuklardır. Özellikle çocuk yoksulluğu geleceğimizi etkilemekte, sağlıklı ve eğitimli bir aile olmasını engellemektedir. Bunun içinde özellikle sosyal yardımlar önem derecesine sahiptir. Sadece sosyal yardımlar değil, çocukların karşılaştıkları riskleri azaltmak ve hatta yok etmek için sosyal-rehabilite çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Bunun için de hem birey olarak hem de kurumlar açısından üzerlerine düşen görevler yerine getirilmeli, hukuki çalışmalar yapılmalıdır. Yoksullukla mücadele politikalarının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, geniş kitlelerin etkilendiği yoksulluk ve kaynaklara erişememe konularında gereken tedbirlerin alınması için ayrı bir öneme sahiptir. 5

6 2. YOKSULLUK 2.1 Yoksulluğun Tanımı En genel anlamıyla insanların temel gereksinimlerini karşılama olanağına sahip bulunamaması, kişilerin yaşayabilecekleri minimum yaşam standartlarına sahip olamaması şeklinde tanımlanabilecek yoksulluk olgusu, işsizlik, yoksunluk, ayrımcılık, sosyal dışlanma gibi olgularla da hem iç içe hem de etkileşim içindedir (Öztürk ve Çetin, 2009) Kimler Yoksul ve Kaç KiĢiler? Hükümetler birkaç nedenden dolayı yoksulluğu ölçmek ile ilgilenirler: yoksulların nüfus içerisindeki oranını öğrenmek, yoksulluğun artıp artmadığını ya da azalıp azalmadığını bilmek ve belki de en önemlisi yoksulluğu azaltma stratejileri geliştirmek için bir yön sağlamak. Dünya Bankası tüketim ya da gelir düzeyi temel gereksinimlerini karşılaması için gereken asgari seviyenin altında kalan bir kişinin yoksul olarak kabul edildiğini açıklamaktadır. Bu asgari seviye yoksulluk sınırı olarak adlandırılmaktadır. Temel gereksinimlerin zaman içerisinde ve toplumlar arasında farklılık göstermesi nedeniyle yoksulluk sınırı da zamana ve mekana göre değişmektedir. Her bir ülke kendi kalkınmışlık düzeyi ile toplumsal kurallarına ve değerlerine uygun bir sınır kullanmaktadır. Tüketim ve gelire ilişkin bilgiler, çoğu ülkede hane halklarından seçilen örneklemlere oldukça düzenli uygulanan anketler yoluyla edinilmektedir. Dünya çapındaki yoksulluğun tahmin edilmesi için ise ülkeler arasında ortak bir birim sağlayacak aynı yoksulluk referansının kullanılması gerekmektedir ten bu yana Dünya Bankası kişi başına günlük 1.25 dolar ile 2 dolar olarak belirlenmiş referans sınırı kullanmaktadır (The World Bank, 2008). The End of Poverty adlı kitabında Jeffrey Sachs yoksulluğu üç düzeye ayırarak tanımlamaktadır (Kotler ve Lee, 2009). Bu grupların her birinin büyüklüğü Dünya Bankası nın referanslarına göre şöyledir: Aşırı Yoksulluk çekenler; yaşamak için gereken temel gereksinimleri karşılayamayanlardır. Bu insanlar kronik açlık çekmekte, sağlık hizmetlerine erişememekte, güvenli 6

7 içme suyu ve sağlık koruması için gereken diğer şeylerin eksikliğini çekmekte, çocuklarının bazıları ya da hiçbiri için eğitim sağlayamamaktadırlar ve belki de temel bir barınağa ve ayakkabı gibi temel giyecek maddelerine sahip değildirler (Sachs, 2005). Ekonomistler, Dünya Bankası nın en yakın zamanlı (2005) verilerini kullanarak 1.4 milyar insanın aşırı yoksulluk içerisinde, yani günde 1.25 dolardan daha az bir parayla yaşadıkları tahmin edilmektedir. Orta Düzeyde Yoksulluk içerisinde yaşayanların gereksinimleri güçlükle karşılanmaktadır (Sachs, 2005:20). Bu insanlar eğitim ya da sağlık hizmetleri gibi birçok şeyden vazgeçmek durumundadırlar. Sağlık sorunları, iş kaybı, doğal afetler, sel, enflasyon gibi olayların bu kişilerin hayatlarını tehdit eder ya da aşırı yoksulluk düzeylerine doğru düşmelerine neden olur. Orta düzey yoksulluğu günde 1.25 dolar ile 2 dolar arasında para kazanan insanlar olarak tanımlarsak bu grupta olduğu tahmin edilen insanların sayısı 1.6 milyardır (The World Bank, 2005). Görece Yoksullukta haneler gelirlerince ya da tüketimlerine göre sıralandırılır ve belirli bir noktanın altındakiler yoksullar olarak belirlenir. Burada önemli olan nokta, yoksullukla ilgili bütün ölçülerin göreli olmasıdır (Özcan, 2001). Sosyal refah savunucularından çoğu, fiziksel gereksinimler kadar sosyal gereksinimleri de tanıyıp kabul ettiğimizden, görece yüksek tutulmuş bir yoksulluk sınırı çizilmesinden yanadır. Bu yaklaşıma göre yoksulluk, toplumun daha geniş kesiminden önemli ölçüde uzağa düşme biçiminde tanımlanmalıdır Yoksulluk Sınırının Belirlenmesi Yoksulluğun sınırının belirlenmesinde birkaç ölçüt bulunmaktadır Mutlak Ölçüm Dünya Bankası 2005 itibariyle aşırı yoksulluk içerisinde yaşayan insanların günde 1.25 dolardan daha az para kazananlara; orta düzey yoksulluk içerisinde yaşayanları ise günde 1.25 dolar ile 2 dolar arasında geliri olanlara göre tanımlamaktadır Gıdaya Bağlı Ölçüm Herhangi bir ailenin yeterli miktarda gıdayı elde etmesinin maliyetinin söz konusu ailenin kullanıma hazır gelirinin %33 ünü aşmaması gerektiğini ifade eden bir eşiğin 7

8 tanımlanmasıdır (Kotler ve Lee, 2009). Bu ölçüm ülkeden ülkeye değişebilir. Engel e göre, yoksul hane gelirlerinin daha büyük bir bölümünü gıda maddelerine harcarlar. Türkiye de haneler, gelirlerinin ortalama olarak %40.4 ünü gıda maddelerine harcamaktadırlar ve bu harcama hanelerin toplam tüketim harcamalarının %36.4 ünü oluşturmaktadır (Özcan, 2001) Ġnsani Yoksulluk Ölçeği Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı dört etkenden oluşan bir ölçek tanımlamaktadır. Bunlar bir çocuğun 60 yaşına kadar hayatta kalamayacak olma olasılığı; işlevsel okur-yazar olmayanların oranı; uzun süre işsizlik ve ülkedeki ortalama gelirin %50 sinden daha azı ile yaşayan nüfus Sosyal Refah (Durum) Ölçeği Birleşmiş Milletler, yoksulluğu makul bir yaşam standardı ve diğer medeni, kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal haklardan faydalanılması için gereken kaynaklardan, yapabilirliklerden, seçeneklerden, güvenlikten ve güçten sürekli ya da kronik olarak yoksun kalma ile karakterize bir insani durum olarak tanımlamaktadır Yoksulların YaĢadıkları Yere Göre Ölçek Köy yoksulları Afrika, Asya ve çok az ürün alınabilen ve çok az sayıda sanayi kuruluşunun oluğu diğer yerlerde bulunmaktadır. Kır yoksulları sel ya da sanayinin terk etmesi sonucunda sıkıntıya düşmüş ve çok az iş olanağının olduğu küçük topluluklarda yaşamaktadırlar. Kent yoksulları ise görece yoksulluk içerisinde ve en kötü durumda da kalabalık ve pis kenar mahallelerde yaşarlar (Kotler ve Lee, 2009) Neden Yoksullar? Yoksulluğa katkısı olduğu söylenen etkenlerin çoğu birkaç başlıca kategori ile ilişkilidir: sağlık, çevre, ekonomi, altyapı, eğitim, sosyal etkenler ve aile planlaması. Maddi olarak karşılanabilir sağlık hizmetlerinin olmaması, yetersiz beslenme, düşük düzeylerde fiziksel aktivite, kronik hastalıklar, uyuşturucu kullanımı, aşıların yapılmamış olması, AIDS, sıtma ve verem gibi hastalıkların yaygınlaşması gibi nedenlerle sağlık durumunun kötü olması. Toprağın bilinçsiz kullanımı, erozyon, ormansızlaşma, doğal afetler, kuraklık ve iklim değişimi de dahil olmak üzere olumsuz çevresel etkenler. 8

9 İşsizlik, düşük ücretler, aşırı harcama ya da hükümetlerin ekonomik başarısızlıkları gibi zorlu ekonomik koşullar. Yollar, kanalizasyon, su tedariği ve elektrik gibi temel altyapı ve hizmetlerin yokluğu. Eğitime erişimin yetersiz olması ya da çocukların tarlada veya diğer aile işlerinde çalışmalarının gerekmesi nedeniyle ailelerin çocuklarını okula göndermemeleri. Suç, aile içi şiddet, refahın paylaşımı, savaş, ayrımcılık, cinsiyet eşitsizlikleri ve bireysel inançlar, eylemler ve seçimler gibi güçlü sosyal etkenler. Bazen danışmanlık ya da benzeri hizmetlere erişimin olmaması, bazense dini ya da kültürel inançlar nedeniyle aile planlamasının yapılmaması. 3. ÇOCUK YOKSULLUĞU Yoksulluk en çok kadınları ve çocukları etkilemektedir. Yoksulluk içinde yaşamak, çocukları büyüme ve gelişme açısından ihtiyaç duydukları olanaklardan yoksun bırakmaktadır. Bu olanaklardan yoksun olmak çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca bu çocukların yetişkinliklerinde de yoksullukla karşılaşma riski yüksektir. Yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkileri düşük gelir durumu devam ettikçe ve süre olarak uzadıkça güçlü bir şekilde kendini göstermektedir. Çocukların yaşları küçüldükçe yoksulluğun olumsuz etkileri de artmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2006; akt. Kurnaz, 2009:27). UNICEF, Dünya Çocuklarının Durumu 2005 raporunda yoksulluk içinde yaşayan çocuklara ilişkin şöyle bir tanımlama yapılmaktadır (UNICEF, 2005:18): Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, yaşına, büyüme ve ve gelişmeleri açısından gerekli maddi, manevi ve duygusal kaynaklardan yoksun biçimde yaşamakta, böylece haklarından yararlanamamakta, potansiyellerini tam olarak geliştirememekte ve topluma tam ve eşit üyeler olarak katılamamaktadır. Bu tanımlamada yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisinin yetişkin olduklarında da devam ettiği açıkça vurgulanmaktadır Yoksulluğun Çocuklar Üzerindeki Etkileri Yoksulluk içerisinde büyüyen çocukların sosyo-ekonomik açıdan daha iyi şartlarda büyüyen yaşıtlarına göre dezavantajlı oldukları ve çeşitli sorunlarla yaşamak zorunda kaldıkları bilinmektedir. Çocukların fiziksel, zihinsel ve psiko-sosyal gelişimleri 9

10 akranlarının gerisinde kalmakta ve bu olumsuzluklar çocukların hayatlarını istedikleri doğrultuda etkin ve doyum sağlayarak yönlendirmelerini engellemektedir. Çocuğun gelişiminde fiziksel, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişim alanları önemli yer tutmaktadır. Gelişim alanlarının hepsi bir bütünlük teşkil eder ve bir alandaki gelişim diğerlerini etkiler hem de diğerlerinin gelişiminden etkilenir. Bu etkileşim olumlu veya olumsuz yönde olabilir. Bütün bunlar dikkate alındığında yoksullukla birlikte ortaya çıkan sosyoekonomik etkenlerin çocuğun gelişiminde önemli yere sahip olduğu görülmektedir. Yoksullukla birlikte ortaya çıkan sosyoekonomik faktörler çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyerek olması gereken çizginin gerisinde kalmasına neden olur. Yoksulluğun çocuklar üzerindeki en bilinen ve en sık görülen etkisi beslenme yetersizliğidir. Haneye giren gelirin düşük olması harcamalarda besinlere ayrılan bütçenin kısıtlı, eve alınan besinlerin de yetersiz ve dengesiz olmasına neden olmaktadır. Beslenme yetersizliği doğrudan ve dolaylı olmak üzere çocuklarda farklı sağlık sorunlarını tetikler. Fiziksel gelişim geriliği, çeşitli sağlık problemleri, bebek ölümleri ve annenin yetersiz beslenmesinden dolayı düşük doğum ağırlıklı bebek doğumları ve ölü doğumlara sebep olur. Sonuç olarak yoksulluk, çocukların yaşama ve dengeli beslenme, hastalık ve enfeksiyonlardan korunma şansını azaltmakta yakalanma riskini artırmaktadır. Yoksulluk içerisinde büyüyen çocukların uygun çevresel ortamlarda bakılma, erken yaşta eğitim olanağına sahip olma şansları az olmakla birlikte zorunlu eğitim öğretim çağında iken asgari düzeyde eğitim fırsatlarından yararlanmada da güçlük çekebilmektedirler. Kısaca çocukların yoksulluk içinde büyümeleri eğitim hayatlarını da olumsuz etkilemektedir. Eğitim alanında karşılaşılan güçlükler, ileriye yönelik kazanımlarına ket vurmakta geleceklerine eğitim yoluyla yön verme fırsatından yoksun bırakmaktadır. Yetişkin olduklarında kişinin eğitimli olmaması, iş imkanlarını sınırlandırarak iş bulmakta zorlanmalarına hatta suça yönelmelerine neden olabilmektedir. Eğitim eksikliği yaşamlarını, geleceklerini planlayamayan kişiler ve aileler ortaya çıkarır ve yoksulluk bu eksikliği doğuran başlıca nedenlerdendir. Yoksul olan aileler, sosyal güvenceleri olmadığından çocuklarına sağlık ve eğitim olanağını sağlayamamakta, çocuğu da kendi yaşadığı zorlukları yaşamak mecburiyetinde kalmaktadır. Gerekli toplumsal müdahaleler yapılmadığı takdirde bu kısır döngü devam etmek zorundadır. 10

11 Unıcef 2006 yılında yapmış olduğu Çocuk yoksulluğunun önlenmesi adlı çalışmasında Yoksulluk içinde büyüyen çocukların; Düşük eğitim seviyesi Kötü sağlık koşulları Küçük yaşta hamilelik Madde bağımlılığı Suç işleme ve anti sosyal davranış Düşük gelir İşsizlik Uzun süre devlet yardımına bağımlı kalma durumlarıyla karşılaşma riskinin daha fazla olduğu belirtirken, Avrupa Komisyonu (2006) ailenin yoksul olmasının çocuklar üzerindeki etkilerini; Yoksul çocukların sağlık sorunlarıyla daha fazla karşı karşıya kalması, Ebeveynlerin yoksulluğu ve sosyal dışlanmışlığının çocukların bilişsel gelişimleri ve eğitim başarıları üzerinde olumsuz etki yaratması, Çocukların ve ergenlerin psiko-sosyal sağlığını tehdit etmesi şeklinde açıklamıştır Çocuk Yoksulluğunun Topluma Yansımaları Sokak Çocukları Dünyaya gelen her çocuğun yaşamaya, sağlıklı aile ortamında büyümeye, yeterli beslenmeye, barınmaya, korunmaya ve eğitim olanaklarından faydalanma hakkı vardır. Bu hakları yaşama fırsatı bulan çocuk gelişip, ileride topluma faydalı bir birey olurken yalnız bırakılan, kabul görmeyen, dışlanan, sevilmeyen, güven duygusu aşılanmayan çocuklar suç islemeye, sokaklarda yasamaya eğilimli hale gelirler. Psiko-sosyal açıdan sağlıksız birey olurlar. Çocukların aileleri ve içinde bulundukları sosyal çevre kişilik gelişimlerinde önemli yere sahiptir. Ekonomik şartlardaki olumsuzluklar, aile içi problemler, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurabilme becerisinden yoksun olmaları, eğitim eksikliği ve bütün bunların temelinde yatan yoksulluğun getirisi olan sokak çocukları, sayıları gün geçtikçe artan bir kitleye dönüşmektedir. Sokak çocukları hem kendilerine hem de içinde bulundukları topluma ciddi zararlar vermektedir. Sokak çocukları tanımının içerisinde dikkat edilmesi gereken iki farklı 11

12 konum bulunmaktadır. Sokakta çalışan çocuk ve sokakta yaşayan çocuk. Bunlar birbirine karıştırılmamalı ve birbirinden farklı çözüm yolları aranmalıdır. Sokaklarda yaşayan çocukla, sokaklarda çalışan çocuğu ayırmak gerekir Çocuk ĠĢçiler Çocuk işçiliği yoksul ailelerin yaşamlarını sürdürebilmek için başvurdukları yollardan birisidir. Çocuk işçiliğinin bir türü olan sokakta çalışan çocuklar kavramı, ailesine katkıda bulunmak ya da kendi masraflarını karşılamak için günün bir bölümünde sokakta çalışan, gecenin erken ya da geç bir saatinde evine dönen çocuklar için kullanılmaktadır (Karatay ve arkadaşları, 2003). Çocukların çalıştırılmasının altında yatan bir diğer sebepte, köyden kente göç edilmesi, göç eden ailelerin kalabalık oluşu, eve giren gelirin düşük olması, ailedeki ebeveynin vasıfsız işçi olması ve bu yüzden iş bulamamasıdır. Zor durumda kalan aile çocuğunu ya okuldan alıp bir işe veriyor yada yarı zamanlı bir işe yerleştiriyor. Çocuğun bu şekilde aile bütçesine katkı sağlaması bekleniyor. Fakat çocuğun çok erken yaşta sokakla tanışması, çalışmaya başlaması bütün gelişim alanlarını olumsuz etkilemekle kalmayıp, okul başarısını düşürmekte, olumsuz yaşantılarla ve risklerle karşılaşma yaşını düşürmekte çocuğu daha savunmasız bırakmaktadır Suça Sürüklenen Çocuklar Yoksulluk, çocukların beslenme, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarına ulaşımında zorluğa ve sosyal imkanlardan dışlanmasına sebep olur.ekonomik yetersizlik ve diğer nedenler yoksul çocukların suç işleme olasılıklarını artırmaktadır.konu ile ilgili yapılan araştırmalarda suça itilen çocukların yoksul ailelerden geldiğini ortaya koymaktadır. Yoksul gençlerin eğitim olanaklarını kullanamaması,,iş imkânlarının kısıtlı olmasına, iş gücü pazarına ulaşımına engel teşkil etmektedir. İş bulamayan genç ihtiyaçlarını karşılayabilmek için suç davranışlarına başvurabilmektedir. Asıl etkenin yine ekonomik boyutlara dayandığı görülmektedir. Çocuğun suça yönelmesine yaşadığı sosyal çevre etki etmektedir. Çocuk suçluluğu ile ilgili yapılan araştırmalarda, suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerin, yoksulluk içinde eğitim ve sağlık hizmetlerinden yoksun bölgeler olduğu görülmektedir Korunmaya Muhtaç Çocuklar 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında korunmaya muhtaç çocuk, beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup, ana veya babası veya her ikisi birden bulunmayan, belli olmayan veya onlar tarafından terk edilen, ihmal ve istismar edilen çocuk olarak tanımlanmıştır. Yapılan bu tanımın içerisine giren 12

13 çocuklar korunma altına alınarak, bütün asli ihtiyaçları karşılanıp gelişimleri desteklenerek topluma kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsam içerisinde korunma altına alınan çocukların kurum bakımına alınış nedenleri ve aile çevresi incelendiğinde yoksulluğun büyük faktör olduğu görülmekte olup yapılan çalışmaların sonuçları da bunu desteklemektedir. Ailenin yoksulluğu çocukların kurum bakımına alınmasında en önemli neden olarak karşımıza çıkmaktadır 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu dışında toplumun profilinin değişmesi ve farklı hizmet modeline ihtiyaç duyulmasından dolayı 2005 yılında 5395 sayılı çocuk koruma kanunu yürürlüğe girerek, çocuk koruma mekanizması korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklara yönelik her türlü bakım ve sağaltım süreçlerini kapsamıştır Türkiye de Çocuk Yoksulluğu Ülkemizde yoksulluk, yoksulluğun çocuk üzerindeki etkileri ve çocuk yoksulluğu konuları giderek önem kazanarak, buna yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde çocuk yoksulluğu ile ilgili yapılan akademik çalışmalar kısıtlı olmakla birlikte, 2003 yılı hane halkı bütçe anketinin verileri kullanılarak yapılan çalışmada çocuk yoksulluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada kırsal ve kentsel alanlar yoksulluk bakımından karşılaştırıldığında, çocuk yoksulluğunun kırsal kesimde daha yüksek olduğu, bunun sebebi ise kırsal kesimde aile başına düşen çocuk sayısının kentsel kesime göre fazlalığına, kentlerdeki ortalama hane halkı gelirinin kırsal kesime oranla daha yüksek olmasına bağlanmıştır. Kırsal kesimde çocuk yoksulluğu oransal olarak daha yüksek olmakla birlikte, kırsal ve kentsel kesimlerdeki çocuk yoksulluğunun görünümlerinin büyük farklılık gösterdiği kırsal alanda yoksullukla karşılaşan çocukların en önemli sorunları yeterli eğitim ve sağlık hizmetinden yoksun kalmak olurken, kentsel alanlarda yoksullukla karşılaşan çocuklar sokakta olumsuz şartlar altında çalışmak ve çocuk istismarına maruz kalma şeklinde açığa çıktığı vurgulanmaktadır. UNICEF Türkiye 2011 yılı çocuk durum raporunda çocuk yoksulluğu ile ilgili olarak; Türkiye de küresel standartlar ışığında mutlak yoksulluk olgusunun son derece sınırlı olduğu, Uzun dilimli zaman perspektifinden bakıldığında, bugünkü kuşağın eski kuşaklara göre daha yüksek yaşam standartlarına sahip olduğu fakat 13

14 yoksulluğun, gelir düzeyi ve tüketim harcamaları temelinde daha kapsamlı ölçüldüğünde önemli eşitsizliklerin bulunduğu, Nüfusun altıda birinin ülke ölçeğinde belirlenen yoksulluk sınırının altında kalırken kırsal nüfusun üçte birinin bu sınırın altında kaldığı ve yoksulluğun düzensiz işlerde çalışma ve düşük eğitim düzeyi ile yakından ilişkili olduğu, Yoksulluk içinde büyüyen çocukların, kötü beslenme, sağlık durumlarının bozulması, eğitimden geri kalma, ihmal ve istismara maruz kalma riskiyle karşı karşıya kaldığı, Yoksulluğa maruz çocuk oranının, aynı durumdaki yetişkinlerin oranından daha yüksek olduğu, 15 yaşından küçük çocukların neredeyse dörtte birinin ulusal yoksulluk sınırı altında kaldığı, kırsal kesimde ise bu oranın beşte ikinin üzerinde bulunduğu, Düşük gelir gruplarında büyük aile tipinin yaygın olduğu ve bu ailelerdeki çocukların yoksulluğa daha açık bulunduğu, Birçok çocuğun karşı karşıya olduğu risklerin kökeninde ekonomik eşitsizliklerin bulunduğu ifade edilmektedir. TÜİK tarafından açıklanan yoksulluk verilerinde ise Türkiye deki çocuk yoksulluğu oranlarının yetişkin yoksulluğu oranlarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca çocuk yoksulluğunun toplumsal açıdan yansımaları olan sokak çocukları, çocuk işçiliği gibi sorunlar da sıklıkla gündeme gelmektedir Sayılarla Çocuklar Cumhuriyet Gazetesi nin haberine göre; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nun (SHEÇK) verilerine dayanarak, Türkiye deki sokak çocuklarının tam sayısı hakkında net bir bilgi olmadığı ancak gecekondu yaşamının çocuğun sokağa inmesiyle doğru orantılı bir etken olduğunu, İstanbul da 625 bin çocuğun sokak çocuğu olma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde 0-6 yaş arası 300 e yakın çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde kalıyor, yaş ortalaması ağırlıklı olarak yaş olan 2 bin 300 çocuk ise çeşitli suçlardan cezaevinde bulunuyor. Araştırmalar, sokakta çalışma yaşının 7 ile 11 arasında olduğunu, sokakta çalışan ya da yaşayan çocukların yüzde 95 inin ise erkek olduğunu gösteriyor. TBMM de kurulan kayıp ve mağdur çocuklarla ilgili araştırma komisyonunun geçen yılki raporuna göre ise ülkemizde haber alınamayan çocuk sayısı 2 binleri geçmiş durumda. AB 14

15 İstatistik Kurumu Eurostat ın bu yılki araştırmasına göre ise yaş arasındaki her iki kız öğrenciden birinin de ortaöğretimi tamamlamadan okulu bırakıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 17 milyon çocuğun 1 milyonu çalışıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre de yılda ortalama 7 bin çocuk tecavüz ve tacize uğruyor. 4. YOKSULLUĞU ÖNLEME STRATEJĠLERĠ VE HUKUKĠ ÇALIġMALAR Yoksulluğu önlemede çeşitli stratejiler bulunmaktadır. Bunlar ekonomik büyüme, yoksulların yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı olacak kurum ve hizmetlerin (gereksinim duyulan okulların ve sağlık hizmeti olanaklarının) oluşturulması, dış yardımlar, nüfus kontrolü, sosyal güvenliğin sağlanması, iş gücü ve üretim politikaları ve sosyal yardımlar. Türkiye de sosyal koruma mekanizmaları içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sosyal Hizmetler (SHÇEK); işsizlik (İŞKUR), ve sosyal yardım programları (SYDGM, Vakıflar Genel Müdürlüğü, SHÇEK, Belediyeler) yer almaktadır (Buğra ve Adar, 2007, akt. Şener, 2010). Mekanizmaların her biri diğerini etkilemektedir. Sosyal yardımlar, yararlanıcıların herhangi bir biçimde katkı sunmadığı, devletin yoksulluğa karşı geliştirdiği destek mekanizmalarıdır. Kaynak tespitine dayalı sosyal yardımlar içinde üç ana grup tanımlanabilir (Şener, 2010): Genel Yardımlar: Belli bir asgari standardının altında olan tüm kişilere nakit desteği sağlayan programlardır. Örnek olarak, Belçika daki Minimex garanti edilmiş ulusal güvence ağı gibi. Kategorik Yardımlar: Yaşlılar, özürlüler ya da işsizler gibi belirli tanımlı gruplara nakit desteği sağlayan yardımlardır. İngiltere deki Aile Kredileri, Almanya ve Hollanda daki işsizlik yardımları, İtalya daki sosyal yardımlar, Türkiye deki 2022 sayılı yaşlı ve özürlülere yönelik aylık uygulaması gibi. Bağlı Yardımlar: Konut, eğitim ya da sağlık hizmeti gibi belli başlı mal ya da hizmetlere ayni ve nakdi şekilde erişmeyi sağlamaktadır. Türkiye deki Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) programı bu gruba dahil edilebilir ASP Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü çeşitli nedenlerde korunmaya muhtaç olan çocukların bakımı, eğitimi, rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması ile 15

16 görevlendirilmiştir. Korunmaya muhtaç çocuklar konusunda gerçekleştirilen çocuk refahı hizmetlerinin temel amacı, bu çocukların ya da ailelerinin karşı karşıya kaldıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmaktır. Bu nedenle genel müdürlüğün çeşitli hizmet modelleri bulunmaktadır. Bu hizmet modelleri; -Kurum bakımı -Evlat edinme -Koruyucu Aile -Sosyal Ekonomik Destek -Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar 4.2. ġartlı Nakit Transferi (ġnt) Yoksulluk riski altındaki ailelerin eğitim çağındaki çocuklarını düzenli okula göndermelerini ve temel sağlık hizmetlerinden düzenli olarak faydalanmalarını hedefleyen nakit bir sosyal yardım programıdır. ŞNT programı ile kısa vadede nakit desteği yoluyla yoksulluğun hızlı bir şekilde azaltılması, uzun vadede ise yoksul ailelerin temel sağlık, eğitim ve gıda gereksinimlerinin karşılanması yoluyla insani sermayelerine yatırım yapılması amaçlanmıştır. Daha açık bir ifade ile ŞNT, yoksulluk nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da okuldan almak zorunda kalan, okul öncesi çocuklarının sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptıramayan ve doğumlarını bir sağlık kuruluşunda gerçekleştiremeyen yoksul durumdaki aileleri desteklemeyi hedefleyen nakdi bir sosyal yardım programıdır. Bu program Türkiye de Dünya Bankası kredisiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu bünyesinde oluşturulan Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında başlatılmıştır. Diğer çalışmalar; Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Erişiminin Ücretsiz olarak sağlanması Okula devam eden ve yardıma ihtiyacı bulunan öğrencilere temel okul ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim öğretimin başında nakdi yardım yapılması 8 yıllık temel eğitimdeki taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilmesi Çocuk yoksulluğunu önlemek, çocukları rehabilite etmek amacıyla yapılan projelere finansal destek sağlaması örnekleri verilebilir. 16

17 4.3. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na bağlı olarak hizmet veren Çalışan Çocuklar Bölümü tarafından çocuk işçiliğini önlemeye yönelik projeler yürütülmektedir. Çocuk işçiliği ile mücadele edilerek çocuk yoksulluğu engellenmeye çalışılmıştır Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı yoksulluk nedeni ile çocukların eğitim hayatlarının etkilenmemesi için çeşitli projeler yürütmektedir. Bu projeler; Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF in işbirliği içerisinde yürüttüğü Haydi Kızlar Okula! projesi Okul öncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı Haydi Kızlar Okula projenin temel amacı Türkiye de ilköğretim çağında olup sosyo ekonomik nedenlerle okula gitmeyen kız çocuklarının okula gitmelerini sağlamaktır. Okul öncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı ise dolaylı olarak yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflemektedir Yerel Yönetimler Yerel yönetimler çalışma programlarına yoksullukla mücadele konusunu koyarak üzerlerine düşen görevi üstlenmişler ve bu kapsamda çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Halende bu çalışmalar yerel yönetimler tarafından sürdürülmektedir. Asıl hedef kitle aile olmakla birlikte çocuklara yönelik faaliyetleri de bulunmaktadır.çocuklar dolaylı ve dolaysız olarak bu yardımlardan olumlu şekilde etkilenmektedir. Yerel yönetimlerin yoksul ailelere ve çocuklara yönelik çalışmaları; Meslek edindirme kursları Eğitim öğretim faaliyetleri Ayni ve nakdi yardımlar Sağlık yardımları olarak sıralayabiliriz. 17

18 5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME Yoksulluk, bireylerin temel gereksinimlerini karşılayacak gelir düzeyine sahip olamaması, toplumun sosyo- kültürel refah seviyesine ulaşamayarak geride kalması ve sonuç olarak sosyal dışlanma olarak kendisini gösterir. Yoksulluk içinde yaşayan bireyler bu durumdan olumsuz etkilenirken en fazla zarara uğrayan hassas grup çocuklardır. Çocuklar, yoksulluğa bağlı olarak yaşama, büyüme ve gelişme açısından ihtiyaç duydukları olanaklardan yoksun kalmakta, fiziksel, zihinsel ve psikososyal gelişimleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Dolayısıyla, yoksulluk içinde yetişen çocukların yetişkinliklerinde de yoksullukla karşılaşma riski artmakta ve yoksulluğun kısır döngü haline gelerek kuşaklara transfer edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu faktörler göz önüne alınarak yoksulluğa ve özellikle çocuk yoksulluğuna yönelik politikaların önemi kavranmalı ve toplumun yapısına uygun stratejilerle çözüm yolları üretilmelidir. 18

19 KAYNAKÇA Avşar Kurnaz, Ş. (2009). Türkiye de Çocuk Yoksulluğu. Ankara: SYDGM. Buğra, A. ve Adar, S. (2007). Türkiye de Kamu Sosyal Koruma Harcamalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi 1 Nisan 2013, TR_.pdf Kotler P. ve Lee, N., (2009). Yoksulluğa Karşı Sosyal Pazarlama, (1). İstanbul: Kapital Özcan, M., (2001). Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Türkiye de Yoksulluğun Ölçülmesi. 1 Nisan 2013, Öztürk, M. ve Çetin, B. (2009). Dünya da ve Türkiye de Yoksulluk ve Kadınlar. Journal of Yasar University, 3 (11), Sachs, J., (2005). The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. Şener, Ü., (2010). Yoksullukla Mücadelede Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım Mekanizmaları ve İş Gücü Politikaları, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, The World Bank, (2008), World Bank Updates Poverty Estimates for the Developing World rleme_rap_2006.pdf ( ) 19

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Semiha BOYBEK Tez

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ

YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ CHILD LABOUR IN THE CONTEXT OF POVERTY Yahya KULAKSIZ * Özet Dünya genelinde birçok ülkede yaşanan en büyük sorunların başında yoksulluk gelmektedir. Yoksulluğun tanımlanması

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 18-36 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İlknur Karaaslan* ilknurkaraaslan@yahoo.co.uk

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK:

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK: Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK: TERMİNOLOJİ, TEMEL KAVRAMLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 1. GİRİŞ Coşkun Can Aktan ve İstiklal

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yönetici Özeti DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Dünya Engellilik Raporu Dünya Sağlık Örgütü 2011 Bütün hakları saklıdır. Dünya Sağlık Örgütü nün yayınlarına

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü

Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü Araş. Gör. Banu KARAMAN Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2014 1 UN Plaza, New York, NY 10017, ABD Tüm hakları

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA Fikret Adaman (Ekonomi Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi) Çağlar Keyder (Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi)

Detaylı

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri Özet Bu rapor sağlığın sosyal belirleyicileri ve inşa edilmiş çevre ile alakalı bulguları, Dünya Sağlık Örgütü

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI Editörler: Doç. Dr. Selim COŞKUN - Dr. Nevzat Fırat KUNDURACI İçindekiler..

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi ALL CHILDREN IN SCHOOL BY 2015 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi TÜRKİYE ÜLKE RAPORU Mart 2012 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti UNICEF 2011-2015 Ülke

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu SAYI: 2006 /2 TARİH:21/02/2006 BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN EYLEM VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE DENETLEME RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ EĞİTİM PROGRAMLARI KAYITLI İSTİHDAM VE KAZANIMLARI EĞİTİMİ (8 SAAT) Eğitimi Veren: Prof.Dr.Birol ELEVLİ 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1 TANIMLAMALAR...

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı